97541 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5216

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
Ϊ8ΕΥΒΥΙ0Σ ΣΥΙΤΑΗΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ.' ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
ετησία λίραι 3
ίξά μηνάς 8
Άμερικής
Ιϊησια δολ. 15
Ιξάμηνος » 8
Τιμή
Ματά φύλλον
Δραχ. 3
ΟΑΡΑΣΚΕΥΗ
14
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ β«ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5216
ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ
ΕΙΡΗΝΙΚΑ1 ΕΠΙΑΙΩΞΕΙΣ
ΑΙ έκ τού εξωτεριχοϋ δια· ι Οί έξοπλισμοί έχουν γΐνει
βιβαζόμεναι πληροφορίαι πά- ό σκοπός καί τό Ιδανικόν
ρουσιάζουν την διεθνή χά
τάστασιν ώς είσελθοδσαν είς
στάδιον ύφέσεως. Ή οξύτης
πού έθεσε κοττά τάς αρχάς
τής παρελθούσης εβδομάδος
είς κίνδυνον την εύρωπαϊ-
κήν ειρήνην ίίρχισε νά ύτο
μικρών καί μεγάλων κρα-
τών. Φιλοδοξίαν άνταγωνι.
αμοί,ίδεολογιχοί διαχωρισμοί
κρατων,χρατοϋν τα χράτη εις
διαρχή έξαψιν, εί; συνεχή
έπιστράτευοιν. Καί άν δέν
γίνεται παντοδ πόλεμος, δέν
χωρή βκθμιαίως χαί ήδηήΐύκάρχει έν τούτοις ούτε γα
κατάστασις παρουοιάζει αί- λήνη. Ή ειρήνη, σιδηρέφρα
σθητήν βελτίωσιν. Μετά τον .- ...
τελευταίον μάλιστα λόγον
τοδ κ. Τσάμπερλαιν τονί-
σαντος την σταθεράν καί άμε
τάτρειττον απόφασιν τής
Αγγλίας χαθώς καί τής Γαλ
λ(ας νά προασπίσουν τό χα-
θεβτώς τής είρήνης χαί νά
εχπληρώσουν τάς ύποσχέ-
σβις χαί τάς άνειλημμένας ύ
πβχρεώσεις των μέχρι χεραί-
ας χαί διακηρύξαντος την
προθυμίαν χαί την χαλήν
θέλησιν των δύο δυτικών δυ·
νάμεων νά δεχθοϋν συνεν-
νοήσεις πρός διευθέτησιν ο-
λων των διεθνων προβλημά-
των μέ βάσιν την λογικήν
χαί τό δίκαιον, ο χατευνα·
σμός είνε αίοθητός. Καί ύ
πάοχουν πολλαί έλπίδες {τι
ή εξέλιξις θά είνε όμαλή χαί
ότι τό θέρος δέν θά μάς πα¬
ρουσιάση νέ«ς όδυνηράς έκ-
πλήξεις. Άλλ αί έλπίδες
δέν άπβτελβΰν πάντβτε βε·
βκιότητα. Καί σήμερον, πο-
λύ περισσότερον, ύπάρχουν
πολλαί πιθανότητες νά δια-
ψευαθοδν. ΟΙ λαοί τής γής
είνε βέβαιον ότι δέν θέλουν
τόν πόλεμον. Αντιθέτως, ί-
λα τα ίθνη έπιθυμοΰν την
είρήνην χαί την έργώδη
προσπάθειαν άνασυγχροτήσε
ως χαί ^άναδημιουργίας των.
Καί ή έπιθυμία αυτή τδν λα
ών δέν διαφεύγει την προσο
χήν των ήγετών χαί των ύ·
πευθύνων χυβερνητών των.
Αυτή δέ ή διάθεσις ;τδν λα
ών αποτελεί χαί τόν σοβα¬
ρώτερον παράγοντα άποτρο
πής τοΰ πολέμου. Δυσΐυχώς
ομως πολλάκις ή πραγματιχό
της είνε χαί άντΐθετος χαί
ίσχυροτέρα των έπιθυμιών
χαί τής διαθέσεως των άν-
θρώπων. Καί σήμερον ή πραγ
ματικότης δέν είνε εύχάρι
στος. Κρίσις οίκονομιχή, ή-
8ιχή, πνευματιχή, χοινωνιχή
χαί πολιτιχή χαρακτηρίζει
την εποχήν μας.
χτος, στηρίζεται επί τδν λογ
χών χαί επί των στομίων των
τηλεβόλων αίμορροοΰσα. Τό
παραμικρόν, λοιπόν, δυσάρε¬
στον γεγονός, είνε Ικανόν
καί ενδεχόμενον νά ώθήση
τούς έν Βΐτιατρατεύσει λαούς
είς σύρραξιν. Δι' αύτό χαί
δέν διχαιολογεΐται άχόμη
μεγάλη «ίσιοδοξία πβρχ
την σημειωβεΐσαν τάς τελευ¬
ταίας ημέρας υφεσιν.
Ειδικώς εν τούτοις διά την
Έλλάδα, τα πράγματα πα-
ρβυαιάζβνται καλυτέρα. Ή
Ελλάς Ιχει συμπληρώσει ήδη
την εθνικήν της άμυναν, έ-
χει άναδιοργανώσει χαί τάς
χατά γήν χαί τάς χατά θά¬
λασσαν καί- τάς έναερίους
δυνάμεις της, χάρις είς τάς
φροντίδας τής κυβερνήσεως
της. Μέ τούς γείτονάς της
συνδέεται διά συμφωνών φι-
λίας χαί συνεργασίας χαί μ έ
τα άλλα χράτη—μέ ολα γε¬
νικώς τα χράτη, μεγάλα καί
μικρά—διατηρεΐ άρίοτας σχέ
οεις. Επί πλέον ή Ελλάς
έχει άποκτήσει την πλήρη
εθνικήν της ένότητα, έχει
ψυχιχως άδελφωμένον είς ενα
άρραγές, ώς γρανίτην^ σύ¬
νολον τον λαόν της, μέ άκ-
μαΤον τό φρονή μα χαί έ-
δραΐον τό αίσθημα τής φι-
λοπατρίας.
Καί ίλ« αύτά, τής δίδουν
την δύναμιν άλλά χαί τό
προνόμιον νά παρακολουθή
μέ ψυχραιμίαν την εξέλιξιν
τής διεθνοΰς καταστάσεως.
Προοηλωμένη δέ ή Ελλάς
είς τό ίδεώδες τής ειρήνη;
χαί είς τα δημιουργικά ίργά
της, εύχεται ν' άπομακρυν-
θοΰν οριστικώς οί κίνδυνοι
πού άπειλοϋν τό καθεστώς
τής Εύρώπης χαί τόν πολιτι¬
σμόν τής ανθρωπότητος χαί
νά εξευρεθή βάσις συνδιαλλα
γής των λαώ ν κου νά έξα-
σφαλίζη μακράν περίοδον
γαλήνης είς τόν κόσμον.
ΟΠΒ1 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΟΙ ΚΑΤΟΠΣΙΕΠΟΝ ΝΟΜΟΝ
Ή «Ανάστασις» τοθ Τολστόϊ
είς τον κινηματογράφον εκρίθη
μία έπιτυχΕα, άπό τας διαφημι
ζούσας την κοινωνικήν σημασίαν |
τοθ ίργου. 'Αραγι δμως ή κοινω
νίκη σημασΕα τοθ Ιργου ίέν είνε
πάντοτε έπίχαιρος χαί είς τόν
κινηματογράφον τής ζωής; Ή Κα
τούτσια δπάρχει. Τό καθημερινόν
ρεπορτάζ παρουσιάζει συνηθέστα
τα την φυσιογνωμία τη; σπαρτα-
ριστήν. Άπό τό πεζοδρίμιον των
χεντριχών πολύδοων δρόμων ϊως
τίς χομψές βιλλίτσες των 'όψ.·
πλούτων, φιλοτεχνιΐται άπό την
ζωήν τό λιμπρέτΐο τής «Ανάστα-
σεως», σχεδόν ή περίπου δμοιον
μέ τό πρωτότυπόν τού.
—Έννοεΐς βεβαία συγχεχριμίνα
γεγονότα π&ύ άποδειχνύουν την
ύπαρξιν τρελλών νίων. Τα παιδία
αύτ.1—άς τα ποθμιν Ιτσι—π«νε νά
παΐξουν μέ την άθωότητα μιδς χό
πης, ή δποία Ιπειτα αύτοχτονιϊ ή
χατεβαίνει χαί; τα τελευταία σχα
λοπάτια πρός τόν ύπόκοσμον, πού
είνε λ£γο πολύ τό Ιδιο.
—Καί συγχιχριμένα γεγονότα,
πού φθάνουν Ιως τό αστυνομικόν
δελτίον άλλά χαί άλλα π:ύ
περνβνε απαρατήρητον άπό τούς
πολλούς διά νά χαταλήξουν στό
Ιδιο σημεϊο.
—Καταλαβαίνω. θέλει ς νά πής
γιά τίς μιχροθλις των δρόμων. Ή
Ιξοδος τής γυναίκας πρός την έργα
σία—μιά έξοδος πού πέρνει τώρα
την μορφήν ...έπιστρατεόσεως —
τίς ηιριάρπαξιν κ«1 «διές.
—Γιά νά τίς κάμη Κατούτσιες.
—Νομίζΐίς ;...
Ό αμφιβάλλων δέν είχε παρά
νά πάρη τούς δρόμους χαί νά προ
σίξη μεριχές πόρτες χαί παράθυ
ρα. Οί Κατοΰτοιες άφθονοθν. Ά
θωες δεν μπορΐΐ νά τίς πή χανείς.
"Αλλως τι χαί ή πραγματιχή Κα
τοότσια δέν ήτο δλως διόλου ά
θώα. Ή τρέλλα τής νεόιητος,
μιά τρέλλα γΐμάτη τσαχπινιά, δ-
νΐιρα, έξωφρενισμούς, την έχαρα
χτήριζε πίτε— πότε χαί αυτήν.
Γιά νά την κάμη Ιρμαιον τοθ πρώ
τού πρΕγκηπος — πρίγκηψ ίδω
είνε μάλλον δρος φαντασμαγο
ρίας παρά τ(τλος άριατοχράτου.
—θέσις τέτοιις τρελλές ύπάρξεις
ίέν συναντφ χανιίς πλά'ι άπό τα
ρολλά τής άγορας ! Είναι οί αίώ
νιις πεταλοθδες. Τίς τραβα τό
φώς τής επιδείξεως χαί τής χοχε
ταριας. Καί έχ παραλλήλου μιά
άχαθόριστη χαί άπιριόρισττ] αμιλ
λα είς τό ερωτιχόν πεδίον.
Άπό τόν πρΕγχηπα τοθ άντι
χρυνοθ μιχροιΐταγγιλματιχοθ άτι
λιέ χαταλήγουν στόν πρίγχηπα—
δανϊήν μέ τό ζέρσεϋ υποχάμισο
χαί την έπιμελημίνη χωρΐστρα.
Άναζητοθν τόν ίχλεκτό. Πιλαγώ·
νούν δμως μέαα στούς πολλούς.
Καί συμδαίνει άπό τό πελάγωμα
αύτό νά μή βγαίνουν χιρδιομένις
ου τε μέ τόν ίνα, ου» μέ τού; πολ
λο6ς. "Η καλυτέρα νά γίνωνται
διά τούς πολλούς άπόκτημα. Νά
μή θυσιάζωνται δπως ή άληθινή
Κατουτσιαι είς τό βραμα τοθ 'Γ
μιναιΌυ. 'Ω3τό"σο νά πίπτουν θύμα
τα ενός όράματος ϊχι χ«1 Πολύ
διαφοριτιχοθ άπό τό πρώτον: Μι&ς'
απόχατασιάοιω; μέβα σία λοθσα,'
την πολυτίλιια τής ζω^ς, χις χο
Παγκόσμιον ρεπορτάζ
διά τού φακού
Ή παοητικίι κεράμυν».— Πυριχώδης έργασΐα ΐΐς την πλατείαν τοθ μεγάρου τδν Άπομάχων πρός
κατασκευήν καταφυγΐων, άτινα θ' άτΐοτελέσουν τμήμα τής εκθέσεως ή δποΐα θά παρουσιάση προσεχώς
είς Παρισίους τα πλεονεκτήματα προστασΐας τοθ άμάχου τ,ληθυσμοΰ είς ώραν έχθρικής προσβολής άπό
τού αέρος.
Ί*/Ν*Κ
σμινές ήδονές* χαί τόν αώζυγο—
Ινδαλμα άγαπης χαί πρότυπον,.,
άδιαφορίας.
• *
*
Οί μοντέρνες ήρωΐδκ τοθ Ταλ
στίϊ είνε φαντάζομαι πολύ τραγι
χώτερις άπό ιήν Κατούτσια Δέν
{γεννήθηκαν σέ σταύλους μουζί-
κων. Άπιναντίας επήραν χάποια
μόρφωσΐ καί χάποια άνατροφή.
Άλλά χαί ή πρώτη χαί ή δευτερη
άντΐ νά μΐίνουν μέ τό νοιχοχυριό
πού ουνήθως τάς πεοιφρουρεϊ χαί
τάς έξυψώνιι, έποοτΕμησαν τό ατί
6ο~ τοδ δρίμου. Έτπκίνδυνος αχΙ
6ος. Άπό τό τραπέζι τής έργαοΕας
υψωσαν τολμηρά τα μάτια τους
πρός τόν πρωτο άγνωστο έπισκέ
πτη. Ό έπιακίπΐης αύτός συμβαί
νει μέν πολλές φορές νά είνε ά
ριστοκράτης δπως χαί δ πρίγκηψ
Νεχλιοόδωφ, νά μή£έγγυάται δμως
καμμίαν ψυχικήν μεταμόρφωσιν
χαί μιτά τό στερεότυπον ίγκλημά
τού. Φΐωχέ; Κατούΐσιες! Δέν ξέ
ρει χανεΐς σέ ποιές Σιβηρίες θά
τελεΐώσουν χάποτε, δταν τα θέλγη
τρα θά άρχίσουν νά άποστειρώ
νωνται χαί τό πρόβλημα τής ζοβής
νά προβάλλη χωρίς φαντασίαν χαί
συμδιΒχσμους...
