97596 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5227

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
π ν/1 / * ν
ΑΝ(ΤΡΌΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
"** ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ +
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
ΑΙγύπτου
ίτησία λΐραι 8
εξάμηνος 9
Άμερικής
έτ.ησια 8ολ, 15
εξάμηνος » 8
ΪΤμή
«ατά φύλλον
Δραχ. 9
27
ΙΟΥΛΙΟΥ
1959
ΪΠΕΪΒΐΙΟΣ ΣϊΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ »4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5227
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΑλΟΝ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΙΚΟΝΠΜΙΑΣ
Αί άττόψεις τού^Εοποοιΐίού
καΙ Βιομηχανικού 'έπιμελητηρίου.
Άσχβλούμενβι κατά και
ρούς μ έ τα οίκονομικά προ-!
βλήματα τοϋ τόπου μας ύπε
στηρίςαμεν δτι θά έπρεπβ
νά γί η μίχ εύ:εΐ« καί έμπε
ριστατωμένη ερευνα δ ά νά
διαπιστωθη ή παραγωγική
χαί ή έμπορική διαστηριοτης
τοϋ νομοΰ καί ιδιαιτέρως τής
πόλεώς μας καί ότι θά έπρε
πε νά προσαρμοσθή ή ίλη οί
κονομική οργάνωσις καί ζωή
είς τάς σημερινάς διεθνείς
καί τοπικάς συνθήκας. Πρό ό
λίγου ακϋμη καιροΰ ύπεδεί
ξαμεν την ανάγκην καί την
σκοπιμότητα της Ιδρύσεως
χρηματιστηρίου έμπορευμά
των εκ παραλλήλου πρός
την δημιουργίαν έμπορευμα
τολογικοΰ μουσείου. Προ τι
νων μόλις ημερών έπίσης έ
τονίσωμεν ότι έπιβάλλεται
νά έρευνηθοΰν τα αΐτια τής
παρατηρουμένης μειώσεως
τής είοαγωγικής κ«ί έξαγω
γικής κινήσεως τοϋ λιμένος
μας καί νά ευρεθούν τα μ έ
σ« τής θεραπείας τού καχοϋ
χαί τής τονώσεως τοϋ έμπο-
ρίου δια νά μην πάθη μ«·
ρασμόν ή πόλις μας. Ύπε-
σχέθημεν δέ τότε νά βοηθή
σωμεν είς την έρευναν αύ
την καί νά φέρωμεν είς την
δημοσιότητα κάθε γνώμην
σοβαράν κα) αξίαν ν' ακου¬
σθή.
Πιστοί είς την υπόσχεσιν
αυτήν, άρχίζομεν άπό σήμε
ρον την δημοσίευσιν έκθέσε
ως τοΰ Εμπορικοϋ καί Βιο-
μηχανικοΰ Έπιμελητηρίου
της πόλεώς μας, ύηοβληθεί-
σης είς τό υπουργείον Έθνι
κης Οίκονομίας καί άφορώ
σης ολα τα οίκονομικά ζητή
μ*τα τοΰ νομοΰ μας. Πι¬
στεύομεν δέ ότι προσφέρ©
μέν υπηρεσίαν είς τβν τόπον
δια της δημοσιεύσενς τής έκ
θέαεως αυτής.
Τό Έμποροβιομηχανικόν
Έπιμελητήριον τής πόλεώς
μας, μέ περιφέρειαν τούς
νομούς Ηρακλείου καί Λαση¬
θίου, αποτελεί οργανισμόν
σοβαρώτατον, άρμοδιώτερον
δέ παντός αλλου νά έχη
γνώμην επί των εμπορικώ ν
καί των παραγωγέων ζητη
μάτων τού τόπου. Ή δραβτη
ριότης πού ανέπτυξε κα-
τα τα τελευταία Ιτη, η «α
ρακβλβύθησις καί μελέτη ί·
λων των άφβρώντων την
παραγωγήν καί τάς συναλ¬
λαγάς, τα στατιστικά στβι-
χεϊα πβύ διαθέτει χαί ή σω¬
φροσύνη μέ την οποίαν άν-
τεμετώπισε πάντοτε τα προ-
βλήματα τής άρμοδιότητό;
τού, έξηαφάλιοαν είς τόν
οργανισμόν αυτόν ιδιαίτερον
κΰρος κκθιστοϋν δέ καί σή
μερον τάς γνώμας τού σεβ»
στάς. Καί Ιχει γνώμας καί
λύσεις δι' δλ« τα προβλήμα
τα, τό Έπιμελητήριον μας.
Καί διά τα έμπορικά, καί
διά τα βιομηχανικά καί διά
τα παρκγωγικά καί διά τα
λιμενικά καί διά τα αφο¬
ρώντα τάς είοαγωγάς καί
τάς έξκγωγάς, όπως φαίνε
ται άπό την έμπεριστατω
μένην έκθεσίν τού την οποί¬
αν άρχίζομεν νά δημοσιεύ-
ωμεν άπό σήμερον.
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1938
Λογοδοτοθντες νομίμως έ-
πΐ τής τοθ ήμερολογιακοΟ Ι-
τους 1938 εμπορικήν, βιομη¬
χανικώς, ναυτικής κοΐ πάσης
πλουτολογικής κινήσεως τής
περιφερείας μας, περιλαμβα·
νούσης τούς νομούς Ηρα¬
κλείου κοΐ Λασηθίου, θά ύ·
ποχρεωθώμεν καί πάλιν νά
οίκονομική κατάστασις έκά
στής τελωνιακης περιφερείας
βάσει τοθ έν αυτή έμπορικοθ
Ισοζυγίου.
Την λογοδοσΐαν μας βασΐ
ζομεν, ώς πάντοτε, επί των
συναπτομένων πινάκων των
οποίων τα δεδομένα άναλύο·
μέν, άντιπαραβάλλοντες αϋ
περιορ σθώμεν είς την άνά- τα πρός τα τοθ προηγουμέ
πτςξιν των δεδομένων μόνον)νού Ιτους 1937
τοθ νομοθ Ηρακλείου, τα ό- Πίναξ Α'. ΈξαγωγαΙ πρός
ποία συλλέγωμεν κοΐ συγκεν- τό Εξωτερικόν. Εξήχθησαν
τροθμεν διά των (δ!ών ημών | διάφορα προ (όντα τόννων
μέσω», άφοθ οί συναφεΐς στα 31,422, άξΐας δρχ, 476, 836,
τιστικσί πληροφορίαι τοθ νο 418. Εναντι τόννων 25,307 ά
μοΟ Λασηθίου έκφεΰγουσιν ή-
μας Τα έν τώ νομώ έκείνω
Ά Νλά
ξίσς δρχ 341,085.520
Πίναξ Β' ΈξαγωγαΙ πρός
Εό Π
Τελωνεΐα. Άγίου Νικολάου, τό Εσωτερικόν. Παρουσιάζει
Ιεραπέτρας καί Σητείας, ένφ μεταφοράς πρός τό έσωτερι
ύποβάλλουσι κατά μήνα πί κόν τόννων, 9,367 άξίας δρχ.
νακα τής έν αυτοίς κινήσε 98 546 550 έναντι τόννον 4
ος πρός την Γενικήν Στατι 487 άξίας δρ. 63 768,828
στικήν Υπηρεσίαν, δέν υπο¬
χρεούνται νά κοινοποιώσι κσΐ
ημίν άντΐγρσφα αυτών ή έκ
των ύστέοων δέ ζήτησις των
οΐκείων δεδομένων, τοθ ολου
έτους είναι δυσχερεστάτη είς
αύτά, διότι τάς σχετικάς δια
σσφήσεις των ύποβάλλουσι
κατά μήνα είς την Διεύθυν¬
σιν τοθ ΤελωνιακοΟ Έλέγ-
χου. Θά ηύχόμεθα νά εΐση
γεΐτο, τό έφ' ήμδς Σεβ Ύ
πουργεΐον, πρός τό επί των
Οικονομικήν τοιοθτον, δπως
διαβιβάζωνται καί ημίν άντΐ-
νροφσ, των πρός την Γενικήν
Στατιστικήν Υπηρεσίαν μηνι¬
αίον πινάκων των Τελωνείον
νομοθ Λασηθίου, διά νά παρα
χολουθώμεν χά οΐκεϊα δεδο
μενά καί λογοδοτώμεν κατ'
Ιτος καί επί των έν τώ νομώ
έκεΐνφ τελουμένων. Ή τοιαύ
τη δι' ημών πσρακολούθησις
δλλος "τε, θά έξυπηοέτει καί
αυτήν την Γενικήν Σΐατιστι
κήν 'ΥττηρβσΙαν, διότι θά ή
Πίναξ Γ'. Είσαγωγαί έκ
τοΰ Έξωτερικοϋ. Εισήχθησαν
διάφορα έμπορεύματα βάρους
τόννον 16,060 καί Μ3 11,520.
άξίας δρχ. 122,003,868. έναντι
τόννων 15 854 καί Μ3 8,604 ά
ξ(σς δρχ. 121,529,200
Πίναξ Δ'. Είσαγωγαί έκ
τού Εσωτερικόν. Μέ εΐσαγω
γάς τοθ μεταφορικοθ έμπορί-
ου έκ τόννον 31 503 καί κε
φσλών σφαγΐων 731, άξΐας
δρχ. 299, 390,300. έναντι τόν
νόν 28,719, κεφαλών 164, ά
ξΐσς δρχ. 242,289,610 τοθ
1937.
Έκ τον ανωτέρω προκύπτε
ότι, έντός τοθ ΰπολόγου έτους
ή δραστηριότης τοθ έμπορΐου
μας, έξαγογικοθ καί εΐσαγο
κοθ, ήτο ίκανοποιητικωτέρα
τής τοθ 1937, παρουσιάζουσα
τα έπόμενα δεδομένα.
Αί έξαγωγαί πρός τό εξω¬
τερικόν ϋπερέβησαν τάς τοθ
1937 κατά τόννους 6,115 κα
δρχ. 135,750,898, αί δέ πρός
ΙΜΐν Ι ΙΙΙ|ρε5ν»%* -| **·^-«-----' | ι Γ Λ " ----· - — — |·— »ν| *-* >*** ..~>ν-^
λένγωμεν καί θά έξακριβοΟ τό εσωτερικόν κατά τόννους
μέν τα πραγματικά άντΐτιμα
των έξαγομένων εγχωρίων
προΐόντων, άτινα έκφεύγουσι
της εΐδικότητος των ΤελωνεΙ
ών, εντέυθεν δέ θά διεπιστοθ
το κατά τρόπον άσφαλτ) τ)
Η κυριαρχΐα των θαλασσών
Έγγύς των μίγάλων νυμναοίων τοθ 'Αγγλιχοϋ στόλβυ.-Κο
ταδρομικόν ονοικτής Θαλάσσης νεωτέρου τύττου είς έξοτιλισμόν κα'
ταχύτητσ, Από τα καταπλεύσαντα εσχάτως είς τα Έλληνικά Οδατα
Μέσα άπό την δροσά
τού Νεαπολΐτικου κάμπου
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΝ
Τραπέζα Ελλάδος
και1 τοπική οίκονομία.
II.
ΆπαραΙτητος μιά παρένθε-
σις είς τό έκδρομικόν αύτό
σημεΐωμά μου. Παρένθεσις γιά
την σαφή ύποχρέωσι τοθ τό¬
που πρός την Τράπεζαν τής
Ελλάδος καί την ευεργετικήν
της δρασιν, ή όποία ά πλώ νέ
ται καί είς τα άπώτατα ση·
μεΐα τής άπομακρυσμένης ε¬
παρχίας, ή όποία όλοκληρώνε
ται είς κάθε κλάδον τής ο(κο
νομικής ζωής τοθ τόπου μας.
Ή Τραπέζα τής Έλλάδας,
είνε γεγονός πού τιμά την δι¬
οίκησιν της, δέν ηκολούθησε
την τακτικήν τοθ μεγαρισμοθ,
την τακτικήν τής τοκογλυφΐ-
άς, την τακτικήν τοθ ξαφρΐσμα
τος κάθε Ικμάδος οΐκονομικής,
διαμερισμάτων πού εΐχαν νά
δώσουν, ή μερών πού είχον
περΐσσειαν οικονομικήν καί
οικονομικήν εύεξίαν. Ήκολού
θησε καί έσταθεροποΐησε πολι
ματος, συντονΐζουν τάς προ
σπαθεΐας των, καί άφιερώ
νούν δλον τόν χρόνον καί
αυτών τον μή εργάσιμον ήμε
ρών διά νά άποδώσουν καί δή
μιουργήσουν καί συνεχΐσουν
είς πράξεις καί έργα την στα
θεράν γραμμήν πού εχάραξε
άπό έτον τό λαμπρόν μας τρο
πεζιτικόν ϊδρυμα είς ολα τα
θ|κονομικά ζητήαατα τής χώ¬
ρας. ΚαΙ δι'δλα τα πρΐν έγκατα
λελειμμένα διαμερΐσματά της.
