97546 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5217

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
Αιγυπτου
ετησία λίρπι Β
ΐξάμηνος 3
Άμερικής
ετησια δολ. 1Β
Ιξάμηνος > 8
ή
«ατά φύλλον
Δραχ. 3
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ '
τΉΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΗΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5217
Πληροφορίαι έξ Αθηνών
άναφέρουν δτι έκτές τής γε-
νικής άπογραφής τοΰ πληθυ-
σμοΰ πού θά ενεργηθή έ ν τος
τού έαομένου έτους, άπεφασί
βθη νά ενεργηθή περί τό τέ-
λος τοΰ τρέχοντος έτους χαΐ
είδική γεωργιχή απογραφή.
Καί προσθέτουν αί αύται πλη
ρβφορίαι ότι ήρχισαν ήδη
σύντβνβι προπαρασκκυχστι-
καί εργασίαι υπό τής κυβερ¬
νήσεως δι* να εξασφαλισθή
ή πλήρης έπιτυχία τής άπο¬
γραφής.
'Η απόφασις αυτή τής κυ¬
βερνήσεως είνε καθ* ολα όρ-
θή καί άξία πάσης βξάρσεως.
Έπιβάλλεται δέ εί; ολους νά
συνδράμουν τό έργον τής ά¬
πογραφής ώστε νά επιτύχη
πλήρως καί νά σχηματισθή
ή άκριβής είκών τής γεωρ·
γικής μ«ς καταστάσεως. Διό¬
τι μένον δταν εχωμεν μίαν
πραγματικήν είκόνα θά δ«-
νηθωμεν νά Ιδωμεν τάς προ
όδους πού έπετέλεσεν ή γε-
ωργία μας άλλά καί τάς ίλ·
λείψεις της καί τάς ανάγκας
της καί τα άσθενή της ση-
μεΐα. Διότι αναμφισβητήτως,
ή έλληνική ύκαιθρος έχει
πολλάς ανάγκας «αί ή γε·
ωργία ύατερεϊ είς πολλά ση·
μεϊα. Βεβαίως, κατεβλήθη τα
τελευταία ϊτη μία πραγμα-
τικά γιγαντιαία προσπαθεία
άναμοχλεύσεως, γονιμοποιή-
σεως, άξιοποιήσεως τής ελλη¬
νικάς γής καί συστηματοποι
ήσκως των καλλιεργειών. Καί
ά«έδωκεν έν πολλοϊς ίκανο-
ποιητικά καί πλούσια άπο-
τελέσματα. ,
Ή παραγωγή τόσον των
δημητριαχών, οσων καί των
καπνών χαί των «μπελ·υργι-
κων προΐόντων χαί των έ·
λαίων καί των διαφόρων
φρούτων καί λαχανιχών κα·
θώς καί τού βάμβακβς καί ο-
λων έν γένει των γεωργι-
κων είδών ηυξήθη σημαντι-
κά. Ή ποιότης των πρβϊβν-
των εβελτιώθη. Γεωργικαί βι·
ομηχανίαι Ιδρύθησαν. Αί
καλλιέργειαν έσυστηματοποι·
ήθησαν είς μεγάλην σχετι¬
κώς έκτασιν, η χρήσις επι¬
στημονικήν μεθέδων έγενι-
κεύθη καί γενικώς ή κατά¬
στασις τής ύπαίθρου εβελτιώ¬
θη είς μεγάλον βαθμόν. 'Αλ-
λά, ή προσπαθεία ευρίσκεται
βεβαίω; άκόμη είς την άρ.
χήν. Καί αί έλλείψεις είναι
πολλαί Είς πλείστα διαμερί-
σματα αί καλλιέργειαι γίνον
ται μέ πρωτόγονα μέσα, χω-
ρίς σύγχρονα έργαλεΐα, χω-
ρίς χρήσιν λιπασμάτων, μέ
πλήρη άγνοιαν τής έπιστή-
' μης Καί τα γεωργιχά μηχα-
,νήματα έχουν εΐσαχθή καϊ
εχουν χρησιμοποιηθή είς πο-
λύ μικρήν κλίμακα. Έξ άλ-
λου πολλων είδών πού εύδο-
κιμοΰν Ιδιαιτέρως είς την
χώραν μας έχει παραμελη-
θή ή καλλιέργεια, ενώ ου-
νεχίζεται καί γενικεύιται
άλλων είδών μέ όλιγωτέραν
απόδοσιν. ·
"Ολα λοιιτόν αύτά, πρόο
δοι καί ελλείψει;, θά φανοΰν
μέ μίαν πλήρη, έπιτυχημέ-
νην απογραφήν. Ή στατι-
στιχή δέ πού θά καταρτισθή
διά τής άπογραφής θ' αποτε¬
λέση όχι μόνοντόνκαθρέπτην
τής γεωργιχής μας καταστά¬
σεως άλλά καί τόν άσφαλή
δείκτην πού θά μάς οδηγή
°ϊ| νά χαράξωμεν τάς γραμ¬
μάς της καλλιτέρας γεωργι-
κής πολιτικάς είς τό μέλλον,
ν' ακολουθήσωμεν καλλίτε¬
ρον δρόμον.
Καί έαρεπε νά γίνη τουτο
οπωσδήποτε. Καί διότι ή Έλ
λάς αποτελεί χώραν κατ' ε¬
ξοχήν γεωργικήν καί στηρί-
ζεται κυρίως είς τόν πλούτον
τής γής της, άλλά καί διότι
ή στατιστική είνε άπαραίτη-
τος πολύ περισσότερον διά τα
κράτη ποΰ έφαρμέζουν πολι¬
τικήν διευθυνομένης οίκονο
μίας. Ή ενεργεια λοιπον τής
άπογραφής επεβάλλετο. Επι
βάλλεται δμως νά εξασφαλι¬
σθή καί ή πλήρης έπιτυχία
της. Καί θά γίνη αύτό, εφό-
σον θά συνδράμωμεν δλοι,
Δήμοι, Κοινότητες, Γεωργι
καί οργανώσεις, Συνεταιρι
σμοί καί άτομα. Κ αί θά ου ν
δράμωμεν. Διότι οί Έλλη
νες αγρόται γνωρίζουν νά
ένισχύουν κάθε προσπάθειαν
τείνουσαν είς την ανάπτυξιν
καί τόν συγχρονισμόν τής
γεωργίας, είς την άναδημ»
ουργίαν τής ύπα-ίθρου.
ΟΠΡ1 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Ό δυναμισμός απετέλεσε τελευ
ταίως δρον τής χρονογραφίας. Τα
Βυναμικά κορίστια λ. χ. είναι είς
ημερησίαν διάταξιν. Οί περίεργοι
πεύ θέλοιιν ν& τα μαθαίνουν δλα
άνεχίνησαν χαί είς την κοινήν
συζήτησιν τό ζήτημα: Γιατί δυνα
μιχά; Οί γράφοντες περιορίζονται
απλώς είς τό νά τα όνομάζουν. ΟΕ
αναγνώσται φαντάζονται δτι τα
χαταλαδαίνουν δλα. Ένώ έξ αί
τΕας ακριβώς τοθ... δυναμισμοθ
α&τοθ, οί δνθρωποι αταματοθν
τό διάδασμα χαί σϊς έρωτοθν:
—Τί θά π$ σ8ς παραχαλώ δυ
ναμικό κορίτσι; Τίποτε... όλοκλη
ρωτικό ή διχτατοριχό ;
θά είμεθα Ισως μέσα είς τα
πράγματα άν ελαμβάναμεν ώ; βά
σιν την απορίαν τοθ πρώτου Ήρα
κλειώτου. Τό δυναμικό χορίτσι
καθώς αντελήφθημεν ημείς άρχί
ζει άπό την δύναμιν—εσωτερικήν
χαί έξωτεριχήν. "Αλλοτε ή Ριρίχα
—ή πρώτη Ριρίχα τοθ χοροδιδα
σκβλιΕου—ήτο πραγμα ίγερό. Σή
μΐρον ϊγινε χάτι παραπάνω. Άντι
θέτως πρός τίς άδύνατες μιχροθλες
περί των οποίων έγράτομεν χθβς
δτι άνταποχρίνονται πρός τόν δρα
ματιχόν Τολστοϊκόν τύπον, τα δυ-
ναμιχά χορίτσια χυριαρχοθν μ«λ-
λον παρά δποχύπτουν.
ΟΕ παλαιότερες «ίγορίνες» ίέν
είναι τίποτε μπροστά είς τα άνθη
αύτά τοθ νεωτέρου χοβμοπολιτι-
σμοθ. Τα δυναμιχά χορίτσια έχουν
|ΐέ τό μίρος των χαί την όξΰτητα
αντιλήψεως ενός μοντέρνου άνθρώ
που τοθ χόσμου χαί την γυναιχεί
αν διορατιχϊτητ» χαί ψυχολογίαν.
Α·ν θέλω νά πώ 6%ι δέν είνε είς
τό βάθος των γυναΐκες. Ώστάσο
σχέπτονται χαί μιλοθν σάν άνδρες
μ έ πείραν χαί τριβήν τής ζωί)ς.
Καί θά τό πιστέψετε; Κατορθώ-
νούν τα άχατόρθωτα. Νιχοθν τίς
σχληρότερες καί άρριβιαπκώτερες
άνδριχές ίδιοσυγκρασίες. ΟΕ άν
θρωποι έχεϊνοι,,,γΕνονται δποχεί-
ριοΕ των. Καί τό χειρότιρο: Φθά
νούν νά έρωτεαθοθν! Ή μοιραΕα
γυναϊχα τεθ χινηματογράφου χαί
των τελΐυταίων ρομάντσων δέν έ
χει τόσα θύματα βσο Ινα δυναμικό
χορΕτσι. Δέν είνε δπως έκείνη:
Δέν λαμβάνει ποτέ τραγικές ή έ-
πιπόλαιες άποφάσεΐς. Πολεμα μέ
τόν εδγινιχώτΐρον τρόπον τίς &
χαιρις έκφράσεις, τίς γελοϊες αί-
σθηματολογίις. "Η χαί μέ τόν δι
π/ωματιχώτερον...
θά πήτι: Άλλά δέν εδρΕσχε-
ται επί τέλους χαί έδώ δ αίώνιος
ίρρην ιιοίι κάνει άρνάχια χαί τα
δυναμιχά χορΕτοια; Είς την Εσΐο
ρΕαν των αίώνων ύπάρχουν χάτι
τέτοια είδύλλια πού διχαιώνουν
πάντοτΐ αυτό τό φινάλε τής άν-
δριχής ίσχύος. Έν τούτοις δσοι
προσέξουν καί παρακολουθήσουν
τόν τύπον ενός τίτοιου χοριτσιοθ
θά ιτλτιροφορηθοθν χαί τοθτο: "Ο
τι τό δυναμιχό κορΐτσι είνε άχατα
νΕχητον ή σχΐδόν.
* «

Έπ' εοκαιρία τής χαθιερώαΐ-
ως χαί άναγνωρίσεως τοθ δρου έ-
τονίοθησαν Ομνοι είς την γυναι
χιίαν αυτήν προοωπιχότητα τής
|ποχί)ς. 'ϊΊιοθίτω δέ δτι οί
Παγκόσμιον ρεττορτοζ
διά τού φακοϋ
Ό ΧΙτλεο είς μίαν συγκέντρωσιν νεοσυλλίκτων προτοθ
ή έκγύμνασίς των.
σαντΐς ίέν ήσαν δπβρβολιχοί. ΐό
δυναμιχό χορίτσι αποτελεί κατά
βάθος την σιινισταμένην μιόίς ίσο
ζυγισμένης σήμερον εμφανίσεως.
Δέν είνε απλώς άκτογυρίστρα ή
«σπορτγοθμεν». Ή φυσιχή άγωγή
δέν την έμπνέει ώς δρος ή θέσις
κοινωνιχής επιδείξεως.; Άπεναν-
τίας αίαθάνεται δτι ή φυσιχή ά
γωγή είνε χιιρίιος τάσις πρός νέ·
ησιν δγιά—κατά τόν Δεχάρτ. Δέν
γνωρίζω ποίαν γνώμην χρατοθν
ϊΐώ οί ϊδεολόγοί. Έν πάση περι
πτώσει τό δυναμΐκό κορίτσι σΐήν
Έλλάδα μέ τό νέο πνεθμα, είνε
χάτι χρήσιμο χαί έποικοδομητικό.
) Είς τόν άγώνα τής ζωής, είς τό
πεδίον τής εργασίας, είς τα χοσμι
χά χέντρα, δέν άπο*5ειχνύεται σχε
δόν ουδέποτε ώς τό «άσθενέστερον
φΟλον>.
