97571 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5222

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ■
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
Αιγυπτου
ίτησία λίραι 8
ίξάμηνος %
Άμεριχής
έτησία βολ. 16
Ιξάμηνος » 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δραχ. 3
ΗΛΡΑΣΚΕΥΙ
21
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939
ϊΒΕΪΟτΙΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 52 22
Ο ΟΡΓΑΗΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ 10 ΠΛΕΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΑΦΟΝ
Παγκόσμιον ρεπορτάζ
διά τού φακοϋ
Έγράφομεν είς τό χθεσι¬
νόν φύλλον β:ι καθώς διαπι-
στοΰτκι έξ επισήμων στοι-
χείων καί στατιστικών δεδβ-
μένων ή έμποριχή κίνησις
τβΰ λιμένος μας βχίνει έλατ-
τουμένη άκό έτους εί; έ τος.
Καί ετονίσαμεν ότι ή πόλις
διατρέχει τόν κίνδυνον οίκο-
νομικβΰ μαρασμοΰ, εάν δεν
ληφθούν μέτρα άντιμε:ωπί-
οεως τού κακοΰ, όφειλο-
μένου κατά την έπικρατε-
στέραν γνώμην είς την βα¬
ρείαν φορολογίαν των εισα¬
γομένων καί έξαγομένων έμ-
πορευμάτων υπέρ τού λιμε-
νικοΰ ταμείου, πού γίνεται
άφορμή νά φογαδεύεται τό
εμπόριον καί νά διενεργή-
ται δι' άλλων ορμων καί λι-
μενίσκων.
Ύπεσχέθημεν δέ ν' ασχο¬
ληθώμεν άναλυτικώτερον μέ
τό ζήτημα τουτο καί νά ζη-
τήσωμεν τάς γνώμας ολων
των οικονομικήν παραγέν-
των τοΰ τόπον, δλων των
αρμοδίων καί των ύπευθύ-
νων, ολων των δυναμένων
νά έχβυν έγκυρον γνώμην.
Καί θά τό πράξωμεν έν
καιρώ. Έν τώ μεταξύ δμως,
θέλομεν νά τονίσωμεν του¬
το: Ότι είνε άπόλυτος ά-
νάγκη ν' αρχίση τό ουντο·
μώτερον, άμεσως άπό
τοϋ Αύγβύστβυ, τό πλεύρισμα
των ατμοπλοίων είς την κα·
τασκευασθεΐσαν πρββλήτα, ώ·
στε νά γίνεται άπ' εύθίίας
ή φόρτωσις των σταφυλών,
χωρίς την μεσολάβησίν λέμ-
βων καί φορτηγίδων, έστω
καί αν ίέν έχη εγκριθή έν
τώ μεταξύ ό όργανισμός λι¬
μένος, έστω καί αν πρόκει-
ται νά πληρώνωνται οί λεα-
βοΰχοι, αδιάφορον ϊτι δέν
θά χρησιμοποιοϋνται αί λέμ-
βοι των.
Άλλά σχετικώς μέ τό ζή
τημα τοΰ οργανισμόν, πλη¬
ροφορούμεθα τα εξής έξ έγ-
κύρου πηγής. Ό όργανισμός
εκμεταλλεύσεως Λιμένος, έ-
τοιμος καθ* ολα, υπεβλήθη
υπό τής Λιμενικής Επιτρο¬
ν είς τό υπουργείον τής
Συγκοινωνίας πρός έγκρι¬
σιν. Έ*εϊ δέ καί ευρίσκεται
τώρα. Καί καταβάλλεται προ
σκάθεια διά την ταχυτέραν
έγκρισιν καί εφαρμογήν τού
Δό:ιέ*ν δέν εγκριθή ό ©ρ-
γοχνισμός αύτός δέν θά επι
τραπή τό πλεύρισμα των σκα-
φών. Καί άν επιτραπή, πάλιν
βί λεμβοϋχοι, οί φορτοεκφορ-
τωταί καί οί Ιδιοκτήται φορ¬
τηγίδων θά είσπράττοαν τα
δικβιώματά των, έφόσον δέν
θχ έχουν αποζημιωθή.
Άρα, τό πλεύρισμα θχ
διευκολύνη απλώς την φόρ¬
τωσιν καί έκφόρτωσιν έμπο-
ρευμάτων καί την κίνησιν
των έπιβχτών, δέν θά μείω¬
σιν; ίμως τό κέστος τδν φορ
τοεχφορτωτικών άφοΰ θχ κα
ταβάλλωνται ώς καί μέχρι
σήμερον.Ένω μόλις εγκριθή
ό όργανισμές, θ' άποζημιω·
θοΰν οί.λεμβοΰχοι καί β Ι φορ
τοεκφορτωταί καί οί ίδιοχτή
ται φορτηγίδων καί θ' άχρη-
στευθβδν. Καί τότε τα έμπο
ρεύματα θ' άπαλλαγοϋν άπό
την επιβάρυνσιν των φορτο-
εκφορτωτικων, πού δέν εί¬
ναι ολίγα.
Αυτομάτως λοιπόν, μόλις
λειτουργήση ό όργανισμός
λιμένος θά επέλθη σημαντι-
κή μείωσις των Ιξόδων με-
ταφοράς των έμπορευμάτων.
Θά γίνη δηλαδή πραγματι-
κά παραγωγικός ό λιμήν.Καί
τότε θ« συγχεντρώνη όλην
Την Ιΐσ*γωγιχήν καί εξαγω¬
γικόν κίνησιν διότι τότε θά
είναι συμφερώτεροννά διε-
ξάγεται τό εμπόριον διά τοΰ
άσφαλοΰς καί τεχνικώς έξω·
πλισμένου λιμένος τής πόλε¬
ώς μας παρά διά των διαφό
ρων λιμενίοκων καί ορμων.
Άλλά δι' ολα αύτά καί χά¬
ριν τοΰ συμφέροντας τής πό¬
λεώς μας καί τοΰ νομοΰ γε·
νιχώτερον, ελπίζομεν ίτι
τό υπουργείον τής Συγκοινω
νίας θά έγκρίνη τό ταχύτε
ρον τόν οργανισμόν τοΰ λι
μένος μας.
Πετοχτά
σημειώμοτο
ΜΕΓΑΦΩΝΑ
Άνέκφρσστο είναι τό μαρ·
τύριο τοθ φτωχοθ βιοπαλοι-
στοθ πού δέν μπορεΐ νά έγ
καταλεΐψρ την πόλι των κά
στρων καί των έπάλξεων ου
τε αύτούς τούς μήνες των
κυνικών καυμάτων. Άνέρχον·
ται οί θερμοκρασίες καί κα
ταπΐπτουν οί δυνάμεις καί τό
ήθικό τού. Μοιάζει, βλέπετε, ή
ζέστη μέ τό γήρας, πού δέν
έρχεται μόνο. Έχει άπειρσ
φρικτά συνεπακόλουθα, δταν
είσβάλη σέ μιά πόλι σάν την
δική μας. Ποτιγν ί^ι ήταν ή
βιβλική κάμινος, δπου Ιρρι-
ξαν τούς τρείς παΐδαις, μπρο
στά στό τρομερά μαρτύριο
τής κομΐνου πού λέγεται πό¬
λις. Έκεΐ ήταν μονάχα οί φλό
γες. Έδώ είναι ή πυρά ή καί
ούσα καί μή φλέγουσα. ΚαΙ
κονιά σ' αύτην οί άλλες τρο
μερές έπινοήσεις τής φρικτής
κολάσεως πού λέγεται πολι
τισμός καί κάνουν τή ζωή
μαρτύριο, μέ βάσανο των βα
σάνων, τό μεγάφωνο. .. Πα-
σχΐζει όλημερίς 6 άμοιοος
ηΌως τής σύγχρονης Βσβέλ
νά βγάλη τό ψωμί τού. Πν(·
νεται στβν ίδρωτά τού, την
ώρα πού άλλοι δέχονται τίς
θωπεΐες τοθ ύγροθ στοιχεΐ
ου σ' άφρολουσμένα δροσερά
άκρογιάλια. Ψήνεται τρέχον
τας στό λιοπθρι γιά νά κυ·
νηγήση τό λΐγο άμφΐβολο κέρ
6ος πού θά τοθ εξασφαλίση
τής φαμίλιας τή ζωή, την ώ
ρα πού ψρΐσσουν τα ψυλλώ.
ματα τοΟ δάσους άπό πνοές
ρ^σάτες καί συνθέτουν τρσ
γούδια ύπέροχα τα κρυστάλ
λινα νερά καθώς κυλοθν μ' ά
έναο μουρμουρητό στΐς (σκιε
ρές τίς ρεμματιές κσί τίς βου
νοπλαγιές. ΚαΙ δέν ζητδ όπερ
βολικά άνταλλάγματα. ΛΙγην
άνάπαυσι ποθεΐ τό μεσημϊρι.
ΚαΙ υ π ν ο άθορύβητο, τό βρά
δυ. Πώς νά τα εξασφαλίση
δμως; Μβγάλη υπόθεσις έγι
νέ σήμερο καί ή μικρότερη ά
πόλαυσις. Καί ή γαλήνη καΐ
ή ήσυχΐα έπαυσε ν δ "αι σεβα
στή καί νά άποτελή άτομικό
γιά τόν κσθένσ κι' άναφαίρε
το προνόμιο. Ό θδρυβος ύψί>
θηκε σύμβολο διακριτικό τής έ
ποχής.ΚαΙ οί άνθρωποι, έγιναν
τσραξίες έγωκεντρικοΐ, όπως
καί τα Κράτη ΛΙγη δροσιά
κι' άνάπαυσι ζητά ό βιοπα
λαιστής. Ό ?ίλιος ομως, ό άν
θρωπος τοθ δρόμου καί ό γεί
τονας τοθ την άρνοθνται. Ό
ήΧ,ιος τόν καταδιώκει καί τόν
κλεΐνει στό σπΐτι τού τό με
σημέρι. Ό άνθρωπος τοθ δρό
μου, ό παγωτατζής, ό αύγου
λατζής καί & κάθε... άεριτζής,
σκέκονται στό πσράθυρό τού
καί τόν ένοχλοθν. ΤοΟ μένει
ή νύχτσ,μόνη παρηγοριά. Την
λαχτσρά άστροφώτισιη μυρω
μένη καί γαλήνια τόσο πού
νά: άκοθς των άστρων τό
περπάτημα καί τό μεγάλωμα
των δένδρων, καθώς λέει κι'
ό ποιητής. ΆνοΙγει τό πά
ράθυρό τού νά μποθν οί ου
ρες καί τάμθρα τής νυκτός.
ΚαΙ είσορμοθν ή"γ.οι σατα
νικΦν κραυγών καΐ ούρλια
σμάτων πού εκπορεύονται άπ'
τό μεγάφωνο τοθ γείτονος
γιά νά έκδιώξουν ΰπνο καί
ήόσυχία καί άνάπαυσι. Μόν
Χίτλϊρ >χ Γχ«ΐριγκ,-Ό Φόρερ μετοβηΕνων πρός έτιιθεώρηοιν
στρατιωτικάς παρατάξεως τοϋ Βερολίνου.
τέρνος εΤναι βλέπετε δ γεΐτο
νσς. Καί άφοθ τα Κράιη έκή
ρυξαν τόν κπόλεμο των νεύ
ρων» δέν μπορεΐ παρά ν' ά
κολουθήση τό πσράδειγμά
των. Κι' έπιχειρεΐ ήρωϊκό
βομβαρδισμό τοθ σύμπαντος
μέ τό μεγάφωνο τού, πού τδ
χει στρέψει ώς στόμιο τηλεβό
λου στήν αύλή Νά ύποθέ
σετε δτι άγνοεΐ πώς τό με
γάφωνο έχει ρυθμισττ]ρα ή
χου; Σκληρός θά είσθε κσί θά
άδικούσατε τή μόρφωσι καί
τή νοημοσύνη τού Μην τιήτβ
δέ δτι ένθουσιάζεται κι' άπό
τα ούρλιαχτά κσί τούς κλσυθ
μηοισμούς πού μεταδ(δει τό
μηχάνημα. Θά ύποτιμούσατε
τή μουσική τού άγωγή. ΚαΙ
ξέρετε δ τι στήν έποχή μας δι
καιολογεΐται νάνσι κσνεΐςκαθ'
δλα... άνάγωγοςάλλ' δχι καί
μουσικώς άδισπαιδαγώγητος.
Ξέρει λοιπόν ό άνθρωπος
δτι έχει ρυθμιστήρσ ήχου τό
μεγάφωνο. Πρέπει νά ξέρει 8
μως καί ό κόσμος δτι αύτός
είνε Εδιοκτήτης ραδιοφώνου.
Τί διάβολο! Τί μας χρειάζβ
ται τό ραδιόφωνο άν δέν ξέ
ΡΠ ό κόσμος ότι είνε δικό
μας, δτι αποτελεί κι' αύτό
Ινα άπ' τα πολλά άγαθά
Εύτυχως ξέρουν καί τα ύφ
ννονργ&ϊα Τύτιου καί Άσφα
λείας ττόσο πολύτιμη είνε ή
ήσυχία των πολιτών. Καί λαμ
βάνουν μέτρα γιά την προστα
σία της, άπό τούς ταραξίας
κατόχους μεγαφώνων. Πι
στεύω δτι θά έφαρμοσθοθν
καί θά τελεσφορήσουν τα μέ
τρα αύτά. Άλλοιώτικα θά
πρότεινα νά γίνη κι' ένας σύλ
λογος ραδιοφωνοπλήκτων Ο¬
πως έγινεν άλλοτε καΐ σύλλο
γος τφν χαμπροπλήκτων.
