97531 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5214

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/7/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
ίτησια λίραι 8
ίξάμηνος 3
Άμερικής
έτησια βολ. 16
ίξαμηνος » 8
ΤιιΤή
κατα φύλλον
Δραχ. 2
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
"- ΟΔΟΙ Μ1ΝΏΤΑΥΡΟΥ '
ΤΠΕΥΙΪΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «4ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5214
'4
ΑΙ ΣΧΕΣΕΙ! ΦΙΛΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Χθές έφθασεν ιίς τάς Α¬
θήνας, συνεχίζων τό άνά
τας πρωτευούσης των Βχλκα·
νίκων χρατών ταξίδιόν τού, ό
ύπβυργός των Εξωτερικών
τής ΛΙγύπτου "Αβδελ Φχτά
Γιέχια Πασσά;, γενόμενος
δβΜτός άπό τού; έπισήμους
χαί τόν λαόν μέ έγχαρδιό·
τητα Μαί ενθουσιασμόν.
Ό Αΐγύιττιος δικλωμάτης
θχ παραμείνη φιλοξενούμεν
νος τής Έλληνικής κυβερνή¬
σεως επί πενθήμερον είς τας
Αθήνας Κατά τό διάατημα
δέ αύτό θά διεξαγάγη μχ·
χράς συνομιλίας μετα των
Έλλήνων ύπουργών Μαί Ιδι¬
αιτέρως μετά τοΰ πρωθυπβυρ
γβϋ χ«ί ύπβυργβδ των '£ξω·
τερικών χ. Μεταξά επί των
πολιτικών, βΐκονομιχών καί
πνευματικήν ζητημάτων πού
βνδιαφέρβυν τάς δύο χώρας,
την Έλλάδα χαί την Αίγυ¬
πτον. Δίν γεννάται δέ άμ·
φιβολία ίτι αί συνομιλίκι αύ
τα· θά είναι ΐξαιρετικά γόνι
μοί είς ευτυχή «ποτελέσμα-
τα κ«ί πλούαιοα είς καρπούς.
Ή Ελλάς χαί ή Αίγυπτος,
συνδέονται «πό μαχρών αί*
ώνων δια στενής πνευματι¬
κάς συγγενκιας καί δια κοι-
νών συμφεροντων. ΑΙ δύο
χώραι, άλληλοουμπληρούμε·
νκι χαί συνεργαζόμεναι ά·
δελφικώ; άπβ πεντε ήδη χιλι
ετηρίδων, εδημιούργησαν τβν
ΜεσογειαΜΟν πολιτισμόν πού
αποτελεί την βάσιν καί την
πηγήν τής μετέπειτα προο-
δου χαί τοΰ πολιτισμοΰ τής
Εύρώπης χαί τής άνθρωποτη
τος ολοκλήρου. Καί ή συν-
εργχοία αύτη συνεχίοθη έκ¬
τοτε χαί οί δύο λαοϊ έζησαν
πάντοτε μέ αίσθήματα άμοι-
3αίβυ σεβκσμοΰ Μαί άγάπης
Ιδιαιτέρως χατά τούς τελευ-
ταίους καιρούς, ή Ελλάς καί
ή ΑΙγυπτος διατηροδν τάς
άρίστας των σχέσεων. Είς
την χώραν τού Νείλου, δια-
βιοΰν εκατοντάδας χιλιάδες
Έλλήνων χαί άσκοϋν έλευ·
θέρως τας εργασίας των, εμ¬
πόριον, τέχν«(, επιστήμας
καί βιομηχανίαν. Είναι
ώργανωμένοι είς Κοινότη-
τας χαί διατηροϋν ίδιχά των
σχολεΐα, ναού:, εύαγή ίδρύ-
ματα χαί όμιλοΰν την γλώσ¬
σαν των καί καλλιεργβΰν
χωρΐς ουδένα περιορισμόν,
χωρίς την παραμιχράν κατα-
πίεσιν τό εθνικόν των φρό-
νημα. Είς την Αλεξάνδρει¬
αν μάλιατα επιχρατεΐ τελεί¬
ως τό ελληνικόν στοιχείον.
Καί ομιλεί ται τόσον ή έλλη
νιχή γλώσσα, ώσαν να πρό-
χειται περΐ έλληνικής πόλε
ω;. Εινβ νομίζομεν τβ γεγο-
νός αύτό αρκετόν διά νά χά
τβφχνή πόσον 'είλιχρινεϊ; βϊ
ναι αί σχέσΐις πού συνδέουν
τούς δύο λαβυ;, τόν Έλληνι
χον χαί τόν Αίγυπτιαχον.
'Αλλ' ε«τός τούτου, ή Έλ-
λάς χαί ή Αϊγυπτο?, είχον
άνέχαθεν χαί μεγάλας εμ¬
πορικάς χαί οικονομικάς
σχέβεις. Εί; την Αίγυπτον έ-
ξήγοντο πάντοτε μεγάλαι πό
σότπτες έλλη νίκων προϊόν-
των, οΐνων, καπνών, ελαίου,
σταφυλων, διαφόρων άλλων
νωηών καρπών καί πλείστων
άλλων έμπορευμάτων. Επί
μακράν σειράν «των μάλι-
στα ή ΑΙγυπτος άπετέλει
την μοναδικήν αγοράν κα¬
ταναλώσεως των σταφυλών
Καί η Ελλάς βπίοης είσά-
γει ά πό την Αίγυπτον πλεί¬
στα ββα προΐέντα, των ό-
πβίων έχει ανάγκην. Έλ-
ληνικά δέ χαί ΑΙγυπτιαχά
σχάφη δικσχίζουν τάς θχλάσ
σχς χαί συνδέουν τάς δύο
χώρας διά πυχνών καθ' έ
βδομάδα δρομολογίων. Έξ
αλλου ή Ελλάς έξεδήλωίεν
Ιδιαιτέρως την χαράν της
χαί διά την απόκτησιν τε¬
λευταίως χαί τής ϊξωτερι
κης ανεξαρτησίας τής ΑΙγυ
πτου. Καί σήμερον παραχο·
λουθεΐ μ έ ευχαρίστησιν καί
Ικανοποίησιν όλας τάς μεγά¬
λας προόδους τής πλουσίας
χώρας τοΰ Νείλου, προόδους
καί επιτυχίας πού έκδηλοΰν
ται τόσον αίς τα έβώτερι
κόν, είς την ανάπτυξιν τής
οίκονομικής κχί πνευματι-
κης ζνής τη:, ίσον καί είς
τό εξωτερικόν επί τοΰ δΐε-
θνοϋς στίβου.
Τα ίδια δέ αίοθήματα τρέ
φεΐ έναντι τής Ελλάδος ό
λαός τής Αιγυπτου. Υπό
τάς προϋποθέσκις καί τάς συν
θήχας λοιπόν αύτάς, ή έτι
μεγαλυτέρα ανάπτυξις των
πολιτικών, των οικονομικήν
καί πνευματικήν σχέσεων
των δύο χωρών ποτρουσιάζε-
ται ευχερής. Δι' αύτό καί
είμεθα απολύτως βεβαιοί 2τι
ή διαμονή τοΰ διακεκριμέ-
ου ΑΙγυπτίου διπλωμάτου
(ίς τάς Αθήνας καί αί συνο
μιλίαι τού μετά τοΰ κ. Με¬
ταξά καί των αλλων υπουρ-
γών, θά συντβλέσουν είς την
μεγαλυτέραν σύσφιγξιν των
δεσμών Ελλάδος καί Α'ιγύ-
πτου, έπ' αγαδώ αμφοτέρων
χαί τής είρήιης καί γα-
λήνης τής 'Ανατολικής Με-
σογείου γενιχώτερον.
'Εκδρομική κίνησις
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΑΝΝΟΝ
ΜΕΤΟΥΣΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥΣ
2ον (τελευταίον)
Ή έχχληοίατής Άγίας Πελα
γίας τής Β άννου αποτελεί ίνα ά
ξιόλογο σταθμό τής προχθεσινής
έκδρομής. Αί τοιχογραφίβι της,
(1200 — 1300) ζωγραφισμέναι μέ
6άσΐ τό παλΐιό Βιιζαντινό αχί
Ιιο, είναι παραπάνω άπό ίνδια
φίρουααι. Ό άγιογράφος ή ί.ί ά
γιογράφοι έϊώ Ι χούν άπασχοληθή
μέ πολλά θέματα. Ό βίος τής
Άγί»ς Πελαγίας, ό °Αη Γτώργηι
σέ μιά παράστασι ζωντανή,
πού άποδειχνύει Ιμπνειισι ρεγου
λαρισμένη στήν ελληνική παρά
δοοι γιά τόν Λγιο καί στον ίδιαί
τερο μυστικισμό των βυζαντινήν
άγιογράφων, ήπρωτίτυπος (γιάχήν
ίποχή της) άπιικόνισις των άμαρ
τιών, μέ τα φίδια γύρω άττό τα
γυμνά μέλη χονς, κάτι που συν
ίυάζει οτήν γύρω ασχητιχή ξη
ρότητα, τή φλόγα «Ο νατουραλι·
σμοθ χ.λ χ λ. είναι σηι»αντικ*
ζωγραφιχά χειμήλια Ή έ*κλη
οί» αυτή πρέπει ομολογούμεν ως
νά ! αφυλαχθή Έπιχαίριος μέ
τή γινιχή %1νψι γιά τή δι«τή·
ψψι των βυζαντινήν μνημιίων
τής Κρήτης—ηλοθτο άνεξάντλητο
σέ συνδυασμούς, λεπτομίρειεί, έ
πιγραφίς, ίατοριχότητ^ — έχουν
γΕνΐι σχετικές ένίργειες. Καί
{έν πίέπει νά λησμονηθοθν άπί
τςύ; άρμοΜους διότι *ή θίσι χαί
ή κατΐσκευή τής έχχλησΕας, παρ'
δλην την χαλήν θέλησιν καί το
ενδιαφέρον των Βανναών, δπόκει
ται στή φθιρά "Αν άλλοτε ό
φανατισμός τ) ή μεσαιωνιχή δεί
σιδαιμονία Ι^θανε νά βγάζη τα
μάτια των άγίων, οήμερον ό πα
δαμάτωρ χρόνες συμπληρώνει .την
καταστροφή, ίδίω; ατΐς πιιό χά
ραχτηριοτιχές άποχρώσεις, πού
είνι ή βάσις ακριβώς τοθ ένδιαφέ
ροντος ένίς τεχνοχρίττ] ή ενός λε
πτολόγου Εστοριοδ(φ:υ τής βυζαν
τινής τέχνης.
• ·
Ή συγχίντρωσι τδ άπίγευμα
στά γραφεΤα τοθ ΠροοδευτιχοΟ
Συλλδγου «Λιιβίιης» μδς δίδει
&φορμΐ) νά γ-ωρίαουμε πλαι άπά
τόοους ίλλους αξίους έχπβοσώπου;
τοθ τίπου, δκως ο£ χ,χ. Τιμόθεος
Αυρχτζάχης συμβολαιογράφος—ή
φιλφνία σΐδ γραφιχώτατο πιρβό
Παγκόσμιον ρεπορτάζ
διά τού φακοΰ
Ρώσιοι χχι Ίά«ι»νβς.— Π τρά τ(ιν' Ρωσσοαογγολκήν *υ.·66οιον
συνβχ(ζοντα αΙματηρΊταταιϊοΌΥκρούοεις μεταξυ Ρωσσω^ καΐ Ίαπΰ
νων. Είς τή·* δημοσιβυομένην Εΐκόνα Ίάπωνες άξιωματικοΐ σττεΰδον
τες είς τάς ίμπροσθοφυλακάς βρός μβταβίβαισιν όδηγιών τοΟ£στρα
τηγεΐου τ»ν.
Αί ίιπλωυατικαί ζνμώοεις των ημερών.— Ό ΑΙγύπτιος 'Υπουργός
των "Εξωτερικών Γιεχια Ποοάς ουνομιλών μετά τού Προέδρου
της ΤουρκικΡς Δημοκρατίας κ. Ισμέτ ΊνονοΟ είς "Αγκυραν Ό Γιέ
χια Π όσας Εφθασε χθές είς Αθήνας φιλοζενούμενος τής 'Ελληνι
κης κυβερνήσεως.
λι τού θά μας μείνη άλησμόνητος
—"Ιωάν. Κοντβξάκης συντοξιοθχες
διχαστινός, Νικόλ. Ήγουμενίδης
ζημοδιδάαχαλος μέ είδική γεωργι
νήν μίρφωσι, Έμμ, Καπετανάκης
χαί Μέν. Καρπαθάχης άπόστρατοΐ,
Χαριδ. Γοιιρνιεζάχης έχ Λουτοα
χίου Βιάννου, 1 [,Τζαγκουρνή'ς,
Φΐυρνοτράκης πρόεδρος κοινίτη
τος μέ γραμματία τόν χ. Μιχαήλ
Παπαδογιάννην (μέλος ώς γνω
στόν τοθ «Διαβάτου») άπό τα
προοδευτιχώτερα στοιχεία τής χω
μοπίλιως, διχηγόρες 'Ιωάν.
Κονδυλακη; ίνας άπό τούς πειό
μορφωμένους νίους επιστήμονας,
ίατράς Ι. Παπαμαοτοράχης
ίπδ τούς νέου; χαί δεδο
χιμασμίνους Άσκληπιάδας, Ιχ
τρός Σπανάκης, χ?1 τόν άδιλ
φόν τοθ αλησμονήτου Διαδατου,
χ. Χαραλ. Κονδυλα-ην.
