97616 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5231

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/8/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
ετησία λίραι 8
έξάμηνος ϊ
Άμερικής
ίτησία δολ. 15
ίξά μηνός > 8
Τιμή
κ'ατά φύλλον
Δραχ. 3
ΤΡΙΤ1
1
ΑΥΓΟΥΣΤΩΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ,
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ -"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί«0Ν
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5231
ΤΗΕΥ8ΥΜ0Σ ΣΪΙΤΗΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ
Παγκόσμιον ρεπορτάζ
Όσον πλησιάζει ή 4η Αύ-
γούστου, επί τοσούτον έντεί·
νονται αί προετοιμασίαι διά
νά πανηγυρισθή μεγαλβπρε-
χορδν χ«1 των λκμπαδηφο.
ριδν, ώστε νά δώση τον τό
νόν, τόν χαρακτήρα καί την
. . -κ., - ,- 'οφραιγϊδα είς τον πανηνυ-
ίΐέστερον ή ήμέρα αυτή. ρισμόν, ό λαβς. Καί θ* είνε
Παντοϋ, είς ίλην,τήν Έλλά πράγματι παλλα"ίΗβς έ έορ-
δα, ιΐς όλας τας πόλεις καί τασμός. ©ά είνε γενικός ό
τα χωρία καί είς τόν τελευ- | συναγερμός την ημέραν αύ
ταΐον συνοικισμόν καί είς την καί βδώ είς την πόλιν
τό πλέον άχραΐον καί απβ-
μερον σημείον, Δήμοι, Κβι
νότητες, όργανώσεΐς, συνε-
ταιρισμοί, όργανιομο(, δημο¬
σίου δικαίου, ίδρύματα καί
πολίται, παρασκευάζβνται
διά τόν έορτασμόν τής τρί-
της έπετ&ίου τής κρατικής
μ&ταβολής. Ουδέποτε αλλο
τε παρετηρήθη παρόμοιον
φαινόμενον είς την χώραν.
Καί είς την γενικήν αυτήν
κινητοποίησιν δέν ύστερεϊ ή
πόλις μας. "Ηδη άπό ημε¬
ρών ήρχισαν αί προετοιμα¬
σίαι. Καί εφ' όσον πλησιά-
ζ«ι ή 4η Αύ/ουστου, ίντεί-
νονται, γενΐΛεύονται, συμ-
πληροΰνται. Τα καταστήμα-
τα διακοομοΰν τάς προθή¬
κας των με είκόνας τού Βα¬
σιλέως καί τοΰ Ιωάννου Με
ταξά καί μ έ τα
4ης Αύγούστου
οήματα τής
Ήλεκτριχά
*όξα τοποθβτοϋνται είς όλας
τας κεντρικάς όδούς καί τα
Δημοσία καταστήματι, δια
νά φωταγωγηθή ή πόλις κα·
τα τό έορταστικόν τριήμε¬
ρον. Φωτειναί επιγραφαί
καί φωτεινά συνθήματα τβ-
ποθετβϋνται είς τα έμφανή
μέρη καί πυροτεχνήματα καί
βεγγάλαι τοποθετβΰνται διά
ν'άναφθοΰν,τήν νύκτα τής
4ης Αύγβύστβυ. Επί πλέον
δέ συντονίζβνται αί προβπά
θειαι διά την καλυτέραν ορ¬
γάνωσιν τού δημοσίου έβρ-
τασμοΰ, διά την εύρυτέραν
συμμετοχήν λαϊκών τάξεων,
διά την κατάατρωσιν τοϋ
προγράμμκτβς των λαϊχών
διά τού φακοο
μ«ς ίπως καί παντβύ Τό Ή
ράχλειον. θά κατβκλυοθή
την ερχομένην Παρασκευ¬
ήν άπό κόσμον. Οί δρόμοι
καί αί πλατείαι τού θχ πλημ
μυρίαουν άπό άνθρώπους των
συνβικιών, τδν πρββστείων,
των χωρίων, άπό εργάτας
καί επαγγελματιαι καί βιβ-
τέχνας καί ύιταλλήλουί, άπό
αγρότας, «πό άστούς καί κα
τοίκου; τής ύπαίθρου. Καί θά
δονηθή ά πό τόν παλμόν καϊ
τόν ρυθμόν τοΰ πανηγυρι¬
σμόν. ©* σκιασθή υπό τό
δάοβς των χυχνολεύκων πού
θά ύψωθβΰν παντοΰ είς ό¬
λας τος ίίκίας καί τα κ«τα
στήματα καί θά δβνηθή άπό
λόγου; καί ζητω«ραυγάς.
Την ημέραν αυτήν, ηνω¬
μένος, συμφιλιωμένβς ό λα¬
ς 9ά έορτάση. ©ά δείξη «τι
έλησμβνησε τό παρελθόν, μέ
τάς χακΐατς τού, με τα μί-
ση τού, με τάς άθλιότητάς
τού Καί θά εκδηλώση την
απόφασιν τού νά βαδίση ά-
δελφωμένος πρός μίαν καλυ
τέραν αυριον. Θά διαδηλώση
την πίστιν καί την άφοσίω-
σίν τού πρός τα «ίώνια ίδεώ
δή τοδ Ιθνους χαί την προ-
σήλωσίν τού είς τάς άθανά-
τους παραδόσεις τής φυλής.
Καί, ήαυχο;, άπερίσπαστος,
άνεπηρέαστος κατόπιν θά ε¬
πιδοθή καί πάλιν είς τα κίρη
νικά Ιργά τβυ καί θά συνε
χίση την προσπάθειαν τής
είρηνικής δημιουργίας, τής
περισυλλογήν καί τής άναπλά
σεως.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ .
ΤΗΣ Τ ΟΤΙ Ι ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΣ
Αί άπάψεις τού Έμπορικοϋ
καί Βιομηχανικοϋ 'Επιμελητηρίου.
ιναι τ' άγροτιχά προϊίντα, άγορα
. Ιζόμενα είς τιμάς δποδεεατίρας
των ώ/ χαταβάλλουσιν αί κενχρι
χαί άγοραί.
ι»* »ι««υ(, ,^^ μ.ΚΙΛ.,, ». Δέ* δύναται τις, χαί πόρρωθεν
ληρωμήν άνΐιτίμων αγοραοθέν,2"10- νά μην έπιχροτήοη χα'διά
-ών οίχείων νομοτΊετηματων θεσπι
ιθέντα εύιργεχικά δπέ^ των άγρο
τιχών τάξεων μέτρα, χαί τό χά
θιερωϋέν επί τϋν αυγχοινωνιών
Δ1.
ώς πρός μέν τοΰ;
τας, παρατηρούμεν, δτ μέρος των
πα&ά τούτω* είαχομιαθεια&ν προ
ά
Γαλλία-Άμεριχή.—Πρό ήμίρδν εγένοντο εΐο τό ΠαρΙσι μετά
ης έτΐισημότητος τα έγκαίνισ τού μνημείου των πεσόντων Άμε
ρικανών τού ΕύρωπσΤκοΰ πολέμου είς τό νεκροταφείον τοθ Νεϊγύ.
ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΑΤΥΧΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΟΙ
Κάποιο γλέντι Κυριακάς είς τα
περΐχωρα είχε ίυσάρεατον τέλος.
Συνεξέδραμον δυό—τρείς οικογέ¬
νειαι μ«τά των σχετικών προσκε
κολλημένων. Παρά την άνομοιογέ
νειαν έν τούτοις αύιήν ή όμό
νοια ήτο υποίειγματική. ζ*υστυ
χως κϊποιος άπό τοΰς ουμμετέ
χοντας «οΐκογΐνειαχούς φίλους»
είχε παραπιτ). Καί ένφ τό γλέν
τι διέδη αίσίως τό ταχκΐρ κέφι,
έπενέβη δ άστεϊσμός τού—αστεϊ
σμός όπωσδήποτε βαρύΐερος τοθ
έπιτρεπομένου διά τεύς εύιυχουμέ
νους ουζύγους. Άποτέλεσμα ή:ο
ή ιταρ' ολίγον αίματοχυαία Έδίη
σε νά έπίμβ/ΐιν οί ψυχραιμότεροι
διά νά διαλυθή τό γλέντι χωρΐς
τραγικώ:ερα, ευτυχ&ς, έιτακό
λουθα.
Τό έκδρομικόν πνεθμα μπορεΐ
νά είνε καλόν καί άγιον. Ώστόσν
φαίνεται αδύνατον νά χωρισθή άπό
τα πατροπαράδοτα. Τό ηροχ(ίι3.
νόν χρονικόν, δπιβς τό άφηγήθη ό
παρατυχών άξιίπιστος, είνε οχετ'.
χίος άπό τα χαρακτηρ.ατιχώΐερα:
Ή φυλή μας είς σπανίας περιστά
οεις λησμονεϊ τόν πόλεμον. Ή
χοινωνιχή ειρήνη είνε τίς περισσό
τερες φορες ζήτημα τύπων. Ά
πό τό πνεθμα άλλως τε τοθ έχδρο
μισμοθ ϊέν λείπου» οί ..πνευματώ
ϊεις. Καί αύτοι οί τελιυχαΐοι
είναι ή δυναμίτις. Οί ^Έλληνες
είνε αδύνατον νά ίννοήσουν 8τι
ή άνάγη ιί)ς ψϋχαγωγίας επι
βαλλει χάπως χαί την άνάγκη
τής έλευθεροοτομίας.
Είς χά παλαιίτερα «πΐχ-νΐχ»
«ου μετίοχον μεταξύ των άλλων
Χαί «δ Νώντας ΐϊ]ςμαμμί)ς όμοθ
μετά τοθ χουμπάρου χης ή Ι0ο
Στεφίχου τνθ άντάμη», χ« ί
λουθα ήσαν έχ των προτέρων
διαγεγραμμένα. Γι' αΰτό έφρόντι
ζαν οί ουνδιαβχεδάζοντες νά ΐτρο
μηθευθοθν γιά χαλό χαί γιά χά
χό άλλος χάμοτ, άλλος πιστόλι
Μεταξύ τής άνταλλαγής δύί χ
φτέδων χαί ένω άχομπάνιαρε ο
μπεμόλ ή αίιονία χλωμή Φ;φή μέ
την χιθάραν, ήτο άναντίρρητοϊ
δτι χάποιος θά ιταρενέβχινεν. Τό
Λρπαμα ήτ« τόχε αναπόφευκτον
Ή παρία έχιοίίζετο είς δύο
βιρ«τοπιδ« %χ εξήρχετο κατ' άρ
χήν γενναΐο ρημαδιό χαί υατερα
πανιχός. Την επαύριον αί έφη
μΐρίδες περιέγραφχν χό δρ&μα,
βεβαία δχι είς την στήλην τής
χοσμιχής κινήσεως.
—Τα πράγματα δμως τώρα
είναι διαφορετικώχερα.Όπως βλέ
πή; δπάρχουν &ί ψύχραιμοι—
ψύχραμο; είνε χαί δ πολιτισμός
σήμερον—χαί ή τελευταία αυτή
διαφηαιστιχή νδχα τοθ λαϊκοθ
πίκ νικ, ή χειρότερη *5ηλα5ή,
λείπει άπό τό έπιχώριον ρεπορτάζ
Ή παρπήοησΐί εΐχε τόν τόπον
:ης. Ό χόσμος αντελήφθη δτι εί
>ε χαί γενικώτερα επικίνδυνον
'ά έττεμβαίνη είς τόν χαυγαν δ
χωροφύλαξ. Οί άίτεϊσμοΐ χοθ
πρώτου τυχόντος είνε πρέπον νά
τιμωροθντχι επί τόπου ή.νά συγ
χωρ:θνχαι χωρίς ευρυτέρας άπη
χήσεις. "Αν φθάσουν Ιως χό ά
στυνομιχόν τμήμιι δπάρχει πι
θανότης νά διχαιολογήσουν χαί
διά τόν έκδρομισμόν μεριχά πράγ
ματα Ιξω άπό τούς χεφαλαΐώ
δεις σοπού; τού. Έν πάση ηε
ριπτώσει τό ϊυιτύχημα εΙ*ε δι.
ή ευθιξία διατηρεΐται χαΐ
τα Κυριακάιικα γλεντάχια
παύουν νά ϊχουν άκόμη
πλέον άχυχεΐς έπιλόγους.
δτι
δέν
Κρητικά ήμερονύκτια ·
ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΛΕΣΣΑ
ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΙΟΝ
Βγήτε στόν κόμπο κσΐ τα
χωρία τοθ ΜαλεβυζιοΟ. Είνε
χαρά των ματιών καί πανηγύ·
ρι των αΐσθήσεων μιά δια-
δρομή σ' ούτό τόν τόιτο πού
ή ε Ο νοια τής φύσεως καί 6 μό
χθος των άνβρώπων μετέβα-
λαν σ' άπέρσντο παράδεισο
πλούτου καί ώμορφιας. Τόν
διασχίσαμε τόν κάμπο σύτό
δύο χωρίων καί άναπαύονται
μετά τό μόχθο τής εβδομάδος.
Καί στΐς αύλές δπου άνθεΐ
ή γαρεφαλιά καί ό βασιλικός
οί νέες κοπέλες ώραΐα λου
λοίδ α τοθ άγροΟ κάθονται σέ
όμίλους καί συζητοθν ή συγυ
ρΐζουν. Ή ί(όνα τής άγροτι
ζ ' δ
ώς τα Καλέσσα. Τόν εΐδαμϋρίσκεται μπροστά μας. Άλλά
* *
Μεταξυ των ύπαιθρίων χαυγά
δών τοθ τότε χαί τοθ σήμερον !
νας ανεκάλυψε διαφοράς. Οί πά
λαιότεροι ή*χν λέγει είλιχρινέ
ατεροι άπό τού; οημερινούς. Τούς
διέκρινε χάποιο γνήοιο ήθογρα
φιχό χρωμα, ώΐτε νά διχαιολο
γοθν μέν ,τήν αιωνίαν, «παρεξήγη
σιν» πού περιέγραψεν οαρχαοτι
κώς δ Μητίάκης, νά μην στε
ροθνται δμως χαί τής χάριτος
ή τής άθωό.ητος (τΐού εΐχαν
κατά βάθίζ) "Αν έξεπυρσοκρότι:
ή διμούτσου η ή άπήστραητεν ή
άμφίσΐομος ήΐο άλλο ζήτημχ.
