97631 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5235

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
------------------------------ ' —^—————ε—εε—ε———π—————————ι—εε—■■ρΐΒεε—^
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
ΑΙγύπτου
ίτ,ηοία λίοσι 8
ίξάμηνος 1
Άμερικής
έτησία δολ. 15
ίξάμηνος » 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δραχ. 3
ΚΥΡΙΑΙ!
β
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ "
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ »40ν
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5235
ΤΗΕΥΒΥΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΕΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΜΕ ΠΑΝ&ΗΜΟΝ ΣΥΝΛΓΕΡΜΟΝ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 4" ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 4 Αύγούστου (τη¬
λεγραφικώς) — Ό πρόεδρος
τής κυβερνήσεως κ. Με
ταξας απηύθυνε πρός τόν
"Ελληνικόν λαόν τό κάτω-
βι διάγγελμα επί 10 τρΐτη
έπετείω ιής 4ης Λύγούστου:
Έλληνες: Έορτάζομεν σή
μερον την τρίτην επέτειον τής
ημέρας καθ" ή> 6 Ελληνικάς
λαός κύπτων υπό τό βάρος
μιας μακράς κακοδαιμονίας
ίσήκωσε τό άνάστημά τού καϊ
ΰψωσβ την κεφαλήν τού. ΤρΙα
χρόνια επέρασαν άπό τής η¬
μέρας έκείνης πού έν ονόματι
τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ καΐ υπό
την α^γΐδα τοθ βασιλέως άνε-
λάβομεν πλήρη την εξουσίαν.
Χρόνια βραχύτατα, κατά την
χρονικήν, Εκτασιν, βσρύτατα
ομως διά τάς συνεπείας των
καΐ τόσον πολύ ώστ« νά νομ(
ζή κανεΐς δτι α(ών μας χω
ρΐζει άπό τόν Αυγουστον τοθ
1936.
Δέν είνε άνάγκη νά άναμε
τρήσω τό δργον τής άναδημι-
ουργίας. Δέν ύπάρχει "Ελλην
πού νά μην τό ευρίσκη είς
δλας τάς λεπτομερείας τής ζω
ής τού, πού νά μην τό ευρίσκη
μέσα είς την ψυχήν τού καί
μέσα είς την μετοβληθεΐσαν
νοοτροπίαν τού.
Ε1σερχόμ«θα είς τό 4ον §τος
τής πραγματικής έθνικής κυρι
αρχΐας. Εάν τό πρώτον ετος
έχαρακτήριζεν ή γενική συγ
κατάθεσις τοθλαοθ, τό δεύΐε
ρον έχσρακτήριζβν ό γενικάς
ένθουσιασμός' τό δέ τρίτον έ-
τος ή πλήοης ένσυνβιδητοποΐη-
σις άπό ολόκληρον την λαϊ¬
κήν μάζαν των σκοπων καΐ
τοθ έργου τοθ έθνικοϋ κρά
τους τής 4ης Αύγούστου. Ό
πάντοτε πλέον καΐ ίσον £
κεΐ ή διεθνής λαίλαψ Καί ο
ταν τα σύννεφά της άποπε-
ράσουν καΐ διαλυθοθν κσί ά
ναλάμψη 6 ήλιος τής είρήνης
τΐποτε 6έν θά μας χωρΐσρ
πλέον. ΚαΙ δποιον επιζητήση
ποτέ νά ρ(ψπ καΐ πάλιν τόν
σπόρον της διχονοίας θά τόν
πνΐξωμεν·.
Εννοήσαμεν δλοι δτι ή γεω
γραφική μας θέσις μέσα είς
τάν μεσονΒΐακόν κόσμον καί
ή ίδιομορφΐα της χώρας· μας έ
τΐιβάλλουν νά είμεθα Ισχυροΐ
Αλλως θά άντιμετωπΐζαμεν
τόν κίνδυνον τή*ς εξαφανίση
ως δπως πολλάκις μας συνέ
βη κατά τό παρελθόν.
ΊσχυροΙ πρώτον πολεμικως
καΐ διά τόν λόγον αυτόν κά
μνομεν δλας τάς σχετικάς θυ
σΐας. Άλλά 6έν άρκεΐ ή πό
λεμική Ισχύς. Πρέπει νά εϊμε
θα καΐ (σχυροΐ είς τόν πολιτι
σμόν καΐ τόν τεχνικόν καΐ (
διαιτέρως είς τόν ηθικόν πό
λιτισμόν.
Νά Εχωμεν δέ πρό παντός
Ιδικόν μας πολιτισμόν πού
νά πηγά ζή, άπό τα ίγκατα τής
ψυχής μας, άλλως άν είμεθα
μόνον πολεμικως (σχυροΐ καΐ
δχι (σχυροί κατά τόν πολιτι
σμόν θά όμοιάζωμεν μέ τα
σιδηοόφρθκτα δμοιώμστα των
Ιττποτικών πολεμιστών πού
βλέπομεν είς τα μουσεΐα φο
βερά μέν την δψιν άλλά ά
δειανά άπό μέσα. Δι' αύτό δ
ταν έδώ καΐ πέντε σχεδόν
χρόνια σάς ΰψωσα ώς νέον
μας μεγάλον (δε£δες την δή
μιουργΐαν τοθ τρΐτου έλληνι
κου πολιτισμοθ ήμουν βέβαι
ος δτι άνταπεκρινόμουν είτ,
βαθείαν ζωτικήν ανάγκην
Κρήτες βραχοβόροι.- Μίλη της ομάδος τοθ Ηρακλείου ήηςΐξε
προσώπησε τούς άνρότας τοθ νομοΰ μας είς τόν έορτασμόν των
•Αθηνών? ΜεταξύαύτώνδιακρΙνονταιοΙκ. κ. Ζαχαρίας Στρατάκης
καΐ Χαρ. Λουλουδάκης.
καθείς θεωρεΤ πλέον τό κρά-
τυς τοθτο ώς Ιδικόν τού κτή
μα καί δικαιοθτσι νά τό θεώ
ρη" ώς τοιοθτον. "Ετσι ένωθή-
καμεν δλοι είς ίνα άδιάσπα-
στον σύνολον εμείς οί πρίν
άλληλομισούμβνοι καΐ άλλη·
λοεχθρευόμενοι, εμείς διά
τούς όποίους εΐχε γίνει μόδα
νά λέγουν δσοι μέ τα ξένσ
των μάτια έβλεπον την (στορΐ
αν μας δτι τό κύριον χσρα-
κτηριστιχόν τής φυλής μας ή
ταν ή διχόνοια καΐ ή διαίρε¬
σις, έχωνευθήκαμεν μέσα είς
μίαν χοάνην' καΐ εξήλθομεν ά
πό αυτήν ίνα όμοιογενές, όμο
νοοθν, όμοιόμορφον, πειθαρ·
χημένον καΐ άδιάσπαστον σύ¬
νολον. Καΐ τουτο &έν έπετεύ
χθη όπό την πίεσιν εξωτερι¬
κών κίνδυνον καΐ απειλών,
άλλά πρίν άπό αύτά, καΐ μό
νόν άπό εσωτερικήν ανάγκην
τής έθνικής ψυχής ή όποΐα ή
θέλησεν καί ηδυνήθη νά άνα
νείψπ·
"Οταν ήλθον οί άπό τοθ έ-
ξωτερικοθ κίνδυνοι μας εδρον
έτοΙμους.Ή διεθνής κρίσις τοθ
εφετεινού Απριλίου μας εύρε
σφιχτά ήνωμένους άπό πρίν,
ίσχυρούς καΐ άφωσιωμένους
δι' ί>λα. Καΐ Ιτσ-ι θά ιΤμ·θα
τοΰ Έθνους, ανάγκην ΰπάρξε
ως σύτοθ, ανάγκην πού
έκινοθσαν τα μύχια τής ψυχής
τοθ καθενός καΐ δι' αύτό μέ
έννοήσατβ δλοι διότι έξέφρσ
σαν έκεΐνο πού ήτο μέσα
σας. Τό καθεσιώς τής 4ης
Αύγούστου είνε καθεσιώς πει
θαρχημένης εξελίξεως. Ή έξέ-
λιξίς τού δέν σημαΐνει έπάνο
δόν είς τα παλαιά καλού
ταα ο£3 ΐβ είς ψευτοβελτιωμέ
νας έκδόσεις των, άλλά δή
μιουργΐαν νέων τύπων, πού
νά προέρχωνται άπό τάς έσω
τερικός ζωτικάς ανάγκας αύ
τοθ τούτου τοθ καθεστώτος
δηΧαδή άπό τάς εσωτερικάς
ζωτικάς ανάγκας αύτοΟ τού¬
του τοθ έθνους τοθ όποΐου
τό πολιτικόν καθεστώς είνε ή
ζωντανή έκφρασις. Άλλά έκεΐ
νο τοθ όποΐου Εχομεν άνάγ
κην πρό παντός σήμερον καΐ
διά πολύν καιρόν άκόμη είναι
ή στερέωσις των δσων άπεκτή
σαμεν υλικάς καΐ Ιδιαιτέρως
των δσων άπεκτήσαμεν ήθι·
κώς" πρό παντός δέ νά στε-
ρεώσωμεν την νέαν νοοτρο
τι (αν μας είς την όποιαν άπο
φασιστικώς εισήλθομεν πρό
τριετΐας οθτως ώσΐε διά τής
μακράς ϊζ«ως κάντα ιαθτα
Ό Ύψηλος έπιθΜίιττης τής Κρήτης.— Ό αναμενόμενος σήμερον
διά τής ΘαλσμηγοΟ τού Βασιλιΰς τής ΡουμανΙας Κάρολος.
παρουσ'α τοθ νομάρχου κ. Μαρκάκη, Μαρίκα ΣτεφανΙ-
Τσούοη, τοθ Δημάρχου κ. Γε- δου, Νέλλη καΐ Τιτίκα Καρύ¬
δη, Ελένη Άχαλινοτοπού·
λου, Λέλα Μεΐμαράκη, Ιωάν
να Σαβολάκη, Ευτυχία Σακ-
Ού·
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚ-Ν ΕΟΡΤΩΝ
Μέ έπιβλητικότητα καΐ με
γαλοπρέπειαν καΐ μέ συμμε¬
τοχήν χιλιάδων λαοθ πάσης
ήλικίας καί τάξεως αμφοτέρων
των φύλων, έωρτάσθη είς την
πόλιν μας ή τρΐτη έπέτειος τής
■τ *%ΐ ~»
ρΐς ύττερβολήν ουδέποτε άλ¬
λοτε τό Ηράκλειον προσέλα¬
βε παρομοίαν έορταστικήν δ-
ψιν. Ουδέποτε ό σημαιοστολι-
σμός ήτο τόσον πλήρης καΐ έ-
πιβλητικός. Ουδέποτε ό ήλ,εκ-
υξ ό ά
ωογιάδου, τοθ ΔιοικητοΟ τοθ
Συντάγματος κ. Δισμαντοπού
λου καΐ των αξιωματικών, τοθ
ΔιοικητοΟ καΐ των αξιωμα¬
τικών Χωροφυλακήν κ. Όρ
φηνουδάκη, τοθ Λιμενάρ
χου κ. Βλαδιμήρου, τοθ προέ
δρου των Πρωτοδικών κ. Κ(·
να, τοθ εισαγγελέως κ. Βελλί-
νη καΐ των λοιπών δικαστων,
τοθ τελώνου κ. Περάκη, τοθ
Διευθυντοθ τοθ Δημοσίου τα·
μεΐου κ. Τζανάκη, τοθ έφόρου
κ. Χρηστοπούλου καΐ των λοι·
πών προΐστσμένων των δημο
σΐων ύπηρεσιών Ισταμένων έ
πΐ τοθ περιπτέρου τής μουσι
κης επί τοθ ΔημοτικοΟ κήπου
καί ενώπιον χιλιάδων κόσμου
πού εΤχε κατακλύσει την πλα
τεϊαν, τούς εξώστας καΐ τάς
στέγας των πέριξ οικοδομήν.
Είς τόν έορτασμόν προσήλθεν
έπίσης καΐ παρέστη καί ό κυ·
βερνήτης τοθ είς τόν λιμένα
μας ναυλοχοθντσς βοηθητικοθ
σκάφους τοθ άγγλικοθ στό
λου, επισήμως προσκληθείς
καΐ καταχειροκροτηθείς υπό
•'τοθ λαοθ κατά την άφιξΐν τού.
Την 9.30' ακριβώς, σύμφω
να μέ τό πρόγραμμα, τα φώ
τα τής πλατεΐας Ισβυσαν καΐ
έκ τοθ νομαρχιακοθ μεγάρου
εξήλθον οί τρείς δμιλοι νεανί
δών πού «έσυμβόλιζαν τούς
τρείς έλληνικούς πολαισμούς
τόν αρχαίον, τόν βυζαντινόν
καΐ τόν σύγχρονον, μέ άν·ηλό
γους ένδυμασίας, έχουσαι επί
κεφαλής νεάνιδα, παριστάνου
σαν την Έλλάδσ, (την φαλαγ
γΐτισσαν Πόπη Φιοράκη) άκο
κρατικης μας μεταβολης. Χω· τροφωτισμός υπήρξε τόσον ά-
_^^—..λ^λαλλ^-ν πλετος καΐ φαντασμαγορικός.
Άπό της πρωΐας της 3ης
Αύγούστου, δλαι αί οΐκΐαι
νά καταστώσιν Είς ημάς δευ
τέρα φύσις. Κύρια χσρακτηρι
στικά μας, άνταποκρινόμςν&
πλέον είς ιήν ΙδιοτροπΙαν των
περισιάσεων καΐεΐςτήν πνοήν
άντιξόων άνέμων. Τότε θά εΤ
μεθα βεβαιοί δτι τό εθνικόν
ημών καθεστώς θά έξελίσσε
ται στηοιζόμενον επί στερε-
οθ βάθρου καΐ ουχί επί τής
αμμου.
Πρέπει νά γίνη είς τόν κα
θένα μας δευτέρα φύσις ό
καταπνιγμάς των όρέξεων,
των παθών καΐ τοθ υπερτά¬
του έγωϊσμοθ, πρό τοθ έθνι
κοθ συνολικοθ συμφέροντος
ώς καΐ ή θεληαατική άναγνώ
ρισις της άξΐας τοθ αλλου
καΐ ή πρόθυμος υποταγή είς
αυτήν.
