97621 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5233

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝ3ΤΑΥΡΟΥ *'
ΪΒΕϊβϊΙΟΣ ΣΤΙΤΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
έτ,ησία λίραι 8
ΐξάμηνος 3
Άμερικής
ετησία δολ. 10
ΙΕάμηνος » 8
Τιμή
«ατά φύλλον
Δραχ. 9
ΠΕΜΟΤΒ
3
ΑΥΓΩΥΣΤΟΥ
1939
ΔΙΕΥΟΥΝΤΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ϊ«
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5233
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΡΤΑΣΗΟΥ 4" ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΈπΙ τή αυριανή έπετεΐω
Πρός τόν Λαόν,
-υμπληροΰνται ήδη τρί« ίτπ, ά«β τής Ιστβριχπβ
νη; ημέρας κ«8' ην ο Έλληνας *6;7«™£%
Ιεράς τού παραδόσεως έξώρμησεν υπο τβύς αξίους Π
γβτας τού, πρός την Εθνικήν αναδημιουργίαν
Άνάμεσα &πβ τ« έρείττια τ« όαοΐ* β1χε
είς την χώραν μας τό παρελθόν, «νεπήδησε τό Κρ«τβς
της 4ης Αυγουοτβυ, μέ την ηθικήν πανοπλίαν τού ιιέ
την δημιουργικήν τού πνοήν, μέ την ανορθωτικήν ' τού
προσπάθειαν, μέ τόν πατριωτικόν τού παλμόν, μέ τβ- Ουν
χρβνισμένας κοινωνικάς τού μετβρρυθμίσεις, μβ την Συν¬
είδησιν τέλος των δικααωμάτων καί υποχρεώσεων τού
Σήμερον, ο άκολογισμός τής τριετίας, είναι πλούσιος
χ«ί είς ϊλβυς γνωστό;. Ή άιχανταχοϋ τβϋ Κράτβυς επι-
κρατοΰσα άσφάλεια, ή έθνικώς διβπαιδαγωγβυμένη νεο-
λ«ί«, ή ωργανωμένη πρόνβια, ή άγρβτιχή χ«> επκννελ
ματική χαί έργατιχή αντίληψις, αί π«τρ»«τικ«ί έπιδιώϊεις
χαί αί σχφεΐς κατευθύνσεις, άποτελβϋν τα χβλύτερα ννω
ρίαματα τής παρούοηί, Έθνικής Καταστάσεωϊ.
Καθήκον όθεν ολου τβϋ Λαβϋ, όπως εκδηλώση την
βαθείαν τού πίστιν χαί την «περιορισμόν αφοσίωσιν* πρός
τόν Πρωτεργάτην τής Έθνικής Άναδημιουρνίας χ'
πρός τουτο. * '
ΚΑΛΟΥΜΕΝ
Τόν Λαόν τού Ηρακλείου χαί περιχώρων, {κως είς
ένδειξιν εύγνωμοούνης πρός τό συντελούμενβν Εθνικόν
Άναδπμιβυργικόν Ιργον, παρακολουθήση σύσσωμος ταβ
έπ' εύκαιρία τής τρίτης έαετείβυ τής ιστορικήν Μβταβο
λής, τελουμένας εορτάς * ν τή πόλει μας, συμφώνως πρός
τό εκδοθέν πρόγραμμα.
Ή Επιτραπή Έορτασμοδ
Ό πρόεδρος
ΕΜΜ ΑΝ. Κ. 3ΑΝΟΛΚΗ2.
Τα μέλη
'Αλέξανδρος Γεωργιάδης
Ελευθέριος Αλεξίου
Έμμαν. Κοσμαδάκης
Νικόλ. Δανδαρής
καί
Ή αθριανή έπέτειος
4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
[Αί υπηρεσίαι τοθ χ. Πότη Ίππολδτου πρός τό νέον χρά
τος ώς ΓενιχοΟ Γραμματέως τής Γενικάς Διοικήσεως Κρήτης
χαΐ οί άγώνις τού άπό τής επισήμου ταύτης έπάλξεως πρός
χατΐυνασμόν των κομματικήν παθών {έν παρεγράφησαν άπο
καμμίαν Κρητικήν συνείδησιν μέ την πάροδον τοθ χρύνου.
Την τότι ιδεολόγον γραμμήν τού είς χάθε ζήτημα, Κρητι
χον, είς χάθε 6ήμα ψυχικάς συνδέσεως τοθ νέου χράτους
χαΐ τοθ ΆρχηγοΟ τής κυβερνήσεως χ. ΜεταξΑ μέ την μέγα
λδνησον άνανεώνΐι τί κάτωθι άρθρον τού, έξ ολοκλήρου
άφιερωμένον είς την εύρύτητα τής σημασίας τής μεταβολάς
τής 4ης Α&γούστου].
Ή 4η Αύνούοτοι» τού 1936 θά
ΰηάρς'η χωρίς αμφιβολίαν βνας
οταθμος διά την Ιστορίαν τ«8 4λ
ληνΐΜθϋ κόσμου. Ή αντικατά¬
στασις έ3μ«ις τβΰ κοινοβουλβυτι-,
χβθ ββρμπαλισμοθ μέ την ίστο
ριχήν μεταβολήν, ή οποΐα άπβ·
τέλεοβ την αφετηρίαν τού νίου
έβνικοδ βίβυ, ήτο γέννπμα μιάς
άνάγχπς έπιταχτιχης τής ίλληνι-
κης πραγματικότητος Διά νά
κατανοηθά ότι τουτο αποτελεί
αξιωματικόν αλήθειαν, άρκβΐ μία
άναδρομή βύσύνοπτος και άντι
χβιμβνική είς την έσωτέραν συν
ββοιν τής νεοβλλπνικίίς κοινωνΐ
άς άπό τής έποχής καθ1 Ην έδη
μιουργήθη μβτά δβυλΐίαν αΐώ
ν«ν ελεύθερον .Ελληνικόν Κρά·
τος. ΑΙ δΊαμορφούμβναι κατ«
στάσίτς φ*ρουν μίσα των άναπο
σπαστον τό παρελθόν. Μέσ« είς
τα εκατόν δέκοτ καΐ πλέον χρό
νια έλϊυθβρίας ποικίλαι μεγάλαι
ζυμώαβις συνίτβλέοθησνν «Ις αΰ
τόν τόν τόπον μέχρις βυ σημάνη
ή κατάλληλος ψυχολογιχή στιγ
μιΐ, καβ' ήν τβλβιώνϊΐ πλέον η
ΐτβρίοδος των άκάρπων άνα£ητή
οε&ιν διά ν ά αρχίση μία αλλη
κΐρίοδος έργων ής την άφβτπρί
αν άιετέλεοεν ή εύλβγημένη η¬
μέραι τής 4ης Αύγουστον τού
1936.
©ά ήτο πλάνη άλλά χαΐ άδι
κια, νά υπάρξη καί ΰπβνοια Ιστω,
ότι ημείς οί ούγχρονοι "Ελληνες
όπως καί οί κοττερες μας καί είς
τάς χειροτέρας στιγμάςτήςέθνικης
μαςκαταπτώσεως καί οτανίσπαρασ
σόμεθα αΐμοιτηρώς καιρίαν ένισχύ
«μέν δημκνωνοϋς «τάς δημβοίας
ταραχάς Ιΰί«ς νά ηοιοϋνται προ
οίιδους» *«, 5τβν ίυρισχ6μ>βα
*** *ην Χειροτέραν πνβυματιχήν,
κοινωνικήν κ«ί ηθ,χήν σύγχυσιν
δέν είχαμε, ϊ0ΧΜ έν ύποσυνβιδή
τω καί υπβτυπώδβι χβιταστάσβι,
υπβ»α.σχβντα μ«Υ4λ 6&
» μ«Υ4λ(Χ 6λχχχ&
Πολλάκις μίλιστα «ι &—ρββλ«ί
μας βΐχβν ανωτέρα χίνητρα. Ή
πίστις υπήρχεν. Ό ποθος ποϋ
φλογίζβι την ψυχήν ενός Λαοϋ
χβιΐ τον ώϊίΐ πρός τα μεγάλα
Ιργα χ«) τα μεγάλα όράματα,
ήτο ασββατβς πάντοτε. "Αν τουτο
δέν συνέβαινεν ουτε σελίδας άγώ
νων χαΐ θυοι&ν θά εΙχ« νά έμ
Φβινίση ή τελευταία ίστορ(« τής
«υλής μας, ουτε θά ηδύνατο χ»
τ« τα άμέσως προηγπθέντα £τη
ν» άντιστη είς την συστηματι
χην καί επίμονον Ιπιβουλίιν ί*εΙ
ν«ν, οί οποΐοι ήθελον νά άν τι
ΚΜαβτίΐσβυν την έλληνιχην χυ«
νόλευχον μέ την κοΜΜΐνη βομαΐ
*ντ·ν ίιΐθνιαμον. ΤΙ μ«ε Ιλει
ημέρας τής έβνΐκής ένότητος
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΓ
ΤΗΣ) 4η« ΑΥΓΟΥΪΤΟΥ
'Λρχηγβς τής Έθνιχής κυββρνήσϊ«ς
χ. ΐαΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑ3ΑΪ
μινον νά καθορίση χ«1 νά ρυθμί
ση την εθνικήν, πνευματικήν χ«1
ηθικήν κατεύθοναιν το& Έλλη
νιχοΰ ΛαοΟ χ«1 νά δώση σ*ρχ«
χαί οστά είς μίαν γενικωτέραν
άναδημιουρνιχην προσπάθειαν.
Διότι ο Ιωάννης Μβταξάς, ζήσας
έν τφ κέντρω τής δράσεώς είς
τοϋς δεινούς στρββιλιβμβύς
το& Κράτους μ«ς τής τελ«»τ«1«ς
25«τίας χαί μή κβτ«δεχθ*1ς πό
τέ νά κάμη παρέκκλισιν των «ρ
χών τού διά την έ{ουσ(«ν, τίιν
οποίαν πολλάκις κατά το παρβλ
θόν μέ αβαρίας Ιδε&ν θά ηδύνα
το νά έκπορθηαα ήτο 6 ένδε
δεινμένος νά έπιβίλο όπως άντι
κρυσωμεν τα πεπρωμένκ μας μ*
ήςωϊκη ψυχοαύνθεσι πυργώνοντβς
τα έθνικά μ«ς Ιδανιχά όχι μέ
φαντασιύαεις άλλά μέ φρόνησιν
*αι νοθν. ,
Άπό την «ΰσύνοιττβν κβί «ν
τικβιμενίκην άναδρομήν τής έσω
τ*ρ«« συνθίβεως τής έλληνικής
κβινωνίας άπό τής ίημιουργίας
τού Έλληνικοΰ Κράτους μέχρι
τής παραμονής τής μβταβολής
Τής 4ης Αΰγούστου θά καταδει
χθή «τι ή μετβτβολή δέν ύπήρ
{■ν βϊ>τϊ «'νας έμπειρισμος, ουτε
μίοι ηολιτιχή παρένθΐσις προωρι
σμένη νά αντιμετωπίση κροσχκί
ρως άντιξόους πβριστάσϊΐ;, άλλά
άνάγχη αναπότρεπτος διά τό
Κράτος, τό "βθνος χαί την φυ
λην. Ίσως η μβταβολή νά μή
συνΐτελεϊτο «ν δέν υπήρχεν ο
Ιωάννης Μβταξάς ή αν συνετε
λείτο νά μην βπίδιδεν δσ* μενά
λ« συνβτελέσθησαν μέχρι τούδε.
Πάντως ήτο κατάστασις άνάγκης
Αύτην την ανάγκην έσοι έζήσα
μέν βίς την περίοδον των σκλη
ρών χαί άκάρπων άγώνων των
πρβπγηθέντων τής ώβαίοις έξορ
μήβεως ΐσως νά μή την αΐαθανώ
μβθα πλήρως. "Οσον καί αν μέ
την μττ«λβτ(νββν ζισιν τού Ά·
χηγοθ εστήθη όρθιον τό Κράτος
καΐ έδημιου^νήθη καί έφ^βνιματί
σθη 6 ατρατός δέν άπεβλήθησαν
άπο ημάς αί τοξίναι μιάς μακράς
ασθενείας. Την ανάγκην τής μ«
ταββλης κ«1 τβ συντβλεσθέν μί
γα Εθνικόν Ι^γον θά τό έννοή
οουν πληρέστερον 2σοι μετά άπό
ημάς θά πατήσβυν τό χωμα τή»
Ελλάδος.
Π. 1ΠΠΟΛΥΤΟ2
παν; Συλλογιχή προσπαθεία, ένι
αία κατβύθυνσις, κυβέρνησις
πραγματιχή ' Υπήρχβ πληρης συν
χυσις καί άταςΊα, Κνας πολιτικάς
καί κοινωνικός νβώτβρος Πυργος
Βαβέλ. Μάς έλίιπεν ή πραγμα
τική πειθαρχία καί Ιβραρχία. Ή
πρανματικπ κυβέρνησις, ανευ τής
οποίας κατά τον Παιταρηγοηου
λον ουδέν "Εβνος είναι δυνα
τόν νά ΰπάρ{η, διότι πραγμα
τική κυβέρνησις «ιΐναι ο κοινός
νοΰς των Εθνών».
