97316 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5171

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

23/5/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
ίτησία λίραι 8
Βξάμηνος ϊ
Άμερικής
έτησία δολ. 15
βξάμηνος » 8
μή
χατά φύλλον
Δραχ. 2
ΤΡΙΤΗ
23
ΜΑΪΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ ,. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟ1 Β4ΟΝ
ΑΡΙθΙΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5171
ΪΒΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΗΑΕΗΙΣΧΥΘΟΥΗ ΟΙΓΕΟΡΓΟ
ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΝ
Άη· την ύπαιθρον μάς
ερχονται πληροφορίαι έξαι-
ρετικώς εύχάριατοι. Ή παρα-
γωγή τ·ν γεωργικών προΐ-
βντων προβλέπεται εφέτος έ-
ξαιρετικά πλουσία. Ό θερι
σμος των δημητριακών ήρ¬
χισε. Καί ή συγκομιδή πα·
ρά την άνομβρίαν των έ-
αρινών μηνών καί τάς έκ
ταύτης ζημίας θα είνε όπωσ
δήποτείκανοποιητική. Ή γο
νιμοποίησις των έλαιων συν¬
ετελέσθη. Καί είνε πρωτο-
φανής ή καρποφορία. Ουδέ
άλλ ύ
δούς καλλιεργείας, πειραμα·
τίζονται, μοχθοϋν, πασχί-
ζβυν, άγαποΰν την γήν, πι-
στεύουν είς αυτήν καί δέν
άπογοητεύονται άπό τάς ά-
πβτυχίας. 'Αναμβχλεύουν δ-
χι μόνον τβύς κάμπου;, άλ¬
λά καί τα βουνά, έκβραχί-
ζουν τίς πλαγιές, γονιμο-
ποιοΰν μέ τόν ίδρωτα της ά
γίας εργασίας των καί τάς
αύχμηράς έκτάσεις καί άπο-
σποΰν άπό τα σπλάγχνα τής
γής τούς καρπούς της. "ο
σοι έρχονται έδώ, ίσοι πε
ύ
πβτε άλλοτε βυτε κατά τβΐριοδεύουν την ύπαιθρον τοΰ
1937 υπήρξε -ί— -·> - -...... -
τ
τόσον πλουσία
ρξ
ή καρποφορία των έλαιων
όσον εφέτος. Ύπολογίζεται
•τι εάν συνεχισθοδν μέχρι
τέλους ευνοικαί αί καιρικαί
συνθήκαι καί δέν μεσολαβή¬
ση κανέν άπευκταΐον, ή πα¬
ραγωγή τοΰ ελαίου είς τόν
νομόν μας θά φθάση καί θά
υπερβή τα 15 έκατομμύρια
όκάδας.Άνάλογος δέ προβλέ
πεται ή παραγωγή καί είς
τούς αλλους νομούς τής νή¬
σου. Ή άνθησις έπίσης των
αμπέλων υπήρξεν έξαιρετι-
κή. Καί ή γονιμοποίησις συν
τελεΐται έπιτυχής. Είνε δέ
εφέτος καθώς λέγουν οί χω-
ρικοί μας έξαιρετική «στα*
φυλοχρονιά». Δεδομένου δέ
•τι μέχρι της στιγμής δέν
ενεφανίσθησαν άμπελονόσοι
πιστεύεται «τι ή έσοδεία θά
είνε πλουσία τόσον είς νω-
πάς σταφυλάς όσον καί είς
αταφίδας. Κατά τβύς ύπβλο-
γισμούς μάλιστα των είδικών
ή παραγωγή των σταφίδων
θά φθάση εφέτος ασφαλώς
τάς 22 χιλ. τόννους, των δέ
νωπών πρός εξαγωγήν βτα·
φυλών τάς 7—10 χιλιάδας
τόννους. Μεγάλη δέ προβλέ
πεται ή παραγωγή καί των
οΐνοσταφυλών καθώς καί των
σταφίδων ταχτά. Εάν λοι-
πόν πωληθοΰν είς υψηλάς
τιμάς, ώς προβλέπεται, τα
άμπελουργικά προϊόντα, νω-
παί σταφυλαι, οϊνοι, σταφί-
δες καί σούμα, καθώς καί
τα ελαίαι πού διατηροϋνται
καί σήμερον είς ίκανοποιη-
τιχάέπίπεδα, αί ελαίαι καί ή
έλαιοπυρήνη, τότε μόνον τό
έκ της άμπελουργίας καί έ
λαιοκομίας είσόδημα τού νο
μβΰ μας θά πληοιάση τό
εν δισεκατβμμύριβν δραχ-
μών.
Εάν δέ προσθέσωμεν καί
τό έκ των δημητριακών,
τής κτηνοτρβφίας, της δεν-
δροκβμίας, των κηπευτικών,
τής μελισσοκομίας καί όρ·
νιθβτροφίας καί των λοιπών
κλάδων είσόδημα, τότε ή
παραγωγή τού νομοΰ μας θά
υπερβή κατά πολύ είς αξίαν
τό εν δισεκατομμύριον δραχ
μών καί θά φθάση τα 1200
-1300 καί πλέον έκατομμυ-
Καί δέν θά είνε μι
ρια.
