97411 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5190

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

14/6/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
—^^^■^ΗΒΗ^^^^Η^Β^Η^^ΗεεΐΒΒΜΗΜεΒεΐΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒππαΒπΐ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
""■- ονοι; μινρταυρου >-
ΤΗΕΪίϊΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγύπτου
ίτησία λίραι 3
βξάμηνος 9
Άμεριχής
Βτηπια δολ. 16
ίξάμηνος » 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δραχ. 2
ΤΕΤΑΡΤΗ
14
ΙΟΥΝΙΟΥ
1939
Ι
ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΑΗΜΜΥΡΚΟΗ ΕΡΓΟΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
ΑΡΙΘΛΊ. ΦΥΛΛΟΥ 5190
Νέαι άνακβινώσεις τοϋ ύ-
πβυργείου τής Γεωργίας έπα-
ναλαμβάνουν καί πάλιν την
κατηγβρηματικήν βεβ*ί«αιν
ότι αί τελευταίαι βροχαί όχι
μόνον δέν έζημίωσαν την
παραγωγήν, άλλά καί την
ωμέλησαν μεγάλως. Πιθανόν,
λέ ό υ
γικήν Σχολήν, πού συζητη¬
ταί άπβ πολλών έτών, καί
κλλκ. Παρόμοια ομως έρνα,
μικροτέρας εκτάσεως είνε
ανάγκη νά κατασκευχσθοδν
*αί παντοΰ άλλβΰ, είς όλας
τάς επαρχίας, είς ολα τα δια-
μερίσματα. Είνε άνάγκη νά
έκτελεσθοϋν ε άλ
λέγει τό υπουργείον, ά έκτελεσθοϋν εργα άντιπληιι
έπήλθον μικραί ζημίαι είς μυρικά χυρίως δέ άρδευτικά.
τα δημήτρ»κά Αί ζημίβι Βα1 τα |ρνκ *βύτάιδέν Π έ.
ίμως αυταί θ αναπληρωθοΰν πει νά έχωμεν την αξίωσιν
μς
έξ ολοκλήρου άπό την τε
ραστίαν ωφέλειαν των αμπέ
λ έλ δ
καί τα άμπέλια καί έδωσαν, νά
δύναμιν διά νά θρέψουν ©ά
καλυτέρα τούς καρπού;. Υ¬
πήρξαν δέ περισσότερον εύ·
εργετικαί αί βροχαί διότι
ή ξηρασία ήτο μεγχλη λό¬
γω τής άνομβρίας πού επε¬
κράτησε κατά τούς μήνας
τής ανοίξεως καί διότι επε
οαν είς εποχήν πού ό καρ
πός ευρίσκεται έν τή άνα-
πτύξει τού.
Διεπιστώθη λοιπόν καί πά¬
λιν δι' άλλην μίαν εισέτι φο
ράν ίτι τό νερό αποτελεί
απαραίτητον συντελεστήν
διά την καλί,ν παραγωγήν,
.$ιά την ανάπτυξιν των καλ-
λιεργειών, πραγματικήν εύλο
γίαν των ούρανών πού φέρει
την ευτυχίαν είς την γήν
τάς καλλιεργεΐας. Θά χρει
ααθη μόνον νά γίνη μικρά
τροποποιήση τής νόμοθεσί-
άς διά νά ύποταχθοΰν τα
δικαιώματα των άτόμων εί;
τα συμφέροντα των όμάδων
καί τοΰ συνόλου καί νά δι-
ευκολυνθή ή κατασκευή ύ·
δκτοφραγμάτων έκεΐ ίπου
καθίσταται σήμερον άδύνα-
τος λόγω καχής χρήσεως
τοΰ δικαιώματος τής ίδιοκτη
οίας. Άλλά την τροποποίη¬
σιν αυτήν θά την κάμη τό
σημερινόν κράτος, άφοΰ την
προβλέπει καί έ υπό σύντα¬
ξιν νέος άστιχός χώδιξ.
Έν πάση περιπτώσει, τα
. . ,-- — ..., Λ- άρδευτικά εργ« είναι άνάγ
εχουν ρηγήσεως δκνείων είς τούς κη νά γίνουν τό συντομώ-
τερον κκί θά πρέπ,κι ν' ά-
ναλάβουν την σχετικήν πρω
τοβουλίαν αί κοινότητες, οί
συνεταιρισμοί, ή 'Αγροτρά-
χμ την αξίωσιν
νά τα κατασκευάση τό κρά-
τος.
Έ
κατα-
λων, των έλαιων, τδν δεν Έπιβάλλεται νά τα
δρωδών έν γένει καλλιερ- σκευάσουν αί κοινότητες άπό
γενών, των κηπευτικδν καί κοινοΰ, οί χωρικοί, ένούμε-
τών καπνών, των οποίων ή νοι είς είδιχού; πρός
παραγωγή θ' αυξηθή σημαν το αυνεταιρισμούς, ή 'Αγρο-
τικα έξ αίτίας των βροχών. τιχή Τραπέζα διά τής χο·
Καί όντως Ιτσι έχουν ρηγήσεως δανείων εί:
τα πράγματα. Αί βροχαί συνεταιρισμούς αύτούς.
αυταί επότισαν την γήν, ά- σκολον δέν είναι νά
νεζωογόνησαν τα
κκταστοδν άρδεύσιμοι μεγά
λαι έκτάσεις γής πού θχ με
βλθϋ ό ί ή
ς γ
ταβληθοϋν τότε
καί περιβόλια.
μ
είς κήκβυς
Διότι έδώ
ρβ Διότι έδώ
εχομεν ανάγκην κυρίως «ρ
δευτικων έργων, άφοΰ ή ξη
ραοίκ είναι ό μεγάλος έχ
θρός τής παραγωγής κ«ί ή
λψδί άέ
ρς ής
λειψυδρία
γαλυτέρας
ά λλ
ργγής ή
άποφέρει τάς με¬
καταστροφάς είς
ΐ Θά
ς
Δύ
γί
δένδρα νούν τα εργα αύτά, άρκεϊ
ργ , ρ
υπάρξη ή καλή θέλησις.
κατασκευκσθοδν ύδατο-
χ ς γ
Δυστυχδς, είς την χώραν
μας, ή εύλογία τού νεροϋ
δέν είνε πάντοτε βεβαία,
οΰτε καί εξησφαλισμένη. Αί
κλιματολογικαί συνθήκαι εί¬
νε τοιαύται, ώατε άλλοτε μέν
πίπτουν καταρρακτώδεις βρο-
χαί πού σχηματίζουν χει-
μάρρους καί παρασύρουν τα
έδάφη κ«ί τας καλλιεργείας
πού ευρίσκονται είς πλαγιές
ί έλή έ ί λμ
ρ
έπικλινή μέ?η καί πλημ
μυρίζουν τούς κάμπους καί
άλλοτε έπιχρχτεϊ άνομβρία
επί μακρόν διάστημα. Τό
χειρότερον δέ είνε ίτι ή έλ¬
λειψις βροχΰν σημειοΰται συ
νήθως κατά τούς μήνας τής
ανοίξεως, είς την περίοδον
δηλαδη εκείνην ακριβώς κα¬
τά την οποίαν έχουν άνάγ
κην νεροδ τα δημητριακα
διά νά άναπτυχθοΰν, νά γο
νιμοποιηθοΰν καί νά μεστώ·
σουν. Έδω ιδιαιτέρως είς την
Κρήτην καί μάλιστα είς την
Μεβσαράντά δημητριακά κα
ταστρέφβνται συχνότατα συ¬
νεπεία τής ξηρασίας των μη
νών Μαρτίου καί Απριλίου.
"Ετσι τάς έκ τώνπλημμυρών
ζημίας τοΰ χειμώνος αυμπλη
ρώνει κατόπιν ή άνομβρία
των έαρινών μηνών. Έπει
δή δέ ή έλλειψις βροχών ου-
νεχίζεται καί κατά τους αλ-
λους μήνας, Μάϊον καί Ιου
νιον ύφίστανται ζημ»«5
δενδροκαλλιέργειαι καί
άμπέλια καί τα κηπβυτικα.
Κατάπροχείρους άλλα καί με
τριωτάτους ύπολογισμούς μ«
νόν ό νομός μ«ς υφίσταται
κατά μέσον όρον ζημί«ς «ν«
των 150 έκατομμ«ρί«ν δραχ
μών κατ' έτος έκ πλημμ«Ρ«ν
τής χειμερινής περιοδου καί
ξηρασίας τής έαρινής.
Έν τούτοις δλαι αυταί αί
ζημίαι θά ήτο δυνατόν »«
προληφθοΰν καί έξουδετερω-
θοδν τελείως διά της εκτελέ¬
σεως διαφόρων άντιπλημμυ-
ρικών καίάρδευτικών έργων.
Καί τοιαδτα μέν μεγαλα αν-
τιπλημμυρικά, *«·δρ«ντικα
καί άρδευτικά Ιργ«
' όλίΥ·
Ιου
«»
τ«
8? **"
καί άρδευτι ργ
τελεσθοδνμετ' όλίΥ·ν
σαράν, ίπου έπίσης μ
ταίή κατασκευή ύδατοφρα
κτών διά την «ρδίΜβιν μ·
γάλων έκταββ«ν «{ ·π»ί
τού Λιθ«.»υ Λ«ρ*
την Γ*»Ρ-
φράκται είς φκράγγια, θά' πεζ«, τα Γεωργικά Ταμεΐα
δεθοΰν ποταμοί, των όποί- καί αί κατά περιφερείας γε
ών τα νερά τώρα χύνονται ωργιχαί κ«ί τεχνιχαί ύ«η·
είς την θάλασσαν καί θά ρεσίαι.
Τα διεθνή ζητήματα
Η ΠΟΑ1Τ1ΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ι. ΣΤΡΑΓΚ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Ίουνίου (ίδ.
ύπηρεο(α).—Χθές την Ιΐην π.
μ. ανεχώρησεν, ώς γνωστόν,
διά Μόσχαν, ό διευθυντής
τοθ τμήματος των ύποθέσεων
Εώ ί ό
άν ή Μόσχα ζητήση νά γίνη
είδική μνεΐα διά τα Βαλτι
κά, τότε θά σταλοθν νέαι
προτάσεις υπό των κυβερνή
σεων Λονδΐνου καί Παρισίων.
χρονικόν διάστημα την υπο
γραφήν συμφώνου στρατιωτι
κης συμμαχίας μέ την Σοβιε
τικήν Ρωσσίαν, Ιστω καί άν
ύπ-βληθοθν είς μεγάλας θυ
οίας καί ύποχωρήσεις.
Μακρά σχόλια άφιερώνει έ-
πίσης ό τύπος σήμερον είς
τάς χθεσινοβραδυνάς άγορεύ
σεις τοθ πρωθυπουργοθ κ.
Τσάμπερλαιν ενώπιον τής
Βουλής των Κοινοτήτων καί
τοθ ϋπουργοθ των "Εξωτερι¬
κών Λόρδου Χάλιφσξ, ενώπι¬
ον τής Βουλής των Λορδων,
επ τής έξωτερικής πολιτικής.
Ύπογραμμίζει δέ τάς τιερικο
πάς έκείνας είς τάς οποίας
οί δυο όμιληταί—ύπεύθυνοι
χειρισταί τής έξωτερικής πολι
τικής τής Αγγλίας—έτόνισαν
βτι δέν μετέβαλαν διόλου
πολιτικήν, δτι δέν έπανήλθον
ε(ς τάς μεθόδους τοθ Μονά
χου καί ότι έφόσον οί άλλαι
άκολουθοθν δυναμική» πολι¬
τικήν, ή Αγγλία θ' άπαντή
ση αναλόγως, χωρΐς δμως
καί να παραιτηθοϋν τής προ
σπαθείας των πρός κατευνα
σμόν καί αποτροπήν τοθ πό
λέμου. Συμφωνεϊ δέ όλόκλη
ρος σχεδόν ό τύπος είς τό
δτι οί λόγοι αύτοι των κ. κ.
Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ
διέλυσαν τάς παρανοήσεις
πού έδημιουργήθησαν έκ προ
ηγουμένων άγορεύσεών των
καί απετέλεσαν σαφή άπαν
τησιν καί προειδοποίησιν συγ
χρόνως είς έκείνους πού ύ·
πελόγισαν τυχόν επί άσταθεΐ
άς τής πολιτικής καί πολεμι
κης άουναμίας τής Αύτοκρα
τορίσς.
Όπωσδήποτε, παρατηροθν
αι* αγγλικαί έφημερΐδες, ή
τρέχουσα έβδομάς θά είναι
έβόομάς έξαιρετικής διπλω-
ματικής δραστηριότητος. Δέν
άποκλείεται δέ ν' άποδειχθη"
καί πλουσία είς γενονότα.
Διότι εισήλθομεν είς μίαν πε
τής Κεντρικής Ευρώπης είς τό Διότι φαίνετσι 6τι ή Αγγλία Ρ1ο6ον που θα τερματισθοθν
ή
Φόρεϊν "Οφφις κ. Στράγκ ά
φοϋ συνειργάσθη προηγουμέ¬
νως μετά τοϋ ύπουργοό των
Εξωτερικών λόρδου Χάλιφαξ
πσρά τοϋ όποίου κσΐ έλαβε
τάς τελευταίας όδηγΐας. Τό
τσξίδιον δέ αύτό σύτοθ τοθ
κ. Στράγκ, σχολιάζεται σή
μερον ευρύτατα παρ' ολοκλή¬
ρου τοθ άγγλικοθ τύπου. Σχε¬
τικώς, ύποστηρίζεται ότι ό κ.
