97626 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5234

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝ3ΤΑΥΡΟΥ "
.Κ.ΒΐΙΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥβΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
«ΙΡΑΣΚΕΥ.
Ιτησία λίραι Β
ίξάμηνος 8
ΆμΕρικής
Ιτ,ησια δολ, 15
4
ίξάμηνος » 8
ϊ~ή
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
κατα φύλλον
Δραχ. 9
1939
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
• ΕΤΟΣ ί40Ν
Ι
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5234
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Η 4η ΑΥΓΟΥ23ΤΟΥ
Π ο λ ι τ ι κ ν ς. 'Απηλευθέρνσε τον λαόν άπο τον κομματικήν
χοτζαμκκοιαμον ό οποίος διά να νέμεται την εξουσίαν έξβμβταλ-
λίύβτβ τον τόπον αίς βχρος της πραγματικήν τού ελευθερίας, τής
έ5ϊλ({ίι»ς μ«1 τής προχοιτης τού Σήμερον πλέον όλαι αί κοινωνι¬
καί τάξβις της χώρας άνΐυ ένΑιαμββΜν όημαγ»γ»ν* ευρίσκουν έν
τφ κράτει τον φυσικόν προστάτην των χαΐ τβν δίκαιον ρυδμιστήν
των συμφεροντων των.
ΟΙ κο ν ομ ι * ο κ ο ι ν ω ν ι χμ;.Ή 4 Αύγβύατβο μί τάς Ιστβρι
κάς μίταρρυβμίσεις της εισήλθεν είς τον ρυθμόν τής έποχής της, άν*
οΈΙ{ασα οΊ' βογων καΐ ίχι διά λόγων ίτι βχθυ πνβϋμα κοινωνική;
δικαιοσύνη; διέπει βασικάς την όλην αυτή; ιτολιτΐίαν.
Ή θ ι κ ω ς.Ή 4η Αυγουστον πκοέλββϊ μίαν νίαν γβνεαν πλέον)
σανεΐς την σύγχυσιν καΐ την άμριβολίοιν,ευρισκομένην έν άδυναμία
νά καθορίση *αΙ τοϋς σιοιχϊΐιιδϊστβίους βκοπου; τή; ζωης τη;, μί
«ν γανϊάν άπογβπτίυμένπν καΐ μβλαγχολικήν καΐ τη; 2ομ3ϊ νέον
νόημα καΐ νέον ακοκον ζι>ής. Ούτω διατάσσεται ή νέ» αύτη γβ
νβά την όιτοΐαν" 6 Ι. Μεταξάς έξεβήκωβεν άΐτό τα χα?ΐνΙα καΐ
την μετέφερεν είς τον στίβον των ώραιοτέρων έίνιχ&ν πραγμκτο
ποιήσεων.
Άιτο την ειτανάσταΐιν τής 4ης Αύνούστου ολοι οί "βλληνες έ
ί«λθβμ·ν μετνβεβλημένοι. Την μεταβολήν αύτην την βλέτομβν
καθημερινώς 'Επανβύρομβν πρώτον τού; εαυτούς μχς, σκεπτόμεθα
βιαφβρβτικά, συγχινούμεβχ άιτο τα Ιδανιχχ μα;, εχομεν οκβπού;
Άνιχτήβαμΐν την έλληνιχότητα μ»;.
Την άνιοϋσχν την οποίαν αημειοΰμβν ώ; κοατος καΐ ώ; ατο
μα δέν θά ήτο ιτοτέ δυνατόν νά την πραγματοποιήσωσι ν μέβα
είς τρία χρονια εάν ή 4η Αΰγβύστβυ τού Ήν Μεταζά δέν «Εφερεν
έκ των αν» την επανάστασιν τών' συνβιδάοβων. ΔΓ αΰτβ βλέπο
μέν παντοΰ ανανέωσιν, πχντου άναώιοργάνωαιν, παντοΰ άνα
προσαρμογήν. παντοΰ μ«τ«κιτ*ίδευαιν, παντοδ δίψαν γνώ:ϊνΐ{, παν
τοδ ενθουσιασμόν καΐ υπερτάτην προσ/τάθειαν Αύτίι ή ρωμαλίό
της καΐ η δύναμις τοθ Μΐνήματος τής 4ης Αϋγούατβι» ΙδΝΧβ τα
πτερά τής νίκης ποΰ έ{(ΐλίχβη *1ς θρίαμβον.
[ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ Λ
VI
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ3 Α® ΗΜΙΝ].
Τέ> καθβστώς τής 4ης *ΰγούστβυ είναι χαθεατώς δυναμικόν,
δέν είναι καθβοτώς λιμνάζον, δέν είναι καθβατώς άντινραφής {έ·
νων βιβλί&»ν, (Ινα ύπαγόρευσις τής Έθνίκης πραγματικότητος η«1
των γνησΐΜτέρων Ελληνικήν καραδόσΐων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΣ
Χυμπληοούνται σήμερον τρί* έτη
άπό τής ημέρας τής κρατικής μας
μεταβολής. Καί παντοΰ, άπ' άκρου
είς άκρον τής 'Έλλάδος πανηγυρίζε·
ται μέ χαράν καΐ ενθουσιασμόν ή έ-
πέτειος αυτή. Καί είνε φυσικόν τούτο.
Έ»ν είς αυτήν την επίσημον ώ¬
ραν, ο «ρίψωμεν την σκέψιν πρός -βό"—α-
ρελθόν, θά ίδωμεν καλυτέρα τί ήτο ή
προαυγουστιανή Ελλάς καί τί είνε ή
σημερινή. Καί θά έννοήσωμεν καλυ¬
τέρα διατί' πανηγυρίζει ό λαός την
4ην Αυγουβτου.
Πρό τού Α,ύγούστου τού 1936,
ή χώρα έβάφετο ά πό αϊ'μα έμφυλίων
απαραγμών καΐ αυνεκλονίζετο άπό τρ*·
γικά γεγονότ».
Τό κράτος, ήμιπαράλυτον, άνερμά·
τιστον, άπρογραμμάτιστον, άναλισκό·
μενον είς νομματικάς παροχάς καί είς
παντοίνς άθλιότηχας, ύπήρχε μόνον
ώς σκιά.
Τα πάνται είχον νεκρωθή *πό τόν
λίβαν τ*^ς καταστροφής. Τα πάντοι εί·
χον παραλύσει.
Καΐ αύτα τα θεμέλια τής κοινωνι-
κής, τής κρατικάς, τής έθνικής μ«ς ύ-
ποστάσεως είχον άρχίσει ν* κλονίζων·
ται.
Καί τό όλον Ελληνικόν οίκοδό·
μημα διέτρεχε τόν κίνδυνον τής όλοσχε·
ρούς καταρρεύσεως είς σωρούς έρει·
πίων.
Τα κομματικά μίση έτροφοοότουν
τάς πολιτικάς ίοέας, οί ταξικοί άγώ-
καί οί σπαραγμοί κράτους καί ά-
ρχ /, χ>)ρ^ ,
κοινωνικήν κατάστασιν, ή ζωοκλοπή ε¬
κυριάρχει καΐ έλυμαίνετο την ύπαι¬
θρον, ή «πραξία ήπλούτο παντού καί ή
άβεβαιότης διά την αυριον «αρέλυε τας
δυνάμεις τού έθνους καΐ άνέκοπτε κά-
θε δημιουργικήν διάθεσιν καί έργώδη
προσπάθε αν.
Είναι νωπά άκόμη τ« γεγονότα. Τα
ενθυμούμεθα όλοι. Διότι ολοι τα έζή·
σαμεν. Καί δέν είνε άνάγκη νά έκτα·
θώμεν περισσότερον καΐ νά άνι«φερθώ·
μέν είς λεπτομερείας.
Εις αύτην την άθλιότητα επεχείρησε
νά θέση τέρμα τό κράτος τής 4ης Αύ-
γούστου. Καί τό κατώρθωσε.
Μέ άποφασιστικότητα, μέ τόλμην
καί δύναμιν άπέκοψε τόν δεσμόν τού
παρελθόντος μέ τό παρόν. Καΐ έστρά-
φη πρός τό μέλλον.
Κράτος δυναμικόν» επεβλήθη καί έ·
δεοκε τόν ιδικόν τού τόνον καί τάς ιδι¬
κάς τού χατευθύνσεις, είς όλας τας έκ·
δηλώσεις τής ζωής της χώρας.
Υπό την αίγίδα τού συμφιλιωτού
Βασιλέως ό δημιουργός τού νέου
κράχους κ. Μεταξάς, έπροχώρησε μέ
τόλμην.
είναι Εκδηλα τ' άποτελέσματα τής δρά¬
σεώς τού νέου κράτους.
Είς τό διάστημα αύτό, τα μίβη έ·
σίγησαν καί έλησμονήθησαν.
Ό λαός συνεφιλιώθη καΐ έπανεύρε
την όδόν'τής γαλήνης καί τής είρηνικής
προσπαθείας. Τό εθνικόν φρόνημα άνε-
πτερώθη, έτονώθη, έγαλβανίσθη.
Ή χώρα, κατέλαβε την αρμόζουσαν
είς αυτήν Θέσιν είς τόν διεθνή στίβον
των κρατών.
Αί πολεμνχ.αΙ δυνάμεις, ό στρατός,
τό ναυτικόν, ή άεροηορία άναδιωργα-
νώθησαν, ένοσχύθησαν κατέστησαν ίκαναί
νά φρουρήσουν τα σύνορα, την τιμήν
καί την άκεραιότητα τής Ελλάδος.
Όχυρωματικά Εργα κατεσκευάαθη·
σαν καί νέαι φιλίαι καΐ συμμαχίαι συνε·
πήχθησαν. Επί πλέον, κατεσκευάσθη·
σαν τεραστία παραγωγικά, συγκοινω·
νιακά, έξυγιαντικά, έκπολιτιστΐκά έογα.
Έτονώθησαν αί παραγωγιχαί δυνά¬
μεις, ανεπτύχθη ή οίκονομ&κή δραστη·
ριότης καί ηυξήθη σημαντικα ή παρα-
γωγή καί τό εθνικόν γενικά είσόδημα.
Έθεσπίσθη καί έφηρμόσθη συγχρονισμέ
-νη κοινωνική πολιτική, έξησφαλίσθη ή
γιώθη ή δημοσία άσφάλεια τόσον εις
τας πόλεις ασον καί είς την ύπαιθρον,
έκτυπήθη καΐ έξεμηδενίσθη ή ζωοκλο
πή καί επεβλήθη ή τάξις.
Αυτήν την επιβολήν τής τάξεως,
την εξασφάλισιν τής γαλήνης, τόν τερ
ματισμόν των προαυγουστιανών άθλιο
τήτων έορτάζει σήμερον ή Ελλάς άπό
τού Λιβυκού πελάγους μέχρι τής Θρά
κης.
'Έορτάζει την τρίτην επέτειον τής
κρατικής μεταβολής, ώς επέτειον κχΐ
αρχήν μιά; νέας περιόδου οημιουργιχής
προσπαθείας καΐ ανορθωτικής κατευθύν
σεως, ώς σταθμόν καί αφετηρίαν δι* έν
νέον ξεκίνημα τής φυλής. Καΐ είνε ό
έυρτασμός πανελλήνιος. Διότι πανελλή
νιος είνε καί ό πόθος τής γαλήνης καί
τής ήσυχίας τής χώρας.
ΗΙΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΠΝ ΕΡΓΑΤΙΙΝ
"Υπό τοθ ΈθνικοΟ Έρν
τοϋπαλληλικοθ Κέντρου Ηρα
κλείου εξεδόθη ή κάτωθι προ·
κήρυξις:
Πρός ίλβυς τοβς έργοττβς καΐ
ύπαλληλους ΉραχλεΙβυ
Συνάδελφοι,
Σήμερον ξημερώνει ή ήμέ
ρα τής 4ης Αύγούστου, δή
λαδή ή 3η Έπέτειος άφ
ής ό Άρχηγός τής Κυβερ
νήσεως Ιωάννης Μεταξάς, τβ
συγκατανεύσει τής Α. Μ. τοθ
Βασιλέως μας, τιήρε τα ήν(α
τοθ Κράτους καΐ δέν τό άφη
σε νά πέσρ. στόν κρημνόν πού
τό ώδηγοθσσν ό κομμουνισμός
καΐ ό παλαιοκομματισμός. Καΐ
δέν εΐχε παρέλθει ουΐε μήνας
άτιό ιήν 'Εθνοσωτήριον 4ην
Αύγούστου καΐ ψηφΐζονται αί
συλλογικαΐ συμβάσεις γιά τίς
οποίες οί εργάται καΐ οί ύιάλ
ληλοιεΐχαν κατέλθβι πολλές
φορές στό πεζοδρόμιο καΐ έχυ
σαν καΐ ο Γμα, άλλά δέν εΤχαν
επιτύχει τίποτε.
Έπρεπε νά ανατείλη ή 4η
Αύγούστου γιά νά (κανοποιη
θοθν τα δίκαια των έργστών
"Εκτοτε μέ στοργικόν ενδιαφέ¬
ρον παρακολουθεΐ ό Έθνικός
Κυβερνήτης τούς έργαζομέ
νους. Προσλαμβάνει ώς συνερ
γάχην τού τόν Άρ. Δήμητρα-
τον, τό καύχημααύτό τής Έρ
γατικτ)ς τάξεως, καί τότε άκο
λουθοθν τό Ινα μιτά τό άλ·
λο τα προστατβυτιΐ^ά γιά τοθς
έργσζομένους μέχρα, Συλλο·
γικαΐ συμβάσεις γιά όλας τάς
τάξεις των εργαζομένων, κοι¬
νωνικαί άσφαλΐσεις, έφαρμο-
γή τοθ όκταώρου, Γρσφεΐα εύ
ρέσεως εργασίας καΐ τόσα άλ
λα πού όμολογοθμεν δτι πρός
στιγμήν δυσκολευτήκαμεν νά
τα πιστεύσωμεν καί δμως ήσαν
πραγματικότητος καΐ δλα αύ-
τα χάρις είς την Ιστορικήν
ήμέσαν τής 4ης Αύγούστου.