Ό ίμφυτος άτομισμος τοΰ "Ελ
ληνος καταλλήλως καλλιβργούμβ
νος άπο την δημοκοπΐαν ωδήγει
κατά ιτκρεξήγησιν της ελευθερίας
πρός την άναρχίαν καί τό ψεϋ
δος τής μέ λόγους μένβν Οφισ τα
μένης λαΐχής χυριαρχίας βΐς τό
νά καλύπτη πάσαν ευθύνην χαί
οΐανδήιτοτε άνικανότητα τδν κν
βερνώντων. Ποίος θβσμός είναι δτι
νατέν νά λειτουργήση αΰτομά
τως; Διά νά λβιτουργησονν σκοπί
μνς καί διά νά διαπλασθοδν β·ώ
σιμοι οί θεσμοΐ άπαιτβΐται εί;
τάς λαϊκάς μάζας νά υπάρχη σ«
φης ή συνείδησις τής υπάρξεως χ»
βερνήσεως Ισχυράς. Άπο τον τό
πον μας, άκο τοτβ πού ουνέστπ
τό ελεύθερον Κράτος—πλήν μΐ-
χρων χρονικόν διαλβιμμάτων—
ϋλειψε πάντοτε ή Ιδέα τού μονί
μου μιά; πολιτικάς χατασιάσβ
ως. Ή άνησυχία διά την αυριον,
ή ρευστβτης πρόσωπον χαί πραγ
ματικοτήτΜν πολιτικήν άπατελε
σαν ενα νβώτατβν πίθον Πανδώ
ρας κατάμεστον πάσης άθλιότη
τος. Καί έν τούτοις ύποσυνβιδή
τως α! μεγαλαι λαΐχαΐ μάζαι διη
σθάνοντο τίνος πρωτίοτως είχεν
ανάγκην ό τόπος. Ήσθάνοντο δέ
τουτο βαθύτερον Ιδίως κατά τα
τελευταία ετη οποτε η δπμαγω
γία ωργίαζε μέ λέξεις, ή άναρ
χία έκλονιζε σώρριζα τον Έλλη
νικον Οίκον καί η ϊλληνικη νβο
της, στβρουμένη πρκγματικωνΐδα
νικδν ώθίΐτο πρός τόν αόρατον
κ«1 νεφβλώδη άριστΐριβμόν.
Ή μβταβολή της *ης Αύγού
στου συνετελέσθη τόν προσήκον
τα χρόνον καί άπο τον χατάλλη
λον άνθρωπον. Σΐυνετελέσθη ο
ταν υπήρχεν είς τον τόπον επί
κεφαλής τής κνραμΐδος τής έλλη
νίκης Ιεραρχία( «όνιμβς κληρο
νομικος αρχνν, ι ο Βασιλεύς Γε
ώργιος Β. β οκβίος μέ την σύ¬
νεσιν καΐ τόν πατριωτισμόν του°
θά καραμείνα «·ς την ίστορί
«ν, Ιστοριχβί Βαβιλεύβ- £ννε
τελίοθη «έ ίπφ τον κ«τ«λλπ
λον άνβρ*)ΐΒε>νΓ (άκ# ,«·ν ΐΜ*ν,
νι»ν Ν(τ«{*ν, «όν μονον «νν«|
ΤΟ ΠΑΡΟΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΑΛΟΝ
ΤΙΣ ΤθηΐΙΙΙΙΙ_ΟΙΙΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΙ άπόψεις τού Εμπορικού
καί Βιομηϊονικού ΈπιμεΑητηρίου.
£'( καί σφύζουσα, άλλ' ιύςε άνάλογος
πρός την έκτασιν τοθ έντός τής δ
πολόγου χρήσεως κύκλου των έρ
γασιων των. Ή πληρωμή χαί άπο
πληρωμή δαρυτάτων φορολογιων,
τμηϊατΓχίΐΓκαΙ μαχροχρονίου τριχουσών χ»Ι παρελθ.υσών χρή-
έξοφλήσεως των οφειλομένιν αδ ο««ν επί χερδών έξανεμισθίντων
τοίς, ώ; καί ό δποβιδασμός τ&Ο
Δίκαιον θά ήτο νβ δπολογιοθοθν
αί συνέπειαι, τής χατατμήσιως των
κεφαλαίων, τδν εμπόριον διχαι-
ούχων άγροτιχδν δϊβιλδν, δια
τοίς, ώ; χαί δ βμ
τόκου των άπαιτήσεών των, έν άν
χιθέσϊΐ πρός τάς έπι6αρ6νοιις είς
δς ιύϊοι δπέχεινται. πρβς τραπι-
ζικά [δΡ6ματ«, ίι' οφειλάς των
αυναφεΐς πρός τάς ρυθμισθεΐσας
βπαιτήσεις των.
Ώς πρός ?έ τού; συναλλασσομι
νους χαί δή τοΰς έξαγωγεΐς μας
εγχωρίων προΐόντων, παρατηριθ
μΐν β», Χ«ί τούτων, ή β.χβνβμι·
χή χαχάσχασις δένεΐναιιάνθτιρά
Ή 4η Αύγούστου,λύτρω
οε τό άτομο χαί τό σύνο¬
λον καί έκαμε τόν Ελλη
νισμό πραγματικό πάθος,
ρωμαλέα καί ήρωίκή ά-
Ρβ_['·Ο Ιωάννης Μεταξάς,
νιά νά δημιουργήση την
4ην Αύγοόστου, άνενέω·
σε την Έλληνική συνεΐδη-
σι, έχρησιμοποίησβ νέα
στοιχεΐα ζωής καί ήντλη
σεν δ,τι Ιπρβτβ ν' αντλή
σΠ άπό τίς σΐώνιες πηγές
,οΟ'ΕλληνικοΟτινευματος.
_·Η 4η Αύγούστου, εΤ·
νσιή μόνηγιορτή τοθ λα-
οθκαΐ τ©ννέων.-«Σήκα>
ί,άνω Έλληνική Νεο-
λαία». Ε"
ή
Νεο-
έκ των μεσ3λαβησχσων ζημΐών. ή
έξδ
μη ημ
αύξησις των γενικών έξ6δων χά
των παντοειίών άαοιβών, οί πρός
χραπέζας χδχοι, προμήθιιαι χα
ποιχιλώνυμα έξοδα, & τραχύς χά
αμείλικτος μεταξύ των συναγωνι
σμές, πάντα ταθτα, συνιτέλεσα1
είς την έχ τής άγορδς μας φυγά
δευσιν των έντός τής υπολόγου
χρήσεως πραγματοποιηθέντων πά
ρά τούτων κιρδών. Τέλος, είς την
εξουδετέρωσιν μέρους των κερδδν
τοθ έξαγωγιχοθ ημών έμπορίου
συναφή δπαιτιότητα έπιρρίπτομε
χαί ιίς είδιχάς πλημμΐλιΐας τώ
έμποριχιον ήμ6ν συ^βάσεων. ώ;
τής Ουγγαρίας επί παραδείγματι
χαθ' ϊς ή πίστωσις των έξαγωγέ
ών, επί πραγματοποιηθεισών έξα
γωγών έπιβραδύνεται δπέρ τό Ι
όν χαί χά τυχόν κέρδη άπορρο
φωνται άπό τους πρός τραπέζα
τοχους χαί τα πανχοειδή Ιξοδχ τα
βαρύνοντα τδ έξαχθέν προίόν. Ε
πί τοθ άντιχειμένου τούτου άνα
φερόμεθα είς σχετικάς προτάσει
μας, δι' ώ/ συνΐστήσαμεν την ά
πλούστιυσιν των επί πρΐσαγωγής
πισιοποιητικών άναλώσειος των έ-
ξαχθίντων προιόντων μας διατυ-
ηώσιων, χαί την τιμολόγησιν φό-
μη, διά τινάς έκιχρατείαις, είδι·
κώτιρον δέ είς τό πρόσφατον δπ'
Την εργατικήν τάξιν θά
την όργανώσωμεν χαχά
τρόπον, ωστε νά άντιτιρο-
σωπεύεται σωστά καί νά
συνεργάζεται μέ τάς άλ¬
λας κοινωνικάς τάξεις έ-
π'σης ώργανωμένας ίνα
διεκδικβ, ίνα ύπερσσπΐζη
τα συμφέροντ* της κατά
τρόπον άρμονικόν μέ τό
σύνολον.
* *
*
Έτσι δλαι σύτσΐ οί κοι
νωνικαί τάξεις ώογανωμέ-
ναι θά άποτελέσουν τόν
ιτυρήνα τής μελλούσης συν
θέσεως τοθ Κράτους μας,
τής συντεχνιακής, την βά
σιν αυτήν άπό την οποίαν
θά προέλθη είς τό μέλλον,
μία πράγματι Έθνικά σκε-
πτοιιένη άντιπροσωπεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞλΣ
αριθ. 3363 Ι ! ύΐτόμνημά μας.
Δεν διίλαθον ήμδς δϋσίρεσιά
τίνα μικροεπεισίδια, έντός τής δ-
πολόγου χρήσεως έπισυμβάντα,
προσμαρτυροθντα την συνέχισιν
τής έχθρότητ.04 των παραγωγιχών
τάξεων χατά των έξαγωγέων μας
σταφίδων. Ήλπίζαμεν δτι μετά
την σύστασιν τοθ σοβαροθ έν τή
πόλει μας όργανισμοθ Σουλτανο-
παραγωγών, έπιχειροθντος χαί έ
ξαγωγάς τοθ θεμΐλιώδους τούτου
προϊόνχος μας, πόίσα χατά των
έξαγωγέων μας μομφή, ΙπΙ σκο-
πΐμφ ύποτιμήσει τοθ προϊόντο;
διά λόγους χερδοσχοπίας, θά έξέ
λιπεν, ίψοϋ χαί ό ώς είρηται όρ·
γανισμίς, είς δν μετέχουν πλήν
ής Αγροτικάς Τραπέζης χαί οί
σοβαρώτεραι παραγωγείς, είναι
είς θέσιν νά παρακολουθή τάς επί
τοθ προΐόντος τιμάς τής διιθνοθς
ζητήσιω; έξ ών διέπονται χαί τα
πρός τ&ύς παραγιαγΐΐς πληρωνί-
μενα άντϊτιμα. Άπόρροια των έχ-
τεθέντων μιχροεπεισοδίων δπήο-
ξ χαί ή απόφασις είς ήν, ώς ή-
χούσαμεν, προέβησαν τινές των
Σουλτανοπαςαγωγων, νά χαταρτί
σωσι δηλονότι ειδικόν Ταμείον,
πρός έπιτόπιον ρύθμισιν τής προ
σφοράς τοθ προϊόντος, τό οποίον
θά έπεβάρυνι κατ' αρχήν τάς στα
φ'δας ταύτας μέ δρ. 0,20—0.50
κατ' 5x3ν "Επί τοθ άντιχιιμένου
τούτου δπεβάλαμεν "Υμίν τό δπ'
αριθ. 1408 έ. ι. δπόμνημ* μας
είς 5 χαί αύθις άναφερδμιθα, διά
τοθ όποίου συνεστήααμεν την έν
Ήραχλείφ ίδρυσιν Χρηματιστηοί
ου έμποριυματων πρός οριστικήν
αποσόβησιν πάσης εφεξής μεταξύ
παραγωγέων χαί σταφιδεξαγωγέ
ών διενέξεως.
Παρακαλοθμεν νά έχτιμηθωσιν
ίμπεριαταιτωμένως οί λόγοι χοθ
προλεχθέντος δπομνήματός μας
είμεθα δέ βεβαιοί δτι, πρός τό
συμφέρον τής τόσον σημαινούσης
άπό έξαγωγικής απόψεως Νήσου
μας, θά υιοθετήσωσι παρ' "Υμών.
Έ πόλις τοθ Ηρακλείου, έν τή
πραγματικότης Ιχει πληθυσμόν
δπερβαίνοντα τάς 50 000 χατοί
κων, αποτελεί τό σημαντικώτερον
εξαγωγικόν κέντρον τής Νήσου,
αί παντοειδείς έν αΰιή χαλλιέρ
γιιαι όσημέραι ένχεΐνονται χαί ή
διά τοθ λιμένος της εξυπηρέτησις
των παραγιογιχιοτέρων καί ίκτενε
στέρων διαμερισμάτων έξησφαλι
σμένη. Διά τής έν αυτή ιδρύσεως
Χρηματιστηρίου έμπορευμάτιον,
προωρισμένου νά παρακολουθή τάς
είς τάς διεθνιΐς άγορχς τιμίς
των εγχωρίων προϊόντων μας χαί
νά προωθή τάς έξαγωγάς αυτών
είς τό εξωτερικόν, οδ μόνον την
οίχονομίαν τής δλης Νήσου θά
ποοαγάγη έπωφιλώς άλλά καί την
Εθνικήν τοιαύτην θά τονώση.
Διά τό Λασήθι.
Διά την αποπεράτωσιν τής
όδοθ ΆγΙου Νικολάου—Λαση¬
θίου άπαιτεΐται Εισέτι μικρά
σχετικώς δαπάνη ή όποία κσί
πιστεύομεν δτι θά δοθή χορη-
γουμένης άναλόγου πιστώσε-
ως. Πρόκειται -ερί τής έξα-
σφαλΐσεως μονΐμου δι* αύτοκι-
νήτου συγκοινωνίας, χειμώνα
καί καλοκαΐρι, πού θά έξυπη
ρετήση καί την παραγωγήν
αΙ τόν τουρισμόν τοθ μονσ-
πΐχοθ είς πλούτον καί γρσφι
ότητα ύροπεδΐου. "Οίαν δ'
εξασφαλισθή ή συγκ;θίνωνΙα
κσί κυοίως δταν διαν>ικθ9
καί ή 6δ6ς Άμτιέλου— Γωνι-
ών, τότε τό όοοπέδιον τοθ
Λασηθίου θά μεταβληθή είς
Ινα πραγματικά έλ,βετικόν ύ·
ψΐπεδον απαραμίλλου γοητκ(·
άς καί άφθάστου ώραιότητος.
Καί θά χαρΐζη υγείαν κσί ά-
ναψυχήν είς χιλιάδας κόσμου
πού θά τό επισκέπτωνται!
Γκάηανς.
Χθές άνεμένοντο είς Πβι-
ραια μέ τό ύπερωκεάνειον
«Νέα Ελλάς» ένεακόσιοι "Ελ
ληνες τής Άμερικής ανήκοντες
είς την λαμπράν οργάνωσιν
«Γκάπανς». Έκ τοθ Πειραιώς
δέ θά μεταβοθν είς τάς (διαι
τέρας πατρίδας των έκαστος.
'Επομένως θά μας Ελθουν καί
έδώ άπόδημοι Κρήτες, νοσταλ
γοΐ τής γενετεΐρας των. Τούς
αναμένομεν μέ χαράν. Καί θά
τούς δεχθώμεν μέ ενθουσια¬
σμόν, ώς καλούς άδελφούς,
ώς άγνους πατριώτας, πού
δέν λησμονοθν τάς πατρίδας
των, τόν τόπον των, τούς (δι-
κούς των. Ή χειρονομΐα τ«ν
νά συλλέξουν υπέρ τα 10 έ-
κατομμύρια διά ν' άνεγεΐρουν
έδώ το σανατόριον «'Ελευθέ¬
ριος Βενιζέλος» διά την περί¬
θαλψιν τον πτωχών φυματι-
κών τής νήσου, μαρτυρεΐ τα
εύγενή" αίσθήματά των, άπο·
δεικνύει δτι καί είς την υπέρ
ατλαντικήν χώραν παραμέ-
νούν Κρήτες, ενθυμούνται καί
τιμοθν την Κρήτην,
***
Ή όδός Καλεσσών.