ΑδΜΟΔΑΙθϊ
ΣΧΟΛΗ, ΜΟΥΣΕΙΟΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Χθές τό εσπέρας θά συνήρί
χετο είς συνεδρίασιν τό Δι¬
οικητικόν Συμβούλιον τοθ Έμ
πορικοϋ καί ΒιομηχανικοΟ
ΈπιμελητηρΙου, προκειμένου
νά συζητήση διάφορα ζητή
ματα αφορώντα τόν εμπορι¬
κόν καί βιομηχανικόν κόσμον
καΐ νά λάβη οριστικάς άΐτο
φάσεις ώς πρός την ανέγερσιν
τοθ Μεγάρου τοθ Έπιμελητη
ρ(ου. ΦαΙνεται λοιπόν δτι ή
υπόθεσις τής ανεγέρσεως τοθ
Μεγάρου ευρίσκεται πλέον
πρός τό τέλος της καί δτι αί
σχετικαί εργασίαι θ' άρχΐσουν
συντόμως. Πράγματι δέ ή οί-
κοδόμησις τοθ μεγάρου αύ
τοθ είναι έπιβεβλημένη. Άπο
περατουμένη δέ θά χαρίση είς
την πόλιν εν νέον κόσμημα
καί θά εξασφαλίση στέγην
καί είς τάς οργανώσεις των
έμποροβιομηχάνων καί είς τό
έμπορευματολογικόν Μουσεΐ
όν πού πρέπει νά Ιδρύθη, νά
όίγανωθή καί νά λειτουργή
οη όπωσδήποτε. Τό μέγαρον
θ' άνεγερθή ώς γνωστόν είς
την έναντι τοθ τηλεγραφεΐου
καί πρός τόν κήπον τής πά
λαιάς νομαρχίας γωνίαν καί
θά είναι μεγαλοπρεπές είς έμ
φάνισιν, καί επιβλητικόν είς
δγκον. Δεδομένου δέ δτι μέ
χρις αποπερατώσεως τού θά
έχει άρχίσει καί ή διαμόρφω
σις τοθ κεντρικοθ πάρκου—ά
φσϋ ή κατεδάφισις των κτι
ρ'ων τής ΝομαρχΙας συντελεί
ται ή5η— καΐ θά εχουν έξω
ραΐσθή Βλοι οί πέριξ χώροι
καί θά έχουν ρυμοτομηθή οί
δρόμοι, τό τμήμα έκεϊνο τής
πόλεως θά μετα μορφωθή τε
λείως καί θά παρουσιάση δ
ψιν πολιτισμοθ, αίσθητικώς ώ
ραίαν.
Τό σπουδαιότερον δέ είναι
8τι τό μέγαρον αύτ#, θά συν
τελέστ) είς την δημιουργίαν
τοθ έμπορευματολογικοθ Μου-
σεΐου, απαραιτήτου διά μίαν
πόλιν μέ μεγάλην εμπορικήν
κίνησιν δπως τό Ηράκλειον,
ΐσως δέ καί είς την δημι¬
ουργίαν χρηματιστηρΐου έμ-
πορευμάτων, πού θά ώφελήση
καί τό εμπόριον καί την πά
ραγωγήν. Ή ίδέα δέν πρέπει
νά φανή τολμηρά. Διότι δταν
ληφθβ ύπ'δψιν δτι τό Ήράκλει
όν ίχει την πλουσιωτέραν έν
δοχώραν καί δτι τα άφθανα
καί έκλεκτά προίόντα της
δέν καταναλΐσκονται επί τό
που άλλ' έξάγονται είς ξένας
χώρας, ή δημιουργία χρημα
τιστηρΐου έμπορευμάτων δέν
πρέπει νά θεωρήται οΰτε ά-
νέφικτος, ουτε καί έξαιρετι
κή πολυτέλεια. Είς τό υπό
ανέγερσιν δμως μέγαρον, δέν
πρόκειται νά στεγασθή ή Έμ
πορική Σχολή, ώς υπήρχεν
άλλοτε σκέψις. Ή σχολή,
πού θά λειτουργήση καί είς
τό μέλλον αύτοτελώς, συμ
φωνα μέ τό νέον Έκπαιδευτι
κόν πρόγραμμα, θά στεγα
σθή είς Ιδιαίτερον οίκημα.
Καί δι" αύτό θά πρέπει νά
φροντίση έπΐσης τό έμπορο
βιομηχανικόν Έπιμελητήριον.
Διά την στέγασιν τής σχο
λί|ς είχεν άρχίσει πρό έτών
ή ανέγερσις μεγάλου κτιρΐου
παρά τα μέγαρον Γουναλάκη
Καί ύπάρχει τό κτΐριον αύτό
ήμιτελές. Τό Έπιμελητήριον
λοιπόν πρέπει νά ενεργήση
διά την ταχυτέραν άποπερά
τωσιν τοθ κτιρΐου αύτοΟ. Θά
εθρπ ασφαλώς βοηθούς καί
έπικούρους είς τάς προσπα
θείας τού καί δλας τάς το
πικάς αρχάς.
Δέν αμφιβαλλομεν δέ δτι
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ Γ ΕΓ ΟΝ Ο ΤΑ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ίυλίου (ίδιαι
τέρα όπηρεσία) —Ή Γαλλία όλό
κλήρος, άγρυπνος άττό τής χθές,
έορτάζει μέ φρενίτ δα ένθουσια
αμοθ την μεγάλην εθνικήν έπέτει
όν της. "Ο πανηγυρισμίς ήϊχισεν
άπό τοθ άπογεάματος χθές, διήρ¬
κεσε ναθ' δλην τή ν νύκτα χαί
συνεχίζεται σήμερον, παρέχων
θέαμα εχτάχτω; γραφιχόν χαί με
γαλοπρεπές, άπ«ριγρίπτου πραγ
ιιατι φχνιασμαγορίας. Ουδέποτε
ϊαως ή έ--ρτή τής 14ης Ιουλίου
προσέλαβε τόσην λαμπρέτητα άλ
λϊ χαί τοιοθτον λαϊκόν, 5·τως
εθνικόν χαεακτήρα. Άλλά χαί
ουδέποτε άλλοτε υπήρχον τίσοι
λόγοι νά εκδηλώση 4 γαλλιχός
λαϊς την ένότητά τού, την προσή
λωσίν τ&υ είς τα ίδεώϊη τού, την
απόφασιν τού νά τα διατηρήση
υ έ κάθε θυσίαν, ίσον σήμερον.
Καί ουδέποτε άλλοτε ήτο είς θε
σιν τό Γαλλικόν "Εθνος νά κάμη
χίσψ επίδειξιν έπιβλητικής, ά
χαταγωνίστου πράγματι δυνάμε
ως, δσον σήμερον.
"Εκπληχτοι έμειναν δλοι !σοι
παρηκολούθησαν τάς σημερινάς
παρελάσεις. Ό βγχος των πολεμι-
χών δυνάμειον, ή πειθαρχία, ή
τάξις, ή αποφασιστικώς;, ή
πληρίτη; τής συνθέοεως χαί ή
ποιότης τοθ δλιχοθ, έμψύχου χαί
άψόχου, έπροξένησαν βαθεΤαν αί
σθηαιν. Τό Γαλλικόν Ιθνος έκαμε
σήμερον την μεγαλειωδεστέραν
επίδειξιν τού, πρός φίλους χαί
ίχθρούς.
Ακριβώς δμως, τό γεγονός
τοθ πανηγυρισμοθ τής έθνιχής
εορτής, ϊέν επέτρεψε ν' άσχολη
θοθν ουτε οί ίπίσημοι πολιτι
κοί χαί διπλωματιχοί κύκλοι,
οϋ:« καί α! έφημερίδες μέ τ^ν
εξέλιξιν τή; διεθνοθς χαταστά
σεως. Αί έφημερίδες είναι άφι
ερωμέναι έξ όλοχλήρου είς την
επέτειον χαί δέν διαθέτοιιν πά
ρά ελαχίστας στήλας διά τα
άλλα γεγονότα. Τονίζουν μένον
άπό συμφώνου δλαι 6ιι & σημε
ρινός έορτασμός θά πείση τούς
πλανωμένους βτι ή Γαλλία δέν
γηράσχει χαί δτι έχει πάντοτε
την δύναμιν, την θέλησιν χαί
την απόφασιν νά άγωνισθη* μέ
χρις εσχάτων διά τα έθνιχά
ίδανιχά της, διά τα άνθρωπιατι
χά ίίιώίη, διά την ελευθερίαν
κ»Ι την ειρήνην των μιχρών λα
ώ' χαί των συμμαχίαν της. Πολ
λαί έφημΐρίδες έπ(στ]ς σχ?λιά
ζουν μ* είρωνείαν χιί σαρκασμόν
τα πικρόχολα σχόλια τοθ ίτα·
λιχοθ χαί γερμανιχοθ τύΐΐίυ,
διά την πτήσιν των αγγλικών
άεροπλάνων δπέρ τό γαλλικόν Ι
φ^ς: Ό γερμννιχός τύιτος, πά
ρατηροθν αί γαλλιχαί ίφημε&ί
δες, γράφει δτι «ή πτήσις των
αγγλικών άεροπλάνων δέν θά
κάμη τού; Γερμανεύ; νά χάοςιυν
διε λεπτόν άπό τόν καλόν υ.τνον
των».Καί 8μωςμίνουν,τ)*η5γρυπν5ΐ
τελείως χαί άνήσυχοι. Έφαντάζον
το δτι ή Αγγλία χαί ή Γαλλία
εκοιμώντο. Καί τώρα δοχιμάζουν
την πρώτην κατάπληξιν. Τούς
πληροφορούμεν δμως δτι θά δοχι
μάσουν πολύ μεγαλυτέρας χαί έ
ξαιρετιχά όϊυνηρας έ*πλήξιις,
εάν άηοτολμήιουν νά διατάραξιν
την ειρήνην τής Εύρώηης.
Μερίς τοθ τύπου έπίσης υποστή
ρίζει δτι δ έορτασμός τής έθνιχής
έπετείου τής Γαλλίας θά δώση
την ευκαιρίαν είς την διεξχ
γωγήν εύρυτάτων συνομιλιών τοθ
Άγγλου δπουργοθ των Σΐρατιωτι
«ών χ. Χόαρ Μπελίσσα χαί τοθ
"Αγγλου έπιτελάρχου στρατηγοθ
Γκόρτ μετά των Γαλλίαν συνα
δέλφων των χαί των δπευθύνων
πολιτικών των Παρισίων γενιχώ
τερον. "ΐσως δέ νά χρησιμεύση
χαί είς την έναρξιν χαί διεξα
γωγήν γενικωτέρας συνομιλιών
χαί συνεννοήσεων μεταξύ των
αντιπροσωπείαν των φίλων τής
Γαλλίας χρατών ποο θά μιτά
σχουν είς τάς εορτάς. Καί δέν
άποκλείεται αί σημεριναί έορταΐ
νά άποτελέσουν σταθμόν χαί άφε
τηρίαν νέων πολιτικών, διπλιαμα
τιχών χαί στρατιωτικών ζυμώ
σεων χαί νέας εξελίξεως τής
διεθνοθς καταστάσεως. Πάντως,
γενιχή είναι ή εντύπωσις δτι
μέχρι τοθ Αύγούστου ή χατάστα
σις θά διευχρινισθ^) έπωσδήποτε.
Μέχρι τόχε δέ, χαθώ; τούλάχι
στον πιστεύεται ενταύθα, δέν πρό
χειται νά συμβη^ χανέν πραξι
χόπημα (χανόν νά προκαλέση «νά
φλεξιν είς την ήπειρον μας.
Αί συγκοινωνίαν.
Όρθή ή απόφασις τής Συν-
εργατικάς των άστικών λεω
φορεΐων όπως προεκτείνη τα
δρομολόγιά της τάς πρωϊνάς
καί απογευματινάς ώρας μέ-
χρι τοθ Γάζι. Θά ήτο δμως
καλόν νά γίνη κάτι παρόμοι¬
ον καί διά την Φοινικιάν, 8
που έπίσηι; ύπάρχει μεγάλη
κίνησις κατά τούς θερινούς
μήνας λόγω τής συγκομιδήν
των άμπελουργικών προϊόν-
των. Όπως έπίσης, είνε επι¬
βεβλημένον, καθώς έχομεν το-
νΐσει κατ' επανάληψιν, νά προ
εκταθοθν καί τα δρομολόγιά
τής Φορτέτσας, ωρισμένας
τουλάχιστον ώρας τής ημέρας
καί τάς Κυριακάς καί εορτάς,
μέχρι τής ΚνωσοΟ. Θά έξυπη
ρετεΐτο σπουδαίως 6 κόσμος
θά έκέρδιζαν δέ καί οί ιδιο¬
κτήται των λεωφορείον. Άς
μελετηθί) λοιπόν τό ζήτημα
θά μεριμνήση σχετικώς καί
δτι θά επιτύχη είς την ποοσ
πάθειάν του."Αλλωστε, πάντο
τε ειργάσθη διά την διευθέτη
σιν των ζητημάτων πού ένδι
αφέρουν τόν εμπορικόν καί βιο
μηχανικόν κόσμον καί πάντο
τε ανέπτυξεν Ολην την δημι
ουργικήν δραστηριότητά τού
προκειμένου νά εξυπηρετήση
τα γενικώτερα συμφέροντα
τοθ τόπου καί τό κοινόν κα
λόν. Καί ή άνετος στέγασις
καί καλή λειτουργΐα τής Έμ
πορικής Σχολής ένδιαφέρει έξ
ΐσου καί τόν εμπορικόν κό¬
σμον καί την κοινωνίαν 6
λόκληρον.
καλύτερον. Είμεθα βεβαιοί δ¬
τι θά ληφθοθν (κανοποιητικαί
άποφάσεις.
Ύδρόμετρα
καί δρόμοι.
Αντιλαμβανόμεθα δτι διά
νά τοτοθετηθοθν τα ύδρόμε
τρα, δέν είμπορεΐ νά γίνη άλ¬
λως παρά νά άνασκαφοθν οί
δρόμοι. Καί ευρίσκομεν δικαι
ολογημένας τάς έκσκαφάς.
Φρονοθμεν δμως δτι εΤνε επι
βεβλημένον καί νά έπισκευά-
ζωνται οί δρόμοι ευθύς μετά
την τοποθέτησιν των ύδρομέ¬
τρον. Διότι δπως άνασκά·
πτωντσι, καθΐστανται δχι μό
νόν δυσδιάβατοι άλλά καί επι
κΐνδυνοι διά τούς διαβάτας
(δία κατά τάς νυκτερινάς ώ
ρας. Καί ελπίζομεν δτι ή αρ¬
μοδία υπηρεσίαι τοθ Δήμου θά
μεριμνήση διά την άμεσον τα
κτοποΐησιν τοθ ζητήματος τού
τού. Άλλωστε ό Δήμος δέν
Ιχει νά επιβαρυνθή μέ δαπά
νας, άφοθ ή έπισκευή γίνεται,
άν δέν άπατώμεθα, άπό τόν
εργολάβον πού τοποθετεΐ τα
ύδρόμετρα.
