97586 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5225

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ . ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ "'
νΗΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΙΤΑ.ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγΰϊΐτου
ίτησία λίραι 8
ίξάμηνος 9
Άμερικής
ίτησία δολ. 16
ίξάμηνος » 8
■ατά φύλλον
Δραχ. 9
ΤΡΙΤΗ
25
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939;
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5225
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
^ Μέ την ηροσεγγίζουσαν τρίτην επέτειον τής 4ης
Αυγούστου καί την επελθούσαν έν Ελλάδι πρό τρι·
ετίας μεταβολήν, είνε πολύ στενώς αυνδεδεμένη ή
μορφή τού αφιχθέντος χθές Ύκουργού Γενικού Δ*·
οικητού Κρήτης κ. Μπότη Σφακιανάκη, χά έογχ
των ημερών πού διέρρευσαν έκτοτε, ή π*οή πού διέ-
δραμε τόν μέχρι ι ό τε νοσούντβε κρατικόν μας οργα¬
νισμόν, αι καεευθύνσεις πού εδόθη-Λ ν είς τα κεφα-
λαιώδη ζητήματι ζωής καί υπάρξεως τού Έθνους,
αί γραμμαί πού έχαράχθησαν πρός διαμόρφωσιν μι¬
άς νέας καταστάσεως πραγμάτων, πρός δημιουργίαν
μιάς νέας έποχής άπό την όποιαν έξεπήδησε τό νέον
πνεύμα διοικήσεως τής χώρας. ευρήκεν είς την μορ¬
φήν τού κ. Σφακιανάκη τόν βαθύν καί αυνετον άντι·
λήπτορα, τόν κατάλληλον χειριστήν, χον άπό περιω-
«^ς χορηγόν ίδεών καί αντιλήψεων πού έπρεπε να
σπαρουν καί να ρεζοβολήσαυν.
Ό κ. Σφακιανάκης, μέ την οικογενειακήν παρά¬
δοσιν καί τό παρελθόν μιας δράσεώς, ηαγχρητί·
ως ανεγνωρισμένης, μέ την όξυδέρκειαν τού σκεπτι-
κιστού άνθρώπου, πού Βέν τρέχει είς λύσεις υπο¬
βαλλομένην όποθενδήποτε διά να ναυαγήση είς
τάς λύσεις αύτίς, πού δέν έπηοεάζεται άπό σκο·
τεινάς έπιρροάς, άλλά μετρά τό κάθε τι, τό μελε-
τα, τό σπουδάζβι, τό έξονυχΐζει, δια να τό κρίνη
κατόπιν καί τό τοποθετηθή είς την πρέπουσαν θέ¬
σιν, δέν παρέσχε μόνον είς τό κράτος τής μετα«
βολής πού επήλθε λόγω ακριβώς τής αυντηρητικό·
τητός^ τού, λόγω ακριβώς τού μεμετρημένου χαρα¬
κτήρος τού, μεγίστας υπηρεσίας, άλλά καί είς την
μεγοχλόνηαον, καΐ^ είς τόν λαόν της, καί είς τα δι-
αμερίσματά της άκόμη έκείνα τα όποϊα είχε παρα-
μερίσει καί άγνοήσει μέ άχαρακτήριστον έγκλημα·
τικοτητα τό κομμαιτικον Κράτος των έγγύς τού Αυ·
γούστου άθλίων έλληνικών έτών—προσέφερεν ό,τι ή¬
το ανθρωπίνω; δυνατόν, καί μοχθών άλλοτε καί
άλλοτε άγωνιζόμενος τα προώθησε πρός την άκτίνα
τού πολιτισμόν, μέ έργα συγκοινωνιακά, μέ εύνοί·
άς καί υπηρεσίας, όσας ηδύνατο κατά καιροΰς να
τοίς παράσχη.
__. ^ Άλλ' έ*τός τούτου, είς ώρας παρεξηγήσεων, είς
11 υ ώρας καθ* άς έμαίνετο ή οιαβολή κατα τού άχραί-
ου άλλά σημαντικωτάτου τούτου Κρατικοΰ διαμε·
ρίσματος, ό κ. Σφακιανάκης, δι καί ως αυγκεντρών
όλην την εμπιστοσύνην καί την εκτίμησιν τού
συμφιλιωτοΰ Βασιλέως καί τού ,άρκηγού τής κυ¬
βερνήσεως, απετέλεσε βαρύτατον παράγοντα πρός
απόσεισιν των στιγμιαίων αυτών παρεξηγήβεων, πρός
παράλυσιν τού φθοροποιού έργου τής διαβολής, πρός
επαναφοράν τής ψυχολογίας τής Κρητικής δημοσί¬
ας γνώμης είς την ατάθμην της ήρεμίας, τής ήσυ
χίος, τής γαλήνης.
Άλλ' έδώ δέν κάμνομεν απολογισμόν τού έρ¬
γου τής τριετοΰς γονίμου δράσεώς καί τής σώφρο-
νος πολιτείας τού Ύπουργού Γενικού Διοικητού
Κρήτης κ. Σφακιανάκη.
Απλώς έρμηνεύομεν τό δημόσιον αί'σθημα τού
τόπου μας, τό γενικόν αί'σθημα πού έπικρατεϊ άπ*
άκρου είς άκρον τής μεγαλονήβου δια την δράσιν
ιου, τας μερίμνας τού δια την στοργήν πού επέδει¬
ξε χαί επιδεικνύει πρός κάθε Κρητικόν ζήτημα χαΐ
δια τό πώς συνεδύασε την χάθε τού ενέργειαν μέ τό
συμφέρον καί τό πνεθμα τού νέου χράτους.
Καί έρμηνεύοντες τό αί'σθημα τούτο, τό άληθώς
παγκρήτιον, δέν λέγομεν καμμίαν ύπερβολήν τονί·
ζοντβς άπό τής στήλης αυτής, τής τόσον φειδωλής
είς έγχώμια, ότι ή άφιξις τού κ. Σφακιανάκη είς
τόν τόπον πού εγεννήθη χαί ήνδρώθη δέν χαιρετί-
ζεται απλώς καί ώς έτυχεν, άλλα πλημμυρίζει τούς
πάντας χείρας, αλλ' αποτελεί γεγονός πηγαίου έν-
θουσιασμού, άλλα καί ένδυναμώνει την γενικήν πεποί
θησιν ότι άνανβώνει την στοργήν τού κυβερνήτου
πρός την μεγαλόνησον, πρός τα έργα χαί τάς ήμέ
ρας της τάς τόσον καλώς προβηρμοβμένας είς τό
πνεΰμα τού νέου χράτους. *■**
ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΒΕΡΙΝΑΙΔΙΑΚΩΠΑΙ
ΑΙ θεριναί διαχοπαΐ είνε τό 2
ϊΐαντον τής ζωής αύιήν χήν στιγ¬
μήν. Όπως ολ «βακάνς» τοθ 11α
ρισιοθ ϊχουν την πρώτην θέσιν
είς τό έπίγραμμα τοθ Κλΐμάν
Κωτέλ, Ιται καί αί «βακάνς» χά
θε άλλου τόπου. Άπασχολοθν
παρατηρητάς χαί χουτσομπόλη-
δες.
—Ώΐαΐα τα νειάτα ίτχν άλ-
ληλοχϋνηγοθνται μίσα οτά πράσι
να φυλλώματα.
Αυτήν την ιίκόνα είχεν άπο
χομίοει άπό μίαν τελευταίαν έξο
δόν τού δ (ίνθρωπος νής' πόλεως.
Είχι προσέξει έκει τόν πρώτον
θεαματιχόν χαρακτήρα των διακο
πών. Ή φαντασία τού εξέθηκε μέ
τό κυριώτερο ά πό τα ένοταντανέ
τ&υ:. Διότι ομολογούμεν»; αί θε
ριναΐ διαχοπαΐ θίλουν πρό παντός
νειόίτα. Τό χυριώΐερο γεγονός ϊέν
είνε ή πολυθρόνα τοθ παραθερί-
ζοντος ή τό άδιατάραχτον χαρτο
παιχτιχόν χαρρέ. Είνε χάτι ίλλο
άρμονισμένο μέ τή βλάατησι χαί
τόν πανάρχαιο δΊονυοιαχό θρθλο.
Τα νιιά*τ« τκύ άλληλοχυνηγοθν-
ται είνε ή άπεικόνιαις, ή πειό
χββιτιομένη Ιβιυς, τβν δίβκοπβν.
Είνε μέσα είς τό πνεθμα χαί
τούς εύρύτεροκς σκοπούς των.
Έχουν νά ποθν δτι ο£ σκοποί
αύτοι είναι ψυχιχοί. Άλλά ψυ·
χή χωρΐς είδύλλιο, έχΐι άραγι
χάποιο σιιναισθηματικόν 6άρος;
°Ι5&£» νομίζω τό ζήτημα πού δή
μιουργιΐ πρωΐεύοντα ρόλον στό
άλληλοχυνηγητό των νίων χορμι
ών καί νέων ψοχών. Τα φυλλώμα
τα δέχονται πρόαχαρα τίς έχδη
λώσιις τους. Τα άγριολςύλ?υ3α
άφήνουν νά πέοουν επάνω τους
σιν ευλογία τα φυλλαράκια τους.
Τα φροθια μίνουν στά χέρια τους
αάν άφ' έαυτών ...ω?ιμα. Καί τί
χυνηγητό έξαχολουθεΐ μέσα οτά
δροΐερά σχιάφιοτα των θαμνωδών
χαί δενδρωδών έκτάσεων. Άναλ
λοΕιοτο χαί είδυλλιχχό θέλει νά
ξεσπάση κάπου. Σέ μιά έχμυστή
ρευαι, ο9 Ινα φιλ£. Ή βεντάγια
τής γηραιός χυρ(ας, προσφιλές
χειμήλιον παλαι&ν τρόπων καί
τίπων, κανει νά χρύψη ίνα χά
κΐντριχές χαμόγΐλο αηο τώ πά
ρατηρητήριον τί)ς βντικρυνί)ς 6ϊ
ράντας.
—Τί χρόνιιχ, δεβποινίς Νίκη,
τί χρόνια!..
Ή διπλανή δεαποινΐς άναστινά
ζΐι. 'Αραγε γιβ τα χρόνια πιύ
πΐράσχνε ή τα σημερινά; Έχω
την αντίληψιν δτι ό άναατεναγ
μός άφΐιροθτο χαί είς τα £ύο. Οί
π«λΕΧίόϊ«ροι ΧΛταδιχάζουν αουζη
Ή ύπουργικη
επίσκεψις
Ό Ύπουργίις Γβνιχός Λιοικητής Κρήτης
κ. ΜΠΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
τον έ ποίον υιτ&δέχθη χθές ή πόλις μας μέ βλην την θέρ
μην τής βαθβίας εκτιμήσεως μέ την οποίαν άνέκαθβν τον περιβάλλει.
τητιΐ την νεότητα σήμερον. Δέν
ίχουν 8μω; την δύναμιν νά μή
την ζηλεύάουν καί νά μή την πό
θήσουν. Είς την προκειμένην πε
ρίπτωσιν την βαρυτέραν αφορμήν
τής καταδίχη; άπετέλει ίνας έλα
φρός βαθμίς συγγενείας: Τα νεια
τα πού άλληλοεκυνηγοθνΐο ήσαν
μακρυνοΐ συγγενεΐς. Άλλ! ή ααγ
γένΐια αυτή δέν ίπαΐζΐ κανένα
δυσμενή ρόλον. Ήταν ίπουσΐώδης.
Τα ατ]|ϋρινά χρόνια Σέν ΐΐχαν τί
ποτε νά προοθίσουν ή νά αφαιρέ
σουν άπό την αιωνίαν ιστορίαν
τής νεότητος.
* *

Καί στήν πρώτη πλάζ ή «ά·
μινος πόλις» παραμένει άμετάδλη
τος.'Γπάρχουν έκεΐ γυναϊχΐς—ααθ
ρες πού στριφογυρίζουν στήν £μμο
γιά νά μην άφήσουν ςυ:ε μίαν γω
νίαν τής έπιδερμίδος των... δβαφον
άπό τόν ή'λιον. Αυιό τό σΐριφογύ-
ριαμα προχαλεΐ ακριβώς χοντά
οτό φλοΐσβο τοθ χύματος νέαν &
νοδον τοθ θερμομίτρου! 'Υπάρχουν
ίνα σωρό χολασμένοι γύρω πού
πέρνουν μεζεδάχια μέ τα μάτια ή
καλυτέρα πού δέν πέρνουν τίποτε
ένφ λυώνουν χυοιολεκτιχως σάν
τα κεριά. Αί «βακάνς» διανίμον
ταΐ-ανίαως. 'ΑλλοΟ, χάτω άπό χ
άσημίνια φυλλώματα των έληων,
στό πρωτο προάσΐειο, τό πραγμα
διαφίρει. Ή νεότη; ουνηθίζΐι νά
πλέχιι έχεΐ διαχριτιχά τα εϊδύλ
λιά της. ΟΕ παλαιότεροι δέν είνε
λόγος νά Εδρώνουν γι' αύτά.'Υπάρ
χει πάντοτ· τρόπος νά τα συγχω
ροθν χαί νά μή τα ζηλεύοιιν, εξω
τουλάχιστον άπό τα πλαίσια τής
λογικής. Πλάί' άπό τα γελαστά
τους θεαματα, αί θεριναί διαχοπαΐ,
είνε ιύολον νά περνοθν χαί γι'
αυτού; δροσερώτεραι άπό όπουδή-
ποτε άλλοθ.