Άλλά μήπος δέν είνε ά-
πτόν καί ακλόνητον παράδειγ
μα, διά την έν γένει φιλοπσ
ραγογικήν δρασιν τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, αύτό τοθ
το τό άπλομα τής Ισχυράς
της δυνάμεως είς τό μοναδι
κόν εργοστάσιον τριών μαζύ
βιομηχανικον κλάδων, τοϋ«Μ(
νωος» τής Ιεραπέτρας; Διατί,
τριών; Διότι τό εργοστάσιον
«ΜΙνως» Ιχει άρτΐας έγκατα
καΐ τό είναι τού δλον. Άλλ'
ή δράσις των άτομον δσο καί
άν είνε Ισχυρά, κάπατε έξαν
τλεΐται άναλισκομένη. Στα-
ματα δταν φθάση είς τό ζενΐθ
τής εντάσεως της είς £να ώ?ι
σμένον σημείον. ΚαΙ τότε παΰ
εί νά είνε θετική καί άποδό-
σιμος.
Άλλ' έκτός αύτοθ κσί τό
εργοστάσιον «Μΐνως» ευρέθη
ϊΐς τάς άντιξοότητας τοθ γε'
οϋ συνταραγμοθ, πού έδη
αιούργησαν δι* ολους τούς κλά
5ους των βιομηχανίαν δλων
των χωρών οί περιορισμοΐ των
έξαγωγών, τα μέτρα προστα!
σΐσς τοθ συναλλάγματος, αί
άλματώδεις ούξήσεις των ναύ
Α.ων, ή άνταλλαγή εΐδ&ν έμπο
Λου καί βιομηχανίας. Καί
βεβαίως διήρχετο μίαν περίο
ιον δυσχερειών άπροσμετρή
των.
Είς την δύσκολον εκείνην
στιγμήν τοθ «ΜΙνοος» ή Τρά
αεζα τής Ελλάδος, άντί νά
κρίνη μέ στενότητα πνεύματος
ί νάφήση την πλουτοφόρον
επιχείρησιν νά χαροπαλαΐη,
έθεσε νέα έρεΐσματα στηρίξε
ως τοθ βιομηχανικοθ αύτοθ
κολοσσοθ.ΔιότιδντοςΚολοσσός
είνε ή βιομηχανική επιχείρησις
τοθ «Μίνωος», δι' Ινα τόπον
πού διανύει μόλις τό τέσσαρα
κοστόν Ιτος, άφ' ής άπηλευθε
ρώθη άλλά καί έν συγκρίσει
πρός πολλάς άλλας βιομηχα
νίκας έγκαταστάσεις καί έργο
στάσια τής χώρας. ΚαΙ φυσι
κά συνεδύασε τόν φιλοπαρα
γωγικόν καί φιλοβιομηχανικόν
της ρόλον ή Τραπέζα μέ την
εφαρμογήν νέον δρων καί συ
στημάτον εργασίας. ΚαΙ ό
Έρε(ιΐια τής άρχαΐας πόλεως Γουρνιά στήν Ιεραπέτρα.
2,880 καί δ3χ. 34,777,30 συνβ
πώς επί έξαγογών παρουσιά
ζομρν ύπέοβασιν κινήσεως,
άπό τοθ 1937,τόννον μέν 8,995
καί δρχ. 170,528.920.
(ουνεχίζεταθ
τικήν γενικής εξυπηρετήσεως,
πολιτικήν καί συστήματα ένι-
σχύσεως, τονώοεως των κλά¬
δων τοϋ κατά τόπους έμπορί-
ου, τής βιομηχανίας, ττ)ς *α·
ραγωγής.
Μέ γοργότητα πού έθέρισε
τόν τραπεζιτικόν καρκινοβατι-
σμόν, ΐδαυσε πρακτορεΐα, έ-
τοποθέτησε παρατηρήται, καί
πρό παντός έχορήγησε, Ιδωσε,
ΕσπειρΒ διά νά θερ(ση είς ετη
μεταγενέστερα.
Αυτήν την Ιδίαν στιγμήν,
κατά την οποίαν οί κ. κ. Δια
κουμόπουλος καί ΛουΤζος,
στελέχη της άπό τα δυνα
τώτερσ, ξεροψήνονται είς την
σσχάραν τής νοτίας πλευράς
τής Κρήτης, ό κ. Ί7ΐδώρουέκ
των δραστηοιωτέρων παρατη-
ρητών καί έπιθεωρητών της,
έχει φθάσει άτμοπλοίκώς είς
τό άλλο άπομεμακρυσμένον
σημείον τοθ νησοθ, την Σητεί¬
αν κσί έργάζεται έπΐσης, περ-
νόν την Κυριακήν τού είς λου
τρόν Ιδρώτος καί πολύμοχθον
εργασίαν. Πού σημαίνει δτι,
διοίκησις καί στελέχη καί ύ·
πάλληλοι τοθ λαμπροθ Ιδρύ·
στάσεις άλευρομύλου, άρτΐας
έγκαταστάσεις πυρηνελαιουρ
γείου, άρτΐας έγκαταστάσει
σαπωνοποιεΐον Τό τελευταΐο
μάλιστα είνε άπό τα μεγαλύ
τερα τής Άνατολής. ΚαΙ επί
πλέον έχει έξοπλισθή μέ ήλεκ
τροπαραγωγά μηχανήματαάπό
τα όποία ελύθη, άπό πολ-
λων έτών, έπΐσης άρτια τό
ζήτημα τοθ ήλεκτροφωτισμοθ
τής κωμοπόλεως τής Ίεραττέ
τρας.
Είς αυτόν τόν τεράστιον όρ
γανισμόν, ό Ιδρυτής τοθ έργο
στασΐου κ. Μιχ. Κοθρής, είμ
πορεΐ κανείς νά βεβαιώ
ση δτι Ιδωσε την ψυχήν τού
Ή Βουλή, πολίται τής
Ελλάδος, εΐχε μΊταβλη-
θή αί αίθουσα οπου, δυ-
στυχώς, τα ίερώτερα της
Πατρίδος είχον καταντή-
σει αντικείμενον κομμα-
τικών συμβιβασμόν. Μέ¬
σα σέ καπνούς, σέ χαφέ-
δες καί τρομαχτική άδια-
φορίκ, μέοα σέ μ(α άηδή
κατάστασι προσεφέροντο
τα πολυτιμότερα τής Ελ¬
λάδος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑ2
φρουρούς τοθ έθνους, τούς φ6
λακσς τής τιμής καί τής ά-
κερσιότητος τής γώρας ΚαΙ
πρέπει ν' άμε'βωντσι κσί νά
περιθάλπωνται διά τάς ύπηοβ
οίας των.
*«*
▲Ι διακοσμήσεις.
Είς την Νομαρχίαν εγένετο
προχθές εύρεΐα σύσκεψις διά
την καλύτερον διακόσμησιν
των καταστηαάτων τής πόλε
ως κατά τάς εορτάς τής 4ης
Αύγούστου. Υπό των κατα-
στηματαρχον δέ καί εΐδικον
συνεργείων τβχνιτών ήρχισαν
άπό τώρα α( σχετικαί προε¬
τοιμασίαι. Ό διάκοσμος λοι
πόν θά είναι πλούσιος. ΚαΙ
ή πόλις μας θά προσλάβη κα
τα τάς εορτάς τής έπετεΐου
τής κρατικής μετσβολής δψιν
φαντσσμαγορικήν. Άλλωστβ
καί ή γενική έπιτυχία τοθ έ·
οοτασμοθ προβλέπεται εξη¬
σφαλισμένη καϊ έξαιρετική.
Παλαιό τζαμί
είς Ίεράπετραν
«ΜΙνως», ή τιμώσα αυτή επι
χεΐρησις την Ελληνικήν έπαρ
χίαν καί ίΐδικώς την Ίεράπε
τραν άντί νά άσθμαΐντ), έπα-
νέκτησε τόν παλμόν τού τόν
παραγωγικόν, αποδίδει.
Ή γενική πεποίθησις έν πά
ση περιπτώσει είνε δτι τό πνεθ
μα μέ τό οποίον ήσκήθη καί
άσκεΐται ή οίκονομική πίστις
ύπότής ΤραπέζηςτήςΈλλόδος,
δέν άπέβη απλώς εύεργετι
κόν, διά την τοπικήν οϊκονο
μίαν, άλλά καί γόνιμον.
Ή Κρήτη ή έργαζομένη, πού
πράγματι ποθεΐ την προοδον
των βιομηχανικών καί πλουτο
παραγωγικών της κλάδων, είς
την Τράπεζαν τής Ελλάδος
άναγνωρΐζει την χορηνόν δύ
ναμιν πού ώθησε τάς προο
δευτικάς της έκδηλώσεις άλλά
καί πού έθεσε τόν Ισχυρόν
βραχΐονα στηρίξεως είς πάντα
κλάδον τής παραγωγικής της
προόδου.
Ζ.
Τό παλαιόν ύ&ραγωγεΐον
Ίεραΐέτρας.
Τό Ταμείον
Αξιωματικών.
Χθεσινόν έξ Αθηνών τηλε-
γράφημά μας ανήγγειλεν ότι
εδημοσιεύθη διάταγμα είς την
εφημερίδα τής Κυβερνήσεως
διά τοΟ όποίου συνιστά ται τα
μεΐον περιθάλψεως Άξιωματι
κων. Δέν έχομεν ύπ' δψιν μας
τό πλήρες κείμενον τοθ δημο
σιευθέντος διατάγματος. Πάν
τως ή ίδρυσις τοθ ταμείου πε
ριθάλψεως αποτελεί άσφα
λώς μέτρον ευεργετικόν διά
τούς άξιωματικούς. Αποτελεί
δ' επί πλέον μίαν νέαν έκδι1
λωσιν τής στοργίΐς τής Κυβερ
νήσεως πρός τούς ηγέτας των
ένόπλων δυνάμεων. ΚαΙ ^εΐ
ναι έξ ολοκλήρου δικαιολογη
μένη ή στοργή αυτή. Διότι οί
άξιωματικοΐ, άποτελοθν τούς
Τα σχολεϊα.
Τό Εποπτικόν Συμβούλιον
τής έκ-αι&6υτ*κτ)ς -«ριφ»ιρεοίς
Ηρακλείου, έπρότεινβ την ί¬
δρυσιν νέων σχολείων είς
πλείστα χωρία καί συνοικι-
σμούς τοθ νομοθ μας καθώς
καί την προαγωγήν πολλών
έκ των λειτουργοιίντων. Δέν
αμφιβαλλομεν δτι τό υπουρ
γεΐον τής ΠαιδεΙας, θά υιοθε¬
τήση τάς γενομένας προτά
σεις καί δτι θά θεραπεύση δ
λας τάς έκπαιδευτικάς άνάγ
ΠΡΟΣΕΧΟΣ
Ή Σερενάτα
τού Σοϋμπερτ
κάς τοθ Ηρακλείου. Τό έν
διαφέρον καί ή μέριμνα τοθ
σημερινοθ Κράτους διά την
παιδείαν είναι άρκετή περΐ
τούτου εγγύησις.
Ιωσήφ Μ. Κόρπης.
Τό Ηράκλειον "έχήδευσε χθές
μέ τβν έμπρέποντα σεβασμόν, άλ
λά καί μέ τό αίσθημα τής βαθυ¬
τέρας συμπαθείας τόν Ιωσήφ Μ.
Κόρπην, αληθή φιλέλληνα χαί
διακεκριμένον μΐλος τής χοινιβνί
άς μας.
Ό άείμνηστος πρεσδόχης επ!
τουρχοχρατίας χαί είς τα μιτέ-
πειτα ίτΐ) διατελέσας πρίξενος
τής Ίΐαλίας χαί Ίσπανίας χαί
είς τρείς γενεάς χαθηγητής τής
Γαλλικής έν τω παλαιφ χαί Εοτο
ρικώ Γυμνασίφ τοθ Ηρακλείου, έ
ξυπηρέτησε. τό χριστιανικόν στοι
χείον μέ θερμήν, εγαλούχηοε την
νεότητά τού άκουράσΐως χαί ίστά
θη είς τό Οψος τής αποστολάς
τού μέ την ε5ριΙαν τού μόρφωσιν
χαί την καλοκαγαθίαν πού τόν
έχαραχτήριζε.
Γεγονός έξ άλλαι* πού ουνεχρά
τηαε είς άκμήν την γενικήν συμ
πάθειαν ήτο, τό βτι ήγάπησε
το Ηράκλειον εξυπηρετών χαί έ
νισχύων είς δλας τού τάς δεινάς
περιστάσεις τούς πολίτας τού.
Διά την δλην τού δρασιν 6 με
τασΐάς, εΐχε τιμηθή μέ πλείστα
παράοημα έν οί; έπ' εσχάτων χαί
τοθ ΈλληνιχοΟ Φ^ίνκος.
Ή χθεσινή έπιβλητιχή χηδεία
τοθ αειμνήστου Ιωσήφ Κόρπη ά
πετίλεσε σαφή αναγνώρισιν των
πολυιτθν δπηρεοιών τού £προς τόν
τόπον αυτόν, δβτις διχαίιβς έπένθτ,
9ΐ την απώλειαν ν>ι.
-ίί
ΑΗ0ΡΘΩ2ΗΒ
,'Ο σατανας καλόγηρος
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον «Τό
Δράμα τής Σαγκάης» (Γαλλική
όμιλοϋσα).
Την Δευτέραν «οί Βασιλείς
των σττόρ' μέ τόν Φιρναντέλ.