ΟΙ σιδηρουργοΙ.
Τό αϊτημα τής'Επσγγελματι
κης καί Βιοτεχνικής όμοσπον-
δίας δπως τύχουν προοτασί-
άς οί σιδηρουργοΙ άπό τόν
άσκούμενον συναγωνισμόν
υπό τής βιομηχανΐας γεωργι·
κων εργαλείων, είναι ορθόν
καί δίκαιον. Καί θά ληφθή α¬
σφαλώς ύπ' δψιν καί θά Ικα-
νοποιηθβ έφ' δσον ή προστσ·
σία των σιδηρουργόν δέν θά
αποβή είς βάρος τοθ άγροτι-
κοθ κόσμου καί τοθ κόστους
της γεωργικής παραγωγής. Οί
σιδηρουργοΙ άλλως τε άποτε·
λοθν τάξιν κατ' εξοχήν συμ-
πάθη καί αξίαν Ιδιαιτέρας
προστασίας καί υποστηρίξεως.
ΑγΊΘΡΘΩΖΙ-
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό
άριστούργημα τοθ Λ. Τολστόϊ
«Ανάστασις» μέ τούς "Αννα Στέν
—Φρέντερικ Μάρς.
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
μτιτην καΐ Κυριακήν άπογευματι
νή ώραι 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον δ κολοσ
οός «Μανέζ».
Δΐυτέρα, Πέμπτη, Σάββατο
Κυριακή ώρα 8.10 άιτογευματινή.
ΜΙΝΩΑ.— Κυριακή ώρα 2 μ. μ.
ολόκληρον τό έπεισοοιακόν «Ά
«όκρυψα της Ά&ή
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός "Αθηνών
Ορόγρκμμο» 15ης'Ιθϋλίου.
12 25 Σήμα—Έθνΐχός
—Τμνος Νεολαίας.
Τμνος
12.30 Μουσιχή Τζάζζ (δίσχοι).
13 30 Είδήοεΐί: "Ωρα Άστερο-
σχοπείου Αθηνών.
13 45 Έλαφρό τραγοθδι (δπό
τής δίδος Σίνιας Κουρτίδου).
14 15 Είδήσεις— Μετεαφολογι-
χόν δελτίον—Κίνησις άγβριϊς Πει
ραιώς.— Έθνιχός/Υμνος—"Υμνος
Νεολαίας.
19 Σήμα-Έθνιχίς Ομνπς, ϋμνος
Νεολαίας Ομνος 4η; Αυγοώστου
19.10 Έλαφρό έλληνικό τρα
γοθδι (δίσχοι).
19.20 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
19 50 Έργα διά πιάνο τοθ
Σοπέν, (δίσχοι).
20 Όμιλ(α.
20.20 Κρητιχές Μαντινάδες.
("Υπό τοθ Όμίλου Άλίχου Καρά
20.45 Είδήσεις — Χρηματιστή
ριον—Μετεωρολογιχόν δελτίον.
Άριθμ. 22413
Περίληψις
Προγράμματος πλειστηρια-
σμοΰ άκινήτων.
Ό Συμβσλαιογράφος Κα-
στελλίου Πεδιάδος Εμμανου¬
ήλ Ιδομενέως.
Έν Καστέλλι» Πεδιάδος έ-
δρεύων καί οίκών.
Δηλοποιώ δτι,
Εκτίθημι είς δημόσιον α¬
ναγκαστικόν πλειστηοιασμόν
χά έπόμενα άκίνητα κτήματα
τοθ καταδιαΜομένου όφειλέ
τού ΓεωργΙου "Εμμανουήλ
Στσφυλάκη κατοίκου Καστελ-
λίου Πεδιάδος γεωργοθ κε(με
να είς τάς κτηαατι«άς περιφε
ρείας των χωρίων: Α') Κα-
στελλίου Πεδιάδος τής όμω·
νΰμου Κοινότητος καί Είρηνο
δικεΐου ήτοι: 1) Ε(ς θέσιν «Γω
νιώτη» αγρόν εκτάσεως δύο
στρρμμάτων έμπεριέχοντα τοι
άκοντα ελαιόδενδρα συνορευό
μενον κτήμασιν ανατολικώς
καί νοτίως κληρονόμον Έμμα
νουήλ Ταχοιτάκη, βορεΐως 'Ε-
λισάβκτ Σιιμιανάκη καί δυτι
κώς Γεωργίου Καρδουλάκη.
2) Είς θέσιν «Άγιον Σ'.δερο»
αγρόν εκτάσεως δύο στρεμμά
των άγριάδα ενός κσί ήμίσε
ως στρέμματος καλλιεργήσι
μόν μέ τριάκοντα ελαιόδενδρα
καί μίαν άπιδέαν συνορευόμε
νόν κτήμασιν ανατολικώς κλη
ρονόμων Γαλετάκιδων, δυτι
κώς Νικολάου Τηλεμαχάκη,
νοιίως "Εμμανουήλ Μπαλτζά
κη κσί βορείως Άσπασίας
Δραγωνάκη. 3) Είς θέσιν Κου
τσουρα άμπελον λογάδο έκτά
σεως δύο στρεμμάτων μέ μίαν
έλαίαν συνορευομένην κτήμα
σιν ανατολικώς Αίκατερίν
Μ. Μττιτζσράκη, βορείως Κο
νοτίως
Λα
Κεμάλ Άτατούρκ
ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
Η στήλη τού ώραιδκοθμου·
Σχέδια, χρώματα, ύ
πού προτιμώνται άπό τή νέα μόδα.
111ο ν
ΤοΟ Άραστρογν.
21 40 Μικρά ό{.χήστ(α τοθ σταθ
μοθ (ίιπό την διεύθυνσιν τοθ χ.
Γ. Βιχάλτ,).
22,15 ΝυχχιριναΙ ιίδήσιις.
22 30 ΧαβανΙζινη όρ-χήοτρα
Κόχχα Κρεμέζη.
23 Άπεοπάσματα άπό την δ
πιρέτΐα «ό ζητιάνος φοιτητής χοθ
Μιλλιίϊκιρ (δίσκοι).
23,35 Μουσική χοροθ (δ(σχοι).
0.20 ΤελευχαΙαι είδήσιις.
0.30 Μουσιχή χοροθ (δίσχοι).
Καντιφεδάκη. 4) Είς θε
οιν «ΆμπελικοΟ Καλύβαν» ά
γρόν εκτάσεως ενός στρέμμα
τος μέ έ'νδεκα ελαιόδενδρα
συνορευόμενον κιήμασιν άνα
τολικΦς δρέμω Βημοσίψ, βο
Την Δευτέραν στοΰ:
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
Τό εγχρωμον
άριστούργημα
ΤΟ
ΤΗΣ
ΛΑΙΛΗΣ
Χ.
Μέ την γόησσα:
ΜΕΡΑ ΟΜΠΕΡΟΝ
καί τέν
ΛΩΡΕΝΣ 0Λ1ΒΙΕ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό άριατούργημα τβΰ
Ρώσσβυ συγγραφέως Λ.
ΤΟΛ2ΤΟΙ·:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ίΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ)
Πρωταγωνιστβΰν:
ΑΝΑ ΣΤΕΝ
ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
λάκη, νοτΐως κληρονόμων
Ματθαίου Καρδουλάκη κσί δυ
τικώς Εμμανουήλ Στρατάκη.
5) Είς θέσιν «Μαυρά6αις> α¬
γρόν εκτάσεως ενός στρέμμα
τος μέ τέσσαρα ελαιόδενδρα
καί τέσσαρας κυπαρΐσσους
συνορευόμενον κτήμασιν άνα
τολικως Ιωάννου Πηταροκοί
λη, δυτικώς Ιωάννου Λιονά
κη, νοτίως Ματθαίου Μπαν
τοιβάκη κσί βορείως δρόμω
δημεσΐω. Β) Έν τή τιεριφερεΐα
τοθ χωρίου Βώνης τής δμονύ
μου Κοινότητος καί τοθ αιό
τοθ ΕΙρηνοδιχεΙου Κσστελλίου
Πεδιάδος, 6) Είς θέσιν «Σωχώ
ρο»αγρόν έκτάσεωςδύο στρεμ
μάτων συνορευόμενον κτήμα
σιν ανατολικώς Αικατερίνης
Σταφυλάκη, βορείως Ιωάννου
Σταφυλάκη, νοτ'ως Ελένης
χήρσς Χαραλαμπάκη κσί δυτι
κως δρόμω δημοσΐφ. 7) Είς θε
σιν Πετράδες αγρόν έκτάσε
ως ενός στρέμματος μετά συ
νεχομένης αμπέλου ενός στρέμ
ματος συνορευομένου τοθ ο
λου κτήμσσιν βορείως καί ά
νατολικώς Ιωάννου Έ. Στα
φυλάκη, νοτίως Μιχαήλ Στα
ίυλάκη καί δυτικώς βάγχςΐ.
8) Είς την αυτήν θέσιν αγρόν
ενός στρέμματος μέ ε. ελαι¬
όδενδρα συνορευόμενον κτή
μασιν ανατολικώς Μαρίας
Σταφυλάκη, βορείως ΑΙκατε·
ρήνης Σταφυλάκη, δυτικώς Ί
ωσήφ Παπαδάκη καί νοτίως
Νικολάου Πατεράκη καί 9)
Είς θέσιν«Λιγατό» αγρόν έκτά
σεως ενός στρέμματος μέ δέ·
κα £ζ ελαιόδενδρα συνορευό
μενον κτήμασιν ανατολικώς
βάγκα, δυτικώς ποταμώ, βο·
ρείως Αικατερίνης Σταφυλάκη
καί νοτίως Νικολ. Σταφυλάκη
Τό μπολιρδ άντικαθιστά εφέτος
είς δλη την γραμμή την ζακέττ*.
ιδίως τό άπόγευμα, ώ; πραχτι
κώτείο'χαί κομψότερο ίξάρτη'Λα
τή; τουαλέττα; Τα μπολερό τή;
μόϊας £χει συνήθιος πολΰ κοντά
%» ίαια μανίκια. Πολλές χυρί
ες καί δεαποινίδες χαταργούν
τελείως τα μανΐχια, ώς περιττα.
Τα ταγιέρ τής μδδας είνε γιά
τό πρωΐ άπ4 δαμδαχερά πιχέ
σέ χρωμα άσπρο, ρόζ ή μπλέ
πάλ. Κοντή ζακέϊτκ ή μπολερο
γαρνιρισμίνί μέ δύο πλϊΐιιά
ρεβέρ καί μεγάλα κουμπιά. Ή
φούαΐα γαρνίρεται έμπρος μέ μία
μεγάλη κουφωΐή πιέτα. Μέ τί
κοατοθμι αύτό θχ φορέσετε ίνα
πλατύγυρο καπίλλο κανοτιέ, μέ
μόνη γαρνιτοθρα μία κορδέλλα.
Γιά τό άπίγευμα θά προτιμή
σετε ίνα ταγιέρ απο μονόχρωμο
κρέπ ντέ σιν ή μαροκέν, σε ζωη
ρ4 χρωματ σμό. Ίά χρώμα έχεΐ-
να πίύ εναρμονίζεται μέ τό χρώ
μα τών^μαλλιών σας καί σάς κο
λαχεόει περισσότερο. Μία ξανθή
χυρία θά έκλέξη την πιό ά;μο
νίκη καί ώραία άπόχρωσι τοθ
μπλέ καί τοθ πρασίνου. Γιά τίς
μελαχροινές είνε Ινδεϊειγμίνα
τα εξής χρώματα: ρόζ σωμόν,
κίτοινο, φραΐζ κ*ί πορτοκαλλί.
Τό άσπρο καί τό ίβΐυάρ κολ*
κεύίυν δλες τής γυναϊκε;, ξϊν·
θίς, κασταές ή μελαχροινές.
Την έποχή αυτή θά άποφυγετε
τα μώβ καί τα βιολέ ποΰ δέν
ταιριάζουν μέ τόν αϊθριο οϋρα
νό καί άΐχτμίζ^ν την πιό α
π,αλή καί δροσερή ίπιδερμίδ».
Τί άυόγευμα μπορεΐτε έπισης
νά · φορέσετε Ινα ταγιέρ «πό
γραμμωτό ή σχω»έζι«ο τχφιΛ
σέ δύο ή καί τρΐα ζωηρά χρώ
ματα Φούιτχ «λός χ*Ι μπολερο
σέ στρογγΐίλδ σχήμα μέ σ:ινά
ρεβέρ πού μοιάζο^ μέ τα ρε
βερ τοθ σμόκιν.
Ή μπλοθζα Π'.ύ θά σαμπλη
ρώση μέ πολύ χάρι τό άπογευματι
νό ταγιέρ είνε απολύτως Πιό
τυπτ) και έκτάχτως διακοσμη
χΐχή, άπό μεταξωτό γυαλιστερά
κίκκινο λάχκας σέ σχέδιο χορσάζ,
έργίχσμένη με μπουγιονέ' μ»ν£-
χια μαχρυ* χαί ίφτρμοαμένα.
ή Ντιατβγκέ
Έκλέξας δλα οιύΐά τα πράγμα
,τα άπό την Ευρώπην, ό Κεμάλ έ
Ιχώρησεν Ιτι περαιτέρω άπό τού
Εύρωπαίους. Άπεμάκρυνεν δλου
τούς ζητιάνους άπό τούς δρίμους.
