97611 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5230

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
--------^^ ^■"——■—*—*■■—π«ι~Βι~ΗΗΗΗΗΒ^^ΗΗΗΗ1^^Η|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|^^^^^^^^^^Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ . ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΪΒΕΥΟτΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ θΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
ΑΙγύπτου
ΚΥΡΜΚΗ
έτηοία λίραι 3
έξη μηνός 8
Άμερικής
Ιτησία δολ. 16
30
έξάμηνος » 8
Τιμή
ΙΟΥΛΙΟΥ
κατά φύλλον
Δραχ. 9
1939
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
• ΕΤΟΣ β4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5230
ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ
Άριστβρά.—Φω
τονραφΐα οΙου
μ*>δας τής Νέας
Υόρκης μέ μόν
τέλλα έπηρεαομέ
να άτιό Μινωϊ6
άντίνραφα οΰ
ΈλληνικοΟ ηερι
πτέοου πσνκοσμΐ
ου εκθέσεως.
Δεξιοΐ-ΕΤς έκ
των ηολλων δια
φημιστικθιι ττινά
κων της 4ης Αύ
γούστου είς την
•πρωτεύουσαν.
ΠΡΟΣ ΤΟΐΣ ΔΗΜΟΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ή 4η Αύγουστον όμιλεϊ άφ' έαυτής δια την Ελ¬
ληνικήν σήμερον χαί δια τό πβλύηλευρβν έργον τής
τριετβΰς γονίμβυ Κυβερνητικής δράσεώς. Διά τουτο
καί πιστεύω ότι δέν χρειάξονται πρβτροπαί καί παραι-
νέαεις, προκειμένβυ νά κληθοϋν νά μετάσχουν τού
πανηγυρισμοΰ τη; ίλοι οί συνίημβται μβυ, ανεξαρτή¬
τως τάξεως καί νά προσέλθουν μεθ' >λβυ τού δυνατβϋ
ίνθβυοιασμοΰ καί τής φιλβπατρίας ή οπβία άνέκαθεν
τούς. χαρακτηρίζει είς τας τελετ*; τ·0 τβπικβΰ πανη-
γυρισμοΰ.
Πάντως την ημέραν αύτην, την οποίαν έπαγίωσε εί;
τας ψυχάς των Πανελλήνων, ώς σύμβολον μιδς νέας Έλ-
ληνικης ζωής, ή σιδηρά θέλησις χ αί Α ύπεράνθρωπος
προσπαθεία τού Έθνικοδ Κυβερνήτου χ. Ιω. Μεταξά,
κανείς δέν εχει τό δικαίωμα νά παραβλέψη τό επιτελε¬
σθέν υπό τί)ν σκέπην τβδ Συμφιλιωτβδ $*ίΐί&έως έργον, χά*
τα την διαρρεύσασαν τριετίαν, τό έργον τής άναχβηής
τοΰ χυκλώνβς τής άναρχίας, ή όποία εφερε την Έλλάδα
πρό; κρημνόν χαίχάος, τό έργον τής παγιώσεως τής έσω
τεριχής τάξεως χ«ί ασφαλείας, τό έργον τής ένισχύσεως
των έθνικών δυνάμεων χαί τής ανεγέρσεως φραγμων α¬
νυπέρβλητων έκεϊ ίπου ύίΐερήφανοι κυματισμοί των ση-
μαιων μας διαδηλβθσι την σημερινήν κρατικήν μας Ισχύν,
την Εθνικήν όντότητα.
Πρός τού; χυματισμβύς αυτού; στρεφόμενοι χχθ' ί·
λο τό διάστημα τδν έβρτααμών, δέν είνε δυνατόν
παρά να άντλήσωμβν νέαν πίστιν χαί νέαν πεποίθησιν
χαί νέας δυνάμει; δια την αυριον, άλλά χαί νά δια-
νύβωμεν τα; έθνιχάς των στιγμάς μέ ένθουαιώδεις εκδη¬
λώσει; χαί μ έ την χαράν τή; ύΐϊερηφανε.α; την ο¬
ποίαν ήδραίωσεν βΐ; την ψυχήν παντός "Ελληνος ή με-
τ«βολή καί τό ίργον τή; *«1! Αύν«ύστου.
Ό Δημαρχος Ηρακλείου
ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑ ΤΟΠ ΕΠΈΜΕΝΟΝ ΕΙΡΤΑΣΐίί
Πρές απ«ντ«; τβύ; Έπαγγελματ4«$ χ«1 Βιοτέχνα;
Ηρακλείου.
'Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετ ολίγας ημέρας ό Έλληνιχό; Λαός, ή Ελλάς
όλοχληρος, θά έορτάαη μίαν Ιστορικήν επέτειον, την
4«έτειβν τή; όντως ίοτοριχης χρονβλβγίας τϋς 4η; Αύ·
γούοτου 1936, χρονβλβγίας άπβτελούσης ίνα έηί πλέον
εξέχον χαί σημαντικόν γεγβνό^ τή; μαχραίωνος
ελληνικάς ίστορίας, χρονβλβγίας, ίψ' ής εκληρβδοτήθη
είς την Έλλάδα ή ανάρθωσις καΐ άναδημιουργία,
χρονολογίας, άφ' ή; ή Ελλάς χαί οί Έλληνες άνέ-
χτηβαν τό εθνικόν αυτών γόητρον, έξησφάλιααν την
οδόν τής προοδον καί της εύημερίας καί άφ' ής έτέθη-
οαν αί βάσει; πραγματώσεως τοΰ Τρίτου Έλληνιχοΰ
Πολιτισμοΰ.
Είς τόν παλλαϊκόν συναγερμόν τή; 4ης Αύγουστου
1939, δστι; προχειται νά διατρανώση τό Πανελλήνιον
λαϊκόν αϊσθημα έναντι τοΰ Νέου Εράτους χ«ί τδν με-
γάλων αυτού Δημιουργών, θά μεθέξη σύσσωμος καί δι'
ίλου αυτής τοΰ έ,χου καί ή τάξις των επαγγελματι¬
αι *«ί βιοτεχνών, ή τάξις δηλαοή ή όποία ευρέθη έξ
υπάρχη; έν πλήρει ψυχικά βπαφή πρό; την μεταυγβυ·
οτιανήν μεταβολήν ήτι; έχρησιμοποίηοεν ώς θεμέλιον
τής Έλληνικής άναδημιουργίας την άναζωηύρωσιν των
ελληνικήν ίδεών καί π*ραδόσεων, ών πιοτότερο; θεμα-
τβφύλοχξ απεδείχθη ό συντηρητικός καί νομιμόφρων
"Ελλην επαγγελματία; κ«ί βιοτέχνης.
'Αγκπητοί Συνάδελφοι,
'ίΐζ τμήμα καί ημείς τής μ«¥**ης οικογενείας
Τδν επαγγελματιών Μ«ί βιβτεχνών τής Ελλάδος βφ'
ενός κ*ί ώς γνήβιοι "Ελληνες άφ' ετέρου έχομεν κα¬
θήκον ψυχή τε καί σώματι νά συμβάλωμεν θετικώς
διά τόν λαμπρότερβν έορτασμόν τής προχειμένη; ·βτο·
ριχής έπετείου.
Πρός τόν σκοπόν τούτον παρακαλούμεν υμάς ίπω;
έκτός τής ουμμετβχής σ«ς είς τα; παντοειδείς έκδη·
λώσει; τοΰ έορτασμοΰ, ήτις πεποΐθαμεν θά είναι αύ·
θόρμητβς, μεριμνήσετε καί διά την καλλιτέραν εμφάνι¬
σιν των καταστημάτων υμών, εί; τρόπον ώατε κατά τάς
ημέρας τοΰ έορτασμβΰ νά πρβσλάβα ή πόλις μεγαλο¬
πρεπεστέρα όψιν.
Ό Πρέεδρβς τβδ Έπαγγελματικβΰ καί Βιοτεχνικοδ
Επιμελητηρίω Ήρχκλείβυ
ΕΜΜ. Κ€»ΣΜΑΔΑΚΗΣ
Ένα Κράτος τοθ εϊδοι,ς
τής 4ης Αύγούστου ίχει
δλα τα μέσα δχι μόνον
οιανδήποτε οικονομικήν κα
ταστροφήν νά προλάβη,
ττραγμα τό οποίον είναι
άπλοθν δι' ενα Κράτος
μέ ουγκεντρωμένην εξου¬
σίαν σάν τό Ιδικόν μας,άλ
λά κσΐ νά οδηγήση τόν
τόπον είς οικονομικήν ε¬
ξέλιξιν την οποίαν Τσως νά
μή έχη ίδη ποτέ ή "Ελλάς.
"Οσο γιά κεΐνους πού
προσδοκοϋν έξωτερικές κα
ταστροφές πρέπει νά γνω
ρΐζουν δτι την έξωτερικήν
πολιτικήν την διευθύνομεν
αυτοπροσώπως καί γνω¬
ρίζομεν ποθ την κατευθύ·
νομεν πάντοτε. Συνεδέσα-
μεν άρίστας σχέσεις μέ
τούς Βσλκανικούς μας συμ
μάχους καί μή δυνάμενος
νά διασαλευθοθν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Η 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
"Αρδρον χον _ι·»8υντου τϊίς κολιτιχης οιαφωτίαΐΜς
Ε. Ο. Ν. "Ηρακλείου χ. Πίτρον» Βάρβογλπ.
Όσονούπω άνατέλλει ή με·
γάλη ήμέρα. Ένας (οτορικός
στοθμός ΈθνικοΟ θριάμβου.
Μ(α δευτέρα παλιγγενεσΐσ.
Ένα σύμβολον τής Έλληνι·
κης ζωτικόιητος καί φιλοπα
τρΐας. ΜΙα ήμερομηνΐα χα·
ραγμένη βαθειά είς την ψυ¬
χήν καθ* "Ελληνος.
4η Αύγούστου. Ήμέρα Έ·..
θνικοΟ ΕύαγγελισμοΟ. Σταθ
μός σημαΐνων τής συγχρόνου
Έλληνικής Ιστορίας. Άφετη·
ρΐα τιτανΐων Έθνικών πραγ·
ματοποιήσεων. Έπέτειος Έ·
ΘνικοΟ μεγαλεΐου. ΆναβΙω·
σις των άθανάτων παραδόσε·
ών καί έκλάμψεων τής Έλλη
νίκης φυλής. Πηγή όπηρεσι·
&ν πρός την Έλλάδα καί
τόν λαόν της. Κατάπαυσις τοθ
έμφυλΐου σπαραγμοθ καί των
έσωτερικών έρΕδων. Άνοβά
πτισις των Έλλήνων είς τά'£·
θνικά νάματα. Σταθερά προ
οήλωσις τοθ ΈθνικοΟ συνό-
λου είς τα πατριωτικά ίδεώ
δή. Άφύπνισις έθνική τής Έλ
ληνικής νεότητος καί μεθο
δική καθοδήγησις ταύτης ιιρός
τόν Εθνικόν της προορισμόν.
Κρατική Ισοπολιτεία έναντι δ·
λων των Έλλήνων. Άνασύν
τάξις των πολεμικών τοθ "Ε-
θνους δυνάμεων. Πλήοης ά
ποκατάστασις τής έξωτερικής
τής πατρίδος θέσεως έν τώ δι
εθνεΐ στΐβφ. Κοινωνική δικαι-
οσύνη καί θετική πρόνοια διά
την καθόλου όλικήν ευημερί¬
αν τοθ ΈθνικοΟ συνόλου. Ί
δού έν περιλήψει αί βασικαί
γραμμαί αί συνιστώσαι τό
ΙδεΦδες τής 4ης Αύγούστου
τό μεταφραζόμενον είς 6να
νέον πολιτισμόν, τό μεγαλο
πρεπές οΐκοδόμημα τό ό «οί¬
ον μέ τόσην αυτοθυσίαν ά-
νεγεΐρουν μοχθοθντες νυχθη¬
μερόν δύο Μβγάλοι Έλλη
νες ή Α. Μ- ό Βασιλεύς Γε
ώργιος καί ό Έθνικός Κυβερ
νήτης Ιωάν. Μεταξάς.
Την δημιουργίαν τοθ νέου
αύτοθ πολιτισμοθ, τόν οποίον
έδώρησεν είς τό Εθνικόν σύ¬
νολον ή 4η Αύγούστου, κα·
λούμεθα ήδη νά πανηγυρΐσω
μέν επί τβ έπικειμένη τρΐτη 1·
στορικβ έπετείφ καί νά έκδη
λώσωμεν την" έ^φρασιν τής
εύγνωμοσόνης μας πρό».· τόν
χαλύβδινον αρχηγόν είς όν
οφείλομεν 6χι απλώς την ση
αερινήν ίθνικοκοινωνικήν ευ¬
ημερίαν μας, άλλ* καί αυτήν
τούτην την υπσρξίν μας ώς
Έθνους.
Ουδενός υποθέτομεν διαφεύ
γει την αντίληψιν τό γεγονός
δτι ή βαθεΐα ήθική κρίσις καί
τα έξ αυτής συμπτώματα τής
ψυχικής παρακμής της τιροαυ
γουστιανής περιόδου, είχον
δημιουργήσει κατάστασιν Α
«ρως επικίνδυνον διά τό Έ-
θνος. Πλήρης έθνικοκοινωνική
καί παλιτική άναρχΐα ήσαν
τα χαρακτηοιστικά γνωρΐσμα
τα τής έποχής έκείνης.
