97561 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5220

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
ίϊηοία λίραι Β
ίξάμηνος 8
Άμερικής
Ιΐηαια δολ. 15
έξάμηνος > Β
Τιμή
■ατά φύλλον
Δραχ. 2
ΤΕΤΑΡΤΗ
19
ΙΟΥΛΙΟΥ
1959
ΓΡΑΦΕΙΑ 3| ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5220
ΔΤΕΥβΥΝΤΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΙΠΠΟΥ!!)! ΣΥΜΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΟΣ
ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΟΡΟΥ
Είνε γνωστόν καί παραδε¬
δεγμένον άπό βλβυς ότι ή
βλληνική υπαιθρος δέν ευ¬
ρίσκεται είς ευχάριστον κα¬
τάστασιν άπό ύγιεινής από¬
ψεως. "Ελη καί τέλματα ύ·
πάρχουν παντοΰ καί άποτε-
λοϋν έστίας άνωφελών χω-
νώπων πού μεταδίδουν τβύς
πυρετβύς. "Εργα'άποατραγγι-
στικά δέν έγιναν. Ύδραγω-
γεΐα δέν ύπάρχουν καί πλεί¬
στα χωρία ύδρεύονται άπό
φρέατα, άιτό άκαλύπτους πη¬
γάς, άπό ποτάμια, πλημμε-
λως εντελώς. Καί είνε γν_-
στόν 2τι ή νβσηρότης τής ύ-
παίθρου οφείλεται είς την έλ¬
λειψιν των ίργων αυτών:
Ή έλονοσία είς την έλλει¬
ψιν άποστραγγιστικών, άπβ-
ςηραντικών έργων, ό τύφος
&ίς την έλλειψιν συγχρονι-
σμένων, ύγιεινών ύδραγωγεί-
«ν. Την διαπίστωσιν αυτήν
έκαμε πρώτη ή σημερινή
κυβέρνησις καί απεφάσισε νά
μεταβάλη την κατάστασιν
καί νά εξάλειψη την υπάρ¬
χουσαν άθλιότητα. Καί έθε¬
σεν είς εφαρμογήν τάς άπο-
φάσεις της. Ήδη εκτελεί
καθ' όλην την χώραν μεγά-
λα έξυγιαντικά έργα, Ιδρύει
νοσοκομεΐα καί ύγειονομι-
κούς σταθμούς, δημιουργεΐ
πολυϊατρεϊα καί θεραπευτή-
ρια, ένισχύει τούς δήμους,
τάς κοινότητας καί τβύς συ-
νεταιρισμούς είς την κατα¬
σκευήν έργων έξυγιαντικών
καί φρβντίζει μέ κάθε τρό¬
πον νά περιορίση καί νά ε¬
ξάλειψη τελείως την νβση-
ρότητα τού άγροτικοϋ πλη-
θυσμοΰ, πού αποτελεί τό με¬
γαλύτερον έμπίδιον είς την
πρόοδον καί την εξέλιξιν τής
χώρας μας. Εκδήλωσις τής
προσπαθείας αυτής τής κυ¬
βερνήσεως καί τοΰ ένδιαφέ-
ροντός της υπέρ της έξυγιάν-
αεως τής ύπαίθρου, είνε καί
Π χορήγησις σημαντικήν
χρηματικών ποσών υπό τοΰ
ύπουργείου τής Ύγιεινής είς
πλείστας κοινότητας τής Ά-
νατολικής Κρήτης διά την
κατασκευήν ύδραγωγείων *αί
άλλων έξυγιαντικών έργων.
Καί είνε επιβεβλημένον νά
τονισθή ίτι διά πρώτην φο·
Ιράν χρηματοδοτοΰνται Ιτσι
|όμαδικώς αί κοινότητες τής
,ύπαίθρου Κρήτης διά την
κατασκευήν έργων κοινής
ωφελείας καί πολιτισμοΰ.
Άλλά δέν πρέπει βεβαία
νά τα περιμένωμεν δλα άπό
τό Κράτος. Διότι δέν είναι
δυνατόν όσην καλήν θέλησιν
καί άν έχη νά έπαρκέση είς
τόσας ανάγκας, όσας έκληρο
δότησεν είς την ύπαιθρον ή
πλήρης έγκατάλειψίς της κα
τα τό παρελθόν, άπό τό κομ
ματικόν Κράτος. "Οφείλομεν
νά κινηθδμεν πρωτίστως καί
ημείς οί ϊδιοι, κυρίως δέ αύ¬
τοι οί κάτοικοι τής ύπαίθρου
Αί κοινότητες πού έπεχορη-
γήθησκν άπό τό Κράτος όφεί
λουν νά δικθέσουν καί έξ Ι-
δίων χρηματικά ποσά καί
προσωπικήν εργασίαν των
κατοίχων των διά νά έχτε-
λέσουν τα έργα υδρεύσεως
καί ύγείας των οποίων έχουν
ανάγκην. Καί αί άλλαι επί-
σης κοινότητες είναι άνάγκη
νά καταβαλουν παρομοίαν
προσπάθειαν. Πρίν άπ' ολα
έχουν χρέος νά καταοκευά
σβυν ύδραγωγεΐα, νά άποξη-
ράνουν τα ελη, νά δημιουρ-
γήσουν δίκτυονάποχετεύσεως
καί κατόπιν νά κατασκευά-
σβυν νέας μεγαλοπρεπεΐς
έκκλησίας καί σχολεΤα καί
άλλα διάφβρα έργα. Εάν δέ
αί κοινότητες δέν ειμπορούν,
δέν ίΊταρκβΰν μέ τα περιωρι
σμένα χρηματικά μέσα πού
διαθέτουν, τότε πρέπει νά γί
νούν είδικοί ύγειονομικοί συ
νεταιρισμοί καί νά καθιερω-
θή ύποχρεωτική ή προσωπική
έργασία των κατοίχων καί
νά έκτελήται έν συνεργασία
πβλλών γειτονικων κοινοτή
των δπως κατ' επανάληψιν
ετονίσαμεν. Τό ζήτημα ομως
χρήζει σοβαράς μελέτης ό¬
πως είναι χαί μεγάλης σπου
δκιότητος. Καί θά ήτο καλόν
νά έρευνηθή άπό τάς κατά
τόπβυς τεχνικάς υπηρεσίας
τού Κράτβυς χαί τής Άγρο
τιχής Τραπέζης.
ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
Τούρκικα άεροπλάνα μέ πιλό
ΐους γυναίκας θά φθάσουν προ¬
σεχώς είς Αθήνας. Ή πληροφο
ρία χαταχωρηθεΐσα πρό ήμ»ρων
μέσα στίς τόσες ίλλες τ'.Ο ιξωτε
ριχοθ ρεπορτβζ θά παρήλθεν άπα
ρατήρητος. Ώστόσο δ παλαιέτε
ρος Ήραχλειώτης—οί" παλαιόΐεροι,
είτε συγχρονισμένοι, εΐτε^μή, ι!
ναι προσϊχτιχώτεροι—την έπανέ
λαβΐ προχθίς είς τόν έφησυχά
ζοντα κύκλον τοθ δπαιθρίου κέν
τρου.
—Ποίος θά έπίστευε λίγο προ
τήτερα αύιή την έξέλιςι των
χανουμισσών!...
—Άλλά γιατί δχι; 'Η θέσις
των ώ;... ούρί, είνε έχεΐ.. έπά
νω ατόν ούρανό!
—Ξΐχνας δμως καί τόν «ψηλόν»
ίντα" με τό πυκνό δικτυωτό;...
Ό Μωάμεθ δέν τόν ίφαντάζετο
ποτί, χωρίς τα φυλακισμίνα αίκά
ηουλιά τοθ παραδείσου.
Δέν ξ*ύρω αν ήξιζαν έδώ πε
ρισσότΐρον τα λο·*οιταίγνια. Ή
άλήθεια δμως είνε δτι άΐροπλάνα
μέ πιλότους χαν&ύμ είνε χάτι άπό
τα ώρχιότερα τής προόδου. "Αν
είς τό νεκροταφείον τοθ Έγιούπ
δπάρχουν άχόμη οί τάφοι των
«'Απογοητουμένων» τοθ Λοτί, ή
ρωμαντική μοιρολατρεία Ιπαυσε
πλέον νά διακρίνη τίς Τούρκισ
σες. Χάρις είς τό πνεθμα βεβαία
τής νίας Τουρχίας. Άλλά μόνον
αύτό; .. Ή βαθμιαία ήθική χαί
δλιχη έξίσωσις τής γυναικός,
υπό την θετικήν της σημασίαν
καί διά την οικογένειαν χά Ι
την κοινωνίαν, 1πιχρ«τεΙ δαθμιιί
Ρί ι(ς δλον τόν χόψον. Παν
τοθ δπου ίπιδάλλεται ή Εδιοφυ
ίχ χαί ή έπίδοσις τοθ άνδρός, θαυ
ματουργεϊ μεταπολεμιχώς καί ή
γυναΐχα. ΑΕ μικραί φυαιολογι
χαί διαφοραί αί οποίαι έθεω
ρήθησαν ώς άδιαφιλονίκητον στοι
χεΐον άδυναμίας, απεδέχθησαν
επουσιώδει;. Καί άπό έδώ πρω
τίστως, ή εξέλιξις τής χανούμ,
απέκτησε βάσεις χαί χατευθύν
βεις. Τό πεδίον τής εργασίας
άντιχατέστησε ευρύτατα τα χατα
στρεπτιχά άντρα τής ζωής της
δπου θισμός χαθιΐρωμένος ήτο
ή άδουλία χαί χύριος σχοπός ή
πλαδαρή νιοχέλεια χαί δ περί
πλοχος ήδονιομός. Ή δημιουργή
τής προόδου θά Ιλεγε χανΐίς
δτι διεπιστώθη έχιΐ θκντομώτε
ρον παδά άλλοθ.
Ύπάρχουν δρόμοι στό Ήράκλειο
μέ άναλλοίωτο δπωσδήποτΐ τό ά
νατολίτιχο χρβμα. Καί μέ την
μαχ^υνήν απήχησιν τοθ φερετζέ
ώ; στοιχείου μυατηρίου χαί γοη
τε(ας. Συνεηώς ύπάρχουν καί οί
άδιόρθωτοι νοσταλγοί τοθ παριλ-
θόντος. Τί θά ϊλεγαν δμω; μεθαύ
ριον οί νοσταλγοί αύτοι μπροστά
είς τή σβέλτα σιλουέττα μιάς χά
νούμ άεροπέρου; Ή στολή της
μπορεΐ νά μην είνε ϋποτιμητιχή
οΰ:ε των γυναιχείων θελγήτρων
της. Πρό πάντων δμως θά δίδη
την έννοιαν μια*ς ίύγενιίας χαί
ενός ίδεαλισμοθ χωρίς τόν . ίποϊ
όν είνε μοιραίον νά χαταστραφη
6 πολιτισμές μας. Τα τούρκικα
άεροπλάνα πού θά έλθουν μεθαύ¬
ριον μέ τάν μικρόν στρατόν των
θηλυχίδν πιλότιβν, έπιμένω δτι «ί·
νέ άΐΐό τάς μΛλλον έπιχκίρους
Παγκόσμιον ρεπορτάζ
διά τοΰ φακοΰ
ΆζιωματικοΙ τοθ Γερμανικοΰ έιτιτελεΐου παρακολουθοθντες τάς δοκιμάς νέου τύπου στρατιω
τικδν αύτοκινήτων επί ανωμάλου ίδάοους.
άλλά χαί άπό τάς μάλλον συμμέ
τρους μοργϊς τί)ς
*
* *
Αί γυναΤχες τής Τουρχίας θά
χαιρετίσουν άπό τα άεροπλάνα
τ»ν τό πνεθμα τί|ς Άθηνάς.Άπά
τό πνεθμα αύτό ήρχισε νά έν
νοήται ή πρόοδος χαί ώ; βάσις
χοινωνιχής ίσοπολιτείας. Ή γυ
ναϊχα άπό την Αθηνά ν έξυψώθη
ώς παράγων σοφίας χαί έσΐοτερι
Ι κης θελήσεως. Τα παληά ξόανα
Ι πού λέγονται πρόληψις, συνή-
| θεια χαί μαλθαχότης, άπό τότε
ήρχισαν νά έξαφανίζωνται. "Αν
μεριχοΐ παλαιότεροι χαπνίζουν ά-
χόμη μαχάρια τό ναργιλέ τους
στά σϋνοιχιαχά χαφενεδάχια, ύ¬
πάρχουν εύτυχως τα άεροδρόμια.
Έχεΐ είνε ποθ τελΐιώνουν τα λό·
για χαί άρχίζουν τα έργα.
Α2Μ0ΔΑΙΟΣ
Τα διεθνή ζητηματα
ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΟΕΟΡΟΥΙ
ΑΗΑΠΟΦΕΥΚΤΟΗ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ιουλίου (ίδ. δ'
πηρεσία).—Αί πληροφορίαι χα·
θώς χαί αί χρίσεις των έφημερί
δών διά την εξέλιξιν τής διεθνοθς
καταστάσεως είναι σήμερον άντι
φατικαί. "Αλλαι μέν διαπνέονται
άπό αισιοδοξίαν, ένισχυομένην ά¬
πό την φήμην δτι δ χ. Μουσολί
νι καί δ Παπας ΠΕος δ 12ος θά
μεσολαβήσαυν πρός επίτευξιν συ^
διαλλαγής χαί συμφωνίας μεταξύ
Βιρολίνου χαί Βαρσοβίας επί τοθ
ζητήματος τοθ Δίντσιγκ χαί ά"λ
λοι φρονοθ» δτι έχεΐ πού ϊφθα
σαν τα πράγματα είνε ίύσχολος
πλέον ή είρηνιχή εξέλιξις. Καί
είνε έπιχρατεστέρα ή δευτέρα αύ
τή γνώμη, την όποιαν φαίνεται
νά συμμερίζωνται χαί οί έπίση
μοί πολιτιχοί χαί διπλωματικαί
χύχλοι. Τό δτι άλλωστε οί χυ
βερνώντις την Γαλλίαν δέν 6αυ
χαλίζονται άπό ,δνειρα είρήνης,
άποδειχνύιται χαί άπό τό γεγο
νόί τής χαταπληχτικής ' εντάσεως
των έξοπλισμών χαί τής πριοτο
φανοθς δραστηριότητος τής πολε
μικής βιομηχανίας, δραστηριότη
τος πού υπερέβη είς απόδοσιν
χαί τής τολμηοοτέρας φαντασίας
τάς προβλέψεις. Οί περισσότεροι
έχ των ενταύθα, επισήμων χαθώ;
χαί δλοι οί πολιτιχοί άρχηγοί, ΐ
δίω; τής άριστεραί, πιστεύουν
πράγματι δτι χαί άν άχόμη έπέλ
θη συνεννόησις διά τό Δχντσιγχ,
οί κίνδυνοι τοθ πολέμου δέν θ'
άποτραηοθν οριστικώς.
