97606 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5229

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
ετησία λίραι 8
•ξάμηνος 8
Άμερικής
Ιτησισ δολ, 15
■ξάμηνος > β
ϊή
κατά φύλλον
Δραχ. 2
ΣΙΒΟΙΤΟΝ
29
ΙΟΥΛΙΟΥ
1959
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ »4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5229
ΥΟΕΥθΥΝΟΣ Σ.ΙΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΙ ΠΡΟΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓίΑΙ ΤΗΣ
Μεταξύ των επαρχίαν τής
χώρας, Ιδιαιτέραν εντελώς
θέσιν κατέχει αναμφισβητή¬
τως ή ΣητεΙα. Περχφέρειχ μέ
25 χιλ. χαΐ πλέον κ«τοί«ους
αποτελεί ενα άπό τα πλου-
βιώτερα καί γονιμώτερ» οια-
μερίσματα τής χώρας. Ά-
χραΐον σημείον τής Έλλη·
νίκης ά-κικρατείας άπομεμο-
νωμένον άπό όλον τόν άλ¬
λον κόσμον, εΐχε λησμβνηίή
άπό τό χράτο;, εΐχε παρχ-
γνωρισθή είχεν άύικηθή χκ·
ταφβρω:. Καί βμως, παρ' ό¬
λην την εγκατάλειψιν καί
την οκληρχν μένωσιν τού,
τό διχμέρισμα αύτό ευρέθη
πάντβτε εί; την πρώτην γραμ
μην τής προόδου, είς την
πρωτοπορείαν κάθε έκπολι-
τιστικής προσπαθείας. Πρώ-
τοι πάντοτε οί Σητειακβί είς
τούς έθνΐΜβύς αγώνας. Πρω
τοι είς τα γράαματα καί τάς
τεχνοτς. Πρώτβι είς τα φιλβ-
ξενα «ίσθήματα. Πρώτοι είς
τα δημιουργικά έργα. Κλει-
βμένβι είς τα τείχη πού σχη-
ματίζβυντά πανύψηλα βουνά
κου χωρίζουν την επαρχίαν
των άπό την άλλην Κρήτην,
χωρίς συγκοινωνίας, οΰτε διά
ξηράς,οΰτε διά θαλάσσης, δέν
άπηλπίσθησαν. Δέν έκυριεύ·
θησαν ποτε άπό αηδίαν καί
απογοήτευσιν. Δέν αύτεγ-
χατελείφθηααν. Μόνει των,
στηριζόμενοι είς τάς ιδίας δυ¬
νάμεις, μέ την φλβγ» τοϋ
ενθουσιασμοϋ των, μέ την
πίστιν χαί την αισιοδοξίαν
των, μέ την εύρύτητα τής
σκέψεως, μέ την δημιουργι¬
κήν διάθεσιν των, ειργάσθη¬
σαν, έμόχθησαν, ανεδείχθη·
σαν ήρωες των ειρηνικων έρ
γων καί πρωτβπόροι είς 8
λους τού; τομεΤς. ΆγνβΙ ι
δεολόγοι καθ' βλα, άνθρωποι
μέ ανώτερον πράγματι ίδεα
λισμόν, πού θεωροΰν την ερ¬
γασίαν ώς καθήκον, εδημι¬
ούργησαν τεραστία έργα είς
διάστημα ελαχίστων έ των
Άνεμέχλευσαν την γήν
των, άνέσκαψχν χά μ «ούς καί
βρή. Έχαλλιέργηοαν καΐ ε¬
φύτευσαν μέ άμπέλια, μέ ε¬
ληές, μέ όπωροφόρα δένδρα
ίλα τα έδάφη, άκόμη καί
τίς βραχώδεις πλαγΐές καί με·
τέβαλαν την επαρχίαν των
βίς ε'να απέραντον καταπρά
σινον καί όλάνθιατον κήπον
γβητευτικής ώραιότητος χαί
ανεξάντλητον εί; πβσότητα
και πβιβτητα παραγωγικό·
τητβς, Μέ προσωπικήν ερ¬
γασίαν των διήνοιξαν δεκά-
δων χιλιομέτρων αμαξιτής
ό5ούς διά μέίβυ δυσπροσίτων
ββυνών καί Ιλυσοτν έν πολ-
( λβΐς τβ εσωτερικόν συγκοι-
| νωνκκκόν πρόβληματ, όπως ϊίς
τό οροπέδιον Χ«νδρά—'Αρ-
μένων χαί Ζήοβυ καί άλλα
διχμρ(σματα. Ίδρυσαν παν-
τβύ συνεταιρισμβύς πιστωτι-
κούς »αί παραγωγικεύ;, μέ
κορωνίδα τόν συνεταιρισμόν
πωλήσεως σουλτβνίνας καί
τό αυνεταιρικόν ΟΙνβποιεΐον,
των όαοίων τα έργοστάσια
ύψώνβνται τεραστία μνημεϊα
καί δείγματα τβΰ πνεύματβς
τής προόδου πού χυριαρχεϊ
είς τό άπώτατον αύτό σημεΐ
όν τής χώρας. Καί βλα αύτά,
χωρίς θόρυβον καί χωρΐς γογ
γυσμόν. €1 Σητεικκοί ήσαν
βεβαιοί ότι κάποτε τό κρά-
το; θά ουνεκινεΐτο, θά τούς
ενεθυμείτο. Θά τούς άκέδιδε
δικαιοσύνην. Θά τούς έδιδεν
ίαχ δικαιοΰνται, ή τουλάχι¬
στον μέρος αυτών. Καί δέν
ήπατήθήσαν. Τό σημερινόν
κράτβς τβύς ένεθυμήθη πράγ
ματι. Καί απέδωκε δικαιο¬
σύνην.
Χάρις είς τάς ενεργείας
τοΰ ύπβυργοΰ Γεν. Διοιχη-
τ«ύ χ. Σφακιανάκη, τοΰ άν
θρώπου πού έθεσεν ώς . οκο·
«όν νά ουνδέση τό ονομά
τού μέ μίαν άναδημιουρ-
γικήν περίοδον τής Κρητι
κης ίσ'βρίας, ό πρωθυπουρ-
γο; χ Μεταξάς διέταξε την
δι«θε:ιν 10 όλοκλήρων έκα
τομμυρίων δραχμων διά την
αποπεράτωσιν τής όδοΰ Πα·
χείας Άμμον—Σητείας, πού
θά συνδέση την πλουσίαν
καί ώοαίαν επαρχίαν μέ
την άλλην Κρήτην. Έτσι
ό διακαής πό9ος των Σητει-
ακών έκπληροϋται ήδη- "-
τσι ή πίστις καί ή έπιμονή
των νίνα. Ή κνβέρνηαις έ-
στράφη πρές αύτους μέ στορ·
γήν καί γενναιοδωρίαν. Κα)
έκαμε ιιίαν πράξιν δικαιοσύ¬
νην· Διότι απόδοσις δικαί-
ου, έπανόρθωσις άδικίας εί
ναι ή άθρόα χορήγησις πι
στώσεων διά την άποπεράτω
σιν τής μεγάλης άρτηρίας
Παχείας "Α μμου—Σητείας,
έκ τής οποίας δέν θά ώφε
ληθή Π ΣητεΙα μόνον άλλά
καί όλόκληρος ή Κρήτη καί
ή έθι,ιχή «ίκονομία γενικώ
τερον.
ΤΟ ΟΑΡΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟ!
ΤΗΣ ΤΟΗΙΚΗΣ ΟΙΚΟΗΟΜΙΑΣ
Αί άπάψεις τού Εμπορικοΰ
κα! Βιομηχανικού Έττιμελητηρίου.
Γ.
Άπό βιομηχανικήν ρί,
ούΐέν τό αξιοσημείωτον έχομεν
ν* άνακοινώσωμεν, άφοθ αί παρ'
ημίν βιομηχανιχαΐ επιχείρησιν
σπανίζουσι χαί μόνον α£ έγχωρί
ούς πρώτας Ολας έπεξεργαζόμενζι
τοιαθται, Ιδρύονται, κατ' άραιά
διαστήματα. Πε^ί των διαφόρων
εν τφ νομώ μας έγκατααΐάστων
ώμιλήσαμιν, ι'ς προγινΐστέρας
έχθέσιις μας, δι* 8 κρίνομεν &
σκοπόν νά έπαναλάβωμεν γΐγονότα
γνωστά τ)5η ιίς την πρός ήν λογο
δοτοθμεν Αρχήν.
Έντίς τοθ 1938 ήρξατ·> ή λει-
τουργία τής νέας παγοποιητικής
καί ψιιχτικής έπΐχεΐρήσεως Ι. Μι
στίλογλου, πιρί ής άνεφέραμεν
είς την περυσινήν ημών ίχθεσιν,
περί ταύτης ?έ παρέχομεν τάς έ
πομένας πληροφορίας: πρόκειται
περί αρτιωτάιης έγκατααΐάσεως,
πεπλουτισμένης διά συγχρονισμέ
νων μηχανημΐτων, μέ παραγωγήν
800 περίπον στήλην πάγον, ήμι·
ρησ'ωί, των 25 Χ)γρ. καί μέ ψυ-
γιίχ νωρητικότητος 000 κ. μ. ή
εί; τού; θ^λάμους των οποίων ψύ
ξις διενεργείιαι δια κυκλοφορίας
αέρος άνανεουμίνου άνα
ά
Ή πρόσφαΐ'-ς βιομηχανιχή
άτΐογραφή, έν τοίς νομοϊς
Ηρακλείου χαί Λασηθίου, διε
ξήχθη δι* ημών. είς ταύτην ?έ
κατιβάλαμεν σύντονον προσπάθει¬
αν πρός επίτευξιν άσφϊλών χαί
θεχιχδν δεδομίνων ι'ς τα πορί·
σματα τής τελείως ίπιτυχούσης
ταύτης άπογραφής αναφερέμεθΐ,
έν σχέσει μέ την πραγματικήν κα¬
τάστασιν νών βιομηχανιων τής πε¬
ριφερείας μ«ς
Ή ναυτ:«ή κΕνηαις τοθ λιμένος
Ήραχλείου, χαθ' 5λον τό ϊτος
1938, σημειοθΐαι είς τόν 6ηό
στοιχιϊον £'. συναπτέμενον ΐιίνα·
χά είς 8ν χαί άναφί|6μιθα Τα
κατά τό ίτος τουτο συνολιχως προ
οιγγίσΛντα σχάφη άνίρχονται ιίς
1129", έξ ώ/ 653 ^«. χ«1 476 1]ψ,
Παγκόσμιον ρεπορτάζ
διά τοΰ φακοϋ
Ή Αγγλικη άίρΜορί«.-"Αφιεις είς Παρισίους "Αγγλων άε
ροηόρων τοΰς όποΐουτ δτΐοδέχοναι Γάλλοι συνάδελΦοΕ' των μΐτά
τάς τελευταίας μεγάλας άγγλικάς άεροπορικάς ενδείξεις άνωθιν
των Παρισίων.
έναντι 615 *]«. χαί 378 Ι]φ. τοθ
1937, παρουβιάζοντα ποιάν τίνα
αύξησιν προσιγγίσεων άλλ' άνα·
ξίαν λόγου, έναντι τής σπουδαιό
τητος τοθ λιμένος μας. Λιμήν διά
την κατασκευήν τοθ όποίευ έδ°α-
πανήθησαν δπέρ τα 200 έκατομ.
δρ. ιίς βαρος τής τοπικής οίκο-
νομίαί, είς γεωγραφικήν θέσιν πε
ρίβλιπτον χαί προωρημένος νά ε¬
ξυπηρετήση σπουΐαιοτάτας ανάγ¬
κας των εκτενέστεραι διαμερι
σμϊτων τής Νήσου, ίέν έκπληροΐ,
ώ; νομίζομεν, τόν προορισμόν
τού μέ τάς αίς σημιιοΐ άσθινιΐς
προσεγγίσεις, τάς δσημέραι άραι-
ουμένας. Είμεθα, ιίς θέσιν ν£ £·-
βαιώσωμΐν ϊτι άποφείγονται αί
πρός τδν λιμένα μας προσιγγίσεις,
παρά πλείστων αχαφών, λόγφ των
5πιρβολικών ένταθθα έξόίων των
έπιπιπτδντων κατ' θυσίαν είς την
τοπιχήν ημών οίκονομίαν. Ώς μό
νην χαΐ άσφαλή θεραπείαν, τοθ
προχιιμένου κακοθ, άπεκδεχόμε
θα την σύντομον πραγματοποίησιν
των προνο ών τοθ Νίμου 5322,
ήτοι την πα(ά τοθ Αιμινιχοθ Τα-
μιίου Ηρακλείου εκμετάλλευσιν
των φορτοεκφορτωτιχών εργασιών
τοθ λιμέ'θς μχς, όπότε θά ίκλεί
ψωπ πολλά χΐί άδικαιολόγηΐα Ι
ξοδα καθιστώντα τούτον άπρόσιτον
είς τούς ναυΐιλλομίνους, πρός τδν
σκοπόν δέ τοθτον ζή τ, ο Ο ο εν την
ενίσχυσιν τοθ έφ' ημάς 'Υπουργεί
ου Επί τή εΰκαιρΓα μάλισ-α έκ
φράζομεν την απορίαν μας, διά
την άξιχοιολόγηΐον βραδύτητα
πρός έναρξιν τής έν λόγφ έχμι
τα-λεύσεως, προσμαρτυροθσαν ά
σύγγνωστον αδιαφορίαν τ&ν την
ειρημένην Επιτροπήν άπαρτιζίν
των έναντι των ταλαιπωριών καί
των έπιβαρύνσεων αίς χαρτεριχ&ς
υφίστανται αί διά την έ*τέλισι*
τοθ έργαυ πρωτοστατήσασαι έμπο
ρικαΐ τάξεις χαί τής τόσον έπιβλα
βοθς είς τα έπιτόπια συμτέρ&ντα
ΐτιριστολή: τή; οίχονομιχής αύ
των δραστηριότητος.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΠλΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Είς τ' ανωτέρω έκτεθέντα άνε-
πτύξαμεν τα χατά τή* ύπόλογον
χρήσιν τελεσθίντα, άπό έμπορι
κης, βιομηχανική; καί ναυπκή;
απόψεως, θά μά; επιτραπή δ' έν
συνεχε'α νά έχ^έρωμιν συμτιληριο
ματιχάς τινάς παρα;ηρήσεΐί, δια
σαφηνιζούσα; παραστατιχώτιρον
την άπό πάσης πλευρά; οίκονομι
ά ί
τοτε, εμπορικόν ίσοζύγιον, χαί χά
τα την υπόλ&γον χρήσιν, μέ θιτι
χά δέ καί άσφαλή πλιονάσματα
154 περίπου έατομ. δρ., έν τού
τοις, {έν δυνάμιθα νά ένθουαιώμεν
διά την οικονομικήν άνθηρότητα
τοθ νομοθ μας, διότι ιίς τάς επί
τόπου συναλλαγάς παρατηρεΐιαι
δυσΐτραγία άχατανόητος χαί περι
σωμιν τα βϊτια τής οίχονομιχή";
ταύτη; δυσπραγίας, διά νά έξα
χριδώσωιιιν την έκτασιν αυτής
Ι τα ά"τινα άτιργάζεται έπακό
λουθα άπό καθαρώς οίχονομικής
πλϊυρόίς.