Τα πάντα είχον κλονισθή
καί μβτακινηθή άπό την φυσι
κήν θέσιν των. Τα έθνικά (δέ
ώοη τα όποϊα έδηαιούργησσν
δύο προηγουμένους μεγάλους
πολιτισμούς κσΐ άπό τα όποΐα
κατά κανόνα άπορρέουν δλαι
α( εύγενεϊς καί μεγάλαι έθνι
καί κσΐ έκπολιτισΐικσΐ έκδη
λώσεις, έκειντο είς συντρΐμ
ματα σαρωθέντα άπό τόν πνέ
οντα τότε σφοδρόν άνεμον
τής όΐγιοζσύσης διά 166 κορυ
βαντιώντων έντύπων κομμου
νιστικής προπαγάνδας, Ό λα
ός τής Ελλάδος διηρημένος
θανασΐμως είς κομματικάς με
ρΐδας καθΐστατο αίχμάλωτος
των παθών τού κ'αί άνΐκανος
νά μεριμνήση διά τα τοθ οΓ·
κου τού.
Τοιουτοτρόπως τό Εθνικόν
σκάΦος άναρχούμενον καί
συγκλονιζόμενον άπό την έν
ού ώ έπικρατοθσαν πλήρη
σύγχισιν, ηκολούθει την μοι¬
ραίαν πορείαν τού διά μέσου
των Συμπληγάδων έντίς άγρΐ
ου καί μαινομένου ώεανοΟ.
Ή κατσστροφή εθεωρείτο
άναπόφευκτος. Τα συμπτώμα
τα τής έαερχομένης θυέλλης
ήσαν πλέον ή Ικδηλα Υπό
τάς συνθήκας αύτάς καίκαθ"
6* χρόνον ή λαίλαψ τοθ ό
λέθρου έτιήρχετο όρμητική διά
νά εξαφανίση 8,τι έπικοί άγώ
νες δεκάδων όλοκλήρων αίώ
νων εδημιούργησαν, μΐα με
γάλη έθνική φυσιογνωμΐα, ό
Ιωάν. Μεταξάς, έπέβαλε διά
τής Ισχυράς τού θεληματικότη
τος την 4ην Αύγούστου ώς
πανάκβιαν των Έλληνικών δεί
νών, μέ άντικειμενικούς σκο
πούς δύο τινά. Πρώτον την
διά δραστικών μέτρων ά πό
ίτροτΐήν καί εξουδετέρωσιν τοθ
κομμουνιστικοθ κινδΰνου καί
δεύτερον την ύποστολήν τής
(αΐυατοβρέκτου σημαίας δι" ά
δελφΐκοθ αΐματος τφθ έθνι
κου διχασμοθ καί έπαρσιν τοθ
συμφιλιωτικοθ θυρεοθ τής
4ης Αύγούστου, υπό τάς πτυ
χάς τοθ όποίου νά συγκεντρώ
οη δλους όδιακρΐτως τούς Έλ
ληνας ίνα συμβάλουν είς
την Ελληνικήν αναγέννησιν
καί την δημιουργίαν τοθ τρ(
τού ΈλληνικοΟ πολιτισμοθ.
ΟΙ μέχρι τούδε οιαρρεύσαν
τες τρείς πλήρεις ένιαυτοΐ ά
πό τής Ιστορικής ταύτης μετα
βολής άπέδειξαν περιτράνως
δτι δι* αμφοτέρους τούς δύο
τούτους μβγάλους Έθνικούς
σκοπούς τό κράτος τής 4ης
Αύγούστου ειργάσθη κατά τρό
ττον ύπερβάντα κάθε αίσιόδο
ξον προσδοκίαν.
Ό μέν έρυθρός κΐνδυνος
έξουδετερώθη τελείως καί Ιξέ
λιπεν άνεπιστρεπτΙ, τ ό δέ δ ν εί
ρον τής Έθνικής ένότητος καί
τής καταπαύσεως τού άλεθρΐ
ου διχσσμοΟ κατέστη πραγ
ματικότης.
"Ηδη υπό την προστατευτι
κήν θαλπωρήν καί καθοδή
γησιν τοθ νέου κράτους καινο
τομήσαντος ριζικώς έφ' 8λων
των έκδηΧώσεων τής νέας Έ
θνΐκής ζωής, άναπτύσσονται
δλαι α( εύγενεϊς τάσεις των
Έλλήνων πρός ωραίας έθνι
κάς πραγματοποιήσεις έξυτιη
ρετικάς τοθ ΈλληνικοΟ συνό
λου.
Τα άθάνστα έθνικά ίδβώδη
μέ τα όποΐα έγαλουχήθησαν
άπό τοθ βρεφικοθ λΐκνου
ΈλληνικαΙ γενβαί τριάκοντα
καί πλέον αΐώνων, έξυψύθη
σαν καί πάλιν ώς συμβολική
άνάμνησις έΐτοποιϊϊιν καί με
γαλουργηαάτων τής Έλληνι
κης φυλής διά μέσου των αίώ
νων.
Ούτω τό Ελληνικόν Έθνος
χάρις είς την 4ην Αύγούστου,
κατώρθωσε νά πσρακάμψη
επιτυχώς τόν σκόπελον τρθ
άφανισμοθ καί νά διαγράψη
κατά την διαρρεύσασαν τριε
τΐαν, την ώραιοτέραν τροχιάν
τής νέας εκπολιτιστικάς τού
εξελίξεως.
Έξακόσιαι χιλιάδες νέων
καί νεανΐδων τής Ελλάδος
άφοσιωμένων ψυχή τε καί σώ
ματι καί έν σιδηο^ πειθατρχα
είς τόν Αρχηγόν τής 4ης Αύ
γούστου, άγωνΐζονται ή"5η τόν
ωραίον άγώνα επί των έττάλ
£εων τής Έθνικής Ιδβολογΐας
τοθ τρΐτου ΈλληνικοΟ πολιτι
σμοΟ.
Φορεΐς των έθνικών άρχών
τής 4ης Αύγούστου οί νέοι οθ
τοι, τιρΐετοιμάζονται ή5η έν
τος των πλαισΐων τής Έθνι
κης "Οργανώσεως ΝεολαΙας,
διά νά δεχθοθν την διαδοχήν
τής συνεχΐσεως τοθ ΈθνικοΟ
εργου τοθ ΆρχηγοΟ ώς τοθτο
καθορΐζεται ε[, τάς μνημειώ
δεις ύποθήκας τού τάς όποΐ
άς κατ' επανάληψιν βΤχε την
τιμήν ν' άκούσρ άπό σιόμα
τος τού ή νεολαΐα τοθ Έ¬
θνους.
Είς ίνα ωραίον άπόφθεγμά
τού ό Άρχηγός Ιωάν. Μετα
ξάς άναφερόμενος είς την Ά
νάστασιν των Έλληνικών Ιδβ
ωδών είς την ψυχήν της νβότη
τος λέγει: (
«Σήκω επάνω Έλληνική νεο
Ή άγορά.
"Ησυχος καί μάλλον χαλα
ρά υπήρξεν ή άγορά μας κα
τα την διαρρεύσσσαν έβδο
μάδσ, καθώς άναφέρει καί
τό εκδοθέν δελτίον τοθ Έμπο
οοβιομηχανικοθ ΈπιμελητηρΙ
ου. ΚσΙ είς την αγοράν τοθ
ΛονδΙνου έπεκράτησεν άπρα
ξΐα ώς πρός τάς στσφΐδας.
Μόνον ζήτησις έλοί^ον παρε
τηρήθη καί αί έξαγωγαΐ έκ
τοθ λιμένος μας υπήρξαν ση
μαντικαΐ. Καί ύπάρχουν πολ
λαΐ έλπίδες Οτι ή ζήτησις
των έλαΐων θά συνεχισθή, δτι
αί τιμαί θά βελτιωθοθν περισ
σότερον, καί δτι έπΐσης θά ση
μειωθη άπό τής εβδομάδος
πού άρχΐζει σήμερον ζήτησις
καί των άμπελουργικων προ(
όντων καί (δία τής σταφίδος.
ΑΙ υπάρχουσαι άλλωστε προ
βλέψεις διά τάς τιμάς των στα
φ(δων εφέτος είναι αίσιόδο-
ξοι. Καί πιστεύομεν δτι θά
έπαληθεύσουν.
Ναυτικοΐ άγώνες.
Σήμερον θχ γίνουν είς τδ άχρο
μώλιον οί προαγγιλθένχες τοπι-
χοΐ ναυτικαι άγώνες των τμημί.
των τής Ε. Ο. Ν. τής πόλεώς
μας. ΚαΙ δέν δπάρχει άμφιβο
λία δτι θά προκαλέσουν τώ έν
διαφίρον ολοκλήρου τής κοιν»
νίας μας. 'Κπ' ευκαιρία δμως
θά είχαμεν να πχρατηρήβιομεν
ναΐ πάλιν, δτι έηιβάλλεται νά χά
ταβληθη* μεγαλυτίρα προοπάθεια
διαδόσιω; των ναυτικόν σαόρ.
Ή θάλαασα δίδει υγείαν, τονώνει
τό σδμα καί την ψυχήν, γαλ
6ανίζ«ι το φρόνημα, έμΐςνέιι την
αισιοδοξίαν. ΚαΙ πρέπει να έκω
φεληθώμεν, νά την άγαπήσωμεν,
έϊόσον μάίς λοόει μέ τό χθμα
της. Τό πδλο, ή λεμβοδρομία,
ή Εστιοπλ&ϊ*, ή κολύμβησΐς είναι
σπδρ ώραΐχ, εύγενή, θεαματικά,
5γιεινά χαί πρέπει νά διαδοθοθν.
Ή αυνέχεια της Έκθέοΐως
τοθ Έμκορικοΰ 'Βιτιμελητηρίου
λόγω πληθώρβς ΰλης «ναβίλλε
τ«ι διά μεθαύριον.
λσ(α. Δέν ύηάρχει διά σέ άλ
λη πραγματικότης παρά ή
Έλληνική Πατρίς. Μόνον έκεΐ
θά έπανεύρης τόν εαυτόν
σου. Μόνον μέσα είς τάς Έ
θνικάς παραδόσεις θά έπα
νεύρης τόν προορισμόν σου»
ΚαΙ είς ένα άλλον λόγον
τού ό έμπνευσμένος Άρχηγός
ώς εξής έκδηλοΐ την άπόφα
σ(ν τού νά στηρΐξη τό ο(κοδ5
μημα τής 4ης Αύγούστου επί
τής νέας γενεάς. «Ή νεολαΐα
είνε τό μελλον τοθ Έθνους.
Ή νεολαΐα είναι έκείνη είς
την οποίαν ττρ5 παντός θά
δώσωμεν την ψυχήν μας 6·
λην καί δλα μας τα μέσα
διά νά σώσωμεν τό μέλλον
τοθ Έθνους».
Έκ των άνωτέοω λόγων
τοθ ΆρχηγοΟ σαφώς προκύ
πτει ή απόφασις τοθ άναδη
μιουργοθ τής συγχρόνου Έλ
λάδος δπως προετοιμάση κα
ταλλήλως καί διαπαιδαγωγή
η δεόντως την νεολαίαν
τοθ Έθνους ίνα την θέση είς
την πρωτοπορείαν τοθ αγώνος
πρός πραγμάτωσιν τοθ Ιδεώ
δούς τής 4ης Αύγούστου.
Μέ τα δεδομένα αύτά τα
πλήρη αΐατιοδοξΐας, πεποιθήσε
ως καί ελττΐδων επί τό μέλ
λον τής φυλής, ή ΝεολαΙα τοθ
Έθνους θά πανηγυρίση μεθατύ
ριον διά την Εθνικήν απόδο¬
σιν τής Ισΐορικής έπετείου,
έκδηλοθσα έκ των μυχΐων τής
ψυχής της, τόν ενθουσιασμόν
καί την πίστιν της πρός τό Ι
δεωδβς τοθ ΆρχηγοΟ ούτινος
φρουρός καί συνεχιστής βτά
χβη-
Ή Σερενάτα
τού Χούμπχρτ
ΑΠΘΡΘΩΖΙβ
Ό σατανάς καλόγηρος
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον «Τό
Δράμα τής Σαγκάης» (Γαλλιχή
όμιλοϋσα).
Την Δευτέραν «οί Βασιλείς
των σπόρ» μέ τόν Φερναντέλ,
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πειά
«την καΐ Κυριακήν άπογευματινή
ώρα 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήμερον «ό ιιόλε
μος τοθ Χρυσοϋ». Την Δευτέραν
«ή Μυστηριώδης κυρία».
Δευτέρα—Πέμπτη— Σάββατο—
Κυριακή ώρα 8 10 μ. μ. άπογευ
ματινή. _______
ΜΙΝΩΛ.— Κυριακή 2 μ. μ. συ
νέχεια έπεισοδιακοΰ «Σκιά 'Λε
τοθ».
Μιά έξαιρετική, Μιά
μοναδική βραδυα γέλω-
τος. Οί 3 άγακημένοι
Γάλλοι Κωμικοί:
ΦΕΡΝΑΙΤΕΑ
ΡΛΙΙΙΥ,ΖΙΑΗΠίΡΥ
Μαζύ μέ τίς γβητευτι-
κές σειρήνες:
Νίνα Ράγισ
Λιζέτ Λανβέν
Πρ«ταγ»γιστοΰν οέ μιά
έςΉφοενική κωμωδία πού
θχ ςετρελλάνη τούς Ή-
ρακλειώτας:
ΤΟΝ
—Μιά κωιιωδΐα ομοια
τής οποίας οΰτε Εγινε ου-
τβ θά γίνη.
—Μιά κωμωδΐα βπου
γελφ κανεΐς άπό την άρχή
ώς τό τέλος.