Τώρα πιύ έπισκευάζονται δλαι
αί οδοί διά των οποίων θά μ·
ταφέρωντχι είς τόν λιμένα μας
αί πρός εξαγωγήν νωπαΐ σταγυ
λαί, πιστεύομεν δτι θά έπισχευα
|σθή χαί ή όδός Καλεσσών. Είνι
Ι άπαραίτητος ή έπισκευή διότι τί
' σκθρα £χουν φύγει είς τό μιγαλύ
τερον τμήμα, λάχχοι έχουν άνοι
! χθή χαί ή όδός χαθίσΐαται άδιά
βατος, ή τουλάχιστον έπικίνδυνος
Ιδία διά τα μιταφερόμινα νωπά
σταφύλια. Καί είνε ώς γνωστόν τα
Καλέσσα κατ' εξοχήν σταφυλοπα
ι ραγωγός περιφίρΐια άφοθ είνε χά
τάφυτος άπό θαυμασία άμπέλια.
—ΕΤμαι δύναμις άκατά-
λυτος, πυρήν Έλληνικής
ζωής...
—Θά μρχαδώσω την άρ·
ρενωπότητα τοθ Κάλλους
μου τοθ σημερινοθ, στΐς
έπερχόμενες γβνεές...
—Τό πιστεύω άπόλυτα,
όπως πιστεύω δτι,
—Ό.τι εΐμαι σήμερα,
τό όφεΐλω στόν Άρχηγό
μου τόν θεόπνευστον καί
ατό ωραιοτέρα καί Έλλη
νικώτεροδημιούργημά τού,
την Έθνική Όργάνωσι
Νεολαίας.
"Ετσι λέει κάθε "Ελλην
Φαλαγγίτης.
Ε. Ο. Ν.
Ελάχιστον έμβαδόν.
Ή μικρά οίκονομιχή ϊραστηρι
ό της π&δ παρατηρεΐται τελευταί¬
ως είς την πόλιν μας θά μεγ»
λώση ασφαλώς άπό τοθ προσε
χοθς φθινοπώρου όπότι θά ϊχχι
συντελεσθή ή συγχομιδή των άμ
πΐλουργιχών χαί θά δηάρχη πε
ρισσότΐρον χρήμ« Έμπόδιον 8-
μως μέγα είς την ανέγερσιν νέων
οίκοδομών είς την πόλιν χαί ιδία
είς τα κεντριχά σημεΐα της είνε ή
χατάτμησις τής ίδιοχτησίας, τα
1 μικρά οίκόπεϊα χαί ή συνιδιο-
χτησία πολλών επί έλαχίστου έμ·
βαδΐθ οίχοπέδων. Καί τό έμπόδιον
αύΐό πρέπει νάρθή διά χαταρχι
σμοθ είδιχοθ πολεοδομικοθ χανο-
νισμοθ χαταρτιζομένου δπό τοθ
Δημοτικ'.Ο Συμβουλίου έν συνερ-
. γασία βεβαία μέ τάς τεχνικάς δ-
πηρισίας τοθ Δή μου χαί χυρουμέ
νού διά νομοθετιχοθ διατάγματος.
Τό πραγμα παρουσιάζιι πολλάς
; δυσχολίας άλλά δέν είνε αδύνατον.
! Χάριν τής πόλεως άλλωστε επι
βάλλονται χαί διχαιολογοθνται
ι χαί θυσίαι χαί χόποι χά Ι περιο
! ρισμοί. Έπφάλλεχοιι οίαδήποχι
ά6
ΑΠΘΡΘΩΒΙΒ
1
Τό περιπαθέστερον
άνάγνωσμα
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
•Ιλμ χάρμα: «Τρία Μοντέρνα
ΚορΙτσια» μέ την Ντιάνα Ντάρ·
μπιν. _______
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον τό άρι·
στούρνημα: «ΆντΙο γιά «άντα»
Καθ* εκάστην ώρα 8 10 άπογευ
μαΐινή.
ΜΙΝΩΑ .-Αυριον ώρα 2 μ. μ
ολόκληρον τό έπεισοδιακόν «Σκιά
ΆετοΟ».
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός "Αθηνών
Πρόνραιιμα 3η; Αΰνοΰοου.
12 25 Σήμα—Έθηχδς "Υμνος
—"Υμνος 4ης Αδγούοτου
12 30 Έμβατήρια (ίίοχοι).
13 Έλαφρο έλληνικό τραγοθδι
(δίαχοι).
13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή
σεις. "Ωρα 'Αστεροσκοπείου Άθτ)
νων.
13.45 Έλαφρά μουσική (δπδ
τής δρχήστραις Σεϊΐανίδη—Βιοδάρ
δή).
14 10 Είδήσεις — Μετεωρολογ
χον δελτίον—Κίνησις άγορας Πει
ραιώς.
17.40 Έμβαχήρια (δίσκοι)
18 Δημοτιχό τραγοθδι (υπό τοθ
κ. Σπ. Ταμπαχοπούλου, συνοδιία
λαιχβν όργάνων).
18 30 Έλαφρά μουσιχή(δΕαχοι)
19.15 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
20 Έμδατήρια (δίσκοι).
20.10 Ή ώρ* τοθ άγρίτου
(Ή κυβέρνησις τής 4ης Αυγοιΐ
ότου καΐ οί αγρόται, υπό τοθ κ
Μπάμπη Άλιδιζάτου).
20 30 Έλληνιχά τραγούδια
(δίσκοι).
21 Είδήσεις— Χρηματιστήριον,
Μετεωρολογιχόν Δελτίον. "Ωρα
ΆστεροσκοπεΕου Αθηνών.
21.15 Λα'ιχά τραγούδια (δίσκοι)
21 30 Όμιλία (ίστοριχή μονο
γραφία).
21.45 Έλληνιχά τραγούδια (δ
πό τοθ κ. Γ. Μουλδ. βαθύφωνον;)
22.15 ΝυχτεριναΙ ιϊδήσεις.
22 30 Δημοτική μουσική (δπό
τοθ όμίλου Σιδίρη).
23 Έλαφρό ίλληνικό τρ&γοθδι
(δίσκοι).
23.30 Έλλτ,νιχά τραγούδια.
24 Έλαφρό τραγοθδι (δπό τής
χ. Έ)ένης ντέ Ροζί).
Ο 20 Τελευταίαι ιίδήσεις.
0.30 Δημοτικο τραγοθδι (κ. Νί
τσας Μωρίπη—Άναγνιιισταρα., συ
νοδεΓα λοϊχών δργάνων).
1 Έλληνιχά Ιμβατήρια (δίσχοι).
1.15 Έλληνιχεί χοροΐ δ
πό τής μικράς έρχήστρα; ΐοθ σταθ
μοθ.
ΟΟΥΛΑΙΑΚΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Μεγάλη Κοσμική πρε-
μιέρα:
ΝΤΙΑΝΑ
ΝΤΑΡΜΠΙΝ
Ή μεγαλύτερη χινηματο
γραφική αποκάλυψις, πού μέ
τίιν γλυκειά φωνή της, την
τσαχπινιά της καί τίιν ώμβρ
φΐά της ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ την
χαρδιά όλον τού κβσμου! στό
φίλμ χάρμοι:
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΜβζΙ μέ τούς
Ρέΰ Μιλλάν
Μπίνι Μπάρνες
ΣκηνοθεσΙα Άνρύ Κοβτέρ
Μουσική: Άν. Κομαντίνη.
ΤΗΝ ΔΕΥΙΕΡΑΝ
ΣΑΡΛΩ (Νέα ίχδβσι$)
Προσεχές:
ΜΩΡΑ ΠΑΡΟΕΝΟΣ
Βίκτωρ Φρανσέν
Άννύ Ντυκώ
Ο ΣΟΥΜΙΙΕΡΤ
ΙΙΙΙΣΕΡΕΝΑΙΑΤΐν
«=»
Μιά ζωή άΒλή, μέ ένότητα
τό την αρχήν Μως τό τέλος,
χωρΐς μεγάλα γεγονότα, χω
ρΐς ττεριπέτεΐϊς, άλλά πλουσία
είς αίσθημα.
Μιά ζωή άφανής—ή ζωή έ
νδς πτωχοθ καί ενός παρε
γνωρισμένου. Αυτή ήτο ή ζωή
τού Φράντς Σοθμτιερτ.
θ' ακολουθήσωμεν μέ 4φο
σΐωσιν τα ΐχνη πού αφησεν ό
Φράντς Σοθμπερτ είς τ όν μα
* κρόν δρόμον τής ζωης τού,
ίνα δρόμο μελαγχολικό, πού
φώτισαν ολίγαι μόνον ώραι
χαρδς. Είς ωρισμένα σημεϊα
τού ό δρόμος οϋΐός ττερνά
άπό θαυμασίους κήτιους καί
μέσαάιτό γελαοτά Αουλούδια.
θά σταματήσωμεν ευχαρίστως
είς τούς ολίγους αύτούς σταθ
μούς τής χαράς είς τόν μα
κρόν δρόμον τοθ πόνου...
Ό Φράντς Σοθμπερτ εγεννήθη
είς την Βιέννη ν, είς τό προάσκι
όν Λίχτενταλ, την 31ην Ίανουαρί
ου 1797. Ή Βιέννη είνε χάτι τδ
εντελώς διαφοράν άπό την Βορει¬
ον Γερμανίαν. Για τό Βερολίνον ή
την Αιιψίαν ή Βιέννη είνε ή «Με
σημβρία».
Ή Βιέννη είνε μιά πόλις τής
χαρα*ς δπευ ό βίος ήταν άνέχαθεν
ιδθυμος. Ή έπιρροή τής γειτονι-
χής Ιταλία; *αι ή έπιρροή τής
Άνατολής μετέβαλαν είς την Βι
ίννην τό βαρύ γερμανικόν πνεθμα.
'Η λεγομένη «γερμανιχή» μιγά
λη χλασσιχή μουσική, κυρΕως ει¬
πείν είνε αδστριακή, βιεννέζιχη.
Ό Χάυδν, ό Μόζαρτ, δ Μπετό¬
βεν Ιζηααν είς την Β.έννην.Άλλ'
6 πιο Βιεννέζος άπό δλ'-υς είνε δ
Σοθμπερτ. Γέννημα καί θρέμμα
τής Βιέννης, ένώ οί μνημονευθέν
τες μουσιχοί ίέν εΐχαν γεννηθή"
είς την Βιέννην Ήταν γόνος μιάς
παλαιάς οικογενείας, χωρικών,
είχαν έλθη άπο την αδστρια-
κήν Σιλισίαν. Ό πάππος τού Γιό
χαν Σοθμπερτ, χαλλιεργητής τής
γής χ αί ταυτοχρόνως δικαστής
είς τό χωριό τού, δπου μέ την εϊ
θύτητα τοθ χαρακτήρος τού ίνέ-
πνεε τόν γενικόν σεβασμόν, είχε
νυμφευθή την Σουσάνα Μπέν, κό
ρην αλλου γΐωργοθ, έκ τής όποί
άς απέκτησε δέκα παιδία. Τό
πίμπτον παιδί τους ήταν δ Φράντς
δ πατίρας τοθ μουσιχοθ, που αΤη
σε την καλλιέργειαν τής γής γιά
νά γίνη ^νομοδιδάσκαλος. Ή Μα¬
ρία θτ^εσία προέβα.νεν είς την
αναδιοργάνωσιν τής λαιχής έκπαι
Γεύσεως είς την ΑύστρΕαν καί §να
μέλλον ήνοίγετο τδτε είς
τούς Αυστριακούς διδασκάλους. Ό
Φραντ; άλλωστε ίέν έκαμε παρά
νά μιμη§5 τό τιαράδειγμα τοθ
πρεοβυτέρου ά5ε?φοϋ τού Καρέ
λου.
Ένυμφεύθη δυό φορές. Ή πρώ
τη τού γυναΐχα ήταν χόρη ενός
κλειθρ&ποι&Ο καταγομένου έκ Σι
λεσίας. Πρό τοθ γάμου της είχεν
υηηρετήση ώς μαγείρισοα, Άπό
την Ενωαίν ήλθαν είς τόν κόσμον
δέκα τέσσερα παιδία, Άπό τα δέ
κα τέσσερα αυτά παιδία ίέν έζη
σαν παρά μόνον πέντε. Ό Ίγνά
τίος, ττπύ προωρ(ζ·το ν' άχολουθή
οη τό έπάγγελμα τοθ πατρίς τού
καί νά τον διαδεχθή. Ό Φερδι
νάνδος πού χατέΡηξε διευθυντής
δημοδιδασκαλείου. Ό Κάρολος
πού Ιγινΐ ζωγράφος—τοχιειεγρά
φός. Ό Φράντς Σεροφείμ—ΙΙέ
τρος, ί> μουσιχ^ς. Καί μιά κόρη:
ή θπρεσία
Ολα τα μέλη αυτής τής Ί*ο
γενείας ήσαν χατά τό μάλλον χαΐ
ήττον προιχισμένα μέ μουσικόν
τάλαντον. Καί ιτρώτος άπό δλους
δ ττατέρας πού έπαιζ» βιολονταέλ
λο. Ήταν άλλωστε καθήκον κάθε
Αυστριαχοθ διδασκάλου εκείνην
την εποχήν ν' άγαττ^ χά! νά προ
στατεύη την μουσικήν. °Ο:αν έτε
λείωναν τα μαθήματα, οΕ διδάσα
λοι ϊπρεπε νά φροντίζουν νά γυ
μνάζουν τού; μιχροΰς μαθητάς που
θά έψϊλλαν είς την εκκλησίαν.
