97581 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5224

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΔΟΕ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
ΪΡ,ΕιβτΙΟΣ ΣΤΙΤΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
•ΐησια λίραι 3
ίξάμηνος %
Άμερικής
έτησια βολ. 16
ίξάμηνος » 8
Τιμή
πατά φύλλον
Δραχ. 9
ΚΥΡΙΙΚΗ
23
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ «4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5224
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
Αί άπό καιροΰ αρξάμεναι
προετοιμασίαι δια τόν εφε¬
τεινόν πανηγυρισμόν τής
τρίτης έπετείου τής κρατιχής
μας μεταβολάς αυνεχίζονται
πυρετωδώς, ολοέν έντκινόμε-
ναι. Άπό παντοΰ τής Έλλά
δος, καταφθάνουν πληροφο¬
ρίαι αγγέλλουσα! την εύρυτά
την συμμετοχήν λαΐκδν όρ>
γανώσεων είς τόν έορτα-
ομόν. Άπό παντοΰ ακούεται
ό παλμός τού ενθουσιασμόν,
έ ρυθμό; τής καταβχλλομέ-
νης προαπαθείας διά την
καλυτέραν οργάνωσιν τδν
έορτδν.
Αί παλλόμεναι άπό πίστιν
καί ενθουσιασμόν προχηρύ
ξεις της Συνομοαπονδίας των
έργατών κα) τής Έθνιχής Συ
νομοαπονδίας των ^Γεωργι
κων Συνεταιρισμόν τής 'Ελ
λάδο;, παρέσχον τό μέτρον
καί την απόδειξιν τής συμ
μετβχής των δύο πολυπλη
θεστέρων κοινωνικών τάξεων
τοΰ λαοΰ, τής εργατικάς ηλ
τής Άγροτιχής. Αί προχη
ρύξεις έαίοης τδν αλλων όρ
γανώσεων, τδν έπαγγελμα
τικών, των έμπορικών, τδν
έπιστημονικών καί τδν βιο
τεχνικδν μαρτυροΰν την
συμμετοχήν καί τδν τάξεων
αύτδν.
Τόν γενικόν δέ τόνον δί¬
δει ή Έθνιχή "Οργάνωσις Νέ
ολαίας, πού πρωτοστατεΐ είς
κάθε κίνησιν, είς χάθε έκδή
λωσιν, είς κάθε προπαρα¬
σκευήν.
Ή 4η Αύγούστου θά πρεσ-
λάβη εφέτος τόν χαρακτήρα
καί την μορφήν ημέρας γε-
νιχοΰ παλλαΐκοΰ συναγερ-
μοΰ. Είς τάς Αθήνας θά συγ
κεντρωθοΰν αντιπροσωπείαι
έξ ολων τδν πόλεων καί τδν
έπαρχιο.ν τής χώρας διά νά
λάβουν μέρος είς τάς παρε-
λάσεις, τούς λαϊκούς χορούς,
τάς δεξιώοεις καί τάς εορτάς
έν γένει, πού θά δώσουν ά-
νάγλυφον την είκόνα τής
έθνιχής μας συνθέσεως, πού
θά ζωντανεύσουν την Έλλά·
δα ολόκληρον, μέσα είς την
καρδίαν της, την πρωτεύου¬
σαν. Καί εί; τάς επαρχίας θά
συγκεντρωθςι όλος ό λαβς
καί θά πανηγυριβη την ημέ¬
ραν αύτην, ώς ημέραν αδελ-
φώσεως τοϋ Βράτους καί των
πολιτδν, ώς ημέραν συμφιλι¬
ώσεως τδν διαφόρων κοινω-
νικδν ταξεων, τδν έργοδο-
τικδν καί έργατιχών, ώς η¬
μέραν ενάρξεως μδς νέας
περιόίου γαλήνης, ήρεμΐας
κ«ί τάξεως.
Διότι αύτό είνε πράγματι
τό χαραχτηριστικόν γνώρι-
σμα, αυτή είνε ή μεγαλυτέ-
ρα έπιτυχία τής έπελθούσης
την 4ην Αύγούστου μεταβο-
λής.Ή τάξις καί ή ήρκμία.Ή
ήμέρααύτή έκλεισε μίανπερί
οδόν ταραχδν καί αίματηρών
συγκρούσεων, κοινωνικών ά-
ναβτατώσεων καί παραλύσεως
τδν πάντων, έχλεισκ μίαν
περίοδον παθδν, μίσβυς κ αί
αΐματος καί ήνοιξε μίαν αλ
λην περίοδον είρηνιχής συ·
νεργαβίας, συναδελφώσεως
τοΰ λαβΰ, δημιουργικής προ
σπαθείας τοΰ ίθνους.
Ή μεταβολή τής 4ης «Αύ¬
γούστου, επέτυχε νά θέση τέρ
μα είς την πάλην τδν τάξε¬
ων, είς τάς άπεργίας καί τα
Λόκ Άουτ, είς τόν άλληλο-
οπαραγμόν καί τα θλιβερά
επειαόδια πού συνεκλόνιζαν
κάθε τόσον την χώραν καί
παρέλυον τάς παραγωγικάς
της δυνάμεις. Τό νέον κρά-
Τβς, χνρίς την βίαν των ··
πλων, χωρίς αΐματα καί φό¬
ν ούς επεβλήθη απολύτως καί
ένέπνευσε τόν οεβαβμόν
πρός τού; νόμβυς καί την ε¬
ξουσίαν, πρός τα δικαιώματα
τδν αλλων καί πρό; τό σύ¬
νολον. Εδημιουργήθη τ* «·-
σδημα τής ασφαλείας καί
τής τάξεως. Καί ήνβιξβ τόν
δρόμον πρός την δημιουργι¬
κήν εργασίαν.
Σήμερον Ιλβι έργάζβνται
ήσυχβι έτι δδν κινδυνεύβι
ι) ζωή τ«ν βύτβ ή πΐ·
ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ
ΔΐςΊά ότνω.
Ό πραθυ-
πουρνός κ.
ΜεταξδςκαΙ
ό διοικητής
« ρ ωτ ευ,ού-
οης κ. Κο
τζιάς είςτή/
έναρξιν τού
δεκαημέοου
τής οθή
νειας.
Κάτω.— Ό
άρχηγόςτήι.
κ υ (3 ε ρνήσι
ως έν μέσω
τού πλήθους
είς την οδόν
ΑΙόλου, άγο
ρίζοντος εί
Οη ιΙΙημεμιυ
φ)ήνπας,
Άριστϊρά
άν»).— Άν
γλικά άερο
τιλάνα είς
τό ΠαρΙσι,
Κ4τμ. - 'Ελ
ληνΐδες ερ
γάτιδες εις
την ιταρίλα
σιν τής Ρου
μανιας.
Λ^%^^Λ»*^^^ε^^^
■»■*.
V
ριβυσία των, βεβαιοί έτι ύ·
πάρχει φρουρός άκοίμητος δι'
ολους χαί ότι δέν δια
τρέχουν ουδένα, ούδαμό
θεν κίνδυνον Καί επί πλέ¬
ον γνωρίζουν ίλβι ότι ή
χώρα φρβυρεϊται καλώς, ότι
ύπάρχεΓ στρατίς καί στόλος
καί άεροπβρία καί δυνάμεις
έν γένει ίχαναί νά διαφυ-
λάξουν την ειρήνην καί την
έδαφικήν άκεραιότητα τής
χώρας. Καί δέν είναι βεβαία
•λα αύτά, μικρά ή άσήμαν-
τα άγαθά. Αντιθέτως είναι
άγαθά μεγάλα. Είναι οί καρ
ποί τής τριετοϋς δράσεώς χαί
προσπαθείας τοΰ μεταυγου-
οτιανοΰ χράτβυς. Καί των α¬
γαθών αυτών την απόκτησιν,
έκτιμών κατ' αξίαν ό 'Ελ»
ληνικός λαόί, 6ά πανηγυρί-
οο μέ ενθουσιασμόν καί χα¬
ράν την 4ην Αύγβύβτβυ. Δι-,
ότι είς την 4ην Αύγούστβυ,"
ημέραν τής χρατιχής μετα-
βολής όφεΑλδται ή εξασφάλι¬
σις τδν αγαθών αυτών πού
άποτελοΰν τό πολυτιμότερον
στοιχείον διά τό έθνος, υπό
τάς σημερινάς Ιδιαιτέρως κρι¬
σίμους περιατάσεις πού διέρ
χεται ή ανθρωπότης έλόκλη
ρος.
Τα διεθνή ζητήματα
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΦΥΠΗΙΣΕ
ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΑΠΩ ΙΙΑΤΟΛ
ΙΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Ιουλίου ((
διαιτέρα ύτιηρεσ(α).— Τό Δάν
τσιγκ έξακολουθεΐ νά συγκεν
τρώνη την προσοχήν των πό
λιτικών καί δημοσιογρσφικών
κύκλων τοΟ ΛονδΙνου καθώς
καί τής. διεθνοθς κοινής γνώ
μης. Καί είναι φυσικόν βέ
βαια έφόσον ή γωνΐα αυτή
τής Εύρώπης αποτελεί τό επί
κεντρον τοΟ σεισμοΰ πού συγ
κλονΐζει τόν κόσμον καί άπει
λεΐ νά μεταβάλη τα πάντα είς
σωρούς έρειπΐων. ΑΙ τελευ¬
ταίαι μάλιστα συγκεντρώσεις
στρατοθ είς την ελευθέραν
•πόλιν, ή συνάντησις τοθ προ
έδρου τής Γερουσίας κ. Φόρ
σΐερ μετά τοθ ΓερμανοΟ Καγ
κελλαρΐου καί ή ενίσχυσις των
πολεμικών δυνάμεων τοθ Ράϊχ
δικαιολογοθν περισσότερον
την εκδηλουμένην ανησυχίαν
καί ένισχύουν τάς θλιβεράς
προβλέψεις των άηαισιοδό
ξων.
Έν τούτοις, ύπάρχουν πολ
λοΐ πού πιστεύουν δτι ' ό κ(ν
δυνος διά την ειρήνην τής άν
θρωπότητος καί τόν πολιτι
σμόν τής Εύρώπης, δέν προ
έρχεται άπό τό Δάντσιγκ άλ
λά άπό ιτολύ μσκρύτερα. Ά
πό την Άπω Ανατολήν. Την
άντΐληψ ν αυτήν φαΐνεται δ τι
συμμερΐζεται καί ό "Αγγλος
πρωθυπουργός καί δι' αύτό,
καθώς εγνώσθη απεφάσισε
νά καταβάλη καί ύστάτην
προσπάθειαν συνδιαλλαγή·ς
μέ τό Βερολίνον καί την Ρώ
μην δι* επιλύσεως δων των
•ηροβλημάτων -ού άφοροϋν τα
εύρωπαϊά Κράτη
Ό κ. Τσάμπερλαιν έπιθυ-
μεΐ νά με(νρ άπερίσπαστος
έν Εύρώπη διά νά στρέψη
κατόπιν" δλην την προσοχήν
καί την προσπάθειαν τού
είς την "Άπω Ανατολήν,
διά νά αποστείλη έκεΐ πέραν
είς τόν Ίνδικόν καί τόν Ε(·
ρηνικόν τούς θαλοσσίους κο
λοσσοος τής Μεγάλης Βρετ¬
τανίας διά νά έπιβάλουν
την τάξιν καί νά δισφυλά
ξουν τό ύφιστάμενον σήμερον
είς την Ασίαν κσί τούς μα
κρυνούς έκείνους ώκεανούς
καθεστώς. ΦαΙνεται δέ δτι ή
Αγγλία προσπαθεΐ ήδη νά
πείση δλα τα εύρωπαίκά κρά
τη, ότι μεταβολή τοθ καθεσΐώ
τος τής Άπω Άνατολής, εΤτε
μέ θρίαμβον τοϋ ΊαπωνικοΟ
(μπεριαλισμοθ, είτε μέ νίκην
τοθ ΚινεζικοΟ έθνικισμοθ, θά
έχη καταστρεπτικάς συνεπεΐ
άς δ/ ολόκληρον την Εύρώ
πην καθώς καί διά τάς Ήνω
μένας ΠολιτεΙας τής Άμερι
κης. Διότι κατάκτησις τής ΚΙ
νας υπό τής ΊαπωνΙας θά ση
μάνη έκτόπισιν άπο την χώ
ραν τοΟ οϋρανίου κράτους
δλων των ΕύρωπαΙων καί
άποκλεισμόν των εύρωπαΐκών
έμπορευμάτων. θά σημάνη
θρίαμβον τοθ Ίηπωνικοϋ ίμπε
ριαλισμοθ καί εμφάνισιν τοθ
κιτρΐνου έφιάΧτου πρό των θυ
ρών τοθ λευκοϋ κόσμου. Άλ
λά καί νίκη των Κινέζων μέ(
πλήρη συντριβήν των Ίαπώ|
νων, θά έχη ώς άμεσον συ
νέπειαν νά λάβη συνείδησιν
τής τεραστίας δυνάμεώς τού,
ό μέχρι χθές άκόμη νσρκωμέ ,
νος Κινεζικός δράκων καί νά
ζητήση την έκ δ ωξιν έκ των έ
δαφών τού των ΕύρωπαΙων καί
των Άμερικανών. Όκωσδήπο
τε λοιτιόν ή κατάστασις είς
την "Απω "Ανατολήν, κατέστη
προβληματική.
