97416 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5191

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

15/6/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
βτησία λίοαι 3
ρξάμηνος 3
Άμευιχής
ετησία δολ, 15
ίξάμηνος » 8
ϊ~ή
κατά φύλλον
Δχ. 9
ΠΕΜΠΤϋ
15
ΙΟΥΝΙΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
■ ΟΟίΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν "
ϊί£τ8Τ«0Σ ΣΥΚΤ4ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «40Ν
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5191
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
Νέον μεγάλον άθλον χά-
τηγαγεν ή χώρα μας. Άκέ-
κτησβ ναυπηγεία βπου θά
κατασκβυάζωνται είς τό εξής
τα πβλεμικά βκάφη. Τα έγ-
χαίνια των μηχανικών έγ-
καταστάσεων θά εγίνοντο
χβές μέ όλην την έπιβαλλβ-
μένην επισημότητι υπό τοΰ
Βασιλέως Γεωργίου, παριστα-
μένου καί τοϋπρωθυπουργβϋ,
των περισσοτέρων ύπουργών,
των αρχηγόν των ναυτικών
δυνάμεων καί άλλων επισή¬
μων καίάξιωματβώχων.Καί τό
γεγβνός, έπανηγυρίσθη μέ
άνεκλάλητον χαράν χχί έν-
θουοιασμόν «πό τόν ελληνι¬
κόν λαόν πού εΐδε πραγματο
πβιβύμενβν εν» παλαιόν
όνειρον τού. Διότι όνειρον
τοϋ λαβϋ, τοϋ ίθνβυς όλοκλή
ρου, ήτο ή άηόκτησις ναυ·
πηγείων ϊπου νά κατασχεΐί·
άζωνται οί φρουραί των θα·
λ«σσών χαί τής άκεραιότη-
τος γενικώς τής Έλλάδοτ.
Καί διχαίως. 'Η Ελλάς ε!
νέ χώρα κατ' εξοχήν ναυ
τιχή. Καί πολλά οφείλει είς
τόν πολκμικόν χαί εμπορι¬
κόν στόλον της. Οί χαπε-
τανέοι έπρωτβστάτησαν είς
τούς αγώνας πρός άποτίνα
ξιν τοΰ ζυγβΰ Οί χαπετα-
νέβι πρβσέφεραν τό χρήμά
των καί τα σχάφη των δια
την μεταφοράν πολεμοφοδί-
«ν χαί τροφίμων καί άλλων
έκικβυριών είς τα μαχόμενοτ
τμήματα τοΰ Ιθνβυς. Καί
τα ναυτικά κατορθώματα
των Έλλήνων, οί τβρπιλλι-
σμο), αί χαταναυμαχήσεις
καί τό μπουρλοτάρισμα των
έχθριχών οτόλων, έφώτισαν
χαί ήνοιξαν τόν δρόμον πρός
την ελευθερίαν χαί την άνα
γέννησιν. Δι' ένα λοιπβν
ναυτικόν λαόν, μέ παράδο¬
σιν χαί συνείδησιν θαλασσι-
νήν, είνε φυσικόν ν' απο¬
τελεί Π άπόκτησις ναυπηγεί-
ών τόν διακαέσΐερβν πόθον,
την ζωηρβτέραν επιθυμίαν,
τό μεγαλύτερον όνειρον.
Τώρα τό όνειρον αύτό, εί
πομεν, πραγματοποιεΐται.
Τα έλληνικά ναυπηγεία εί¬
νε έτοιμα. Μετ* ολίγον θ'
άρχίσβυν εργαζόμενα. Καί
θά είνε είς θέσιν νά χατα-
σκευάσβυν πολερικά σχάφη,
μιχρβΰ βέβχια ίκτοπίσματβς,
είς τάς αρχάς τουλάχιστον
«πό πάσης ομως απόψεως τε¬
λεία, άνάλβγα χαί πρός την
οικονομικήν μας άντοχήν
χαί πρός τάς άμυντικάς μας
ανάγκας. Β«ί «ι ««τ* θά¬
λασσαν δυνάμεις, πβύ ίχβυν
ήδη τελευταίως άναπτυχθή
αημαντικά χάρις είς την μέ·
ριμναν τής κυβερνήσεως, θα
ένισχυθοΰν άκόμη περισσότε¬
ρον μέ νέα σκβφη, μέ νε«
έξαρτήματα καί βοηθητικα.
Τό σπουδαιότερον δέ εί¬
ναι 8τι τα νέ» σχάφη θα
χατασκβυάζωνται άπό 'Ελλη
ναβ τεχνιχούς χ«1 εργάτας,
εδώ είς την Έλλάδα καί θ«
στοιχίζουν ευθηνοτερα, -εν
θά γίνεται δέ καί έξ«Υ«ΥΠ
αυναλλάγματος παρά μόνον
διά την προμήθειαν των
μηχανων χαί των υλικων.
Επί πλέον είς τ* ναυπηνεία
«ύτά θά είναι δυνατή ή *?·
πισκευή χαί ή άναχαίνιοις
τβν παλαιών σκαφδν, νω
μέχρι σήμβρβν καί «1 *Ρ"
γασία αύΓη εγίνετο ■!« τ·
εξωτερικόν. Αλλά τ» ηβλε-
μιχά ναυπηγεϊ» *Χβ»ν *"'
μίαν άλλην αξίαν. Απβτβ-
λ·δν την βάσιν καί την «ρ
χήν, την «ρώτην «Ρ·0""·
9·ι«ν διά Υ
οίας, Καί θά συντελέσουν
ασφαλώς είς την δημιουργί
«ν, άργότερα, ένκατβστάσε-
ών διά την ναυπήγησιν καί
έμπορικών σχκφών. Τό πράγ
μ« είμπβρεΐ νά έχη δυβκβ
λίας. Δέν είναι βμως αδύ¬
νατον. Έδω άλλωστε Ιχο-
μέν παραγωγήν καί σιδήρβυ
καί χάλυβος καί ολων των
άλλων μετάλλων πού άπαι-
τοΰνται διά την κατασκευ¬
ήν των σκαφών. Καί ειμπορεί
χάλλιατα νά συνδυασθή ή
ίδρυσις ναυπηγείων καί ίψι
χαμίνων, δηλαδή σοβαράς
μεταλλουργίας. ©ά έχη δέ
τεραστίαν σημασίαν καί ω¬
φέλειαν διά την χώραν μας
ή ίδρυσις καί λειτουργία με·
γάλων ναυκηγεΐων. Θά συν
τελέση θετιχδς είς την ά
ναχαίνιαιν τοΰ έμπορικοΰ
μας στόλου @ά βοηθήση είς
την έντατικωτέραν έχμετάλ
λευσιν τοϋ ορυχτβΰ πλού¬
τον τής χώρας. Καί θά δώ
ση εργασίαν είς δεκάδας χι
λιάδας τεχνιχούς, είδιχούς
μηχανιχούς—ναυπηγού; καί
μηχανολόγους, είς τεχνίται;
χαί εργάτας. Θά δημιουργή
ση δηλαδή Ινα νέον χλά
δόν τής έθνιχής μας οίκο-
νομίας πού'θ' άποφέρη πλου
σίους χαρπούς, μεγάλα ήθι-
κά καί ύλιχά κέρδη. Δι' αύ
τό καί είναι άξία των εύχα
ριστιων τοΰ έθνους ή Κυβέρ
νησίς πού εφρόντισε διά
την ίδρυσιν των πρώτων πό
λεμικών ναυπηγείων είς την
χώραν.
ΟΠΒ2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΦΟΝΙΖΕΤΠΤΟΝΟΔΗΓΟ
Ό χρόνος πέρνεΐ χάποτε δια
στάσεις αίωνιότητος. Είς την έπο
χήν μας μάλιστα μέ τί άχαθόρι
στον καί περιπεπλεγμένον ουνή
θως των άπαιτήσεων, τό άξίωμα
αύτό γίνεται άλήθεια καθημερινή
ΠαντοΟ βααιλεύει ό ρυθμός τής ά-
νΓας καί τό χασμουρητό. Οί μόν-
τέρνοι άνθρωποι είνε αδύνατον νά
ίχανοποιηθοθν, καί ά"ς τούς άνοί
γετα άκόμη 4 εύρανό;! 'Η ήμέ
ραείνε γι' αύτούς μολύβι. Δέν περ
να δέν κινεΐται, δέν ε&φραίνεται.
Οί στιγμές είναι χρόνοι. Ού5έ
ποτι ϊέ ο£ χρίνοι στιγμές.
Τποθέτω δτι έχεΐνος πού πλη
ροφορεΐται αύτά τα πράγματα εί
νέ δύσκολον νά συγκρατηθή £
ναν μορφασμον σκεπτικισμοθ. Πά
ρά τό άξίωμα, πού άναφίρεται
πολλάκις ατόν χαιρί μας μέ προ
θέαεις επιβολής, ύπάρχουν χαί τ»
άντίσΐροφα γεγονότα. Καί αυτά
μας κάνουν νά πιστεύσωμεν δτι 4
χρόνος περν^ί οάν νεράκι. Άν
έτυχε μπροοτά αζό παράθυρο ή
σιήν πόρτασας, έκεΐ ποΰ σάς έχει
τάξει ή βιοπάλη, νά κινήται ή
χαρά τβν παιδιών, ίχετε την λύ
αιν τ,οθ αίνίγματος. Είνε έιτικρα
τΐστέρα ή θεωρία τοθ χρόνου
πού φεύγει. Καί είνε μέτλλον δι
καιολογημένοι έκεΐνοι π&ύ ϊθεσαν
8ρΐα είς τό φειιγιό αύτό, διά
νά γίνουν δημιοιιργικοΐ χαί νά
μην «ποτύχουν οιή ζωή τους. Τό
προαύλιον ενός ίκπαιδευτηρίου
μόίς τα λέει δλα ίπάνω α' αυΐό
τό φλέγον ζήτημα
Άρχίζιιτό σχολικόν ίτος. Α
πό τό τιόοτο σας παρακολουθεϊτε
μέ ίϊιαίτερη σαγκίνησι την άρ·
ν* αυτή. Τελειώνει τό ϊτος...
Έσεΐς έχετΐ πάλι την ίντύπωσι
ίτι χάτι ουμδαίνει γύρω ο«ζ. (
2φρβγίζεται Ινα παρελθόν πού
ς ίλίχνισε Ινα ϊτος μέ τίς,
Π* ό
άλήθεια 8τι επέρασε Ινας χο6
νος άκόμγ], χωρΐς νά τό χαταλάβε
τε. Πάσα γιγονίτα μίσα σ' αύτο
τό διάσιημα, πόσες χαμένες ή
... κερδισμίνις στιγμές, ιδίως
8μως πόαη ταχύτης! "Αν εϊχατε
τήν-χντΐληψι τής ταχύτητος αύ
τής λιγάχι προτήτερα, ίσως νά
μην έβγαίναΐε άπατηαένος τώρα.
ΠροτοΟ νά φθάση κανείς τόν Ρου
δίκωνα, μεαολαβεϊ και χατά την
χρησΐομάθειαν καί χατά την
πραγματικότητα, πλήθος αταθμδν
Αλλά τό τραϊνο Σέν σταματά.
ΓΙρέίΐει νά τό φωνάξετε αΐόν ό·
5ηγίν. Νά κατορθώσετε νά τόν
βρήτε σΐίς ώΐες τού. Καί νά
τόν πείσετε 8« είνε ίδιαΐτβρη,
σοβαρή περίπτωαΐ, νά τό στα
ματήση.
—'Υττάρχει καί χάτι άλλο ποΰ
δημιουργή την έντύπωσι δτι 6
χρόνος τρέχει... Άν έπρόσεξες
τα γεγονότα τής τελευταίας ώ
ρας, ίνα άπό αύΐά είνε καί τό
δτι α[ γυναΐκες Ιπ«υ3»ν πλέον
νά γερνοθν...
Ό πληροφοριοδότης ίΐιοριΙ νά
είχε δίκηο. Έτερον εκάτερον
8μω;. "Ο χρόνος φεύγει δταν δ-
πάρχει αντίληψις τοθ χρονικοθ
διαστήματος. "Οταν λείπουν ο£ Ιμ
μεσοι τρόποι, πού συνήθως δέν
τόν σΐαματοθν, άλλά τόν... ίκτρο
χιάζουν.
* »
"Α *
Ας παρηγορούμεθα λοιπόν.
Αυτή ή άνία πού μ5ς δέρνει
μέ την δήθιν υποβάλη τής αίωνι-
ίτητος τοθ χρόνου, είνε δυνατόν
νά έξουδετεριοθ^ αυτομάτως. 'Υ·
πάρχοϋν τα γεγονότα. Άρκεΐ νά
νά τα προσέξωμεν καί ή καθημερι
νήζωή είνε βέβαιον 8ΐι θά πλουτι
σθ^ μέ νέΐς, θετιχές άντιλήψεΐς.