Στράγκ δέν κομΐζει είς Μό¬
σχαν συγκεκριμένον σχέδιον
άλλά διαφόρους προτάσεις επί
των οποίων θά γίνη συζήτη
σις μέχρις ότου εξευρεθή βά¬
σις συνεννοήσεως. "Εγνώσθη
μάλιστσ, δτι ό κ. Στράγκ εί
νέ έξουσιοδοτημένος νά συζη¬
τήση μετά τοθ κ. Μολότωφ δ
λα τ' αφορώντα τάς άγγλο
ρωσσικάςδιαπραγματεύσεις ζή
τήματσ, νά προβή είς τάς με
γαλυτέρας δυνατάς ύποχωρή
σεις κοί νά υποβάλη τό συν
ί η βέ
τομώτερον
σιν έκθεσιν
είς
επί
η
την κυβέρνη
των συνομιλι
σιν έ
ών τού. Δι' αύ>ό ακριβώς κσΐ
άποδΐδεται Ιδιαιτέρα σημασΐα
ε[ς την αποστολήν τού καί
έλπΐζεται »τι θάέξευρεθήβάσις
συνεννοήσεως καί ταχείας συ
νάψεως τής τριμεροθς στρα
τιωτικής συμμαχίας.
Κατά τάς υπαρχούσας
πληροφορίας, ό κ. Στράγκ θά
εκθέση είς τόν κ. Μολότωφ
σχέδιον τό οποίον προβλέπει;
α) Αυτόματον καί άμεσον ά
μοιβαΐαν βοήθειαν έν η" περι
πτώσει μΐα των συμβαλλομέ
νων χωρών υποστή άμεσον έ
πίθεσιν ή έμπλακή είς πόλε¬
μον πσρέχουσα ζητηθεΐσαν
ό ύήν βοήθειαν υπό τρί
καί ή Γαλλία έχουν απόφασιν;κατ' ανάγκην οί λόγοι καί
νά έξασφαλίσουν όπωσδήπο- θ' αρχίση ή πραγματοποίησις
τε καί είς τό σοντομώτερον έργων.
« ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΟΣΠΡΙΩΝΙΑΙΟΑΤΙΤΟΝ
Ή προσπαθεία τοθ υπουρ·
γείου τής Γεωργίας πρύς όργά
νωσιν τής αά ΐ
νομίας καί
επί όρθολογιστικών βόσεων
Εή
αγροτικάς οΐκο
των καλλιεργειών
συνεχΐζεται.
προσπαθείας
βέ
"Εκδήλωσις τής
αυτής είνε καί
ρ
ή λαμβανομένη τώρα μέριμνα
διά την επέκτασιν καί συστη·
ΐ ή λλί
κρυνων χωρών τής Άνατολής.
Τό Ιδιον δπως έκάμνσμεν μέ
χρι πρό τινος εξαγωγήν συ
ναλλάγματος διά την προμή
θείαν φρούτων καί λαχανι
κων, ένώ ή χώρα μας είχεν
δλας τας δυνατότητας άνα
πτύξεως τής παραγωγής της
μέχρι βαθμοθ πού καί τάς ά
ματοπ'οίησιν τής καλλιεργιίας νάγκας τής έσωτερικής κατα
των όσπρίων καί διά την όργά Ι ναλώσεως νά καλύπτη καί πε
άποδεικτιχών άγρών ρισσεύματα πρός εξαγωγήν νά
νωσιν
καλλιεργείας γεωμήλων, διά
την παραγωγήν έκλεκτων σιό
ρων καί την προστασίαν τοθ
προϊόντος άπά τάς διαφόρους
φυτονόσους. Καί ήτο πράγμα
τι άνάγκη νά ληφθή Ιδαιτέρα
φροντίς διά τα ειδή αύτά.
Τα δστΐρια δπως άποδεικνύ
εται έκ τής πεΐρας, εύδοκιμοϋν
[διαιτέρως είς την χώραν μας.
Κσί τα κουκιά καί ο Ι φασόλες
καί τα μπιζέλια καί τα ρεβΰ
θια καί δλα τα άλλα εΤδη ά-
ναπτύσσονται καί παρουσιά·
ζουν στρεμματικήν απόδοσιν
σημαντικήν. Εϋδοκιμοθν δέ
καί ώς ποτιστικά καί ώς ξηρι
κά. Έκτός δέ των όσΐτρΐων
καί ή δρυζα εύΒοκιμεϊ είς τα
ύγρά καί βαλτώδη έδάφη δ¬
άέδξ ί έ ήμε
άπό ούτήν βοήθειαν υπό τρί πως άπέδειξαν αί μέχρι οήμε-
της χώρας, β) Άμεσον 8ιβξα|ρον .....-""- -»■*—■-
γωγή> συνεννοήσεων διά ν ι Εν
άποφασισθοθν τα ληφθησόμε μέν
να μέτρα είς περίπτωσιν ά
πειλής εναντίον άλλων κρα
των καί των ζωτικών συμφε
ρόντων μιας των συμβαλλο
μένων χωρων. Εάν ή βάσις
ύή ίη δεκτή τότε οί κ κ
Καί
γενόμεναι καλλιέργειαι
τούτοις, δέν κατωρθώσα
νά γίνωμεν αύτάρκεις.
έξάγομεν κατ' έτος έκσ-
έ
τοντάδων έκατομμυρίων δραχ
μών ξένον συνσλλαγμα, άπό
τό οποίον τόσην Εχομεν άνάγ
κην διά την σταθερότητα τοθ
έθνικοθ μας νομίσματος, διά
την προμήθειαν ρεβυθιών έκ
τυπώσουν τό κείμενον τοΰ Μσρόκου, φασολιων έκ Σερβί
αυαΦώνου τό οποίον θά υπο' άς καί Ρουμανίας καί Βουλγα
νοάψουν αί τρείς χώραι, Αγ ρίας, μπιζελιών έξ Αιγυπτου
γλία Γαλλία καί Σοβιέτ. Έ- καί όρύζης έκ διαφόρων μα-
μ
αύίή
ή
δεκτή, τότε οί κ. κ.
Μλό θά δα
αύίή γίη ή,
Στράγκ καί Μολότωφ θά δια
ό ίεον τοθ
έχη-
Οί πατάτες Ιτιίσης άναπτύσ
ονται σπουδαίως είς τα περισ
σότερα διαμερίσματα τής χώ
ρας καί ίοιαιτέρως έδω είς
την Κρήτην. Τό Λασήθι, τα
Μάλλια, ό Άγιος Θωμάς, ή
Άγία Βαρβάρα καί αυτή άκό
μη ή Μεσσαρδ παράγουν με
γάλας ποσότητας καί τροφο
δοτοΰν δχι μόνον την Κρήτην
άλλά καί άλλα διαμερίσματα.
Είνε δέ βέβαιον δτι ύπάρχουν
τα περιθώρια αυξήσεως τής
παραγωγής μέχρι τοθ διπλα
σίου τουλάχιστον. Είς διάστη
μα άλλοοστε ολίγων έτών έν
τατικής προσπαθείας, ή στα-
φιδοπαραγωγή ηυξήθη τόσον
ώστρ νά καλύπτη πλέον των
90 έκατοστών των άναγκών
τής έσωτερικής καταναλώσε¬
ως. Υπήρξαν μάλισταετη πού
έκάλυψε τα 95 έκατοστά. Ά
ρα ή αΰτάρκεια είνε εϋκολον
νά επιτευχθή μέ μικράν άκόμη
προσπάθειαν. Δυστυχώς δμως
οί πατάτες κατά τα τελευταία
Ιτη προσβάλλονται άπό δια
φόρους νόσους καί σαπίζουν
μόλις έξαχθοθν άπό την γήν.
Καί αυτή άκόμη ή ώς άπρόσ
βλητος θεωρουμένη παραγω
γή τοΰ όροπεδίου Λασηθίου,
υφίσταται τα τελευταία ετη
ΔΙ4 ΝΑ ΧΑΡΗ Η ΠΟΛΙΣ
ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Ή καλοκαιρία ίσταθεροποιήθτ]
πλέον καί τα πρώτα καύματα ίση
μειώθησαν. Α! άκταί εΓλκιισαν
τούς πιστούς των. Καί ή λατρεία
τοθ ύγρο3 στοιχείου ήρχισε. Έν
τούτοις ή θαλαασινή ζωή λείπει
από τόν τόπον μας. Τί βουητ,δ
τής θαλάσσας ήχεΐ άδιάκοπα στ'
αύτιά μας καί 6 ά^ρός τοθ κύ·
ματος λούει την πίλι. Τό Ηρά¬
κλειον δμως έπιμίνει στο χερααΐο
τού χαραιΐτή'ρα καί οί Ηρακλειω
τες δέν χχίρονται τή θίλαααα.
Δέν παίζουν μέ τό κθμα της, δέν
άναπνέουν τό ίώδιό της, δέν χαί-
ρονται την ώμορφιά καί τή δρο-
σΐά της. Έχουν γυρισμίνον ίπί·
μονα τί πρόσωπο πρός τή 3τίριη&
καί τίς πλάτες στή θάλασσα' κα!
δέν εύθύνονται βεβαία γι' αύτ,δ
οί πολΐτες. Τό κακό ό^είλεται
οτήν ίλλειψι προχυμαιών, ατήν
ίλλειψι λουτρών, οτήν έλλειψι πά
ραλιακών τόπων περιπάτου χαΐ
κέντρων άναψυχής. Ή θάλασσ* δ-
μω; είνε στοιχιϊο ζωή*;, δγεΕας,
πολιτισμοθ. Καί πρίπιι ν' άποχτή
σωμεθαλασαινή ζωή, μέ κάθε μέσο,
μέχάθετρόπο, μέ κίθε έιτιδίωξι.'Η
πρώτη προσπαθεία ίγινε. Τα λου
τρα έτοιμάσθηκαν.
Τα έξωΐαιστικά ίργα τοθ Μπεν
τενακιοθ ήρχισαν. Ή προσπαθεία
πρίπει νά συνεχισθή 'ΐϊ λουτρά
πρέπει νά όργανωθοθν καί νά τε
θοθν τό ταχύτερο είς κοινήν χρή
σιν. Καί τα ίργα είνε άνάγκη
να άποπερατωθοθν. Κι' άχόμη έ-
πιβάλλεται νά πραγματοποιηθή ή
ώραία ίϊία τοθ ΐξωραισμοθ τοθ
μεγάλου Κοθλε καί τής μετατρο
πής τού σέ ώραίο κίντρο. Άπο·
ροθμι μαλιστα, γιατΐ ή ίδέα αυτή
έγκαταλείφθηκε £τσι απραγματο-
ποίητη Τέλος, ή ΈπιτροπήΤουρι
σμοθ, αί ναυτικαι όργανώσεις χαΐ
δ δμιλος των φΐλων τής θαλάσ¬
σης· άς φροντΕσουν γιά την όργά
νιοσι έορτών τής θαλάσσης κατά τή
θερινή περίοΐΌ. Είνε καιρός πι
στεύομι νά στραφή χαΐ τό Ήρά
κλιιο πρός τή θάλασσα, νά την
αγαπήση καί νά την
Τό Τυμπάκι.
Φιλοπρόοδον καθ' δλα τό
Τυμπάκι, λύει τώρα καί τό
πρόβλημα τής υδρεύσεως τού.
Ή κοινότης προεκήρυξε δημο¬
πρασίαν διά την προμήθειαν
μηχανημάτων άντλήσεως καί
μεταφορας είς την κωμόπολιν
των υδάτων τοθ άνορυχθέν
τος πρό έτων άρτεσιανοθ. Α¬
πεφάσισε δέ καίτήν κατασκευ
ήν πλήρους έσωτερικοθ - -δι-
κτΰου ύδρεύσβως. Μετ" ολίγον
λοιπόν, ή λειψυδρία έκ τής
οποίας υπέφερεν ή μεγάλη κω
μόπολις τής Μεσσαράο, θ' α¬
νήκη, είς τό παρελθόν. Θά ύ·
πάρχουν άφθονα καί ύγιεινά
νερά δχι μόνον διά την ύδρευ¬
σιν των κατοίκων άλλά καί
διά την δημιουργίαν κήπων
είς τάς αυλάς καί τα πέριξ
τής κωμοπόλεως. Καί τό Τυμ
πάκι θά αποκτήση νέαν δψιν
καί νέαν ζωήν.
***
ΑΊ βοσκαί.
Αί οδηγίαι τοθ όπουργείου
τής Γεωργίας πρός τάς ύπ'
αύτό υπηρεσίας των έπαρχι
ών διά τή·» βελτίωσιν των βο
σκών των ποιμνίων, άποτε-
λοθν νέαν ένδειξιν τής κυβερ
νητικής μερίμνης διά την
κτηνοτροφίαν, θά έφαρμο
σθοθν δέ ασφαλώς μέ άκρΐ
βειαν καί θά άποφέρουν εύ
χάριστα άποτελέσματα. Είναι
άλλωστε γεγονός δτι χάρις
είς τα τόσα μέτρα πού ελα
βε μέχρι σήμερον ή κυβέρνη
σις, ή κτηνοτροφΐα παρου·
σίασε σημαντικήν ανάπτυξιν
τα τελευταία Ιτη. Καί άσφα
λως ή βελτίωσις ,θά συνεχι¬
σθή. Θά ήτο μόνον καλόν νά
συγκληθή, δΐτως καί άλλο¬
τε έγράψαμεν, τοπικόν συνέ
δριον των κτηνοτρόφων καί
των είδικων τής Κρήτης, διά
νά μελετήση λεπτομερέστε-
ρον τα προβλήματα πού άπα
σχολοθν την κτηνοτροφίαν
τής Μεγαλονήσου.
