97601 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5228

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
βιησια λίρα» 8
έξάμηνο_ς 3
Άμερικής
ίνησια 6ο>. 1δ
•ξάμηνος » 8
«ατα φύλλον
Δραχ. 2
ΟΙΡΑΣΚΕΥΗ
28
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΪΙΤΗΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η
ΤΗΣ Ε
Είναι αναμφισβήτητον ί-
τι ή έλληνική έπαρχία έχει
κάμει σημαντικάς προόδους;
κατά τα τελευταία έτη. Αί
πόλεις έχουν άρχίσει μίαν
προσπάθειαν άνακαινίσεως,
αναδημιουργίαν, αυγχρονι-
σμοΰ. Καί τα χωρία έκπολιτί
ζονται σιγά σιγα, άποβάλ-
λουν τόν παλαιόν χαρχκτη
ρα των «νατολίτικων συνβι
κωμών μέ τα χωρΐς παράθυ
ρα Χ αί φίς καί άέρα χαμα·
σπιτα, μέ τα χωματένια πατώ
ματα καί τίς χωματένιες έ
πίσης στέγες. Άντιλαμβάνε
ται άλλωστκ κανεΐς την με
ταβολήν παντοϋ Καί αίσθά
νεται ότι είς όλην την χώ
ραν, σοντελεΐται μ{« άνοχ-
μβρφωτική .προσπαθεία μέ
ούντβνον ρυθμόν, μ έ ίσχυ
ρόν, έργώδη παλμόν. Ίδιαι
τέρως, άφ' ότου ή σημερινή
Κυβέρνησις καθιέρωσε τόν
θεσμόν τής αποσυγχεντρώ-
σ$ως καί ηυρυνκ την δικαιο
δοοίαν των Γενιχών Διοικη
των καί Νομαρχών, άφ' ο
τού εχτύπησε τόν ύδροκεφχ
λισμόν τής πρωτευούσης κ«ί
έδωκε ελευθερίαν δράσεώς
καί ενεργείας είς τούς κατά
τόπους κρατικούς έκπροσώ
που;, ή έλληνική έπαρχία ά
νέπνευοε, άνεζωογονήθη καί
ήρχισε ν' άναπτύσσετοα καί
οικονομικάς καί πνευματι¬
κώς καί έχπολιτιστικώς έν
γένει.
'Αλλ' αί επαρχίαι έχουν
άκόμη, παρά ταυτα, μεγάλας
ανάγκας, σπουδαιοτάτης έλ
λείψεις, στεροΰνται καί στοι
χειωδών άκόμη πραγμάτων,
άνέσεων, μέσων μορφώσεως,
ψυχαγωγίας καί τέρψεως. Καί
είναι φυσικόν βεβαία νά ύ
πάρχουν αί έλλείψεις αυταί. |
ΑΙώνων πολλών δουλεία είς!
ξένον κατακτητήν, άπολίτι
στον καί καθυστερημένον,
καί μακρών έτών ύποτέλεια
είς τόν ύδροκέφαλον τής
πρωτευούσης εδημιούργησαν
μίαν καταθλιπτικήν κληρο
νομίαν, μίαν θλιβεράν κα'(
τάσταοιν πού έκράτησεν είς
άποτελμάτωσιν καί άπραξί
αν την επαρχίαν.
'Η έπαρχία,δέν εχει τίττο·
τε. Οΰτε σχολεΐα έπαρκή
καί άνάλογα πρός τάς Ιδιαι¬
τέρας ανάγκας καί συνθήκας
τη;, οΰτβ ανωτέρα πνευμα¬
τικαι καί καλλιτεχνικον
I-
δρύματα, ούτβ καί εργα συγ·
κοινωνίας, έξυγιάνσεως, ούτε
βιβλιοθηκαί, «ΰτε άναγνω-
στήρια, ούτε θίατρα χαί αί-
θούσ«ς διαλέξβων ή συναυ¬
λίαν. Όλα είχον συγκεν-
τρωθή είς την πρωτεύουσαν.
Διότι τό μυωπικόν κράτος
τβΰ κομματισμοΰ δέν Ιβλεπε
είς ακτΐνα μεγαλυτέραν τής
πρωτευούσης. Καί αυτή άχό-
μη ή Άνωτάτη Γκωπονική
Σχολή, ή προνρισμένη νά
μορφώνη επιστήμονας γεωρ·
γούς, ελειτούργει είς τάς Α¬
θήνας, ώς εάν αί Αθήναι ή¬
σαν τό αγρβτιχόν κέντρον
τή$ Χώρας. Τό Ιδιον δέ συ·
νέβαινε >αί μέ τάς άλλας
οχολάς, τάς μηχανολογιχάς,
τάς τεχνικάς, τάς έπαγγελ-
ματικάς. Ε.χαν ουγκκντρω
θή ολ«ι είς την πρωτεύουσαν
καί οΰτε μία είς επαρχιακήν
πόλιν. Δι' αύτό καί τό κϋμα
τής συρροήί πληθυσμοΰ εξ
ίλων των έπαρχιών είς την
πρωτεύουσαν εγίνετο συνε-
χώς καί όγχωδέστερον μέχρι
αημΐίου ν' απειλαί νά παρα-
•όρο τα πάντα, ν* νεκρωθή
την επαρχίαν χαί νά κατα-
κλύση κατόπιν χαί νά κατα¬
στρέψη καί τάς Αθήνας. Εί-
νέ αλήθειαι αυταί πού δέν
διαμφιοβητοΰνται πλέον α-
πό κανέν», πού άνεγνωρί-
σθησνν άπό την σημερινήν
κυβέρνησιν, άγωνιζομένην
νά τας μεταβάλη. Καί πρέπει
πράγματι να μεταβληθή ή
κατάστασις αυτή. Έπιβάλλκ-
ται νά δημιουργηθή μία νέα
τάξις πραγμάτων είς την χώ
ραν χαί ν ά άναγνωρισθοΰν
εί; την επαρχίαν διχαιώ-
ματα επί τής ζωής. Καί εύ·
τυχώς γίνετοα «ύτό ήδη. *Η
προσπαθεία ήρχισε χαί ουνε-
χίζεται. Αί πόλεις καί τα χω
ρία ίχουν την ενίσχυσιν τοϋ
κράτους είς τόν άγώνα πρός
αναδημιουργίαν χαί συγχρο-
νιαμόν των. Κκί πιστεύομεν
•τι θά συνεχίσουν την προσ¬
πάθειαν των. "Εχουν άλλωσ
τε δλιιν την δύναμιν καί υ¬
λικόν κκί πνευματικόν πο¬
λιτισμόν νά δημιουργήσουν
Όπως ίχοι ν χαί την διάθε¬
σιν νά έργααθοΰν διά την Ι¬
διαιτέραν των ανάπτυξιν.
Άρχεί νά υπάρξη χαθοδή-
γησις άφ' ενός χαί άρωγή
έκ μέρους τοΰ χράτοος καί
ελευθερία ενεργείας άφ' έτέ·
ρου Εύτυχώς δέ ύιτάρχουν ··
λα. Ή αέριμνα τής σημερι-
νής κυβερνήσεως διά την ε¬
παρχίαν καί ή ,όλοκλήρωσις
τού θεσμοΰ τής * άποχεντρώ-
σεως, παρέχουν χαί τάς δυ-
νατότητας καί την εγγύησιν
δι' έν καλύτερον μέλλον ό'
λοχλήρου τής χώρας.
ΟΠΒΙ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΨΥΧΙΚΕΣ
ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ
Οί "Αγιοι των συνοιχιών'
I-
χουν πάλιν τάς εορτάς των. Ά
νέχαθεν αί έορταί των υπήρξαν
άξιοπρίσεχτοι. Πιατϊπο'εϊ χανεΐς
έχεΐ τό άχατάλυτον τοθ ίθίμου.
Είς χον πλουσίως φωταγωγημίνον
νοίσ*ον — χά ήλεκχριχόν φώς
συνχελεΐ είς χήν χαλυχέραν
παρατήρησιν καΐ διαιώνισιν χοθ
έκχληοιάσμαχος— συνωθοθνχαι οί
λαΐκοί τύποί. Άπό χήν Ωραίαν
Πύλην ε*ως τόν αύλόγυρον δπάρ
χούν χά χρώματα χ«1 αίφυσιο
γνωμίαι "Ολαι αί ήλιχίαι'Ιχουν
την θέσιν των. Κβ.1 δλοι οί σταθ
μοί άναμνήσΐων.
Ό Άγιος ή ή Άγία τής η¬
μέρας είνε χά ών διά την γη
ραιάν οίκοϊέιποιναν. Μεριχοί την
ένθ^μοθνται χαί πρό έτίδν βτό Ι
διο στασίδι, την Ϊ5ΐα ήμέρα. Την
προαέχουν καΐ τώρα θαλερίν
καί πάντοτε χατανυχτιχήν. Τ
πάρχοον βίβαια χαί τα έγχόσμια
τα δποϊα τή* άπασχολοθν ώΐτε
νά μή δεσμεύεται εδτι έ«·1 ή
εύγλωττία της. 'Αλλ' αύΐό δέν οη
μαίνει Τα σπιτάχι της την περι
μένει, χαθαρό χαί πρόσχαρο με ά
την επιστροφήν καί οί "Αγιοι
τοθ είχονοστασί&υ είναι γεμά:οι
καλωσύνη μπροστά είς τα μικρά
της παραπτώματα Τα παραπτώ
ματα αύ:ά ή ψοχολογία τοθ έθί
μου συνηθίζει νά τα παραμιρίζη
Άλλά χαί «Ι συνθήκαι τής ζω
ής Μήπω; αυταί αί τελευταίαι
είναι ^χωρίς .. παραπτώματα, Καί
δέν όφείλονται είς αύτάς χαί
μόνον συνήθως τα σφάλματα ή
αί άμαρτΐαι των άχόμων,..
"Ενας νέος πού περιδιαβάζει
Ιξω άπό την χαγχελλόπορτα τής
έχχλησίας άφήνει νά πλανηθή
τό βλίμμα τού στό έσωτερικό.
Ό καλώς πληροφορημένος «τόν
προδίδιι» ώ; μνηστευμένον. Δέν
χρησιμεύει βμως χαί τόσο *ή πλη
ροφορΐα. Κάτι τέτοιες είκόνες εί
ναι συχνές είς την συνοιχίαν. Οί
νέοι πού είναι άκριδιΐς στούς
ίσπερινούς, διατηρ&Ον μεριχίς ώ
ραΐες δποχρεώσιις. Δέν παίζουν
τόν ρόλον θεοφίλου Ιξιβ άπό αι-
μοναστηρίσιους χήπους
Πογκάομιον ρεπορτάζ
διά τού φακοΰ
Ή έορτΐ) δια τάς άπορου; κόρας.—Δίστοινίδες της
σης λϊβοΟσοΐι μέρο; είς την φιλανθρωτικΐΐν έορΐήν,τής Γλ
Λανθρωτικήν έορΐήν,τής Γλυφάδας
Ό Πρόεδρ&ς ττϊς Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Λεμττρέν ουνχα!
ρων δι* χειροψΐας σποΐ/δαστήν τής Σορβώνης κατά την απονομήν
τδν Ειπλωμάτων.
δπου περιδιαβάζουν αί Κασσιαναί. >
Πάντως περιμίνου^1, μέ χατάνυξιν
χαί αύτοι, τή στιγμή πού θά
τούς γελάση άπό τό φωτεινό
βάθος ή μνηστή μέ τις ξανθες
μποθχλες ή τό περμαναντ, την
οποίαν άχόμη ή δύναμις τοθ έθί
μου χαί τό βαθύ θρησκευτικόν
ουναΕσθημα θέλουν ιδικήν των.
Ή έλληνική συνοιχία άλλως τε,
δύσχολα ίχώρισε τή μυρωδιά
τοθ λι3ανιοΟ άπό τό άρωμα τοθ
γαρυφάλλου χαί τής γαζίχς.
* *
*
Στό μωσυκό τδν «φιλεόρτων»
δπάρχουν χαί αλλοι χχί αλλοι.
Πατέιις «ού συνεχίζουν με τίς
κόρες τους τώρα, τίς άσάλευτες
οίχογενειαχέ; παρα5όσεις των.
Μητίρες μέ ξενητεμένα παιδία πού
δαχρύζουν στήν άνάμνησί τοας—
κατω άπό τό ένισιτυτιχό βλέμμα
τής Παναγίας τοθ τέμπλου. Άν·
θρωποι μέ οΐχογίνεια χαί χω¬
ρ!; είχογένιια, συμπαθητιχές
Μαγδαληνές πού χαίρονται ο'
αυτή τή φιλαχόλουθη συνάθροισι
τό χαμένο έαυΐό τους, αλλοι π'ύ
τόν ξχναβρίσκουν καί ούτω χαθ'
έξτΐς. Οί τύαοι αύτοι περνοθν
άκαρατήρητοι άλλοθ Έδώ πά
ρουσιάζονται συγκεντρω^ένοι, μέ
άδρόΐερες, έντυπωτιχώτερες πινκ
λιίς. Γι' αύτό θέλουν νά ποθν
τχώ; οί Άγιοι των συνοιχιών
είναι κοντήτερα σ' δ,τι λέμε: Ψ
χιχές [εροτελεστίες.