Ή προσιοπογραφία τοθ συγγρα
φίιος — έργον τοθ συμπολίτου
ζωγράφΐυ χ. Φανουράχη, ίξαιρε
τιχά έπιτυχημένη χατά τή γνώμη
ματ*, πού ήγόρααΐ 6 προοδευτικάς
οΰλλογος, παραγγΐίλας τούΐοχρί
νως είς τόν Ιδιον Κρήτα νέον
καλλιτέχνην χαι την προσωπο
γραφίαν τοθ χ. Κοτζιά—αί φωΐο
γραφίαι τοθ «Πατούχα», τοθ οπι
τιοθ των Χανιών, ϊπου δ Κονδυ
λάχης Ιγραψε την «Πρώιη Άγά
πτ(» χαί τοθ Κονδυλακη ίηαναοτά
τού (χούν σιό πρόσωπο τοθ χ
Χ. Κονδυλακη, την ψυχή πειά. ό
λοζώντανη, τ&8 «καλοθ παληοθ
χαιροθ», δπου ίλαμψε δ πατριαι
τισμός, δ δηχτιχος έλεγχος, ή
χοινωνικότη; κατί^ ή δημοσιογραφι
χή αί λογοτεχνιχή δημιοαργία
τοθ Ιωάννου Κονδυλακη Άχόμη
χαί ή προτομή τού οΐήν πλα
τεΐα τής έχχληςιίας τοθ Μιχαήλ
Άρχαγγέλου, ή όιτοία θά διαμορ
φθή οέ πάρχο— έργο τοθ γλύ
πτου χ. Ί Κανακάκη — θά χρχ
τήση στή φυσιογνωμΕα χαί την
πνΐυματώδη διάθεσι τοθ άδελφοθ
τού, παλχιοθ δημοδιδασκάλου άλ
λά χαί συγχρονισμίνου θαλεροθ
ρεσβύχοο, Ινα έμψυχωμένον άντ!
γράφον πού θά διαιωνΐζη τή
μνήμη τού, σά άΐαν δ Ιϊιος μετα
ξύ μας.
*
• ·
Τό δράδι», χάτω άπό τον αΐαηό
6(0 πλά.ανο τής χιντριχής ηλ»
τείας τής Βιάννου—χέντρα τής
Βιάννου είναι χαί άλλοθ δπου τέ
νέον χογινεϊον «Εθνικόν» χαί ώ;
ρωμαντιχή γωνίτσα πρώτης /γρι
μήί, τό «Μυριόφυτον» τοθ χ. Π.
Νεραντζάχη στή συνοικία Πλάκας
—δίδεται μέ τάς φ(οντ(?ας πάν
τε τιθ προπδευτιχοθ συλλόγου
«Δ αβάτης» ναι είδιχώτερα των
χ. χ. Κατσαράκη χαί Παπαδάκη,
«σορπροΊζ πάρτυ», δηου πρε
ηγεΐται ώραΐο ψητό, συνοδευδμι
νόν άπό έκλεκτό χρασί. Μετο
την φιλοξενίαν τής μεσημβρίας
τό δεϊγμα αύτό τής ιύγινείας
των Βιαννιτών, θά μείνη ίδιαιτέ
ρω; χαραγμένον στήν μνήμην των
ιχδρομίων
Ό διχηγόρος χ. Παπαμαστορά
χης ευρίσκει τότε την εύχαιρία
νά πλίξη τό εγκώμιον των τραπε
ζιτικών 6παλλήλων ώς προοδευτι
κων άνθρώπων χαί ώς τάξεως συμ
βαλούαης ιδιαιτέρως στήν έξυπηρέ
τησιν τοθ άγρότου καί τοθ χτ,ημα
τίου τής 5παίθρου χώρας. Είναι ώ
ραΐα τα λόγια τού χαί άληθινά. "Ο
πωςώραία είνε χαί ή απάντησις τοθ
κροέδρου των τραπεζιτικήν χ. θ
Καβάλη δστις, δπως καί είς την
άντιφώνησιν τής δποδοχή;, τονίζει
την ιδιαιτέραν σημασίαν τής έκ
δρομής άπό άπόψιως πρωΐίσΐως
μορφωΐικήί, χοινωνιχής χαί ένδι
αφερούσης δλως ιδιαιτέρως την
τάξιν των τραπεζιτικήν 6πχλλή
λων καί τού; αλλους οί δκΆοι συμ
μετέχουν είς την έκδρομήν.
Αί σημειώσεις τού ταξιδιωτι
χοθ μου χαρνέ τιλειώνουν. Επι
θυμώ δμως προτοθ χλείσουν
νά άπαντήσω είς τόν χ
Ί Παπαμαστοράχην βστις συνεχί
ζων τάς προπδσεις τού, πάνυ ιύ
γενώ;, λαμβάνιι αφορμήν άπό την
συμμετοχήν μου νά ευχαριστήση
τόν τύπον Ηρακλείου χαί δλως
ιδιαιτέρως την «Άνόρθωοιν» είς
ΐιΰ; πολυετιΐς αγώνας τής δποί-
χς ή Βιάννος, ή παρημελημένη,
παραγνωρισμένη χαί άπομονωμέ
νη Βιάννος τοθ άλλοτε, άνχγνωρί
ζει πολλά...
Ό τύπος είνε βεβαία τό δργα
νόν εξυπηρετήσεως των λαιχών
συμφερόνιων, των τοπιχών άναγ
κων χαί των προίδων χά Ι ή έξυ
πηρίτησις ρύιή χάθι ίλλο π«ρά
Η ΜΟΝ» ΚΡΟΥΣΤ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΙΟΝ
Άσχολοόμενοι άλλοτε μέ
τα τουρισπκά προβλήματα
τής νήσου μας, έρρ'ψαψεν
την ίΐέαν τής μετατροτιής ώ
ρισμένων έκ των υπό κατάρ¬
γησιν μονών, πού συνδέονται
μέ την Ιστορίαν τοθ τόπου ή
ευρίσκονται είς μέρη γραφικά
"σον καί ύγιεινά, είς ξενώνας
*αΙ κέντρσ περιηγήσεως. Καί
ϊνεφέραμβν Ιδιαιτέρως τάς
αονάς τοθ Βρονιηοίου, τής
ρουσταλλένιας καί τής Κβ·
οάς. Τώρα πληροφορούμεθα
μέ Ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν δ
π την Ιδέαν μας αυτήν ι,ίοθε
τησαν οί Λαύηθιώται καί Οτι
ήρχισαν νά κινοθνται καί νά
ένεργοθν διά την διαρρύθμι¬
σιν τής Μονής Κρουσταλλέ-
νιας ((γ τουρισακόν κέντρον.
Πρός τόν σκοπόν αυτόν μάλι
στα, πρόκειται νά απευθυνθή
έπιτροπή έκπροσωποϋσα τα
χωρία βλης ιής επαρχίας,
πρός τόν υπουργόν Γεν. Διοι¬
κητήν κ. Σφακιανάκην κσΐ νά
τόν παρακαλέση, νά ενεργήση
διά την εκποίησιν μέρους τής
μοναστηριακής περιουσίας πού
ευρίσκεται είς τό οροπέδιον
καί την διάθεσιν τοθ είσπρα
χθησομένου ποσοθ πρός κατα
σκευήν ξενώνων καί άλλων
έργων είς την Κρουσταλλένι
αν. Δέν ύπορχει δέ άμφιβο
λ(α ότι ό κ. Σφακιανάκης θά
εδρη λογικόν καί δίκαιον τό
αΐτημα καί θά φροντίση διά
(ήν Ικανοποίησιν τού.
'Υπάρχει άλλωστε τό προη
γούμενον τής χρησιμοποιή»*
α^ μσνσστηρταχτΐς ττβρι^οσίας
§ιά παρεμφερεΐς σκοπούς, δ
πως είναι ή ανέγερσις τοθ
τουριστικοϋ μεγάρου είς την
Νεάπολιν. Έπομένως δέν υ¬
φίσταται πλέον ούσιαστικόν
κώλυμα διά την διάθεσιν μο
ναστηριακών κτημάτων πρός
δημιουργίαν ξενώνος καί είςτό
Λασήθι. Άλλωστε, ή Μονή
Κρουσταλλένιας, θά διαλυθή
ϊάργά ή γρήγορα Αποτελεί
δμως προνομιούχον μέρος μέ
την απαράμιλλον γραφικότητα
τοθ τοπΐου, μέ τό θαυμάσιον
κλΐμα, μέ τό δάσος των πρΐ
νων κατέναντι κσΐ τα χωρία
τοθ όροπεδΐου πέριξ, ώς πε
ριδέραιον μαργσριταριών. Καί
είναι προωρισμένη πράγματι
άπό την φύσιν νά γΐνρ τόπος
αναπαύσεως, άνσψυχής, τό
πος διαμονής δι* έκείνους πού
θέλουν νά γνωρΐσουν την
κρητικήν φύσιν είς δλο τό με
γαλεΐόν της. Ή Κρουσταλλί
νια αποτελεί τοπεΐον πού θά
έζήλευεν ασφαλώς καί αυτή
ή Ελβετία.
Καί πρέπει όπωσδήποτε νά
γ(ν(] κτήμα τοθ τουρισμοθ καί
μέσον άναπτύξεως τής περιη
γητικής κινήσεως. "Οπως πρε
πει νά χρησιμοποιηθή όλόκλη
ρον τό οροπέδιον καί νάτό έκ
μεταλλευθωμεν. Τό Λασήθι χω
ρΐς ύπερβολήν αποτελεί τό ώ
ραιότερον καί τα ύγιεινότερον
δισμέρισμα τής Ελλάδος. Τό
πος γεννήσεως των θεών εί
ναι καί τόπος χαρδς καί ύγεΐ
άς των άνθρώπων. Καί ώς
τοιοϋτος τόπος πρέπει. νά
οργανωθή καί νά χρησιμοποιή
βττ- "Ας γίνττ ή άρχή- τής όρ
γανώσεως άπό την Μονήν
τής Κρουσταλλένιας.
Τα σταφύλια.
Τό Ελληνικόν Έπιμελητή
ριον τής ΆλεξανδρεΙας πλη
ροφορεϊ τόν Οίκον τοθ Άγρό·
τού Ηρακλείου δτι: πρώτον
δέν είναι αληθής ή είδησις
περί αυξήσεως τοΟ δασμοθ
επί των έλληνικών σταφυλών
καί δεύτερον η πσραγωγή των
αίγυπτιακών σταφυλών θά εί¬
ναι εφέτος πολύ μικροτέρα
άπό πέρυσι. Ή πληροφορία
είναι ευχάριστος. Δημιουρ·
γεΐ δέ την έλπΐδα δτι καΐ
κατά ιήν εφετεινήν περίο¬
δον αί ίξογωγαί κρητικών
σταφυλών είς Αίγυπτον θά
συντελεσθοθν άπροσκόπτως
Γσως δέ καί ν' αύξηθοθν. Πάν
τως, τό τελευταίον θά έξαρ
τηθή άπό την Ιδικήν μας δρα
στηριότητα. Καΐ ελπίζομεν
δτι οί άρμόδιοι δέν θά πα·
ραλείψουν τίποτε έξ δσων
είναι δυνατόν νά συντελέ-
σουν είς την αθξησιν τής έ-
ξαγωγής σταφυλών είς ΑΤ-
γυπΐον.
**#
Ή 4η Αύγούστου.
Αί προετοιμασίαι διά τόν ε¬
φετεινόν έορτασμόν τής 4ης
Αύγούστου ήαχισαν άπό και
ροθ καΐ συνεχίζονται έντα
τικά. Καθ' δλας δέ τάς υ¬
παρχούσας ενδείξεις, ό έφε
τεινός έορτασμός θά είναι
«ίχαδημαιχή» 11 ε, ίπα>ς άποδιι
χνύεται σήμερον χαί δπως άπιδεί
χθη χαί είς τό παρελθόν. Είς τό
σημείον δμως αύτό συνεργάτην
χαί έμψιιχωτής τοθ τύπου είνε δ
λαδς. Καί είς τό ζήτημα αύΐό δ
λαός τής Βιάννου άπέδειξε χαί
θά άποδιίξη ασφαλώς χαί είς τό
μάλλον δτι ίχει χαί άντίλτ,ψ.ν ευ
ρείαν καί θέλησιν χαί φρόνησιν.
Ό προοδευτικάς της σύλλογος
«Διαβάτηι», αί σημεριναί χαί μελ
λοντιχαί πρδοδοί της, ή πραχτι
χή χαί πνευ^ατική ίπίδοσις~ των
τέκνων της, π&ύ κατέχουν άρίστας
θέσεις χαί χατορθώνουν νά έξασφα
λίζουν ύποτροφίας είς ξίνα πανε
πισΐήμιν, τί άλλο είνε παρά μία
ιυγλωττος διαπίοτωσις δτι δλα χ&
νι χαλά είς την Βιάννον,...
ΑΕΜΟΛΑΙΟΧ
άνευ προηγουμένου είς λαμ-
πρότητα καΐ μεγαλοπρέπει
αν, τόσον είς την πρωτεύ¬
ουσαν, δπου θά μεταβοθν άν
τιπροσωπεϊαι έξ δλης τής
χώρας δσον καΐ είς τάς έπαρ
χίας. Ή συμμετοχή των σχη
ματισμών τής Ε. Ο. Ν., των
σωματείων καΐ άργανώσεων
καΐ δλου έν γένει τοθ λαοθ,
προοιωνΐζεται λαμπράν την
επιτυχίαν. Ιδιαιτέρως ή συμ
μετοχή των λαίκών τάξεων,
θά δώση χαρακτήρα πραγ
ματικά εθνικόν. Καί είναι φυ
οικον τουτο, έφόσον ή 4η
Αύγούστου συμβολίζει την έ
πελθοθσαν είς τό Κράτος με
ταβολήν.