μεγάλας καταστροφάς έκ φυ
τονόσων. Δι' αυτόν δέ τόν
λόγον καί απεφασίσθη υπό
τής Άγροτραπέζης ή κατα¬
σκευή μεγάλων άποστειρωτη
ρΐων είς Άγιον Γεώργιον.
Καί ελπίζομεν 8τι τ' άποστει-
ρωτήρια αύτά θά λειτουργή
σουν τουλάχιστον εφέτος ά-
φοθ δέν κατωρθώθη ή λειτουρ
γία των πέρυσι ωστε νά προ
στατευθη ή προσεχής έσο-
δεΐα. Ριζικώτερον δμως καί
άποτελεσματικώτερον μέτρον
διά την προστασίαν τής πά
τατοπαραγωγής εκρίθη ή προ-
μήθεια νέων έκλεκτων ποικι-
λιών σΐτόρων έκ τοθ έξωτερι
κου καί ή δημιουργία πειρα-
ματικων άγρών διά την υπο
δειγματικήν καλλιέργειαν πά
τατων πού θά δοθοθν κατόπιν
πρός σποράν είς τα διάφορα
διαμερίσματα.
Τό υπουργείον λοιπάν τής
Γεωργίας λαμβάνει ήδη σοβα
ρά μέτρα ένισχΰσεως καί προ
στασίας τής καλλιεργεΐας των
όσττρίων καί των πατατών.
Πολύ ορθώς βεβαία έφόσον
τό κέρδος θά είναι μέγα καί
διά τούς καλλιεργητάς καί
διά την εθνικήν οΐκονομίαν
καί διά την νομισματικήν μας
κατάστασιν. Καί πρέπει νά
έκτιμήσουν καί οί γεωργοί
μας την προσπάθειαν αυτήν
τοϋ κράτους καί νά έπιδοθοθν
μέ μεγαλύτερον ζήλον είς
την καλλιέργειαν των όσπρί-
ων καί των πατατών. ΑΙ γε·
ωργικαί δέ υπηρεσίαι καί οί
είδικοί γεωπόνοι θά πρέπει
νά συνδράμουν είς τοθτο μέ
δλα τα μέσα, μέ όλας τάς
δυνάμεις των·
Ήάλιεία.
Πληροφορίαι ίξ'Αθηνών άνα
φέρουν ότι υπό τής Κυβερνή
σεως μελετδται ή σύστασις
[νστιτουτου άλιείας διά την
μελέτην δλων των ζητημάτων
πού άφοροθν την οργάνωσιν
ίχθυοτροφείων καί την καλυ-
τέραν εκμετάλλευσιν των θη
σαυρων των έλληνικων θαλασ
σων. Διά την καλύτερον μά
λιστα λειτουργίαν τοΰ (νστι
τούτου, θ' άποσταλοϋν είς
τό εξωτερικόν δι' είΒικάς
σπουδάς τής (χθυοκομίας, ύ-
δροβιολογΐας κ.λ.π. άρκετοΐ
νέοι, ΰπότροφοι τοΰ Κράτους.
Έν τώ μεταξύ εδημοσιεύθη
νόμος διά τοΰ όποίου έπιβάλ
λονται αύστηρόταται ποιναί
είς τούς άλιεύοντας διά δυ
ναμίτιδος. Ή άλιεία λοιπόν
όργανοΰται χαΐ συστηματο
ποιείται καί είς την χώραν
μας. Καί τό γεγονός άξίζει νά
έξαρθή. Ημείς πού ήσχολήθη
μέν κατ' επανάληψιν μέ τό ζή
τημα, αισθανόμεθα Ιδιαιτέραν
χαράν καί Ικανοποίησιν.
Ή όδός Χάρακα.
Αί χωματουργιχαί εργασίαι κα
θώ; καί τα τεχνιχά ϊργα τής
ό5ο5 Χουδιτσίου—Χάρακα έχουν
αποπερατωθή άπό πέρυοι ε*χει γί
νει 5έ καί ή σκυρόστρωσις μί·
χρι Πραιτωρίων. Πιστεύομεν λοι
πόν δτι θά γίνη ή οκυρόσιρωοις
καί τοθ τμήματος Πραιτωρίων—
Χχραχα ίντός τοθ ίφιτεινοθ θε-
ρους χαΐ πρό τής ελεύσεως τοθ
χειμώνος διά νά εξασφαλισθή
μονίμως πλέον ή συγχοινωνία.
ϋιστώσεις θά χορηγήση ασφαλώς
τό Κράτος, τώρα που θά γί¬
νη ή χατανομή τοθ κονδυλίου
των δημοσίων ϊργων. θ' άπο-
χτήση τότε ή έπαρχία Μονοφα
τσίου τόν !δεω5έστερον άμαξιτόν
δρόμον δεδομένου δτι ϊν τμήμα
τού, πέντε περίπου χιλιομέτρων,
αποτελεί μαθηματικήν ευθείαν
πού τέμνιι τόν κάμπον
Πραιτωρίων μέχρι Χίραχα,
ΑΠΟΡΘΩΣΙ-
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός).- Σή
μερονΐ «Έρωτες Φοιτητών» μέ
τοθς Ρομπέρ Τίυλορ, Μορΐν Ο
Σούλιβαν, Λυονέλ Μπόρρυμορ.
Την Πέμπτην τό μεγαλο φΐλμ
«Ήρως τοθ Μάρνη»
ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινόο) κινηυατο
γράφος.— Σήμερον δ Χονδρίς-Λ
γνός στό Εργον «Δουλειές μέ
Φοθντες». Την Πέμπτη «ΘΆασσ
νή περίπολος» καΐ Κυριακή ώρα
2 μ. μ. έπεισοδιακόν.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Πρόγραμμα Ιίης'ΐουνίθυ.
Ύμνος
12 25 Στ]μα—Έθνικός
—'Γμνος Νεολαίας.
12 30 Ή ώρα τοθ Ιργίτου.
13 ΔΕσκοι μέ τόν Σαλιάπιν
13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
σεις. "Ωρα Άστεροσκοπείου Ά
θηνών.
13 45 Έλαφρό τραγοθδι (δπδ
τής δίδος, Σίνια; Κουρτίδοα).
14 15 Μουαιχή τζάζζ (δίσκοι)
14 40 Είδήσεις— Μετεωρολογι-
χον δελτίον—Κίνησις άγορδς Πει
ραιώς. Έθνικΰς "Υμνος—Τμνος
Νιολαίας.
19.10 Βιεννέζικη μουσική (δί
σκοι).
19.20 Ή ώρα χοθ παιδιοθ.
19 50 Έλαφρό έλληνιχό τρα
γοθδι (δίσκοι)
20 Ή ώρα τής δγείας.
21.15 Δημοτικό τραγοθδι (δπό
Τ£.0|'κ. Άλϊχου Μόσχου, συνο
διία /αικων όργάνων).
20.50 Είδήσεΐς— Χρηματιστή
ριον—Μετεωρολογικον δελτίον.
21 05 Έλαφρά μουσική (δπό
τής όρχήστρας Κ. Μπέζ&υ).
21.35 Όμιλία. Ή συμμετοχή
τής Κρήτης είς τόν άγωνα τού
1821 υπό τοθ Μ. ΆρκαδικοΟ.
21.50 Δυωδίαι. ('Υπΰ των κ. χ.
Διονυσίου θάνου (τενόρου) καί Δή
μητρίου Εύστρατίου (βαρυτόνου).
22.15 Νυχτεριναί είδήαεις.
22 30 Μικρά όρχήστρα (δπό
την διεύθυνσιν τοθ κ. Γ. Βιτάλη).
23 20 Έλληνιχή καντάδα (δπώ
την διεύθυνσιν τοθ κ. Γ. Άθανα
σιάδη καί μέ σολίστ χίος χ. κ.
Έπιτροπάκην, τενόρον, χαί Κα
λαμπούσην, βαθύφωνον).
23 30 Μουσική χοροθ (Δίσχοι).
0.15 Τελευταίαι είδήσεις.
ΙΟΥΝΙΟΥ
15
ΠΕΜΠΤΗ
ΏΡΑ 10 μ. μ.
ΘΕΡΙΝΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
'Ένα έργο ποΰ τό ά-
φθαστο μεγαλεΐο τού χαί
ή άπροσμάχητη δύναμίς
τού άναβλύζουν μέσα άπ'
τόν μεγάλο τού τίτλο:
ΗΡΟΣΤΟΥ
ΜΑΡΝΗ
Τέν κυριώτερο ρόλο
τοϋ συγκλονιστικοϋ αυτού
έργβυ έμψυχώνει σάν γί¬
γας ό μεγάλβς:
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΕΡΩΤΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρομπέρ Τέϋλορ
Μωρίν Ο' Σούλιβαν
Ό σατανότ,ς καλόγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΙΡΟΝ
— Μιά ύπηρέτρια μοθ άνοι-
ξε την πόρτα καΐ μέ εμπασεν
είς έ"να δωμάτιον. Μετ" ολί¬
γον εισήλθεν είς τό δωμάτιον
ό Ρασποϋτιν, τόν οποίον έ
βλεπα γιά πρώτην φορά. Μοθ
είπεν άμέσως: Γδύσου! Όταν
ϋστερα άπό πολλούς δισταγ
μούς έκ μέρβυς μου καί μπρο-
στά είς την Ιδικήν τού έπιμο
νήν έξεπλήρωσα την έπιθυμΐ
αν τού, μέ ωδήγησεν είς τό
παραπλεύρως δωμάτιον καί
έκεΐ μέσα κλεΐσθηκε μσζί μου.
"Εκανε τάχα πως μέ ήοοε
καθώς έγω τοθ άνέπτυσσα
ιόν σκοπόν τής επισκέψεως
μου καί τοθ ύπέβσλλα την
παράκλησιν μου. . Όλη την
ώρα μέ έχάίδευε καί μοθ έλε
γε: ΦΙλησέ με! ΦΙλησέ με λοι
πόν! "Υστερα μοΰ έγραψε μιά
σημείωσιν, έκανε νά μοθ την
δώση, άλλά σάν νά μετενόη
σε, δέν μοθ την έ'δωσε. Μοϋ εί
πε μόνον νά ξαναπεράσω καί
αυριον...»
Μιά άλλη ήμέρα— 29 Ία
νουαρΐου, σημειώνουν είς την
αναφοράν των ο! μυστικοί ά-
στυνόμοι—επεσκέφθη τόν Ρα
σποθτιν ή σύζυγος τοθ συν¬
ταγματάρχου Ταταρίνωφ.
—Μτιροστά στά μάτια μου
άφηγήθη είς τούς άστυνομι-
κούς—τόν εΐδα ν' άγκαλιά-
ζη καί νά φιλή ένα κορίτσι.
Έφυγα μέ την απόφασιν νά
μή ξαναπατήσω τό πόδι μου
στό σπΐτι τού.
"Ολίγας ημέρας πρΐν —την
18ην Ίανουαρΐου —κτυποθσε
πάλιν ή πόρτα τοθ σπιτιοθ
τοθ Ρασποθτιν. Ή Ντούνια
άνοιξβ. ΤΗταν πάλιν θηλυκός
έπισκέπτης. Καί μάλιστα έκ εί
νη την φοράν έστέκοντο έξω
άπό την πόρτα τοθ ΡασποΟ
τιν δυό γυναΐκες. Ή πιό ήλι
κιωμένη εδήλωσε πώς ήθελε
νά Ιδή μέ την κόρη της τόν
Ρσσποθτιν— γιά κάποια δου
λειά. ΤΗταν, δπως έξηκρΐβω
σαν οί μυστικοί άστυνόμοι ή
ΈλληνΙς ύπήκοος Σοφΐα Κα
ροβΐα μέ την κόρη της. Φεύ
γοντας άπό τό σπΐτι τοθ Ρα
σποθτιτ τόν Οβριζαν καί κστε
φίροντο εναντίον τού.
(συνεχ(ζεται)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 24ης Ί
ουλίου οίκία έν τή όΣω Άριάδνης
17, συγχειμένη έκ πέντε δωματί-
ών, δωματίου λουτροθ χαί δλων
των χρειωΣων. Πληροφορίαι πα-'
ρά τω κ. "Ιωσήφ Κόρπη,
Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
Τελευταΐοι συνδυασμοι
της παρισινης μόδας γιά τό θέρος.
Ή τελευταία λέξις τής παρισι-
νής μόδας είνε ίνα λευκί άπογευ
ματινό άνσάμπλ, πού άποτελεΐται
άπό τα εξής: φούατα χαί ζακέτ
τα άπό πικέ' μπλούζα άπό β*τί-
στα γαρνιριαμίνη μέ πιετάκια
λενζερί χαί δαντελλένια γραβάτα.
