97566 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5221

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
Αιγυπτου
ετησία λίραι 8
Ιξάμηνος Ι
Άμερικής
έτησία δολ, 15
εξάμηνος » 8
ϊμή
«ατά φύλλον
Δραχ. 9
ΙΕΜΙΤΙ
20
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ ι ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΕ Β4ΟΝ
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5221
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΪΒίΐΟΪΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μ ΑΣ
Πρός χρηματικήν
καί εμπορικήν κίνησιν
Είς τ* Κρητιχά νβρά.—Νέα Άγγλικά πολεμικά κατέπλευ
οαν χθές είς Σοΰδαν. Ανωτέρω Άγγλικά είς ώραν γυμνασίων.
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
ΑΙ εργασίαι άπβτυπώσεως
τής Πεδιάδος Μεσσαράς διά
την σύνταξιν τής μελέτης
τθν μεγάλων παραγωγιχών
έργων, άπβπερατοϋνται ήδη
κλήρω;, ώς πληροφορβύμΐ
8α. Άπό προχθες μάλιστα
ευρίσκονται είς την πόλιν
μας, θα μεταβοϋν δέ έντός
των ημερών είς τόν κάμπον
τής Μεσσαράς, ό διευθυντήν
τής έταιρίας Μπούντ καί ό
προΐστάμενος τής κρατιχής ύ
πηρεσίας έλέγχου, διά νά
άσχοληθοΰν μέ τό ζήτημα
αύτό. Μετ" ολίγον δέ έλπί
ζεται ϊτι θά ετοιμάσθη καί
ή όριστική μελετη των έρ
γων, όπότε θα είναι πλέον
δυνκτή ή έναρξις των έργα
σιών. Δεδομένου δέ ότι εχει
συναφθή ούσιαστικώς καί τό
δάνειον πρός χρηματοδέτη
σιν των έργων αυτών, δέν ύ
πάρχει πλέον ουδέν κώλυμ
μα δια την έναρξιν έκτελέσε
ώς των. Καί ελπίζεται ότι ή
έναρξις των εργασιών θ' άρ
χίση τό πολύ την ερχομένην
άνοιξιν. Καί είναι πράγματι
επιβεβλημένον νά γίνη τού
το όηωσδήποτε. Διότι ή τα
χυτέρα χατααχευη των με¬
γάλων παραγωγικών— έξυγι-
αντικών έργων της Μεσσα¬
ράς, θά συντελέση καί είς
την ταχυτέραν άναδημιουρ
γίαν καί άνάπλασιν τού
τοπου μας. Άφβΰ, ώς εί¬
ναι είς βλους άντιληπτόν,
τα ίρν« «ύτά θ' άπαλλάξουν
την Μεσσαράν άπό την , μά
στιγα της έλονοαίας;, θά ύ-
περδιπλασιάσουν την παρα¬
γωγήν της καί θά βοηθήσουν
επί πλέον είς την όλοκλή
ρωσιν τού συγκοινωνιακοΰ
δικτύου, δεδομένου ότι πολ-
λών όδών ή κατασκευή θά
συνδυασθή καί θά συντονι-
σθη μ$ την κατασκευήν των
άποστραγγιστικών καί άρ·
δευτικών έργων.
'Αλλά δέν γεννάται άμ·
φιββλία ότι θά καταβληθςί χά
θε φροντίς καί κάθε προσπά
θεια διά την ταχυτέραν έ¬
ναρξιν τής κατασκευής των
έργων αυτών. Τό ζωηρόν έν
διαφέρον τοΰ ύπουργοΰ Γε·
νιχοΰ Διοικητοΰ κ. Σφακιά
νάκη, διά την Μεσσαράν
καί ή οτοργή τοΰ πρωθυ-
πουργβΰ κ. Μεταξά διά την
Κρήτην καί τα ζητήματά της
μάς τονώνβυν την πεποίθη
σιν ότι τα έργα θ' άρχίσβυν
έκτελούμενα έντός τοΰ συν
τβμωτέρβυ δυνατβΰ χρονικοΰ
διαστήματος.
ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΣ ΗΛΙΟΥ
Είς την βόρειον Ευρώπην ανε¬
γράφη δτι -ό ήλιος θά... διαμοιρά
ζεται διά κατόπτρων είς τα δια-
μερίσματα των οίκιών. Τό γεγο
νός έρχεται έπικαίρως μέ τό τε¬
λευταίον χθμα τοθ καύσωνος καί
τίς ήλιάσεις αί οποίαι θά σημει-
θοθν έν Ελλάδι: ΆλλοΟ δ ήλιος
γίνεται «εριζήτητον εΖ5ος. Έδω
άφθονεΐ είς βαθμόν επικίνδυνον.
—Δέν πρέηιι λοιπόν νά μάς
μαχαρίζουν Ιμας τούς κατ' εξο¬
χήν ήλιοχαριϊ;;...
Ιδού χατά ποίον τρόπον ετέθη
τό ζήτημα άπό τόν πρώτον τυ
χόντα. Διά νά μείνη ώς συνήθως
πρόβλημα: Καλά οί χαρποΐ— ή
εύλογία αυτή τής ελληνικάς γΐίς
—άπαιτιθν ώρΐμανσιν. Καί δ ή
λιος, προτοθ άκόμη έ άνεμόααρ
χος τοθ Άναχρέοντος, ό περίφη
φημος τίττιξ, καλέση είς συναγερ
μόν, σπεύδει νά συμμορφωθή
πρός τόν χανένα.Άλλ' άοαγε άπαι
τοθν ώρίμανσινκαί οί άνθρωποι;...
Είπαν άχόμη τελιυταίως 8«
μέ την έπιδρομήν τοθ μεγάλου
καύσωνος οί ανθ^ωποι χάν&υί την
πόζαν καί τό υφος των. Τααλα
χώνονται. Καταντοθν νά μην άντ»
ποχρίνωνται ιδιε είς τού; στοι
χβκοδεστέρους κοινωνικάς τύπου?.
Νά γίνιβνται αντιϊημοτιχοί. Τα
πρΛγμα χρήζει σοδα,ιϊς ερεύνης.
"Αν υποθέσωμεν δτι ή πόζα είνε
πολλάκις &πιρ6ολιχή χαΐ δυσεξή
γητος, ή ίσοπέδωσΐς την οποίαν
ηροχαλεί τό χθμα το1} καύσωνος
ίέν εί ν· ζημία. Χωρίς σαχχάχι,
μέ άνοΐκτό ποχάμισο, μέ ροθχα
ζοφωμίνα, μέ χωρίβΐραν
Λί μ* 6 &
θέί, ίνας χοσμιχος κύριος είνε
' συμπαθάς. Άποκτα ιίλιχρΕνειαν
χαΐ αφέλειαν.
Ό μεγαλύτερος κίνδυνος δποθε
τω ίδώ είνε &* δ χύριος πού θερ
μαΕνιται λησμονήση δλω; διόλου
τό τυπιχόν τής χοινωνικής ζωής
"Αν δηλαδή είς τάς σχέσεις τού
δέν άκολουθήαει τό κοινώς χαθιε
ρωμένον πρωτόκολλον χαΐ την
συνήθη ιεραρχίαν ? τα μέσα πιύ
άπαγορεύουν μέν πολλά, έπιτρέ
πουν 2μω; έπίσης πολλά άρχεϊ
νά μεσολαβη" τό αιώνιον τάχτ! Τέ
τε ό ισχυράς καύσων χινδυνεύη νά
προκαλέση χοινωνικά ακάνδαλα
Άλλά δέν πιστΐύω δ κίνδυνος νβ
φθάση Ι ως έχεϊ. Ύπάρχουν εύτυ
χώς αί δροσιραί πλάζ καί τα κίν
τρα ή άπόκεντρα των τέπων πά
ραθερισμοϋ.
Νά ποθμΐ λοιπόν ότι δ'έλληνι
χός ήλιος θά γελάση άπό τό 5
ψ3ς τού μέ τα περίεργα πού δή
μιουργιΐ ή παρουσία τού σήμερον
σύμφωνα μέ τάς άπαιτήσεις τοθ
ήμερολογΕοιι; "Η 8τι θά σπεύση
νά κρυδη^ άπό διάχρισιν χαΐ πονή
ρίαν διά νά μας ένθυμίση τα χά
τοπχρα των όμιχλωδών τέπων τοθ
δορρά, θά μάς χαρίση βεβαία
τότε την ανακούφισιν. 'Αλλά θά
μάς κάμη £?αγε νά μην τόν έπιθυ
μήαιομιν περισσότερον; Τό τοαλά
κωμα τής πόζας, ή άπώλεια τοθ
Οφους, ή έλλειψις κοινωνικάς δν-
τότητος, μπορεϊ νά είνε πράγματα
χατά τό μάλλον χαΐ ήιταν έπικίν
δυνα. Έν πάση περιπτώσει ό ή
λιος άπομένει χαραχτήρ διά τόν
ελληνικόν ουρανόν. Άν μδς ξερο
ψήνη τώρα, δέν είνε λίγς νά τόν
χαταρώμιθα. "Ας μή λησμονοθμεν
δτι λίγο άργέτερα θά μ&ς χαρίση
το φώς. Καί δχι ώς εί5ος χονσέρ
β«ε .. δ κως βυμβαίνει άλλοθ.
ΑΜ
ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ
ΤΗΣ ΦΘΗΝΕΙΑΣ
Τοΰ ύπουργοΰ Διοικητοΰ Πρωτευούαης κ. Κ. Γ.ΚΟΤΖΙΑ
Σήμερον άρχΐζει είς τάς πόλεις τή; Διοικήσεως
Πρωτευούσης τό δεκαήμερον Φθήνειας, Ό θεσμό; αυτός
έφιίλεται ώς γνωστόν είς την ωραίαν Ιμπνευσιν τοθ
θερμοθ φίλου τής Κρήτης ύπουργοθ χ. Κ. Κοτζιά—κϋ
άνθρώπου μέ την γόνιμον φαντασίαν χαΐ την δημιουρ¬
γικήν διάθεσιν—είς τ&Ο άποίου την πρωτοβουλίαν, τάς
ίϊέας χαΐ την δραστηριέτη'α δφείλουν τόσα πολλά α!
Αθήναι, έ ΙΙειραιεύ; καί τα προάστειά των.
Είς τό κατωτέρω έμπεριστατωμίνον άρθρον τού, &
χ. Κ. Κοτζι&ς, μέ την διαχρίνουσαν αυτόν σαφήνειαν
ίδεών χαΐ γλαφυρότητα ΰφους, άναλύει λεπτομερώς την
σημασίαν χαΐ τα ιύιργετιχά άποτελέσματα τοθ Δεκαη-
μερου Φθήνειας.
Την Πέμπτην 20 Ίβυλίβυ άρχί πρός παραπλάνηβιν τοΰ χατ«να
ζει τβ αεκαημερον της Φθήνβι λωτιχοο κοινοΰ.
άς. οηλαδά το Δεκαήμερον των ι Καί ώς πρός μέν τον άνταγω
επί έκπτώσϊΐ πωλησβων έμπορβυ νισμβν των έμπόρων, έφ' δσβν
ματων. ; δέν λάβη την μορφήν τοΰ άθβμΐ
Τό προχληθέν ενδιαφέρον, ή , χον, όπότε θά λϊΐτουργΐισο 6 ποι
«ΰρυτάτπ συμμβτοχή έμπόρων, νίκας νόμος, ύπήρχβ, όπάρχβι καΐ
έπαγγελμ«τιων,βιοΐεχνων κα4 δικ θά υπάρχη έφ' όσον υφίσταται
φορων έπιχειρηματιών είς το Δβ· εμπόριον. Αντιθέτως μάλιστα 2
χαήμερον τής Φθάνβιας τής πβρι
φΕρείας Διβι>«ήαεως Πρωτευούσης,
χροεξοφλεΐ επιτυχίαν. Είναι χά
ρακτηριατική ή συμμετοχή ώρι
σμένων κατηγορίαν έπαγγελμά
των καί έπιχειρήβεων, δπως
έστιατορίων με σημαντικάςϊέχπτώ
σεις αί όκο!
αι φβάνουν
μίχρι ζημί¬
ας, των Ιδιο
κτητών ταξί
οί όηοΐοι ά
σφ·λώς δέν
πρόκειται ν'
άποκ βμί-
σουν παρά
έ λ ά χ ι α τα
κέρδη, βεά-
τρών, κινη
ματογρά
κων χ. λ π,
Ιΐναι χαρα
κ τ ηριστιχή
ή συμμετο
χή αυτή,
διότι έχδη-
λοΐ μίαν α¬
νάγκην, χά
τι «ου έσω
τε ριχώτερα
υπήρχε, διό
τι έχδπλώ·
νούν βλοι
διά τής συμ
μετοχής των
μίαννοαταλ
γίαν πρός
π α λ α ιοτέ·
ρας εποχάς
εΰθηνής Ζν
ής, άλλά
β υ γχρόνως
π α ρ ουσιά-
ζουν έπίπλέ
όν διά τής
εΰρυτ ά τ η ς
συμ μετοχής
των ενα στοιχείον άξιον προσβ-
χής καΐ μελέτης, την τάσιν τοΰ
"Ελληνος έπιχειρηματίου όπως
είς ωρισμένα χρονικά διαστήμα-
τα τού έτους ομαδικάς έκδηλοΰ
ται υπό την μορφήν έμποροποινη
γύρεων, των γνωστών δηλαδή «πά
ζβριών» των οποίων κλασικόν πά
ράδειγμα είναι αί λαΐχαί άγοραΐ
άφ' ενός καΐ αί τοπικαί άνά την
'Ελλάδα εμποροπανήγυρις άφ' έ
τερου.
