97461 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5200

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
%ο
,ια'
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΤΒΕϊβϊΙΟΣ ΣτΙΤΑΚΤΗΣ θΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
Ιτησίσ λίραι 3
έξά μηνός 8
Άμερικής
ετησία βολ. 15
ίξήμηνο; > 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δραχ. 2
ΚΥΡΙΙΚΗ
25
ΙΟΥιΝΙΟΥ
1939
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί«0Ν
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5200
II
ΑΣΦΑΑΙΣΙΣ
ΤΟΝ ΛΓΡΟΤΙΙΙΩΝ ΠΡΟ ΙΟΗΤΟΗ
**
Τβ πρόβλημα τής άσφαλί-
οεως των «γροτικών προϊόν-
των χατάτώνκινδύνων πυρές,
παγετώνων, χαλάζης, πλημ-
μύρων, απησχόλησε την άνά
χείρα; εφημερίδα καί άλλοτε
ίγινε δέ αντικείμενον μελε·
των καί συζητήσεων καί των
διαφόρων γεωργικών αυνε-
δρίων πού συνεκλήθησαν
χατά καιρούς. Πολύ ορθώς
βεβαία. Διότι οί κίνδυνοιύ-
πάρχουν πάντοτε σοβαρο),
διότι τό πνεΰμα τής άσφκ-
λίσκως δέν εχει έξαπλωθή,
διότι δέν ύπάρχουν επαρ-
κεΐς άσφαλιστιχοί όργανι-
σμοί καί διότι, κατα συνέ¬
πειαν, τβ πρόβλημα μένει
πάντοτε άλυτον άλλά καί
όςυ. Ήδη ή 'Αγροτική Τρα¬
πέζα, που άσκεΐ άπ· έτών τό
άοφαλιστικόν έργον, άνεκοί
νωσεν ·τι απεφάσισε την
σημαντικήν μείωσιν των ά-
σφαλίστρων τόσον των δη-
μητριαχών όσον καί των κα¬
πνών καί τούτο διά νά έν-
θχρρύνη καί νά διευκολύνη
τούς αγρότας ν' άσφαλίζουν
τα προϊόντα των. Καί είνε
βεβαία τουτο μία κ«λή άρχή
καί μία κ«λή προσπαθεία.
Διότι τα εύθηνά ασφάλι-
στρα θ" άποτελέαουν την κα-
λυτέραν προπαγάνδαν διά
την ασφάλειαν των γεωργι¬
κών προΚόντων.
Οί χωρικοί μας είνε συντη
ρητικοί άλλά δέν είνε όπι-
αθοδρομικοί. Είνε οίκονόμοι
δέν αρνοΰνται όμώς μίαν λο
γικήν δαπάνην προκειμένου
νά διασφαλίσουν τό προϊόν
των. Καί «παν προθύμως ύ-
ποβάλλονται είς τόσους κό
που; καί τόσας δαπάνας καί
θυσίας διά νά ραντίσουν
χαί νά θειαφίσουν τα άμπέ
λια των, διά νά ψεχάσουν τα
ελαιόδενδρα των, δ»ά νά κ α
ταπολεμήσουν τάς διαφόρους
φυτονόσους, ασφαλώς δέν θ
άρνηθοϋν καί δέν θά διστά·
σουν νά ύποβληθοϋν είς μί¬
αν επί πλέον δαπάνην δια
νά άσφαλίσουν τα προΐόν-
τα των άπό τούς κινδύνους
πυρός τα δημητρι«κά καί
χαπνά, παγετώνων καί πλημ
μύρων τα άμπελουργικά.Άρ-
κεΐ βεβαία νά μην είνε Ο
δαπάνη αυτή ύπέρογκος, *ρ
κεΐ νά είνε λογιχή.
Άλλά διά νά επιτευχθή
τοδτο χρειάζεται άφ' ενός
μέν νά ύπάρχουν μεγκλοι
άσφαλιστικοί όργανισμοί καί
άφ' ετέρου νά διαφωτισθουν
οί χωρικοί μας ώατε νά κ«-
τανβήσουν την σημ«α»«ν της
ασφαλείας. Καί έφοσον ή
Άγρβτική Τραπέζα Ικαμεν
ήδη την αρχήν θά πρέηει νά
πρβχωρήοη. ®* ηρέηει δη-
λαδή νά ενισχύση τό τμημκ
άσφαλειών. Νά άσφαλίζη «-
λα γενικώς τα άγρβτικά προ-
ϊόντα. Νά παρέχη ασφάλει¬
αν εναντίον δλων των κιν-
δύνων, συνεπεία πυρός, άτυ·
χημάτων, βεβμηνιών. Καί νά
παρέχη την ασφάλειαν έ¬
ναντι μικρδν άσφαλίστρων,
ώστε νά μην έπιβαρύνεται
Τ4 κόοτος της παραγωγής
καί νά μην άποβαίνη ή *
σφάλεια είς β*Ρ»5 ™ν Λ«Ρ«
γωγων καί των καταναλω
των.
Τ· Ιργβν «ύτό, τής ασφα¬
λείας δηλαδή, θά τβ άναλά-
8η εν συνεργ«οί« μετά των
γεωργικών ουνεταιρισμών.
Καί θά επιτύχη ασφαλώς, ©ά
προστατεύση την παραγωγήν
χωρίς νά υποστή ζημί«ν.Άν
τιβίτως θά έχη καί αημ«ντι.
χον κέρδος κατ' ίτβς. 'Α
φού ώς «ΐν* γνωστόν όλαι
αί άσφοίλιατικαί εργασίαι ά-
χερδη μεγαλα. Τό
οπβυδαιότερον δέ: Οά τονώ¬
θη τόν ζήλον τδν αγροτών
πρός εργασίαν. Καί έκϊ πλέ-
όν θά συντελέση είς την έ¬
λλειψιν των παραπόνων πβύ
άκ·ύβντ«ι μετά κάθεθεομη-
νίαν, μετά «πό οιανδήποτε
ζημίαν πού θά υφίσταται ή
άγρβτιχή παραγάγη. Διότι
οί αγρόται θά λαμβάνουν τβ
άντίτιμον της ασφαλείας των
πρβιόντων των καί θά έπιδί-
δωνται καί πάλιν είς τα έρ-
γά των, χωρίς γογγυσμόν καί
άπβγοητεύσεις.
Άλλά τό πρόβλημα πού
θίγομεν είνε μέγα ίσον καί
σοβαρόν. Αντιλαμβανόμεθα
ότι διά την καλήν λειτουρ¬
γίαν άαφαλιστικοϋ όργανι-
σμοΰ, ίκανοΰ νά παρέχη α¬
σφάλειαν είς όλα γενικώς τα
προΐόντ» τής γεωργίας, χρει
άζονται κεφάλαια μεγάλα,
σύστημα, μελέτη, όρθολογι-
στική οργάνωσις καί πλήρης
γνώσις των οίκονομιχών,τών
κλιματολογικών καί έδαφο-
λογικων συνθηκών της χώ¬
ρας μας. Καί θά έπανέλθω
μέν άναλυτικώτερον καί μέ
στατιστικά δεδομένα επί τοΰ
ζητήματος αύτοϋ, τοΰ τόσον
σοβαρόν επαναλαμβάνομεν
είς την πρωτεύουσαν άκό 8που
καί ήρχισεν ή σχειική άποιγόρευ
σις. 'Υπάρχει άλλως τε Ινα δέ
δομίνον τό οποίον παραδίχοντοιι
παντοθ ώς στοιχειώδη βάσιν διά
τάς ώ3ας τής εργασίας. Άπαι·
:οθν αί ωραι αυταί κάποιαν αύ
[οσυγχίντρωσιν. Πώς είνε δυνα
ιόν λοιπόν αυτή ή αύτοαυγκέν
τρωσις νά έξυπη-,ετηθή άπό θεά
ματα υπέρ τδ δέον ελευθερία; Τό
ζήτημα δπως βλίπετε δέν είνε
τόσον ήθικολογικόν δσον ψυχολο
γικόν. Άλλο πίατα ή πλάζ είς
μπαΐν—μΐξτ χαί άλλο γκισέ τρα
πέζης ή προθίλαμος δπουργείου
0ΠΒ1 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
Η ΛΟΠΚΗ
ΜΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΡ.Σ
'Η κάλταα καθιερώθη διά λό
γους σιμνότητος καϊ άξιοπρεπεί
άς μεταξύ των θηλέων δπαλλή
λων τής πρωτευούσης. Οί αίώνιοι
σκεπτικιστβί ώατίσο έθορυβήθη
σαν. Άν οί ήθικολίγοι καί οί
αίσθητικοί έτάχθησαν υπέρ των
άπίψιων των έπιβαλδντων τό μέ
τρον, αύτοί δέν τό επεδοκίμασαν.
Τα γυναικεΐα θέλγητρα εστερήθη
σαν μήπως χανενός σπουδαίου μέ
σου γοητείας; "Η έμετριάσθησαν
οί κίνδυνοι τής ήθικής;
—Τό μοτίβο είνε παλαιό. Έν
πάση περιπτώσει δπάρχει καί
σήμερον μεταξύ των άπόψεων των
ήθιχολόγων καί των ακεπτικι
στών £νας μίσος δρος. Καί δ δρο;
αύτός είνε υπέρ τοθ μέτρου.
Τό έπιχείρημα ·Εχ* πρόχειρον
?νας φίλος τόσον τής άξιοπρε
πείας δσον καί τής λογικής. "Υ
ποθέτω δέ 8τι ή γνώμη τού έδάρυ
νεν σημαντικώς είς τό ζήτ,ημα
"Αν άντιπαρέλθιομεν τας άπίψΐις
χών «ίστέτ» οί όιτοϊοι θεωροθν
την καλτσαν ώ; ίνα άπό τα ίξω
ραϊστικώτερα μέσα τής γυναικΐί-
ας έμφ^νίσιως πού δίδουν καί
σοβαρίτητα καί γοητείαν, διτάρ
νει χαι ή ίατορική νά ποθμε ά
ποψις. Άφ' δτου ίφηρμόσθη ώς
θεσμός τδ ξεκάλτσωμα, ή τόλμη
των άποκαλύψιων Ιγινε καθεατώ;.
Δέν γνωρίζω αν είς αύτό σανετέ
λϊσε καΐ έ συρμός. Πάντως οί
παλαιότεροι ένεθυμήθηααν άΧλς
Ιποχάς όπότε θεσπισθέντας άνα
λόγων έλεαθεριοτήιων περΐ τό γυ
μνίν, ό" κατήφ&ρος ίγενικεύθη
Ό οατκριχόί οτίχος ίπενίβαινε
καθημερινώς είς τα ψιλά των έ>η
μιρίδων:
"Οίαν βγαΐνει ή Κική
ντύνεται ή γδύνεται;
Νόΐ "Ενα αίνινμα σφικτό...
Λύνεται ή δέ λονεται;
Τό πεζοδρόμιον έγίμισε σήμε
ρον από κάτι τίτοια αι*νίγματα.
Καί ήτο φυσικόν ή δημοσία άν
τίληψις νά £λθη συνεπίκουρος τής
άπορίας τοθ πρώτου τυχόντος.
Άλλά καί νά σκεφθή μεριχά μί
τρα περιοριαμοθ αύτοθ τοΰ έκτρα
χηλισμοθ. 4ν λάβωμεν δπ' δψιν
δτι και ό τράχηλος χά! τα δπά τόν
τράχηλον συμίαίνει νά μιμοθν·
ται τα κάτω άκρα. Αύτό τού
λάχιστον βνμβαίνει χατά πολύ
* *
*
Είνε νομίζω εύτύχημα δτι είς
την επαρχίαν τα πράγματα εί
νέ άκίμη διαφορετιχά χατά τό
μάλλον χαΐ ήίτον. Συμβχίνει νά έ
πιχρατη' έχεϊ 2χι απλώς ή σεμνό
της άλλά χαί ή,λογιχή Καί ή λο
γιχή αυτή Βπως την ήμ
αναπτυσσομένην άπό γνωστήν συμ
πολίτιδα, σημαίνει δτι δέν υπάρ
χει χανείς λόγος νά έπιδειχθή
αύστηρότης άπό προϊσταμένοιι;
πρδς υφισταμένας: Τό ξεκάλ¬
τσωμα είνε Ινα χαχόν προηγούμε
νόν! Καί είνε νοητή ή άνάγχη νά
μετριααθή δταν λόγοι χοινωνικοί
έιτιβάλλουν τόν μετριασμδν αυτόν.
Καί ή ο ιλήβασα, καθώ; βλέπε
τε, δέν έτάχθη μέ χανίνα άνα
χρονισμόν, ώστε νά δ'.ναιολογή
οη τούς σαρχασμούς των σχεπτι
κισΐών. Έτάχθη απλώς πρδς την
βαθυτέραν λογικήν καί ψιιχολο
γίαν τοθ μέτρου εναντίον τοθ
ξεχαλτσώματος δταν λιιτουργή
τουλάχιστον ή δημοσία χαί χρατιχή
μηχανή.
ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ
Γνωρίσωμεν την ιστορίαν μας
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ
ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 όν
Διατήρησις καί συνέχισις της παραδόσεω;.
Ό Ξανθουδίδης — είς τό δημο
σιιυθέν δπδ τοθ άκαδημαΐχοθ χ.
