97576 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5223

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Γ ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΪΠΕΪΒΥΙΟΣ ΣτΊΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
Αιγυπτου
ιτησία λίραι 8
5ξάμηνος 9
Αμερικής
(τησία δολ. 16
«ξάμηνος > 8
Τιμή
«ατά φύλλον
Δραχ. 2
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
22
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Ϊ4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5223
ΑΝΑΓΚΗ ΑΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Είνε αναμφισβήτητον ότι
ή βιομηχανία έχει έκιτελέ
σει πολλάς καί μεγάλας προ¬
όδους κατά την τελευταίαν
δεκαπενταετίαν εί; την χώ¬
ραν μας. Άλλ' είνε έπίσης
άληθές ότι έξ αίτίας τής έλ·
λείψεως σαφώς καθωρισμέ-
νου καί μελετημένου προ
γράμματος όρθολογισαχής
οργανώσεως τής παραγωγής
καϊ τής έθνιχής οίκονομίας,
ίδρύθησαν πολλαί βιομηχα-
νίαι πού δέν ειχαν τας δυ-
νατότητας καί τας προϋΐϊοθέ-
αεις άναπτύξεως καί παρημε-
ληθή ή δημιουργία βιομηχα-
Νν απολύτως βιωσίμων ώς
έκ των συνθηπών καί τής
συνθέσεως τής χώρας. Κυρίνς
καρημελήθη ή δημιουργία
άγροτικών βιομηχανιών πού
ήτο καί δυνατή άλλά καί έ-
πιβεβλημένη. Παρημελήθη ή
ίδρυσις εργοστασιον επεξερ¬
γασίαν, έξευγενισμοΰ καί τυ-
ποποιήσεως των γεωργικών
μας προΐόντων, όπως τού οί¬
νου, τοϋ ελαίου' καί τόσων
άλλων. Δέν εδόθη ή δέουσα
σημασία καί προσοχή είς την
ανάπτυξιν τής σαπωνοποιϊ-
άς σύμφωνα μέ τάς δυνατό-
τη τας τής χώρας «αί τάς α¬
νάγκας τής διεθνους κατανα
λώσεως.Δέν εγένετο οΰτε σκέ
ψις οργανώσεως βιομηχανίας
α19ερ(ων έλκίων καί άρωμά-
των έ*ώ ή έλληνική γη ό-
λόκληρος καλύπτετκι άπό
φκρμακευτικα καί άρωματώ-
δή φυτά. Δέν εγινε καμμία
προσπαθεία παραγωγής καί
συντηρήσεως οκοΰ έκ νωπων
καρπών, σταφυλίνης, πορτο-
χαλλάδας κλπ., πού έχουν τε
ραοτίαν ζήτησιν είς τό εξω¬
τερικόν καί άγοράζονται εί;
έξαιρετικά υψηλάς τιμάς. Καί
παρ' ίλας τάς συζητήσεως πού
εγένοντο κατά καιρούς δέν
κατωρθώθη ή δημιουργία βι
ομηχκνίας παραγωγείς ζακ¬
χάρεως. Καί ύποβάλλεται κατ'
έ τος ή χώρα είς τεραστίας θυ
οίας συναλλάγματος διά την
προμήθειαν έκ τοϋ έξωτερι-
κοΰ ζακχάρεως, ένω θα ειμ¬
πορούσε νά έχη παραγωγήν
καλύπτουσκν όλας τας α¬
νάγκας τής έσωτερικής κα¬
ταναλώσεως καί άφήνουσαν
καί περιβσεύματα πρός εξα¬
γωγήν. Όπως έξάγει κατ'
Ι τος αυνάλλαγμα 250 περί-
που έκατομμυρίων δραχμών
καί δια την προμήθειαν ψχ-
ρικών, ένώ περιβρέχεται παν
ταχόθεν άπό θαλάσσας καί θ«
έιρεπε νά κάνη έξαγωγάς
καί όχι είσαγωγας ψκρικών
Εύτυχως, τα τελευταία ε τη
ήρχισε μία κρβσπάθεια δημι·
ουργίας άγροτικών βιομηχα¬
νίαν, ένισχυομένη άπό την
κυβέρνησιν, την Άγροτρά-
πεζαν καί τού; Γεωργικούς
συνεταιρισμούς. Καί ελπίζο¬
μεν ϊτι ή προσπαθεία αύτη
θά συνεχισθή, θά ένταθή καί
θά επιτύχη πλήρως 'Επικαί-
ρως δέ, καθώς πληροφορού¬
μεθα έξ Αθηνών, υπεγράφη
σύμβασις μεταξύ τής κυβερ¬
νήσεως καί όμίλου Έλλήνων
κεφαλαιούχνν της 'Αμερικής
διά την ίδρυσιν εργοστασιον
ποτραγωγης ζαχάρεω; έκ τεύ-
τλων. Καί άξίζει νά χαιρετι-
σθή τό γεγβνός αύτό. Διότι
αποτελεί μίαν καλήν αρχήν,
πού ελπίζομεν νά έχη καί
συνέχειαν.
Κυρίως δηλαδή ελπίζομεν
δτι ή βιομηχανία τής ζαχά
ρεως θά συστηματοποιηθή,
θά άναπτυχθή καί θά έπεκτα
θή καί ότι θά χρησιμοποιή
οη πρώτας ΰλας παραγομέ-
νας έδώ είς την χώραν. Ή
καλυτέρα δέ ΰλη καθώς τού
λάχιστον ίσχυρίζονται οί εί
δικοί έπιστήμονε;, οί χημι
κοι, καί χαΒώς άπέδειξαν
τα γενόμενα επιστημονικαί
πειράματα, είναι τα χαρού-
πια τής Κρήτης, λόγω τής
τεραστίας " περιεκτικότητό;
των είς ζάχαρον. Δι' αύτό
καί ελπίζομεν ότι θά κατα
βληθή πρεσπάθεια διά την Ι
δρυσιν ζαχαροβιομηχκνίας
καί έν Κρητή, μέ βάσιν τα
χαρούπια.
Όπως πιστεύομεν έπίσης
ίτι θά οργανωθή συντόμως
ή 8λη έθνική οίκονομία επί
νέων βάσεων, δτι θά έπιδιω
χθή ή έκβιομηχάνισις τής χώ
ρας, όπως έγινε καί είς την
γείτονά μας Τουρκίαν καί
ίτι θά αρχίση ή προσπαθεία
διά τής δημιουργίαν πρωτί
στως γεωργικϋν βιομηχανι-
ών. Τό ενδιαφέρον τής Γ&υβερ
νήσενς διά την άναδιοργά
ννοτν της έθνιχής οίχονομί
άς, την εκμετάλλευσιν δλων
των πλουτοπαραγωγικων πή
γών τής χώρας καί την συ
στηματοποίησιν της παραγω
γής ένισχύει καί δικαιολογεϊ
πλήρως την πεποίθησίν μ*ς
αύτην.
0Π81 ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΜΕ ΓΡ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
Τό «τταράνομα», τό παραταοθ-
κλι, παίζει τίς περισαότ,ερις
φορές πρωτεύοντα ρόλον στή ζωή
των άνθρώπων. Ή ζωή αυτή
μπορεΐ νά είνε Ινα τραγοθδι
άφοοιώσε«ς οέ άλλους άνθρώπους,
ϊνας θρθλος αλληλεγγύης καί
αίσθηιιατιχότητος, μ£α άλληλου
χ(α ώραίων πραγμάτων πού δέν
στεροϋνται τής περιπετείας χαΐ
τοθ έξωτιαμοθ 'Ωστάσο δταν τής
τύχης τα γραμμένα έλθουν πο-
λύ χειρότερα άπό δ,τι τα περι¬
μένη νανείς, άρχε! νά δπάίξη
Ινα παρατσοθκλι, δοσμένο εισί
οτά τυφλά ή χωρίς τή στοιχει-
ώδη διχαιοσύνη, διά νά μείνη
δ πρώτος λαιχός τύπος σφιχτά
δεμίνος μαζύ τού. Τό παράνομα
είνε συνήθως τό μαθρο τής ζω
ής δπου φθάνουν μόνον οί χλευ
ααμοί. ΟΕ άνθρωποι δέν ίνοΊαφί-
ρονται γιά τίποτι Ιξω άπό τό ιτλαί
σιό τού, τό συχνά καχόφημο
χαί παραγνωρισμένο.
Ένας συμπολίτας ιίχε την κα¬
λωσύνη νά μέ πληροφορήση γιά
ίνα τέτοιο τύπο μέ παρατσοθ
κλι, πού άνθρώπιονο ράκος τώ
ρα περνά τίς τελευταίες μί·
Ρ·ί τή; ζωής τού, δπδ τα φιλό-
ΒΪνδρα ενός ΐύαγοθς ίδρύ
ματος τή; επαρχίας Είχε την
5πομονή νά χαθήση καί νά ά
κούση την Εστορία τού. Ήηχν μιά
Εστορία γεμάτη περΐηέτειες καί
....κίσμοπολιτισμό. Άπό τα σύνο
ρα μιάς πολυβασανιομέ^ης χώ
ρας, έγκαταλείποντας τ' άγαπη
μίνα βουνά της βπου βρίσκοντα.
τό χωριουδάκι τού, έφθασε σΐήν
Πόλι. Έκεΐ ίουλεύοντας σία κα
ταστήματα τοθ Πέραν γνώρισε μι
άν ώραία συμπατριώτισαά χον
πού την άγάπησε τρελλά. Άπό
τή στιγμή αυτή ή ζωή τού ίτ
χίζει νά παίρνη τή μορφή τής
τριχυμίας. Όηου ί τρεχεν ή θρυ
λική Δουλσινέα τού, ίΐρεχε καί
αδτόί, Δ4ν Κιχώτης τοθ έρωτος.
Κυνηγοθσΐ τή χίμαιρ» τής εύιυ
χίας. Είχΐ πιστίψιι στή γυναΐ
κα. Άλλ' βπως δ άνδρας κάπο
τε Εέν άξίζει την πίστι αυτή,
εισί καί ή γυναΤκα. ΟΕ αίώνες
άποδεικνύουν 5ιι ή άπιστία καί
μάλιστα ή έρωτική, είνε πάν
τοτΐ τό τελειόΐερον είδος τοθ ...
άπηγορευμίνου. Ή πίστις άλλως
τε τελευταία άρχίζιι νά ξεθωρι
άζη καί ώ; πλατύτερος σχοπός
μεταξύ των χοινωνικών άνθρώ
πων.
Ό «Πατούχας» τοθ Κονδυλακη
είνε ή δροσερώτΐρη καί χαραχτη
ρισπκώτερη ήθογραφίατοθ άνθρώ
που μέ τό παράνομα. Οί σεμνό
τυφοι είς μάτην θά προσπα
θήσουν νά άνιύρουν έπιχειρήματα
εναντίον τής Σσορροπημένης, ψϋ
χολογικήί χαί χοινωνιχής τού θί
Παγκόσμιον ρεπορτάζ
διά τοϋ φακοΰ
Ό φιλειρηνικάς Πρωδυπουργός.—Ή κ. Τσάμπερλαιν καί δ κ.
Τσάμπερλαιν ,ιέ την Ι—ορικήν όμβρελλαν τού ή όποία συμβολίζει
τάς φιλειρηνικάς διαθέσεις τού "Αγγλου ΠρωθυπουργοΟ, τος οποίας
διατρανώνει ή δημοσιευομένη είς άλλην σελ[&α μας είδησις περΐ τού
έτοιμαζομένου υπό τής Αγγλίας νέου σχεδίου γενικής Είρηνεύσεως
τής Εύρωπης.
σεω;. Τό παράνομα έδώ είνε χά
τι τό έπιτυχημένο άπό πάσης ά
πίψεως. Αποτελεί σχεδον Ινα
σύμβολον ψυχιχής χαί σώματι
κης υγείας. Δυσΐυχως δμως τό
παρόνομα άλλοθ άσχημίζει. "Αμα
ίρχισΐν δ άνθρωπός μας νά άπο
τυγχάνη καί ώς επιχειρηματίας
καί ώς έρωτευμένος, τόν έπή?εν
ολόκληρον τό παρατσοθκλι αύϊό.
Σιίς λαϊχές συνοιχίες, δπου £λ
λοτε ή λατέρνα άνέχρουε τό
παθητιχό βαλσάχΐ χαί τώρα άχούε
ται τό βραχνό γραμμόφωνο, έμει
νέ γνωστάς μόνο μέ τό παράνομα:
Άπό ίδιοκτήχης λαϊκοθ χέντρου
στήν Άθήνα βπου τόν επήγε ή
πίστι στήν άγάπη, κατήντησεν
καφετζής τής άπόμερτς Ήραχλει
ώτιχης γειτονιάς χαί Οστερα 5ν
θρωπος γιά χάθε θέλημα χά! γιά
χάθε ΰποπτο συναλλαγή...
Έχει παρατηρηθή* 5ιι έχιΐνοι
ποΰ νιχοθντοι στή ζωή είναι οί
άνθρωποι πού έμβαθύνουν περισσό
τερο στό μυστήριό της άλλά χαί
ΰ δέν άπορρίπτουν, 8πως πολ
λοί άλλοι άμέίω;, την ήθιχή της
ίύσία χαί την ώ.Λθρφ-ί της. Ή
ζωή τούς ίκδιχεΐται τελειωτιχά
Τοος άποδιικνύει τραγιχά άπατη
μίνοίΐς. Στό -τελος γιά τη- παρανο-
ηαί τους αυτή τούς τιμωρεί χαί
μέ ίνα παρατσοθκλι σαρχαστικό,
δοσμίνο ίτοι άπό τό σωρό, μόνο
χαί μόνο γιά νά τούς διακρίνη άπό
τούςαλλους «αεμ^ύ;» άνθρώπους.