Τό ζήτημα τΐ)ς Ταγγέρης χαί
τοθ Γιβραλτάρ, θ' άναχινηθή α¬
σφαλώς άπό την Ισπανίαν άργά
ί) γρήγορα. Τό ζήτημκ τής έ-
πιστροφής των παλαιών γερμανι-
κων άποικιών θ' άποτελή επί·
σης πληγήν. Καί ή άξίωσις τής
Ιταλίας επί τής Κορσιχής, τής
Τύνιδος, τοθ Σουέζ χαί τοθ Τζιμ
πουτί, θά δημιουργήση νέον χαρ
χίνωμα είς τόν οργανισμόν τής
είρήνης. Επί πλέον δέ, ήχαθυ
πόταξις ελευθερίαν λαών τής Εύ
ρώπης, δπως των Τσέχων χαί
των Άλβανων, δέν θά μείνη άνευ
συνέπειαν. Καί άν δμως ίλύοντο
δλα αύτά τα προβλήματα, πά¬
λιν θά Ιμεναν αί βλίψεις τής
Γ«ρμ«νίας έηΐ τής Ούχρανίας
κ«1 τ* ίνιιρον τής 'ίίί
νά ήγεμονεύση επί τής Άσίας
χαί νά έξαπολύση κατόπιν τόν
χίτρινον χείμαρρον νά χαταχλύ
ση την Ευρώπην καί τόν χό
σμόν ολόκληρον. Πώς λοιπόν είναι
δυνατόν νά πιστεύση χανεΐς είς
μίαν ειρηνικήν διευθέτησιν δλων
αυτών των προβλημάτων χαί είς
άπσνυγήν τοθ πολέμου; ΑΕ φι
λοδοξίαι πού άνεπτύχθησαν μετά
τόν πόλεμον είναι πολλαί χαί
μεγάλαι. Είναι περισσότεραι ά¬
πό δσας ειμπορεί νά χωρέση καί
νά ίκανοποιήση ή σμικρυνθεϊσα
άπό τάς προόδους καί τάς χά
ταχτήσεις τής τεχνικάς γί). Κατ'
ανάγκην λοιπόν θά συγχρουσθοθν
αί φιλοδοξίοΐ' αυταί άργά ή γρή
γορα Ή κατάστασις, παρατη
ροθν αί πιρισσότεραι έφημερί
δες, θά ήτο δυνατόν νά μιτα
βληθή μόνον εάν ήλλασσαν τα
πρόσωπα πού χυβε?νοΟν σήμε
ρον τούς λαους καί ευρίσκονται
είς τό προσκήνιον τοθ παγχοσμί
ου δράματος. Άλλά τα πρόσωπα
μένουν τα Τΐια χαί χ'ατά συνέ
πειαν θά κυβίρνά χαί θά κατευ
θύνη τάς τύχας τής άνθρωπότη
τος ή ιδία νοοτροπία που πι
στιύιι τόν πόλεμον ώς αρετήν
χαί εκδήλωσιν δημιουργιχής δυνά
μεως. Τό πιθανώιερον λοιπόν είνε
δτιοπόλιμος δέν θ'άποφευχθς Καί
άν ματαιωθή προσωρινώς θά έκρα
γή άργό-ερα. Καί θά είνε τότε
φρικτότερος, διότι έν τώ μετ»ξύ
θά έχουν αυξηθή τα μέσα τής διε
ξαγωγή"; τού. Δι' αδτό, έηιλέ-
γουν οί Γάλλοι άρθρογράφοι, οί
λαοί πού 5έν θέλουν ν' άφανι-
σθοθν δφείλουν νά έτοιμάζω/ται
διά νά είμπορέσουν νά διεξαγά
γουν αποτελεσματικωτέραν τόν πό
λεμον αυτόν.
ΗΚΑΤΟΙΙΡΟΣΙΣΤΟΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
III II
ΠΡΟΙΤΑΙΙΔ ΤΩΝ
Πληροφορίαι έξ Αθηνών ά
ναφέρουν δτι ή ΌμοσπονδΙα
παντοπωλών, έδωδιμοπωλών
καί οίνοπαντοπωλών τής Έλ
λόδος εζήτησε δι' ΰπομνήμα
τος της την κατοχύρωσιν τοθ
έπαγγέλματος. Καί προσθέ·
τουν αί αύται πληροφορίαι
δτι ό κ. ΰφυπουργός τής Ά
γορανομίας εδέχθη ευμενώς τό
ύπόμνημα, τό παρέπεμψε δέ
πρός μελέτην είς την επιτρο
πήν κόστους τής ζωής, μέ την
σύστασιν ταχείας καί ένδελε
χοθς ερεύνης τοθ ζητήματος.
Φυσικά δέν γνωρίζομεν
ποία είναι τα πορΐσματα τής
έπιτροπής. Καί πολύ περισσό
τερον δέν δυνάμεθα ουτε
ϋποδείξεις νά κάμωμεν οΰΐε
καί ν' άποφανθώμεν προκα
ταβολικώς εάν συμφέρη ή δχι
ή κατοχύρωσις τοθ έπαγγέλμα
τος καί ή απαγόρευσις άνοΐγ
ματος νέων καταστημάτων
μέχρις ότου άποσυμφορηθ[)
τό' έπάγγελμα. Τουτο άλλω
στε είναι ζήτημα καθαρώς κυ
βερνητικόν. Καί θά έρευνηθή
άπό δλας τού τάς πλευράς ω
στε νά εξευρεθή η καλυτέρα
λύσις, γνωστοθ όντος τοθ έν
διαφέροντσς τής σημερινής κυ
βερνήσεως υπέρ των βιοπα
λαιστών των πόλεων καί
των εργαζομένων γενικά τα
ξ
Έκεΐνο μόνον πού θέλομεν
ημείς νά τονίσωμεν είναι δτι
πράγματι οί παντοπωλαι κα
θώς καί δλοι οί άλλοι έπαγγελ
ματΐαι είναι αξιοί προστασΐας
καί υποστηρίξεως. Διότι οί άν
θρωκοι αύτοί, περισσότερον
Γσως άπό δλους τούς άλλους
δοκιμάζονται άπό μεγάλην
κρίσιν. Ό ύπερεπαγγελματι
σμός—πού είναι είς δλους έμ
φανής—ή έκκρεμότης τής διε
θνοϋς καταστάσεως, ή άβε
βαιότητα δ.ά την αυριον καί
άλλοι δ.άφοροι παράγοντες,
έπέδρασαν δυσμενώς επί τής
θέσεως των έπαγγελματιών.
Ό ύπερεπαγγελματισμός ηυ
ξησε την προσφοράν, ένώ ή
κρίσις ήλάττωσε την άγορα
σιικήν κίνηαιν. Έξ άλλου οί
επαγγελματιαι είχον μεΐνει είς
τό παρελθόν χωρίς μέριμναν
καί φροντΐδατ, χωρίς προσΐα
οίαν καί στοργήν καί ώς έκ
τούτου άντιμετωπΐζουν σήμε
ρον τάς συνεπείας τής έγκα
ταλεΐψεως αυτής. Καί είναι
δίκαιον νά προστατευθοθν,
νά τύχουν εύεργετικών μέ
τρών, χωρίς βεβαία ή προσ-
τασΐα ν' αποβή είς βάρος τοθ
συνόλου. Άλλ' ακριβώς δι'
αυτόν τόν λόγον έπαναλαμβά
νομεν καί πάλιν δ« τό ζήτη
μα είναι σοβαρόν καί χρήζει
Συναγερμός.
Πληροφορ'σι έξ 6λης τής
Ελλάδος άναφέρουν δτι συνβ
χΐζονται έντατικά 4 αί προετοι
μασΐαι διά τόν μεγαλοπρεπέ-
στίρον έορτασμόν τής 4ης Αύ
γουστου. Εάν δέ κρίνωμεν ά¬
πό τάς πληοοφορΐας αύτάς,
θά σχηαατΐσωμεν την έντύπω
σιν δτι την ημέραν αυτήν θά
σημειωθή πραγματικάς παλ·
λαίκός συναγβρμός άπ' ά¬
κρου είς άκρον τής χώρας.
Ή τρΐτη Ιπέτειος τής κρατι¬
κάς μας μεταβολής, θά έορτα
σθή μέ μεγαλοπρέπειαν καί
ενθουσιασμόν, μέ συμμετοχήν
δλου τοθ λαοθ' καί είνε φυσι
κόν τουτο. ΑΙ προετοιμασίαι
δλλωστε ποΰγΐνονται προο.ωνΐ
ζονται πλήρως την επιτυχίαν
τοθ μεγάλου αυτού έορτα·
σμοθ.
Έβδομάς φθήνειας.
Πληροφορίαι έκ Χανίων ά¬
ναφέρουν ότι ομάς έμπόρων
καί έπαγγελματιων, εζήτησε
παρά τής Γενικής Διοικήσεως
την επέκτασιν τοθ θεσμοθ τής
εβδομάδος φθήνειας καί είς
την πόλιν των. Τό αϊτημα βΤ-
νβ πραγματοποίησίν. Καί
θά υΐοθετηθη ασφαλώς. Ημείς
δμως θά ελέγαμεν καί πάλιν
—δπως καί πρό καιροθ ετονί¬
σαμεν—ότι είνε καλόν νά έ·
πεκταθή ό θεσμός είς όλην
την χώραν καί νά λειτουργή·
ση δπου οί ένδιαφερόμενοι τό
ζητήσουν. Τό πράγμα δέν εί
νέ δύσκολον. Αντιθέτως είνε
βέβαιον δτι έκ τής όογανώσε-
ως έβδομάδων ή δεκαημέρων
φθήνειας θά εΐχαν νά κερδ[-
σουν πολλά καί οί καταστη¬
ματάρχαι καί οί παραγωγοΐ
καί οί καταναλωταΐ, κατά φυ
σικήν δέ συνέπειαν καί ή δ·
λη έθνική οίκονομΐα.
Τό Τζερμιάδω.
Διά την λύσιν τσθ προβλή·
ματος τής υδρεύσεως τής πρω
τευούσης τοθ όροπεδΐου Λα.·
σηθίου, Τζερμιάδω, τό υπουρ¬
γείον Κρατικάς Ύγιεινής διέ¬
θεσεν εβδομήκοντα πέντε χιλ.
δραχμών. Πιστεύομεν λοιπόν
ότι θά διαθέση κσ·1 ή κοινότης
ανάλογον ποσόν καί πρόσω
πικήν εργασίαν των κατοίκων
διά την κατασκευήν Ιργων υ¬
δρεύσεως καί καθαριότητος
είς την κωμόπολιν. Διότι ή λει
ψυδρία παρεμποδΐζει την άνά
πιυξιν καί τής κωμοπόλεως
καί τής τουριστικής της κινή¬
σεως. Καί είνε κρΐμα. Άφοθ
τό Τζερμιάδω ίχει τόσα άλ¬
λα προσόντα καί χαρίσματα
πού τό καθιστοθν ίδεώδη τό¬
πον διαμονής, Ιδίως κατά
τούς θερινούς μήνας, όπότε
τό οροπέδιον παρουσιάζει δλο
τό μεγαλείον τής φαντασμα
γορΐας των μύλων καί των το·
πεϊων τού.
έπισταμένης μελέτης καί βα
θείας ερεύνης. Έν πάση δμως
περιπτώσει, οί παντοπωλαι
καί οί έδωδιμοπώλαι ειμπορούν
νά είναι βεβαιοί δτι τα προ
βλήματα πού τούς άπασχσ
λοθν θά λυθοθν κατά τόν
καλύτερον δυνατόν τρόπον.
Καί άν άκόμη άποδειχθή ά
δύνατος ή κατοχύρωσις τοθ £
παγγέλματός των καί ή άπα
γόρευσις άνοΐγματος νέων κα
ταστημάτων, θά ληφθοθν ά
σφαλώς άλλα μέτρα προστα
σ(ας καί ένισχύσεώς των, λυ
σιτελή καί άποτελεσματικά.
Διότι ή κυβέρνησις έχει όλην
την καλήν διάθεσιν νά τούς
συνδράμη καί νά τούς περι
φρουρήση, νά τούς βοηθήση
είς τόν τραχόν άγωνα των.
ΑΠΟΡΘΩ-ί-
ΘΕΡΜΓΤγ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό
ϊγχρωμβν αριοτούρνπμα «Τό «Δια
ξδγιον ϊ,ίη'ς /χβίδης Χ », μέ τήνγό
$σσα Μέρλ Όμπερον καί τόν
Λώρανς Όλιβιε.
Την Πέμπτην: «Συναγερμός στή
Μεσόγειο».
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
μητην κΜ Κυριακήν άπογευματι
νή ώρα 7.30 μ. μ.
1 - ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον τό ώραι
,φτερον φΐλμ τής σαιζόν «Νύκτες
ίαΐό Χόλλυγουντ». μέ τους Μπ(γχ
Κρόσμπυ καί την Μάριον ΝταΙβιε.
ΡΑΣΠΟΫΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
107ον
—Τό μϊσος τυφλώνει,
λο!—λέγει μέ ζωηρότητα ί
τσσρίνσ. Τό μΐσος ~σέ τυφλώ
νει καί δέν σέ άψήνει νά Ιδής
τό κσλό πού κάνει 4> ΡασποΟ
λεγεις νά
τ*ν
_____ είς
—————————————— φ^βερώ ττράγματα. ΚσΙ αί ά
ΡΑΛΙΠΦΟΝΟ Ν ' τιοδείζεις γιά 6λα αύτά πού
λές, Ο Ρασποθτιν ίσχυρίζεσαι
δτι εύνοεΐ τούς καταχραστάς.
