97556 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5219

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

18/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ '"
ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
ΑΙγύπτου
έτησία λίραι 3
ΐξάμηνος %
Άμερικής
•τησία 8ολ. 1Β
ΐξάμηνος » 8
κατά φύλλον
Δραχ. 2
ΤΡΙΤΗ
18
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939
ΤΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Ε4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5219
Παγκόσμιον ρεπορτάζ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
"Εν άπό τα προβλήματα
πού άπηαχόλησαν ιδιαιτέρως
την κυβερνησιν, ευθύς άπό
τής πρώτης ημέρας πού συνε¬
κέντρωσεν εί; χείρας της
όλας τάς έξουσίας, είνε τό
συγκοινωνιακόν. Διά την
αντιμετώπισιν των μάλλον
έιτειγουσών συγκοινωνιακόν
άναγκών διέθεσε σημανα·
κάς πιστώσεις. Καί πρός ορι¬
στικήν λύσιν τού προβλήμα-
τος κατήρτισε πεντακτέ; πρό
γραμμα τού όηοίου ήρχισεν
ηδη ή εκτέλεσις καί έφαρ-
μογή. Ό ίδιος δέ ο πρωθυ·
πουργός κ. Μεταξάς δέ ν πά-
ρέλειψϊν ευκαιρίαν άπό τοΰ
νά εκδηλώση τό ζωηρόν
ενδιαφέρον τού δια τας συγ-
κοινωνίας Εί; ολους τβύς
λόγβυς τούς όιτοίους εξεφώ¬
νησε κατα τας μακράς καί
συχνάς άν ά την χώραν πε·
ριβδείας τού ωμίλησεν Ιδιαι¬
τέρως διά τα όδικα ζή τή*
ματα Καί υπήρξε βεβαία έξ
ολοκλήρου δικαιολογημένον
τόίνδιαφέροναύτό. —ΐότιχωρίς
συγχρονισμένας συγκοινωνί¬
αν χωρίς ταχείας, άνέτους
καί εύθηνοις μεταφβράς, δέν
είνε δυνατόν νά προοδεύση
μία χώραν νά εκμεταλλευθή
ίλβυς τούς πλβυτβπαραγωγι-
κούς πόρους της, ν' αυξήση
την παραγωγήν της καί να
ύψώοη την στάθμην τοΰ ύ·
λικοΰ καί πνευματικβϋ πο·
λιτιβμοδ τη$·
Είνε άλλωστε γνωστόν ίτι
είς χώρας μέ πυκνόνδίκτυ
όν συγκοινωνίαν, χερσαίων
θαλασσίων καί έναερίων, πα·
ρατηρεΐται καί ανάπτυξις είς
ίλβυς τούς τβμεΐς, είς όλας
τάς έκδηλώσεις καί τής ύλι
κης καί τής πνευματικής ζω-
ής Καί αντιστρόφως. Είνε δ'
έπίσης γνωστόν, ότι ή Ελλάς
παρά τάς συντελεσθείσης είς
τό διάστημα τοΰ έλευθέρου
κρατικοΰ βίβυ της προόδους
είς άλλους τομεΐς, είς ί,τι ά-
φορά τάς συγκοινωνίας, πα-
ρουσιάζετοιι καθυστερημένη.
Ι Διότι ναί μέν κατά τα τε¬
λευταία Ιτη κατεβλήθη μία
γιγαντιαία πρέγματι προσ¬
παθεία πυκνώσεως τοΰ ©5ι·
κβΰ δικτύου, άνανεώσεως
τοδ τροχαίου ύλικοΰ, βελτιώ-
σεως των θαλασσίων μετα
φορών καί επεκτάσεως τής
έναερίου συγκοινωνίας είς
, τάς κυριωτέρας επαρχιακάς
πόλεις- καί άπέφερεν ή προσ
πάθεια αυτή σημαντικαί άπο»
τελέσματα, διότι είνε άναμ
Φΐσβήτητον ότι καί άπό άπό
ψεως άνέσεων κα ά πό από¬
ψεως ταχύτητος καί ασφαλεί¬
ας αί συγκβινωνίαι παρουσι-
άζβυν βελτίωσιν. Ύπάρχουν
ίμω; άκόμη μεγάλαι έλλεί-
ψεις καί άνάγκαι σοβαραί.
Επαρχίαι όλόκληροι, έδδ ι
διαιτέρως εί; την Κρήτην
στεροΰνται τελείως, συγκοινω
νιών ή έχουν αύτοκινητικάς
συγκοινωνίας μόνον τούς θε
ρινούς μήνας, όπως είνε ή
Σητεία, τβ Λασήθι, ή Βίαν-
νος, τό Μονοφάτσι. Καί εί;
άλλα έπίαης διαμερίσματα
μεγάλα καί εΰφορα δέν κα-
τεσκευάσθησαν άκόμη δρό-
μοί καΐ δέν έφθασαν τα ά-
γαθά της συγχρόνου βυγκοι-
νωνίας. Οί μακροί έθνικβί
άγωνες, τό ολίγον σχετικώς
διάστημα πού έμεσολάβησεν
άπό τής απελευθερώσεως μας,
οί έσωτερικοί διχασμοί καί
αί κομματιχαί άθλιότητες δέν
έπέτρεψχν δυστυχώς οΰτε τό
όδικόν δίκτυον νά συμπληρω
θή. Όλα όμως αύτά άποτε-
λοΰν πλέον τό κακόν παρϊλ-
θόν είς τό οποίον καί άνή-
κουν. Καί ήδη έχει άρχίσει
νέ» περίοδος δημιουργικής
εργασίας. Ειμπορούμεν λοι·
πόν νά πιστεύωμεν ότι ταχέ
ως θά λυθή καί τό συγκοινω·
νιακόν πρόβλημα κατά τρό
πον οριστικόν καί απολύτως
Ικανοποιητικόν. Τό ένδιαφέ
ρον τής κυβερνήσεως, δικαιο
λβγεΐ την πεποίθησιν αυτήν.
Πετοχτά
οημειώματο
ΠΡΟΤΟΠΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΠΟΡΟΥΝΤΕΣ
Είς τό ύπόστεγο των δημο¬
τικήν λουτρών έφθασαν οί
βραδυποροϋντες τής ζωής, οί
ούραγοί στήν πορεΐα τής κοι
νωνικής εξελίξεως. Καί δέν
τόκουνοθν άπ'έκεΐ. Κάτω στήν
πλόζ ακούονται οί χαροϋμε-
νες φωνές των όπαδών τής
φυσιολατρείας, πού ένώνονται
μέ τό βουητό τής θαλάσσας
κι* ύψώνονται ώς ΰμνος στή
νέα θρησκεία. Νέοι καί νέες,
έφηβοι καί παιδία μέ σώματα
ψημένα άπ' τόν ήλ.ιο καί την
άλμη, γερά σάν μπρουντζινα,
παίζουν μέ τόν άφρό τοΟ κύ
ματος καΐ μέ τα βότσαλα, έ-
πιδίδονται σ' άκροβασΐες, σχη
μαιίζουν τιερίεργα συμπλέγ
ματα καί ζωντανεύουν τούς
θρΰλους τής αρχαιότητος πού
έχουν πηγή τή θάλασσα κι'
είνε στενά δεμένοι μαζ[ της.
Μπροστά στή φουσκωμένη&πό
τό μελτέμι θάλασσα πού ύψώ
νει κύματα πελώρισ καί σπάει
μ' όρμή στό βράχο εχουν έ-
ξισωθή δλοι κι' έ χούν γίνει
οίκεΐοι, έγκάρδιοι στά αΐσθή
μοτα καΐ άπλοΐ στούς τρό
πους. ΜαζΙ μέ τό ΙνΒυμσ, ά
πέβαλαν καΐ τούς τΐτλους τής
κοινωνικής διακρΐσεως. Έδώ
αίσθάνονται δοι ότι είναι
παιδ.ά κοινοθ πατέρα'καΐ κοι
νής μητέρας—τοΟ ηλίου καΐ
τής θαλάσσας, στΐς θωπεΐες
των οποίων εχουν παραδοθή
Πιστεύουν στήν (δία λαιρείσ,
θύουν στόν ίδ.ο βωμό καΐ δέ
χονται άπό κοινοθ τα Ιδία
£αρα- Είναι αύτοΐ οί πρωτοπό
διά τού φακοϋ
ροι μιάς νέας ζωής αύτοι
πού πρώτοι όριιοθν πρός τό
φώς τοΟ νέου ηλίου πού άνα
τέλλει καΐ στόν τόπο μας, ΟΙ
ούραγοί δμως δέν τό βάζουν
κάτω. Ασθμαίνοντες καΐ κα-
τάκοποι άπό τό βάρος τοΟ πρ
ρελθόντος, πσρακολουθοθν
κάτω άπ'τό ύπόστεγο κι' έναλ
λάσσουν την γκρ'νια μέ την
κριτική. ΒρΙσκουν τό θέαμα
άναιδές, άντιαισθητικό, άντιε
ρωτικό. 3ρ!σκουν στή νέα
θρησκεία τής φυσιολοτρεΐσς
το τέλος τής σεμνοτυφίας. Πι
στεύουν ότι σΐή θάλασσα πνί
γεται τό ώραΐο είδύλλιο. Καΐ
ότι δταν τα νέα σώματα έξοι
κειώνονται μέ τίς θωπεΐες τοθ
ύγροθ στοιχεΐου καΐ τοθ ήΛι·
ου δέν μποροθν πλέον νά οί
σθάνωνται τα ρΐγη τής ερω¬
τικάς ήδονής. Καί θρηνοθν τό
ψυχορράγημα τοθ παρελθόν-
τος. Καΐ ψάλλουν τή δική των
άρετή.
—Εϊμαστε άλλοι άνθρωποι
εμείς. Καί έκατό χιλιάδες νά
μοθ δώσουν, δέν θά έμφανι-
σθώ μ' αύτά τα χάλια. Άνα
τράφηκα βλέπετε έγώ οταν
ή αΐδώς έπιστευόταν ώς ή με
γαλύτβρη άρετή, έδογμάτισεν
κύριος τής συντροφ.ας.
Συγκαταβατικώτερη δμως ή
κυρΐα—βρισκόμασΐε άλλωστε
καί στήν άρχή τοθ δεκαημέ!
ρου τής Φθήνειας—βρήκε τό
ποσό ύπερβολικό. Μέ πέντε'
μονάχα χιλιάδες, θ' άντάλλασ'
σεν έκεΐνη τό έμπριμεδάκι της '
μέ τό φύλλο τής συκής καΐ θά'
πηδοθσε άπό τό ύπόστεγο
στήν πλάζ. Μέ χρήμα άπετι'
μήθη λοιπόν στά τέλος καΐ ή
ήθική καί ή αΐσθητική καί ή
| αΐδώς. Πώς νά μή παρατηρη
θηλοιπόνκαΐ συναγωνισμός;
Δέν θά διαφωνήσετε δμως μέ
τούς συζητητές αν πληροφο
Ο κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
Ό πρόεδρος τής Γαλλικής κυβερνήσεως, δστις μετά την
προχθεσινήν μεγαλειώδη στρατιωτικήν πσρίλασιν τής ημέρας τής
έθνικής εορτής τής ΓαλλΙας, απηύθυνε πρός τόν Γαλλικόν λαόν τόν
ώραιότερον χαιρετισμόν καΐ των θερμότερον ϋμνον υπέρ τής *
λευθερΐας των λσών.
•^•^^έΙε^εθ^Ιέ*^Ι^*ε*·ι^ε^ι^ε^^^βΙε—|^^(^^(Ι^^^1Βε^^^ε^^ΙΙ^^^^^^^|1^^|
ρηθήτε 8τι δ μέν κύριος εΐχε
παρακάμψει πλέον τόν Μσλέα
ή δέ κυρΐα εΤχε κλεΐσει πιά
την περίοδο τής πρώτης νεότη
Ύπήργεν δαως καΐ
γνώμη: Ότι όδικεΐ ή γυνσΐκα
τόν έαυτό της μέ την άποκάλυ
ψι των μυστικών της. Καΐ δτι
χάνει τό μεγαλύτερο δαλο
της: Τό θέλγητρο τοθ άπηγο
ρευμένου. Είνε ή γνώμη πού
διετύπωσεν ό νοστσλγός των
χαρεμιών μέ τα ούρΐ καΐ τίς
όδαλίσκες. Αύτός φρονεί ότι
ή γυναΐκα ζημιώνεται δχι μό
νόν άπό την πλάζ, άλλά καί
άπό τό γραφεΐο καΐ άπό τό
έργοστάσιο καΐ την έπιστήμη
Μπορεΐ άλλοθ—σοθ λέει—νά
ώφελή αυτή ή χειραφέτησις.
Μά έδώ μονάχα θύματα δή
μιουργεΐ !
ΤΙ νά τοθ είπβς; Ό ανθρω
πος δέν κατάλαββν ότι έπανα
οτάσεις χωρΐς θύματα δέν γΐ
νονται. Καΐ ή χειραφέτησι τής
γυναίκας είνε μιά μεγάλη
έπανάστασις. Πρό πάντων
δέν κατάλαβεν ότι οί έπανα
στάσεις τρώγουν πολλά άπ'
τα παιδία, άπ' τούς δημιουρ
γούς καΐ τα δημιουργήματά
των. Αύτό δμως δέν σημαΐ
νει ότι δέν είνε Ιστορικά άναγ
καΐες οί μεταβολές αύτές. ΟΙ
χαρούμενεςάλλωστε φωνέςπού
όψώνονΐαι άπ' την πλάζ 6Ε
δουν την ώραιότερηνάπάντησι.