Τό παΐάνομα είνε σάν την σφρα
γίδα ιής άτιμίας πού χάραζαν
μέ πεπυ;αχτωμένο σίδηρο στό
χρέας, τούς μεσαιωνιχούς χρόνους.
Ένώ συμβαίνει πολλές φορές αύ
τοί ακριβώς ποθ διατηροθ,ν τό
παράνομα νά διατηροθν καί την
τιμή τής ζωής. Άνέχονται τό
παράνομα χαί πεθα'νουν μ' αύτό,
χοντά στιύ; τόπους ποθ έζησαν
χαί ήτύχησαν, άπλούστατα γιατί
μαζύ μέ τίς καλωσύνες άγαποθν
άχόμη χαί τίς χαχίες των άν-
θρώπων. Δέν άναφέρω συγχιχρι
μενά πράγματα έδώ, διότι ο!
τύιοι αύτοι είνε χοινιί σ' δλα τα
γεωγοαφιχά μήχη χαί σ' δλες τίς
χοινω/ίες.
Λ£ΜΟΔΑΙΟ£
Τα διε&νή ζητήματα
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣΔΥΟ ΠΡΟΣΕΙΕΙΣ ΜΗΝΑΣ
ΟΑ ΚΡΙΘΗ Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΟΣΜΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ιουλίου (ίδ. ύ-
πηρεσΐο) — Δημοσιεύουσαι οή·
μερον οί έψημερΐδες μακράς
εΐδήοεις σχετικάς μέ τάς τε
λευταΐας κινητοποιήσεις των
πολεμικών δυνάμεων τής Γερ
μανΐας καί την πρόσκλησιν
καί νέων ήλικιών υπό τα ο
πλσ, παρατη^οθν 6τι ό προ-
σεχής μην θά παρουσιάση καθ*
8λα τα δεδομένα πολλάς νέ-
άς έκπλήξεις καί θά θέση την
άνθρωπότητα υπό νέαν δοκι¬
μασίαν. Καί αυταί αί προσ
κεΐμεναι πρός την κυβέρνησιν
έφημβρίδες έκφράζονται με
σκεπτιχισμόν καί άπαισιοδο
ξ(αν, φροντίζουν δέ δι* έμ
πνευσμένης προφανώς έκ τοθ
Καί ντ' Όρσαί καί τοθ Πολι-
τικοθ Γραφείου τοθ Πρωθ-
υιχουργοΟ άρθρογρσφίας νά
προπαρασκευάσουν ψυχολογι-
κώς την κοινήν γνώμην νά δέ
χθή μέ ψυχραιμίαν καί άπο-
ρασιστικότητα οίοδήποτε ένδε
χόμενον, άκόμη καί τό πλέον
θλιβερόν. ΦαΙνεται δ τι ένταϋ-
θα, σύμφωνα μέ τάς έκθέσεις
των είς , τάς διαφόρους πρω
τευούσας πρεσβευτήν καί τάς
πληοοφορΐας των πρακτόρων
τοθ ύπουργεΐου των Εξωτε¬
ρικών καί τοθ ΓενικοΟ Έπιτε-
λείου έχει σχηματισθή ή εντύ¬
πωσις 6π αί έλπ:δ«ς άποφυ-
γής τοθ πολέμου έξασθβνοθν
διαρκώς καί έλαττοθνται.
Καί δημιουργεΐται ή5η ή πε
ποίθησις δτι οί δύο προσεχεΐς
μήνες θά είναι κρίσιμοι καί ά
ποφασιστικοί. Μόνη ελπίς διά
την ειρήνην, άπέμεινβ, κατά
τούς Γάλλους πάντοτε, ή συμ
μαχία Αγγλίας, Γαλλίας κσί
Σοβιέτ, ένισχυομένη καί άπό
τάς Ηνωμένας Πολιτείας. Ή
συμμαχία δμως αυτή, παρά
τάς επί τρίμηνον διεξαγομέ-
νσς διαπραγματεύσεις δέν έ
πβτεύχθη εισέτι Καί άν τελι
κώς ναυαγήστ) ή κστσβαλλομέ
νη προσπαθεία συνεργασΐας
των τριών μεγάλων δυνάμε
ών, τότε ό λόγος θά δοθβ ά
σφαλώς είς τό τηλεβόλον. Τα
έξαπλωτικά κράτη, θά *πωφε
ληθοθν τοθ ρήγματος δ.ά νά
έξαπολϋσουν την επίθεσιν καί
νά κατακλΰσουν μέ τόν χείμαρ
ρον των στρατιωτικών των δυ
νάμεων τάς χώρας τΛν άντι
Οί αγροφύλακος.
Ή γνωμάτευσις ττ}ς διευθύ»
σεως τοθ Δημοσίου Λογιστι-
κοθ κοθ' ήν καί οί στρατευ
θέντες άγΰμναστοι άγροφΰλα
κες, πρέπει νά πληρώνωνται
τούς μισθούς των, ώς ύπαγόμβ
νοι είς τάς δατάξεις τοθ νό
μου «ιερί άποδοχών των στρα
τευομένων άγυμνάστων δημο
σ'ων ύπαλλήλων» υπήρξεν ά
πολύτως ό")θή κοί δικαία καί
σύμφωνος πρός τό γενικόν αί-
σθημα. Τα οργανα τής άγροτι
κης ασφαλείας προσφέρουν με
γάλας ύιηοεσίσς ε(ς την χώ
ραν. Καί είνε δίκαιον δσον
κοί συμφέρον ν' άμε'βωνται
καλώς. Πολύ περισσότερον δέ
έπιβάλλεται ν' άπολσμβάνουν
δλων των εύεργετημάτων πού
τυγχάνουν καί οί άλλοι δημό
σιοι ύπάλληλοι.
*♦*
Ό εορτασμός,
Προχθές την νύκτα έγιναν
αί δοκιμαί των φωτεινων επι·
γράφων καί συνθημάτων πού
έτοποθετήθησαν είς την Νο
μαρχίαν καί είς τόν άνωθεν
τοθ Ήρώου λόφον, διά τόν
πάλων των. Δι* αυτόν δέ ά
κριββς τόν λόγον, διά νά 6η
μιουργήση £να (οχυρόν φοαγ
μα είς τόν χείμσρρον αυτόν
ή Γαλλία, πιέζει καί πάλιν ά
πό χθές την Αγγλικήν ΚυβΙρ
νησιν νά δεχθή τάς αξιώσεις
των Σοβιέτ, νά στέρζη καί είς
άλλας άκόμη ώποχωρήσεις, ώ
στε νά καταστή δυνατή ή αύ
ναψις καί υπογραφή τριμε
ροθς άγγλογαλλοσοβιετικης
στρατιωτικής συμμαχίας πρό
τοθ Αύγούστου. Κατά τΐόσον
δμως θά επιτύχη ή γαλλική
αυτή πρωτοβουλία, κατά πό
σον θά αποβή άποτελεσματι
κή ή πίεσις των Παρισίων επί
τοθ Λονδίνου, είνε άγνωστον
όσον καί αμφίβολον.
Ό κ. Τσάμπερλαιν, καθώς
άναφέρουν σημερινά έκ τής
Άγγλικής πρωτευούσης τηλε
γρσφήματα, φαίνκτσι 8τι δέν
άπώλεσεν εισέτι κάθε έλτΐίδ-»
είρηνικής συνδιαλλαγής καί
συνεννοήσεως μέ τα κράτη
τοθ άξονος. Κσί δι* σύτό κα¬
θώς εγνώσθη, έιοιμάζει σχέδι
όν γενικής είρηνεύσεως δ/ ε¬
πιλύσεως δλων των εϋρωπαΐ
κων προβλημάτων, τό οποίον
σχέδιον καί θά υποβάλη συν¬
τόμως είς τόν Γερμανόν καγ·
κελλάριον.
Αντιθέτως, αί έφημερίδες
καί ή κυβέρνησις τής Γαλλίας
φρονοθν δτι κοί^ νέα αυτή
προσπαθεία τοΟΆγγλουπρωθ
υπουργοθ είνε έκ των προτέ
ρων καταδικασμένη είς άπο
τυχίαν. Την αντίληψιν δέ αύ
την συμμερΐζονται καί αί πλεΐ
σται αγγλικαί έφημερίδες καί
κυρίως αί προσκείμεναι είς την
εργατικήν καί την φιλελεύθε¬
ρον άντιπολίτευσιν καθώς καί
αί θεωρούμεναι ώς έμπνβόμε·
ναι άπό τούς κ. κ. Τσώρτσιλ,
νΗντεν καί ΓΪτάφ Κοθπερ. Τι
νές μάλιστα ίχουν την γνώ
μην Οτι διά τής ενεργείας αυ¬
τής, ό κ. Τσάμπερλαιν θά παί
ξη την τύχην καί τής Ιδικής
τού πολιτικής ύποστάσεως καί
τοθ κόμματος των συντηρητι-
κων. Αντιθέτως οί ΦΐΧ,οι τοθ
Αγγλου πρωθυπουργοΟ υπο-
στηρίζουν δτι ή ενεργεια τού
αυτή θά είνε ή εύγενεστέρα
έπιδίωΕις καί ή ύστάτη προ
σπάθεια σω·ηοίας τής άνθρω
πότηιος καί τοθ πολιτισμοθ
της άπό την καταστροφήν. Καί
άν μέν επιτύχη θά προσφέρη
την μεγαλυτέραν υπηρεσίαν
πού προσέφερε ποτέ πολιτικάς
είς τούς λαούς τής γής. "Αν
δέ άποτύχη τότε ή εύθύνη θά
βαρύνη έκεΐνους πού την άπέ
κρούσιν, τούς όποΐους καί θά
καταδικάση 6 κόσμος είς την
συνείδησιν τού ώς έχθρούς τής
τάξεως καί τής γαλήνης καί
έχθρούς τοθ πολιτισμοθ.
Ό τύπος, ϊέν είναι λογι¬
κόν, ίέν είναι δυνατόν, δέ«
είναι έπιτρεπτόν νά μην είναι
άττοχλειστικώς καί *υρίος δ?
γανον είς την υπηρεσίαν τοθ
Έθνους. Ή άνευ γενικω'ί
οίον πιριορισμών χοινωνική
ελευθερία, δπως χαί τ) άνευ
^α>ινοΟ ελευθερία τής σχέψε
ως απετέλεσαν πάντοτε ούτο
πίαν. Ή έξωτερίχευσις των
ελευθερίαν υπήρξε πάντοτε
σχετιχή χαί ουδέποτε άπόλυ
τος μίσΛ είς την έννοιαν τόν
ρυθμόν χαί τάς άναγχαιδτη
τας τοθ Κράτους.
ΙΩΆΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΣ
έορτασμόν τής 4ης Αύγού¬
στου. Συνεχίζονται δέ πυρετω
δώς αί άλλαι προετοιμασίαι
καί πσρασκευάζονται όλαι αί
υπηρεσίαι καί αί λα'ίκαί όργα
νώσεις διά τόν μεγαλοπρεπέ-
στερον πανηγυρισμόν τής τρί
της έπετείου τής κρατικής με
ταβολής. Καί δέν γεννάται
άμφιβολία ότι ό έφετεινός έορ
τασμός θά είνε άνευ προηνου
μένου καί έδώ, δπως καί παν·
τοθ.
Τό γραφείον Τ.Τ.Τ.
'Αγ.ας Βαρβάρας
Καθώς ανεκοίνωσεν 6 ε¬
πανελθών πρό ημερών έξ Α¬
θηνών Γεν. Γραμματεύς τής
Γεν. Διοικήσεως κ. Ξυδιάς,
απεφασίσθη ή ενίσχυσις τοθ
προσωπικού τής υπηρεσίας Τ.
Τ. Τ. Κρήτης, διά 10—15 εί
σέτι ύπαλλήλων. Πιστεύομεν
λοιπόν δτι θά τοποθετηθή είς
έκ των ύπαλλήλων αυτών είς
την "Αγίαν Βαρβάραν διά την
κανονικήν κοί άττράοκοκιον
λειτουργίαν τοθ έκεΤ γραφείου,
στερουμένου άπό μακροθ προ
ϊστσμένου. Πρόκειται άλλωσ-
τε περί γραφείου μέ μεγάλην
περιφέρειανκαΐ μεγάληνέπίσης
κίνησιν, αυξανομένην περισσό
τερον κατά τούς θερινούς
μήνας λόγω τής συγκβντοώ-
σεως έκατοντάδων παραθερι-
στών είς Αγ. Βαρβάραν καί
τα πέριξ.
***
Ή προβατοτροφΐα.
Όρθοτάτη πράγματι ή ά
πόφασις τής Άγροτραπέζης
νά χορηγήση δάνεια είς τούς
αγρότας διά την αγοράν προ
βάτων έκλεκτων είδων πρός
ανάπτυξιν τής οίκοσίτου προ
βατοτροφιας, εγένετο δέ δέ
κτή μέ χαράν κσί ίκανοποίη
σιν. Θά ήτο δμως καλύτε
ρον, ,νά έφρόντιζεν ή Τράπε
ζα διά την προμήθειαν των
προβάτων αυτών άπό τούς
τόπους τής παραγωγής καί
την χορήγησιν των επί πιστώ
σει είς τούς αγρότας, όπως
έκαμεν άλλωστε είς πλεί¬
στας περιπτώσεις μέχρι τώρα.