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέα
πτην καΐ Κυριακήν απογευματινή
ώρα 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήμερον «ό βόλε
μος τοθ ΧρυσοΟ». Την Δευτέραν
«ή Μυστηριώδης κυρία».
Δευτέρα—Πίμιττη— Σάββατο—
Κυριακή ώρα 8 10 μ. μ. άνογευ
ματινή. ^^^^^
ΜΙΝΩλ.— Κυριακή 2 μ. μ. συ
νέχεια έπεισοδιακοθ «Σκιά 'Λε
τού». ·
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Πρόγραμμα 27ης'Ιον.λοτ>.
Τμνος
12.25 Σή>α—Έθνικδς
—Τμνος Νΐολαίας.
12 30 Ποικ'λη μουσιχή (δίσκοι)
13.30 Χρηματιστήριον—Ειδή
οιις: "Ωρα Άστεροσκοπιίου Ά-
θηνΛν.
13 45 Έλαφ:ά μουσ.κή (δπό
τής δρχή^τρας Κορινθίου).
14 10 ΕΖδήοεις— Μετεωρολογι
χον δελτίον—Κίνησις αγοραίς Πιι
ραιδς.— Έθνιχδς "Υμνος—Τμνος
Νιολαίας.
19.10 'Ρμβατήρια (δίσκοι).
19 20 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
19.50 Άποσπάσματα ά πό ε
ρέττες (ϊίσχοι).
20 'Η ωρα τοθ άγρότου.
20 15 Δημοτική μουσιχή (δπά
τοθ όμίλου Κυριακάτη).
20.45 Είδήαεις.— Χρηματιστή
ριον—Μετειορολογικόν δελτίον.
21 Ρεαιτάλ τραγουδιοθ.
2130 Όμιλία. «Ή Έρωφίλη
τοθ Χορτάτζη», τοθ %. Μίνου Άρ
χαδιχοθ.
2145 Συμφωνιχή δρχήστρα
τοθ σταθμοθ (δπό την διεύθυνσιν
τοθ χ. Εοαγγελάτοο).
23 15 Μουσιχή χοροθ (ξίσχοι)·
23.30 Έλαφρό τραγοθδι (δπό
τής χ. Μαριάννας Λάζου συνο
δεία πιάνου απο τής ιδίας).
24 Μουσιχή χοροθ (δίσκοι).
0.20 Τελευταία: είδήσεις.
Ο 30 Κοντσέρτο γιά βολΙ
(δίσκοι).
ΟΟΙΛΑΚΑΚΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΤΟ ΔΡΑΜΑ
της ΣΑΓΚΑΗΣ
£τή-ΑΓΚΑΗ! τήναί-
ματββαμμένη μεγαλούηο
λι. Την πόλι τοϋ μυστηρί
ου, των όργίων χαί τοΰ
έγχλήματος έκτυλίσσεται
το συνταρακτικώτερο δρά¬
μα πού μπβρεί νά συλλά-
βη ή φαντασία.
ΤΟΛΡΑΜΑΤΗΣ2ΙΙΧΑΙ2
Ό Γολγοθάς μιάς άρι-
οτοκράτιδος Ροασσίδος πού
κυλιέται στόν βόρβορο
τής διαφθοράς.
Ή σατανιχή δράσις μι·
άς σπείρας τυχοδιωκτών
καΐ φοβερ&ν πρακτέρνν
τής διεθνοΰς κατασκοπεί-
«ί·
Τό καταπληκτικό σέ ύ-
πέθεσι, δράσι χαί περιπέ-
τεια ίργο γυρισμένο επί
τοπου στή ΣΑΓΚΑΗ καί
την ΚΙΝΑ.
Πρωτκγωνιστβΰν: Οί
Γάλλοι χαλλιτέχναι.
Λουϊ Ζουβέ, ΊνκΙ
τσινωφ, ΚρΙστιαν
Ι Μαρτέν, 'Αλέρμ.
Μέ σύμπραξιν των Κι-
νέζων ήθοποιών:
Λΐν Νάμ, Φούνσεν
Την Δευτέραν
II
ΗΣΙΑΕΙΣ ΤΟΠ ΣΗΟΡ
Νέ τβν Φερναντέλ.
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΗ ΙϊίΡΟΗ
Ή Μόδα θριαμβεύει
μόνον είς τα παπού·
ισια Νερατζούλη.
ΙΜον
—Προσευχήθηκα είς τόν Θ
όν ύττέρ τής νίκης των δπλων
σου. Τα στρατεύματά σου ή
τΛνται .. Είνε φανερόν δτι ό
Θεός δέν είσήκουσε τάς προ
σευχάς μου. "Ακουσε λοιπόν
έσΰ την θέλησιν τοθ ΘεοΟ:
Ό Θεός άπεχθάνεται τα α
μα... Δέν θέλει τόν πόλεμον..
Ό Ρασποθτιν κινεΐται πρός
την θύραν... 'Εζέρχεται τής
αιθούσης .. Άπ' Ιξω άπό τή
πόρτα περιμένει μέ αγωνίαν
ή τσσρίνσ.
—Τα εΤπες στόν τσάρο;
—ΕΤπα είς τόν τσάρο την
αλήθειαν πού δέν τολμοθν νά
τοθ ποθν οί ύπουργοΐ τού.
καμα τό καθήκον μου. "Ας
κάμη καί 6 τσάρος τό Ιδικόν
τού...
Καί 6 Ρασποθτιν προχώρει
ΆφΙνει την τσσρΐνα. Άδια
φορεΐ ότι άφησε νά Ιρχετβ
ττίσρ τού καί 8τι ιής γυρΐζβ
τίς τιλάτες... 'ΔιασχΙζει τόν
μακρό διάδρομο... Φεύγει..
Είνε βιαστικός... Τόν πβριμέ
νει ή εΰθυμη συντροφια μέ
την οποίαν διβσκέδαζε κσί ά
πό την οποίαν τόν άπέσπασεν
ίπεΐγουσα πρόσκλησις τής
τσσρίνας...
Είς τα ίδιαίτερα διαμεοί
σματά της ή τσαρΐνα περιμέ'
νει άκόμη πολΰ, εως δτου νά
τελειώση τό συμβούλιον.., Πά
ρσκαλεΐ τόν Θεό νά μή άφή
ση τούς ύπουργούς νά έπη
ρεάσουν τόν ήγεμόνα των. Πσ
ρσκαλεΐ τόν Θεό νά εΐσσκου
σθ{| άπό τόν σύζυγον της ό
ΡσσποΟτιν ..
Είς την αίθουσαν τοθ συμ
βουλίου τοθ στέμματος αί συ
ζητήσεις δυτρκοθν θυελλώδεις
επί ώοας πολλάς άκόμη..· Τό
συμβούλιον εχβι διχασθη είς
δύο μερίδας: Ή μΐα μερίς ώ
ποστηρΐζει ότι πρέπει νά έκδο
θ{) Ινα ανακοινωθέν είς τό
οποίον νά λέγεται πρός τόν
ρωσσικόν λαόν δλη ή άλήθεια.
Είς τό ανακοινωθέν ύποστηρΙ
ρυν ότι πρέπει νά όμολογοθν
τσι σ( ήτται... Οί ύπέρμαχοι
αυτής τής απόψεως άναπτύσ
σουν μέ πάθος τα έπιχϊΐρήμσ
τα των:
—Πρέπει νά όμολογήσω
μέν είς τόν λαόν τάς ηΊτας
γιά νά μπορέσουμε νά δικαιο
λογήσουμε τάς νέας θυσίας
πού θά ευρεθώμεν είς την ά
Ιναπότρεπτον ανάγκην νά τοθ
ζητήσωμεν... Καί έπεαα ύπάρ
|χει καί τό άλλο ζήτημα: Είνε
•προτιμότερον νά όμολογήσω
μέν πρός τόν λαόν ημείς την
αλήθειαν, παρά ν' αρχίση, νά
την μανθάνη άπό τούς εχ
θρούς τοθ τσάρου, άτιό τούς
έχθρούς μας τοθ έσωτερικοθ.
Ή άλλη δμως μερίς των
ύπουργΟν μέ τό ίδιον πάθος
ύποστηρ'ζει δτι 6έν συμφέρει
νά όμολογηθβ διά τοθ ανα¬
κοινωθέντος ή ήττα...
(συνρ.χίζεται)
Ι········Ι
Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ
Μ£Ρ. ΑΥΑΑΚΗ-ΜΑΙΖ10ΕΤΑΕΗ
Δέχεται είς τό Ιργαστή·
ριόν της ΙΠλειτΐΙα Βαλιδ*
Τζαμ(|.
ι ······ ι
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κατεδαφιζομένης τής πάλαι
δς ΝομαρχΙας ττωλοθνται ύλι
κά ί) ξυλεΐα γιά κάθβ χρήσι.
Κερομύδια, κσυφώματα ώς
καί καστανιές δια στύλους, δο
κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς.
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Έμφανίσεις τής πλάζ.
ΠυΕάυεο σ6ρτ κο! φορέματο
Ή πυζάμα υπήρξε τό πρδτο|
άνδριχό έ'νδυμα πού υίοθέτησε
ή" γυναΐχα, μέ πρίσχημα δτι τί
παντελόνι έπίτρεπε μεγαλυτέραν
ελευθερία χινήσεων, εϊς την πραγ
ματιχότητα 8μω; γιατί οί πρώ·
τες αδιές πυζάμες, πού ίκαναν
τί; γυναΐκες νά μοιάζουν μέ ναυ
τάκια, ήσαν ώραΐε; χαί νεανιχές.
'Έπειτα ε"καμε την έμφάνισί
τού το «οόρτ». Δέν πήγαινΐ σ' Β-
λες τίς γυναΐκες, άλλ' δλες τί
καθιέρωοαν, γιατί ή χομψή τοϋ ά-
φίλεια έηρόσθεΐε άκόμη περισ
σότερον ·ίς την άιτλή χάρι ώρι
σμίνων σιλοιιεττών.
Σήμερα, ή πιιζάμα επανίρχε
ται. Δέν είνε πλέον διόλου ^υνχι
κεΐα Δέν χρησιμοποΐεΐ πλέον τα
μαλακά χ(.έπ χαί άπέρριψ: τον
δρον τοθ μεγάλου φίροΌιις τοθ
πανταλονιοθ. Είνε άντιγραφή το3
κοστουμιοθ τδν άδελφών ή των
σαζύγων: παντχλόνι Ισ ο μέ άψιγη
χσάκισι, μπλούζα σεμιζιέ, βεστον
οέ πολύ αύσιηρή γραμμή.
Ώ; ύφάσματα χρησιμοποιοθν
ται πολύ τό οαντούγχ, τό τυσίρ,
τό λινό, τό τουάλ, ή φανέλα λευ
κή ή γκρίζα 8πω; των κυρίων
Ή Μαρλένε Ντρήτριχ ϊχει
λανσάριι πρό πολλοθ είς την
«Ξανθή Άφϊοδίττρ, την
άνδριχοθ σΐύΧ, πυζάμ», κα! έξα
κολουθεΐ μίχρι σήμερον νά τή
ΝΐϋθήΊι λοιπον 8ηως αυτήν έ
άν τής μοιάζίτε, εάν είβθε ώσά
εκείνην λεπτή καί άρκεΐά όψη
λή. "Εάν δχι, πρίπει ν« άπίχΐ
τε, γΐίχτΐ τό άνδριχδ πανταλόν
προδίδεε. . χαι χαιαδιχάζη τού
γοφ'/ίις χαί τίς χαμπυλότητες
Μποροθμε νά ποθμε τα Ϊ5ιο χά
γιά τό «σίρτ». Καί αύτό έπίοης
πρό πάντων αύτό, άπαιτεΐ γραμ
μή άψ3γη. Καί, έχΐός άπό τή'
λεπτή σιλουέττα, & τυραννιχόι
«υιός δεσπότη; θέλει χά Ι τίλε
ες χνήμες.
Ή πυζάμα χαί τό αορΐ είνε
τό Ινδαμα πού θά φορίαίπ είς
την πλάζ μιας; πόλεως Άποτε
λοθν την κομψίτερη πιρφολή
των λουομένων.
Οί γυναΐχες πού ή σιλουέττα
τω^ δέν συμφωνεί μέ την άνδρ
χή γραμμή, μποροθν ν' αντλή
σουν ίδέες γιά την εμφάνισιν τω
είς την πλάζ, άπό τδν διαρκώς
ανανεούμενο θησαυρό των φορεμά
των τής πλάζ...
ή Ντιστεγκέ
ΠΟΤΛΣΣΑΙΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΠΑΕ
ΗίΡϋΗΑΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛ
Αί κ»λύτ*ραι χαί ανωτέρα ι δλων. 'Αΐτοξπραίνουν ταχύ
τ«τ« την «τκιρίίοί ν«ΐ τής δίδουν ώρβιότΊΧΜ» χουοίζον
χρβ»μ« "Οσοι τυχόν ίέν τάς εχρησιμοποιήθη», έρωτησα
« «αΙ θα πληρβφορηβήτε την άνΜΤίρότητ* τ»»ν. Κάμετε
δοκιμάς πρές τώ συμφέρον σας.