Καλιτσουνάκη βιβλίον τού —
κάμνει ιδιαίτερον λόγον διά την
δημοτικήν ποίησιν τής Κρήτης
επί Ένετοχρατίας. Οί αντιπρό¬
σωπον λίγει, χαί χαλλιεργη
ταΐ τής δημιουργικήν φιλολο
γίας ή λογοτεχνίας, οί μεταχει
ριζόμενοι ώ; όργανον την λαϊ
χήν ή δημοτικήν γλώσσαν καί
άναδείξαντες την νεωτέραν χρη
τικήν λογοτεχνίαν, οί πρωτο
στάται αύτοι είς την μόρφω
σιν τής νεοελληνικής φιλολογι
χ·*1ς τταραγωγής, άποτϊΛθν είς
τούς ένετικούς χρόνους πολιιά
ριθμον χαί έξαιρετιχής απού
δαιότητος τάξιν. Ή Κρήτη συ
νεχίζει, χά Ι ώς ήτο άλλως τε
φυσικόν, διετήρησε την βιιζαντι
νήν παράδοσιν είς την λαϊκήν
ποίησιν. "Οπως καί είς τάς αλ
λας βυζαντινάς χώρας ίπίζη
σεν είς τδ στόμα τοθ λαοθ της
είδος τι λαϊκής δημιουργικής
ποιήσεως, έπιχής ή λυριχής είς
άσματα ποιχίλου περιεχομένου
ίστορικά, θρηακευτιχά, πολεμι
κά, αυμποσιαχά, έρωτιχά κλπ.
Γλώσσα των άσμάτων"αυτών εί¬
νε ή εκάστοτε ίμιλουμίνη άπδ
τόν λαόν χαί μέτρον τό άπό τοθ
10ου αιώνος επιχρατήσαν τονι
κόν δεχαπεντασΰλλαβον. Μεταξύ
αυτών περιλαμβάνονται τα τρα
γοΰδια τοθ ΆκριτιχοΟ κύχλου,
τοθ νεκροθ άδελφοθ, τοθ Μαυρι
νοθ, τής γυναίκας τοθ πρωτομά
ατορα, τό άναχάλημα τής Πόλης,
χιλιάδες μαντινάδες κλπ. Είνε δ
μως χαί πολλά άλλα, τα δποΐα
γνήσια πρι«ϊόντα των βυζαντινών
χρίνων ήούοντο τίτε πλήν τής
Κρήτης καί είς δλην την 'Ελ-
λάδα ή ίέ χατά τίπον χαί χρόνον
διάκρισις αυτών είνε σήμερον δυ-
οχερής, μολονότι άρκετά φέρουν
άνεξίτηλα τό γνώρισμα _τής κρητι
κης των προελεύσεως, ή τουλάχι¬
στον τής χρητικής των διαοχευής,
δ Πουλλολόγος, τό συναξάριον τοθ
τιμημένου Γαϊδάρου, ή άκολουθία
τοθ απανοθ τραγογένη, τδ περί
ξενιτείας χλπ. Άλλά μεγάλην διά-
δοσιν φαίνεται, δτι είχον είς την
νήαον, χαί τα έχοντα μορφήν μυ
θιστορίας ποιήματα, δπως επί πα¬
ραδείγματι αί διααχευ*! τοθ Διγε·
νή Άκρίτα, δ Ίμπέριος χαί ή Μ*ρ
γαρώνα, δ Βέλθανδρος χαί ή Χρ«·
οάντζα χλπ. Έχτδς δμως των ά
νωνύμων αυτών ποιητιχών δημι-
β;ργημάτων, δπάρχει κ«ί πλήθος
ίλλων ανηκόντων χατά ρητάς μαρ-
τυρίας είς Κρήτας στιχοαργιύς
χρησιμοποιήσαντας αποκλειστικώς
τό δημώδες κρητικόν ίδίωμα δπως
οί Ρεθύμνιοι Αντώνιος Άχέλης
δ οποίος άχμάσας είς νειοτίρους
σχετικώς χρδνους είνε επηρεασμέ
νος πολύ άπδ την λαμπράν ίτβιλι·
κήν ποίησιν τής έποχής τού,
Ιωάννης ϋικατδρος καί Μπεγαρ
δής καί οί έκ Χάνδακος Γ. ΧοΟ·
μνος, Μαρής Φαλιέρος, Έμμ.
Σχλάβος χαί Στίφ. Σαχλίχης
"Οσον άφορά τό κρητικόν θία
τρον δ συγγραφεύς κάμνει την 2
διαιτίραν παρατήρησιν, δτι φίριι
ζιοηροτίραν την σφραγΐδα τής ί
ταλικήί επιδράσεως. Τα κρητικά
θεατρικά £ργα τραγωδίαΐ, κωμω
δίαι καί ποιμενικά δράματα Ιχου
γράφη είς τό ίδίωμα τοθ λαοθ
καί κατ' άπομίμηαΐν δμοίων ϊρ
γων τής ίταλιχής λογοτεχνίας χοθ
ΙΠου αιώνος. Έξ αυτών διεσώθη
σαν μέχρι σήμερον ή θυσία τοθ
Άβραάμ, δ Στάθης, δ Γύπαρις, δ
Φορτουνάτος, ή'Ώμορφη βοσκοπού
λα καί ή Έρωφίλη καλλίτερον δ
δλων θεωρεΐται τό τελευταίον διά
την λαμπράν καί ζωντανήν γλώσ
σάν τού, τόν πλούσιον φραστικόν
κόσμον, την άρμονικήν, ρίουσαν
καί άψίγον στιχουργίαν καί ρί
ν, τύ γλυκυν κ«1 τρυφερόν λυ
ρισμόν των χοριχών άσμάτων.
Είς τό σημείον τοθτο γίνεται
μνεία χαί τοθ Κορνάρου τόν δ
ποίον δ Ξανθουδίδης χαραχτηρί
ζει ώς τό έξοχώτερο πρ&ϊόν τής
χαθόλου χρητικής ποιήσεως ώς
τοθ Κρητικοθ πολέμου τοθ Τσά
νέ Μπουνιαλή, δ οποίος είνε ή
σοβαροτέρα πηγή των σχετικών
μέ την κατάκτησιν τής Κρήτης δ
πό των Τούρκων, γεγονότων.
Ή 'Εθνική "Οργάνωσις Νεο·
λοΐας όργανώνει μίαν σειράν
διαλέξεων των οποίων ή πρώ
η θτ> δοθί) σήμερον είς τό
θέατρον Πουλακάκη μέ Ομι-
ήτριαν την δΐδα Έλεονώραν
Δημάκη καί θέμα «ή συμβολή
ής γυναικός είς τόν πολιτι-
Γμόν>. Θά συνδυασθίί δέ ή
Γημερινή διάλεξις μέ έμφανί-
σεις έθνικών ενδυμασίαν καί
μέ άνάκρουσιν έθνικων έμ-
βατηρΐων καί πατριωτικήν θου
ρ(ων υπό τής Δημοτικής Φι·
,αρμονικής, ώστε νά προσελ
ύσπ μεγαλύτερον ενδιαφέ¬
ρον καί νά προσλάβη την
μορφήν εορτής έθνικοθ περιε
χομένου. Ή έορτή θά επιτύ¬
χη ασφαλώς. Ή Ιδέα υπήρξεν
αρίστη καί αί διαλέξεις αύτοθ
τοθ περιεχομένου καί τής μορ
φής τιρέπει νά συνεχισθοθν
διότι θ' άποβοθν έξαιρετι-
κως ώφέλιμοι, ψυχαγωγικαί
καί διδακτικαΐ. Καί θά συνε
χισθοθν.
Ή καταβαλλομένη τόν τε¬
λευταίον καιρόν προσπαθεία
ένισχύσεως καί άναδιοργανώ
σεως τής νεολαΐας τοθ τό·
που μας σύμφωνα αέ τάς
αρχάς/, τούς σκοπούς κσΐ τάς
έπιδιώξεις τοθ δημιουργοϋ τής
Οργανώσεως κ. Ί. Μεταξά,
αποτελεί εγγύησιν τίερΐ τού
τού. Έχει δέ ττράγματι νά έ
πιδιώξρ σκοπούς εύγενεΐς ή
οργάνωσις καί νά φέρη άγα
θά άποτελέσματα καί διά
την νεότητα καί διά τό Ιθνος.
Η οργάνωσις αυτή, θά στρέ
Ψθ τί|ν νεολαίαν νρο^ μίαν
νέαν ρωμαλέαν προσπάθειαν
άναδημιουργικής εργασίας.
Θά την διαπαιδαγωγήση. ψυ
* *
*
Μετά τό θίατρον έξετάζεται
πό τοθ συγγραφέως τό ζήτημα
των καλών τεχνών, είς τάς δποί
άς κατά τούς τρείς πρώτους αίώ
νας τής ένετικής κυριαρχίας
Κρήτη ίτήρησε πιστώς την 6υ
ζαντινήν παράδοσιν. Άπδ τής ά
ναγεννήσεως δμως καί εξής ήρχ
σε μικρόν κατά μικρόν νά είσχω
ρή ή δυτική επίδρασις είτε δπό
άποδημησάντων Κρητών, είτε κα
τα μίμησιν τής έν τ^2 νήσφ ένετ
χής τέχνης, Καί ή επίδρασις αύ
τή είνε πλέον ή χαταφανής χατά
τόν 16ον χαί 17ον αίώνα είς την
άρχιτεχτονιχήν, την ζωγραφιχήν,
την διακοσμητικήν καί την γλυ
πτιχήν. Απόδειξιν δέ τοθ πράγ
ματος άποτελοθν ή μονή τοθ
Άρχαδίου καί ή μονή τής Άγίας
Τριάδος τοθ Άκρωτηρίοιι, είς την
πρόσοψιν καί την διακόσμησιν των
οποίων έφηρμδσθη δ έλληνορωμαϊ
χός ρυθμδς τής Άναγεννήσεω; μι
τα πολλών γοτθικών στοιχείων.Ά
κόμη καί ή διακοσμηπκή καί γλυ
πτιχή τοθ λίθου, τοθ ξύλου χαί
τοθ μετάλλου έχαλλιεργήθη κατά
την τεχνοτοοπίαν τής 'Αναγεννή
σεως ώς φοιίνεται άπό τα πλου
σίως καί φιλοκάλλως σκαλισμένα
πλαίσια θυρών, παραθύρων τόξων
καί άνδήιων πού άπηθανάτισεν
είς τό έργον τού δ Γκερόλα.
Την εύρωπαΐχήν επίδρασιν δέν
διέφιιγεν ούτε ή συντηρητικωτά
τη τέχνη τής έκκλησιαστικής
γραφικής.
Καί είς αυτήν βλέπομεν νά εισ
χωροθν κατά μικρόν είς την 6υ
ζαντινήν τεχνοτροηίαν τα στοιχεΐα
τής λαμπράς ίταλικής, μάλιστα
ένετικής γραφικής, χαί ούτω δκ
τοθ χρδνου έμορφώθη τό μιχτό
ίχεΐνο είδος τής ζωγραφικής, ή
δποία είς την ιστορίαν τής τ
χνης φέρει τόν τίτλον «Κρητική
Σχολή» καί ή δποία εξέτεινε τή
δρασιν της μέχρι των Κυκλάδων
τής Έπτανήσου καΐ άλλων έλλην
χών χωρών. ΈπιφανιΙς δημιουρ
γοΐ χαί άντιπρόσιοΐτοι τής ώς ά
νωτίρω νέ«ς τεχνοτροπίας άναφέ
Η ΛΗΑΔΙΟΡΓΑΝΟΣΙΣ ΤΗΣ Ε. Ο. Ν.
ΚΑΙ ΑΙ ΕΟΙΔΙΟΞΕΙΣ ΤΗΣ
χικως καί πνευματικώς. Θά
την χαλυβδώση φρονηματικως.
Θά την διαπλάση σωματικως.
Θά την καταστήση ικανήν ν'
άτενίζη μέ θάρρος καί αισιο¬
δοξίαν πρός τό μέλλον καί νά
έργάζεται διά την πραγμά
τωσιν των έθνικων πεπρωμέ·
νων. Ή οργάνωσις θά θέση
τέρμα είς ενα κακόν παρελ¬
θόν καί θ' ανοίξη νέαν περΐ
οδόν είς την ζωήν τής νβ
ότητος. Θ' άποσπάστ) την νε-
ότητα άπό τα καφενεΐα καί
τα άλλα κέντρα, άπό την
χαρτοπαιξΐαν, την σωματικήν
καί πνευματικήν εκλυσιν καί
θά την οδηγήση πρός τούς
στΐβους, πρός τα γυμναστή-
ρια, πρός την εξοχήν καί
την φύσιν, δπου διαπλάσσον
ται ζυρωστα, ρωμαλέα σώμα
τα καί γαλβανΐζονται α( ψυ¬
χαί καί αί συνειδήσεις.
Σήμερον γΐνεται ή καλή άρ¬
χή μέ την οργάνωσιν τής
πρώ της διαλέξεως — εορτής.