Διότι τότε θά ήτο εξησφαλι¬
σμένη ή προμήθεια κσί διάδο
σις προβάτων έκλεκτής πράγ
ματι ράτσας.
Ο σϊτος.
Ό πρωθοπουργός κ. Μετα
ξας, ώρισεν την τιμήν συγκεν¬
τρώσεως σίτου είς 8.70 δρχ.
διά τάς έκλεκτάς ποιότητος.
Καί εΤνε ή τιμή αυτή Οντως
έξαιρετική καί απολύτως (κα
νοποιητική διά τούς παραγω
γ/ς)Ος. Δέν θά πληρωθΐθν δ
μως είς την τιμήν αυτήν καί
αί κατώτεραι ποιότητες. Καί
πιστεύομεν δτι ή διαφορά αυ¬
τή θά κάμη τούς γεωργούς
μας νά έργασθοθν διά την
βελτίωσιν των ποιοτήτων σί¬
του. Ιδιαιτέρως δέ τούς σιτο
παραγωγούς τής Κρήτης. Τό
πραγμα δέν είνε άλλωσΐε δύ
σκολον άφοθ ό σταθμός καλ
λιτερεύσεως φυτων καί ή Ά-
γροτράπεζα χορηγοθν από¬
ρους σίτου έκλεκτων ποικιλι-
ών. "Οπως δέν είνε δύσκολον
έπΐσης καί ή γενίκευσις της
μηχα νίκης καί σκσλιστικης
καλλιεργείας πού έξασφαλί-
ζει καλάς ποιότητος.
ΑΠΘΡΘΩ-Ι»
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον ό
ναυτικός κολοσσός: «Συναγερμός
οτή Μεσόνίΐο».
Την Δευτέραν «Γυμνό Μοντέ
λ ο».
Σημ, "Εκάστην Δευτέραν, Πί
μπτην καΐ Κυριακήν άπογευματι
νή ωρα 7.30 μ. μ.
Κεμάλ Άτατοόρκ
ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚ01
ΙΙΙβν
ΤοΟ "Αρμστρογγ.
(Συνίχεια καί τέλος)
—Είνε 5π»ς δ ήλ:ος! έλεγεν
ΑΠΟΛΛΟΝ.-Σήμερον .ΌΓόης 5λλος Έν»ς ήλιος πού γείζει
'Αλ&^^^ ** ^ Φ-τιν^λίαντου
Κυριακή ώρα 8.10 μ. μ. Ά«ογευ χ*ί άπό τόν οποίον έξαρτίται ή
ματινή.______ (ζωή μας, ή ζωή δλοκλήροιι τής
Τουρχίας !
ΜΙΝΩν— Κυριακή 2 μ. μ. τό
έιτεισοδιακόν «Σκιά τοϋ ΆετοΟ».
Ό Μουσταφά Κεμάλ τούς ήου«
—διότι τί Ιλεγαν
ακούση—καί
Έ
διά νά τού;
ακούσηκαί ητρε
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝΙ ΈννΟου« νά «0 είνε πιστοΐ
σχν τα ακυλι* ν ακολούθων καθε
σχν τα ακυλι*, ν ακολούθων καθε
Σταθμός "Αθηνών
Πρόνρβμμ» 22«ς'Ιουλίου.
Τμνος
12 25 Ση-μα—Έθνιχός
—"Υμνος Νεολαίας.
12 30 Βοικίλη μουσιχή (51
αχοι).
13 30 Εί?ή«ις: "Ω?α Άστερο
σχοπείαυ Άθηνίον.
13 45 Έλ»φρά μουσιχή (*»πό
τής ί^χήοτρας ^Παγώνη—ΙΙλ»
οκάν).
14 15 Είδήαεις—Μετεωρολογι
κδν δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
ραιώς.— ΈΗνιχός.Ύμνος—Ύμνος
Νεολαίις.
19.10 "Ενα ταξιδάχι γιά μ«·
γάλα παιδία (δίσκοι).
19.20 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
19.50 Μουσιχή μέ χαβάγιες.
20 Όμιλία.
20.20 Δημοτικό τραγοθδι (ί»πό
τοθ όμίλου ΣιΣέρη).
20.45 Είδήαεις.— Χοηματιοτή
ριον—Μετεωρολογικόν δελτίον.
21 Μικρά δοχήστρα τοθ αταθ
τού διάθεσιν, >άθε
τού. Άν
μοθ
Τάλϊ]).
την διεύθυνσιν Γ. Βι
])
21.30 Όμιλία: Ό μονόλογος έ
μ
ν£ς μπεχ'-τ) (ακιτς) υπο τοθ χ.
Παντΐλή Χέρν.
21.45 Συνέχεια μικράς δρχή
στρας.
22.15 Νυχτεριναΐ είδήσεις.
22 30 Ευ%υη ποικίλη μουσική
(ΓάβλΓήλ)
η η
β—Γιήμπελοκ).
23 ϋίλχες, βάλς χαί τραγ&ύ
δια (δ(αχοι).
23.45 Μουσιχή τζάζζ (δίσχοι).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
Ο 30 ΤραγούΒια άπ' δλον τίν
κόσμον (δίσχοι).
δέν είχε διάθεσιν χαί αύτοι οί φ!
λοι τού, οί σύντίοτοί τοιι, ή πά
ρίχ τού δέν επρεπε νά Ιχβυν διά
θέσιν. Άν αδτός ήταν ε£3θϋμος,
χαί αύτο', ί,τι χαί άν τούς συ«ί
βαινε επρεπε νά εΝε ιδϋυμοι, νά
γελεΰν, νά πίνουν, νά διασχεδά
ζουν! Άν αύτίς μειδιοθσεν, ίπρε
πε καί αύτοι νά είνε ιΰ%μοι.
Μέ αυτ:ύ; ό β'ος τού ή τα ν άγριος
χαί άκόλαατος. "Επινε καί χαρ
τόπαιζΐ μαζί τού; μίαχ είς δωμί
τια γεμάια κατινάν, μέ άποτσίγα
ρα ττεταγμένα κάτίΐ) είς τό πάΐω
μα, μέ παιγνιόχαρτα χαί χρήματα
σκορπισμίνα επάνω εί; τα τραπί
ζιά. Ευρίσκετο είς την άτμίαφαι
ράν το.ι, βίαν αϊειαζαν οί ςριάλες
μέ τα ποία, 5 τα ν ήκούοντο βραχνά
γίλια χυδαίων γυναικί&ν, δταν τα
πρίσωπα ήταν ξυναμμέ'α, τί μά
τΐϊ γυάλιζαν άπό την έπιθ^ίαν
καί ό άέρας ήΐαν ζεστός άτό τίς
άναπνοίς. 'Ηιαν είς την άτμόσφαι
ράν τού μόνον μέσ» είς τα 2ργια
ναί την χτηνωνίαν Πολλές φορίς
Ιβλεπε τοΰς σ ιντρίφους τού νά χυ
λίωνται μεθυσμίνοι χάτω είς τό
πάτωμα, νά μή ξεύρουν ο5ΐε τί
Ιλεγαν ουτε τί έχαναν. Τότε τού;
χαί άπΐαύρετο είς τό γο-ΐ
φιιίν τού διά να εργασθή, ή ε
Ργαινιν έξω, πηδοθσεν είς τό £λο
γό ζαα χά χατηυθύνετο, άναπνίων
τόν χαθαρόν, πρωϊνόν αέρα, ίξω
ε'ς τό πρότυπον κτ?μα τού !
Ό σκανδαλώϊης ίδιωτικός β!ος
^ ήτο γνωστάς είς ϊλους Άλλ'
αΰτό τάν έχαμε δημοφ λιστερον
Οί Τοϋρκοι είνε ώμοΐ Άνατολΐται
καί χαταλάβαιναν τόν Μουσταφά
Κεμαλ: Αύτός ένεσάοχιοεε γι' ού
τοΰς τόν ίδιώΐη κυβερνήτην. Μπο
ροθσε νά ήΐαν άγριος, νά έχη πά
Ιθη, νά είνε κτη^ώδης, άλλ' ιίχε
[χαρακτήρα ισχυρόν καί άποφασι
Ή οτήλη το5 ώραιάκοομο^·
Ό πικές καί τα λεπτά ύφάσματα.
εύνοοθνται άπό την τελευταία μόδα.
Τα ίϊροΐ. τα άττόνευμσ, τό βράδο.
ΒΟΥΑΑΚΑΙΙ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Ή μοναδιχή τραγωδίς
τής όθονης, ή ύηέρβχη
Βιεννέζα χαλλιτέχνις:
Λουΐζα Ράϊνερ
>αι ο συμπαθητικώτε-
ρος ήβοποκς τού κινημα
τογράφου:
Ούΐλιαμ Πάουελ
Στό παθητιχώτερο ρο-
μάντζο άγάπης:
"Ενα ρβμάντζο πβύ άρ
χίζει μέσα βτό στρββιλο
των μεθυστιχ&ν βιεννέζι-
χων βάλς, γιγακντώνεται
στόν πβνο μιάς άδιχης
χατηγορίας καί άιτοθεώ-
νετχι μέ τή θυαία μιάς
χαρδιάς πβύ άγάπησε ά-
ληθινά!
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό Ναυτιχός Κολοσσός:
ΣΥΝΙΓΕΡΜΟΣ'
ΣΤ» ΜΕΣΟΓΕΙΩ
Πρ»ταγΝνιβτοΰν:
Πιέρ ΦρεναΙ
Κήμ Πικόκ
Μαντιν Βόγκελ
χρήρ χρ
στιχόν. Ήταν Ινα; στρατιώτας
χαί Ινας κατακτητή;. Τα πάθη
τού ήσαν γιά ι:ύ; Τούρχους έθνι
χά πάθη Ή άχο)ασία ήταν πάλαι
έτατον χαραχτηριστικόν των προ
γίνων των. ΙΙροτιμοΟσαν την άχί
λαστον ιδιοσυγκρασίαν τού άπό
, τάς άπαθεϊς άριτάς τοθ φιλησύχου
οίχογενειάρχου.
, Άπο έ'να τέΐοιον ί θρωπον ήιε
λάν νά χυβερνώνταΐ.
Μία διχτατορία εξαρτωμένη άη
ενα άνθρωπον, ένέχει πάντοτε με
γάλην ϊόοιν ασταθείας χοΐ β
έτί/Το;. Τό μειονίκτημα τοθτο χά
θε διχτατορία; εγίνετο άχ·ίμη με
γαλιίτερον μέ τόν άτακτον σ«ανδα
λώδη ί5ιω:ιχ4ν βίον τοθ Μουστι
φά Κεμάλ. Διότι οί σύντροφο!
τού, ο! άνθρωποι τής παρίας τού,
ή3αν κπιχίνδυνοι άνθρωποι. Είς
την ελαχίστην λογομαχίαν, οί μι
'σομεθυσμένοι φίλοι τ'-υ έόγαζαν
τα περίστροφα. Μία σφαΐρα μπο
ροθίε χατ^ τύχην νά εθ,η τάν
Κεμάλ. Κανεΐς δέν μποριΐ νά
προβλίψη τίς συνεπείας που θά έ-
γεννώντο έν τοιαύ-η περιπτώσει
διά την Τουρκίαν. Άλλά τό πε
πρωμένον τοθ Κεμάλ δέν τοθ προ
ώριζε βίαιον θάνατον ..
ΤΕΛΟΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΕίΐοποιεΙται τό Σεβαστόν χοι
νόν Ηρακλείου Ετι δ γνιοατάς
διά την ταχύτητα χαί είλιχρίνει
άν τον Ταχυδρόμος
ΧΑΡ. ΠΟΡΤΣΑΚΗΣ
Αναχωρεί εκάστην ίίδομάία ά
νελλιπώς διά Πειραια χαί τάνά
πάλιν.
Πληροφορίαι παρά τώ χ. Μπα
λαμοότσφ. Άρ. τηλ. 7—88.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
ΟΛΟΣ ΑβΗΝΑΣί
Πλησίον Σταβ. Μοναατηράκι
Παρέχη πάσ«ν πληροφορί¬
αν Α βιευκολυνβιν (βιτρικης
φύσΐ&ίς, *1ς τοϋς είς Αθήναις
μκταβαίνοντας 4οβ«ν·1ς συμ
χολίτας τον.
ΔΙΑ ΤΟΓΣΣΤΑΦΥΛΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ.- κορμοΐ δίν Ένοιχιίζονχαι ίύο άποθίίχαι
ον Γεωρνίου Παπακατζάκη, ιΐσρα Ρ(Οτ'β "αφυλ&ν. Πληροφορΐβι
η$όρ ως θιάτρου Πουλακάκ*). ηΛ9& τφ ΕΟαγγίλφ ' *
Ό πιχές είνε το έξαιρετιχά εύ
νοούμενο ΰφχσμχ τή; χαλοχαιρινής
μόδας. Χρησιμοπίΐεΐται γιά δλες
τίς ώ?ε; τί); ήαίρχς, ά4μη χ αί
γιά τίς 6?αδυνέ; ίμφανίαεις των
χομψΰν χυοιών χαί δεσποινίδιον
στί; χοσμιχές ιδία λουτροπόλεις.