Μ.-
Άπό τής σκοτπάς τού Λονδίνου
Η
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΙΙΝ1ΥΝΟΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ιουλίου (ίδ. δ
πηρΐαία) —Ό άγγλιχίς τύπος ί
λίχλτ,ρος εξηκολουθεί νά σχολιά-
ζΐ την εθνικήν εορτήν των Γάλ
λων χαΐ την κατ' αυτήν επίδειξιν
των πολεμικήν δυνάμεων τής Γαλ
λίας, πού άπετέλισεν, ώς γρά
φουν, αληθινήν αποκαλύψιν δια
φίλους χαΐ άντιπάλους. 'Ως π;4ς
τα διιθνή δμως προβλήματα ό Λον
δίνειος τύπος είνε σήμερον λίαν
ίπιφυλακτικος χαΐ συγκραττίμέ
νος είς προβλέψεις. Ή αϊσιοδοξία
πιύ είχεν εκδηλωθή κατά την
παρελθούσαν έδδομάδα ήνχισε νά
άτον^ χά! ή^η έκδηλοθται έκ νέ
ου άνησυχία χαΐ ποία τις απογοή
τευαις. Αί διαπραγματεύσεις μέ
την Ιαπωνίαν προσκρούουν εις τε
ρααιίας δυσχερείας δημιουργουμί
νας έκ τής άδιαλλαζίας των μιλι
ιαριστών τοθ Τόκιο. Καΐ ή χατά
στάσις ΐίς την "Απω Ανατολήν
επιδεινούται άντΐ νά σημειώνη
6«λτίω3ΐν. Ή Γερμανία έπίσης
γίνιται χαΐ πάλιν άπειλητική, δ
τύπος τοθ Βερολίνου έπανέλαβι
δριμυτέραν την άντιαγγλιχήν έχ
σΐρατείαν τού, αί αποστολαί στρα
τιιοτιχων χαί ίλλων πολεμιχων
δυνάμΐων είς Δάντσιγχ συνιχίζον
ται χαί α£ φήμαι περΐ το.χείας
εκδηλώσεως πραξικοπήματος τοθ
Ράϊχ, γίνονται συνεχώς χαί π«ρισ
σίτερον έπίμονοι. Ούτω τα πράγ
ματα λαμβανουν χαί πάλιν έπιχίν
δυνον τροπήν είς την Κεντρικήν
Ευρώπην *«ί τό ήφαίσιιιον τοθ
, Δάντσιγχ χοχλάζιι χαί άπειλε!
Ιέχ νέου νά έκραγή χαί νά χατα
, χλύση μέ την πολεμικήν λάβαν
τού ολόκληρον την Ευρώπην. Ό
Ι κ. ΧΕτλιρ, γράφουν αί αγγλικαί
έιημερίδΐς, άντιλαμβάνεται ήδη
καλώς δτι μετ' ολίγον θά είνε ά
νίσχυρος νά κινηθή χαί ν' άπει
λήση χανένα. Διότι θά έχη έμ
πρός τού τόν χολοσσόν των πολε
μικών δυνάμει»/ τής Αγγλίας
καί Γαλλία;, των οποίων οί ίξ ^
πλισμοί συντελοθνται μέ ρυθμόν
πρωτοφανή είς την ιστορίαν τοθ
κόσμου. Καί δι" αύιό σκέπτεται
νά παίξη τώρα χαί τό τιλευταΐ
όν άτοθ τού, φρονών δτι 5πάρχιι
άκόμη καιρός. Αί Δυτιχαί έν
τούτοις δυνάμεις δέν θά τοθ επι
τρέψίυν.καί νέαν χατάχτησιν. Δι*
αύϊθ χαί δ χίνδυνος τοθ πολέμου
π*ρουσιάζιται έκ νέου σοβαράς.
Έν τούτοις, πχρατηροθν αί Ι-
διαι έφημερίδες, αί έλπίδες δέν
άπωλέσθησαν. Έ Αγγλικη διπλω
ματία έργάζεται μέ αφάνταστον
δραατηριόιητα. Καί έντός δλίγου
θά έχδηλωθοθν τα άποτελέσματα
των προσπάθειαν της. "Ισως πρό
τοθ Αυγούσΐου νά έχη υπογραφή
ή Άγγλογαλλοσοβιετιχή στρατιω
τιχή συμμαχίχ. Πιθανόν έπίσης
μέχρι τότε νά έχη σχηματισθή
τοιούτον μέτωπον είρηνοφΕλων πού
νά χαθισιόΐ αδύνατον πάσαν χίνη
σιν, χάθε έλιγμόν χαί χάθε άπει
λήν των φιλοπολέμων.Ή Αγγλία
έρριψεν ή5η δλο τό βάρος τοθ
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΠΟΥ ΝΙΙΟΑΑΟΥ
III
ΤΙ ΠΙΤΡΟΦΙΙΜ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Διά την κτηνοτοοφικήν 8κ
θέσιν τοθ ΆγΙου Ν.κολάου, ή
σχολήθηαεν καΐ άλλοτε. Έ
πτινέσαμεν την Ιδέαν. ΈτονΙ
σαμεν την πρακτικήν αξίαν
της. ΎΐτεδεΙξαμεν την εύρυτέ
ραν συμμετοχήν έκθετών έξ
ολης τής Κρήτης. Καί ύπεσιη-
ρΐξαμεν ότι ή Εκθεσις σύιή
θά έχη μεγάλα όφέλη δχι μό
νόν διά ιήν πρωτεύουσαν τοθ
γείτονος νομοθ δΐτου όργα
νοθτσι άλλά καί διά τόν κτη
νοτροφικόν κόσαον τής νή
σου, πού θά εύρη ίνα θαυμά
σιον μέσον διαφημΐοεως των
προΐόντων τού. Δέν ιτρόκειται
έπομένως νά έκταθθμεν καί
πάλιν επί τοθ Ιδίου θέματος
καΐ νά έπαναλάβωμεν πράγ
ματα γνωστά, τα όποΐα οί
πάντες Ιχουν κατανοήσει.
Σήμερον θέλομεν νά τονίσω
μέν τουτο: 'Η Ικθεσις, αυτή,
εϊτβ άιιλτ) κτηνοτροφική γίνη
Είτε συγκεντρώση καΐ γεωργΐ
κά προΐόντσ, πρέπει νά πα·
ρασκευσσθή βεβαία καί νά 03
γανωθή μέ έπιμέλειαν, μέ
ούστημα καΐ πρόγρσμμα ώ
στε νά εξασφαλίση την πλή
ρη επιτυχίαν, άλλά δέν πρέ
πει καΐ ν' άναβληθή πέραν
τοθ φθινοπώρου. Ό Σεπτέμ
βριος είναι ασφαλώς ό κα
ταλληλότερος μην. Διότι κα
τα τόν μήνα αυτόν δέν ύπάρ
χει £ ν τάσις εργασιών, διότι
τότε εΤναι εύκολωτέρα ή συμ
μετοχή περισσοτέρων έκθε
των.
Θά ηθέλαμεν δμως νά ρΐ
ψωμεν καΐ μίαν άλλην άκόμη
ιδέαν: Νά «υνήυασβθ ή έκθβ
σις αυτή μέ την σύγκλησιν τοθ
παγκρητΐου κτηνοτροφικοθσυνε
δρΐου, τοθ όποΐου την όργά
ν ώσιν ύπεδε'ξαμεν πρό και
ροθ. Θά είχον έτσι καί τό
συνέδριον καΐ ή Εκθεσις μέγα
λυτέραν επιτυχίαν. Διότι οί
έχθέται θά ήσαν συγχρόνως
καί σύνεδροι. Ή έκθεσις δέ
θά έζωντάνευε τα θε ματα
μέ τα όποΐα θ' άσχοληθ|) τό
συνέδριον. Καΐ θά έδ.δί πλού
σία μαθήματα είς τούς κτηνο
τρόφους μας διά την καλυτέ
ραν οργάνωσιν των έπιχβιρή
σεών των, διά τΊν έπιλογήν
των ζώων καΐ την βελτίωσιν
των εΠΔν πού ίκτρέφουν. θά
ήτο δέ αναμφισβητήτως τό
κέρδος μέγα. Ή έκθεσις καΐ
τό συνέδριον θά απετέλουν £
τσι σταθμόν καΐ αφετηρίαν
διά μίαν νέαν περίοδον διά
την κτηνοτροφΐαν τής νήσου
μας, πού ήοχισεν ήδη ν"
άναζωογονήται καΐ ν" άνα
πτύσσεται έκ νέου, μετά την
έξάλειψιν τής ζωοκλοπής καΐ
τα ποοστατευτικά μέτρα πού
λαμβάνει ή Κυβέρνησις. Καΐ
θά συνετέλουν θετικώς είς την
πλήρη άναδιοργάνωσιν καΐ
τόν συγχρονισμόν τΛν κτηνο
τροφικων έπιχειρήσεων, είς
την ανάπτυξιν τόσον τής νο
μαδικής δσον καΐ τής οΐκοσί
τού κτηνοτροφΐας, είς την συ
στηματοποΐησιν τής τυροκομΐ
άς καΐ είς την δημιουργίαν
κτηνοτροφικών συνεταιρισμόν.
ΟΙ άομόδιοι λοιπόν, αί γβ
ωργικαί καΐ κτηνοτροφικαΐ ΰ
πηρεσίαι, τα ύποκαταστήματα
τής ΆγροτικΓ)ς Τραπέζης καΐ
οί κτηνοτρόφοι αςμελετήσουν
τό ζήτημα. Είμεθα βεβαιοί δ
ίτι θά αυμφωνήαοαν μαίζί μας
διά την σκοπιμότητα τοθ συν
δυασμοθ εκθέσεως καΐ συνε
δρΐου.
Άποστειρωτήρια.
Ή εγκατάστασις άποστει-
ρωτηρΐου πατατών είς τό ο¬
ροπέδιον τοθ Λασηθίου, ύπήρ
ξεν ώς (δέα λαμπρά κοΐ δρ
θοτάτη. Τα άποστειρωτήρια
δμως αύτά, άγνωστον δια¬
τί, προφανώς έξ έλλεΐψεων
καΐ άτελειών, δέν έλειτούργη
σαν μέχρι σήμερον. Είναι δ
μως άνάγκη νά λειτουργήσουν
τό συντομώτερον, διότι τό
προϊόν καταστρέφεται άπό
σαπΐλαν. Καΐ πρέπει νά κα
ταβληθή κάθε προσπαθεία καΐ
φροντίς ώατε τ' άποστειρω
τήρια νά συμπληρωθοθν καΐ
νά λειτουργήσουν μέχρι τοθ
προσεχοϋς Σεπτεμβρΐου όπό-
τε θά γίνη καί ή νέα συγ·
κομιδή. Φανταζόμεθα δέ ότι
ή Άγροτική Τραπέζα θά λά¬
βη σχετικήν μέριμναν.
Ή όδός Σητείας.
Διά την ταχυτέραν αποπε¬
ράτωσιν τής όδοθ ΠαχβΙας
Άμμου—Σητείας Ιχει έκδη
λώσει τό ενδιαφέρον τού κατ'
έπανάληψ.ν ό ύπουργός Γεν.
Διοικητής κ. Σφακιανάκης, έ¬
χει δώσει δέ καΐ 6 κ. Πρω·
θυπουργός ρητήν υπόσχεσιν.
Πιστεύομεν λοιπόν δτι θά χο-
ρηγηθοθν καΐ πάλιν χιστώ
τεραστίου δγχου της είς την πλα
στιγγα. Καί ασφαλώς θά έπιβά
λη την θέλησίν της πού είνε χαί
θέλησις 8λων τώ* είρηνοφίλων
άνθρώπων. Εάν ματαιώση τόν
πόλεμον, θί θιωρήση τό γεγονός
αύτό ώς την μεγαλυτέραν έπιτυχί
αν της. Εάν πάλιν δέν τόν ματαίω
σηθά τόν δεχθή καΐ θά τόν διεξα
γάγη με δλην την δύναμιν χαί την
ορμήν της. Δι9 αύτό άλλωστε χαί
έτοιμάζεται. Διότι γνωρίζει δτι
δ νέος ττόλεμος θά έκτείνεται άηό
τοθ Είρηνιχοθ μέχρι τοθ Άτλαν
τιχοϋ χαί άπό τοθ Ά»ρωτηρίου
τής Καλής Έλπίδος μέχρι τής
Γροιλανδίας χαί τοθ 'Αρχαγγέ-
λου. Μέ την ίδιαν δέ άποφασι
στιχότητα θά πολεμήσουν χαί ή
Γαλλία χαί ή Ρωσσία ποΰ θάεί·|
νοιι ασφαλώς σύμμαχοι.
σεις διά την συνέχισιν των
εργασιών μέχρις αποπερατώ¬
σεως τοθ Ιργου. Πρόκειται
άλλωστε περϊ μιας συγκοι-
νωνιακής άρτηοΐας πού εν·
διαφέρει δχι μόνον την Ση¬
τείαν άλλά την Κρήτην ολό¬
κληρον. Καΐ ή Κυβέρνησις πού
επιδεικνύει τόσον ενδιαφέρον
καΐ τόσην στοργήν δια τα
Κρητικά ζητήματα, θά φρον¬
τίση ασφαλώς δ.ά την ταχυ
τέραν αποπεράτωσιν τής ό-
δοθ αυτής.
***
'ΑσφυξΙα.