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΤΒηΐΚΗΣ ΟΙΚΟΙΙΟΜΙΑΣ
Αί άπόψεις τού Έμπορικου
καί Βιομηχονικοϋ ΕπιμεΑητηρίου.
Β'.
Αί ιχ τοθ έξωτεριχοθ είσχγωγαΐ
υπήρξαν ανώτεραι των τοθ 1937
κατά τόννους 206, Μ3 ξυλείας
2,916, χαί δρχ. 474,368. αί δέ
τοθ Ισ'βτεριχοθ χατά τόννους 2,
784, χεφιλας σφαγίων 567 κίΐ
δρχ. 57,100 690 μεθ' 8, αί σι»ν3
λιχαΐ είααγωγαί μας, δπερέβησχν
τάς τοθ προλαβίντος ίτους είς τόν
νους μέν 2 990, Μ3 ξυλεΕας 2,
916 χαί χεφαλας σφαγίων 567,
είς συνολικά δ* ίντίτιμα δρχ. 57,
575,058
Μεΐά τ9 ανωτέρω διαπιατοθχαι
αααξ ϊιι ή έπάρχεια τοθ νομοθ
Ηρακλείου, έξασφαλίσαντος χαί
πάλιν εμπορικον ίσοζόγιον μέ
πλεονάσματα δρχ. 153,988 800,
^ναντι δρχ. 41,035 230 τοθ 1937,
| ήτοι υπέρβασιν προσιγγίζουσαν
] χά 378·-)3, τής οποίας την προ!
λευσιν έν συνιχε'α εξετάζομεν.
'Η γινική εύημιρία, έν τη" Νή
σφ μας θεμελιοθται επί τής γεωρ
γιχί]ς παραγωγής, δι' δ χαί χο
ΐπιτόπιον εμπόριον έξαντλιΐ την
δρασιηριότητά τού περΐ την έν
τφ εξωτερικώ τοποθίττριν των
είς τόννους 7,778,5 άξίας δρ.
181,395,454, έναντι τόννων 1,
946, άξί«ς δρ. 42,806 443 χοθ
1937, παρουσιαζουαα δπίρβχσιν
τόννων 5,832 5, χαί δρ. 138,589,
011 είς τί έκτακτον τοθτο φαι
νόμενον δέον ν' αποδοθή ή προέ
λευοις των πληθιορικών πλεονα
σμάτων μ«ί, τής δπολόγου χρήσι
ως, λόγφ τής Ικανοποιητικάς π*
ραγωγής μτς των έλαιων εσοδεί
1937-38
Επί σταγυλων ποοέχυψεν επί
οης ύπέίβϊσις 2,109 τόννων χαί
%ρ. 11.897,714 άπό τοθ παρελθόν
τος Ι τους, τα πρός παραγωγείς Ιϊ
πληρωθίντα άντίτιμα τού ποιιόν
τος; τούτου υπήρξαν άχρως ίανο
ποιητιχά. Είς τάς Ιξαγωγάς Έλΐ
μέδων παρετηρήθη έπίσης ύπέρβχ
σις, άπό τοθ 1937. είς τόννους 2,
335 χαί δρ 22,076,166, συντελέ
οασα ωσαύτως είς την διόγκωσιν
των ών παρουσιάζομεν π)εονασ ά-
των τοθ έμπορικοθ μας ίσοζυγίου.
Γέλος χαί επί πυρηνιλαίων προί-
κυψεν υπίρβασις τό>νων 252, ά
πό τάς έξαγωγάς τοθ 1937 χαί
δρ. 4 619, 058, επί ϊέ των λοι
ΐτών πρ^ίόντιο^ μας, αί έξαγωγαί
έκινήθ^σαν είς τα συνήθη αυτών
πλαίσια Μείωσις έξαγωγών πά
ρειηρήΒη επί μόνων των οϊνω/,
εντεινομένη άνηουχαστιχως' ή συ
ναφής χίνησ:ς τοθ 1938 παρουσιά
ζει έξαγωγάς 174 τόννων, άξίας
5ρ. 1,085,688, έναντι τίν. 1,237
άξίας δρ. 5,439 011 «Ο προλα
βόντος έΈους. Είς ταθτα περιορί-
ζονται αί παρατηρήσεις μας επί
τοθ ιξαγωγικοθ ημών έμπορίου.
Τό εισαγωγικόν εμπόριον πά
ρουσιάζει έπίση; αύξησιν, είς τό
νους μέν 206, Μ3 2,916 χαί δρχ
474,368, είς τάς έκ τοθ ίξωτιρι
κοθ συναλλαγάς τού, άπό την τής
χρήσεως 1937, οφειλομένην χατά
τό πλείστον είς π)η1ωριχήν είσα
γωγήν ξυλείας κιβωτοποιΐας, χρ
σίμου διά την εξαγωγήν σταφίδων
κοί στ^φυλων, υπερβάσαν την τοθ
παρελθόντος ε*τους κατά Μ32";91ϋ
είς τάς έχ τοθ ίσωτερικοθ είσα
γιαγάς, ή αύξησις άνέρχεται είς
τόν. 2,784, χεφαλάς σφαγίων 567
χαί δρ. 57,100,690, άποδοτέα είς
άφθονωτέραν χατά τό 1938 είσα
γωγήν αλεύρων, σίτου, σουλτανί·
νων Κρήτης—εισαγομένων παρ'
ημίν πρός επεξεργασίαν χαί έξα
γωγήν—διρμάτων, αύτοχινήχων
χαί άνταλλαχτιχών, ψΐλιχών, σι
γαρέττων, ύφασμάτων,βαμβακερών,
νημάτων καί κ/ωστων, βενζίνης
χαί άλιπάστων. Μείωσις εύχάρι
στος παρατηρεΐιαι είς τάς είσαγω
γάς σίτου έξωτΐριχής προελεύσε
ως, των συναφών άναγχών τής έ
πιτοπίοΐ) καταναλώσεως χαλυφθει
σων διά αίτου συγκεντρώσεως· έ
πίσης προέχυψε μείωσις είααγω
γ©ν χημιχων λιπασμάτων, γαιαν
θρακων χαί τίνων δευτερευόντων
είδών ίξωτερικής προελεύσεως,
άλλ' έκ των υπ' όψιν ημών στοι
χείων προσβεβαιοθται ή άνατίμη
σις δλων των έ τοθ έξωΐεριχοθ
είσαχθέντων έμπορευμάτων,έν συγ
χρίσει πρός τα χαταβληθέντα δι'
αυτά άντίτιμα χατά τό 1937.
Ταθτα ώς πρός την εμπορικήν
κίνησιν τοθ υπολόγου έτους.
(συνεχίζιται)
προιόντων μας· τφ λόγφ τοΰτφ
θ' ασχοληθώμεν έν πρώτοις μέ
την άνάπτυξιν των δεδομίνων τής;
δράσεώς τοθ έξχγωγικίθ ημών έ
μπορίου, τής δπολόγου χρήσεως,
ά*ολ ύθιος δέ χαί τού είσαγωγι-
κοθ τοιούτου.
Τό θεμελιώδες προιϊν τοθ Νο-
μοθ μας άποτελοθσιν αί Σουλτανί
ναι (σΐαφίδες άνευ γιγάρτων),
τούτων δι' ή παραγωγή όσημέραι
έντείνεται. Έντός τοθ 1938 έξη
χθηααν 12,902 τόννοι, άξίας δρχ.
246,844,724, έναντι τόννων 14,
061, τοθ 1937, άξίας δρ. 253,
615,700, δπολεΐφθεΐσαι χατά τόν
νους 1159 χαί δρ. 6,770, 976
παρά ταθτα αί είς τάς σταφίδας
ταύτας ιξασφαλισθεΐσαι τιμαί, τοθ
1938, υπήρξαν χατά τι άνώτεραι
των τοθ προλαβόντος έτου;, διότι
χατά μέσον βρον προσεγγίσαν τάς
δρ. 19,10 άνά χ)μμον έναντι δρ.
18,80 φόμπ τό 1937. Ούσιώδεις|
χαί συμαίνουσαι επί πλέον διαφο
ραί παρατηροθνται επί έξαγωγών [
έλαιολάίων, κυρίοις, ακολούθως'
δ' επί σΐαφυ">ών χαί σταφίδων Έ
λιμ*. Ή ίξ*γωγή έλ«(ων άνήλθιν
Τό Ταχυδρομειον
Βιάννου.
Ύπάρχει άν δέν άπατώμε
θα διάταξις σύμφωνα μέ την
οποίαν οί ταχυδρομικοΙ σάκ
κοι μετσφέρονται διά ^ών λε
ωφορεΐων αύτοκινήτων, έφ'
Βσον έννοεΐται ύπάρχουν δρό
μοί άμσξιτοΐ καί τακτική δι"
αύτοκινήτου συγκοινωνΐα. Έν
τούτοις, τό ταχυδρομειον Βι
άννου μετοφέρεται μόνον μέ
χρις Έμπάρου δι* αύτοκινήτου
καί εκείθεν δι* άγωγιάτου.
Πνετσι δέ τουτο άφορμή με
γάλης καθυστερήσεως, τέλει
ως αδικαιολόγητος έφ' δσον
άηό καιροθ ήδη η συγκοι
νωνΐα μέ την Βιάννον δι' αύ
τοκινήτου εξησφσλίσθη. Δέν
θά είναι λο.πόν δύσκολον νά
προχωρίΙ τό ταχυδρομικόν λε
ωφορεΐον τής Έμπάρου μέ
χρι Βιάννου διά νά έξυιτηρε
τβ καί την ταχυδρομικήν συγ
κοινωνίαν καί την έπιβατι-
κήν κίνησιν. Καί θά πρέπει
νά επέλθη συνεννόησις μετα
Τό καθεστώς τής 4ης
Αύγούστου είναι καθεστώς
δυναμικόν, δέν είναι κα·
θεσιώς λιμνάζον, δέν εί¬
ναι καθεσώς άντιγραφής
ξένων βιβΜων, είνε ύπαγό
ρευσις τής Έθνικής ττραγ
μστικότητος καί των γνη·
σιωτέρων Ελληνικόν πα·
ρσδόσεων
Ουδενός ιήν ελευθερίαν
περιωρίσαμεν. Αί άτομι-
καί έλευθερίαι είναι πλή
ρεις. Περιωρ'σσμεν μόνον
κσί θά περιορίζωμεν πάν
τόχε τάς ελευθερίας έκε(
νων οί όαοΐοι ένόμιζον δ
τι έπρεπε νά τάς μεταχει
ριοθοθν πρός ανατροπήν
τοθ κοινωνικοθ συνόου
κσί πρός καταδΐκην τής
Ελλάδος είς τό κατηρα-
μένον παρελθόν.
ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΣ
ξύ Πεοιφερεισκής Διεοθύνσε
ως Τ. Τ Τ. Κρήτης καΐ 35ης
Κοινής Διευθύνσεως Λεωφο-
ρεΐων.
Οί άνάπηροι.
Δι' άναγκσστικοθ νόμου
κατσργβΐται τό ταμείον θυ
μάτων πολέμου, ώς άναφέρει
τηλεγράφημά μας έξ Αθη¬
νών, καί δισρρυθμΐζονται κατ'
άλλον τρόπον τα τής συντά¬
ξεως καί περιθάλψεως τβν
άνατιήαων καί θυμάτων πο¬
λέμου. Δέν έχομεν ύπ' δψΐν
μας τό κείμενον τοθ νέου νό
μου άλλά πιστεύομεν δτι θά
λαμβάνεται καλυτέρα μέρι
μνα υπέρ των άναπήρων καί
θά συστηματοποιήται καλύ
Η Σερενάτα
τού Σοϋμπερτ
τερον ή περΐθαλψίς των
δπως έπΐσης πιστεύομεν δ
τι θά βελτιωθοθν καί αί
συντάξεις καί θά συνεχι
°% ή χορήγησις βοηθημά-
των διά λουτροθεραπεΐαν είς
τούς Ιχοντας ανάγκην. "Αν
θρωποι άλλωστε πού εθυσι¬
άσθησαν διά την πατρΐδα εί¬
ναι αξιοί καί σεβσσμοθ καί
ύποστηρΐξεωι,. Καί ή σημερι
νή κυβέρνησις παρέχει καΐ υ¬
ποστήριξιν καί περίθαλψιν.
*«*
ΈξαγωγαΙ σταφυλών.
Μεθαύριον Δευτέραν, θά
γίνη ή πρώτη αποστόλη στα
φυλών μας είς Ευρώπην. Άρ-
γότερα δέ θά γενικευθοθν
οί έξαγωγαί τόσον είς τάς
Εύρωπαίκάς δσσν καί είς τάς
Αιγυπτιακάς άγοράς κατα¬
ναλώσεως. Πιστεύομεν λοιπόν
δτι θά καταβληθ{| κάθε προ¬
σπαθεία κατά την έπιλογήν,
την συσκευασίαν καί την με¬
ταφοράν τοθ προϊόντος, ώστβ
νά άποσταλοθν έκλεκταΐ ποι
ότητες καί νά φθάσουν είς
την κατανάλωσιν είς αρίστην
κατάστασιν, διά νά κερδ'σουν
την προτίμησιν τοθ κοινοθ.