Α-ΜΟΔΑΙΟΧ
Πεταχτά σημειώματα
ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡ1Ν
μέσα άπό την δροσά
τής Νεαπόλεως
Έμπρός στό λιοπθρι τής δ
ψεως τοθ ΛιβυκοΟ πελάγους
καί κατέναντι στόν άνοικτό
τού όρΐζοντα, μέσα στήν Ιδία
την κάμινον τής μεγάλης τού
άκτΐνος, πού την πυρπολοθσε
καί την κατέκαιε καί την φού
νάριζε ένας ήΚιος, άγνωστός
μας, 6 άνηλεής καΐ φοβερΐ ά
νεπιτήδευτος ή.ιος τοθ ροδο·
γάλαζου ούρανοΟ τής Ιεραπέ¬
τρας, βρεθήκαμε προχθές Κυ·
ριακή, όλομεσήμερα, άφοΟ ά-
πολαύσαμε την γδυμνή δψι
τής άκρογιαλιάς τοθ δρμου
τής Παχειας Άμμου, άφοΟ κυ-
νηγήσαμε άνώψελα την δρο¬
σά τρέχοντας μέ τό άεροόυ
ναμικό τοθ Άλεβΐζου, ό Διευ
θυντής τής Τραπέζης τής Έλ
λάδος κ. Γεώργ. Λουΐζος,
ό Έπιθεωρηΐής τής Ιδίας Τρα
πέζης κ. Διακουμόπουλος, καί
ό υποφαινόμενος. Είχαμε χι'
άλλη συντροφιά, ώς τόν
Άγιο Νικόλαο, τόν φΐλο δικη
γόρο κ. Γερωνυμάκη, άλλά
κατατμηθήκαμε στά δύο, γιατί
κεΐνος εμεινε στό θάλπος τής
λΐγης δροσάς τής Άγιονικο-
λιώτικης θαλάσσας, κατα·
θελγμένος άπό την φιλόξενο
πνοή τοΟ άρχοντικοθ τοθ τε¬
λώνου κ. Φουζέτη άλλά καί
αίχμάλωτος τής άνημποριας
{τοθ νά τραβήξη ^αζ° Μσ·> ^έ
σα στό καμίνιποΰ έβραζε, τόν
δρόμο πρός την Ιεραπέτρα,
Δέν εΤχαμε κάμη εύτυχώςτόν
δρόμο Ηρακλείου Ιεραπέτρας
μονοροθφι. Τόν μοιράσαμε
στά δύο. Ξεκινήσαμε άπ' έδώ
τό Σσββατόβραδο, μέ λίγο, ά
νεπαΐσθητο άεράκι, σταματή
σαμε, λουσθήκαμε στό μπου
ρίνι τής δροσας τοθ ΝεαπολΙ
τικου κάμπου, δροσισθήκαμε
μέ τή φημισμένη σούμα δα στή
χαρούμενη δροσά τοθ μεγάρου
—μέ την πλατειά θέα τοθ
πρασίνου, κατεβήκαμε στόν
Αγιο Νικόλαο, δπου ό τελώ
νης μας εΐχε στήση όΒόφραγ
μοτ γιά νά σταθμεύσωμε έκόν
τες—άκοντες καί νά συνεχΐ
σωμε τ'άλλο πρωΐ την πορείαν
πού εΐχε προδιαγράψη ή ύττη
ρεσιακή αποστόλη των φίλων
τραπεζιτικήν. /
Στήν Ιεραπέτρα λοιπόν δ
λομεσήμερα, στήν Κυριακή
της άργΐα, μέ πρώτο σταθ
μό τό μεγάλο έργοστάσιό
της ό «ΜΙνως» 6που περί
μεναν τούς κ. κ. Λοΐζον καί
Διακουμόπουλον ό διευθύνων
κ. Εύαγ. Τζολάκης μετά τοθ
αύτόθι άντιπροσώπου τής Τρα
πέζης τήςΈλλάδος κ.Καπελλά
κη καί ΰστερα άπό δΐωρο συ¬
ν εργασΐα είς τό έστιατόριο
τοθ κ. Μαρκοπούλου.
Τα ψάρια της τα φημισμέ'
να, κι' ίνα έξαιρετικό παστΐ
τσο μας δίδουν τφ μέτρον
Είς τ' Άμυρά.
Προχθές Κυριακήν συνεκρο
τήθη είς τα Άμυρά τί)ς Βιάν¬
νου συγκέντρωσις των κατοί¬
κων,β(ς την όποίανπαρέστησαν
καί ωμίλησαν έκ μέρους τής'Α
γροτική"ς Τραπέζης 6 ύπάλλη-
λος αυτής κ. Γρυλλιωνάκης
καί έκ μέρους τοθ συνεταιρι·
σμοΟ Βιάννου ό διευθυντής ού
τοθ κ. Κατσσράκης καί ό γραμ
ματεύς αύτοθ κ. Παπαδάκης
καί κατά την οποίαν άπεφασί
σθη ή ίδρυσις ίλαιουργικοθ
συνεταιρισμοθ μέ σκοπόν την
δημιουργίαν συνεταιρικοθ έρ
γοστασίου έλαιουργίας. "Η α¬
πόφασις των κατοίκων των
Άμυρών είνε άξ(α καί έπαί-
νου καί υποστηρίξεως. Καί πι
στεύομεν δτι άναληφθεΐσα
προσπαθεία θά ενισχυθή υπό
τής Αγροτικάς Τραπέζης, πού
τόσον δεικνύει ζήλον καΐ.πρω
τοστατεΐ διά την διάδοσιν τοθ
τής μαγειρικής μαεστρΐας
τοθ έστιάτορος.
Μέσα στό ξηροψήσιμο, τό
άνηλεές καβούρδισμα πού ύ-
φιστάμεθα 6 κ.Λουΐζος, έπιμέ
νει σώνει καί καλά νά ά·
ναρριχηθοθμε στό γενεαλο
γικό δένδρο τής όνομασΐας
τής κωμοπόλεως, νά μάθη γι
ατί ή πέτρα της όνομάζεται
Ιερά καί πόθεν καί πώς πα-
Ρήχθη τό βιβλικό αύτό δνο
μα τής ωραίας κωμοπόλεως.
Στή σχετική συζήτησι δέν
τοθ Ιδωσα τα στοιχεΐα αύτά,
άλλ' ουτε καί κανείς άλλος.
Ή συναομολόγησίς των ήθε-
λε βόρειον δνεμον. Καί έκεΐ
Επνεε λΐβας άποπνικτικός.
Άλλ' Ιδού ό μακαρττης Μ.
Σταυράκης, ό άλλοτε γενικάς
γραμματεύς τής Γεν. Διοική
σεως Κρήτης, πού μας δίδει
είς την θαυμασίαν στατιστι
κήν τού καί την Ίεράπβτραν
καί τό δένδρον της, τό δέν-
δρον πού δέν ύπήρχε προ¬
χθές Κυριακήν, διά νά μας
σκιάση καί μας χαρίση ολίγη
δροσά. Λέγει λοιπόν ό άεί-
μνηστος Σταυράκης πβρίπου
μεταξύ δλλων:
Ίεράπυτνα—ής. 'Υπάρχει
τύπος καί Ίεράπυδνα καί. , '1ε·
ρά Πύδνα καί παρά Πτολεμ.
Ίερά Πέτρα. Πόλις αύτόνομος
καί έκ των σημαντικώτεραι
τής Κρήτης, ένώνουσα την
κεντρικήν μετά τής ανατολι¬
κώς Κρήτης. Πρότερον εκα¬
λείτο διαδοχικώς Κύρδα, Πύτ
να καί Κάμιρος.
«Ίεράπυτνα, λέγει ό Στρά-
βων, πόλις τής Κρήτης, ή πρό
τερον Κύρδα, είτα Πύτνα,
είτα Κάμιρος, ήτο δντως Ί-
εράττυτνα».
«Οί Ίεραπύτνιοι, συνεχίζει 6
αύτός Ιστορικός, άναφέρονται
μεταξύ των συνδεσάντων φι¬
λικάς σχέσεις μετά τής είς
ΊωνΙαν Τέω Κρητων αναφο¬
ρικώς πρός την άσυλΐαν τοθ
ναοθ τοθ Διονύσου κατά τό
193 π. Χ. ώς καί μετά των
συμμαχησάντων μετά τοθ Εύ·
μένους τής Περγάμου, μετά
τό 170 π. Χ.
*Η Ίεράπυτνα, κατά την
Ρωμαΐκήν κατάκτησιν Επεσε
τελευταία, μόνον δέ μετά
την πτώσιν της συνεπληοώ
θη ή υποταγή ολοκλήρου τής
νήσου τό 67—68 π. Χ.
Αναφορικώς μέ την τοπο·
θέτησίν της είνε πασίγνωστον
δτι τυγχάνει | αυτή μέ την
σημερινήν τής Ιεραπέτρας, δι
ατηρούσης μέρη των τειχών
της, σημεΐα των δύο θεά-
τρων καί τοθ άμφιθεάτρου
πού είχεν άλλοτε, ώς καί τα
θεμέλια πολλων οίκοδομών
καί επιγραφήν τής Ρωμαϊ-
κής Ιδίως έποχής».
Έδώ τελειώνει τό (στορι
κόν τής κωμοπόλεως πού βρή
καμε προχθές καιομένην άπό
τίς άκτΐνες τοθ ΆφρικανικοΟ
ηλίου, καί μολαταθτα δικαίως
άλλως τε φημιζομένην γιά
τό ξηρό της κλΐμα, γιά
τόν σημερινό πολιτισμό της,
γιά τόν πλοθτο τον προ
ΐόντων της, γιά την έργατικό
τητα των κατοίκων της.
θέλομεν πρόνοιαν δι«
τούς πτωχούς καί ίνδί
είς καί αστικόν καθεστώς
τό οποίον ημείς θά ατη
ρίψωμεν καί θα συντρί
ξωμεν υπό μίαν προδ«ό
θέσιν: ίτι τουτο θα κά
μη θυσίας υπέρ τδν πΐνο
μένων τάξεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
συνετσιρικοθ πνεύματος, καί
την ίδρυσιν παντοθ συνεταιρι·
σμων. ΕΤνε άλλωστε αξιοί
Ιδιαιτέρας υποστηρίξεως οί κά
τοικοι των Άμυρών.
***
Ή όδός Μεσελέρων.
Επί δύο έτη μοχθοθντες οί
κάτοικοι τοθ χωρίου Μεσελέ
ρων, κατώρθωσαν νά κατα·
σκευάσουν διά προσωπικάς έρ
γασΐας των οδόν καί νά επι-
κοινωνήσουν μέ την υπόλοι¬
πον Κρήτην δι' αΰτοκινήτου.
"Ηδη τό -πρώτον αυτοκίνητον
εισήλθεν είς τό χωρίον των
την παρελθούσαν Πέμπτην
καί ένεκαινΐσσε την συγκοινω¬
νίαν. Τό γβγονός δέ έχαιρετί
σθη μέ ενθουσιασμόν άπό τούς
κατοίκους. Κσί δικαΐως. Διότι
αποτελεί μίαν νίκην καί
μίαν πρόοδον έξ δλο
κλήρου Ιδικήν των. Έλπί
ζομεν 5τι θ' αναλάβη καί τό
έπαρχιακόν ταμείον όοοποιΐας
ΝομοΟ Λασηθίου την σκυρό-
ρόστρωσιν τής όδοθ αυτής ο-
στε νά εξασφαλισθή πλέον μο
νίμως ή συγκοινωνία.
Οί δρομοι.
Ευχαρίστως πληοοφορούμε·
θα δτι ήοχισαν κσί συνεχ'ζον
ται έντατικά αί εργασίαι έ
πισκβυής δλων των δρόμων
διά των οποίων γίνβται ή
μεταφορά πρός εξαγωγήν στα
ψυλών. Πιστεύομεν δτι αί ερ¬
γασίαι θά έξακολουθήσουν μέ
διαρκώς έπιταχυνόμενον ρυθ¬
μόν ώ στε μέχρι τής 15ης Αύ-
γούστου όπότβ θά γενικευθή"
ό τρυγητός καί θά ένταθοθν
αί έξαγωγαΐ νά έχη όλοκλη-
ρωθή ή ριζική έπισκευή βλων
των δδών. Θά προκύψη έκ
τής εργασίας αυτής μέγα κέρ
δος καί διά την σταφυλοπα-
ραγωγήν καί διά τόν τόπον
δλον γενικώτερον.