ΆλλοΟ άπό την άντίληψι τής τα¬
χύτητος τοθ χρόνο.1 άρχίζουν
πάντοτε διά νά θίαουν θεμέλια
είς τάς πράξει;. Άλλως τε άπό
έκεΐ άρχίζουν καΐ οί άρχαΐοι
μας πρόγονοι. Άλλά τό έπιχεί
ρημα αύΐό είνε δυνατόν νά θεω¬
ρηθή χαί δευτερεθον. Τα μεγά¬
λα μέσα τής ταχύτητος πού ϊκμη·
δενίζουν σήμερον τάς άποσιάσεις
τί αλλο είνε παρά μία ίντονος,
συσιηματική, άκατάβλητος έξοικο-
νόμησις χρόνου;
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
Τα διεθνή ζητήματα
ΕΚΤΡΑΧΥΚΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙ!
ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΟΟΝΙΑΣ
«ανταβμβγΡί
ίμως «ροδάλλιι αμείλικτος
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 ΊουνΙου ({δ. ύ-
πηρεσΐα).— Ή προσοχή των
πολιτικών καί διπλωματικήν
κύκλων είναι αυτήν την στιγ¬
μήν έστραμμένη είς δύο κυ·
ρ(ως σηιιεΐσ: Είς την Μόσχαν
δπου Ιφθσσεν ήδη ό άπεσταλ-
μένος τής Άγγλικης Κυβερνή
σεως κ. Στράγκ καί άρχΐζει
τάς συνομιλΐσς τού μέ τόν κ.
Μολότωφ. Καί είς την Άπω
Άνς τ )λήν δπου ή κατάστασις
έπεδεινώθη έκ νέου τόσον ώ
στενά μην άποκλεΐωνταιπλέον
οΰτε αί πλέον όδυνηραΐ έξελί
ξεις. Καί ώς πρός μέν την
αποστολήν τοθ κ. Στράγκ,
έπιδεικνύεται μεγάλη έπιφυ-
Κακτικότης καί δικαίως βε¬
βαία, έφόσον δέν είναι δυνα
τόν νά ύπάρχουν πληροφορί¬
αι διά τα άποτελέσματσ της
ποότης έπαφής τού μέ τούς
Ρώσσους έπισήαους. Πάντως
έκδηλοθνται πολλαί έλπΐδες
επιτυχίας τής άποστολής αυ¬
τής καί ταχείας υπογραφάς
τής τριμεροθς άγγλογαλλο-
σοβιετικής στρατιωτικής συμ¬
μαχίας, πολΰ περισσότερον
μάλιστα μετά τάς προχθεσι¬
νάς δηλώσεις των κ. κ. Τσάμ
περλαιν καί Χάλιφαξ πού α¬
φήκαν νά εννοηθή σαφθς δτι
θά επιτύχουν όττωσδήττοτε
;ήν συμμαχίαν των Σοβιέτ
καί δτι δέν θά δυσκολευθοϋν
είς τό εξής «ν' άντιτάξουν δύ¬
ναμιν είς την δύναμιν καί βίαν
κατά τής βίας» εάν παραστί;
άνάγκη καί πού προεκάλεσαν
άνυσυχΐσς, νευρικότητα καί
θόρυβον είς τό Βερολίνον
καί την Ρώμην. Ώς πρός την
εξέλιξιν δμως των πραγμά
των είς την Άπω Ανατολήν
τόσον οί πολιτικαί κΰκλοι δ
σον καί αί έφημερΐδες δέν ά
ποκρύπτουν σήμερον τάς άνη
συχίσς των. Αντιθέτως 6μως
φρονοθν δτι ή κατάστασις άπέ
βη είς άκρον κρίσιμος. Καί
δέν άποκλείβται νά λάβη θλι¬
βεράν τροπήν. Τοθτο καταφαί
νεται καί άπό τό δτι, έν ώ με
τα την σημειωθεΐσαν εσχάτως
έλαφράν Οφεσιν έν Εύρώππ
ή Γαλλία έχαλάρωσε τα
στρατιωτικά μέτρα πού εΤχε
λάβει, ή Αγγλία αντιθέτως
ένέτεινε την προσπάθειαν ένι·
σχύσεως καί τονώσεως των
πολεμικον της δυνάμεων.
Προφανώς, λέγουν, οί πολι
τικοί κύκλοι, αί ενέργειαι αύ
ταί τής κυβερνήσεως τοθ Λον
δίνου, άπέβλεπον μάλλον είς
αντιμετώπισιν τής καταστάσε
ως δπως δημιουργεΐται ήδη
είς τα κινεζικά παράλια.
Πράγματι ή ίαπωνική κυβέρ
νησίς ήρχισε νά θέτη είς ε¬
φαρμογήν την απόφασιν της
περΐ σύσιηροθ, στενοθ άπο·
κλεισμοθ των κινεζικών παρα
λίων, χωρίς νά λαμβάνη ύπ'
δψιν ·τά ξενα συμφέροντα,
χωρίς νά έξαιρή τάς ξένας
έκχωρήσεις καί τάς διεθνεΐς
ζώνας είς τούς διαφόρους λι
μένας. Τάς τελευταίας δέ ή
μέρας απέκλεισε πανταχόθεν
καΐτέπολιόρκησε στενώς τό Τι
έν Τσίν. Είς την πόλιν δμως
αυτήν, ή Αγγλία έχει τερά
στια συμφέροντα. Δι' αυτής
διεξάγει σπουδαιότατον έμπό
ριον. Έχει δέ πάντοτε καί μι¬
κράν πολεμικήν δύναμιν διά
την προστασίαν των ύπηκόων
καί των συμφερόντων της.
Είς την πόλιν λοιπόν αύ
την, καθώς άναφέρουν τα σχε
τικά τηλεγραφήματα, ευρί¬
σκονται ήδη άντίπαλοι "Αγ
γλοι καί Ίάπωνες καί δημι
ουργοθνται σοβαροί κίνδυνοι
συγκρούσεων. Καί φυσικά, ώς
ίίχουν τα πράγματα την στιγ
μην αυτήν, θά είνε δύσκολον
νά έντοπισθοθν τυχόν αίματη
ρά έπεισόδια καί νά μή άπο
λήξουν είς γενικωτέραν άγγλο
ΐαπωνικήν σύρραξιν. Ή Ία
| πωνία, άντιλαμβάνεται πλέον
ότι είνε δύσκολον νά κερδίση
ιτό παιγνίδι είς την Κίναν, ε
άν 6 πόλεμος παραταθή επί
μακρόν εΐσέτι. Διότι θά έξαν
Ι τληθή οικονομικάς, θά κλονι
σθή ήθικώς καί θά καμφθή είς
τό τέλος. Καί φέρεται άπο
φασισμένη «νά τα παίξη δλα
γιά δλα». Άλλά δέν ευρίσκει
έμπρός της την "Αγγλίαν τοθ
1935. Ή "Αγγλία τοθ 1939 εί
νέ πάνόπλος. Αίσθάνεται την
εαυτήν της ικανήν νά προα
σπίση τα συμφέροντα της είς
δλην την απέραντον έκτασίν
της. Ό βρεττανικός λέων εχει
δύναμιν νά βρυχσται καί ό
δόντας νά έπιδεικνύη. ΚαΙ κα
τα πάσαν πιθανότητα δέν θα
στέρξη είς νέας ύποχωρήσεις
πρό των (απωνικών αύθσιρεσι
ών καί απειλών, παρ' όλον ο
τι βάσις τής πολιτικάς τής κυ
βερνήσεως τοθκ. Τσάμπερλαιν
έξακολουθεΐ νά είνε ή μέ κά-
θε τρόπον διάσωσις τής είρή
νηςκαί αποφύγη τοθ πολέμου*
Πάντως, τα γεγονότα τής Ά
πω Άνατολής δέν φαίνεται
νά είναι άσχετα πρός την α¬
ποστολήν τοθ κ. Στράγκ είς
Μόσχαν καί τάς άγγλοσοβιε
τικάς διαπραγματεύσεις. Δι"
αύτό καί ενταύθα πιστεύεται
δτι δέν θά βραδύνη νά φανή
ποίον τροπήν θά λάβη τελικώς
ή εξέλιξις τής καταστάσεως
ΗΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
ΤΟΥ Ι. ΓΚΛΦΕΝΚΟ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σήμερον φθάνει είς τάς Α¬
θήνας, προερχομένας έ Κων
σταντινουπόλεως καί Άγκυ¬
ρας, ό ύπουργός των Έξωτερι
κων τής ΡουμανΙας καί πρόε
δρος τοΰ Συμβουλίου τής Βαλ
κανικής Συνεννοήσεως κ. Γκα
φένκο. Ό Ρουμάνος οιπλωμά
της περιώδρυσεν, ώς γνωστόν,
τελευταίως τάς πρωτευούσας
των Δυτικων χωρων τής Εύρώ
πης δπου καί είχε σπουδαιο-
τάτας συνομιλίας ακολούθως
δέ μετέβη είς Άγκυραν δπου
συνειργάσθη κατ' επανάληψιν
μετά τοθ προέδρου τής Δημο
κρατίας κ. Ισμέτ ΊνονοΟ καί
τοθ ύπουργοθ των Εξωτερι¬
κών κ. Σαράτσογλου καθώς
καί μετά των άλλων πρόσω
πικοτήτων τής Τουρκίας. Συνε
χίζων τό ταξίδιόν τού, αφι¬
κνείται σήμερον είς την έλλη
νίκην πρωτεύουσαν δπου θά
παραμείνη μέχρι τής προσε-
χοθς Κυριαχής όπότε θά άνα
χωρήση έπιστρέφων διά θα
λάσσης είς Ρουμανίαν.
Είς τάς Αθήνας ό κ. Γκα
φένκο θά γίνη δεκτός παρά
τοθ Βασιλέως μετά τοϋ ό
ποίου καί θά συνομιλήση, θά
συνεργασθή μετά τοθ πρωθυ
πουργοθ κ. Μεταξά καί τοθ
ύφυπουργοθ των Εξωτερικών
κ. Μαυρουδή", θά συναντηθή
μέ διαφόρους προσωπικότητας
τοθ διπλωματικοθ κόσμου
καί μέ άντιπροσώπους των
ξένωνχωρων, θά παρακαθήση
είς γεύματα κσί δεξιώσεις πού
θά ώργανωθοθν πρός . τιμήν
τού καί θά δυνηθή νά άντιλη
φθή καλυτέρα, πόσον είναι
προσηλωυένη ή Ελλάς είς τό
(δεω&ες τής είρήνης, είς την
αναδημιουργίαν της προσπά
θείαν καί είς τάς αρχάς καί
τάς κατευθύνσεις ιής Βαλκα
νίκης Συνεννοήσεως. Δι' αύτό
καί τό ταξίδιόν αύτό άποκτφ
ιδιαιτέραν όλως αξίαν καί
μεγάλην σπουδαιότητα. Τό τα
ξίδιον τοθ κ. Γκαφένκο, θά
δώση την ευκαιρίαν νά διαπι
στωθή δι* άλλην μίαν άκόμη'
φοράν καί κατά τόν πανηγυρι |
κώτερον τρόπον, δτι τα κράτη
τής Βατλκανικής Συνεννοήσε- ι
ως άκολουθοθν κοινήν έξωτε (
ρικήν πολιτικήν, δτι συνεργά
ζονται στενώς, δτι ποθοθν
την ειρήνην καί είναι άποφα
σισμένα νά την προασπί-
σουν μέκάθε θυσίαν, θά κα
ταδείξη βμως άκόμη ότι τα
Βϊλκάνιοτ, πού άποτελοθν σή
μερον μίαν συμπαγή δύναμιν
50 καί πλέον έκατομμυρίων
λαοθ, μέ άρτιον έξοπλισμόν
καί άκμαΐον φρόνημα, είνε
άποφασισμένα νά διαφυλά·
ξουν την άκεραιότητα καί την
ανεξαρτησίαν των, την άσφά
λειαν καί την αξιοπρέπειαν
των, δι' ολων των μέσων πού
διαθέτουν, άν ήθελε παραστ^
πρός τουτο άνάγκη.
Ή διαπίστωσις δέ αυτή, έρ
χομένη είς στιγμάς τόσον ά-
γωνιώδεις καί κρισίμους, είς
στιγμάς κατά τάς οποίας ό
φόβος έκρήξεως μιάς νέας
πολεμικήν θυέλλης συγκλονί
ζει τόν κόσμον καί παραλύει
την σκέψιν καί την δημιουρ
γικήν δύναμιν τής άνθρωπότη
τος, αποτελεί στοιχείον πάρη
γορον χαί απολύτως (κανοποιη
τι>όν, στοιχείον τοθ ότιοίου
ή άξία είναι τεραστία. Ή
Βαλκανική Συνεννόησις άπο
τέλει σήμερον παράγοντα
τοθ όποίου ή άξία άναγνωρί
ζεται καί πέραν των όρίων
τής Χερσονήσου τοθ Αϊμου
καί γίνεται πλέον οίκουμενι
κή. Αποτελεί παράγοντα πού
βαρΰνει αποφασιστικώς επί
τής πλάστιγγος τής παγκοσμί
ου καταστάσεως καί ύπολο-
γίζεται άπό δλα τα κράτη
τοθ κόσμου, μικρά καί μέγα
λα. "Αποτελεί τό στήριγμα
τής είρήνης είς την Έγγύς Ά
νατολήν καί τό πρότυπον πού
θά ειμπορούσε νά έμπνεύση
την πολιτικήν μικρων καί με
γάλων εθνών διά την οίκοδό
μησιν τής νέας Εύρώπης.