'Όλη ή κίνησις αυτή, ή εΰρυτά
τη συμμετοχή, το ίκδηλον πλέον
ενδιαφέρον τοΰ καταναλωτικοΰ
Μβινοΰ, αί αυζητήσβις περί τό
Δεκαήμερον τής Φθήνειας, οί έμ
πορικοΐ αυνδυασμοΐ δπιις ουδείς
έμπορος έΐτιτύχη περισοότερον των
αλλων, ή προπαρασκευη των έμ
πόρων όπως είΐέλθουν είς την μα
χην τοΰ Δπχαημέρου τής Φθή-
νεια;, ή δημιουργουμένη άτμό
αςραιρα διά την Ιδέαν τοΰ Δεκαη
μέβου, νεννά την ανάγκην όπως
εξετασθή, μετά τα άποτελέσματα,
ευρύτερον τό ζήτημα των Δέ
καημέρΜν, συναχθοΰν γενικώτε
ρα συμπεράσματα καΐ κ*τ*ατξι
δυνατόν ό έμβρυώδης αΰτός όρ
γανιαμός νά εξελιχθή είς κατι τό
μόν ιμότερον, είς χάτι ποϋ θά ή
δύναντο νά μιμηθοΰν καΐ άλλαι
πόλεις τής Ελλάδος, κ»τι που
θά ηδύνατο νά αποβή κΐνητρον
κυκλοφορίας τοΰχρήματος, ίκανο
ποιήοεως τοΰ καταναλωτικοΰ κοι
νοΰ χά ι τονώσεως τοΰ έμπορίου
Ή άτονήσασα άπό μακροΰ έμ
πορική άρχή «επί τή καταναλώ
αει τό χέρδος» έπανευρίακει θε
σιν καΐ τίθεται έν ισχύϊ κατά τό
Δεκαήμερον τής Φθήνειας. Τό
λαϊκόν ρητόν ©τι ή φδηνεια τρώ
εί τόν παρ«, εΰρίσχει κατά τό Δέ
καήμερον τής Φθήνειας άπήχη
σιν.
Υπήρξαν χαΐ διχαιολογημένως
ΰκάρχουν έρΜτήματα τα όποϊα
ζητοδν άπαντήσεις έηί τοΰ κατά
πόσον τό Δεκαήμερον τής Φθή
νειας λόγω τοΰ σημειωθηαομένου
άνταγωνισμοϋ, θά βλαψα ίϊ 8ά ώ
φελΑσα τους έμπόρους καΐ χατά
πόθον θά »πάρ{ουν ιτρανματιχαΐ
ί| άπλδς Ιντ»πΗαιαχ»1
ταν δέν λειτουργβ ό άνταγωνι
σμός, τότε δέν ύπάρχει χαί έμπό
ριον, διότι διά τοΰ ανταγωνισμοΰ
καΐ μόνον άποώεικνύεται ή ίκα
νότης τοΰ έμπόρου χαί έπιτυγχά
νεταΐ( ή έπικράτησις"τοΰχίκανωτέ
ρου, ένω συγχρόνως έξυπηρετεΐ
ι ται χά! ή κατανάλωσις, η οιτοία
είς τόν άνταγωνισμόν ακριβώς ε»
ρίσκει την ίκανβποίησιν των άναγ
κων της μέ όλιγωτέρας δαπάνας,
"θταν λβγωμεν έμπορος δέν
ίννοοδμβν πάντα άνθρωπβνοπού έ
νοικίαοΕ μίαν πόρταν καΐ έτβπο
θέτηββν έπ' αυτής ενα ονομα. Έμ
πβρος σημαίνει έμπορικός ουνδυα
αμός, άπειραι οΐκονομικοΐ τοιοΰ
τοι, διαίσθησις, προεξόφλησις ά
ναγχων, δημιουργία νέων τοιού
των, παρακολουθήση, εξέλιξις, προ
σαρμογή πρός τάς ανάγκας, τι
μία θέσις έναντι τής χαταναλώ
βε»;; πληρης έμπιστοαΰνη καΐ πολ
λά άκόμη είδικά προσόντα
Κατά συνέπειαν τό Δεκαήμερον
τής Φθήνειας έπαναφερει τό ε¬
μπόριον εμεΙ ο που επρεκε νά εί¬
ναι πάντοτε τοποθετημένον. Τό
καταναλωτιχόν κοινόν δέν πρέ-
πει νά άνπαυχή Καΐ τουτο διότι
δέν είναι ενα καΐ μόνον κ«τά·
βτημα πβύ θά προβή είς έκπτώσϊΐς.
Είναι &κατοντάδες. Καΐ τό χάθε
κατάστηυα θά επιζητήση νά προσ
ελχύση υπέρ αΰτοΰ την πελατεί
αν. Ή δέ πελατεία καΐ νούν δια
θέτει καΐ οφθαλμού; εχει. "Εχϊΐ
δέ όλην την ανεσιν νά έπισκε
φθά, νά συνκρίνη, νά έλέγξη, νά
έχλεξη τα εΐ δή καΐ νά προβή ε
πειτα είς άγοράς
Βεβαίως δέν πρέπει ν' άναμβ
νωμβν νά καταατραφοθν οί έ'μπο
ροι υπέρ ημών, οΰτΕ νά προβούν
είς έχπτώσεις έξαντλούσας τό έ
μκόριον. Ύπάρχουν έρια τα ό
ποία δέν ημπορεί ό ίμπο
ρος νά υπερβή άτιμωρητί. Καΐ τα
έρΐΜ αΰτά είναι τα δρια τοΰ κό
στους. 'Βνν αντιθέτως ύπάρχουν
έμπορεύματα έκλεκτά καΐ χρησι
μωτατα διά τους λογικοΰς καί
τους νοικοκυραίους, επί των όκοί
«ν θά ΰπάρξουν καί κάτω τοΰ χό
στους σημαντικαί έκπτώβεις. ΐά
δέ έμκορεύματα αΰτά είναι έκεΐ
να μέ τα όποΐα θά ντύοωμεν τα
παιδία μας, τους «νθρώπους μας,
τους εαυτούς μας, είναι τα έμπο
ρβύματα είς τα όποϊα θά εύρωμεν
έκπτώοεις καΐ 50 ο)ο άχόμη, είναι
τα εμπορεόματα τα λεγόμενα
«ντεμβντβ» καΐ τα »π·!α διά τβ»ξ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΔΚΟΥ
Τό φββερώτβρον οπλον.—"Ενα νέου τύπου τάνκ τοθ 'Αγγλι·
κου στρατοθ είς ώραν μεγάλον άσκήσεων. ,
ΔΙΜΕΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Είς συζήτησιν πού εγένετο
κατά την τελευταίαν συνεδρΐ
ασιν τής Διοικούσης Έπιτρο-
πής τοθ ίΟϊκου τοΟΆγρότου»
διεπιστώθη δτι ή κίνησις τοθ
λιμένος μας, παρά τα τερα¬
στία έργα πού εγένοντο, έλατ-
τοθται συνεχώς άντί ν' αύξά
νη καΐ δ τι παρατηρεΐται φθΐ-
νουσα πρόοδος καΐ δχι αυ·
ξουσα, τοθ έμπορΐου τής πό¬
λεως. Μέγα μέρος των είοα
γωγών διενεργεΐται άπό δια
φόρους δρϋους καΐ «παράσκα
λα» καΐ τουτο έξ αίτΐας τής
φορολογΐας μέ την οποίαν έ-
πιβσρύνονται τα διά τοθ λιμέ
νος μας είσαγόμενα καΐ έξα
γόμενα έμπορεύματα. ΠροτεΙ
νει δέ ό «Οϊκος τοθ Άγρό-
τού» την μείωσιν των ναύλων
καΐ εΐσιτηρΐων των πλοΐων έ-
ξαιρετικώς διά τό Ηρά¬
κλειον είς άντάλλαγμα των
θυσιών τάς οποίας υπέστη
ό Νομός διά την κατα
σκευήν άσφαλοϋς λιμένος δι
ευκολύνοντος τάς εργασίας
των πλοίων.
Την Ιδίαν* διαπίστωσιν κά¬
μνει ώς πληροφορούμεθα καί.
τό Έμποροβιομηχανικόν Έτα
μελητήριον. ΜελετΛ δέ καΐ
αύτό την εξεύρεσιν τρότιου
διά τοθ όποΐου θά ήτο δυνα¬
τόν νά τονώθη ή κίνησις τοθ
λιμένος μας καί νά άπομακρυν
θθ, νά ματαιωθή ό κίνδυνος
οΐκονομικοθ μαρασμοθ τής πό
λεως μας καΐ έλπί ζει Οτι τα¬
χέως θά έχη νά προτείνη θβτι
κάς, πρακτΐκΔς έφααμοσΐμους
κσί άποτελεσματικάς λύσεις.
Τό ζήτημα βΐνε δντως σο
βαρώτατον. Καΐ οφείλομεν νά
τό προσέξωμεν. Ημείς θά έπα
νέλθωμεν καΐ θά τό έρευνήσω
μέν άναλυτικώς άπό όλας τού
τάς πλευράς, μέ άντικειμενι-
κότητα καΐ άμεροληφΐαν καΐ
μέ μοναδικόν σκοπόν την έξυ
πηρέτησιν των συμφερόντων
τής πόλεως καΐ τοθ τόπου γε
νικώτερον.
Πρός τα λουτρά.
Πλήθη κόσμου συγκεντρώ
νονται καθημερινώς είς τα πά
ρά τόν Πόρον θαλάσσια δή
μοτικά λουτρά, άναζητοθντα
την δροσιάν καΐ τα θέλγητρα
τοθ ύγροθ στοιχείου. Οί φΐλοι
τής άκτής καΐ τής θαλάσσης
πληθύνονται συνεχώς. Τόσον
μάλιστα ώστε έντός όλΐγου
τα λουτρά θά είναι άνεπαρκή
καΐ θά χρειασθή ασφαλώς νά
προεκταθοθν. Έπιβάλλεται δ-
μως νά εξασφαλισθή καί συγ
κοινωνΐα δι' αύτοκινήτου, έφό
σον άλλωστε ό Δήμος έμερί-
μνησε διά την κατασκευήν α¬
μαξιτής όδοΟ. Τα λεωφορεΐσ
τής άστικής συγκοινωνΐας θά
πρέπει νά καθιερώσουν δρομο
λόγια καΐ διά τα λουτρά. θά
έξυπηρετήσουν ένα κόσμον
όλόκληοον καΐ θά άποκομί
σουν συγχρόνως κέρδη.
*»*
Τα δημητριακά.
Ή διάθεσις νέων ποικιλιών
σπόρου σίτου, βρώμης κάΐ κρι
νοικοκυραίου; είναι συνεχώς τής
μόδα;. φθάνει νά ντυθοΰμε έμεΐ;
χαΐ τα παιδία μας διά νά μή
1 κρυώνουν ©υτε αύτά, ουτε ημείς
' τόν χειμώνα.
ι Τό ΔΕχαήμερον τής Φθήνειας
είνε συμφέρον τής χαταν«λώοε«ς
νά ενισχυθή διά νά ένθαρρύνη
τους έμπόρους χαΐ νά βδραιώσο
ουτΜ οργανισμόν ώφελιμώταΐβν
δι' κύτήν.
Ό Κερδ&ος 'Ερμής σύμβολον
' τοΰ Δεκαημερου τής Φθήνειας η
το κάντοτε σύμβολον τοΰ έμπό
ρου 'Ελπίζωτ καί εΰχομαι οπω; ό
άντίκαλος βυτο; τής καταναλώσε
ως προσχωρήοη είς τάς ταςεις της
χαΐ γίνη κοινόν σήμα των δύο
αυτών οΪΜβνομικών παραγόντων
έιτ' άγαθφ τής γενικωτέρας οίχο
νομιχής χινήσε»; τής χώρας.
Κ, Γ. ΒΟΤΖίΑΖ
θής είς τούς γεωργούς μας α¬
πετέλεσε καΐ είς τό πατρελ-
θόν πρωτοβουλίαν τοθ υπουρ
γιίου τής Γεωργίας καΐ τής
Αγροτικάς Τραπέζης. Ή διά
θέσις άλλως τε αυτή άνταπο
κρίνεται ού μόνον είς τάς α¬
νάγκας των παραγωγόν δημη
τριακων άλλά καΐ είς τάς συγ
χρόνους προόδους των καλλι
εργειων καΐ την βελτίωσιν τής
αποδόσεως, ή όποία αποτελεί
σήμερον καΐ ποιοτικώς καΐ πό
σοτικώς την βάσιν παντοθ μι
άς άξΐας λόγου παραγωγείς.
Διά τοθτο καΐ άξίζει νά ση
μειωθή καΐ ή έφετεινή διάθε¬
σις ποικιλιών σπόρου καΐ μάλι
στα βελτιωμένων άπό τής α¬
πόψεως ταύτης.
Όρθότατον.
ΑΙ οδηγίαι τάς,δποίας συνι
στ^ νά δοθοθν είς τάς άστυ
νομικάς αρχάς ό ύφυπουργός
Τύπου καΐ ΤουρισμοΟ κ. Νικο
λούδης σχετικώς μέ τα ραδιό
φωνα άνταποκρΐνονται ασφα¬
λώς είς τάς άπαιτήσεις τοθ
κοινοθ. Τα ραδιόφωνα σήμε¬
ρον δέν είνε δυνατόν νά χρη
σιμοποιοθνται μόνον καΐ μό¬
νον ώς ΰργανα θορύβου άλλ'
ώς στοιχεΐα ακριβώς πολιτι-
σμοϋ, όποΐα άλλως τε είναι.
Τό δτι ακριβώς ρυθμΐζονται
είς υψηλόν ή χαμηλόν τόνον
αναλόγως των διαθέσεων τοθ
άκροατηρΐου άλλά καΐ τοθ
εκάστοτε χρόνου καΐ τό·
που αυτών άποδεικνύει δ
τι πρό παντός πρέπει νά
συμβάλλουν είς τόν πολι
τισμόν, χωρίς νά ένοχλοθν.