Καί ή προσπαθεία θά συνε¬
χισθή μέχρις δτου δλοι οί νέ·
οί καί αί νέαι στελεχωθοθν
καί όργανωθοθν είς τάς τά-
Εεις τής ΈθνικήςΌργανώσεως
Νεολαίας πού συγκεντρώνει
δλην την προσοχήν καί δλην
την στοργήν τοθ νέου Κρά-
τους, των άρχών καί των
[δεών τοθ όποΐου θά γίνουν
οί φορεΐς καί οί ένσαρκω-
ταΐ. Καί την προσπάθειαν
αυτήν θά ένισχύσουν δλοι δ·
σοι θέλουν την νέαν γενε¬
άν εΰρωστον καί σωματικάς
καί φρονηματΛκώς,. νεολαίαν
πραγματικώς εθνικήν καί δχι
£ρμαιον των ξένων προπα¬
γάνδαν.
'ΕκδρομαΙ.
Σωματεϊα καί όμάδες έτοι
μάζονται πάλιν νά έκδράμουν
σήμερον είς τάς διαφόρους
έξοχάς καί νά περάσουν τό
Σαββατοκυριακόν των κοντά
στή θάλασσα είτε ψηλά στά
βουνά. Ό έκδρομισμός σημει-
ώνει διαρκώς προόδους καί ή
φυσιολατρεΐα προσελκύει καθ¬
ημέραν καί νέους όπαδούς.
Καί είνε τό πραγμα ευχά¬
ριστον. Πολύ περισσότερον
καθόσον τό πνεθμα τοθ έκδρο
μισμοϋ κατακτςί κυρΐως τούς
έπαγγελματΐας καί τούς βιο-
τέχνας, τούς τραπεζιτικούς
καί τούς άλλους σκληρώς έρ
γαζομένους ύπαλλήλους καί
βιοπαλαιστάς πού έχουν πράγ
ματι μεγαλυτέραν ανάγκην
καθαροθ αέρος καί άναψυ-
χης·
ρονται ό Ανδ. Ρίχος, δ Έμμ. Τζά
νέ Μπουνιαλής. δ Σ. Τσαγκαρό
λας δ Γ. Κλώντζας καί δ πάν
των διασημδτερος Μιχ. Δαμασκη
νδς. Άπό την Κρήτην δμως έξε
πορεύθη χατά τδν ΙΟον αίώνα χαί
δ Δομήνικος θεοτοκδηουλος, δ δ
ποίος τελειοποιήσας την τέχνην
τού είς την Ενετίαν εγκατεστάθη
κατόπιν καί απέθανεν είς την Ί
σπανίαν, καταλιπών εκατοντάδας
έργων, είς τα δποΐα διά τής κα
ταμίξεως τής βυζαντινής παραδί
σεως καί μυατικοπαθείας πρός την
δυτικήν τέχνην εδημιούργησεν Ι
διον ρυθμόν, άφήσας ϊνομα άθά
νατον.
Έν συνεχείαδ Ξανθουδίδης ά
ναφέρει, δτι καί είς την έκκλη
σιαστικήν μουσικήν διέπρεψαν οί
Κρήτες επί ίνετοκρατίας χαί έμόρ
φιοοαν ίδιον τρόπον κρητικής μου
σιχής, διαδοθέντα χαί συντηρη
θέντα είς την Έπτάνησον χά Ι δ¬
τι άπό τής ίδίας έποχής είς τάς
έπιτυμίίους χαί άναθηματιχάς
πιγραφάς παρηγχωνίαθη τό σχή
μα των βυζαντινών γραμμάτων χαί
άντικατεστάθη δπό τοθ άναγεννη
θέντος έξ άρχαίων έπιγραφών σχή
ματος των άρχαίων κεφαλαίων.
Γ, ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Ή έκθεσις Ρεσύμνου.
ΠερΙ τα τέλη τοθ προσκ-
χοθς Αύγούστου Θά οργανω¬
θή είς Ρέθυμνον παγκρήτιος
γεωργοκτηνοτροφική έκθεσις,
βπως γΐνεταικατ' Ιτο·,. Πι·
στεύεται δέ ότι ή έκθεσις αυτή
θά σημειώση εξαιρετικήν επι
τυχίαν καί θά συγκεντρώση
έκθέματα έξ δλης τής Κρή
τηςφυσικά δέ καί άπό τόν
νομόν μας. Αί προετοιμασίαι
πού ήρχισαν άπό τώρα καί ή
εντύπωσις πού προεκάλεσαν ή
■ΐδησις της οργανώσεως
τής εκθέσεως, προδικάζουν
την επιτυχίαν της. Καί εύχό
μεθα νά είναι δσον τό δυνα
τόν μεγαλυτέρα ή έπιτυχΐα
της, διά νά είναι μεγαλύτε
ρον καί τό κέρδσς πού άναμέ
νει έξ αυτής ή τόσον συμπα
θής πόλις τοθ Ρεθύμνου.
Τα έπαγγελματικά.
Δι' έκδοθέντος ΒασιλικοΟ
Διατάγμστος καθορΐζοντος τα
τής διοικήσεως καΐ λειτουργΐ
άς των τοπικών τμημάτων
των 'Επαγγελματοβιοτεχνικων
ΈπιμελητηρΙων, όρΐζεται δτι
τα τμήματα Χανίων καί Ρεθΰ
μνης θά ύπάγωνται είς τό έ
ξής είς τό Έπιμελητήριον τής
πόλεώς μας, είς την δύναμιν
τοθ όποΐου άνήκουν, ώς γνω
στόν, καί οί επαγγελματιαι
καί βιοτέχναι τοϋ νομοθ Λα
σηθΐου. Έτσί τό Έπιμελητήρι
όν τής πόλεώς μας γΐνεται
παγκρήτιος όργανισμός μέ τε
ραστΐαν δύναμιν καί εορυτά
την δικαιοδοσίαν. Καί είναι
τοθτο ευχάριστον. Πολλώ μαλ
λον καθόσον θά χρησιμοποιή
ση την δύναμιν αυτήν έπ' άγα
θώ των έπαγγελματιων καί
Βιοτεχνον τής νήσου πού ά
ποτελοθν τάξιν κατ' εξοχήν
συμπαθή καί αξίαν Ιδιαιτέρα*;
στοργης.
ΑΡΚ5ΡΘΩΣΙ8
ΕΆΪΛΆΤΆ
ΙΌ σατανας καλάγηρος
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θβρινός).— Σή
μερον γιά πρώτην φοράν στό Ή
ράκλειο, ή Μτιάνα Ντάρμπιν στό
φ(λ—χάρμα : «100 άνδρες Ινα
κορΐτσι». Την Δευτέραν: «Πρώτη ά
γάπη πρώτα δάκρυα».
ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) κινη^ατο·
γράφος.—. Σήμερον «Λευκή Βα
σΐλισσα». Μέ την Σόνια Χένυ.Δευ
τίρσ, Πέμιττη,· Σάββατο, Κυριακή
&ρα 7 μ. μ. άπογευματινή.
Την Δευτέραν δ ΟΟάλας Μπήρ
ρυ σ' Ινα μεγάλο περιπετειώδες
Φΐλμ: «Χαλύβδινες Καρδιές».
ΘΕΡΙΝΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
ή ΝΤΙΛΝΑ ΤΑΡΜΗΙΝ
οτό φίλμ—χάρμα:
100 ΑΚΔΡΕΣ
ΙΓ ΕΝΑ ΙΟΡΙΙΣΙ
ΑΥΡΙΟΝ
ΠΡΠΤΗ ΑΓΑΠΗ
ΠΡΗΤΑ ΑΑΙΡΥΑ
Μέ τιΐν νέαν υπέροχον ά-
πβκβλυψι τής Γαλλικής οθό-
νης;
ΜΠΑΑΝΣΕΤ ΜΠΡΥΝΟιΆ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Όπερέττα θαΡμσ:
ΡΟΖΑΛΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΛΙΝΩΡ ΠΑΟΥΕΛ
ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΣΑΡ.ΤΙ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ
(ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ)
ΕΥΟΥΜΟΙΤΥΡΟΑΕΖΟΙ
(ΧΟΝΔΡΟΣ—ΛΙΓΝΟΣ)
ΟΕΡΙΝΟΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Μιά βχσίλισαα πού
θαμβώνει καί αυτόν τόν
'Ήλιο επάνω στό χιόνι!!
ιί ΣΟΝΙΑ - ΧΕΝΕΥ·
χαΐ ο ΝΤ0ΝΑΜΙΤ2Ι οτό
φ)λμ έκστασ^!!
ΛΕΥΚΗ
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΙΟΗ ΤΣΑΡΟΗ
%ον
—Τό Ιγκλημα ύπάρχει στόν
κόσμο γιά νά τό συγχωροθμε
—λέγει ό Ρασποθτιν, ένώ οί
γυναϊκες τόν κυττάζουν μέ
θσυμσσμό. Ή κοινή γυναΐκα
στήν άκρη τοθ ντιβανιοθ Ιχει
δάκρυα στά μάτια. Σταυροκο-
πεΐται. Ψιθυρΐζει.
—Άγιος, άγιος άνθρωπος.
Έκεΐνη την στιγμή σηκώνε-
τσι άπό τό τραπέζι ή γυναΐκα
τοθ Ρασποθτιν. Κράτει Ινα ξυ
νόμηλο μπροστά στό στόμα
της καί χωρΐς νά παύση τό
μασσούλισμα πλησιάζει πρός
τόν άνδρά της. Ό Ρασποθτιν
πού οίσθάνεται τόν εαυτόν
τού κέντρον δλου έκεΐνου τοθ
θσυμασμοθ των γυναικών, έ-
ξακολουθεΐ μέ έμφασιν.
—ΟΙ κακοΐ άνθρωποι ύπάρ-
χουν είς τόν κόσμο γιά νά γ(
νωντσι καλλΐτεροι άκόμη, οί
καλοΐ... ΟΙ κακοί κάνουν τό
εγκλημσ. ΟΙ καλοί πού τούς
συγχωροθν, γΐνονται καλλίτε·
ροι. Ή δικαιοσύνη των άν·
θρώπων δέν συγχωρεϊ. Γι' αύ·
τό είνε άμαριία.
Ό,δικαστής άπαντα:
—Άν δμως δέν υπήρχεν ό
φόβος τής δικαιοσύνης, αύτοι
πού οοκίμασαν νά οέ σκοτώ-
σουν, Γρηγόρη Γιεφήμοβιτς;
Είνε περισσότεροι άπό δ,τι
φαντάζεσαι.
—Μιλφς γιά τούς έχθρούς
μου.; Ού γσρ οΤδασι τί ποιοθ-
σι... Τούς ξέρω τούς έχθρούς
μου. ΑύτοΙ δέν μέ ξέρουν. Π'
αύτό μέ μισοΟν. Τούς ξέρω
τούς έχθρούς μου... έπαναλαμ
βάνει ό Ρασποθτιν καί κσρφώ
νει τα μαγνητικά μάτια τού
στόν έπισκέπτην τού...
—Κ' έσύ εΤσαι εχθράς μου!
λέγει έξαφνα ό Ρασποθτιν
πρός τόν δικαστικό...
"Υστερα γυρΐζει καί κυττά-
ζει τόν Σιμάνοβιτς τόν γρομ
ματέα τού. Ό Σιμάνοβιτς ά
νατριχιάζρ.ι. Ό δικαστικός κι-
τρινΐζει! Δέν περΐμενε αυτόν
τόν απότομον χαρακτηρισμόν
τοθ Ρασποθτιν. Πάει κάτι νό
είπη. Τα χεΐλη τού τρέμουν.
Κάνει τι ώς δέν δίδει οτμασΙα
είς τό πραγμα. Προσπσθεΐ νά
γυρΐση. τό πραγμα στό άστεΐο
— Έγώ εχθράς σοι>·, Πώς
τό κατάλαβες Γρηγόρη Γιεφή
μοβιτς;
—Στό τρσπέζι δέν έδοκΐμα
σες τό κομμάτι τό παξιμάδι
πού έκοψα μ έ τα δόντια μου
καΐ σοθ εδωσσ. Άπ' αύτό κα
τάλοβα τι ώς δέν εΤσαι φίλος
μου...
Ό Ρασποθτιν διασκεδάζει
μέ την έκφρασιν τής άμηχα
νΐος πού προσλαμβάνει σίφνι
δίως τό πρόσωπον τοθ έπισκέ
πτου τού, μέ την απόγνωσιν
πού είνε άξαφνα άπεικονισμέ
νη £ίς τό πρόσωπον τοθ Έ
βραίου γραμματέως τού, τοθ
Σιμάνοβιτς... Ό δικαστικός
μένει άνουδος. Καταλσβαίνει
πώς θά είνε μάταιον νά έπι-
χειρήση νά εΐπβ 8,τι δήποτε.
(συνεχΐζεται)
*Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ή άσκησις δλων των μελών
έξασφαλίζει άρμονίαν γραμμών.
Αιανοητική έργασ.α καί σπάρ.
Διά την μικρή, την μέση καί
την ιδριμη άχόμη ήλικία, 2να
σπόρ έκτελούμΐνο μέ ζήλο έπιφυ
λάττει τόν κΕνδυνο νά άναπτυχθή
περισσόςερο τα ίνα άπό τό άλλο
μέρος ή καλυτέρα την τμηματική
άνάπτυξι τοθ σώματος.