Ένα στενο τουρμπάν άπό β,ιπρο
πιχέ θά είνε τό πρακτικώτερο
στόλισμα τήςζκεφαλής, μέ τό άν-
σάμπλ αύτό, γιά μία έχβρομή μέ
αύτοκίνητο.
Τής μόδας είνε γιά τό 6ρά5υ
Ενα δργκαντί έμπριμέ μέ μεγάλα
χαρρό ή πολΰχρωμα λουλούδια
Τό φόρεμα αΰτό συμπληρώνετΛί
μέ μιά κοντή φούσΐα άπό μετα
ξωτό ταφτα, συντονισμέντ) μέ τό
φόντο τού υφίσματος.
Ό Οίκος Μολυνέ προτε'νει γιά
τό καλοκαΐρι μιά βραδύνη τουα-
λέττα άπό πιχέ ροζ ή μπλέ πάλ
μέ έμπριμέ λουλού5ια τοθ ά
γροθ: παπαροθνες, μαργαρίτεί,
μπλυέ καί χρυσά σΐάχυα. Ή ίδιό
τυπη αυτή τουαλλέττα προορίζε-
ται γιά τίς νεαρές κυρίες χαί δέ
αποινίδις σέ μία όπαιθρΕα δεξί·
ωσι.
Γιά τό άπόγευμα προορίζεται
μία τουαλέΐτα άπί κρέπ "{ΐΐίοφρϊ
έμπριμέ μέ μεγάλα άσπρα τοιαν-
τάφυλλα επάνω είς Ενα φ~όντο
μαθρο ή μπλέ μαρίν. Τόχα ή κα.·
πλίν γαρνιρισμένη μέ γαρύφαλ-
λα ή τριαντάφυλλα ζωηροθ χρώ
ματος.
Τα φορέματα πού προσδίδουν
Ενα ιδιαίτερον χαραχτήρα κομψό
τητος είνε χωρϊς άμφιβολία τα
λευχά Έκτός τοθ 5τι είνε πρα
χτιχά χαΐ άπλά δταν είνε περι
ποιημένα φοριοθνται άχόμη χαί
σέ άπογευματινές δεξιώσεις
Μεταξύ των χυριωτέρων μοντέ
λω' των παρισινών οΐχων έμφα
νίζονται τα λευχά: σέ σχέδιο τα
γιέρ άπό μεταξωτό πιχέ. Άπό
πονζέ μεταξω'ό φορέματα «σεμι
ζιέ» Λινά φορέματα μέ «χμπιε
οεμάν» τΐτραγωνιχά ή ό3άλ κεντη
μενά μέ πιχέ. Άπλά λινά φορέ
ματα μέ τετράγωνον ντεχολτέ,
γραβάτα, μανδήλι χαί ζώνη άπό
σκρά μπλέ—μαρίν ή ά'σπρο.
ή Ντιστίγκέ
Άριθμός 13763
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ό Συρβολαιογράφος Ήρα
κλεΐου Εύστράτιος Θεοδώρου
Γαρεφαλάκης έν "Ηρακλείω
έδρεύων καί κατοικών, Προ-
σκαλώ την έπισπεΰδουσαν έν
Σύρφ έδρεύουσαν όμόρρυθμον
εμπορικήν Εταιρείαν υπό την1
έπωνυμΐαν «Κρυστώλλης καί|
Τζαγκσράκης», τό Ελληνικόν;
Δημόσιον, την Άγροτικήν Τρά '
πεζαν τής "Ελλάδος, τόν Δή¬
μον Ηρακλείου ώς έγγεγραμ
μένον δανειστήν ώς καί πάν-
τα άλλον Ιχοντα τυχόν άξιώ
σεις επί τοθ έκ δραχμών δέ-
κατεσσάρων χιλιάδων (14 000)
έκπλειστηριάσματος τοθ κατάΐ
την ύπ' αριθμόν 13762 ύπό|
χθεσινήν χρονολογίαν έκθεσΐν
μου άναγκασηκοθ πλειστηρια
σμοθ έκποιηθέντος ακινήτου
τοθ Μην α Νικιλαΐδη συνταξι
ούχου κατόΙ«ου "Ηρακλείου,
δπως προσαγάγωσι παρά τώ
άρμοδ'φ δικαστηρΐςρ παρ' φ
γενησεται ή κατάταξις έντός
τής νομίμου προθεομΐας τούς
τΐτλους καί λοιπά δικαιολο-
γητικά των άξιώσεών των έγ·
γραφα καθ" δσον ή έκπρόθε-
σμος τούτων προσαγωγή έσε¬
ται άπσράδεκτος. Εγένετο έν
"Ηρακλείω Κρήτης σήμερον
την δωδεκάτην τοθ μηνός Ί
ουνίου τοθ χιλιοστοθ ένεακο·
σιοστοθ τριακοστοθ έννάτου
(1939) 'έχους, ημέραν Δευτέ¬
ραν καί έν τώ ενταύθα καί
παρά την οδόν «Χάνδακος»
(διοκιήτω Συμβολαιογραφείω
μου δι' ήν είσπρακτέα τέλη
καί δικαιώματα δραχμαί εκα¬
τόν δέκα τΐέντε κσί υπεγράφη
παρ' έμοθ.
Ό Συμβολαιογράφος
(Τ.Σ.) Β. Ο. Γαρεφαλάκης
Άκριβές Αντίγραφον
Έν Ήρσκλε'ω αυθημερόν
Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬
κλείου.
Β. ©. Γαρεφαλάκης
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
ΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 8
Πλησίον Χταθ. Μοναστηράκι
Παρέχη πάσαν πληροφορί¬
αν ίί δικυχόλυναιν Ιατρικης
φύσεως, είς τού; ε!ς Αθήνας
μεταβαίνοντας άσθενεΐς συμ¬
πολίτας τού.
Κεμάλ Άτατούρκ
ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
Τοϋ Άρμστρογγ.
37ον
Κάθε Τοθρχος ήρπασε τα δπλκ
Έσπευαεν είς την φωνήν τής κιν
δυνευούσης πατρίδος. Κάθε άντί
δράσις, αντιπολίτευσις, διαφωνία
έξέλιπε. Οί Τοθρκοι έφλέγοντο ά
πά πατριωτισμόν. Άπβ κάθε γω
νίαν τής Τουρκίας, άπό δλας τάς
τάξεις της, έκ μέρους άνδρών κα
γυναικων κατέφθαναν προτάσε[
βοηθείας, έκδηλώσεις νομίμοφροσύ
νης Ή Τουρκία ε&ρίσκετο έ
κινδύνω Μόνον ό Γαζής ήξύνατο
νά την σώαη
Δί' άλλην μίαν φοράν δ Μου
σταφά Κεμάλ επεβλήθη: Διέτασσε
διηύθυνε, παρηκολούθει. Έξαπέλυ
σε τα στρατεύματά τού Έντός δύο
μηνων είχε καταπνίξει την έπανά
στάσιν. Δέν ϋδειξεν οίκτον Τό
Κουρδιστάν, άπό την μίαν άραν
Ιως την άλλην, παρεδόθη είς τί
σπαθιά των Τούρκων καί τάς φλό
γας. Οί Κοθρδοι πού συνελαμβά
νοντο υπεβάλλοντο είς βασανιστή
ρια καί έφονεύοντο, τα χωριόι έ
πυρπολοθντο, αί καλλιίργιιαι κα
τεστρέφοντο, τα γυναικάπαιδα ά
νηρπάζοντο καί έσφάζοντο. Οί
Τοθρκοι τοθ Μουσταφά Κεμάλ, έκ
δικούμενοι, έσφαζιχν τούς Κούρ
δούς μέ την άγριότητα μέ την δ
πόίαν οί Τοθρκοι τοθ σουλτάνου
έσφαζαν άλλοτε "Ελληνας, Άρμε
νίους καί Βουλγάρους.
Ό Μουσταφά Κεμάλ συνέστησεν
ιδιαιτέρα στρατοδιχεΐα τα όποΐα
άπεκάλεσε διχασχήοια^τής άνεξαρ
τησίας. Τα δικαστήϊΐα' αύτά πού
έδίκαζαν, μέ την χεραυνοβόλον τα
χύτητα στρατοδικείον έν καιρώ
πολέμου, χιλιάδας, κατεδίκαζαν
έφυλάκιζαν, έξώριζαν, κρεμοθσαν
Πολλοί δπεβάλλοντο είς βασανι
στήρια. Σαράντα ίξη έκ των ήγε
των τής έπαναοτάσεως έκρεμάσθη
σαν είς την μεγάλην πλατείαν τοθ
Διαρβεκήρ. Μεταξύ των τελευτα
ών πού άπηγχονίσθησαν, ήται
καί δ οεΐχ Σαίν, δ θρησκευτικάς
άρχηγός.Άποτειν:5μενος πρός τάν
πρόεδρον τοθ δικαστηρίου πού τόν
είχε καταδικάαει, τοθ είπε:
—Δέν σέ μισώ! Έσύ καί δ κύ
ριός σου είσθε κατηραμένοι άπό
τόν θεόν Τούς λογαριασμούς μας
θά κανονίσωμεν ενώπιον τοθ άνω
'τάτου δικασΐοθ την ημέραν τής
κρίσεως!»
Ό πρόεδρος τοθ στ^ατοδικείου
χαμογέλασε Τό ίνομί τού ήταν
Άλής. Είχε γίνει περίφημος διά
^ά μειδίαμα μέ τό οποίον ϊστελλε
τούς άνθρώπους είς τόν θάνατον
Ήταν τύπος δπιχδοθ τοθ Μουστα
φα Κεμάλ: Άπιβτος, άθεος, ύλ
| στής, άλλά φλογερος πατριώτας
(συνεχίζεται)
ί
ι
ι
ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
ΕΝΑΕΡ1ΩΝ ΣΥΓΚΟ1ΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ ΔΙ ΑΘΗΝΑΣ
Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 11 καί 50 π. μ.
'ΕπΙσης Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.30 μ. μ.
'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
ΤΟ ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΟΝ ε'Α·
χρόπολις» τοθ χ. Ν. Μπαλτζάχτ} ,
άγοράζιι χάπαρι διά τουρβ! πρίί
10 δρχ. *«,'
Είς τό ένταδθα Πρακτορκΐον εκδίδβνται &ίσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬
κάς Αϊρβπβρικόις γραμμάς καί έν συνεχβίβ δι" όλας τάς Εύρωπαΐχάς τβιαιίτοις.
Εκδίδβνται φβρτωτικαί δι' έμπβρεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
ϊΐς τόν τόπον τοδ πρβορισμού των.
Πράκτωρ Ηρακλείου
Άρ. Τηλ. β-18
ΘΕΡΙΝΟΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή μεγαλυτέρα κωμική
ταινία τής Σαιζόν:
ΜΕ
Ο ΥΗΤΕΣ
ό ΧΟΝΔΤΌΣ καί ό
ΛΙΓΝΌΣ.. διπλοΐ!@ύελλα
άκατάσχετης εύθυμίας
πβύ ξεσπά άπ' την πρώτη
εΐκόνα τού Ιργου, παρα-
σύρει στόν τρελλό δρόμο
της χ αί τόν σκυθρωπβτϊ-
ρο θεατή.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Ό ύπερκβλοσσός:
ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΘΑΑΑΣΣΙΝΗ
Σ
ΚΟΙΜΩΙΊΙ Κγλ
ΓΑΜΟΙ.— Την τταρελθοθσαν Κυ
ριακήν ετέλεσαν τούς γάμους των
ό κ. Γ. Πιτιεράκης έμπορος καί ή
δνΐς Εύτέρπη Μαρινάκη Παρά·
νυμφος παρέστη 6 κ. Νικόλ. Φραγ
χιαδάχης δμτιορος. Συγχαρητή·
ρια.
Γύρω στήν πό Αι.
Τό ένταθθα πρακτορειον τής
Έλληνικής 'ΕταιρΙας ΈναερΙων
Συγκοινωνιωνΐδιένειμεν είς διάφο
ρα γραφεϊα εΐκονογραφημένα δι-
αφημιστικά Ιντυπα πβριέχοντα
χρησίμους πληροφορίας σχετικάς
μέ τα άεροπορικα δρομολόγια.
—Είς τώ ίντυπα ταυτα περι-
λααβάνονται πληροφορίαι αφο¬
ρώσαι καί ξένας άεροπορικάς
εταιρείαι.
—Συνεχίζονται αίγραπταΐ έξετά
σεις είς τα σχολειό μέσης έκπαι-
δεθσεως.
—Έν τω μεταζΰ οί μαθηταί
καί αί μαθήτριαι των δημοΐικών
σχολείων έτοιμάζονται διά νά έ·
ορτάσουν την λήξιν τοθ σχολι·
κοθ ίτους, πρός τουτο δέ έκμαν
θάνουν μικρούς μονολόγους, ά-
πανγελίας καί κωμωδΐας αί δ·
ναΐαι θά έκτελεσθοθν τάς *ρ·
χάς τοϋ β δεκαημέρου τρίχ. μη
νός κατά σχολειό.
—Ή νυκτερινή κίνησις ένετάθη
τάς τελευταίας ημέρας.
— Οϋ:ω έκτός τού κέντρου Πα·
πακαλιατάκη τό οποίον κατα·
κλοζεται καθ* εσπέραν άπό κό¬
σμον, δ θετινός κινηματονράφος
«Απόλλων» έκαμεν Εναρξιν των
παραοτάσεών τού άπό τής ταρελ
θούσης Δευτέρας.