Καθ' ημάς, ή πιρΐ ής ό λόγος
οίχονομιχή δυσπραγ'α, δφείλεται
είς αΐτια μιταβατικά, έπηριάσαν
τα τάς μιταξϋ άγροτών >«ι έμπο
ρίου σχέσιις, άλλά δημιουργήσαν
τα νέαν χαί ίδιαν δι' έχατέραν
των ίνω τάξιων κατάστ«'>ιν ή'ν
χαί κατ' ιδίαν εξετάζομεν.
(συνιχίζιται)
Τό καθεστώς τής 4ης
Αύγούστου θά υποστή έ
ζέλιξιν ή όποία θά προ
έλθη άπό τάς Ιδίας αύτοθ
αρχάς καί τούς κανόνας
οί όποΐοι τό έδημιούργη
σσν καί τό διέπουν. Διότι
είναι καθεστώς δυναμι¬
κόν ή δέ δΰναμΐς τού εί¬
ναι ή δύναμις ολοκλήρου
τοθ 'Έθνους.
Χάρις είς την κατάργη
σιν των άναρχισμών τοθ
παρελθόντος καί την πει¬
θαρχίαν τοθ ΈθνικοΟ συ¬
ν όλου ηδυνήθη ή Ελλάς
περί τό Πάσχα νά εξέλθη
δχι μόνον άλώβητος άπό
απόψεως ύλικής, άλλά καί
άλώβητος άπό απόψεως
ηθικάς καί μέ τό κεφάλι
ύψηλα κοί ύπερήφανο.
ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ό τόσον αίφνίδ ος καί ά
τιροσδόκητος θάνατος τοθ μό
λις πρό δεκαημέρου άνσλαβόν
τος την διοίκησιν τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος Ιωάν. Δρο
σοπούλου, τόν οποίον έπληοο
φορήθη χθές μέ βαθείαν όδύ
νην ό 'Ελληνικόι. λαός, άπο
τέλει πράγματι σχληοόν πλήγ
μα διά την χώραν
ως χαρακτηΜζεται
καί δικαΙ
ώς έθνική
άπώλεια. Ό Ιωάννης Δροσό
πουλος οπηρέτησεν επί πεντή
κοντα όλόκληρα ετη, κατ' άρ
ώ
χήν κατάστασιν τή; πιριαιρΐίας
μας. χάς ώς κστώτερος ύπάλληλος
Καίτοι παρουοιάσ^μιν, ώς πάν ^ης Έθνικής Τραπέζης, κατό
πιν ώς διευθυντής καί ύποδιοι
κητής αυτής, μετέπειτα ώς ύ
πουργός τοθ ΈπισιτισμοΟ καί
των ΟΙκονομικών,
Διοικητής τής Έ
άργότερα
Ιπειτα ώς
θνικής καί τέλος ώς Διοικη
τής τής Έδοτικής Τραπέζης.
Κοί είς ολο αύτό τό μακρόν
διάστημα τοθ ημίσεως αίώ
νος ύπήοξε τό ττρότυπον τοθ
, σΐολή τής έν γένει οίνονομιχής άνθρώπου δράσεώς, ένεργητι
δραστηριότητος. Έφ' ίσον ίέ παρ', κότητος καί δημιουργικής ου
ημίν ό λογικάς μιρισμός τοθ νάμεως. ΈξεκΙνησε πάμπτω
πλΐύτου ιίναι Ιχδηλος, τ5 άντίτι'χος νέος άπό την Σουρπην
μα δέ των έξαχθέντων προ'ιόντων τής Λαρίσσης, μέ μόνα έφόδια
μας—έξ ώ^ τ9 ανωτέρω ηλιονάσμα την έργατικότητσ, την χρηαττό
τα—χατενιμήθησαν έν Ιση περί τητα, την αύτοπεποίθησιν καί
κου άναλβγία δφι.λομεν νά έξιτί την αύτοκυριαρχίαν διά ν' ά
ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΙΛΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΝΕΕΙ ΕΙΣ ΜΕΣΣΑΡΑΝ
Άπό την Μεσσαράν μας
έρχονται εύκόριστα μηνύμα
τα.'Άνεμος δημιουργικής προσ
ποθεΐας πνέει είς δλον τόν
έκτετσμένον κάμπον καί ζω
ογονεΐ κσΐ γονιμοποιεΐ τα
πάντσ. Οί κάτοικοι έργάζον·
ι μέ νέον ζήλον, μέ νέον
παλμόν, μέ νέον δημιουρνι
κόν ρυθμόν. Συστηματοηοιοθν
τάς κσλλιεργεΐας, τάς έιτβκτεΙ
νούν, είσάγουν νέας καί έ τι
τυγχάνουν σημαντικήν αθξη
σιν της πσραγωγΡς άπό έ
τους είς Ιτος. Καταβάλλουν
άπό κοινοθ προσωπικήν έρ
γασ'αν καί διανοίγουν όδούς,
δτΐως έξ Άρκαλοχωρίου είς
Σκοινιά, έκ Λιγορτύνου είς
Μεσοχωριό, έξ 'ΑγΙου Θ^μδ
είς Λαράνι καί Άτσιπάδες,
έκ ΠραιτωρΙων είς Άστ)μι,
έξ ΆγΙων Δέκα είς Βσγιωνιά
καί εκείθεν είς Στάβιες καί
Βατσιλικά Άνώγεια, έκ Μοί
οών είς Πετροκεφάλι, Σ(β·
βα, Πιτσίδια καί Μάταλλα,
έκ ΤυμπακΙου είς Γρηγοριά
καί Μαγαρικάρι. Κατασκευ·
άζουν διάφορα άλλα έρνα
υδρεύσεως, άδρεύσεως, εξυ
γιάνσεως καί κοινής ωφελείας
γενικά. Ίδρύουν παντοθ συνε
ταιρισμούς πιστωτικούς, παρα
γωγικούς,προμηθευτικούς. Καί
έν γένει δέν πσραλείπουν τί
ποτε άπό δ,τι δίδει τόν τόνον
τής προόδου καί τοθ πολιτι
σμοθ.
Καί ό δημιουργικός ζήλος
των ηυξήθη περισσότερον άφ'
ότου έβεβαιώθησαν δτι μετ" ό
λίγον θ* αρχίση ή εκτέλεσις
των μεγάλων παραγωγικών
καί έξυγιαντικών έργων πού
θ' άξιοποιήσουν τεραστίατς έκ
τάσεις γονίμου γής καί θά
τάς άπαλλάξουν άπό την
μάστιγα τής έΧ,ονοσίας. Συνε
τέλεσαν δέ σημαντικά είς την
αύξησιν τής έργατικότητος κοί
τΡΙς παραγωγικότητος των
Μεσσαριτθν καί ή ίδρυσις καί
καλή λειτουργ'α τοθ Πρακτο
ρείου τής Άγοοτραπέζης έν
Ννοΐοες κοί ή νεοϊδρυθεΐσα
"Ενωσις Γεωογικών Συνεται
ρισμών κσθώς καί ή έπέκτσ
σ ς τοθ θεσμοθ τής συνκεντοώ
σεως σΐτου άπό τής έφετει
• ής εσοδείας. Καί ασφαλώς ή
δημ.ουργική προσπαθεία θά
ένταθή περισσότερον καί θά
σϋνεχισθί) καί είς τό μέλλο ν.
Διότι οί Μεσσαρΐται είναι άν
θρωηοι φιλοπρόοδοι, έργατι
κοί, προσηλωμένοι είς την γήν
καί ίχουν δνειρόν των νά με
ταβάλουν τόν κάμπον τής θε
ΐκής εύλογίας είς τόπον χά
ρας καί εύτυχΐας. ΘΑ τούς
βοηθήση άλλωστε καί τό κρά
τος. Ή εκτέλεσις των παρα·
γωγικών έργων, ή όλοκλήρω
σις τοθ συγκοινωνιακοθ δι·
κτύου. ή οργάνωσις καί λει
τουργΐα των δύο μοναδικόν
έν Κρήτη λουτροπόλεων, τοθ
Λέντα καί τής Πλουτής,
καθώς καί ή δημιουργία
ενός λιμένος εΐσαγωγής
καί κυρίως έξαγωγής τΔν
άφθονον προϊόντων τοθ κάμ
που θά συντελέσουν θετικώς
καί σπουδΐίως είς την άνσ
δηαιουργίαν καί την πλουτο-
παραγωγικήν καί έκπολιτιστι
κήν ανάπτυξιν τής Μβσσα·
ρδς.' Καί βλα αύτά τα έργα
θά έκτελεσθοθν λίαν συντό
μως. Διότι καί πιστώσεις Ι-
χούν διατεθή καί άποφάσεις
άμετάκλητοι έχουν ληφθή. "Υ-
πάρχει δ' έν προκειμένφ τό
ενδιαφέρον καί τοθ υπουργοθ
Γενικοθ Διοικητοθ καί τοθ
πρωθυπουργοθ κ. Μεταξα
καί τοθ Βασιλέως. Καί τό
ενδιαφέρον αύτό αποτελεί άρ
κετήν έγγύησ ν διά τό μέλλο ν
τής Μεσσαράς.
νέλθη είς τα δπατα άξιώμα
τα, διά ν' αποβή σημαίνων οί-
κονομικός παράγων καί ό δή
γός τής χώρας, διά νά γίνη
τελευταίως ό ρυθμιστής τής
οίκονομικής ζωί|ς τοθ έθνους.
Ό Ιωάννης Δροσόπουλος 'έ
δωκε τό μέτρον τής ανθρω¬
πίνης άξίας καί τό ύπόδειγ
μα διά τούς νέους πού θε-
λουν νά έργασθοθν καί νά
επιτύχουν ίίς την ζωήν. Υ¬
πήρξεν ό γνησιώτερος έκπρό
σωπος των άρετών τής έλλη
νίκης φυλής. Ό θάνατός τού
δημιουργή κενόν δυααναπλή
ρωτον καί προκαλεΐ πένθος
πανελλήνιον.
Ή Ιλληνογερμανική
Έντός τοθ Αύγούστου ώς
άνέφερε προχθεσινόν έξ Άθη
νών τηλεγράφημά μ:ΐς, πρό
κείται νά μεταβή είς Βερολί¬
νον άντιπροσωπεία τής κυβψ
νήσεώς μας πρός διαπραγμα¬
τευθή νέας έμπορικής Έλλη
νογερμανικής συμφωνίας. Ή
είδησις είνε ευχάριστος. Δέν
αμφιβαλλομεν δέ δτι αί διε¬
ξαχθησόμεναι διαπραγματεΰ-
σεις θ' απολήξουν είς αΤσια
συμπεράσματα. Αί στεναΐ καί
άδιατάρακτοι οικονομικαί σχέ
σεις πού συνέδεσαν άνέκαθεν
την Γερμανίαν καί την Έλλά
δα άποτελοθν εγγύησιν περί
τούτου. Έπίοης πιστεύομεν
ότι κατά τάς νέας διαπρσγ-
ματεύσεις θά συζητηθή ίδιαι
τέρως τό πρόβλημα τής είσα
γωγής Κρητικών προϊόντων
είς τάς άγοράς τοθ Ράϊχ, Ι-
δ'α δέ σταφίδων, σταφυλών
καί κίτρων, προϊόντων πού
κατηναλ(σοντο άνέκαθεν είς
την Γερμανίαν καί πού πρέπει
νά διατηρήσουν την θέσιν των
είς τάς άγοράς αύτάς.
Τα νέα σχολειό.
Κατά την Ίδρυσιν των νέου
τύπου διταξΐων Λυκείων καί
έπιγυμνασίων, θά ληφθή ώς
πληροφορούμεθα ϋπ' δψιν ή
έπαγγελματική έπΐδοσις των
κατοΐκων εκάστου διαμερί-
Ισματος, ώ?τε τα σχολεΐα αύ
τα νά προσαρμοσθοθν καί
πρός τόν χαρακτήρα καί πρός
τάς ανάγκας έκάστης περιφε
ρείας. Όρθοτάτη ή σκέψις.