Ή όφύπνΐσις των Άσιατι
κων λοών Εημιουργεΐ νέαν
κατάστασιν, την οποίαν είνε
δύσκολον ν' άντιμειωπΐσουν
τα κράτη τής Εύρώπης. Καί
έκ τοθ γεγονότος αύτοθ προ
έρχεται 6 μέγας κΐνδυνος διά
την ειρήνην. ΑΙ διαφοραί με
τοξύ των ίύρωπαϊκών κρα
τβν, πιθανόν νά λυθοθν εΐρη
νικώς. Πώς δμως θά διευθετη
θοθν τα προβλήματα πού έδη
μιούργησεν ή έθνική συνειδη
τοποίησις των Άνατολιτών
κρέμ σατακρούτα βυθισμένο
στήν άνάγνωσι τοό βιβλΐου
τού.
Τα βλέμματα τ&ν φλογι
σμένων άπό έρωτική δ(ψα
καί σεξουαλικό λιμό άνθρώ
πων, πέφτουν απάνω τ^ου. Λύ
κοι δέν θδβλεπαν μέ τόση
βουλημΐα τρυφερό άρνΐ μέσα
στά χιόνια. Άδιάφορο έν
τούτοις μένει τό νέο κορίτσι
κι' ου τε τσράσσεται διόλου.
Προτιμάει τόν Άνατόλ Φοάνς
άπ' δλους τούς λεοντιδεΐς
τοθ έρωτος πού τό πολιορ-
κοθν. Καί διαβάζει τό βιβλί
όν τού, στή γαλλική: Τό 6γ
λαών; Ιδού τό έρώτημα πούΐκλημα τοθ Συλβέστρου Μπο
δημιουργεΐ αγωνίαν είς τούς'νάρ, άντΐ νά γράφη καμμιά
έπισήμους
κλους.
Άγγλικούς κύ
Πεταχτά
σημειώμοτα
ΗΝΕΑ
ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Έλατε κύριοι ούραγοΐφρου
ροΐ τοθ παρελθόντος, πού νο-
στ αλγεί ιε τόν «παληό κα-
λό καιρό», νά συνεχίσωμε τή
συζήτησιν, άν οάς βαστά, θά
οάς άφήσω νά φλυαρήσετε ο
σο θέλετε, νά παρατάξετε τα
έπιχειρήματά σας, νά κάμετε
άπολογητική των. . ύγιων άρ·
χών καί αντιλήψεων σας. Κι'
έγώ δέν θά μιλήσω διόλου,
σβς τό ύπόσχομαι. Θ' άφήσω
δ
νά σ&ς
την απάντησιν
η
αύτό τό νέο κορίτσι πού ηλ
θε κι' έκάθησεν άπέναντί σας,
σ' ίνα τραπεζάκι τοθ κοσμι
κοθ μας κέντρου καί πέρνει
τό άπεριτΐφ τού. θά δώση
την απάντησιν ή τόσον εΰ
γλωττη σιωπή τού. Καί θά
ναι, εΤμαι βέβαιος γι' αύτό, ά
ποστομωτική. Τό βλέπετε αύ
τό τ' ώραΐο λεπτόμισχο λου
λούδι, τό τρυφερό, πού άπο
πνέει τό δρωμα τής παρθε-
νίκης 'άγνότητος καί ώμορ-
φιδς. Δέν έ'χει μεταφυτευθή
άπό τα φιόρδ τής Νορβηγίας
ή άπό τούς άνοικτούς κά·
μπους τής ΝαρμανδΙας. Είναι
γνήσιο γέννημα τής Κρήτης
καί μάλιστα τής επαρχίας. ΕΙ
ναι £να άπό τα νέα φιντα
νάχια πού άναπτύσσονται μέ
τίς άκτΐνες τοθ νέου ηλίου
πού άνατέλλει
τή δροσιά τοθ
καί έδω, μέ
νέου άνέμου
πού ήρχισε νά πνέη τούς τε
λΐ ύύ ύ
λευταΐους
Τό βλέπω
έ
η
αύτούς καιρούς.
μίαν ωρα τώρα
θέ έ ά
β μ ρ ρ
έκεΐ στήν Ιδία θέσι, μέ τό ά
λό
ίστορΐα περιπετείας τής στιγ
μής. Μή φανταοθήτε δμως
ότι θά ήταν αύτό άρετή, άν
ήταν μόνιμο, διαρκές, χωρίς
καμμΐα μεταλλαγή ή μετά
πτωσι. Έλάττωμα θαταν κσί
μάλιστα μεγάλο. Βαρύ άμάρ
τημα θδπρεπε νά καταλογΐσω
με στόν Γάλλο μάγο τής πέν¬
νας γιατΐ έγροψε τό Ιγκλη
μα τοθ Μπονάρ. Κι' άκόμσ
βαρύτερο θά ήταν τό έγκλη
μα τής αναγνώσεως τού. Γι
ατΐ δέν άρμόζει βεβαία στά
16 παρθενικά χρόνια ή άπρα
κτοθσα σοφΐα καί ή άορανοθ-
σα σοβπρότης. Ή άτακτοθσσ
αφελεία, ή καλπάζουσα φαν
τασΐα, ή ύρμητική ενεργεια,
ή άτΐθασος λαχτάρα πού γεν
νοθν οί άδάμαστες δυνάμεις
πού βράζουν σΐό σπαρταρι
στό κορμί ταιριάζουν στήν
ήλικία αυτή Τό σΰγχρονο δ-
μως αύτό κορίτσι, τάχει καί
τα δύο: Καί τή σοφΐα τής
γνώσεως καί την ένεργητικό
τητα τής νεότητος. Καί ξέ
ρει νά τα χρησιμοποιή μέ
μσεστρίσ, κατα τρόπον Ισόρ
ροπο καί μετρημένο. ΠρΙν
λΐγο ήταν στήν άκτή Μ' 6
να μαγιώ—πραγματικό φύλ
λο συκής, έπαιζε μέ τό κΟ
μα καί τα κρΐνα τού, ήταν
παραδομένο στΐς θωπεΐες τοθ
θερμοθ ηλίου, έσκόρπα τή
χαρά μέ τό τραγοθδι καί τό
γέλιο τού πού έγέμιζβ την
πλάζ σάν ή"χος κρύσταλλου
πού σπάει, Ιπλεκε ενα δυνα
τό, άγνό κι' ώραΐο είδύλλιο
μ' έκεΐνο στόν όποΐο εχει χά
ρισμένη την καρδιά τού. Τώ
ρα, Ικλεισε στά σιή9η καί
στή σκέψι τού την εΕκόνα τοθ
άγαπημένου τού. Καί συγχρό¬
νως Ικλεισε καί τα μάτια γιά
δλους τούς άλλους. Έλεύ·
θέρος δνθρωπος, μέ ρωμα-
λέο τό αΤσθημα καί καθαρή
τή σκέψι ξέρβι τί θέλει καί
τί δικαιοθται άπό τή ζωή. Εί¬
ναι αύτό τό νέο κορίτσι ή
I-
Παιδιά της Ελλάδος
άγόρια καί κβρίτσια.
Δέν είναι ο καθένας
σας χωριστβς άπό τού;
άλλβυς βυτβ ή καθεμία
σβς χωριστή άπό την
άλλη. Εϊαθε δλοι σας ί¬
να σύνολο καί θά έργ«·
σθήτε διά τό σύνολον
καί νά γνωρίζη τε «τι την
ευτυχία σ«ς δέν θ* την
εύρητε παρά μόνον στή
ευτυχία τοΰ συνόλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΑΙ συντάξεις.
Ή σκέψις τής κυβερνήσεως
ν' αναθέση τό Εργον τής πλη·
ρωμής των συντάξεων είς
τούς ταχυδρομικούς διανομεΐς
ίΐναι ττράγματι όρθή κσί πι¬
στεύομεν δτι θά τεθή είς ε¬
φαρμογήν, θ' άπαλλαγοθν
}( πτωχοΐ συνταξιοθχοι άπό
Τ"ύς κόπους καί τα Ιξοδα
τής μετοβάσεώς των είς την
έδραν τοθ Ταμείου διά την
ταραλσβήν τής συντάξεώςτων
τού είναι συνήθως τόσον μι
ρά καί άσήμαντος. Καί θά
ίύγνωμονοθν διά τουτο την
κυβέρνησιν. Δίκαιον δμως θά
είναι νά λαμβάνουν δ ά την
εργασίαν αυτήν οί ταχυδρομι
οί διανομεΐς, μικράν έστω
αμοιβήν.
Τά σταφύλια.
Αί προετοιμασίαι διά την
έναρξιν τής έξαγωγη*ς των
σταφυλων συνεχΐζονται δρα¬
στηρίως. ΈλπΙζεται δέ δτι
είς τάς αρχάς τοθ Αύγού¬
στου θά γίνη ή πρώτη άπο
στολή είς την Ευρώπην. Καί
έλπΐζεται άκόμη βτι θά Εχουν
καλάς τιμάς. Έπιβάλλεται
δμως νά καταβληθβ κάθε προ
σπάθεια καί έκ μέρους των
παραγωγων καί έκ μέρους
των έμπόρων διά την αύστη
ράν έπιλογήν καί την άρτι
ωτέραν συσκευασίαν των στα
φυλιών πού θά στέλλωνται
είς τό εξωτερικόν ώστε νά
φθάνουν είς τόν τόπον τοθ
προορισμοθ των είς καλήν
κατάστασιν διά νά δ χούν
την προτίμησιν τοθ κατανα-
λωτικοθ κοινοθ. Πολύ περισ
σότερον δέ καθόσον ό συνα-
γωνισμός των σταφυλων δλ·
λων χωρων θά υπάρχη κσ'
εφέτος.
***
Ο «χ-ΐαβάτης».
Συμπληροθνται ήδη δέκα
έννέα χρόνια άπό τοθ θανά
τού τοθ μεγάλου Κρητός λο·
γίου καί δημοσιογράφου Ιω¬
άννου Κονδυλακη (Διαβάτη)
πατρός τοθ έλληνικοθ χρονο-
γραφήματος. Καί ή γενέτει-
ρά τού Βιάννος τέλει σήμε¬
ρον μνημόσυνον υπέρ αύτοθ.
Είς τό μνημόσυνον αύτό, συμ-
μετέχει καί όλόκληοος ό κρη·
τικός λαός, οί δνθρωποι των
γραμμάτων καί Ιδιαιτέρως 6
δημοσιογραφικός κόσμος πού
στρέφει εύγνώμονα την σκέ¬
ψιν πρός την μνήμην τοθ με¬
γάλου διδασκάλου. Ό Κον·
δυλάκης δέν ετίμησε την γε
νέτειράν τού μόνον. Ετίμησε
την Κρήτην ολόκληρον, τα
έλληνικά γράμματα. Καί έξύ
ψωσε την ελληνικήν δημοσι¬
ογραφίαν·
ή , μ
πλό τού σόρτς άτιό λέη τή, δια ή νέα ζωή. Μην τό
κρΐνβτε μέ τό δικό σας πά
ρελθόν. Θά κάμετε μΐα θλι
ββρή βεβήΚωσι, ενα βαρύτα
το εγκλημα. Καί δέν θά σας
τό συγχωρήση «οτέ...