Α£ΜΟΔΑΙΟ£
"Ενα γεωργικάν ϊδρυμα
Ο ΦΥΤΟΠΙΟΟΑΟΓΙΙΟΣ ΣΤΛΟΜΟΣ
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ, ΑΙ ΕΑΑΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ
Ή Κρήτη αποτελεί κατά
γενικήν όμολογΐαν έν άπό τα
πλέον προωδευμένα γεωργι-
κώς διαμερΐσματα τής χώρας.
Ή έδαφολογική διαμόρφωσΐς
της, αί κλιματολογικαΐ συνθή
και, ή πλουσΐα είς γόνιμα
στοιχεΐα γί) της, εύνοεΐ δλα
έν γένει τα ειδή, δλας τάς
ποικιλίσς των καλλιέργειαν.
Καί ή έργατικότης των κατοΐ-
κων της, έν συνδυασμώ καί
πρός την Εμφυτον νοημοσύ-
νην καί προοδευτικότητά των,
την μετέβαλεν είς ενα άπέ
ραντον . κήπον δπου έναλλάσ
σεται ή αμπελος καί ή έλαΐσ,
τα δημητριακά καί τα κα-
πνά, τα έσπεριδοειδή καί
ή άμυγδαλιά καί ή χαρου·
πιά, ή μπανάνα καί ή καρυ
διά, ό άνανας, ό λωτός καί
τό πεθκο καί τό Ιλατο, δέν·
δρα καί φυτά πού φύονται
είς δλα τα γεωγραφικά πλα¬
τή καί μήκη. Άλλά ή Κρή¬
τη ύπόκειται έπΐσης είς προσ¬
βολήν πλείστων νόσων πού
έκδηλοθνται καί ένδημοθν Ι¬
διαιτέρως είς την Μεσόγειον.
Καί τό νεγονός αύτό κατέ¬
στησεν απαραίτητον την ί¬
δρυσιν φυτοπαθολογικοθ σταθ
μοΟ, πρός μελέτην των διαφό
ρων άσθενειών καί καταπολέ
μησίν των. Πώς λειτουργεΐ
ό σταθμός αύτός, πόσον ά-
νυπολογΐστου άξΐας ύπηρεσΐ
άς προσφέρει είς τόν τόπον
μας, ποία τεραστίας σημασΐ
άς έργασία επιτελείται είς
τα Ιξω τής Καινούργιας Πόρ
τας γραφεΐα καί έργαστήριά
τού, θ' άναπτύξωμεν άλλοτε
άναλυτικώτερον, διότι όμολο
γουμένως καί ενδιαφέρον άλ
λά καί επιβεβλημένον είναι
τουτο. Διότι δλοι γνωρίζο¬
μεν δτι ό φυτοπαθολογικός
σταθμός φροντίζει διά την
καταπολέμησιν τοθ περονοσπό
ρου, τής εύδεμΐδος, τής χολέ
ρας των άμπελιΛν, τοθ δα-
κου καί τοθ ρυγχίτου των ε¬
λαιών, τής κομμιώσεως των
άμυγδαλεών καί τόσων καί
τόσων άλλων φυτονόσων, ά·
γνοοθμεν δμως πθς γΐνεται
ή μελέτη καί ή καλλιέργεια
των μικροβίων καΐ μυκήτων,
πως γίνονται τα παρασχευά
σματα, πώς όργανοϋται ό α¬
γών προστασίας τοθ γεωρ
γικοθ μας πλουτου. Άλλ'
επίτοθ παρόντος θέλομεν νά
τονίσωμεν τοθτο μόνον, ώς
συμπέρασμα μιδς πολυώρου
επισκέψεως καί διαμονής μας
είς τα γραφεΐα καί τα έρ-γα-
στήρια τοθ σταθμοθ δπου πά-
ρηκολουθήσαμεν την έπιτελου
μένην εργασίαν. Ό σταθμός
τοθ Ηρακλείου, πού έχει πε
ριφέρειαν δράσεώς δχι μόνον
ολόκληρον την Κρήτην άλλά
καί δλας τάς νήσους τοθ
Αίγαίου ιιελάγους, αποτελεί
ϊδρυμα μοναδικόν είς τό εί-
δός τού, τοθ δποίου ή άπο
στολή είναι σπουδαιοτάτη. Ό
σταθμός αύτός, χάρις είς τάς
άόκνους πράγματι φροντίδας
τοθ διευθυντοθ τού κ. Γάβη,
έξαιρετικοΟ δντως έπιστήμο
νος καί (δεώδους κρατικοθ ύ
παλλήλου, άφωσιωμένου είς
τό Εργον τού καί συναισθατ
νομένου πλήρως την άποστο
λήν τού, διερρυθμΐσθη καί ά-
νεκαινίσθη πλήρως κατά την
τελευταίαν τριετίαν. Σήμερον
έκτός των γραφείων, διευ¬
θύνσεως, ύποδιευθύνσεως, έ-
πιμελητων, λογιστηρίου καί
τοθ προθαλάμου πού μεταβάλ
λεται είς φυτοπαθολογικόν
μουσείον, διαθέτει έργαστήρι
όν έντομολογΐας καί ζωολο
γίας, χωριστάς αιθούσας μυ-
κητολογΐας καί βακτηριολο-
γίας, ίονομέτρου καί μικροτό
μου, μικροχημίας καί ζυγών
ακριβείας, μικροσκοπήσεως,μέ
τέσσαρα θαυμασία μικροσκό-
πια, έκτροφής έντόμων, δια
χωρισμοΰ μυκητολογικών καί
βαίκτηριολογικών καλλιέργει¬
αν, άποστειρωτικών κλιβά-
νων, έπωαστικών κλιβάνων
καί κλιβάνων παραφΐνης καί
χαμηλής θβρμοκρσσΐας, μικρο
φωτογραφήσεως καί σκοτεινοθ
θαλάμου διά την εμφάνισιν
των φωτογραφιών των διαφό
ρών' έντβρον κχτί μικροβίων,
αποθήκας καί άλλας έγκατα
στάσεις. Καί είς τα έργα
στήρια αύτά γίνεται μία έ-
πιστημονική έργασία άνυπο-
λογίστου άξΐας. Τα λαμπρά
άποτελέσματα άλλωστε τής
καταπολεμήσεως τοθ δάκου
καί τής εύδεμίδος, άποτελοθν
τό μέτρον τής άξΐας τής
φυτοπαθολογικής έπιστήμης
καί τοθ έπιστημονικοθ ίδρύμα
τος τής πόλεώς μας. Άλλ'
ό σταθμός, . καθώς μας έξη
γησεν ό κ. Γάβης εχει καί έλ
λείψεις. Καί έν πρώτοις έχει
ανάγκην συμπληρώσεως τοθ
οίκήματος, πράγμα πού είμ
πορεΐ νά * γίνη μέ μίαν δα
πάνην τό πολύ 500 χιλ. δραχ
μ©ν, διά την εγκατάστασιν
χημείου καί ζίμοτεχνικοθ έρ
γαστηρίου.
Καί δεύτερον χρειάζεται πε
ρισσότερον προσωπικόν. "Ο¬
πως έπίσης χρειάζεται έν κτή
μα δέκα τουλάχιστον στρεμ-
μάτων διά πειραματικάς καλ-
λιεργεΐας. Όταν γίνουν αύ¬
τά, ό Φυτοπαθολογικός σταθ
μός Ηρακλείου θ' αποβή ό
τελειότερος είς τό εΤδος τού
είς δλην την Βαλκανικήν, μο
ναδικός είς την Έγγύς Ανα¬
τολήν. Όργανα καί έργα-
λεΐα έχει άφθονα εύτυχώς, δέ
δομένου δτι έδαπανήθησαν
περΐ τα δύο έκατομμύρια
δραχμαί διά την προμήθειαν
των έκ Γβρμανίας, δταν τό
μάρκον ετιμάτο άκόμη πρός
18 δρ. Κσΐ προσωπικόν εχει,
δχι πλήοες σήμερον, πρόθυμθν
δμως καί επιστημονικώς άρ-
τιον διά νά εργασθή. Πιστεύο
μέν λοιπόν δτι θά εξευρεθή
τρόπος νά χορηγηθοθν αί πι·
στώσεις πρός συμπλήρωσιν
τοθ κτιρίου καί ό άγρός πρός
πειραματισμούς. Καί θά ήτο
Γσως ό καταλληλότερος, έν
τμήμα παρά τόν Γεωπονικόν
κήπον. Τό Γεωργικόν Ταμεί¬
ον καί αί τοπικαί αρχαί δέν
αμφιβαλλομεν δτι θά μεριμνή-
σουν σχετικώς. Ό Φυτοπαθο
λογικάς σταθμός αποτελεί Κ
δρυμα μεγίστης σπουδαιότη
τος καί πρέπει νά ενισχυθή ό
πωσδήποτε καί μέ κάθε προσ¬
πάθειαν.
Ή Γαλλία.
Συμπληροθνται σήμερον έ
κατόν πεντήκοντα Ιτη άπό τί)ς
άλώσεως τής ΒαστΙλλης. Καί
ή Γαλλία πανηγυρίζει την
επέτειον αυτήν, την όποί
αν καθιέρωσεν ώς ήμέ
ραν έθνικοθ έορτασμοθ. Ή
14 Ιουλίου, αποτελεί πράγμα
τι Ιστορικόν σταθμόν. "Μνοι
ξε μίαν νέαν περίοδον διά την
ζωήν 6;(ΐ μόνον τής Γαλλίσς
άλλά τής Εύρώπης καί τοθ
κόσμου ολοκλήρου. Τό Γαλ¬
λικόν εθνοο, τψ5 την ήμέ
ραν σύΐήν. Καί έορτάζει μέ
λαμπρότητα, μέ μεγαλοπρί
πειαν, μέ ενθουσιασμόν πού
φθάνει τα βρια τής φρενίτι-
δος. ΜαζΙ έορτάζουν καί δλοι
οί φίλοι τής Γαλλίας. Ιδιαι¬
τέρως δέ ή 'Ελλάο πού δέν λη
σμονεΐ ποτέ πόσα όφείλει β(ς
τα εύγενήτέκνα τής μεγάλης
χώρας τής Δύσεακ, είς τούς
Γάλλους φιλέλληνας, καί πού
διατηρεΐ πάντοτε τάς πλέον
είλικρινεΐς καί έγκαρδίους
σχέσεις μέ την Γαλλίαν μέ
την οποίαν την συνδέει ή κοι
νή προσήλωσις είς τάς αρχάς
καί τα ίδεώδη πού έδημιούρ
γησε τό αρχαίον ελληνικόν
πνεθμα.
*Τϊ ^"Γ Ιφί
Άρουραϊοι.
Άρουραϊοι ενεφανίσθησαν
καί είς τόν νομόν Λασηθίου,
δπως καί είς πλείστα διαμε
ρίσματα τοθ Ηρακλείου, άνα
φέρουν αί σχετικαί πληροφο
ρΐαι, καί έπιφέρουν μεγάλας
καταστροφάς είς την παρα
γωγήν καί Ιδιαιτέρως είς τούς
ξηροίός καρπούς. Εύτυχως, οί
γεωργικοί όργανισμοί καί αί
ύπηοεσΐαι, έλαβον μέτρα έξον
τώσεως των τρωκτικών, τα
όποΐα καί ελπίζομεν 5τι θά
συνεχισθοθν καί θά ένταθοθν.
Ό κίνδυνος είναι σοβαράς.
Καί έπιβάλλεται νά καταβλη
θή κάθε προσπαθεία 'καΐ νά
διατεθοθν δλα τα μέσα πρός
εξουδετέρωσιν τοθ κινδύνου
αύτοθ.
Τό Ρέθυμνον.
Δύο σπουδαιότατα διά την
πόλιν τοθ Ρεθύμνου ζητήμα-
τα ανεκλήθησαν πάλιν κατ'
αύτάς. Πρόκειται περΐ τής κα
τασκευής νέων μεγάλων λιμε
νίκων έργων καί ιτερΐ τής
ανεγέρσεως Μουσείου διά την
φϋλαξιν των άρχαιοτήτων τοθ
νομοθ, πού στεγάζονται τώ
ρα είς οίκημα άκατάλληλον.
Ελπίζομεν δέ καί ευχόμεθα
νά ρυθμισθοθν καί τα δύο
αύτά ζητήματα ταχέως καί
Ικανοποιητικώς. Διότι τιρά-γμα
τι καΐ τα δύο είναι τόσον
σπουδαΐα όσον καί έττείγον
τα. Καί έκ τής ικανοποιητι¬
κάς ρυθμίσεώς των έξαρτ&ται
καί τό τουριστικόν μέλλον
τόσον τής πόλεως όσον καί
ολοκλήρου τοθ νομοθ Ρεθύ¬
μνου.
*** '
Ή κτηνοτροφΐα.
Συνεχίζον την προσπάθειαν
τού τό υπουργείον τής Γεωρ
γίας πρός ενίσχυσιν προ
στασίαν τής κτηνοτροφίας
λαμβάνει ήδη μέτρα πρός
καταπολέμησιν των διαφόρων
ζωονόσων καί Ιδία τί|ς κλα
πάτσας, πού άποδεκατίζει τα
πρόβατα. Καί παρασκευάζει
διά των χημικών καί μικροβιο
λογικων έργαστηρΐων τού φάρ
μακα τα όποΐα θά χορηγή άν
τί ελαχίστης τιμής είς τούς
κτηνοτρόφους. Ή προσπα¬
θεία είναι όμολογουμένως ά
ξιέπαινος, θ' άποφέρη δέ ά
σφαλώς αρίστα άποτελέσματα
καί θά συντελέση είς την προ
στασίαν καί την ανάπτυξιν
τής κτηνοτροφίας πού υπέστη
είς τό παρελθόν τεραστίας
καταστροφάς άπό την ζωο
κλοπήν άφ' ενός καί άπό τάς
διαφόρους νόσους άφ' ετέρου,

Ί' >
Ό σατανάς καλόγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
10 λΥΚΟΦΩΠΟΗΙίίΡϋΚ
103βν
—Λυποθμαι, διότι δέν μπο
ρω νά συμφωνήσω μέ την γνώ
μην τής ύμετέρσς μεγαλειότη-
τος! Ό Ρασποϋτιν δέν μπο«
ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον ό κολοσ ρεΐ να κανη αέ κσνενα καλ0.
