97536 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5215

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγΰπτου
έτησία λίραι 3
ίξάμηνος 8
Άμερικής
Ιτησία δολ. 16
Ιξάμηνος » 8
Τιμή
Ματά φύλλον
Δραχ. 2
ΒΕΜΟΤΙΙ
13
ΙΟΥΛΙΟΥ
1939
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 64ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5215
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΠΆΦΡ-ΙΑ
*"* ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν "
ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΖΟΗΣ
Τό ύρυπουργεΐον τής 'Α-
γβρανβμίας έδωκε πρός δη¬
μοσίευσιν τβν απολογισμόν
τής δράσεώς τού κατά τό δι-
αρρεύσαν πρώτον εξάμηνον
τοΰ τρέχοντος Ιτβυς. Κ αί εί¬
νε απολογισμός πλούβιος είς
επιτυχίας χαί είς προσπαθεί¬
α; έξυκηρετή3Ε»ς τού λαοϋ
καί πρβστασίας των συμφε-
ρόντων τόσον των κατανα-
λωτών όσον καί των παρα-
γωγών.
Κατά τό διάσίημα αύτό
των 6$ μηνών, τό ύφυιτουρ-
γεΐον κατέβαλε μίαν πραγ¬
ματικώς γιγαντιαίαν προσ¬
πάθειαν συγκρατήσεως των
τιμών των είδών δικτροφής,
ύπβδήσκως χαί ένδύσεως εί;
λογικα επίπεδα, περιορισμοϋ
καί εξαφανίσεώς τής αισχρο¬
κερδείας καί μειώσεως τοΰ
κόστβυς τής ζωήκ. Καί επέ¬
τυχε πλήρω;. Αί τιμαί πολ-
λδν εΐδών έμειώθησαν όπωσ
δήπβτε. Καί άλλων συνεχρα-
τήθησαν είς λογικα βρια.
Καί έν πάοη περιπτώσει, άν
δέν επήλθεν ελάττωσις τοΰ
τιμαρίθμου τής ζωής, δέν
παρετηρήθη ίμως καί αύξη¬
σις. Καί έχει τουτο μεγάλην
σημασίαν. Αποτελεί δέ άλή-
θες κατόρθωμα. Διότι είς τό
διάστημα αύτό συνέβησαν
πλείστα ίαα διεθνή γεγονό-
τα, πού έπέτειναν την κρί¬
σιν, επέδραβαν δυσμενώς επί
τβΰ εμπόριον, έγιναν αίτία
ν' αύξηθβΰν καί οί ναΰλοι
καί τα άσφάλισΦρα είς τό πολ
λαπλάσιον, καί εΐχαν ώς ά-
πβτέλεσμα την επιβάρυνσιν
τοΰ κόστους ολων των έμπο-
ρευμάτων καί ιδία των έξω¬
θεν εισαγομένων. Συνέα&ια
δέ δλων αυτών ήτο ή αύξη¬
σις τοϋ τιμαρίθμου τής ζω¬
ής εί; όλας σχεδόν τοις χώ¬
ρας τής Εϋρώπης καί είς αύ
τα τα γειτονικα μας κράτη
Άλλ' ή κυβέρνησις δέν ήρ
κέαθη είς την προσπάθειαν
πού ανέλαβε καί συνεχίζει
τό ύφυπουργεϊον τής Άγορα
νομίας. Ηθέλησε ν' άντιμε
τωπίση ριζικώτερον τό πρό
βλημα τής ακριβείας τβΰ βί
ου. Καί πρός τόν σκοπόν αύ
τόν ΐδρυσε την Μεγάλην Έ
πιτροηήν μειώσεως τβΰ κ©·
ότου; τής ζωής, απαρτισθεΐ-
σ»ν έκ διαπρεπών οίκονο·
μβλόγων, δημοοιονόμων, ύ-
γιεινολόγων χαί άλλων επι-
στημόνων. Ή επ.τροπή δ!
αυτή έργαζβμένη μεθοδικά ύ
πό την άμεσον χαθοδήγη·
σιν τοΰ πρωθυπουργοΰ κ.
Μεταξά, έχ6ι ήδη καταλήξει
είς πλείστας πρακτικάς άπβ-
φάσεις καί Ιχει ύπβδείξει μέ
τρ» των οποίων ή έφαρμο·
γή συν έτελεσε θετικώς είς
την συγκράτησιν των τιμών
καί είς τή ν διατήρησιν τοΰ
τιμαρίθμου είς έηίπεδα λβ-
γιχα καί άνεχτά διά τόν λα¬
όν. Τό σπουδαιότερον δέ εί¬
ναι ότι ή Έπΐΐρβπή κατέ
ληξε, μετά μακράν χαί έξο-
νυχιστικήν μελέτην τοϋ 2-
λου ζητήματος, είς τό συμ
πέρασμα ότι διά πλείστα ει¬
δή Ιδίως έκεϊνα πού παρά¬
γει ή έθνική βιομηχανίν,
είναι δυνατή, χωρΐς κανέ
να κλονισμόν, χωρίς ζημί¬
αν των έπιχειρήσεων, ή μεί
ωσις των τιμών. Καί αναμ¬
φισβητήτως, μόλις έλοκλη-
ρωθή ή ολη μελέτη καί ύιτο-
βληθούν τα τελικά πορίσμα-
τα τής επιτραπή; πρός την
κυβέρνησιν θά ληφθούν άπο·
φάαεις όριατικαί δαβν καί ρι¬
ζικαί των οποίων ή έφαρμο·
γή θά έχη εύεργετικά άπο-
τελέβματα διά την ζωήν των
λαϊχών τάξεων.
Ή σημερινή κυβέρνησις ε-
χει απόφασιν νά άνακουφίαη
τόν λαόν «πό τα βάρη τής
ζωής νά μειώση τόν τιμάριθ
μόν, νά παρεμποδίση χάθε
τάσιν αισχροκερδείας. Καί
θά τό επιτύχη ασφαλώς. Δι¬
ότι έχει την δύναμιν καί
την θέλησιν νά έφαρμόζη
τάς άποφάσεις της, χωρΐς τα
λαντεύσεις, χωρίς ύιτοχωρή-
σεις χαί δισταγμούς. Προκει-
μένου δέ περί αποφάσεως ά-
φβρώσης τό χόστος τής ζωής,
ή κυβέρνησις θά έχη μ«ζί
της, βοηθόν χαί σύμμαχον,
ολόκληρον τόν λαόν. Διότι
τάς λαϊκάς τάξεις κυρίως καί
πρωτίστω; άφορά ό αγών
κατά τής ακριβείας τής ζωής
καί αύτάς θά ωφεληθή. Έν
πάση περιπτώσει, τα επιτευ¬
χθέντα μέχρι τής στιγμης ά-
ποτελέσματα τής δράσεώς
τοΰ ύφυπουργείου τής 'Αγο-
ρανομίας καί τής έπιτροπης
διά τόν τιμάριθμον, δημιουρ
γοΰν την πεποίθησιν έτι ή
προσπαθεία πού θά συνεχι¬
σθή καί είς τό μέλλο ν θά ε¬
πιτύχη πλήρως.
Πεταχτά
σημειώματο
Η ΚΥΡΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΡΟΔΟ
Ξαπλωμένη νωχελικά στήν
πολυτελή λιμουζΐνα, ή κυρΐα,
έπιστρέφει άπό τόν πρωΐνό
περΐπατό της. "Αν ό χρόνος
εΤχε σταματήση την πορείσ
τού λΐγα έτη, ή κυρΐα θά έ
πέστρεφε σήμερον άπό την
πλάζ. Άλλ' ό χρόνος είνε ά·
νελέητος καί κυλφ άδιάκοπα
χωρίς σταθμό. Καί ου τε ένδι
αφέρεται άν τό πέρασμά τού
αφήνη συντρΐμματα, άν δημι
ουργή θύματα κι' άπογοητεύ-
σεις. Π' αύτό ή κυρΐα προτι-
μςϊ τώρα τίς βαθύσχιες ρεμμα
τιές καί τούς πράσινους κάμ-
πους άπό τίς άκρογιαλιές.
Τόλμη χρειάζεται νά παρου¬
σιάση κανείς γυμνή την άλή-
θεισ. Καί στήν ήλικΐα τής κυ-
ρίας οθτε ή τόλμη έπιτρέπε-
ται ούτε καί ή άλήθεια ώφε-
λεΐ. Πώς λοιπόν νά εμφανι¬
σθή στήν πλάζ ή κυρΐα δταν
σκέφτεται δτι θ' αποτελέση
φοβερή άνορθογραφΐα, μιά πι·
νελιά άτεχνη καί πλαδαρή, ά
νάμεσα στά σφιχτοδεμένα νει-
δ τα πού θά λάμψουν μέ τή
σφριγηλότητά των σάν είρω
νεΐα καί σαρκασμός είς βά-
ρός της$ "Αν δμως ή θάλασ
σα εΰνοή καί επιβάλλη τό
γυμνό, ό κάμπος καί ή ρεμμα
τιά θέλει ντυμένη δχι μονά
χά την άμπελο καί τή συκή,
άλλά καί τή γυναΐκα. Καί ή
κυρΐα πού ξέρει ν' άποφεύ
γη τίς κακοτοπιές καί νά βα·
δΐζη σέ δρόμο ασφαλείας, έκ-
λέγει μεταξύ ενός άφρολου-
σμένου άκρογιαλιοΟ κι' ενός
άνθισμένου κήπου, τόν δεύτε-
ρο. Στήν ήλικία της άλλωστε
ή ζωή των λουλουδιών μπορεΐ
νά τής έμπνεύση τόσες γόνι
μες σκέψεις καί ώφέλιμες Ι
δέες. Περνφ τή δεύτερη νεό-
τητα πού αποτελεί την επι-
κίνδυνη ζώνη, την κρΐσιμη πε-
ρίοδο τής ζωής. Τό παρελθόν
ξυπνδ, άνασταίνεται, ζωντα
νεύει. Φτωχός ή πλούσιος ό ά
πολογισμός τού, φέρνει έξοψ ,
φλογίζει τή φαντασΐα, δή αι
ουργεΐ τόν τιυρετό στή σκέ
ψι καί τα αίσθήματα. Καί
κάνει νά παρουσιάζεται τό
παρόν καί τό μέλλον χωρίς
φαντασιώσεις καί ρωμαντική
διάθεσι. Σ' αυτή την ήλικία
βλέπει κανείς δτι ή ζωή άπο
τέλει μΐα φευγαλέα στιγμή,
ίνα έλάχιστο φωτεινό διάσΐη
μα μέσα στό άπειρο τοθ χρό
νού καί κυριεύεται άπό την έ
πιθυμΐα νά μην αφήση νά τοθ
διαφύγη καμμιά εύκαιρία γιά
ν' άρπάξη την ευτυχία δπου
την βρβ, γιά νά τρυγήση κάθε
ήδονή, άπ' όποιοδήποτε ποτή
ρι. Καί ή κυρία αίσθάνεται τώ
ρα δτι σέ λίγο θδναι πιά άρ·
γά, δτι δλα θά Εχουν τελειώ-
Παγκόσμιον ρεπορτάζ
διά τού φακοΰ
Ο! Αγγλικαί θαλάσσιοι κολβσσοί—Είς τόν ορμον τοϋ Φαλήρου καΐει·Λευάε μέ άλλα Άγνλι
κά σκάΦη τό άβροπλανοφόρον «Γκλφριους» Ανωτέρω μία πλευρά τοΟ θαλασσίου ΆγγλικοΟ κολοσ
σοΰ είς ωοαν έκσφενδονΐσεως άεροσκαφών πρός εκτέλεσιν γυμνασίων.
Τό άβροπλανοφόρον «Γκλόρτ,ους» θά καταρεύση είς Σούδαν την 19ην τρέχοντος καί θά ιια
ραμείνη μέχρι της 24ης.
σει, ότι 8λα θάεΤνενεκρά.Γιατ!
ή ζωή δέν δισρκεΐ ώς δτου κυ
κλοφορεΐ στίς φλέβες αΤμα,
άλλά ώς ότου φωληάζει στήν
καρδιά ό ερωταςκαίκοχλάζουν
στό σώμα οί χυμοί τής γο
νιμότητος κσί τής δημ'ουργΐ
άς. Τής τό μαθαΐνουν καλυτέ¬
ρα τα πέταλα των λουλουδι
ών πού άνοΐγουν την αύγή
καί μαδοθνε τό σούρουπο,
παρά τό τραγοΟΒι τής.θάλασ
σας στήν άμμουδιά. Τής τα
μαθαΐνει τό τριαντάφυλλο πσύ
αίμάτωσε στόν κήηο τό πρωΐ
καί βρΐσκεται τώρα στά χέρια
της καί τής προσφέρει τό άρω
μά τού. Κι' άλήθεια, πόσο μοί
άζει ή ίστορΐα καί ή τύχη τής
κυρίας κσί τοΟ ρόδου πού κρα
τα στά χέρια της, καθώς εί¬
ναι νωχελικά στή λιμουζΐνα
ξσπλωμένη. Τώρα άποτελοθν
ε*να ύπέροχο σύνολο πού έμ-
πνέουν άκόμη τόν έρωτα καί
τό θαυμασμό. Σέ λίγο δμως
δέν θάχουν μεΐνει παρά δυό
λείψανα πού μοναχά τόν οΐ
κτο θά κινοθν. Θαναι μεγάλο
εύτύχημα άν έμπνέουν καί
τόν * σεβασμό.
Μ.—
Ή ζωή των μικρών
ΟΤΑΝ ΤΗ ΧΑΡΑ
ΔΕΝ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΕΙ Η ΠΕΙΡΑ
Πολλές φορέ', 2:αν διορθώνω
εκθέσει; μ:*ρών μαθητών μου,
θυμοθμαι μιά «ΐτροφητεία» τοθ Ζ.