"Ιιω; νά δπάρχουν χαί αί διαφο
ραΐ αυταί άφοθ .σήμερον δ χό
σμος θέλει νά ουμβιβαζη τα πά
ληα μέ τα χαινούργια καί νά
Ιξάγη ίνα μέσον δρον χοινωνι
χότητος! Ώστόσο ή χαρά τοθ 6
πα(θρου πρέπει νά χωρισθή
δπως χαί άν Ιχη τό πράγμα
άπό τεύ; έπιλίγους Γχύιούί· "Αν
ίέν δολοφονίαι χανείς έκεΤ, δο
λοφονείται πρώτα πρώτα ή Χ*
ρί αυτή, ώς χοινωνιχός χ«1 έκ
Κθλΐΐΐβ.ιχός βχοπίς.
ΑΧΜ
σ" δλη την έκτασι καί τή γοη
τΕΐα τού Τόν άγκαλιάσαμε
μέ τό μάτι καί κλεΐσαμε στήν
ψαχήν μας την είκόνα τού Έ
να άπέραντο τελάρρ δπου ι
χει φιλοτεχνηθή δ ωραιοτέρας
φυσικός πΐνακας. Έδω τα δα
ση των έλαιων μ* χά άσήμια
τοθ καρποθ. Έκεΐ τα πράσινα
βελοθδα των άμπελιών μέ τα
χρυσα σταφύλισ πού λάμπουν
στό συσήλισμα. Έδώ ή βα-
θύσκιες ρεμμαηές μέ τα περι
βόλια' έκεΐ τα άσπρα σττΐτια
των χωρίων, πού φαίνονται
ώσάν μαργαριτάρια σέ πράσι
νο μανδύα κεντημένα: Γάζι,
Καβροχωρι, Καλέσσσ, Βοθτες,
Σταυράκια, Άγιος Μύρων,
Κρουσωνας, Άθανάτοι, Γιοφυ
ράκισ. Κι' δλα μαζί πλαισιω
μενά άπό τούς τιτανκούς δγ-
κους τοθ Ψηλορείτη, άπό τίς
άιταλές γραμμές τοθ βυθισμέ
νού στόν αίώνιο ΰπνο τού Π
οώχτσ, κι' άπό την θάλασσα
την πλατειά πού λούει μέ τό
κθμά της την πόλι τοθ Ήρα
κλεΐου στό μέσο τής οποίας
ΰψώνονται ώσάν δέησις καί
δοξολογία τα κωδωνοστάσια
καί ό τροθλλος τοθ'ΑγΙου Μη
ν& Καί είνε τα χωρία αύτά
τόσο πολιτισμένα δσο είνε
καί πλούσισ. Πβριερχόμαστε
τα Καλέσσα, τα Επάνω καί
τα Κάτω 'Ωραΐα σπίτια, με
γάλα καταστήματα, έξαΐρετα
κέντρα μέ ραοιόφωνα. Οί δρό
μοί όλοκάθαροι, δλα είς την
εντέλβισ, χάρις είς την καλήν
ϋδρευσικσΐ τό θαυμάσιο ού
στημα άποχετεύσεως. Γιατί
μή σβς φανή ιταράξενο, όν
τό Ήράκλειο δέν κατώρθωσεν
άκόμη ν' αποκτήση δίκτυον ύ
πονόμων, τα Καλέσσα έν τού
τοις έχουν άπό πολλοθ δΐκτυ
όν άποχετεύσεως. Οί &θρω·
ποι δλοι πρόσχαροι, πολιτισμέ
νοι, είνε συγκβντρωμένοι τώ¬
ρα λόγω της Κυριακάς στά
κίντρα καί τίς πλατβΤβς ·Α"
τό πνεθμα τής προόδου τό
βλέπομεν ένσαρκωμένο στήν
θελτικώτερη πραγματικότης
ίξω είς τούς άγρούς. Ου τε έ
κης ζωής σ' δλη
ρότητα καί τή
της την πλη
ζωντάνια εύ
να βήμα
δέν Ιχει μεΐνει
άκαλλιέργητο έδώ. Όα 6
χούν άνασκαφή καί γονιμο-
ποιηθή μέ τόν ανθρώπινον [
6ρώτσ. Κσΐ ή γή άποδίδε·
πλούσιους τούς κσρηούς της.
Ό χόμπος των Καλεσσών
ύπολογίζβται δα παράγει περΐ
που εί/ έκατομμύριον οκάδες
σουλτανΐνας. Παράγει καί &
φθονα κρασιά καί ελαια κι'
έπιτρατιέζια σταφύλια καί τα
χτάδες. Έχει δαως καί τούς
καλύτερους κτηματΐας καί *αλ
λιεργητάς. Οί Γαβριλ.άκη5ες,
οί Βασιλάκη5ες, οί Πετράκη
δες, οί Κοσμαδάκηδες, οί Κα
σιμάχηδες, οί Μακράκηδες, οί
Άλμπαντάκηδες καί χόσοι άλ
λοι εχοον δώσει την ψυχή καί
τή σκέψι καί την δύναμί των
δλη γιά νά δημιουργήσουν τίς
ώραιότερες καλλιέργειες τοθ
νομοθ. Καί είναι χαρά θεοθ
τ' άμπέλια καί οί εληές των.
Ό άπέραντος αμπελώνας
τοθ κ. Αλεξ. Γσβριλάκη μδς
δΐδϊΐ τό μέτρο τής δηαιουργι
κότητος καί τοθ πλούτου τοθ
τόπου αύτοθ. Καί συγχρόνως
μας παρέχει τό δραμα τοθ
θελκτικώτερου δειλινοϋ πού
πυρπολει τα δάση τοθ Ψηλο
ρεΐχη καί στρώνει μενεξέδες
στΐς κορφές τοθ Γιούχτα. Ά
πολαμβάνομε τή γαλήνη τοθ
τοπεΐου πού μοναχά των τζι
τζικιών τα ύστερνά τραγούδια
πού σβύνουν σιγά, σιγά καί
τα σφυρίγματα των σπουργιτι
ών πού τρέχουν καί κουρνιά
ζουν στΐς πυκνόφυλλες εληές,
τσράζουν. Καί δστερα, άπό
την κομψή βιλΐτσα τοθ κ.
Αλεξ. Περάκη, δπου ή φιλοξβ
νΐα των οίκοδεσποτων συνα
γενναιοδωρία
αυτόν τόν τό·
τχό, έχομε την είκόνα ττ)ς πιό
σόδων διετέθη πρός
ποπ'
των παρά τούτων άχινήτων, μονα
ατηριαχών ή χαί ανταλλαξίμων,
μέρος δέ χαί πρός διακανονισμόν
πρός την Άγροτιχήν Τρά
πιζαν χαί Γεωργιχ&ύ; Συ/ε^ι-ρι
σμού; υποχρεώσεων των* δα τάς
πρός έμπόρους δμως οφειλάς των
τάς ρυθαισθείσας διά τοθ Α. Ν.
677)37 ή?ιοφό&ησαν τελείως, ου
τω δι'αύίαι έξοχολουθοθν έκκρε
μοθσαι, χαί ού μόνον τί.υ-ο, άλλ'
έχχρεμιΐ εισέτι χαί ή δ)ΐστιχή
τούτων έχχαθάρισις παρά των Εί
ρηνοδιχων. Μεθ' δ έξυιταχούιται
5τ , ιίς χιΐρας των άγ^οτών, πά
ραμένουν ϊσω; άποθέματα χρημα
τιχά ένφεύγοντα την συναλλΐχχτι
κήν κίνησιν, Ισιος δέ χαί έχ στοι
χειώδους τούτων προνοίας, άφ;0
μετά την μονομερή ρύθμισιν των
υποχρεώσεων των δέν ύπολογίζου
σι πλέον είς την αρωγήν των έμ
ποριχών τάξεων, πρός κάλυψιν
χών άναγκών των, δι' δ χαί πά
ρατείνουσι την πληρωμήν χών
πρός έμπόρους παλαιών αύιών
χρεών. Ακολούθως παραχηροομεν,
δχι περιεστάλησαν αί πρός τα με
γάλα άγοραστιχά χέντρα συχναΐ
έπιχοινωνίαι τή; ύπαίθρου, διότι
αί αγρόται δέν δύνανται πλέον νά
παραχολουθοθν, διά τοθ αύτοθ
φορχηγοθ αύτοχινήτου, χά πρός
πώλησιν είς χά ώ; είρηται χένχρα
μεταφερόμενα προϊόντα χων ένχεθ
θεν περιωρίσθησαν απιστεύτως αί
έπιτόπιοι συναλλαγαί, είς βάρος
μέν τοθ είς χά σημαίνονχα άγο
ραστιχά χέντρα έμπορίου, άλλ' ού
χί χαί έπ' ωφελεία των παραγω
γέων, διότι τ' άναγχαιοθνχα είς
αυτού; έκ των πόλεων ειδή προ
μηθεύονχαι νυν παρ' ομοχωρίων
των μεταπωλητών, είς ασφαλώς
ανωτέρα άντΐτιμα.
Οδτω, ή νέα ρύθμισις των αυγ
κοινωνιών, έξεμαίευσε νέαν έν τί
δπαίθρω κατηγορίαν έμπορευοιιέ
ν ών, την των μεταπωλητών, 6πο
χαταστήσασαν την έν ταίς μέγα
λαις αγοραίς τάξιν^τών έμπόρω
εγχωρίων προΐόντων. διότι άντ
κείμενον τής έμπορίας τούτων εί
έον εκπολιτιστικόν σόστημα ϊν
τε; δμως δπδχρεοι ν' άναζητήσω
μέν τα την οικονομικήν ημών δρα
στηριότητα περιστέλλοντα αΐτια,
έχθέτομεν τ' άνω-έρω, ώ; περιορί
ζοντα τάς επί τόπου συναλλαγάς.
Τα αΐχια χαθτα, άλλως τε, χαρ»
χτηρίζομεν μεταβχτιχά χαί έφή
μερά, πιθχνολογοθντες την ά;σιν
αυτών μετά την οριστικήν χαχτο
ποίησιν τή; πλη&ωμής των άγροτι
χών χρεών χαί μενά την παρά
των άγροχών χατανόησιν .των λό
γων ώ; ένεκεν έθεσπίσθησαν χά
'ία επί τή; συγκοινωνίαν μέτρχ.
Ασφαλέ; δμως άντίρροπον, υπέρ
των νθν δοχιμαζομένων έμποριχών
τάξεων, χαί δή τής των έγχωρί
ών προϊόντων, θ' άπετέλει ή ρύθ
μισις χών χρεών χαί τούτων, έν
μέτρω δικαίω χα.1 έξουίετεροθντι
πάσαν είς βάρος χων άνισόχηχα.
(συνεχίζεχαι)
"Οίαν κατόπιν άπόκό·
πους καί θυσίας καί στε·
ρήσεις φθάσωμεν στήν κο·
ρυφή καί γυρίσετε πΐσω
καί κοιτάξετε τό έργον
σας, τό έργον τό κοινόν
δλων, τότε θά αίσθανθήτε
ύπερηφάνειαν.
*
Αί θυσΙαιτήςΈλλάδος διά
την πολεμικήν παρασκευήν
της είναι τεράστιαι. Υπό
τοιούτους δρους πώς εί¬
ναι δυνατόν νά ύπάρχουν
άνθρωποι οί όποΐοι προσ-
δοκοθν έξωτερικά άτυχή-
ματα μόνον καί μόνον διά
νά πέσπ ή Κυβέρνησις τής
4ης Αύγοόστου; Είναι σάν
νά ευνωνται νά πέση αύ
τή ή Ελλάς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
έξαΐσιας νύχτας. Μ' άσήμια
κατακλύζει τή γή, ή Σελήνη
Σκιές πέφτουν στίς ρεμτιατι
ές. Άπ' τίς στεογιές πνέουν
δροσάτες μυρωμένες αΰρες,
Βαθύ τό πράσινο των άμπβ
λιων. Καί μοναχά τα κυπα
ρίσσια ύψώνουν πού καί πού
τίς λιγερές των σιλουέττες
σάν όβελΐσκοι δόξης καί λον
χΐζουν τό γαιλάζιο τ
Γαλήνη άπόλυτη. Κυττάζω
τούς αμπελώνας σ' αυτή την
γωνίζβται την
τής φύσεως σ
ς μς ή η
ώρα πού ή νύχτα ή γαλάζισ,
όρχήτσι γύρω. Καί έχω πλήρη
την αΤσθησι καί την έξήγησν
γιστΐ οί θρθλοι τοθ Διόνυσου
καί των Βακχίδων είνε συνδε
δεμένοι μέ τό στσφύλι καί τό
κρασΙ. Άλλά ξεχΰνονται τώ
ρα σάν κατσρράκτης πά τρα
γούδια των δεσποινΐδων Φυτά
κη καί Τ. Μαλαγαρδή, Γεωρ
γιάδη καί Δημάκη καί των κυ
ρ(ων Ε. Ξανθάκη, Διακάχη,
Λιανάκη, Γ.Γαβριλάκη,Ε. Μα
λαγαρδή καί διατονίζουν κα
λύτερα καί ζωντανεύουν αύ
την την εΐδυλλιακής ώραιότη
τος είκόνα, πού όλοκλη
ρώνεται κατόπιν στό άρχοντι
κό τοθ κ. Γοβριλάκη.'Εδω, είς
Ενα πλούσιο τραπέζι, λάμπει
καί σπιθΐζει τό ξανθό κρασί
καί σμΐγει ό πνευματώδης
Διόνυσος μέ τόν ξένιο Δία,
οί δύο θεοΐ πού δέν πέθαναν
ποτέ άφοθ λατρεύονται άκό
μα στόν τόπον αύτό,
Ή πόλις.