—'ΕπΙσης αυριον 6 ύπαίθριος
κινηματογραφος Πουλακάκη κά¬
μνει έναρξιν της θερινής περιό·
δου μέ τό εκλεκτόν Εργον 6 «Ή
ρως τοθ Μάρνη».
—Έντός ολίγοι) θά μεταβερ·
θοϋν αί υπηρεσίαι τοθ Στρατο·
λογικοθ ΓραφεΙου Ηρακλείου είς
τό οίκημα δπου έστεγάζετο μέ-
χρι τούδε ή ΟΙκονομική Έφορεία.
— Είς τό ίδιον οίκημα θά μβτα
φερθβ καί ή Στρατιωτική Λέσχη.
—Είς τό οίκημα τό οποίον κα-
τεϊχον αί υπηρεσίαι τοθ Στρα
τολογικοϋ ΓραφεΙου θά ένκατα-
σταθοΰν ή Γεωργική 'ΥπηρεσΙα
καί τό Γεωργικόν ΤαμΕΪον.
—Ή Λέσχη Έπιστημόνων ανήγ¬
γειλε την διοργανώση» έκδρομής
είς Γερακάρι διά την προσέχη
Κυριακήν.
—Ή έκδρομή δμως αΰΐη ώς μαν
θάνωμεν ανεβλήθη έπ' άόρισΐον.
— Είς Γερακάρι πάντως θά έκ
δράμουν την Ιδίαν ημέραν πλεΐ
τοι άλλοι συμπολίται οΐόποϊοι λό
γφ τής|άκαταστασίας τοϋ καιροϋ
δέν κατώρθωσαν νά|πραγματοκοι·
ήσουν την έκδρομήν των την παρ¬
ελθούσαν Κυριακήν.
—Ό χΰρος 8που ετοποθετήθη
ή προτομή τοθ ήρωος Δασκαλο¬
γιάννη θά πλακοστρωθρ τάς ημέ¬
ρας ούτάς.
—θά χρησιμοποιηθοθν πρός τό*ν
σκοπόντοΰτον" μεγάλαιτετράγωνοι
πλάκες τάς οποίας άτιό πολλών
ημερών έπεξεργάζονται είδικοΐ
τεχνίται.
—Εκατέρωθεν τοθ βάθρου τής
προτομής έν τω* μεταξύ, έφυτεύ·
θησαν καλλωπιστικά δενδρύλ
λια, καλλιεργοθνται δέ καί πρα
σιαί
—Χθές την εσπέραν εδόθη είς
την αίθουσαν τοθ κινηματογρά
φού Πουλακάκη διά δευτέραν φο¬
ράν έρασιτεχνική παράστασις τοθ
Μορφωτικοΰ Συλλόγου μέ τό £ρ
γον «Ό άπατημίνος σθζυγος»
τοθ Μολιέρου.
—ΚαΙ διά την δευτέραν παρά¬
στασιν τό κοινόν Ηρακλείου Ε
δειξε ζωηρόν ενδιαφέρον, υπέστη
ριξε δέ καί πάλιν αυτήν παντοι-
οτρόπως.
ο Ρέπορτερ
—Έκδόσεις.
Είς την σειράν των έκθόσεων
Χαλα: «ΈλληνικαΙ ηαραδόσεις
καί Ελληνικάς Πολιτισμός» αί
τίνες άφοροΰν γενικώτερον την
άναπτέρωσιν τοθ έθνικοϋ φρονή
ματος καί την αποκαλύψιν τής
άφθάστου εκπολιτιστικάς δυναμι
κότητος τής προγονικήι, μας κλη
ρονομΐας προσετέθησαν τελευταΐ
ω,: «Πώς ϊνας νέος ή μία νέα
μπορεϊ νά μεγαλουργήστι» καί «"Ε
ρως καί ΆφροδΙτη». Πρόκειται
ττερΐ βιβ(ων λίαν ένδιαφερόντων
άτιό κοινωνικής καί έθνικής άπόψε
ως καί των Οποίων ή άπόκτησις
πρέπει νά ενιζητηθί) άπό κάθί βι·
βλιόφιλον.
ΖΗΤΕΠΆΙ μικρά οίχία δι1 ε¬
νοικίασιν ή χαί αγοράν τοΓς με
τρητ&Ις καί είς οιονδήποτε μέ
ρος τής πόλεως ή περιοχής αυ¬
τής. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
Η ΜΙΚΡΟΒΙΟλΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ
ΜΕΡ. ΑΥΑΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΕΗ
Δεχεται είς τό Ιργαστή-
ριέν της (Πλατεΐα ΒαλιΒέ
Τζαμί».
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ παρά τό
Μπεντενάκ:: α) μία μεγάλη άπο
θήκη εκτάσεως 300 τ. μ. 6) μία
ίναποθήκη (στίδα) μέ δαρέλΐα
ζΐορητικότητος 45.000 δκ.
Πληροφορίαι είς τα ΓραφιΙα
χ. Α. Γ. ΚαλοκαιρινοΟ
αΡθΛθΓθΠΩΛΒΙθΝ
ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
(καρά τ$ Μεϊντάνι)
■ Ι1Ρ1ΙΙ> ■■•-■ε-ΐΒει' Παρελήφθησαν παντός ε Τ 5ους
ΑΙΙΙΑΙΐ ■ Π Γ ■ |Ι ■
II
ωρολόγια των πλέον φημισμένων
ηϋΐ.ΙΐΙΐ ΒΠΕ.Ι1ΙΖΙΑΙΙ Έλβετικων έργοστασΐων είς πλου
πι#·.Μΐε, ΠΙΙΙ.ΜΙε>ΙΠΙ1 σιβτΟίην συλλογήν ώς καί τοιαθ·
·4βί Άγίον, Ναν§ τα τοβκης δθρανστα
ΛΝ0ΡΘΩΣΙ8
Τό μεγάλο Εργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι
' Ε γκυκλοπα ιδ ε ί α
591ον
κα1 δικαιοτάτη
«"«"««"«οίας. Πρίν
( Ρ
β?άφρ6ς.
Κατ' αρχάς ή άνταρσΐα είνε στάσις, καθώς ό
2ϊϊϊι Ϊγγ α ΚβΤ." άΡΧΟς Χεί^Ρ°· Συνήθως έκ
βάλλει είς τόν ωκεανόν, όστις καλείται Έπανά
στάσις.
τΛ Ε«ν!ΟΓΛδμΛωΊ ή άντσΡ°[α· κσταβΓ,Ινουσα άπό
των υψηλών όρέων, άτινα έπικρατοθσι τοθ ήθικοθ
ορίζοντος, ήτοι τής δικσιοσύνης, τής σοφίας, τοθ
όρθοϋ λόγου, καΐ σχηματιζομένη έκ τής καθωρωτά
της χιόνος τοϋ ίδεώδους άγαθοθ, μετά μακράν κα
τάπτωσιν άπό βράχου είς βράχον, καί άφοθ άντα
νακλασθη είς τα διαυγή αυτής ρεϊθρα ό ούρανός,
αυτή δέ αυξηθή κατά την μεγαλοπρεπή καί θριαμ
βευτικήν πορείαν της υπό πολλών ρυακίων έντός
αυτής χυνομένων, χάνεται αίφνιδΐως είς βόθρον
καθώς δ Ρήνος Είς τέλμα.
Ό βόθρος τ: υ τος έσκάφη πάντοτε υπό των πε
ριωρισμένων ιδιωτικήν συμψερόντων ιής αστικάς
τάξεως. '
Κοί ταυτα μέν πάντα έν τώ παρελθόντι- τό δέ
μέλλον είνε άλλο. Ή καθολική ψηφοφορΐσ, έπΐνοια
των τελευταΐων χρόνων, τοθτο εχει τό θαυμάσιον,
δτι διαλύει την στάσιν έν τη άρχή της, καί Βτι 61
δουσα ψήφον είς τάς χείρας τής άντσρσΐας, άφαι
ρεΐ παρ' αυτής τό δπλον.
Των πολέμων, τοϋ τε έιιφυλίου καί τοθ πρός άλ
λοτρΐους λιποθυμία είνε ή άνσπόφευκτος πρόοδος.
"Ο,τι καί άν είνε ή Σήμερον, ή Αυριον θά είνε ή
ειρήνη.
"Οπωσδήποτε τα ίδιωτικά συμφέροντα τής άστι
κης τάξεως ολίγον φροντίζουν νά μάθουν κατά τί
διαφέρει ή στάσις τής άνταρσΐας. Ενώπιον αύ
των, δλα είνε άνατροπή, άκαταστασΐσ' ό
κύων ζητεί νά δαγκάση. τόν αύθένιην τού, ό κύων
πρέπει αρα νά τιμωρηθή, νά δεσμευθή δι" άλύσε
ως. 'Υλακτεΐ δμως τότε κύων, ούτω δεσμευόμενος
καί δερόμενος, ί-ως ου ή κεφσλή αύτοθ αίφνης
έξογκοθται καί έν Ίώ σκότει φαΐνεται οί'α λέον
τος.
Καί τότε ή τάξις των άστών άνακράζεΓ «Ζή
τω ό λαός!»
Νθν δέ, μετά την εξήγησιν ταύτην, ερωτώμεν, τί
πρός την Ιστορίαν, τό κΚημα. δτιερ συνέβη έν Πά
ριοΐοις κατά Ιούνιον τοθ 1832; Στάσις, ή άνταρ
σία;
—ΆντσρσΙα. Τό κΐνημα έκεΐνο τοοοΟγο παρέ
στησε μεγαλείον επί τε τής αΐφνιδίου έκρήξεως
καί επί τής θλιβεράς καταστροφάς τού, ώσΐε καί
οί θεωρήσαντες αύτό ώς στάσιν, τό άναφέρουν με
τα σεβασμοΟ.
Τα πράγματα, άτινα έρχόμεθα νά διηγηθώμεν, ά
νάγονται είς τό δραματικόν καί ζωηρόν έκεΐνο μέ
ρος τής ίστορΐας, τό παραλειπόμενον υπό τοθ Ιστο
ρικοθ διά την, έλλειψιν χρόνου καί τόπου. Καί 6
μως έν τούτω, ώς είπομεν καί προηγουμένως, Ιγ
κείται ή ζωή καί ό παλμός τής φοράς των άνθρώ
Β'.
ιΙΙ.ΟΟΟΚΥΒΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Κατά τοδς δπολογισμοδς τού
ίαθηγητοθ Μεϊνάρντους, στηρι
'θέντος είς βροχομετριχούς χαρ
άς τού Γερμαν&Ο ώχΐανογράφου
Γεράρδου Σόττ, τό νερό των 6ρο
Κων ποδ κατά μέσον δρον πίπτουν
ιατά την διάρκειαν τοθ ετους έιτί
|ήί γήί, θά μποροθαε νά καλύψη
ίλάχληρον τόν πλανήτην μας μέ
ίνα στρωμα δδάτων ΰψους ενός
ιέτρου: Διίτι ό οΰρανβς χατεβά
|ιι κάθε χρόνον 511000 κυδιχά
ζΐλιόμετρα ν«ρό είς τα δάση καί
ούς άγρούς καί τάς θαλάσσας τής
γής. Αί περιασίτεραι βροχαί π£
πτουν είς τού; τροπιχοδς δπου ή
έτηοία βροχή παρουσιάζει στάθ
μην 186 έκατοατών τοθ μέτρου
έψ είς τα δποτροπιχά τμήματα
ήί γήί. *ο μέρος δηλαδή των εΰ
κράτιον ζωνών ποΰ κείται πλησίον
φν τροπιχων χωρών, μέ άλλα λό
πων.
(συνεχΐζεται)
Άττοξηράνσεως
σταφίδος είνε
τοϋ σήματος:
•ΟΙ·.·
Γενική αντιπροσωπείαι!**. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
'Αβϋνοιι-Πϊσμβτςόγλου 5
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
ΕΙΔΟΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
ΦιλανθρωπικοΟ Συλλόγου
Κυρίων Ηρακλείου
-λ ποατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα 7
. . 1_ λ-.-^α««., Κηηντοαοιώτου καί έναν
ΑΛΑΤΙ
Μαγειρικό Έπιτραπέζιο
«*έτ« 200 δρ«μί»ν κ«1 μι*5 ***,
Αρσχ. 4.60
κατ' 4κ»ν χβνδρικδς Ικ τ·* Κ«ταστημ«τ*{:
Γ. ΜΐΧΤΙΛΟΓΛβΥ.
Αι* έκεΐνους πού θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
ΠΟΣΟ ΒΡΕΧΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Ή Παιδαγ. Άκαδημία
Ηρακλείου εις Βιάννον.