"Αλλωστε καί τό κράτος βο
ηθεϊ τάς έξαγωγάς διά τής
απονομίς χρηματικών δώρων
είς τούς Ιξαγωγεις. Νά προ
σέξωμεν λοιπόν. Διότι πρό
κείται περΐ τής τύχης τοθ
πολυτιμωτέρου προϊόντος μας.
'Η όδός Κρουσώνος.
Διά την εξασφάλισιν συγ-
κοινωνίας δι' αύτοκινήτου μέ
την μεγάλην, πλουσίαν καί
ήρωίκήν κωμόπολιν τοθ Κρου
σώνα, δέν ΰπολεΐπεται είμή
ή κατασκευή ολίγων άκόμη
χιλιομέτρων όδοθ. Καί δέν άμ
φιβάλλομεν δτι 6 κ. υπουρ·
γός' Γεν. Διοικητής, πού τό¬
σον ενδιαφέρον εοειξε μέχρι
σήμερον διά την κατασκευ¬
ήν τής όδοθ αυτής, θά μερι
μνήση καί πάλιν διά την
χορήγησιν πιστώσεων ώ7τε νά
επιτευχθή ή αποπεράτωσις
τη; τό ταχύτερον, θά ττροθυ
μοποιηθοθν άλλωστε νά συν·
δράμουν είς την κατασκευ
ήν τής όδοθ καί οί κάτοι
κοι δια προσωπικάς εργασίας.
ΑΠΘΡΘΩ—Ϊ3
τ Ι
1!
Ιί
■Ι %
ϊ!
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον «Τό
Δρδμα τής Σαγκάης» (Γαλλιχή
όμιλοΰσα).
Την Δευτέραν «οί Βασιλείς
των σηόρ» μέ τόν Φβρναντέλ.
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πειά
«την καΐ Κυριακήν άπογευματινή
ώρα 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήμερον «ό ™6λε·
μος τοθ ΧρυσοΟ». Την Δευτέραν
«ή Μυστηριώδης κυρία».
Δευτέρα—Πβμιττη— Σάββατο—
Κυριακή ωρα 8.10 μ. μ. άαογευ
ματινή. _______
ΜΙΝΩΑ.— Κυριακή 2 μ μ. συ
νέχεια έπεισοδιακοϋ «Σκιά Άε·
τού».
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός "Αθηνών
Προγραμμοι 28ης'Ιουλ1ου.
12 25 Σί}μα—Έθνιχδς Τμνος
—"Υμνος ΝεολαΕας.
12 30 Ή ωρα τοθ έργάτου.
13 Τραγ&ύδια γι» χορωϊία
(δίσκοι)
13 30 Χρηματιστήριον—Ειδή
οεις: "Ωρα Άστεροσκοπείου Α¬
θηνών.
13 45 Έλαφρά μουο·χή (δπδ
τής δρχήστρας Ιΐαγώνη—11λε·
οκάν).
14 10 Είδήαεις— Μετεωρολογι-
χον δελτίον—Κίνησις αγοραίς Πει
ραιως.— Έθνικός *Υμνος—Τμνος
ΝΐολαΕας.
19.30 Έργα δι' ορχήστραν (δ[
σχοι)
19 30 'Η ώρα ιί]ς Έλληνας.
19.45 Ροιμάντσες (δ£σ«οι).
20 Όμιλία διά την Ε.Ο Ν.
20.15 Κρη-τι*έζ μαντινάδις (5
κό τοθ Όμίλου ΚίραίίτΤ/).
20.45 Είδήσεις.— Χρηματιστή
ριον—Μετεωρολογικον δελτίον.
21 Μουσι*ές ίπιτυχίες ά πό πά
λτ,ές αθτ,ναιχές έττιθιωρήσεις.
21 45 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ υπο
τής δίδος Ελένης Μαλαφίχβ)
22 15 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
22 30 Μικρ* δρχήστρα τοθ
σταθμοθ (δπό την διεύθυνσιν
τοθ χ. Γ. Βιτάλτ)).
23 40 Κοι/ιντίττο γιά πιάνο
χά Ι έγχορδα είς Λα Ελ : "Ελκαρ
(δίσχοι).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
0 30 Έλαϊρά έλ?ηνιχά τραγοθ
δι (δΐσχοι).
Ο Σ,ΤΑβΜΟΪ ΜΠΑΡΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΛΕΣ,ΒΟΥ
— Σήμερον Παρασκευήν χαί ώ
ραν 9.—15' ό ραϊιο?ωνικ£ς σταθ-
μίς Μπάρι θά περιγράψη γήν επι
τυχίαν τής Λεσβιακής εκθέσεως.
Μιά έξαιρετιχή, Μιά
μοναδιχή βραδυά γέλν-
Χ€ς. α 3 «γαπημένοι
Γάλλο Κωμιχοί:
ΦΕΡΗ ΑΗΤΕΑ
ΡΑΙΜν,ίΙΛΜΙίΡΙ
Μαζύ μέ τις γεητευτι·
κές οειρήνΓς:
Μ ίνα Ράγκχ
Λιζέτ Λανβέν
Πρωταγοχγιοτεΰν οέ μιά
έξ&ψρενιχη χωμωδία πού
θά ξετρελλάιη τούς Η¬
ρακλειώται;:
—Μιά κωυωδΐα ομοια
τής ότιοΐσς οθΐε θά γΙνΓ)
—Μιά κωμωδία 6που
γελφ κανείς άπό την άρχή
ώς τώ τέλος.
—Μιά κα μφδία οπου
τό ενα κωμικό έπεισόδιο
διαδέχεται τό άλλο.
Την Δευτέραν
βξαιρετική πρεμιέρα ότου:
ΗΟΥΛΑΚΑΚΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΤΟ ΔΡΑΜΑ
Ό σατανας καλόγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
Π5ον
—"Αν ομολογήσωμεν ήτταν,
θά δώσωμεν δτιλα είς τούς
έχθρούς μας δ;ά νά μδς κτυ-
■πήσουν. Θ' άρχίσουν νά κσ-
ταγγέλλουν πρός τόν λαόν
την κυβέρνησιν τής αύτοθ με·
γολειότητος ώς ανίκανον...
Ό τσάρος άκούει, καΐ τούς
μέν καΐ τοϋς δέ—μέ την ϊδιαν
άπάθειαν μέ την Ιδία αδια¬
φορίαν... Τοθ φα'.νεται τόσον
παράδοξον αύτό πού συμπε-
ρσίνει άκοΰοντσς τα έπιχειρή
ματά των... Ευρίσκει πώο μέ
αύτά πού λέγουν εχουν δίκαι
όν καΐ οί μέν καί οί δέ! Ά-
φοθ λοιτΐόν καί 11 μέν καί
οί δέ έχουν δίκαιον, τί πρέ·
πει νά γίνρ,
Τό συμβούλιον τελειώνει £5-
στερα άπό πολλάς ώρας ..
ΚαΙ μόνον δταν οί ύπουργοί
τού σηκώνονται νά φύγουν
ό τσάρος αίσθάνεται πώς ενα
βάρος, ενα μεγάλο βάρος έ
χει φύγει άπό πάνω τού...
Σττεύδει πρός τα (διαΐτερα δι
σμερίσματα τής τσαρίνας...
Μόνον οταν είνε κοντά είς
την γυναΐκα τού κσί τα παι
διά τού είνε εύτυχισμένος...
—ΦαΙνεσσι κουρασμένος—
λέγει είς τόν τσάρον ή τσα·
ρΐνα, κσθώς τόν βλέπει νά
είσέρχεται είς τό σαλόνι. Τόν
κυττάζει μέ άγωνΐα...
—Σέ ζάλισαν πάλιν οί ύ
πουργοί σου!—τοθ λέγει: Πό¬
σον τούς μισω!
—ΠοΟ είνε δ Άλιόσσ,—έ-
ρωιςϊ ό τσάρος...
—Τώρα ή"ταν έδώ. . Τόν θε
λεις, Είνε μέσα κοί παΐζει..
— Θέλω νά παΐξω μοζΐ τού.
Ή τσαρίνα κτυτά έ'να κου
δοθνι. Ένας οπηρέτης έμφανΐ
ζβτσι.. ΤοΟ τιαραγγέλλει νά
ειδοποιηθη τόν τσάρεβιτς τος
θέλει νά τόν ίδη ό πατέρσς
τού... Περνοθν λ(γα λεπτά.
ΕΤμοι τόσο ζολισμένος!—
λέγει ό τσάρος. ΟΙ φλύαροι ύ
πουργοΐ 6έν μοθ άρέσουν κα
θόλου! Πώς άγαπώ τή σιωπή.
Κσρφώνει τα μπλοθ ματά
κια τού στήν τσαρίνα:
— Θά μποροθσα νά περάσω
δλη μου τή ζωή στό μονα
στήρι.
—Σέ μοναστήοι; —ρωιςί έ
να>ων(ως ή τσσρΐνα. Φοβδ
ται! Σέ μοναστήρι ό τσάρος
θά ήταν μακρυά της. Δέν μπο
ρεΐ νά τόν φανταοθή μακρυά
της. Δέν ύποφέρει την σκέψι
τώς θά μποροθσαν νά χωρι
σθοθν.
Τα μπλοθ ματάκια τοθ τσά
ρου κυΐτάζουν τώρα την τσα
ρίνα μέ τρυφερότητα.
(συνρχΐζεται)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
ΤυμπαχΙευ προχηρόσσιι 8τι:
Έχτίθεται ιίς μειοδοτικήν ϊι'
ένσφραγίστωνΓπεοαφορών δημοπρα
σ'αν ή πρεμήθεια δύο αντλίαν ά-
νορροφητιχιον—καταθλιπτιχων μα
νομετρικοθ Οψοιις 35,00 μ. χαί
παροχής 5,60 λίτρων άνά διυτ)-
πτον την 14ην Αυγούστευ ημέραν
Διυτίραν^χαΙ ώραν 10—12 π, μ.
έν τώ καταστήματι τής Μηχανικάς
Υπηρεσίας χοινοτήτιβν Ν. Η.
Παράβολον συμμετοχής δραχμαΐ
5 000.
Τα σχιτικά τής μελέτης εισί
κατατεϋειμένα είς την Μηχανικήν
"Υπηρεσίαν χβινοτήτων, είς τογρα
φιΐον τής Κοινότητος ένθα δύναν
ται οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώ
σιν προσΐρχόμενοι χατά τας έργα
σίμους ώρας.
Έν Τυμπαχίφ 27 Ιουλίου 1939
Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
1—3 Έμμ Άνδρουλακάκη;
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ή χ«ρα τϋ{ θαλάσσης. - Πάντοτε αυτήν την εποχήν δ γυναι
κεϊος κόσμος άναζητ$ είς τό ηαιγνΐδισμα τοθ κΰμαΐος την χαρά
καί την Ε,ϊγνοιασιά.
ΣΕΡΕΗΑΤΑ
ΣΟΥΜΗΕΡΤ
Μετ" ολίγον
είς την «Άνέρθωσιν».
ΠΟΤΑΣΣΑΙΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΟΛΕ
ΗΑΡΚΑΣ ΗΑΙΟΣ ΣΤΑΦΥΑΙ
ϊ Α καλυτέρα! καί άν^τίραι έ)ών. 'Λποξπραίν ουν τοΐχύ
τατα την σταφίδα καί τή; δίδουν ώραιώτατο χουοϊζον
χρ&μα "θοοι τυχόν ίέν τάς έχρησιμοποιήσατβ, έρωτησα
τ« χαί θά πληροφορηδήτβ την άνωτβροτητά τ»»ν. Κάμβτβ
δοκιμάς πρές τό συμφέρον σας.
Γβνικος 'Αντιπρίσωπος Κρήτης
Μβτά διαρκβϋς ηαραχαταθπκης:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
Ηράκλειον-Βλατεϊα Καλλεργ&ν-Κέντρον
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ -α^:
θά βρΓΪτε βλα τα νέσ μοντέλα σκελετων.
Παρελάβσμε μηχσνήμστα διά κατεργασίσν κρυστάλλων
ΠρΙν ηρομηθευθητβ έπισκεφθίΐτε μας.
Τιμαί λονικαΙ.
ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ
ΔΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΑΣ
Άπό της 31ης Ιουλίου μέχρι 3 Αόγούστου.
Είς ενα τετραήμερον θά πωληθοθν είς τιμάς κάτω
τοθ κόστους τα μεγάλα στόκ των έκλεκτών ύφασμάτων
τής πτωχεοσάσης έταιρίας Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ & Σία.
Έπωφεληθήτε τής εύκαιρίας.