Τότε θά είμεθα λαός πραγ
ματικά κυρΐορχος καΐ πραγ·
ματικά έλεύθερος άλλως υπό
τό πρόσχημα τής ελευθερίας
θά έξουσιάζουν επάνω μας ή
άναρχΐα καΐ ή άσυδοοία' καΐ
ό άνατρέπων πασάν αξίαν
φθόνος θά χαρακτηρΐζπ τάς
σχέσεις μας.
Είμεθα είς την αρίστην ό
δόν διά νά επιτύχωμεν.
Όλον τό Ιθνος ήννόησεν
καλώς ποθ μας άγει ό άνω
φερής δρόμος τόν οποίον ου¬
χί χωρΐς έμπόδια άλλά καΐ
ουχί χωρΐς καθημερινάς Ικα-
νοποιήσεις άνβρχόμεθα! Εϊμβ
θα βεβαιοί δτι ουδέποτε 6 έλ
ληνικός λαός θά στραφή ΤΡΟ.
τα οπίσω. Είμεθα βεβαιοί δ τι
μετά εύφροσύνου χαρας, θάρ
ρους καΐ αύταπαρνήσεως, θά
χωρ0 πάντοτε πρός τά άνω
Ό άγνός ένθουσιασμός δστις
συμπαρασύρει ολόκληρον την
Νεολαίαν τής Ελλάδος, άπο
δεικνύει καλλίτερον παντός
άλλου την αλήθειαν τί|ς τάσε
ως ημών καΐ δτι τό μέλλον
τοθ Ιθνους μας στερεάν ώς
βράχος θά είναι δπως άπό
σήμερον τό όνειρευόμεθα καΐ
τό σφυρηλατοθμεν. Υπό τοι
ούτους αΐσΐους οΐωνούς εΐσερ
χόμεθα είς ιό 4ον ίτος τής μβ
βλ ΜΕΤΑΞΑΣ
καΐ τά καταστήματα, Ιδιωτι-
κά, δημοσία καΐ οημοτικά έση
μαιοστολΐσθησαν. ΑΙ προθή
και καΐ οί προσόψεις δλων
των δημοσΐων καΐ δημοτικών
οΐκημάτων καΐ των (διωτικων
καταστημάτω^ν διεκοσμήθησαν
μέ είκόνας τοθ Βασιλέως, τοθ
διαδοχικοΟ ζεύγους, τοθ κ.
Μεταξδ, μέ τά σήματα τής
4ης Αύγούστου, μέ είκόνας
συμβολικάς κα( χάρτας, μέ
τά έθνικά χρώματσ, μέ μυρ-
σΐνας καί δάφνας.
Τό εσπέρας δέ έφωταγωγή-
θησαν πλουσΐως άπαντα τα
καταστήματσ, Ιδιαιτέρως δέ
τά τραπεζιτικά τοιαθτα, τά
δημοσία καΐ τά δημοτικά κα-
θώς καΐ δλοι οί κεντρικοΐ δρό
μοί είς τούς δποΐους είχον το
ποθετηθή ήλεκτρικά τόξα. Έ-
τιίση·, έφωταγωγήθη μέ λευκά
καΐ μπλέ λαμπιόνια ή κρήνη
τοθ Μοροζίνη. Ιδιαιτέραν εν¬
τύπωσιν καΐ έπιβλητικότητα
προεκάλουν οί φωτειναί επι¬
γραφαί πού εΤχαν τοποθετηθή
άπέναντι τής Νομαρχίας μέ
τάς λέξεις: Ζήτω
ζή τω ό Βασιλεύς,
τό δθνος.
ζήτω ό Ι¬
ωάννης Μεταξάς καθώς καΐ
τό επί τοθ άνωθεν τοθ ήρώου
λόφου, φωτεινόν σύνθημα: Ί
δεωδες τής 4ης Αύγούστου:
ό τρίτος ελληνικάς πολιτι-
σμός' καθώς καΐ τό τεράστιον
φωτεινόν βασιλικόν στέμμα
πού εΤχε τοποθετηθή επί τοθ
μεγάλου ΚοΟλε καΐ αί παρσ
στατικαΐ καΐ συμβολικσΐ είκό-
νες καθώς καΐ οί χάρται πού
είχον τοποθετηθή επί των προ
σόψβων των δημοσίων κτιρίων.
Έπιβλητικήν εμφάνισιν είχον
έπΐσης τά γραφεΐα τής Ε.Ο.Ν.
μέ θαυμάσιον διάκοσμον κα¬
θώς καΐ τό ήρώον, φωτισμέ-
νον μέ τά έθνικά χρώματα.
την
λουθουμένην
αν (την δΐδα
άπό μίαν. Ιέρει
ΧαροΟλα Άλε-
"Υπό τόφώς
καΐ μουσικήν
ξανδροπούλου).
των προβολέων
ύπόκρουσιν έπροχώρησαν πρός
τούς δύο βωμούς, τόν αρχαί
όν καΐ τόν βυζαντινόν, ένώ ή
κοδάκη, Ρένα Λεοντίδου,
ρανΐα Τσακιράκη, ΜαρΙνα
Μττραγάκη, Λιλίκα Μιχελινά
κη, ΧαροΟλα Άλεξανδροπού·
λου (ίέριια), Τζένη Αλεξίου,
'ΕλβΙρα Μπουρμπουδάκη, Αι
λίκα Ζαχαρίου.
Τόν όμιλον κοριτσιων βυζαν
τινής έποχής απετέλεσαν αί 61
δες: Μαρίκα Καλημεράκη, Ρ(·
τσα Παπαδάκη, Μαίρη Τσαρ
δτ), ΚαΙτη Σπανουδάκη, Λιλί
κα Κοι,β.δάκη, Μαρίκα Πετρί
δου, Μοτρίκα Ήγουμενάκη,
ΛουλοΟ Ζαρέ, Λάζου "Ανδρ ,
Λιάκουρη Στ., Αλεξ. Άχαλΐ
νοτοπούλου, 'Αγγ. Μβταξάκη,
Ρένα Αντωνακάκη, Κατ. Μπο
κέτη.
Καΐ τόν δμιλον τής 4ης Αύ
γούοτου απετέλεσαν αί δίδες:
Ελένη Παντατοσάκη, Άδ.
ΊακωβΙδου, Αλεξάνδρα Μαρι
δάκη, Κωνστάντζα Γεωργιά
δου, Φόλια Φραγκιαδάκη, Μά
ρω Άλεξανδροπούλου, Άν¬
να Λιαναντωνακη, Τοτώ Μα
λαγαρδτ), Τιτίκα Κακουράκη,
Άσαριώτου, Μόντη Μιγάδη,
ΣοφΙα Στυλιαρά, Σουζάνα Λε
βανττ], Φανή Άρχατζικάκη,
Δανάη Μαρκίδου, Αθαν. Δη¬
μητριάδου, Βαρδάκη, Ήλέκ·
τρα Βερουδάκη.
Μετά τό πέρας τής ωραίας
αυτής σκηνής, τά φώτα τής
πλατείας ήναψαν υπό τά χει
ροκροτήματα τοθ πλήθους, ά
μέσως δέ άπό τοθ εξώστου
τής Νομαρχίας ή φαλαγγίτισ-
σα δνίς Νένα Κασέλου ώμΐλη
σε άπό μικροφώνου διά την
πνευματικήν σημασίαν τής
άλλαγής τής 4ης Αύγούστου,
άναπτύξασα την έπελθοθσαν
μεταβολήν είς τάς σκίψεις
καΐ τάς^συνειδήσεις των Έλ
Ή 4η Αύγουστον είς Άβήνκς. -Δυό θελκτικές Κρητικοποΐλες
των όμάδων πού μετέβησαν είς Αθήνας Εια τόν έορτασμόν, έχουσαι
είς τό μέσον ίνα λεβεντόκορμον ύπιρήλικα βρακοφόρον.
€ Ελλάς» ανήλθεν είς ε Ιδικόν
βάθρον, Τά κορίτσια τής άρ
χαίας καΐ τής Βυζαντινήν ί-
ποχής, έχόρεψαν γόρω άπό
τούς βωμούς, άφοθ πρωτα κα
τέθεσαν τα κάνιστρά των έμ
πρός είς τα πόδια τής «ιΕλλά
δος», τά δέ κορίτσια τής συγ
χρόνου έποχής έμοιράσθησαν
είς δύο δμίλους καΐ ό ενας
μέν ήρχισε νά κτΐζη τρίτον βω
μόν, ό δέ άλλος έτραγούδησε
τόν Ομνο τής 4ης Αύγούστου.
Τέλος ή«Έλλάς» λαμβάνουσα
δάδας άπό τά χέρια τής Ιέρει
άς έπροχώρησε καί τάς ήναψε
την μίαν άπό τόν αρχαίον βω
μό καί την άλλην άπό τόν
βυζαντινόν καΐ τάς παρέδωσεν
είς
τού
την σύγχρονον έποχή. *Η δλη
πομπή, ή παρέλασις, ή δρχη
σις καΐ τό τραγοθδι μέ μουσι
κήν ύπόκρουσιν τής Δημοτι
κης μπάντας υπό την διεύθυν
την επί κεφαλής τοθ τρί
όμίλου πού έσυμβόλιζε
Ό έορτασμός ήρχισε
9.30' νυκτερινήν τής 3ης' σιν τοθ κ. ΔεληβαοΙλη, έξετε
πρός την 4ην Αύγούστου είς λέσθησαν μέ εξαιρετικήν έ
την πλατείαν Ελευθερίας, ό-1 πιτυχΐαν καΐ προεκάλεσαν βα
λήνων. Ακολούθως, αί νεάνι
δες των τριών όμίλων έχου¬
σαι καΐ πάλιν επί κεφαλής
την «Έλλάδα» έπέστρεψαν
είς τό νομαρχιακόν μέγαρον,
έτραγουδήθη ό Ομνος της νέ
ολαίας καΐ έχορεύθησαν λαΐ
κοί χοροΐ μέχρι τοθ μεσονυ-
κτΐου.
Την 4ην Αδγούοχου, ή πόλις
έξύηνησε* πλέουσα είς χά ίθνιχά
χρώματα των ριπιζομίνων άπο
την πρωϊνήν ο&ραν αημαιβν πού
εσχημάτιζεν δα3η είς δλας τάς
όδούς Άπό χά έξημερώμαχα ή
μουσιχή τοθ Δήμοι» περιήλθε τάς
κυριωτέρας όδούς άνακροδουσα
χό έωθινδν χαϊ διάφορα πατριωτι
χά θούρια. Τά χαταιτήμαχα παρέ
μειναν δλα χλειοτά χαϊ δ κόσμος
έξεχύθη είς τάς όϊούς.
Την 10»)ν πρωϊνήν δπο τού;
ήχους των χωδωνοχρουαιών, οί
έπΐαημοι, αί όργανώσεις, χά σι>·
ματεΐα μέ χά λάβαρά των χαϊ
πλήθη κόσμου προσήλθον είς χον
μητροπολιτικόν ναόν δηοιι χαϊ έ-
τελεσθή δοξολογία χοροστατοθν-
χος τοθ σεβασμιωτάτου μητροπολΐ
πό τε έξετελέσθπ τό πρώτον' θείαν συγκίνησιν. Τόν αρχαί! τοϋ Κρήτης χ. Τιμοθέου
μέρος τοθ προγράμμστος, ά- [ κόν δμιλον ^απετέλεσαν αί 61' μένοιι δφ' ολοκλήρου τοθ χλήρου.
πό δεσποινίδος της Ε.Ο.Ν., δες: Δώρα Βιρουδάκη, Μαίρη' (ΣυνΙχεια «ΐς ττ)ν 4*)ν σιλ^α
II
1
ΑΗβΡΘΩΖΐ-
ΚΟΙΜΩΠΙΚΗ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
φΐλμ χ&ρμα: «ΤρΙα Μοντέρνα
ΚορΙτσια» μέ την Ντιάνα Μτάρ
μ τι ι ν.
Την Δευτέραν «Μοντέρνοι Κα
ροΙ(Σαρλώ)
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον τό 4ρι·
στούρνημα: «ΆντΙο γιά «άντα».
Καθ" εκάστην ώρα 8 10 άβογευ
ματινή.
ΜΙΝΩλ.—Σήμερον ώρα 2 μ μ.
ολόκληρον τ ό έπεισο&ιακόν «Σκιά
Λετοϋ».
Π ΣΟΥΜΠΕΡΤ
ΚΛΙΗΣΕΡΕΝΑΤΑΤΟΥ
οτήλη τοθ ώραΝΟκοομοκ-
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τελευταία ήμέρα τής
πρββολής τής ταινίχς—
χάρμα:
3
ΚΟΡΙΤΣ
Μέ την
ΝΤΙΑΝΑ
ΝΤΑΡΜΠΙΝ
Άπογευματινή ωσα 7.30
Εσπερινή ώρα 10 μ. μ.
ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Ο ΣΑΡΛΟ
θά σας κάνη νά
ξεχάσετε τίς πίκρες
καί τα βάσσανά σας
...θά σκορπίση τό
νέλιο καί την χαρά
στή θρυλλική τού
ταινία.·
Την Πέμπτην
ΜΟΡΑ ΠΛΡΒΕΝΟΣ
ΔΙΕΟΙΙΗΣ ΕΚΟίΣΙΣ
ΟΕΣΣΑΑΟΝίΚΗΣ
XIV
περίοδο; 10 Σϊπτεμ-
βρίου Γ Οκτωβρίου 1939.
Δηλώοατε συμμετοχήν
επισκεφθήτε την.
Αποτελεί την σπουίαιοτέ
ραν κατ' ϊχίζ επίδειξιν καί
αποτελεσματικήν διαφήμισιν
των προϊοντκν της χώρας
μας.
Συντιλεΐ είς την υπό κ»λ
λιτερους δρβυς τοηχβέτηαιν
κοί διββεαΐντωνίϊςτό ίσωιερι
χον καί εξωτερικόν.
'Εμφβνίζει την ξένην πά
ραγωγην είς τάς καλλιτέρας
ποιότητος κα) τιμάς καί δι-
«υχολύνει τό ν ηαραλληλιομύν
τκν μέ την παραγωγήν τού
τόπου μας.
