97591 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5226

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

26/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
ϋΐησία λίραι 8
ιξάμηνος 9
Άμερικής
Ιιησια δολ. 15
«ξάμηνος » 8
ΪΤμή
«ατα φύλλον
Δραχ. 9
ΤΕΤΑΡΤΗ
26
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
"- ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ '
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Ϊ4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5226
ΤΗΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΑΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕλλΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΙ συγκεντρούμεναιέξ ο-
λων των έπαρχιών πληροφο
ρίαι ώς πρός την εφετεινήν
εσοδείαν είναι απολύτως ί
κανοποιητικαί. Ή συγκομι-
δή των δημητριακών πού ά
ποπερατούτοα ήδη καθ' όλην
την νήσόν μ«ς δέν υπήρξε
βέβαιχ όσον ανεμένετο πλου
σία. Αί τιμαί έμ ως θά είναι
εφέτος πολύ άνώτεραι των
περυσινών, χάρις είς την ε¬
πέκτασιν τού θεομοΰ τής συγ
κεντρώσεως τοΰ σίτου καί είς
την Μεσσαράν. Κκί έτσι
οί καλλιεργηταί θά ίκανοποι
ηθοΰν καί πάλιν. Την ζημί
αν έκ τής μειώσεως τής πά
ραγωγής θ* καλύψη τ© κέρ
δος πού θχ προκύψη έκ τής
αυξήσεως των τιμων. Έξ άλ
λου ή παραγωγή των άμπε
λουργικών πιστεύϊται ·τι θά
είναι έξαιρετικώς μεγάλη.
Έλπίζεται δέ δτι καί αί τι¬
μαί θά είναι Ικανοποιητικάς
Αί υπάρχουσαι κροβλέψεις
είναι ένθκρρυντικαί καί ί¬
σον αφοοά τάς νωπάς σταφυ·
λάς καί όσον άφορα τούς οί
νους καί τας σταφΐδας. Καί
άν δέν μεσολαβηαουν θλιβε-
ρκί έξελίξεις καί διεθνεΐς έ-
πιπλοκαί τα προϊοντα αύτοι
θά πωληθοϋν καί μάλιστα είς
καλάς, είς συμφερούσας όκωσ
δήποτε τιμάς. Άνάλογοι δέ
είναι αί προβλέψεις καί ώς
πρός τα άλλα γεωργικά προ
ϊ«ντα της νήσου, τό έλαιον
τού ©ποίου ή παραγωγή ύπολο
γ(ζετ«ι ν' ανέλθη είς τα έβδο
μήντα έκατοστα μιάς πλου-
σίκς εσοδείας, τό χαροϋπι,
τοϋ όπβίου ή έσοδεία θά εί
ναι έξαιρετική, τό κίτρβ, τα
έσπεριδοειδή έν γένει, τα &
μύγδαλα καί τβύς άλλβυς ξη
ρούς καρπούς, τίς πατάτε: καί
τα κηπευτιχά έν γένει.
Διαπιατοΰται κατ'αύτόντόν
τρέπον δι' άλλην μίαν «χό-
μη φοράν ότι ή Κρήτη άπβ
τελεϊ ένα τόπον γβνιμον καί
παραγωγικέν, Ινα διαμέρι-
βμα τοΰ Κράτβυς εκλεκτόν,
μέ συνεχώς εντεινομένην
τΐ,ν οικονομικήν δραστηριό-
τητα καί αδιακόπως αύξαν©
μένην την παραγωγήν. Καί
είναι άξιον Ιδιαιτέρας έξάρ
αεως τό γεγβνός. Πολύ περισ
σοτερβν μάλιστα βταν άνα
λογισθρ κανείς ίτι πρό είχο
σιπενταετίας μόλις ήνώθη
μέ την λοιπήν Έλλάδα ή
νήσος, ότι πρό δεχαπενταε-
τίας άκόμη αί περισσότεραι
καί αί καλύτεραι περιουσίαι
άνήχον είς Τβύρχβυς καί έ
μ έναν τελείως άχαλλιέργη
τοι ή έκαλλιεργοΰντο χατά
τρόπον πρωτόγονον.
Καί είς τό ελάχιστον αύτό
σχετικώς χρονικόν διάστημα
ή υπαιθρος ολη άνεμβχλεύ
θη, έχαλλιεργήθη, έφυτεύθη
με άμπέλια, μέ εληές καί έ-
απεριδοειδή χαί άλλα χαρ-
ποφέρα, έγονιμοποιήθη καί
μετεβλήθη είς Ινα απέραν¬
τον περιβόλι. Σήμερον δέ
έρχεται είς την πρώτην γραμ
μην άπό απόψεως καλλιέρ¬
γειαν μεταξύ ολων των δια-
μερισμάτων τής χώρας. "Εχει
συγκριτιχώς πρό; άλλας ε¬
παρχίας τα μεγαλύτερα είσο-
δήματα, έν συγκρίσει δέ μέ
την "Ηπειρον, μέ μίαν δηλα
δή επαρχίαν μέ την οποίαν
ήνώθησαν ταυτοχρόνως μέ
την λοιπήν Έλλαδα, εχει
τριπλασίαν Ισως δέ καί τε·
τραπλασίαν στρεμματικήν ά-
πόδοσιν. Καί όφείλεται ή έ-
πιτυχία αυτή τοΰ &ληθινοΰ
θαύματος εί; την έργατικο-
τητα, την νοημοσύνην καί
την φιλοπρόοδον διάθεσιν
τδν Κρητών άγροτών, πού
υίοθετοΰν χαί έφοιρμόζουν
είς τάς καλλιεργείας των
πρώτοι χωρΐς δισταγμούς τα
πορίβματα τής έΐϊΐστήμη;.
©ά ήτο δέ μεγαλύτερον τό
βαθμα, ίάν είχον χατασχευα
·9η τ* ποτραγωγιχά ίργ« χαί
άν είχεν ©λοχληρωθή τό
συγκοινωνιακόν δίχτυβν. Ό·
πωσδήποτε δμως ή διαπίστω-
σις είνε ευχάριστος. Ή Κρή-
τη άναδημιουργεΐται, πρβο-
οευει, αύξαν ε» την παραγω¬
γήν καί τόν πλούτον της ά
ναπτύσσει διαρκώς την βίκβ
νβμικήν της δραστηριότητ».
Έφόσβν δέ θά έχη καί την
ενίσχυσιν τβΰ κράτβυς, δι' έκ
, τελέσεως μεγάλων παραγωγι
κων, συγκοινωνιακόν, έξυγι·
αντικών κβιί έκπβλιτισίΐκών
έργων, έφόσον θά προβδεύη
, τό συνεταιρΐστΐΜΟν πνεΰμα
χαί θά προσαρμόζεται η πι-
στωτική πολιτιχή της 'Αγρο
τραπέζης χ«ί των άλλων τρα
πεζιτιχών ίδρυμάτων είς την
υπάρχουσαν εκάστοτε πραγ-
ματικότητα, ή εξέλιξις θά
συνεχίζεται μέ ταχύν ρυθ
μόν. Δέν γεννάται δέ άμφι
βολία ότι τό κράτος θά ένι
σχύαα την Κρήτην είς την
προσπάθειαν της. Ή περιο-
δεί» άλλωστε τοΰ ύπουργοΰ
Γεν. Διοιχητοΰ χ. Σφακιά
νάχη άνά την ύπαιθρον τής
νήσου, αυτόν τόν σκοπόν ί-
χει: Την έπιτόπιον διαπίστω
σιν των προοδων καί των
άναγχών τής μεγαλονήσου,
την λύσιν των ζητημάτων
τής άρμοδιότητός τού καί
την είσήγησιν είς την κυβέρ
νηοιν, την διευθέτησιν καί
την λύσιν ολων των άλλων
γενιχωτέρων προβλημάτων.
Τό ενδιαφέρον δέ τοΰ χ. 'Υ
πουργβΰ διά την γενέτειράν
τού, ή έχτίμησις τής οποίας
χαίρει παρά τω Βασιλεΐ καί
τή κυβερνήσει καθώς χαί ή
στοργική μέριμνα τοΰ Πρωθ-
ύπουργοΰ κ. Μεταξά διά την
Κρήτην αποτελοΰν άσφαλή
εγγύησιν (τι τα Κρητικά ζή
τήματα θά διευθετηθοΰν τα
χέως καί Ικανοποιητικάς.
Πρός τα άντρα
των Θεόν
ΕΙΣ ΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ
ΤΗΣ ΔΙΚΤΗΣ
Όδεύοντας πρός τή Βίαν·
νο, νά έκπληρώσω ίνα χρέος
πρός τή μνήμη τοθ μεγάλου
δασκάλου, τοθ Ιωάννου Κον¬
δυλακη, ένοιωθα νά μέ κυρι
εύη ενα μεγάλο οΤσθημα χά
ράς καί δέους μαζΐ. Χαράς
γιατί θ' άνιΐκρυζα άνθρώπους
καί τόπους γνώριμους, άγσπη
μένους, γιατΐ θά διέσχιζα τόν
κάμπο τής Πεδιάδος μέ τα
γραφικά χωρία χαί τό πέλαγος
τοθ πρασΐνου, γονιμοποιημέ
νόν άπ' τόν μόχθο τοθ άνθρώ
που, γιατί θά ζοθσα με τή
γοητεία τοθ δάσους καί τοθ
νεροθ τοθ ΒιαννΙτικου τοπεΐ
ου. Δέους γιατί μπροστά μου
ζωντάνευεν δλο τό μεγαλεΐο
τοθ πατέρα τοθ χρονογραφή
ματος καί μ' Ικανε νά αΐσθά
νωμαι πόσο βαρύ είνε τό φορ
τΐο τής πνευματικής κληρονο
μΐσς πού μδς άψησε καί πού
δεχθήκσμε νά πάρωμε στά χέ
ρια μας.
Καί τώρα βαφτισμένος στό
πνεθμα τοθ «Διαβάτη», πού
τό αΐοθάνεται κανείς νά κυ-
ριαρχή παντοθ έ δ Λ πάνω, καί
στό μουρμούρισμσ τοθ νεροθ
καί στό θρόΐσμα τοθ δάσους
καί σιίς πικάντικες συνομιλΐ-
ες των Βιαννιτών νοιώθω δ
τι σ5 αυτή ιήν ωρα 6 κα·
λύτερος τρόπος νά έκπλη
ρώση κανείς άκέραιο τό χρέ
ος τού πρός τή μνήμη τοϋ
μεγάλου άπελθόντος, είναι
νά κρατήση τα χεΐλη κλει
στά καί ν' ανοίξη την καρ·
διά καί τή οκέψι καί ν' αφή¬
ση τό αίσθημα νά ξεχειλίση
καί νά ύψωθί) Οστερα ώς
ύ έναστρουν ούρανούς
Παγκόσμιον ρεττορτάζ
διά τού φακού
Ή άνήθϋχβς Ισπανία.—Πρό ολίγων μόλις ημερών ή ΊστανΙα £κσμνε, εορτάς δποδοχδν είς
τόν στρατηγόν Φράνκο. ΧΘ4ς ανηγγέλθησαν μκγάλαι ταραχαί είς την ΣεβΙλλην έξ αΐτΐας τής στρο
φής τού" ατρατηγοθ Φράνκο πρός την πολιτικήν τού άξονος.
Ό στρατηγός Φράνκο είνε δ σημειούμενος διά τοθ Χ.
καλπάζοντας
νηγητό μιθς
σ' άδιάκοπο κυ
μεγάλης Ιδέας.
* *
*
γερασμένες μορψές σατύρων.
Καί αύτοι άκόμη οί κρυσταλλι
κοΐ δγκοι των κάτασπρων σπι
τιών πού είναι
διατετσγμένοι
άμφιθεατρικά
καί σχηματί
Γαλάζιοι πέπλοι έχουν πέ
σει κι' έχουν άπλωθή στή γή
πού άναδΐδει θερμόν άχνό.
Στό μολυβένιο θόλο τοθ ούρα
νοθ άμέτρητα καντήλια—τ&
στρσ, τρεμοσβύνουν. Πέρα
στό βάθος, τό μισοφέγγαρο—
σάν φέτα συρικνωμένου κΐτρι
νού τΐετιονιοΟ λυώνει κοΐ χά-
νεται πΐσω άπό τόν Κόφινα
Καί φαΐνονται μπροστά γιγάν^οι τής αρχαιότητος. Νοιώθομε
τιοι οί δγκοι των βουνών
τής ΔΙκτης. Τούς έχω άντι
κρύσει καί άλλη φορά άπό
άλλα μέρη, άπό άλλες πλευ
ρές, άπό τό όροπέδιο τοθ Λα έτιίστεψσν δτι στό βουνό αύ
σηθΐου, άπό τα άκρογιάλια, τό εγεννήθη ό ΰπατος των θε
τής Γεράπετρας, άνοικτά, άπό ών, δ Ζεύς. Έχομεν δΧη την
τό πέλαγος τοθ ΛιβυκοΟ. Ά έξήγησι τοθ μύθου αύτοθ πού
πόψε ομως οί δγκοι αύτοι φα( | είνε άπό τούς γοητευτικώτε
σύμμε ρους πού άνέδειξαν την α Ιω
νΐαν Έλλάδα πηγή τοθ πνεο
ζουν τό άρχιτεκτονικό άρι
στούργημα τής Βιάννου. "Ολα
πεθαΐνουν κι' άνασταίνονται
καί ξαναζοθν χΐλιες φορές κά
θε λεπτό. "Αθελα πέφτομε σέ
μιά περΐεργη μυστικιστική έκ
στασι. Καί άνασταίνονται στή
σκέψι μας οί θρθλοι καί οί μ Ο
τώρα πώς,σέ μιά έποχή γόνιμη
σέ φαντασία χαί πλουσΐα σ'
αΐσθήματσ, οί άνθρωποι, κυρι
αρχημένοι άπό τή μεταφυσική
νονται περισσότερο
τροι καί άρμονικοΐ. Καθώς
πύργω νονται πρός τόν ούρα
νό καί άπολήγουν στήν φαιό
λευκη φαλακρή κορφή ϊ άπ' δ
που άναβλύζει κρυστάλλινο νέ
ρό, πέρνουν Ικφρασι καί ζωή
καί σχηματοποιοθνται μέσα σ°
ένα θαυμάσιο περίγραμμα πού
δίδει δλο τό μεγαλεΐο τοθ
Κρητικού κάλλους. Άπόλυτη
είνε ή γαλήνη. Μήτε φωνή
άνθρώπου, μήτε πουλιοθ φτε
ρούγισμσ, μήτε τοθ γκιώνη τό
παράπονο' μήτε τοθ σκυλλιοθ
τό ούρλισχτό. Εσίγησε καί
ή λύρα πού έρμήνευε μέ μου
σικούς φθόγγους τό πάθος
καί Εψαλλε τόν Ιρωτα. Έσβυ
σε καί ό ήχος τοθ σύλοΟ πού
ύμνοθσε μέσα στή νΰχτα την
άστροφώτιστη τό ποιμενικόν
εΐδύλλιο κι' έζωντάνευε στήν
πλαγιά τοθ βουνοΟ εΐκόνες
Θεοκριτικές.