Μετ* ολίγον/
είς την «Άνόρθωβιν»
ό Σοΰμττερτ
καί
ι!
ή Σερενάτα
τού.
'Εμπρος είς το ρωμάντζο τβδ
οποίου έσκίρτησαν καρδιές, έμιτρές
είς την γοητϊΐαν των άριστουργπ
μάτων τού όποίου ήνώθπσαν «β-
8οι όνείρων,
ό Σοΰμπερτ
μέ την μϊγαλίπνοον ζωήν, μέ
τα πληγωμένα φτβρά ενός με
γάλου'ερωτος,μέ την χίμαιραν
τής άγάιτπς μιάς γοήββης "«υ
των έσφιχταγχάλιαοβ καί κα
τόπιν τόν άπώθησε σκν φίδι
φαρμακερό.
ό Σοΰμπερτ
Ποΰ πόνεσβ ώς τα κατάβαθα
τής καρδίας καΐ δμως ήγάπα καί
δμως συνέβετι καί δμως έδημιούρ
γει καί δμως άπεκορύφΜνβ την τέ
χνπν τβυ.
ό Σοϋμττερτ
6 άγαπημένβς τ&ν γυναικδν,
ό Ιδανιχος αΰτος Όρφιΰς τ&ν λβ
πτων, τ&ν ρωμαντικων ψυχών,
μέ όλην τού την Ιστορίαν,
μέ δλην τού την ζωήν,
άλλοτε «ύτυχισμένος,
άλλοτε νικημένος,
κκΐ πάντοτβ μβγάλος.
ΑΡΧΙΖΕΙ
Μετ' ολίγον
είς την «'Ανέρθωσιν»
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό έγχρωμο θαΰμα:
Ο ΠΟΑΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
Έν α φίλμ γυρισμένο σ'
Ενα ύπέροχο φυσικό πλαΐ-
σιο στά μαγευτιχά νησιά
τής ΚαλλιφορνΙας.
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΙ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
ΖΟΡΖ ΝΠΡΕΝΤ
ΚΟΙ ΜΩΠΙ
ΚΙΝΗΣΙΣ. — "Αφίκετο είς την
«όλιν μας έη' άδΐ(σ ό ίίλος τ«·
λώνης Πατρών κ. Δαμαλασ.
ΓΑΜΟΙ.— ΔνΙς Ροδάνθη Μ. Πα·
παματθαιάκη κ. Έμμ. Δ. Καδια-
νάκης διδάσκαλος ετέλεσαν τούς
γάμους των είς "Ανω Βιάννον.
Τούς νυμφικούς στεφάνους άντήλ
λσζεν ή δνΐς Κατίνα Δ. Παηα-
μοχτθαιάκη, ίατρός.
Θΐριιά συνχαρητήρια.
ΘΛΝΑΤΟΙ — Ύηέκυψε είς τό
μοιραίον τισρ' δλας τάς μερ[·
μνας των οίκείων της είς Κϊφΐ.
λοβρθσι Βιάννου ή "Ελένη Γ. Πον·
ακάκη. Την κηδείαν της παρηκο¬
λούθησε πολύς κόσμος τιμών τό
ένάρετον τού χαρακτήρος της
καί την έν γένει καλοκαγαθί·
αν της.
Τούς οΙεΙους καί συγγενεϊς
της μεταστάσης συλλυπούμεθα.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις συ·
νελθόντες έκ της πληξασης ή.
μδς συμφοράς τοθ θανάτου τής
βγαπητής μας συζύγου, θυγα·
τρός καί αδελφής "Ελένης Γεωργ.
Ποντικάκη εύχαριστοθμεν κσί δή.
μοσ'α τούς τιαρακολουθήσαντας
την 'κηδεΓαν της. Ιδιαιτέρως εύ
χαριστοθμεν τούς Ιερεΐς Κεψαλο-
βρυσίου Π' Ματθαΐον Γιαλιαδά·
κην καί Άμυρβν Π' 'Ελευθ Τσαγ·
καράκην διΛ τούς ίπικηδεΐους
πού έξεφώνησαν.
Βαρυπενθοθσαι οικογένειαι
Γ. Ποντικάκη — Χ. Χαριτακη
***
Γύρω στήν πόλι.
Μέ τόν μετριασμόν τής ζέστης
ό κόσμος άνεκουφΐσθη.
— Έν πάση περιπτώσει οί και·
ροσκόποι δέν έτρεφον >θές τό
πρωΐ ελπίδας ότι τό κΰμα τοθ
καύσωνος εγκατέλειψε δλως διό
λου την Έλλάδα καί τό Ηρά¬
κλειον.
—ΚαΙ ότι δέν ένδέχεται νά Ι·
πανέλθη καί ταχύτερον μάλιστα,
παρ' δσον προβλέπεται.
—Πολύς κόσμος ψιλεόρτων πά
ρηκολούθησε την χθεσινήν λει¬
τουργίαν είς τόν ναίσκον τοθ "Λ
γΙου Παντελεήμονος.
—Μετά την θείαν λειτουργίαν
εγένετο καί έπιμνημόσυνος δέη
σις υπέρ των Ιδρυτων τοθ Νοσο
χομείου.
—Ώς είθισται είς την κατ' ίτος
τελουμένην πανήγυριν τοθ ναΐ
σκου καί κατ' άλας μεγάλας έ
ορτός.
—Ή άνορά μας χθές είς τό οόρ
τε της άπό τάς πρωϊνάς ώρας.
— Παρά τό δτι ήτο ήμέρα κρέ
ατος, τόν περισσότερον κόσμον
συνεκέντρωνον τα μανάβικα μέ
τα φρέσκα κηπευτικά καί τα φροθ
τα των.
—Τα όποϊα καί προετίμων οί
περισσότερον
—Συστηματική πλέον ή κάθο
δος είς τα θαλάσσια λουτρά,
—Ή πλάζ καταλαμβάνεται Λ
πό πρωΐας άκόμη άπό τούς λου
ομένους.
— ΠερΙ τάς μεσημβρινάς ώρας
έξ άλλου ή πλάζ ζωηρεύΐι δεδο-
μένου ότι πολλοί κατεβιΐνευν
έκεΐ καί διά μόνον τό άιτεριτΐφ
—Ή κατεδάφισις τού παλαιοθ
κτιρΐου της Νομαοχίας συνβχΐζι
ται μέ ταχύν ρυθμόν.
—'Επ' εύκαιρ'α νομίζομεν βτι
δέν θά έπερΐττευεν ή παράκλησις
πρός τόν κ. Δήμαρχον.
—Μά γΐνεται συχνότερα τό κα
τάβρεγμα τοθ πέριξ χωρου £νε
κα τής σκόνης πού προκαλεΐ ή
κατεδάφισΐΓ, πυκνότερον ή άλλοθ
κοί χάριν δλαν τ&ν περιοΐκων
τοθ κεντρικοθ τούτου σημεΐου
τής πόλεως.
—Ή έξαγωγική κίνησις—μΐα κΐ
νησίς πού ένδιαφέρει δλην την
πόλιν—άρχΐζει νή ζωηρϊύή κατά
τρόπον αποδεικνύοντα προοανώς
δτι ΐύρισκόμεθα πλέον επί θύ
ραις τής εσοδείας...
— "Αλλως τε ανηγγέλθη ώς £
γράφομεν χθές καί ή τιρωτη, λΐ
αν προσέχη*;, αποστόλη σταφυ
λών είς Ευρωπην.
— Γεγονός ευχάριστον καί μαζύ
ενδεικτικόν τής ενάρξεως τής
περιόδου διά την πόλιν μας τοθ
κατ' εξοχήν έμπορΐου καί τής
κυρΐως οΐκονομικής κινήσεως καί
ζωής.
—ΑΙ προετοιμασίαι Ειά τάς
εορτός τής 4ης Αύγούστου συνβ
χΐζονται.
—"Οτι αί έορταΐ αυταί θά άιΐο
τελέσουν καί ζήτημα ειδικώτερον
πρωι-οβουλΐας των Ιδιωτών.
—Πνεται φανερόν άΐιό την ζή
τησιν σημαιων καί άπό την δια
κόσμησιν των καταστημάτων.
— Είς τόν θερινόν Πουλακάκη
συγκέντρωσις χθές έκλβκτοθ κό
σμου ώς συνήθως μέ την πρώτην
τοθ ένδιαοέροντος καί έπικαΐ
ρου φίλμ: «τό Δραμα τής Σαγκά
ής».
— ΚαΙ είς τόν «Άπόλλωνα» ΙπΙ
σης συνεκεντρώθη κόσμος μέ
την προβολήν τοθ ίγχρώμου £ρ
γου| «ό Πόλεμοςτοθ ΧρυσοΟ» άπό
τα ωραιοτέρα καί νεώτερα τής ί
«οχής,
Ρέκορτιρ
ΑΠΩΛΕΣΘΗ μικρά λευκό σχυ
λΐ άκοθον είς τό δνομα «Λιούμ·
πά». ΠαρακαλιΙται δ ι6ρώ» νά τό
φέρη ιίς τα γραφεία μας χαί ά-
μειφθήοεται.
ΝΕΟΝ ΠΙΛΒΟ.ΤΗΡΙΟΝ
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»
ννωβτβύ*
^ ΚΥΡΙΑΕ - Αλλβγή χρβίμάτβιν ίλων τδν
Κ«ατβρίνΐνιο νγυημ*νπ· χΡ·»»»«τ'βτ* ορ. 20 - Μαθρα 15.-
Ήρχιαε τβς έργκαία; τβυ. ι—χ
κσί
ζοντα Φ
χεΐου ύτιθ
ααέ«ων
δή ί'ί δλσ
ρΐτις
Τό
αχα Εέέψ
μένος λύχν
μ Ό Γσβ
6τχβν δλην
λός άνήρ
είς ιή' *°1
έκάθισε τΐλ
τ,ωτέρων ι
ΕΤχβ 6
μεγάλου σ
λών
Ό Γοβ
δσ
6ΐϋσ*εδ
σβι τόν άν
Άλ
6 Γοβριας;
αύτομάτω
ίίμα ώ; ί
νέρθη διά
•Εάν τι
χοις ΙκεΙν
ζόμενον π
καί τα τί
μής δμως
εφάνη υελ
Ό Γαβ
τον άν&ρο
άκροβατώ
θρώπου τί
Ρέ
χ
τ»ροπετοΟ;
μοθ έμβ->ι
λοι έ«;εϊν
πώς εΤε ι
ι!—νά
Τό τισι
συνέσφινν
τής περΌ
νόν, ή έκ
σνήμα άμ
ιυρεν ό '
—"Ακο
τό' σύ οπ
βγα ίξω *
υήγαινε
τριγύρω κι
γρήγορα
ΕΝ)
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΘΕ!
2
Τ
ΛΝΟΡΘΩΣΙ2
Τό μεγάλο Εργον
χον Βίκτωρος Ουγκώ.
ι
ι
Οί Άθλιοι.
613ον
Ο Ενζο>ωράς κατελήφθη υπό τής άνυπομονησί.
άς έκεΐνης ήτς συ,αρτ,όζει τάς οτ.βαρθς ψΛς
είς τα πρόθυρα των φοβερών συμβάντων 'Υπάγει
καί ευρίσκει τόν Γοβριάν, καθήμενον καΐ κατασκευά
ζοντα φυσέκια είς την κάτω αίθουσαν τοθ κατΐη
λεΐου υπό τό άμφ βολον φβς δΰο άλειμαατοκηρΐων
ισταμένων είς απόστασιν χάριν ποοφυλόξεως, έπε.
δήΠς δλα τα τραπέζισ ύπήρχε διεσκορπισμένη ηυ
Τό φώς τοθτο ουδόλως εφαίνετο έξωθεν μάλι
στα 6έ έφρΛνπσαν οίάντάρταινά μή υπάρχη άναμ
μένος λύχνος τις είς τα άνω ·ηατώματα.
Ό Γαβρ'.ας κατεγΐνετο είς τα φυσέκιά τού καί
είχεν δλην την ποοσοχήν τού είς αύτά. Ό 6έ ύψΓ)
λός άνήρ. δ7τις ή ολούθησε τό πλήθος, ίίσήΚθ^ν
είς ιήν χα±ΐη>.ήν αίθουσαν καί «ούτος κοί παρευθύς
έκάθισε πλησίον ενός τραπεζίου έκ των μάλλον ά
πωτέρων τοθ φωτός.
Εΐχε δοθή είς αυτόν ε"ν τουφέκιον έκ των τοΟ
μεγάλου σχήαατος κσί τό έκράτει μεταξύ των σκε
λών.
Ό Γοβριάς, ώς απησχολημένος είς μυρ(σ άλλα
διοσιεδσστικά πράγμττοτ, οέν εΤχε πσραΐηρή
σει τόν άνθρωπον τούτον.μέχρις έκεΐιης τής στιγ
Άλλ' δταν ούτος εΙσήλθεν είς τό καπηλεΐον,
ό Γοβριας τόν ηκολούθησε διά των όφθηλμών ώς
αυτομάτως θαυμάζων τό τουφέκιον τού" ίπειτα δ£,
άμα ώς έάθ.σεν ό άνήο ου τος, τό παιδΐον άνη
γέρθη διά μιας.