Διότι είς την δευτέραν αυτήν
περίπτωσιν έπιβάλλεται ώρι
σμένως ή άστυνομική έπίμβα
σις.
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον δ
ναυτικδς κολοσσός· «Συναγερμός
στή Μεσόνειο».
Την Δευτέραν «Γυμνό Μοντέ
λο».
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
μτττην καΐ Κυριακήν άπογευματι
νή ώοα 7.30 μ. μ.
ΛΠΟΛΛΣΪΝ.—Σήμερον «Ό Γόης
Άλήτης Μέ τόν Μώρις Σίβαλλιέ.
Δευτέρα—Πέμιττη— Σάββατο—
Κυριακή ώρα 8 10 μ. μ. 'Λκογευ
ματινή.
ΜΙΝςΑ.— Κυριακή 2 μ. μ. τδ
έπεισοδιακόν «Σκιά τοΰ Άετοϋ».
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός "Αθηνών
Προγροιμμα 19πς'Ιουλίβ«.
12 25 Ση>«—Έθνιχδς
—"Υμνος Νεολαίας.
12 30 Ποιχίλη μ^υσιχή
οχοι)
"Υμνος
(51-
)
13 30 Χρηματιστήριον-Είδήσεις
"Ωρα Άστεροσχοπείου Αθη¬
νών.
13 45 Έλαφρά μουσική (δπο
τίίς^έρχήατρος Βάσου Σιιτανίδη
χαί Πάνου ΒΐσβάρϊΥ,)
14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογι-
χον δελτίον—Κίνησις άγοράς Οει
ραιώς.— 'Εθνιχδς/Υμνος—"Υμνος
Νεολαίας.
19.10 Γαλλικά τραγουδάκια
(δίσχοι).
19 20 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
19 50 ΡίψωδΕα άρ.. 5 χαί 7.
τοθ Λίστ (δίοχοι) (Εκτελεστής ό
πιανΐστας Μπορόφαχυ).
20 Ή ωρα τοθ άγρότου.
20.15 Δημοτική μουσιχή (δ π ό
τοθ ίμίλου Κυριαχάτη).
20.45 Είδήσεις.— Χρηματιστή
ριον—Μετεωρολογιχον δελτίον.
21 Τραγούϊια τής άγάπης (δί-
οχοι).
21 30 Όμιλία
21 45 Συναυλία τής συμφακι
χήΐ όρχήστρας τοθ σταθμοθ (υπό
την διεύθυνσιν τοθ χ. Ευαγγελα-
του).
Κεμάλ Άτατοΰρκ
ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥίΟΣ
108 όν
Τού"* "Αρμστρογγ.
Προσέκρουιν δμως είς την έλ¬
λειψιν χρημάτων, είς την αδράνει
αν τοθ λαοθ τού, είς την Ινδειάν
χοο, πού τδν ήνάγχαζε—τδν τουρ
χικόν λαόν—νά ζ$ υπδ συνθήκας
πού έλάχιστα άπεΐχον τής λιμο-
κτονίας.
Είς τό πρότυπον κτήμά τού ή
δύνατο νά σχεδιάζη καί νά δημι
ουργή κατ' απόλυτον βιύλησιν, δ
πως ήθελε χαί ώραματίζετο πώς
θά έ«αναν δλοι οί Τοθρχοι μίαν
ημέραν, δταν αί προσπάθειαι τού
θϊ είχαν χαρποφορήίη
"Ηλλαξε πολύ. Κατέστη πομπω
δίσΐερος χαί περισσότερον πεζδς,
ήίίσ/ίετο είς τιομπώδεις χενολο
γί«ί.
Τδ 1931 ιίχι χαυχτ,θη- δχι δέν
εΐχε τίποτε νά μπορ^) νά καλίση
ίδιοχτησίαν τού: "Ο,τι είχε, τα εί
χε χαρ'ση είς τδ Ιθνος τον. Είχε
φανή γενναιόφρων χαί άφιλοχερ
δής. Άλλ' ή5η είχΐ καταστή φιλο
χρήματος χαί φΐλάργιιρος. "Ηρχ
σε ν' αναμιγνύιται είς κερδοσχοπι
κάς έπιχειρήσεις, πολλαί των ό
πόίων ήααν ασφαλώς άνήθικοι χά
Οποπτοι. "Υστερ* άπδ τάς παννυχ
δας είς τάς οποίας Ιχούραζε τα
νεθρά τού, καθίστατο πείσμων, πά
ράλογος χαί παιδιχώς άφελής είς
τάς ιδίας τού.
Ό Μουσταφά Κεμάλ είχε δ:αι
ρίση τδν βίον τού είς ίύο στεγανά
τμήματα, χωρίς καμμίαν έπικοινω
νίαν άναμεταξύ των. Είς τδ ί
τμήμα ευρίσκετο έ Ισμέτ, ό Φεβ
ζή, δ Άμπντίϋλ Χακη ό υπουρ
γδς των Οικονομικωσ, καί δλοι
ιί δλλοι μέ τούς όποίους ειρ
γάζετο καί οί όπιΐοι ειργάζοντο
διά λογαριασμόν τού. ίίς τδ άλλο
ευρίσκοντο οί φίλοι μέ τού; όποί
ούς έκαμε παρία χαί οί γυναΐχες
μέ τάς οποίας διεσχίδαζε. Τδ έ'να
ιμήμα τοθ βίου τού ήΐαν άφιερω
μένον είς την εργασίαν χαί τάς
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Τελευταία μοντέλα
γιά τα ταξίδια καί τίς λουτροπόλεις.
Χάρις κα! κομψότης·
. Χάρις είς την οημερινή μό
δα οί γυναΐκες παύουν πλέον νά
φοροθν τα χλισσιχά μονόχρω
'μα χοστούμια ταξιδίου. ϋροσί-
ίδωχεν είς αΰτα Ινα τόνο άφελεί-
ι άς χαί μοντερνιαμοθ, κι' Ιτσι αί
κομψχί ταξιδιώΐΐσσαι ξεφιύγουν
τελείως άπό τα χαθιερωμίνα γχρί
ζα ή καφέ ταγιίρ.
| Βίστες κόκκινες γχρενά, πρά-
σινις έράνζ μέ φοθσΐες βκθύχρω
μες χαί περιλαίμια σέ χρώμα-
τα φωΐεινά.
Φ^ρίματα άκο ζε;σέ κανΐριγίέ
μ' επανωφόρια άπδ λινδ μπέζ
Καπέλλα κασΐόρινο πράσινο 6α-
θύχρωμο
Τα ταξιδιωτιχά επανωφόρια έ
πβάλλεται νά είνε φχρδυά, μέ
μεγάλες τσέπες.
Τα χομψίτερα ταξιδιωτιχδ κα
πέλλο είνε σέ σχίδιο τδχ συμπλη
ιρωμένο μέ δίχτυ τδ οποίον προ-
φυλασσει τα μαλλιά. Γάντια
χαί τσάντα συντονΐσμίνα.
Προχειμένου νά αναχωρήαετε
γιά μιά λουτρόπολι πρίπει νά
σκεφθήτε καλά ποία είνε τα ά
παραίτητα ίνδύματα πού θά ηί
ριτε μαζ! σας.
23.15 Μουσιχή χοροθ (δίσχ'ΐ).
23.30 Έλαφρδ τραγοθδι
τής χ. Μαρΐάννας Αάζου, ουνο
δεία πιάνου υπό τής ίΣΕας).
24 Μευσιχή χοροθ (δίσχοι).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
Ο 30 Ποιχίλη μουσική (δίσκοι).
υπίθίσιις τοθ δημοσίου, τδ άλλο
(5πδ-> τάς διαιχεδάσεις χαί την Εκα
V
ι , ^ ___*ι
Π0ΥΛΑ1ΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Μεγάλη Πρεμιέρα
Ό Ναυτικές Κολοσσές:
ΣΥΙΑΓΕΡΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΕΣ0ΓΕ10
"Ενα καταπληκτικής
έπικαιιρότητος κινηματο-
γρβιφικό θκΰμα πού ί-
μοιο τού οέ θεαματιχό-
τητα καί σέ μεγαλοπρε¬
πεία δέν έχει παρουοιά-
σει έως τώρα ό κινημα-
τογράφος.
"£να ύραμα δυνατβ, γε
μάτο άγωνιύδεις καί συγ
κινητικές σκηνές ήρωΐ-
σμοϋ, θυσίας, αύταπαρνή
σεως.
Έγυρίσθη ουμμετοχή
τβϋ Γαλλικοΰ £τόλβυ
ΠρΜταγωνιστβϋν:
Πιέρ Φρεναί
Κήμ Πικόκ
Ναντιν Βόγκελ
'Εκτβ{ πρβγράμματβς ΣΙ¬
Ν ΕΑ Κ.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Νέ
Λουΐζα Ράΐνερ
Ούΐλισμ Πάουελ
νοποίη:ιν τής ματαιοδοξίας τού
Έφ' 2σον έχράτΐι τα δόο αύΐά
τμήματα αυστηρώς χεχωρισμίνα
τδ Ι μ άπό τδ αλλ'.) ήταν ή ήσυ
χία χαί ή ειρήνη μεταξύ των.
Γρήγορα δμως μεταξύ ^τών δύο
τμημάτων ήρχισεν % ανταγωνισμδς,
ή πάλη.
—"Οίαν δλέπω τδν Γαζή χατα
βεβλημένον—είπε χάποτε 2νας ά
πδ τ'.ύς συντρίφους τής παρίας
τού—δταν τδν βλέπω νά δποϊέρη
άπό δυπνίαν, νά πίνη ιύζο, Ιως τα
ξημερώματα, χαί υστερα, χλωμός
χαί κουρασμίνος, νά ίππεύη καί
νά χατευθύνεται πρός τδ χτ^μά
τού, μέ χυριεύει φίβος. "Οταν
τδν άχούω νά λέγη 8τι θά μεταβή
είς Ευρώπην ή ϊτι θά ταξιδεύση
φοβοθμαι. Μίλις κάνιι πώ; φεύγει
πώ; άπβμαχρυνετχι, είμεθα χαμέ
νοι. Άμα χοιμάτ,αι, τδν παρακο-
λου^ώ διά νά είμαι βέβαιος δτι
ιί·,ε καλά, διότι γνωρίζω πώ; άν
πεθάνη θά.πεθανωμε κι'έμ.Ις μαζ'.
τού. Ό Ισμέτ κ«1 δ Φιβζτ) θ*
μας κριμίσουν»!
(συνεχίζεται)
ΣΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ τοθ Πί
τρου ΜαστρεκΙνη (πλατεΐα Βενι¬
ζέλου) γΐνεται χρήσις διά τό κα
θάρισμα των ύποδημάτων άγνοθ,
εΐδικοθ σάπωνος, έζασοαλΐζοντος
0τιλ«νότητβ καί ώραΙο χρ«)μβ γιά
άΐ θ
Άριθμ. 6187
Είδοποίησις άναβληθέντος
πλ&ιστηριασμοϋ άκινήτων.
Ό .Σι.μβολσιογράφος Άρ
χανών Νικόλαος ΆντωνΙου
Μαυρογιάννης έν Επάνω Άρ
! χώναις έόρεύων καί κατοι
1 κων.
Εΐδοποιώ δτι ό διά τοθ ϋπ'
'άριθ. 5682 τής 12 Αύγούστου
11938 προγράμματός μου άναγ
Ι καστικοθ πλειστηριασμοθ ά
κινητών ττροκηρυχθείς καί έν
περιλήψει δημοσιευθεΐς είς τό
ύπ' αριθ 1873 τής 27 Αύγού
στου 1938 φύλλον τής έν Ή
ρακλεΐφ εκδιδομένης έφημερΙ
16ος Ή «Δράσις» καί είς τό
ύπ' άριθμ. 4953 τής 2 Σεπτεμ
βρίου 1938 φύλλον τής έν Ή
ρακλείω εκδιδομένης έφημερι
δος «Ανάρθωσις» άναγκα
σΐικύς πλειστηριασμός άκινή
των της όφειλετρΐας Είρήνης
συζύγου Εμμανουήλ Τουτουν
τζακη τό γένος Εμμανουήλ
Άγογλωσάκη κατοΐκου Άρ
χον ών έπισπεύσει τής 'Εθνικής
Κτηματικής Τραπέζης τής
Ελλάδος έδρευούσης έν Α¬
θήναις καί έκπροσωπουμένης
υπό τοθ διοικητοθ αύτ()ς δυ
νάμβι καί ττρος εκτέλεσιν των
ύπ' αριθ. 13863 καΙι13870 δα-
νειστικών συμβολαίων τοθ
συμβολαιογράφου Ηρακλείου
Εμμανουήλ Μηλιαρα, δσπς
επρόκειτο νά γίνη ενώπιον
μου την 2 ΌκτωβρΙου 1938
καί ανεβλήθη ένεκα νομΐμων
λόγων, γενησεται κατόπιν τής
ύπ' αριθ. 286 της 28 ΊουνΙου
1939 αποφάσεως τοθ κ. Προέ
δρου των έν Ήρακλιίφ Πρω
Γιά τδ πρωι άπαραίτητο είνε
ίνα ταγΐέρ δσΐιρο, λινά υποδήματα
λευχά μέ λουρίδε;, πού θά φορί
αετε χωρίς χάλτσες
Γιά τδ άπίγιυμα: ίνα φόρεμα
άπό κρέπ ντέ σΐν έμπίΐμέ μέ
πουχ ή λουλοιιΐάχια. Φ'νχο ά
νοικτδ μέ διακοσμητίκά σχίδια
σέ ζωηρά πάντοτι χοώματα.