—Μιά καψφδία δτΐου
τό ενα κωμικό έπεισόδιο
βιαδέχεται τό δλλο.
Την Δευτέραν
εςΌχιρετική πρεμιέρα στοΰ:
ΠθνΑΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΤΟ ΔΡΑΜΑ
τις ΣΑΓΚΑΗΣ
ΔΙΕΙΗΗΣ ΕΙΙίΣΐ:
Ι
XIV
πβρίοδβς 10 Σβπτεμ-
βρίου Γ θκτωβρΐου 1939.
Δηλώσχτε συμμετοχήν
επισκεφθήτε την.
Αποτελεί την σιτουδΌΐιοτέ
ραν κατ' έ τος επίδειξιν καΐ
αποτελεσματικήν διαφήμισιν
των ιτροϊόντΝν της χώρας
μας.
Συντελεί είς την ύιτ© κ»λ
λιτερους ίρους τοιτοθετησιν
κβι ίιάβϊσίντωνείςτό (οωτΕρι
χον κ«1 εξωτερικόν.
Έμφανίζει την ξένην πά
ραγωγην είς τάς καλλιτέρας
ποιότητος καΐ τιμάς καΐ δι·
ευχολυνει τόν παραλληλιομόν
των μέ την παραγωγήν τού
τβκου μας.
Χοςηγιϊ ετησίως βραβεΐα
καΐ ϊπαθλα είς τας Βιομηχανί
άς ν«1 πχραγωγούς.
Μεγάλαι έκπτώαεις ναύ
λ»ν διά τούς επισκέπτας
καί μεταφορας εκθβμά-
των.
Πληροφορίαι είς τάς Τοπι
κάς ΈκιτρβηάςεΙς τάς ίίρας
τβν Νομών τού Κράτου; κ«ϊ
τ* κατά τβιτβυς Πρακτορεΐ*.
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
ΙΠον
ΚσΙ άνοΐγει τό κουτΐ καί ά-
δειάζβι κάτω στό πάτωμσ ρε
βύθια ..
—Αύ'ές εΤνβ έσένσ τί όβ(
δες σου,—ρω·δ ό τσάρος.
Ή τσαρΐνα πού πσρακολου
θ*ϊ πατέρα καί υϊόν άπό τόν
χαναττέ 8που Ιχει καθίσει κα
πλέκει δαντέλλσ, άκούοντσς
τα τελευταία αύτά λόγια τοθ
τσάρου άνατριχιάζει... Θυμά
ται τα λόνια τοθ πρΐγκηπος
Παόλου Τσεγκόντιεφ.
α ..Τα κιβώτισ πού στέλλον
ται είς τούς στρατιώτες τοθ
τσάρου είς τό μέτωπον τάχα
πώς περιέχουν πυρΐτιδα, Ι
χούν πυρίτιδο μόνον είς πά
χος όίγων έκατοστων τοθ μέ
τρου, κι' άπό κάτω είνε σκό
νη! Αύτά είνε τα ποβμοφό
δια των στρατευμάτων τοθ
τσάρου»!
Καί γιά μιά στιγμή τής τσσ
ρΐνσς τής φοΐνεται σάν ψέμμα
τι ώς είνε πόλεμος καί αίματο
χυσίες τής φαίνεται σάν ο
στρατιωτες τοθ τσόρου νά εΤ
νέ σάν τα μολυβένια στρατιω
τάκια τοθ τσάρεβιτς καί οί ό-
βΐδες ρεβυθια.
Πστέρας καίιΐός πα'ζουν...
Ό τσάρεβιτς σημαδεύει μέ
πείσμα τούς μολυβένιους
σ^ραχιβχες τοθ τσάρου. Τό
«πθρ» τοθ μικροΟ τηλεβόλου
τού—μιά βροχή... άπό ρεβύ
θισ—θερ ζει τούς στρατιώτες
τοθ έχθροθ. Ότσάρος γελδ..
Κ' Εξαφνα σημαδεύει κι' αύ¬
τάς κσΐ ξαπλώνει κάτω δυό
τρείς, δέκα μολυβένιους στρα
τιώτες τοθ τσάρεβιτς.
—Νίκη!—φωνάζει ό τσάρος.
Είς τό δωμάτιον εΐσέρχεται
ό ύπασπισιής τής ύτΐηρεσΐας.
Στέκεται είς στάσιν προσο
χής. Ό τσάρος, χωρΐς νά ση
κωθη άπό τό πάτωμσ, τοθ
κάνει νεθμα νά πλησιάση...
Ό ύπσσπιστής τοθ παραδΐδει
ενα έγγραφον... Άπό τό πρω
τον βλέμμα πού ρίπτει είς τό
έγγραφον ό τσάρος χλωμιά
ζει... Ό ύπασπιστής άποχω-
ρεΐ. Ό τσάρος σηκώνεται. Τό
πρόσωπον τού Ιχει μιά βασα
νισμένη, μιά πονεμένη εκφραι
σι... Ή τσαρΐνα πλησιΐζει τόν
σύζυγον της μέ άγωνΐα...
ΠαΙρνει τό έγγραφον άπό τό
χέρι τού... Είνε μιά άναφορά
τοθ ύπουργοθ των Στρατιωτι
κων μέ τα τελευταία τηλε
γραφήματα άπό τό μέτωπον.
Τα ρωσσικά σΐρατεύματα ύπέ
στησαν καί άλλην ήΐταν... Τα
στοατκύματα τοθ τ./άρου υπο
χωροθν εσπευσμένως..·.Ό τσά
ρος άναστενάζει. Τα χείλη
τού ψιθυρίζουν:
—ΦρΙκη!
—ΟΙ στρατιώται σου δέν
κάνουν τό καθήκον τους!—τοθ
λέγει ή τσαρΐνα— Μή βυθΐ
ζεις τα χέοιά σου βαθυτερα
στό οΐμσ, Νΐκυ. Τελεΐωσβ τόν
πόλεμον!
Ό μικράς τσάρεβιτς πού
δέν ύποπτευεται ιΐποτε, φω
νόζει:
—Έλα νά τελειώσωμε ιόν
ττόλεμο, μπαμττά! Δέν ερχεσαι
Καί δμως εΤσαι νικητής...
Κσμμιά απάντησις.
(ουνεχιζεται)
ΕΚΠΟΙΗΣΙΝ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ
Σήμερον Κυριακήν χά Ι ώραν 10
—12 π μ, θά γίνη ενώπιον τοθ
ουμβολατογράφου Ηρακλείου Κων
σταντ(ν&υ Ζαχαριάδου έν τφ εν¬
ταύθα γραφείω τού χεΐμίνψ έν
ό*ώ Χάνδακος ή έκποίηαίς
διαφόρων πραγμάτων τοθ χληρο-
δοτήματος Γ. Χατζηστυλιανακη
ήτοι παλαιών τοΐβρέδων είκόνων
καί άλλων μεταξωτδν χειροτιχνη
μάτων καί καλιθνται οί βουλόμε¬
νοι νά πλειοδοτήσιοϊΐ.
ΔΙΑ Τ0Γ2ΣΤΑΦΓΛΕΞΑΓΩΓΕΙ2
Ένοικιάζονται δΰο αποθήκαι
χαχάλληλοι δια χαλάθια χαί χι·
3ώτια σταφυλδν. Πληροφορίαι
παοά τφ Εύαγγέλψ Άνωγειανίίχη
Ή μόδα
των μαλλιών
καΐ αί νέαι
κομμώσεις.
Ή καλοκαιρινό) μό5α δέν είνε
τόσο άπαιτητική ναί άττοκλε στική,
8σο ή μόδα τοθ χειμώνος. Έπιτρέ
πιι στίς γυνηΐκες την ττιά μεγάλη
ποικιλία καί .. φαντασία είς 8,τι
άφορά των Εματισμό τους.
Καί πρωτα: ή κάθε κυρΕα μπορεΐ
ελευθέρα ν* απαλλαγή άπό τδ βχ
ρος... τοθ χαπέλλου τό οποίον άν-
τιχαθιατ^, χάρις είς τα; ίπινοήσεΐς
τής μόδας, δια λεπτοθ φι)έ έναρμο
νισμένου μέ τό χρώμα των μαλλι
ών της ή δι' ενός κομψίθ τουρμπαν
άπό τοθλι ή μουσελίνα μονόχρωμη.
Τό τουρμπαν αυτό σχηιιατΐζει άρμο
νιιιέ; π-υχές γιίρω άτιό τό κεφάλι
χαί συγκρχτιΐ τα ά:ίθασσα μαλλιά,
ίνψ α^πληρώνει τή θερΐνή τουα·
λέττα.
ΟΙ κομψές Παρισινές είχαν, έν
τούτοις, την ϊμπνευσι ν' άντιχατα
σχήσουν τό τουρμπάν άπό μουσελί
να ή φουλάρΐ, μέ ίνα τουρ^η&ν
άπό φΐλι. Τό φιλέ αύτό είνε Ινα
κομμάτι άπό τα χοινί δ'χτυ1» των
ψαράϊω/ καί δίνεται άπαράλλακτα
δ τω; διίχνουν ο£ παρακιίμενες εί-
κόνες.
Την μόδα των τουρμπάν άπό φι
λέ ίφήρμοσαν ή^η οί χομψίτερις
Άτθίδες.
ή Κτιατεγχέ
Είδοποίησις άναβληθέντος
πλειατηριασμοΰ
Γρηγορΐου Ε. Καλλιατάκη
ξυλεμπόρου κατοΐκου Ήρα
κλείου.
Κατά
1) ΓεωργΙου Μ. Κοσμαδάκη
(ερέως. 2) Δέσποινας Γ. Κο¬
σμαδάκη τό γένος Κ. Σιγανά
κη κατοΐκου Βασιλικόν 'Ανω
γεΐων Καινουρίου.
Άναβληθέντος Ενεκεν νομί·
μου λόγου τοθ διά τοθ ^ύπό
χρονολ, 1 ΦεβρουσρΙου 1938
προγράμματος πλειστηρ.ασμοθ
προκηρυχθέντος δημοσίου ά-
ναγκαστικοθ πλειστηριασμοθ
των έν τώ προγράμματι τούτω
περιγραφομένων άκινήτων των
καθ" ών ή παροθσα άλληλεγ
γυοφΕΐλετών μου κειμένων είς
την κτηματικήν περιφέρειαν
Βασιλικόν Ανωγείων Καινου
ρίου, εΐδοποιω διά τής πσρού
σης μου ότι ό πλειστηριασμός
των έν τώ άνω'έρω προγράμ-
ματι άναφερομένων καί περι-
γραφομένων άκινήτων, εξαι¬
ρέσει των υπό τούς άριθμ. 1
καί 6 τοθ προγράμματος περι
γραφομένων, γενησεται άνυ
περθέτως την ΙΟην ΣεπτεμβρΙ
ου 1939 ήαέραν Κυριακήν
καί &ραν 10—12 π. μ. ενώπι¬
ον τοθ Συμβολαιογράφου Μοί
ρων Καινουρίου Κωνστ. Τζεί·
ρανάκη ή τοΟ νομΐμου σύτοθ
άναπληρωτοθ καί έν τφ έν
Μοίραις ΣυμβολαιογραφεΙω Β-
τε καί ένθα καλοθνται οί
πλΕΐοδοτήσοντες, πρός εΤσπρα-
ξιν τής κατά των άνω όφειλε
των μου απαντήσεως μου, ώς
αυτή έχει περιορισθή διά τοθ
ύπ' αριθ. 15636 τής 29—4—
1938 δηλωτικοθ συμβολαίου
τοθ Συμβολοηογράφου ιΗρα
κλεΐου Ν. Φραγκιαδάκη, καί
μετά την έκ ταύτης άφαΐρε
σιν των άπό τής 20—6—1938
μέχρις 24—5—1939 γενομένων
μοί έναντι τμηματικών κατα-
βολων.
Άρμόδιος δικαστικός κλη-
τήρ ένβργησάτω τάς νομΐμους
επιδοθείς καί θυροκολλήσεις
τής παρούσης.
Έν ΉρακλιΙω τή 18 Ιουλίου
1939
Ό τοθ έ-ιστιεύδοντος καί
παραγγέλλοντος τΐληρεξούσιος
δικηγόρος
Δημ ©. Χαλκιαδάκης
ηθΤΛΣΣΑΙ ΓΕΡΜΑΚΙΑΣ ΜΟΛΕ
μαρίας ΗΑΙΟΣ ΣΤΑΦΥΑΙ
Α! καλυτέρα! χαί άνύτΐραι δλων. 'Αποξηραίνβυνταχύ
τατ« τί|ν στ«φ(δα ««Ι τή; όΐβουν ώρβιότατβ χοοαϊζβν
χρωμβί "ϋσοι τυχόν δέν τάς έχρησιμοποιήσατβ, έρωτπσα
τε μ«1 θά πληροφορηθητϊ τίιν άνωτεροτητά τ»ιν. Κάμβτ»
δοκιμάς πρός τό συμφέρον σας.
Γενικβς Άντιηρββ»ηος Κρήτης
Μετά διαρχβΰς ηαρακαταθήκτις:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
Ήράκλειον-Πλατεΐα Κκλλβρνβν—Κέντρον
ΝΛΛ^ΝΛΛ/
ΚΟΠΤΙΚΗ
ΚΕΛΛΕΝ
ΠΛΑΤΒΙΑ ΑΓΙΑΪ ΕΙΡΗΝΗ5 4
ΑβΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 24.263.
Η ΜΟΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
Μετ* ολίγον.
είς την «Άνόρθωσιν»
ό Σοΰμπερτ
καί
ή Σερενάτα
τού.