Εάν τις κατώπ-τευε τόν άνθρωπον τούτον μέ
χοις έκεΐνης τής στιγμής, θά τόν Ιβλεπβ περιεργα
ζόμενον παραδόξως πάντα τα τοθ όδοφράνματος
κσί τα τής οΐφ|εβρ(3ς των άνταρτών όφ' ή~; στιγ
μής δμως είσή'Χ&Γν είς την αίθουσαν τοθ καπηλεΐου,
εφάνη υελετών κατά νοθν καί είς ουδέν των διατρε
χόντων προσέχων.
Ό Γαβρ άς ττλησιάζει πρός τόν περΐσκβπτον τοθ
τον άνδρα καί άρχΐζει νά στρέφεται περΐ αυτόν
άκροβατών, ώς πράΐτομεν βαδ:ζοντες πλησίον άν
θρώπου τόν οποίον φοβούμεθα νά έξυπνήσωμεν.Συγ
χρόνωςΕέ δ ηύχοντο επί ·ής παιδικής μορφής του,τής
προπετοθς κσΐ ό?ιοΟ σπουδοΐας, τής έλαφράς καί ό
μοθ έμβριθοθς, τή*ς φαιδράς κοί όμοθ οίκΐράς, δ
λοι Ικεΐνοι οί μορφασμοί οί σηιιαίνοντες.—Ά,
πώς είνε δυνατό-! πρδγμα αδύνατον!—θά όνειρευ
ωμαί!—νά είνε άοά νέ αύτάς;...—δχι δέν πρέπει νά
είνε!—μωρ' έκεΐνος είνε!—"Α! δχι! κτλ. κτλ.
Τό τιαιδΐον έταλαντεύετο επί των πτερνών τού,
συνέσφιγγε τούς γρόνθους τού έντός των θυλάκων
τής περ'σελ(δος, εσειε τόν αύχένα τού ώς τιτη
νόν, ή έκρέμα τό κάτω χεΐλός τού ύτερμέτρως είς
σνήμα άμφιβολΐας. Ου τω διακείμενον ήθβ καί τό
ιδρεν ό Ένζολωρβς.
—Άκουσε μωρέ, λέγει ό Ένζολωεάς, πρός αύ
τό· σύ απού είσσι μικρόςκάΓ'δέν οιακρίνεσαι, Ι
βγα ϊξω άπό τα ό5οφράγματα, καί τοΐχο τοΐχο,
τιήγαινε νά Τδης τιαντοθ, είς τούς δρόμους έδ&
τριγύρω κύτταξε νά (5ής τί βλέπεις καί έπΐστρεψε
γρήγορα νά μοθ είπβς.
(συνεχίζεται)
Έγκυκλοττα ιδεία
ΑΓ έκεΐνους ηού θέλοαν
νά πλοΐΑτΙζουν τάς γνώσεΐς των.
Άπό δλσ δι' δλους.
ΤΟ Α1ΜΑ ΩΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ
β.'
Διά τόν λόγον αυτόν
ταγγίσεις, διά τάς
άπαιτεΐται δ
θχ
αί μΐ
οποίας
άπό τόν
αναφερομένη μετίγγιαις αί'ματος
εγένετο τό 1667— π&ΰ δέν ή:αν
δυνατόν νά εξακριβωθή ή δμοιό
τ1» τ&0 αί>»:τος, ή μετάγγισις αί"
έδ ε
ρωπς άΐτό τόν >ς ή μγγς
μεταγγιαθή βίμ». Ι1*"» έδημιούργει επικινδύνους
καί δ ά.θρΓβττος είς τόν απόϊ- ΐπΐριπλοκάς. "Αν είς §να ανθρω,τον
όν θά γίνη ήμετάγγισις, νά ίχουν μ«χγγισθ8 άπό άλλον άνθρωπον
τ«ίς αύΐη'ς όμίξος αίι%, είνε σήμε
ρα τελείως άκίνδυνοι. Δέν 6λά·
πτουν δέ ά*ό>η «αί 5/ γίνουν
χα:' επανάληψιν. 'Υπάρχει ή πεοΐ
π τω 7:; ασθενούς είς τόν δαοΐον
είς διάστημα διόμισυ {των έγέν^ν
νο έ,35-μ*!ντα πΙ»τε φοίές—χάθε
φοράν 751 ϊιος 900 5έατα τοθ
κυβιχ 0 μίτρου—μετ,ά^γίσ.ς αΓ,ια
τος άνευ τή; ελαχίστης δυιαρέ
ότου συνεπείας. "Αλλοτε δ,ιω;—ή
άαυμ6!6*στον μέ τό ίδιχό
τού. ποοχαλοθνται φαινόμενα δή
λητηριάσιω;: Διότι τα Ιρν%& αί
μοσφαίρια συσσωρεύωνται χαί
Ή παραλία τού Λέντα
ώς δερινή διαμονη.
ΜΙΑΜΟΥ Ιούλιος (άνταποχρι
τοΰ μ«ς) — Ένω ό κοσμος όλος
ψήνεται είς τοΰ; 40 βχβμούς θ«ρ
μοκρασίκς, έδώ κάτω στΐς άκτές
τού Λιβυκοΰ ή ίρβσιά διατηρεΐ
ται καί έ άέοαςποϋ έρχεται άπό
τη θέλασσα ζχ-ογονίϊ τα πάντα.
Καί είναι πρανμχτιχά βύχάρι
στο?, κυριολβκτιχά γοητεατιχίι ή
διαμονη έδώ καί Ιδιαιτέρως είς
τ' άκρογιάλια τοθ Λέντα Ή
θάλνσσχ είναι σχεδόν πάντα γα
λπνεμένπΙ πτυχοομένη αονάχα
την (λαφρά πνοή τού άνϊ
ρ & Τπ ίφρ πνβι τβδ
λώνουν τϊλεπτά τριχοιιδί) άγγεΐα 1»βυ οι «μμουβιές είναι ««*
π. χ. εί; τα ν,φρά ή τον έγκέ,α ^. £*^ β$^%&>
λο». Διαλυομίνων των συσίωρευ βΛανΜ πρί)ς ββρρδν μέ τίς άιιαλές
μενω ούςΐιών σχηματΐζονται δηλη γραμμές των χορυιρΰν των κ»1 οί
ή έπικίνϊΐ/να διά την ζωήν., ρεμμβιτιέί βί οίδενδρί; δίδουν;
δέ, δπως θϋ ίξοθμ» άλ »»'«ν ύ«βρλπτιχίι λιτότπτα βΐς
ΐ Κί έέ λ ύ
πρακη είς τα ίαιριχά χρονιχά ν« καθ εαιιτο δηλητήριον.
ρχ , ς μ
λοτε, ζω« τω» δϋοίων τό αίμαεί τβ τβπίΐϊ. Καί έκιές βλι»ν «ύ
ΕΩΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Α.'
Όμιλοθμεν συχνά γιά δλων των
είϊιϊιν τα ρεχόρ, έχτός^άπδ τα ρε
χά5 πού είνε τα χαταπληκτιχώτε
ρα δλιβν! Τα ριν&ρ αύιά τί πραγ
των ΰπχρχΐι τό θ*υματουργό νβ
ρο των πηνών τού Λίντα. Ύιτάρ
χ*ι τό έξχίσιο ψχρι τού Λιβοκού
είς τιμάς άιτιβτβύτως χαμηλ»«.
•Υπάρχουν τα έηλβκτά καί άφ3β
οθητον δργαν,ν «0 δργανισμοα %£ ^^«^.Γν
μας, την καρδιά. Είς ένα νοσοκο Π4ντβτβ ανβτος χ«ί βόχίριατος
μιΐον τοθ Χέμιντς τής Γερμανίας; Καί είναι πολλοΐ οί ίζ
είχεν ιίΐαχθή τλευταΐ* πρός θε·
ραττιίαν ίνας ίνθϋωπος πού μέ ϊ
ματοποι.Ζ άθορύδιος τό αδμα τ&θ|νβ
δλ δλέ άθώ βα
μαχαΐρι είχεν ανοίξη
λή ί η
ματοποι.Ζ άθορύδιος τό αδμα τ&θ| μρ μχρ χ ξη
δμαλως διΐπλασμένου άνθρώηου βαθείαν πληγήν είς την καρδιί
οσάκις τοθ παρέχει την ευκαιρίαν
£ ό ί
πρός
ρ η
£να νόσημα, ίνας τραυ
τού. Τό ώ; θανατηφόρον θεωρού
μΐνον τραθμα τού ο κατωρθώθη
διά μιές χειρουργικήν έπιμδάσε
ύ δή ί ί
ματσμός ή οιαδήποτε έν γένει
άφορμή. ... . ..
"Α; εξετάσωμεν χίπικς προσε- &**'* ν* Ρ*?ΐ τόσον χαλά, δκε
μ ή μ
ως, πού διήρχεαι τρία τίταρτα τής
μερικά άπό τα «ρεχόρ»' °«ερα άπό ολίγον καιρόν δ άρ
μρ
αυτά τοθ σώμαχός μΐς, άρχ!ζ"·ντε;
άπό τό όργανον πού εθεωρείτο ά
νέκαθεν ώ; ή ϊ5ρα χαΐ τό κέντρον
ι των πνευματικών Ικανοτήτω/ μας
! έχ,κΐνο πού επί μακρόν χανένας
ίατρός δέν θά δίενοιϊτο νά θίξη:
Τόν ίγκίφϊλον. Διά τής άποφυγής
ωρισμένων μόνον σημείων τοθ έγ
χεφάλου, μπ'-ρεϊ σήμερα νά τρυ
. πδται μέ μιά βιλόνη δ έγχέφαλος
ι χωρΐς νά διατρέχη τόν κίνδυνον
νά πάθη καμμίαν βλάβην! Μπο·
ροθν χαΐ ν' άπομαχρυνθοθν άχόμη
μικρά τεμάχια άπό τόν εγκέφα¬
λον, χωρίς τό ίργανον τοθτο νά
πάθη καμμίαν βλάβην. Τελευταία
'άλα επετεύχθη χαΐ νά ραγή
η μμ β
μάλιαΐτ, επετεύχθη χαΐ νά ρή
δ έγχέφαλος τοθ ζώντος άνθρώ·
που! Δι χ ραφής Ιχλεισαν νωπάς
πληγάς τοθ ίγκεφάλου προχληθεί
αας συνεπε'α τραυματισμοθ.
ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ.
| Τό Ιδιον γίνεται μέ άλλο ιύαί
ρωιτος πού εθεωρείτο χαταδιχα
σμένος ήΐαν πλέον έκτός χινδύ
νού. Ή περίπτωσις έχείνη ίγινε
αντικείμενον μεγάλων έν τφ τύπω
συζητήσιων καί έχαραχτηρίοθη
ώ; χαταπληχτιχόν ρεκόρ τής χει-
ρουργικής. ΓιατΙ δμως τάχα νά μή
θεωρηθή χαταπληχτιχή άηοχή
χαΐ τής καρδίας, αίιτοθ τοθ εύαι
οθήτου δργάνου πού εδειξε τέτοια
άντοχήν; Βεβαίως παρομοία έπέμ
βϊσις προϋποθίτει εξαιρετικήν ί-
χανότητα τοθ χειρούργου. Άλλ' ή
έγχείρησι; π ύ έγινεν είς τό νοσο
τες εφέτος στήν άκρογιαλιά τού
Λέντα. "Ανθρωποι πάσης κοινω
νιχής τάξίως χαΐ πλιχία; άα' δλβ
τόν νοιιό καί χκ& όιλλκ μέρη
της Κρήτης, "βτσι ή κίνησις είναι
μβγ&λη καί β! παραβίριστβΐΐ δέν
αίαθάνβνται διέλου πλπξι ή &
νία μοναξιάς Θά ή:αν δέ άσφοτ
λώς πολύ πίρισσότϊροι οί ξίνοι,
αν ύπήρχε συγκοινωνία δι' «ύτοκι
νητου, άν ητ«ν «ΰχολώτερο; ή
διαδρομή.
Έλκίζΐται βμνς δτι ταχέως β«
λυθή μ«1 τό αογκοινωνιβκόν ζή
τημα διά κατασκευής αμαξιτής β
δβϋ, είτα έκ Πλντάνου — Πλώρας
είτε διά Άγίων Δέχα—Βχγιωνι
άς—Βαΐιλιχή; μίχρι τού Λ4ντ«.