Κατ' αυτόν τόν τρέπο τό τέννις
χ. θ' αναπτύξη περισσόΐερο
τόν δεξιό δραχίονα καί τόν 8ε
ξιό ώμο. Τό ποδήλατο έξ ά"λλου
θά αναπτύξη τα κάτω άχρ* χω
ρΐς σπουδαϊχ άποτελέσματβ επί
άω. Αντιθέτως ό χώπηλά
της έργάζεται μέ τού; βραχίονας
χχΐ εάν είνε έξησχημίνος κινεί
έπίσης τούς ώμους καί τόν κορμό
τού, άλλ' οί κνήμές τού έργάζον
τα ι έλάχιατα.
Έν πρώτοις πρέπει νά τονίσω
δτι ποτέ δ ανωτέρω κίνδυνος Σέ«
πρίπει νά μάς εμποδίση άπό τοθ
νά άοχοόμεθα είς τα σπόρ. Διότι
τό ούΐιώδες είς αυτά δέν είνε ή
ανάπτυξις των μυδν άλλ' ή δργα
νιχή ανάπτυξις. Τό σπάρ θ' άνα
πτύξη πάντοτε έξ ϊοου τούς δύο
πνεύμονά; μας. Τα εύεργετικά
τού άποτελίσματα επί τής χυχλο
φορίας 'τοθ αΓματος θά έπεχτα
θοθν έξ ϊσου έφ' δλου τοθ σώμα
τος.
Δέν πρόκειται λοιπόν νά τα
στερηθοθμϊ, πρόχειται ν' άποκα
σχήσωμε την ίσορροπία.
Ή καλή φόρμα σέ χάθε σπάρ
θά συντελέση έν πρώτοις πολύ.
Ό καλάς παίκτης τοθ τέννις, «Ο
όποίου αί κινήσεις είνε πλήρει;,
δ οποίος βοηθεΐ την κ(νησι τοθ
δεξιοθ βραχίονος μέ μιά χίνησι
τοθ άρΐστιροθ, έργάζεται σχεδόν
έξ ΐαου μέ τό Ινα καί τό άλλο
μέρος. '
Μένει μία άποψις, έλάχιστα
φυσική αυτή, γ:ά την δποία δέν
ώμΐλήσαμε άκόμη: ή άπ'.ψις των
νιύρων. Εάν ίνα σπόρ άπαιτεΐ
μεγάλη προσοχή καί μίαν προσ
πάθεια των ματι&ν, χρειάζεται
νά τό άνπσταθμήσωμΐ μέ ίνα 2λ
λο σπόρ £ιά τοθ όποίου νά έργά
ζεται τό σώμα έν ώ θά άναχου
φίζεται ή χεφαλή. Έ4ν πρό πάν
των έργάζεσθε καί τό έπίγγελμά
σας χουράζει διανοητιχως. ΜΕα
δαχτυλογράφ'φ, επί παραδείγμα
τι, δέν θά ίπρεπε ποτέ νά έξ»
αχήται είς τό τέννι; διότι θά έκιν
δύνευε νά πάθη δπερβίλΐχή κόπω
αι τ5ν νεύρων. *Ένα θαλάσσιο
σπόρ θά την ώφελοθσε ασφαλώς
περισσότερον. "Ενα παιδί πού πα£
ζει φού:—μπώλ άναπτύσσιι πρό
πάντων τίς κνίμές τού. Εάν συγ
χρόνω; 2ανε κατάχρησι τή; χωπη
λααΕας θ' άνέίττυσε έξ ίσου τούς
βραχίονας, άλλά θά διέτρεχε τόν
κίνδυνο νά καταποντ,θή.
Ούσιώδης λοιπόν κ*νόνας είνε:
εάν είς ίνα σπόρ έπιδιώχετε πρω
τάθλημα, έπιβάλλεται τό άλλο
σπόρ, τό συμπληρωματικό, νά αάς
άπασχολή μόνον διά την ευχαρί
στησι καί την άνίπαυσι τοθ σώ
ματό; σας. Εάν τακτικά ίφαρμό
ζετε την φυσιχή έξάσκησι, αυτή
άρκεΐ συνήθω; γιά την άντισιάθ
μισις.
Διά ΐήν γυναΐχα ή άντισΐάθμι
σι; έχει μεγαλυτέρα σημασία πά
ρά είς τόν ά»δρα Μπορεϊ νά υ
πάρχοαν ώραΐοι άθληταί είδικοί,
άλλά δέν μπορεϊ νά 6πάρχουν ώ
;αΐες άθλήτριις, παρά πλήρει;.
ή Ντιοτβγκέ
Κεμάλ Άτατούρκ
ΣΤΙΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
ΚΟΙίΊΩΠ
Τοΰ Άρμστρογγ.
97βν
ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά
θηνών δπου είχε μεταβή πρός
παρακολούθησιν τής μόδας των
βολέϊγ χαί ματλασέ ή δνίς Μαρία
Τζανάκη χομίσααα πλουσίαν συλ
λογήν μοντέλων.
Έργααιήριον παραπλεύρως Πατ
μανίδτ)—Κούρ,τη.
Άποξηράνσεως
σταφίδος είνε
τοΰ σήματος:
Γενική άντιπρβ|ϊωπεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
'Αβήνβι—Πίσματζόγλθϋ 5
ΑΛΑΤΙ
Μανειρικό Έπιτραπέζιο
Είς πακέτα 200 δραμίων καί μιας όκάς
Δραχ. 4.60
κατ' οκάν χονδρικώς έκ τοΰ Καταστήματος:
Γ. ΜΙΪΤΙΛΟΓΛΟΥ.
Οί τέσσαρες στρατιωτικοί πασ·
σάδες διεσάροντο, 66ρΕζοντο, έχω
μικοποιοθντο. Είχαν χάσει χάθε
επιρροήν επί τοθ στρατΐύμχτο;,
είχαν έκτοτΐισθή άπό τόν δημόοι
όν βίον. Καί άφοθ προηγήθησαν
δλα αύτά, άφοθ έπροπηλαχίσθη-
σαν χαΐ χατεσπιλώθησαν, 6 Μου
σταφά Κεμάλ, διά νά δείξη μέγα
λοψυχίαν τού, διέταξε την άπίλυ
σιν των. Τούς άλλου; κατηγορου
μένους δ πρόεδρος τοθ δικαστηρί
ου, μέ τό αιώνιον χαλοχάγαθον
μειδίαμα τού τούς χατεδίκασιν είς
θάνατον.
Ό Άλής, δ πρόεδρος τοθ δικα
στηρΕου μετέφερεν δ [διός τα δια
τχ/ματα τή; εκτελέσεως των κα
ταδίκων, είς την ίπαυλιν τοθ Τσάν
Καγιά, πρός υπογραφήν. Ό Μου
σταφά Κεμάλ τα περίμενε. Περΐσ
σότερον άπό χάθε άλλην φοράν ή
ταν πεπεισμένος δτι οί καταδικα
σθέντες ήσαν έπιχίνδυνοι άνθρω
ποι. Άπό τή; ενάρξεως τής δΕκης
^ άπό πολλών πλευρών είχαν γίνει
', προσπάθειαι χαΐ διαβήματα διά
{την άθώωσίν των. ΠανΕσχυροι
εβραϊκαί όίγανώσεις τή; Νέας 'Υ
όρχης, των Παρισίων χαί τοθ Βε
; ρολίνου είχαν άπευθύνει τηλεγρα
φηματα έπικαλούμιναι υπέρ των
ύποδίχων έπιείκιιαν. Άρκιτά οί
' χονομικά καί τραΐτεζιτιχά συγχρο
τήματα, συμπεοιλαμβανομένων των
τράπεζαν Ρότσιλδ τή; Βιέννης
Ι καί τοθ ΛονδΕνου, είχαν δοκιμάσει
ίνα πείσουν την γαλλικήν χαί αγ
ιγλιχήν κυβέρνησιν, ώς χαί τάς ά-
σχούσα; επιρροήν εφημερίδας των
δύο χωρών, δπως άαχήσουν δλην
την επιρροήν των πρόςδιάσωσιντοθ
Τζαβήτ. Ό Γάλλος Σαρρώ είχε μ«
ταβή είς "Αγκυραν δπως προβή
είς έκκλησιν δπέρ τοθ Τζαδήτ. Ό
ΐΣαρρώ ήτο έπιφανέ; μέλος των
μεσαιωνικών ατοών τής Άνατο
Ι λής. Άπηυθύνθη πρός τόν Μουστα
φά Κεμάλ ώ; πρός τόν αδελφόν
έν τεκτονισμω. "Ολαι αί δυνάμεις
| τάς οποίας Ιφιβεϊτο δ Μουσταφά
Κεμάλ είχαν προβίλει πίσω άπό
την ράχι των έχθρών τού: Οί ξέ
'νοΐ τραπεζΐται χαί αί ξέναι κυ
βιρνήσεις μέ τούς γαμψούς των
όνυχας, δλαι αί διεθνιΐς μυστιχαί
όργανώσίΐς καί δ έί^αϊχο; χρυσός
δπενόμευαν την δύναμίν τού.
Ή αποκάλυψις αυτή έχαλύβδω
αι την θέλησίν τού. Οί χατάδιχοι
έΊτριπε ν9 άπαγχονισθοθν χαί διά
μιας. Ό Κεμάλ υπέγραψε τα δια
τάγματα τής εκτελέσεως τής θανα
'τικής ποινής.
(συνεχίζεται)
ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΆφΙχ6ησϊν χθές άε·
ροποοικώς έξ Αθηνών οί κ. κ. Μ.
Βασιλάκης (ίμιτοροο Ν. Φραγκά-
κης χημικάς καΐ ή δνΐς Μ. Άκρα
τού.
ΒΑΠΤΐΣΕΙΣ.-ΕΙς Αρκαλοχωρι
6 κ. Κωνστ. Κανιαδάκης ράπτης έ
βάπτισεν τό άγοράκι τοθ κ. Α. Κα
τέρογλου ονομάσας αύτό Άντώ
νιον. Νά τοΐι; ζήση.
Γύρω στήν πόλι.
Τό θερμόμετρον ήρχισε νά δεί-
κνόη τάσεις ύψωμοϋ μεγαλυτέ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Ν. Κ. Σ-ΟΥΛΗΚΑΡΗ
ΟΛΟΣ ΑΟΗΝΑΣ8
Πληθίον Ζταθ. Νβναοτηράχι
Παρέχη π«σ«ν πληροφβρί-
αν η διβυχβλυνσιν ΙατρΐΜης
φύσΐΜς, είς τούς αίς Αθήνας
μβταββίνοντας «οθενιΐς συμ·
ηολίτοις τβυ.
ρου τού μέχρι σήμερον έπικρα·
τήσαντος.
— "Ωστε νά ουμτιεραΐνεται προ
σεχής ή εΐσοδός μας είς τα κυνι·
κά καΰματα.
— "Αλλως τε ήμερολογιακδς ή
περΐοδος των καυμάτων αυτών
συμηΐπτει μέ τα τέλη εκάστου Ί·
ουνΐου ή τάς αρχάς Ιουλίου.
—"Οχι μόνον οί γονεΐς καί οί
κηδεμόνες των μαθητών άλλά
καί κόο>μος γενικώς έκ τής πό·
λεως μας.
—θά τιμήση *θρόΐς τάς έτη·
οίας εορτάς των δημοτικών σχο·
λείςον.
—Αΐτινες ώς γνωστόν θά λά·
βουν χώραν, μέ πολλήν έπιτυ·
χΐαν ώς προβλέπεται, σήμερον
Κυριακήν καί άνά τα Δημοτικά
Σχολειό ΉραχλεΙου.
—Την διάλεξιν τοθ Μορφωτι-
κου Συλλόγου Αρχανών σήμε¬
ρον θά παρακολουθήσουν πιθα¬
νώς καί Ηρακλειώται.
—Λιμβανομένης ύπ' 8ψιν της
σπουδαιότητος της καί τοθ γεγο
νότος ότι άρκετοί δέν κατώρ¬
θωσαν να χήν παρακολουθήσουν
δΐαν εδόθη είς ιήν ενταύθα Λί·
σχην Έτιιστημόνων.
— Πάντως ό Μορφωτικός Σύλ-
λογος είναι άξιος Ιδιαιτέρων
έπαίνων διά την οργάνωσιν τής
διαλέξεως ταύτης κοί έν "Αρχά¬
ναις.
—Ζωηρά κίνησις χθές τόσον
είς την φρουταγοράν μας καί
την αγοράν γενικώτερον.
—"Η Λαίκή άγορά έξ δλλου
είς Καινούργιαν Πόρταν συνε¬
κέντρωσεν ώς συνήθως κοινόν
έξ δλων των τάξεων.
—Άμιλλώμενον νά αγοράση
εϋθηνά άλλά καί καλά τρόφιμα.
—Ή όμιλΐα σήμερον τής ψαλαγ
γίτισσας Βνίδος Δημάκη είς τό θέ¬
ατρον Πουλακάκη θά συγκεντρώ
ση ασφαλώς πολύν καί εκλεκτόν
κόσμον.
—Ή όαιλΐα άλλως τε θά συν
δυασθη ώς γοάφωμεν κσί. άλλα
χοθ μέ ωραίας έπιδεΐξεις της
Ε. Ο. Ν. διδομένου οϋ:ω είς αύ·
την ενός χαρακτήρος έθνικοΰ καί
άρκετά ένδιαφέροντος την κοι¬
νωνίαν μας.