Γβνικος ΆντιιτρίσΜπβς Κρήτης
Μϊτ* ίιαρκοΰς π«ραχ«τ«θήκης:
2ΤΕΦΑΝ0Ε Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗ2
•Ηράκλειον-Πλατεία Καλλεργών-Κέντρον
ΙΑΤΡΟ2
Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
ΕΙΔΙΚΟ2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Δι πλΜματοδχος ΑββΜΒΐι τίς χειρουργιχίίς ούρβλογι
»*/■« Κλινιχης της Ίβιτρικής λχολής Ποινβηιστημίβυ Πβρι
αιων.
Παθπσϊΐς τοΰ οΰροποιητιχο& συατήματος ήτοι νεαρ&ν
ΜύστΐΜς, προστίίτβυ, γ« νπτικίιν όργάν»»ν κ.λ.π Δέχεται
ι ·π' Ι..3" ^ μ μ. έν τφ Ιατρείω τβυ οδός Μαρονιώονπ
«άροοβς Πλατείας 'Αρκ«δίβ« (Χβϊτάν ΌγλοΟ).
Τηλέφ. 8-22
Διαθέτβμεν ίλα τα εϊδη εγχωρίων χαί Εύρω-
παιχων δερμάτων.
Έπίσης άπαντα τα εϊδη της ύπβδηματβπβιΐας.
βίνΐτείβι
·»««= Εΐμββοι οί βύ-
ΑΔΡΛΦΟΙ Κ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ
Λενούρος ΚοτλοκαιρινοΟ (ιτλ. στρ*τ«).
ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΑΣ
Άτΐό τής 31ης Ιουλίου μέχρι 3 Αύγοθστου.
^ Είς Μνα τεΐραήμερον θά πωληθοθν είς τιμάς κάτω
τού κόστους τα μεγάλα στόκ των εκλεκτον Οφασΐλάτων
της πτωχευσάσης έταιρίας Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ° ·*"-
Έπωφεληθήτβ τής εθκαιρίας.
Μετ' ολίγον ι
ΚΟΙΝΟΝ
είς την «Άνόρβωβιν»
ό Σοΰμπερτ
καΐ
ή Σερενάτα
τού.
Έμπρος είς το ρωμάντζβ το'
οποίου έσχίρτησαν καρδιίς, έμιτρί
είς την γβητβί«ν των άριστουργπ
μάτων τοΰ έποίβυ ήνώθησκν πό
βοι όνβίρων,
ό Σοί3μπερτ
μέ την μϊγαλβπνοβν ζωήν. μ
τα πλπγωμένα φτβρά ενός με
γάλου ερΜτβς,μέ την χίμαιρα
της άγάππς μιάς γοήσσης ηη
τόν έσφιχταγΜάλιασβ καί κα
τόπιν τον άπύθηβΕ σάν φίδ
ςρ«ρμ«χβρό.
ό Σοί3μπερτ
Πού πόνβσβ ώς τα κατάβαθα
της καρδίας καί δμως ίιγάπα κα
δμως συνέθετβ καί δμως έδπμιοΰρ
νβι «αί δμως άπεκορύφΜνί τίιν τ
χνπν τού.
ό Σοΰμπερτ
έ άγαπημίνος τδν γυναικδν,
έ Ιδανιχός αΰτος Όρφεΰς τδν λε
πτδν, των ρωμαντικων ψυχ&ν,
μέ όλην τού την Ιστορίαν,
μέ δλην τού την ζωήν,
άλλοτε βύτυχιαμβνος,
άλλοτε, νικημένβί,
κετΐ πάντβτβ μβνάλος.
ΑΡΧΙΖΕΙ
Μετ' ολίγον
είς την «ΆνόρΒωσιν»
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό έγχρωμο θαΰμα:
Ο ΟΟΑΕΜΟΣ ΤΟΥ ΙΡΥΣΟΥ
Ενσ φ(λμ γυρισμένο σ'
ίνα ύπέροχο φυσικό πλα(·
σιο στά μαγβυτικά νησιά
τής ΚαλλΐφορνΙας.
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
ΖΟΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
«ί μ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡ1ΟΝ χοθ Πί
ΓΚΚΐνη(λτ·Ια Β·"
δια «ο κα
ΕΟΡΤΛΙ.—Σήμερον εορτήν τοθ
•ΑγΙου Παντβλεήμονος δέν έορτβ
ζει οθτε δεχεται έιτισκέψεις λό·
γφ ιΐένθους, δ κ. Παντελής Μουν
τοάκης ταγματάρχης έν ιτολ, δια
θεσιμότητι.
βΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- ΟΙ κρατού
μενοι των Έηανορθωτικών Φυλα
κων Ηρακλείου θ.ωροθν Οποχρε
ωσΐν των δπως έκφρΛσωσι ;τός α¬
πείρους ευχαριστίας των πρός
την οικογένειαν ΓεωργΙου Κατε-
χάη ΣτρατηγοΟ διά τό παρασχβ
θέν αυτοίς την παρελθούσαν Κυ
ριακήν πλούσιον συσσΐτιον μετά
σιγαρέττων είς μνήμην τοθ άειμνή
στου Στρατηγου.
(ΟΙ κρατούμενοι)
***
Γϋρο στήν πόλι.
Σήμερον εορτήν τοθ ΆγΙουΠαν
τελεήμονος ττανηγυρΐζει 6 παρβ
τό Πανάνειον Νοσοκομείον ·|.
ρώνυμος ναός.
—Είς την πανήγυριν ταύτην, β
πό τοθ Εσπερινοί! χθές, ηαρου
σιάσθη συγκέντρωσις ΐυχνή φι
λβόρτων.
—Αθτη θί( συνεχισθί) καί σή.
μερον, τοθ δρθοου άρχομένου την
7ην ιτραηνήν, είτα την 8 30 π. μ.
τής θείας λειτουργίας, την οποίαν
θά επακολουθήση, ή πΐριφορά τής
εΙόνος τοϋ ΆγΙου
Ή ζέστη άπό τδν πρωϊνων κυ
ο'ως ώρών τής χθές, παρουσίασεν
Ορεσιν σΐσθηΐήν.
—"Ας ελπίσωμεν δτι ή ζέστη
αυτή θά είνε άτιό τάς τελευταίας
τοθ θέρους.
Καί δτι τόν καιρόν τοθ λοιποθ
θά διακρΐνουν τα μελτεμάκια.
— Συγκέντρωσις κόσμου προβλέ
πε«αι καί είς την σημερινήν «ανή
γυριν των Κουνάβων.
—Όπου πανηγυρίζιι δ να·
ός τού ΆγΙου ΠαντεΑεήμονος.
—"Οστις είνε ά πό τούς γραφι·
κατέρους τής περιφερείας τοθ τέ
ως Δήμου Άγίων Παρασκιών συγ
κεντοωνούσης ώς γνωστόν αυτήν
την εποχήν πολλούς συμπολίτας,
—Τό έκδρομικόν πνεΰμα δέν
μένϊΐ σργόν.
—Άν κρίνωμεν άπό τάς Ικδρο
μώς τής παρελθούσης εβδομάδος
άλλά καί τής τρεχούσης
—Ιδιαιτέραν επιτυχίαν σχετικώς
άναμένεται δτι θά σημειώση ή έκ
δρομή των ραπτων τής προσεχούς
Κυριακής είς τόν λιμένα Χερσο·
νήσου.
- ΣυνεχΙζεται πάντοτε ζωηρά ή
ταζιδιωτική κίνησις, πρός τα λου
τρά κυρΐως.
—Την πρωτεύουσαν οί ταξιδιώ
ται καθ' εί πληροφορούμεθα«διίρ
χονται απλώς».
—Καί δ λόγος εΰνόητος έφ' δ
σον αί,. ήλιάσεις έκεΐ δέν εσχα
μάτησαν.
—Έξαιρετική πρεμιίρα άπέψε
είς τ όν θερινόν Πουλακάκη μέ
τό δραματικόν καί επίκαιρον ϊρ
γον τό «Δράμα τής Σαγκάης·.
—Έξ άλλου είς των «Άνύλλω·
να» προβάλλεται τό ίγχρωμον Α
ριστούργημσ: «Ό Πόλεμος τοθ
χρυσοΟ.
Ρεκοβτερ
—Ό κ. Χα'ρ. Μανιδάκης.
Την «αρελθοΰσαν έβδομάδα με
τοτεθεΐς ανεχώρησεν έκ Νεύς Ά
μαρΐου δπου επί ΰπερπεντοετΐαν
επιτυχώς διηύθυν ε τό Τ Τ.Τ. Γρα
φεΐον δ κ. Χ Μανιδάκης. διά την
νΐαν τού Ιν Μοίραις θέσιν. Όλό
κλήρος ή Κοινωνία τής ΈπαρχΙ
άς μέ θλίψιν έπληροφορήθη την
μετάθεσιν σΰτήν κοί μέ άΑηθινήν
αγάπην κατευό&ωσε τούτον. Πρό
κείται πράγματι περΐ ϋπαλλήλου
τιμώνιος την ύτηρεσίαν τών'.Τ.Τ.
Ακούρΐστος, έρ/απκ,ός νρόθυ
μος. τακτικάς. Τό τελευταοντοθ
το, ή τάξις 2ν άπό τα ποΛλά προ
σόντα τοθ κ. Μανιδάκι έχαρα-
κτήρισε την απαράμιλλον δν' ς
ύπηρίσιακήν δ. άο|ν τού εν Άμα
ρω Ούιέποτ» ή ούσθη τό παρα·
μικρόν παράπονον. Αντιθέτως μό
νόν ϊιαινοι ήουντο καί θά ακοό
ωνται πάντοτέ διότι δ κ. Μανιδά
κης εδημιούργησε παράδοσιν διά
τό Άμώρι. Παράδοσιν τάξεως, φι
λερνΐας, είς τό καθήκον, εύπρέπει
αν ήθους, σοβαρά,ητα, άςιοπρί·
πειαν.
Α. Λ.
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΕΜΜ.
όδος "Εβανς
6ναντι ΦαρμακεΙου Χαλκιαδάκη
Άναλαμβάνομβν μέ τβιχύτπτα
καί τιμάς άσυναγωνίατονις τας
νε«ς αυνδέββις τοδ ϋβατβί.
'ϋπίσης εσωτερικάς ύδραυλι
χ«ς ίγκαταοτβσβις ηγγυπμίνπς
Διβιθέτομΐν βλ« τα εϊδη φ«
νοποιιας.
Κ. ΜυλοποταμΙτης
•φβαλμίατρος
Έ«1 τριακονταετΐαν ατο-
κλιιστικβς καί μόνον είς τα
Οθθαλμολογικά άσχολούμε·
νο?' ^^τ0"1 Τ0ίι: «ασχοντας
τούς δέίθαλμοΰς ιΐς τδ^οθαλ
μιατρεΐον τού, κείμενον καρά
τώ Καμαράκι κλησΐβν ιής
ΠολοκλινικΙΙς Ήρακλεί··.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Ν. Κ. 2ΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
ΟΔΟΧ ΑΦΗΝΑΣ8
Πλησίον Χτ«β. Μονκατηράκι
Παρέχη πάσαν ιτληρ·φορ(·
αν Α διευκβλυνβιν Ι«τρικί(
ννοΐΝς, είς τβύς ε!| Άβην«ς
μετ«β«ίνβντ«ί
κολίταε. τον.
Έγ
ΚαΙ
•Η
θέλγητ
Έν
τρών ι
τφθφυ>
οθτως.
μσΐσς.
Ή«
το. μ
πως' δ
ροθν τ
γριον.
Ή
σΤσς β1
χυμενο
κως όν
Ή
σήμαιν
θροΐζοι
κοντα
ΙΙίΡί
ΤΗΣ
ΣΑΓΚΙ
Νέ τον>(
Λούϊ 2ο«ίβέ, *
τέν,'Αλέρμ.
ΛΙΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τό μεγάλο ϋργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
613ον
"Ω! καΐ ποθ νά σοθ τα λέγω! Δέν μας έμειναν
λεπτά. ~
Ένα βράΒυ κι' έπεινβμεν,
Κ' έχρειάσθη νά νευθώμεν
Έφ' ενός κλειστοθ βιβλίου δέκα κάστανα ψητά!
Έγελώμεν! ..ένθυμεΐσαι τάς απείρους μας χαράς!
Ήσαν ζέφυροι έώΟι, μ ? Χ Ρ *
Άπεπέταξαν άθρόοι
Καΐ ιδού διατελούμεν είς ημέρας φλογεράς.
Ή &ρα, ό τόπος, αί νεανικαΐ άνσμνήσεις αυται
άστέρες τινές ήδη λσμπυρΐζοντες είς τό σΐερέωμσ,
ή νεκρώσιμος ήσυχία των έρήμων όδών εκείνον, ό
έτϊΐκεΐμενος μέγας κίνδυνος πσρεΐχον παθητικόν τι
θέλγητρον είς τα Ιπη ταθΐσ, άδόμενα χαμηλή φω
νβ έν τώ σκότει υπό τοθ ΠρουβερΙου, όστις ήτο
ποιητής ήδύ«ς ώς προείποαεν.
Έν τοσούτω άνήφθη είς λύχνος επί τοθ μικροθ
όδοφράγματος, επί δέ τοθ μεγάλου μΐα δάς διά πβ
τρών περιτειχισθεΐσα άπό των τριών μερών, ίνα
προφυλάττεται κατά τοθ αέρος, καΐ διατεθειμένη
οθτως, ώστβ δλον τό φβς της διεχέετο επί τής ση
μαΐας.