Μ.—
Τα διεθνή ζητήματα
Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΡΓΑ2ΕΤΑΙ
ΔΙΑ ΝΛ ΚΕΡΔΙΣΗ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ί^Μου (ίδιαι
χέρα ύπηρεσία).— Αί Αγγλικαί
εφημερίδα, άσχο^ούμεναι σήμερον
μέ τα διΐθνή προβ·ήμν:τα, γρά
φουν δτι ή κατάστασις παρουσιά]
ζεται συγκεχυμένη καί άβιβαία
καί δτι τα μεγαλύτερον στήριγ 1
μα δια την ειρήνην άπέμεινεν ή
πολεμική δύναμις τοθ άγγλογαλ-
λικοθ συνασπισμοθ Τί κράΐτ} τοθ
αξονος, παρατηροθν αί πλείσται
των εφημερίδων, ώ/θθν τόν κόσμον
πρός σύρραξιν. Μόν ν ίέ ίσχαρ'ς
ατρατός, στόλος καί άε^οπορία
τής Αγγλίας καί Γαλλίας θά
εΐμποσοθοαν ν' άποτελέσουν τεΐ-
χος προστασίας τής εί^ήνης Καί
εύίυχώς. τό τείχος ού;ό δημιουρ
γεϊΐαι ήϊη. Ή Γαλλία χατώρθω
σε κατόπιν συντόνων τιροστϊαθει
ών νά άναβιβάαη τή» παραγωγήν
άεροπλάνων είς 1620 κατά μήνα
ΚαΙ ή Αγγλία επέτυχε νά φθάση
τα χίλια μηνιχ'ω,-. Έπίσης ή Αγ
γλία ναυπηγεΐ ή5η πο^ϋΐχά σκά
φη 800 περίπου χιλιάδων τόννων
έκ των οποίων τα πε^ισσίτερα
βαρέα θωρηχτά, άεροπλανοφόρα
χαί καταδρομιχά μάχηΐ- Άνάλο
γοι δέ είνε χαί αί Γαλλιχαί ναυ
πηγήσεις. Επί πλέον, ή μέν Γαλ
λία διαθέπι τόν ισχυρότερον
σ:ραχόν τοΟ νόσμου, ή ίέ Αγ
γλία δημιουργεϊ ήδη, μετα την
καθιέρωσιν τής υποχρεωτικός θη
τείας, στρατόν πού θά είνε μιτ'
ολίγον άπό τούς χαλυτέρους τής
Εύρώπης. Καί μοναι των έπομέ-
νως αί δύο δυνάμεις τής Δύσεως
θά ή3αν ί/ΐαναί ν' άντιμετωπί
σουν οίονϊήποτε ενδεχόμενον χαί
ν' αναλαββυν νά βχοτάσοιιν ά
π-τελεσματικώς τό βζρος
τής φρουρήαεως τής πχγκοσμΕ'υ
ειρήνη;. Διότι πρέπει νά σημειω
θή δτι έχτός ΐοθ άχαταβλήτου δγ
κου των ιδιαιτέραν αξίαν έχει καί
ή ποιότης τόσον τοθ έμψύχου δ
σ.νχαί τοθ&ψύχου όλιχοθ των.
Σήμερον δμως £έν ΐίνε μοναι αί
503 δυνάμεις "Εχουν συμμάχους
την Πολωνίαν, την Τουρκίαν, την
Ρουμανίαν καί πλείστα άλλα μι
κρά καί μεγάλα κράτη Καί άν
έκραγή πόλεμος θά {χούν μέ τό
μέ>ος των χαί τάς δύ? α πέραν
τού; καί ανεξάντλητον είς δλι
κάς καί ανθ ωπίνα; δυνάμεις: Τή*
Αμερικήν καί την Ρωσσίαν.
Άλλά θά πιριφρουρηΗ^ ή είοή
νη ή θά ίκραγή τό ήφαίστειον
τοθ πολέμου χαί θά χαταχλύση
τάν κόσμον; Βιβχίως επί τοθ ε
ρωτήματος αύτοθ ή άπάντησ·;
ιίνε δύσχολος. Ουδείς δύναται ν9
απαντήση μέ Ινα ναί ή ίνα ϊχι,
άφ3υν αί Αγγλικαί έφημερίδες
Ούΐε κα! σήμερον άλλωσυε είμ
πορεϊ νά είπη κανείς άν έχωμεν
πόλεμον ή ειρήνην. Τα τηλεδό
λον δέν κροτεΐ Έχουν έπιστρα·
τευθή δμως δλα τα κράιη καί
ζοθν δλοι οί λαοί υπό την άγω
νίαν τοθ έφιάλτου τοθ πολέμου
πού διιξαγιται δι" άλλων, έ «τος
των γνωστών Ιω; τώρα, μεθόίων
χαί μέσων. Δι' αυτόν δμως ακρι¬
βώς τόν λόγον, παρατηροθν τα έγ
κυρότιρα δργανα τής Άγγλικής
γνώμης, δέν είναι σήμερον δύνα¬
ται προφητεΐαι, δέν έΐτιτρέπονται
ούπ υπέρμιτροι αίσιόδοξοι προ
βλίψιις, ούΐε χαί άπογοητεύσΐις.
Δι1 ού {ό χαί ϊέν πρέπιι ν' 4ποδί·
ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΗΑΙΔΕΙΤΗΡΙΑ
Η ΛΓΟΡΛ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟΝ
Ή λύσις πού εδόθη είς την
υπόθεσιν τής χρησιμοποιήσε
ως τοθ ΚαπετανακεΙου ίδρό
ματος καί ιής στεγάσεως των
σχολείων τής Μέοης Έκπσι
δεύσεως τής ττόλεώς μας, εί
ναι άναντιρρήτως ή καλυτέ
ρα. Είς τό Καττετανάκειον,
διά την διαρρύθμισιν τοθ ό
ποίου τό Κράιος χορηγεΐ π(
στωσιν δυόαισυ έατομμυρ[
ών δρ., θά ιΰρουν στέγην άνε
τον, ύγιεινήν, σύμφωνον πρός
τάς άτιαιτήσεις τής συγχρόνου
παιδαγωγικΓ]ς τό Γυμνάσιον
καί τό πρακτικόν Λΰκειον. "Ε
τσι θά έλευθερωθοθν καί τό
οίκημα τής πλατιί-ΐς Κορνά
ρου διου στεγάζεται τώρα
τό Πρακτικόν Λύκειον καί τό
οίκημα τοθ Δήμου πού χρη
σιμοποιεϊται ώς Γυμνάσιον
διά νά κατεδαφισθούν έντός
τοΟ έτους καί νά χρησιμοποι
ηθοθν τα γήπεδα τοθ μέν
πρώτου διά την ανέγερσιν τής
δημοτικάς άγορας τοθ δέ δευ
τέρου διά την δημιουργίαν
πάρκου. "Ηδη μάλιστα ό Δή
μος λαμβάνει σχετικήν μέρι
μναν καθώς είμεθα είς θέσιν
νά γνωρίζωμεν.
Τό ζήτημα τής Άγοράς άν
τιμετωπΐζεται μέ σταθεράν ά
ποφασιστικότητα καί θέλησιν
έγγυωμένην την ταχείαν λ6
σιν τού. ΚαΙ ύπάρχουν πολλαί
έλπΐδες δτι θά εξευρεθή οίκο
νομικός συνδυασμός πού
θά επιτρέψη Ε^ χόν Δήμον
ν' αρχίση ταχέως, έντός τοθ
1940, την ανέγερσιν τής μέγα
λης καί εντελώς συγχρ^νπ·
σμένης άγορας παρά τό πρώ
ην Βαλιδέ Τζαμί. Τό έργον
μάλιστα έχει χαρακτηρισθή ώς
έπεΐγον καί απαραίτητον. ΚρΙ
νεται δέ άναγκαΐα καί υπό
τής υπηρεσίας σχεδΐων πόλε
ών, τοθ ύπουργεΐου τής £υγ
κοινωνίας ή δημιουργΐα τού.
ΚαΙ πολύ ορθώς βεβαία Δ ό
τι μόνον δ.ά τής άποκτήσεως
μέγα λης, εύρυχώ^ου κσί άν·
ταποκρινομένης πρός τάς ά
νάγκας τής πόλεως άνορδς
θά λυθ{| τό -ρόβλημα τής ά·
ποσυμφορήσεω- των κεντρι
κων όδών,τής άπαλλαγής των
ττεζοδρομ'.ων άπό τα έαπορεύ
ματσ, τής καθαριότητος καί
τής αίσθητικής διαμορφώσεως
των ζωνών εμφανίσεως, όπως
καί τό ττρ5βλημα τής τηρήσε
ως ύγιεινών Βρων είς τα κα
τασιήματα τροφίμων γενι¬
κώς.
ΈπΙσης, μόνον δταν κατε
δσφισθή τό παλαιόν Δημσρ
χεΐον καθώς καί αί Κάτω Φυ
λακαί, θά είναι δυνατή ή δημι
ουργΐα τοθ κεντρικοθ πάρκου
πού θ' αποτελέση πνεύμονα ύ
γεΐας καί κόσμημα διά την
πόλιν. Δι' αϋτό έπαναλαμβά
νομεν δτι ή λύσις πού δίδεται
είς την υπόθεσιν τής χρησιμο
ποιήσεως τοθ Καπετανακείου
(δρύματος είναι δντως θαυμα
σία. Ή λύσις αυτή σύμφω-
νος πρός τόν εύγενή σκοπόν
τοθ μεγάλου εύβργέτου, επι
τυγχάνει τρείς μεγάλους σκο
πούς επί πλέον: Δημιουργεΐ
στέγην, διά τα σχολειό καί κα
θιερώνει ύποτροφΐας διά τούς
απόρους καλούς μαθητάς.
Διευκολύνει αποτελεσματικώς
την δημιουργίαν δημοτικής ά
γορδς. ΚαΙ συντελεί, είς την
απόκτησιν νέου πάρκου. Άπο
μένει μόνον νά τεθ{) τό συν
τομώτερον είς εφαρμογήν ή
λύσις αυτή διά νά γίνουν αί
σθηταί αί εύεργετικαΐ διά
την πόλιν συνέπειαι της.
Ο Βασιλεύς.
Χθές ήγε την επέτειον των
γενεθλΐων Τού ή Α. Μ. ό Βα
σιλεύς Γεώργιος. ΚαΙ εώρ¬
τασε την ημέραν αυτήν μέ ά
πλότητα, χωρίς τυμπανοκρου
οίας καί μεγαλοπρέπειαν ό¬
πως θά ήομοζεν ί'σως. ΚαΙ
μαζί τού, εώρτασε καί τό έ-
θνος ολόκληρον. Ό Ελληνι¬
κάς λαός, έστράφη μέ την σκέ
ψν καί την ψυχήν πρός τόν
Βασιλέα τού καί ηύχήθη είς
τόν Θϊόν νά μηύνη τάς ήμέ
ρας καί τα έ τη Τού καί νά δι-
αφυλάττΓ) την υγείαν καί τόν
θρόνον Τού, έπ' άγαθώ τής
έλληνικής πατρίδος.
^1* ^1* *^
Τό ελαιουργείον
Χουμεριάκου.
Φιλοπρόοδοι δ?ον καί έργα
τικοί οί κάτοικοι τοθ χωρίου
διται πολλή σημααία χαί άπόλυ¬
τος πίστις είς τάς κυκλοφορούσας
χαθ' ημέραν άντιφατιχάς φήμας
χαί είδήσεις. Αί φήμαι αυταί τί·
θενται σχοπίμως είς κυκλοφορίαν.
Όμιλοθν την μ Ό ν ημέραν περί
διαλλαχτιχών προθέσεων τής μιάς
ή τής άλλης παρατάξεω; διά νά
διαψευσθβθν την &λη'. ΚαΙ επι
μένουν την επομένην δτι έσηιιΐιώ
θη γΐνιχός χατευνασμός ίνω την
μΐθεπομένην έχδηλοθΐαι νέα δξύ
της τής κρίσεως.
Είναι αυτή, ή ταχτιχή τής συγ
χρόνου διπλωματίας. Είναι 6 λι-
γίμενος «πόλεμος των νεύριον».
Πόσον θά διαρκέση ό πόλεμος αύ
τος, είναι αδύνατον νά είπη χα¬
νείς. Τό πιθανώτιραν δμως είναι
δτι εάν διαρκέση επί πολύ, θά
μετατραπη~ αφεύκτως εί; πόλεμον
δπλων. Διότι έχει χαί ή άντοχή
των νεύρων τα δριά της. Αύτό
φαίνεται δτι πιστεύίυν χαί οί χυ
[ δερνώντες την Αγγλίαν. ΚαΙ 6Γ
αύτό, δηιος παρατηροθν οί έγχυ
ρότεροι έχ των άρθίβγράφων, επι
ταχύνιται έ ρυθμίς των έξοκλι
αμάν.
Χουμεριάκου μοχθοθν καί
φροντίζουν διά την άναδημι
ουργίαν τοθ χωρίου των καί
τόν συγχρονισμόν καί την επι
στημονικήν οργάνωσιν τής ά-
γροτικής οίκονομΐας των Στοι
χεΐον τής προοδϊυτικότητόςτων
αποτελεί καί ό συνεταιρισμός
των πρός τόν σκοπόν τής ίδρύ
σεως μεγάλου έλαιουργεΐου.
Ό σκοπός δέ αύτός πραγμα
τοποιεΐται ή5η. Ή Άγροτράπβ
ζα απεφάσισε την χορήγησιν
δανεΐου ενός έ ατομμυρ(ου
δρχ. είς τόν συνεταιρισμόν.
ΚαΙ Ετσι τό ελαιουργείον θά
δημιουργηθή έντός τοθ θέρους
καί θά λειτουργήοτ) άπό τής
προσεχούς έλαιοεσοδβίας. Ό
Χουμεριάκος σημειώνει μίαν
νέαν πρόοδον.
Μοντέρνα παιδία.
Είς τόν Μάραθον κάποι·
ος... άφήρεσε την ζωήν τοθ
πατέρα τού διά κτηματικάς
διαφοράς. Είς τα Ζένια τοθ
Μεραμβέλλου, ή Ζωΐτσα Χαλ
κιαδάκη, άφήρεσε τό πορτοφό
λιον τοθ πατέρα της, μέ τό έκ
40 000 δρχ. περιεχόμενον τού.
Έπιεικεστέρα υπήρξεν ή ΖωΤ·
τσα. Μεταξύ τής ζωής καί
τοθ πορτοφολΐου τοθ πατέρα
της, έπροτίμησε τό δεύτερον.