Έθίσπισε την τιμωρίαν ώς χολα
'σίμου πράξεως χάθΐ έμπαιγμοθ
τή έπισπεύσει τής ένυποθήκου
δανειστρίας 'Εθνικής Κτηματι
κης Τραπέζης τής Ελλάδος
έν Αθήναις έδρευούσης καί
έκπροσωπουμένης υπό τοϋ δι-
οικητοθ ούτη"ς κ. Ιωάν. Άθ.
Δροσοπούλου κατοίκου Άθη
νών πρός άτιόληψιν ιτ)ς ένυπο
θήκου άπαιτήοεως της έκ λι
ρών στερλινών Αγγλίας έ-
ξήκοντα όκιώ , σελλινΐων
πέντε καί πεννών πέντε (£
69—5—5) είς συνάλλαγμα
βψεως επί Λονδΐνου καί τα
έξοδα εκτελέσεως ή τό (σότι
μόν αυτών είς δραχμάς
κατά την ημέραν τής . όριστι
κης καταψηφίσεως τής άπαι-
τήσεως τής Τρατιέζης σιηριζο
μ έν ής είς τα ύπ' άριθμούς
13163 ιί)ς 19 Αύγούστου
1929 κσί 13167 τής 21 Αύ
γούστου 1929 οανειστικά
συμβόλαια τοθ Συμβολάιογρά
φού Ηρακλείου Εμμανουήλ
Λασηθιωτάκη καΐ δι* άς άπαι
τήσεις έπετάχθη πρός πλη
ρωμήν ό εΐρημένος όφειλέτης
διά τής άπό 22 Μοΐου 1933
έπιταγής κατά τό ύπ' αριθμόν
9378 τής 31 Μοΐου 1933 άπο
οεικτικόν έπιδόσεως τοθ δικα
στικοθ κλητήρος τής ττεριφερεΐ
άς τοθ Πρωτοδικείου Ήρακλεΐ
ου Έμμ. Άρκουλάκη.
Ό Πλεισιηρισσμός των ά
νωτέρω άκινήτων κτημάτων
γενησεται ενώπιον μου ή
τοθ νομίμου άναπληρωτοθ
μου καί έν ι ώ ένταθθα καί
κατά την συνοικΐαν Πολεμάρ
χη δημοσίω γραφείφ μου ίδι
οκτησΐα τέκνων Γεωργίου Λα
γουδιανάκη την 15 Όκτω-
βρίου 1939 άρχόμενος την 10
πρό μεσημβρίας κοΐ τιερατού-
μενος μετά δύο ώρας καί εν
τέταρτον τής ώρας.
Πρώιη τιροσφορά διά τα
τιλειστηριοζομενα άκίνητα ό
ρΐζεται διά τα τρία τιρώτα
κιήματα άνά δραχμάς 2 001
διά τό τέταρτον, πέμπτον, έ¬
κτον κτήματα άνά δραχμα
1000, διά τό ίίβδομον δραχμα
2000 καί διά τό δγδοον κα
Ιννατον άνά δραχμαί 1000
Ό πλεισιηριασμός γενησε¬
ται επί πληρωμί; είς μετρητά
κσί συμφώνως τοίς δροις τοθ
σχετικοϋ προγράμματος κα
ιω άρθρω 61 τοθ άτιό 17 Ί
ούλίου 1923 Νομοθετικοϋ Δια
τάγματος περΐ εΐδικών διατά
ξεων έττί άνωνύμων έταιρει-
ών ώς ετροποποιήθη κσί ήρμη
νεύθη διά τοϋ ύπ' αριθμόν 90
τοθ 1936 Άναγκσσΐικοθ Νό
μου.
Δημοσιευθήτω ή παροθσα
διά τής έν Ηρακλείω έκδιδο
μένης εφημερίδος «Άνόρθω
σις» την 15 Ιουλίου 1939.
Έν Καστελλίω Πεδιάδος
τ{| 9 Ιουλίου 1939.
Ό Συμβολαιογράφος Κα
στελλΐου Πεδιάδος.
Έμμ. Ιδομενέως
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ»
Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
Φημίζεται διά την καθαριότητα διά την τά¬
ξιν τού, διά την άκραν περιποίησιν τής υπηρε¬
σίας τού.
Τα φαγητά τού παρασκευάζοντκι μέ άγνά
σπάνια ύλικά.
ΔΙΑ ΤΟΓ-2ΤΑΦΥΛΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Ένοιχιίζονται δύο αποθήκαι
χατάλληλοι διά χαλάθια χαί χι·
βώτια σταφυλών. Πληροφορίαι
ά τφ ΒΟβγγίλφ Άί
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ -ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΙ
Οίκιών — Καταστημάτων — Σαλονιών
Έλβιβχρωμβτισμοί, χρωματισμβί ουοτήματος
Ντβυκό. "
Έν γένει αναλαμβάνομκν καί έκτελοϋμκν πάσαν
εργασίαν μκτ' ακριβείας καί ταχύτητος.
_
ΟΔΟ/ ΨΑΡΟΜΗΑ'ΓΓΟΝ « ΛΕΜΠΛΕΤΖΙΔΙΚΑ »
σίμου πράξεως χάθΐ
των τρελλών, των ίχκεντριχών
χών παραλυτικων. ΚκΙ διά νά ή^
πορζ ενα ζεθγος νά ένώση τάς τύ
ί Χ*ί τού, τόοον δ άνδρας ίσον χαί
'ή γυναΐκα εΐτρεπε νά είνε έφωδι
ίασμένοι μέ πιστοποιητιχά περ
{τή"; δγείας των. Δέν επίστευεν ε!
χον θρησκευτικόν τύπον «Ο γά
| μου, επίστευεν δμως είς την δγιει
νολογΓχήν τού άποψιν: Ό άνδρα
'χαί ή γυναίχα «ού άπεφάσιζα'
νά προέλθουν είς γάμου χοινων
αν, ειιρεπε νά είνε 6γιεΤς διά νά
δημιουργήαουν 6γιεϊς άπογίνους
03τω ό" γάμος χαταντ^ δπηρεσία
πρός τό κρατος χαί πρός τό ί
θνος.
Άπό άπίψιως Ε^ανδτητος δ Μο
αταφ2 Κεμάλ ή:ο 2νας στρατιώτης
έξ ένστ£κτου Ενας διδάσκαλος, Ι
νας ηαιδαγωγός, έκ κλίσεως πολ
τιχδς. "Οπως τίσοι -δλλοι στρατιω
ται πεύ μετεβλήθησαν είς Εχχνού
πολιχιχούς, γρήγορα καί δ Κεμάί
εύρε την πολιτικήν καί την ρουχ
να τοθ χυβιρνάν άσυμβίβαστοι
πρός τόν χαρακτήρα τού. Αί ά τ
λείωΐοι συζητήσεις καί · οί άσθι
νεΐς συμβιβασμοΐ τόν έστενοχώ
ρουν χαί τόν άηϊίαζαν. Ό ένθου
σιασμός χαί ή φλόγα τοθ άγωνο.
διά την ελευθερίαν, ή πάλη διά
την επικράτησιν είχον χαταλήξε
είς την άποτελμάττοσιν τής έπιτυ
χίας. Ό Κεμάλ ή:αν άπογοητειι
μένος. Είχεν δραματιοθή την ίχλι
γήν, άπό δλον χον κόσμον, των
καλλιτέρων καί των χιμιωτέρων νό
μων, διά των οποίων τιθέμενων εί
ενέργειαν μέ Ολίγας λαχωνιχάς δ
αταγάς τού, ήλπιζεν δχι θ' άνεγεν
νατο τό ϊθνος τού, θά ήχολούθε
τόν δρόμον τής προόδου χαί χή'
άκμής.
Δέν εγνώριζεν δτι οί νόμοι, διά
ν3 άποδώσουν άποτελέσματα, δέ
πρέπει νά είνε καταβχευάσματα σο
φών νομομαθών εργαζομένων μέ
σα είς τούς τέσσαρας τοίχους των
γραφείων των, άλλά νά πηγάζουν
μέσα άπό την ψυχήν χαί τίν βί¬
ον ενός λαοΰ, ν' άνταναχλοθν τάς
συνηθείας τού. Δέν εγνώριζεν δτι
δ πολιτισμός δέν δημιουργή άνέ
σιις, άλλ' είνε άτΐοτέλεβμα άνέσε
ών, δέν εγνώριζεν δτι Ενας λαός
ζΏν υπό τάς συνθήκας τής Άνατο
λής, έν ένδεία, δεν μποροθσε νά
ένστερνισθή τάς ίδέας καί τάς με
θόδους τής Εύρώπης, ίφ' δσον δέν
είχεν (υΐΐ τα μέσα, άλλ' εύΐε καί
ησθάνετο την ανάγκην πρίς έξύ
ψίοσιν τής σΐάθμης τοθ βίου
τού.
(συνεχίζεται)
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ένας σχηνοθετικβς κο
λοσσός:
ΜΑΝΕΖ
Τί δραμα μιάς μητέρας
κου άναγκάζεται νά αχοτώαει
γιά ν« σώση το παιδί της,
από την τυραννία χ«1 την
έκμετάλλευσι.
Συμμετέχει τό Τσίρκο
Μπούς τό μεγαλύτερο τού
κόσμον:
Πρωτοφανή άχρββαπ-
κά νούμερα, τό πήδημα
τβΰ θανάτου, σκηνές ά-
γωνίας καί Ιλίγγου.
"Ερως, μΐσβς, στβργή,
αύτββυσία, αύτό είναι τβ
«ΜΑΝΕΖ» πβύ θά δητ.
σήμερον.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
ΟΝΕΙΡΟ
Ρομπέρτ Τέυλορ
Τζό«ν Κράουφορτ.
ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ —Πόπη Φαλ
κωνάκη-Άριστείδης Κουφάκης |.
τέλβσαν χθές χούς γάμους των έν
•Αθήναις.
Παράνυμφος παρέστη ή ΔνΙς
Δροσοπούλου ώς άντιιιρόσωπος
τού Κου Κοτζιά".
ΚΙΝΗΣΙΣ—Έπανηλθον άεροπο
ρικως έξ "Αθηνών οί κ. κ. Μιχ.
Τζανάκης δ ευθυντής τοθ ΤαμαΙ
ου "Ηρακλείου, Ν. Πατεράκης καί
Γ. Ζουράρης.
—Ανεχώρησεν άεροπορικως διά
Λουτράκι μέσω Αθηνών ό δικηγό
ρος κ. Μιχ. θαλασσινός.
—Μεταβαίνων είς Μοϊρες ό προ
ϊστάμενος τού ί αύτόθι γρηοείου
Τ.Τ.Τ. κ. Χαρίδημος Μανιδάκης
διήλθε της πόλεώς μας.
ΓΑΜΟΙ.—Την παοελθοθσαν Κυ
ριαιίήν ετέλεσεν τούς νάμους τού
είς 'ΛβδοΟ Δ κ. Πέτρος ΠασχαλΙ
δης μετ* της δίδος Μαρίας Ε.
Πασχαλίδη. Παράνυμφος παρέστη
ό κ. Ιωάννης Δαβίκης.
Συγχαρητήρια
Ζ.Π. -Δ.Σ.
Γύρω στήν πόλι.
Ή κάθοδος τοθ κόσμου πρός
την θάλασσαν άρχίζει νά προσ·
λαμβάνη γενικόν χαρατή*ρα.
—Καί είς τα δημοτικά λουτρά
τοθ Πόρου ή κάθοδος μικρών καί
μεγάλον είνε άπό ημέρας είς ή
μέραν πυκνή.
—Άλλά καί είς ίαλλα σημεία
τής άκτης δπου κατίρχεται ΙδΙ
ως Δ ψτωχόκοσμος διά μπάνιο καί
ήλιοθεραπεΐαν.
—ΟΙ μεμονωμένοι ζένοι ταξι
διωται δέν λείπουν οϋτα αύτάς
τάς ημέρας άπό την πόλιν μας.
—Διακρινόμενοι άμέσως από
την χαρακτηοιστικήν θερινήν πε
ριβολήν των ή άπό τα σπόρ κο
στούμια των.
—Τα τελευταία αύτά ττροχει
μένου περΐ τοθ ώραΐου φύλου άν
τικαθιστοθν τή φοθστα μέ παντα
λόνι η ϊνα εΤδος σαλβά/τι «ού έ
πιτρέπει την ελευθερίαν των κι
νήοεων.
— ΟΙ πανηγυρισταΐ της Άγΐας
ΜαρΙνης—Βώνης καθ" ά πληροφο
ρούμεθα έτοιμάζονται νά εκστρα
τεύσουν άπό των πρωΐνών ώρών
τής σήιιερον.
—Ή τιανήγυρις είνε την Διυτε
ραν ώς γνωστόν, έν «ά"(| περι
πτώσει ή πλέον Εγκαιρος £ξο·
δος πρός την θαυματουργόν έκ
κλησΐαν εξασθαλίζει κα1...θέσεις
είς τούς πανηγυριστάς.
—Λαμβανομένης ϋπ' δψιν τίϊς
εκάστοτε κοσμοσυρροής ,ήτις μά
λιστα εφέτος προμηνύεται πολυ·
πληθίστέρα.
—Τα οΐκοδομικά ύλικά έκ τής
κατεδαφΐσεως τοθ παλαιοθ μέγα
ρου τής Νομαρχίας.
—Διατιθέμενα ώς γνωστόν πρός
αγοράν άπό ενδιαφερομένους ξυ
λουργούς καί Ιδιοκτήτας κτιρΐων.
—Άπασχολοϋν άρκετούς είς
τόν περίβολον αθτήΓ,'διΐου'.γίνΐταΓ
ή σχετική διαπρανμάτευσις καί
ή μεταφορά εκείθεν των υλικών.
—Έν τω μεχαξύ οί περίοικοι
έλπΐζουν ότι ή κατεδάφισις τού θά
συνεχισθή ταχύτερον καί δ καθα
ρισμός τοθ χώρου άπό πάσης φΰ
σεως περιττά πράγματα θά όλο
κληρωθί) αναλόγως.