Ή Βαλκα νίκη Συνεννόησις
αποτελεί την ζωντανήν από¬
δειξιν τοθ ότι δλα είναι δυνα
τα, δταν πρυτανεύει ή λογική
καί κυριαρχεΐ ή καλή θέλη·
αίς. Δι' αύτό καί οί Βαλκα
νικοί λαοί αίσθάνονται δικαί
αν ύπερηφάνειαν διά την ΰ
παρξιν τής Συνεννοήσεως. ΚαΙ
λογίζονται εύτυχεΐς οσάκις
ευρίσκουν την ευκαιρίαν νά
έκδηλώνουν τα αίσθήματα
πού τρέφουν πρός τούς συμ
μάχους των. Μέ τα αίσθήματα
αύτά ό έλληνικόςλαός θά υπο
δεχθή σήμερον τόν υπουργόν
κ. Γκαφένκο, πρόεδρον τής
Βαλκανικής Συνεννοήσεως καϊ
φορέα των άρχών καί των (
δεωδών της, είς τάς Αθή¬
νας.
Ή περίθαλψις.
Τό ενδιαφέρον τοθ υπουρ
γοθ Γενικοθ Διοικητοθ κ.
Σφακιανάκη διά την καλυτέ
ραν λειτουργίαν των έφεδρο
ταμείων καί την εκπλήρωσιν
τοθ μεγάλου κοινωνικοθ σκο
ποθ των, καθώς καί διά την
περίθαλψιν, ιατρικήν, φαρμα
κευτικήν, νοσοκομειακήν, των
έφέδρων πολεμιστων, είναι
γνωστόν. "Εξεδηλώθη ομως
καί πάλιν διά τής έγκυκλίου
τού πρός τάς νομαρχίας, τάς
διοικήσεις των έφεδροταμείων
καί των Ιατρικών καί φαρμα
κευτικών συλλόγων,διά τής ό
ποίας καθορίζεται ένιαΐος τρό
πος χορηγήσεως φαρμάκων ύ
πό των έφεδροταμείων είς τάς
εφεδρικάς οικογενείας. Πρό
κείται περί νέας φιλεφεδρι-
κης εκδηλώσεως τιμώσης καί
τόν κ. υπουργόν καί την Κυ
βέρνησιν γενιχώτερον τής όποί
άς είναι μέλος καί τής όποί
άς την πολιτικήν άκολουθεΐ
καί έφαρμόζει.
ΡυμοτομΙαι.
Είς την τελευταίαν συνε-
δρίασίν τού τό Δημοτικόν Συμ
βούλιον ενέκρινε μεταξύ άλ¬
λων καί την διάθεσιν πιστώ
σεων διά την ρυμοτόμησιν
ωρισμένων ό δών. Είμποροθμεν
λοιπόν νά ελπίζωμεν ότι ταχέ
ως θά ρυιιοτομηθήκαί ήβορεία
πλευρά τής λεωφόρου Βασιλέ
ως Κωνσταντίνου καθώς καί
άλλαι κεντρικαί οδοί ώστβ
νά έξωραϊσθή ή πόλις είς τα
κεντρικά της τουλάχιστον ση·
μεΐα καί νά διευκολυνθ[) ή κυ
κλοφορία. Διότι έχει καταστή
έκδηλος ή άνάγκη τής άπο·
συμφορήσεως τής άγοράς πού
έχει καταστή πλέον άδιάβα
τος λόγφ της πυκνότητος
πεζών καί όχημάτων.
Τό εμπορικόν.
ΑΟριον θά συνέλθη είς συ
νεδρίασιν τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοθ έμποροβιομηχανι
κοθ ίπιμελητηρίου διά νά ε¬
ξετάση διάφορα ζη'ήματα τής
άρμοδιότητός τού. Ελπίζομεν
ότι τό Συμβούλ,ιον θ' άσχολη
ή καί μέ τό ζήτηισ τής άνε
γέρσεως τοθ μεγάρου δπου
θά στεγασθοθν τα γραφεΐά
τού καί τό έμπορευματολογι-
κόν μουσείον καθώς τοΟ νέ¬
ου κτιρίου τής εμπορικάς σχο
λής πού μένει άπό έτών ήμι
τελές. Είναι άνάγκη νά γίνη
τοθτο καί διά ν' άποκτήσουν
τα δύο ίδρύματα στέγην δνε
τον, μεγαλοπρεπή, άλλά καί
διά νά έξωραϊσθή ή πόλις.
Διότι τα δύο μέγαρα, μέ την
έπιβλητικήν εμφάνισιν των, θ'
άποτελοθν πραγματικά κο·
σμήματα διά την πόλιν καί
δείγματα προόδου καί πολιτι-
σμοθ,
ΑΠ0ΡΘΩΣΙ9
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θίρινός).- Σή
μερον: «Ήρως τοθ Μάρνη» μέ τόν
Ρπιμύ. Έκτός προγράμματος ζουρ
νάλ. Σημ. Έκαστην ΔΕυτέραν,
Πέμπτην κοΐ Κυριακή άπογευμα
τινή ωρα 7 30 μ. μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ (9ερινός) κινη,ιατο·
γράφος.— Σήμερον «θαλασσινή
βερΐπολος» Την Κυριακή ώρα 7
μ. μ. άπογευματινή.
ΜΙΝΩΑ.— Την Κυοιακήν &ρα
2 μ. μ έττεισοδιακόν. "Ωρα 4 μ. μ.
ή κωμωδΐα «Δουλειές μέ Φοθν
τες»: Χονδρός καΐ Λιγνός.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Πρό γραμμαί 5ης]Ιουνίου.
"Υμνος
12 25 Σήμα—Έθνικός
—"Υμνος Νεολαίας.
12,30 Άποσπάοματα άπό την
ιίπιρέττχ «ή Νυχτερίδα» τοθ
Γιόχ Στράους. (Δίαχοι)
13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή
σεις. "Ωρα Άστεροσκαπείου Α¬
θηνών.
13 45 ΙΙαραλλαγαί τοθ Μπράμς
διά πιάνο (Δ(ακοι).
14. Έλαφρά μουσιχή (δπό τής
δρχήστρας Κώστα Σι'ιτανίδη).
14 40 Είδήαεις— Μετεωρολογι
χον δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
ραιώς. 'Εθνιχός °Υμνος—"Υμνος
Νεολαίας.
19.10 Είσαγωγή άπό την δπε
ρα «Μπενβενοθτο Τσελλίνι» τοί
Μπέρλιοζ (δίσκοι).
19.20 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
19 50 Έλαφρό έλληνιχό τρα·
γοθδι (δίσκοι).
20 Ή ώία τοθ άγρότου.
20 20 Χχβανέζικη δρχήστρα
(Κόκκα—Κρεμέζη)
20.50 Είδήσεις— Χρηματιστή
ριον—Μετεωρολογικόν δελτίον.
21.05 Κρητιχέ; μαντινάδες (6
πό τοθ Όμίλβυ Άλ. Καραβίτη)
21 30 Όμιλία.
21.45 Συμφωνιχή ίρχήστρα
τοθ ΣΐαθμοΟ. (Υπό την διεύθυν
σιν τοθ Φ Οίχονομίοη).
23 15 Έλαφρό τραγοθδι (δπό
τή; Κάς Χού*ας Στήβενς) χαί
23 30 Μιυσιχή χορ&Ο (ΔΕσχοι).
0.15 Τελευταίαι είδήσεις.
ΘΕΡΙΝΟΣ
ΟΟΥΑΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΩΡΑ 1Ο μ. μ.
Ηρώτη Κοσμική
Πρεμιέρα
τής θερινής περιόδου
Ένα Ιργο πού τό ά-
φθαστο μεγαλεΐο τού χαί
ή άπροσμάχητη δύναμίς
τού άναβλύζουν μέσα άπ'
τόν μεγάλο τού τίτλο:
ΗΡΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΝΗ
Άκατάλληλον
δι' άνηλίχους άπό 7—14 έ των
Τ·ν κυριώτερο ρόλο
τού συγκλονιστικοΰ αύτοΰ
ίργου έμψυχώνει σάν γί¬
γας ό μ&γάλος:
ΡΑΙΜΥ
Σημ. Σήμερον πρε¬
μιέρα άτέλειαι δεν ίσχύ·
ουν.
ΚΙΝΗΣΙΣ - Επανήλθεν έξ'Α
θην&ν 5που εΐχε μεταβή πρός
παρακολούθησιν τής μ45ας τδν
σιλέϊγ χαί ματλασέ ή δνίς Μαρία
Τζανάκη κομΕσασα πλουσίαν συλ
λογήν μοντέλων.
Έργαστήριον παραπλεύρως Πατ
ίδΚ6
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ Α¥ΚΟΦΙΚ_ΓΒΗ ΤΣΑΡΟΝ
88 όν
Ίσχυρίζοντο πώςεΤχαν δή μέτά
μάτια τους,είς μίαν συγκέντρω
σιν είς την οποίαν τάς εΐχαν
παρασόρει Ρωσσίδεςφίλαι των
πού τούς παρίσταναν τόν «κα
λόγηρον» ώς άγιον, τόν Ρα
σποθτιν νά έμφανΐζεται μέ
την νυκτικιά τού καί νά δή
μιουρνή όλόκληοον σκάνδα
λον. "Ολίγας ημέρας άργότε
ρα, την 5ην ΦεβρουαρΙου, οί
αστυνομικαί άναφέρουν είς
την έκθεσΐν των καί πάλιν
τό δνομα τής Έλλην (δος. Την
φοράν εκείνην ισχυρίζετο πώς
είχεν ιΰρει τόν ΡασποΟτιν στίς
κακές τού, παρ' δλον δτι εΤχε
κάνει κσλές δουλειές. Εΐχε
μεσολσβήσει καΐ κανόνισε δια
φόρους έκρεμεϊς ύποθέσεις
τού" Ρωσσοεβραίου τραπεζΐτου.
Ρουμπινστάϊν, ό όττοΓος είς
άντάλλαγμα τοΰ εΐχε μετρή
σει πενήντα χιλιάδες ρούβλια.
Είς την Κσραβία ό ΡασποΟτιν
είχεν υποσχεθή νά μεσολαβή
ση πσρά τώ ύπουργώ Σαχοφ-
σκόϊ.
Εβραϊοι τραπεζΐται, "Ε¬
βραϊοι χρηματισταί άνεβοκατέ
βαιναν συχνά τίς σκάλες τοθ
ΡασποΟτιν. Ήξευρον πώς ή·
ταν ή άσφαλεστέρα πηγή γιά
νά εχουν πληροφορίας. "Ηξευ
ραν πώς άσκοθσε την μέγα-
λειτέραν επιρροήν μέσα είς
ολόκληρον την Ρωσσίαν. Έπε
καλοθντο την μεσολάβησίν
τού γιά νά έιτιτύχουν προμη
θείας γιά τόν στρατόν καί τοθ
έδιδον ποσοστά καί άνταλ-
•λάγματα. "Ιδίως τοθ Ιστελλαν
ώραΐες γυναΐκες... Γιά νά έ
πιτύχουν την μεσολάβησίν τού
οί κερδοσκόποι έκεΐνοι Ιμτΐο
ροι μετεβάλλοντο είς σωμα-
τεμπόοους.
—Θά γρόψω τής «μαμμδς»
—τούς έλεγε.
Καί «μαμμά» ωνόμαζεν επί
τό οίκειότερον την τσαρΐνσν
—Θά γρόψω τοθ ύπουργοί!
—Θά γρόψω τοθ στρατη
γοθ.
Όλους τούς είχεν δργανά
τοι.!
ΟΙ Έβροΐοι μεσϊται τοθ Ι
στελλαν βουνά τό χοβιάρι,
μέ τίς κάσσες, τίς μποτΐλλιες
μέ τα έκλεκτότερα κρασιά.
Καί τίς ώροΊότΕρες γυναϊκες
Άλλ' ήταν στιγμές πού ό
ΡασποΟτιν ησθάνετο τόν κό¬
ρον άπό τίς γυναϊκες τής «ά
ριστοκρατίας» Ό άγροΐκος
χωρικός τής Σιβηρΐας ήσθάνε
το άη?(αν καί περιφρόνησιν
πρός τίς άριστοκράτιδες πού
έπωλ,οθντο χειρότερα άπό κοι
νές γυναϊκες. Σέ τέτοιες στιγ
μές έχλεινε την πόρτα τού καί
δέν εδέχετο κανένα.