*«*
Ό κ. Σεργάκης.
Προαχθεΐς μετετέθη είς την Νο
μαρχίανΜεσολογγίου ό μέγρι τινός
είσηγητής τής Νομαρχίας Ήρα
χλείου χ. Ίωίν. Σεργάκης.
ΤΑ γεγονός δέν δύναται νά πα¬
ριέλθη απαρατήρητον διά την στή
λην αυτήν. Ό χ. Σεργάκης υττί)ρ
ξεν άναμφιδόλως έχ των άρίστων
ατελεχών τοθ νέ^υ χράτους, άπό
τούς χαλοΰς, τούς συνειδηιούς,
τούς έξυπηρετιχους ύηαλλήλους
πού δχι μόνον ίέν ήγειραν υπέρ
αύΐ&υς ποτέ ού*έ τό ελάχιστον
νέφος δυσαρεσκείας, άλλά άπήλαυ
όν των γενιχών σιιμπαθειών διότι
ίθετον τόν εαυτόν των άνευ δια
χρίσιων χαί προτιμήσεων είς την
διάθεσιν τοθ χοινοθ, χαί έκείνων
πού έλάμβανον ανάγκην των &πη-
ρεσιών των,
Ό χ. Σεργάκης άναχωρήσας ή¬
δη άποχομίζει μαζί τού βλας τάς
συμπαθείας τοθ χοινοθ μας, πρβγ
μα πού προεξοφλεΐ την πλήρη
επιτυχίαν τού χαί είς την νέαν τού
τοποθέτησιν.
*♦*
Είς Φοινικιάν.
Έγράψαμεν πρό ημερών ό¬
τι θά ήτο καλόν νά διατ.θ3
έν λεωφορείον των άστικών
συγκοινωνίαν διά την εξυπη¬
ρέτησιν τής συγκοινωνίας της
περιφερείας Φοινικιάς κατά
τούς μήνας Αυγουστον καί
Σεπτέμβριον, όττότε γίνεται ή
συγκομιδή των σταφυλών καί
της σταφίδος. Επαναλαμβά¬
νομεν καί σήμερον την σύστα
σιν αυτήν μέ την έλπΐδα δτι
θά ληφθ{] υπ> δΨιν καί θά υΐ
οθετηθή άμέσως. "Οπως έπΐ-
σης τονΐζομεν καί πάλιν, Βτι
είνε άνάγκη νά προεκταθή
καί ή λεωφορειακή γραμμή
Φορτέτσας μέχρι Κνωσοθ καί
πέραν, ώς καί άλλαχοθ γρά
ψομεν.
Ι 'ί
' Ι
ΑΠ0ΡΘΩΖΙ1
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον «Γυ
μνό Μοντέλο» μέ τούς Λουΐζα
Ράινερ, Ούϊλιαμ Πάουελ.
Την Πεμπτην τό «Δράμα τη
Σαγκάης».
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
«την καΐ Κυριακήν άαογευματινή
ώρα 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήμερον «Ζήτω τό
Χιοθμορ». Την Πέμπτην «δ Πόλε
λος τοθ ΧρυσοΟ».
Δευτέρα—Πέμπτη— Σάββατο-
Κυριακή ώρα 8.10 μ. μ. άβογευ
ματινή.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμδς Αθηνών
Πρ6νρ»μμ« 2*πς'Ιουλίοϋ.
12 25 Σή>α—Έθνιχός Τμνος
—"Γμνος Νεολαίας.
12 30 Εύθυμη μουσιχή (5ί
αχοι).
13.30 .Χρηματιστήριον—Ειδή
σεις: "Ωραι Άστεροακοπείου Ά
θηνΛν.
13 45 Έλληνιχά τραγύδια (δί
αχοι).
14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογι
χον δελτίον—Κίνησις άγοράς ϋε
ραιώς.— Έθνιχός/Υμνος—"Γμνος
Νεολαίας.
19.10 Μικρά όρχήατρα τού
σταθμοθ (δπό την διεύθυνσιν Γ
Βιΐάλη).
19 45 Όμιλία διά την Ε.Ο Ν
20 Συνέχεια μικράς δρχήστρας
20.45 Είδήσεις.— Χρηματιστή
ριον—Μετεωρολογικόν δελτίον.
21 Έλαφρά μςυσική (ϊίοκοι).
21.45 Ή ώρα τοθ ΤουρισμοΟ.
22 Ρεσιτβλ άρτιας (δπό τής δι
δος Ξίνης Μπουρεξάχτ)).
22.15 Νυκτεριναί είδήυει;.
22.30 Κουαρτέττο Αθηνών.
23 ιΑγγλική μευοική (δίαχοι)
23.30 Ρεσιτολ τραγουδιοθ (δπό
τ&Ο χ. Δημητρίου Εύστρατίου,
βαρυτδνου).
23.45 Μουοιχή τζάζζ (δ(οχοι).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
0.30 Καντάδα (δίαχοι).
Την Πέμπτην στοΰ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΤΟ ΑΡΑΜΑ
της ΣΑΓΚΑΗΣ
_τπ_ΑΓΚΑΗ! τήναί-
ματεβκμμένη μεγαλούπο
λι. Την πόλι τοδ μυστηρί
ου, των όργίων καί τού
έγκλήματος έκτυλίσσεται
το συνταραχτικώτερο δρά¬
μα πού μπ«ρεϊ νά συλλά·
βθ ή φαντασία.
ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΚΚΑΗΣ
Ό Γολγοθάς μιάς οΐρι-
οτοκράτιδος Ρνσσίδβς πού
κυλιέται στόν βόρβορο
της διαφδορας.
Ή σατανιχή δράσις μι¬
άς σπείρας τυχοδιωκτων
Μαί φοβερων πρακτόρων
τής διεθνοΰς κατασκοπεί-
άς.
Τό καταπληκτικό σέ ύ-
κόθεσι, δράσι καί περιπέ-
τεια εργο γυρισμένο επί
τοκου στή ΣΑΓΚΑΗ καί
την Κ1ΝΑ.
Πρωταγννιστοΰν: ΟΙ
Γάλλοι καλλιτέχναι.
Λουΐ Ζουβέ, ΊνκΙ
τσινωφ, Κριστιαν
Μαρτέν, Άλέρμ.
Μέ σύμπραξιν των Κι·
νέζων ήθοποιών:
Λΐν Νάμ, Φούνσεν
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΓΥΜΝΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είδοποιεΐται τό Σεβαστόν χοι-
νόν Ηρακλείου δτι δ γνωστάς
διά την ταχύτητα χαί είλιχρίνιι
άν τού Ταχυδρόμος
ΧΑΡ. ΠΟΡΤΣΑΚΗΣ
Αναχωρεί εκάστην έβδομάδα α¬
νελλιπώς διά Πειραια χαί τάνί·
πάλιν.
παρά τφ χ. Μπα
νβ, 7—88.
Μετ' ολίγον .
την «ΆνόρΒωσιν»
ό Σοΰμπερτ
και
ή Σερενάτα
τού.
Έμ πρός είς το ρωμάντζο τοθ
έποίου έσχίρτηοαν καρδιες, έμ πρός
είς την γοητείαν των άριστονιργη-
μάτων τοΰ οιτοΐου ήνώθησαν «ό·
6οι όνίίρων,
ό Σοΰμπερτ
μέ την μεγοιλοπνοον ζωήν.μέ
τα πληγωμένα φτερά ενός με
γάλου ερωτος,μέ την χίμαιραν
της άγάπης μιάς γοήσοης πβύ
τόν έσφιχταγκάλιασε καί κα
τόπιν τόν άπύθησε οάν φίίι
φαρμακερό.
ό Σοΰμπερτ
Που πόνεσ· ώς τα καταβαθα
της καρδίας καί δμως ήγαπα «αί
δμως συνέθετ· κ«1 δμως έδημιουρ
ϋϊι μ«1 ομως άπεχορύφων» την τί
χνην τού.
ό Σοΰμπερτ
ο άγβπημίνβςτών " γυναιχδν,
έ Ιδανικος αϋτός Όρφκυς τϋν λε
πτών, των ρΜμαντικ&ν ψυχών,
μέ όλην τού την Ιστορίαν,
μέ δλπν τού την ζωην,
άλλοτε ιΰτυχιβμένος,
άλλοτε νικημένβί,
χκΐ πάντοτ· μίγάλβς.
ΑΡΧΙΖΕΙ
Μ£τ' ολίγον
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ό δεκάλογος
της ύνιεινης είς την εξοχήν.
Ό θυμός καί ό φθ&νος
ένθοοί τή€ ώμορφιάς
ω έδ©, χάριν των άν*·]
γνωστρΐών μου, Ινα ενδιαφέρον
σημε£ωμα τής διασήμου Γαλλίδος
συγγραφεύς χ· Κολέτ μέ πολιιτί
μους συμβουλάς πρός τάς χυρίας
πού πρόχειται νά ποράσουν Ινα
ή δύο μήνες είς την έξοχή :
«Ή έξοχή, λέγει ή μεγάλη
συγγραϊεύς, είνε δ τίπος τ*ίς ή
συχίας, τα άσυλον τής γαλήνης
χαί πρέπει νά φθονοθμεν ίκιί
νες πιύ την μεταβάλλουν είς τό
πον χοσμιχών αυγκεντρώσιων χαί
ίπιϊείξεων.
Τώρα, χυρίες μου, θά οδς δώ
σω μεριχές σιιμβουλές π'.ύ είνε
άποτέλεσμα μακρά; πείρας. Ί
δίύ αυταί,
Φθάνετε χουρασμένες ά πά τή
θορυβώδη ζωή τής πόλεως είς
ίνα βουνά ή σέ μία ώμορφη π»
ραλία. θά φροντίσετε πρώτα ν9
άναπαυθή:», νά κοιμηθήτε χιλά,
ώρες πολλίς, χαί ίπιιτα θά επι
διθήτε είς τα διάφορα σπάρ
τής άρεσχείας σα;.
Νά χοιμβσθε ενωρίς χαί τί;
πρώτες ήμέρες νά μίνετε άργά,
τουλάχιστον ώς τίς 5έκα, σία
χρεββί'ΐ σας. Ή πρωινή... δκνη
ρία σημαίνιι δτι Ιχετε άνάγκη
μεγάλη; αναπαύσεως.
Μην χάθεσθε άμέσω; εί; τα
τοαηέζι μετά τί θαλάσοιο λουτρό,
ή μιτά ένα μακρυνό περίπατο. Ά
φήστε νά μεσολαβήση ένα τίχαρ
το, ιΐκοσι λεπτά δσκν χαί αν εί
οθε πεινασμίνες.
Μην λησμονήϊε 8τι ίνας περί
πατος μέ αύ:οχίνητο δέν άποτελιΐ
άσκησιν. "Ασησις είνε ή πεζο—
ρία.
Μην νομίζετε δτι ή διβμονη
αας είς Ινα παραθαλάασιο μέρος
ϊχΐι ώ; μόνον σκοπόν νά μαυ
ρ(ση τ4 δέρμα σας συμφώνως
μέ τάς έντολάς τής μόδας.
Καθιερώσετε ωρισμένας στιγ
μάς τής ημέρας γιά ^τήν άνά
παυσι τοθ πνεύματος Ξαπλωθήτε
ίνα τέταρτο κάθε πρι»Ί μέ *λει
σμίνα μάτια σέ μία πολυθρόνα
χαί μή ακεφθήτε τίποτε Τί πνεθ
μ», δπως το σώμ*. άπαιτεΐ χδ'
τε άπίλυΐη άχινησία.
Μην φορτώνετε τό στ,ομάχι σας
μέ βαρεία χαρυκευμένα φαγητά.
Άποφεύγετ» τίς σάλτσες, τα πολ
λά χρέατα, ψίριχ κλπ.
Νά τρώγετε δφθονα χορταριχά,
φροθτα χαί νά πίνετε άφθονώ
τερο γάλα.
Νά άφήνετε τό δέρμα οας νά
αναπνέη ελευθέρα άπό δλους τούς
πόρους χαί νά άπαρνηθήτ» γιά
λίγο χαιρό τό άπαραίτητο μακι
Τίλοί, νά μην σιενοχωρήσθϊ
γΐά τό τίποτε χαί πρό παντό;
νά μην θυμώνετε. Ό φθόνες χαί
6 θυμίς είνε οί Σύο μεγαλοι έχ
θροί τή; γυναιχείας ώμορ^ιάς!»