Ό πικίς, πού προτιμάςαι γιά
μιά βραδύνη μαχρυά τοοαλίττα
είνε έκτάχτ»; λεπτός καί μαλα-
χδςΓώσάν τή μουσελίνα Γ(>αμμωτος
ή έμπριμέ, μέ σέδια χαί άΎθη
σέ πολο ζωηροος χρωματιαμούς.
Τό χομψάτερο πρω'ινό τ»γιε9
τή; ίποχή;, είνε άπδ ΐκχέ δ
σπρο ϊ) ρόζ μέ χοντή ζ-χχέτ-
τα χαί φούατα ίπίση; τολΰ
χοντή γαρνΐρισ,,ιίνη μέ δύί με-
γάλις πιέτες.
Μέ τό ανωτέρω τιγιέ^ θά φο
ρέαιτε μ'α μπλούζα άπό σχωταέ-
ζιχο δργκαντί μέ γ:αα5άι χαί
μανσίτις λενζερί. Τα σύνολον
αύιά σιαμπληρώνει Ινα μεγάλο
χανατιέ άπό 5 α προ τταναμδ μέ
έιχ φιέγχο άπό τό ΐν.ο Οφχ
σμι τής μπλούζας.
'Ωραιδτατο είνε ίνα άπογευμα
τινά ταγιέρ άπό λεπτό
μεταξωτά μαθρο, μαρόν ή ^
μαρίν, τό οποίον αποτελείται ά¬
πό μία φούστα πλΐσέ χαί £να
μπολερό μέ κοντά μανίχια. Μΐτλού
ζα άπό ζωρζέτα έμπριμέ μέ με-
γάλα λ υλεύδια, πουά ή γεω
μΐτριχά σχίϊΐϊ.
Τό πιό σίχ φίρεμα τί); πλάζ
εί>ε δίχρωμο τό χορσάζ, ή Ψ™
στ», τα μανιχέτια είνε άπό πι
κέ λευ*ό μέ ρίγες χίτρινες χαί
σάξ
Ή χομψκΐ Παριζιάν» φορεί τδ
πρωί ίνα φίρεμα άηό δσπρο λι
νί, σχέδιον ποδιάς μέ σειρά ά¬
πό άίπρ* χουμπ-.ά, τα όποία χουιι
τιώνουν Ιω; επάνω χαί σχημαιί-
ά
Ό σαταναο καλόνηρο'ί
ζο«ν
δύο μικρά ριβέρ. Τό φ&·
συμπλη3ώ«ι μία φαρδειά
ην ζώνη άπό σουίντ.
Τό άπίγευμ* προτιμδ ?
τ» 2ο« τό δυνατόν άηλά άπό
κρέπ ντέ σιν ριγέ μέ τίς γρ-'μ
μες όριζοντίως ή χ*θίτως χαί γιά
γαρνιτούρα μικρ&ύς φιόγκους ά
πό τΐικέ είς τόν γιχχά χαί την
ζώνη
Ή νιαρά δεσποινί; θά φοοί
ση τό άπβγευμα μία τουαλίτ
τα άΐτό δργκαντΐ μπλέ μαρίν μέ
μικρά άσκρ* πουχ. Ζώνη άσπρη
χαί ίιπρα γοβάχια.
Την άπογευματινή έμπριμέ
τουαλίττα σας θά συνδυάοεΐε μέ
έ'να χαπέλλο σέ φόρμα μέγα
λου χανοτιέ μέ πολίι χαμηλή χα·
λόττα. Τό χαπέλλο αυτό θά γάρ
νίρετε μέ ε'να φιόγχο χκλλιτι-
χνιχά δεμίνο, άπό τό !διο έμπρι
μέ ϋφασμα τοθ φορίμαιές σας. Ι
ίι Ντιστβγκέ
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε χαί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό χεντρικώτατβν χαί
πβλυτβλές:
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον παρα τβϋ συμπολίτου μαςχ.
Γεωργ. Δαακαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμούν τό «Σίτυ
Πάλλας». Είναι το άνετώτερον. Φημίζεται δια
την υπηρεσίαν τού. Αί ανακαινίσεις τού τό κατέ
οτησαν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Όίβς ϊτβιίΐο»—ΑΟΗΝΑΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
ΤΙΣ ΣΗΜ4ΙΕΣ ΣΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ 4ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΙΚΟΚ «ι»
Τα ειδικώτερον έν Κρήτπ εργοστάσιον
Προμηθευτ^Ι τής «Ε. Ο. Ν.», Νομαρ-
χίας, Δημαρχίας, Κοινοτήτων, Σχολεί¬
ων, Συνεταιρισμόν, καταστημάτων, οΐ-
κιών, αύτοκινήτων κ λ.π.
Έργασία μοναδική.
Τιμαί ασυναγώνισται.
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
Ηρακλειωτών.
Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
'ΑνακαινιοΟίν χ«1 πάλιν «{ααφαλίς* ίλ, τ4
κλεονεκτήματα τής άνεσις χαί «ύχαρ(ατ·υ δια.
μ·νϋς.
•ερμοινοις—λβυτρά η. λ. η.
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
ΙΪΟον
—Κι' έσύ τα ϊδισ; Τό έπει
οόδιον τής λέσχης! Είς την
αύτοκράτειρα πρό όλίγου Βεν
μοθ επετρέπετο νά μιλήσω
Άλλά σέ σένα ..
—Ώ, εΤμσι τόσον κουρα
σμένη .. Παθλο. . Βαρέθηκα
π' 6λα σύτά .
—Μά δέν εκανα κανένα εγ
κλημα. Νατούσκα! Δέν μπο
ριθσσ νά φερθώ δισφορετι
κά. Έκανα τό κσθτ]κόν μου
Σκέψου: Ένας φΐλος μου
ενας άνώτερος δικαστικός πού
εΐχε πάει στό σπΐτι τοθ Ρα
σποθτιν γιά νά μορφώση, δ
πως έλεγε, γνώμην είς αύτό
τό άμεσον περιβάλλον τού,
μέ πλησιάζει είς την λέσχην
καί τί νομΐζεις τιώς μοθ λέ
γει; .. 'Υψηλότστε—μοθ λέγει
—τώρα πού εΐδα μέ τα μάτια
μου τί γΐνεται στό σττίτι τοθ
Ρασποθτιν δέν Ιχω πλέον κσμ
μίαν δυσκολΐσν νά πιστεύσω
καί είς αύτάς άκόμη τάς φή
μσς πού κυκλοφοροθν είς την
Πετρούπολιν κσί καθάπτονται
τής τιμης τής αύτοκρατεΐρας!
Τότε έγώ έσήκωσα τό χέρι
μου κσί τόν έρράπισα!
Ή πριγκήπισσα τόν κυττά
ζει μέ περιέργειαν, μέ άπο
ρΐσν...
—Γιατΐ μέ κυττάζεις έτσι
Ντίτούσκσ; ΣοΟ φαΐνεται τό
σον τρομερόν;
—Παθλο, Παθλο, έχεις έχ
θρούς!
'Εδώ είς τα άνάκτορσ έ
φρόντισαν καί παρέστησαν τό
επεισόδιον εντελώς διαφορετι
κά... Είπαν τιώς ό δ.καστι
κός απλώς διηγεϊτο δτι εΤχε
πάη είς τό σπΐτι τοθ ΡασποΟ
τιν... Τότε έσύ σήκωσες τό χέ
ρι κσί τόν έρράπισες!
—Τό ξέρω! Καί τό Ιχω παρ
μένο άπόφσσι: Είνε δύσολο
καί επικίνδυνον νά είνε κανείς
ιίμιος καί άγνός στή Ρωσσία,
οήμερα. Νατούσκσ, έσύ δέν
τηστεύεις σέ μένσ; Πιστεύεις
κι' έσύ τούς έχθρούς μου;
—'Εγώ, Παθλο, φοβοθμοι!
—Φοβδσσι, τ(; Την ψευτιά
την διαφθορά, την άτιμΐα; Πό
τέ αί δυνάμεις αυταί τοθ σκό
τους δέν ένίκησαν 8ως τό τέ
λος...
—Φοβάμαι γιά σένα, ΠαΟ-
λο! Τραβας έπικΐνδυνο δρό·
μο...
—Ό δρόμος τής τιμής καί
τοθ καθήκοντος είνε πάντοτε
έπικΐνδυνος! ΆγωνΙζομαι δ
πως μπορώ Νατούσκα, νά σώ
σω τόν τσάοο κσί την ΡωσσΙ
αν... Κσί έΎας τρόπος σωτη
ρ'σς ύττάρχει: Νά λε ψ[) άπο
τή μέση ό Ρασποθτιν...
(συνεχΐζεται)
Δι«Βέτομεν 2λα τα είδη εγχωρίων καί Εύρω-
πα(κων δερμάτων.
'Επίσης άπαντα τα εΐδη τής ύποδηματβττβπας.
είς ί λοι νβΐ είς τας τιμάς άχολβυββδμίν
ΐΡβ1 τ°δ "οιτβοτήματ Ε
ηι·
βΙ,υ-
ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Κ«λοκ«ιρινοϋ («λ. οτβάτα).
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤ1ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
ΧΗΜ8ΡΟΝ
Ό ΜΩΡΙ2 ΣΕΒΑΛΙΕ
στήν μεγαλυτέρα μέχρι
σήμερον έπιτυχία τού:
£«μπρωταγ«νιστεϊ ή ύ¬
ηέρβχη ΜΠΕΤΤΥ 2Τ0Κ
ΦΕΛΔ.
Είναι ένα ά π ο τα έξαι
ρϊτικώτεροι φίλμ.
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
. Τ*1 ^νχρωμβ θαΰμα:
τό ωραιότερο φίλμ ποΰ
παρβυσίασε μέχρι σήμε-
ρον ή όθένη:
ΤΟΥΧΡΥΣΟΥ
ΟΛΙΒ1Α ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
2βΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
ΚΟΙ ΜΩΜΙ ΚΡλ
ΚΙΜΗΣΙΣ·— ΆφΙχθη άεροιτορι.
κως ό κ. Γ. ΤζωρτζΛκος τμημ,
τάρχηζ οττοοργεΐου Γεωργίας.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Έμμ. κ. Κοντο
κης Βμπορος έν Νεαηόλβι καί ή
δνΐς "Αννα Φοινικιανάκη Εδω
αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
ΣυγχαΓητήοια·
ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ - Την π
σαν Κυριακήν ό κ. Γ. Άθαν
δης παντοτιώλης ανεδίξατο (ΐς
Αγίαν ΜαοΙναν τό άγοράκι ΐΟ0
κ. "Αλεξ. Σχινδ, ονομάσας αθτο
Κωνσταντίνον.
ΓΑΜΟΙ.- Την τταοελθοθσαν Κυ
ριακήν έτέλβσαν τοθς γάμους
των ό κ. Ευάγγελος Μαυρουοβς
μετά τής δίδος Άριστέας Ν. Παν
νακάκπ. Παράνυμφος παοέοτη
6 κ. Έμμ. Δερμιτζάκης μηχανι'
κάς.
Γίιρω στήν πόλι.
Συνεχιζομένης τίίς έξαιρετικΒς
ζέστητ, θά σημειωθωσι σήμερον
καί αυριον, κατά βαθμόν «ιθανώ
τατα πολΰ ανώτερον τοθ συνή·
θους, αί δξοδοι πρός τό Οιϊοι-
6 ρον.
—Έν πάση πβριπτώσει χθές οί
καιροσκόποι ήιαν εΰοίωνοι ώς
πρός την ϋφεσιν τοθ καύσωνος,
—"Η την αποκατάστασιν τού είς
λογικά έπΐπεδα.
—Ή άνορά μας σήμερον θά πά
ρουσιάση την συνήθη Σαββαιιάτι
κην κΐνησΐν της.
— "Ητις διατηρεΐται ώς γνωστόν
μέχρι των νυκτερινήν ώρών καί
συγκεκριμένως μίχρι τοθ κλειθι
ματος των καταστημάτων τροφ(·
μων.
—Άπό τα οποίαι οί συμπολίται
προμηθεύονται τα είδη των καί
διά την επομένην — την Κυρια¬
κήν, όπότε ή καθιερωμένη αρνΐα
περιλαμβάνει ακόμη καί τα μανά
βικα.
—ΠορατβΙνεται τελευταίως ή
νυκτερινή ζωή.
— ΚαΙ οί ξενύκτηδες στΐς γω
νιές των κέντρον καί έ«εϊ «πού
τό φέρνεΐ', τό άεράκι τής νύκτας,
άποτιλοθν κάποτε όμΐλους μέ συ
νέχισ ν της ψιλο/.ουβεντούλας μί· ■
χρι των πρώτων πρωινών ώρβν.
— Άλλως τε τό εΐδος αύτό τοθ
ζενυκτιοθ είνε τό προσφιλέστε
ρον ιιαρ' "Ελϊησι σνέκαθεν.
—Ή ούριανή έκδρομή των άρει
βατών μας- είς Σαββαθιανά καί
καί ΠαλαΙκαστρον ττροβλέπεται
έπιτυχής.
—Είς |τήν έκδρομήν αυτήν θά
μετάσχουν ώς άναμένΐται καί οί
άΦιχθησόμενοι φυσιολάτραι τής
θεσσαλονίκης.
—Ώστε νά δοθή καί Ιδιαιτέρα
σημασία καί μεγαλυτέρα φυσικά
συμμετοχή είς την £δρομή .