Παπαντωνίου: «Ρόδινα πρόσωπα
γύρω στή λάμπα τοθ χαρούμενου
σπιτιοθ, άκούω τή δροχή νά βερ
νη τίς έτκγραφές των χορταρια
σμένων σας τάφων !» Κι' αυτή
ή άπαισιόδοξη προφητεία γίνεται
τόσο πιό έντονα αίαθητή μέσα
ιαν, δσο πιό χαεούμενο είνε τό
π»ριεχόμενο των έκθέσεων πού
διαβάζω .. Είναι φαίνεται τό κα
τακάθι τή; πείρας — ή βοΐβατΐα
νίταβ πού έχει μολύνει τόν έαυτό
μας χαί δέν άφήνει άνεπηρέαστη
χαμμία ένχύπωσι, δσο χαρούμενη
χαί νά 'ναι. Άντιχρύζει; ίνα Να
πολέοντα χαί συλλογάσαι ίνα Βχ
τερλώ Μυρίζεσαι τα λουλούδια
τής Άνοιξης χι' άχοθς τα πένθι-
μο θρόϊσμα των κίτρινων φύλλων
τοθ φθινοπώρου. Άχοθς τό χαρού
μενο γέλιο τοθ παιδιοθ χαί σ^γ
χρόνως θυμάσαι τό βήχα τοθ γέ
ρου.... Αύτά τα χαλά, βλέπετε,
μάς χαρίζει ή γνώσις τής ζωής,
ή Ίστορία, άδιαφοροθσα γιά τό
ψεύτιχο χοπλιμάν πού τής έκαμεν
6 Εύριπίδης: «δλβιο; δστι; τή;
Εσΐορία; έσχεν μάθησιν..». Ή 'Ι
στορία, ή όποία δίν μάς παρέχει
τίποτε άλλο, παρά τα σΐοιχεϊα
ενός συλλογισμοθ, πού ίχει τό με
λαγχολικό συμπέρασμα: τα πάντα
ματαιέτη; !....
* *
Οί μαθηταί μου—παιδία Ιω; 13
χρονών—τα βλέπουν δλα τα πρά-
ματα άσπιλα χαί άμόλυντα, δποος
άσπιλη χαί άμόλυντη είναι ή ψ'
χή τους. Μέ την χαριτωμένην ά-
δεξιότητά τους μοθ λένε πώς θά
περάσουν τό χαλοχαΐρι τους. Δέν
σχέφτονται χαθδλου τό χειμώνα
μέ τό συνοφρυωμένο τους δάσχα-
λο.... Καί γράφουν: «... "ΟΐανμοΟ
χαπνίση θά γεμίζω τή σαχούλα
μου χαί θά βγαίνιο στό Γιούχτα
χαί θά βγαίνω στά πιό ψη
λά χαράχια χαί θά δλέπω τό
χάμπο.. Όιτου δρίσχω νερό θά
πίνω χαί θά λούνιομαι. Κι' αμα
χαμωθοθν τα σιαφύλια—έ παιδί
μου γλένχι!» Βλέπιτε πώς νοιώ
θει την χαρά & μιχρός Άρχανιώ·
της: νά κάνΐι δ,τι θέλει «αμα τού
καπνιση». Σ' αύΐό τό χαρακτηρι
στικό ρήμα κρύβεται ή ευτυχία
τού, Άίρα θέλει, νερό καί «τα
πιό ψηλά χαράκια». Καί τα ά
π)ά αύτά ατοιχεϊα τή; εύξαιμο-
νίας «υ, τοΟ φαίνονται—5πως χαί
είναι—άληθινά θεΓα δώρα, γιατί
μην ξεχνατε, πώ; την ώρα πιύ
νοερά τ' άπολαμβάνει χαί τα περι-
γράφει, βρίσχεται πάνω στό σταυ·
ρό τοΟ μαρτυρίου του' τό θ;ανίο.
Άκοθστί τώρα χι' ίνα άλλο
καιδί τί μοί; διδάσκει: «Εφέτος
σκέφτομαι νά περάσω τό χαλο
χαΐρι μου διαφορετικό άπό τα ά"λ
λα... Κάθε καλαχαΐρι μ' ίπερνεν
ό θείας μου μαζί τού καί πηγαι
ναμΐ στάς Αθήνας χαί έχεΐ έπερ
νούσαμε τό καλοχαΐρι μας. Έφί-
τος δμως μέ χανένα τρόπο δέ θά
συβαστώ νά τόν άχολοΰθήαιο. θά
πάω στό χωρία μου, νά μπαίνω
ατό βολόσυρο, νά «νηματώ τα βού
για» νά κυλιοθμαι στίς ράπες, νά
γεμίζη ή κεφαλή μου άχιρα καί
νά μέ μαλλώνη ΰστερα ή μάννα
μου...». Ό μικρό; είνε άκόμη ά
γνό; χι' «νέγγιχτος άπό την...
πρωτευουσομανίαν των ουμπατρι
ωτών τού Αύτοι προτιμοθν νά
πηγαίνουν σιήν Άθήνα, δπως λί
νέ, νά ξεσκάσουν λίγο, μά στήν
πραγματικότητα, γιά νά σκάσουν
πολύ χι' ίίςιΐερα νά 'ρθοθν νά μά;
λένε κιίνο τό κλασσικό πιά γιά
τό 'Ηράχλιιο: «περάσαμεθαθμα!»,
ένφ εμείς «κεχηνότες θίι τού; α¬
κούωμεν». Τοθτος δέν ίχει μάθει
άχόμτ] την... ιστορίαν τοϋ ψεύξους.
Προτιμα την ευτυχία τού, έστω
χι' έν αυτή βρίαχιται πάνω οτό
δολόσυρο, έστω χι' ίν ή μητέρα
τού θά τόν μαλλώνη πέτε πότε—
τό τελευταία μαλιστα ιαως νά
άποτελή άκόμη ίνα επί πλέον
στοιχείον τή; ευτυχία; τού.....
Κι' άλλος άκόμη μαθητής έχει
δώσει ραντεβοθ μέ την ευτυχία
τού οτ' άλωνι: «Πώ; μ' άρέσει
νά 'μαι αχ' άλώνι νά βλέπω τα
δεμάτια αωρούς. Καί τα πουλιά νά
πιτοθν γιά νά τοιμποθνι τό σπό-
ρο χι' έ πατέρα; μου νά τα ζυγώ
νη μέ μιά βαγιά... Μά νοΐώθω μέ
σα μου χαί μιά θλίψη' αύτά τα
χαημένα βώδια δέν κουράζονται
νά γυρίζουν άπό τό πρωΐ μέχρι
τό βράδυ; Έγώ νοιώθω πω; θά
χουράζωνται, μά τί θά κάμουν τα
χαημένα χι' αύτά; Τα έστειλεν δ
θεό; γιά νά έξυπηριτοθν τού; άν
θρώπου;..». Πόσο άιτλά, πόσο ιυ·
κολα διώχνει ό μικράς τί; ίλιβε
ρές σκέψεις πού γεννα τό θέαμα
τής δυστυχίας! Ήσυχάζει μέ τό
συλλογισμό, πώ; «εισί είναι πβο
ωρισμένο άπό τό θεό' ά°ρα, τί θε
λομε 'μεΐς ν" άναχιχτευθοθμε στήν
ίιπόθεσι;». Καί, εύτυχισμένος συνΐ
χίζιι τό γλέντι τού μέ τα στά
χυα, μέ τό βίλόσυρο καί τή θυμω
μένη βαγιά τοΟ πατίρα τού...
Μή νομίσετε ίμως δτι οί μι
χροί δέν γνωρίζουν χαί τίς χά
ρές τής πνευματικάς ζωής. Τπάρ
χούν μΐριχοί πού θεωροθν τό διά
βχομα σάν μίαν υπέρτατη εύτυ
χία: «Τό πρωΐ θά πτ)γαίνω χάτω
άπό τα πεΐκα» γράφει ίνας Ήρα
χλΐιώτη; πού θά παραθερίση στόν
Μασταμπά, «καί θά διαβχζω τού;
τόμου; τής «Διαπλάσιω;». Τί εύ
χαρίστησι νοιώθΐι κανείς νά είναι
ξαπλωμένος σέ μιά πολυθρδνα χαί
νά διαβάζη ώραΐα βιβλία!» Άλ
λο'μονί τού δμω; τοΟ μιχροθ £ν
στήν ήλκία πού είναι δέν έκανε
τίποτε άλλο παρά νά διαβάζη βι
βλία! Γρήγορα θά γινδταν ίνας
δυστυχισμίνος Φίουστ. Τό συν α ι
σθάνεται, λοιπόν, αύτό τό κακό
χαί γι' αύτό τό άπόγευμα τα σχέ
φτεται νά τό διαθέτη κάπως άλ
λιώτιχα: «Τό άπόγευμα τού ιταρα
καλέσω τό μπαμ,ΐτά νά μέ αφίση
νά κάνω ποδήΧατο». Κάπου χά
που θά κάνωιε χι' έκδρομέ; μέ
τί; φιλιχέ; μα; οίκογένειες...»
Κοιταξτε δμως, πόαο μεγάλη δια
φορά ύπάρχει μεταξύ ίχείνου τοΟ
«ίίμα μοθ χαπνίση» τοθ Άρχανιώ
τη καί τΐθ «θά παραχαλέσω τό
μπαμπά» τοθ Ήρακλειώτη. Ποίος
άραγε είνε πιό εύτυχισμένος;
Άνάμεσα σΐή συναυλία τής χά
ρα; ά°ς άκούσωμε καί μιά νότα
φιλολογιχής δυστυχίας. Ό μικρός
ϊφ' δτου πάτησε στό γυμνάσιο
τα ξέχασε δλα χαί τα ψηλά χά
ράχια κχί τ' άΛώ'ΐα χαί τίς έ«
ίρομές μέ «ΐίς φιλιχέ; οϊχογέ
νειες». Ό νοθς τού κι' δ λογι
σμός τού σέρνεται στό σχολειό.
Νά τί γράφει: «Ληξάντων των δια
γωνισμών θά φύγω διά τό χωρίον
μου χαί τάς ημέρας πού θά μοθ
ίρίσουν θά έλθω ν' άχούσω τ' ά
ποτελέσματα... Εάν προβιβαστώ
θά μελετώ τουλάχιστον δύ 3 ώ
ρας την ημέραν διά νά είμαι έρ
ρωμενέστερος τό επέμενον έτος...
ΟΙομαι περισσότερον προβιβασμόν
ή άπβτυχίαν... Τό χαλοχαίρι θά
χρατώ εντέυθεν τετραδιον ίπιτή
δειον διά νά γράφω χαθ' εκάστην
μίαν έκθεσιν...» Ό μαθητής αύ
τίς, έκτός τοθ δτι έχασε χάθε 4"
χικήν έπχφήν μέ την φυσικήν χά
ράν, έχασε χαί τή γλώσσα τού. Εί
ναι άφάνταστο τό τί τραβώ χι' έγώ
χι' αύτός χάθε φορά πού διορθώ
νετχι ή έκθεσίς τού· "Εχει τή
μανία χάθε άρχα'α λέξι πού μα
θαΐνει να τή χρησιμοποιή χαί στίς
ΑΙ παιδικαΙ έξοχαί.
Χθές έγινεν ή πρώτη απο¬
στόλη πτωχών, άσθενικών παι
διών είς τάς έξοχάς τής κ.
Χρυσής Κατεχάκη, θά συνε-
χισθοθν δέ αί αποστολαί καθ*
όλον τό θέρος. ΑΙ έξοχαΐ,
θά λειτουργήσουν καί εφέ¬
τος είς τάς έγκαταστάσεις
τής κ. Κατεχάκη παρά τόν
Κατσσμπαν, δεδομένου δτι
αί έγκαταστάσεις τοθ Πατρι-
ωτικοθ Ί&ρύματος, είς Κοκ-
κ(νη Χάνι δέν έγιναν άκό¬
μη. Καί θά λειτουργήσουν
θαυμασία διότι ή φιλάνθρω
τος δέσποινα, εφρόντισε νά
μή λεΐπη τΐποτε άπό τάς έγ·
καταστάσεις πού ίδρυσεν. Έ-
τσι χάρις είς τάς έγχαταστά
σεις τής κ. Κατεχάκη καί
την στοργικήν μέριμναν τοθ
ΠατριωτικοΟ Ί&ρύματος, έκα·
τοντά&ες πτωχά καχεκτικά
παιδάκια θά εύρουν κατά τούς
θερινούς μήνας άέρα καθα
ρόν, τροφήν άφθονον καί ύγι-
εινήν, στοργήν καί περίθαλ¬
ψιν. Θά εύρουν υγείαν καί
χαράν. Καί δι* αύτό ή φιλάν
θρωπος δέσποινα είνε άξ(σ
τής γενικής εϋγνωμοσύνης
τής κοινωνίας μας.
Άρχαιόφιλοι.
Ό τόσον λαμπρώς δρών
Σύλλογος των Φίλων τοθ
Μουσείου έκαμε πάλιν νέαν
δωρεάν είς τό άρχαιολογι-
κόν μας ϊδρυμα. Πρέπει δέ
νά σημειωθή δτι δέν είναι ή
πρώτη. Καί άλλοτε ό σύλλο¬
γος έδώρησεν είς τό Μου¬
σείον πολύτιμα εύρήαατα καί
Ιργα τέχνης τής Μινωϊκής
Κρήτης τα όποΐσ συνέλεξβ
μέ επιμονήν καί μέθοδον. Έξ
άλλου τό θαυμάσιον αύτό
σωματείον Ιχει κατορθώσει
νά έμπνεύση καί την αγά¬
πην καί τόν σεβασμόν πρός
τάς αρχαιότητάς καί τό Μου
σεϊόν μας είς τούς πολίτας
καί Ιδιαιτέρως τούς αγρότας.