—"Ητις τόσον ΟποστηρΙζει τόν
θεσμόν τής Έθνικής ΝεολαΙας
διατηρούσα βαθείαν επιθυμίαν
καί διά την αρτίαν Ανάπτυξιν
αύτοθ καί είς την πόλιν μας.
—Μεθαύριον λήγουν αί εξβτά-
σεις των δημοσίων διδακτηρΐων
τής ιιέσης.
—Τα «ποτβλέσματα θά κοινο-
ποιηθοθν Ισως έντός των πρώ·
των ημερών τής μεταπροσεχούς
εβδομάδος.
—Έν τφ μετσξύ τό διδάσκον
προσωπικόν των σχολείων Απα-
σχολεΐται μέ την βαθμολογΐαν
καί την εξαγωγήν των «συντελε·
στών» προαγωγής.
— Είς τοθ Πουλακακη θά συνε
χισθη σήμερον ή προβολή τοΰ
έζαιρετικοΰ φΐλμ «100 άνδρες
κι' Μνα κορΐτοι» μέ την Ντιάνα
Ντάρμπιν. Όσοι δέν τό παρηκο
λούθησαν πρέπει ώρισμένως νά
μή χάσουν ι ήν σημερινήν τβλευ
ταΐαν προβολήν.
—Διά τελευταίαν φοράν προ·
βάλλεται έπίσης είς τόν «Άπόλ
λωνα» τό θεαματικόν καί έν γένει
εξαιρετικόν φίλμ: Λευκή Βασίλισ
σα».
ο Ρέπβρτερ
Ή Μόδα θριαμβεύει
μόνον εις τα παπού-
τσια Νερατζούλη.
ΚΟΠΤΙΚ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 1
ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 2».263.
ηΚΕΛΛΕΝ
Η ΜΟΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίναποθήχη
(στίβα) μέ βαρίλια χωρητικότητος
45.000 δχ.
Πληροφορίαι είς χά ΓραφεΤα
χ Α. Γ. Καλοχαιρινοϋ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Μαστομπάν
παραπλεύρως γχαραζ οίχία νεόδ
μητος μέ ωραίον αύλισμόν χαί
κήπον. Πληροφορίαι χρεοπωλεΐ-
όν Κωνστ. Κίτσου.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 24ης Ι¬
ουλίου οίχία έν τή οδώ Άριάδνης
17, αυγχειμένη έχ πίντε δωματί-
ων, δωματίου λουτροθ χαί δλων
των χρειωδών. Πληροφορίαι
ά τφ χ. Ιωσήφ Κά
Χυμπράττουν: το «ερΐφπμο
χκμικο Τρί·: Ρίτς Μπρόίερς,
το {αχουομένο μουαιχο ουν
χρβτπμ»: Μίνιβιτς χ«1 ονει
ρείδη
ΠΡΑΤΗΡ1ΟΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
Φιλανθρωπικοϋ Συλλόγου
Κυρίων Ηρακλείου
Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα
κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί Εναν
τι των Δικαστηρίων, ύπάρχει διαρκής έκθεσις των
εΐδών Ύφαντηρίου τοθ (δρύματος καί πωλοθνται
τα τόσον πβρΐφημα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής
τέχνης.
Έπίσης δλα τα εΤδη ο(κιακί)ς τέχνης, έξαιρε
τικά διά την κατασκευήν καί στερβότητά των.
ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΜΠΑΓΚΕ1ΟΝ
ΠλατίΙ» Όμονοΐας
Τηλ. 30493
70 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΓΑΛΛΙΑΣ
Όίος ϊταόίου
Τηλ. 30236
70 Λ1ΠΛΑ χοχΐ 70 ΝΟΝΑ
Τα κέντρα των άπανταχου Κρητών
Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ &
Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά·
τια, εύάερα κσί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον
των Αθηνών.
Άσανσέρ—ζβοτά καί κρύα νβρά.—'Υπηρεσία
άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικοί.
Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡ0Ι
ΗΕΡ.ΑΥΔΑΙΙΙ-ΜΑΙ2ΔΠΕΙΑΙΙΙ
Δίχεται είς τό Ιργαστή-
ριον της (ΠλατιΙα ΒαλιΗ
Τζαμί).
Κ. ΜυλοποταμΙτης
ΈιΙ τριακονταετΐαν ά«ο·
κλειστικβς καί μόνον είς τα
όθθαλμολογικά άσχολούμΐ-
νος, δέχΐται, τούς «άσχοντας
τούς όβθαλμούς είς τό όβθαλ
μιατριΐον «ου, κείμενον «αρά
τφ Καμαράκι «λησίον τής
Πολοκλινικής ΉραχλειΌ·.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οΐκία, Ο
δός Πεδιάδος («αρά τό θέατρον
Πουλακάκη)}.
Τό μεγάλο
ΛΗ0ΡΘΩΣΙ2
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
Έγκυκλοπαιδεία
ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
ΜΑΓΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ
πό
τής κηοεΐας απήντησε τό παιδΐον τοι
έπισεΐον τό πιστόλιον τού καί άδον.
Στά σκοτεινά, στά σκοτεινά
Τα πάντα φσΐνονται βουνά.
"Ολίγον πσρά πέρα.
ΣοΟ φέγγ" ή καλημέρα.
Κύττα νά ζήσης μ' άρετή.
ΤΙ, τί, Καπέλλο μου πλατύ...
Τό παιδΐον τοθτο ή*τον ό Γαβριδς, άγον
Μόλις δέ οταν έφθασεν είς τό βουλεβάρ
τον παρετήρησεν δΐι τό πιστόλιον τού δέν είνε
λυκον. λ
Τΐνος δέ ήσαν οί στΐχοι ούτοι, καθ" οϋς έρρύθμι
ζε τό βήμά τού, ώς καί δσοι οί άλλοι, άδόμενοι
χρεΐας τυχούσης ύπ' αύτοθ; Άγνωστον τοθτο Τίο
οίδεν. Η
Ίσως καί (δικοΐ τού. Επί τρείς μήνας έχρημά
τισε τυπογράφος· ωστε ήτο γραμματισμένον ναμΐ
νιον ό Γσβριας.
Άλλως τε, ούδ' ελαχίστην είχεν Ιδέαν ότι τα
δύο νήπισ, άτινα εΤχε φιλοξενήσει έντός τοθ έλέ
φαντός τού κατά την βροχεράν εκείνην καί άχρεΐ
αν νύκτα, ήσαν άδελφοί τού, κατά θείαν πρόνοιαν
ύπ' αύτοθ συνοντηθέντες.
Κατά μέν την εσπέραν συνήντησε τούς άδελ
φούς τού, τό δέ πρωΐ τόν πατέρα τού. Τοιαύτη
πρός αυτόν ή νύξ έκεΐνη. Άφήσας τόν πατέρα μβ
τα των συντρόφων τού, είχεν έπιστρέψει έν τάχει
είς τόν έλέφαντά τού· κατεβ'βασεν έπιτηδείως τα
δύο παιδία ουνεμερΐσθη μετ5 αυτών τό πρόγευμά
τού, δ,τι δήποτε, καί ίπειτα ανεχώρησεν έμπιστευ
θείς αότά είς τόν αγαθήν μητέρα οδόν, ήτις άνέ
θρεψεν ώς έγγιστα καί αυτόν τόν Ιδιον. Τοίς εί
πε δέ άφΐνων αύτά, νά Ιπιστρέψωσι τό εσπέρας
πάλιν είς τό αύτό μέρος καί είς άποχαιρετισμόν
προσέθεσε τα άκόλουθα —Αί, έγώ τώρα, μωρέ παι
διά, τό στρήβω' άν δέν ευρήτε τόν παπά ή την μα
μά, πάλιν τό βράδυ ίλθετε έδώ νά μέ ευρήτε* νά
κυττάξω κάτι νά σδς είορω νά φατε καί νά σας
πλαγιάσω.
Άλλά τα δύο παιδία πλέον δέν άνεφάνησαν
ή ή έξουσΐα τα απήντησε περιφερόμενα καί τα συ
νήγαγεν, ή άγύρτης τις τερατβποιός τα άπεπλάνη
σεν ή καί απλώς έχασαν τόν δρόμον. Τα κατώτα
τα τοθ σημερινοθ κοινωνικκοΟ κόσμου γέμουσι τοι
ούτων άπολωλότων (χνών.
Έν βραχυλογία, ό Γαβριάς δέν έπανεΐδε τα
παιδία ταυτα.
Παρήλθον Εέκα ή δώδεκα έβδομάδες άπ' έκεΐνης
Τήθ νυκτός. Πολλάκις 6έ Ικχόχί αυνέβη νά βϊπη ξέ
ών την κεφαλήν τού.—Τί διόβολο νά έγιναν τα
δυό παιδία;
(συνεχίζεται)
Β.'
Είχόνες έξαιρετιχής ώμορφια.ς
:οΟ άποκαλυπτονται ή τδν κατα
ίιώκουν μέ τρομερού; δραματι
ιμούς. Κάποτε νομίζει Βτι διαπλη
χτίζεται χαί παλαίει μ' ίνα τέτοιο
άϋλον πλάσμα. Τοθτο έμβάλλει
τδ θαμα είς φοβεράν διέγερσΐν.
ηδ βλέπει κανείς νά χτυπδ τριγύ
ω τού σάν τρελλδς, νά χτ'υπιέται
4 ευρίσκεται γενικώς είς κατά
στάσιν άλλοφροσύνης. "Υστερα πε
ριπΕπτει είς νάρκην, άπδ την
οποίαν ξυπν$ μετά παρέλευσιν
πολλών ώρών. Καί δμοιάζει ώ
σάν νά έρχεται άπδ Ινα μαχρυνδν
άσχετο μέ την πραγματικότητος
κόσμον,
* *
Ένα άίλλο δραστιχώτατον δή
,ητήριον είνε τδ δνομαζόμενον
άπδ τούς Μεξιχανούς «ΣομΙ ξι-
;ιοΟτε». Οί Άμεριχανοί τοθ ί·
Όϋν δώαει την περίεργον δνομα·
οίαν «δάλινον φέρετρον». Ή περί-
ργος ενεργεια τοθ δηλητηρίου
ιύτοθ είνε μία άπόλυτος άχαμ-
ψία διά τον άποφασΕζοντα νά
τδ δοκιμάση. Χωρίς νά χάση χά
θόλου την συναίσθησιν των δσων
τελοθνται γύρω τού, τδ θθμα δέν
είνε είς θέσιν νά κινήση οϋΐε Ινα
ΤΑ ΒΑΑΑΣΣ1Α ΑΟΥΤΡΑ
άιτό τα όποϊα έστερεΐτο τόσο:
χρόνια τό Ηράκλειον.
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ΣΤΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
άπό ιης σήμερον Κυριακης.
ΚΑΜΠ1ΝΕΣ άναπαοτικώτατες, και-
νουργείς, ώραιότατες είς την διάθεσι
των λουομένων.
ΜΠΑΡ θαυμάσιο μέ παγωμένα άνα-
ψυκτικά.-Μέ μπυρες, ρετσίνα, ουζο καί
μεζέδες.-Παγωτά έξαιρετικά.
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Κ
έστω μέλος τοθ αώματός τού.
Κυριεύεται άπδ τ4ν τυραννιχδν
φόβον δτι. . απέθανε ή δτι τούλα
χιοτον περιέπεσεν είς νεκροφά-
νειαν. ΠροσπαθεΙ νά φωνάξη,
άλλά' τδ σΐόμα παραμένει 6ω-
6ίν. Είνε αδύνατον νά φχντα-
σθή κανείς χειρότερον, φοβε
ρώΐερον ψυχικόν μαρτύριον. Είς
χάπως ίσχυροτέραν δόΐιν τδ δή
λητήριον αύτδ προχαλεΐ τδν θανα
τον. ΟΙ έρυθρόϊερμοι πολλάκις
χρησιμοποιοθν τδ δηλητήριον αύ-
τδ διά νά έχδιχηθοθν ίνα εχθρόν
των.
'Η έπιστήμη γνωρίζει σήμερα
περί την δωδεχάδα μαγικών δή
λητηρίων. Τδ μυστικδν τής συστά
αεώς των έχει έν μέρει μόνον έ-
ξιχνιασθή. Οί ίθαγενεΐς οπανιώΐα
τα άποκαλύπτουν είς τούς ξένους
τί μυστιχδν των συστατιχών των
περιέργων δηλητηρΐων τού χρησι
μοποιοθν καί σήμερον άχόμη,
καί πού άλλοτε είχον σχέσιν μέ
την μαγείαν.
(συνεχίζεται)
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΑΑΜΠΤΗΡΑ
8α οάς 6εβαιώσουν ότι είναι
έ ν8ουσιασμένο ι άπό την
άντοχήν τού, τό άπλετον
φώς τού καί πρό παντός την
οίκονομίαν τού σέ ρεύμα
Άντιπρόσωπος ΝομοΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΗΘΙΟΥ:
Τηλ. 3-94 ΑΡΙΣΤ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ_____
"Ανεμος άενάου *
προόδου εις Άρχαναις.
ΑΡΧΑΝΑΙΣ Ίούνιος (άνταπο-
ρΐτβθ μας).—Δέν είνε ασφαλώς
νάγκη νά παρουσιάσωμε τίς Άρ-
άναις στδ άναγνωσιικδ κοινό.