Μόνον άντί νά εύρη την εύτυ
χίαν είς τό χρήμα, ευρήκε διά
τής άθβμΐτου άποκτήσεώς*του
τόν δρόμον πρός την φυλακήν
βπου την ωδήγησεν ή άστυνο
μ(α πού την συνέλαββ. Μβγά
λην ζωή ώνειρβύτηκετΥΖωΐτσα.
ΚαΙ τώρα στή φυλακή μονολο
γεΐ κι' λέει: Δέν είνε αυτή
ζωή, Ζωΐτσα μου. Άλλ' οϋκ'
Εστι μετάνοια. Όπωσδήποτβ
τα μοντέρνα παιδία αύξάνον
ται. Νέοι καιροΐ, βλέπετε, νέα
ήθη.
ΑΗ0ΡΘΩ21-
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον δ
ναυτικός κολοσσός: «Συναγερμός
οτή Μεσόγειο·.
Την Δευτέραν «Γυμνό Μοντέ
λο». Ι
Σημ. "Εκάστην Δευτέραν, Πέ :
μπτην καΐ Κυριακήν άπογευματι
νή ωρα 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.—Σήμερον ·Ό Γόης
Άλήτης Μέ τόν Μώρις Σϊβαλλιέ.
Δευτέρα-Πέμπτη— Σάββατο —
Κυριακή ωρα 8.10 μ. μ. Άπογευ
ματινή.
Μ1ΝΩΑ.- Κυριακή 2 μ. μ. τό
έπεισοδιακόν «Σκιά τοθ ΆετοΟ».
Ό σατανάς καλόγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ λΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
Ή στήλη τοθ ώραΐόκοσμοιι.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Πρόγραμμα 21ης'Ιοολίου.
"Ύμνος
12 25 Σήμα—'Εθνικός
—Τμνος ΝεολαΕας.
12 30 Ή &?λ τού έργάτου.
13 Έλαφρό Έλληνικό τραγοθ
δι (ϊίσχοι).
13 30 Χρηματιατήριον-Είδήοει;
"ί»ίρα Άστεροσχοπείου Αθη¬
νών.
13 45 Άποαπάαματα άπό ϊπε
ρις μέ οΊαοήμιυ; ΣκανΖιναυού;
εχτελεστάς (5ίσχοι).
14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογι-
χόν δελτίον—Κίνησις άγορά; Ιΐει
ραιώ;.— Έθνικός "Υμνος—"Γμνος
Νεολαίας.
19.10 Έργα δι' ορχήστραν
(δίσκοι).
19.30 Ή ώρα τής Έλληνίδος.
19 45 Τραγούδιε μέ τόν Κα·
ρούζο (ϊίοκοι)
20 Όμιλία διά την Ε ΟΝ.
20.15 Δημοτιχό τραγοθδι (δία
τής χ. Νίταζς Μωτέϊτη—Άναγνω
οταρ5, συνοδεία λακών ίργάνων). Ι
20.45 Είδήαεις.— Χρηματιστή ,
ριον—Μετιωρολογιχόν δελτίον. |
21 Μ&υσικές έπιτυχίες άπά πά
ληές Άθηναϊ»ές έπιθεωρήαεις:'
'βχτελεστα': ΑΙ χ. Ελένη Ν έ
Ροζέ χαί Σωττ,ρία Ίατρίδου χαϊ
οί κ. Ό{έοτης Μακρ-ής χαί Γ.
ΓαδριηλίΕη;. Είς τό πιάνο 5 χ.
Ηιόφρ. Σακελλαρίδης. Έπιξηγη
ματιναΐ ιίσηγήοεις δπό τοθ χ.
Λούχη Δέλφη.
21 45 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (δπό
τοθ χ. Μ.λίτη Ρ&ύσσοκ)*
22.15 Νυκτερινβί είδησις.
22 30 Έλαφρά μουαιχή(δ[σκ·>ι)·
23 Μικρά όρχήσΐρα τεθ στ,αθ
μοθ (υπό την διε£θυ·αιν Γ. Βι
τάλη)
23.45 Μουσική χοροθ (δίακοι).
0 20 Τελευταίαι είδήοεις.
0.30 Μουσική χορ&Ο (ίίσκοι)
ΟΟΥΑΑΚΑΙΗ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Ή μοναδιχή τραγωδές
τής όθόνιις, ή ύπέρβχη
Βιεννέζα χαλλιτέχνις:
Λουΐζα Ράΐνερ
χ «ι ό συμπαθητικώτε-
ρος ήθοποκς τού κινημα
τογράφου:
ΟύΤλιαμ Πάουελ
Στό παθητικώτερο ρο-
μάντζο άγάπης:
"Εν« ρβμάντζο πού άρ
χίζει μέοα ατό στρόβιλο
των μεθυστιχών βιεννέζι-
χων βάλς, γιγοτντώνεται
στόν πβνο μιάς άδικης
κατηνορίας καί άιοθεώ-
νεται μέ τή θυαία μιάς
καρδίας πού άγάπηοε ά-
ληθινά!
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό Ναυτιχός Κολοσσός:
Σ
2ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Π ρ«ταγω νιατβϋν:
Πιέρ ΦρεναΙ
Κήμ Πικόκ
ΝαντΙν Βόγκελ
109βν
Αυτήν την στιγμήν ττού έ-
πάλαισα να πεΐσω την αϋτο-
κράτειρά μου χωρΐς νά τό
κατορθώσω, ούΐήν την στ γ-
μήν πού έν ώ ήγωνΐοθην ν' ά-
τιαλλάξω την μεγαλειότητά
σας άπό την όλεθρίαν επιρρο¬
ήν τοθ Ρασποϋτιν, την βλέπω
■περισσότερον άπό κάθε άλλην
φοράν υπό την επιρροήν τής
σκοτεινής τβυ δυνάμεως, εΐ·
μσι 6 δυστυχέστεοος των άν·
Ρρώττων. Τίτΐοτε άλλο δέν ε-
χω νά είπω.
—Κι' έ>ώ θά σέ πσρσκα-
λοθσα νά σταματήση αυτή ή
συζήτησις, Παϋλο. Δέν θά
συμφωνήσωμεν. Άλλά γιά νά
μην εΐσαι δπως (σχυρίζβσσι ό
δυστυχέστερος των άνθρώτιων
θά σοθ άνακοινώσω κδτι πού
ξει'ρΰ Οτι θά οέ κάνη ευτυχή.
Ό πρίγκηψ, χλωμός ΰστβ-
ρα άπό τή^ μακράν καί δρα-
ματικήν συζήτησιν, κυττάζει
την τσαρΐνα μέ πεοιέργειαν.
ΤΙ είνε αύτό ποθ μπορεϊ νά
τόν καταστήση ευτυχή";
—Ή Νατούσκα, σέ περιμέ-
νβι, Παθλο!
Ή Ικττληξις τοθ πρΐγκητΐος
άτΐοκορυφώνεται:
—Ή πριγκήπισσσ, 8σες φο
ρές τάς ήμέοας αΰιάς έζήτη
σα νά την 16©, ηρνήθη νά μέ
δεχθή- Ισχυρίζετο δα ή κατά¬
στασίς της δέν τής έπιτρέ-
πει!...
—Τής μίλησα έγώ! Πηγαι·
νέ! Θά σέ δεχθή... Τής εί
πά τοσα καλά γιά σενο!
Βλέπεις πόσον παρ' δλα, σέ
άγαπθ; Πήγαινε! Καί πρόσε
ξε μή την ταράξης, δπως σύγ
χιοες έμένο! Είνε άκόμα, 0-
στερα άπό την τελευταία της
άρρώστεια τόσον άδυνατη ή
κοϋμένη ή Νατούσκα!
Ή πριγκήπισσα Νατάσα εί¬
νε άποφασισμένη νά δεχθή
τόν πρίγκηπα. "Εχει χαλυβδώ
οη τόν έαυτό της μέ Βτσς τε
λευταΐας δυνάμεις πού τής μέ
νούν, εχει πσρασκευασθη" γιά
την νέαν της συγκίνησιν. ΊΞφ'
όσον ,εΤνε άποφασισμένη νά
κρατήση τό μυστικόν ιης, εί¬
νε ύποχρεωμένη νά ποΐξη. ε
ως τό τέλος την κωμψδΐα τής
ϋηοκοισας. Ή τσαρΐνα έπέμε
νέ, τής τό ζήτησε σχεδόν ώς
χάριν νά δεχθή τόν πρίγκηπα.
Ή πριγκήπισσα Νατάσα ύπε-
χώρησε.
Ό πρίγκηψ μποίνει μέ συγ¬
κίνησιν είς τό δωμάτιον της.
—Δέν ξεύρω πώς πρέπει
νά οέ φωνάξω: Ύψηλοτάτη ή
Νατούσκα;
Τρέχει κοντά τη;, τής πιά·
νει τα χέρια τα φιλεϊ:
— ΝατοΟσσ. τιόσο εΐσαι
χλωμή, έξαντλημένη, άρρωστη.
Άλλ' εΤσαι καί κακιά. ΟΟιε
στήν άρρώστεια σου 6έν μέ
ήθελες οΐό πλευρό σου.
— Γιατί νά σέ άπασχο-
λήσω;
—Τό ξέρεις τώς Ιχω κατσ-
δικασθή νά εΐματι £νος χασο-
έ!
που
ΣυνδυασμοΙ νεωτερισμών
έμφάνισι.
άτλ4 ίνα

την
ζιρΐ είς έργασί
ομού;.
ι "Οίον καί άν είνε
φόρεμα μπατισιένιο
'. νει τόν θελχτιχώτερον τόν:ν κ^μ-
ψίτητος επάνω σ' Ινα φόντο ά
παλό ρίδινο μεταξωτό ίργΐσμί-
.νο μέ λεπτέ; πιέτες χαί γαρνιρι-
' σμένο μέ «άππλικασιόν» άπό δαν
τέλλα
Λευχές ή" ραζάτρ
ημ μέ ίνα μεγίλβ
Μεγάλη έπιτυχΕα έχ
τβ ΠχρΕβι μπλοθζες άπό
χόκχινο, τυρχοιιαζ, δ
έ
σιφφο*
τρι
Κεμάλ Άτοτούρκ
ΣΤΛΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
1£9βν
Τοθ "ΑρυστρονΥ.
Ό Μουσταφά Κεμάλ τούς φί·
λους τής παρέας τού τούς
σε μακρυά άπό τόν δημόσ
! τού. Δέν Ιπαιζαν κανένα ρόλον
τάς φιλοδοξίας χαί τού; δρα
τού μιδς μεγάλης Τουρ
'Η παρέχ μέ την οποίαν Ιπινε,
γλεντοθσεν, ώογίαζεν, άπετελείτο
άπό γλεντζέδες χαί χαθίρματα.
Είς την παρέχν τού άνήχον δή
ώ; δ'Αλή τοθ διχασιηρίουτής
χαί τύποι εύθυμοι
Κ01 ΓιΩιΊΙ ΚΡ
σχέδιο
δάτες
χρωμο
ρχοιιαζ, ρ ρ άνΐςχρτηι£ας, χαί τύποι εύθμ
μέ μανίχια χοντα Οέ 8τςως 2νας Κιρχάβιος φηιιιζόμι
ζί « μι*Ρ«ί γχρ*! ύ ήέσχε
σεμιζιέ, μέ
άπό γχρό γκραίν
— Αί ανωτέρω μπλοθζΐς φΐρι
οθνται μέ μακρυές φοθστες άπ4
ί «ρ4
τελευταίως πολύ,Ιμαυροή άσπρο οττομλν
μέ δαντέλλα χαΓ μπολερό άΐτό τό Ι5ιο
.γχρ*!νος διά τό πνεθμα τού πού ήρέσχε
το είς τάς βωμολοχίας. Είς την πά
ρέα τού άνή«ον άχβμη 8νας έκδια
στής δηιιοσιογράφος χα^ Ινα;
Τοθρχος που ώμοίαζε μέ Αράπη
σιμοποιουνται
σκνδυασμένες
κίνττ/μα τής χειρός γιά φορέ
ματα άπογευματινά χαί βραδυνά.
Κομπιναιζόν άπό τρίιχλ βουάλ
σέ
να
Καλοχ^ιρινά νυχτιχά άπό μπΐ
τίστα πουαντιγιέ ή Ιμπριμε σέ
σχέδιον μαχρυών φορεμάτων σεμι-
ζ.έ...
Διά την πλάζ ιδιαιτέρως πρα
χτικαί καί χομψχΐ είνε οί φοθ-
Μία άπό τίς πλέον
κές χά Ι μοντέρνε;
χαλοχαιριν&Ο ψίθινου
χαί δ έποϊος δτ,αν δέν
μένος είχεν ίνα μυαλό
ματιχόν, άλλ' δταν έΊτινε
πιιο
δέν
χαπέλ
ομπιναιι,βν απο ϊ^ιιιλ «»μ*λ| »■«· ---------_.Γ..- ,
χρώματα παστέλ γαρνιρισμέ- |λου είνε εν,ς;,. γχο; άπό ηιχέ
μέ λεπτέ; πιέττε; ή ζούρ. σέ σχήμα
κος αύιός
πεταλούίας. Ό φιίγ
θά γαρνίρη ίνα πλα-
' θά εί
τύγυρο μαθρο χανοτιί
νέ άπό πιχέ 3σπρο, μπλέ πάλ
ή ρίζ, συντονισμένο μέ την πρω
ϊνή ταυαλέττα σχς.
ή Ντιστίγκέ
Άριθμός 13807.