ό
τό
κρόν οδτε ασήμαντον
ποσόν. Αντιθέτως μάλιστα
είνε εξαιρετικόν. Έν συγ
κρίσει πρές την έκτασιν κ«ί
τόν πληθυσμόν, κανέν αλ-
λο διαμέρισμα τής χώρας
δέν ϊχει τόσην μεγάλην γε
Μργικήν παραγωγήν. Όφεί
λεται βεβαίως τουτο είς την
γ·νιμότητα των εδαφών
ί·δ τόπο» μ«5· Όφείλεται
ομως έπίβι» *«ί είς την
έργατικότητα καί την νβη-
μοσύνην των άγρβτδν μας.
ΟΙ Ηρακλειώται γεωργοί,
είναι γεγβνός άναμφιββητη-
τον, ότι άποτελοΰν την πρω-
τ·Λβρίαν είς την πρββίϊάθει-
«V
τβδ συγχρβνιβμβυ και
τής επιστημονικάς συβτημβι-
τοποιήσεως των καλλιέργει¬
αν καί τής άναδημιβυργί«ς
τής ύπαίβρβυ. Χρησιμβπβι-
·8ν μηχβΐνικά μέσα είσα
γβ»ν μά
είσα
η ρν ΰ
Ηρακλείου, όσοι διασχίζουν
τούς κάμπους καί τίς ρεμμα-
τιές τού νομοΰ μας μένουν
έκπληκτοι έμπρός είς τό
θαΰμα των καλλιέργειαν, ο
πως τό εδημιούργησεν ή έρ-
γατικότης, ή εύφυΐ* καί ή
προοδευτικότης τοΰ λ«οΰ μας.
Άνάλογος δέ είναι ή πρό-
οδος των καλλιέργειαν καί
είς τούς αλλους νομούς τής
Κρήτης, είς τό Λασηθι καί
τό Ρέθυμνον καί τα Χανιά.
Αύτό άλλωστε φαίνεται όχι
μόνον άπό την πρόοδον των
καλλιεργειών, πού άντικρύ-
ζει κανείς όταν διασχίζει
την μεγαλόνησον άλλά καί
άπό τας επισήμου; στατιστι-
κάς καί τάς μελέτας των ύ·
πουργείων Γεωργίας, 'Εθνι-
κής Οίκοναμίας καί Οίκονο
μικών. Ή στρεμματική άπό
δοσις είς τόν νομόν μας εί
ναι έξαιρετική. Τριπλασία
δέ τής αποδόσεως των έδα
φών τής Ηπείρου. Καί άσφα
λως θά αυξηθή άκόμη περισ
σότερον είς τό μέλλον δπως
θά αυξηθή σημαντικαί καί τό
ετήσιον είσόδημα. "Ισως μά
λιστα διπλασιασθή δταν έκτε
λεσθοΰν τα παραγωγικά έρ
γα τής Μεσσαράς καί όλο
κληρωθή τό συγκοινωνια¬
κόν δίκτυον τοΰ νομοΰ ό¬
πότε όχι μόνον θά καλλιερ
γοΰνται μεγαλύτεραι έκτά
σεις άλλά καί θά γίνων
ται έντατικώτερον καί περισ¬
σότερον συστηματικαί αί καλ
λιέργεικι
Καί τότε ό τόπος μας θά
άποτινάξη τό βάρος των χρε
ών, θά αποκτήση την οικο¬
νομικήν τού ανεξαρτησίαν,
ΘΑ χειραφετηθή πλήρως καί
θά γνωρίση ημέρας εύτυχίας
καί οικονομικάς άκμής· Πρέ
πει όμως νά ένισχύσνμεν
την προσπάθειαν των χωρι-
κων μας ίλοι· καί ή Άγροτι-
κή Τραπέζα καί αί γεωργι
καί υπηρεσίαι καί τα άλλα
πιστωτικά ίδρύματα. Τό κρά
τος κάμνει εύτυχώς ί,τι είμ
πορεΐ, ί,τι έξαρτάται άπό αύ
τό. "Ας πράξουν λοιπόν καί
οί άλλαι τό καθήκον των
"Ενας τόπος άλλωστε τό¬
σον παραγωγικός, μέ τόσον
εύοίωνον μέλλον καί τόσον
«ίσιοδόξους προβλέψεις άξί-
ζει κάθε ένισχύσενς. Τα ί¬
δρύματα έξ άλλου πού θά έ-
νισχύσυν την παραγωγικήν
προσπάθειαν των χωρικών
μας έχουν νά ώφεληθοΰν πολ
λά δέν εχουν δέ νά φοβη
θοΰν τίποτε.
Τα διεθνή ζητήματα
Η ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΙΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΓΕΡΜΙΗΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Μαΐου (Ιδιαι¬
τέρα ϋπηρεσία).—Ή προσοχή
δλων έξακολουθεΐ νά είναι
έστραμμένη πρός τό Βερολί¬
νον καί τό Δάντσιγκ δπου
κρίνεται ή τύχη τής είρήνης
καΐ τής ήσυχίας των λαών
τ^ς Υήζ· Καί τάς τελευταίας]
μέν ημέρας είς τό Βερολίνον'
δέν συνέβη τίποτε πού νά έ¬
χη άμεσον καΐ σοβαράν επί¬
δρασιν επί ιής πορείας των
διεθνών πραγμάτων. Αντιθέ¬
τως μάλιστα έπεκράτησεν ά-
πραξία καΐ άδράνεια χαρα
κιηριστική. Άπό σήμερον δ
μως εξεδηλώθη νέα δραστη
ριότης. Την αφορμήν καΐ τόν
τόνον έδωκεν ή άφιξις τοθ ύ-
πουργοθ των Εξωτερικών τής
ΊταλΙβς κόμητος Τσιάνο πρός
υπογραφήν τοθ (ταλογερμανι
κοθ στρατιωτικοθ συμφώνου
συμμαχίας καΐ συνεργασίας.