η Ντιστεγκέ
είς την «Άνέρθωσιν»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Την 30ήν Ιουλίου γενησε¬
ται Ιν Άνφ Βιάννφ δημο-
πρασία διά την ^προμήθειαν
των εξής διά τό Γι μνασιον:
1) 2 καναπέδες ταπετοαρι-
σμένουςμέ δέρμα ή μουσα-
μάν, 2) 2 πολϋθρόνες ομοίως
ταπετσαρισμένσι, 3) 4 κουρτι
νόξυλα, 4) 4 κουρτίνες γρα
φεΐων, 5) 1 γραφείον έξ ξυ
λου μαόνι, 6) 30 καθΐσματα
κοινά, 7) μουοαμάν δι" έπέν
δυσιν τραπέζης, 8) 2 καθΐ
σματα πλεκτά.
ΟΙ βουλόμενοι δύνανται νά
μειοδοτήσωσιν επί καταβολή
δρ. 1000 ώς εγγύησιν.
Τα κηρύκεια καί δημοσιεύ-
σεις βαρύνουσι τόν τελευΐοΐ
όν μειεδότην. Πρώτη προσφο
ρά δρ. 14 550.
Έν Άνφ Βιάννφ ιβ 14 Ί
ουλίου 1939.
Ό Πρόεδρος
Γ. £πετνάκης
ΔΙΑ ΤΟΓΣ ΣΤΑΦΓΛΕΞΑΓίίΙΈΙΪ
Ένοιχιάζονται δύο αποθήκαι
χατάλληλοι διά χαλάθια χαί χι·
βώτια σταφυλών Πληροφορίαι
παρά τώ Εύαγγίλφ Άνιογειανάκη.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 άπό 24η; Ί-
ουλίου οίχία έν τζ ό?ω Άριαδνης
7, συγχιιμίνη ίκ ηέντε δωματΕ
ών, χουζίνα;, διοματίου λουτροθ,
πλυντηρίου καί δλων των χρειω
δών. Πληροφορίαι παρά τφ χ.
Ιωσήφ Κόρπη.
ΕΥΚΑ1ΡΙΛ
Κατεδαφιζομένης τής πάλαι
άς Νομαρχίας πωλοϋνται ύλι
ά ί) ξυλεία γιά κάθε χρήσι.
Κεραμύδια, κουφώματα ώς
καί καστανιές δια στύλους, Βο
κούς κλπ. είς εϋθηνάς τιμάς.
ΑΓ0ΡΑΖ0ΜΤΑ1.- κορμοί δίν
ρων «αρυδιδς. ΟΙ κροσοέροντες
ίς άβοταϋώσιν είς τό έττιπλοποιεΐ
ν Γεωργίου Παπαχατζάκη, «αρα
ιλιύρ ως θεάτρου Πουλακάκη.
Πωλεΐται πρόσοψις άποτιλου
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώταταν καί
πολυτβλές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΑΑΣ>
διευθυνόμενον παρά τοΰ συμπολίτου μαςκ.
Γεωργ. Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμούν τό «Σίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά
την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ
βτησαν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Όδος ϊτβδίου-ΑβΗΝΑΙ.
^|| Ι11ΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙ11Π1ΙΙ1111ΙΙ1ΠΙ11Ι111Ι11ΙΙΙΙ1Ι1111ΙΙ1ΙΙΙΜΙ1Ι
II
ΙΐυΐΙΙΙΙΐυ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ||»
1 ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛ1Α |
ί ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ί
Ξ =
| Είδών ταξιδίου κοΐ έξοχής ε
Ι Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μτταοθλα, |
Β πολϋθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα |
| τείας κ. λ. π. |
Ό οαταναο. καλογήρου
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
112ον
ΜοΟ εΤπε πώς 6χω καθή-
κον νά σέ πάρω!
—Καί αύτό δέν είνε αρκε¬
τόν γιά νά σέ πείση πώς δέν
μέ θεωρεΐ έχθρό της; Θά σοθ
ίΐλεγε ποτέ της νά πάρης ενα
έχθρό της...
—Διστάζω, αυτή τήνστιγ·
μή νά σοθ όμιλήαω! Άλλά
δέν πρέπει νά σέ άφήσω είς
την αύταπάτην σου...
—Ποία αύταπάτη;
Πιστεύεις πώς ή τσαρίνα
έπιμένει νά σέ πάρω, έτιειδή
δέν σέ θεωρεΐ έχθρό της;
—Ασφαλώς...
—Ή τσαρίνα έπιμένει νά
σέ πάρω γιά νά σέ καταστή
σω άπό έχθρό φίλον της. Ά
κοθς; Γιά νά σέ καταστήσω
άπό έχθρδ φ(λο τοθ ΡασποΟ-
τιν!
—Δέν σέ καταλαβαΐνω! ΤΙ
σχέσιν έχει...
Ναί, ναί Νατούσκα—μοθ εί
πεν ή τσαρΐνα. Σ' έσένα στη
ρίζω δλας τάς ελπίδας μου...
Έσύ πού εΐσαι Μνας άγγε-
λος θά κατορθώσπς ώς γυναΐ
κα τού νά φέρπς τόν ττρΐγκη·
πά Παθλον Τσεγκόντιεφ είς
τόν δρόμον τοθ ΘεοΟ... Θά
τόν απαλλάξη άπό την έπιρ
ροή των Ιχθρών μας καί τότε
τα λέπια θά πέσουν άπό τα
μάτια τού καί θά Ιδί) την ά-
λήθεισ: Θά ίδβ βτι ό Θεός
μδς έστειλε τόν Ρασποϋτιν
γιά νά μδς σώση, γιά νά σώ
ση την Ρωσσία!
—Καί έσύ τί τής άτιήντη-
σες;
—Ή τσαρΐνα Ικλσψε, μέ
παρεκάλεσε, μου εΤπε τιώς μό
νόν άπό έμένα έξαρτάται νά
προλάβω φοβερά πράγματα.
—Ποία είνε ούτά τα φοβε
ρά πράγματα;
—Δέν τα καθώρισε. Δέν
την ρώτησσ.
—Καί τί άπήντησες;
—Έγώ ύποσχέθηκα! Τής ύ-
ποσχέθηκα ττώς θά σέ πάρω
γιά νά σέ φέρω είς τόν δρό-
μο τοθ ΘεοΟ, γιά νά σέ με
ταβάλω άπό έχθρό σέ φ(λο
τοθ Ρασποθτιν...
—Νατούσκα έσύ εΤπες αύ
τα, Άν τα εΐπες, μέ πρόδο
σες! Κι' άν τα πιστεύης, κατέ
στρεψες την ευτυχία μας. Δέν
πιστεύεις στήν ευτυχία μας...
—Πρίν άπό την ευτυχία μας
ύπάρχει τό καθήκον μας άπέ
ναντι τοθ τσάρου καί τής τσα
ρίνας.
(συνεχΐζεται)
Β
Ειδικόν Συνεργε.ον έπισκευών:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖ1ΩΤΗΣ
ΟΔΟΪ ΑΓ. ΜΗΝΑ
Ύποκατάστημα τβΰ έν Αθήναις, έργβστασίβυ
Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη
•ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΠΙΙΙΙΙΙΙΠΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Π11ΙΙΙ11111 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
II
ΟΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΐ
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ώρολογοΐιωλ.Ιφ «Ζινίθ»;
' ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
Ηρακλειωτών.
τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
Άνακαινισθεν Μαί πάλιν εξασφαλίζει ολα τα
πλεβνεκτήματα τΠί άνεσενΐ χαΐ εύχβρίοτου δια-
Ι»·ν1ίί.
Φερμανοις-λουτρα χ. λ. κ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
θά βρήτε βλα τα νέα μοντέλα σκβλετών.
Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων
Πρίν ηρομηθευθΐΐτε ίπισκ·Φθί)τε μας.
Τιμαί λογικαΙ,
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
Τβ έγχρωμο θαΰμα:^
Ο ΠΟΑΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΪΟΥ
Ενα φ!λμ γυρισμένο σ'
ενα υπέροχο φυσικό πλαί-
σιο στά μαγευτικά νησιά
της Καλλιφορνίας.
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
«>ΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
ΚΟΙΜΩΙΊΙ
ΚΙΝΗΣΤΣ.-ΔιηλΘε τί>: πόλεώς
μας μεταβαίνων είς "Αθήνας μ*
σω Χανίων ό βν ΣητεΙα δερματΐμ
πορος κ. Γεώργ. Φραγκούλης.
ΘΑΝΑΤΟΙ.— Είς προκβχωρημ8
νην ηλικίαν έξεμβτρησε τό ζήν είς
Μορώνι Καινουρίου ό μβγαλοκτη
ματΐας "Ιωάννης Μαλλιαράκης {]
Μαλλιαρογιάννης. Ό μεταστάς β
ξετιμτΐτο υπό πάντων διά την χρη
στότητα καί την έν γένει φιλοπρό
οδόν δρασιν τού είς την οποίαν
όφεΐλει πολλά ή έπαρχΐα τού, δι"
δ καί εκηδεύθη έν συρροβ πλή
Θους κόσμου.
Τούς οΐκεΐους τοϋ μεταστάντος
καί Ιδιαιτέρως τόν υϊόν αύτοθ κ.
Νικόλαον Μαλλιαράκην βικηγό
ρον, ή «Άνόρθωσις» συλλυπεΐται
ρμωζ
ΒΑΠΠΣΕΙΣ.-Ή βνΐς Καλλιρόη
Μαρκουράκη Ανβδέξατο είς Άρ
χάνβς τό Θυγάτριον τοθ κ. ΣταΟ
ρου Καλπαδάκη ονομάσασα αύτό
"Αγγελικήν.
Νά τοίς ζήση·
***
Γύρω στήν πόλι.
'Αφόρητος ή ζέστη τής Κυρια.
κήςκσί συνεπώς άθρόα ή δξοδος
έκ τής «καμΐνου—πόλεωι,».
—Ανάλογον ήτο ή κίνησις των
λουομένων 3χι μόνον είς την
πλάζ τοθ Πόρου άλλά καί είς την
παραλίαν Τρυπητής, τόν λιμενο·
βραχΐονα καί άντιβραχΐονα καί
είς την δυτικήν παραλίαν τοθ Η¬
ρακλείου.
—Έκ των έζερχομένων άνά τό
ύπαιθρον εκάστοτε «ολλοί έτίμη·
σαν τα διάΦορα προάσΐεια καί τα
έξοχικά, κέντρα.
—Ό τρυ>ητός νροβλέπεται σχε
τικώς έγ/ύς καϊ ώς έκ τούτου έν·
τείνονται αί σχετικαί προετοιμα¬
σίαι.
—ΑΙ αφορώσαι" επί προκειμίνου
τόσον τούς κτηματίας είΒικως, δ-
σον καί τούς κυρΐως έργοδότσς
καί τάς διατεθειμένας κατ' έτος
εργατικάς χείρας.
—'Υποτίθεται ότι έντός τοθ πρώ
τού δεκαημέρου τοΰ Αύν/ούστου
θα μεταφερθοϋν είς Ηράκλειον
αί πρώται σταφίδες.
—Έν τω μεταξύ παραλαμβάνον
ται μεγάλαι ποσότητες χαρτικων
καταλλήλων διά την άποςήρανσιν
τής σταφίδος.
ς,—Έπίσης χαρτικά καί εΐδη διά·
φορα διά την συσκευασίαν των
σταψυλών.
— Παραλαμβάνεται έπίσης ξιι-
λεΐα κατάλληλος 6ιά τα κιβώτια
των σταφυλων καί «καοάσια».
—Συγκέντρωσις προχθές την
πρωΐαν των φαλαγγιτισσών είς τό
Γυμνάσιον θηλέων.
—Σκοπός τής συγκεντρώσεως
ταύτης ήτο ή μετάδοσις διαταγων
διά τάς παρελάσεις τής 4ης Αΰ·
γούστου.
—Καί τής άναλόγου συμμετο·
χίΐς των τμημάτων Θηλέων της Έ
Θνικής Νεολαίας.
—"Αναφορικώς μέ την πρός
Φορτέτσαν |λεω·ορειακήν συγκοι¬
νωνίαν της οποίας ή σκοπιμότης
ανεδείχθη μεγάλη.
—Μάς διετυπώθη άπό συμπολί¬
τας ή παράκλησις νά συστήσω·
μέν όπως καίή γραμμή αϋτηπροε-
κταθρ καί συγκεκριμένως μέχρι
Σιτηλίων.
— "Όβου παρατηρεϊται κατά την
εποχήν αυτήν συχνή ίζοδος Ήρα
κλειωτών λόγω τής ωραίας θέσε¬
ως τής περιοχης ταύτης της μέ·
χρι Άγίας ΕΙρήνης καί γύρωθεν.
—Ό δυνατός καύσων των ήμε·
ρών κρίνεται εύεργετικές διά την
τάξιν των διαθέτοντος άναψυ>
κτικά.