Γινιχή ίξοδος των συμπολίτην
τα άπόγεαμα τής Κυριακάς. Πλή·
θη άπροσμέτρητα χατέκλυσαν την
πλατείαν Ελευθερίας χαί την λεω
φόρον Βασιλέως Γεωργίου δπου ή
κίνησις κατέστη προβληματική έχ
τοθ συνωατισμοθ. Τό φαινόμενον
δμως αύτό χατέστησι περισσότε
ρον 2 δηλον την ανάγκην δημιουρ
γίας νέιαν πλατείαν, νέων πάρχων
νέων λεωφόρων χαί κέντρων περι
πάτου χαί άναψυχη'ς. Ή δημιουρ
γία τοθ χεντριχοθ πάρχου είς την
παλαιάν νομαρχίαν, θά λύση έν μέ
ρει τό πρόβλημα. Άνάγκη δμως
ν' άποπερατωθοθν τό ταχύτερον
χαί τα ί?γα τοθ Μττεντιναχιοθ χαί
νάδημιουργηθοθνχαίά'λλαι διέξοδοι
πρός τ3 άχρογιάλια χαί την θά¬
λασσαν, διά ν9 άναπνεύση ή πό¬
λις χαί νά παύση ν' άσφυχτιφ.
Τό πλεύρισμα.
Δέν Εχομεν καμμίαν πληρο¬
φορίαν σχετικήν μέ τό πλεύ-
ρισμα των άτμοπλοίων είς
την προβλήτα τοθ νέου λιμέ¬
νος, πσρά τό δτι έθΐξαμεν
κατ' επανάληψιν τό ζήτημα.
Έν τούτοις, τό πρόβλημα πρέ·
πει νά λυθή συντόμως, διότι
μετ' ολίγον θ' αρχίση ή έξα
γωγή των σταψυλών. Καΐ
ώς ετονίσαμεν κατ'έπανάληψ.ν
εφέτος ή φόρτωσις πρέ-
πει νά γίνεται άπ' εύθείας
έκ τής άποβάθρας είς τα
άτμόπλοια, χωρίς την μεσο¬
λάβησίν λέμβων καΐ φορτη-
γΐδων. Αύτό άπαιτεϊ τό συμ
φέρον δχι μόνον των σταφυ-
λοπαραγωγων καί σταφυλεμ-
πόρων, άλλά καΐ τοθ τόπου
καίτης έθνικής οίκονομίας γβ
νικώτιρον.
ΑΠ0ΡΘΩ2Ι1
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό
Εγχρωμον άριστούργημα «Τα «Δια
ζύγιον τής ΛαΙδης Χ », μέ τήνγό
πσσα Μέρλ Όμττερον καΐ τόν
Λώρανς Όλιβιε.
Την Πέμπτην: «Συναγερμός στή
Μεσόγειο».
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
μπτην καΐ Κυριακήν άπογευματι
νή ωρα 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον τό ώραι
ώτερον φίλμ τής σαιζόν «Νθκτβς
οτό Χόλλυγουντ». μέ τούς ΜπΙγκ
Κρόσμπυ καΐ την Μάριον ΝταΕβιε.
Την Πέμπτην: «ΟΙ νεοσύλεκτοι».
Κεμάλ Άτατουρκ
Ό σατανάς καλόγηρος
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Πρόγροψμα 18πς'Ιουλ(ου.
12 25 Σήμα—Έθνικός
—Τμνος Νεολαίας.
12 30 Συμφωνική συναυλία τής
φιλαρμονικής Βιρολίι/ου (δίσχοι).
13 30 Χρηματιστήριον-Είδήσεις
"Ωρα Άσ:εροσχοπείου 'ΑΘ»,-
ν*ν.
13.45 Χαβάγκς Μαλλίδη.
14 15 Είδήσεις— Μετεωρολογι-
χον δελτίον—Κίνησις άγβρέίς Πει
ραιδς.— Έθνιχάς/Υμνος—Τμνος
Νεολαίας.
19 Σήμα-Έθνικίς υμνος, Ομνος
Νεολαία;.
19 10 Μικρά δοχήστρα τοθ στχθ
μοθ (υπό την διεύθυνσιν τοθ χ.
Γ. Βιτάλη).
19.45 Όμιλία διά την Ε.
Ο Ν.
20 Συναυλία βρχήστσας (δίσχοι)
20.45 Είδήσεις.— Χρηματιστή
ριον—Μετεωρολογιχόν δελτίον.
21 Ποικίλη Μουσιχή (δίσκοι).
21.45 Ή ώρα τοθ Τουρισμοθ.
22 Φωνητιχόν Κουαρτέττο Μίν
τας."(Έλαφρά μουσική).
22.15 Νυχτεριναί είδήσεις.
22.30 Δυωδίαι υπό τής Κάς
ΝαυσιχΛς ΓαλανοΟ, δψιφώνου, χαί
τοθ χ. Τζών Βλαΐχου, βαρυτό
νού).
23. Μουσική χοροθ (δίσκοι).
23 30 Έλαφρό τραγοθδι. '(υπό
τίίς δίδος,Μαίρης ,^'Αβαταγγέλου,
δψιφώνου).
24 Μουσιχή χοροθ (δίσχοι).
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
0.30 Έργα διά βιολί. (δίσχοι)
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΪΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΗ
105ον
—Είς την ΣιβηρΙαν πηγαΙ-
νούν οί έχθροΐ τοθ τσάρου. .
Τό ξεχν@ς Παθλο;
—Δέν ξευρω άν είς την Σι·
βηρΐαν πηγαΐνουν ο( έχθροί
τοθ τσάρου. Άλλά πάντως
άπό την Σ«βηοΙαν ήλθεν ό μβ·
γαλεΐτερος εχθράς τοθ τσά¬
ρου κσΐ τής Ρωσσΐας: Ό Ρσ
σποϋτιν! Μεγαλειοτάτη, λέτε
Οτι ό αύτοκράτωρ μόνον είς
τα γράμμστά σας Ιχει τι!
στιν. Σάς έξορκΐζω νά τοθ
γράψ=Τ6 την άλήθεια νά τοθ
γράψετβ υπό την ατομικήν
μου ευθύνην γιά την άκρΓβει
αν των οσων θά σάς καταγ
γείλω. Νά τοθ γράψετε.
—ΤΙ νά τοϋ γράψω; Πόσον
μέ τσράσσεις αυτήν την στιγ
μην;
—Δέν οδς ταράσσω έγώ,
μεγαλειοτάτη Δέν τιταΐω έ
γώ αν ή άλήθεια είς δλας τάς
εποχάς τής Εστορίας είνε πι
κρά... Γρόψιε τού ότι τα άο
βυλα πού στέλλουν είς τούς
στρατιώτας εί προμηθευταΐ
πού εύνοεΐ ό Ρασποθτιν, Ι
χούν γιά σόλες χαρτόνι! Γράψ
τέ τού 8τι άπά ΐήν Πετρούπο
λιν φεύγουν άμαξοστοιχΐαι μέ
ζωοτροφάς διά τό μέτωπον,
άλλ'α! ζωοτροφαί δέν φθά
νούν ποτέ είς τόν προορισμόν
των.
Γρόψτέ τού δ τι χιλιάδες κι
βωτΐων μέ πολεμοφόδια έκφορ
τώνοντσι είς τό μέτωπον άπό
στρατιώτας μέ προφύλαξιν
διά τόν φόβον έκρήξεως συνε
πεία των εκκρηκτικών ύλών
πού δήθεν περιέχουν. Ή προ
φύλαξις είνε περιττή: Πυρΐτις
μέσα είς τα κιβώτια αύτά ύ
πάρχει μόνον είς στρωμα δέ
κα έκατοστών τοΟ μέτρου.
Άπό κάτω εως τόν πάτο των
κιβωτΐων δέν είνε παρά σκό
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Θέλγητρα
καΐ ημέραι
τής ύπαίθρου.
'Λριοτΐρά.—Γυμνισμός καΐ άε
ροθβρ ιπεια.
Δεξιά.—Μιά τουαλέττηι ποθ
εΐμποροθσε νά φοριέται είς την
πλόζ. Τώρα ή μόδα την έξεμηδέ-
νισε μέ—κδτοια άπλούστευσι.
Προγραμμα πλειστηρικσμοΰ|έκπο(ήαειος πλειστηριασμόν τ»
ΟΟΥΔΑΚΑΚΙ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Ό Ναυτιχός Κολοσσός:
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
2ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩ
Ένα καταπληκτικώς
έπικαιρότητος κινηματα-
γραφικό θαΰμα πού 2-
μοιό τβυ οέ θεαματικό-
τητα καί σέ μεγαλοπρε¬
πεία δέν ίχει παρουσιά-
σει εως τώρα ό κινημα-
τβγράφος.
"Ενα δράμα δυνατβ γε
μάτβ άγωνιώδεις καί συγ
κινητικές σχηνες ήρο/ι-
ομού, θυσίας, αύταπαρνή
σεως.
Έγυρίσθη συμμετοχά
τοδ Γαλλιχβΰ ϊτβλβυ
Πρ»ταγωνιστοϋν:
Πιέρ ΦρεναΙ
Κήμ Πικόκ
Ναντίν Βόγκελ
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΤΟ
νη..
Γράψτέ τού δή είς τα έστια
τόρια τή"ς Πετρουπόλεως γΐ
νονται έρανοι υπέρ των τυ-
φλων τοϋ πολέμου... Ξεύρετε
ποιοί ί,ένεργοθν τόν έρανον;
Δυό φΐλοι τοθ Ρασποθτιν άπό
τή ΣιβηρΙσ, 6 Πορφύριος καΐ
^Όϊ δ Ι τού
ακινήτου
Γεωργίου Νικολάου Καμπάνη
χατοίχου τοθ χωρίου Καστελλίου
Πεδιάδος.
Κατά
Χρυοάνθης τό γένος Μαρχάχη
χή?ας "Ιωάννου Σταθοπούλου χ»
τοΐχου Ηρακλείου δι' εαυτήν κα
ώς νομΕμου έπιτρόπου των μετά
τοθ Ιωάννου Σταθοπούλου άνηλί
κων τέκνων της Ήροθς, Σταύρου,
Μιχιχήλ, Γρηγορίου χαΐ Άντιγδ
νης.
^ δύο Ιμπιστοί
ρασσοφόροι...
—Είνε λοιπόν Ιγκλημα ότι
συλλέγονται Ιρανοι υπέρ των
τυφλων;
—ΟΙ εμπιστοι τοθ ΡασποΟ
τιν δέν δίδουν είς κανένα λο
γοδοσΐαν γιά τα ποσά πού
μαζεύουν... ΟΟτε όβολός δέν
πηγαΐνει είς τούς τυφλούς τοϋ
πολέμου! Πρέπει κανεΐς νά
είνε τυφλός γιά νά μή τα βλέ
■πή αύτά, πιό τυφλός καΐ άπό
τούς τυφλούς τοθ πολέμου!
Ή καρδιά σας είνε καλή, με
γαλειοτάτη, ή πιό άγαθή καρ
διά τοθ κόσμου! Άλλ' ή κα
λωσύνη, ή άδυναμία τυφλώ-
νούν....
(συνεχΐζεται)
ΤΗΣ
ι
Μ την γέησσα:
ΜΕΡΑ ΟΜΠΕΡΟΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Επί τή άποφοιτήσει τοθ υίΐθ
μου Φρειδερίκου άπό τα Λύχειον
Παλλάδιον κατόπιν δεχαετοθς έν
αδ-.ώ φοιτήσεώς τού αίσθανομαι
ίπιδιβλημένον καθήκον καί δή
μοσία νά ιύχαρισιήσω τόν δια
χεχριμίνον διευθυντήν αύτοθ χ
Μιχ. Σηφάκην χαί τούς άξιοτί
μου; χυοίους καθηγητάς χά! ου
νεργάτας τού διά την πατρικήν
φροντίδα,τήν άγρυπνον παρακολιύ
θησιν καί τα εξαίρετον ίνδιαφί
ρον μ»θ' ιύ περιίβαλλον τ&ύς έν
τώ Αυχείφ Παλλαδίω φοιτώντα;
μαθητάς.
Τα άποτελίσματα ίλλωστε τ&ν
άπολυτηρίων έξετάσιων μαρτυροθ
σιν άφ' έαυτών επ Ι των ανωτέρω
Ό ευχαριστών
Ιωάννης Φ. Καρνμπέττ
Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ
ΜΕΡ. 1ΥΔΑΙΗ- ΜΑΓΖ1ΠΕΤΑΙ.
Δέχεται είς τό ίργαστή-
ρι*ν της (Πλατεία Βαλιδέ
Τζαμί).
Διά τής υπό χρονολ. 26 Μοί
ου 1932 άπλής επιταγής μοϋ έν
συνδυασμώ πρός την δπό χρονολ.
28 Ίανουαρίου 1938 χατασχετή
ριον τοιαύτην αμφοτέρων γενο
μίνων δυνάμει κοί πρός έκτέλε
σιν τής δπ' άριθμ. 341 τοθ 1932
05ΐστικής καί τελεσιδίχου άποφά
σιως τοΰ Είρηνοδικείου Καστελ
λίοιι Πεδιάδος επί μιχροδιάφο-
ρών έπετάγη ή καθ' ής το πά
ρόν μου δπως Ιντός τής νομί
μου προθεσμία; μοί πληρώση δι'
εαυτήν μέν δρ, 472 50 δι' ?κα
στον 5έ των υπ' αυτής (.πιτροπευ
ομίνιον άνηλίχων τέχνων της άνά
δρ. 202 50 έντόχως άπό τής τε
λευταίας των ανωτέρω έπιταγών
μου μέχρις έξοφλήσεως πλήν ά
πίαχε νά πράξη τοθτο άνευ νομί
μου λόγου μέχρι σήμερον.
Διά ταθτα
Πρός είσπραξιν των ανωτέρω
ποσών ήϊοι των δρ. 472 50 των
βαρύνουσιν άτομιχών την καθ*
ής τό παρόν μου καί των δραχ.