Οί χάτοικοι προαφέρονται νά
ββηΒήαουν βΐς τουτο διά ιτροσΜΚΐ
κης έργααίβς άρκκί τό Έπ«ρχι«
χον ταμείον νά ;διαθϊ3η μηχ«νι
χον χά ι έργβδηγον χ «Ι νά χ»το«
σκβυ&σο χά τβχνΐκά. ΚκΙ τέ)
χράτος έιτίσης θά ιτβράοχπ την
συνδρομήν τού, πολΰ πϊριααότ»
ρον βίβχια έφόΐον άπϊφάσισϊ
την όρνάνυσιν χαΐ έκμΐτάλλκυ
σιν των (χμ α τι κων πηγδν χοιί
την δημιουργίαν λοντροηόλΐΜς
είς Λέντα. Έν πάαη πϊριπτώσβι
χαΐ οήμερον ή διαμονη είναι
ευχάριστος χαΐ ώνίλιμο;. Καΐ β
σοι θίλουν νά ΐτεράσουν εύχάρι
βτες ήμέίβς το χ«λοχαϊρι, πρϊκει
νά προτιμήσουν τόν Λέντκ.
κρ^ς αναχώρησιν
Τρίτην. ΑΙ Ή
έδ
—ΑΙ 4ορτ«ί τής 4ης Αύγβό- —
ότου.
Κατηρτίβθηβαν ηδη οί δμιλοι
των άντιπροσΜπκυτιχβν νβανίδων
καί νέων τοθ ΉραχΧ,βίου καί
έτοιμάζοντιχι
την προσβχή . ,
κλβιωτοπβδλαι έκπαιδιυονται α
πό πβλλών ημερών είς διαρκβΐς
άπογβυματινας δοκιμάς. Ό ομι
λος των χορβυτών άπβτβλέσθη α
πό τούς χ. χ- Κ. Γραμμαπκάχην,
Γ. Ίατράκην, Άντ. Κϊφαλογιάν
νην, Ν. 'Αρμενάκην, Χ«ρ. Λβυ
λουδάκην, Έμμ. Χατζιδάχην. Γ
Μυρωνάκην, Ζαχ £τρατάκην.
Μιχ. Σκηναράκην, Δημ Μηλια
ράν, Ί Χατζιδάκην, Μ. Δ. Στου
πάχην, Κ. Ξιηάκην, Ν. Σηφάχην.
Μουσικοί: Γ. Μηλιαράκης. Έ λ.
'Ανδρουλβγβωργάκης, Ί. Δ Λυδά
κης, Γ. Μαθιουδάκης καί υπό
την άρχηγίαν τοϋ χ Κ· Γραμμα
τιχάχη, ύπολείπβται δέ ή βυμπλή
κομιΐον τοθ Χέμνιτς καί ήγειρε ^6
ρ«σις μι&ς βΐοέτι βέοβως χορευ
τόσον θόρυβον, δέν είνε μοναδιχή ; Ό ομιλος τδν χβριτοιών άηβ
είς τό ΐίδος της, άφοθ άπό τό 1896 τβλέοθη_ ά«ό τάς βεσηοινΐβαβ
ς φ
Ρέν «Ο πανεπιστημίου πβλιΐάχη.
τής Φραγχφούρτη; επέτυχε ραφήν
τής δΙ
πεντα
Κωνστ.
Μαρ. Λαγουδιανάχη,
Ιωάν.
Πολιτάκη,
"Αννα Ρου
^ «.(,»^-.^», Ρ»^
"V1*
μβλΐΜτάχη, ΊΜάν. -Α«βχαλάχη,
χόσιαι χαΐ πλέον ζωνταγαί άνθρω !* έ Κ«λογήρου,Μ«οίχ« Άκρα
πιναι καρδίαι !
(σίΐνεχίζιται)
ΕΝΑ ί ΕΙΓ Μ ί ΡΟΑΙΤΙίΜΒΥ ΗΣ ΝΕΑΠΟΛΙΝ
'ΔΙΚΤΑΙΟΝ,
Ξενοδοχείον Τουριστικοΰ Μεγάρου
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
"Εναρξις την 6ην Ιουλίου.
Νεόκτιστον μέγαρον κείμενον Εμπροσθεν τοθ
γνωστοθ μαγευτικοθ πόρκςυ. Μέ οίθούσας άνσμο-
νής. Μέ τσράισες καί βεράντες οΐτινες δεστιόζουν
ολης τής θέσς τής πόλεως καί των καταφύτων βοο-
νών της.
'Εξασφιλίζει είς την πελατείαν τού δλας τος
μοντέρνας άνέσεις. Φωτισμόν άπλετον. Άερισμόν
Ιξοχον, Τρεχούμενα νερά είς δλα τα δωμάτια,
λουτρά κ. λ. π.
ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ1 συνδυάζον τάς άνέσεις τού μέ
όμιλοθντα κινηματογρόφον καί πολυτελή Λέσχην α¬
ποτελεί την τελευταίαν λέξιν τοΟ άνέτου τΐσραθε·
ρισμοΟ.
Διά νά έξασφαλΐσιτϊ θέσιν γράψετε ή τηλ«γρ«φήοιτ·
είς την Διβύθυνσιν: «Δ1ΚΤΑΙΟΝ» Νίάπολιν,
Διαθέτομεν Ιλα τα εΐδη εγχωρίων καί Εύρω-
παϊχών δερμάτων.
' Επίσης , άπαντα τα εϊδη τής ύποδηματοποιΐας.
ς είς ίλα «αί είς τάς τιμάς ακολουθούμεν πι¬
στώς την ποιράίοσιν τοθ χαταοτηματος μ«ς: Είμεθα οί αν-
θηνέτερβι.
ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΜΑΡΙ-ΑΚΗ
Λβωφόρβς ΚβτλοχαιρινοΟ (ηλ στράτοτ).
τού, Ναρ. Φαχβυρίλη, Κατίνα
Α»δάχη, Ειρ. Μαυράχη, Άγγ.
Γριβάχπ, Ελένη Χ. Βοισιλβίο»
καΐ δ«6 την άρχηγίκν τής χ Ρ«
λοδς Μουρέλλου.
—ΔωρΕά.
Ό χ. Στυλιανός Κούνδουρος έξ
Άγίου Νιχολάου κατέθεσεν δπέρ
τοθ Πανανείου Δημ. Νοσοχομείου
δρχ. 500 είς μνήμην Ιωσήφ
Κόρπη.
ίβχύβη τό^ κρίμ τδν
σταφυλών.
Άνακοινοΰται αρμοδίως δτι
δι' αποφάσεως τοθ Ύπουργικοθ
Συμβουλ(οτ) της 2Ιπς τρέχ έχορη
γήθη εξαγωγικόν πρία δβκαηεντε
τοίς εκατόν (15 ο)ο) επί άξί«( «ί·
σαχθπσομβνου συναλλάγματο; έχ
σταφυλών είς χώρας έλιυθέρου
συναλλάγματος χάι ϊσον ποσόν
στατιστιχοθ κλήριγκ έίαιρέσβι τής
Αΐγύπτου χκΐ δτι ή ανωτέρω ά·
{ία ύκολογισθήβκται έιτΐ ά{ίας
σταφυλών φόμκ η έλευθέρνν επί
βαγονίου.
—Τό περιοδεΰβν στρατιωτι¬
κόν Συμβούλιον.
Τό πβριοδεΰον Στρατολογικόν
Συμβούλιον Ηρακλείου ; θά μιτα
! βη αυριον Σάββατον 29αν
' τρέχ. είς "Ανω Βιάννον Ενθα δέ
όν νά προσέλθουν πρός έ{έτ«σιν
οί στρατεύσιμοι τής κλ. 1940 "Α
νω καΐ Κάτω Βιάννου, 'Αμυρά,
' Βαχοθ, Χόνδρου, "Αγ. ΒασιλεΙου,
Κάτω Σίμης, Καλαμίου. Κΐφαλο
βρύσης, Πεύχου χαί Συχολόγου,
την 31 δέ τρ. τό Π«ριοδ«ϋον Συμ
βούλιον θά εϋρίσχΐται είς "Αγ.
Παραοκιές ένθα όφείλουν νά π*
ρουσιάσθοθν πρός εξέτασιν οί
στρατβύσιμοι της αυτής κλάσεως
οί καταγόμενοι έχ των κοινβτή
των Αγ. Παρασκιών, 'Αλάγνι,
Αγ. Βασιλείου, Άστριτσίου, Καλ
λβνής, Βαρβάρων, Καταλαγάρι,
Μελβσσών, Πβζών χαΐ Χουβεταίου.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΗΝ ΑΕΥΤίΡΑΗ ΜΥΣΤΗΡΙΟΑΗΣ ΚΥΡΙΑ
ΛΥΚΕ1ΟΝ ^Ο ΚΟΡΑΗΣ^
ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Άπό 1ης Αύγουστον.
Είδιχοί Καθηγηταί θά πρβπαρασκεοαζβυν:
1. 'Γπιψηφίους διά την Παιϊαγωγιχήν Ακαδημίαν.
2. 'Υποψηφίους διά τό Πχνεπιστήμιον χαί τάς λοιπάς
Άνωτάτας Σχολάς.
3 Μετεξΐταατέους τοθ ΓυμνααΓου παντός μαθήματος.
4. °Απο»οίτους τής 4ης τάξεως τοθ Δημοτ. ΣχολεΙοΐί
διά την Α'. τάξιν τοθ Όκταταξίου Γυμνααίου.
5) Άτϊοφοίτους τής δηί καί 6η.ς τάξ ΔημΟϊ. Σχολείοιι
διά την Β'. τάξιν τοθ ΌχταταΙ,ίου Γυμνασί^υ.
Πληροφορίαι καθ9 εκάστην έν τώ Γραφείφ τοθ Λυχείοι».
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ
ΧΑΡΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝ
Παρελάβομεν:
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ είς ρόλους έξαιρετιχής ποιότητος καί άντο-
χής—διά τό άσφαλέστερον άπλωμα τής σταφίδος.
ΧΑΡΤΙΚΑ 2.ΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ είς μεγάλην ποι-
χιλίαν, τα μόνα κκτάλληλα δια τάς έξαγωγάς ΑΙγύπτου, Εύρώπης,
Πειραιώς, ©εσσαλονίκης.
ΣΠΑΓΓΟΥΣ χονδρούς καί ψιλούς (χαννάβεως—αβανάτων) δια
τό δέσιμο κιβώτιων, καφασιών καί σταφιδοσάκκων.
ΓΡΑΔΑ μετρήσεως ποτάσης καί ρακής.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
Προτοΰ πρββήτε εί; άγοράς χαρτικών: Διαθέτομεν τα σοβαρώτε-
ρα στόκ ίμπορεύματος. ΕΙσάγομεν τκ είδη μας άπκυθείας έξ Εύρώ-
ηης καί διά τουτο κρατοΰμεν πάντοτε τας τιμάς των είς χαμηλά
Ιπίιτεδα.
ΣΑΣ ΕΕΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝ εύθηνήν, ταχείαν, έπιμεμελημένην
εκτύπωσιν των διαφημιστιχδν χαλυμάτων σταφυλών καί σταφίδος,
μονόχρωμον ή πολύχρωμον είς τας ΜΟΝΑΔΙΚΑΣ τυπογραφικον
έγκαταστάσεις μ«5 ύ«* τούς συμφερωτέρους ίρους.
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ——=
ΝΙΚΟΛ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατ. Βΐνιζίλου τηλέφ. 2-%.
ΥΠ)£ΤΗΝΑ-ΕΡΓΟΣΤΑ£ΙΑ όδός 1866 τηλ. 2-99.
—Ή ϊδρυσις
τύπου.
σχολείων νέο»
'Εντός τή$ εβδομάδος, ώς πλη
ροφορουμεθα, τό ανώτατον έχ
παιδαυτιχόν ουμβούλιονΜρατώνει
την εργασίαν διά τόν χαταρτι
σμόν τοθ πίναχος τδν ίδρυθηαο
μίνων νίου τύπου σχολαίων (δι·
ταξίων ΛυΜβίνν, Γυμνασίων χαΐ
άστιχών) είς διαφόρους πόλεις
τής χώρας. Ό έν λόγω πίναξ χά
ταρτιζβται (βάσει των ύποβαλλο
μένων σΐοιχείων έντολή τοθ χ.'Υφ
υπουργοΰ τής Παιδΐία; άπό μί
ρους ϊτών γΐνικων έπιθίωρητών
τής Παιίϊίας, οΐτινες άναφίρουν
χαί τάς παρατηρουμένας έπαγγιλ
ματΐΜάς έπιδοαϊΐς των χατοιχουν
των είς τάς διαφόρους πόλεις χ«1
κωμοπόλβις ^ϊνα δοθούν σχετικώς
άνάλογοι κατευθώνβιις. Την Υδρυ
σιν τ&ν σχολείων νέον τύπου θά
κανονίση τβλιχώς «Ιδικόν διάτβγ
μα τοδ χ. 'Υφυιτουργοδ της Παι
δείας.
—Ή χβρήγησις έπιδβματβς
εύδοχίμου υπηρεσίας είς
Τριατατιχούς.
Είς τούς κάτωθι Κρήτας ύπ«λ
λήλουί Τ.Τ.Τ. έχοβηγηθη έηίδομα
■ύδονιΐμου ύπηριαί>ς είς τόν αύ
τόν βαθμόν: Κατζουρόν.Α., Καλ·
μιχεράχην Φ., Μαυραχάχην Ί.