Μ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον ό
ναυτικός κολοσοός: «Συναγερμός
στή Μεσόγειο».
Την Δευτέραν «Γυμνό Μοντέ
λο».
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
μητην καΐ Κυριακήν άηογευματι
νή ωραι 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ,—Σήμερον «Ό Γόης
Άλήτης Μέ τόν Μώρις Σεβαλλιέ.
Δευτέρα—Πίμτιτη— Σάββατο—
Κυριακή ΰρα 8.10 μ. μ. Άτογευ
ματινή. ______
ΜΙΝΩν— Κυριακή 2 μ. μ. τό
έπεισοδιακόν «Σκιά τοΰ ΆετοΟ».
ΒΟΥΛΑΙΑΙΙΗ
ΤΗΝ ΔΕ Υ ΤΕΡΑΝ
' Ή μοναδιχή τραγς
τής όθόνπς. η ύπέρβχ»ι
Βιεννέζα καλλιτέχνις:
Λουΐζα Ράϊνερ
και ό συμπαθιιτικώτε·
ρ«ς ήθοποιίς τού κινημα
τογράφου:
ΟύΤλιαμ Πάουελ
22τό παθητικώτερο ρο·
μάντζο άγάπης:
"Ενα ρβμάντζο πού ώρ
χίζδΐ μέσα στό στροβιλο
των μεθυστικϋν βιεννέζι
κων βάλς, γιγατντώνεται
στόν πβνο μιάς άδικης
κατηγορίας καΐ αποθεώ-
νεται μέ τή θυαία μιάς
καρδίας πβύ αγάπησβ ά-
ληθινά!
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό Ναυτικός Κολβσσός:
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΣΤΗΙΙΕΣΟΓΕΙΟ
Πρωταγωνιστοϋν:
Πιέρ ΦρεναΙ
Κήμ Πικόκ
ΝαντΛν Βόγκελ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ
οτήν μεγαλυτέρα μέχρι
σήμερον έπιτυχία τού:
ΑΛΗΤΗΣ
Συμπρωταγννιοτε. ή ύ-
περοχη ΜΠΕΤΤΥΣΤΟΚ
ΦΕΛΔ.
Είναι ενα άπό τα (ζΊχι
ρβτικώτερα φίλμ.
προσεχός;
Τό Ιγχρωμο θαΰμα:
τό ωραιοτέρα φίλμ πβΰ
παρβυοίασε μέχρι σήμε¬
ρον ή βθβνη:
Ο
Σ
ΤΟΥΧΡΥΣΟΥ
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒ'ΛΛΛΝΤ
5ΟΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
Ό σατανάς καλόγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
ΠΙον
—Αύτά τό ττάθος σου έναν
τ(ον τοθ Ρασττοθτιν έκμεταλ-
λεύοντσι οί έχθροΐ σου καί
έργάζονται νά σέ καταστή
σουν ύποπτον ε(ς τόν τσάρο
καί την τσαρίνα. Τό ξέρεις
τι ώς ό Ρασττοθτιν είνε άττα
ρσΐτητος γιά την υγείαν τοθ
τσάρεβιτς;
—Γιά την υγείαν τοθ τοά-
ρεβιτς είνε άπαραΐτητος ή έ
ττιστήμη των Ιατρών, δχι ή ά
μάθεια ενός άγύρτου.
—ΟΙ έχθροΐ σου δμως δια
δίδουν 8τι έπιδιώκεις σκοπΐ
μως νά λείψη άπό την μέση
ό Ρασΐιοθτινγιά νά πεθάνη
6 διάδοχος τού θρόνου. Διαδι
δουν πώς ίτσι έλτι'ζεις ν' ά
νοΐξρ, γιά οένσ ό δρόμος πρός
τόν θρόνο!
—Ό τσάρος κσΐ ή τσαρΐνσ
είνε άδύνανον νά δίδουν πΙ
στι σέ τέτοιες άτιμίες...
—Ό τσάρος καί ή τσσρΐ
να άγωνΐζονται γιά την ύγεια
τοθ πσιδιοθ τους...
—Καί γι' ούτό πρέηει νά
παραδοθή ή Ρωσσία στόν Ρα
οποθτιν;
Ό Ρασποθτιν άπέδωσε την
ύγιία στόν τσάρεβιτς!
— Ό Ρασποθτιν την ϋ-
γεΐσ;... Ξέρεις ιί θά κάμη
δ Ρασποθτιν; Ό Ρασποθτιν
θά φέρη δχι την ύγεΐα τοθ
τσόρεβιτς, άλλά τόν θάνοτο
τοθ τσάρεβιτς...
—Άνατριχιάζω, δταν σέ ά
κούω νά μιλφς Ιτσ !
Ό Ρασποθτιν θά φέρη τόν
θάνατον στόν τσόρεβας,
καί στόν τσάρο, καί σιήν τσα
ρ(να καί σ' δλοι,ς μας! Φο
βοθνται λοιπόν τι ώς έγώ θά
ττάω την θέσιν τοθ τσάρίβιτς!
Καί δέν τούς φοβ',ζει τιώς ό
Ρσσποθτιν Ιχει πάρη την θέ¬
σιν, τοθ τσάρου; ΓιατΙ οημερα
δέν βασιλεοει τσάρος είς την
Ρωσσίαν, Νατούσκο! Βασιλεύ
εί 6 Ρασποθτιν! Αύτάς είνε ό
άληθινός τσάρος! Καί έναντι
όν αύτοθ τοθ τσάρου, δλοι δ
σοι πονοθμε την Ρωσσίαν, εχο
με καθήκον νά έπαναστατή
σωμε!
—Πρέσεχε! Οί τοΐχοι εχουν
οΰτιά. Καί οί έχθροΐ σου θά
ξεχάσουν τι ώς εΤπες νά έπανα
στατήσουν εναντίον «αυτού
τοθ τσάροι», καί θά διαδό
σβυν ττώς εΐπες 6τι θά έπανα
στατήσπς κατά τοθ τσάροΐν!
—Καί δμως θά δη"ς, Νατού
σκο! Στό τέλος ό τσάρος καί
ή τσαχίνα θ' άναγνωρΐσουν
ποιοΙ είνε ο( πραγματικοΐ φΐλοι
των. Έχω λόγους νά πιστεύω
τιώς ήτσσρΐνα τουλάχιστον άν
Ε έν τΐιστεύη άκόμη ίμέ>α,6έν
πιστεύβι δμως οθιε τούς έχ
θρούς μου..
—ΠοιοίεΤνε οΰιοΐ οί λόγοι;
—Δέν έπαυσε νά μοΟ δεί
χνη συμτιάθεια! Μήπως στήν
μεσολάβησίν της δέν χρεωστώ
δτι ούτή την σιιγμή είιιαι κον
τα αον, "Αν άλλοι τής μιλοθν
εναντίον μου, αυτή μΐλησβ καί
μιλεΐ υπέρ εμοθ στό μόνον
πρόσωπον πού μέ ένδιαφέρει:
Σ' έσένα! Τό άρνεϊσαι, Νατού
σκα, τ ώς ή τσσρίνα δέν σοθ
εΐπβ γιά μενά Πσρά μόνον κα
λά λογια;
(συνεχίζβται)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό Δήμο ρχος Ηρακλείου
Γνωστοποιεΐ δτι:
Κατόπιν τής ύπ' άριθμ. 10
έ. ι. αποφάσεως τοθ Δημοτι
«ου Συμβουλίου Ηρακλείου ε¬
τροποποιήθη τό (σχθον ρυμο
τομικόν σχέδιον τής πόλεως
άναγνωρισθεΐσης τής όδοθ ή
τις διηνοΐχθη εν τώ οΐκοδομι
► β τετραγώνω 519 καθέτως
πρός την Λεωφόρον Βασιλέως
Γϊωργίου τοθ Β.', κοΐ έστω
πρός γν£Όν των Ιν ΐϊφερ'-μ!
νων ίνα υποβάλωσιν ημίν τάς
τυχόν ενσιάσεΐΓ των έν τος
15θημέρου άπό σήμερον.
Έν Ηρακλείω τ() 21 Ιουλίου
1939
Ό Δήμαρχος Ήρ«κλ»(ου
Μηνάς Γεωργιάδης
Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
Ή μ6δα
είς τα βραδυνά
φορέματα.
Δίξιά: Βρσδυνό καλοκαιρινό
Φόρεμα άττό άαπρο όργκαντΐ μέ
μακρυά καΐ πολό ·αρβ»ιά φούστα
στολισμένη μέ μαθρες βελούδινες
κορδέ*λε μί μεγάλα μπουκέττα
κοΐ μαΐρες βοΰλες.
'Αριατερά: "Ένα τελευταΐο μόν
τέλλο βραδυνής άιΐφιέσεως. Έ
βρσβεύθη καί ιΐς διενεργηθέντα
είς τό ΠαρΙοι διαγωνισμόν κομψό
τητος.
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ 4ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΟ. ΑΘΗΝΑ Ι ΚΟΝ « ιτητιι
Τό ειδικώτερον έν Κρήτη εργοστάσιον
ΠρομηθευταΙ τής «Ε. Ο. Ν.», Μομαρ-
χίας, Δημαρχίας, Κοινοτήτων, Σχολεί¬
ων, Συνεταιρισμόν, καταστημάτων, οΐ-
κιών, αύτοκινήτων κ.λ.π.
Έργασία μοναδική.
Τιμαί ασυναγώνισται.
Μετ" ολίγον
«ίς την «Άνόρθωθΐν»
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
"Αρββτδ
ό Σοΰμπερτ
καί
ή] Σερενάτα
τού.
•Εμπρές «Ις τί» ρΜμίντζβ τβδ
οΛβίβυ έβχίρτπβ«ν καρδιίς, έμπρβς
είς τίιν γβητιιίβιν των άριστβυργη
μάτων τβΰ έιτβίβυ ήνώβπβαν ηό
8οι βνείρων,
ό Σοΰμπερτ
μέ την μενβλίπνβον ζ»»Αν. μέ
τα «λπγωμένα φτϊρόι ενός μ«
γάλου βρΜτος,μέ τί,ν χίμοηρ«ν
τής άγάηης μι«ί γβποβης «βύ
τόν έσφιχτ«γ*άλι«σ« κ«1 >«*
τόηιν τον άπώβηοΐ βάν φίδι
φαρμακϊρο.
ό Σοΰμπερτ
Πβΰ πόνϊσβ ώς τα κατάβαβα
τής χ«ρδι«ς μ«1 δμως ήγάπα καί
ομως ουνέθετι καί δμως έδημιούρ
γει καί β μως άηεκβρύφων» την τέ
χνπν τού.
ό Σοΰμπερτ
6 «γ*«ημ«νβςτδν γυν«ικθν,
ό Ιδβινιχος αΰτές Όρφβΰς τδν λβ
ΐττδν, τδν ρ&>μ«ντικδν φυχδν,
μέ όλην τού την Ιστορίαν,
μέ δλην τού την ζωήν,
άλλοτβ «ΰτυχισμένος,
άλλοτβ νιχημίνος, -
κ«ί πάντοτβ μεγάλος.
αρχιζει
Μετ" ολίγον
είς την «Άνορθωσιν»
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ
ΧΑΡΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΛΣ ΣΤΑΦΥλΟΗ
Παρελάβομεν:
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ είς ρόλβυς έξαιρετι»ής ποιότητβς καί άντο-
χής_δια τό άσφαλέστερον άπλωμα τής σταφίδος.
ΧΑΡΤΙΚΑ 1ΥΣΒΙΥΑΣΙΑ2 ΣΤΑΦΥΛΩΝ είς μεγάλην ποι-
κιλίαν, τα μόνα χατάλληλα διά τας έξαγωγας Αιγυπτου, Εύρώηης,
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης.