1012 50 βαρύνουσιν έξ ϊσου τα
5π' αύΐής έπιτροπευόμενα άνήλι
χά τέκνα της των τόχων δλων
των ποαών τούτων άπά τής 28
Ίανουαρίβϋ 1938 μέχρις Ιξοφλή
σεως, των έξέΐων τής τελευταί
άς των ανωτέρω ίπιταγών μου
δρ. 156 καί των γενησομένων
τοιούτων μέχρις εξιφλήοεως έκτί
θ είς δημόσιον άναγχαατιχής
158)64 έξ άδιανεμήτου τοθ έπομέ
νού ακινήτου επί τούτω χατασχε
θίντος διά τής δευτέρα; των άνω
ή
ή ρ
έηιταγών μου αΐε μή εύρε
θείαη; χινητή; περιουσίας τής καθ'
ή; το παρόν μου υπό την ίδιότητά
της χατά την υπ' αριθ. 78 έκθεσιν
τοθ διχ. χλητήρος Ματθ. Ζχχα
ριάδου πρός είσπραξιν τή; άνιοτέ
ρω άπαΐΐήιεώ; μου, άνήοντα κα
τα μέν τα 43)64 είς την χαθ' ής
τό παρόν μου άτομιχώς χαί άνα
3)64 είς Εκαστον των υπ' αυτής
έπιτροπευομένων άνηλίχων τέχνων
της χειμίνων έντός τής πόλεως
Ηρακλείου τοθ Δήμου καΐ Είρηνο
διχείου Ηρακλείου χατά την ου
νοικίαν «Άγκεμπ:ύ>τ» αυνισταμέ
τού ^% μιας οϊχίας αποτελούμενης
έκ δύο σύλών μέ φρέαρ, άφοδε"υτί/ι
ριον καΐ
πορτέγου,
μίαν
ενός
λεμονέαν, ενός
άνοαγείου,
νός ίσογείου χαί ενός μα-
γειρείου συνορευομένου πρός κτή
μαΐα Γεωργίου Πισχοπιανοθ χή·
ρας Δ'αλεκτάχη, Κυριαχής Δ.
Κτίσΐου χαί δρόμον.
Ό πλειατηριασμός τοθ χτήμα
τος τούτου ήτοι τα 58)64 έξ άδι
νεμήτου αύτοθ γενησεται την 20
Αύγούστου 1939 ημέραν Κυριακήν
χαί ώραν 11—12 π. μ. ενώπιον
τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
Άντω/ίου Α. Γιάνναρη χαί τού
τού κωλυομένου ενώπιον τοθ νο
μίμου αύτοθ άναπληρωτοθ %%1
έν τφ δημοσ'ψ γραφείφ τοθ ιίρη
μένου Συμβολαιογράφου κειμένφ
έντός τής πόλιως Ηρακλείου χα¬
τά την ο54ν Καντανολέου ϊτε χαί
ένθα χαλοθνται οί βουλόμενοι νά
γίνωσιν άγορασταί.
Άρμέδιος διχαστικός κλητήρ
ένεργησάτω τα νίμιμα επι τοθ
προκειμένθϋ.
Ηράκλειον τ^ 26 Ίουνίου 1939
Ό τοθ έπισπεύδοντος χαί παραγ
γέλλοντος πληρεξούσιος διχηγόρος
Ν. Κεφαλον/ιάννης
ΣΤΑΙΤΗΣ λΥίΟΣ
1160 ν
ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έηανήλθιν έκ Κύ
πρου διά τοΰς θερινούς μήνας λ
1 καθηγήτρια ττιάνου τοθ αύτόθι πά
| ρορτήματος ΈλληνικοΟ ΏδεΙου
ι 8νΙς Φανή Ί. Κοκκινάκη.
' -',Επανήλθεν έξ "Αθηνών ό κ
Γεώργ. Τουπογιάννης. *
—ΈπΕσης επανήλθε μετά
Τοθ "Αρμστρογν.
Βαθμηδόν δ Μουσταφβί Κεμάλ ήα6ρ0ν είς "Αθήνας παραμονήν λ
έχαλάρωνε τόν έλεγχον τού ίπΐ άτμοπλοικός πράκτωρ κ. Γεώργ,
τής κυβερνητικάς μηχανήί, περιώ
ριζε την ένεργόν τού ανάμιξιν. Ο
λοίνα καί περισσότερον άπεσύρε-
αφιγγε
.ιέσα 5
ό δικηνό
λοένα χ ρρ
το είς την έπαυλίν τού τοθ Τσάν
Καγιά, εγένετο ίλοένα ηιριαα&τ*
ρον άθέατος, έπιχοινωνδν μόνον
μέ τεύ; στενούς φίλους τού, τάς Ι
γυναΐκα; μέ τάς οποίας διασχίδα
ζε καί ολίγους ανωτάτου; άξιωμα
ϊούχί.υς τοθ χράτους. Την ρουτίνα
τής κυβερνήσεως την άφησεν είς
τόν "Ισμέτ.
Καί έ Ισμέτ, δ μικρόσωμος 6α
έττιτελής άξιωματικός, 2
τα χέρια τού νά κλείση
έσ ον περΐσ3οτέραν έξαναίοίν
αί δύναμιν χωροθσαν! Ήταν 6
τΰπος τοθ γραφειοκράτου. πεζός
χαί συστηματικώς. Άγαποθσε την
νουΐίνα, την δουλειά τοθ γρατείου
εϊχετο τή; θέσεως κ»ί τής έξουσί
α; τού έξ Ιοου ζηλοτύηως μέ χάθε
άλλον υπάλληλον πού ίχει μακρά
χρόνια είς την υπηρεσίαν.
Είς Τοαν Καγιά δ Μουσταφά Κε
μάλ είχε την αυλήν Τ3υ. 'Η ζ«ιή
τού ήταν άγρία χά Ι παράξινη.Ή
ταν ήδη ήλιχίας σαράντα έπτά έ
των χαί ίνεφάνιζε μεριχά άπό τα
χαραχτηρισΐιχά 2λων των μεσηλί
κων.
Τα σχεδόν ά*χροα μαλλιά τού
ίχαν άραιώση, ιίχαν υποχωρήση
είς αρκετόν βάθος άπό τοϋ μετώ
που Είχε στιγμάς πού ή δψις τού
ήταν ατυγνή, κουρασμένη, γιομά
τη ρυτίδας.
Τα μάτια τού εΐχαν πάντοτε ίνα
βλέμμα βλοσυρόν καί διαπεραστι-
χον. Την αυστηράν αυτήν χαί άγέ
λαστον ίχφρασιν τοθ προσώπου
ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθοθσαν Κυ
ριακήν ετέλεσεν τούς γάμους
τού είς ΆβδοΟ ό Ιατρός κ. Γε
ώργιος Παηαδογιαννάκης μ^χα
της δίδος "Ελλης "Ιω. Γραμματι
κάκη Συνχαρητήρια.
***
Γύρω στήν πόλι.
Ζ. Π.
την έπροσποιεΐτο, Ιως βτου
χπό συνήθειαν κατέστη δι' αυτόν
φυσιχή. Μόνον είς τάς οπανίας εύ
καιρίας πού άπεφάσιζε νά μειδιά
ση, έφωτίζετο κάπως ή δψις τού
τού. Τάς σπανίας αύτάς στιγμάς τό
πρόσωπον τού άπέχτα εξαιρετικήν
οητείαν. Άλλά γρή/,ορα αάν την
φλόγα πού σβύνΐι είς την παραμι
χράν ριπήν άνέμου, τό μειδίαμα
σβυνε χαί τό πρόσωΐτόν τού Ιμε
ε πάλιν σκοτεινόν, αυστηρόν, ά
πειλητιχόν. Έ δγεία τού είχε τα
χείας μεταπτώαεις. Επί πολλάς
ύκτας συνέβαινε νά υποφέρη άπό
άϋπνίαν. Κατά καιρεύς έχανε τό
θάρρος τού, ναί τό ηθικόν τού, Ι
Ό καιρός συνβχΐζβται κατά τό
μάλλον Ικανοποιητικός διά την
παραγωγήν.
—Ή όττοία όδεύει ούτω πρός
την συγκομιδήν των προΐόντων.
—Μέ τος καλυτέρας ό-ωατδή.
ττοτε των προβλέψεων καΐ των
έλτΐΐδων, διά την ποιότητά των
άλλά καΐ την τοποθέτησΐν των
είς τάς ξένας άγοράς.
—Είς τή» πλατείαν ΈλευθερΙ.
άς ή μουσική τοθ Δήαου έξετε·
λεσιν καΐ την τταρελθοθσαν Κυ¬
ριακήν εκλεκτόν προγραμμα.
—'Η πσρομονή τής μουσικήν ε-
κεΐ παρετάθη μάλιστα, μέχρι των
νυκτερινήν ώρώ«.
—Αναλόγως καΐ πρός τάς δι·
αθέσεις τοθ συγκεντρωθέντος ώς
συνήθως έκεϊ πυκνοτάτου άκρα·
ατηοίου της.
—Είς την χθεσινήν πανήγυριν
της ΆγΙας Μαρίνης ό συνωστι-
σμός τδν πανηγυριστων υπήρ¬
ξεν έξαιρατικός έφ'τος.
—Ή «εριοχή τής θαυματουρ·
γοθ έ«κλησ(ας είνε άρκετά εύ·
ρεΐα ώσΐβ νά δύναται να περι·
λάβη πολύ κοινόν.
—Έν πάστι περιπτώσει, καθ' δ
επληροφορήθημεν, οί πανηγυρι
σταΐ είχον καταλάβιι τόν χώρον
άπό τδν πρωΐνών ώρών τής Κυ·
ριακής.
— Κίνησις την Κυριακήν καΐ είς
τα θαλασσια λουτρά παρά τΰ
έπικρατοΰν μελτέμι.
—Λουόμεναι καΐ λουόμενοι δέν
ϊλειψαν άπό έκεΐ Ιδίως τάς πρω·
νάς καΐ προμεσημβρινάς ΰρας.
—Άλλά καί τό ώπόγευμα έ>
σημειωθή κάθοδος κολυμβητΰν
καΐ φίλων τής ήλιο9εραπε(ας.
—Ή κατεδάφισις τοθ παλαιοθ
νομαριακοϋ κτιρΐου συνεχίζεται.
—"Ηδη τό κτΐριον
τής εσωτερικάς καΐ
ξυλεΐας τού.
άβηλλάγη
έξωτερικής
πιπτε. Δέν είχε
τρύχεται άπό τό
σημα. Άλλ' αιφνιδίως άνέκτα θάρ
ρος χαί ζωτιχέτητα. Την μιά ή
μερά μποροθσε νά αύρεται ώ; γέ
ρων καί έξησθενημέννς άνθρωπος,
χαί την άλλην νά είνε ζωηρός χαί
άγνώριστος.
Μόνον ή δραστηριότης τού
εγνώριζε ίύ:ε στιγμήν δφέσεως.
(συνεχίζετοιι)
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Κστεδαφιζομένης τής πάλαι
άς Νομαρχίας πωλοθνται ύλι
κά γ] ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι.
Κεραμύδισ, κουφώματα ώς
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είδοποιΐϊται τό Σεβαστόν χοι
νόν Ηρακλείου 5τι 6 γνωστάς
διά την ταχύΐητα χαί είλικρίνει
άν τού Ταχυδρόμος
ΧΑΡ. ΠΟΡΤΣΑΚΗΣ
Αναχωρεί εκάστην έβδομάδα ά
νιλλιπώς διά Πειραια καί τάνά
«αλιν.
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τβυ ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
πβλυτελές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον παρά τοΰ συμπολίτου μαςκ.
Γεωργ. Δαοκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοϋν τό «Σίτυ
Πβλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται δια
την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ
στηοαν απαράμιλλον.
ΪΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Όδύς ϊταίίβο-ΑβΗΝΑΙ.
καί καστανιές δια στύλους, βο' Πληροφορίαι παρά χφ χ. Μπα-
*οΉ κλπ. είς εύθηνάς τιμάς, λβμβύτσφ. Άρ. τηλ, ΐΖ,$%,
^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙ1Η101Ι1ΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙ111] ΙΙΙΙ11ΙΙΗ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1»
ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
γες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ τιεφημισμένου -.
έργοστασΐου Ελένης Κακαβούλη, Έμμ. Παγκά- -
λου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ 1
καί μέ ευκολίας πληρωμάς, παρά τώ άντιπροσώ-
πφ χ. Δημ. Λ. Γιαλιτάχη έναντι Δημσρχείου Ποίν
η προμηθευθήτε επισκεφθήτε την ίκθεσίν μας.
Ιιιιμηιιιιι ηιιιιιιηΒ ιιιιιιιιιβι αιιΐηιΐΊαι ιιιιιιιιιβι
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό δροσερώτερο, τό ώ-
ραιώτερο, τό ποιό εύχά-
ριστο φίλμ τής Σαιζόν:
ΗΥΙΤΕΣ ΣΤΟ
ια
Μιά ύΐτέροχος, μιάσκαν
δαλιστική όπερρέττα γε-
μάτη άπό μουσική άπό-
λαυσι.
Ούράνιες Μελωδίες
όνειρώδη μπαλέττα
Πρωταγωνιοτοΰν:
—"Απομένουν δέ οί τοΐχοι, των
οποίων ή κατεδάφισις ελπίζομεν
δτι δέν θά βραδύνη οΰτως ώυτε
νά έλευθερωθή ταχέως ό χωρος
διά την κατασκευήν τοθ κεντρι
κου πάρκου.
—Τα λεωφορεϊα ειργάσθησαν
. ,.„ . άρκετά καλά καί προχθές δεδο-
5 ηυικών τού, 1- μίνου δτι καΐ διά τα περΐχωρα
παύση νά χατα ή έκ των περιχώρων υπήρχον άρ·
παλαιόν τού νέ | κ8Τ°ι επιβάται.
—Εις τουτο συνετέλεσεν επί·
σης καΐ ή ίξοδος ειδικώτερον
κόσμου έκ τής πόλεως, πρός τα
ρωμαντ1 κά προάστεια.