Ή όδάς καΐ τό όδόφραγμα Ιμενον είς τα σκό
τος, μόνον δέ ή κοκκίνη σημαία έφωτίζετο φοβερώς
πως' διότι τό φώς έκεΐνο προσέθετεν είς τό πορφυ
ροθν τής σημαΐας χρόδμα κάτι πυρρώδες καί ά
γριον.
Ζ'.
Ό ύψηλός νεοαύλλεκτος.
Ή νύξ επήλθε τελεία καΐ ουδείς των τής έξου
οίας εφαίνετο, ήκούοντο μόνον άλαλαγμοΐ συγκε
χυμένοι κσΐ έκ διαλειμαάτων τουφεκισμοί' σπάνιοι δ
ρως ούτοι καΐ άπώτατοι.
Ή παρατεινομένη οϋτη ήσυχία τής έξουσίας έ
σήμαινεν, δτι ή κυβέρνησις έσπευδε βραδέως συνα
θροίζουσα τάς δυνάμεις της. ΟΙ πσρόντες πεντή
κοντα άνδρες ούτοι περιέμενον έξηκοντάκις χιλίους.
(συνεχΐζεται)
' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
Αι' έκεΐνους πού θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΤΟ ΑΙΜΑ ΩΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ
Τό βϊμα μας είνε ή ζοή μας Ι ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΘΡΑ...
ΚαΙδμωςτό οΐ4« μποοιΐνά θεω| Τά άαπόνδυλα ζώχ δέν ϊχουν
ρηη ώς ί π^γνωστος έπαρχία» , „ , ΛΐμΛαψχ1™·α. ίχ το£,Οϋ
τοΟ σωματό; μας: Από πολλών ά , ,,„, & ^^ χαχΑ φ &^
πόψ,ων αποτελεί γιά την έπιστη | πνοήν χω ^ προσλαμ64νουν τδ
μτ,ν άληθινόν αΤνιγμα. Φαινομινι όξ ^ ^ ^ ^
κω; χαΐ τα τΐλιιότ.ρα τβν σπον|&6σι(δν ^ δ χ ^χων
δυλ.οτδν, ζ««ν ίχουν τίι ίδιον οί Α{ ποσ3τίΧ3ι1 Ρβύ:β1 ^ χ ,.
μα μέ τόν β.θρβπβ.-άλλ* μόνον φ β6_Μιν το0 ,ν^,,*,.,, γν*
χατα τα φαινόμενα! ΙΙοτέ τό βνχ 1Λ__» ... „„·,,.- ν, Λ λί___β...
τό 2λλο!
σΐαΐ πρό πολλοθ
Καί ή έξακρίβω
β
ίδι
τάεϊδη τοθ »Γματος δι«φό ό ' * ^ ^{ "ή έ ή
ΓΛΪα.Τ±Λω!.1ί: β,β,,Βίν μόνον έξ^ρίδωσ, ΐ
φαινόμ
αίμα δίν ίμοιάζει μέ χβ «ΛΑθ!(οίςτων |[ν| ι&χολ Τώ -^
ίωΐ τα ""Λ'^Ύί** 1*« «Ι «λ·1««« «λλα;
ρων ζώων
μχ των ζώων μέ τό οί,ια τοϋ άν
θρώπου. Είς τα τελειότερα ζωχ
τό οίιχ συνίστχται έν πάση πε
ριπτώσει γενικώς άπό τό ρευστόν
μέρο;—τόν όρρόν— μίσα είς χον
οποίον χολυμββθν έρυθρβΐ καί λ«υ
χά σωμίτια, τα αίμοιφαίρια. Άλ
λά καΐ είς αύ:ό άόμη τό σχή
η μ ξηρ
ίδιότητε; αυταί χαταφαίνονται δ
χαν τό αίμα ενός ζιίου ένωθή μέ
χδ αΐμα ενός άλλου. Ένας άπό
τούς καλλίτερον γνωρίζοντας χά
ζφΐχά δηληιήρι», ό Πΐυλόφσχυ,
ϊιεχύπωσι τό άξίωμχ 8χι «γ«νι
κώ; χδ αΓμα ενός ωρισμένου εί-
δ ζώ έ ώ ή
μα καΐ τόν αριθμόν των έρυθρων [ δοος ζώοον ίνεργεΐ ώ; δηλητήριον
αίμοσφαιρ'ιον δκάρχει διαφορά.Ό εί; ίλλνυ βΐδους
μφρ φρ
ίνθρωττος είς χχθε κυβικόνχιλιοστδ
μέτρον τοθ αΓμχχός τού ίχει πίν
τε έκατομμόριχ έρυθρών αίμοσφαι
ρ[ων Ό βάχραχος ϊμως μόνον
230.000 έρυθρ« αίμοσ|>αίρια. Ό
άριθμός των ίρκθ^ών αίμοαφαιρί
ών είνε γενικώς τόσον μικρότε
ΤΟ ΑΙΜΑ ΦΕΡΕΙ ΘΝΑΤΟΝ.
Πράγμαχι δέ καί χδ α Γμα ενός
άνθρώπου μπορεΐ νά επιφέρη χδν
θάνατον είς Εν» άλλον άνθρωπον,
είσαγόμενον ένχδς τοθ σώματος
ρος, ίσον μεγαλείτ«ρον είνε τό με α^τοθ. Σήμιρα, χάρις εί; τάς πρό
μονωμένον αίμοσφαίριον. Μίν^ν! δου; τής έπιστήμη; είνε ευχολον
ώς πρός τού; ίχθθς δέν άληθεύίΐ|νί καθορισθή μέσα ιί; ολίγα λε·
τοθτο. θ,α,^τικω; ϊπρ.π. ν, ?ΜΠιΜ«δ άς, η ή χαχηγορ1ιχ ιΙς
χούν—ώ; έχ τ^Ο μιχροθ άριθμοθ , , ' . , «
ιων έρυθρων αίμοσφαιρίων των,^ν ίποίβν άνγϊ«ι χ* «*>·« *»*«
μιγαλείτερα αίμοσφαίρια άπό δ,τι ωρισμένου άνθρώπου.
ίχουν ιίς την πραγματιχότητα. ' (συνεχίζεται)
Άπά την
σημερινήν
πρεμιέραν
ΤΟΥ
ΤΟ ΑΡΑΜλ
ΤΗΣ
Νέ τ·«ς
Λού'ί Ζβυβε, Ίνκιτσί-
ν^φ, Εριστιάν Μαρ-
τ«ν, Άλέρμ.
Αριθ 6202.
Έχαναληπτιχόν πρέγραμμα
έχβυοίου πλειστηριασμοΰ
άκινήτων
Ό συμβολαιογράφος Άρχα
νών Νικόλαος ΆντωνΙου Μαυ
ρογιάννης έδρεύων καί κατοι
κων έν Επάνω Άρχαναις Τε
μένους.
Λαβών όπ' δψει την πρός
με άπευθυνομένην υπό χρονο
λογΐαν 19 Ιουλίου 1939 σΤτη
σιν τοθ Ήγουμένου τής Ίε
ρας Μονής ' Αγκαράθου.
Δηλοποιώ δτι,
Εκτίθημι είς δημόσιον έπα
ναληπτικόν έκούσιον πλειστη
ριασμόν υπό τούς κατωτέρω
άναφερομένους δρους τό κα
τωτίρω άκίνητον κτήμα τής
Ίβράς Μονής Αγκαράθου κεί
μβνον είς την κτηματικήν περι
φέρειαν τοθ χωρίου Άγιών
Πσρασκιών Πεδιάδος, όμωνύ
μου κοινότητος καί εΐρηνοδικει
ακής περιφερείας Αρχανών
Είς θέσιν «Μαραθοκέφβλον»
Αμπελον 25 περίπου έργατών
έν φ περιλαμβάνεται καί συ
νεχόμενον ελαιόφυτον περιέ¬
χον 50 περίπου ελαιόδενδρα
μέ την γήν των συνορεόου-
σαν κτήμασι Δημ. Μελισουρ
γάκη καί κληρονόμων Έμμ.
Μελισουργάκη
Ό πλειστηριασμός τοθ κτή
ματος τούτου γενησεται την
20 Αόγούστου 1939 ημέραν
Κυριακήν άρχόμενος την δέ
Μάτην πρό μεσημβρίαν ώ
καί πΕρατούμενος μετά δόο
ώρας καΐ ενός τετόρτου ζτής
ώρας επί πλέον συμφώνως τώ
νόμςρ έν τφ χωρίφ Άγιαΐς
Παρσσκιαΐς Πεδιάδος καί έν
τώ συνήθεί τόπφ των δημοπρα
σιών, ενώπιον έμοθ τοθ συμ
βολαιογράφου Αρχανών Νικο
λάου Α. Μαυρογιάννη ή έν
κωλύματί μου ενώπιον τοΟ
νομίμου άναπληρωτοθ μου επί
παρουσ'α καί των μελών των
αποτελούντων τό Ήγουμενο
συμβούλιον τής Μονής ταύ
της. Πρώτη προσφορά τοθ
πλειστηρισζομένου ακινήτου
όρΐζεται δρχ. 80 000. Ή κατα
κύρωσις γενησεται πρός τόν
πλείονα προσφέοοντα συμφώ
νως τώ Νομώ, Ό βοολόμενος
νά πλειοδοτήσπ όφεΐλει νά κα
ταθέσΓ) παρά τώ επί τοθ πλει
στηριασμοθ ύπαλλήλφ λόγφ
εγγυήσεως τό 1)10 τής ώς ά
νω οριζομένης πρώτης προσ
φσρας, ήτι εγγύησις έπιστρέ-
φεται άμέσως είς τόν καταθέ
σαντα έφ' δσον δεν ήθελί κα
τακυρωθβ τό 5 πλειοδοτούμε
νόν κτήμα έπ' ονόματι τού,
έν περιπτώσει δέ οριστικάς κα
τακυρώσεως τό έν λόγω πο¬
σόν τής εγγυήσεως συμψηφι
οθήσετσι είς την τελευταίαν
δόσιν ώς κατωτέρω όρίζεται.
Τό έκπλειστηοίασμα θέλει κα
ταβληθβ είς τρείς Τσας δόσεις
τοίς μβτρητοΐς έξ ών ή πρώτη
δόσις θέλει καταβληθή κατά
την υπογραφήν τοθ όριστι-
κοθ συμβόλαιον, ή δευτέρα
μετά τέσσαρας μήνας
άπό τής ύπογραφής τοθ συμ
βολαίου καί ή τρΐτη δόσις
μετά όχτω μήνας άττό τής υπο
γραφής τοθ συμβολαίου, άτό
«ως καί έν ύπερημερΐα, έννο
ουμένη καί άνευ έπιταγτΐς
πρός πληρωμήν ί| άλλης όχλή
σεως καί μέχρις έντελοθς εξο
φλήσεως μετά τοθ νομΐμου τό
κου ύπερηαερΐας καί επί νομΙ
μω ύποθήκη τοθ κτήματος Τα
πρακτικά τής πλειοδοσΐας Ι ν
κεινται υπό την έγκρ σ.ν τοθ
ΌργανισμοΟ Διοικήσεως Μο·
νασχηριακής περιουσίας Νο·
μοθ Ηρακλείου, ό δέ τελευ-
ταΐος πλειοδότης ουδέν δι
καΐωμα άποκτ^ έκ τής τυχόν
μή έγκρΐσεως τούτων. Ό τε
λευταΐος πλειοδότης ύποχρε
οθται όπως έντός όκτώ ημε¬
ρών άπό τής πρός αυτόν κοι
νοποιήσεως τής έγκρΐσεως
των πρακτικών προσέλθη πρός
υπογραφήν τοθ όριστικοθ συμ
βολαΐοκ άλλως θέλει ένεργη
θή είς βσρσς τού άναπλειστη-
ριασμός είνε δέ ύπεύθυνος
διά τό έλλεΤπον καί τα Εξοδα
συμφώνως τώ νομώ. Εάν έν
τος πέντε ημερών άπό τής ή
μέρας τοθ πλειστηριασμοθ γ(
νη προσφορά 5 ο)ο επί πλέον
τής υπό τοθ τελευταΐου πλει
οδότου γενομένης τοιαύτης, ό
πλειστηριασμός έπαναλαμβά-
νεται την επομένην Κυριακήν
27 Αύγούστου 1939 έν τώ σύ
τώ τόπφ καί χρόνω ενώπιον
τοθ αύτοθ ύπαλλήλου καί ύ
πό τούς αύτούς ώς ανωτέρω
δρους. Πάντα τα έξοδα τα ά-
φορΰντοι τόν πλειστηριασμόν
δημόσιοι καί κοινοτικοί φόροι,
κηρύκεισ, συμβολαιογραφΐκά
Ιξοδα καί μεταγραφής βα
ρύνουσι τόν τελευταίον πλειό
δίτην. Έφ' φ εγένετο τό πά
ρόν σήμερον την είχοστήν τε
τάρτην τοθ μηνός ΊιυλΙου
ήαέραν Δευτέραν τοθ χιλιο
στοθ έννεακοσιοστοθ τριακο
στοθ έννάτου (1939) έτους έν
"Επάνω Άρχαναις Τεμένους
καί έν τώ ένταθθα κατά την
θέσιν Ρυάκι κειμένω συμβολαι
ογραφείω μου ίδιοκτησία των
κληοονόμων Εμμανουήλ Ρασι
δάκη, δι* δ καθωρΐσθησαν τέ
λη καί δικαιώματα είσπρακτέα
δραχμαί εκατόν δεκαπέντε
(115) καί υπεγράφη παρ' έμοθ
τοθ συμβολαιογράφου.
Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
νών.
Ν. Α. Μαυρογιάννης
Τ· ξβνοδοχεϊον
"Υπνου καί φαγητβδ
ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΗ
μετεφέρθη είς Κόκκινον Πύρ
νόν. παρβχον κ«8β ό,νβσιν καΐ
πβριπβίησιν αίς χβυς λουβμίνβυς
κ«ι ««ρ«θβριοτάς.
Φαγητά κρύα, έχλεκτβ φ&ρικ
χοιβαριότης ακρκ.
Ό Κόκκινος Πυργος
κέντρον παραδερισμοΰ
ΚΟΚΚΙΝΟ2 ΠΥΡΓΟΣΙ Ιούλι¬
ος.—Ό Κβχχινβς Πυργος κπσιιέ
νος είς την παραλίαν |τοΰ Λιβυ·
κου πίλάγους, πολΰ πλησίον της
κωμοπόλειις Γομπακίο», άιτό &
κου άντλεϊ την χίνηαιν καί τίιν
ζωήν τού, (Ινα προωοισμένος νά
ηροοίεύαη καΐ νά άναιττυχθςί
Ή γϊωγραφική τού θέσις είνε
τοιαύτη, ώστε να ένγνάται βν«
μελλον βΰρύ άπό έμιτορικής
άόψίως ϊΐ; τον Κόκκινον Πύρ
γβν Δέν βΐν* ϊίως μακράν η
ηιιέρκ καθ" ην θ* καταστή
κέντρον βΐσαγωγικόν καΐ έξα
γωγικόν της πλουτοφέρου Μ(β
σ«ρ«ς ΟΙ βμαοροι αυτού, άργά ϊ
γρηγορα, θα κατανβήσουν έτι ύ
ηβράνω μικροαυμφβρόντων ί>πάρ
χ&ι πάντβτ» ή τοαική «ΐρόοίβς
είς την οποίαν κ«ΐ θά άφΐΐρώβουν
κυρίως την ίκανότητα των.
'Αλλ' 6 Κόκπινος Πυργος, άνβ
ξαρτήτως των προϋποθίσεων αΰ
των δια τάς οποίας καΐ χρ6νο{
πρός μελέτην ύπάοχ» καΐ καλαί
προθίσεις άκό κάθβ πλβυράν, ά πό
τελεϊ αύτην την στιγμήν κέντρον
τουριστικόν χαΐ παραθΐριβτιχόν
ηρώτης γραμμή; Χάρις είς την
τακτικωτιχτην δι' αυτοκίνητον
συγκοινωνίαν τού, χάρις βί; ί»πέ
ροχη κμμουδια τοο— ζηλαυχη σ'
ίλη την Έλλάδα— σογκβντρώνει
ιτ&ρα πολλούς χ«1 ίκ Μβσβαράς
κχΐ άλλαχοθ, οΐτινες πχραβερ'
ζοον έδώ Έξ άλλον ίχει {ενοβο
χβϊα ύιτνου, φαγητοϋ, σπίτια κ*
τάλληλα δια παραθεριομόν, κ«·
τοίχους φιλο$"ένβι>ς καΐ υηοχρε&ι
τι «ού; πού Μαθιαΐοδν πλέον ή
εΰχαριστη τη διαμονή βτήν γρα
Φΐχη άχρογιαλιά τού. Ή κίνησις
ώ; έχ τούτου είνε μιγάλη βήμα
«όν. Ιδίως δέ λόγω τής άθρόας χά
θόδου κατοίχων των Μοιρών, οί
τίνες δίδουν το πρώτον μβγαλο
βήμα αίς την χρησιμοποίησιν τού
Κοκκίνου Πύργου ώς τουριατιχης
κωμοπόλεως.
'βλπίζεταη ίτι ίι χίνηαις αύτη
μεγάλη μέν δχι ομω; καί ίσον
θχ ειτρεπϊ, θχ άπασχολήβα «ΰρύ
τερα τούς κατοίκβυς τβθ Νβμοΰ
μας, οί βποΐοι πρέιτει νά άφιερώ
α ου ν είς τον Κόκκινον Πύργον
' ουχνβτεοα τας ημέρας κου ΑΊαθέ
ι τουν σήμερον πρός άναφυχήν
κ«1 άναζωογόνησιν, πρβπμώντες
την ώιαίαν παραλίαν τοδ Κοχχι
νού Πύργου χαΙ τα ήσυχα ν«ρα
τοθ Λιβυχοδ, κου τόσον ίχουν Ι
ξομνήσει καί οί ατίχοι τοΰ Όμπ
ρου "Άλλως τε άρκκϊ μΐα μ·νπ
επίσκεψις Ιείς Κόκκινον Πύργον
δια νά κεισθοδν πάντες 2τι είνε
τόπος Ιδκώδης διά τούς «αοαΗρί
ζοντας έσον καί δια τοΰ; 6*Μ»σ
δήποτϊ ενδιαφερομένους μέ τον
εσωτερικόν τουρισμόν. Β.Χ.
—Όργάνωσις τμήματος Ε.
Ο. Ν. είς Έξ» Λακννια.
Ε5Ω ΛΑΚΩΝΙ* Νεραμβέλ
λου Ιούλιος — Ό Πρόεδρος της
Κοινότητος Έξω ΛκχωνΙων χ Γ.'
Φιορέντζης χαΙ ο διοργανωτης
της ομκδος Ε.Ο.Ν χ. Ν. Καραβϊ,
λας μετα τού καρβκιδημοθντος δι
δαβχάλου αύργου Μονοραταίου
χαι άξινματικοΰ της Ε Ο.Ν. Εύχγ.
Χαρούλη ηρχισαν κατ' αύτάς δι
οργανοΰντες .τμήμα Νεολαίας είς
το χωρίον τουτο. ΟΙ νέοι προσέρ
χονται άβρύοι κρός έγγραφήν Έν
τος δύο ώρων χαΙ κατόπιν καταλ
λήλων δμιλιων ένβγοαφπσαν ο
κέρ τούς τριάχοντα έξβσχολικοί
καΐ ιδιαιτέρως έσωσχολικοί 'Ειί
βης ύπάρχβι μεταξυ των νεανίδων
χοτρακτηριστικη προθυμία διορί
ζομενηςδέ καταλλήλου ίμαίαρ
χου δεσποινίδος θά έργανωθωβι
και αί φαλαγνΐτισαι των "Εξω Λα
κωνίων Έξ άλλου «αί έν ουνβρ
γασία μετα της υπο της Σ)ής Νο
μαρχιας Ήρακλϊίου συσταβείαης
έπιτροπής καταρτίζϊται κρογραμ
μα διά τον ίσον το δυνβτόν λ«μ
κρότβρον έορτασμον τής 4ης Αύ
γούστου.
—Ναυτικοί άγδνες τί,ςΝεβ·
λαίας.
Καθ1 ά ηληροφορούμεθα την
30ην τρέχοντος μηνός ΊβνλΙου
προχειται ν ά λάββυν χύραν το
πιχοΐ Ναυτιχοΐ άγώνες διοργα-)
χωθέντες υπό αξιωματικών τοθ
ναυτικοΰ τμήματος χΑς Ε. Ο. Ν.
τής πόλεώς μας, μετοιξυ των με
λών τής "Οργανώσεως. Σχοκοςτής
οργανώσεως των ώς άνω άγώνων
είναι ή ανάδειξις των Ιχανωτί
ρων ινα ούτοι συμμβτάβχουν είς
τους καγχρητίους τοιούτους άργβ
τερον δέ είς τους Πανιλληνίους
διοργανονμένους Οπό της Κβν
τριχης Διοικήσεως Ε. Ο. Ν.
—Ή Διοίκησις Χωρβφυλαχής
διά τάς ήλβχτριχόις ίγκα
τάσεις.
Ή Διοίκησις Χωροφυλακής ε¬
ξέδωκε την κάτωθι ανακοίνωσιν:
«Έ Διοίκησις Χωροφυλακήν Ή
ραχλείου, είοοποιεϊ τού; ενδιαφε¬
ρομένους δτι προκΐιμένου νά προ
6ώσιν είς ηλεκτροφωτισμόν των
καταστημάτων καί οίκιων των,
δέον πρίς αποφυγήν άτυχημάτων,
ν» αίτήσωσι προηγουμένως την
έγκρισιν καΐ τάς όδηγίας τής άρ
μοδίας υπηρεσίας τής Έπιτροπής
Ηλεκτρικήν Εκμεταλλεύσεως Δή
μου Ηρακλείου.
Ηράκλειον τή 24 Ιουλίου 1939
Ή Διοίκησις Χωρ. Ηρακλείου».
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΕίδοποιεΤται τό Σεβαστόν κοι¬
νόν Ηρακλείου δτι δ γνωστάς
διά την ταχύτητα χαΙ είλιχρΕνει
άν τού Ταχυδρόμος
ΧΑΡ. ΠΟΡΤΣΑΚΗΣ
Αναχωρεί εκάστην έδδομάδα α¬
νελλιπώς &ια Οειραιβ και τάνά-
παλιν.
Πληροφορίαι παρά τή} χ. Μηα-
λαμούτοφ. 'Αρ. τηλ. 7—88.
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ
ΑΠΩΛΕΣΘΗ μεταξύ ΚανλΙ
Καστελλίου— Ηρακλείου μιχρή
βαλίτοα. Ό ευρών παρακαλεϊται
νά την προσκομίση είς τόν υπο¬
μοίραρχον χ. Πωλιουδάκην καΐ
αμοιφθήσεται.
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ.— κορμοΐ δίν
δρων καρυδιας. ΟΙ προσοίροντες
βς άτοτααώσιν είς τό έτιπλοκοιιΐ
όν Γεωργίου Παηαχατζάκη, «αρα
«λεορως θεάτρου Πουλακάκη.
—Διάλεξις είς Άρχαναις.
Την Κυριακην χαΐ ώραν 4 μ.
μ. θέλει άναγνωαθά είς την Λί
σχην τοΰ ΜορφωτιχοΟ Συλλόγου
Αρχανών υπό της δίδος Εύχννε
λίας Ν Λυδάχη ή διάλεξις τοδ
χ. Γιάννη Ναρχοδηαητράχη μέ
θέμα: «ΟΙ ΣχοκοΙ τοδ Μορςρωτι
χοΰ Σύλλογον χαΐ αί ύκοχρεύ
σεις των μκλών άπίναντι τούτου
χαΐ άπέναντι Τής χοινωνίας». Εί
σοδοε μόν όν είς τούς ϊχοντας.κροα
χλήσεις καΐ τα μίλη.
—Σχολικόν γυμναστήριβν
θά Ιδρυίζ είς Ββνεράτο.
Υπό τοθ 'Γπουργείου των Έ-
σωτερικών ενεκρίθη άπέφασις τοθ
ΚοινοτιχοΟ ΣυμβαυλιΌυ Βενεράτου
διά τής οποίας παραχιοριΐται δ(ο·
ρεάν πρός την σχολικήν έφορείαν
τοθ ΔημοτικοΟ Σχο'είου τής Κοι·
νδτητος'ώρισμένη ίκτασις ,δπά τόν
ϊρον τή; ιδρύσεως γυμναστηρίου.
—Εύγενής δωρεά.
Ή χ. Μαρία Α. Καλοχαιρινοδ
προσέφϊρβν είς τό Πτωχοχομεΐον
κλοόσιον χαΐ εκλεκτον φαγητον
διά τό τρίμηνον μνημόσυνον Τοδ
αειμνήστου στρατηγοδ Γ. Κατί
χάχη. Τό προσωπικόν χαΙ οί τρό
φιμοι εύχαριστουσι θϊρμ&ς,
—Αύτοκινητικόν εί; Ρί8ο«
μνον.
Φορτηγόν αυτοκίνητον παρέαυ
ρε παρά τό χωρίον Πρινέ Ρε¬
θύμνης τόν Πέτρον Πετοάκη» γεωρ
γόν ιόν οποίον καΐ έτραυμάτιοε
σοβαρά);.
—Πλήρωσις διδ«βκαλικϊ,$
θέσεως.
Καθ' ά?μοδίαν ανακοίνωσιν εί;
τό 4ΐν Δημοτικόν σχολείον Ηρα¬
κλείου έκΒνώθτ) μία θέσις δΐδα-
σαλίσση,. Αίτήσεις διά την
πλήοωσιν αυτή; δέον νά ά-
πευθυνθοθν πρός τό Κεντρι¬
κόν Εποπτικόν Συμβούλιον Στοι-
χείώϊου; Έκπαιδεύυιως.
—Ή έκδρομη τβν ραπτδν
Ηρακλείου.