Κατ' εξαίρεσιν δ πατήρ Σοθμπερτ
?έν ήταν επ φορτισμίνος καί μέ
αυτό τό καθήκον: Είς την ένορίαν
τού μουσικοδιδάσκαλος που γύμνα
ζι την φωνήν των μαθητφν τοθ
σχολιίου τού γιά νά ψίλλουν είς
την εκκλησίαν, ήταν χάποος Μι
χαήλ Χίλίσερ. Ό πατήρ Φράντς
ήταν Ινας άνθρωπος αδστηράς καί
έργατικδς Πλήρης δράσεωί, έχων
εμπιστοσύνην είς την ζωήν, εδρί
σχιον χαράν είς την εργασίαν, άφω
σιωμένος είς τα έπαγγελματιχά
καί οίχογενιιακά τού καθήχοντα,
εθρισχιν έν τοσούτω τον καιρόν
νά είνε συνεπής χαΐ είς τα χοινω
νιχά τού χαθήχοντα. Έννοοθσε
νά χινή μέ την δράσιν τού την
προσοχήν χαί τό ενδιαφέρον. Καί
τοθ ίρεσε μέ χάθε τρόπο νά επι
βάλλεται. "Οταν τοθ απενεμήθη δ
τίτλος «Ο πολίτοι» τής Βιέννης, ή
τιμή ήταν δι9 αυτόν ή δικαία άνα
γνώρισις μακρών δπηρεσιών καί
άώ είς τό δημόσιον συμ
(ίξ)
'Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
Τό μακινιάζ στήν έξοχή
έξαρταται άπό τό ειδος τής ζωής σας.
Εάν άοχοΑεϊσθε μέ τα σπάρ.
Τί ίΐϊονς μαχιγιάζ σκέπτεσθε
φίλαι αναγνώστριαι,'νά υίοθετήσε
τε κάτω άπό τό ίσχυρό φώς τής
' δπαίθρου, ποδ γλύφει τόσο βάναυ
Ι σα τα χαρακτηριστικά καί μετα
βάλλει την αξίαν των χρωμάτων;
Καί πώς θά περιποιηθήτε τό δέρ
μι σας υποκείμενον κατά την διάρ
κεια των διακοπών είς την διπλή
ενεργεια τοθ αέρος χ»ί τοθ ίσχυ
ροθ φωτδ(;
Τό ζήτημα τοθ μανιγιάζ έξ'Ρ
τιϊται άπό τό είίος τή; ζωής πού
χάνετε κατά τάς διακοπάς. Εάν
είσθε μία με,'άλη «σΐτορτίβ», 5έν
γεννάται γιά σάς ζήτημα πούδρας
ή μακιγιάζ. Τίποτε άπό 2λα αΰ
τα δέν θά άνθίστατο ΐίς την ίσχυ
ράν ενέργειαν τί; πλήρους προ
στταθιία; τοθ δργανισμοθ, χατά
την ώραν μιάς κωπηλασία; ή
τής άναβίσεως είς την χορυχή
ενός βουνοθ.
Είς την περίπτωσι αύιή, σάς
χρειάζεται ά διατηρήσετε απλώς
τ4 πρέσωπδ σας, άλειμένο μέ λά
δι είίικό, πού προσθέιει έπίσης
επί των ήλιοκαμένων δά
μία Γπραγματιχή ώ,ιορφιά.
Ή χαθαρίτης τοθ δέρματος Λ-
πηλλαγμένου άπό ψιμμύθια έχει
έδώ την δύναμι ενός ίδιαιτέρου
θελγήτρου, διότι είνε προσηρμο
σμένο με τάς περΐστάσεις.
Άλλά, προσεξετε πολύ στήν
έχλογή τοθ λαδιοθ μέ τό δίκιον
θί άλείψιτε"τό δέρμα α«. "Επι-
βάλλεται νά είνε πρώτης ποιίτη
τος, δηλαδή γνησΐως δ^υλιστιχό
ώ3ΐε νά χρησιμεΐαη ώ; διάφραγ
μα χατά των βλαβερών άκτίνων.
Άπομακρύνιι, τότε, τόν κίνδυνον
των ίγκαυμάτων καί εύνοεΐ, στήν
άρχή, τό μαύρισμα.
Εάν άρχίαΐτε την περίοϊον
των διαχοπών μέ σύντομες παρα
μονές είς τό ύπαιθρον, συνοδευό
μενες μέ συχνές, κάθε δύα ώρεί
έπαλείψΐις τοθ λαδιοθ αύτοΟ, θά
ιίιθε βεβαία 8τι θά διέλθιτε χω
ρΐς θλιβερές συνέπειες την λεπτή
περίοδο πού τό δέρμκ άλλάσαει
χρώμα μέ την ίσχυρά ίπίδρασι
των ήλιαχών άκτίνων.
η Ντιστβγκέ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Δια τβύς κ. κ. ύποψηφίους τβδ Πανεπιστημί¬
ου, Στρατιωτικών σχολδν καί των Άνωτάτων
σχολών τοΰ Κράτους.
Υπό τοθ κ. ΕύστρατΙου Καλατζή Καθηγητού
ΦροντιστοΟ ύποψηφΐων των άνωτάτων τοθ Κρά·
τους Σχολών, εξεδόθη πλήρης Συλλογή έκθέοεων
ιτεριλσμβάνουσσ περΐ τα ογδοήκοντα (80) θέμαια ά-
νεπτυγμένα μετ* δρθογραφικοϋ τταραριήματος καί
δδηγιών διά την ανάπτυξιν είουδήττοτε θέματος.
ΣελΙδες διακόσιαι εβδομήκοντα (270).
Τιμή βιβλΐου δραχμάς εκατόν (100).
Διά τάς επαρχίας δραχμάς εκατόν δέχσ (ΠΟ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:
,
Εΰβτράτιον Γ. Καλαντζήν
Πανβπι στημιακη Λεσχη.
(Ίπποχράτους 15) Α©ΗΝΑΣ.
επ«■■■■■■■■■ε«ι■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■
ΑΕΙΙ1ΟΟΤΑΣΣΑ ΑΣΤΗΡ
Όλοι, οί χρησιμοκοιήσαντες την λευκήν πο¬
τασσαν «ΑΣΤΗΡ» περιεκτικέτητος 96—98 ε)β:
έπείσΒησοιν ότι είναι άουγχρίτυς άνωτέρ» καί συμφερω
χέρα άπό χαθϊ άλλην ποτασσαν:
1) διότι άποξηραίνει την σταφίώα χατά 24—48 ώρας
ενωρίτερον καΐ ετβι άποφΕύγβνται πολλαί χΐνδυνοι άπβ
ίροσοϋλϊς καί βροχήν.
2) Διότι αποδίδει ώραιοτατον ξανδόν χρωματισμον
διαρκϊίας.
3) Διότι η σταφίς διαρκεΐ περισσότερον, δέν παθοιίνει
ζαχ&ρωμα, ουτε άναίίώει χαί:
4) Διότι ώιαλυε-αι ευκολωτέραν καί κοθ' ολοκληρίαν
καΐ δέν άφηνει κατακαβια.
κ. κ. ΣταφιδοπαραγωγοΙ,
"^ο^ ίξ υμών δέν έίβκΐμασαν άκομη την λευκήν πό
τασσαν «Α£1ΙΡ» 96-98 ο)ο «αί ουνεπω;, άμφιβϋιλλουν
διά την άνωτεΓ,ότητα κοί άποτελΐσματιχότητα αυτής, πά
ρακαλοϋνται όπως μάς δηλβάσουν τουτο καί είμεθα πρβθυ
μοί νά ενεργήσωμεν παροΐντα καί εί; τους άπλωτούς των
ουγκριτικα πειραματα με την λευκήν ποτασσαν «ΑΣΤΗΡ»
άφ' ένές (την οποίαν θα παρέχωμεν δωρεάν ώ; καΐ τα &
ξοδα μεταβασεως επί τέπου) καί μέ κυανην η λευκήν πό
τασσαν οίασδήποτε μάρκας άφ' ετέρου (την οποίαν θά
προμηθεύουν οί ένοΊαφερομενοι) καί τότ ασφαλώς θά
άντιληφβώαι την διαφοράν.
Δρχ. 50.000 000 (Πεντήκοντα έκατ. δραχμών),
κατά τους μετριωτϊΐ>ους ύπολονισμβυ;, θα είσπράττιι έτηοΐ
ως ο Νομος Ηρακλείου παραπανω άπό οσα είσπρα'ττει μβ
χρι σήμερον, οίαν 8ά γενικευϊό ή χρήσις της λευκης πό
τάοσης ΑΣΤΗΡ, άπό ποιοτικήν διαφοράν σταφϊίος Διά
το&το όλοι έχβτε συμφΐρςν νά δοκιμάσητε την πώτασσαν
ταύτην καί ύεν δα την έγΜΐχτβλεΙψετε ηοτέ.
ϋρβοέχετε, δμνς, καΐ ζητεΐτε παντοτε, όχι απλώς λβυ
κήν ποτασσαν, άλλά την μάρκαν ΑΣΤΗΡ έπιμον&ις, διό
τι ο συναγωνισμβς, θβλων προφανώς να έπΜφβληθο της
ΦΠμης της ποτάσσης ΑΣΤΗΡ, έκομισε λευΜήν πόταοσαν
άλλη; μαρκοις καί άλλης ποιότητος.
'Αποκλειστικοί βΐσαγωγϊΐς έν Κρητη:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, Ηράκλειον.
.ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού £ε-
νβδοχεΐβν είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
πβλυτελές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον παρά τοδ συμπολίτου μαςκ.
Γεωργ. Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμβϋν τό «Σίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται δια
την υπηρεσίαν τού. ΑΙ άνακαινίσεις τού τό κατέ
οτησαν απαράμιλλον.
33ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Χτ«δίο«-Α·ΗΝΑ1.
ΝΩΠ
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΥΧΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΗ
120βν
—Άλήθεια, άγάπη μου, δέν
σουπα! Άπόψϊ θά πδμβ στό
θέατρον...
Ή τσαρίνα τόν κυττάζβι
σαστισμένη, σάν νά τής άνήγ
γειλε την πιό δυσάρεστη εί'
δησιν:
—Θά τιμήσω διά τής πσρου
σίσς μου την παράστασιν τοθ
μελο&ράματος
Στά μάτια της τσαρίνας ά
νεβαίνουν δάκρυα.
~Σέ παρακαλ©, σέ έξορκΐ
ζω μή πας στό θέατρον .. Φο
βάμαι...
—ΤΙ φοβάσαΐ;
—Σκέψσυ... οί έχθροί μας'
"Αν ένας τρελλός σοθ ρίξη
μιά βόμβατ...
—Δέν πρέπει νά φοβδσαι
άγάπη μου 'Η Όχράνα έχει
λάβει 6λα τα μέτρα. Είνε ά
νάγκη νά εΐμαι άπόψε σΐό θε
ατρον...
ΚΙΝΗΣΙΣ.— Έβανηλθε προχθίς
δ κ. Μ. Τσουπάης χημικάς.
—Αφίκετο έξ Άθηνίϊν ή κ. Κα
σαβέτη συμβολαιονράφου 'Λθη
1 νών μετά της δίδος θυγατρός της.
ι ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Έμμ. Μπαφάκης
δικηγόρος "Αθπνδν— δνίς Άσπα
σία Κωνσταντινίδου ήρραβωνίσθη
(σαν. θερμα συγχαρητήρισ,
Ι —Ό κ Χοιράλαμηος Τσατσάκης
καί ή δνίς "ΕρωφΙλη Σ. Σερκεδάκη
ήοραβωνΐσθησαν έν ΆγίψΜύρωνι.
Ε0χ*μεθα ταχείαν την στέψιν,
ΓΑΜΟΙ.-Δημήτρ. Άν. Βλσχά
κης διδάσκαλος— ΕύπραξΙα Εύθ.
Γεμιτζάκη ετέλεσαν τούς γάμους
των.
ν
Είς ενα γνωστόν κέντρον
τής Μόσχας την «Βίλλα Ρόν
τε» οί θαμώνες περιεστοΐχι
ζαν τό ϊδιο έκρΐνο^ βράδυ τόν
Ιδιοκτήτη τού. Τούς διηγεΐτο
μέ έμβρΐθειαν διάφορα ετει
σόδια άπό τή δρασι τοθ Ρα
σποθτιν.
Καί δέν κουράζβται νά δι
ηγήται γιά πολλοστήν φοράν
είς τούς παληούς θαμώνας
τού πού τόν άκούουν μέ άν(
αν, γιά πρώτην φοράν είς τούς
νέους πελάτας πού τόν ά
κούουν μέ περιέργειαν, τό
περίφημον επεισόδιον τοθ
Τσβοστόφ πού έγινεν υπουρ
γός τοθ τσάρου, ύπουργός
των Εσωτερικήν.
—Στό κέντρον ήταν άπό
νωρίς ό Ρασποθτιν μέ τούς
φίλους τού καί διεσκέδσζεν.
Ό Ρασποθτιν πού τρελλαί
νετσι γιά τα τραγούδια τΟν
τσιγγάνων, έβαλε τούς τσιγ
γάνους τής όρχήστρας καί
τοθ τραγουδοθσαν... Στό ΐδι
όν διαμέρισμα ήταν μέ φ(
λους τού ό Τσβοστόφ... Ό
Ρασποθτιν δέν έμεινεν έκεΐ
νο τό βράδυ ίκανοποιημένος
άπό τό τραγοθδι των τσιγγά
νων, εύρισκε πώς τα μπάσσα
τους 6έν ήσαν δσον Ιπρεπε
βαθειά.
"Εξαφνα ό Ρασποθτιν πού
άπό τό κρασΐ είχεν έλη
στό κέφι, άπευθόνεται είς τόν
Τοβοστόφ καί τοθ λέγει: Πή
γαινε, άδελφέ, νά τούς σεγ
κοντάρης. Εΐσαι χοντρός καί
θά έχης δυνατή φωνή!
Ό Τοβοστόφ δέν έπερίμε
νέ νά τοθ τό πή δεύτερη
φορά.
(συνεχΐζετοι)
ΣΗΜΕΡΟΝ
"Ενα ΰπέροχο κοινωνικό
ρωμάντζο γραμμένο άπό την
Έλληνίδ» σενβριογράφο ΕΝ
Τ1Ο ΣΚΟΥΡΑ:
ΑΝΤΙΟ
ΠΑ ΠΑΝΤΑ
"Ενα κοινωνικό διαμάντι
γυριομίνο στά κοσμοπολιτι·
>ια κεντρ» τής Νε«ς Υόρκης
««Ι τ« νυκτβρινοι χέντρβι
τοΰ Παρισιοϋ.
Ό πόνος μιάς Μητίρας
για το μβνάκριβο παιδί της
«τού η σκληρη μοΐρα την Ιχιχ
ν« νά τί» άπβχΜριοθή.