—Ιδιαιτέρως χρυσές δουλειές
κάμνουν οί πλανόδιοι πωληταΐ κα
σάτων παγωτων οί όποΐοι διαλα
λοΰν τό έμπόρευμά των είς τάς
συνοικίας μέχρι των νυκτερινών
ώρών.
—Τα πρατήρια πάγου ίπίσης
σημειώνουν συνωστισμόν κατανα
λωτών άσυνήθη.
—ΆρκετοΙ φΐλαθλοι παρηκολού
Θησαν τόν δοθέντα προχθές είς τό
>ήπεδον «Χάνδαξ» ποδοσψαιρικόν
άγώνα.
—Μεταξύ των όμάδων «Έθνι
κός» καί «Όλυμνιακός».
—Ό άνών οθτος παρουσΐασε έν
διαψερούσας οάσεις λόγφ τής άρ
τίας συνθέσεως αμφοτέρων των
όμάδων.
—Είς τόν Θερινόν Πουλακάκη
προβάλλεται άπό χθές τό έσηέ
ρας Ενα άληθινό κοινωνικό καί
αΐοθηματικό οριστούργημα: »Τό
Γυμνό Μοντέλο».
-Είς τόν «'Απόλλωνα» έξ άλ
λου προβάλλεται τό φ(λμ: «Ζήτω
τό χιοθμορ» άπό τα νεώτερα καί
καλυτέρα τής έποχής.
ο ΡΙιιοβτερ
ΧΙΝΗΣΙΣ,-ΈιτανίίλΘεν έξ Άθη
νων ή μικροβιολόγος κ. Μερόπη
Μαντζαπετάκη. 1-3
ΑΠΩΛΕΣΗΗ μ,ταξύ ΚανλΙ
ΚαοτελλΕου— Ηρακλείου μιχρή
βαλίτσα. Ό εδρών παραχαλιΐται
νά την προσχομίση είς τον υπο¬
μοίραρχον χ. Πωλιουδάχην *»1
αμοιφθήσεται.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
ΟΔΟ5
Πλησίον Χταθ. Νοναοτηράκι
Παρέχη πάσαν πληροφορί¬
αν η διιυκ6λ»νοιν Ιατρικϋβ
φνσΐΝς, είς τούς είς Ά8ηνα
μ·τ«Ρ«(νοντ«« άοΒενιΙς συμ-
πολίτας τοη.
Ή Μόδα θριαμβεύει
μόνον είς τα πατΐού·
τσια Νερατζούλη,
Κατά Ι
γΐνετο;
"Ενφ
γονοΐκβς
κασσιτέρο
μολυβδοβ
νώ οί σκ
τοθντες £
6 "Ενζολί
νόν ν' άπι
γρύτΐνει ι
ψειράκος,
μορφΐδης,
τες ώς κα
κβν συν
νΐαν τινί
ττωσι τα
αύτοι τα
έγγύς δ ν
μέλποντε
Ένθυμεΐι
Ότε
ΉριθμοΟ
Καί είς
ΕΝ1 ίΕΙί
ΛΝ0ΡΘ-ΣΙ2
^ μ-ΐνο
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι
612 όν
Επειτα δέ, άφοθ τα άδοφράγματα άνηγέρθησαν
καί προσΕιωρΙσθΓσΐν αί θέσεις καί έγεμίσθησαν τα
δπλα καί έτοποθετήθησαν οί σκοποΐ άπομεμονω
μέ^οι είς τάς φοβϊράς ταύτας ό&ούς, δι" ών ού
δε!ς πλέον διέβατινε, περικυκλοΰμενοι υπό των σι
γηλών καί ώς νεκρων οΐκιών έκεΐνων, 6που ψυχή
δέν εφαίνετο ούδ' ηκούετο, ήοη καταλαμβανόμενοι
υπό τής σκιάς τής εσπέρας έν ι ώ μέσω τοθ σκό
τους έκεΐνου καί τής σιγής, Ενθα ή7θάνετο ό άν
θρωπος δ τι δεινόν τι έπήρχετο καί φρικώδες καί
τραγικον, περιέμενον ένοπλοι, ίί7υχοι, έμτιλεοι εύ
τολμΐας.
ΣΤ'.
Έν τοσούτω.
Κατά δέ τάς ώρας τής προσδοκΐας έκεΐνης τί έ
γΐνετο;
—Πρέπει νά τό είπωμεν, έπειοή είνε ίστορία.
Ένώ οί άνδρες κατειργάζοντο φυσέκια κοί αί
γυνοΐκες ξαντόν, ένώ μεγάλη τις χυτρα πλήρης
κασσιτέρου καί μολύβδου άναλελυαένου πρός χύσιν
μολυβ&οβόλων έκάπνιζεν επί πυραύνου τινός, καί ά
νφ οί σκοποί ήγρύπνουν επί τοϋ όδοφράγματος, κρα
τοθντες έτοιμον τό δπλον αυτών είς πθρ, καί ένώ
6 Ένζολωρας, οδτινος την προσοχήν ουδέν ήτο ίκα
νόν ν' άποσπΑση άπό τοθ έπιδιωκομένου εργου, ή
γρύπνει επί των σκοπών. ό Κομπεφέρρης, ό Κουρ
φειράκος, ό Προυβέριος, ό Φυλλίδης, ό'Αετός, ό Εύ
μορφΐδης, ό Βαχορέλης κα( τίνες άλλοι, συναχθέν
τες ώς κατά τάς είρηνικωτάτας ημέρας σχολαστι
κων συναναστροφών των, κοί καθΐσαντες είς γω
νίαν τινά τοϋ καπηλεΐου, οπόθεν ηδύναντο νά βλέ
πωσι τα συρβαΐνονια έν τή Ο6ώ, έτοΐμας έχοντες
αύτοι τάς καραμπΐνας των, οί λσμπροί ούτοι νέοι,
έγγύς δντες τοθ έσχάτου των κινδύνων, ήρξαντο
μέλποντες έρωτικά άσματσ, οίον τό εξής:
Ένθυμεΐσαι, ένθυμεΐσαι την γλυκείαν μας ζωήν
"Οτε είχομεν οί δύο,
"Ετι ποΐδες έν ιω βΐω,
Ψυχήν μίαν καί πνοήν;
Ότε άλλος δέν ύπήρχε ζηΆος νά μδς συγκινβ.
Πλήν τοθ τιβς νά στολισθώμεν,
Πρός αλλήλους νά φανώμεν,
ΠοθεινοΙ, έρατεινοΐ;
Ήριθμοθμεν των ώραίων δύο μας ήλικιών.
Έπιπρόσθετα τα έ τη.
Καί δέν ήσαν δλα ετι,
Πλέον σορατντατριών.
Καί είς τό δωμάτιον μας τό μικρόν καί πτωχικόν,
Όλα, ολα, χρυσή γνώμη,
ό χεψών αύτός άκόμη,
ήσαν έαρος εικών.
(συνεχΐζβται)
' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
▲ι* έκεΐνους πού θέλουν
νό πλουτ.ζουν τάς γνώσεις των.
δι'
Η ΠΑΤΑΤΑ ΣΩΖΕΙ...ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
Ξεύρετε ποιό είνε τό μέρος τοθ
κόαμου, δπου δπάρχουν οί δνθρω
ποι μέ τα γερότερα δόντια, Τρείς
μικραί ήφαιστειογενεϊς νήσοι τοθ
νει διά τεύ; χατοίχους της ή πα¬
τάτα. Οί χάτοιχοι των νησίδων
έχτός τής πατάτας τρίφονται μέ
ψίρια, αύγ*. γάλα χαί χορταρι
Αι έξετάσειςτοΰ Ώδείου
Νεαπόλεως.
Ν. ΆτλαντιχοΟ ποϋ δνομάζοντζι χά. Είνε ίλάχιαΐα χρεωφίγοι, τα
μέ τό γενικόν δνομα Τβιστάν ντά χαρυχευτιχά τους είνετελείωςή σχε
Κούνα, ά^ήχουν εί; την Μεγάλην δόν άγνωστα, χαί οίνοιτνευματώδη
Βρεττανίας χαί κεϊνται μεταξύ
'τής άποιχίας τοθ Άχριοτηρίου χαί
' τήςΝ.Άμερικής.Ή μεγαλειτέρακαί
βορειοτάΐη ?ίγεται Τ,ιστάν, ή δα
τιχωτάτη λίγεται Άπρόσιτος, καί
ή μιχροτέρα χαί νοτιοκάτη λέγε·
ται Άηϊών. Άνεχαλύφρησαν άπό
τόν Πορτογάλον Τριοτάν ντά Κου
να, τό δνομα τοθ όποΕου φίρει τό
σύμπλεγμα των. "Οίαν τάς άνεχά
λυψ·ν ό Πορτογαλος Τριστάν ντά
Κούνα ήσαν άχατοίχητοι. Άπό
πΐιραι άποιχίσεω; έγιναν δπό "Αγ
γλων χαί Όλλανδών, οί πρώτοι
δέ μόνιμοί χάτοιχοι επεδόθησαν
είς την καλλιέργειαν λαχανικών,
σΐτου χαί βοώμης, χαί είς την δια
τροφήν χοίρων. Τό 1816 αί νή·
σοι πού είχαν καταστή βάσις Ά
,μερικανών πειρατών πού συνελάμ
|βαναν χαί διήρπασαν τα άγγλιχά
πλ'Λχ προσηρΐήθίραν είς την ά
ποικίαν τοθ Άκρωχηρίου. Ναυα-
γοί, ίθαγενιϊς γυναίχες άπό τάς
γς
τ&θ Άκρωτηρίου, "Αγ
γλοι, Όλλανδοί, Ιταλοί χαί Άοι
άται έγχα1 εστάθησαν έκεΐ Οί οη
μερινοΐ χάτοιχοι είνεποιμίνες χαί
επιδίδονται χαί εί; την αλιείαν
τής φώκης. Είς τάς αρχάς είχαν
επιδοθή χαί είς την καλλιέργειαν
αι* τού.
Ή χαλλιέργεια δμω; τοθ σίτου
έμοιταιώθη χαί εγκατελείφθη διά
δύο λίγους: Άφ' ενός ή θερμοχρα
, σία Π'.ύ ϊέν φθάνει ποτέ πάνω
άπό 20 βϊθμούς Κϊλσίου χαί χά-
τω άπό 14 βαθμους Κελσίου, χαί
αί συχναί χαί παρατεταμίναι βρο
χαί δέν άφήνουν τό στάρι νά δλα-
σιήση. Άφ' ετέρου χατέατριφαν
τό στάρι οί άρουραΐοι. Είνε λοι
ποτ4, τσίί χαί καφέ; είσίγονται
εί; τάς ντα δα; εί; ελαχίστας μό
νόν ποσότητας.
Καί τό άποτέλεσμα, Ό πληθυ
σμό; των νησίδων Τριοτάν ντά
Κούνα είνε δγιίστατο;. Επί των
163 χατοίχων τής νηαίδος Τριστάν
ευρέθησαν όχτώ μόνον χαλασμένα
δόντια, χαί μέχρι δαθέος γήρατος
τα δόντια των κατοΕχων δέν τους
πίφτουν Ρέροι χαί γρηές είς Τρι
στάν ντά Κούνα δέν είνε ξιδοντια
σμένοι! Αδ.ό οί δύο "Αγγλοι ία
τροί Μήλλωτυ χαί Πάττισον πού
άσχολοθνται άπό πολλοθ μέ την είς
βιταμΕν»; περιεχτιχότητα των δια
φόρων ποιχιλιων τοθ σίτου χαί
τή; πατάτας, τό άποδΕδουν είς τό
δτι οί χάτοιχοι των νησίδων μή.
έχοντες σΐάρι χαί ψωμί τρώγουν
πολλές πατάτες, τρώγουν πατάτΐς
άντί ψωμΕ. Γιατί ή πατάΐα περιέ
χει είς ασυγκρίτως μεγαλειτέραν
τοθ σίτου αναλογίαν την βιταμίνα
ϋ—χαί άπό την βιταμίνα αυτή
έξ ή δγεία -των δοντιών.Ή
ΝΕΆΠΟΛΙΣ Ίούλιο; (άνταιχο
κοιτοϋ μας) — 'ΑναΒφισβητητΜς
οΛ έξετάσΐις τού νεοσοατάτου Ώ
δεί ου μας απετέλεσαν εφέτο; 15ι
αίτβρον, άξιοοημείωτον, γβγονές
Λΐϊνϊργηθϊϊσαι ηαρουσια τού καλ
διευθυντοΰ τοϋ'Ελληνιχοϋ'ίΙδείου
Μ Κ Σφακιβνάκπ. τού διευθυντού
τβΰ'Ελληνικοΰ Ώδείου καί τής μ
Κοτσιρίδη των άρχών Νεαπόλεως,
τού ενταύθα μουσικβΰ Συλλόγου
καίτώννβνέων κ «Ι κηδεμόνων των
μαβητων, έσηι»είωσαν εξαίρετον έ
πιτυχίαν άπέσιτασαν δέτάσυγχαρη
τπρι» των παρισταμένων, οί διδά
ξαντε« καθηγηταί καί ιδιαιτέρας
& κ. Περιστϊρπς
Έκ των μαθπτριών τού Ώδβίβυ
διεκρίθησαν αί δίδες Τσιρακάκη
βιολΐ, Μαρία αυλά, Ρένα Φούακη
καί ο! μαθηταί Μ. Βουκιχλάχης
καί Α. Κούνδουρος. Έπίσης έξ—ι
ρκτικάς επιδοθείς έίηιΐίίωααν αί
μαθήτριαι κ«1 οί μαθηταί Ρορώ
Μαυρογιάννπ, Π. Χουρδάκη, Α
Τααμκαρλάκη, Ε Κοκολάκη,Έμμ.