Άπαραίτητο είνε Ιηίσης γιά
τδ πρωι Ινα τΐΐράγωνο μαντή
λι πού θά άναπληρώση τδ κα
πίλλο Τδ τελ$υταΙΐ αύτδ καθί
σταται περιττδ σέ μία λουτρό
πολι, δπου έπικρατει" μεγάλη ά
πλότη; εί; τδ ντύσΐμο χχί είς
τδν τ;5πο τής ίμφανίσΐω;
Τδ δράδυ, ίχει έν τούτοις π»
ρισαότερες άπαιτήσιις. Ή κυρ'α
ή ή δεστιοινίς θά εμφανισθή εί;
τδ μεγάλο χοσμικδ ξενοδοχεΐο χαί
είς τα άλλα χέντρα τής λουΐρο
πίλειο;, μέ μία έπίαημη τουαλέτ
τα: θά προιιμήσΐΐε ίνα φόρεμα
μέ μακρυά φούδτα άπό έμπριμέ
μουσιλίνα ή όργχαντί, πού συμ
πληρώνεται μέ ίνα κοντδ μπο
λιρί.
η Ντιστβγκέ
τοδικών την 8ην ΌκτωβρΙου
1939 ημέραν Κυριακήν καί
ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
μου ή τοθ νομΐμου άναπληρω
τοθ μου έν τώ ένταθθα συμ
βολαιογραφείω μου ένθα καί
ότε καλοθνται οί βουλόμενοι
νά πλειοδοτήσωσιν. Τα πλει
στηριαζόμενα άκίνητα εισί τα
έν τώ ώς άνω προγράμματί
μου άναφερόμενα κείμενσ είς
την περιφέρειαν Επάνω Άρ
χανών, όμωνύμου κοινότητος
καί ΕΙρηνεδικεΙου Αρχανών
ήτοι 1) Είς θέσιν «Κολοντέ
ρα ή Φρούδιο» άμπελος τής
ποικιλΐας ραζακΐ άναστυλωμέ
νη είς κρεββατΐναν εκτάσεως
δύο στρεμμάτων συνορεύου-
σαν ανατολικώς μέ ρύακα,
νοτίως Ιωάννου Ελευθερίου
Γιαννιδάκη, δυτικώς μέ δρό
μόν καί μέ κτήμα Σταύρου
Άγογλωσάκη. 2) Είς θέσιν
«Κάμπος» άμπελος τής ποικι
λίας ραζακί εκτάσεως ενός
στρέμματος άναστυλωμένη είς
κρεββατΐναν καί συνεχομένη
άμπελος τής ποικιλίας κοτσι
φάλι εκτάσεως ημίσεως στρέμ
ματος συνορεθον τό όλον α¬
νατολικώς μέ δρόμον, νοτίως
Εμμανουήλ Κουτουλάκη, δυτι
κώς Νικολάου Χ" Λ. Λυδάκη
καί βορεΐως ΈρασμΙσς Μαρ-
κάκη.
Πρώτη προσφορά των έκπλει
σιηριαζομένων κτημάτων όρΐ
ζεται δια τό πρώτον δραχμαί
13000, διά τό δεύτερον δραχ.
8000. Ή κατακύρωσις γενή
σεται ττρίς τόν πλείονα προσ-
φέροντα συμφώνως τφ Νόμφ.
Ό πλεισιηριασμός γενησε¬
ται επί πληρωμβ είς μετρητά,
έκαστος 6έ των τισρόντων
κοθ' δαον προσφέρει την ά
ναγκαίαν ασφάλειαν δικαιοθ
τα ι νά πλειοδοιήση.
Ό τελευταίας πλειοδότης
άμα τή κατακυρώσει ύποχρε-
οθται νά καταβάλη τό έκπλει
στηοΐασμα πρός την έπισηεύ
δουσαν δανεΐστριαν "Εθνικήν
Κτηματικήν Τράπεζαν τής Έλ
λά&ος συμφώνως πρό τό αρθ.
61 § ΙτοΟ άπό 17 Ιουλίου 1923
1 ΝομοθετικοΟ Διατάγματος πε
1 ρΐ εΐδικών δ.ατάξεων επί άνω
νύμων έταιριών, άλλως θέλει
ενεργηθή άναπλειστηριασμός
είς βάρος τού, είνε δέ ύπεύθυ
νος καί διά τούς τόκους άπό
τής ημέρας τοθ πλειστηρια¬
σμοθ καί έν άναπλεισχηρια-
σμώ διά τό έλλεΐπον καί τα
εξοοα συμφώνως τφ νομώ καί
παραγγέλλω αρμόδιον δικα-
στικόν κλητήρα νά ενεργήση
τάς νομίμους έπιδόσεις καί
τοιχοκολλήσεις τής παρούσης
καί πάντα έν γένει τα νόμιμα
καί την δημοσίευσιν αυτής διά
τής εν Ηρακλείω έκδιδ3μέ·
νης εφημερίδος «Ανάρθωσις»
την 20 "Ιουλίου 1939. 'Εφ' ω
εγένετο ή παροθσα έν Επά¬
νω Άρχαναις Τεμένους Κρή¬
της σήμερον την δεκάτην τρί¬
την (13) τοθ μηνός Ιουλίου
ημέραν Πέμπτην ,,τοθ χιλιο-
στοϋ ένεακοσιοσΐοθ τριακο-
στοϋ έννάτου (1939) έτους έν
τώ ενταύθα καί κατά την θέ¬
σιν Ρυάκι κειμένφ συμβολαιο
γραφείςρ μου ίδιοκτησΐα των
κληρονόμων "Εμμανουήλ Ρασι
δάκη ύπ' έμοϋ τοθ Συμβολαι
ογράφου "Αρχανών Νικολάου
Άντωνίου Μαυρογιάννη έν-
ταθθα έορεύοντος κοί κατοι-
κοθντος δι' ήχ καθωρΐσθησαν
τέλη καί δικαιώματα εΐσπρα
κτέα δραχμοί εκατόν δεκα-
τΐέντε (115) καί υπεγράφη ϋπ"
έμοθ ώς έπεται. ;
Ό Συμβολαιογράφος Άρ·'
χανών. ι
Ν. Α. Μαυρογιάννης '
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ 4ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΟ ,,ΛΘΗΙΑΪΙΟΝ" ιιι»!
Τό ειδικώτερον έν Κρήτη εργοστάσιον
Προμηθευταί τής «Ε. Ο. Ν.», Νομαρ-
χίας, Δημαρχίας, Κοινοτήτων, Σχολεί¬
ων, Συνεταιρισμόν, καταστημάτων, οΐ-
κιών, αύτοκινήτων κ.λ.π.
Έργασία μοναδική.
Τιμαί άσυναγώνιστοι.
Διαθέτομεν 5λα τα είδη εγχωρίων καί Εύρω-
παΐχών δερματων·
Έπίοης άπαντα τα είδη τής ύποδηματοποιΐας.
ΌπΜς είς έλα χ αί είς τας τιμάς ακολουθούμεν πι¬
στώς την παράδοσιν το» καταστήματος μας: Είμεθα οί ίύ-
βηνβτΐροι.
ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΛΐΜφβρβς ΚαλοκαιρινοΟ (πλ. στρέτα).
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΧΟΦ1Σ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
Ι08ον
—Καί επειτοΐ άν ό Ρσσποϋ-
τιν δέν έχη χρήματσ, είνε γι·
ατί δα τα χρήματα πού τοθ
δίδουν προμηθί,υταί καί κερ
δοσκόποι υπέρ τβν οποίων
μεσολαβεΐ, τα έξοδεύει, τα
σπαταλδ .. ΚσΙ σέβομαι την
ύμετέρσν μεγαλειότητα γιά
νά τής άναφέρω πδς σπατα-
λά ό Ρσσποθτιν τ ς χιλιάδες
τώ ρούβλια... ΚστσλαβαΙνετε
τώρα γιατί άντΐ γιά πυρΐτιδα
οί στρατιώται λαμβάνσυν σκό
νη;
—Άν αύται είνε αί άπο
δεΐξεις σου, Παθλο, δέν μέ
πείθουν.
—Ύπάρχουν δυστυχώς καί
αί άποδεΐξεις αί πειστικώτε
ραι .. Καί αύτάς τάς άποδεΐ
ξεις τάς έχει ήδη ή Α. Μ. 6
σύτοκράτωο...
—Έγραψες λοιπόν τοθ Ν1-
κυ;
—Όχι ! Δέν είνε άνάγχη
νά τοϋ γράψω γιά νά έχη σύ
τάς τάς άποδείξεις. Αί άπο·
δείξεις είνε αί ήτται των στρα
τευμάτων τού! Δέν χρειάζον
ται άλλαι άτκδΕΐξεις!
—Άν τα στρατεύματά μσς
ήττώνται αύτό αποδεικνύη 8
τι ό Θεός δέν είνε μαζ'. μας...
ΚσΙάνό Θεός άπέστρεψετό πρό
σωπόν τού άπό έμάς, είνε γι
οττΐ είς την ΡωσοΙαν ύπάρχει
μεγάλη άμαοτΐσ, πολλαί ά
μαρτωλοΐ: Όλοι πού μιλοθν
σάν κ" έσένα. Γιατί είνε ά
μσρτΐσ Παθλο νά μιλόίς δπως
μιλφς γιά τόν Ρϊσποθτιν, τόν
άνθρωπο τοθ Θεοθ! Ό Ρα
σποθτιν μας χρειόζβτα·, γιά
νά -ροσεύχεται είς τόν Θεόν.
Ό Ραστΐ.οϋτιν πρέπει νά προ-
σευχηθί; είς τόν Θεόν νά μας
χαρίση την νίκην. Αύτό μοΟ
έγραφε κσΐ ό Νίκυ άπό τό μέ
τωπον: «Παρεκάλεσε—μοΟ έ
γροφε—τόν Φίλον μας νά προ
σευχηθή υπέρ τί^ς νίκης των
δπλων μας! Ό Ρασποθτιν θά
μδς φέρη πάλιν την νίκην!»
—Βλέπω, μεγαλειοτάτη, δ
τι είνε αδύνατον νά σας πεί-
σω... Άβυσσος χωρίζει τάς
άπόψεις μας... Εΰχομαι είς
τόν Θεόν νά Ιχω έ>ώ τό ά
δικον.'
(συνεχΐζετσι)
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ο ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ
στήν μεγαλυτέρα μέχρι
σήμερον έκιτυχία τού:
Ο
Σ
Συμπρωταγωνιστεϊ ή ύ-
πέρβχη ΜΠΕΤΤΥ 2ΤΟΚ
ΦΕΛ_.
Είναι Ινα άπό τα έξαι
ρετικώτερα φίλμ.
ΠΡΟΣΕΧΟΣ
Τό έγχρωμο θ«ΰμα:
τό ώρκιοτερο φίλμ ποΰ
παρουοίασε μέχρι σήμε¬
ρον ή όθένη:
Ο
ϊ
ΤΟΥΧΡΥίΟΥ
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΛΑΝΤ
ΖΩΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είδοποιείται το 2ι6αστόν κοι¬
νόν Ηρακλείου δτι δ γνωοτδς
διά την ταχύτητα χαί ιίλικρίνίΐ
άν τού Ταχυδρόμος
ΧΑΡ. ΠΟΡΤΣΑΚΗΣ
Άναχιοριϊ εκάστην έδδομάδα ά-
νελλιπώς διά Πιιρο,ιβ χαί τβνί-
πκλιν.
Πληροφορίαι παρά τώ χ. Μπα-
λβμβύιβφ. 'Αρ, τηλ, 7—88.
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησεν άερο·
πορικδς είς Αθήνας ό έκ ΣητεΙ
άς (ατρός κ. Μιχαήλ Χλουββρά·
κης.
—'Επίσης άεροιτοοικ£3ς άνενω.
ρησεν δ βιομήχανος κ.Έμμαν. Καλ
λιατάκης.
-"Επίσης ανεχώρησε δι* Άθή.
νσς ό χ. Νικόλ. Χθϋ5ετσαΐνά·η-
ΓΑΜΟΙ - Μιχαήλ Χριστοφορά'.
κης ίοτρός έξ Άνίας Γαλήνης-
"Αννα Αθγου£»τνκτ] ετέλεσαν τούς
γάμους των είς Μοΐρες. Παοάνυμ
φός παρίστη ή κ. Ελένη Λεων
Κουρμούλη τοθ φίλου έν Μοΐρες
ύφασαατεμπόρου
μρ
Συγχαρη-ήρπ.
-Ζαχαρίας Γιαλιτάΐίης διδά
σκαλος "Αννα Βογιατζάκη διδα¬
σκάλισσα ετέλεσαν τούς γάμους
των την παρελθούσαν Κυριακήν.
Παρκνυμφος παρέστη ό κ. Έμμ.
Πετράκης Διευθοντής τοθ Λυ«εΙ
ου «δ Κοραής», θερμά συγχαρη·
τήρια.
—Ό κ. Ιωάννης Γιαννιδάκης ίξ
Αρχανών καί ή δνΐς Πσρασκευ
οθλα ΣτIυριδ(5ι^η έκ Ρεθύμνης έ
τέλεσαν τούς γάμους των. Τούς
νυμφιχούς στεφάνους άντήλλσξενό
Δήααρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης.
Συγχαρητήρια.
ΜΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.-Ό συα
πολίτης κ.Νικόλαος Μιχ.Μεταξάς
δούς τας έττΐ διπλώΐίατι έξρτάσεις
ενώπιον των καθηγητών τού, τοθ
ΠολυτεχνεΙου "Αθηνών £αβε τό
δίπλωμα τού πολιτικοθ μη/ανι
κοθ. Είς τόν νίον έπιστήμονα
ευχόμεθα καλήν σταδιοδρομΐαν.
ίί * *
Γύρω στήν πόλι.