Ή νύχτα γΐνεται δλο καί
πιό βαθειά. Καί τό βουνό ύ·
ψώνει όλοένα καί περισσότερο
τίς κορυφές τού πρός τούς δια
μαντοκέντητους άτλαζωτούς
θόλους τοθ ούρανοθ, έτφ τό
θρόΐσμα τοθ δάσους καί τό
φλοίσβισμα τοθ νεροθ άκούον
ται σάν μουσική ύπόκρουσις
πού διατονΐζει σιγαληνά τό
πιό ύποβλητικό τραγοθδι στήν
ώμορφιά αυτής τής νύχτας
ματος.
πού τή ζοθμε στά
τής ΔΙκτης. Όλα
κράσπεδα
άλλάζουν
αυτή την ωρα σχήματα καί
μορφή, θαρρεΐς καί γΐνεται
μΐα πλήρης μετουσίωσις έμψύ
χων καί άψύχων. Κι' οί
άνθρωποι καί τα που
λιά πού ίχουν κουρνιάσει.
Καί τα δένδρα πού οί σκιές
των Ιχνογραφοθν
έδαφος περΐεργες,
πάνω σιό
άλλόκοτρς
σιλουέτες, σχήματα άκανόνι
στα ώσάν καλλιτέχνες μοντέρ
νας τεχνοτροπΐας. Κι' οί βρά
χοι πού κρέμονται άγκαλια
σμένοι άλλοι άπό κισσούς κι'
άλλοι πρασινισμένοι άπό βρα
γές καί άλλοι φαλακροΐ ώσάν
Πραγματικά μόνο αύτό τό
βουνό μέ τή γσλήνη καί την
εΐδυλλιακήν ώμορφιά τού, θά
μποροθσε νά κρατήση τό με-
γάλο μυστικό, ν' ακούση τίς
ώδΐνες ενός θεϊκοθ τοκετοθ
καί νά μην προδώση τό μυστι
κό. Τάχα δέν συνεχΐζει την
ιδία παράδοσι ώς σήμερο
Καί δέν εΤναι τό βουνό αύτό
πηγή είδυλλιακών, λυρικών
έμπνεύσεων καί μεγάλων δή
μιουργιών; Στή σκιά τοθ βου
νοθ αύτοθ γεννήθηκε κι' άνα-
τράφηκεν ό Κονδυλάκης. Κι'
άπό τίς άμέτρητες πηγές τού
ήντλησε δΰναμι καί πνεθμα.
"Ενα πνεθμα σπινθηροβόλο,
γόνιμο, πού διακρίνει βλους
τούς κατοίκους τοθ τόπου αύ
τοθ .
Άλλά, οί γαλάζιοι πέπλοι
άρχΐζουν νά ξβσχΐζωνται. ΟΙ
άχνοί τής νύχτας διαλύονται.
Καί μαζΐ διαλύονται καί οί
θρθλοι καί σταματα ό καλπα
σμός τής ψαντασίας. Τό φώς
τής μέρας πού στβφανώνβι μέ
ρόδα τίς κορφές τοθ θρυλι-
κοθ βουνοΟ ζωογονεϊ τή λο
γική καί νεκρώνει τή μεταφυ-
σική, πού ψυχορραγεΐ. Κι' δ¬
μως ό τόπος αύτός εΤναι πάν
τα ώραΐος. Καί ή ζωή έδα θά
είναι ώραία Εστω καί χωρΐς
θρύλους καί μυθολογικές πά
ρςτδόσεις. Μ.—
Η άλλη Ελλάς
Ι ΛΕΣ1ΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
III
Ι ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΟΜΛΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Καθ' ήν στιγμήν συζητούμεν
έ δ ώ την οργάνωσιν τοπικών
γεωργοκτηνοτροφικών έκθέσε·
ών είς Ρέθυμνον καί "Αγιον
Νικόλαον, είνε ενδιαφέρον νο¬
μίζομεν νά μεταδώσωμεν τάς
πληροφορίας πού μάς Ιρχον-
τσι άπό την Μυτιλήνην διά
ρομοίων έκθέσεων είς τάς πρω
τευούσας άλλων νομόν.
Μελετημένα έκ των προτέ
ρων δλα, Εγιναν μέ ακρίβειαν
καί τάξιν, βάσει καταρτισθέν
τος σχεδΐου.
σαν σύνολον
ψεως άρτιον.
Καί παρουσία
άπό πάσης άπό
ΑΙ περιγραφάς
την οργανώθεισαν έκεΐ Λεσβι | μας δίδουν ζωντανήν καί ά
ακήν Εκθεσιν. ΑΙ πληροφο-1 νάγλυψον την είκόνα τής έκ
ρίαι αυταί δίδουν τό μέτρον θέσεως αυτής, πού απετέλεσε
τής επιτυχίας. Καί φανερώ καί είκόνα τής ζωής τής Λέ
νούν πάσα πράγματα είνε δυ σβου μέ την οικονομικήν άνά
νατόν νά έπιτελεσθοθν δταν πΐυξιν καί την εξαιρετικήν
ύπάρχει είς άνθρωπος μέ γό, πνευματικήν Ανθησιν. Τό θέα
νιμον διάθεσιν καί δημιουργι-1 μα τής εκθέσεως ήτο γοητευ
κήν δρασιν. τικόν μέ την σύμμβτρον διάτα
Ή οργάνωσις τής Λεσβια-
κής εκθέσεως όφείλεται είς
ωραίαν Ιμπνευσιν τοθ νομάρ
χου καί προέδρου τής Νομαρ
χιακής έπιτροπής Ε.Ο.Ν., συμ
πολίτου κ.
ρη είς τοθ
Άγησιλάου Κοζΰ
όποΐου τάς άό·
κνους φροντίδας όφείλεται επί
σης ή έκπληκτικη έπιτυχΐα της.
Υπήρξεν ή έκθεσις αυτή, δ-
πως την περιγράφουν αί τοπι¬
καί καΐ αί αθηναϊκαί έφημερί
δες, ό καθρέπτης τής οΐκονο-
μιχ ής καί πνευματικής ζωής
τής ωραίας νήσου τής Σαπ
φοός. Καί ειμπορεί άναμφισβη
τήτως νά χρησιμεύση ώς πρό
τύπον διά την οργάνωσιν πα·
ξιν των περιπτέρων καί τήνθαυ
μασίαν διακόσμησιν. Τό περιε
χόμενόν της πλουσιώτατον. Ή
συγκέντρωσις έκθετών καί επι
σκεπτων έξαιρετική. Καί οί δι'
αυτής έπιδιωκόμενοι σκοποΐ
εύγενεΐς καί ώραΐοι. 'Υτιτ]ρξεν
ή Εκθεσις τής Λέσβου μία μι
κρογραφΐα των μεγάλων διε
θνών έκθέσεων τής Εόρώπης.
Συνεκέντρωσε δεΐγματα δλων
των προϊόντων, υλικών καί
πνευμητικών, δλων των δημι
ουργημάτων τής νήσου. Καί
διέθεσε συγχρόνως δλα τα μέ
σα της ψυχαγωγίας καί τής
τέρψεως των έπισκεπτών της,
θέατρον, δπου εδόθη σειρά
Καθηγηταί, καθηγήτριαι,
Κύριον Ιργον αας εί¬
ναι ή διάπλασς τοϋ χα¬
ρακτήρος των παιδιϋν
καί ή ανάπτυξις της θε-
ληματιχβτη'βξ τ»)» · θ λ»
προ παντός ν« μάς δώ
σετε παιδία δημιουργικά,
τα όποΐα να μάίβυν οχι
νά «πολαμβά^βυν την
ζωή άογά χαι άδο«νή,
άλλά νά άγω ίζωνται καί
νά δημιουργοΰν
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣ
έπιτυχών παραστάσεων, ντάν
σιγκ δπου εδόθησαν χορο', κυ
λικεΐον, μπάρ, εστιατόριον,
κέντρα άλλα άναψυχής καί
κάθε τί πού είμποροθσε νά εύ
χσριστήσητόν έπισκέπτην. Διά
πρώτην φοράν εις την έλληνι
κήν επαρχίαν ώργανώθη με
τόσην πληρότητα έκθεσις. Δι'
αύτό δέ καί συνήγειρε δλο τδ
νησΐ καί έξέπληξε τούς Άθη
ναίους επισκέπτας.
"Ολα εΐχαν την σφραγΐδα
τής δημιουργικήν πνοής τοθ νο
μάρχου κ. Κοζύρη πού άνεδεί
χθη (δεώδης πράγματι άρχων
τής ωραίας νήσου των θρύ
λων καί των παραδόσεων.
Διότι πρέπει νά σημειωθή
δτι αί έφημερΐδες τής Μυτι
λήνης δέν παραλεΐπουν νά
πλέκουν έγκώμια τοθ νομάρ
χου των, 6χι μόνον διά την
έκθεσιν άλλά καί διά την δ-
λην δρασιν τού, διά τα Εργά
τού, δπως είνε ή οργάνωσις
των παιδικών έξοχών, των ό*
ποΐων την εποπτείαν εχει ή
κυρία Κοζύρη καί τόσα άλλα.
Ή μεγαλυτέρα έπιτυχία τού
δμως, κατά γενικήν όμολογί
αν, υπήρξεν ή Εκθεσις αυτή
πού δέν εΐχε τό προηγούμενον
της είς την Έλλάδα. Ή πό
λις μας αίσθάνεται ιδιαιτέραν
χαράν διά την επιτυχίαν αυ¬
τήν τοθ κ. Κοζύρη ΑΙ γειτο
νικαΐ δέ πόλεις, θά έμτινευ-
σθοθν ασφαλώς άπό τό Εργον
τού διά την οργάνωσιν των
έκθέσεων των.
Κοινωνική άνάγκη.
Ή έπιτυχία είς την πρω¬
τεύουσαν τοθ δεκσηαέοου
φθήνειας κατεδεΐχθη άπό ημέ¬
ρας είς ημέραν μεγαλυτέρα.
Τό δεκαήμερον φθήνειας άπέ·
δβιξε γενικώς την σκοπιμότη
τα τού τόσον διά την κατα
νάλωσιν δσον καί διά τούς
ενδιαφερομένους έμπόρους,
έπαγγελματίας καί βιοτέχνας.
Καί είς τρόπον ώστε ή έπέ·
κτασΐς τού έν καιρώ είς τάς
επαρχίας νά άποτελή πλέον
κοινωνικήν ανάγκην άλλά
καί άγοραστικήν τοιαύτην.
Διότι είνε βέβαιον δτι τό δε¬
καήμερον φθήνειας τονώνει
άφ' ενός την κίνησιν τής άγο
ράς καί άφ' ετέρου έπιτρέ-
πει την κυκλοφορίαν τοθ χρή·
ματος έττ' ωφελεία τοθ κοινω
νικοθ συνόλου.
όδός Σκοινιά.
Μέ προσωπικήν εργασίαν
των κατοίκων των ενδιαφε¬
ρομένων χωρίων διηνοίχθη ό¬
δός άπό Άρκαλοχωρΐου είς
Σκοινιά καί εξησφσλίσθη ή δι'
αύτοκινήτου συγκοινωνία τοθ
άνατολικοθ διαμερΐσματος τής
επαρχίας Μονοφατσίου. Ή 6
δός δμως είναι άσκυρόστρω-
τος καί μόλις πέσουν αί πρω
ται βροχαί θά καταστή άδιά
βατος. Καί ή συγκοινωνία θά
διακοπή. Άλλ' έπειδή πρόκει
ται περΐ ενός μεγάλου καί
πλουσΐου διαμερίσματος πι¬
στεύομεν δτι τό Ταμείον Έ-
παρχιακής Όδοποιΐας θά έν
διαφερθή καί θά μεριμνήση
διά την σκυρόστρωσιν τής ··
δοθ αυτής πού τό έξυπηρετεΐ.