Δέν αμφιβαλλομεν δέ δτι θά
έχη λαμπρά άποτελέσματα.
Καί άξΐζει νά έξαρθ{) τό γε
γονός. Επί τέλους θ' άποκτή
σωμεν καί ημείς εκπαίδευσιν
ανάλογον πρός τόν χαρακτή·
ρα καί τάς ανάγκας μας.
*»*
Ή όδός Μεσοχωριοΰ.
Μέ προσωπικήν εργασίαν
των κατοίκων διηνοίχθη όδός
άπό Λιγορτύνου, μέχρι Μεσο·
χωρίου καί ήδη ολόκληρον τό
κεντρικόν διαμέρισμα τής ε¬
παρχίας Μονοφατσίου, πού
είναι καί τό πλουσιώτερον, έ·
ξυπηρετεϊται δ.' αύτοκινήτου.
Ή συγκοινωνία ομως διεξά·
γεται μόνον τούς θερινούς
μήνας διακοπτομένη τόν χει
μδΐνα διότι ή όδός καθίσταται
ά&ιάβατος λόγφ των βροχών.
Άλλ' ελπίζομεν ότι θά λάβη
σχετικήν μέριμναν τό έπαρ·
χιακόν ταμείον καί ή Γβνική
Διοίκησις καί διά την σκυρό-
στρωσιν τήΓ δδοθ σύτί"ς πού
έξυπηρετεΐ, ϊν άιτό τα
πλουσιώτερα διαμερίσματα
τοθ νομοθ μας.
Μ£ργα υδρεύσεως.
Είναι αναμφισβήτητον δτι
ή σημερινή Κυβέρνησις ένι·
σχύει κάθε προσπάθειαν κα-
τασκευής έργων υδρεύσεως,
ύγείας συγκοινωνίας είς την
ύπαιθρον. Είναι δμως έπίσης
άληθές δτι πλείστα χωρία καί
κωμοπόλεις άκόμη καί πρω·
τεύουσαι έπαρχιών, δπως επί
παραδείγματι ό "Άγιος Μ6·
ρων, στεροθνται Οδατος δέν
Ιχουν δέ καί τα μέσα κατα»
σκευής μεγάλων ύδραγωγεΐ-
ών. Καί αί κοινότητες αυταί
πρέπει νά ένισχυθοθν. Κυρίως
δηλαδή πρέπει νά διευκολυν
θοθν είς την σύναψιν δανείων
εϊτε παρά τής Άγροτραπέζης
είτε παρ' άλλου πιστωτικοϋ
όργανισμοθ, ώστε νά θεροπεύ
σουν τάς ανάγκας των,
π ;
' α*
ΑΠ0ΡΘΩ2ΙΙ
,Ό σατανδς καλογήρου
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον «Τό
Δράμα τής Σαγκάης» (Γαλλι*ή
δμιλοθσα).
Την Δευτέραν «οί Βασιλείς
των σπόρ» μέ τόν Φερναντέλ.
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέιι
πτην καΐ Κυριακήν άπογευματινή
ώρα 7.30 μ. μ.
ΛΠΟΛΛΩΝ.-Σήμερον «ό πόλε-
μος τοθ Χρυσοΰ». Την Δευτέραν
«ή Μυστηριώδης κυρ(α».
Δευτέρα—Πέμπτη— Σάββατο—
Κυριακή ώρα 8.10 μ. μ. άπογευ
ματινή. _____
ΜΙΝΩΛ.- Κυριακή 2 μ. μ. συ¬
νεπεία έπεισοδιακοΰ, «Σκιά Άε·
τοθ».
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμδς /Αθηνών
Πρόγραμμα 29ης'Ιοι>λ1Όυ.
Τμνος
12 25 Σήμα—Έθνικός
—"Γμνος Νεολαίας.
12.30 Μουαική τζάζζ (δίσχοι).
13.30 Είδήσιις.
"Ωρα ΆστεροσκοπεΕου Αθη¬
νών.
13.45 Έλλτ,νιχα τραγούδια (δί
οχοι).
14 15 Είδήαεις— Μετεαιρολογι-
χάν δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
ραιδς.— Έθνικίς"Υμνος.—'Υμνος
Νεολαίας.
19 10 Άποαπάοματα έργων τοθ
Μότσαρτ (ϊίσκοι).
19.20'Η ώρα τοθ τιαιδιοθ.
19 50 Έ?γα διά Βιολοντσέλλο
(δίσκοι).
20. Όμιλία: (Άπά την ζωήν
των πουλιών χαί των αγριμιών)
«Τό Γεράκι».
20 20 Δημοτιχό Τραγοθδι (υπό
τοθ χ. Άλκη Παπακωνσταννίνου,
συνοδεία λαίχών δργάνιον.
20.45 κ Είδήσεις.— Μετεωρολο
γιχόν δελτίον.
13.30 Χρηματιστήριον—Ειδή-
σεις: "Ωρα Άστεροσκοπείου Α¬
θηνών.
21 Μικρά δρχήατρα τοθ
σταθμοθ (δπό την διεύθυνσιν
τοθ χ. Γ. Βιτάλη).
21.30 Όμιλία.
21.45 Έλληνιχή χαντάδα ('ϊπό
την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Άθανα
σιάδτ)).
22.15 Νυκτεριναι ιϊδήσεις.
22 30 Άποσπάσματα άπά 8λην
τή* ίπερα «Κάρμεν» (Μσχοι).
23.20 Μουσιχή τζάζζ. (δ(σχοι).
23 50 Ρωαοικά τραγούδια (υπό
τής δίδος Κλάβας Στάμου).
0.20 Τελευταίαι είδήαεις.
0.30 Μουαιχή χοροθ (δίσκοι).
Μιά έξαιρετική, Μιά
μοναδική βραδυά γέλω-
τος. Οί 3 αγαπημένοι
Γάλλοι Κωμικοί:
ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
ΡΛΙΜν,ΙΙΔΜΩίΡν
Μαζύ μέ τίς γοητευτι-
κές σειρηνες:
Μ ίνα Ράγια
Λιζέτ Λανβέν
Πρωτοιγωγιστοΰν σέ μιά
εξωφρενική κωμωδία πού
8* ξετρελλάνη τούς Ή-
ρακλειώτας:
—Μιά κωυωδία ομοισ
τής οποίας οΰτε εγινε οθ
τε θά γίνη.
-—Μιά κωμωδΐα βττου
γελςΐ κσνεΐς άπό την άρχή
ώς τό τέλος.
—Μιά κωμφδΐα δποο
τό Ινα κωμικό έπεισόδιο
διαδέχεται τό άλλο.
Την Δευτέραν
έξαιρετιχή πρεμιέρα στοΰ:
ΟΟΥΛΑΚΑΚΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΤΟ ΔΡΑΜΑ
τισΣΑΓΚΑΗΣ
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΧΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
Π 6 όν
—Θά σ' Ιπαιρνα καί σένα
μσζΐ μου! —τής λέγει.
'Η τσσρΐνα καθησυχάζει.
Χαμογελςτ.
—"Ανδρας καί γυναΐκα στό
Τδιο μοναστήρι; ΙΠνεται;
Ό τσάρος Νικόλαος ό Β'
καρφώνει επάνω της τα ψυ
χρά μπλοθ ματάκια τού. Καί
λέγει:
—Είς την Ρωσσίαν γΐνεται
8,τι θέλει ό τσάρος.
Ένα πικρό χαμόγελο άνθΐ
ζει στά χρ'λη τού. Καί ονγά τό
σο πού οθτε ή ιδία ή τσαρΐ
να Βέν μπορεΐ νβ τόν ακούση,
παραπονεμένα, ό τσάρος συμ
κληρώνει:
...άκόμα:
Καί ό τόνος τής φωνής τού
προδΐδει κούρασι, άμφιβολία...
-·Μ' έκάλεσες, πστέρσ;
Είς τό σαλόνι Ιχει μπή ό
τσάρεβιτς. Στά χέρια τού κρα
τεΐ Ινα μεγάλο κουτί ..
—Τό κουτΐ είνε πιό μέγα-
λο άπό σένα! —τοθ παρατηρεΐ
ό τσάρος.
—Μέσσ στό κουτί—άπαν¬
τα μέ παιδικήν αφέλειαν ό
τσάρεβιτς— είνε δ στρατός
μου!
ΟΙ γονεΐς τού γελοθν άπό
ευτυχίαν καΐ ύπερηφάνειαν.
—Βγάλε λοιπόν τόν στρπ
τόν σου νά τόν δ©!—τοθ λέ
γει ό πατέρας τού.
Ό τσάρεβιτς καθ'ζβι κατά
γί)ς...
—Όχι, δχι κατά γής Αλι
όσα! Πόσες φορές σοθ τό εί
πσ; Θά κρυώσης! τοθ φωνά
ζει ή τσαρΐνα. Καί παΐρνει έ
να μαξιλάρι άπό τόν κανα
πέ κσΐ τρέχει νά τό δώση
στόν τσάρΕβιτς νά καθΐση έπά
νω, γιά νά μή κρυώση.
Ό τσάρος ψιθυρΐζει ώς νά
μονολογή:
—Ένας στρατιώιης δμως
τής ΡωσσΙσς, £νας στρο-τιώ
της πού οθριο θά διευθύνη
την Ρωσσίαν, πρέτΐει νά σχλη
ραγωγήται!
Άλλά σάν νά μετανοιώ·
νη καί ό ΐδιος γι' οΰτά τού
τα λόγια, σωπαΐνει... Πλησιά
ζει τόν Τσάρεβιτς ποΰ δλοένα
βγάζει μολυβένιους στραΐι©
τες άπό τό μεγάλο κουτί κσΐ
τούς πσρατάσσει στό πάτωμα.
Ό τσάρος καθΐζρι καί ού
τος κατά γτ]ς... ΈκεΙνη την
στιγμή δέν είνε ό ήγεμών έ
κατομμυρίων ύπηκόων, Είνε,
θέλει νά είνε μόνον ένας κσ
λός, ενας εύτυχισμένος πά
τέρσς ..
—Λοιπόν. Θά παΐξωμε τόν
πόλεμο! λέγει στό παιδΐ τού
ό τσάρος.
—Πόλεμο! άπαντφ ό τσά
ρεβιτς.
Καί μοιράζεται μο^υβένια
στρατιωτάκια μέ ιόν πατέρα
τού.
Άντιπσρατάσσουν τούς ψεύ
τικους στρατιβτες...
Στήνουν ψεύτικσ φρούρια,
μικοοσκοπικά κανόνια..
Ό τσάρεβιτς άνοΐγει ίνα
άλλο ιιικρό κουτ'.
—Τί Ιχεις πάλιν έδώ μέσα;
ςί ό τσάρος. .
—"Υλικόν πολέμου!— άπαν
τφ μέ ύπερηφάνειαν ό τσάρε
βιτς. ΌβΙδες.
(συνεχ(ζεται)
Τό ξενοδοχείον
"Υπνου καί φαγητβΰ
ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΗ
μετεφέρθη είς Κόκκινον Πώρ
γον. παρέχον χάθε άνεσιν καΐ
περιποίησιν είς τού; λουομένους
χαί ηαραθεριβτάς.
Φαγητά κρυκ, έκλβχτά φάρια
καθαριότης άκρα

Μετ" ολίγον
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Τελευταΐος νεωτερισμός
οί διακοσμητικοΐσυνδυασμοι χρωμάτων
Πιετάκισ,
Τά έμπριμέ δφάηιατα τής μί·
δας εμφανίζων μεγάλη ποιχίλία
σέ σχέδια χαί χρωματισμούς. Δέν
στολίζονται μάνο μέ άνθη χαί τά
αυνήθη διαχεσ^ιηίτχά οχίδια, άλ
λά μέ ττουλιά φροθτα χαί πολύ·
χρωμ,ες πεταλοθδες
Ή τελευταία λέξις τής μόίας
είνε γιά τό 6?άδυ μία μουσελίνα
μαύρη έμπριμέ μέ μεγάλις χρυ
σέ; πεταλοθδες.
Ή γαρνιτούρα, πού εύνοεΤ Ζδ;
αιτέρω; ή θερινή μίδα σέ φορέ
ματα καί ίπΛνωίρόρι*. είνε τά πό
λύ λεπτά πιετά/ια. Ράβίνται μέ
τό χίρι χαί γαρνίροιιν τό κορσάζ,
τή φούατα τ«0 φορέματος' την
πλατή χαί τά μανίχια των έπα
νωφοριών. Τά πιετάκια τοποθε
τοθνται σ,ινήθω; όριζοντίω; χαί
δίδουν μεγάλη χάρι είς την σι-
λοιιέττα
Είς μία διξίωσι ή ίνα έπίση
μο γεθμα θά φορίσετε μία μονό
χρωμη τουα>έττα άπό μο'έχοωμτ)
μουαβλίνα ρόζ, μπλέ παστέλ ή ίλό
λειικη. Όλόκληρο τό φόρεμα θά
ΣΕΡΕΗΑΤΑ
ΣΟΥΜΟΕΡΤ
Μετ' ολίγον
εί; την «'ΑνόρΒΜθΐν».
είνε γαρνιρισμένο μέ πολυ μικρά
πιετάκι» ραμμένα μέ τδ χίρι. ώ;
είδος λενζερί.