για είς την διαχεχαυμένην ζώνην,
Σέν βρίχει σχετικώς συχνά
"Οσον έκ των δττοτροπικών τμη
μάτων προχωροΰμεν πρός τα ιυ
κρατα παρατηοεΐται αύξησις τής
βροχής καί πέραν τής ίβδομηχο
στής μοίρας γεωγραφιχοθ πλάτους
ή στάθμη τής βοοχής κατά την δι
άρκιιαν τοθ ίτους παρουσιάζει αδ
ξησιν 20 έκατοστομέτρων Πρέπει
δμως ώ; πρός τα δεδομένα αυτά
νά ίχωμεν δπ' 5ψ'ν μας δΐι ή κα
τανομή ξηρας καί θαλάσσης, κοι
λάδων καί δψΛμάτων άλλά καί
αυτά άχόμη τα θαλάσσια ρεύματα
πϊίζουν μεγάλον ρόλον είς την πό
σότητα των ετησίων βροχων. Οΰτω
είς τα δποτροπικά τμήματα τοθ
πλάνηΐου μα; περισοότεραι βρο
χαί πίπτουν τόν χρόνον είς τα
άνατολιχά σημεΐα των ήιτείρων.
ένώ είς τας εύχράτους ζώνας αί
περισαέτεραι βροχαί πίπτουν είς
τάς δυτικάς ακτάς.
Η ΟΑΛΑΣΣΑ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥΣ
Νιυριχοΐ άνθρωποΐ, ανθρωποι
τό σωμα των οποίων ίχει πληγάς
συνεπεία εγχειρήΐεως ή άλλης
άφορμής, άαθενιΐ;, δποφέρουν ένί-
οτε πολύ^άπό τάς μεταβολάς πού
έπέρχονται είς τάς άτμοσφαιριχάς
συνθήκας, άπό την αλλαγήν δηλο¬
νότι τοθ καιροθ. "Οσοι ύπο*ίρουν
άπό ίσχυαλγίαν, άπο ρευματισμούς
καθώς καί ο! οΕαοδήποτε φύσεως,
τραυματίαι αίαθάνονται, οσάκις
επί παραδείγματι 6 καιρίς είνε
πρός την βροχή ν, ώσάν νυγμούς
βιλόνης είς τα μέλη τω^ καί τα
τραύματά των, αίσθάνονται τσουξί
ματα. Καί πολύ πρίν άναχαλυ
οθν τα προλέγοντα τόν καιρόν
δργανα, πολύ πρίν χατασχευα-
σθοθν βαρόμιτρα, ρευματισμ&Ι, ί-
σχααλγίαι χαί τραύματά .. προέλε
γαν μέ άλάνθαατον ασφάλειαν τόν
καιρέ!
ΑΤΜΟΣΦΑ1ΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙ
ΣΜΟΣ.
Νευρικοί ά'νθρωποι αίσθάνονται
εξάντλησιν χαί οτενοχώρια δσά
κις επίκειται νά έκραγή μία χά
ταιγίς, πολλών πίπτιι χαί τό ήθι
χον των άχόμη χαί τού; νευρι
χοδς αύτοδς άνθρώπους χυριεύει
πολλάκις μελαγχολιχή διάθεσις
πολλάς ημέρας προ τής άποτόμου
μεταβΐλής τοθ χαιροθ Μετά μίαν
ηλεκτρικήν έκφόρτωσιν, μετά την
πτώσιν τής βροχή"; οί ανθρωποι
αύτοι αίσθάνονται αιφνιδίως πά
λιν χαλά, ώσάν νά τοΰς Ιφυγε
χάποιο βάρος άπο τό στήθίς των,
χαί μποροθν δπως συνήθω; λέγε-
ται — χαί άναπνέοιιν. Παρέμοια
άλλωστε φαινόμενα παρατηροθν
ται δταν επί μακρον είνε «χουψί
βρασις» είς την φύσιν επί άπολύ
τως ΰγιών άνθρώπων. Ιδιαιτέραν
εύιισθησίαν ώς πρός τό σημείον
αδϊό δεικνύουν τα ζώα.
"(σΰνεχΙζεταΛ)—
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
ΝΟ2ΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ.
Τ. Β. Ίατρός τοθ Κοιρδιολογικοϋ δετνΐΰβ τής Α'
Παβολογιχής Κλινικής τού Πανϊπιοτημίβϋ ΆθηνΒν.
Δεχεται έν τ^ (ατρεΐφ τού παραπλεύρως όφθαλ-
μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ·
βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
Αριθ. τηλεφ. 8.25
«£ΙΙ ΙΙΙΙΗΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙ1ΙΙ ■■■ΗΙ1Ι11Η11ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ
II
ΙΙ1Ι1ΗΙ1Ι1Ι ΜΙ1ΙΗΙΙ1ΙΙ1|Κ
1 ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
Ι ΖΥΓΑΡΙΕΣ
Ι ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
5 Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
3 γες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ τιεφημισμένου
§ έργοστασΐου Ελένης Κακαβούλη, Έμμ. Παγκά-
5 λου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ
"" καί μέ ευκολίας π>ηρωμτΚ, παρά τώ άντιττροσώ-
πφ κ. Δημ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημσρχεΐου. Πρίν
ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την Ικθεσίν μας.
ΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
II
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΐΤ
ΒΙΑΝΝΟΣ Ίούνιος (άνταποχρι
οθ μα;).—Κέντρον ίχδρομΐσμοθ,
όπος συγκεντρώνων την προτίμη
ιι των φίλων τής διταίθρου καί
οθ περιηγηασμοθ, ίχει γίνει ή
Βιάννος. Οί θρθλοι της, ή γραφι
ότης τίθ^τοπείου, ί πολιτισμΐς
:ών χατοίκων, τδ θέλγητρο τοθ '
>εροθ χαί τοθ δάοους έλχύΐυν,
[ληθή ξένων καθημερινώς Μετα
ύ των άλλων έπισκεπτιόν της,
ίσαν χαί τό διδχκτιχό ποΐσωπιχό
αί οί σπουϊασΐέ; τής Παιδαγω
γικής Άχαδημίας Ηρακλείου,
ποϋ ήλθαν το Σίβδατο 10 Ίου
ίου.
Οί έκδρομεΐς, μέ επί κεφαλής
όν διευθυντήν τής ΙΙαιδαγωγι
κης Άκαΐημ'ας χ. Μπουρλωτον
αφίχθησαν την ΙΟην π μ. γεν
μενοι δεκταί άπό κληθή χέσμου
μέ επί κεφαλής τό προεδρείον τοθ
υλλόγου «Διαβάτη;».Ό.ΙΙράεδρος
οθ αυλλίγου χαί πρωτεργάτης χά
ε προοδευτικάς χινήσειος χ. Ν.
Κατσαράκης προαέφερεν ωραίαν
άνθοβέσμην είς την χ. Μπουρλώ
τού, προσεφώνηαε ΐϊ τού; έκδρο
μιι; ειπών μεταξδ άλλων:
«Καλώς ήλθετε ατή Βιάννο.
Καλώς ήλθετε στον τόπο μας στόν
τόπο τοθτον πού είδε τό φώς, πού
ίζησε χι' ίνεπνεύσθη δ άείμνη-
στος Ιωάννης Κονδυλακη; δ συγ
γραφιύς τοθ Πατούχα, τοθ «"Οίαν
ήμουν δάσκαλο;», χαί ό πατέρας
τοθ χρονογραφήματος.
βί δήτε έδώ ί/α έρημικό χαί
φτιοχιχο οπιτάκι χαί θά πληροφο
ρηθήτε πώς άπ' έεΐ ξεκίνησε β
πατέρας τοθ χρονογραφή^ιατος, 6 δ
μνητής τοθ χαλοθ, Έκεϊνος πού
μέ τό χαριοφύλι χαί μέ τή πέννα
έχει δοξάσει το ήρωϊχό νησί μας.
Θά μάθετε έ5ώ πώς εγεννήθη
χε φτωχός, παιδί άπορφανιομίνο,
Βασίλϊΐον της ς
Διοικ. συμβούλιον νοσηλ. λεπρών
'Αγιος ΠαντελβημΜν
Αριθ. 121)82
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 51192
έ. έ. αποφάσεως τοθ κ. ύ
πουργοθ Κρατικάς *Υγιεινη"ς,
π£θεκηρύχθη μειοοοτικός δια-
γωνισμός πρός άνάδειξιν έρ-
γολάβου διά την ανέγερσιν
τής βορ πτέρυγος μιάς πολυ
κατοικΐας έν Λ)μείφ Σπινα
λόγκας συμφώνως πρός την
έγκριθεϊσσν διά τής ύπ' αριθ.
27656 έ. ε. αποφάσεως τοθ
ύπουργεΐου Ύγιεινής οϊκεΐαν
μελέτην μέ προϋπολογισμόν
δαπάνης δραχμών ενός έκα-
τομμυρίου έξακοσΐων έβδομή
κοντα χιλιάδων (1.670 000). Ό
διανωνισμός θέλει διεξαχθΗ
έν 'ΛγΙφ Νικολάω καί έν τοίς
Γραφείοις τής ΝομαρχΙας Λα
σηθίου την 2αν Ιουλίου έ. ε.
ημέραν Κυριακήν καί ώραν
11—12 π. μ. Ινθα καί ότιότε,
καλοθνται οί έργολάβοι ίνα
μειοδοτήσωσιν. Πλείονας πλη
ροφορΐας θέλουσι ζητήση οί
ένδιαφερόμενοι παρά τή Νο-
μαρχΐα ή Νομομηχανικώ Λα¬
σηθίου.
Ή πσροθσα δημοσιευθήτω
61ς μόνον παρά τθν εφημερί¬
δων «Ανατολή», «Λαός», «"Ι
δή» καί «Ανάρθωσις»" ή δαπ,ά
νη τής δημοσιευσεως θέλει βα
ρύνειτόν τελευταίον μειοδό
την.
Έν Άγίφ Νικολάω τβ 10
ΊουνΙου 1939.
Ό Νομάρχης ώς πρόεδρος
τοθ Δ. Σ.
Κ. Παιταδημητρίου
πώς άγωνίσθηχε μέ θάρρος χι'
αύτοπιποίθησι διαρκεΤς οχΧτΐρούζ
αγώνας, πώς άνΐδείχθηχΐ άποχλει
στιχά μέ την ίδια τού άξία, χαί
πώς φτωχος μά διαχεχριμένο; ά
πίθανεν.
θά μάθετε άκόμη σιΐς πού άγα
πάτε τα γράμματα χι' ίχιτε τή
δίψχ γ2ά τή μόρφωσΐ χαί τή δια
παιδαγώγησι. πώς δ Διαβάτης δέν
δΐάβηχε, αλλά σΐέχει ίχεΐ, λευ
χίς, μαρμαρωμένο;, στολίδι τοθ
τίπου χαί γιά νά έμπνέωνται στ λ
περάσματα τοθ χρόνου άπο το
τταράδειγμά τού, χαί γιά ν' άν
τλοθν ζήλον άπο τόν ζήλον τού οΕ
μεΐαγενέατεροι πρός χατάχτησιν
ανωτέρων πνευματικήν ίπιπέδων.
Άληθινά ή τιμή ποΰ μας χάνε
τε μέ την έπίσχεψ! σας είνε μΐ
γάλη, χι' άηερίγραπτος δ ίνθουσι
ααμός μας γιατί πιστεύομεν πώ;
θ' άντλήσωμεν διδάγματα άπό τή
τάζι σας, άπό τή πειθαρχία σας,
άπό οάς τους μορφωτάς χαί άνα
μορφοατάς τοθ διδασχαλιχοθ ίπαγ
γέλματος τοθ ίεροθ χαί δψηλοθ
τούτου λειτουργήματος, άπό σάς
τού; έχπροσώπους τής άρετής, άπό
σας τού; φορεΓς χαί διδασκάλους
τοθ χαλοθ χαι τής προίδου, άπό
σάς την τάξι πού διδάσχει χαί
αυμβολίζει τής πατρίδος μας τα
ίδανιχά, ποδ μέ την ττνευματιχή
σας έργασία χαί τα ήΐιχά σας
διδάγματα, γίνεσθε οί δημιουργοί
μιας νέας έποχής, άπό σα~ς πού
άποτελεΐτε τό Α χαί Ω τής χρα
τιχής χαί χοινωνιχής μας προί
δου.
Είς των χ. Κατσαράχην άπήντη
σεν ευχαριστών δ χ. Μπουρλώΐος,
£ ίποΐος χαί ωμίλησε δι' ολίγων
διά τό έργον τοθ αειμνήστου
Κονδυλακη εξάρας την μεγάλην
προσωπιχότητά τού χαθώς χαί την
δρασιν τοθ φέροντο; τό δνομά
τού λαμπροθ σωματείου των Βίαν
νιτών. Ακολούθως δ γραμματεύς
τοθ συλλόγου «Διαβάτης» χ. Παπά
δάχης, έμπνευσμένος δημιουργός
τοθ χαλοθ, προσέφερι βιβλίον άνα
φερΰμενον είς την ζωήν χαί τό
έργον τοθ άοιδίμου Ιωάν. Κονδυ
λάκη διά νά δοθή είς τόν σπουοα
στήν τής Άχαδημίας ποδ θά γρά
ψη την χαλύΐερην έχθΐαιν διά
την Βιάννον.
Οί 4χδρ5μεΤς "£ΛΤσκέφθησαν τό
σπίτι τοθ Κονδυλακη, τό γραφεΐο
τοθ συλλόγου «Διαβάτης», τ' άξιο
θέατα τής .χωμοπόλεω;, τα γρ»
φικά τοπία της, διάφορα χέντρα
δπου τοίς προσεφέρθησαν άναψυχτι
χά έκ μέρους τοθ συλλόγου, άνι
χώρησαν δέ τό εσπέρας έν μέσω
έχδηλώσεων ένθουσιασμοθ χαί μέ
τάς χαλυτέρας των έντυπώσιων.