ΠρωταγΜνιστϊϊ ή άφθαστη
σέ ωμορφιά χά! τίχνη:
ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΤΟΥΙΚ
Χ«1 η βποί« θά επιδείξη
στβ εργο αυτο ίλ«ς τίς «Λ β»
τκϊες τουαλέττες.
Την
ΚΥΡΙΑ
πλοκης χ«1
μ« «Ρ««Υ»»νι
γοητευτικό, «οτίρι«:
Λ»ρίττ« Γιβύγχ, Φ. Τόν
Γόρω στήν πδλι.
ΆρκετοΙ κατήλθον χθές καί προ
χθές είς τόν λιμένα διά νά ιτε-
ριεργασθοθν τό καταπλεθσαν είς
τόν προλιμένσ, βοηθητικόν τοθ
4γγλι«οΟ στόλου «Ρίσοος .
—Έν τω μεταξύ άξιωματικοΐ
καί ναθται τσθ ιιλοΐου εξήλθον
είς την πόλιν έπισκεφθέντβς τα
άξιοθέατα.
—Πληροφορούμεθα δτι την 17
Αύνούστου ό σταθμώς τοθ Μπά·
ρι θά μεταδώση διάλεξιν τοθ
συμπολίτου σκηνογράφου κ. Γ.
Ανεμογιάννη.
—Έπίσης έκ τού αύτοθ σταθ·
μοΰ θά μεταδοθί) όμιλΐα σχβτι
κή μέ τό Εργον τοΰ κ. Ανεμο¬
γιάννη.
—Διά την άναβίβασιν τοθ ϊρ·
γου τοθ καθηγητού κ. ΉλΙα Ξαν
ΘΛκη «'Εθνικός Όραματισμός» έπ'
εθχαιρΐα ττΐς 4ης Αύγούστου δι
καιολογοθνται αί καλοτεραι των
προβλέψεων.
—Λόγφ τής άκρας επιτυχίας
των γενομένων μέχρι σήμερον
δοκιμών.
—Τό 6ργον θά παιχθη άπό τής
σκηνής τοΰ θεάτρου Πουλακάκη
τρείς £ως τέσσαρας φοράς καί
τοθτο διά νά δυνηθούν νά τό
παρακολούθησιν δλαι αί τάξεις.
—Προχθές είς τάς παιδικάς έ·
ξοχάς Κατεχάκη απεστάλησαν
πεντήκοντα κοριτσάκια.
—Είς αντικατάστασιν των πρό
εΐκοσαημέρου αποσταλέντων έ¬
κεΐ Ισαρίθμων μικρων άγοριών.
— ΟΙ παραγωγοΐ ελαιών «αρεκά
λεσαν τό ύφυπουργεϊον 'Λγορα
νομίας διως άπό 1—15 Αύγού·
στου απαγορεύση την κατανά¬
λωσιν τυρού φέτας.
— Καί τουτο διά νά διευκοΚιν
θή ή κατανάλωσις έλαιων.
—ΑΙ οποίαι ώς γνωστόν οπο·
τελοΰν παντοθ θρετττικώτατον
καί εϋνευστον τροφήν τής σαρα-
κοστής.
—ΦαΙνεται δτι οί ζέστες μάς
έγκατέλειψαν...
—Πάντοος οί καιροσκόποι επι·
μένουν ότι δέν εΤνε όριστική ή
ΰφεσις των θερμοκρασιών.
— Καί δτι ό Αθγουστος δέν θά
περάση χωρ'ς να μάς χαρίση
την «κουφόβρασή» τού.
—Ή δποΐα ήμερολογιακτ3ς το·
ποθετεΐται ολίγον πρό ή ολίγον
μβτά τό τελευταίον τού Βεκα·
τιινθήμερον.
—1ά σταφύλια παρουσιάζον·
ται όσημέραι καί μέ μεγαλυτέ¬
ραν ποικιλΐαν είς την αγοράν
μας.
—Προτιμώμενα άπό τούς συμ¬
πολίτας καί μάλιστα άπό έκεΐ·
νους οί όποΐοι κάθε τέτοιον και·
ρόν καθιερώνουν την συστηματι
κήν σταουλοθερανεΐαν.
—Ή όποΐα άρχΐζει άπό τό πρωΐ
καί διαρκεΐ δΑ ην την ημέραν
ανεξαρτήτως των μεσολαβούντων
γευμάτων.
-ΣυνεχΙζεται ή διακόσμησις
των κατσστηαάτων επί ταίς έορ·
ταίς τής 4ης Αύγούστου.
—Σήμερον ή διακόσμησις ου η
θά δλοκληρ»θ{) καί τα καταστή
ματα καθώς καί τα δημοσία Ιδρύ
ματα θά τΐαρουσιασθοίιν τό ίσπέ
ρας φωταγωγημένα.
—Άττόψε είς τόν θερινόν Που
λακάκη προβάλλεται τό άριστουρ
γηματικόν Βργον μέ την άξέχα
στην Ντιάνα Ντάρμτιιν: «ΤρΙα
Μοντέρνα Κορίτσια».
—Πρόκειται περΐ μιάς άπό τος
ωραιοτέρας δημιουργίας τής ν·
ας_ αυτής μεγαλης καλλιτέχνιδος
τού κιηματογρΛφου.
—Είς τόν «Άπόλλωνα» πρςβάλ
λεται άπίψε τό κοινωνικόν άρι·
στούργημα: «ΆντΙο γιά πάντα».
6 Ρΐηορτιρ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.- "Ανεχώρησεν
επ" ολιγοήμερον είς Αθήνας δι"
ύΜθθέσεις της ή μοδΐστα Νίκη Κα
νακάκη.
ΖΗΤΕ1ΤΑ1 δεσΐτοινΐς
τος, έχουσα απαραιτήτως χαί λο
γιοτιχάς γνώοεις. Πληροφορίαι
παρ' ήμϊν.
'Η κ. Μερ. Λυδάκη
Ματζαπετάκη
'Επανακάμψασα έξ "Αθηνών
καί ττλουτΐσασα τό έργαστή
ριόν της διά μηχανημάτων νέ
ωτάτου τύπου, εκτελεί άηά
σας τάς μικροβιολογικάς καί
βιοχημικσς έξετάσεις είς
τό έργαστήριόν της παρά την
πλατείαν Κορνάρου.
■ ■
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 1ης Σ·-
πτεμβρίου τα οίκημα τοθ πρώην
5ου ΔημοτικοΟ Σχολείου κείμενον
παρά την Καινούργιαν Πόρταν,
επί τής πλατείας Μοροζίνη Πλη
ροφορίαι παρά τώ κ. Ιω. ΖΙ'ά
χαφεπώλη όδός "Εβανς.
ΑΠΩΛΕΣΘΗ μιχρό λευχό οχυ
λΐ άκοθον είς τό δνομα «Αιούμ·
πά». Παρακαλιΐται 6 ιδρώ.» νά τό
φέρη είς τα γρ«φεΐΜ μας χαί ά·
θή
κσ
κε
ζ·
άν
δο
έσ
Τί£
κά
ου
Η
ά)
σε
κο
Οί
τί
οί
ΟΙ
τό
η
ύτ
Ρ«
«ί
Τ2
πί
Ά
μί
Ά
Χί1
δή
ΧΓ
Έ
Υ
μ
θ(Ι
Έ
έκ
σβ
ΜΙ
ΑΙ
τ·τοι τ
ΧΡώμβ
Τό μεγάλο
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι
5έ2ον
- Ρς Τίν^Ρσν τό1ιτώΓΐσ τοθ άθλΐου έ-
εη σπασμαδοθν υπό των τελευτοίων τής
μηχανικών σφαδασμών, καί τό άπέροιψσν
'τ μΐΚρ°° "οφράΥματο: *η όβο Μ*
£ ρ
—ΆδελφοΙ συμπολίται, λέγει τέλος πρός τούΰ
τιεριεστώτας· ή πράξις αύτοθ τοθ άνθρώπου ύπήρ
ξεν άνόσιος καί ή Ιδική μου δέ πράξις άληθώς φρι
κώδης. Εφόνβυσε, δ ό τόν έφόνευσα. Ηναγκάσθην
ούτω νά πράξω, διότι καί ή άνταρσΐα πρέπει νά
εχρ την πειθαρχίαν της.
Ό φόνος είνε εγκλημα· πολλώ μάλλον έδ& ή
άλλοθ εϊαεθα υπό τα βλέμματα τής έπαναστά
σεως, είμεθα οί Ιβρεΐς τής δημοκρατίας, ό δρτος
καί ό οΤνος τοθ καθήοντος· δέν πρέπει νά δώ
σωμεν αφορμήν ώστε ό αγών ήμβν νά συκοφαν-
τηθΠ.
Διά τοθτο Ικρινα καί κατεδΐκασα είς θάνατον
τόν άνθρωπον τούτον. "Οσον ίέ δι'εμέ, τόν βια
σθέντα νά κάμω ο,τι Ικαμα, άλλά βδβλυττόμενον
αυτήν μου την πράξιν, έκρινα ωσαύτως καί τόν έαυ
τόν μου, καί θά (δήτε έντός όλΐγου είς ποΐαν κα
ΐεδικάσθην ποινήν.
"Οσοι τόν ήχουσαν έκυριεύθησαν 6πό φρΐκης.
—Συμμεριζόμεθα την τύχην σου, είπεν ό Κομπε
φέρρης.
—Έστω, είπεν ό Ένζολωίάς. Έτι 6να λόγον
έχω νά οάς είπω. θανατώσας αυτόν τόν άνθρωπον,
ύπήκουσα είς την ανάγκην άλλ' ή άνάγκη είνε τέ
ρας τοθ παλαιοθ κόσμου' ή άνάγκη καλείται Πε
πρωμένον.
Ό δέ νόμος τής προόδου θέλει ίνα έζαλειφθοθν
τα τέρατα ενώπιον των άγγέλων, καί ίνα τό Πε
πρωμένον εκλείψη ενώπιον τής Αδελφότητος. ΤΩ
Άγάτΐη! τό^μέλλον άνήχει είς οέ. *Ω θάνατί! σέ
μεταχειρΕζομαι την ώραν ταύτην, άλλά σέ μισώ.
ΆδελφοΙ συμπολίται, έν τφ μέλλοντι δέν θά ύπάρ
χη ο υ τε άχλύς, ο Οτε κεραυνοΓ οθτε άμάθεια θηριώ
δης, ουΐε αΓμα άντΐ αΐματος. Καθώς δέν θά ύπάρ
χη πλέον Σατάν, ούτως ουδέ Μιχαήλ άρχάγγελος.
Έν ι ώ μέλλοντι ουδείς θά φονεύη άνθρωπον, ή
γή θά Ιλσρυνθβ, τό ανθρώπινον γένος θά άγαττφ
μόνον καί μόνον.
θά Ιλθη, άδελφοΐ συμπολίται, ή ήμέρα οδΐη,
θά έλθη* καί διά νά Ελθη, μέλλομβν σήμερον ν' ά
ποθάνωμεν.
Ό Ένζολωρας έσιώιΐηοεν, άφοθ βΐπε ταθτα.
Εκλείσθησαν τα πσρθενικά τού χείλη, καί έμεινεν
έπ' ολίγας έτι στιγμάς δρθιος, είς δν τόπον έχο
σβ τό αΐμα, καί ώς μάρμαρον άκίνητος.
(συνβχΐζεται)
Έγκυκλοπαιδεία
Αι' έκεΐνους πού θέλουν
ττλδυτΐζουν τάς γνώσεΐς των.
Άπό δλ« δι' δλους.
Η ΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟΪ
Β'.
ΚΑΙ ΚΑΜΦΟΡΑ!
Άλλ' οδιε τό χλωροφόρμιον ου
τε ό αίθήρ κατώρθωσαν νά χά
νούν τα μερμήγκια νά χίσουν την
άκριβί, συναίσθησιν χοθ χ-,όνου.
Κάθε χ?είς ώίβς, μέ την μεγαλει
τέραν ακρίβειαν, ένεφχνίζονχο οί
μύρμηχες γιά νά τραφοθν! Ή
καμφορ* Ιχει την ΙΜτητχ νά έ
πιταχύνη χήν λειτουργίαν των
νευρικών χίνχρων Έδωσε λοιπόν
καμφορά είς τα μερμήγ«ι« τού ό
πειραματιζέμΐνες ίπιστήμω/. Άλ
λά τα μερμή/χια ξλύθ
χαΐ παρ' δλην την χαμφοράν, νά
είνε «ριβίσιατ.α είς τάς άνά πα^
τρΐωρον συνεντεύξει; των. Έξ αύ
χοθ άτΐεδεικνύετο ήδη δτι χό κέν
τρον τής αίσθήσεως χοθ χρόνου
δέν έντοπίζεται είς χον ίγκίφα
λον. Άλλ' ό δόκτωρ Γχράμπενμ
πέργκερ ίένήοχέοθη είς ϊά πει
ράματα αύ:ά. Δέ ή,ιλε νά έχη
τή» άρνητιχήν μόνον απόδειξιν
διι χά κέντρον τής αίσθήυεως χοθ
χρόνου δέν έξριύει είς χον έ/χέ
φαλον Μετιχειρίσθη καί άλλα μέ
σχ καί επέτυχε καί την θετικήν
απόδειξιν.
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΗ
Α'.
