97551 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5218

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
"^ ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ '
ΥΗΕΥβΥΚΟΣ ΣϊΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. Σ ΓΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
ΛΙγΰπτου
ίιηιηα λίρσι 8
ίξάμηνος ϊ
Άμεριχής
ίιηθία δολ. 1Β
ίξάμηνος > 8
ψή
κατά φύλλον
Δραχ. 9
ΚΥΡΙΙΚΗ
16
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5218
¥
Ι
Τ ΩΙ ΕΟΑΓΓΕΑΜΑΤΟΒΙΟΤΕΙΝΟΝ
Παγκόσμιον ρεττορτά^
Λ
α έααγγελματίαι καί βιο-
τέχναι, οί βιοπαλαισταί γενι
κά των πόλεων, άΐτοτελοΰν
ώ; κατ' επανάληψιν ετονί¬
σαμεν, τάξιν Ιδιαιτέρως συμ-
πάθη καΐ αξίαν κάθά υποστή
ρίξκως. Είνε μία τάξις πά¬
λαι», μ6 μακράν Ιστορίαν,
μέ αγώνας καΐ πβραδόσεις,
μέ δημιουργιχόν παλμόν καί
αφάνταστον έργκτικοτητα.
Ε νέ Ινα; όλόκληρος κβσμος
πού έργάζεται καί μοχθεΐ,
π«ύ είβφέρει άγογγύατως καί
αΐμχ καί χρήμα εί; τό εθνο.;,
πού παράγει καί δημιευργεΐ,
πού έχει ακλόνητον την πί¬
στιν πρβς τα 15εώδη τής φυ-1
λής καί «περίσπαατβν τήν'
προσήλωσιν πρς τα ίδανικά
τής πατρίδος.
Είναι ή σπονδυλική ατή-
λη τοΰ κοινωνιΜοΰ όργανι-,
σμβΰ, ή βάσις «ού κράτει ί·|
βορρόκους τά{ κοινωνικάς
δυνάμεις. Έν τούτοις, ή τά¬
ξις αυτή δέν έτυχεν είς τό
παρελθόν τήί προσοχήν πού
έδικαιοΰτο. Τό κομματικόν
κράτβς είχεν έγκαταλείψει
καί τού; έπαγγελματίοτς καί
βιβτέχνας είς την τύχην των.
Τβύς είχεν άφήσει χωρίς προ¬
στασίαν, χωρίς ενίσχυσιν, χω¬
ρίς μέριμναν καί στοργήν,
ερμαια Τβν άνέμων τής
©I-
κβνομικτ,ς θυέλλης, βοράν
τοδ άγρίου συναγωνισμοϋ πού
ήακουν είς βάρος των ή μέ¬
γα λη βΐομπχβινία μέ την συ·
νεχώς ηρββδεύουσαν καί έξε-
λιασομενην τεχνιχήν, τό με¬
γάλον εμπόριον καί αί συνε-
ταιριχβί όργανώσίΐς. Διά
τβύς ΐΊταγγελμαιίας καί βιο-
τέχνας δέν ύπήρχε τίποτε.
Ούτε ωργανωμένη πιστωτι-
κή π«λιτιχή, οΰτε φορολογι-
κή Ισότης, οΰτε προστασία
τής στέγης, ου τε κοινωνικαί
ασφαλΐσεις, οΰτε συντάξεις
ούτε Ιατρική καί νοσοχομει-
αχή ηερίθαλψις βύτε ευκο¬
λίαι ·1ς ώρας κρισίμους, είς
περιόδβυς άπραξίας καΐ είς
ημέρας στενβχωριών. Τό κβμ
ματικόν κράτβς εγνώριζε
τβύς έπκγγελματίας καί βιο-
τέχνας μόνον ώς πολίτας
μέ ύποχρεώσεις καί καθήκον-
τ«, όχι «3μως καί μέ δικαίω·
ματα. Τού; ενεθυμείτο μό¬
νον έν Καιρώ έπιστρατεύσε-
ών ϋ Ιταν είχεν ανάγκην
εΐοπράξεως φόρων. ΔΓ αύτό
καί οί «νθρωποι αύτοί έδο
κιμάζονϊθ διαρκώς ά πό την
κρίσιν, υφίσταντο καταθλι-
πτικήν την πίεσιν πανταχό-
θεν, άσφυκτιοΰοαν, έμαραί-
νοντο καί Ιφθιναν. Είνε γνω
στόν άλλωστε ίτι κατά τα
τελευταία Ιτη αί πτωχεύσεις
καί αί χρΐΝκοπίαι έπαγγελ-
ματιών καί βιοτεχνών ήσαν
καθημερινού, όμαδικα), φαι¬
νόμενον σύνηθες.
Εύτυχώς, ή σημερινή κυ¬
βέρνησις αντελήφθη την
πραγματικήν θέσιν των έπαγ
γελματιων κκί βιοτεχνων.
Καί έστράφη κρός την Τάξιν
αυτήν μέ στοργήν καί συμ
πάθειαν. "Ηδη εθέσπισε τάς
κοινωνικάς άσφαλίσεις, ί·
δρύβαοα τό ταμείον ουντά·
ϊεως έπαγγελματεφιοτεχνών.
Καθιέρωσε την αποζημίωσιν
των «χρηστευομέννν έξ αί
τίας τής πρβόδβυ τής τεχνι
κης έπαγγελμάτων. Εψήφισε
τόν νόμον περιορισμόν καί
κατοχυρώσεως έπαγγΐλμάτων
Καί Ιλαβε διάφορα αλλα προ
ίΤατευτικά μέτρα. Επί πλέ
•ν δέ μελετά καί την Ιξεύ·
ρΐαιν λύσεως τοθ προβλήμα
τ·{ τής έίταγγελματοβιοτε
χνικής βτέγης καθώς καί την
οργάνωσιν τής έπαγγελμα-
τ»κή{ πίστεως. Κάμνει μκλι-
•τα την σκέψιν νά Ιδρύση
■Ιδν, Τράπεζαν βπβγγιλ-
μαηκής καί βιβτεχνικής πί-
ατεως, μέ βάσιν τα κεφάλαιχ
τ«δ ταμείου άσφαλίσεως. Καί
ή λύσις αύτη θά είνε πράγ-
ματι ή καλυτέρα, όπως κατ'
έΐτανάληψ.ν έχομεν ύπβστη-
ρίξει.
Τώρα πάλιν έχδηλώνβυσα
δι' άλλην μίαν είσέτι φοράν
την ατοργικήν μέριμναν
της πρός την τάξιν αύ:ήν,
ή Καβέρνησκ, αυνεχάλβσε
διά τού «. ύφυκουργοϋ τής
Εργασίας διάσκεψιν των ποο
έδρων των Έπαγγελματοβι
οτεχνικών'Επιμελητηρίωνι ής
χώρας είς τάς"Αθήνας. Καί εί
την διάσκεψιν αυτήν τής ό
ποίας αί εργασίαι θ' άρχι
σουν αύριον, θχ συζητηθούν
ολα τα αφορώντα τού; έτ«γ
γελματίας καί βιοτέχνας, έν!
Τώ συνόλω των καί είς Ι χά
στον διαμέρισμα χωριατά,
ζή τή ματα.
ΚαΙ είναι όντως πολλά τα
προβλήματα πού άπασχολοϋν
τού βιβπαλαιστάς των πόλε
ών. Διότι ήτο πλήρης καί
πολυετής ή εγκατάλειψη των
κατά τό παρελθόν, ©ά κατα
βληθή δέ ασφαλώς κάθε δυ
νατή προσπαθεία ώστε νά έ
ξευρεθοΰν τα μέσα άμέσου
βελπώσεως τής θέσεώς των.
Ή συμμετοχή τοΰ Κράτους
είς ζήν (^.διάσκεψιν αύτην,
τό έπιδειχθέν κατά τό πά
ρελθόν ενδιαφέρον καί ή έκ
δηλουμένη ήδη μέριμνα
τής Κυβερνήσεως άποτελοΰν
άρκετήν εγγύησιν ίτι ή συν
διάσκεψις θά επιτύχη πλή
ρως καί ότι τα πλείστα τού
λάχιστον καί τα σοβαρώτερα
επαγγελματοβιοτεχνικά ζή
τήματα θά λυθοΰν ταχέως
καί απολύτως ίκανοποιητι·
κως.
Πετοχτά
οημειώματα
ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΑ
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Πόνος βαθύς σπαρόζβι την
κυρΐα σήμερο. Έξύπνησε μέ
τό χαμόγελο στά χεΐλη, άπό
τό χάραγμα. 'Εβγήκε στούς
κάμπους ν' άπολαύση τα ρό
δα τής αύγής, νά ρουφήξη τό
άρωμα των άγριολούλουοων,
νά νοιώθΓ) τό χόϊδεμα τής
■πρωϊνής πνοής καί νά χαρ{;
τό δραμα των πράσινων
άμπελιων μέ τ* άφθονα στα-
φιόλια πού χρυσώνονται άπ'
τίς άκιΐνες τοθ ΊουλιανοΟ ή
λΐου. ΚαΙ τώρα έγύρισε μέ 6
ψι συννεφιασμένη καί δακρυ-
σμένα μάτια. Βαρεία ίπεσε
στό μικρό άγαπημένο ντιβανά
κι της. 'Εστήριξβ μ' άπελπι-
σία τό κεφάλι στά χέρια της.
ΚαΙ τα μαλλιά της, χείμαρροι
άσημένιοι, έκύλησαν κι' έσκέ
■πασάν τό πρόσωπό της. Σω
σιή Ραχήλ κλαίουσα τα τέ¬
κνα της. Ήρωΐδςτ βιβλική, θρη
νοϋσα επί ποταμόν Βαβυλώ-
νος. ΚλαΙει μέ άναφυλλητά ή
κυρίαι· καί μονολογεΐ. Άλλά
δέν κλαΐει τό μέλλον τώρα.
Τό παρελθόν θρηνεΐ. Τό βλέ
πει έμπρός της, ένώ τό ένό
μιζε λησμονημένο, χαμένο ό
ριστικά...
Έκλειε τα δεκαεπτά της
χρόνισ, δταν Εκαμε τό πρώτο
φχερούγισμα πρός την ζωή,
τό πρώτο βήμσ σιό περιβόλι
τοθ Ιρωτα. ΕΤχε συρθή αύθόρ
μητα—μέ τή δύναμι τοθ ά
γνοθ καί ρωμσλέου αΐσθήμα
τος—κοντά στό νέο πού δέν
εΐχε συμτϊληρώσβι τώ τριάντα
τού καί πού έμφανιζότανβ
στά μάτια της ό Ιδβώδης αν
δρος πού εΐχε πλάσει μέ την
διά τού φοχοϋ
Ή Αγγλικη έπιοτράτβυσις.— "Ανδθίς καί γυνοΐκες είς την "Αγγλίαν κατατάσσονται είς τα σώ·
ματα άντιαεροπορικής αμύνης. Είς την εΐκόνα μας, ομάς στρατιωτων χαί νέων >υναικών πού άκούουν
μάθημα ββραμύνης, είς Μν ττάοκον ίξω τοθ ΛονδΙνου.
έφηβική της φαντσσΐα' καί τοθ
έδωκε τα χείλη τη*:, χωρίς
φόβο καΐ έπιφύλαξι. Κι' έτΐ
στεψεν ότι στήν πρώ'η αυτή
έπαφή της μέ τόν ερωτα, εύ
ρήκε τή νιρβάνα, την άποθέω
σι τής εύτυχίας καί τής ήδο
ντ)ς. Κι' έκράΐησε τό αΤσθη
μα άγνό, πααθενικ^, ώραΐο
καί δυνατό, χρόνια δλόκληοα,
«ου έηέρασοιν αάν σ/εΐρτΓ,
σάν όπτασΐα γλυκειά, σάν
φαντασμαγορΐα μεθυστική.
Δέν είνε δμως ή ζωή δττως
την σκηνογραφεΐ ό κινημστο
γράφος. Κι' ουτε οί άνθρωποι,
καί πρό παντός οί νέοι, ξέ
ρουν νά προφυλάσσουν την εύ
τυχΐα των. Μιά άσήμαντη αί
ι|σ, μ(α άνόητη παρεξήγησις
πολλές φορές, γκρεμΐζει δ,τι
μέ δάκρυσ, μέ οΤμα, μ' ώ
ραΐα τραγούδισ, μέ πόνους
κοί χαρές εδημιούργησαν ή
θέρμη τής ψοχής καί οί παλ
μοί τής καρδδς. Πόσο σκλη
ρή είνε τώρα γιά την κυρΐα
ή πεΐροτ ούτή. Μ1αάνόη·η πά
ρεξήγησι, εΐχε διακόψει τ' δ
νειρό της."Υστερσ, ήλθεν όπτ
τέρας, ήμητέρα,οί όδελφοί καί
τής έφεραν μιά μερά τόν νυμ
φίο. Τής ήΊαν άγνωσιος σχε
δόν. ΚαΙ τής έμεινε πάντα ά-
διάφορος. Έκούρσεψε τα ρόδα
τής νεότητός της, πού εΐχε
προωρισμένα γιά τόν άλλο,
πού μονάχω τό άρωμά των
τοθ επέτρεψε νά πάρη. ΚαΙ
την έδεσε μαζί τού μέ τίς εύ-
χές τής έκκλησΐας, μέ τό γράμ
μα τοθ νόμου, μέ τ' άνθη τοθ
ύμεναΐου κοΐ μέ τούς κοινούς
κσρπούς—δημιούργημα τοθ νό
μου καί τής πατρικής θε¬
λήσεως, άλλ' δχι δμως καί
τοθ Ιρωτα πού πρέπει νά κυ·
βερα τίς σχέσεις των δύο
φύλων ώς άνώτατος νόμος τής
φύσεως. Πέρασαν χρόνια άπό
τότε, δεκόδες όλόκληρες. Έ-
φυγε ό πρώτος πληγωμένος,
άπογοητευμένος σέ ταξδ.μα
κρυνό, πλανήθηκε σέ χώρες
άγνωστες. Δέν έφυγεν δμως
καί ή άγάπη άπό την καρδιά.