Καί αυτή είναι ή μβγαλυτέ
ρα έπιτυχΐα τού. Άλλά δι*
αύτό ακριβώς δικαιοθται 6χι
μόνον των ευχαριστών άλ·
λά καί τής ένισχύσεως δ¬
λων μας διά νά συνεχίση
τό έργον τού.
Νέοι καθηγηταί.
Είδήσεις έξ Αθηνών άνα-
φέρουν δτι ενεκρίθη υπό τής
κυβερνήσεως ό διορισμός 200
νέων καθηγητών πρός πλή
ρωσ.ν των κενών τής Μέσης
έκπαιδεύσεως. Τό γεγονός
είναι πολλαπλώς ευχάριστον
καί έπομένως άξιον Ιδιαιτέ¬
ρας έξάρσεως Θά συντελέ¬
ση είς την μείωσιν τοθ αριθ
μοθ των άδιορίστων καί κα¬
τά συνέπειαν είς την ελάττω¬
σιν τής άνεργίας των κα¬
θηγητών καθώς καί είς την
καλυτέραν λειτουργίαν τής
έκπαιδεύσεως καί είς την πλη
ρεστέραν, την άρτιωτέρσν μόρ
φωσιν των μάθη των. Έπσμέ-
νως καί τό κέρδος θά εί¬
ναι πολλαπλοθν. Ή κυβέρνη
σις δικαιοθται νά κατατά-
ξη είς τό ενεργητικόν της
καί την πράξιν αυτήν τοθ δι
ορισμοθ των νέων καθηγητών.
γραπτές χαί στίς προφοριχές έχ
θέσεις τού. Έτιμωρήθηχε έπανει
λημμένως γι' αύτό, τοθ όποϊεί
χθηχε πως ίέν είναι σωστό αύΐό
πού χάνει, άλλ' αύτός τό χαβά
τού1 θέλει νά γίνη... έρρωμενέ
στερος οτ' άρχαΐα Έλληνιχά.
Φχνερό πώ; έχομε μπροστά μας
τό πρωτέπλασμα ενός λαμπροθ φι
λολόγου.
"Ετσι γεμάτη έλπίδες φαίνεται
ή ζωή μέσα στίς έχθέσεις των
μιχρών μαθηιών μου. Τή χαίρο
μαι πρός στιγμήν χαί φράσσω τ'
| αύτιά μου στόν πένθιμον ήχο τής
μοιραίας δροχής πού προφητεύει
δ ποιητής...
Μ. Γ, Π«ρλ«μ«;
]
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό
άριστούργημα τοθ Λ. Τολστόϊ
«Ανάστασις» μέ τούς Άννα Στέν
—Φρέντερικ Μάρς.
Την Δευτέραν ό ναυτικος κο
λοσσός «Συναγερμός στή ιΜεσ6
γειο».
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέ
μπτην καί Κυριακήν άτιογευματι
νή ώρα 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ό κολοσ
σός «Μανεζ».
Διυτέοα, Πέμπτη, Σόββατο
Κυριακή ώρα 7 1)2 άπονευματινή.
Μ1ΝΩΑ.— Κυριακή ώρα 2 μ. μ.
ολόκληρον τδ έπεισοδιακόν «Ά
ηόκρυφα της Άφρικής».
Ό σατανάς καλόγηρος
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός "Αθηνών
Προγροιμμα 13ηςΊο»λ1οι>.
12 25 Σημα—Έθνιχίς
—"Γμνος Νεολαίας.
12 30 Ποιχίλη μουσιχή (δί
αχοι).
13 30 Χρηματιστήριον Είδήσει;
"9ρα Άατεροσχοπείου Αθηνών
13 45 Έλαφρά μουσιχή (δι-
ΟΧΟί)·
14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογι-
χβν δελτίον—Κίνησις άγορά; Πε
ραιώς.— Έθνιχός/Ύμνος—"Υμνος
Νΐθλαίας.
19 10 «ΤΙλλ ΌιλενσπΕγχελ»
ουμφωνιχίν ποίημα τοθ Ριχάρ.
Στράου; (δίσχοι).
19 20 Ή ώρα τοθ
19 50 Έλαφρδ Έλληνκό τρα
γοθΐι (δ(αχοι).
20 Ή ώρα τοθ άγρίτου
20 15 Δημοτιχό τραγοθδι (5
πό τοθ χ. Χρήατου Κοντοπ&ύλου
ουνοδεία λαϊχων δργάνων).
20 45 Είδήσεις.— Χρηματιστή
ριον—Μιτεωρολογιχόν δελτίον.
21 Έλαφρά μουσιχή (6πό τής
έρχήατρας Σταυράκη—Στδηροπού
λοκ) ΡΐσιτάλτραγιυδιιΟ (6πδ τής
χ. Κλ. ΚβραντινοΟ).
21.30 Όμιλία.
21.45 Μιχρά ίρνήστρα τοθ
ατβθμοθ (υπό την διεύθυνσιν τοθ
χ. Γ Βιτάλη).
22.15 ΝιιχτεριναΙ είδήσεις.
22 30 Ρισιτάλ τραγουδιοθ (δ
πό τής χ. Μαρίκα; Καλφοπευ
λου).
23 Έλαφρό τραγοθδι (υπό τή;
χ. Χούλοις Σχήβενς) χαί μουσιχή
χοροθ (δίσκοι).
0.20 «Τελευταίαι ΐΐδήοεις.
Ο 30 Νυχτΐρινή μουσιχή (δ£-
σχοι).
ΔΑ Α
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό άριστούργηιια τβϋ
Ρώασου συγγραφέως Λ
ΤΟΛΪΤΟΙ·:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΙΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ)
Ή ίστορία ενός άγγέ·
λου πού χυλίστηχε στή
λάσπη, γιατΐ άγάπησε χαϊ
πίστεψε στήν άγάπη!
—"Ενα ρωμάντζο πβύ
άρχιαε άπό ένα κλεμμέ
νο φιλί, οέ μιά σεληνοφώ
τιστη νύχτα, νιά νά τε
λειώοη μέ τό δάκρυ μιάς
«τέλειωτης δυστυχίας.
Πρωταγωνιστοϋν:
ΑΝΝΑ ΣΤΕΗ
ΦΡΕΙ1ΕΡΙΚ ΗΙΡΙ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Ένα καταπληκτιχής
επΐΜαιρότητος κινηματο·
γραφικό θαΰμα. "Ενας
ναυτικβς Κολοσσές:
ί
ΣΥΗΑΓΕΡΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙ1
Στβλβι χοβμοκράτορες,
χαλϋβδινοι πλωτοΐ Κολοσ
α·ί, πολεμικαι μεγαθήρια.
Έγυρίσθη συμμετοχή τοδ
ΓαλλιχοΟ ϊτολου.
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
102ον
Ή σκέψις αυτή πέρασε σάν
άστραπή άπό τό μυαλό της
—Μεγαλειοτάτη, έτραύλισε
μέ κόπον.
—Λέγε Νατούσκα. Σ' ά
κούω.
—Ό Παθλος εδημιούργησε
τελευταίως είς βάρος τοθ πά
τερ Γρηγορίου διάφορες σκη-
νές πού εΤχαν κακά άποτελέ
σματα. Τίς σκηνές αύτές έζή
τησα νά τίς προλάβω. Άλλ' ό
πρίγκηψ είνε όξύθυμος, δέν
μέ άκουσε..
—Μά Νατούσκα. Σέ κατα
λσβαίνω. Άλλ' αϋτό δέν εί
νέ λόγος νά καταστρέψης την
ευτυχία σου καΐ την ευτυχία
τοθ Παύλου. ΕΤναι πράγμα
τα πού διορθώνονται. Καί θά
φροντίσω έώ νά τά διορθώ
σω.
—Όχι πρός ΘεοΟ Μεγαλει
οτάτη.
—Θέλω Νατούσκα νά εύτυ
Την στιγμήν εκείνην άνηγ
γέλθη ό Τσάρεβιτς. Ή Νατά
σα δέν πρόλαβε νά συνεχίση.
Σηκώθηκε άπ' τό κρεββάτι της
κι' ετεινε μ' άπειρη άγάτιη
καί στοργή τά χέρια της πρός
τόν μικρόν πρΐγκηπα πού ί·
τρεξε πρός αυτήν ένώ ή τσα
ρίνα εύτυχισμένη παρακολου
θοθσε τό συγκινητικό σύμ-
πλεγμα...
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21ον
Είς τό σαλόνι της ή τσαρί-
να εχει δεχθή τόν πρίγκηπα
Παθλον Τσεγκόντιεφ. Αυτήν
την φοράν δέν εζήτησεν ό Ι·
διός νά γίνη δεκτός είς άκρόα
σιν. Τόν εκάλεσεν ή τσαρίνα.
—Κ" έγώ Παθλο καί ό ,,Νί
κυ οέ άγαποθμε σάν παιδΙ
μας. Άλλ' έσύ δημιουργεΐς δ
λο σκάν&αλα τόν τελευταΐο
καιρό. ΤΙ θά πή" πάλιν ό Νί·
κυ πού άγωνΐζεται γιά την πσ
τρίδα μας γιά τόν νέον σου
άθλον.
ΓιατΙ νά εηΐίΐουρ>ήσ[;ς τό
τελευταίον σκάνδαλον,
—'Εννοι,ΐτε τό επεισόδιον
τής στρατιωτικάς λέσχης με
γαλειοτάτη,
—ΝαΙ, ναί, Παθλο. Φερθή
ες πολύ ασχημσ. Δέν είνε
αυτή συμπεριφορά μέλους τής
τσαρικτ)ς οικογενείας... Παρε
ίέρθης. Ποραφέρεσαι. Άσφα
λως αύτός είνε Ενας λόγος
πού πρέτιει νά έχη έπηρεάση
ήν πριγκήπισσα Νατάσα. Ά
σφαλβς θά φοβήται ή φτω
χειά ή Νατούσκα...
—Ή πριγκήπισσα είνε κα
λά τώρσ, μεγαλειοτάτη. Έ
στειλα τόν ύπσσπιστήν μου
κοί ζητοθσα πληροφορίας γιά
την υγείαν της.
—Νσί είνε καλά, δόξα τώ
Θεώ! Την εσμε καλά ό θαυ
|ματουργός φΐλος μας, ό Ρα
σποθτιν...
(συνεχίζεται)
Άριθμός 13843
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλείου Εύστράτιος Θεοδώρου
Γαρεφαλάκης έν Ήρακλιίω
έδρεύων καί κατοικών δηλο
ποιώ δτι:
Εκτίθημι είς δημόσιον ά
ναγκαστικόν πλειστηριασμόν
τό επόμενον άκΐνητον, άνί)
(κον είς την Αγγελικήν Κων
σταντίνου Ζωγραφάκη τό γέ
νος Ιωάννου Φραγκουλάκη κά
τοικον Κεράσα ΜαλεβυζΙου,
κείμενον είς θέσιν «Φανερω
μένην» τής περιφερείας τοθ
χωρίου Κεράσα Μαλεβυζίου
ήτοι άμπελον εΐδους ταχτά
καί σουλτανίνα κατά τό ήμι
συ εκτάσεως πέντε στρεμμά
των μετά συνεχομένου Δυτι
κώς άγροθ ποτιστικοθ μέ (
διόκτητον πηγαΐον Οδωρ κα
τα τό ηΊιισυ καί δεξαμενήν, έ
κτάσεως ενός στρέμματος πε
ριέχοντος διάφορα όπωροφόρσ
δένδρα ώς καί τριάκοντα πέν
τε κιτρέας μετά συνεχομένου
Νοτιοανατολικώς άγροθ έκτά
σεως δύο στρεμμάτων περιέ
χοντος τεσσαράκοντα έλαιό
δ-νδρα συνορευομένου τοθ δ
λου μέ κτήματα ανατολικώς
Μαρίας Χ Πολυχρονάκη τό
γένος Ι. Φραγκουλάκη, νοτΐ
ως Νικολάου Αστρινακη καί
Νικολάου Βελεγράκη, δυτικώς
μέ ρύακα καί βορείως Παρα
σκευί)ς χήρας ΦραγκιοΟ Καλο
γεράκητό γένος Βρλεγράκη,
τ() έπισπεύσει τής ένυποθήκου
δανειστρΐας "Εθνικήν Κτηματι
κης Τραπέζης τής Ελλάδος
πρός άπόληψιν τήΝ? ενυποθή
Κειιάλ -Ατατοάρκ | ΚΟ! Μ Ω Μ Ι
Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
Τό πνευμα της πρακτικης
έμπνέει τή μόδα γιό: την έξοχή.
Εί; την έξοχή επιβάλλει νά
έχωμε φορίματα πρό πάντων πρα
χτικά, άρχετά σΐερεά γιά νά άν-
τίχουν εί; τού; βάτους τώ^ δό
λαβάμπλ γιά νά μποροθμβ
λί
νά έξαφανίζωμε χάθε ίχνος χηλί
δα; χαΐ άρκετά εύ^ύχωνα γιά νά
μάς έπιτρέπουν νά παίζωμε έλεύ
θερα μέσ* εί; τού; άγρού;.
Ίδίύ Ενα χαριτωμένο μοντέλο
ιϋ ανταποκριται εί; δλους αυ
τού; τού; δρου;: Άπό κρετόν έμ
πριμέ κίτρινο καί μαρόν, τό φόρε
μα αυτώ είνε αί φόρμα έ«τά*τως
άπλή "Ισιο καί έφηρμοσμένο παν
τοθ, είς την φουστα καί τδ κορ
σάζ, φαρδαίνει άπό μΕα πολύ με
γάλη χουφωτή πιέτα ή ίποία ά?