ΣΠΑΓ1ΌΥΣ χονδρούς καί ψιλούς (καννάβεως—άδανάτων) διά
τό δέσιμο κιβώτιων, χαγασιων καί σταφιδβαιχκκ«ν.
ΓΡΑΔΛ μετρήσεως ποτάσης κα! ρακής.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
Προτϋΰ κρϋβητε είς άγοράς χαρτικϋν: Δικθέτβμεν τα σοβαρώτε-
ρα στόκ έμπορεύματος. Είσάνομεν τα ειδή μας άιτευθείας έξ Εύρώ-
πης καί διά τβϋτο κρατοΰμκν πάντοτε τάς τιμάς των είς χαμηλά
έπίηεδα.
ΣΑΣ ΚΞ,ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝ εύθηνήν, ταχείαν, έπιμεμελημένην
εκτύπωσιν των ϋιαφημιστιχ»ν χαλυμάτων σταφυλών καί σταφίδος,
μονόχρωμον ή πολύχρωμον είς τάς ΜΟΝΑΔΙΚΑΣ τυπογραφικάς
έγκαταστάσεις μας υπό τούς συμφερωτέρβυς ίρους.
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ =—
ΝΙΚΟΛ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατ. Βενιζέλου τηλίφ. 2-%.
ΥΠ)ΣΤΗΜΑ-ΕΡΓΟ£ΤΑ£1Α έδος Ιίέέτηλ. 2-95.
κοπτικη ΚΕΛΛΕΝ
Η ΜΟΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
ΠΛΑΤΒΙΑ ΑΓΙΑΪ ΕΙΡΗΝΗΧ 4
ΑβΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 24.263.
| Κ ΟΙΜ Ω ΜΙ
ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άφ'χΘησαν άεροπο
οικώς οί κ. κ. Γεώργιος Τρακάκης
Ιμποοος. Γ. Τσαχάκης δικηγόρον,
■Ηλίας Χατζάκης, Ευτόχ. Βασιλα
κης. Μ. Φαλκωνάκης, Σαριδάκης
ΜαρκόπουλθΓ, Χλουβεράκης, Βλα
στός καί Καλπαδάκης.
—'Επίσης αφίχθησαν ή κ. Μαρ
κοπούλου καί ή ΔνΙς Πλατή.
—Επανήλθεν έξ Αθηνών ό κ.
Μιχ- Τζουλάκης.
-'Εηίσης επανήλθεν έξ Αθηνών
ό Διβυθυντής τής Γεωργικής Σχο·
λής κ Γ. Κάβουραο
ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΛΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Δηα.
Γιατίλης Ευδοξία Καπβτανάκη ήρ
ραβωνΐσθησαν.
θερμά συγχαρητήρια.
*#*
Γύρ» στήν πόλι.
Παρά τος άντιθέτους -ηροβλέ·
ψεις τό κΰ »α τοθ καύσωνος δέν
εφαίνετο χθές μειούμενον.
—Έφυσοθσε βορειαδάκι, πάν·
τως δμως ή εξουδετερώση της
θερμότητος δέν ήτο τοιαύτη ώ·
στε νά ί^ανοποιβ τούς Θερμιι·
νομένους »αΙ ειδικώτερον τούς
δποφίροντας άπό τόν καύσωνα.
—"Ας παρηγορούμεθα έν τού¬
τοις, *φοθ τό Θερμόμβτρον χθές
6έν Ιφθασε είς τα έπίπεΑα των
Αθηνών καί των Μεθανων!
—'Ενδιαφίρων προμηνύεται ό
σημερινός παλαιστικΐς ά} ών §1ς
τό χειμερινόν Πουλακάκη
— Μεταξο των παλαιστων Λιμ-
πράκη καί Χιόβα.
— Καθ' & λέγεται ό δεύτερος
έκ των παλαιστβν τούτων, είνε
έκ των [«.ανωτέρων έν Ελλάδι.
—Είς τό σημερινόν μνημόσυνον
τοθ αειμνήστου στρατηγοθ Κατε·
χάκη είς Πόρον.
— ΠρωτοβουλΙα τής Ένοριακής
'Επιτροπής τοθ έκεϊ ναοθ τοθ
Άγίου Γεωργίου.
—θά συγκεντρωθί) άπειρον α¬
σφαλώς ττλήθος συμπολίτην καί
γενικδς οί έκ τής πόλεως καί
τοθ νομοθ πολυάριθμοι φΐλοι
καί ΘαυμασταΙ τής μνήμης τοθ
πατριώτου Στρατηγοθ.
—Τό δεκαήμερον φθήνειας είνε
χθές την σχετικήν... απήχησιν εις
την λαϊκήν αγοράν.
—Όηου παρετηρήθη κίνησις
ζωηροτάτη καταναλωτικοΰ κοινοθ
καί εύθηνά τρόφιμα πολλά.
—Άν κρίνωμεν τα πράγματα
4πό την ζωηρότητα αυτήν τής λα
ϊκής ογοράς κατά τάς τελευταί¬
ας ήαέρας, εχομεν φρονοθμεν ίνα
έπιχεΐρημα επί πλέον υπέρ τής
συστηματοποιήσεω; καί γενι«εύσε
ως τοθ δεκαημέρου φθήνειας
— Σήμερον επέτειον τοθ θανά-
τού τοθ πατρός τοθ χρονογρα
φήματος Κονδυλακη, τιλεϊται είς
την γενέτειράν τού Βιάννον μνη¬
μόσυνον, πρωτοβουλία. τοθ έκεΐ
εύδοκίμως λειτουργοϋντος προ·
οδευτικοθ καί τουριστικοθ συλ·
λόγου ό «Διαβάτης».
— Είς τό μνημόσυνον τοθ Κονδυ¬
λακη άναμένεται δτι θά προσέλ¬
θουν καί έξ Ηρακλείου, έξ Ικτι
μήσιως πρός την φυσιογνωμίαν
τοΰ Κονδυλακη καί έξ άγάπης
πρός την Βιάννον.
—Ή ταξιδιωτική καί άεροπορι
κή κίνησις συνεχίζεται κατά τό
μάλλον καί ήττον πυκνή.
—Καί λόγω τής έποχής, καθ'
ήν ώς γνωστόν οί μεταβάσεις
είς τάς λουτροπόλεις τής αλλης
Ελλάδος είναι τής ήμίρας καϊ
λόγω των εκάστοτε άπαιτουμι*
νων τοξιδίων δι* εμπορικάς υπο
Θέσε ς.
—Τα περίχωρα Θά σημειώσουν
σήμερον την συνήθη κίνησιν τής
Κυριακής.
—Άνάλογος Θά είνε ασφαλώς
καί ή κίνησις τής πλόζ τοθ Ή
ρακλείου είς την οποίαν Θά κα
τέλθουν οί συστηματικοΐ φίλοι
τής Θαλάσσης έξ αμφοτέρων των
φύλων.
—Έπικαίρως μέ την ίξοδον
των συμπολιτών είς τα εξοχικά
κέντρσ, άξίζει νά άναφερθβ τό
πευκόφυτον κέντρον «Πατινάζ».
—Πρόκειται όμολογουμένως πε
ρί κέντρου πού ανταποκριται
λόνφ τής ωραίας τού Θέσεως είς
τος άπαιτήσεις των ύπαιθριοφϊ
λων καί τοθ κοινοϋ γενικώς.
—Ιδιαιτέρας σημειοΰται δτι
τό τμήμα «πατινάζ» τοθ κέντρον
έργάζεται καθ' δλην την ήμί
ραν καί μεχρι τής 9ης έσπερι
νής. Τό δέ τμήμα χοροθ μέχρι
τής 3ης μεταμεσονυκτΐου.
— Είς τόν Θερινόν Πουλακάκη
προβάλλεται σήμερον διά τέλει)
ταίαν φοράν τό επίκαιρον κινη
ματογραφικόν άριστοτέχνημα: ·Σι>
ναγερμός στή Μεσόγειο».
— Είς τόν «Άπόλλωνα» έιιίσηί
διά τελευταίαν οοράν προβάλ
λεται σήμερον τό ώραιότατον
φίλμ: «Ό Γόης Άλήτης».
6 Ρεκβετερ
ΧΙΝΗΣΙΣ,-ΈπανήλΘεν έξ Άθη
νών Λ μικροβιολόγος κ. Μερόπη
Μαντζαπιτάκη. 1—3
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ένοικιάζονται
. τώ 3)16 έξ, άδιανβμήτου τής οΐκΐ-
Ιας τοθ κ. "Αριστ. ΤσακΕρη συμ-
Γβολαιογράφου κειμένης παρά την
οδόν «Τσακίρη» (Μπεμπλετζίδικα
παρά τόν Φοθρνον Τουλουπανά)
είς τιμάς εΰκαιρίας. Πληροφορίαι
παρά τω Ιδιοκτήτη κ. Ν. Μπαλ¬
τζακη ή παρά ιφ πληρεξουσΐψ
δικηγόρω τής κ. Αικατερίνης Άλε
ξάκη Κωνστ. Μαμαλάκη.
,ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ.- κορμοΐ δίν
δρων καρυδιας. ΟΙ οροσφέροντες
άς αποταθώσιν είς τό επιπλοποιει
όν Γεωργίου Παπαχατζάκη, «αρα
«λεύρ ως θεάτρου Πουλακάκη.
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ 'Α
Θηνών ό Ιατρίςκ. Μιχ. Γερωνυμα
κης δστις καί Θά δέχεται ώς κα'
πρότερον έν τή ενταύθα κλινικίΐ
τού. ___________ __
Πωλεΐται προσοψις άποτελοι»
μένη άτ,ό 2 ΒιτρΙνας εξωτερικάς
καί θύρας. Πληροφορίαι «βρ»
ώρολογοπωλείν «Ζινίθ».
ΕΐΟΣΙ

ίιβμιυμ δ' «Υ
Μιτοχ«1 Ξένων 1
ταιριδν είς ·1
ΧΡΕΩΣΙΣ
Έξοδα δ αχ«ιρΙ
Μιοθοί δκαλλη'
» Διΐυθυντ
» έντεταλμ
Φωπσμίς Γραφ
Φίροι Δηαοσίου
Γροφιχή Ολη
ΣυνδρεμαΙ ίιά
"Εξοδα ίκτυπ. 5
Δωριά όπερ τής
χηλε
"Εξοδα Διοικήα
ΆμοιβαΙ Διοιχι
έ)αυνιδριων
ΆμοιβχΙ έλεγ
1938—1939
Τίκοι
Άποοδέσεις επ
Μηχανημάι
Έγχαταοτί
Μΐταχειρισ
Οίκοπέδευ
Έξόίων άν
ΚΑβΑ,ΡΑ ΚΕ
- >ϋ___—:Βί1—— - —=———— ' 'Τ' ί
ΕΝΩΣΙΣ ΣΟΥΑΤΑΗΟΠΑΡΑΓΡΓΟΗ ΚΡΗΤΗΣ λ. Ε,
_________ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΊΌΥ 1939
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Ακινήτου Οικόπεδον Δρχ.
ΜεΙον: άποα.ληξ χρήσεως »
Έξοδα ανεγέρσεως απο¬
βή*®* »
Μιϊον: άποσ. ληξ. χρήα. »
Έκιπλα χαΐ σχεύη: »
Μεϊον:π.άπ. δρ 26 912 40
Άπ.λ.χρηα. » 19.616 — »
Μηχανήμ. χ-»1 έργαλεία: »
ΜεΙον:π.άπ. δρ. 15 33820 »
Άτι.λ.χρησ » 16 072 50»
697 474
69.748.
20
20 627 726.—
212.216__
126 856 — 85 360-713.086.—
130 102.40
46 428 40 83 674 —
64.288 70
31410
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Μιϊον άποοβ ληξ. χρήσ. »
ρ
Εκκρεμιίς λογαρι«σμοΙ
(ΐ)
32 627
5.907
(
•Ανταποκριταί (χρεωστιχο!)
'Αποθήχη υλικων » 387.839
Μεΐον: άποαβία. μιταχ.