Έμπρος είς το ρωμάντζο τού
οποίον έσκίρτηοαν καρδιές, έμπρϊς
είς την γοητϊίαν των άριστουρνη
μάτων τού οκοίου ήνώθπσαν «β-
θοι ονϊίρων,
ό Σοΰμπερτ
μέ την μεγαλίπνβον ζωήν. μέ
τα πληγωμένα ςρτβρά ενός με
γάλου έρΜΤβς,μέ τίιν χίμαιραν
της άγάπης μιάς γοήσσης πβυ
τον έσφιχταγ*άλιασ« καί κα
τόπιν τον άιτώθηαβ σάν ωΐβι
φαρμακβρο.
ό Σοΰμπερτ
Ποΰ πόνβσβ ώς τα κατάβαθα
της καρδίας καί £μως ήγάπα καί
δμως συνέίετβ καΐδμως έδπμιούρ
νει καί δμως «πΐκορύφΝνβ τίιν τέ
χνπν τού.
ό Σοί3μπερτ
έ άγαπημίνος τδν γ»ν«ικΒν,
& Ιδανικός αΰτος Όρφβϋς των λβ
πτών, των ρωμαντικών ψυχδν,
μέ όλην τβν> την Ιστορίαν,
μέ όλην τού την ζωην,
άλλοτε Εΰτυχισμένος,
άλλοτε νικημίνος,
κειΐ πάντοτβ μβγάλος.
ΑΡΧΙΖΕΙ
Μετ' ολίγον
είς την «'Ανέρθωσιν»
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό έγχρωμο θαΰμα:
Ο ΟΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥϊΟΥ
Ένα φ(λμ γυρισμένο σ'
Ινα ύπέροχο φυσικό πλαΐ-
σιο στά μαγευτικά νησιά
τής ΚαλλιφορνΙας.
ολιβια ντβ χαβιλλαντ
νιιρβντ
Εθνικόν Λαχεΐον
Πρακτορείον Ηρακλείου
Ή ανανέωσις των γραμμα-
τίων διά την 4ην κλήρωσιν
ήρχισεν καί λήγει την 4ην
Αύγούστου. Παρακαλοθνται
οί κ. κ. συνδρομηταί νά
σπβύσουν νά άνανεώσουν
ταθτα έντός τής προθε-
σμΐας διότι πέραν ταύτηο ού
δεμΐαν υποχρέωσιν φέρει τό
Πρακτορείον.
' (Έκ τοθ Πρακιορείου;
II
κ ο ι ιί ο π ι
ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανηλθεν έξ ΑΙ
ΒηψοΟ δηου εΐχε μεταβ·! οΐκογβ
νειακώς δ μβγαλοεξαγωγεθς κ
Γεώργιος Διαλλυνδς.
—Έπανηλθον άβροπορικδς ίξ
Άθηνδν ή κ. καί ό κ. Χατζηιω^ν
νού έ'μπορος, ή κ. καί δ κ. Κωνστ.
Κοκκινάκης δικηνόρος, δ λυκειάρ
χης κ. Έμμ. Πετράκης, Έμμ. Φοαγ
κιάδης ναυτικδς πράκτωρ, Γιβρ
γος Ανεμογιάννης, Φανή Δρανδρά
κη, Πολυγιώργης ΕΙρηνοδίκης
αΐ Χριστ. Πάγκαλος.
—'Αφ'χθη Βι' ολιγοήμερον είς
την πόλίν μας δ είς Κηρδάμυλα
ΧΙου £μ«ορος κ. Ιω. Μπλαβάκης.
—Ανεχώρησεν άερο-τορικδς
δι' Αθήνας δ κ "Ιωάν, Πτπαμαστο
ράκης Ιατοδς.
—•επανήλθεν έξ Αθηνών δ κ.
Βασίλειος Βασιλάκης δικηγόρος,
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ- Την 24 τρέχον
τος ή κ. Στέλλα Αθαν. Πατταδά
κη εβάπτισε τό χαριτωμένο κορι·
τσάκι τοθ κ. Γβωργίου Παναγιωτά
κη ΐιώσαοα αύτω τό δνομα 'Λθα-
νασΓα.
ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε καί έκη.
δεύθη προχθές είς την πόλιν μας
ή Όμαδάρχης ιής Περιφερειακής
Διοικήσεως θηλέων Ηρακλείου Έ
λένη Δασκαλάκη Γενομένης ττ^ς
κηδεΐας της την ΙΟην πρωϊνήν τής
Ιδίας ήμέρος παρηκολούθησαν δ
κ. Νομάρχης ΉοακλεΙου ώς Γενι¬
κάς Έπόπτης Ε. Ο. Ν , δ Περιθβ·
ρειακός διοικητήζ, ή Ύποδιοική·
τρια θηλέων, οί Διευθυνταί των
Έπιτβλικών των Γραφείων, οί ά.
ξιωματικοΐ της "Οργανώσεως, μΐα
ομάς αρρενων. μ(α θηλέων καί
τιλήθη κόσμου βαθότατα πάντες
συγκεκινημένοι γιά τόν πρόωρο
χαμό μιας καλης των συνεργάτι·
δος κι' άφωσιωμένης πρός τό κα
θήκον συναγωνιστρΐας των. Κα¬
τάθεσις στίφΐινων εγένοντο κα¬
ρά των Περιφΐρειακων Διοικήοι·
ών Αρρενων καί θηλέων.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - ΑΙ οικογέ¬
νειαι Ιωσήφ Κόρπη, Πιέρ Ι Κόρ¬
πη Ιω. Καραμπότ καί Άριστοτ.
ΚανετσΙου, θερμώς ευχαρίστου-
σι ιιάντας τούς συμμετασχόντας
είς την μεγάλην των λύπην επί
τω θανάτφ προσφιλοΰς των Ιω,
σήφ Μ. Κόρπη.
***
Γύρ« στήν πδΑι.
Ό καιρός συνεχΐζβται μδλλον
δροσερές.
—Πράγμα τό οποίον γενικώς
κρΐνιται εύνοΐκόν.
—Εξαιρέσει έννοεϊται των ο¬
λίγων συννέφων τα δποΐα 6κα-
μαν χθές την πρωΐαν την Ανη-
συχητικήν των εμφάνισιν.
— Άπό την παρελθούσαν Τετάρ
την έξακολουθοθν είς τό θέατρον
Πουλακάκη αί δοκιμαί τοθ 6ρ·
γου τοϋ καθηγητού κ. ΉλΙα Ξαν
θάκη «Έθνικός οραματισμός» τό
οποίον ώς γνωστόν θά παιχθη
υπό έρασιτεχνων κατά τάς εορ¬
τάς τής 4ης Αΰνούστου.
—Αί δοκιμαί έστέφθησαν υπό
πλήρους επιτυχίας. Χθές μάλι-
στα έποδκειτο νά γίνη ή γενι
κή δοκιμή.
—Τα μουσικά μέοη τοθ Βργου
έμελονοΐησεν ό κ. Χουρμούζιος
θά τα εκτελέση δέ ή ύπ' αυτόν
όρχήστρα καί χορωδΐα.
—Έν τφ συνόλφ τό δργον τοθ
κ. Ξανθάκη προβλέπεται δτι θά
παρουσιάση £να σύνολον ωραίον
καί ανάλογον πρός την εθνικήν
καί κοινωνικήν σημασίαν τής 4ης
Αύγούστου.
—Τα έν τβ πόλει Τραπεζιτικά
Ιδρύματα είχεν άνσρτήσει άπό
προχθές μεσιστΐους τάς σημαΐας
των.
—'Ε«1 τφ θανάτφ τοθ Διοικη
τοθ της Τραπέζης τής Ελλάδος
Ί. Δοοσοτοΰλου
—Χθές δέ, ήαέραν τής κηδεΐας
τού, ήογησαν δλαι γενικώς αί
τράπεζαι.
—"Η τοποθέ'ησις των οδρομέ
τρών συνεχΐζεται είς τάς περισ
σοτέρας συνοικίας τής πόλεως.
—Πιστεύεται δτι ή τοποθέτησις
θά περατωθή έντός συντόμου χρο
νικοθ διαστήματος.
—ΟΙ ναυτικοΐ άγωνες της Ε. Ο.
Ν. σήμερον προβλέπεται δτι θά
συγκεντρώσουν ιχαρά τό άκρομώ
λιον
—Πολλούς άπό τούς ένδιαφερο
μένους μέ τα ναυτικά σπόρ.
—"Άλλως τε οί άγωνες παρου
σιάζουν γενικώτερον ενδιαφέρον
λόγω των άγωνισμάτων αυτών
τα δποΐα καί πολλά είνε καί
θεαματικά.
—Τούς φΐλους τοθ ποδοσφαΐρου
θά άβασχολήση σήμερον είς
τό γήπεδον «Χάνδαξ» ή ποδοσφαι
ρικη συνάνΐησις της ημέρας.
—Ήτις θά διεξαχθή μετσξύ «Έρ
γοτέλους» καί « θλυμπισκοθ».
—Δύο δηλ, έκ των καλυτέρων
ττοδοσφαιρικών σωματεΐων τής
πόλεώς μας.
—Ή έκορομή των ραπτδν ·1ς
Λιμένα Χερσονήσου σήμερον προ
βλέπεται έππυχής.
—Είς την δτι θά μετάσχουν άρ
κετοί έκ τοθ καλοθ αύτοθ έπαγ
γελματικοθ σωματεΐου.
-Καθώς καίαλλρι Ηρακλειω
ται πού άγαποθν τίς ώροϊΐς ά
κρογιαλιές καί τώ τοπεϊα θαλάσ
σης καί βουνοϋ τα δποΐα ώς
γνωστόν συγκεντρώνβι ή Χερσβ
νήσος.
— Είς τό θερινόν Πουλακάκη
προράλλεται σήμεοον διά τελευ
ταΐαν φοράν τό «Δράμα τής Σαγ
κάης» πού δέν πρέπει νά χάση
κανείς.
— Διά τελευταίαν έπΐσης φοράν
προβάλλεται είς τόν «Άβόλλω
να» ό «Πόλεμος τοθ ΧρυσοΟ» τό
εγχρωμον καί ενδιαφέρον ίργον.
ΡΙκβρτερ
—Ποιές ταινΐες θά (δήτε την
έρχομένη έβδομάδα στόν κι
νηματογράφον Πουλακάκη;
Την Δευτέραν: «ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΠΟΡ». ΜΙα ξεκαρδιστική
κωμωδία μέ τόν Φερναντελ.
Την Πέμπτην, τό φΐλμ χάρμα:
αΤΡΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΟΡΙΓΣΙΑπ
Λ ωραιοτέρα ταινία τής Ντί«ν·
ΐΗτάρμηιν.
αυτόν
το0 θυλακ
μένον χα
τής
τού,
6ΗΙ
ται
βισ»
τος χείρα
ή
νη
Τότε δ
ταύτην τή
λέγει.
—Τόϋ
τό γάτο ..
Ό Ί=«|
τες &β α0
ρ&κος, 6
βσοι δλλο
μάτων, έι
ριεσφιγμ*1
λως ή
ρβν έν γα
ηροσέφβρί
-Είνε
Καί οί
Τώ ΐΤΐΤ«,
φραγμα.
-ΚοΙ
ρης άγερ
Διότι ι
—Τότι
—Κατ
βΤμεθα δι
"Επεη
—Σύ!
σοθ εΐπα
-Άμ
Πρϊν
πρός τόν
είς εμέ 6
υαιχνιδιά
την την ο
Κα( ό
θε τοθ μι
Έρωτήβ
δι
Μετβ
σει την
καί Κ οί.
διότι τει
κάμνων
γάς ώς ι
Άριθμ. 8650
Περίληψις προ
Πλςιστηρΐι
ΛΜΟΡΘΩΣΙ2
Τό μεγάλο
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
614©ν
Εΐχε δέ ό Ίαβέρης πρός τούτοις τα ωρολόγιον
καί τό βαλλάντιόν τού, περιέχον όΜγα τινά χρυ
σα νομΐσματα.
Τό βαλλάντιόν καί τό ωρολόγιον αφέθησαν είς
αυτόν άλλ' όπισθεν τοθ ώοολογϊου, έν τώ βίιθβι
τοθ θυλακΐου δηου ήτο τεθειιαένον, ευρέθη διπλω
μένον χαρτίον φέρον τα εξής γβγραγραμμένα διά
τής χειρός αυτής τοθ άρχιαστυνόμου.
«"*ΐια ώς έκπληοώσο την πολιτικήν αποστολήν
τού, ομιλεί ό έτητηρη'ής Ίαβ'ρης νά βεβαιωθή Ι
δΐως, άν είνε άληθές 6τι επί τής δ;ξτάς δχθης τοθ
τατΐμοθ, πλησίον τής γεφύρας τής Ίένης, εύρ!σον
ται κακοποιοΐ κατεργ'ΐζόμενοι άνατρεπτικά σχέ-
διο».
"Ηγειραν Ιιτειτα τόν Ίαβέρην καί τοθ έδρσζν
τος χείρας ότΐσω είς έ^α σιθλον έν τφ μέσφ τής
χαμη^ής οίθούσης.
Τότβ δέ ό Γοβσιάς, δστις ήτο τταΓών είς όλην
ταύτην την σκηνήν, πλησιάζη τόν Ίιβέρην καί τοθ
λέγει.
—ΤόποντΙκι αυτήν τή φορά έτιασε, νά είποθμε,
τό γάτο ·.