Περίληψις προγράμματος
πλειστηριασμβΰ
Ό Συμδνλΐιογράφος Ηρακλείου
Ευστράτιο; θΐοδώραυ Γαρεφαλά
κη; έν Ήρακλείφ έδρεύω/ χαί
,χαχιχών δηλοποιώ δτι:
| Εκτίθημι εί; δημόσιον άναγχα
στιχόν π'εσττ,ριασμάν τα έπίμενα
Ι άκίνητα των Μιχαήλ Ιωάννου
; Στρατάχη χαί Άντωνίευ "Ιωάννου
' Στρατάκη χατοίκων Κεράσα Μχ
'λεβυζίου χείμενα 1) εί; θέσιν
1 «Κερδ ή Παναγία ή Σόχωρον»
Ι τή; περιφερείας Κεράσα Μαλεβυ
[ ζίου χαί έξωθι τοθ χωρίου ήτοι
αγρόν (αώχωρον) εκτάσεως πέντε
στρεμμάτων μέ δέχα τέσσαρα ε¬
ί λαιίδε>δρα συνορευέμειονχτήμαοιν
ανατολικώς χαί νοτί»; μέ δρόμον
άγροτιχόν, δυτικώς χληρονόμων
Κωνσταντίνου Βελεγρίκη χαί χλη
1 ρονόμων Δαμΐανου Καπελλάχη,
βορείως Ιωάννου Σαριδάκη χαί
Άντωνίου Στρατάχη τέως Μο>ής
Έπανωσήφη. χαί 2) Εί; θέσιν
«Άσπρο _Χωριό» τή; πιριφιρείας
' Δαφνών άμπελον ι ί 5ους σουλτανί
| να; εκτάσεως δέκα τισσάρων
στρεμμάτων συνορευομίνην χτή
μασι άνατολικ&ς Εύαγγέλου ΓΊε
νιαδάχη καί Μιχαήλ Ρολογά, νο
'τίως κληρονόμιον Άννης Ν. Τζο
' ραχωλευθεράχη τό γένος Χουλί
ζου, δυτικώς Ίαισήφ Τσουδή
, χ»ί Κωνοταντίνου Γ. Ρ&υχα5άχη
| χά Ι βορείως Εΰαγγέλου Γιενια
δάκη χαί Μιχαήλ Ρολογά τ^ ε¬
π σπεύσει τής ένυποθήου δανει
στρίας '&θνιχής Κτηματιχή* Τρα
"έζηί 1ήί Ελλάδος πρός άπολη
ψιν τή; ένυποθήχου άπαιτήσε
ώ; τη; έχ λιρών στερλινών Αγ
1 γλίας εκατόν πιντήχονΐα τεσ 'ά
' ρων, σιλλινίων δίχα τριών χαί
,πεννών τριών (£154—13—3) εί;
συνάλλαγμα δψΐως επί Λονδίνου
χαί των έξίδων εκτελέσεως, στη
ριζομένης εί; τα δπ' αριθ. 3322
χαί 3326 ίτου; 1929 συμβόλαια
μου δι3 ή' άπαίχησιν ίπεΐάγη
σαν οί είρημένοι ό?ειλέται διά
τή; υπό χρονολογίαν 13 Μαΐου
1933 έπιταγή"; τή; έπισιτευδού
σης ώ; δείκνυται έχ των ύπ'
άριθγίυς 9445 χαί 9446 τής 9
Ίουνίου 1933 άποδειχτιχών τοθ
διχαστιχοθ χλητήρος τοθ ϋρωτο
δινείου Ηρακλείου Εμμανουήλ
Άρκουλάκη,
Ό πλειστηριασμό; γενησεται
ενώπιον μου ή τοθνεμίμου άναπλη
ρωτοθ μου την 1 Όχτιοβρίου ένε
στώτος ετου; ημέραν Κυριακήν
χαί ώραν 10—12 π. μ. καί έν
ιω ενταύθα χαί παρά την οδόν
Χάνδαχο; ίδιοχτή'φ συμβολαιο
γραφείφ μου ίνθα χαί δτε χαλοθν
ται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτή
0(001.
Ώς πρώτην προσφοράν ώρισεν
ή έπισηεύδουσα διά τα ώς άνω ά
χίνητα τό ποσόν των δραχμήν
5000 διά τό πρώτον χαί 25000
διά τό δεύτερον δστις δέ προσ
φέρει την αναγκαίαν ασφάλειαν
δικαιςθται νά πλειοδοτήση. Ό
τελευταΐος υπερθεματιστής ΰΐτοχρε
οθται νά καταβάλη τό έχπλεΐατη
ρίασμα πρό; την
Τράπιζαν συμφώνως
Ή παρί.0σα
ε
δανείστριαν
τώ Νόμφ.
είς
ή
ι.
χανε.
Επί πλέον 5ανι παρέα μέ
ασημάντους τινά; στοατιωτιχούς,
δπως δ Τζεμάλ, πρώην υπαστι-
στή; τοθ διευθυντοθ τής άστυνομί
άς έν θισσαλονίχη, πού , είχε
σώση τόν Μουσταφά Κεμάλ άπό
τού; χατασκό'πους χαί τούς πρά
κτορας τοθ Άβδούλ Χαμήτ, τδτε
πού είχεν ίλθει κρυφά άπό την
Συρίαν δπως έ Μουφίτ Αουτφή
που είχεν ύπηρετήση μαζί τού είς
την Συρίαν, χαί 6 Νουρί) βστις εί¬
χεν δπηίετήση μαζί τού είς Τριπο
λίτιδα. Ώς πρός τάς γυναίκας μέ
τάς οποίας έσχετιζετο, βλαι τού;
ήσαν άσήμαντα πλάσματα, πού
δέν εΓχαν άλλον προορισμόν παρά
νά περα μέ αύτάς 6 Κεμάλ την
ώρα τού. Άπό τότε πού έχώρισε
μέ την Λατιφέ χαν:ύμ, δέν έπε
χεΕρησε πλέον νά είνε πιστός χαί
ν' άϊΌσιωθή σέ καμμιά γυναίκα.
Ό Μουσταφά Κεμάλ ηρέσκετο
είς τάς χολαχεία;. Καί οί άνθριο
π?ι τή; χλίχα; τού δέν έκαμαν τί
ποτε άλλο παρά ν' αμιλλώνται
εί; εύτελεΐ; χολαχείας πρός τό
πρόσωπον τού. Ηρέσκετο είς τού;
Ομνους των, είς την τυφλήν δποτα
γήν των, είς την ίξάρτησϊν των
έξ ουτοθ. Όσάχι; ήΐο καταβεβλη
μένος, όσάχι; ήίαν πεσμένον τό η¬
θικόν τού, αί χολακεΐαι των, ή αύ
θόρμητο; ή προσΐτοιημένη καί δ·
στερόβουλο; έπιμονή των νά τόν
λχτρεύϊυν ώ; ήρωα, ήσαν δι' αυ
τόν τό καλλίτερον τονωτιχόν. "Ο
ταν πάλιν ήίαν χαλά ηρέσκετο εί;
τάς δμνφΜας των και δσον μέγα
λείτεραι ήσαν αί κολαεΐαι των
τίσον μεγαλειτέραν ικανοποίησιν
ησθάνετο.
—Είνε ό μεγαλειτέρας στρχτιώ
τη; τοθ κοσμου, δ μιγαλείτερο;
Αυριον: Τό τέλος
τάς ένταθθα εκδιδόμενα; έφημερί ίατρατιώτη; π α άναφέρει ή
ϊας «Άνόρθωσιν» τή> 21 Ιουλίου ο!α! ΙλΐνΕ^ * 2ν™·
ένεσιώτο; έιους, «"Ιδην» την 29
Αυγούστου ίδίου έ:ο«ς χαί «Δ;ά
σιν» την 24 Σεπτεμβρίου ίδίου
έΈου;. |
Έν Ήραχλείφ τή 19 Ιουλίου
1939
Ό Συμβολαιογράφο; Έραχλείου
Β. Ο, Γαρεφαλάχης
ίστο
—Όχι 6ό! Ή φήμη σέ φέ·
ρει πώς δ^ς διαρκθς! Άνδρα
γάθηοες πολν στή σΓρατ.ω'ΐ-
κή λέσχη! Ώ Παθλο, άν ήξε
ρες πόσον εΤμαι δυστυχής!
(αυνεχΐζεται)
ΕΥΚΑΙΡΙΛ
Κατεδοφιζομένης τής πάλαι
άς ΝομαρχΙας τιωλοϋνται ύλι
► ά ή ξυλεΐα γιά κόθε χρήσι.
Κεραμόδισ, κουφώματα ώς
καί κσστανιές δια στύλους, δο
κούς κλτΐ. είς εύθηνάς τιμάς.
Διαθέτομεν 2λα τα ειδή εγχωρίων χαί Εύρω-
παΪΜών δερμάτων.
Έπίοης άπαντα τα εΐδη τής ύποδηματοποιΐας.
Τπως είς έλα καΐ είς τάς τιμάς άχολευβοϋμΐν πι¬
στώς την παράδοσιν τοϋ Μοτταβτήμκτός μας: Είμεθα οί «ΰ·
θηνότκροι.
ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΜΑΡΙ-ΑΚΗ
Λϊωφόρβς Καλοκαιρινό^ (πλ. στράτα).
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
Άρβστβτ'
θά βρήτε δλσ τα νέα μοντέλα σκελετβν
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙ^
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ -ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΙ
Οικιών — Καταστημάτων — Σαλονιών
Μ , ...... χρωματισμοί ουοτήματος
Ντουκο. η *
Έν γένει ^«λαμβάνομεν καί έκτελοϋμεν πάσαν
εργασίαν μετ' ακριβείας καί ταχύτητος.
Ο/ ΨΑΡΟΜΗΛ>ΓΓ5Ν « ΛΕΜΠΛΕΤΖΙΛΙΙ/α »
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ
στήν μεγαλυτέρου μέχρι
σήμερον έπιτυχία τού:
Ο
Σ
Συμπρωταγωνιστεϊ ή ύ-
πέρβχη ΜΠΕΤΤΥ 23ΤΟΚ
ΦΕΛΔ.
Είναι Ινα «πό τα
ρδτικώτερα φίλμ.
έξαι
ΠΡΟΣΕΧΟΣ
, Τ* ^νΧΡΜμβ θαΰμα:
τό ωραιότερο φίλμ ποϋ
παρβυσίασε μέχρι βήμε-
ρβν ή έθόνη:
Ο
Σ
ΤΟΥΧΡΥΣΟΥ
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤβ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
ΖΟΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
ίί
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Έηανήλθον άερο-
πορικώς ίζ Αθηνών δ κ. Άριοτιί
δης Μιχελιδάκης, δ κ. Ζαχαρίας
Περάκης δικηγόρος.
—'Επίσης αφίχθησαν άεροτορι
κως ή κ. καί δ κ. Παπαδημη
τρίςυ, Σ. Ξενάκης §μπορος, γ
"Ακοατοο. Ά. Μαρτίκας, Εύαγ.
Ζενεμπίσης.
—Ανεχώρησαν άεροπορικώς δι'
Αθήνας δ μηχανικάς τοΰ Δήμου
κ. Ί. Τζομπανάκης, δ κ. Δαμια·
νάκης έμπορος μετά τής θυγα-
τρός τού δίδος ΜαρΙνας, ΜαΙρη
Χρήστου, Μιχ. Σηφάκης, Λαγόιΐ
καθηγητής.
—"Αφιχθη έξ Αθηνών δ υΐός
τού ενταύθα μοιράρχου κ. Ν. Λει
Βαδέα. Κώστας Λειβαδέας.
ΘΑΝΑΤΟΙ.— Άπίθανβ καί έκη
δεύθη προχθές έν συρροη κόσμου
τιμώντος την μνήμην τού δ έκ των
παλαιών συμπολιτών, καλός οΐκο
νενειάρχης καί έπαγγελματίας,
Γεώργιος Ν. Παντατοσάκης. Τούς
οΐκείους τοθ μεταστ'ννΐος καί
τούς λοιπούς συνγενεΐς τού ουλ
λυπούμεθα θερμώς.
***
Γύρω οτήν ηόλι.
συνε·
Τ δ κθμα τοθ καύσωνος
χΐσθη καί χθές αμείωτον.
—Διά νά συνεχισθοθν καί τα πό
ράπονα των^ πολυθερμαινομένων
συμπολιτών.
—Καί νά διατυττωθωσι.. Βιάκυ
ροι εϋχαί πρός δροσέρεμα τοθ
καιοοϋ.
—Αρκετάς κόσμος συνεκεντρώ
θη χθίς τδ έσΐΐέοσς είς τα παρά
τό Ηλεκτρικόν εργοστάσιον κέν
τρα.
—Ή συγκέντρωσις εσημειώθη
έκεϊ άπδ τάς πρώτας άκόμη άπο
γευμϊτινάς ώρας."
—Δεδομένου ότι ή Μουσική τοθ
Δήμου θά έξετέλει έ«εϊ εκλε¬
κτόν μουσικδν πρόγραμμα.
—Ή τοποθέτησις των 65ρομ>
τρών συνεχΐζεται είς τάς διαφό¬
ρους συνοικίας τής πόλεως.
—Υπό των συνεργεΐων τ?ϊς άνα
λαβούσης την τοποθέτησιν έ-
ταιρίας.
—Πάντως ή επίβλεψις τοθ Δή
μου επί τής τοποθετήσεως, θά
συντελέση ασφαλώς είς τδ νά γΐ
νεται αθτη όσον τό δυνατόν άρ
τιωτέρα χάριν τοθ συμφέροντας
των ενδιαφερομένων δημοτών.
—ΟΙ πλανόδιοι πωληταΐ λαχανι
κων καί φροοτων αοξάνονται καί
πληθύνονται.
—Ή αύξησις αυτή θά φθΑσκ
ωρισμένας είς τδ «μάξμουμ»8το.ν
θά γενικευθή ή παραγωγή τδν
στσφυλιών.
—Όπότε αύτά καί μόνα θά κα·
ταστοθν τό κυριαρχοϋν κατανα
λώσιμον εΐδος, περιφορας καί
διαλαλήματος.
—Σχετικώς πρός τα άναγρα
Φέντα υπό τής συναδέλφου «Ιδής»
διά την επισκευήν της λεωφόρου
Βασιλέως Κωνσταντίνου.
—Πληροφορούμεθα ότι ή £τι·
σκευή αυτή δέν έγινεν εισέτι δι
δομένου ότι προεκηριόχθη ή κατά
νόμον δημοπρασίαν περί ρυμοτο
μΐας καί έξ ολοκλήρου έπισκευης
της, μετά την οποίαν καί θά άρ
χίσουν. ώς συνήθως, αί έογασΐαι.
—Σημειωτέον ότι την διακήρυ·
ξιν ταύτην έδημοσίευσε καί ή
«"Ιδη».