Τό σύμφωνον αύτό καθώς αγ
γέλλουν έπείγοντα τηλεγρα-
φηματα , υπεγράφη σήμερον
την 11 π. μ. Μολονότι δέ δέν
εγνώσθησαν λεπτομέρειαι τοθ
περιεχομένου τού, φαίνεται
έξ δσων τουλάχιστον λέγον-
ται, δτι αποτελεί μίαν νέαν
νίκην τοθ Χίτλερ είς τό διπλω
ματικόν πεδίον καΐ έπισημο
ποιεί την ήγεμονίαν τοθ Γ'.
Ράϊχ είς τόν συνασπισμόν
των κρατών τοθ άξονος. Διό
τι, ώς άναφέρεται, διά τοθ
νέου συμφώνου ή Ιταλία ά-
ναγνωρίζει είς την Γερμανίαν
τό δικαίωμα τής πρωτοβουλίας
καΐ τής ήγεσίας τόσον έν και
ρώ είρήνης δσον καΐ έν περι
πτώσει πολέμου. Τό γβγονός
δέ αύτό εδημιούργησε ποιάν
τίνα ανησυχίαν ενταύθα. Καΐ
έκαμε νά πιστεύσουν πολλοί,
δτι τώρα όπότε ό κ. Χίτλερ
Ιχει δεσμεύοει τελείως την
ΊΓαλίαν, δέν είναι απίθανον,
έπωφελούμενσς καΐ τής μή επι
τεύξεοος είσέτι συμφωνίας με
ταξύ Αγγλίας καΐ Σοβιέτ, νά
έπιχειρήση πραξικοπηματικήν
λύσιν τοθ προβλήματος τοθ
Δάντσιγκ.
Την έκΕηλωθεΐσαν δέ έντσθ
θα ανησυχίαν ώς πρός την
Ιξέλ ξιν τής καταστάσεως έ·
τροφοδότησαν καΐ τα αίματη
ρά έπεισόδια πού συνέβησαν
πάλιν χθές είς Δάντσιγκ, πρω
τοστατΓύντων των έθνικοσοσι
αλιστών καθώς καΐ τα νέα
συμπληρωματικά μέτρα άμύ
νης πού έλαβεν ή γαλλική κυ
βέριησις καί τα όποΐα εκρίθη
σαν ώς ένδειξις έπιδεινώσεως
τής καταστάσεως.
Έν τούτοις, ύπάρχουν καΐ
πολλοί πού φρονούν δτι παρά
την υπογραφήν τοθ νέσυ
στρατιωτικοθ συμφώνου Γερ
μανίας—Ιταλίας καΐ παρά τό
δτι τό σύμφωνον αύτό κρίνε
ται ώς θρίαμβος των άπόψε
ών τοθ κ. Χίτλερ είς βάρος
των δισταγμών καΐ τής έφε
κτικότητος τοθ κ. Μουσολίνι,
έν τούτοις τό Ράϊχ δέν θά ά-
ποτολμήση στρατιωτικήν δρά
σιν ουτε είς την περιφέρειαν
τοθ Δάντσιγκ, ουτε είς άλλον
τομέα. Τοθτο δέ διότι ό γερ·
μανικός λαός άπεχθάνεται
τόν πόλεμον πράγμα τό ό
ποίον γνωρίζει καλώς ό Φύ
ρερ. Καΐ θά είνε βεβαία δύ
σκολον νά έλθη είς σύγκρου
σιν πρός τό κοινόν λαϊκόν
αϊσθημα. Καί διότι άκόμη πά
ρά τό Δάντσιγκ ευρίσκεται
ετοιμος νά δράση ό πολωνι
κός στρατός, πού δέν άποτε
λεΐ βεβαία άμελητέον παρά
γοντα, εΤνβ δέ έΊοιμαι νό
σπεύσουν είς βοήθειαν τί|ς Πό
λωνίας καΐ αί μεγάλαι δυνά
μεις τής δύσεως καθώς καΐ
οί σύμμαχοί των. Άπό σήμε
ρον άλλωστε προσετέθη καΐ
ε κ άλλο στοιχείον πού ένι
σχύει τάς άπόψεις έκείνων
πού έλπίζουν είς αποφυγήν
τοθ πολέμου. Τό στοιχείον
αύτό είνε ή είδησις περΐ επι
κειμένης άποχωρήσεως των ξέ
νων στρατευμάτων έξ Ίσπα-
νίας.
Πράγματι μετά τάς εορτάς
τή"ς νίκης καΐ τάς παρελά-
σεις πού εγένοντο τό τελευ
ταΐον τριήμερον είς ΜαδρΙ
την παρουσία τοθ στρατηγοθ
Φράνκο, ήοχισαν σήμερον αί
προετοιμασίαι τής άποχωρή
σεως των Ίταλών καί Γερμα
νών λεγεωναρίων. Ή άτΐοχώ
ρήσις δέ αυτή, πραγματοποι
ουμένη θά έχη μεγάλην σημα
οίαν άπό διεθνοΰς απόψεως.