Ό Ίαβέρης Γεν Εβαλεν έλσχίστην φωνήν. 'Βόν
τες δέ αυτόν δεδεμένον^βίς τόν στΟλον ό Κουρφει
ράκος, ό Άβτός, ό Εύμορφίδη-, ό Κομτΐεφέρρης καί
δσοι άλλοι ευρίσκοντο μεταξύ των δύο όδοφραγ
μάτων, έτρεξαν πρός αυτόν νά ίδωσι. Τόσον πε
ριεσφιγμένος ήτο διά των σχοινΐων, ώστε ούδ5
λως ηδύνατο νά κινηθή υάνον την κεφαλήν ή*γει
ρεν έν γαλήνρ, Ιδ α ώς ά^θρωπος δστις ουδέποτε
προσέφερε ψεθδος.
—ΕΤνβ κατάσκοπος, είπεν ό Ένζολωρας.
Καί στραφεΐς πρός τόν Ίαβέρην θά τουφεκιοθής,
τώ ιΐαε, δύο λεπτά πρΐν κυριευθή τό ό6ό
φραγμα.
—ΚοΙ διατί δχι τώρα άμέσως; ηρώτησεν ό Ίαβί
ρης άγερώχως.
Διότι ή πνρΐτις θά μάς χρειασθβ.
—Τότε λοιπόν μιά μαχσιριά δώστέ μου.
—Κατάσκοπε, άπεκρθη ό λαμπρός Ένζολωρας
είμεθα δικασταί, ΰχι φονεϊς.
ΈτΐΕΐτα δ' έκραξεν είς τόν Γσβριάν.
—Σύ! πήγαινε είς την δουλε ά σου! Έκεΐ δπου
σοθ εΤπα.
— Άμέσως! άπεκρΐθη τό πσιδίον.
Πρΐν δμως αναχωρήση, έστάθη μίαν στιγμήν, κα
πρός τόν Ένζολωράν άποταθέν.—Άλήθεια, είπεν
είς εμέ θά δώσης τό τουφέκι τού. Σοθ άφΐνω τόν
τιαιχνιδιάτορσ, δμως θέλω την κλαρινέτα τού. Μέ αύ
την την συμφωνίαν.
Καί ό Γαβρ άς, χαιρετίσας στρατιωτικών, έξήλ
θε τοθ μεγάλου όδοφράγματος.
Η'.
Ερωτηθείς κα. άπορίαι πβρί «νοτ Καβοόχη, δσπς
δέν πρέπει νά ώνομάζβτο Καβούχη;.
Μεταξύ των δισβατών, οΐτινες είχον άκολουθή
σει την συνοδβίαν τού Ένζολωρά, Κομπεφέρρη
καί Κουρφειράκου, ύπήρχβ καί τις ώς άχθοφόρος,
διότι τετριμμένον εΤχε τό Ενδυμα επί των ώμων,
κάμνων μεγάλας χειρονομίας καί βίλλων κραυ
γάς ώς άγριος μέθυσος.
(συνεχίζεται)
' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
Αι* έκεΐνους πού Βέλουν
νό ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δΓ δλους.
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ ΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
'ΥκολογΕζΐται 8:ι ό αυνολικός
πληθυαμος πού Θ1 χωροθσε χ*1 θί
μποοοθσε νά διαθρέψη ή γή μ«
"β ήταν χαϊ' ανώτατον δ χον Εξ
ίιαεκατομμόρια χατοίχων. Μέ τόν
ιυθμόν των γεννήσιων π:υ
Εζιι σήμερα ό πληθυαμό;
ιπολογίζΐται 8τι ή γή θα ίφθχνΐ
όν αριθμόν αυτόν των κατοίκων —
; δισεκατομμύρια δηλαϊή—τϊ δ¬
ιός 2100 μ. Χ5.
ΆφοΟ εϊδαμε πάς χατανέμεται
κ α τα φυλας δ σημερινάς πληθο
αμός τής γί);, δ; έηιχειρήσω^ΐν
μιά ά'Χλη άνααιτό'πηοιν: Ά; ίδοθμε
τόν πληθυσμόν διαφόρων πόλεων
τής γής. Τόν μεγαλειτέρον ά&ιθ
μόν χατ (κων έει τό Λονδίνον
ύ τό 193ΐ'ι!χΐν 8.202.818 χά
τοίχους.ΆχολουθοΟν χατά σειράν
αί εξής πίλε ς: Νίχ'Υόρχη τό 1930
—6.930 446, Τάχιον Ίχΐτωνία—
1932- 5 312.000 χά οίκου;, το
ΒΐολΤνον — 1925 — 4 000 000,
τδ Σικάγον—· 1930 —3.376.438,
ή Σϊγγάη τής Κίνας— 1931 —
3 200.000, τό Παρίσι — 1931 —
2 871000, ή Μόσχα τό 1931. 2
800 000, ή Ό3ά«α τής Ίϊπωνία;
τό 1930 2.600 000, τί Λ(νινγχρα5
τό 1932 2 783 000. τό Β3ιιέ>ος Ά
0 ες τ*ς Αργεντινήν τό 1932 2
215 000, ήΦ.λαϊίλφειατώ* Ήνω
μίνΐυν Πολιτειών τό 1930 1 950
Άριθμ. 8650
Περίληψις προγράμματος
Πλειβτηριασμοΰ
Ό Συμβολσιογράφος Μοι¬
ρών "Εμμανουήλ Ά. Κονιωτά
κης, έν Βόρροις Πυργιωτίσσης
κατοικοεδρεύων δηλοποιεΐ δτι:
ΈκτΙθησιν είς δημόσιον α¬
ναγκαστικόν πλειστηριασμόν
τα έπόμενα άκΐνητα κτήματα
κεΐμενα έν τη" κιηματικβ πε-
ριφερε'α Βόρρων Πυργιωτίσ¬
σης τής Είρηνοδικειακής πε¬
ριφερείας Μοιρών ήτοι 1) είς
θέσιν «Μπαμπακιστριές» α¬
γρόν εκτάσεως τεσοάρων
στρεμμάτων μέ όκτώ έλαιό
δενδρα συνορεύοντα κτήμασιν
ανατολικώς μέ κτήμα Έμμ.
Μηλολιδάκη, δυτικώς κληρο¬
νόμον Ιωάννου Μακρυδάκη,
νοτΐως Ιωάννου Κοτσιφάκη
καί βορείως Νικολάου Λαμ
πράκη. 2) Είς θέσιν «Κεράτι
δο» αγρόν εκτάσεως έννέα
στρεμμάτων συνορεύοντα κιή
μασ^ν ανατολικώς κληρονόμον
Ιωάννου Μακρυδάκη, βορεΐως
τί|ς Μονής Καρδιωτΐσσης δυτι
κως Έμμαν. Παπαδάκη καί
νοτΐως Άντωνίου Γρηγοράκη.
3) Είς θέσιν «Μπενετένας» ά
γρόν δύο καί ημίσεως στρεμ
μάτων μέ δέκα εξ έλαΐας καί
δύο χαρουτιέας συνορεύοντα
κιήμασι μέ ρύακσ, δυτικώς μέ
δρόμον, βορεΐως Γβωργίου
Καπελάκη καί νοτΐως Γεωργ!
ου Άνδρουλάκη. 4) Είς θέσιν
€'Ανδριγιαδινό — Πέραμσ» ά
γρόν εκτάσεως έπτά καί ήμΐ
σεως στρεμμάτων μβ δέκα εξ
ελαιόδενδρα συνορεύοντα κτή
μασι νοτΐως μέ πό τα μόν, βο
ρείως μέ δρόμον άγροτικόν,
δυτικώς μέ κτήμα Δράκου
Τζωρτζάκη κσΐ ανατολικώς
Εμμανουήλ Φασουλάκη. 5)
Είς θέσιν €Κουτσουνάρα» ά
γρόν εκτάσεως τεσσάρων καί
ημίσεως στρεμμάτων μέ εΐκο
σιν επτά ελαιόδενδρα συνο
ρΐόοντα κτήμασι ανατολικώς
Αριστείδου Νικολουδάκη, βο
ρείως Μονής Καλυβιανής, δυ
τικώς Ιδίου όφειλέτου καί νο
τίος μέ τΐοταμόν. 6) Είς θε
σιν «ΒρυσΙδια ή Κεφάλα» ά
γρόν εκτάσεως δέκα πέντε καί
ημίσεως στρεμμάτων μέ έκα
τόν έπτά ελαιόδενδρα συνο
ρεύοντα κ^ήμοσι ανατολικώς
Μιχαήλ Πολυχρονάκη, δυτι
κώς ΓεωργΙου Καπελάκη, νοτΐ
ως καί βορείως μέ δέτην. 7)
Είς την ιδίαν θέσιν αγρόν 6ί;
στρεμμάτων μέ έννέα έλαιό
δενδρα συνορευοντα κτήμασιν
ανατολικώς μέ κιήματα Μι
χαήλ Πολυχρονάκη, νοτΐως Γε
ωργΐου ΣκορδαλοΟ, βορείως
κληρονόμων ΓεωργΙου Άσκο
ξυλάκη καί δυτικώς Κωνσταν
τίνου Σταυρουλάκη. 8) Είς θε
σιν «ΒρυσΙδια ή* Κεφάλα» ά
γρόν τριών στρεμμάτων μέ
δέκα τέσσαρας έλαΐας συνο
ρεόοντα κτήμασιν ανατολικώς
Ιωάννου Μ>συρλάκη, βορεΐως
Γεωργίου Σπυριδάκη, νοτΐως
καί δυτικώς κληρονόμων Γε
ωργΐου Γκερεδάκη. 9) Είς θε
σιν «Ταράτσα» αγρόν έπτά
στρεμμάτων μέ όκτώ έλαΐας
συνορεύοντα κτήμασιν άνα
τολικΰς Άριστοτέλους Νικο
λιδάκη, βορείως Ίεςος Μονής
Καλυβιανής, δυτικώς 151ου ό
φειλέτου καί νοτΐως μέ ποτα
μόν καί 10) Είς θέσιν «Ρου
σές» άγραν ποτιστικόν τεσσά
ρων στρεμμάτων μέ είκοσιν
έξ έλαΐας συνορεύοντα κτήμα
σι κληρονόμων Ιωάννου Μ ι
κρυδάκη δυτικώς, Άριστεί
δου Νικολουδάκη νοτίως μέ
δρόμον άγροτικόν καί κατα
πότην άνήκοντα είς τόν κατα
διωκόμενον όφειλέτην Γεώρ
γιον Γεωργίου Πιπεράκην
δικηγόρον, κτηματίαν κάτοι
κον τέως Βόρρων Πυργιωτίσ
σης καί νΟν Νεύς Άμαρίου
τοθ νομοθ Ρεθύμνης, τή έ
τΐισπεύσει τής ένυποθήκου
δανειστρίας 'Εθνικης Κτηματι
κ*Κ Τραπέζης ιης Ελλάδος
951, ή Βιέννη τδ 1930 1.886 000
τό Νΐητ,ρ'ίϊϊ των Ηρωμένων Πολι
τιιων τό 1930, 1568.662, τό Ρίον
Τό σχολειον και ή όδός
Πύργου-Μονοφατσίου.
ΠΥΡΓΟΣ Ιούλιος (άντακοχρι·
τοΰ μας) —ΠρωΓίύουοα τής έπαρ
χίκς Μονοφχτσίοι» 6 Πυργος μέ
έδραν Είρηνοδικείου, ύίτοδιοικπ
Ιχνειρον τής Βραζιλίας τό 1930 σϊω5 χωροφολοτκήξ,Άνρβνβμϊίου,
1.500 000, ή Καλκούπα τίδν Ί/! γρβφβίβυ Τ. Τ. Τ. υΓϊοθηχοφυλ»·
δ ό Κ ί ΐρλΐ ε
διων τό 193Ϊ, 1486 000, ή Καν | Αϊίβ'υ κ.Ιουμβολαιονραφείου, έ-
των τή; Κίνας τό 1930, 1 370 000^^1Γ^νΖ^±&*^.
τδ Πε«Ζνον τής Κίνας. τό 1921,
1.3ΟΟ.ΟΟΟ. τό ΝανχΙν τί); Κίνας
τό 1921, Ι 300 000, τό Σ
λ
λην καί σημειώνει εξέλιξιν άλ
ματικήν ϊτίιν πλαγιά τής ορο·
αΐιρας των'Λστερουσίων, στΐς ο
λιβργοϋνται καΐ ΐΰδοκιμοΰν μέ
εξαιρετικην ^απόδοσιν καί οί έ
ληέ; καί τα άμτέλια καί τα δή
μητριαχά καΐ τα καινά Μόνον
π ού τα καπνά δέν έτωληβπααν
το π«5βλ8όν ε τος κκΐ αΰτό άν*
κοψϊ τόν ζήλον των καλλιεργη
των. "Εχει έπΐσης καί κτηνοτρο
φίαν άναπτυγμένην 6 Πυργος Τα
λειβάδικ βοηθοΰν την ανάπτυξιν
της οίκοσίτοΐ) κτηνοτοοφίας καί
ίίία των μεγάλων ζίιων, ένω τβ
τό 1921 1300 000 τόΣ ϊνιΰ ί σ«ιρ«ς τϋν ρ, ός -..·.-- - ,
* α' ^ χ ,ήο , ι ηΐο Ιηώόειεί τοδ Κόφινα κτισμβνο το ββυνβ μέ τούς βοσκοτβΛοος τού
τίίς Αυστραλίας τό 1931, 1 256. '™"%,υΤβ εΙνβ χωμένο »έ3« συντίλϊΐ βίς την ανάπτυξιν της
0Ο0, τό Αίς Άντζελεζ των Ήνω στβ πράσινο τδν έλαιδν, των έ , νομαδικής κτηνβτροφίας, τδν αί
μίνων αολιτεων τό 1930 1238 δδν κί των αλλ» 6 [ β ΔΓ ύ ί ί ά
ς ζ στβ πράσινο τδν έλαιδ, των έ , μκής κτηβτροφίας, τδ αί
μίνων αολιτείων, τό 1930, 1.238 απϊριδοειδΜν κ«ί των αλλ»ν 6 [ γοπροβχτΜν. ΔΓ «ύτβ κ«ί οί χά
Λ ΒίιιΒίτΐ τίδν λιων, «ού γονιμοποιοΰνται ο
1933. 1.2ΟΟ.ΟΟΟ.