Καλόν είναι βεβαία νά έπε
κταθ{| ή πόλις καί Εξω των
τειχων διά ν' άπελευθερωθή,
ν' άναπνεύσπ καί ν' άναπτυ
χθή. Δέν πρέπει δμως
V
ά
είς μέγα
ή ύπερβο
λική κατ' έκτασιν ανάπτυξις
ούρανοθ πλωθ{| οπερμ6τρως
λην έκτασιν. Διότι
ή
συνεπάγεται τεραστίας δαπά
νας δα τόν Δήμον χωρΐς νά
έχη βεβαία καί ανάλογον ά
πόδοσιν είς εσοδα. Τό ζήτη¬
μ είναι σοβαρόν. Καί θά πρέ
πει νά μελετηθή άπό δλας
τού τάς πλευράς διά νά λη
φθοθν αί όρθότεραι καί μαλ
λον συμφέρουσαι άποφάσεις.
*♦*
Τα μαθητικά σιισσίτια.
Μ.—
ΠΡΟΣΕΚΩΣ
Ή Χερενάτα
τού Σούμπερτ
Ό θεσμός χών μαθηχιχών
σιτίων, έπεχχαθείς *ατά τό πα¬
ρελθόν ίτος είς δλην χήν χώραν
απέδωκεν έξαιρετιχως εύεργετιχά
άποτελέσματα. Είχεν δμως χαί
πολλάς ελλείψει;,
ή πεΐρα. Καί τάς
ώ; απέδειξεν
έλλείψεις αύ·
χάς έπιδιώχει νά συμπληρώση ή
κυβέρνησις διά νά επιτευχθή ή
καλυτέρα, ή άρχιωτέρα άπό πά
στ,; απόψεως λειχουργία των
αυσσιτίων. Καί θά τό ε¬
πιτύχη ασφαλώς. Πράγματι .δέ έ·
πιβάλλεται οιαδήποτε θυσία, οι¬
αδήποτε προσπαθεία διά χήν σιι·
στηματοιτοίησιν των μαθητιχβν
συσσιτίων. Διότι ή μέριμνα υπέρ
τοθ πχιδιοθ, υπέρ των μαθητων,
υπέρ τής νεότητος γενιχά, αποτε¬
λεί ύψιστον καθήκον άλλά καί
εκδήλωσιν ηολιτιομοθ.
\
ι υ
ΑΠβΡΘΩΙΙΪ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ή _Ι·
ζωφρβνική κωμωδΐα «οί Βασιλείς
των σπόρ» μέ τόν Φερναντέλ,
Την Πέμπτην «ΤρΙα Μοντέρνα
ΚορΙτσια» μέ την Ντιάνα Μτάρ
μττιν.
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
πτην καί Κυριακήν απογευματιναί
ώρα 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον «ή Μυ
στηριώδης κυρΐα». Την Πέμπτην
«Άντίο γισ. ηάντα»,
Δευτέρα—Πέμπτη— Σάββατο—
Κυριακή ωρα 8.10 μ. μ. άκογευ
ματινή.
ΜΙΝΩΑ.— Κυριακή 2 μ. μ. ου
νέχεια επεισοδιακοθ «Σκιά Ά ε
τοθ».
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Προνροτμμ* 1ης Αΰνοώοου.
12.25 Σί)μα—Έθνιχος "Υμνος
—"Γμνος Νεολαίας.
12 30 Ποιχΐλη μουσιχή (5Ε
οχοι).
1330 Χρηματιστήριον— Ειδή
οεις. "Ωρα Άστιροσχοπείου Άθ»ι
νών.
13 45 Έλαφρά μουσιχή (δπδ
χί]ς δρχήστρας Παγώνη Πλεσκάν)
14.10 Είδήσεις — Μετεωρολογι
χον δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
ραιβς—Έθνιχβς "Υμνος— "Υμνος
Νεολαίας.
19.10 Έλληνιχά έμβατήρια δ
πό τής μιχρβς δρχήστρα; τοθ σχαθ
μοθ (δπό την διεύθυνσιν τοθ χ
Βιτάλη).
19 45 Όμιλία δια την Ε.Ο.Ν
(υπο τοθ χ. Κυριακού Καραπάνου)
20 Κρητιχβ χαΐ νησιώτιχα τρα
γούδια,
21 Είδήσεις— Χρηματιστήριον,
Μετεωρολογιχον Δελτίον.
21.15 «Παληα Άθήνα». Επι
θεώρησις τοθ χ. Τ. Μωραϊτΐνη (έ
πιλογή).
22.15 ΝυχτιριναΙ είδήσιις.
22.30 Τραγούδιβ μέ την Μαρ
γαρίτα Πέρα χαί τόν Όίιιοσία
Λάππαν (δίσχοι).
23 Χοβάγιες ΜαλλΙδη.
23.30 Μουσιχή χοροθ (δίσκοι).
23 50 Έλληνιχοί χοροί δπό
τής ΜιχρόΕς Όρχήστρας τοθ σΐαθ
μοθ.
0.20 Τελευταίαι είδήσιΐς.
0.30 Έλαφρβ έλληνιχδ τραγοθ-
δι (Μσκοι)
ΝΤΙΑΝΑ
ΝΤΑΡΜΠΙΝ
Ή μεναλύτερπ χινπματο
γραφΐκή αποκάλυψις, πού μέ
την γλυνειά φωνη της, την
τσαχπινιά της καί τ ήν ώμορ
φΐά της ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ την
καρδια ολου τοθ κόσμον! στό
φίλμ χάρμα:
Μ*ζΐ μέ «ύς
Ρίΰ Μιλλάν
Μπίνι Μπάρνες
ΣκηνοθεσΙα 'Ανρύ Κοοτέρ
Μουσική:Άν. Εομαντίνη.
Την Πέμπτην:
Μεγάλη Εοσμιχή πρε-
μιέρα στοϋ:
ΟΟΪΛΛΙΑΙΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή εξωφρενιχή χωμω.
δία:
Μ1 τβύς
ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
ΡΙΙΜΥ,ΖΥΑΝΗΕΡΙ
ΔΙΑ ΤΟΓΣ ΣΤΑΦ1ΆΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Ένοιχιάζονται δόσ αποθήκαι
χατάλληλοι διά χαλίθια χαΐ χι·
βώτια στκφιιλβν. Πληροφορίαι
Λ ,φ Βθ&γγίλφ 'Αί
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Τής Ίεράς Μονής
ΆγΙου ΓεωργΙου Έπανωσήφη
Νομίμως έκπροσωπουμένης
ύιό τοθ Ήγουμενοσυμβουλίου
συγκειμένου',έκ τοθ ήγουμένου
Άρχιμανδρίτου Τιμοβέου Τσαγ
καράκη καί των συμβούλων
Στεφάνου Μαραγκάκη καί
ΠσρθενΙου Μακράκη κατοΐκων
Ίεράς Μονής Έπανωσήφη.
Κατά
Μιχαήλ Γ. Παπαδάκη, κα
τοίκου Άπεσωκάρι Καινου
ρΐου.
Την 21 ην ΜαρτΙου 1937 έτε
λέσθη νομίμως ενώπιον τοθ
Συμβολσιογράφου Μοιρών
Κωνστ. Τζεϊρανάκη έπαναλη
πτικός έκούσιος πλειστηρια-
σμός των έν τώ υπό χρονολ.
12 ΊανουαρΙου 1937 προγράμ
μστι έκουσΐου πλειστηρισσμοθ
μου, δημοσιευθέντι είς τό ύπ'
αριθ. 490)3841 φύλλον τής έν
Ηρακλείω εκδιδομένης έφημε
ρΐδος «Ίδη», άναφερομένων
κοΐ περιγροφομένων άκινήτων
κτημάτων των κείμενον έν
ταίς περιφερείας των χωρίων
Χουστουλισνών, ΆγΙων Δέκσ,
Μακρών καί Άπεσωκάρι Και
νουρΐου.
Σύμφωνα μέ την ύπ' αριθ.
1883 τής 21ης ΜσρτΙου 1937
έκθεσιν έπαναληπτικοθ έκου
σίου πλεισιηοιασμοθ τοθ εί
ρημένουσυμβολαιογράφου Μοί
ρων Κωνστ. Τζεϊρανάκη, κατε
κυρώθησαν οριστικώς είς τόν
καθ' οδ τό παρόν μου, άνσ
δειχθέντα τελευταίον ύπερθε-
ματιστιΥν, τα έπόμενα άκίνητά
μου, τα έν τώ ρηθέντι υπό
χρονολ. 12—1—1937 προγράμ
μστι έκουσΐου πλειστηρισσμοθ
μου περιγρσφόμενα ύπ' αριθ
θμούς 11, 12, 14, 15, 16, 18,
20, 22 καί 27, περιγραφόμενα
ωσαύτως έν τή ώς άνω εκθέ¬
σει έπαναληπτικοθ έκουσίου
πλειστηρισσμοθ τοθ συμβολαι
ογράφςυ Μοιρών Κ. Τζεϊρανά
κη άντ! συνολικοθ έκπλειστη
ριάσματος διά τα κτήματα ταθ
τα δρχ. 195.900.
Έπειδή κατά την δισκήρυξιν
καί τούς δρους τοθ ρηθέντος
προγράμματος βάσει τοϋ όποΐ
ου εγένετο ό πλειστηριασμός
ούτος, ό καθ' οδ τό παρόν
ώφειλεν κσΐ ύποχρεοθτο δπως
έντός δημέρου άπό τής πρός
αυτόν κοινοποιήσεως προσκλή
σεως προσέλθη καί καταβάλη
πρός εμέ τό ήμιου τοθ τιμήμα
τος των κατακυρωθέντων αΰ
τφ κτημάτων τό δέ έτερον ήαι
ου κατά τούς σΰτούς ώς ά
νω δρους έντός εξαμήνου υπο
γράφων άμα τό σχετικόν πω
λητήριον συμβόλαιον, έν τού
τοις καίπερ, προσεκλήθη νομί
μως δέν εξεπλήρωσε τάς ώς
άνω ύποχρίώσεις τού.
Έπίΐδή δικσιοθμσι κατά
τούς δρους τοθ, μνησθέντος
προγράμματος έκουοίου πλει
στηριασμοθ νά έκθέσω είς ά
ναπλειοτηριοσμόν είς βάρος
καί διά λογαριασμόν τοθ καθ
ςδ τό παρόν ώς τελευταΐου
πλειοδότου μή καταθέσαντος
τό έκπλεισιηρίασμα καί μή
έκτελέσαντας τάς ύπ' ούτοθ
άνσληφθείσσς ύποχρεώσεις
τού, τα κτήματα άτινα κατε
κυρώθησαν οριστικάς είς αΰ
τόν.
Διά ταυτα
Μέ την επιφύλαξιν πάντων
των δικαιωμάτων μου.
Εκτίθημι είς δημόσιον έκού
οίον πλειστηριασμόν είς βά
ρος κοί διά λογαριασμόν τοθ
καθ* ο Ο τό παρόν μου. ώς τε
λευτα'ου ύπερθεματιστοθ, τα
έπόμενα άκΐνητα κτήματό μου
κεΐμενα έν ιή περιψερε'σ. τοθ
χωρίου Άπεσωκάρι ΚαινουρΙ
ου όμωνύμου Κοινότητος καί
ΕίρηνοδικεΙου Μοιρών καί Ύ
ποθηκοφυλακείου Μοιρών ήτοι
1) είς θέσιν «Άμμουδάρες» ά
γρόν 2 στρεμμάτων μέ 14 έ
λαιόδενδρα ουνορ. κτήμασι
Κωνστ. Άνδρουλικάκη, άγω
γφ, ποταμώ καί δρόμφ. 2) Είς
θέσιν την αυτήν αγρόν 3 στρεμ
μάτων μέ 10 ελαιόδενδρα
συνορ. κτήμασιν Δημ. Άκρα
σάκη, δρόμφ, άγωγφ καί πό
ταμώ. 3)ΕΙς,θέσιν «Άσφεντυλι
βς» αγρόν 3 στρεμμάτων συ
νορ. κτήμασιν κληρονόμον Κρι
τολάου Πετράκη, Μιχαήλ Πά
παδάκη, κληρονόμον ΆρτεμΙ
ου Ψαράκη καί καταπότη. 4)
Είς την αυτήν θέσιν αγρόν 4
στρεμμάτων συνορ. κτήμασι
κληρονόμον Κριτολάου Πετρά
κη,Μιχοήλ Παπαδάκη, Χαραλ.
Χασουράκη καί Φανουρίου Δα
σκαλάκη. 5) Είς θέσιν «Στρα
βάδες» άγρός 5 στρεμμάτων
μέ 2 άχλαδέας συνορ. κτήαα-
σιν ΛεωνΙδα Χατζιδάκη, Θεο
δώρου Θεοδωράκη, Γεωργίου
Δασκαλάκη. 6) Είς θέσιν »Τρο
χάλους» αγρόν 6 στρεμμάτων
μέ ουο άπιδέας συνορ.
κτήμασιν άγωγφ κσΐ ηρο
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ώραΐοι θερινοΐ νεωτερισμοι.
Κουστούμια της πλάζ
Ένας νεωΐερισμό; που ίνθουσι-
άζει αυτή τή στιγ^ή τίς χομψές
Παριζιάνες εΓνε ίνα ταγιέρ άπό
ταφτ£ ή κρέπ ντέ σΐν μέ χαρό
οέ τρία χρώματα: Άαπρο, μαθρο,
πράσινο ή ίσπρο, μβθρο καϊ
κόκκινο. θά τό φορέαετε μέ
μ(α ιϊαπρη μπλούζα λενζε
ρί χαί αυτή στολισμίνη μέ πολύ
λεπτά πιετάκια χαί τούλινο ά
φρατο ζαμπέ.
Χαριΐωμίνο γιά τό πρωί' είνε
Ινα φόριμα σιμιζιέ ά πό κρέπ ντέ
σιν ααπρο με πλατειίς μαθρΐς
γραμμές. Οί κυρίες ττεϋ δέν 6*
χούν πο/ύ λεπτή σιλουίττα θχ
προτιμήσουν τίς λεπτές γραμμές
πού θά τίς δΐΕχνουν χομψίτερες.