χίζει άπό τού; γοφ'ύ; έιπρός
καί είς τό μέσον τή; φούστας
"Εχει ίνα ιύ',ύχιαρο ντεχολτέ τε
τράγωνο κάτω άπό Ενα μικρά ζι·
λέ άπό ΰρασμα μονόχρωμο, τό
οποίον μπορεϊ ν' άφαιρεθή δταν
ή ζέαιη θά είνε δυνατή, χαί
κλείει έμπρός !ως τό ίνοιγμα τή;
πιίτα; μέ ίνα έλαΕρ. Μία ζώνη
μονόχρωμη δπως τό ζιλέ δεί
χνυει την μέση. Τά μανίχια ολ£
γον φΐυσχωτά σταματοθν επάνω
άπό τού; άγχώνας.
Ή χαταλληλότερη μπλούζα πού
μπορεΐ νά συ>>οδευση Ενα ταγιέρ
τή; έποχής, είνε λενζερί.
Τό λευκό πηγαίνει πάντοτε είί
τδ πρόσωττο χαί ή μόδα μά; επί
τρέπει μεγάλη έκλογή άπό δφά
σματα. Άπό δργχαντί, άπδ βουάλ
ή άπό λινό, βΕ μπλουζε; είνε έφέ
ϊος χεντημένε;.
Μία άπό τί; ώραιότερες μπλοθ
ζε; τή; μόδα; Ιχει χέντημα χλασ
σιχοθ τύπου. Άνθάκια καί που»
ΐίνε κεντημένα κατά τόν τρόπον
των έργοχείρων μέ φεστίνι, άλλ
είνε διασκορπισμένα ·ί; τό έμ
πρό; άκανόνΐστα, πράγμα πού μά;
άπομακίύνει άπό την παλαιά έπο
χή π'-ύ δλα ήίαν συμμετριχά Γιά
νά αϋξήσετε την πρωτοτυπία τή;
εργασίας αύΐής μπορεϊτε νά χά
μετε τά χεντήματα μέ κλωστή
μπλέ ή ρόζ πάλ. Τά μανΕκια τή;
μπλούζα; καταλήγουν επάνω άπό
τό' άγχδνα μέ Ενα ριβίρ χΐντη
μένο μέ φεστίνι,
Ή μόδα εϋνοεΐ εφέτο;
τιχά τίς ζδνες. Κατ' αυτόν τόν
τρόπον δλέπομε ζώνε; εί; δλες τί;
φόρμε; χαί δλα τά χοώματα νά
άποτελοθν πρόσχημα γιά χίλιε;
ίδιοτροπίε;.
Μέ ολίγη φαντασ'α, μπορήτ.
νά μεταβίλλετε.διαρχώ; δλε; τί;
ζώνε; σας, κάνοντά; τη; τόσον ί
διίτροπις ίσον θά είνε οΕ ίβέε;
σα;.
ή Ντιοτεγχέ
κου άπαιτήσεώς της έκ λι
ρων στερλινών Αγγλίας έξη
κοντα καί σελλινίων δέκα έ
πτά (£60—17—0) είς συνάλ
λαγμα δψεως έτιί Λονδίνου
καί των έξόδων εκτελέσεως,
στηριζομένης.είς τά ύπ' αριθ
μούς 3121 καί 3142 Ιτους 1928
συμβόλαια τοθ Συμβολαιογρά
φού Ηρακλείου Κωνσταντίνου
Ζαχαριάδη καί δι" ¥ν άπαίτη
σιν έπετάγη διά τη"ς υπό χρο
νολογίαν 1 Σεπτεμβρίου 1934
τής 20Σεπτεμβρ!ου 1934 άπο
δεικτικοθ τοθκλητήρος τοΟΠρω
τοδικείου Ηρακλείου 'Εμμα
νουήλ Άρκουλάκη
Ό Πλειστηριασμός γε»ήσε
ται ενώπιον μου ή τοθ νομί
μου άναπληρωτοθ μου την
Ο ΣεπτεμβρΙου ένεστώτος ε
ούς ημέραν Κυριακήν καί ώ
ραν 10—12 π. μ καί έν τώ
ένταθθα καί παρά την οδόν
«Χάνδακος» ίδιοκτήκτω συμ
βαλαιογραφείω μου Ινθα καί
ότε καλοθνται οί βουλόμενοι
νά πλειοδοτήσωσι.
Ώς πρώτην προσφοράν ώρι
σεν ή έπισπεύδουσα διά τό ώς
άνω άκίνητον τό ποσόν των
δραχμών 10 000, 8στις δέ προ
σφέρει την αναγκαίαν άσφά
λειαν δικαιοθται νά πλειοδο
τελευταίας όπερθεματι
ύποχρεοθται νά κατα
τό έκπλεΐστηρίασμα
>
Ό
στής
βάλη
πρός την έπισπεύδουσαν συμ
φώνως ιω Νομώ.
Ή παροθσα δημοσιευθήτω
είς τάς ένταθθα έκδιδομένας
εφημερίδας «Άνόρθωσις> την
13ην Ιουλίου ένεστώτος έΊους
«Ί6η» την 8ην Αύγοΰστου Ι
δίου 6τους καί «Δρασιν» την
3ην ΣεπτεμβρΙου (δίου Ι
τους.
Έν Ηρακλείω τη" 11 Ίου
λίου 1939.
Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
κλεΐου.
Β. & Γαρίφαλάκης
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ»
Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
Φπμίζεται δια την καθαριότης δια την τά¬
ξιν τού, διά την άκραν περιποίησιν τής υπηρε¬
σίας τού.
Τα φαγητά τού παρασκευάζοντκι μέ άγνά
σπάνια ύλιχά.
ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
Π 2ο ν
Τοϋ "ΑΡίαστρογν.
«Τά;" ιδία; άρχά; που πρεαβεύ
ομιν διά την Ευρώπην, πρεσβεύο
μέν χαί έν σχίοει μέ την Ασίαν»
εδήλωσεν 6 Κεμάλ είς μίαν συνέν
τευξιν. Καί διεαάφισε:
«Τόσον άπό την Ασίαν, δσον
χαί άπό την Ευρώπην, θέλομεν νά
πάρωμεν δτι καλύτερον μποροθν
νά μά; δώσουν. Άλλά θά διατηρη
σωμεν ακεραίαν την ανεξαρτησίαν
μας. Τό χάθϊ τι θέλομεν νά τό
βλέπωμεν μέ τούρκικα μάτια, άπο
βλέποντες μίνον είς τά τούρκικα
συμφέροντας.
Καί έλαβε σειράν μέτρων καί
νομοθετημάΐων, διά των βποΐαίν
τό χάθε τι είς την Τουρκίαν, θά
χαθίστατο τουρκικόν.
Ή τουρκική γλώσσα ήτο πλη
ρη; ξΐνικών λέξεων, άραβιχών χαί
περσιχών. Αί ξέναι αύιαΐ λέξει;
επρεπε νά εξοβελισθοθν. Ή βάσις
τής τουρκιχής γλώσσης ήτο τατα
ρική. "Επρεπε λοιπόν νά εδρεθοθν
ταταρικαι λέξεις χαί φράσει;, ν'
άναζητηθοθν είς παλαιά βιβλία,
είς παλαιά Ιγγραφα, είς παλαιά
δηαώδη άΌματα. "Επρεπε ν' άνα
χληθοθν είς την ζωήν εί; αντικα¬
τάστασιν των ξενιχών λέξεων.
Ό Ισμέτ καί δ Φιβζή ήσαν ά
κόμη φχνατικώτεροι Τοθρκοι χαί
άπό τόν Ιδιον τόν Κεριάλ.Ό Ίιμέτ
ώθησε τόν φανατισμόν τού. εί; τό
ζήτημα τή; άμιγοθς τουρχιχής
γλώσσης μέχρι τοθ σημείου νά
μεΐαχειοιοθη' είς Ενα λόγον τόν ο¬
ποίον εξεφώνησε ενώπιον τή; Έ
θνοαυνελεύσεως, τόσ-ν παλαιάς
ταταρικάς λέξΐις, ώστε πολλά
σημιϊχ τοθ λόγου τού διά τιύ;
βουλευτάς παρέμειναν άκατανό-
ητα !
Τό Κοράνι καί ή Καινή Διαθή
κη μετεφοάσθησαν είς την τοορκι
κήν, καί εδόθησαν διαταγαί δπω;
δλαι λΙ προσευχαί είς τα τζαμι»
γΕνωνται είς τουρκικήν γλώσσαν
Αί κ&ατιχαί θφοχγΕδες είχαν ώ;
Ιμβλημα Ενα αταχτή λ6κο—τόν
σταχτή λύκον πού είχαν ώ; συμ
βολον, είς τάς σημαΕας των, οί
πρώται Τοθρκοι πού ξεκίνησαν
άπό τά βάθη τής στέππας...
Αί ξέναι έν ΤουρκΕα σχολαί Ι
πρΐπε μέ κάθε τρόπον ν' άπο
θαρρυνθοθν, ίδίω; αί σχολαί των
Ίησουίτών "Ολη ή σΐοιχειώδη; έκ
παίδευσι; Ιπρεπε νά γίνεται εί;
τουρκικήν γλδασχν. Κάθε ξένη
σχολή που ήθελι νά παραμείνη έν
ΤουρκΙα, ώφειλε" ν' απαλλαγή παν
τος θρηαχιυτικοθ χαρακτήρος. Καί
εί; τό προσωπικόν τη; έπρΐπΐ νά
περιλαμβάνη δποχρΐωτιχώ; κατ'
αναλογίαν Τούρκου; διδασκά
λου; χ»1 καθηγητάς, οί όποΐ
νά παραΜδουν μαθήματα τουρ
χικής.
(σϋνεχίζεται)
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ·- Την παρεΧθοΰ
σαν Κυριακήν ή δνΐς ΠαοΙ Παροι
σύρη έβάπτισβ είς Χανλΐ Καστέλ
λι τό άγοράκι τοθ κ. Στυλ. Καλ
λιοντζή ονομάσασα αύτό Ιωαν
Κ. Ζουρά
ρης Ιατρός, Μαίρη Μπαλαμπάνη
(ετέλεσαν τούς γάμους των εν
θεσσαλον(«π.
Ι ΜΕΟΙ ΕΠΐΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Ένώ.
τιιον τοθ Πρωτοδικείου "Ηρα¬
κλείου εδωσεν τόν νενομισμέ.·
νόν δρκον ό νέος δικηγόρος κ.
Έμμ. Ί. Άνορωνάς. Είς τόν νέον
έττιστήμονα ευχόμεθα καλήν στα·
διοδρομίαν.
Μ.
9ΑΝΑΤ0Ι — ΆτιέθανΒ προχθές
Είς νεαράν ηλικίαν καί εκηδεύθη
είς "Αγιον Μύρωνα ή Άσπασία
Βασιλογαμβράκη. Την κηδείαν
της παρηκολούθησε πλήθος κό
σμου έξ Άγίου Μύρωνος καί εξ
Ηρακλείου τιμώντος την μνήμην
της καί έν καταφανεϊ συγκινήσει
Βιά τόν πρόωρον ούΐής θάνατον.
Τούς βαρυπενθοθντας οίκεΐους
τής μεταστάσης συλλυπούμεθα
θερμώς.
Γύρω στήν πόλι.
Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής άπολιίτοα
ΉρακΔ,βι·τ·ν.
δλ·ν
Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
'ΑνακαινισΘίν Μαί πάλιν βςασφοιλίζίΐ ολα τα
πλβσνεκτήματβ τής άνίαεΜς Μαί εύχαρίατ·» δια-
μ·νϋ5.
Φερμανοις-λουτρα χ. λ. κ.
ψ υιυυιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι π ιιιιηιιιηι ιιιιιιιιιυι,η
ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
γες—ζυγσριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημιομένου
έργοστασίου Ελένης Καχαβούλη, Έμμ. Παγκά¬
λου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ
καί μέ ευκολίας πληρωμή·ς, παρά τ© άντιπροσώ-
πφ κ. Δημ. Λ. Γιαλιτακη έναντι Δημαρχείου Ποίν
ί| προμηθευθήτε επισκεφθήτε την Εκθεσίν μας
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ένας σχηνοθετιχβς κο
λβσαός:
ΜΑΝΕΖ
Τέ ίράμα μιάς μητέρας
ποϋ άναγκάζβται νά σκβτώοβι
γι* νά σώση τβ παιδί της,
απβ τίιν τυραννία καί την
βκμιτάλλΐυσι.
Συμμετέχει τό Τσίρκβ
Μπούς τό μεγαλύτερβ τού
κβσμου:
Πρωτοφανή άκρββαπ-
κ« νοΰμερα, τό πήδημα
τβϋ θανάτου, Όκηνές ά-
γωνίας καί Ιλίγγου.
Έρως, μΐσβς, στβργή,
βυτβθυαί», αύτό είναι τό
«ΜΑΝΕΖ» πβύ θά δήτε
σήμερον.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
ΟΗΕΙΡΟ
Ρομπέρτ Τέυλορ
Τζό*ν
Τά δπλοπωλεΐα καί νενικίϊς
δλα τά καταστήματα πωλήσεως
κυνηγετικών εΙΒβν, ήρχισαν άπό
τούδε συμβληρώνοντα τάς προ¬
μηθείας των επί τη προόψει τής
κυνηγετ1 κης τιεριόδου.
— Κατά τάς υπαρχούσας εν¬
δείξεις εφέτος οί κυνηγοί θα εί·
ν δ κερισσότεροι άπό κάθε αλλο
προηγούμενον 6τος, καί τουτο
βεβαίως ίξ αγάτιης πρός τό σπόρ
αύτό, τό όηοϊον κατακτα όλο-
νέν καί περισσοτέρους Ήρακλει
ώτας.