ίναι γνωστές σ' δλο τδν κόσμο.
Κέντρον επαναστασεωσ κατά την
ερίοδο τής τουρκοκρατίας κατέ¬
ληξε ιδν κόσμο μέ τού; ήρωϊ-
ιμού; τού. Μΐγάλο άγροτικδ κίν-
:ρο άφήνει τώρα ίχθαμβους τού;
πισχίπτας τού μέ τα θαύματα
4 ειρηνικων δημιουργίαν τού.
ι Άρχανιώτες αφήκαν τα δπλα
αί ίπιασαν την άξίνη. Καί την
χειρίσθησαν μέ την Ιδιαν Εχανά-
ητα καί δεξιοτεχνίαν, μέ τδν Ι-
ίιο ζήλο κα), την δημιουογική
ύναμι, πού έπολεμοθσαν άλλοτε
την έλενθερία. Άνιμίχλευσαν
;ήν γήν των, άνέσχαψαν καί τα
ίουνά άχέμη, τα έγονιμοποίησαν,
ά εφύτευσαν χαΐ εδημιούργησαν
ά 5ηίροχα άμπέλια καί τίς όνο-
αστές σ' δλο τδν κόσμο κρεββα-
ΐνες των. Μετέβαλαν την ώραία
;ωμόπολί των είς Ινα άληθινδν
ιαράδεισον, χαρά ματιών καί ξε·
ούρααμα τής ψ^χής. Καί τώρα
ι Άρχαναις {χούν πραγματικά
ιξιόλογα είσοδήματα. Κρασιά,
ΐαφύλια—τα όνομασΐά άρχανιώ-
ιχα ροζαχιά— πού προτιμοΰνται
αντοθ σ' δλες τίς χώρες στήν
Αγγλία, τή Γερμανί'α, ΝορβηγΕα,
ΣουηδΕα, σ' δλη την Εύρώπη, γιά
ή γιυστιχότητα, τδ άρωμα καί
ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον παρ* τβδ συμπολίτου μαςκ.
Γ ΟΑΪΙ ^Τ^ΚΛΕΙΙΙΤΑΙ προτιμοδν τό «_ίτυ
Π«?_χ2;» Είναι τό άνβτώτερβν Φημίζεται δι*
ίί,ν^ ύ«ηρ«αί«ν τ·«· Αί «ν«χ«.νίβ..5 τ·» τ. κ«τί
στηβοιν απαράμιλλον. _ΐχγ ΠΑΛΛΑ-
■Ούόί Χτβδίβυ-ΑβΗΝΑΙ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Αικατερίνης χήρας Δημητο. Στε
φανουίάκη τδ γένος Μαθιουϊάχη,
κατοίκου Φανερωμένης Πυργιωτίσ
οης,δι'έαυτήν καί ώς νομίμου επι
τρόπου των άνηλίκων τέκνων της
Μελπομένης καί Γεωργίου Δ. Στε
φανουδάκη.
Κατά
Ζαχαρίου Τζαμπουράχη χατοί-
κου Αύγενικής Μαλεβυζίου.
Ό χαθ' ιύ τδ παρόνμου καίτοι
έπιταγη νομίμως α.) διά τής
δπδ χρονολογ 15-1-1934 απλής
Ιπιταγής τοθ δικαιοπαρόχου μας
Δημητρίου Στεφανουδάκη. ?νοι δυ
νάμει καί πρός εκτέλεσιν τής δπ
άριθμ. 1030 τοθ 1933 δριστιχής
καί τελεσιδίχου άποφάαεως τοθ
Πρωτοδιχείου Ηρακλείου χαταβά
λη αύΐφ μέχρι τής έπιταγής τού
ταύτης, λόγψ ίπιδιχασθέντων αύ·
τφ διχαστιχών έξόδων δρχ. 1661,
70, έντόκως έκτοτε μέχρις έξοφλη
' σεω; ώς δεΓχνυΐαι έκ τοθ άριθμ.
5705, έπιδοτηρίου τοθ καρά ^
περιφερε'α τοθ ΠρωτοδιχεΙου Ή
ραχλείου διχαατιχοα χλτϊτήρος
Κωνσταντίνου Οετρίδη, χαί β'.)
?ιά τής 6πό χρονολογ. Ιΐην
Μαίου 1939 χκταοχιτηρίου τοιαυ
της δπ' έμοθ γινομένης χαί δπο
τάς ώς ίνω έκτιθεμίνας ίδιότη
τάς μου, χατα^λη πρός μι έν
δλψ μετά τοθ ανω ποσοθ τής
πρώτης έπιταγής δρχ. 3.359 έν
τίχως έκτοτε μέχρις έξοφλήοεως
—πλήν τοθ χονδυλίου τδν τό
κων — έν τούτοις ουδέν μέχρι σή
μερον ούτος μοί κατέβαλεν.
Διά ταθτα
Πρδς είσπραξιν τοθ 5νω πό
σοθ των δραχμών 3359 καί των
άπδ τής έπιταγής ταύτης (11—1
__39) νομίμων τίκων αυτών—
πλήν τοθ κονδυλίου των τόχων—
ώς χαί των συμβησομίνων έξό
δών, εκτίθημι, θπδ τάς ώς άνω
είρηται ίδιότητάς μου, είς δη-
μόσιον αναγκαστικόν πλειστηρια
σμόν τα άκέλουθα άκίνητα κτή
ματα, άνήκοντα είς τδν δφειλέτη
τοθτον χοιί χείμενα είς την χτη
ματιχήν περιφέρειαν τοθ χωρίο
Αύγενιχής ΜαλεβυζΕου, τοθ τίω(
δήμου "Αγ. Μύρωνος χαί Είρη
νοδικειακής περιφερείας Ήρο
χλείου, ήτοι 1) Οικίαν χιιμένη
είς συνοικίαν Βοριινά τοθ χωρ
ου Αύγενιχής Μαλεβυζίου συν
βταμένην άπδ πόρτεγον, μιχρδν
άνώγειον χαί αύλήν μετά ου
νιχομένου έσιοχώρου ξηροχηπΕοι
Ικτάσειος 1)4 τοθ μουζουρίου χά
μετά αμπέλου εκτάσεως τεσσί
ρων (4) περίπου ίργατών εί
δούς ταχτί χαί οουλτ«ν(νας οί
νοριυομίνου τοθ δλου χτήματος
χτήμασι χληρονίμων Χαραλάμ
την ύπέροχη ΙμφάνιοΕ των αοθ-
μα, σταφίδα αουλτανίνα καί ΐόσα
άλλα. Παροϋσιάζουν δέ προόδους
είς δλους τούς τομεΤς, είς δλας
τάς εκδηλώσει; τής ζωής. Τδ συν
εταιριστικδν οίνοποιεΐον, ό πιστω
τικδς συνεταιρισμός είνε ή από¬
δειξις τής άναπτύξεως τής συνε-
ταιριστική; συνειδήσεως.
Τα ώρ«ΐα απίτια μέ τα λουλού
δια στίς αύλές, τα καταχάθαρα
καί χομψά, τα ώραΐα καταατήμα
τα, τα θαυμασία χίντρα είναι α¬
πόδειξις τής ίδιωτικής δραστηριό¬
τητος. Τα σχολεΐα, οί έχχλησΕες
τδ μνημεϊον των πεσόντων, ή δ
δρευσις, δ ήλεχτροφωτισμδς είναι
άπδ τα δείγματα τής χοινοτιχής
χαί τής όμαδιχής δράσεώς χαί
εργασίας. Ό Φιλανθρωπικδς σύλ
λογος κυρίων χαί δεσποινίδιον, δ
έθνικδς μορφωτικδς σύλλογος άπο
δεικνύουν τήχ ύπαρξιν ωργανωμέ¬
νη; φΐλανθρωπιχής, χοινωνιχής,
προοδευτιχής—μορφωτιχής "ζωής,
χαί κινήσεως μέ ίχανοποιητιχά
άποτελέσματα.
"Ετσι αί Άρχαναις δέν - άποτε
λοθν πλέον Ινα μεγάλο άγροτικό
κέντρον μόνο. Είνε μΕα με^άλη
κωμόπολι;, μέ ζωήν, μέ κίνησιν
μέ παλμδν πόλεως πού έργάζεται
χαί μοχθεΐ χαί δημιουργεΐ την
πρόοδον της χαί έξελΕσσΐται συ
νεχώς.
πους Σημαιουδάκη, κληρονόμων
Ί. Βλαχάκη καί δρδμω. 2) Άλω
«οχώραφον είς θέσιν «Άνδρουλι
ίιά» εκτάσεως τριών (ο) περΕπου
ιουζουρίων περιέχον ,30 περίπου
λαιόδενδρα χαί άλώνιον,.συνορ.
;τήμασι Ιωάν. Μπολάχη, Γεωρ
(ου Προχοπάχη χαί'δρόμφ.
Ό πλειστηριασμδς των κ τη
μάτων τούτων γενησεται την 13ην
Αύγούστου 1939 ημέραν Κυρια
κήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώ¬
πιον τοθ έν Αγ. Μύρων ι έδριύον
τος > Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
κ. Εμμανουήλ Καλυτεράκη ή τού
τού κωλυομένου ενώπιον τοθ νο
ιίμου αύτοθ άναπληρωτοθ χαί
ίν τψ έν Αγ. Μύρωνι κειμένψ
2ημοσίφ γραφιίφ τού, δπου χαί
5τε καλοθνται οί πλειοδοτήσοντες.
Αρμοδίας διχαστικδς χλητήρ
ένεργησάτω τα νόμιμα, δημοσιευ
θήτω δέ τδ παρδν διά τής ένταθ
θα εκδιδομένης εφημερίδος «Ά
νόρθωσις».
Έν Ηρακλείω τή 24η Ίου-
νΕου 1939.
Ό ηληρεςίύσιος διχηγόρος τής
πισπευδούσης χαϊ παραγγιλλεύ
'ΐς
Μιχ. Άντ. Μανασσαχης
-Είς οχττοστρατείαν.
Αιά Β, Διατάγματος ετέθησαν
αίς αϋτϊπάγγβλτον άποοτρ«τϊί«ν
β ταγματάρχης ποροββλιχοΰ Έ-
Μβτθιουδάχης προαγύμκνος (1ς
άντισυνταγμβτβρχην,ό ταγμ«τάρ
Χπς χωροφυλακης Στυλ. Μανιου
δάκης προαγόμβνος είς άντι
συνταγματάρχην καΐοί ύπομοίραρ
χοι Έμμ. Πκπαδοπΐτρήκης κ«ΐ
Γ. Μιαούλπς προκγέμενοι Είς μοί
Ποδοσφαιρικά.
Σημερον τό άπόγευμα βέλουν
συναντηβό αίς τό γππιδβν «Χ&ν
δαξ» είς ποδοαφαιριχόν άγ&να «Ι
έμάδβς «Ηρακλέους»-«Όλυμπια-
κοΰ».
—Διανυκτερεύοντα φαρμα-
κεΐα.
Σήμερον Κυριακην 25ην Ίου
νίου βά διημερβύσουν τα φ«ρμ«
κιΐα Έμμ, Μβτζαπετβκη, Έμμ.
Ζαχαοικδη καί Γεωργ. Σςρακιανά
κη. ©ά δικνυχτΕρβύσουν δέ τα
φβρμακεϊ» Άριστ. Χαλκιαδάκη
χαι Άίτοστόλου Ζαφειρίου. ίΑΰ
ιον 26 ΊουνΙου θά δικνυκτερεύ
ουν τα φαρμακεϊα Χριστ. Ζου
άρη καϊ Γϊωργ. Σφβκιανάχΐ».-----
V
Μβραρχία
Φρουραρχβΐβν Ήραχλιίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 6456)
17)6)39 διαταγής
V
ΜεραρχΙ-
ας Λ θέλουσιν επαναληφθή άρ
χαιρεσΐαι έν τή ένταϋθα
Στρατ. Λέσχη την 2 Ιουλίου
1939ήμέρανΚυριακήν καί ώραν
10—12 ν. μ. πρός άνάδειξιν
τοθ ενταύθα τοπικοϋ συμβου-
λΐου Άποστράτων Αξιωματι¬
κών ενώπιον νέας έφορευτι-
κής έπιτροπής συγκροτηθεί-
σης υπό τοθ ένταθθα Φρου-
ραρχεΐου.
Συμφώνως τώ νόμφ 1284
άρθρ. 2 μέλη θεωροθνται υπο
χρεωτικώς άπαντες οί έν ά-
ποστρατεΙ μερισματοθχοι ά-
ξιωματικοΐ καί άνθυπασπισταΐ
8λων των δπλων.
Δικαίωμα έκλέγειν καί έκλέ
γεσθσι έχουσι μόνον τώ άρ·
ρένα μέλη τής Ενώσεως.
Έν ΉρακλεΙφ τή 23 ΊουνΙ
ου 1939.