Πώς λοιπόν νά μην ένθουσι-
ασθή ό έργαζόμενος την ημέ¬
ραν αυτήν ηού είναι γι' αυ¬
τόν τό δεύτερο Πάσχα άφοθ
είναι ήμέρα κατά ιήν οποίαν
τό στιβαρό χέρι τοθ Ιωάννου
Μεταξά τόν λύτρωσε άπό τόν
κομμουνισμόν καΐ άπό τόν πά-
λσιοκομματισμόν;
Σας καλούμεν εργάται καΐ
'Υπάλληλοι τοθ Ηρακλεί¬
ου δπως συμμετάσχετε μέ έν-
θουσιασμό στόν έορτασμό τής
4ης Αύγούστου καΐ Βλοι μαζύ
νά δώσωμεν μίαν ηθικήν (κανο
ποίησιν σιούς δημιουργούς τής
εύτυν,Ιας μσς βροντοφωνάζον-
τες μαζύ μέ όλον τόν Ελλη¬
νικόν Λαόν.
Ζήτω ό Βασιλιας μας'
Ζήιω 6 Έθνικός μας Κυβερ
νήτης "Ιω. Μεταξάς.
Ζήτω ό Έργάτης 'Υπουργός
Άρ. Δημητρατος.
Ό Πρόεδρος
Μιχαήλ Γκολεμτΐε
Ό Γενικάς Γραμματεύς
Κε»ν«Τ· Χζώλ
Καθ» Φαλαγγίτης λέΐι:
—Συνεπής πρός τάς ώ
ραίας παραδόσεις τής Ιστο
ρικής μας φυλής, καΐ εκτε¬
λεστής των προσταγων τοθ
ΆρχηγοΟ μου, έκδηλωτοθ
τής Έλληνικής θελήσεως
καϊ βουλήσεως, έργάζο·
μαι μέ τιΐστι καΐ άπόλυτη
πεποίθησι γιά την πλήρη
άναγέννησι τής Ελλάδος
μου.
Πρός την άναγέννησι
αύτη, ολοι ο( νέοι καΐ νέ-
ες τής "Ελλάδος άτενΐζου-
με με ΠΕΠΟΙΘΗΣΙ α1ΘΡΗ
ΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΥΛΑΒΕΙΑ,
δονούμενοι άπό την έξαρ-
σι ενός ενδόξου παρελθόν
τος καΐ άπό την φλογε-
ρή έπιθυμΐα τής πραγμα¬
τοποιήσεως ενός έξ Τσοί)
φωτεινοΟ μέλλοντος.
Τα Έλληνόπουλα καΐ
οί Έλληνοποθλες,πούσυγ
κροτοθμε τίς άδιάσπα-
στες έθνικές φάλαγγες τής
Έθνικής "Οργανώσεως
ΝεολαΕας, έργαζόμεθα μέ
πΐστι καΐ χαρά γιά την τε
λείωσι τοθ πραγματικοθ
μας προορισμοθ στόν κό·
σμο, ψυχωμένοι άπ' την
πνοή τοθ ΆρχηγοΟ μας...
Παμε νά δημιουργήσουμε
τόν Γ' Έλληνικό Πολιτι¬
σμόν
ΕΟ.Ν.
Ή έκθεσις Ρεθύμνης.
Πληροφορίαι έκ Ρεθύμνης
άναφέρουν Οτι κατόπιν άπο
φάσεως τής δργανωτικής επι
τροπής ή παγκρήτιος Γεωργο
κτηνοτροφική έκθεσις θ' άνοΐ
την 27 τρέχοντος καΐ θά
διαρκέση επί τριήμερον. Προσ
θέτουν δέ α( αυταί πληροφο
ρΐαι 6τι καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπαθεία διά την
μεγαλυτέραν επιτυχίαν τής
εκθέσεως. Άλλά περΙ τής έ
πιτυχΐας της εγγύησιν άσφα
λή αποτελεί καΐ ή άθρόα
συμμετοχή έκθετων έξ δλης
τής νήσου. Καΐ πράγματι έ
πιβάλλεται ή εύρυτέρα συμμε
τοχή είς την Εκθεσιν αυτήν,
μοναδικήν άλλωστε μέχρι τοθ
6ε έν Κρήιη.
***
ΟΙ δρόμοι.
Διά την τοποθέτησιν των
οδρομέτρων πλεΐστοι δρόμοι
είς τα προάστεια καθώς χαί
είς την πόλιν έχουν άνασκα
φή. Καΐ φυσικά, δέν είμπο
ρεΐ νά γίνη άλλως. Έπιβάλ
λεται δμως, άφ' ενός μέν νά
τοποθετοθνται φωτεινά σήμα
τα την νύκτα διά νά μή δια
τρέχουν κίνδυνον οί διαβάται
ΐ νά κατσβρίχωνται οί δρό
μοί αύτοι την ημέραν, άφ' έ
τέρου, ώστε νά έξουδετερώνε
ται τό κακόν τής σκόνης πού
ύψώνεται είς όλόκληρα συν
νεφα. Τό πραγμα δέν είναι δύ
σκολον. Καΐ ασφαλώς θά λη
φθή άμέσως σχετική μέριμνα.
Ή όδός Φόδελε,
Τώρα όπότε ήρχισε νία προσ¬
παθεία πρός αποπεράτωσιν των
ήμιτελων δδών χαί όλοχλήρωσιν
τοθ δδιχοθ διχτύΐυ τής νήσου
μας, πιστεύομεν 5τι θά ληφθή
φροντίς ««Ι διά την χατασχευήν
τής όδοθ Φόδελε πού είχεν έγ·
χαταλειφθή άπο πολλοθ. Πρό
χειται πιρΐ όδοθ μεγίστης παρα-
γωγιχής χαι τοιιριστιχής σπου¬
δαιότητος, διόιι ώς γνωστόν ή
Φόδελε χκΐ πλουσίαν παραγω¬
γήν έχει χκΐ μέγιστον ενδιαφέ¬
ρον προχαλεΐ διά τού; περιηγη·
τάς. Καΐ δέν είναι ορθόν νά μέ
νη άπομονωμένη χαί άπρόοιτος.
Άλλ' ήδη τό Κράτος εξεδήλωσε
τό ενδιαφέρον τού. Καί ή όδδς
θ' αποπερατωθή ασφαλώς, συντό¬
μως.
***
Ο «Κορνάρος».
Ό προοδευτικάς καί φιλολογι-
χός σύλλογος τής Σητείας «Βι-
χσέντζος Κορνάρος» άναπτύσσει
κβΛ πάλιν μεγάλην δρασΐηριό
ΟΙ Πανέλληνες γννρί·
ζουν ο,τι:
—Οί Φαλαγγΐτες, οί Φα
λαγγΐτισσες, οί Σκαπανεΐς
καΐ οί Σκαπάνισσες, γνή·
σία παιδία τής 4ης Αύγού
ατου, φέρνουν τή χαρά,
τή ζωή, την αίσιοδοξΐα καί
τόν ένθουσιασμό στά σπ[·
τια των καΐ την ΚοινωνΙα.
—ΕΤναι ή ΈλπΙδα τοθ
ΆρχηγοΟ, τοϋ ΛαοΟ, καΐ
τό ρόδισμα τοθ Έλληνι·
κοθ Μέλλοντος.
Καί οί Φαλαγγίτβς κη-
. ρύττουν:
—"Ενας Βασιλεύς! "Ε·
νας Κυβερνήτης. Ένας
Λσός. Καΐ ενας Σκοπός:
Έαπρός γιά μιά Έλλά·
δαΝέα...
Ε Ο. Ν.
τητα είς δλους τούς τομεΐς. Φρον
τίζει διά τον πλουτισμόν τής 6ι·
βλιοθήκης την όποιαν ί'ίρυσΐ,
συλλέγει τό λαογραφικόν καί (
στορικον δλικόν τής επαρχίας χαί
δργανώνει εορτάς πρός τιμήν των
έκλεχτών τέχνων τής Σητείας πού
διέπριφχν ε!; τα γράμματα χαί
τάς επιστήμας χαί έν γένει κά¬
μνει δ,τι είναι δυνατόν νά συν¬
τελέση είς την πνευματικήν α¬
νάπτυξιν τοθ τόπου. Άξίζιι 6μο
λογουμένως χαί συγχαρητηρΕων
άλλά χαί υποστηρίξεως το λκμ·
πρόν «Οϊο σωματείον.
ι
ΛΠΘΡΘΩΖΙ1
π5ρι παθέστερον
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήυερον τ
ε)1λμ χάρμα: «Τρ(α Μοντέρν
ΚορΙτσια» μέ την ΓΊτιάνα Μτάρ
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον τό άο
στοόρνημα: «ΆντΙο γιά «άντα»,
Καθ1 εκάστην ώρα δ 10 άπογε
ματινή. _______
ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον ώρα 2 μ.μ
ολόκληρον τό έπεισοδιακόν «Σκι
ΛετοΟ».
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Ποένρκμμα *η; Αύγουστον.
7.30 Σήμα— Έωθινόν— Έθ«
χος Τμνος—"Υμνος Νεολαίας—'Υ
μνος 4ης Α&γούστου,
7.45 Έμβατήρια (ΪΙσκοι).
8 Όμιλ(α (επί τ$ Έθνικη^ 4ο
τΐ ν?ίί 4ης Αύγούστου).
8 20 Έλληνικά τραγούδια (81
σχοι).
9 Έθνιχος "Υμνος—"Υμνος Ν»
ολαίας—"Υμνος 4ης Αδγούστου
11.30 Σίϊμα—Έθνικίς 'Υμνο
—"Υμνος Νΐολαίας— "Υμνος 4η
Αύγούστου.
12 Έμβΐτήρια (δίαχοι).
12.30 Δημοτικό τραγοθδι (£»π
τοθ χ. Παπασπυροπούλοϋ, συνοδεία
λα'ιχών δργά>ων).
13 Έλαφ;ό τραγοθδι (6πό τί)
χ. λίιριάννας Λά,ζοιι).
13 30 Είίήοεις.
13.45 Χαβαγιες (Χατζηγεωρ
γίου—Χαραλάμπους).
14 15 Είδήαεις — Μιτιωρολογ
χον δελτίον.
17 Μετάδοσις τής εορτής τοθ
Σταδίου.
19.30 Στρατιωτιχή μουσική
(δίσκοι).
20 Δημοτικό τραγοθδι (δπό
των "Ομιλών Χρ. Κοντοπούλου
χαΐ Ί. Κυριακάκη).
21 Είδήσεις — Μεΐεωρολογιχόν
Δελτίον.
21.15 Έλληνικοί χοροί ϋ
πό τής μικράς δρχήστρα; τοθ σταθ
μοθ.
2215 ΝυκτεριναΙ εϊδήσεις.
22 30 Συμφωνική ορνήατρα
τοθ σταθμοθ (Σολίστ ή χ. Ν. Γα
λ*ν&0 ΰψί«ωνες, χαΐ ο χ. Δ. Εύ
στρατίο.» βοριϋτονος).
23.15 Έλαφρΰ τραγοθδι (δι
σχοι).
23.30 Λβϊκδ Γλένχι.
Ο 30 Έλαφρά μουσική (δίαχοι)
1 Έλλτ,νική χαντάδ* (δπδ τή
1.30 Μουσική
(δίσχοι)
ΟΟΥΑΑΙ1ΙΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
'Απο>ευματινή ώοα 7 30
Εσπερινή ώρα 10 μ. μ.
ΝΤΙΑΝΑ
ΝΤΑΡΜΠΙΝ
Ή μϊναλύτείη χινηματο
γροΐφική αποκάλυψις, πού μέ
την γλυνειά φωνή της, την
τσαχπινιά της καΐ την ώμβρ
φιά της ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ την
χαρδιά βλου τοθ κβομου! οτό
φίλμ χάρμα:
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΜβζΙ μέ τούς
Ρέϋ Μιλλάν
Μπίνι Μπάρνες
Σκηνοθεοΐα Άνρύ Κοατέρ
Μουσική:Άν. Κομαντίνη.
ΤΗΝ ΔΕΥ1ΕΡΑΝ
ΣΑΡΛΩ (Νέ« {χδοαι;)
Προσεχές:
ΜΩΡΑ ΠΙΡΟΕΝΟΣ
ΒΙκτωρ Φρανσέν
Άννύ Ντυκώ.
ΟΣ
ΚΑΙΗΣΕΡΕΝΙΤΑ1ΩΥ
2ον
"Εχαιρι
φήιιης χαλοΰ χά
ευσεδοθς. Άλλ' ήΐαν πάντοτε α
στηρός καί ή αύατηρότης τού !
φθανε χάποτε μέχοι σχληρέτητος
Αυστηρόν καί σκληρόν θα τον Εδοί
μέν άπέναντι τής φανταοΐας χά
των άΐαξιων τοθ υίιθ τού Φράντς.