—Έξαιρετική καί προχθές ή
ταξιδιωτική κίνησις.
—Ή κίνησις αϋ.η καί σήμερον
—καταπλέει ατμόπλοιον τής γραμ
μης-καί αυριον . δέν θά ΰστερήση
πιθανώτατα.
—•Εν συνδυασμφ μέ την άερο
πορικήν τοιαύτην.
—Είς τό θέατρον Πουλακάκη
έξακολουθεϊ μέ κοσμοσυγκέντρω
σιν ή προβολή ττϊς «Άναστάσε
ως» τοθ άριστουργήματος τοθ
Τολστόϊ.
—Είς τόν «Άπόλλωνα» έιΐΐσης
πολύν κόσμον συγκεντρώνει ή προ
βολή τοθ κοινωνικοθ φίλμ «Μα
νέζ» ενός άπό τα τελευταία βργα
τοθ κινηματογράφου.
ο Ρληορτιε)
ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.— Μία
σύστασις γιά δσους ταξιδεύουν
στήν Άθήνα: Μά παρακολουθή·
σουν τόν «Πυγμαλίωνα» τοθ
Μπέρναρ Σώ πού παίζεται μέ έ·
ξαιρετική έτιιτυχία είς τό θερινό
θέατρο τής κ. ΚατερΙνας "Αν
δρεάδη (πλατεΐα Κυριακού).
Είνε τό Εργον πού συνεκέντρω·
σε δλο τό θεατρόφιλο κόσμο,
τό 6ργο πού συγκεντρώνει κάθε
3ράδυ δλη την άφρόκρεμα των
Αθηνών.
ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΆφΙχθη ίξ Άθηντ3ν
ό κ. Ευάγγελος ΓκΙκας τής Άρω
ματοποιΐας Γεωργαντά κομίσας
πλουσιοτάτην συλλογήν άρωμά
των εύρωπαίκών, μπιμπελώ καί
μιτασιόν «μπιζοθ».
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ.- κορμοΐ δίν
δρων καρυδιδς ΟΙ «ροσφίροντες
άς άποταθώσιν είς τό έπιπλοποιεί
όν ΓεωργΙου Παπαχατζάκη, πσρα
πλευρως θεάτρου Πουλακάκη.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΕίδοποιεΙται τό Σεβαστόν χοι-
όν Ηρακλείου δτι έ γνωστός
ίιά την ταχύτηχα χαί εΐλιχρίνει
άν τού Ταχυδρίμος
ΧΑΡ. ΠΟΡΤΣΑΚΗΣ
Αναχωρεί εκάστην έβδομάία α¬
ελλιπώς διά Πειραια χαί χάνά-
πάλιν.
Πλτ3ροφορίαι «αρά τφ χ. Μΐτοι-
λαμούχσφ. 'Αρ. χηλ. 7—88.
ΣΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΟΝ τοθ Πέ
τρου ΜαστρεκΙνη (πλατεία Βενι¬
ζέλου) γΐνεται χρήσις διά τό κα
θάρισμα των ύποδημάτων άγνοθ.
ειδικοθ σάπωνος, έζασφσχΐζοντος
στιλπνότητα καί ώραϊο χρΔμα γι*
χάθι παποθτσι.
**1
ύ>Ρ°ί
τίνων λ«
ου
Γ
στιγμήν
ρ
Ιν
δλα τα
αθτοθ. νά
νίΐρετο τό όβόθρβΥΙ
φΐιράχοΓ έιιέστρεψσ'
ύΐσυ ενός άνασιήμι
—ΟΟΜν δύναται
τοθλαοθ, κτΐζουσα
λύσίως
•Η ΤηγανΙτα «α
χά τβν έργατών. Μ*ι
"Εν λεο»#ορ«ϊον
Διονυσίου έκρα.ήβτΐ
διεσχέλιοε χ ήν σ»ι
χησε τόν ήνΐοχον 6
βάσιν. Ιβοήθησε «■
ταβώσι, καί ίτταντ)λΐ
χά χοθ λεωφορεΐου,
|[ς Κόρινθον».
Μεχά μίαν στι^
χις, άκελόθησαν εί
οίτούρου, χό δέ λε«
ριμμένον, μετοξϋ
ίσχηματΐζετο τό *"
^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΪ
ΜΕΓΑΛΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΝ
Είδών ταξιδ
Γυναικεϊες τσάν
πολυθρόνες,καρέκ.
κ. λ,, π.
Α/
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τό μεν«λο Εργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
ί
6Ο8ον
Καθώς δέ είσέρρευσεν είς την οδόν τό πλήθος,
βλαι αί οικίαι κατεθορυβήθησαν, κυριευθέντων ύ
ιτό φόβου των έν αυτοίς οίκούντων. Άμέσως έγέ
νοντο άφαντοι οί διοβάται έν ριπή όφθαλμοθ, δέ
ξιόθεν, άριστερόθεν, πρός τό βάθος, θύραι, -καρά
θυρα εκλείσθησαν άπό των κατωτάτων μέχρι των
άνωτάτων, μέχρι των ύπερώων. Γραϊά τις Εβαλεν
6ν στρώμα όπισθεν τοθ παρσθΰρου της, Τνα κάλλι
όν προφυλαχθβ κατά των μολυβδοβόλων. Μόνη ή οί
κια τοθ καπηλείου έμεινεν άνοικτή, καί τουτο έπει
δή έπρόφθασε καί είσώρμηνεν είς αυτήν τό πλή
θος.—Παναγία μου! Παναγία μου! Εκραξε στενά-
ζουσα ή κυρά Λύκαινα.
Ό Άετός κατέβη είς προϋπάντησιν τοθ Κουρ
φειράκου.
Ό Εύμορφίδης έκυψεν άπό τοθ τταραθύρου Τνσ
ϊ6γ)' άμα δέ παρατηοήσας τόν Κουρφβιράκον -
ΑΤ! άνέκραξε πρός ούτον, Κουρφειράκε φίλε, ιτως
δέν έπήρες μοζ) σου καί Εν άλεξΐβροχον, διά νά μή
βρέχεσαι; Καθώς εΤσαι, θά κρυολογήσης.
Έν τώ μεταξύ τούτω, τό πλήθος άπέσκασεν έν
τος ολίγων τίνων λεπτών άπό των χαμηλων παρα
θυρών τοθ καπηλείου τάς σιδηρας κιγκλΐδας των,
Τνσ τάς μεταχειρισθπ άνιί δπλων καί είχεν άνα
σκάψει μέγα μέρος τοΟ λιθοστρώτου. Ό Γαβριας
καί ό Βαχορέλης συνέλοβον δισβαΐνον κατ' εκείνην
την στιγμήν Ιν άμάξιον πλήρες ασβέστου άναλε
λυμένης.
Έχυσαν δέ την Ασβεστον ταύτην υπό τούς λ(
θους, οΐτινες αδιαλείπτως συνεσωρεύοντο. Ό Έν
ζολωράς ήνοιξε τό ύπόγειον τοθ καπηλείου, δπου
ή άποθήκη των οΐνων τής κυρά Λύκαινας καί έστει
λεν ολα τα κενά βαρέΧια, οσα ευρέθησαν έντός
αύτοθ, νά προστεθώσιν είς τό υλικόν, δι' ου ή
γεΐρετο τό όδόφραγμα. "Οίαν ό Άετός καί 6 Κουρ
φειράκος έτΐέστρεψαν είς την οδόν, τό ήμισυ αυτής
ήτο ήδη ττεριφραγμένον διά περιτειχΐσματος ύψηλο
τέρου ενός άναστηματος άνδρας.
—Ουδέν δύναται νά συνκριθβ πρός την χείρα
τοθ λαοθ, κτίζουσαν πάν 6,τι κτΐζεται διά κατα
λύσεως.
Ή ΤηγανΙτα καί ή Στυφάδω άνεμίχθησαν με
τα των έργατών. Μετέφερον λίθους καί αύται.
Έν λεωφορείον διερχόμενον την οδόν ΆγΙου
Διονυσίου έκρατήθη υπό τοθ πλήθους, ό Άετός
διβσκέλισε την σωρείαν των πετρων, ετρεξεν, έκρά
τησε τόν ήνίοχον' διετοξε τούς επιβάτας νά έξέλ
θωσιν, έβοήθησε περιποιητικώς τάς γυναίκας νά κα
ταβώσι, καί επανήλθεν αγων τούς Βύο ΐππους με
τα τοθ λεωφορείου, καί λέγων.—«Ού παντός πλεΐν
είς Κόρινθον».
Μβτά μίαν στιγμήν οί μέν ϊττποι, άποζευχθέν
τες, άτιελύθησαν είς την τύχην, διά τής όδοθ Μο
δετουρου, τό δέ λεωφορείον κατέκειτο πλαγΐως έρ
ριμμένον, μεταξύ των άλλων πραγμάτων, έξ ών
έσχηματΐζετο τό όδόφραγμα.
(συνεχ(ζεται)
|«|Ν ιιιιιιιιιιιι ιιιιιπιιιη ηιιιαιιιιι ιηιπιιιπι ιιιιιιιιιιιι ιιιηιιιιυιιι ιιιιιιιιιιιιιι^
( ΜΕΓΑΑΗ ΠΟ1ΚΙΛΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ
ΕΙδών ταξιδίου κοΐ έξοχης
Γυναικεϊες τσάντες, ζόνες, μπαοϋλα,
πολυθρόνες,καρέκλες, κρεββάτια έκστρα
τείας κ. λ. π.
Ειδικόν Συνεργεΐον έπισκευών:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
ΟΔΟΧ ΑΓ. ΜΗΝΛ
Ύποκατάστημα τοδ «ν Αθήναις, ίργοστασίου
Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη
^ΙΗΐυΐΜΐωΐΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠ1~ΠηΐΠΙ1ΠΙΙι1ΠΒ1ΙΗ1ΙΙ111ΙΙΙΠηΐΙΙΙΙΙΙ
Έγκυκλοπα ιδε ία
Δι* έκεΐνους ποΰ δέλουν
πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Β.'
Τό ένστικτον άπό την μαχρυνή
ποχή πού ζοθααν είς την φύσιν
έλεύθερες, χϊνει χαΙ τίς δρνιθες
νά κουρνιάζουν στό ψηλίτερο μέ
ρος τοθ χοττετσιοθ, τοθ σταιιλου
ή άν ίέν Ιχουν χοττέτοι %Λ
σταθλο έπά>ω σέ ψτ,λοτ πιριφράγ
ματα, κίποτε δέ επάνω χαί στά
δένδρα. Οί άγριες δρνιθες πιύ καί
σήμερα ζοθν άπρόαιτε: χαί έν χρυ
πτώ έντός των πυκνών δασών τής
πατρίδος των, φροντίζουν την νύ
χτα νά Χ'.υρνιαζουν δσον μποροθν
ψηΛΟτΐρα άπό την επιφάνειαν τοθ
έδάφους, χαί τοθτο γιά νά εδ?ί-
σχιονται έν άσΐαλεία άπό των δια
4λλο παρά ν' αφήνη νά λΐιτουργη'
τό ένστικτον πού χαθωδηγοθσε
τού; μαχριιν&ύ; προγίνους τού πού
ζοθσαν έλεύθεροι είς την φύσιν ή
τούς σημερινούς συγγενεΐς τού πιύ
ζοθν έν άγρία καταστασίς είς τάς
ίλας τής φύσεως. Α
άγρίων άλϊγων είς τ
Τα μεγάλα έργα
τού* χωρίου ,,Βώροι".
φίρων έχθρών τού. Ή άνάγχη τής
ασφαλείας διιμδρνωΐ* τό έστι·
χτον πού ώς σιινήθεια ίιατηρΐίται
χά) σήμερα αχίμτ^σΊ; ήιιερες δρνι
θες πού χουρνιϊζουν δσον μποροθν
πιό ψτ]λά στά χοττέτσια μας...
ΑΛΟΓΑ...
Τα άλογα Βταν θορυβηθοθν φεύ
γουν χαλπάζοντα χαΐ τίποτε δέν
μποριΐ νά τα συγχρατήση είς τόν
φρενήρη δρόμον των. Είς την πε
ρίπτωσιν αυτήν ίέν χάνιι τίποτε
έχουν δπούλοιις έχθρούς, π&ϋ δπως
τα περισοότιρα των σαρχοδίρων
παραμονιύιυν, έλλοχιύουν, ϊτοιμα
νά έπιπέσουν κιτά των άγρίων ά
λόγων τχ όπΐΐα ίέν μποροθν νά
σ-ΐναγωνισθοθν είς ταχύτητα. Γιά
τόν λόγον αυτόν, χαθοδηγούμενα
άπά τό ίνατικόν τω/, τα άγρια
άλογα αί πυχναΐ άγέλαι των, δι
ασχίζουν μέ φρενήοη καλπασμδν
τάς πεδιάΐας δπου ζοθν, καλπά
ζουν γιά ν' άποφιύγ-ουν τού; ένΐ
δρεύοντας έχθροΰς, τρέχουν γιά νά
είνε άαφαλή άπό των έπιθίαεων.
Τό ίδιον αύ:ό ένστικτον μέ τό ό
ποίον άντιδρα είς τόν κίνδυνον τό
Ιγριο άλογο, τό Ιδιον ένστικτον
χάνει, μπροσΐά είς τόν κίνδυνον,
καί τόν χατοιχίδιον Γιτπον, νά έ
πιζητή την ασφάλειαν τού διά τής
ταχείας «υγής.