δλικων » 40 955
Άποθή^η ΣιαφΕϊων (*
ξία σταφίδων)
Έμπορεύματα. καρά χρί
τοις
ΦίρτωιιχαΙ πρός είσ¬
πραξιν
Άγροτική Τραπέζα λο·
γαριασμός χαταθΐοε-
ως δψεως
Ταμείον
Λ)σμοί τάξεως χοεωστι-
κοΕ. Σταφίδες τρίτων
πρός φύλαξιν παρ'ήμ'ν
Άγροτιχή Τράπ. καταθ.
δεσμευμ. δι έγγυήσεις
ΜετοχαΙ Ξένων Τραη.'Ε
ταιριων είς εγγύησιν
παρ' ημίν.
70 32 878.—
~- 17 720.— 134 272.—
753 516
165 802 —
4 691.20 924 009.20
346 884.—*
1 607.736.—
193 858-2,148 478.—
3.851 642.40
106 489.—
2.844.— 109 333 —
114 672.—
129 409.—
100 000.- 344 081.—
Δρχ. 8.224.901.60
Μετοχικόν Κεφάλαιον έχ 10.000 μιτο·
χών των 500 δρχ εκάστη, όλοσχιρως
χαταβεβλημένον Διχ. 5 000 000.—
Τακτικόν άιτοθεματιχόν κεφάλαιον
έκ ιταρ. χρήσ δρχ. 137 319.—
έκ ληξία. χρή3. » 651.218 — » 788 537 —
"Εκτακτον άπ,οθιματικδν κεφάλαιον
έκ παρ. χρήσεως » 297 217—
έκ ληξ. χρήσεως 150 730.
» 448 447.-6.236.984 —
21 947.—
36 341 30
622 515 80
150 648 20
14 576 —
390 000.—
Ταμείον Προνοίας 'Γ «αλλήλων
χρατήιΐις παρελθούσαν χρήσεων
χράτησΐς ληξάσης χρήσεως
Έχκρεμιϊς Λογαριασμ'.Ι (πιατω:.)
Ανταποκριταί (πιατωαχοΐ)
Άγροτ. Τραπέζα τής Έλλάϊος ά
νοιχτος λογαριασμβς
Μεοίσμαϊ* πληρωτεα
'Υπόλο πον χρήσεως 1936)37
Μέρισμα ληξάσης χ&ήσ. 1938)39
Μέτοχοι παραγωγοί πωλήσαντες
σταφίδας, ποσδν έκ χερδ&ν διανεμηθησίμενον μετ'
απόφασιν Γινικής Συνελεύσεως »
Ποσστά ΔιευθυντοΟ δρ. 30.341 30
Μιΐον: Φίρος Δημ. » 6 978— » 29.303 30
Ποσοσΐά Διοικ.Συμδ. » 72 683 —
ΜεΙον: Φαρός Δημ. » 13 955 —
Φόροι Δημοσίου επί ποσοστόν
Λογ)σμοΙ τάξεως πισΐωτιχοΐ
Διχαιοθχοι σταφίδων πρός φύ·
λαξιν
Άγροτ. Τραπέζα, χορηγηθεΐσαι
ένγυήσεις
Διχαιοθχοι μετοχών είς εγγύησιν
58 288.30
8 054— 781.218.—
404 576.—
290 730.—
» 58 728 —
* 20 933 — 109 024 30
» 114.672.—
» 129 409.—
» 100 000.— 344 081 —
Δρχ. 8 224 901.60
•Ανάλυσις λογαριασμοθ «Ζημίαι καΐ κέρδη» άτΐό 1)6)38—31)5)39
ΧΡΕΩΣΙΣ
"Εξοδα δ αχειρίσεως
ΜισθοΙ 6ηα>ληλ. προαωπιχοθ Δρχ.
464 897.—
» ΔιευθυντοΟ »
155.800.-
» έντιταλμένων αυμβούλων »
150 000.—
Φωΐισμβς Γραφείων »
7.280.—
Φόροι Δημοσίου »
128.128.80
Γραφιχή Ολη »
23 071.—
ΣυνδρεμαΙ διάφοροι , »
15 762 —
Έξοδα έχτυη. χαΐ χαρτ μετοχβν »
26 715.—
Δωρεά υπέρ τής Β ΆεροποριΌτς »
30 000.—
Συνδρομαί τηλεφώνων »
14 224 30
1.015
884 10
"Εξοδα Διοικήσεως
ΆμοιβαΙ Διοιχητιχων Συμίούλων
έ)συνεδριων »
65.400 —
ΆμοιβαΙ έλεγχτών χρήσεως
1938—1939 »
6.000.—
71.
400.—
Τοχοι
Άποσβέσεις έπΕπλων καί σκευών »
19 516.-
Μηχανημάτων χαί έργαλιίων »
10 072.50
Εγκαταστάσεως »
5 907__
Μεταχειρισμίνων υλικών »
40 955.—
Οίχοπέδου »
69.748 20
ΈξόΓων ανεγέρσεως άποθηχων »
125 856.—
279.
054 70
ΚΑΗΑ1Ά ΚΕΡΔΗΗΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ
1028
043.60
ε>
Δρχ.
3 327
353 10
Διάφορα χέρδη
Πρόσΐδος έξ άποθηχεότρων
Κέρδη έχ πωλήσεων σταφίδων
ΠΙΣΤΩΣΙΣ
198.—
129.085 50
3.197.769.00
Τό Μαγαρικάρι,
Πρόοδοικαι άνάγκαιτου.
ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ Ιούλιος («ντα
ποχριτοΰ μας). Ετήν έσχατιάν
τής Μίθσαρά;, ίπου τα σόνορ»
των νομών Ηρακλείου καΐ Ρβθ'ί
μνπς, ο τίς υιτώρειβς τοϋ Κέδ;οι>
κτισμένο τό Μαναρικ-χρι εΰρίσκϊ
ται είς προνομιούχον θέαιν Πρός
ανατολάς άιλώνεται ό χάμιτος
ένώ κρός νότον «Ις βχθος λάμ
πϊΐ το πέλαγος τού Λιβυκοΰ
καΐ πάνω πρός βοροάν καΐ δυ·
ομάς Οψώνονται όϊ έγκβι των
βουνών τού Ύηλορΐίτη κχΐ τού
Κέίρου.
"£τσιτβ Μαν*ρικχρι καθώ; καΐ
ή Γρηγοριά βύοίσχονται αί ββ
σεις β «ου έναρμονιζίται ό χά μ
πβς κ«1 τέ βουνό κ*1 ουνδυ»ζ*
ται ή ζωή της βτβρηκς κ»1 τη;
θχλασ3»ς. Κί έχοον τα χωρία
«ίκά χλοΰτον μεγάλο Ηαρ»
γουν ελαια ί'ς τ«ρ«σ;ίας ιτβσέ
τητας. Κ αί πρέιτει νά σημίΐωθή
4τι £δ& είς την πβρΐφέρκιοιν αύ
την τα ελαιόδενδρα είναι «ΰτο
φη, καλύτττουν δέ δλες τίς πλ,α-
νιές λέφβυς καΐ ορη βλόκληρα
ο«4»ς τον Κάρταλο. Τ ό ϊ5ιβ β
πως είναι αύτβφυη καΐ τα χκρου
πόδβνδρα που δίδουν έπίσπς
έ'να σημαντικώτατον είσόδημ*
βΐς τβΰς κατοίκου; της περιφβ
ρβίας,
Έκτός δέ ά πό τό λ&δι καΐ
το χαροΰπι έδώ, παράγβνται
καί δπμπτριακά είς μ*νάλα; πο·
αότητκς κ*1 άμύγδαλα καί άμηΐ
λουργικά, ΰπαρχβι δέ χαΐ κτη
νοτροφίκ είς σημαντικόν βαβ
μόν άνβητυγμίνη Χάρις δέ ·1ί
αυτήν την καιλλιίργΐιαν ο τό·
πος αΰτος δίν άσ?οχεϊ πβτέ μ*1
οί κάτοικοί τού δέν διατρέχουν
τβν κίνδυνον δυστυχίας.
Ι Κ«1 χάρις «Ις τα πλούσι*
εΐβοδήμκτα τα χωρία αυτής έδϋ
ι της περιφερείας, προοδϊΰουν, άν«
ιττυααοντκι, έξελίσΐβνται διχρ-
| «ώς Μοί συγχρβνίζο^ται άπό π4
σης απόψεως ©ά 11 χά ν σπμιώ
·σι δέ ασφαλώς πολυ μεγαλυτέ
Ιρκς προόδους εάν εΐχαν τκκτι
ικην δι' αύΓοκινπτου συγκοινω¬
νίαν. Έλιίζετ*! ό'ιιω; κ«ί το πρό
βλημχ αΰτό θα λυθή ταχέω; καΐ
οριστικώς Λιώτι πιστβώειαι «τι
θά προεκταθΓΪ ή οδός Ζ*ροϋ
πρός Άμχρι, * βπότε θά διέλθη
εντεύθεν.
"Ηδη θα γίνη δι«κλάδωσις
έχ Κοκκίνου Πύργου ή Τυμποι
κίου, της ΜΕντρικίίς άρτηρίκς
Μεσσαράς—Ρβθώμνης. 'βπότε καί
πάλιν θά έξυππβκτηβά ή πίρΐφί-
ρεια αυτή Διότι (ρχβται μέν καί
'τώρκ αυτοκίνητον; άλλά μόνον
τβος καλβκαιρινβύς μηνβς κ«1
μέ δυσκολίαν, δβδομένου δτι ο
δρόμος τόν οποίον διηνοιξχν
διά προβωπικης εργασίας οί κά·
Ι τοικοι είνε άπισσόατρωτβς «λεί-
ως. Άλλ' βΐπομεν. Το ένβικφΐ·
ρον τής κυβϊρνήσβως διά τ» οδι·
χά εργα άκοτκλεΐ έγγύηοιν τα·
χϊίας καταακευής καί τής δδοθ
αυτής.
Δραχ. 3 327 3*3 10
Διανομή καθαρων κερδών δραχ. 1.628.0.43.60
Κράτησις δηέρ ΤαχτιχιΟ ΆποθεματιχοΟ 40 ο)ο Δραχ.
Μέρισμα 5&)ο επί Κιφαλ. Δρχ. 5.Γ00 000.— »
Ποσοσιά ΔιευθυντοΟ 5 ο)ο επί Δρχ. 726 825 60
Ποσοσ. Διοιχ. Συμβ. 10 ο)ο επί Δρχ. 726 825 60
Ταμείον Προν. δτΐαλ. 5 ο)ο επί Δρχ. 720.825 60
Ποσόν διανεμηθησίμενον είς μετόχευς ηωλήσαντσς σταφίδα πα-
ραγωγΐ;ς των είς "Ενωσιν, 50 ο)ο επί δραχ. 581 460.—
Πρόσθετον μέρισμα είς μιτδχους
Κράτησις 6ττέρ έχτλιτου άπιθεματιχοθ
651 218 —
250.000 —
36 341 50
72.684.—
36.341.50
290 730.—
140 000 —
» 150.730.—
Δ?χ. 1.628 043 60
Τό μέριβμα έχ Δραχ. 39— χατ* μετοχήν, ελεύθερον φόρου, είναι πληρωτέον μετά 15 ημέρας άπό
τής έγχρίσεως τοθ τταΓ όντος ίσολογισμςθ δτι ό τής Γενιχής Συνελεύσεως των Μετόχιον έναντι
προσαγιογής τής δπ' &ρ, 1 μερισματαπο£ΐ(ξιως.
Έν Ήραχλείψ % 20 Ίουνίου 1939
Ό Πρόεδρος τοθ Διειχ. Συμβουλίοο Ό Διευθυντής Ό Προίατ. τ&0 ΛογιστηρΕου
ΝΙΚ. ΕΡΑΣΑΔΑΕΗΣ ΒίΙΝϊΤ. ΛΙΟΠΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
(Δημοσιε-ιθήϊω μόνον δια των λαβουσων έγγραφον εντολήν εφημερίδων).
Ν^ν^^^^^^
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ»
'Αδελφών Σ. Μαρνιέρου
ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
Φημίζκται δια την χαθαριότητα δια: την τά¬
ξιν τού, διά την άκραν περιποίησιν τής ύπηρκ-
οίας τ·υ.