Θά σημάνη την υπό τής Ίσπα
νίας άποτίναξιν τής γερμανο
ιταλικάς κηδεμονίας καί θ' ά
παλλάξη τα νώτα τής Γαλ
λίας καί τάς θαλασοίας γραμ
μάς έπικοινωνίας μέ τάς ά
φρικανικάς άποικΐας της, ά
πό κάθε κίνδυνον, δπως επί
σης θ' απαλλάξη κσί την Δυ
τικήν Μεσόγειον άπό τόν
έφιάλτην πού δημιουργεϊ ή
παρουσία έκεΐ Ιταλογερμανι
κων δυνάμεων. Θ' άποχωρή
σουν δμως πραγματικά τα
ξένα στρατεύματα έκ τής Ί
σπανίας; Κατηγορηματική ά
πάντησις είς τό έρώτημα δέν
είναι εΰκολος. Πάσαι αί ύ
πάρχουσαι πληροφορίαι λέ
γουν ναΐ. Καί τό συμφέρον
τής Ίσπανίας συνηγορεΐ υπέρ
τής απόψεως αυτής. Ό στρα
τηγός Φράνκο, Ιχει ανάγκην
πολλών χρημάτων διά την
άνοικοδόμησιν των έρειπίων
τοθ τριετοθς έμφυλΐου πολέ
μου. Καί τα χρήματα αύτά
μόνον είς Λονδίνον καί Πά
ρισίους είναι δυνατόν νά
τα εΰρη- Αι* κυβερνήσεις δμως
τής "Αγγλίας καί ΓαλλΙας
δηλώνουν δτι έφ' δσον θά εύ
ρίσκεται έστω καί είς Ιταλός
ή Γερμανός στρατιώτης, άξι-
ωματικός ή τεχνικάς είς Ίσπα
νίαν, δέν θά δώσουν οΰτε
μίαν πένναν, οθτε Μν φράγκον
δάνειον. Τα ξένα λοιπόν στρα
τεύματα θά φύγουν. Έκτός
εάν ή Γερμανία καί ή Ί
ταλία ίχουν απόφασιν νά κη
ρύξουν άμέσως τόν πόλεμον,
όπότε δέν θ' άφήσουν βεβαί
ως νά χάσουν τα πλεονεκτή
ματα πού κατέχουν σήμερον
είς την Ίβηρικήν, τό Ίσπανι
κόν Μαρόκον καί τάς Βαλεα
ρίδας.
Τό σανατόριον.
'Υπάρχουν πληροφορίαι δτι
τό υπουργείον Κρατικάς Προ
νοίας καί Ύγιεινής έξεδήλω
σε καί πάλιν τό ένδιαφέ
ρον τού διά τό σανατόριον
Ίερουσαλήμ. "Ας ελπίσωμεν
λοιπόν δτι ταχέως θ' άπο
περατωθή καί θά λειτουργή
ση τό ΐδρυμα αύτό είς τό ο¬
ποίον θά ευρίσκουν Ιατρι¬
κήν καί νοσοκομειακήν περί¬
θαλψιν οί φυματικοΐ τοθ νο-
μοΟ μας καΐ Ιδιαιτέρως οί
άσθενεΐς παλαιοί πολεμισται.
Ή φυματίωσις Ιχει έξαπλω-
θή δυστυχώς καΐ είς τόν
τόπον μσς καί ή ύπαρξις
σανατορΐου είναι έπιβεβλημέ
νη. Πολΰ περισσότερον μά-
λιστα, έφόσον οί πλεΐστοι έκ
των ασθενών είναι πτωχοί
καΐ δέν Ιχουν τα μέσα νο·
σηλίας είς ίδιωτικά σανατό
ρια. Άλλ' έφ' δσον ένδιε-
φερθή τό υπουργείον, ή ύ
πόθεσις τού σανατορΐου Ίε
ρουσαλήμ θά αχθή είς αΐσι
όν πέρας τό συντομώτερον.
Μαδητικαΐ έκδρομαί.
Τάς ημέρας αύτάς ή πόλις
μας έφιλοξένησε τούς μαθη¬
τάς καί τάς μαθητρίας των
ανωτέρων τάξεων των σχο¬
λείων μ ε: σης έκπαιδεΰσεως, Χά
νίων, Ρεθύμνης, Βιάννου. *Ηλ
θαν ώς έδώ διά νά έπισκε-
φθοθν την πόλιν, τα έργοστά-
σιά της, τό μουσείον, τάς άρ
χαιότητας τής Κνωσοθ „ καΐ
Φαιστοθ, τό αεροδρόμιον καί
τα άλλα άξιοθέατα. Χθές έ-
πΐσης ανεχώρησαν οί μαθηταί
τοθ ΓυμνασΙου τής πόλεώς
μας δι* έκδρομήν άνά την Α¬
νατολικήν Κρήτην. Τό σύστη-
μα των μακρυνών έκδρομών
καί τής δι' αυτών διαπαιδα-
γωγήσεως των μαθητών, άπε
δείχθη θαυμάσιον δσον καΐ
πρακτικόν. ΑΙ έκδρομαί πλου
τίζουν τάς γνώσεις των μάθη
των, άναπτύσσουν τό αϊσθημα
ΟΡΟΣ ΑΥΣΙΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΟ1ΙΟΤΕΙΝΟΝ
ΟΙ επαγγελματιαι καί οί
βιοτέχναι άποτελοθν, ώς έχο¬
μεν κατ' επανάληψιν τονΐσει,
τάξιν ιδιαιτέρως συμπαθή καΐ
αξίαν μεγάλης στοργής καΐ
προστασίας. Έργάζονται συ·
νεχώς, ημέραν καΐ νύκτα, ό
λοχρονίως, μοχθοθν, παρά·
γουν, συντελοθν είς την αυξη
σιν τοθ πλουτου τής χώρας.