Τό ώραιέτερο χοατοθμι τής
πλάζ είνε Ινα σόρτ άπό πιχέ έμ-
πριμέ μέ μεγάλα χριομχτιστά άν
θη.Το ·σίρτ αύτδ είνε μονοχόμματο
καί χουμπώνει Ιω; κάτω μέ μία
σειρα ά πά στρογγυλά χοκκάλινα
κουμπιά. θχ προτιμήσετε Ινα πι¬
χέ οέ φόντο £σπρο, ροζ, μπλέ
πά λ ή κίτρινο μαΐς. Κοντό μπο-
λερο τοθ αύτοθ υφάσματος χαί
χανατιέ μέ πολύ μεγάλα μπόρ,
γαρνιρισμίνο μέ 2να φιίγχο τοθ
αύτοθ δφάσματος μέ τό χοσΐοΡμι.
Πραχτικώτχτο είνε Ινα σδρτ
άπβ υρσμχ βτεώνζ* σέ χρδμα &
σπρο, κΕτίΐνο ή ρόζ πάλ. 'Η τί
λευταία λέξις τής παριζιάνιχης
μίδας είνε ίνα σδρτ άπδ χρετδν
μέ πολύχρωμα λουλούξια χαί χω
ρίς μανίχια.
'Η τσάντα ποίι συνοδεύει τδ ά
πλό πριοϊνδ ταγιέρ είνε απδ χον
δρδ λινδ Οφχσυια σέ χοώμα άσορ-
τί μέ ιά άλλα ές>ρη!)ΐιατα τής
Ινδυμασίας σας "Ενα άσπρο φί
ρίμ« ΘΑ συμπληρωθή επί παρα
δείγμ*τι μί τσχντα, ίσάρπχ καί
δποδήμα:α σέ χρώμα χόκχινο,
μπλέ ρουχ ή πορτοχ*λλΕ. Ένα
φόρεμα ρόζ άπαιτεϊ ίξαρτήματα
μαρδν ή μπλέ μαρίν.
Γιά τόν πριβϊνδ περίπατο στήν
ίξοχή ή στήν παραλία θχ φορέ
σετε Ινα φόρεμα μονοκόμματο άπδ
πιχέ μπέζ, δσπρο ή ρόζ μέ χον
τα μανίκια και πίτσινη ζώνη ζω
ηροθ χρώματος. Τό φόρεμα χοιιμ
πώνει (μπρός μέ μιά σειρά άπδ
μεγάλα φιλδΐσένια χουμπια χαί
σιιμπληρώνεται μέ Ινα μΐγάλο
τετράγωνο μαντήλι, Ιμπριμέ μέ
ζωηρόχρωμχ πουά ή λουλούϊια
ή Ντιστβγκέ
μο έκ τριών μερον. 7) Είς
θέσιν «Κοτιράνα» αγρόν 6
στρεμμάτων συνορ. κτήμασιν
ΆρτεμΙου Ψαράκη. Έμμ. Ψα
ράκη, Άθανασΐου Πατρικαλδ,
ΆλεΕάνδρου Χατζιδάκη, Έμμ.
Χαριτακη καί Παπά Γεοργίου
Άλεξάκη 8) Είς θέσιν «Νΐε-
βλή»^ άγρός 2 στρεμμάτων
μέ 16 ελαιόδενδρα καί μίαν
χαρουπέαν συνορ. κτήμασιν
Αλεξάνδρου Χατζιδάκη, Νικο
λάου Βαρδάκη, Άβραάμ Άλε
ξάκη καί δρόμφ καί 9) Είς θε
σιν «Ληδάκι» άγρός 1 στρέμ-
ματος μέ 3 έλαιόεν δρα συνορ.
κτήμασιν Ιωάννου Ψσράκη,
Φανουρίου Δασκαλάκη, Μι¬
χαήλ Παπαδάκη καί ΓεωργΙου
Σηφάκη.
Ό άναπλειστηριασμός των
ανωτέρω κτημάτων γενησεται
ενώπιον τοθ Συμβολαιογρά-
φου Μοιρών Κωνστ. Τζεϊρανά
κη ή.τοό νομίμου αύτοθ άνα
πληρωτοθ καί έν τώ έν Μοί¬
ραις Δημοσίω γραφείφ τού
την 24ην ΣεπτευβρΙου 1939 η¬
μέραν Κυριακήν /αί ώοαν 10
—12 π. μ. δπου καί δτε κα·
λοθνεαιοί θέλοντες νά γ(νω
σιν άγορασταΐ. Ό άναπλει
στηριασμός οδτος γενησεται
συμφώνως πρός τούς δρους
τοθ άρχικοθ προγράμματος έ
κουσΐου πλειστηρισσμοθ υπό
χρονολ. 12 ΊανουαρΙου 1937
κατατεθειμένου καί παρ' έμοί
καί παρά ιφ ανωτέρω συμβο-
λαιογράφ Μοιρών ΚωνσταντΙ
νφ Τζίϊρανάκπ.
Άρμόδιο». δικαστικός κλη
τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα
δημοσιευθήτω δέ τό παρόν διά
τής ένταθθα εκδιδομένης ε¬
φημερίδος «Ανάρθωσις».
Έν "Ηρακλείω τβ 3Οή|Ίουλ[ου
1939
Ό πληοεξούσιος δικηγόρος
τής έπισπβυδούσης καί παραγ
γελλούσης
Δημ. Ι. Σταυριανάκης
ΕΗΑ Α ΕΙΓ Μ Α ΗΒΛΙΤΙΣΜ8Υ ΕΙΣ ΝΕΙΠΟΑΙΗ
ΆΙΚΤΑΙΟΝ,
Ξενοδοχείον Τουριστικοϋ Μεγάρου
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
"Εναρξις την 6ην Ιουλίου.
Νεόκτιστον μέγαρον κείμενον έμπροσθεν τοθ
γνωστοθ μαγευτικοθ πόρκου. Μέ οίθούσας άναμο-
νής. Μέ τσράτσες καί βεράντες αΐτινες δεσπόζουν
δλης τής θέας τής πόλεως καί των καταφύτων βου-
νων της.
ΈξασφαλΙζει είς την πελατείαν τού 8λας τάς
μοντέρνας άνέσεις. Φωτισμόν άπλετον. Άερισμόν
έξοχον, Τρεχούμενα νερά είς βλα τα δωμάτια,
λουτρά κ. λ. π.
ΤΟ Δ1ΚΤΑ1ΟΝ1 συνδυάζον τάς άνέσεις τού μέ
όμιλοθντα κινηματογράφον καί πολυτελή Λέσχην α¬
ποτελεί την τελευταίαν λέξιν τοθ άνέτου παραθε-
ρισμοθ.
Δια νά έξασφαλίοβτί θέοιν γρίφετε ή τηλϊγραφησετ*
«1ς την Διεώθυνσιν: «Δ1ΕΤΑΙΟΝ» Νεάπολιν,
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ,
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής άιτολύτοϋ προτιμήσεως δλων των
Ηρακλειωτών.
τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
Άναχαινισβίν καί πάλιν ε5«σφαλίζει «λα τ«
πλεονεκτήματα τΐίς ανέσενς καί ευχαρίστου δια-
ι«·ν«ΐς.
•ερμανσΐί-λθϋτρβ ν. λ. χ.
Διαθέτομεν ολα τα εϊδη εγχωρίων καί Εύρω-
παΐχων δερμάτων.
Έπίοης άπαντα τβ «Ιδη τίϊς ύποδηματοποιΐας.
ΌπΜς είς δλοι μ«1 είς τάς τιμάς ακολουθούμεν ηι·
βτ«ς την πβραίοοιν τού κατασΐημοιτβς μας: Εϊμϊθα οί εύ-
Βηνβτεροι.
ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Λενβόρβς Καλοκαιρινοδ («λ. ατράτα).
Ό σατανας καλόγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
ΚΟΙΜΩΝΙΚη
Π8ον
—Δέν θάρθης λοιπόν, μπα-
μπά; Φοβάσαι; Φοβάσαι τόν
πόλεμο; Έτσι άφΐνεις τούς
στρατιωτες σου;
Καί 6 τσάρεβιτς δεΐχνει τα
μολυβένια στρατιωτάκια τοθ
πατέρα τού... Τα λόγια τοθ
παιδιοθ τού κάνουν κακό στόν
τσάρο. Τόν κάνουν ν" άνα-
τριχιάζη··
—Κι' εΤσαι καί νικητής!
Πόσην αγρίαν εΐρωνεΐαν τοθ
φαΐνεται πώς περικλείουν τα
λόγια αύτά ΰστερα άπό την
εϊδησι τής νέας ήττης των
στρατευμάτον τού...
Στ* αύτιά τοθ τσάρου είνε
άκόμα ή παιδική φονή τοθ
τσάρεβιτς;
«Φοβάσαι λοιπον μπαμπά
Φοβάσε τόν πόλεαο; "Ετσι ά
φΐνεις τούς στρ^τιθτες σου;
Ό τσάρεβιτς λέγοντας αύ¬
τά έχει ύπ' δψΒΐ τού τούς ά
ψυχους μολυβένιους στρατιώ
τες... Ό τσάρος άκούοντάς
τον έχει ύπ' δψει τού τούς ά
ληθινούς στρατιωτες τού, στρα
τιωτες μέ σάρκα καί όατά
τούς στρατιωτες τού πού θε
ρίζει τό εχθρικόν πυροβολικόν,
τούς στρατιωτες τού πού υπο·
χωροθν έσπευσμένος.
Ό τσάρος είνε χλομός..
—Σήκο, Άλιόσα! λέγει στό
παιδΐ της ή τσαρΐνα. Πήγαινε
Ό μπαμπάς είνε κουρασμέ
νος. Κι' έσύ κουρασμένος..
Ελα πάμε νά πλαγιάσης..
Κι' αθριο παΐζεις πάλιν πό
λεμο...
Ή τσσρΐνα φεύγει μέ τό
παιδΐ της... Σέ λΐγο γυρΐζει..
"Εβαλα τόν τσάρεβιτς κα
προσευχήθηκε...
—Ναί τό ξέρω! λέγει ό τσά
ρος μέ πικρΐαν, μέ παράπο
νόν. Προσευχήθηκε πάλι είς
τόν Θεόν νά χαρίζτι την ν
κην είς τα δπλα μου. Άλλ' ό
Θεός έπαυσε φαΐνεται ν* ά
κούη καί τούς άγΐους—καί δ
τσάρος έννοεϊ τόν Ρασποθ
τιν—καί τα άγγελουδια!— κα
6 τσάρος έννοεϊ τό παιδΐ τού
—"Οχι—λέγει μέ δειλίαν ή
τσαρΐνα—άπόψε ή καθαρή ψυ
χή τοθ παιδιοθ μας.απηύθυνεν
άλλη δέησιν είς τόν Θεό...
Ό τσάρος την κυττάζει σάν
νά μην καταλαβαίνη... Ή τσα
ρΐνα τοθ έξηγεΐ:
—"Εί^αλα τόν τσάρεβιτς κα
προσευχήθηκβ είς τόν Θεό
γιά πρώτη φορά άπό τότε πού
εκηρύχθη ό πόλεμος, νά τελε
ώση ή οίματοχυσΐα καί νά γ
γρήγορα είρήνη.
(συνεχΐζεται)
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Διήλθε της -όλε-
' ώς μος διά Ρέθυμνον έπανβρ·
χόμενος 6ξ "Αθηνών ό δικηγόρος
κ. Αντώνιος Καλαϊτζάκης.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Τήν^ παρελθοϋ
σαν Κυριακήν ό κ. Μιχ. Λεμπι¬
δάκης εβάπτισεν είς ΣταλΕδα εν
στενώ οΐκογβνειακω κύκλςρ τό χά
ριτωμένο αγοράκι τοϋ κ. Νικολ.
Ιωάν. Άνυφαντάκη έκ ΜοχοΟ όνο
μάσας αύτό Γεώργιον.
| Είς τούς γονεϊς καί τόν άνάδο
' χον ευχόμεθα νά τοις ζήσπ·
Γύρω στήν πδλι.
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή πρώτη έρωμένη έδο-
δοφονήθη:
—Αύτός ενας εΐσαγγε-
λεύς πού σ' βλη τού τή
ζωή κτυποθσε άμεΐλικτα
την άδικΐα καί τό εγκλημα
εΐχε βρεθή στό δωμάτιό
της. Ήταν ένοχο; ή ά-
θ&ος;
Τό μεγάλο δΐλημα πού
όρθώνετο μπροστά στούς
δικαστάς τού! τό τρομερά
αΐνιγμα πού τή λύσι τού
μιά γυναΐκα μπορεΐ νά
οώοη Η:
ΚΥΡΙΑ
"Εν« ά. _ ____
δράσεώς έργο μέ πρωταγωνι
στάς τα γβητβυτιχά άστερια:
Λωρέττα Γιούγκ Φ. Τόν
Την ΠΕΜΠΤΗΝ
■Ένα ύπέροχο κοινωνιχό
ρωμάντζο:
ΑΝΤΙΟ
ΠΑ ΠΑΝΤΑ
. /°, π*νβ« »>»*« Μητίρβτς
ν«* τέ) μονάχρφο πα,βι της
πβύ π οκληρή μοϊρα την ϊκ«
V» V»
ΤΟ *Λβχ6)ριοβή.
Τα σύννεφΒ βροχθές δέν κατέ.
λήξαν εύτυχως είς καμμίαν... πά
ρεκτροπήν.
—Ώς συνέβη είς "Αθήνας καί
αλλαχού.
—Ότιου ώς γράφουν αί ά8η·
ναίκαί έφηυερΐδες, Ιβρεξε «ρο·
χθές ραγδοΐως.
— Συναγερμός καί προχθές είς
Ι την πλώζ τοθ Ηρακλείου δπου οί
λουόμενοι παρά την «ουσκοθαλασ
σιάν δέν ήσαν ολίγοι.
—Άλλως τε λουόμβνοι Βέν ύ
νήρχον μόνον έκεί άλλά καί αλ
λαχοθ.
—"Οπως λ. χ. είς την παραλΐ
αν Τρυΐηΐής καί είς την δυτικήν
παραλίαν ναρά τό Ηλεκτρικόν
εργοστάσιον.
—ΟΙ φΐλαθλοι ώς συνήθως ίτΐ
μησαν τό προχθεσινόν μάτς μετα
ξύ «ΌλυμπιακοΟ» καί «Έργοτέ·
λους».