Χο;ηγεΐ ετησίως βραβεΐα
καί επαθλα εις τας Βιομηχανί
άς καί π*ραγωγους.
Μεγάλαι έκπτώσεις ναύ
λνν διά τούς επισκέπτας
καί μεταφοράς έκθεμά-
των.
Πληροφορίαι *!ς τάς Τοπι
κάς 'Κπιτροηάςεΐς τάς εδρας
των Νομών τού Κράτους καί
τα χατά τοκβυς Πρακτορείον
Ή κ. Μερ. Λυδόκη
Ματζαπετάκη
'ΕπανακΑμψασα έξ "Αθηνών
καί πλουτίσασα τό έογαστή
ριόν της διά μηχανημάτων νβ
ωτάτου τόπου, εκτελεί ά πά
σας τάς μικροβιολογικάς κοΐ
βιοχηιιΐ'ίάς εξετάσεις είς
τό έργαστήπόν της «αρά την
πλατείαν Κορνάρου.
ΖΒΤΕ1ΤΑΙ ίεσποινίς έγγράμμ»
χος, Ιχοοοα απαραιτήτως καϊ λο
γιστιχΐς γνώσεις. Πλί
' ημίν.
3ον
"Οίαν ενεφανίσθη ί μικρός
Φράντς, ντυμίνος μέ μαχρυϊ, χρώ ,
(ματος γκρίζου πρός τό λευκόν,'
1 ροθχα πού εκοέμοντο ίπάνω τού, Ι
οί άλλαι νεαροί πού είχαν έλθη
διά νά διαγωνιαθοθν, ήρχισαν νά
,γβλοθν είς βίρος τού καί νά τόν
ΐπ«ιράζουν: «Γί ροθχα είνε αύΐά!
,Θά'ΐ υιός μυλωνα! Ό ττατέρας!
τού τόν βίζει νά κουβαλα σάχχους
μέ άλ(03ΐ, καί γι' αύτό τα ροθχα ·
τού έ"χούν αύ:ό τό χρ&μα ώιτε
Ινα μή δίακρίνωνκι τί άλεύρια!».,
Όλ'-ι γελοθσαν είς βάρος τού.Επί
τίλςυς ήλθεν ή σ:ιγμή τής φοβε-
Τελευταΐοι νεωτερισμοι
που συμπληρώνουν ενα κομψδ σύνολο.
Ααντέλλες, ανθ*., γάντισ, καπέλλα.
Ή δαντίλλ» ίχει εφέτος την
της· φοριίται παντοθ,
τώρα πού βλίττομεν ώ
«Ι
καπέλλο
χανοτιί,
» £ *
δργ
όβλί,χ'ι»β?
? «λευταία
"Ολΐς
αύτές οί σει-ές άαό Εανΐέλλες δι
διες Υ,τύπησαν. Ήρθε χαί ή σειρά
τοθ Φράντς Έφώναξαν τό δ/ομ·ί
τού. «Ό υιός τοθ μυλωνά!»— ψι·
θυρίζει κάποιος άπό τού; δπεψη-
φίους. Καί οί £λλοι που τόν α
κούουν βυσχολεύονται νά συγχρα
τήσουν τα γέλια τους. Άλλ' 8σον
αχούουν πως ντισιφράρει τίς νότες
πού τοθ έχωσαν νά διαβάση χαί
πώς άπαντ^ είς τα έρωτή^ατα πεύ
τοθ δποβάλλουν, πιύονν τα γέλια.
Αύτά τα μέλη τής έλλανοδίχου έ
πΐτροπή; μένουν £πληχτα. Ό
Φράντς γίνεται άμέσως δεκτό.;. Κ»ί |
άνταλλάσσει μέ ιύχαρίατησιν την ι** τ
μ κομψΐ τόνο είς
την σ:εγνή σιλουίττα τοθ συνή
θοιις κανοτιέ, το δπ4ΐ'>ν καθι
στοθν την ώ5αιότερη χοιια'^ύρ τής
έποχής
Διά νά ουμπληΐώ3ε:ε την τού»
λίτΐα σας, φορέσεΐε μέ το άνιο·
τέρω καπίλλο, γίντια άπό ίργ
κανΐί γαρνιρισμίνα ίπίσης μέ πολ
λές δανχελλίταες βαλανσιέν.
—Εάν σόϊς
ή εύκαιρία
ά ή
νά παραστήτε είς ίνα γάμο σΐήν
Ι-
μπουχίτο άπΐ λουλοό
πχωχιχή, γκρίζα φορισια τού μί
την φανταχτερή στολή τοθ κολλε-
γίου, μέ τα χρυσίί σειρήτια.
Διότι ταύΐοχρό^ω; μέ την εΤσο
δίν τού είς τό αΰτοκρατορικον έ
ξωχκλήσιον είσήρχετο ώς δπόΐρο
φός είς τό κολλΐγιον τής πόλε
ως, τό λεγόμενον Στάτκουβίκτ.
Μέ αυτό τό άν:άλλαγμα ήιε'βοντο
οί «πιτυγχάνοντες εί; τάς Ιξετά
σεις ενώπιον τής κριτιχής έπιτρο-
πή; τοθ αύτοκρατορικοθ έξιοχχλτ]
σίου.
Ό μιχρό; Φράντς αφησε τό πά
τριχόν σπίτι τού γιά νά κλεισθή
έσωτεριχός είς τό κολλέγιον.Άπε
χαιρίττγσε τ(.ύ; οίχεΐους τού μέ
μέ συγκίνησιν, άλλά δέν Ιϊάχρυ
αι, Ήταν περίεργος διά τόν &
γνωστόν κόσμον τι Ο χολλεγίου είς
τόν ίττί,ίον θά είοήρχιτο, πό υ τοθ
ένέπνεε φόβον, άλλά ποθ ταΰτοχρό
νως τόν προσείλχυε. Έξ άλλου
τό Χ9λλίγιον"τοθ ήνοιγε τιύς μου
σικους ίρίζοντϊς: Καί ή χαρδιά
τού ξιχείλιζεν άπό χαρά, γΐατΐ
ίίχε ίατρεΐαν πρός την μουσι¬
κήν.
Τα ϊτη τής'σποϋδής είς τό κολ
λέγιον ίχαρισαν είς τόν Σοθμ
περτ χά) τούς^φίλους, πολλοΐ των
οποίων τοθ έμειναν πιοτό! καί τίν
περιέβαλαν μέ την αγάπην των Ι-
ως την τελευταίαν τού στιγμήν.
Οί συμμ&θηταί έχεΐνοι π&ί» Ιγιναν
ίλ ώζ Χλ
δια γιά τό κε^άλι σχς, πρίγμα
ποΰ θά σα; απαλλάξη άπό την έ
νόχλη^ι τοθ χαπίλλου.
Τα ά*θί] αυτά τοποθετημένα είς
το Ιηάνω μίρος τής κεφαλής χαί
τίς τδ μέσον, μτΐοροθν νά συνω5εύ
ωνΐαι αηί μί» χορϊίλλα πού θα
τα συγκοατήΐη ή νά είνε τοποθε
τημένα έπάνι* σέ μία (
ίλάφρώςντρατΐαρισμέ^η, ή άπλοό
στατα σΐολισμένα μέμείΐχά φύλλα.
—Διά τό άπίγευμα, ιδού ίνα
μοντέλο χαπέλλου σέ σώλ πολύ
νεανιχί. Σ^ίοταται άπί,'μί» μ'χρή
καλόττα άνασηκωμένη έχ των έμ
πρασθεν άποτελοθσα Ι α σκωτσέ
ζιχο μπονέ. Τοποθετεΐται
ίμπρός επί τής χεφαλή:,
γαρνίρεται μέ ίνα γλάρο τοθ δ
πο!ου τί μακ?υ* φτερά προσδίδουν
μί« έξαιρεΐιχή ελαφρότης είς
τό χαπέλλο.
—Πλίϊ στά καπέλλα πού φο
ριοθνΐαι πό ύ έμτΐρδς επί «Ο έ
νός δρθαλμοθ πρέπει νά δπογραμ
μίσωμε έπίσης τό χαπέλλο «αμ
ττριολέ».
Τπενθυμίζει την έποχή τοθ
1830, δέν εύνοεΐ πολδ την φυσιο
γνωμία χαί γι' αύτό προτιμάται
μόνον άπό τίς πολύ νέες γυναΐκες.
Α Ντιστϊγκέ
πίλύ
χαί
ΙΑΤΡΟ2
ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
τού Πανεπιοτημίου της Λυΰνος.
"Επί έπταετίαν σπουδάσχς έν Λυωνα καί Παρισίους, δί·
χετβιι ίΐςτο νέον 1 α τ ρ β ι ο ν τβ«, όδίις Αβέρωφ
(συνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) Εναντι άρτοπβιείου 'Αθανβΐσίου
Σφακιανάκη: 9-12 π μ. καί 1—7 μ. μ.
■> άς Κυριακάς τούς απόρους δωρϊάν. 'Αρ τηλ έ 63
μ γ
φίλοι ών&μώζοντο: Χολτσάηφε;
Ιωσήφ Κίννερ, Άλβέρτος
Σιάντλιρ, 'Γυσήφ ΚλαΕντζ, Βεννέ
δικος Ρ«ινΕχάρτιγκ*ρ. Άλλ' έ-
κεϊνος ττ&ϋ τοθ έίειξεν έξαιρετι
κήν αγάπην παίά την διαφοράν
τής ήλιχίας ττού τ(ύς έχώριζεν
—ήταν κατά έννέα ϊτη μεγαλείτε
ρος τεθ Σοθμπερτ—ήταν δ Ιω
σήφ Σπαουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.'
ΜΗΤΕΡΑ
Είς τό κολλίγιον & Σοθμπερτ
μένει ηίντε χρόνΐα Μίσα είς τούς
τίσααρις τοίχους τού σχοθρωποθ
η Ιχει την εντύπωσιν
γ ώς τον ίχ&υν κλείση μίσα είς
σχο'ίΐνή φυλακή.
II
ώς π»ρνάνε
αύτά τα τιιντε χρίνιο; Μέ άνιαρά
μαθήματα, μέ πιΐνα χ α ι μέ μου
σι»ή. Ή μουοιχή γιά τό ,εύαίσθη
το Γ-ύτό παιδί μέ τό σγουρό χεφά
λί, μέ τα μάτια πού χυΐτάζουν με
λαγχ&λιχά, καί μέ τό ώχρόν πρό
σωπον, είνε ή μόνη παρηγοριά.
'Α τό τραγοθδι. άγαττςί την
μουσιχή— χαί μίσα είς τού; τέσ
τοίχους τοθ διδακιηρίου
μοιάζει μέ γλυ>£λαλο πουλί κλει
σμένο μέσα σέ κλουβ.'. Καμμιά
φορα τό τκχκ.1 μέ τό πρόωρον τα
λαντον χάνει αυτήν την σχίψι:
(συνεχίζεται)
ΠΑΡΟΡΑΜΑ
Έν τ^ 'ημοσίευθείοη πιριλή-
ψει «Ο 6π' αριθμόν 13854 προ
γρ4μμ·>τές μου τιλεΐσιηριασμοθ
χατά Γιωργίου χαί Μαρίας 11α
ΐτυράχη, ίν ιψ δπ' αριθμόν 5219
ής 18ης Ιουλίου ίνεστώτος έτους Ι
φύλλω τίς ίνταθθα εκδιδομένης'
εφημερίδος «Ά*όρ.θωσις» άναφϊ-'
ρεται έ« παραδρεμής ώς ήμέρα
ίη^οσιεόσιω; ν ής πιριλήψιως ταύ
της έν τή ένταθθα έχδιδομένη
Εφημερίδι ή «'Ίϊη», ή 21 Α&
γ&όατοο έ £. άντ! τής 24 τοθ
ούτοθ μηνός χαί ίΐους χαί χαχά
οθιο διορθοθται ή* ειρημένη πε.
»ίληψ:ί· Ι
Έν Ήραχλείφ τή 3 Αυγούστου
1939.
Ό 2υμβολαιογράφος Έρα
ίλιίου.
Β. #.
'Αναβλητική είδοπβίησις
πλειστηριασμβϋ
Κωνσταντίνου Γ. Μαμσλά-
κη δικηγόρου κατοίκου Ήρα
κλεΐου.
Κατά
Γεωργίου Κσρουζάκη κατοί
κου Άποστόλων Πε&ιοδος.
Ό πλειστηριοσμός διαφό¬
ρων άκινήτων κτημάτων τοθ
όφειλέτου μου κειμένων είς
την περιφέρειαν τοθ χωρίου
Άποστόλων Πεδ.άδος ό είς
εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 686
τοθ 1936 αποφάσεως τοθ Πρω
τοδικείου Ηρακλείου προκηρυ
χθείς διά τοθ υπό χρονολο
γ!αν 1 ΊουνΙου 1937 προγρόμ
ματός μου δημοσιευθέντος
είς τό ύπ' αριθ. 766 φύλλον
τής εφημερίδος «Κρητικά Νέα>
£ν φ περιγράφοντοι τα έκπλει
στη,,ιαζόμενα καήματα τοθ
όφειλέτου.
"Ηδη εί&οποιω ότι ό πλειστη
ρ σομός οδτος γενησεται άνυ
περθέτως ττρός εΤσπροξιν τοθ
ένατίομένοντος ύηολοίπου έκ
δρανμων 11.700 έντόκως άπό
27 Μοΐου 1939 καί των άπό
σήμερον έξόδων εκτελέσεως
ενώπιον τοθ Συμβολαιογρά
φοτ Καστελλίου Πεδιάδος Έμ
μονουήλ Ιδομενέως ή τοΟ νο
μΐμου τού άνσπληρωτοθ κα!
ί[ς τό έν Καστελλίφ κίίμενον
δημόσιον γραφείον τού την
27ην Αυγούστου 1939 ημέραν
Κυριακήν καί &ραν 10 — 12
π. μ. δπου καί δτε καλοθνται
οί ένδιαφερόμενοι.
Αρμοδίας διχαστικός κλη
τήρ ένεργησάτω τα νόμιμσ.