—Σέ κανένα δέν θ' άνοΐξης
Ντούνια—έλεγεν είς την ύτη
ρέτριάν τού. Άκοθς; Σέ κα-
νένσ.
Ή πονηρή χωρική πού ήξευ
ρε νά συνεννοήται μέ τόν κύ
ριόν της, τοθ άπαντοθοτ:
—Σέκσμμιό!
—Οΰτε καί στήν ιδία την
τσσρΐνα, πού λέει ό λόγος—
έτιεξηγοθσεν άσεββς ό Ρα-
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Έφ' δσον πλησιάζουν
ή πολυ θερμές ήμέρες τού θέρους.
Χρώματα προ κυριαρχούν.
Αί τελευϊαίαι θεριναί συλλογαί |
των Παρισινων οϋκων ραπτ'.χήί ,
περιλαμβάνουν μοντέλα τα όποϊα.
προορίζονταί γιά τίς πολύ θερμές'
ήμέρες τού θέρους. Τί νέα αύτά
μοντέλα δέν έπιφέρουν καμμιά ά
πολύτο); μεταβάλη εί; την «ημε
' ρινή σίλουέττα. Οί τάσίΐς τής μί
δας επεβλήθησαν είς τάς προηγου
'μένας έκθέσεις καί έξελίχθησαν
κανονικά.
] Ή μέατ) εΐν» πολύ λεπτή. Οί
φοθστες Ιξαχολουθοθν νά είνε χον
ίτές χαί φαρδεΐές, άλλά πέφτουν
μέ περισσότερη χάρι, είνε περισ¬
σότερον σοόπλ. Τα κορσάζ δέν
1 είνε πλέον τελείως έφαρμοατά.
ι "Ενα ντραπέ ή Ινα ζαμπό ηροα
θέτουν δγκον είς τό κορσάζ χβιί
[κάνουν την μίση νά φαίνεται έ
ξαιρειιχά λεπτή.
Πσλλά έκ των νέων φορεμάτων
γαρνίρονται μέ μικρές ποδιίς, μέ
βολάν ή μέ ντραπέ πού άνεβχί
νούν πίσω, δημιουργώντας την έν
τύπωσι τοθ «πούφ». Ωρισμένα
φορέματα τα όπ&ΐα προορίζονται
γιά την ώρα τοθ γεύματος αυμ-
σποϋτιν.
(συνεχίζεται)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
ΟΛΟΣ Α©ΗΝΑΣ8
Πλησίον ϊταθ. Νοναστηράκι
Παρέχη πάσαν πληροφορί¬
αν η διευκόλυνσιν Ιατρικής
φύσεως, είς τβΰς είς Αθήνας
μεταβαίνοντα; άσθενεϊς συμ¬
πολίτας τού.
ηληρώνονται μέ μαχρυές ζαχέττες
πού κατεβχίνουν χατω άπό τα
ίσχυα.
Μεταξΰ των χρωμάχων χυρΐαρ
χούν τό ρόζ καί τό μπλέ παστέλ.
Μπλέ, ρόζ ή 5σπρο χρησιμοποι
οΓ'νται χωρισΐί, καθώ; χαί συνδυ
ασμένα μέ μαθρο: λευχό τουαλ χαί
μαύρη γκιπούρ, σατ,έν ρόζ χαί
μαύρη δαντέλλα, δαντέλλα ρόζ
χαί μαθρο σατέν, μαθρο φάϊγ χαί
μπλέ πάλ φάιγ, μαθρο ζερσέ χαί
5απρο ζερσέ.
Τα άπογευματινά φορέιατα εί
νέ συχνά γαρνιρισμένα μέ ντραπέ.
Πολλά έπ;σης έχουν υψηλές ζώ
νες χοραέλί. Γιά τίς άπογευματι
νές συγκέντρωσις έπιδιιχνύΐνται
χαριτωμένα φορέματα άπό άνοι
χτόχρωμχ ώ; επί τό πλείστον,
κρέπ.
Συνηθίζονται πολύ τα άσπρα,
άλλά δέν είνε εντελώς άσπρα
πάντα σ' ε?α άπαλό τόνο χρέμ.
Τό μαΰρο εξακολουθή φυσικά,
νά είνε τής μόδας.
ή Ντιστϊγκέ
Κεμάλ Άτατούρκ
ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,,
ΑΘΗΝΩΝ
Τό διευθυνόμενον υπό τοΰ συμπολίτου μας κ. Γεωργ.
Δασκαλάκη.
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
ΝΌΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Τ. Β. Ίατρός τοδ ΚαρδιολογικοΟ δβΓνΙϋβ τϋς Α'
Παθολογιχής Κλινικής τού Πανβπιατημίου Άθην&ν.
Δεχεται έν τώ ίατρείφ τού παραπλεύρως όψθσλ-
μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ-
βόλα, καθ* εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
Αριθ. τηλεο. 8.25
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔ1ΣΙΑΝ
ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
Τοϋ "Αρμστρογγ.
88ον
Ό τι έκαμε τδ ίχανε μέ την πε
ποίθησιν 8τι ειργάζετο διά τό χά
λόν τή; Τουρχίας. Καί ό Κοθρδος
τόν δποΐον είχε χαταδιχάσει, πέ
θαινεν έπίσης γιά την πατρίδα
τού, άλλά χαί υπέρ πίστεως, γιά
τα θρησχευτιχά τού ίδιώϊη.
Ό πρόεδρος τοθ διχαστηρίου μέ
Ινα νεθμα εκάλεσεν τόν δήμιον
καί τοθ άνίθεσε νά εκτελέση τα
χαθήοντά τού
—Την ημέραν τής χρίσεω;,—ή
ρώιηαε σαρχασχινά
Σήχωσεν, είς ένδειξιν άδιαφορί
άς, τούς ώμους. Ήΐαν δλιστή;.
Δέν επίστευεν είς αύΐά. Ιΐαρηχο
λούθησε τόν Κοθρδον πού έβάδιζε
πρός τόν θάνατον. "Υστερα άτάρα
χος, μέ την συνείδησιν ήσυχον δτι
είχεν έχτελέσει τό καθήκον τού,
έπήγεν είς τό τηλεγραφείιν χαί έ-
τηλβγράφησεν ιίς τόν Μουσταφά
Κεμάλ 8τι 4 αεΐχης είχε χαταδι
χασθή είς θάνατον χαί δτι μαζί
τού είχε χατασταλήκαί ήέπανάστα
σις. Καί άίροθ έκανόνισε τούς λο
γαριασμούς τοιι μέ τ&ύς Κούρδους
ό Μουσταφά Κεμάλ έστράφη πρός
τούς Τοόρχους χαί τούς πολιτιχούς
τους έχθροός. Κάθε αντιπολίτευσις
πού τοθ ίχαμναν, μικρά ή μέγα
λη, έπίσημος ή προσωπιχή, δι' αύ
τόν ήταν ?να προσωπικόν ζή:ημα.
Δέν ξεχνοθσε ποτέ, δέν συγχωροθ
σε ποτέ έχεινους πού τολμοθσαν
νά τοθ άντιταχθοθν Τούς έξεδιχεΐ
το. Εκάλεσε την εθνοσυνέλευσιν
χαί απευθύνθη πρός τούς πληρ«
ξουσίους. Τάσιν καιρόν ίμάζευ».
Ή:αν ή στιγμή δ: ά νά έχραγή
Ό χαμηλός, άβαθής χαί χίπως
ά"κρους τίνος τής φωνής τού είχεν
έχλειψει. Ή φωνή ιοα, πού συνή-
θως ήταν βραχνή χαί οχι καθαρϊ
ηκούετο ήίη έντονος καί διαυγής
ώ; σάλπισμα. "Ηξευρε πώς έπρεηε
νά φερεται είς αύτ&ύς τούς άν
θρώπους πού είχαν τολ^αα ν'
άναμΐτρηθοθν μαζί τού. Έκαμεν
| έκκλησιν είς τόν πατριωτισμόν
των, χαί πρίν όργισθή εναντίον
των, έδοκίμασι νά τούς μεταδώση
την αγανάκτησίν τού Κατήγγειλε
τού; άρχηγούς τής άντιπολαεύσε
ως, ιδίως τόν Ραούφ χαί τούς τίσ
αχρας σιρατιωτιχού; πασάδες. Ε!
χε —τού; είπε — σαφιϊς άποδεί
ξει δτι ευρίσκοντο είς σχέσει; μέ
τεύ; επαναστάτας.
Είχεν είς χείρας τού μίαν επι
στόλον τοθ Κιαζήμ Καρά Μπεχήρ
πρός τόν σιΐ Σαΐ.τ, χαί ναΐ μέν
ή έπιστολή έχείνη ήταν μιά άπλί]
ίδιωΐική έπιστολή άλλά ποίος ή ι
ποροθσε νά γνωρίζη πόσαι χαί πό
σαι επιστολαί είχαν άνταλλαγή
μεταξύ τοθ Τούρχευ πασά χαί των
αρχήγών των Κούρδων έπαναστα
των;
(συνεχίζετα')
ΚΟΙ-ΜΩΙΊΙΚλ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Ό κ. Έμμαν.
"Ι. Στάκης καί ή δνίς ΕύαγγελΙα
Δ. Ζαχαράκη ηρραβωνίσθησαν,
θεριιά συγχαρητήρια.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Την τΐαρελθοθ·
σαν Κυριακήν, είς "Αγιον Γεώργι
όν, Σεληνάρι, ή δνίς Μαρίκα Γ.
Παπαδα·η εβάπτισε τό χαριτ&3·
μένο ΛγορΛκι τοϋ κ. Σάββα Βα
σιλειάδου ονομάσασα αΰτό Στα
μάτιον.
Μά τοίς ζήση.·
***
Γύρω στήν πόλι.
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ό ύπερκολοσσές:
ΘΑΑΑΣΣΙΝΗ
Ή ζωντανώτερη, η μεγαλύ·
τ«ρη ώς τώρα άναπκρκστασις
της ζωης των άνθρώπων πού
άφιιρωσαν την ϋπαρ{ί τους
βτή γοητϊία τής θαλάσσας
χ*1 τδν κινίώνων της χατά
την παγκόσμιον σύρριχξι! "Ε¬
ν» μεγκλεΐΗδις 9έ θέμκ 1
Αρ&βι φί>μ
Άπό της πρωίίς τίϊς χθές ό και
ρός ^ίσυθρώπασεν έκ νέου.
— Εύΐυχώςή μεταβολή αυτή δέν
εφάνη αργότερον ένδεικτική συνε
χΐσεως.
—Μολονότι οί καιροσκόηοι £τοΟ
καφενεΐου έξεδήλωνον άμφιβολί
άς εάν καί κατά πόσον ό και
ρός θά μείνη σταθεράς.
—Άπό πολλών ημερών οί φΐλοι
των- φρού ών Εχον ν ύη' όψιν των
χά βερύκκοκα.
—Τα όποϊα πσρουσιάοθησαν
είς την αγοράν μας έκλεκτα έν
πολλοΐς καί εΰχυμα άλλά καί
μέ τόν συνήθη είς αύτάς τάς
περιστάσεις «άρχικόν» υψωμόν
τής τιμής.
—Έν πάση περιπτώσει τό μενοΰ
τής ημέρας ποικίλλεται μέ μικράν
ποσότητα άπό αύτά, Ικανήν άλ·
λωστε νά ευχαριστήση τούς συ·
στηματικούς φρουτοφαγους,
—Ή τουριστική κίνησις διατρέ·
χει περίοδον ύφέσεως τάς ημέ¬
ρας αύτάς.
—Πάνιως^δέν λεΐπουν οί μεμο-
νωμένοι ξένοι οί κατερχόμενοι
διά μελέτας είς Κρήτην.
— Καί οί όποϊοι είναι άντιλη·
πτοΐ άμέσως άτιό την άττλίΐν καί
κάποτβ εντελώς λαϊκήν περιβο·
λήν των.
—Παρά τό δτι ό κλειστός χώ·
οος 6χει σχεδόν περιέλθη ε1:
άχρηστίαν.
—Δέν ήοαιώθησαν άκόμη οί κύ·
κλοι οί όιΐοϊοι έννοοθν νά πά-
ραμένουν έντόο
—Άπασχολούμίνοι είς τό παιγνί
δι μέ την συνηθισμένην έττιμονήν
άλλά καί {είς τάς συζητήσεις ίπΐ
των εξωτερικών πραγμά'ων αΐτι¬
νες είναι ττάντοτε αί ττροσφορώ
τεραι διά νά περάση δσον τό
δυνατόν καλυτέρα ή ώσα.