Ό μεγάλας νεωτερισμός τής
καλοχαιρινής σαιζόν είνε τά δί-
χρωμα φορίμοιΤα ποί» είνε έκτα
κτω; κομψί χαί έπιτρέπουν ώ
ραίους χαί διακοσμητικοί»; αυνδιι
ασμΐΰς χρωμάτων, ε"ν* φόρεμα ά
πό δργκαντΐ λευκδ επί παραδείγ
ματι, γαρνιρεται μέ πλατειές λου
ρίδες άπό όογκοβντΐ χίτρινο, ρόζ
σωμόν ή μπλέ ρουά. Ζώνη χαί έ
σάρπα άσορΐί.
Ή χομψί:ε;η άπογευματινή
τουαλέττα είνε άπό κρέπ μαροκέν
άσπρο μέ μπολερδ σέ πό) ι» ζωη
ρό χρδμα.
Τό μπολερό ίξαχίίλουθιϊ νά
είνε πολύ τής μόδας· συμπλϊρώνει
δλα σχεδόν τά καλοκαιρινό φορέ
ματα χαί άναπληοώνει τό Ιπανω
φίρι τής έποχής. θά προτιμήσετε
ίνα μπολερό μάλλον κοντό πού ά
φήνει νά φαίνεται ή ζώνη χαί
γαρνιρεται μέ δύο μικρά ρεβέρ.
π Ντιστεγκέ
ΗΙΙ"Ι1ΙΙΠΙ!ΙΙΠΙΙ1Τ3?ΐΠ1Ι1ΙΙΙ!«ΙΠϊΙΙ1ί1ΙΙ3ΐ!Γ>:ΐίΝ1ΙΗ1ΙΙΙΙΝΐΙΙ11ΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΕ1ΠΙΙΙΠ)ΙίΤ_
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ !
5
Ξ
Ε
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ ΒΟΛΟΥ |
9 Τό τελειότερον εργοστάσιον τής Ελλάδος. Ε
Ι Ή ανωτέρα ποιότης |
1 τό μεγαλύτερον μέγεθος Ε
| ή μικροτέρα τιμή. =
- Μόνον 12 1)2 (οχι 14) οτό τετραγωνιχόν μέτρον, κ
Ε Ε
8 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ: =
| ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ-ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ |
Ε Πλατεϊα 'Αγίου Δπμητρίου Ε
~ΊΙ»11ΙΙΙΙ1ΙΙΙ ΠΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙ! ΙΙΙΙΙΙΐυΐΙ! ΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΊΠΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΕ
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
πολυτδλές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον παρα τού συμπολίτου μαςκ.
Γεωργ. Δασκαλάκης
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται δια
την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ
στησαν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Όδος Στβδίου-ΑβΗΝΑΙ.
ΖΗΤΕΙΤΑί χαμαριίρα παρά
χαλλίσιη οίκογενεία έν Αθήναι;.
Πληροφορίαι παρά τώ φαρμαχείφ
Μζά
ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ
ΔΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΑΣ
Άτΐό της 31ης Ιουλίου μέχρι 3 Αυγουστου.
Είς ένα τετραήμερον θά ττωληθοθν είς τιμάς κάτω
τού κόστους τά μεγάλα στόκ των έκλεκτών ύφασμάτων
τής πτωχευσάσης έταιρίας Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ & Σία.
ΈπωΦεληθήτε τής εύκαιρίας.
%.
είς την «Άνόρθωσιν»
ό Σοΰμπερτ
καΐ
ή Σερενάτα
Τού.
Έμιτρός είς τέ ρωμϋντζβ τβδ
οποίου έσχίρτησαν καρδιές, έμηρϊς
είς τίιν νβπτβίοιν των άριστβυργπ
μάτων τού οποίον, ήνώθπσαν πό·
βοι όνϊίρων,
ό Σοΰμπερτ
μέ την μεγαλοπνβον ζωήν, μέ
τάπληγωμένα ςρτβρά ένβς με-
γάλου έρωτος,μέ τίιν χίμαιραν
τϋς'άγϋπης μιάς γοήαβης πού
τόν έσφιχταγκάλιασβ καΐ κ«
τοπιν τον άιτύθηβΐ οάν φίδι
φαρμακερό.
ό Σοΰμπερτ
Ποΰ πονεσβ ώς τά κατάβαθα
τη; κνρδΐάς καΐ δμως ήγάπα καί
δμως συνέθετβ καί δμως έδημιουρ
γει καΐ δμως άπϊκορύφωνε την τέ
χνπν τβυ.
ό Σοΰμπερτ
έ άγαπημίνος των γυναικδν
έ ίδβΕνικος οτύτος Όρφευς τ&ν λί
πτών, των ρωμαντικών ψυχών,
μέ όλην τού την Ιστορίαν,
μέ δλην τβο την ζωην,
άλλοτε εύτυχισμένος,
άλλοτε νικημένος,
«αί πάντοτβ μεγάλος.
ΑΡΧΙΖΕΙ
Μετ' ολίγον
είς την «Άνέρθωσιν»
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό Ιγχρωμο θαΰμα:
Ο ΚΠλίΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
Ένα φ(λμ γυρισμένο σ'
ενα ύπέροχο φυσικό πλαΐ-
σιο στά μαγευτικά νησιά
τής ΚσλλιφορνΙας.
ΟΑΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
ζαρζ μπρβντ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΕΜΜ. ΕΑΝΟΛΚΗ
*δ«ς "Εββινς
ίναντι φαρμακεΐου Χαλκιαδάκη
'Αναλαμβάνομεν μέ ταχύτητα
, *«1 τιμάς ασυναγωνίστους τας
ν*«β συνδβσβ.ς «Ο ϋδ«τβί.
Β«ίση# εσωτερικάς Οδρβολι
ϊί "βΤββΤ*β"ΐς ήνν»ημ«νη
ΚΟΙ ΓιΩΜί ΚΡ
ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανήλθον ίξ
της ή κ. καΐ ό κ. Κ. Καρυωτάκης
Ιατρός.
—ΆθΙχθη έξ Άθηνδν δ κ. Μέν.
Σαββακης τμηματορχης Υπουρ
γείου Τεωργΐας.
— ΆφΙχθΠ έβΐσης Ιξ Α¬
θηνών ό κ. Γεώργιος Κουκουρά-
κης τελειόφοιτος δδοντοϊατρικης.
ΑΡΡΑΒΩΝΕ^:.— Ό έν Τριπόλει
συμπολίτης Νομαρχιακός 6-
παλληλος κ. "Ιωάννης Καρίλλης
κα,Ι ή δνΐς Βάσω Λαμπροπούλου
ηρραβωνίσθησαν, θερμά συγχαρη-
τήρια.
1 Ε. Π. Α.
ΘΑΝΑΤΟΙ — Απέθανε προχθές
είς Νεάπολιν 6 Ιωάννης Α. Μαυ·
ρογιάννης έκ των παλαιοτέρων «ο
λιτών τοθ γείτονος, των πατριω-
τικώς καΐ κοινωνικάς έργασθέν-
των. Ό μακαρίτης Μαυρογιάν·
νης διετέλεσε δήμαρχος Νεαπό
λεκς επί σειράν έτων καΐ ακο¬
λούθως, μέχρι τοθ Θανάτου τού,
σύμβουλος τοθ ΌργανισμοΟ Διοι·
κήσϊως Μονασΐηριακής τΐεοιου-
οίας συμβαλών μεγάλως είς την
εξυπηρέτησιν τοθ τόπου τού καΐ
τάς όλας προόδους τής Νεαπόλε
ως. 'Η κηδεία τού εγένετο έν
συρρορ δλοκλήοου της κοινωνΐας
Νεαπόλεως καΐ πολλών έκ των
«εριχώρων, τιμώντων την μνήμην
τού, της νεκρωσ(μοΐ) ,ακολουθίας
ψαλίΐσης ύφ1 ολοκλήρου τοθ κλή
ρου τής επαρχίας Μεραμβέλλου,
συμμετοχπ είς την έκφοράν καΐ
τίίς μουσικής τοθ Όρφανοτρο·
φεΐοι. Ιήν οικογένειαν τοθ με·
ταστάντο', τόν αδελφόν τού κ.
Ν. Μαυρογιάννην συμβολαιογρά·
φόν έν Άρχαναις καΐ λοιπούς
συνγενεϊς τού ή «Άνόρθωσις»
συλλυπεϊται θβρμδς.
—Ήγγέλθη έξ Αθηνών δ [Θάνα-
τος τής χρησττΐς οΐκοδεσποίνης
Στυλιανης Έμμ. Σαπουντζάκη εκ
παλαιάς καΐ εγκρίτου οικογενεί¬
ας τής πόλεώς μσς, διακριθεϊ-
οης διά τάς χριστιανικάς καΐ κοι
νωνικός άρετάς της. Τόν υϊόν
τής μεταστάσης κ. Κώσταν Σα
πουντζάκην έκ τίϊν έν Αθήναις
διακεκριμένον Κρητών δικαστι-
κων, ή ΆνόρΘωσις» συλλυπεϊται
Θερμώς.
Γιίρο στήν πόλι.
Τό θερμόμετρον μέχρι τής σπγ
μής, δέν φαίνεται νά παρακολου
θη τούς ψόβους των καιρισκόπων
περΐ έπανόδου τού κύματος τοθ
καύσωνος.
—Έν τφ μεταξύ οί συμπολίται
χαΐρονται την Οφεσιν τήςθερμοκρα
οίας ή δποΐα συνεχΐζεται καΐ
έν τβ Λλλη Ελλάδι.
—Ενδιαφέρον προβλέπεται καΐ
δ αοριανός παλαιστικός αγών με
ταξύ Λαμπράκη κσί Χιόβα.
— Πρόκειται ώς γνωστόν διά
την «ρεβάνς» τοΰ αγώνος τΐϊς πά
ρελθούσης Κυριακής.
—Κατά: την οποίαν δ Χιόβας
προπονούμενος τακτικώς, έλπίζε
ται 8τι Θα κατανικήση τόν Λσμ
•ράκην. Ώς έκ τούτου δ αγών
Θα παρουσιάση φάσεις σκληρος
καΐ πεΐσμονας.
—Ή χθεσινή μας είδησις περΐ
παρατηρήσεων τοθ αστεροσκοπεΐ
ου δεδομένου ότι δ δΐαβδητος
πλανήτης "Αρης Θά πλησιάση την
γήν.
—Έσχολιάσθη &χι μόνον άπό
τούς άσχολουμένους μέ τ*... ά
στρονομικά άλλά καΐ τούς αΚ
λους οί δποΐοι συνδυάζουν τά
φοινδμΕνα μέ τά πράγματα.
—Έξάγοντες άνάλογα συμπε
ράσματα διά τόν Ιδικόν μας πλα
νήτην εΐδικοτερα.
—Τά έξοχικά κέντρα ΐξακο
λουθοϋν νά συμειώνουν πιέννες.
—Πρόκειται κυρΐως έδδ, διά
τόν Μασταμπαν δπου ύπάρχει
ώς γνωστόν κέντρον μέ πΐσταν
χοροθ.
— Άλλά καΐ τό κέντρον τής Λε
ωφόρου ΓεωργΙου Β' «Πβτινόζ»
δέν ύστερεΐ προτιμώμενον άπό
άρκετούς πού τούς άρέσει δ χο
ρός υπό τό σεληνάφως
—Εξαιρετικήν γραφιχότητα προ
βλέπιται δτι Θά παοουσιά" ή
άντιποοσωττευτική τοθ ν ομού μας
δμάς είς τος εορτός της 4ης Αΰ
γοΰστου έν Αθήναις.
— Καΐ τούτο λόγω τής τηρηθεΐ
πης έπιλογ?ς τδν δεσποινΐδωνκαί
κυρίων τής ομάδος.
—Ή δποϊα τελοθσα υπό άρχη·
γΐαν δυναμένην νά τά «ροβλίψπ
δλσ, θά έμφαν[Οη £νο χαρακτηρι
στικόν καΐ ώραιότατον άπό αί
σθητικής απόψεως Κρητικόν ού
νολον.
—Ό λιμενοβραχίων καΐ εΐδι
κως τό άκρομωλιον δέν είνε μό
νόντόπος ψαρεύματος ά πό τούς
αΐωνΐους ερασιτέχνας τοθ είδους.
—Άλλά καΐ τόπος λουομένων
μικρων ή μεγάλων καΐ Ιδίως κα
τά τάο μεσημβρινάς ή μεταμε
σημβρινάς ώρας.
—"Ολίγον άκόμη καΐ ή κίνησις
έκεΤ Θά τιυχνωθπ καΐ λόγω τής
άφίξεως των σταφυλάδικων καΐ
των φορ-ηγων της σταφίδος.
— ΣυνεχΙζεται είς τόν Θερινόν
Πουλακάκη μέ επιτυχίαν ή προβο
λή τοΰ συγκλονιστικοθ Εργου:
«Τό Δραμα τής Σαγκόης».
—Είς τόν «Άπόλλωνα» έξ αλ
λου τό φΐλμ «δ Πόλεμος τοθ
ΧρυσοΟ» συγκεντρώνει πολύν κό
σμόν.
Ρίκορτιρ
Ή κ. Μερ. Λυδάκη
Ματζαπετάκη
Έπανακάμψασα εξ Αθηνών
καί πλουτΐσασα τό έργαστή
ριόν της διά μηχανημάτων νέ
ωτάτου τύπου, εκτελεί ά «ά
σας τάς μικροβιολογικάς καΐ
βιοχηιιικάς έξετάσεις είς
τό έργαστήριόν της «αρά την
πλατείαν Κορνάρου.
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΈΑΙΣΙΑΝ
-ΕΤσ
_Άκ
μ· επιοσ
«σραΐι* «
αΐ/υν κ' ε
" ·Ο Έ
τινά.