Ό Ρασποϋτιν είνε ή δύναμις
ΠΟΥΛ«ιΚΑΚΗ, - Σήμερον τό
άριστούργημα τοϋ Λ. Τολοτόϊ
«Ανάστασις» μέ τούς "Αννα Στέν
— Φρέντερικ Μάρς.
Την Δευτέραν ό ναυτικός κο
λοσσός «Συναγερμός στή Μεσό
γβιο».
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
μτττην καΐ Κυριακήν άπογευματι
νή ώρα 7.30 μ. μ.
σός «Μανέζ
Διυτέρα,
Πέμητη, Σόββατο
Κυριακή ώρα 8.10 άιτογευματινή
Μ1ΝΩΛ.— Κυριακή ΰ>ρα 2 μ. μ.
ολόκληρον τό έπεισοδιακόν
πόκρυφα τής 'Αφρικής».
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Πρόγραμμα 15ης'Ιουλ(βν.
Τμνος
12 25 Σήμα—ΈΟνιχός
—"Γμνος Νεολαίας.
12 30 Ή ωρα τοθ έργάτου.
13. Έλαφρά μουσιχή "-(5Ε
)
13 30 Χρηματιστήριον Είδήσεις
"Ωρα Άστεροσκοπείου Αθηνών.
21 Έλαφρά μουσική (υπό τής
έρχήστρας Ανδρέα Άθανασιάδη)
14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογι¬
κόν δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
ραιώς.— Έθνιχός/Υμνος—"Υμνος
Νεολαίας.
19.10 Παλαιά μουσική (δίσκοι).
19 30 Ή ώρα τής έλληνίδος.
19 45 Μουσική δωματίου διά
παλαιά δργανα (δίακοι).
20 Όμιλία διά την Ε.Ο Ν.
20 15 Δημοτική Μουσιχή (5πό
τοθ Όμίλου Κυριαχάτη).
20.45 Είδήαεις.— Χρηματιοτή
ριον—Μετεωρολογικόν δελτίον.
21 Μουαιχες ίπιτυχίες άπό
παληές άθηναικΐς έπιθιωρήσιις.
(Έκτΐλΐσΐαί: «Ε κυρίαι Ελένη
καί Σωτηρία Ίατρί
κ. χ. Όρέστης Μα
Ντέ Ροζέ
δου χαΐ οί
κρής καί Γεώργ. Γαδριηλίδης.
Είς τό πιάνο έ χ. Ηιόφρ. Σακιλ
λαίίίης. 'ΕπιξηγηματικαΙ είση
γήσεις υπό τοθ χ. Λούχη Δίλφη).
2145 Οί μεγάλοι κλασσικοί
τοθ πΐάνου(δίσκοι).
22.15 ΝυχτεριναΙ ιίδήσεις.
22 30 Συμφωνιχή ϊρχήστρα
τοθ αταθμοθ (άπά την διεύθυνσιν
τοθ χ. Φ. Οίχονομίϊη Σολίοτ ό
χ. Φρειδ. Βολωνίνης, βιολΐ). Έρ
γα Γαλλίαν συνθιτων.
24 Μουσιχή χοροθ (δίοκοι).
0.20 -Τελευταίαι είδήσεις.
0.30 Μουσιχή χοροθ (δίοκοι).
Στόλοι κοσμθ'
κράτορες, χαλύ-
βδινοι πλωτοϊ κο
λοσσοί, πολεμικά
μεγα&ήρια:
πού τα στέμια των τη·
λεβόλων των είνε έτοι-
μα να ύμνήσουν γιά μία
άκόμη φορά τόν θεό τβΰ
πολέμου, αύλακώνουν τα
γκλανα νερ« της Μεσο-
γείου.
Είς τάξιν μάχης!
Ό Ισπανικός πόλε-
μος άπειλεί την εΐ-
ρήνην, άγνωσχα ύ-
ποβρύχια τορπιλλί-
ζουν, όργιάζει τό
λαθρεμτιόριο των δ-
ττλων.
Οί ύγρβί δρόμοι τής
Μεβογείου φρουροΰνται!
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
"Ενα χαταπληκτιχής
έπικαιρότητος κινηματο-
γραφιχό θαϋμα γεμάτο
άγωνιώδεις καί συγχινητι
κές σχηνε; ηρωϊσμόν, θυ
οίας, αϋταπαρνήσεως.
"Ενας ναυτικβς Κολοσ
σός πβύ έγυρίβθη ουμμε-
τβχϊ) τβΰ Γαλλικοΰ £τό·
λβυ. Πρνταγωνιστοϋν:
Πιέρ ΦρεναΙ
Κήμ Πικόκ
ΝαντΙν Βόγκελ
Την Δευτέραν στοΰ:
ΟΟΥΛΑΚΑΚΗ
τοθ κακοθ .. Είνε 6 κακός
δαίμων τής ΡωσσΙας. Κστα
στρέφει.
«Ά —Βλέπεις λοιπόν πόσον εί
σαι βΐαιος; Δηυ,ιουργεϊς έχ
θρούς.
—Δέν δημιουργώ έχθρούς.
Ου τε μέ ένοιαφέρει άλλωστε
άν δημιουργώ έχθρούς. Άγω
νΐζομαι γιά έκεΐνους πού ά
γαπώ. Γιά ο,τι άναπώ. Άγω
νίζομσι γιά την Ρωσσία. Μι
σώ τόν Ρασποϋτιν! Δέν τό
κρύβω.
—Σέ παρακαλώ, Παθλο,
νά σεβασθή την θέσιν μου.
Σ' έκάλεσσ γιά νά σέ συμβου
λεύσω. 'Εσύ ήρθβς γιά νά μέ
σύγχυσις, ΕΤμσι μιά δυστυχής
γυναϊκα .. Ό άνδρας μου λε(
πει είς τόν πόλεμον... Τρέμω
γιά τό παιδΐ μου. "Ετσι πού
μιλθς μέ ταράσσεις... Διαρκώς
παραφέρεσαι...
—Νοί, ή μεγαλίΐότης σας
μέ έπέπληξε πρό όλίγου γιά
τό επεισόδιον τής στρατιωτι
κί)ς λέσχης ..
—Όλο έπεισόδια, δλο οκάν
δαλα! Διαρκώς ηρως έπεισο
δίων!
— Θά ήθελα νά εΐμαι ει/ας
ήρως τοθ πολέμου! Άλλ' ή ύ
μετίρα μεγαλειότης γνωρΐζει
δτι οέν πτοίω έγώ άν λεΐπω
άπό τόν πόλεμο!
—Ποίος λοιπόν πταίει; Ά,
Θεέ μου, μέ συγχύζεις! Τό ξεύ
ρεις, ΰστερα άπό ποία έπεισό
δια ό Νίκυ σοθ άφήρεσε την
διοΐκησι. Καί δμως άντί νά
βάλΓ)ς μυσλό, άντί ν' αλλά¬
ξης, έσύ κοί δταν ό Νίκυ λεί
πη· πΐσω άπό την ράχι τού,
δημιουργεΐς σκάνδαλα.
(συνεχΐζεται)
Άριθμ. 8650
Περίληψις προγράμματος
Πλειστηριασμοΰ
Ό Συμβολαιογράφος Μοι¬
ρών Εμμανουήλ Ά. Κονιωτά
κης, έν Βόρροις Πυργιωτίσσης
κατοικοεδρευων δηλοποιεϊ δτι:
'ΕκτΙθησιν είς δηαόσιον α¬
ναγκαστικόν πλειστηριασμόν
τα έπόμενα άκίνητα κτήματα
κείμενα έν τη κτηματικη πε-
ριφερε'α Βόρρων Πυργιωτίσ¬
σης τής Είρηνοδικειακης πε¬
ριφερείας Μοιρών ήτοι 1) είς
θίσιν «Μπαμπακιστριές» α¬
γρόν εκτάσεως τεσοάρων
στρεμμάτων μ έ όκτώ έλαιό
δενδρα συνορεύοντα κτήμασιν
ανατολικώς μέ κτήμα Έμμ.
Μηλολιδάκη, δυτικώς κληρο
νόμων Ιωάννου Μακρυδάκη,
νοτίως Ιωάννου * Κοτσιφάκη
καΐ βορείως Νικολάου Λαμ
•πράκη. 2) Είς θέσιν «Κεράτι
&ο» αγρόν εκτάσεως έννέα
| στρεμμάτων συνορεύοντα κτή
μασιν ανατολικώς κληρονόμων
Ιωάννου Μακρυ&άκη, βορείως
! τής Μονής Καρδιωτΐσσης δυτι
[κώς Έμμαν. Παπαδάκη καΐ
ι νοτίως Άντωνίου Γρηγοράκη
3) Είς θέσιν «Μπενετένας» ά
γρόν δύο καΐ ημίσεως στρεμ
| μάτων μέ δέκσ έξ έλαίας καΐ
δύο χαρουπέας συνορεύοντα
κτήμασι μέ ρύακα, δυτικώς μέ
| δρόμον, βορείως Γεωργίου
,Καπελάκηκαί νοτίως ΓεωργΙ
ου Άνδρουλάκη. 4) Είς θέσιν
«Άνδριγιαδινό — Πέραμα» ά
'γρόν εκτάσεως έπτά καΐ ήμί
σεως στρεμμάτων μέ δέκα Εξ
ελαιόδενδρα συνορεύοντα κτή
μασι νοτίως μέ ποτσμόν, βο
ρείως μέ δρόμον άγροτικόν,
δυτικώς μέ κτήμα Δράκου
Τζωρτζάκη κσί ανατολικώς
Εμμανουήλ Φασουλάκη. 5)
Είς θέσιν «Κουτσουνάρα» ά
γρόν εκτάσεως τεσσάρων καΐ
ημίσεως στρεμμάτων μέ εΐκο
σιν έπτά ελαιόδενδρα συνο
ρεοοντα κτήμασι ανατολικώς
Αριστείδου Νικολουδάκη, βο
ρείως Μονής Καλυβιανής, δυ'
τικώς Ιδίου όφειλέτου καΐ νο
τίως μέ ποταμόν. 6) Είς θε
σιν «ΒρυσΙδια ή Κεφάλα» ά
γρόν εκτάσεως δέκα πέντε καΐ
ημίσεως στρεμμάτων μέ έκα-'
τόν έπτά ελαιόδενδρα συνο-'
ρεύοντα κτήμασι ανατολικώς
Μιχαήλ Πολυχρονάκη, δυτι¬
κώς Γεωργίου Καπελάκη, νοτί
ως καΐ βορείως μέ δέτην. 7)
Είς .την Ιδίαν θέσιν αγρόν Εξ
στρεμμάτων μέ έννέα ελαιό¬
δενδρα συνορεύοντα κτήμασιν
ανατολικώς μέ κτήματα Μι¬
χαήλ Πολυχρονάκη, νοτΐως Γε
Ή στήλη τού ώροιόκοσμο»·
Ή άττλή καί νεανική γραμμή
κυριαρχεΐ στά παρισινά μοντέλα.
Ποοάννελοι γιά τό χειμών.α.
Είς τό Παρίσι ή γραμμή τής
μόδας έξακολουθεΐ νά είνε
ίξαιρετικά νεανιχή Τα φορέμα
τα είνε γενικώς χοντά χαί φαρ·
δειά, άλλ' άποφεύγονται οί
ίιηιρβολές. Φοθστες πλισσέ, ψο
ρίματα μέ άηλή χούπ, σχεδόν
σιμιζιί, &τΐά3>ατα ώς επί τό
πλείστον μονόχρωμα ή μέ ρ(γες.
Ή σιλοιιέτα παροασιάζιι γενι-
κά σήμερα χαριτωμίνη απλότη
τχ. ΟΕ Ηαριζιίνες δέν ντύνονται
βεβαία δμοιόμορφα. Τό ντύσιμό
τους δίίχνει άντιθέτω; άτομι-
χά γοθστο. Συχνά δμως οί προ
τιμήυεΐς των συμπίπτουν. Σήμε
ρα άγαποθν τίς αποχρώσεις τοθ
ρόζ καί τα φαρδειά φορέματα.
Είς τό Παρίσι δέν βλίπει χα·
νε!ς αυτή την έποχή παρά
ρόζ φορέματα. Ο&ΐέποτε άλλο¬
τε δ ώραιος αύιος χρωματισμός
εσημείωσε τόαψ επιτυχίαν. Σΐίς
κοσμικές συγχεντρώσεις κυριαρ
χεΐ τό ρόζ σ' δλους τεος τόνους
τού. Τό μπλέ παστέλ, τό μπλέ
ζωηρό, το μτιέζ χαθώ; τό 5απρο
χαί τό μαθρο έξαχολουθοθν επί
σ«ς νά είνε τής μόδας. Άλλά
τό ροζ ϊχει την γενιχή προτίμη
αι χαί έπομένως την δπεροχή. Φα
ρίματα, καπίλλα καΐ έςαρτημ»
τα τής γυναιχείας τουαλέττας
γίνονται ώς επί τα πλείστον σέ
ροζ άπόχρωσι.
Τα φαρδειά φορέματα θιιμΕζουν
τό βράδυ τα παλαιά κρινολϊνα.
Τα κρινολίνα τής μόδας δέν ου
νοδεύονται άπό φαρδειά;μεσοφόρια
καί οδιε στηρίζενται επάνω σέ
ίσωτερικά σιδερένια στεφάνια
"Ολα αύΐά περιτνεύουν γιατΐ οί
φοθσΐες των είνε &ηερ6ολικά
φαρδειές. Άπαιτοθνται πολλές
πήχες υφάσματος γιά μία φούσια
μοντέρνου κρινολίνου. Γιά τα
χρινολϊνα χρηαιμοποιοθνται συνή
θως λεπτά ύφίσματα: τοθλΐ, μου
σελίνα, δαντέλλα, ή δργαντί χά
θώ; χαί πολλ* ριγωτά υράσμα
τα. Τα έμπριμέ χρησιμοποιοθν
ται αντιθέτως έλάχιστα.