Ό Φράντς μεγάλωσΐ είς τό 6π'
αριθ. 72 οπΐτι τοθ
γχροΰντ, ίνα οπΕτι μονώροφον
εύρύχ«ρον χαί ανετον, με πολλά
διαμερίσματα διατιταγμένα γύρω
άπδ μίαν εσωτερικήν αδλήν, κα
Ινα μικρόν κήπον άπό τόν όπο
όν, δια μέσου των δένδρων, εί*
χανείς θαυμαο'αν θέαν πρό; τή
εκκλησίαν τού ΛΙχτενταλ.
Ό πατίρας διηγεΐϊαι άργότερι
γιά τον υ!6ν τού: «Ά.πό πίντ
χρονδν τιαιδάκι, τόν προπαραακει
αζα δ.ά τό σχολείον, χαί δ:αν £
κλεισι τα Ιξη τόν έβαλα είς τι
σχολείον βπου ήταν πάντοτε ι
πρώτος τής τάξεως τού. Τοθ άρ
ααν οί συντροφιές χαί ή μεγαλε
τέρα ευτυχία γι' αυτόν ήταν νά
περνόι τος ώρας πού ήταν έλεύθ
ρος μ'αζΐ μέ ευθύμου; συμμαθητά
τού. "Οίαν έγινεν ό*τώ έτων, ή"ρ
χισα νά τόν μαθαίνω βιολΐ χά
τόν προχώρησα Ιω; τό σημεΐο'
πςΰ μποροθσε νά παίζη άρχΐτά
χαλά μαζ( μου ι5ολα ντουέττα
Άργότερα τόν έυτειλα ν' άχολου
θήοη τα μαθήματα ώϊιχής τοθ
μουσικοδιξαοκάλου Μιχαήλ Χίλ
τσερ, ποΰ διηύθυνε τίν χίρο τωι
ψχλτών είς την εκκλησίαν τοθ Λ
χτενταλ. Ό Χόλτσερ, μέ δάνρυα
οτά μάτια χατ' επανάληψιν μέ οΊε
β'βαίωνε πώ; ποτέ τού δέν είχε
τέτοιο μαθητήν. «Κάθε φορά—μοθ
ϊλεγε — π· υ ήθελα νά τόν^ μάθω
κάτι τό νέον, χαί προχωρήσω μι.
ζί τού πάρα κάτω «υιός τό ήξευρε
χι' δλας αύτό πιύ ήΐελα νά τόι
μάθω. Έτσι ίέν θεωρώ πώ; τόι
έοΐδαοκα. Απλώς ουζητοθσα μαζ
τού, χαί τόν έθαύμαζα».
Ό πρώχος -■ £» ίφερε τα χέρια
τοθ μιχροθ Φράντς είς επαφήν μ"
τό πιάνο, ήταν έ ά&ελφές τού Ί
γνάτιος. «Μέ κατάπληξιν — άφη
γεΐτο ό άίελφίς τού άργίτερα—
τόν ήκουσα Οστερα άπό όλϊγου
πλέον ανάγκην των ?ώτων μου χα
δτι θά τα ίβγαζι πί(,α μένος τού
Καί άληθινά, Οοτιρα άπό ολίγο
καιρόν έοημείωαΐ τόσας προόδου
ώστε ήταν εί; θέσιν νά μοθ δώση
μαθήματα!»
Άπό τον μουσιχοδιδάσχαλον
Χόλτσερ £ μικρός Φράντς ήχουι
κάθε εΐδους συμβουλήν χαί έδέχι
το χαθε ένθάρριινσιν. Έσχεϊτο οχ
μονον είς τό τραγοθδΐ, άλλά χά
ιϊς τό νά παίζη α&μίνιον διά νά
νοοΊύη τού; ψάλτος ιίς τού; Ο
μνους ηού ίψαλλαν είς την έκχλη
οίαν Έπεδιοετο »ίς την μελέτην
τής άρμονίας. Καί επάνω είς ίνα
ίείομένον θέμα αύϊ&σχεοίαζεν εί;
τό πιάνο μικρά πρελούντιο ή μικρά
ίντερμέδια. Γιματος θαυμασμόν
διά τον μικροοκί,πικόν μαθητήν
τού, £ Χόλτσερ άνίκραξε μιά ήμί
ρα: «Τα μικρά τού δάχτυλα κρα
τοθν δλα τα μυστιχά τής άρμονί
άς!» Εί; ηλικίαν ϊνΣε«α ίιών, ό
Φράντς κου είχε χαλή φωνή σιπρά
ο, μιά φωνή μέ αξιοσημείωτον
ντασιν καί ουναρπαατιχήν έχφρα
σιν, ίγινε σολίστας είς τό χόρο
ών ψαλτών τής ίνορΐας.
Τόν Όκχώδριον τοθ 1808, 6
πατέρα; τού τον παρουσιάζη είς
τό αύτοχρατοριχον Ιξωχκλήαιον.
Τό έτος έχιΐνο είχε κενωθή μιά
ιίσις γιά σοπράνο. Οί μντ,στήρες
ής θέσεως ήσαν πολυάριϋμοι Ή
πιτροπή πιύ θά ίκρινε τοϋς όπο
ψηφίους, άπετελεΐΐο άπο τόν άρχι
μυσιχον τοθ νοι5ρ(ου Σαλιίρι,
όν άμέσως μετ' αυτόν μουσιχόν
:αί τόν διδάσχαλον φωνητιχής μου
ιχής.
(αυνεχίζεται)
ΖΗΤΕ1ΤΑΙ χαμαριέρα ηαρά
χαλλΐστη οίχογενεία έν Αθήναις.
Πληροφορίαι Καρά τφ φαρμακιίφ
Μζί
ΕΠΑΝΑΛΗΨ1Σ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Έτΐαναλα'ΐβάνεται ή δημο
ραοΐα των κάτωθι δημοτικών
άρων τό προσεχές Σάββατον
5ινν Αθγούστου καί ώραν 11
[— 2 -κ. μ. έν τώ δημοτικΰ κα·
τσστήματι καί ενώπιον τη"ς
Δημσρχιακής 'Επιτροπής, ήτοι:
1) Των ιελών χρήσεως τώ ν
δημοτικών σφαγείων διά τό
τό οίκον, ίτος 1939—40.
2) Τοθ δημοτικοΟ φόρου επί
των έν τή περιφεριία τοθ Δή
μου παραγομένων άμπϊλουρ-
γικών προΧόντων παραγωγθς
1939.
Έν Ήρακλείφ τβ 3 Αόγοΰ
στου 1939
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Μ Γά
Ή στήλη τού ώραιόκοσμοιι.
Πώς θά έξασφαλίσετε
την φρεσκάδσ και την ώμορφιά σας
•Οιιιλεϊ ή ΆναμπέΑα.
'Η τάσιν σ.ιμπχθής στάρ τής Ι Τό πλυνω μέ χρύο νερό χαί χατ
όθόνης Άναμπέλα τής δποίας φη πιν χάνω Ινα έλαφρδ μασίζ διι
μίζεται πολύ τό λείον χαί δροσε
ρόν δίρμα, δίδει πολυτίμους συμ
63υλ»ς είς τόν γυναικείον κόσμον
διά την διατήρησιν τή; ώ,ιορφιδς.
«Γ.ωρ'ζ'ο εκ πείρας λέγει ή
Γαλλίς ήθοποιίς, δτι Ινα των κυ
ριωτίεων ατοιχείων διά την ΰγεί
αν τής έπιδερμίδος είνε ή χαλή
χυχλοφορία τοθ αΓ,ιατος. Γιά τόν
λόγον αυτό πίωΐ καί βράδυ πρό
τοθ Οπνου, σχπουνίζω τό ό
ζ
πό μου κ?1 τό βουρτσίζω μέ μία
μιχρή βοΰρτσα Εί>; ποθ νά χοκ
χινίαη.
Ή β^όρταα την όποία μςταχει
ρίζομαι δέν είνε :0:« ττολΰ αχλη
ρή, βδΐε ΤΜλύ μαλαή. Την θεώ
ρώ ώ; ίνα άπαραίτητο... δπλον
χατά των ρυτίδων.
Πρέπει τουλάχιστον μιά φορί
την ίβ2ομά5α νά χαθαρίζωνται οί
πίροι :ής έπιδερμ'δος χαί νά ά-
παλλάσσωνται άπό 8λες τίς περιτ
τέ; ούαίε; χαί τίς άκαθαρσίες πού
συσσωρεύονται Ιπάνω της μαζύ μέ
την σχένη χαί την έμποδίζουν νά
άναπνεύση {λεύθερκ.
Μία φορά την έβδομάδα, συνή
θω; Κυριαχή πριοί, συνηθίζω νά
χάνω Ινα άτμόλουτρο εί; τό πρό
σωπί μου. Ρίχνω, λοιπόν, ολίγον
οίνίπνευμα λΐβάντας μίσα σέ βρα
στό νερό, σκεπάζω τό χεφίλι χαί
την λεχά^η μέ μιά πυχνή πετσί
τα χαί άφίνω τό ποόσωηό μου
στόν άτμό επί πέντε ή §ξ λεπτά.
νά τακτοποιηΐΐ ή κυκλοφορία
το3 ίΓμαϊος. "Επειτα άιτλώνω ίπά
νω εί; τό δέρμχ 8να λιπτό στρω
μα κρέμ»; γι* νά γίνη δσον τ
δυνατόν λεΐο καί μαλακό Ή χρ
μα δέν πρέπει νά μείνη περισσ
τερον άπό μία ώρα επί τοθ δέ
ματις.
θΐωοώ ώ; Ινα άπο τού; μέγα
λου; έχθρού; τίί; ώμορφιδ; τα ξ«
νΰχτια. Ό δηνος είνε κατ' έμί
τό άποτελεσματιχώτερο... χαλλυν
τιχό γιά την γυναΐχα, χαί &ί σά(
φαίνεται παράδοξη ή θεωρία μου
Αδτό; μάς ξεκουράζει σωματιχώι
χαί ψυχικως, διώχνει τίς Ιννοιες
τί; μίλ-χγχολΐϋε; σκίψεις χ»
προλαμβίνει τί; άνεπιθύ ητε; ρι
τίδε;. Όχτώ ώ3ε; Οιτνου είνε ά
παραίτητε; γιά τίς γυναΐκε; πού
θέλουν νά διατη^ήσουν δροσερό
χαί νεανιχό τό πρόσωπό των.
Σημαντιχό ρόλο στό ζήτηιια
τή; ώ.Λορφοδς σας παίζει χυρίε
μου, ή ίκλογή, ή προσεκτιχή χά
επιτύχη; έχλογή των χοσμεχίχ
ποίι χρηαιμοποιήτε γιά την τουα
λέΐτα σας. Ή χακή έχϊογή μιάς
χρέμα; ή μιας πούδρας θά χατα
στρίψη βαθμηδόν μιά λεπτή επι
δερμίδα. Στήν έξοχή τώρα τό χά
λοχαΐρι, άπο^εύγετε τό μακιγιάζ
Άφήστε φυσικό τελείως αβαφο
τό πρόσωπον σα; χαί σά; 5ποσχο
μ«ι νά μην μετανοήσετε.
Α Ντιστϊγκέ
ΠΟΤΑΣΣΑΙΓΕΡΜΑΗΙΑΣ ΜΠΛΕ
ΜΑΡΙΑΣ ΗΑΙΟΣ ΣΤΑΦΥλΙ
ΑΙ κοίλύτϊρ»! καί άνώτεραι 8λ«ν. 'Αποξπραίνουν ταχύ
τ«τ« την σταφίία ν«1 τής δίδουν ύρβιότοιτο χουοϊζον
Χρδμ? *1?αοχ τυχόν ίέν τάς έχρησιμοποιήσοιτί, έρωτήοα
τβ καί θά πληροφορπθπτβ την άνωτε?ότητά τμυ. Κάμετβ
δοκιμάς πρός τβ συμφέρον σας.
Γενικάς ΆντιπρίθΜπος Κρήτης
Μετά δικρχοΰς παρακαταθήκης:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
Ήράκλβιον- ΠλατεϊΛ Καλλεργών-Κέντρον
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ϊε-
νοδοχκΐον είς Αθήνας. Τό χκντρικώτατον χαΐ
πολυτκλές:
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον παρα τβΰ βυμπολίτον μαςκ.
Γεωργ. Δασχαλάχη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΛΚΛΕΐαΤΑΙ προτιμοδν τό «Σίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερβν. Φημίζετκι διά
την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τ· κατέ
στησαν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Όββς ϊτοιδίου-ΑΦΗΝΑΙ.
ννν
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Δια τεύς κ. κ. ύπβψηφίςυς τβδ Πανκπιστημί.
ου, Στρατιωτικών σχολ&ν καί των Άνωτάτων
σχολων τβϋ Κράτους.
Υπό τοθ κ. Εύστρατίου Καλατζή ΚοθηγητοΟ
ΦροντιστοΟ ύποψηψΐων των άνωτάτων τοθ Κρά¬
τους Σχολων, έξεεόβη πλήρης Συλλογή έκθέοεων
περιλαμβάνουσα περί τα ογδοήκοντα (80) θέματα ά·
νεπτυγμένα μετ' όρθογραφικοθ παραρΛήματος καί
όΒηγιων διά την ανάπτυξιν οιουδήποτε θέματος
ΣελΙδες διακόσιαι εβδομήκοντα (270).
Τιμή βιβλΐου δραχμάς εκατόν (100).
Διά τάς επαρχίας δραχμάς εκατόν οέκα (110).
Δ1ΕΥ6ΥΝΪ1Ϊ: Εύστράτιον Γ. Κβλβντζήν
Πκνΐηιοτημιαχη Λίσχη.
(Ίπποχρά«>ί 15) ΑΘΗΝΑΣ.