"Εχει λοιπόν δ άσύρμαχ-ς σχέ
σιν μέ την ...βροχήν; Είς την Βί
ρειον Γαλλίαν, -ό Βέλγιον, την
"Ολλανδίαν, την Βίρειον Γερμανί
αν χαί χήν Αγγλίαν παραχηρεϊ
ται άπό τινος δτι είνε συχνίχεραι
αί 6;>οχαί. Είς τί δφείλεχαι χό
φαινόμενον;
"Οταν άν&ίξεχι ίνα χάρτην τής
δδρογείου θά ίδητε δτι τ4 θερμόν
χόλπειον ρεθμα—^οίίβΐΓββΐη —
πού ά^χίζιι εί; χον Κόλπον χοθ
Μιξιχοθ καΐ χαχΐυθύνεται πρός
διεύθυνσιν σχεδόν δορειοανατολι
χήν, σταμχτα ιίς χτ,ν δυχιχοευ;ω
πα'κήν ά κ την χαί κάμπτει πρός
βορράν χαχά μήκος τής άκτής
τής σκαν5ιναυί*Υ)ς χερσονήσου. Τώ
θαλάσσιον αυτό κόλπειον ρεθμα
συνοδεύεται άπό ίνα κόλπειον ρ0
μα αέρος: Τό θερμόν χαί δγρόν
αύτό ρεθμα τοθ αέρος δέν αχρέφε-
χαι δχαν φθάση είς χήν δυτικήν
Ι άκτήν τής Εύρώπης πρός βορράν,
Ι άλλά χατευθύνεται πρός διεύθυν¬
σιν ανατολικήν υπεράνω τής Εύ
ρώπης χαί χαχά διαστήμαχα άπαλ
λάσσεται των νεφών χου 6πό μορ
φήν βροχής. Όταν χό ρεθμα χοθ
αέρος φθάση είς Ασίαν είνε πλέ
όν ξηρόν. Υπό χήν επίδρασιν
των πο>ιχω* άν'έμων χάμπχει
π?4ς νόχα* διερχόμενον επάνω άπό
τάς ίρήμους, ένώνεται μέ χον νό
χιον βραχίονα χοθ χολπείου ριύμα
τος πού χό χαχευθύνΐι πίαω πρός
χάς Άντίλλας δπου συμπληοώνε
χαι ό χύκλος τού Τα πιρισαότερα
σύννε^α πεύ ταξιδιύτυν επάνω
άπό χήν Κεντρικήν Ευρώπην £ρ
χονχα' συ^επώ; έχ δυσμων ή έκ
νοτιοδυπκής διευθύνσεως καί χήν
προέλευσιν των έχουν είς χον ώιε
ανόν.
ΝΕΦΗ.
"Ενα νέφος άποτελεΐται άπό έ
ξαιρετιχως μικρά σταγονίδια 05α
τος πού ίέν {χούν άνΐμεταξύ των
καμμιά συνοχήν.Ή ίσορροπία των
• ξασφαλίζετη μόνον δι1 ήλεχχρι
κων ίνΐργειων. Άπλή με:αβολή
είς χήν κατάστασιν αυτήν τής ι
σορροπίας άρχεϊ διά νά συνενω
θοθν χά ,μιχροσχοπιχά σταγονίδια
τοθ νιροθ χαί νά συγχωνευθοθν
είς μίαν μάζαν. Τότε άποχτοθν βί
ρος συνεπεία τοθ όποίου 5έν μπο
ρεΐ νά τα κρατήση ή άτμόσφαιρα.
Έπαχολουθιΐ συμπύχνωσις χά Ι τό
νέφος διαλύΐται είς βροχήν.
(συνιχίζεται)
ΠΟΤΑΣΣΑ! ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΠΛΕ
ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΑΙ
ΑΙ κ»λύ«ρ«ι καΐ άνώτεραι ολων. 'Αποξηραίνουνταχο
τ«τ« την σταφίία Μαΐ τής ίίίβυν ώρβιοτατο χουοΐζβν
χρώμα "θσοι τυχόν δέν τάς έχρησιμοποιησατβ, έρωτήσα
τε μ«1 8ά πλπροφορηθήτβ την άνντερότητά τ»ν. Κάμετε;
βοκιμβς πρός το συμφέρον σας.
Γενικάς ΆντΐΛροσωπος Κρήτης
Μετ» διοιρκοΰς παρακαταθπκπς:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
1 Ηράκλειον-Πλατβΐα Καλλβργδν-Κέντρον
ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
συγκεντρώνει λόγφ τής προνομιούχου τού
σεως τάς πρωϊνάς καί απογευματινάς ώρας
καλυτέρα πελατεΐα.
'Η Γροσά τού είνε μονσδική.
Ή περιποίησις τού άφθαστος.
Σ
θέ¬
την
ΛΥΚΕΙΟΝ ^Ο ΚΟΡΑΗΣ»
ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Άπό 1ης Αύγουστον.
Είδικβί Καθηγηταί θά προκαρασκευάζβυν:
1. Τπίψηϊίους Ειά χήν Παι?αγωγιχήν Ακαδημίαν.
2. 'Γπίψηφίβυς διά χό Πχνεπισχήμιον χαί τάς λοιπάς
Άνωτάτας Σχολάς.
3 Μετεξεταστέους τοθ ΓυμνασΓου παντός μαθή'Αατοο
4. Άποτιοίχους χής 4ης χάξεως τοθ Δημοχ. Σχολείου
διά χήν Α'. τάξιν χοθ Όκχαταξίου Γυμνασίου.
5) Άποφοίχους χής 5ης χ«1 6ης χάξ Δημοχ. Σχολείου
διά χήν Β'. χάξιν χοθ Όχχαχοξίου Γυμνασί'.υ.
ΠλιΐροφορΕαι καθ5 εκάστην έν τω Γραφείφ χοθ Δυχείου.
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου προτιμήσεος δλων των
"Ηρακλειωτών.
τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
Άνακβινισβίν κ«ί πάλιν εζασφαλίζει *λα τ*
πλεβνεχτήματβ τής άνίαινς καί ευχαρίστου δια-
μ·νϋς. "
•έρμβνα,ί-λβυτρ. κ. λ, Λ,
ΝΕΟΝ ΠΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»
(πκραπλευ>ως Γεωργαντά)
Νέ «Ιδικβώί γνωβτβΰί τϊχνίτας, έργκοί» τ«χ«ίοι-·ύ
συνΐίδητος.
ΔΙΑ ΤΑ35 ΚΥΡΙΑΙ. - 'Αλλ«νπ χρΜμάτ«ν 8λ»»ν τδν
ίινγυημένη. Χρ«μ«τ·στ« δρ. 20.- Μαυρα 15.-
Αί συγκοινωνιακαι
άνάγκαι Άσημίου,
ΑΣΗΜΙ ΜΟΝΟΦΤ£ΙΟΥ 'ϊο'ί
λιος (άνταποΗοΐτοΰ μ άς).— Στην
καρδια τής έιταρχίας Μονορατσί
ου κτισμένο τό Άσημι, βϋρΐσκϊ
ται είς προνομιοΰχβν πρχγματι
χά Θέσιν καί αποτελεί ενα ά πό
τα πχραγωγικώτβρα καί τα προ
οδειατιχώτερκ χωρία της Μ«33χ
ράς. Ό κάμπο; τού έχΐι έδάνη
γονιμώτατα δπου οί κάτοικΐΐ χαλ
λβργοϋν^ δημητρικκά. άμπέλια
καπνα, εληές, μΐτοατανικά καί
πβλλά άλλ» γεωρνιπά ειδή. Καί
πάν» ή πλαγιά μέ τοΰς χωνιατο
λόςρους κα! τίς ρεμματιές είναι
κατάφυτη άιτβ εληές κ*1 διάφο
ρα αλ,λα ίένίρα Μέ την βΰρεΐ
«ν δέ χρήσιν των λιπασμάτων
καί την συστηματοποίησιν των
κχλλΐϊργβιών όΊ' Είαχγωγής επι
βτημονικών μβθόδων, ή κάραν»
γή ηυξήθη σημαντικά τα τβλεο
ταϊα χρόνια ΚαΙ σήμερον τό Ά
σήμι είνε ενα ά πό τα καρκγωγικώ
τβρα χωρία. Ποτέ'ϋχϊδόν δέν '&
στοχβί. Τούτο δέ λόγω της ιτοι
χίλλης καλλιβονείας '*λλα τ*
'Ασήμι, οιτω: καί δλα τα πέριξ
χωρία οί Μοΐρβς, έ Γωχαράς, τα
Πραιτώρια, δέν προοδεύουν γεωρ
γ ι κως μόνον 'Λναΐττύσσονται καί
προοδεύουν διαρκώς καί έχπ,ολι
τιστικώς.
Πλοτίτίζονται συνεχδς μέ νβ««
οίκοδβμάς. μέ νέα οίκήματα, μέ
ώραι» καταστήματα καί κέντρα
άναψυχής. μέ κβινωφϊλή έργα
'Αφ' ότου ιδιαιτέρως ώργανώθη
καί λκιτβυργβΐ ή λαϊκή άγορά
πβϋ συγκεντρώνει κχθε Πέμπτην
χιλιάίες χόσμου έξ δλου τού νο
'μοδ, τβ 'Ασήμι πχρουσ(α3 ραγ
δαίβν εξέλιξιν. Καί συνιχίζβι
την πρόοδον τού. Τβ ωραίον «λ
λωστε σχολείον τού, ή θαυμασία
κεντριχή άγορά τού, τό ΰδοαγω
γεΐον τού καί τόσ* αλλα ερνα
μαρτυροΰν τάς προόδους τού. ©ά
ήτο δέ μεγαλυτέραν άκόμη ή
κρόοδός τού εάν ΰπήρχβ τακτι
κή, & νέ τος συγκοινωνία δι* «ύτο
κινήτου χΐιμώνα, καλοκαίρι. Δυ
ατυχώς δμως ή συγχβινωνί» δια
κόπτεται τού; χειμερινοϋς μήνας
διότι ή οδός την έποίαν διήνοι
ξαν μέχρι τή; χβντρικής άρτηρί
άς Χου^ετσίου—Χάρακα οί κάτοι
κοι διά προοωπικής των έργασί
α;, καθίσταται άδιββατβς λόγω
τοΰ 4τι παραμένβι άσκυρβστρω
τος 'Υπάρχει έν τούτοις βββχιό
της δτι θά σκυροστρωθή ταχέως
ή έδός αύτη μίρίμνη τού έιταρ
χιακοΰ ταμείου ή τη; Γενιχή; Δι
οικήσεω;, άφοΰ πρόκκιται νά έξ»
κηρετηθτί δι' αυτής έν άπό τα
πλουσιώτερα, τα πχραγωγιχώτβρα
διβμερίσαατα τής Μεσσαράς. Καί
τότβ τό 'Ασήμι καθώς κ»ί ό £ν
' καρά; θά έχουν μεγαλυτέραν,
ραγδαιοτέραν εξέλιξιν. ©' ανα
δημιου ργηθοΰν έξ ολοχλήρου καί
θά καταστοϋν άιτό τα καλυτέρα
χωρία τή; Κρήτης.
—Δια τόν αυριανόν έορτα-
σμόν.
Πρός γνώσιν των ένδιαφερομέ
νων άναχοινοθμΐν δτι επί τφ έορ ■
χασμώ χΐ)ς 4ης Αδγούσχου χαθω'
ρίσθη δπως σημαιοοχολΐσθωσιν α
πανχα τα Δημοσία Δημοχιχά χαί
Κοινοχιχά χατασιήματα χαθώ; χαί
χά ίδιωτινά κατασ ήματα χαί αί
οικίαι έπί|ιριήμερον, ·Υ)χοι χήν3ην,
4ην χαί 5ην Α&γούσχου.
Την ημέραν τής 4ης Αδγού·
στου θά ώσιν κλειστά άπαντα τα
καταστήματα έχτός των καφφενεί
ών, ζαχαροπλαστείον, έστιαχορί
ών κλπ. κένχρων χά δποΐα θά
ώιι χλκσχά μέχρις εύ λήξει, με
χά την δοξολογίαν τελεσθησομένην
είς χον Μητροπολιτικόν Ναόν. ή
■ενομένη παρέλασις τής Ε Ο.Ν.
κλπ. σωματείων πρό χοθ Νομαρ
χιακοΰ καχαστήμ'χτος, δπότΐ καί
θ* άνοίξουν χβ χβίφφινεϊα, ζαχ»
ροπλασχιΐα, έσχιαχόρια >λπ. λέν
χρα.
Καχά χό διάστημα καθ' δ θά
ώσι κλειστά χά κέντρα ταυτα, δέν
θά π'αραμείνωσΐν ου» είς χάςπλα
χείας ουτΐ είς τα πεζοδρόμια τού
των τράπεζαι καί καθίσμαχα μΐρί
μνη καί υπ' ιύθύνη χών χαχασχημα
ταρχών.
Τα κουρεϊα χαχά χήν 3ην Αύ
γούστου έ. ε. θέλωσι παραμείνη
άνοικχά μέχρι τής 12ης νυκχερι-
νής ώρας.
Ηράκλειον τί 2 Αύγούσχου 1936
(Έκ χής Διοικήσεως χής Χωρο
φυλακής Ηρακλείου).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προσκαλοθνται ά'πΛντα χά μέλη
χής Έθνικής Νεολαίας, άξιωμαχι |
κοϊ, ύπαξιωματιχοί, φαλαγγΐχαι ι
καί σχαπανεΐς, πόλεως χαί προ*!
στείιον, δπως προσέλθωσι έν στο|
λ^ είς γενικήν συγκίνχρωσιν χήν]
προσέχη Παρασκευήν 4ην τρέχον
τος μηνός είς χά γροκριΐα χής £
Ο Ν. χαί «ερΐ ώραν 7.30' π μ.
ακριβώς.
(Έκ τής Περιφερείας; Διοική
σεως).
—Δωρεαι.
Ό κ. Βιτζέντζος Κορμίο μηχ«
νικος άπέατίΐλβν έχ Βραχασιου
οΐτου ευρίσκεται δι' .εργασίαν τού
δραχ. 200 είς τό «"Ασυλον της Γβ
ρόντισσας» άντί στεφάνου εί; τόν
νεκρόν τοΰ Ιωσήφ Κόρπη. Ή χ.
Ελένη Εύθ. Καστρινογιάννη αίς
μνήμην Ίωσήρ Κόρπη αιτεστβιλβ
δρ. 400 Έκίση; ή Δνίς Μαρία Γ.
Παπαδάκη απέστειλε δραχ, 300
εί; μνήμην τοΰ ΐδίου
—Ή οίκογένβια Χρήστβυ 5υ
λουρη προσέφερβν πλούσιον χαί
εκλεκτόν φαγητόν μβτά φρβύτων
άρτου καί οίνου εί; τό «Άσυ
λον τής Γβρόντισβας» δι' έννβά
μηνον μνημόσυνον τού πρβσφΐ
λοΰς των πατρός.
Ό Μορφωτικός Σύλλογος Γυ
ναιχών εΰχαριστβΐ θϊρμώς τούς
δωρητάς.
—Αί ύιτοχρεώσεις των συμ-
βολαιογράφων.