Επανελήφθη άΐμοδίως ή σύστα
σις δπως μή άιιοστέλλωνται είς
τάς άγοράς τοΰ κέντρου φροθτα
ρ
—'Επίσης δπως τα άποστελλό
μενά φρουτα είναι καλώς συσκευ
ασμένα είς εΐδικά κιβώτια.
—Έν έναντΐα περιπτώσει καί
καθώς το»(ζει ή νέα αυτή διατα·
γή τα φροΰτα ΘΑ έπιστρέφωνται
είς τούς άτιοστολεΐς των.
—Καί χθές συνεχισθή ή ανοδος
τοθ θερμομέτρου.
— Παρά τόν πνεοντα βορειοδυτι
κόν άνεμον.
—Συμφώνως άλλως τε πρός τάς
άνακοινώσεις τής μετεωρολογι·
κης υπηρεσίας το κΰμα τού καύ
σωνος είνε γενικόν σχεδόν είς δ
λην την Έλλώδα.
—Ή λακή άγορά εΤχε χθές πά
λιν τα πρωτεΐα τής άγοραστικης
ή
ή;
—Σημειωθείσης είς αυτήν ά«ό
των πρώτων πρωΐνών ώρών πυ
κνής συνκεντρώσεως αγοραστήν
—ΟΙ άγορααταΐ αύτοί ώς συνή
θως ήσαν έκ πάσης τάξεως κα'. έξ
άμφοιέρων των φύλων. Έττλεόνα
ζον μάλιστοτ άρκετές νοικοκυρές
πού ψωνΐζουν μόνες των.
—Αί έκτεθεΐσαι αρμοδίως γνώ
μαι τοΰ ΜητροπολΙτου Κρήτης
διά την εκτέλεσιν διαφόρων ερ
γων είς Αγίαν ΜαρΕναν, δτως ή
ανέγερσις εύρυχώρου ναού, ή έ
κτέλκσις έργων υδρεύσεως ή κα
τασκευή ξενώνος κ.λ π.
—Άσφαλί2ς σνταποκρΐνονται είς
μίαν κοινήν επιθυμίαν ανάλογον
τής σημασίας τής θαυματουργοθ
Έκκλησίας.
— Καίτης τελουμένης κατ' 6τος
έκεΐ μεγάλης τοπΐΛής· πανηγύ¬
ρεως.
— Ή απογευματινή καί νυκτερι
νή κίνησις παρουσιαζεται αύτάς
τάς ημέρας πολυπληθεστέρα.
—ΚαΙ τουτο φυοικα λόγω τοθ
καύσωνος πεύ επιβάλλει περισσό
τερον ή άλλοτε δυό ώρες άνοψυ
—Τό ρεκόρ της συγκεντρωσε
ως σχετικώς £χ«ι τό καφινεϊον
Παπακαλιατάκη μέ τα νούμερά
τού.
—Πολλά χαριά άπό τα πλησιό
χωρα καί ρωμαϊκά δηως τώ Χου
δετσι, οί Άγιές Παοασοές ό
"Λγιος Βασίλειος, ή ΚαΧλονή κ.
λ. π συγκεντρώνουιΐ"" καθ" ό; ιΐλη
οοφορούμεθα άρχετοϋς παραθερί
ζοντας.
—Ζυγκεκριμένως δ παΓθθερι
σμός πυκνώνεται περισσόιερον
δσον τΐληοιάζομΒν πρώς^ την πε
ρΐοδον τής εσοδείας.
—'Οπότε καί συνδυάζεται μέ
τάς φροντίς των κτηματιών εί
τίνες καί κυρΐως παραθερΐζουν σή
μερον.
—Ή Δημοτική Μουσική ιω έ-
σπέσος σήμερον καί περΐ ώραν
7 1)2 θα τταιανιση είς την πΛατίΐ
αν τοθ "Ηλεκτρικόν ΈργοστασΙου.
— Είς την αποψινήν πρεμιεραν
τοθ Πουλακάκη μέ τό λίαν επί
καιρόν ·1λμ «Ζυναγερμός σιή Μβ
σόγειο» προβλένβται έξαιρβτική
συγκέντρωσις κόσμου.
—'Επίσης είς τόν «Άΐΐόλλωνα'
κόσμον θα συγκεντρώοτι τό νέον
Εργον: «Γίης Άλήτης· πού προ
βάλλεται άπό σήμερον.
ό Ρεκοβτιρ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΛΝΔΡΕΑΔΗ.- Μία
σύστασις γιά δσους ταξιΒευουν
στήν Άθήνα: Νά παρακολουθή·
σουν τόν «ΠυγμαλΙωνα» τοθ
Μπέρναρ Σω πού παΐζεται μέ έ·
ξαιρετική έπιτυχΐα είς τό θερινό
θίατρο τής κ. ΚατερΙνας Άν
δρεάοη (πλατεΐα Κυριακού).
Είνε τό 6ργον που συνεκέντρω·
σε δλο τό θεατρόφιλο κόσμθι
τό §ργο πού συγκεντρώνει κύθε
βράδυ δλη την άφρΰκρεμα των
Αθηνών.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπδ 24η« Ι¬
ουλίου οίχία έν τή όϊψ Άριάδνης
17, συγχειμένη έχ πΐντε δωματί
ών, χουζίνας, δαιματίου λουτρ&Ο.
πλυντηρίου χαί δλων των χρειω
δών. Πληροφορίαι παρά τώ χ.
Ιωσήφ Κόρπη.
Ή Μόδα θριαμβεύει
μόνον είς τα παπού-
τσια Νερατζούλη.
ο
πιΤηδειάτητ
νούν τρόμ
Ό ί
Κομ
καθ" ή"
6ος, ίίργί
«ς είργάζε
νού, &-·
τοικίαν
ου, σύτς
είχον συλλ
Ό Γσβ(
χετο, άνέβ
τα, ήστραη
"Ελεγες
νά ένθαρς
ως ή τιενία
τα πτερά τ
λεΐπΐως, τί
ρου τόν ά
μα έκεΤ,νο
βάτας. «α
αύτοί, ένε*
τούς βυθιζι
θίστα εύθι
εβαλλεν ε
εδακνεν έχ
ύηοζυγΐου,
κή αμαξσ.
Είς τά^
κίνησις, κι
ναος κροι
—Γειά
τραις, καί
ρίλια! φέρ
χθή αυτή ι
κρό Ιγινε τ
νά τό ύψη>
Τό γνοστό1

τής άπολ
Ήρακλειωτ
Τ6
'Ανακαινι
ηλεονκκτήματ
Τ0ΥΡΙΣ1
ΤΟ
Άδε
■ιιιιιιι
ΠΑΑΣΤΙΓ
ΛΝΟΡΘΩΣΪΖ
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
-----~ - 6Ο9βν
Τοθτο εχουν τό ωραίον οί μεγάλοι κίνδυνοι,
ότι φέρουν είς φώς την άδελφότητα των
στων.
άγνώ
τό
τό
Είς τό μαγειρεΐον άνήφθη πθρ, καί έπ' αύτοϋ
έχυνοντο μολυβδοβόλα έκ των κοχλιαρΐων καί άλ
λων έκ κασσιτέρου σκευών τοθ καυηλεΐου. ΚαΙ συγ
χρόνως Ιπινον οί είς τοθτο καταγινόμενοι. Πρός
-Α βάθος υπήρχεν αϊθουσά τις, δτου ήτο στημένον
σφαιριστήριον.
Έκεΐ ή κυρά Λύκαινα καί αί δύο παρακόραι
της. διαφόρως υπό τοθ τρόμου συγκεκινημέναι, ή
μέν ώς άποκτηνωμένη, ή δέ άσθμαίνουσσ, ή δέ ά
νήσυχος, έσχιζον παλαιά χειρομάνδηλα καί εκα
μνον ξαντόν, συμβοηθούμεναι είς ταύτην την έργα
οίαν υπό τριών στασιαστών, τριών γιγάντων δα
σέα εχόντων γένεια καί μακρούς μύστακας, ών
οί δάκτυλοι δμως εξαινον τό λινοθν Οφασμα μετ" Ι
πιτηδειάτητος ραπτρΐας, ένώ αί δψεις των έπροξέ
νούν τρόμον είς τάς τρείς γυναίκας.
Ό ύψηλός έκεΐνος άνήρ, δν 6 Κουρφειράκος, ό
Κομπεφέρρης καί ό Ένζολωράς είχον παρατηρήσει
καθ" ήν (1>ραν ήρχοντο πρός την όδδν ττ)ς ΚβνναβΙ
6ος, ειργάζετο είς τό μικρόν οδόφραγμα' ό Γαβρι
άς ειργάζετο βΐς τό μέγα. ΠερΙ δέ τού νέου έκεΐ
νού, δοτις περιέμενε τόν Κουρφειράκον είς την κα
τοικίαν τού καί τόν είχεν έρωτήσει περΐ τοθ ΜαρΙ
ου, σύτός έγινεν άφανής περΐ την στιγμήν καθ" ήν
είχον συλλάβει καί άνατρέψει τό λεωφορείον.
Ό Γαβριάς μέ χσράς μεγάλας, ήρχετο, άπήρ
χετο, άνέβαινε, κατέβαινε, πάλιν άνέβαινε, έβρον
τα, ήστραπτεν.
"Ελεγες δτι τό τταιδίον τοθτο είχεν επαγγελίαν
νά ένθαρρύνρ, πάντας. Έδακνεν ούτον τί; βεβαΐ
ως ή πενΐα τού1 τόν προσώθει ή αθλιότης τού, κα
τα πτερά τού ήσαν ή χαρά τού. Τόν έβλεπον άδια
λεΐπΐως, τόν ηκούον παντοθ καί πάντοτε. Έπλή
ρου τόν άέρα' τόν ησθάνετο τα υψηλόν όδόφραγ
μα έκεϊνο επάνω τού. Έπε'ρατζε τούς άργούς δια
βάτας, παρώτρυνε τούς όκνηρούς νά κάμωσι κα
αύτοι, ένεκαρδίωνε τούς άποκάμνοντας, έξύπνιζε
τούς βυθιζομένους είς διαλογισμούς, τούς μέν κα
θίοτα εύθύμους, τούς δέ ήρέθιζεν είς οργήν δλους
Ιβαλλεν είς κίνησιν έκέντα τουτο ν τόν φοιτητήν,
εδακνεν εκείνον τόν εργάτην μυΐα έν ένΐ λόγω τοθ
ύποζυγίου, ίφ' ου έσύρετο ή τιελωρία έπαναστατι-
κή αμαξα.
Είς τάς μικράς τού χείρας ύτιήρξεν ή άέναο
κίνησις, καί είς τούς μικρούς τού πνεύμονας ή ά
ναος κρουγή τού.
—Γειά σας, μωρέ παλληκάριο! καί άλλοις
τραις, καί άλλοις! ποϋ άλλοθ νά έχη, πέτραις; Βα
ρέλια! φέρνετε βορέλια. Κομμάτι λάσπη νά φρα
χθή αυτή ή τρύπα έδωδά. Μιά σκαφιά άκόμη. Μι-
κρό εγινε τό έδόφραγμά σας, μικρά! Άκόμη πρέπε
νά τό ύψηλώσετε.
(συνεχίζεται)
Έγκυκλοπαιδεία
Δι' έκεΐνους πού θέλουν
πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΤΙ είνε δ χρόνος; Πώς μποροΰ
μι νά τόν ίρίσωμεν; Καί πώς ϊ4
πρώτον δ ανθρωπος συνέλαβε ου
νείδηαιν τοθ φιυγαλέου αυιοθ
πράγματος; Ό χρόνος κυλ£ διαρ
πήρχε κίνησις ή γενιχώτερον μι
ταβολή, είς τό οποίον δέν θά δ
φίατατο διαδοχή έΐΐ;ογνών κα
ταστάσιων, δέ* θά δφίστατο χρδ-
νος. Ουΐω είς την μέση μεταξύ
Ή Βαγιωνιά
αίπρόοδοιαί άνάγκαιτης
κώς καί ή"5η άιτό τοθ σημείου πού μιας καταστάσεως δΐτερανθρώπως
άρχίσατε την ανάγνωσιν το5 π^ρόν | τελεία;, καί τοθ μηδινός πού συ
τος σημιιώματος, Ιω; αυτήν την. νεπάγονται αμφότερα την άνυπαρ
γραμμήν, έκύλιαε χρδνος, κέρα , ξίαν τοθ χρίνου— γράφει είς τδ
σαν μιχραΐ χρονιχαί στιγμαί... Ό ενδιαφέρον σΰγγραμμά τού: «Ό
Λαπ)άς ώρισε τόν χρόνον ώςίνθρωπος καί ό χρόνος» δ άστρο
«την εντύπωσιν πού 'άφήνει είς
την μνήμην μας μία σειρά γεγο
νότων περί των * οποίων είμεθα
βέβκιοι δτι ή υ/ιαίξίς των ήιαν
διαδοχική». Τόν Ιδιον περίπου ό
ρισμόν είχε δώση «αί ό Άριστοτέ
λης: «Ό χρόνος είνε ό άριθμδς
σχετικός μέ την κίνησιν, θεώ
ρουμένην ώ: άντιπροσωπεύΐυσχν ϊ
να μέρος πού προηγεΐΐαι καί ενα
ποϋ έπεται». ΚαΙ άπό την εποχήν
τοθ Άριστοτέλους ε"ω; σήμερα δέν
επετεύχθη ααφέστερος όρισμίς.Ό
πωσδήπ^τε εχεϊνο πού μα; χάνει
νά χωρίζωμεν τόν χρόνον είς πά
ριλθόν καί παρόν είνε—δπως διε
τύπωσεν ό μέγας Γάλλος φιλόσο
φός καί μαθηματικός Πουανκαρέ—
ή ζωηρότης τής μνήμης: Παρελ
θόν, χθεσινόν είνε δ,τι διασώζε
ται άμυδρώτερον είς τας λεπτομε
ρείας τού είς την μνήμην. Διότι
ά"» ήμπορούσαμε νά αυγκρατοθμεν
δ,τι πέρασε μέ δλας τάς λεπτομε
ρείας τού είς την μνήμην μας ώ;
τό παρόν τότε ίέν θά είχαμεν
κάν αίσθησιν τοθ χρόνου, δέν θά
ί η ίθ ό
η χρ
είχαμεν την αίσθησιν τοθ χ
ώ; ενός πράγματος ποθ περνα, ά
φοθ δέν θά δπήρχε χθές καΐ αή
μερά, άλλοτε καί τώρα. θά ζού
σαμε διαρκώς είς τό παρόν, είς
μίαν αίωνιότητα άνευ άρχή; χαΐ
άνευ τέλους θ* είμεθα θεοί.