Υπάρχει άλλωστε άν δέν ά-
πατώμεθα καί σχετική άπόφα
σις, ληφθεΐσα πρό καιροθι
ΑΠ0ΡΘΩ2.1
%
Ό σατανάς καλογήρου
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον «Γυ
μνό Μοντέλο» μέ τούς Λουΐζα ι
Ράΐνερ, Οΰίλιαμ Πάουελ. |
Την Πέμπτην τό «Δρδμα της
Σαγκάης».
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέα
πτην καί Κυριακήν άπογευματΐνή
ωρα 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήμερον «Ζήτω τό
Χιθθμορ». Την Πέμπτην «ό Πόλε
λσς τοθ ΧρυσοΟ».
Δευτέρα—Πέμπτη— Σάββατο—
Κυριακή ώρα 8.10 μ. μ. άβογευ
ματινή.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Πρόγραμμκ 25πς'Ιουλ(ου.
Τμνος
12 25 Σί)μα—Έθνιχδς
—Τμνος Νεολαίας.
12 30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
13 Έλαφρό έλληνιχο τραγοθ
δι (δίσκοι)
13 30 Χρηματιστήριον—Ειδή
οεΐ(: "Ωρα ΆστεροσκοπεΕου Α¬
θηνών.
13 45 Χαβανέζιχη δρχήστρα
Πΐππα.
14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογι-
χόν δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
ραιώς.— Έθνιχός Τμνος—Τμνος
Νΐολαίας.
19.10 Παλαιά μουοιχή (δί
σχοι).
19 20 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
19.50 Μουσική δωματΐου (5ί-
σκοι).
20 Ή ώρα τής δγείας.
20.15 Δημοτιχό τραγοθδι (δπό
τοθ χ. θ. Πιπασπυροπούλου, ου-
νοδεία λ αι χ ών δργάνων. |
20.45 Είδήσβις.— Χρηματιστή
οίον—Μετεωρολογιχδν δελτίον. Ι
21 Μικρά δρχήστρα τοθ σταθ-!
μοθ (υπό την διεύθυνσιν Γ.
Βιτάλϊί).
2130 Όμιλία.
21.45 Συνέχεια μικράς όρχή
οτρας.
22.15 Νυκτΐρινβί είδήσεις. |
22 30 Ρεαιτίλ πιάνευ (δπο'
τής δίδες Μαρίχας Παπαιωάν
νοιι). )
23 Έλαφρά μουσική (δίσχοι) ,
23 30 Τραγιύδια τοθ Σοθμπερτ
(δίσκοι).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
030 Μουσιχή χοροθ (δίσχοι).
η
είς την «'Ανόοθωβιν»
Σοϋμπερτ
καί
Σερενάτα
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
τού.
Την Πέμπτην ατοΰ
ΝΟΥΛΛΙΙΑΚΙ
ΤΟ ΔΡΑΜΑ
τις ΣΑΓΚΑΗΣ
Στή-ΑΓΚΑΗ! τήναί-
ματεβκμμένη μεγαλούπο
λι. Την πόλι τού μυστηρί
ου, των όργίων καί τοΰ
έγκλήματβς έκτυλίσσεται
τό συνταραχτιχώτερο δρά·
μα πού μπβρεΐ νά ουλλά-
βη ή φαντασία.
ΤΟ ΑΡΑΜΑ ΤΗΣ ΗΙΚΛΗΣ
Ό Γολγοθάς μιάς αρι-
οτοκράτιδος Ρωσσίδβς πού
κυλιέται στόν βόρβορο
της διαφθοράν
Ή σατανιχή δράσις μι¬
άς οπείρας τυχοδιωκτων
χοτί φββερων πραχτορων
τής διεθνοϋς κατασκοπεί-
άς.
Τό καταπληχτικό σέ ύ-
πόθεσι, δράσι *α! περιπέ-
τεια έργο γυρισμένο επί
τοπου στή ΣΑΓΚΑΗ καί
την ΚΚΝΑ.
Πρωταγωνιστοΰν: Οί
Γάλλοι καλλιτέχναι.
Λουΐ Ζουβέ, ΊνκΙ
τσινωφ, Κρίστιαν
Μαρτέν, ΑΑέρμ.
Μέ σύμπραξιν των Κι·
νέζων ήθοποιών:
Λΐν Νάμ, Φούνσεν
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΓΥΜΝΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ
Έμπρές είς τό ρωμάντζο τού
όποίβυ έαχίρτησαν καρδιίς, έμπρος
είς την γοητείβιν των άριστουργη
μάτων τού οττβίου ήνώθηβαν πό
θβι όνείρων,
ό Σοϋμπερτ
μέ την μεγβλόπνοον ζυήν,μέ
τα πληγωμένκ φτερά ενός με
γάλβυ έρωτος,μέ την χίμαιραν
της άγάππς μιάς γοησσης π«ύ
τόν έσφιχταγκάλιασε καί χ«
τόπιν των άκώβιιββ σάν φίδι
φαρμακείω.
ό Σοϋμπερτ
Πςύ πόνββι ώς τα χατάβαδ»
της καρδίας καί ομως ι'ιγάπα χαΐ
έρως συνίδετΐ καΐορως έδημιοΰρ
γ«ι χαΙ ομως άπιχορύφωνβ την τέ
χνην τβυ.
ό Σοϋμπερτ
έ άγβπημίνος των γυναικδν,
£ Ιδανιχός αύτάς 'Γρφευς των λε
π των, των ρωμαντικών ψυχνν,
μέ 2λην τού την ίστορίαν,
μέ όλην τού την ζωην,
άλλοτε βύτυχιαμενο;,
άλλοτε νικημένο;,
Χ«1 ιτήντοτι μεγάλας.
ΑΡΧΙΖΕΙ
Μετ* ολίγον
είς την «Άνόρθωσιν»
Καπέλλα καί φορέματα
ποθ προτιμοθν οί κομψές παριζιάνες
Ή Παριζιάνα, αντιθέτως μέ
την Λονδρέζα χαΙ την χομψή
ΆθηναΕα, έπιμένει νά θεωρή ά-
παραΐτητο συμπλήρωμα των άτΐο·
γευματινδν της εμφανίσεων τώ
καπέλλα. Τελευταίως ή ιδνοιά
της στρέφεται είς τα μεγάλα χα-
νοτιέ μέ υψηλού; τεπέδες σέ σχέ
διον τρίγωνο ή τετράγωνον γάρ
νιρισμίνα μέ άηλού; φιίγκους άπ4
χορδίλλα.
Το βίαδυνό καπέλλα τής Παρι
ζιάνας έχει σχ]μα σαρικιοθ χαΙ
γίνεται μέ τοθλι ή μουαελίνα,
συντονιομένο μέ τό χρώμα τής
τουχλίττας.
Γιά βράδυ προορίζεται χαΐ ή
μιχρή τούλινη τίχα πού χαλύπτε
ται όλόχληρη μέ βατιστένια ή
ταφταδίνια άνθτ). Ή τόχα αϋιή
χολακεύΕΐ εξαιρετικά τί; νεα
ρές κυρίες χαι δεσποινίδες. Άλλ'
επιτρέπεται έπίσης νά φορε&5
χαΙ άπό μία ήλικ ωμένη κυρία
μέ τή διαφοραί δτι τα έλθη της
θά είνε σχοθρα σέ χρώμα γκρί,
μπλέ νουάρ ή βιολί.
Τό «τυρμπάν» άπο σιφφίν σέ
χρώματα πολύ Ιντονα (κανοποι-
ιΖ το γοΓστο των χομψοτέρων γυ
ναικων χαΙ ' φοριέται φυσιχά
μόνο το βράδυ.
Τό φόρεμα, πού ίπιβίλλει
ή παριζιανι«η μόδα γιά τό πρωί,
είνε άπό κρέπ ντέ σΐν έμπρι
μέ σέ φόρμα σεμιζιέ. Ή φούστα
σΐολίζεται μέ μεγάλες γαζωτές
πιέτες. Κορσ»ζ μέ στενο άμπιε
σμάν, κομπωτά έμπρος μέ μία
σειρ* άσπροί φιλντιοένια κουμ
πιά. 'Η φούστα συμπληρώνεται
μέ δύοπλατειές τσέπες γιά νά
είνε πρακτικώϊερο τό χοστΌμι
Τα μανΐκια εί»ε κονΐά χω?ίς σοθ
ρες χαί ζώνη πέτσινη.
Ή άμπιγιέ άπογευματινή τουα
λέττα ιίνε έπίοης έμπριμέ, άλλά
μέ μεγαλύτερα πουχ ή λουλού
δια. Τό πλέον «σίχ» άπογευ,ια
τινί φίριμα είνε στολισμένο μέ
άσπρα μεγάλα λουλούδΐα ή χλα
διά επάνω σέ μαθρο φόντο.
Τα πουά προτιμώνται εφέτος
«π' δλα τα διοχοσμητΐκά σχέδια.
Οί. χυρΕες έν τούτοις, πού ίχουν
λεπτή καί δψηλή σίλουίΐτα μπο
ροθν νά έχλέξουν ίνα υφασμα έχο
σέ ή γραμμωτί.
ή Ντιοτεγχέ
ΣΕΡΕΝΑΤΑ
ι
Μετ1 ολίγον
"" είς την «Άνόρθωσιν».
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΦΑΝΕΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό Πρόεδρος τοθ Έκκλησι-
ασπκοθ συμβουλίου Άμυρών
Βιάννου
Προκηρύσσει
Φανεράν μειοδοτικήν δημο
πρασίαν διά την έπίστρωσιν
μέ πλάκα έκ μπετόν άρμέ
των θόλων τοθ κοθε^ρικοΟ να
οΟ τοθ Άγΐου ΓεωργΙου, ή
τις θά γίνη την 6ην Αύγού-
ότου τρέχοντος Ιτους, ημέ¬
ραν Κυριακήν κοΐ ώραν 9—
12 π. μ. έν τώ ώς άνω Νοώ.
Τό Ιργον τιρςϋπελογίσθη είς
δραχ. 44.150.
Δεκτοΐ γίνοντσι άνεγνωρι-
σμένοι έργολάβοι, μέ την υπο
χρέωσιν πσρουσιάσεως άξιο
χρέου έγγυητοΟ καί νά προ-
κατσβάλωσι τό εν είκοστόν
τής άξίας τοθ Ιργου είς τόν
τσμΐαν τοθ ώς είρηται Έκ-
κλησιαστικοθ συμβουλίου.
Τα πρακτικά, τής ώς άνω
διακηούξεως ευρίσκονται κα¬
τατεθειμένα είς τό γραφείον
τής ώς άνω ένορΐας, έξ ών
δύνανται νά λάβωσι περισσο
τέρας πληροφορίας οί ένδια-
φερόμενοι.
Τα κηρύκεια καί λοιπά έ
ξοδα βσρύνουσι τόν τελευταί¬
ον μειοδότην.
Άμυρά 22)7)1939
Ό Πρόεδρος τοθ Έκκλη
σιαστικοθ Συμβουλίου. '
Ματθ. Ιω. Παντουβαχης
Τό ξενοδοχείον
"Υπνου καί φαγητον
ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΗ
μετεφέρθη είς Κόκκινον Πύρ
γ«ν. παρέχον Μαθε άνβσιν καΐ
περιποίησιν είς τούς λουομένους
χά Ι παραθκριοτας.
ι Φαγητά χρύβ, έχλεχτα ψβριβ
χαβνριέτης άχρβ,
ΙΑΤΡΟΣ
Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
ΕΙΔΙΚΟ2 ΧΕ1ΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Διπλωματοδχο; Α&ζΜαη της χβιρουργικη; οΰρβλογι
χής Κλινιχής της Ίατριχης Ιχολής Πανεπιστπμίβυ Π«ρι
σίων.
Παθηαΐις τού ούροποιητιχοΰ αυοτηματο: Ητοι νεφίών,
χύστβνς, προστάτου, γβννητικών όργάν»ν κ.λ.π. Δέχεται
9 12 π. μ 3- 7 μ μ. έν ιω Ιατρείω τβυ οδός Μαρογιώργη,
πάροδος Πλατείας 'Αρκαδίου (Χϊϊτάν Όγλβΰ).
Τηλέφ. 8-22
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ό Δήμος Ηρακλείου
Προκηουσσει φανεράν μειο
δοτικήν δημοττρατσΐαν την 3ην
τοθ μηνός Αύγούστου 1939 ή
μέραν Πέμπτην κ αί ώραν 11
—12 π. μ. ενώπιον τής Δή
μαρχιακής Έπιτροπής διά την
προμήθειαν είς τόν Δήμον Ή
ρακλείου των κάτωθι εΐδών.
1) Εβδομήκοντα τιέντε χιλιά
δες οκάδες ασβέστου διά διά
φορα δημοτικά έργα.
2) Δώδεκα χιλιάδες πεντα
κοσίσς οκάδες Βοώμης καί "δέ
κα χιλιάδες οκάδες άχύρων
διά συντήρησιν των ζώων κα
θαριόιητος τοθ Δήμου.
3) Πεντσκοσΐων Δοχείων
πλήρων Βενζίνης διά την λει
τουργιαν των αυτοκίνητον Δή
μου.
ΟΙ ΰροι συγγραφής ύποχρεώ
σεων ευρίσκονται κατατεθειμέ
νοι είς τό Γραφείον ΔιαχειρΙ
σεως υλικών Δήμου Ινθα οί
βουλόμενοι δύνανται νά λαμ
βάνωσιν γνώσιν καθ" εκάστην.
Έν Ήρακλεΐφ τή 24 Ιουλί¬
ου 1939.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Μηνάς Γεωργιάδης
ΔΙΑ ΤΟΓΣΣΤΑΦΓΛΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Ένοιχιάζονται δύο αποθήκαι
χατάλληλοί διά χαλάθια χαί χι·
βώ οταφυλών Πληροφορίαι
# Βδβγγίλφ Άί
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κστεδαφιζομένης τής πάλαι
άς Νομαρχίαν πωλοθνται ύλι
κά ή ξυλεία γιά κάθε χρήσι.