Είς Σητείαν.
Πληροφορίαι έξ 8Άθηνών ά-
ναφέρουν ότι ενεκρίθη ή από¬
φασις τοΟ κοινοτικοΟ Συμβου
λίου Λιμένος Σητείας περί δω
ρεάν παραχωρήσεως οίκοπέ-
δου διά την ανέγερσιν ύγειο-
νομικοθ σταθμοθ. Καί είνε εύ
χάριστος ή πληροφορία. Διό¬
τι δημιουργεΐ την έλπίδα δτι
ταχέως θ' άνεγερθβ καί θά
λειτουργήση ό ϋγειονομικός
σταθμός πού τόσας υπηρεσί¬
ας θά προσφέρη είς την έπαρ
χΐαν τής Σητείας, στερουμέ-
νην ώς γνωστόν κάθε νοση-
λευτικοθ ίδρύματος. Άς ελ¬
πίσωμεν μόνον δτι θά ληφθή
φροντίς καΐ διά την ταχυτέ¬
ραν ίδρυσιν καΐ λειτουργίαν
καΐ τοθ ύγειονομικοθ σταθ-
μοΰ Ψυχροθ διά την σύστα¬
σιν τοθ όποΐου ίχει ληφθή
σχετική απόφασις υπό τοθ ύ-
πουργείου 'ΥγιεινΓ)ς.
Δύο έκδρομαί.
Τά έκδρομικά σωματεΐα τής
πόλεώς μας καταβάλλουν
τόν τελευταίον καιρόν μίαν
προσπάθειαν άναπτύξεως τοθ
έσωτερικοΟ τουρισμοθ τόσον
άξιόλογον, δσον καΐ ,,άξιέπαι-
νον. Τώρα πάλιν όργανώνουν
δύο έκδρομάς, μίαν ό Όρει-
βαττικός σύνδεσμος είς Πελο-
πόννησον, έξαιρετικοϋ τΐραγ-
ματικά ένδιαφέροντος καί μί¬
αν αί Γυμναστικαί Όργανώ-
σεις είς ΧαλκΙδα καΐ Βόλον.
Καΐ πισΐεύομβν δτι είς αμφο¬
τέρας τάς έκδρομάς θά μετά¬
σχουν όρκετοΐ συμπολίται
ΛΠβΡΘΩΖΙΒ
ιι ΐΐ'ειΐι'"ι'ι Ί '' ' ι ι ' ιι' " ' " ' ' ' ' ι ' "
ΘΕγΑΜΓΤγ Μ
Ό σατανας καλογηρος
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό
Εγχρωμον άριστούργημα «Γκόλ
δουιν Φόλις».
Την Πέμπτην «Ή Γ ανάστασις·
"Αννα Στέν—Φρέντερικ Μάρς.
Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πβ
μπτην καί Κυριακήν άπογευματι
νή ωρα 7.30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον «Μέ τό
χαμόγελο». Την Πέμπτην ό κολοσ
σός «Μανίζ».
Διυτέοα, Πέμπτη, Σόββατο
Κυριακή ωρα 7 1)2 άπογευματινή.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.- ΜΙα
σύστασις γιά δσους ταξιδεύουν
στήν Άθήνα: Νά παρακολουθή·
σουν τόν «ΠυγμαλΙωνα» τοθ
Μπερναρ Σώ ιτού παίζεται μέ 6·
ζαιρετική ίπιτυχΐα είς τό θερινό
θέατρο της κ. ΚατερΙνας Άν
δρεάδη (πλατεϊα Κυριακού).
Είνε τό Εργον τιοΰ συνεκέντρω·
σι ολο τό θεατρόφιλο κόσμο,
τό ίργο πού συγκεντρώνει κάθε
βρά5υ δλη την άφρόκρεμα των
Αθηνών.
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
10 ΛΪΚ0Φ05 ΤΟΗ Τ5ΑΡ0Η
ΡΑΔ1ΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός "Αθηνών
Πρ6γρ«μμ« 12ης'1ο»λ1ο».
"Υμνος
12 25 Σήμα—Έθνιχδς
—"Γμνος ΝεολαΕας.
12 30 Ή ωρα τοθ έργάτου: 1)
Κίδήαεις, 2) Κρητική μουσιχή.
(δίσκοι).
13 Έλαφρδ έλληνκό τραγοθ
δι(δίσκοι).
1330 Χρηματιστήριον Είδήσεις
"Ωρα Άατεροσχοΐιείου Αθηνών.
13 45 Μουσιχή τζάζζ (6πδ τοθ
χ. Νεοκλή, πιάνο).
14.10 Είδήσεις— Μετεωρολογι-
χον διλχίον—Κίνησις αγοραίς Πει
ραιώς.— Έθνιχδς/Ύμνος—Ύμνος
Νεολαίας.
19.10 Στρατιωτιχή μουσιχή. (δι
σχοι).
19.20 Ή ώρα τοθ τΐοιιδιοθ.
19.50 Τραγούδια μέ την Ίμ«|
ριο Άρτζεντίνα (δίοχοι).
20 Ή ωρα τής δγείας
20 Δημοτιχό τραγοϋδι.
20.45 Ε!5ήσεις.— Χρηματιοτή
ριον—Μετεωρολογιχδν δελτίον.
21 Ρεσιτίλ τραγιυδιεθ (υπό ττ)ς
Κάς Κλ. Καραντινού).
21.30 Όμιλία.
21.45 Ρεσιτάλ βιολιοθ (υπο τής
Κάς Ηλ. Άργυροπούλου).
22.15 ΝυχτεριναΙ ιίδήσεις.
19.10 Μικρά δρχήστρα (υπό
την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βιτάλη)
22,30 Μουαιχή χοροθ (δ(σχοι),
0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
0.30 Έλαφρό Ιλληνιχό τρα
γοθδι (δίοχοι).
ΟΟΥΑΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό έγχονμος κολοσσβς
Ν
ΦΟΛΙΣ
Ένα ώμορφο χαΐ άπλο ρ«
μάντζο πλιγμένο μέσασ' εν«
άφαντάοτου ώμορφιάς χαλλι
τεχνιχό περιβάλλον.
Νέ κύς
ΕΛΕΝ ΤΖΙΜΠΣΟΝ
ΒΕΡΑ ΖΟΡΙΝΑ
'Αντόλφ Μαντζοΰ
Μβυαιχή ΓΚΡΕΣΒΙΝ
Έν« φΐλμ όνειρ&δις πβΰ
6ιχ χ«ρ5 ίλβ τ© Ήράχλοο.
ΑΥΡΙΟΝ
Τό άθάνατο άριβτβύρ-
γημα τού Λ. Τ0Λ2Τ0Ι·:
ΑΝΑ.ΤΑΣΙΣ
Νέ
ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
ΦΡΕΝΙΕΡΗ ΜΙΡΣ
ΙΟΙον
—Νατούσκα' Νατούσκσ!—
της λέγει ή ισαρΐνα. ΤΙ εχεις
Θέλω νά έξαντλήσωμε αύτ
τό θέμσ πρΐν ερθη ..
—Ποίος θάρθη;—Ιρωτφ μ
άγωνΐα ή πριγκήτιισσσ κσΐ φι
βεΐται μήπως ττρόκειται νά
την επισκεφθή ό μνηστήρ της
ό ιτρΐγκηψ Παθλος Τσεγκόν
τιεφ.
—Μάντευσέ το, άν μπορβ
Νατούσκα! Ποίος φαντάζεσαι
Ή πριγκήπισσα κυττάζει τή
τσαρίνσ μέ άπορΐσ, μέ τα με
γάλα της μάτια τιού λάμπουν
άπό τόν πυρετόν.
—Ό Άλιόσα.
—Δέν πρέτιει, δέν πρέπει
μεγαλειοτάτη, νά τόν άφήσε
τε. Ό τσάρεβιτς δέν πρέτιε
νά τιλησιάσΓ) άρρώστους μέπυ
ρετούς..
—Δέν θά τόν άφινα, Νατού
σκα, Βπως δέν τόν άφησα Μ
ως τώρα... Μήπως έγώ δέ
άπέφυγα νά Ιλθω νά σέ ΙΒΟ
γιστΐ έφοβόμουν γιά την ύ
γεΐα τοθ Άλιόσα; Τρέμω νά
πλησιάζω άρρώστους, μή τυ
χόνκαΐ μεταδώσω μικρόβια
άρρώστειας είς τόν Άλιόσα
Άλλ' άπό χθές, Οστερα άπό
την επίσκεψιν τοθ πρΐγκηποι
δέν μοθ μένει καμμιά άμφι
βολΐα δτι ή άσθένειά σου ό
φΕίλετσι μόνον είς μεγάλη
στενοχώρια. Δέν ύττάρχει λο
πόν κΐνδυνος γιά τόν Άλιό
σα. Γι' σύτό άπεφάσισα νά
ϊλθω νά σέ (δώ... Καί γι' αύ
τό θά ϊλθη άπό στιγμή ο
στιγμή καί ό Ιδιος! Τό ζήτησ
μόνος τού... Θέλει νά σοϋ φ
ΡΠ ολίγα άνθη καί νά σέ δβ
Ξέρεις πόσο σ' άγφ
Ή Νατάσα άνακουφΐζετα
άπό τούς λόγους αύτούς τή
τσαρΐνσς.
—Σας εύχαριστώ μεγαλειο
τάτη ψχθιρΐζει. Είσθε 6 άγγε
λος τής καλωσύνης καί τής
άγάπης.
—Λοιπόν Νατούσκσ δέν θά
μοθ ιτή"ς, έπιμένει ή τσαρίνσ
τοΰς λόγους ο( όποΐοι σέ ή
νάγκασαν ν' αλλάξης στάσιν
άτιέναντι τοθ Παύλου.
—Μεγσλειοτάτη!
—Άκουσε Νατούσκσ. Σέ
άγαπώ σ&ν παιδί μου καί θά
κάμω δ,τι είμπορώ γιά νά σέ
βοηθήσω. Θέλω νά εύτυχήσης.
Δέν είνε λοιπόν άπό περιέρ
γεια πού ζητ_ νά μάθω τό
μυστικόν σου. 'Αλλά άπό έν
διαφέρο, ό,πό ένδιαφέρο μη
τρικό.
Ή Νατάσα δέν τολμφ νά
μιλήοη. Καί 8μ«ς δέν μπο
ρεϊ νά παραμείνη, κλεισμένη
στόν έαυτό της καί νά έξα
κολουθήση ν' αρνήται στήν
τσαρΐνα. Αίφνης μιά φευγα
λέα σκιά περνφ άπό τή σκέ
ψι της. Ό Ρσσποθτιν. Ό αί
τίος δλων των δεινών της.
Ή Νατάσα άγωνιφ Σιγά—σι
γά ή σκέψις της καθίσΐαται
όλονέν καί έντονωτέρα. Ό
Ρασποθτιν! "Ω άν μποροϋσε
νά προφασισθβ τό μΐσος πού
τρέφει ό Πρίγκηψ Τσεγκόντι
εφ πρός τον κσλόγηρον... Θά
έψριόδετο καΐ πάλιν πρός την
Τσαρίναν. Άλλ' ήτο ή μόνη
διέξοδος.
(συνεχ'ζεται)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
Ή Λιμενική 'Επιτροτιή Ή
ρακλεΐου κροχηρύσσει φανε
ρόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν
την 24ην "Ιουλίου 1939 ημέραν
Δευτέραν καί ώραν 10—12
π. μ. διά την προμήθειαν 300
τρεχ. μ. συρματοσχοίνου των
ή χσρακτηριστικών.
Κστασκευή εξόχως ίΰκαμ
πος έκ γαλβανισμένου είδι
κοθ χάλυβος. Έλάχιστος ά
ριθμός συρμάτων 222. Αριθ
μός άπσρτιζόντων σχοινΐον 6
Πυρήν έκ καννόβεως. Διάμε
τρος 30 χιλιοστών, βάρος άνά
τρ. μ. περΐτιου 3.30 χλγ. Διάμε
τρος εκάστου ουρματος, 1,4
χιλιοστά περΐπου. Φορτίον
θρσώσεως 60 τόννοι.
Τα 300 τρ μ. θά παραδοδώ
σιν είς δύο τεμάχια συνεχή
ανευ συνδέσμου, μήκους εκά¬
στου 150 τρ. μ. συμφώνως
πρός τούς δρους τής υπό χρο·
νολ. 6 Ιουλίου 1939 σχετικάς
συγγραψης υποχρεώσεων εύ·
ρισκομένης είς τα Γραφεΐα τής
Λιμενικής Έπιτροτίής' είς την
διάθεσιν παντός ένδιαφερομέ-
νου-
Έν ΉρακλεΙφ τβ 8 Ιουλί¬
ου 1939
Ό Άντιπρόεδρος τής Λιμε
νίκης Έπιτροπτΐς.
Γ*6»γι·ς Γιρυννμάχης.
Η στήλη τού ώραιδκοσμου.
Οί νέοι συνδυασμοι τής μόδας
δημιουργουν τα πλέον ίδιότυηα ταγιέρ
Τελευταία οϊέδια καί χρώμοτα
■ ι ιι | ----_—— ι -ι—_,. ι—,ι
Κεμάλ Άτατούρκ
ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΙΟΣ
_ .....
ΙΚ 0 ί Π Ω ΜΙ
ΠΙβν
Τού Άρμστρογγ.
ΚΙΝΗΣΙΣ.-'ΛφΙχθη διά τούς θε
ρινούς μήνας μβτά τής κυρΐας τού
ό έν άποστρατεΐα άντιστράτηγος
κ. Ιωάννης "Αλεξάκης.