Άλλ' δπως δι' ε'να δν δπεράν
θρωπον ίέν θά δφίστατο χρόνος,
ίτσι μποροθμε νά φαντασθοθμε μί
αν χατάστασιν, είς την όποιαν έ·
πίσης δέν θά δφίστατο χρόνος έν-
νοια χρόνου: 'Η κατάστασις αυτή
είνε τό μηδέν, δ θάνατος. Είς ίνα
κόσμον είς τόν οποίον ίέν θά δ·
νόμος Κάρολος Νορντμάκ τοθ ά-
στεροσχοπείου των Παρισ'ων —ί
χρόνο; είνε τδ χαραχτηριστΐχδν
£αί τδ προνόμιον των θνητών πλα
σμάτων—άφοθ χρόνος δέν δκάρχει
ουιε είς την αθανασίαν, σδ:ε είς
την αίωνιότητα— είνε τδ προνόμι
όν των έφημέρων πλασμάτων, τό
σον των ζωντανών πλασμάτων, δ
σον χαί των κινητών σωμάτων τής
άνοργάνου φύσεως.
ΗΜΕΡΟΝΥΚΤΗ.
Ή έναλλαγή ημέρας καί νυκτός
άπδ των πρώ ών άρχών τή; αν¬
θρωπότητος—αυτή; τή; ζωής δυ
νάμεθα νά είπωμεν, διότι καί τα
ζώα πολλάκις χανονίζουν τάς συνη
θείας των επί τή βάσει τής περι
οδιχότητο; τή"; ήμέρϊς κβί τής νυ
χτδς—παρέσχε μίαν φυσικήν καί
ιύχολον δποδιαίρεσιν τοθ χρόνου,
δποδιαίρεσιν πού άνέκαθεν δπήρξε
καί έξακολουθιϊ νά παραμένη, έξ
αυτής τής δυνάμεως των πραγμά
των, ή περισσότερον χρησιμοποιου
μένη Οί άθρωπ5ΐ παρετήοησαν
ταχέως δτι δ άριθμός, των άλληλο
διαϊόχων χαί όμοίων γεγονότων
που δύνανται νά έχτυλιχθοθν εί;
μίαν ημέραν—δηλαδή μεταξΰ δύο
άλληλοδιαδόχων περασμάτων τοθ
ηλίου άπό τό δψηλότερον σημείον
τής τροχιατ τού— παρέμενε περί
που σταθερός. Ή διάρχεια πού
περιλαμβανιται μεταξδ των δύο
αυτών άλληλοδιαδόχων χινήσεων
τού ηλίου ώ/ομάσθη ήμέρα. Άρ
γότερον δ ανθρωπος κατέληξεν
είς τάς άλλας χρονικάς δποδιαι
ρέσεις.
ΒΑΓΙΩΝΙΑ. Ιούλιος (άνταπο
κριτοθ μας).— ("Ενα άπδ τα πά
ραγωγιχώτερα χωρία τής Μεσ
σαρα; είναι αναμφισβητήτως ή
Βαγιωνιά. Καταμεσίς τοθ χάμπου
χτισμένο πνίγεται χυριολιχτιχά
μέσα στδ πράσινο των ελαιών
χαί των άμπελιών. Τα άφθονα
τρεχούμενα νερά τού γονιμοποι
οθν τή γί) χαί βοηθοθν είς την
δημιουργίαν χήπων χαί περιβο
λιών. Είς τα παχειά λΐιβχδια
τού ιύδοχιμοθν βλχ τα ιΓδη των
καλλιέργειαν. Καί παράγει ά π'
δλα χαί είς σημαντικάς ποσό
τητας, ή Βχγιωνιά: Δημητριαχά,
ελαια, σταφίδες, μποστανιχά,
ίχει δέ άνεπτυγμένην χαί την
οίκόσιτον χτηνοτροφίαν. Έτσι τό
χωπό αύτό θιωριίτα: καί είναι
πράγματι άπδ τα εύφορώτερα
τοθ χάμπου Δ'^στυχώς δ λίβας
που ίπνευσε τόν τελευταίον και
ρον Ιξήρανε τ9 άμπέλια χαί χά
τέστρεψΐ τελείως την παραγωγήν,
Έκφράζονται μάλιστα φόβοι καί
υπόνοιαι βτι έχτδς τοθ λίβχ δ·
πάρχει χαί άσθένεια πού χατα
στρίφει την άμπελουργίαν.
Έν πίση περιπτώσει βέβαιον
είναι δτι ή Βχγιωνιά, παρά την
Ελλειψιν αμαξιτής όδοθ καί παρά
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
Ηρακλειωτών.
Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
Άνακαινισθεν καί πάλιν έξασφαλίζίΐ ίλα τ*
πλεονεκτήματα της ανέακΝς ««· βύχαρίοτου δια-
μ«νίις.
Φέρμαναις—-λ·»τρ& χ. λ. π.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ»
Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
Φημίζεται διά την καθαριότητα δια την τά¬
ξιν τού, δια την άκρα ν περιποίησιν της υπηρε¬
σίας τού.
Τα φαγητά τού παρασχευάζονται μέ άγνά
σπάνια ύλικά.
~ΠαΐΙΠΙΙ1Ι111Η1ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙ11ΠΙ1ΙΙΙΕ1Ι1ΙΙΙΗΠΙ
II
ΙΙΙΙΙΙΙΙΠΗΙ1ΙΙΙΗΙΙΙΙΙ |@
ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
γες—ζυγαριές—χρηματοκφώτια τοθ πεφημισμένου
έργοστασΐου Ελένης Κακαβούλη, Έμμ. Παγκά¬
λου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ
καί μέ ευκολίας πληρωμτ)ς, παρά τφ άντιπροσώ-
πφ Χ. Δημ. Λ. Γιαλιτβκη έναντι ΔημαρχεΙου. Πρΐν
γ] προμηθευθτ)τβ επισκεφθήτε την έκθεσιν μας.
«υααΐπαΒΐΤΒ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
ΦιλανθρωπικοΟ Συλλόγου
Κυρίων Ηρακλείου
Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα
κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί Εναν
τι των ΔικαστηρΙων, ύπάρχει διαρκής Εκθεσις των
εΐδών Ύφαντηρίου τοθ Ιδρύματος καϊ πωλοθνται
τα τόσον περΐφημα ύφαντά Μινωϊκής καί Κρητικής
τέχνης.
ΈπΙσης δλα τα εΤδη οίκιακής τέχνης, έξαιρε
τικά διά την κατασκευήν καί στερβότητά των.
γα τή; λυική; &γοράίς, τί νέα
θαυμάσικ οίχήιιατα καί καταστή
ματα πού έδημιαυργήθησαν τα
τελευταΐχ ίτη, είναι δείγματα
τή; προόδου π?ί> συντελεΐται.
Καί άξίζει νά ενισχυθή τδ χο>
ριό αύΐό είς την προσπάθειαν
τού Δέν ζητεί άλλως τε πολ
λά. "Επί τοθ παρόντος τοθ άρ
κεΐ ή χατασχευή τής γεφύρας
«Λουτρας» είς τδν Γίρω ποτα
μόν ώίτε νά μή διαχόπτεται ή
συγχοινωνία τδν χειμώνα. ΚαΙ
έλπίζουν δλοι δτι ταχέως θ' άρ
χίση ή κατασκευήν της. Τό έπαρ
χιακόν ταμείον εψήφισε πίστωσιν
ενός καί πλέον έχατομμυρίου δρ.
έγχριθεϊσαν χαί άπό τό δηουρ
γεΐον τής Συγκοινωνία; καί την
Γεν. Διοίκησιν. ΔΙν υπολείπεται
έπομένω; παρά ή μελέτη χαί ή
προκήρυξι; τή; δημοπρασίας. "Ο-
ταν γίνη ή γέφυρα αυτή, τότε
θά έργασθοθν καί οί κάτοικοι
διά την κατασχευήν τής έπαρ
χιαχής δδοθ. ΚαΙ θά έξυπηοε
τηθοθν τα χωρία Φλαθιάχες, Β.
Άνώγΐια, Κανδύλα, Βασιλική,
Βχγιωνιά, Κουμάσια, Λούχια,
Φουρνοφίραγχο, Στάβιες, Διονύσι,
Ακάματος χαί Παναγ: ά. Επί
πλέον δέ, θά χατασχευασθή τδτε
δδός χαί άπδ την Βχγιωνιά είς
τδ 5τι ή αυγκοινωνΐα διακόπτιται' Βχσιλιχήν χαί εκείθεν είς Μια
χατά την περίοδον των βροχών, έν
τούτοις προοδεύει, άναπτύσσεται,
ίχπολιτίζίται. Ή νέα μεγαλοπρε
πή; έχχλησία, τό άνεγειρόμενον
νέον εκπαιδευτήριον, τδ χοι
ά
η ήρ
νοτιχόν χατάστημα, τα δπόστε
μοθν χαί Αεντα, διά προσωπι·
κης εργασίας των κατοίχων, προ
θύμων νά έργαοθοθν. 'Αλλ' α¬
σφαλώς, τδ ζήτημα αύτδ χάρις
είς την μέριμναν των άρχών
τοθ νομοθ, θά διευθετηθή ταχέως.
—Οί καλούμενοι πρός διορι*
σμόν έκπαιδευτικοί.
Έκ τοθ δπουργείου τής Παιδεί
άς ανεκοινώθη δτι καλοθνται δ¬
πως γνωρίσουν έντό; δεκαημέρου
εάν άποδίχωνται τδν διορισμόν
των, αί κάτωθι. Έν καταφατιχή
περιπτώσει αύιαι όφιίλουν νά δ
ποδάλουν μέχρι τέλους Αύγούστου
τδ βραδύτερον πιστοπο ητικά χοι
νωνιχών φρονημάτων υγε'ας χαί
ποινιχοθ μητρώ.υ. Γαλλικής: Μα
ραγκάχη Αίχ., Μαρχοχουχουλάχη
Κλ., Βΐυβάχτ, Ροδ., Βαχαλάχη
Α., Ρωμάχη Μ., Μχθιουδάχη Α.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κατεδαφιζομένης τής πάλαι
άς ΝομαρχΙας πωλοθνται ύλι
κά ή ξυλεία γιά κάθε χρήσι.
Κεραμύδια, κουφώματα ώς
καί καστανιές δια στύλους, 5ο
κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς.
ΔΙΑ ΤΟΓΣ ΣΤΑΦΓΛΕΞΑΓΩΓΕΙ2
Ένοιχιάζονται δύο αποθήκαι
χατάλληλοι διά καλάθια καί κι-
βώτια σταφυλών Πληροφορίαι
παρά τφ Εύαγγέλφ Άνωγειανάκη
ΠωλεΤται πρόσοψις άποτελου
μένη από 2 βιτρΐνας εξωτερικάς
καί θύρας. Πληροφορίαι παρά
τω ώρολογοτΐωλείω «ΖενΙΘ».
ι πιιυιιιαι ουπιιΐιΐι αιΐιηΐπΐ
1ΠΙ1ΙΠΙΙ
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ ΑΦΗΝΑΣ
Έκαστην Τρίτην, Πέμπτην καΙ Σάββατον ώραν 3.50 μ. μ.
'Ακριβής ώρα άφΐζεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
Είς τό βνταδβα Πρακτορείον ίκδίδβνται είσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬
κάς Άερβπβρικόις γραμμάς καί έν συνεχεία δι' ·λας τας Εύρωπαϊκας τοιαύτας.
'Εκδίδονται φβρτωτικαί δι' έμπορκύματα, δΐΐγμκτε. κ.λ.π. Αύθημίρόν π«ρ(κδ·θΐ(
είς τόν τόπον τ·δ πρβ·ρισμ·δ τ»ν.
Πράκτνρ Ηρακλείου
Άρ. Τηλ. 8-15
ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
—Τό Καπετανάχειβν "Ορφα¬
νοτροφείον μετατρέπεται
οριστικώς είς Γυμνάσιβν.
Έμ πληρβφβριών δοθβιοβν υ¬
πο τοθ ΟφυπβυργοΟ της Παιδβίας
Μ Σπέντζα δια τό Καπετανάκβι
βν Όρφανοτροφϊΐον καΐ τούς πά
ρεμφΕρεΐς ακοπους της κληρονομι
κης πβριουσίας Καπϊτανάκπ, γίνβ
ται γνωστόν δ τι οριστικώς πλέον
τό Καπϊτανάκϊΐον Όρφανοτρβ
φβΐον μετ*τρέπ6τ«ι είς Γυμνά
σιον άναλαμβανομένης πρός τού
το υπό τοδ χράτους της ά ιτ αι τού
μένης διά την αποπεράτωσιν καί
διαρρύθμισιν τού δαπάνης έκ
δραχμών 2 500 000, ή δέ λοιιτη πε
ριουσία τδν διαθετ&ν συζύγων, ή
Κ«τ«λ(ΐφ8εϊα« υπό τβν £ρον τοθ
άνχπαλλοτριώτβυ διά την αυντή
ρήσιν τοΰ Όρφκνοτροφβίου διατί
ββται διά τίιν σύοτβσιν ίδρώμα
τος, σκοπόν Εχοντος την παρβχήν
ΰττβτροφιών είς απόρους νέους κ«
τα προτίμησιν ορφανού; καταγο
μένβος έχ τού Νομοΰ Ήρχκλείου
κρός σπουδήν αυτών έν τω Γυ
μνααίω χ«1 τοίς άλλοις Σχολεί
οις Μεσης 'Εκπαιδβύσβως χ«1 αίς
τούς άριατϊύοντας έξ αυτών πρός
τελειοποίησιν των απού δών των
έν τώ Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή
διαχειριατιχη επιτραπή αποτελεί
ται έκ τοΰ εκάστοτε Νομάρχου
ώς πρόεδρον, τού Μητροπολίται),
Προέδρου Πρωτβδικών, Δημάρ
χου καί Γυμνκβιάρχου*^ Ήρακλβί
ου, ώς καί ενός ουγγινούς τδν
χληροδβτών.
—Συσαίτια έκ γεωμήλων.
Τδ υπουργείον τή; ' Διχαιοσύ-
νης δι3 έγχυχλίου τού πρός τού;
1 διευθυντάς των άνά τδ κράτος
| φυλαχών χαί άναμορφωτιχών
ι σχολείων, συνιστά 5πως παρασχευ
' άζεται είς τα ίδρΰματα ταθτα
, ίσον τδ δυνατόν συχνότερον συσ
σίτιον έχ γεωμήλων.
—Τό ελαιουργείον Χουμερι·
, κκβυ.
* Υπό τί]ς Τεχνικάς δπηρεσίας
τίΐς Άγροτικής Τραπέζης έπερα
τώθη ή μιλέτη τής ιδρύσεως τοθ
έλαιουργείου Χουμεριάκου 'έγχρι
θείαης τής αχετικής πιστώσεως
άνερχομένης είς 1.000 000 δραχ
μών.
—Ή καθ'ύπέρβασινείυαγωγή.
Δι3 αποφάσεως των δπουργών
τής Έθνιχή; Οικονομία; χαί Οίο
νομιχών, έγχρίνεται ή χαθ' δπέρ
βάσιν είσαγωγή έμπορευμάτων,
τελούντων δπό περιορισμόν (ποσο
τιχδν ή κατ' αξίαν) έχ χωρών
μεθ' ών συνδεόμεθα διά συμβάσε
ών άνταλλαγής χαί ώ δ σχετικός
λογαριασμδς χλήριγχ παρουσιάζει
δπέρ ημών ενεργητικόν δηόλοι·
πό ν.
—Διανυκτϊρεύοντα φαρμα
κεΐα.
Σήμερον 2Οην Ιουλίου θ« δια
νυχτερΐΰοουν τα φ«ρμ«κ«ΐ«
Χριοτ. Ζουρ&ρη χοιΐ Γεωργ.
Σφαχικν&Μη,
ΑΓΟΡΑΖΟΜΤΑΙ.— κορμοί Βέν
δρων καρυδιάς. ΟΙ ηροσοέροντεε
βς οποταοώσιν είς τό ένικλοκοιιι
όν Γεωργίου Παπαγατζάκη, ναρα
«λεύρως θεατρον Ποκλακάκΐ).
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Πέμπτης
20 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΤΑ ΡΟΣΣΟΊ'ΑΠΩΝΙΚΑ
ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΟΞΥΤΗΤΟΣ
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑ! ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ
ΔΙλ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΑΥΤΩΝ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Α·ΗΝ%Ι19 Ιουλίου (τού άν
ταττθχριτου μας).— Σημεριναί πληρο¬
φορίαι έχ τής "Απω Άνατολής παρου-
(ιιάζουν τάς ρωσσοϊαπωνικάς σχέαεις
ώς είσελθούσας είς νέαν περίοδον ο¬
ξύτητος.
Σχετικώς διατυπούνται σοβαραί ά
νησυχίαι, μή άποκλειομένου ού «ε τοΰ
πολέμου μεταξΰ των δύο χωρών δεδο
μένου ότι δέν έπαυσαν αί εκατέρωθεν
αογκεντρώαεις εις την μεθόριον τής
Μαντζουρίας, μεγάλων δυνάμεων ατρα
τοθ καί ιχηχανοχινήτων μέσων. Οί Ί-
άπωνες έξ άλλου άπειλοθν ότι θά έπα-
ναλάβουν τάς άεροπορικάς «πιο'ρομάς
είς τό εσωτερικόν τής Μογγολίας.
Πρός νέαν κρίσιν
τό ζήτημα τοΰ Δάντσιγκ.
Ό "πόλεμος των νεύρων
11
30 Πρωϊνή
ΒΑΡΣΟ3ΙΑ 19 Ιουλίου ((
. διαιτέρι ύπηρεσΙα«Άνορθώσε
ως»).—Τό πρακτορείον Τραν
σκοντινανταλ ανακοινοί ότι
, κατά την συνάντησιν τού είς
Μπερχτενσγκάντεν όκαγκβλλά
ριος ΧΙτλερ μβτά τοθ έθνικο
σοσιαλιστοθ ηγέτου τοθ Δάν·
τσιγκ κ. Φόρστερ εβεβαίωσε
τοθτον ότι ή ένσωμάτωσις τοθ
Δάντσιγκ θά πραγματοποιη
θη πολϋ συντόμως παρά τάς
ποοβΐλλομέναςάντιρρήσειςτής
Πολωνίας, τής Αγγλίας καί
Γαλλ(«ς.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Ίιυλΐου.— Ό
Γαλλικός τύπος άοχολεΐται
διά μακρών μέ τάς έξαπολυ
θείσας έκ Βερολίνου κσί Ρώ
μης είδησεις περί τής διεξα
γωγής άπευθεΐας διατιραγμα
τεύσεων μεταξύ Γερμαν'ας—
Πολωνίας μεσολαβήσει τής Ί
ταλΐας είς τό ζήτημα τοθ λάν
τσιγκ. Ό Γαλλικός τύπος δια
βλέπει είς την σχετικήν ε(δη
σεολογίαν νέον έλιγμόν τοθ
ΑΝΩΤΕΡΟΙΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΙ
ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΜΕΤΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άν-
ταηοκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
Βερολίνου άγγέλλουν ότι ανεχώρησαν
εκείθεν είς Μόοχαν αεροπορικώς πολ-
λοί άνώτεροι αξιωματικόν τού γερ·
μανικοθ έηιτελείου.
Οί αξιωματικόν ούτοι, ώς λέγεται,
είνε έπιφορτισμένοι μέ ειδικήν άποστο
λήν παρά τή αοβιετική κυβερνήσει.
(πολέμου των νεύρων».
Ή «Ήμέροτ» συνιστδ είς
τάς ένδ.αφερομένας δυνάμεις
ν' άντιδρασουν είς τόν νέον
αυτόν έλιγμόν τοθ άξονος μή
δ!5ουσαι καμμίαν πίστιν είς
τάς τιερΐ οιαπραγματεύσεων
προθέσεις τού
Ή «Μικρά Έφηαερίς» γρά-
φεΐ: Παρά την υπάρχουσαν
αισιοδοξίαν τό πρόβλημα δέν
Ιχει λυθή1 Ή ελαχίστη φή
μη έκνευρΐζβι. Καί ό νέος έ
λιγμός τοθ άξονος είς τό ζή
τηαα Δάντσιγκ πρέπει νά
κρατη έν εγρηγόρσει ίκεΐνους
οΐτινες ανέλαβον νά λΰσουν
τό πρόβλημα τής εΐρήνης.
Ή .Έποχή» τονΐζει ότι ή
κατάστασις τοθ Δάντσιγκ ε
ξακολουθεΐ νά παραμένη πάν-
τοτε σοβιρά.
Ή «Όρντρ» γράφει: Ή Γερ
μανΐα, προσκρούουσα είς τόν
ύψωθέντα περί τό Δάντσιγκ
Άγγλογαλλικόνφραγμόν ποοσ
παθεΐ νά τόν υπερπηδήση
μέ έλιγμόν άποβλέποντα είς
την συσκότισιν τής άτμο·
σ»αίρας. Ή Αγγλία καί ή
Γαλλία άς είνε έτοιμαι δ.ά
κάθε άποόοπτον
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Ιουλίου.—
Ό άγγλικός τύπος ύπεδέχθη
μετά πολλής δυσπιστίας την
είδησιν περί μεταβολάς τής
στάσεως τοθ Ράϊχ έναντι
τής Πολωνίας καί ότι είνε
διατεθειμένον νά διεξαγάγη
μετ' αυτής διαπραγματεύσεις
διά τή ν ειρηνικήν ρύθμισιν
τοθ ζητήαατος Δάντσιγκ.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 "Ιουλίου. — Ή
εφημερίς «Φιγκατρώ» γράφει δ·
τι αί έτιΐσημοι Αγγλικαί ιτλη
ροφορΐαι διαπιστοθν δτιτόΡά'ίχ
έντεΐνει διαρκώς τάς πολεμι
κάς τού προπαρσσκευάς.
Παρά δέ την υφεσιν την ό
ποίαν έμφανίζβι ή Γερμανοπι
λωνική διαφορά ό στρατάρχη
Γκαϊριγκ ένεργεϊ έπιθεώρησι
είς τα δυτικά σύνορα τής Γβρ
μανίας.
Ό κ. Ρουσβελτ
διά τόν νόμον της ούδετερότητος
Έξασσενεΐ την Αμερικήν.
Ο ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΙΡΟΣΟΡΙΝΟΣ ΤΑ! ΟΡΟΣΟΑΟΕΙΙΣ ΤΟ
1ΙΑ ΤΟΗ ΗΟΜΟΗ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤίΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τοθ άντα
ποκριτοΰ μας). —Κατά τάς έχ Νέας
Υόρκης πληροφορίας, ό πρόεδρον
των Ήνωμένων Πολιτειώνκ. Ρουσβελτ
διέκοψεν επί τοΰ παρόντος τάς προσπα¬
θείας τού 6ιά την τροποποίησιν τοθ
νόμου τής ούδετερότητος.
'Υηοτίθεται ότι ό ,*. Ροθσβελτ Θά
επαναλάβη τόν.άγώνά τού είς εύθεχώτε
ρον χρόνον.
ΞΙΣ
ΤΗΣ ΟΡίΑΗΟΣΕΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΑΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας).— Ή Έθνική Όργάνω
σις της ΙΆεολαίας έκοινοποίησε σήμε
ρον ένθουαιώδη προκήρυξιν πρός τόν
Ελληνικόν λαόν. Ή προχήρυξις τής
Ε. Ο. Ν. άφορά την σημασίαν τής 4ης
Αύγ&ύστου καί τόν έορτασμόν τής τρ(
της αυτής έπετείου κατά τρόπον άνάλο
γον πρός την σημασίαν της.
ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΦΘΗΝΕΙΑΣ
ΜΙΕΓΑΑΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΘΗΝΑΙ 19 «Ιουλίου (τοθ άν
τα,ηοκριτού μάς). —Αυριον (σήμερον)
άρχίζει τό δεκαήμερον φθήνειας είς
Αθήνας κ«1 Πειραια.
Είς τό δεκαήμερον φθήνειας παρατη
ρείται μεγάλη συμμετοχή ά«ό μέρους
-ςών ενδιαφερομένων έμπόρων χαί έηαγ-
γελματιών.
ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΥΣΩΝ
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 4* Ιουλίου (τού άντ*-
ΗθβρίτοΟ μας») — Ό χ»ύαων *λΙ
ρον είς "Αθήνας **ί α ειρ» ι»
ςε νέας τάσεις άνόοου. Είς Αθή¬
νας τό θερμόμετρον εδείκνυε σήμερον
39 βαθμούς.
Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν ή οφο»
Βρότης τού καύσωνος συνεχίζεται καί
είς την άλλην Έλλάδχ. Είς Ναύπα
ή θερμο*ρ*β.α ανήλθεν είς 41$
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Ιουλίου (Ιδιαι
τέρα ύπηρβσΐα).— Τηλβγραφή
ματα έξ Ούάσιγκων άναφέ-
ρουν 6τι είς τόν Λευκόν ΟΙ
κον συνεκροτήθη σήμερον μσ
κρά σύσκεψις υπό την προε-
δρίσν^τοθ κ. Ροθσβελτ είς την
οποίαν έλαβον μέρος ό ύ
πουργός των Εξωτερικών κ.
Χάλλ καί οί ηγέται των κομ¬
μάτων τόσον τή"ς συμπολι-
τεύσεως Οσον καί τής άντιπο
λιτεύσβως.
Μετά τό πέρας τής συσκί
ψεως εξεδόθη ανακοινωθέν
είς τό οποίον άναφέρεται
δτι εγένετο μακρά συζήτησις
ώς πρός τόν νόμον περί ού
δετΓρ5τητος καθ" ήν ή άντιπο
λίτευσις επέμεινεν άνενδό·
τως είς τό νά μή γίνη επί
τοθ παρόντος νέα συζήτησις
είς την Γερουσίαν. Έν τέλει,
γράφει τό ανακοινωθέν, άπε
φασίσθη όπως ή συζήτησις πε·
ρΙ τροποποιήσεως τοθ νόμου
τής ούδετερότητος έπαναλη
φθή κατά την προσέχη σύ¬
νοδον τής Γερουσΐας.
Μετά τό πέρας τής συσκέ
ψεως ό κ. Ροθσβελτ προέβη
είς μακράς οηλώσεις τονίσας
δτι υφίσταται σοβαρώτατος ό
κίνδυνος τοθ πολέμου έν Εύ
ρώπη καί δ τι διά τής μή τροπο
ποιήσεως τοθ νόμου περί ού
δετερότητος έξασθενεϊ ή επί
δράσις των Ήνωμένων Πολι
τειων επί τής Εύρώπης καί
δέν έπιτρέπεται είς την κυβέρ
νησιν τής Βορειοαμερικανικής
Συμττολιτίίις ν' ασκήση άπο
τελεσματικως την επιρροήν
της ττρός αποσόβησιν τοθ πό
λέμου.