Ηράκλειον 3 Αυγούστου 1939
Ό έπισπεύ£ων καί παραγ
γέΧλων
Κωνστ. Γ. Μαμαλάκης
Ρ"
■■■■■■■«■■(■■■■■■■(«■■««■■■■«■■■■■■■■«■■αι
ΜΙ ΟΟΤΑΣΣ1ΑΣΤΗΡ
Όλοι, βί χρησιμοποιήσαντες την λευχήν πό·
τασσαν «Α2.ΤΗΡ» περιεχτιχέτητος 96—98 €)β:
έπείσβησαν ότι είναι ασυγκρίτως ανωτέρα καί συμφερω
τέρα άπό χβδβ άλλην ποτασσαν:
1) ύιοτι άπςξπραίνει την αταφΐδα χατά 21—48 ώοας
ενωρίτερον καί έτβι άποφΕύγβνται πολλοί κίνδυνβι άπό
δροσοϋλες καί βρβχήν.
2) Διότι αποδίδει ώραΐότατον ξα8ον χρωματισμον
διαρΜείας.
3) Διότι ή σταφίς διαρκεΤ περισσότερον, δέν παθαίνβι
ζαχαρωμα, ούΐε άναοίδει καί:
4) Διότι διαλυεται ευκολώτερον καί κβθ' ολοκληρίαν
χαί δέν άφήνει καταχαθια.
κ. κ. ΣταφιδοπαραγωγοΙ,
"θσοι έξ υμών δέν εδοκίμασαν άκομη την λευκήν πό
τασσβν «ΑλΓΗΡ» %-98 θο καί σ«νϊπ«ί, άμφιβ*λλο«ν
διά την άνωτερώτητα καί άποτελΕθματιχότητα αυτής, πά
ρακαλοΰνται όπως μάς δηλωσουν τουτο καί είμεθα προθυ
μοί νά ενεργήσωμεν πάραυτα χαϊ είς τοΰς άπλωτούΐ των
συγκριτικά πειραματκ μέ την λευκήν ποτασσαν «42.ΓΗΡ»
άφ' ενός (την οποίαν θα παρέχωμεν δωρεάν ώ; καί τα ί
ξοδα μβταβάσεως επί τοπου) καί μέ κυανην ή λευκήν πό
τασσαν οίασοηποτβ μαρκας άφ' ετέρου ιτήν έποίαν θά
προμηθϊύουν οί ένδιοκρϊρομενου καί τβτε ασφαλώς θά
άντιλπφϊώσι την Διαφοράν.
Δρχ. 50.000 000. (Πεντήκοντα έκατ. δραχμήν),
κατά τούς μετριωτερους ΰπολονιαμοώ;, θά εισπράττη έτησί
ω; 6 Νβμβς Ηρακλείου π»ραπ»νω άπο δσα ΐίσπραττϊΐ μ·
χρι σήμβρον, β:αν βά γενικευθή ή χρήσις τής λευκής πό
ταασης ΑϋΙ Η1 άπο ποιοτικην διαφοράν στβιφϊδος. Διά
τουτο όλοι έχετε συμφέρον να δοκιμάοητε την ποτασσαν
ταύτην και οβν θα την έγκαταλιίψβτβ; ποτέ.
Ιΐροΐέχετε, έμως, καί ζητβΐτβ παντοτβ, δχι απλώς λευ
κήν ποτασσαν, άλλά την μάρκαν ΑΣΤΗΡ έπιμόνως βιβ
τι 6 συναγΜνισμος, θίλων προφανώ{ νά έπωφεληθη τής
φΑμης τής ποτάοσπί ΑΣΓΗΡ, ίκόμισβ λευκήν πόταοοαν
«λλης μάρκος καί άλλης ποιότητος.
Άπβκλειστικβΐ «Ισανωγεί{ έν Κρήτα:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, -Ηράκλειον,
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
θά, βρίΐτε 6λα τα νέσ μοντέλσ σκελβτών.
ρι_—λ Α»_... μηχο,ν^ματα δια κατβργασΐαν
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΧΟΦΟΣ ΤΟΝ Τ2ΑΡΟΝ
122βν
Άλλ' ό Ρασποθτιν, δταν
πηγαίνη είς την «Βίλλα Ρόν
τε» μέ παρέα, γιά νά γλεντή
σρ δέν έαφανΐζεται είς τη
μεγάλη σάλα, δέν άναμιγνύ
εται μέ τό κοινόν. Τί τόν έν
διαφέρουν ούτον τα νούμε
ρςτ πού παρελαύνουν άπό τής
σκηνάς τοθ μικροθ θεάτρου
πού είνε έγκατεστημένον μέ
σσ είς την μεγάλη σάλλα:
Τό κέντρον «Β,λλα Ρόντί»
έχει καί Ιδιαιτέρα διαμερΐσμα
τα, όλόκληρα παρατρτήαατα
γιά τούς εκλεκτούς, [ώ τούς
πολύ έκλεκτούς πβλάτσς.
Καί ό πιό έκλετός πελά
της τοθ κέντρου, έκεΐνος
πού τό πέρασμά τού άφήνε
πΐσω τού τό περισσότερον χοή
μα, είνε 6 Ρασηοθτιν. Ό Ρ
σποθπν μέ τούς φΐλους τού
τρώνε πΐνουν, χορεύουν, δια
σκεδάζουν είς Ινα άιΐό τα σε
παρέ τής «Β(λλα Ρόντε» ..Έ
κεΐ καλεΐ ό Ρασποθτιν τούς
Τσιγγάνους μέ τα βιολιά, τίς
Γσιγγάνες μέ τα φλωριά κα
τα ντέφια. ,
Σ' ίνα άπό τα δισμερΐσμα
τα τής «Βίλλα Ρόντε» είνε κι
άπόψΕ ό Ρασποθτιν μέ την
πσρέα τού... Κι* άπό τίς μπου
κάλες τό κρασί πού διαρκώς
μεταφέρονται πρός τό ,'ίδιαίτε
ρον δισμέρισμσ, άπό τούς λό
φους τό χαβιάρι, φαΐνεται πώ;
τό γλέντι Ιχει άνόψη
'Ο πονηρός διευθυντής τοθ
κέντρου «Βΐλλα Ρόντε» άπο
φεόγει ν' άναφέρρ είς τούς
άποψινούς θαμθνσς τού αύ
την λεπτομέρειαν... Δέν συμ
φέρει νά ξέρη τό κοινόν τΐώς
μέσα είνε ό Ρασποθτιν καί
γλεντά... Γι' αύτό, δταν σέ
κανένσ άπό τούς θαμωνας
πανε οί ψύλλοι στ* σύτιά
καί ό θαμών ρω·$ γιατΐ
νσς Ενας σηχώνονΐαι καί φεύ
γ ου ν οί Τσιγγάνοι καί άραιώ
νει όλοένα ή όρχήστρα, ό πό
νηρός διευθυντής έπινοεΐ χί
λια δυό προσχήματα γιά νά
ίκανοποιήστ) την περιέργειαν
των.
(συνεχίζεται)
Ι ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθε ττρο.
ι χθές έζ Άθηνθν ό Διευθυντής
θ έεθ Οαταή
ΑΥΡΙΟΝ
Ό παγχόβμιος κινημα
τογραφΐχός μουσικός
θριαμβος;
Γ
Μέ τό μελωδιχό τρα-
γοϋδι τής άηδονόλαλης:
Ζανέτ Μακδόναλδ
κκί τό γλυχέ χαί συμ-
παθητιχό τοΰ βχρυτόνου:
Νέλσον "Εντυ
Μιά γοητευηχή έρωτι-
χή ίστορίοτ, πβο την ου-
νβδεύουν βί πχθητιχές
άριες τής όιτερας «Ούν-
νενβτοι», ή σερενάτα
«Σάντα Λβύτσια», ή όπε
ραΤσκρίτσν,Ιμηνευσμένη
άπό την 6ην συμφωνίκν
Τσ*ϊκβφσ»ιυ, έκτελουμέ-
νη άπό την πεοίφημη'χο
ρωδία των Κοζάχων τού
ΔΟΝ.
ΣΗΜΕΡΟΝ
"Ενοι ΰπέροχο κοινωνικο
ρωμαντζο γρ«μμένβ άκβ την
^ ΪαΡΙβνΡ^β ΕΝ
ΑΝΤΙΟ ΠΑ ΠΑΝΤΑ
ΦΑΝΟΠΟΐεΐΟΝ
ΕΜΜ. ΞΑΝΘΑΚΗ
*δέ·ς "Εβχνβ
ίναντι φαρμακεΐου Χαλκιαδάκη
'Αναλαμβάνβμϊν μέ τβχυτητα
«αί τιμβς ασυναγωνίστους τας
νέοις αυνβίσβις τβδ ύδατος.
Επΐοης έσωτβρΐΗάς Οδρβυλι
»«ς έγχ«τ«στ«βεΐί ήνγυπμίνηί
τεχνας.
Α9
χς ής
τοθ ένταεθα ιΟΊοαταστήματος
της Έθνΐκής Τραπέζης κ. "Αλκιβι·
άδης Μαρής.
—Επανήλθε χθές αβροπορικως
έξ Αθηνών δ Βικηγόρος κ. Τίτος
ΓεΜργιά5η?·
—Έ«ανήλθον έπίσης ή κ. καί
ό κ. Κωνστ, Μαρκατάτος Ιατρός.
—Έπίο-ης έβανίίλθον άεροπορι
κώς οί κ.*. ΜΙρης Άλικιώτης, Τού
ττογιάννης, Χαζηγιαννάκης καί
Μπαρμΐιουνάκης.
Γίιρω στήν πόλι.
Τάς έοοτάς της 4ης Αυγούστου
τ*σον τηι; παραμονάς βοον καί
τής επομένης, παρηκολούθησαν
πλήθη κόσμου.
—Ιδιαιτέρως χιλιάβες λαοθ συ·
νωστΓσθησον είς την πλατείαν
Τοιών Καααρών διά νά μή χάσουν
τάς φασεις της φαντασμαγορι-
κη', ίορτής της νυκτός τής πά-
ραμονής.
—ΑΙ όβοΐαι δμολογουμένως καί
έμττνευσμέναι ήσαν καί μελβτημέ
ναι είς δλας τάς λεπτομερείας
των.
—Ό ή«κτροφωτισμός Ιν νένει
καί ή διακόσμησις τής πόλεως
συνεκέντρωσε εθίημα σχόλιο έ-
ξαοθεΐσης τής έν ποοΐίειμένφ πρω
τοβσυλίας τοθ Δήμου καί τής
ήλεκτοικης ύπηοεσίας.
—Ειδικώτερον ό ώραΐος πολύ·
γρωμος φωτισμός τοθ άναβρυτη
ρΐου Μοροζίνη ήτο άνάλογος τής
περιστάσεως.
—Προσέδωσεν δέ έν συνδυασμώ
μέ την λειτουργίαν τοΰ άναβρυ
τηοίου κάτι τό εξαιρετικόν είς
την πλατείαν Βενιζέλου.
—Την ένετικήν εορτήν τής νυ¬
κτός τής 4ης Αυγούστου είς τόν
λιμένα μας έλάμπρυναν καί οί
προβολεΐς τοθ άγγλικοϋ πολεμι-
κου «ΡΙσορς».
—ΤοΟ όποΐου ή παρουσΐα ση¬
μειωτέον συνεκέντρωσε "καθ" δλην
την ημέραν προχθές άπειρον κό¬
σμον είς τόν λιμενοβραχίονα.
— Πεοιεργαοθέντα μετά μενά·
λου ένδιαφέροντος τό πολεμικόν
ςδ τινος άλλως τε ή θέα ήτο πλέ¬
ον ή έτιβλητική.
—Άξία λόγου κατά την διάρ¬
κειαν των έορτων της προχθές υ¬
πήρξεν καί ή οοθεΐσα είς τό
προάστειον «Πόσος .
—Ή έυρτή οΰτη όφειλομένη είς
την πρωτοβουλίαν τοΰ έκεϊ σταθ
μσρχου Χωροφυλακίϊς, τής Ένο·
ριακής Έπιτραπης καί των βΐθ·
μοφόρων τής Ε. Ο. Ν παρουσΐ-
ασε κάτι τό αΐτιον.
—Άπηγγίλθησαν έθνικοΐ μονό·
λονοι, έχορε6?ησαν διάφοροι έ-
θνικοΐ χοροΐ μέ τοπικάς ένδυμα-
οίας, ίψάλησαν δίσματα κ. λ. π.
καταχειροκροτη9έντων των έκτελε
στών ττΐςε.Ο Μ. άπό τα πλήθη τοθ
κόσμου πού κατέκλυσαν τό σχο
λεΐον Πόρου δπου "καί Εγινε ή έ
ορτή.
—'Από χθές αί θερμοκρασΐαι
εσημείωσαν πάλιν αΐσθητήν ανο
δόν.
— Δ'.καιωθέντων σχετικώς των
πρακτικών καιροσχότιων οΐτινες
καί προανήγγειλαν νέον κθμα
καύσωνος.
—Έν πάση περιπτώσει νενική
είνε ή πεποίθησις δτι ό καιρός
θά δροσερέψο περισσότερον καί
τούτο λόνφ τής παρόδου μετ*
ολίγον των κυρΐως θερινων περι-
ό5ων.
—Τελευταίως τό ταξΐδιον τοθ
βασιλέως της Ρουμανίας Καρά·
λου καί τοθ υΐοθ τού διαδόχου
τοθ θρόνου απησχόλησε καί ά-
πασχολΐΐ τούς ουμπολίτας
— Καί τουτο διότι ανηγγέλθη
ώς βεβιία ;&όο καί τρείς φοράς
χωρΐς νά πραγματοποιηθή ή £
λευσίς τού είς Κρήτην.
—Όίΐωσδήιιοτε πιστεύεται δτι
δ Άνώτατοι; αρχων τής συμμάχου
Ρουμανίαν θά επισκεφθή την
Κρήτην έφ' δσον κατήλθεν ώς λέ
γεται μέχρι Δνδεκανήσαυ διά
σκοττούς καθαρώς τουριστικούς.
—Ώραία ή 8μπΛευσις χτΐς παρε
λάσεως των έργατιχών τάξ«ων
είς την προχθεσινήν πρωϊνήν τε
λετήν.
— Φερουσων κοΐ τα σύνεργα
της εργασίας των ήτοι φτυάρια,
λωστούς, ψεκαστήρας, κώπας
λ. π
—Ή παρέλασις οϋΐη έν συνβυ
ασμω μέ την παρέλασιν των συν
τεταγμένων δμ^δων τής Ε. Ο. Μ.