—Τα γραφεΐα τής γεωργιος 6·
πηρεσίσς Ηρακλείου μετεφέρθη
σαν άπό προχθές είς τό διαμέρι
σμα τοθ στρατώνος κάτωθι τοθ
νραφεΐου τοθ κ. Νομομηχανικού
Ηρακλείου.
—Καί δπου ευρίσκετο προηγου
μένως ή ύπηρεσία τοΰ 'κ. έπόπτου
"Εργασίας.
—Συνεπώς οί ένδιαφερόμενοι
μέ ύποθέσεις τής άρμοδιότητός
τηο, όφείλουν νά μεταβαΐνουν έ
κεΐ.
—ΑΙ έκδρομαί, σωμα- ε 3καΙ «αί
μ γ), δέν διεκόπησαν άλλά συνε
χΐζονται.
— Έν ιω μεταζύ δργανώνονται
καθ* & πληροφορούμεθα καί νέαι
μή άναγγελθεΐσαι εΐσέτι, πάντως
τελοθσαι όμως υπό πραγματοπο!
ησιν έντός των προσεχών ημε¬
ρών.
— Κίνησις καί χθές καί προχθές
είς την «πλαζ·1 τού" Ηρακλείου.
—Ή όποία τεΐνει νά αποτελέση
κοσμικόν κέντοον καί νά παρου
σιάση τό "Ηράκλειον αναλόγως
προωδευμένον.
—ΑΙ έγκαταστάσεις άλλας τε
των λουτρώνθνταποκρίνονται είς
τάς σημερινάς άβαιτήσεις τοθ
λουομενου κοινοθ.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.- ΜΙα
σύστασις γιά δσους ταζιδεύοον
στήν "Αθηνά: Μά παρακολουθή·
σουν τόν «Πυνμαλίωνα» τοθ
Μπέρναρ Σώ πού παΐζεται μέ έ·
ξαιρετική έτΐιτυχία είς τό θερινό
θίατρο τής κ. Κατερίνας Άν
δρεάδη (πλατεΐα Κυριακού).
Είνε τό ίογον τιού συνεκέντρω·
σβ δλο τδ θεατρόφιλο κόσμο,
τδ Εργο πού συγκεντρώνει κάθε
βράδυ δλη την άφρόκρεμα των
Αθηνών.
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ό Ιατρδς κ. Μιχ-
Γερωνυμάκης επανελθών ίΐ, Άθη
νών χθές, δέχεται ώς καί πρό
τεοον είς την ενταύθα κλινικήν
τού.
ή -Πνευματΐ
Μελή ΝικολοΙδη
καί
—-Έκδόσβις.
—'ΕκυκλοφόρησΕ
κή Ζωή» τοθ κ. Λ"
μέ έολβκτήν φιλολόγικήν
νλωσσολογικήν ϋλην*
—"Εκυκλοφόρησεν έπίσης ή ·Χα
ρά των Παιδιων» τό γνωστόν μορ
φωτικόν, παιδικόν περιοδικόν.
ΣΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ τοθ Π*
τρου Μαστρεκίνη («λατιΐα Βεν»·
ζίλου) γίνεται χρήσις διά τό κα
θάρισμα τβν Οποδημάτων άννοθ,
Ι εΐδικοθ σάπωνος, ίζασβαλΐζοντοϊ
ι στιλπνότητα καί ώραΐο χρβμα ΥΙΟ
χάθι «αιοθτσι,
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τό μεγάλο Εργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι
610ον
. 7^,! διΤι κα1 &ν ΕΤνε· Χαλ6σστε τό σπΐτι
αυτό. Νά! εκείνην έκεΐ την θύραν μέ τα ύαλιά,
τί την βλέπετε καΐ δέν την παΐρνετε;
Είς τό άκουσμα τοθτο έβαλον οί ίργαζόμενοι
φωνάς.—θύρα μέ ύαλιά! Μωρέ άτιό μ[α θύρα μέ ύα
λιά τί δφελος, μωρέ παληόπαιδο;
—Σεΐς εΤσθε παλη,όπαιδα! άπεκρίθη ό Γαβριας
Είς Ινα όδόφραγμα επάνω μΐα θύρα μέ ύαλιά πά
γει θαυμαστά. Ευκολα τό κτυποθν, μέ σύτήν δύ
σκολα δμως τό παΐρνουν. "Ως φαίνεται, σεΐς ποτέ
δέν έκλέψΐτβ ιιήλα νά διασκελΐσετε τοΐχο μέ σπα
σμένα ΰαλιά! Μ(α θύρα μέύαλικά κόφτει τούς κά
λους των ποδσριών τής έθνοφυλακής, άν θελήση, ν'
άναβή είς τό όδόφραγμα. Άμ' τό ύαλΐ είνε προδό
της. Έκατάλοβα πώς ό νοθς σας δέν τρέχει πολύ
μακρυά, 6χι!
Άλλά βλέπων την πιστόλαν τού άνευ λύκου έ
μαίνετο ό Γοβριάς. Έτρεχεν άπό τοθ ενός είς τόν
άλλον λέγων.—Ένα τουφέκι! κ' έγώ ήθελα ίνα
τουφέκι νά κρατώ. Διατί δέν μοθ δίδουν ενα τουφέ
κι κι' έμενα;
—Σύ νά κρατήση τουφέκι; είπεν ό Κομπεφέρ-
ρης·
—Μπά! άτιήντησεν ό Γοβριας, καΐ διατί δχι; Έ
>ώ στά 1830 εΐχα έ"να, 8ταν έπιάσθηκαν μέ τόν
Κάρολον Δέκατο.
Ό Ένζολωρας άνέστειλε τούς ώμους.—Άς
εύρουν πρώτον οί άνδρες κοί τότε δίδουν καΐ είς τα
παιδία.
Ό Γαβριθς έστράφη πρός αυτόν ύπβρηφάνως
καΐ τοθ άπεκρΐθη.
—Άν σκοτωθής προτήτερ' άπ' έμένα, θά πά
ρω τό δικό σου, νά ξρύρτις.
—ΧαμΙνι! έπεφώνησεν ό Ένζολωρδς.
—Λογιώτατί! απήντησεν ό Γοβριδς.
Έτυχε νά διοβαίνη κατ' ούτήν εκείνην την
στιγμήν άπό τής άκρας τής όδοθ κομψάς τις νεα
νΐσς, όκνοπεριπατηιής, άποπλανηθεΐς είς τος συ
νοικΐας ταύτας· ςδιος επέφερεν άντιπερισπασμόν.
"Αμα ΙΓών ούτό ό Γαβριάς, άνέκραξεν.—'Ελάτε
καΐ σεΐς μοζ( μος, κύριε! ΤΙ διάβολο! τΐποτε λοι
■πόν καΐ διά την γρηά την πατρ'δα;
Ό κομψάς νεανίας έσπευσε νά γίνη άφαντος.
Ε'.
Αί προπαρασχδυαί.
Αί τότε έφημερΐδες εσφαλμένως είχον ειπή, δ
τι τό όδόφραγμα τής όδοθ Κανναβίδος ήτο ύψη
λόν μέχρι τοθ πρώτου πστώματος των οίκιών, καΐ
δτι ώς έκ τή"ς κατασκευάς τού ήτο άπόρθητον
(συνεχΐζεται)
ΠΑΡΑΪΎΕΙΛΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ 4ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΟ,,ΑΒΗΝΑΊΙΝ'Ίιιπηιιι
Τό ειδικώτερον έν Κρητη εργοστάσιον
Προμηθευταί τής «Ε. Ο. Ν.», Γίομαρ-
χΐας, Δημαρχίας, Κοινοτήτων, Σχολεί¬
ων, Συνεταιρισμόν, καταστημάτων, οΐ-
κιών, αύτοκινήτων κ λ.ττ.
Έργασία μοναδική.
Τιμαί άσυναγώνιστ,οι.
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
Ηρακλειωτών.
Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
ΆναχαινιαΘεν χαΐ πάλιν εϊαβφαλίζει ολα τα
πλεονεκτήματα τής άνέοεως χ«· ευχαρίστου δια-
5
Φέρμαναις—λουτρ·* χ. λ. κ.
Άριθμ 1512
Περίληψις προγράμματος
Πλειατηριασμοδ.
Ό Συμβολαιογράφος Πύρ
γου Κρήτης Άλέξανδρος Μι¬
χαήλ 'Εληώτης ώς επί τοθ
πλειστηοιασμοθ ϋπάλληλος,
δηλοποιώ δτι την τριακοστήν
τοθ μηνός Ιουλίου 1939 ημέ¬
ραν Κυριακήν, έν Πύργω Κρή
της καΐ έν τώ κατά την θέ¬
σιν «Άγορά» κειμένω ίδιοκτή
τω δημοσίφ γραφεΐφ μου, ένώ
πιον έμοθ τοθ Συμβσλαιογρά
φού Πύργου Κρήτης Άλεξάν
δρου Μιχαήλ Έληώτου έν Πύρ
γω κατοικοεδρεύοντος έμοθ
δέ κωλυομένου ενώπιον τοθ
νομίμου άναπληοωτοθ μου έκ-
τΐθενται είς δημόσιον άναγκα
στικόν ΐϊλειστηοιασμόν τ' ά-
κόλουθα άκίνητα κτήματα κεΐ
μενά κατά την κτηματικήν πε
ριφέρεισν Βΐγιωνιας Μονοφα
τσΐου, άνήοντα είς τούς ό
φειλέτας 1) Άργυρήν χήραν
Χρόνη Νεωνάκη τό γένος Ζα
χσρΐου Άθουσάκη 2) "Ιωάν¬
νην Χρόνη Νεωνάκην, 3) Γε¬
ώργιον Χρόνη Νεωνάκην. 4)
Π^αξΙαν σύζυγον Άδάα Νεω
νάκη τό γένος Χρόνη Νεωνά
κη κατοΐκους Βαγιωνιάς Μο
νοφατσΐου ώς κληοονόμων
ταό αποβιώσαντος άρχικοό ό
φειλέτου Χοόνη Κωνσταντίνου
Νίωνάκη. 5) Ιωάννην Άστρι
νάκην δι' εαυτόν καί ώς ένα
σκοθντα την πατρικήν έξου
οίαν επί των άνηλίκων όοφα
νών μητρίς τέκνων τού Μαγ
δαληνής, Κλεάνθης, Μαρίας,
Νικολάου, Δεσποινιάς καί Χρη
στινιδς Ιωάννου Αστρινακη
καί 6) "Ολγας συζύγου Ιω
σήφ Κωστάκη τό γένος Ιωάν
νού Αστρινακη κατοίκους
Γκαγκαλών Μονοφατσίου ώς
κληρονόμους τής άποβιωσά
σης συζύγου τοθ πρώτου καί
μητρός των λοιπών Γίωογίας
Ιωάννου Αστρινακη τό γέ
νος Χρόνη Νεωνάχη καί ταύ
της ώς κληρονόμου τοθ άπο
βιώσαντος άρχικοΟ όφειλέτου
Χρόνη Νεωνάκη, τή έτιισπεύ·
σει τής έν Αθήναις έδρευού
σης Έθνικής Κτηματικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος άνωνύμου
έταιρίας έχπροσωπουμένης νο
μίμως υπό τοθ διοικητοϋ αύ
τής κ. Ιωάννου Δροσοπούλου
κατοίκου Αθηνών πρός άπό
λήψιν των καθυστερουμένων
καί έπιταχθεισών ένυποθήκων
άπαιτήσεών της, έκ λιρών
στερλινών Αγγλίας είς συνάλ
λσγμα δψεως επί ΛονδΙνου έν
συνόλω τετρακοσΐων τριάκον-
τα ότώ, σελλινΐων δέ*α τεσ
σάρων, πεννών δύο (£ 438.
14. 2.) καί των έξόδων εκτε¬
λέσεως στηριζομένης τής άπαι
τήσεως είς τα ύπ' άριθμούς
1239 καί 1249 δανειστικά συμ
βόλαια τοθ συμβολαιογράφου
Ηρακλείου Άντωνίου Πάν
ναρη ήτοι 1) Είς θέσιν «Στερ
ναλάκια» αγρόν τιοτιστικόν έ
κτάσεως πέντε στρεμμάτων μέ
80 κιτρέας καί 30 ελαίας, συν
ορεύοντος κτήμασιν, κληρονό
μων Στεφάνου Χαλκιαδάκη
έκ δυσμών, κληρονόμων Κων
σταντίνου Χουδετσανάκη έκ
βορρδ, έξ άνατολών βάγκα
καί έκ δυσμών άγωγφ. 2) Είς
^|10ΙΙ11Ι1Ι11] Ι1Μ11ΙΙΙΙΙΙ111ΙΙΙ1ΙΙ111Ι ΠΙΙΙΙΙΙίΟΙ 1ΙΙ1ΙΕΙ1Ι1111111Ι1Ι1ΙΙΙ1Ι1 ΙΙ!Ι111ΙΙΗΙ||Ε
ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, τΐλάστιγ-
γες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμένου
έργοστασίου ΈλένΠδ Βοτχαβοόλη, Έμμ. Παγκά- =
λου, καί τκΰλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ §
καΐ μέ ευκολίας πληρωμάς, ηαρά τφ άντιπροσώ- —
πω χ. Δημ· Λ. Γιαλιταχη έναντι Δημαρχείου. Πρίν
ή προμηθβυθήτε έηισκβφθήτε την έκθεσιν μας.
θέσιν «Κουτσουνάρα» άμττε
λον εΤδους σουλτανί έκτάσε
ως εξ στρεμμάτων μέ 15 έλαί
άς, συνορευούσης κτήαασιν,
έκ νότου Γεωργίου Χονδρο
ζουμάκη καί Ρύθυμίου Χαλκι
αδάκη, έξ ανατολήν, δυσμών
καί βορρδ δρόμω. 3) Είς Θ6
σιν «Σεττεριά στό Μοναστήρι
άπό Κάτω» άμπελον εΤδους
ταχτδ χαΐ σουλτανί εκτάσεως
δέκα στρρμμάτων μέ 40 έλαί
άς συνορευούσης κτήμασιν,
έξ άνατολών Γεωργίου Μα
κρυγιαννάχη, έκ νότου δρόμφ
έκ ουσμών κλης-ονόμων Χρί
στου Ραμουτσάκη καί έκ βορ
ρα Γεωργίου Μαυρογιαννάκη.