Κλέβει—ώ Θεέ μου!—καί τούς
τυφλούς τοθ πολέμου!... ΠοΟ
είνε έν τοιαύτη περιπτώσει τα
πλούτη τοθ Ρασποθτιν, Ό Ρα
σποθτιν είνε πτωχάς δέν Ιχει
χρηαατα καί άνδέντοθΐστελλε
κάθε τόσον χρήματα ό τσάρος
ό Ρασποϋτιν θά πέθαινε άπό
Σταθμός "Αθηνών
18η;ΊονΑίο».
_η"μα—Έθνιχδ;
Νεάλαίας.
Τμνος
12 25
-Τμνοί
12 30 Ή ω?α τοΟ ίργάτου.
19 Σ^αυλία ορχήστίας (δίσ«οι)
ρχ )
13 30 Χοημαπστήριον-Ιΐιδήσεις
Άστερίσκοπείου
Άθτ,
(ότιδ
"Ωρα
ν*ν.
13 44 Έλαφρά
ττ]ς όρχήοτρας Βέλλα.
14 15 Είδήαεις— Μετεωρολογι-
χον δελτίον—Κίνησις άγοράς 11«ί
ραιώς.— Έθνιχός/Ύμνος—"Γμνοί
Νεολαίας.
19 Σήμα Έθνιχδς δμνος, ϋμνο$
Νεολαίας.
ι. .19.10 Παιδιχά τραγούδια (δί
Ί^'θ, 'Η δρατοθ
μφ (
"> 'Μ 'Η &?α τής δγείαί.
»νΓ 20 15 Δημοτιχό τραγοθδι (δπά
ν.τοό χ. "Αλκη Παπακωνατανίνου,
συνοδιία λαιχών δργάνιον.
20 45 ΕΖίήσεις — Χρηματιστή
Μλό δλί
ριον—Μετεωρολογιχόν
2ΙΈλβφρδ
ημ
δελτίον.
(δπό
_Ί^_0"ΌμιλΙ«:'€^: έτίέτειος
ής Έίΐαναστάσε«ς τοθ 1821 είς
•τάς ανατολικώς επαρχίας τής Κρή
των Κάμπων».
διά
»22.15
είδήβετς.
22.30 ,Έλλ^νιχή χανχίδα (δπί|
· ........ Ι
■Μοΰσίχί/ τ&ζζ (δΐσχοι).
Μιχράό',χήστρα τοθ σταβ)
μοθ |6«6 την "διεύθυνσιν
Γ. Βιτάλ^). , -
ν 0.20 Τΐλευτΐιΐθίΐ είδήοεις.
30 ^
την πεΐνα...
—Τό ξεύρω, μεγαλειοτάτη,
πώς ό Ρασποθτιν δέν είνε
πλούσιος δέν άρνοθμαι— καί
αύτό σάς άττοδεικνύει μέ πό
οην άμεροληψ αν ένήογησα
τάς ερεύνας μου—δ™ τα με
ταξωτά ράσα πού φορεΐ τοθ
τα στέλλουν κυρίαι τής άρι-
στοκρατίας, ξέρω πώς τα χά
βιάρΐα πού £έν λβίπουν άπό
τό τραπέζι τού τοθ τα στέλ
λουν μέ τίς κάσσες φΐλοι τού,
ξέρω πώς ό καθένας άπό δ·
σους κάθονται στό τραπέζι
τού, κάτι φροντΐζει νά τοθ
πάη .. Όλα σύτά δμως γιατΐ
τοθ τα πηγοίνουν;
— Γιατί ξεύρουν πόσον είνε
πτωχος καί τόν άγαποθν 'Ε-
■>ω ή (δία τοθ .χάρισα μετα
ξωτές μπλοθζες. . Είνε κακό,
—'Επε δή ό Ρασποθτιν Ι¬
χει ϊωρεάν τα χαβιάρια στό
τροίτιέζι τ,ου"γιϊ α ©τσ' οί στρα
τιωται άφήνονται νηστικοί είς
μέτωπον. . Ύπάρχουν καϊ
έκεΐνοι πού κάνουν δώρα στόν
Ρασποϋτιν χωρίς ύστεροβου
λίον... Άλλ' οί περισσότεροι
είνε ύστ-ρόβουλοι
• * ■ (συνεχ(ζεχαι)
Τουρΐστικίις Σύλλβ
Ή στήλη τού ώραΐόκοσμου.
καί
Καπέλλα τής μόδας . ,
άλλα καλύμματα της κεφαλής.
Ώραιίτατις είνε οί χαπελίν
τής μίδας πού προορίζονται γιά
τδ απίγειιμ» χχΐ συγχρατοθνχαι
ύ ί τα χεφαλι.
μικροσκοπι
γ
ώ; έ θαύματος είς
Οί τεπεδΐς των είνε
νή
] άομονιχά ή
του*λίττα Είνε συνήθαις άπ4
νή του*ίτ ή
τοθλι ή μοοσΐλίνα μονβχρτβμη, σέ
ζωτ)?4 χρδμα αί σχηματίζϊΐ ά?
μονιχές πταχές γόοω «πά τό χομ
χοΐ χαί χαταλήγουν σέ τεραστία ψό γυναικεΐο χεφάλι.
μπίρ, συνήθως διαφχνή, άπο
τοθλι, φι>έ ή δαντέλλα. Τα τε
ράστια αυτά «ΐτλατώ» γαρνίρον
χαι ρέλουλούϊιαή αίγχρίιτες πού
τοποθΐτοθνται πρίς δλες τίς διευ
θύνσει; χαθώ; χαί μέ βαρεία φτε
ά σχρουθοκαμήλου
Έχτός άπά τίς χαπιλίν, φορ:
οθνται Ιπίαης πολύ, αύ.ή την έ
ποχή είς τό Ηαρίσι, |μιχρο3χοπι
χά καπέλλα πού ίμοιάζουν μέ
στεφίνια άπο λοιιλούδια ή άπο
φιιρά Τί καπέλλα αύτά προορί
ζονται !δ£ως γιά βράδα καί τοπο
θίτοθνιαι πολύ πρό; τα έμπρός
επί τής κεφαλής
Οί Ηαρισινές μοϊίσιες ηύραν
έν τούτοις Ινα ώραΐο τρόττο γιά
νά σάίς άιταλλάξβυν άπό τί χαπέλ
τό
τοθ
λο πού χαταντά" ένοχλητιχό
χαλοχαΐρι, μέ την έφεύρισι
μόδας
μαλλιά
ρ
Τό τυρμπάν τής
κρατε! τα άτίθασσα
αυγ
χαί
Οί ώρες, πού
νατβς ή ατέρησις
ί έ
χαθίσταται 486
νατς ή ρης τοθ χαπίλλου
είνε &ί πρωινές χαί οί πρδτες ώ
ρες τοθ άπογεόμχτος. Τίς ώΐες
αύτες θά έμφανισθήτε μέ Ινα πλα
τύγυρο χανοτιέ άπ4 ψάθα έλαφρά,
γαρνιρισμένη μέ χορδέλλες ή λου
λ',65ια.
°£;α λετΐτό φιλέ, ίναεμονισμέ
νο μέ τό χρωμα των μαλλιδν σα;
μπορεί επίαης νά σά; άηαλλάξτ]
άτο το έι/οχλητικδ χαπέλλο, χαί
χοθτο μόνον δταν εί^ΐ κομψ
χαί έπιμελημίνη ή ένδυμααία σας
Μϊα χιιρία, ποιι έξίρχετα: μέ άτη
μέληΐη ένδυμασία χαί άσχεπής,
διατρέχει τδν χίνδυνο νά προχα
λίση δυσμενή είς βίρος της σχδ
λια. Ή χόμμω3(ς της έπιβάλλβ
ται ΐπ£ση; νά είνε πολύ περιποι
ημένη, ώσΐε νά άηοτελ^) Ινα φυ
σιχί, ώραϊο συμπλήρω,ια τή; έμ
φανίσεώς ττ](.
Α Ντιστενχέ
αδάκη, νοτίως Άντ. Κριτσω
τάκη, δυτικώς δρόμφ, βορεί
ως Δημ. Ρεθεμνιωτάκη.
4) Είς θέσιν «Φιράρικα
ως τής Τραπέζης καί τα Ιξο
δα εκτελέσεως.
Ό πλειστηριασμός γενήσε
ται την 1ην ΌκτωβρΙου 1939
ΜτιείλΙκικσ» ελαιόφυτον έκτά. ημέραν Κυριακήν ενώπιον έ
σεως 15 στρεμμάτων μέ 200 έ ■■"" -"*" 'τ··"{1λ'1'»">·""α*'·"'λ'ι
σεως 15 στρεμμάτων μέ 200 έ
λαιόδενδρα συνορεθον κιημα
σιν ανατολικώς ΈλληνικοΟ
Δημοσίου καί ΓεωργΙου Καπε
τανάκη, νοτίως^,δρόμω άγρατι-
κώ καί Εύαγγελου Άνωγιαν
νάκη, δυτικώς Ηρακλέους Ού
σταμανωλάκη καί Χαριδ. Ζω
γραφιστοθ, βορεΐως Ν.
ΈλληνικοΟ
Λαβε
Δημο
ς Βιάννου «ιΐικβατης»
ειδοποιησισ
Καθίστατβι γνωστόν είς
πάν
τζάκη. καί
σΐου.
5) Είς θέσιν «Γεροντόμυλο»
ίλαιόφυτον 50 στρεμμάτων μέ
300 ελαιόδενδρα συνορεθον
κτήμασιν ρύακι, κληρονόμον
Κ Διγενάκη, Κ. Συμνιανάκη,
Άντ. Φραγκιαδάκη έκ δύο με
ρών καί Εϋπραξίας Μαραγκο
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
1Χ>Α
,*Ο..Να»τιχές Κολοσαός:
ΣΥΝΑΙΕΡΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Ένα κατκπ^ηχτιχής
έπικαιρότητος χινηματο-
γραφιχό θαδμα πεύ ί-
μοιό τού οέ θεαματιχό-
τητα χ«1 σέ μεγαλοπρε¬
πεία δέν ίχει πνρουοιά-
σει Ιως τώρα ό κινημα-
τογράφος.
"Ενα δράμα δυνατό γε
μδτο άγωνιώδεις καΐ συγ
χινητιχές σχηνές ήρωϊ-
σμοδ, θυσίας^ αύταπαρνή
σεως.
ΈγυρίσΒπ ' συμμετβχίί
χον Γαλλικοΰ £τολβυ
' ίΠρωταγννιστοϋν:
Πιέρ ΦρεναΙ 4
, ,,Κήμ Γΐικόκ Γ
ϋ ΝάντΙν Βόνκελ
ίΙΑΖΥΠΟΝ
ΤΗΣ
ΜΙ την γβησσα:
ΜΕΡΑ ΟΜΠΕΡΟΝ
λολογΐχίν χαί θ^σχιυΐιχέν μντί Φανον ΆντωνΚοο Μπαστάκην
μίσανον δτιέρτήςμνήιιτίς τοΟσυμ!κάτοικον τοθ χωρίου Πθτσί
πατοιώτοα μας ουγγραγίως, λο δειί Πεδιάδος ιπ έπισπεύοειττ]ς
ρ μ γγρ
γοτίχνΐυ χ«1 άγωιοτ6θ τής Κρη
τιχής *£>ευθερ(ας Ιφάνχυ Δ
Έθνικτ]ς Κτηματικής Τραπέ
ζης ιί)ς Ελλάδος έν 'Αθή
Κονδυλακη «Διαδάττ,» χαί παρα'ναις ίδρευούοης καί έκπροσω
ί χάλοΓμεν τε ύ^ βουλομένους νά τι', πουμένης υπό τοΰ διοικητοθ
' μήσασι τιθτο διά τής παρουσίας αύΛΓ)ς κ. Ιωάννου Άθαναοΐ
"των.' * ου Δρ,οσρπούλου κάτοίκου Ά
θηνων πρός άπόληψιν των
ένυποθήκων άπαιτησεών της
Βιάννίκ; νί4'Ίσσλίρο 1939
Ό ΜΛροϊ ^υ.''υΛ
Νικ.
;·.. Ό Γρομματιθς
Ανδρ. Παπαδάκης
Άρι6μ 6173
Περίληψις κρογράμματος
πλειστηριασμβΰ άχινητων.