Άποτελοθν τό ισχυρότερον
καί τό σταθερώτερον έρεισμα
τής κοινωνΐας. Είσφέρουν, χω
ρΐς γογγυσμόν, χωρΐς δυσα-
νασχέτησιν. Συντελοθν μέ θυ
οίας είς αΐμα, είς χρήμα, είς
μόχθον, είς την πρόοδον καί
την αναδημιουργίαν τής χώ¬
ρας. Είνε αί έργάτιδες μέλισ-
σαι άπό τό προΐόν των οποί¬
ων τρέφεται καΐ τό κράτος
καΐ τό .κοινωνικόν σύνολον.
Άλλ' οί επαγγελματιαι καί
βιοτέχναι είνε έπίσης ή τάξις
έκείνη πού είχεν έγκαταλει-
φθή τελείως, πού εΤχε παρα
γνωρισθή", πού εΐχε παρσγ-
κωνισθή, πού είχεν άδικηθή
άπό τό παλαιόν κράτος. Εί
νέ ή τάξις πού υπέστη περισ¬
σότερον τάς συνεπείας των
θλιβερών γεγονότων πού συν
εκλόνισαν την χώραν, των
κρίσεων, των άπεργιών, των
άνωμα>ιών καΐ των άλλων ά-
θλιοτήτων.
Εύτυχώς, την ίδιάζουσαν
αυτήν θέσιν τ&ν έπαγγελμα
τιών καΐ βιοτεχνών, διέγνω-
σεν ή σημερινή κυβέρνησις.
Καί έστράφη πρός αύτούς μέ
στοργήν, μέ συμπάθειαν, μέ
απόφασιν νά ρυθμίση τα προ
βλήματα πού τούς άπασχο-
λοθν, νά τούς προστατεύση,
νά τούς ενισχύση, νά τούς βο
ηθήση νά ύπερνικήσουν την
κρίσιν, νά έξέλθουν άπό τό
άδιέξοδον νά προχωρήσουν
είς οδόν περισυλλογής καΐ
άναρρώσεως. Ήδη έλαβε σει
ράν μέτρων. "Ιδρυσε τό τα¬
μείον άσφαλίσεως καί συντά
ξεως, είσήγαγε τόν θεσμόν
τοθ κορεσμοθ καΐ τής κατοχυ-
ρώσεως των έπαγγελμάτων,
έρρύθμισε τό ζήτημα τής άπο
ζημιώσεως των άχρηστευομέ
νων έκ τής μηχανικάς προό-
6ου έπαγγελμάτων. Επί πλέ¬
ον δέ μελετςι τώρα καΐ τό
πρόβλημα τής έπαγγελματι
κης καί βιοτεχνικής στέγης
πού είναι άπό τα σημαντικώ
τερα. Καΐθά τό λύση ασφαλώς
σύντομα καΐ κατά τρόπον ρι
ζικόν.
'Εκτός τούτου, ή κυβέρνη¬
σις φροντίζει ΰστε νά υπάρ¬
χη πάντοτε άρμονία είς τάς
σχέσεις έπαγγελματοβιοτε·
χνών καΐ καταναλωτικοΟ κοι-
νοθ. Καΐ τακτοποιεΐ τα σχετι
κά ζητήματα κατά τοιοθτον
τρόπον ώστβ καΐ οί έπαγγελ
ματοβιοτέχναι νά έξασφαλί-
ζουν έίνα λογικόν κέρδος
καΐ οί καταναλωταΐ νά μην
ύφίστανται εκμετάλλευσιν.Διά
τό ζήτημα αύτό μάλιστα κα¬
θώς καί διά την καλύτερον
οργάνωσιν τής περιόδου «φθή
νειας» περΐ τής οποίας τόσος
έγινε τελευταίως λόγος, έγέ
νετο προχθές είς τάς Άθή
νας μεγάλη σύσκεψις εκ¬
προσωπών των έπαγγελματι-
ών καΐ βιοτεχνθν τής Πρωτευ
ουσηι, καί τοθ Πειραιώς, είς
την οττοίαν ό κ. ύφυπουρνός
τής Άγορανομίας ανέπτυξε
την πολιτικήν καΐ τάς άντιλή
ψεις τής Κυβερνήσεως ώς πρός
τα ζητήματα πού ένδιαφέρουν
έξ ΐσου καΐ τούς καταστημα
τάρχας καΐ τούς καταναλω¬
τάς. Καΐ καθώρισε μίαν γραμ
μην έξυπηρετοθσαν πράγματι
καΐ τούς έπαγγελμστοβιοτέ-
χνας καΐ τό καταναλωτικόν
κοινόν. Υπέδειξε δέ είς τούς
έπαγγελματίας καΐ βιοτέχνας
ν' άκολουθήσουν την γραμμήν
αυτήν διά νά εχουν £ν λογι
κόν καΐ άσφαλές κέρδος πού
θά δίδη τα περιθώρια τής ά·
ναπτύξεως καΐ τής προόδου
των, χωρίς ν' ακούωνται πά
ράπονα καΐ χωρίς νά ζημιώνε
ται ή κατανάλωσις. Επί πλέ
όν δέ ό κ. ύφυπουργός υπε¬
σχέθη δτι θά μελετηθοθν καΐ
δλα τα άλλα προβλήματα
πού ένδιαφέρουν την λεγομέ
νην «μικροαστικήν τάξιν».