Ό σατανάς καλ6νηΡ0»
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΙ1! ΤΟΗ Τ21ΡΟΗ
121ον
ΕΤχε Ιλθη καί αύτάς στό
κέφι. Μέ την στολή τοθ αύλι-
ΚΙΝΗΣΙΣ- Αφίκετο έξ Άθη
νδν δι" ολιγοήμερον ό φιλος οικη
γόρος κ. Μανώλης Λουλακοκης.
—Έπανηλθον Λβροπορικώς έξ
"Αθηνβν οί κ. κ. Ιω. Τσιλένης, Νΐ
κος Δηιιητριάδης Τζοβάνι Καραμ
«ότ, Κώστας Κοντάκης, ΠετρΙ
δης, κ. καί «. Λϊγουμιτζής, Χρ.
Παπαστράτος, Β Βασιλειάδης,
ΘΛΝΑΤΟΙ.— "Ενα ηαρθενικό
λουλοθδι, μόλις δ*α 6τώ έτδν,
κοθ τιού φοροΰσε πηδφ πάνω χαροόμβνο κι' άθωο 6σβυσε χα·
είς την έξέδρα τής τσιγγάνι ράματα^ς τεΧευταΙατ:μ*ρας τσθ
κης"όρχήστρας καί άρχΐζει νά
τραγουδφ μέ δυνατή βαθειά
φωνή.
Ό Ρασττοθτιν, ένθουσιοτ-
σμένος, ,τόν χειροκροτεΐ Ό
Τσβοστόφ—φώναζεν—είνε λε
βεντάνθρωπος! "Υστερα άπό
όΜγες ήμέρες ό χονδρός αύ
λικός, δ Τσβοστάφ διωρίζβτο
ύπουργός των Έσωτερικών!
Καί κυττάζοντσς τούς ιθα-
μ&νες τοθ κέντρου τού, ό Ιδιο
κτήτης τής «Β'.λλα Ρόντε» τούς
λέγει θριαμβευτικά:
—Βγάζει λοιπόν ή δέν βγά
ζει ύπουργούς τό καμπσρέ
μου;
Είς την Ιγκαύχησιν τοθ Ιδιο
κτήτου τοθ βαριετέ δέν ύπήρ
χε καμμιά δόσις ΰπέρβολής
Είς δλη την Πετρούπολιν είνε
γνωστόν ύτό ποίας συνθήκας
ο χονδρός Τσβοστόφ, ό αύλι
κός, εκέρδισε την εθνοιαν
τοθ Ρασποθτιν καί πώς εφθα
σε νά γίνη ύπουρνός τού τσά
ρου. Αυτήν την υπουργοποίη
σιν ίχων ακριβώς ύπ' δψει
τού ό ΠουρΙσκεβιτς, ό ΐδιος
βουλευτής πού έκαμεν έπε
ρώτησιν είς την Δούμαν γιά
τάς σκοτεινάς δυνάμεις πού
άτιμάζουν την Ρωσσίαν», καί
γιά ένα «κάθαρμα πού είνε
αύτάς ό ΆντΙχριστος», εΤχε
πή τα δηκτικά αύτά λόγισ
πού άπήχησαν είς 6λη την Πβ
τρούπολιν.
—Γιά νά γΙη
κανείς υπό
τό σημερινόν καθεστώς υπουρ
γός, δέν χρειάζεται νά δείξη
πολιτικά ή διοικητικά προσόν
τσ! Άρκεΐ νά δείξη πώς τα
κατσφέρνει σιά τσιγγάνικα
τραγούδια...
—Δέν ξέοετε πως τοθ άοέ
σουν τοθ Ρασποθτιν τα τσιν
γάνικα τραγοΰδια! ψ.θυρΐζει
ό Ιδιοκτήτης τής «Βΐλλα Ρόν
τε» είς τούς θαμώνας είς τό
τραπεζάκι των οποίων έκάθη
σε γιά λ(γα λεπτά. ΤρελλαΙ
νεται γιά την μουσική. Κι' άν
πτττΐί ΚώΤΓγΓά Λον" χο|ίδ^ σβς
διοβεβαιω πώς βάζει κάτω
δλες τίς μτΐσλλσρΐνες τής δτιε
Ιουλίου, ϋστερα άπό δλιγοήμερη
νόσο πού οϋτβ τα Φδτα τής έ·
τΐισΐήαης μπόρεσαν νά καταπολβ
μήσουν, οθτβ των γονέων οί φρον
τΐδες στάθηκαν δυνατές νά δα
μάσουν, ή πολύκλαυστος Κυρια
κοϋλα Τζαγκουρνή, ^κόρη τοΰ με
γαλεμπόρου τής Βιάννου ΓεωργΙ
ου Τζαγκουονή, ένωμοτάρχης τής
Ε.Ο.Ν., άπόφοιτος τοΰ ΓυμνασΙου
μέ ήθικές άρχές, μεγάλα δνειρα
κι' έλπΐδες.
Στή τελευταία της κατοικΐα την
προέπβμψαν σύσσοομος δ λαός
τής Β άννου καί των περιχώ
ρων. Λόγους έξεψώνησαν δ κ. Δή
μοσθένης Παπαματθαιάκης έκ μέ
ρους τής Ε.Ο.Ν. Βιάννου, δ κ. Νι
κόλαο; Κατσαράκης έκ μέρουςτοθ
Προοδευτκοϋ ΤουοιστικοΟ Συλλό
γου Βιάννου ό Διαβάτης. δ Ιωάν
νης Τ. Παπαμαστοράκης δικηγό
ρος, ή Ελένη Καμπάνη φοιτήτρια
Όδοντοΐατρικής, δ κ.Ίωάν. Κονδυ
λάκης δικηγόρος, δ κ.ΜΙμης Πα«α
μαστοράκης φοιτητής ίατρικής καί
ή ψ-ΐλαγγίτισσα Στέλλα Χλειουνά
κη ήτις άπήγγειλεν 3σμα σχετικό
μέ τό θάνατο τούτον.
Τούς άααρηνρρήτους γονεΐς
καί τούς λοιπούς οΐχεΐους τής
μεταστάσης, ή «Ανάρθωσις» συλ
λυαεΐται θερμώς εύχομένη την
έξ ϋψους παραμυθΐαν.
Γύρω στήν πδλι.
ρσς!
Καί
κατεβάζοντας άκόμη
περισσότερον την φωνήν .τού,
ό Ιδιοκτήτης λέγει γελωντας:
—ΤΙ νούμερο θά ήταν γιά
τό κ α μπαρέ μου ό Ρασποθτιν
άν εδέχετο νά χορΕύη δημο
σία!
(συνεχ(ζεται)
ΣΗΜΕΡΟΝ
"Ενα ΰπέροχο κοινωνικο
ρωμάντζο γραμμένο ά πό την
'νλληνίδα σεναριογράβο ΕΝ-
ΤΙ© £ΚΟΥΡΑ:
λ ΠΑΗΤΑ
"Ενα κοινωνικο ίιβμάντι
γυρισμένο στά κβσμβπολιτι-
Χ« κέντρ«τής Νέας · Υόρκης
κοΐΐ τα νυκτερινόι χέντρα
τβυ Παρισιοΰ
Ό πόνος μ,άς Μπτέρας
V»*
το μονΑχριββ παιοί της
ηβύ ή σκληρη μοΐροι την ίκα
νβ νά τβ άιΐοχωριοθή.
ΠρωτβτγΜνιστβϊ ή άφβαστη
σέ ωμβρφΐα καί τέχνη:
ΙΑΡ1ΑΡΑ ΣΤΑΝΙΟΥΙΚ
χ« ή β«οί« βά έπιδίίξα
στλ εργβ οιυτ6 «λβς χΐς τίΑβυ
τβιΐες τουαλίττες.
Την Δευτέραν
ΚΥΡΙΑ
Γιβόγχ, Φ, Τβν
Χθές άηά πρωίας ήρχισεν ό ση·
μαιοστολισμός των καταστημα·
των καί των οΐκιων τής πόλεως
4πΙ τβ 4η Αύγοόστου.
—ΣυμπληρωθεΙσης έν τφ μετα·
ξθ καί τής βιακοσμήσεως των ιΐρο
σόψε'-ον καί ττροΒηχών των κατα·
στηαάτων.
Είς πολλά των καταστημάτων
τούτων ή διακοσμησις αυτή (ν συν
δυασμφ μέ τόν φωτισμόν «αρου·
σιάζει Ινα ωραίον σύνολον.
—'Α*ο της προχθές τό όρμοθν
Εξωθι τοθ λιμένος μας βοηθηπ·
κόν τοθ άγνλικοθ στόλου «Ρ1·
σορς» εισήλθεν έντός τού λιμέ
νος μας.
—'Ως ννωστόν τό πολεμικόν
θά παραμείνη μέχρι τί)ς 8ης Αύ
γούστου είς τόν λιμένα τοθ Ήρα
κλείου,
—Τό ένιστένασμα των σημερι·
νυν έορτών θά αποτελέση ή νυ·
κτερινή Έ^ετική έορτή είς την
παραλίαν.
—Ή δπο(α εύδοκοθντος καί τοθ
κόπρου θά παρουσιάση ίνα άπό
τα ίξαιρΕτικ* θβάματβ της ήμβ·
ρας.
—Τα δποΐα ασφαλώς θά παρα·
κολουθήση. πολύς κόσμος.
—Σημειωτέον δτι είς την Έν«
τικήν "Εορτήν θά παρουσιασθ{)
άπό ττλοίου ή υπό τόν κ. Χουρμού
ζιον όρχήστρα καί χορωδΐα.
—Είς τό γήΐιεδον Χάνδαξ οί φΙ·
λαθλοι θά παοακολουθήσουν έν
σώματι αυριον.
—Την διδομένην ποδοσφαιρικήν
συνάντησιν μεταξύ ττ|ς δμ*δος τοθ
«ΌμΙλου Φιλάθλων» καί της ομά¬
δος τοΰ Άγγλικοΰ «ΡΙσορς».
— ΟΙ φΐλαθλοι άλλως τε ένδια
φέρονται Ιδιαιτέρως διά τό «αί
ξιμο των εϋγενδν τέκνων τής
Μεγάλης Βρεττανίας πρωτοπό·
ρων ώς γνωστόν καί είς τόμέ
γα πεδίον τής ψυσικης άγωγής
καί τοθ άθλητισμοθ.
— Ή τοποθέιησις των 6δρομέ·
τρών συνεχΐζετσι έντατικδς.
—"Ήδη τα ύδρόμετρα τονοθε·
τουνται έκ των βορεΐων συνοικι-
ών τής πόλεις εί^ τάς βοοειο·
διΛικάς καΐ βορειανατολικί ς.
—Ή τοιοθέτησις των Οορομέ·
τρών ύπολογΐζεται ότι θ* 6χη
πΗρατωθή έντός τοθ Σβπτεμβρΐου.
—Σήμερον λήνει ή ανανέωσις
των γραμματΐων τοϋ "ΕθνικοΟ Λα
χείου τοΰ όποίου ή κλήρωσις
θά γίνη προσεχωο.
—Πάντως οί κάτοχοι Εσιΐευδον
νά τα άνανεώσουν μέχρι τής εσπέ
οας τής χθές μέχρι τής οποίας
καί ίσχυεν ούσιαστικδς ή προ·
θεσμία
έ Ρίποβτπρ
—Ή εΈνετική Έορτή».
Κατά την αποψινήν Ένετικήν
Εορτήν επί τη 4Π Αύγούστου ή
υπό την διεύθυνσιν τοϋ κ. Γ Χουρ
μουζίου δρχήστρα καί χορωδΐα
θά εκτελέση τό ακόλουθον πρό
νραμμο: ') «Λίτμπουν τ" ασΐρα»
(νυκτωδΐο) υπό τής χορωδΐας καί
όοχήστραΓ. 2) «Μέσα στή Νυχτα»
(Σούμαν) υπό της χορωδίας καί
όρχήστρας, 3) «θαλασσινή φαν
τασΐα (Σεγκόβιο) ύηό τής όρχή
στρας, 4 «ΓιατΙ οπόταν» (έλληνική
κανχάδα Κοκκίνου), χορωδΐα—όρ
χήστρα, 5) «Χωριατοποΰλα» (ιίοκ
κΐνου) χορωδΐα-όρχήστροτ, 6) «Σε
οενάτα στή ΒενετΙα» δρχήστρσ,
ι) Κρητική χορωδΐα 4η (Χουρμου
ζΐου) χορωδΐα- δρχήστρσ, 8) Σερβ
νάτα τοΰ Σοΰμπερτ (όρχήστρα
μετά μονφδίας καί χορωδίαθ.
ΕΝΩΣΙΣ ΕΑΑΗΝαΝ
ΑΠΟΠΡΑΤηΝ ΑΖΙΒΜΑΤΙΚΒΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Καθΐσταται γνωστόν είς τα
μέλη τοθ Συνδέσμου ότι είς
τάς τελετάς καί εορτάς επί
τη" έπετβΐςρ τής 4ης Αύγου·
στου είς άς συμμβτέχει καί τό
ημέτερον Παράρτημα θά υ¬
πάρχη πάντοτε εΐδική έκ των
προτέρων καθωρισμένη θέσις
διά τούς κ. κ. συναδέλφους.