Ό πρώην Διευθυντής τής Γ«·
ρουσίας κ. Δημοσθ. Στεφανίδης,
είς ευεργετικήν συμβολήν τού έ
ποίου τόαα πβλλά όφείλει ή γε-
νέτβιρά τού Βώροι, μας άιέατει
λ« την κατωτέρω έπιιτολήν τρ ν
αοΐαν καί ευχαρίστως δημοσι¬
εύομεν: ,
«Φίλε κ Διευθοντά,
ΒύχαριατΜ πο>ΰ διά τα ώραΐα
>όγια ποΰ ίγραψΐ ή «Άνάρθω
ις» τής 29 Ίουνίου διά τού; Βώ
>ους. ΉλβκτρθϊωτίζεΓαι έκτά
τως τό Κοινοτικόν κατάστημ*
τό παλαιόν σχολείον),
150 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟ!
Κάθε κατάχρησις, άχόμη χαί δ
ταν χανεΐς πίνη πολύ νιρό, χάνει
χαχό. Έν τή διαρχεία τοθ χρένου
ή είααγωγή μεγάλων ποαοτήτων
νιροθ είς τό σβμά μας έπιφέρει
Ινα είδος δηλητηριάσιως. Ή χατά
χρήσις χαθιστά χαί τό νιρό δηλη
τήρΐο>! Πολλοί ίατροΐ ή9έλησαν
νά μελιΐήσουν τί μπορεί νά πάθη
δ Ανθρακος δταν πίνη πολύ νερό.
Καί πιιραματίσθησαν ίπάνω είς
τόν Ιδιο τό έαυτό των! Τα πά
λαιέτιρα πειράματα αύτοθ τοθ εί
δούς εξετέλεσε ήδη πρό τοθ πό
λέμου έ ίατρός Αντώνιος Ρενιε
τής γερμανικής τότε πανιπιστημι
αχής χλινικής τοθ Στρασβούργου:
Επί ένδιχα ημέρας συνΐχώς επι-
νι 6.5 λίτρες νιροθ καθημερινώς.
Άργότερα έ ίατρός Χ. Σχράους
είς την πανιπιστημιακήν κλινικήν
τής πόλεως τής Γΐρμανίας Χάλλι
προέβη είς παρα'ηίήσιις επί δύο

3
Λ"
Κέλλερμαν χαΐ Μπόρμαν οί έ
π&Ιοι έφθασαν νά πίνουν 6—8λί
τρες νιρό την ημέραν! "Ηδη α
ποσότητις έν είναι ήσαν σημαντι
χαΙ, κατώρθωσαν δμως έπ' έσχά
των νά τάς ΰπιραχοντίση Σνας 3λ
λος ίατρός πειραματιζόμενος επ
τοθ αΰτοθ θίματος. Ό βοηθός τής
πανεττιστημιαχής χλινΐκή; τής Χά
ϊϊελβίργτ,ς δόκτωρ Κούνστουμα1
δημοσιεύει είς τό τελευταίον τεθ
χος τοθ «Άρχιίου παθολογίας»
τής Γερμανίας ανακοίνωσιν επ
των πειραμάτων είς τα όποΐα πρι
έβη επί τοθ Ζδίου τοθ έαυτοθ τοι
ώ; έγράψαμεν πρό ημερών μ
αντικείμενον την πόσιν μέγα
λων ποσοτήτων ΰίατος.
(συνεχίζεται)
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
' ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής άπολότο· «ροτιρισ··ς δλ·ν τ·τ
Ήρακλ·ι·τ·?,
Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
Άναχαινιοθίν καί πάλιν «{ασφαλίζει (λα τβ
πλΜνιχτήμε,τα τΐϊς (ένέαι*», κ«ί ιύχεφ(οτ·υ βιει-
μονίς.
•Ιΐ—λ·ΜΤρ* κ. λ. χ.
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό χεντριχώτατον καί
πολυτβλές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
διευθυνόμενον παρα τού συμπολίτου μας κ.
Γεωργ. Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτψοϋν τό «£ίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερβν. Φημίζεται διά
την υπηρεσίαν τού. ΑΙ άνακαινίσεις τού τό κατέ
οτησαν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
£τβόίβυ-Α«ΗΝΑ1·
χη ανεύρεσις ανω9ν τής μα
γε-υτικής τοποθεσίας των Γουρν*
ών είς μέγα βχθο; άφθόνου χαΙ
ΕΰγεσΓθτατου νβροΰ^ διά την υ
δρβυβιν τού χωρίου, τό οποίον
μβχρι σήμερον 'ύδρβύεται έξ άν
θυγιβινών φρεάτων. Τό περίβρ
γον δέ είνε δ τι αίς αύτό τό ιιί
γα βάβος, είς αλλβ γεωλβγικβν
στρώμα, ανευρέθησαν χαΙ ΐχνη
παναοχαίου πολιτισμβΰ, ύδραυ
λιχά έργα χαΙ άγγβϊα πκριΑργων
σχπμάτων. Ύπολϊίπϊται ή δι©
χέτβυσις τοδ άνβυρβθίντβ; ίίδα
τος, δια την οποίαν δέν έπαρ
κου ν οί πόροι τής χοινότητο;,
καθόσον" ένεκα ΰίρομετρικών λό
γων άιταιτουντχι οιδηροϊ σωλή
νέ;, διά την προμήβΐιαν των
οποίων είνε άιταραίτητος ·η άρω
γή τού Κράτους, ή οποία ηδη
εζητήθη Άς συνηγορήση Α φί
λη ((Άνόρθωβις».
Θά μοΰ έιτιτρέψετε έν τέλει
δύο λέξεις, διά την γραφήν τοΰ
όνόματος Βύρων Ή ορθή νομί
ζω, γράφη είνε «Βδροι». Ύπαρ
χβι η λέξις είς τόν Ήαύχιον, ση
μαίνουσα (όφ9αλμοί». Ή τοποθί
σία δέ, είς την οποίαν βά ήτο άρ
άποδιιχνυε
άνβυρέαϊως
Ι η 6
χιχδς τό χωρίον, ώς
ται έχ τής έν αύτη ρς
άρχαίων άγγβίων χαΙ «Ις την 6
ποίαν έιτανέρχεται ' τούτο χ«8' ή
μέραν διά των άνβγβιρβμένων νέ
ών οΐκοδομ&ν, όνομάζβται σήμβ
ρον μέ την συνώνυμβν λέξιν Βί
γλις (σκοπιαί) ώς έκ των περιό
πτων αυτής
εισηγήθην
βύλ έ
Την γραφήν αυτήν
τό Κοινοτικόν £υμ
ύ ό ΰ
ό χινηματογράφος, ή έκχλησία
καί ή πρό αυτής πλατιϊα, όχι
κ*1 ή κΐντρική πλατβΐα Δέν
«Ινϊ τόσης ίσχΰος ή ήλβχτρική
εγκατάστασις. 'Βγινε 2ιΐως μία
παράλειψις, έξ άγνοίας βεβαίως,
την οποίαν θά σάς παρεκάλουν
θερμώς νά επανορθώση τε έν πρώ·
εύκαιρία. Παρελείφθη τό τι-
μητιχώτΕρον καί ώραιότκρον έρ¬
γον των ; Βώρων, τό Μνημείον
των πεσόντων, τό έγειρόμενον
Ις την πλατβΐαν τής έκκληβίας,
εν άπό τα ώραιότβρα τοιαΰτα
τής Ελλάδος. Είνε τό ύστατον
Εργον τοΰ έπΐφχνοΰς καλλιτέ¬
χνου Λουκά αούχα, χαλλιτεχνι
κου άστέρβς σββσθβντος δυστυ-
χδς πρΐν ή δβση όλην την προ
οιωνιζομένην κα'λλιτβχνικήν αΰ
τοΰ λάμψιν. Νόλις εΐχβ τέλει
ώσει τάς σπουδάς τού είς την
Καλλιτεχνικήν Σχολήν Παρισί¬
ων, έπου έβραβϊύθησαν πολλά
αΰτοΰ έργα, προσελήφθη είς τό
Πολυτεχνεΐον ώ; καθηγητής καί
δέν έπρβφθασ* ου τε νά διδο'Γ.
Έδωκε όλην την καλλιτεχνικήν
αΰτοΰ ψυχήν διά τό Μνηιιεϊον
των Βώοων καί εξήλθεν έκ τής
σμίλης αΰτοΰ εν άληθές άριστούρ
γημα. Είνε μία άρχαΐκή στήλη
ϊκ Πβντβλησίου μαρμάρου, επί
τής θυσίας άνάγλυφος, ώσεΐ έξα
ϋλωμενη, είκονίζεται μία έκ
παγλο; γυναικεΐα μορφή όλό
σνμος—ή Ελλάς- στέφβιισα διά
στεφάνου δάφνης τα όνοματα
των πεσόντων Βωρειανών κατά
τούς τελευταίους άπελευθερωτι
κοϋς πολέμους, 18 ολων αξιωμα¬
τικών καΐ όπλιτών επί 800 κατοΐ
κων. Τό Ννημεΐον ϊγινε δι' έρά
νων αποκλειστικώς των Βωρεια
ν&ν ένδημούντων καί άποδημούν
των.
"Ετερον έργον των Βωρεια
ν&ν άξιον πάσης έξάραεως είνε
ή διά προσωπικής εργασίας υπό στοΰ.
την ήγεσίαν τού προέδρου τής | Νέ άπειρον εκτίμησιν.
Κοινότητος κ. Έμμ. Πολυχρονά Δημοσθ. Α Στεφανίδης».
ηγήη γ μ
βούλιον. έχων ^σύμφωνον τόν ΰ
πέρ κάντα δυνάμβνον νά ϊχη £γ
χυρον γνώμην, τό σέμνωμα τής
Γλωσσολογικής έπιστήμης τόν Κα
θηγητήν Γ. Χατζιδάκην, κατά
τόν οποίον ή έν τή χοινη χρήσει
γράφη «Βόρροι» δέν σημαίναι τί
πό τε καί δέν δικαιολογεΐται άπβ
λύτως. Τό Κοινοτικόν Συμβούλι
•ν απεδέχθη την γραφήν αυτήν
(ΐΒώροι» δι' αποφάσεως τού έκιχυ
ρωθβίσης υπό τής Νομαρχίας·
αλλ' αί κβχτημέναι συνήθΐιαι δέν
μεταβάλλονται ίΰκόλως.
Σχβτικώς γράφβι ή Έγκυκλο
παιδίία Μακρή αίς την λέξιν Βόρ
ροι βΓΐου γίνβται λύγος καί διά
τόν τύπον τής σφραγίδβς της Κοι
νότητος, είκονιζοώσπς τόν μυβο
λογικόν Κρητικόν ήρωα Τάλω.
Ό τύπος ελήφθη έχ νομιαμάτων
τής πλησιοχώρου των Βώρων Φαι
—Αί παιδικαί έξοχαί Χανίων
καί ό κ. Ύπουργός Γενι·
κ«ς Διοικητής.
Την παρελθούσαν Παροτβκευ
ήν τό άπόγευμα ό "Υπουργός Γε
νιχός Διοικητής Κρήτης χ ΐφ*
Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΣΓΑΖΙ
Ή Άστική Διεύθυνσις Λε
ωφορείων Χανίων Πόρτα—
Στρατώνων φέρει είς γνώσιν
τοθ άξιοτίμου κοινοθ Βτι άττό ΜβηΑ *«σΗΪφθη·τάς-«α,δ,κάς
τής Κυριακτ)ς 16 τρέχ. μηνός βξβχκί χβνί«ν. Ό χ. ?Υπουργός
κάμνει έναρξιν τακτικών δρο-( προσίφερεν γλυχΐσματα είς τα
μολογίων άπό Ηρακλείου είς μικρ»· Πρός την υπηρεσίαν έ«β
γαχι «™ι τΑ«Α~ΐι« πτείας τ&ν παιδικών έίοχ&ν β
»βζ» καί τανάπαλιν. Σφακιανάκης εξέφρασε την
ΤΩραι αναχωρήσεως: - - - ».»*»■_.
Π. Μ. άπό Ηρακλείου
π.μ. άφιξις Γάζι 6. 30. Άνα·
χώρησις δι' Ήράκλίίου 7 π. —Διανυκτερεύβντα
Μ. μ. άπό Ηρακλειον 5'30
άφιξις Γάζι 6 μ. μ. Άναχώ
πλήρη Ικανοποίησιν τού διά τέ)
6 ωραίον ίργόν των.
φ
ρήσις δι' Ηράκλειον 6.30 μ.μ.
Σταθμός αναχωρήσεως τα
παρά την πύλην Χανίων γρα
φεΐα τί|ς Συνεργατικής.
(Έκ ττΐς Διευθύνσεως.)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρός διά τό Εε-
«ΕΛΛΑΣ»
ΑΛΑΤΙ
Μαγειρικό Έπιτραπέζιο
ΕΙ{ κκηίτ* 200 δραμίνν καί μιΚ| κα(
Δραχ. 4.60
κβτ' έκβν χ·νδρικδ( *χ τ·0 _αιταοτήματ·(3
Γ. ΜΙ23ΤΙΑΟΓΛΟΥ.
*******
*"*
ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο ί Ι
V
Ι Ε Ρ
Γνωσ τοποιεΐ
δτι άπό τού τΐροσεχοθς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τακτι¬
κάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—ΚΑΤ'
ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ:
ΛΟΝΔΙΝΟΝ
διά των κάτβθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοίων
—ΨΥΓΕΙΩΝ τής ννωστής Έταιρβίας:
ίΑυΡΙΤΖΕΝ
πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ.