—Τό καταπλεΰσαν είς Σοΰδαν
Αγγλικόν όεροπλανοφόρον «Γκλό
ριους» συνοδεύεται καί άπό ίνα
άντιτορπιλλιχόν.
—Τό «Γκλόριους» θ* παραμεΐνπ
ώς ανηγγέλθη αρκετάς ημέρας είς
Σουδαν.
—Είς "Ηράκλειον Θά καταπλεύση
£ν αγγλικόν πολεμικόν μεταζΰ
1ης καί ΒΑύγούστου.
— ΑΙ προετοιμασίαι διά τόν έορ
τασμόν τής 4ης Αύ/ούστου είς
την πόλιν μας, συνβχΐζονται πάν
τοτε μέ την Ιδίαν έντασιν.
—Προβλεπομένου ώ: έξαιρετι
κου τοθ έορτασμοΰ τούτου καί α
πό πάσης απόψεως.
—Έκ παραλλήλου ώς πληροψο
ροΰμεθα συνεχίζονται αί έτοιμα
σίαι καί αί δοκιμαί της πσραστά
σεως τοΰ_ ϊργου τοϋ καθηγη·οΟ
«. Ήλία Ξανθάκη: «ΈΘνικός Όρα
ματισμός».
—Τό κατάβρεγμα των όδών ί
νεργεϊται κατά τα κοθιερωμί-
να υπό της διτηοεσίας τού Δήμου.
— θά ίλεγε κανείς δτι το κα
τόβρενμα έπιβάλλεται περισσό
τερον τάς ημέρας αύτ*ς.
—Όπότε καί σκόνη δημιουργεϊ
ται είς πρώτην ριπήν άνέμου καί
ό καοσων επιβάλλει τό νερό, ΙδΙ
ως είς τοΰς άσφαλτοστρωμένοικ
δρόμους.
—Ρεσιτάλ άπσγγβλΐας.
Σήμερον Σάββατον καί ώραν 7
μ. μ. δίδεται είς την αίθουσαν τής
Λέσχης Ηρακλείου καλλιτεχνική
συγκέντρωσις υπό τοΰ γνωστοθ
καί συμπαθοθς άνά τό Πανελλήνι
ον καλλιτέχνου άπαγνελΐας κ.
Κώστα Νικολαΐδη. θά άπαγγελ
Θοϋν ή «"Ακλαυτη» τοθ Πολίμη,
ή «Φλογέρα τοθ Γίρω Δήμου·τοθ
Σ*ό>0), τό«Ψυχοσάββατο· τοθ Βα
λσωριτη καί άλλα άπό τα χαρα
κτηριστικώτερα άριστουργήματα
τής Έλληνικής ποιήσεως. Είσοδος
ελευθέρα.
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Ά
Θηνων 6 Ιατρός κ. Μιχ. Γερωνυμά
κης δστις καί Θά δέχεται ώς καί
πρότερον έν τ{) ένταϋθα κλινηκϋ
τού.
ΠΩΛΟΥΝ ΤΑΙ ή ένοικιάζονται
τα 3)ΐ6έξ άδιανεμήτου τής οΙ*1·
άς τοθ χ. Άριστ. ΤσακΙρη συμ·
βολαιογράφου κειμένης παρά την
οδόν «ΤσακΙρη» (Μπεμπλετζίβικί»
παρά τόν Φοΰρνον 1 ουλουπανά)
είς τιμάς εύκαιρΐας. Πληροφορίαι
ηαρά τφ Ιδιοκτήτπ *■ Ν· Μααλ-
τζάκη ή ιιαρά τφ πληρεξουσΐιρ
δικηγόρφ χής κ. Αικατερίνης "Αλε
ξάκη Κωνστ. Μαμαλάκη.
ΕΥΚΑ1Ρ1Α
Κατεδαφιζομένης τής πάλαι
άς ΝομσρχΙας πωλοθνται όλι
κά ί} ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι.
Κεραμύδισ, κουφώματα ώς
καί καστανιές δια στόλους, Βο
κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς.
Πωλβϊται πρόσοψις άποτελου
μένη άνό 2 βιτρίνας Ιξωτΐρικάς
καί θύρας. Πληροφορίαι «αρα
τω ώρολογοΐωλεΐω «Ζ»νΙΘ»,
Ί
ον
οί
των
8νδοθβν.
Έξ
τον
«Ι
ενός
μόλιζ
Έ*.
Τά «
ή
1 "Ολι
τος μ3
τούτω ο
ΈρΆετΐ'
οπευδο'
Άφ
κσί Λνι
λεΐου μ
έπ' ύ
ρΐ οδ ό
ράκος.
τβν ώ
δρειοτέ
σέ τις
Όϊ
Έκ
σέκια.
τασκευ
λτ-βδοβ
λΐου τ(
ρος επι
ιόμενο
Ήκ
μσΐνον
δπλα,
κρότος
Όκρό
σΐαζε.
Τα
Βη βλο
πανδή
να τοι
των, τ
τάς ά)
Μονδι
Ιενοδο
Νεόκι
στοθ |
νής. Μέ
ή
νών της.
'Εξα
μοντέρναι
Ιξοχον,
λουτρά ι
ΤΟ
ύμιλοθνκ
|ΐιιι»ιιιιιιιιιιΐ,
Ε1δ(
- ν
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τ6 μεγάλο ξργον
τού Βίκτωρος Ούνκώ.
Έγκυκλοπα ιδε ία
Οί Άθλιοι.
611ον
▲ι* έκείνους «ου θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
Τό άληθές είνε 8τι δέν ύπερεΐχε τής γής -λέ
όν των εξ ή έπτά ποδών εγινε δέ είς τρόπον ©στε |
οί εξ αύτοθ πολβμοϋντες ηδύναντο ή νά κρύπτων
ται όπισθεν τού, ή ν' άνοβαΐνωσιν έτιΐ τής κορυ
Φής τού διά τβτρατΐλτΐς σειράς πετρΛν έσΐοιβσσμέ
νων καΐ σχηματιζουσών οΰτως εϊ5ο: ΒαθαΙδων
ενδοθεν.
Έξωθεν δέ ήτο λίαν άνώμαλον κσΐ δυσανάβα
τον 6νεκσ των βαρελΐων, άμαξΛν τραπεζών κσΐ όλ
λων πραγμάτων άτάκτως έρριμμένων καΐ συμπε
πλεγμένων.
Άφέθη Βμως μΐα δ(ο6ος μβταξύ αύτοθ κοί τοθ
ενός των τοΐχων τής όδοθ, δίοδος στενή, ώστε
μόλις εχώρει νά διέλθη δι* αυτής ϊΓς μόνος άνθρω
πβς.
Επί ιής κορυφβς τοθ δδοφράγματος τούτου έκυ
ματοθτο μία οημαία κοκκίνη.
Τό άλλο ό5όφραγμα, τό μικρόν, τής όοοθ Μόν
δβτούρου δέν εφαίνετο, έπειδή άπέκρυπτεν αύτό
ή οίκοδομή τοθ καπηλεΐου.
"Ολη αυτή ή έργασΐα έγινεν άνεμποδΐστως έν
τος μ άς ώρις' δέν παρουσιάσθη έν τώ μεταξύ
τούτω ουδέ Είς στρατιωτικάς πΐλος, ούδεμΐα λόγχη.
"Εβλεπον οί διαβάται τό όοόφραγμα τουτο καΐ κατέ
σπευδον τό βήμα φεύγοντες.
ΆφοΟ άπεπερατώΡηααν τα δύο όδοφοάγματσ
καΐ άνεπετάσθη ή σημαΐσ, έσυραν έξω τοθ καπη
λεΐου μίαν τράπεζαν, καΐ ό Κουρφειράκος άνέβη
έπ' αυτής.
Έφερε δέ τότβ ό Ένζολωράς τό κιβώτιον πε
ρΐ οδ δ λόγος άπωτέρω, καΐ τό ήνοιξεν [,6 Κουο
ράκος. Τό κιβώτιον τουτο ήτο πλήρες φυσεκΐων. Ό
ταν ωφθησαν τα φυσέκισ., εφάνη μεταξύ των άν
δρειοτέρων συγκίνησις, καί πρός στιγμήν έτιεκράτη
σέ τις σιγή.
Ό Κουρφειράκος διένειμεν αύτά μειδιών.
Έκαστος των τοθ πλήθους έλαβε τριάκοντα φυ
σέκια. Πολλοί έχοντες πυρΐτιδα έκάθ.σαν νά κα
τασκευάσωσιν έξ αυτής καΐ άλλα μετά των αο
λυβδοβόλων, άτινα έχύνοντο. Περί δέ τοθ βαρε
λίου τοθ περιέχοντος την πυρΐτιδα, έκειτο κατά μέ
ρος επί τραπέζης τινός πλησίον τής θύρας έπιφυλατ
τόμενον.
Ήκούοντο καθ' δλην την πόλιν τα τύμπανα ση
μσΐνοντα την άνάκλησιν των στρατιώτην είς τα
δπλα, άλλά τουτο κατήντησεν επί τέλους άαλοθς
κρότος'μονότονος, είς 8ν δέν προσεϊχε πλέον ουδείς.
Ό κρότος ούτος ουτε άτιεμακρύνετο, ουτε έπλη
σΐαζε.
Τα τουφέκια καί αί καρσμπΐναι έγεμίζοντο ή
δή δλα όμοθ, οχι κατεσπευσμένως, άλλά μετά
πανδήμου σοβαρότητος. Ό Ένζολωράς απήλθεν ι
να τοποθετηθή τρείς σκοπούς έξω των όδοφραγμά
των, τόν μέν είς την οδόν ΚανναβΙδος, τούς δέ είς
τάς άλλας όδούς, τάς διασταυρουμένας μετά τής
Μονδετούρου.
(συνεχΐζεται)
ΦΛΝΤΑΣΙΑΙ...ΑΣΥΔΟΤΟΙ!
"Ενάς άπό τοΰς πλουσιωτέρους
εί; ζωηράν φαντασίαν συγχρόνου;
έπιοτήαονας είνε ασφαλώς καί δ
μέγας Άγγλος βιολόγος Χάλνταν.
Χαρακτηρισπκόν τού είνε ή μβγά
λη αίσιοδοξία τού, μία αίαιοδοξία
π&ύ πηγάζει άπό την μεγάλην πί
στιν τού πρός την επιστήμην καί
τον χάνει νά θεωρή" 8τι δλα είνε
ίυνατά, δτι δλα θά τα κατορθώση
μιά ημέραι δ ά"νθρω«ος μέ τή επι
σ ήμην τού Πχρ'δλον δτι είνε θε
Τίκός επιστήμων, οιινΐιθισμένος νά
στηοΐζεται είς τα πραγματιχά δέ
δομίνα, δ Χάλνταν ίέν θεωρεί ά
αυμδίβαστον μέ την επιστημονικήν
τού ίδιότητα την άαχολίαν ν* ρ£
πτη τολμηρά βλέμματα είς τό μέλ
λον καί νά προφητειιη τολμηοάς
χαταχτήαιις τοθ άνθβώπου χαι τής
επιστήμας τού Μ(α άπό τάς τολ
μηροτΐρας προ?η:είας το^, μ1, χ
προφητεία την όποία στη;ίζει εί.;
τα δεϊομενα τής έπιστήμη; τΐ'-ύ
άποτελ>Τ την είβικότητά τού, τής
βιολογίας, είνε ή άφορωσα τ,ον
τρόπον πού θά παράγωνται είς τό
μέλλον τα παιδία. Ό Χίλντα* ϊ-
χει προφητεύση τό «έκτογενετι
χον» παιδΐ πού θχ Ιρχεται είς τόν
κόσμον δι διά τοθ σώματος τής
μητρός τού, ίχι μεσχ είς την χοι
λίαν τής μητίρας, άλλ' άπό μίαν
έκχολαπτικήν μηχανή»! »
ΕΚΤΟΓΕΝΕΣΙΣ ..
Ό «τεχνηΐός» άνθ.'ωιΐος τοθ
Χάλνταν διον νά μή συγχύζεται μέ
ό ί ύ
γυνακός, τό δποΐίν δμως θά γονι
μοποιήται. θά ίχχολάπτιται είς
ίνα είδος ίχχολαπτιχής μηχανή;!
Ό Χάλνταν προέβη χάποτε είς την
πσεφητΐΕαν δτι περΐ τα μέοα τοθ
αιώνος μας, ίηλαδή τό 1950, συ
νεττω; Οστερα άπό εδεχα μόλις
χρίνια, θά ίχη ΐφευρεθή μιά ·έ
τοια έιχολαπτική μηχανί Μόλις
δέ θά έφίυρΕσκετο αυτή ή μηχανή
χάθε χώ?α είς την οποίαν
Τό μέλλον καί αί έν γένει
τχρόοδοι της Γέργερης.
ΓΕΡΓΕΡΗ Ίούλιος'Ιάνταττοχρι-
τοθ μας). — Πρέπει νάρθη κα
νεΐς οτή Γέργερη την 'έποχή
αυτή γιά νά αισθανθή δλο τό μΐ
γαλείο τή; κρητική; φύσεως καΐ
ν' αντικρύση την ώμορφιά της α*
Καί μέσα ή κωμδπολις, ώρα'α
άπό πίσης απόψεως, μέ ώραΐΐς
Ικκλησίες, μέ μεγαλοπρεπές σχο
λεϊο, μέ βρθσες σ' δλου; τού;
δρόμους χαί τίς γωίες, μέ κα
ταστήματα έμποριχά μεγίλα, μ'
8λη της την πληρότητα. Ή Γίρ' έξαίρετα χέντρα άναψυχής, μέ
γείρη αποτελεί Ινα θαυο.άσιο πυαγ νέε; μοντίρνΐς οίκοδομίς. 'Η σπα
ματ,ιχά τοπεϊο, έ'ναν έξαίαιο ζων : ρασσΐμένη άλλοτε άπό τα
τανό πΕνακα μέσα σιό χρητιχο χαί τα χομματικά πάθη
μιΐιααις των γεννηαεων τ(λάρο. Κτισμένη ή χωμδπολ^ αύ ευρήκε τόν δρόμον τής προίδου
χαί συνεπω; ελάττωσις τοθ πληθα τή οχή, **>*» γ ι _γ ι- .·_.