(Έκ τοθ γραφεΐου τοθ Πά
ρβρτήματος)
μ
είς *»
αατος
Στ,
λα το
αν *«
Π*
στυνα
κοπσ(
Τί
ον·
δι
ή τε

κινήσ
ό Κοι
τ«ς τ
την κ
τα τό
τις μ'
·^
εΐχβ
ό6οΟ
μένη)
Χ
δού
άποθ
σέφβι
Χ
σάκκ
Έμπ
Ύ
νοιαν
νος,
'(
είσδί
Τ
ριος
γόρα
λοί ι
μικα
των
■■■«■■■■■■Ι
ΛΕΙΙΙ
Όλβι,
τασσαν «
έπβΐοβη
άπο
1)
ρτιρβλ
δρβσοΰλες
2) Διοι
ς
3) Διά
ά
Ναΐ
Διό·
ν ά,
Κ. Κ
Τό μεγάλο ϋργον
χον Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι
563βν
Ό Προυβίριος καΐ ό Κομπεφέρρης συνέσφιγ
γον έν σιωπβ τα χείρας των, βλέποντες μβτά θαυ
μσσμοθ τόν Ένζολωραν, καΐ στηριζόμενοι 6
εις επί τοθ άλλου είς την γωνίαν τοθ όδοφράγ
ματος.
Σπεύδομεν νά είπωμεν δτι ακολούθως, άφοθ 8
λα τα ιττώματα των πεσόντων κατά την άποστασΐ
αν εκείνην εξητάσθησαν, ευρέθη επί τοθ Καβούκη
άποδεικτικόν γράμμσ, ότι ήτο άνθρωπος τής άστυνο-
μΐας.
Προσθετέον 8 τι κατά τίνα παράδοσιν τής ά
στυνοαΐας, 6 Καβούχης ήτο αύτάς έκεΐνος ό Μαγ·
κοπσραδιας.
Τό βέβαιον είνε δτι, άπό τοθ θανάτου τοθ Κα
βούκη, ό Μαγκοποτροδ δς ουδέποτε ηκούσθη τΐλέ
ον' δέν αφήκεν ϊχνος τού" συνανεμΐχθη μετά τοθ
άφανοθς καΐ άοράτου. Ό βίος τού υπήρξε σότος
ή τελευτή τού νύξ.
"Ολον τό πλήθος κατείχετο είσέτι υπό τής συγ
κινήσεως έκ τοθ τραγικοθ έκεΐνου θεάματος, δτε
ό Κουρφειράκος έπανεΐ5εν έντός τοθ όδοφράγμα
«ς τόν μικρόν νέον, δστις τό πρωΐ εΤχβν ελθει είς
την κατοικίαν τού ζητών τόν Μάριον.
Ό νέος οδ,ος ήλθε διά νυκτός καί ήνώθη με
τα των άνταρτών εφαίνετο δέ ευτολμος καί αφρόν
τις μβταξύ αυτών.
Ο ΜΑΡΙΟΣ ΕΝ ΤΗ -ΚΙΑ
Α'.
Άπό τής όδοθ Πλουμέτου εί; την συνβικίαν
τβΰ Άγίου Διονυσίου.
'Η φωνή έκεΐνη ήτις, έν ιη σκιςϊ τής εσπέρας,
εΤχε καλέσει τόν Μάριον ίΐς τό όδόφραγμα τής
όδοθ Καννοβ'δος, τώ εφάνη ώς φϋνή τής εΐμαρ
μένης τού.
'Ο Μάριος δέν ή9ελ8 πλέον την ζωήν, καί Ι
δού πσρουσιάζετο είς αυτόν ή εύκαιρία τοθ
αποθάνη* ένφ ϊκρουε την πύλην τοθ τάφου, προ
σέφερεν Είς αυτόν την κλεΐδά της μΐσ χεΐρ έντός
σ·αατ.
Ό Μάριος μετετόπισε ιήν κιγκλίδα, δι' ής το
σάκις διήλθεν, εξήλθε τοθ κήπου, καί είπεν.—
Έμ-ρός λοιπόν!
'Η όούνη κοΐή άπόγνωσις τόν έφερον είς άπό
νοιαν. "Ηρξατο ν ά τρέχη. Έτυχε £έ καί ώπλισμέ
νος, διότι εΤχε τα πιστόλια τοθ Ίσβέρη.
Ό νεανΐσκος 8ν ενόμισεν δτι διέκρινεν, έχάθη
είσδύσας είς τάς όδούς τής πόλεως.
Τα πρωτα έργαστήοια άτινα απήντησεν ό Μά
ριος καθ" οδόν, ήσαν Ιτι άνοικτά καί φωτισμένα"
ύηό τάς στοάς τής ό?οϋ Ρ.βολίου, οί γυναΐκες ή
γόραζον είς ιά έργαστήρια' είς τα κσφενεΐα πολ
λοΐ εκάθηντο καί ετρωγον -σγωτά. Μόνον ταχυδρο
μικα τίνα άμάξια άνεχώρουν κατεσπευσμένως έκ
των υπουργείων.
(συνεχ(ζεται)
■ΒηΒΒΠΒΒΠΒΒΜεΙΒΒΒΒΒΒΒΒβΒηΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒε—■
ΛΕΥΙΙ ΠΟΤΑΣΣΑ ΑΣΤΗΡ
'Όλοι, οί χρησιμοποιή σαντες την λευκήν πο¬
τασσαν «ΑΣΤΗΡ» περιεχτΐΜΟτητος 96—98 «)β:
έπείσθησοιν ότι είναι ασυγκρίτως ανωτέρα καΐ συμφβρΝ
τέρα άπό χάθε άλλην ποτασσαν:
1) Διότι άποξηραΐνει την οταςρίδα χατά 24—48 ως άς
ενωρίτερον και έτσι άποφεύγονται πολλοΐ χίνδυνοι άπό
δρβσβΰλβς καί βροχήν.
2) Διότι αποδίδει ωραιβτατον ξανθβν χ;ωματισμόν
διαρκβίοτς
3) Διότι ή σταφίς διαρκεΐ περισσότερον, δέν παβαίνβι
ζαχάρωμα, ουτε άναοίδει καί:
4) Διότι διαλυεται ευκολώτερον χαΐ Μβιβ' ολοκληρίαν
καΐ δέν άφήνει κατακάθια.
κ. κ. ΣταφιδοπαραγωγοΙ,
"θοοι έξ υμών δέν εδοκίμασαν άχβμη την λευκήν πό
τοισσαν «ΑΣΤΗΡ» 96-98 ο)ο χ«1 αυνεπώί, άμφιβ»λλουν
διά την άνωτβεότητα καί άποτελεσματΐΜότητα αυτής, πά
ροικαλοΰνται όπως μότς δηλώβουν τουτο καί είμεθα πρόθυ
μοί νά ενεργήσωμεν πάραυτα χβΐ είς τούς άπλωτβύς των
ουγχριτικά πειράμκτα μέ την λευκήν ποτασσαν «Λ£ΤΗΡ»
άφ' ενός (την οποίαν θά παρέχωμεν δωρεάν ώς χαΐ τα ϊ
ξβδα μβταβάσβως επί τόπου) καί μέ κυανην ή λευκήν πό
τασσαν ςίασδήποτΒ μάρχας άφ' ετέρου «την οποίαν θά
προμηθεΰουν οί ένδιαφερόμίνοι) χαΐ τότϊ ασφαλώς θά
άντιληφϊώσι την διαφοράν.
Δρχ. 50.000 000 (Πεντήκοντα εχατ. δραχμων),
κατα τούς μετριωτέρους ύπολογισμούς, θά «ίοποάττη έτησί
ως ο Νβμός Ηρακλείου παραπανω άπο ίσα εΐσπραττει μ*
χρι σήμερον, οταν θά γενικευθή ή χρήσις τής λαυχης πό
τάσσης ΑΣΤΗΡ, άιτο ποιοτικήν διαφοράν σταφίδος. Διά
το&το ολοι έχβτε συμφέρον νά δοκιμάσητε την ποτασσαν
ταύτην καί δέν θά την έγκαταλίίψβτβ ποτέ.
ΟροσέχετΕ, βμως, καί ζητβϊτβ ιτάντοτε, οχι απλώς λευ
Κήν ποτασσαν, άλλά την μάρκαν ΑΣΤΗΡ έπιμόνως, διό
τι ο συναγωνισμός, θέλων προφανως νά έπωφβληθή τής
φημης τής ποτάσσης ΑΣΤΗΡ, έχόμισκ λβυχην ποτασσαν
αλλης μάρχας καί αλλης ποιότητος.
Άποχλΐιστικοΐ ϊΐσαγωγεϊς έν Κρήτα:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, Ηράκλειον.
■ ΒΒΒΒΒΙ
ΝΕΟΝ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»
(παραπλεύρως Γεωργαντά^
Νέ εΐδιχβυς γνωστβυς τεχνΐτας, έργααία ταχ«ία-«ύ
ουνΐΐδητος.
ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΙ - Άλλαγή χρωμάτων ίλων τβν
υηβδημάτων ηγγνημένη. Χρνματιοτά δρ. 20 — Μα»ρ« 15.—
Καοτβρίνίς 10.
"Ηρχισε τβ{ εργασίας τού 1—30
Έγκυκλοττα ιδε ία
Δι* έκεΐνους ηού θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό 6λ« δι* δλους.
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΗ
Β'.
'Η διαταραχή τής ίσορροπίας
αυτής μπορεΐνά προκληθή άπό δύο
ουσιβστιχώς φυσικάς αφορμάς:
Άπδ τάς δπεριώίβις άκ·ΐνας πού
έκπέμπονται άκδ τθν ή*ιον καί
^ τόν άτμοσφαιρικόν ήλικτρι
σμίν. ΆποκλΕίϊται ϊμω; τάχα
νά μπορ^ νά π?ο*λη^ καΐ άαό
£αν τρίτην—ΐεχνητήν αυτήν—4
φρμήν;
ΗΑΕΚΓΡ0ΜΑΓΝΗΤΙΚ4
ΚΥΜ4ΤΑ.
Ή άφορμή αυτή δί άποκλείε
ται νά ΐΓνκ τα ήλεχτρομαγνητικά
χύματα των ητχϋα&ν ασυρματω'
καί των μεγάλων «3μπώ» ραδιο
φώνου Τα κύμιτ« ού;α πού έχουν
δάφορα μήκη κα! διαφόρους συχ
νότητας άσκοθν ίΐτί5ρασιν ά'αμε
ταξύ των. Έντβς τής άκτΓνος πού
άσκ«ίται ή διενέργβια τω* πομπώ^
τοθ άσυρμάτου δέν είνε δύσκολον
νά δημιουργηθή ανακάτιυμκ, μπέρ
διυμα των Ειαφίρων κυμιάτω/ καί
ή συνεπεία τούτου είνε διαταραχή
τής Εσ^ρροπίας των μικροσχοπι
κων τιμαχιδίω' ά'ό τ* όποία ά
ποχελεϊται το νίφος. Είς την Δ^
τικήν κοί την Κεντρικήν Εύρώ
πην ευο£σ«ονται οί πΐρισσίτεροι
καί ίσχυρ,ό:65οι σταθμοΐ άσυκμά
τοιι. Μ'.α νέα θΐω^ίχ παρα5ίχεται
5:ι τό κόλπειον ρεθμα τοθ
ά/τί νά διαλυθή άλ
χχϊ κατχ μή«ος μιά; μιγάλης πε
ριοχής—ϊηύ των δυΐικων πκοα
λίων τής Γχλλία; Ιαις τα Ο5?ά
λια—είς βροχάς, συμπυκνώνεϊαι
προώρω: ιύθύ; ώ; εισέλθη είς τό
πεδίον τδν κυμάΐων των πομπ(&ν
τοθ ραδιοτώνου καί πΕπτει 5πί
μορφήν βροχής Έτσι δ άσύ;μα
το; γίνβΐοιι άφορμή 6?·5χής!
Άριθμ. 22456.
Άναβλητική είδοποίηαις
αναγκαατικοϋ πλειστηρια-
σμοΰ άκινήτων
Ό Συμβολαιογράφος Κα-
στελλΐου Πεδιάδος Έμμανου
ηλ Ιδομενέως έν Καστελλίφ
Πεδιάδος έ^ρεύων καί οίκών.