Ό Φρούραρχος
Διαμαντόπβυλος Νικόλαος
"Λν)ρχης Πεζικοΰ.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τό ηαρά τό Κέντρον καταστή
μα (βρώην κ. "Εμμ. Μεθυμάκη) τε
λεΐως άνακαινισθέν κάμνει προσε
χώς έναρξιν των εργασιών τού
υπό νέαν διεύθυνσιν. "Ακρα πβρι
ποΐησις καί καθαριότης θβ διακρΐ
νη τό κατάστημα ώοτβ νά Ικανο
ηθό καί ό δυσκολώτερος πε
Τοχύτατοι
έπισκευαΙ ώρολογΐων
—άσφαλείς
—ήγγοημβναι
είς τό ωρολογοποιείον
ΜΙΤΑΚΗ
—Νέβι ανθυπίατρος
Κατά τα έχδοθίντα καί έκιχυ—
ΐΝθέντα άποτϊλίσματα τοθ διε
αχβίντος διαγωνισμοϋ κρός κβι-
ιάληψιν ββσεων άνθυπιάτρων
:οΰ οτρατοΰ τής ξπράς έττιτυγχά-
νούν κατά σειράν ο! εξής: Ί.
Μπαλτζακη;. Κωνστ. Μπρεδάκης,
Ιρ, Παΐζης. Κ. Βλαστός. ί,ΕΙς τον
ιαγωνιομόν άνθυποφαρμακοποι
ών έπέτυχεν ο Π. Σκαράκπς/,
—Δωρεαί.
Ή οίκογένεια Χαριτακη κροβέ
φβρεν είς τό «"Ασυλον τής Γβ
ρόντισσας» πλούσιον Μαΐ έκ>*
κτον φαγητόν μετά φρούτων αρ
τού καί οίνου είς ετήσιον μνη
μόσυνον τής μητρός αυτής Κ«λ.
Χαριτάχη.
Έπίοης ο αΐδεσιμύτατος Π" Χά
ίδημος Παπκδάχης έτροφβδύτη
σε χθές 24ην τρβχ. το "Ασυλον
μέ πλούσιον καί έκλβκτόν φκγη
τόν μετά φρούτκν αρτου καί [βϊ
νού είς μνημόσυνον της μητρός
αύτοΰ. Ό Μορφ&ιτιχός £υλλογος
εϋχβριστεϊ βΐρμώς αμφοτέρους
τοΰς δωρητάς.
ϊύνδβσμος ΉπιιρντΐΜΰν
Μακβδονικών άγώνων ΉρακλβΙου
θεωρούμεν καθήκον μας νά ,εύ
χαριστήσω^εν τδν κ. Δήμαρχον
Ηρακλείου, δστις μόλις ίμαθε δ-
τι δ δπλαρχηγδς Γεώργιος Ξύδης
έχ Καστελλίου Πεδιάδος ήτο άσθι
νής, έχτδς τοθ δτι ένδιεφέρθη
προσωπικώς διά την εισαγωγήν
καί περίθαλψιν τούτου είς τό Δή
μοτικδν Νοσοκομείον Ηρακλείου
λίαν ευγενώς χαί αύτοπροαιρέτως
προσέφερεν καί αυτοκίνητον διά
την ενταύθα μεταφοράν τοθ ασθε¬
νούς τούτου.
Ό Πρόεδρος
Κ. Πολιτ&χης
Την μεγαλυτέραν πβικι-
λίαν ύφασμάτων της ίποχής
την ίχει μόνον β
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
Αγί·»
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Προΐα Κυριακής
25 Ίουνίοο 1939
Η ΣΥΜΦ0Η1Α ΓΑΛΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΘΚΑΑΕΙ
ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙΜΕΤΗΝ ΤΕΤΡΑΜΕΡΗ
ΒΙΑΚΑΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας).— Ό εύρωηα'ίκός τύ·
πος βυνεχίζει ευρύτατα σχόλια επί τής
ύπογραφείβης χθές συμφωνίας Γαλλίας
καί Τουρκίας. Αί αγγλικαί καί γαλλι-
καί έφημερίδες έξαίρουν χαΐ σήμερον
τούς βχοπούς τής συμφωνίας καί την
επιρροήν της επί τής έν τή άνατολική ι
Μεσόγειω καταστάσεως. Ι
Αναφορικώς μέ την βαλκανικήν συ'
νεννόηαιν υπό των επισήμων τουρκικών
κύκλων τονίζεται ότι αυτή κατόπιν τής
ύπογραφείσης συμφωνίας ένιαχύεται ήόι
κώς, άποβαίνουσαπράγματι ούβιώδες
στοιχείον είρήνης.
ΣΥΝΗΦΘΗΣΑΝ 2 ΠΕΙΣΜΑΤΟΑΕΙΣ
ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙΡΟΣΣΡΝ - ΙΑΠΟΝΡΝ
ΚΑΤΕΡΡΙΦ8ΗΣΑΝ 5ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα'
ποχριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ
—" έξωτερικοΰ ότι υπέρ την ΐρωσσο·>
Ή άναγγελία της ύπογραρης
τοΰ γαλλοτουρκικοΰ εις "Αγκυραν.
ΡΩΜΗ 24 Ίουνίου ((δ. ύπη
ρεσΐα) —Έκ Σαγκάης τηλε-
|γραφοϋν 8τι 50.000 Κινέζοι οί
όποΐοι είχον έγκαταλεΐψει την
περιοχήν τοθ ΣοΟ Τσόου επι
στρέφουν ήδη ϊίς τάς έστΐας
των έμπνβόμενοι άπό έμπιστο
σύνην πρός την ίαπωνικήν δι
οΐκησιν.
—Υπό των Ίαπώνων συνε
χΐζεται ό άποκλεισμός τοΟ Τι
έν ΤσΕν. Χθές την νύκτα οί πό
λιορκούμενοι ήναψαν τεραστί
άς πυράς μέ την έλπΐδα δτι
θά καθωδηγοθντο δι" αυτών
άγγλικά άεροπλάνα τα όποΐσ
θά ήρχοντο ώς άρωγοί είς την
άποκεκλεισμένην αγγλικήν'ζώ
>ην.
—Κατ' είδήσεις έκ ΛονδΙνου
ό κ. Τσάμπερλαιν δέν άπεδέ
χθη την πρότασιν ενός βου
λευτοθ ήτις υπεβλήθη πρός
αυτόν κατά την χθεσινήν συ
νεδρΐασιν τής Βουλής των ι
Κοινοτήτων. 'Η πρότασις οθτη'
αφεώρα την επιβολήν άντι |
ποΐνων τής Μεγάλης Βρεττα-'
νΐας εναντίον τής Ίαπωνΐας.
ΑΓΚΥΡΑ 24 Ίουνίου (ίδ. ύ
πηρεσ(α) — Πανηγυρική ύπή3
ξε χθές ή συνεδρΐασις τής με
γάλης Εθνοσυνελεύσεως ένί)
πιον τής οποίας ανηγγέλθη
ή υπογραφή τοθ γαλλοτουρκι
κου συμφώνου καί ή δι* αύ
τοθ παραχωρήσης τοθ σαν
τζακΐου τής Άλεξανδρέττας
είς την Τουρκίαν.
Ό πρόεδρος τής τουρκικήν
κυβερνήσεως ανεκοίνωσε πρός
την εθνοσυνέλευσιν ότι τό κεΐ
μενον τοθ συμφώνου είνε πά
ρόμοιον μέ τό πρόσφατος επί
σης ύηογρσφέν άγγλοτουρκι
κόν σύμφωνον.
ΡΩΜΗ 24 Ίουνίου (Ιδ. ύπη
ρεσ(α).—Ό Ιταλικός τύπος σχο
λιάζει σήμερον τό ΰκογραφέν
γαλλοτουρκικόν σύμφωνον. Αί
έφημερίδες τής Ρώμης φρονοθν
δτι τό σύμφωνον τουτο είνε
βεβήλωσις τής έμπιστοσύνης
τοθ λαοθ τής ΣυρΙας ό όποΐ
ος άλως τε είχεν ύποβάλε
παλαιότερον προτάσεις υπέρ
τής άνεξαρτησΐας τού.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Ίουνίου
(ίδ. ύπηρεσία).— Καθ" ά αγ¬
γέλλεται έκ Λονδίνου ή υπο
γράφη τοθ καταρτισθέντος ά
γλοπολωνικοθ συμφώνου θά
συμπέση ΐσως μέ την άφιξι
τοθ ΰτουργοθ των Στρ-ττιωτ
κων τής Πολωνίσς είς τή
αγγλικήν πρωτεύουσαν.
Άντιαγγλικαι έκδηλώσεις εις Κίναν.
τού
μαντζουριανήν μεθόριον συνήφθησαν δύο
ηκληρόταται, πεισματώδεις άερομαχί
»ι,Αμεταξΰ Ρώσσων καί Ίαπώνων. .
Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορί
άς οί Ίάπωνες κατώρθωσαν νά καταρ
ρίψουν £5Ο αοβιετικά άεροπλάνα.
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙλ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΣΙΛΕΣΙΑΝ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΟΛΩΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας).— Καθ" ά τηλεγραφείται
έκ Βαρσοβίας είς την γερμανικήν " %.-
νω Σιλεσίαν έλαβον χώραν έπεισόδια.
Κατά την διάρκειαν των επεισοδίον
τούτων, τα όποία άποδίδονται έξ ολο¬
κλήρου είς την προκλητικότητα των
Γερμανών, άρκετοί Πολωνοί έκακοποι
ήθηβαν.
ΠΑΡ.'ΣΙΟΙ 24 Ίουνίου (ίδ.
ύπηρεσία).—Υπό των ίαπωνι
κων άρχών διοργανοθνται δι'
αυριον (σήμερον) μεγάλαι άντι
αγγλικαί διαδηλώσεις είς ΣοΟ
Τσόου. Είς 8λας έξ άλλου τάς
άγγλικάς έκχωρήσεις λαμβά
νούν χώραν άντιαγγλικαί δια
δηλώσεις είς τάς οποίας ύ-
ποχρεοθνται νά λαμβάνουν
μέρος κσί οί Κινέζοι κάτοικοι
των αγγλικών έκχωρήσεων.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Ίουνίου
(Ιδ. ύπηρεσία).— Ό άγγλικός
τύπος είς σημερινά άρθρά τού
αγγέλλει δτι την διεξαγωγήν
τώνάγγλορωσσικώνδιαπραγμα
τεύσεων άνέλσβεν έκ νέου αύ
τοπροσώπως ό λόρδος Χάλι
φαξ. Κατά την χθεσινήν συ¬
νάντησιν των κ. κ. Χάλιφαξ
—Μοΐσκυ ό πρώτος εφρόντι¬
σε νά εξακριβωθή την εκτα
σιν των άπό μέρους τής
ΡωσσΙας απαιτουμένων έγ
γυήσεων πρός τα Βαλτικά
κράτη.
ΡΩΜΗ 24 Ίουνίου (Ιδ. ύπη
ρεσΐο).—Κατ' είδήσεις έκ Μό
σχας ό κ. Μολότωφ δέν πρό
κείται νά δεχθί) τούς πρεσβευ
τάς Αγγλίας καί Γαλλίας
ου τε τάν κ. Στράγκ, μέχρι
τή·; Δευτέρας. "Αλλως τε ου
τε κατά την χθεσινήν ημέραν
ανεκοινώθη συνάντησις με
τα τοθ κ. Μολότωφ των άν
τιπροσώπων των Δυτικών Δυ
νάμεων.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 ΊουνΙου (ίδ. ύ
πηρεσία).— Σήμερον την πρω
Ταν 60 σοβιετικά άεροπλά¬
να διήλθον τα μογγολομαν
τζουριανά σύνορα. Συνήφθη
νέα άερομαχία κατά την
διάρκειαν τής οποίας οί Ί
άπωνες έρριψαν 12 σοβιετι¬
κά άεροπλάνα υπεράνω τοθ
Καλγκάν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ίουνίου ((δ.
ϋπηρεοία) — Ή μεταδοθεΐσα
υπό ξένων πρακτορείων ειδή
σις περΐ προσεχοθς μεταβά
σεως είς Μόσχαν γερμανι
κης έπιτροπής ή όποία θά
εξετάση τή» παραχώρησιν χρη
ματικών πιστώσεων είς την
Ρωσσίαν υπό τής ΓερμανΙας,
οΰτε διεψεύσθη, οΰτε έπεβΐβαι-
ώθη επισήμως υπό των γερ·
μανικών κύκλων.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ίουνίου (16. ύ
πηρεσ(α),—Ό πρωθυπουργό
τής Τουρκίας κ. Σείντάν εί
τάς χθεσινάς άνακοινώσει
τού ενώπιον τής έθνοσυνελεΰ
σεως τής Άγκυρας επί τοθ
γαλλοτουρκικοθ συμφώνου ε¬
τόνισε τα εξής:
«Αί χώραι μας δέν θά άρ
γήσουν νά αίσθανθοθν τα εύ
εργετικά άποτελέσματα τής
ύπογραφείσης συμφωνίας εί
δλα τα έπίπεδα τής έθνική"
των ζωής, (δία δμως είς τό
οικονομικόν επίπεδον».
Σ. Σ. Υπό τοθ Τούρκου τιρω
θυκουργοϋ ανεκοινώθησαν χθές
καί τα αφορώντα την γαλλο
τουρκικήν συνεννόησιν έν σχέσει
μέ την τετραμερή των Βαλκανι¬
κών χωρων, τα δττοΐα οημοσιεύο
μέν αλλαχού,
ΠΟΤΕ ΕΚΚΕΝΟΥΤΑΙ
ΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑ
ΡΩΜΗ 24 Ίουνίου (ίδ. ύπη¬
ρεσία).— Συμφώνως μέ τό
ύπογραφέν γαλλοτουρκικό
σύμφωνον τα γαλλικά στρα
τεύματα θά έκκενώσουν τό
σαντζάκιον Άλεξανδρέττα
την 29 Ιουλίου.