—"Ανεχώρησεν άεροπορικως δι1
._____ Αθήνας 6 ύτιοδιευθυντής τής Τρα
* ε, Ι η*£η τΠ·: "Ελλάδος κ. Γεώργιος
Εμ.»ναν δμω; άχδιιη οί οεροε (Κοφβαλάκης.
Πολύ ίδιότυπΐ τα ταγιέρ τής
χάρ'ς ·ϊ» τούς χριοιιαπ
σμούς χαί τούς συνδυζομούς πού
επιβάλλει ή μάϊα.
'Ωραιότατο είνε γιά μ(α νέα χο
πέλλα Ινα ταγιέρ σέ χοώμα χδκ
χινο. Ή φούσΐα σχηματίζει πιέ
τε;, ή ζαχέττα ϊχει διπλα ρε
βίρ. ΜΕα ζώνη στινή άπδ αουίντ
χόχχινο. Ή μπλούζα είνε άπδ συ
ρά πουαντινέ άοπρο χαί χδχ
χινο.
ΜΕα νέα χυρία θά φορέση ίνα
ταγιέρ άπδ λινό μώβ μέ μ£α
μπλούζα έπίσης μώβ. Ένα χανο
τιέ ουντονισμένο θά συνοδεΰση αύ
τδ τδ σύνολον.
Ή τελευταία λέξις τή; μόδας
είνε ίνα ταγιέρ χρώματος μπουά-
ντέρόζ, ,με μπλοθζι συχλαμέν.
Έπίσης ίνα ταγιέρ άπδ λινδ σέ
δύο τόνους ρδζ, μέ πλισέ φοθ
οτα.
Άπδ την άρχή τής. θερινή;
σαιζόν βλέπουμε νά προβάλη δ
λίγον χάτω άηδ την φούατα τοθ
έ 4 θος τοθ μεσοφ^
φο'ρέματος δ γθρος τοθ .
ριοθ. Ή μό?« αυτή άρχίζει πλέον
νά χαταχτάί δλο χαί περισσότερον
ίδαφος. Τό μεοοτδρι γίνεται τω
ρα άπδ τ»φΐα ριγωτό, τοθ όπο
ου δ πτυχωιδς ποδόγυρος φαίνεΐα
άρκετά χάτω άπδ την φουσΐχ τοθ
φορέματΐς.
Τα νία μεταξωτά εμπριμε π$
νρησίμοποιοθνται γιά γραδυνά φο
ρίματαείνε λευχά μέ πράσ-.να
φύλλα' ρ4ζ μέ άαημένια φύλλα
χίτρινο φδντο μέ μεγάλα λου
λούδια μπλέ, πράσινα, γχρενά.
Πολύ τής μδδας είνε γιά 6?α
δυνά φορέματα, τα χλαδωτά τσ
τια ή λινά τιιύ χρηαιμοποιοθντα
σ^νήθως γιά χαλύμματα των επ
πλων, αέ πολύ ζωηρά χρώματα
Τα δφάσματα αύτά π5οσδ!δου
μΕα νδτα έκτάκτως διαχοαμητ
χή είς τίς βραΐυνές χοαμιχές συ^
κεντρώσεις.
ή Ντιοτεγκέ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠβΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
~ Διαχερισις κτημάτων έξ ανταλλαγη;.
Προχήρυξις Δημοκρασίκς πωλήβεων.
Έκτί&εται είς α' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλήσεως ενεργηθή·
οομένην την 31ην Ίονλίον 1939 ημέραν Δευτέραν καΐ ώραν 11—12 π.μ
είς τό νποχατάοτημα τής Έ&νιχής Τραπέζης ή έχποίησις των «άτωθ
χτημάτωνι
Αριθ. κτήματος είδος θέσις κτήμ. "Εχτ. τ.μ. α' προοφορά
6ββ Μποθήκι/ Χανίων Πόρτά 80 117.600
899 Κατάστημα » » 117 199.500
Έννπό&ηχον διά δρ. 3348 ίντόκως άπό 27—12—22.
Οί άναΐυτιχοϊ οροι είναι χατατεϋ-ΐΐμένοι είς τό νποχατάοτημα τηι
Έ&νιχής Τραπέζης ένθα δύνανται προστρχόμενοι οί βουλόμενοι νά λαμ·
βάνωοι γνώσιν.
(Έχ χοϋ Γραφείον).
ΚΑΛΥΤΕΡΑ! ΠΟΤΑΣΣΑ!
Άποξηράνσεως
σταφίδος είνβ
τού σήματος:
Γενική αντιπροσωπείαι. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Αθήναι—Πββματζόνλον» 5
ΙΝΑ Α ΕΙΓ Μ Α Ο8ΑΙΤΜΥ ΕΙΣ ΜΕϋΠΟΑΙΜ
'ΔΙΚΤΑΙΟΝ,
Ξενοδοχείον Τουριστικοϋ Μεγάρου
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
"Εναρξις την 6ην Ιουλίου.
Νεόκτιστον μέγαρον κείμενον Εμπροσθεν τοθ
γνωστοθ μαγευτικοθ πάρκου. Μέ αιθούσας άναμο·
νης. Μέ ταράτσες καί βεράντες αΐτινες δεσπόζουν
δλης τής θέας τής πόλεως καί των καταφύτων βου·
νών της.
ΈξασφΐίλΙζει είς την πελατείαν τού δλας τάς
μοντέρνας άνέσεις. Φωτισμόν άπλετον. Άερισμόν
§ξοχον. Τρεχούμενα νερά είς δλα τα δωμάτια,
λουτρά κ. λ. π.
ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ' συνδυάζον τάς άνέσεις τού μέ
όμιλοθντα κινηματογράφον καί πολυτελή Λέσχην α¬
ποτελεί την τελευταίαν λέξιν τοθ άνέτου παραθε-
ρισμοΟ.
Διλ ν« έξασφαλίσετε βεσιν γράψετϊ ή τηλβγροΐφήσ»τε
■Ις την Διιύβυνσιν: «ΑΙΚΤΑΚΝ» Νίάπβλιν,
£|ΐ ηιιπιΐιηι ηΐιιιιιΐυι ιιιιιιιιιιιι υιιΐΜΐιιιι ιιιιιιιιιιιι ιι ιΐιιιιι ιιιιι ιιιιιηιιιιιι^
ϊ ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ |
ΖΥΓΑΡΙΕΣ Ι
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Β
Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
■νες— ζυγσριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμένου
έργοστασΐου Ελένης Κακαββύλη, Έμμ. Παγκά¬
λου, καί πωλοθνται Είς τιμάς έκτός συναγωνισμοΟ
καί μέ ευκολίας π)ηρωμΓ)ς, παρά τώ άντιπροσώ-
πφ Μ. Δημ. Λ. Γιβλιταχη έναντι ΔημαρχεΙου. Πρΐν
ί| προμηθευθήτε επισκεφθήτε την Εκθεσιν μας.
Ι ΙΙΙΙΗίΙΙΜΙ ΗΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΜΙ1Ι11ΙΙΙΜΙΙ1ΜΗΜ ||
Β
σ*ι χαί οί «χέδες των, τα μονα
στήριά των. "Επρεκε καί αύτα νλ
χαταργηθοθν. Αί εύφορώτϊραι γ«'
αι ήσ»ν περιουσίαι των μονκαπ}
ριών αυτών. Οί φαναιικοί δερβί
σηδες μποροθσίχν νά χρησιμεύσουν
ώ; δύναμις είς την αντίδρασιν.
"Ηδη είχεν άποχαλυφθή 8τι^ εδ
ρίαχοντο είς σχέσεις μέ τοϋς Κούρ
δου; επαναστάτας. Ήσαν έχθροί
τ,οθ Κεμάλ, πολίμιοι των μειαρ-
ρυθμίσεών τού ..
Δι' ενός διατάγματος ψηφιαθίν
τος έν μιά νυχτί χαί μόνη είς την
έλ δ Κάλ ^λ
εθνοσυνέλευσιν, δ Κεμάλ
τού; τεχέδες των δερβισών, διίλυ
σε τάς δργανώσεις τω'Λ χαί έρρι¬
ψε τούς δερβίσηδες είς τούς δρδ-
μους. "Η θά ειργάζοντο χαί αύτοι
δπω; δλοι οί αλλοι πολίται, ή θά
άπέθνησχον τής πείνης.
Ό Μουσταφά Κεμάλ εΐχΐ χατα
λύσει την βάσιν τής θρησχείας έν
Τίυρχία, ηθέλησε νά ξΐρριζώση
τδ θρησχευτιχδν αϊσθημα τοθ
τουρχιχοθ λαοθ.
Κϊί άφο5 μέ δλα αύτά τα μέ
τρα έξεχαθάρισε τδ Ιδαφος, δ Μου
σταφϋ Κεμάλ ήοχισε τδ έργον
τής ανοικοδομήσεως. Ε[χε χαταλύ
σιι τούς παλαιούς νδμους χαί τδν
κοινωνικόν βίον πού εστηρίζετο
είς τδν μωχμεθανισμόν, είς τδ Κο
ράνι χαί τούς ίερού; νδμους.
Εζήτησε την γνώμην ΕύρωπαΕ
ών ιίδιχών χαί υίοθέτησεν έν τώ
συνδλφ των σχεδόν τδ γερμανικόν
εμπορικόν δίκαιον, τδν ιταλικόν
ποινιχδν χώδιχα χαί τδ έλβετιχδν
αστικόν δίκαιον. Μετέβαλεν ολό¬
κληρον τό νομιχδν χαθεστώς τής
πολιτεΕος. Έ χαθιέρωσις τοθ έλ-
ληνιχοθ άστιχοθ διχαΕου άνέτρε-
ψιν δλας βάσεις τής παλαιάς
τουρχιχής οικογενείας, έρρυθμισεν
επί νέων βάσΐων τδ διχαίωμα τής
ίδιοχτησΕας, απηγόρευσε τδ χά
ρέμι χαί την πολυγαμΕαν χαί έχιι
ραψέτησε τάς γυναίκας, αί οποίαι
έπαυσαν νά εΐνΐ σχλάβες των συ-
ζύγων των: ΑΕ ΌθωμανΕδες χατέ
στησαν ελευθέρα άτομα, έλεύθεροι
πολίται: Εί χά ν τό διχαΕωμα νά
έχουν προσωπικήν περιουσίαν, νά
συνάπτουν συμβδλαια χαί νά έμ-
φανίζωνται ενώπιον των διχαστη
ρίων.
Ακολούθως βάλθηχε νά έκτουρ
χΐαη τελείως την Τουρκίαν. Άπό
τής έποχής των πρώτων έπαναστα
τ ι κων βημάτων τού είς τδ Μονα
στήρι, άπδ την εποχήν τής δργα
νώσεως τοθ μυστιχοθ έπαναστατι
χοθ συλλόγβυ «Βατάν» (πατρίς)
είς την στρατιωτιχήν σχολήν Κων
σταντινουπδλεως, σταθερά χαί έμ
μονος ιδία τού, βάσις δλων των
χηρυγμάτων τού, ήτο ή άντΕστασις
είς τούς ξένους, δ άποχλεισμός
των ξένων άπό τα έσωτεριχά πράγ
ματα τής ΤουρχΕας. Σύνθημά τού
ήτο: «Ή ΤουρχΕα είς τεύ; Τούρ
χου(». (συνεχίζεται)
—Έιτανήλθεν άεροπορικωι; έξ
Αθηνών ό κ. ΕΟάγ. Μαρτάκης τής
βντιπροσωπεΐας Παπαστρδτος.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ό κ. Άντ. Βαρ.
βεράκης εβάπτισεν την παρελθοθ
σαν Κυριακήν είς "Αγίαν ΜαρΙ
ναν —Βώνης τό χαριτωμένο άγο
ράκι τοθ κ. Μιχ. Γ. Βέργη 66
τό δνομα Γεώργιος—Μαρϊ
σας μ
νος. Νά τοίς ζήση·
Γύρω στήν πόλι.
Σήμερον Βα συνέλθη είς συνβ·
δρίασιν τό Δημοτικόν Συμβούλι¬
ον Ηρακλείου.
—Είς την ^συνεδρίασιν ταύτην
θά δοθ{) ή λύσις είς πλείστα
δημοτικά ζητήματα τρεχούσης ού
σεως διά τα διΐοϊα τό έξαιρετι
κόν ένδιαφίρον τόσον τού κ. Δή
μάρχου όσον καί των κ. κ. Δη¬
μοτικήν συμβούλων θά έκδηλω·
θβ καί τ,άλιν αμέριστον καί αρ
ποφόρον.
—Αί προσπάθειαι διά τόν κα¬
ταρτισμόν της ομάδος τδν νέων
καί νεανΐδων τοθ νομοθ μας ή
ότιοΐα θά έκπροσωπήστι τό Η¬
ράκλειον είς τάςέφετεινώς εορτάς
τής 4ης Αύγοθστου έν "Αθήναις,
συνεχίζονται μέ ζί)λον.
—Ή μέριμνα διά τόν καταρτι¬
σμόν τής έν λόγφ ομάδος 6χει
ώς γνωστόν άναληφθή άπό τόν
Γεν. Γραμματέα τοϋ Δήμου κ.
Ιω Μουρέλλον άπό τόν οποί¬
ον δίδεται κσΐ κάθε σχετική πλη
ροφορία.