Δηλοποιώ δτι:
Ό διά τοθ ύπ' άριθμ. 18701
τής δεκάτης τρίτης Ίουνίου
χΐλια έννεακόσια τριάκοντα
τέσσαρα προγράμματός μου,
περίληψις τοθ όποίου έ&ημοσι
Εύθη είς τό ότι" αριθμόν 3830
τής 20 ΊουνΙου 1934 φύλλον
τής έν Ήρακλείφ εκδιδομένης
εφημερίδος «^Ανάρθωσις», προ
κηρυχθεΐς δημόσιον άναγκα
στικός πλειστηριασμός τής έν
Αθήναις έδρευούσης "Εθνικήν
Κτηματικής Τραπέζης τής Έλ
λάδος έκπροσωπουμένης υπό
τοθ εκάστοτε ΔιοικητοΟ αυ¬
τής, κατά των άλληλεγγυοφει
λετριών της 1) Ζαμπίας χήρας
Γεωργΐου Τζανάκη ή Λασοη
θ.ωτάκη τό γένος ΓεωργΙου
Μπσμιεδάκη οίκιακά άσχο
λουμένης καί κατοίκου τοθ χω
ρίου Άλάγνι Μονοφατσίου
καΐ 2) Εύαγγελίας τό γένος
Γεωργίου Τζανάκη ή Λασση
θιωτάκη οίκιακά άσχολου
μένης συζύγου Εμμανουήλ
Ιωάννου Τριανταφυλλά
κη κτηματίου καΐ τούτου
ώς τοιούτου κατοίκου Ηρα¬
κλείου, των έν -ιω ιρογράμμα
τι τούτω άναφερομένων καΐ
περιγραφομένων άκινήτων κτη
μάτων ι ών κείμενον είς την
κτημαηκήν περιοχήν τοθ χω
ρίου Άλάγνι Μονοφατσίου
τοθ τέως Δήμου Άρκαλοχω
ρΐου καΐ Είρηνοδικειακής πε
ρΐφερείας ΚαστελλΙου Πεδιά¬
δος πρός ά πό λήψιν των ένυ
ποθήκων άπσιτήσεών της έ*
λιρών στερλινών Αγγλίας είς
συνάλλαγμα δψεως επί Λον
δίνου διακοσίας εΤ,κοσι έννέα
σελλινΐων τριών καΐ πεννών
τεσσάρων (£229—3—4) ή τό
ισότιμον αυτών είς δραχμάς
κατά την ημέραν τής όριστι
κης καιοψηφ'σεως των άπαι
τήσεων ιής Τραπέζης, στηρι
ζομένων είς τα ύπ' άριθμούς
4116 ιής 25 Ίουνίου 1929 κοί
4152 τής δευτέρας Ιουλίου
1929 Βανειστικών συμβολαΐων
ιοθ Συμβολαιογράφου Ήρα
κλείου Κωνσταντίνου Ζαχαριά
ιδού πρός πληρωμήν των όιτοΐ
| ών έπετάχθησαν νομίμως οί
άλληλεγγυοφειλέτριαι κστά τα
ύπ' όριθμούς 10210 κοί 10211
τής 6 Ιουλίου 1933 καΐ 9896
τής 7 τοθ αύτοθ μηνός καί έ
ίτους άποδεικτικά έιτιδόσεως
' των δικαστικών κλητήρων τής
περιφερείας τοθ Πρωτοδικείου
των μέν δύο πρώτων τοθ Γε
ω3γ(ου Μανουσάκη τοθ δέ
τρΐτου τοθ Εμμανουήλ Άρ
κουλ,άκη, άνοβληθεΐς νομίμων
λόγων ε εκεν, γενησεται συμ
φώνως πρός τούς δρους τοϋ
είρημένου προγπάμματος, κα
τόπιν τής ύπ' αριθμόν (323)
τριακόσια εϊκοσι τρία τής δέ
κάτης έβδόμης ένεστώτος μη
νός καί έτους αποφάσεως τοΰ
κ. Προέδρου των έν Ήρα
κλεΐω Πρωτοδικών, την εΐκο
στήν τετάρτην Σεπτεμβρίου
χίλια έννεακόσια τριάκοντα
έννέα (24 Σεπτεμβρίου 1939)
ημέραν Κυριακήν καΐώρανΐθ—
12πμ ενώπιον έμοθ τοΟΣυμβο
λαιογράφου ΚαστελλΙου ΓΙεδι
ά δ στ; Εμμανουήλ Ιδομενέως
ή τοθ νομΐμου άναπληρωτοθ
μου κοί έν ιω ενταύθα κοί
κατά την ουνοικίαν Πολεμάρ
χη δημοσΐω γραφείω μου ένθα
καΐ δτε καλοθνται οί βουλό
μενοι πλειοδοτήσαι.
Άρμόδιος δικαστικός κλη
τήρ ένεργησάτω τάς νομί
μους κοινοποιήσεις, τοιχοκολ
λήσεις καΐ διακηρύξεις τούλα
χιστον δέκα πέντε πλήρεις
ημέρας πρό τοθ πλειστηρια-
σμοΟ. Δημοσιευθήτω ή παροθ
σσ διά τής έν Ηρακλείω έκ
δεδομένης εφημερίδος «Άνόρ
θωσις».
Εγένετο έν Κοστελλίω Πε¬
διάδος καί έν ι$ ενταύθα
καΐ κατά την συνοικίαν Πολε
μάρχη δημοσ'φ γραφεΐφ μου
Ιδιοκτησ'ο. τέκνων ΓεωργΙου
Λσγουόιανάκη σήμερον την
τριακοστήν πρώτην Ιουλίου
ημέραν Δευτέραν τοθ χιλιο
στοθ έννεακοσιοστοθ τρια
κοστοθ έννάτου Ιτους δι'
¥* εΐσπρακτέα τέλη καΐ δι
κσιώματα δραχμαΐ εκατόν
δέκα ιιέντε (115) καί 6πε
γράφη παρ' έμοθ τοθ Συμβο
λοιογράψου.
Ό Συμβολοιογράφος Κα
στελλΐου Π-:διόδος
Έμμ. Ιδομενέως
ΠΑΛΛΑΛΙΟΗ. ΛΥίΕΙΟΝ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γνωστοποιεϊται είς τούς ένδιαφερομένουί, οτ,
άπό 1ης Αύγούστου λειτουργβυν τα θερινα φρον
τιστήριβι έν τ£ «Παλλαδί^»·
Παντα τα μαθήμβτα διδαβκβυν είδικβί καθη-
ί
ηχαί.
Φιλόλογβι: Γ. Παπαγεωργίου, -· Στρατηδάκηί,
Ιωάν. Σαρρής.
Μαθημ«τικβί: Κ. Πβντικάκης, Ε.
^-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
θά βρτίχ« °λ« τσ νέα
Π«ρ.λαβαμ« Μ
Πρίν «ρομηβ·υβ(ϊ«
Τιμαί λιιιβ
Ή Γεωργική Σχολή
και αι πρόοδοί της.
ΑΠΟΪ ΔΕΚΑ Ι^λιος (ίνταιτο
χριτοθ μας)—"&' άιό τα άξιοθέ
ατα τής Μησαρας είνε ασφαλώς
χαί ή Γεωργική Σχολή της. Ή
Γόρτυί, ή Φαιστίς, ή ΆγΕα Τ?ι
άδα καί τα έρείπια τ(δν αλλων
πόλεων, δίδουν τό μέτρον τοθ άρ
χαίου πολιτισιοθ. Ή Σχολή δί
5ει την εί«4να τΐ)ς συγχρόνου κχ
τααΐάστως, την ίτίόϊε.ξιν των προ
ό5ων πού έπετελέσθησχν είς τό
γροτικό^ αυτό διαμέρισμα κ»τ&
τα τελευταΐχ έχη. *^αί είναι αί
πρόοδοι τεράστιαι "Υπό την διεύ
θ^νσιν τοθ λιμπροθ επιστήμονας
αί άίουρασιου δημιοαργοθ κ
Γ. Κάβ^υρα, τοθ άνθρωπον πού &
χει άφοσωθή πραγμχτικά είς το
έργον τού, ή Γίωργιχή Σχολή
έπΐτίλεσ» άληθινά θχύιατ^. Ηύ¬
ξησε τα εΐή-πα. Ισ^ϊά της κατά
300 καΐ πλέον χιλ δρ φθάσανϊα
είς τάς 800 χιλ δρ Έ*αλλιέρ
γη?ε νέας ίχτασΐ'ς. Έφύτευσε πε
οί τα τριακόο α νία έλαιόϊΐνδροί.
Έσυστηματοποίησε τάς άλλας καλ
λιεργείας %Λ χά; εργασίας τώ>
διαφό?ων τμημάτων της. 'ΰργάνω
σε πλήρως τό πρότυπον Τυροκο·
μεϊον, έ%αλλιέργη3ΐ δΐκάδας χι
λιανάς δινδρυλλ'ων έσπ:ερι5οει5ών,
μηανανεών χαί διχφίριον άλλων
έκλεκτων όπωροφίριον ποικιλιδν
χαί τα διένειμεν είς τοθ; αγρότας
τής Μισσχρας. Ηύξησε τού; μάθη
τάς της άπο 20 είς 30 κατ' έτος,
κατήρτισε σ^ιργεΐχ δποξειγματι
κων εμβολιασμόν χλαδευμίτων
πιύ περιήλθαν τα χωοιά χαί έ5!
δϊξαν τού; αγρότας κ»1 έξημέρω
ααν άφθΐνα άγρια δένδρχ καΐ έν
γέν«ι έπραξε παν δτι ή:ο δυνατόν
διά ν' ανταποκριθή πλήριος είς
τόν σχοτίίν τη;. Καΐ τό επέτυχε.
Τώρα £έ μέ τόν νέον οργανισμόν
χαΐ μέ την παρασχεθείσχν διό
τοθ χράτου; ήΐικήν χαί δλιχήν έ
νίσχυσιν θά σημειώση ασφαλώς
καΐ νέας προόδους. Θά ήτο δέ ιύ·
τύχηια εάν ενισχύετο χαί δπό
τής Άγροτραπέζη; διά νά ίδρύ
αη Ιν πρότυπον ελαιουργείον τό
όποιαν θά προσέφεΐε μεγίστας δ·
πηρβσίας τίσ^ν είς την Σχολήν
δσ^ν καΐ είς όλόχληοον την κατ'
εξοχήν έλαιοπαραγωγικήν πΐρι-
φέοειαν. Άλλά θά γίνη χαί αύΐο
ασφαλώς. Ό ζήλος τοθ χ. Κάβιυ
ρα χαΐ ή ενίσχυσις τοθ χράιοας
θά τό επιτύχουν.
—Τα διατάγματα διά τόν
τρυγητόν.
ϊ-ίς την εφημερίδα της χυβ&ρνή
σεω; ώπμοσιεύονται τα διατάγμα
τα δια των οποίων χαθβρίζεται 6
τρόπος χαί χρόνος τού τρυγητοΰ
σταβυλών, αυγχομιδής αταφιδο·
χάρπου ώς χκϊ τα τού έλεγχον»
ποιότητος καί έξ*γωγής σταφίδος
—Ανακοίνωσις δια τούς στα
φυλοεξαγωγεΐς.
Ή Γεωργική Ύπηρεσία Νομοϋ
Ήρκχλείου γνωστοποιεϊ πρός
τούς έξαγωγεΐς νωΐτών σταφυλών
κατόπιν τπλβγραφΐκής διαταγής
τοδ Ύπου^νβίβυ Γεωργίας δτι
τό Διοικητικόν Συμβούλιον αΰ
τοΰ δι' αποφάσεως τού έπέβχλβν
υποχρεωτικήν ιτρόψυξιν έν Πειραι
εί καΐ Αθήνας των έξαχίησομέ
νων οταφυλδν είς Ευρώπην πλήν
ΑύατρΙας καί Τσεχοσλοβακίας ή
δέ δαπκνη βχρύνει τοΰς ίξ«γω
γϊΐς, βΒΐσθεϊαα είς λεπτά πεντή
κοντα κατά χιλιόγραμμον καΐ έ
πομένως κατόπιν των ανωτέρω οί
έξαγωγεΐς δέον δ «ως χρησιμοπβι
οΰν ώς μέχρι τούδε χάρτην πϊοι
τυλΐξεως σταφίδων έντός χιβωτί
ών άνευ διατρήαεων.
Έν Ηρακλείω τή 2 Αύγούστου
1939.
(Έχ της Γβωργικής ΎπηρβαΙας
Ηρακλείου)
ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ή Λιμενική Έπιτροτιή Ή
ρακλείου διακηρύττει δτι θεώ-
ρηθεΐσης άσυμφόρου τής υπο·
βληθε'σης προσφορδς κατά
την δημοπρασίαν τής 24ης Ι¬
ουλίου έ. 'έ. διά την προμή¬
θειαν 300 τρ. α. συρματοσχοί
νού, έπαναλαμβάνει ταύτην
δι* ένσφραγ'στων προσφορών
την 14ην Αγούστου 1939 ημέ¬
ραν Δευτέραν καί ώραν 10—
12 π. μ. είς τα γρσφεΐα ού
τής συμφώνως πρός τούς δ-
ρους τής υπό χρονολ. 31 Ιου¬
λίου 1939 σχετικής συγγρα-
φής υποχρεώσεων εύρισκομέ-
νης είς τα γραφεΐα τής Λιμε
νίκης Έπιτροπής είς ιήν διά¬
θεσιν παντός ένδισφερομένου
Έν Ήρακλείρ τβ 1 Αύγού-
στου 1939
Ό Άντιπρόεδρος τ«ς Λιμεν.
Έπιτροτιής
Γεώργιος Γερωνυμάκης
Εθνικόν ΛαχεΙον
Πρακτορείον Ηρακλείου
Ή ανανέωσις των γραμμα-
τίων διά την 4ην κλήρωσιν
ήρχισεν καΐ λήγει την 4ην
Αύγούστου. Παρακαλοθνται
οί κ. κ. συνδρομηταί νά
σπεύσουν νά άνανεώσουν
ταθτα έντός τής προθε-
σμΐας διότι πέραν ταύτηΓ ου¬
δεμίαν υποχρέωσιν φέρει τό
Πρακτορείον.
(Έκ τοθ Πρακτορείου)
—Αί λαΐχαί οργανώσεις πρός
τόν κ. Πρωθυπουργόν.
Τ ό Σωματϊΐον τ&ν Άρτοιτοι
ών Ηρακλείου απέστειλε: πρός
τόν χ Νεταξάν τό κάτωθι τηλβ
γράφη «α:
«ΈςΌχώτατον Ιω. ΜβταξάνΠ
δρον Κυβερνήσεως.
Άβπνέ
Έπιχε μένου έορτασμοϋ
ρικης επέτειον 4ης Αύγοΰ
υπίοβχλλομκν την ίύγνωιιοσν
τοϋ άρτοιτοιητιχοΰ κέσμου '*
χλκίου αΰχόμενοι μακροημέρευ
σιν έ π' άγαβω "Εθνους
Σωματείον Άρτοποιών Ήρα
κλβίου «"Ενωσις».