—Τό οποίον καί παρουσίασεν Ιν
διαφεροθστς φάσεις λώγω της θρ
τίας συνδέσεως αμφοτέρων των ό
μάδων.
—Αρκετόν κόσαον έπΐσης συνβ
κέντρωσαν καί οί «αυτικοΐ άνω·
νες τής Ε.Ο Ν. είς τό άκρομώλι
όν, περί των οποίων γράφομεν
είς άλλην στήλην.
—Μεταζύ των «ροετοιμασιων
διά τόν έορτασμόν τής 4ης Αΰ
γούστου αξΐζει νά σημειωθή ό ή
λεκτροφωτισμός τής Κρήνης Μορο
ζΐνι.
—Ό ηλεκτροφωτισμόν οδ:ος συν
δυαζόμενος μέ λειτουργίαν τοθ
άναβρυτηρΐου ασφαλώς θά παρου
σιάοη φαντασμαγορικόν θέαμα.
—Άσΰνηθες μέχρι τοθδε διά τάς
έν τή πόλει εκάστοτε διακοσμη·
σεις καί πανηγυρισμούς.
—ΆρκεΐοΙ έκ τ£ν ύπαιθριοφΐ
λων εξέδραμον προχθές είς τα τι ε
ρίχωρα.
—"Οπου διημέρευσαν ή απλώς
έδεΐννησαν «αραμεΐναντες εν πά
ση περιπτώσει καί πέραν των μβ
σονυκτΐων ώρών.
—Την διαμονήν αυτήν κατέστη
σιν ευχάριστον ή σημειωθεΐσα &
πό τάς εσπερινάς ώρας βελτίωσις
τοθ καιροΰ.
—Τό Δεκαήμερον φθήνειας πά
ρετάθη επί πενθήμερον εΐσέτι είς
την πρωτεύουσαν.
—Καί τουτο λόγω τής έξαιρετι
κης επιτυχίας την οποίαν έσημεΐ
οοσβν. - »
—"Η όποΐα καί αποτελεί μίαν
εγγύησιν διά την έν καιρώ έπέ
κτασιν αΰτοθ καί είς την έτΐαρ
χΐαν.
— Τα Μαλλιώτικα καρπούζια έ
ξακολουΒοΟν νά ?χουν την πρώτην
θέσιν είς την φρουταγοράν.
—Τα καρπούζια αύτά, άπό τα
εκλεκτότερα ώς γνωστόν προΐόν
τα των ηαραγωγικών ΜαλλΙων,
παρέχονται καϊ σχετικώς εΰθηνά.
—Πράγμα πού έξυπηρετεΐ την
κατανάλωσιν καί Ιδίως τόν πτω
χόκοσμον δστις αποδίδει καί ού
τος μέ την σειράν τού μεγάλην
σημασίαν ούτήν την εποχήν είς
τα καλά φροθτα.
—Σήμερον εΐοερχόμεθα σϋνθεω
είς τόν μήνα τοθ τρυγητοθ.
— Καί συνΐπώς κ αί της μεγαλυ
τέρας οίκονομικής κινήσεως.
—Διά την πορείαν της κινήσε
ως αυτής άρχΐζει αυθημερόν
ή γενι»ωτέρα διατύπωσις των
σχετικών προβλίψεων είς τα
καφενεΐα κοί Ιδιαιτέρως τής
Πύλης Χανίων, ήτις καί κυριαρ·
χεΐ συνήθως πάσης ϋλλης συζη
τήσεως. £
—Είς την χθεσινήν πρεμιέραν
τού Πουλακάκη προβλεπετο «.άλιν
κοσμοσυγκέντρωσις.
—Λόγφ τής προβολί;ς τής έξω
Φρενικής κωμωδίας. «ΟΙ Βασιλείς
των σπόρ· νού έ«προσωπο0ν δύο
ώρες άληθινής ίύθυμίας καί δρο
σιύς
—Έπίσης κοσμοσυγκέντρωσις
ιτροββλέπετο καί είς τόν «'Λπόλ
λωνα» μέ τήν.προβολήν τοθ έξαιρε
τικοθ εργου: «Ή μυστηριώδης Κυ
ρία».
Ρίπορτερ
Εθνικόν Λαχεϊον
Πρακτορείον Ηρακλείου
Ή ανανέωσις των γραμμα-
τΐων διά την 4ην κλήρωσιν
ήρχισεν καί λήγει την 4ην
Αύγούστου. Παρακαλοθνται
οί κ. κ. συνδρομηταί νά
σπεύσουν νά άνανεώσουν
ταθτα έντός τής προθε-
σμΐας διότι πέραν ταύτης ου¬
δεμίαν υποχρέωσιν φέρει τό
Πρακτορείον.
(Έκ τοθ ΠρακτορεΙου)
Τό ξενοδοχείον
"Υπνου χαί φαγητβδ
ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΗ
μετεφέρθη είς Κόκκινον Πόρ
νόν, παρέχον χάθβ όΐνπσιν χά Ι
πϊριπβίπσιν είς τβυς λο»ομένο»β
χαί πβραθβριστάς.
Φαγητά κρύα, έκλιχτά ψ&ριβι
χαθαριότης αχροι.
ΖΗΤΕ1ΤΑΙ καμαριίρα ρ
χαλλίοτη οίκογενεία έν Αθήναις.
Πληροφορίαι παρά τψ φβρμαχιίφ
Μζά
καλά άν ι
ρ^ΐ τιιάσοι.
χος
δρόμον τή
Γ Πάε
τοθ Κσβο
_- Κτυπ
Καί άμ
τήν θύραν
κρουσβν'
-,ίρου, ού
Σιγή
-—Μωρ
6 Κβ
Ούκ' ί]
Λαμβά
ών την θ
νη,
θε ν δι* *>
έκ των κρ
τρΐτου πά
περ1φοβος
τος άνά
θυρωρός ι
-Τί ί
—"Άνο
—Κύρι
—ΕΤνα
Ό Κο
πευσε τόν
το κάτω ι
ρων τό φ
-θά
—"Οχι
-"Οχι
—Λέγ
Δέν έ
γον, Ιγινι
λον εΐσελ
αύχένος,
ΠΟΤΑΙΙ
Υ
ΤΑ
ΛΝΟΡΘΩΣΙ23
Τδ μεγάλο Εργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
Έγκυκλοπαιδεία
615ον
ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσε.ς των.
■Ο άνθρωπος οϋτος, Κοβούκης όνομαζόμενος ή
έπιλεγόμενος, οΐνεβαρής. ή ύποκρινόμενος τόν οί
νοβαρή, εΤχβ καθεσθή μετά τίνων άλλων είς έν τρα
πέζιον, δ εΤχον σύρει Ιξω τοθ καπηλείου. Ό Κα
βούκης οδτος λοιπόν ένώ έπινε παρετήρει περιέρ
γως πως υψηλήν τίνα πεντώροφον οίκΐαν, πρός τό
βάθος τής όδοθ Μονδετούρου. Αιφνιδίως άνακρά
ζβι πρός τούς περΐ ούτον.
—Μωρέ άδέρφνα, είς έκεΐνο τό στι[π θά ήταν
κσλά άν ε:ρισκόμαστε καί άπ' έκ?ΐ έτρσβούσαμε.
Ν* τιιάσουμε έκεΐνα έκεϊ χά παράθυοα1 ό Διάβο
λος νά έλθη δέν θά μπορέση. ν* προβαλη είς τόν
δρόμον τή μύτη τού!
—Πάει καλά, είπεν ίΓς των συμπινόντων μετά
τοθ Κσβούκη, άλλά τό σηΐτι είνε κλειστό.
—Κτυποθμε, κσί ειμπορεί ν' άνο ξουν.
—ΤΑ! εέν ο' άνοίγουν.
—Σποθμε την θύρο!
Καί άμ' έπος άμ' έργον ό Κοβούκης έτρεξβ πρός
την θύραν, έχουσαν πλήτρον βαρύτατον, καί έ
κρουσεν άλλ' ή θύρα δέν ήνοΐν,θη. Κρούει έκ δευ
τίρου, ούδ,Ις άποκρΐνεται. Έκ τρίτοο κρούει...
Σιγή
—Μωρέ, δέν κατοικεΐ αυτού μέσα ψυχή; κράζει
ό Κοβούκης.
^ Ούκ' ήν φωνή οόδ' άκρόασις.
Λαμβάνει τότε Εν τουφέκιον καί άρχεται κρού
ών την θύραν δι* τοθ ξύλου, άλλ' ή θύρα ήτο δρυΤ
νη, χαμηλη, στενή, σιερεήτ, προφυλαγμένη ίνδο
θεν 6ιΛ ττλακών σιδήρου. Έτρεμεν δλη ή οΐκΐα
έκ των κρουσμάτων, άλλ' ή θύοα δέν έσαλεύετο.
ΈφΑνη δμως φίΐις είς μικρόν τι παράθυρον τοθ
τριτου πατώματος, καί παρουσιάσθη είς αύτό ή
περίφοβος μορφή μεσήλικος τινός άνθρώπου Φέρον
τος άνά χείρας έ"ν άλειμματοκήριον. Ούτος ήτο ό
θυρωρός τής οίκΐσς.
—ΤΙ θέλετε; ήοώτησεν 6 άνθρωπος οδΐος.
—Άνοιξε! άπεκρίθη ό Καβοόκης.
—ΚύριοΙ μου, αύτό δέν γΐνεται.
—Άνοιξβ λέγω!
—Είναι πραγμσ αδύνατον.
Ό Κοβούκης έλαβε τό τουφέκιον τού καί έσχό
πευσε τόν θυρωρόν άλλ' έπειδή αύτός μέν εύρισκε
το κάτω είς τό σκότος, ό δέ θυρωρός ίψηλά, φέ
ρων τό φ©ς, Βέν πσρκτήρησβ τοθτο 6 δΐ/στυχής.
—Θά ανοίξη ή δχι;
—Όχι κύριοΐ μου, δέν άνοίγω.
—"Οχι λές;
—Λέγω 6χι, καλοί μου, δχι...
Δέν έπρόφθασεν ό θυρωρός νά τελειώση τόν λό
γον, Ιγινεν ή έκπυρσοκρότησις, καί τό μολυβδοβό
λον εΐσελθόν είς την σιαγόνα τού εξήλθεν έκ τοθ
αύχένος, διαπεράσαν τόν λάρυγγα.
(συνεχΐζεται)
Η ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΣ
Τά χυχνόλευχα χρώματα θά
πληαμυρίσουν μεθαύριον τίς Άθή
νας χαί δλην την έορτάζουσαν Έλ
λάδα. Άπ' δχρου ιίς άκρον ή χυ
ανόλευκος. Ποία είνε ή Εστορία
τής έθνικής αηιχοιίας μαζ; Την Ι
ναρξιν τής έπ*ναστάαεως τοθ 1821
εσημείωσε τδ λάβαρ&ν τής Άγίας
Λαύρας πςυ Οψιιπεν ό Παλαιάν
Πατοών Γ*ρμανός. Τ4 λάβχοον έ
κεΐνο έφερε την είχον» τή; Κοι
μήσεως τής θίοτόχου, ή:ο δέ άρ
χιχώς παραηέτασμχ τής Βχσιλι
χής Πύλης τοθ παλαιαθ ναοϋ τής
μονής. "Οπως φαίνιται άπό ϊ*%
κείμενον περισωένδπ' αριθ 8711
εί; τό Ιστορικόν άρχίΐον τή; έθ»ι
χΐ|ς βιβλιοθήχη; Άθηων, ή πρώ
τη είς την επαρχίαν Καλαβρύτων
δψύθείσχ αηαχία τή; ίπτιναο,άαε
ως, έφερεν άω9εν σταυοόν μέ
γραμμάς χά:ωΗεν αύΐοθ 16, χατά
τό σύνθημα τής Έταιρείας των
Φιλικών, χαί μέ την επιγραφήν
«ελευθερία ή θάν«θ(». Κατόπιν
{έ δ Ν. Σολιώτη; ίλαβε προσφιρ
θίΐσαν αυτώ παρά τή; μονής τής
Άγίας Λαύρας την χρυσοχίντηΐον
επί τών αύίοχρατόρων τοθ Βοζαν
τίου σημαίαν τής μονής ποΰ έφε
ρ»ν άφ' ενός την Άνάσνασιν %αΙ
άφ' ετέρου τδν "Αγιον Γεώργιον.
Αυτή λοιπόν υπήρξεν ή σημαία
ττ'.ύ εσημείωσε την έναρξιν τής
έλληνιχής έιταναστάσεως.
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΣΗΜΑΙΑΙ...
ΠερΙ τή; επισήμου σηιιαία; τοθ
έλληνιχοθ χράτους προίβλεψε διά
πρώτην φοράν τό «προσωρινόν πό
λίτευμα τής Ελλάδος», τό ψητι
σθίν δπό τής έν Έπιδαύρω α' έ·
θνιχής συνελεύσεως την Ιην Ίανου
αρίου τοθ 1822 Τό πολΕτευμα
έχιΐνο χαθιέρωσεν ώ; χρώματα
τής σημαίας τό κυανοθν χαΐ τό
λευκόν, άνέθεαε Εέ είς τό έχτελε
στιχόν σώμα — την κυβέρνησιν—
Ή έκδρομή τών ραπτών
εις την Χερσόνησον.
ΠΟΤΑΣΣΑΙΓΕΡΜΑΝΙΛΣ ΜΠΛΕ
ΜΑΡΚΐΣ ΗΑ10ΣΙΤΑΦΥΑΙ
Αί κ»λύτβρ«ι καί «νώτβραι 8λ«ν. ^ξπρχ
τβτα την σταφίία καΐ της δίδουν ώρ»ιβτατο χρυσίζον
χρωμα "θσοι τυχόν δέν τάς έχρπσιμοποιήσατβ, έρωτόσα
τβ >»«! θά πληροφορηθήτβ την άνωτβροτητά των. Κάμβτβ
δοκιμάς πρός τό συμφέρον σας.
Γΐνικός Άντιπρέσωπος Κρήτης
Μετά διοτρκοΰς π«ρακατ*θήκης:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
•ΗράΜλβιον-Πλκτείιχ ΚβλλβργΒν-Κέντρον
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
πολυτελές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
διευθυνόμενον παρα τού συμπολίτου μαςκ.