—ΑΙ παιδιχαΐ
έξοχαί
τουργήσουν καί εφέτος
θά Ιλει-
μερΐμνη
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ο ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ καΐ
ή νβητβυτΐΜίι ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΟ-
ΡΥ οτο Γαλλικο φίλμ:
με τοΧΑΜΟΓΕΑΟ
Άπο τη ζωίί ενός άσήμβυ
χωρικοΰ πού κατώρθωσε μέ
τόχ«μβγίλότο« μ«1 κατίχτη
σε τη δί{«.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Έν«$ οκηνοθκτικο; κο
λβσσός:
ΜΑΝΕΖ
Τβ δρ&μ« μ,«ς «ητβρβί
νϊ ίϊ·»^»· ν* σχοτώσ.!
γι* νά βώο0 τί. πα.ϋ της,
ννί" - *
τοθ ΠατριωτκοΟ Ίδρύματος Κοι
νωνικής Προνοίας.
—θά άποσταλοθν είς την ε¬
ξοχήν έν δλω πϊρί τα 200 ητω·
χά καί άσθενικά παιδάκια έκ
των οποίων ή πρώτη αποστόλη
αποτε>ουμένη άπό 50 άγοράκια
θά έγκατασταθβ σήμερον είς τα
οΐκήματα των βαιδκών έξοχδν
Κατεχάκη, ευγενώς παραχωρη-
θέντο·, μέχρι τηςκατασκευίίς των
Παιδικων έξοχών τοϋ Πατριωτι-
κοθ Ίδρύματος.
—Τό περιοδεθον στρατιωτικόν
συμβούλιον συνεχΐζει τάς έργα
σΐσς τού είς τόν νομόν Λασηθι
ου αί περιοδεΐαι τοθ όποΐου θά
έξαντληθοΰν κατά τό τρίτον δεκα
ήμερον τρέχοντος μηνός.
—Προκειμένου άπό 1ης Αογού
στου ν' αρχίση τάς περιοδιΐας
τού έν τω νομφ Ηρακλείου.
— Διά τάς μεταβάσεις τοϋ ηεριο
δεύοντος στρατιωτικοθ ΣυμβουλΙ-
ου είς τα κέντοα τοθ νομοθ
Ηρακλείου θά γράψωμεν προ
σεχδς έκτενδς.
—Ή έξαγωγική κίνησις τής άγο
ρδς μας συνεχίζεται ήρεμος.
—ΑΙ τιμαί των διαφόρων εγ¬
χωρίων προϊόντων διατηρώνται
άπό πολλοΰ είς τα Ιδία επΐηε
δα.
— Σημειοθμεν ένταθθα τας τιμάς
των σουλτανίναν κυμαινομένας
διά την α' καί β' ποιότητα άπό
δρχ. 11-13. διάτήνγ'άπΛ 8-10,
διά τούς ελεμέδες άπό 5-6 καί
διά τούς ταχτάδες άπό 4—5.
—Έξ αλλου αί τιμαί των ίλαΐ·
ών «εριστρέφονται γύρω των 26
δρ. καί γύρω των 15 των ηυρη-
νελαΐων.
—ΑΙ ρυμοτομήσεις ΐΐς διάφο-
ρα σημεϊα τής πόλεως συνεχΐ·
ζονται.
—θϋτω ήμέρα τη Λμέρα οδοί
διαπλατύνονται καί ή πόλις μας
προσλομβάνει καί είς τα πλέον
άπώτερα μέρη της νέαν δψιν.
— Διά τελευταίαν φοράν θά
προβληθη σήμερον είς τόν κινη·
ματογράφον Πουλακάκη τό έξαι
ρετικόν φΙλμ«Γκόλντουΐν Φόλλις»".
Άπό αυριον δέ θ' αρχίση ή προ
βολή της «Άναστάσεως· τοθ Λέ
όντος Τολστόΐ.
— Είς την «Μινώα» συνεχίζεται
μέ πολλήν επιτυχίαν ή «ροβολή
τοθ έκλεκτοθ Εργου «Μέ τό χαμό
γελο» είς τό οποίον «ρωταγωνι
στοθν οί καλλιτέχναι ΜαΙρη Γκλό
ρυ καΙΜωρίς Σεβαλιέ.
Α Ρίιτβρτιρ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Κατατεθείσης μεΐζονος προσ
φοράς έπανσλαμβάνεται ή 6η-
μοπρασΐα ενοικιάσεως τοθ
ΔημοτικοΟ φόρου 2 ο)ο επί τ©ν
έν ιή περιφερεία τ,οϋ Δήμου
Ηρακλείου παραγομένων άμ·
πελουργικών προϊόντων διά
την περίοδον 1939.
Ή δημοπρασΐα γενησεται
την 14ην Ιουλίου έ. έ", ημέ¬
ραν Παρασκευήν καί ώραν
11—12 έν τώ Δημοτικώ Κατ)
τι Ηρακλείου καί ενώπιον
ττΊ.ςΔημαρχιακη·ς Επιτροπήν.
Έν ΉρακλεΙφ τβ Π Ίουλί
ου 1939.
ΌΔήμαρχος Ηρακλείου.
Μηνάς Γεωργιάδης.
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΙΙΑΝ
*5·« ·ΑνΙ«ηί Μαν*
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είδοποιεΐται τδ Σεβαστόν χοι-
νδν Ηρακλείου δτι δ γνιοατδς
διά την ταχύτητα χαί είλιχρίνΐι
άν τού Ταχυδρόμος
ΧΑΡ. ΠΟΡΤΣΑΚΗΣ
ΆναχιορεΙ έκάοτην έβδομάδα ά-
νελλιπιος δα ϋειραιιαΐ χαί χάνί-
πάλιν.
Πληροφορίας Παρά τφ χ. Μπ«-
μφσω. Άρ, τηλ, 7—-81»
Τώ βουλεβάρτ.
«, την κυρ*
ϊ!ϋ τό λοι
ϊ,ον 'Αΐτό, ι
βΐτσ·
Καταλσβα
αστείσθοθν ι*
διά τόν κόπο
—ΕύμορφΙ'
'ΑετΟΓ, καί α>
_Ό Άετί
δΐον.
—Εύχαριε
—Πώς όν!
—Κουρούτΐ
-Μείνε έ
—Δέν ήμ'
ζΐ μέ τόν συν
Κάτω ό ύπουι
Καί χαιρ*|
νόν οί άγυι
γα σέβας, οί
Ινα των ποδί!
—ΕΤνε γν
Μέγαρος μετ*
λα είνε κα( '·
μΐνιον λέγετα
γεται είς την
Έν τούτοΐι
αυτόν.—Α. Β
βϊβαΙα>ς. ^
Λπό τα
ΧΡόνια τό
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τό μεγάλο Εργον
τού Βίκτωρος Ούνκώ.
Οί Άθλιοι.
606ον
Έκστάσεις βπου λησμονεΐται τό ελάχιστον φί·
λημσ.ΈτιΙ τί)ς γής άγνοί, άλλά συνεζβυγμένοι είς τα
ούράνια.
Ψυχαί έχουσαι αΐσθήσεις. Κοιμώνται μαζί μέσα
είς τα άστρα τοΟ ούρανοΟ.
Ό Μέγαρος μετέβαινεν ή5η είς την δευτέραν
τού φιάλην, Τσως δέ καί την δευτέραν όμιλΐαν,
δΐε άνέδυσεν έκ τής κλίμακος νέα κεφαλή. Πα¬
ρουσιάσθη παιδίον τι μόλις δεκαετές, οίκτρώς ένδε
δυμένον, την δψιν κΐτρινον, τό πρόσωπον μάλλον
παρεμφερές πρός ρύγχος ζώου ή πρός μορφήν άν
θρώπου κόμη ά5ρά καί άκτένιστος, ζωηοότα-
τοι όφθσλμοΙ, κάθυγρον έκ τής βροχής καί περι
χαρές
ρς
Τό παιδίον τοθτο, καίτοι μή · γινβσκον ουδένα
των τριών, άπετάθη βμως άδιστάκτως πρός τόν
Άετόν.
—Ή άφεντιά σου εΤσαι 6 κύριος Άίτός·
—ΝαΙ, τί θέλεις;
—Μ' έστειλεν Ινας ξανθός. δνας υψηλάς άπό
τό βουλεβάρτο, νά έλθω έδώ. ΓνωρΙζεις, μοθ εί-
πε, την κυρά Λύκαινσ; ΝαΙ, τοΟ άτοκρίνομαι, τή
χήρσ, είς την οδόν ΚαννσβΙδα. Πήγαινε, μοθ λέ
γει, τό λοιπόν, καί έκεΤ θά εΰρης κάποιον κύ
ριον Άΐτό, νά τοΟ εί,πβς άπό μέρους μου, άλφα
βήτα.
ΚαταλσβαΙνω πβς αύτό τό κάμνουν διά νά
άστεϊσθοθν μσζί σου. Μοθ έδωσε καί δέκα σολδία
διά τόν κόπο μου.
—ΕύμορφΙδη δάνεισέ μου 6Ικα σολδιά, είπεν 6
Άετόο, καί στραφείς πρός τόν Μέγαρον.
—Μέγαρε, δέκα σολδιά.
—Ό Άετός δδωσεν εΤκοσι σολδΐα είς τό παι
δ(ον.
—Εύχαριστώ, είπεν σύτό.
—Πώς όνομάζεσσι; τό ηρώτησεν ό Άετός.
—Κουρούπης' εΤμαι ό φΐλος τοΟ Γοβριά.
—ΜεΓνε έδώ μαζ( μας, είπεν ό Άετός.
—Δέν ήμπορώ, άπεκρΐθη τό παιδίον, εΤμαι μα
ζί μέ τόν συναγερμό' έγώ εΤμαι δπου φωνάζω.—
Κάτω ό ύπουργός Πολλινιάκ.
Καί χαιρετίσαν τούς τρείς κυρΐους καθ* δν τρό
πον οί άγυιόπαιδες, δταν θέλουν ν' άποδεΐξωσι μέ
γα σέβας, σύραν δηλαδή πολύ πρός τα όΐίίσω τόν
ενα των ποδών, ανεχώρησε.
—Είνε γνήσιον όλωσδιόλου χσμΐνιον, είπεν ό
Μέγαρος μβτά την αναχώρησιν τοΟ παιδίου. Ποικί
λα είνε καί τα εϊδη των χαμηνΐων. Ναύτης τό χά
μΐνιον λέγεται μοθτσος, κσΐ βασιλόπαις δταν λέ
γεται είς την Γαλλίαν δελφίν.
Έν τούτοις ό Άετός σκεπτόμενος έλεγε καθ1 έ
αυτόν.—Α. Β. τοθτο σημαίνει. ΚηδεΙα Λαμάρκου,
βεβαίως.
(συνεχίζεται)
Β'.
ΘΑΛΑΣΣΑ—ΑΙΜΑ.
Όπως έξηγήσαμεν είς άλλας έ-
«ιφυλλίδας μας τί λίχνον τή;
ζωής επί τοΟ πλανήτου μα; υ¬
πήρξεν ή θάλασσα. Μέσα είς αύ
την εγεννήθησαν τα πρώτα μονο
χύτταρα πλάσματα έκ των οποί¬
ων διά διαρχοθ; εξελίξεως χαί
διαφοροποιήσεω; Ισχηματιοθησαν
λα χά ειδή των ζώων τοΟ πλα
ήτου μα;—χαί ό άνθρωπος. Ώ;
κ τής θαλαασίας καταγωγής τού
ι άνθρωπος διατηρεΐ — άν έπιτρί
πεται ή έκφρασις — ίνα μέρος
τή; θαλάσσης άπό την ίποίαν
βγήκε ή ζωή έν γένει, ίνα μέρος
τής θαλάσσης εί; τό αίμα τού, είς
τό όγρόν μέρος, τόν όρον τοϋ α"
ματος! ΚαΙ σήμερα άχόμη, μέ χά
θΐ κύτταρον τοθ οώματός τού ό άν
θρωπος κολυμβά είς την ίδιαν άλ
μυράν σύστασιν είς την όποιαν
πρό έκατομμυρίων έτών έχολυμ
βοθσαν καί έζοθσαν τα πρώτα
χύτταρα, οί πρώτοι μονοκύτταροι
όργανισμοί, τί πρώτα επι τοΟ
πλανήτου μας ζωντανά πλάσμα
τα. Διά τής είσαγωγής βμως διά
των τροφών τοΟ μαγειρικοθ &λ
τος πού έν αντιθέσει προ; τό θ*
λάσσιον, είνε χαθαρόν χλωριοθ
χον νάτριον διαταράσσεται ή φυ
σιχή ίσορροπία των άλάτων τοΟ
όροθ τοΟ αί'ματος, ειδικώτερον
σχέσις τοΟ χλωριούχου νατρΐου
πρός τό κάλιον. ΚαΙ δταν τό σώ
μα δέν άντιδρά άμέσως διά τή;
έξαγωγής καλίου έ των είσαγο
μίνων τροφών, τί άλα; πού είσά
γεται διά των τροφών ένεργΐΐ επί
ΤΑ
άπό τα όποϊα έστερεΐτο τόσα
χρόνια τό Ηράκλειον.
ΗΡΧΙΣΑΝ
ΣΤΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΜΠ1ΝΕΣ άναπαυτικώτατες, και-
νοοργεΐς, ώραιότατες είς την διάθεσι
των λουομένων.
ΜΠΑΡ θαυμάσιο μέ πανωμιένα άνα-
ψυκτικά.—Μέ μπΰρες, ρετσίνα, οΰζο καί
μεζέδες.— Παγωτά έξαιρετικά.
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς 'Αθήνβς. Τβ κεντρικώτατβν κ«.
πβλυτελές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον καρά τβδ συμπολίτου μας χ.