4) Είς θέσιν «ΣαρακΙνα» ά
γρόν τεσσάρων στρεμμάτων,
συνορεύοντος κτήμασιν, άνα
τολικβς ρύακα, νοτίως δρό
μφ, δυτικώς Νικολάου Άστρι
νάκη καί βορείως Γεωργίου
Νεωνάκη καί 5) Είς θέσιν «Ά
μυ>διλιά» αγρόν δύο στρεμ
μάτων συνορεύοντος κτήμα
σιν έξ άνατολών Αλεξάνδρου
Άλεξάκη, έκ νότου ΔημητρΙ
ου Νεωνάκη, έκ δυσμΛν Γεωρ
γΐου Χονδροζουμάκη καί #κ
βορρδ κληρονόμων Κωνσταν
τίνου Νεωνάκη. Ό πλειστηοι
ασμός άρχόμενος την ΙΟην
τι. μ. ώραν περατωθιΊσεται την
δωδεάτην καί £ν τέταρτον
τής ώρας μεσημβρινήν τής αύ
τής ημέρας συμφώνως τώ νό
μφ. Πρώτη πρ?σφ?ρά των
πλε'στηΐΐαζομένω; όρΐζονται
δραχμαΐ διά μέν τό πρώ
τον κτήμα πέντε χιλιάδες
(5 000), διά τό δεύτερον
6ξ χιλιάδας (6 000), διά τό
τρίτον δέκα χιλιάδες (10 000),
διά τό τέταρτον δύο χιλιάδες
(2 000) καί τέλος διά τό -έμ
πτον χΐλιαι (1000). Ή κατακύ
ρωσις γενησεται πρός τόν τα
πλείονα προσφέροντα συμφώ
νως τώ Νόμφ.
Ό πλειστηριασμός γενήσε
ται επί πληρωμη" είς μετρητά.
Έκαστος των παρόντων
καθ' δσον προσφέρει την ,ά
ναγκαίαν ασφάλειαν δικαιοθ
ται νά πλειστηοιάση. Ό τελευ
ταΐος πλειοδότης αμα τβ κα-
τακυρώσει ύποχρεοθται νά
καταβάλη τό πλειστηρίασμα
πρός την έπισπεύδουσαν ένυ
πόθηκον δανεΐστριαν Εθνικήν
Κτηματικήν Τράπεζαν τής Έλ
λάδος συμφώνως πρό τό αρθ.
61 τοθ άπό 17 Ιουλίου 1923
ΝΐμοθετικοΟ Διατάγματος πε
ρί είδικών δ.ατάξεων επί άνω
νύμων έταιριών, άλλως θέλει
ένεργηθβ άναπλειστηριασμός
είς βάρος τού, είνε δέ ύπεύθυ
νος καί διά τούς τόκους άπό
τής ημέρας τοθ πλειστηρια-
σμοθ καί έν άναπλειστηοια-
σμφ διά τό έλλεΐπον καί τα
έξοδα συμφώνως τφ νόμφ.
"Εγένετο έν Πυργφ Μονοφα
τσίου καί έν τω ένταθθα καί
κατά τή ν θέσιν «Αγοράν» κει
μένω Ιδιοκτή τφ δημοσίφ γρα
φεΐω μου σήμερον την δεκά
την τετάρτην τοθ μηνάς Ί·
ουνίου τοθ έτους χιλιοστοθ έ
νεακοσιοστοθ τριακοστοθ έν
νάτου (1939) ημέραν Τετάρτην
καί υπεγράφη παρ' έμοθ τοθ
Συαβολαιογράφου.
Ό Συμβαλαιογράφος Πύρ
γου Κρήτηο.
•Αλίία,ν. Ν. Έληώτης
ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,,
Ή Φαιστός
καί τό περίπτερόν της.
ΦϋΣΤΟΣ Ιούλιος (άνταπο
κριτοθ μας).— "Ενα άπδ τα
αξιέπαινα ίργα τοθ ΤουριομοΟ
είναι καί τό περίπτερον τή;
Φαιστοιϊ.
"Αν είναι δπερήφανη ή Κρή
χη γιά τίς πολλές χάρις ττ,ς
καΐ άν καυχάται γιά τον αρχαίον
της πολιτισμόν καί τα χεΐμήλιά
της, δέν πρίπει καθίλου νά κρό
6η την διτερηφάνέιά τη; χαί γιά
τίς φυσικέ; της καλλονίς. Δέν τίς
έξάμνησαν μόνον οί οΊκοί μα;,
άλλά καί οί ξέναι άπο τα πέρα
τα τοθ κόαμου πού μιά άπλή
έπίσκεψι είναι άρκιτή νά τούς
σχγηνεύση Καί δέν είναι λίγοι
πού εξέφρασαν μέ λίγια χαί μέ
ίργα την επιθυμίαν τού; νά μιΕ
νούν γιά κάντα σιό νησί τή;
Κρήτης.
Είναι τό ώραϊο πού τραδάει
τόν ίνθρωπο άπό άνέχαθΐν, χαι
γι' αύΐό βλίπομι τόν άρχαΐο νά
σκαρφαλώνη σιό βουνό χαί έχε!
νί κάνη τό παλίτι τού, στό
πιιό χαλό, στό πειδ ώραίο χαί
σιό πειό έλχυσΐιχό μέρος. ΕΙ
ναι άρχετή μία σαγμή, άρχεΐ
Ινα βλέμμα ολόγυρά τού, πάνω
στή Φαισΐό, γιά νά νοιώαη δ-
λο τό μεγαλιΐ: τή; Κρητική; φύ
σεως.
Έκεΐ πάνω σ:ή Φαστό, στή
κορυφή τοθ βουνοθ διάλεξε καί
έ'ανε δ Τουρισμό; τό περίπτε
ρό τού.
ΚαΙ σήμερον ό χουρασμίν?; ά
ναβίττ;; εδρία ει κάθε είκολΕα,
χάθε άνισι ,. αιά συ/χρονισμέ^ο
περίπτερο. "Ολα τα δυνατά μέσα
διατίθενται, κάθε δυνατή Ιπροσπά
θεια χαταβάλλΕται χαί βλοι οί
τρέποι χρησιμοποιοθνΐαι γιά νά
εύχαριστηθ$ δ έπιακέπτης χαί νά
φύγη μέ τίς καλύτερΐ; έντυπώ
σεις. ΛΕγοι θά βρεθοθν στή σημε
ρινή έποχή σάν τον Αλέξανδρον
τοθ περιπτέρου π&ύ είναι πραγμα
τική ένσάρκωσις τής υπεμονή'ς,
έΐτιμονής, χρηστότητος χαί τιμι
ίτηοος.
Ένα πρίίγμα ίμως ίχει δια
φύγει την μέριμνα τοθ τουρι
σμοθ μας. Τό ζήτημα τής Δια
φημίσιωί. Ένφ βλέπωμε παντοΐ
ή Αίδηψί, τό Λουτράκι, την
Έλειισίνα, τού; Διλφού; χ. λ. π ,
γιά τή Φαιστό δέν εΐδαμε που
θενά τίηοτε, πουθενί τό ϊνομ-χ
τη; γραμμίνο, άν δχι οτή &λ
λη Έλλάδα, τούλάχιστο ατήν πό
λι τοθ Ηρακλείου.
Γιατί 8μιο;, μήπιος δέν τό ά-
ξίζιι, Είναι πολλοί άπό τού; ξέ-
νους μας, άν δχι οί περ-σσό-
τιροι, ηού παρ' 8λη την άγα-
θή τού; βιάθεσι την γράφουν στά
υποαημειώματά τού;, χωρίς νά
νά την ίπισχεφθοθν χαί νά την
απολαύνουν.
Διν είναι σπάνιον πραγμα νά
βλέηωο.εν , έκδρομΐχά; όργανώ-
σεις, πίύ φέρουν μάλιστα χαί
τίτλου; «Τουριοτιχός χ. λ. π.»
νά έχδρίμουν οτή Μΐσσαρά χαί
οίαν θά ςρθάσουν στή Φχιστό
νά έχφράζω'ται: «Τί χρίμί, νά
μή τό ξέρωμε πώ;.....», γιατί λί
αν προνοητιχοί εφρόντισαν νά δώ
σουν παραγγελία φαγητοθ οέ
χωριό, χωρ!; νά ξίρουν πώ; θά
μποροθσαν ασφαλώς νά βροθν
καλυτέρα, άνετώτερα, χαθαρδτΐ-
ρα χαί άπό πάσης απόψεως πι:ό
έν τάξει είς τόν τόπον τοθ
προορισμόν των, τή Φ^οστό.
Δέν Κθά ήτο λοιπόν περιττόν
μαζύ μέ τα τόοχ έξοδα χαί
τίς τάσις δαηάνΐς π&ύ ίχει χά·
μΐι δ τουρισμό; μας χαί πού
δέν παύει νά κάνη άκόμη γιά τόν
τόπον μας, νά υποβληθή* στό
χόπο χαί γιά μιά διαφήμισι
χαί νά απαλλάξη χαί τού; «τού
ριστιχούς.....» άκό μιά έκ των δ-
στέρων μετάνοια.
Γ. Ζ«χ«ράκη;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ή κάτωθι υπογΐγραμμένη Μχ
λία όρφανή πατρός ίφέδρου Χαρα
ράμπου; Ζαχαριοαίάκτ], προιχοδο
τηθεΐσχ δπό τοθ Ταμΐίου έφέδρων
πολεμιστών Νομοθ Ήρακλιίου
καί λχβοθσα σήμίρον τό σχιτι
χον ποσόν διά τοθ όποίου μέγα
λως έβοηθήθι^ν ΐί; την τέλβσιν
των γάμων μου μετά τοθ Ιωάννου
Βασιλ Ρινακάκη χατοίχου Άντι
σχάρι Καινουρίου, διαδηλώ την
ευγνωμοσύνην μου χαί συγχαίρω
τό Γ5ρυμα τοθτο δπερ δέν λησμο
νεΐ τού; 6ηέρ τής πατρίδος ά
γωνισθέντας.
•Ηράκλειον 20 Ιουλίου 1939
Ή εύχαριατοθσχ
Μαρία σύζογο; Ί«»ν Β. Ρινα
κάκη τό γένος Χαραλ. Ζαχαρίου
δάκη.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Καλείται ό Σύλλογος των
Έκλογέων τοθ Έπαγγελματι
κοθ καί ΒιοτεχνικοΟ Έπιμελη
τηρίου "Ηρακλείου την προσε
χή Κυριακήν 23ην Ιουλίου έ.
ε. καί περί ώραν 10 π. μ είς
την αίθουσαν των συνεδριών
τοθ Έπιμελητηρ'ου.
Έν περιπτώσει μή έττιτεύξε
ως τής νομΐμου άπαρτΐας κα
λεΐται καί αύθις, άνευ ετέρας
προσκλήσεως, ό Σύλλογος
οδτος των Έκλογέων την προ
σεχή Πέμπτην 27ην Ιουλίου έ.
Ι. καί περί ώραν 4 μ. μ. είς»!ών
τόν αυτόν ώς άνω τόπον καί
μέ τα σύΐά ακριβώς θέματα.
Θέματα: Ψήφισις άπολογι
σμοθ τοθ Έπιμελητηρίου χρή
σεως 1938-39.
Ό Πρόίδρος
Εμμανουήλ Κοσμαδαχης
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΕΜΜ. ΒΑΝΟΑΚΗ
έ,δος "Εβχνς
Εναντι φαρμακεΐου Χαλκιαδάκη
■Αναλαμβάνομβν μέ τκχύτπτα
καί τιμάς ασυναγωνίστους τκ;
νέκς συνδέσεις τού ύδατος.
'ϋπίσης εσωτερικάς ϋύραυλι
κάς έγκαταοτασεις ήγγυημίνπς
νπί·
Διαθετομβν £λ« τα (ίδη
νοπβιΐ*ς.
ΑΘΗΝΩΝ
Τβ δΐίυθυνίμενβν ύηβ τβδ αυμπολίτου μκ$ χ. Γεωργ.
ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑ1 άπό 24η; Ί
ουλίου οίκία έν τ^ δ?ω Άριάδνη;
17, συγκειμένη έχ πΐντε δωματί
ών, χουζίνα;, δωματΐου λουτροθ,
πλυντηρίου χαί δλων των χρειω
δών. Πληροφορίαι παρά τφ κ.
"Ιωσήφ Κόρπη.
Πωλεΐται πρόσοψις Δποτελου
μένη άνό 2 βιτρΐνας εξωτερικώς
καί θύρας. Πληροφορίαι «αρά
τφ ώρολογοηωλείω «Ζενίθ».
—Επέκτασις τής κχταπολε-
μήσεως τής εύδεμίδος τής
αμπέλου.
Είς την εφημερίδα τή; Κυβερ¬
νήσεως δημοσιεύεται διάταγμα
διά τοθ όποίου ίπεκτεΕνεται ή
δράσις των Γεωργιχων Ταμείιον
ΉραχλεΕου, Ρεθύμνης χαί Λασηθίου
χά! επί των κάτωθι αναφερόμε¬
νον χοινοτήτων διά την καταπι-
λίμησιν τής εΰδεμίδος, πρό; χά-
λήψιν των γε ικων δαπανων τή;
οποίας έπιβάλλιται υπέρ των ίδίων
Ταμείων έτησία στρεμματική εί-
σφορά έξ 25 δρχ. κατά στρέμμα
επί πάσης χατηγορίας αμπέλων
χαί σταφιδαμπέλων χαί μόνον είς
5σας έχτάσεις θά διενεργηθή χα·
ταπολέμηΐι; τής εύδεμίδος ώ; έ
ξή;: Υπέρ τοθ Γεωργιχοθ Τίμιί·
ου Νομοθ Λασηθίου ίτιί τ "όν Κοι
νοτήτων Λιμένος Σητείας χαί Οί
σχοχεφάλο-ΐ.'Υπέρ τοθ Γεωργιχοθ
Ταμΐίου Ρεθύμνης επί τοθ Δήμου
Ρεθύμνης, των Κοινοτή·ω "Α5ΐ
λε, Άγγιλιανοθ, Μ.σης, Ιΐαγχα
λοχωρίου, Περάματος, Πρίνου,
Ρ^υμίλη χαί τοθ χωρίου Βιράν
Έπισχοπής Ρεθύμνης. "Υπέρ τοθ
Γεωργιχοθ Ταμείον Νομοθ Ή;α
κλείου ίπΐ "τής Κοινόΐητος
νίδν—Ηρακλείου.