Απλώς έτάφηκε στό ύποσυνεί
δητο. Κι'έλησμονήθηκε πρόσω-
ρινά. Σήμερον ομως,άπρόοπτα
εντελώς εύρέθηκεν ούτος μπρο
στά της. Έγύρισε νοσταλγός
άπ' τό πολύχρονο, μακρυνά
τσξίδι. Δέν ήταν πειά ό νέος
των τριάντα χρόνων. ΤΗταν
δμως πάντα αύτός: Ό πρώ¬
τος. Ό άνθρωπος πού τής έ
δωκε την πρώχη χαρά, την
πρώτη συγκίνησι. Καί ή έμφά-
νισΐ τού, έξύπνησε τό παρελ¬
θόν, άνέστησε τό πρώτο αΐ·
,σθημα. Ξαναθυμαται κανείς
Ι τόν πρώτον ίρωτα. ΚαΙ χύνει
δάκρυα νοσταλγΐας καί πό·
' νού δταν δέν μπορεΐ νά τόν
ζήσΓ) πειά...
Μ.—
ΟΠΒ1 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΟΡΑΜΑΤΛ ΜΕΑΤΕΜΙΟΥ
Είπαν γιά τή θάλασσα. Είπαν
γιά τό μκλτέμι. "Ο,τι καί 8σα
8μως καί ιίν είπαν, υπέχει πάν-
τοτ» καί παντοθ τό Ι5ιο θέμα.
Α Ε πιοίφηιιοι «έττ,σίαι» τής γραμ
μτΛιχής—&ί ετήσιαι δνεμοι ποΰ
δίδουν την ώ,χορφι* καί τή ζωή
ατούς δύο τΐλευταίους μήνες τοθ
θίροιις, τόν Ίούλιο καί τάν Αυ-
γουστο, είνε κάθε καλοκαΐρι επι¬
καιρότης. Οί θαλασσόλυκοι άλλά
χαΐ οΕ χιρσαΐπ πίύ τού; τραβά
πότΐ—πότε ή θάλασσ», ·Ιτε ώ; ά
ναψυχή, μέ την πλατύ;ερη σημα
Αί υπηρεσίαι Τ.Τ.Τ.
Ή βεβαίωσις τοθ Γεν. Γραμ
ματέως τής Γεν. Διοικήσεως
κ. Ξυδιδ, ότι είς την περιφέ
ρειαν Τ.Τ.γ. Κρήτης.
ται νά τοποθετηθοθν
πρό.κει
ΪΌ—15
νέοι ύπάλληλοι πρός ένΐσχυ
σιν τοθ ήδη ύιτηρετοθντος προ
σωπικοΟ ηκούσθη μέ ευχαρί¬
στησιν καί παρήγαγεν αϊσθη
μα Ικανοποιήσεως καί άνα
κουφΐσεως, τόσον είς τούς
τριατατικούς όσον καί είς τό
κοινόν. Διότι ήτο όντως έλ
σία τής λέξεως, είτε ώς θέαμα, λειπέστερον τό προσωπικόν
δέν Ιχουν ποτέ τόαο χέφι, 5σον των Τ.Τ.Τ. ύπηρεσιών τής νή
δταν φυσα μελτέμι. Το μελτέμι σου. Καί ηναγκάζετο νά έρ
ουδέποτε έξαντλεΐται ώς χαθημε-
ρινή υπόθεσις:
— Π ίμος ό χαιρός σήμερα
ΚαΙ τό πανάχι χαρά θεοθ.
Στό κατενΐδάκι τοθ λιμένος πού
αυμβαίνει νά εδρίσκεσθε διά τό
άλφα ή βήτα ζήτημα, δ άμα·
ιέρ τών ναυτικόν σΐτόρ δπογραμμί
ζει τή λΐπτή αυτή
κ»Ι μελτέμι είνε
ίμοούσια χαί άβιαίριτα. Τό μελ¬
τέμι μέ τίς χιλιάδες τα κυματά-
κια τού—πιύ φεύ/ουν — φεύγουν
χωρίς νά γυρΐζη κανένα νά σέ
χυττάξη... γιά νά θυμηθοθμι ιόν|α' |να αιιμδιβασμβ. Άλλ« τί τα
ποιητή σέ μιά ίπΕσηριη ώρ« άϊϊαΐθέλετε! Είτε μ έ χόττερο πΐταΐτε
χωρισμοθ—είνε άπίραντη νοσταλ βΠάνω στά αίθίρια άφροχυλίσμα
γία άρμΐνίσματος. ΚαΙ άρμενί·|τα τοο μ,λτιμιοθ ϊχοντας γιά
σματος μέ πανΕ. Οί φελοθχες, οί !συντροφιά άληθινις ουλφΕΙες μέ
σχαμπαβίΐς, τα τρεχαντήρια, οί'μαγιώ, είτε μέ βχρχοθλες μο-
γάζεται σκληοώς ημέραν καί
νύκτα διά την διεκπεραΐωσιν
τής εργασίας, χωρίς καί νά
τό έπιτυγχάνρ ένίοτε πλήρως,
λόγφ τοθ τεραστίου δγκου τής
εργασίας, ιδία κατά την περϊ
οδόν τής μεγάλης εμπορικάς
π ι κινήσεως καί τάς εορτάς,
-σχεσι. Ιίανί Κα1 εΤνε [5ιαιτέρως εύχάρι
"τλ ^α!σΙ0ν δτι Π τοποθέτησις τών
νέων ΰπαλλήλων γίνεται τώ
ρα' διότι μετ" ολίγον θ" άρχί
σχοθνες χαί τα βρΕχια, βλη ή
γραφιχότητα τής ίστιοπλοΐίς, ελ·
ληνιχή χαί ξένη, έρχεται νά πά¬
ρη πνοή χαί χρώμα μέ τό μελτέ¬
μι. Ή βενζινάχατος ίέν άρμονί
ζεται τόσο πολύ μέ τόν εύεργετι
χό αύτό θαλασσινό άέρα. Τρέχον
τας μέ τα αύγχρονα μέσα τής
προόδου, άντιστρατεύεται τή μυθο
λογιχή χαί ναυτιχή θέσι τοθ μιλ
τιμιοθ. Αί νύμφαι χαί οί τρΕτω
νες, δλα τα ποσειδώνια άγλαΐ
σματα χαί τέρατα, δλοι οί πανάρ
ναχιχές μά χαλοαχαρωμένες, κρα·
τιϊιε την γοητιΕα πρό παντός
τοΰ άρμενΕσματος. Τό μελτέμι
άλλως τι γιά νά σδς χαρίση την
πλατειά τού άναζωογίνησι χαί
τή χαραχτηριστιχή θαλασσινή
τού φαντασμαγορΕα, μποριΐ νά
σόίς σύρη χαί σέ πραγματικοΰ;
θαλασσοίαρμούς μέ πρωΐόγονα
δλως διόλου
* «
Ένας παλαιότερος πού ιί?γά·
ζετο χρόνια σέ ναιιτιχά γρα·
χαιοι θαλασσινοί θρθλοι, μόνον 5 φεΐχ χωρίς νά ταξιδεύη ποτέ,
ταν φουσκώνει τό πανί χαί τό χθ.θυμάμαιι τί σημασία ίϊινε στίς
μα σπάει κάτω άπό τή σΐερεότυ φωτεινές χαί δροαερές μίρις
πή γοργόνα τής πλώρης, ζωντα
νεύουν τή γοητεΕα τους. "Οίαν ή
τοθ βίρονς. Δέν εΕχε ηαρά ν'
ανοίξη τό παράθυρο τού γιά νά
άντίστασις τοθ καιροθ ή χαί ή ΐύ'μτιη' μέοα αιό γραφΐϊο τού δλη
νοϊκότητά του', χάνιι νά τρίζουν! ή θάλασαα. Φορτωιιχές καί ναυ
τα ξάρτια χαί τα σχοινιά νά τ«ν τολόγια, διπλίτυπα καί χαρτιά
τώνουν καί οί ίρμοΐ νά σχλεύουν,! παντός ιΐδΐυς, ξέφευγαν χαί ονιορ-
δέν είνε ούτοπΕα ό ναύτης. πίζονταν έδώ χ' ΙκεΕ.
"Ενας μοντέρνος θά Ιφιρνεν' «^τός γιά ηένχι λεπτά
έδώ ώς «μέσον δρον» τό κόττερο.
Τό μελτέμι σήμιρα σιίς παρα-
λίις χαί τιύς μιιχους τών νη
δλους τού; άνιχανοποίηΐους πί·
θους τής ζωής τού. Καρφωμένος
α:ήν Ιδία πάντα,.. ναυτιχή θεσ:,
σιών μας, τό Ιχει ώς ϊδιαίτβρο. ετοιξίδευεν έηΐ ιέλους οί μαχρυ
'στόλισμα. Είνε νά ποθμε τόχο-,νές όνειριμίνες θάλασσις χαί ώ
| ομοπολιτιχό μέσο ίσΐιβπλοίας.' Ρ«ίουί. Λξωχιχούς τόπους.
Γι' αΰτό τό λβγο άνταποχρίνεται! Α£ΝΟΔΑΙΟΖ
ή έντατική ίξαγωγή των
άμπελουργικών προϊόντων πού
δημιουργεΐ μεγάλην κίνησιν
κσί εργασίαν είς τάς Τ.Τ.Τ.
ύπηοεσΐας.
***
ΑΙ σταφίδες.
Αί έκ τοθ Λονδίνου ληφθεΐ
σαι τελευταίως πληοοφορίαι
ώς πρός την κίνησιν τής στσ
φιοαγορδς ιΐναι λ'αν ένθσρ-
ρυντικαί κσί βύχάριστσι Ή
κίνησις εί α. ζωηοά καί ή ζή
τησις τΛν ελληνικόν σταφί
6ων καί · (δία των σουλτανί
νών είναι μεγάλη. Κατά φυ
σικήν δέ συνέπειαν καί σΐπροσ
φερομενοι τιμαί είναι όπω
σδήτοτε ίανοττοηπκαί Καί
άν συνεχισθή ή (ίία ζήησις
καί είς τό μέλλον θά συνε¬
χισθή ασφαλώς καί ή τάσις ά'
νατψήσεως. Γεννώνται λοι-
πόν αί βάσιμοι πλέον έλτιί
δες βτι εφέτος αί σταφ δβς
θά πωληθοθν είς καλάς τι¬
μάς, άρκεΐ νά ηαραχθοθν
καί είς καλάς ποιότητος. Άλ
λά διά τό τελευταίον πιστβύο
μέν 6π θά καταβάλουν κά
θε δυνατήν προσπάθειαν οί
σΐαφιδοπαραγωγοί μας.
Τα αύτοκίνητα.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία δ
τι άφ' ής ίδρύθησαν αί κοι
ναί διευθύνσεις αύτοκινήτων,
αί συγκοινωνΐαι καί αί μετα
φοραί έβελτιώθησαν άπό άπό
ψεως τροχαΐου ύλικοΟ. Ιδίως
τα επ βατηγά αύτοκίνητα έ
βϊλτιώθησαν πολύ. Άλλ' ό
θεσμός τών κοινών διευθύν
σεων εδημιούργησε καί πολ¬
λάς άνωμαλΐας καί παρουσιά
ζει άκόμη πολλάς, έλλεΐψεις.
Την διαπίστωσιν αυτήν ίκα
με καί τό υπουργείον των
Σιδηροδρόμων. Δι' αύτό καί
απεφάσισε την άναδιοργάνω
σιν τών διευθύνσεων. Είδικώ
τερον δέ διά την Κρήτην,
απεφάσισε νά στείλη όλόκλη
ρον συνεργεΐον έξ εϊδικών διά
νά ρυθμίση τα αύτοκινητιστΐ'
κά ζητήματα. Είμποροθμεν
λοιπόν νά πιστεύωμεν ότι τα
χέως, θά τακτοποιηθοθν κα
τα τόν καλύτερον τρόπον αί
δι' αύτοκινήτου συγκοινωνί
αι τής νήσου μας.
Ή όδός ΛατσΙδας.
Ένα σημαντικώτατον έργον
έπετέλεσαν τελευταίως οί κά-
τοικοι τής ΛατσΙδας Μεραμ¬
βέλλου. Διά προσωπικής ερ¬
γασίας διήνοιξαν άμαξιτήν ό
δών, κατεσκεύασαν γέφυραν,
προσεφέρον άγρ-ύς καί σιτΐ-
τια χωρίς καμμίαν άπαζημίω
σιν διά νά διέλθη ή όδός διά
μέσου τοθ χωρίου των. ΚαΙ
ήδη ή όδ5ς διηνοίχθη καί τό
αυτοκίνητον διέρχεται μέσφ
τοθ ώραΐου χωρίου, συντο
μευομένης κατά χίλια περίπου
μέτρα τής διαδρομής. Ήρα
κλεΐου—Νεαπόλεως. Άιΐομέ
νει δμως ή σκυρόστρωσις
τής όδοθ αυτής. Καί πιστεύο¬
μεν δτι τό Εργον ^ύτό θά τό
εκτελέση τό έπαρχιακόν τα
μεΐον Λασηθίου. Ή δαπάνη
θά είναι ελαχίστη ένώ ή άξία
τής όδοθ είναι τεραστία.
***
Ή φρουταγορά.
Όρθόταται αί ύποδϊίξεις τοθ
ύφυπουρνεΐου Άγορ^νομΙας,
ώς πρός την συγκομιδήν καί
συσκευασίαν των άποστελλο
μένων είς την πρωτεύουσατν
φρούτων. ΚαΙ πιστεύομεν δτι
θά ληφθοϋν σοβαρώς ύπ' δ-
ψιν καί θά εφαρμοσθούν μέ α¬
κρίβειαν καί σχολαστικότητα.
Ή καλή συσκευασΐα τών φρού
των θά ώφελήσρ πρωτΐστως
τούς παραγωγούς καί τούς
έμπόρους. Δι' αύτό καί ένα
πόκειται είς αύτούς νά λά
βουν σχετικήν μέριμναν. ΚαΙ
θά τό πράξουν ασφαλώς. Δι¬
ότι καί τα συμφέροντά των
γνωρίζουν νά έξυπηρετοθν
καί τάς δ.ατάξεις τής πολιτεί-
ας σέβονται.