φ!ως
αίθούση'·
τριΛν άλ
ΟΙ τέ
έξ *«£
οαν δτΐι
νόν τόν
σοσιν έ"
—Τόι
γνωστόν
νού σου;
Ύ Ό &
μόν τού
τόν Ένζ'
16έαν τοι
Έμειϊ
-Έν
—Τί:
-Εΐμ
— ΚσΙ
-Ί3(
Ό Έ
δρας, κο
Φθ· συνι
έδέθη κο
των τού.
Ευρεί
λον, κολ
νός μέν
μενά με»
άφ' έτέ|
ήλικΐας ι
πογραφή
σκέτου.
ί »»λύτ«ι
την
!β **ι
ς
Γϊνικβς
Νι
ΝΕ(
ΑΝ0ΡΘΩΣ12
«Ι*
Τό μεγάλο έργον
τον Βίκτωρος Ούνκώ.
Οί "Αθλιοι.
6Ηον
κα!
Ό Γαβρ·βς άνωρθώθη καθ1 δλον τό Οψος τοθ
σώματός τού.
Νά, είπεν όποθ οί μικροΐ ήμποροϋν νά νρησι
μιυσουν είς κάποιο πρβγμα. Καλά! Τώρα τιηναί
νω άαέσως. '
"Ομως κάτι ήθελα νά σοθ είπω ιτροτήτερο· έ
μττιστεύσυ είς τούς μικρούς, καί κύτταζε ά δυσπι
στής Είς τούς μεγάλους.
—Κσί χαμηλώσσς ό Γοβρ άς τήν φ^νήν
υποδίίξας τόν υψηλόν άνδρα εκείνον.—Τόν
πεις εκείνον έκεΐ τόν μακρόσχημο>; επερώτησε.
—ΝαΙ, για-ιί,
—Εϊνε, νά ξεύρηο, *·ατάσοπος.
—Εΐσαι βέβατιος, μωρί;
— Άκόμη εέν πέρασαν δεκατιέντε μέραις δπου
μ' έπιοσε άπό τό ού τί, καί μέ κατέβτοε άττό τό
παραπέτο τής Βασιλική^ Γεφύρας, διου καθού
μουν κ' έπσιρνα τόν άέρα μου.
Ό Ένζολωράς έστράφη άμέσως πρός εργάτην
τινά, Ιστάμενον ολίγον τΐαρέκει, καί ιω * Ττιε κρυ
φ!ως ολίγας λέξεκ, μεθ' άς ό έργάτης'έξήΧθε τής
αιθούσης, ετΐειτα δ' επέστρεψε συνοδευόμενος ύπ^
τριών άλλων όμοίων.
ΟΙ τέσσαρβς οδτοι άνδοες, τέσσαρες άχθοφόροι
έξ έκείνων των εύρυνώτων, ποοευθέντες έκάθη
σαν όπισθεν τοί) τραπεζΐου, έφ' ου εΤχε
χ ηγμ
νόν τόν άγκώνά τού ό άγνωστος, £τοιμοι νά όρμή
σωσιν έπ' αύτοθ.
—Τότε 6 Ένζολωρας επλησίασε πρός τόν ά
γνωστόν καί τόν ηρώτησε —Ποίος εΐσαι τοθ λό
γου σου;
Ό άγνωστος άνετινάχθη άκούσας τήν άπότο
μόν τούτην ερώτησιν, ή'ένισεν άσκαρδαμυκτΐ είς
τόν Ένζολωραν, καί εφάνη κατανοήσατς όλην την
Ιδέαν τού.
ΈμειδΙσσε δέ τότε ύπεροπτικώτατσ καί περιφρο
νητινώτστα καί άπεκρΐθη άνερώχως.
—Έννοώ τί Ιρατάς. . ΝαΙ λοιπόν, ναΐ!
—Τ(; μην εΐσαι κατάσκοπος,
—Εΐμαι άνθρωπος τής έξουσΐας.
—Καί ό^ομάζεσαι;
—Ίςιβέρης.
Ό Ένζολωρδς ένευσε πρός τούς τέσσαρας άν
δρας, καί πρΐν, ή λάβη, καιρόν ό Ίΐβέρης νά στρα
φή, συνελήφθη άπό τοθ τραχήλου, έρί-ίφθη χαμαΙ,
έδέθη κοί ή ευνήθησαν οί θύλακοι των φορεμά
των τού.
Ευρέθη έπ' αύτοθ μικρόν τι πιτάκιον στρογγύ
λον, κολλημένον μεταξύ δύο ύάλων, καί άφ' έ
νός μέν φέρον τα έθνόοημα τής ΓαλλΙσς τετυπω
μένσ μετ" επιγραφάς: Έηπήρησις κοί ΆγρυπνΙσ,
άφ' ετέρου δέ: 'ίοβέρης, αστυνομικάς έππηοητήι;,
ήλικΐας πεντήκοντα δύο έτών πρός δέ καί την 6
ττογρσφήν τοθ τότε άρχιαστυνό^,ου, ονόματι Π
σκέτου.
(τυνεχ(ζεται)
ΠΟΤΑΣΣΑ! [ΕΡΜΑΗΙΛΣ ΜΟΛΕ
ΜΑΡΙΑΣ ΗΑΙΟΣΙΤΑΦΥΑΙ
Αί κ»λύτ«ραι καί άνώτκραι δ>«ν. 'Απβξηραίιβυντοιχύ
τατα την σταφίδα ν«1 τής δίδουν ώρ*ιότα*ο χουοϊζον
χρώμοτ 'Τσοι τυχόν 5έν τάς έίτρησιμοπβιήσατε. έρωτήσα
τβ καί θά πληρβφορηθιΐτβ την άνωτβρβτητα των. Κάμετε
δοκιμάς πρβς τ© συμφέρον βας.
Γενικβς 'Αντιπρέσωπος Κρήτης
Μϊτά διαρχβΰς παραχαταθήχης:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
Ηράκλειον- Πλατεΐα Καλλεργών- Κέντρον
ΙΑΤΡΟΣ
Έμμ. Γ. ιΜανωλόπουλος
ΕΙΔ1ΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ- ©ΥΡΟΛΟΓΟΣ5
Διπλωματβδχβς Α55Ϊί>ΐ3η τής χειρουργικήν βύρβλβγι
κης Κλιι«ής τής Ίατριχής Ζχβλής Πανεπιστημίου Παρι
σίων.
Παθήσεις τού ούροποιητικοΰ συοτήματος ήτοι νεςρρ&ν,
Μύατκνς, προστάτου, νβννητικών όργάνων κ.λ,π Δέχεται
9 12 π. μ 3 7 μ μ. έν τω Ιατοβΐω τού έδός Μαρογιώργη,
πάροδος Πλατείας Άρκαώίβυ (Χϊϊτάν ΌγλβΟ).
Τηλέβ. 8-22
ΝΕΟΝ ΣΤΙΛΒΡ.ΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ"
Μέ εΐδικβύς γνωοτβύς τεχνίται, έργασία ταχβία-εύ
ουνείδητος.
ΔΙΑ ΤΑΣ! ΚΥΡ1Α2 — 'Αλλαγή χρΜμάτ«ν ίλων τδν
Οπβδημάτων ηγγυημένη. Χρ»μ«τιατά δρ. 20 — Μαυρα 15.—
ΚαοτορΙνΐς 10.
Ήρχισε τας έργβοίβς τβ» 1—30
τριών λιτρών «ίματος μπο >βν χιλιβιιέτρΜν κκ| £ται δέν έχίι
ζησχ) δ άνθρωπος: Υπάρ-ίτό ελάττωμα ποΰ εχουν ολα τάλ
μάλιστα καί σκάνιαι περι'λα χωρία τής Κρήτης. »άναι τα
χινδυνεύιη ή ζωή τού. Τό βέβαιον
Ινε δτι μίσχ είς τό θωμά μας Ι
(ομεν κα! έφιδρικά τρόπον τίνα
ργανα, έ'/χ περίσςιευμα δηλαδή
ίργάνων π&ίι ίέν ιίνε άπαραίτητα
ιά τάς κίθημϊρινάς ανάγκας τοθ
ργανισμοθ μας: Τέτοια «ιτεριττά» π™>3ίΐς έπιβιώσεων κατόπιν άπω ^ ^^ ^ ^
ργανα είνε π χ. τό τυφλδν ϊντε- λε ων 5 λιτρών αί'ματο;! Κα! πό |βυ Μ%ϊ χερος. 'ψξ αλλου, βύρί
?ον, αί άμυγίαλα'. βϊωρη ιχώς °'ι ε>νε οί άνθρωπίΐ πού ζοθνχω σκετχ» «ίς ίίψος «νω των 6 00 μ.
μτΐορο&Όϊν μάλισΐα νά λε!ψ;υν Ρ'ί·· στομάχι, μ« χομμένα, χατό «ι5 τό καλύτερον δηλαδή ά«ό &
κα! δλα τα αΙβθτ,{τ)?ια δ^γχν»! ηιν έγχειρήιεω;, έντερα! Άν Β·| £**■£» βΓ'νϊρά*^"^" δια'υνή
Χωρ!ς μάτια, χωρίς αθτιά, χωρ!ς,μω· 4 ί'θρωηος εχει α&τήν την σάν Χρόαταλλο καί κρυασάνττά
μύΐη, χωρΐς δάχτυλα χτλ. ϊν»ς &* άντοχήν, χαί τήν άντοχήν αυτήν, γβς, τα θαυμχοια πβριβ*λια τού
θρωπο; θά μποροθσε πάντοτε νά γνιβρίζουν οί ί«ροί, είς τούς Ζα μέ τάλχχανιχά καί [τα όιιωρβφό
ιχολουθ^ νά ζή! Καί ή σπλή^α τρού; είνε έπ'σης γνωΐτόν δτι ό ρΓβάλλουν' έν ^νδυκομω* χαί
μπορεϊ τελείως νά λείπη άπό τόν άκθρωπος καί ή ζωή %ου δέν άν (πρός την τακτικήν ανά "πάσαν
άνθρωπον. Όλα τα χατά ζιύγη τέχουν £δ:ε είς μίαν χεντηά είς ω'*ν τής ημέρας συγκοινωνίαν
δπάρχοντα δργανά μας ι! ε κατ* τόν προμή«η το5 έγχεφάλου, ,2ς ( μ* τί> "Ηράκλειον κ*1 την Μεσσα
ήιισυ περιττά, δηλχδή μπορεϊ τόν οποίον υιΐάίχει τώ κέντρ-νΊ^ ιΐΛ Λ«.ι»«ι, *»» ^
άφαιρεθ^ τό ή'Λισ^ χωρίς κίνδυ τής άναπνοής, καί δτι κα! Ινα ] τόρια*καΓκέντρα^άναφυχής
νόν διά την ζωην. Β.βχ'ως διά άχόμη χιλιοστόν τοθ γραμμαρίου στοΰν την διαμονήν κχΐ άνετβν
τής αφαιρέσεως τοθ ήμΓσιος ίξαν άηισμίνων δίΐλτιτηρίων έπΐφέρει ,""1 .ίύ£*ρι"τβν· ΤΔι' αώτβ
τλοθνται αί «ΐφεδΡίϊαι» τοθ ό?γα τόν θάνατον ! Ανίβ ΒαΡΡχΡ* ειναι
' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
Αι* έκεΐνους ποΰ θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Ή Άγία Βαρβάρα
'Από δλα δι' δλους.
εωσ που αντεχει ο ανορωποσ καίτόέκεΤγραφεΐονΤ.Τ.Τ.
Β.'
νισμοθ μας, άλλ' δχι κ»ί τελιΕω;.
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
δλλο ενδιαφέρον έρώτημα Δίναχαι νά λεχθή 8« μόνον χά τ«πβ>«ρ1τβΰ μα5) - "Εν
έ η άή θ ό^υ0 κέμπτα δλων των κατά ζεύγη ύγιεινότεβα καί τα ωα
(άν
άτό τα
3να δλλο ενδιαφέρον έρώτημα χή μ τ«πβ>ρ1τβΰ μα5) Εν άτβ τα
σχετικόν μέ την άντοχήν τοθ όργα(^υ0 κέμπτα δλων των κατά ζεύγη ύγιεινότεβα καί τα ωραιοτέρα χω
θ ί ί ί 'δπβρχό/των 03γ^νυν είνε άπαραί ΙΡ>* τή» Κρήτη; είναι χωρΐς άαψι
ισμαθ
με'ων
ογανα τοθ
είνε
άνθρώπου, χωρί; νά
ζή ββ
ποί-ον
μ
δπβρχό/των 03γ^νυν είνε
η,ΐ«..1ς τδν άνθρωπον,
Κρι'κης, είναι χωρίς άαφι
κέντρον
καί «πό τδν Ινα πνβυμονα, που Τή5 Μβγαλονήσβϋ κ>1 άιτβτελβΐ
μίνιι μετά την · εγχείρησιν τοθ; πραγιΐατικά τβν βμφαλόν της 'Α
ι νειΐμοθώραχο;, μπορεϊ ν' αχαιρΐ' «βτελβύμενβν άπβ 'ένχ βλόκλη-
ή* ?υ~ ^_____ί... τν-.ι ....· Λ,-Α'ρβν συνκρότημα συνοικισμδν έ·
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ ΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Α.' Ι σανεφιασμένο ούρανό ..
Ποιό ήταν τδ άρχίχόνχρίμ,'-ΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ.