Φαϊτάκη, Γ. Μεατροπιαν, Γ· Φι
νοκαλιώτης. Ν. Φινοκαλιώτης,
ρ γ
πατάτα είνε τό μυστικόν, χάρις
είς τό οποίον οί χάτοιχοι
Τριστάν ντά Κούνα άγνοοθν
τοθ
τόν
τυραννιχόν όίοντόπονο! "Αν θέλε
τε, λοιπόν, νά έχετε ώραϊχ χαί
γερά δόντια, τρώτε ίσον περισσό
τερε; πατάτες μπορεϊτε. "Οσον ά:
φο^ γιά τού; μαύρους τής Άφρι
κης πού Ι χούν έπίσης γιρά χαί
τάλλευχα δόντια ένψ άγνοοθν την
πατάτα, παρέχεται ή έξήγησις δτι
αύτοι, περιφερόμενοι γυμνοί δπό
τόν σφοδρόν ήλιον των τροπιχων,
άρύονται άπό τό φώ; τοθ ηλίου
ποϋ πέφτει είς την έπιδερμίδα
ΕΝ* ΙΕΙίΗΑ ΟΟΑΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΗΕϋΠΟΑΙΗ
'ΔΙΚΤΑΙΟΝ,
Ξενοδοχείον Τουριστικοϋ Μεγάρου
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Έναρξις την 6ην Ιουλίου.
Νεόκτιστον μέγαρον κείμενον έμπροσθεν τοθ
γνωστοϋ μαγευτικοϋ πάρκου. Μέ αιθούσας άναμο-
νη"ς. Μέ τσράισες καί βεράντες οΐτινες δεστιόζουν
Βλης τής θέας τής πόλεως καί των κατσφύτων βου-
νών της.
'Εξασφατλίζει είς την πελατείαν τού βλας τάς
μοντέρνσς άνέσεις. Φωτισμόν άπλετον. Άερισμόν
Ιζοχον, Τρεχούμενα νερά είς δλα τα δωμάτια,
λουτρά κ. λ. π.
ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ' συνδυάζον τάς άνέσεις τού μέ
όμιλοθντα κινηματογράφον καί πολυτελή Λέσχην ά-
ποτελεΐ την τελευταίαν λέξιν τοθ άνέτου πσραθε-
ρισμοθ.
Διά νά έίαοφαλίσβτε θεβιν γράψβτβ η τηλεγραφήσετκ
■Ις την Δΐϊύθυναιν: «ΔΙΚΤΛΚΝ» Νεάπολιν.
πόν αί νησίδε; Τριστάν ,ντά Κου δλου τοθ σώματό; των, την άπα
να χωρίς οτάρι χαί συνεηώς χω ' ραίτητον διά την δγείαν των δόν
ρί; ψωμί Τό ψωμί τό άναπλη-ώ τιών βι-αμίνα!
^ΐηΐΗΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΐηΐΙίΙΙΙ ΙΙΕΙΗΙΠΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
II
ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ ΒΟΛΟΥ Ι
Τό τελειοτερον εργοστάσιον τής Ελλάδος.
Ή ανωτέρα ποιότης
τό μεγαλύτερον μέγεδος
ή μικροτέρα τιμή.
Μόνον 12 1)2 (όχι 14) στό τετραγωνιχόν μέτρον.
Έμμ. Λαυρβντ&χης, ΕΙρήνη Βελο
νάκπ, Έλ. Έλϊυθϊριάδου, Π.
Τζερμιά. Β. Β*σιλ«ιβδου, |Μ. Δρι
λΐράκη, Α. Ξυλά κβιΐ Ν. £η·
φακη
Έππκολούθπσβ την ίκβμίνην
συναυλία δβ9*ίβ« βΐς την αΐβου
σ*ν τοθ κινηματογραφου υπο τής
μαθητικής ο?χήστρας σημειώσαοα
καί αύτη μεγάλην επιτυχίαν.
Παρέστη ο Οΐοςριλέατατος Έπίακο
πος Πέτρας κ Διονύσιος. «Ι άρ·
χαί, ή έξίταστιχή Έιτιτροπή τβΰ
'ίίδείβυ καί πλήθβς κοβμου. Τβ
πρόγραμμα των μουβικ&ν έκτελέ·
σ£«ν ήτο πλουσιώτατον κατΕχϊΐ
ρβκροτηθησαν δ' έπανβιλημμενως
οί μικραί έκτΐλβαταΐ χαί Ιδινιτϊ
ρως οί άιταρτίζοντες την μανβο
λ. ινα τα ν. Π«ρ1 της σημασΐβς τού
νεγονότβς ωμίλησε καταλλήλω;
ο πρόβδρος τού Μουσικοΰ Όμί-
λου μ- Τζαρδής ίξκρας την ϊδρυ
σιν τοδ Ώδβίου μας τό όιτοΐον
θά κροχγκγη άβφκλϋς είς άξιο
ζήλετιτον σημείον τόν πολιτι
σμόν μας καί είς το παιδίον
τής μουβιχης ώ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ: =
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ-ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ 1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΦΑΝΕΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό Πρόεδρος τοθ Έκκλησι-
αστικοθ συμβουλΐου Άμυρών
Βιάννου ι
Προκηρύσσει |
Φανεράν μειοδοτικήν δημο
πραοΐαν διά την έπίστρωσινι
μέ πλάκα έκ μπετόν άρμέ]
των θόλων τοθ καθε?ρικοΟ να|
οθ τοθ εΑγΙου Γεωργΐου, ή ί
τις θά γίνη την 6ην Αύγού-
ότου τρέχοντος έτους, ημέ¬
ραν Κυριακήν καί ώραν 9—
12 π. μ. έν τώ ώς άνω Ναφ.
Τό έργον προϋπελογίσθη είς
δραχ. 44.150.
Δεκτοί γίνονται άνεγνωρι-
σμένοι έργολάβοι, μέ την υπο
χρέωσιν πσρουσιάσεως άξιο-
χρέου έγγυητοθ καί νά προ-
κατοβάλωσι τό έν είκοστόν
τής άξΐας τοθ έργου είς τόν
ταμΐαν τοθ ώς είρηται Έκ-
κλησιαστικοθ συμβουλίου.
Τα πρακτικά τής ώς άνω
δισκηρύξεως ευρίσκονται κα¬
τατεθειμένα είς τό γραφείον
τής ώς άνω ένορΐας, έξ ών
δύνανται νά λάβωσι περισσο
τέρας πληροφορίας οί ένδια-
φερόμενοι.
Τα κηρύκεια καί λοιπά έ·
ξοδα βαρύνουσι τόν τελευταί¬
ον μειοδότην.
Άμυρά 22)7)1939
Ό Πρόεδρος τοθ Έκκλη
σιαστικοϋ Συμβουλίου.
Ματθ. Ιω. Παντουβάκης__
ΣΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ τοθ Πί
τρου ΜαστρΐκΙνη (κλατιΐα Βενι¬
ζέλου) γΐνεται χρήσις διά τό κα
θάρισμα των ονοδημάτων αγνοθ,
εΐδικοθ σάπωνος, εξασ«τλ(ζοντοΐ
στιλ«νότητα καί ώραίο χρβμα γιΛ
Ά «ανοθτηι.
ληΟΛΐΛΟΗ »ΗΕηΐ)ΖΗΤα ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ
ΠΑΡΑΠΈΙΛΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ 4ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΟ..Α1ΙΙΙΑΪΙΟΝ"ιιι.ΐιηηι
Τό ειδικώτερον έν Κρήτρ εργοστάσιον
Προμηθευτσί τής «Ε. Ο. Ν.», Νομαρ-
χίας, Δημαρχίας, Κοινοτήτων, Σχολεί¬
ων, Συνεταιρισμών, καταστημάτων, οΐ-
κιών, αυτοκίνητον κ.λ.π.
Έργασία μοναδική.
Τιμαί άσυναγώνιοτοι,
Πλατβΐα Άγίου Δημητρίου
πΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
II
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 111111111111 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙ ΙΗΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΠ.
Ι ΑΒΕΔΙΣ ΑΟΕ&ΙΣΙΑΝ
»·*>*·*•
■ν»^1^·*—»Λ
■Τ
)
ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ ΑΓ ΑΦΗΝΑΣ
Έκαστην Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον &ραν 3.30 μ. μ.
* "Ακριβής 6ρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
—Φάχελλοι μέεντυπβν γρκμ
ματόσημον.
Άπό τή; 1ης Σεπτεμδρίου τα
τοχυδρομικά Γραφεΐα θά πωλούν
είς τόΚοινόν είδικού; φακέλλους,
οί όποϊοι θά φίροαν έντυπον τό
οικείον γραμματόσημον.Οί φάχιλ·
λοι ού;οι θά είναι 56ο χατηγορι
ών, δι' επιστολάς ηροοριβμοθ Ισιο
τερικοθ καί διά τοιαύτας έξωτε·
ρικοθ. Τό μέτρον πρδχειται χυ·
ρίω; νά διευκολύνη τους πλη·
θυσμοΰς τής δπαίθρου, δπου, ώς
γνωστόν, δέν είναι ιϋχολος ή προ
μήθεια φακίλλων χαί γραμματοσή
ι ών. Οί φάχελλοι είνε στερεάς χά
τασχευής χαί θά πωλοθνίαι οί
μέν τοθ έσωτΐριχοθ άντί δραχ. 4,
οί δέ τοθ έξωτεριχοθ άντί
δραχ. 9.
—ΈπιθεώρησιςΛιμεναρχείου.
Μετά δι ενεργηθείσαν επιθεώρη¬
σιν τοθ Λιμεναρχείον Ηρακλείου
ανεχώρησε προχθές δι' "Αγιον
Νικόλαον πρός επιθεώρησιν τοθ έ
κΐΐ λιμενοσταθμαρχείου ό επι-
θεωρητή; Εμπορικάς ΝαυτιλΕας
κ. Νικ. Παπαθεοδώροα.
-Νέοι Κρήτε; άνθυπβμβί-
ραρχβι.
Μΐταξύ των όνομαοθέντων νέων
άνθυπομοιράρων αυγχαταλέγονται
χαί οί εξής: Μουστάχης Ί , Μη
λιαράχης Στ., Αλεξίου Ζ. καί
Τζανάκης Εύτ.
—Σφάγια ίη Βουλγαρίας.
Εξεδόθη απόφασις τοθ χ. 5
πουργοθ τής Γεωργίας, διά τής ό
ποίας έπιτρέπεται ή διά ξηρά1;
είσαγωγή εκ Βουλγαρίας δοοει-
δών χαί προδατων πρός σφαγήν.
Τα άνω σφάγια ζψχ χατά την εί
σαγωγήν των πρίπει νά είνε 6
γιοΐ, αί δέ περιφέρειαι έξ ών
προέρχονται, ώς χαί αί ...γειτονι
χαί τούτων, νά μή είνε μολυαμέ
ναι 5πό άφθώδους πυρετοθ τούλα
χιστον άπό 40 ημερών.
—Φιλάνθρωπος δωρεά.
Ή οΐκονένβια Γ. Κατΐχάκη τρ·
σέφΒρβν αίς τό ΠτωχβΜ«>μ«Ιον
πλούσιον καί εκλεκτον φαγητόν
δια τό τρίμηνον μνημόσυνον τού
αειμνήστου στρατηγοΰ ΓβΜρνΙο»
Κατεχακη. Οί τρόφΐμοι κ*ί τ«
πρβσωιτικβν βύχαριστβΰσι θκρμϋς.
—Οί'άποστρατβι άξιωματιχοί.