Κεραμύδια, κουφώματα ώς!
κσί καστσνιές δια στύλους, δο
κοθς κλπ, είς εύθηνάς τιμάς.
ΤΟ
ΕΝ1 Α ΕΙΓ Μ Α 8ΟΑΙΤΜΥ ΕΙΣ ΝΕΑΗΟΑΙΗ
'ΔΙΚΤΑΙΟΝ,
Ξενοδοχείον Τουριστικού Μεγάρου
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Έναρξις την 6ην Ιουλίου.
Νεόκτιστον μέγαρον κείμενον έμπροσθεν τοθ
γνωστοθ μαγευτικοθ πάρκου. Μέ αιθούσας άναμο·
νί)ς. Μέ τσράτσες καί βεράντες αΐτινες δεσπόζουν
δλης τής θέας ιής πόλεως καί των καταφύτων Βου·
νών της.
'ΕξασφαλΙζει είς την πελατείαν τού όλας τάς
μοντέρνας άνέσεις. Φωτισμόν άπλετον. Άερισμόν
έξοχον. Τρεχούμενα νερά είς δλα τα δωμάτια
λουτρά κ. λ. π. '
ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ' συνδυάζον τάς άνέσεις τού μέ
δμιλοθντα κινηματογράφον καί πολυτελή Λέσχην α¬
ποτελεί την τελευταίαν λέξιν τοθ άνέτου τταραθε-
ρισμοθ.
Δι« ν* έί«σ«αλίσετ· βίβιν γράψΐτβ ή τπλβνρβιφήσετβ
είς την Διεύθυνσιν: «ΔΙϋΤΑΐεΝ» Νβάηβλιν. γρ"φπΜΤ·
ΑΠΟΑΛΟΝ σιμεροηΖΗΤΟ ΤΟ ΧΙΟΙΜΟΡ
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΛΡΟΝ
ΚΙΜΗΣΙΣ.— Αφίχθησαν άεροπο·
Ρΐκδς & Άθηνβν ή κ. Κανετσί-
»"ζ'7 Β Γ Γ
—ΈτιΙοηί αφιχθη δ εμτιορος χ.
Ιω. Άνυφαντάκης.
ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τη.ς
ϋ2£.ν
Ό Παθλος καταφανές: Χυ- ^^
πημένος άπό την νοοτροπίαν έτιισκέψ81ς.
τής πριγκηπΐσοης ύπεκλΐθη ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Την παρελθοθ·
πρό αυτής καί εξήλθε τοθ σαν Κυριακήν ό κ. "Εμμανουήλ Σα
δωαατΐου της μή φανταζόμε λοθστρος έβάτττισβν είς τό χωρΐ
νος'τόν σπαηραγ7όνΨτί)ς Νατά σν ^^^ρ^, ^
σας πού υπεχρεώνετο νά σκο Σταυρακήκη δόσας τό δνομα Χά
τώση την άγάπη της γιά
καλόν τής Ρωσσΐας...
το ρης Επηκολούθησε τριήμερον
Ιλέ ΐ τό δϊον ί
* *
*
[γλ'έντι είς τό οποίον . .._
σχον πάντες οί συγγενεΐς ώς
-τ λ ο *-' καί πλεΐστοι φΐλοι έκ των πέριξ
ΑΙ συνεχεΤς ήτται των Ρωσ ^ωο(ων> Ύ Η""
σικών στρατευμάτων άποτε | Είς τούς γονεΐς .καί τόν άνάδο
λοθν τό αντικείμενον πολυώ χον ευχόμεθα νά τοίς ζήση,
ρων συζητήσεως είς τό Συμ > **""
ο-.κ,ι.*... τλιΊ βηη,ΐινηη Γττίιι ΘΑΝΑΤΟΙ·— Εν μέσω των βρή
βουλιον τοθ ΒασιλικοΟ σΐεμ βν προσφιλων της%έκν«ν ί
ματος. Είς τό Συμβουλιον πά ( ξ6μέτρησε προχθές τό ζήν ή ΕΙ·
ρΐστατο καί ό Ρασποθτιν ο ρήνη Γεωργ. Εύγενη, διανύσασα
στις έν άρχίί παρηκολούθει ι τό μακρόν στάδιον τοθ βίου της Ι
τάς άνταλλασσομένας άπό ναρέτως καί χριστιανικως. +*-■
των ύπουργών καί τοθ
τσάρου.
Αίφνης ό Ρασττοθτιν έγεΐρε
ται καί αποτεινόμενος πρός
τόν τσάρον τοθ λέγει:
—Κάνε είρήνη!
Ό Ρασποθτιν δεΐχνει είς τόν
τσάρον τούς ύπουργούς τού:
—ΑύτοΙ οί τυφλοΐ δέν βέ
πουν την θέλησιν τοθ Κυρίου
είς τάς ήττας των στρατευμά
των σου; Ό Θίός δέν θέλει
την σίματοχυσΐα!
Ένας άπό τούς ύπουργούς
—μοναδική εξαίρεσις άπό ο
λους τούς άλλους—τολμξτ καί
παρατηρεΐ:
—Υπό τάς σημερινάς συν¬
θήκας—μεγαλβιότατε—ή ειρή¬
νη συμφέρει μόνον είς τήνΓερ
μανίαν, είς τούς έχθρούς
μσς...
Ό Ρασποθτιν γυρΐζει καί
κυττάζει μέ θαυμασμό τόν
άνθρωπον αυτόν πού τόλμησε
την μνήμην της.
Είς τα τέκνα καί τούς γαμ·
βροός της ή «Άνόρθωσις» απευθύ
νει θερμά συλλυπητήρια.
Γύρο στήν π6Αι.
"Η ζέστη άτΐό ημέρας είς ήμί-
ραν βαΐνει αϋξουσα.
—Χθές επί παραδείγματι καί α·
πό βαθεΐας πρωΐας άκώμη ίΒε(·
κνυε τάσεις άκαθορΐστου άλλά
καί απεριορίστου ΟψωμοΟ.
—Τό γεγονός οί οίωνοσκότιοι έ·
χαρακτήριζον ώς επικίνδυνον καί
δια την παραγωγήν καί διά την
κανονικήν λειτουργίαν τής δημο
οίας ζωής..
— Ό προχθεσινάς αγών πάλης
ύπήΌξεν όμολογουμένως αρκετά
ένδιαφέρων.
—Δικσιώσας την καλήν φήμην
τοθ ιΐρωτοπαλαιστοΰ Λαμνράκη.
—Όστις κατώρθωσε διά τεχνι
κου τταιξίματος καί Ιδιαιτέρας £
πιδεξΐας λαβής νά νικήση. τόν αν
τΐπαλον τού Χιόβαν.
νά έναντιωθη πρός την θέλη! —Ανεξαρτήτως τής Γηλώσεως
σΐντου. Δέν χάνει 8μως την την οποίαν θά ύποβάλουνοΐ κά
ψυχραιμίαν τού.
—Άγατϊάτε τούς
έχθρούς
ημών!—είπεν ό Κύριος ημών
Ίησοθς Χριστός. Ούκ ϊνι Ίσυ
δοΐος, ούκ ένι Σιμαρείτης,
ούκ ίνι Γερμανός, ούκ ένι
ΡΔσσος..
Καί λέγοντας αύτά ό Ρα·
σποθτιν κυττάζει τόσον έπίμο
να καί τόσον αύστηρά τόν ύ
πουργό πού τόλμησε νά δια
μσρτυρηθή, ώστε Ο τελευταΐ
ος αύτάς δέν αύταπαταται
ώς πρός την σημασίαν τοθ
βλέμματος έκεΐνου. Τό ξέρει
πώς δέν θά Ιχη προφθάστ) νά
γυρΐσπ σπίτι τού καί 6 τσά
ρος θά έχη υπογράψη τό ού
κάζιον τής παύσεως τού...
Ό Ρασποθτιν άπευθύνεται
πρός τόν τσάρο:
(συνεχίζεται)
τοχοι ραδιοφώνων είς τό ύφυττουρ
γείον Τύαου καί Τουρισμου μέσω
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
Τό έγχρωμο θαΰμα:
ΟΟΟΑΕΜΟΣΤΟΥΧΡΥΣΟΥ
Ένα φΐλμ γυρισμένο σ'
ενα υπέροχο φοσικό ιτλα(·
σ'°«~* μβν«υτικά νησιά
της ΚαλλιψορνΙας.
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤ| ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
2ΟΡΖ ΜΠΡΒΝΤ
τοθ Δήμου,
— θέλουν Οποβάλη είς τό ένταθ
θα τηλεγραψικόν καί τηλεφωνικόν
κεντρον Ηρακλείου σχετικήν αΐτη
σιν πρός χορήγησιν τής νομΐμου
αδείας.
—Ή αίτησις θέλει συνταχθή επί
πενταδράχμου χαρτοσήμου, θά ά·
ναΦέρη δέ τόν τύπον, τόν αριθμόν
των λυχνιών, τα λαμβανόμενα
κύματα, τό ονοματεπώνυμον τοθ
προμηθευτοΰ καί την οδόν δπου
ή οΐκία τοθ κατόχου, εΰΐινος έ«1
σης θά σημειοΰται τό δνομα πα·
τρώνυμον ώς καί τό έπάγ·
γελμα.
—ΠροθεσμΙα ύποβολτΐς τής αί
τήσεως ταύτης ωρίσθη μεχρι τί
λους τοθ τρέχοντος μηνός, πέραν
της οποίας οί μή υποβαλόντες θά
ΰφΐστανται τάς συνεπείας τοθ νό·
μου.
—Σήμερον εορτήν τής ΆγΙας
Παρασκευής.
—Πανηγυρίζει ό παρά τό Καμα
ράκι συνοικιακές ναός.
— Είς την πανήγυριν θά συγκεν
τρωθωσι ώς συμβαΕνει κατ' (-τος,
πλήθη φΐλεόρτων.
ι —Τα λουτρά τού Πόρου έξακο
λουθοθν νά συγκεντρώνουν πυκνά
πλήθη λουομένων.
[ — "Ωστε ό χώρος νά άποδεικνόε
ται άνεπαρκής δι' αύτούς.
Ι —Σημειωτέον ότι αρκετοΐ κατέρ
χονται έκεΐ άπ' εύθείας μέ τα
μπανιερά των ή εντελώς «νεγκλι
ζέ» καί ώς επιβάλλη αυτήν την έ
ποχήν ή στσιχειώδης ελευθερία
κινήσεων καί ή στοιχειώδης έ«(
σης άνάγκη δροσιας.
—ΣυνεχΙζονται αί προετοιμα·
σΐαι άρχών καί Ιδιωτών διά τόν
μεγαλοπρεπέστερος έορτασμόν
ττΐς 4ης Αύνούστου.
—Ό έορτασμός καί άπό οπόψε
ως οργανώσεως καί άπό άπόψε
ως διακοσμήσεως, προβλέπεται ου
τω πρωτοφανές διά την πόλιν
μας.
—Ειδικώς διά την διακόσμησιν
αί επί τοΰ προκειμίνου φροντΐδες
εγγυώνται αρτιον καί επιβλητικόν
σύνολον-
—Αυριον έορτάζει ώς γνωστόν
την επέτειον τού ό Σύνδεσμος
κουοέων καί κομμωτδν Ηρα¬
κλείου.
—Πρόκειται περί μιδς άπό τάς
συμπαθεστέρας τάςεις των έπαγ·
γελματιών καί ή αώριανή έορτή
συγκεντρώνει τάς ευχάς καί των
λοιπων συμπολιτών.
—Διά την προαγωγήν των συμ
φερόντων καί τής τάξεως ταύτης,
έν Τφ πλαισΐω των τοπικων προό
δών.
ο Ρεχοβτιρ
—Διανυκτερεύοντα ψαρμα·
κεΐα.
Σήμερον 26 Ιουλίου θέλουν δια
νυκτερεύση τα φαρμακεϊα Λά·
μιιρου Κανακάκη καί Έμμ Ζαχα
ΑΠΩΛΕΣΘΗ μ,ταξύ ΚανλΙ
Καατελλίου— ΉραχλεΕου μιχρή
δαλίτσα. Ό ιδρών παραχαλιΐται
νά την προσχομίση είς τόν υπο¬
μοίραρχον χ. Πωλιουδάχην χαΙ
αμοιφθήσεται.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 24τ3ί Ί·
ουλίου οίκία έν τή όδφ 'ΑριάΒνης
17, συγχειμίνη έχ πέντε δωματΐ"
ών, χουζίνας, δωματΐου λουτροθ,
ηλυντηρίου χαί δλιον χβν χρεια»
δών. Πληροφορίαι παρά τφ χ,
Ίίβή Κ
Εύτυχ'
Παντο
Τόσον
"Ηκου
φωλιά!
Κ' ύ
ΔιεβαΙ
Δέν
"Οτα
Ένθι
Ό λι
ιεινά!
ϊΐιηππΐΐΐυΐϋΐυιιΐηι
Ι ΚΕ
Τ
Τό τϊλει,
Ή !
Μόνον 12
ίί!""»ιπιΐιιηιιιιιιι
Ι
ΤΑ
ΠΛΑΣΤ
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
III*»
Τ6 μεγάλο έργον
Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι
612ον
,
Εύτυχεΐςήμέρσι δόξης, πατριωτικήν άρδς!