τοθ άνθρώπου δταν τό πρώτον έ-
επί τής
Είς τό έ·
Σήμερα δμως οί μαθροι ίέν άν-
τικροσωαίύοαν τήν μεγαλυτέραν
ρώτημα τοθτο δ Άγγλος φυσιοδί αναλογίαν επί τοθ συνολικοθ πλη
φης Τζίραλνχ Χίρντ δίδει την θυσμοθ τής γής. Αί διάφοροι φυ
εξής απάντησιν:
«Πολλοί έπιστήμονις παραδέχον
ται δτι τό χρωμα των πρώτων
άνθρώπων πε,ύ ενεφανίσθησαν επί
ιήί γήίι πρίπει νά ήταν μάλλον
μαθρον. Διότι έφ' δσον παραδεχό¬
μεθα δτι ό άνθρωπΐς χατάγεται
άπό ίνα πλάσμα Π'.ύ ώμοίαζε πρός
πίθηχον χαί έφ' δσον, ώς γνωστόν
δλοι εΌί πίθηχοι ίχουν σχοτεινόν
δέρμα, κατά πβσαν πιθανότητα
χαί οί πρώται ά/θρωΐΐοι πρέπει
ά είχαν έπιδερμ'δα σχο εινου
μάλλον χρώματος, έτιδερμίδα
μαύρη !
ΟΙ πρωτοι ξ-χνθοΐ άνθρωποι 6
ποτΐθεται δτι άνεφάνησχν τό πρω
λαί είς τάς οποίας διακρίνεται ή
άνθρωπόττ,ς, κατανίμονχαι κατά
πρίσφατον στατιστικήν ώς εξής:
Ή λευκή ή χαυχασία φυλή—έν
Ε&ρώπη χά Ι έν τ§ Ανατολή—ά ·
ριθμεϊ 725 έχατομμύρια άτομα.Ή
μογγολιχή φΐιλή περιλαμβάνει—έν
ΆσΕα — 680 έχατομμύρια άτομα.
Ή μαύρη φυλή—Άφρική χαί Β5
ρειος Άμερΐχή — 210 εκατομμύ
ρια, ή μαλ&ϊιιή φυλή —'Ωχεανία
κτλ.— 104 500 000, ή σημιτιχή
ι?υλή—είς την Βίρειον Άφριχήν
μέ άντιπροσωπίυτιχώτερα αυτής
δθνη τού; Άραβας χαί τού, Έ-
βραίους—100 Ικατομμύρια, ή φυ
λή των ίρυθροδέρμων— Άμερική
καί
πάντβτβ τό
κέντρον τής προτιμήσέως των πά
ραθεριστών. Καί εφέτος πάλιν
έχει συγκεντρώσει πλήθη ξϊνων
κχΐ παρουαιάζϊΐ κίνησιν μέγα
λην.
Είναι δμως ορθόν κχΐ δίκαι
όν νά σημβΐΜ9(ί δτι άποτελΐΐ κχί
χυριο της προοοοο Αϋτ« άποίβι
κνύϊται π ρισσότίρον ά π υ τα πολ
όσον καί λαμιτρά έιγα πού κα
ζι ή κοινότη;, ένιβχυο
μένη πχντοΓί κχΐ ά πό τοΰς κ «τοί
κβος. Τό σχολείον, η έκκλησί»,
οί κοινοτικοΐ δρόμοι, το μέγα
λοιτρεπίς ,μνημεϊον των πεσόν
των ποΰ έτοιμκζίται ηδη, άιτοτ»
λοΰν μαρτυρίοΐς τής κοινοτικής
καί ομνδικής έν γένει 6ράσε»ς
των Άγιο@Κ3βχρΐτϊ)ν
Ή Άν|« Βχρβχρα ομως Ιχβι
κχΐ εν αΐτημα: Νά τοποθετηθςϊ
ιτροϊστάμενο; βΐς τό νβΚφείον Τ.
Τ. Τ Τβ γραφείον αΰτβ !λΐιτουο
γεΐ επι εν ήδη ακριβώς έ τος χά
ρις είς τόν κ. Μιχ ϊηφάκην ποΰ
προαεφέβθη καΐ διεξήναγε την
σχϊτικήν ΰπηοεαίαν όλως άριλο
κ--ρδώς κκθ' δλον αύτό τό δι&ατη
μα. πράνμα διά τό οποίον είναι
βεβαία αξιος οχΐ μόνον έποΐίνου
άλλά κ>1 άμοιβης έκ μέοους τοΰ
Κρχτβυς Έψβαον δμως τοιτοβε
τοϋνται ίίδη 15 νέοι ϋιτάλληλοι
βΐς την παρΐφερειακήν δικύθυνστν
Τ. Τ. Τ. Κοητης, καλόν είναι ν«
σταλτϊ είς έξ αυτών ώ; πρβϊβτβμβ
νος τού γραφείον ' ^νίας Βαρβχ
ρας. Τό γραφείον αΰτό Ιχκι 22 χω
ρία εις την περΐφέαβιάν τού πά
ρουσιαζίΐ δέ μεγάλην κίνησιν
καί ιδία τοΰς θεβινοΰς μήνας καί
είναι άπαραίτητο; έ ποβϊίτάμε
νος ΚαΙ πιστεύομεν ©τι Βά γίνη
τούτο ταχέως. Όπως πιστεύομεν
ότι θ' άναγνωρισθοΰν καί θ' ά ντα
μβΐφθοΰν καί αί .υπηρεσίαι" τάς
οποίας προΐέφερεν άμισίβΐ ό κ.
ά
τον μεταξύ των κατοίχων βορείων 30 έ«ατομμ6ρια περίπου.
χωρών, πε,ύ ζ Ον χάτω άπό Ινα
(^υνεχίζεται)
ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,,
ΑΦΗΝΩΝ
Τό διευθυνόμενον υπό τοΰ συμπολίτου μας κ. Γεωργ,
Δασχαλάκη·
Διαθέτομεν ίλα τα ειδή εγχωρίων καί Εύρω-
παΐχών δερμάτων.
Έπίσης άπαντα τα ειδή τής ύποδηματοπβιΐας.
"Οπως είς δλα >ο! είς τάς τιμάς ά^ολουθβΰμβν πι¬
στώς την παράδοσιν τού καταοτήματός μας- Είμεθα ο! εύ-
βηνέτεροι.
ΑΔΕΛΦΟΙΚ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ
Κκλοχαιρινοδ (πλ στράτα),
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
θά βρί}« 6λα τα νέα
Βασίλειον τής Έλλχδος
Ταμείον Έφέδρων Πολεμιστών
Νομοΰ Ηρακλείου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προσκαλοθνται αί βουλόμε
ναι νά τύχωσι προικοδοτήσε-
ως όρφαναΐ πατρός κόραι έφέ¬
δρων Παλαιών Πολεμιστών,
των δικαιουμένων τής. αντι¬
λήψεως τοθ Ταμείου, όπως τό
ταχύτερον υποβάλωσιν ημίν
—Τα τοπικά ζητήματα.
Ι Έν σχέσει πρός τα γραφέντα
έν τή «'Ανορθώσει» της 18—7-39
ί διά τό ζήτηιια τοθ άποστειρωτη
ρίου πατατών Λασηθίου, τό ύφο
πουργεΐον παρά τω κ, Προέδρω
της κυβερνήσεως γνωρίζει δτι ά
πέστειλε τό σχετικόν άπόκομμα
ι διά τα πϊραιτίρω είς την 'Αγρο
τικην Τράπεζαν Είς την ίδιαν
ι Τράπεζαν απέστειλε καί το άπό
κομμα της «Ανορθώσεως» της 22
— 7 39 τό σχετικόν μέ τήν χορή
γησιν προβχτων βΐς αγρότας έηΐ
' πιστώσΕΐ
Ι —Διά τό ζητημα τού πλεορί
σματος των ατμόπλοιον βΐς τον
λιμένα Ηρακλείου περί τού όπβί
σχετικήν αΤχησιν μέ τα κά-' ©« βίχε έπίσης άπασχβληθή την
τωθι δικαιολογητικά: ! 18-7-39 ή «*Ανάρθωσις», τώ σχβ
τωθι δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικόν τοθ Δή
μάρχου ή τοθ Προέδρου τής
Κοινότητος έμφαΐνον τήν ήλ-κΐ
αν (συμπεπληρωμένον τό 16
Ιτος) καί δτι είνε όρφανή.
2) Βεβαίωσιν τοθ οίκείου
έφημερίου περί τής διαγωγής.
3) Αντίγραφον φύλλου Στρα
τολογΐκοθ μητρώου ή διπλώ
ματος συντάξεως καί
4) Βίβαίωσιν τοθ οίκείου
Δημάρχου ή Προέδρου Κοινό¬
τητος τής περιουσιακής κατα
στάσεως τής αίτουμένης.
Έν Ήρσκλείφ τή 26—7—1939
('Ε τοθ γραφείου τοθ Τα-
μείου).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
Τυμπαχίου ττ(ο«ηρύσσει δτι:
Έκτίθεται ιίς μειοδοτικήν ^ι'
ένσφραγίατων προαφορών δημοπρα
σΓαν ή προμήθεια δύο άντλιών ά
ναρροφητιχων—χαταθλιπτιχων μο
νομε ρικοθ Οψους 35,00 μ. καί
παροχής 5,00 λίτρων άνά δευτ)
πτον την 14ην Αύγούστου ημέραν
Διυτέραν χαί ώραν 10—12 "π. μ.
έν τώ χαταστήματι τής Μηχανικής
'Υιχηοεαίας κοινοτήτων Ν Η.
11αράβ)λον συμμετοχής δραχμαί
5 000.
Τα σχετιχά τής μελίτης εισί
κατατεθειμένα είς τήν Μηχανιχήν
'Υπη?εσΕαν χοινοτήτων, είς τόγρα
φεΐον τή; Κοινότητος ένθα δύναν
ται οί βουλόμενοι νά λάβ'ΐισι γνώ
σιν προσερχόμενοι χατά τάς έργα
σίμους ώρας.
Έν Τυμπαχίω 27 Ιουλίου 1939
Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
1—3 Έμμ 'Ανδρουλχκάκης
Ή Σχολική Εφορεία τοΰ
2)7«ξίου Δημοτιχοΰ Σχολεί-
ου Φανερωμένης.
Έκτίθεται είς φανεράν πλει
οδοτικήν δημοπρασίαν ή έκ
ποΐησις τοθ παλαιοθ διδακτη
όίου τοθ δημοτικοθ σχολεΐου
Φανερωμένης την 20ην τοθ
' μηνός Αύγούστου έ. έτους.
| Ώς ελαχίστη προσφορά ω¬
ρίσθη τό ποσόν των δραχμών
εΤκοσι πέντε χιλιάδων (25 000)
καί ώς εγγύησις τό τέταρτον
τοθ ποσοό τούτου.
Τώνδ^ωνττΐς λκπτομεροθς
Βιακηρύξεως δύνανται οί βου
λθμενοι νά λόβουν γνώσιν
παρά τοθ προέδρου τής Σχο
λικής ΈφορεΙας.
Ι Έν Φανερωμένπ τβ 25 Ίου
λΐου 1939.
! Ό Πρόεδρος τής Σχολικής
Έφορείσς.
Αδαμ Κβ»γι«»μβντζ«ΝΠί
^ ^^· ■ —^ ^ .^ - «^» .^ ^ — — — - ^ ^ ™· — -» ^^—
τικόν άποκομμα άπεβτάλη είς τό
&φυπουργε!ον Έμπορικης Ναυτι
λίας μέ τήν παράκλησιν όπως ά
1 νακοιν»3η τάς επί προκειμένου
ενεργείας τού.
—Ευγενεί; δωρεαί.
Ι Αί οικογένειαι των κ. χ Ίαχν
| νού καΐ Κίμωνος Ανεμογιάννη
χατεθΐσαν είς τό ταμείον τοΰ φΐ
λχνθρωπικοΰ σολλόγου «'Αγία
ι Τριάς» άνά χιλίας (10001 δραχμάς
άντϊ στεφάνου καΐ είς μνήμην
τοθ μακαρίτου Ιωσήφ Κόρπη
Τοΰς εΰγενεΐς δωρητάς 6 £ΰλλο
γος εΰχαριατΕΐ θϊρμώς.
Οί κ κ 'ΑδβλφοΙ Χάλαρηπο
έθεσαν 3000 δρ. πρός αγοράν δι
λυελαίου τής 'Αγ Παρασχευής
Λιμένος Χεραονήσου. Ή 'βνορια
χή Έ·:ιτροιτή κχθώ; χαι οί χάτοι
χοι έ^ςρράζουν τάς θϊρμάς εϋχα
ριβτίας τ»ν.
—Διανυχτερεύοντ* φχρμα·
κεΐα.
Σήμερον 29πν Ίβυλ'ου θά δια
νυΜΕβρεΰσουν τα φαρμακείω· Γ..
Ναδαριωτάκη καί θεοδ. Οεοδ&ι
ρίδη.___________ _
Πρέσκληβις
«Περΐ κατατάξεως καί εΐσαγω
γής είς τό Β τμήμα της Σχολής
Χωρβφυλακης, ίδιωτών, ώ; δοκί
μων ΰπενωμοταρχών»,
Τό 'Αρχηγεΐον Βχβιλικης Χω
ροφυλαχής δια της ύπ' αριθ 231
247)2 10 7.939 Διαταγής τού, ποβ
σκαλβϊ τους ιδιώτας τβϋς έκπλη
ρώσχντας έν τ&> στρατβύματι τάς
στρατιωτικάς αυτών υποχοεώα&ις
κεκτημενους άΐτολυτήριον Γυμα
σίου. Δημοσίας Έμπορικης Σχο
λής ή αλλης άνβγνωριομένης ίοο
τίμου πρός Γυμναοιον Σχολή;, ή
λικίας δβ ουχί ανωτέρας των (25)
εϊκοσι πέντε έ των, τούτέατιν τους
γΐννηβέντας κατά τα ετη 1915,
1916 κλπ. καί επιθυμούντας νά
συμμετάσχωσι των πρός είσαγω
γήν «ίς τό Β ' Γμήμχ Σχολής
Χωΐθφυλακη; έξετάοεων, δτ&ις ΰ
ποβαλωβι μέχρι τή; 30ής τρέχον
τος μηνές πρός τό Άρχηγβϊον
Βααιλικης Χωροφκλακής, μέοω
των οΐχείων ώς έκ τού τοπου κατα
γωγής των ή διαμονή; αυτών Δι
οιχήσ ών ή 'Αξιωματικοΰ Χωροφυ
λακπς, άπαντα τα δικαιολογητι
χά των.