Τό Διοικητικόν Συμβουλιον
της "Ενώσεως Άποστράτων ά{ιω
ματικών ίξέλεξβν ώς μελη τού
τοπικοϋ συμβουλίου τοδ Παραρ
τήματος Ηρακλείου Κρήτης τους
κάτωθι έκ των έν τω πΐναχι έκι
τυχόντων: 1) Πβζιχοδ Π(κουλαν
Νικόλ 2) .χωρ)χής 2α«η«ηλιάχην
©βοφ. 3) ΠεζικοΟ Μουντράκην
Παντ. 4) χωρ)κής Διαμαντούλην
Μιχ. ταγματάρχας ίλους χαί 5)
Λοχαγόν Πεζικοΰ £ταματακην
Άριστ.
Είς τό ενταύθα Πρακτορείον εκδίδονται είσιτήρια δι' ίλας τβς Ελληνι¬
κάς Άεροπορικάς γραμμάς κ«ί έν συνεχεία δι' όλας τβς Εύρωπαικάς τοιαύτας.
Έκδίδονται φβρτωτικαί δι' έμπβρεύματα, δκίγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παραδοσις
ΐ!{ τ·ν τόπον τ·0 ηροοριομοθ τνν.
Πρ^ΧΤΜρ Ήραχλΐ(·»
Άρ.Τολ.8-18
ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ1&
Καθιατωμβν γνωστόν αίς «««ντα
τα μελη τοΰ Συνδβσμου ημδν δ
τι, την προσέχη Πέμπτην 27ην
τρέχοντος, ημέραν εορτής τού &
γίου Παντΐλεημονβί, καθ1 ην ό
ημβτερος Σΰνδβαμος έορτάζβι,την
ετησίαν αύτοδ εορτήν, άπαντα
τα ΚουρεϊακαΙ Κομμυτήρια τής
«όλβώς μας, δέον όπως ιταραμεΐ
νωσι κλ«ιστά καθ" όλην ,τήν ή
μέραν ταύτην, κατόπιν βχβτιχής
διαταγής τού Σεβ. Ύφΐίπουργεί
ου Έργαοίας.
"Οθεν παρακαλούμεν υμάς £
πως, πάντες συμμορφ»θήτε πρός
την διαταγήν ταύτην, καθ" όσον
οί παραβαται θέλουσι τιμΜρηθι}
αυστηρώς.
Ό πρόεδρος
ά. α
Γεώργιος Β«φο«βυλος
Ό Γεν. Γραμματευί
·■·«. Κλ··
Ι ,«
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Τρίτης
25 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΑΙΑΨΕΥΑΕΤΑΙΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΩ ΡΑΪΧ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕίΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
Η ΣΥΚΟΜΙΛΙΑ ΧΩΝΤΣΟΝ-ΒΟΛΤΛΤ
ΕΧΕΜΛΙΟΤΙΚΟΝΧΑΡΠΤΗΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άντ*.
«οκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Α όν
οίνου ότι ή άγγελθεϊσα οήθεν προσφορά
πιστώσεων υπό τής Μεγάλης Βρετχανί·
άς εΐ«, τό Ράϊχ, οιαψεύδεται ώς άνακρι
βής.
Οί έπίσημοι άγγλικοί κύκλοι τονί·
ζουν ότι συζήτησις επί ζητήματος χο·
ρηγήσεως πιστώσεων είς την Γερμανίαν
δ έν άνεκινήθη, ,«ί συνομιλίαι δέ τού
Γερμανού οίκονομικοΰ συμβούλου κ.
Βόλτατ μ ε τα τού ύπουργού τού υπέρ
ποντείου άγγλικοΰ έμπορίου κ. Χών
ταον, έχουν εντελώς ΐδιωτικόν χαρα
κτήρα.
Είς την Ισπανίαν
εσημειώθησαν μεγάλαι ταραχαί.
Ό Φράνκο πρός τόν άξονα.
ΔΙΑΤΙ ΑΠΕΜΑΚΡΥΝΘΗ
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΤΕΛΙΑΝΟ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας). — Κατά τάς έκ Παρισί¬
ων πληροφορίας ό στρατηγός Κέϊπο
Ντέ Αιάνο έκ των πρωτεργατών τουέθνι
κιστικού κινήματος τής Ίσπανίας, άπε·
μανρύνθη έκ τής θέσεώς τού μετά τό
ταξί€ιον τού Ιταλού ύπουργού των Ε¬
ξωτερικών κόμητος Τσιάνο είς Ίσπα·
νίαν.
Αέγεται σχετικώς ότι ή άπομάκρυν
σις τού Ντέ Αιάνο, όφείλεται είς προ-
Οέσεις τού περί πλήρους άπαλλαγής
τής Ίσπανίας έκ των εξωτερικών έπιρ
ροών.
ΖΗΤΕΙΤΑΓΓΕΐιΙΙΓ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΛΒΕΣΤίΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας).— Αναφορικώς πρός
τάς κρίσεις των γαλλικών εφημερίδων
επί τού άναφυέντος έν Ισπανία ζητήμα
τος έξ άφορμής τής άπομαχρύνσεωςτού
στρατηγόν Κέϊπο ντέ Αιάνο, προστίθε
ται ότι ό γαλλιχός τύπος ζητεί όπως
είς την "Ισπανίαν εγκαθιδρύθη καθεστώς
πραγματικώς ανεξάρτητον κάί άπηλλαγ
μ έν όν έπεμβάσεων τρίτων.
ΚΑΙ Π
ΒΙΜΡΛΡΤΡΦ ΣΗΜΤΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑίΚ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
Μόσχας ότι συνηντήθησαν καί πάλιν έ
»(ϊ ό έπίτροπος επί τώνΈξωτεριχών κ.
Μθλότωφ, ό *Άγγλος πρεσβιυτής κ.
Σήντς καί ό έκτακτος άπεσταλμένος τού
Φόρεϊν Όφφις κ. Στράγκ.
Αι συνομιλίαι αυται "Αγγλων καί
Ρώσσων, κατά τάς ιδίας πληροφορίας!
βαίνουν καλώς.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 "Ιουλίου (ί
διαιτέρα ύπηοεσΐα «[Ανορθώ¬
σεως».— Μέγας θόρυβος ήγέρ
θη υπό των έγκυροτέρων Πά
ρισινών εφημερίδων περΐ την
άφαΐρεσιν τής διοικήσεως τοθ
γνωστοθ στρατηγοθ Κέϊπο
ντέ Λιάνο είς ΣεβΙλλην, υπό
τοθ Φράνκο.
«€Η άπομάκρυνσις, γράφει
ή Παρισινή «Ζουρνάλ» τοθ
στροτηγοθ ντέ Λιάνο άπό
την ένεργόν υπηρεσίαν, άποτε
λεϊ την πλέον σαφή* ένδειξιν
δτι ό στρατηγός Φράνκο ε¬
ξέλεξε μεταξύ τοθ στρατοθ
καί τής φασιστικής φάλαγ
γος, την φάλαγγα.
Ή Γαλλία, προσθέτει ή
«Ζουρνάλ», δέν είμπορεΐ νά
χαΐρη διά την εκλογήν αύ
την, διότι σημειώνει τό σα
φέστερον βήμσ τοθ στρστηγοθ
Φράνκο πρός την πολιτικήν
τοθ άξονος. Όταν μάλιστα
σκεφθή τις δτι ή άπομάκρυν
σις τοθ στρατηγοθ ντέ Λιά
νο συνέπεσεν ολίγας ημέρας
άπό τής ώ,ιας τής άναχωρή
σεως τοθ ΊταλοΟ ύπουργοϋ
κ. Τσιάνο έξ Ίσπανΐας.
Σύλληψις στρατηγού.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ιουλίου.—Είς
την σημερινήν των έ'κδοσιν ο!
ΛονδΙνειοι«Τάϊμο> άφιερώνουν
μακρά σχόλια είς την διαμορ
ψουμένην έν "Ισπανία κατά
στάσιν. ΟΙ «Τάϊμς» δηιιοσιεό
ουν είς έμφανές μέρος οπ συ
νελήφθη ό στρατηγός Γιαγ
κοθε καί 8τι είς την Σεβΐλλην
εσημειώθησαν μεγάλαι ταρα
χα(, των οποίων ή έκτασις ά
γνοεΐται.
ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 24 Ιουλίου —
Πυρκαϊά εκραγείσα είς Το
λεδο κατέστρεψε τό ιστορικόν
μέγαρον τής Εδρας τοθ άρχιβ
πισκόπου τής ΊσπανΙας. Κατε
βλήθησαν ύπεράνθρωποι προ
σπάθειαι πρός διάσωσιν τής
μεγάλης βιβλιοθήκης καί Ιστο
ρικων κειμηλΐων τής άρχιεπι
σκοπικής.
Αί 'Αγγλορωσσικαι
βαίνουν πρός τερματισμόν.
Πρός τό πέρας της π συμφωνία
Αγγλίας και Πολωνιας.
ΡΩΜΗ 24 "Ιουλίου.— ΤηλβΙίτι καθώς διειιθΓώθη άιτό τάςΐπει την παραχώρησιν υπό τής
γραφεϊται έκ Μόσχας δα χβέςΐνέας συναντήσεις Μολότωφ· Αγγλίας είς την Πολωνίαν
συνηνιήθησαν έκ νέου ό έτιΐ, καΐ εκπροσωπών των δύο δυ, δανεΐου 8 έκατομμυρΐων λι
33 Πρωινή
ΕΙΣ 1ΑΝΠΙΓΚ ΕΠΙΚΡΑΤΗ
«ΙΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
των Εξωτερικών έπίτροπος | τικών δυνάμεων αί συνομιλΐ
τής Ρωσσΐας κ. Μολότωφ με
τα των πρεσβευτών Αγγλίας,
Γαλλίσς οέρ Σήντς κσΐ Να-
γκιάρ καθώς κα! τοθ συμβού
λου κ. Στράγκ, άσχοληθέντες
είς τάς διεξαγομένας διαπραγ
ματεύσεις.
Ό "Ιταλικάς τύπος προσθέ
τει ότι οί νέαι συνομιλίαι δέν
απέβησαν καρποφόροι, ολίγον
άπέχουσαι είς άποτελέσματα
άπό τάς προηγουμένας. Καί
δτι θά ΙπαναληφθοΟν ^αδται
μετά την λήψιν νέων όδηγιών
έκ Λονδίνου.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ιουλίου.—Ό
Παρισινός τύπος, αντιθέτως
πρός τα γραφόμενα των Ιτα¬
λικόν εφημερίδων, πληροφο
ρεϊται Οτι ολίγον άπέχουν τοθ
τέρματός των αί διεξαγόμεναι
συνομιλΐαιείς την Μόσχαν. Καί
αι ο δ ται βαίνουν πλέον ή Ικα
νοποιητικως.
Αί διαπραγματεύσεις
Άγγλίας-Πολωνίας.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ιουλίου.—
Συμφώνως πρός τάς δημοσι
ευουένας σήμερον πληροφορί
αςτβν «Δημοκρατικών Νέων>,
αί διαπραγματεύσεις Άγγλί
άς καί Πολωνΐσς ευρίσκονται
είς τό τέρμα των. Κατάτήν τε
λευταΐαν συνάντησιν των διε
νεργούντων τος διαπραγμα
τεΰσεις Πολωνών καί "Αγ
γλων άντιπροσώπων θά δια
κανονισθοϋν οριστικώς πλέον
αι* τελευταίαι λεπτομέρειαι
τής συμφωνίας.
Ή συμφωνία αυτή προβλέ
ρων είς πολεμικά εΐ&η καί έ
τέρου δανεΐου υπό μέν τής
Αγγλίας έκ 5 έκατομμυρ'ων
λιρών υπό δέ τής Γαλλίας έξ
600 έατομμυρ(ωνφράγκων. Τό
συνολικόν πρός την Πολωνίαν
δάνειον θά ανέλθη ούτω είς
16 έκατομμύρια λίρας.
* ΟρκωμοσΙα Αλβανόν
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ιουλίου.—
Χθές εγένετο καθ" άπασαν
την Αλβανίαν ή δρκωμοσΐα δ
λων των στρατιωτικών παντός
οπλου, ομιλησάντων ύποταγήν
είς τόν Ίταλόν αύτοκράτορα.
Μετά την χθεσινήν όρκωμο-
σίαν ό Άλβανικός στρατός
αποτελεί άναπόσπαστον μέ
ρος τοθ Ιταλικού καθώς άνε
κοίνωσεν ήδη τό Άλβανικόν
πρακτορείον.
Ή κατ' αρχήν
συμφωνία 'ΑννλΊας-Ίαπωνίας.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Ιουλίου.—|τολήν υπό τής Ίαπωνίας καί διά την παροχήν δανείου ίίς
Ό συνεργάτης τοθ «Συνεται-
1
δτι έννοιΐ ά διατηρήση
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΙΣΙΟΝΕΟΡΙΑ1ΜίΝΤΗΣ4ηςΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας). — Είς Αθήνας ήοχι
σαν υπό των άρχών καί των λαϊκών ορ·
γανώσεων εύρεΐαι προετοιμασίαι δια
τόν έορτασμόν τής 4ης Αύγούστου.