Πλάΐ είς τα φαρδειά ^αϋτά φο
ρέματα μεριχά τελείως έφαρμο
στά άποτελοθν, ζωηρή άντίθεσι.
Τα φορίματα αύτά είνε 4 προάγ
γελος τής νέας τάσεως τίίς μό
δας πού θά επικρατήση τόν χει
μώνα....
ή Ντιατεγκέ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ
Η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ,,
ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ Φρέντερικ Μάρς.
ωργΐου ΣκορδαλοΟ, βορε'ως
κληρονόμων Γεωργίου Άσκο-
ξυλάκη καί δυτικώς Κωνσταν
τΐνου Σταυρουλάκη. 8) Είς θε
σιν «ΒρυσΙδια ή Κεφάλα» α¬
γρόν τριών στρεμμάτων μέ
δέκα τέσσαρας έλαΐας συνο¬
ρεύοντα κιήμασιν ανατολικώς
Ιωάννου Μισυρλάκη, βορεΐως
Γεωργΐου Σπυριδάκη, νοτίως
καί δυτικώς κληρονόμων Γε·
ωργΐου Γκερεδάκη. 9) Είς θέ¬
σιν «Ταράτσα» αγρόν έπτά
στρεμμάτων μέ όκιώ έλαίας
συνορεύοντα κτήμασιν ανα¬
τολικώς Άριστοτέλους Νικο
λιδάκη, βορεΐως Ίερδς Μονής
Καλυβιανής, δυτικώς (61ου ό
φειλέτου καί νοτίως μέ ποτα-
μόν καΐ 10) Είς θέσιν «Ρου-
σές» αγρόν ποτιστικόν τεσσά
ρων στρεμμάτων μέ είκοσιν
£ξ έλαΐας συνορεύοντα κτήμα
σι κληρονόμων "Ιωάννου Μα
κρυδάκη δυτικώς, Αριστεί¬
δου Νικολουδάκη νοτΐως μέ
δρόμον άγροτικόν καΐ κατα-
πότην άνήκοντα είς τόν κατα
διωκόμενον όφειλέτην Γεώρ¬
γιον ΓεωργΙου Πιπεράκην
δικηγόρον, κτηματίαν κάτοι¬
κον τέως Βόρρων ΠυργιωτΙσ
σης καΐ νυν Νεύς 'ΑμαρΙου
τοθ νομοθ Ρεθύμνης, ιή έ-
πισπεύσει τ^ς ένυποθήκου
Βανειστρίας Έθνικής Κτηματι
κης Τραπέζης τής "Ελλάδος
έν Αθήναις έδρευούσης πρός
άπόληψιν τής ένυποθή
κου άπαιτήσεώς της έκ λι
ρών στερλινών Αγγλίας τε-
τρακοσΐων έννέα, σελλινίων
ένδεκα καΐ πεννών έννέα (£
409—11—9) είς συνάλλαγμα
δψεως επί Λονδίνου ή τό Ι¬
σότιμον αυτών είς δραχμάς
κατά την ημέραν τής όριστι-
κης καταψηφίσεως τής άπαι¬
τήσεώς τής Τραπέζης σιηριζο
μένης είς τα ύπ' άριθμούς
16364 τής 17 Ιουλίου 1929
κσί 19384 τής 23 Ιουλίου 1929
συμβόλαια τοθ Συμβολαιογρά
φού Ηρακλείου "Εμμανουήλ
Ζ. Μηλιαρά δι* ¥ν άπαίΐη
σιν έπετάχθη 6 είρημένος ό
φειλέτης Γεώργιος Γεωργίου
Πιπεράκης πρός πληρωμήν
δυνάμει τής υπό χρονολογίαν
12 Ιουλίου 1938 έπιταγής τής
είρημένης Τραπέζης ώς δεί-
κνυται έκ τοθ ϋπ' αριθμόν
7406 τής 12 Αύγούστου 1938
άποδεικτικοθ τοθ δικαστικοϋ
κλητήρος τής τΐερΐφερείαο τοϋ
Πρωτοδικείου Ρεθύμνης Μιχα
ηλ Κασιμάτη.
Ό Πλειστηριασμός των ά
νωτέρω άκινήτων γενησεται
την 6ην Αύγούστου.ένεστώτος
έτους ενώπιον μου ή τοθ νο
μίμου άναπληρωτοΟ μου ή
μέραν Κυριακήν καί ώραν 10
—12 π.μ. έν ιω ένταθθα συμ
βολαιογραψείω μου Ιδιοκτησΐα
Μαρίας Ν. Κρασαγάκη Ινθα
καλοθνται οί βουλόμενοι νά
πλειοδοτήσωσιν.
Έν Βόρροις τή 10η Ίουνί-
ου 1939.
Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
Έμμ. Κονιωτάκης
Κειιάλ Άτατοΰρκ
ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
113ο ν
Τοθ "ΑρμστρογΥ
Έντδς των ημερών κυκλοφορεΐ
ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΝ Α Σ1ΓΑΛΑ
ΔΡΑΧΜ. 13.
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
Φιλανθρωπικου Συλλόγου
Κυρίων Ηρακλείου
Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα
κλείου επί τής Λεωψόρου Κουντουριώτου καΐ έναν
τι των Δικαστήριον, ύπάρχει διαρκής Ικθεσις των
εΐδών Ύφαντηρΐου τοθ Ιδρύματος καΐ πωλοθνται
τα τόσον περΐψημα ύφαντά Μινωϊκης καΐ
τέχνης.
ΈπΙσης ολα τα εΐδη οίκιακής τέχνης, έ,
τικά διά την κατασκευήν καΐ στερεότητά των.
Τό ίδιον έθεσπίσθη χαί είς ϊ1
εμπόριον: Κάθε Ιμποριχή ή τραπ
ζιτική επιχείρησις έπρεπε νά Ιχ
είς μεγάλην αναλογίαν, τούρκικα
χεφάλαια, νά διευθύνεται άπό Τουρ
χου{, νά Ιχη Τοΰρχους είς τό δ
παλληλιχόν προσωπικόν!ττ)ς, χ*
νά κρατ^ τά βιβλία καί την «λ
ληλογραφίαν της είς την τουρκι
κήν. Ή ίξάαχησις πολλών έπαγ
γελμάτων, ώς τό έπάγγελμα τοθ
ίατροθ, δικηγίρου κτλ., δέν επε
τρέπετο παρά μόνον είς Τούρκους
Επεβλήθησαν μεγάλοι είσαγωγ
κοί δασμοί διά νά ένθαρρυνθζ ι
δημιουργία καΐ ή ανάπτυξις τή
τουρκικής βιομηχανίας. Διωργ».
νώθη όλόκληρος προπαγάνδα 8πω
καττ3χηθ^ τό κοινόν καΐ αγοράζη
μόνον τούρκικα, βγχώρια προίό'
τα, έγχώρια δφάσματα άντί τώ'
δφααμάτων πού ϊσΐελλαν τα έργ
στάσια τοθ Μίντσεστερ, ειδή τή
έγχωρίου έν γένει παραγωγής, ά
κίμη καί χαμομήλι ττ]ς Προύσης
άντί τοθ τσαγιοθ πού είσήγετο έκ
τοθ ίξωτΐρικοθ !
«Ή Τουρκία αποκλειστικώς εί
τους Τούρκους». Αύ:ό κατέστη τό
αύνθημα τής πολιτική;.
Επιπροσθέτως 6 Μουσταφά Κι
μαλ επέφερεν εκατοντάδας άλλων
μικροτέρας μεταβολών, αί οποίαι
8μως, Ιθιγαν αύΐήν την χαθτ]μ(
ρινήν ζωήν ί,τών άνθρώπων καΐ έ
πηρέαζαν τάς συνηθείας των δρα
στικώτερον άπό τάς μεγάλας μι
ταρρυθμίσεις τού. Κατέστησε τή
Παρασκευήν την μόνην ημέραν άρ
γίας διά την Τουρκίαν. Πρίν ήμέ
ρα άργίας έν Τουρκία ήϊο ή Π;
ρασκευή , διά τού; Τούρκους, τό
Σάββατον διά τούς Έδραίους, ή
Κυριακή διά τού; Χρισπανούς.
Αί φράσεις καί αί χεΐρονομία
πού έχρησΐμοποιοθντο άπό τού
Τούρκους είς τάς καθημερινάι
των σιινομιλίας, διά νά παρουσιά
ζωνται £ Ενας είς τόν άλλον, ά¬
κόμη καί διά νά λέγουν «καλή
μερά» καί «καλή νύκτα», δ χαΐρι
τισμός των ανωτέρων, 8λαι αύται
«ί λεπτομέρειαι τοθ'* καθημερινοΰ
6ίου των Τούρκων ήλλαξαν. ΟΕ
τεμενάδες, τό «ααλαάμ», άπηγο
ρεύθη. Είς τα γραφιΐχ δέν προσε
φέρετο χαφές είς τούς επισκέπτας
εί; ένδειξιν σεβασμοθ. Ό πΐλος
θ' άφηρεΐτο καΐ θά έκρατείτο είς
ωρισμένην απόστασιν άπό τής χΐ
φαλής διά ν' άνταποδώση κανείς
ίνα χαιρετισμόν καί είς ώρισμί
νην έπίσης απόστασιν διά νά
χαιρετίση κανείς. Ή χειραψία θά
άντικαθίστα τόν παλαιόν χαιρετι
σμόν των Τούρκων.
Ό Μουσταφά Κεμάλ είοήγαγε
τό μιτρικόν ούστημα χαί τό Γρη
γοριανόν ημερολόγιον. Πρίν αί ώ
ραι ίμετροθντο άπό τής άσταθοθς
στιγμής τής εύσεως. "Ηδη θά Ιμε
τροθ/το άπό τής σταθεράς ατιγμής
τοθ μεσονυκτίου.
(συνεχίζεται)
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ένας σκηνοθετικός κο
λοσσός:
ΜΑΝΕΖ
Τ4ι δραμα μιάς μητέρας
που ανβγκάζβται νά σκοτώσει
γι« νά σώσο το παιώί της,
απί> την τυροιννί» καΐ την
έκμίτάλλβυσι.
Συμμετέχει τό Τσίρχο
Μπούς τό μεγαλύτερο τοδ
κέσμου:
Πρωτοφανή άκρ€βατι-
κά νούμερα, τό πήδημα
τοϋ θανάτου, οκηνές ά-
γωνίας καί ίλίγγου.
"Ερως, μϊσος, στοργή,
αυτοθυσία, αύτό είναι τό
«ΜΑΝΕΖ» πού θά δήτΐ
σήμερον.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
ΟΗΕΙΡΟ
Τέϋλορ
Κράουφορτ.
ΚΟΙΜΩΠ
ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Ανεχώρησεν άερο
πορικώς είς "Αθήνας ό δικηγόρος
κ. Τίτος Γεωργιάδης
—ΈηΙσης ανεχώρησαν άεροπο
ρικωζ ή κ. Πόπη Δαρμανΐν καΐ ό
κ. Μιχ. Κοζύρης ύτιοθηκοψύλαξ.
ΑΦΙΞΕΙΣ.— Διήλθε τής πόλεώς
μα: μεταβαίνων είς Μίλατον ό εν
•Αθήναις έγκατεστημένος δικηγ6
ρος κ. Νϊκος Κατσαράκης.
***
Γύρω στήν πόλι.
Τό θερμόμετοον έξακολουθεΐ νά
άναβαΐνη καΐ ώς έκ τούτου έπιτεΐ
νεται ή ύηαιθρΐα κίνησις καΐ Ιδι
αιτέρως ή νυκτεοινή.
—Ή όιτοΐα καΐ διαρκεΐ συνήθως
καΐ πέραν τοθ μεσονυκτίου.
— ΟΙ πλανόΒιοι νωληταΐ φρού
των πού πωλούν βερύκοκκα καΐ
Ιδίως δροσάπιδα, αΰξάνονται καϊ
πλη&ύνονται.
—Έκ παραλλήλου καΐ είς την
αγοράν μας τα Φροθτα, άπό τα
δποΐα *τώρα δέν λεΐπουν οθΐβ
τα πεπόνια, ίχουν την πρώτην ζή
τησιν.
—Άγοράζονται έτΐίσης καΐ τα
«ληάτικα» σταφύλια, τα όποΐα ένε
φανίσθησαν εφέτος ενωρίς, ιΐροα·
ναγγέλλοττα τα ραζακιά καΐ τώ
ά^,λα έπίλβκτα είδη τής σταφυλο
παραγωγης.
—Κατά πληροφορίαν καταχωρη
θβΐσαν χθές, είς Ηράκλειον θά
καταπλεύση προσεχώς "Αγγλικόν
πολεμικόν.
—Τό οποίον καΐ θά παραμείνη
επί αρκετάς ημέρας είς τόν λιμ*
να μας.
—Ό κατάπλους τοθ πολεμικοΰ
τούτου, θά μάς αποζημιωθή τρό
«όν τίνα, κατόπιν τής ματαιώσε
ως τοθ κατάπλου πρό ημερών
των είς Έλθοντα τροσορμιοθέν
των αγγλικών πολεμικήν.
—Ή τύχη ηύνόησε τό Ήράκλει
όν είς την προχθεσινήν κλήρωσιν
τοθ ΈθνικοΟ Λαχεΐου.
—Λ(γο πολύ ή τύχη δέν άφήνει
παρανονεμένην την πόλιν μας προ
κειμένου καΐ περΐ τοθ λαχεΐου
τούτου.
—Κοί αύτό βεβαία δέν είνε δυ
σάρεστον.
—Τα έςοχικά κέντρα δέν μέ
νούν χωρίς Βουλειές αύΐές τίς ή
μίρες.