δέν εστερήθη ενός χαρακτήρος
έθνικοθ μαζύ καί λαΐκοθ.
—Ήρχισεν άπό χθές ή κοπή
σταφυλων καί ή συσκευασΐα των.
—Διά την αποστολήν είς τάς
ξένας *γοράς.
— Σήμερον διά τελευταίαν βο
ράν προβάλλεται είς τόν θερι
νόν Πουακάκη τό άριστούργη
μα «3 μοντέρνα κορΐτσια».
—Είς τόν «Άπόλλωνα ίπίσης
δέν πρέπει ά χάση κανε'ς τό
κοινωνικόν 6ργον πού άφηκεν έ
ποχήν παντοθδιτου έπαίχθη: «Άν
τίο γιά πάντα».
ο Ρέκοετερ
—Αίπλωμ» εύρκσιτεχνίας.
Ευχαρίστως πληροφορεύμεθα δ-
τι είς τόν συμπολίτην Ήκεκτρο·
μηχανικόν χ. Έμμ. Ζ. Σαμαρα·
χην απενεμήθη υπό ΐοθ οφυπουρ
γείοϋ Έθνικής Οίκονομίας τό διτ'
αριθ. 8338 δίπλωμα εδρισιτεχνίας
διά την εφεύρεσιν τού: «Νέ?ν σύ·
οτημα τραφοδΌτήσεω; είς τα διά
ριύματος οΊκτύου, τύπου ΑΟ—
ϋθΐΐθ—2200 λειτουργοθντα ρα·
διόφωνα ί'να λειτουργοθν έπιπρο-
σθέτω; χά Ι μέ συσσωρευΐήν 6
6όλτ. Καί ραδίόφωνα λειτουρ
(■οθντα μέ συσσωριυιήν 6 βόλτ
'ά λειτουργοθν επιπροσθέτως χαί
ίς ρεθμα δικτύίυ 110—220
ΖΗΤΕΙΤΑΙ &πη?έτρια καρά
ή οίχίν χ. Ι. Σαχελλαρίδη Α»
·νθυντ«ίί Λϊή ϊίζ
»
νω
νο
ι&
τή'
θε
να
Φ«
■π ι.
βλ
ντ
ΤΓ
δ^
«ν
δ(
V
Φ
■κ,
α
τ
Θ
ΧΡβ
τι >
δ
διά
δια
ΛΗΟΡΘΩΣΙΣ
Τδ μενάλο Ιργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
ι
Οί Άθλιοι.
563ον
Παρέκει τα έργαστήρια ήσιν κλβιστά, καί οί
κύριοι αυτών ι'σταντο είς τος θύρας των καί συ
νωμΐλουν, άλλ' οί διοβάται έκυκλοφόρουν, οί φα
ήσαν άναμμένοι καί είς δλα τα παράθοοα
ν οί
των οΐκιών εφαίνετο φβς κατά τό σύνηθες. Είς
την πλατείαν τοθ ΠατλαιρροαγιαλΙου ό Μάριος εί
δέ συνηγμένον Ιππικόν.
Καθ" δσον άπεμακρύνετο τοθ ΠαλαιοροαγιαλΙου
Εβλεπον 6τι τα φωτισμένα παράθυρα καθΐσταντο ά
ραιότερα' τα έργαστήρια κατάκλειστα, ουδείς συ
ν ωμίλει είς την θόοαν τού, ή όδός εφαίνετο ζο
φερωτέρσ, καί έν ταύτώ τό πληθος των διαβατών
τιυκνότερον.
Ουδείς έξ ούτΟν ίφαΐνετο ομιλών, καί δμως έξ
δλων μοθ ανεδίδετο βόμβος τις βαθύς κσί ύπόκω
φός.
"Ολίγον πσρέκεΐ, είδεν δμίλους άνθρώπων άκι
νήτους μετσξύ τοθ ιτλήθους τΑν διαβατών, ώς ττέ
τραι μέλαιναι, στερεαΐ, *ν τώ μέσω ρείθρων υ
δατος.
Προχωρήσας έτι ττβραιτέρω, τόσον εδρε συμπεπυ
ηνωμένον πλήθος, ώατε έμεινεν άκΐνητος1 ήτο σχε
δόν αδύνατον νά δέλθη τις Πάντες 6έ συνωμΐλουν
χσμηλή τρ φωνβ, καί αί κεφσλαί των, κεφαλαί
φοροθσαι δχι πΐλους, άλλά πιλίδια ώς επί τό
■πλείστον, εσχημάτιζον έντός τοθ σκότους κυματι
σμόν τίνα συγκεχυαένον.
Παρέκει είς τάς όδούς τάς τιλησιεστέρας πρός
την τοθ ΆγΙου Διονυσίου, είς ουδέν πλέον παρά
θυρον εφαίνετο φώς, άλλ' δμως δέ ν ήσαν έρηαοι
αί Ο5ο1 αυτσι' διέκρινεν έντός αυτών 6 όφθαλμός
τουφέκια στημένα είς δράγματα, λόγχας κινουμέ
νας καί στρατεύματα κατεσκηνωμένα είς τό ΰιται
θρον.
Έκεΐ ίπαυε πασά κυλοφορία. Έκεΐ έτελεΐωνε
τό ■πλή'θος καί ίρχιζαν τα στρατεύματα.
Ό Μάριος ήθελε νά προχωρήσρ,, άλ' ή*)ελε με
τα θελήσεως άνθρώπου μή πλέον έχοντος έλπΐδχ
Τόν προσεκάλεσαν, ώφειλε νά ύπάγη. Είρβ τρό
-όν νά διέλθη τό πληθος, νά διέλθη δέ διά πλαγ
ών δρόμων καί τα στρατεύματα, άποφυγών τούς
περιπόλους καί άποκρυβεΐς ά πό των σκοτίων
Καί τότε ευρέθη είς μέρη άληθώς φρικαλέα. ΟΟ
τε δισβάτης πλέον εφαίνετο, έκεΐ, οΰτβ στρατιώτης
οθτε τό ελάχιστον φ©ς. Έρημία σιωπή άκρα
νύξ.
Ευρέθη ώς είς ύπόγειον. Καί δμως έξηολούθη
σε νά προχωρβ.
Μετά τίνα βήματα, δ Ιβη τις πλησίον τού τρέ
χων. Άλήρ ήτο ή γυνή; ή ήσαν πολλοΐ; Δέν ήσυνή
θη νά νοήση καλώς.
Άπό γύρου είς γύρον, έφθασεν είς οδόν τίνα
στενήν. Έν ιω μέσφ αυτής άπαντφ τι πρόσκομμα.
Άπλώνει τάς χείρας τού" ήτον άμάξιον φορ
τηνόν άνεστραμμένον συγχρόνως δέ οί πόδες τού
πατοθν είς λάκκους μικρπΐ;: πλήρεις ύδατος ,χαΐ
πετρών τοθ λιθοστρώτου άνεσκαμμένων κοί τβδε
κακεΐσε έρριμμένων, πού δέ συσσωρευμένων.
(συνεχίζεται)
ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Ό Γάλλος λόγιος Πώλ Ρεμποΰ τι υά; |πιτ;έπεται νά τους ποοσ
μιμούμενος την βαρώνην Στάφ, φέρωμεν Ινα ποίον ευχάριστον,
συνίγριψιν ίνα έγχειρίξιον χαλής τ&3 δποί'υ ή συνταγή «ίνε ή έ
συμπεριφορας, είς τό οποίαν άσχο. ξής: Ρίχνομι τρείς μικρές κου'α
λείται λεπτομερίστεροι μέ τόν |λιές ψλή ζάχαρι σέ μιά λΕτρα ά
τρόπ-ν, κατά τόν οποίον πρέπΐ:' εριούχου φασικοθ 05«ος, προσθέ
νά πα'ατίθεται Ινα γεθμα, νά δέ-!τομεν μίαν μποτίλια. αρωιατισμέ
' Εγκυκλοττ,α ιδ ε ί α
νά
ΑΓ έκεΐνους
πλουτίζουν τας
πού Οέλουν
γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
χεται μία οίκοδέσποινα τούς χε
χλημένης χλπ. Κατωτέρω μετα
φράζομεν μερικάς χρησίμους συμ
βοιΛάς τοθ συγγραφεύς.
Μετά τό δείπνον, χΐί συγχε
χριμένως χατί τάς 11 1)2 πού οί
χε«λημένοι μένουν άόμη σπίτι
μας τί πρέπει νά τους προσρέρω
*εν; Συνήθως σερβίρο^ται σέ δι
ακους ποτήρια μέ πϊρτοκαλλάδε; ή
λεμονάδες. Άλλοι ποοα?έρουν ού
ίσκυ, άλλοι χ·5νι·τχ ή ποιγω^ένη
σαμπανια. "Αλλοι πάλιν, φρονι
μώτεροι δίδουν σιρότια άπό φρά
ου>ες ή φραγίοσιάφυλα Είνε λο
γιχόν αύΐό; Οί χεχλημένοι μας
ηπιαν καλά κ«ί έφαγαν κ»λά.
Έχουν τό στομάχι πλήρες. Έιη
χώθησαν άπό τό τραπέζ' είς τάς
δέ «α διά νά πάρουν λιχέρ χά!
νά καπνίσουν ί*α πϊθρο. Κατά
τίς 11 1)2 «λίγην ώίαν δηλαδή
προτοθ μα; έγχαταλείψιυν. Ιχουν
ανάγκην έ/ός ποτεθ, πού νά δι
ευκολύ«η την πίψ.ν. Οί σαμπάνι
ες χαί τα σιοάπια δέν είνε ένδε
δεΐγμίνα γι' αυτή τή δουλειά. Έ
χεΐνο πού θά ευχαριστήση καί θά
δροσίση τούς χαλοχορτασμίνους
χαλεσμίνους μας είνε ίνα ποτήίΐ
ξροσερό χαί δχι παγωμίνο νερό,
μάλιστα Ιϊ νερό άεριοθχο, ίλα
φρως άρωμχτισμίν-3 μέ μία φέτα
λεμονιοθ Είνε τό μόνον που ξε
ίιψϊ χαί ποϋ δπ«6οηθεϊ τ,ήν πέ
ψ.ν άντΐ νά την παραλύη
Εάν θελήσωμεν νά χρατήσωμεν
τους φ(λους μας περισσότερον, ε*ω;
τάς 86ο ή τρείς τό πρωΐ χαί νά
συγχρατήσωμεν τό χίφι των, τό
«■■■■■
νοιι κρασιοθ, τόν χυμόν έός λιμο
νιοθ, τόν χυμόν Ιξη πορτοκαλλι
©ν καί ϊνχ ποτηρα*ι λιχέ3 άπό
χεράσι. Μέ την σ^ΐχγή' αυτήν
έχομεν εν* πολύ ευχάριστον πό
τάν τό ίιτοΐον
μέσιος. Εάν τό χρασί πού
θά χρηαιμβποιήίΐύΐιεν εί^ε «ύ
Τό χωρίον Πραιτώρια
καί τα παραγωγικά έργα.
ΠΡΑΙΤΩΡΙΑ. Αύγουστος (άνταιφωλεαΐ άνωφελδν. Καί οί πυρε
ποιριτοθ μας)— Κατ^ιιεσής τοθ Ι τοΐ δέν λείπουν ποτί. Αύτοι δέ
χάμπου χτιαιένα τί Πίαιτώ'ϊΐα, | ΐταραλύουν τάς δυνάμεις των χά
είνε ίνα άπό τα γονιαώτερα χω,τείχων καί την δημιουργικήν προ
σπάθειάν τω/. "Αν χαΐ πρίιτει νά
όμολογηθζ 8τι κατχ τα τελευταία
ίτη, χάρις είς τα μέτρα πού λαμ
βάνουν τό χράτος χαί ή κοινότης
χαί χάρις είς την 6ελτ£ω3ΐν τδν
ϊρω/ διαβιώΐειος χαί διατροφής
τώ/ χατοίχων, ή έλονοαίοι Ιχει
ρ£α τή; επαρχίας Μονοφατσίου
Τα έ5άφγ] τού είναι εύφορώτατα.
Καί οί χάτοιχοι, φίλεργοι κ«1
προοίευτιχοΐ χαλλιεργοθν δλα
τα γεωργιχά εϊϊη: Δη^ητριαχά,
χαπνά, μποσΐανιχά, άμπέλια, ε¬
ληές, άπ' δλα. Καί άποχομίζουν
κατ' Ιτος είαοδήαατα μεγάλα Τί
λειβάίια έπίσης τοθ χωρίου αΰ
τοθ, άΐτέραντα, μέ &φ%νον $?
σερβίρομεν ά οκήν, βοηθιθν την ανάπτυξιν τή;
χρασι π
ρφ
Δι' αυτό χαί τα Πραιτώρια δέν
σημαντιχά χαί τα κρού
σμχτα έχουν δλΐγοσΐεύσει. 'Υ
πάΐχΐ: ϊμως πάντως άχόμη τό
κακίν. Καί θά εξαλειφθή μίνον
διαν άποξηΐανθΐθν 3α τα !λη
%% τα τέλματχ
είς δλην την
θιντιχής μαρίας Άνζού χαθώ; έ άστοχοθν οίκονίμιχώς. Καί οί χά ,έχτασ.ν. δχι μόνον είς τα Πβαι
πίσης τό λιχέρ εί/ε πρώ η; μίρ τοιχοί των δέν άντιμετωαίζουν πό |τώρια, άλλά καί είς τα ά'λλα
τέ άνέχειαν καί δυα;υχίαν Άφ'ιδιαμερίσματα, μίχβι τοθ Σχοινιβ
δτου ί5£ο)ς άπέκτησαν άιαξιτήν|και τοθ Ταίύισίυρα. Πισΐεύεται
συγχϊΐνω/ίαν χαί έγενίκευσαν την | δέ 8τι θά γίνη καί αΰτό ομχ&
είχαν μ'αν|χ0ί)σιν λιπασμάιων καί ίφήί'Λο'μως. Διότι δπάρχει ή ελπίς καί
κάς εΐμιθχ βίβχιοι δτι
σμένοι μας θ'
καλλίτερον χέφι.