Καΐ ασφαλώς θά μελετηθοθν
καΐ θά λυθοθν τα προβλήμσ-
τα αύτά πραγματικώς τό τα
χύτερον. Μεταξύ δέ των προ
βλημάτων αυτών πρωτεύου
σαν θέσιν κατέχει ή όργά
νωσις τής έπαγγελματικής
καΐ βιοτεχνικής πίστεως συμ
φωνα καΐ πρός τάς συγχρό-
ν ούς ανάγκας καΐ πρό τάς (
διαιτέρας ελληνικάς συνθή¬
κας.
τής αίσιοδοξίας καΐ τής άγά·
πης πρός την φύσιν καΐ την
εργασίαν, τής άγάπης πρός
την πατρίδα μας. Καΐ είνε εύ
τύχηαα δτι ό έκδρομισμός προ
οδεύει, γενικεύεται, κατακτά
έ'δαφος καθημέραν.
Νηπιαγωγεϊον.
Ή απόφασις τοΰ Δημοτικοθ
Συμβουλίου περΐ παραχωρή¬
σεως υπό τοθ Δήμου γητΐέδου
είς τό Πατριωτικόν Ίθρυμα
πρός ανέγερσιν καΐ λειτουρ¬
γίαν νηπιαγωγείου, είνε δν-
τως όρθή δσον καί έπαινετή
ηκούσθη δέ μέ χαράν καί προ
εκάλεσεν αϊσθημα Ικανοποιή
σεως. Διότι πράγματι ή πόλις
μας είχεν ανάγκην ενός Ιδρύ
ματος περιθάλψεως καΐ δια
παιδαγωγήσεως των άπόρων
νηπίων. Καίδιότι, όποιαδήποτε
θυσία καΐ όποιαδήποτε δαπά
νη πού γίνεται γιά τό παιδί
δέν εΐνεοΰτε μεγάλη οΰτεάσκο
πος, ουτε καΐ αδικαιολόγητος.
Τό ετονίσαμεν καΐ άλλοτε καΐ
τό επαναλαμβάνομεν καΐ σή
μερον. Δόγμα μιας ύγιοθς καί
πολιτισμένης κοινωνίας πρέπει
νά είνε τό: δλα γιά τό παιδί.
πρός τα (στορικά μνημεΐα καΐ
δτι φοοντίζει διά την προσΐα
οίαν καΐ την συντήρησιν των.
Καΐ εΤνε ή διαπίστωσις αυτή
ευχάριστος. Ειμπορούμεν δέ
κατόπιν τής διαπισΐώσεως αύ
τής νά ελπίζωμεν βασίμως δ
τι δλα τα .(στορικά κτίρια, αί
μοναι, οί πύργοι καΐ αί κατοι
κίαι των άγωνιστών θά τύ
χούν προστασίας. Όπως είμ
ποροθμεν καΐ νά προσδοκώ
μέν έξωραΐσμόν καΐ διαρρύθ
μισιν των υπό διάλυσιν μονών
πού έχουν ιστορικήν αξίαν
καΐ ευρίσκονται είς γραφικάς
τοποθεσίας, διά την χρησιμσ
ποίησιν των ώς ξενώνων ή
τουριστικών κέντρων.
Μνημεϊα.
Είς την εφημερίδα τής κυ¬
βερνήσεως εδημοσιεύθη διάταγ
μα διά τοθ όποίου ή μονή Φα
νερωμένης τής Σητείας κηρύσ
σεται Ιστορικόν μνημεΐον. Τό
γεγονός είνε ευχάριστον. Ά
ποδεικνύει δτι ή κυβέρνησις
τρέφει στοργήν καΐ ενδιαφέρον
Οί πατάτες.
Ιδού λοιπόν καΐ μία νέα ά"
ποκάλυψις. Πρόκειται περί των
τρόπων μαγειρεύματος τί]ς πά
τάτας. Καί είναι 53 οί τρό
ποι αύτοι, δπως τούς καθώρι
σε τό τελευταίον συνέδριον
διατροφήν καΐ άναφέρει άθη
ναΐκή συνάδελφος. Πενήντα
τρείς τρόποι μαγειρεύματος
δέν ύπάρχουν ασφαλώς διά
κανέν άλλο τρόφιμον, άδιά
φόρον άν οί περισσότεροι άπά
αύ'θΰς είνε άγνωστοι είς
τούς Έλληνας. Πρόκειται πε
ρΐ ενός προνομίσυ πού δίδει
την Ιδιαιτέραν αξίαν είς την
πατάταν. Νά καλλιεργήσωμεν
λοιπόν έντατικώς πατάτες καΐ
νά γενικεύσωμεν την χρί|σ(ν
των ώς τροφής τοθ λαοθ.Εΐνε
όγιεινή, θρεπτική, εθγευστος.