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τδ
Αριστούργημα τοθ Λ. Τολστόϊ
«Ανάστασις» μέ τούς "Αννα Στέν
—Φρέντερικ Μάρς.
Αυριον τό «Διαζύγιον τϊΐς ΛαΙ
6ης Χ.·, μέ την Μέρλ Όμπερον.
Την Πέμπτην: «Συναγερμός στή
Μεσόγειο».
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ό κολοσ
σός «Μανιζ».
Δίυτίρα, Πέμπτη, Σόββατο
Κυριακή ωρα 8.10 άπογευματινή.
ΜΙΜΩΑ.— Κυριακή ώρα 2 μ. μ.
ολόκληρον τό επεισοδιακόν «Ά
■πόκρυφα τής ΆΦρικης».
Αυριον στοΰ:
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
Τό εγχρωμον
αριστούργημα
ΤΟ
ΑΙΑΖΥΓΙΟΗ
ΤΗΣ
ΛΑΙ&ΗΣ
Χ.
Μέ την γόησσα:
ΜΕΡΑ ΟΜΠΕΡΟΝ
καί τόν
ΛΩΡΕΝΣ ΟΛΙΒΙΕ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό άριοτούργημα τβΰ
Ρώασβυ ουγγραφέως Λ.
ΤΟΛ2ΤΟΙ·:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΙΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΖ)
Π ρωταγω νιστοΰν:
ΑΝΑ ΣΤΕΝ
ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΛΡΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ένας οκηνβθετιχβς κο
λοσβός:
ΜΑΝΕΖ
Τ© δράμβ* μι&ς μητέρας
«ού &ν*γχάζ(ΤΜΐ νά ακοτ»βι
γιβ ν« σώοη τ© παιίί της,
α «β την τι»ρ«ννία χαΐ την
έκμιτάλλιυσι
Συμμετέχει τό Τσίρκο
Μηούς τό μεγαλύτερο τοΰ
κόσμον:
Πρντβφανή άκροβατι-
κα νουμερα, τό πήοημα
τού θανατον, σκηνες ά-
γωνίας καί Ιλίγγου.
Έρως, μΐσος, στοργή,
«ύτοθυσίν, αύτό είναι τό
«ΜΑΝΕΖ» πού θά δήτε
σήμερον.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Ό όΊάσημο; καλλιτίχνης
μέ τη γλυκιιά ν»νή, ΜΠΙΓΚ
ΚΡΟΣΜΙΊΥ οτό πιο ιΰχάρι
στ* φΐλμ τής σαιζόν:
ΙΥΧΤΕΣ ΣΤΟ
θώρίνιες μελνδίες—©ν»-
ράβη μκκλεττα, μεγ«λ«πρε·
πή οχηνιχβ πλβθτ©.
Ο σατανάς καλόγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
ΙΟΙον
"Αν ό νέος σου άθλος πάη
είς τα αύτιά τοθ αύτοκράτο
ρο:,
Άν αύτοΙ πού θ' άναφέ-
ρουν είς τόν αϋτοκράτορα τό
επεισόδιον τής λέσχης τοθ εί
ποθν μόνον την αλήθειαν, ή
Α Μ. θά Εχη άλλην μίαν ά
πόδειξιν δτι εΤμαι άφωσιωμέ
νος είς τό πρόσωπον τού καί
είς την οικογένειαν.τού!
—Τό ξεύρεις ττώς ό Νικυ
τα μαθαΐνει ολα άπό έμένσ...
Έγώ τοθ γράφω τακτικά. Τα
Ιγγραφα [.Ί&ν ύπουργων τού
Βέν τα τπστεύει.
Πίστιν 6χει μόνον είς τα
γράμματά μου. Τολμφς λοι
πόν νά λές ττώς δέν λέγω είς
τόν αύτοκράτορα την άλήθεια,
—Δέν θά τολμοθσα ποτέ
ν" άμφισβητήσω την κσλή πΐ-
στι τής ϋμετέρσς μεγαλειότη-
τος...
—Άν την άμφισβητοθσες,
αν σοθ περνοθσεν ή (δέα σύ
τή πές το, Ισο εΐλικρινής, θά
σκότωνες κι' έμένα.
Ό πρίγκηψ Παθλος Τσεγ-
κόντιεφ κυττάζει την τσαρΐ-
νσ... Τό πρόσωπό τού 6χει
μιά Εκφρασιν υπερηφάνου αΰ·
σιηρότητος...
— Άν ποτέ—λέγει είς την
τσσρίνα—^μοθ περνοθσεν ή Ι
δέα ττώς ή ύμετέρα μεγαλειό
ιης δέν ευρίσκεται έν άπολύ
τω καλβ πΐστει, δέν θά έδ(στα
ζσ νά τινάζω τα μυαλά μου
στόν άέρα! Θ' αύτοκτονοθσα.
ΆΧλ' εΐμαι βέβσιος 6τι ή ύ¬
μετέρα μεγσλειότης είνε άπο
λύτως καλής πίστεως... Δέν
πταΐει ή μεγαλειότης σας άν
αίσχροΐ καί ψεθται άνθρωποι
τής άποκρύπτουν την άλήθει
αν. Μέ έννοεΐτε τώρα μέγα·
λειοτάτη, άπό ποίας απόψεως
θεωρω 8τι ή μεγαλειότης σας
Ι μπορεΐ έν άπολότφ καλή μ^
Ι στει νά μή μεταδΐοη είς τδν
1 αύτοκράτορα πράγματα άκρι
βή";
ι —Τό Τδιο πράγμα μπορώ νά
σοθ είπω κ' έγώ .. Ένεργεΐς
μέ Απόλυτον καλήν ττΐστιν,
Παθλο. ΕΤμαι ή πρώτη πού
, πσραδέχομαι δτι τα έλατήριά
σου είνε άγνά, άδολα. Έν το
σούτφ ή καλή σου πίστις δέν
έμποδΐζει ώστε ή δισγωγή
σου, αί πράξεις σου, νά κά
νούν κακό είς τόν θρόνον καί
συνεπώτ είς την Ρωσσίαν! Χω
1 ρΐς νά τό θέλη«:! εξυπηρετεΐς
τα σχέδια των εχθρών μας...
— Μεγαλειοτάτη, αυτή ή
στιγμή είνε μίσ άπό τάς θλι
βερωτέρας τής ζωής μου! 'Ε
πέττρωτο λοιπόν ν* άκούσω
καί άπό τό στόμα σσς ότι κά
(νω κακό είς τόν θρόνον; Αύτό
ένόμιζα δτι μόνον ό ΡασποΟ
τιν μποοοΩσε νά τό Ισχυρΐζε
ται- ό Ρασποθτιν πού έν τβ
ούθοδεΐα τού εΤπε: «"Οποίος
κτυτιφ έμένα, κτυτςι τόν τσά
ρο καί την τσσρίνα. Κτυτΐφ
τόν θρόνο». Μεγαλβιοτάτη,
σάς έξορκΐζω Άκοθστέ με, ά
πομτκρύνετε τόν Ρασποθτιν
καϊ δέχομσι νά έξορ σθώ γιά
δλη μου την ζωήν είς τα χιό
νια τής ΣιβηοΕας.
(συνεχΐζεται)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
ΟΛΟΣ ΑΟΗΝΑΣ8
Πλησίον £τοτΟ. Μοναστηράκι
Παρέχη πάσβν πληροφορί¬
αν ή διβυκβλιινσιν Ιατριχής
φήοεΗς, είς τβυς «1ς Αθήνας
μεταβαίνοντος άαθινΐΐς συμ-
«ολίτας τβν.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είϊοποιιΐται τό Σεβαστόν χοι
νόν Ηρακλείου 8τι ί γνωστάς
διά την ταχύτητα καί είλικρίνει
άν τού Ταχυδρίμος
ΧΑΡ. ΠΟΡΤΣΑΚΗΣ
Αναχωρεί εκάστην έβδομάία α
νελλιπώς διά ΠειραιΛ «αί τάνά
πάλιν.
Πληροφορίαι παρά τφ χ. Μπα
λαμοΰΐσφ. Άρ. τηλ. 7—88.
*Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ή μόδα της άπλοτητος
Το μεταξωτό καλοκαιρινό έπανωφόρι, πού είνε πλεύσιο εϊς
σχέδια χαί χρώματα, άλλά χοησίμοποιεΐτβι μέ άτΐλό φόρεμα. Είς
τί εϊκονιζόμενον ανωτέρω μοντέλο τό φόρεμα είνε ασπρο μεταξωτά
πικέ, τδ δέ χαπίλλο, τα ΠΛπούταια χαί τα γάντια σέ χρώμα γαλάζιο.
Άριθμ. 13770
Περίληψις προγράμματος
πλειατηριασμοΰ
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλεΐου Εύστράτιος Θεοδώρου
Γαρεφαλάκης έν ΉρακλεΙφ
έδρεύων καί κατοικών δηλο
ποιώ Οτι,
"Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ
καστικόν πλειστηριασμόν τα
ετιόμενα άκίνητα άνήκοντα
είς τούς όφειλέτας 1) Γεώργι
όν Ιωάννου Άινικολιώτην ά
τή έπισπεύσει τής ένυποθήκου
δανειστρΐας 'Εθνικής Κτηματι
κης Τραπέζης τής Ελλάδος
πρός άπόληψιν τής ενυπο
θήκου άπαιτήσεώς της έκ λι
ρών στερλινων Αγγλίας ε¬
κατόν έξήκοντα τεσσαρων
σελλινΐων δέκα έπτά κοί πεν
νων τεσσαρων (£. 164—17—4)
είς συνάλλαγμα δψεως επί
ΛονδΙνου σιηριζομένης είς τα
ύπ' άριθμούς 17963 καί 17966
ετους 1929 συμβόλαια τοθ
Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
Αποστόλου Βαβουράκη καί
ξιωματικόν τής Χωροφ*λα*ης 16ι· ^ ατΓΟ(τησ.ν εηβτάγησαν
% - ΠΙ, -; Μ ■> .ο ."] οί εΐρημένοι όφειλέται διά τής
λεών Βόλου. 2) Μιλτιάδην Ι ύπο χ£νολογΓαν Π Αύγού
ωάννου Αινικολιώτην >»»«■■ α λ----- '
στου 1932 κοινοποιηθείσης είς
μέν τόν Γεώργιον Άΐνικολιώ
την κατά τό ύπ'άριθμόν 2264
τής 18 ΦεβρουαρΙου 1933 άπο
δεικτικόν τοθ δικαστικοθ κλη
τήρος των έν Βόλω Πρωτοδι-
κων ΓεωργΙου Σ. Πλατιά είς
δέ τόν Μιλτιάδην Ι
λιώτην κστά τό ύπ'
Άϊνικο
άοιθμόν
δημό
σιον ύπάλληλον κάτοικον Πά
λσιοθ Φατλήρου. 3) Κωνσταν
τΐνον Ιωάννου Άϊνικολιώτην
τραπεζιτικόν ύπάλληλον κά
τοικον Ηρακλείου καί 4) Ζα
χαρΐαν Ιωάννου Άΐνικολιώ
τη κάτοικον τέως "Ηρακλείου
καί ήδη αγνώστου διαμονήν
ώς κληρονόμοίς τοθ άποβιώ
σαντος άρχικοθ όφειλέτου πά
τρός των Ιωάννου Ζαχαρίου
Άίνικολιώτη κεΐμενα έν τβ
περιφερΕία τοθ χωοΐου Σ'ββας
ΜαλεβυζΙου κοί ΕΙρηνο&ικεΙ-
ου Ηρακλείου ήτοι 1) Ε(ί θε
σιν «Κάμπον» αγρόν δύο
στρεμμάτων συνορευόμενον
πρός ανατολάς μέ άγροτικόν
δρόμον, νοτίως καί δυτικώς
μέ κτήματα κληρονόμον Ιω
άννου Ζ. Άϊνικολιώτου καί
βορεΐως μέ κτήματα ΓεωργΙου
ΒοριζανοΟ. 2) Είς θέσιν «Λει
βάδια» αγρόν τριών στρεμμά
των μέ έξήοντα ελαιόδενδρα
μετά συνεχομένης αμπέλου
λιάτικο εκτάσεως τεσσόφων
καί ημίσεως στρεμμάτων αυνο
ρευομένου τοθ ολου ακινήτου
ανατολικώς μέ άμαξιτόν ορό
μόν, δυτικώς μέ ρύακα καί μέ
κτήματα νοτίως Αλεξάνδρου
Λουλουδάκη καί βορείως κλη-
ρονόμων Παγωμένου καί 3)
Είς θέσιν «ΚαρκατοΟ» αγρόν
εκτάσεως δέκα στρεμμάτων
είς δύο τμήματα περιέχοντα
εκατόν εΐκοσινέλαιόδενδρα με
τα συνεχομένης βορε'ως ά-
γοιάδος (άγρός χέρσος άνη-
φορικός) εκτάσεως δέκα στρεμ
μάτων συνορευομένου τοθ ο
λου ανατολικώς μέ δρόμον ά-
γροτικόν, δυτικώς μέ μύσκα
καί μέ κτήματα, νοτίως κληρο
νόμων Ιωάννου Ζ. Άΐνικολιώ
τη καί βορείως Γ. Χειμωνάκη, σφάλειαν δικαιοθται' νά πλεΤο
μ
1142 τής 7 ΜαρτΙου 1933 τοθ
δικαστικοθ κλητήρος των έν
Δράμα Πρωτοδικών Μιχαήλ
Ζ. Άλεδανδράκη, τόν Κων
στανιΐνον Ι Άΐνικολιώ ιην
κατά τό ύπ' άριθαόν 8961 τής
20 ΊανουαρΙου 1933 άποδει-
κτικόν τοθ δικαστικοθ κλη τή
ρος των έν Ηρακλείω Πρωτο
δικών ΓεωργΙου Ι. Μανουσά
κη καί είς τόν Ζαχαρίαν Ι. Άΐ
νικολιώτην κατά τό ύπ' αρι¬
θμόν 8569 τής 16 ΦίβρουαρΙ-
ου 1933 άποδεικτικόν τοθ Δι
κασπκοθ κλητήρος των έν
Ήρακλβ'ς» Πρωτοδικών Έμμ
Άρκουλάκη
Ό πλεισΐηριασμός γενήσε
ται ένώπ όν μου ή τοθ νομ(-
μου άναπληρωτοθ μου την
6ην Αύγούστου ένεστώτος έ-
τους ημέραν Κυριακήν καί
ώραν 10—12 πρό μεσημβρίας
καί έν τώ ένταθθα καί πα¬
ρά την ό&όν «Χάνδακος» ίδι-
οκτήτω συμβολαιογραφεΐφ
μου ένθα καί δτε καλοθνται
οί βουλόμενοι νά πλειοδοτή
σωσιν.