Εναντίον των εν τέλει
"Ολ' ή πόλις έπετέλει
ΠανδαισΙας Ιεράς.
Κεραυνοί έξεκενοθντο ρητορείας θαυμαστάς,
Κ' εΤχες περί την ζωνίδα
Μίαν πάντοτε κσρφΐδα,
Κ' έκεντούμην ύπ' σύτί)ς.
ΠαντοΟ σ' έβλεπα μέ θάμβος. 6ταν δέ, άρτιμαθής
Δικηγόρος άνευ δΐκης,
Σέ ώδήγουν ώς έκ νίκης,
Είς τόν Πράτον νά γευθβς.
Τόσον κάλλος εΤχες, ώαττε νά πεισθώ οτ' άληθως
ΚαΙ τα ρόδα ενα, ίνα,
Στρέφονται γοητευμένα,
Νά σέ βλέπουν συμπαθώς.
"Ηκουα νά ψιθυρΐζουν.— «Σάν πουλάκιάπ' τή
φωλιά!
«Θαρρεΐς τώρα θά πετάξη!
»Κελαϊδεϊ νά σ' άναρπάξη!
«Κύτταξε λαμπρά λαλιά!»
Κ' υπό τόν βραχίονά μου ύποσφΐγγων την μικράν
Την εύλυγιστόν σου χείρα,
Ώ χρυσή, χρυσή μου μοΐρα!
Σ' έπερΐφερα μακράν.
ΔιεβαΙνομεν καί πάντες πέριξ έλεγον έμοθ'
«Ό ΆπρΙλιος ήβήσσς
»ΚαΙ ό Μάϊος άνθήσας,
»Συνεζεύχθησαν όμοθ!»
Δέν μάς έμελλε τελείως των όλβΐων ό κρωγμός,
ΚοΙ διήγομεν κρυμμένοι,
ΧαΙροντες, άναπαυμένοι,
Λατρευόμενοι θερμώς.
Μόλις ήνοιγα τα χεΐλη, κι' ή ψυχή σου, έμβριθής
Ώς ψυχή καρδιογνώστις,
Μέ τό πνεθμά μου έντός της
ΆπεκρΙνετο εύΡύς.
Όταν έλαβα τό πρώτον φΐλημά σου τό πυερόν,
Κ' έφυγες μέ χαλοσμένην
κόμην καί μέ φλογισμένην
Όψιν, έμεινα ώς ώχρα* θεόν εΤδα βλοσυρόν.
Ένθυμεΐσαι 6έ κ' έκΕΪνα τα μεγάλα μσς δεινά!
Έχανες μίαν χειρΐδσ,
"Η ·:έν εΤχε θρυολλίδα.
"Ο λιχνίσκος μας, κ' οί δυο μείναμεν 'ς τα σκο
τεινά!
(συνεχΐζεται)
ΗΙΝ ηιπιπΐ—ι αιιιιιαιιι πιιιηιηιι ιιιιιιιιιιη ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιηι ιν ΐιΐιπππΐ! ιιη
Ι ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ,
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ ΒΟΛΟΥ Ι
Τό τελειότερον εργοστάσιον τής Ελλάδος.
Ή ανωτέρα ποιότης
τό μεγαλύτερον μέγεοος
ή μικροτέρα τιμή.
Μόνον 12 1)2 (5χι 14) στό τετρανωνιχόν μέτρον. =
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:
| ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ— ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ |
3 Πλοιτεϊα Άγίου Δημητρίου
~ΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ || ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΐΓπ
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
πολυτελές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
διευθυνόμενον παρά τού συμπολίτου μας κ.
Γεωργ. Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοϋν τό «_ίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά
την υπηρεσίαν τού. ΑΙ άνακαινίσεις τού τό κατέ
οτησαν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ
Όδο$ Σταδίου-ΑβΗΝΑΙ.
Έγκυκλοπα ιδε ία
ΑΓ έκεΐνους ποΰ θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΡΕΚΟΡ ΑΥΠΝΙΑΣ
^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι111ΜΙΙΙΙ1Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΟΙΙΟΙ—
II
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ||Ι1ΙΙΙΙΜΙΙΜ|Ι£
ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ 1
ΖΥΓΑΡΙΕΣ Ι
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Παρβλήφθησαν βΐς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
γες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεψημισμένου
έργοστασΐου Έλίνηδ Κακββούλη, Έμμ. Παγκά¬
λου, καί ττωλοθνται είς τιμάς εκτός συναγωνισμοθ
καί μέ ευκολίας πληρωμάς, καρά τφ άντιπροσώ-
πφ κ. Δημ· Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημαρχείου. ΠρΙν
ί| προμηθευθήτε £πισκβφθΓ)τ« την Ικθεσίν μας.
Άρχεί ν« μή «τούς παίρνη δ
Οΐτνος-* ευχολα τή νύκτα, άρχεί νά
μίνουν 14% μέρος μόνον τής νυ
χτός χωρίς νά μποροθν «νά χλεί-
σουν μάτι», γιά νά παρχπονοθν
ται οί άνθρωποι δτι δποφέρουν ά·
άυπνίαν. Γιά άϋπνίαν φθάνουν
νά παραπονοθνται πολλοΐ χαί 8ταν
απλώς χοιμοθηαι έλαφρά καί δ
παραμιχρός θίρυβος είνε άρχετός
γιά νά τούς άποσπάση άπό τόν
υΐχνον των. ΑύΐοΟ δμιος τοθ είδους
άϋτνία μποριΐ νά είνε... Εσόβι-
ος. Ό ανθρωπος αρίστα άντίχει
είς αυτήν είς 8ην τού την ζωήν.'
Γιά τόν απλούστατον λόγον 8τι δ·'
σηχαί νά είνε ή ίίϋιτνία τού, πάν-
τω; χαί δπωσδήπίτε χοιμάται χαί
ωρισμένα; ώρας τό ήιιερονύχτιον. |
"Αλλο ζήτημα είνε πόσον άντέχιι Ι
χανεΐς νά μή κοιμηθή ίιόλου. Έν!
πλήρει άϋιχνία μποριϊ νά παραμεΕ |
νη δ ά"νθρωπος μέχρις ενός ώρισμέ'
νού μόνον δρίου Κατά γενικόν χά
νόνα, χατά τάς 24 ώρας τοθ ήμερο
νυχτΕου δ άνθρωπος παραμένει ξύ-
πνιος τάς 16 χαί χοΐμδται τίς 8
Φκσιχά δπάοχουν χαί οί δπναρά-
δες πού χοιμώνται παρισσοτέρας
ώρας τό είχοσιτΐτραωρον, χαί οί
ξενύχτηδες τκύ —ά"» δέν άναπλη-
ρώνουν τόν ΰπνον πιύ χάνουν την
νύκτα, την ήμέρα —χοιμοθνται δ
λιγώτιρον. "Ενας δγιής ανθρωπος
μποηϊ νά τα καταφέρη έν άνάγκη
νά μή κοιμηθή ίιόλου μιά νύκτα
καί έσι νά περάση ξύπνιος 40
έ1 ως 42 ώρας ουνεχώς. Γιά νά
παραμείνη δμιος περα χαί αυτοΟ
τοθ δρίου δϋπνος Ινας ανθρωπος,
χρειάζονται είδικοί επιστημονικαί
λόγοι ή σωματιχή άσκησις, προ
πόνησις, σπόρ!
ΑΝΤΟΧΗ...
Ή Άμερική εδημιούργησε χαί
διά την άντοχήν είς την άϋπνΕαν ί
να ρεχό^! Είς ίνα διαγωνισμόν
μέ θέμα ποίος θά κρατηθή τίς πε
ριασότιρες ώρες ξύπνιος είς τα
πόδια τού, δ νιχητής κατώρθωσε
νά παραμείνη άϋπνος 83 συνεχεϊς
ώρας ! Μέ τό ρεχόρ ούτό δέν χά
τέρριψεν άλλας επιδοθείς άϋπνίας
πιύ έπίβαλεν δχι ή ίδιοτροπία έχ
χεντριχοθ τινος διαγωνισμοθ άν·
τοχής είς την Άμεριχήν, άλλ' ή
άναπόδραστος άνϊγκη: Οΰτω άνα·
φέρεται δτι, χατά την μεγάλην δ-
ποχώρησιν τοθ γαλλιχοθ στρατοθ
έν Όρλεανη χατά τόν γαλλογερμα
νικόν πόλεμον τί Ο 1870 ίνας
Γάλλος δπολοχαγός έμεινεν άϋ·
πι/ος συνεχως 84 ώρας. Τό άναφέ
ρει δ Ιδιος είς τα πολεμικά άπο
μνημονεύματα πού έξέδωσεν άργό-
τερα ώς στρατηγός. Καί γιατί νά
μή τόν πιστεύσωμεν δταν υπάρχουν
μεταγε*ίστερα τοθ 1870 πϊραδείγ
ματα μεγαλειτέρας άντοχής άνθρώ
πΐον είς την «ϋ.τνίαν; Τό 1896
τρείς ά'νθρωκοι ποδ είχαν π?οσ
φερθή ώς άντιχεΕμενα ίατρικών
παραΐη^ήαεων, κατώρθωσαν νά πά
ραμείνουν άΌιτνοι 90 σανεχεΐς ώ¬
ρας. Μέ άλλα λόγια παρίμειναν
δϋπνοι επί τέσσαρας ημέρας παρά
'έΐ ώρας! Μόνον το 1924 χατερρί
φθη τό ρεχόρ έχεΐνο τής άϋπνίας!
Την φοράν αυτήν δ Πιος έκτελε
στής τοθ πειράματος, δ Ν Κλάϊτ
μαν κατώρθωσε νά παρχτεΕνη την
άϋπνίαν τού χαί δλόκληβον την νύ
χτα τής τειάρτη; ημέρας χαί την
πρωίχν τής επαύριον σημιιώσας
νέον ρεκόρ άϋ.ινίας 115 ώρών!
ΚαΙ τό χατόρθοβμα αύςό τό έπανέ
λαβε χαί διυΐίραν φοράν.
ΣΓΜΠΤΩΜΑΤΑ.
Ένφ την πρώτην νύ«τα αίσθάν
θηχε μόνον μειαξΰ 3ης χαί 5ης
πρωϊνής χούρασιν, την δευτέραν νύ
χτα οίσθάνθηχεν εξάντλησιν ένωρί
τερον. Κατά την παρατεταμένην
άϋτνίαν δ άνθρωτιος δποφέρκι πολ
λάχις άπό τσ^ύξιμο των ματιών.
"£χει μιά αίσθησιν χενοθ ϊχι μό
νόν είς τό χεφάλι, άλλ' είς ίλό
κλήρον τό σώμά τού. Την ίπαύρι
όν τής δΐυτέρας ήμέιας τής συνε
χοθς αϋπνίας δ ά»θρωπος είνε Εκα
νός μόνον διά μηχανικήν εργασίαν
Δυαχολιύιται παραδείγματας χά
ριν νά παρακολουθήση ίνα μάθη
μα χαί νά κρατήση σημειώσεις.
Την ϊίίτην νύκτα αίσθάνεται μί
γαλειτέραν άχέμη ανάγκην Οπν
την πρωΐαν δμιος τής επαύριον
είνε πάλιν πιό φρέοκος, μποριϊ
νά εκτελέση μηχανικήν εργασίαν,
άλλ' είνε αδύνατον νά παραχολου
θήση μάθτ,μα χαί νά κρατήση ση
μκιώσΐις. Δέν είνε είς θέσιν νά
μετρήση τούς σφυγμούς τού ουτΐ
γιά μισο λεπτό, Οστερα άπό ιίκο
αι σφυγμούς σασΐίζει, μπιρδεύει
Χίύς άριθμού; είς την μέτρησιν.
Τί}ν τετάρτην νύκτα— καί μόνον
δ μντ,μονΐυθείς Κλάϊΐμαν Ιδειξεν
αυτή την άντοχήν—δ ά'ϋπνος είχε
στιγμάς πού ώνειρεύετο, ή αϊσθη
βις δμω; πού είχε τής χοπώσιως
δέν ήταν Οστερα άπό 115 ώρες με
γαλειτέρα άπό δση ήταν μετά τάς
πρώτας. Παρατεταμένη άϋπνία —
δπιος είνε γνωστόν άπό βασανιστή
ρια τής Ανατολή;— έπιφέρει τόν
θάνατον χατά τίνα κλινικήν παρα
τήρησιν μετά έννέα ημέρας.
ΓΑΛΛΙΑ Μεσσαράς Ιούλιος
(άντβπβκριτοϋ μας) — Είς μικράν
σχετικώς άιτόατασιν άιτό τίς Μοί
ρβς, αίς τα χράσπβδα της οροαίΐ·
ράς τού Ψηλ,ορΕίτη, ίόρίσκβται
ή Γαλλια κίνβ ενα χωριο μέ μι
κράν Ιστορίαν καί μϊγ·»λην πρό ο
δόν. Τ© 1905 άχόμα, η τ«ν ενας
μιχρός όταημος συνοικισμ&ς κατοι
κούμενος άπό όλίγβς οΐχογένεΐϊς
άΐτό τίς οποίες οί περισσότερες
τουρκικές. 'Έκτοτϊ 2μυς ήρχισε
νά έξελίβαετα:ι άλμκτιιδΜς. Έποι
κίαθη ο έ πολλοΰς νβους κατοίκβυς
καί ηυξήθη σπμαντικά είς πληθυ
σμόν Γά έδχφη το» έκαλλιαργή
θησαν αυατηματικά μέ δημητρια
κ», μέ *ληί£, μέ άλλα κ*ρποφό
ρα δένδρκ. Έκ παραλλήλου βέ
ανεπτύχθη καί ή κτηνοΐροφία.