—Τά δενδρύλλια τά όποΐα 6-
χούν φυτευθή κατά μήκος τής
Λεωφόρου Δουκός τοθ Μποφώρ
ίχουν ανάγκην άπό συνεχεΐς πε·
ριποιήσεις καθόσον κινδυνεύουν
νά ξηρανθοθν.
—Είς τό πρόσφατον οκόμη πά
ρελθόν την περιποίησιν αυτών εί¬
χον άναλάβει οί μαθηταί κ αί
οί πρόσκοποι καθώΐ καί ό Σύλ-
λογος των ΦΙλων τοθ ΠρασΙνου,
—Ή εύγενής αΰΐη προσπαθεία
αΙ άπασχόλησις θα ίπρεπε δ-
μως νά συνεχισθή,
—Τό μεγαλύτερον μέρος των
εργασιών της ανεγειρομένης νέ·
άς πτέρυγος τοθ Μουσείου Ηρα¬
κλείου συνετελέσθη αί ύπολειπό
μεναι δέ εργασίαι συνεχίζον-
ται μέ γοργόν ρυθμόν.
—'Ελπίζεται δτι τό νέον οί¬
κημα θ' αποπερατωθή ταχέως ώ·
στε τά διάφορα άρχαιολογικα
άντικείμενα τα*όποΐα ελλείψει
χώρου ευρίσκονται ήδη πρόσω·
ρινδς είς την πρώτην πτίρυγα,
νά τοποθετηθοθν οριστικώς είς
τάς θέσεις των.
—Άπό προχθές ή θερμοκρα-
σία ήρχισε νά άνεβαίνη καί συ·
νεπώς νά δυσαρΕστη τούς συμ¬
πολίτας.
—Πάντως ή Οψωσις αυτή τοθ
θερμομέτρου, ή λογική έννοεΐτοι
καί «τοθ καιροθ της» είνε καί
την παραγωγήν ίξυπηοετεΐ...
-Γεγονδς διά τό οποίον αί
διαμαρτυρίαι εναντίον τοθ καύ¬
σωνος δέν δικαιολογοθνται καί
τόσον...
—Ή ταξιδιωτική κίνησις, είτε
άτμοπλοική. είτε άεροπορική, πυ
κνώνεται κατ' αύτάς.
— Είνε ή έποχη των ταξιδιδν
καί της τόσον έπωφελοθς λουτρο
θεραπείας είς τάς λουτροπόλεις
τής άλλης Ελλάδος.
—Έν ιω μεταξύ δέν είναι ολί¬
γοι έκεΐνοι πού έτοιαάζονται ή
καί πού εξέρχονται άνά την ΰ·
παιθρον διά τόν καθιερωμένον,
«συστηματικόν» παραθϊρισμόν.
—Την προσέχη Δευτέραν έορ-
τάζει ώς γνωστόν ή έν Βώνη
θαυματουργός έκκλησία της Ά-
γίας Μαρίνας.
—ΟΙ πανηγυρισταΐ προβλέπε-
ται δτι θά είνε καί εφέτος πολ
λοί.
-Μεταβαίνοντες έκεΐ άπό τής
προηγουμένης, ή δποία συμιτί
πτει εφέτος νά είνε Κυριακή,
διευκολύνουσα οϋτω υερισσδτε
ρρν την συμμετοχήν τοθ κόσμου
είς την πανήγυριν.
ο Ρίηορτερ
ΣΤΟ ΣΤ1ΛΒΩΤΗΡΙΟΝ τοθ Πέ
τρου Μαστρεκίνη (πλατεΓα Βενι¬
ζέλου) γίνεται χρήσις διά τό κα
θάρισματων ύποδημάτων άγνοθ.
είδικοθ σάπωνος, έξασφαλΐζοντος
στιλπνότητα καί ώραΐο χρδμα γιά
κάθε παποθτσι.
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΥΑΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Ένοιχιάζονται δι»ο αποθήκαι
χατάλληλοι διά χαλάθια χαί χι·
ρωτια αταφυλων. Πληροφορίοιΐ
παρά τ© Εύαγγέλφ Άνωγειανάχη.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είδοποιεΐται τό Σεβαστόν χοι·
νόν Ηρακλείου δτι δ γνωοτος
διά την ταχύτητα χαί ΐίλιχρίνιι
ίν τού Ταχοδρόμας
ΧΑΡ. ΠΟΡΤΣΑΚΗΣ
Άναχωρ.ϊ εκάστην έδδομίδα α¬
νελλιπώς διά Πειραιεί χά! τάνά-
πάλιν.
Πληροφορίαι παρά τφ χ. Μπα-
λαμούτσιρ. 'Αρ. τηλ. 7—88.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθήχη Ιοδ-
γιιος εκτάσεως 200 χ. μ. μέ ή·
λεχτριχήν χαί δϊραυλιχήν έγχα
τάστασιν επί τής ίδοθ Έπιμινί
δου πκρά τό Αγγλικόν Τηλιγρα
φΐΐον χατάλληλος δια ουοχευασί
αν σιαφυλβν χ. λ. π. φρούτιον.
Πληροφορίβι παρά τοίς κ. χ,
ατασΐς σ«·
;ήν κυβέρνησιν Μ
1 Ή αΙθς>υσα ήτο
ϊή· βλοι
—Μ
νέκραξενό
μΟΙίΑΤ! ΣτυΦάδω, 4
__Ό Μέγαρος
—Ό 'Ενζολωρβ
καθ1 εαυτόν. ΒιΙ>
δ
Εΰμορφδη: ·
ίσΐειλε λοιτΐόν τόν
ήοχετο 6 ΤΛιος νά
Μίνω λοιτιόν κι «>
λι! δέν Ερχομαι
Έμειναν τοιοι
οί τρείς. «Ρι β* '
«ζα βπου έκάθΓ
Δύο άλειματοκήρια
νόν έττί κηοοιιηγΐθ
δέ έτιί ραγ.σμέντκ,
υολύ, δχι ομως μβ'
—Μωρέ παιδία
πηγβ κ' έξίκρέμασ
διά νά τά στήστ) Α
κΐριά,
—Σημείον δτι
φως των άλίψμα
χλης.
Ό Άετ^ς καί
ρει την γαλή ην
II
ΚΑΑΥΤΕ
|ιιι»ιιιιιιιιοιι
•πππηπιιΐιι—ιι
ΜΕΓΑΛΗ
ΔΕΡΜΑΤΙ
ταξι
Ι ΓΕΩΡΓ1ΟΣ
ΟΔ
τ·ϋ
Μ,
ναΤ0(
:ΐο»
«οί
Τ5 μεγάλο ϋργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
606ον
—Ό ζανθάς καΐ υψηλάς, είπεν ό Μέγαρος
πρός τόν Άετόν, πρέπει νά είνε ό Ένζολωρδς.
—Αί, θά πηγαΐνωμεν; ήοώιησεν ό Άετός.
—Βρέχει άπεκρΐθη ό Εύμορφίδης, καί ξεύρεις;
εχω δρκον κανωμένον νά πηγαΐνω είς την φω
τιά, δχι δμως είς τό νερό. Δέν θέλω νά μοθ έλθη
συνάχι.
—Έγώ δέν τό κουνώ άπ' έδώ, προσέθεσεν
ό Μέγσρος. Προτιμώ ένα γεθμα παρά ένα λεί¬
ψανον.
—Λοιπόν δέν πηναΐνομεν! άνέκραζεν ό Άε-
τος.
Τότε βαλτέ νά πιοθμε. Άλ'λως τε, ήαττορεΐ κα
νείς νά λείψη άπό μίαν κηδείαν, χωρίς νά λε'ψη
άπό μΐσν επανάστασιν.
—Ά! δσον διά την επανάστασιν, δέν άποφεύγω
είπεν ό Εύμορφίδης.
Ό Άετός Ιτριψε τάς χείρας τού.
—-Τέλος πάντων, έχομεν νά έπιδιορθώσωμεν
την επανάστασιν τοθ 1830.
—Είς εμέ είνε σχεδόν άδιάφορος σύτή ή έπανά
στάσις σσς, είπεν ό Μέγαρος. Έγώ πρός την τωρι
νήν κυβέρνησιν δέν εχω άπέχθειάν, τίνα.
Ή αΐθουσα ήτο σκοτεινή, τα πυκνά τής βροχής
νέφη έφερον την σκιάν τής εσπέρας πρό τής ω
ρας.
Είς τό καπηλεϊον ή είς την οδόν δέν ύπήρχε ψυ
χή" δλοι άπήλθον νά ίδωσι «τα συμβησόμενο».
—Μωρέ παιδία, μεσημέρι είνε ή μέσανυκτσ; ά
νέκραξεν ό Άετός. Έγώ δέν βλέπω τό δάκτυλό
μου.
Αί! Στυφάδω, φέρε φβς!
—Ό Μέγαρος έπινε περίλοπος.
—Ό Ένζολωράς εμέ περΐφρονεΤ, είπεν ομιλών
καθ1 εαυτόν. Βεβαίως ό Ένζολωρας έσκέφθη' ό
ΕύμορφΙδης* είνε άσθενής, ό Μέγαρος μέθυσος. Καί
έστειλε λοιπόν τόν Κουρούπη είς τόν Άετόν. "Αν
ήοχετο 6 ϊδιος νά.μέ ζητήση, θ* τόν ηκολούθουν.
Μένω λοιπόν κι' έγώ τώρα άοιάφορος. Ένζολωρα
φΐλε! δέν έρχομαι είς την κηδείαν σου, δχι.
Έμειναν τοιουτοτρόπως είς τό καπηλεϊον κσί
οί τρείς, περΐ δέ τάς δύο με^ά μεσημβρίαν, ή τρά
πεζα δπου εκάθηντο ήτο πλήρης κενών φιαλών.
Δύο άλειματοκήρια έφώτιζον αύΐούς, τα μέν ίστάμε
νόν επί κηοοπηγΐου όρειχαλκίνου πρασινίζοντος, τό
δέ επί ραγισμένης φιάλης. Ό Μέγαρος εΐχε τιΐει
πολύ, δχι δμως μέχρι μέθης βαοεΐας.
—Μωρέ παιδία! Ιλεγε, μωρέ, ποίος οοά γε έ
πήγε κ' έξεκρέμασε χωρίς την άδειά μου τα άστρσ,
διά νά τα στήση επάνω είς τουτο τό τραπέζι ώσάν
κεριά;
—Σημείον δτι διέκρινον μέν οί όφθαλμοΐ τού τό
φώς των άλειμματοκηοΐων, άλλ' ώς έντός όμί-
χλης·
Ό Άετ,ός καίτοι ο(νοβαρή.ς...κίχΙ ουύτώς,. διείή.-
ρει ΐήν γαλήνην τού.
(συνεχίζεται)
Άττοξηράνσεως
σταφίδος είνε
τού σήματος:
Γεν»κή αντιπροσωπείαι!^ Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Αθήναι—Πβααατζόγλου 5
' Εγκυκ Αοπ α ιδ ε ί α
ΑΓ έκείνοως ϊϊδΰ θέλοιιν
νά πλοϋτίξοον τ^ς γνώοπς των.
δλα δι* δλους.
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ Γ ΕΝΑ ΧΟΥΤΙ!
Α.'
Κατά τού; άληθ;φ?.ν$σ:έρους
δπ 'λογισμούς 5 πλη^σμος δ"> "Λ'
ρου τή; γής, σύμπχσα ή άντ-
τη;, άνέρχε-αι είς 1800 § :-μ
μύίΐα κεφαλής. Έκ πρώτ,ης δψεως
δ άριθμός φα'νεται χολοοσικϊο;
τό πλήθςς τεράστιον. Άλλ' άν ί1-
λήσωμεν νά τόν αυγκρίνωμϊν πρός
τάς άναλογίας χαΐ αδ:οθ ά'ίμγ)
το3 μικροίΐ έν συγκρίσει μέ ά>α
ούράνια σώματα, πλκνήεου μ·χς, θά
ίδοθμε δΐι είνε έλίχιστΐ,ς! Ε!γ.
μίαν έκτασιν ενός πρωσσικοθ μιλ
λίου 7532,4 μέτρον, μποραθν νά
χωρίσοκν 12 000 (ίνθρωποΐ. Είς
Ινα κυβικόν ϊμω; πρωσσίκό^ μίλ
λιον θά χωροθσχν άέτω; 147
έ««τομμύρια δνθρωποι. Όλόκλη
ρος ή ανθρωπότης, δλόκληρος δ
ανθρώπινος πληθυσμώ τής γής θά
χωροθσεν έν πάση άνίσ.ι είς μίαν
μικράν σχετικώς έκτασιν έκ δώ
δεκα τετραγωνικών μιλλίων. Μία
μικρά σχετικώς νήσος, ή έν τή
Βαλτική θαλασση νήσος τής Δα
νίας Βϋρνχολμ ποί» έχει ίπΐΐάνει-
αν 584 τετραγωνικά χιλιόμετρα
καί πού Ιχει σήαερον ενα πλη
θυσμόν 45 χιλιάδων μόλις κά
τοίχων οχι μόνον θά έφθανεν, άλ
λά καί θα περίσσευεν διά νά περι
λάβη δλον τόν πληθυσμόν τής
γής, τα 1800 Ιχατομμύρια άνθρώ
πους τόν ίνα πλίι είς τόν άλ
λον!