Ό Σι.μβολαιο>ράφος Αρ¬
χανών Νικόλαος Άντωνίου
Μαυρογιάννης έν Επάνω Άρ
χάναις Τεμένους 'έτ>ρε6ων καί
κατοικων δηλοποιώ ότι:
Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ
«αστικόν τιλίιστηριασμόν τα
άκόλουθα ένυτιόθηκα κτήματα
κεΐμενα είς την περιφέρειαν
ίτοϋ χωρίου Πατσιδες κοινότη
[τος Σκάλαν (ου Πεδιάδος τής
Ειρηνοδικειακής .τιεριψερεΐας
Αρχανών ήτοι 1) Είς θέσιν
«Μεζαρλΐκια ή Γζεμσλτ^ Λη6·
φυτο» άμπελον τακτά καί ρα-
ζακΐ εκτάσεως 20 στρεμμά¬
των κοτσιφάλι ενός στρέμμσ-
τος, φυτάμπελον σουλτανί έκ-1
τάσεως οΰο στρεμμάτων καί
συνβχομένου ελαιοφύτου έκτά
σεως 15 στρεμμάτων έμπεριέ·|
χοντος 250 έλαιέδενδρα ουνο
ρευσμένου κτήμασιν άνατολι
κως μέ άμαξιτήν οδόν Πεδιά ι
δος. νοτΐως μέ άγροτικόν δρό |
μόν, δυτικώς Ιωάννου Γερα,
κάκη καί πάλσιφ δρόμφ βα|
τώ, βορείως Στεφάνου Μπα
στάκη καί Άντ-. Κριτσωτάκη
2) Είς θέσιν «Δισταθρι» άμ
ττελον εΐδους ροζακί έκτάσε
ως τριβν καί ημίσεως στρεμμά
των συνορευομένην κτήμασιν
ανατολικώς καί Βορείως ίδίου
κα) δυτικώς
η
σιηριζομένων είς τα ύπ' ά
ριθμούς 5885 τής 17 Μαριίου
1931 καί 5904 ι ής 23 Μαριί
ου 1931 δανειστικών συμβο
λαΐων τοθ συμβολαιογράφου
Ηρακλείου Κων. Ζαχαριάδου
καί άνερχομενων μέχρι ιτ)ς
άηό 15 Απριλίου 1937 επι
τα>ί]ς της κοινοποιηθιίσης
■πρός τούς όφειλΐτος £υνομει
τοθ ύπ' άριθμ. 15670 τής 18
ΜοΤο'υ 1937 έττιϋοτηρΐου τού
δικαστικοθ κλητήρος τής περι
ψεριΐος τοθ ΠρωτοοικεΙου 'Η
ρακλϊΐσυ 'Εμμ. - Άρκουλάκη
έν συνόλφ είς λΐρας Αγγλί¬
ας στερλΐνας είς ουνάλλσγ
μα δψεως επί Λονδίνου 192
σελλίνια 3, τΐέννσς 8 ή τό Ιοό
τιμον αυτών είς δραχμάς κα
τα την ημέραν
καταψηφίσεως
τής
τής
οριστικάς
άπατπήσε-
μοΰ τοθ Συμβολαιογράφου'>
χανων Νικολάου Α. Μαυρο
γιάννη έν Επάνω Άρχαναις
κατοικοε&ρεύοντος ή τοθ νομί
μου άναπληρωτοθ μου καί
έν τώ ένταθθα συμβολαιογρα
φείφ μου άρχόμενος την 10
π μ. καί περατουμενος μετά
δύο ώρας καί ενός τετάρτου
τής ^ρας επί πλέον συμφώ
νως ιω νόμφ.
Πρώιη τιροσφορά των πλει
στηριαζομένων κτημάτων όρΐ
ζειαι διά τό πρώτον δραχμάς
15000, διά τό δεύτερον δραχ,
5000, διά τό τρίτον δραχμάς
5000, διά τό τέταρτον δρχ.
5000 καί διά τό τιεμπτον δρχ.
10000. Ή κατακύρωοις γενή
σεχαι τ?ρδς τόν πλείονα προσ-
φέροντα συμφώνως τώ Νόμφ,
Ό πλειστηριασμός γενησε
ται επί πληρωμή είς μετρητά,
έκαστος οέ των πσρόντων
κοθ' ξσον προσφέρει την ά
ναγκαίαν ασφάλειαν δικαιοθ
ται νά πλειοδοτήση.
Ό τελευταΐος -λειοδότης
άμα ιή κατακυρώσει ύποχρε-
οθται νά καταβάλη τό,,έκπλρι
στηρίασμα πρός την έπισπεύ
οουσαν οανεΐστριαν Εθνικήν
Κτηματικην Τράπεζαν τής Έλ
λάόος συμφώνως τώ άρθρφ
61 τοθ άπο 17 Ιουλίου 1923
Νομοθετικοθ Διατάγματος πβ
ρΐ είδικων διατάξεων επί άνω
νύμων έταιριών, άλλως θέλει
ενεργηθή" αναπλεισιηριασμός
είς βάρος τού, είνε δέ ύπευθυ
νος κοί διά τούς τόκους άπό
τής ημέρας τοθ πλειστηρια-
σμοθ καί έν άνα·πλειστηρια·
σμώ €ιά τό έλλεϊπον καί τα
έξοθα συμφώνως ιω νόμφ.
Δημοσιευθήτω ή παροθσα
διά τής έν Ήρακλείφ έκδι
δομένης εφημερίδος «'Ανάρ¬
θωσις-» την 19 Ιουλίου 1939
Έν Άρχαναις τ& 5 Ιουλί¬
ου 1939.
Ό Συμβολαιογράψος Άρ
χανών.
Ν. Α.
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
δρόμφ, - ,τ.
3) Είς θέσιν «Ζεράγισ.» άμ
πελον είδούς κοι ιφάλι έκτά
σεως έτιτά στρεμμάτων έμπε
ριέχουσαν έβξομήκοντα έλβιό ,
δενδρα, συνορευομένην κτήμα
σιν ανατολικώς Δημητρίου
ΖωγραΦιστοϋ, Κωνστ. Δημη
Κυριακοθλσς Φρσγκι-'
ΆΠρΛΛΩΝ,
ϊ Λης απολύτου προτιμήσεως δλων των
Ηρακλειωτών. ·.,-.- ...
Τ* κεντρικώτερον των Αθηνών.
ΆνακαινιθβΙν χαΐ πάλιν έξααφαλ.ζϊΐ *λα τα
πλε·νεκτήμ«τ« της ανέσε«5 καί ευχαρίστου δια-
•ερμβναις—λουτρβ ν. λ. χ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ
Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
Κεμάλ 'Ατατούρκ
θά βρτΐτε ολα τα νέα μοντέλσ σκελβτΛν.
Παρελάβαμε μηχανήματα δχά κατερνασΐαν
ΠρΙν προμηθευθή * —
λογκα(>
ΣΤΛΙΤΗΣ ΑΥΙΟΣ
|κθΙιΊΩιΊΙ
107ον
Τού "ΑρμστρονΥ·
Πολλάκις ειργάζετο μέ
χπκήν ένεργητιχότητα καί άντο
χήν, εζήτει άναφοράς, άνεμιγνύετο
είς τα ζητήματα τής κυβερνήσεως,
έδιδεν όδηγίας είς τού; όΐιουρ
γο&ς, επεβάλλετο είς την ίθνοσυνέ
λευιιν, διέτασσε καί διηύθυνβ ΚΑ
πίτε έξεφώ/ησεν είς την ίθνοσ«νέ
λευσιν λίγον βνασχοπων δλη» την
ιστορίαν τοθ κεμαλ ιχοθχινήμβτος
Διά νά γράφη τδν λόγον τού χά-
τνάλωσεν ίΙίϊα δλοχλήροιις νύ
χτας, χαί εχρειάσθησαν αί έργά
αιμοι ώ?αι εξ συνεχων ήμεοών διά
νά τόν έχφωνήση. Ήταν ίνας μα
κρός, χοβραστιχός λόγος, ϊνας δι-
αρκής Ομνος τίίς Ιδίας αδτοθ σία
διοδρομία,ς, χωρΐς την παραμιχράν
παρένθεσιν χιοθμορ, χαί γεμϊτος
ά πό έπικοίσεις δι9 δλους ίχείνου;
π-.ύ τάν »Ιχαν βοηθήση. Μόνον χά
τα τάς ολίγας ώρας πρός τό τέλος
ένψ οί βουλιυταί πι,ύ τόν ,ήχουαν
έπάλαιαν διά νά μή κοιμηθοθν, ή
φοινή τού, άπό την παρατεταμένον
προσπάθειαν, έβράχνιααεν ολίγον.
Καί έηειτϊ, επί ημέρας Ιμενκ
κλεισμένος είς την ϊπαυλίν τ ι. υ είς
Ταάν Καγιά, άπρόαιτος, πίνων
παίζων χαρτιά, δργιάζων ολόκλη¬
ρον την νϋιτα χ«ί πολλάς ώρας
τής ημέρας, μαζί μέ «ύ; στενούς
φίλους τής παρέας τού, τούς φίλους
τού χαΐ τίς γυναΐχες,..
'Υαΐερα άπδ τάς παννυχίδας αδ
τάς, ή δταν, άπό την άυπνίαν δέν
ΐίχε κλείση μάτι, Ισηχώνετο, πή
δοθαεν είς ίνα άλογο, χαί τα ξη
μερώματα, χατηυθύνετο εςω πρός
τό πρότυπον χτήμα πού ώργάνω
νεν είς μίαν χοιλάδα.
Τό χτήμα αυτό ήταν ή χαρά τής
ζωής τού. Γι' αυτό είχεν αγορά¬
ση τα καλυτέρα άγροτικά μηχα¬
νήματα, τού; καλυτέρους οπόρου;,
ίς καλύτερε; ράτσις βωδιών χαί
;οίρων, την καλυτέραν τροφήν
διά τα χτήνη καί διά την γήν τα
καλυτέρα λιπάσματα. Ήταν ϊνθου
σΐασμίνος είς τόν ρόλον αύΐόν τοθ
ευγενοθς γαιοχτήμονος.
Άλλά πέραν τής άτομιχής τού
περιπτώσεως, πέραν ά πό τό πρότυ
παν χτήμά τού, ώραματίζετο την
Τουρκίαν ώ; μίαν αχμάζουοαν, ά-
γροτιχήν χώραν, γεμάτην άπό χω
ιάφια μέ σιτάρια χαί χάμπου; μέ
καρποφίρα ελαιόδενδρα. "Εδωσε
ιαταγές πρός σύστασιν συνεργατι-
κών έταιρειών καί άγροτιχών τρα
πεζών, διά την παροχήν δανείων
πρός τού; χωριχοός, ΐήν διανομήν
πόρων. Έαχεδίασεν ργα άρδεύ
σΐως, νέους δρόμους, νέας σιδηρο
δρομιχάς γραμμάς, μηχανιχήν χαλ
ιέργειαν.
Αναμφΐβέλως, καρά τα έλατ
ώματα χαί τούς ίγωίσμούς τού,
ταν πατριώΐηςι Πολλά άπό Ζαχ
λεγεν ήσαν τιαράλογα, άνοληθή,
ίά'ποτε χαί άνόητα, άλλ' έπίστευε
ε φανατισμόν είς το Ιργόν τού
αί την έπτιιχίαν τού
(σϋνεχίζεται)
ι ιν
ΚΙΝΗΣΙΣ - Ανεχώρησε δι' Ά.
θήνας ό κ. ΜΙμης Άλικιώτης.
—'ΑΦίχθη εκ Χανίων ή δνίς
ΕύγενΙα Φραγκιαβάκη διδασΛά
λισσα.
-ΓΑΜΟΙ.- Ό φΐλος κ Δημ.
Παΐζης καί ή δνίς Έλίζα Κατερ
■ γιανάκη έτβλεσαν προχθές τούς
γάμους των. Παράνυμφος παρΐ
στη δ κ. Άντ. Καστρινάκης β(0
μήανος.
θερμώ συγχαρητήΰΐα.
ΘΑΝΑΤΟΙ.—Την 8 τρέχοντος α-
τιεβΐωσε καί εκηδεύθη είς Ή
ρΰτκλειον χρηοτή οΙο8έσποιν*α
ή έκ Κουσέ Μεσσαράς Χαλλιόβη
Ι χήραι Έμ. Παπαδογαμβράκη. Τούς
ΙοΙκείους της καί Ιδιαιτέρως τόν
υϊόν της κ. Άντ. Παπαδογαμβρα
κην εΐσσράκτορα, συλλυπούμεθα
θερμώς.
Γύρω στήν πόλι.
σημερον
Τό δροσερώτερο, τό ώ-
ραιότερο, τό πειο εύχά-
ριστο φίλμ τής Σαιζόν:
ΙΥΙΤΕΣ ΣΤΟ
Μιά ύπέροχος, μιασκαν
δαλιατιχή όπερέττα γε-
μάτη άπό μουσική άπό-
λαυσι.
Ούράνιες Μελωδίυς
δνειρώδη μπαλέττα
Πρωταγωνιστοδν:
"Ο 4ιασημβ^ καλλιτέχ
Έν» Ιρνο ποί) 8« σάς χ*.
οίβει δυο ώρες βύχ«ρισ«ί.
προσεχώς;
Ή όπερέττα θαδμα:
Παρά την βΛεργΒΙΚήν μόΧϋ
βησ.ν τοθ μελτεμιοθ τό κθμα
τοθ καύσωνος δέν μάς έγχατ·
λειψεν.
—"Ωβτ· νά θερμαΐνωνται "οί
συμπολίται... ί,
—Περιφερόμενοι πολλάκις χ«·
ρΐς σακκάκι. 'Λφήνομεν τώρα δτι
μαζύ μέ τό σακκάκι Εχει καταρ
γηθήάττό πολλούΓ, ή γκοαβάτα.
—Χθές μέ τάς διπλάς εύκαι·
ρΐας άεροκλάνου καί ατμοπλοίου.
—Παρετηρήθη πάλιν άρκ.ετα
πυκνή ταζιδιωτική κίνησις.
—Ή κίνησις αυτή βεβαίως προ·
βλέπεται συνεχής δι' ολόκληρον
τόν "Ιούλιον καί Αυγουστον.
—Ή φρουταγορά στΐς δόξες
της αιίτες τ'ς ήαέρεςμέ την ποι·
κιλίαν τδν φροότων.
—"Ολίγον άκόμη καί ή ποικι·
λία αύτη θά αυξηθή μέ τα νέα
φθασίματα των σταφυλιών,
—Τα όποΐβ καί θά ύποσκελΐ·
σουν την δλλην φρουτοτταρα·
γωγήν, ήτις κυρίως κυμαΐν··
ται σήμερον άπό τα καρπσύζια
καί τα πεπό"ΐα είς τα μοσχάπιδα.
—ΟΙ διεθνολογικοΐ κύκλοι των
καφενειον ήρχισαν πάλιν τάς
συστηματικάς συζητήσεις επί ττ,ς
ίξελΐςεως των πολιτικών ττραγ.·
μάτων τού κόσμου.
—Εάν κρίνη μάλιστα κανείς
άπό τάς πρωϊνάς συγκεντρώσεις
των, αί οποίαι έτΐανέλαβον τό
τΐοοσφιλές καί άπό παλαιότεοα
έθιμον τής άναπτύξεως των εΐ&ή
σΐων των εφημερίδων.
—ΑΙ συζητήσεις αυταί προ·
βλέπονται ζωηραί καί κατά τάς
υπολοίπους ημέρας, καθ" αίς θά
εξακολουθήση φαίνεται ή διακο
βευσις τής τύχης τοθ ΌθλιτιθμοΟ
μας.
—Προχθές εορτήν της "Αγίας
Μαρίνης πολλούς φιλεόρτους συ¬
νεκέντρωσεν καί ό γραφικός ^να·
ός τοθ Άγίου Φανουρίου τταρά
τόν Πόρον.