Ή προχδεσινή συνεδρίασις
τού" Δημοτικόν Συμβουλίου.
Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
ΤΡΝ κ. κ. Χ4ΛΙΦΑΞ - Μ ΑΙΣ Κ Υ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντ*.
ποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έ* Λον¬
δίνου ότι θεωρεΐται σημαντική διά
την πορείαν των κγγλοσοβιετικών δια-
πραγματεύαεων ή χθεσινή συνάντησις
των κ. κ. Χάλιφαξ καί ΛΙαΐσκυ.
Ή συνομιλία αυτή τοΰ 'Άγγλου ύ·
πουργού των Εξωτερικών μετά τοΰ
πρεσβευτού των Σοβιέτ έν Λονδίνω,
διήρκεαεν επί "μακρόν.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΑ ΑΠΟΒΛΕΨΗ
ΕΙ! ΕΙΡΗΗΙΚΗΜ ΑΜΛΚΤΗΪΙΜ ΤΟΥ ΑΙΝΤΣΙΤΚ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Βε·
ρολίνου ότι γερμανικη προσωπιχότης
εδήλωσεν ότι ή Γερμανία θά προσπα¬
θήση νά άνακτήση τό Δάντσιγκ δια τής
είρηνικής όδού.
«"Αν ή Πολωνία, προσέθεσεν ή ιδία
προσωπικοτης, επιμείνη είς την άδιαλλα
ξίαν της, τότε άκόμη χειρό.ερον διά
τούς Πολωνούς».
ΕΤΕΑΕΣΘΗ
ΤΟΝ ΠΡΟ
ΚΑΒΒ
ΧΟΕΣ Η ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ
ΕΝΤΟΝ ΑΓΥΜΝΑΣΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας)—Σήμερον έγινε μετ»
τής συνήθους έπισημότητος ή όρκωμο
σία των προσκληθέντας τελευταίως άγυ
μνάστων είς την περιοχήν τοθ Α' Σώ-
μ*τος Στρατοΰ«
Προχθές την εσπέραν συνήλ
θεν είς συνεδρίασιν τό Δημο
τικόν Συμβούλιον Ήρακλεί
ου άσχοληθέν μέ πολλά τρε
χούσης φύσεως κατά τό
πλείστον δέ όδικά ζητήματα.
Ούτω κατά την προχθεσι
νήν τού συνεδρίασιν τό Δημο
τικόν' Συμβούλιον ενέκρινε
τάς μελέτας συντηρήσεως τής
παρά τό Μποδοσάκειον όδοθ
καί τής παρ' ούτω πλατείας
διά σκυροστρώσεως μετ* ά
σφαλτικής έπαλείψεως, χορη
γηθείσης πρός τουτο πιστώσε
ως 195.000 δραχ.
Ενέκρινεν έπίσης την σκυρό
στρωσιν τής έξωθι τής Πύλης
Χανίων όδοθ άντ! δραχ. 40.
000 καί την μελέτην διά την
επέκτασιν τοθ ήεκτρικοΟ δι
κτύου είς τόν συνοικισμόν
Φορτέτσας.
Έν συνεχεία ενέκρινε 5 000
δραχ. διά την συμμετοχήν τοθ
Δήμου είς την Διεθνή Έκθεσιν
Θεσσαλονίκης, 25 000 δρ. διά
την έκδοσιν των άνεκδότων
έργων τοθ Στεφ. Ξανθουδί
Βου, 15 000 δραχ. ύπέο τής
Ένταθθα Τοπικής Έπιτροπής
ΤουρισμοΟ διά την έκδοσιν
Τουριστικοθ Όδηγοϋ.
Τέλος τό Δημοτικόν Συμβού
λιον υίοθέτησεν απόφασιν τής
Έπιτροπής Ηλεκτρικόν Έκ
μεταλλεύσεων διά τής οποίας
έγκρίνεται πίστωσις 243 000
δραχ. πρός κατασκευήν υπο
γείου καλωδίου ύψηλής τάσε
ως είς τό αεροδρόμιον μετά
ποστάθμου μετατροπής ρεύμα
τος καί έξαρτήσεως τούτου
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Παρουσία τίολλοθ κόσμου
διεξήχθησαν χθές την πρωΐαν
αί προφορικαί έξετάσεις επι
δεΐξεως των μαθητών των α¬
νωτέρων τάξεων τής 'Εμπορι
κης Σχολής. Έκ τής Σχολής,
συμφώνως πρός τα εξαχθέντα
άποτελέσματα των γραπτών
έξετάσεων άπολύονται εφέτος
οί Μιχ. Μεραμβελιωτάκης, Χά
ρίτων Καρφόπουλος, Γεώργ.
Δαμιανάκης, Έμμ. Κωστάκης,
Έριθέλγη Μισιρλάκη, Μαρία
Σπινθάκη, Νικόλ. Λιαπάκης
καΐ Άντ. Βαρουδάκης. ΟΙ Γε
ώργ. Καρτσάκης καί Ιωάννης
Πετράκης παρεπέμφθησαν είς
νέας έξετάσεις. Έκ των τε
λειοφοΐτων ουδείς απερρίφθη.
ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΑ
Σήμερον Κυριακήν θά τελεσθή
ό τελικός αγών μέχρι πτώσεως
μεΐαξύ των πρωτοπαλαιστών Γαϊ
τανίδη—Ήλιοπουλου εϊς τό θέα¬
τρον «Κοσμικάν» ώρα 7 μ. μ. α¬
κριβώς. Ό αγών προμηνύεται πει-
σματώδης λόγω τής τελευταίας Ιοο
'παλίας πού ίφεραν οί 56ο αύρΐα-
'νοΐ άντίπαλοι.
ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Τό υπουργείον των ΟΙκθνο
μικών, δι* έγκυκλΐου τού πρός
τα Ταμεΐα, συνιστά δπως ή
είσπραξις όφειλών κρός τό δή
μόσιον έκ μέρους άγροτών γί-
νεται κατά τόν χρόνον τής δια
θέσεως των προΐόντων των
καί δχι άμέσως μετά την χο
ρήγησιν καλλιεργητικοθ δσνεί
ου υπό τής Άγροτικής. Τό ύ
πουργεΐον λαμβανει αφορμήν
διά την σύστασιν αυτήν, άπό
καταγγελίαι τής Άγροτικής
Τραπέζης καθ" ήν τινές των έ
πιμελητών είσπράξεως όφει-
λ ών πρός τό δημόσιον, προέ¬
βησαν είς διώξεις άγροτών ά
μέσως μετά την παραχώρη
σιν είς αύτούς καλλιεργητικοθ
δανεΐου, πράγμα τό οποίον
άντιτΐθεται είς την άγροτικήν
πολιτικήν τοθ κράτους καί άπο
βαίνει άσύμφορον είς την έ
θνικήν οίκονομίαν.
ΑΦΙΞΙΣ ΦΟΡΓΙΟΥ ΣΙΤΟΥ
Είς τόν λιμένα μας έξεφορ
τώθησαν χθές 500 τόννοι σί·
τού προελεύσεως Βουλγαρίας
διά τούς κυλινδρομύλους Κα¬
στρινάκη·
Ο ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΙΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ
ΈλληνογαλλικοΟ Συνδέαμου Ήρα
κλΐίου άπιτελέαθη ώς εξής:
Πρόεδρος Εμμανουήλ Πετρά
κης, Άντιπρόεδροι Δανάη Βελλί
νη καί Δημήτριος Σπυριδάκης,
Γενικός Γραμματεύς Στυλιανός Δή
μίπουλος, ΤαμΕας Μιχαήλ θαλασ
σινάς. Μέλη Διοικ. Συμβουλίου,
Τίτος Γεωργιάδης, Χριστοθία Άνι
μογιάννης. Άναγνωριαθίντος τοθ
Συνϊίσμου διά τής 5π' αριθ.
535)39 αποφάσεως τοθ Πρωτοδι
κείου Ηρακλείου ώς άνεγνωρι
σμίνου Σωματείου, ήρχισεν ή έγ
γράφη μελών.
ΖΩΟΚΛΟΠΗ
Συνελήφθησαν οί Θεόδω
ρος Τζατζιμάκης καί Δημ. Γ.
Γεροντάκης έξ Αγ. 'Ρουμέλης
Σφακίων διότι κατά διαστή
ματσ, εκλεπτον πρόβατα άπό
τα ποίμνια των Νικολάου
Λεων. Ντελάκη, κατοίκου Πά
λαισχώρας, Νικ. ΚοντορΙ-
νη κατοίκου Σιτανιάκου καί
Παύλου Γ. Βότζη κατοί-
κου ΚαμαριΔν Σβλίνου.
30 Πρωϊνή
%]—1_ί*—1__ -^*1
V—
-*—' ^%_>%*~—ι Ι~*"^^^ε1^ιΜΜρ«>^_Δΐε^*Β^1ίΜ_ε^^ϊ^ε»^
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΟΚΙΑΣ
Η ΑΓΓΛΙΑ ΟΑ ΥΠΟΓΡΑΨΗ
ΤΑΧΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Σ
ΕΑΗΞΑΗ ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΣΥΗΕΝΝΟΙΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Λονδίνου
τηλεγραφήματα ή αγγλικη κυβέρνησις
θα υπογράψη ταχέως συμφωνίαν πλή-
ρους συμμαχίας μετά τής Πολωνίας.
Αί σχετικαί συνεννοήσεις μάλιατα
άναφέρεται ότι έληξαν, δέν ύπολείπον.
ται δέ παρά αί τυπικαί λεπτομέρειαι
διά την υπογραφήν τής άγγλοπολωνιχής
συμμαχίας.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΣ
ΑΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΡΜΙΛΙΑΣ ΕΝ ΜΟΣΧΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΡΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας.)— Τελευταίαι είδήσεις
έκ τού έξωτερικοΰ μεταδίδουν !»τι είς
την γαλλικήν καί αγγλικήν πρωτεύου¬
σαν έπικρατεί νευρικότης έξ άφορμής
των συνομιλιών τής Μόσχας.
Πάντως αί συνομιλίαι αυται δέν
πρόκειται νά διακοπούν, άλλά θά αυ·
νεχισθώσι μέχρις έπιτεύξεως θετικοΰ
άποτελέσματος. ,
ΑΠΩΝΕΣ ΕΧΑΛΑΡΟΣΑΝ
ΤΟΝ ΑΟΟΚΛΕΙΣΗΟΝ ΤΟΥ ΤΙΕΚ-ΤΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα.
ποκριτοΰ μας).—Καθ" ά αγγέλλεται έκ
τής "Απω Άνατολής οί Ίάπωνες έχα·
λάρωσαν τόν άποκλεισμόν τοΰ Τιέν—
Τβίν. Ή χαλίρωσιςαΰτη λέγεται ότι ό
φείλεται είς διαταγάςδιαβιβασθείσχςάτΐ*
εύθείας έκτού Τόκεο.
Ο ΧΑΛΙΦΑΞ ΠΡΟΕΒΗ
ΕΙ! 1ΠΟΦ1ΣΙΠΙΚΟΝ ΐΙΙΗΝΜΙ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας).—Έκ Λονδίνου τηλε¬
γραφείται ότι ό Βρεττανός Ύπουργός
των Εξωτερικών λόρδος Χάλιφαξ προ
έβη είς άκοφασιστικόν διάβημα παρά
τω Ίάπωνι πρεσβευτή έν Λονδίνω κ.
Σ&γχεμίτσου ζητήσας νά διακοποΰν τα
άντιαγγλικά μέτρα έν Κίνα τα άποϊα
έχαρακτήρισεν ά.δικαιολογήση,.
ΠΕΡΙΤΑΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΑΠΝΟΥΝ
ΤΑ ΙΤΑΑΙΚΑ ΗΑΥΤΙΚΑ ΤΥΜΝΑΣΙΛ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).— Βεβαιούται έκ Ρώ¬
μης ότι περί τα μέσα Ιουλίου ό ί·
ταλικός στόλος θά εκτελέση μεγάλα
γυμνάσια είς την δυτικήν καί ανατο¬
λικήν Μεσόγειον.
ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ρ1ΜΠΕΝΤΡΟΠ ΚΑΙ ΦΥΡΕΡ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Ίουνίου (ίδ.
υπηρεσίαι).-— Ό ύπουργός των Εξω¬
τερικών τής Γερμαν£*ςφόν Ρίμπεντροπ
έ'αχε χθές μακράν αυνομιλίαν μετά τοΰ
Φύρερ όστις τόν εδέχθη [είς Μπερ-
χτεσγκάντιν.
ΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΟΑ ΣΥΝΕΑΒΗ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΑΘΗΝ 1.1 24 Ίουνίου (τοΰ άντα-
ποκριτού μας).—Την προσέχη Δευτέ¬
ραν θά βυνέλθη, ώς ανεκοινώθη, τό άν»
βληθέν την παρελθοΰβιν Παρασκευήν
σύνηθες έββομαδιχΐον υπουργικόν συμ*
βούλιον»
Μέγεθος Γραμματοσειράς