σπευδεν-εΓϊροίίηϊευσεν ό Χάλνταν (χα1 χίς παραδ4σεις έχει δλα τί 'μαστον χατ4 τί τελευταία Ιτη.
—νά χαθιερώση επισήμως, διά νί
Πλαγιά τ(3θ ρβο6*. χοβ
«ουνοθ μέ το£»ς θρύλους
δ4
χαί τής άναδημιοιιργίας. Καΐ
έξελιΌσεται μέ ρυθμόν άξιοθαδ
τόν περίφημον
άπό τό λατινιχόν ΐιοΐηο,
πος—τόν άνθρωπον πού διά χημι
κων ή μάλλον «χλχημιχών» μέ
σων επεχείρησε νά καταοκευάση δ
πιρίφημος ίατρίς, άλχημιστής, μά
γος. δ δρ Φάουστ τοθ έμωνύμου
εργου τοθ Γχαΐτε, ό περίφημος
Φάουσΐ πού είχε πω)ήιη την ψυ
χή τού είς τόν διάβολον! Ό «έκ
τογενετιχός>— δ γεννώμενος δηλα
δή «έχτός», ίξω άπό τί σώμα
τΐ]ς μητέρας — άνθρωπος τοθ "Αγ
γλου βιολόγου Χάλνταν την προέ
μη
μου, την «Ικτογένεσιν», προβ*{-1
νουαα διλ των έ*κολαπτικ(δν
έκχόλαψ:1
χιλιάδων άνθρώ
πων κατ' έτος!
ΜΕΤΑ 30 ΕΤΗ...
"Ο Χάλνταν, διά τής τολμηρδς
προφηιείας τού έρθασε νά φαντά
ζ«—ι 8τι διά κατάλληλον έπιρρο
ής 'ίά ήχποροθν νά προαδιορΐζ'ον]
αί ψυχιχαΐ
ματικαί ίιόΐητε; των δπό
ψιν ά.θρώΐΐων! «ΦΒάνω νά προβλέ
ψ·Λ — Ιλιγε» ό Χίλνταν είς την
τολμηράν προφητείαν τού—5τι Ο
στιρα άπο τριάντα χρόνια οί υπο
ψήφιοι χατά τάς εκλογάς θά ζή
τοθν την ψήφον των πολιτών χατχ
τίν εξής τρόπον: «Όαοι ψ2φ!ζουν
Σμίθ—αύΐό ά; ποθμε θά είνε τέ
δνομα Ι^4ς έχ των 6ηοψηφΓων—ψτ,
φ!ζουν δηέρ τής έχχολάψιως διά
τή; έχχολαπτιχής μηχανή; μιίς
γενεά; μουσικών!». "Αλλον πάλιν
δπ'-ψηφίου τί πρόγραμμα θά είνε:
«"Οσοι ψηφίζονν τον Λήρν, ψηφΕ
ζονν όπερ τής έχολάψ:ως περισ
σοτέρων χοριτσιών». Ένας δέ τρΕ
τος δπίψήφιο; θά μποροθσε νά 6
πόσχεται χαταπληχτικώτερα πράγ
ματα: «Ψηφίζονιες τόν Μακφέρ
σον ψηφίζετε δπέρ τής γενεβςπού
άγαθά μέ τα δποΐα ή φύσις έ
προίχισε την Κρήτη Πίνω 5
ψώνονται γιγάντιες οί σιλονέτ
τες των 6ουνων, φρουροΐ πού τρα
γουδοθν μέ τό βουητό τοθ δα
σους χαί τα σφυρίγματα των ά-
νέμων. Κάτω άαλώνονΐαι οΕ έλαι
ΆναχαινΕζεται χαί άναδημιονρ-
γιΐΐαι. Ιδίως άφ' 5τον απέκτησε
μόνιμον, τακτικήν συγκοινωνίαν
δι* αδτοχινήτου ή πρόοδος είναι
άλματιχή "Εχει άλλωστε χαί
μεγάλον πλοθτον. Καΐ γεωργι
χον, χαί χτηνοτροφιχόν καί
ωνες, δάοη δλόχληΐα. Καΐ γύρω οιχίν. Εάν μάλιστα σννΐφώνονν
στό χωριό τ4 Πίριβόλι» μέ τα χι·βξ Γΐργιανο1 νά χρηα[μοΐιοιήσθϋν
λ.ων λογιίδν δπωροφίρα δένδρα,,χάς δϊατοπτώσεις διά την ί'δρνσιν
τίς βεσυχχοκιές καί μέ τίς χά
τα νεράτδνάφθό/ων πηγδν πού
άναβλύζουν άπό παντοθ δροσάτα,
θά λέ ί λέ
σννιταιριχοθ έργοσΐασΕου έλαιονρ
γΕας, αλευρόμυλον χαί ήλεχτρο
φωτισμοθ, τότε ή πρόοδος θά ήτο
άκόμη μεγαλυτέρα. Άλλά θά γί
βζ ρ
χαθαρά, λυωμένο χαί φιλτραρισμέ νη χαί αύτό ασφαλώς χαί μάλι
νο χιόνι των δουνοχορυφών. στα πρΐν ηαρέλθη πολύς χρϊνος.
χατά τρόπον ώστε «νδΡών .
τα γραφεια
θά έχχολαφθ^
χάθε άνθρωπος νά έχη άπό μιά
ούρά την οποίαν νά χρησιμοποιή
ΕΗΑ ΙΕΙΓΜΑ ΠΟΑΙΤΙΪΜΟΪ ΕΙΣ ΝΕΑΗΟΑΙΗ
'ΔΙΚΤΑΙΟΝ,
Ξενοδοχείον Τουριστικοΰ Μεγάρου
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
"Εναρξις την 6ην Ιουλίου.
Νεόκτιστον μέγαρον κείμενον Εμπροσθεν τοθ
γνωστοϋ μαγευτικοϋ πάρκου. Μέ οίθούσας άναμο·
νής. Μέ ταράτσες καί βεράντες οΐτινες δεσπόζουν
Κλης τής θέας τής πόλεως καί των καταφύτων βου
νών της.
Έξασφατλίζει είς την πελατείαν τού δλας τάς
μοντέρνας άνέσεις. Φωτισμόν Απλετον. Άερισμόν
Ιξοχον, Τρεχούμενα νερά είς δλα τα δωμάτια,
λουτρά κ. λ. π.
ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ' συνδυάζον τάς άνέσεις τού μέ
όμιλοθντα κινηματογράφον καί πολυτελή Λέσχην α¬
ποτελεί την τελευταίαν λέξιν τοθ άνέτου παραθε·
ρισμοθ.
Διά νά ίξασφαλίσβτε βίσιν γράψβτβ η τηλε
αίς την Διεύθυνσιν: «Α1ΚΤΑΙΟΝ» Νεάπολιν.
γ η ρ η ^
λευσίν τού θά Ιχη πάντοτ» είς ίνα ώς ληπτιχόν όργανον, ώς Ινα εί
σπερματοωάριον τής ώιθήκης τή; δος τρίτου χεριοθ!»
|£|Ι—■ΙΠΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΗυΐΐυΐΙΙ ΙΙΙΙΙΙ1ΗΗΙ
II
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐν
Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
γες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πβφημισμένου
έργοστασΐου Ελένη; Εακαβούλη, Έμμ. Παγκά¬
λου, καί πωλοΰνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοϋ
καί μέ ευκολίας πληρωμάς, παρά τφ άντιπροσώ-
πφ κ. Δημ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημαρχείον ΠρΙν
ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την έκθεσΐν μας.
^ιπιιπιιπβ πικπΐιβΐ ιβιιιιιιιπι «ΐΐΗΐιΐηι πιΐΒπΐιυι οιιιΐιιιυι ιι
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Δια τας εορτάς τής 4ης Αύ
γβύατου.
Έπειδή ύπάρχει πιθανότης
νά μην ανεκοινώθη εγκαίρως
ή αποσταλείσα .διά των προέ·
δρων Κοινοτήτων πρόσκλησις
πρός τούς τούς χορευτάς οί
όποΐοι θά άποσταλοθν είς
Αθήνας την 4ην Αύγούστου
διά τουτο εΐδοποιοθνται πάν¬
τες οί βουλόμενοι νά συμμε
την όμάδα των
ευρίσκωνται είς
τής Ε. Ο. Ν.
ΠρακτικοΟ Λυ·
κεΐου είς πρώην Βσλιδέ Τζα¬
μί) την προσέχη Κυριακήν ο
ρσν 6ην μ. μ. ακριβώς.
Περισσοτέρας πληροφορίας
θά λάβουν οί βουλόμενοι ά
πό την Γραμματείαν τοθ Δή-
μου.
θέξουν
είς
νά
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΕΜΜ. ΞΑΝΘΑΚΗ
έ,δός "Εβανς
Εναντι φαρμακεΐου Χαλκιαδάκη
Άναλοτμβάνβμϊν μέ τ«χύτητ«
χ«1 τιμάς άσυναγΐίνίστους τάς
νβας συνδέββις τού ύδατος.
Έπίσης εσωτερικάς οδραυΐι
κάς έγΗαταστάσϊΐί ήγγυημίνπς
τέχνης.
Διαθέτομΐν ολ« τα β'ίδη φα
χποιΐ»5·
ΐ]| ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΠ1Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ν ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΊΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΕ
[ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟ1Κ1ΛΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ
ΕΙδών ταξιδίου καί έξοχής
Γυναικεΐες τσάντες, ζωνες, μπαουλα,
πολυθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα
τείας κ. λ. π.
ΕΙδικόν ΣυνεργεΤον έπισκβυών:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
ΟΔΟ5 ΑΓ. ΝΗΝΑ
Ύποκατάατημ» τβδ έν Αθήναις, Ιργοσταοίου
Πολυχρονίδη—-Μπιςιώτη
Ιΐηιηπιιηι ΐΐΐιιιΐιΐιιι ππιπΐιηι ιιιιιπιΐιιι πιιιππηι ιιιιιπιιιιι ιι ηηαιιινιιήΐΙ
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ
ΧΑΡΤ1ΧΑ ΣΪΣΚΕΪΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΑΟΗ
Παρελάβομεν:
ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΟ είς ρόλους έςαιρετιχής ποιότητος καί άντο-
χης—διά τό άσφαλέστερον άπλωμα τής σταφίδος.
ΧΑΡΤΙΚΑ 1ΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ είς μεγάλην ποι-
κιλίαν, τα μόνα κατάλληλον δια τάς έξαγωγας Αιγυπτου, Εύρώπης,
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης.
ΣΠΑΓΓΟΥΣ χονδρούς καί ψιλούς (χαννάβεΐίς—κθανάτων) διά
τό δέσιμο κιβωτίων, καφασιών καί σταφιδοσάκκων.
ΓΡΑΔΑ μετρήσεως ποτάσης καί ρακής.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
Προτοϋ πρββήτκ είς άγοράς χαρτικδν: Διαθέτομεν τα σοβαρώτε-
ρα στόκ έμπορεύματος. Είοάγομεν τα είδη μας άπευθείας έξ Εύρώ-
ιτης καί διά τουτο κρατοΰμεν πάντοτε τάς τιμάς των είς χαμηλά
έπίπεδα.
ΣΑΣ ΕΞ,ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝ εύθηνήν, ταχείαν, έκιμεμελημένην
εκτύπωσιν των διαφημιστικών καλυμάτων σταφυλών καί σταφίδος,
μονόχρωμον ή πολύχρωμον είς τάς ΜΟΝΑΔΙΚΑΣ τυπογραφικας
έγκατασιάσεις μας υπό τούς συμφερωτέρους ίρους.
ΧλΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ =—=
ΝΙΚΟΛ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλοττ. Βενιζέλου τηλέφ. 2-96.
ΥΠ)£ΤΗΜΑ-ΕΡΓΟ£ΤΑ£ΙΑ οόος ΙίίΛτηλ. 2-9$.
—Μνημόσυνον είς Π όρον
τοϋ Στρατηγοΰ Κατεχάχη.
Ή Ένοριαχη Έπιτροπή τον
Ιερόν Ναόν Άγιον ΓβαιργιΌυ Πό
ρου,τκλεΤ επί τή συμηληρώσΐι 3μή
νόν άπό τον θανατον τον άειμνή
στον Στρατηγόν Γβωργίου Α.
Κατεχίκη,μνημόσυνον έν τω ναώ
τούτω, αυριον Κυριακην χαί πβ
ρΐ ώραν 8 1)2 π, μ. χαί π«ρακα
λβϊ ίπως προσέλθωσιν είς αντό,
πάντες οί τιμώντες την μνήμην
τον.
—ΟΙ όφειλέται τού δημοσίου
ταμείβυ.