—Ό οΐκοδομικός όργασμός άο-
χίζει κατά τό μάλλον καί ήτ
τον νά ζωηρεόη είς την πόλιν
μας.
—Τα «γιαπιά» δέν είνε σβάνια
δσον προηγουμένως καί τουτο
κιτά τούς εΐδικούς δέν είναι
άμοιρον σημασΐας.
—Διά μίαν καλύτερον αυριον,
εάν έννθεϊται οί άπαιτούμενοι δ
ροι συντελέσουν γενικώτερα ώς
έλτιΐζεται είς την ανατολήν της.
—Ό ενεργήσας έν ΛασηθΙψ ε¬
σχάτως σπουδαϊας Ανασκαφάς
γνωστός "Αγγλος άρχαιολόγος
κ. Πβντλίμΐτουρυ
—Εξέδωκε έν Λονδίνω νέον ίρ-
γον υπό τόν τίτλον: «ή Άρχαιο·
λογΐα εν Κρήττι».
—Τό βιβλίον αποτελεί νέαν σο¬
βαρωτάτην συμβολήν είς β βλιο
γραφΐαν διά την εξέλιξιν τοθ
Κρητικού πολιτισμοθ άπό τής
νεολιθικής περιόδου μέχοι καί
των ρωμαίκών χρόνων.
-ΟΙάματέρ ψΐράδες δέν λεΙ·
πουν άπό την παραλίαν καί Ι¬
δίως άπό τόν λιμενοβραχΐονα ίγ
κσθιστάμενοι μάλισταΤ έκεΐ άπό
ενωρίς είτε τό πρωί, είτε τάς
απογευματινάς ώρας.
—ΟΙ δνθοωποι ίίχουν περιθώρι¬
ον άναπαύσΐως άλλά προτιμοϋν
νά τό διαθέσουν είς τό «βΐτσιο»
ούΐό πού πότεπότε ϊχιι τίς Ικα-
νοποιήσΐις τού.
— Πυκνή είνε ή κίνησις καί τος
καθημερινάς είς τόν κήπον τοθ
Ήρώου.
—Ό οποίος αποτελεί καί αύ¬
τάς Εναν γραφικόν σταθμόν είς
την πλατείαν των Τριών Καμα
ρΰν καί διά τούς περιπατητός
έκείνους οί όποίοι προτιμοΰν
πρωτΐστως τό πράσινον καί τίς
ρωμαντικές γωνίτσες.
—Σήμερον είς τόν θερινόν Που¬
λακάκη εξαιρετική νρεμιέρα μέ
τό υπέροχον έργον. «Ήρως τοϋ
Μάρνη».
—Είς τόν «ΆϋόΧλωνα» έξ άλ·
λου θά προβληθί) ό κολοσσός
«Ναυτική ΠερΙπολος» άπό τα νεώ·
τερα καί μάλλον ένδιαφέροντα
κινηματογραφικά Εργα.
ο Ρεκορτιρ
— Ό «Άσόρματοο.
Έκυκλοφόρησε χθές καί εΐι, την
πόλιν μας ή νεα άιογβυματινή
εφημερίς των Αθηνών «Άσύρμα
τος» μέ εξαιρετικήν εμφάνισιν,
μέ έκλεκτήν ϋην καί άρτιωτά
την ειδησεογραφίαν. Ή νέα ου
νάδελφος καθ" 8λα συγχρονισμέ·
νη, προοιωνίζεται μακράν δσον
καί λαμπρόν σταδιοδρομΐαν.
Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ
ΜΕΡ.ΔΥ11ΙΗΜ1Π1ΟΕΙΑΙΗ
Δέχεται είς τό Ιργαστή-
ρι*ν της (Πλατιΐα Βαλιβ*
Τζαμί).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ε.Ο.Ν.
Προσχαλοθνται ά'παντα τα ίξω
σχολιχά μέλη τής Ε.Ο.Ν. βαθμο
φόροι χαί μή πόλεως Ηρακλείου
χαί προάστειον έν στολή την προ
'σεχή Κυριακήν χαί ώραν 9.30'
| πρωϊνήν έν τοίς γραφείοις χί)ς
! πιριφΐρειαχής διοικήσεως.
' Συναφώς γνωρίζομεν δτι ιίς ώ
δένα απολύτως θέλει διχαιολογη
θή άπουσία άνευ προηγουμένης
άδιίας.
(Έκ χτ]ς
ΑΝΟΡΘΩΣΙ"
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
592βν
Γ.
Ταφή δίδουσχ αφορμήν ιί; εγερσιν.
ιιβνΪΓί 1/αΡ
V0
1832' Κα1τ°ι έπ1 ΤΡεϊ »λους
μήνας ή χολέρα εΐχε κατοψύξει τα πνεύματα των
άνθρώπων καί κατευνάοει τόν όργσσμόν αυτών Λ
απαιτειται, καί Ιδού ή έκπυρσοκρότησις. Κατά Ί
ουνιον τοθ 1832, τοιοθτος υπήρξε στΐινθήρ ί> θάνα
τος ενός στρατηγοΟ, τοθ στρατηγοθ Λαμάρκου.
Ο Λατμάρκος ήτο άνθρωπος άπολαύων φή".Γκ
άνθρώπου ρέκτου.
Εφάνη καί είς τό πεδίον τής μάχης, επί Νσπο
λέοντος άνδρεϊος. καί είς τό βήμα, έηΐ τής πσλι
νορθώσεως των Βουρβόνων. ΕΤχεν εύγλωττΐαν ώς
καί γενναιότητα.
Άνήρ φιλελεύθερος, ήγαττάΓθ υπό τοθ ΛαοΟ, έ
τιειοή είχε πεποίθησιν είς τό μέλλον, καί ήγαπατο
υπό τοθ πλήθους, έπειδή είχεν ύπηοετήσει πι
στώς τόν αύτοκράτορσ. Άπεστρέφετο τάς συν¬
θήκας τοθ 1815, ώς Οβριν προσωπικήν πρός
αυτόν καί έμΐσει τόν Ούελλιγκτώνα. ,Ό Να
πόλεων έξέπνευσε προφέρων την λέξιν στρατιά· ό
Λσμάρκος προφέρων την λέξιν πατρίς.
Ό θάνατός τού προεβλέπετο, καί ό μέν λαός έ
φοβεΐτο τόν θάνατον τοθτον ώς ζημίαν, ή δέ κυ
βέρνησις ώς ευκαιρίαν. Ό θάνατος οθΐος παρήγα
γε πένθος.
Καθώς πάν ο,τι πικρόν, ούτω κσΐ τό -ένθος δύ
ναται νά τραπβ είς άποστσσΐαν. Τοθτο λοιπόν καί
συνέβη
Την παραμονήν κοί την πρωΐαν τής 5 ΊουνΙου
ημέρας προσδιοριοθβίσης πρός τσφήν τοθ Λαμάρ
κου,τό προάστειον τοθ ΆγΙου ΆντωνΙου, δπου 6μελ
λεν ή κηδε(α5 γά προσέγγισις, Ιλοβεν δψι φοβεράν.
Έπλήσθησαν θορύβου αί πολύκλαδοι τής συνοικίας
ταύτης οδοί.
Έκαστος ώπλ'ζετο διά παντός, δ,τι εύρισκε πρό
χειρον.
Άνθρωπος τις, ονόματι ΊακελΙνης, προσερχόμε
νος είς τούς εργάτας, οΐτινες διεβαινον όποιοι
δήποτε καί άν ήσαν.—"Ακουσε, τοίς Ελεγεν, ελα
νά σέ κεράσω.
Έπλήρωνε δέκα σολδίων οΐνον, καί τοΰς ήρώ
τα.—Έχεις δουλειά;—Όχι—Πήγαινε ιίς τό δεΐνα
μέρος' θά ιυρης κάποιον Φισπιέρον, κόΐ ούτος Θ4
σοθ δώση δουλειά. Εύρισκεν ό έργάτης τόν Φισπιέ
ρον, κα( παρ' αύτοθ έλάμβανεν δπλα κοΐ φυσΐγ
για.
Έγνωσμένοι τινές άρχηγοΐ έπηγγέλλοντο τόν
ταχυδρόμον, δηλαδή ετρεχον είς τοθ ενός καί τοθ
άλλου παραγγέλλοντες αυτοίς νά συνάξωσι τα (δι
κά των παιδία.
(συνεχΐζεται)
Β.'
"Εαις τώρα ή περίεργο; αυτή έ·
ςίρΐησις άνθρώπου καί ζώιον έκ
τοθ καιροθ απεδίδετο είς την με
ταδολήν τής άτμοοφαιρικής πιέσε
ω; καί τής δγρασΐας. Άλλ' ώ; ά-
ποίεΐχνύεται ή μέν δγρασία άσχεΐ
μικράν, ή δέ άτμοσφχιρική πίεσις
ουδεμίαν επίδρασιν επί τής κατα
σιάσεω; τή; δγείας μας. Μετ* την
κατΐιγϊδα επί παραδείγματι, ά
παλλαοσίμεθα τής νευριχότητος,
ένώ ή άτμοσ?αιρική πίεσις μόνον
βραδέως μεταβάλλεται. "Αντιθέτως
δέ τί . φαινόμενον τοθ πεσμίνου
ήθικοθ των νυγμδν τής δελόνης
είς τας πληγάς τής μελαγχολίας
κλπ. παοουσιάζονται πολο πρ[ν ή
λάβη χώραν ή μεταβολή τοθ και
ροθ. Σύμφωνα μέ τα πορίσματα
νεωτέρων έρευναν, τα πορίαματα
'δίως των εργασιών τοθ καθηγη
:οΟ Ντόρνο τοθ άεροθεραπειπηρΐ
ου τής Άρίζα τής Ελβετίας,
το σώμά μας καί ιδίως τό νευρι
κόν μας σύστημα έπηρεάζεται ά
πό τας κυμάνσιις τοθ ήλεκτρικοθ
φορτίου τής ατμόσφαιραν
ΤΟ ΑΙΜΑ.
Τό θώμα πρίπει νά διασχίζετα·.
άπό ρεύματα διότι αί ήεκτρομα
γνητιχαΐ δυναμικαί γραμμαί είνε
περισσότεραι χοντά είς την χεφα
λήν πχρά είς τα πόδια είς τρόπον
ώατ,ε νά ποοκύπτη μία διαφορά
εντάσεως μέ άποτιλεομα τον σχη
ΑΘΗΝΑΙ Κ Α ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ
Πλατείαι Όμονοίας
Τηλ. 30495
70 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΓΑΛΛΙΑΣ
Όδος Σταίίου
Τηλ 30236
70 ΔΙΠΛΑ χαΐ 70 ΜΟΝΑ
Τα κέντρα των άπανταχου Κρητων
Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ „
Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγόλα δωμά
τισ, εύάερα καί μέ θαυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον
των Αθηνών.
Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—'ΥπηρεσΙα
άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικοί.
ΑΛΑΤΙ
Μαγειρικό Έπιτραπέζιο
Είς παχέτα 200 δρ«μί«ν καί μιδς όχ&ς
Αρσχ. 4.60
κατ' οκάν χονδρικώς «κ *βδ Καταστήματος:
Γ. ΜΙ-ΤΙΛΟΓΛΟΥ.
Ι Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
- ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου
Ήρακλβια>τ·ν.
δλ·ν τ*ν
Τ6 κεντρικώτερον των ΛβΠνών.
Έγκυκλοπαιδεία
Αι* έκεΐνους ττού σέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥΣ
(ματισμόν τοθ ρεύματος. Ό χαθη
|γηϊής Ντόρνο παραδέχεται 6τι ή
βλεννοειδής μεμβράνη ποοσφίρε
ται ιδιαιτέρως ώ; άγωγος ήλεκτρι
σμοθ χαΐ δτι δπόχειται ευχολώτε
ρα είς ήλιχτριχά; έπιδράσεις.
Καί ή χημεία των χολλοειίων
—χαί δπό τϊν δρον χολλοειδή έν-
νοοθμεν την φυσιχήν χατάαταοιν
τής Ολης τής ΐδρισχομίνης έν δια
σπορά δπο μορφήν μιχροσχοπιχών
τεμαχιδίων ενός οιουδήποτε μέ
σιυ, υγροθ, στκΐΐοθ ή άεριΌα—πά
ρέσχεν ιίς την επιστημονικήν πά
ρατή?Τ]3ΐν νέα αΐοιχεΐ» ώς πρός
την επίδρασιν τοθ ήλεχτριχοθ ρεύ
ματος ίιΐ τοθ σώματές μα;. Τα
αίμα επί παραδείγματι είνε μία
χολλοειδή διάλυσις άποτελεΐτιι
δηλαδή άπο μιχροσκοπιχά τεμα
χΐίια ευρισκόμενα έν διασπορα μέ
σχ ε!; τί υγρον τοθ αί'ματος.'Υπο
την επίδρασιν ηλεκτρικήν ρευμα-
των συσαωματοθνται τα τεμαχίδια
αύτά χαί δυνάμεθα νά είπωμεν δτι
το οίμα πήζει: Παρόμοιον φαινέ
μενον παρατηρεΐται δ τα ν είνε κα
ταιγΐς είς τό γάλα πού είς^τ*;
αρχάς κόβει χαί Οΐτερα ξυνΕζει:
Ή εύχΐοθησί» πολλών άνθρώπων
είς τάς καιρικάς μεταβολάς ί{-
χειται Ισω; είς το δτι δπόκεινται
είς την επίδρασιν των ίσχυρ&ν ή
λεκτριχών τάσεων είς τας οποίας
ούσιαστιχώς συνίοταται ή χαται
γίς.