της Μεσαχρά; πού έχουν μαζι μωνα
συγκοινωνίαν
πλοθτοκοτΐ τη δρβ3ΐ«>»αΙ' αυτοκίνητον διβτΓβ δρόμος
ί
οον χνΐς Αιγυπτου, τό 1927 είχεν _ .
1.060 000 κατοίχιυ;, ή Μ^ντρεά ?ϋν"γρβιφικότητ« Έχει άλλωστε Πρ«ιτι»ρίΜν, βίναι άσκυρόστρΜ
λη τοϋ Καναϊα τό 1928, 1 100. ««» ωραίας οΐχοδομάς. ςενοδβ 1 τος κ*Ι καθίαταται αδιαβατος
Χ™ λ ο ,, ί .ι , γ«ΐα υπνου, έοτιατόρια. μβγάλα λόνν των βροχ»ιν. Καί βικιτα δέν
Ο00, ή Βΐρχελωνη τής Ιΐπανίας, Κ»»^^ 'Μχτχατίί^Χ(Χ βαυμΛ'εχβι σχολϊϊον σύγχρονον Λιβτι
τδ 1932, 1.100Ο00, ή Ρώ,Λη τό βι« χέντΒ« άναψυχής, ποΰ χαθι τον άνβγβιρόμβνον δέν ακεπε
1Ρ1!Ι 1 η·^η»8 * Μ.ΐβοήβνη στοΰν άνβτη **ι ίΰχάριστη την ρατωθη ακόμη. ,Πιβτβυίταιιομ«ς
ΐνάά, 1.0 ο υ»», η Μελδουρνη,. βνί| ΧΧ| ~-Ις τβύς έντοιτίβυς ότι **1 τα δύβ αϋτά ζητήματι
τής ΑύστραλΕκς τδ 1931, 1 028. |χαϊ βΐς τούς ξ'ένους «ού άφθονοΰν'θά δΐϊυθετηθοΰν ταχέως Ο ν
Ππη τΑΜιΙβνον τ* Ιθίΐίϊ ι ππ ηάντοτβ λόγω τής συγκίντρώσϊΜ: ι
υου, τοωι*βνον το ινόά, ι.υΐί έδ- ίλΜν τΜν δημβ3ίΜν υκηρββι
023, ή Βιρμιγ/άμη, τής Άγγλί ών της επαρχίας.
χς
πουργός Γβν. Διοικητη; κ. φ
χιανάκης έξΐδήλωίβν ήδη το έν
δικφέρον τού Καί ή Κυβέρνηοις
έν Αθήναις έδρευούσης πρός
άπόληψν τής ένυποθήκου ά-
παιτήσεώς της έκ λιρών στερ
λινών Αγγλίας τετρακοσίων
ζης ώς θεΐκνυται έκ τοθ ύπ'
αριθμόν 7406 τής 12 Αύγού-
στου 1938 άποδεικτικοθ τοθ
δικαστικοθ κλητΡρος τής περι
βδάφΠ γονιμώτατ*
ρατωθή το βχολεΐον.
«· τ* 1011 ΐηη9 4ΐ'1 * Μ^««Γ "έχβΊ "έπίσης κ*1 πλούτον ση ενδιαφερθή έπίαης Έλπίζόμβν λοί
άς τώ 1931. 1.002 41», ή Μαδρί, αντι*βν β Ποργος. κάτω 6 κά «βν ©τι έντός τοΰ θέρους ιβά
τη τό 1932 έ'^α έκατομμόριον, ή -—--------"-1— --1- »-«**.»· ««—«««λ α **λ-----1 α* α
Βουδαπέστη τό 1931 Ενα έχατομ
μύριον. Καί ϋστνρα ««ολουθιθν »ί
πόλεις μέ πληθυσμόν κάΐω τοθ
έχατομμυρίου
—Τα νέα ταχυδρβμικ* δελ —Αί διατίξεις τής νέας θη·
«οϊνο'τηΓχΰγ^νίαΤ^ "^ τοθ'Υπουργείου τής Γεα,ρ
τδν αρμοδίων ΰΓΪηρβσιών 'τβθ 'Υ' γΕας χατηρτίοθησαν αί διατάξβις
ρευτικής περιόδου.
τοθ 'Υπουργείου τής Γεωρ
έννέα, σελλινίων ένδεκα καΐ^ερεΐας τοθ ΠρωτοδικεΙου Ρε·
πεννών έννέα (£ 409—11—9)
είς συνάλλαγμα δψεως έηΐ
Λονδίνου ή* τό ισότιμον αυτών
είς δραχμάς κατά την ημέ¬
ραν τής οριστικάς κατσψηφίσβ
ως τής άπαιτήσεως τής Τρα¬
πέζης στηοιζομένης ϊίς τα ΰπ'
άριθμούς 16364 τής 17 Ιουλί¬
ου 1929 καί 19384 τής 23 Ι¬
ουλίου 1929 συμβόλαια τοθ
Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
"Εμμανουήλ Ζ· ΜηΚιαρα δι*
ήν άποίιησιν έπετάχΒη ό εί-
ρημένος οφειλέτης Γεώργιος
Γβωργίου Πιπεράκης πρός πλη
ρωμήν δυνάμει τής υπό χρο¬
νολογίαν 12 Ιουλίου 1938 έ-
πιταγης τής ιί^ημένης Τραπέ
θύμνης Μιχαήλ Κασιμάτη.
Ό πλειστηοιασμός των α¬
νωτέρω άκινήτων γενησεται
την 6ην Αύγούστου ένεστώτος
Ιτους ενώπιον μου ή τοθ νο
μΐμου άναπληρωτοθ μου ή
μέραν Κυριακήν καί &ραν 10
--12 π. μ. έν τώ ενταύθα συμ
βολαιογραφείω μου (διοκτησία
Μαρίας Ν. Κρασαγάκη ένθα
καλοθνται εί βουλόμενοι νά
πλειοδοτήσωσιν.
Έν Βόρροις τή 10η ΊουνΙ·
ου 1939.
Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
Έμμ. Κονιωτάκης
Διαβέτομεν ίλα τα εϊδη εγχωρίων καί Εύρω-
παϊκών δερμάτων.
Έπίσης άπαντα τα εΐδη τής ύπβδηματβπβιΐας.
Όπως είς ίλα χοιΐ είς τάς τιμάς άκολβυθοΰμβν πι·
στ&ς την παράδοσιν τοδ καταστήματος μας: Είμεθα οί βύ·
θηνοτβροι,
ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Καλοκαιρινοΰ (ηλ. στράτα).
δια των οποίων καθβρίζεται πέτε
ή
τδν αρμοδίων _ . .,
πουργείου «αθΜρΙσβησαν δλα» αι
λεπτβμέρειοι τβδ τρόηου κυκλβ
φορίβς των νέων ταχυδρομικδν
ϊ£%Ζ τού^ ^"Κίί ΐ Ι ΟΟτω «παγορ.υ.ται βλΜχ.ρ«ς τό
έπιτρέπεται τό
ί θά
κυνήγιον
έν Κ
καί
τεθοΰν έν κυχλοφορία άπό μεθαύ
ρτον 1ης Αύγούστου, καθωρίσθη
διά μέν τό εσωτερικόν είς δρβτχ
μάς 2 δια δέ τό εξωτερικόν είς
δραχμάς 5,
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Άκυρωθείσης τής διεξαχθεΐ
σης μυστικήςδηαοπρασίας προ
μηθεΐας είς την Επιτροπήν Έκ
μεταλλεύσεως διαφόρων χαλ-
κίνων σωλήνων καί δικλβί·
δών έπαναλαμβάνεται βθ~
την 8ην τοθ μηνός Αύγούστου
έ. έ ημέραν Τρίτην καί ώραν
11—12 π. μ. έν τφ Δημαρχισ
κώ καταστήματι καί ενώπιον
τής Έπιτροπής Εκμεταλλεύ¬
σεως.
Οί δροι συγγραφής υποχρε¬
ώσεων ευρίσκονται κατατεθει
μένοι είς τα Γρσφεΐα των Ή
λεκτρικών Έγκαταστάσεων Ή
ρακΧείοο.
Έν Ήοακλβίφ τβ 21η Ίου
λΐου 1939.
Ό Πρόεδρος τής Έπιτρο
πής Εκμεταλλεύσεως.
Μηνάς Γεωργιάδης
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ
ΧΑΡΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΟΝ
Παρελάβομεν:
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ ίίς ρόλβυς έξαιρετιχής ποιότητος καί άντο-
χής—διά τό άσφαλέστερεν απλωμα τής σταφίδος.
ΧΑΡΤΙΒΑ ΪΥ2ΚΕΥΑΣΙΑ5 ΣΤΑΦΥΛΩΝ είς μεγάλην ποι-
κιλίαν, τα μόνα κατάλληλα δια τάς έξαγωγας Αιγυπτου, Ευρωπης,
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης.
ΣΠΑΓΓΟΥΣ χβνδρούς καί φιλβύς (καννάβεως—«θανάτω*) διά
τό δέσιμο κιβώτιων, χαφασιών καί σταφιδοσάκκων.
ΓΡΑΔΑ μετρήσεως ποτάσης καί ρακής.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
Προτοΰ πρεβήτε είς άγορας χαρτιχδν: Διαθέτομκν τα σοβαρώτε-
ρα στόκ έμπορεύρατος. ΕΙσάγομεν τα ειδή μας άπευθείνς έξ Εύρώ-
πης καί διά τουτο κρατοϋμεν πάντοτε τάς τιμάς των είς χαμηλά
επίΐϊεδα.
ΣΑΓ ΕΒΑΣΦΑΛΙ2ΟΜΕΝ εύβηνήν, ταχείαν, έηιμεμελημένην
βκτύιτωσιν των διαφημιστιχ&ν χαλυμάτων σταφυλων καί σταφίδος,
μονόχρωμον ή πολύχρωμον είς τάς ΜΟΝΑΔΙ-ΑΣ τυπογραφικάς
έγκαταστάσεις μβς υπό τούς συμφερωτέρβυς ίρβυς.
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ =—=
ΝΙΚΟΛ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ) Πλατ. Βενιζέλου τηλέφ. 2-96.
ΥΠ)2:ΤΗΜΑ-ΒΡΓΟ£ΤΑΧΙΛ βδβς 1ίέ6 τηλ. 2-95.
κυνήγι τσαλαπετεινοθ, περιστεράς
τής
μΐλισαουργοθ,γι
ψ
χρ μγ
δοδυζιοθ, χελιδρνιων, ψχρονιοθ,
δλων των νυκτοβίων καί των μι
κροτέρων τής σιταρΕθρας καί τοθ
κορυδαλλοθ περιλαμβανομτνων καί
τούτων έχτός των μονών καί δι
πλών κιφαλάδων επιτρεπομένην.
Έπίσης απαγορΐύεται τό κυνήγι
όν τοθ λαγοθ διά παρακολουθή
σε'ι>ς των ϊχνών τού επί τής χιό
νος καί ή άγοραπωλησΕα τί)ς
Τό-κυνήγι ϊο9 λαγοθ
έδ θ ε
ρ ήγ
καί τής πέρδικας θά επιτραπή
άπό 1 Σϊπτεαβρίου μέχρι τής 15
ΊανουαρΕου. Ή άγοραπωλησία τοθ
λαγοθ άπαγορεύεται άπό ΐΝοεμβρί
ου μέχρι 15 ΊανουαρΙΌυ.
—Οί ύτβψήφιοι δια την βχο
λήν άεροπορίας.
Την Ιην Αδγούστου θΐ αρχί¬
ση δ διαγωνισμό; πρός εισαγωγήν
μαθητών εΖς τό πρώτον τμήμα £>πο·
ψηφίων αξιωματικών τής σχολής
αεροπορίας κατά την 10 δέ τοθ ϊ
δίου μηνός δ διαγωνισμός διά την
είσαγωγήν είς τό δε6ΐεοον τμήμα
ύποψηφΕωνύπβξιωματικών τής οχο
λής άεροπορΕας.
—Διημερεύοντακαί διανυκτε
ρεύοντα φαρμακεϊα.
Σημερον Κυριακήν 30 Ίουλί
ου θά διημερβύσβυν τα φαρμα
κβΐα Έμμ. Μβτζαπϊτάκη, Έμμ. *
Ζαχαριότύη κ«1 Γβωργ. Σφακιά
νάκη. ©ά ώιανυκτερβύσουν δέ
τα φαςμακεία Έμμ. Ματζαπβτά
κη κο(ΐ Μιχ Τζομπανάχη. Αυρι
όν Δευτέραν θβλουν διανυκτι
ρβύση τα φαρμαΜε1« Θεοδ. Γβνρ
γιάΐου κ«1 Κωνστ. Κανακάκη.
—Ή καταπολέμησις τοδ δα
κου είς τόν νομόν Λαση
θίου.
Τό Γϊωργικόν Ταμείον Λάβη
θίου διέταξβ τοϋς τομβάρχας κ»1
άρχιεργάτας των συνιργβιων κ«
ταΛθλεμήσεως τού δάκου βπως
πρϋβ»ίνουν είς την εκποίησιν
των κενών βαρΐλίνν μϊλάσσης κα
ραδίδοντβς ταυτα αίς , τού; βουλο
μένονς, νά τα άγοράσωσι πρός
δραχμάς ογδοήκοντα έκαστον.