Τό υπουργείον τής Λικαιοαυ
νης άπηύθυνβν εγκύκλιον πρός
τούς αυμβολαιογράφους τοΰ κρά
τους διά της οποίας συνιστά δπως
έπικολλοΰν έγκα(ρω; επί τ*ων συν
τασσομένων παρ' αυτών πράξίων
τα άναλογοΰντα έναημα τοϋ Τα
μβίου συντάξεως νομικων. Πασά
τυχόν παράλειψις θά έχη ώ; συνβ
πειαν την αυστηράν εφαρμογήν
των διατάξεων τοΰ βχβτιχοΰ νό
μου. Όμοία έγχΰχλιο; απεστάλη
χαί πρός απάσας τάς δικαστιχάς
αρχάς τοΰ κράτους,
Εθνικόν Λαχεΐον
Πρακτορείον Ηρακλείου
Ή ανανέωσις των γραμμα-
τΐων διά την 4ην κλήρωσιν
ήρχισεν καί λήγει την 4ην
Αύγούστου. Πσρακαλοθνται
οί κ. κ. συνδρομηταί νά
σπεύσουν νά άνανεώσουν
ταθτα έντός τής προθε-
σμίας διότι πέραν ταύτης ου¬
δεμίαν υποχρέωσιν φέρει τό
Πρακτορείον.
(Έκ τοθ ΠρακτορεΙου)
νν/
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χαμαριέρα παρά
καλλίατη οίκογενε(ί)ΐ έν Αθήναις.
ληοοφορΕαι παρά χφ φαρμαχείφ
κ. Μαχζαπεχάκη.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ _=£
θά βρΐίτΐ 6λα τα νέα μοντέλα σκελετών.
• Παρελάβσμε μηχανήμβτα διά κατεργασίαν κρυστάλλων.
ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας·
Τιμαί ΔοΙ
Ιδού τό δίλημμα: νά καπνίζω τί νά μή καπνίζω;
Την απάντησιν
εδωσε
Τα οιγαρέττο τού μέλλοντος.
—Νέα επίσκεψις φυσιβλατρθν
έκ θεσσαλονίκης.
Κατά πληροφορίας πρός την
Τοπικήν Επιτροπήν Τουρισμού
έ "θμιλος Φυβιολατρων ©ϊσσοιλο
νίκης διοργαχώνει δύο έκδρομάς
έν Κρήτη διαρκβίας ά πό 12-30
Αΰγούστου χαραχτηριζομένας είς
ορειβατικήν χαί τουριστικήν. ΟΙ
άποτβλοδντϊς την βρβιβχτικήν ό
μάδα θά έπιΐχεφθοΰν τόν νομόν
Ηρακλείου άπό 22 μέχρις 26 τού
όποίου β» πβριέλθβυν τού; αρχαί
ο>ογιχβΰς χώρουςχαΐ τα χυριώτε
ρα γρβφΐχά ,τοπεϊα 'Η ετέρα ό
μάς, ή τουριστιχή θά φθάση αίς
"Ηράκλβιον μέσω Ρεθύμνης την
19 Αΰγουβτου. Θά παραμείνη μέ
χρι της 24 ακολούθως θά μεταβή
εΙς"Αγιον Νικόλαον χαί Σητείαν
οπόθεν έπιστρέφων θά αναχωρήση
μέσω ΉραχλΕίου βί; Πειραια,
—-Διανυκτερεύοντα φαρμα-
κεΐα.
Σήμερον 3ην Λύγούστου θά
διανυκτβρεύσουν τα φαρμαχεΐα
Λάμπρου Κανακάκη καί Έμμ.
Ζαχαριάδη.
—Ή ομάς τοΰ Ηρακλείου
είς τοις εορτάς τή; 4ης Αύ-
γούατου.
Παρά τοΰ Δΐϊυθυντβΰ τοΰ 5ε
νοδοχβίου «Απόλλων» των Άθη
νών χ Κ. Σαχβλλαρίου έλββο
μέν χθέ; τό κάτωθι τηλεγράφημα:
«Όμας Ηρακλειωτισσών χατεν
θουσιασμίνων έκ θαυμασίου άερο
ποίικοΰ ταξϊΐδίου κατέλυσβν 5(
νβδβχεϊον «Απόλλων».
—Τα έπαγγελματικά βιβλιά
ρια.
ΓνωίΤβποιοϋμβν αίς δλα τα μέ
λη τοΰ Συνδέσμβυ τεχνιτων έλαι
οχρωματιστών ότι την 30ήν Ίου
λίου ημέραν Κυριακην συνελθόν
τβ« είς γενικήν συνέλευσιν έκ δευ
τέρου|άπ(φα3ίσαμεν τήνδιανομην
των επαγγελματικήν βιβλιαρίων
Είς τα μϊλη τα οΐκονομικως έν
τάξει μέχρι τέλους τοΰ μηνός Αΰ
γούστου, θέλει δέ απαγορευθή η
ίργασία είς τούς μή έφωδιααμϊ
ν ούς διά τοΰ έπαγγελματικοΰ βι
βλιαρίου, συμφώνως τή σχετικαί
διαταγη τοδ Σ]ατοΰ ΎΛβυργείου
Εργασίας.
Διά τόν Σύνδεαμον, «Πρόεδρο;:
Ί«άν. Γ. Μκ«ρμηβννηε
ν
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Πέμπτης
3 Αύγούστου 1939
ΑΝΙΙΟΡΕΙ ΕΙΣ ΙΙΑΡΙΣΙΟΥΣ
Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Ολ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—Καθ' α τηλεγραφεϊ
ται έκ Λονδίνου αναχωρεί εκείθεν διά
Παρισίους ή αγγλικη έπιτελική έπιτρο
πή ήτις θά
τής Μόσχας
μετάσχη των συνομιλιών
Ή έπιτροπή αυτή μεταβαίνουσα είς
Παρισίους θέλει αναχωρήση ομού με¬
τ» τής γαλλικής έπιτελικής ίπιτροπής είς
Μόσχαν, όπου χαί θά άρχίσαυν ώς γνω
στόν αί συνομιλίαι των επιτελείων Αγ
γλίας, Γαλλίας χαί Ρωσσίας.
ΒΕΒΑΙΑ Η ΣΤΡΑΤΑΝ
ΣΥΜΠ
ΚΑΓ
ΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΙΣΠΛΝΙΑΣ
ΩΝΚΡΑΪΟΝΤΩΥΑΞ0Ν0Σ
Επιδεινούται
ή κατάστασις είς τό Δάντσιγκ.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Αύγούστου (15
ύτιηοεσΐα τής«Άνορθώσεως)»
— Τηλεγραφοθν έκ Λονδίνου
6τι κατά πληροφορίας τοθ
«ΉμερησΙου Τηλεγράψου»,
προσκειμένου στενώς είς ιό
Φόρρείν Όψφις, ή κατάστα¬
σις είς την περιφέρειαν ^τοθ
Δάντσιγκ κατέστη σοβαρωτά
ΐζ ή έ
γ η
τη «Εάν, συνεχΐζει ή
ρΐς, εφαρμοσθή ή άγγελθεϊ
σα απόφασις ελευθέρας εΐσα
γωγή'ς δπλον είς τό Δάντσιγκ
ή κατάστασις θά επιδεινω
θή περισσότερον. Άς ελπί¬
σωμεν πάντως, δτι τό Βε¬
ρολίνον θά έγκαταλε'ψη τάς
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Αύγούστου.—
ΑΙ ποοχθεσιναί δηΧώσεις τοθ
κ. Τσάμπερλαιν σχολιάζον·
ται κσΐ σήμερον υπό τοθ τύ
που. Ό άνταποκριτής τοθ
«Φιγκαρώ» τηλεγραφεϊ έκ
Λονδίνου: «Έχομεν πάντα
λόγον νά πιστεύωμεν 6τι ή
χθεσινή συζήτησις των κυριω
τέρων υπουργόν μετά των με
λών της επιτροπήν επί των
εξωτερικών δέν περιωρίσθη
μόνον είς τόν καταρτισμόν
των ό^ηγιΛν πού θά σταλοθν
είς τούς έν Μόσχα καί Τόκιβ
πρεσβευτάς πρός συνέχισιν
των διπποαγμστεύσεων. Διό·
ούσα σημασία, διά την έξαι
ρετικήν στρατηγικήν θέσιν
της. Ή Γερμανία, είναι προ
φανές, δτι αποβλέπει ν' άπο
κλείση διά τής ΣλοβακΙας την
Πολωνίαν καί νά την άττο
μονώση.
Τα Ρουμανοουγγρικά.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Αύγούστου.
— Κατά πληοοφορίας τοϋ Ρώ
ϋτερ ή κυβέρνησις τής Βου
δαπέστης υπέβαλε πρότασιν
είς την Ρουμανίαν δπως με¬
ταβή μικτή έπιτροή είς τόν τό
πον δπου συνέβησαν προ-
χθές την νύκτα τα αίματη·
ρά έιτεισόδια διά νά έξακρι·
τού; ύτιευθονους των έ
30 Πρωινη
επικινδύνους δοκιμάς προτοθ|τι καθ' τ); στιγμήν συμπλη
είναι πολύ άργό» Καί αί ροθνται τα στρααωτι*ά μέ·
άλλαι έπίσης αγγλικαί έφη τρα είς Δάντσ.γκ, έκ παραλ ^^ ^ _________
μβρίδες έκφράζονται μέ δυσ λήΚου είσέβαλε μέγας αριθ !π6ισοδ1ων αύτών) 6ιά να συ
φορ!αν καί ανησυχίαν διά μός Γερμανων πρατκτορων
την κατάστασιν πού έδημι ' -»-»—-.-..
ουργήθη είς Δάντσιγκ.
είς Σλοβακΐαν είς την δποί |νεχισ9οϋν
αν πρέπει ν' αποδοθή ή δέ· πραγματεύσβις.
κατόπιν αί δια-
Ή Αγγλία
χορηγεΐ δάνειον εις την Κίναν;
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Αύγούστου (15.
ύιτηρεσΐα) — Κατά πληροφο
ρΐας έκ ΛονδΙνου ή Αγγλικη
Κυβέρνησις προτΐθεται νά πά
ΑΘΗΝΑΙ * Αύγούστου (τού άν! Ραχωρήση νέας μεγάλας οί
ταποχριτου μας). — Σημεριναί πλη. Ι κονομικάς πιστώσεις είς την
ροφορίαι έκ' Ρώμης κ«1 Βερολίνου ανα'Κίναν ποός συνέχισιν τοθ ά
φίρονται είς την πραγματοποίησιν μιάς Υώνος. Ή είδησις ένεποίησε
συμπράξεως μεταξύ Ίσπανίας καί κρα βαθείαν εντύπωσιν μαρτυρεΐ
των τού άξονος
δέ δτι ή Αγγλία δέν
Την σύμπραξιν ταύτην τόσον είς ,ό'ται ν'άλλάξη πολιτικήν έν
πολιτικόν όσον καί τό στρατιωτικόν πε·ίτΓΐ "Απω Ανατολή.
διον αί ανωτέρω πληροφορίαι, θεωρούν' ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Αύγούστου,—
- - - ^ Βεβαιοθται διι ό έν Τόκιο Αγ
γλος πρεσβευτής υπέβαλεν εν
τονον διαμαρτυρίαν πρός την
Ίαπωνικήν Κυβέρνησιν διά
βεβαίαν.
τάς
σεις.
άντιαγγλικάς διαδηλώ
Κατ' άλλας είδήσεις έκ Τό
κιο δέν ωρίσθη νέα συνάντη
σ.ς τοθ "Αγγλου πρεσβευτοθ
μετά τοθ κ. Άρΐτα πρός συ
νέχισιν των διαπραγματεύσε
ών πού περιήλθον είς πλήρη
στασιμότητα.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Αύγούστου.—
Πληροφορίαι των εφημερίδων
άναφέρουν δτι κατά την χθε
σινήν συνάντησιν τοθ "Αγ
γλου πρεορΈυτοϋ είς Τόκιο μβ
τα τοϋ ύπουργοθ των Έξωτε
ρικών τής ΊαπωνΙας, ούδεμία
νέα πρόοδος εσημειώθη είς
τάς διεξαγομένας διαπραγμα
τεύσεις.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ2 Αύγούστου.—
Ενώπιον τής Βουλής των
Λορδων θά προβή άπόψϊ είς
μακράς άνακοινώσϊΐς επί των
ΕΝΤΟΪ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΟΡΑΚΗΗ
ΜΕΓΑΛΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣ ΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άν.
ταποχριτού μας).—-Κατα τάς εξ Άγ¬
κυρας πληροφορίας έντός τού μηνός (&ρ
χίζουν είς την Θράκην μεγάλα γυμνά
σία τού τουρκικόν ατρατοΰ. Είς τα γυ
μνάαια ταύτα θάλάβουν μέρος πολλαί' α'ε τό ττρόγρομμα των έορτων αί' άλλαγής χί)ς 4ης Αύγούστου άπό
στρατιωτικαί μονάδες, μηχανοκίνητα τίνες Θά διεξαχθςθν την παραμο τοθ Νομαρχιακώ χαταστήματος
| νήν χαί την ημέραν τής Ιστορικήν ή φαλαγιτίτιοαα δίς Νίνα Κασϊ
ζητημάτων τής "Απω Άνατο
λής καί των μετά τή"·: Ίαπω
νίας διεξαγομένων διαπραγ-
ματεύσβων, 6 ΰπουργός των
Εξωτερικών λόρδος Χάλιφαξ.
Τάς άνακοινώσεις τοθ λόρδου
Χάλιφαξ ενέκρινε τόσυνελθόν
την μεσημβρίαν υπουργικόν
συμβούλιον.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Αύγούστου.—
Οί έν Τόκιο πρεσβευταί Αγ
γλΐας καί Άμβρικής προέβη
σαν είς έντονα διαβήματα
πρός τόν κ. Άρίτα διά τάς έν
Ίαπωνία καί Κίνα άντιαγ
γλικάς καί άντιαμερικανικάς
έκδηλώσεις. Ό κ. Άρίτα έδή
λωσεν δτι θ' απαγορεύση τάς
έκδηλώσεις αύτάς υπό δρους
δμως, πού δέν εγνώσθησαν, ί
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
τοϋ έορτασμοϋ της 4ης Αύγούστου.
Η Έπιτροπή ίπί τοϋ έορχα- «ειαν χών οποίων θά ομιλήση πε.τόν πανηγυρικήν τής ημέρας άπο
. . . . . . ,
σμοθ τής 4ης Αύγούστου κατήρτι ρΐ τής πνΐυματικής σημασίας τή;
ό ό ω έ ί" άλλή ή 4 Αύύ άϊ
ρ μ
μέσα ναί άεροηλάνα.