Ώς πρώτην προσφοράν ή έ-
πισπεύδουσα ώρισε διά τα
ώς δνω άκίνητα τό ποσόν των
δραχμών 5000 διά τό πρώτον
15000 διά τό δεύτερον, καί
15000 διά τό τρίτον, Οστις δέ
προσφέρει την αναγκαίαν ά·
Κεμάλ Άτατούρκ
ΝΙΙΤΕΣ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΙΝΤ
«ΑΠΟΛΛΩΝ»
ΑΥΡΙΟΝ
ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
115ον
ΤοΟ ΆρυστρογΥ:
Οί Τοθρχοι δέν είχαν ανταπο¬
κριθή" είς τ»ς ένθουσιώδεις προβδο
κ(ας τού. Δέν μποροθαε κδ» νά
ήταν δέβαιος δτι τόν ήολούθουν.
"Επρεΐΐε κάθε στιγμήν νά ε;ίνε έκεϊ
καί νά τούς ■ όδηγ^ χαί νά τούς
σπρώχνη είς τδν δοόμον τής
δου πού .είχεν έκλέξη
Είχεν αποφασίση νά καταστήση
την "Αγκυραν πρωτεύουσαν αξίαν
τής Τουρχίας· Είς πεΐσμα τ»ν
συμβοιιλών δλων αχεδόν των δλλων
αύτάς είχεν έχλέξη την μικράν αθ
την επαρχιακήν πόλιν ώς πρωτεύ¬
ουσαν. Τα φυσιχά δεδομένα δέν
τάν εύνοοθσαν. Τόν χειμίδνα τί
χρύο είς τδ οροπέδιον τής Άγχύ
ρας είνε δριμύ Τό καλοκαΐρι, είς
τάς Ιρήμους πεδιάδος πο6 την πε
ριστοιχίζουν, αί συνθήκαι δέν εί
νέ δγιειναί. Ή περιοχή είνε Υ·
μάτη άπό πυρετούς.
Άλλ' 8λας βύτάς τάς δυίμενεΐς
συνθήκας ήιαν άποφασιομίνος νά
τάς έκμηδενίοη. θλ εγίνετο δαμα
στής τής φύσεως. Ανέλαβε τδν ά
γώνα μέ ενθουσιασμόν. Εκάλεσεν
είδιχούς, τούς καθτιγητάς Γιάνσεν
τοθ ΒερολΕνου χαί "Ορλιϋ τής Βι¬
έννης, χαί τούς εζήτησε νά τοθ
κάμουν σχέδια μεταβάλλοντες την
"Αγχυοαν είς συγχρονισμένην πί
λιν μέ πλοαείας έδούς χαί μέγα
λοπρεπή χτΕρια. Συνειργάσθη μέ
αύτούς κατά τόν καταρτισμόν των
σχεδίων. Ή (θνοσυνέλευσΐς έψή
φισε, τή διαταγή τού τα χονδύλια
πού έχρειάζοντο, πρός αυτόν τόν
σκοπόν. Έπίεζε τού; σχεδιαστάς,
τούς ζητοθσε νά'βιαοθοθν. Έφύ
τευοεν έκατομμύρια δένδρων. Κα
τεσκευασε δρόμους, άπεξήρανεν ϊ
λη, κατεπολίμησε τούς πυρετούς.
Καί έντός ολίγο χρονιχοθ διαστή
ματος είχε εξοδεύση πρός χεύς
σχοπούς αύτούς δίκα τρία έχατομ
μύρια λιρών.
Άλλ' ή νέα πόλις δέν άνεπτύσ
σετο σύμφωνα μέ τα τα σχέδια
Τα ύπερμοντέρνα σπίτια τοθ καθη
γητοθ Γιάναεν δέν συνεβιβάζοντο
μέ τό χλίμα. Τα δίνδρα έμαραί-
νοντο καί έξηραίνοντο είς τό 5γο
νο^ είαφΐς. Άλλά καί ίν άχόμη
χατώρθωνεν ό Κεμάλ νά έξουδετε
ρώνη τού; δυσμενιΐς αύτούς φυσι
χούς δρους νά δαμάση την φύσιν,
θά χατώρθιονε νά δαμάαη τόν λα
όν; Ο! Τοθρχοι ίχτιζαν χωρΐς έν
θουσιασμόν. Είς τάς παλαιάς συ¬
νοικίας τής πόλεως, χαί είς τα πε
ρίχωρά της έξηχολαύθουν νά ζοθν
δπως χαί πρΐν, μέσα είς τρώγλας
Ή πόλις πού είχι σχεδιαση μέ
τούς τεχνιχούς συνεργάτας τού δ
Κεμάλ είς τό χαρτί, έν μέρει μέ
νόν έδημιουργεΐτο είς την πραγμα
τιχότητα: Ή "Αγχυρα δέν είχε
μεταβληθή είς νέαν πόλιν, άλλ'
είς ένα χράμα αθλιότητος καί προ
άδου, είς 2να συνονθύλευμα τρω
γλών καί μοντέρνων μεγάρων.
Ό Μουσταφά Κεμαλ οίχοδέμη
σε την "Αγκυραν χωρίς την θέλη
σιν τοθ λαοθ τού, παρά την θέλη
σίν τού.
(συνεχίζεται)
δοτήση.
Ό τελευταΐος ύπερθεματι
στής ύποχρεοθται νά καταβά-
λτ) τό έκπλειστηρίασμα συμφώ
νως τώ Νομώ.
Ή παροθσα δημοσιευθήτω
είς τάς ένταθθα εφημερίδας
«Ί5ην» την 17 ΊιυνΙου ένε-
στώτος Ιτους, «Άνόρθωσιν»
την 16 "Ιουλίου 161ου Ιτους
καί «Δρασιν» την 30ήν 161ου
μηνός καί έτους.
Έν Ηρακλείω τβ 16 ΊουνΙ-
ου 1939.
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλεΐου
_________Β. Φ· Γαρεφαλάκης
ΕΥΚΑΙΡ1Α
Κατεδαφιζομένης τής τιαλσι
δς Νομαρχίας πωλοθνται ύλι
κά ή ξυλεΐα γιά κάθε χρήσι.
Κεραμύδια, κουφώματα ώς
καί καστανιές δια στύλους, δο
κούς κλπ. είς εύθηνάς τιμάς.
ί
Ή Μόδα θριαμβευει
μόνον είς τα παπού-
τσια Νερατζούλη.
ΚΟΠΤΙΚΗ
ΚΕΛΛΕΝ
Ι) Κ ΟΙ Μ Ω Μ
ΠΛΑΤΕ1Α ΑΓ1Α2 ΕΙΡΗΝΗΣ 4
ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 24.Ζ63.
*»»ί*'^^Γ^>^'^εί*>Γ^Γ»--ρ-^'»/ν^ν>->ί/ν-ί
Η ΜΟΝ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφίχθησαν όεροπο
ρικώς ή κ. καί ό κ. Γ. Φουντουλά
κης άντισυνταγματάρχης έν ά.
—Αφίκετο άεροπορικθς έττΐσης
δ κ. Βασίλειος Μεΐμαράκης δικη
γόρος, 6 Διευθυντής ΰ«ηρ£σιβν
Ήλβκτρικης ίμμεταλλεύσϊως τοθ
Δήμου κ. Νικ. Λήμνιο'. καί ό κ.
Γεώρ. ΜιστΙλογλου β ομήχανοι,.
—Ωσαύτως αφίχθησαν άβοοπο
ρικώς οί κ. κ. Νηστικάκης, Ε. Κα
ροβελάκης, Παπαχαιτζής, Γ. Μα
στοράκης, Γ. Ζίρβόπουλος.
—'ΑΦΐχθη προχθές έξ Άθηνδν
δ κ. Δηα. ιΠαΐζης.
—'ΕπανηΧΘβν έξ "Υπατής ή κ.
καί 6 λ. Άδομάνΐιος Κωνσταντι·
νΐδης.
-ΈτΐΙσης εηανηλθε άίροπορι
κώς εί "Αθηνών ό Βικηνόρος κ
Μιχ. Κουναλάκης.
ΕΟΡΤΑΙ.— ΑΟίΐον εορτήν τής
ΆγΙας ΜαρΙνης δέν έορτάζει ή
κ. ΜαρΙνα Ντήρλα.
***
Γύρ» στήν πόλι.
ΎποτΙΘβται ότι καί σήμβρο,ν 01
φίλοι τοθ Οηαίθρου δέν θ"> πα·
ραλείψουν τάς έξόδους των.
—Ανεξαρτήτως της τ,ανηγύρ»
ως τής ΆγΙας ΜαρΙνης ή όποία
Θά συγκεντρώση πάλιν κόσμον
καί κόσμον.
—Είς την περιοχήν τοθ ναιηγυ
ρίζοντος ΘοιυματουργοΟ εξωκκλη¬
σίου.
—ΣυνεχΙζεται ή τοποθέτησις
των Ο&ρομέτρων άνά την πόλιν.
—'Υκό των επί τούτω διατιθε·
μίνων συνεργεΐων.
—Ιδιαιτέρως τάς ημέρας αύ
τάΐ ή τοποθέτησις των ύδρομέ·
τρών £χει πυχνωθή είς τάς βο·
ρεΐας συνοικίας τής πόλεως.
—Τό μελτέμι πού ήοχισε νά
φυσςί άπό προχθές Βιέκοψί τα
παράπονα των συμπολιτων.
—Εναντίον τοθ οαερβολικοθ
καύσωνος.
—Αναφορικώς μέ τόν τελευ
ταΐον αυτόν οί ένδιαφερόμενοι
μέ την παραγωγήν έσημεΐωνον
καί ζημίας έξ αΐτίας τού είς
τάς άμπέλους.
—ΤΑ φροΰτα καί τα λαχανι·
κά εΐχαν πάλιν χθές την ευερ¬
γετικήν των είς την Λαϊκήν α¬
γοράν της Καινούργιας Πόρτας.
—"Ητις καί συνεκέντρωσε πλή
Θη κόσμου αγοράσαντας είς (Ο-
Θηνάς τιμάς καί άπό τα πρωτα
καί Αϋό τα δευτέρα.
—Έξ άλου είς την Λακήν α¬
γοράν προσφέρονται καί εΐδη έν-
διαφέροντα γενικώτερον την κα¬
τανάλωσιν, καλής ποιότητος καί
είς τιμάς προσιτάς είς κάθε βα
λάντιον.
—ΟΙ σημερινοί παγκρήτιοι άγώ·
νες τής Νεολαίας είς Χανιά Θά
συγκεντρώσουν ασφαλώς τό εν¬
διαφέρον των «ιλάθ'ω'.
—Είς τούς άνώνας τούτους
μετέχει καί ή έξ Ηρακλείου ειδι¬
κώς όργανωθεΐσα άθλητική ο¬
μάς.
—Ήτις καί άναιιένεται δτι 6ά
εξασφαλίση καλάς έττιδόσεις.
—Ή «αραγωγική κίνησις είνε
πλέον επί Θύραις ώστε νά έντεί-
νωντση. αί σχετικαί προετοιμα¬
σίαι.
—Είς Ηράκλειον παρατηρεϊται
έπΐσης βαθμιαΐα συγκέντρωσις
έργατικου κόσμου.
—Όστις ευρίσκει εργασίαν την
εποχήν αυτήν καί εξασφαΛΙζει
μικράς οΐκονομΐας διά τάς ημέ¬
ρας άνεργίας καί τα «στρσβα
έξοδα τού».
—Τό δεύτερον Ισχύει Ιδίως διά
τόν γυναικόκοσμον κοί τάς έκ
των χωρίων Ιδίως άπροστατεύ-
τους έκπροσώπους τού.
—Είς Ηράκλειον ευρίσκεται ό
διακεκριμένος συμπολΐτης μουσι
κός καί Διευθυντής τοθ 'Ελληνι-
κοθ ΏδεΙςυ κ. Κ. Σφακιανάκη;.
—Ό χ. Σφακιανάκης παρακο¬
λουθή τάς έξετάσεις τοϋ ενταϋ
Θα "Ωδβίου.
—Αί οποίαι γΐνονται κατ' αύ¬
τάς καί κατά τάς οποίας συμ-
βαΐνει νά διαπιστώνεται έάστο
τε ύπό τοθ κ. Σφακιανάκη ή κα
λή έπΐδοσις των μαθητών τού.
— Είς τοθ Πουλακακη προβάλ
λεται σήμερον διά τελευταίαν
φοράν ή «Ανάστασις» τό άριστουρ^
γηματικόν Εργον τού Τολτσόιιτεύ
πρέπει νά τό παρακολουθήσουν
δλοι.
— Είς τόν «Άπόλλωνα» διά τε
λευταΐαν ετιΐσης φοράν προβάλ
λεται τό «Μανέζ» τό άριστουρ
γηματικόν αύτό κινηματογραφι
κόν ίργον.
Ένας καλλιτέχνης.
Άφίχθη άπό προχθές είς την
πόλιν μας δ είδικός σκιτσογρά
φός κ. ΆΘανάσΐος Βακιρτζης ΤΛ
πρωτότυπα σ«(τσα τού, σημειώ
νούν μΐανπρώτης τάξεως έπηυ
χΐαν, άποτελοθν 8έ πραγματικά
κοσμήματα διά σαλόνια.