—Καΐ Ιδιαιτέρως τόν Μασταμ
πάν δστις τελευταίως επλουτί¬
σθη καΐ μέ νέα συγχρονισμενα
έξοχικά κέντρα.
δέν Ι ~"Τα συνεργεϊα διά τα ΰδρό
μετρα έξαχολουθοθν μέ γοργόν
ρυθμόν τό Εργον των
—Προβλέπεται συνεπως ταχεΐα
ή δλοκλήρωσκ; τής τοποθετήσε
ώς των άνά την πόλιν.
—Τής υδρεύσεως κανονιζομέ·
νης πλέον κατά τρόπον ανάλο¬
γον πρός τόν ύφιστάμενον είς
δλας τάς προοδευμένας πόλεις
άλλά καΐ τόν λυσιτελεστερον διά
την ύδρευσιν.
—Άπό των πρώτον άκόμη πρω-
ϊνων ώρών ή πλατεΐα Νικηφόρου
Φωκά παρουσΐαζε χθίς την συνη-
θισμένην εργατικήν κίνησιν.
— Ήτο Δευτέρα καΐ αί έονασΐαι
ρυθμΐζονται ώς γνωστόν &«ό τής
ημέρας αυτής.
—ΌπότΒ καΐ είνε χαρακτηρίση-
κή περισσότερον ή προσφορά
καΐ ή ζήτησις έργατικών χειρών.
-Είς τόν θερινόν Πουλακάκη
προεβλέπετο χθές έξαιρετική κο·
σμοσυγκέντρωσις μέ την προβο
λήν τού ένδιαφέρρντος φ(λμ: «Τό
Διαζύγιον τής ΛαΙδης Χ».
—Είς τόν «Άπόλλωνα» προβάλ
λεται έιΐΐσης 6να ώραιότατον
Φίλμ: «Νύχτες στό Χόλλυγουντ·
πουέγγυτ3ΐαι επιτυχίαν καΐ κο·
σμοσυγκέντρωσιν.
, ο ΡΙηορτερ
'θ διάσημοί χκλλιτέχνπς
κροϊμιΪυ!1" φΜνή' ΜΠ1ΓΚ
*Εν« ϊρνο «ού θά σάς χ«.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Ή όπϊρέττα θ«ΰμ«:
ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.- ΜΙα
σύστασις γιά δσους ταξιδεύουν
στήν Άθήνα: Νά παρακολουθή-
σουν τόν «ΠυγμαλΙωνα» τοθ
Μτιέρναρ Σώ πού παΐζεται μέ 8·
ξαιρετική έπιτυχΐα είς τό θερινό
θέατρο τής κ. Κατερίνας "Αν
δρεάϋιη (πλατεΐα Κυριακού).
Είνε τό βργον ποο συνεκέντρω·
σε δλο τό θεατρόφιλο κόσμο,
τό Εργο που συγκεντρώνει κάθε
ΡΡ*0" »λη «^ν άφρόκρεμα των
Αθηνών.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται πρόσοψις άποτελου
μένη άπό 2 βιτρΐνας έξωτιρικάς
καΐ θύρας. Πληροφορίαι παρά
-"> ώρολογοπωλίίω «ΖενΙΘ».
1-6.
ΔΙΑ ΤΟΓΣΣΤΑΦΓΛΕΕΑΓΩΓΕ12
Ένοιχιάζονται δύο αποθήκαι
χατάλληλοι διά χαλάθια καί κι·
βώτια σταφυλων. ΠληροφορΙοΐί
παρά τ© Εύαγγέλφ Άνωγειανάχη.
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ.- κορμοΐ δέν
δριυν καρυδιάς. ΟΙ ηροσοέροντις
άς άποταβτίσιν είς τό έπιπλοποιιί
ον Γεωργίου Παπαχατζάκη, *σρ«
«λρύβως θεάτροιο Πουλακάκη·
Λ
εν$
^ολω^α^■
* -Α*«: μ
νζολί,
ψ _-Ούιε νά
γάρ* ί
ης. ν α
"Ο Μεγαρος
—Αύτό μοθ
'Υιιετρσυλισε
λήιΐτους. άλλά
τής τρανιέζης ο(
κατελήφθη ύ«6
—Ό Βαχορσ
μενον, άνεκραί
πως 6 δρόμος έ
την γυναΐκα δη€
Ό δέ Κουρ
τα τοθ κατιηλβΐι
γροΐαν κάιιηλον
—ΑΙ, κορά
σο «ροχθίς «α
καΐ σέ κατεδΐκσι
Φάδω ϋήγε κι' Ιι
θυρο,
-Μοί. καλΙ
άληθινό. "Α. θΐ
μοθ τό βσλετε
τε ν ά οηκώσειε
Διαθέτβμεν
πβΐχών δερμβτκν.
Επίοης ακαντει
Ό-*ί είς «λ· Μ
«δ την ««ρβοοα,ν τι
Βηνότερβι.
Α
ΤΟΥΡΙΣΤΙ Κ
ΤΟ *Π/
Άδελφί
ΕΙ
, διά
|""ιπιιιιι
ιηιιιΐΐι
ΜΕΓΑΛΙ
ΔΕΡΜΑΤ
Πολυ
ΧΡΟ
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
"
Τ6 μεγάλο Εργον
τού Βίκτωρος Ούνκώ.
Οί Άθλιοι.
608 β ν
Ό Μέγαρος άπεκρίθη.— ΕΤμαι καπετάνιος έ
γώ δπου βλέπεις, καΐ πάσης φιλολογΐας προφέ
σορας.
Ό Ένζολωρας, δστις ίστατο επί τής κορυφής
τοθ δδοφράγματος φέρων άνά χείρας τό δττλον τού
ήγβιρε τό ωραίον αυστηρόν τού πρόσωπον, καί ήτέ
νισβ πρός τόν Μέγαρον βλοσυρώς.
—Μέγαρε. έκραξε πρός αυτόν, άμε πήγοινβ νά
χωνίόσης τό κρσσΐ σου 6ξω άπ' έδώ. Έδώ έχομεν
χρεΐαν γνησίου ένθουσιασμοθ, καί δχι μέθης. Μην
άτιμάζης τό όδόφραγμα.
"Ο όρ>1λος οδτος λόγος έπροξΐνηοτε παραδόξως
είς τόν Μέγαρον άποτέλεσμα, οίον άν έχύνετο κα
τα τοθ προσώπου τού ποτήοιον ύδατος ψυχροθ.
Έκάθισε πλησίον μιάς τραπέζης είς τό παράθυρον,
ίστήοιξε τούς άγκώνάς τού έιτ' αυτής, καί την
κεφαλήν επί των άγκώνων, καί άτενίσας εν τινι
άνεκφράστω πραότητι πρός ιόν Ένζολωραν, τώ
ίΐαεν —"Άφες με νά κοιμηθΛ έδώ δπου κάθημαι.
ΆλλοΟ πήγαινε νά κοιμηθης, άνέκραξβν ό Έν
ζολωρας.
"Άφες με έδώ νάκοιμηθώ,. έπανέλαβεν ό Μέ
γορος προσηλώσας επί τοθ Ένζολωοά τούς τεθο-
λωμένους οφθαλμούς τού· άφες με εως νά άποθά
νω καί έδώ.
—Ό Ένζολωρας τόν παρετήρησε μεθ' ύπερο
ψΐας.
—ΟΟτε νά πιστεύση
γσρε, οΰτε νά σκεφθής,
πς οθτε ν' άποθάνης.
Ό Μέγαρος απήντησε
Έγκυκλοπα ιδεία
Δι' έκεΐνους πού θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άτΐό δλα δι' δλους.
ΕΚΚΟΛ4ΨΙΣ... ΑΝΘΡΩΠΩΝ
τι εΤσαι ού Ικανόο, Μέ
οθτε νά θελήσρ,ς, ού" τε νά
..... τότε σοβαρώς.
—Αύτό μοθ εΤπες; Θά Ιδής.
Ύπετρσύλισε δέ καί άλλους τινάς λόγους άκατα
λήπτους, άλλά τέλος ή κεφαλή τού έπεσεν επί
τής τραπέζης οΐνοβαρής, καί μετά μίαν στιγμήν
κατελήφθη υπό ΰπνου βαθέος.
Δ'.
Άπόπειρα ηαραμυθίας πρός την χήραν Λύκαιναν.
— Ό Βαχορέλης βλέπων τό όδόφραγμα άνυψού
μενον, άνέκροξεν έκστατικός.—Κύτταξε, κύττσξε
πώς ό δρόμος ώς έκ θαύματος έξεκολπώθηκε σάν
την γυναΐκα οπου πάγει νά χορεύση
"Ο δέ Κουρφειράκος διαρπάζων άνω καί κάτω
τα τοθ καπηλεΐου προσεπάθει νά παρηγορήσπ την
γροΐαν κάπηλον.
—Αί, κυρά Λύκαινσ, ιή Ιλεγε δέν έπαροπονεΐ
σο προχθές πώς σ' ένήγαγαν είς τό δικαστήριον
καί σέ κατεδΐκασαν είς πρόστιμον, διότι ή Στυ
Φάδω τιήγε κι' έτΐναξε έναν τάπητα άπό τό παρά
θυρο;
— Ναί, καλέ μου κύρ Κουρφειράκε, ούτό είνε
άληθινό. Ά, θεέ μου! τ(; καί ούτό τρ τραπέζι θά
μοϋ τό βόλετε είς εκείνον τόν τρίβολο δπου πιάσα
τε νά οηκώσετε είς την μέσην τοθ δρόμου;
(συνεχΐζεται)
Διαθέτομεν ολα τα ειδή εγχωρίων καί Εύρω-
παΐχών δερμάτων.
Έπίσης άπαντα τα ειδή τής ύποδηματοποιΐας.
ς είς δλα χ β Ι είς τάς τιμάς ακολουθούμεν πι¬
στώς την παράδοσιν τοδ καταστήματβς μας: Είμεθα ο! εΰ-
βηνβτβροι,
ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Λϊωφόρβς Καλοκαιρινό*} (πλ. στράτοτ).
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
ΤΟ -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ*
Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
Φημίζεται διά την κκθαριβτητα δια την τά¬
ξιν τού, δια την άκραν περιποίησιν τής υπηρε¬
σίας τού.
Τα φαγητά τού παρασκευάζβντκι μέ άγνά
σπάνια ύλικά.
^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓ^ΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΝΙΠΠΙΙΙΠΠΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΐυΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΗΙΙ^
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛ1Α
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ |
ΕΙδών ταξιδίου καΐ έξοχής
Γυναικείες τσάντες, ζωνες, μπαουλα,
πολυθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα
τείας κ. λ. π.
ΕΙδικον Συνεργεΐον έπισκβυδν:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠ1ΖΙΩΤΗΣ
ΟΔΟ5 ΑΓ. ΜΗΝΑ
'Υποκατάστημα τβΰ έν Άθήναΐί, έργβοΐααίου
Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη
Β'
ΧΙΜΑΙΡΑ
Ό τόσον τολμηρίς είς τάς προ
φηχεία; τού Χάλνταν δέν πχραδέ
χΐται, ώ; ανέπτυξεν ενώπιον μιας
όμηγύρεως σοφών, ίτι δ ίνΰρΐύκοι;
5α κατορθώση ποτέ να χατ.χσχευϊ
ση διά χη ιικών καί τεχνητδν έν
γένει μέσω/ §να ζωντανόν κύι:α
ρον. Συεπώ: ό Χάλνταν, ό δποΐος
προφητβύϊΐ 8;ι το 1950 θα Ι(η
έφευρεθη' ή έκχολαπτική μηχανή
έτος τής οποίας — δπω; συμβαί
νει σήμερα μέ τίς έκκολαπ,τικας
μηχανάς πού χρησίμοποιοθνΐαι
είς την πτηνοτροφΕαν χϋί μέαα
είς τάς έ ποίας, χίρις είς την τε-
χνητήν θβρμότηία πύ άντικαθι-
ατδ την φυσικήν θερμότητα τής
κλώσσας έχκολάΐττονται τχ αύγά—
θά Ικολάπτωνται άπό γονιμοποιτ;
μενά ώάρΐΜ, ά^θρωποι, δ Ι5ιος ο
Χάλνταν θεωρεΐ ώ; χίμαιραν ά
πραγματοποίητον την ιδέαν τοθ
«Ηθ—,ιιηοιιΐαβ», τοθ «χημικοΒ
άν'ΐρώπου» "Αν συγκρίνωμεν τάς
δύο προδλίψϊΐς τοθ Χάλνταν, προ
κύιττει τό ακόλουθον συμπέρασμα:
ά είνε δυνατόν άπό Ινα φυσικόν
ώίριον να ίχκολάπτωνται 5ι4 τι
χνητών μίσων άνθριοποι καί «ο ώ
βριον &ύ:ό πού χρησιμεύει ώ; 6χ
Ή Νεάπολις
ώς κέντρον τουρισμου
σ:ς κάθε ζωή-;, ποτέ δέν θά κα¬
τορθώση ή διολογΐα, ή έπιστήμη,
ν* τό καταακβυάση διά τεχνητδν
μίσων άντ καθιστώσα την φύσιν!
ΠΡ3Τ0ΠΛΑΣΜΑ.