Καΐ πρό πάντων δχι άκριβή.
ΑιΊΟΡΘΩΣΙ-
θ ΕγΜΡΤγ
Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
Σήμερον διά τελευταίαν Φοράν
«Σϊμπλόν Όριάν Εξπρές· μέ
την Κάτε Φόν Νάγκυ.
Αυριον ό πειραματιστής Βου
δούρης.
Την Πέμπτην «Τό Τελευταϊο
Φυλάκιο».
ΜΙΝΩΑ — Σήαερον: τόάριστούρ
νημα «Μπθοντγουσ(η- Μέλοντυ—
1938». Κυριακή ώρα 2 μ. μ. τό έ-
πεισοδιακόν «ΓιγαντομαχΙα Έρυ-
θροδέρμων».
άΐυχέρα, Πέμτττΐ, Σάββατον.
Κυριακή ώρα 6 1)2 άπογευματινή.
καλόγηρος
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμδς Αθηνών
Προγραμμα 23ης Μαίου.
'ί,Ιρχ 12 25 Σημα.—'Εθνικος &
μνος—"Υμνος Νϊβλαίας.
13 Ποικίλη μουσική (ύίσκοι).
13.30 Χρηματιστήριον—Ειδή
σΐις.
"Ω?α Άστεροσκοπείου Αθηνών.
13 45 Έλαφρά μουβική.
*Υπό τής ορχήστρας Β. Σεϊΐα
νίδη καί
II.
Βΐσβάρδη).
14.10 Μουαική χοροΰ (ίίακοι).
14 45 ΕΙδήσεις. - Μβτίωρολογι
ν δελτίον.
19 10 Χρηματιστήριον — Κίνη
αίς άγορκς Πειραιώς.
19.20 'Α«οσπ«3αατα άΐχο" την
όπερ» «Τκννχόϋζερ» τού Βάγ
κνερ (δίαχβι).
19.45 Όμιλίικ 3ιά την Β. Ο Ν.
Ίδεολογική καί πολιτική δια
φώτισις.
20 'Ελαφρο Έλληνικο τρ«νοΰ
δι (δίβχοο.
20 20 ΊΒργα 5Γ ορχήστραν.
(Μέ την φυλαρμονικήν τοθ Βε
ρολίνου υπο την διεύθυνσιν τοθ
Κλάιαπερ).
20.50 ΕΙδησεις—μετεωρολονι χον
Δελτίον.
21.05 Ρεβιτάλ τραγουίιοΰ.
21 30 "ίϊρα Τουρισμοΰ.
21 45 Μουσική Τζάζ (δίσχοι).
22 Μικρά όρχηστρα.
('Υπό την διεύθυνσιν τοθ κ. Γ.
Βιχάά-η).
22.15 ΝυχτεριναΙ βίοήσεις.
22.25 Συνίχεια μικράς όρχή
στρας.
23.30 'Ελαφρο τραγοϋίι.
0.15 Τελευταίαι ΕΐδήαΕΐς.
ΗΤΛΛΙΛϋ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Δια τελευταίαν φοράν:
Ο
ΕΞΠΡΕΣ
Ένα έργον μ έ
εξαιρετικόν "ενδιαφέρον
γεμάτο ζωή, δράσι καί
περιπέτεια.
ΑΥΡΙΟΝ ώρα 10 μ. μ.
ό πειραματιστής τής φυ·
χο-κοινωνιολογικής '£-
ταιρίας Αθηνών:
Τ. 1ΟΥ1ΟΥΡΙΣ
©ά παρουσιάση οτό
κοινόν Ηρακλείου:
ΤΗΝ ΖΩΗ
Τό μέντιουμ αϊνιγμα:
'ΥπερμνησΙα- Αιαί
σδησις,τηλεπάθεια
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
ΤΟ ΤΕΑΕΥΤΙΙΟ
ΦΥΑΙΙΙΟ
(ΙΙΙΙΙ! Ι. ΙΙΗΙΙΜΙΙ1
ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
"Οδοί Χάνδακος
Ηράκλειον
"ΦΙΛΙΠΣ,,
μίαν μκαταρίβιν ·
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
706ν
—Τώρα τρέξε κοντά τους.
Σέ λ(γο θά Ιρθω κι' έγώ. Άν
τιλσμβάνεσαι τΐβς ό Άλόϋσα
μέ χρειάζεται, μέ χρειάζεται
περισσότερον τώρα ά πό κάθε
άλλην ΐσως φοράν.
"Η Νατάσσα ψυχικώς συν
τετριμμένη διευθύνθηκε παρσ
παΐουσα καί Ιξουθενωμένη
πρός την Αύτοκράτειραν ή ό
ποία την ταραχήν της δέν εί
χε προσέξει την άπουσΐαν
της οΰτε κάν την άπουσίαν
τοθ Ρασποθτιν.
Καθώς Ισκυψε πάνω άπό τό
όλόχλωμο προσωπάκι τοθ Τσά
ρεβιτς τοθ όποΐου τα κατά
κλειστα μστάκια τοθ προσέδι
δαν μιά έκφρασι ολίγον δια
φέρουσαν άπό νεκροθ, έπανήλ
θε στήν πραγματικότητα.