Ό σκιτσογράφος κ. Βακιρτζής
6χει καί τό ταλέντο, έντός τεσσά
οων, τό πολύ πέντε λεπτών νά
Ιτοιμάζη τό σκίτσο σας ΠολλοΙ
ήδη Εκαμαν σκίτσα φωτοσκιάσε
ως καί αλλα δγχρωμα.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.-ΜΙα
σύστασις γιά δσους ταξιδεύουν
στήν ΆΘήνα: Νά παρακολουθή¬
σουν τόν «ΠυγμαλΙωνα» τοθ
Μπίρναρ Σω πού παίζεται μέ 1-
ξαιρετική ίπιτυχία είς τό θερινό
ΘΙατρο τής κ. ΚατερΙνας Άν
δρεάδη (πλατεΐα Κυριακού).
Είνε τό (ργον τι ού συνεκέντρω¬
σε δλο τό θεατρόφιλο κόσμο
τό Ιργο πού συγκεντρώνει κάθε
Βράδυ δλη την άφροκρεμα τδν
Αθηνών.
ΣΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙθΜ τοθ ΠΙ
τρου ΜαστρεκΙνη (πλατεϊα Βενι¬
ζέλου) γίνεται χρήσις διά τό κα
Θάρισμα των ύβοδημάτων αννοθ,
εΐδικοθ σάπωνος, ίξασοατλΐζοντος
στιλννότητα καί ώραΐο χρΛμα γιά
καθι νανοθτσ,.
ί*
μί
ν^
έρ>
; 3ΐκ*ωΡ_5-
;υτορ Ι
0&όν βάλλων ,
"ΑσχΠ«Π '
τ(ρόντι
Ρολ! ΕΤ-ε »[°
Ρ λόγον
σύτή
τΓνφσνζ
Καί αυ»ή
,(οι κσί θά τα
νά τΐδνε νά
χήν Κυβέρνησι
Τήν στ*1λωμβν *
Ον, δσονβέβσιο
ζέος καί -»οΟ μυ
χά καί μ«ς «Τν·
μου εΤχε πάνΐ
ήμτιοροθοα νά ν
κόν μου τόν νο
καί ή έλευβερ!
γσρος! καί ••■ι
θισα πλέον ·(
6έν μοθ Ελνιψα
ϊοερνβ νά ήμην
θά υπήρχαν ιι
νάλα τώ τιουγγι
ραΐσ θά ιιήγαΓ
νά είχεν δ Ίη">
5ου, τταραδεΐγμ
μνεν. "Ελα τώρ
νά μέ χαρ(|ς!
μάτι ιιιό ΉΒτσχ
ποία μάγουλα Ι
β(μή ώς μάγο
χεις κάτοια χεΐ
φίλημα άνάθεμ
—Μωρ* σώ
φβιράκος «ρός
«Α ΑΕΙΓΜ*
ΤΟ
'ΔΙΙ
Ξενοδοχείον
ΝΙ
Νίόχτιστον μέ
Υνωοτοθ μαγευτικο
ν«ς Μέ
τό Υνωοτόν 2
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τό μεγάλο Εργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Έγκυκλοπαιδεία
Οί Άθλιοι.
έθδον
Ή κυρά Λύκαινα κατέφυγεν είς τό επάνω πά
τωμα τοθ καπηλεΐου της τιεριδεής, Έκ τής εκ¬
πλήξεως της οί δφθαλμοΐ της έβλεπον ά μυδρώς τα
περί αύτούς.
Ούδ' ετόλμα νά βάλη φωνήν, άλλά μόνον έ
ψιθύριζε.
—Τα τέλος τοθ κόσμου! τό τέλος τοθ κόσμου!
Ό £>έ ΕύμορφΙδης ήσπάζετο τόν τραχύ5ερμον,
τόν έρυθρόν καί ρυτιδωμένον τράχηλον τής κυρά
Λύκαινας, καΐ Ιλεγε χλευαστικως -ρός τόν μέθυ
σον Μέγαρον.— Άγαπητέ φΐλε, έγώ πάντοτε έθε
ώρησα τόν λαιμόν μιάς γυναικός ώς τό άβρότα
τον των πραγμάτων.
Άλλ' ό Μέγαρος άνέβη είς τα άνώτατα ϋψη
τοθ διθυράμβου1 εΐσελθούσης τής ΤηγανΙτσς, Ιλα
βεν αυτήν έκ τής μέσης, καί έν ώ την έκράτει τοι
ουτοτρόπως, Ικραζεν έξω τοθ παραθύρου πρός την
οδόν βάλλων μεγάλους γέλωτσς
—"Ασχηυη είνε ή ΤηγανΙτα· ή ΤηγανΙτα είνε
τψόντι ο,τρ είμπορεΐ κανείς νά φαντσσθή άσχημότε
ρον! Είνε μ(α Χΐμαιρ» ή ΤηγανΙτα. άλλά σβς βε·
βσιώ, θνμπολϊται, δτι είνε μ(α κόρη πολλά καλή·
σας 61δω λόγον, δτι θά ττολϊνήοη ώσάν άνδρας
αυτή δπου βλέπετε Καΐ ή κυρά Λόκαινα, συμπο
λΐται μή την βλέπετε πώς είνε γρηά" Ιχει άνδρεΐαν
Οσην φαντάζεσθε.
Καί αυτή θά πολεμήση. θά τάς (δοθν οί έναν
ι (οί καί θά τα χρειασθούν. Δέν θά ξεύρουν ποϋ
νά πανε νά κρυφθοϋν. ΦΙλοι σπουδασταΐ! δτι
την Κυβέρνησιν θά την ανατρέψωμεν δτι θά
την στίΐλωμεν κατά διο βόλου, είνε τόσον βέβαι
όν, δσον βέβαιον είνε δτι μεταξύ τοθ μσργαρικοθ ό
ξέος καί -ιοΟ μυρμηκικοθ ένέχονται δύο έτερα· άγκα
λά καί μάς είνε τοθΐο αδιάφορον. Κύριοι, ό πατήρ
μου είχε πάντοτε πρός εμέ άποστροφήν, πώς δέν
ήμποροθοα νά νοήσω τα μαθηματικά. Είς τόν (δι
κόν μου τόν νοθν άλλο δέν χωρεΐ, είμή ό έρως
καΐ ή ελευθερία. Έγώ εΐμαι τό καλό τΐαιδΐ ό Μέ
γσρος! κοΐ έπειδή χρήματα δέν εΤχα ποτέ, έσυνή
θισα πλέον είς αύτό, καΐ ώς έκ τούτου ποτέ
δέν μοθ έλβιψαν χρήματα' άν δμως ό διάβολος τό
Ιφερνε νά ήμην έ) ώ πλούσιος, είς τόν κόσμον δέν
θά υπήρχαν πτωχοΐ! Θά έβλέπατε! "Ω! άν τα με·
γάλα τα πουγγιά τα εΤχαν οί καλαί ψυχαί, τί ώ
ραΐα θά τιήγαιναν ολα τα πράγματα. Φαντόζομαι
ν ά είχεν ό Ίησοθς Χριστός τα ττλούιη τοθ Ροσχίλ
δου, πσραδεΐγματος χάριν. Πόσα καλά θά έκα
μνεν; Έλα τώρα, Τηγανίτα, ένα φιλάκι δώσέ μου,
νά μέ χαρής! ΕΤσαι έρωτική,καί όμοΟ σεμνή' κομ
μάτι ταό τιεταχιή σέ ήθβλο; ω χριστιανή! Έχεις κά
ποία μάγουλα δτιου δέν ημπορεί κανείς νά φιλήοτι,
είμή ώς μάγουλα αδελφής, τό πολύ· κσί πάλιν ε
χβις κ ά ποία χεΐλη δπου τό ζητοθν τοθ έραστοΟ τό
φΐλημα' άνάθεμά τα τό ζητοθν.
—Μωρέ σιώπα πλέον, βαρέλι! άνέκραξεν ό Κοορ
ψειράκος πρός αυτόν.
(συνεχίζεται)
ΕΝ1 Α ΕΙΓ Μ Α ΗΟΑΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ
'ΔΙΚΤΑΙΟΝ,
Ξενοδοχείον Τουριστικοϋ Μεγάρου
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
"Εναρξις την 6ην Ιουλίου.
Νίόκτιστον μέγαρον κείμενον έμπροσθεν τοθ
γνωστοϋ μαγευτικοθ πάρκου. Μέ οΐθοόσσς άνσμο·
νής. Μέ τσράισες κσΐ βεράντες αΐτινες δεσττόζουν
δλης τής θε άς ιής πόλεως καί τ©ν καταφύτων βου
νών της.
Έξασφϊλίζει είς την πελατείαν τού βλας τος
μοντέρνας άνέοεις. Φωτισμόν άπλετον. Άερισμόν
Εξογ,ον, Τρεχοόμενα νερά είς ολα τα δωμάτια,
λουτρά κ. λ. π
ΤΟ Δ1ΚΤΑΙΟΝ1 συνδυάζον τάς άνέσεις τού μέ
όμιλοθντα κινηματογρόφον καί πολυτελή" Λέσχην α¬
ποτελεί την τελευταίαν λέξιν τοθ άνέτου παραθε-
ρισμοθ.
Δια νά έΕασφαλίσίτε βέοιν γράψβτί ή τηλεγραφησ(Τ(
είς την Διεύθυνσιν: «ΑΙ&ΤΑΚΝ» Νεάπολιν,
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου ττροτιμήσεως δλων των
Ηρακλειωτών.
• Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
Άνακαινιαβέν καί πάλιν βζασφαλίζει Ιλα τ«
πλΐ·ν*Μτήματα τής βνίοκ», καί εύχαρίοτου δια-
Φίρμβνοις—λ·υτρβ κ. λ. η.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ■*■>*:
θά βρήτε βλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων
ΠρΙν προμηβ«υθΙ|τ« επισκεφθήτε μας.
Τιμαί λογικαί.
Β.'
ΆφοΟ αιγά σιγά έσυνήθιαε νά
πίνη πολύ νερό, τχ κατάφερε κα¬
τά νά δύο τελευταία έ*τη είς τάς
αρχάς επί 127 ημέρας καί Οστερα
άλλας 13 ημέρας νά πίνη καθημε
ρινως κατά αΐσον 8ρον δέκα λ!
τρες νερό. Τό περισσότερον νερό
παύ κατώρθωσε νά πιη" είς τώ διά
ατημ% μιδ; ημέρας ανήλθεν είς 18
λίτρας, μέ άΛλα λόγια ήλθε ήμέ
ρα π&ύ ίατρός αύτός ήτιεν 150
ποΐήοια νερό! Τό θεωρεϊτε κΰ«ό¬
λον; Δ·>κιμάα*τε .. Ή δευτέρα τού
δοκιμή περιωρίσθη δπως ιϊπαμεν
επί 13 μόνον ημέρας καί τουτο
διότι αν παρετείνετο μποροθσϊ νά
Ιχη έπιχινδύνουςσυνεπείας επί τής
υγιΐας τοθ πειραματιζομέν-υ ί
τρεθ. Καθ' δλην την διάρκειαν τής
δοχΐμής δ ίαιρος Ιτρωγε τό Ϊ5ιο
φαγί. Έχει καί ή έπισιήμτ] τιύ,
ήοωάς τη,!
Αί ανακοίνωσις τοθ ίατρ-.Ο
Κούνατουμχν πεεί των άποτελεσμά
των τής δπερβολικής δϊροπασΕας
ύ παοουσιάζουν πολύ ένϊιαφέ
ρον. "Ηρχισε τα πειράματά τού μέ
την αύι&θυσίαν καί τόν ηρωισμόν
διά τ'.ύ; έποίους είνε Εκανός μό
νόν ίνα: έμπνευσμένος έΊπστήιιων
Επινε καί δταν δέν διψοΰσεΓΑλλ'
ΰστερα άπό ολίγας ημέρας—περί
την τρίτην ακριβώς ημέραν τοθ
πειράματός τού—ήρχισε νά υποφέ
Αι* έκε.νους πού θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άττό ολα δί' δλους.
150 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟ!
Ό ύπόσταδμος
καλυτερεύσεως φυτών.
εη ά π ο μιά συνεχή δίψαν. Τότε
ϊηινε γιά νά σβύση τήνδίψαν τού
Άλλ' άντί νά ήσυχάζη Οστερα άπδ
λίγο ή δίψχ μεγάλωνε. Ήταν ώ
οάν νά είσήγεν είς τό σώμά τού
ίχι δροαερό νερό, άλλ' αναμμένα
χάρβουνα! Είχε μιά αίσθησιν ώ;
νά τόν έχαιε πυρετός χαί τα χέρια
τού ϊαιαν. Ό δργανισμός τού,
παρ' δλας τάς μεγάλο-ς πς/σίτητας
νεροθ πού είσήγεν έντός αύιοθ,
εΐχε μεγαλειτέρον διαρκώς άνάγ
ίην νδοοθ! Όΐο ερ! καί νά επι
νεν έ ίατρός δέν τοθ έφθανε. Εί-
χε πιή την τρίτην νύκτα τοθ πει
?άματός τού, ολίγον "ρίν χοιμη
ή, άλλεπάλληλα μεγάλα ποτήΐια
νερό, τό ίνα επάνω είς τό άλλο
Ένόυ,ιζιν δτι θά περνοθσε μιά νύ
«τα ή^υχη. Άλλά δέν είχε κοιμη
θζ ή Ολίγας μόνον ώ?ας καί άπό
τον [μνόν τού τόν άποσποθσε μιά
ίσχυρά αϊσθησις δίψης Ή γλώσ
σά τού ήΐαν κολλημένη είς τό
λαρύγγι τού, τό στέμα τού ξερό,
ΐιψ:ΰσε Σηκώθηχε σάν τρελλός.
Άναψι τό φώς, ϋίπαξεν άπό τό
τραπεζάχι δπου είχε μιά δλόκλη
ρηνανά-α νερό, καί την ά5ιιασεν
ολόκληρον, μονομιά,! Τα πειράμα
τα τού ό ίατρός Κοόνοτουμαν τα
εξηκολούθησεν επί ολοκλήρους έ
65ομάδας χαί τα διέκοψε μόνον δ-
ταν υπήρχ» κίνδυνος ένΐπανορθώ
τού κλονισμοΰ τής δγείας τού, ά*ν
τα έσυνέχιζε.