άρχιμηχανιχούς β', Γωνιωτάκην
Μ., 'Αφΐντάχην Γ. τηλεγραφητάς
β. Ψαθάχην Δ , Σωμαράχην Γ..
Κερανάχην Ί . τηλϊγράφη τάς γ.
Μοίάτσου Μαρία χαί Οινθερου
δάχη Ελένη ν γραφβΰί α' τ*{«ως.
Καταουλάχην Α-, Μαυροιιδήν
Δ. διανομβΐς η συβχευαοτάς α. τα
ξβως. Χρυσιχάχην Γ. Ιμμιοθον
μαθητευόμενον.
—Μορφωτικός Σύλλογος Γυ·
ναιχων Ηρακλείου.
Καθίοταται γνκατόν ιίς χάθε
έργαζομένην γυναΐχα δτι άκό 1
Αύγούοτου θά λειτουργηαα χαί
εφέτος υπό τοΰ Μορφ. Συλ. Γυν.
Ηρακλείου τό άσυλον τού παι
διοδ χαΐ παρακαλοΰνται αί έπιθυ
μοθσαι νά εγγράψωσι τα τέκνα
των, όπως προσέλθωσιν είς τό'Αβυ
λον τής γρπάς έναντι τής Κλινι
κης κ. Βρεττάκη καί ζητησωσιν
σχετικάς πληροφορίας. Είς τό ασυ
λον όπως όλα τα παριλθόντα £τη
θά βκχώμκθα παιδία ηλικίας 3—6
έ των. (Έκ τού Συμβουλ.ου)
Α0-ΔΕΣΘΗ μιταξύ ΚανλΙ
Καστελλίου— Ηρακλείου μικρή
δαλίτσα. Ό εδρών παραχαλεΐται
νά την προσκομίση είς τόν υπο¬
μοίραρχον χ. Πωλιουδίχην χαί
θή
Ηράκλειον — Κρήτης
Γρσφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχιας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Παρασκευής
28 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΑΚΑ80Ρ1ΣΤ0Σ ΠΑΝΤΟΤΕ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
ΡΙΖΙΚΑΙ ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΦΑΛΛΓΓΟΣ
ΚΑΙΑΡΧΗΓΟΤΓΟΥ
Ο ΑΡΑΝΤΑΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
Παρισίων άναφέρουν ότι συνεχέζεται ά
καθόριστος ή κατάστασις είς την Ισπα¬
νίαν λόγω των διαφόρων τής φάλαγγος
καί των στρατηγών διά τό ζήτημα τής
διοικήσεως τής χώρας.
*~^Αί διαφοραί αυται κατά τάς ύπαρ
χούσας πληροφορίας, παρουαιάζονταιώς
ριζικαί. Έν τώ μεταξΰ έ «τος τής έπι-
τροπής, ήτις έστάλη είς την Λωζάννην
ινα έλθη είς συνεννοήσεις μετά τού βα¬
σιλέως Άλφόνσου, ανεχώρησε δι* Αγ
γλίαν καί ό στρατηγός Άράντα μέ έμ-
πιστευτικήν αποστολήν.
ΝΕΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕ λ
ΤΟΝΙΡΛΑΝΔΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜ1ΣΤΒΝ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίο'υλίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
Αονδίνου ότι νέα τρομοκρατική ενερ¬
γεια έλαβε χώραν είς Αίβερπουλ.Ίρ
λανδοί τρομοχράται ετοποθέτησαν βόμ
βας είς κεντρικόν σημείον τής πόλεως.
Έκ τής έκρήξιως των βομβών τού¬
των προεκλήθησαν σημαντικαί ζημίαι
ιδίως είς τό ταχυδρομειον καί την κεν
τρικήν γέφυραν τής πόλεως.
ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΑ ΚΑΤΑΣΧΕΟΟΥΝ
ΑΙΟΕΡΙίΥΣΙΑΙΤΒΗΙΒΡΑΙΟΝΤΙΙΥΑΑΝΤΣΙΤΚ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας).—Κατά τα εκ Δάντσιγκ
τηλεγραφήματα υπάρχουν φ?μαι .ότι θά
χατασχεθουν υπό των Γερμανών αί πε¬
ριουσίαι των έκεϊ Εβραίων. Τό μέ¬
τρον τούτο άποδβικνύβι ότι τό γ.' Ρά¬
ϊχ έπιθυμεί νά δώση είς'τήν ελευθέραν
πόλιν τού Δάντσιγκ χαρακτήρα καθαρώς
έθνικοσοσιαλιστικόν καί υποκείμενον είς
τούς νόμους τού γερμανικοΰ κράτους*
Ο Κ. ΓΚΑΜΕΛΕΝ ΕΠΕΘΕΟΡΗΣΕ
ΤΑ ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας). —Ό Γάλλος άρχιστρά
τηγος κ. Γκαμελέν έπεθεώρησε χθές τα
πρός την Γερμανίαν αύνορα. Ή επιθε¬
ώρησις τού κ. Γκαμελέν περιέλαβεν ό¬
λην γενικώς την γραμμήν των Γαλλι-
κων συνόρων.
γΓιταλικη βιομηχανια
ΕΠΕΤΥΧΕ ΤΗΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΜΕΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού ίν·
ταποκριτοΰ μας).—Κατά τηλεγράφημα
• κ νΙ»ώμης ή Ίταλιχή βιομηχανία επέ¬
τυχε την κατασκευήν τε*ητής μετάξης
χρησιμοποιήσααα πρός τούτο καλάμους.
ΑΝΕΧΑΑΥΦΟΗΣΑΝ ΑΚΩΜΑΑΙ1Ι
ΕΝΪ ΤΗΜ ΔΙ*ΧΕΙΡ11ΪΜ ΤΟΥ ΑΒΜΒΪ ΟΑΤΡΡΗ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας). — Καθ* ά τηλεφωνεϊ-
ται έχ Πατρών είς την διαχείρισιν
τού Δήμου Πατρέων ανεκαλύφθησαν α¬
νωμαλίαι. Επί τού προκειμένου έ-
νεργούνται ήδη άνακρίσεις.
ΗΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΣΙΕΡ1ΣΚ1ΒΕΙΟΥ
0 ΑΡΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΑΘΗΝΑ.Ι 27 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας).—Άπόψε υπό τού Ά-
ατεροαχοπείου θέλουν διενεργηθή παρα·
τηρήσεις διότι ^ό 'Άρης θά ευρεθή είς
τό πλησιέστερον σημείον τής γής.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας).— Σήμερον την μεσημ¬
βρίαν ή θερμοκρασία είς Αθήνας Ι
φθ»σε τού^ 3 Κ βαθμούς.
Τό τριμερες
Αγγλίας-Ρωσσίάς καΐ Γαλλίας
αγγέλλεται προσεχές.
ΡΩΜΗ 27 Ιουλίου (Ιδιαιτέ¬
ρα ;ύπηρεσ(α «"Ανορθώσεως>
— Ό Άγγλικός τύπος αγγέλ¬
λει ώς λίαν έπικειμένην την
υπογραφήν τοθ τριμεροθς με·
ΐαξύ Αγγλίας—ΓαλλΙσς καί
ΡωσσΙσς συμφώνου καί δΐι
γΐνονται προσπάθειαι δπως
τερματισθοθν συγχρόνως αί
πολιτικαί καί στρατιωτικαί συ
νομιλίαι, πρός ταχυτέραν λή¬
ξιν των διαπραγματευσεων.
Ό κ. Τσάμπερλαιν ομιλών
σχετικώς είς την Βουλήν τΛν
Κοινοτήτων εδήλωσεν 6τι εύ
ρίσκεται έν άνσμονβ τής ά
παντήοεως της Μόσχας επί
των τελευταΐων αγγλικών τιοο
τάσεων καί τιιστεόει δτι θά
δυνηθή νά προβΠ είς σαφεΐς
άνακοινώσεις την προσέχη έ
βδομάδα.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ιουλίου.- Ό
λόκληοος ό Γαλλικός τύηος
έκφράζεται μέ ενθουσιασμόν
διά την πρόοδον πού έσημεΐ
ωσαν οί έν Μόσχα διαπραγ
ματεΰσεις.
Έξ άλλου τηλεγραφήμστα
έκ Μόσχας άγγέλλουν δτι σή
μερον τό άπόγευμα θά συναν
τηθίΐ έκ νέου ό κ. Μολότωφ
μετά των πρεσβευτήν ΓαλλΙ
άς καί Αγγλίας καί τοθ κ.
Στράγκ. _____
Αί άγγλοπολωνικαί
διαττραγματεύσεις.
ΡΩΜΗ 27 Ιουλίου. — Αγ¬
γέλλεται έκ ΛονδΙνου ότι α¬
νεχώρησεν εκείθεν άεροπορι
κώς έπιστρέφων εΐζ Βατρσοβΐαν
ό άρχηγός τής Πολωνικήν
οίκονομικής άποστολής, ΑΙ
διεξαγόμβναι διαπραγματεύ·
σεις διεκόπησαν διότι ή Αγ
γλική κυβέρνησις άρνεΐται νά
παράσχη ε1ί Τήν Πολωνίαν
δάνειον 5 έκατομμυρΐων στερ
λινών.
Σχετικώς ό Γερμανικός τύ
πος γράφει δτι «έληξεν ήδη
| ό μην τοθ μέλιτος είς τάς
Άγγλοπολωνικάς σχέσεις»
πςθγμα πού Θά πείση τούς έν
Βαρσοβία δή δέν πρέπει νά
βασΐζωνται είς τάς άπατηλάς
ύποσχέσεις τοθ. Λονδίνου.
Ή μή χορήγησις τοθ δανεί
ου είς Πολωνίαν προεκάλεσε
μεγάλην δυσαρέσκειαν είςτούς
έπιοήμους κύκλους των ΠαρισΙ
ών ώς αγγέλλεται εκείθεν, έ
π-αυξανομένην έκ τής φήιαης
δ τι τό Λονδίνον είναι διατε
θειμένον νά χορηγήση δάνειον
ενός δ.σεκατομμυρΐου λιρων
•είς την Γερμανίαν.
Ή Άμερική
κατήγγειλε τήν εμπορικήν συμφωνίαν
μετά της Ίαπωνίας.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Ίουλίου.-
Κατ' εΐδήσεις έξ Ούασιγκτώ
νος ή κυβέρνησις των Ήν ωμέ
νων Πολιτειών κατήγγειλε τό
άπό τοθ 1911 ύφιστόμενον
εμπορικόν σύμφωνον Ήνωμέ-
νων Πολιτειών καί Ίαπωνΐας.
Ή είδησις έξερράγη ώς βόμ-
βσ, ή ενεργεια δέ σύτή τοθ
κ. Ροθοβελτ ένεποΐησε βαθυ¬
τάτην εντύπωσιν, ώς ττροοι·
ωνιζομένη αποφασιστικήν στρο
Φήν τής άμερικανικίΐς πολιτι
κης είς τήν Άπω Ανατολήν.
Κατ' άλλα τηλεγραφήματα
έκ Παρισίων, οί έτιΐοημοι γαλ
λικοί κύκλοι πιστεύουν δτι
ή καταγγελΐα τής Άμερικα
νοϊαπωνικής εμπορικάς συμ¬
φωνίας Ιχει πολιτικόν χά
ρακτήρα καί αποτελεί σκλη
ρόν πλήγμα διά τήν Ιαπω¬
νίαν καί μέτρον προστασίαν
των αμερικανικόν συμφέρον
των είς τήν Άπω Ανατο¬
λήν. Σχετικώς υπάρχουν καί
πληροφορίαι εξ Ούασιγκτω-
νος καθ" άς ή. Άμερική εί¬
ναι άποφασισμένη νά έφαρ
μώση αυστηράς κυρώσεις κα
τα τής Ίαπωνίας εάν θίξη
τ" άμερικανικά συμφέροντα.
Ή ενεργεια έπΐσης αυτή τής
Ούασιγκτωνος κρΐνεται ώς
άποδοκιμασΐα τής Άγγλοϊα
πωνικής συμφων ίας εγένετο
δέ δεκτή μέ Ικανοποίησιν άπό
τήν άμερικανικήν κοινήν γνώ¬
μην. ______
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 27 Ιουλίου.
— Ή καταγγελΐα τοθ άμερι
κανοΐαπωνικοθ συμφώνου υ¬
πό τοθ κ. Ροθσβελτ έπιδοκι-
μάζεται υπό τής όλότητος
των Γβρουσιαστών. ΕΓς δή
μοκρατικός γερουσιαστής έδή
λωσεν: Εΐμαι εύτυχής διά την
απόφασιν τής κυβερνήσεως.
Ή Άμερική παύει νά δεσμεύ
εται άπό £να νεκρόν σύμφω¬
νον καί θά δυνηθή νά προ
στατεΰστ) τα συμφέροντα καί
τό γόητρόν της. Αντιθέτως
είς τό Τόκιο έπροξένησεν ό
δυνηράν κατάπληξιν ή ένέ·
γεια τής Άμερικής.