ΤΟ ΚΟΥΤΙ
Άς δοχιμάσωμεν τώρα τα 1800
αϋτά έχατομμύρια των άνθρώτΐων
τω σ?, δ μ
ι»έ τίξιν χ
Ϊ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΠΙΙΙΠΠΗΙ ΙΙΙΙΗΙΙϋΟ ΠΙΙΙΠΙΙϋΙ ΙΙΙ1ΙΗΙΙΙΠΙΝΙΗ8Ι1ΕΗΙΗΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΚ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟ1ΚΙΛΙΑ
| ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι
Ι Είδών ταξιδίου κσί έξοχής
5 Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μιταοθλα,
| πολϋθρόνες, καρέκλες, κρεββάπα έκστρα
| τείας κ. λ. π.
II
Ειδικόν Συνεργεϊον έπιακευών: '
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
α ΟΔΟ3 ΑΓ. ΜΗΝΑ
Ύποκατάστημα τού *ν Αθήναις, έργοσΓασίοο
Πολυχρονίδη—-Μπιζιώτη
^Νΐΐυυυΐιιιι ιιΐΐιΐιΐΐιιι ΐυππππι πηιπιΐιΐΐ αιιιπΐΐιιΐ ιΐιιΐιιιΐαι υ βιιμβιιιιιη
Έντός των ημερών κυκλοφορεΐ
ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΝ Α ΣΙΓΑΛΑ
ΔΡΑΧΜ. 13.
'Λ τΛ τοποθίΐήσωμβν δχι είς επι
φάνειοίν, άλ>ά μέσα Είς χιορον
γι« ·χ Εδίθιιε πόση χωοητριότης
"ΐ'ίζϊΐ'χι διά ·ά τ υ; περιλάβη.
; δ^οθέσωμεν δχι 5πή·5χε τρό
πος νά τ^ποθϊτηΒοΟν δλοι οί &ι·
"...... κου ε'νβ επί τής γής μέσα
δχι πατείς με π«
σάν σχρδέΧλες, άλλά
ΐ δνεσιν, κατά τρόπον
ίνθίωπΐς νά έχη τόν
τοθ χρειάζεται διά νά
η νά συιιπιεσθξ.
μή ρΜτήσετε πού θά 6υ?Ε
σκετο Ινκ τόσον τεράστιον χο,ιτΐ
".άνάχω'έση 1800 έχατομμύρια
άνθρώηους. "Ολος δ ΤίλΥ]θόαμός
τής γής μό"ις θά ερθανε γιά νά
γε'.ίση ενα κθβον τοθ βπο'οιι ή
τ?μή θ' ά>ή5χετο είς Ιιΐα χιλιόμε
τ:ον ! Τουτο φαίνεται «πίστευτον:
"Ενα κυβικόν χιλιόμετρον θά χω
ρείΗϊ ολόκληρον την άνθρωπόπ]
τα,"ή:οι 1800 έατομμύ3ΐ« άνθρώ
παν; Καί δμως " Ινχ άττλοθν κιβώ
τιον τό Οψνς τοθ δποίου θά ήταν
ίσον ττρός τό τριπλάσιον περί
που το3 πύργου Άιφελ, Ινα κι
βώτιαν πού θά ΐΐχε δηλαδή τό ΰ
ψ?ς είς τό όποιαν θά §φθαναν
τρείς ΐΐύργοι σάν τοθ "Αιφελ δ
Ινας επάνω είς τόν άλλον, μέ τό
ίδιον πλάτος καί μή/.ος, θά χω
ροθσΐ μεταξύ των τεσσά^ων πλευ
ρών τού, δλα τα άνθρώπινα πλά1
σμ-χτα πεΰ δπάρχουν Ιπί τοθ πλα
νήτου μ άς.
(συνεχίζετΛΐ)
ΤΟ "Σ1ΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,,
ΑΘΗΝΩΝ
Τό διευθυνόμενον ύ>ό τοΰ βυμπβλίτου ρας χ. Γεωργ
Δασκαλάκη.
Μνημόσυνον
των Σψακιανάκηδων
εις Βραχάσι.
ΒΤ»ΑΧΑΣΙ Π Ιουλίου (διά τοΰ ι ναώ τοϋ Βραχααίου χοροατατοΰν
ταχυδρομείου'ί —Μετχ ηχαης επι·' τος τοΰ ©εοφιλβατάτου έπιοκό-
σηαότπτος καΐ έΓτιβλητικβτητος που Διονυσίου μετά την θείαν
ίτελ'.αβη, την παρελθούσαν Κυοια λειτουργίαν παοέστησαν & κ.
κήν έν Βραχααίω τό καθιερωθέν ι Μπρίλη; Διευθυντάς τής Νομαρ
«πί έτών υπό τοΰ Έκχλησιαατι-'χίας Λκσηθίου, έ κ. Διοικητπς
κου £υ»βοι>λίου Βραχασιου έτή·|τπς Χωρ)κής Λασηθίου, ό κ. Δή
οίον άρχιερατιχον μνημόσυνον μ^ρχος Άν· Νιχολάου, ο! κ. κ.
Πρέίδοοι των
κοινοτήτων Νέ α
πόλεως, Λατσί,
.'Βί'.ν*»: δα5> Βουλισμ»
1 νης, Φουρνής
καΐ κλήθος κό
ομού έξ ολης της
επαρχίας Μεραμ
βελλου.
Μδτά την τί-
λεαιιν τοΰ|μνημο
αύνου όλος ο
συγχβντρωμένος
^ κοσμος μετέβη
^ έν πομπή πϊββα
δΙζοντοςτοΰΘβο
ϊΐλεστάτου Επι
σκόπου καΐ'τιιή
ματος "της 'Εθνι
κης Νβολαίας
Βραχασιου διά
την απόδοσιν
των τιμων είς,τό
ν ε κ ρ ο ταφβΐον
Βραχασιου ενθχ
ό σεμνός καΐ ά
πέριτβς μαρμάρι
νος τάφος που
φυλάσσονται τα
οβτά τοΰ Άρχη
νού Κωνβταντί
νού Σφακιανά¬
κη, καΐ μΐτά
δέηβιν τοΰ Οβο
Διονυσίου έ κ.
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
Φιλανθρωπικου Συλλόγου
Κυρίων Ηρακλείου
Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα
κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί έναν
τι των Δικαστηρίων, ύπάρχει διαρκής έκθεσις των
είδών 'Υφαντηρίου τοθ Ιδρόματος καί -ωλοθνται
τα τόσον περΐφημα ύφαντά Μινωίκής καί Κρητικής
τέχνης.
Έπίσης δλα τα εΐδη οίκιακής τέχνης, έξαιρε
τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
Ό άβίμνησι~.
Μιχαήλ λφακιανά«η5·
υπέρ άναπαύσρω; τής ψυχη; τοΰ
άϊιμνήστβυ Κωναταντίνου Σφα¬
κιανάκη άρχη γοϋ των εξ άνατο
λικωτέρων έπαρχιων της Κρήτης
κ«τά τοϋ; άΐτελευθϊρωτικού; α¬
γώνας καί τοΰ προ μηνών αποβι¬
ώσαντος αειμνήστου έπίσης υ!οΰ
τού Μιχαήλ Κ. Σφακιανάκη πρός
έκτισιν έλαχίατου φορου τιμης
καΐ εΰγνωμοσύνης άφ' ενός πρό;
τού; μνημονίυβμίνους διά τάς υ-
φ'ιστας πρός την πχτβίδα ΰΐτηρε !
οίας των καΐ πρός έμψύχωσιν ά
φιλεστάτου κ,
Ροΰσσβς Κούνδουρος, διιιηνόρος,
διά καταλλήλου προσλαλιάς έξη
ρϊ την δράσιν των Σφακιανάκη
δών, έπήνεαε τό Βραχ&αι καΐ τό
Έκκλησιοτστικον Συμβούλιον, διά
την καθιέρωσιν τοΰ έτηοίβυ τού
τού μνημοβύνου, έκπλήρωΐιν στοι
χειώδους καθπ«όντος, πχράδειγ
μα α|ΐίν πρός μίμησιν.
Στεφ&νους επί τοΰ Μνημείου
ίθ ή Νί Λθι
κατέθεσαν ή Νομαρχία Λασηθι
ου ό Δήμος Άγίου Νικολάου,
ή Κοινοτης Νεαπόλεως, ή Κοινό
οι*5 ™ν λ*» «*«* '^ψ-α--------» Ι της Λατσίδα?, ή Κβινότης Φουρ
ετέρου τής παρούσης κ*1 μελλου νής> η Κβινότης Ββυλισμίνης, η
αης γενεάς ν.ε τό παράδειγμα των Κοινοτης Μιλάτου, ή Κοινοτης
μεγάλων έκλιπουσών φυσιογνω Βοαχασίου, η "Ενωσις Γβωβγι
_ κων Συνεταιρισμόν Μεραμβκλ
**ΙΜν" λου, τό Ταχυδρομικόν Γραφείον
Κατά»τό ώ; χα μνημόσυνον Βραχασιου καί τα Σχολεϊ» Βρα
όπερ έτε'λέσθη έν τω κκθεδρικφ χασίου.
ν1| ί
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ■_»£
θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
Παρελάβαμε μχ]χαν{ματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
Τιμαί λογικαί.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ό Σύλλογος 'Υποδηματοποιών
Νεαπόλεως θεωρεΐ καθήκον επι¬
βεβλημένον ϊπως καί διά τοΰ τώ
που εκφράση τάς απείρους εύχα
ριστίας τού, πρίς άπαντας τεύς κα
τοΕκοας Άγίου Μύρωνος χαί ίοιαι
τέρως εί; τόν Πρόεδρον τής Κοινό
τητος κ. Κων)νον Μοιράκην, τεύς
Κοινοτικού; Συμβούλους κ.κ.Έμμ.
Κοντάκην Ήλίκν Δίακουλάκην,
Μάρ. Χαις,ίτψ, Έποίμ. Χαιρίτην,
Ιωάν. Μαγκουοάχην, τόν Γραμ-
ματέα αύίής κ.Μύρ.Λιναρδάκηνκ'χΙ
τοϋς ίκκ?ησ·αστικίύ; τοιούτους
λϊΐτουργούς τής^στοιχειώδουςέκπαι
δεύσεως, ΈλευΡέριον Λιναρδάχην
Μαρίοιν Σηφάη, Πόπην Χαιρέτη,
Ίκτρόν Ξενικάκην, καί Ίαιάννην
Χαιρέτην διά τίς π«ριποιήσεΐς
τάς όποίοτς τίσον ευγενώς καί πρό
Ούμως τώ έπεδαψίλευσαν κατά την
έκδρομήν τού είς την μαγευτικήν
κωμόΐτολίν των τή" παρελθούσαν
Κυριακήν ν.οΐ την διαβββαίωσινδα
φιύγοντις άπιχομίααμεν τάς καλ¬
λιτέρας των ΐντυπώσεων κατινθου·
σιασμίνοι καΐ καταμαγΐυμένοι έκ
τής φιλφνΕας των.
Νεάπολις 11 ΊιυλΕου 1939.
Ό Πρόεδρος τοθ Συλλόγου.
Γεώργ. Κοκολάκης.
Πρόσκλησις είς συναγωνι·
σμόν έχιτοιήσεω; κινητών
πραγμάτων κληροδοτήμχτος
Γ. Ε. Χατζηστυλιανάκη.
Οί έκτελ€σΐοιί τής διαθήκης «Ο
ά—οβ ώσαντος Γ. Ε. Χατζηοτυλια
νάκη τιροκηςύσσουσι συναγωνισμόν
διά την ιτώλησιν των κινητών
πραγμάτων τ&0 κληροδοτήματος
τούτου ήτοι διαφόρων παλαιών
τσεβρέΐων καί κεντημάτων καί πά
λαιων είκόνων κλπ. £τινα θά εδρ[
ακωνται άπό σήμερον έκτεθειμένα
καΐ μέχμ τής προηγουμένης η¬
μέρας τοθ πλειστηριασμοθ είς τό
| παραπλιύρως τοθ κινηματογράφου
«Άπόλλωνοζ» έν τή οδώ Βχοιλί-
' ως Κωνσταντίνου έναντι των Δι
Ιχαστηρίων, κατάσΐημα τοθ κ.Ζαχ.
Περάκη.
Ή δημοπρασ!» διεξαχθήσεται
την 30ήν Ιουλίου έ. Ι. ημέραν
τής εβδομάδος Κυριακήν καί ώ¬
ραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ
αιιμβολαιογράφου Ηρακλείου Κων.
Ζαχαριάδου ή τοθ ναμίμου άνα-
• ηληρωτοθ τουαυ καΐ έν τψ έν-
4 ταθθχ καΐ κατά την όϊόν Χάνδα-
' 5ος χιιμίνφ δημοσίφ γραφΐίφ τού
—Πρθσκχλοΰνται οί εργά¬
ται θαλάσσης 1939.
Είς την εφημερίδα της κυβερ
νήσεως εδημοσιεύθη διαταγαί προί
Μλήσβως των έργατών θαλάσσης
άπογρβίφής 1939. ίΰτοι ύποχρβ
οννται νά προσέλθουν πρές κατά
τάξιν άπό 2—7 Όκτωβρίου είς τί*
Κεντρικόν προγυμναστήριον Πό
ρου. Έκ Κρήτης θά προσέλθουν
πρός κατάταξιν οί καταγόμβνοι
καΐ έκ των 4 νβμών αυτής, Ήρα
κλείου, Λασηθίου, Ρεθύμνης καΐ
Χανίων. ^ παρουβιοΐσθησόμενοι
θά προαάλθουν είς τό κεντρικόν
προγυμναστήριον Πόρου. Οί μή
προσερχόμενοι έντός τής ταχβεί
σης προθεβμίας θά κηρύσσωντατ
άννπότακτοι.
—Τό περιοδεϋον Στρατιωτι
χον Συμβούλιον.