Καί τα μίχρι τοθδε πορίαματα
καί άποτελέσματα τής ίπ:σ:ηυ.ονι·
κης έριύνη: δικαιώνουν απολύτως
την δευτέραν αυτήν πρόβλιψιν τοθ
Χάλνταν. Ποό πολλοθ εΝε γνω
στόν δτι κάθε ζωή ίτί τή; γής(
ττρ&ϋτίθίίίίν της ϊχϊί τώ π;ωΐό·
πλασμ», την βάσιν αυτήν το5 ζα>ν
τα«οΟ χυττάρου π ύ συγκροτεΐτοιι
άΐΐο λεύωμα κ«1 συγγενεϊς τινάς
δλας Μβγάλοΐ κόποι κατΐβλήθη
σαν πρός έξέΐασ.ν καί ανάλυσιν
τή; ίσοτ«ριν:ής συι-άσεω; τοθ λευ
αύτοθ. Καί &39ν προχω
αί έπίμονοι ίρευναΐ, τόσον
καθίσιατο φχνερόν πίσον άΐτιστεύ
τως πΐρίπλοχος καί πεοίτ,εχνο; εί¬
νε ή σύστααις τής ά>τλουστατη;
αυτής Ολη;, τής βάσεω; τής ζωής,
την δποίαν θ* ϊπρεπε νά μπορέ
ση διά χημικών, διά τεχνηΐών
μέσιαν νά κατασκευαση ό ϊνθρω
πος διά νά κατασκευάση καί αυ
τος, ώς δλλος δημιουργός, ζω'τ*
νά πλάσ^ιατα. Άλλά θά συμπληρώ
σωμεν άλλοτε.
ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ί ύλιος (ανταπο
κριτοθ μας).— Έξαιρΐτική κΕνη
σις ξένων πχρατηοΕΐται εφέτος είς
την Νεάπολιν. Οοτέ άλλοτε αύ
την την εποχήν δέν είχαμεν τό
σ2υς παραθεριστα;, τόαους έκδοο
κατεαχευάσθησαν ρεΐθρα άπό μπε
τόν καί γενικά έγιναν πλείστα
5σα ϊργα έξωραϊσμοθ καί έξυ
γιανσιως χάρις είς την δραατηίΐό
τητα τοθ κοινοτικοθ συμβουλίου
χαί την προθυμίαν των χατοί·
μεΐς, τόσους έΐτιοκέπτας. Καθ' & κων.
λας δέ τάς ενδείξεις ή κίνησις | Έπίσης, τό μουσείον έπλουτΕ
θ' ούξηθζ άκέμη περισσότιρίν. ;σθη μέ νέ ι ευρήματα, μέ νέας
Ή λίάπολις ίχει γίνε ΐτο κέντρον βιτρίνας, μέ νέους θησαυρού;. Τώ
Άριθμ. 13854
Περίληψις προγράμματος
πλειστηριασμοΰ
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλεΐου Εύστράτιος Θεοδώρου
Γαρεφαλάκης έν Ηρακλείω
έδρεύων καί κατοικών δηλο
ποιώ δτι,
Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ
καστικόν πλειστηριασμόν τα
έπόμενα άκίνητα άνήκοντα
είς τούς όφειλέτας συζόγους
Γεώργ.ΝικολάουΠαπυράκη καί
Μαρίαν ΓεωργΙου Παπυράκη
τό γένος Νικολ. Βασιλακάκη
κατοΐκους Ηρακλείου, κεΐμε-
να έν τή περιφερεΐα τοθ
ΕΕρηνοδικείου Ηρακλείου ή
τοι 1) έντός τής πόλεως "Η¬
ρακλείου κατά ιήν συνοικΐαν
ΓενΙ—Τζαμί καί επί τής όδοθ
Γοβαλόδων μίαν οΐκΐαν διώ·
ροφον μετά τμήματος μονωρό
φού μεθ' δλων των παραρτη
μάτων παρακολουθημάτων
καί προσαυξημάτων τοθ οίκο-
πέδου καί τής λοιπής έν γέ¬
νει περιοχάς της εκτάσεως μέ
τρών τετραγωνικών 175,59 συ
νορευυμένην άρκτικώς μέ οί
κοδομήν Μουσουλμάνων άν
ταλλαξΐμων πρώην Μεχμέτ
Τσούρλου μεσημβρινώς, μέ
οικοδομήν Εμμανουήλ Κοκκι
νΐδου, ανατολικώς μέ οδόν Γα
βαλάδων καί δυτικώς μέ οίκο
δομήν Μουσουλμάνων άνταλ
λαξΐμων τρώην Μεχμέτ Τσούρ
λου καί 2) είς θέσιν «Χαλ
κια» τής περιφερείας τοθ χώ
ρίου Γιοφυράκια άμπελον τής
ποικιλΐας σουλτανίνας έκτά
σεως εβδομήκοντα στρεμμά
των μετά συνεχομένου άγροθ
εκτάσεως δύο στρεμμάτων
μετά τής έν αύιώ μιας διωρό
φού οΐχΐας καί ενός κλιβάνου
καί έπτά έλαιοδένδρων μεθ'
δλων των παραρτημάτων, πά
ρακολουβημάτων κοί προσαυ
ξημάτων τοθ οίκοπέδου καί
τής λοιπής έν γένει περιοχάς
της συνορευομένη ανατολικώς
μέ άμαξιτήν οδόν Ηρακλείου
— Μεσσαράς μεσημβρινώς
κληρονόμον Στυλιανής Ήσυ
χάκη τό γένος Καλοκαιρινοθ
δυτικώς κληρονόμων ΆνΡρέ
ου Καλοκαιρινοθ καί Άρκτι
κώς Στυλιανοθ Λιναρδάκη
καί Στυλιανοθ Τζωρτζάκη,
τή έπισπεΰσει τής ένυποθήκου
δανειστρΐας Έθνικής Κτηματι
κης Τραπέζης τής Ελλάδος
πρός άπόληψιν τής ένυπο
θήκου άπαιτήσεώς της έκ λι
ρων σιερλινών Αγγλίας τρια
κοσίων εΐκοσι τεσσάρων
σελλινΐων δέκα έννέατ κοί πέν
νσς μιάς (£ 324—19—1)
είς ουνάλλαγμα οψεως επί
ΛονδΙνου καί των έξόδων έκ
τελέσεως στηριζομένης είς
τό ύπ' αριθμόν 135708 έτους
1931 συμβόλαιον τοθ Συμβο
λαιογράφου Αθηνών Ιωάν
νού Γ.ΟΙκονομοπούλου κσΐ τό
ύπ' αριθμόν 18416 τοθ ΙδΙου
έτους συμβόλαιον τοθ συμβο
λαιογράφου Ηρακλείου Έμ.
Μηλιαρά καί δι' ήν άπαί
τησιν έτιετάγησαν οί είρημέ
νοι όφειλέται διά τής υπό
χρονολογίαν 10 ΊουνΙου 1936
έπιταγής τής έπισπευδούσης
καθ'ά δεικνυται έκτών ύπ'άριθ.
15534 καΐ 15535ΐ»ής 15 ΆπριλΙ
ου 1937 άποδεικτικών τοθ δικα
στικοθ κληχήρος τοθ Πρωτοδι
κεΐου Ηρακλείου Έμμ. Άρ
κουλάκη.
Ό πλεισχηριασμός γενήσε
τής ποοτιμήιεως δλων των φίλων
τής ίξιχή; χαί τής περιηγήσεω;.
Καί δικαιως. Διότι συγκιντρώ
νει πράγματι εξαιρετικόν προσόν
ρα δέ μελετίίται ή ανέγερσις εί
δικοθ οίκήματος διά την στίγααίν
τού. Εφέτος έΐτίσης προβλέπεται
έξαιρετΐκός είς μεγαλοπρέπειαν ό
τα.'Έχει τί άγαθά κοιιψ?); πόλ« έορτχσμός τής 15 Αύγούστου. ΑΕ
ως καί έξαισίας ίξοχής. Ώ προετοιμασίαι ήρχισαν άπό τώρ-χ
ζ έά Ή Μ
ξ ξχή μ ήχ
ρ κένΐρα, τό θαυμάσιον τού κ»ί συνεχίζονται έντατικά. Ή Μι
ριστικόν μέ^αοον, μέ τό αηιρ.γάλη Παναγία ανακαινΕζεται, έξω
μοντέρνο ξενοδοχείον ΰπνου, μέ ροΊ'ίεται έαωτερικώς καί ίξωτερι
την ίξαισίαν λέαχην, μέ τόν κώς δπό την άμεσον φροντίδι
κινηματογράφον, ϊχιι τό υπίρο χαί επίβλεψιν τοθ θεοφιλεστάτου
χον πάρο μέ τα λουλούδια καί ,Έπισκόπου χ. Διονυσίου, .τοθ ά
τα πανύψυλα πεθχ», την πλατείαν κουράατου αύτοθ ποιμενάρχου.
άσφχτοστρωμΐνην, μί ώ?α(α πεζο Καταβίλλονται δέ μεγάλαι προσ
δρόμια σιαζόμενα άττότού; πλα πάθειαι χαί υπό τοθ τουριστιχοθ
τάνου; χαί τα ά*λλα δένδρα, ϊχει'όμιλον, τοθ σώματος προσχόηων
άλλα ώραι» ξενοδοχεΐχ υΊτνου, έ χαί τής Ε.Ο.Ν. διά την χαλυτέ
σαατόρια, οίχήματα διά τούς θέ'ραν οργάνωσιν χαί επιτυχίαν τής
λοντας νά παραθερίσουν, άέρα δρο εορτής. Καί δέν δπάρχιι άμφιβϊ
σερόν κλΐμα 5γιεινότατον χαί α λία δτι α£ προσπάθειαιβθά έιχιτύ
πό εφέτος, νερά 5φθονα. Εφέτος Ι χούν. Όπως δέν δπάρχει χαί άν
μάλιστα έξωραΐαθησαν Βλοι οί | τίρρησις δτι ή Νεάπολις αποτελεί
δρόμοι, διεμορφώθησαν τα πεζο ίδεώδες κέντρον παραθερισμοθ χαί
δράμια διηυθετήθησαν τα πέριξ τής δτι θά προσελκύση είς τό μέλλον
πόλεως ευρισκόμενα ρυάχια καί περισσοτέρους ξένους.
ται ενώπιον μου ή τοθ νομΐ-
μου άναπληρωτοθ μου την
24 Σεπτεμβρίου ένεστώτος Ι-
τους ημέραν Κυριακήν καί
ώραν 10—12 πρό μεσημβρίας
καί έν τώ ένταθθα καί πα¬
ρά την οδόν «Χάνδακος» (δι-
οκτήτφ συμβολαιογραφεΐφ
μου ένθα καί ότε καλοθνται
ο( βουλόμενοι νά πλειοδοτή
οωσιν.
ιΩς πρώιην προσφοράν ή έ-
πισπεύδουσα ώρισε διά τα
ώς άνω άκίνητα τό ποσόν των
δραχμβν15000 διά τό πρώτον
καί 50000 διά τό δεύτερον,
όστις δέ προσφέρει την ά
ναγκαίαν ασφάλειαν δικαιοθ
ται νά πλειοδοιήση.
Ό τελευταΐος ύπερθβματι
στής ύποχρεοθται νά καταβά¬
λη τό έκπλειστηρΐασμα πρός
την έπισπεύδουσαν δανεΐστρι-
αν συμφώνως τώ Νόμφ.
Ή παροθσα δημοσιευθήτω
είς τάς ένταθθα εφημερίδας |
«Άνόρθωσιν» την 18 Ιουλίου
ένεστώτος έτους, «'Ίδην» την
21 Αύγούστου ΙδΙου ετους
καί «Δρασιν» την 17 Σεπτεμ-
βρίου ίδΐου έτους.
Έν ΉρακλεΙψ τβ 15 Ιουλί¬
ου 1939.
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλείου
Ε. ©. Γαρεφαλάκης
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου ττροτιμήσεως δλων των
Ηρακλειωτών.
Τό κεντρικώτερον των 'Λ&ηνών.
Άνακαινισθδν καί πάλιν ίξααφαλίζει σλα τ·
πλεονεκτήματα τής άνέσβκς καί «ύχαρΐοτου δια-
ί
Φέρμανοις—λουτρα κ. λ. «.
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ -ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΙ
ΟΙκιών — Καταστημάτων — Σαλον ιω ν
Έλ«ιοχρωματισμο(, χρωματισμοί ουοτήματος
Ντουκό.
Έν γένει άναλαμβάνομεν καί έκτελοΰμεν πάσαν
εργασίαν μΐτ' ακριβείας καί ταχύτητος.
Ο/ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΓ2Μ « ΛΕΜΠΛΕΤΖΙΔΙΚΑ
—Τό Διδακτήριον Κρεββατά
Βιάννου.
Έν σονεχεί» ηρός το &κ' αριθ.
28026 έ. ϊ. (έγγραφον τού έν
σχέσει πρός τα δημοοιβυβέντκ έν
τή (ΐ'Ανορθώσίΐ» της 2)6)39 δι* τβ
ζήτημκ της άνενέροεως κτιρίβυ
πρός στέγασιν τοθ δημοτικοϋ σχο
λβίου τού χωρίου Κρβββατά Βίαν
νού, τό υνυιουρνεΐον παρά τφ Α
κ. Προέδρω τής κυβαρνήσεως μ8ς -
έκοινοπβίησβ έν άντιγράφω την
κάτωθι διαταγήν τοδ Ύποοργεί
ου ΘρησκΕυμκτων χαΐ Έθνικης
Παιδαίας:
«Πρός τόν Σχολικβν Άρχιτέ·
κτονα Κρήτης Χανιά
Παραγγέλλομβν υμίν δπως α·
μ« τη λήψει τής πβρούοης μ«τ«
βϋτ· αίς Κρβββατά Βιάννου πρός
παροχήν όδηγιων δια την άνίγερ
σιν διδαΐΝτηοίου άναφίροντβς η¬
μίν σχετικώς, καθόσον ώς άνκφερ
θη ημίν σχβτικώς διατίββται βικό
πεδον, προσΝπικη έργαβία κ«1
χρήματα.
Ό Ύφυπουργος
Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ».
—Ό επί πλέον φέρος.