19—26 Ίουνίου
έβδομάδ(χ φτήνιας:
Είς τό 'Υφασματοπολεϊον
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Πωλοθνται τα έμπορεύματα λόγω
πτωχεύσεως,
Έκπτώσεις πρωτοφανεΐς.
*} ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιπι ιιιιιιιιιιυ ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιι ιυιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιικ
Β
§
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Ι ΔΕΡΜΑΤ1ΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ι
Ι Είδών ταξιδίου καί έξοχής |
| Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μτΐαοθλα,
Ξ πολυθρόνες,καρέκλες, κρεββάτια έκστρα |
1 τείας κ. λ. π.
Ξ Ειδικόν Συνεργεΐον έπισχευών:
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
! ΟΔΟ2 ΑΓ. ΜΗΝ Α
= Ύποκατάστημα τού έν Αθήναις, έργβστασίου =
| Πολυχρονίδη—«Μπιζιώτη
Ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι Ι1ΙΙΗΗΠ1Ι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιηιιϋ
Ή κατασκευή όδοϋ
πρός την Αγίαν Γαλήνην,
Α Π Α ΓΑΛΗΝΗ Ίοόνιος (ίντα
ποχριτοθ μας).—Ή «Άνόρθω3ΐ»
Ιχει άσχοληθή χαί άλλοτε χατ'
επανάληψιν μέ τάς πρΐόϊους τής
"Αγίας Γαλήνη; χαί μέ την μέγα
λην εξέλιξιν πού παρουσιάζει τα
τελευΐαΐϊ £τη. Δέν θά έχταθώμεν
λοιπόν ήαεΐ; είς περιγραφήν τής
κωμοπόλεως πού έξελΐσσεται είς
τίν σοβαρώτερον λιμένα τοθ Λιβυ
χοθ χαί συγχεντρώνει τό μεγατε
ρον ποσοστόν τ'-0 έξϊγωγιχοθ χαί
είσαγωγιχοθ έμπορίου τής Μεσσα
ρς χά Ι των έπχρχιών 'Αγίου Βχ
σιλείου καί Άμαρίου. Ημείς θε
λομεν άιτλώς νά θίξωμεν Ινα
άλλο ζήτημ»,' τώρα όπότε ή}
χισαν αί προκαταρκτικαί έργα
αίαι διά την εκτέλεσιν των πά
ραγωγικών Ιργων τής Μισσαρδς
καί όπάρχει πλέον ή βεβαιίτης,
δτι χάρις είς τό ενδιαφέρον τή;
σημιρινής κυβερνήαιως θά χατα
σκευχσθοθν τα ϊ?γα αΰτά παύ θά
διπλασιάσουν την παραγωγήν χαί
θά κχταστήαουν τον ωραίον κάμ
πον τόπον πλούτου καί ευτυχία;:
θά θίξωμεν τό συγκοινωνιακόν
ζήτημα
Ώς είνε γωστόν. ή δυτιχή
περιφέρεια τή; Μεσσαρα;, έκτάς
τοθ ελαίου παράγει καί δύο άλλα
προϊίντα: Δημηνριχκά καί χαρού
πια, τα όποΐϊ χαί ίξάγει εί;
τάς άγορά; κάταναλώιεως. Αί τι
μαΐ έμως των προϊίνΐων αυτών
είναι χαμηλαί χαί ή μετα^ορά
των εί; Ηρακλειον πρό; έξΐγω
γήν είνε τελείως άδυνατο;, διότι
τα μεταφοριχά θά χαλύψϊυν την
τιμήν πωλήσεως, ϋρέπει λοιπόν
νά έξάγωνται άπο έδω. Είτε άπό
τον Κόκκινον Πύργον, είτε άπδ
τα Μάταλλα, είτε άπο την Άγί
αν Γαλήνην. Άλλά άπό τού; δύο
πρώτους 6ρμ.ονς— δπου είνε ιύχο
λο; ή μιταφορά των— είνε δύ·
οχολος ή φόρτωσις διότι ϊίν δπάρ
χούν άρχιτά μέσχ φορτώαεως χαί
αί θαλασσοΐαραχαί είνε συχναί
Άπό την Αγ. Γαλήνην είνε ιυχο
λος ή έξαγωγή. Διότι έδω δπάρ
χει λιμήν άσφαλής, μέ προδλή
τας, μέ φορτηγίδας μέ δλα τα
μέαα. Είνε δμως δύιχολος ή μΐτα
φορά λόγψ τή; ίλλεΐψιω; δρόμων.
Έν τούτοις ϊχει αποφασισθή ή
προέχτασΐ; τή; όδοθ Κοκκίνου
Πύργου μέχρις Άγίας Γαλήνη; ά¬
πο πολλοθ, μή χατααχευχαθεΐβα
λόγψ τής αθλιότητος χαί τής ά-
βελτηρίας τοθ χομματιχοθ χρά
τους. Ελπίζομεν λοιπόν δτι τώρα
θά ληφθζ μέριμνχ διά την χά
ταακευήν τής δδοθ αυτής.
Άλλωατε, καθόσον γνωρίζομεν
χαί ό πρωθυκουργ&ς χ. Μετα·
ξ3ς πού έλαβε γνώσιν τοθ ζή τή
ματος, χαί δ υπουργδς Γενικάς
Διοικητής χ. Σφακιανάχης {χούν
δείξει ζωηρόν ενδιαφέρον. "Εχο
μέν δέ λέγους νά ελπίζωμεν δ-
τι άπό τα; νέχς πιστώσεις πού
έχορηγήθηβαν δι' όίικά £ργα
θά δοθζ κονδύλιον καί διά την
κατασκευήν τής όϊοθ Μεσΐαριχς
ΆγΕας Γαλήνης π&ύ θά ένώαη
έ* νότου. τό 'Ηράχλειον μέ τό
Ρέθυμνον, θά δώση ή όδός αυτή
νέαν ζωήν είς τόν τδπον χαϊ
μεγίστην πραγματιχά αξίαν είς
τα υπό εκτέλεσιν παραγωγιχά Ιρ
γα τής ΜεσσΛράς. Μ. Β.
—Ή έξαγωγή ντομάτας.
Είς τό ύφυιτοϋργϊϊον τη; 'Αγο
ρανομίας ύπεβλήΒησαν «(τήσεις
παραγωνών καί έμπόρων, ίια των
οποίων ζητεΐτιχι (ι χορήγησις ά
δείοτς έξαγωνής φρέσκιας ντομά¬
τας. την όίχοίβν αΐδικύ; έκαλλι
έρνηβαν πρός τόν σκοπόν τούτον.
Το υςρυπουργβϊβν της Άνορανομί
άς εζήτησε σχετικάς πληρβφορί
άς π»ρά τοΰ Οπουρνείου τής Γί
ωργίας, τό οποίον είναι είς θέσιν
νά γνωρίζτι περΐ τής έφβτβινής
εσοδείας τής ντομκτας, η εγκρι
αίς δέ τής έ{αν»νή( θά ίξαρτπθίί
έκ τής απαντήσεως τού.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
ανακοινοί Οτι: ι
Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 47 έ.
Ε. αποφάσεως τοθ ΔημοτικοΟ
ΣυμβουλΙου Ηρακλείου ετρο¬
ποποιήθη τό (σχθον ρυμοτομι
κόν σχέδιον τής πόλεως έν
τή οδώ Μονής ΌδηγητρΙας
καί έν τώ ύπ' άριθμ. 195 τε
τραγώντρ έναντι 196 καί Ιστω
πρός γνΔσιν των ενδιαφερο¬
μένων "ίνα υποβάλωσιν ημίν
τάς τυχόν ένσΐάσεις των έν-
τος 15θημέρου άπό σήμερον.
"Εν Ηρακλείω τί) 13 Ίου-
ν(ου 1939
Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
Μηνάς Γεωργιάδης.
ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο - Ι
V
Ι Ε Β
Γνωσ τοποιεΐ
δτι άπό τού προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τακτι¬
κάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—ΚΑΤ'
ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ:
ΛΟΝΔ1ΝΟΝ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοίων
—ΨΥΓΕΙΟΝ των γνωστών Έταιρειών:
ί_ΑυΡΙΤΖΕΝ και Είί-ΕΚΜΑΝ
πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
ά)π ψυγείον ΤΟΝΝΑ 2 Αύγ. διά Λονδίνον
Ιαιτκα 12 »»
ΒΕΙ_ΟΚΑνΐΑΝ20 » » Λίβερπουλ
ΟΚΒΤΕ 22 » » Λονδίνον
υ_ΊΆ 2 Σεπτ. » »
ΒΟΚΟΒΙΝΟ 12 »> »
ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ2Ο » » ΛΙβερπουλ
Ι,ΑϋΚΑ 22 Λονδίνον
Διά περισσοτέρας πληροφορίας παραχαλοδνται οί ενδιαφερομένη
ά«ευθύν·νται είς το:
πρακτορε/ον ουνιεκ & σ* τηλέ*.3-9ΐ.
—Διά μίαν κενήν θέσιν δι-
ανομέω; είς τό Ταχυδρο¬
μειον Ηρακλείου.
Ή Γενικη Διοίκησις Κρήτης,
προκιιμίνου νά χροββ είς την
συμπλήρωσιν μιάς χ«νης θίσϊθίς
διβνομέυς β' τάξϊως παρά τφ Τα-
χυδρομβίω Ήραχλείου καλεϊ τούς
έκ των Παλαιών Πολεμιστών μ
κτημβνους τα νόμιμ« ττρρσόντκ
ήτοι: απολυτήριον ίξαταξίβυ Δή
μοτικοΰ Σχολ((ου κ«1 έπιθυμοθν
τας νά προσληφθώσι ιίς την θί·
σιν ταύτην διχως έντός μηνός κα
ταθεαωβιν κϊτήβεις μετά των κπ»ι
τουμίνων πιστοιτοιητικων είς τό
άν» Ταχυδρομειον. Συναφίις καθ
Ισταται γνωΐτόν δτι τής προοτα
σίβς των πϊρϊ έφίδρων παλαιών
ιτολΐμιστ&ν νόμ«ιν δικαιοΰντ«ι,
συμφώνως τω άρθρω 1 ΤβΟ ϋπ' α¬
ριθ. 214)Η3β' 'Αναγκ. Νβμου οί
ύποββλόντΐς «Ιτησεις π«ρΙ διορι
σμβΰ μέχρι τής 12 Όκτωβρίο»
1936 είς τό Υπουργείον 'Εθνικής
ΟΙκονομίκς ή τό Ύφυιτουργεϊβν
Εργασίας.
—Είσαγωγή σφαγίων.
Διά νβωτβρας αποφάσεως τοΰ
ΰπουργβίου Γεωργίας άπαγορευε-
ται απολύτως ή εΐσαγωγή μηρυ-
κβστικων καί χοίρων ώς χαΐ τα
πρβϊόντα ζωϊκή; «ρβελεώβεως νω
π&ν καί άκατίργάστων πλήν
νΗκοΰ χρεατος, βίδών νομής κ«1
βκγής όδιχης έξ ο'ιασδίιποτε πε
ριφβρβίας τής Βουλγαρίας λόγω
τοΰ άπβιλητικοΰ χαρακτήρος τον
οποίον έλαβεν είς Βουλγαρίαν ό
άφθώδης πυρετός.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Συμφώνως τώ άρθρφ 5 τοθ
άπό 27)11)1932 Νομοθετ. Δια
τάγματος καλοθμεν άπαντας
τούς ενδιαφερομένους ..διά τα
γεννηθέντα δρ ρένα τό παρελ
θόν ετος 1938 έν τ(| περιφε
ρεΐςτ τοθ Δήμου Ηρακλείου
δπως προσέλθωσιν είς τα
Γραφεΐα τοθ καθ* ημάς Δή
μου**(Τμήμα Στρατολογίσς, μέ
χρι τέλους προσεχούς μηνός
Ιουλίου τό βραδύτερον καί λά
βωσι γνώσιν τού υπό τής
ΠρωτοβσθμΙου Έπιτροπής Νό
!μου 5521 συνταχθέντος Έτη
σΐου Μητρώου αρρενων ετους
1938 ίνα εάν έχωσιν άντΐρη
σιν τινά έπ' αύτοθ (ήτοι δι' έ
σφαλμένην άναγραφήν όνόμα
τος ή έπωνύμου τινός, ή πά
ράλειψιν, ή άδικσιολόγητον
καταχώρησιν λόγω έπισυμβάν
τος έν τψ μεταξύ θανάτου
τοθ γεννηθέντος) καί έπιφέρω
σι τάς τυχόν ένστάσεις κατ'
1 αύτοθ.
| Πασά βραδύτερον τής ώς
άνω τασσομένης προθεσμίας
ύποβολή ένστάσεων δέν θέλει
ληφθβ ύπ' δψιν.