— Όστις ώς γνωστόν Ιπανη·
γύριζε την εορτήν τής Άγίας, ιήν
είκόνα τής Οποίας καί προσε*
κύνηάαν οί προσελθόντες.
—Συΐίφώνως πρός την δημοσι¬
ευθείσαν χθές πληροφορίαν μας,
τό άεροπλανοφόρον «Γκλόριους»
καταπλέει είς την Σοόδαν.
—Τόν κατάιιΑουν τοθ «Γκλόρΐ·
ούς» θά επακολουθήση καί ό
κατάπλους καθ" όϊ ποοανηγέλ·
θη άγγλικοΰ πολεμικοΰ καί είς
τόν λιμένα μας.
—Τό οποίον καί θά παραμεί¬
νη ενταύθα αρκετάς ημέρας.
—Είς τόν προχθεσινόν άγωνα
πάλης μεταξύ των παλαιστών
Λαμτΐρότκη κσΐ Φιτσβτσίδη.
—Την διαιτησίαν ήσκησίν δ πβ·
λαιστής Σταυρακάκης. >
— "Οστις πιθανώς θά διαιτη-
τεύσπ κ»1 κατά τόν άνωναΐη,ς
προσεχοθς Κυριακής. πού προ
μηνυεται ενδιαφέρον έφ' δσον
άντίπαλος τοθ Λαμπράκη θά εί¬
νε ό μετακαλούμενος πρωΐοπα-
λαισΐής ΛΑηόρας ή Καρποζήλης.
— Συνεχίζεται μέ κοσμοσυγχεν
τρωσιν ή προβολή είς τόνθερι
νόν Πουλακάκη τοθ κινηματογρα-
ΦΐκοΟ άριστουργήματος βΤό Δι·
αζύγιον της Λαίδης Χ.».
—Αυριον εις τόν ίδιον κιντ)·
ματογράφον έξαιρετική «ρεμιί
ρα μ* τό ναυτικόν πολεμικόν άρΊ
στοθργημα. «Συναγερμός στή Με
σόγειο».
—Είς τόν «Άπόλλωνα· προβάλ·
λετσι μέ επιτυχίαν τό διασκε
οαστικόν φίλμ: «Μυτες στό Χόλ·
λυγουντ». Αυριον ή ψιλμοπερίτ
τα οί «Νεοσύλλεκτοι» θά άποτε
λίση μίαν άληθινήν απόλαυσιν
των φίλων τοΟ κινηματογράφου·.
ο Ρέκορτιρ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.-Μία
σύστασις γιά οσους ταξιδεύουν
στήν Αθηνά: Νά παρακολουθή-
Μπέρναρ Σώ πού παίζεται μέ έ·
ξαιρετική έπιτυχία είς τό θερινό
θίατρο τής κ. Κατερίνας Άν
ΒρεάΒη (πλατεΐα Κυριακού).
' Είνε τό ίργον ηού συνεκέντρω-
σ« ολο τό θεατρόφιλο κόσμο,
ίίΐργβΐοΐ συγκεντρώνει κάββ
•Ααη λη τίιν αρώκρεμα τβν
Λσηνων.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται τΐρόσοψις άποτελου
μένη άπό 2 βιτρίνας ίξωτερικάς
καί θύρας. Πληροφορίαι παρά
τφ ωρολογοπωλείω «Ζενίβ».
ΔΙΑ ΤΟΓ2ΣΧΑΦΓΛΕΞΑΓΩΓΕΙ2
Ένοιχιάζονται δύο άηοθήχαι
χατάλληλοι δια χ«λάθια χαί Χί·
ρωτια οταφυλ&ν. Πληροφορίαι
π«ρ« χφ Εύαγγίλφ Άνωγειανάχτί·
ΛΓΟΡΑΖΟΝΤΑ^- κορμοΐ δεν
ορων καρυδιάς. ΟΙ ηροσ·ίροντ«ς
άς άποταΒβσιν είς τό έπιπλοποιεΐ
όν ΓΒωργίου Παπαχατζάκη, πάρα
«λευρωζθεάτρου Πουλακάκη.
ΣΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ τοθ Πί
τρου Μαστρΐκίνη (πλατιία Βενι·
ζίλοο) γίνεται χρήσις διά τό κα
θ*ΡΐσματΛν ΟΜθδημάτων άγνοθ,
•ΙδικοΟ αάβωνος, ίξασοαλίζοντοί
ε οηή
καί βΐτε-ν
;„ ε(η* είς
π,σετήν κόρην μ
νϋναϊκά τού
Υ Ή βροΧ*
ται τινές
β
Φΐάλας
;ναρι« «
ίην προ όΚΙγων Ι
ΐ διά ίην
φωταψΐσ η
δέ Εθραυσαν 6να
ΚανναβΙδος, ώς ι»
είς την οδόν ΆγΚ
τούς των ιιλησιβι
Ό Ένζολωρα
ράκος διηυθυνον
όδοφραγματα ταύ
είς την οικοδομήν
τ6 την οδόν της
Μονδετουρου, ηρ
τβγΐνοντο δέ αΰι
τα άνδρες. ών οί
ερχόμενοι ήο*ασ
σαντες σύτό.
Άπαντες. μι«
φοαηταί κατεγίνο
σοίθτ τό ίργον σι
ταύ'ώ περΐ τής
"Ελεγον, δα ι
νύκτιον ί μέλλο ν ν
ταγμάτων τοθ ο'
μέρος των δτι έμ
νά άναστατωθβ.
Λόγοι τρομερο
τσξΰ αδελφόν, κ
τοθ ετέρου.
ΚΡ
ΤΑΞΙ
Τβ Ήράχλειον α
«ΣΙΤΥ
διεΗθυνέμιν«ν ι
Υ Δ
ΡΥ Δαοχαλακη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑ««1
^. Εΐνβ» τ·
113
ΠΡΑ
ΕΙΔΟΝ
Φιλανθρω
εΐιιιαιπιιι
"ΛΑΣΤΙΓΙΈ-
ΖΥΓΑΙ
ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τ6 με-γάλο Εργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Έγκυκλοπαιδεία
Οί "Αθλιοι.
Σωστά έκατό φράγκα μοθ πήρε πρόστιαο Λ έ
£ουσί», τόσο διά τόν τάπητα δπου τινάχθηβ κα
βώς καί μΐο γλάστρα μέ λουλούδια, δπου έπεσε
είς τόν δρόμον άπό τό έηάνω πσράθυρν Έκατό
Φράγκα μοθ πήραν οί άθβόφοβοι.
—Καλά τούς λές, κυρά Λύκαινσ, δι* ο0ιό καί
ημείς τώρα θά τούς έκδικηθοθμεν νά ίδΓς π&ς θά
αποζημιωθή.
Ή κυρά Λύκαινα δέ εφαίνετο νοοθσα την άπο
ζημΐωσιν, ην τής ύπέσχετο ό Κουρφειράκος' άλλ' ή
ταλαίπωρος (κανοποιήθη καθώς ή γυνή έκεΐνη τοθ
"Αραβος, ήτις, ρσπισθεΐσα υπό τοθ συζύγου, Ιτρεξε
νά παραπονεθπ είς τόν πατίρα της, ζητούσα δι' αύ
τοθ έκδΐκησιν.—Πατέρα. χρεωστεΐς είς τόν άνδρά
μου Οβριν άντί υβρεως.—Πώς! τί σ' έκαμε, έρωτδ
δ πατήρ —Μ* έρράπισε.—Ποίαν άπό τάς δύο πά
ρειάς σου έρράπισε,—Αυτήν την άριστερ'χν.— Τό
τε ό πατήρ έρράπισε την δεξιάν αυτής παρειάν,
καί είπεν —'Ιδΐύ σέ ΙκανοπρΙησα Πήγαινε τώρα
καί βίπέ είς τόν ά>δρά σου, ότι σύτός μέν έρρά
πισε την κόρην μου, αλλά κ' έ·>ώ έρράπισα την
γυναϊκά τού.
Ή βροχή βΤχε παύσει. Τό ττλήθος ηΰξανβν. Έρ
γάται τινές έφερον υπό τα φορέματά των άλλοι
μέν μικρόν βαρέλιον πυρΐτιδος, άλλοι δέ κάνιστρον
περιέχον φιάλσς πλήρεις βιτριολίου, £$δσς καί λυ
χνάρισ έξ αυτών έκεΐνων, άτινα εχρησίμευσαν είς
την πρό όΜγων 6τι ημερών κατά την ΐην Μαΐου
φωτοψΐαν διά την εορτήν τοθ βασιλέως. Συγχρόνως
δέ Εθραυσαν Βνα κσί τόν μόνον φανόν τής όδοθ
ΚανναβΙδος, ώς καί τόν Αλλον, τόν άπένανπ αυτής,
είς την οδόν Άγΐου Διονυσίου, πρός δέ κσί άπαντας
τούς των πλησιέστερον ό δών.
Ό Ένζολωράς, ό Κομπεφέρρης καί ό Κουρφει
ράκος διηύθυνον τα πά ντα. "Ηδη ήγείροντο δύο
όδοφράγματα ταυτοχρόνως αμφότερα στηριζόμενα
είς την οίκοδομήν τής Κορίνθου' καί τό μέν εφρατ
τε την οδόν τής Καννσβίδος, τό δέ την οδόν τοθ
Μονδετούρου, πρός Μ*ιν στενήν οδόν Κύκνου. Κα-
τεγίνοντο δέ αύτόσε είς τό έργον εως πεντήκον
τα άνδρες, ών οί τριάκοντα εΤχον τουφέκια, άτινα
ερχόμενοι ήρπασαν άφ' ενός όπλοπωλείου, έκβιά
σαντες αύτό.
ν»«.·«■ »4% ή Απαντες, μικροΐ τε καί μεγάλοι, εργάται καί
. 3«»Α*·ΐιφοΐ3ηταΙ κατεγίνοντο μετά σπουδής ν' άτΐοπερατώ
*■'*' "^-σωσι τό Εργον συμβοηθούμενοι δέ συνωμίλουν έν
τούτω περΐ τής ενδεχομένης εκβάσεως.
Έλεγον, δ τι περΐ τάς τρείς ώρας μετά τό μεσο
νύκτιον Εμελλον νά τοίς έλθουν βοήθειαν δτι εν των
ταγμά.των τοθ στρατοθ βεβαίως τό είχον μέ τό
μέρος των* δτι Εμελλεν δλη ή πόλις των Παρισίων
νά άναστατωθβ.
Λογοι τρομβροΐ, φαιδρώς προφερόμβνοι ώς με
ταξύ άδελφών, καίτοι ουδείς έγίνωσκε τό δνομα
τοθ ετέρου.
(συνεχίζβται)
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατβν καί
πβλυτελές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
διευθυνόμενον παρα τού συμπολίτου μαςκ.
Γεωργ. Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοϋν τό «£ίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερβν. Φημίζεται διά
την υπηρεσίαν τού. ΑΙ άνακαινίσεις τού τό κατέ
οτηβαν απαράμιλλον.
ι ί!ΙΙίίΐ1ί =ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
1ΊΡΑΤΗΡΙΟΝ
ΕΙΔΟΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
Φιλανθρωπικου Συλλόγου
Κυρίων Ηρακλείου
Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα
κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί Εναν
τι των Δικαστήριον, ύπάρχει διαρκής Εκθεσις των
είδών ΎφαντηρΙου τοθ Ιδρύματος καί πωλοθνται
τα τόσον πέρίφημα ύφαντά Μινωίκής καί Κρητικής
τέχνης.
ΈπΙσης 8λα τα εΤδη οΐκιακής τέχνης, εξαιρε
τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
^υιηαιιαΐΗΐιιιιιιιιΐΒΐιιιιιιιιιιυιΐΒΐιιυ
ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ . ,
ΖΥΓΑΡΚΣ ψ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, τιλάστιγ-
γβς·—·ζυγσριές—χρηματοκιβώτια τοθ κεφημισμένου
έργοστσσΐου Ελένης Εαχαββύλη, Έμμ. Παγκά¬
λου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ
καί μέ ευκολίας πληρωμάς, ηαρά τώ άντι-ροσώ-
■πφ χ. Δημ. Λ. ΓιβλιΤβκη Εναντι Δημαρχείου. ΠρΙν
1 προμηθευθήτε επισκεφθήτε την ««θέσιν μας.
▲ι* έκεΐνους ττοΰ θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΛΟ ΒΡΑΔΥ...
Ό Ζαρός
και οί ώμορφΐές τού.
Πότΐ έχεται τό μεγάλο δράδυ
τής ζωής— δ θάνατος, Φ,ισιχά
δ θάνατος μπορεί νά επέλθη χάθε
στιγμήν καί είς πασάν ώραν τοθ
έ τους Άλλ' οί θάνατοι πού έπέρ
χονται είς ώραν νυκτερινήν, είνε
διπλάσιοι «πό τού; θχνάτους πού
σημειούνται έν καιρώ ημέρας..
Είνε γνωστόν 8τι οί άνθρωποι
πού αύτοκτονοθν, πΐριμένουν αυνή
θω; νά βραδυάστ;, νά νυκτώοη
διά νά πραγμαιοποιήσουν την ά
πονενοημένην των απόφασιν. Είνε
έπίσης παρατηρημένον δτι ε!; ώ
ρισμίνας εποχάς τοθ ϊτους λαμ
δάνουν χώραν περισσότεραι περι
πτώσεις αύ:οχτονίας... Περί τοθ
μίσου δρου τής αυχνδτητος τοθ θ*
νάτου κατ' εποχάς τοθ Ιΐους, περΐ
τή; αυχνότητος τοθ θανάτου έν
καιρώ νυκτός κ»1 έν καιρώ ήμέ
ρας, ίέν είχαν γίνη ιω; τώρα π ι
ρά &ποθετικοί εντελώς δπολογι
σμοί. Έλειπΐ μία σιατισΐική έ π'
αΰτο3 τ'-Ο ζητήματι;. Πάντω; δ
λαός, καθοδηγούμενος άπό την πιϊ-
ραν τού, ε'χε βγάλη χαί επί τοθ
ζητήματος,τούτου προ πσλλοθ την
απόφασιν τού θεωρε! τόν θάνατον
καί την νύκτα ώ: δίδυμα ά5έλ
φια .. "Ισως διότι την νύχτα λαμ
βίνει χώραν δ υττνος —καί δ θά
νατος παρομοιάζεται μέ Ινα αίώ
νιον δπνον... "Ιοω; διότι την νύ
κτα είνε σκοτάδι, χαΐ δ άόθρω
πος θάπτων τού, προσφιλεϊς τού
νεκρούς μίσα είς τα μαθρα βάθη
! γήί· *>χει την εντύπωσιν δτι
τού; παραδίδει είς τό «ίώνιον
σχοιάδι, είς μίαν αιωνίαν νύχτα ..