Ή Άγγλοϊαπωνική.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ιουλίου.— Κα
τα νεωτέρας έκ Τόκιο πληρο
φορΐας επραγματοποιήθη σή
μερον ή συναψις τής Άγγλο
ϊαπωνικής συμφωνίας διά τό
Τιέν—ΤσΙν. ·
10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
Διά την οδόν της Σητείας.
Κατόπιν έπιμόνων ένεργει
ών καί τηλεγραφημάτων τοθ
ύπουργοθ Γεν. ΔιοικητοΟ κ.
Μτότη Σφακιανάκη πρός τόν
κ. Πρόεδρον τής κυβερνήσε
ως &ιά τήν αποπεράτωσιν
τής όδοθ ΠαχεΙας Άμμου—
Σητείας, ό κ. Μεταξάς διέτα
ε τήν διάθεσιν πιστώσεως
10 έκατομμυρΐων δραχμών
πρός τόν σκοπόν αυτόν. Ό
ύπουργός κ. Σφακιανάκης έ¬
λαβε γνώσιν τής πρωθυπουρ
γικής αυτής αποφάσεως χθές,
διά προσωπικοϋ τηλεγραφήμα
τος τοθ όρχηγοθ τής κυβερνή
σεως κ. Μεταξά, ανήγγειλε
δέ τό ευχάριστον γεγονός είς
τόν πρόεδρον τής Κοινότητος
Σητείας διά τοθ κατωτέρω τη
λεγραφήματός τού:
«Πρόεδρον Κοινότητος
Σητείαν
Κατόπιν έντολής ΚυρΙου
Προέδρου τής κυβερνήσεως ά
ναγράφεται πίστωσις δ£κα
έκατομμυρΐων δραχμών δαπα
νηθησομένων είς τρείς έτησΐας
δόσεις πρός αποπεράτωσιν ό·
δοϋ ΠατχεΙας Άμμου — Ση
τεΐας.
Ό ύπουργός Γενικάς Διοι
κητής Κρή)της.
ΧφαχιανάΜης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΧΘΕΣ ΙΔΙΟΧΕΙΡΟΣ ΤΟΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ*- ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
Χθές τό άπόγευμα ό παρε
πιδημών είς τήν πόλιν μας ύ
πουργός Γεν. Διοικητής Κρή
της κ. Μπότης Σφακιανάκη-,
επεσκέφθη τήν έρΐτιμον κυρίαν
Μαρίαν Ανδρ. ΚαλοκσιρινοΟ
πρός ήν καί εχορήγησεν (διο·
χεΐρως τό άπονεμηθέν αύτ{)
χρηματικόν ποσόν τοθ Μαυ-
ρογενεΐου ΒροβεΙου διά την
καθόλου Φιλάνθρωπον δράσιν
της, αργότερον δέ επισκεφθή
τος παδικάς έξοχάς τοθ Πα·
τριωτικοθ Ίδρύματος τάς λει·
τοι ργούσας είς τάς έγκατα-
στάσεις των Παιδικων'Εξοχων
Κατεχάκη καί διένειμεν είς
τούς μικρούς τροφΐμους γλυ
κΐσματα.
Σήμερον τήν πρωΐαν ανα¬
χωρεί είς "Αγιον Νικόλαον
ένθα θά άσχοληθή μέ την επί¬
λυσιν έκκρεμων τοπικων ζητη
μαΐων ό ύπουργός Γεν. Διοι
κητής Κρήτης κ. Μπότης Σφα¬
κιανάκης. Κατά τάς σχετικάς
πληροφορίας έκ των ένδιαμέ-
σων χωρίων έξ ών θά διέλθη
ό κ. Ύπουργός έωιμάζεται
υπό των κατοΐκων ένθου
σιώδης πρός αυτόν ύποδο
χή. Ιδιαιτέρα όλως ϋποδο
χή έΐοιμάζβται είς χον κ.
υπουργόν υπό των κατοίκων
τής γενετβΐρας τού Βραχασι¬
ου κα6ώς καί υπό τής Νεαπό
λεως.
Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΑΣ
Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ
Δημοσίου ΤαμεΙου τήν 31 ην
τρέχ. θά καταβληθωσιν είς
τούς δικαιούχους αί συντά
ξεις μηνός ΣεπτιψβρΙου των
μή μερισματούχων. Όσον ά·
φορδ τήν σύνταξιν τοθ μηνός
ΌκτωβρΙου άνακοινοθται δτι
αυτή θά καταβληθβ τήν
4 Σεπτεμβρίου είς άπαντας
έν γένει τούς συνταξιούχους,
πολιτικούς καί στρατιωτικους
άσχέτως τοθ άν τυγχάνωσι
μερισματοθχοι ή δχι, ώς καί
είς χά θύματα πολέμου.
"Εληξεν ή προθεσμία ή ταχθεΐ
οα δια την υποβολήν αιτήσεων εί*;
τό υπουργείον 'Αΐροπορίας διά
τήνχατάταξιν έθιλοντών στρατευσί
μων επί Ιδμήνψ ύποχριώσει.
ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΑ
Την 1030' π. μ. τί)ς προσε
χοθς Κυριακτ}ς θά λάβη
χώραν είς τό θέατρον Πουλα¬
κάκη » παλαιστικός αγών
(ρεβάνς) μβταξύ των πάλαι-
στών Λαμπράκη καί Χιόρα,
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΙΣΓΑΜΠΟΥΛ 27 Ιουλίου-
Άφίχθπ σήμερον σιδηρβδρομι
κώς ό όιάοοχβς τής Ρουμαίας
Μιχαήλ Αναμένϊται καί έ Βασι
λΐυ; Κάρολος Ινα παραλάβη τόν
ίΐΛόοχον υϊόν τού διά τας'ίίιον
«ν« τό Αίγαϊβν διά τής βασιλι
κης θαλαμηγοΰ,
ΑΓΚΥΡΑ 27 Ιουλίου.- Άν·
χωρηα* δι1 Ίσταμηούλ καΐ έκεί
β«ν είς Παρισίους ή Γβιλλικπ
στρατιωτικη άιτοβτολή.
ΡΩΜΗ 27 Ιουλίου - Κοιτόΐτιν
προοκλήαε»;, αφικνείται προσε
χως μεγάλη Γβρμανιχη στρ«τι«τι
χπ άπβστολίι ηρος παρακολουθή
οιν των γυμναοίΜν τού Ιταλικού
στρατοθ.
ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ
ΠΑΑΑΙΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Έκ τοθ ΤαμεΙου ΉρακλεΙ-
ου ανεκοινώθη χθές διά τούς
ενταύθα κατόχους χαρτοοή-
μου παλαιοθ τύπου, δτι ήάνταλ
λαγή αύχοθ διά τοιούτου νέου
τύπου λήγει τήν 31 τρέχ.
Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Δι' αποφάσεως της 'Επιτρο
πής Διατιμήσεων αί νέαι τιμαί
των αλεύρων καί τοθ άρτου
καθωρ^σθησαν κατ' όκδν ώς
εξής: Άλβυρα λευκά δραγμ ι
10.15 50, πιτυροθχα 9.09. "Αρ1
τος Χευκός 9.70, πιτυροθγοο'
8.20. * ς|
33 Πρωϊνή
1ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΑΠΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΤΟΙ ΙΙΗΧΕΡΙΧΕΙ: ΝΟΣΙΙΙ
ΗΡΘΗΣΙΝ ΟΛΑΙ
II
ΙΥ11ΕΡΕΙΙΙ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άντα.
ποκριτού μας).—Τελευταίαι πληροφο¬
ρίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι έλπί-
ζεται ' ή έντός 48 ώρών υπο.
γράφη είς Μόσχαν τής τριμερού^ συμ¬
φωνίας Αγγλίας,Γαλλίας καΐ Ρωασίας.
Σχετικώς τονίζεται ότι όλαι αχεδόν
αί ίμφιλοχωρούσαι είς τας Άγγλοσο-
βιετικας διαπραγμ«τεύβεις δυσχέρειαι
ήρθησαν.
ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΙΑΠΡΑΓΜΛΤΕΥΣΕΙΣ
ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 97 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας).—-Καθ* ά αγγέλλεται έκ
τού έξωτερικού νέα πρόοδος έσημειώ·
θη σχετικώς μέ τα ζητήματα τής 'Άπω
'Ανατολής μεταξΰ "Αγγλων καί Ία·
πώνων.
Άναφέρεται ότι δια τής ρυθμίσεως
των ζητημάτων είς τήν "Απω Άνατο
λήν αΐρεται κ»1 ή τελευταία άνωμαλία
είς τας σχέσεις των δύα χωρών.
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ
ΤΑ ΜίΤίίλΟΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΝΑ ΣΥΝΟΡΙ
ΑΘΗΝΑΙ 97 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
Σαγκάης ότι ένιαχύονται διαρκώς τα
σύνορα Μαντζουρίας καΐ Μογγολίας.
Τόσον οί Ρώσσοι όσον καί οί Ίάπω·
νες μεταφέρουν έκεϊ μεγάλας δυνάμεις.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΚΗΡΥΚΤΟΣ
Σ
ΑΘΗΝΑΙ »β Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας). — Νεώτεραι πληροφο*
ρίαι έκ Λονδίνου καί Παρισίων άνα¬
φέρουν ατι συνεχίζεται ό άκήρυκτος
Ρωσσοϊαπωνικός πόλεμος παρά τήν
μεθόριον Μαντζουρίας—Μογγολίας μέ
βαρείας απωλείας.
ΟΙ ΡΟΣΣΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΤΙΚΑΤΕΡΡΙΨΑΗΕΒΛΟΜΗΗΤΛΑΕΡΟΒΑΑΗ»
ΑΘΗΝ%Ι 27 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας).—Καιτά τούς ίσχυρι-
σμούς των επισήμων Ρωσσικών κύκλων
είς τας τελευταίας άερομαχίας είς τα
Μογγολομαντζουριανά σύνορα κατερρί
φθησ»ν υπό τής σοβιετικής «άεροπορίας
7Ο ίυιπωνικά άεροπλάνα.
Οί Ρώσσοι κατ» τάς 'άερομαχίας
ταύτας έχασαν μόνον »Ο άεροπλάνα.
ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΓΓΛΟ ΓΑΠΟΝΙΚΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ »7 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληροφο¬
ρίαι εκ Κίνας άγγέλλουν ο« οί κύκλοι
τού Τσαγκ-Κάϊ—Σέκ δέν φαίνοντο»
επηρεασμένοι από την Άγγλο'έαπω-
νίκην συμφωνίαν, άναφερόμενοι είς τάς
θηλώσεις τού Κινέζου στρατάρχου ό¬
στις ώς γνωστόν ετόνισεν ότι κακώς ή
Άγγλοϊαπωνική συμφωνί* έξελήψθη
ως αΜόναχον τής Κίνας».
ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
ΑΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
ΡΩΜΗ *7»Ιουλίου (ίδ ύπηρεβί»)
Ο έν Παρισίοις πρεσβευτής τής Κίνας
διεμαρτυρήθη εντόνως είς την γαλλικήν
κυβέρνησιν δια τήν συναφθείσαν »Αγ· »
γλοϊπωνικήν συμφωνίαν.
Σχετικώς μέ την πορείαν των Άγ¬
γλο ΐαπωνικών διαπραγματευσεων τη·
λεγραφεϊται δτι σήμερον θα έπαναλη·
φθούν αύται. Οί Ίαπωνικοί κύκλοι φρθ
νούν ότι αυται θα απολήξουν είς την ύ«
πογραφήν ενός οριστικόν σύμφωνον·
;νωρ,σθή είχεν .
λην την «γκατο
τβ δι*μΡί
ηκντβτε εί; την «ι
μην τήδ ηροοβ'
««ρ
τ ^
τβι ηάντβτε ·ι _
τούς έθνικβύς *γ
τβι είς τα γρ«μμ
Πρώτβ» ι
ή
Τχ
ξενα
δ
/ ομένβι είς τα τεί;
ματΐζβυντά πανύ'
Λβυ Χ»ρίζβυν. τ··
τ»ν αηό την άλλι
χωρίς συγκοινωνί
£ηροίς,ουτε δια Θα
άηηλπίσθησαν. Δ
θηοαν ποτέ άπό
&πογοήτευαιν. £
χατελείφθηααν.
διηρημένοι είς
νάμεις, μέ τήν
ϊνθουσιασμοΰ τ&
ηίατιν »αί την
των, μέ την ε
οκίψεως, μέ την
κήν διίθεαίν τμ
βκν, έμόχθησαν,
οαν ήρωες των ε
νυν καί πρωτβΐ
λου; τού; τομεΤς
δεολέγοι καθ* έλ
μέ ανώτερον προ
λιομόν, πβύ θεωρ
γβοίαν ώς καθή
βύργησβν τεράστ
ώιάατημα έλ*χία
'Ανεμβχλευσα»
των, άνέσκαψαν
βρή. Έχαλλιίργι
φύτευοαν μ έ ά μ
0Ε£ μέ όαωρβ:
·λ« χά έδάφη,
Τ1/βΡΡ«χώδεις πλο
την
κα
Μέγεθος Γραμματοσειράς