—Πάντοτε ή συχνά, συχνότερα
τοθ συνήθους, άνκυροβολοϋν έκεΐ
συντροψιές ύπαιθριοθίλων.
—ΟΙ οΐΐοίοι καΐ παραμένουν
έβ' αρκετόν.
—Είς τόν περίβολον της καλαί
άς Νομαρχίας έξακολουθοθν νά
σταθμεύουν αύτοκΐνητα καΐ δίτρο
χά καθώς καΐ αλλα ύποζύγια.
—Ύβοθέτομεν δτι ή ελευθερία
τοθ περιβόλου τούτου δσον καΐ ή
κυκλοφορή εΐς'τάς πέριξ όδοΰς
δέν πρέπει νά παρεμττοδίζεται.
—Καΐ δι" άλλους λόγους καΐ
διά την συνέχισιν των εργασιών
κατεδαφίσεως τού κτιρίου χωρίς
περιορισμούς.
—Την προσέχη Δευτέραν, τής
ΆγΙας Μαρίνης, πανηγυρίζει ό «α
ρά τόν Πόρον ναΐσκος τοθ ΆγΙ
ου Φϊνουρίου.
—Τοθ όποίου είνε γνωσΐή ή
ώραία τονοθεσία καΐ γραφικόΐης
ήτις αΙ προσδίδει Ιδιαιτεραν κα
τανυκτικότητα είς ^τάς πανηγύ·
ρεις τού.
—Είς τοθ Πουλακάκη χθές τό έ
σπέρας πρεμιέρα μέ .πυκνήν κο
σμοσυγκέντρωσιν.
—Ώς γνωστόν ήρχισεν ή προβο
λή τής «Άναστάσεως» τοθ Τολ
στόι μέ την "Ανναν Στέν καΐ τόν
Φρέντερικ Μάρς.
—Είς τόν «Άπόλλωνα» έπίσης
ανεμένετο κοσμοσυγκέννρωσις μέ
μέ την προβολήν τοθ άριστουργη
ματικοΰ κοινωνικον) ίργου «Μα
νέζ».
ο Ρεπορτιβ
—Βραβείον είς τόν Ιατρόν κ.
Καμινόπετρον.
Τό βραβείον ΙΤΑΡ άπονεμόμε·
νόν άν* τριετΐαν είς τόν συγγρα
φέα τοθ καλυτέρου συγγράμμα-
τος Ιατρικής ή θεραπευτικής, έδό
θη εφέτος είς τόν Ιατρόν κ. Ι.
Καμινόπετρον, διευθυντήν ύπηρε
οίας είς τό Ελληνικόν ΊνστιτοΟ
τον Παστέρ, διά την υπό τής Άκα
5ημ(ας "Αθηνών έκδοθεΐσαν πρό
διετΐας μονογραφίαν τού περΐ τής
Ιδιοπαθοθς αναιμΐας των λαών
τής Άνατολικής Μεσογείου.
Ό συγγραφεύς πρώτος άπέδειξί
την κληρονομικήν μετάβασιν τής
νόσου, την φυλετικήν σχέσιν αύ>
της πρός ωρισμένας Φυλάς, μιγά
δας έν τ{) Μεσογείψ, "ΛσΙα κ.τ.λ.
καΐ τέλος καθώρισε την δυνατήν
θεραπευτικήν επίδρασιν είς τήνβα
ρειον θανατηφόρον αυτήν νόσον.
Είοηγητής ενώπιον της Άκα·
δημίας Άθηνβντης ανωτέρω έρ
γασίας, ή όποία 6χει αναγνωρισθή
διεθνώς καΐ τιμηθη διά τοθ ώς άνω
ρραβείου ήτο ό άκαδημαικός κ.
Λ. Κούζης.
"Ενωσις ϊβυλτανβπαραγΜγίιν
Κρήτης Α. Ε.
'Ανακοίνωαις
πρός τούς κ.κ. Μετόχονς
Κατόπιν αποφάσεως τοΟ'Υ
πουργεΐου ΟΙκονομικών, γνω¬
ρίζομεν είς τούς ένδριαφερο·
μένους 8τι, πάν έγγραφον δι'
οδ παρέχεται υπό μετόχων
Άνωνύμου Έτσιρείας έξου·
σιοδότησις πρός αντιπροσω¬
πεύση αυτών είς τάς Γενικάς
Συνελεύσεις, ύπόκειται είς τέ
λος χαρτοσήμου δρχ. 80 κα¬
τά τό αρθρον 24 παράγρ. 5
οθ Κώδικος Χαρτοσήμου.
ΔΙΑ ΤθΓΣΣΤΑΦΓΛΕΞΑΓβΓΈΙΣ
Ένοιχιάζονται δύο αποθήκαι
χατά,λληλοι διά χαλάθια χαί χι·
ϊώτια αταφυλών. Πληροφορίαι
π«ρβ τώ ΕΟαγγέλφ 'Αί
ίωΡ°5
Λ
αι
_ΠοΟ
Ό
όδοφράγματο. 4ι
την οδόν Άγΐου
Ι ή Κ
καη
τ»ρα κσί σχεβόν
λωσδιόλου ή «οί
Μονδεΐούρ
νατο νά
τατα καΐ
σις έ« τίΚ
«ηρχεν άνοικτή ■
Ό Άετό ι
οίνου, δι*«ρινε 8
στρατηγιχόν τή*;
νήφοντος
άπό τα όϊ
χρόνια τό Ή
ΗΡ
πας νεα:
ΕΓΚΑ
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
«II,
Τό μεγάλο έργον
χοΰ Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
607ον
Έκάθητο έχων τα νωτα έστρσμμένα πρός τή, ά
νοικτόν παράθυρον καί ή ράχις τού κατεβρέχετο ύ
πό τοΰ καταπΐπτοντος ύετοθ. έβλεπε δέ μόνον τούς
δύο φΐλους τού
Αίφνης άκούει όπισθεν τού θόρυβον, βήματα κα
τεσπευσμένα, κραυγάς·— «Είς τα δπλσ!» Στρέφεται
καί δισκρΐνει είς τήι; οδόν τοθ Άγίου Διονυσίου,
δηλαδή είς τα έσχατα τής όδοϋ Καννσβ(5ος, τόν
Ένζολωραν διοβαΐνοντα υετά τής κσρτμπίνας τού
άνά χείρας, κσΐ τόν Γαβριάν μετά τής πιστόλας
τού, τόν ΦυλλΙδην μετά τής σπάθης τού, τόν Κουρ
φειράκον μετά τοθ ξίφους τού, τόν Προυβέριον με
τα τοθ κοντοτουφεκΐου τού, τόν Κομπεφέρρην με
τα τουφεκΐου, κοί τόν Βαχορέλην ωσαύτως μετά
τουφεκΐου' κατόπιν των δέ 8λον έκεΐνο τό ένοπλον
καί τρικυμιώδες πλήθος άκολουθοθν αύτούς.
Ή όδός Κανναβίδος δέν ήτο πολύ μακράν ό Ά
ετός εσχημάτισε διά των χειρών τού σάλπινγα πέ
ριξ τοθ σΐόματος κσΐ άνεβόησε.
—Κουρφειράκε! Κουρφειράκε! αί!
Ό Κουρφειράκος άκούσας την φωνήν καί στρσ
φείς καί ΙΕών τόν Άετόν, εισήλθεν είς την οδόν
ΚαννοβΙδος, οπου έστάθη επί τίνα βήματα καί ά
νέκροξε πρός αυτόν.
—Τί θέλεις;
—ΠοΟ κατευθύνεσθε;
—Νά ΙγεΙρωμεν έ"να ό5όφραγμα, άπεκρΐθη ό
Κουρφειράκος.
—Όδόφραγμσ; έδώ έγεΐρατέ το. Έδώ είνε κα
λή ή θέσις! Έδώ νά τό έγεΐρετε!
—Καλά λέγει ό Άετός, έστράφη καί είπεν ό
Κουρφειράκος πρός τούς όλλους.
ΚσΙ μετά τι νεθμα αύτοθ, είσώρμησε τό πλή
θος είς την οδόν Κανναβίδος.
Γ'.
Ό Μέγαρος έσκοτίσθη.
Τωόντι, ή θέσις ήτο θαυμασία πρός ανέγερσιν
όδοφράγματος, έπειδή ή όοός ΚσννσβΙδος, έν ώ πρός
την οδόν Άγίου Διονυσίου ήτο πλατεΐσ, πρός τό
καττηλεΐον τής ΚορΙνθου καθΐστατο βαθμηδόν στενώ
χέρα καί σχεδόν άδιέξοδος' δέν την έφραττε μέν ό
λωσδιόλου ή τοθ κατ>ηλεΙου οΐκοδομή, άλλ' ή στενή
όδός Μονδετούρου, ήτις διήρχετο μεταξύ τής οί
κοδομής ταύτης κσί τής όδοϋ Κανναβίδος, ή5ύ
νατο νά Φραχθή δεξιόθεν καί άριστερόθεν εύκολώ
τατα καί ούτω ν' αποβή άδύνατος τιδσα έπίθε
σις έκ τής ό5οϋ Άγίου Διονυσίου, οπόθεν μόνον ύ
πήρχεν άνοικτή ή όδός ΚαννοβΙδος.
Ό Άετόο, καίτοι παρσζσλισμένος υπό τοθ
οίνου, διέκρινε δι' ενός καί μόνου βλέμματος τό
στρατηγικόν τής θέσεως, ουδέν ήττον τοθ ΆννΙβα
νήφοντος.
(συνεχίζεται)
Έγκυκλοπα ιδε ία
Αι* έκεΐνους πού οέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
'Από δλα δΓ δλους.
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ Σ' ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ!
Β.'
ΠΑΡΑΔΑΙΓΜΑ.
Ένα άΐΐλοθν άριθμητιχδν πά-
ράϊειγμα άτοδειχνύει ίλοφάνερα
την ίχανότητα αύιήν τοθ κυβικοθ
χιλιομέτρου Ένα κυβικόν χιλιό
μέτρον περιέχει Ινα δισεχατομμύ
ριον κυβικά μέτρα Είς ίνα χώ
ρον δύο κυβικών μέτρων, πού εί
νέ τοποθετηιιένα τό Ινα επάνω είς
χδ άλλο, χωροθν νά σταθοθν δρθι
οί τέσσχρες δνθρωποι, έστω καί
ίν είνε άρκετά σωματώΓεις καί
Ιχουν άνάσΐημα ϊύο μίτρων. Το
κου·ί μίσα είς τό οποίον θέλομεν
νά κλείσωμεν ολόκληρον την άνθρω
πότητα περιέχει πεντακόσια έκα
τομμόρια τέιοιων διπλΐιν χυβ'χών
μέτρων. Χωρεϊ έπομένως 2000
έκατομμύίΐα άνθρώπων! Καί εϊπα
μέν δτι ολοκλήρου τοθ πλανήτου
■χ^,,,Τ-^^-1_^~ ■
^-ι,^-,^—ι, ^~»^-»^ , ~Ι, Γΐ^->
ΤΑ ΒΑΑΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ
άπό τα όποΐα έστερεΐτο τόσσ
χράνια το Ηράκλειον.
ΗΡΧΙΣΑΝ
ΣΤΑΣ Ν Ε ΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΚΑΜΠΙΝΕΣ άνατταυτικώτατες, και-
νουργεΐς, ώραιότατες είς την διάθεσι
των λουομένων.
ΜΠΑΡ θαυμάσιο μέ τταγωμένα άνα-
ψυκτικά.—Μέ μπϋρες, ρετσίνα, ουζο καΐ
μεζέδες.—Παγωτά έξαιρετικά.
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου
Ήρακλβι·τ·ν.
δλ·ν τ·*>
Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
ΆνακαινιβΘίν καί πάλιν έξασφαλίζει ίλα τβ
κλΐβνΐκτήματα τής άνέσε«ς καί ευχαρίστου δια-
Η·νής.
Φέρμκνοις—λουτρα χ. λ. η.
μας έ πληθοσμΐς δπολογΕζετχι είς
1800 εκατομμύρια άνθρώπων. "Αν
τό κουτί ή τό φέρετρον αύτό μέ
σα είς τό οποίον θά έκλείνοντο
δλοι οί χάτοιχοι τοθ πλανήτου
μας έδυθίζϊτο είς την λίμνην
Κωναταντίαν τή; Ελβετίας, ή επι
φάνεια τήί λίμνης θά δψοθτο μό
λις χατά τίνα έκατοατί τοθ μέ
τρου! Τόσον άσήμαντος είνε χ&ρας
πού δλόχληρος ή ανθρωπότης, 8
λοι αί άΎθρωποι πού δπάρχομεν
επί τής γή;— 1800 Ικαχομμύρια
άνθρωποι — καταλ?μβάνομεν μέ
την Ολην μας! Τί ιδέαν Οστερα
άπό την... μηϊαμινότητα αύϊήν
ίχεις για τό εαυτόν σου, ώ άνθρω
πε, κάτοιχε τής γής, ασήμαντον
μόριον τοθ χόσμου;
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Α/ ,
Τα χατοικίδια ζώχ, τα ζώα π'.ύ
δπέιαξεν έ άνθρωπος, ε χούν ίξαγο]
ράσει την ασφάλειαν τής δουλείας
των πολύ άκριδά: Μέ την άπονέ
κρωοιν των διαφόρων ένσιίκτων
πού είχαν δταν ζοθσαν ελευθέρα
είς την φύσιν. . Καμμιά φορά 5
μως ξυπνα μέσα τουζ τό ένστικτον
των μακρυνών, έλευθέρων προγό
νων των, ή φωνή τοθ «Γματος ..
Είς μίαν ^ ενδιαφέρουσαν μελέτην
τού ό Γερμανός Χάντς φόν Γχάουν
τεκερ άναφέρει χαρακτηριστικά
παραδείγματα.