ΕΚΚΟΛ4Ψ1Σ... ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΑΠΟΪ ΔΕΚΑ Ιούλιος
χριτοθ μα() — "Ενας άπό τοϋς
σπουδαιοτίρους παρίγοντας καί
συντελεστάς τή; γεωργιχής προ
ό δου πού παρατηρήται τα τελιυ
ταία χρόνια είς τόν κάμπον τή"ς
Μεσσαράς είναι χωρίς αμφιβολίαν
ή Γεωργιχή 2χολή αέ την πολυ
σχιδή δρασιν της. "Υπό την διεύ
θυνσιν τοθ ίξαιρετικοθ έπιστήμο
νος χαί άουράστου δημιουργοθ
τοθ καλοθ, κ Γ. Κάβοαρα, ή Σχο
λή αυτή ίχΐι έπαελίσΐι πραγ
ματιχά άξιόλογον ϊρ^ον, ίμι μορ
φώσει επιστημονικώς πλεΐστσυς
Ινέοος άγοοτόπαιδας, ίχει καθοδη
(γήαει τεύ; αγρότας είς τό ίργον
| των, Ιχει χορηγήαει χιλιάδας
δινδρυλλίων διαφόρων ποικιλιών
πρός καλλιέργειαν καί εχΐι άποτε
λέσει τό πρότυπον, τό ζωντανόν
ύΐτό5ειγμα μιμήσεως διά τού; ά
γρέτας τοθ κίμπου. Έχ παραλ
λήλου δμως πρός την Σχολήν έρ
. γάζεται καί ό δπέσΐαθμος καλυτε
| ρεύΐεω; φυτών. Τό έπιστημονι-
,κόν αδτό ί'δρυμα, έϊημιουργήθη
κατ' αρχάς ίώ; πειραματικός ά
γρός καλλιεργεία; ποικιλιών αι
τηρών καί διετηρήΒη ώ; τοιοθ
τος άπό τοθ 1927 μέχρι τοθ 1931.
,'Απ* τό 1931 δέ καί εξής λειτουρ
γεϊ ώ; δπίσταθμος καλυτερεύσε
ως φυτών Καί παρουσιάζει έχτο
τε ραγδαίαν εξέλιξιν καί πλού
σία άποτελίσματα. "Εχει καλλιερ
γήσΐι διαφόρους ποιχιλίας σίτου
δπως είναι αί ποικιλίαι «Μ!νω;»
άίθεχτικωτάΐΤ] είς την σχωρίασιν
«Έρέτρεια» χαί «Ψαθϊ» Κύπρου
μέ απόδοσιν μεγαλυτέραν των συ
Α.'
"Ενας διάσημος "Αγγλος βιολό
γος, ό Χάλνταν, επροφήτευαεν δΐι
κατά^τό 1950 Σέν είνε διόλου άπί
θανοννά έχη έφευρεθς μιά «ίχκο
λαπτική μηχανή» μίσα εί; την &
ποίαν θά έτίθεντο ποός ίχκόλαψ.ν
γονιμοποιημένα ώίριαλαμβχνόμενα
έκτής ώ^θήχης τήςγυναιχός. Άντί
δέ νά κυοφορήται ό ίνθρωπος μί
03, είς την κοιλίαν τή; μηΐέρας
τού, θά έχκολάπτεται... μέσα είς
την έκχολαπτιχήν μηχανήν, θά
μπορουν δέ έκ των προτέρων
νά προαδιαρίζωνται αί σωματικαί
χαί ψ^χιxα£ τού ίδιόΐητες Τόν
τϊχνητόν αυτόν άνθρωπον ό Χίλν
ταν όνομάζει «έχτογενετιχόν», ώ;
«έχτός», εξω τοθ σώματας τής
μητρός γεννώμενον. Την γίννησιν
νήθως ποιχιλιών χατά![30—7Οο)9.
"Ηδη δέ δοχιμάζονταί υπό τοθ
. ύποστάθμου πιρίπου τετραχόσΐαι
ιποίχιλίαι σίτου χαί έχατόν πενή^
ι τα, 'ψβρνθδν μέ έξαιρε:ιχήν
έΐτιτυχιαν.
Άπό τάς ποιχιλίας ' πού %{&ι
χιμοθν περισσότερον 6 υπόσταθ
μος χορηγεϊ είς τούς γειοργού;
σπόρον πρός καλλιέργειαν, άνα
λαμβάνει δέ την Υποχρέωσιν έτό
σιν ή σπορά καί ή {χαλλιέργΐια
θά γίνη συμφωνα μέ τάς υΐτοδεί
ξιις τού, νά έξαγοράση την πά
ραγωγήν είς τιμάς πολύ άνωτέ
ρας έχεΕνων είς τάς οποίας πω
λοθνται αί έντόπιαι πιχιλίαι. Τοθ
το δέ διά νά ενισχύση περισσό
τερον χαί νά]δια!ώση την καλλιέρ
γειαν έχλεκτών ποικιλιών σιτη·
ρών, καί κατά συνέπειαν διά ν'
αυξήση την παραγωγήν καί τό
χέρδος των γεωργών. Δασΐυχδς
δμω; δέν κατενόησαν άχόμη δλοι
οί γεωργοί δτι ίχουν συμφέρον νά
προτιμοόν τάς ποιχιλίας τοθ υπο
ατάθμου. Άλλ* άσφαλιος θά τό έν-
νοήβουν συντόμως. Ήδη άρχίζΐι
ή συγκέντρωσις σΕτου 5πό τής Έ
νώσεως Γεωργ ικών Συνεταιρι-
σμών είς Μοίραις. Καί θά πλη
ρώνεται τό σιτάρι των έχλεχτών
ποιχιλιών είς πολύ ανωτέρας τι
μάς άπό τό σιινειθιομένο έντί
πιο σιτάρι Καίαύιό θά συντιλέ
ση ασφαλώς είς τό νά προμηθευ
θοθν χαί νά σπείρουν την έρχομέ
νην χαλλιεργητιχήν περίοδον, έ
χλεχτάς ποιχιλΕας οί Μεσαχρΐται.
θά ίχουν άλλωστε νά ώφεληθοθν
πολλά αύτοι οί Ιδιοι πρωιΕσιως.
θ' άντιχαταστήση ή «έχτογένεσΐς»
την μητέρα, ή. . εχχολαπτιχή μη
χανή. Άλλ' έχεΐνο πιιύ διαχρίνει
τόν «έχτογενετιχδν» άνθρωπον
τοθ Χάλνταν άπό τόν «ηοηιιιη '
ετιΐτΐδ», τόν «χηαιχόν άνθρωπον»
π'ύ μέ καθαρώς χημιχά μέσα
επεχείρησε νά χατασχευάση ό Φί
ουστ τοθ Γχαΐτε, είνε δτι δ «χημι
κός ανθρωΐτος» θά κατεσχευάζετο
ευθύς ά π' άρχής χωρίς καμμιά φυ
3κή.|άσι, μέ μέσα καθαρώς χη
μικά, έ'.ψ βάσις τοθ «έχτογενΐτι Ι
κου» άνθρωπον, τοθ Χάλνταν πά '
ραμένει πάντοτε τό ζωντανόν ώά
ριον, τό βασιχόν χύτταρον, μιά βά
σις δηλαδή πΐύ παρέχει ή φυ
σις. |
(συνεχίζεται) |
Έντός των ημερών κυκλοφορεΐ
ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΝ
Α. ΣΙΓΑΛΑ
ΔΡΑΧΜ. 13.
—Ό σημερινάς αγών πάλης. |
Σήμερον καί πίρΐ ώραν 10.30
πρωϊνήν είς τό χειμερινόν θέα¬
τρον Πουλαχάκη 6 πρωτοπαλαι-
στής της Ελλάδος (βαρέωνβαρών)
κ Λαμπράκης άντιμετωπίζϊΐ είς
άγώνα πάλης τόν 'Ελληνοαιγύ·
πτιον πρωταδλητήν Τόμυ Φιτσι-
ταίύην. Ό αγών προμηνύεται πεί
σμων καί σκληρές δεδομένου δ·
τι έ πρωτοπαλαιστής Λαμπράκης
θά καταθέση τόν τίτλον είς τον
άγωνα Είς τόν άνώνα θά παοα
σττ} ό κ. Δήμαρχος καί *λλβι έκ
των άρχων Ηρακλείου.
— \ έξετάσεις τοΰ Σεπτεμ-
βρίου.
Υπό τού ΰπουργείοο της Παι
δείας καθωρίσθη τό πρόγραμμα
των διενεργηθησομένων κατά τόν
Σεπτέμβριον έξετάσβων τβν άπο·
φοίτων πέμπτης καΐ εκτης τάξεως
Δημοτικών σχολϊίων οίτινες επι-
θυμοδν νά εισέλθουν (ς την δβυ
τέραν καί εκτπν τάξιν τού έξατα
ξίου Γομνασίου. ΑΙ έν λόγω έξβ
τάσεις θά είναι προφορικαί καί
γρκπταί.
—Διημερεύοντα φκρμακεΐα.
Σήμερον Ιέην Ιουλίου θά διη
μΐρεώσουν τάφαρμακβϊοι Γβωργ.
Γεπεσάκη, Χριστ. Ζουράρη καί
Σωκρ Χανιωτάκη. Φχ διανυκτε
ρεύσουν δέ τα φαρμακεία Ιωάν.
Λογιάδου καί Σωκρ. Χανιωτάκη.
Αυριον Δευτέραν θά διανυκτερεύ
ση τό φαρμβκεϊον Γ. Γβπεσίικη.
—Αί συντάξεις των άρτερ-
γατών.
Ή πλη ρωμη της ουντάξεως των
άρτϊργατών τοΰ κέντρβυ καΐ των
έπαρχιων ή όποί« θά έπραγματο
ποιβϊτο αίς τό τέλος Ιουλίου ήρ
χιαβν άπό της πκρβλθούσης Τί τα α
της 12ης Ιουλίου, κατόπιν άπβφά
βεως τοΰ Συμβουλίου τού Ταμϊί
ου συνεπεία διαιταγής τοΰ κ. Ύ·
φυπουργοϋ 'Εργασία; καΐ πρός
ύιευκολυνσιν των συνταξιουχΝν.
ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΧ^ΡΗΣΕΙΣ ΔΙ ΑΦΗΝΑΣ
Έκαστην Τρίτην, Πέμπτην καΐ Σάββατον ώραν 3.30 μ. μ.
'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έκδίδβνται είσιτήρια δι* ολα; τάς Ελληνι¬
κάς "Αερβπβρικάς γραμμάς καί έν συνεχβία δι" όλας τάς Εύρωπαϊκάς τοιαύτας.
Έκδίδβνται φβρτωτικαί δι' έμπορεύματα, δείγμβτα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
ΐΐς τ·ν τίπον τοδ προοριβμοϋ τ«ν.
Πρακτνρ Ήρακλΐίσυ
Αρ. Τηλ. 8-18
ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
—Ή πανήγυρις τής 'Αγίας
Μαρίνης.
Αυριον Δευτέραν έορτάξει ώς
γνωστόν, έ π«ρά τό χωρίον Βω
νη ίαρος ναός ο τιμώμενος έπ' ό
νοματι της 'Αγίας Μεγαλομάρτυ
ρος Μαρϊνη;. Κατ' εντολήν τής
Ίεράς ΜητροπόλβΜς την θείαν
λειτουργίαν Θέλει τΐλΐαει ό Άρ
χιμανδρίτης κ Φώτιος βΐοδοαά
κης ό οποίος θέλει μεριμνήση
καί διά την άςΊοπρΐπη ηοιρκοτα
σιν τοΰ κλήρβυ κατά. την εορτήν
ταύτην.
—Τουριβτική κίνησις καί
λεωφορεΐα.
Υπό των ΰπβυργών τδν Σιδη
ροδρόμων καΐ Τύπου καί Τού
ρισμοΰ έξβδόθο κοινή άπόφαβις
καθ ίίν έίΐιτρέπϊται νά χρησιμο
ποιβΰνται λεωφορβϊα αΰτοχίνη
τα οσάκις άφΐκνοΰνται έκ τοθ
έξΜΤΐρΐΜβΰ όμαδικβς ώργαννμί
νοι έκδρομβΐς. εργάται, μαθηταί
καΐ υιτάλληλοι καθώς καΐ ο ταν
τα τουριστικά αΰτοκίνητα δέν
έπαρκοΰν. Είς τάς πβριπτώοεις
ταυτα; ή σχϊτική αδεία θά χο
ρηγϊίται υπό τής Τουριοτικης κ
στυνομίας Διά της αυτής άπορά
σεω; καιθορΐζεται ότι δύνβται
καΐ Είς άλλας έξαιρβτικάς _ π·ρι
πτώσκις νά έηιτραηή είς έκδρο
μβΐς έκ τοΰ εξωτερικόν η χρησι
μοποίησις λεωφβρεΐων, τή προη
γουμβνη βμως πάντοτβ αδεία
τοΰ κ. Υπουργοΰ των Σιδηροδρο
μων. Των λεωφβρβίων τούτων θά
γίνη έπιλογπ κατόκιν έλένχου,
ιΐς τόν βπβΐβν θά προβή η τού
ριστική άστυνομία.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΥ
Ή Έλληνική Έταιρία διά
την έξαγαγήν νωπών καρ.
πών καί λαχανικ&ν Α.Ε.
Προκηούσσει προφορικόν
πλειοδοτικόν διαγωνισμόν διά
την εκποίησιν των ρΐκγών καΐ
άπορριμάτων σταφυλών ττερι-
όδου 1939.
Οί δροι τοθ διαγωνισμοϋ ει¬
σίν κατατεθειμένοι είς τα γρα
φεΐα τής ΈταιρΙας (Λεωφόρος
Δουκός Μποφώρ) έναντι μεγά¬
ρου Γουναλάκη ένθα οί βου¬
λόμενοι δύνανται νά λαμβά¬
νωσι γνώσιν καθημερινώς άπό
τής 9ης π. μ.