Τα φαγητά τού παρασχευάζβντκι μκ αγνά
αηάνια ύλι»κ.
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
ΕΙΔΟΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
Φιλανθρωπικόν) Συλλόγου
Κυρίων Ηρακλείου
Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα
κλίΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί έναν
τι των Δικαστήριον, ύπάρχει διαρκής Εκθεσις των
είδον ΎφαντηρΙου τοθ Ιδρόματος καί πωλοθνται
τα τόσον περΐφημα ύφαντά Μινωίκής καί Κρητικής
τέχνης.
Έπίίτης 6λα τα βΓδη οίκιακΙ)ς τέχνης, έξσιρε
τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
—Μνημόσυνον. ι
Ή Ένβριοικη Έκιτροκίι Ίβ-;
ροθ Ναού Άγίου Γεωργίου Πό·
ρου τβλβϊ επί τή συμπληρώσει 3μη
νού άπό τού θανάτου τού προσ
φΐλοΰς μας Στρατηγοΰ
ΓΕΩΡΓ1ΟΥ Α. ΚΑΤΕΧΑΚΗ
Μνημόσυνον έν τω Ίβρω Ναώ
Άγίβυ Γεωργίβυ έν Πόρω βήμΐ
ρον Κυριακην 23ην τρέχ. μηνός
καΐ περΐ ώραν $ 1)2 π. μ. κ«1 π«ρ«
Μβτλοθμεν πάντας τού; τιμωντας
την μνήμην τού δ πως παρβυρεδώ
σι κ»1 δεηθδοιν υκέρ αναπαύσεως
τής φυχής «ΰτοθ
Έν Ήρακλίίω τή 22α Ιουλίου
1939.
(Ή Ένοριαχή Έκιτροκη Άγί
ου Γβωργίου Πόρου).
—Ή κατάστασις τής Τραπέ¬
ζης τής Ελλάδος.
"Εκυκλοφόρησεν ή έβδβμαδιαία
χαταιβτασις της Τραπέζης της Έλ
λάδος υπο Γΐμερομηνίαν 15ης 'ΐου
λίου. Είς αύτην άνανροϊφβται ότι
το είς χρυσόν και αυνάλλαγμα
κάλυμμα της Τραπέζης της 'Ελλά
δος έσημβίωσβ μείωσιν κατά 7$
903 808 85 δρ. Ό λογαριασμός τού
Έλληνιχου Δημοσίου, έν συσχκ
τισμω πρός τάς καταθέσεις της Δι
εθνούς Οίκονβμικής Έπιτροπης
παρουσιάζίΐ πιστωτικβν ΰπόλοι
πον 527.381.517 90 δρ. Το έν κυ
χλβφβρΐα χαρτονέμισμ* έσημβίω
οε μείωσιν κατά 158.481.400 δραχ.
—Προαγωγή.
Ό Κρής έκπαιδβυτιχος χ. Ν.
Δρακωνάκης προήχθη είς τμημα
τάρχην β.'
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΦΑΝΕΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤ1ΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό Πρόεδρος τοθ Έκκλησι
αστικοθ συμβουλΐου Άμυρών
Βιάννου
Προκηρύσσει
Φανεράν μειοδοτικήν δημο
πραοΐαν διά την έπΐστρωσιν
μέ πλάκα έκ μπετόν άρμέ
των θόλων τοθ κοθε*:ρικοθ να
ου τοθ Άγίου ΓεωργΙου, ή
τις θά γίνη την 6ην Αύγού-
στου τρέχοντος Ιτους, ημέ¬
ραν Κυριακήν καί ώραν 9—
12 π. μ. έν τώ ώς άνω Ναώ.
Τό έργον προϋπολογισθή είς
δραχ. 44.150.
ΔεκτοΙ γίνονται άνεγνωρι-
σμένοι έργολάβοι, μέ την υπο
χρέωσιν παρουσιάσεως άξιο-
χρέου έγγυητοϋ καί νά προ-
καταβάλωσι τό εν εΐκοστόν
τής άξΐας τοθ έργου είς τόν
ταμΐαν τοθ ώς είρηται Έκ-
κλησιαστικοϋ συμβουλΐου.
Τα πρακτικά τής ώς άνω
διακηρύξεως ευρίσκονται κα¬
τατεθειμένα είς τό γραφείον
τής ώς άνω ένορΐας, έξ ών
δύνανται νά λάβωσι περισσο
τέρας πληροφορίας οί ένδια-
φερόμενοι.
Τα κηρύκεια καί λοιπά έ·
ξοδα βαρύνουσι τόν τελευταί¬
ον μειεδ6την.
Άμυρα 22)7)1939
Ό Πρόεδρος τοθ Έκκλη
σιαστικοΟ ΣυμβουλΙου.
Ματθ. Ιω. Παντουβάκης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 24ης Ί
ουλΕου οικίαι έν ι% δδψ Άριΐδνης
17, σιιγχειμένη έχ πέντε δωματί
ών, χουζίνας, δωματίου λουτροθ,
πλυντηρίου χαί δλων των χρειω
δών. Πληροφορίαι π«ρβ τφ χ.
Ίωβήφ Κό
—Τό περιβδεΰβν στρατιωτι¬
κόν συμβούλιον.
Τό Περιοδεθον Στρατιωτικόν
Συμβούλιον Ηρακλείου περατωσαν
την άνά τάν νομόν Λασηθίου πε
ριοδείαν τού πρός εξέτασιν των
στρατιυσίμων τής κλάσεως 1940
ήρχισεν ή'η περιοδεθον τόν
νομόν Ηρακλείου άπό τής επαρ¬
χίας Πεδιάδος. Αύριον Δευτέραν
24ην τρέχοντες τό Περιοδεθον
Συμβούλιον θά εξετάση είς Κα
σΐίλλι Πεδιάδος τεύς στρατιυσί
μους τού; χαταγομένους έκ των
χοινοτήτων Μουχτάρων, Καστελ
λίου Πε5., 'ΑμαριανοΟ, Άσχων,
Άποστόλων, Βώνης, Βχρβάρων,
Πολυθίας, ΚασταμονΕτσας, Ζιοφό
ρων, θραψχνοθ, ΚαρουζανοΟ, Αι
λιανοθ, Ξειδά, Σμαρίου, Σαμπα*,
χαί Μαθι&ς. Την 26 χαί 27 θά
μεταβή είς Αρκαλοχωρι πρός έξέ
τάσιν των στρατευσίμων Σχοινιά,
"Ινι, Καλυβίων, Κάτω Καστέλλι»
*ων, Πατσιδέρου, Άρκαλογωρίου,
Β^υτουφοΟ, Παρτήρων, ΚακοΟ Χω
οίου, Επάνω Γαρυπα;, Παναγίας,
ΓερανΕου, Έμπάρου, Κασάνων, Κα
ραβάδω, Μάρθας, Μηλιαράδων,
ΝιπηδητοΟ χαί Ξενιάχου.
—Ή έΓΤΐθεώρησις τδν φαρμα
κείων.
Είς την έφημκρίδα τής χυββρ-
νήσεως έδημοσιβύθη άναγκοτστι
χ^ς νομες διά τοΰ οποΐου καθορί
ζεται ή συνθβαις τής υπηρεσίας έ
πιθεαιρήσβως ραρμακβίων χαί αϋ
ξάνεται έ άριθμός των έπιθεωρη
των.
—Διημερεύοντα καί διανυ·
κτερεύοντα φαρμαχεΐα.
Σήμερον Κυριακήν 23ιιν Ίου
λίου θά διημιρευαουν τα φαρμα
χβϊκ Ιωάν. Λογιάδη, Λάμπ. Κα¬
νακάκη χαί Μιχ. Τζομπαναχη.
@« διανυκτΕρΐΰοουν δέ τα φαρ
μακβΐα ©εβδ Γεωργιάδου χαί Κ.
Κανακάκη. Αυριον Δευτέραν θ«
διανυχτερβΰσουν τα φαρμαχΐΐα
Ιωάν. Λογιάδη καί Σωκρ. Χανιω
Τ«χη. ^____
—Δωρεά.
Ό έν Πειραιεί χ. Γεώργιος Γβ
ωργιάδης ταμίας τής Τραπέζης
τής Ελλάδος άπεστειλβ πρός τόν
Ιερόν Ναόν Άγίου Γϊωργίου Πό
ρου δρ. χιλίας είς μνήμην τοθ
βτρατηγοΰ Γχωρνίου Κατεχάχη.
Τό "Εκκλησιαστικήν Συμβούλιον
μάς παρεχάλεαα νά διαβιβάσΝμπν
τάς ίΰχαριστίας τού πρός τόν εϋ
γίνη ΟΝρητήν.
—Αί έξετάσεις διά τας οχ«>
λάς Τ.Τ.Τ.
Κατόπιν αποφάσεως τοθ χ. ύφ
υπουργοϋ τής Συγκοινωνίας, «Ι
κίσαγωγικαι έξετάσβις των υποφη
φίων διά τα ς παραβκευχστικάς
σχολας Τ.Τ.Τ. Αθηνών καί ©εσαα
λονίκης, αΐτινες είχον ορισθή δια
την Ιΐην Σεπτεμβρίου, θά διεξα
χθβΰν κατά νεωτέραν απόφασιν
την ?1ην Αύγούστου.
—Διάλεξις είς Νεάπολιν.
Σήμερον Κυριακήν πβρΐ ϋραν
6—7 άπογκυματινήν, θ£ ομιλήση
έν τή αιθούση τής Λέαχης Νεαπό
λεως ό λογοτεχνης χ. Πάνος Βα
σιλείβυ μέ θέμα: «Ή ζωή χαί τό
ϊργον της ποιητρίας χ. Σοφίας
ΜαυροειδΑ —Παπαδάκη».
—Ή είσαγωγή χάρτου.
Διά δημοσιευίέντος διαταγμα
τος τού ύηουργείου των θίχονβ
μίχών επετράπη ή επί προσωρινή
άτβλείβ «ίσαγωγή έχ τής άλλοδα
πής χάρτου χαί χαρτονΐου πρός
χαταβκευήν, χυτίων σιγαρέττΝν
πρββριζομένων δια την αλΧοβα
πήν. Ή (ίσαγωγή 0α γίνεται μβ
νόν δια τ6ν τΐλΗνείων πρώτιΐς τ«
{ε«ς χαί «ριβμενων τ«« ΛεντΙραί
ϊ'!
ι
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Κυριακής
23 Ιουλίου 1939
123 Ώρα
Ο ΧΙΤΑΕΡ1ΙΑΑΑΙΚΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΡ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ Δ&ΝΤΣΙΓΚ
II
ΕβΙΑΙΟΙΗ ΤΗΝ ΟΡΟΣΑΡΤΗΣΙΝ ΤΟΥ
ΑΝΕΥ ΗΡΟΣΦΥίΗΣ ΕΙΣ ΠΟΑΕΜΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας). —Σημεριναί πληροφο¬
ρίαι πρός τό ' «θηναΐχόν Πρακτορείον
παρουαιάζουν την κατάστασιν έν Εύρώ·
πή ώς ήρεμωτέραν. Οί κίνδυνοι τού πο¬
λέμου φαίνονται πάλιν έλαττούμενοι,
τούτο δέ άποΒίδεται 'είς την δοαατη·
ριότητα των δυτικών δυνάμεων καΐ
ίβία τής » %.γγλ£ας, τόσον την διπλωμα
τιχήν όσον καί την στρατιωτικήν.
Χαρακτηρισχική ένδειξις τής ύφέ·
αεως τής έν Εύρώπη εντάσεως θεωρεΐ-
ται χατά τάς ιδίας πληροφορίας, ή
εκδηλουμένη ηδη πρόθεσις τού καγκελ·
λαρίου Χίτλερ νά επιδιώξη την προ-
σάρτησιν τού Δάντσιγκ άνευ προσφυγής
είς πόλεμον.
ΔΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟ ΔΟΝ Ι ΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΟΗΡΗ ΤΟΥ ΠΛΟΗίΦΥΛΑΚΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΤΙΜΟΡΙΑΝ ΤΟΝ ΕΜΟΧΡΜ
Λ.·» ΗΝ ΑΙ 22 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας). — Πρός την Γερου¬
σίαν τού Δάντσιγκ επεδόθη υπό τής πο-
λωνιχής κυβερνήσεως νέα διακοίνω¬
σις έν σχέσει μέ τόν φόνον τού Πολω·
νού τελωνοφύλακος. ΊΙ διακοίνωσις ά·
ναφέρεται είς την ανακάλυψιν των ένό·
χων καί την επιβολήν κυρώσεων είς αύ·
τούς, επί των οποίων καί διατυπώνει
ρηιάς αξιώσεις.
ΑΠ ΕΤΥΧΕΝΗΑΝΕΛΚΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΘΕΤΙΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Ιουλίου (ίδ. ύ*
πηρεσία).—· Λόγω βλάβης Βύο έκ των
μηχννημάτων άνελκύσεως, απέτυχεν ή
καταβληθεΐσα σήμερον την πρωΐαν προ¬
σπαθεία πρός άνέλκυσιν τού ύποβρυ-
χίου «*»έτις».
ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧύΝ
ΑΟΒΝΑ122 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας). — Παρουσία τού
πρωθυπουργόν κ. Ί. Μεταξά εγένετο
σήμερον μετά τής συνήθους έπιβλητι·
κόιητος ή όρκωμοσία των νέων άνθυπο-
μοιράρχων.
Ό Άϊρονσάϊντ
ανεχώρησε αιφνιδίως έκ Πολωνίας.
Προσέκοφαν αί διαπραγματεύσεις.
30 Πρωινη
ΡΩΜΗ 22 Ιουλίου (Ιδ. ύττηρεσία «Άνορ
θώσδως»).- Κατ' είδήβεις έκ Β*ρσοβί«ς ό
'Αγγλος στρατηγβς Άϊρβνσάϊντ ανεχώρη¬
σε χθές άεραπορικνς έπιατρέφων εί; Λον
δϊνον όπου έφθασε τό εσπέρας.
Ή άναχώρησις τού "Αγγλου στρατηγοδ
εγένετο εντελώς αιφνιδίως καί ένω έαοβ
κειτο νά παρακολουθήση ασκησεις τού Πό
λ»νικοϋ στρκτοϋ.
Β%Ρ2ΟΒΙ22 Ιουλίου.— Ή αίφνιδία
άναχώρηαις τού στρκτηγοΰ Άϊρονσάϊντ είς
Λονδίνον πρβεκάλεσε ζωηράν εντύπωσιν
είς τβύς Πβλωνικούς χύκλους, διότι δβν
εΐχε λήξει τό πρόγραμμα των ενέργειαν
τού είς την Πολωνικήν πρωτεύουσαν.
Π4ΡΙ2Ι0Ι 22 Ιουλίου —Μεταδίδεται ή
πληρβφβρί* βτι αί ΆγγλβπβλωνικαΙ δια-
ηραγματεύσεις προσέχρουίαν καί τουτο δι©
τι ή Αγγλία θέλει νά μεταβάλη την έγγυη
σιν είς συμμαχίαν μεταξύ των δυο κρα
ν —
Τονίζεται ώ; γεγονός 8τι ή πορεία των
δικπραγματεύοεων Αγγλίας— Πολωνίας ε
χει έπηρ5«ο8·ί ««>·» έ* τ"5 ««ρελκυσβως
τδν διαπραγματευσεων τής Μβσχας.
Ήδη ύπάρχει πιθ*νότης νά μεταβή ιΙ{
Λονδίνον ό ατρατηγός Σμίγκλυ Ρίτζ, παν
τως τουτο θ* εξαρτηθή έκ τής περαιτέρω
πορείας των Άγγλοπολωνικδν διαπρκγμα
τεύσεων.
Ή ΓερμανΙα
καί τό Δάντσιγκ.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Ιουλίου.—
Χθές τό άπόγευμα εδόθη έπ(
σημος ανακοίνωσις πρός τούς
ξένους ανταποκριτάς καθορί
ζουσα την θέσιν τής Γερμανί
άς Εναντι τοθ ζητήαατος τοθ
Δάντσιγκ.
«Ό Φύρερ. τονΐζει ή άνα
κοίνωσις ουδόλως έχαλάρωσβ
τάς διεκδικήσεις τού επί τοθ
Δάντσιγκ καί άναμένει δττως
ή γερμσν.κή αθτη περιοχή
^ παραδοθή είς τό Ράϊχ άνευ δ
ρων κσί άνευ πολέμου. Ούδε
] μίαν συμβιβσστικήνλύσιν δέχε
ται καί πιστεύει ότι ή Πολω
νΐα θά θελήση Εστω την τε
λευταΐαν στιγμήν ν' αφήση κα
τάμέρος άκαίρους αντίρρησις,
νά λογικευθή καί νά σογκαΐα
Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΡΑΔΙΑΟΝ ΤΑ ΞΙΦΗ
ΕΞϋΦΟΝΗΣΕΚΑΤΑΛΛΗΛΟΗ ΛΟΓΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας).— Πρός τούς νέους
άνθυπομοιράρχους παρέδωκε μετά την
όρκωμοσίαν των τα ξίφη ό πρωθυπουρ
γός κ. Ί. Μεταξάς.
Ό κ. Μεταξάς εξεφώνησε λόγον πρός
τούς νέους άξιωματικούς τονίσας τάς
ύποχρεώσεις των πρός την πατρίδα καί
την έν γένει σημασίαν τού άξιώματός
των.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΥΣΩΝ
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας).— Καί σήμερον συνε¬
χισθή ό αφόρητος χαύσων τόσον είς Α¬
θήνας χαί Πειραια όσον καί τάπερίχω·
ρα. Κατ' ανακοίνωσιν τής Μετεωρο-
λογιχής υπηρεσίας ό χαύσων παρέμει·
νεν σήμερον αχεδόν είς τα αύτά έπίπε·
δ καί έντήάλλη Ελλάδι.
ΣΥΛΛ1ΨΙΣ ΟΟΑΙΤΟΥ ΤΟΥ ΛΙΝΤΣΙΤΚ
ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΑΡΧΟ.Ν
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Ιουλίου (ίδ.
ύπηρεαί»).— Υπό των Πολωνικών άρ.
χώνσυνελήφθη εΙςΓερμανό; κάτοικος τοθ
Δάντσιγκ καθ* ή* στιγμήν διήρχετο τα
ιύνορ« Πολωνίαν—Δάνταιγ*.
τεθ5 είς την ένσωαάτω-ην τοθ
Δάντσιγκ ι=1ς τό Ράίχ άνευ
αΐματοχυσίας»
Είς άντΐκρουσιν τής άνσκοι
νώσεως αυτής οί έπίσημοι Αγ
γλιχοΐ κύλοι παρατηροθν
δτι:
«Εάν ή Γερμανία στηρίζη
την αντίληψιν δτι ή ΠολωνΙα
θά παραχωρήση τό Δάντσιγκ
άνευ πολέμου είς αυτήν υπό
την πίεσιν τής Αγγλίας, έτι
θυαούσης νά αποφύγη πάση
θυσΐσ. την σύρραξιν, πλανάται
διότι ή Μεγάλη ΒρεττανΙα 6
χβι άφήσει είς την ΒαρσοβΙσν
πλήοη ελευθερίαν νά κρίνη ου
τη εάν πρέπη νά πολεμήση
διά τό Δάντσιγκ ή δχι».
Θά ένταθοϋν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 ΊιυλΙου.—Ό
Γαλλικής τύηος σχολιάζει σή
μερον τάς χθεσινάς άνακοινώ
σεις διά την στάσιν τής Γερ
μανίας έναντι τοθ ζητήματος
τοθ Δάντσιγκ. «Δυσπιστεΐτε
τονΐζουν αί ίφηαερΐδες, περΐ
τ&ν φιλειρηνικών διαθέσεων
τής Γερμανίας».
Ό άνταπο"ριτής τής «Ζουρ
νάλ» τηλεγραφεΐ έκ ΒερολΙ
νού δτι ή σύνεσις επιβάλλει
νά δεχθώμεν μετ" έπιφυλάξβ
ως τάς δηλώσεις τοθ ΒερολΙ
νού, διότι άποτελοθν τέχνα
σμα, έφ' όσον συνεχΐζονται οί
ΓερμανικοΙ στρατιωτικοί έξο
πλισμοί είς την ελευθέραν πό
λιν.
Δυνάμεθα μάλιστα νά ββ
βαιώσωμεν έπιλέγει ό άντα
ποκριτής, 8τι οί έξοπλισμοί
θά ένταθοθν έτι περισσότερον
την 15ην Αύγούστου.
Ετέθησαν αίβάσεις
των Άγγλο-ίαπωνικών έν Τόκιο
διαπραγματεύσεων.
ΡΩΜΗ 22 Ιουλίου. — Τηλβ
γραφεΐται έκ Τόκιο δτι αί
ΆγγλοίαπωνιχαΙ διαπραγμα
τεύσεις κατέληΕαν είς συμφω
ν(αν επί των βασικων δρων
των τεθέντων εκατέρωθεν ζή
τημάτων.
Ή Αγγλία ανεγνώρισεν ήδη
διι ή ΊαπωνΙα ευρίσκεται είς
εμπόλεμον κατάστασιν είς την
περιφέρειαν τοθ Τιέν Τσίν.
Τα ττρωτα άποτελέσματα
των συζητήσεων τοθ Τόκιο εί¬
χον εύμενεστάτην απήχησιν
είς Λονδίνον.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ιουλίου.—Είς
τό σημερινόν έκτακτον ύπουργι
κόν συμβούλιον τοΟΤόκιο άνηγ
γέλθη δα επήλθε συμφωνΐα 6ε
δομένου δτι ή Αγγλία άπεδέ
χθη τάς Ίαπωνικάς άπόψεις
ΟΙ«Τά(μς»τοΟ ΛονδΙνου σχο
λιάζουν την Άγγλοίαπωνι-
κήν συμφωνίαν, τονΐζοντες 8
τι ή Αγγλία__ όπωσδήποτε
δέν πρόκειται'λΤα άλλάξη τα
χτικήν είς την πολιτικήν αύ
τής έν "Απω Ανατολή.
Κατά τούς «Τάϊμς»^ αί αγ
γλικαΐ έκχωρήσεις θά μείνουν
οϋδέτεραι είς τόν διεξαγόμε
νόν άγώνα έν Κίνα.
Ό κ. Τσάμπερλαιν |'Ο Ιταλικάς τύπος
5ά προβή είςδηλώσεις καί ή στάσις τούΡάϊχ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Ιουλίου —
Ό κ. Τσάμπερλαιν θά προ
β{) την προσέχη Δευτέραν (αυ
ριον) είς δηλώσεις ενώπιον
τής Βουλής των Κοινοτήτων
επί των Άγγλοιαπωνικών δια
πραγματεύσίων.
Τθ περιεχόμενον των δηλώ
σεων τοθ κ.Τσάμπερλαιν προ
βλέπεται σχετικώς αίσιόδοξον
διά τάς βάσεις οΐτινΕς κατωρ
θώθη νά τεθοθν είς τάς δια
πραγματεύσεις τοϋ Τόκιο.
Αί διαφοραί
Άγγλίας-Γαλλίας.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Ιουλίου.—
Ζωηοά διαφορά ' αντιλήψεων
ηγέρθη χθές τό εσπέρας μετα
ξύ Πατρισ ών καί Λονδινου διά
την πορείαν των διαπραγμα
τεύσεων τής Μόσχας.
Ή Αγγλία άρνεϊται νά δέ
χθ{] τόν Ρωσσικόν όρον περΐ
«έμμέσου έπιθέσεως» ή δέ Γαλ
λία προσπαθεϊ νά εύρη συμβι
βαστικήν έηΐ τοθ ζητήματος
λύσιν.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Ιουλίου.—
Ό έν Ρωμη άνταποκριτής τοθ
πρακτορείου Τρανζόνσεαν με
ταδΐδει δτι προξενεΐ έκπληξιν
είς τούς Ίΐαλικοΰς κΰκλους
ή στάσις των εφημερίδων
των δυτικών Ευνάμεων έναν
τι των χθεσινων δηλώσεων
τοθ Ράϊχ έτΐιθυμοθντος την εί
ρηνικήν διευθέτησιν τοθ ζητή
ματος τοϋ Δάντσιγκ.