Έκεϊ »κύ διασχίζουν τό λειβα
μέ τό αχομψΐν περπάτημά των
—τό περίφημον «βήμ* τής χήνας»
—παχΐιές,6>ρε ές καί δυσκίνητες,
οί χήνε(, ώσάν κάποιο σύνθημα νά
ήχουσχν, σηχώνουν τόν λαιμό καί
κυττάζουν ψτ,λά: Τί συμβχίνει; Έ
να κοπάδι αγριόχηνες πετά κατευ
θυνόμενον πρός νότον, ποό; τόν
χρυσό ήιο τής γελασΐής μεσημ
βρίας. . Τότε στούς σκλαβΐϋμένους
συγγενεΐς τοθ κοπαδιοθ πιύ περ
να, στίς κατοικίίΐϊς χήνες ξυπνα
για μιά σΐιγμή χό αΤμα των έλευ
θέρων προγόνων τω^: Οί χήνΐς
φωνάζουν καί καλοθν, τρέχουν πί
σω άπό τό ίπτάμενον χοπΐδι των
έλευθέρων συγγενών των... Κα
θώς τρέχουν άνασηχώνουν τα φτε
ρά, πασχίζουν χαί λαχταροθν νά
πεχάξουν... ΠολΗς φορές μιά νέχ
χήνα πού τυχαίνει λόγω τής νεα
ρόίς ήλικίας της νά μή είνε τόσον
θρΐμμένη χαί βαρεία σάν τίς &
λες κατορθώνει νά σίϊκωθ^ άπό τό
ίδαφος, υψώνεται μέχρις ενός μέ
τραυ Οψος, άλλά πίπτει πάλιν χά
τα γής... Περισσότερον δέν άντέ
χούν αί έχφυλισμέναι της πτέρυ
γίς...
Καί αύτό τό φαινόμενον τή; έ
ξαιρίττχής συγχινήσεω; των χη
νών, τής λαχτάρας γιά νά πετά
ξουν δπως πετοθσαν 5ταν ήσαν
έλεύθεραι είς την φύσιν χαί δπως
πετοΰν καί σήμερα οί αγριόχηνες
■παρατηρεΐται αυνηθίστα τό φθινό
πωρον—Ιποχ^ των άποδημητιχων
πτήαιων, Ξυπ^α ή φωνή τοθ αί,'μα
τος, τό ένστικτον.
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ Ιούλιος (*ν'
ταποχριτοθ μας).— Τον όμφαλό
τής Μεσσαράς αποτελεί χωοίς άμ
φιβολία τό Πετροχεφάλι. Κτισμέ
ο τό χωριό αύτό καταμεσίς
οθ «ίμπου, είναι άπό τα πλου
σιώ:»ρα χωρία τοθ νομοθ. Τα
5άφη τού, γονιμώτατα, είναι
κατάλληλα δι' δλα τα «ίδη των
χαλλιερ^ειων χαί άποδίδουν πά
ρά πολλά. Δίση δλόχληρα σχημα
τίζουν οί έλαιώνες καί τα άόλλα
χαρποφόρα δένδρα. Άπέραντα
είναι τα περιβόλια τού, πιύ δι
δουν είκόνα πραγμαΐικά παρα
δεΐσχχής ώ,ιορφιας. Καί παρά
γει τό χωριό αύτό ά π' δλα: Δημη
τριακά, ελαια, έαπεριδοειδή, άλ
λα διάφορα φοοθτα, κηπευτικά
είς μεγάλας ποσίτητας, μποστα
νιχά, σεισάμι, μπαμπάκι καί άλ
λα. Τα τελευταία δέ ε τη οί 11ε
τροχεφαλιανοΐ χαλλιεργοθν συστη
ματικϊ χαί πάλιν τα έσπεριδοει
χχθώ; χαί τίς μπα/άνες. Καί
δπολογίζεχαι δτι μετ" δλίγα εΐη
θά παράγωνται μεγάλαι ποσόΐη
τες άπό τα ιΐδη αύτά.
Άλλά τό Ποτροχεφάλι £έν προ
οθεύει γεωργικώς μόνον. Έξε-
λίσσεται χαί ώ; χωμόπολις χάρις
ιίς την δράσιν των κοινοτικών
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
Άποξηράνσεος
σταφίδος είνε
τού σήμαετος:
ΒΒ
φιϊλΠ
Γενική άντιπροοωπείκιΝ. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ!
Αθήναι—Πϊσματζόγλου 5
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
πολυτελές:
ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ>
διευθυνόμενον παρα τού συμπολίτου μας κ.
Γεωργ. Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά
την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ
οτησαν απαράμιλλον.
ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Όδός Σταδίου-ΑΟΗΝΑΙ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
/_-■
ΑΛΑΤΙ
Μαγειρικό Έπιτραπέζιο
Είς πακέτα 200 δραμίων καί μιάς ©κάς
Δραχ. 4.60
κατ' οκάν χονδρικώς έκ τοΰ Καταστήματος:
Γ. Μ1ΣΤΙΛΟΓΛΟΥ.
Τό Πετροκεφάλι
καί αί πρόοδοί τού.
άρχίντων χαί 'χήν πρωτοβουλί¬
αν των πολιτισμένον χατοίχων
τού. Πλουτίζεΐαι ουνεχώς μέ νέα
ϊ?γα, άναχαινίζεται, συγχρονίζί·
ται.
"Ενα δέ άπό τα ωραιοτέρα έ*ρ
γα πού θ' άποτελοθν κόσμημα
καί τιμήν διά τό Πετροχεφάλι
θά είναι τό μνημεϊον των πε
σόντων πού θά τοποθετηθή μετ'
ολίγον είς την κεντρικήν πλα
τεΐαν, έργον τοθ διακεκριμένου
γλύπτου κ. Ιωάννου Κανακάκη,
τό οποίον κατασχευάζεται δαπά
ναις τής κοινότητος καί των Πε
τροκεφχλιανών πού συνεισέφεραν
δλοι προθύμως τόν οβολόν των
είς την καταρτισθεΐσαν πρός τοθτο
επιτροπήν. Ή πρόοδος δμως τοθ
Πετροκιφαλίου χαί ή εξέλιξις τού
, θά είναι άχόμη ραγδαιοτέρα δταν
ι έκτελισθοθν τα παραγωγιχά—έξυ
γιαντικά έργα καί κατασκευασθή
άμαξιτή όδός πού θά έξασφαλί
ση μόνιμον δι' αύτοχινήτου συγ
κοινωνίαν. Καί ιύιυχώς, χάρις
είς τό ενδιαφέρον τής σημιρι
νής κυβερνήσεως, τα ϊργα αύ
τα θά γίνουν λίαν συντόμως, άφοθ
ή σχετιχή μελέτη άποπεραταθται
ήδη.
Άριθμός 1213
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ό υπογεγραμμένος Συμβο·
λαιογράφος καί κάτοικος Η¬
ρακλείου Ζαχαρίας Έμ. Βο·
γιάκης ένταόθα έδρεύων, προ-
σκαλώ τούς έγγεγραμμένους
καί αναγγείλαντος εαυτούς
δανειστάς καί έν γένει πάν¬
τας τούς έχοντος δικαιώματα
ή αξιώσεις επί τοό έκ δραχμών
δεκατεσσάρων χιλιάδων (14
000) έκπλειστηριάσματος τοθ
ενώπιον μου τή έπισπεύσει
τοθ Κωνσταντίνου Μιχαήλ
Σουργιαδάκη κατοΐκου Ηρα¬
κλείου έν δημοσίω αναγκάση
κώ πλειστηριασμώ έκποιηθέν-
τος δυνάμει τής ύπ' αριθμόν
1202 κσί χρονολογίαν 9 Ίου
λίου 1939 εκθέσεως μου πλε»-
στηριασμοθ ακινήτου κτήματος
τής διωκομένης όφειλετρΐας
Φωτεινής Ιωάννου Σκανδαλά-
κη κατοΐκου Ηρακλείου, δπως
έντός τής νομΐμου προθεσμΐας
προσαγάγωσιν ενώπιον τού
Πρωτοδικείου "Ηρακλείου,
παρ' ω γεννήσεται ή κατάτα-
ξις καί ή διανομή τοθ έκπλει
στηριάσματος, τούς" τΐτλους
αυτών καί τα έγγραφα, έφ'
ών στηρ'ζουσι τάς κατά τής
είρημένης όφειλέτιδος άπαιτή
σεις των οί βραδύτερον προ-
σάγοντες τούς τΐτλους καί τα
Ιγγρσφά των άποβληθήσονται
τής κατατάξεως.
Εγένετο έν "Ηρακλείω Κρή
της σήμερον την ένδεκάτην
τοθ μηνός Ιουλίου τοθ χιλιο·
στοθ ένεακοσιοστοθ τριακο-
σιοστοθ ένάτου έΐους ' ημέραν
Τρίτην έν ι ώ επί "«τής όδοΟ
Έβανς κειμένω εημοσίφ γρα·
φείφ μου ΙδιοκτησΙα Έμμαν.
Γ. ^Καληωράκη, ληφθέντων τε
λών καί δικαιωμάτων δραχ¬
μών 115, καί υπεγράφη ύπ' έ-
μοϋ.
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλεΐου.
(Τ. τ.) Ζ Ε. Βογιάκης
Άκριβές αντίγραφον
Έν Ήρακλείφ αυθημερόν
Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬
κλείου.
Ζαχαρίας Βογιάκης
Πρόσκλησις είς συναγωνι·
σμόν έκκοιήσεω; κινητών
πραγμάτων κληροδοτήμκτος
Γ. Ε. Χατζηοτυλιανάκη.
Οί έκτελεσταΐ τής διαθήκης τοθ
αποβιώσαντος Γ. Ε. Χατζηστυλια
νάχη προχηρύσοουαι αυναγωνισμόν
διά την πώλησιν των κινητών
πραγμάτων τοθ χληροδοτήιιατος
τούΐου ήτοι διαφόρων παλαιών
τσεβρέδων χαί κεντημάτων χαί πά
λαιών εϊκόνων κλπ. άτινα θά εύρί
σχωνται άπό σήμερον έκτεθειμένα
καί μέχρι τής προηγουμένης η¬
μέρας τοθ πλΐιστηριασμοθ είς τό
παραπλεύρως τοθ κινημαΐογράφου
«Απόλλωνος» έν τή ίδφ Βασιλέ¬
ως Κωνσταντίνου έναντι των Δι
καστηρΕων, χατάστημα τοθ χ.Ζαχ.
Περάκη.
Ή δημοπρασία διεξαχθήσεται
την 30ήν Ιουλίου έ. ι. ημέραν
τής εβδομάδος Κυριακήν καί &
ραν 10—12 π. μ. ενώπιον τού
συμδολαιογράφου Ηρακλείου Κων.
Ζαχαριάδου ή τοθ νομίμου άνα-
πληρωΐοθ τούτου καί έν τώ έν-
' τ«0θ« καί χ«τά την οδόν Χάνδα-
—'Αγρονομικά.
Αρμοδίως είόοαοιβϋνται β! π«
ραγωγοΐ ότι καί εφέτο; θά έφχρ
μοσθό ή ύπ' άριθμ. 107 άγρονομι
Μίΐ διάτκξις τοΰ χ. Νομάρχου
περί μεταφερομένων γεωργικών
προϊόντων πρός αποφυγήν των
άγροτικών κλοπδάν. "Εκβστβς ««·
ραγωγός παρακαλεΐται νά έφοδι*
ζηταΐ άπαοαιτήτως διά τή; άπα
ραιτήτβ» άποδείξεως ΰιτο τού α¬
γροφύλακος τής περΐφερίκΓ. Πάς
μεταφέρων γεωργικά πρ'οϊόντ*
μ«1 μή εφωδιασμένος διά τής άπχ
ραιτήτου άποδείξεως θά όδηγήτκι
συλλαμβανόμενος ενώπιον τοΰ κ.
'Ανρβνομου κ«>'θά καταόικάζετοιι
επί παραβάσει άγρονομιχής δι«
τάξεως,
—Πανήγυρις είς Λίμνες.
Την προσέχη Δευτέραν εορτήν
της Άνίας Μαρίνης τβλϊΐτοιι ίι
«ρώτη μετά τα έγκαίνιαπανήγυρις
είς τον φερώνυμον περικαλλή να
βν των Λιμνων Μερ«μβίλλου. Είς
τίιν ίβράν ταύτην πο«νήγυριν κα
λοΰνται πάντες οί φιλέβρτοι.
—Εμφάνισις άρουραίων.
Είς την περιφέρειαν Κρπταάς
καί την πβριοχην της πληροφο
ρούμεθα ότι ενεφανίσθησαν ά·
ρουραϊβι ο! όποΐοι έπιφίρουν
ζημίας είς την παραγωγήν. Ή
αρμοδία γβωργική ύπηρβαία βΐ·
δοποιήβη δπως λάβη τα προβή·
κοντα μέτρα.
—Διανυκτερεύοντα φχρμα·
κεϊκ.
Σΐίμερον 14ην Ιουλίου θά δια-
νυκτερβύσουν τα φαρμακεΐα Έμ.
Ματζαπετάκη καί Μιχ. Τζομπα-
νάχη.
—Οί παγκρήτιοι αθλητικοί
άγώνες τής Ε.Ο.Ν.
Σημερον την Ιην μ, μ. άναχω
ρεΐ είς Χανιά ή άθλητική ομάς
της Ε.Ο.Ν. Ήραικλείου Ίνα συμμΐ
τάσχη είς τοϋς έκβΐ τελουμένους
την Κυριακήν Παγκρητίους άθλη
τικούς αγώνας τής Ε.Ο.Ν.
—Νέα ταχυδρομικν δελτά-
ρια.
' Α π© τής 1ης Αύγβύοτου θά τε;·
θο ΰν είς κυκλοφορίαν ταχυδρο
μι κά δελτάρια νέ άς εκδόσεως δρ-
2 διά τό εσωτερικόν καί δρ 5
διά τό εξωτερικόν. Επί των δβλ
ταρίων εχουν άποτυπωθίί τα άν
τίστοιχα γραμματόσημα της έν
χρήσει «ίστοριχής» σειράς μέ
τον Ίδιον χρωματισμβν.
^^^^^^^^^^^%^^^^^^^^^,^^^^^^^^^^^
δος κειμένφ δημοσίψ γραφείω τού
δτε χαί δπου χαλοθνται οί δουλό
μενοι νά πλειοδοτήσωσι άγορα
σταί.