Την 15 τρέχ. τό περιοδεΰον
Στρατιωτικόν Συμβούλιον Ήρα
κλείου θά εξετάση είς Νεάπολιν
τού; οτρατΐυσίμους τής κλάσεως
1940 κ»ΐ του;^μιτ' αυτών ύποχρε
ου;, τοϋ; κατανομενους, έκ των
Κοινοτήτων Βραχασιου, Ξϊνίων,
Λιμνών, Νικηθιανοδ, Καστελλί
ου, Φουρνής, Μιλάτου, Βρυσών,
Νεαπόλεως, Βουλισμένπς, Λατσί
δας, Άγίου Άντωνίου καί Χου
μεριάκου.
—Διανυχτερεύοντα φκρμα-
κεΐ«.
Σήμερον 13ην Ιουλίου θά δια·
νυκτερίύσουν τα φαρμακκΐα Γ.
Μαδαριωτάκη καΐ Θεοδ. ©ϊοδω
ρίδη,
5τε χαί δπου καλοθνται οί δουλό
μενοι νά πλειοδοτήσωσι άγορα
σταί.
Ή καταχύρωσις θά γίνεται χω
ριστά δι' ίκαοτον αντικείμενον είς
τόν ποοσφέροντα μείζονα τιμήν
τεϊς μετρητοΐς χαί έφ' δσον ή γε
νομίνη προσφορά χεχωρισμένω;
ήΐελι κριθή συμφέρουσχ υπό πά
ρισταμίνου μέλους τής Έπιτροπής
έκτελεστών καί τοθ συμβολαιογρά
φού.
Ή δημοπρασΕα θέλει συνεχισθή
χαί επαναληφθή υπό τού; ϊδίους
δρους την επομένην Κυριακήν
6ην Αύγούστου ί. 2. ίδιαν ώραν
10—12 π. μ. διά χά άντιχείμενα
ών αί προσφοραί ήθελον τυχόν
θεωρηθή άσΰμφοροι.
Έν Ήρακλείφ τή 28 Ίουνίου
1939
Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τής
Έπιτροπής των έκτελεστών.
Κ, Ε.
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Πέμπτης
13 Ιουλίου 1939
123 Ώρα
ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑ! Η ΠΤΗΣΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΑΣ ΓΑΛΛΙΚΛΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΡΑΤΛΙΑ ΗΙΣΧΥΣ ΪΟΝ ΔΥΟ
ΜΕΓΑΛΟΝ ΔΥΤΙΚΟΝ ΔΥΝΑΜΕΠΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1» Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Χηλεγραφή^ατα έκ
Παρισίων άναφέρουν ότι σχολβάζεται
ευρύτατα υπό των διεθνών δημοσιογρα·
φικών κύκλων ή επιτύχη; πτήσις των
αγγλικών βομβαρδιστικών άεροπλάνων
υπέρ την Γαλλίαν, επ* εύκαιρία τή; με-
Οαυριανής 'έπετείου τής άλώσεως τής
Βαστίλλης.
Σχετικώς τονίζεται ότι ή ίσχύς των
8ύο μεγάλων δυτικών δυνάμεων πχρα
μένει χραταιά καί ετοίμη νά άντιμετω
πίση πάσαν επίθεσιν.
Περί τό Δάντσιγκ
καί πάλιν δλη ή προσοχή
των δυτικων Δυνάμεων.
"Δέν δα ευρεθή νέον Μόναχον."
30 Πρωϊνή
ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΚΑΤΟΡΒΟΣΑΝ
ΝΑ ΑΠηΒΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΡΟΣΣ9ΥΣ
ΣΥΝΕΧ'ΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτού μας).— Κατά τάς έξ "Απω
Άνατολής πληροφορίας οί Μάπωνες
έξαπέλυσαν άντ επίθεσιν είς τα Μογγο-
λομαντζουριανά ,'αύνορα, κατώρθώσαν
τες ώς άγγέλλουν, νά άπωθήσουν τούς
Ρώαβους.
Πάντως αί μαχαι εκατέρωθεν αυ
νεχίζονται αίματηρόταται καί άμφίρ
ροποι.
Ο
ΒΑ ΕΠΙΣΚΕΦΒΗ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου (τοθ άν
ταποκριτού μας).— Τηλεγρβιφιίται έκ
τού έξωτερικού ότι ι όν προσέχη Σε¬
πτέμβριον ό στρατηγός Φράνκο θά ε¬
πισκεφθή επισήμως ι ήν Ιταλίαν.
Ο κ. ΚΟΡΥΖΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΗ
ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ.ΤΗΣΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου (τού αν
ταπθχριτοθ μας). — Ό ύπουργός τής
Κρατικάς 'Υγιεινής κ. Κορυζής θι' ε¬
πιστολάς τού πρΐς τόν πρωθυπουργόν
κ. Μεταξάν υπέβαλε την παραίτη
σιν τού έκ τού άξιώματος τού υπουρ
γοΰ προκειμένου νά επανέλθη είς την
Διοίκησιν τ»(ς Έθνικής Τραπέζης. Ό
κ. Μεταξάς απεδέχθη «ήν παραίτησιν
τού κ. Κορυζή.
'ΙΙ συνέλευσις των μετόχων τής Έ·
θνικής Τραπέζης συνερχομένη προσε·
χ ώς θά έχλέξη τόν κ. Κορυζήν Δι¬
οικητήν τής Τραπέζης.
Ο ΑΙΓΥΗΤΙΟΣ ΥΟΟΥΡΤΟΣ ΓΕΧΙΑ
ΚΑΤΕΟΕΙΕ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΤΝΟΣΤΟΝ
άν
ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου (τού
ταποχριτού μας).— Σήμερον την πρω·
Γ αν ό παρεπεδημών έν Αθήναις Αΐ-
γύπτιος ύπουργός των Εξωτερικών Γέ·
χια πασάς κατέθεσε στέφανον είς τό
μνημεϊον τού αγνώστου ατρατιώτου.
Ό Γέχια πασά; συνέχισε τάς επι·
σχέψεις τού χαί σήμερον.
Ο ΚΙΟΣΕΙΟΑΝΟΦ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΝ ΟΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτοθ μας). — Ό Βούλγκρος
πρωθυπουργός χ. Κιοσεϊβάνωφ έπέστρε
ψε σήμερον;είς την Σοφίαν.Κατά σχετι
κάς άνακοινώσεις ό χ. Κιοσεϊβάνωφ έξέ
φρασε την Ικανοποίησιν τού έκ τού
ταξιδίου τού.
ΕΝΤΟ2 ΤΗ! ΕΟΛΟΜΑΑΟΣ ΑΡΧΙΖΟΥΓ
II
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΑίίΛΟΝ-ΙΑΒΟΙΙΟΜ
ΑΘΗΝΑΙ 12 "Ιουλίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλεται
έντός τής εβδομάδος άρχίζουν αί συ·
νομιλίαι μεταξύ "Αγγλων καί Ίαπώ·
νων διά την διευθέτησιν των ύφισϊαμέ·
νων διαφόρων έν Κίν*.
ΡΩΜΗ 12 Ιουλίου (Ιδιαιτέ
ρα ύπηρεσΐα τής «Άνορθώ
οεως»).— ΣυνεχΙζονται αί έκ
! δηλώσεις δυσφορίας τοθ Γερ
| μανικοΟ τΰκου διά τάς προ
Ι χθεσινάς δηλώσεις τοθ πρω
θυπουογοβ τής Αγγλίας κ.
Τσάμπερλαιν. Έφηαερΐδες τοθ
Βερολίνου άναδημοσιεύουν μέ
δριμύτατα σ*όλια άρθρον των
Λονδινεΐων «Τάϊμς> εκ τοθ
όττοΐου, γράφουν, καθίσταται
όλοφάνερον 8τι ή Μ Βρβττα
νία ώθεί τα πράγματα είς
τοιοθτον σημείον ώατβ νά
καταστή άδύνατος ή εΐοηνική
λύσις τοθ ζητήματος τοθ Δάν
τσιγκ την οποίαν ουδόλως έ
πιθυμεΐ ή "Αγγλία.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Ιουλίου.—
Έτιανελήφθησαν άπό τής χθές
αί ΆγγλοττολωνικαΙ διαπραγ-
ματεύσεις διά την παροχήν δα
νεΐου είς την Πολωνίαν, α¬
νερχόμενον είς 40 έκατομμύ
ρια λιρων. Τό δάνειον τοθτο
καθισιοθν περισσότερον απα¬
ραίτητον καί έπεΐγον αί βατΐ-
νουσαι πρός ναυάγιον Άγγλο
σοβιετικαί συνεννοήσεις τής
Μόσχας.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Ιουλίου.—Τό
Πολωνικόν πρακτορείον Τραν
σκοντινεντάλ διέψευσε την κυ·
κλοφορήσασαν είς τό έξωτεοι
κάν είδησιν περί τοθ ότι ή Πό
λωνΐα δέχεται την Ενωσιν τοθ
Δάντσιγ μετά τής ΓερμανΙας
υπό τόν 8ρον δήθεν νά μή με
ταφερθοθν στρατεύματα είς
την ελευθέραν πόλιν.
Ή είδησις αυτή έξηγεΐ τό
Πολωνικόν πρακτορείον απο¬
τελεί έλιγμόν ξένης προπα
γάνδας πρός έξασθένησιν τής
επιδράσεως την οποίαν ήσκη
σαν επί τής διεθνοθς γνώμης
αί τελευταίαι δηλώσεις τοθ κ.
Τσάμπερλαιν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Ιουλίου —
ΣταθμΙζων την γενικήν κατά
στάσιν ό άρθρογράφος τοΟ
«Φιγκαρώ» καί την χαραχθεΐ
σαν γραμμήν τής Γαλλικής
κυβερνήσεως έναντι τοθ ζητή
ματος τοθ Δάντσιγκ γράφε
καί τα εξής: «Δέν εΐξεύρω εάν
κατά τό τρέχον θέρος ή τό
ποοσεχές φθινόπωρον θά γίνη
ή δχι ή Ανάφλεξις τοθ πολέ¬
μου είς, την Ευρωπην. Πάντως
εάν να(, αυτήν την φοοάν δέν
θά ευρεθή Μόναχον. ΠερΙ τού
τού είναι σταθε,ρΰχι άποφασι
σμένη ή Αγγλία μβτά
Γαλλίας.
ΟΤΙ ΑΕΝ ΥιΊΟΧί
ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΡΟΥΝ
ΟΥ ΛΑΝ
της
Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΞΙΟΙ
την "Αγγλικήν ούδετερότητα
εις τα Σινοϊαπωνικά.
ΤΟΚΙΟ 12 Ιουλίου (ίδιαιτέ-
οα ύπηρεοία Ανορθώσεως).—
Ή στρατιωτική έπιτροπή κατήρ
τισε τούς δρους οΐτινες θάτιο
τελεσουν την βάσιν των Άγ·
γλοϊατΐωνικων διαπραγματεο-
σεων. Πρό τής ενάρξεως των
διαπραγματε6σεων θά ύπο-
βληθοθν πρός έγκρισιν την
Μην Ιουλίου είς τό ΰττουργι
κόν συμβούλιον.
Μβταξύ των πρωτευόντων
βρων τοθ σχεδΐου τούτου ή
Ίαπωνική κυβέρνησις θέτει ώς
αξίωσιν πρός την Αγγλίαν
νά τηρήση απόλυτον ούδετερό
τητα είς την Σινοΐαπωνικήν
διένεξιν.- Άποριπτομένου τοθ
ορου τούτου υπό τής Αγγλίας
θά καταστή άδύνατος ή περαι
τέρω συνεννόησις.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 12 Ιουλίου.
—Ή Άμερικανική γερουσΐα
άνεβαλε την συζήτησιν επί τής
τροποποιήσεως τοθ νόμου πε·
ρί ούδετφότητος διά την προ
σεχή συνεδρίασιν.
Την είδησιν αυτήν δημοσίου
ουν τα Άμερικανικά φύλλα
μετά καταφανοθς απογοητεύ¬
σεως.
Τα Άγγλοσοβιετικά.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Ιουλίου.—
Σήμερον την πρωίαν σι.νί)λ
θβ τό Αγγλικόν υπουρ
γικόν συμβούλιον τό οποίον
ήσχολήθη μέ την εξέτασιν
των διαβιβατσθέντων έκ Μό
σχας πρακτικών των διεξαχθε
σών συζητήσεων πρός σύνα
ψιν ΆγγλορωσσικοΟ συμφώ
νού.
Επί των διαμειφθέντων κατ
αύτό έτηρήθη άπόλυτος μυστι
κότης.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Ιουλίου.— Έ·
πιβεβαιοϋται ή πληροφορία
ότι ό έν Λονδίνω Ιταλός πρε
σβευτής κ. Νΐΐνο Γκράντι έγ
καταλείπει την θέσιν τού άνα
λαμβάνων είς Ρώμην τό υπουρ
γεΐον Δικαιοσύνης.