ΛΝΑΧ&ΡΗΣΕΙΣ Ε8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
Οτι. ψυγείον ίΑΙΙΡΑ
1η Αύγούστοο
» ι
> ϋΟΝΝΑ
ΙΟη »
· '
> ΜΑΗΙΑ
2Οή »
» ί
» ίΑυΡΑ
1η Σεπτεμβρίοο
> ϋΟΝΝΑ
ΙΟη
» 1
► ΜΑΗΙΑ
2Οή
> 1
► ίΑΙΙΗΑ
1η Όκτωβρίου
» 1
» ϋΟΝΝΑ
ΙΟη
Δια κιριβββτέρας πληρ·φβρίας παρακαλο&νται οί ένδιαφερόμενοι όπως
άπευθύνωνται είς τί:
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΟϋνΐΕΒ & Σ·α Τηλέψ. 3-91.
φχρμα-
κβΐα.
Σήμερον 15ην 1'Ιβυλίβυ θά δι«
νυκτϊρεύσβυν τα φαρμακιΐα Οιοδ.
Γεωργιάδου χαΐ Κων. Κανακάκη.
—ΟΙ κάτβικβι Ποταμι&ν διά
την κυβέρνησιν.
Ό Γεωργιχός Συνεταιρισμός Ά
ποκαταστάοεως καλλιεργητών
Ποταμιων έχφράζει διά ψι^φίσμα-
τές τού έχδοθένχος κατόπιν Γενι
κης συνελεύσεως των μελών τού
τάς ευχαριστίας αυτών πρός τόν
Πρωθυπουργόν χ. Ί. Μιταξαν χαΙ
τόν υπουργόν τής Γεωργίας χ.
Κυριαχΰν διά την τροποποίησιν
τοθ νόμου 6448 χαί την διαρχή
μέριμναν αυτών δπέρ τί)ς 'Αγροτι ■
χής τάξεως. Έπίσης 6 ανωτέρω
Γεωργιχος συνεταιρισμός εψήφισε
δρχ. 5 000 υπέρ τής Βασιλική
αεροπορίας.
—Μονιμοποίησις έφορειακών
ύπαλλήλων.
Διά Β. Δ. έμονιμοποιήθησαν
οί κάτωθι δόκιμοι έφοριακοΐ υπάλ
ληλοι ύπηρϊτουντες έν Κρήτιν.
Κωνστ. Ν. Παγχαλής είς θέσιν έ
φορβιακού,γραμματέως α' τάξίως.
Γεώργ. Διαλετης, Παναγ. Γαλα
νόπουλος, Άντών. Πνλιουδάκης,
Άπ. Τσακίρης καί Άντ. Κουγιουμ
τζάκης είς θέσιν έφορ. γραμματέ
ών β.' τάξεως. ΌμοΙως οί κάτωθι
δόκιμοι τελωνιακοΑ γραμματίϊς
γ. τάξϊως: 'Αργΰριος Γιαννακό
πουλος, Χρύσανθος Βιτώρη;, Άν.
Καλομΐνοπουλος, Άντ. Μ«ραϊτά
κης καί Βασίλειος Παρασκευό
πουλος.
ειδοποιησισ
Εΐδοκβιοθνται οί κάτοχοι ρα
διβφώνων έν τό περιβερεΐκ τού
Δήμου Ηρακλείου όπως πρβσίλ
θωσιν έντός 10 ήμβρών είς τό
Γραφείον τοΰ Δήμου (τμήμα
Γραμματείας) ίνα καραλάβνοι
αϊτήσΐις δηλώσεων ραδιβφώνων
καί συμπληρώσωσι ταύτας προ
κειμένου νά ύπββληβώσιν είς τό
υφυηονργεΐον Τύπβυ καί Τουρι
ομού.
(Έν τβθ Γραφείον τβδ Δήμον)
ΐ Ι!
• Ιι
ι1;
Α
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΓ1ΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Σαββάτου
15 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΓΑΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙλ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΑΙ ΔΙΐίθΝΩΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Σ ΗΜΑΣ ΙΑ
ΘΛ ΚΙΝΗΤ0Π0ΙΗ6Η 0 ΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άν-
ταηοκριτού μας).— Τηλεγρβφήματα
έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι κατά τα με-
γάλα άγγλικά γυμνάβια τού προσεχούς
Αύγουστον), θά κινητοποιηθή όλόκλη·
ρος ό μητροπολιτικός στόλος τής Αγ
γλίας.
Είς τα άγγλικά γυμνάαια άποδίδεται
σημειωτέον έξαιρετική σημασίαύηό των
διεθνών κύκλων.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠ1ΒΑΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άν*·
ταποκριτου μας).— Κατά τα έκ Πα¬
ρισίων τηλεγραφή«.ατα έη' εύκαιρΐα τής
σημερινής έθνικής εορτής των Γάλλων έ
γένετο μεγαλειώοης παρέλασις.
Είς την παρέλααιν ταύτην μετέσχον
χιλιάδες στρατολ, πυροβολικόν, ίππι-
κόν καί πολλά νέα μηχανοκίνητα μέσα
τού γαλλικού πεζικοΰ, καταδειχθείσης
ηλήρως τής σημερινής στρατιωτικάς ι
σχύος τής Γαλλίας.
ΤΑ ΑΓΓΑΙΚΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ
Βλ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗΝ
ΠΤΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτου μας).—■ Πληροφορίαι πρός
τό Αθηναϊκον Πρακτορείον άναφέρουν
ότι τα άγγλικά βομβαρδιστικά άερο·
πλάνα θά έηιχειρήσουν όπως είς την
Γαλλίαν, μεγάλην πτήσιν υπέρ τάς πε
ριοχάς καί τής έγγύς Ανατολάς.
ΕΠΙΣΤΒΑιΊ ΤΟΥ ι ΡΟΥΣΒΕΛΤ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΠΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).— Ό πρόεδρος των Ή·
νωμένων Πολιτειών κ. Ροθσβελτ απηύ¬
θυνεν επιστολήν πρός τόν Πάπαν Πίον
ΙΒ'., σχετικώς πρός τάς ένεργείας^τοΰ
δευτέρου επί τής παγκοσμίου είρηνεύ-
βεως.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ΑΙ ΑΓΓΛΟΙΑΠΟΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ
' ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άν
τχποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
Λονδίνου κβ.1 Τόκιο άγγέλλουν ότι
αυριον (σήμερον) άρχίζουν αί άγγλοι"·
απωνικαΐ συνομιλίαι σχετικώς μέ τό
ζήτημα τού Τιέν.χσίν κοί τα άλλα
έχκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο
χ υ>ρών.
ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΑΙίΥΟΤΙΟΣ ΥΒΟΥΡΤΟΣ ΠΕΧΙ1
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτου μας).— Αύριον (σήμερον)
αναχωρεί έξ Αθηνών ό ύπουργός των
Εξωτερικών τής Αιγυπτου Γιέχια πά
σάς.Τούτον θά προπέμψουν οί έπέσημοι
καί αί αρχαί τής πρωτευούσης.
Ν ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ
ΕΟΡΓΑΣΜΟΝ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Ή αποστόλη τη·
λεγραφημάτων σχετικώς μέ την κίνησιν
άνά την χώραν τού έορτασμοΰ τής 4ης
Αύγοθβτου συνεχ£ζετ«ι. Τονίζεται ότι
ό έορ.ααμός ούτος θά αποτελέση παλ¬
λαϊκόν εθνικόν ,,δημοψήφισμ*.
Ή Μ. Βρεττανία
δα δέση επί ποδός πολέμου #
τό ναυτικόν και την άεροποριαν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ιουλίου (Ιδιαιτέρα ύίΐηρε,
σία «'Ανορβώβεω;») — Ό Γαλλικός τύπος'
άφιερώνει ευρύτατα σχόλια είς τάς χθεσινάς
δηλώσεις τβΰ 'Αγγλβυ πρωθυττουργβϋ τάς
γενομένας ενώπιον τής Βουλρς των Κοινο
τήτων αναφορικώς μέ τα μεγάλκ συνδεδυα·
σμένα γυμνάσικ Γαλλίας καί "Αγγλίας. Ά
πό κοινοΰ δλαι αί Παρισιναΐ έφημερίδες έ
ξαίρβυν την ύψΐστην σημασίαν των γυμνα
σίων τούτων, βλλάκκί την έκτασιν την ο¬
ποίαν πρέκειται νά πρβολάβουν.
Ή εφημερίς «Ήμέρχ» δημ«σιςύει μέ με
γάλβυς τίτλβυς βασίμους πληροφορίας έκ
Λονδίνου, καθ' «ς ή Αγγλικη «κυβέρνησις
απεφάσισεν ηδη νά θέση επί ποδός πολέμου
δλο τό ναυτικόν καί την άεροπβρίαν της
άπό των πρώτων ημερών τβδ Αύγουστος
Ήδη παρατηρεϊται μεγάλος *ΡΥ«σ&*5 *1»
τάς μαχητιχάς μονάδ«ς της Μεγ. Βριττε..
νί*ς, όστις ασφαλώς θ* παρουσιάση εκπλή¬
ξεως.
Τουτο γράφει ή Ιδία εφημερίς, θαΐϊβτβ-
λέβη την βαρυτέρκν άιτάντηβιν είς τβυ;
«,στεύοντας κα,ώς εΐί ενα νέον Μόναχον
Άλλβι κ«1 8« έχη πανετβίμην την Αγ
γλίαν διά νά μην καταληφθή ίξ «προ©
πτου άπό νέ* απροσδόκητον γεγβνότα της
Εύρώπης, δπως είς τό παρελθόν.
30 Πρωϊνή
Εντασις
είς τα Άγγλικά
ναυπηγεία.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ιουλίου —
ΛονδΙνειος τύπος κρίνει ώς
λίαν Ικσνοποιητικήν την άνα-
πτυχθεΐσαν έντασιν εργασίας
κατά τοος τελευτσΐους μήνας
είς τα Άγγλικά ναυπηγεία.
Μέχρι τέλους ΊουνΙου εύρΐ
σκοντο υπό ναυτιήγησιν νέα
πολεμικά σκάφη χωρητικότη
τος 791 455 τόννων. Τοσαύτη
βραστηριότης τονί,ζουν τα
Άγγλικά φύλλα ουδέποτε άνε
πτύχθη είς τα ναυπηγεϊα τής
Μεγάλης ΒρβττανΙας.
ΚαΙ νέαι πιστώσεις.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ιουλίου.— Ή
Αγγλικη Βουλή ενέκρινε νέας
πιστώσεις 40 ίκατομμυρίων
στερλινών υπέρ ένισχύσεως
τής Άγγλικής άεροπορίας.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ιουλίου.—Ό
Άγγλικός τύηος κρΐνων μέ πό
λύν ενθουσιασμόν τα έπικεΐ
μενά μεγάλα ναυτικά γυμνά
σία, γράφει 8τι δι 'αύτων ήΆγ
γλΐα δέν θάφήσπ καμμίαν άμ
φ βολΐαν πβρΐ τής άποφασ ότι
κόχητός της.
'ΕπΙσης σχολιάζεται ένθου
σιωδώς ή σθξησις των δαπα-.
νών τοθ ποουιτολογισμοθ τής
αμύνης καί ή συνβχής πρόσ
κλη7ΐς άνδρών υπό τα δϋλα.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ιουλίου.—
Ή Γαλλική εφημερίς «Νέα Έ
ποχή» σχολιάζουσα τα μέγα
λα γυμνάσια των δύο δηαο
κρατιών, γράφει με$αξύ άλ
λων: «Ίοού ποία είνε ή πραγ
ματική μορφή της Γαλλίας.
Γαλλία άποφασιστική, όρμη
τική καί ύπερήφατνος. Εάν ή
Γαλλία είνε άκαταβλήτως Ι
σχυρά καί ή εΐρήνη τοθ κό
ομού θά είνε είς τό διηνεκές
έπΐσης ίσχυρά καί άκλόνητος».
"Έκκλησις Ροϋσβελτ
διά την παγκόσμιον ειρήνην.
Ή Ίταλική διακοίνωσις.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 14 Ιουλί¬
ου.— Είς την επιστολήν την
οποίαν απηύθυνεν υπό τύπον
έκκλήσεως πρός τόν Πάπαν ό
πρόεδρος των Ήνωμένων Πό
λιτειών κ. Ροθσβελτ τονίζει με
ταξύ άλλων δτι, πσρακολου
θεί μετά ζωηροϋ ενδιαφέρον
τος κάθε σημείον ανησυχίας,
κάθε περίπτωσιν άπειλής διά
μίαν νέαν παγκόσμιον σύρρα
ξιν. Ή ανθρωπότης προσθέ
τει προοστενΐζει είς την μεσο
λάβησίν σας πρός διάσωσιν
τής είρήνης. "Η μεγάλη ήθική
ίσχύς σας άνά τόν κόσμον
αύξάνει καί τάς Ιδικάς μου
λπίδας *5τι θά συντελέση με
γάλως διά νά γίνετε άκου-
στός.
ΡΩΜΗ 14 Ιουλίου.—Είς την
διακοίνωσιν ιήν οποίαν α¬
πηύθυνε την ΙΟην τρέχοντος
ή Ιταλία πρός την Γαλλίαν
διά την παραχώρησιν τοθ σαν
τζακΐου τής Άλεξανδρέττας
είς την Τουρκίαν τονίζεται 6·
τι ή Γαλλία δέν εΤχε τό δικαί
ωμα τουτο, διότι απλώς έτέ
θη, τό 1920 διά των τότε συν
θηκών υπό την Γαλλικήν προ
στασΐαν καί συνεπως δέν ά-
πετέλει Γαλλικήν άποικίαν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ιουλίου.—
Ή Γαλλική κυβέρνησις δέν ε¬
ξεδήλωσε πρόθεσιν απαντή¬
σεως είς την Ίΐαλικήν διακοί
νωσιν.
Πάντως ή διακοίνωσις τής
Ιταλίας προεκάλεσε βαθείαν Ι
αίσθησιν έν Αγγλία. Ι
ΡΩΜΗ 14 Ιουλίου.— Δώδε
κα χιλιάδες Άγγλων εκλήθη
σαν έσπευσμένως υπό τα 6-
πλα διά νά μετάσχουν είς τα
μεγάλα ναυτικά γυμνάσια τοθ
Αύγούστου.