Ή χαταχύρωσις θά γίνεται χω
ριστά δι' Εκαστον αντικείμενον είς
τόν προσφέροντα μείζονα τιμήν
τοίς μετρητοΐς καί έφ' 8αον ή γ·
νομίνη προσφορά κεχωρισμένως
ήΗελε κριθή συμφίρουσα 5πό πά
ρισταμίνου μέλους τή; Έπιτροπής
έκτελΐστών καί τοθ,συμβολαιογρά
φού.
Ή δημοπρασία θέλει συνεχισθή
καί επαναληφθή υπό τούς ίδίους
δρους την επομένην Κυριακήν
6ψ Αύγούστου έ. ϊ. ιδίαν ώραν
10—12 π. μ. διά τα αντικείμενον
ών αί προσφοραί ήθελον τυχόν
θεωρηθή άσύμφοροι.
Έν Ήραχλείφ τή 23 Ίουνίου
1939
Ό πληρεξούσιος δικηγόρο; τής
Έπιτροπής των έκτελεστδν.
Κ, Β.
ι; -
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωϊαί Παρασκευής
14 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΙ ΕΦΘΑΣΕΝ
ΑΝΤΙίΡίΣΟΟΕΙΑΤΟΥΡΑΐΧ
1Α ΙΙΠΑΙΟΟΙΝ ΙΪΗΕΗΗΪΗίίΙ!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕβΣ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άν
ταηοκριτού μας).—Σημεριναί πληροφο
ρίαι έκ Μόαχας μέσω ξένης πηγής, α-
ναφέρουν ότι είς την σοβιετικήν πρω¬
τεύουσαν έφθασεν αντιπροσωπείαι Γ·ρ-
μανών βιομηχάνων.
Ή αντιπροσωπείαι αυτή πρόκειται
να διεξαγάγη έν Μόσχα συνεννοήσεις
οικονομικάς φύσεως.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΝΕΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣΜΟΝΑΑΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άν·
ταποκριτού μας)- — Τηλεγραφείται έκ
Βερολίνου ότι ανηγγέλθη ή όργάνω»
σις νέας γερμανικήν στρατιωτικάς μο·
νάδος περιλαμβανούαης αυγχρονισμέ·
να όπλα.
Ή νέα αυτή μονάς άκαρτίζεται άπό
είδικά σώματα εναντίον των μηχανο·
κινητών μέσων καί άλλα τμήματα άρ·
τίως έξωπλισμένα.
ΟΙ
ί
ΚΛΙΑΛΛΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ! ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
Τόχιο ότι οί Ίάπωνες προειδοποίησιν
ότι θά άποκλείαουν χαί νέους λιμένας είς
την Κίναν έξυπηρετοθντας τα ξένα συμ-
φέροντα χαί ιδία ϊά τής Αγγλίας.
ΔΙΑΨΕΥΑΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΙΣ
ΜΥΣΤΙΚΗ! ΣΥΜΦ0ΝΙ1Σ ηθλΟΚΙΑΣ-ΣΟΒΙΕΤ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άν
ταποχριτού μας.)— Κατά τα έκ Β«ρ
αοβίονς τηλεγραφήματα διαψεύδεται ή
ύπαρξις μυστικής. συμφωνίας μεταξύ
Πολωνίας καί Σοβιέτ.
Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού «ντα·
Ηθκριτού μας).—Ενώπιον τής Λ. Μ.
τού Βασιλέωςέν Κερκύρα, τταρουσιΊατού
ύπουργού των Οίκονομι*ώνκ. Άποστο
λίοη, ωρκίοθη ό νέος Διοικητής τής
Τραπέζης τής Ελλάδος ». Ιωάννης
Δροαόπουλος. Αύριον οί χ.κ. Απο¬
στολίδης καίΔροσόπουλος άναχωροΰν
επιστρέφοντες είς Αθήναις.
Π ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΣΠΕΝΤ2ΑΣ
ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙΑΜΒΟΥ! ΤΟΥ Β1ΣΙΛΙΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άν
ταποχριτού μας).— Ό πρωθυπουργός
κ. Ί. Μεταξάς καί ό ύφυπουργός τής
Παιδει'ας χ. Σπέντζας εξέφρασαν την
εύαρέανειάν των πρός τόν γενικόν δι¬
ευθυντήν γραμμάτων ν αί τεχνών καί
γενικόν διευθυντήν τού βασιλικού θεά-
τρου χ. Κ. Μπαατιάν διά τοϋς έν Εύ»
ρώηη θριάμβους τού θεάτρου.
Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
κατεδείχδη άπαραμιΛΛος /
είς τάς έπιδείξεις Παρισίων.
ΑΛΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΑΘΗΝ
II
13 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).-— Ό ύφυπουργός τής
Εργασίας κ^ Δηαητράτος δι» έγγρά·
φού τού πρός όλας άνεξαιρέτως τάς επι
χειρήιεις εντέλλεται όπως συμμορφω·
θούν πρός τόν νόμον τής χορηγήσεως!
δεκαπενθημέρων άβειών είς τοΰς ύηαλ-
λήλους.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ιουλίου (16.
ύπηρΕσΙα«ΆνορΘώσεως»).—Γε
νικόν θέμα τής ημέρας άποτε
λεΐ διά τόν Πατρισινόν τύπον
ή έπιτυχΐα υπό τής οποίας έ(
στεφθησαν αί υπεράνω τών|
Παρισίων γενόμεναι έπιδεΐξεις
μεγάλου άριθμοθ καταδιωκτι
κων καί βομβαρδιστικών άερο
πλάνων τής Άγγλικής άερο
πορΐας. ΑΙ ενδείξεις των Αγ
γλικών άεροσκαφθν είχον
τάν τΰιτον άεροπορικής επι
δρομής κατά των Παρισίων.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 "Ιουλίου.—
Αγγέλλεται έκ Παρισίων ότι
αί υπεράνω τής ΓσλλΙας πτή
σεις Αγγλικών βομβαροιστι
κων καί άλλον άεροπλάνων
θά έπαναλσμβάνωνται καθ" έ
βδομάδα.
Βεβαιούται δτι είς την προ
σεχή πτήσιν (τής σήμερον)
θά λάβουν μέρος 200 Αγγλ ι
κά άεροπλάνα μέ πλήοωμα χι
λΐων άνδρών κσΐ πλήρη πολβ
μικόν φόρτον.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 13 Ιουλίου.—
Είς τα μεγάλα ναυτικά γυ·
μνάσια ΓαλλικοΟ στόλου είς
τόν Ατλαντικόν είνε βέβαιον
δτι θά μετάσχουν καί κατα
δρομικσ τοθ ΆγγλικοΟ στό
λου. Τοθτο χαιρετΐζεται ώς
Ή ΓερμανΙα
συνδιαλλακτική.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ιουλίου.-■
Διά πρώτην φοράν σήμερον
αί Γερμανικαί έφημερίδεί α·
νέγραψχν ότι δέν είνε αδύ¬
νατον νά δι姫χ8°ϋν ο>«·
πρ«γμ«τεύβεις μετά της Πο¬
λωνίας δια τό ζήτημα τού
Δάντσιγκ.
Ή άποψις «υπι καλυπτε-
ται μέ την περίπτωσιν τοΰ
ότι είνε δυνατόν νά προσ«ρ·
τηθή τό Δ-χνι-σιγ* είς το
Ράϊχ μέ πλήρη διατήρησιν
συγχρόνως των δικ«ι«Μ«των
της Πολωνίχς έπ' αυτού.
Ινδειξις καί τής άπό θίΐλάσσης
στενής συνεργασίαν Αγγλίας
—ΓαλΚΙσς.
'Επαναλσμβάνεται ή πληρο
φορία καθ" ή> Ισχυράς Άν
γλικός άεροπορικός στόλος θά
έπιχειρήση ανάλογον πτήσιν
επιδείξεως μά των Παρισίων,
μέχρι Πολωνίας κοΐ πιθανώς
μέχρι των Βαλτικών κρατών.
Αί διαπραγματεύσεις
Αγγλίας—Σοβιέτ,
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Ιουλίου.—
'Επεβεβαιώθη ή αποστόλη νέ
ών όδηγιών τής Άγγλικής κυ
βερνήσεως είς τούς έν Μόσχα,
άντιπροσώπους αυτής, ΑΙ νέ
αι οδηγίαι άφοροθν την άξίω
σιν των Σοβιέτ δπως πρενηνη
θοΟντω-' πολιτικών συνεννοή
σεων στρατιωτικαί τοιαθτατι.
Ό κ. Τσάμπερλαιν έρωτη
θεΐς είς την Βουλήν των Κοι
νοτήτων επί τής πορεΐας των
διαπραγματεύσεων είς Μδ-
σχαν ήονήθη'νά απαντήση.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 13 Ιουλίου —
ΑΙ άναγραφεΐσαι φήμαι περί
υπάρξεως μυστικής συμμαχίας
μεταξύ ΠοΧωνΙας καί Σοβ έτ
άναλόγου άξίσς μέ την Άγ·
γλοπολωνικήν τοιαύτην, δια
ψβύδονται κατηγορηματικάς
υπό τής Πολωνικής κυβερνήσε
ως. Τοθτο χαρακτηιΐζεται ώς
κακόηθες τέχνασμα ξένης προ
παγάνδας πρός σύγχυσιν τής
καταστάσεως,
ΡΩΜΗ 13 Ιουλίου.— Κατ'
βΐδήσεις έκ Λονδΐνου αί Αγ
γλορωσσικαΐ Βιαπραγματβύ
σεις ε[σήθον είς άποφασιστι
κήν φάσιν. Συμφώνως μέ τό
σημερινόν άρθρον τών«Τάΐμς>
ή Αγγλία καί ή Γαλλία εί
ναι άποφασισμέναι νά δώσουν
όμοθ μέ την Ρωσσίαν έγγυή
σδΐς είς τα Βαλτικά κράτη.
ΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
μεταξύ της Αγγλίας και Ίαπωνίας.
Ό κόμης Τσιάνο
είς Ισπανίαν.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Ιουλίου.—
Ό Ίσπανικός τύπος άφιερώ
νει ολοκλήρους σελίδας είς
τό τσξΐδιον τοθ κόμητος Τσι
άνο ίίς Ισπανίαν, τονΐζων
βτι τουτο θά συσφΐγξη διά
των διεξσγομένων διπλωμα
τικών συζητήσεων τάς σχέ
σεις των δύο φΐλων κρατών.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ιουλίου.—Έ-
πΐ !· τής χθεσινάς συνομιλίας
Φράνκο καί κόμητος Τσιάνο
έτηρήθη άπόλυτος μυστικότης.
ΜεταδΙδεται έξ ΆγΙου Σε·
βαστιανοΟ δτι επί τής χθεσι
νής συνομιλίας Φράνκο—Τσιά
νο θά εκδοθή αυριον άναχοι
νωθέν, παρά τό ότι οθτη περι
εστράφη είς έχδηλώσεις των
δεσμών φιλίας ήτις υφίσταται
μεταξύ των δύο κρατών.
ΜΑΔΡΙΤΗ.— Ανεγράφη σή
μερον δτι ό κόμης Τσιάνο
δέν σκοπεύβι νά διεξαγάγη
διαπραγματεύσεις είς Ίσιτανί
αν διά την σύναψ.ν συμμαχΐ
άς άμοιβαίων υποχρεώσεων
ΊσπανΙας— Ιταλίας.
Πυρκαϊά
είς Λίβερπουλ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Ιουλίου.—
Χθές τό εσπέρας έξερράγη
πυρκαϊά είς τό κτίριον τοθ
άρχηγείου της Άεροπορίας
άπειλήσασα νά έπεκταθή είς
τό πσρακείμενον εργοστάσιον
εκπαιδευτικήν άκροπλάνων.
Έκ τής πυρκαϊας κατεστρά
φη εν άεοοπλάνον κσί εβλάβη
καιρίως Ετερον. Ή άστυνομία
ένεργεΐ αύστηοάς άνακρί
σεις διά την προέλευσιν τοθ
πυρός.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Ιουλίου ((-
διαιτ. ύπηρεσΐα Ανορθώσεως).
—Κατ' είδήσεις έ Τόκιο ή Ία
πωνική κυβέρνησις απεφάσισε
νά είνε κατηγορηματική είς
τάς διαπραγμστεύσεις μετά
τής Αγγλίας. Θεωρεϊται βέ
βαιον δτι θ' άξιώση άπό τή·»
Αγγλίαν νά διακόψη, κάθε
σχέσιν μετά τοθ Τσάγ—Κάϊ
—Σέκ. Σχετικώς μέ τάς άπο-
φάσεις αύτάς ό ύπουργός των
Εξωτερικών κ. ΆρΙτα κατέ¬
στησεν ενήμερον τόν αϋτο
κράτορα τής Ίαπωνίας.
ΡΩΜΗ 13 Ιουλίου.— Ή Ί
απωνική στρατιωτική άποστο
λή ί|τις άποσ'έλλεται διά τάς
εορτάς τής πορεΐας είς Ρώ
μην θά παραστβ καί είς τό
μέγα συνέδριον τής Νυρεμ
βίργης περί τα τέλη ΌτωβρΙ
ου.
ΠΟΤΕ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΔΙ0.ΚΗΤΗ1
κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Καθώς δυνάμεθα νά γνωρΐ
ζώμεν την προσέχη Δευτέραν
αφικνείται είς την πόλιν μας
ό ΎτΓουργός Γενικάς Διοικη
τής Κρήτης κ. Σφακιανάκης.
Ούτος πολύ πιθανόν νά έπισκε
φθη εττ' εΰκαιρ'σ καί τόν γείτο
να νομόν.
ΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΟΝΥΜΙΩΝ
Τό "Υπουργείον τής Έθνιχή";
ΟίχονομΙας δι" έγιράφου τού πρός
τα Έμποροβιομηχανιχχ καί Περι
^ερειαχά Έπιμελητήρια ανενοίνω
σιν δτι ίπειδή παρετηρήθη ΐϊς ζι
να Έπιμελητήρια, 8τι λόγψ δια
φίρων κωλυμάτων των μελών αύ
των, παρήλθεν ίπρακτος ή υπο
τοθ νόμου περί προστασίαν τοθ έ-
ξαγωγικοΰ έμπίρίου ταασομένη
προθεομία άνανεώΐεως τής έπω
νυμΐας αυτών είς τα οίχιΐχ
μητρώα, ενεκρίθη δηω; 5
λως κατ' εξαίρεσιν, καί ίνεκεν
τής διά πρώτην φοράν έφαρμο
γής το3 νόμου, έπιτρίψουν είς
τ(ύς ένδιαφερομίνους την μέχοι
15 Ιουλίου, τό βραδύτερον άνα
Αωσιν τής ώ; ανω έμποριχής Ιτται
νυμίας των είς τα μητρώα των έξ χ
γωγέων.
Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Κατά χθεσινήν απόφασιν τής
Επιτραπή; των διατιμτριων αί
νέαι τιμαί των αλεύρων χά! τοθ
ίρτοι» χχθωρίσθησϊν ώς εξής:
Άλευρα λευχα δρχ. 10. 11 κατ'
όχαν, πιτυροθχα 9.05, ίρχος λευ·
χ4ς 9,70, πιτυροθχος 8. 20.
ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΎΣ
χ. ΞΥΑΙΑ
'Ειΐοινίίλθί προχθές έξ Αθηνών
έ Γεν. Γραμμαΐίύ; τής Γεν. Διοι
χήοεως Κεήτης κ. Ξυίιά;, έστις
είς δηλώσβις τού πρός τούς αντι¬
προσώποις τού τύπου Χανίων ίτό
νισΐν ότι είνε χομιβτή; τού θερ-
μοΰ χαιρετισμοϋ τού Εθνικον Κυ
βερνήτου πρός τόν φιλόνομον κ»ί
φιλοηάτριία λαόν τής Κρήτης
Ό κ. αυϊιά; έν συναχβ'α άνβκοί
ν&ιβί τα άτβΓίλέσματα των έν Α¬
θήναι; ένβργε ών τού, προσΐέβχς
δτι κ»3ί ένέργϊΐά τού έν Αθή¬
ναις ιίχϊ την οφρχ'γίύχ καί προ
έγκρισιν τού κ. 'Υπουργβό Γβν.
ΔιοΐΝπτοΟ Κρήτης.
Μϊταξύ άλλων ο μ. Ξυδιάς ε¬
δήλωσεν δτι ιτολύ συντόμως θά ε¬
χωμεν τηλεφωνικον συγκοινωνΐ·
οιν Κρήτης— ΆθηνΜν, -"ότι θάηβ
σταλτί Οιτο τοΰ υπουργείον Σΐδη
ροδρόμων ουνεργεΐον έξ είδιχών
πρός οριστικήν ρύθμισιν των αΰ
τοκινητιστικών ζητημάτων, ότι
ένισχύβται ή ΰπηρβοία ΤΤΓ Κρή
της μέ 10-15 νέους Οπϊλλήλου;,
δ τι ικλίτάται υπό τοϋ ΎπβυργεΙ
ου 'Αεροπορία: τό ζήτημα τοϋ
άεροδβομίου Χανίων, δτι ό ύ
πουργίς των Πκον ομικών μ Ά
ποστολ(ι3ης θά έπανεπιβχβφθςί πι
θανδς τβν "Οκτώβριον την μέγα
λώνησον, «5χι θά έγκρίνη πΐστώ
ακις 4 έκχτομ. ίι' ίνέίγειαν έλαι
βχλαίευμάτων έν Κρήτα **' ότι
έχ τίν 8 έπαρχιαχών μΐγάρων
βτβγάαεω; υπηρεσίαν τ«ΰ κράτους
άπεφάσιβε νά γίνουν τα 3 είς
Χανιά, είς Βχμον καί Καστέλλι
Κιαβάμου
Έν συνβχεία ό χ Ξυίιάς έτόνι
05 την ίκανβίτοίησιν τβΰ Υπουρ
νού Γύίτου καί Γουρισμβϋ κ. Νι
κολοώίπ άιτό την έν γένει έμφά
νισιν τού τύπου τή; Μιγαλονπ
σου καί τάλος την απόφασιν τοϋ
κυββρνητικοΰ Έπιτρόπου τής Ε
Ο. Ν κ.Κανελλοποΰλου όπως συν
τρίξη την μεγάλην έκ Κρηπκ έκ
δρομήν 700 μελών της όργανώσε
ως καί την ενίσχυσιν τής Ε.ΟΝ,
της νήσου μέ 1 300 ΟΟΟ.ύρ.Ό χ. 8υ
ίιάς περαίνων τα; «νακοινώσ&ις
τού έβϊβαΐωσεν δτι ο κ. Κχνϊλλό
πουλος θά ίπανβπισκιφθή την
Κρήτην τόν προσέχη Σεπιέμβρι
βν, ίιατρανώνων ο 15τω τόν ένβου '
σιασμόν τού έκ τής κροσβατου έ
πιβχέψΐώί τβυ.
Η ΕΙΣίΓΩΓΗ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ή Έπαγγελματική καί Βιοτε
χνική Όμοαπονδία τής Κρήτης
δι' διτοιινήμαΐός της πρός τί 6
πουργεΐον τής Έθνικής Οί^ονο
μΕας, παρακαλΐΐ 5πως απαγορευ
θή ή είααγωγή γεωργιχδν ίργα
λείων πού κατασχευϊζει χαί ή
έγχώριος σιδηροβιοτεχνία. Τα
έργαλεϊα ταθτα είναι τσάηες, 6ω
λοχόΐϊοι, σχαλίδες κοιναί, μπικο
ακαλίδες, σχαλισιήρια, δνία ξυλί
νων άρότρω', σΐνετΐάρνια, άξίνες,
μπαλταδάίΐα κλαδεύματος, κλαξει»
τικαί μάχαιραι καί άμυΐλοχλα
δευτήρια δδοντακά.
ΝΕΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Είς την Έφηαερίξα τής Κυ
δϊρνήσεως έξηϋοαιεύθη τό Διά
ταγμα διά τοθ ότιοίου διορίζονται
200 έκπαιδευτιχδί τής Μίσης Με
ταξύ των νεοδιοριζομένων συγχαχα
λέγονται χαί οί εξής Κρήτες χά
θηγηΐαΐ χαί χαθηγήτριαι:
Φιλόλογοι. Είϋγγ. Ανδρουλι¬
δάκη;, Π.Άλμπανάχης, Δ. Μχνου
σάκης, Μ. Άνδριανάκης, Χ, Περ
δικάρης, Έλ. Καταλαχχάχη, Ιω.
Πατιαγεραχιτς, Γ. Πίχο^λας, Εύφ?
Αιοναράχη, Κ. Τσατσαχψ, Κλκώ
Φθενάχη, Χρ. Πολυχρονάκη;,
Μιχ. Γωηωΐάχης, Μ. Φ.νΐίκάχη,
Αίχ. Πανηγυραχη, Π. Παΐιαδά
χη;, Χρ. Ευννεφάχης, Φυσιχοί —
Κ. Ρομπάχη;, Στ.ί>. Παπαγίαννί-
κης, Μ. Άνΐωνάχη;, Γ. Σ,λλι
γαρδάχης, ΜχθηματιχοΙ.— Κ
Π°νΙ'κά θ ^ά
ιΙάχτΙί· θ ^«Ράκης, Ν. 2α-
χαδάχης, Ά. Μπααιαδάχης, Θεο-
λόγοι.—Δ. Λιανουααχης.
το'δημοτικον^υμβουλιον
Είς χήν τιροχθε3ΐνήν τού συνι
δρασιν το Δημοτικόν Συμβούλιον'
ηίχοληθη άποχλειοτιχβς μέ &πτι
τήμαια η
5ίΠρωινή
ΑΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΑΤ
III
ΤΗΝ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ Γ Κ Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΕΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΟ1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΠΩΝ ΤΟΥ
ΑΘΗΝ*13 Ιουλίου (τού άν.
ταποκριτού μας).— Πρός τό άμερικα·
νικό κογκρέαϋον ό «ρόεδρθί των Ή·
νωμένων Πολιτειών λ. Ρούσβελτ θά
απευθύνη καθ» ά τηλεγραφείται νέαι 6».
άγγελμά σχετικώς μέ τό1» νόμον «ερΐ
ούοετερότητος.
Τό διάγγελμα τούτο τούκ.Ρούαβελτ
θά σχετίζετκι μέ την ανάγκην τής επι·
βκεύσεως τής συζητήσεως τού νόμου
καί των σχετικών τροπολογιών κοχτό·
πιν τής εντάσεως τής βιεθνοΰς καια·
στάσεως.
ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ! ΤΟΥ κ. ΤΣΙΑΝΟ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας).— Αί βυνομιλία»
Τσιάνο' καί "στρατηγόύ Φράνκο έξαί·
ρονται ύηό τού τύπου τόσον τής Ρώ·
μης όσον καί τού Βερολίνου.
Έπ' εύκαιρία των συνομιλιών τού·
των γίνονται έν Ισπανία νέαι έκδηλώ·
σεις υπέρ τής φιλίας Ίαπανίας καί τού
άξονος. Αί ίσπχνικαί έφη«.ερ£δες γρά·
φουσαι σχετικώς τονίζουν ότι αί αυνο·
μιλίαι «Ι»ράνκη—-Τσβάνο προώρισται νά
διασφαλίσουν έτι περισσότερον την στε·
νήν φιλίαν καί συνεργασίαν Ίσηανίας,
Ιταλίας καί Γερμανίας.
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣ1Α
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Βερο
λίνου τηλεγραφήματα είς την Γερμανί
αν θά γίνουν γενικά γυμνάσια τού
ατρατού. Είς τα γυμνάσια ταύτα
θά συμμετάαχουν πολλαί ισχυραί μο·
νάδες έξ όλων των δηλώ* καΐ σχηματι
σμών καθώς καί πολυάριθμα άεροπλά
να.
ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
Δ1ΑΤΗΝΑΝΑΚΑΗΣΙΝΤ0ΥΓΚΡΑΝΤΙ
ΑΘΗΝΑΙ 13 «Ιουλίου (τού άντ«·
ποκριτού μας).— Είς την άνάκλησιν έκ
Λονδίνου τού τέως "Ιταλού πρεσβευ¬
τού κόμητος Γκράντι είς τόν οποίον
ώς γνωσΐόν ανετέθη ύπεύθυνον ύπούρ-
γημα, ό διεθνής τύπος άφιερώνει εύρύ
τατα αχόλια. Ή άνάκληιις τοΰ Γκράν¬
τι έξηγείται ποικιλοτρόπως υπό των
δημοσιογραφικόν κύκλων, δέν άποκλεί
ονται^ δέ σχετικώς μεταβολαί τίνες είς
την .>λην ιταλικήν πολιτικήν.
Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΤΑΠΠΙΒΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού ^Ρ-α^). — Τηλεγραφούν έκ
Βερολίνου ότι ο γερμανικόν τύπος συ·
νεχίζει τάς έπιθέσεις τού εναντίον τής
Αγγλίας. Αναφορικώς μέ την Πο¬
λωνίαν ό γερμανικός τύπος έπαναλαμ
δανει ότι παρά τάς σχετικάς βεβαιώσεις
τού κ.Τσάμπερλαιν,ή αγγλικη εγγύησις
υπήρξεν η πρώτη ούο.ώδης άφορμή τής
Πολωνικής προκλητικότητο; άπέναντι
τής Γερμανίας.
ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
ΒΡΡΜΗΙΙΤΟΗΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΟΕΙΙ
ΑΘΗΝ%Ι 13 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτου μας)— Αί «ύριαναΐ (σημε
ριναΐ) εορταί τής έθνικής έπετείου των
Γαλλων εν Παρισίοις προμηνύονται
μ-εγαλοπρεπέσταται. Τονίζεται σχετικώς
ότι έκτος τής παρελάσεω«, είς την όηοί
*·* θα μετάσχη όλόκληρος ή φρουρά
των Παρισίων καΐ αντιπροσωπείαι
τού στρατολ των έπαρχιών καί των κτή
βεων ιδιαίτερον τόνον είς τάς τελετάς
θ* δωσουν οί θε*μ*τιχοΙ έλιγμοΐ των
Γβιλλοκών καί Αγγλικών άεροπλάνων,
«χμ·
«2.3 «οβενή τη«
Μΐι. Διότι άν«μφ»οβητπ;
ή ίλλπνιχη υ««»βΡ·{ ·
«ίλλάς «ν«γ>«ς ««» Λ
νρνΐα ύίτερεϊ ιις «·
μιΙ«. Βϊβ«ί"5. κ«β
χιλβυταί. Ι τη μί« «Ρ«νΐ
τιχά γιγκντιαία πρβσπβΙ
«νκμβχλίύοβωί, γβνιμβπ
βίως, ά*ι«π«Ίΐίθ«-; τής «λ
νιχί,ς Υή{ *«1 συστηματο
ήαεως των χαλλ»εργειών.
κκίβΜκεν έν πολλοϊς ίκα
Μΐητιχα χαί κλούσια β
ΐ
λΐαματχ.
Ή παραγάγη τόσον
«ημητριαχών, ίσων χαί
χβηνών καί των «μττελουι
χίν ηροΐβντων χαί των
λα(»ν χαί τ&ν δι«φ·
φρούτων χαί λαχανιχϋν
θώς χ«ι τού βάμβαχος χβ
λνν έν γένει των γεω
Χδνιΐδών ηυξήθη σημα
χ«. Ή ποιότης των πρ·'
Τ»ν ίββλτιώβη. Γεωργιχβ)
βμκχκνίαι Ιδρύθησαν.
χβλλιέργειαι έσυατηματο
Πβποβν είς μεγάλην οχ
"«5 «ΧΤβοιν, ή χρή0ις
βτημονιχδν μκθέ-δων έγ
Χϊϋβη χαί γινιχώς ή κι
οτ«»5 τής ύκαίθρβυ έβελ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς