97371 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5182

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

4/6/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"■^^^■ε""εεεππ»ιπββββιε·Βε«^ΗΒΙΙΒΗΒβΙΙΙ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
""*'■ ΟΛΟΣ ΜΙΝΏΤΑΥΡΟν
.ΠΕτΟϊΙΟΣ ΣΥΝΤΛΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
Αίγυπτον
έΐησία λίραι 8
εξάμηνος 9
Άμβρικής
έτηοία δολ. 15
Ιξάμηνος » 8
κατά φύλλον
Δραχ. 3
ΚΥΡΙΙΚΗ
4
ΙΟΥΝΙΟΥ
1939
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ 840*
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5182
ΙΚΡΗΤΗ ΧΑΙΡΕΤ1ΖΕΙ
ι.
τη ΰπεδεχθη χθές τόν έπα-
νακΓ/μψαντα είς την έν Χά
νίοις έδραν τού, μετά δίμη
νόν άπβυσίαν είς τό έξωτε
ρικόν υπουργόν Γενικόν Δι
βικητήν χ. Μ π. Σφακιανά-
χην. "Υπήρξαν δέ αί έχδη-
λώσειί αυταί ή καλυτέρα έκ-
φρασι; τής άγάπης, τής εκτι¬
μήσεως καί τής έμπιστβσύ-
η πού τρέφει ό Κρητικος
λα ; κρός τόν αξιβν έχπρό-
αωιχον τοΰ σημεοινβΰ κρά¬
τβυς. Διότι όντως μεταξύ
τού ύπβυργοΰ κ. Σφακιανά¬
κη χαί τής Μεγαλονήαου
ύφίστανται δεσμοί στενοί,
αρρηκτοι. Οί δεσμοί τούς ό-
πβίβυς έβφυρηλάτησεν ή τρι-
ετής γόνιμβς δράσις τοΰ κ.
Σφακιανάκη υπέρ τοΰ τόπου
αύτοΰ καί ή έμπιατοσύνη τοΰ
Κρητικού λαοϋ πρός τόν
υπουργόν — Διοικητήν τού.
Διατί πράγματι, είς τό τριε-
τε$ αύτό διάστημα τής ύ·
πουργίας τού, ο χ. Σφακιά
νάκης ανέπτυξεν έξαιρετι
κήν δραστηριότητα, εδειξεν
όλην τήν θερμήν τού πρός
τήγ γενέτειράν τού καί
υπό; την πνβήν τοΰ νέου
Κρεΐτους ειργάσθη χαί επέτυ¬
χε πβλλά. Απετέλεσε δέ
χαί τόν συνεχτιχόν χρΐκον
μεταξύ τοΰ Κρητικού λα¬
οϋ καί τοΰ νέβυ κράτβυς,
τοΰ όπβίβυ ηκολούθησε χαί
εφήρμοσε τκ δόγματα χαί ύ·
πηρέτηαε τούς σκβπβύς.
||αί ό Κρητικός λαός πα-
ραχολουθών τήν προσπάθειαν
χαίτήν μέριμναν την οποίαν
ύκέρ τής πρβόδβυ χαί τής
εύημερίας τού κατέβαλε χαί
καταβάλλει χαί άναγνωρί-
ζων ίτι έν τώ προσώπω τού
εύρεν ό άρχηγός τής κυβερ-
. χ. Μεταξάς τόν νού
, τόν συνετόν καί άμε-
.πτον άνδρα, τόν ίκανόν
νά ενσαρκώνη τάς αρχάς τοϋ
νέου χρκτους, νά τάς έφαρμό
σο καί νά τάς ζωντανεύβΓΐ
είς ωραίαν ά «τή ν πραγμα'-
τιχότητα, τόν περιέβαλεν
εξ άρχής μέ τήν έμπιστοσύ
νην τού, σήμερον δέ τόν ύ-
ποδέχεται έπανερχόμενον μέ
αίσθήματα όχι μόνον είλι-
χρινοϋς άγάπης άλλά καί
θερμων ευχαριστών. Πολΰ
δέ περισσότερον διότι χαί
χατά τό διάστημα τής απού·
οίας τού, ό κ. Σφακιανάκης
δέν επαυσεν ένεργών καί έρ-
γαζόμενος υπέρ τής Κρή¬
της. Άφοΰ ό κυριώτερος λό·
γος τής τελευταίας παραμο
νής τού εί; Αθήνας χαί τής
χαθυατερήαενς της έπανόδου
του,ητο ήέκιθυμία τού .νά συν
εργασθή μετά τού χ Πρωθυ-
πουργοΰ καί των αλλων υ¬
πουργόν καί μετά των κεν-
τριχών υπηρεσίαν διά τήν
κατανομήν των πιστώβεων
δι9 έργα συγχοινωνιακά, πά-
ραγωγιχά, έκπαιδευτιχά, έξυ
γιαντικά, έχπολιτιστιχά χατά
τρόπον πού νά λάβη *"* Π
Κρήτη πλούσιον τό μεριδιόν
της. Καί τό επέτυχε ν Έπαν
ελθών δέ τώρα είς τήν έ¬
δραν τού έκόμιαε χαί τάς
λύαεις πλείστων ίσων σοβα¬
ρωτάτων προβλημάτων κου
έβασάνιζαν άπό μαχροΰ την
νήσον. Κ ι-1 ίταν μεθαύριον
θά περιοδεύση τα διάφορα δι-
αμερίσματα δέν θά φέρη είς
τόν λαόν τόν θερμόν' μό¬
νον χαιρετισμόν τής κυβερ
νήσεως χαί τό χήρυγμα των
άρχων τοΰ νέου κράτβυς,
άλλά χαί πιστώαεις δι* έργα
χαί τα μέσα τής θεραπείας
των τοπιχ&ν άναγκών.
ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
Μία ίμπρακτβς απόδειξις
τής οτβργής χαί τβΰ ένδια-
φέρβντος τής οημερινής Κυ¬
βερνήσεως πρός τούς έπαγ-
γελματίας καί βιοτέχνας, ύ-
πήρξε χαί ή ίδρυσις τού Τα
μείου Συντάξεως χαί Άσφα
λίσεώς των. Τό Ταμείον αύ-
τό, αποτελεί ήδη μίαν πραγ-
ματιχότητα, Ινα ζωντανόν
οργανισμόν. Λειτουργεΐ, κι
νεΐται, δρά. Καί διά τούς
σκοπούς τοΰ Ταμείου αύτοϋ
Βά ομιλήση σήμερον είς εί
δίκην συγκέντρωσιν των έ-
παγγελματιών χαί βιοτεχνών
ό έπιθεωρητής χ. Τραυλός,
κρός τούτο χατελθών είς την
πόλιν μας. Διότι οση ήτο
ή άνάγχη τής Ιδρύσεως
τοϋ ταμείου αλλη τόση εί¬
ναι ή άνάγχη
V
άναπτυ·
χθή χαί νά ενισχυθή ό όρ-
γανισμός τ«υ άπό τα μέλη
Άλλ' ή κυβέρνησις δέν
περιορίζει την μέριμναν της
ύηϊρ τής τόσον συμπαθούς
επαγγελματοβιοτεχνικής τά¬
ξεως, είς την ίδρυσιν το»
Τ. Ε. Β. Ε. μόνον. "Ηδη Ι
προιϊε χαί άλλ« ηολλά υπέρ
δϊ διά τής λήψεως «εί
δεύεργϊ
ρς ρργ
τικ«ν μέτρνν ί«**ς εΐν«ι η
«πβζημίωο»} τδν άχρηστευο
μεννν συνεπεία τής Η«1Χ«
νιχής πρβόδου έπαγγελμοι-
των, ή χατβχύρωσις ^χαΐ β
χβρεσμός των έπαγγελμα-
των καί άλλα. Καί τώρ« μ«-
λετά χ«ι ίπιδιώχει τήν λύ¬
σιν * τβΰ πρββλήμ«τβς τής
ίκαγγελματικής *« Ρι0Τ?'
χνιχής στέγης, τής *?*·"£-
σεως τής πίστεως δια της
Ιδρύσεως εΐδικήδ Τραπέζης
ή δΓ άλλον τρόπον, τής
πρβατασίας τής β.««χνί«ί»
ή παροχής δι«φίρ»»ν ΐύχ·
των μεμονωμένων χλαδικ&ν
ζπτημάτων.
Καί δικαίως βεβαία. Διότι
οί επαγγελματιαι χαί βιοτέ-
χναι άποτελοΰν τάξιν συμπα
θή, άποτελοΰν τόν άκρογω-
νιαΐον λίθον τοΰ κοινωνικον
μας οίχοδομήματος, τάς έρ-
γατίδας μελίσσας έκ τοΰμό
χθου των οποίων πολλά κερ-
δίζει τό σύνολον, τό κράτος,
ή έν γένει έθνική μας οίκο·
νομία. Έπομένως τα μέτρα
τής κυβερνήσεως θά είνε ή
δικαία άνταπόδοαις των ίσων
είσφέρουν οί καλοί αύτοί πο¬
λίται είς την χώραν.
Ριιμοτομίαι.
Πληροφορούμεθα Οτι ή νο
μομηχανική ύπηρεσΐα πρόκει
ται νά ένκρίντ) έντός των ή
μερών την απόφασιν καί τό
σχέδιον τοΟ Δήμου περΐ ρυ
μοτομήσεως τής λεωφόρου
Κωνσταντίνου. Ευθύς δέ ά-
μέσως θά κινηθβ ή σκαπάνη
καί τα παμπάλαια παραπήγ
ματα—-διότι περΐ οίκημάτων
δέν πρόκειται—θά πέσουν διά
νά διαπλατυνθβ ή λεωφόρος
καί νά απαλλαγή άπό τάς
σημερινάς άσχημΐας. Πρόκει
ται αλλωστε περΐ τής κεντρι
κωτέρας άρτηρΐας τής τιόλεως
κσΐ «ρέπει νά γίνη επί τέλους
ή ρυμοτόμησΐς της. Πολύ πε
ρισσότερον μάλιστσ τώρα πού
άπεπερατώθησαν τα κτίρια
τής Εναντι πλευράς καί συνε
κβντρώθησαν είς αύτά δλαι
οί κρατικαί ώτιηρβοίαι.
Τα σημερινόν μνημόσυνον
ΜΙΑ ΕΝΔΟΞΟΣ ΔΡΑΣΙΣ
ΜΙΑ ΕΚΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
Γεώργιος Κατεχάκης (1878-1939)
(Δημοσιεύομεν σηιιβρβν την συ
νέχ«ι«ν τής νβκρβλογίας τβΰ
στρβτηγβΰ Γε&,ργ,βυ Κατβχάκη-
καιΐϊτάν Ρβόβα, έκ τής Έπβτπρί
δος τής εταιρίοις Κρητικόν σιτβυ
δών).
Καί εξακολουθεϊ, είς τάς σελί¬
δας τοθ σεμνοθ ήμερολογ£ου, ή
περιγραφή των άφανχάοτων ταλαι
πωριών των πρώτων αυτών πολι
μάρχων ΐής Μακεδονική-ς ίλευθε
ρίας, περιγραφή ή όπίία, δσον
ουστήματα τοθ αγώνος αύιοθ, δ
οποίος ήτο εντελώς ίδιότυπος καί
απήτει διά την επιτυχίαν τού μέ
σα, πρός τα όποΐα ή ΰπερήγανος
ψοχή τοθ Γεώργιον Καΐεχάκη
μετά δυσκολΕας συνεμορφοθτο.
"Οίαν ηναγκάσθη νά τιμωρηθή
σκληρώς τήν βουλγαρικήν φωλε
άν τής περιοχάς τοθ χωρίου
Ζέλενιτς, οί είς τό οποίον διαμί
νοντις Βούλγαροι λησταί είχον
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ
ώς 'Υη«τβς Άρμοβτής Κωνσταντινουπόλεως.
χατακαυσει την Ελληνικήν μο
νήν τοθ 'Αετοθ, φονεύσαντες δ·
λους τούς καλογήρου;, καί έπέ
δραμε νύκτωρ μετά τοθ σώμα
τος τού κατά τοθ χωρίου, Ιξονχώ-
σας δεκαέξ έκ των ληστών ώ;
εξής περιγράφει τήν μετά τό γε
γονός τοθτο ψυχικήν τού χατάστα
σιν:
. «Πάντες ο! αλϊοι κοιμώντ«ι
Ι μακαρίως εισέτι, ου τω δ' έγώ μό
νος Ευρισκόμενος άνκλογίζομαι
τα της παρελθούσης νυκτός .. Πό
σον πρίπει νά πιέαη τις τήν ου
νείίπσίν τού, δπως είς τοιαΰτα
μέτρα ΐτρββή χάριν ενός ίβροΰ
σκοπόν!»
Ή πάλη αυτή διήρκεσεν επί
ημέρας είς τήν ψυχήν τού. Πλήν
μετά ταθτα πληροφορούμενος τήν
θορυβώδη χαράν των Έλλήνων
κατοίκων δλης τής γύρω περιοχής
διά τήν εξόντωσιν τής τρομεράς
δι3 αύτούς βουλγαρική; ληστοφω
λεάς, βλέπων την ανακούφισιν
ζ«ιγραφΐσμένην είς τα πρόσωπα
των Ιπισκεπτομένων αυτόν χωρι
κων, αίσθάνεται τήν λύπην τού
μετριασθεΐσαν μέχρι σημείου ώ
στε νά γράφη:
«"Ηδη » θλιβΐραΐ σκέψεις μου
τβλείΜς δΐίσκβδάσΒπααν. Βλέπων
οΰτΝ τις έπίίαν χαράν καί αύτά
έτι τα τοιούτου ε'ίδους πραξιπο
πιίματα έμποιοΰσι τοίς έδώ καί
οποίον θάρρος άφ' ενός τοίς ή
μετέροις έμιτνεουσιν, άφ' ετέρου
δέ τον φόβον βν τοις δολοφόνοις
έμποιο&σιν, ουδαμώς βϊβαίω; θά
διβτάσα είς μυρίας τοιαύτας νά
προβή. Εί ««ι εύγενές καΐ άν-
δρικόν φκνβρά ν' άντεπίξέρχϊ
ταί τις κατά τ&ν άντιπάλ&ιν
τού, άλλά μόνον οταν οί άντί·
παλοί τού είναι άνδρ«ς καί τολ
μωοι ν' άντΐπεξέλθΝοι κατ' αΰ
τοθ' οταν ομάς είναι δολοφόνοι,
μόνον διά τουΐδίου των οιτλου
«Τναι δυνατόν νά καταπολϊμη-
θδσιν».
Αύτάς είναι δ Μαχεδονικός α¬
γών. Πάλη πρίς τα στοιχεΐα
τής φύσεως, συμπλοκαί μέ τα
τούρκικα άποσπάσματα, συμπλο¬
καί μέ τιύς Βουλγάρους κομιτα-
νζήδες, ένεδραι, έκδικήσεις, δι
δασκαλίαι πρός τούς πληθυσμούς,
ενέργειαι πολυσχιδέσταταΐ, άπαι
τοθσαι σωματικήν άντοχήν άφάν
ταστον χαί ψυχικήν δύναμιν γρ»
νιτώδη, πεΐνα, δίψα, κακουχίαι
καί στερήσεις άνεκδιήγητοι, δύ
νανται, άμυδράν χαί αυτήν, νά
την είχον» ττ]ς ζωής
λακωνική καί άν είνε, μς
τό μέτρον τής ψυχικής ι δυνάμεως
τήν όποιαν έπρεπε νά είχεν & άρ
χηγός ιδίως, άλλά καί οί δπλΐ
ται μι&ς τοιαύτης έπιχειρήσεως.
Έδάδιζον τήν νύκτα διά μέσου
φαράγγων δυσβάτων και άπροσί
των χιονοσκεπών κορυφογραμμών,
διέβαινον χειμάρρους, βυθιζόμενοι
έντβς αυτών 'μι*Χρι χοθ στήθου;
δπό βροχήν χαί χιόνα καί θύελ
λάν καί ύποχριωμένοι ν3 άποφεύ
γουν οιανδήποτε συνάντησιν διά
νά μή γίνη άντιληπτή είς τα
τούρκικα άποσπάσματα ή παρου
σία των, ίστιευδον συνεχώί, φρον
χίζοντες νά έξημερωθδθν Ιξηντλη
μίνοι, κατάκοποι καί κατεψυγμέ
νοι έντος δάσους, ίπου έκρύπτον
το, νήστεις πολλάκις δλην τήν ή
μέραν, διά νά άποδυθοθν καί επί
άλλας άτελειώτους ^ύκτας, είς τάς
ιδίας ταλαιπωρίας, μέχρις δτοι»
φθάαουν είς τόν τελικόν προορι
α όν των.
Καί δμως, είς 8λχς αύτάς τάς
άφαντάστους ταλαιπωρίας, ολίγας
μτ5νον γραμμάς άφιερώνει τό σε-
μνόν ημερολόγιον τοθ Γ. Κατε
άκίΐ.
«..Λιήλθομεν, δΓ «νΜββρειδν
ά«οκμωτ«των, β«δ(ζοντ(« ατρα
πους σχολιάς καί δυββάτους, πί
πτοντίς καί έγειρόμενβι βυνεχβς,
νωρΐς βμως βύβεις έκ των άνδρών
νά έκστομίση βύδίμίαν μΐμψιμοι
ρίαν. Τούτο τα μένιβτα μέ ένβαρ
ρύνβι Κ«Ι μέ έμψυχώνβι, δίδον
μοί την έλπίδα, ότι δι' αυτών κα
««5 Θά *«τβρβώσ»)
V
άντβπβκρι
Ού είς το δυσχερβς Ιργον, δ««Ρ
μοί ανετέθη».
'Αχολουθεϊ είς τό ημερολόγιον
τοθ Μακιδονομάχου ήίωος, λακω
νιχώς μέν, πλήν άριστουργηματι
κώς περιγραφομένη, ή άφάντα
στος δυσχέρεια π«ρΙ τήν έκπλήρω
σιν τής μεγάλης αποστολάς τού.
Αί συνεχεΐς νυκτεριναΐ πορεΐαι
διά μέσου των χιονοσκεπών δρέ
ών, κατά τάς οποίας έβυθίζοντο
μέχρι των σκελών είς τήν χιόνα,
διά νά φθάαουν τήν αυγήν είς προ
βληματικόν καταφύγιον, δ ίντονος
καί άδιάκοπος αγών διά την άνα
πτέρωσιν χοθ καταπεπτιοκδτο; ή-
θιχοθ των μαχιδονιχών πληθυ
σμών ή πάλη ή δποία εγένετο
είς την ψυχήν τοθ νιαροθ άξι
ιυματικοθ, μέχρις δτου συνηθί
91) ΐ'ί τά( μιθδδονς χ«1 τ*
τοθ Γεωργίου Κατεχάκη κατά τα
δύο ϊτη τής άνταρτικής τού ζω
ή; είς τα Μακεδονικά 6ψ!πεδα.
Διά τοιούτων άγώνων καί θυσι-
6ν περιεσώθη δ Έλληνισμός τίς
Μαχεδονίας χαί είς τό μέγα αϋ·
τό εθνικόν έργον δ Γεώργιος
Κατεχάκης χατέχει τήν κορυιρήν
τής πυραμίδος, τήν οποίαν Ο
ψωσεν είς τήν έκουσίαν θυσίαν
επιλίχτων τέκνων τής Ελλάδος
ή έθνιχή εύγνωμοσύνη.
Ηατύχησε κατόπιν νά δργανώ
ση τόν στρατόν τή; ιδιαιτέρας
τού πατρίδος. Επί τέσσαρα ι
τη, δ άξιος αύτάς άπόγονος των
τουρκομάχων προγδνων έτίμα μέ
τήν στολήν τοθ "Ελληνος άξιωμα
τικοΰ τήν ελευθέραν πλέον φιλτά
την πατρωχν γήν.
Ή Κρητη δικαίω; εκαμάρωνε
τόν ήρωϊκόν βλαστδν της χαί οί
νέοι έφρονηματίζοντο είς μδνον
τό άντίκρυσμά τού. Ή μεγαλειώ
δης πανελλήνιος ίξόρμησις τοθ
1912 ιύρεν έν τω προσώπφ τού
τόν ένδεδειγμένον γενικόν άρχη
γόν των έθελοντιχών σωμάτων
Μαχεδονίας. Ώς τοιοθτος χατ3
αρχάς, κατόπιν δ' ώ; επιτελάρ
χης τοθ άποσπάσματος Ήπίτου,
έχεΐ είς τήν γνώριμόν τού γήν,
δ λοχαγός Κατεχάκης έπανευρί
αχει τόν θρυλιχόν χαπετάν Ρού
βαν. Ή ήχώ των Μαχεδονικών 6
ρέων ίχει χρατήσει άχδμη τό
ήρωϊχόν άνταρτιχόν ψιυδώνυμον.
Καί δ λοχαγός Κατεχάκης συμ
πληρώνει τό έργον τοθ Καπι
τάν Ρούδα.
Ή χατάλτψις τής Σιατίστης,
μετά πολύνεχρον μάχην, είναι
έργδν τού. "Ολη ή ίχκαθάρισις
τής γύρω έχτετχμένης περιοχή;
είναι έργον τού. «Διορίζομεν υ
μβς, χοθ γράφιι είς τήν διατα
γήν τού δ μέραρχος Γεννάδη;,
στρατιωτικόν διοικητήν τής πε
ριφερείας Άνασελίταης χαί Γρε
βενών. Σχοπός δμών κύριος είναι
ή παρεμποδίση τής προελάσε
ως τ&Ο άπέναντι έχθροθ πρός
Νότον. Τιθέμεθα 6πό τάς διατα
γάς σας άπασαν τήν στρατιωτικήν
δύναμιν των φρουρών Άνασελί-
τσης, Γρεβενών καί Σιατίστης.
Άποβλίπων είς τάς κρισίμους
περισιάσεις τής πατρίδος άτενίζω
πρός υμά; μετά πλήρους πεποι
θήσεω;».
Μέ τό τέλος τής Μακεδονιχής
εκστρατείας έκπληροθται τό δνει
ρον πού ώραματίσθη δ νεαρίς άν
τάρτης τοθ 1904. Έ Μαχεδονία
τού, διά τήν οποίαν είχε προσφί
ρει τό αίμα χαί τήν νεδτητά τού.
είχε γίνει έλληνιχή Είναι ολί¬
γοι οί θνητοί, οί δποΐοι ηξιώθη¬
σαν άπό τόν θεόν τοιαύτης άντα
μοιβής καί δικαιώσεως.
Άπό τήν Μαχεδονίαν 'έξορμά
είς τήν "Ηπειρον καί συμμετέχει
μέ δλας τού τάς δυνάμεις είς τόν
τραχύν Ήπειρωτικόν άγώνα Δια
δραματίζει, δπως πάντοτε, πρω
τεύοντα ρδλον έεΐ. Κατά τήν α
λωσιν τοΰ Μπιζανίου, διεπραγμα
τεύθη τήν παράδοσιν των Τούρκων
είς αυτόν δ' δ Έστάτ πασσα>, έξ
εκτιμήσεως διά τήν διαχείρισιν
τής τόσον λεπτή; υποθέσεως, παρέ
δωσε τό ξίφος τού, τό οποίον σιε·
τήρει μεθ' υπερηφανείας είς τήν
δπλοθήιΐην τού.
Ό εύρωπαϊκός πδλεμος ευρίσκει
τόν Γεώργιον Κατεχάχην έπιτε-
λάρχην τοθ Σώματος Στρατοθ Έ
θνικής Άμύ/ης. Ή οργάνωσις τοθ
Σώματος τούτου, έν μέσω μυρΐων
δυσχερειών τΐλικώς επιτευχθείσα
είνε έργον τού. Ώ; έπιτελάρχης
τοθ Σώματος τούτου έλαβε μέρος
είς δλας τάς έπιχειρήσεις τοθ
έκτεταμένου έχείνου έλληνικοθ το
μέως, τοθ διήχοντο; άπό τοθ Ά
ξιοθ μέχρι τοθ Μοναστηρίου χαί
χυρίως είς τήν μάχην τοθ Σχρ
τήν μεγαλυτέραν χαί σπουδαιοτέ-
ραν μάχην τοθ Μαχεδονιχοθ μΐ
τώπου.
Μετά τήν άναχωχήν έτοποθετή
θη, λόγω ιδιαιτέρας εκτιμήσεως
των μεγάλων προαδντων τού, ώ;
Άρχηγός τή; έν Κωνσταντίνου
πόλει Έλληνιχή; στρατιωτιχής
αποστόλη;, πρώτος "Ελλην άνώτε
ρος άξιωματιχός άναλαμβάνει 5-
πεύθυνον υπηρεσίαν ατρατιωΐιχήν
χκΐ διοικητικόν ιίς «ήν πριβτιώ-
ουσαν των Βυζαντινών αύτοχρατί
ρων μετά τήν & λωσιν. Είς τήν
θέσιν αυτήν, ή ό ποία πλήν τής
στρατιωτιχής άξίας τοθ χατέχον-
το; απήτει χαί ιδιαιτέραν διπλω
ματικήν ίκανίτητα, δ "Υποστράτη
γος πλέον Κατεχάκης έδικαίωσε
τάς ελπίδας αί οποίαι έπ' αύ-
τοθ έστηρίχθησαν.
Ερχόμενος ιίς καθημερινήν ε¬
παφήν μετά των συμμάχων βτρα
τηγών, άρχηγών των οίχείων ατρα
τιωτιχών άποστολών, έχράτησεν
υψηλά τό ελληνικόν δνομα καί
παρέσχε πολυτίμους πρός τήν
πατρίδα υπηρεσίας. Παραχολου-
θών άπό τής κεντριχής αυτής θε
σεως τήν δλην στρατιωτιχήν χαί
πολιτικήν κατάστασιν τής χερσο
νήσου τοθ Αί'μου χά! τής Κεμαλι
χή; Τουρκίας, υπέβαλλι ταχτικά
σπουδαιοτάτας έχθέσεις, είς τε
την κυβέρνησιν χαί τόν Έλλην»
Αρχιστράτηγόν, τόν άιίμνηστον
Αεωνίδαν Παρασχευδπουλον. Ιΐολ
λαΐ των έχθέσιων τούτων αναφέ
ρονται είς τα άπομνημονεύματα
τοθ Έλληνος άρχιστρατήγου, δ
οποίος ιδιαιτέρως ίξετίμα τάς
μεγάλας υπηρεσίας τοθ άρχηγοθ
τής έν Κιονσταντινουπίλει έλληνι
κης στρατιωτική'ς αποστόλη";.
Άπό τοθ 1920 δ Γεώργιος Κα
τεχάχης άπεστρατεύθη τζ αίτήσει
τού. Άλλά τό 1922 άνεχλήθη χ>1
διωρίσθη Γενικός Δΐοικητής θρά
κης. Άπεστρατεύθη χαί πάλιν τζ
αίτήσει τού τώ 1923 χαί έκτοτε
παύιι κατ' θυσίαν τό στρατιωτι
χον στάδιον χαί άρχεται τό πό
λιτικδν.
Είς τάς εκλογάς τοθ 1923 ή
Κρήτη τόν έτίμησεν εκλέξασα
αυτόν πρώτον βουλευτήν Έραχλεί
ου, τιμή χήν όποιαν ή Ιδιαιτέρα
τού πατρίς σταθερώς τοθ άπένει·
μέν είς δλας τάς εκλογάς, δουλευ
τιχάς χαί γεροιισιαστιχάς, είς
τάς οποίας δ Στρατηγός Κατεχά
κης είχε λάβιι μέρος.
Ό πολιτιχδς τού βίος υπήρξε
πολυσύνθετος χαί καρποφίρος. Έ-
πανειλημμένως διετέλεσεν υπουρ
γός των Στρατιωτικών χαί Γεν ι
χός Διοικητής τής ιδιαιτέρας τού
πατρίδος Κρήτης. Είνε πασίγνω¬
στον δτι επί τή; διοικήσεως τού
ή Κρήτη απέκτησε τό μέγιστον
μέρος των δημοσίων έργων χαί
νέων χτιρίων (σχολείων, φυλα-
κων, στρατώνων κτλ.), τα δποία
έχει σήμερον.
Ώς άνώτατο; άξιωματοθχος τής
πολιτείας χατελέγετο είς τήν σιι
ράν των πραγματιχών άρχόντων,
Τό λαμπρόν έπίγραμμα, τό ο¬
ποίον είνε γεγραμμένον είς τήν
προμετωπίδα τοθ Στρατιωτιχοθ
Σχολείου των Εύελπίδων, είς τό
οποίον έφοίτησι, τό «ίρχεσθαι μα
θών, άρχειν έπιστήσει» εύρε έν τψ
προσώπφ τού τήν πλήρη δικαίω
σιν τού. Ό στρατηγός Κατεχάκης
χατείχε την ίχανότητα^ τοθ άρ
χειν πηγαίαν. Δέν τοθ τήν έδιδε
τό άξίωμα, άλλά ή αΐσθησις τής
ατομικάς άπέναντι τοθ άξιώματος
άνωτερέτητος, προερχομένης άπό
τόν τέλειον ψυχικόν τού κόσμον
καί την δλην άγιογήν αύτοθ Υ¬
πήρξε πραγματικώς έκ των όλί
γων έχείνων δημοσίων άνδρών,
οί δποΐοι ηκολούθησαν μέχρι τε
λειώσεως χό ωραίον άξίωμα χοθ
Κλεάρχου: «"Αρχιιν μέν έκιτή·
δευβ πρό^ος είναι, άρχόμενος δέ
μίγβλόφρων. Βασιλία φρόνιμβν
τό διάδημκ ού ποιεί, νοθς γάρ
εστίν ό «ρχΗν. "Αρχεοθοα μή μ«
θών, «ΐρχειν μή έπιχβίρει».
Μέ τόν θάνατον τοθ ατρατηγοθ
Κατιχάχη ή Ελλάς έχασεν ίν
εκλεκτόν τέκνον της, ή δέ ίδιατέ
ρα πατρίς τού, ή Κρήτη, τόν σπά
νιον βλαστδν της. Πλήν εάν ή
φθαρτή Ολη, ϋπείχουσα είς άχατά
λυτον ανθρώπινον νόμον, έχάμφθη
τελιχώ;, παραμένει άθάνατος ή
άνάμνησις. Καί υπό τήν έννοιαν
αυτήν δ στρατηγός Κατεχάκης
δέν απέθανε. Διότι αποθνήσκουν
έκεϊνοι, οί δποΐοι μαζΐ μέ τό
φθαρτόν των σχήνωμα συμπαρα
λαμβάνουν καί τήν ανάμνησιν τω».
Ή άνάμνησις δμως τοθ ενδόξου
τής Κρήτης υίοθ, θά παραμείνη
άΌβεστος είς τάς ψυχάς έκείνων
πού τόν έγνώρισαν χαί είς τάς σε
λίδας τής (στορίας, φρονημοιτί
ζουσα χαΐ έξυφαίνουσα τάς άνω
τέρας έχείνας ήθιχάς δυνάμεις
επί των οποίων άιίποτε έστηρί-
χθη ή μεγαλουργία των λαών. Ό
στρατηγός Κατεχάκης, ίσάξιος
πρός τάς μεγάλας Κρητιχάς μορ
φάς τής νεωτέρας ίστορίας μας,
| χαταλαμβάνει ήδη τήν θέσιν τού
' είς τό Πάνθεον αυτής, ώς φωτοβδ
λον πρότυπον δόξης, τιμής χαί
θριάμβου, Ν)Μ, Α. Κεφν·*κΐ|$
ΑΠΦΡΘΩΣΙ8
Ό σατανας καλόγηρος
Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
Σήμερον 6 Ρωσσικός κολοσαός
«Δ δαίμων της Σιβηοίατ:» (ΡασποΟ
τιν) Μέ τόν Χάρρυ Μπώο.
Την Δευτέραν Μνα δραματικό
δημιούργημα «Απολύτως έμπιστευ
τικόν». _______
ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «τό ξύπνη
μα». Μέ τόν Ρομπέρτ ΤέιΛορ.
Κυριακή ώρα 2 μ.μ.ολόκληρον τό
έπειοοδιακόν έργον.
Δευτέρα, Πέμπτ", Σάββατον.
Κυριακή ώρα 6 1)2 άπογευματινή.
Γιά την ευτυχία τού
παιδιοϋ της.
Γιά την άγάπη τοΰ
σϋζογου της.
Μιά μητέρα
Μιά σύζυγος.
ΟΛΓΑ ΤΣΕΙΟΒΑ
ττροτιμα νά καταδι-
κασθί) αυτή γιά τόν
φόνο ενός τυχοδι-
ώκτου, ενός έκβια-
στοθ:
ΙΒΑΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
γιά τό έγκλημα
τής κόρης της πού
λατρεύει
ΣΛΜΠΙΝΓ ΠΕΤΕΡΣ
ΑΠΟΛΥΤΩ.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
"Ενα συνταρακτιχό,ενα
αυγκινητικό δράμα τού
ΠΩΛ ΒΕΓΚΕΝΕΡ
Αύριον Πρεμιέρα ότου:
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
Σήμερον
φοράν:
διά τελευταίαν
ΟΙ11ΙΜΟΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
Μέ τόν ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
ΜΙΝΩΑ
ΣΗΜΕΡΟΝ
"Ενα ρωμάντζο, Ινα
χάρμα, μια πνοή άγνής
άγάπης, μιά παρθενική
καρδιά:
ΤΟ ΞΥ-
ΠΝΗΜΑ
'Ενα φίλμ γεματβ νειά
τα καί δροσιά.
Μέ τβν γβπτα ΡΟΜ
ΠΕΡΤ ΤΕΎ-ΛΟΡ καί
Την ΖΑΝΕΤ ΓΚΕ1 ΝΟΡ.
Έκτός πρβγράμματβς
ΖΟΥΡΝΑΛ.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΥΙΒΠΑΙΙΑΡΙΘ!
ΡΑΜΤΟΑΦ
Προσεχώς:
ΟΑΑΛΣΣΙΝΗ ΟΕΡΙΟΟΑΟ!
Μέ τβύς Ριτσάρ Γκρήν
Νανσύ Κέλλυ.
ΖΗΤΈΙΤΛΙ μικράς οηηρ.της διά
τα γραφειον κ. Εύαγ. Άνωγιια
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
79ον
Τέλος έπήλθον τα γεγονό-
τα τόσον φοβερά, πού τΐποτε
δέν μποροθσε νά τα συγκα
λύψπ·· ή τραγική ήττα τής Βαρ
σοβΐας, ή άπώλεια τής Λεμ
βέργης, οί φρικώδεις κατα
στροφαί των μαντζουριανών
ίλών καί αί τρομερά! πολύνε
κροι μαχαι είς τα χιονοσκεπή
Καρπάθια, δπου τό αυστρία
κόν πυροβολικόν κυριολεκτι
κώς έθέριζε την ρωσσικήν νέ
ότητα.
Όλος ό ένθουσιασμός, ή
μέθη πού εχαρακτήρισαν την
κήρυξιν τοϋ πολέμου καί τάς
πρώτας ημέρας τού μέ τάς εύ
κόλους επιτυχίας των, διελύ
θησαν σάν καπνός καί ό ρωσ
σικός λαός άφυπνΐσθη είς την
σκληρόν πραγματικότητα. Τώ
πράγματα ήοχισαν νά γΐνων
ται προβληματικά. Ό,τι ό ύ
πουργός των Στρατιωτικών
καί οί μιλιταρισταί άπέκρυ
πτον άπό τόν τσάρον καί ά
πό τόν λαόν άπεκαλύφθησαν
είς δλην των την τραγικότη
τα. Ό ρωσσικός στρατός έμά
χετο ύποφέρων άπό τρομεράς
έλλεΐψεις έφοόίων. Οΰτε ό ρου
χισμός ήτο άρκετός, υπήρχον
δέ περιπτώσεις στρατιωτών
πού άπέθνησκον έκ ψύξεως,
ένώ έξ άλλου δέν υπήρχον
δπλα διά τούς νέους στρατι
ώτας πού έρρίπτοντο είς τόν
άγώνσ. Τό πυροβολικάν ήτο
κατώτερον τοΟ άντιπάλου, τα
πυρομαχικά έλάχιστσ, ο' διοι
κηταί των σωμάτων δχι είς
τό ϋψος τής θέσεώς των. Τώ
ρα οί ζητωκραυγάζοντες υπέρ
τοΟ πολέμου, οί όμιλοθντες
περί νέων νίκων καί μεγαλει
| τέρας εξαπλώσεως τής αύτο
κρατορΐας έπεφταν είς τα άν!
τΐθετα άκρα. Είς τα κέντρα
είς τάς γωνίσς των όδών δ
που έμαζεύοντο όμάδες καί
συνεζήτουν τα τελευταία νέα,
ήκουε κσνεΐς τάς εξής φρά
σεις: ι
—ΟΙ στρατιώται μας δέν έ
χούν μανδύας.
—Δέν έχουν οϋτε τουφέκια.
—Οί αύστριακοί μάς άλέ
θουν μόνον μέ τό πυροβολι
κό τους.
—Μας έπρόδωσαν.
—Μας έξηπάτησαν.
—Ένώ δέν είμεθα καλοί
γιά πόλεμο γιατΐ μάς ρίξανε
στή φωτία;
Ή αγανάκτησις, ή δυσφο
ρ(α τοϋ δχλου έκαλλιεργεϊτο
συστηματικώς καί τεχνικώτα
τα άπό έκεΐνους οί όποΐοι έ
καιροφυλάκτουν όπως ρίψουν
την θρυσλλΐδα τής άναστατώ
σεως τής έπαναστάσεως. Οί
σοσιαλισταί, οί κομμουνισταί,
οί άναρχικοΐ, οί παντός εί
δούς επαναστάται πού είχον
έξοφανισθή κατά τάς πρώτας
ημέρας τοΟ πολέμου, κατά
τΐιν περίοδον των έπιτυχιών.
τοΟ ένθουσιοσμοθ, τώρα ηλ
θον είς την επιφάνειαν, έκυ
κλοφόρουν είς τάς συγκεν
τρώσεις καί έκήρυσσον είς
τόν λαόν δτι έπροδόθη.
Ή Ρωσσία κατά την κήρυ
ξιν τοΟ πολέμου έδιδε την έν
τύπωσιν ενός συμπαγοθς δγ
κου ήνωμένου κάτω άπό μιά
θέλησι, μιά πΐστι. Τώρα ό δγ!
κος αύτός έσκόρπισε, ή έθνι
κή ένότης διερράγη.
Καί αύτοι οί διοικήται των
μονάδων έβλεπον πλέον Οτι
τα πράγματα ήσαν σοβαρώ-
τατα, δτι έπεβάλλοντο δρα-
στήρια μέτρα.
(συνεχΐζεται)
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
«ΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΚΩΝΓ,Τ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
(«ιχροτ τφ Μεϊντάνι)
Παρελήφθησαν παντός είδους
ωρολόγια των πλέον Φημισμένην
Έλβετικών έργοστοσΐων είς πλου
σιωτάτην συλλογήν ώς κσΐ τοιαϋ·
τα τσέπηί άθραυστα. ΈπΙσης άνα
λαμβάνει την έπιδιόρθωσιν παντός
ώρολογίου. Έργασία ήγγυημένη.
ΤΟ ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ά-
χρόπολις» τοΟ χ. Ν. Μπαλτζακη
άγοράζει κάπαρι διά τυιιρσί πρός
10 δρχ. κατ' όχδν.
Έμπριμέ φορέματσ
καί εντονοι χρωματισμοί.
Πρωϊνά καί άπογευματινά
Ή Παρισΐνή μίδα προτείνει,
γΐά τό πρωί, ίνα φορεματάχι
άπό Οφασμα επόνζ, έμπριμέ μέ
μεγάλα κάρρο Φόντο άαπρο ή
μπέζ μέ λεπτά κάρρο πράσινα
είς πολιι ζωηρό χρώμα. Τό φόρε
μα αύΐό αυμπληρώνεται μέ μία
ζαχέττα άπό λινό ΰφασμα άσπρο
ή άσπρο Ιπίσης πιχέ Καπέλλο
άπό άσπρη ψάθα σέ φόρμα κανο
τιί, γαρνιρισμίνο μέ ίνα πράσινο
ταφταδένιο φιόγκο.
Ή μπλούζα, πού συνοδεύει τό
πρωϊνό ταγιέρ, είνε άπό βατίστα
ή δργαντί έμπριμέ μέ χρωματι·
στά κάρρο. Τό πρωϊνό κοατοθμι
συμπληρώνει ε*να κανοτιέ άπό ψά
θα φανταιζί, γαρνιρισμένο μέ
ίνα σκωτσέζιχο δίχρωμο φιόγκο.
Γιά τό άπόγευμα ώραιότατο εί
νέ ίνα φόρεμα άπό ταφτα καν
τριγιέ. τό κορσίζ γαρνίρεται μέ
ρεβέρ χαί συμπληρώνεταΐ μέ ίνα
πλαστρόν λενζερί. Μικρή κάπ
άπό τό ϊδιο ΰφασμα συμπληρώ
νει τό φόρεμα τοϋ όποίου ή φού
στα χαταλήγει οέ «μπιάν».
Τα έμπριμέ φορέματα τής μί-
5ας γαρνίρονταΐ μέ μπάντες πλι
σέ κατά διαστήματα. Γιά τό
πρωΐ προτιμωνται τα έμπριμέ μέ
πουά, στίγματα ή πολύ μικρά
άνθάκια. Τα έμπριμέ πού προορί
ζωνται γιά τα άπογευματινά φορ
ματα ίχουν μεγαλύτιρα σχέδια
σέ ζωηρού; χρωματισμούς.
Τό κορσάζ τής άπογευματινή
τουαλέττας στολίζεται μέ ίνα γΐα
καδάκι γαρνιρισμένο μέ πολύ
στενέ; δαντελλίτσες βαλανσιέν.
Μέ φορέματα μπατιστένια
τσίτινα ριγέ σέ εντονα χρώματα
θά φορίσετε μονόχρωμες ζακέτ
τες.
Μεγάλα μανδήλια άπό χρωματ
στή λινή μπατίστα κεντημένα μ
μπουκέτα άπό πολύχρωμα λονλο
δια, άντικατέσΐησαν τα μαντήλια
άπό ζωρζέτ καί μουσελίνα.
Ή τσάντα καί τα σανδάλια γ£
νονται ίμοιόχρωμα άπό σεβρώ
μπλέ, άσπρο χαί ροζάτρ γιά τό
πρωΐ, καί άπό μαροκέν μπλ
μαρίν, μπλέ-ρουά ή μαρρόν γιά
τό άπόγευμα.
ή Ντιοτίγκέ
ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΓΑΛΛΙΑΣ
Όδος Σταδίου
Τηλ. 30236
70 ΔΙΠΛΑ Μχ1 70 ΝΟΝΑ
ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ
Πλατεϊα Όμονοίας
Τηλ. 30495
70 ΔΩΜΑΤΙΑ
Τα κέντρα των άπαντ,αχοθ Κρητών
Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ
Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά·
τια, εύάερα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον
των Αθηνών.
Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—"ΥπηρεσΙα
άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικοΐ.
Άποξηράνσεως
σταφίδος είνε
τοϋ σήματος:
Γενιχή &ντιπι:οσωπεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Αθήναι—Πίσματζόγλου 5
Ο ΙΑΤΡΟ2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
ΝΟ2ΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Τ. Β. Ίατρος τοΰ Καρδιολβγικβϋ δβΓνΙεε της Α'
Παθβλογικης Κλινιχης τβΰ Πανεπιστημίου 'Λθην&ν,
Δεχεται έν τώ ίατρεΐφ τού παραπλεύρως όφθαλ-
μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ-
βολά, καθ* εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
Άρι8. τηλεφ. 8.23
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΑΟΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
θά βρήτε 6λα τα νέα μοντέλα σκβλετών.
Παρελάβαμε μηχανήμστα διά κατεργασίαν κρυστάλλων.
ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
ΤιιααΙ λονικσί.
Κεμάλ Άτατοΰρκ
ΣΤΙΙΤΗΣ ΑΥΚΟΙ
Τοΰ "Αρμστρογν
79©ν
Κατά τί εΓχε βελτιωθή ή τύχη
των; Ή άκρίβεια ήταν μεγάλη, αί
τιμαί άπρόσιτοι. Τό χρήιια ήι
ολίγον, άλλά καί άν ύπήοχε, τί
νά τό κάμη κανιΐς, άφοθ τα μαγα
ζιά ήσαν άδειανά; Άδειανά δχι
μόνον άπό 8Ϊ5η πίλυτελείας, άλ
λά καί άπό ειδή πρώτης άνάγκης
Τί ν' αγοράση κανιίς;
Τα παιδία τους ήσαν ρακένδυ
τα. 'Η γυναΐιιές των ειργάζοντο
σάν τής σκλάβες. ΤΙ τάς ώφελοθ
σιν βτι δέν ήσαν πλέον υποχριω
μέναι νά έχουν σκεπασμένο τό πρό
σωΐτον; Οί φόροι ήσαν έπαχθέστι
ροι καί οί είσπράκτορες των φ'
ρων αμείλικτος "Ολοι ο! νέοι &
δρες δπηρετοθσαν είς τόν στρατόν
καί άς είχε παυσει δ πόλΐμος.
Τα σπίτια εϊχαν χάλια, τα χωρά
φια ίητερα άπό μακράν έγχατάλει
ψιν, δέν άπέδιδαν.Τά ζωα των ι}
φοθσαν, έπειδή δέν είχαν νά τα
θρέψουν. Αί άνομβρία: είχαν κατα
σςρέψει τα σιτηρά καί δέν είχαν
άλεθρι. Έ ζωή δέν ήταν ποτέ τό
σον δύσκολος. Ή βιοπάλη ήταν
μαρτυρική. Ή Τουρκία όλΐκληρος
ευρίσκετο είς έρείπια, χωρία όλό
κληρα είχαν μεταβληθή είς στάχ
τη, δ έχθρός φεύγων, είχε δηώσει
χωράφια καί άμπέλια, οί δρόμοι
είχαν χάλια. Ποτέ δέν είχαν ξα
ναϊδή φτώχεια καί τέτοιαν άθλιό
τητα. Αυτή ήΐαν ή ευτυχία πού
τούς είχεν υποσχεθή ό* Μουσταφά
Κεμάλ;
Τστιρα άπό τόν ενθουσιασμόν
των πρώτων ατιγμων τής νίκης
ό λαός είχε κυρΐευθή άπό άπογοή
τευσιν μπροστά είς τάς συνεπείας
τοΟ πολέμου καί την δύσκολον
πραγματικότητα. Οί άντίπαλοι τοΟ
Κεμάλ, πολιτικαί καί ίερεΐς, έξε
μεταλλεύοντο την ψυχολογίαν αύ
την τοΟ λαοθ. Φυσοθσαν επάνω
είς τάς φλόγας γιά νά πάρη δια
στάσΐις ή φωτία. Ήρέθιζαν τόν
λαόν.
«Τί έκαμεν ή κυβέρνησις διά
νά βελτιώση την τύχην τοΟ λαοθ
παρατηροθσαν. Κατά τί έβοηθεΐτο
δ λαός άν έστρώνετο μία νέα σι
δηρομική γρτμμή πρός μεταφο
ράν στρατευματων. "Αν έκτίζιτο ή
"Αγκύρα τί τόν ένδιίφερε τόν λα
όν; Μέ διατάγμκτα καί μεταρρυθ
μίσεις μποροθσε νά χορτάση ίπως
μέ τόν πανηγυρισμόν των παλαιών
νίκων;
(συνεχίζεται)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
τος Τυμπακίου
Προκηρύσσει δτι,
'Εκτίθεται είς μειοδοτικήν
δημοπρασίαν δι' ένσφραγΐστων
προσφορών ή προμήθεια δύο
(2) άντλιών άναρροφητικών—
καταθλιπτικών μανομετρικοθ
ΰψους 35 μ. άπ' εύθεΐας έ
ζευγμένων μετά κινητήρων πε
τρελαιοκινήτων δυνάμεως 8
Ίππων.
'Η δηιιοπραοία ένεργηθήσε
ται την 19ην Ίουνίου 1939
ημέραν Δευτέραν καί ώραν
10—12 π. μ. έν τώ Νομαρχια
κώ καταστήματι ενώπιον έ
ιτιτροπής συμφώως τοίς 8ροις
τής σχετικάς διακηρύξεως ών
δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ
σιν οί βουλόμενοι προσερχό-
μενοι είς τό γραφείον τής
Μηχανικής Υπηρεσίας Κοινο-
τήτων καθ" εκάστην καί κα¬
τά τάς εργασίμους ώρας.
Έν ΤυμπακΙω τή 1η. Ίουνί¬
ου 1939.
Ο Πρόεδοος τής Κοινότητος
Έμμ. Άνύρουλακάκη;
ΕΙδοποίησις άναβολής
μειοδοτικής δημοπρασίας
Φέρομεν είς γνώσιν των εν¬
διαφερομένων ότι ή διά των
εφημερίδων «Ανορθώσεως»,
«Άνατολής* καί «Εφημερί¬
δος των Δημοπρασίαν», δημο
σιευθεΐσα μειοδοτική δημο·
πρασία περί μεταρρυθμίσε-
ως τής Ίεράς Μονής Κρυσταλ
λένιας, καί ορισθείσα διά
την 11 ην Ίουνίου 1939, άνα
βάλλετσι έπ' άόριστον νομί-
μων λόγων ένεκεν.
Έν Ίερςί Μον{| Κρουσταλλέ
ιας ιχ 31 Μαΐου 1939.
Ό Ήγούμενος
Έρμ. Ζ. -
κοπτικΗ ΚΕΛΛΕΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑ2 Ε1ΡΗΝΗΣ 4
Α49ΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 21.263.
Η ΜΟΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
ΙΚ ΟΙΜ Ω Μ1 Κ ι~ι
ΓΑΜΟΙ.— Ή κ. Τούλα Βουτσινά
καί δ μέγας τελετάρχης των άνα
κτόρων κ. Δημήτριος Ν. Λεβίδης
ετέλεσαν τούς γάμους των έν Ά
θήναις.
Τούς νυμφικοος στεφάνους Αν
τήλλαξεν αύτοπροσώτιως ή Α. Μ.
6 Βασιλεύς Γεώργιος.
—Ό κ· Μανοΰσος Τσαγκαρά
κης καί ή 81ς Άριστέσ Ξβιδιανά.
κη ετέλεσαν τούς γάμους των.
ΠαράνυμΦος παρέστη 6 κ. ΐχωνοτ.
Μαρούδας.
θερμά συγχαρητήρια.
ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΆφίχΟη διά τής ποο
γθεσινης θαλασσΐας ειόκαιρΐας 6
μηχανικάς ΰιιουργεΐου Γεωργίας
κ. Γρηγόριος Παπαδάκης.
—ΆφΕχθη έξ Άθηνδν ή κ. Μιχ.
Φιπάκη έτΐιθεωρητοθ της Τρατιί
ζης της Ελλάδος.
—Αφίχθησαν άεροπορικως έξ
Αθηνών ό Πρόεδρος ΣταΦιδικής
Ένώσεοίς Χανίων κ. Χρ. Χαζιρά·
κης καί ό ύιτοθηκοφύλαξ Νεανό
λεως κ. Μάνως Παπαδημητρόπου
λος.
—ΈΐιανήίνθΕν έξ Αθηνών άερο
ιΐορικώς 6 κ. Μιχ. Τζουλάκης 6
μτιορος.
ΘΑΝΑΤΟΙ.— Κατόπιν πολυωδύ-
νού νόσου απέθανε καί εκηδεύθη
ό συμπολίτης θεόδωρος Λήμνιος
πατήρ τοΰ παρά τ{) ΓεωονικΒ ύ·
πηρεσίςι ύηαλλήλου κ. Γεωργίου
ΛημνΙου. Ό μεταστάς άπελάμβΐ
νεν άκρας εκτιμήσεως καί συμ¬
παθείας ηαρά τής κοινωνίας μας
λόγω τοΰ καλοθ χαρακτήοος τού
καί των άλων άρετών τού. Την
σκληρώς δοκιμασθείσαν, οΐνογέ
νειαν τόΟ μεταστάντος συλλυπού¬
μεθα θερμώς.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν δια
κεκοιμένον Ιατρόν τής πόλεώς
μας ν. Αντώνιον Φθενακην εύχαρι
στώ θερμώς, διότι διά τής επι
στημονικής τού επεμβάσεως καί
συστηματικώς θεραπείας μέ Εσω
σεν έκ βεβαίου θανάτου άπό δι¬
πλήν πνευμονίαν μετ* έπιπλοκής
πλευρίτιδος. Τοιοθτοι ΙατροΙ είναι
εύγενεΐς εύεργέται τής κοινωνί
αί καί τιμωσι την επιστήμην,
ό ευχαριστών
Μ. Σαρρής
Γύρω στήν πόλι.
Ό καιρός συνεχίζεται άκατά*
στατος είς τρόπον ώ^τε νά πλη
θύνωνται οί φόβοι τής εμφανίσεως
τοΰ περονοσπόρου είς τάς άμ«έ·
λους.
—Έν τούτοις ό κίνδυνος δύνα·
ται νά αποφευχθή εάν οί άμπε·
λουργοΐ Ηρακλείου συμμορφοΰν
ται έπακριβως πρός τάς εκάστο¬
τε έκδιδομένας όδηγίας των γε·
ωργικών άρχών, περΐ διενεργείας
ψεκασμων.
—ΑΙ σχετικαί δέ έκ τής ύπαί
θρου πληροφορίαι άναφέρουν δτι
πράνματι οί ψεκασμοΐ συν^χΐζον
ται αδιαλείπτως μέ πλέον ή Ικα
νοποιητικά αποτελέσματα.
—Γβγονός καθημερινόν σχεδόν,
αΐμαθητικαί έκδρομαΐ είς την πό
λιν μας,
—Μέχρι τοθδε μας επεσκέφθη
σαν οί μαθηταί καί αί μαθήτριαι
των Γυμνασίων Χανίων, Ρεθύ¬
μνης, ΆγΙου Νικολάου, Νεαπόλε
ως, Βιάννου, Πεδιάδος καί πλιϊ
στα δημοτικά σχολεΐα.
—Άνάλογος δέ είναι δ αριθ·
μός των έπισκεφθέντων την πόλιν
μαςκαΐτάς αρχαιότητάς σχολεί
ών τής λοιπάς Ελλάδος καί δή έκ
των Ανωτέρων τής Πρωτευού¬
σης-
—Ή κίνησις των έξαγωγών πά
ρουσιάζει ΰφεσιν τάς τελευταίας
ημέρας.
—Κατά την ναρελθοθσα έβδομά
δα εξήχθησαν 210 0,0 χιλιόγραμ¬
μα σουλτανίναν, 60 000 ταχτάδων,
36X00 ελαίου καί 10.000 σταφίδος
μαυρης.
— Οί γονεΐς καί κηδεμόνίς των
μαθητών των δημοτικών σχολείων
καί ό άλλος κόσμος θά πα·
ρακολουθήσουν κατα τά^ οηυβ
ρινάς γυμναστικάς έπιδείξεις
ώραιοτάτας παιδιάι, ώς επί παρα
δείγματι την ράβδον υπό τούς
πόδας καί την κυβοδρομίαν.
— θά παρακολουθήσουν έπίσης
την εκτέλεσιν των τοπικών χο¬
ρόν Πεντοζάλη καί Χανιώτικο
τοΰ Καλαματιανοϋ, Κερκυραίκοΰ,
Χιώτικου καί χοροΰ ναυτών, των
οποίων ή εκτέλεσις άπό των μι
κρών μαθητων καί μαθητριων προ
υτοθέτει ασφαλώς ιδιαιτέραν επι
τυχίαν.
—Πρός διευκόλυνσιν τοΟ κοινοθ
τοϋ Ηρακλείου ή Ε.Ε Ε Σ. ώρισεν
ώραν αναχωρήσεως έκ τοϋ άερο-
δρομΐου δι' εκάστην Δευτέραν ώ
ραν 11.30.
—Οϋΐως ώστε οί Εχοντες έπει
γουσας ύηοθέσεις είς Αθήνας νά
δύνανται νά διακανονίζουν Εαυτάς
έντός τής ημέρας επιστρέφοντες
την επομένην είς Ηράκλειον.
—Ένδιαφβρουσα προμηνύβται
Ί σημεοινή πνιυματιστική ματινέ
ώρα 10.45 π. μ.) καθ" ήν δ κ. Βου
δούρης θά θάψΓ) την Ζωήν ήτις καί
θά βπικοινωνήση ακολούθως μέ
πνεύματα νεκρών.
— Είς τού Πουλακάκη συνεχΐζε
ται μέ κοσμοσυρροήν τό φίλμ: «ό
Δαίμων τής ΣιβηρΙας» άπό την
ζωήν τοϋ διαβοήτου Ρασπουτίν.
—Είς την «Μινώαν» έξ βλλου
πολύς κόσμος θά παρακολουθήση
ώς συνήθως σήμερον, τό «Ξΰπνη
μα» μίαν άπό τάς νεωτέρας δημι
ουργΐας τοϋ γόητος Ρόμπερτ Τέϋ
λορ.
« Ρέκορτιρ
—Ραδιοφωνική όμιλία.
—Σήμερον, την 7.45Ί θά ομιλή
σπ άπό τοΟ ραδιοφωνικοϋ Σταθ-
ιισθ Αθηνών μέ θέμα: «'Η 'ΕλληνΙ
δα έν τ() Ε.Ο.Μ » ή κ.Λιλή Κοζύρη
Περιφερειακή Διοικήτρια τής Ε.
Ο.Ν. θηλέων Λέσβου.
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣΙΛΝ
Άγ(β« Νηνβ
ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
Οί Άθλιοι
587βν
Α,.« Ί Ιΐ^έραν περιεφέρετο άγνοδν ποθ" Ε
Ινϊβ· Α Α βιβλ«ΨΜάτ»ν. άλλ' αύτός οϋτε τό ήσθά
νετο ηγόρασεν έκ τινος άρτοπωλεΐου ενός σολδΐ
ου ψωμίον ινα γευματ(ση, τα έβαλεν είς τόν θύ
λακά τού χαΐ τό έλησμόνησε.
α'ν"σ δέ 6
ο είς τουτο προσέσχε παντάπασιν. 'Υπάο
χούν στιγμαί, καθ' άς εχει τις κάμινον υπό τό κρα
νΐον τού, καϊ ό Μάριος ευρίσκετο είς μίαν των
τοιούτων στιγμβν.
Ουδέν πλέον ήλ-ιζβν, ουδέν έφοβεϊτο· τοιοθτος
κατέστη άπό τής χθές. Περιέμενεν έν πυρετώδει
άνυπομονησΐα νά επέλθη ή έσπέρσ, μίαν μόνην έ
χων Ιδέαν εύκρινή" είς τόν νοϋν τού1 δτι είς τάς
έννέα ώφειλε νά ϊδη την ΤιτΙκαν. Ή εσχάτη αθ
τη εύδαιμονΐα ήτο κατ' εκείνην την ώοαν όλον τό
μέλλον επειτα σκιά. Έκ διαλειμμάτων, έώ πε
ριεπάτει 6(ς τα έρημικώτερα των βουλεβα'ρτων,
τώ εφαίνετο ώς άν ήκουεν έν τή πόλει άλλο
κότους φωνάς· καί έξερχόμενος έκ των διαλο
γισμθν τού, Ιλεγε— ΤΙ τρέχει; Μήτΐως μάχον
ται,
Περί λύχνων αφάς, ακριβώς κατά την έννάτην
ώραν, ευρέθη Είς την οδόν Πλουμέτου, καΐά την
υπόσχεσιν τού πρός την Τιτίαν. Όταν έπλησΐασεν
είς την κιγκλΐδα, τα πάντα έλησμόνησε. Δέν εί¬
χεν Ιδή την Τιτίκαν άπό τεσσαράκοντα όκτώ ώ
ρών.
'Βού έμελλε νά την επανίδη· έξηΧεΙφθη πάς
άλλος διαλογισμός, καί μΐα μόνη χσρά, βαθεΐα
καί άνεκλάλητος τόν κατεκυρΐευσε. Τοθτο 1'χουσι
τό έξαΐσιον αί στιγμαί, καθ' άς ό άνθρωπος ζή α[Λ
νας, ότι ένώ διατρέχουσι, πληροϋσι την καρδίαν έξ
ολοκλήρου.
Ό Μάριος μετίτόπισε την κιγκλΐδα καί είσέδυ-
σεν είς τόν κήπον. Ή Τιτίκα δέν ευρέθη ιίς την
θέσιν, βπου συνήθως τόν περιέμενε. Διήλθεν ό Μά
ριος την λόχμην καί προεχώρησε πρός την θύραν
τής κατοικΐας της.— "Ισως έκεΐ μέ περιμένει, εΐπε
κατά νοθν.
—Ή Τιτίκα δέν ήτον ούδ' έκεΐ Ήγειρε τα δμ
ματσ κσΐ είδεν ότι τα πσράθυρα ήσαν κεκλεισμέ
να. Έκαμε τόν γθρον τοθ κήποο, ό κήπος ήΐον ί
ρημος.
Τότε επέστρεψε πρός την οίκίαν, καί παράφο
ρος υπό τοθ έρωτος, έπτοημένος, έκτός έτυτοθ
έκ τής λύπης καί τής ανησυχίας Ικρουσε τα παρά
θυρα.
Έκρουσεν, Ικρουσε πάλιν, καίτοι ήτο φόβος
ν' άνοιχθώσι μέν, νά παρουσιασθή δ* ενώπιον τού
ή βλοσυρά μορφή τοθ πατρός, δστις έμελλε νά τόν
ερωτήση τί έγύρευε.
Τό κακόν τοθτο ήτο μηδέν πρός τόν Μάριον
ώς πρός τό άλλο, δ διέβλεπεν ή"5η.
(συνεχΐζεται)
ΚΡΗΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
νοδοχείον είς Αθήνας Τό κεντρικώτατον καί
πολυτελές:
«ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
διευθυνόμενον παρ* τού συμπολίτου μ«ς χ.
Γεωργ. Δασχαλάκη· . _,
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμουν τό «_ίτυ
Πάλλας». Είναι τβ άνετώτβρβν Φπμίζεται διά
την ύπηρεοίαν τβυ. Αί άνακαινίσεις τού τβ κ«τέ
στησαν απαράμιλλον.
Όδβς _ταδίου-Α©ΗΝΑΙ
Κοινή Διεύθυνσις
Άτμοπλοϊκών Συγκοινωνιων
Πρακτορείον Ηρακλείου
Παρακαλοθντοα οί κ. κ. Ιτιιβάται όπως έφοδ,ά
ζονται έγκοίρως μέ τα εΐσιτήριά των έκ τοϋ Πρα-
κ?ορ° ου κοθόσον Βά απαγορευθή παρά τής λιμένι
κης άρχής ή ίπ.βίβασ.ς παντός επιβάτου έκ τής ά-
«οβΐβραςάνευ έπιδίίξεως τοθ εΐσι.ηοίου τού.
•Εκ τού Πρ«κτορ«Ιβυ Τηλέφωνον 8-31.
Μ,ΠΠΐΙ,ΙϋΙΙΙΙΜΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΐΗΙΠΙΜΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟ1ΚΙΛΙΑ
ΔΕΡΜΑΤ1ΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι
ΕΙδών ταξιδίου καί έξοχης
Γυναικείες τσάντες, ζώνες, μπσοθλα,
πολϋθρόνες, καρέκλες, κρβββάτια έκστρα
τείας κ. λ. τι.
Ειδικόν _υνβργ*.«ν έπιβκίυδνί
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
ΟΑΟ8 ΑΓ. ΜΗΝΑ
•Υποχ«τ«βτημ« «β »
Πολυχρονίδπ-Μτιιζιώτη
Αι* έκεΐνους ποίι σέΑουν
νά πλοατΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι' δλους.
ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
Πρόοδοι και άνάγκαι
τού ^νατ. Μονοφατσίου,
Β.'
Ιδιαιτέρα ίλως
ταν ή τοθ Ούώλ'ς·, ενός των
δρυτών τής Βασιλιχής Έται
>εί»ς τοθ Λονδίνου.
Ό έγκίταλός τού δέν ήσύχα
>ν ουΐε την ώραν πού έκοιμιί·
:ο! ΚαΙ τότε άκόμη προίβαι
εν είς διαφόρους πράξεις ά
ιιθμητικής "Ενα πρωΐ ό Ουώλ
ς 5πηγόρευσεν είς τόν γραμ
ματέα τού τό τετράγωνον τής
νός άριθμοθ 50 ψηφίιον,
πού είχε δγάλει την ώραν πού
κοιματο.
Ό Ζαχαρίας Ντάζε είς τό
Άμδίθργον,
τόν κϊσμον
σιααμούς αριθμών μέ 100 ψη
φία πού έκαμνΐ άπό μνήμης.
ή οί άΎθρωποι αύτοι
πού ήσαν δαιμόνιοι είς τό ζή
τημα τής αριθμητικώς, ήσαν τε
λείως άμαθείς είς αλλους κλά
δούς των άνθρωπίνων γνώ
σιων,
Έλάχιοτοι ήσαν οί άνθρωποι
πού είχαν μνήμην καθολικωτέ
ραν, άηλουμίνην δηλαδή είς
πολλά πεδία των άνθρωπίνων
γνώαΐων. Μεταξύ αύ:ών ήσαν
Ιπιφανής Έλβετός μαθηματι
ΣΚΟ1ΝΙΑΣ Ίοϋνιος (ίνταποκρι
| τοθ μας).—Άπό πολλών ημερών
Ι Έκτός των αριθμών, των δ-,ήΡΧ'13" 4 θερισμάς καί οί κάτοι
περίπτωσις | νομάτων, καί των τύπιον έγνώ Χ0' ίΧουν ^^Ή.. εί« τού; χάμ
έξέπλτ,ξε τό 1840
μέ τοΰς, πολλαπλα
κύς
είς
χήν,
κήν.
Ούλερ. ί Οποίος διέπρεπΐν
την χημείαν, την δοτανι
την ζωολογίαν, την ίατρι
ριζεν άπό μνήμης τα δυσχολώ
τερα κε'μενα 'Ηταν είς θέσιν
ν' άπαγγέλλη λίγου χάριν άπ'
τέλους την Αίνεια
τοθ Βιογιλίου, πού πΐριλαμβί
νει 12 6ι6λία.
Μία πρόσφατος περίπτωσις ι-
διοφυίας είς τού- άριθμίύ; εί¬
νε καί ή περίπτωσις τής δίδος
Όσάκα, μκϊς νεάνιδος πού παρ'
8λον_ ,τό ίαπωνικόν της ψευδώ
νυίον, είνε γνωστή Γαλλίς. Μό
λις είνε είς θέσιν νά εκτελή
προσθίσεις χαί άφαιρέσεις. Αί
πράξεΐς τοθ πολλαπλασιασμοθ
χαί τής διαιρέσΐως τΐίς είναι &·
γνωστοι. Ή μνήμη της δμω;
είνε άαύγκριτος: Σ,,γκρατεί 6
λους τούς άριθμους ποΰ ή νέα
ίτυχε ν' ακούση χαί πρό δύο, καί
πρό τριών άχόμη μηνών.
"Ολα αυτά τα φαινόμενα ώ
χσιοθν ίμπρός είς τα κατορθώ
ματα των άψύχων μηχανών
που χοησιμοποιοθνται σήμερον
άπό τόν άνθρωπον είς διαφό
ρους λογαριασμούς άριθμητιχής.
Άλλ' ή ζωντανή μηχανή, δ
έγκίφαλος τοθ άνθρώπου είνε φυ
σιχόν νά κάμνη πάντοτε ίδιαιτέ
ραν εντύπωσιν
ματά τού.
μέ τα κατορθώ
Τα γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΑΠΟΛΛΩΝ,
τής απολύτου προτιμήσεως δλον τον
"Ηρακλειωτών.
Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
Άνακαινισβέν καί πάλιν έξασφαλίζει ολα τ*
πλεβνεκτήματα τής άνέσβΜ{ καί ευχαρίστου δια-
μβνής.
Φέρμανσις—λουτρα κ. λ. π.
που; !που κυματίζουν τα στάχυα
τα χρυσδ καί κλίνουν φορτωμέ
νες καρπό οί έλοπράαινες έληίς
Κ α Ι είνε τόσον ώραία, γεμάτη
είδιιλλιαχέ; σκη«ές ή είκένα πού
έμφχνίζει δ κάμπος την εποχήν
αυτή, 2σο είνε καί σκληρή ή έρ-
γασία τοθ θερισμοθ κάτω άπό τό
ληοπύρι. Εύτυχώς, τα δημητρια
κά, παρά την ζηρασίαν τ(Βν έαρι
ύθ ό
ρινών μηνιδν, άνεπτύχθησαν
δήποτε, έμέστωσαν και θ' άπο
δώσου| ίκανοποιητικήν παραγαι
γήν. Καί ή καρποφορία των
ελαιών είναι
σιινεχισθοθν
Ιξαιρετική. Άν δέ
ιύνΐικαί συνθήκαι
χωρί; την τακτοποίηαιν τοθ ό-
ποίου δέν είνε δυνατή ή πρόα
δος χαί ή έπιτυχία τής άναδημι
ουργικής προσπαθείας. Είνε τό
τό ζήτημα τής συγκοινωνίας
δι' αύτοκινήιου. ,Έύ:υχώς δμως
τό πρόβλημα αΰιό θχ λυθή ούν
τομα χαί χατά τρόπον δρισ-ι·
κόν, διά τής καταακευής άμαξι
τής όδοθ άπό Αρκαλοχωρι είς
"Ινι χαί Σκοινια. Ή Γενΐκή Δι
οίκηοις χαί προσωπιχω; μάλι-
σ:α δ δπουργός χ. Σφακιχνάχης
εξεδήλωσε τό ενδιαφέρον τού
χαί τό έπαρχιαχόν ταμείον δδο-
ποίίας εψήφισε πίστωσιν οημαντι
κήν διά την κατασκευήν τής δ-
δοθ αυτής. ΚχΙ φυσιχά προσφέ-
ρονται χαί οί χάτοιχοι νά συν
τελέσουν είς τοθτο διά προσωπι
καί δέν έμφχνοθϊ μέχρι τέλους «ήί
Η~ «—-γ» Μ «ώ. {-
θά είνε πλουσία. Ολα αύτά ϊχουν
σιιντελέσει είς τό ν'άναπτυχθη' αί-
σθημα αίσιοδοξίας μ«ταξΰ των
κατοίχων που 'έλπίζουν καί πι-
στεύουν είς έ'να καλύτερον μέλ
λον. "Η5η άλλωΐτε ή ζωή έχει
βελτιωθή* σημαντικά, χάρις είς
την επιτευχθείσαν, μέ Ιντατικήν
καί πλέον συστηματικήν καλλιίρ
γειαν, αύξησιν τής παραγωγήν.
Διά τόν Σοινΐά δμως καί βλο
τό άνατολικό διαμέρισμα τής ε¬
παρχίας Μονοφατσίου ίιπάρχιι πάν
τοτε ένα ζήτημα υψίστης σημασΕας ξεως
εργασίας. "Ετσι έλπίζεται
ι τρέχοντος ετ&υ;
ή δδός αυτή ωστε
ν' αποκτήση επί τέλους συγκοι
νωνίαν καί τό πλούσιον καί φι
λοπρόΌδον αυτό διαμέρισμα τής
επαρχίας Μονοφατσίου πού ε"με
νεν ϊως τώρα τελείως άπομβ-
νωμίνον, έξ αίτίας τής άδιαφο
ρίας πού είχε δεΕξει τό κομ·
ματΐχόν ι χράτος, χατά τό παριλ
θόν. Καί δταν αποκτήση συγκοι
νωνίαν τό Άνατολιχόν Μονοφά·
τσι τότε θά γνωρίση. νέαν πε¬
ρίοδον δημιουργιχής ζωής χαί
έντατ'χής" έκπολιτιστιχής Ιξελί
—Διάλεξις.
Την προσέχη Τετάρτην 7ην τρ.
καί ώραν δ μ μ. έν τή αιθούση
τής Λέσχης Έιτιστημόνων ο δια
κεκριμένος καθηγητίις της ΐ 'Αγ
γλικής Άρχαιολογικης Σχολής
Αθηνών καί Επιμελητάς των Άρ
χαιοτήτων της Κνωσού Μ. Ριχ.
Χόκινοον θίλβι δώση διάλεξιν
έλληνιστΐ μετά προβολης φωτεί
νών εΐκόνων μέ θέμ«: «Άνακοι·
νώσίΐς έηί των τβλβυταίων άνα
σκαφών τής Κνωσού καί Ιδία
περί των εύρημάτων τοϋ θολωτοΰ
τάφου». Εΐαοδο; ελευθέρα.
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔ1ΣΙΑΝ
—Διημερεύοντα καί διανυ-
κτερεύοντα φαρμακεΐα.
Σήμερον Κυριακην 4 Ίουνίου
θά διημερειίσουν τα φαρμακβΐα
Άριστ. Χαλκιαδάκη, 'Λποατ. Ζα
φειρίου καί Γεωρ Μαδαριωτάχη.
&» «5ιανυκτερϊύσουν δέ τα ςραρ
μακβΐα- Έμμ. Ματζαπβτάκη καί
Μιχ Τζομπανάκη Αυριον 5ην
Ίουνίβυ θά δ.ανυκτΐρβύαβυν τα
φαρμακεΐα- θεοδ.Γεωργιάδου χαί
Κ. Κανακάκη.
—Τό Νοσοκομείον Άγίβυ
Νικολάου.
Κατ' βΐδήοεις έξ Άγίου Νικβ
λάου η έναρξις τής λβι«ουρν(ας
τβϋ άνεγερθβντος νοσοκομβίον θε
ωρβϊται λίαν προσΐχής ΟυτΝ συν
ήλθε κροχθές είς συνεδρίασιν καί
ησχολήθη μέ δικςρορα προκαταρ
χτιχά συναφή ζητήματα τό άδελ
φάτον τοθ Νοσοκομείβυ.
—Διάλεξις είς Άρχαναις.
Είς την αίθουσαν τοΰ κινημα-
τβγράφου Αρχανών Ο^δοθί) σή
μερον υπό τοΰ Χ Πέτρου Βάρ-
βογλη διάλεξις περί της Ι'Εθνικής
Όργανώσβως της ΝεολαΙβς.
πανήγυρις
|
ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΑΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
—Ή προχθεσινή
είς Τζερμιάδω.
ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ Ίούνιος. — Μέ
την αυνήθη έπιβλητιχότητ» έ«α
νηγυρίσθη καί εφέτος ένταϋβα ή
έορτη της Πεντηχοστης. Τής λβι
τουργίας προίστη 6 ηγούμβνος
τής Ίβράς ΒΜονης Κρουσταλλίνι
άς χ Έρμόλαος Κασαπάκης. προβ
Ι ήλθον δέ είς αύτην άπαντες οί
. _. . _______Ι χάτοιχοι. ή ΕΟ.Ν. χαί τό σχβ-
Γ%*~%Λ^"~*Ν^ λεϊον. Τ6 εσπέρας διοργανώθη
_ ? | χοροεσπερίς ϊί; την οποίαν έκτος
ι των κατοίκων ΤζβρμιάδΜ παρί-
στηβαν καί πολλοΐ έκ των πέριξ
χωρίων Ή χοροεσπερίς αυτή ε¬
στέφθη υπό έξαιρβτιχης ίπιτυχί
άς οφειλομένης είς την βρνάνω
σιν τής Νεολαίας ώς επί τβ πλεϊ
β τον.
— Ή καταπολέμησις τοδ δά·
κου είς τον νομόν Λαση¬
θίου.
Κατήρτισθησαν υπο τοδ Γβωργι
κου Ταμίίου Λασηθιου τα ουνιρ
γεΐα άτινα θά προβούν κατ' αΰ
τάς είς την έναρξιν των έρνασι
ών καταπολβμήσβω; τού δάκον
της έλαίας. Διά την καλλιτέραν
χαϊ άποτελΕσματικΜτέραν κατα
πολέμησιν τη; νοσου & νομός Λα
σηθΐου διηρέθη είς τρΐΐ; έποπτίί
άς υπό την άμεσον διοίκησιν χ ού
Διευθυντοδ τού ΓεΜργικου ΤαμβΙ
ου κ. Ξανθάχου, Τα βυνολιχνς
καταρτιβθίντα αυνΐργΐϊα άνίρ
χονται είς 55.
—'Λρχβιιρεοίαι.
Γίνβμένων αρχαιρεσιών τής πό
δββφαιρικης ομάδος »'Αετ«ς» Ν.
Βρυούλλων εξελέγησαν: Πρόεδρος
ο Νικ Φοΰρναρη;, Γβν. Γραμμα
τευς έ Πλοΰτων Ντΐβϊς. Ταυίας
ό Γεώργ. Δημοκουλος καί 'Εφβ
ρος ό Έλευθ. 'Αλβξίου.
-ϊ' ΑΟΗΝΑΣ
Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 11 π. μ.
Έπίσης Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.30 μ. μ.
'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
Είς τέ ενταύθα Πρακτορείον Βκδίδονται είσιτήρια δι' όλας τάς Έλληνι-
Άεροπορικα; γραμμάς καΐ έν ουνεχεία δι* όλας τας Ευρωπαΐκας τοιαύτας.
Εκδίδονται φορτωτικαί δι' έμπορεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
είς τόν τόπον τοδ προορισμοδ των.
Πράκτωρ Ηρακλείου
Άρ.Τηλ. ί-ΐί
ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΔΗΛΩΣΙΣ
Διά λόγου; άνεξαρτήτους τής
θελήσεως μου άναγκάζομαι νά
παραιτηθώ άπό τής θέσεως τοθ
προέδρου των Καφιπωλών.
Ό Δηλών
Έμμ. ΧανΐΜτάχης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙ£
ϊυνδίσμου Έμπόρων Έγχ&»ρίΜν
Προϊόντων Ηρακλείου
Καλοθνται άπαντα τα μίλη τοθ
ήμετίρου Συνδίσμου την 4ην Ίου
νίου 1939 ημέραν Κυριακήν χαί
ώραν Ιΐην π. μ. έν τφ παρά Χά
νίοις Πδρτα καταστήματι τοθ Έ.
Μανουσάκη πρός συζήτησιν θεμά
των λογοδοοίας Συμβουλίου χαί
άρχαιρεαίας. Μή γενομένης άπαρ
τίας χαλοθνται είς 4τόν αυτόν τό¬
πον κατί ώραν την Ιΐην Ίουνίου
1939 δπδτε θέλουν λάβη χώραν
αρχαιρεσίαι μέ 8σα μέλη θέλουν
ηροσέλθη.
Έν Ήραχλείφ τ? 1η Ίουνίου
1939. Ό Πρό 18 ρος
Έμμ· Η. Μβν·«α«Ηη|
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρφΐσ Κυριακής
4 Ίουνίου 1939
120 Ώρα
ΔΙΑΤΙ Ο ΡΟΥΣΒΕΑΤ
ΕΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑΝ
ΑΝΑΘΕΟΡΗΣΙΝ ΤΟΥ Ν01Μ0Υ
Π Ε ΡΙ ΘΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΝ Η Ν Ο Μ Ε Ν ΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙίΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ Π "Ιουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας.)—Τηλεγραφείται έξ Ού
βασιγκτώνος ότι ό κυριώτερος λόγος ό
άναγκάαας τόν Πρόεδρον των Ήνωμέ-
νων Πολιτειών κ. Ρούσβελτ νά ζητήση
την αναθεώρησιν τού νόμου περί ούδε.|τού(: δΡου(. οφείλομεν νά τη
ό ό ί ά ρήσωμεν»
Αί σχέσεις Αγγλίας και Αιγυπτου.
Αί εργασίαι τής Άγγλικής Βουλής.
ΡΩΜΗ 3 ΊουνΙου ((δ. ύπη ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ίουνίου ((δ
ρεσΐα).— Κατ' εΐδήσεις έκ
Καΐρου είς βουλευτής είς τό
αΐγυπτιακόν κοινοβούλιον έπε
τεθή εναντίον τής Αγγλίας.
ι «Ή Αγγλία, είπεν, εττέβα
λεν είς- την Αίγυπτον βαρυτά
τας οικονομικάς θυσίας δι' έ
ξοπλισμούς υπό τό πρόσχηαα
6τι υφίσταται κίνδυνος άπό
μέρους τής Ιταλίας».
Ό Αίγύπτιος πρωθυπουργός
απήντησεν ώς εξής:
«Ευρισκόμεθα είς
Α
φιλικάς
ρ
μετά τής Αγγλίας σχέσεις
ΑΙ πολεμικαι παρασκευαι μας
γίνονται βάσει συμφωνίας με
τα τής Αγγλίας, τής οποίας
η ρη μ ρ |
τερότητος όφείλεται είς την κατάληψιν ρήσωμεν».
άπό μέρους τής Γερμανίας των έργο-
στασίων Σκόντα.
Διά τής έν λόγω καταλήψεως επήλ¬
θεν άνατροπή τού ίσοζυγίου των έξο-
πλισμών έν""Έύρώπη καΐ αυνεπώς παρέ¬
στη άνάγκη νά μετάαχη ή Άμερική τού
είς πολεμοφόδια άνεφοδιασμού τής Αγ
γλίας καΐ Γαλλίας.
Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΗ Τ8Σ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
ΕΟΙΜΕΗΕΙ ΕΙ! ΤΗΝ ΛΝΑΟΕΟΡΗΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).— Κατά
ξωτερικού πληροφορίας ο
ύπηρεσία) — Την Δευτέραν έ-
παναλαμβάνονται αί έργασί
αι τής Άγγλικής Βουλής, ό-
πότε δ κ.Τσάμπερλαιν Θά προ
βή είς δηλώσεις επί τής πό
ρείας των άγγλοσοβιεπκών
διαπραγμστεύσεων.
ΡΩΜΗ 3 Ίουνίου (ίδ. ύπη
ρεσία).—Κατ' είδήσεις έκ Λον
δΐνου χθές περί τό μεσονύ
κτιον έξέλιπον αί έλπίδες δια
σώσεως των 90 άνδρών τοΰ
πληρώματος τοθ βυθισθέντος
άγγλικοθ ύποβρυχΐου, άφοθ
απέτυχον δλαι αί προσπάθειαι
διασώσεώς των.
—ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ίουνίου
(Ιδ. ύπηρεσία).— Άποδεχθέν
τες την πρόσκλησιν τοθ βα
σιλέως Λεοπόλδου οί "Αγγλοι
Βασιλείς θά μεταβοθν τό προ
σεχές φθινόπωρον είς τό Βέλ
γιον (24—28 Όκτωβρίσυ).
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 3 Ίουνίου ((δ.
ύπηρεσία). — Ό Πολωνός ύ·
πουργός των Εξωτερικών κ.
Μπέκ εδέχθη είς ακρόασιν τόν
νέον πρεσβευτήν των Σοβιέτ
κ. Σαράνωφ.
ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου ((δ. ύπη
ρεσία).— Διά τοθ ύπερωκεα-
νείου «Βασίλισσα Όλγα» α¬
νεχώρησε σήμερον διά την Αγ
γλίαν καί Γερμανίαν ό θίσσος
τοθ ΒασιλικοΟ θεάτρου τής
Ελλάδος.
Αι λεπτομέρειαι τοΰ μεγάλου
άγγλικοΰ ναυτικοϋ άτυχήματος.
προεδρος
τής επί των εξωτερικών ύποθέσεων έπι-
τροπής τής αμερικανικής γερουσίας ει·
νέ υπέρ τής τροποποιήσεως τού νόμου
περί ούδετερότητος την οποίαν έπρό
τεινεν ό προεδρος Ρούσβελτ συμφώνως
πρός τας άπόψεις καί άλλων πολλών με
λών τής γερουσίας.
ΕΞΕΛΙΠΟΝ ΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ
ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΤΩΝ Α Ν ΔΡ ΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΥΠΘΒΡΥΧΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτού μας).—Παρά τάς έξ επισήμου
άγγλικής πηγής χθεσινάς άνακοινώσεις
περί τού εύχεροθς τής διασώσεώς των
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ίουνίου (ίδ.
ύπηοεσία).—Καθώς εΤχε προ
βλεφθή άπό τοθ χθεσινοθ με
σονυκτίου έξέλιπεν ό έντός
τοθ βυθισθέντος άγγλικοθ ύ
ποβρυχίου άήρ. Ή θέσις τοθ
πληοώματος κατέστη τραγι
κή. Τό ύποβρύχιον ρύρισκόμε
νόν είς βάθος μόλις 30 μέ
τρών, κατωρθώθη νά άνασυρ
, , θ[) είς την επιφάνειαν άλλά
έκ τού ε- μονον 6ι· δλίγην ώραν διότι
προεδρος ό εβ
άνδρών τού βυθισθέντος άγγλικοΰ υπο
βρυχίου αΘέτις», νεώτεραι άνακοινώ
σεις άγγέλλουν ότι έξέλιπον δυστυχώς
αί έλπίδες διασώσεώς αυτών. Πάντως
αί προσπάθειαι συνεχίζονται υπό των
καταφθασάντων είς τόν τόπον τού δυ
άτυχήματος είδικών πλοίων τού άγγλι
κατόπιν εβυθίσθη καί πάλιν.
Ή δημοσία γνώμη τοθ Λον
δίνου τέλει άπό χθές, όπότε
έκοινολογήθη τό άτύχημα, έν
ζωηροτάτη συγκινήσει. "Εκτα
κται έκδόσεις των αγγλικών
εφημερίδων επληροφόρουν τό
κοινόν επί των δραματικών
λεπτομερειών των καταβαλλο
μένων προσπάθειαν πρός διά
σωσιν των έντός τοθ σκάφους
ευρισκομένων αξιωματικών
καί ναυτών. ΟΙ τίτλοι των έ
φημερίδων ήσαν ένδεικτικοΐ
των στιγμών άγωνίας τάς ό
ποίας διήρχετο τό αγγλικόν
κοινόν. Οί «Τάϊμς» θεωροθν
τό άτύχημα τουτο ώς τό σο
βαρώτερον τό^όποΐον έπληξε
τό αγγλικόν ναυτικόν έν και
ρώ είρήνης.
Κατά νεωτέρας πληοοφορί
αο τό δυστύχημα όφεΐλεται
είς την κατάδυσιν τοθ ,ύποβρυ
χίου πλησίον τής άκτής καί
είς πυθμένα άμμώδη πράγμα
τό οποίον καί επροκάλεσε την
ανατροπήν τ^υ. Μολονότι
δέν ύπάρχουν έλπίδες διασώ
σεως αί προσπάθειαι συνεχί
ζονται εισέτι. Την 2 μ. μ. ό
δύχης Φράνς Νόου, τελευταΐος
ανελθών επί τής επιφανείας
εδήλωσεν 8τι ήουσβ κτυπήμα
τα επί των τοιχωμάτων τοθ
ύποβρυχίου.Έξάλλου καί σήμε
ρονήούοντο άσθενεΐς κτύποι.
Έκ των τεσσάρων έπιχειρη
σάντων νά διασωθοϋν ό εΓς
Π Πρωϊνή
Η ΑΓΓΛΙΑ ΒΑ1ΕΙ1Η
ΙΑ ΠΑΡΑΣΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΙ!
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΒΑΛΤΙΚΟΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΘΑ ΔΙΑΤΪΠΟΘΗ Τ Ο ΣΥΜΦΟΝΟΝ;
ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνταπο·
κριτού μας).— Τελευταίαι πληροφο¬
ρίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ή Αγ
γλία θά δεχθή
παράσχη
δια την ανεξαρτησίαν των Βα) τικών
κρατών.
Κατόπιν τούτου έλπίζεται ότι είνε
δυνατόν νά εξευρεθή συμβιβαστιχή δι
ατύπωσις τούάγγλογαλλοβοβιετικού συμ
φώνου ήτις καί Θά επιτρέψη τελικώ; την
σύναψιν τής συμμαχίας.
ΧΟΕΣ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
ΕΜΕΑΕΤΗΣΑΗ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ
ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τοθ άνταπο·
κριτού μας).—Σήμερον (χθές) οί Βρετ
παρεφρόνησεν, είς άλλος άπε' τΛνο1 {,πουργοί έμελέτησαν την ρωσσι
άγγέλλουν δτι ουδείς έκ τών!ηΡ°5 το δυνατόν τής εξευρέσεως λυσε
ω εέθ δω
90 άνδρών τοθ πληρώματος
τοθ ύποβρυχΐου είνε δυνατόν
ζή εισέτι. Τό πένθος
άγγλικοΰ ναυτικοΟ κό
νά
τοθ
σμου είνε βαρύτατον.
κου ναυτικού.
ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ
ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνταπο·
κριτού μας).— Την προσέχη Δευτέ
ραν (μεθαύριον) έπιστρέφουν είς την
Ιταλίαν, οί έν Ισπανία Ιταλοί έθελον-
ταί. Ώς πρός τα έν Ισπανία ίταλικά άε
ροπλάνα καί τό προσωπικόν τούτων,
δίδεται ή πληροφορία ότι ταύτα θά πά-
ραμείνουν έν Ισπανία.
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
40ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
Είς τόν Μητροπολιτικόν να
όν τοθ Άγίου Μηνδ τελεΐται
σήμερον την πρωΐαν 40θήμε
ρον άρχιερατικόν μνημόσυνον
τοθ προώρως έκλιπόντος συμ
πολίτου μας στρατηγοθ Γε
ωργίου Κατεχάκη.
"Η έπιμνημόσυνος δέησις
θά αρχίση την 9ην π. μ. άκρι
βώς παρισταμένου δ; παντός
τοθ κλήρου, πρό τοθ άνεγερ
θέντος έτιΐ τούτω κενοταφΐου.
ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ!
Αρμοδίως πληροφορούμεθα
δτι έκτάκτως δι" εκάστην Δευ
τέραν τό άεροπορικόν δρομο
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
χ. ΜΠΟΤΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Διά τής χθεσινάς θαλασσΐ
άς εύκαιρίας επανήλθεν εΙςΧα
νια μετά τής κυρΐας τού δ
Ύπουργός Γενικάς Διοικητής
Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανά
κης. Επί τοθ ατμοπλοίου, κα
ταπλεύσαντος την Ιΐην π.μ.
είς Χανιά, άνήλθον ό Γενι¬
κάς Γραμματεύς τής Γεν. Δι
οικήσεως κ. Ξυδιάς καί
πλεΐστοι κρατικοΐ έκπρόσω
ποι καί ηύχήθησαν τό κα¬
λώς ήλθε είς τόν έπανελθόντα
κ. υπουργόν. Έπΐσης είς τή
αποβάθραν ανέμενον πλήθη
κόσμου χαιρετίσαντα την άφι¬
ξιν τού,
Ό κ. Σφακιανάκης, κατ' ίδι
αιτέρας μας πληροφορίας, θά
ΑΦΙΞΙΣ
Τ0Π0ΓΡΑΦ1ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙύΝ
Δια τής προχθεσινής θαλαα
ρ
ως των εκατέρωθεν διαφόρων.
Η ΡΩΜΗ ΑΓΓΕΛΛΕΙ
ΜΕΓΑΛΑΣ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
ΡΩΜΗ 3 Ίουνίου (ίδ. ύπηρεσία).
Ή δυσαρέσκεεα των αγγλικών καί γαλ-
σίσς εύκαιρίας αφίχθησαν τα λικών κύκλων έκ τού λόγου τού κ.
τοπογραφικά συνεργεΐα υπουρ ;Μολότωφ βαίνει διαρκώς αυξανομένη,
γείου Γεωργίας πρός συνέχι Ούσιώδες έμπόδιον είς την σύναψιν τής
σιν των εργασιών άποκατα συμφωνίας αποτελεί κατά την γνώμην
στάσεως των άκτημόνων καλ ' - - - - - - -
λιεργητών γηγενών κσΐ προ
σφύγων επί των άνταλλαξί
μων έκτάσεων. Τα συνεργεΐα
τοθ νομοΰ μας ηυξήθησαν είς
8 πρός έπίσπευσιν τής άπα
τουμένης εργασίας.
Ο ΑΧΜΕΤ ΖΩΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΗΛ ΕίΚΑΤΛΣΤΑΟΗ ΕΙΣ ΟΑΡΙΣΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άντ*.
ποκριτοΰ μας).— Καθ* «"αγγέλλεται,
ό πρώην βασιλεύς τής 'Αλβανίας Αχ¬
μέτ Ζώγου καί ή οίκογένειά τού πρό-
' κείται να έγκατασταθώσιν είς Παρισί
ούς.
Ο ΓΚΑΜΕΑΕΝ ΟΑ ΜΕΤΑΒΗ
ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Πά
'ρισίων ότι ό ,γενικός άρχηγός τού επι
τελείου έθνικής αμύνης τής Γαλλίας
στρατηγός κ. Γκαμελέν θέλει μεταβή
τήν,προσεχή έβδομάδα είς τό Λονδίνον.
ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ
λόγιον αναχωρήσεως δι* Ά;περι05εύσΠ μετά δεκαπενθή
θήνας θά έκτελήται την 11.30 μερ0ν τάς άνατολικάς έπαρχΐ
άς τής νήσου διερχόμενος κα
"Ωρα δέ καταθέσεως τής άε
ροπορικής άλληλογραφΐας ώ
ρΐσθη ή 10η καί 40', διά τάς
πρωϊνάς μόνον άναχωρήσεις
άεροσκαφών.
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
Ή οίκογένεια Κατεχάκη προσί
φερεν είς τό ΙΙτωχοκομεϊον ίκλε
κτόν φαγητόν διά τό σημερινόν
τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον
τοθ αειμνήστου στρατηγοθ Γ. Κα
τεχάκη. ΈπΕσης υπό τής οίκογε
νείας Κατεχάκη. παρεσχέθη φαγη
τόν είς τάς φυλακάς, τό 'Άσυ
λον τής Γερόντισσας καί τα μάθη
τικά συσσίτια διά τόν αυτόν οκο
πόν.
ή ή
έξ "Ηρακλείου.
ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίουνίου (τού άνταπο-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΠΑ^ΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Ό Ύποδιοικητής τής Άγρο
τικής Τραπέζης κ. Μπάμπης
Άλιβ ζάτος απηύθυνε πρός
τα ύποκαταστήματα τής
Τραπέζης καί τος τεχνικάς
υπηρεσίας εγκύκλιον διά τής
οποίας γνωρίζει δτι παρηγγέλ
θησαν είς τό εξωτερικόν καί
φθάνουν όσονούπω είς Έλλά
| δα 3200 σπαρτικαί μηχαναί
διά λογαριασμόν τής Άγροτι
κης Τραπέζης καί 1400 διά λο
γαριασμόν τοθ ύπουργείου Γβ
κριτού μας).—Τό άπόγευμα σήμερον ωργίας. Αί σπαρτικαί αυται
συνήλθε τό καθ' έβδομάδα κανονικόν ύ ' μηχαναί Θά διανεμηθώσιν είς
πουργικόν συμβούλιον. Τού συμβουλί τα σιτοπαραγωγικά διαμερί
ου προήδρευσεν ό επανελθών έκ Καμ σματα τής χώρας Θά κοστί
μένων Βούρλων «ρωθνπουργός κ. Ιω. ζουν δέ γύρω των 8.000 δραχ
Μβά εά
μ
Μεταβάς
ζ γρ
μών εκάστη.
ΑΝΑΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΕΜΠ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Αυριον Θά συνέλθρ. είς συ
νεδρίασιν έν τή αιθούση τοθ
'ΕμτιορικοΟ—Βιομηχανικοθ Έ
πιμελητηρίου τό εσχάτως άνα
δειχθέν Διοικητικόν Συμβού
λιον αύτοθ πρός εκλογήν
τής Διοικούσης Έπιτροπής τής
οργανώσεως.
ΟΙΚΟΝΟΙΥΙΙΚΗ ΖΟΗ
Άγορα ' Ηρακλείου
Κατά τό δελτίον τιμων τοθ Έμ
πορικοθ καί Βιομηχανικοθ Έπιμε
λητηρίου Ηρακλείου αί τιμαί των
διαφόρων εγχωρίων προϊόντων εί
χον χθές ώς Ακολούθως:
12.~ 16.
6.- 7.-
5.50.-
27.-
25,- 28.-
3.50
7.- 6 8.-
5.-----
5.60 6.50
α',β' δρ.
Υ' »
Ελεμέδες α',β' »
Ταχτάδες α', β'. »
"Ελαια 3—5ο »
θΐνβι:
Αρχανών μίστ. »
Μαλεβυζίου >
Σϊτος »
Κριθή »
Βρώμη »
Βϊκος »
Μέταξα
Κουκοολια
Ελαιοπυρη'ναι
Σάπωνες:
ΛευκοΙ α'
β'
Μουργελαίου α'
»
Ίυρηνέλαια
β'
• 550.-
π 1.15
» 21.50
ο 20.-
» 17.-
» 16.-
15.-
ΝΕΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αφιχθείς άεροπορικώς άνε
χώρησεν αυθημερόν ό νέος έ
πόπτης αγροφύλακος Ρεθύ
μνης κ. Δημ. Άποστολάκης.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Την προσέχη Τετάρτην θά
συνέλθη είς συνεδρίασιν είς
τό Δημαρχείον υπό την προε
δρίαν τοθ Δημάρχου κ. Μηνδ:
Γεωργιάδη, ή Έπιτροπή Τού
ρισμοθ "Ηρακλείου. Κατά την
συνεδρίασιν ταύτην ή Έπιτρο
πή ΤουρισμοΟ θά άσχοληθή
μέ τό ζήτημα τής εκδόσεως
τσυριστικοθ όδηγοθ καί τής
καταγραφή^ των έν τώ νομώ
Ηρακλείου κατεσπαρμένου δι
αφορών βυζαντινών κλπ. κει
μηλίων.
ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Είς Ηράκλειον έξέδραμε
χθές ή 5η τάξις τοθ Γυμνα-
σίου Νεαπόλεως υπό τούς κα
θηγητάς κ. κ. Κυβερνητάκην,
Μαυρικάκην καί Βλαχάκην.
ς η γμη
κύκλων τούτων τό ζήτημα των έγ
γυήσεων των Βαλτικών κρατών. Είς
α ζητούμεναι έγγυήσεις, καθ» ά πλη·
ροφορούνται οί Ιταλοί, ή Αγγλία άν
τιτίθεται δ&δομένου ότι διαβλέπει έν
προκειμένω δέσμευσιν αυτής άποβαίνου
σαν έν καιρώ πρός όφελος μόνον τής
Ρωσσίας.
Η ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΛΝΤΗΣΕΟΣ
ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΠΙΣ ΜΟΣΧΑΝ
ΡΩΜΗ 3 Ίουνίου (ίδ. ύπηρεσία).
Έκ ΛΙόσχας βεβαιούται ή πληροφορίαι
ότι οί έκεί πρεσβευταί τής Αγγλίας
χαί Γαλλίας μεταβάντες είς τό έπιτρο-
πάτον_τών Εξωτερικών . έλαβον παρά
τού κ. Μολότωφ την απάντησιν τής
Ρωασίας είς τό σχέδιον τής άγγλοαοβιε
τικής τό οποίον βυνετάχθη τελευταίως
κοινή αυνεννοήσει τής »Αγγλίας καί Γ*Χ
λίας. Ή απάντησις είνε σχετική μέ τα
αημεία τα όποία ανέπτυξεν ό κ. Μολ'ί
τωφ είς τόν προχθεσινόν λόγον αυτού
ε
γ
επί τής εξωτερικάς πολιτικής των
βιέτ καί των διεξαγομένων" διαπρϊγρ χ
τεύσεων διά τό τριμερές σύμφωνο".
Η ΤΟΥΡΚΙΑ Ο Α Μ¥ΜΓι
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚ Η Η;
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3 Ίουνΐου (ίδ«
ύπηρεαία).—Κατα πληροφορίας, μη ε-
πιβεβαιουμένας επισήμως, ή ■'Αγγλίαΐ
θα ζητήση άπό την Τουρκίαν νά μεσο¬
λαβήση είς την άγγλοσοβιετιχήν 0:χφο-
ράν.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Ό σημερινάς αγών «Ηρακλέ¬
ους» «ΌλυμπιακοΟ» ήκυρώθη
Άντ1 αύτοθ θά γίνη. φιλική
συνάντησις «Όλυμπιακοϋ» —
Ε.Γ.Ο Η.
Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΑΠΟΝΟΝ
Διά τροποποιητικής άποφά
σεως των ΰπουργών Άγορανο
μίας καί Κρατικάς Ύγιεινής
καί Αντιλήψεως χρόνος έ-
1&ΡίΒ(^^2σχύ^ Τ1ς ύπ' ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3 Ίθυνίοι (Ιδ.
αριθ. 311)38 αποφάσεως τοθ πηΡ»σία).-Ό ύπουργός τώ, »!:>«
Ανωτάτου ΟίκονομικοΟ Συμ-!κων τής Γιουγκο«λαυϊ«ς κ. Μτ,οκοβ.-
βουλίου «περί μβτονομασίας διεξήγαγε χθές μακράν βυν^,μαί^x* με!
σαπώνων» καθορίζεται ή ι ,« τοβ οηθυργοΰ των ·— · - - ι -
Ιουλίου 1939. ρά·χ φ6ν ΐ»ίι,.ΤΙ»ντρΟη.
ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜίΛΙΑ
ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ- ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
ϊ,ωτβρι-
β
Μέγεθος Γραμματοσειράς