ΤΑ ΧΘΙΗΣΙΝΑ Ι
ΕΓΚΑΙΝΙΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ1
ΕΞΟΧΩΝ
Ηαρουοία των άρχών χαί των
κυρίων τοϋΔιεικηπκου Συμδουλίευ
τοθ ΠατριωτικοΟ Ίδρύματος εγέ¬
νοντο χθές την μεσημβρίαν τα έγ-
καίνια των Ηαιδιχών έξοχών εν
ΚατοαμΓα,ίγκατασταθειοών είς τα
ευγενώς διατεθίντα οίνήαατα
των παιδικών έξοχών Κατεχάχη,
ίεδομένου δτι τό Πατριωτικήν
"Ιδρυμα δέν διαθίτει εισέτι ίδιο
χτήται/ς εγκατάστασις, τοθ ζητή
ματΐς τής ανεγέρσεως των έκκρε
μεθντος είς την νομομηχανιχήν 6
ηηρεσίαν. Προβλέπεται δτι ιίς τάς
παιδικάς ίξοχάς θά μεταβιθν έφέ
τος περί τα 200 άπορα παιδάκια
Ιχοντα ανάγκην χαθαροθ άέροςκαί
πλουσίας τροφής, έκ τί ύ ιω ν δέ
«γχαΐεστάθησαν «πί χθές τα 50
τής πρώτης άποοιολής «"τίνα θά
άντιχατααταθοθν μετά ε"ν είκεσαή
μερον. Εί; τιύ; μικρού; τροφί
μους των Παιδικών έξοχών προσφέ
ρεΐαι πλουσία καί (ί^θονος, έκλε
κτή τροφή έκ παράλληλον £ε κατα
βίλλωνταιίδΐίΐίτΕραι φροντίδες διά
την ψΛχαγωγίαν καί την σώματι
χήν των αΌκτ,σιν.
ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ
ΕΙΕΑΓΓΕΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εκοινοποιήθη αρμοδίως δια
ταγή δι' ής μετατΐθεται είς Κα
λάμας ό Εισαγγελεύς Ήρα
κλεΐου κ. Δημ* ΒελλΙνης, τοπο
θετουμένου ενταύθα τοϋ είσαγ
γελέως κ. Κ. Κοββιδη,
ΤΟ «ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ».ΕΙΣ ΣΟΥΛΙΝ
Κατά σχετικάς πληροφορίας
την 19 τρέχ. 9ά κβταπλεύση είς
Σύδαν τό ίρμοθν ήδη είς Φά
ληρον αγγλικόν άεροπλανοφίρον
«Γκλόριους» συνοδευόμενον καί 5
πό ενός άντιτορπιλλιχοθ. Τό«Γκλί
ριους» θά παραμείνη εί; Σ&ύδαν
μέχρι τής 24,τρίχοντος μηνός. Έξ
άλλου είς Ηράκλειον θά χατα
πλεύοη κατά τάς ιδίας πληροφο
ρίας τό αγγλικόν πολεμικον «Ρί
πουλς» απο 1—8
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Ίουλίβυ. - Τό
«ΝταΙηλυ Μαίηλυ» άναγράφβι δτι
ταύτοχρονοι μέ τάς πτησβις 'Αγ
γλικνν άϊροπλανων υπεράνω της
Γαλλίας, θά γίνουν καί υπέρ
την Πολωνίαν.
ΤΟΚΙΟ 12 Ιουλίου. — ΠροβΕ-
χϊ>$ αναχωρεί έντευβιν στρατιω
τική αποστόλη Διά Γίρμανίαν
καΐ Ιταλίαν.
Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Ιουλίου.-Ό πρω
θυιτβυργός της Γαλλίας κ. Ντα·
λαντιέ εΐχε χ8ές ιδιαιτέραν συ·
νομιλίαν μετά τοΰ πρβσββυτοθ
Τήί» Γβρμκνίβίς.
ΡΩΜΗ.- Ό Γαλλιχός τύπβς ά
νολΰει σήμερον τας ύηλώσβις τοθ
κ. Τσάμπερλαιν μέ κάπβιον οχε
πτικισμόν.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 12 Ιουλίου -
Αί νέαι συζητήβίΐς τού Άμερι
κχνικοΰ κογκρίσβου επί της τρο
ποποιηβεΜς τού νόμου τής ούδε
τερότητο; άκέληξοτν είς νέαν
ηττβιν της ηολιτικης Ροΰαβίλτ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Ιουλίου. -Ό
ύπουργός τ&ν Στρατιωτικών Χόαρ
Μπίλίσσα θά παρκΜθλουθήση με
τα τοΰ άρχπγοϋ της Άγγλιχης
άϊροπβρίας την μεγάλην πκρέλκ
σιν των Παρισίων τής 14ης τρε
χοντος.
ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
αυτοκίνητον ηγ
μενον 6πύ τοθ σωφέρ Καραίακου
παρέουρε ^ χθές την μεσημβρίαν
παρά τό Έρώον καί έτραυμάτισε
θανασίμως τδν 6ιιή Μιχαήλ Γορ
γοπάτην υποχύψαντα άέ
τα τρ*ύματά
αυνιλήφθη.
τού.
χή ορ
άμέσως είς
Ό σωχέρ
ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΟΝ ΡΑΔΙΟΦϋΝΏΝ
Διά δημοσιευθέντος είς την έφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως νόμοι»
παίς κάτοχος ραδιοφώνου δποχρΐοθ
ται δπως μίχρι τής 22αςτρέχ. υπο
βάλη έγγραφον απόδειξιν είς την
δημοτικήν ή χοινοτικήν αρχήν
τής περιφερείας τού τής δποβολής
τής δηλώσειος, προχιιμένου νά ίχο
διασθΐ δι' είϊικής αδείας τοθ
Ιφυπουργείου Τύπου καί Τ&υ
ρισμβθ. Διά τού; παραδάτας προ
Βλέπονται βαριΐαι ποιναΐ.
ΙΑΒΥ
ΣΙΓΚ
ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ
Η ΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άν.
ταποκριτού μ*ς.)— Τηλεγραφούν έκ
Βαρσοβίας 5« οί ΠολωνικοΙ κύκλοι
διαψεύδουν κατηγορηματικώς τάς φή
μας περί δηθεν διαθέσεως ύποχωρήαεως
αυτών είς τό ζήτημα τού Δάντσιγκ.
Αντιθέτως οί Πολωνοί βεβαιούν ότι
διατηρούν επί τού ζητήματος τάς αύ
τάς πάντοτε άντιλήψεις.
Οί ΐδιοι κύκλοι τονίζουν ότι έπιμέ
νούν πάντοτε όπως τό Δάντσιγκ παρχ
μείνη ελευθέρα πόλις άνευ ούσιώθους
μεταβολής είς την διοίκησιν τού λιμ έ
νος καί την δι* αυτού κίνησιν τοΰ Πό
λωνικού έμπορίου.
ΠΑΣΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΙΣ ΑΑΝΤΣΙΓΚ
ΑΠΕΙΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΑΕΙΑΝΤΩΝ ΠΟΛΩΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας.)— Κατά τάς έκ Βαρ
σοβίας πληροφορίας πάσα τυχόν άπό
πειρα μεταβολάς τού καθεστώτος τού
Δάνταιγκ χαρακτηρίζεται έκεϊ ώς άπει
λή τής άνεξαρτησίας τής Πολωνίας.
Συνεπώς οί Πολωνοί προτίθενται νά
άντιταχθούν εναντίον μιάς'τοιαύτης ά
παπείρας δι' όλων των των δονάμεων.
ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΖΗ ΤΟ ΥΣΙΗ
ΝΑ ΠΑΥΣΗ Η ΑΝΤίίΑΗΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 12 «Ιουλίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Τό·
κιο ότι οί Ίάπωνες προτίθενται νάζη-
τήσουν άπό την Αγγλίαν κατά την έ·
ναρξιν των διαπραγματεύσεων δια τα
ζητήματι τής Κίνας, να παύση αυτή
την άντϊαπωνικήν πολιτικήν, διάκόπτου
σα κάθε ενίσχυσιν πρό; την κυβέρνη
σιν τού Ταάγ—Κάϊ—Σέ*.
Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΟΣΟΥΝ ΠΑΗ ΡΟΣ
ΤΑ! ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΟθΛΐίΗ ΥΠ0ΧΡΕ0ΪΕΙ2
ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας)._ Κ«τά τά ^ Α
ΑΪΐλία καΠ°¥αών '^Ρ·***«· *>
Αγγλία καί Γαλλία 4θά έκπληρώσουν
6λ*ς τας υποχρεώσεις «ύτών «ρός την
Πολωνίαν. ΐΐ.ρ6 τού,Ον Μ £ « ^
εδόθησαν ρηταΐ 6ιαβεβαιώ«ιςΤχαΐ πρός
πρωτευ-
ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Γενομένης προχθές τής κληρώ
σεως τοθ Έθν. λαχείου των δια
δοχικών χληρώσιων εκέρδισαν έκ
των είς την πόλιν μας διατε
θίντων αριθμών οί εξής λαχνοί:
67 302 δρχ. 8000, 53.019 καί
77 772 άνά δρχ. 4000 έκαστος,
19 407 καί 91.134 άνά δρχ.
2000. Κατά την δευτέραν ημέραν
τής γ' κληϊώσεως εξήχθησαν οΕ
κάτωθι άριθμοί έκ των διατεθέν
των υπό τοθ πραλτορείου τής πό
λεως μας, νερδίζοντες τα έναντι
αυτών οημειεύμενα ποσά:
8853 δρχ. 60 000 19410, 19475,
20523, 20561, 27704, 27710,
46278, 51262, 51263, 53017,
53065. 60106, 60173, 77702,
96988 καί 99685 άνά δρχ. 800.
ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΗΜΑ
ΑΓ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Δι' αποφάσεως τοθ υπουρ
γοθ των Σιδηροδρόμων κ. Νι
κολσΐδη, έθεσπίσθη σήμα κυ
κλικόν, τό οποίον θά προ
σαρμόζεται είς τόν έμπρόσθιον
ύελοπίνακα των αύτοκινήτων
παντός εΤδους.
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΡΑΣΑΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ
Κατά τάς ϊ|«τάσϊΐ; τής β' τα
ξβως τής ΐΗαρασλείου Παιόχγω
γιχής Άκαίπμίας επέτυχον καί
οί κάτωθι Κρήτες- Γιαννακάκη;
Γ, Κοτσΐφάκης Ίνα., Παπαγιαν
νάκης Ί., Σπυριδάκης Ι., Ζολιν
δάχης Σταμ. Έηίοπς επέτυχον
καί οί εξής κ«τά τάς έξετάοεις
της β' 2 τάξίως. Χριστοφΐλάκης
Χρ., Μουρδαχης Στυλ., Γλυνια
όάκης Στυλ., Ροδάκης Φ. καί Κο
Ν«κη« Ί.
Εί{ την δημοαυντηρητον Παι·
ίαγωγικην Άκαοημίαν Πειραι
ώς επέτυχον αί άκόλουθοι Κρησ
σαι: 'Αλϊίανίράκη Νίκη, 'Ανδρβυ
λιδάκη ΓραμματΐΗή, Βασιλάκη
Ευφ , Κουμή 'Κλευθ. Πβράκπ Κ.,
ΤααγχαράκηΜ, Φραγκαλάχη, Ε.
Χατζάκπ Ν., καί Χελιουδάκης.
ΔΩΡΕΑΙ
Παρ4 τβδ άντιπροσώιτου τής
ζυθοποιιας Φίξ χ. Αλεξ Διαμαν
τάχη κ«τετί8ησ«ν ημίν δρ. 3001
υπέρ τοθ φιλανθρωΐτικοϋ ^ουΐλό'
Υβυ Κυριδν Ήραχλείου άντΙ οτϊ|
•«νού είς την σορον τπ5 άΛβ| ----------,-----------, »»«, μ χ. Ασια
βιωοαίης μητρός των έν Αθήναις νο εξεφώνησεν λόγους έξάραντες έκ νέ
$ΤΆΪ?£φχ * * 'ΐΜ*ννΜίου τ«ν ;ΐταλοίσΛ»νικήν φιλί.ν. Τό έβπέ
Αντ«νίουΦί|. >^ .τ,εσ,ρεψχν *^ *4» Ββρχελών*)^
ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΙΣ ΔΑΪΤΣΪίΚ
Ο ΚΟΜΗΣ ΤΣΙΑ¥111
ΤΗΝ ΣΑΡΑΓΟΣΣΑΝ
Χ«.ί
ΤΥΓΚ
τι»ν ευρ«
ΠΡΧ'" ν.
^ πρυ?«ντ«>ς
Λθββ«μ(«ν μοκ» τή» κου
&ν των δύβ
ν« δεχββυν
«·« «»*« διευθέτησιν
τδν διίθνδν
ηινμέ β«βιν Τ|>ν Ϋ
Μ τό δίκαιον, ό Ματευ
βμός είνε «ΙβΛητβς. -εί
ηββχ·»ν ττβλλαί έληίδες
Λ ί'ίλνίΐί β« είνε όμαλΐΐ
ίίί ΐβ ίέρβί δεν θα μάς
ρβΐίθΐάοτι νΐ«ς β5υνηρ«ς
ττληξίΐς. Λλλ αί έλκΙ
4ν κχοτελβΰν πάντβτ»
3αιοτητα. Καί σημερον,
λ. πιριοοότερον. ύπαρχ
πολλαί ιηθανβτητες ν« Ι
ψικοδοόν. ΟΙ λχβ τής
ιΐν. μβ«ι·ν ότι 64ν β», λ
τενΛόλεμον. 'Αντιβέτως
λ» τα 18 ν π εκιουμούν
ιί;ήνην χ«ί την ΐργι
ιφβαιικββιβν άνααυγκροτ
», χβϊ »«ν«δπμ»ουργιβ4! ι
ΚκΙ ή Ιττιδυμίβ αύτη τδ
δν δέν διβφεϋγει την πρ
χήν τδν ήγετδν κ«1 τδ^
κΐϋβύνιιν χυβερνητδν ι
Α»τ»ι δέ ή διάθιαις ;τβν
δ λ
Α»τ»ι δέ ή διάθιαις ;τ
δν βττβτελεΐ «αί τ·ν ο«
ΡΜΤΐρβν παράγοτ
δν βττβτελεΐ «αί τ
ΡΜΤΐρβν παράγοντα
«Π5 «β η·λΐμβΰ
■ΙΗΜΠΙΕΣΤ.ΝιΡΟΙ
Το)
Μέγεθος Γραμματοσειράς