Ετσι πυξανβ διαρκώς έ πλοΰτος
τού χωρίου καί έκ παραλλήλου
συνβτελεΐτο καί ή πρόοδός τού
βίς έλους τούς τομβΐ; καί είς &
λ«ς τάς έκδηλύαΕΐς της ζωής τού.
Καί σήμερον ή Γαλλια εΐνβ 'έν
άπό τα καλυτέρα χω?ιά της Μεσ
σαράς, μέ ωραίας οΐκοδβμα;, μέ
μεγάλα πλούβια έμπβρικά κατα
στήματα, μέ κβντρα άναψυχής,
μέ έργα χοινης ώρελείας καί πβ
λιτισμοθ. Οί κάτοικβΐ τού είναι
ώργανωμένοι είς Γεωργικόν συν
ΛΥΚΕΙΟΝ ^Ο ΚΟΡΑΗΣ»
ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤ1ΣΤΗΡΙΑ
Άπό 1ης Αύγουστου.
Είδικοί Καθηγηταί θά προπαρασκευοίζβυν:
1. 'ΥτκψηγΕους Σιά την Παιίαγωγικήν Ακαδημίαν.
2. 'ΥπΓ.ψηφίευς διά τό Πανεπιατήμιον χαί τάς λοιπάς
Άνωτάτας Σχολάς.
3 Μετεξεταστέους τοθ Γυμνασίου παντός μαθήματος.
4. Άποτοίτου; τής 4ης τάξεως τοθ Δημοτ. Σχολείου
διά την Α'. τάξιν τοθ Όκταταξίου Γυμνασίου.
5) Άποφοίτευς τής 5ης καί 6ης τάξ. Δημοτ. Σχολείου
διά την Β'. τάξιν τοθ Όκτατΐϋξίου Γυμνασί· υ.
Πληροφορίαι χαθ9 εκάστην έν τφ Γραφεΐφ τοθ Λυχείοα.
Διαθέτβμεν ίλα τα ειδή εγχωρίων καί Εύρω-
παΐκών δερμάτων.
Έπίσης άπαντα τα εΐδη τής ύποδηματοποιΐας.
Όπως είς ©λα καΐ είς τάς τιμάς ακολουθούμεν «ι·
στ&ς την παράδοσιν τοθ καταστημοιτός μας: Είμεθα οί βύ·
θηνότκροι.
ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Λεωφβρβς Κοιλβκβιρινβΰ (ηλ. στράτα).
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου ττροτιμήσεος δλων των
Ηρακλειωτών.
τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
'ΑναχαινιοΘέν καί πάλιν έξασφαλίζει λ« τ*
πλεονεκτήματα τής βνίβ»«*ί καί κόχαρίβτ·» δια-
μ·νϋς.
··
—λ·ιιτρ* μ. λ. η.
Γαλλια, τότχος προόδου
και φιλοπονίας.
βταιρτσμβν «βϋ λειτουρναΐ ιολ»
καλα μέ μεγάλαι ώφίλιμα άιτβτ·
λέσματα ΟΙ νέοι άνήκουν έλοι
είς την Εθνικήν οργάνωσιν Νβο
λαίας Καί ή ομάς των θΐωρεΐται
άτο τίς καλυτβρες της Μϊασαράς.
Τω?α δέ έτοιμβζεται νά δώση μί
αν πατριωπκήν θβκτρικίιν παρά
στάσιν μέ τό δράμα της βλοκαυ
τώοϊΜς τοΰ 'Αρκαδίου. ΦιλΑσυ
χοι, φΐλοκρόοδοι καΐ έργκτιχοΐ
οί χάτοικοι τής Γαλλιάς, μοχθβδν
όλβχρονίως ημέραν καί νύκτα,
καλλΐίργοΰν τα κτηματά τ«ν καί
κατ«σκ»υάζουν επί πλέον ϊργα
κβινής ωφελείας. Τώρα, φροντί
ζουν καί διανοίγουν δια κρβββι
ι πικής των εργασίας δρόμον αμα
ξιτόν διά να έπικοινωνπσονν μέ
τίς Μβΐρβς δι' αΰτοκινήτου. Κβ|
θά φερουν ασφαλώς τό έργον των
είς πέρας έντός όλίγου, έλπίζβν
τβς ότι καί το έπαρχιαχον ταμ«Ι
όν όίοπβιΐας θα ένιαχύβη την
κροΐκάθβιάν των καί β' αναλάβη
1 την σκυρόστρωσιν τής βδοϋ Καί
θά τό κάιιη ασφαλώς, άφβΰ αλλ«9
τε δέν εΐνβ ή δαπάνη μβγ&λη
καί άφοΰ ή εξασφάλισις αμαξιτής
' συγκοινωνίας θά συντίλβση βίς
μεγαλυτέραν αύξησιν τής παρα
γωγής καί θά ώφβλήβη οχι μόνον
την Γαλλίαν άλλα χαί την έν ν*
νβ» τβπικην οΐχονομίαν.
—Τ' άποτελέσματα των έξε-
τάσεων τού Ώδείου Ηρα¬
κλείου.
Έκ των έξαχθέντων άποτελε
σμάτων των διενΕργηθβισών έξε
τάβεων τοΰ Ώδείου Ηρακλείου
προάγονται οί κάτωθι' μαθηταί
χαί μαθήτριαι Διά την κατωτέ
ραν τάξιν πιάνου: Μ Ξετρύπη,
Μ. Δαμιανάκη, Τ Αλεξίου, Μ.
Βορεάδου, Φ. Χαλκιαδάκη, Ε.
Ανδρεαδάκη, Τ. Παναγιωτάκη,
Μ. 'Αλεξανδροπούλου, Ί. Κασι
μάτη. Τάξις βιολιοΰ: Σ- Λογιάδου,
Ί Παπαδάκη, Τάξις μονωδΐας: Ί.
Βρυσανάκη. Διά την μέσην: Τα
ξις πιάνου: Α. Ξϊνάκη, Λ. Σαραν
τινίδου χαΐ Τ Ξετρύκη. Τάξις βιο
λιοΰ:Α.Κοκαιλάχη Τάξις μονωδίας:
Α, Καλαϊτζάκης. Διά την άνωτέ
ραν: Τάξις πιάνου Φ. 'Αρχατζι ·
κάκη, Κ. Σακλαμπανη, Χ. Μπι
ζάκπ, Ν. Σπανακάκης. Διά πτυχί
όν βιτλιοδ: Ν. Μιχεδάκης. Έκ
των ανωτέρω θεωρητικων μαθημά
των άπεφοίτησαν «Ι μαθήτριαι
Ε. ΛεοντΙδου καί Φ. 'Αρχατζι·
κχκη.
Άριθμ. 22442.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ό Συμβολαιογράφος Κα·
στελλΐου Πεδιάδος Εμμανου¬
ήλ Ιδομενέως.
Προσκσλώ τό Ελληνικόν Δή
μόσιον, την έν Αθήναις έδοευ
ουσαν Άγροτικήν Τράπεζαν
τής Ελλάδος ώς καί πάντ*
έτερον έχοντα τυχόν δικαίω-
ματα ή αξιώσεις επί τοθ έκ
δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων
(15.000) έκπλειστηοιάσματος
τοθ ενώπιον μου σήμερον κα¬
τά την ύπ' αριθμόν 22440 σχβ
τικήν ΕκθεσΙν μου πλειστηρια
σμοθ, άναγκαστικώς, έπισπεύ
σει τής Όλγσς χήοας Εμμα¬
νουήλ Παναγιωτάκη τό γένος
Κωνσταντίνου Χαλαμπσλάκη
κατοΐκου Άστριτσίου Πεδιά¬
δος δι' εαυτήν καί ώς νομ(·
μου έπιτρόπου των άνηλΐκων
τέκνων της ΜαρΙνας, Μαρίας
καί Άριστοτέλους έκπο ηθέν
τος ακινήτου κτήματος τοθ κα
τοδιωκομένου όφειλέτου Κων¬
σταντίνου Νικολάου Παναγιω
τάκη κατοΐκου ΒΛνης Πεδιά¬
δος ή ΆγΙου ΓεωργΙου Λαση¬
θίου νθν διαμένοντος, ά τε κα
ταδικασθέντος είς έγκληματι
κήν ποινήν, είς τάς έν Καλα
μ(ω φυλακάς καί έκπροσωπου
μένου υπό τοθ νομίμως διορι-
σθέντος προσωρινοθ Έπιτρό¬
που τού Ζαχαρίου Κρητικάκη
κατοίκου Ηρακλείου γρσμμα
τέως τοθ Συνδέσμου λιμενερ
γατών Ηρακλείου, δπως έντός
τής νομΐμου προθεσμΐας προ-
σαγάγωσιν ενώπιον τοθ άρμο
δίου δικαστηρΐου παρ' φ γενή
σεται ή κατάταξις καί διανο
μή τοθ έκπλειστηριάσματος
τούς τΐτλους των καΐ τα λοι¬
πά δικαιολογητικά^τών άπαιτή
σεών των έγγραφα διότι πάσα
έκπρόθεσμος προσαγωγή έ¬
σεται άπαράδεκτος. Εγένετο
έν Καστελλίφ Πεδιάδος καί
έν τώ ένταθθα δημοσία γρα¬
φείω μου κειμένω ένταθθα
καί κατά την συνοικΐαν Πολε
μάρχη ίδιοκτησΐα τέκνων Γεωρ
γΐου Λαγουδιανάκη σήμερον
την είκοστήν τρίτην Ιουλίου
ημέραν Κυριακήν τοθ χιλιο-
στοθ έννεακοσιοστοθ τρΐακο-
στοθ έννάτου Ιτους δι' ήν
εΐσπρακτέα τέλη καί δικαιώμα
τα δρΛχμαί εκατόν δέκα πέν¬
τε (115) καί υπεγράφη παρ'
βμοθ τοθ Συμβολαιογράφου.
Ό Συμβολαιογράφος
'Εμμ.'
—Θαλάσσια λουτρά θά κατα
σκευασθοϋν είς Ρέθυμνον
μερίμνη τού ύφυπουργείβυ
Τβυρισμοϋ.
Είς Ρέθυμνον μετέβη προχθές,
κατόπιν έντολής τού ΰφυπουρ
γείου Τύπου καί Τβυρισμοϋ, 6
Πρόβδρος της ενταύθα Έπιτρο
πής Τουρισμοΰ χ Βοΐλας βίτις
καί συνΕΐργάσθη μετά τού Λημάρ
χοΰ Ρεθύμνης χ. Πετυχάκη επί
τού ζητηματος της Ιδρύσεως συγ
χρονισμένων θαλασσΐων λουτρών
'βκ της συνβογασίας ταύτης χαί
της διενεργηθείσης έπιτοπίου έξβ
τάσϊως διβπιστώθΐι τό δυνατόν
της ίδρύσεως των έν λώγω λου
τρών. ΑΙ σχετικαί άπόψϊΐς τής
τοιτικης έπιτροπής ΤουρισμοΟ διε
βιβάσθησαν ηδη είς τό ύφυπουρ
νεΐον τό οποίον θά προβή είς
τάς καταλλήλους ενεργείας.
—Τό μνημόσυνον τοΰ Ιωάν¬
νου Κονδυλακη.
Πρωτοβουλία τοθ ΠροοδευτικοΟ
ί Τ«υ«ι»τΐΜοϋ Συλλόγου 6«Δια
βάτης» εγένετο την παρελθβϋσαν
Κυριακήν θρησκευτικόν καί φιλο
λογικόν μνημόσυνον τοδ αει¬
μνήστου δημοβιογράφβυ χαί συγ¬
γραφεύς Ιωάννου Κονδυλακη
(Διαβάτη) είς την γενέτειράν
τού. Είς τό μνημόσυνον, τελε¬
σθή ν είς την κεντρικήν πλατείαν
τής Βιάννου, όπου ιϊχβ στηθή
χενοτάφΐον διακοβμημίνον διά
φυσικόν ανθέων, δαφν&ν καί μυρ
σινών μέ την φυτβγραφίαν τοΰ
νβκροθ, παρέστησαν το προεδρεΐ
όν τού «Διαβάτη» καί τα μέλη
τού, αί αρχαί τής Βιάννου χαί
πλήθη λαοΰ τής κωμβπόλεως χαί
των λοιπήν χωρίων τής έπαρχί·
(α;, καθώ; καΐ ή οργάνωσις τής
Έθνικής Νεολαίας έν στοή Νβ
τα την έπιμνημόαυνον άκβλουθί
αν, ό άντιπροεδρος τοδ «Διββά
!τη»Ικ.Ί. Παπαμαοτοράχης διχηγό
' ρος, κατέθεσε στέφανον επί τοθ
| κενοταφίου άποτίσας δι' ολίγων
' έμπνευσμένων λόγων φόρον είς
τον μεγάλον νεκρόν, άκολού·
θως δέ ό γραμματεύς τοδ Συλλό-
' γου κ. Ά. Παπαδάκης, ώμΐλη
σβ διά μακρ&ν άναλύσας το ίρ
,γον κ«ί την δράσιν τοδ έχλε
χτοΰ τέκνου τής Βιάννου.
—Πρόσκλησις στρατευίίμων
τοΰ Ναυτικοΰ.
Τό ύπουρνεϊον Ναυτιχδν χαλβϊ
πρός κατάταξιν τούς έν τή δευτε
ρα σβιρά τής ναυτικής κλάσεως
1939 Β'. άνηκοντας ήτοι γεννη
θέντας τό ΐτος 1918 άπό 2άς μέ¬
χρις 7ης Όκτωβριου 1939 των ο¬
ποίων όνομαστικός κατάλογος
ευρίσκεται έν τφ Δήμω ΉρακλεΙ
ου.