Πέραν τής προθεσμίβς ταύτης
βύδεμία αίτησις ύποβαλλομίνη
θά γίνβται άποδεκτή.
Διά πλείονας πληροφορίας, δ ώ
νανται ©Ι ένδιαφερ6μκνοι νά ά
πευθύνωνται πρός πάσαν Αστυν©
μικήν Αρχήν.
Ηράκλειον τί) 27η Ιουλίου 1939
Ό Διοικητης Διοικήσεως
Έμμ Όρφανουδάκης
Ταγ)χης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Καλοΰνται πάντα τα μέλη τοΰ
Συνδέσμου Ιδιόκτητον Κάρρων
Νομοΰ Ηρακλείου αυριον Κυρια
κήν 30 Ιουλίου καί ωβαν ΙΟην
πρωϊνήν είς την αΐβουσχν τού κα
φϊνείβυ «Όλυμπος» είς γενικήν
συνέλευσιν μέ θεμα- Λογοδοβία
Διοικητιχβυ Συμββυλίβυ καί έ*
λογή έφβρευτικής έπιτροπης δι»
την διενέργειαν αρχαιρεσιών.
(Έκ τής δή)
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομοφχίας
ΑΓΊΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Σαββάτου
29 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΣΧΟΛ1Α
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΑΙΑΝ
ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΠΟΑΙΤΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΗ8ΗΚΗΣ
ΙΑΠΩΝΙΑΣ & ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
Παρισίων καί Λονδίνου άναφέρουν
ότι ό παγκόαμιος τύπος άφιερώνει
καί σήμερον ευρύτατα σχόλια είς τήν
χαταγγελίαν υπό των Ήνωμένων ϋο-
λιτειών τής έμποριχής βυνθήκης μέ
τήν Ιαπωνίαν.
Ή καταγγελία τής αυνθήκης ταύτης
χαρακτηρίζεται σαφώς ώς έ«6ειξις των
προθέσεων τού Ροθσβελτ νά αντιμετω¬
πίση κατά τρόπον σταθεράν τάς ΰ·
περβασίας τής Ίαπωνίας είς βάρος
των ξένων καί ίδεαίτατα των ΐμερικα
νίκων συμφερόντων, είς τάς- Κινεζικάς
περιοχάς.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΕΚ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣ
0 ΙΟΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΑΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού ά ντα»
ποκριτού μας).— Προσβληθείς έκ ατη-
1 ι θάγχης άπεβίωσε την 2αν πρωϊνήν σή·
μερον ό Διοικητής τής Τραπέζης τής
Ελλάδος καί τέως Διοικητής τής Έθνι
κης Τραπέζης Ιωάννης Δροσόπουλος.
'*♦ κηδεία τοΰ Δροσοπούλου θά γί·
νη αύριον τήν 11 π. μ. δημοσία δαπά
νη. Είς τόν νεκρόν θά άποδοθούν τιμαί
ύπουργού έν ενεργεια.
Επί τώ θανάτω τού Δροσοπούλου
εξεδόθησαν πλείστα ψηφίσματν, διετά¬
χθη δέ ή ?ργία των Τραπεζών κατά τήν
ημέραν τής χηθ'είας τού (σήμερον).
Σ. Σ Ό Ιωάννης Δροσβπβυλβς έγ5ννήθη έν
Σοΰρπη τής επαρχίας "Λλμυροΰ τοϋ Νομοΰ Λ«
ρίοαης τω 1870. Ήτο υΐός ταλωνιακοΰ υπαλλήλου,
περβαώοας δέ τάς γυμνασιαχάς τού απουδάς έν
Λαρίσση, ενεγράφη είς τα νομικα.'Εν τω μιταξυκα»
διά νά εξασφαλίση τα ϊξοδα τίιν οπβυδών τού,
ι διωρίσθη κατόπιν ίξετασεων, «δόχιμο.» είς την Έ
βνικήν Τραπΐζαν με μισίον90 δρ κοπα μην». Ά
π© τού 1888 βπβτβ εισήλθεν είς την Τράπεζαν διβ
τρεξεν βλα τα βτάδια τής ύπαλ'ηλικης Ιεραρχίαν,
χα την2Ιπν Μοιρτίου 1911,επί Διοι>ητου Βαλαωρί
τού, εγένετο Διΐυθυντής Ακολούθως τήν 14 Δΐκβμ
βρίου 1924 εγένετο 'Υποδιοιχητης κ»ι τήν 12 Μ«ΐ
ου 1928 εξελέγη Διοικητής τής Ίθνικής Τραπέζης.
Α1ΑΨΕΥΑΕΤΑΙ ΤΟ Τ Α ΞΙΑΙΟ Η
ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τούάντα·
ποκριτού μας).—Κατά πληροφορίας έκ
Σόφιας έλέγχεται άνακριβής ή πληρο·
φορία περί ταξςδ(ου τού Βουλγάρου
πρωθυπουργού κ. Κιοσεϊβάνωφ είς Πά
ρισίους καί Λονδίνον.
Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ό κ.
Κιοσεϊβάνωφ δέν σκέπτεται νά ταξιδεύ
ση επί τού παρόντος είς τήν Γαλλίαν
καί Αγγλίαν.
ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙ1Ι ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΑΙΝΟΡΟΟίΙΝ
ΤΗΣ ΜΟΗΑΡΧΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΗΑΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Ιουλίου (τού ίντα
ποκριτού μας). — Νεώτεραι πληροφο
ρίαι έκ τού έξωτερικού έπιβεβαιοθν ότι
οιεξάγονται αυνομιλίαι διά τό δυνατόν
τής άποκαταστάβεως έν Ισπανία τής
μοναρχίας των Βουρβώνων.
Ο ΔΟΝ ΜΑΟΥΡΑ ΣΥΝΗΝΤΗΘΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΒΛΣΙΑΕΑ ΑΛΦ8ΝΣΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έν
σχέσει μέ τό ζήτημα τής παλινορθώ·
βεως τής Μοναρχίας έν Ισπανία, άνα¬
φέρουν ότι ό Δούξ ΛΙάουρα καί ή ά-
χολουθία τού συνηντήθησαν έκτελούντες
εντολήν τού Φράνκο μετά τού βασι¬
λέως Άλφόνσου, μετά τού όποίου καί
συνεζήτησαν τούς ορους υφ' οΰς θά γί¬
νη ή έπιστροφή τού τελευταίου είς
τήν Ισπανίαν.
ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ
ΕΦΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ 1936
ΑΘΗΝΑΙ 28 «Ιουλίου (τού ά ντα-
ποκριτού μας).— Χηλεγράφτ,μα έκ Πα·
ρισίων άνοτφέρει ότι διετάχθη ή απόλυ¬
σις Γάλλων έφέδρων τής κλάσεως
19341.
Στασιμότης
ε ίς τάς συνομίλίας της Μόσχας.
Οί "Τάϊμς"έν τούτοιςαίσιοδοξοΰν
0 Πρωινη
ΡΩΜΗ 28 "Ιουλίου (ίδιαιτέ-
ρσ ύπηοεσΐα «Ανορθώσεως)».
— Είδήσεις έκ Λονδίνου άνα
φέρουν ότι ούδέμΐα πρόοδος
εσημειώθη είς τάς έν Μό¬
σχα διεξαγομένας διαπραγμα
τεύσεις. Αί χθεσιναί συνομι
λΐσι τοθ κ. Μολότωφ μετά
των κ. κ. Σήντς, Νσγκιορ κσΐ
Στράγκ δέν άπέληξαν είς ού
δέν θετικόν άποτέλεσμσ, ή
Ικδηλωθεϊσα δέ προχθές ύ
Ίΐέρμετρος αίσιοδοξΐα πιστευε
τσι δτι υπήρξε πρόωρος καί
μάλλον αδικαιολόγητος. ΑΙ
συνομιλΐαι συναντοθν εΐσέτι
πολλά έμπόδια κατά τάς πλη
ροφορΐσς τοθ «Ρώυτερ» υπό
των επισήμων δέ σοβιετικήν
κύκλων ου τε διαψευδονται
άλλ' ουτε έπιβεβαιοθνται τα
περί προσεχοθς ενάοξεως των
στρατιωτικόν συνομιλιών.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Ιουλίου —
Τό πρακτορείον «Τρανσόνσε
αν» πληροφορεΐται δτι α( συ
νομιλΐαι τής Μόσχας προσέ-
κρουσαν είς νέας δυσχερείας
καί δτι είναι ύπερβολικά τα
άγγελθέντα περί υπογραφάς
έντός διημέρου τοθ τριμεροθς
συμφώνου συμμαχίας.
ι ·
. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Ιουλίου.—
ΟΙ «Τάίμς» πληοοφοροθνται
έκ Μόσχας 6τι κατά την ν,θε
σινήν συνάντησιν τοθ κ. Μο
λότωφ μετά των πρεσβ»-υτών
ι Αγγλίας καί ΓαλλΙας καί
| τοθ κ Στράγκ, συνεζητήθη χυ·
'ρΐως τό ζήτηιια τής μετσβ*
σεως είς τή« σοβιετικήν ποω
τεύουσαν στρατιωτικών άηο
1 στολων τής ΓαλλΙας καί Άν
γλΐας πρός διεξαγωγήν μετά
των Ρώσσων επιτελικόν συνο
μιλιων. Έπΐσης οί «Τάϊμς»
γράφουν δηθά πραγματοποι
τθη λίαν συντόμως νέα συ
νάντησις έν Μόσχα καί υπο-
γραμμΐζουν δτι α( διαπρογ
ματεύσεις είση"λθον ή'ΐη είς
αποφασιστικήν φασιν καί 8τι
άπό πολιτικάς απόψεως έπήλ
θε κατ' αρχήν συμφωνία.
Έν τούτοις, σημειοΐ ή μ'γά
λη Αγγλικη εφημερίς, προβάλ
λονται εισέτι δυσκολΐαι -ώς
πρός τό ζήιημα τής παροχής
βοηθείας βίς την Ρωσσίαν
υπό των Δυτικων δυνάμεων,
έφόσον οθτη δέν ή9ελε συνά
ψει συμμαχίας μέ ωρισμένα
τουλάχιστον έ των κρατών
τοθ «μετώπου είρήνης».
Έν τώ μεταξύ έπροξένηοε
βατθεΐαν εντύπωσιν είς ΆγγλΙ
αν καί Γαλλίαν ή σΰλληψις
έν Ρω7σ(α 79 αξιωματικών
κατηγορουμένων επί κατασκο
π«ία καί εσχάτη ιτροδοσία
ΚρΙνεται δμως δτι αί συλλή
ψΕΐς άιτοβΚέπουν είς έκκαθα
ρισιν τοθ στρατεύματος έξ 8
λων των αντιτιθεμένας είς
την σόνσψ ν τής τριμεροθς
συμμαχίας στοιχείον.
ΣυνομιλΙα
Λονδίνου-Παρισίων.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ιουλίου.— Με
τα τάς χθεσινάς έν Μόσχα
συνομίλίας διεξήχθη σήμερον
την πρωΐαν μακρά τηλεφωνι
κή συνομιλΐα μετσξύ Παρισί
ων—Λονδίνου. Δέν άποκλεΐ
εται νά εκδοθή άπόψε άνα
κοινωθέν άπό κοινοθ τονίζον
δτι αί διαπραγματεύσεις έ
προχώοησαν σημαντικώς επί
των πολιτικών συνομιλιων καί
δτι αί δύο κυβερνήσει άντι
μετωπίζουν ήδη την άποστο
λήν των στρατιωτικών έπιτρο
πων είς Μόσχαν.
Ο Χ1ΤΛΕΡ
ΠΡΠΣΕΧΩΠϋΑΝΤΣΙΓΚ
Π4ΡΑ.ΤΗ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣ
Ή καταγγελία
της 'Αμερικανοϊαπωνικης συμφωνίας
πλήγμα διά τήν Αγγλίαν.
ΡΩΜΗ 28 Ιουλίου (18. ύπη
ρεσία). — Κατ' είδήσεις έκ
Λονδίνου οί άγγλικοί κύκλοι
φρονούν δτι ή καταγγελία
τής Άμερικανοίαπωνικής συμ
φωνίας τοθ 1911, αποτελεί
προσωπικήν απόφασιν τοθ
κ. Ροθσβελτ καί δτι ή'Αγγλίσ,
κατόπιν τής ενεργείας αυτής,
έμεινε μόνη ν' αντιμετωπίση
την κατάστασιν είς την Άπω
Ανατολήν, έγκαταλειφθεΐσα
υπό των 'Ηνωμένων Πολιτει-
ών. ΟΙ κύκλοι τοϋ Τόκιο άπο
δίδουν, ώς τονΐζει επίσημον
ανακοινωθέν, πολιτικήν ση
μασίαν είς τήν ενέργειαν τοθ
κ. Ροθσβελτ, πάντως δμως ή
κυβέρνησις τοθ Τόκιο είναι
πρόθυμος ν' αρχίση διαπραγ
ματεύσεις έφόσον θά τό ζή
τήση ή κυβέρνησις τής Ούάσιγ
τού ΊαπωνικοΟ στόλου, έξα
σφαλΐζει ναυτικήν ΰπεροχήν
είς τήν Ιαπωνίαν. Ό Ίατιωνι
κός στόλος, κατέληξεν, είναι ε
| τοιμος, άποφσσισμένος καί ί
κσνός νά προασπίση τα συμ
φέροντα τής Ίαττωνίχς είς
την Βόρειον Σαχαλίνττν. άνα
μένει δέ μετ* άγωνίας τα ά
ποτελέσματα των συνομιλιών
τής Μόσχας διά ν* άποφασί
σπ τί θά
ΟΙ Ίάπωνες άπειλοΰν.