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ...
δμως ιώρα βιι χατηρτί
οθη ή πρώτη στατισχική ίπΐ τοθ
περιίργου θέματο; των σχέσεων
τεθ θανάτου μέ την νύκτα .. Ή
στατιστιχή όφείλΐται είς τόν δφη
γητήν δρ Σ Φ?ίυ τής Καινιξβέρ
γης τής Γερμανία;.
Ό Ιερμανός έπισιήμων άνεδί
φησι τα στοιχεΐα τής χειρουργι
χής χλινινής τοθ πανεπιστημΐΌυ
τής Καινιξβέργης χαί επί πιντα
χοσίων περιπτώσεων τοθ θανάτου
δι*πί^τωσεν δα οί 185 έκ των
θανάτων αυτών εσημειώθησαν μ«
ξ έ/δ"εκάτη: καί δωδεχάτη;
πρυ)ΐ>ής, οί 6πόλοιποι δέ 315, πε
ρίπου διπλάσ αι δηλαδή των πρώ
των, μεταξύ {χτης εσπερινή; καί
Εκτη; πρωι/ής, ήτοι κατά την δι
άρκιιαν τής νυκτός. Έχ των τι
λιυταίων αυτών οί 158 θάνατοι
εσημειώθησαν μεταξύ ε'κτης έσπε
ρινής καί μεσονυκτίου, καί 157
μεταξύ τοθ μισονυχχίου χαί τή;
Ιχτης πρωϊνής. . Τό ανώτατον δ
ριον τή; θνησιμότητος, άντιπροσω
πεθον μίαν αναλογίαν 75 τοίς έχα
τόν, εσημειώθη μεταξύ ένδεχάτης (
νυχτερΐνή; κα! μεσονυχτίου. τό έ ,
λάχΐσΐον βριον μεταξύ δειιτέ α;
καί τρίτη; μεταμεσημβρίας. Άπ!>
τάς τρείς μετά μεσημβρίαν καΐ ί
πειτα ή θνησιμότης βαίνει αδξουσα
Π&ς έξηγείται ή επίδρασις τής
νυκτός ε'ς τό χόψ μο το5 νήματος ι
τή; ζωή; μας, Ή φυσιολογία διδά (
σκει δτι κατά την διάρκειαν κάθε'
ή'ΐίρα; τή"; ζωή; μ«; ί>κ^χο^,
δύο κανονιχΐΐ περίοδοι: Μία ένερ]
γείας, χαί μία περίοδος άναπαύ
σεως Κατά την τελευταίαν αυτήν
ποϋ συμπίπτιι μέ την νύχτα, ή έ
νέργεια των δργάνων χαί έν γένει
ή έντασι; των έργανικων λειτουρ
γιών δφίστανται αίσθη:ήν Οφεσιν
Δέν είνε λοιπόν άστήριχτος ή υπό
θέσις δτι ή ϋφισις πού έπέ ιχεται
την νύιΐτα είς την λειτουργίαν
των δργάνων καί ή μειωμένη ένίρ
γεια τοθ σώματος σιιντελοΰν ώιτε
δ δργανισμυ; νά μή άντιτάσση άν
τίστασιν ή έν πάση περιπτώσει ν'
άντιτάσση—λ4γφ των μειωμένων
τού δυνάμιων—μικράν μόνον άντί
στάσιν κατά την πάλην μέ τόν θά
νατον.. εΌτχν μάλιστα ίχβι προη
γηθή μαχρΐ άσθένεια ύπονομεύσα
αα χαί ίξασθινήσασα τό σώμα,
τότε αί δυνάμεις τ Ο δ>γανισμοΟ
είνε άκόμη άσθενέστιραι την νύ
χτα... Καί γι' αύΐό δ θάνατος έ
πέρχεται συχνότερα έν καιρώ νυ
χτός... Άλλ' &ν υπάρχη ή πρώτη
στατιστική περί τής συχνότητος
τοθ θανάτου έν καιρώ ημέρας καί
κατά την νύκτα, δέν δπάρχουν
πραγματιχά διδομίνα έχ των δ
ποίων ν' άποξβικνύεται δτι οί θά
νατοι είνε συχνδτεροι είς ώρισμέ
ν»ς εποχάς τοθ Ιτους ή δτι ή ε¬
νεργεια τοθ «/γανισμοθ μας χυ
μαίνεται κατά τάς εποχάς τοθ ϊ·
τους. Δι' ωρισμένα ζώα—τα δυθι
ζδμενχ είς χβιμερίαν νάρχην—
ύπάρχει βεβαίως μία πΐρίοδος με
γαλειτέραί δργανιχής ενεργείας
χαί μία έλλη νάρχης . Διά τόν
άνθρωπον δμως £έν παρατηρήται
παρδμ- ιον φαινόμενον εντάσεως
καί υφίσεως των δργανιχών λει
τουργιών τού κατ' εποχάς τοθ
ϊτους Έκ τής στατιστικήν τής θνη
σιμδτητβς χατά ήν διάρκειαν τοθ ι
ίτους, άποδειχνύεται δτι κατά μέ ι
σον 8ρον ίσ.ς άριθμός άνθρώπων'
άποθνήσχει είς δλας τάς εποχάς
τοθ έτους.
ΖΑΡΟΣ Ιούλιος (*νταποχριτοθ
μχ;).—Μιχρή κίνησι παρ'-υσιά
ζει την εποχήν αύϊή δ Ζαρδς.^Οί
πΐρισσότεροι έκ των χατοίχων
τού έχουν κατέβη χάτω στόν χά
μπο τής Μεσσαράς—στά Κζπαρια
νά—γιά την συγχομηϊή των δή
μητριακών. Τώρα άποπερατοθται
τδ αΑώνισμα θλ ακολουθήση 8
μως άμέσω; δ τουγητός χαί ή
σταφιδοποίησις τή; σουλτανίνας
Κκί έ:σι οί Ζαριανοί θί έπιστρέ
ψουν έδώ «Γΐχνω μονάχα μετά
τα μέσα τοθ Αύ^ούαΐου. Έν τού
τοις την εποχήν αυτή δ Ζχρό; έ
χει άπειρα θέλγητρχ, χαί άποτε
λιΐ ίδΐώ5τ} τόπον δι*μονή"ί. Ό
καΗαρός χαί δ?οσ»ρ5ς άέρας,
φ λτραρισμένος χυριολεχτιχά άπό
τό δάσος, πού κατεβα'νει άπ' τίς
ψηλές χορφϊ^ τοθ ψ^λορείτη, τ*
άφθονα κρουστάλινα νερά πού ά
ναβ)ύζουν άπό τίς γύίω άμέτρη
τες πηγές, κυρίω; δέ άπό τόν
«βότο,ιο» χαί σχηματίζουν ποτά
μι όλόχληρο, τό πράσ-.νο των ά
πέραντων δασων πού σχηματίζουν
κάτω οί έλαιώνες καί τα χαρπο
φέρα δένδρα καί πάνω οί πρΐ
νοι καί τα άλλα άγρια δίνδρα,
οί βρχχοι οί τιτανικοί,άγχαλιασμέ
νοι άπό κισσούς, ή άγρία μεγαλο
πρέπεια των φχραγγιών χαί ή γα
λήνη των έρημικών έξοχών άηο
τελοβν προνόμια πού μ3«αχά δ
Ζαρός τα Ι αι. Καί σέ μικράν
απόστασιν άπ' τό Ζχρό μέσα σέ
ιίδυλλιαχό πραγματιχά ταπίο, ιυ
κίσχεϊαι ή ίστοριχή μονή τοθ
Βΐοντισιοθ δπου ή ^γαλήνη είναι
, τόσο άπόλυτη χι'ή ώμορφιά τδ
;σ: δποβλητιχή πού κάνουν τόν επι
(σέπτη νά πέφτη σέ μυοτιχή έκ-
τσασ'. Καί είναι χρΐμα πού μ"έ·
Ι νούν αυτά τα μέρη άγνωστα, πά
Ι ραγνωρισμίνα, άνεχρετάλλευτα, έ
νφ θά είμποροθσαν ν9 άποτελίσουν
μεγάλους συντελεσΐάς δγΐίας χαί
άναπτύξεως τοθ τουρισμοθ. Άλλ'
δ Ζαρός άναπτύσσεται ήδη, συγ
χρονίζεταΐ, άναχαινίζιται. Τώρα
μάλιστα πού δίδει χαί τό Κράτος
ένίσχυσι 72 χιλ. δρ. θ' άποπερα
τώση τδ δδραγωγεϊόν τού τό
αυντομώΐερον χαί θά άποχτήση δί
κτυον υδρεύσΐω; πλή;ες χαί Ο
δρευσιν δγιεινήν. Έν τώ μιταξύ
πλουτίζεται χαί μέ νέχς οίχοδο
μάς. Καί συντόμως, ώ; έλπίζι
ται θά συγκοινωνήση άμαξιτώς
χαί μ* τό Βροντήσι χαί με τα
πρός δυσμα; χωρία προικτιινομέ
νη; τή*; δδοθ πρός τό Άμάρι.
Καί τδτι ασφαλώς θά έχη χαί
μεγαλυτέραν κίνησιν. Τότε θά συγ
χεντρώνη χαί πλήθη ξένων
τού; θερινού; ιδίως μήνας
Έν τω μεταξύ άλλωσΐε Ισω; νά
έχη μετατραπή χαί ή Μονή τοθ
Βροντησίου είς Ξενώνα χαί χέν
τρον -τουρισμοθ δπως έχΐι δηοδεί
'ξει χατ' επανάληψιν ή «Ανδρ
θωσΐς».
Διαθέτομεν ϊλα τα ειδή εγχωρίων καί Εύρω-
παϊχών δερμάτων.
Έπίοης άπαντα τ& ειδή της ύπβδηματοποιΐας.
•Όπως είς £λα χ«1 αίς τάς τιμάς άκολουθοϋμβν πι¬
στώς την παρίίοσιν τβΰ καταστήματός μας· Εϊμεθα οί εΰ-
θηνότβροι
ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Καλοκαιρινοΰ (πλ στράτα).
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Προχείρου μειοδοτικοΰ δια
γωνισμοΰ δια την κατασκευ¬
ήν 50 ξυλίνων έσχαρων διά
τό^Κέντρον Σποροπαραγωγής
Μεσσαράς. . ,·
Ή Άγροτική Τραπέζα τής
Ελλάδος] Πρακτορείον Μοι¬
ρών προκηρύσσει πρόχειρον
μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά
την κατασκευήν πεντήκοντα
(50) ξυλΐνων έσχαρών .έκ λευ
κης ξυλείας διά την τοποθέ
τησιν έπ' αυτών σάκκων πλή·
ρων σίτου.
Ό διαγωνισμός ένβργηθήσε
ται έν Μοίραις καί είς τα Γρα
φεΐα τοθ ΠρακτορβΙου τής Ά
γροτικής Τραπέζης την 22αν
τρέχοντος ημέραν Σάββατον
καί ώραν 11 —12 π. μ.
ΟΙ δροι τοθ διανωνισμοθ
ευρίσκονται κατατεθειμένοι είς
τό Πρακτορείον Α.Τ. Ε. Μοί
ρβν καί είς τόν Ύποσταθμόν
Καλλιτερεύσεως Μεσσαράς &
που οί ένδιαφερόμενοι δύναν
ται νά λαμβάνωσι γνώσιν
καί πληροφορίας καθ* έκά
στην.
Έν Μοίραις τή ΙΟρ. Ιουλίου
1939
Α Τ. Ε.
Πρακτορειον Μοιρών
4ΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΛ
Κατεδαφιζομένης τής παλσι
άς ΝομαρχΙας πωλοθνται ύλι
κά ή ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι.
Κεραμύδια, κουφώματα ώς
καί καστανιές Β>α στύλους, δο
κούς κλπ. είς εύθηνας τιμάς
ΜΑΡΡΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Τό ξενοδοχείον προτιμήοεως ίλων τδν κατ' ίτος λουομένων Ηρακλειωτών είς
Λ·«τρίκι Έ{«0%'«λ(ζ·ι &ν*βιν χαι ηρ*9νμ€τύτην ύ««ιρΐαΙ«ν
—Αί μεταθέσεις τδν έκπχι-
δευτιχών μέσης είς τόν νβ
μόν Λασηθίου.
Μΐταξϋ των τελευταίων έκπαι·
δεοτικών μεταβίλών συμκεριλ«μ·
βχνονται είς τον νομόν Λασηθί¬
ου κ*1 «Ι κάτωθι: Κ Στΐργιόπβο·
λο« είς τό Γυμνάσιον 'Ανιι Βιάν¬
νου, Β. Κουκεας είς τό Πρακτ
Λόκβιβν 'Αγίοο Νικολαου, Κωνσ.
Τυράκης έξ Άν- Νικόλαον είς το
Γυμνάσιον Φλωρίνης. Κων.Λαρβν
τζακης έκ Σητείας είς τό Γυμνά
βίον Άνω Βιάννου, Μ. Χαρουλης
είς τ© Γυμνάσιον Βάμου κ«1 Σ.
Γεωργίου είς τό Πρακτικόν Λύ
κβιον Άν. Νικολαου.
______ · λ
■—Σωματεικκα Νεαπόλεως.^
Γενβμενων αρχαιρεσιών τοδ
Τουριστικοϋ Όμίλου Νεαπόλίως
δι' άνάίϊΐξιν προβδρου ΜαΙ Συμ
ββύλων εξελέγησαν οί κάτωθι
Πρόεδρος Έμ Πιτυχάχης, άντι
πρόεδρος Δημ. Φινοκαλιώίης,
γρβμματβύ;, Ίνα ν. £«ργοτκη{, τβ
μία;, Μιχ. "Ηλιάκης κ»1 Σΰμβου
λοι Γ Περουλιός, Μιχ. Άλεξκκης
κκΐ Κ. Λογαριαστάκης.