ι Έν Ηρακλείω τβ 14 Ίουνί
Όυ 1939.
Ό Δήμσρχος "Ηρακλείου
Μηνάς Γεωργιάδης
Ό προΐστάμβνος τοθ Τμή·
ματος ΣτρατολογΙας.
Μιχ. Τβντ«νντ{«Νΐ|
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Ποωϊα Πέμπτης
5 Ίουνίου 1939
12Π Ώρα
^^^ε]εν^^^ΙεΒΒΒ^ε^^^^^^Β^^^^ΐ8^Η^^—^^^^Ρ^ίε^ε^^^^^^ε^^^^^ν^^^^^ε^^^^^^^>^^^ε^ε^^(π^^^^ρ
ΟΙ ΙΑΟΩΝΕ! ΗΡΧΙΣΑΝ
ΗΝ ΙΟΑΙΟΡΚΙΙΗ ΤΙ! ΑΙΕΙΝΟΙΣ
ΡΩΜΗ 14 Ιουλίου (ίδ. ύπη
ρεσΐα).— Κατ' είδήσεις έκ
_ 3£ ίΐ Π —ι κλ2ι Ι Ι ΕίΙΛ'Ι ΔβΙΙΝ πραγματοποιήσεως ταξιδΐου
-----------------------Ι τοθ στρατηγοθ Φράνκο είς
ΑΙ ΛΓΓΛΙΙ/ΛΙ
ΑΙ ΑΙ 1/ΛΙΐΥηΙ
'Εξαιρετικη ή σημασία
τού" ταξιδίου τού" Φράνκο είς Ρώμην.
Δυσχεραίνονται αί άγγλοσοβιετικαί. Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Ν ΓΑΛΛΙΑ
ΒΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΛΠΟ ΚΟΙΝΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΟΝΙΛΣ ΔΗΛΩΣΙΝ
ΑΦΟΡΩΣΑΝ ΤΟΔΑΝΤΣΙΓΚ
ττροσωπεΐαι έξ Ιταλίας καί
ΓερμανΙας
ΓΕΝΟΥΑ 14 ΊουνΙου (ί5. ύ
πηρεσΐα) — ΟΙ άφΐχθέντες είς
ετικός τύπος τονίζει δτι τα
σοβιέτ δέν ήλλαξαν την γνώ
Ρώμην περί τα τέλη τοθ μη Ίτ'αλ(αν' μετα των Ίταλών έ Μην την οποίαν διετύπωσαν
νός Σεπτεμβρίου έγινεν εύνοϊ θδλοντών 3.000 Ίσπανοί στρα αρχικώς καΐ θά έπιμείνουν
χεΐας συνάψεως τής τριμε
ροθς συμμαχίας.
Είς σημερινά άρθρα
ό σοβι
| θδλοντών 3.000 ρ μ
ΡΤΓΪΙΜΑ7ΠΜΤΑΙ ΜΑ ΑΡΑ~ΠνΐΜκώτατα δ6κτη έκ μέρους δλης!τιβτσι έφθασαν σήμερον είςίείζ τό ζήτηαα των έγγυήσε
_1 ν/υτΐέτ_υΐ1 1 ΑΙ Ϊ1Λ _ΙΉ_/ΙΓϊ τής Ιταλίας. Αί έφημερΐδες Γένουαν γενόμενοι ένθουσιω ών των Βαλτικών κρατών.
τής
ΛΘΗΝλΙ 14 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).-- Τηλεγραφήματα έκ
η !σ έφθασ ήμρ ς ήη γ
Ιταλίας. Αί έφημερΐδες Γένουαν γενόμενοι ένθουσιω ών των Βαλτικών κρατών.
ιεύουν έν'δώ δί υό θ λθ Κατ' είδήσεις έκ Εσ
Ρώμης δημοσιεύουν
θουσιώδη σχόλια μετά τής φω
τογραφίας τοϋ Φράνκο τόν ό
τής "Απω Άνατολής άναφέρουν ότι οί (-οίον όνομάζουν σωτήρσ τής
Ίάπωνες ήρχισαν «πό τής νυκτός τής Ίσπανίας.
«ροχθές πολιορκοθντες την διεθνή ζώ¬
νην τού Τιέν Τβίν.
Αί αγγλικαί δυνάμεις παραμένουν
—Ό γερμανικός τύπος έξ
άλλου, καθ* ά τηλεγραφείται
έκ ΒερολΙνου, αποδίδει είς τό
άντιμέτωποι καί έτοιμοι νά δράΐουν(ταξ(διον τοθ Φράνκο είς Ίτα
εάν παραστή άνάγκη. Συγκεκριμένως λίαν Ιδιαιτέραν πολιτικήν ση
οί "Αγγλοι προτίθενται νά άνοίξουν
τιύρ είς πρώτην απόπειραν των Ίαπώ·
νων νά είσχωρήσουν είς την διεθνή ζώ¬
νην.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Β4ΙΝΕΙ
ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΗ Σ Ο Β Α Ρ ϋ Σ '■'» Ι1"
στικοϋ
8Α ΑΠΟΣΟΒΗΘΗ Η ΡΗΞΙΣ ΙΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΩΝ; τ°
μασίαν.
ΑΙ ΐδιαι έφημερίδες δημοσι
εύουν την πληροφορίαν πε
ρί μεταβάσεως τοθ κόμητος
Τσιάνο είς την Ισπανίαν τόν
προσέχη μήνα όπότε καί θά
γίνουν αί έορταί επί τή έπβ
τού έθνικι
στικοθ κινήματος. ΑΙ έορταί
αυται θά λάβουν χώραν είς
ήν Μαδρίτην την 17 Ίουνί
-------------------- Ι ου θά παρακολούθησιν δέ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντ*- αύτας εκτός το0 κόμηΤ0ς Τσι
ποκριτού μας).— Νεώτερα πληροφορί¬
αι έν σχέσει μέ τα άγγλο'ι'απωνικά άνα-
φέρουν ότι ή κατάστασις βαίνει έπιδει-
νουμένη είς Τιέν Τσίν.
Προσπάθειαι καταβάλλονται όπως α¬
ποσοβήθη ή ρήξις μεταξύ "Αγγλων καΐ
Ίαπώνων. Πάντως τούτο δέν φαίνεται
πιθανόν μέχρι τής στιγμής, δεδομένου
Οτι οί Ίάπωνες φαίνονται άδϊάλλακτοι
άπέναντι των "Αγγλων.
Η ~~
XII II
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟ! ΕΥΡΥΤΕΡΑΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντ»
ποκριτού μας.) —Τηλεγραφούν έξ
άνο καί στρατιωτικαί άντι
σμοθ. Οί ΊσπανοΙ άναχωροθν
σήμερον τό εσπέρας έπιστρέ
φοντες είς την "Ισπανίαν.
Σήμερον φθάνουν είς την
Ιταλίαν οί Ιταλοί άεροττόροι
οί όποΐοι ΰπηοέτησαν υπό τάς
διαταγάς τοθ Φράνκο. Τούς
άεροπόρους θά ύττο6εχθ{| ό
κάμης Τσιάνο καί άλλοι Ιπ(·
σηαοι Ιταλοί.
Ο ΙΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΖΤΡΑΓΚ
ΡΩΜΗ 14 Ίουνίου (ίδ. ύπη
ρεσία).— Καθ" ήν στιγμήν ά-
ναμένεται νά φθάση είς Μό
δεκτοί υπό τοϋ πληθυ —Κατ' είδήσεις έκ Εαρσβ
β(ας οί πολιτικοί κύκλοι δέν
είναι διόλου αίσιόδοξοι διά
τα άποτελέσματα τοθ ταξ
δ(ου τοϋ κ. Στράγκ είς την
Μόσχαν.
ΔΙΕΥΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
ΡΩΜΗ 14 Ίουνίου (15. ύπη
ρεοΐα). — Τηλεγραφοθν έκ
Λονδίνου δτι τό «ΝταΙηλυ Έξ
πρές» δημοσιεύει άνταπόκρι
σιν έκ Βαρσοβίας καθ* ήν ο
έκεϊ πολιτικοί κύκλοι θεώ·
ροθν ώς έπικειμένην την διευ
θέτησιν τοθ ζητήματος τοθ
σχαν ό 'Αγγλος άπεστ«λμέ-| Δάντσιγκ. Άναγράφεται επί
νος κ. Στράγκ, ό σοβιετικάς ■ ή εϊ6ησις δτι η Γαλλ(α
τυπος φαίνεται αντιτιθεμένας,,!,.'. » «
είς τάς άγγλογαλλικάς άπό κα1 1 Αγγλία είναι δτοιμα
ψεις καΐ διοψεύδων τάς έλ νά προτείνουν την διεξαγω-
τιίδας τής Άγγλ'ας καΐ Γαλ γήν συνομιλιών είς την Γερ
λ(ας επί τοθ δυνατοθ τής τα μανίαν επί τοθ ζητήματος.
Ή κατάστασις εις Τιέν-Τσίν
άπασχολεΤζωηρώςτούς'Αγγλογάλλους
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ίουνίου (ίδ.
ύπηρεσία).—Βεβαιοθτσι δτι ή
κατάστασις είς Τιέν Τσίν επι
δεινοθται διαρκώς.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14 Ίουνίου
(Ιδ. ύπηρεσίσ).—Οί άγγλικοί
καΐ γαλλικοί κύκλοι κρίνουν
σοβαρωτάτην την κατάστασιν
είς την "Απω Ανατολήν συνε
άποκλεισμοΟ τής αγ
έκχωρήσεως είς τό Τι·
ρ μς) ηγρφ ξ Αγ^, εκχωρήσεως είς τό Τι·
κυρας ότι ο υπουργος των Εξωτερικών έν Τσ1ν ύπο 'των ·ΐαπώνων.
τής Ρουμανιας >κ. Γκαφένκο υπεγραμ-'-· ■ · · ·
μισεν ότι ή Βαλκανική Συνεννόησις^πα-
ρουσιάζεται ώς θύρα άνοιντή δι* όλα
τα κράτη τα όποία έπιθυμούν νά συνερ·
γασθοΰν έν τω πλαιβίω τής είρήνης με·
τα των κρατών τής τετραμερούς συνεν¬
νοήσεως.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΒΑΝΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΥΟΟΥΡΤΟΣ Κ. ΓΚΑΦΕΝΚΟ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου'ίτού άντα-
ποκριτού μας).—ι Αυριον (σήμερον) φθά
νει είς τάς Αθήνας ο Ρουμάνος υπουρ
γός των Εξωτερικών κ. Γκαφένκο μετά
τής άκολουθίας τού. Είς τόν κ. Γκα·
φένκο έτοιμάζεται θερμή ύποδοχή υπό
τής κυβερνήσεως
πρωτευούσης.
καί των άρχών τής
ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙΗ ΣΥΝΑΨΙΣ
ΙΣΠΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τοΰ άντ*-
ποκριτού μας).—-Τηλεγραφουν έκ τού
εξωτερικού ότι_εινε άνακριβής ή πληρο·
φορία ότι πρόκειται νά συναφθή συμ-
μαχία τής Ίβπανίας μετά των κρατών
τού άΗονος.
Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΓΕΙΛΣ Τ0ΜΜΑ8ΗΤΡΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός
κ. Ι. Μεταξάς ανεκοίνωσε σήμερον ότι
ενεκρίθησαν τα νομοθετήματα διά των
οποίων εκδηλούται ή κρατική μέριμνα
υπέρ τής ύγείας των μαθητών καΐ τής
βελτιώσεως των μαθητικών συβσιτίων.
ΝΕΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΥ ΤΣΙΑΝΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΗΑΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΜ Ε.:ΟΤΕΡΙΚΟΝ
Είνε ή πρώτη φορά άπό τής
ενάρξεως τοθ κινεζοϊαπωνι-
κοθ πολέμου έν ΚΙνα καθ" ην
αί είδήσεις έκ τής Άπω Άνα
τολής εχουν την πρώτην θέσιν
είς τα άγγλικά φύλλα.