Αλλοτε αί κυρίαι
(λ χαλε
ώπσμένην ήμίρχν'τή; έ653μά5ος|σχν επιστημονικάς μεθίδους 'χαλ , ή πεποίθησις δτι_ τα μΐγάλα πά
πού έίέχοντα Ή συγκέντρωσις έ
γίνετο τό άττίγιυ>α μέ τιϊτοσίαν
χαί άτίλί'ω:» γλυκίσματα καί
μπριός. Αί συγκεν:ρώσεις έχΐΐνχι
ήσαν άνιαοαί καί διατηροθντχι
Ϊ3ος άχέμη άπό μερικάς οίχογε
νείας διά λίγους σιβααμοθ ε!ς
τάς παραΒόσεις Σήμερον αί συνή
θειαι άλλαξχν. Αί νεαραΐ οίκ&γέ
νειαι κατήργτραν τίς «ζού,3—φ£ξ»
χαί τίς άντιχατέϊτησχν με μι
ν,ράς συγχεντρώΐεΐς, αί όποίϊί
ϊι οργανουνται άπροόπτως διά τοθ
τηλΐφώνου.
Κατά τάς συγχΐντρώαεις αυτάς
λιεργε!«ς ήδξ*/σχν σίμκνπχά την ραγωγιχά χαί
παραγωγήν χαί τα είσίδήματά τή; Μεσσχράς
έξυγιαντικά ίργα
δέν θά περιορι
των καί εβίλτίω^αν αίσθητώς την σθςΌν είς τάς επαρχίας Κκινου
οικονομικήν κατάστασιν των. (ρίουχαί Πυργιωτίσσης μίνον άλ
Τα Π>αιτώρια δμω; ?/ουν εα λά θά έπεχταθοθν καί είς τό
μεγάλην εχθρόν. Την έλονοσίαν. Μ^ν^φάτσι. Διότι κχί εί; τό Μί
Τα £λη καί τα τίλματα τΐου & νοφάισι είναι άνάγχη νά γίνουν
πλώ/ονται πέριξ είναι έσΐίαι καί τοιαθΐχ έ
ειδοποιησισ;
Το Έκκλησιαίπκβν Συμβούλι
όν τής ένορ'ίκς της κωμοπόλεως
Τυμτιακίου
μ ^
Γνωατοιτβιεί ότι,
τοθ έν
ρ!ο( Τυμπακ!οο
ένο
νέ
—Διπμεοεύοντα κ«ί διανυ-
κτερεύοντα φαρμακεΐ».
Σήμερον 6 Αύγούστου θά διη
με?εΰ:ουν τα φχρμαχεΐα Άριστ.
Χαλχιχδάκη, 'Αποστ. Ζαφειρίου
Γεωργ. Μαδβριωτάκη.
τΐροσφίροντϊΐ διάφορα πράγμχτ,α: ου'μεγχλου'Ιϊροΰ Ναού, τιμωμέ Γδιανυκτερεύοβΰν" δέ τα 'φαρμα
σαηουϊ'ς. ταρτε>έττε{, παγωμένες!-" *- Α"Α---------Λ '*—'Α>""1 -*----------!- -"5-------"-------'
χρέμες μέ κομμέτια
τάοτες μέ χαβιάρι χαί χίλια δυό
ά'λλα γαστρονομικά μυστήρια Αύ
τα δλα έννοεΐΐαι είνε άρχΐτά γιά
νά χορτάση χανεΐς τόσον καλά δ-
σον θά ίτρωγε σέ ταχτικό βραδυ
νό τραπέζι.
(συνεχίζεται)
ϋΟΤΑΣΣΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΛΣ ΜΠΑΕ
Μ1ΡΙΛ] ΗΑΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛ
ΑΙ Μ·λύτ«ρ*ι χαί άνώτεραι 8λ«ν. ·Αηοξπρ«ίνβυνταχύ
τατ« την σταφίδ* «αί τής β]οβ»ν ώΡ«ιότατβ %™*ν"
νοώμα Όσοι τυχόν ίέν τάς έχρησιμοποιήσατε. έρωτπσβι
?« χβ.1 β* πληρβφβρηθπτβ την άν««ρ6τητ« τ«ν. Κάμετε
δοκιμάς πρβς το συμφέρον σας.
Γενικός Άντι«ροσωπος Κρήτης
Μ·τ« διαρκβδς «αρακατββηκης:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
■Ηράκλίΐβν-Πλατβϊκ Καλλβργβν-Κέντρον
ΛΥΚΕΙΟΝ ^Ο ΚΟΡΑΗΣ^
ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Άπό 1ης Αύγβύστβυ.
ΕΙδικβί Καθηγηταί θά πρβπαρασκβυάζβυν:
1. 'ΓΛθψηφίους διά την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν.
2. 'Υποψηφίους διά τό Πανιτικΐτήμιον χαί τάς λοιπάς
'Ανωτάτας Σχολάς.
3 Μετιξεταατέους τοθ Γυμνασίου παντός μαθήματος.
4. 'Απονοίτους τής 4ης τάξεως τοθ Δημοτ. ΣχολεΕου
διά την Α'. τάξιν τοθ Όχταταξίου Γυμνασίου.
5) 'Αποφοίτους τί)ς δης *αΙ 6ης τάξ. Δημοτ. Σχολείοιι
διά φ Β'. τάξιν τοθ Όχτατβξίου Γυμνκσίίυ.
Πληροφορίαι καθ1 εκάστην έν τώ Γραφείφ τοθ Δυχείοι».
ι
ι
ι
ι
ι
ΑΥΚΕΙΟΗ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γνωστοποιεΐται εί; τούς ενδιαφερομένους, ότι
άπό 1ης Αύγούστβυ λειτουργοϋν τα θερινά φρον-
τιστήρικ έν τω «Παλλαδίω».
Πάντα τα μαθήματα διδάσκουν είδικοί καθη¬
γηταί.
Φιλόλογβι: Γ. Παααγεωργίβυ, Κ. Στρατηδάκην,
Ιωάν. Σαρρής,
Μαθπματικοί: Κ. Πβντιχάκης, Ε. Άσκοξυλάκης.
Φυβικός: Κ. Ξεξάχης. „
Ε
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■Β*ΒΙ!ΒειιιΐΒ
έπ' ονόματι τού Αποστόλου ι
Τίτου, τίλοΰνται, ©εου συν&υδο
κοϋντος, τα τβύτου ϊϊρά έγκαί-
νια την 20ήν Αΰγούΐτου ημε
ραν Κυριακην.
Τελοΰντκι δέ κατά την ημέραν
ταύτην τα ίερά έγκαίνι», άρ' έ
νϊς μέν διά νά τελεαοό %θείχ λει
τουργία, έν τώ καθιε^ωμένω ίερώ
ναώ κατά την επέτειον μνήμην
τού Αποστόλου Τίτβί 25ην Αΰ
νούοτου καί αφ'ετέρου διότι κατά
την ημέραν ταύτην 25 ύγούΐτου,
τΐλεΐται έπίσημος 'Αοχιερατικίί
Λειτουργία έν τω εν Γορτυνι Βυ
ζαντινω Κα9!δρικφ Ν«ω τβΰ Ά
ποστόλου τίτου, κρώτου Ίεράρ
χου Γόρτυνος Κρήτης, ένθα συγ
χο6νω; τϊλείται καί έαίβημον
μνημόσυνον των κατά-^τ^ν ήμέ
ρβιν ταύτην 25ην Αύγουστον 1898
έν ΉρχΜλείω σφκγέντων κβεί ό
λοκαυτωθέντων άδελφων ημών.
Ό έορτκσμο; των έγκαινίων Ι
σΐται πχνηγυριχό; Παοακβλοΰν
ται &θ5ν οί φΐλίορτοι οτ«ς προ
σέλθωσι κατά την ημέραν ταύτην
Έν Τυμπχκίω τή 4 Αύγούστου
1939
Τό Εκκλησιαστικήν ϊυμβού
λιον.
Ό Πρόεδρος
Παπά Γεώρ. Ν«ρκ«ντ»νάχη$
Πρωτοιτρεββύτης
Τα μέλπ
'Ρμμ Όρφανουδάκης
Έμμ. Συγγελάκπς
Γϊώργ. Κυδωνάκης
Κωνατ. Μαρχκης 1-10
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ
Παρελάβομεν:
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ είς ρόλους έξαιρετιχής ποιότητος καί «ντο-
χής—διά τό άσφαλέστερον άπλωμα τής σταφίδος.
ΧΑΡΤΙΚΑ 1ΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ είς μεγάλην ποι-
κιλίαν, τ* μόνα χατάλληλα διά τ«ς έ§αγωγ«ς Αίγύπτβυ, Εύρώπης,
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης.
ΣΠΑΓΓΟΥΣ χονδρβύς καί ψιλβύς (καννάβεως—«βανάτων) 4ι«
τό δέσιμο κιβώτιων, καφασιών καί σταφιδοσάκκων.
ΓΡΑΔΑ μετρήσεως ποτάσης καί ρακής
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
Προτοΰ πρεβήτε είς άγοράς χαρτικδν: Διαθέτομεν τα σοβαρώτε-
ρα οτόκ έμπορεύματος. Είοάγομεν τα ειδή μας άπευδείας έξ Εύρώ¬
πης καί διά τουτο κρατοΰμεν πάντοτε τάς τιμάς των είς χαμηλα
έπίίτεδα.
ΣΑΣ ΕΒΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝ εύθηνήν, ταχείαν, έπιμεμελημένην
εκτύπωσιν των διαφημιστικών χαλυμάτων σταφνλών καί σταφίδος,
μονόχρωμον η πολύχρωμον εις τας ΜΟΝΑΔΙΚΑΣ
έγκαταστάσεις μας υπό τούς συμφερωτέρβυς ίρους.
τυπογραφικας
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ——=
ΝΙΚΟΛ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατ. Βενιζέλου τηλέφ. 2-%.
ΥΠ)£ΤΗΝΛ-ΚΡΓ6ΧΤΑ£ΙΑ βδβ£ 1866 τηλ 2-95
Γεωργίου Μαδαριωτάκη
Οεοί. ©εοδωρίδη. Αυριον θά δια
νυκτερεΰϊουν τα φαρμακείω Έμ.
Νατζιχηετβτκη κ«1 Μιχ. Τζομκα
νάκη.
—Τηλεγράφημα των έρυθρο
σταυριτων Ήρχκλείου.
Πρός τον Πρωθυιτουρνον χ. Ί.
ΜβτΛξάν απεστάλη προχ3ές το χά
τ«θι τηλβγράρημα των
στανριτών.
Έξβχώτβτον
ΙΩ ΚΝΝΗΝ
Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Αθήνας
«Έρυθροστ«υρΐΓαι Ήρ«κλ«(ου
βυνεορτάζοντες έν3ουβιωδόας έπέ
τϊιον έβνική; άναδπμιουρνίβις,
εύγνωμονουντες, Βυχονται Ύμβ-
τέρ^ έξοχότητι έ τη πβλλά, έπ' ά
γχθω φίλτάτης πατρίδος.
Πρόεδρος
Ιωάννης Τσατσαρωνάκης.
—Διοριβμός.
Διά πράξεως τής Δημαρχιακής
Βπιτροπης Ηρακλείου έ κ Κωνσ.
Γ. Σαριδάκης διωρίσθη άντιγρα
Φ«ύς σχεδίων είς την μπχανικήν
υπηρεσίαν τού Δήμου,
—Τραυματισμοί εί; Ρέθυ ■
μνον.
Υπό τοΰ Σταθμβΰ 'Ασή Γωνι
άς Ρεθύμνης συνελήφθη προαα-
χθεΐς είς την οΐκβίαν Εϊσαγγελί
αν 6 Βασ Γ Γύπαρης ίξ 'Αση
Γωνιάς κατηγοροΰμενος επί τραυ
ματισμω τοΰ ομοχωρίου τού Γβωρ
νίου Ψυχβυντή·
—Όμοίω; υπο τοΰ Σταβμοΰ
Άτσιποπούλου βυνβλήφθη ο Ν.
Έμμ. Νικολιδάκης έξ "Αν» Βαρ
σαμονέρου κατηγβΒθύμενος διά
τραυματισμόν τοΰ ομοχωρίου τού
Μάρκου Παυλιδάκη.
—Δια ζωοκλοπήν.
Είς την Επαγγελίαν Ρεθύ
μνης προβήχθη ΰπό^ οργάνων τοΰ
βταβμοΰ Γβνη Γκαβέ ο Κωνστ.
Κ. Παρασύρης έξ 'Αγριδιανών Ρε
θύμνπί κατηγορούμενος επί ζωο
κλοηή.
—"Αφιξις έπιστήμονος.
Άφίκβτο είς την πόλιν μας δι'
ολίγας ημέρας ο Ύφηγητπϊ τοθ
Πανεπιστημίου καί χειαουργός
τοΰ Ροοοκομείευ Έρυθροΰ Χταυ-
ρου κ. Βασίλειος Κούριας καταλύ
οας είς τό ξίνοίοχεϊον «Μίνως».
καί αί ά δεί»»
—Ό χρόνβς
κυνηγίου.
Ή Κυνηγΐτιχη Όργάνωαις Ή
ρακλείου ανακοινοί δτι ή έναρξις
τ«ΰ κυνηγίου είς ολόκληρον την
Κρήτην δι' δλα τα θπράματα θά
γίνη την Ιην Σεπτεμβρίου.
Αί αδϊΐαι κυνηγίου θά έπδί
δωνται κατά τον αυτόν τρόπον
καί μέ το ίδιον χρπματικόν πό
σον, όπως καΐ κατά το παρβλθόν
Ε τος δηλ οί κάτοικοι τοΰ Δήμου
Ήρακλαίου θά χαταβάλουν δρχ.
185 καΐ οί κάτοικοι των χωρίων
δο. 165, συμπϊριλαμβανομένης είς
το ποσόν τουτο καί τής έτηβία;
συνδρομής είς τόν Σύλλογον. Ή
έκδοαΐ! άδβι&ν θά αρχίση μβτ'
ολίγας ημέρας συμφώνως πρός νέ
ωτέρας όδηγίας τάς οποίας θϊλο
μέν ανακοινώση έν καιρώ.
(Έκ τού γραφϊίβυ της Κ.Ο.Η)
ΑΠΩΛΕΣΘΗ μιχρό λιυχό σκυ
λΐ άχοθον είς τό δνομα «Αιούμ-
ηα». Παρακαλεϊτβι ό εδρώ^ νά τδ
φίρϊ είς τα γραφιϊα μας καί *·
μιιφθήσιτκι.