—Εύγενής δωρεά.
Ή κ. Χρυσή Κατεχάκη «ροϊί
φερεν εκλεκτόν χαΐ πλούσιον φ»
γητόν μετά φοούτων αρτου κβΐ
οίνου είς τό Άσυλον τής Γερόν
τιοσας διά τό τρίμηνον μνημόαυ
νόν τού αειμνήστου συζύγου της
Στρατηγοδ Κα τε χάκη. Ό Μορφω
τικός £ύλλογος εύχαριστεΐ θερ
μώς.
—ΑΙ δηλώσεις ραδιοφώνων.
Καθίσταται γνωστόν 2 τι παρε
τάθη μίχρι τέλους "Ιουλίου ή δή
λωβις ραδιβφώνων καί καλοϋνται
οί χάτοχοι τούτων οί μή δηλώ
σαντες ταύτα μίχρι σήμερον, 2
πω: προσέλθωσιν βίς τα ΓραφβΤχ
τού Δήμου (τμήμα Γραμματε(ας)
ϊνα δηλώσωσι ταδτα.
ειδοποιησισ;
Τό Φθιαιατρεΐον Χανίων γνω
στοκοιεΐ ότι ΰπερπληρωθεντος τού
Ίδρύματος διά τής τοηοθβτήσβ-
ως ασθενών είς τβύς διαβρόμους
καί τούς εξώστας καθίσταται άδύ
νατβς ή είσαγωγή έτίρων άοθε-
νδν.
(Έκ τής Διευθύνσεως τού Φθισι¬
ατρείου Χανίων).
Πωλεΐται πρόσοψις άποτελου
μένη άΐό 2 ΒιτρΙνας εξωτερικάς
καί θύρας. Πληροφορίαι «αε4
τφ ώρολογο«ωλεΙ« «Ζεν(Ι»
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Τετάρτης
26 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΞΕΔΗΑΟΒΗΣΑΝ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
ΑΗΤΕΤΙ8ΕΗΤ0 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
της ισπανιασ εισ τον αξονα
ΑΘΗΝΑΙ »55 Ιουλίου (τού «ντα·
ποΜριτού μας). — Νεώτεραι πληροφο¬
ρίαι έκ τής είαπανίας άναφέοουν ότι οί
έκδηλωβέντες εναντίον τού Φράνκο μο·
ναρχικοί στρατηγοί,εξηκριβώθη ότι άν·
τετίθεντο πρός τόν προσεταιρισμόν τής
Ίαπανίας μ έ τόν άξονα.
Τόν προσεταιρισμόν τούτον οί ανω¬
τέρω στοατηγοί εθεώρουν ώς καταστρε¬
πτικόν διά την αύτοτέλειαν καί τα καθα·
ρώς έθνιχα ίαπανικά συμφέροντα.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΜΕΣΟΣ
ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
Αναστάτωσις
έκ της ενεργείας Χώντσον.
Αί Γαλλικαι άνησυχίαι.
Ιουλίου (τού άν·
ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι σχε
τι* α ι μέ τάς τελευταίας έν Ισπανία έκ·
δηλώσεις, άγγέλλουν την σύλληψιν των
άντιταχθέντων πρός την πολιτικήν τοΰ
Φράνκο στρατηγών.
Είς έπιβήμους μάλιστα άνακοινώσεις
τονίζεται ότι οί στρατηγοί ούτοι συνε¬
λήφθησαν άμέσως καί πρίν ή δυνηθούν
νά προβούν είς οίανδήποτε γενικωτέραν
ενέργειαν εναντίον τής κυβερνήσεως.
ΡΩΜΗ 25 Ιουλίου (Ιδιαιτέ
ρα ύπηρεσΐα ττ)ς «Άνορθώσε
ως»).— Είς την Βουλήν τΟν
Λορδων οί κ. κ. Τσάμπερλαιν
Ι καί Χάλιφ^ξ προέβησαν χθές
είς δηλώσεις σχετικώς πρός
τάς θρυληθείσας προτάσεις
τοθ ύπουργοθ τοθ 'Υπερπον
τεΐου ΈμπορΙου κ. Χώντσον
πρός τόν Γερμανόν οΐκονομι
κόν σύμβουλον κ. Βόλτατ πε
ρί παροχής ΆγγλικοΟ δονε(
ου είς την Γερμανίαν.
Ό κ. Τσάμπερλαιν έβεβαίω
σε την Βουλήν των Κοινοτή
των ότι ουδεμίαν πρότασιν
παροχής δανεΐου Εκαμεν ή
Αγγλία πρός τό Ράϊχ «Πάν¬
τως προσέθεσεν ό Άγγλος
πρωθυπουργός, 6έν βλέπω τί
ποτε τό κακόν είς μίαν τοι
αύτην υπόδειξιν τοθ κ. Χ&ν-
τσον».
Είς παρομοίου τύπου διά-
ψευσιν προέβη καί 6 κ. Χά
λιφαξ ενώπιον τής Βουλής
των Λορδων.
Αέν παραιτείται
ό κ. Χώντσον.
ΡΩΜΗ 25 Ιουλίου .— Διε-
ψεύσθη έπιοήμως έκ Λονδίνου
ή πληροφορΐα περί &ήθεν πά
ραιτήσεως τοθ κ. ΧΛντσον.
Ό Άγγλος ύπουργός προέ
Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΪ ΣΤΟΑΟΙ ΕΚΤΕΛΕΙ
ΜΕΓΑΛΑ ΠΜΝΑΣΙΑ ΕΙΣ ΒΑΛΤΙΚΗΝ
ΑΦΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τοΰ άνταποχρι
τοδ μας.)—Κατά τα έκ τοδ έξωτεριχοΰ τη
λεγραφήματα ο Γερμανιχβς βτόλβς εκτελεί
μεγάλα γυμνάσια είς την Βαλτικήν θάλασ¬
σαν. Είς τα γυμνάοια ταυτα μετέχουν χαί
αί άρτι καθελκυσθεϊοαι ναυτικαι, γερμανι¬
καί μονάδες.
ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ Η ΘΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΑΤΓΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΜΟΟΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τού ά ντα.
ποχριτού μας).— Τελευταίαι είδήσεις
έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι ή θέσις τού
"Αγγλου ύπουργού ,τοΰ 'Υπε,ρποντείου
Έμπορίου κ.Χώντσον εβελτιώθη χατό
πιν των δοθεισών έξηγήσεων υπό των
επισήμων κύκλων διά των οποίων χα>
τεδει'χθη ότι αί συνομιλίαι τού δέν
είχον επίσημον χαρακτήρα.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙλ
ΚΙΙ ΥΟΟΥΡΓΟΝ
Κ·
ΟΙΚΟΝΟΜΙΧΟΧ-ΙΕΟΡΠΙ!
ΑΘΗΝΑΙ 35 Ιουλίου (τού άντα·
ποχριτού μοις).— Ό πρωθυπουργός κ.
Μεταξάς συνειργάσθη σήμερον μετά
των ύπουργών των Οίκονομικών χαί
τής Γεωργίας.
ΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΛΑΦΡΩΣ
Ο ΚΑΥΣΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
φ&ΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τοΰ άνταποκρι.
τού μ«5>— Σήμερον παρετηρήθη έλαφρά
υποχώρησις τού καύσωνος έν Αθήναις καί
Πειραιεί. Κατά τας ανακβινώσεις τής Με·
τεωρολβγιχής υπηρεσίας ή υποχώρησις «ύΐη
είναι γβνιχή καθ* ίλην σχεδόν την 'Ελλά
δα.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΝ
βη είς δηΧώσεις πρός τόν τύ
πον, τονίσας δτι ουδένα έττίση
μόν χαρσκτήοα είχεν ή ύπό-
δειξις σότοθ πρός τόν κ. Βόλ
τατ καί ουδεμίαν σχέσιν μέ
την πολιτικήν τής Άγγλικής
κυβϊβνήσεως.
Την πληροφορίαν πεοί δή
θεν δ εξαγωγής τΐολιτικών συ
νομιλιών μεταξύ των κ. κ.
Χώντσον καί Βόλτατ διέψευ
σαν καί οί έπΐσημοι γερμανι
κοί κύκλοι.
Ή εντύπωσις
είςτούς Παρισίους.
ΡΩΜΗ 25 Ιουλίου.—Ή εί
δησις των συνομιλιών τοθ κ.
ΧΛντσον άνεστάτωσε τούς
Γαλλικούς πολιτικούς κύκλους,
διότι έξ αύϊών διαφαΐνεται δ
τι ή Αγγλία προβαίνει ϊίς μο
νοπλεύρους ενεργείας άποσκο
ποθσα είς την προσέγγισιν
μετά των ολοκληρωτικήν κρα
των.
«Διά τοθ τρόπου τούτου,
έπιλέγουν οί Γαλλικοΐ κύκλοι,
ή Μεγάλη Βρεττανία έττιθυ
μεΐ δπως επιτύχη μετρισσμόν
τής εντάσεως τής διεθνοϋς
καταστάσεως. Πάντως άτιο
μονώνει την Γαλλίαν».
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Ιουλίου.—
ΑΙ Αγγλικαί έφημερΐδες ά-
σχολοθνται ευρύτατα μέ τάς
δηλώσεις τάς γενομένας είς
τάς δύο βουλάς υπό των κ.
κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ,
τονίζουσα ότι δι" αυτών διε
λυθή κάθε παρεξήγησις.
ΑΙ ΆγνλικαΙ έφημερΐδες έκ
φοάζονται ίκανοποιητικώς διά
τι ό κ Τσάμπερλαιν δέν υΐο
θέτησε τα λεχθέντα υπό των
κ. κ. Χώντσον καί Β6λτατ,
βρδγμα δτιεο σηααΐνει δτι ή
Άγγλκή κυβέρνησις εμμένει
εις την πολιτικήν των άποφά
σεων, την οποίαν έφήραοσε
άπό τοθ ΜαρτΙου.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Ίουλίου.-Σχε
τι «ώς μέ την δυσαρέσκειαν
την οποίαν έπροζένησαν είς
την Γαλλικήν κοινήν γνώ
μην αί ύποδείξεις Χών
τσον περί παροχής δΐνεΐου είς
την Γερμανίαν, ό «Μικοός Πά
ρισινός» γράφει: «Είνε περίβρ
γον πώς συνεργάτης, έκ των
καλυτέρων τοθ κ. Τσάμπερ
λαιν, καταρτίζει σχέδια κα
τευνασμοθ καθ" ήν,στιγμήνή
Αγγλία καί ή Γαλλία φα(
νονται στενώς συνεργαζόμε
ναι».
Τό «Έργον» γρ*>φει: «Σήμε
ρον αί Άγγλογερμανικαί σχέ
σεις είναι περισσότερον τβτα
μέναι παρ' όσον ήσαν πρό ο¬
λίγων ημερών».
Ή συμφωνία
μεταξύ Αγγλίας και Ίαπωνίας
προκαλεΐ άντιδράσεις.
ΡΩΜΗ 25 Ιουλίου.— Ό κ.
Τσάμπερλαιν προέβη χθές
είς δηλώσεις είς την Βουλήν
των Κοινοτήτων επί τής δια·
μορφωθεΐσης καταστάσεως είς
Τιέν—ΤσΙν,καβώς καί επί τής
έτιελθούσης κατ' αρχήν συμ¬
φωνίας μετσξύ Αγγλίας καί
ΊαπωνΙσς. Ό Άγγλος πρωθ¬
υπουργός άνέλυσε τα ζή τή
ματα ώς τίθενται σήμερον ένώ
πιον τής Αγγλίας καί την πό
λιτικήν την όποιαν τής επι
βάλλουν τα συμφέροντα της.
/ ί δηλώσεις τοθ κ. Τσάμ¬
περλαιν επροκάλεσαν ζωηράν
εξέγερσιν τής άντιπολιτεύσε
ως, ή όποΐα εζήτησε σαφεΐς
έξηγήσεις διά την περαιτέρω
στάσιν ιής Αγγλίας έναντι
ής Κίνας.
Είς άναλόγους πρός τάς
πρωθυπουργικάς δηλωσεις προ
έβη καί ό λόρδος Χάλιφαξ
είς την βουλήν των λορδων,
δπου έτιίοης άντεμετώπισε
ζωηράν αντίδρασιν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Ιουλίου.—
Οί «Τάϊμς» γράφουν σήμερον
σχετικώς μέ τάς Άγγλοίαπω
νίκας διαπραγματεύσεις δτι
ή συναφθεΐσα κατ' αρχήν
συμφωνία Αγγλίας καί Ίαπω
νίσς θέτει την "Αγγλίαν είς
τό οότό επίπεδον μέ τάς Ή-
νωμένσς Πολιτεΐας, τής πλή
ρους δηλονότι ούδετερότη
τος είς την Άπω Ανατολήν.
Έδιχάσ&η
ό ΆγγΑικός τΰπος.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Ιουλίου.—
Τό πρακτορείον Τρανζόνσεαν
πληροφορεΐται δ τι μετά τάς
χθεσινάς δηλώσεις τού κ.
Τσάμτιερλαιν ό τύπος τοθ Λον
δίνου έδιχάοθη. Μία μερίς τού
τού θεωρεΐ λήξαν τό έπεισόδι
όν Χώντσον καί άλλη μερίς
τό κρίνει άξιόλογον καί δυνά
μενον νά έχη συνεπείας.
Σχετικώς γράφει ό «Ήμερή
σιος Τηλέγραφος» δτι δέν πρέ
πει νάποδοθ{| σρμασία είς την
ενέργειαν Χώντσον.