ΜεταδΙδεται σχετικώς ή
πληροφορία δτι αί κυβερνή
σεις Αγγλίας κοΐ Γαλλίας εύ
ρίσκονται είς διαρκή επαφήν
συνεννοούμεναι διά τα μέτρα
πρός αντιμετώπισιν τής κατα
στάσεως. Αί δύο δυνάμεις εί¬
νε άποφασισμέναι νά λάβουν
άποτελεσματικά μέτρα παρ'
δλον δα διατηροθν εισέτι έλπΐ
δας είρηνικής διευθετήσεως
τής άγγλοΐαπωνικής διαφοράς
είς Τιέν—Τσίν.
ΡΩΜΗ 14 Ίουνίου (15. δπιρε
σία). — Κατ' είδήσεις έκ Βαριοβί
άς αί σπουΒαιότεραι συνομιλίαι
τάς οποίας διεξήγαγεν δ κ Στράγκ
είς την Βχρσοβίαν άφεώρω; τα ζή
τημα τοθ Δάντσιγκ.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ίουνίου (ίδ. 6
πηρεσΕο).— Τό πρακτορείον Χ»
βάς μεταδίδει δτι μολονότι ό γερ
μανικός 'ύτος σχολιάζει δυσμε
νώς τό ταξίδιον των "Αγγλων Βα
σιλίων είς Αμερικήν, άναγνωρί
ζει έν τούτοις 8τι τό ταξίδιον
τοθτο θά συντελέση είς την σύ
σφιγξιν των δεσμών των άποικι
ών μετά τής μητροπόλεως χαΐ την
ανάπτυξιν των αίσθημάτων φιλίας
μετά των Ένωμίνων Πολιτειών.
ΑΙ ΖΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
ΤΣΙΑΝΟ ΚΑΙ ΣΟΥΝΕΡ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ίουνίου (ίδ.
δπηρεσία)·—Υπό των ίταλικών
κύκλων θεωροθνται υψίστης σημα
οίας αί συνομιλίαι Μουσολίνι,
είδησις περί προσχωρήσεως τή
Ίσπανίας είς τόν άξονα.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ίουνίου (ίδ
πηρεσίσ).—ΑΙ έφημερίδες τοθ
Μποθργκος έξιστοροθν τάς
ημέρας διαμονής τοθ κ. ΣοΟ
νερ είς την Ιταλίαν χωρίς νά
άφιερώνουν σχόλια διά τάς
συνομιλίας καί τα άποτελέ
σματα τής επισκέψεως τού
είς Ρώμην ΐσως δια νά μην
ένισχύσουν περισσότερον τόν
γερμανοϊταλικόν τύπον βστις
αίσιοδοξεΐ δσον άφορα την
προσγώρησιν τής ΊσπανΙαςείς
τόν άξονα.
—Κατά τα έκ Λονδίνου τη
λεγραφήματα ή Αγγλία επ
μένει νά μή παραδΐδτ) είς
τούς Ίάπωνας τούς έν τβ
έκχωρήσει αύτήςεύρισκομένους
Κινέζους οΐτινες εφόνευσαν
Ίάπωνας δεδομένου δτι θεώ
ρίΐ τούτους ώς μή ύπαγομέ
νους είς την δικαιοδοσίαν των
έν Κ(ν α ίαπωνικών άρχών
Τσιάνο χαί Σοθνερ ώς πρός την ;1ν. ,;Τ * ισ™νι™ν αΡ*ων·
ΐΠ»βΜιν «ΛτΑν Ι»1 τίί,νττ^τέ!0* Ιάτιωνεςέξ άλλου έπιμέ
νούν είς την παράδοσιν [αυτών
Αί είς Τιέν—Τσίν ίαπωνικαί
δυνάμεις ένισχύθησαν έν 1
ρ επί των περαιτέ
ρω σχέσεων τής Ίσπανίας καί
τοθ άξονος.
Έξ (ϊλλου ?έν έπιβεβαιοθται
ουΐε διαψιύδεται έκ Ρώμης ή μεταξύ σημαντικώς.
ΟΙ ΜΕΣΙΤΑΙ
ΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Κατόπιν έντολής τοθ δπουργοθ
Εργασίας ή αρμοδία δπηρεαία τοθ
υπουργείου ήρχισε τόν καταρτι¬
σμόν τοθ κατασΐατικοθ τοθ Ταμεί
ου Άσφαλίσεως Μεσιτών Άστι
κων
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑΙ ΕΙΔΟΝ
ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
Δι' έγκυκλίου τού τό υπουρ
γεϊον τ©ν Οίκονομικών καθο
ρίζει 8τι ή έκ τής άπλής μετα
χειρίσεως καΐ μόνον διαφορά
εμφανίσεως των μεταχειρισμέ
νων άπό των άμεταχειρίστων
προκειμένου περί σάκκων ή
καί άλλων τινών είδών, οία
τα ξύλινα βοτρέλια, αί αύτο-
κΐνητοι άααξαι, τα μουσικά
δργανα κ. λ. π., δέν δίδει
δικαίωμα αίτήσεως είς τούς
είσαγωγεΪΓ, ούδ' αποτελεί λό
γον έκπτώσεως άπό τοϋ δα-
σμοθ κατά την Εννοιαν τοθ
άρθρου 36 τοθ τελωνισκοθ
κώδικος, δεδομένου δτι οί οί
κεΐαι κλάσεις τοθ τελωνια
κοθ δασμολογΐου, ειδικώς δέ
μακράν εγκαρδιωτάτην συνομιλίαν με· υιτοραλΛουαιν εις
τα τού κ. Σεράνο Σοΰνερ υπουργόν» δασμόν καΐ τα
Των "Εξωτερικών τής Ίβπανίας.
αυτόν
καινουργή
καί τα μεταχειρισμένα εΐδη
. Τό Τφυπουργεΐον τής
.- ■ ( , ^«««"ΡΥβΟΐνβμΐβς χαθώρισα διά δι-
τής Εργασίας, έπηλθον αί άκό|χάν 6^ ^ διαλογής
λουθοι τροποποιήσεις είς το κα ■ - -
τααιατικόν τοθ Ταμείου Άσφχλί
σεως Νχιιτικών Πρακτικών καί ό
παλλήλων: 1) Διευκολύνεται ή Ι
ξοοΌζ των υπερηλίκων ναυτικών
πρακτόρων καΐ δπαλλήλων διά τής
μειώσεως κατά πέντε έτη τής συν
ταξίμου υπηρεσίας των. Ήτοι θά
λαμβάνουν (,ύιοι σύνταξιν α) μετά
30 έτών συντάξιμον υπηρεσίαν καί
ηλικίαν 55 έτών συμπεπληρωμί
νων καί β) μετά 25 έτών συντά
ξιμον υπηρεσίαν καί ηλικίαν 60
έτών συμπεπληρωμένων.
Διά τής αποφάσεως αυτής έ
πέρχεται άποσυμφόρησις είς τό
έπάγγελμα.
Διά τής αυτής άποφάσιω; προ-
βλέπεται ή χορήγηαις συντάξεως
είς τού; καθισταμίνους ανικάνους
ναυτικούς πράκτορας καΐ ύπαλλή-
λους, άσχίτω; συνταξίμου χρόνου
καί ίγ' δσον ή άνικανότης επήλθεν
έν τη έργασία των καί ένεκα τχύ
της. Ή σύνταξις αυτή είς την προ
κΐιμινην περίπτωσιν θά ΰπολογί
ζεται ώ: νά είχεν ό ήσφαλισμέ
νος 20ε;ή συντάξιμον υπηρεσίαν.
Η ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΠΟΝ
Δι" έγκυκλίου τού την ότΐοί·
αν απηύθυνε πρός τάς έπιτρο
πάς έλέγχου τιμολογίων τό ύ
4
κατηγορία; ώ; καί τα τής συσκευ
ασίας, λήψιως μέτρων άσφα/οθς
μιταφοράς κλπ. διαφόρων προϊόν
των ιδία δέ των όπωρών. Δι' &
λη, διατάξεως χανονίζεται ό τύ
πος των τιμολογίων τα όποΓα ι
προσκεμίζωνται είς τάς αρμοδίας
αρχάς διά την αγοράν έκ των πά
ραγωγών πρός μεταπώλησιν δια
φόρων προΊόντων καί ιδία λαχανι
κων καί όπιορών. Τα έν λόγω τι
μολόγια δέον νά ύπογράφωνταΐ
των κατά τόπους άσ:υνομι
κων άρχών.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Δι9 αποφάσεως τοθ υιτουργοθ
των Οίκονομικών έπιτρέτιεται νά
υποβάλλωνται είς τόν ελάχιστον
δασμόν κατόπιν έγκριτιχής διχτα-
γής τοθ υπουργείου ωρισμένα
ά ή Ι'
ή
άτομιχής
ή
Ιφ' δαον
ή ή φ
ταθτα αποστελλονται είς όμολογου
μίνω; απόρους ή πολυτέκνους, ή
αναπήρους πολέμου.
την θεώρησιν τιμολογίων είσα
γωγής έμπορευμάτων δασμο
λογικής κλάσεως 4ν ωρίσθη ή
ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΘΗΝ%Ι 14 Ίουνίου (τού άντα-
πικριτού μας).—Τηλεγραφούν έχ Λον¬
δίνου καΐ Παρισίων ότι ή Γαλλία, ή
"Αγγλία χαί ή Πολωνία θά ύπογράψουν
κοινήν δήλωσιν αφορώσαν τό Δάντσιγχ.
Αί τρείς δυνάμεις θά ύποβάλουν
προτάσεις πρός την Γερμανίαν περΐ με
ταβολής τ ου χαθεατώτος τής ελευθέρας
πόλεως επί τή βάσει τοϊ πνεύματος υπό
τό οποίον θά συνταχθή ή κοινή παρ* αυ¬
τών δήλωσις.
Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕίΣ ΤΩΝ ΒΛΛΤΙΚΩΝ
ΕΗΙ1Ε2ΙΣ ΕΝΛΝΤΙΙΙΠ1Π. ΤΣΑΜΟΕΡΑΙΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τοθ άντχ
ποκριτού μας).—-Τηλεγραφοΰν έκ Βερο
λίνου ότι αί γερμανικαί έφημερίδες ά·
ναφερόμεναι είς τας έγγυήσεις των Βαλ
τικών χωρών, έπιτίθενται σφοδρώς έναν
τίον τής πολιτικάς των κ. κ. Τσάμπερ¬
λαιν καί Χάλιφαξ.
Ο ΦΡΑΝΚΟ ΒΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας.)— Κατά τάς υπαρχού¬
σας πληροφορίας έκ Μπούργκος, ό άρχη
γός τής ίσπανιχής κυβερνήσεως στρα-
τηγός Φράνκο θά επισκεφθή πράγματι
την ίταλικήν πρωτεύουσαν όκου θά γί¬
νη επισήμως δεκτό; υπό τού κ. Μουαο
λίνι καΐ τού ιταλικού λαοΰ.
Ο ΚΙΟΣΕΪΒΑΝΩΦ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου(τού άνταπο
κριτού μας).—-Τηλεγραφούν έκ Σόφιας
όΐΐ είνε βεβαία ή μετάβασις τού πρωθ·
υπουργού τής Βουλγαρίας κ. Κιοσεΐ-
βάνωφ είς τό Βερολίνον.
Αέγεται ότι ό κ. Κιοσεϊβάνωφ θά
διεξαγάγη μετα των Γερμανών επισή¬
μων συνομιλίας πολιτιχού περιεχομέ-
νού.
Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΪΟΝ ΙΑΠΟΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας). —Κατά τα έκ Λονδί¬
νου τηλεγραφήματα ό τύπος τής άγγλι
κης πρωτευούσης ήρχισεν έπιτιθέμενος
εναντίον των Ίαπώνων των οποίων τάς
έν Κίνα αυθαιρεσίας χαρακτηρίζει ώς
αντιτιθεμένας πρός τα διεθνή νόμιμα
καί τόν πολιτισμόν.
Ο ΣΤΡΑΓΚ ΕΦΘΑΣΕ ΧΟΕΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΒΡΟΤΕΥΟΥΣΛΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτού μας).— "Αγγέλλεται έκ 1%1ό-
"σχας ότι έφθασεν έκεί ό άπεσταλμένος
τηςΒρεττανικής Κυβερνήσεωςκ. Στράγκ
όστις ώς γνωστόν πρόκειται νά διαπραγ
ματευθή μετά των Σοβιέτ, επί τή βά·
σει των νέων αγγλικών προτάσεων την
αύνιψιν τού άγγλοσοβιετικού άμυντικού
συμφώνου.
πουργεΐον τής 'Εθν. Οίκονο- (Έπιτροπή Έλέγχου Τιμολο
μίας γνωρΐζει δτι αρμοδία διά γ(ων Αθηνών.
ΚΑβαΡΙΙΘΗΣΑΝ ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ
ΤΟΥ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΦΒΗΝΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ *4 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).—Είς ειδικήν σύσκεψιν
καθωρίσθησαν αί λεπτομέρειαι καθ* άς
θά λειτουργήσουν τα «δεκαήμερα φθή«
νειας».
Μέγεθος Γραμματοσειράς