Υπό τού υπουργείον των ΟΙ
κονομιχων διετάχθησαν οί οΐχο
νομΐΜβΙ ίφβροι νά μή πρββαίνβυν
βΐς την κμΐσον ίχδοσιν πρ«{«ων
καταλογισμοΰ επί πλέον φορου,
αίς 4σ«ς πβριπτώσεις π διαφορά
μβταξύ τής δηλωθείσης κ«1 της
πραγματικης άξίας τής μβταβιβα
ζομένης οΐχοϊομής δέν υπβρβχί
νει τα 25 ο)ο τής πραγματικης ά
ςΊας. ΟΙ £φοροι θά βυγχβντρώνουν
τα σχ«τικά στοιχβΐα καΐ θά θε
τουν ταύτα ύπ' όψιν των έπιθβω
ρητών, οί οποΐοι καί θά κρίνουν
αν έπιββλλβται Λ ίχδοσιε η μή
πράί«ων καταλογισμοβ. Είς την
περίπτωσιν ίμως κατά την οποί
«ν ηθβλε διαπιβτωθή δτι Α δηλώ
αίς μικροτέρας άξίας τοθ άκινή
τού ένενετο έκ δόλου, τότε επι
βάλλβται ή £χδθ3ΐς πρά{«ων κα
ταλβγισμοδ τού επί πλέον φόρβυ
καί ή λήψις παντός αλλου επι
βαλλομένου μέτρου.
—Προσωρινόν Δήμαρχος είς
Χανία.
Κατόπιν τής παραιτήσεως τοδ
Λημάρχου Χανίων κ. Σκουλα τα
χαθήχοντα Δημαρχου ανετέθη
σαν προσωρινώς «Ις τόν έκ των
μβλ&ν τής ΔΐϋΐΜούαης -τού Δήμου
Έπιτροπής χ, Π.,Ναλινάκην.
—Έκδρομή ραπτων Νεαπό
λεως.
ΌΣώλλογο: ΡαπτωνχαΙ Ραπτριβν
Νεαπόλεως όργανών&ι διά την 27
τρίχ.έκδρομήν «Ις τό χωρίον'Αγ.
Βασίλειος Παδιαδος Ή έκδρομή
αυτή συμπίπτϊΐ μέ την τελουμί·
νην (Είς τό χωρίον πανήγυριν
τού Αγ Παντϊλβπμονος [καθ* Κν
ημέραν έορτάζει καί τό σωματεϊ
όν ραπτών. ΑΙ δηλώαεις αυμμι
τοχής γίνονται είς τό κατάστημοι
τού προέδρου τοδ · σωματεΐου.
—Διανυκτερεύοντα φαρμα
κεΐα.
Σήμερον Ιδην Ιουλίου θά δια
νοκτβρίύσουν τα φαρμακεΐχ Λ αι μ
πρου Κανακάκη καί Έμμ. Ζ«·
χαριάδη._____________
^ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 24τ« Ι¬
ουλίου οίκία έν χ% όίφ Άριάδνης
17, συγκειμένη έχ πίντε δωματί
ών, κουζίνας, ΒωματΕου λουτροθ,
πλυντηρίου χαί δλων των χρειω
ίβν. Πληροφορίαι παρά τφ χ.
Ιωσήφ Κόρπη.
ΣΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ τοθ ΠΙ
τρου ΜαστρεκΙνη («λατεία Βενι¬
ζέλου) γΐνβται χρήσις διά τό κα
θάρισμα τβν όποοημάτων άγνοθ,
•ΙδικοΟ σάπωνος, Ιζασοαλ(ζοντ*ς
στιλννότητα καί ώραΐο χρβμα για
κάβε «α«ο0τσι.
Ρί ι
|,ίί
Ι ίΙ
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ ΓΣ
Πρωΐα Τρίτης
18 Ιουλίου 1939
Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΗΡΧΙΣΕ ΝΕΑΝ ΑΡΟΡΟΓΡΑΦΙΑΝ
ΔΙΑ Τί ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΑΝΤΣΙΓΚ
ΧΙΛΙΑ&ΕΣΓΕΡΜΑΝΟΝΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΠΟΛΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άν-
ταποχριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
Βερολίνου άνβφέρουν ότι αί γερμα¬
νικαί έφημερι'δες ήρχισαν νέαν εκστρα¬
τείαν διά τό Δάνταιγκ. Επί τού ζη·
τήματος τούτου ό γερμανιχός τύπος
έπαναλαμβάνει την αξίωσιν τής Γερ·
μανίας περί ένσωματώσΐως τού Δάν·
τσιγκ είς τό Ράϊχ.
Έν τω μεταξύ, εξηκριβώθη ότι είς
τό Δάνταιγχ ευρίσκονται Ιΰ.ΟΟΟ
Γερμανοί στρατιώται χαί ότι τό Ράϊχ
6έν παύει ενίσχυον τούς έκεΐ έθνιχοσοαι-
αλιστάς ϋπως όργανωθοΰν πολεμικώς.
ΟΤΕΟΣ ΑΙ0ΙΚΗΤΗΣΤ0ΥΠΒΡ4ΑΤΑΡ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑίΡΟΝΣΑΪΝΪ
ΑΜΕΧΡΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΟΜΙΑΜ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού έν
ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
Λονδίνου βεβαιούν ότι ό τέως Διοι·
κητής τού Γιβραλτάρ στρατηγός Ά-
ϊρονσάϊντ ανεχώρησεν διά Πολωνίαν.
__ Είς Βαρσοβίαν ό "Αγγλος στρατη¬
γός θά, ουνομιλήιη μετά των ήγετών
τού Πολωνικού στρατοΰ.
ΙΐΙΙΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΔΗΓΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣ1ΕΥΣΙΗ ΤΗ! 2ΥΝΑΨΕΟ!
ΤΟΥ ΑίίΑΟΡΟΣΣΙΚΟΙΙ ΣΥΜΦΒΗΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άντα·
ποχριτοΰ μας).— Έκ Λονδίνου αγγέλ¬
λεται ότι ή αγγλικη κυβέρνησις άπέστει
λε νέας όδηγίας είς τόν έν Μόσχα
έκτακτον αυτής άπεσταλμένον χί
Στράγχ. Αί οδηγίαι αυται άφορούν
την έπίσπευσιν τής συνάψεως τού αγ
γλορωσσικού συμφώνου.
ΧΟΕΣ Ο ΣΤΡΑΓΚ ΣΥΝΗΝΤΗΟΙ
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΡΥ ΤΟΗ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας). — Σήμερον ό χ.
Στράγκ θά γίνη δεκτός *αθ* ά τηλε¬
γραφείται έκ Μόσχας υπό τού επι·
τρόπου των Εξωτερικών κ. Μολότωφ.
Είς τόν κ. Μολότωφ ό Άγγλος ά
πεσταλμένος Θέλει αναπτύξη τά^ άπό-
ψεις τής Μεγάλης Βρεττανίας επί ώρι
βμένων σημείον των ρωσσικών άντι
λήψεων καί συμφώνως πρόςτάς ληφθεί
σας όδηγίας έκ Λονδίνου.
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΑΑΝΡΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άν
ταποχριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Παρι¬
σίων τηλεγρα φηματα γαλλινά στρατιω-
τικά άεροπλάνα Θά έπιχεερήσουν νυκτε¬
ρινήν πτήσιν είς την Αγγλίαν. Ή πτή.
σις αυτή των γαλλικών άεροπλάνων, θε
ωρείται συνέχεια των άεροπορικών έ-
πιοείξεων των δύο μεγάλων δυτικών δυ
νάμεων, αΐτινες μετά τόσης επιτυχίας έ
ατέφθησαν τελευταίως.
Συντονισμός
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
Αγγλίας καί Πολωνιας.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ίουλίβυ (Ιδιαιτέρα ύπη·
ρεσία «Ανορθώσεως)».— Έντός τής ήμέ
ρας φθάνει άεροπβριχως είς Βχρσο
βίαν ό Άγγλος στρατηγός Άϊρονσάϊντ επί
κεφαλής τής Άγγλικης αποστολάς ή ©ποία
θχ διεξαγάγη σοβχρωτάτας τελικάς συνεν-
νοήσεις αΐτινες άποβλέπουν είς την σύνα·
ψιν συμφωνίας άφβρώσης ™>ν σοντβνισμέν
ενδεχομένης ατρχτιωτιχης δράσεώς των ουο
δυνάμεων.
Ή αυμφωνία αυτή αποβλέπει κυρίως είς
την ραγδαίαν αντιμετώπισιν άπροόπτου επι
θέσεως τής Γερμανίας εναντίον των άνατο-
λικών καί δυτικων συνόρων τής Πολωνίκς.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ιουλίου.— Ό
άνταποκριτής τής «Ζουρνάλ»
τηλεγρσφεΐ έκ Βαρσοβίας δ π
ή μετάβασις της Αγγλικήν
στρατιωτιχής αποστολάς ίϊ
Πολωνίαν καί αί διεξαχθησό
μεναι συνομιλΐσι μετά των
άνωτάτων Πολωνίαν στρατιω¬
τικών άτιοσκοποθν είς την δι
απΐστωσιν τοθ δυνατοθ τής
Άγγλοπολωνικης στρατιωτι
κήο συνεργσσίας.
'Υπάρχει πλήρες σχέδιον,
γοάφει ή «Ζουρνύλ» όπερ θά χίσ, συμπεραίνει ή «Ζουρνάλ»
συζητηθή1 κατά τάς άοχομέ έφαρμόζεται ήδη είς τάς πρά
νας συνεννόησις περί τής €εις καί αποτελεί σαφή" προει
ένιαΐας άρχηγίσς των Άγ· δοποίησιν διά την αυριον,
γλοπολωνικών άεροπορικβν, ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ιουλίου.- Υ-
δυνάμεων. Συμφώνως πρός ψστη σημασΐα άποδίδεται υπό
τό σχίδοντοθτο Άγγλοι ά (τθν Αγγλικών επισήμων κύ-
εροπόροι θά άσκοθντσι είς | κλων είς τό ταξΐδιον τοθ Αγ
την Πολωνικήν άεροπορΐαν Ι γλου στρστηγοθ Άΐρονσάϊντ
καί ΠολωνοΙ άξιωματικοί είς εΙςΠολωνΙαν, άρχηγοθ ώς γνω
την Αγγλικήν άεροπορίαν. στόν των ύπερποντίων δυνά-
Ή Άγγλοπολωνική συμμσ μεων τής Αγγλίας.
ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ /
έφθασεν είς την Τουρκίαν.
ΡΩΜΗ 17 Ιουλίου.— Χθές έφθασεν είς
Ίσταμπούλ στρατιωτικαι Γαλλική αποστόλη,
ήτις ανεχώρησεν άμέσως εί; "Αγκυραν οπου
θά διεξαγάγη συνομιλίας διά την πρχγματο-
ποίησιν των ϊρων τής ύπογραφείσης Γαλλο¬
τουρκικη^ συμφωνίας.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ιουλίου.— Έξαίρεται γε
νικώς ή άφιξις τής Γαλλικής στρατιωτικαί
άποστολης εί; "Αγκυραν. Σκοπός των αυνο
μιλιων αυτής μετ» των έπιτελδν τής Τουρ
χία?, είνε ή επέκτασις τοΰ Γαλλοτΰυρκικοΰ
συμφώνου επί βάσεως ούσιωδδς πρα·
κτικής.
Ό Άγγλογαλλικός τύηο; εξαίρει τό γε-
γονός, διότι μέ την έκτασιν στρατιωτική;
συμπράξεως Γαλλίας—Τουρκίας, έπιτυγχάνε
ται τό «κοινόν μέτωπον αμύνης εναντίον
άιτροβλέπτων έηιθέαεων κχτά των μικρών
κρατων», άτινα δέν ηδύνατο νά προστάτου
ση ό θεωρητικός μόνον θεσμίς τής Κ.Τ.Ε.
όστις θεωρεΐται αποτυχών.
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
Οί ΙΠηϊ ΣΥΚίΜΙΛΙΑΣ ίΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άντα·
ηοκριτού μας). —; Τηλεγραφούν πρός
τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι ό άν
τιβααιλεύς τής Σερβίας πρίγκηψ Παΰ-
λος άναχωρήσας ήδη είς Λονδίνον θέ¬
λει διεξαγάγη εκεί πολιτικάς συνομι-
λίας. ___________
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣΑΝΑ ΤΗΝΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝΤΗΣ4ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άν
«αποχριτού μας).—Άνά την 'Έλλάδα
σημειοΰται αληθής αυναγερμός δια τόν
έορτασμόν τής 4ης Αύγούστου ούτινος
καί συνεχίζονται τιαντοΰ αί σχετικαί
προετοιμασίαι.
ΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ #
των συνδυασμένων πτήσεων
της 'Αγγλογαλλικης άεροπορίας.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ιουλίου.— Έ | ήτις ανεβλήθη διά τινάς ήμέ·
κατόν Γαλλικά άεροπλάνα Ι ρας καί ή όποΐα θά περιλάβη
ένεργήσουν πτήσεις έπιδεί " " ~
θά
ξεως υπεράνω τοθ Λονδίνου,
Λβερπουλ, Ούαλλίας, είς άν
ταπίδοσιν τής επισκέψεως
των Αγγλικών άεροπλάνων.
ΑΙ έπιδεΐξεις οδιαι είνε πιθα
νόν νάνσβληθοθν δι' αυριον
Τετάρτην, εάν οί καιρικαί συν
θήχαι δέν εΤναι όμαλαί, καθό¬
τι θά είνε μάλλον νυκτερι
ναΐ.
Έν ιω μεταξύ έτοιμάζεται
κοί νέα υπέρ την Γαλλίαν
πτήσις μεγάλου άριθμοθ Αγ
γλικων άεροπλάνων ή όποία
θά καλύψη 3.250 χιλιόμετρα.
Ή Αγγλικη οΰΐη πτήσις
είνε άσχετος μέ την άναγγελ
θεΐσαν ύτιέρ την Μεσόγειον
καί την νότιον Γαλλίαν.