Ή Σχολιχή Έφορεία τού
2)ταξίου Δημοηκοδ Σχολεί-
ου Φανερωμένης.
ΈκτΙθεται είς φανεράν πλει
οδοτικήν δημοπρασίαν ή έκ
ποΐηοις τοθ παλαιοθ διδσκτη
οίου τοθ δημοτικοΟ σχολείου
Φανερωμένης την 20ην τοθ
μηνός Αύγούστου έ. ίτους.
Ώς ελαχίστη προσφορά ω¬
ρίσθη τό ποσόν των δραχμών
βΐκοσι πέντε χιλιάδων (25.000)
καί ώς εγγύησις τό τέταρτον
τοθ ποσοθ τούτου.
Των δοων τής λκπτομεροθς
διακηρΰξεως δύνανται οί βου
λυμενοι νά λάβουν γνώσιν
παρά τοθ προέδρου τής Σχο
λικής ΈφορεΙας.
Έν Φανερωμένη τβ 25 Ίου
λίου 1939.
Ό Πρόεδρος τί]ς Σχολική*^
ΈφορεΙας.
Αδ Κοννι«νμ«ντζ«Μΐΐ|
Η-ί
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Κυριακήν
30 Ιουλίου 1939
123 Ώρα
ΣΧΟΑΙΑΖΕΤΑΙ Η 1ΙΕΤΗ2
ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΝ&ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΙΕΒΝΟΥΣ ΚΛΤΛΣΤΑΣΕΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άν-
τ&ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
Παρισίων καί Λονδίνου άναφέρουν ϋτι
σχολιάζεται έκεϊ ή αποφασισθείσα υπό
τής κυβερνήσεως Νταλαντιέ διετής πα¬
ράτασις τού βίου τής Γαλλικής 6ου-
λής.
Ή παράτασις αυτή άηοδίδεται έξ ο¬
λοκλήρου είς την χρισιμότητα τής διε-
θνούς καταστάσεως- Οί γράφοντες θεώ·
ρούν έξ άλλου τό μέτρον ώς έπιβαλλό·
μενον διά νά αντιμετωπίση ή Γαλλική
κυβέρνησις άπερίσπαστος τα έν Έύρώ·
πή ένδεχόμενα.
ΕΠΙΣΗΜΟΤΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ ΒΑΘΥΤΑΤΟΝ ΠΕΝΟΟΣ
Ο ΙΩΆΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΑΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας).—-Επισημοτάτα χαΐ έν
μέσω έκ δηλώσεων βαθυτάτου πένθους έ
κηδεύθη σήμερον ό Ιωάννης Δροσό-
πουλος.
Την κηδείαν παρηκολούθησαν άντι-
πρόσωποι τού Βασιλέως, ό πρωθυπουρ
γός χ. Ί. Μεταξάς, μέλη τού Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, Διοικήται καί Δι·
ευθυνταί Τραπεζών καί πλείστοι άλλαι
έπίσημοι.
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΟΑΣΙΑΕΙ! Ο> ΜΕΤΙΒΟΥΝ
ΕΙΣ ΒίΛΓΙΟΗ ΤΟΗ ΡΡΟΪΕΧΗ ΟΚΤΟΒΡΙΟΗ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 «Ιουλίου (ίδ. ύ-
πηρεσία).— Οί «Τάϊμς» άναγράφουν σή·
ρον πληροφορίας έκ Βρυξελλών καθ*
άς οί "Αγγλοι Βασιλείς θά πραγματο·
ποιήσουν τό είς Βέλγιον ταξίδιον αυ¬
τών την 24ην Όκτωβρίου. Οί "Αγ¬
γλοι Βασιλείς θά παραμείνουν είς Βέλ
γιον επί τριήμερον, έπισκεπτόμενοι δια·
φόρους πόλεις.
ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΑΙΚαΝ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΝ
ΥΙΕΡΤΑΣ ΙΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας). —Τηλεγραφείται έκ
Λονδίνου ότι στολίσχοι Αγγλικών άε·
ροπλάνων θά έπιχειρήσουν προσεχώς νέ
άς πτήσεις υπέρ την Έγγύς Ανατο¬
λήν κβί τάς Ίνδίας. Τα άεροπλάνα θά
έκκινήσουν έκ Μάλτας.
Ο ι. ΜΠΕΚ ΜΕΤΕΒΗ
ΕΚ ΓΔΥΝΙΑΣ ΕΙΣ ΑΟΝΤΣΙΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μβς).— Τηλέγραφον ν έκ Πα¬
ρισίων ότι ό κ. Μπέκ έπιβαίνων θαλα-
μηγού έπλευσεν έκ Γούνιας πρός τόν
χόλπον τού Αάντσιγχ τόν οποίον καί πε
ριήλθεν. Ό κ. Μπέκ έπιατρέφει έντός
τής ημέρας άεροποριχώς έκ Γδύνιας
είς Βαρσοβίαν.
Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑ!
ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΓΛΟΡΩΣΣΙΚΑ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Ιουλίου (ίδ.
ύπηρεσία).—-Είς τό σημερινόν υπουρ¬
γικόν συμβούλιον έν Παρισίοις, θά
διακανονισθή ή θέσις τής Γαλλίας άπέ·
ναντι των έν Μόσχα Άγγλορωσσι·
κων αυνομιλιών.
Κατήρτισθησαν ήδη αί στρατιωτι¬
καί έπιτροπαί αί οποίαι θά άναχωρή.
σουν διά Μόσχαν έντός των ημερών.
Την Γαλλικήν αποστολήν θά συνοδεύ·
βη ό στρατηγός Ντουμέγχ.
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΕΦΕΛΩΑΗΣ
ΨΥΧΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ
Τό τριμερές
Άγγλογαλλορωσσικόν συνάπτεται,
Άνησυχίαι των Γερμανων.
50 Πρωι νή
ΡΩΜΗ 29 Ιουλίου (ίδιαιτέ
ρσ ύπηοεσΐα*Ανορθώσεως».—
Κατ' είδήσεις έκ ΛονδΙνου έ
ληφθή σήμερον είς τό υπουρ
γεΐον των Εξωτερικών έκθε
σις τοθ έν Μόσχα πρεσβευ
τοθ κ. Σήντς επί των τελευ¬
ταίον σονομιλιΩν μετά τοθ κ.
Μολότωφ. Ή Εκθεσις τονΐζει
δΐι αί διαπραγματεόσβις έση
μείωσαν μεγάλην ττρ5οδον εύ
ρΐσκονται δέ είς τό σημείον
τής φρσστικής διατυπώσεως
τοθ τριμεροθς Άγγλογαλλο
σηβιετικοθ συμφώνου καί είς
τόν καθορισμόν τοθ τρόπου
καί των μέσων τής έφαρμο
γής τού.
Έκ Βερολίνου αντιθέτως αγ
γέλλεται δτι έν Λονδίνω δέν
πσρατηρεΐται μεγάλη αίσιο
δοξία διά την έκβασιν των δι
απραγματεύσεων τής Μόσχας
καί τοότο διότι ό κ. Μολότωφ,
ώς πληοοφορεϊται τό πρακτο
ρεΐον Τρανζόντσεαν, ηρνήθη
Ι την έκδοσιν ανακοινωθέντος
Ιάγγέλλοντος δτι «μετ' ολίγον
ύπογράφεται τό τριμερές» διό
τι καθώς είπεν, ή Αγγλία άν
τιτΐθβται εΐσέτι επί μερκών
σημεΐων τβν ότοΐων την άπο
δοχήν θεωρεΐ απαραίτητον ή
κυβέρνησις τής Μόσχας.
Άνακοινώσεις
τού κ. Τσάμπερλαιν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ιουλίου.—
Ό πρωθυπουογός κ. Τσάμπερ
λαιν θά προβή όσιστικΰς την
Δευτέραν είς δηλώσεις ενώ¬
πιον τής Βιυλής των Κοινοτή
των διά τας διαπραγματεύ
σεις τής Μόσχσς καί τό αγ¬
γλικόν σχέδιον αποστολάς
είς την Σοβιετικήν πρωτεύου¬
σαν, στρατιωτικών έμπειρο
γνωμόνων πρός διαξαγωγήν
έιτιτελικων συνομιλιών. Πι-
στεώεται 8τι ό Άγγλος πρω
θυπουργός θά έξαγγεΐλη, ώς
[γεγονός τετελεσμένον τό τρι-
' μερές. ______
Γερμανικαί άνησυχίαι.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ιουλίου.—
Τό πρακτορείον «Ρώυτερ» πλη
ροφορεϊται δτι δλως άπροό
πτως επέστρεψεν είς Βερολΐ
νόν διακόψϊντβς τόν παραθ
ρισμόν των οί κ. κ. ΧΙτλεο
καί Ριμτιεντροπ καί εαχον πό
λύωρον συνεργασίαν είς την
Καγκελλσρ'αν. Βεβαίου ται
τι συνεζήτησαν την διεθντΐ κα
τάστασιν, ώς διαμορφοΰται
μετά την καταγγελΐαν τής Ά
μερικανοΐαπωνικής καί τάς
προόδους των συνομιλιών τής
Μόσχας. Ή αποστόλη Ιδιαιτέ
ρως Αγγλικών καί Γαλλικων
στρατιωτικών άποστολων είς
Μόσχαν άνησυχεΐ σφοδρά τό
κ. Χίτλερ καί τούς ύπευθύ
νους γενικά παράγοντος τοθ
Γ' Ράϊχ.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ιουλίου (ιδιαιτέρα ύπηρίσία).-
Σήμερον την πρωΐαν συνήλθε τί» υπουργικόν συμ¬
βουλιον αίς τα «Ήλυσια» υπό την προίδρείαν
τοθ κ. Λεμπρέν. Κατ' αυτώ ο κ. Μιτοννέ ϊχαμεν
ΙκθϊσινέηΙ της διεθνοΰ; κατκστάσεω;, άναφερ8:ΐ? δέ
ϊΐςτάί ένΜόσχα δΐαπραγματεύαεις ανεκοίνωσεν δτι
επήλθε συμφωνία επί των ούϊιωϊϊα'έρων σημείον,
δτι διαφιινία υφίσταται εισέτι επί ενός μόνον αη
μι(ου αλλ' 6χι κΐφαλοαώδους καί έπομέ,νω; τό
τριμερές θά συναφθη οπωσδήιτοτε Έπίση; 6 κ
Μιτοννέ άνήγγειλβνδτι έντος της εβδομάδος άνα
χωροϋν «ΐς Μοσχαν αί στρατιωτικαί αποστολαί
Αγγλίας χαΐ Γαλλία; δι* την διβξ«γ»γην έηι
τελικων συνομιλιών πβΰ θχ συνεχισθοΰν έκ ηαραλ
ληλου πρός τάς πολιτικάς Τέλος ώμίλησϊ διά
τάς σχίθϊΐς τής Γαλλίας μέ την Τουρκίαν *α
Ισπανίαν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ιουλίου.- Αυριον ή μεθαύριον
θα συναντηθοΰν είς Μοαχχν έκ νέου ο! κ. χ. Ν
λότωρ, Σπντί, Ναγκιάρ κ«1 Στράγκ. Μετά τίι
συνάντησιν αύτην θχ προβή είς άνακοινώσεις
νώιτιον τής Βουλής τδν Κοινοτπτων 6 κ. Το&μηβρ
λαιν.
Ή 'Αμερική
ρυθμιστής των έν Άπω Ανατολή.
ΡΩΜΗ 29 Ιουλίου.— Έν
αντιθέσει πρός τα τηλεγραφη
θέντα χθές έκ Λονδίνου, καί
μεταδοθέντα υπό των πρακτο
ρείων «Στέφανι» καί «Τρανζόν
τσεαν», οί ΆγγλικοΙ έπίσημοι
κύκλοι βεβαιοθν ότι ή καταγ
γελΐα τής Άμερικανοϊαπωνι·
κης ουδόλως θίγει την Μ.
ΒρεττανΙαν. Αντιθέτως μάλι
στα την έξυπηρετεΐ. ΟΙ κύκλοι
τοθ Λονδίνου, τονΐζεται, έξε
πλάγησαν απλώς διότι δέν
είχον λάβει προηγουμένως
γνώσιν τής Άμερικανικής ε¬
νεργείας.
Κατ' άλλα τηλεγραφήματα
έκ Παρισίων, επήλθεν έπαφή
μεταξύ των κυβερνήσεων Αγ¬
γλίας, Άμερικής καί Γαλλίας
καί αντηλλάγησαν αί γνωμαι
των διά την έν "Απω Άνατο
λβ κατάστασιν. Τό γεγονός
επεβεβαίωσεν διά δηλώσεων
τού καί ό ύπουργός των Έ
ξωτερικών ι ής Άμερική'ς κ.