Πρέβδρος Γρααματεύς
Παπαδάκης Ταουβαλίδης
■Ομοίως ο «θ!χθ{ τοΰ Άγρό
τού» άπέβτβιλε το κάτωθι τηλο
γράφημα:
'εξοχώτατον πρόεδρον Κυβΐρ
νήσβως.
Αθήνας
Επί τή σημερινή 3η έπϊΤίίω
'Βλληνιχης 'Αν«γϊννήσΐ«ϊ Ά
γοοτικός Κόσμος Νομοϋ Ήρα
χλείου Κρήτης ΰποβχλλκι ϊύλ«
βώς διαπΰρους ευχάς υπέρ ύγείας
καΐ μαχροημβρβύσβως Ύμκτέρας
Έξοχότητβς πρός συνέχισιν υπέρ
λάμπρου άναδημιουργιχοΰ έργου
έπ' άγαθώ ολοκλήρου 'Βλληνικης
Φυλής.
θ'ίκος Άγρέτβυ
Καφάτος».
—Διημερεύοντα καί διανυ·
τερϊύβντα φαρμακκεΐα.
Σήμερον 4ην Αύγούστου θά
διανυκτβρϊύσουν τα φαρμακβΐα
Άρ. Χαλκιαδάκη καί Άποστ.
Ζαφειρίου.
— _ωρεά.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ, Μη
νάς Γεωργιάδης προαέφβρεν (Ις
το "Ασυλον της γερέντισσας δρχ.
500 έίΐΐ ταίς έορταϊς της 4πς Αΰ·
γούατου Ό Νορφωτικος Σΰλλο
γος» εΰχαριβτεΐ θερμώς.
—Τα ειδή πρώτηδ άνάγκης.
Δι' αποφάσεως τή; αρμοδίας,
Έπιτροπής,ή τιμή των κατωτέρω
ΐίδών πρώτη; άνάγκης καθωοί-
οθη χατά χιλιόγραμμον ώς εξής
Ι-Λ τόν άρξάμενον μήνα: Σίΐος
4.50, 6ρώμη 2 50, άραβόαιτος 3
30, φασίλια χοινά 12 50, φασό
λια πάσης προελεύσεως 15, φααό
λια τέτοβας, γιακόβας, έλέςραν·
τες χαί λοιπά παρεμφερή ιΠη
14, ρεβύθια 15, μπΐζέλια μιτά
φλοιοθ 7 50, ανευ φλοιοθ 9 50,
φαχές 10, πιπίοι 14 50, μπαχάρι
40, χανίλλα 32, καφές 22, τίϊον
88, ζάχαρις 6.60, δρυζα χαρολί
ι να 9, λοιπά ε15η όρύζης 5.50, δ
ι ρυζα μετά φλειοθ μπάντυ 4, βαχα
λάος ϋγράλατος χαί ξηρός εκτος
στοχοφίσι 12.
—Άδέβΐτοτα χρήματα.
Παρά τώ άστυνομιχώ τμήματι
φυλάσαεται χρηματιχον ποσόν ά
νευρεθέν χαθ' οδόν.
ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
συγκεντρώνει λόγφ τής προνομιούχου τού θέ¬
σεως τάς πρωϊνάς καΐ απογευματινάς ώρας την
καλυτέρα πελατεία.
Ή ίροσά τού Είνε μοναδική.
Ή περιποίησις τού αφθσστος.
ί
ι
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΓΊΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Παρασκευήν
4 Αύγούστου 1939
123 Ώρα
ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
Αισυνομιλίαι
της Μόσχας τερματίζονται αίσίως.
Επήλθε πληρης συμφωνία;
Ή Αγγλικη Βουλή.
50 Πρωινη
ΒΑ ΕΠΑΝΑΑΗΦΒΟΥΝ
ΜΕΤΛ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΝ
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΛΛΙΑΣί^"«^«ΐί«^™ΰ^^
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Αύγούστου αποστολαί Αγγλίας καί Γαλ·
| λΐ-ς άναχωροθντό Σάββατον
ρΐαν δτι κύριον
,ιελικών συνομιλιων
της Μό
εΤνε
διατύπωσις
|πού άφορφ τα Βηλτικά κρά μοϋ μετά των Άγγλων
ρισίων τά μέλη τής Γαλλικής
αποστολάς διά Λονδίνον ε¬
κείθεν δέ θ' άναχωρήσουν ό
δι'
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού άν- τη Κατ' άλλας έγκύρους, ώς^γγλικοθ κσταδρομικοθ διά
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ τονΐζεται, πληροφορίας κατά την Ρωσσίαν.
Μόσχας ότι αί έκεί διεξαγόμεναι συ- την χθεσινήν συνάντησιν των | ΡΩΜΗ 3 Αυγουστον (18. ό·
νομιλίαι διά την ούναψ.ν τού τριπλού κ. κ. Σήντς, Νοτγκιάρ καί ιιηοβσΐα).·— Κατ εΐβήαεις «κ
«μυντικού αυμφώνου θά δι-»κοποΊν.Ή Στράγκ μετά τοθ κ. Μολότωφ Μόσχας 6 κ Μολότωφ εΐχβ
Βιακοπή αυτή πάντως θά είνε πρόσω-' επήλθε πλήρης συμφωνΐσ. —' ··*----------Λ" ——'
ρινή, διαρκούσα μέχρι τής ίφίξεως ,'Ηδη ή Αγγλία κσί ή Γαλλία
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Αύγούστου
—Μβτά ,πεντάωρον θυελλώδ
συζήτησιν καθ1
V
ο1 ώΡΧΊ
γοΐ της εργατικάς καί φιλε
λευθέραςΐάντιπολιτεύσεως κα
θώς καί ό κ. Τσώρτσιλ καί
πολλοΐ συντηρητικοΐ βουλε
ταΐ εζήτησαν
τθν εργασιών
κων σωμάτων
την συνέχισιν
των νομοθετι
καί καθ1 δλον
πρέπει νά θϊωρηθβ ώς έ" ιμε-
σος επίθεσις
οίας.
κατά τής Ρωσ-
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Αύγούσιου (15.
ύπηρεπίσ) —ΑΙ στρατιωτικαί' άς, Γαλλίας, ΡωσσΙας.
είς την σοβιετικήν πρωτεύουσαν των έδέχθησαν 6τι εγκαθίδρυσις
στρατιωτικών άποσϊθλών » Αγγλίας καί ; έθνικοσοσιαλιστικών κυβερνή
Γαλλίας. Άμέσως μετά την άφιξιν τών,σεων είς τά Βατλτικά^ Κοάτη
αποστολήν -τούτων αί διαπραγματεύ·
σεις θά επαναληφθώσιν.
Η ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ ΔΙΕΚΟΣΜΗΟΗ
ΕΠΙΟΛΙΤΚΟΣ ΛΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ
, ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού άντα
ποκριτού μ·?ς).— Ή διακόβμησις τής
ηωτευούσης επί ταίς έορταίς τής 4ης
γούστου συνεπληρώθη τελείως σήμε·
, Ή πρωτεύουσα παρουσιάζει άπό
απόψεως ταύτης επιβλητικόν ού» ι , Α . _ _, „ ■
ν Απ0 τής >Θές ήρχισεν μέ
& άλλου καταθφάνουν διαρκώς έξ' ^δηλώσεις ενθουσιασμόν 6
•Λ τ*1? Ελλαοος ένθονσιώντα πλήθη.
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
ΤΙ! ΠΟΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥ! ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ!
ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΥΣΙΝΟΝ ΚΙΝΗΜΑ
καί νέαν μακράν συνεργασΐ
αν μ&τά τ©ν τιρεσβευτΟνΓαλ
λίας καί Αγγλίας καί τοθ κ.
Στράγκ. Κατ' ούτήν καθωρΐ·
τό θέρος, λόγω τής κρισιμό
τητος τής διεθνοθς καταστά
σεως, ή Βσυλή των Κοινοτή
των απεφάσισε κατόπιν έμμ
νής τοθ κ. Τσάμπερλαιν, να
σθησαν τα σημεΐα είς τα ό-' διακόψη τάς εργασίας της την
Πή (ή) έ
ποία Θά περιστραφοθν αί συ-
νομιλίαι των άντιπροσωπειών
των τριδν επιτελείων, ΆγγλΙ
Παρασκευήν (σήμεραν) μέχρι
τής 3 ΌίίτωβρΙου. Εάν ή διβ
θνής κατάστασις έπιδεινωθί)
θά συνκληθή εκτάκτως.
Έπφλητικός
ό έορτασμός τής 4ης Αύγούστου.
Ήρχισεν άπό χδές καί συνεχίζεται.
τής
τής κρατικής μεταβολήν, καί
είς την πόλιν μας.
καταστήματα καί
Όλα τα
οί οΐκίσι
έσημαιοστολΐοθησαν καί τό
Ηράκλειον ίπλεεν είς τό κυα
δημοτικα
καταστήματα
ΐ οδ
κσ1
κα·
ή
.θώς καί αί κεντρικαΐ οδοί καί
!1 λί έήθ
.θώς καί αί κεντρικαΐ οδοί καί
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αυγουστον) (τού άν !α1 πλατείαι έφωταγωγήθησαν
ποκριτού μας). — Έπ' ευκαιρία τού πλουσίως. Είς την πλατείαν
4ης
*-.*ϋ1'££* το0,πλουσ1ω.· Ει«. την πλατείαν
είς τόν άνωθεν
ν, είς τόν
0
ής ής ς
τουμένους εισέτι δια το περυσινον
ναστατικόν κίνημα των Χανίων.
επ»
έπΐκσιρα σημεΐα καθώς καί
επί' τοθ Δημαρχείου καί τής
Νομαρχίας έτοποθετήθησαν
καί ήναψαν φωτειναί επιγρα¬
φαί μέ διάφορα συνθήματα
υπέρ τοθ εθνους, τοθ Βα
ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΦΘΑΝΕΙΕΙΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ν ο~ιαε»
κούς χορούς, μέ παρελάσει
μέ την δοξολογίαν πού θά τε
λεσθή την ΙΟην πρωϊνήν εί
τόν μητροπολιτικόν ναόν τοθ
ΆγΙου Μην©., μέ την έκφώνη
σιν τοθ πανηγυρικοθ τής ήμέ
ρας έκ τοθ νομαρχισκοθ κα
ταστήματος, μέ την κσθσιν πυ
ροτεχνημάτων καί μέ την θαυ
μασΐως ώργανωμένην εορτήν
είς την θάλασσαν πού θ' ά
ποτελέση. πραγματικήν φαντα
σμαγορΐαν.
Γενικώς ό έορτασμός θά ε1
ναι εφέτος μεγσλοπρεπήι. κα
λόγφ τής έξαισΐας όργανώσε
ώς τού καί λόγφ τής μεγάλης
συμμετοχής τοθ λαοθ τόάον
τής πόλεως δσον καί τής ύ·
παίθρου. Διότι πρέπει νά ση
μειωθή δτι άπό τής χθες ήρ
χισαν νά συρρέουν πλήθη κό
καί άργά την νύκτα, μέ λαϊ' σμου έκ των χωρίων.
σιλέως, τοθ Ιωάννου Με
ταξά, καί τής 4ης Αύγούστου.
Κυριολεκτικά τό Ηράκλειον
Ιπλεεν είς τό φβς καί πα-
ρουσΐαζε φαντασμαγορικήν
δψιν. Καί ουδέποτε πσρουσΐα
οε τόσην κίνησιν ττληθυσμοϋ
έορτάζοντος κοΐ συμμειέχον
τος είς τόν επίσημον πανηγυ¬
ρισμόν.
*Η νυκτερινή έορτή μέ τάς
συμβολικάς πσρελάσεις των
νεανίδων είς την πλατείαν
Ελευθερίας, οί χοροί πέριξ
των βωμών μέ μουσικήν ϋττό-
κρούσιν καθώς καί τό αναμ
μα των βωμών ένεφάνισαν
θέαμα μεγαλοπρεπές καί επι¬
βλητικόν καί προεκάλεσαν βα
θεϊα*ν εντύπωσιν καί ρΐγη συν
κινήσεως.
Ό έορτασμός θά συνεχισθή
σήμερον καθ9 δλην την Ημέραν
ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άντα ι
ποκριτοΰ μας). — Καθ' α ανεκοινώθη
αύριον (σήμερον) φθάνει είς την Κρή¬
την ό Βασιλεύς τής Ρουμανίας Κάρο-
λοςμετά τοΰ διαδόχου Μιχαήλ.
Ό Βασιλεύς Κάρολος έπισκέπτεται
ίνκόγνιτο την νήαον Κρήτην.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΝΕΟΑΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού άντα
ποκριτού μας).—-· Απόψε θά γίνη ή με¬
γ άλη παρέλασις τής Νεολαίας ενώπιον
τού κ. Πρωθυπουργόν.
Εις την παρέλασιν θά μετάσχουν
πολλαί χιλιάδες φαλαγγιτών.
ΕΙΣ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΑΘΗΝ %.Ι 3 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Βερο-
λίνου πληροφορίας είς τά τελούμενα ό-
σονούπω μεγάλα γερμανικά γυμνάσια
„„„„„„„„„,„„ 1Β1Η „_,.,
ΟΡΟΒΥΟΟΥΡΓΟΥ Ι. ΙΟΙΝ. ΜΕΤΑ:Ι
Τηλεγράφημα τοθ έν Άθή
ναις άνταποκριτοθ μας, δημο
σιευόμενον είς άλλην στήλην,
θά μετάσχουν έν
μύρια άνορών
συνόλω δύο έκατομ·
ότι έχσρΐσθη τό ύ
πόλοιπον τής ποινής είς τούς
κρατουμένους εισέτι διά τό
κίνημα των Χανίων.