Αί ΆγγλοΐαπωνικαΙ
διαπραγματεύσεις.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Ιουλίου.
—Σημερινά τηλεγρσφήματα
έκ Τόκιο έπιβεβαιοθν την έ
πανάληψιν των Άγγλοΐαπω
νίκων διαπραγματεύσεων, δ.ά
την αυριον Τετάρτην διά νά
φθάσουν έν τ$ μεταξύ αί έκ
Λονδίνου νέαι οδηγίαι πρός
συνέχισιν των.
Ή Ίαπωνική κυβέρνησις
φρονεί δτι ή Αγγλία διά
νά τηρήση τα προσχήματα θά
θελήση νά συνεργασθή μετά
τής Ίαπωνίας είς την βόρει
όν καί την κεντρικήν Κίνσν
έν ώ Βέν θά πσύση νά ένισχόη
την νότιον ΚΙναν είς τόν πό
λεμον, πράγμα δπβρ έπ' ούδε
νί θά δεχθή ή Ίαπωνία.
ΈπΐδημΙα πανώλους.
ΡΩΜΗ 17 Ιουλίου. —Κατ'
εΐδήοεις έκ Μπεϋρούτ μεγάλη
έτιι&ημΐα πανώλους ένέσκηψεν
Ιπΐ ατμοπλοίου φέροντος 650
'Εβραίους είς οθς απηγορεύθη
νάποβιβασθοθν είς Ίερουσα-
λήμ. Οί θάνατοι επί τοθ πλοί
ου εσημειώθησαν άθρόοι. Τοθ
το διετάχθη ν* άπομακρυνθή
των χωρικών υδάτων τοθ
Μπιϋρούτ.
ΘΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣίίΣΙ
02 01 ΥΠΟΤΙΜΩΣΙ
ΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΛΤΦΗΛΛ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Α.ον-
δίνου τηλεγραφήματα, ό "Αγγλος ύ·
πουργός τού ΣυντονισμοΟ κ. Τσάτφηλδ
είς δηλώσεις τού ανέπτυξε την σημα¬
σίαν των πολεμικών δυνάμεων τής
Αγγλίας.
Ό κ. Ταατφηλδ ετόνισε σχετικώς
ότι θά μετανοήαωσιν όσοΐ έξακολου·
θούν νά υποτιμοΰν τάς δυνάμεις ταύ
ΑΝΕΒΛΗΘΗ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΜΠΤΗΝ
Η ΑΦίΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Κα6ώς Ευνόμεθα νά γνωρί
ζώμεν ή αναγγελθείσα διά
χθές Δευτέραν άφιξις τοθ ύ
ττοι ργοθ Γεν. ΔιοικητοΟ κ.
Μπότη Σφακιανάκη ίίς την
•πόλιν μας ανεβλήθη διά την
προσέχη Πέμπτην.
Ό κ.Ύπουργός άνέβαλε την
επίσκεψίν τού είς Ηράκλειον
κοί Ρέθυμνον λόγω τοθ αΰρ
ανοΟ κατάπλου τής μοίρας
τοθ ΆγγλικοΟ στόλου είς
Χανιά. ____________
ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δι' έγ>υ*λίου τού πρό; τού;
Έπιθιωρητάς έχπαιίιύσειβς δ
ιυργος τής Παιδιίας παραγγέλ
λει δπως θΐοι ίλίγξίυν χα*ά πό
σον ι[ διευθυνταί ιβ>/ ίδιωτιχών
σχολε'ων εκπληρούν τάς υποχρεώ
σεις των δαον αφο{ά την μιοθί-
δισίαν τοθ ίιδακτικοθ προσωκι
κοθ των σχολε'ω/ κατά «ύς θε
ρινιύ; μήνας._____________
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
παρελθοθσαν Κυριακήν δι,
ξήχθη είς τό γήπΐδον Χ»νδ?ξ
6 ποδοσφαιριχάς αγών τής 6'
σειράς τοΰ πρωταθλήμχτος μεταξύ
των δμάδιον «Ηρακλέους» καί Ε.
Γ. Ο. Η. άπολήξας είς ίσοπαλίαν.
(3-3).__________
αΤτόκτονια
Προχθές τ,ύΐοχτόνηοι διά λό
1 ούς οίκογενειαχοΰς είς Γκαγκά
λαις ριφθιΐοα έντός φρέατος ή Σο
ψΐ* βύζυγος Άντ Δαριβιανάχη.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ -Έντος τής ήμέ-
ρ«ς επαναλοτμβάνονται αί "Αγγλο
ρωσσικαΐ δικπραγματβυσβις.
ΑΓΚΥΡΑ.- Σήμβρβν την «ω
ιαν άφίχθη Λ ΓβλλΐΜίι στρατΐΜτι
κή αποστόλη ν«νομένη έπιοήμωί
δεχτή.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ.- Ό πρίγκηψ
παυλος καί π πριγχήπισσα Όλνα
της Γιουγκοσλαυΐχς έφθασαν σή
μερον «Ις Ντνβΐρ.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ - Έστ«λησ«ν έκ
Λονίίνου σημερον συμπληρωματ
κοιί έίηγίαι είς τβν έν Μόσχα
πρβοββυτήν κ. Σήντς συν«ντώμε
*βν τβ «πόγϊυμα μ· τ*ν Μολβ
τωφ.
ΡΩΜΗ.- Ο κβμης Τσιάνο
κϊθ βέ ί Ιλδ
βμης Τσιάνο .
φη χβές είς Ιβλβδο τβ 'Αλ
καςαρ Κατόπιν ό Ιταλός υπ
Υ©ί άβχι»ρη(,ίν είς ϊββίλλην.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ.- Αί έρς
τής άντιπολιτεόσίΜς έν Αγγλία
επιμένουν νάουνιστοϋν την προά
λήψιν τού κ. Τσωρτβιλ είς την
Αγγλικήν κυβέρνησιν.
ΟΥΑΖΙΓΚΓίίΝ.- Παρά την
νέαν πρότασιν Ροδσβίλτ ή Βου-
λη ύέν φαίνεται πρόθυμος ώιά την
«ναθεώρπσιν τής άπβφ«σϊως τού
ν εμού πιρΐ οΰδβτερότητος.
Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ
ΑΓΩΝ ΠΑΛΗΣ
'Αρκιτβς χέσμος παρηχολούβη
Οΐν είς τβ ©«ατρβν Πουλακακη
προχβές τον «ν»»ν« έλβΐίδβρας πβ
*ης μετ«5ύ των Λαμπρακη
κ*ι Φΐϊΐτσίδηβστις υπήρξεν λίαν
ίνύιβφβρων. Ό Λαμπράκης μ
τα διεξαγωγην πβλης πείσμβνββ
κ«1τβχνιχή$ ένίκηοβν «Ις τβν 7βν
γΰρβν τβν αντίπαλβν τβυ
Τθίδην.
Φιφι
Πληρβφορβΰμεθα £τι την προ
βεχή Κυρικκην καί την Ιδίαν ω
9* (10 1)2 κ. μ ) βά λάβη χώραν
νεος παλβιοτικβς αγών ϊύ
η«λϋ Μ Ι)
ΤΟ «ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ»
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΓΓΑΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
ΕΙΣ 2 Ο Υ Δ Α Ν
Καθώς είχομεν άναγράψει
πρό ημερών αυριον καταπλέει
είς Σοθδαν, μεταστσθμεθον
έκ Φαλήρου, τό Αγγλικόν ά
εροπλανοφόρον «Τκλόριους»
συνοδευόμενον καί άπό άλλα
Άγγλικά σκάφη.
Τό ^Γκλόριους» θά πσρσ
μείνη είς Σοθδαν μέχρι τής
24ης τρέχοντος.
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΙτΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
■ «
Υπό τού δπουργείου Κρατιχής
Ιγιεινής χαί Αντιλήψεως ένε
χρίθη ή διάθεσις πιστώσεων διά
την εκτέλεσιν έξυγιαντιχων 2ργων
είς διαφόρους χοινότητας. ΤοιαΟ
ται πιστώσεις θά χορηγηθοθν είς
την Κοινίτητα Ζαροίϊ ίξ 72 000
δρχ. διά την κατασκευήν όδοα·
γωγιίου χ»ι εχ 10.000 . ζ.
Κοινίτητα Σκαλανίου διά την
«ΐϊοχέτευσιν έλαιοτριβείων. Είς
Λασηθίου διατίθΐνται τα
Λ Είς Κρητσβν δι* Ιργα ι
σΕωί,?ΡΧ· 40 000, ,ίς Ζαχ
000, είς Άχλάδ
ί( Σταυρωμένον
5^20 000, ,ίς Νΐχι,βιβίβ'8β7
30 000, ,ίς Άρμίνους δρν ^'
000, είς Παλαιόν " ■ Χ'
ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
ΕΓΕΙΝΕΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΗ
ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ιουλίου (τού άντα.
ποκριτού μας).— Νεώτεραι πληοοφο
ρίαι έν σχέσει μέ τό άνακαλυφθέν είς
Παρισίους χαί Λονδίνον δίκτυον κατα
σκοπείας διά λ)σμόν ξένων δυνάμεων,
άναφέρουν ότι είς αμφοτέρας τας πό·
λεις ή κατασκοπεία έξετείνετο εύρύ·
τατα είς τας άριστοκρατικάς συνοικίας.
Είς τάς συνοικίας ταύτας έξακολου·
θούν αί έρευναι τής μυστικής άστυ·
νομίας τή ύποδείξει των στρατιωτικών
άρχών. ________________
ΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΑΕΡΟΠΛΑηΙ
ΕΙΣΤΗΗΜΕΘΟΡΙΟΗ ΜΑΗΤΖΟΥΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας.)— Πληροφορίαι έκ Αον
δίνου χαί Παρισίων άγγέλλουν ότι νέ»
έπιδρομή ρωσσομογγολικών άεροπλά¬
νων εσημειώθη είς την μεθόριον τής
Μαντζουρίας.
ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΣΙ
ΦΟΒΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας)— Κατά τα έκ Τόκιο
τηλεγραφήματα οί Ίαπωνικοί πολιτι·
κοί χύκλοι έκφράζουν φόβους περί έν-
δεχομένου νέου πολέμου έν τή "Απω
Ανατολή.
Οί Ίάπωνες προφανώς ύπαινίσσονται
την έν Μαντζουρία κατάστασιν δπου &
άκήρυκτος ρωσσοϊαπωνικός αγών έξα«
χολουθεΐ.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑ
ΙΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
άν-
έκ
ρον
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού
ταποκριτού μας). — Τηλέγραφον^
Λονοίνου δτς ό άναα»ηματισμός τής
αγγλικής κυβερνήσεως έξακολουθεί νά
απασχολή τόν αγγλικόν τύπον, συνεχιζο
μένης τής εκστρατείας επί τ»,ς άνάγ-
*ης τής πραγματοποιήσεως αυτού χά¬
ριν των συμφερόντων τής χώρας.
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΥΝΤΟΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ ΐτ «Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας).- Νεώτεραι πληροφορί
αι έκ Λονδίνου καί Παρισίων άναφέ
ρουν ότι διά την δίωξιν τής κατασκο
πείας καί εις τάς δύο πρωτευούσας
ελήφθησαν συντον* ι*έτρ« ύ»ό των ένβι
αφερομένων ύπηρεσιών των δύο δυνά
μεων.
συνομΡαΙων-αγγλων
ΙΑΠΩΝΙΚΑΙ ΑΠΕΙΛΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μ*ς)— Τελευταίαι πληρο-
-Γ--» ΟΡΧ 7* *Ορ£*6, ^«^ορικώς πρός τάς άγγλοϊ-
ιίς Καλό Χα,ρ,ο δρϊ 7Α ηί°· ι *«ωνικ*ς διαπραγματεύβεις μ.ταβίδουν
Ζ«νι« δρχ. 38 000' χαί , Τ" ο1 Ι*"ων·? «ηειλοθν νά βι·χό-
2χβπήν δρχ. 24000 «ίς ψουν τ*ύ-*ς |άν ή Αγγλία δέν μ·'
,ύχΡ
-Η έ
είς
γ
ϊρΥ«ν
ίλλε,ψιν
μν, ύγιβινών υ
»ίν. Την δι««ίατωο
Ιχκμε ηρώτη Π
έ
χυδέρνηβΐί
μ,ταβάλη την *«
χ«1 νβ έξ«λείψη την
νβ«β«ν άΒλιότητα. ΕβΙ
«ν είς έφβρμβγην τ«ί
ηάσεις της. "Ηδη ίι
χ,8' όλην τίΐν χώραν
λα (ξυγι«ντικά έργα,
νβυοκομε>« κχί ύγει
κούς οτκθμούς, δημ»
κβλυΐκτρεΐα καί θεραι
ρικ, ένιοχύει τβύς δι
τβΐζχονότητας και τ·
νεταιριβμού; είς την
οχευπν έργων ίξυγια*
χαί φρβντίζει μέ κάθΐ
ηβν νά περιορίση καί
ξχλείψη τελείως την
ρβτητα τού άγροτιχβϊ
βυαμοΰ, ποΰ αποτελεί
νκλύτερον έμπόδιον ι
πρόοδον χ«1 την έξέλι1
χώρας μ«ς. Έκδήλωσι
προοπαβείας αυτής τ
?ιρνήβε»ς καί τού έν
ρβντέί της ύπδρ τής ϊ
βεως τής ύααίβρβυ, εί ι
ή Χβρήγηαις σημα^
χρηματιχΰν πβσών ύ;
ώΛβυργβίβυ τής Υγκιν
«λιΐοτβς «βινότητας τ
ν«ολ,*ής Κρήτης
|«τ«ακευήνύδραγ«γ
«λλ«ν
0Π« ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η
τ
δι
ο ον
Μέγεθος Γραμματοσειράς