Τα «Νέα Χρονικόν φρο
νοθν δτι ή ενεργεια Χώντσον
ήτο Αγγλικόν σχέδιον όπερ
δέν εγινε δεκτόν υπό τής Γερ
μανίαις.
Ό «Ήμερήσιος Κηρυξ» γρά
φεΐ δτι δέν εγνώσθη εάν έ
Χώντσον ενήργησε (δία πρω
τοβουλΐα καί, ύπάρχουν επ
αύτοθ ζωηραί αμφιβολίαι.
Αί έφημερ δες τής άριστε
ρδς άφιερώνουν είρωνικά σχό
λια είς ιήν ενέργειαν Χών
τσον.
Ό Ίαπωνικός τύπος
ένσουσιφ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Ιουλίου.—
Ό Ίαπωνικός τύπος συγχαί
ρει τόν κ. Άρίτα διά την
επελθούσαν συμφωνίαν μετά
τής Αγγλίας, ταυτοχρόνως δ'
έκφράζει τόν σεβασμόν τού
ποος την Αγγλίαν διά την
στάσιν της, ή όποΐα συνετέλε
σε είς την επιτύχη έκβασιν
των διαπραγματεύσεων.
Ό τύπος τοθ Τόκιο φρονεί
βτι ή Άγγλοϊαπωνική συμ
φωνία αποτελεί σκληρόν πλήν
μα διά τόν Τσάγκ—Κά(—Σέκ.
Τονίζει έν τούτοις 8τιή Ία
πωνία δέν πρέπει νά παύ
στ| έπαγρυττνοϋσα διά την ΚΙ
ναν.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
κ. ΜΠΟΤΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Ό αφιχθείς είς την πόλιν μα;
δπουργδς Γεν. Διοικητής Κδήτης
κ. Μπότης Σφακιανάκης άνήλθε
νθές είς την Νομαρχίαν δπου χαί
εδέχθη «ύ; προϊσιαμίνους των
δημοσίων ύπηρεσιών χαί τ&ύς προί
δρους τδν ένταθθα διαφόρων δργα
νισμ&ν, σωματεΐων χαί ό'ργανώ
σεων οΐτινες τοθ ηΰχήθησαν το
χαλ&ς ή θε. Τον χ. υπουργόν έ
πεσχίφθτραν ίπ(σης πλεΐστοι ι¬
διώται. Ό χ. δπουργδς θά παρα
μΝη ίνταθθ* ίπί διήμιρον πρό
χιιται δέ ώς πληροφορούμεθα νά
επισκεφθή χαί χον νομόν Λασηθί¬
ου.
ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας.)— Είς την εφημερίδα
τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη διάταγ-
μα δια τού όποίου συνιστάται τα·
μεΐον περιθάλψεως αξιωματικών*
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
Χθές χά άπόγευμα ανεχώ¬
ρησαν έντε'θεν οί έπισκεφθίντες
την πόλιν μας έχδρομιΐ; τοθ Φυ
αιολατριχεθ Συνίίαμου θεσσαλο¬
νίκης. Ού «ι επεσκέφθησαν χθές
την Φΐιατόν, τό Μουσείον
χαί την Κνωοόν. Την πά
ρΐλθ:0ααν Κυριακήν έπωφεληθίν-
τες προσκλήσεως τοθ Ελληνικόν
ΌρειβατικοΟ Συνδέομβυ έπεοχί
»θηααν την γραφιχήν Ρογδιάν
χαί την Μονήν ϊαβδαθιανών.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25.- Ό πρεσβευ
τίις τής Πολωχίας κ. Ραγεναχι
συνηντήθη χθίς βΐς το Φόρ*ϊν
"ΰφφις μβτά τοϋ κ. Τσάμπερλαιν
ΒΑΣΙΓΚΤΩΝ 25- Μΐγίοτη οη
μασία άποδίίβται είς τάς τελευ¬
ταίας ουνβμιλίας Ροϋαβελτ—χαρ
λβΰ άρχηγοΰ τού εργατικόν κόμ
ματος.
ηθΣΧΑ 25.-Λι« πρώτην φο
ράν έωρτβαβπ χθές η ναυτική ήμβ
ρα καί έγιναν γυμνάσια υπό μο
ν«ίων τοΰ Ρώσσικου στόλου
ΠΑΡ1£Ιΐ125.- Την ΙΟην πρ»!
νήν διήλθεν υπεράνω των Παρι
σίων βμηνος Αγγλικήν άεροπλά
ν ών χαί ύιίγραψε γραμμήν ΰπβ
ράνω τής Λυϊινος καί Βισχαϊκού
κόλίτβυ Τ' 'ΑγγλΐΗΜ βομβαρδι
οτικά άϊρβπλχνα τής χβίσινής
έπιύβίξΐΜς ΠΟ τόν αριθμόν αι»
τίλβσαν τρείς όμιλονς.
ΜΑΔΡΠΗ- Ο ύιιυθυντής της
εφημερίδος «Α Β.Γ » Ητις έδημο
σιευαβ τόν έπαναστατικόν λόγον
τοϋ ατρατηγοϋ ντέ Λιάνβ άντι
κατΐοταθη υπό τού υπουργείον
Τύπον τής ΊαπανΙας.
ΤΟΚΙΟ 25. - Τα Ίαπωνικά
στρβτβύματα άιτύθηβαν τόν Ρ«ιβ
οομογγολικόν στρατόν όστις άπ«
πειράβπ νά διέλθη έκ νβον τα ού
νορα τοθ Μαντζουκονό.
ΕΠΡΟΤΑΘΗ Η ΙΔΡΥΣΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΙΓΩΓΗ ΠΛΕΙΣΤΟΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΜΑΣ
Τό Εποπτικόν Συμβίύλιον Στοι
χειώδους Έχπαιδεύσεως Ήραχλεί
ου προέβη αρμοδίως είς προτάσεις
διά την ίδρυσιν μονοταςΊων σ/ο
λείων «ίς τα κάτωθι χαηία: Είς
Βϊλή Μονοφατσίου, Μελιδοχδρι
Τσιφεύφ Καστέλλι. Αγ. Παρα
σχευήν χαί Ββυεβουλίτην. Προτεί-
νει έπίσης την ίδρυσιν ενός διτα
ξ£ου σχολείου παρά χά Καμίνιαχ«1
ετέρου τοιούτου είς Πατέλλες, Έν
συνεχεία απερριψε τάς αίτήσε-ς
περί ιδρύσεως 1)ταξ(ων σχολείων
είς Κουμάσα, Άτσιπά5ες, Καλο
χωραφΐτην χαί Αγ. Ίωίννην δέ
δομένου 8τι ϊέν θεωρεΐΐαι ίπεί
γουί» ή άνάγκη τής ιδρύσεως
αυτών. Τό Εποπτικόν Συμβ-,ύ
λιον ακολούθως προέτεινΐ τήνπρο»
γωγήν των κάτωθι σχολείων: "Ινι
ΜεσοχωρΐίΟ, ΙΙχρχήρω,, Σωκαρα!
Τεχέ, Λούχιας, Βχγιωνκχί;, Άχεν
τριά, Γαρύπαί, 14ίυ "Ηρακλείου
(Ορφανοτρί)Κ
0 Πρωινη
ΑΟΟΦΑΣΙΣΤΙΐΉ ΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΙΙ
[II
ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
Η ΑΓΓΛΟΙ ΑΠΟΝΙΚΗ ΣΥΜΦ0.ΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ »5 "Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας-)— Τηλεγραφήματα πρός
τό ' Αθηναϊκον πρακτορείον αναφέρουν
ότ» ή αημασΣα τής άγγλοϊαπωνικής συμ.
φωνίας θεωρεϊται μεγαλυτέρα πχρ* ό.
σον κατ' ίρχήν παοεβϊάθη.
Δι« τής συμφωνίας ταύτης τονίζεται
ήδη ότι δημιουργεϊται άποφασιστική
στραφή τής άγγλικής πολιτικάς είς την
•Άπω Ανατολήν υπέρ τής Ίαπωνίας.
ΑΙ ΓΛΛΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝΠΡΟΣΧΩΡΗΣΙΝ
ΤΗΣ ΙΣΠΛΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας). —Κατά τάς έχ Παρισί¬
ων πληροφορίας αί γαλλιχαί έφημερί
δες προβλέπουν ήδη πλήρη προσε¬
ταιρισμόν τής Ίσπανίας πρός τόν ά·
ξονα.
Οί Γάλλοι σχετικώς ύπογραμμίζουν
ότι τό ταξίδιον τού Τσιάνο είς Ισπα¬
νίαν απέβη έξαιρετικώς καρποφόρον
καί ότι ό Ιταλός ύπουργός των Έξω«
τερικών κατώρθωσε νά κλονίση καί τάς
τελευταίας άντιρρήσεις τού Φράνκο
είς τό ζήτημα τούτο.
0 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ__ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αφιχθη αίς Ρεθυμνον χαί ανέ¬
λαβε τα χαθήχοντα τού έ νιος
Είοαγγιλιύςχ. Άθ. Γχαζέτας.
Συχολογου, Καμη'λάρι, Άχλάδας",
Κάτω ΖαροΟ, Αγ ΘβμΛ, Φβρχ,
χοας, Έληα;, Ηα,ναγιας, Ηόρου,
Νέιον Βρυούλων, ΜοχοΟ, ·Άνιό
Ζχροϋ. Άτσαλένιου, Χρυσδπηγής,
Τέλος προΐείνει χον δποβιΒασιιβν
χοθ 4ιαξίου οχολείου "Αγΐου Μύ¬
ρωνος είς Βΐαξιον.
ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΟΙΣΤΑΤΑ
ΤΟ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΝ ΚλΟΕΣΤΟ!
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
ΑΘΗΝΑ Ι 25 Ιουλίου (τοΰ άνταπβκρι-
τοδ μας.)—Πληροφορίαι διά τα έν Ισπανία
αναφέρουν ότι έμειώθηβαν σημαντικάς «Ι
πιθανέτητες παλινορθώσεως είς την Ισπα¬
νίαν τοϋ μβναρχικοΰ «αθεστώτβς.
Ή μβναρχία, έπιθυμία ώς λέγεται χαί
των δυνάμεων τοΰ άξονος, δέν πρόκειτβ» νά
αποκατασταθή είς Ισπανίαν.
ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ .ΑλΙΪΙ
. ΕΞΗΚΟΗΤΑ ΙίΓΑΙΚΑ ΒΟΜΟΑΡΛΙΣΤΙΚ»
ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τού αν·
ταποκριτού μας).— Καθ9 ά αγγέλλεται
έκ Λονδίνου έξήκοντα άγγλικά βομβ«ρ>
διστικά άεροπλάνα ανεχώρησαν αήμ#·
ρον έκ των άεροδρομίων αυτών διά την
Γαλλίαν, υπέρ την όποιαν θά έπιχειρή·
σουν νέαν θοκιμαστικήν πολεμικήν «ΐΙ|
σιν.
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ »Κ Ιουλίου (τού «ν-
ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
Λονδίνου ότι τα άναχωρήιαντα έξ Ά,γ·
γλίας έξήχοντα βομβαρδιατικά άεροπλά¬
να διά νέαν πτήσιν ύηέρ την Γαλλίαν
συνοδεύονται καί υπό πεντήκοντα άλ-
λων καταδιωκτικών κ. λ. π. τελευταίον»
χύπου.
ΑΠΟΚΡΟΥΕΤΑΙ ΠΑΣΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΑΪΧ
ΑΘΗΝΑΙ *ϋ Ιουλίου (τού άντ*-
ποκριτού μας).— Οί πολιτικοί καί 5λ·
μοσιογραφιχοΐ κύκλοι τού ΛονΒίνου
καί των Παρισίων άποκρούουν πάσαν
οικονομικήν ενίσχυσιν πρός τό Ράϊχ.
Επί τού σημείου τούτου ωρισμέ¬
ναι εφημερίδες ήρχισαν έντονον εκστρα¬
τείαν.
ΣΦΟΔΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΠΙΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2«Ιουλίου (ί6.)Πη
ρεσ.α). Σφοδρότητος βομβαρδισμός δι
ενηργήθη κατά την παρελθούσαν νύκτα
υπό »7 βομβαρδιστικών άεροπλίνων
των Ίαπώνων κατά τής πόλεβος Τού
Τσίν. Εκρηκτικαί βόμβαι ριφθείσαι
προεκάλεσαν μεγάλας ζημίας.
τού τ
Λ
Ι
ρ
δι«ηιοτ«
ίΐ ή έμ
ίβδ νβμβδ
ν«
τ«ς
τβπικ«ς
λίγβυ μ
««μέν την άν
ί Ρ
δημ.βοΡΫ»
ΰ
τολβν»>*βΰ Η
νων μβλι; ήμι
ΐβνία*μ«ν ίτ
νάέρευνηθβΰν
ηοιρατηρβυμέν
ΤΠ5 είβαγωγικι
γικήδ κινήσει
μας χαί νά εΰ,
ο« τής θεραπε
χαΐ τής τονώσι
ρίου διά νά μ
ρ«ομόν ή πβλ
οχέθημεν δέ ι
βνμ&ν είς τή
την χαί νά φί
δημοβιβτητα
βοβχράν κα|
ο8ί>.
Πιστοί είς τ
αύτην, άρχίζβ|
ρον την δημ
ν; τοΰ Έμηορ
μηχανιχοΰ
τής πόλεώς μα
σης είς τό ύπε
Η ΕΚ
Μέγεθος Γραμματοσειράς