ί
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Κυριακής
6 Αύγούστοϋ 1939
120 Ώρα
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΗ ΣΥΝΟΡΟΗ
ΤΟΥΔΛΝΤΣΙΓΚΚΑΙΤΗΣ ΠΡΟΣΣΙΛΣ
ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΦΟΔΡΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ
ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Π Ο Λ11ΝΙΑ Σ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούστοϋ (τού άν-
ταποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγρα-
φηματα έκ Βαρσοβίας άναφέρουν ότι
ή Ηολωνική κυβέρνησις τηριϊ σθιναράν
στάσιν είς τό ζήτημα τού μίλετωμέ·
νού υπό τής Γερουσίας τής ελευθέρας
πόλεως Ίνοίγματος των τελωνείων τής
μεθορίου τοΰ Δάν?σιγκ πρός την άνατο
λιχήν Πρωσσίαν.
Οί Πολωνικοί κύκλοι τονίζουν είς
κατηγορηματικόν τόνον, ότι πάαα άπό·
πειρα τού Ράϊχ πρός τόν σκοπόν τού
άνοίγματος τούτου, θέλει αυναντήση
σφοδράν αντίστασιν άπό μέρους τής Πό
λωνίας.
Ή Μ. Βρεττανια
ττροειδοποιεΐ την Ιαπωνίαν.
Αύστηραι δηλώσεις κ. Τσάμπερλαιν,
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Αΰγούστου
(ίδιαιτέρσ ύπηοεσία τής «Ά
νορθώσεως») Ή Βουλή των
Κοινοτήτων διέκοψβ χθές τό
εσπέρας τάς εργασίας της έ
πΐ δίμηνον, άφοθ συνεζήτησε
τα προβλήματα τής Άαω Ά·
νατολί)ς. Ό πρωθυπουργός κ
Τσάμπερλαιν άπαντωνεΐς υπο
βληθεΐσανσχετικήν επερώτησιν
έτήρησε γλβσσαν αύστηροτά
την Ιναντι τής ΊαπωνΙας χει
ροκροτηθεΐςάτιό όλόκληοοντήν
Βουλήν. «Ένίοτε άκούω εΤττε
πολλά μέλη τής Βουλής νά
λέγουν: Διατί δέν πράττβτβ
έκεΐνο δπερ έπραξαν κσΐ σ{
Ηνωμεναι Πολιτειαι, ΕΤνε
περιττόν νά τονισθή ή θβμελι
ώδης δισφορά ή όποΐα ύφ(
στσται μεταξύ "Αγγλίας καΐ
των Ηνωμένον Πολιτειών αί.
τίνες είναι άπομεμονωμέναι
έκ τής Εύρώπης. Βεβαίως πρέ
ττει νά έχωμεν πάντοτε ύπ'
6ψν τάς προσβολάς αί όττοΐ
αι εγένοντο είς "Αγγλους ό
Η 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΫ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ|τόΤ έ/ Κ1ν ά«πό μέΓ*ς
των Ίσπώνων καθως καΐ τα
ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΕΠ ΑΡ
XI
ΑΣι«ρ« «ντός των β«κ»ν *ε
————— 'ριορΐζβτσι έκεΐνο τό οποίον
ΑΘΗΝΑΙ £δ Αύγούσχου (τΌύ άν' δυνάμεθα νά πράξωμεν κα
ταποκριτοΰ μας).— Αί σημεριναί Άθη1
νχϊκαί έφημερίοες δημοσιεύουν έκτε·
ν είς πληροφορίας περί τού χθεσινοΰ
έορτασμού τής 4η! Αύγούστοϋ.
Ό έορτασμός ούτος τόσον είς την
περιφέρειαν Αθηνών-—Πειραιώς όσον
καί είς όλας τάς ελληνικάς επαρχίας
υπήρξεν άπό πάσης απόψεως μεγαλο¬
πρεπώς.
υποχρεώσεων αυτών είνε δτι
εάν τυχόν συμβοθν ώρισμέ
να γεγονότα ή χώρα αδτη θά
υποχρεωθή1 νά κατέλθη είς π
λεμον. ΕΤνε αδύνατον επι
μένως νά άναλάβωμεν τάς αθ
τάς ύποχρβώσεις καί είς τή
"Απω Ανατολήν, ύπάρχουν
δέ δρια έντός των οποίων θά
άποστεΐλωμεν στόλον εκεΐ. ήτο^φρόνιμον νά περιορισθή-
Δέν λέγω τουτο ώς απειλήν μέν Πιθανόν έν τούτοις είνε
άλλ' ώς προειδοποίησιν.
«Ή συμφωνΐα τοθ Τόκιο δέν
£χει τΛσην σημασίαν είς την
φοασβολογΐοτν της, δσην είς
τήν εφαρμογήν της», ετόνισεν
6 κ. Τσάμπερλαιν ό οποίος
τα τήν στιγμήν ταύτην ττρός
υποστήριξιν τ©ν έν Κίνα "Αγ
γλων ϋπηκόων. Κατά τήν
παρούσαν στιγμήν δέν Ιχο
μέν έν τβ ?Άπω Ανατολή
στόλον ύπέρτερον τού Ίαπω
, νικοθ "Εχομεν δμως έ&ώ. ΕΓς
τινάς περιπτώσεις ϊσως εύ
1 ρεθθμεν είς τήν ανάγκην νά
ΕΩΡΤΛΣΟΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ
ποοσέθεσϊν 8τι «ι*] Μεγάλη
ΒσεττανΙοτ δέν είνε διατεθει
μένη νά διακανονΐση μέ μό
νην την Ιαπωνίαν τό νομι
σμαιικόν ζήτημα καΐ τό πρό
βλημα τοθ κινεζικοθ άργύρου
άλλ' ευρίσκεται σχετικώς έν
έπαφή μέ την Ούάσιγκτων
καί τού; Παρισίους».
Ό κ Τσάμπερλαιν προσέθε
σεν έν τέλει τα εξής: «Ύτΐε
χρεώθηαεν έκ βας των περι
στάσεων νά άναλάβωμεν με
ρικάς βαρυτάτας ΰποχρεώσβις
έν Εύρώπη Άποτέλεσμα των
ή ύπομονή μας νά έξαντληθή
Ι« των συμβαινόντων είς την
( Άπω Ανατολήν. Δύναμαι νά
διαβεβαιώση την Βουλήν ότι
επί τοϋ ζητήματος τούτου συμ
μερ ζομαι απολύτως καί τα
έντονώτερα άκόμη αΐσθήματα
παντός άλλου. Τό αΐμα μου
'κοχλάζβι δΐαν άναγινώσκω
πράγματά τίνα συμβαίνοντα
έκεΐ,δεν πρέπει δμως νάλησμο
νώμεν δτι είνε πιθανόν νά έμ
φανισθοθνέντός των προσεχών
μηνων μεγαλεΐτερα κα έγγύΐε
ρα ήαων προβλήματα πρός έξ
τάσιν καί δέον συνεπωςνά δια
τηοήσωμεν τάς δυνάμεις μας
διά νά αντιμετωπίσαμεν πβ
σαν έξ αυτών δυναμένην νά
προκύψη επιτακτικήν άνά
κην».
Τηλεγραφήματαέκτοΰ νομοΰμας
πρός τόν κ. Ιωάν. Μεταξάν.
Ο«Β/ΡΒΑΡΕίΣΟΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΗ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΙΝ
ΡΔΜΜ0ΪΙΕΫ8Η ΤΟΑΙΑΤίίΗΑ ΛΙΟΡΙΪΜΟΥ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ :» Αύγούστοϋ (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Εγνώσθη ότι τήν
πρ.Τετάρτηνμεταβαίνειείς Κέρχυρανίνα
όρκισθή ενώπιον τού Βασιλέως, όνέος δι
οικητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος
κ. Βαρβαρέσσος.
Τό διάταγμα διορισμού τού κ. Βαρ
βαρέσοου εδημοσιεύθη σήμερον είς την
εφημερίδα τής κυβερνήσεως.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ
ΦΘΑΙΜΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
Κατωτέρω δημοσιεύομεν άπο
σταλίντα προχθί; συγχαρητήρια
τηλεγραφήματα έκ διαφόρων χοι
νοτήΐων τοθ νομοθ μας ..πρό;
τόν πρωθυπουργόν χ. Μεταξαν
επί τ^ τρίτη έπετείω τή; ίστορι
κης μεταβολή; τής 4ης Αύγού
ότου.
Τής λαική; Επιτροπήν Έπισκο
πής: «Έπιτροπή λαιχοθ έορτασμοθ
3ης έπετείου 4 Αύγούστοϋ κοινό
χροημέρευσιν έπ' άγαΡώ φιλτάτηςΐραν έξοχότητα δγια" έπ' άγαθφ
πατρίδος. Διά την επιτροπήν δ' μεγάλτ,ς Ελλάδος. Καψετάκης.
πρόεδρο; τής Κοινότητος Καφά
κης». Γαλύφας: «Έπιτροπή έορ
τασμοθ 4ης Αύγούστοϋ άποστέλ
λει δμΐν εγκάρδιον χαιρετισμόν
καί διαδηλοΐ την αμέριστον πί
στιν χαΐ αφοσίωσιν πρό; την δ
μετέραν έξοχότητα Προεδρείον Έ
πιτροπής. Ματθαιάχη;, Γραφανά
κης, Ταιχαλάχη(». Έληδς
«Αβι
έ
έορτααμοθ δποβάλλει εόσεβάστω;
θερμάς ευχάς δπέρ ΣεπτοΟ ίνα
χτο; καί Έθν. Κυβιρνήτου μας
έπ' άγαθδ φιλτάτη; πατρίδος
Δι' επιτροπήν Πρόεδρο; Κοινότη
τος Κ. Κοασανάχης» Σμαρίου:
«Έπιτροπή έορτασμοθ 4 Αύγού
ότου σ£ς άποστέλλει εγκάρδιον
χαιρετισμόν διαδηλοθα» δμΐν την
αμέριστον πίστιν κ«ί αφοσίωσιν
πρός την δμετέραν έξοχότητα Τό
προεδρείον Έπιτροπής Σμαρίου
Κονταξάχης, Σ/ουιάκης, Σταθά
.. ! κης» Σγουροχεφαλίου: «Πλησια
ΑΘΗΝΑΙ ε* Αύγούστοϋ (τού άν-ΐ!·δύσγ)« 3 ιπ«"ίθ(| 4 Αδγούστου
ταποκριτού μας)__Σχετικώς μέ τό ,β,.Ιλαίκή Έΐτιτροπή κ*ι μετ' αυτής
ξίδιον τής Α. Μ. τού Βασιλέως τής σύμπας ό λαος τής κοινότητος
Ρουμανίας καί τοθ διαδόχου - Μιχαήλ Σγουροκεφάλι ιΰχεται δμΐν μα
είς Κρήτην, Ανηγγέλθη σήμερον 5τι'
αμφότεροι φθάνουν αύριον (σήχερον)
χαΐ περί ώραν 7ην πρωϊνήν είς Ήρά
κλειον.
τητος Έπισχοπής ίν συνίδρΕα'κή έπιτροπή1 εορτής ίστοριχη-ς
διά καταρτισμόν προγράμματος π«είου, Κοινότητος Εληδς άτιευ
" Θύνει εγκάρδιον χαιρετισμόν. Λα
ός ημετέρα; κοινότητος έχφραζει
απείρους ευχαριστίας συντελούμε
νόν λαοααηήριον έργον Έπιτροπή
έορτασμοθ Βχρανάχη;, Λασηθιω
τάκης, Καρουπάχης». Κάτω Χωρ:
00: «Έπιτροπή έορτασμοθ 4ης
Αυγούστου άποστέλλει ημίν έγ
χάρδιον χαιρετισμόν χαί διαϊη·
λοΐ την αμέριστον πίστιν καί ά
φααίωυιν πρός την δμετέραν ίξο
χότητα Τ4 προεδρείον Τζαγά
χη;, Μχυράκης, Κιρλάκης». Ά
Μετοχιανακη;, Λαγουδάκηί». Χά
ρακος: «Επί έπετείίρ 4η; Αύγού
σΐου χαιρετίζομιν δμετέραν ϊξο
χότητα έθνοσωτήρα χαί συμφι
λιωιήν εύχόμενοι μακροζοοίαν έπ'
άγαθφ "Εθνουζ» Καρουζανών·* «Έ
πιτροπή κοινότητος Καρουζανιο'
ίπί πανηγυρινω έορτασμφ 4η
Αύγούσΐου δποβάλλΐι ευχάς διά
αυνελεσθέν έθνιχδν έργον καί ιύ
χεται μακρόν βίον έπ' άγαθψ π»
τρίδος χαί κοινωνία;, συνέχειαν έ
θνιχοθ καί κοινωνικον ϊργου» Βαρ
βάρων: «Έπιτροπή βορτασμοΐ 4η
Αΰγούσΐου Κοινότητος Βαρβάρω'
διερμηνεύουσα χοινά αίσθήματα
χατοίχων δποβάλλει εθνικόν κυ
βερνήτην διαβιβχίωσιν άφοσιώσε
ως, πίστιν, δημιουργικήν τού προ
σπάθείαν». ΑιλιανοΟ: «Έπιτροπή
έορτασμοθ Κοινότητο; ΛιλιανοΟ
χαΐίστρωσί πρόγραμμα έορτασμοθ
έθνοσιοτηρίου ημέρας 4τις Αύγού
σιου. Λαός κοινϊτητος άναμίνει
νωηόλεως: «Έπι:ροπή ΙορτασμοΟ ίξϊλλος χαράς. Διαβίβίζομεν θερ
4 Αδύ λθ Μ ή ί ίί
μ
4ης Αδγούστώυ συνελθίθσχ δπο
βίλλει δ,ίΤν φ αωτή3ΐ Έλλάϊος
εγκάρδιον χαιρετισμόν εύχ^μίνη
Οψ σ»ς διαφυλάτΐει δμετέ
χρ
σϋγχαρητήϊΐα τρίτη ίπετείφ
εύχίμενοι χρό'ΐα πολλί. Επι
τροπή, Παπαδάκη*;, Γαλανάκη;
Φϊλά
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
τα ιτααικα γυμνασια
Ό τοπικάς έορτασμός.
ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούστοϋ (τού άντα ,
ποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Ρώ·)0*^^
μης άναφέρουν ότι συνεχίζονται εισέτι
τα Ίταλικά γυμνάσια είς τήν κοιλάδα
τού Πάδου.
(Συνέχεια έκ τής 1ης σβλίδοτ)
Μετά την δοξολογίαν είς την 6
ποίαν παρέστησαν ίκτίς των τοπι
κων ά χών, των αντιπρόσωπον
των ξένων Κραχών, των άλλων
επισήμων χαί πλήθη λαοθ, δ μη
τΡ0Π°λ{"]« κ Τιμόθεος έξεφώνη
ά » εξά
Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΓΚΑΙΡΙΓΚ
ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΗ ΙΤίΛΙΚΗΗ ΕΚΟΕΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούστοϋ (τού άντα
ποκριτού μας). — Καθ' ά τηλεγραφεί¬
ται έκ Ρώμης ό στρατάρχης Γκαί
ριγκ καί άλλοι ξένοι παρατηρήται έ·
πεσκέφθησαν την έκθεσιν των Ίταλικών
έφευρέσεων μεταξύ των οποίων ύπάρ·
χει * αί είδικός συνδυασμός τηλεφώ·
νού καί άσυρμάτου.
Η ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΟΛΩΝΙΑ
ΔΙΑΤΑΣΥΝΟΡΑΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
η
εξάρας τδ
σχοπού; τής επελ
θούση; την 4ην Αύγούστοϋ 1936
κρατικής μεταβολάς Τού; λόγους
βί θ
πό/ευμα καί την νύκτα τής 4η;
Αύγούσΐου όπότ,ε καί έληξεν «.ύσι
αστικ&ς. "Ηδη άπό ενωρίς χιλιά
ϊες κόσμου είχον κατακλύσει τάς
όδοϋς καί την πλατείαν τής Έ
λευθερίας. Είς τάς 6 30' δμιλος
νέων καί δεσποινίδων μέ τοπικάς
Τό «χλού» των έορτών. ιί; τήν
πόλιν μας, απετέλεσε ή «έ ετική
λαϊκάς ένΐυμασίας χαθώς
λαγγίΐισσαι ήρχισαν νά
ύ άλλ
ήρχ
ουν τοπιχού; καί άλλον; έθνικού;
ύ δ
νύκτα» π'υ οργανωθή δπό τ*1ς
μεγάλη; Λϊΐκής Επιτροπήν
τόν λιμένα μχς. Καί δπήρξΐν ή
έπιτυ/ία τή; ί^ρτ1ς αυτής πλή
. ρης. Ή παρέλασις των φωιαγωγη
κα! φχ μένων λέμδων δπήρξεν δποδλητι
χορεύ κή. Ή όρχήσΐρα ίέ καθώς καί
ή ά γ
τοθ σιβααμιωτίτου, ίιεδίχθησαν
ζωηραΐ ζητωχραυγαί τοθ παριστα
μένου πλήθου;.
Μετά την δοξολογίαν, όλόκλη
ρος ή δύναμις τής Ε. Ο. Ν. Ήρα
χλείου, αρρενων καί θηλέων
είχε παραταχθη* πρό τοθ μητροπο
λιτικοθ ναοθ μέ επί κεφαλής τόν
περιφερειακόν διοικητήν κ. Ία
τρίδην καί τί επιτελείον τού, χά
θώ; καί τα μέλη των έργατιχών
καί δπαλληλικών όργανώσεων κα
τηυθύνθησαν έν παρατάξει εί; την
πλατείαν ελευθερία; καί παρήλα
σαν προ τοθ κ. Νομάρχου ναί των
λοιπών επισήμων, ισταμένων πρό
τοθ περιπτέρου τή; μουσικής.
Ιδιαιτέραν δλως εντύπωσιν έ
προξένησεν ή παρέλασις των έρ
γατων φερόντων πτύα, άξίνα;, οί
κοδομ'κά έργαλιΐα, σερβίτσια ά
ναλόγω; τοθ έπαγγέλματος χαί τοθ
ιΐδου; τή; εργασίας των. Ήτο δέ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούατου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).— "Η Πολωνιχή κυ· ___. .... .,
βέρνησις τηλεγραφείται ότι είδοποίη. πράγματι τό 9έαμα επιβλητικόν
σεν επισήμως την κυβέρνησιν τού Δάν· δσον καί συμβολιχόν Διότι πά
ταιγκ ότι άποχρούει απολύτως πάσαν
μεταβολήν είς τα σύνορα τού (Δάνταιγχ
καί τής ανατολικώς Πρωσσ^ας. Τήν με
ταβολήν ταύτην ή Πολωνία προτίθεται
νάρ μην αναγνωρίση τουναντίον δέ να
τήν καταπολεμήση δια παντός μέσου.
ρουαίαζε δλον τόν λαόν λαμβί
νοντα μέρος είς τόν έορτασμόν
χαί ιήν παρέλααιν πού έΐελείωσε
δπό τα χειροκροτήματα τοθ πά
ραχολουθοθντος πλήθους
Ό έορτασμός εκορυφώθη τό ά-
;
χορούς δπό χοΰς
δργάνων καί τής
ήχου; λαικών
μοιισικής τοθ
Δήμου μέχρι ιή; 7η; μ, μ δπότε
καί διεκέπησοιν ο( χοροί καί άπό
τοθ εξώστου τή; Νομαρχία;, ό δι
ευθυντή; τοθ Άυκείαυ δ «Κορα
ή;» κ. Πετράκης εξεφώνησε τόν
πανηγυρικόν τή; ημέρας άναλύσα;
τό επιτελεσθέν μέχρι σήμερον ίρ
γον καί τιύς έπιδιωχομένου; ήθι
κούς, πνιυματιχίύ; χαί έκΐΐο
λιτιστιχίύς σχοπιύς τοθ μεταυγου
στιανοθ κράτους δπως τους ώρισεν
& δημχουργός τού κ. Ιωάννης Με
τβξδς. Ό λόγος τοθ κ. Πετράκη,
εκφωνηθείς πρό μικροφώνου, με
τεδίθη είς δλην τήν πλατιΐ»ν δι3
ειδικώς πρός τοθτο τοποθετηθέν
των μεγαφώνων «Τελεβίξ» χαί έ
γένετο άχουστό; άπό δλον τό/ κό
σμόν, πού έχειροχρότηαε χαί έζη
τωκραύγασε κατ' επανάληψιν.
Μετά τόν λόγον τοθ χ. Πετρά
χη, ή μουσιχή τοθ Δήμου άνέ
χρου^ι διάφορα έμβατήρια, πατρι
ωτικά θούρια καί έθνικά άσματα,
έπανελήφθηααν οί λοικοί χοροί,
άπό τοί δψώματο; δέ τής Βίγλα;
έκάησαν είς τάς 8 πυρ-.τεχνήματα
καί βεγγαλικα, έμφανίσαντα φαν
τασμαγοριχόν θέαμα
οαντα τα πέριξ.
καί καυαυγά
ή χορωδία δπό τόν κ Χουρμούζ
όν, δπήρξε πολύ χαλή. Ίξιαιτέ
ρω; ήρεσαν αί έλληνιχές κάντα
δες, χαθώς χαί ή κρητική χοριο
δία καί έχειροχροτήθησαν. Έ
ξαιρετικω; ωραίαν είχόνα παρου
σίασεν έπίσης ό φωταγωγημένος
λιμήν, μέ τα γωΐαγωγημένα Ιπί
σης καί σημαιοσιόλιστα σχάφη
Ή καθσις ίέ των βεγγαλικών
καί των πυροτεχνημάχων ά
πό τοθ μεγάλου «Κοθλι» μέ
τούς δπερίχους άντικατ^πτρισμους
επί τής άχυμάντου θαλάσσης ένε
φάνισε πρό των επισήμων καί
των χιλιάδων τοθ λχοθ πού πάρη
κολούΗησαν άπό των λιμενοΒρα
χιόνων καί {τών αποβάθραν θέ«μα
φαντασμαγοριχόν, είκόνα γοητευ
τιχής δποβλητιχότητος. Περί την
11 15' μετά τήν χαθσιν των πυρο
τεχνημάτων ή μουσιχή τοθ Δή
μου άνέχρουσε τόν υμνον τής 4η;
Αύγούστοϋ, οί έπίσημοι άνεχώρη
σ»ν καί τό πλήθο; ήρχι0| νά δια
λυεϊχι δπό τό «ως των προβολέ
ών τοθ άγγλικοθ βοηθητικοθ «Ρί
σ^ρς». Είς χά; πλατεία; δμω; χαί
τα; ίδδύ; τή; πόλεως ή κίνησις
τοθ πλήθους διήρκεσε πυχνή καί
ζωηρά μέχρι των πρωϊνήν ώρών
Χ«1 ί ένθουσιαομός ήτο Ιχδηλος.
30 Πρωινη
ΣΟΒΑΡΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΟΥ ΤΙΕΗΤΣΙΜ
Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ Λ Ο ΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡ2ΘΥΠ0ΥΡΓ0Υ
ΑΘΗΝΑΙ Κ Αύγούστοϋ (τού άντ*
ποκριτού μας).—■ Σημεριναί πληροφο.
ρίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι με¬
τά τόν χθεσινόν λόγον τού "Αγγλου
πρωθυπουργόν*, άποβχίνει καί πάλιν σο¬
βαρά ή κατάσϊασις είς Τιέν—Ταίν.
•Εξ άλλου αί σημειωθεϊσαι είς Τό·
κιο ταραχώδεις άντιαγγλικαΐ έκδηλώ·
σεις καΛισΐθύν προβληματικήν την) ψύ«
χραιμο* εξέτασιν των »Αγγλοι"χπωνι-
κών ζητημάτων κ»1 την συνέχισιν των
διαπραγματεύσεων είς την Ίαπωνικήν
πρωτεύουσαν.
ΥΠΟΤΟΥΑΓΓΑΙΚΟΥ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΑΡΗΓΓΕΛΘΗΣΑΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούστοϋ (τού άν
ταποκριτούμας).— Τηλεγραφήματα έκ
Αονδίνου άναφέρουν ότι υπό τού Άγ·
γλικού Ναυαρχείου είς συνέχισιν των
κατά θάλασσαν έξοπλισμών παρηγγέλ¬
θησαν πεντήκοντα δύο εισέτι μεγάλα
βοηθητικά σκάφη.
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ Η Π Α Ρ Ο Υ ΣΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΑΟΙΟΥ
ΑΝΟΒΙ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΗ ΑΚΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούστοϋ (τού άν-
ταποκριτού μας).— Οί κύκλοι τού Λον
δίνου, συζητούν ζωηρώς την σημειωθεί·
σαν πάλιν παρουσίαν άνωθεν των Άγ·
γλικών άκτών γερμανικού πηδαλιουχου-
μένου τύπου «Κόμητος Ζίππελιν», ζη·
τούν δέ την εφαρμογήν βυντόνων μί·
τρών εναντίον των άδικαιολογήτων
τούτων έπισκέψεων.
Έκ παραλλήλου αγγέλλεται ότι αί
Αγγλικαί αρχαί καί ιδίως ή Διοίκη¬
σις άεροπορίας συμπληρώνουν τα μέ
τρα έκείνα άτινα θά έξασφαλίσουν πλή
ρως την έξ αέρος άμυναν τής Αγγλίας.
ΣΥΝΕΧίΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
ΙΑΠΟΝΩΝ_ΚαΊ ΡΩΣΣΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ ϋ Αύγούστοϋ (τού άν·
ταηοκριτού μας).—Πληροφορίαι έξ "Α
πω Άνατολής άναφέρουν ότι συνεχί-
ζονται αί συγκρούσεις Ίαπώνων καί
Ρώσβων είς την μεθόριον Μαντζουρί-
άς—Μογγολίας.
Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ
ΤΟΥΣ ΑΕΣΜΟΥΣ ΑΙΜΙΑΣ-ΤΟΪΡΚΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούστοϋ (τού άντ*
ποκριτού μβς)— Έκ' εύκαιρία τής ε¬
πισκέψεως τής Άγκυρας υπό τού έπιτε·
λείου τού όρμούντος είς Τουρκικούς
λιμένας Άγγλικοΰ στόλου,ό Τουρκικός
τύπος εξαίρει τούς δεσμούς Μεγάλην
Βρεττανίας καί Τουρκίας τούς όποίους
ώς τονίζει έσφυρηλάτησαν κοινά συμ«
φέροντα εν τή Μεσόγειω κιαΙ τή έγγύς
Ανατολή.
ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΟίΧΛΝ
ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούστοϋ (τού άν
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έ*
Παρισίων ότι σήμερον άναχωροΰν διά
Μόσχα ν αί στρατιωτικαί αποστολαί Αγ
λίας χαί Γαλλίας αΐτινες καί θά συζη·
τήσουν μετά των αξιωματικών τού Σο
βιετικού γενικόν έπιτελείου τούς στρα
τιωτικού; όρους τού συναφθησομένου
ιγγλογαλλορωσσικού συμφώνου·
Α τ·0
Εορι«κής ι
λβύί ί.
α«τ« τ*» Ι
1Ιχ*&6Χ·ν

}9ή τό
τ«
της
ϊϊΠΡ
βΜ»ψίς τού
μόν Χ«Ρ«!
Γ *ν τού
βαθε;
Αυτόν χ«»
ηαρβ»οί« Ι
χών πολεμ
τβν λιμένο
ί
ίύκρ
λώσεις τδν
χαρδίων ο;
β«ν τα τρί
λαβαβχράΐ
νίαν καί 1
κάς φίλας
την Έλλάι
νίαν.
Τό Ήρ
νόν ίν πρ
νΐλληνίου
λώνβν τα
ρου τοθ
τβν Ρβορ
βνθουσιασιι
τητα πβύ ι
πλάς τυπι»
καί τοις αν
φιλβξενίας,
κβύ άπβτΐ
ριώτερα γ
μβγοτλυτάρι
θνους μας.
θερμήν κι
8ουσι«αμό
τα εΐλιχοι
τ«. Καί ή
Ή Ελλάς
αυνδέβντα
φώνβυ φιλΙ
Άπβτελβδ
λη τής Βα
νοήσεως, τ
αποτελεί ι
νης είς
τοΰ Αΐμον
Ανατολή
νήν πβλιτι
ηΙ/
Μέγεθος Γραμματοσειράς