Την κροβεχη Κυριακην 30 Ίου·
λίου ο Σύλλογος Ραπτων Ηρα¬
κλείου οργανώνεη έχδρομην (ίς
τόν Λιμένα Χερσόνησον. Το προ-
γραμα £χ*ι ώς εξής.
Χυγκεντρωαις έχδρομέων είς
πλατείαν Δασκαλογιάννη (£πι·
σθβν παλαιοΰ στρατώνος) ϋρα 5
1 2 πρωϊνή. 'Εχκίνηστς ωρα έ πρω
ΐνή ακριβώς £τάθμ(υα·ς ΙΟλβπτβς
είς Χάνι Κοχχίνι "Αφιξις χαΙ α-
κοβίβασις είς Λιμένα Χβραονή¬
σου ωρα 7 1)2. καιραΜθχούθηβιςυ¬
πό των έχδρομβων τής θΐίας λ«ι·
τουργίας είς την έν τφ λιμένι
ευρισκομένην εκκλησίαν τής Αγ.
Παρασχευής. Πρόγευμα χαΐ γ«ΰ·
μα έξ Ιδίων. Διημβρευσις έν τ$
Λιμένι Χβρσονήσου καί είς τ*
πέριξ χωρία κατά βοόληοιν. £υγ
κίντρωοις έν τω λιμένι Χιρβονή·
σου ωρα 9 1)2 μ. μ. Άναχβρη
αίς έχ Λιμένος ώρα 10 μ. μ Τιαή
εΐοιτηρίβυ δι* βλους τούς άχδρο·
μ«Ις μίλη χαΐ μή μίλη.δρ. 40.
Κίς την έχδρομην γίνονται δέ
χτα κ«1 μή μέλη τοδ αωματΐίου.
Άρχηγός έχδρομϋς έ χ. Έμμ. Κα
στρινάκης.
ΕΙσιτήρια πωλοθνται καρά τοδ
Προίδρου χ. 'ΐμμ Καστρινάκη,
Γΐωργίβυ Μουντράχη, Κώστα Κοχ
κινίδη, Ιωσήφ Κουνοιλάχη, Νικ.
Μηλιαράκη, Μιχ. Άφΐντάχη χαί
Νικολ. Κοκχινάχπ.
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΕΞΑΓΩΓΕΙ2
Ένοιχιάζονται δύο αποθήκαι
χατάλληλοι διά χαλαθια χαΐ χι·
βώτια βταφυλΑν. Πληροφορίαι
«αρά τφ Εΰαγγίλφ 'Α
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Πέμπτης
27 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΠΤΗΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Ω Ν
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΝΑ ΕΠΑΓ Ρ Υ Π Ν
Ή 'Αγγλορωσσικη
δεωρεΐται γεγονός τετελεσμένον.
Άρχίζουν έπιτελικαι συνομιλίαι.
50 Πρωινη
βιετικών επιτελείων. Τό πσρά κυβέρνησις Τσάμπελαιν.
Αλί θ μίμη τοιαύτη ^™'*"ικ;
Έν ι
ΡΩΜΗ 26 Ιουλίου (ί5ιαιτέ εύρέων επιτελικόν συνομιλι,
ρα ύπηρεσΐα τής «Άνορθώσε-
~ εις έκ ΛονδΙνου ,
δτι επήλθε πλή-'δειγμα τής Αγγλίας θά μίμη τοισυτη
ρης προσέγγισις των άπόψε-, θή πιθανώτατσ κσΐ ή Γαλλία ,λότερος να
ών Αγγλίας καί Σοβιέτ καΐ άποστέλλουσα στρατιωτικήν| σχαν έπιτελικής αποστολάς
τερματΐζονται αί διεξαγό αντιπροσωπείαν _ είς Μόσχαν | κρ[νεΐαι 0 στρατηγός Άΐρον
,_λ " σα(ντ.
----ν ^^ ψι^ ^ρ ^ ^^ρ ^^ ^^^^ >^^ ~*^ ^^^ ν ν ■ ^^ Λ ■ ^ ■ » — β — ■" — — .— —-
έλαβε τήν εντολήν νά έπαγρυπνή είς τάς
ανατολικώς ακτάς τής Μεγάλης Βρεττα
νίας οπου τάς τελευταίας ημέρας παρε¬
τηρήθησαν επανειλημμένας πτήσεις πολ-
λών Γερμανικήν άεροηλάνων. Τα ά··
ροπλάνα ταύτα έφθασαν, κατά τάς ίδί-
>ρίας,μέχρι των έκβολών τού
*β Ίο»Μο» (£Β. 4
τόν
«ν Μόσχα άπεσταλμένον της
κ. Στραγκ ν" άποδεγθη την
υπογραφήν της τριμεροθς αγ
Συγκεκριμένως ή /Αγγλικη άεροπο
ρία διετάχθη νά π»ρακολουθήση*άς πτή
αεις ταύτας ναί νά επέμβη αναλόγως.
Νεϊϊΐ ΜϋΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕ80Ρ10Μ
ΜΟΙΓ8ΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΣ
ΤΙ ΙΙΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 14»
ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας.)— Σημερινά τηλεγρα·
φηματα άγγέλλουν νέας συμπλοκας Ρώσ
σων καί Ίαπώνων είς τα σύνορα Μογ·
γολίας—Μαντζουρίας.
Είς γενομένην άερομαχίαν, παραλν
λήλως πρός τάς έπιθέσεις εκατέρωθεν1
τού πεζικοθ καί των μηχανοκινήτων μέ·
σων, οί Ίάπωνες ίσχυρίζονται ότι κα·
τέρριψαν 59 ρωσσικά άεροπλάνα.
Η "ΑΙΡ ΦΡΑΝΣ" ΣΥΝΕΧΟΝΕΥΒΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΙΜΠΗΡΙΛΛ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου Οτου άντ α-
ποκριτοΰ μας). Κατά τηλεγραφήματα
έκ Βερολίνου ή μεγάλη γαλλική άερο-
ποριχή εταιρίαι «Αιρ Φράνς» πρόκει-
ται να συγχωνευθή μέ τήν * Αγγλικήν
τοιαύτην «Ίμπήριαλ Αίργουέϊς».
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΝΟΜΟΣ
ΚΙΤΑΡΓΟΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΥΜΑΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας). —Είς τήν εφημερίδα τής
κυβερνήσεως εδημοσιεύθη νόμος διά
τού οποίου καταργεΐται τό ταμείον θυ·
μάτων πολέμου.
ΡΥΙΤΜΙΖΟϋΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΚΥηΤΟΝΤΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΙ1Ν ΑΝΑΠΗΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας) — Διά τού ίδίου νόμου
τού καταργοθντος τό ταμείον θυμάτων
πολέμου, ρυθμίζονται τα προκύπτον-
τα ζητήματα των ιναπήρων ου-ως ώσ
τε νά διατηρώνται τα υπέρ αυτών
εύεργετήμχτα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΦΕΣΙΣ
ΚΑΥΣΩΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Α«ΗΝΑΙ 2 6 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτοθ μας). —Καί σήμερον συνε
χίοθη ή υφισις τού καύσωνος έν Έλ-
Θερμόμετ-ρον
ύφ"
Σοβιέτ.
Χσρακτηοιστικόν έν προκει
μένω είναι τό γεγονός δτι ή
Αγγλία απεδέχθη άξΐωσιντής
ΡωσσΙας καί στέλλει είς Μό
σχαν πολυπληθή αποστολήν
άποτελουμένην έκ στελεχων
των στρατιωτικών, των ναυ
τικων καί άεροττορικών της
δυνάμεων πρός διεξαγωγήν
[αν αίσθησιν, διότι
φοράν, ή Αγγλία δέχετσι επι
τελικήν συνεργασίαν μέ άλ
λην χώραν χωρίς νά συνδέ
εται μετ" αυτής διά πολιτι
κης καί στρατιωτικάς συμφω
'νίας. Δι' σύτό καί ύπάρχει ή
γνώμη δτι επραγματοποιήθη
τό Άγγλοσοβιετικόν συμ
Αντιθέτως οί «Τάϊμς» £
χούν τήν πληροφορίαν δτι ύ
ίφΐστανται είσέτι δυσχέρειαι
διά τήν σύνσψνν τής τρ μεροθς
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Ιουλίου.— Έ
ττί τή 30(| έπετείω άπό τής
τής Μάγ
240 Αγ
άεροπλά
να εξετέλεσαν χόες τττήσεις
υπεράνω τοΟ γαλλικοθ εδά
ΡΩΜΗ 26 Ιουλίου.— ΑΙ
φημερίδες δημοσιεύουν τή
πληροφορίαν δτι Ισχυρά μοί
ρα τοθ γαλλικοθ στόλου θά
κατα-λεύση την 28 Ιουλίου
είς την αγγλικήν ναυτικήν βά
σιν τής Μάλτας.
Προσωρινή
Ή Άγγλοϊαπωνική συμφωνία;
ΡΩΜΗ 26 Ιουλίου. — Καθ1
ά τηλεγραφοθν έκ Τόκιο ό Ία
πωνικόςτύτιος γράφει ότι τό συ
ναφθέν μετά τής Αγγλίας συμ
φωνον εχει προσωρινόν χσρα
κτήρα κοί δτι ή κυβέρνησις
τή"ς Ίαπωνίσς δέν σκοπεύει
ν ά χαλαρώση τόν άποκλει
σμόν των Αγγλικών έκχωρή
σεων είς Τιέν Τσίν καί άλ
λοθ τΐροτοϋ ή Αγγλία δΐδου
σα έμπρακτα δεΐγματα τής
καλής πίστεως της, εφαρμόση
έξ ολοκλήρου τήν συνα
φθεΐσαν συμφωνίαν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Ιουλίου.—
Ό Άγγλικός τύτιος άσχολού
μενος μέ τήν Άγγλοίαπωνι
Ι κήν συμφωνίαν, την θεωρεΐ Ό τύπος έτιαΐθεται σήμερον
ώς ταπιίνωσιν τής Μεγ. Βρετ¬
τανίας καί διπλωματικήν ά-
στοχΐαν τής κυβερνήσεως της.
ΑΙ έφημερίδες γράφουν δα
είνε άνήκουστον νά ύτιοχω
ρή ή Αγγλία πρό των Ίαπω
νίκων απειλών καί συνιστοϋν
νά μην εφαρμοσθή ή συνα
φθεΐσα έν Τόκιο συμφων [α
καί νά παρασχεθή δάνειον είς
τόν Κινέζον στρατάρχηνΤσάγκ
—Κάί—Σέκδιά νά δυνηθή νά
συνεχίση τόν άγώνα.
Ή διένεξις
Αγγλίας -ΓερμανΙσς.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Ιουλίου.—
δριμύτατα κατά τής Αγγλίας
καί άποκσλεϊ χονδροειδές πε
ραμα την ενέργειαν Χωντσον
Έν τέλει ΰπογραμμΐζει δτι ή
ΓερμανΙα θ' αποκρούση ιτα
σαν πρότασιν τής Αγγλίας
πρό τής έγκαταλεΐψεως τής
πολιτικάς τής κυκλώοεως.
Αντιθέτως ό Άγγλικός τύ
πος, ώς αγγέλλεται έκ ΛονΒ
νού, έλάχιστα άοχολεΐται μέ
τήν υπόθεσιν Χώντσον, θέτων
είς τήν πρώτην γραμμήν τάς
δηλώσεις τοθ ύπουργοθ των
Εσωτερικώ ν επί των ληφθέν
των σοβσρών μέτρων πρός έ
ξουδετέρωσιν των Ίρλανδών
τρομοκρατών.
Ή Μοναρ>τ;ία
Παλινορδοΰται είς Ισπανίαν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ
έν Μποθρνκος
26 Ιουλίου.—Ό ι ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Ιουλίου.— Οί
άνταποκριτής τής
λάδι. Είς Αθήνας τό
εδείκνυε 34 βαθμούς.
ΚΑΤΕΣΤΑΛΗ Η ΠΥΡΚΑΪΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άν-
ργ ρή ή
εφημερίδος «Εξέλσιορ» τηλιγρα
?ιϊ ότι έ στρατηγές Φράνκο; απΐ
φάσισε την παλινόρθωσιν τής μο-
ναρχίας. Ό έν λίγψ άνταποκρι-
τή; προοθέτει δτι 6 Φράνκο απέ¬
στειλεν είς Αωζαννην επιτροπήν £
χουσαν επί κΐφαλής μέλη τής
ίαπανιχής Βασιλικής οικογενείας
μέ όίηγίας ώς πρός τούς δρους
υπό τιυς όποίους θά ήτο Γυ-α.ή
ή αποκατάστασις τ&0 Άλφόνοου
είς τόν θρόνον τού. Υπό των ίσπα
νίκων επισήμων κύκλων πισιιύι
ται 6τι δ Βασιλιύ; Άλφίσ:ς θά
ίεχθί νά επανέλθη είς τόν θρό
νόν τού εάν το ζητήση 6 ίσπανι
κός λαίς διά
στε>ώτιροι συνεργάται τοθ στρα
τηγιθ Φράνκο χ«1 ίί'α πολλοί
στρατ^γοί, βλέπουν μέ δυσφορί¬
αν την επιρροήν ξένων Συνάμεων
επί των έαωτερικών τής χώρας
των. Γενικώς έπικρατιΤ ίν Ίσπα
νία δυοπιστία λο[ δυσαρέσχεια
ώς πρός τάς διαθέσεις των ξένων
των οποίων φΐ,βΐθνται τάς ρα5ι
ουργίας.