ΟΗΟΣΣΤΟΛΟΣΚΑΤΕΠΔΕΥΣΕ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΜΝ
ΑΘΗΝΑΙ * Αύγούατου (τού άν-
ταποχριτού μας) — Τηλεγράφημα έκ
τής Ίσταμποΰλ ιναφέρει ότι κατέπλευ¬
σεν έ«εί ή άναμενομένη μοΐρα τού Άγ·
γλικού στόλου τής Μεσογείου.
Ο ι. ΒΛΡΒΛΡΕΣΣΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ
1ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΒΙΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟ!
ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άντ»
ποχριτού μας).— Τό συμβούλιον τής
Τραπέζης τής Ελλάδος έξέλεξεν ώς
Διοικητήν αυτής τόν μέχρι τούδε ύ·
ποδιοικητήν τού 16ρύματος, κ. Βαρ^
βαρέασον.
'Υποδιοιχητής τής Τραπέζης έξελέ
γη ό χ. Άρβανίτης.
(ή η ημρ ή ή φ
ί τρίτης έπετείου τί)ς κρατικάς μας λου
' μεταβολάς. Οΰτω αί έορταί θ'άρχί Αύριον κατα
ΟΙ
των κλασεων των αγυμναστον
ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άντα
πθκριτοΰ μας).—Διά διαταγής τού 'Υ
πουργείου Στρατιωτικών άπελύθησαν
οί έκ των χληθεισών τελευταίως χλάσε
ως των άγυμνάστων βοηθητικοί.
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΠΑΡΕΧϋΡΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού ίντα
ποχριτού μας).— Εδημοσιεύθη είς την
εφημερίδα τής κυβερνήσεως ό άναγκα
στινός νόμος δια τού οποίου τό ηλε¬
κτρικόν εργοστάσιον τής λιμενικήςέηιτρο
«ής 'Ηρακλείου παραχωρείται είς τόν
Δήμον»
άνα
μεταβολάς. ΟΟτω αί έορταί θ'άρχί Αυριον χατά τα ιξημερώματα
σουν άπο τής 9 30' μ. μ. οήιιε ή μ&υοική χοθ Δή^ου περιεοχομέ
ρον μέ την άναπαράστβσιν αρχαί νη τάς δδους τής πόλεως Τ
ών ίεροτελεσχιών επί τίς ττλατεί χρού:η χό έιοθινόν.Τήν ΙΟην
άς Ελευθερίας "Ο^ιιλοι φαλαγγι νήν Βα χελεοθη' δοξολογία είς τ4ν
χισοών χανηφίρων μέ άρχα'ιχάς μητροπολιτικόν ναόν τού Άγίου
στολά; θά συμδολΐζουν τάς τρείς Μην2 χοροστατοθντος τού Σεβασμι
εποχάς τής ελληνικάς άχμής ή ωτάτου Μηιροπολίτου Κρήτης χ.
τοι την αρχαίαν ελληνικήν ίηο Τιμοθίου, την οποίαν θά ίπαχολου
χήν, τόν μεσαιωνιχόν μας Έλλη θήση παρέλασις τής ίθνιχής Όρ
ν.σμόν χαί την Έλλάδα τής 4ης ι γανώσεως τής νεολαίας, των σω
Αογούστου.
Των χανηφδρων νεανίδων
«ροηγήται δποδοομένη την Έλλά
δα ή φαλαγγίτισσα δίς Πόπη
Φ οράχη, ένδιδυμίνη μΐγαλοτρε
πώς. Αί έορταί τής παραμονής
θά λήξουν μετά την άναπαράστα
σιν συμβολιχων ίεροτελιστιών χαί
δ χορων χατά την διάρ
μαΐείων «.κλπ. πρό τοθ νομαρχια
κΐ.0 χαταστήματος.
Την 6 30 μ.μ. θα χορευθοθν
τοπικοί χοί-οΐ προ τού νομαρχια
κου χαταατήματος. Την 7 ην μ μ.
μιτά την ανάχρουσιν τοθ Ομνου
■>ής 4ης Αύγούστου, ό Διευθυντάς
τοθ Αυχείου «Κοραής» χ. Έμμα
νουήλ Πετράκης, θά ίκφωνήαη
εξώστου τε Ο νομαρχιαχοθ Κα-
χασχήμαχος. Ό λόγος θά μεχχδο-
θή χαι διά μεγαφώνου. Μετά την
έχφώνησιν χ θ λόγου χαί έν ώ ή
φιλαρμονιχή χοθ Δήμου θ' άν»
χρούη ίνθουαιώϊη έμβϊτήρι*, ά
πδ τό δψωμα «Β'.γλο», τΐαρά την
πλατείαν Έλιυθϊ^ίος, θά χαοθν
πυροτεχνήμττα. ΚατΑ τάς 10
χαί .'50', μετά τό δείπνον, είς χον
παλαιόν χαί χον νέον λιμένα θά
λάβη χώραν ένετιχή έίρτή. Μί·
σα άπό τάς φωταγωγημένας λέμ
6ους χορωδΈα ωργανωμένη άπό
/ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΤΡΑ ΑΜΥΝΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΜλΧΟΥ ΠΑΗΒΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΡΛΕΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έχ
Λονδίνου ότι καθ» όλην την ^ * Αγγλίαν
λαμβάνονται διαρκώς μέτρα αμύνης.
Διά των συνεχών τούτων μέτρων επι·
ζητείται κυρίως ή προστασία τού άμά-
χου πληθυβμού είς όλην την χώραν καί
ή έν γένει οργάνωσις τής αμύνης άπέ-
ναντι παντός ένδεχομένου. Πλείσται έκ
των δημοσίων ύπηρεσιών έχουν διατε·
θή πρός συμπλήρωσιν τό ταχύτερον των
έμφανιζομένων" κατα τόπους άναγκών.
Παραλλήλως έργάζονται έντατςκώς αί
στρατιωτ(.καί όργανώσεις.
ΤΒ ΡΑΪΧ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ
ΜΕΟΟΔΙΚΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗ! ΙΠΙΙΡΡΟΦΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΑΑΝΤΣΙΤΚ
ΑΘΗΝ %.Ι 2 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—Κατα τα έκ^Παρι-
σίων τηλεγραφήματα αί γαλλικαί έφημε
ρίδες άνακεφαλα,ιώνουσαι τα έν Δάν¬
τσιγκ τελευταία γεγονότα, τονίζουν ότι
τό Ράϊχ έφαρμόζει μεθοδικώς τό πρό
γραμμα τής απορροφήσεως τού Δάν
τβιγκ.
ΝΕΑ ΜΕΓΑΑΗ ΑΕΡΟΜΑΧΙλ
ΡΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ
ΑΓΝαϊΤΑ ΤΑ ΑΗΒΤΕΑΙΣΜΑΤΑ ΤΗ!
ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τοθ άν
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
τού έξωτερικού ότι έλαβε χώραν είς τα
"Ινπωνομαντζουριανα σύνορα νέα πάλιν
πεισματώδης άερομαχία Ρώσσων καί
Ίαπώνων.
Τό άποτέλεσμα τής άερομαχίας τ*6
της φέρεται άγνωστον μέχρι τής στΐγ·
ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΑΠΕΛΑΣΙΣ
ΙΡΛΑΝΔΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ
._--.. - , Α ΘΗΝΑΙ * Αύγούατου (τού άν
τβν κ. Χουρμούζιον, Η τραγουδη ταποκριτοΰ μας)—Έκ Λονδίνου τηλε
γραφεΐται ότι είς εκτέλεσιν των άποφα
σισθέντων τελευταίως κυβερνητικών μέ-
, α. , £ , ,ΧΡων εναντίον των Ίρλανδώντρομοκρα-
παρακολουθηση τίς εορτάς άπό των, διετάχθη ήδη ή απέλασις Ικϊνού ά-
τόν μεγάλον λιμινοδρχχίονα. Ή ριθμού ύπόπτων Ίρλανδών έξ »Αγγλί·
άνίκρουσις τοθ Ομνου τής 4ης Αί» *5 β*ς Ίρλανδίαν.
ση ελληνικάς χανχάδες. Άπό το
φρούριον Κοθλε, Θά χαοθν έχ νέ
ου πυροχιχνήματα. Τό κοινόν Θά
γούατου άπό
των
χήν φιλαρμονιχήν
σημάνη χό πέρας
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
χ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Την τρωΐαν χθές άνεχώ
ρησε διά την έν Χανίοις £
δράν τού ό ύπουργός Γενικάς
Διοικητής Κρήιης κ, Μπότης
Σφακιανάκης.
ΑΙ &ΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΩΝ ΙΘΗΝΟΝ
Ή ομάς των Δεσποινίδιον
ήτις μετέβη προχθές άεροπο
ρικώς είς Αθήνας ίνα άντι
προσωπβύση την πόλιν μας
είς τάς εορτάς τής 4ης Αύ¬
γούστου, απέστειλε χθές τη
λεγράφημσ πρός τόν κ. Δή¬
μαρχον δτι αφιχθη είς Άθή
νας υπό τάς αίσιωτέρας συν
θήκας. ΑΙ δεσποινίδες έκφρά
ζουν τόν ενθουσιασμόν των
διά τό θαυμάσιον άεροπορι
κόν ταξΐδιον καί εύχαριστοθν
τόν κ. Δήμαρχον πού εΤχε
την ίμπνευσιν καί την ττρω
τοβουλίαν τής μεταβάσεώς
των είς Αθήνας διά τοθ ά
εροπλάνου τής 'Ελληνικής Έ
ταιρίας 'ΕναβρΙων Συγκοινω
νι'δν.
ΑΝΑΚΟΙΝ&Σ1Σ
. . τάς εφημερίδας
βωσιν», (("Ιόη», «Κρητιχα Νβ«».
Ένταίβα
Κύριβ Διεοβυντ*,
Παρακαλώ δημοσιεύσατε
την κάτωθι διόψρ.υσιν σταλεΐ
σαν πρός την έφημερ'δ ι «Δρά
σιν» είς ανασκευήν δηαοσιεύ
ματός της, καθόλα άνυποστά
τού καί άνακρ βοθς.
Πρός τόν κ Διευθυντήν της
ενταύθα εκδιδομένης εφημερίδος
Α «Δράσις».
Δυνάμει τοθ περΐ χύπου
Νόμου διοψεύσατε είς τό αύ
ριανόν σας φύλλον είς τή;
αυτήν στήλην καί μέ χά αύτά
στοιχεΐα ώς άνακριβή
την είς τα χθεσινόν
φύλλον τής εφημερίδος σας
Δράσις», άναγοσφεΐσαν εΤ
δησιν ηερί δή9εν άναφλέξεως
ίτΐισυμβάση', είς άε ιοτιλάνον
τής ήμβτέρας Έταιρίας έν τφ
ΆεροΒρομΙ^) Τατοΐου. Σας
πληίοφοροθμεν Λτι ούδεμία
ανάφλεξις ο6τε κάν έναρξις ά
ναφλέξβως συνέβη ή είναι δυ
νατόν νά συμβί) ιίςτούς κινη
τήρας άβροπλάνου. "Αλλω
ότε τυγχάνει γνωστόν δ·
Ι τι ανάφλεξις είς άερο-
Ισχάφη δέν είναι δυνατόν
νά λάβη χώραν ειμή μόνον
κατόπιν βιαίας προσκρούσβ
ως επί στερεοθ σώματος καί
τότε πάλιν ύφ* ωρισμένας
προυττοθέσεις.
Θλιβερόν πάντως είνε δτι
άβασανίστως ανεγράφη είς
την εφημερίδι σας τοιαύτη ά·
νακρΐβεια στρεφομένη κατ' αύ
τής της Ελληνικάς Πολιτικάς
Άεροπορίας, είς την όποιαν
ουδέν ουδέποτε συνέβη ουδέ
τό παραμικρόν άτύχημα καί
είς την οποίαν δικαΐως τό Έ
θνος σΐηοΐζβι τάς καλυτέρας
ελπίδας διά τό μέλλον.
Ό Διευθυντής τοθ '&?ρο
σταθμοθ Ε.Ε.Ε Σ. Ηρακλείου
Μιχαήλ Κος«{>*κης
Εγκρΐνεται
Ό Εισαγγελεύς Ηρακλείου
Δ. Β&ΛΛ1ΝΗ&
ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ * Αύγούστου (τού 4ν-
ταποκριτού μας)— Τηλεγραφοΰν έξ
ΙερουσαλήΛ ότι εσημειώθησαν έκεΐ νέ¬
αι αιματηραί συμπλοκαί. Ύπάρνουν
1 1 'Άραβες νεκροί.
ΗΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΥΜΝ Α ΣΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ * Αύγούστου (τού 4ντ*
ποκριτοΰ · μας)—Πληροφορίαι έκ Ρώ
•Λης άναφέρουν ότι άρχίζουν σήμερον
τα μεγάλα γυμνάβι* τού Ιταλικού βτρ*
τοϋ είς την κοιλάδα τού Πάδου.
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ! ΤΟΥ «ΡΙΣΟΡΣ»
Χθές ό κυβΕρνήτης τοθ όρ
μοθντος είς τόν λιμένα μας
άγγλικοθ πολβμικοθ «Ρισιρς»
εξήλθεν είς την πόλιν καί έ
πεσκέφθη τάς αρχάς.
ΑΙΘΕΗΕ1Ϊ0Β4ΡΟΪ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΐ ΦΡΟΫΗΤ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν πρός
τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι ό κα·
θηγητής Φρόΰντ όνομαστός ώς γνωστόν
έκ τής θεωρίας τού περΐ ψυχαναλύσεωβ
ασθενει σοβαρώς.
Ι
ί
Συμπ>
άπό τής
μεταβολή
είς άκρ€
ται μέ χ
πέτειος αί
Εάν ι
ραν, σϊρι
ρελθόν, θ
προαυγου
αημερινή.
τερα δι;
-4 ην Αύ·
Πρό τ
ή χώρα
σπαραγμό
α
γ
Τό ?
τιστον, ά
μ.ενον εί«
παντοίνς
ώς σκιά.
Τα π-
χον παρ»;
ΚαΙ
Μέγεθος Γραμματοσειράς