ΤΟΚΙΟ 28 Ιουλίου.— Έκ
πρόσωπος τοθ ύπουργείου των
Ναυτικων προέβη είς δηλώ-
σεις τονίσας δτι ή ανανέωσις
ΚρΙσεις των "Αγγλων.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Ιουλίου —
ΑΙ Αγγλικαί έφημερΐδες χαρα
κτηρΐζουν την καταγγελίαν
τής Άμερικανοίαπωνιχής ώς
πρώτην ενέργειαν τής έκστρα
τείας τοθ κ. Ροθσβελτ διά τήν
τροποποίησιν τοθ νόμου περί
ούδετερόΐητος.
Τό «Νταίηλυ Μαίηλυ» φρο¬
νεί ότι ή ένίργεια τοθ κ.
Ροθσβελτ άποτελϊΐ πλήγμα
κατά τοθ Κογκρέσου καί τονί
ζει δπ άν ό Πρόεδρος έχει τό
δικαίωμα τής καταγγελίας
των συμφωνών καί το Κογ
κρέσον έχει τό δικαΐωμα ν'
αποφασίση επί τής έξαγωγής
τ) μή έξ Άμερικής πολεμικοϋ
ύλικοθπού άπετέλει όρον τοθ
καταγγελθέντος συμφώνου.
Όσον διά τήν επίδρασιν πού
είχεν ή καταγγελία τήςσυμφω
νίας ό Άγγλικός τύπος γρά
φεΐ δτι προεκάλεσε μεγίστην
αγανάκτησιν έν Ίαπωνίςτ.
Κατ' άλλα τηλεγραφήματα
έκ Τόκιο ή Ίαπωνική κυβέρνη
σις δέν ττροτΐθεται ν' αναλάβη
πρωτοβουλίαν διεξαγωγής δι
απραγματεύσεων πρός σύνα
ψιν νέας συμφωνίας μέ τήν
Αμερικήν. ______
Ό Μπέκ είς Γδάνιαν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ιουλίου—. Τη
λεγραφοθν έκ Β:ΐρσορΊας ότι
ό Πολωνός ύπουργός των Ε¬
ξωτερικών κ Μπέκ μ;ταβαίν£ΐ
είς Γδύνιαν άεροπορικώς ίνα
συναντηθή έκεΐ μετά τοθ Πό
λωνοθ ΔιοικητοΟ ΤοΟ Δάν
τσιγκ όστις καί θά τόν ένηαε
ρώση. επί τής καταστάσεως
είς τήν ελευθέραν πόλιν.
[Π' ΕΥΚΛΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΤΗΣΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑΗΗΕΜΠΕΡΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Είδήσεις πρός τό
Αθηναϊκον πρακτορείον άναφέρουν δτι
ό καγκελλάριος Χίτλερ θα μεταβή είς
τό Δάντσιγκ την ίϊείην Αύγούστου.
Ό Χίτλερ θά έπωφεληθή πρός το»
το των έν τή Άνχτολβκή Πρωσσία έορ>
των επί τή έπετείω τής νίκης τού Χίν-
τεμπουργκ είς χάννεμπεργκ κατα τόν
μεγάλον πόλεμον,αΐτινες θα έπεκταθούν
είς Δάντσιγκ, όπου πιθανώς ό. Χίτλερ
θα ομιλήση πρός τούς έθνικοσοσιαλι·
στάς, θίγών ΐσως καί τό ζήτημα τής
ελευθέρας πόλεως.
Σ Χ Ο ΛΙΑ Ζ ΕΤΑΙ ΔΥΣΜΕΝΩΣ
ΤΟ ΤΑ1ΙΟΝ_]ΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
ΑΠΑΙΣΙΟΑΟΞΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 98 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).—-Αι Γαλλικαί και Άγ·
γλικαΐ έφημερίδες σχολιάζουν δυσμενώς
τό ταξίδιον τού Χίτλερ είς Δάντσιγκ.
Οί γράφοντες ύπενθυμίζουν ότι δι¬
ετυπώθησαν πρό ήαν,ερών άνησυχίαι δια
την τύχην τής είρήνης * έν Έύρώπη ει¬
δικώς δια τας τελευταίας ημέρας τού
Αύγούστου, τονίζουν δέ, ότι τό ταξί&ι
όν τού Χίτλερ καθιστά σήμερον τας α¬
νησυχίας ταύτας πλέον η δικαιολογη·
μένας.
ΑΙ ΣΥΝ
ΤΗΣ
ΙΙΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η ΟΛΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
81 ΣΥΜΠΕΡΙΑΗΦΒΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΕΑΣ ΠΊΗΟΣΕΙ2
Η ΥΠΟΥΡΠΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
€Ο εγπουργός Γενικάς Διοι
κητής Κρήτης κ. Σφακιανάκης
συνοδευόμενος υπό τοθ Νο
μάρχου Ηρακλείου κ. Τσού-
ση κοί τοθ (διαιιέρου τού κ.
Ρούση ανεχώρησε χθές διά
Νεάπολιν, δπου θά παρέμε-
νέ τήν μεσημβρίαν καί τό ά·
πόγευμα, εκείθεν θά κατήρχε-
το τάς εσπερινάς ώρας είς
Άγιον Νικόλαον. Έξ Άγίου
Νικολάου θά επιστρέψη σήμε
ρον τήν πρωΐαν ό Νομάρχης
Ηρακλείου κ. Τσούσης, καθό
τι ό κ. Γενικάς Διοικητής θά
παρατείνη τήν αύτόθι διαμο¬
νήν τού μέχρι τής πρωΐας τής
Δευτέρας.
"Ολίγον πρό τής άναχωρή
σεώς τού ήμέτερος συντάκτης
επεσκέφθη τόν κ. Γενικόν Δι
οικητήν είς τό ξενοδοχείον
«Μίνως» καί τοθ εζήτησε σχε
τικάς πληροφορίας μέ τάς πι
στώσεις των υπό εκτέλεσιν όδι
κων έργων έν οΤς κοί τής ό
δοΟ Ανωγείων, έρωιήσας μά
λιστα εάν πρόκπται πραγμα
τοποιων παλαιοτέραν τού ύ
πόσχεσιν νά μετσρή κατά την
επιστροφήν τού είς την ήρω(
κήν κωμόνολιν.
Ό κ. Γενικός Διοικητής έτό
νισε τό αδύνατον τής μετσβά
σεώς τού είς Άνώγεια κατά
την περιοδείαν τού αυτήν, άλλ'
δσον άφορφ τό ζήτημα τής ύ
πό εκτέλεσιν όδοθ των Α¬
νωγείων μας ανεκοίνωσεν δτι
θά προσπαθήση μέ κάθε δυ
νατόν τρόπον νά χρηματοδο
τήση τήν συνέχισιν της μέ πό
σόν άνω τοθ ήμΐσεος έκατομ
μυρίου δραχμών.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΒΒΡ0ΛΐΝ0Ν 28 Ιβυλίβυ -|
Έντός τής σημερον ή τής αυριον
θά παραδοβη υπό τ»ν Τραπβζώνί
εΐς την Ίσΐτβινιχπν κυβερνησιν τό'
Ϊ ΡΧ"5 ^ί
νός καί ήμίαεος δισεκατομμυρίων
φράγκων.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ ΤΗΣ Ε.ΟΝ.
Αδριον Κυριακήν καί περί ώ¬
ραν 5 μ. μ. Θά λίβαυν χώραν ττα.
ρά τό ακρομώλιον ιί προαναγγιλ
Θέντες τοπιχοί Ναυτικαι άγώνες
τής Ε Ο.Ν. των τμημάτων τής
πόλεώς μας. Κα6ώ; ηληροφορού
μεθα τό πρέγραμμα είναι πλου
σιώΐατον είς άγιον! σματα ιθτω; &
9(1 νά έλπίζεΐαι άπ λύτως ή επι
τυχία αύιών. Ή εί ΐοδος θά ιΐ
ναι ελευθέρα είς π4/τας.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΜλθΗΤΙΚύΝ ΣΠΣΙΤΙϋΝ
Δι' ΰπουργικής αποφάσεως ϊη
μοσιευθιίοης είς τήν εφημερίδα
τής Κυβερνήσ«ως χαθορίζονται
λεπτομερώς τα τής λειτουργίας
των μαθητιχών συσσιτίων. Όρΐζε
ται δτι »ί είς τάς ίίρας των ν3
μών έϊριύουσαι νομαρχιαχαί επι
τροποΐ μαθητιχών συσσιτίιον άπαρ
τΐζονται έχ τοθ νομάρχου ώς προί
ίή τοθείσαγγελέωςΐΐρωϊοίιχ&ν,
πρό; τας διαπραγματεύσεις ..,,
Μοσχας γενικώς δέ παρατηρήται
ολιγώτερα σήμερον αίσιοδοξίθΕ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ιουλίου-Μενά
λη διιοαρεοκβια έχδηλοΰται ϊΐς
Ρωσσίαν δια την άρνησιν της Άν
γλίας να παρασχη δάνειον 5 έκα·
τομ. λιρών στερλινών ϊίς την Πό
λωνίαν.
ΙΣΤΑΝΠΟΥΛ 28 Ιουλίου - Ό
Βασιλεύς τής Ρουμανία; Κάρο
λος, αφιχθείς ένταϋθα θα έχη ύψί
στής σημασιας συνομιλίας μετα ι
Δημοκρατίας
ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας). — Κατόπιν τής καταγ¬
γελίας τής συμβάσεως μεταξύ Ήνωμέ¬
νων Πολιτειών χαί Ίαπωνίας υπό τής
κυβερνήσεως Ροΰσβελτ,κυκλοφορούν φή
μαι ότι θέλουν διαταχθή αύστηρά μέτρα
εναντίον τής είσαγωγής 'ίαπωνικών προϊ
όντων έν Άμερική.
ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ^ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου -(τού άν
ταποκριτού μας).—Τελευταίαι πληροφο
ρίαι εκ τής Ίαπωνικής πρωτευούσης
αγγέλλουν δτι!οί Ίαπωνικοί κύκλοι έ·
ξακολουθοθν νά δεικνύουν εξαιρετικήν
νευρικότητα δια τήν καταγγελίαν τής
«μπορικής συνθήκης Ίαπωνίας—Άμε·
ρικής. Λέγεται ότι ή κυβέρνησις συζη·
τεϊ ευρύτατα τό δυνατόν τής έπαναλή·
ψεως των έμπορικών ' σχέσεων μετα
τής Άμερικής.
ΑΙ ΔΙΑΚΟιΊΑΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ! ΒΟΥΑΗΣ
ΡΩΜΗ 28 Ιουλίου (ίδ «-^μ..
σία).—Ό κ. Τσάμπερλαιν ανήγγειλε
χθές εις τήν Βουλήν των Κοινοτήτων
ο« α», κοινοβουλευτικαί διακοπαΓ άρ-
χονται από τής 4ης Αύγούστου. Ό
κ. Τσώρτσιλ εζήτησεν όπως αί οιακο-
παί αναβληθούν μέχρι τής '
Η ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
νητοποιηθή ό γερμανικός στρατός κατ*
τας πρώτας ημέρας τού ίδίου μηνός-
Ό κ. Τσάμπερλαιν δέν εδέχθη την-
πρότασιν, τονίσας ότι τα περί κινητο·
—.ζ.------ χοΰ Γβρμβ,^^ σΤρβιτοο 4.
ής ϊί[
ρείας Ήστερν προέβη είς ιήν
έτιιδιόρθωσιν τής βλάβης τοθ
των Ωιριφερειαχών ϊιοικητιον
Ε Ο. Ν. 'Α-£ ■ " -
1 ■
Ο ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ ΜΕΤΕΒΗ ΕΙ! ΑΟΝΛΙΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ
Ιουλίου (τού άν-
·
Ζ
*""»>·Ι*«*«''« «ι Ϊΐΐ«. »« «Ι
4η Αύγβύ
ληνιχήν οήμ»ρ·^
τρΐϊτβδς γονίμβυ
χαΐ ηιστευω ότι 2
νέσβις-, «ρβκειμέν
νηγυρίβΗ*5 τ"δ
τν$ τά|ς
ίνββυαιασμβΰ κα»
τού; χαρακτηρίζβ
μεδ
ρισμεδ
Πάντως την ή»
τ«5 ψυχ«ς των Πά
ληνιχής ζ«ής, ή
πρβοπάθεια τβδ '
χκνεΐ; δέν έχκι '
ο8έν υπό τήν σχέπ
τα τήν διαρρεύσεκ
τβϋ χυχλώνβς τής
πρός χρημνόν χά
τερικης τάξεως κ
των έθνικών δυνά
νυκερβλήτων έχεΐ
μαΐων μας διαδηλ
την Εθνικήν όντ:
Πρβς τούς κυ
λβ τό διάστημα
παρά νκ άντλήσυ
Χ«. νέκς δυνάμ
νύα»μβν τάς βθνι>
λώσϊΐς χ«ί μ ε τι
ποίαν ήδραίωσκν
τ«ββλή ί ό |
Μέγεθος Γραμματοσειράς