Ή σύνθεσις
Ίσπανικού στρατοΰ.
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 26 Ιουλίου.—
Εδημοσιεύθη διαταγμα τοθ σΐρ«-
τ»,γοδ Φράνκο καθο&Τζον την νέ¬
αν σύ> θέσιν τοΟ (στιανικοθ στρα
τεθ. Σύμφωνα μέ τό διάταγμα
τιθτο, ί στρατές θ' άποτΐλήται
έκ Σέκα σωμάτων ίξωπλισμένων
μέ 5λα τα τιλευταίου τύπου άμυν
τικά καί έπιθετικά μίσα.
Τα Τουρκοαιγυπτιακά.
ΡΩΜΗ 26 Ιουλίου — Αί κ.
βερνήσεις Τουρκίαςχαί Αιγυπτου
άκεφάοισαν ν1 άνταλλάξουν στρα
τιιοτικάς αποστολάς είς τας διτο{.
άς θ' ανατεθή ή παρακολουθήση
των στρατιωτικών δυνάμεων ,καί
των πολεμικων παρασχευών αμ
φοτέρων των χωρ&ν, είς Ινδει
ξ'ν τΐ)ς πλήρους έμπισΐοσύνης
των.
νού της Ίΐαλίας καί καθηγητού
της Γαλλικής καί Ίταλιχής γλώσ
σης έν τή πολβι μας.
Την κηδείαν τού μβταστάντος
ήΜθλούθηααν ό παρεπιδημΰν έν
τβδθα ύπουργός Γε,νΐΜός Διοικη
τής Κρήτης κ Μπότης Σφακιά
νο έ Ν Τ
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΙΨΕΙ1
ΠλΡΑ Τ0 ΥΠΟΥΡΓΩ ΓΕιΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΚσΙ χθές επεσκέφθησαν είς
τήν Νομαρχίαν τόν παρεπιδη-
μοθντα είς τήν πόλιν μας υ¬
πουργόν Γεν. Διοικητήν Κρή·____^__ _ ______
της κ. Μπότην Σφακιανάκην νας," ό ΕισάγγίλΣυς χ Βϊλλίντίς'
πλεΐστοι Ιδιώται καί προίστά * οιοικητης Χωροφυλκχης χ. Όρ'
μενοι όργσνώσεων καί τοθ »«Υ.ουία>"15χαι αλλβι .««Όημοι.
. ι ■ α ± ^ γ· ■. , 'Π5 νβκρικης πομπης ιικτκΐι
άνέτττυξαν διάφορα ζηιήματά θυνθβίσης έκ της οικίας τοθ μ.
των. Τόν κ. υπουργόν έπεσκέ τβοτ«ντος »1ς τον νβόν των κα
φθησαν έπΐοης 6 Πρόεδρος ?^ΙΑ?ν' «ρβογιϊτο ί μουσική
Έμπο
ηί
κ. κ.
ιοιωτνν καί τα παράσημα
Άλ Γεωργιάδης καί κ. Ν Με ών ΐΐχιτιμηθπ έ μβτοβτας. Τας
ά θ ί
η η
στρέμματα πεύχων.
ό Διευθυντής «ινΐαβτβύ φερέτρου *κρ«Τββν·ί
Τσμείου κ «Ρ*5«νβι Άγγλιαί κ. Ήλι«ύηί,
. Γ.β«γ«οολατ.·ας κ. Ιω. Άν«μβ;ί
Α Λ
-αποκριτού μας). - Τηλεφωνήμ.τα 1αζάς Κα6ώς Κα1
έκ Πελοποννησου αναφέρουν ^τι ήέ'τ « ΈΦεδρικοΟ
κραγεΐσα είς τόν Ταύγετον πυρκαϊά «'« Σκουντάκης
τεσχάλη. Έ-άησαν έν συνόλω χίλια, ^Οριον ό κ .γπουργός ανα ^«' ^Τί^^Η^ίΧκ
χωριΐ διά τόν γείτονα νομόν. βυ *· Μηνάς Γεωργιάδης
' Μετοτ την ψχλεϊβκν νβκρώοι
Η ΚΑΤΑ2ΤΑ2Ι2_ΕΙΠΗΝ ΤΣΕΧΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άν-|
ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
Παρισίων ότι ή κατάστασις είς την Τσε
χίαν παρουαιάζεται άνώμαλος κατόπιν
των έκδηλωθε.αών ώς λέγεται σοβαοών
διχογνωμιών μεταξύ τού προίδρου Χί·
ιο9(Γ'. 1»*'χ.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ
ΙΩΣΗΦ ΚΟΡΠΗ
ΟΕΗΐλουθίαν ή νεκριχη πομπή
νήσααιχ διηλθ« των κεντρι
όίών κ»1 κατηυθύνθη είς
τό ν«κροταΐφ(Ιον των καβολιχών.
ι Ή « Ανάρθωσις» της οποίας β
——— μεταστας ϋηηρξβ παλαιές φί*ο;
Μβτά πάσης έπιβΧητικέτπτος απϊυβονει τα εερμβτβρα συλλυπη
έν ονρροζ της Ικλεχτοτ* τηρια της πρός την σύζυγον, τα
παρ' ημίν κβι τΐκνκ κ»1 λβιπους οίχίΐβυς τού
Κόρπη, τβύ άλλοτε ηρο'ε τ«λί*ς κ. Πιερ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΑΙΟΦΩΝΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Ιουλίου. - Ό
κ Μποννέ εδέχθη σήμερονεΐς σ«ν
«ργβσίαν τβος πρεσββυτας τών
Σοβιετ και της Τουρκίβς.
ΠΑΡΙΕΙΟ1 26 Ιουλίου.- Εί4
τα Ιβπανοπορτογαλλικα σύνοοα
έοημειωθη σημβρον σοββρόν έπίι
σοδιον μβταξυ Πορτογαλων
κ«1 Ίσπανων --
ΤΟΚΙΟ 26 Ιουλίου - Ή πόλΐί
Κιου ΚΙγκ έβομβ,,ρδ,οθη σφβδρως
25 Ίαπωνικών άΐροηΜί
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΕΙΣ ΕΥΡΟΠΗΝ
Ώς πλτ,ροτορούμιθα χήν προ
ο«χη Δευτέραν θά γίνη |ν5,ρξιζ
τής σταφυλιχής περιόδου διά τ«ς
φ.ρτώαεω; τίίς πρώτης άποοτολί£
σουλτανινών είς Ευρώπην, τήν ξ
δέ Αύγουστου άρχίζ^ η
τής αποστολίΐς αταφυλων
Η έξαγιογή αταφυλθν είς
» «ά «ηιβραϊύη έ1
Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ
ΟΠΩΣ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΗ ΕΝ ΜΟΣΧΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 'Ιουλίου (ίδ. ύ-
πηρεβία).— Ή Αγγλικη κυβέρνησις α¬
πεδέχθη τήν"πρότααιν τής κυβερνήσεως
των Σοβιέτ όπως προηγηθώσιν στρατιω
τικαί συνομιλίαι πρΐν ή καθορισθούν
είς τήν Μόσχαν αί λεπτομέρειαι τού
τριμερούς συμφώνου. ?
Υπό τής κοινής γνώμης.εν Λονδίνω
πιστεύεται ότι ή υπογραφή τού τριμε'-
ρούς συμφώνου θά πραγματοποιηθή
έντό; των ημερών. Σχετικώς ό κ.
Τσάμπερλαιν θά προβή πιθανώτατα σή.
μερον ή αύριον είς άνακοινώσεις ένώπι
όν τής Βουλής των Κοινοτήτων.
Ο ΑΙΡΟΝΣΑΪΝΤ ΒΑ ΤΕΒΗ
ΕΠΙ ΚΕΦΙΑΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΗΤΙΣ ΟΙ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ Μ02ΧΙΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Ιουλίου (ίδ. ν».
πηρεσία).—*Τό πρακτορείον Ρώυτερ
μεταδίδει τήν πληροφορίαν ότν ό στρα-
τηγός Άϊροναάϊντ Οά τεθή επί κεφαλής
τής στρατιωτικής έπκτροπής ή^ις με·
ταβαίνει προσεχώς είς τήν Μόσχαν.
ΤΑ ΑΓΓΑΟΣ
ΙΒΙΕΤΙΚΑ ΖΗ
ΑΠΗΣΧΟΛΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΙ
ΗΜΑΤΑ
ΝΔΙΝΟΝ
ΤΟ ΚΟΕΣ ΝΟΝ ΥΗΟΥΡΤΙΚΟΜ ΣΥΜ81ΥΛ1
ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας). —Είς τό σημερινόν έ·
βδομαδιαίον Υπουργικόν Συμβούλι·
όν, τό συνελθόν υπό τήν προεδρίαν
τού κ. Τσάμπερλαιν, εξητάσθη ή πο-
ρεία των διαπραγματεύσεων τής Μό«
σ/ας.
Έπίσης εξητάσθη ή αποστόλη με
λών τού Άγγλικοΰ έπιτελείου είς
τήν Σοβιετικήν πρωτεύουσαν πρός 6ιε·
ξαγωγήν στραχιωτικής φύσεως συνομι·
λιών.
ΑΙ ΑΓΓΑΙΚλ
ΔΙΑ ΤΑΣ Δ
Α
ΕΦΗΜΕΡΙ&ΕΣ
ΙΡΛ
ΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΡΟΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Ιουλίου (ίδ. ύ·
πηρεσία).—Αί Αγγλικαί έφημερίδες
εις τά, σημερινάς των έκδόσεις υπο·
γρ&μμίζουν ότι δια να άρχίζουν δσο·
νούπω συνομιλίχι των επιτελείων Αγ¬
γλίας, ^ Γαλλίας «αί Ρωσσίας σηυχαίνει
ότι αί διαπραγματεύσεις τής Μόαχας
έχουν σημειώσει μεγάλας προόδους.
ΜΕΤΑΒΛΙΝΕΙ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας). — Εγνώσθη ότι έντός
τού Αύγούστου αναχωρεί έξ Αθηνών
δια Γερμανίαν άντιπροσωπεία διά τήν
ανανέωσιν τής έμπορικής συμφωνίας
Ελλάδος καί Γ' Ράϊχ.
η¥φΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΊ ΛΠΟΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝ %Ι 26 Ιουλίου (τοθ άν
ταποκριτού μας)— Κατά τα έκ Παρι¬
σίων τηλεγραφήμχτ* χαιΐ ό γαλλιχός τύ
πος ψέγει την συναφθείσαν προκαταρκτι·
κήν συμφωνίαν Αγγλίας—-Ίαπωνίας.
Ωρισμέναι έφημερίδες τονίζουν ότι αυ¬
τή υπεγράφη κακώς καί πρίν ή γίνουν
ειδιχαΐ συνεννοήσεις μετ«ξύ Αγγλίας
«αί Γαλλίας.
ΔΟΚΙΜ4Ι ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
βρύη έπ1 χ
οίτι ημέρας πάντως οδχΐ
.% 15 Α6γΟ6σ»υ Χ
ΑΘΗΝ 1.1 26 Ιουλίου (τού
ποκριτοΰ μας).— Έκ Λονδίνου τηλε¬
γραφείται ότι έστέφθηααν υπό πλήρους
επιτυχίας αί δοκιμαί νέου τύηου πολεμι
κών άεροπλάνων ών αί λεητομέρειαι *··
ή τηρούνται μυβτικαί.
Ε1ν«»
ο-μβδ.
?βϋν τόν π»λ
φς κ
* ^5
μβτα
ηίοηί ο^ες
τβι«λλωβτί >
τβββλίΐν παντ
νβτβι «τι β·5
ρ«ν, συντϊλε
μβρφωτική .η
βύντβνβν ρ
ρβν, έργώδη
τρ»(· *φ ·
τρ»(· φ
Βυβέρνηβις >
Θεβμόν τή;
οϊως καί ηυρυ
δβοί«ν τδν Γ
των κ«ί Νομ
τού εχτύπησε
λιομβντής ηρ
ίδωχε έλευθι
χ» ενεργείας
τβΛβυ; κρατι
πβυ?, ή έλλην
νέπνευσε, άνε
ήρχισε ν' άνα
οικονομικάς
κώς καί έκπ
γένει.
Αλλ' «Ι έ
«χβμη, παρά ι
ανάγκας, βπ
λείψεις, οτερι
χκιωδών άκό|
κνέσεων, μέσι
ψαχαγωγίβς κ:
είναι φυαιχόι
ηκρχουν «Ι έ>
ΑΙώνων πβλ)
ξένον χ«τ«κτ
οτον χαί χ«
κ«ί
μρ
είς τβν ύδρι
πρωτευβύβης
μί«ν χκτβθλι
νομίαν, μ(αλ
τάστασιν πού
κποτελμάτωσι
«ν την έπ»ρ
Ή έπαρχίβί
Οΰτβ σχ
«νάλογα
τέρας άνάγχ-
τπ;, οΰτβ άν
τι*« χαί χ
λιδν.
τή,
μι
5χ·λή, η
Γ
ώς
Μέγεθος Γραμματοσειράς