Γεκργ. Δαβκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ ηρβτιμβδν τό «Σίτυ
Ιΐαλλας». Είναι τό άνβτώτϊρβν. Φημίζεται διά
την υπηρεσίαν -ου. ΑΙ άνακαινίσεις τβ« τ· κβτί
στησαν «παρβμιλλον.
ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ
Όδός £τ«δίου—ΑβΗΝΑΙ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ α.^
θα βρήτε 8λσ τά νέα μοντέλα σκελετΔν.
Παρελάβσμβ μηχανήματα διά κατβργασΐαν κρυσταλλων
ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μσς .
νά πρεσδιορΓση πώς θά ήταν ή χυ
ανόλευχος χρατιχή σημαία. Την
15ην ΜαρτΕου τοθ 1822 εξεδόθη ή
δπ' αριθμόν 540 διαταγή τοθ πρι
έ?ρου τοθ ΙκτελεστικοΟ, διά τής
οποίας ίχανονίζετο ώ; εξής δ σχη
ματισμίς τών σημα ών τής Έλΐ
δο: Δι* τάς χατά γήν δυνάμεις
ή σημαία θά είχεν σχήμα τετρά¬
γωνον, έμβ.κδον χυανοθν δΐαιρ^ύ
μενον είς τέσσαρα Ισα μέ?η δι'
ενός σχαυυοθ λευκοχρόου.
Ή χατά θάλασσαν σηυαία. θί
ή:αν διπλή: Μιχ διά τά πολεμικά
πλοϊα, χαί μ[α ά"λλη διά τά έμπο
ρικά. Αί οϋ;;ος ορισθείσα σημαΐ
αι παρΑμειναν έν ισχύϊ μέχρι τής
β^βιλείας τ&Ο "Οθωνος. Έιΐί τής
βασίλειος τοθ "Οθωνος ή σημαία
τοθ χατά ξηχάν στρατοθ παρέμει¬
νεν ή αυτή ώς είχεν κανονισθή τό
1822, προσΐεθέντων μόνον είς αυ¬
τήν τών βχσ.λιχών παρασήμων. Ή
ιδία παρΐμίΐνε καί ή σημχία τοθ
πολεμικ&θ ναυτιχοθ μέ την διαφο
ράν βΐΐ προσετέθησαν είν αυτήν
τά βασιλιχά παράσημα.
Ή έμποριχή σημαία ωρίσθη ι¬
δία μέ την πολεμικήν χωοίς ό;ΐω; ,
τά βασιλιχά παράσηαα. Ή έπανά'
στασ ς τοθ 1862 πού χατέλυσε την
βζσιλείαν τοθ "Οθιΰνος αφήρεσεν
άπό τάς σημαίας τά δασιλικά έμ-,
δλήματα. Επί τής βασιλείς Γε'
ωργΕου τοθ Α' προσετέθη τό βασι
λιχόν στέμμα είς τάς σημαΐας,
τών οποίων τό σχήμα χαί αί δια
στάσεις παρέμειναν ώ; εΐχαν ορι¬
σθή έττ.1 τοθ "Οθω/ος. Τό 1864 ω¬
ρίσθη νία σημαία διά τά τάγματα
τοθ πεζιχοθ έχ κυανοθ μεταξωτοθ
δφάσματος μέ χρυσοθ; κροσσούς
τριγύρω χαί μέ ίνα σταύρον έκ
λευχοθ μεταξω'οθ δφάσματος είς
τό μέσον. Είς τό κέντρον τού έ
σ'αυρός φέρει την είχόνα τοθ Ά
γίου Γιωργίου. Ή σημαία αυτή
είνε έν χρήσει σήμερα.
ρίπται Ηρακλείου, χατα-
καΐ μή, έπεζήΐηαχν
χαρά καΐ τα 8ελ-
γητρα πού χαρίζει τό Οηχιδρο
κι' ό καθχρός άέρας τού βου
νοΰ καί της θαλάαση;ατά άπα
Κι' ί"$ϊλεξ-χν πρός τόν σκοπόν
αυτόν οί μέν καταατηματάβχκι
την γραφΐΜήν Χερσόνησον μέ τα
δαντελλωτλ της ακοογιάλια ποϋ
σμίγει μέ τόν δροσερόν άέοα τού
βουνοϋ πού κατεβαίνει ζωογέ
νος άνάμεσιχ άπό δάση έλαιώνων
καΐ άλλων έτωροφόρων δένδρων,
οί δέ ρατΐ:εργάται εί; την ξα-
κουστή 2ΐχηλιώτισσχ "Εκδηλή
καΐ άίτειρη ήτανστήν Χερσόνη
οο ή χαρά των έκδρεμέυν. Την
προδιδε ή ξενοιασιά των άπό τίς
χαθημερινές φ,βοντίδίς ποΰ αφη
α* γιά μιά τουλάχιστον ήμβρα
άνβξίτηλη τή σφραγίδα τη; στά
ηρόσωπά των "Ολοι πρέσχχροι
χι' άμϊριμνοι ξίχύθηκαν μετά τό
πρωϊνό έκκλησιαβμα, στην '*ν
Παρ£»σκευήν, στην φΐλέξενη κωμό
πολι καΐ στά γύρω χωρία κι' ίίδω
διαιτέρως τό κοινοτικόν συμβού
λιον τής Χερσονήαου μέ έιτι κε
φχλής τόν προοδευτικήν τού πρό
βδρον χ. Γεώργ. Βιδάκην καΐ
οί πϊριοσότεροι τών χατοίκων των
γύρω χωρίων. Μεριχοί άιτό τού;
έκδρομεΐς επωφελήθησαν τή; «ύ
χαιρία; γιά νά έιτισκεφθοΰν καΐ
ΝΕΟΝ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»
(παραπλεύρως Γεωργαντά)
Μέ ίίδικούς γνωστού; τεχνίτας, εργασία ταχβία-βύ
συνβίδητος.
ΔΙ 4 Τ Αί ΚΥΡΙΑ2 — Άλλαγη χρωμάτων δλων τδν
ύποδημάτων ήγγνημένη. Χρωματιοτά δρ. 20 — Μαΰρα 15.—
Καστορίνβ; 10.
Ήρχισε τας εργασίας τού 1—30
■4]|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΗΙΙΗ3Ι!ΙΙΙΙΗΙΙΙΗΙΙ1ΙΠΙΙΙ!ΙΗΙΠΙΙΙΗΙΗΙΙίΙ1ΠΙΗΙ!ΙΗ!·ώ
| ΜΕΓΑΑΗ ΠΟ1ΚΙΛΙΑ |
Ι ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ Ι
Ξ
ΕΙδών ταξιδίου καί έζοχής §
3 Γυναικεΐες τσάντες, ζβνες, μπαοϋΑα, _
3 πολϋθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα |
| τεΐας κ. λ. π.
1 ΕΙδικόν ΣυνεργεΤβν έπισκευών:
Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
1 ΟΔΟΣ ΑΓ. ΝΗΝΑ
1 Ύποκατβοτημοι τβδ έν 'ΑΒήναις, έργβθΓααίβΗ |
| Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη
Ώΐπιιιΐιιιιΐι ιιιιιιιιιιιμ πιιηιιιιπ πΐιιιιιΐιιι πιιιπιιιη 1ΙΙ1ΙΙΠΙΙ1Μ ιι ηΐηηιιηιιΐιΐ
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
πρός τουτο τό
τού όλως άφΐλοκερ
δώς στήν διάθίσι τών έκδροιιέων
γιά νά έπισκεφθοΰμϊ τά ^άλλι*,
την πατρίδα των έκλεΗτών καρ
πβυζιών πού άφΒόνω; τρβφθδο
τού ν την αγοράν μ άς, των πά
τατών καί των νοστιμωτάτων το
ματών. Μά; έλχυει άκόμη γιά
νά έπισχεφθοΰμε τά Μάλλια τό
γραφΐχό βεαμα των άναρίθμπ
των μύλων μέ τά μεγάλα κάτα
βπρα πανιά των πού γυρίζουν άέ
ναχ άντλοΰντβ; τά νερά μβ τα
οποΐα ποτίζονΐαι οί χιλιάδκς
των περιββλιών. Στόν δρόμο &
μ»; πρός την Σταλίδα μάς στα
ματά μιά έχλεκτή συντροφιά δι
ασκϊδαζόντων. Οί κ χ Μιχ Λβμ
πιίάκης χαΐ Ζχφβιρόπουλο;, 4 ία
τρό; χ. Έμμ Μαλτεζάκης. οί χ
χ. Ν. Τσαγκαράκης Γ. Φινοχα
λιώτης, £τρατηγάκη; κχΐ Ι. Πε
ράκη; μβτά τών κυρίων των. Τί
λβϋν μίαν βάπτισι την ό
ποίαν επηκολούθησε όλοήμερο
γλέντι στό οποίον μά; καλοϋν
έπιμόνως. Άνακοπτομε την δια
δρομήν μας επί ενα πεντάωρον
περίπου κχΐ ακολούθως έΐτιακβ
πτύμεθα όλοι πλέον τά Μάλλια
άπ' οιτου μετά μίαν ώραν, δεδο
μένου ότι έν τώ μεταξύ πειά
βΐχε βραδυάσει έ'πιιτρέϊομεν εί;
Χερσόνησον δπου οί λοιποί έκ
δρομεΐς συνεχίζουν άπό κβινοΰ
μέ τού; Χβρσονπαιώτας ενα μβγά
λογλέντι τό οποίον διήβκββϊ μέ
χρι τή; αναχωρήσεως^ μας. 'βδώ
πρέιτΕΐ νά σημειωθή ότι οί Χ»Ρ
σονιώτϊς κατέβαλαν χάθ προΐπά
θείαν γιά νά καταστήσουν την
έκδρομήν αυτήν αλησμόνητον^
Φροΰτα έχλεκτά. κυρίω; σταφύ
λια, λαχταριατά θαυμασία φάρια
καί έκλεχτό χρασί προσεφερθπ
σαν ώ; δώρα στού; έκδρομεϊ;
οί όποϊοι δέν έγνώριζαν πώ; νχ
τού; εύχαριστήΐουν.
Κατά την διάρκειαν τού γεύμα
τος ώμίλησχν εϋχαριστήβαντβς
τού; κατοίκου; Χερσονήβου δια
την φΐλοξενίαν των έξ όνέματο;
των έκδρομεων κχΐ τοΰ συλ^όγου
των ό άρχηγβς Των έχδρομβων
καΐ πρόβδρος τυΰ σωματείον) Ρα
π τών χ '«μμ Καστβινάχης χαΐ
έ κ. Βογιατζάκη; Έπίσης ηΰχα
ρίσΐησαν τά μέλη τή; όργανωτι
κης επιτραπή; κ κ. Γ. Μουνΐρά
κην, Κ ΚβΜκινίδην, Ιω, Κουν»
λάκην, Ν. Μηλιαράκην, Μιχ. Ά
φΕντάκην, καί Νικ Κοκκινάκην
διά την ωραίαν έμπνβυΐίν των,
τή; επισκέψεως τή; Χερσόνησον.
Π —
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
Τυμπαχίου π(ο*ηρύσσει δτι:
Έχτίθεται είς μειοδοτικήν δι3
ένσφραγίστων προσφορών δημοπρα
σ'αν ή προμήθεια δύο άντλιών ά·
ναρραφητιχών—χαταθλιπτιχών μο
νομε'ρικοθ Οψου; 35,00 μ. καί
παροχής 5,60 λΕτρω* άνά δευτ)-
πτον την 14ην Αόγούστου ημέραν
Δευτέραν καΐ ώραν 10 —12 π. μ.
έν τώ καταστήματι τής Μηχανικάς
"Υπηρεσίας κοινοτήτων Ν. Η.
Παράβνλον σιιμμετοχής δραχμαί
5 000.
Τά σχετιχά τής μελέτης εισί
κατατεθειμένα είς την Μηχανικήν
Υπηρεσίαν κοινοτήτων, είς τόγρα
φεϊον τή; Κοινότητος ένθα δύναν
ται οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώ
σιν προσιρχόμενοί χατά τάς έργα
σίμους ώρας.
Έν Τυμπαχίω 27 Ιουλίου 1939
Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
1-3 Έμμ. 'Ανδρουλαχάχη;
—Ή Άγορχνομία.
Διωρίσθη έπόπτπς «νορανομίας
αίς την νομαρχίαν Ηρακλείου ό
κ. Δ. Γαρμπης.
—Μετάθεσις Είρηνοδίχου είς
Ηράκλειον.
Μετετέβη είς τό Ειρηνοδικβΐ
όν Ηρακλείου ό Πταισματοδίχης
χ.. Π. Παπαμιχαλόπουλο; άντί
τοΰ μέχρι τούδε Είρηνοδίχου κ.
Νπουλούκου μίτατιθεμένου είς
Τρίπολιν.
—Τό άναλυτικόν πρόγρκμμα
τών μαθημάτων.
χυμβυ
λιβν ουνβρχόμενον έντός τβθ
πρώτου δβκαημέρου τοδ Αΰγού·
β« «Ρββό είς τόν χαταρτι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 άπό 1ης Σε
πτεμβρίου τό οίκημα τοθ πρώην
5ου ΔηαοτινοΟ Σχολείου κείμενον
παρά την Καινιύίγιαν Πόρταν,
επί τής πλατείας Μοροζίνη Πλη
ροφορίαι παρά ιφ χ Ιω. Ζϊϊμά-
χη χαφε,πώλη έϊος "Εβανς.
1—6
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
Την 21 Αυγούστου έ. Ι ή;έ
ραν Δευτέραν κ»ί ώραν 11 — 12
π. μ. διενεργεΐται δημοπρασία
είς τό Δημαρχιαχόν Κατάστημα
Ηρακλείου διά την προμήθειαν
είς τό Εθνικόν Όρφανοτροφεϊίν
Ηρακλείου 1000 οκάδων ελαίου
Οί δροι τής δηιιοπρασία; εδρί
σχονται είς τό Όρφανοτροφιΐον.
Έν Ήραχλείφ τ? 31 Ί-,υλίου
1939.