Σχετικώς, απεστάλη χθές,
υπό τοθ Ύπουργοθ Γενικοθ
Διοικητοθ Κρήτης κ. Μπ. Σία
κιανάκη πρός τούς κ. κ.Νσμάρ
χαςΡεθύμνης, Ηρακλείου καί
Λασηθίου, τό κάτωθι τηλεγρά-
φημα:
Κοινοποιοθμεν τηλεγράφη
μα κ. Προίδρου κυβερνήσεως
έχον οϋΐω:
«Π. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
υπουργόν Γενικόν Διοικητήν
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
Κρήτης
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3Λΰγούσΐου- Έν
νέων όδηγιών ό ένΤόκιο
ν
σήμαρον,' ώς Ειχεν" άγγ«λθή
_. , . ,„ „ ε...» τοϋ ύποοργοΰ των 'Εϊι»τ«ρι
Ευχαρίστως άναγγέλλω 8 κων τής Ί«πΜνί«ς. Ή Αγγλία
τι ή Α. Μ. ό Βασιλεύς έκύρω «Ιναι άπβφααισμίνη νά ίιακό
Χανιά
ή ς ύρω
σε σήμερον τόν νόμον διά τοθ *" Τ(*«
όποΐου άναστέλλεται όλόκλη ΙΖ^
όλ ί|
Επομένας άπαντες εδτοι
ο Οριον 4ην Αύγούστου, άνα
κτώσι την ελευθερίαν των.
ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΣ
Πρόεδρνς Κυβϊρνήαβως».
■Υπουργός Γεν. Διοιχητής Κρήτης
Π. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
φμ
διοΐΛραγματίόοβις, εάν
^ "1 αντ'«ννλΐΗ«1 έκ
ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΙΣ ΑΠΟΡΟΝ ΚΟΡΟΝ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΦΕΛΡΩΝ θλ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΟΥΝ ΕΙΣ ΣΟΥ&ΙΝ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ
Ταμι(ου Έφέδρων Πολεμισιών
ΝομοΟ Ηρακλείου συνελθόν χθές
είς ίκτακτον αυνεδρίαοιν προέβη ^ν Ιταλικόν θωρηκτόν καί
είς την προικοϊότησιν διά κλη
ρώσεως έπ' ευκαιρία τής 4ης Αύ·
γούστου των κάτωθι κορών πι
αόντων ή θανόντων έφέδρων ττα
λαιων Πολεμιοτών τιθ ΝομοΟ Η¬
ρακλείου:
Αικατερίνης Δ. Ροχαίάκη έχ
Κ^λλονής, Αικατερίνης Εϋυτρ.
Άξιώτου έχ Κατσαμπά, Φωτει¬
νής Γ. Διακάχτ] έχ Σφβα, Μα·
ρίας'Ηρ. Χοηστάκη έχ Καλεσσων,
ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΝΩ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τοθ άνταποχρι _ _
τοδ μ«ς).- Τηλεγραφοϋν έκ Ρώμης «τι αί ΕυΤυχΓαςΝιχ. Χαβάκη έξ Άχ—
Ιταλικαι έφημερίδες άηβδίδουν μεγάλην ση Τάμπηας.
μοισίαν είς τά ίκτελούμενα είς την χοιλά
δα τοΰ Πάδου μεγάλ* στρατιωτιχκ γυμνά·
σία.
Κατα τούς ίσχυρισμούς τΰν 'Ιταλΰν άρ
θρβγράφων τα γυμνάσια τοΰ Ιταλικού στρα Συνήλθε προχθές την έσττέ
τοδ προώρισται νά άπβδείξουν ότι αί οχυρώ ραν τό Δημοτικόν Συμβούλιον
οεις της γρκμμής Μαζινώ δεν εΐνοτι απορ·
Βητοι.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ηρακλείου άσχοληθέν μέ
τιηρϊσιακά ζητήματα,
η ΙΖ^
ρον τό υπόλοιπον τί|ς ποινής | ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3 Αύγβυστου -
δλων δσοι άπέμειναν άκόμη Τα μβγάλα «ΒροΐτορΐΜά νυμν*αι«
είς τάς φυλακάς διά τά, περυ ηρχισαν καί συναχίζονται »1ς
σινά ουμβάντα των Χανίων. 'βλ««μβο5ργον μέ άϊιοθαύμαστον
— επιτυχίαν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Αύνουατου — Ή
Πολωνικη κυβέρνησις άπβφάαισβ
ν* έφκρμόβη βΰστηρ« άντίπβινοι
εάν ή Γϊρουσία τοΰ Δαντσιγκ
πραγματοπβιιίση την άαώφασίν
της ν' άνβίίη τά πρός την Ά
νατολιχην Πρωσσίαν σύνορα.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ3 Αώγούστ·».—Κατ'
«Ιδπσβις έκ Μποθργκος ό ατρατάρ
χης Πΐταΐν βϊχβ την πρωΐαν μα
κράν συνομιλίαν μβτά τοδ στρα
τηγοϋ Φράνκο.
ΜΟΣΧΑ 3Αύγούβτου.— Ό χ.
Μολότωρ εδήλωσεν δτι «Ι έιτιτι
λικαΐ συνομιλίαι θά λύσβυν &
ομαλώς όλας τας υφισταμένας
διαφοράς μβταξύ Αγγλίας, Γαλ
λίας κ αί Ρωσσίας χ«1 ότι θ' ά πό
ληξβυν βΐς υπογραφήν τής τρι
πλής συμμαχίας. Ή δήλωσις αϋ
τη βνεποΐησί βαθβίαν εντύπωσιν
θβωρίϊτο» δέ έκδηλΜτική τής «
ποφασιως των Σοβιέτ νά προ
βοθν «Ι( ϋποχωρήσεις δια* ν»
επιτευχθή ή συναψις τής τίιμ»
ροΰς συμμαχίας.
ίΗ ΛΕΡΦΟΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚ0ΙΝΟΝ1Α
Απηγορεύθη έχ τής άσιυνομίας
ή οΊίλειιοις αυτοχινήτων έκ τής
λεωφίροιι Βασιλέως Κωσταντίνου
χαί τής ίδοθ 25 Αΰγούατου άπό
τής 8ης εσπερινή; τής σήμερον.
Τα έκτελοθντα την λεωφορειαχήν
Κατά πληροφορίας έκ Χά
ν(ων είς Σούδαν πρόκειται νά
καταπλεύσουν την 19 τρέχ.
τέσσαρα άντιτορπιλλικά.
Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
Δι'άγορανομικής διατάξεως
επετράπη ή πσρασκευή φαγη
των έκ κρέατος καθ* άπασαν
την Χώραν σήμερον 4ην Αύ
γούστου, ημέραν Παρασκευήν
"Εθνικήν "Εορτήν.
Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Δι' αποφάσεως τής επί τ©ν δια
τιμήσεων τοθ ί?ταυ επιτροπήν Ι συγχοιν«ονΙ«ν Χανίω* Πύλης—
αί νέαι τιμαί των αλεύρων χαί 2ϊΡ«τωνων αύτοχίνητα, θά
άρτου χαθωρίοθησαν χθές ώς ακο ύ έξ
λούθως: "Αλευ:α λΐυκά δρχ.
10 151)2, πιτυροθχα 9 09, άίτος
λεϋχός δρ. 9.70, πιτυροθχος § 30. που.
η, ά σταθ
Ι"ύοι·ν έξαιρετικδς αήμερον μετά
χ^ν 8 30' *βπερινήν, πρό τής βο
ρείας πλευρβς τοθ δημοτικοθ χή.
ΕΑΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΟΣΙ
ΣΟΒΑΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΙ
ΘΑ ΣΥΝΕΑΘΟΥΝ ΑΜΕΣΟΣ
ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΒΟΥΛΑΙ
Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού αντα
ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι ηληροφο·
ρίαι έκ Λονβίνου άγγέλλουν ότι ή 8ι.
ακοπή των εργασιών των · Αγγλικών
Βουλών μέχρι τής *«ς Ό*τωβρίο»
δέν θά ισχύση είς ήν περίπτωσιν με
αολαβήσωσι σοβαρά βιεθνή ζητήματβ.
Είς την περίπτωσεν ταύτην αί βου¬
λαί θά συνέλθουν άμέσως διά να ά-
ποφασίσουν επί των ληφθησομένων μέ.
τρών καί τής ενδεδειγμένην στάσεως
τής Μεγάλης Βοετταινίας έν συνεννοή·
σει μετα των σομμάχων της.
ΕΚΦΡΑΖ
1ΝΤΛΙ ΖΟΗΡΟΙ Φ8ΒΟ
ΑΠΡΟΙΑΟΚΗΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΛΤΩΝ ΤΒΥ ΑΞ Ο Η ΟΣ
ΑΦΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τβϋ {άντακοκρι·
τοΰ μας) — Νυκτεριναί πληροφορίαι προ;
το 'Αθηνα'ίχόν πρακτορείον άναφέρβυν ότι
Ικφράζβνται φόβοι απροσδόκητον ενεργεί¬
ας των κρατδν τοΰ αξβνβς καί Ιδία τής
Γερμανίας δεδομένβυ ότι ή έν Δάντσιγκ
κατάστασις δέν άφήνει άμφιβολίας διβ τάς
διαθέσεις ταύτης.
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΑΗΤΟΤΕ
ΤΟ ΙΣΠΑΝ1ΚΡΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τοδ άνταπβκρι-
Τβϋ μας).— Τηλεγραφοΰν ίχ Μπβΰργκβς
ότι εκλήθησαν υπό τοΰ στρατηγβΰ Φράν¬
κο έχεϊ οί κορυφαϊβι των στρατιωτικών οΐ¬
τινες διετήρησαν ύπευθύνβυς . θέσεις κατβ
τβν πόλεμον δπως γνωμοδοτήσουν επί τοΰ
μβλετωμένου άνασχηματισμοδ τής Ίαπανι-
κης κυβερνήσεως καί πρό τής πραγματο¬
ποιήσεως αύτοΰ. Ύπ' όψιν των προσχληθέν
των είς Μποΰργκος στρατηγών θά τϊθί) ί
συνταχθείς υπό τοΰ στρατηγόν Φράνκο
τάλογος των νέων υπουργόν.
κα-
ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΝΕΟΝ ΜΗΧΑΗΗΜΑ
ΕΠ1ΣΗΜΑΝΣΕΡΣ ΤΟΜ ΥΗΟΒΡΥΧΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγουστον (τού άνταποχρι-
τοδ μ«ξ).— Τηλεγραφοΰν έκ Λονδίνον ίτι
είς την Αγγλίαν ανεκαλύφθη νέον μηχ«·
νημα έπισημάνσεως των ύποβρυχίων.
Χάρις είς την ανακάλυψιν τοΰ νέον
τούτου μηχανήματος οί είδιχοί ύποστηρ.·
[ονν δτι 8ά καταστή δυνατόν (ν τω μέλ¬
λοντι νά έπισημαίνωνται άμέσως τ«' βυθι-
ζόμενα ύποβρύχια καί νά διασώζωνται ευ¬
κολώτερον τά πληρώματά των.
Ο Ν Α Γ ΚΟΥ Ε ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΗ
ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τοθ άν·
αποκριτού μας)—Κ*τα τάς ύπαρχού-
άς πληροφορίας έκ Μποΰργκος, λέ-
εται ότι ό σ.ρατηγός Γιαγκούε άνα
λαμβάνει έντός των ημερών την στρατι
ωτικήν διοίκησιν τής Μαδρίτης.
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ
ΑΟΗΜΑΙ 3 Αύγούβτου (τβΰ άνταπβκρι-
οϋ μας).— Έκ Λονδίνον τηλεγραφείται
δτι ό ύφνπβνργός των Εξωτερικόν κ. Μ««τ
λιρ ανεκοίνωσε χβες είς την Βουλήν τβν
Κοινβτήτων δτι υπεγράφη ή οΐκονομική
υμφωνία μέ την Πολωνίαν διά την χορή
Π 3ΐν είς αυτήν έκ μέρον; χϋς Αγγλίας
ιιστώσβων 8.160.000 στερλιν&ν, μεταξύ τοθ
φυπουργοΰ τοΰ Έμπορίου χ. Χδδσβν
χαί τβΰ ίν Λονδίνω πρεσβιυτβΰ τής Π··
λωνίας.
ΑΐΑΓΓί
ΠΡΟΣ 1
ΑΘΗΝΑΙ 4]
•Ελληνικόν 1
Οι άβ^
μΐρον την
ημέρας κα
λαός κύητων
μιβς μακράς
ίσή^ωσε τό οτ^
(3ψ(^σε ττ|ν κβ'
χρόνια έπέραΐ
μέρας ίκεΐνης
τοθ Έλληνικο
την α,Ιγΐδα
λόβομεν π)
Χρόνια βρα
χρονικήν, 6κτ
8μως διά τάς
καίτόσον πο#
ζΠ κανεΐς 8*
ρ(ζ!ΐ άπό τόν
1936.
Δέν είνε &·
χρήσω τό ϊρ'
ουργΐας. Δεν^
πού νά μην
Ολας τάς λειΜ
ής τού, τιού ν
μέσατ είς την
μέσα είς τή"
νοοτροιιΐαν τ
ΕΙσερχόμίθι
της πραγμστι
αρχΐας. Εάν
ίχαρακτήριζε*
κατάθεσις το
ρον έχαρακτι
ίνθουσιασμός
τος ή πλή^ης
στς άπό όλό
κήν μάζαν τ.
τοθ εργου τι
τους τής 4η
1^
Μέγεθος Γραμματοσειράς