Χάλλ, τονίσας Βτι ή Άμερι
κή κατήγγειλε την μετά τής
Ίαπωνίας συμφωνίαν χωρΐς
νά είδοποιήση ουδένα, μετά
την καταγγελίαν ομως ευρί¬
σκεται είς διαρκή" επαφήν
καί συνεννόησιν μετά των κυ
βερνήσβων Αγγλίας καί Γαλ
λίας. "Ηδη κατόπιν των δο
θεισων έξηγήσεων είς Παρι
οΐους καί Λονδίνον έπιδοκι
μάζεται πλήρως ή ενεργεια
τοΟ κ. Ροθσβελτ, θεωρούμε
ν η ώς πρώτη εκδήλωσις άπο
φασιστικής στροφής τής έξω
τερικής άμερικανικής πολιτι
κάς." Γενικώς πιστεύεται 8τι ή
Άμερική θά αποβή πλέον
κυριώτερος ρυθμιστής τώνπργ
μάτων τής "Απω Ανατολάς
ΤΟΚΙΟ 29 Ιουλίου.— Οί Ίά
τΐωνες δέν άποκρύπτουν τάι
ανησυχίας των έκ τής κατα>
γελίας τής Άμερικανο'ίαπων
κης. Πάντως, ώς τονίζει επ
σημον ανακοινωθέν, έλπίζουν
δτι θά δύνανται νά προμηθεύ
ωντσι έμπορεύματα καί πολε
μοφόδια έκ Γερμανίας μετά
τής οποίας ή Ίαπωνία ύπέγρα
ψε χθές ειδικήν συμφωνίαν.
θά καταγγελθή
καί ή Άγγλοϊαπωνική συμφωνία;
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Ιουλίου
((δ. ύπηρεσία).—Κατ' είδήσεις
έκ Τόκιο αί Άγγλοΐαπωνι
καί διαπραγματεοσεις περιήλ
θον είς στασιμότητα. Ό Αγ
γλος πρεσβευτής εζήτησε νέας
όδηγίας έκ Λονέίνου ώς πρός
τα εμπορικάς φύσεως, κυρίως,
ζητήματα τής Άγγλικής έκχω
ρήσεως τοθ Τιέν Τσίντ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ιουλίου.— Ό
λόκληρος ό γαλλικός καί αγ
γλικός τύπος άσχολεΐται εύρύ
τατα μέ την καταγγελίαν τοθ
ΆμερικανοΐαπωνικοΟ συμφώ
νού.
ΟΙ «Τάΐμς? τοθ Λονδίνου
γράφουν Βτι τα Άγγλικά καί
τα Άμερικανικά συμφέροντα
είναι παράλληλα είς την "Α
πω Ανατολήν καί δτι άν αί
περιστάσεις τό έπιβάλουν καί
ή Αγγλία θά λάβη πσρίμοια
μ έ την Αμερικήν μέτρα διά
την προστασίαν των συμφε
ρόντων της είς την ΚΙναν
καί τόν Ειρηνικόν. Τό «Νταΐη
λυ Εξπρές» γράφει 8τι άν
αί διαπραγματεύσεις τοθ Τό
κιο λάβουν δυσμενή τροπήν
τότε καί ή Αγγλία θά δείξη,
είς την Ιαπωνίαν δτι εχει τα
δπλα νά την πολεμήση· Ή
Ιδία εφημερίς προβλέπει δή
καί ή Ρωσσία θά προβή είς πά
ρομοίαν κατά τής Ίαπωνίας
ενέργειαν, εάν δέν συνέλθουν
οί ιθύνοντες τοθ Τόκιο.
Κατ' άλλας πληροφορίας
άμα τή υπογραφή τοθ τριμε
ροθς ΆγγλογαλλοσοβιετικοΟ
συμφώνου, πού έλπΐζεται νά
πραγματοποιηθή μέχρι τής
προσεχοθς Δευτέρας ή Τρίτης
αί τρείς σύμμαχοι δυνάμεις,
έν συνεργαοΐα κσί μέ την Ά
μερικήν θά άκολουθήσουν ά
ποφασιστικήν πολιτικήν κσί
θά λάβουν άποτελεσματικά
μέτρα πρός άναχαίτισιν τοθ
Ίαπωνικοϋ ΙμπεριαλισμοΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Την προσεχί} Τετάρτην θά συ
νέλθη είς συνεδρίασιν τί Δημοτι¬
κόν Συμβούλιον Ηρακλείου, θα
άσχοληθ^ μέ διάφορα ζητήμαια
τρεχούσης φύσεως έν ιΐς καί μέ
την έγκρισιν των αυγκριτικών πι
νάκων αντικαταστάσεώς τοθ χτι
στοα αγωγοθ τοθ δδραγωγείου
Αρχανών—Ηρακλείου, μέ τό ζή
τημα τής^χατασχευή'ς άσφαλτιχοθ
ίδοστρώματος τής λεω^όρου Μο
ροζίνη καί μέ την επέκτασιν τοθ
σχεδίου τής πόλεως πρός την πε
ριφίρειαν ΚαμινΕων.
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ή έρίτιμος χυρία Μαρία Άν.
ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άντα. _...,_ .
ποκριτοΰ «.άς).—-Ό καιρός είς την πρω Καλοκαιρινό!) έθεσεν είς την διί
τεύουσαν ήτο σήμερον νεφελώδης. Κατ' θέσιν τοθ χ. Δημάρχοιι δραχμάς
ανακοίνωσιν τής Μετεωρολογικής ύπη. 15 000 έχ τοΟ Μαυρογενείοιι Β?α
ρεσίας είς τα ορεινά τής Ελλάδος ό δείου δπως ^ιατεθώσιν Μρ τώνί
είνε μάλλον ψυχρός. . ναγχβν
ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνΐχίζον την περιοδείαν τού
άνά τόν νομόν Ηρακλείου τό Πε
ριοδεθον Στρατιωτικόν Συμβούλιον
τοθ 43 σΐρατολ&γικοθ διαμερίσμα
τος θά μεταβή την 2αν Αύγούστου
είς Πΰργον ϊνθχ δφείλουν νά προ
σέλθευν πρός εξέτασιν οί σιρατευ
σιμοι τής κλάσεως 1940 &£ χατα
γόμενοι έχ τδν χοινοτήτων Πύρ
γου, Άσήμι, Άχεντριά, "Ανω
Άκρια, Σιόλων, Πχρανύμφων,
Έθιας, Αιγορτυνου, ΜεσοχωριοΟ,
Πραιτωρίων,Σΐερνών, ΣΐαβγιώνΧά
ραχα, Β^γιωνιέί; καί Σωχαρδ.
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ
ΜίθΗΤΩΝ ΕΙΣ ΙΧΟΛΑΣ Τ.Τ-Τ-
Κατ' ανακοίνωσιν τοθ ένταθθα
Ταχυ5ρομε£ου προχηρύσσεταί δια
γωνισμός την 21ην Αύ/οόστου
1939 διά την εισαγωγήν μαθητήν
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ιουλίου.- Έν
συνβργασία τού ΰπβυργοϋ των Ε
θΜΤϊρικών μβτ« τ«ν διβυθυντών
της Σκώτλαντ Γιάρντ έλήφβπσαν
ίρακόντεια μέτρα κατά των Ίρ
λανδων τρομοχρατών.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ίουλίου.-Κατ'
«Ιδπσίΐς έχ Χόγκ Κβγχ ό άπο
χλβισμός τής Βορκίου Κίνας ΰιτο
των Ιαπων ών χαβίσταται ολοέν
στβνώτίρος. Προ των περισσοτίρων
λιμενων ίτοποθϊτόθησαν «πό χθές
νκρχαι.
είς τας τηλεγραφικάς Σχολάς Ά
θηνων χαΐ θεσσαλονίκης. Προσχα
λοθνται ο£ βουλόμενοι ίπως υπο
βάλωοι τάς αίτήσεις των. Σχιΐι
χάς λιπτομιριίας δύνανται νά λά
βΐυν οί ένδιαφιρέμενοι παρά τιθ
έντκθθχ χαχυϊρομείου,
ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ
ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΗ Ο ΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΕΠΙ8ΕΣΕΡΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑΤΕΛΙΚΑ
ΑΟΟΓΕΑΰΜΑΤ» ΤΟΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ »9 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας).—Κατά τας έκ Μόσχας
πληροφορίας είς τάς έκεϊ Άγγλορωσ·
αικάς διαπραγματεύσεις, άπομένει νά
καθορισθή ό όρος απερί έμμέσου επι.
θέσεως».
Πάντως έντός τής αυριον (σήμερον)
αναμένονται τα οριστικά άποτελέσματα
των διαπραγματεύσεων κα» ή επίτευξις
πιθανώτατα όριστικής συμφωνίας.
ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜθΙΧΑΝ
ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟίΑΑΙ
ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΜ
ΑΘΗΝΑΙ 39 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτού μας).—Την προσέχη έβδομά-
δα βεβαιούται ότι άναχωροΰν δια την
Μόσχαν αί στρατιωτικαί αποστολαί
των Δυτικών δυνάμεων αΐτινες καί θά
διεξαγάγουν μετά των ανωτέρω αξι¬
ωματικών τού Ρώσσικου έπιτελείου
τας καθαρώς στρατιωτικοΰ περιεχο·
μένου συνομιλίας επί τού υπογραφή-
σομένου συμφώνου.
ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΓΓΛ0Σ0Β1ΕΤΙΚΟΗ
ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝ ΜΟΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 39 Ιουλίου (ί5.
ύπηρεσία).— Αί γαλλικαί έφημερίοες
γράφουν σήμερον ότι ό λόγος πλέον ώς
πρός τό Άγγλορωσσικόν σύμφωνον
πρέπει νά δοθή είς τούς στροττιωτικούς
των τριών χρατών.
Ή «Ζουρνάλ» τονίζει ότι τό κεί-
μενοντοθτριμεροΰς συμφώνου δ ένθα κα¬
ταρτισθή προτού διακανονισθούν όλ*
τα είς αύτό περιλαμβανόμενα ζητήμα-
τα. Κατα την ιδίαν εφημερίδα ή Αγ¬
γλία *αί ή Γαλλία έτοιμάζουν σχέ·
διον κρινής ενεργείας διά τό νέον βτά
διον εις τό οποίον είσέρχονται αί δι«·
πραγματεύσεις.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΟ1ΗΙΙΝ ΠΑΡΕΛΟΟΗ ΧΟΕΣ
Ο ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ^ΙΠΙΣ ΤΑΑΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟ!
ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτού μας).—Τηλεγράφημα έκ Πα¬
ρισίων αναφέρει ότι παρεδόθη σήμερον
υπό τής Γαλλικής κυβερνήσεως είς την
'Ισπανίαν ό ύπ' αυτής κρατούμενος χρυ
σό; όστις άντιπροσωπεύει αξίαν ενός
δεσεκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων
φράγκων. Ό χρυσός , μετεφέρθη επί
θωρακισμένων αυτοκίνητον μέχρι τής
γεφύρας τού Ίρούν δπου καί παρεδόθη
εις τάς Ίσπανικάς αρχάς.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΙΙΥΡΕΤΟΑΩΣ
ΑΙ ΟΡΟΕΤΟΙΜΛΣΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ 4 ΑΥΤΟΥΣΜ
ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας)—Αί έτοιμασίαι δια
τον εορτασμόν τής 4ης Αύγούστου συν-
εχίζονται πυρετωδώς. Είς την οδόν
Σταδίου συμπληροθνται αί στηθείσαι
ωραΐαι αψΐδες καί γενικώς έπιταχύνε-
ται η διακόσμησις τής πρωτευούσης καί
η εν γένει οργάνωσις των έορτών.
0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ
ψ Ι-ΤΑΜΠΟΥΑ »9 Ίουλίου(ίδ.
ύπηρεσία).— Ό Βασιλεύς τής ρου-
μανίας Κάρολος έπιβαίνων τής θαλα-
μ-ηγού τού έφθασε χθές μετά τού Αια-
δόχου Μιχαήλ είς τήν Σμύρνην.
Ώς γνωστόν ό Βασιλεύς καί ό Διά-
δοχος τής Ρουμανίας ταξιοεύουν άν»,
ηισήμως κοιΐ χάριν άναψυχής άνα τα
Αιγβιίον,
ρρΑΦΕΙ/
~. ΟΛΟ
ϊ,νη
πόλις μ««·
ζε, ή*Π Αύ/βυατι
τ«. Υ«νιί·ϋβ';
Βληρβδντ«ι. Τ
ΧΛ ίιβχβσμβυν
χαί τ«ν μέ 1
1
τί
«5* Η* τ« °[
4η{ Αύγβυστβυ ι
τβ{« τοΛββετβϋνται
τάς κεντρικβς οδοί
Δημ·βι« καταστήμ
νά φνταγωγηθΓΐ ή
χβ χό έορτσ
ρβν. Φωτειναί
καΐ φντεινά αυνθι
πο8ΐ:·ΰντβι είς ν
μέρη χά)ηυροτεχνι
βϊγγαλοη τβποθΐτ·
ν'άναφββδν,τήν ν
4ης Αύγβύατβυ. Ί
δέβυντονίζονται «ί
δειαι ύιά την καλυ
γκνΜβιν τού Δημοα
τκαμβδ, δια την ι
ουμμετοχήν λαΐκβ
δια την κατάβτ;
«ρβγράμμχτβς των
0Π8Ι ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΙ
ΑΤΥΧΕΙΣ ΕΠΙ
Κάποιο γλίντι Κυρι
περΐχωρα ιίχε ίι*3ά?ε(
Συνιξίδραμον δυβ—τρε
νιυι μετά τδν σχετιι
χολλημίνβν. Ιΐιχρ* την
νιιαν έν «όΐοις αύί
νβιβ ή« ϋποϊειγμβτι
Χ8ί χίποΐ ^
ςΐ,ο τ^
«'.ίκογενειαιιοί
«βραπιί). Κΐί έ
ϊ'έβη »ία£»ς το Μ:
•πινίδη δ 4ατει·3μίς ι
«μίς ίττ«>σϊήποτ,
"ιΐριτιομίνου 8ι·>
ζγους. Ά«θτί
Τ}
μ
καλόν
πνε£
'8
. ΟΙ
Μέγεθος Γραμματοσειράς