Ό Πρόεδρος τοθ Ίξρύματος.
ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΠΤΟΧΕΥΙΕΩΣ
ΔΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΑΣ
Άπό της 31ης Ιουλίου μέχρι 3 Αύγοΰοτου.
ΕΙο ϊνα τετραήμερον θά πωληθοθν είς τιμάς κάτω
τ™-, κήατοϋθ τά μεγάλα στ6κ των έκλεκτών ύφοσμάτων
ϊήϊ πτωχευσάσης έταιρίας Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ί Σία.
Έπωφεληθήτβ τής εΰκαιρΐος.
τος τής
των μαθημάτων εί; τά^ίδρυθέντα
νέου τύπου σχολβϊα.
—Ή φορολογία τβΰ σάπωνος
, είς μάζαν.
Τό υπουργείον των Οικονομ ι
κων παρέσχεν αί; τούς οικονομ·
κούς έφόρου; όδηγία; διά την φο
ρολογίαν τής πωλουμένη; εί;
τού; σαπωνοιτοιβύ; μάζης σάπω
νο; πρός περαιτέρω κατβργασίαν.
—Ή οργάνωσις της Νεολαίας
Δι'έγκυκλίου την όποιαν άπηύ
βυνε πρός τούς γενικού; δΐοικη
τάς καΐ τούς νομάρχας τό υπουρ
γεΐον τή; Παιδεία;. καθορίζει τόν
τρόπον, καθ1 δ ν δέον νά γίνη ή
συγχώνευσι; τών διαφόρων όργα
νώσεων νέων εί; την Εθνικήν
"Οργάνωσιν τή; Νεολαίας.
—Αρχαιρεσίαι.
Γενομένων αρχαιρεσιών Τβϋ
Χυνδέσμβυ των Ιθιοκτητών χαρ-
ρων εξελέγησαν οί κάτωθι: Προ
εδρο; Δημήτριος Βαρδάκη;, άντι
πρόεδρος Ιωάννης Μπετακάχη;,
γεν. γραμματεύς Γεώργιος Βαμ
βάκης, ταμίας Έμμ. Φασχάχη;,
σύμβουλον: οί Αθαν. Ζαχαρίου,
Γεώργ Αύγουστάκης, Έμμ. Βουλ
γαραχη;.
—Μνημόσυνον είς Κουφήν
Πέτρχν.
Αυριον Τετάρτην 2 Αΰγού
στου θά τελεσθή εί; την Μονήν
Κουφης Πέτρας τού γείτονος το
ετήσιον άρχιερατικόν μνημόαυ
νόν υπέρ αναπαύσεως τής ψυχϋς
τοΰ αειμνήστου έπισκύπου Π έ
τρας Μελετίου Χλαπουτάχη,
—_ωρεά.
Ή οίκογένεια Χρυσοΰ προσέφε
ρεν είς τό Πτωχοκομεΐον πλού
οίον καί εκλεκτόν φαγητον διά
τό τρίμηνον μνημόσυνον τοΰ Μι
χά ηλ Χρυσοΰ α τρόφΐμοι καΐ
τό προσωπικόν τοΰ ίδρύματος εύ
χαριστοϋν θερμώς.
—Διανυκτερεύοντα φαρμκ-
κεΐα.
Σήμερον Ιην Αύγούστου Οί
λουν διανυκτερεύση τά φαρμα
κεΐα Ιωάννου Λογίάδη καΐ £«
κράτους Χανιωτάκη.
ύ·
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
Α Ν Ο Ρ θ Ω. ΣΛ Σ
Πρωΐα Τρίτης
1 Αύγούστου 1939
120 Ώρα
ΛΟΡΟΙΙ ΣΥΛΑΗΨΕΙΣ
ΥΟΟΟΤΟΝ ΚΑΤΑΣΙΙΟΠΕΙΑΣ
'Η υπογραφή
τής Άγγλορωσσικής συμφωνίας
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Ιουλίου (Ι
διαιτέρα ύπηοεσΐα τής «Άνορ
,θώσεως»).— Υπό τοθ Άγγλι
|κοΟ λαοΰ καθώς καί υπό τής (,-------------, ----- ..,.-.
, διεθνοθς κοινής γνώμης άνα ώς ύττάρχπ γενική πεποίθησις, | λ εμού διά τοθ ΠολωνικοΟ
ίϊΐηΐ/ΐυηΠΙΙ ΤΙΙΙΙ ΓΙΙΙΙ1ΙΙ μ*νονται μέ ανυπομονησίαν''ό λόρδος Χάλιφοξ ν'άναγγεΐ δάφους, άνευ προηγουμένη
ΙΙΑΙΙΚΑπγΙΙΝ Ι ΗΝ ΙΑΑΑ ΑΝ αίδηλώσεις είς τάς οποίας λΠ την Πέμπτην, παραμονήν συγκαταθέσεος τής ΠολωνΙα
«ΙΙΙΙΙ1ΙΙΗΙ »" ·"" ιηΐΐΙΙΐΠ|1 θά προβ{| άπόψε ενώπιον τη·ς|των διμήνων δακοπών τής
Βουλής των Κοινοτήτων ό Βουλής, την σύναψιν τής τρι
[είνε είς θέσιν ν' ανακοινώση
Ι τα όριστικά άποτελέσματα
των άγγλορωσσικβν Βιαπραγ
{ ματεύσβων, τότε θ' αναλάβη
. ώς υπάρχη γενική πεποίθησις
50 Πρωϊνή
των Άγγλων καί Γάλλων
Τό Ρωσσικόν επιτελείον συνε
φώνησε νά μην διέλθη Ρωσσι
κός στρατός έν περιπτώσει πό
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡΔΙΑΚΟΣΙΟΙ
' ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
έκ Παρισίων άναφέρουν ότι αυνεχίζον
ται άθρόαι συλλήψεις είς ολόκληρον
τ ήν Γαλλίαν ύπόπτων κατασκοπείας
πρός ϋφελος ξένων δυνάμεων.
Μέχρι τής σπγμής έχουν συλληφθή
περί τα 236 άτομα εναντίον των όποί
ών ύπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι έ
νήργουν κατασκοπείαν.
ΦΗΜΑΙ ΟΤΙ ΕΤΥΦΕΚΙΣΘΗ
Ο ΤΕΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΧΕΠΕΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άντ*·
ποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Μόσχας
μέσω ξένης πηγής πληροφορίας κυ¬
κλοφορούν έκεί φήμαι ότι ό τέως άρχη
γός τής μυστικής άστυνομίας των σο¬
βιέτ καί έπίτροπος επί τής ασφαλείας Γι
έαωφ έιυφεκίσθη.
Ό Γιεσωφ κατά τάς ιδίας φήμας
κατηγορήθη έκί εσχάτη προδοσία.
Ο ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ;
ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτού μβς).— Τό πρακτορείον Χα¬
βάς μετονδίοει, ότι προσεχώς θέλει ε¬
πισκεφθή τό Λονδίνον ό στρατάρχης
ΓκαΙριγκ.
Ό σκοπός τού ταξιδίου τού Γκαίριγκ
ώς άφήνεται νά εννοηθή θά αποβλέπη
είς ι ήν διεξαγωγήν πολιτικών συνο-
μιλιών μετά των "Αγγλων επισήμων.
Ο ΑΓΓΛΟΣΗΑΥΑΡΧΟΣΣΕΡ ΗΑΟΥΗΤ
ΑΜίΑιΐΜΒΙΗΕΙ ΤΒΜ «ΡΧΒΓΙΑΗ ΤΟΥ ΪΤΟΑΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
Λονδίνου ότι ό ναύαρχος [σέρ Ντάν·
τλεϋ Λίάουντ άναλαμβάνει την άρχηγί-
αν τού Άγγλικοΰ στόλου. Διά τού
διορισμού τού αέρ Νάουντ έπιζητεί*
ται νά δοθή μεγαλυτέρα δραατηριότης
είς τα διέποντα ιό Αγγλικόν ναυτι¬
κόν.
■πρωθυπουργός κ. Τσάμπερ¬
λαιν διά την παγκόσμιον κα
τάστσσιν καί τάς μετά τής
Ρωσσίας καί τής
διαπραγματευθή.
ΊαπωνΙσς
μεροθς άγγλογαλλοσοβιετικής
συμμαχίας. Σήμερον άλλωστε
άναμένεται νά ληφθή ή άπαν
τησις της Μόσχας καί έλ
Ή συζή! πΐζεται ότι ή Σοβιετική κυβέρ
ιησις θά γενικευθή λόγω τοθ νησίς θ' αποδεχθή την μετάβα
8τι πρόκειται νά διακοποθν σιν στρατιωτικών απόστολον
αί εργασίαι τής βουλής επί Ι τής Αγγλίας καί Γαλλίας
δίμηνον καί ή αντιπολίτευσις πρός διεξαγωγήν επιτελικόν
θά ζητήση σπ° την κυβέρνη'μετά των Ρώσσων συνομιλιών
σιν νά καθορίση σαφώς την διά την σύναψιν στρατιωτι
έξωτερικήν πολιτικήν της. κοθ συμφώνου.
'Η συζήτησις επί της έζωτε Π*ΡΙΣΙΟΙ 31 Ιουλίου ((δ.
ρικής πολιτικής θά έτΐαναλη- ύτιηρεσία) — Κατ' εΐδήσεις έκ
Μόσχας ήρχισαν αί προκα¬
ταρκτικαί εργασίαι διά τάς
έπιτελικάς συνομιλίας μετά
είς την Βουλήν των Κοι
νοτήτων καί την Τετάρτην.
Εάν ό κ. Τσάμπερλαιν δβν
Έπίσης απεφασίσθη όπως ή
Σοβιετικής Έπιτροπής άξιωμι
τικών πού θά διεξαγάγη τα
Ιπιτελικάς μβτά των "Αγγλω
καί Γάλλων αξιωματικών ου
νομιλΐας προεδρεύη ό
διός ό στρατάρχης Βοροσ
λωφ, θά μετάσχουν δέ κα
μάλλον σημαίνουσαι στρατιω
καί προσωπικότητες τής Μό
σχας.
Τό γεγονός κρίνεται έν
δεικτικόν τής τεραστίας σπου
δαιότητος πού θά Ι χούν αί συ
νομιλΐαι των τριών έπιτελε'ω
Αγγλίας, ΓσλλΙας καί Ρωσ
οίας.
Διαφωνίοα
είς τάς συνομιλίας τοί3 Τόκιο
ΡΩΜΗ 31 Ιουλίου (ίδισιτέ
ρα ύπηρεσΐα).— Τηλεγραφήμα
τα έκ Λονδίνου άναφέρουν δ
τι ελήφθη χθές την νύκτα νέα
έκθεσις τοθ έν Τόκιο "Αγγλου
πρεσβευτού επί των διεξαγο
μενων μετά τή"ς Ίαπωνικής
κιβερνήσεως διαπραγματεύ-
σεων. Βάσει τής εκθέσεως
αυτής, τό τΐραϊνόν ύπουργι
κόν συμβούλιον ενέκρινε τάς
δηλώσεις είς τάς οποίας θά
προβή άπόψε ό κ. Τσάμπερ¬
λαιν ενώπιον τής Βουλής τθν
Κοινοτήτων. Σχετικώς εγνώ¬
σθη ότι αι* συνομιλίαι περιήλ
θον είς πλήρη στασιμότητα λό
γφ άναφυεισ&ν διαφωνιών,
κυρίως είς τό ζήτημα τής άλ
λαγή"ς τοθ κυχλοφοροθντος
είς την έκχώρησιν τοθ Τιέν—
Τσίν νομΐσματος δι' άντικατα
στάσεως τοθ ΚινεζικοΟ δολ
λαρίου διά τοθ ΊαττωνικοΟ
γιέν, ώς άπαιτεΐ ή Ιαπων (α
καθώς καί είς ιό ζήιημα
τής παραδόσεως είς την Ίαπω
νίαν τοθ σργυρου πού ίχει κα
ταθέσει ή Κινεζική κυβέρνησις
είς τάς Τρατιέζας τοθ Τιέν
Τσίν, επί των όπτϊων ή Αγ¬
γλία άντιτάσσει απόλυτον άρ
νησιν.
Κατ' εΐδήσεις έκ Λονδίνου ή
αντιπολίτευσις πρόκειτσι νά
ζητήση κατά την σημερινήν
συζήτησιν τής Βουλής των Κοι
νοτήτων, άπά την κυβέρνη¬
σιν, νά μή μεταβάλη Τ1Ίν
ξωτερικήν πολιτικήν της άντ
τιθεμένη είς μεταστροφήν τής
"Αγγλίας άπέναντι τής Ίαπω
νίας. Ώς έκ τούτου δέν άπ
κλείεται καί νά ναυαγήσου
αί άγγλοΐαπωνικαΐ διαπραγ
ματεύσεις.
Έν ι ώ μεταξύ ή έφημερΐ
«Ήμερήσιος Κήρυζ»επιβεβαιο
σήμερον την είδησιν καθ*
ή κυβέρνησις απεφάσισε νά
ιδρύθη είδική κοινοβουλευτική
έπιτροτιή διά τάς άποικίας,
όποία καί θά μεριμν ά διά την
οικονομικήν καί πνευματικήν
ανάπτυξιν των άποικιών καί
διά την σόσφιγξιν των μετά
τής μητροπόλεως σχέσεων κα
δεσμων των.
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΡΑΗΤΑ ΕΚΛΗΘΗ
ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΠΧΗ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού «ντα»
ττοχριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ τού έξω
τερικού πληροφορίας εκλήθη όπως παρα
κολουθήαη χά προσέχη γυμνάσια τού
Άγγλι κου στρατού ό στρατηγός Ά
ράντα, ύπερασπιστής τού Όβιέδο χά
τα χον εμφύλιον πόλεμον.
ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΒΟΥΛΑΙ
ΑΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτού μας). —Καθ* ά τηλεγραφούν
έκ τής Άγγλιχής πρωτευούσης αί Αγ
γλικαί Βουλαί διακόπτουν οριστικώς
τάς εργασίας των την προσεχήΠαρασχευ
ήν 4ην Α,ύγούοτου.
ΑΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΟΑΙΝΟΝ
ΚΙΙ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙ» ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Ιουλίου (ίδ. υ πή
ρεβία).— Έντός τής εβδομάδος πραγ·
Ό κ. Τσάμπερλαιν
είς την Βουλήν των Κοινοτήτων.
Αι νυκτεριναί δηλώσεις τού.
ματοποιούνταΰ αί πΐήσεις των αγγλικών
άεροπλάνων υπέρ την έγγϋς Ανατολήν
μέ βάσιν την Μαλταν. Έξ άλλου αγγέλ¬
λεται έκ Λονδίνου ότι έντός των ημερών
ολόκληρος ό άγγλιχός στόλος Θά ευρε¬
θή επί ποοός πολέμου. Ή 'Αγγλικη
κυβέρνησις απεφάσισε σχετικώς νά επι·
στοατεύση έηί πλέον 1Ο.ΟΟΟ άνδρας
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Ιουλίου (ίδι
αιτέρα ύπηοεσία «Άνορθώσε
ως»).—Κατ' άνακοινώσεις τοθ
πρσκτορείου Ρώυτερ τό άπό
γευμα είς την Βουλήν των
(Κοινοτήτων ό άρχηγός τής άν
| τιπολιτεύσεως κ. Σίγκλαιρ έζή
4ΓΓΛΙΚΛ ΓΪΜΝΐιϊΙΑ'τισεν ^^γη^ «ηΐ τ^ ά
κιιιιιηη ιιΐΜΐ·ηιΐπ,κολουθουμέντις ύη6 τη·ς ·Αγ
γλΐας εξωτερικάς πολιτικής
καί εξέφρασε μομφήν κατά
τής κυβερνήσεως διότι έξακο
λουθεϊ εφαρμόζουσα την πολι
τικήν τοθ κατευνασμοθ.
'Ο πρωθυπουργός κ. Τσάμ
περλαιν άντέκροισε την πολε
μικήν τής αντιπολιτεύσεως έκ
θέσας διεξοδικώς την πολιτι¬
κήν τής Άγγλικής κυβερνή
σεως.
Όσον άφορφ την παραιή
ρήσιν τής,αντιπολιτεύσεως δ
τι έξακολουθεϊ νά άτΐοβλέτΐη
κάντοτε είς την πολιτικήν τοθ
κατευνασμοθ, δ κ. Τσάμπερ
λαιν εδήλωσεν ότι θεωρεΐ ύ
ποχρέωσίν τού νά μή παρα
λείπη τΐποτε τό οποίον θά συ
νέβαλεν είς τόν σκοπόν τοθ
τον. Παραλλήλως δμως κατέ
βαλε την μεγαλυτέραν προ
σπάθειαν καί έπέτυχεν δπως
ή πολιτική αυιη συνοδεύεται
άπό μίαν πλήρως έξωπλισμέ
νην Αγγλίαν.
«Ή δύναμις αθΐη τής "Αγ¬
γλίας, συνέχισεν 6 κ. Τσάμ
περλαιν, έγινεν ήδη απολύτως
αίσθητή είς πάν σημείον τοϋ
κόσμου».
Όσον άφο($ την στάσιν
τής Αγγλίας έναντι οίασδή-
ποτε πραξικοπήματος ενερ¬
γείας, ό κ. Τσάμπερλαιν έτό
νισεν ότι οϋΐη εγένετο γνω
έγκορ^ιότητι καί είλικρινεΐα
καί εχουν ήδη φθάσει είς ση
μεΐον λίαν ενθαρρυντικόν.
ή πλήρης συνεννόησις είνε ι
σαφής διευκρίνισις τοθ Βρου
«έμμεσος επίθεσις».
«Χωρίς νά άντικρούω την
άποψιν τής σοβιετικής κυβερ
νήσεως, εξηκολούθησεν ό κ
Τσάμπερλαιν, κοθ' ήν ή περί
πτωσις τής έμμέσου έπιθέσε
ως είνε έξ ϊσου σοβαρά πρός
την άμεσον τοιαύτην θεωρώ
υποχρέωσιν νά διευκρινίσω έκ
των προτέρων πάσαν μορφήν
υπό την οποίαν θά ένεφανίζε
το ή τοιαύτη περίπτωσις τής
έμμέσου έπιθέσεως έκ μέρους
τρίτου. Πιστεύω δτι ή άποφα
σιοθεΐσα αποστόλη άντιπρο
σώπων των ένόπλων δυνάμε
ών τής χώρας ταύτης πρός
συζήτησιν όμοθ μετά των άν
τιπροσώπων Γαλλίσς καί Ρωσ
οίας θά συμβάλη ε{? την ταχυ
τέραν επίτευξιν τοθ έπιδιωκο
μέν'ου σκοποθ».
Αί δηλώσεις τοθ κ. Τσάμ
περλαιν συνεχΐζονται ττροκει
μένου νά έπεκταθοθν καί επί
Δέν άρνοθμαι δτι τό σημείον ι των διεξαγομένων είς Τόκιο
είς τό οποίον δυσχερσίνεται' διαποαναατεύσεων
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
(άξιωματικούς κ»ί ναύτας) δια την αυμ·|στή πρός πάντας άπό τοθ
πληρώσιν των πληρωμάτων. ι έπισημοτέρου βήματος τής χώ
Κατά νεωτέοας πληροφορίας ό άγ· ρας.
γλικος στόλος έΤθχσεν ήδη είς τάςά·) «Σχετικώς μέ τάς διαπραγ-
κτάς τής Σκωτίας είς τα άνοικτά των ματεύσεις μέ την Ρωσσίαν,
οποίων θα γίνουν τα γυμνάσια Αύγού δύναμαι νά βεβα,ώσω, προσέ
βτου-.Σεπτεμβρίου. Τα γυμνασια θα Θεσεν 6 κ. Τσάμπερλαιν, δτι
η βδ
ΡΩΜΗ 31 Ιουλίου.- Ό
βυπουργός τής Ουγγαρίας έδηλω
θίν ότι έτάχθη μέ τέν αξονοι δι
ότι τα συμφβίβντα τής χώρας
τού τό άπαιτοϋν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Ιουλίου.- Αγ
γλικη οΐκονομική έπιτροπή θά
μεταβή άνίιτιοήμως 1ς Δάνοτιγκ
δΓ οικονομικάς μελέτας.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Ιουλίου.- ΑΙ
αγγλοϊαπωνικαί διαπραγμκτβύσεις
έπανελήφθησαν σήμερον είς Τό
κιο διεκόπησαν δμως καΐ πά
λιν διά ά καταιρτΐση τό υπουρ
γβίον των Έ{«τ«ρικ&ν τής Ιαπω
μρ γμ εσεν 6 κ. Τσμερλαιν, δτι6πβίβυ βλ
«ρχίβουν την προσέχη εβδομαοα. αδιαι έξελΐσσονται έν πλήρει βυνβμιλ.βιι.
6πβίβυ βλ ίιίζβχ8βδν ά 6
βυνβμιλ
0 ΒΙ1ΙΑΕΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΘΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
'Υπά>χουν πληροφορίαι ϊτι είς
τον λιμένα μας θά καταπλεύση ή
θαλαμηγδς Ιφ ής έπιβαίνιι χάριν
άνΛψυχής ή Α. Μ. ό Βασιλεύς
τής ΡϋυμανΙας Κάρολος μετά τοθ
Διαδίχου Μιγάλου Βίίδίδχ Μι
ήλ
Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τό άπόγευμα τής παρελθού·
σης Κυριακτ)ς έπέστρίψβν έξ
Άγίου Νικολάου είς την πόλιν
μας ό ύπουργός Γεν. Διοικη
ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΜΑΠΩΝΙΑΣ
Η ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΑΙΑ ΧΟΕΣ ΣΥΖΙΙΤΙΣΙ!
ΔΕΝ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ
ΑΘΗΝΑ.Ι 31 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πληρο¬
φορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι κρί-
νονται σοβαραί αί άναφυείσαι δυσχέ¬
ρειαι είς τας άγγλοϊαπωνικάς συνεννο·
ήσεις τού Τόκιο.
Λόγω των δυσχερειών τούτων άλ·
λως τε, ή ορισθείσα δια σήμερον (χθές)
συζήτησις επί των οίκονομικών ζητη·
μάτων ανεβλήθη.
ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΒΑΣΙΑΙΚΗ ΕΗΙΒΕΟΡΒΣΙ!
ΤΟΥ ΑΓίΛΙΚΟΥ ΕΦΕΑΡΙΚΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
ΜΑΤΗΝ ΕΗΗΑΤΗΜ ΑΥΙΟΪΣΤΟΥ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Ιουλίου.-Τό πρακτορεί¬
ον Ρώυτερ αγγέλλει διά την 9ην Αύγούστβυ
επιθεώρησιν των δθήκοντα σκαφων φρβυρΐΐ-
σεως των Αγγλικών παραλίων καί τώ ν πλή·
ρως «ςΌπλισθέντων 130άκοντα εφεδρικήν
πολεμικήν σκαφών άτινα καί θά ευρίσκων¬
ται ύ-' άτμόν καθ' Ιλον τον Αυγουοτον
καί £)βριον.
ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΕΓΕΝΟΝΤΟ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙΑΑΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας) — Πληροφορίαι έκ τής
"Απω Ανατολάς άναφέρουν ότι είς τό
Τόκιο !έπανελήφθησαν αί συγκεντρώ·
σεις αί στρεφόμεναι εναντίον τής Αγ¬
γλίας. _________________
ΤΟ ΤΑΈΙΔ1ΒΝ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΓΚΑ1ΡΙΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άντα.-
ποκριτοΰ μας).·— Κατα τας έκ Λονδί¬
νου πληροφορίας,τό άναγγελθέν έκ Πα¬
ρισίων ταξίδιον τού στρατάρχου Γκαί-
ριγκ είς> Αγγλίαν κρίνεται απίθανον υ¬
πό των αγγλικών κύκλων.
ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
Βι ΓΙιΊΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 31 Ιουλίου (τού άντ».
ποκριτοΰ μας)---Πληροφορίαι έκ Λθν>
δίνου άναφέρουν ότι καθ* ά λέγεται
ικεί αί εκλογαί είς την Αγγλίαν θά
διενεργηθούν την 14 Νοεμβριού.
ΔΡΑΣ1ΑΜΕΤΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΤΟΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Ιουλίου (ίβ. ύ·
πηρεσία).—· Είς ολόκληρον την Αγ¬
γλίαν τα οργανα τής Σκώτλαντ Γυάρβ
έλαβον δραχόντεια μέτρα πρός αποφυ¬
γήν τής επαναλήψεως των τρομοκρα
τικών ένεργειών των Ίρλανδών. Ή κι«
νητοποίησις τής Σχώτλανδ Γιάρδ προ¬
εκλήθη έξ επιστολάς ληφθείσης είς τ«
κεντριχά γραφεΐα της βςά τής οποίας
κατηγγέλλετο ότι ΗΟΟ άνδρες το»
αΊρλανδιχού δημοχρατικου ατρντοθ»
ετοιμάζονται νά προβούν είς τρομο·
κρατικήν δράσιν άνευ προηγουμένου
εις έκτασιν.
ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΡΙΩ
ΤΟΝ ΕΝ ]ΑΛΑΈ ΙΤ Α Λ Ο Ν
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Ιουλίου.- Το πρακτοριΐ
βν Ρώυτερ μεταδίδει την πληροφορίαν «τι
αντιηρβσωπϊία τοδ ένές έκατομμυρίβυ Ίτα
λών τδν ζώντων είς Γαλλίαν επέδωκε χρυ-
ϊβΰν μκτάλλιον είς τ*ν πρέΐδρον τίις Γαλ¬
λικής Βουλής κ«1 Δήμαρχον Λυΰνος κ.
Ερριώ δηλώσασα ότι όπως καί κατά τόν
ι«ρελθ·ντα Σεπτέμβριον 200Η|χιλ.Ίταλων εί-
'ε έτοιμοι νά πολεμήσουν είς τό πλευρόν
ής Γαλλίνς υπέρ των ίλευθϊριών τοθ αν-
θρώπβυ. Ή είδησις αυτή επρβζένηοε μέγα·
,. ' κ. κλ - ——•"■ι νκνηον· ο ε,ινπβΐί »«ιπ επρνεενηαε μέγα·
τής Κρήτης κ. Μπότης Σφακιά , λην ίντύίΐωβιν >ί{ τό ββωτβρικβν τϋ$ Ίταλί;
νάκης.
Η ΕΑΛ ΑΙ
ΐίΐί
μ
την
2δ?
ίι μ* δίβδ« ηβ
2δν την ίξέλ'5^ 1
ϊ
ύτο5
ν ήρ.μίαν
ν* ^ί1*
ΤΟΝ ΕΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΙ
Διά τόν έπικειΊ
Αύγούστου έξεβοΐ
ΤΗΣ ΕβΝΙΚΗΖ ΝΕ
'Ελληνικέ Λαέ,
Πλησιάζει ή ήμέρα
γιορτασουμε τή δΐιύτ
λη Έθνική μσς έπ«
έπέτειο τοθ Έθνικ
τομικρθ μας ξεσκλο
Την έπέτειο τής λ
μας άπό τόν σκότεινό
ίφιαληκοϋ παρελθά
των ξένων ΙδεΛν ι
ωξσν νά κλεΐσουν τι1
τής άθανάτου Έλλτ
στορίας. Πλησιάζει
γούστου. Την ηγ;
τήνύμνοθμε, την δοξ
Χρόνια πολιορκο
σύτιά μας ή άπελ
κοορασμένεΓ, πολυπ
Υ*ς τβν ήρωίκών μ
νων, τιού μβς καί
κεκυτιχά νά φανο
συνεχισταΐ τί]ς ·Ιστο(
νά γΐνουμε πραγματ
ληνόπουλα κα( νά
μ« τό αΐαά χους( -
τα φρυγμένα χώματο
ληνικης γη-, >ια ν
~ τή λευτεριά μα
. ίμεΐς, τα παι
Ελληνικ* Λα*. 0( ν
άκοθ
ή Τους
"λσβαΐναμβ τ6
έλαί νά
μέ
σου. ·
λ,
κι' 6
Μέγεθος Γραμματοσειράς