—Ενίσχυσις τής προβχτο·
τροφίας.
Ή Διοίκησις τη: ΆγροτικΓΐς
Τραπέζης άπηύ9αν εγκύκλιον
πρός τα ύποχαΐαατήματ* αυτής
σχετικώς μέ την χορηνπσιν δ«««1
ών βΐς κτηνοτρώφους διά την &
γοράν προβατων καί «1ς ίΐτοχάς
έκτός των καθοριζομενων δια
προηγουμένην άηοφαοίών της.
—Διανυκτερεύοντα
κεΐα.
φαρμα
Σήμερον 21ην Ιουλίου βά δια
νυκτϊρεύσουν τα φαρμχκαϊα
Έμμ Ματζαπϊτβχη κ*1 Μιχ Τζβ
μπανάκη.
—Σωματειακά.
Γενομένων άρχαιρΐβιών τοθ
Συλλόγβυ Παντοπωλνν Νε«π6
λβω; έξίλεγησαν: Πρόϊίρος ό κ.
Κώστας Μαστοράκης, άντιχρόβ·
δρος έ κ. Έμμ Τσαγκαράκης, ι τ α
μίας έ κ, Στυλιανός Κατσελβκης,
νραμμ«τ»ύς ό μ. Μιχ. Χουρδάκπς
κ*1 μελη οί κ κ. Γεωρν- Δεμίζβί
Γβωργ, Ιω. Φαϊτάκης, Εμμ. Πλϊυ
ριτάπης.
—Εύγενεΐς δωρεαι.
Ή κ. Μαρία Λ. Καλοχ«ιρινο&
άπίστειλΐν είς τό (("Ασυλον τής
Γϊροντισαας» έ'λαιον χαί αλλβ
τρόβιμα. Ό Μορφωτικός σύλλο·
γσς εύχαριστβϊ θϊρμώς.
Ό 'ίώιος σύλλογβς ϊύχβριστ·!
την χ. Εΐρηνην Τσαγκαράκη διά
το πλούσιον καί έχλ'χτβν φ«·
γητβν το οποίον προαέφερκν
είς τβ (("Αουλον τής Γερβντιβσας»
|1{ μνημοβννβν τηί μητρός τη«-
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Παρασκβυής
21 Ιουλίου 1939
ΠΩΣ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝ1ΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΑΕΣΕΟΣ
ΘΕΡ1ΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τού άν.-
ταηο«ριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
Ηερολίνου έν σχέσει μέ τάς παοατης
ρηθείοας στρατιωτικάς χινήσεις είς τα-
παρά τα δυτιχάσύνορ» τοθ Ράϊχ πβριο
χάς άναφέρουν ότι βέν πρόχειται περί
έχτάχτου τινος γεγονότ,ος.
Απλώς, ω; τονίζουν οί γερι&α
νικοί κύχλοΐ, πρόχειται «ερί συ*ήθων
θερινών γυμνααίων χ»ί κανονικήν ασκή
ηεων των στοατευμάτων είς τάς νέ*
όχυρωματικάς γραμμάς.
Η ΑΜΕΡΙΚΗ
ευρεθή παρά τό πλευρόν
των φυσικόν της σύμμαχον.
Η λΓΓΑΙΑ ΑΠΗΥΘΥΝΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
ΟΔΙΙΠΑΣ ΕΙΣΤΟΝι. ΣΗΝΤΣ
ΛΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ Π1ΡΑΧΟ.ΡΗΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2€» Ιουλίου (τούάντα·
ποχριτοΰ μας).— Τηλεγραφοθν έκ Αο
οίνου ότι ή αγγλικη κυβέρνησις άπη
θονεν είς τ όν έν Μόσχα πρεσβευτήν
της κ. Σήντς* νέας όβηγίας αναφορι¬
κώς μέ τάς άγγλοσοβιετικάς διαπραγ
ματεύαεις.
Καθ* α άναφέρουν τα αύτά τηλεγρα
φηματα, η κυβέρνησις Τσάμπερλαιν έ*
Βήλωσεν ότι δέν προτίθεται νά προβή
είς σοβαρωτέρας παραχωρήσεις πρός
την Ρωσσίαν.
Β ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΒΑ ΠΕΡΙΟΛΕΥΣΗ
ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΗΟΝ ΠΟΛΙΪΕΙΩΝ
Α·ΗΝ%Ι «Ο Ιουλίου (τού άντα
«ο*ριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Νέας
Υόρκης τηλεγραφήματα ό Πρόεδρος
των Ήνωμένων Ηολιτειών κ. Ροθσ
βελτ προτίθεται νά έπιχειρήση μέγα
λην περιοδείαν άνά τή* χώριν.
Σ*ο*ιός τοΰ κ^ΡοΟαβελτ σχετικώς,
είνε νά έλθη είς πλήοη επικοινωνίαν
μετά τού λαού είς τ όν οποίον καλ θά
αναπτύξη την πολιτικήνεπΐτών διαφόρων
φλεγόντων ζητημάτων τής συμπαλιτεί·
άς καί των άφορμών αΐτινες έπέβαλον
ταύτην.
Ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΙ ίΥΜΝΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΛΤΙΚΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 5ΪΟ Ιουλίου (τού άντ*·
πο»ριτού μας). — ΤηλεγραφεΙτιι πρός
τό Αθηναϊκον Πρακτορείον, ότι ό αο
βτετικός αχόλος εκτελεί γυμνάαια με·
γάλης άκτίνος εί; την Ηαλτιχήν θά
λασσχν.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΛΙΟΣΦΟΔΡΟΣΚΑΥΙΩΙΙ
ΔΥΟ 8ΑΝΑΤ0Ι ΕΙ ΗΛΙΑΣΕΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο "Ιουλίου (το* άν
τακοκριτού μας).— Ό κ«ύσα»ν άνά την
Έλλάδα αυνεχίζετακ σφοδρότητος ίς
* αθήνας σήμερον ή Οερμοκρασία ήτο
Λ Ο βαθμοί καί είς Αάρισσαν 4»
• τα ι
Έκ Ηατρών χ»}. Βόλου άγγέλλον·
2 θάνατοι έξ ήλιάσεως.
ΪΡΧΙΣΕ ΤΟ ΑΝΗΜΕΡΟΝ
ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Α ΘΗΝΑΙ 2Ο -Ιουλίου (τού άν
ταποκριτοθ μας). — Σήμερον ήρχισε
τό χαθι&ρωθέν υπό τής ·*υβ·ρνήκΐεως δέ
χαήμε,ρον φθήνειας, όπερ ώς γνωστόν
όφείλεται είς πρωτοβουλίαν τού υπουρ
γού Διοικητού Πρωτευούσης κ. κ.
Κοτζ«α.
* *γοραστική κίνησις παρετηοήθη ζω
ηοο·*άνη, ήτις καί έξυπηοετήθη άρούν·
τοις ύηό των μετεχόντων είς τό δέ
καήμερον φθήνειας πολυαρίθμων βιοτε
γνών «αί έπγγγελματιών των πόλεων * %,
θί,νων-Πειραιώς καί των πέριξ μέγα
λ*«ν «υνοικιβμών κ«1 ι
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ιουλίου ((δι
αιτέρα ο«τιοεοία τής «ΆνορΘώ
σεως») —Ό Γαλλικός τύπος
σχολιάζει ευρύτατα την άνα-
βληθεΐσαν συζήτησιν υπό τοθ
Άμερικανικοΰ κογ>ρ4.σου τής
τροποποιήσεως τοθ νόμου πε-
ρΐ ούδετερότητος.
Ή «Ζουρνάλ» γράφβι Βτι ή
τοιαύτη αναβάλη δφείλετσι
είς την έξωτερικήν πολιτικήν
ττ1ζ Αμερικήν καί ουχί είς
την αντίδρασιν ι ής αντιπολι¬
τεύσεως.
Ή «Έποχή» γράφβι 8τι, 6
κ. Ροθσβελτ 6έν άκώλεσε τάς
ελπίδας τού διά νά επιτύχη
τόν θρίαμβον των άϋόψεών
τού. Μή δυνηθεΐς δέ νά «Ι
σρ, τούς πολιτικούς θά προσ
ηαθήσρ ττιριοδίύων χά πείση
τόν Αμερικανικόν λαόν.
Ή «ΔημοκρατΙσ» γράφει δ
τι, έν β>?α κινδύνου ολοι οί
ΆμβοικανοΙ θά συσηειρωθοθν
ώς είς άνθρωττος δτι σθεν τοθ
κ. Ροθσβελτ. ΚαΙ οί ΡΛσσοι
δέν θά διστάσουν νά συνδρά
μουν είς ώροτν κινδύνου τάς
δυτικώς δυνάμεις.
"Εν τούτοις ίπιλίγει ή Γσλ
λική εφημερίς πρέηει νά συγ
κεντρώσωμεν τάς δυνάμεις
πού κατίχομεν ήοη καί νά μή
Ρασ^θΛμεν ί'ς την βοήθειαν
έρ(νων τΛν σπναΛν.
ΠΑ.ΡΙΣΙΟΙ 20 Ίιυλ,ου — ΟΙ
«Τάϊμς» της Νβας Υόρκης
νράφσυν οη άκρον διά την μή
επιτευχθείσαν τροποποίησιν
τοθ νόμου τΐΕρΙ ούδίτερόιηΐος
έν κατακλεΐδι: «Ού5ε1ς νόμος,
οϋ5εμ(α δύναμις θά παρευπο
δ'στ) την Αμερικήν νά συνδρά
μΠ όποτεδήτΐοτε τάς δυτικάς
δυνάμεις. Ή Άμερική είς ώ
ραν κρίσιμον θά ευρεθή είς
τό πλευρόν των φυσικόν της
σύμμαχον.
Ή κατάστασις
είς τό Αάντσιγκ.
ΒλΡΣΟΒΙ* 20 ΊιυλΙου.—
Ό εν Δάντσιγκ Πολωνός επί
τροπος επέδωκε πρός την
Γερουσίαν γραπτήν έντονον
διαμαρτυρίαν διά τή» κατΛρ
γησιν δκαιωμάτων Πολωνών
ύτΐαλληνων. την άδικον άπό
λύσιν εργάτην τοθ ΤελωνβΙ
ου καί τάς κακοποιήσεις Πό
λωνών υπό τής άστυνομΐας
τοθ Δάντσιγκ.
ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΝ
αί "Αγγλορωσσικαι συνεννοησεις.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ιουλίου.—
Κστά τό χθεσινόν υπουργικόν
συμβούλιον συνεζητήθη μακρά
Εκθεσις τοθ λόιδου Χάλιφαξ.
έηΐ των ΆγγλοΐαπωνικΔν ου
νομιλιών τοθ Τόκιο, καί ετέ
ρα τοιαύτη έτιΐ των Άγγλο
ρωσσικών δισττρσγματεύσεων.
Κατά την επακολουθήση
σαν συνεδρίασιν τής Βουλής
των Κοινοτήτων απαντών ό
κ. Τσάμπερλαιν είς ύποβ)η
θεΐσας σχετικάς ερωτηθείς εΤ
πβν δτι αί ΆγγλοοωσσικαΙ
διαττρσγματχύσεις δέν κατέ¬
ληγον είς συμφωνίαν.
Είς ιήν οημερινήν είδησε
ογραφΐαν τού ό Λονδΐνειος
τύπος διασαφηνΐζίΐ δτι ή Αγ
γλική κυβέρνησις είνε διατε
θϊψένη νά ίγκαταλρ(ψΓ) τάς
συνομιλΐας τής Μόσχας άλλ'
ή Γαλλική κυβέρνησις ίξελιτιά
ρησε τόν κ. Τσάμπερλαιν νά
κάμη μίαν άκόμη προσπάθειαν
άποστέλλουσα,τάς τελευταίας
της όδηγΐας πρός τόν'Αγγλον
πρευηββυτήν τής Μόσχας.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ιουλίου.— Τό
«ΝιαΙηλυ Μα(ηλυ»πληροφορεϊ
ται διι αί αποστελλόμενοι
πρός τόν κ. Σήντς νέαι όδηγΐ
αι είναι αί τελευταίαι τής Αγ
γλΐσς. Συνεχίζουσα ή Ιδία
εφημερίς ομιλεί περΐ Γερμανο
ρωσσικής συνεννοήσεως είς
περίπτωσιν όρ.στικοθ ναυα-
γΙου των Άγγλορωσσικών δι
απραγματεύσεων.
Ο ΑΊΡΟΝΣΑΊ'ΝΤ
είς τα Πολωνικά γυμνάσια.
Τα Άγγλο-ιαπωνικά.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 20 Ιουλίου.—
Μβγάλη σημασΐα άποδΐδεται
είς Λονδίνον καί Παρισίους
είς την χθεσινήν πολύωρον ου
νεργασΐαν τοθ Άγγλου στρα
τηγοθ Άίρονσάϊντ μετά
τοθ ΠολωνοΟ στρατάρχου
ΣμΙγκλυ ΤονΙζεται ή δισπιστω
θεΐσα συνταύτισις γνωμον
μεταζύ τΛν δύο στρατηγόν.
Σήμερον ό στρατηγός Αί
ρονΣΊίντ θά παρακολουθήση
μεγάλα γυμνάσια τοθ Πολω
νικοθ στρατοθ, συνδυασμένα
μέ τπήσεις πολεμικήν άερο-
πλάνων καί άσκήσεις πυρο
βολικοθ καί τάνκς.
Επεισόδιον
είς τό Αάντσιγκ.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 20 Ιουλίου.—
Σοβαρόν επεισόδιον έλαβε σή
μερον χώραν είς τα σύνορα
Πολωνίας αΐ Δάντσιγχ, φο
νευθέντος επί τόπου ενός Πό
λωνοϋ φρουροθ.