'Ενεργηθϊίσης τής βεβαιώσεως
άμέσων καΐ έμμέσων φόρων ώς
καΐ λοιπών έν γένει τοιούτων,χρή
σε«ς 1939—40, προσχαλοΰνται υπό
τού Δημοσίου Ταμείον Ήρα
κλϊ(ου πάντες έν γένει ο! ό
φβιλέται τοδ Δημοσίου 5παίς
ταχτοποιΑθΜΐι τό ταχύτερον τάς
υποχρεώσεως των ταύτας πρός ά
ποφνγην λήψεως κατ' αυτών άναγ
χαστικών μέτρων. Ή καταβάλη
των φόρων τούτων ένεργεΐται είς
4 δόσαις έξ ών α! δύο τνγχανου
σιν ηδη άπαιτηταί, ή μή καταβο
λή δέ {Εσται καΐ μιάς των δ6σ«ων
τούτων, άποστβρεϊ τοΰς έφβιλί
[άς τον δικαιώματος Τής έξακο
λουθήσϊως καταβολήν των πρός
τό δημόσιον ΰποχρεώσϊών των
είς δόσεις.
—Κρήτες μηχανικαί.
Είς τάς έξετάσεις τοθ υπουρ
γΐίον Συγκοινννίας πρός λήψιν
πτυχίον μηχανικόν επέτυχον οί
Κρήτες Λημ. Έ. Περαθωράχης
καΐ Μιχαήλ Γ. Σννατσάκης.
—Οί γυμνασταί τής Όργανώ
σεω; Νεολαίας.
Τό νπουργβΐον τής Έθνιχής
Παιδείας προχειμίνον νά διενερ
γηθή διαγωνισμός διά την χατά
λήψιν εΐΜθΐΐ θέσεων γυμναατδν
χαι γυμναστριών πχρά Ιτή 'Εθνι
ι Όργανώσει τής Νεολαίας, έ
κάλεσε τοΰς ενδιαφερομένους 2
πως ΰποβάλουν έν τος εΐκοσΐ ήμ«
ρών είς την Διεύθυνσιν Σώματι
κης Άγωγής τού υπουργείον α'ίτπ
σιν, σννοδευομΐνην ά πό άντίγρα
φόν τοθ πτυχίον τ» ν. Τα ά π «ι
τούμενα λοιπά πιστοποιητικά θά
ύποβληθονν μετά τόν καταρτι
σμόν τοδ πίνακος επιτυχίας τοδ
διαγωνισμόν.
—Μεταθέσεις.
Μετετέθη «Ις τό ταμείον Ρε¬
θύμνης 6 παρά τω ενταύθα τα-
μείω έπιμελητης είσπρά{ενς Ιω.
Γερζάκης Μετετέθη έπίαης 6
γραμματεύς τής ΕΙσαγγελίας Πρω
τοίικών ΉραΜλείου κ. Κ.Κωνιωτά
κης είς Χαλκιδικήν.
—Αί συντάξίΐς θά πληρώνον
ται δι* ταχυδρβμικών δια·
νομέων.
Κατ' αΐδήσαις έ$ Αθηνών υπό
των αρμοδίων ΰιτηρββιών τοθ ν
πονργείον ΟΙκβνβμικων καΐ τής
Ταχυδρομιχής εκμεταλλεύσεως με
λετάται τό ζήτημα τής άναλήψε
ως τής διανομής τδν συντά{«ων
διά ταχυβρομικ&ν διανβμίων.
—Ή οίκονβμική αμυνα.
Προχθές την εσπέραν αννήλθεν
είς τό υπουργείον τ6ν 'Εξωτερι
χών υπό την προαβρίαν τοθ κ.
Πρωθυπουργόν τό συμβούλιον τής
οΐκονομικής αμύνης καΐ ήοχολή
θη μέ διάφορα ζητήματα τής άρ
μοδιότητος τού.)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 άπό 24ης Ί·
ουλίου οϊκία έν τή όϊψ Άριάδνης
17, ουγχειμένη έκ πίντε δωματί
ών, κουζίνας, δωματίου λουτροθ,
ηλυντηρίου χαί δλων των χρειω
δών. Πληροφορίαι παρά τφ κ.
Ίή Κόρπη.
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Σαββάτου
22 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
^ε^^^^^ε^^^^^^^ε^^^^^^^^^^^ε^^^^^^ν^^^^^^^^^Α^^^σ^^^^^^ε^^^^^^^^^^^^^π^^^π^^εε^^^^^
Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΣΥΝΤΟΝΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΑΧΥΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ
ΤΟΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΟΣΣΙΑΣ
Τό Δάντσιγκ
στρατοκρατεϊται
Ή συνάντησιν Φύρερ-Φόρστερ.
ΑΘΗΝ%Ι2 1 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήυλατα έκ
Παρισίων καί Λονδίνου βεβαιούν ότι ή
Μεγάλη Βρεττανία χχτά τό τελευταί¬
ον είκοσιτετράωρον ήλθεν είς επαφήν
μετά τής κυβερνήσεως των Παρισίων,
πρωτοβουλίαν τής δευτέρας, προκειμέ¬
νον) νά διευκρινιαθώσιν ωρισμένα ση *.εία
των άγγλοοοτκετικών διαπραγματεύσε-
ών καί νά έπισπευσθΐ) ή επίτευξις συμ¬
φωνίας.
Τάς προσπαθείας της ταύτας ή Γαλ¬
λία, καθ* ά αγγέλλεται, συνεχίζει ήδη
μέ σκοπόν την ταχείαν άρσιν των υ¬
φισταμένων έμποδίων καί την υπογρα¬
φήν τού άγγλοσοβιετικού συμφώνου συμ¬
μαχίας.
ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΝΕΑΙ ΟΔΗΓΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑίΓΛΟΗ ΟΡΒΒΕΥΤΗΝ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
ΕΑΟΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο» ΕΟΕΛΒΙ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας). —Κατά τάς έκ τού
έξωτερικού πληροφορίας, είς τόν " Αγ»
γλον είς Τόκιο πρεσβευτήν απεστάλη·
σαν νέαι οδηγίαι επί τής πορείας των
διεξαγομένων έκεΐ άγγλοϊαπωνικών συ·
νομιλιών.
Σχετικώς μέ τάς συνομιλίας ταύτας
οί διπλωματικοί κύκλοι έκφράζουν την
έλπίδα ότι θά κατορθωθή ή επίτευξις
συμφωνίας μεταξύ των ού ο μερών.
Ο ΚίΟΣΕΙΒΑινθΦ ΟΑ ΜΕΤΑΒΗ
ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΝ
ΑΓ ΕΜΗΟΡΙΚΒΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τοθ άντα·
ποχριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ Σό¬
φιας ότι ό Βούλγαρος πρωθυπουργός
κ. Κιοσκϊβάνωφ θά μεταβή περί τάς αρ¬
χάς Αύγούστου είς Γαλλίαν καί Αγ¬
γλίαν.
Σκοπός τού ταξιδίου τού κ. Κιοαεϊ·
βάνωφ ε ναι ή διεξαγωγή συνεννοήσεων
μετά των κυβ*ρνήσ>ων των δύο χωρών,
έμπορικής ναί οικονομικάς φύσεως.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ιουλίου ((διαι
τέρα οπηοεσίβ «Άνορθώσε
ως») —Ό Γαλλικός τύπος ά
'σχολούμενος μέ την δισμορ
φσυμένην είς τό Δάντσιγκ κα
ι τάσΐασιν, δημοσιεύει ώ; Ιγκυ
. ρον την πληροφορίαν 6τι ή έ
λευθέρα πόλις είνε αυτήν την
στιγμήν υπερπλήρης οτρατοθ
Ή πόλις τοθ Δάντσιγκ τονί
ζουν τα γαλλικά φόλλα είνε
κστειληαμενη στρατιωτικάς.
Τα σχολεΐα έττιτάσσονται καί
νέοι στρατώνες άνεγεΐρονται
διά την στέγασιν των στρα
τιωτών.
Ήδη τα άστυνομκά δ?γα ,
να άνέρχονται έντός τής έλευ
βέρας πόλεως είς 4 χιλ. άν-
δρας.
Ή εφημερίς κΦ.γκαρω» εχει
την βάσιμον πληροφορίαν βτι
ό Φύρερ κατά την πρόσφατον
συνάντησιν τού μετά τοθ ή
γέτου τοθ Δάντσιγκ Φόρστεο,
Ιλαβε σοβαρωτάταο άτΐοφά
σεις. Έν τούτοις ύΐτόρχει ή
πεποίθησις δα αί άηοφάσεις
ούται δένθά τεθσθνέπΐ τοθ πά
ρόντος τουλάχιστον είς έφαρ'|
μογήν, άλλά μετά τήνμεγάί
λην σύσκεψιν ήτις θά λάβη
χώραν είς Γερμανίαν παρου
σία 8λων των ήγετων τοθ
Δάντσιγκ.
Γενικώς ό Γαλλικός τύπος
σχολιαζ'.ι ευρύτατα είς τάς
καθηαερινάς τού έκδόσεις την
έν Δάντσιγκ κατάστασιν καί
τούς έκδηλουμένους εκείθεν
κινδύνους δι± την εΐρήνην.
*Η «Μικρά Εφημερίς» γρά-
φεΐ σχετικώς: «Πρέπει νά εΐμε
θα Ετοιμοι καθ* ολα διά τα
προβλεπόμενα κσί διά τα ά-
κρόοπτα».
Αίσθητή πρόοδος
είς τάς Άγγλο-ίαπωνικάς
διαπραγματεύσεις.
ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΦΘΗΝΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άν
ταηοκριτού μας). — Ή κίνησις τού 6ε
ναημέρου της φθήνειας συνεχίζεται
ζωηροτάτη. Ή έπιτυχία γενικώς τού
οεκαημέρου τόσον άπό απόψεως συμ-
μετοχάς όσον καί καταναλώσεως χα·
ραχτηρίζεται υπό των αρμοδίων ώς ύ-
τιερ€άοα καί τάς αίσιωτέρας προβλέ¬
ψεως-___________________________
ΑΦΟΡΗΤΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ Ο ΚΑΥίΟΗ
ΕΙΣΤΑΣΑΒΗΝΑΣΚΑ1ΤΑΠΕΡΙΧΟΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας).—Καί σήμερον συνε·
γιΌθη είς την πρωτεύουσαν καί τα πε·
ρίχωρα άφόρητος χαύσων. Εις τάς Α¬
θήνας τό θερυ,όμετρον εδείκνυε Λ Ο
βαθμούς καί είς τα Μέθανν 45.
Άνάλογοι κατά τό μάλλον καί ήττον
ήιαν αί θερμοκρασίαι είς όλα τα μέ·
Ρ*1 τής ήπειρωτιχής Ελλάδος καί των
νήσων.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Ιουλίου — Τό γερμανικόν πρακτο¬
ρείον πληροφορεΐται έκ Τόκιο, έ τι μετά την πρωϊνήν συ
νάντησιν τβϋ κ.Άρίτα καί τοΰ αύτόθι)"Αγγλου πρεσβευτού
εξεδόθη ανακοινωθέν έκ τοΰ βιτοίου καταφαίνετκι ότι έση
μειώθη αίσθητή πρόοδος είς τας Άγγλοΐαπωνίκας διακραγ
ματεύβει;, αί οποίαι κατόπιν τούτου θά συνεχισοοΰν αύ¬
ριον.
Αί δηλώσεις
στρατάρχου Ζμίγκλυ.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ιουλίου. —Τό
πρακτορείον Τρανσκοντιναν
ταλ μεταδΐδει 8τι άποδ δεται
ύψΐστη σημασΐα υπό των Πό
λωνικων κύκλων είς τάς δηλώ-
σεις τοθ στρατάρχου ΣμΙγκλυ
διότι θεωροθνται ώς συνέχεια
των συνεννοήσεων μετά τοθ
"Αγγλου στρατηγοθ Άϊρον-
σάϊντ καί ότι έξ άλλου ά πό τε
λοθν την τελευταίαν λέξιν τής
ΠολωνΙας.
Αί δηλώσεις τοθ ΠολωνοΟ
στρατάρχου, γράφει ό τύπος
τής ΒρρσοβΙας, συμπληοώνουν
την σαφέστερον προειδοποίη
σιν πρός τό Βερολίνον καί
πρέπει νά θεωρηθοθν ώς Ιστο
ρικόν γεγονός.
Άπό τοθδε καί εφεξής γρά
φεΐ ό Πολωνικός τύπος έξαρ
ταται πλέον άπό την ΓερμανΙ
αν νά καλυφθή ή μή ή Εύρώπη
άπό νέα έκατομμύρια νεκρών
καί νά θρηνήσ[) υπό τα έρεί-
πια των μεγαλυτέρων της πό¬
λεων.
Νέα πυρκαϊά
είς Λονδίνον.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ιουλίου.—
Τεραστίων διαστάσεων πυρ
καΐά άπετέφρωσεν όλοχληοω
τικώς την μεγαλυτέραν άγο
ράν τής Άγγλικής πρωτευού
σης καθώς καί εϊκοσι των
παρακειμένων οίκημάτων. Θύ
ματα άνθρώττινα δέν ύττάρ
χούν εύτυχώς. ΑΙ ζημίαι εί
ναι τεράστιαι. Άγνοοθνται
τα αΓτια τα προκαλέσαντα
την νέαν αυτήν τΐυρκαϊάν.
Ύπάρχουν καί οί άποδί
δοντες την πράξιν είς τούς
τρομοκράτας τής Ίρλανδίας.