Γεωργ. Δασκαλάκη.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοδν τό «£(τυ
Πάλλας». Είναι τό άνετώτερβν. Φημίζεται διά
την υπηρεσίαν τού. ΑΙ οΐνακαινίοεις τού τό κατέ
στησαν απαράμιλλον.
2ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
Ζτ«δ(ο»-Λ·ΗΝΑΙ.
Έγκυκλοπα ιδεία
ΑΓ έκεΐνους ποΰ θέλουν
νά ττλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΑΣ
σώματός μα;
Αι καλλιέργειαι
κατά τόν μηνα Ιούνιον.
Ή Γεωργιχή 'Υπηρεσία 6πέβα
λεν ι ι; τό υπουργείον Γεωργίας
χαί την Νομαρχίαν λεπτομερή
έκθεσιν περΐ τής πορείας των
χαλλιιργειών χατά τόν μήνα Ίού
νιον.
Έν τή εκθέσει άναφέρονται λε¬
πτομερώς αί επικρατήσασα- μεΐε
ωρολογικαΐ συνθήκαι τοΟ μηνός
τούτου, αΐτινες δΐτήρξχν ίστατοι
χαθ' δσον ή μέν πρώτη έδδομά;
των χυττάρων τοΟ
ώς [δηλητήριον.
ΑΛΑΣ ΥΓΕΙΑΣ...
Η δηλητηριώδη; ενεργεια συνί
οταται είς διατάραξιν τής είς χά
λιον περιεχτιχότητο; τοΟ πυρήνος
των κυττάρων. Τα συμπτώματα
τή; διαταράξεω; αυτή; δύνανται
νά είνε: Ανωμαλίαι είς την χυχλο . .
φορίαν'τοθ »?ματος είς την έξω τοΟ Ίουνίου διέρρευσεν
τελικήν έπιδερμίδα έχδηλούμεναι, χαί ψυχρά μέ ποσίτητα
διά μελανιάσματος των χεριών,Ιάπό 10—70 χιλιοατά χατά περι
παγερότητο; των ποδιών, χνισμών οχά; αί δέ τελευταίαι ημέραι
καί επί πλέον: Άσθμα, ήμιχρανί θερμαί, άνελθούση; τή; σχετική;
αι χλττ. Ή δηλητηριώδης αυτή θερμοχρασίας χατά τό τιλευτβΐον
ένίργεια τοΟ συγχρόνου μαγειρι δεκαήμερον άπό 282 είς 40α χα-
κοθ άλατος έχει διαπιστωθη άπό,τα την 25ην τοΟ μηνός τούτου. Ή
τ&ύ; Γκίρσον, Ζίουερμπρούχ κλπ. |δψ»}λή αΰιη θερμοχρασία έπέφε
ή θεραπευτιχή μίθοδος των δποί ρεν έγκαύματα είς τάς σταφυλάς
ών συνίστατο είς τό νά άπαγορεύ χαί ζημίας (ί; τάς κηπευτικάς
ουν ή νά περιορίζουν την χρή ιδία χαλλιεργβίας. Έν τέλει δυ
σιν άλατος. Ή θεραπευτιχή δμως
αυτή μέθοδον παρουσιάζει μειονε
κτήματα διότι άνάλατα φαγητά
κόβουν την δρεξιν χλπ. Πρό; πρό
λήψιν τή; δηλητηοιώδου; ένεργεί
α; τοϋ άλατος, τό προτιμώτερον
11 νέ δπως διά τής προσθήκης ε¬
νός ευπέπτου άλατος ' χαλίου έπα
ναχτςί τό έκ των άλατωρυχεΐων
βιά των συγχρόνων τεχνικόν μέ
αων έξαγόμενον &χς την άναγ
καίαν είς κάλιον περιεκτΐκότηΓα
όπότε δέν βλάπτει τόν όργανι
σμόν. Αυτήν δέ την μέθοδον χρη
σιμοποιοθν σήμερα τα μεγάλα χρα
τιχά άλατωρυχεΐα τής Γερμανίας
επί παραδείγματι παρέχοντα εί;
την κατανάλωσιν ίνα £λας άβλα
βές, τό οποίον όνομάζουν «αλας
δγείας».
γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής άττολότοο
Έρακλβι·τ·ν,
δλ·ν τ·ν
Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
ΆνακαινιβΘβν καί πάλιν έξααφαλίζει λ« τβ
πλεσνεκτήματα τής άνέαεω; καί ευχαρίστου δια-
μ·νί.{.
Φέρμανσις—λουτρβι μ. λ. κ.
σμενώς επίδρασιν έπίσης ό ψυχρός
χαί βροχερός χαιρός των πρώτων
ημερών.
Περαιτέρω έξετάζεται ή χατάστα
αι; ,ιιάς έχίστης των χαλλιεργει
ών χαί είδιχώτερα διά τόν σίτονδι'
8ν άναφέρεται δτι ούος ηύνοήθη
σχετικώς εφέτος υπό τοΟ ξη?ο9
χαιροθ τοΟ Απριλίου ένω άντιθέ
τωςήχριθή χαίβρώμηφαίνονταιπίλύ
χαθϋστερημέναι έν συγχρΕσει πρό;
την περυσινήν παραγωγήν. Ή προ
βλεπομένη παραγωγή είς σΐτηρά
χαί χυαμου; θέλει ανέλθη εί;
21.000 000 όκάδα; έναντι 27.
000.000 πέρυσι. "Ητοι έχομεν
μείωσιν εί; την εφετεινήν χατά 25
ο)ο περίπου. Διά τόν καπνόν τονί
ζεται ιδιαιτέρως ή δυσχερή; χατά
στάσις χαλλιεργιία; λόγφ τής
μή διαθέσεως τή; περυσινή; παρα
γωγί];. Οδτω άντί 3700 στρεμμά
των περυσινής χαλλιεργεΕας έφί
τος θά καλλιεργηθώσι μόλι; 2.
000. Διά την έλαίαν άναφέρεται
λεπτομερώς ή επίδρασις των χαι
ριχών συνθηκην επί τής χαρπο-
φορίας χαί ή μείωσις τής παραγιο
γής ή οποίαι επήλθε συνεπεία τής
δυσμενοθς επιδράσεως των βρο-
χών μετά των έπαχολουθησασών
θερμών ημερών, αί δέ προβλίψεις
προσεχούς ελαιοπαραγωγήν δέν
δύναται νά έπεχταθώσι πέραν μιάς
μέσης έσο5ιία;"Τ(7—8.000 000 ο¬
κάδες).
Διά την ανάπτυξιν τής αμπέλου
έπέδρασαν έκίση; δυσμενώς αί
χαιριχαί συνθήκαι χαί ειδικώς
πέριξ τής πόλεως Ηρακλείου ήτις
περιφέρεια δποψέρει εφέτος υπό
άνομβρΕας.
Ή εξέλιξις τή; δενδροκομικής
καταστάσεως βαίνει ίκανοποιητι-
χώς. Τα δένδρα έχουσι πλουσίαν
εσοδείαν αί δέ έπιχρατοθσαι συν
θήχαι καί αί διάφοραι άσθένειαι
δέν έβλαψχν σημαντικώς την πά
ραγωγήν. Ιδιαιτέρως έξαίρεται 6
μεγάλος δργασμός των χαλλιιργη
των μας διά τόν πολλαπλασια·
σμόν χαί την έξιυγένισιν των ό-
πωροφίρων δίνδρων.
Ή κατάστασις τής χτηνοτροφί-
ας βαίνει ίκανοποιηακώς αί δέ
τιμαί των γαλακτοχομιχών προϊ·
όντων διετηρήθησαν δψηλαί χαί
μέ ζωηράν ζήτησιν τόσον δπό τή;
τοπιχή; αγοραίς δσον χαί δπό τής
κεντρικής Αθηνών.
Έντός των ημερών κυκλοφορεΐ
ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΝ Α ΣΙΓΑΛΑ
ΔΡΑΧΜ. 13.
—"Αφιξις Διευθυντού Τουρι-
οτικής οργανώσεως.
Αύριον Πέμπτην αφικνείται
είς την πόλιν μα; ό Διευ·
θυντής Τουριστιχής "Οργανώσεως
τοΟ Τφυπουργείου Τύπου καί Τού
ρισμοθ χ. Στυλ. Χειλιαδάκης
έχτελών 7ήμερον έκδρομήν είς
Κρήτην μετά ομάδος φίλων τού.
Πιθανώς ό κ. Χιιλιαδάκης. χά έ
πωφεληθή τής έχδρομής τού διά
νά συζητήση μετά τής Τοπιχής
Έπιτροπής διάφορα Τουριστικά
ζητήματατής Κρήτης.
—Αρχαιρεσίαι Σωματείου.
Γίνομένων την παρελθούσαν
Κυριακην αρχαιρεσιών πρός άνά
δϊΐξιν νέου Διοικητικοϋ Συμβου
λίου της Λέσχης Νεαπόλεως, έξβ
λίγησανοί κ χ.Σεργακης Μ ,Χ,ουρ
δάΜης Μιχ , Λογαριαστάκης ΐΓ.,
Μηλιαράς Έμμ., Φινοκαλιώτης
Λημ , Μαυρογιάννπς Έμμ , Κων.
Σεργάκης, 'Ιωίν. Ξανθάκη;, Ιω.
Κβίβκλάκης καί Έμμ Καλλιατά
κης. Γενομένης ακολούθως έκλο
γης μκτοιξύ των μελών τβδ Συμ
βουλίου ανεδείχθη Πρόΐδρος έ
κ. Μιχ Σΐρνάχη;, Άντιπρέίύρος
ό κ. Ε. Μηλιαράς, Γραμματεύς
ο χ. Μιχ. Χουρδάκη;, Ταμίοις ό
κ, Δ Φινοχαλιώτης καί χοομη
τωρ 6 κ. Γ. Λογαριαστάκης.
-Τα τέλη
των.
έγγρβφης μαθη-
Λιά νόμου δημοσιβυθέντος είς
την έφημβρίδα .τής κυβερνήσεως
χατκργεΤται ή μέχρι τούδε ΰΐτο-
χρβωτική βΐσφορά μαθπτών μ*·
ση; έκ/ταιδεΰσϊως έξ 120δρ.διά την
μισθοδοαίαν προσωρινών καθηγη
των. Αντιθέτως πρός τόν σκοπόν
αυξήσεως τού άριθμοθ των μονί
μων καθηγητών έπέρχΐτκι αυξπ
οις 12 περίηου τοίς εκατόν έπΐτών
τϊλών έγγραφής των μαθητών άπω
τοΰ ^σχολικοΰ ετους 1939—40. Ου
τω (,τά τέλη έγγραφής διά τάς
δύο πρώτας τάξεις παλαιβΰ
τύπου έξαταξίων γυμνασίων
Πρακτικών Λυκείων καί αχο
λείων μέσης έκπαιδεΰσεως ώς κ«1
τάς τρείς τάξεις παρθίναγΜγβίων
όρίζονται είς 675. Τέλη διά τάς
τέσσαρας ανωτέρας τάξειςπαλαιοϋ
τύπου έξαταξίων γυμνασίων, κρ«
κτικών λυκείων καί σχολείων με
αης έκπχιδΐΰσεως ώ; χαί τετάρ
την τάξιν ανωτέρων παρθβναγω
γείων β!ς δρ. 1335, Αναλόγως «ΰ
ξάνοντβιι τα τέλη των Ιίροδιδα
σκαλείων καί άλλων σχολείων.
ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΓ ΑΦΗΝΑΣ
Έκαστην Τρίτην, Πέμπτην καΙ Σάββατον ώραν 3.30 μ. μ.
'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
Είς τβ ένταδβα Πρακτορείον έκδίδβνται είσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬
κάς Άεροπβρικάς γραμμάς καί έν συνεχείβ δι' ίλας τάς Εύρωπαϊκάς τοιαύτας.
Έκδίδονται φβρτωτικαΐ δι' «μπβρεύμβτβ, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
είς τόν τόπον τοδ πρββριομβδ των.
Πράκτωρ Ηρακλείου
ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
Άρ. Τηλ. β-18
—Ό άριθμό; των θέσεων
μονίμων καθηγητών.
Διά τοϋ Ιδίου νόμου διά τοϋ ό
ποίου οώξάνονται τα έκπαιδβυτι
κά τέλη αϋξάνβται'Ικα1 6 άριθμος
των όργανικών θέσϊων .των μονί
μων καθηγητών κατά 200.
—Άγώνες τέννις.
Κατά το εφετεινόν πρωτάθλπμα
τέννις, πρωταθληται τού άπλοθ ά
νβδείχθησκν, έκ μέν των κυρίων
ιΊ δνΐς Μερόππ Κασιμάτη, ζέχ δέ
των άνδρών έ χ. Ν. Παντϊλάχης.
ΑΙ τελιχαΐ συναντήσΐις έγιναν
προχθές Κυριακήν. Ή δνίς Κασι¬
μάτη συνηντήθη Μ«τά τής κ. Ν.
Καραμπότ ην ένίκηοβ μέ σκόρ
6)4, 6)1, άναίειχθϊϊσα οίίτω πρω-
ταθλήτρια τοΟ άπλοΰ κυρίων διά
πέμπτην φοράν. Ό κ Παντβλά-
κης άντρμετώπισεν είς τοντελικόν
τόν κ. Ιωάν. Μηλιδάκην νικπαας
αυτόν μέ 8.6, 6)0. Είνε ούτω π
έβδόμη φορά πού κερδίζει τόν ά
πλούν άνδρών. Κατόπιν των άγώ
νων τοΰ πρωταθλήματος, ή ομάς
η όποία θά «ντιπροσωπευοη το
Ηράκλειον είς τοϋς αγώνας Κυ
πέλλου Βοίλα, θά άπαρτιοθό πι
θανώτατα έκ των τϊοσάρων ώς α·
νω φιναλίστ καί τ&ν κ. κ. Γ. £τ>
φανίδη καί Τιτ. Πβρδικβγιάννη.