ΤΟ.22 ΑΝΤΙΗΙΚΟΤ
γίνεται άπό έκλεκτά καπνά, είδι-
χ&ς επεξειργασμένα κατά τής Νικοτί-
νης καί τής Πυριδίνης.
Προσφέρεται σέ κουτί πολυτελές ποΰ
ξεφεύγει άπό τα συνηβιομένα άσπρα
καλούπια.
Δρ.
—Διανυκτερεύοντα φχρμα-
κεΐα.
Σήμερον Η Ίβυνίου θά διβνο
κτϊρΐύσουν τ« φαρμακεϊα '1»&ν
νού Λογιάδη χ«1 £ωκρ. Χ«νΐΜ·
τάχη.
—'Ηναυτολογία επί των πε-
τρελαιοχινήτων.
Το ύφυπουργϊίβν 'Εμηορικής
Ναντιλίας διέταξ» τάς λιμένι
κάς άρχά;, δπως έφϊξής άπαντα
τα ίοτιοφόρα καί τα πΐτρϊλαιβ
κίνητα ίφοδιάζΜνται δι' έκαστον
πλούν δια ναυτολογίου, ο κυβ«ρ
{ νήταί των δι' κδβινν κυβερνήΐου
ι χαί το πλήρωμα διά ναυτικών
φυλλαίίων εργασίας. Διά τού
μέτρον τούτου άφ' ενός δέν Β*
ώιαφϊύγοον τα πλοϊα ταυτα τόν
ίλΐγχον της συνθ(οκ»ς των κλπ
ρωμ*τι»ν χαί άφ' ετέρου δέν θά
παραμίνουν αΐΐροστάτευτα τα
πληρώματά των είς πβριπτώαιις
ασθενείας π άτυχήμ*τβς. 'βπι
πλέον δια τοϋ μετρου Θά κκθίοτα
ται άδΰνατος 1ς τα πλοϊα τβύ
τα π διβνίργκικ πα«ανώμων πρά
{βων καί κυρίω; λετθρεμκορίου.
—Τό ένσημον των ναυτικόν
πρακτόρων.
Κατ' ανακοίνωσιν τού ΰπβορ
γείου Συγκοινωνία;, ά πό της 15ης
Ίουνίου άνατίθβται είς τα ταχυ
δρομιχά γραφεΐβ, ;τ« έγχκτεοτη
μενά είς παραλίβυς πόλεις, ή πύ
λησις είς το Κοίνον τοϋ ■ΙδιχοΟ
ένσήμου τοϋ ταμείου άοφαλίσε
ως ναυτιχων πρακτβρων χ«1 ύ
παλληλων. Ή πώλησις θά γίνβτοιι
είς την βνομαοτιχην αξίαν.
—ΑΙ έξετάσεις των ύποψη-
φίων δικηγόρων.
Δι' ύπονρνιχης άποφάσίΜς ώρ(
οθη ήμέρκ ενάρξεως τού διαγωνι
ομού των Οποψηφίων δικηγόρΜν
ή 30ή Ιουλίου.
—>'Η έκδρομή επαγγελματι
δν είς Γεραχάρι.
ί Ή άναβληθεΐσα έκδρομή έπαγ
γελματιΐιν διά το Γεραοιάρι χ«|
την Σχβλίιν 'ΑσωμάτΜν ^ά γίνη
την Κυριακήν 18ην ΊουνΙβυ χαϊ
παρκχνλοΰντκι οί θέλοντες ν«
αυμμετάσχουν δθθ
τά (Ιαιτήριά τ»ν
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Τετάρτης
14 Ίουνίου 1939
ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΡΕΟΣ
Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΙΛΙΦΛΞ
ΪΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΗΑΝΤΑΙΟΟΕΝ
ΠΡΟΙΙΑΙΕΙΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΐΙΝ
ΓΕΝΙΚΟΥΚΑΤΕΥΝΛΣΜΟν
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας). — Σημερινά τηλεγρα-
φηματα πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο¬
ρείον άγγέλλουν ότι ό εύρωπαϊκό; τύ¬
πος σχολιάζει εισέτι εΰρέως τόν
χθεσινόν λόγον τού κ. Χάλιφαξ επί των
διεθνών πραγμάτων.
Παρά τα γραφόμενα αντιθέτως, πα-
ρουσιάζεται πάλιν ώς συνεχιζομένη παν»
ταχόθεν ή προσπαθεία πρός γενικόν κα-
τευνασμόν έν Έυρώπη.
Η ΓΑΛΛΙΑ ΧΑΑΑΡΟΝΕΙ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΤΑ ΑΗΦΒΕΝΤΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ Μ Ε Τ Ρ Α
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας.) — Πληροφορίαι έ*
Παρισίων άναφέρουν ότι παρατηρεΐται
περιοριαμός είς τα λαμβανόμενα στρα·
τιωτικά μέτρα. Ή Γαλλία φαίνεται ό¬
τι χαλαρώνη τα μέτρα ταύτα προσωρι¬
νώς καί επί τή προόψει ότι μέχρι τού
φθινοπώρου τουλάχιστον ή εύρωπαϊκή
κατάστασις Οά παραμείνη στάβιμος.
Ό χθεσινάς λόγοςτοΰκ.Τσάμπερλαιν.
Πότε δα ήτο δυνατή μία διάσκεψις.
ΡΩΜΗ 13 ΊουνΙου (Ιδ. ύπη]πικότητες καΐ των δύο χωοΛν|θεΓσοτς πληροφορίας ό κ. Ροθσ
ρεσΐα). —Ό Λγγλικός τύπος μεταξύ των οποίων ό Γάλ- βελτ δέ έλαβεν σχετικήν πρόσ
άναδημοσιεύει την είδησιν τοθ
ταξιδΐου τού κόμητος Τσιάνο
.είς την Ισπανίαν.
—Ό κ. Τσάμπερλαιν έδήλω
σε χθές είς την Βουλήν των
Κοινοτήτων 8τι μ(α διεθνής
σύσκεψις θά ήτο δυνατή μό
νόν εάν ύπήρχε μία γενική
έμπιστοσύνη μεταξύ δλων των
κρατών καί των έκπροσωπούν
των αύτά.
Ό λόρδος
Χάλιφαξ έδήλω
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ
σεν έξ όλλου δτι ή κατάστα
σις είς την Άπω Ανατολήν
είνε έξαιρετικώς σοβαρά καί
δτι ή αγγλικη κυβέρνησις Θά
κάμη δ,τι είνε δυνατόν διά νά
περιφρουρήση τα ζωτικά συμ
φέροντα τής Αγγλίας.
ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Ίουνίου
(Ιδ. ύπηρεσΐα).— Κατά τάς έκ
ΛονδΙνου πληροφορίας προσε
χώς πρόκειται νά έκτελεσθοθν
μεγάλα κοινά άεροπορικά γυ
μνάσια είς τα όποΐα θά λά
βουν μέρος 600 πολεμικά άε
ροπλάνα τής Αγγλίας καί
τής ΓαλλΙας. Τα γυμνάσια θά
παρακολούθησιν πολλαί στρα
λος πρωθυπουργός κ. Νταλαν
τιέ, ό "Αγγλος ΰπουργός των
Στρατιωτικών κ. Χόρ ΜπελΙσα
καί άλλοι.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ίουνίου (ίδ.
ύπηρεσΐσ).— Κατ' είδήσεις έξ
Ούασιγκτώνος τό άπόθεμα
χρυσοθ αύξάνει διαρκώς είς
τάς άμερικσνικάς τραπέζας.
Ό ευρισκόμενος σήμερον χρυ
σός είς τάς Ηνωμένας Πολι
τεΐας άντιπροσωπεύει τα 60
ο)ο τοθ παγκοσμίου χρυσοΰ.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 ΊουνΙου (ίδ.
ύπηρεσΐα).— Βεβαιοθται δτι
αί σχέσεις ΒραζιλΙας καί Γερ
μανΐας άποκατεστάθησαν. Ή
Γερμανία άποστέλλει κατόπιν
τούτου πρεσβευτήν είς Ρίον
Ίανέϊρον καθώς καί ή Βραζι
λ(α είς Βερολίνον,
ΑΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ ΤΑ-ΙΔΙΟΝ
ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΕΙΪ ΑΓΓΛΙΑΝ;
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 ΊουνΙου (ίδ. ύ·
πηρεσΐα).— ΑΙ αγγλικαί έφη
μερΐδες θεωροθν απίθανον την
επίσκεψιν τού κ. Ροθσβελτ είς
την Αγγλίαν.
«Τα Νέα Χρονικά» τοθ Λον
δΐνου γράφουν έξ άλλου, Οτι
τιωτικαί καί πολιτικαί πρόσω' αντιθέτως πρός τάς μεταδο ών.
κλήσιν έκ μέρους των Αγ
γλων Βασιλέων.
ΣΟΒΑΡΠΤΑΤΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
ΤΟΥ ΙΤΡΑΓΚ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΡΣΟβΙΑΝ
ΡΩΜΗ 13 Ίουνίου ((δ. ύπη
ρεσΐα).— Άμα τή αφίξει τού
είς την Βαρσοβίαν ό κ. Στράγκ
διεξήγαγε σοβαρωτάτου συνο
μιλΐας μετά τβν πολιτικών
άνδρών τής ΠολωνΙας. Άνε
κοινώθη μετά τάς συνομιλΐας
ταύτας δτι ή ΠολωνΙα δέν θ*
εδέχετο την ρωσσικήν έπέμ
βάσιν ειμή μόνον είς την περΐ
πτώσιν καθ" ήν ή Ιδία ή Πό
λωνΐα θά έκρινε τουτο άναγ
καΐον.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Ίουνίου (Ιδ.
ύπηοεσ(α).— Μετά την σύνα
ψν τοθ άγγλοτουρκικοθ συμ
φώνου τόν παρελθόντα Μάϊ
όν, ή Γερμανία άρνεΐται νά
παραδώση είς την Τουρκίαν
τό υπό παραγγελίαν πολεμι
κόν υλικόν α' ποιότητος των
έργοστασΐων Σκόντα. Δέχεται
νά παραδώση ν μόνον υλικόν
πολέμου δευτερευούσης σημα
οίας. Διά τόν λόγον τούτον
ή ΤουρκΙα διαπραγματεύεται
την προμήθειαν ύλικοθ πολέ
μου έξ αγγλικών έργοστασΐ-
Ή προχδεσινή συνεδρίασιν
τού Δημοτ. Συμδουλίου Ηρακλείου.
Τό Δηαοτικόν Συμβούλιον Ι τος, ή αίτησις δμως οΰτη ά-(πεφάσισε την συμπλήρωσιν τοθ
Ηρακλείου συνεδριάσαν προ-1 περρΐφθη ώς αδικαιολόγητος. Ι δικτύου υδρεύσεως αύτοθ
χθές την εσπέραν ήσχολήθη|Τό Δημοτικόν Συμβούλιον ά·|ωστε νά λυθή οριστικώς καί
τό ζήτημα τοθτο.
Ενέκρινεν ακολούθως την
μελέτην συντηρήσεως των
ΑθΊΗΓ»,Ι_ν^ΊθΛ>νίου (τού άντα-
κοκριτού μας).—Τηλέγραφον ν έκ Λον-
Βίνου ότι αντιθέτως πρός τόν περιορι¬
σμόν των στρατιωτικών μέτρων έν Γαλ
λία, είς την Αγγλίαν συνεχίζεται πάν-
τοτε ή τεραστία προσπαθεία πρός προε-
τοιμασίαν ιδίως όσον άφορά τό ανθρώ¬
πινον υλικόν.
Η
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΝΑΓΚΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα
.ποκριτού μας.) —Τηλεγραφοΰν εκ τής
"Απω Άνατολής ότι είς τό Ναγκίν α
πεβίωσαν δύο άπό τούς δηλητηριασθέν
τας έ»εί Ίάπωνας άξιωματικούς.
Οί άξιωματικοΐ ούτοι παρεκάθησαν
είς γεθμα δοθέν πρός τιμήν των υπό
Κινέζων κατά τό οποίον προσεφέρθη
οΐνος άναμεμιγμένος μέ δηλητήριον.
ΤΟ ΑΟΟ.ΕΥΜ! ΧΟΕΣ ΕΠΕίΤΡ£ψ£Η
ΕΙ! ΑΘΗΝΑΣ Ο Κ. ΡΡΡΒΪΠΡΪΡΓΟΪ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου(τού άντα·
ποκριτού μας).—Σήμερον τό άπόγευ
μα έπιατρέφει είς Αθήνας έκ τής περιο
δείας αυτού ό πρωθυπουργόν κ. Ί. Μ ε
ταξάς.
ΕΜΕΙΩΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ
Ο ΔΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα.
ποκριτού μας).— Αι» αποφάσεως τής
κυβερνήσεως εμειώθη είς τό ελάχιστον
ό είσαγωγικύς δασμός των κατεψυγμέ·
νων κρεάτων των είσαχθησομένων έκ τής
Αύστραλίας.
μέ διάφορα ζητήματα άπόψε
δέ Θά συνέλθπ έκ νέου Ίνα
επιληφθή των ύπολοΐπων θε-
μάτων των άναγραφομένων
έν τή ήμερησία διατάξει τής
προχθεσινής συνεδριάσεως.