Τα ΆγγλοϊαπωνΝκά.
ΤΟΚΙΟ 14 Ιουλίου. — Είς
τόν πρεσβευτήν τής Αγγλίας
θάνακοινωθί) αυριον υπό τοθ
ύπουργοθ των Εξωτερικών
τό σχέδιον των βασικών δρων
των Άγγλοΐαπωνικών δια
πραγματεύσεων. Εάν κατά
την συνάντησιν ταύτην των
δύο διπλωμάτην σημειωθή συν
ταύτισις αντιλήψεων θάρχί-
σουν άμέσως αί διαπραγμα
τεύσεις.
ΕΙΣ ΤΗΗ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
ΟΙΡΕΙΕΤΑΙ1ΑΝΕΙΟΙ
ΔΙΑ ΠΙΑΕΜΙΗΥΣ ΕΙΙΛΙΙΜΙΙΣ
ΙΙΟΙΗΙΗΕΙΙΔΒΙΒΡΕΓΓΛΙΙΐ:
ΑΘΗΝ1114 Ιουλίου (τού άν
ταηο*ριτοΐ» μας). — Νυ*τεριναί πλη.
ροφορίαι έκ Βαρσοβίας άγγέλλουν ό¬
τι σήμερον θά υπογραφή ή συμφωνίαι
βάσει τής οποίας ή * Αγγλία θά π*
ράσχη είς την Πολωνίαν δάνειον £ί έ*
κατομμυρίων ατερλινών διά πολεμς.
κόν αποκλειστικώς έφοοιασμόν.
Ή Γαλλία θά χορηγήση έπίσης έ-
ξακόσια έκατομμύρια φράγκα είς την
κυβέρνησιν τής Βαραοβίας, οί* ίφοδια·
ομού; πολεμικούς.
ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΡΕΩΣ
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΙΣ
ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού «ντα.
ηοχριτού μας.) — Ή έπιοειχθείσ* κα¬
τά την σημερινήν (χθεσινήν) στρατιω·
τικήν παρέλασιν είς Παρισίους σ*ρα·
τιωτική ίσχύ; τής Γαλλίας αποτελεί αν¬
τικείμενον εύρυτάτων σχολίων παρά
τού τύπου των Παρισίων καί τού Λον
δίνου.
Ή ίσχύς αυτή άναφέρεται ότι άηοτε
λεί ένδειξιν ότι τόσον ή Γαλλία όσον
καί ή Αγγλία σχηματίζουν αληθβς πρό
χωμα αύτην την στιγμήν εναντίον παν¬
τός έπιτιθεμένου.
ΝΕΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΚ&ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΣΗΜΕΙΩΟΗΣΑΝ ΕΙΣ
ΟΙ ΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΤΟΥ ΜΙΥΡΟΓΕΝΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Α ΡΕ Τ Η£
Κατ' ειϊήσεΐς έκ Χανίων προ
χθές την* πρωίαν εγένετο είς τα
γραφεΐα τοθ δπουργοθ Γεν. Διοι
κητοθ Κρήτης κ Σφακιανάκη ή
άπονομή των δραβείων καί έπαί
ν ών τοθ «Μαυρογενιίου Βραββίου
Αρετής Κρήτης » Έκ τοθ νο
μοθ Χανίων ίβραβεύθη δι" 25.000
δρχ. 6 κ. Μιχ. Βιυτσαδάκης διά
συνεχεΐς άλτρουΊστιχά; πράξεις
καί διά την διάσωσιν τεσσάρων
συμπολιτών τού έκ βεβαίου πνιγ
μοθ, & Φιλολογικίς Σύλλογος
«Χρυσόστομος» καί ή «Έταιρία
Φιλέργων Χανίων» διά 10.000
δρχ. Εκαστος διά την κοινωνικήν
ί πνευματικήν δρασιν αυτών.
Έκ τοθ νομοθ Ρεθύμνης ίβρα
βθησαν οί κ. κ. Γ Σαουνάισος
καί Ζοήξης Πϊτρουλάκη; δ μέν
πρώτος διά ποσοθ 20.000 δρχ.
β δέ δεύτερος διά 5.000 διά την
κοινωνικήν καί πατριωτικήν 5ρα
σιν των. Έπίσης Ιβραδεύθη διά
ποοοθ δρχ. 25.000 διά την κα
όλου φιλάνθρωπον καί κοιωνι
κήν δρασιν τη; έ« τοθ νομοθ Έ
ραχλείου ή έρίτιμος κυρία Μ*
ρία ΚαλοκαιρινοΟ κα! έκ τοθ νο
μοθ Λαοηθίου οί κ κ. Γεώργ.
Αντζουλάης χαί Έμμ. Περακά
κης, διά 12 500 δρχ. Ικαστος,
όγψ τής πολυσχιδοθ; δράσεώς
των ώς πατρΐωΐών καί καλών
ίκογενειαρχών. Έπαινοι άπενε
ιήθησαν είς τούς κ. κ. Στίφ.
Μιιλωνάχην καί Έμμ. Γενεράλην
έκ Χανίων, Μιχ. Πετάσην 2κ Κά
τω Χωρίου Ιεραπέτρας, ,ί Γεώργ.
Μπούτρην, Σπύρ. Πολάχην,
Γεώργ. 2αντινάχην, Γεώργ. Νι
χολάου χαί Σιοχρ. Παπαοτιφανά
χην έξ Ηρακλείου διά τας έξαι
ριτιχας των δπηρεσίας δπϊρ των
πληοίβν τωνχ«{ υπΐρτής πατρίδος.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΕσΛΙΝΟΝ 14 Ιουλίου.
Αγγέλλεται έκ Παρισίων δτι ου
νεληφθησαν μέ την βαρείαν κα
τηγορίκν τής χατασχοπείας δύο
ουντάκται τοδ «Χρόνον» καΐ
«Φιγκαρώ».
ΙΊ2ΜΗ 14 Ιουλίου. - Κατά
την χθεσινήν ημέραν 4 νέβι πυρ
κ«ϊ«1 έξερράγησαν είς τεσσ«ρ«
ίιαφορα οημβία τού Λονδίνον.
βερολινον η Ίουλίου.-
Έη τού Μιξικοϋ αγγέλλεται ©τι
η συζυγος ενός ύπμοαιογράφου
έτϊχϊ πεντάίυμα, άπολαμβ*νον
τα πλήρους ύγεΐβις.
ΡΜΜΗ 14 Ιουλίου — Επί τβΰ
τβξιδεύοντος δια Νέαν Υόρκην
ύπερωκβκνειου «Κουην Μβιίρη»
ελήφθησαν έκτακτα μετρα διότι
έιτββιβαοθηαοιν μέ πλαστας ταώ
τότπτας Ίρλανδοί τρομοκράται.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ιουλίου — Γβνι
κώς 6 τώπος των φίλων κρατίν ά
Φΐΐρώνβι ένθουβιωδη αρθρα ϊΐς
την σημερινήν εθνικήν εορτήν
τής Γαλλία;.
Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΥΟΣ ΕΙΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ
Επί τ^ βάσει τοθ νόμου, διά
τοθ δποίου παρίχεται τό δικαίω
μ1 είς τόν υπουργόν των Σΐρα
τιωιικων νά χορηγή αναστολήν
προσελεύοεως είς έφεδρους, ίχοινο
ποιήθη διασαφηστιχή έγκύκλιος,
διά τής όποίοις γνωρίζεται, δτι
χορηγεϊται άναστολή προσελεόαι
ως είς τόν τιλειπαίω; χαλούμενον
αδελφόν.
ΔΗΡΕΑ
ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Είς τόν Οίκον τοθ Άγρότου
εκοινοποιήθη χθές τό δελτίον τι
μών καί κινήσεως τής οχαφιδαγο
ί&ς Λονδίνου δπό τοθ έμπορικοθ
άκολούθου τής Ελληνικάς Πρι
σβείας.Ή κίνησις τήςσταφιδαγορίίς
ίέν παρουσιάζεται ζωηρά τόσον
επί των έλληνικων δαον καί των
λοιπών προελεύσεων σταφίδων.
Έπίσης ουδέν αξιον λόγου ένδιοΐ
φίρον έπεδείχθη επί καρποθ
νέας εσοδείας. Ειδικώς ίσον άφο
ρά τάς κρηΐικάς σουλτανίνας ά
ναφίρεται 8τι εσημειώθησαν πω
λήσεις μιχρομερίδων ψιλών λεϋ
κασμένων ίκ των αύτόθι εδρι
σκομίνων άποθεμάτων πρός 43)—
είς άνάλωσιν. Επί καρποθ νέας
έοοϊείας αί προσφοραί τοθ όποίου
διατηροθνται σταϋεραΐ, εγνώσθη
ααν πράξεις πρός 43)6 διά τό Νο
1 ώ; καί 44)— διά Ο.Κ. 21
μέ δρον παραδόσεως έντός τοθ
Αύγουστον Διά καρπόν μέ τό
πρώτον «)π «πληρωθέν 45)-
ένψ αλλοι έξαγωγ,Τς έπιμίνουν
Ε'ί μνήμην Μαρίκας Βλαδι
μηρου ο μ. ιιλ*τ»ιν Χρονίδης κα
τίθβσβν ημίν διά το «Άσυλον τής
Γερόντισβας» δραχμάς πΐν««κβ
οίας
επι ^.κ. «β 3 πρός 37)-!
--·. Νο 25 πρός 35)- κατά στα
τήρα τσίφ Λονδίνον.
ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Κατόπιν ότι
Υ«ν
««.είς εμπορικάς
Τ* »«.ρβν ίλπφβπ ύΒ. 4βνίϊ
ργβδ πρός πρβοτ«Οί«ν τβν ϊ
««νν«λμ«τι6ν«ύτβΜΐνητιβτδν «ο.
τηγδν αύτβχινήτΜν.
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτου μας).— Κατά τα έκ Σαγκά·
ής τηλεγραφήματα εγένοντο νέαι άντιαγ-
γλικαί έκδηλώσεις είς την Ιαπωνίαν.
Δια τας έχδηλώσεις ταύτας αναμέ¬
νονται έντονοι διαμαρτυρίαι τού έν Τό·
κ»ω "Αγγλου πρεσβευτού.
ΒΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τοθ «ντα-
ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Τό·
κιο βεβαιούν ότι κατ' έπισήμους άνα·
κοινώσεις, ό πόλεμος είς την Κίν«ν θ«
συνεχισθή υπό των Ίαπώνων μέχρι συν-
τριβής τής κυβερνήσεως τού Τσαγκ—
Κα'έ— Σέ».
ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗ! ΑΓΓΛΟΠΟΑΟΗΙΚΗί 2ΥΜΦ0ΝΙΛΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτού μας)— Τηλεγραφοΰν'έκ Λον
Οίνου ότι ο τύπος τής άγγλικής πρω¬
τευούσης αναφερόμενος είς την συμφω
νίαν βάσει τής οποίας ή · Αγγλί* έξη
σφαλιαε τον πολεμικόν έφοδιααμόν της
Κολωνίας, τονίζει ότι ή Πολωνία έν
συνδυασμώ μέ τήνΓαλλικήν οικονομικήν
ενίσχυσιν συμπληρώνει σημαντικώς την
πολεμικήν αυτής οργάνωσιν.
ΑΙ
ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΝ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΔΥΝΑΜΕΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα-
ποχριτού μ*ς)-- Τηλεγραφοΰν έκ Βε·
ρολίνου μέσιο ξένης πηγή^ δτι αί πολε-
μικαΐ δυνάμεις των δύο δυτικών βυνά-
μεων αι επιδειχθείσαι κατα τας βημερι·
νας εορτάς των Παρισίων άπασχολούν
τον γερμανικόν τύπον όστις >αΙ άφιερώ
νει είς αυτάς πικρόχολα σχόλια.
ΤΟ
ΕΞΗΤΑΣΕ
ΝΟΜΟΒΕΤΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τοθ άντ·
ποκριτού μας)—Χό σημερινόν ύπουργι
κον συμβούλιον συνελθόν ώς συνήθως ύ
«ό την προεβρίαν τού κ. Μετας~α «Α
ιαιε νομοθΐτι*» ζτ)τήμ*τ» *
ΓΡ*11
ί 1
V
ΤΥ
Μ Ι*
τ
β τ
Ιτ«χ·νεΙ
ΤτΗ Ι«
τ· Τ·
χμτο{ είχεν γ
χ.) «ι»; έ««γγ«λμ«τί·5
8ιετέχν«ί ·»ί ·ΐν τύχην
Τοόςεΐχεν «φήοει χ*ρ·«
οτβαίεν, χ»ρ»$ βνίβχ«ο»ν
ιεει) βτ«|
άνεμ*ν τ|
8νέλλιι. Ι
τοδ ΐγρΜη. ονν««>ν*σρΐΙ
ή««-νιΐ4 βέφ«{ τ»ν 4
—ϋ«1 ?ν*μηχ«νί« μ! τή
ντχάς κροοδεύονκΜΐν και
Ιΐε—Ιΐΐ^ιΐκ ηχνιιεην, ν
γέλον Ιριεορεσ» και ·! 4
τβύς Ι««γγελματ(α( ηβΛ
ίεχν«( δεν ύππρχε τί
Ούτι ύργιννμένη κια
Χή Μλιτικϊ,, ούτε
«^ Ιβ4της, βυτε
γς ί
έοφβλίεεις, ούτι αννΐ
Μρίβ.λψις .Οτε
1
. Τι
Τ* «««γγελματίβς μ
Η*>Ί μ·ν.ν ώς Μ
Κ
ίΐν'
Ι»
■»
Μέγεθος Γραμματοσειράς