■Αποτϊλίσματα: Νβρ. Κβσιμάτη
νικα Νίναν Καραμπότ 6)4, 6)1. Ν.
Παντελάκη; νιχά Τιτ. Πβρδικο
γιοννπ 6)1, 6)4 καί Γ. Σΐίφανίδη
6)4, 7)5 Ί Νηλιδάκης νιχα Χρ.
Βασιλάκην 6)4, 6)3 καί Γ. Βοΐ-
λβν 6)4. 6)0. Ν. Παντελάκη; νι
όΐί Ί. Μηλιδάκην (τβλικός) 8)6,
6)0.
—Διανυκτερεύοντα φαρμα-
κεΐα.
Σημερον Πην Ιουλίου θά δια·
νυκτερεύσβυν τα φαρμακιΐα 'Αρι
οτ. Χαλκιαδάκη καί Άποοτ. Ζ«
φΐιρίου.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθήχτ] ίσό-
γειος εκτάσεως 200 τ. μ. μέ η¬
λεκτρικήν χαί 6δραυλικήν έγχα
τάστασιν επί τής όδοθ 'Επιμινί
δου παρά τό Αγγλικόν Τηλεγρα
φεΐον χατάλληλος διά συσχευασί
αν σταφυλών χ. λ. π. φρούτων-
Πληροφορίαι παρα τοίς χ. μ
δά Τσιλίνη καί
"Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Τετάρτης
12 Ιουλίου 1939
120 Ώρα
ΟΑΡΧΗΓΟΣΤΟΝ ΝΑΖΙΣΤΟΝ
ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΦΟΡΣΤΕΡ
ΣΥΗΗΗΤΗΘΗ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΑΑΑΡΙΟΥΧΙΤΑΕΡ
Σ Ο ΣΚΟΟΟΣ ΤΗ!
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μ άς). — Σημερινόν τηλε
γράφημα έκ Βερολίνου αγγέλλει ότι
ό «ρχηγός των έθνιχοσοαιαλιστών^ τού
Δάντσιγκ θά επισκεφθή σήμερον είς τό
Μπερχτεαγκάντεν τόν Φύρερ.
Είς τόν κ. Χίτλερ ό Φόρτσερ θά έκ
θέση την κατάστασιν έν Δάντσιγκ καί
τάς άπόψεις των έθνικοαοσιαλιατών διά
την τύχην τής πόλεως.
ΠΕΙΣΜΛΤΟΔΕΙΣΠΟΛΥΝΕΚΡΟΙ
ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΗ
ΤΙ ΙΣΧΥΡ1ΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας.)— Κατά τα τελευταία
τηλεγραφήματα πεεσματώοεις, πολύ·
νεκροι μαχαι συνάπτονται είς τα Μογ·
γολομαντζουριανά σύνορα.
Έκ παραλλήλου συνήφθησαν δύο
μεγάλαι άερομαχ(αι. Κατ' αύτάς οί
Ίάπωνες ίσχυρίζοντιχι ότι ή άεροπορία
των κατέρριψεν 7Ο σοβιετικά άερο
πλάνα.
ΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΠΥΡΟΒΟΑΙΚΒΝ
Β8ΜΒ1ΡΑΙΙΕ1 ΣΦΟΑΡΟΣ ΤΒΥΣ ΙΑΟΙΙΝΑ.
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ιουλίου (τού άν-
ταποχριτοΰ μας.) —. Τα έξ Ά
«ω Ανατολάς τηλεγραφήματα άναφέ-
ροον ότι είς τα σύνορα Μαντζουρίας
—"Εξωτερικάς Μογγολίας τό ρωσσικόν
πυροβολιχόν ένισχυθέν σημαντικώς ήρ
χισε σήμερον βομβαρδίζον σφοδρώς
τάς Ίαπωνιχάς θέσεις.
ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΑΙΓΥΠΤ1Ο2
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άν
ταποκριτού μας). — Ό ύηουργός των
Εξωτερικών τής Αιγυπτου Γιεχια πα¬
σάς αυνοδευόμενος ύττό τού προέδρου
τοΰ αυμβουλιου έπικρατείας τής Αι¬
γυπτου οφίχϋη σήμερον την πρωΐαν
είς Αθήνας. Είς α όν σταθμόν ύπεδέ-
χθησαν α όν επίσημον ξένον, ό μόνιμος
ϋφυπουργός των Εξωτερικών κ. Μαυ·
ροιιδής, ό οΊευθυντής τού γραφείου τού
κ.πρωθυπουργού χ.Άνδρουλής, άνώτε
ροι ύηάλληλοι τού ύπουργείου των Έ
ξωτερικών, ό πρεσβευτης τής Αιγυπτου
χ. _(ρυ Όμάρ, τό προσωπικόν τής πρ«
σβείας χαί τό προεδρείον τού 'Ελλη-
νοαιγυπτιαχου συνοέβμου. Την εσπέ¬
ραν σήμερον ό πρόεδρος τής κυβερ¬
νήσεως κ. Μεταξάς θά παραθέση επί·
σημον γεθμα πρός τιμήν τού ΑΪγυ·
πτΐου ύπουργού.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 200 ΚΑΘΗΓΗΤΉΝ
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ιουλίου (τού άν
ταποχριτού μας).— Είς την εφημερίδα
τής χυβιρνήοεως δημοσιιύονται οί πί
ναχες τού διορισμού 2ΟΟ νέων καθη
γητών.
&ΥΣΦΟΡΙΑ
ΕΚ ΤΟΥΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
1ΓΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άντα·
«ιοκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Βερολί·
νού τηλεγραφήματα οί ΓερμανοΙ μετά
δυσκολίας άποκρύπτουν την δυσφορίαν
των έκ τού τελευχαίου λόγου τού χ.
Τσάμπερλαιν.
Οί ΓερμανοΙ άποκρούοντες την με¬
σολάβησίν τού "Αγγλου πρωθυπουργόν'
Βιά ιό Δάντσιγκ, δηλούν ότι τό ζήτη·'
μα τούτο άφορά την Γερμανίαν κ»Ι Πθ·
λωνίαν «αί ουχί «τάς βρεττανίας κύκλω
ΐ(Μ«ς τάσεως».
Τό Βερολίνον
έπικρίνει μετά δριμύτητος
την Αγγλικην πολιτικήν.
π Πρωίνή
_ _ _. -- ■ ε» __■_. ._^_ε__ _ε_ _ __ ~*"
ΡΩΜΗ 11 Ιουλίου (Ιδιαιτέρα
ύπηρεσία «Ανορθώσεως») —
Είς τόν χθεσινόν λόγον τόν
οποίον εξεφώνησεν 6 πρωθυ
πουργός της Αγγλίας κ.
Τσάμπερλαιν καί 6 οποίος ά
νεμένετο μετ* έξαιρετικοθ έν
διαφέροντος υπό των Εΰρω
τταϊκών διπλωματικόν κύκλων
οδτος κατέληξε είς την ευχήν
δπως ολοι οί ένδιαφερόμενοι
διά τό ζήτημσ τσθ Δάντσιγκ
λογιχευθοθν καί λύσουν διά
τής καλής θελήσεως τό πρό
βλημα τοθτο,ϊνα άπομακρυνθ{)
έκ τής Εύρώπης ή αίωρουμέ
νη άπειλή τοθ πολέμου, την
οποίαν κάμνουν όλονέν καίέν
τονωτέραν α( περΐ τό Δάν
τσιγκ διαφοραί ωρισμένων
Κρατων.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ιουλίου.—Ό
μοφώνως σχεδόν ό τύπος τοθ
Βκρολίνου άσχολούμενος μέ
τόν εκφωνηθέντα χθές λόγον
τοθ Άγγλου πρωθυπουργοθ
έκφράζει την γνώμην δτι 6 λό
γος τοθ κ. Τσάμπερλαιν δέν
συνεισέφερε τΐποτε νέον, άλ
λά καί ουδόλως άπέσεισε τάς
θεμελιώδεις πραγματικότητος
αΐτινες χωρΐζουν τάς άντιλή
ψεις των δύο αντιθέτων ρευ
μάτων τής Εύρώπης.
Τα δημοκρατικά κράτη, γρά
φουν τα ΒερολΙνεια φύλλα,
παρ'δλα δσα πορατάσσει ό κ.
Τσάμπερλαιν, θά ήαθάνοντθ!
απογοήτευσιν εάν Ιβλεπον
ρυθμιζόμενον τό ζήίη-ΐα το°
Δάντσιγκ εΐρηνικθς.
Περαιτέρω σχολιάζων πι
κροχόλως ό Βερολίνειος τύπος
τόν λόγοντοθ κ. Τσάμπερλαιν
προσθέτει ότι τό ζήΐηαα τοΟ
Δάντσιγκ αποτελεί διά την
Αγγλίαν καί την Γαλλίαν τα
πρόσχηα3 διά νά προετοιμά
ζουν μετά γοργότητος τόν πό|
λεμον εναντίον των όλοκλη
ρωτικων Κρατών.
Νέαι συγκρούσεις
ΡώσσωνκαΙ Ίαπώνων.
ΡΩΜΗ 11 Ιουλίου—Τα σο
βιέτ συνεκέντρωσεν 50 χιλιά
δας ΡωσσομογγολικοΟ στρα-
τοθ είς τα εβάφη διεισδύσεώς'
των καί περΐ τό Β^λκάζ, β
που συνάΐτΐονται άπό διημέ
ρου νέαι λυσσώδεις μαχαι με
τα τών'Ιίπώνων.
Τό Ίαπωνικόν πυροβολιχόν
ενήργησε χθές σφοδρόν βομ|
βαρδισμόν είς τόν οποίον οί
άντίτταλοι άντεπεξήλθον μέ με
γάλον αριθμόν βομβοτρδιστι
κων άεροπλάνων.
Έτηχολούθησεν άγρΐα άερο
μαχία, μέ τα καταδιωκτικά
καί βομβαρδιστικά άεροπλάνα
τ* όποία
είς κίνησιν
πωνες δι" ανακοινωθέντος των
ζόμενοι ασημάντους τάς Ιδι¬
κάς των απωλείας. Έν τού
τοις αί εκατέρωθεν απώλειαι
υπήρξαν μεγάλας
Ό κάμης Τσιάνο
είς Βαρκελώνην.
ΜΛΔΡΙΤΗ 11 Ιουλίου.—
Χθές την 6 15 μ. μ. εισήλθεν
Είς τόν λιμένα τής Βαρκβλώ
νης τό φέρον τόν κόμητα Τσι
άνο Ιταλικόν πολεμικόν «Εύ
γένιος τής Σαβοΐας» συνοδευό
μβνον ύτό μοίρας τοθ Ίταλι
κοθ
υπό τοθ Ίσπανικφθ λαοθ. Ο
λόκληοος ή Βχρκελώνη φόν
τασμαγορικώς φωταγωγημένη
έώρτασΕ την άφιξιν τοθ Ίτα
λοθ ΎτιουργοΟ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 "Ιουλίου.—
Ό Άγγλικός τύπος σχολιά
ζων τό ταξΐδιον Τσιάνο, γρά
φβι δτι τουτο θά χρησιμεύ
σπ είς την σύσφιγξιν των
σχέσεων άξονος—Ίσπανίας.
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
έκφράζονται ικανοποιητικώς
διά τόν λόγον Τσάμπερλαιν.
ΓΕΡΜΑΗΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
Τ0Π08ΕΤ0ΥΝ ΝΑΡΚΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΜΕΗΑ ΤΟΥ ΛΑΝ.ΣΙΓΚ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΡ0Φ1Η5!
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗ! ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΝ ΠΟΛΟΝΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άν.
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφή-ι,ατα έχ
Δάντσιγκ άναφέρουν ότι έφθασαν »*εί
γερμανικά άλιευτικα δια να τοποθε·
τήσουν νάρκας.
Έκ τού γεγονότος τούτου αυνάγεται
ότι οί ΓερμανοΙ προσπαθούν άπό τούδε
νά έξουδετερώαουν τόν έν^ Δάντσιγκ
Πολωνικόν στρατόν όστιςείς περίπτω·
σιν έ«ρήξ«ως πολέμου ένδέχεται νά
έγ*λειαθή είς τόν λιμένα.
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΛΟΝΟΥΣ
ΣΤΑΒΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΣ ΣΤΑΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ιουλίου (τού 4ν
|τ*ποκριτου μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
Βαρσοβίας ότι οί προσκείμενοι πρός
την πολωνικήν κυβέρνησιν ηύχλοι τονί·
ζουν ϋτι αί δηλώβεις τού κ. Τσάμπερ·
λαιν διά τό Δάντσιγκ προεκάλεσαν ζωη·
ράν Ικανοποίησιν είς την Πολωνίαν.
Διά των δηλώσεων τού κ. Τσάμπερ·
λαιν προαθέτουν οί πολωνικοΐ κύκλοι,
ενισχυθή σημαντικώς ή έμπιατοσάνη της
Πολωνίας πρός την σύμμαχον της Άγ·
γλίαν δεδομένου ότι αί δηλώσεις τοϋ
'κ. Τσάμπερλαιν χαρακτηρίζονται ώς
Ι απολύτως είλικρινείς, σταθεραί καί β*
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 "Ιουλίου.—
Ό Άγγλικός τύπος έιτιδο
κιμόζει καθ* 6λην την γρσμ
μην τόν χθεσινόν λόγον τοθ
κ. Τσάμπερλαιν.