Έν τή προχθεσινή συνεδριά
σει συνεζητήθη αίτησις των χοτ
τοΐκων τοθ προαστεΐου Αγ.
Ιωάννου ζητούντωνν'άπαλλα
γώσι τοθ τέλους καθαριότη
κολούθως απεφάσισε την άγο
ράν εκτάσεως ή όποΐα θά χρη
σιμοτϊΌΐηθί* διά την έναπόθε-
σιν των άπορριμμάτων τής
πόλεως καί ενέκρινε την διά
θέσιν πιστώσεων . ·&-'- "όΤκ->ζη
μΐωσιν ρυμοτομουμένων άκι·
νήτΐύν. Έν συνεχεία τό Δημο
τικόν Συμβούλιον εξήτασε τό
ζήτημα υδρεύσεως τοθ προα-
στίίου Μασταμπά. Σχετικώς ά
άσφαλτικών όδοστρωμάτων
τής λεωφόρου Βασιλέως Κων
σταν.τ4νοΰ·'ν;αιϊής πλατεΐαςτής
κειμένης πρό τοΟΔημοσΙου Τα
μείου καίάπεφάσισε την παρά
τάσιν τής ίσχύος των φορολο
γικών καταλόγων διά τό οίκο
νομικόν έτος 1939—40.
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ
ΕΝ ΤΩ ΚΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατ' ανακοίνωσιν έκ της Γεωρ
γι κης Υπηρεσίας Ηρακλείου ή
συγκέντρωσις τοθ σΐτου έν ιω νο¬
μώ Ηρακλείου απεφασίσθη διά
διαταγής τοθ υπουργείου Γεωρ
γίας ν'άρχΐοη
Ιουλίου.
άπό τάς αρχάς
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου(τοΰ άνταπο
κριτοΰ μας).—Είς την εφημερίδα τής
κυβερνήσεως εδημοσιεύθη άναγκαστικός
νόμος αφορών τόν έλεγχον των άτυχη·
μάτων των έλληνικών έμποριχών άτμο· ομοθ παρ9 ανεγνωρισμένου ήμιϊ»
νΐλοίων. Ι _»« .».- .
ΟΙ Δ.ΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τό υπουργείον Δημοσίας Ά
σφαλεΐας ανακοινοί τα εξής.
Είδοποιοθνται οί διπλωμα-
τοθχοι των κάτωθι σχολών έ
σωτερικοΟ καί έξωτερικοΰ: Με
τσοβίου ΠολυτεχνεΙου, Άνω
τάτης "Εμπορικάς Σχολής, Γυ
μναστικής ΆκαδημΙας, Ίατρι
κήΓ, Όδοντοΐατρικής, Κτηνια
τρικής, ΧημεΙας, Φαρμακευτι
κης όπως άπό 20 μέχρι τέ
λους ΊουνΙου παρουσιασθώσιν
είς τα πλησιέστερα άστυνο
μικά τμήματα τοθ τόπου δια
μονής των πρός παροχήν πλη
ροφοριών τής ταύτότητός των.
ΟΙ μή προσερχόμενοι έντός
τής καθορισθβΐσης προθεσμΐας
θά προσάγωνται βιαίως καϊ
θά τιμωροθνταισυμφώνως πρός
τό άρθρον 109 τοθ όργανι
σμοθ τής Χωροφυλακής. Έ
£αιρο0νται οί ύπηρετοθντες
είς τάς τάξεις τοθ στρατοθ.
ΤΟ ΕΝΣΗΜΟΝ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ
ΑΙΚΑΣΤΙΚΟ.Ν ΜΕΓΑΡΟΝ
Είς την εφημερίδα τής κυβερ¬
νήσεως εδημοσιεύθη Β. διάταγμα
διά τοθ δποίου καθοριζΐται ό τρό
πος προμηθείας καί φυλάξεως
τοθ είδικοθ ένσήμου των ταμιίων
υπέρ τής ανεγέρσεως δικαστικών
μεγάρων %αΙΛ φυλακδν. Διά τοθ
διατάγματος παρέχεται είς τό υ
πουργεΐον τής Διχαιοσύνης τό δι
χαίωμ» νά επιτρέψη δι' αποφάσε¬
ως τού την προμήθειαν είδιχών
ένσήμων ίνιυ δημοσίου διαγωνι-
Η -ΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ
Τό υπουργείον τής Παιδείας δι'
έγκυκλίου τού πρός τάς έκπαι-
δευτικάς αρχάς Ιγνωστοποίησε τάς
διά νόμου έπενεχθείσας τροπο-
ποιήσεις είς τό σύσΐημα των έ-
ξετάσεων. 'Ως έείζεται οί, κατά
τάς άπολυτηρίους έξετάσεις τοθ
ι Σεπτεμβρίου 1938 άποτυχόντες
| καί μή υπαστάντες την συμπληρω
ματικήν προφορικήν εξέτασιν δέ
όν νά καταταχθοθν είς την τάξιν
είς την όποιαν θά κριθοθν ίκανοί
επί τ^ βάσει τής γραπτής μόνον
έξετάσεώς των.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
Άγορά Ηρακλείου
Κατά τό δελτίον τιμων τού Έμ
πορικοθ καί Βιομηχανικοΰ Έπιμε
λητηρΐου Ηρακλείου αί τιμαί των
διαφόρων εγχωρίων προϊόντων εί
χον χθές ώς ακολούθως:
Σταφίιίβς α', δρ.
Ρ' ·
Ελεμέδες α', β' »
Ταχτάδες α", β'. »
•Ελαια 3—5ο »
θΐνοι:
Αρχανών μΐστ. »
Μαλεβυζίου »
14.- 17.
10-13
6.- 6 50
4 50 - 5.50.-
26.70
25,-
3.50
28.-
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Τό εσπέρας τής προσεχούς
Παρασκευής θά
συνεδρίασιν τό
συνέλθπ είς
Διοικητικόν
Συιιβούλιον^τοΟ'ΕμπορικοΟ καί
ΒιομηχανικοΟ ΈπιμελητηεΙου.
Τό Συμβούλιον τού Έπιμελη-
τηρΐου θ" άσχολήθή κατά την
συνεδρίασιν τού ταύτην μέ
διάφορα ζητήματα.
Η ΕΨΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Δι' άγορανομικής διατάξεως α¬
πηγορεύθη ή έντάς μεταλλίνων
θηκών (φορμών) παντός σχήματος
ί έθ θέ
πλοίων.
κοθ
η (φρμ)
χαί μεγέθους τοποθέτησις ρ
πρός ίψηοιν. Οί παραβάται θά
διώχωνται συμφώνως πρός τώ
Ι πό 1§—9.—2§ Ν, Διατβγμαΐι.
Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Σήμερον Τετάρτην καί α£5
ριον Πέμπτην 14 καί 15 Ίου¬
νίου θά γίνη ή δευτέρα κλήρω
σις τής έν κυκλοφορία τετάρ-
της εκδόσεως τοθ έθνικοθ Λα
χεΐου. Κατά την κλήρωσιν ταύ
την θά έζαχθοθν τής κληρωτί
δος 2 500 λαχνοΐ κερδίζοντες
2 560.000 δραχμών. Έκ των
λαχνών τούτων, ό πρώτος μέν
κερδίζει 400.000 δρχ. ό δέ δεύ
τερος 160.000 δρχ. Σημειωτέον
δτι κατά ιήν σημερινήν ημέραν
τής κληρώσεως θά έξαχθοθν
μετά λαχνοθ μέν 150 άριθμοί,
άνευ λαχνοθ δέ, κερδίζοντες
δηλαδήάνά 600 δραχμάς 1250.
Αυριον θά έξαχθοθν οί ύ-
πόλοιποι, ήτοι: 100 μετά λα
χνοθ καί 1.000 άνευ.
Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Δι' αποφάσεως της χυβϊρνήσΐ
ως πληροφορούμεθα ότι έπβκτβί
νεται ο θεβμός τής Έργατιχής Έ
στίας καί έν Χανίοις, θά έ/ταχο
λουθηβη δέ ή έπέκταοις τού Θε
Ρέθυμνον καΐ Ήρά
ομού είς
κλίΐον.
ΠΠρ^νή
Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΖΗΤΕΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΞΙ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ Νέ-
άς Υόρκης ότι ό ύπουργό; των 'Έξω·
τερικών τής Άμερικής χ. Χάλλ απηύ¬
θυνεν έκκλησιν πρός τό Ράϊχ καί την Ι¬
ταλίαν.
Ό Άμερικανός ύπουργός ζητεί την
οικονομικήν συνεργασίαν μέ τα κράτη
ταύτα. Ή συνεργασία ζητείται επί τή
προβλέψει ότι ή πολιτιχή των τού λοι¬
πού θα είνε είρηνική, έξυπηρετο^σχ τούς
γενικούς σκοπούς αποκαταστάσεως των
μεταξύ των διαφόρων κρατών σχέσεων
είς ούς άποβλέπουν αί Ηνωμεναι Πο¬
λιτειαι.
ΚΑΘΑΡΩΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άν.
ταποκριτού μας).— Σχετικώς μέ τό
ταξίδιον τού κ. Στράγκ είς την Μό·
σχαν τηλεγραφείται έκ Λονδίνου ότι
ό χαρακτήρ τού μέλλοντας , νά συναφθή
αυμφώνου μεταΐύ Αγγλίας καί Σοβιέτ
δέον να θεωρηθή καθαρώς άμυντικός.
ΚΙΝΕΖΙΚΛΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ
ίΙΑ ΤΗΝ 01Ρ.Λ8ΣΙΝ ΤΟΥ 7ίΕΚ ΤίΙΗ
ΑΘΗΝ 1113 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
Σαγκάης άναφέρουν ότι ή κυβέρνησις
Τσάγκ—Κάϊ—'Σέκ καΐ οί πατριώται
Κινέζοι διαμαρτύρονται διότι ή Αγ
γλία φαίνεται διατεθειμένη νά παραδώση
τάς έν Τιέν ΤσΙν έκχωρήσεις είς Ίάπω
νας τρομοκράτας.
ΠΟΣ ΒΕΟΡΕΙ Ο ΒΑΪΣΜΑΝ
ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΛΕΥΚΗΝ ΒΙΒΛΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ τού
έξωτερικοΰ ότι ό γνωστός Έβραϊος καί
άρχηγός τής όλης κινήσεως έξ άφορ·
μής των ζητημάτων τής Παλαιστίνης κ.
Βάϊσμαν είς δηλώσεις τού έχαροτκτήρι
σε την αγγλικήν Λευκήν Βίβλον ώς κα
ταργοΰσαν τα δίκαια τών'Έβραίων.
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ
Υπό τοθ 'ΥπουργεΙου Κρα-
τικής Ύγιεινής καί Αντιλή¬
ψεως καταρτίζεται νόμος πε-
ρΐ παιδεύσεως καί έποπτείας
των μαΐων.
Ό νόμος άφορςτ κυρΐως την
ϋΐταιθρον χώρανδπου σημειοϋν
ται άθρόα κρούσματα, θανα-
τηφόρα κατά τό πλείστον έ
πιλοχεΐων μολύνσεων καί τε
τάνων νεογνών όφειλόμενα
είς την άγνοιαν ήάμέλειαν των
έμπειρικών μαΐων, αί οποίαι
άσκοθν άνενοχλήτως τό έπάγ
ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΟΝΟΥ ΙΣΠΑΗΙΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίουνίου (τού άντα
ποκριτού μας).—Κατά τα έκ Παρισί¬
ων τηλεγραφήματν αχολιάζεται έκεί εύ
ρέως ή άγγελθεΐσα έκ Παρισίων χθές
πληροφορία καθ* ήν !πρόκειται νά υπο
γράφη σύμφωνον Ιταλίας καί Ίσπανί
άς μεταβαίνοντος τού ύπουργού των 'Έ
ξωτερικών τής Ιταλίας κόμητος Τσιά
νο είς Μαδρίτην.
ΝΕΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙ! ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙλΙΐΓ
ΔΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΑ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Ίουνίου (ί6.
υ·
γελμσ, ελλείψει
χων τοιούτων.
διπλωματού
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
πηρεσία).— Υπό την προεδρίαν τού *.
Τσάμπερλαιν συνήλθε σήμερον ή επί
των εξωτερικών ζητημάτων επιτραπή έ-
ξετάσασα τό ζήτημα των έγγυήσεων
των Βαλτικών χωρών καί τας έξ αυτών
δυσχερείας είς την πορείαν των άγγλο
ρωσσικών οιαπραγματεύσεων.
Ί3ξ άλλου σήμερον την πρωΐαν ό κ.
ΛΙαίσκυ έσχεν ιδιαιτέραν ουνομιλίαν
μετά τού ύφυπουργοΰ Των Έξωτερι·
κων κ. Μπάτλερ. Ή συνομιλία αύτη
δέν ήτο άβχετος ΐσως πρός την έναρξιν
των νέων άγγλορωσσικών βυνομιλιών έν
Αφιχθη ΐίς Ρέθυμνον χαί »νέ- Μόσχα όπου φθάνει αυριον την πρωίαν ό
λαβε τα καθήχοντά τού δ νέος νο Στράγκ άναχωρήαας σήμερον έκ Β*ρ-
~'------ χ. Π«π«θ«ν«σ(οι,. βοβίαβ βιδηροΒρομΐκώς.
Μέγεθος Γραμματοσειράς