ΑΙ αρχαί τοθ Δάντσιγκ έξέ
φρασαν επισήμως την λύπην
των διά τό επεισόδιον είς τόν
Πολωνόν επί τρόπον τοθ Δάν
τσιγκ.
Τα Άγνλοϊαπωνικά.
ΡΩΜΗ 20 Ιουλίου. — ΑΙ
ΆγγλοϊαπωνικαΙ συνομιλίαι
έπαναρχΐζουν σήμερον Παρα
σευήν. Ή Ίαπωνία κατά
τάς έκ Τόκιο εΐδήσεις θά υπο
βάλη δύο προτάσεις είς την
Αγγλίαν, αΐτινες αν γίνουν
αρχικώς δΐκταΓ υπό τής κυ¬
βερνήσεως τοθ Λονδίνου, τότε
θ' άρχΐσουν όριστικαΐ πλέον
διαπραγματεύσεις μεταξύ των
δύο χωρΏν. Ή Ίΐπωνία είς
τάς προτάσεις της ζητεί την
απόλυτον ούδετερόιητα τής
Αγγλίας είς τόν Σινοϊαπωνι
κόν πόλεμον.
ΤΟΚΙΟ 20 Ιουλίου.— Πιστευ
εται δ τι ό Άγγλος πρεσβευ
τής θά ζητήση νέας όδηγΐας
διά τάς συνοι/ιλΐας τού τής
σήμερον μεΐά τοθ κ. ΆρΙτα.
Ή Γερμανία δέν θέλει
τόν πόλεμον.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 Ιουλίου.—
Ό άρχιστράτηγος φόν Μπρά
ουχιτς εξεφώνησε σήμερον λό
γον πρός τούς.Γερμανούς δο
κΐμους, παραταχθέντας πρό
τοθ άγάλματος τοθ Χΐντεμ
πουργκ είπω ν μεταξύ άλλων:
«ΟΙ ΓερμανοΙ δέν έπιδιώκουν
ουΐε καί θέλουν τόν πόλεμον!
Άλλά καί δέν τόν άποφεΰ
γουν».
0 Πρωινή
ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΝ
ΑΙΡΟΗΣΑΙΗΤ ΠΟΑαΗΟΗ ΕΠΙΤΕΛΟΗ
ΚΑΤΕΑΗΞΑΝ ΕΙΣ ΣΥΜΦΟΗΙΑΗ
ΕΞ ΑΙΡ ΕΤ Α1Κ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗ.
ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ «Ο Ιουλίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι *χ
Βχρηοβίας άναφέρουν ότι αί συνομιλί.
αι'τού "Αγγλου στρατηγού Άϊρονσάϊντ
με'τά των Πολωνών έπιτελών κατέλη·
ξαν είς οριστικήν συμφωνίαν.
Επί τή βάσει τής συμφωνίας ταύτης
κατηρτίσθη σχέδιον κοινής στρατιωτι.
κης Βράαεως Αγγλίας καί Πολωνίας
είς περίπτωσιν πολέμου. Οί διπλω*α·
τικοί κύκλοι καί των δύο χωρών έξα(.
ρουν την μεγίστην σπουδαιότητα τής
συμφωνίας. ___________
ΑΑΑΙ ΧΙΛΙΑΔ
ΥΙΤΑΛΙΚ!
ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ Α
ΤΕ
ΥΤΥ
Α ΓΕΡΜΑΝΙ
ΜΑΝ
ΟΛ
II
Υ
Ν
ΤΑ ΤΕΛΗ
ΥΠΕΡ)ΚΟΝ ΣΥΝΔ'ΙΛΕΞΕΩΝ
Είς την Εφημερίδα τής Κυίερ
νήσιως έ5ημοα:ιύθκ) διάταγμα δι
ού τα τέλη των ύπερασπχών συν
ϊιαλίξιων, αΐτινες διιξίγονται α
πό τής 8ης έαπερινής μέχρι τής
Της π μ. κ»Ι χατά τάς Κυρια
χάς καθίρίζοντιι^είς τα 3,5 των
ουνήθων τελών μέ ίλάχισιον ϊριον
ιίίΐτράξεβν 5ραχ. 5 Τα τέλη τή
τηλεφωνιχής προσκλήσεως καί κρο
ιιδοποιήσιω; καθορίζοντα: επί τη
βίσει τϋϋ συνήθΐυς τέλους αιινδια
λέξεως διαρχείας τριών λεητ»-
χαί εϊς ποσοοτόν 25ο)ο δια τε
τίς προσκληθείς χαί τας προειδο
ποιήσεις.
Η ΣΓΑΦίΑΙΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Ώς άναφέρει τό κοινοποιη
θέν χθές είς τόν Οίκον τοθ
Άγρότου έβδομαδιαΐον δέ λ τί
όν τής αγορασΐικής κινήσεως
σταφίδων έν ΛθνδΙνφ, περισ
σότερον ενδιαφέρον έττί,δεΐχθη
κατά ι ήν παρελθοθσαν έβΰο
μάδα επί Κρητικων σουλτανί-
ων νέας εσοδείας επί των
πο'ων καί εσημειώθησαν
πωλήσεις τινές. Κατά τάς γνω
σθείσας σχετικώς πληροφορί¬
ας έπωλήθησαν κρητικαί, Γου·
λά πρός 44)—ισίφ καί μέτρια
37)-.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦβΝΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 Ιουλίου.-'Ε
(εδ£βη άναχοιχοϋθέν ύα τα ρυμ
η«ρααμ«τ« τού οτρατΐρχου Γχα!
ριγκ έ μ τής περιούείας τού άνα
τα όυτιχα αυορ«. Ό Γκαϊ
ριγκ βιωρεΐ άνυκερβλητοι τα Γερ
μανικα βυνοραι
ΑΓΚΥΡΑ 20.-Ο Ίομέτ Ι»ο
νού έοΊχβη χβ«ς είς μακράν αν*
νβμιλίβν τόν αρχηγόν τής Γ «Λ α ι
κης σΐρατΐΜτιχης απο3τολη{, ηα
ρισταμβνον καί τού χ. £>ρατβο
γλβυ
Κ«Ι ΡΟΝ 20 Ίουλίβυ,- Ό Γιε
χια παβάς 6ιεψυβ διά τού τύ
πβυ τ' αναγραφέντα διά το τα
{ίδιόν τβυ άνα τα Βαλχχνια
Ή Αίγϋπτος έτύνιοεν είνε χώρα
φΐλειρηνικη μ«1 έπιθυμΐϊ να ύιχ
ηρό τας κοιλάς της βχεσεις με
ίλας τάς χίιρας.
ΤΟΚΙΟ 20 Ιουλίου — Ό Ία/τω
νΐΜβς τΰηος θεωρεί αοβχρωτατην
την Μβτααταοιν την ύημιουρ
γουμένην έκ τής Ρυααοί»πωνιχής
διαφβρά; δια τα (τετρελβια τής νη
σου ΐαχαλΐνης.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ιουλίου.- Ή
Αγγλικη κυβέρνησις παρχω»η
Οϊ ίξαιρϊπχνς μεγαλα ύιηαι»
μβτ* «Ι; την 'Λγγλικην άατυνο
μίαν διά την καταδίωξιν τ&ν Ίρ
Λανδνν τρομοκρατΜν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Αύριον βά γί
προβπαθΐια άνελχύσιως τού
εβρυχίου «βέτς » Κατωρθώθη
να προστείοϋν π·ρι{ αϋτοϋ 5 κα-
λώδια,
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ιονλίβυ.- Ο
έν Λονδίνω ηρ*οβ(υτης των Ήνω
μέννν πολιτιινν μ. Εβ%ΐντυ ίοχ«
σήμερον μακράν αυνομιλίειν μι
τα τού κ Τβάμηρλ«ιν,
Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Τό υπουργείον Οίκονομικ&ν 6
πομιμνήσχει πρός τιύ; χατ,ΐχους
τοΟ χαϊ-αργ,ηθέντςς παλαΐοα τ6η
χαρτοσήμου διι ή προθεσμία τής
άνταλλαγής τοόιοιι λήγει την 31τ,ν
Ιουλίου. Σημιιοθται διι ίέν χυο-
Ρεϊ παράτασις τής προθεσμίας.
ΠΑΡΕΤΑΘΗ
ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΝ
Διά κοινής αποφάσεως των
ύπουργών 'Εθν. Ο(ονομ(ας
καί Οΐκονομικών παρετάθη μέ
χρι τέλους τοθ τρέχ. μηνός ή
(σχΰς τοθ εΐσαγωγικοθ εξαμή¬
νου τοθ λήξαντος την 31 Ίου-
νΐου.
Η ΤΙΜΗ^ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Καιά την χθεοινήν ουνεδρΐαοιν
τή; Έπιτροΐιής Δ.ατιμήσεων λΙ
νέαι τιμαί των αλεύρων καί Ι0ο
ίρτου χαθΜρίσΊηοαν ώ; εξής:
Αλευρα λευκά δρχ. ιο 15 1)2
Πιτυροθχα 9.09. Άρτος λευκός'
3?χ 9 00 πιτυροθχος 8 30.
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ
τβθϋα τμήμα το
ΟρειβατιχοΟ Συνδέσ
διοργανώνει διά την προσέχη
βΛή' ^«Ρ191· *δή
Τό έντβθϋα τμήμα τοθ Έλλη
νιχοθ ΟρειβατιχοΟ Σδέ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας).— Συμφώνως πρός την
υπογραφείσαν σχετικήν σύμβασιν Ίταλί·
άς χαί Γερμανίας, οί Γερμανοί τού Ί·
ταλιχού Τυρόλου έπανέρχονται είς
Γερμανίαν όπου θά έγκατασταθούν, χο·
ρηγουμένης είς αυτού; άναλόγου άποζη
μιώσεως.
Οί έκπατριζόμενοι έκ Τυρόλου Γερ-
μανοί ,ύπολογίζονται είς 22Ο χιλιά·
δας.
ΠΟΛΩΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΚΙΚΟΟΟΙΙΟΙΙ_ΪΗΤΚ_ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τού άν
ταποικριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ
Δάντσιγκ, άναφέρει ότι Πολωνός άξιω
ματικός έκακοποιήθη υπό τής γερμα*
νίκης άστυνομίας. Τό επεισόδιον τούτο
προεκάλεσεν άναβρασμόν μεταξύ τού πο·
λωνικού πληθυσμού,άπειλούνται δέ νέαι
γενικώΐεραι προστριβαί μεχαξΰ Γερμα>
νών καί Πολωνών.
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
ΒΑΤΕΘΗ ΥΠΟ ΛΙΑΚΑΗΟΝΙΙΜΟΗ;
ΑΘΗΝ %.Ι 2Ο Ιουλίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι μή
έπιβεβαιουμενχι έπισήιε,ως, άναφέρουν
ότι κατά τό προσεχές φθινόπωρον Θ»
τεθή υπό διακανονισμόν τό ζήτηι>*
τού Δάντσιγκ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ι. ΜΕΤΑΞλ
ΑίΑΤΑ ΓΕΜΕΒΑΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τού άντ»·
ηοκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός Χ.
•Ι. Μεταξάς απηύθυνε συγχαρητήριον
τηλεγράφημα είς την Α. Μ. τόν Β*·
αιλέα διά τα σημερινά τού γενέθλια.
Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΑΓΓΛΡΠΟΛΟΗΙΚΗΣΥΜΦΟΗίΑ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τού άν·
ταποκριτοΰ μας)— Τηλεγραφείται έ*
τής Πολωνιχής πρωτευούσης ότι κ*1
αί έφημερίδες έξαίρουν .την σ«ου6*ιό
τητα τής συμφωνίας μεταξύ τού οτρ*·
τηγου Άϊρονσάϊντ καί των 4νωτάτο»ν
αξιωματικών τού Πολωνικοΰ στρατολ
δια τής οποίας διεκανονίσθη οριστικώς
ή κοινή στρατιωτική δράσις τής ΆγΥλ^
άς καί Κολωνίας εναντίον πάσης έπιθέ-
σεως έξωθεν.
ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙΠΡΟΟΔΟΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΑίΓΛΟ ΓΑΠΟΝΙΚΑΣ
ΑΘΗΝ %Ι 2Ο Ιουλίου (τού άν»»-
ποκριτού μας.)—- Αί σημεριναί έκ Τό·
κιο πληροφορίαι ά φ ήν ου ν νά εννοηθή
ότι είς τάς έκεί διεξαγομένα), άγγλοι**
πωνικάς διαπραγματεύσεις βέν έχει β»)"
μειωθή μέχρι τής ατιγμής ύκή
πρόοδος.
1
Είνε
«ού
βς
λήθπ ή ·5ηκ»β
Χ,3ν άηβλυ:«
4κ των ουνδ
ουνθέοεως τή
ηκρημβλήθη
β
ί,το
«ιβεβλημένη.
ϊδρυοις έργοο
ί έξευγ
γς
ηβποιήσεως 1
μ«ς ρ
νού, τοΰ έλο
«λλων. Δέν ι
οημβιοία καί
ανάπτυξιν τή
«ς βυμφωνα ;
τητας τής χώι
ναγχας τής 2
λώαεως.—έν έ
ψις όργανώσε
κΐίερίων έλ»
των έ*ώ ή
λέχληρος >
φκρμκχευτικά
ύη φυτά. Δέ
προσπαθεία
ουντηρήσεως
χαρπών, οτα(
καλλάδας κλΐ
ραοτίαν ζήτ
τεριχόν καί
έξαιρετιχά ύψ
παρ' βλκς τά
εγένοντο κα'
κατωρθώθη ι
βμπχανίας πό
Χάρεως. Καί £
έτος ή χώρα
βίκς αυνοτλλά
ηρβμήθειαν ί
κβΰ ζακχάρεβ
ποροΐσε νά ι
κκλύπτβυσβιν
νάγπας
λ
ρύ
Υ«γήν. Όπο
έτβς σ«ν«λλο
«·» έκατομμ
"«Ι δια την
0Π82 ΔΙΑΒΑΙΝΡΙ
ΟΑΝί
ΜΕ ΓΟ |
Μέγεθος Γραμματοσειράς