Άλλο ανακοινωθέν μετα-
δοθέν έξ Ούασιγκτώνος άνα
φέρει ότι ό κ. Ροθσβελτ έ
πέμεινε μετά πεΐσματος επί
τής άνάγκης άμέσου επανα¬
λήψεως τΓ)ς συζητήσεως περί
ού&ετερότητος είς την Γερου¬
σίαν λόγφ τής εντάσεως τής
διεθνοθς κρίσεως, έν τέλει
δμως ηναγκάσθη νά παραιτη
θη πάσης περαιτέρω προσπα¬
θείας.
Αί άγγλοπολωνικαΙ.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 19 Ιουλίου.—Ό
Άγγλος στρατηγός "Αιρον
Σάίντ έσχε σήμερον (οιαιτε
ραν συνομιλΐαν μετά τοθ ό-
ποοργοΟ των Εξωτερικών συ
ταγματάρχου Μπέκ καθώς καί
μετά τοθ στρατάρχου ΡΙτζ
ΣμΙγκγλυ.Τό ταξΐδιον τοΟΓάλ
|λου στρατάρχου Γκαμελέν εί
ΒαρσοβΙαν διαψεύδεται.
Αί ΆγγλοΐαπωνικαΙ
διαπραγματεύσεις.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Ιουλίου.—
Σήμερον την πρωΐαν έπραγμα
τοποιήθη είς Τόιο ή δευτέρα
συνάντησις τοθ Άγγλου πρε
σβευτοθ μετά τοθ κ. ΆρΙτα.
Ή συνομιλΐα ήοχισε την 9ην
πρωϊνήν καί συνεχισθή μέχρι
τής μεσημβρίας όπότε διεκόπη
διά νά συνεχισθή τό άπόγευ
μα Ό "Αγγλος -ρεσβευτής
«(έθεσεν έν πλάτει καί μετά
σταθερότητος τάς Άγγλικάς
άπόψεις ζητήσας τόν σεβασμόν
καί την προστασίαν των Αγ
γλικών δικαιωμάτων καί συμ
φερόντων είς την Άπω Άνα
τολήν.
ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
καΐ αί έορταιτής 4ηςΑύγούστου.
Αί προετοιμασίαι εί; την
λιν μας διά τον έορτασμόν
4ης Αύγούσΐου ήρχισαν ά πό ήμε
ρδ>ν καί συνεχίζονται μέ σύ^τονον
ρυθμόν. Συνεργεΐα ίργατ,ών ασχο
λοθνται πρί; τοθτο πυρετωίώς
δια την τοποθέτησιν φιοτεινών έ
πιγραφών είς τί κεντρικώτεραση
μεΐα τής πόλεως, είς τα νομαρχια
κάν καταστημα, την πλατείαν
Ελευθερίας καί αλλαχού έχ πά
ραλλήλου ίέ συγκαλο^νταιάπό κοι
νοθ μΐτά των άρχών καί λακών
πό 1 γαλοπρεπέστιρον έορτασμόν διά
τής Ι τής ευρυτέρας ουμμετοχής τοθλαι
κοθ στοι χείου. ΟΟτω έχτίς των με
γαλοπρεπών τελειών χαί των πά
ρελάαεοον, τοθ ατρατοθ, τής Έθν.
Νεολαίας χαί των ττροακόπων,
λαϊκαί έορταί χαί λαμτταδη^ιορίαι
θά όργανωθοθν την προηγουμένην
χαί την ημέραν τή; 4ης Αύ/ού
ότου, θα χοριυθοϋν έϋνιχοΐ χαί
τοπιχοΐ χοροΐ υπό τοΰς ήχους
λακών ίργανων, ή πόλις μας 2έ
θά αημαιοστολιθ'ζ καί θά φαταγιο
επιτροπών συσκέψει; διά τον μι'γηθη' έξ ολοκλήρου χαί θά προσ
| λάβη ίψιν ανάλογον μέ την οημα
Ι μασίαν τή; εορτής, συμβολιζ&ύ
οης την εθνικήν μα; άνααώοτασιν
Έν ιω μετΐξύ τεραστία πανώ
μέ άποσπάοματα λόγων τοθ πρω
θυπουργοθ χ. Μεταξά προ; τόν
"Ελληνικόν λαόν. έτοποθετήθτ,οαν
είς κεντρικά ατ,μιϊχ τής πόλεως.
Έξ £λλ~ευ χατ' αυτάς πρόχειται
νά διαχοομηθοθν χαταλλήλω; διά
μεγάλων ίγχρώμιον είκόνω/ τή;
Α. Μ. τοθ Βασιλέως Γεωργίου χαί
τοθ πρωθυπουργοθ χ. Μεταξά χαί
αί προθήχαι των χατασιημάτων.
Η ΜΙΣΘΟΔΟΤΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΘΕΝΤύΝ αΓΡ)ΚΟΝ
"Υπό τοθ 'ΥπουργεΙου Έσω
τερικων άπηυθύνθη έρώτημα
πρός την Γενικήν Διεύθυνσιν
Δημοσίου ΛογισακοΟ, παρα
καλουμένην δπως διευκρινΐση,
άν είς τάς διατάξεις τοθ σχε
δΐου 'Λναγκαστικοθ Νόμου
«περί των άποοοχων τώνστρα
τευομένων άγυμνάστων οημο
σ ών ύπαλλήλων» ϋπάγωνται
καί τα ΰργανα Άγροφυλα
κης Σχετικώς τό υπουργείον
γνώρισεν βτι καί τα ΰργανα
αγροφύλακος ύπάγονται είς
όν έν λόγφ νόμον.
ΑΙ ΓΕΩΓΡΗΣΕΙΣ
Απεφασίσθη υπό τοθ υπουρ
γεΐου Γεωργίας ή εκτέλεσις
£ ίίς Κββ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Ιουλίου.-Ό
χαγκελλάριο; Χίτλερ άπηύοονβν
*ίς τόν στρατηγόν Φράνκο συγ
χαρητηριον τηλϊγραφπμα δι»
την τρίτην έπίτίΐον της έκρπξϊ
ως τής έθνιχης έπαναστάσιως.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Ιουλίου —
Πολλαί μοϊ;αι βομβαρίισΐικών
άΐροαλάνων έίτέταξαν ά πό πρωί
άς ΰπίραω τοΐιΓοςλλιχοι,έύάφβυς,
ββ έΐΐοινίλββυν δέ τό άπόγίυμα
είς τας έν Αγγλία β»οβις των.
ΒΑΡΣΰΒΙΑ 19 '^υλίοΐί.- είς
τέ) Δάντβιγχ αυνΐληφοηβαν σήμΐ
ρβν 20 άτομα άνηχοντκ είς άρι
στ*ρα χόμμοιτα κατηγορουμενα
υπό των έθνικβσοοιοιλιστϊιν επί
εσχάτη προδοσια.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Ιουλίου.-Τα
διαδοθέντα σχετικάς με την επι
οτρβφην έν Γϊρμβνία τού έν Νβ
οχα πρεαββκτβϋ τού Γ Ρά'ίχ δι»
ψενδοντβτι & ά
ΤΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΔΕΝΔΡΑ
Ό δπουργί; τή; Γειοργία.; χ.
Κυριακάς ίιά διαταγή; τού προ;
τάς ά-,μοδία; γεωργικάς βρχά;
παραγγέλλει δπιοςή προμήθΐια των
ααόρω/ χαί σπερμάιων των χαρπο
φόρων δένδρων γΕνιΐαι ούχι (χ
τοθ έμπορίου άλλ' έπιτοπίιος άπό
χαρπού; πού πρέπει νβ ουλλέ
γωνται άμέο»; ή έμμίσΐβ;
«ύτΐον. δΐιου 6ιδχ{ο>; ΐΐνο»
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
^ Δια πράξεως χοθ δπουργείου
ΓιωργΙα; διιβρΐσθηιαν ίχταχτοι
παρά τφ ίνταθθα Γιωργιχώ Τα
μείφ οί Έραομίοι
Ν,
ΟΙ ΠΟΑΟΝΟΙ ΑΝΤΙΑΡΟΥΝ
ΣΘΕΝΑΡΩΣ Π Α ΗΤΟΤΕ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΙΝ
ΤΟΥΔΛΝΤΣΙΓΚΕΙΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άν
ταποχριτού μας).— Κατά τα έκ ααρι.
αίων καί Λονδίνου τηλεγραφήχατα αί
έκδηλώσεις των γερμ»νίκων προθέσε.
ών διά την ένσωμάτωαιν τού Δάντσιγκ
είς τό Ράϊχ δέ» έπαυσαν.
Ώ; τονίζουν αί Ι'διαι πληροφορίαι
ή πολωνική αντίδρασις εναντίον των
προθέσεων τούτων δέν έπαυσεν ούδ'
επί στιγμήν, εκδηλουμένη μάλιστα κ»
τα τάς τελευταίας ταύτας ημέρας χα·
τα τρόπον πλέον ή άποφασιστικόν.
ΣΥΝΤΟΝΟΣ ΑΥΞΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΕΟΝ
ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝ1ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ Βε
ρολίνου ότι ή επί ποδός δύναμις τοΐ
Γερμανικού στρατού πρόκειται νά αύ
ξηθή σημαντικώς.
Ή αύξησις αυτή συγκεκριμένως συν
τελείται συντόνως, ώατε νά πιβτεύειαι
ότι έντός ολίγου ό γερμανικός βτρατος
θα." υπερβή τό ϋ,Φ έχατομμύριον άν·
βρών.
Ο ΠΟΛΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΡΙΖΙΚΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ
ΟΡΟΣ ΠΑΐΑΗ ΙΑΕΑΗ ΣΥΜΟΙΒΑΣΜΟΤ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).— Αναφορικώς μέ την
εκδηλουμένην πολωνικήν αντίδρασιν ά-
πέναντι των προθέσεων τού Ράϊχ διά
τό Δάντσιγκ τηλεγραφείται ότι αί έφη·
μερίδες τής Παρσοβίας τονίζουν ότι
οί Πολωνοί καί είς τό παρόν καΐ
είς τό μέλλο ν δέν θα συγκατατεθούν
είς^τήν έναωμάτωσιν τού Δάντσιγχ, ού·
δέ είς πάσαν άλλην μεταβολήν τείνου¬
σαν νά περιορίση τα δικαιώματα τής
Πολωνίας. Ό πολωνικός τύπος χαθορί
ζει ότι πάσα ίδέα συμβιβασμού μέ την
Γερμανίαν μέ βάσιν τας έπιδιώξεις ταύ¬
τας είναι άπαράδεκτος.
ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ
ΟΙ ΕΚΛΕΓΗ ΗΡΟΕΛΡΟΣ ΤΟΥ ίΙΗΠΙΙΙ
ΑΘΗΝΑΙ 19 «Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι ηληροφο
ρίαι .πρός τό Αθηναϊκον πρακτορείον
διαψεύδουν κατηγορηματικάς την εί'
δηαιν ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ θά
εκλεγή πρόεδρος τού Δάντσιγχ.
Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ
ΧΙΛΙΑ ΑΕΡΟΙ1ΑΑΝΑ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άν-
ταποχριτού μας). — Πληροφορίαι έχ
Λονδίνου αναβιβάζουν τόν αριθμόν των
κατασκευαζομένου μηνιαίως υπό τής
Αγγλίας άεροπλάνων είς χίλια.
ΑΙ ΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΑΙ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝΣΤΑΣΙΜΟΙ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα.
ποκριτού μας)— Κατά τας έκ Λον
βίνου ειδήσεις αί άγγλοσοβιετικαί δι¬
απραγματεύσεις ευρίσκονται εισέτι έ«
άναμονή νέων ουνομιλιών είς την Μό·
βχαν. Πάντως ή στασιιι,ότης αυτή χά
ρακτηρίζεται προσωρινή.
ΒΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Β ΔΕΥΤΕΡΑ ΪΕΙΡΑ
ΤΟΝ ΑΣΚΗΣΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας).— Την Εί ην Α,ύγού·
στου καθ* α ανεκοινώθη θά αρχίση ή ε¬
κτέλεσις τής β'. σειράς άσκήσεών τοθ
βτόλου μοις. Αί άβχήσεις «λ>««« θά γί
γνώμη
φβρβλβγί«ν
! 1 έξγ
να ί

αίνίβκων.
Η Ύικοχέβημεν δέ
άλυτι^
τάς γνώμ
ίδν'βίΗβνβμικών ι
τκν τβδ τόπον, *'
άρμοδί«ν καί των
ννίν, ·λ«ν τώ·/ δΐί
νά Ιχβυν εγκυρβν
Καί 8* τό πράςΌ
χαιρω. Έν τώ μετ»
Θέλομεν νά τβνίαω
το: Ότι είνε «πό;
ν«νη ν' «ΡΧίσϊ> Τ(
μώτερβν, άμβσως
τοΰ Αΰγβύβτου, τό π
των άτμοπλοίων εΐί
τκοχευβοβεΐσαν πρβ|
ότε νά γίνεται αι
α βρβρτο^σις των β
χωρίς την μεσολάβι
β&ιν χαί φορτπγίί
** άν ίέν έχη «λ
τώ μεταξυ ό όργα
μένος, εατω καί &λ
τ«ι νά πληρώνωντ»
βοΰχοΐ, αδιάφορον
8« χρηοιμοποιοϋντα
ββι των.
'Αλλά σχετικώς |
— τού όργανιβ|
' ίθκ τα έξι
Γ - ηηγής. «ο ός
έκμβτβλλεύσεως Λι
χ«Θ' ϊλα,
Λιμενικής
Μέγεθος Γραμματοσειράς