—Γβνομίνων έπίσης αρχαίρεαι
ών τοΰ συνίέσμου άρτβπωλών Νβ
απόλϊώς, έξίλένησαν: Πρέαδρος
Ε. Φινοκαλιώτης, άντιπρόαδρος
Ι. Πρατσίνης, ταμίας Κ. Γιβτλελά
κης, γραμματΐυ; Γ. Τσαγκαράκης.
Συμβουλαί Ν. Μαστοράκης. Μιχ.
Σαρρής καί Ν. Πατσιδιώτης.
—Τα άποτελέαμκτα των αγώ
νων τής Ε. Ο. Ν. Κρήτης.
Προχθές ετελέσθησαν «Ις τό
Γυμναστήριον Χανίων παρουα'α
τοΰ κ. ' Υπουργοΰ Γεν Διοικητοϋ
καί πλήθους κόσμου οί άγώνβς
Ε ΟΝ Κρήτης Τα άποτελεσμ»
τα εχουν ώς έξη;:
Δ ρομος 100 μ Γ. Κυδωνάκης
Ρεθύμνης, Α. Σκορδύλης Χανί
ών, Ί 'Αβτβυδάκης Ρεθύμνης.
Δρόμος 400 μ Α. Λιοτκακης Χά
νίων ίΐίίνιος 3 000 μ, Β. Δβμβ
νό'.ουλος Ήρκκλϊίου, Β. Χναρης
Ρεθύμνης Δρόμος 800 μ Α. Δια
κάχης Χανίων. £κυταλοδρομ1α:
Ή ■Υπβώιοίκησις Χανί&ιν. "Αλμ«
είς ΰψος Ί Έλΐυθβρίου. "Αλμ«
τριπλοΰν Κ. Καραδακης Χανίων,
£. ιζέλεσης Ρεθύμνης. Άκβντι
βμός £ Μαρκουλακης Χανίων.
"Αλμα άιτλοΰν Κ. Καραίακης
Χανίων. Σφαιροβο>ία-Δισκίββ
λία Γ. Σηφχκης Ρεθύμνης Δρό
μος 60 μ Φαλαγνιτιααών Κυβί
λη Σβργίου Ηράκλειον. "Αλμκ
βίς ύψβς Φαλαγγιτιασών Ίκ.ν
να Δβληγιώρνη Ρεθύμνης
Μετα τό πέρας των άγώνων
6 κ. Ύπουργβς άπένβιμβν «Ις
τους ανωτέρω νικητάς διπλώμχτα,
—'Αγδνες τέννις.
Προχθες Κυριακην έ'ληξαν οί
άγώνες πρωταθληματος τίννις
1939 αρωταθληταΐ τού διπλούν «ν
δρών άνκδείχθηοκν ο! κ. κ Ί. Μη
λιδάκης καΐ Γ. Στβφανίδης. τοΰ
δέ διπλοΰ μικτοΰ ή δνΐς Μερ Κα
σιματπ καί 6 κ. Γ. £τεφ«ν(δης.
Έξ ολων των ουναντησεων των
διπλ&ν πβριοσότβρον πΐισματωδης
ήτο τβΰ διπλοΰ μικτοϋ κατά τον
οποίον όϊ νικηταΐ ήναγκχοθησχν
να παραχωρηθούν τό δεύτερον
σετ είς τους άντιπάλοος των μ.
Νίνα Καραμπότ καί κΝ. Π«ντλ«
Μην. 'Αποτβλβσματ» Ι. Μηλιδά
κης καί Γ. Στβφανίδης νιχοΰν Ν
Παντελάκη ν, Τιτ, . ΐιβρδικβγιαν
νην 6)2, 8)6 καί Γ. Βοίλβν, Χρ.
Βασιλακην 6)1, 6)3. 2) ΔΙ; Μερό
«η Καριμάτη καί Γ. ϊτβφανίόης
νιχο&νχ, ΙΗάργαρετ ΝΙβχ-Ι Μη
λιδαΜην 7)5, 6)3 χαί μ Νίνα Κ*
ραμποτ- Ν.
1
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Τετάρτης
19 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΤΟΥ ΠΑΠΑ
ΕΙΣ ΤΩ Γ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΗΙΑ ΑΠΕΧΕ1
ΚΑΘ Ε ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντ α
ποκριτού μας).— Σημεριναί πληοοφο-
ρίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο
ρείον άναφέρουν ότι επίκειται μεαο-
λάβησις τού Πάπα ή' τού κ. ΑΙ6υαο
λίνι πρός ρύθμισιν τής διαφοράς Πό
λωνίας καί Γερμανίας.
Σχετικώς άναφέρεται ότι ή Μέγα
λη Βρεττανία άπέχει τής μεσο>αβή
π ε ως είς τό ζήχημα τούτο, άφήνουσα
την πρωτοβουλίαν είς την πολωνικήν
κυβέρνησιν.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΛΙ Η ΔΡΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΙΡΑΑΝΔΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΉ
ΛΙΜΒΑΝΟΝΤΑΙΑΥΣΤΗΡΑΜΕΤΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας).— ',Καθ' ά τηλεγρα¬
φείται έκ Λονδίνου ή δράσις των Ίρ
λάν δών τρομοκρατών αυνεχίζεται επι
κινδύνως.
Ή αγγλικη κυβέρνησις διέταξεν αύ
στηρά μέτρα εναντίον τής δράσεώς των
τρομοκρατών, τα όποία καί έφαρμό·
ζονται ήδη υπό των έντεταλμένων άρ·
χών καί τής άστυνομίας.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΦΕΡΕΤΑΙ
ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
Βερολίνου φέρουν την Γερμανίαν ώς
μβιαβαλοθοαν άποψεις είς τό ζήτημα
τού Δάνταιγκ καί τηρουσαν ήΰηδιαλ
λακτικήν στάσιν.
Ο ΧΝΤΑΕΡ ΟΑ ΕΚΛΕΓΗ ΠΡΟΕ1ΡΟ!
ΤΒΣ [ΕΡΩΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΑΝΙΣΙίΚ;
ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού αν·
ταποχριτοΰ μας).— Είς τ όν ξένον τύ¬
πον ανεγράφη ή είΤ,ησις ότι ό καγκελ·
λάριος Χίτλερ ένδέχεται νά εκλεγή
πρόεδρος τής Γερουσίας τού Δάντσιγκ.
Η ΑΤΤΛΙΛ ΜΕΑΕΤΙ ΤΗΝ ΕΐΚιΝΟίΙΝ
ΤΗΣ ΕΚΧΟΡΗίΕΟΣ ΤΟΥ ΤΙΕΗ ■ ΤΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άν
ταπθκριτοθ μας).— Κατά τάς ύπαρχού
«άς επί τού ζητήματος τού Τιέν—Τσίν
πληροφορίας, ή αγγλικη κυβέρνησις με-
λετά την εκκένωσιν τής έκχωρήσεο>ς τ ου
Τιέν—Τσίν.
Ο ΑίίΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΙΟΕΤΛΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΪΣΕΟ! ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
αν·
ΑΘΙΙΝ&Ι 18 Ιουλίου (τού
ταποκριτοθ μας).— Έ* Αονδίνου αγ
γέλλεται ότι όλόκληρος σχεδόν ό άγγλι
κός τύπος έπιτέθεται εναντίον τής ίαπω
νίκης κυβερνήσεως καί τής έν γένει πολι-
τικής τής Ίαπωνίας άπέναντι των έν
Κ ίνα αγγλικών συμφερόντων.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΞ4ΙΡΕΤ1ΚΟΣ
ΚΑΥΣΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).— Είς την πρωτεύου¬
σαν έηικρατεί ά πό χθές έξαιρετικός
καύσων, τής θερμοκρασίας άνελθού·
σης είς τούς 38 βαθμούς. Άνά.
λογος αύξησις τής θερμοκρασίας παρα·
τηρείται χαΐ είς πολλάς πόλεις τής λοι¬
πήν Ελλάδος.
Αι 'Αγγλορωσσικαι
διά την σύναψιν συμορώνου
έπανηρχισαν χδές.
Πλημμυραι είς Ίοταμπούλ.
50 Πρωϊνή
Π«ιΡΙΣΙΟΙ 18 Ιουλίου (Ιδιαι
τέρα ύππρ»σΙα τής «Άνορθώ
σεως») — Καθώς εΐχβ προσγ
γεΧθη ό επί .των "Εξωτερικών
έπίτροπος τής Ρωσσΐαςκ. Μολό
τωφ καί οίέν Μόσχα πρεσβευ
ταί Αγγλίας καί ΓαλλΙας
καθώς καί 6 Άγγλος άπεσταλ
μένος κ. Στράγκ συνηντήθη
σαν χθές έκ νέου καί έπανήλ
θον είς τάς συνομιλίσς τάς
άφορώσας την σύναψιν συμ
φώνου μεταξύ Αγγλίας,. Γαλ
λ(σς καί ΡωσσΙας.
Την βάσιν τής χθεσινάς συ
ζητήσεως των εΐρημένων δι
πλωματων απετέλεσαν αί ά
ποστσλεϊσαι έκ ΛονδΙνου νέ
αι συμπληοωματικαΐ οδηγίαι
τής Άγγλικής κυβερνήσεως.
Τό ταξίδιον
Άΐρονσάΐντ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Ιουλίου.—
ΑΓΚΥΡΑ 18 Ιουλίου.—Μεγάλης εκτάσεως πλιίμμυ·
ραι ένέακπψχν είς Ίσταμπβύλ. Αύται, |ττρωτοφ«νεϊς είς εν-'
τάσιν, έπεξετάθηααν εί; μεγάλην άκτίνα των περι-
χώρων.
ΟΙ πλημμυρίσαντες αίφνιδίως ποταμοί κατέκλυβαν τα
πάντκ καί κατέλαβον τού; χωρικούς είς τβύς άγρούς των.
Πολλοί τούτων έπνίγησαν ή έςηφανίσθηααν. Τα τραγιχα
θύματα τής πρωτοφανβΰς πλήμμυρας είνε πολλά. Ανε¬
κοινώθησαν μέχρι στιγμής 40 πνιγέντες.
Αί ζημίαι είς την παραγωγήν είνε τεράστιαι.
Η ΡΩΣΣΙΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
ΧΟΡΙΣ ΝΛ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΗ
ΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ ΕΝΤΑΣΙΝ
ΑΙ ΣΧΕΣΕΙ! ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΟΝ
Ό Γαλλικός τύπος ασχολή¬
ται σήμερον ευρύτατα μέ τό
ταξίδιον τοθ Άγγλου στρα
τηγοθ Άϊρονσάϊντ είς Πολω
νΐαν.
Ή Αγγλία, γράφει ή «Μι
κρά Εφημερίς», δέν παραμέ
νει ουδέ λεπτόν άδρανής.
Λαμβάνει μέτρα καί προφυλά
ξβις είς τε την Ευρώπην καί
την Ασίαν συγχρόνως, ούτως
ώστε νά μην ευρεθή άττροΕτοί
μαστος είς περίπτωσιν νέων
ένδεχοιΐένων.
Ή «Ζουρνάλ». γράφει, δ τι
συστηματικώς καΐ μέ ήοεμΐ
αν καταοτΐζεται καί ένισχύε
ται όλονέν τό μέτωπον εϊρή
νης, χάρις είς την Αγγλικήν
δραστηριότητα.
Όάνταποκριτής τοί) «Φ^γκα
ρώ» τηλεγραφεΐ έκ Βερολίνου
τα εξής: «ΕΓνβ περίεργον δτι
ή ΓερμανΙα δέν έπεΐγεταιπλέ
όν διά την κατάληψιν τοθ
Δάντσιγκ»
Ή Πολωνία
δα άγωνισδη μέχρις εσχάτων.
Ή Αϊγυπτος καί τά_Βαλκάνια.
λονδινον 18 Ιουλίου.—ι Αί συνεννοήσεως
Ο γενικάς έπιθεωρητής τοθ Ι Αγγλ|ας_·|απωνίας,
ΠολωνικοΟ στρατοθ στρατάρ
χης Ρίτζ Σμίγλυ είς σημερι
νάς δηλωσεις τού δημοοιευομέ
νας είς τόν «Μικρόν Πσρισι
νόν», τονΐζει δα, «ή Πολωνία
είνε πανετοίμη νά άντιπαρα
ταχθή κατά πάσης έπιβουλής.
Έν άνάγκη εάν αί περιστά
σεις τό καλέσουν θά άγωνι
ί) καί μόνη δ .ά τό Δάντσιγκ,
μέχρις εσχάτων. Θά θυσιάσω
μέν, προσέθεσεν ό Πολωνός
στρατάρχης καί τόν τελευταΐ
όν μας στρατιώτην διά τό
Δάντσιγχ, πού αποτελεί διά
τό Πολωνικόν ^θνος τό ζωτι
κώτερον ζήτημα καί εάν άκό
μη ή Αγγλία καί Γαλλία δέν
σπεύσουν νά μάς συνδρά
μουν».
Αί δηλωσεις αυται, τονΐζουν
αί ΓαλλικαΙ έφημερΐδες, άντι
τίθενται απολύτως είς τάς κυ
κλοφορούσας φήμας περ διεξα
γωγής μυστικών συνεννοήσεων
πρός ειρηνικόν διακανονισμόν
τοθ ζητήματος Δάντσιγκ με
ταξύ Γερμανίας καί Πολω
νίας,
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ιουλίου.—
ΑΟριονπραγματοποιεΐται είςΤό
κιο ή δευτέρα συνάντησις τοϋ
κ. ΆρΙτα καί τοϋ Άγγλου πρε
σβευτοθ διά την συνέχισιν των
'Αγγλοϊαπωνικών διαπραγμα
τεύσεων.ΑυταιθάδιεξαχθοΟν ε¬
πί τ{} βάσει των νέων όδηγιων
τάς οποίας απηύθυνεν ή Αγ
ίγλική κυβέρνησις πρόςτόν αΰ
τόθι ποεσβευτήν της.