Οί «Τάϊμς» γράφουν βτι,
μετά τόν λόγον τοθ Άγ¬
γλου πρωθυπουργοθ δέν μέ
ν εί πλέον περιθώριον ουδέ
τής παραμικρας άμφιβολίας
διά την στάσιν την οποίαν
θά τηρήση ή Αγγλία είς πε
ρίπτωσιν περπΐλοκων εξ οίιί
ος τοθ Δάντσιγκ. Συνάγεται
σαφως πλέον, ττροοθέιει τό
Λονδίνειον φύλλον, δτι οία
δήποτε μονομερής άπόπειρα
βιαίας ένσαψατώσεως τοϋ
Δάντσιγκ είς τό Ράϊχ θά ιθρι
σκε τοσαύτην αντίστασιν, ή
όποΐα θά είχεν ώς άναπόφευ
κτον συνέπειαν την πολεμικήν
σύρραξιν έν Εΰρώπη..
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 11 Ιουλίου.—
Μετά ζωηρας όρθρογραφίας
έκΕηλώνεται σήμερον ή Ικανο
ποίησις τής Πολωνίας έκ τοθ
χθεσινοθ λόγου τοθ Άγγλου'
■πρωθυπουργοθ. Διότι άπετέλε
σε την σαφεστέραν προειδο
ποίησιν πρός την Γερμανίαν.
Ό τύπος τής Βσρσοβίας το
νΐζει δτι αί 'Αγγλοπολωνικαί
διαπραγματεύσεις έγιναν ά
ΦοΟ ή Πολωνία έλαβε την ά
πόφασιν νά προαστιίσπ τα συμ
φέροντά της ίίς τό Δάντσιγκ.
Καί συνετιως ή Αγγλικη πολι
τική έτηκουρεΐ αυτήν καί Ικα
νοποιεΐ αυτήν την στιγμήν
τό κοινόν αΤσθημα τής Πολω
νΐας νά αμυνθή υπέρ τοΟ καθε
στώτος τοθ Δάντσιγκ.
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 11 Ιουλί¬
ου.— Ό Άμερικανικός τύπος
έκοηλώνει δι' ένθουσιωδών
σχολίων την πλήρη Ικανοποίη
σιν τής κοινής γνώμης έκ τοθ
λόγου τοθ κ. Τσάμπερλαιν.
Αί Άμερικανικσί έφηυερίδες
άποκαλοΡν σταθμόν μεταξύ
Μονάχου καΙΔάντσιγκ τόν λό
γον τοθ Άγγλου πρωθυπσυρ
γοθ. Καί τουτο διότι όλοκλη
ρώνει την άποφασιστικότητα
των δυτικων Δυνάμεων άπο-
τέλεσμα τής οποίας αποτελεί ,
τό δτι ή Γερμανία διστάζει'
πλέον νά μετέλθη βίαν. |
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 "Ιουλίου.—Εύ·'
μενέστατα σχόλια άφιερώνει
ούμπας ό Γαλλικός τύπος είς'
τόν χθεσινόν λόγον τοθ κ.
Τσάμπερλαιν.
Δέν εχει σημασίαν γράΦει
ό «Δημοκράτης» εάν ό κ.
Τσάμπερλαιν, έκ συνηθείας,
έκφράζεται μέ λεπτότητα. Τό
ενδιαφέρον είνε δτι διά τοθ
λόγου τού διευκρινΐζει πλήρως
την οημερινήν άποφασιστικό-
τητα τής Αγγλίας διά πά¬
σαν νέαν αύθαιρεσίαν των Ι
έχθρών τής παγκοσμίου ε(ρή·'
νης. |
Ό Άγγλος πρωθυπουργός,
προσθέτει ή Παρισινή έφημεΙ
ρίς, Ιδωσε σαφεΐς έξηγήσεις
περί τής είλημμένης άποφάσε
ως τής Αγγλίας νά βοηθήση
άδιστάκτως την Πολωνίαν, έκ-
πληρώνουσα τάς ύποχρεώσεις
τάς οποίας άνέλαβεν Ιναντι'
ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ;
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ιουλίου (τού άν
μας). — Κατά τα έκ
II··
Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΩΝ ΦΙΛΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ό Σύλλογος των ΦΕλων τοθ
Μουσιίου συνεχίζων την υπέρ τ&Ο
Μουσείου Ηρακλείου καί των άρ
χαιοιήτων γενικώς τής Κρήτης
δρασιν τού έ?ώρ.ηαεν είς αύτό τα
χάτωθι^άρχαιολογιχά άντιχείμε
α:
1) Μικρόν κομψον έν λευκοθ λ!
θου χυπελλίδιον Μι-νωϊκών χρ4·
νων. Φέρει άπίφυσιν άντί λαδής
δέ έξωτεριχή έπιφάνιια αύΐοθ
είναι πολυγωνική. 2) Σφονδύλιον
έ* πρασΐνου στεατίτου κωνικοθ
σΐερομινα)ϊών χρένων, μέ δια
κόσμησιν κύκλων. 3) Μικράν
μαρμαρίνην κεφαλήν γυναικός Ρω
μαϊχών χρένων. 4) Χαλχοθν οακτύ
,ιον μέ παράστασιν προτομή; γυ
αιχός.5) 'Υατερομινωί'χον λίθινον
,ύχνον άνευ ποδός—Μικρόν υάλι
νόν Ρωμαϊκόν αγγιΐον. 6) Σχα
αβαΐον έχ Σχρίώνυχος μέ παρά
στάσιν άντιθετιχοθ ι
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
χατέρωϋεν χίονος, Μεσομινωϊ«(ον
ίόνων. 7) ΙΙηλίνην αρχαί «ήν
προτομήν γυναιχί{, πιθανώς πε·
πλοφόρου. "Ομοίως ή^οράσθη
μέγας άριθμός νομισμάτων δια¬
φόρων Ιποχβν, Έλληνιχών, Ρα>-
χών, Β^ζαντινιον, Ενέτικών,
Κρητιχών χαθώ; έπίσης καΐ τίνα
δευιεριύονΐα αρχαιολογιχά άντι-
χείμενα ά ι ινα ομοίως έδωρήθη
σ»ν είς τό ΜουσιΙνν Ήλί
ΡΩΜΗ 11 Ιουλίου- Άγνέλλβ
ται διά τ* - - .
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΑΤΙΜΗΙΕΟΝ
'Υπδ τής Έπιτροπής των Δ:α-
τιμήσεων καθωρίσθη χθές ή τιμή
έκτακτος σύγκλησις τού Ράϊχσταγ βιά
ν* καθορίση την στάσιν τής (Γερμανί·
άς είς τό ζήτημα τού Δάντσιγκ κατόπιν
είβηγήσεων τού χ. Χίτλερ.
ΒΑ ΑΙΑΤΕΟΟΥΝ ΝΕΑΙ ΠΙΣΤΟΣΕΙ!
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΗΑίΚΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑ!
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άν
ταποχριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
Λοκδίνου ότι θα διατεθοΰν νέαι πιστώ·
σεις δια τάς στρατιωτικάς ανάγκας ,τϊίς
χώρας, αύξανομένου καί συντονιζομέ·
νού τοΰ έν γένει εξοπλισμού καί έφο·
διασμοΰ τού αγγλικού στρατοΰ.
λιμένα τοθ Βλαδ^στόχ.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 11 '/ουλίου.- Είς
την Συρίαν έξακολβυβοϋν βορυ
βώδΐις έκδηλώσεις κατά τή; προ
σαρΐήσεως τοΰ σχντζακίου της Ά
λϊξανδρίττας βίς την Τουρκίαν.
ΠΑΡΐεΐςΐ π Ιουλίου.- Έκ
των σχβλίων των Πολωνικών έφη
μερίδων διά τβν λόγον Τσάμπερ
λβιν άφπνβται νά ύΐτβνοηθή δτι
είνε δυνατή ή διβξαγωγή' δια
πραγματϊύσβων μετά της Γβρμα
νίας διά τ© Δάντσιγκ
1ΟΚ1Ο 11 Ιουλίου. — Σημβρι
νόν ανακοινωθέν βεβαιοί δτι
έντος 72 ημερών οί Ίάπωνβς κα
τίρριψχν 52^ Ρωίσιχά άϊροΓτλά-
να.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Ιουλίου - ~ή
μβρον συνήλθϊ βΐς συνεδρίασιν ή
άρμοΐΐαι επί των έ£ωτ«ριΚΜν επι
τροπή «αί εξήτασε τα πρακτιχά
των τελεκτοιΐων ουνβμιλιών τής
Μόσχας.
ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΠΟΧΑΙ
Σήμερον θά τελεσθοθν τα
έγκαίνια των παιδικών έξο-
χών τοθ ΠατριωτικοΟ Ίδρύμα
τος Κοινωνικάς Προνοίας.
Είς τα έγκαίνια θά παρα
στοθν αί αρχαί καί τα μέλη
τοθ ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου
τοθ ΠατριωτικοΟ Ήρύματος.
Είς τάς παιδικάς έξοχάς θά
έγκατασταθοθν αρχικώς 50
άρρενα παιδάκια. ι
Ρ*«» δρχ.12;
γς 11, γιαούρτη 14. Κα9ω
ρίσθη ίΐτίαης πρός δρχ. 32 Λ
τιμή τής νωπήςρέγγας κατ'δχαν
χονδριχως καί 36 λιανικώς. Έν
ν£ ίδία συνεδριάσει χβθωρίσθησαν
αί τιμαί των μερίδων φαγητοθ έν
τοίς έστιατορίοις, ζυθεστιαιορίοις
χαί λοιποΐς παρομοίςις χαταατή
μαβιν.
Αγορά ^Γ»~,.,βΜ
Κατα_ τό δελτίον τιμών τοθ Έα
πορικου καί Βιομηχανικοϋ 'Επιιϊί
λητηρίου "Ηρακλείου αί τιμαί των
διαφόρων εγχωρίων προϊόντων εί
χον χθές ώς ακολούθως:
«ταφίοβς α',β δρ. 11.-13.
Ελεμέδες α,β' .* 5 _β6"10
Ταχτάδες α',β'. „ 4-5
Ελαια 3-5ο , 26 20
θΐνοι:
Αρχανών μίστ.
ΜαλΕβυζΙου
Ϊβ5ίη ; »« 6
Κουκούλια . Κ>0·~
ελαιοπυρηναι η ι.υ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΗ ΤΟΥ ΑΡΚΙ1Ι0Ι
ΟΑ ΣΤΗ9Η ΡΡΟΤΟΜΗ ΕΙΣ ΒΙΤΥΝΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 «Ιουλίου (τού άν·
ταποκριτού μας).— Πρωτοβουλία τής
εθνικής νεολα(ας τής Γορτυνίας ήρχιβεν
η συλλογη έρανον έκ τού ποσοΦ των
οποίων 0ά στηθή προτομή είς Βιτύ-
ναν τοΰ φρουράρχου τής Μονής Άκ*
διου Δημακοπούλου.
Ο ΤΙΕΧΙΑ ΠΑΣΑΣ ΒΑ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ε
Σ
25.- 28—
3.50
ΛευκοΙ α; , 2.5ΰ
^ Ρ' » 2θ!—
ΜουργιλαΙοϋ α' » ν7,_
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου τού 4>
ταποχριτού μας)— Καθ' ά ανεκοινώθη
ό^ Αιγύπτιος ύπουργός θά παραμείνη
εις Αθήνας επί τριήμερον. Κ*τα την
διάρκειαν τής παραμονάς τθυ ό Γιέχι*
πασάς θα ομιλήση μεεά των Έλλήνων
υπουργών καί άλλων επισήμων.
ΣΐβΤΤΑΤΑΡΤΙΣΜίΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού ·ν««
ποκριτοΰ μας). — Α6ά την 4ην Α«·
γούστου συνεχίζεται ό καταρτισμός
επιτροπών εορτασμού. Ό "
προμηνυετιχι
ό ΐ
μ«ν
ίϊρ
τίν«1δ«ν
ίέατουί τής ς»}
«ι «λήρ«ί.Αΐ«μ·
ϊνΐίίβν έμ«»«βησα^
^«ν «Ιί λογ»κα
κβΐ έν η«β*3 «·?·«·'»*
«ν οΛήλββν «λάττωαι
τιμαρί8μβυ τής
9η *μ
,ΐί', Κ*ϊ 2χ«» τουτο μ ι
«,μβθίαν. Αποτελεί δ
δ.; χατβρθωμα. Διατί
·..-.—._ αύτό βυνι
. οβα διεβνή γ
τιι, πού έπέτιιναν τή'
ην, έηίδρ«ε«ν δυβμε%
ΐίύ ίμιτβρίβυ, έγιναν
ν' αΰξηοοΰν χαί οί
χιΐ τα άοφάλισσρα είς
λαπλάβιον, χαί εΐχαν
ηίτέλιομα την έπιβά
«5 χόοτους ίλκν των
ρίΐιματων η« 15ία τώ>
βιν ε1οαγβμένι»ν. Ση
ϋ βλων αυτών ήτο ή
οί; τού τιμ«ρίθμου τί
ή; ιί; όλας οχεδόν ν
ρ«; τής Εύρώηης χαί
Τ* τβ γβιτονιχά μας
Άλλ' ή Μυβερνηοι;
ιίοβη ιΐς την π|
ΐβΰ ανέλαβε χ«ι
ν·μί«5· 'Κίαν'ν'
β«·
»Τί15-
' πΡ«5 τον οχοτ
««Ρ·«ήν
γ
μ,,ώσεως τι
Ι»»€λ·γβίν χαί
05Ι2.ΧΤ4
κυρι/
ΤΟ
Μέγεθος Γραμματοσειράς