Αί διαπραγματεύσεις
τής Μάσχος.
ΡΩΜΗ 21 Ιουλίου. — Νέαι
οδηγίαι πρός τόν έν Μόσχα
"Αγγλον πρεσβευτήν βεβαίου
ται ότι δέν θά σΐαλοθν πρό
τής πλήρους συνεννοήσεως
μετοξύ ΛονΕίνουκαΙΠαρισίων.
Ό Άγγλικός τύπος τονΐζει
σχετικώς δτι δέν σοντρέχει
πλέον λόγος νά έπιδειχθή πε
ραιτέρω έπιμονή είς τάς με
τα τής Μόσχας διαπραγματεύ
σεις.
'Αγγλικός στόλος
δα καταπλεύση είς Κων)πολιν.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τοθ άντα-
ποκριτού μας).—ι,ΊΓό συνελθόν σήμε¬
ρον υπό την προεορίαν τού κ. Μεταξά
έβδομαδιαίον υπουργικόν συμβούλιον
εξήτασε νομοθετικά καί ύπηρεβιακα ζη¬
τήματι
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ιουλίου—
Την 21 ήν Αύγούστου πραγμα
τοποιεϊται ό κατάπλους τοΟ
ΆγγλικοΟ μεσογειακοθ στό
λου είς Κωνσταντινοόπολιν.
Κατά την επίσκεψιν αυτήν ό
άρχινσϋαρχος τοθ στόλου θά
έκδράμη είς Άγκυραν ώς φι
λοξενούμενος των Τουρκικών
άρχών.
Τα 'Αγγλοΐαπωνικά.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ιουλίου.— Είς
την πρωϊνήν συνάντησιν τοθ
"Αγγλου ττρεσβευτοθ είς τόΤό
κιο καί τοθ κ. Άρίτσ, συνεζη
τήθη ή υπό τής Αγγλίας άνα
γνώρισ ς των δικαιωμάτων
τού έμπολέμου είς την περιφέ
ρειαν τοθ Τιέν—ΤσΙν είς την
"Ιαπωνίαν.
Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΝ
ΣΤΑΦΥΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Χθές συνεκλήθτ] ενταύθα σύακε
ψ ς των σταφυλεξαγωγέιον Ήρα
κλείου. Ή σύσκιψις αφεώρα την
έναρξιν τής επί ϋύραις σταφυλι-
κής περιόδου ή ίποία ίνδεχομί
νως να ουμπίση μέ τάς αρχάς τοθ
μηνός Αύγ&ύστου.
Ο ΤΕΛΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανεχώρησεν είς Χανιά μέ
δεκαήμερον άδειαν ό Τελώ¬
νης Ηρακλείου κ. Χ. Περά¬
κης.
ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΙ είσπράξεις τοθ Τελωνεί·
ου Ηρακλείου κατά τό λήξαν
β' δεκαήμερον τοθ τρέχον¬
τος μηνός άνήλθον είς δρχ.
2.710.434.
Ίαπωνικαί
άποβάσεις.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Ιουλίου.—
Τηλεγραφείται έκ Χόγκ Κόγκ
δτι (σχυρα δύναμις Ίαπώνων
πεζον αυτών προστατευομένων
υπό πολεμικών σκαφών καί ά-
εροπορίσς κατώρθωσαν ν* ά
ποβιβασθοθν είς Τσιουάν Τσό
ου. Τα Κννεζικά στρατεύμστα
έξηναγκάοθησαν νά ύποχωρή
σουν μέ μεγάλας απωλείας.
Τα άμυντικά των έργα κατε
στράφησαν έκ τοθ άγρίου βομ
βαρδισμοΟ.Ό Ίαπωνικός στρα
τος προχώρει είς τό έσωτερι
κόν. Τό Τσιουάν Τσόου βύρΐ
σκεται 70 μίλλια μακράν τοθ ,
Χόγκ Κόγκ. Ι
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΡΩΜΗ 21 Ιουλίου.— Ό Γβρμα
νιχβς τύπος οχολιαζει ϊύρύτατ»
τβν χθεσινόν λόγον τβϋ άρχι
στρατπγου φόν Μπράουχιτ;, τόν
έποΐον χαρβκτηρίζϊΐ ώς ήρεμον
απάντηοιν «ίς τας «υνεχβΐς προ
Χλήοΐις των άνππάλων τήςΓβρ
μκνίας.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ ?ι Ιουλίου.- Τβ
υπουργικόν συμβούλιον ίξητοισϊ
σήμβρον την πορείαν ΤΜνδιαπρ«γ
ματεύοϊΜν τής Μόβχκς. τού Τή
χιβ «αί τής παροχής ώβνιίβυ
είς την Πολωνίαν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ίονλίβυ. - Ό κ.
Ντ«λ«ντιέ Ιύίχθη χθές «ις ν*βιν
Ιόιαιτβραιν συνβμιλίαν τβν έν
Παρισίοις Γ«Ρμανβν πρΐσβίυτήν.
ΤΟΚΙΟ.—Τβ ϋπβυργικόν συμ.
βούλιον βά ίίϊτάσρ είς «ΙβΐΜήν
τής αυριον σύσκεψιν τα ιτβρ(βμα
τ« τβν μετ* τής Αγγλίας δια
«ρ«γμ«τ«ύβ««ν.
Τ ά Αγγλΐκά
πολεμικά ειδή.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Ιουλίου.—
ΤόβΝταΙηλυ Εξπρές» τοθ Λον
δίνου, κεκηρυγμένον ώς γνω
στόν ύττέρ τής πολιτικάς τής
άπομονώσεως,έκφρόΧειφίβους
άναφορικως&πρόςιήνκατασκευ
ήν πολεμικών είδών τής Πολω
νίας είς Άγγλικά ίργοστάσια,
μήπως έξ αυτών πσρεμποδι
σθοθν οί Άγγλικοί έξοπλι
σμοί.
Έπίσης φρονεί δτι αί Αγ
γλικαΐ πιστώσεις θά Ιπρεπε
νά δοθούν είς κράτη τής
Αϋτοκρατορίας, τινά των ότιοΐ
ών διεξάγουν ήδη διαπραγ
ματεύσεις διά την παροχήν
δανεΐου είς αύτά.
Η Ε. Ο. Ν.
Ηροσκαλοθνται άπαντα τα μέλη
τής Έθνικής 'Οργανώσεως Νεο
λαίας πόλεως καί προασιείων, 8
πως προσέλθ»οιν άνευ στολής την
προσέχη Κυριακήν καί ώραν 8ην
πρωϊνήν είς τόν πευχώνα τοθ Δή
μοτιχοθ Κήπου (Καινούρια Πόρτα).
Είς ουδένα απολύτως θέλει δικαιο
λογηΒ^ ή άπουσία άνευ προηγου
μένης αδείας.»
ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΑ
Την 10 30' π. μ. αυριον θά
δοθβ είς τό θέατρον Πουλακά
κη παλαιστικός αγών καθ* 8ν
6 παλαιστής Λαμπράκης θ'άν
τιμετωπίοη τόν Πρωτοπαλαι
στήν Ηπείρου Χιόβαν.
αιανυκτερευοντΤφαρμακεια
Σήμερον 22 Ίαυλίυυ θέλουν
διανυχτιριύση τα φϊρμακεΙα'Εμμ.
Ματζαπιτάχη χαί Μιχ. Τζομπα-
33 Πρωίνή
Α
ΗΝ Υ
ΔΑ ΕΤΒ
ΙΒΟΛΗΝ Ε Σ
ΜΑΖ
ΙΝ ΧΙΤΛ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔ1ΟΥ ΕΙΡΗΝΕΥΣΕ81
ΒΑΣΕΙ
ε:
ΑΥΤΟΥ ΡΥΒΜΙΖΟΝΤΑΙ
ΚΙΙ ΤΟ
ΑΘΗΝΑΙ *1 Ιουλίου (τού άντα.
ποκριτού μας). — Τελευταίαι πληρο.
φορίαι έκ Λονθίνου αναφέρουν ότι ή
αγγλικη κυβέρνησις έτοιμάζει πρός ύ·
ποβολήν είς τόν καγκελλάριον Χίτλερ
έντός τού θέρους^ γενικόν σχέδιον είρη
νεύσ>ως τής Εύρώπης.
Επί τή βάσει τού σχεδίου τούτου
ρυθμίζονται τα ζητήματα των έξοηλι·
σμών, ή παροχή δανείου είς την Γερ.
μανίαν καί τό άποικιακόν ζήτημα.
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
8 ΕΟ Ρ ΕΙΤ ΑΙ ΚΑΤΑΑΙΚΙΣΜΕΗΗ
ΑΘΗΝΑΙ 91 Ιουλίου (τού άν.
ταπο«ριτου μας). — Πληροφορίαι ίχ
τού έξωτερικού άναφερόμεναι είς τό έ·
τοιμαζόμενον υπό τής Αγγλίας νέον
σχέδιον είρηνεύσεως, μεταοίδουν γνώ«
μας ωρισμένων έγκύρων κύκλων των
Παρισίων καί τού Αονδίνου κατά τας
οποίας καί ή νέα αυτή προσπαθεία είνε
καταδικασμένη έκ των προτέρων.
ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΕΞΑΚΟΛΟΥΟΟΥΝ
ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ
ΤΟΝ ΕΒΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ *1 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας.)— Αγγέλλεται έκ Δάν·
τσιγκ ότι συνεχίζονται έκεί αί καθαρώς
στρατιωτικαί έτοιμασίαι των έθνικοσοσι
αλιστών καί ή άδιάλλακτος στάσις αυτών
άπέναντι τοΰ Πολωνικοΰ βτοιχείου χαΐ
τού έν Δάντσιγκ άρμοστού τής Πολω·
νίας.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΛΙΙ ΤΑΣ ΛΙΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΙΤΖ ΣΜΙΓ.ΑΥ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού ίν
ταποχριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
Παρισίων καί Αονδίνου άγγέλλουν ότι
αυνεχίζονται εύρύιατα σχόλια έ«ί των
τελευταίων δηλώσεων τού ΠολωνοΟ
στρατάρχου Ρίτζ Σμίγχλυ τονίσαντος
ώς γνωστόν τάς ευθύνας τού ένΒεχο·
μ έ νού πολέμου καί έπαναλαβόντος ότι
ή Πολωνία είνε άποφασισμένη νά πό»
λεμήση εάν ή Γερμανία θελήση νά
καταλάβη την ελευθέραν πόλιν τοθ
Δάντσιγκ.
Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΛΑΒΕΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΙΑΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτοΰ μ»ς)— Κατά τα έκ Παρι¬
σίων τηλεγραφήματα ό χαγκελλάριος
Χίτλερ έλαβε σοβαρωτάτας άποφά-
σεις δια τό ζήτημα τού Δάντσιγκ. Πάν¬
τως αι άποφάσιις αυται μέχρι τής στιγ
μής δεν εγνώσθησαν.
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΜΕΣΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τοθ άν-
ταποχριτού μας)— Νεώτεραι πληρο·
φορίαι έχ τού εξωτεριχού σχετικώς μέ
τας αποφάσεως τού Γ' Ράϊχ έηί τού Δάν
τσιγκ αποκλείουν πάσαν άμεσον ένέργει
»ν τής Γερμανίας «ρός ένσωμάτωσιν
τής πόλεως καί τής περιοχής ταύτης είς
το γερμανικόν κράτος.
Ο ΑΓΤΑΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟ!
II
ΕΟΙΣΧΕΦΗ
ΕΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥίΟΥΣΤΟΥ ΤΗΗ ΙΣΤΑΜΙΟΤΑ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντ*
ποχριτού μας)— »Εκ Λονδίνου επι·
βεβαιούται ή πληροφορία ότι έντός
τού Αύγούστου θα επισκεφθή την Κων-
σταντινούπολςν άγγλικός στόλος.
** της
ού λαου, της ·
τος 'Αγρβτικής.
ρύξεις έ^^πς «
«ανώοεων, των
«κων, των έμ
4
τΐχνιχών μαρ
ήν χ«Ι
«ύτδν.
Χον γενικόν
ίιι ή Έθνιχή '
«λαίκς, πβΰ «ρ
χκθε κίνησιν, ι
λ»οιν, είς χ«
οχευήν.
Ή 4η Αύγβυι
λάβιι εφέτος τ«
καί την μβρφή
νικοΰ παλλαϊ)
ρ«δ. Είς τβς '/
χκντρωθοΰν ά
έξ βλνν τδν π«
έπαρχιίν τής
λάβουν μέρος
λάοεις, τούς λβ
τα; δεξιώβεις κ
έν γένει, πού
νκγλυφον τη>
έθνικής μας
βκ ζωντανεύσβ
δα ίλέχληρβν
χκρδιάν της,
οκν. Καί εί; το
ουγκεντρωθή
κκί θά πανηγι
ρ«ν αύτην, ώς
φώαϊως τβΰ Κ|
«βλιτδν, ώς ή|
ώοεως τδν δια
ν»Χδν Τ«ξ««ν,
τιχδν καί κρ^
μέραν ενάρξει
γαλι
ς
«ύτο
ρ
ομ«, «ύτή
Ρ« έη,τνχίβ τί
4Πν Αύγβ
-Ητάξν
ρ
·δ·ν
νκρβύσεων,
ν«ατ«τώαεων ι
τδν πάντων,
Τβυ
Κ ' ι
2 ^«
Μέγεθος Γραμματοσειράς