ΡΩΜΗ 18 Ιουλίου—Ή Αγ
γλική κυβέρνησις συνεζήτησε
καί την πιθανότητα τής έκκε
νώσεως* τής άποκεκλεισμένης
υπό των Ίαπώνοον ζώνης τοθ
Τιέν—Τσίν.
Τ ό τσξίδιον
τού Γιέχια πασά.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 "Ιουλίου.—
Τό πρακτορείον Τρανζότσεαν
αγγέλλει σχετικώς μέ τό τα¬
ξίδιον τοθ Αίγυπτίου ύπουρ-
γοϋ Γιέχια πασά άνά τα Βαλ-
κάνια, ότι τουτο άπέβλεπε είς
την βολιδοσκόπησιν των κυββρ
νήσεων διά ιήν σύναψιν
έμπορικών συμβασεων μετα
χωρών
ξύ των Βαλκανικών
καί τής Αιγυπτου.
Ό Αιγυπτιακάς τύπος, προ
σθέτει τό ίδιον πρακτορείον,
γράφει δτι, μόνον είς
ραν διεξήγαγε οδτος
18 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας.) -— Τηλεγραφοθν πρός
τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι ή κυ¬
βέρνησις τής Μ^σχας επέστρεψε*,, χω.
ρίς νά τό έξετάοη, τό έγγραφον τής
Ίαπωνίας επί των γεγονόϊων τού Μ*ν·
τζουκουό.
Τί» έγγραφον τούτο ήτο συντεταγ.
μένον είς καθαρώς τελεσιγραφικόν τό»
νόν. Λέγεται ότι κατόπιν τής τοιαύ¬
της άπορρέψεως τού ίαπωνικοΐ τελεσι·
γράφου, αί σχέσεις των ού ο χωρών εισ
ήλθον είς επικίνδυνον έντασιν.
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΤΩΝ κ. κ
ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ
ΣΤΡΑΓΚ-ΜΟΛΟΤΟΦ
κάς συνομιλίας, συνεζητήθη εισέτι
δέ μεταξύ αύΐοθ καί τής κυβκρ!
νήσεως τής Άγκυρας τό Με
σογειακόν ζήιηαα, άλλ' άνευ
ουδενός άποτελέσματος.
ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού ίντα-
ποκριτού μας).— Έν σχέσει μέ την πό
ρείαν .των άγγλοσοβιετικών, τηλεγρα·
φείται ότι καί μετά την χθεσινήν συνάν¬
τησιν των λ. κ. Στράγκ καί Μολότωφ
τα πράγματα παραμένουν είς τό αύτό
σημείον.
Ούσιαστικώς ή συνάντησις αυτή δέν
φαίνεται νά επέφερε μεγαλυτέραν προσ·
Άγκυ' έγγισιν των εκατέρωθεν άπόψεων, ώστε
πολιτι ή κατάστασις νά παραμένη άμετάβλητος
Αί άγγλοσοβιετικα!
διαπραγματεύσεις.
ΠΑΡΙΕΙθΓΎδ Ίβυλίου.-
Τηλεγραφήματα έκ Λβνδί
νού άναφέρουν ότι ελήφθη
σήμερον έκθεσις τοϋ εν Μό
σχα πρεσββυτβΰ κ. £ήντς επί
των χθεσινών συνομιλιών αύ
τού κα. τοΰ Γάλλου πρεσβευ
τοΰ μετά τοΰ κ. Μολότωφ
Την έκθεσιν αυτήν εμελέ¬
τησεν άπό κοινοϋ μετ» τοΰ
λόρδου Χάλιφαξ ό πρωθυ-
πουργός κ. Τσάμπερλαιν,
προκειμένου ν" αποστείλη
νέας όδηγίας διά τάς δια
πραγματεύοεις μέ την £οβιε
τικήν κυβέρνησιν.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΑΜΕΛΕΝ
ΑΕΝ 81 ΗΕΓΑΪΧΗ ΤΟΝ ΕΙΣ ΒΑΡΣΟΟΙΑΝ
ΑΓΓΛΟΠΟΛΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙύΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18
ταποκριτού μας). —
Ιουλίου (τού άν-
Κατά τα έκ Βαρ>
ΔΙΑΘΕΣΙΣ
ΣΠΑΡΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
"Υπό τής Άγροτικής Τρα
πέζης παρελήφθησαν οί πρω
ται τριακόσιαι σπαρτικαί μη¬
χαναί έκ των παραγγελθεισών
τριών χιλιάδων διακοσίων, αί
οποίαι, ώς γνωστόν, πρόκειται
νά διατεθοθν είς τάς σιτοπα
ραγωγικάς τιεριφερείας διά
την διάδοσιν τής γραμμικής
σποράς. Κατά τιαρασχεθεΐσας
πληροφορίας ή διάθεσις των
σπαρτικων μηχανών τόσον έκ
μέρους ιής Τραπέζης δσον
καί έκ μέρους τού 'ΥπουργεΙ
ου Γεωργίας, τα οποίον έπρο
μηθεόθη ετέρας 1.400 περίπου,
θά καταστή ευχερής, δεδομέ
νού δτι οί τιαραγωγοί κατη
νόησαν πλήρως την σημασίαν
των διά την αϋζησιν τής σι-
τοπαραγωγής καί την έξασφά
λισιν αυτής κατά των δυσμε
νών καιρικών συνθη^ών. Ή
Διοίκησις τής Άγροτικής Τρα
πέζης απέστειλε πρός τα υπο
καταστήματα καΐ πρακτορεΐα
όδηγΐας σχετικώς μέ την διευ
κόλυνσιν των παραγωγήν δια
τής παροχής μεσοηροθέσμων
δανείων (διαρκείας μέχρι 5 έ
των) πρός αγοράν των μηχα-
νών.
ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
"Αφίχθησαν χθές είς την πό
λιν μας προκειμένου ν' άσχο
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔ10ΦΩΝΟΥ
ΜΑΔΡΙΤΗ 18 Ιουλίου.— Ό «ό
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Ή ΑυτοΟ ΟαΝαγιότης ό Οίκου
μενιχάς Ηατριάρχτ,ς κ. Βενιαμίν
ϊύχαίση τ4ν Σρώ
---------------- ______ _ ... |χ[η ρ
μης Ίοικνο προτοϋ έγΛαταλιίψη Μητροπολίτην Κρήττις
:^:}9ΤνΑ«ΐΛΐηύ6ϊ1*±*?·» β·βν«βώς 1 ΐ^
τΰιτου ίνέουσιώύη χαιρετισμόν
πρός τβν Ίβπανικον λαόν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Ιουλίου.-
«Ήμβρήαιο{ Ιηλεγρβ,φος» μβταοί
ίβι την πληροφορίαν γερμανι
κης πηγής χαθ' ήν ό Χίτν,ερ «Ι·
νβ ενΰβχομβνον ν' αποθΐχβή
την εκλογήν τού ώς προεύρου
τού Δάντσιγκ,
ΣΤΟΚΧ.ΟΛΜΗ 18 Ίβυλίου.-
Ό Τ6ω$ βαοιλβύί της Άλβχνί«ς
',Αχμετ Ζ,υγβυ έ'φθ^σβ βημϊρον
βνταΰθα οΐχογεν ίΐχχώς.
ΠΑΐΊί,ΙΟΙ 18 Ιουλίου.- Δια
ψϊυόεται κχτηγορηματικϋς υπο
τής 11ολω«ιηη; Μυρβρνπβίως ή
βΐοηβις της οιεξοιγωγής πολιτι
κων συνβννοήσίων μεια^ύ ιΙθΛω
νί«ί καί Ράϊχ.
ΒΙ-ΡΟΛ1ΝΟΝ.- Άνβιμίνβτβιι
έντός των ήμβρών ό έν Μόσχα
Γϊρμανϋς πρεαβευτης "
πουργκ προΜΕΐμβνβυ νά
την καταστασιν των γβρμανβ
ληθοθν μέ την υπόθεσιν των
μεναλων τϊϋραγωγικών έργων
της Μεσσαράς ό ©•ευθυνιήι,
των έν Έλλάϋι γραφείων της
'ΕταιρεΙας Μπουντ μηχανικος
κ. Άηέργης καί ό προϊστάμε
νος τής υπηρεσίας έλέγχουτων
έν Κρήτη έργων μηχανικος
τοθ Κράτους κ. Σκαρλαό
ς ^ βΟφ*£&
τους 'Κπισχόπους Κρήτης χ«1 χοί,4
ιοσεβεΐς χριστιανούς δια την χργι
ματικήν αρωγήν, ήν απέστειλαν
Αυΐώ πρός κάλυψιν των δαπα
νων τής χαιασκευήςτοθ'Αγ.Μύρου.
ΔΐΓθΕΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ
ΝΕΟΝ ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΣΠΟΡΟΝ
Καθ' & πληροϊορούμεθα χ6 'Υ
ποαργεΐίν Γεωργίας ήλθεν είς αιι
νεννόησιν μετά τής 'Αγροτιχΐΐ'
Ιρβηΐςι,ς διά την ίγ-χα-.ρον «^
κρίβωσιν των άναγχών των χατ»
περιφερείας καλλιεργητων ιίς
σηορους βιλτιιομίνιον πβ1χιΑιβ.
αίτου, βρωμης χ«ί χ?ί^ φ ^
θέσιν των. οποίων θ' «ν«λάβ. Ι
. ν θ
αγροτική Τρίπιζτ.
ΟΔΗΓΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΡΑΔίΟΦύΝΑ
Ό δφυπουργδς Τύπου κ«ί Τού
Χ. Νικολούδης άπϊΐύθ^νεν
"" διά τού όποίου συνισ^
ΠΡ4« άπάΐ3(ί
αι
ταιδπα,ς δοθοθν
διοφώνων ώστε να
ή
κον ρα
.. προστατεύεται
ή κοινή ήσιιχία τών.πολιτών
χαϋ θορύβου, τόν οποίον
νά προκαλέση ή
οις τοθ ήχου
έκ
δύναται
υηέρμιτρος (ντα
ν
σοβίας σημερινά τηλεγραφήματα ό άρ
χηγός των ύπερηοντίων βρεττανικών
δυνάμεων ατρατηγός Άΐρονσάΐντ άρχί
ζει σήμερον διεξοδικάς συνομιλίας
μετά των μελών τού Πολωνικού γε·
νικοΰ έπιτελείου.
Των συνομιλιών τούτων κατά τα αύ·
τα τηλεγραφήματα δέν πρόκειται νά
μετασχη επί τού παρόντος ό Γάλλος
αρχισϊράτηγος κ. Γκαμελέν όστις καί
δέν θα μεταβή είς Βαρσοβίαν.
ί1 ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΚΤΙΖΕΤΑΙ
ΣΙΔΗΡ0ΔΡ0Μ1Κ0Σ ΣΤΑΒΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού «ν
ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
Βερολίνου άναφέρουν ότι κτίζεται έ-
κεϊ μέγας σταθμός. Ό σταθμός ούτος
θα φέρη το όνομα τού Ιταλού πρω
θυπουργού κ. Μουσολίνι.
ΑΊ ΣΥΗΟΜΙΛίΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΙΣ ΑίίΛΙΑΣ-ΗΟΛΟΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας)— Τελευταίαι πληρο¬
φορίαι εκ Βαρσοβίας άναφέρουν ότι αί
έ«εϊ συνομιλίαι Πολωνών έπιτελών κ*1
τού "Αγγλου στρατηγόν 'Αΐρονσάΐντ
θα περιστραφούν είς όλα τα σημεϊα τής
ενδεχομ?νης κοινήν δράσεώς τής Πό-
λωνίας καί τής Αγγλίας τόσον άηό
ατρατιωτικής καθαρώς όσον χαΐ ναυτι·
κης απόψεως.
ΝΕΣ ΑΕΝ ΕΥΝΙ
ΤΗΝ ΣΥΜΦΟΝΙΑΝΜΕΤΗΝΑ
ΟΥΝ
ΤΑΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντ»·
ποκριτοΰ μας). -ΐ£»-α -άς |Κ Χθ)ίίο
ημιεπισημους πληροφορίας παρά την
σημειουμένην αγγλικήν μετριοπάθειαν οί
'Ιαπωνες δέν εύνοοΰν τόν άμεσον συμβι
βασμόν μέ την Αγγλίαν τηρούντες έ«1
τού προκείμένου καιροσχοπικήν πολιτι
κην.Εις την αφορμήν αυτήν άποδίδεται
σημερον καίη μεταή ύ Άλ
φμή ή
σημερον καίη μεταστροφή
κου τύπου ^ ή ά
τού Άγγλι·
ς ήρχςββ νά Ιηιτί^^ΛΙ ί
ναντίον τής κυβερνήσεως τού Τόκιο.
,^**·******"
ν**~
ΕΙς τα
Σούδαν.
Γερι
Αί βργβοίαιι άϋ·ι
ίήί Πϊδ««δ·$ Μεοοβ
^ν οόνταζιν τής
τβν μεναλων παρα
ίργ»»ν, «τβϋνι
«λήρ»·ί» "δ
9«. 'Από ρχ
ΐύρίοχονται είς
μα{, Οά μεταβοΰν δι
τδν ημερών είς τόν
τή{ Νεβαχράς, ό διι
τήξέταιρίας Μ«τβύντ
ηρβϊατβμενος τής Μρ
ππρεβία; έλέγχβυ,
άβχοληβοΰν μέ τό
κύτό. Μετ' ολίγον
ζΐτκι ίτι 9ά έτβιμα
ή οριβτιχή μελέτη
γ«ν, όπότκ 8* είναι
δυνατή η έναρξις τ
οιδν. Δεδβμένβυ δέ
αυναψθή οώσιοτατικώς
δανείον πρ«ς χρημ
βιν των έργων αυτώ»
πβρχει πλέον ουδέν
μ« διά την έναρξιν ·
ώ$ τι»ν. ΚκΙ έλπίζετ
ρξις των εργασιών
Χ0 τό πολύ την έρ;
άνοιξιν. Και είναι π
φβλ νά )
. Διά
ι
γγ
έργων τής
το
«■
Μέγεθος Γραμματοσειράς