Ό διαγωνισμός διενεργηθή
σεται είς τό ενταύθα 'Υποκα-
τάστημα τής Αγροτικάς Τρα¬
πέζης την προσέχη" Πέμπτην
20 τρέχοντος καί περί ώραν
11—12 π. μ.
(Έκ τής Διευθύνσεως)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός ίιά τό Βι-
νοδοχιΐον «ΕΑΛΑ5»,
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Κυριακης
16 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΕΚΑΤΟΝ
ΑΤΟΜΑ ΚΑΙΑ2ΗΤ0ΥΝΤΑΙ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΣΤΥΗΟΜΙΑΣ
ΕΥΡΕΙ ΑΙ ΑΙ ΔΙΑΚΛΛΔ01ΕΙΣ
ΤΗΣ ΞΕΗΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠ ΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ε* Ιουλίου (τού άντα
κοκριτού μας).— Έξ άφορμής τής συλ
λήψεως έν Γαλλία τού διπλωματικού
αοντάχτου τού «Χρόνου» κ. Ώ ».πέν
«αί τού πράκτορας αγγελιών τού «Φιγ*
καιρώ» κ. Πουαρβ, εγνώσθη ότι 1£ίΟ
άτομοτ έν βυνόλω καταζητούνται έν
Παρισίοις χαί αλλαχού ώς μετέχοντα
μυστικάς οργανώσεως χατασχοηείας διά
λογαριασμόν ξένων δυνάμεων.
Ώς γίνεται γνωστόν έκ των γενομέ¬
νων σχετικώς άνακοινώαεων αί διακλα-
δώοεις τής καταακοπείας ταύτης άν»
την δημοσίαν ζωήν τής Γαλλίας είναι
εύρύταται.
ΣΥΝΕΑ8Φ1Η
ΚΑΤΑ.ΣΧΟΒΟΣ
Ό Νταλαντιέ
πρός την ήρωϊκήν Γαλλίαν,
προασπίση τα ίδεώδη της.
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ
ΕΙΣ -ΗΜΟ2ΙΟΓΡ4ΦΟΖ β!
Ν ΚΟΙΜΗ ίΝΟΜ|_ίΝ 1Γ1ΝΑΚΤΗΣΕΙ
ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας).— Καθ' α τηλεγραφεί¬
ται έκ Λονδίνου καΐ έκ«ϊ συνελήφθη εις
Βημοσιογράφος ένεχόμενος είς καταοκο-
«βίαν.
Έκ παραλλήλου άγγέλ>εται ότε έν
Παρισίοις καί Λονδίνω επεκράτει με-
γάλη αγανάκτησις τής κοινής γνώμης διά
τάς γενομένας άποκαλύψεις έν σχέσει μέ
την 5ρ τί σιν τής ξένης χατασκοπβίας.
Σάς εζήτησ* θυσίας σκληράς.
'Απβ μηνων ήδη, ΰιοστηρι-
ζόμενοι υπό τής σταθεράς ά·
ποφχσεώς σ*ς, ύιτετάξαμεντα
ά ί ά άγς της
φς ς,
πάντα είς τάς ανάγκας της
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ιουλίου.-
(Ιδιαιτέρα ύιχηρεσία).—Όπρω
θυπβυργός κ. Νταλαντιέ είς
τόν πανηγυρικήν τόν όιτβΐβν
εξεφώνησε χθές είς τό άνά-
έ "πρώτοις'τϊΙν'κατΤτό'ΐ 789 μερ«ν τή ν πρώτην σας άντα
κατάκτηοιν τής ελευθερίας, μ?'βην, τον στρατόν
άνεπβληβε την γενοαένην «»τβν, φρβυοβν των
την 14ην Ιουλίου 1790 έβρ-; Ρ'«ν. μ«5
την τής Έθνιχής Όμβαιτον
προσπαθεία μ«5 μέ τάς προ-
σιταθεί*ς έλων των λαών των
σβυν την ανεξαρτησίαν των.
.„ *Η Γαλλία είνε πιστή είς
σή την μεγαλοπρεπή Ιστορίαν
50 Πρωινή
Ο ΡΟΥΣΙΕΑΤ Τ0ΝΙ2ΕΙ
ΤΗΝΑΝΛΓΚΗΝΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ρ
Ρ μς Δέν «ηειλουαεν
κανένα, εξηκολούθησεν ο κ
Νλέ δέ λου
την τήί Έθνιπής Όμβακον. , ξη
δίαςκαί τόν πρώτον δοθέντ* Νταλαντιέ, δέν ονειρβπβλου-
όμοσπον
ΤΟΥ Χ1ΑΑ ΛΙΙ ΤΟ ΖΗΤΙΜ1
..... . . , ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
καί ©λων των θρησκείαν είς--------------------
τού; ότβίβυς έδωκεν άσφάλδΐ| Α#>ΗΝ%Ι 1- Ιουλίου (τοΊ άν
αν, ευημερίαν κ«ί είρήνην
ορκον πίστεως πρές την π«·! ^ν καμμίαν ^«^«ν, έν «/^κΛΐ^των' - - - γ · . -.Λ - *
-- -- - * ·*»- -' · δέν έπιθυμο'μεν εΐμή_ την(ώβ^ε»5_των _Κ1*'^"/, ., ^ί »** τό όη^ϊον άπηύ*ίι>νε πρό; τό
ταπο«ριτού μας).— Τηλεγραφούν «χ
ΟύασιγκϊΛνος ότι είς τό 5εάγγεΧ.
ο αθ ό ό
ρ ς ρς
τρίδα Ύΐτέμνησεν έπίοης τό
διάτκγμ» τό όιτβΐον εξεδόθη
τότε καί έν τω οποίω άνίφέ-
ρετο ότι ή «Γαλλία παρητβΐ-
τβ παντός καταχτητικοΰ πο¬
λέμου κοιί ουδέποτε πλέον θχ
έχρησιμοιτοίει τας δυνάμεις
της εναντίον τής ελευθερίας
οιουδήποτε λ«βϋ».Άναφερό-
μενο; έν αυνεχεία είς την
οτρατιωτικήν πκρέλνσιν
έ θέ η
ρ ρ
γενομένην χθές την πρωίαν
ο *. Νταλαντιέ ετόνισεν ίτι
ή Γαλλία ειμπορεί νά είνε
ύπερήφανβς δια τάς στρατιάς
της καί εσυνέχισε: «Γάλλοι.
διά τόν νόμον περί
είρήνην ^ιεταξύ των λ«ών Δια τουτο ακριβώς οί
καί θέλομεν σταΒερδς νά ά- αύτοι είνε πιστοί πρό; αυ· ρύ.^τοζ ό-πρόεδρος των Ήνωμένων
φιερώσωμεν τάς πίβσιαθείας την. "Ας μβΰ επιτραπή τέλβς οαλιτειώνκ. Ροθσβελτ, τονίζβι ότι εί·
μας εί; τό νά την προατατεό'ν^ άΒ6υθύνω τόν χχιρετι νέ άναγκαία, ή διά παντό;» τρόηου «.
σωμεν μέ την ειλικρίνειάν! ^ Γαλλίας πρός βλ*'πομάκρυνσ*ς των πιθχνοτήτων ενός νέ.
μέ τό πνεΰμα αυ . ^ ου πΟλέμου.
ΐρωπίνης συνεργα· τα φΐΑα εβνΠ » ·™·» *· ; —,Σ χο διάγγελμα τοΰ Ροβσβελτ
οίας τ* οποϊα μόνα δύναν-,μερίζονται τό Ιδεωδές μας, 4-0_ΧΒν4-,β,-β *% δίίλωιις τ«5 υπουρ,
ται ν» έξασφαλίσουν την σω πρές ίλους έκείνους οί οπβΐ- γοί1, των Εξωτερικών τής »Α,μερικηό.
τηρίκν τοΰ πολιτισμοϋ.'Αλλά | οί άνα τ*ν κόσμον είνε ά· *. χάλλ συνιστώ'χος την προσεκτικήν
πάβ« άπειλη, πάσα άπόπειρα πβ«ασισμέ%βι 5πως ημείς, να εξέτασιν τοϊ ζηΐήματος το^ νόμου τής
κυριαρχί«5, Θά μάς εύρισκεν λάξβΜν τΛν ανθρωπίνην ούοΐϊερότητος υπό τού Κογκρίβσου
«ιχβφιχσισμένβυς να υπεραβπί. ^"▼"Τ' , _ν^. ^,_.. ί--------------------------_____-—._______
σωμεν τάς γαλλιχάς έλευβε ' άξ»β«ρέπειαν καί την έλευ
ρίας καί νά ένώσωμεν τάς θερίαν των πατρίδων των».
βΐρή
ΑΙ ΣΥΝΟΜΙ ΑΙ ΑΙ
ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Ιουλίου (τού άντα
ποχρετοθ μας.) — Σημερενά τηλεγρα
φηματα άναφέρουν ότε ήρχισαν αί αυνο
μελίαε Ίαπώνων καί "Αγγλων πρός ρύθ
μεαιν των μετ αίς ύ των δύο χωρών δια¬
φόρων.
ΟΙ ΛΙΓΛΙΚΟΙΚΥΚΛΟΙΕΑΠΙΖΟΥΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΣΙΛΝ ΕΚΒΑΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιουλίου (τού άντα·
πονρετού μας).— Αναφορικώς, μέ τάς
άγγλοϊαπωνικάς συνομελίας παρέχεταε
ή πληροφορία ότε οί "Αγγλοι τρέφουν
μεγάλας ελπίδας διά την αίσίαν έκβα¬
σιν των συνομελεών τούτων.
ΑΠΗΛΑΘΗ ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
ΙΤΑΛΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΆΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Κ Ιουλίου (τού άν
ταπονριτου μας). — Έκ Παρισίων τη-
λβγρβφιίται ότι ή Γαλλιχή κυβέρνη
αίς οιέταξε την απέλασιν εκ τής γαλ
λικής πρωτευούσης τού έκ·Ι άνταποκρε
τού τής «Τζιορνάλε ντ' 'Ιτάλιοτ». Ό
Ιταλός άντ«πο*ριτής έλαβεν όλεγόω·
ρον προθεσμίαν πρός αναχώρησιν.
ΕΞΑΚΟΑΟΥΟΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣίΗΗΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Αον
δίνου καί Παρισίων πληροφορίας έ.
ξαχολουθοθν τα σχόλεα Βιά την σημα¬
σίαν τής χθεσινάς στρατιωτικής παρε-
λάσεως των Παρισίων.
ΑΝΕΧΟΡΗΣΕΝ Τ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ Β
ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιουλίου (τού άντα·
«οκρετού μας).— Σήμερον ανεχώρησεν
έξ Αθηνών προπεμφθείς υπό τού πρω·
θυπουργοΰ κ. Ί. λΐεταξά, τού μονί.
μου ύφυπουργοΰ επί των Έξωτερι·
κων κ. Μαυρουδή χ«1 άλλων επισή¬
μων, ό Αίγύπτιος ύπουργός των 'Εξω
τερεκών Ι'ιεχια πασάς.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ιουλίου ιδιαιτέρα ύπηρββία της! στιγμήν 'έι ίνειρβν ώ?«ΐβν, τβ βνβιρβν τής
«•Ανβρβώβεως») —Όλβκληρβς ό γαλλικής τυπβ; ά- νης καί νά βΐσβλβη αίς τόν άγώνα».
σχβλϊϊται σημβρβν μέ των χθββινόν ένθουσιώδη Ι Το «-Εργον», επίσημον όργανον τβΰ Μΐ)3ϊρνδν
πανηγυρισμόν τής ρβγάλης έθνικϋς έπβτείβυ καί τος ριζβσιταίτιχοϋ κόμματο;, γραφΐι: «Ή νθβσινη
άφιΐρώνβι έγκωμιαΐτικά σχόλια βίς τό μΕγαλίΐώ- ήμίρα ίέν συιιβολίζει μόνον την ένότητβ ενός 5
ίες 8έαμα το οποίον παρουσίασεν ό πκνηγυρίζων. βνβυς μέ εκατόν ςρυλάς άλλά κχΐ την ίνότητα
λαβς κ»1 ή μβγάλη στρατιωτικη παρϊλασΐί, «ού έ- δύο αύτοκρατοΐΐΰν, άΐτ:φ*σισμένων νά προασπί
ΟΙΑΠ0ΝΙΚ01ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΝΣ1
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΥΣΧΕΡ
Ι ΘΕΣΙΝ
γβν*τβ ίΐς Παρισίους καί ή όπβΕκ χαρακτηρίϊβται
ως ανευ προπγουμίνου
Ή «Ματέν» ΰπονραμμΐζϊι την σημασίαν της
χθββινης έθνικής εορτής πού έίωκϊ την ευκαιρίαν
νά εκδηλωθή ή ένότπς τοΰ γαλλιχοΰ λαοϋ, άνα
φΐρομένη ίέ αίς την στρατιωτικόν παρέλαβιν γρά
ςρει τα εξής· «Ή χθεσινη παρίλαβις ήτο παρέλασις
(Ιρήνης άλλά ήτο συγχρόνως καί ή τ«λϊυτβία προίΐ
δοποίηαις πρός έΗίίνους πού δέν ήνόπσαν δτι ή
Γβιλλίοι βΐνε ετοίμη ν« έγΜατ«λΐ(ψα άνά ά
σβυντό καθεστώ; τής βΐρήνη; καί ν' άγυνισθοϋν
διά την ελευθερίαν των λαώ ν» Υπό τό αύτό πνβϋ
μα γράφουν καί όλαι αί άλλαι εφημερίδας άαό της
άκρας ίΐξιάς μέχρι της άκρας άριστεράς
δΐξιάς μέχρι τής άκρας άριστεράς
Ό άγγλικός τΰπος Ιπίοηί, καθ' ά τηλβνραφβϋν
έκ Λονίίνου, πλέκει τό εγκώμιον τής Γαλλί«{'
τής χ9«βινής εορτής της καί των άκαταλύτων δέ
σμων των δύο αΟΓοκρατβριων, τής Άγγλικής καί
τής Γαλλικής.
ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΚΙΟ
Άννλοϊαπωνικαι συνεννοήαεις.
Συνομιλίαι Τσιάνο-Φράνκο.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ιουλίου (16. ύ
τιηρεσΐα «Ανορθώσεως» — Τη
λεγραφήματα έκ Τόκιο άνα
φέροι,ν ότι ήρχισαν σήμερον
την πρωΐαν αί άγγλοΐαπωνι
καί συνεννοήσεις διά τα ζητή
ματα τής ΚΙνας καί τοΟΕίρηνι
κοθ. Ό Ιάπων ΰπουργός των
Εξωτερικών κ. ΆρΙτσ, συναν
τηθεΐς μετά τοθ "Άγγλου πρε
σβευτοθ είς; τό υπουργείον
των Εξωτερικών ήρχισε μετ"
αυτού συνομιλίας αΐτινες δι
ήρκεσαν τρείς καί ήμΐσειαν ο
ρσς. Επί των· συνομιλιών αύ
των καί των άποτελεσμάτων
των, ουδέν ανεκοινώθη έπισή
μως. Νέα συνάντηοις προβλέ
πεται ότι θά πραγματοποιηθή
την Δευτέραν, 18ην τρέχον
τος.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Ιουλίου.—
Ή εφημερίς «Νταΐηλυ ΜαΙη
λυ» αναφερομένη είς τάς αγ
γλο'ίαπωνικάς διαπρσγματειό
σεις, γράφει δτι ούται άρχί
ζουν ουχί υπό αίσΐους οίω-
νούς διότι δέν υφίσταται συμ
φωνΐα οΰτε επί των όρίων έν
τος των οποίων θά διεξαχθοθν
αί συνομιλίαι.
Οί «Τάϊμς» Ισχυρίζοντσι δ
τι ή τύχη τ5ν άγγλοϊαπωνι
κων διαπραγματεύσεων έξαρ
τάται άπό την Ιαπωνίαν. ΟΙ
κύκλοι τοθ Φόρεϊν Όφφκ, έ
πιλέγει ή μεγάλη αγγλικη έ
φημερίς, έτοιμάζονται, έν πά
ση περιπτώσει, ν' άντιμετω
πΐσουν ψυχραίμως άλλά καί
αποφασιστικώς οΐασδήποτε
αξιώσεις τής Ίΐπωνίας». Υ¬
πό τό αύτό πνεθμα έπιφυλα
κτικότητος γράφουν καί οί
άλλαι αγγλικαί έφημερΐδϊς.
Ή Ισπανία
κα! ό άξων.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ιουλίου ((δ.
ύτπρεα(α). — Τό πρακτορείον
«Στέφανι» μεταδΐδει δτι τό έκ
δ^θέν είς Αγ. Σεβασιιανόν ά
νακοινωθέν τονίζει Οτι κατά
τάς συνομιλΐας τοθ στρατη
γοθ Φράνκο μετά τοθ κόμη
τος Τσιάνο εξητάσθησαν δα
τα προβλήματα πού ένδιαφε
ρουν την Ισπανίαν καί την Ί
ταλΐαν. Κατά τάς συνομιλίας
αύτάς δ,ετιισΐώθη δΐι ή φιλία
πού συνδέει τάς δύο χώρας
είνε εΐτϊέρ-οτε καί άλλοτε στε
νωτέρα, δτως απεδείχθη άλ.
λοστε καί άπό την γενομένην
κ(ς τόν κόμητα Τσιάνο υπο
δοχήν καί άπό τούς λόγους
πού αντηλλάγησαν μεταξύ
τοθ ΊΐαλοΟ ύπουργοθ καί τοθ
άρχηγοθ τής Ίσπανίας.
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΪΥΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Τό περιοίεθον Στρατιωτινον
Συμβούλιον Ηρακλείου θά σϋνε
δριαση την 18 τρίχ. είς Λιμένα
Χεροονήσου δπου θα προσέλθουν
πρός εξέτασιν οί στρατεύσιμοι ή
κλάσεως 1940 οί καταγόμενοι έχ
των Κοινοτήτων ΜοχοΟ, ΆβδοΟ.
Γωνιών Πιδ., Κράαι, Ποταμιών,
Κερδς, Κοξαρές, Γουβών,
ΧωριοΟ. Κουτουλουφάρι, Χαρα
σοθ, Μαλλίων, Χιρσονήσου καί
Λιμένος Χ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
Η ΧΘΕΣΙΝΗ
ΑΓΡΙΑ ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΙΑ
Προσήλθε χθές ένταθθα καί πά
ριδόθη αυθορμήτως 6 Γεώργιος
Μουλαχάχης έκ Μαράθου δηλώ
; δτι είς θέσιν «Κάστελλον»
όνευσΐ χθές την μεσημβρίαν ζιά
πδλέχεως τον πατέρα τού Μιχαήλ,
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ .ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
Κατά την προχθεσινήν τού συ
νεδρίασιν τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τοθ ΈμπορικοΟ Έπιμιλητη
ρίου ήσχολήθτ] διά μακρών μέ τό
ζήτημα τή; ανεγέρσεως τοθ νέου
Έηιμελτ]ττ)ριαχ&0 μεγάρουκαί μέ
Ειάφορα οΐλλα τρεχούσης φύσεως
χαί ΰπηρεσιακά ζητήματα.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ιουλίου - ο
άντιβασιλεύς τής Γιουγκοολοιυΐ
«ς θα μεΐαβίϊ Λροσβχως είς Λον
οϊνον, ουνοώβύΜν τόν πρΐγκηιτα
Παϋλον, ο οποίος πρόκβιται νά
υποστή έγχβίρηαιν.
ΡΩΜΗ 15 Ιουλίου - Κατ' β
δήσβις έκ Ββυίαα.στπς έ άντι
βασιλεύς Χορτυ άπδφάσιαε νά
προσκαλέβη τόν κ. Χίτλερ όπως
*πισ>«εφθξί τίιν Οΰνγαρίαν το
προσεχές φβινόπΜρον.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ίβυλίο». - Η
Γερμανία ήγβιρβ τελευταίως δι
πλήν σειράν όχυρωματικών συνό
ρων μβταξύ ϋοημιας καί Π όλω
νίας.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ιουλίου. - Έκ
Δάντσιγκ άγνβλλΐται ότι τό
Ζυμβουλιον τού Λιμίνος άπηύ
βυνεν έντβνον διαμαρτυρίαν
πρός την Γβρβνσίκν τής έλβυθί
ρας πόλεως διότι εδημιούργησε
στρατόπϊδβν έγκαταστάσβίας καί
διαμονής 1000 Γ·ρμ«νο(ΐ«ίδ4»ν,
άνευ αδείας.
ΚΡΗΤΕΣ Α^ΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ
Διά διατάγματος ό'ομάζονται
δίκιμοι άξιαιματικοΐ τής Β. χω
ροφυλαχής έξελθόντες εσχάτως
τοθ Γ' τμήματος τής σχολής χω
ροφυλαχής ϊπου επί διεχίαν έξι
πα[δεύθησαν ά κάτωθι Κρή«ς.
'}■ Μουοϊάχης, 2ΐ. Μηλιαραχτις',
Β-. Τζβνάχης, Μιχ. Φρονιμάχης
ΠΑΡΗΤΗΘΗ
ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κατ' ϊίδήσεις έκ Χανίων, ό
Δήμορχος κ.Σκουλάς ύπίβαλε
προχθες είς την Γεν. ΔιοΙκη
σιν την παράίτησίν τού γενο
μένην άττοδεκτήν. Σχετικώς,
ή Γενική Διοίκησις εξέδωκεν
ανακοινωθέν διά τοθ όποΐου
έζηγεϊ δ π ό κ. Σκουλάς κα
ΡΓρήθη τοθ δημαρχιακοθ άξιώ
ματος έπειδή τοθ εγένετο πά
ρατή^ησις διότι δέν συνεμορ
φοθτο πρός ύποδεΐξεις της
Γεν. Διοικήσεως καί άποφά
σεις τοθύπουργεΐου τήςΣυγκβι
νωνίας, αΐτινες άτιέβλεπον είς
την ταχυτέραν ρύθμισιντοθπρο
βλήματος τής υδρεύσεως των
Χανίων. Αντικατάστασις τοθ
κ. Σκουλα δέν ωρίσθη άκόμη.
ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΕΙΟΥ
Προχθές τ4 άΐΐόγευμα διεξήχθη
σαν αί έ:ήσιαιι προαγωγιχαί έξε
τάοιις των μαθητών χαί μαθτιτρι
ών «Ο Ω5ε£ου Ήραχλείου
ΑΦ5ΞΙ5 ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Η ΗΡΜΤ0Β1ΥΛΙ» ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥ!
ΑΘΗΝΑΙ ΙΕί Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας).—-Έκ τής "Αηω '%
νατολής τηλεγραφείται 'οτι ό έν Σανσι
Ίαπωνιχός στρατός ευρίσκεται είς βυβ
χερή θέσιν.
Οί Κινέζοι έχοντες την ηρωτοβον)
λίαν των στρατιωτικών έπιχειρήσεβν
έξακολουθούν τάς έπιθέσεις οιυτών έν»ν
τίον των Ίαπωνικών θέσεων μέ σημΐν
τικάς επιτυχίας. Ή κατάβταβις δέ γ··
νικώς είς την επαρχίαν ταύτην βαίνΐΐ
έηιδεινουμένη διά τούς Ίάπωνας.
ΣΤΕΝΩΤΑΤΟΙ ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ
ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑ! ΑΞΟΝΟ2
ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιουλίου (τού άν**·
ποκριτοΰ μας).— Καθ» ά αγγέλλεται |Μ
Ρώμης εδημοσιεύθη έν Ισπανία ά*§
κοινωθέν διά τας συνομιλίας μετα|β
1>ράνκο καί Τσιάνο.
Είς τό ανακοινωθέν τούτο τονίζΙ
ται δτς οί βισμοί μεταξύ ΊάΠανίβΙε)
καί. άξονος είναι στενώτατοι.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΪϋ
ΤΟΝ ΙΑΠΟΚΟΝ ΕΗΑΗ1Ί0Η ΤΗ! ΑΤίΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιουλίου (τού 4ν·
ταποκριτού μας).— Κατα τα έχ Λθνΐΐί-
νου τηλεγραφήματα, είς Τόκιο καί »Ο
ζακα συνεχίαθησαν σήμερον αί διαδηλώ
σεις εναντίον τής Αγγλίας.
Έν τω μεταξύ καί αί Ίαπωνικαί 4·
φημερίδες συνεχίζουν την πολεμική»
των εναντίον τής Αγγλίας.
ΤΙ ΠΡΟΒΑΕΠΟΥΝ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΙΑΠΡΑ.ΜΑΤΕΥΣΕ1Σ
ΑΘΗΝΑΙ 15 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν εκ
Τοκιο ότι ο ι ινπωνικοί πολιτικαί κύ¬
κλοι προβλέπουν ότι αί άγγλοϊαπωνι
κοί διαπραγματεύσεις α'ίτινες ήρχισαν
την πρωΐαν σήμερον θα είναι μακράς
Οιαρκείας διότι θά είναι αδύνατον νά
εξαντληθούν έντός ολίγων ημερών δλα
τα θέματα έφ» ών ή Ίοχ«ωνίοχ ζητεί
μεταβολήν τής Άγγλικής πολιτικής είς
■"ην "Απω «Ανατολήν.
ΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΒΟΜΒΛΙ
ΚΑΤ' ΑΤΓΛΙΚΟΥ ΠΡΡΞΕΜΕΙΒΥ
ΑΘΗΝΑΙ 1» Ιουλίου (τοΰ άν-
ταποκριτού μ«ς).—. βεβαιούται έκ
Λονδίνου ότι είς τό ΤοΙν—Τάο έρ·
ρίφθησαν δύο βόμβαι εναντίον το» *-
*εί άγγλικού προξενείου. Ουδείς έτρβυ
μκτίσθη, έπροξενήθησαν ^μως αρκεταί
ύλικαί ζημίαι. Α ί ίαπωνικαί άρχ»1 ύηε
βχέθησαν ότι θ* ένεργήαουν άνακρίαεΐ'
«ρός ανακάλυψιν των βραστών«
,ΦΕ|Α
,νι^
Τ^
ηβνί
το
χωρ»
θχν*ί άνατήν χωρ»
ίι.δεί«5 τού ώμίλπσ.ν
τίρ«5 *·* }* ϊ**^
μβτοι
λ
ηρί Ρ
ίλοκλήρβ» δικαιβλογιΐ
ϊβ.νδιαφερβναυτβ.-ΐβι
συγ«
ςμοχρονιβμς
Η{, χωρίς ταχείας,
χαί ίύδηνβΐί μ·ταφορ
ίΐνβ δυνατόν νά ηροι
μία χώραν νά εκμετα,
ίλβυς τβΰ; πλβυτοπαρ
χούς πβρους της, ν' ι
την «βρβγωγπν της >
ίιψώίη την στάβμην ι
λιχοΰ χαί κνκυμβτιΐΜ
λιτιαμοδ της.
Είνε άλλωβτε γνωσ
ις χύρκς μ έ πυκνβι
όν ουγχοινωνιών, χε
8*λαοοίων καί ίνβερΐι
ρατηρίΐτκι χαί άνάπτ
βλβυς τβΰ; τομεϊς, ΐΙ
τάς έχδηλώοεις καί ι
κης χαί τής πνευμαη»
ή? Κβί αντιστρόφως. 1
έκίοη; γνωστβν, ότι ή
ιτ«ρ« τάς συντελεβθεΙ
τβ διάοτημα τοΰ έλι
χρ«τιχβΰ βίβυ της «ρ
«1? «Αλβυς τβμεΐς, είς
Φβ?« τάς συγκοινωνίχ
ρβάζ καθυστερ
οημειώματα
προτοπορο
Β
^ η6σ«
κ
ήκ 'ή θά
Μέγεθος Γραμματοσειράς