«Δέν είνε ή πρώτη φορά,
γράφουν αί Ιταλικαι έφημερί
δες καθ" ή/ ό Φύρερ καί οί
συνεργάται τού εξεδήλωσαν
την πρόθεσιν ταύτην».
Οί Γερμανοί
διά τα έν Ανατολή.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ιουλίου.—Συμ
φώνως πρός τα γραφόμενα
τοθ ΓερμανικοΟ τύπου τό Ρά
£χ φοβείται μήπως ή βελτΐω
σις των σχέσεων Αγγλίας
καί Ίαπωνίας συντελέση είς
τό νά αύξηθ8 ή Αγγλικη πΐ
εσις έν Εύρώπη.
ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΗΜΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΟΝ ΝΑΥΛΩΝ
Ό Δήμος Ηρακλείου άναφερό
μενος είς τάς άπόψ;ις το5 ΟΙχου
τοθ Άγρότου ώ; πρός τό ζήτημα
τής μειώσεως των ναόλων φρονεί
δΐι ένδιίκνυται πρός τ.Οτο καί δ
σχηματισμβς έπιτροπής έξ άντι
προσώπω^ ίλων των ένδιαφιρομέ
ν ών οργανισμόν Δήμοα, Λΐμινι-
κής, ΈμπορικοΟ Έτιιμελητ,ηρίου,
Έπαγγελματικ&Ο, Οίκου Άγρό
τού, Τραπεζών χ. λ. π. διά την
μελέτην τοθ ζητήαατος. Σχιτι
κώς δ Δήμος Ηρακλείου υποστή
ρίζει 2τι ήΐη προέχει ή έφαρμο
γή αιιστήματος διαμετακομίσιως
ώσ:ε ν' άπαλλαγοθν τή; πΡηρω
μής διπλοθ λιμενιχοθ φόρου τα
έπανεξαγέμενα ειδή. Τοθΐο ίνφ
αοίαρώταΐα θά ώρελήση την λι
μενικήν κίνησιν δέν πρόχειται νά
βλάψη την λιμενικήν απόδοσιν
δεδομίνιυ δτι τα εχ των Ιπαρχι-
ών πρςιίντα δέν μιΐαφίρονται αή
μερον ένΐαθ9α πρίς φόρτωσιν,φορ
τω όμενα άπ' ιύθείας, ουνεπώς
ούϊέ' είσπράττει δ λιμήν, έφ
μέ την χαθιέρωσιν τοθ συσΐήμα-
τος διαμιτακομίσεωί, θά διευχο
λυνθζ ή διάτοθ'Ηραχλείοΐ) έξΐχγιο |
γή προ ι όν των χαΙΙξ άλλων νομών.'
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Ιουλίου - Έν
σχέσει μέ την πορείαν των Άν
γλοαοβΐίτικών διαπραγματευθή
ών εγνώσθη έξ αρμοδίας πηγής
ότι η Βρεττανική κυβέρνησις δκ
βίβασε χθές την νύκτα νί,ας 6
οπγίας πρός τόν έν Μόσχα πρβ
σβΐυτήν αυτής κ Σπντς.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ιουλίου - Μετα
δίδεται έκ Βαροοβιας δτι ώς προ»
κυψεν έκ των διβνεργηθεισνν άν«
κρΐσεων έ αυλληφθΐΐς υπό των
Πολωνΐϋ&ν άρχών Γβρμαός έκ
Δάντσιγκ ε!ι ε ένοχος κατασκο
πΐίβς.
ΤΟΚΙΟ 22 Ιουλίου. - Τό συ
νελθόν σήμερον την πρωΐαν Ιχ
τακτβν υπουργικόν συμβούλιον
ενέκρινε κατ' «ρχίιν την έαελ
θοϋσαν χΒές συμφωνίαν μετ«$ΰ
τού ύπουργοθ των 'Ε{ωτβρικών
τής Ίαπωνίας κ 'Αρίτα καί τοθ
"Αγγλου πρβαβίυτοϋ.
ΠΥΡΚΑΪΑ "
Ό Νικόλ. Όδ. Κοταάκης χά
τοιχος Άμουργιίλλες προτιθέμενος
νά χάψη σοφόν θάμνων διά τό-
χαθαρισμον τοθ άλωνίου τού μετέ·
δωσε την πυρχαΐΐν είς τϊ παρα-
χίίμενα ίεματα στάχεων προξινή
οας ζημίαι 4 000 δρχ.
ΤΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Μεταξύ τοϋ νομομηχανικόν)
κ. Καυγαλάκη ώς έκπροσώπου
τοθ Δημοσίου καί τοθπροέδρου
τοθ έλαιουργικοθ Συνεταιρι-
σμοθ Βιάννου κ. Μιχ. Παπά
δογιάννη, υπεγράφη χθές συμ
βάσις διά τής οποίας τό δή
μόσιον παραχωρεΐ τό δικαίω
μα εκμεταλλεύσεως των ύδα
τοπτώσεων των πηγών «Μέ
σα Μάννσ» καί «Γκαμπριέ
λε» είς τόν συνεταιρισμόν
πρός ήεκτροχ(νησιν τοθ έρ
γοσιασίου τού καί ήλεκτροφω
τισμόν τής κωμοπόλεως Βίαν
νού.
Τα Ιργα έλτιίζβται νά ά·
ποπερατωθοθν έντός τοθ 1940
δεδομένου Οτι ή Άγροτική Τρά
πεζα φαίνεται πρόθυμος νά χο
ρηγήση είς τόν συνεταιρισμόν
δάνειον 3 έκατομ. δραχμών.
ΑΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Σήμερον θά λάβη χώραν είς
τό γήπεδον Χάνδαξ ποδοσφαι
ρικός αγων πρωταθλήματος
μεταξύ των όμάδων «Όλυα·
ηιακοθ» καί «ΈθνικοΟ.»
Η ΓΑΛΛΙΑ Ε ΠΙΜ ΕΝ Εί
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑΙ
ΠΑΡΑΧ0ΡΗΣΕ1ΣΈΙΣ ΤΗΝ ΡΟΣΣΙΑΝ
ΑΝΑΠ1-Τ0ΥΗΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΝ ΑΝΪΙΛΙΨΜ
ΓΑΛΛΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΗΣΒΡΕΤΤΑΝΙίΣ
ΑΘΗΝΑΙ 99 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας).— !**>' ά αγγέλλεται
έκ Παρισίων ή Γαλλική κυβέρνησις επι.
μένει ά γίνουν μεγαλύτερχι ηαραχω
ρήσεις είς την σοβιετικήν Ρωσσίαν ύ«ό
τής * Αγγλίας προκειμένου νά έξασφαλι
οθή ή υπογραφή τού Άγγλογχλλορωβ
σ6«ϊού συμφώνου.
* Επί τοο σημείου τούτου οιαπιστούν·
ται κατά τάς υπαρχούσας πληροφοοίας
διαφοραί άντιλήψΐων μεταξύ Γαλλίας
καί Αγγλίας. Ή Μεγάλη Βρεττανία
φέρεταε φρονούσα ότι έξήντλησε τό
όριον ύποχωρήσεων πρός την Ρωσσίαν.
ΕΣΤΛΛΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΗΝΤΣ
ΝΕΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ
ΤΩΝΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΝΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άν
ταποχριτοΰ μας). — Υπό τής κυβερ¬
νήσεως τού Λονδίνου βεβαιούται ότι
έστάλησαν πρός τόν Σήντς νέαι οδηγίαι
σχετιζόμεναι πρός την πορείαν των έν
Μόσχα άγγλοσοβιετικών διαπραγματεύ·
αεων καί τάς υποχωρήσεις τας οποίας
δέ'εται ή Αγγλία «πέναντι των άξιώ-
αεων των Σοβιέτ. Επί τού παρόντος
παραμένει άγνοιστος ή στάσις τής Ρωο
σίας.
ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΝ ΥΠΟ ΤΗΣΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΒΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ιουλίου (ίβ. ύ·
πηρεσία).— Ή αγγλικη κυβέρνησις θά
παράσχη είς την Τουρκίαν δάνειον έξ
2Ο έχατομμυρίων λιρών.
Τό δάνειον Θά χρησιμοποιηθή διά
την αγοράν υπό τής Τουρχίας άναλό·
γων έμπορευμάτων έκ τής άγγλικής ά"
γοράς.
ΤΟΥ
ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙΟΝ 22 "Ιου¬
λίου ΐίδ. ύπηρεσία).·— Έπιβαίνων τής
βασιλικής θαλαμηγοΰ ανεχώρησεν άνε-
πισήμως διά ταξίοιον άνα τα Ααρδα·
νέλλια χαί τό Αιγαϊον ό βασιλεύς τής
Ρουμανίας Κάρολος.
ΔΙΑΤΙ Η ΜΟΣΧΑ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΗ ΜΕ ΤΗΗ ΑΓΓΛΙΑΝ
ΡΩΜΗ 22 Ιουλίου (ίδ. υπηρε¬
σίαι).— Κατ' είδήσεις έκ Μόσχας ή
Σοβιετική κυβέρνησις διστάζει νά υ¬
πογράψη την συμμαχίαν μέ την Άγγλο
αν καί Γαλλίαν διότι έχασε πλέον κάθε
εμπιστοσύνην πρός τάς δύο δυτιχάς δυ
νάμεις.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΥΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΜΑΠΩΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας.)— Νεώτεραι πληροφο
ρία,ι έκ Λονδίνου έπιβεβαιοΰν ότι είς
τάς συνομιλίας τού Τόκιο επήλθεν
ρύθμισις τού ζητήματος τού Τιέν—
Τσίν καί βελτίωσις των σχέσεων μετ»·
ξύ των δύο χωρών.
ΤΑΙΙ&ΙΟΝ
ΟΑΣΙΜΟΣ Κ1ΡΟΑΟΥ ΕΙ!
ΧΙΑΙΑΑΕΣ ΕΗΟΠΛΡΗ ΕΙΣ ΛίΗΤίΙίΙ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ιουλίου (ίο. ύ>
πηρεαία).— Ύπάρχουν πληροφορίαι δ¬
τι περΐ τα τέλη Αύγούστου θά έχουν
συγκεντρωθή είς Δάντσιγκ υπέρ τί*
3Ο.ΟΟΟ άνδρών ένόπλων.
ϊ
δρ»»*·
τόν
βΛ.ρουν
Ό *
δο«ν
—'**■
λύιεις
έ«ιρΡ
σπουδα
καί το
1ιν, δέ» «
βολής που
τητός
«ήρός
μ»γ»λόνησον.
λ
μ
βΐϋερβμ
μερίαει κ» Ι «
ό τ6 κο]
τιχότη
γοΰβτου άθλίο
το ανθρωπίνω,
άλλοτε άγωνι!
τού πολιτισμο
«ς κ»1 ύπηρεσΙ
τοϊς παράσχη.
' Αλλ* έ*τό
ώρας καθ' άς
ου άλλά αημο
ρ£βματο«, ό ι
δλη» την έμ
βυι».φιλιωτού Ι
βιρνήσεως, αι
άκόσεισιν των
ηαράλυαιν τού
επαναφοράν τί
άς γνώμης εί
χίβς, τής γαιλ
Άλλ' έδώ
γου τής τριετο
νος πολιτείας
Κρήτης χ. —;«
Απλώς έρ
τόπου μας. τ«
άκρου είς άχρ
*ου, τάς μερί
ξε χαΐ έηιδει«
διά τό «ώς αν.
ουμ,φέρον καί
Καί έρμηνι
π»Υ*ρήτιθν, ϊ
ζοντες ά «ό τή,
•ιςιγκώμιβε,
το τόπον πο
απλώς χ
Μέγεθος Γραμματοσειράς