Προβλέηεται ότι ή συμμετοχή των
χατοίκων τής πρωτευούσης καί των έπαρ
χιών είς τόν έν Αθήναις έορτασμόν τής
έθνικής έπετείου θά είνε ένθουσιωδεστά
τη χαί ανωτέρα πάσης προηγουμένης.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΥΣΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τούάν-
τακοκριτού μας). —Είς την Έλλάοα
συνεχίζεται καί σήμερον άφόρητος καύ-
σων. Αί Θερμοκρασίαει είς Αθήνας καί
Άττικήν έν γένει διατηροθνται είς ύψη-
λά έπίπεδα. .
ρικοθ Τύπου» τοθ Λονδίνου,
Ιχει την πληροφορίαν δτι
ή έ'κθεσις τοθ έν Τόχιο "Αγ·
γλου πρεσβευτού, ή κομισθεΐ
σα είς τό Φόρείν "Οφφις,
περιλαμβάνει σπουδαίας λε¬
πτομερείας επί τής έπελθού-
σης κατ' αρχήν συμφωνίας
μεταξύ Αγγλίας καί Ίαπω-
νίας, τάς οποίας έξετάζει ή
δή επισταμένως τό ΦΟρεϊν
Όφφις.
Πιστεύεται μάλιστα δτι πρό
κείται νά συνέλθη σήμερον
ή επί των εξωτερικών έπιτρο
πή τής Άγγλικής κυβερνήσε
ως διά νά επιληφθή έπίσης
τής έξετάσεως των λεπτομε
ρειών τής εκθέσεως ταύτης.
Είς την απόφασιν της ή έν
λόγω έπιτροπή πρόκειται νά
άποσαφηνΐση 8τι ή Αγγλία
δέν θ' αφήση να έπηρεασθ(]
ή πολιτική της είς "Απω Άνα
ττλή
είς
ρη τα δικαιώματά της
την "Απω Ανατολήν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ιουλίου.— Αί
σημεριναί είς τό Τόκιο συνομι
λίαι διήρκεσαν επί τρίωρον.
Τό πρακτορείον Νΐομέί άφή
νει νά εννοηθή ότι αί διαπραγ
ματεύσεις προχωροθν όμα
λώς.
την Γερμανίαν.
ι ι ιιι
Ή πολιτικη
τού Βελγίου,
Αηλώσεις
τού κ. Τσάμπερλαιν.
ΡΩΜΗ 24 Ιουλίου.—Ό Βα
σιλεύς τοθ Βελγίου Λεοπόλ-
δος εξεφώνησε χθές βσρυσή
μαντον λόγον υπέρ τής πολιτι
κης τής ούδετερότητος της χώ
ρας τού.
Αντιθέτως δμως μεγάλη με
ρ!ς τοθ τύπου των Βρυξελλών
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Ιουλίου.— ασι«ΐ εύρύν άγώνα άποβλέ
Ό πρωθυπουργός κ. Τσάμ ποντα είς την ανατροπήν τοθ
περλαιν θά ομιλήση σήμερον νΟν ούδετεροφΐλου πρωθυπουρ
είς την Βουλήν των Κοινοτή Υ°° κ. Πιερλό καί έγκαθ^δρυ
των επί τής πορείας των Αγ σιν άνταντοφίλου κυβερνήοε
γλοϊαιτωνικών διαπραγματεύ Οεως υπό τόν κ. Βαντερζέε
μέ τόν άμεσον σκοπόν ν* ψέ·
σεων.
Κατά τό «Νΐαίηλυ Εξπρές»
ό κ. Τσάμπερλαιν θά ομιλήση Ρ°υν τό ΒέλΥιον ε[: προσέγγι
έπΐσηςέτιί τής προτάσεως Χών σιν μετά
τσον, ΰπουργοΟ τής ΝαυτιλΙας μεων.
των δυτικών δυνά
ΑΦΙΞΙΣ
ΤΟΥ κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Τάς εσπερινάς ώρας τής
χθές αφίκετο είς την πόλιν
μας 6 ύπουργός Διοικητής
Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανά
κης μετά όλοήμερον παραμο
νήν είς Ρέθυμνον.
Τόν κ. Υπουργόν έξ
ήλθον μέχρι Γεν Ι Γκαβέ καί
προυΐιηνΤη0αν ό Νομάρχης κ.
ταρ μς)ρι' 2τ , ' ' Λ Α ν
κου καύσωνος εσημειώθησαν πέντε ν£« ί Τσουσης, ό Διοικητής Χωροφυ
κρούσμ*τ« ήλιάσεως. Έκ των προσβλη λακής κ. "Ορφανουδακησ ό
θέντων απέθανον οί ούο. ( ' Δήμαρχος κ. Γεωργιάδης κ, α.
ΙΕΝΤΕ ΗΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΪΑΙ12ΕΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας.)— Έκ τού ύπερβολι·
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟ 24 Ιουλίου-Διά
την άνβλκυσιν τού ύπββρυχίου
«©«τις» ϊχουν δαπανηθή μβχρι
50 χιλ, λιρών.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ιουλίου.-Χ8ές
θά έποκέπτετο τόν λύρδον Χά
λιφαξ ό ένταδθ» προβΐυτης τού
Τσάγκ Κάί—Σ4κ διά νά ζητήση
έξηγήσβις επί τής Άγγλοϊαπωνι-
χής συμφωνίας.
ΡβΜΗ 24 Ιουλίου. - Σήμερον
άρχΐζβυν είς Τβκιο αί Άγγλοι»
κιινικαΐ ίιαπραγματβύσϊΐς επί
τής έχχνρήβεως τβύ Τιέν—Τσΐν
υηβ τής Αγγλίας είς την
νΙ«ν,
ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ 4ηςΑΥΓ0ΥΣΤ0Υ
Χθές συνβκ)ήθη είς τήν Νομαρ
χίαν ευριϊα σύσχιψις άπασχοληθεΐ
σα μέ την Χϊλλιτέραν διακόσμησιν
τής πόλεως έπ' εύκαιρία τδν έορ
των τής 4ης Αύγούστοι».
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΙ. ΤΩΝ ΚΟΥΡΕΙΟΝ
Κατ' άρμοδίαν άνακοίνωοιν χά
άνοιγμα χιον χοαρείων θά πβρατα
"1 έξαιρεΐιχώς ίι' αυριον μίχρ;
τής 12 μεαονυχτίου λό^ω τής άρ·
γίας των χουρείων τή
Πέμπΐης.
ΣΥΛΑΗΨΕΙΣ
ΗΚΗΑΕΙΑΤΟΥΤΛΟΝΟΦΥΛΛΚΟΣ
ΠΡΟΣΕΑΙΒΕ Χ1.ΡΑΚΤΗΡΑ ΑΙ1ΛΙΛ1ΙΕ1Σ
ΑΘΗΝΑΙ 24 "Ιουλίου "(τού ίν·
ταποκριτού μας). —■ Σημεριναί τηλεγρα
φηματα έκ τού εξωτερικόν άγγέλλουν
ότι είς τό Δάντσιγκ έπικρατεί ή ίδ£α
κατάστασις. Οί Γερμανοί "συνέλαβον
δέκα Πολωνού; σπουδασΐάς, ύποτίθε·
ται δέ ότι θά ουνεχιαθώαιν αί συλλήψεως
υπό των σθνικοσοσενλιστικών άρχών, ά
ποβλεπουσών είς τό νά τρομοκρατήσουν
τόν έν Δίνταιγκ πολωνικόν πληθυσμόν.
Έξ άλλου ή κηδεία τού φονευθέντος
υπό των Γερμανών Πολωνού τελωνοφύ
λακος προσέλαβε χαρακτήρος έθνι«ής
διαδηλώσεως των Πολωνών εναντίον
τής Γερμανίας.
ΑΙΣΥΓΧΡΟΥΣΕΙΣΝΚ-ΙΑΟΟνΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙΕΙΣΜΑΝΤΖΟΥΡΙΛΝ
ΛΥΣΙΩΑΕΙΣ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας). — Κατά τα έξ "Απω
Άνατολής τηλεγραφήματα αί συγ«ρού
σεις μεταξύ Ρώσσων χαί Ίαπώνων είς
τα μογγολομαντζουριανά σύνορα συνε·
χίζονται σφοδραί.
Αγγέλλεται ήδη ότι έλαβον χώραν
νέαι πεισματώδεις άερομαχίαι μέ σημαν
τικάς απωλείας εκατέρωθεν.
ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΑΓΓΛΩΝ-ΙΑΠΟΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΥΜΦΡΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας). — Τελευταίαι πλη
ροφορίαι έκ Λονδίνου άγγέλλουν Γ»«
μεταξύ "Αγγλων κ»1 Ίαπώνων σ»νή
φθη συμφωνίαι πρός διευθέτησιν των έν
Απω Ανατολή διαφόρων.
Ή συμφωνία έχει προκαταρκτικόν
χαρακτήρα. Πάντως θεωροΰνται έξαιρε
τικώς σοβαρά τα άποτελέσματα της έν
τή "Απω »Ανατολή καί τή Κίνα ίδιαι
τέρως.
ΒΛ ΣΥΝΑΦΟΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΤΩΝ ΒΑΛΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ;
ΑΘΗΝ λΐ 24 Ιουλίου (τού ανϊα-
ποκριτού μας)—Έξ 'Όσλο τηλεγραφεί
ται ότι αί εφημερίδας τής Νορβηγικής
πρωτευούσης ζητοθν την σύναψιν τριπλής
στρατιωτικής συμμαχίας των Σκανδι-
ναυϊκών κρατών.
Είς την συμμαχίαν ταύτην θέλουν
μετάσχη ή Σουηδ£α, ή Νορβηγία χαί ή
4>ινλαν5ί
ΤΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΕΟΣ
ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ
Α ΗΝ ΑΙ 24 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας.)— Κατα τα έξ "Οσλο
τηλεγραφήματα ό νορβηγςχός τύπος δι-
καιολογών την ανάγκην συνάψεως τρι
πλής συμμαχίας των σκανοιναυϊκών κρ»
των ομιλεί περί άντιμετωπίσεως ύ«ό
των κρατών τούτων τής έκδηλουμένης ή
βη απειλής επεκτάσεως των Σοβιέτ είξ
τας Βαλτικάς χώρας όπότε ένδέχεταί
να δημιουργηθούν χίνδυνοι διά τάς
σκανδιναυϊκας χώρας.
ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΥ ΒΟΛΤΛΤ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑ1 ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιουλίου (τού αν τα
ποκριτού μας.)— Κατά τα έκ Βερολί·
ν°υ τηλεγραφήματα αί συνομιλίαι τού
^Ρθς Βόλτατ, άνωτέρου οίκονομικοΰ ύ·
"*λλήλου τού Ρίϊχ,αυνεχίζονται είς την
«γγλικήν πρωτεύουσαν μετά κύκλων τού
Σί «1 επί καθαρώς έμποριχού έ«ιι«4
ανο
οίργ
ίΐνα» 5Ρ
•Ελ«ίζ«τ«ι δέ *ι
μ«1 Θα είναι ηα
ΑΙ
οεν «φ«ρ? δ
λ«5 χαί όσον α
νον$ καί τβς οί
«ν δεν μισολαβ
ΐ ίξλίζ««ί μ«>
τα πρ«
χ.λ«ς,
ς
τιμάς
ρβ
πρ*ς τα άλλα γ
ϊ«ντ* τής νήαο
τού βΛβίβυ ή πα(
γΐζεται ν' άνέλ
μήντα ίχατοβτ·*
αίκς εσοδείας,
τού οπβίου ή 4
νκι έξαιρετιχή,
έβκεριδοειδή ϊι
μύγδαλα χαί τ
ρούς χαρπούς, τ
τα χηπευτιχα ι
Διακιοτοϋται
τρόπον δι' αλλι
μη φοράν ότι ι
τέλει ενα τόπο
ιαραγωγιχβν,
ομ« τοϋ Κράτβ
μέ βυνεχώς
την «Ικβνομικϊ
τητα χαί άδιοι
Ι««νην την πβς
*»ν«ι αζιον ίδι
Οβως τέ) γεγβνέ
σοτερβν μάλιοι
λογισθή ί
λογισθή χανείί
ο««ίντ«ετί«£ ι
μετίΐν λβιπή'
ν»»β«ς, δτι πρό
τ1«5 «Χβμη «
*«» «Ι καλύτε
*"ϊίχ·ν είς Τβ
μβν*ν τελεία*,
ϊ·» Λ έκ«λλ«(
τΡ««βν πρωτό
τό
χώ5 χρβν,
δ·»ι·ρβδ ι;
μ
«τ«»
8
χ!
ι; *
ΤΑ
Μέγεθος Γραμματοσειράς