—Μεγαλειοτάτη άνέκραξε.
ΣτεΙλετβ νά άναζητήσωμεν τόν
πάτερ Ρασποθτιν. Δέν θά έ
χ[) άπομακρυνθή άπ' έδω...
Την στιγμήν εκείνην ό γί¬
γας καλόγηοος φάνηκε διευθυ¬
νόμενον πρός την έξέδραν 8-
που ευρίσκετο άκόμη ό Τσάρε
βιτς. Άνοιξε μέ τα χέρια
τού δΐοδον άνάμεσα άπό τούς
σύλικούς καί έπροχώρησε
πρός την αύτοκράτειραν καί
τόν Τσάρον.
—Μην άνησυχεΐτε τούς εΤ-
πε. Ό Τσάρεβιτς δέν Ιχει ά
πολύτως τΐποτε. Έσκυψε σιω
πηλός κατόπιν τόν πήρε στήν
άγκσλιά τού, διέσχισε πάλιν
τούς συνηγμένους αύλικούς
καί έπροχώρησε πρός τα άνά
κτορσ, πρός τό δωμάτιον τοθ
Τσάρεβιτς.
Ό αύτοκράτωρ κατόπιν τής
καθησυχαστικής διαβεβαιώσε
ως τοθ Ρασποθτιν έδωσε
διαταγήν νά συνεχισθή ή πά
ρέλσσις μέ ταχύτερον ρυθ
μόν, παρεκάλεσε δέ καί τόν
πρίγχηπα Τσεγκόντιεφ νά τόν
κρατήση ενήμερον άπό τα ά
νάκτορα τής καταστάσεως
τοθ Τσάρεβιτς,
Ό πρίγκηψ Παθλος διευθύν
θηκε πράγματι πρός τα δια
μρρίσματα τοθ Τσάρεβιτς εί
δοποιήθη δμως δτι ό ΡσσποΟ
τιν απηγόρευσε την είσοδον
είς πάντας επιτρέψας αυτήν
μόλις πρό όλΐγου είς την αύτο
κράτειραν.
—"Εχω εντολήν τής Α. Μ.
εδήλωσεν ό πρίγκηψ Παθλος
νά πληροφορηθώ θετικώς περΐ
τής ύγείας τοθ Τσάρεβιτς.
Ό Ρσσποθτιν άναγνωρΐσας
την φωνήν τοθ ττρΐγκηπος Παύ
λου εξήλθεν έκ τοθ δισμβρΐ
σματος δπου είχεν μεταφέρει
τόν Τσόριβιτς καί προχωοών
πρός τό μέρος τού παρετήρη
σεν', ίίρωνικά.
—Ό πρίγκηψ Τοεγκόντιεφ
μήπως έ'χει ανάγκην νά τοθ
ύπενθομΐσω τούς στοιχειωδε
στέρους κσνόνας των ύποχοε
ώσεών τού οσάκις γνωρ:ζει
δτι κινδυνεΰει νά γίνη ένο
χλητικός;
—Τέρας απήντησε μέ άπο-
στροφήν ό πρίγκηψ.
—Είδοποιήσατε τόν Τσάρον
Νικόλαον τότε, έκαμεν ό κα
λόγηρος προσποιηθεΐς δτι δέν
ήκουσε, δτι ό Τσάρεβιτς είνε
απολύτως καλά.
—ΌφεΙλω νά τό πιστοποιή
σω δμως, παρετήρησε ν.
(συνεχ(ζεται)
ΝΙΚΗ ΙΠ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
Έπανελθοθσα έξ Άθη·
θηνών Βπου έξεπαιδεύθη
τελείως είς τό ΠανελληνΙ-
ου Φήμης κομμωτήριον «ΒΙ-
ΛΗΣ καί ΜΑΙΡΗΣ» ϊδρυ-
σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬
λει.
'ΕκτελοΟνται εργασίαι:
Περμοινάντ,
Όντβυλασιόν,
Μιζαμπλί,
Φρι{ιόν,
Μανιχιβυρ.
ΒαφαΙ κεφαλής είς
πολλούς χρωματισμούς.
ΧΑΡΙΑΙΜΟΣ ΟΑΕΥΡΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΧ
Ό4β$ Χανδ«χβ(
Ηράκλειον
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ύφάσματα και συνδυασμοΐ
πού εϋνοοϋνται άπό τή νέα μόδα.
Τό ταγιέρ τοθ άπογεύματος εί¬
νε άπό μαθρο μαλακό ταφτά μέ
μπλοθζα άπό σκωτσέζιχο όργκαν-
τί, μαθρο καί ασπρο. Τόκα ψάθι
νη άσπρη μέ μικρές μαϋρες πτί-
ρυγες.
Ένα άλλο άπογευματινό έπί-
σης ταγιέρ είνε άπό μάλλινη έτα-
μίνα γκρενά μέ μπλούζα ρόζ πάλ
κα! ρόζ κανοτιέ μέ μεγάλα μπόρ.
Τα πρωϊνά έμπριμέ φορίμχτα
γίνονταί άπό πιχέ ή τομπράλχο,
σέ άνοικτό φόντο μέ μικρά σχέ·
δια, λουλουδίνια ή πουά
Τα έμπριμέ άπογευμά"τινά φο-
ρέματα είνε άπό κρέπ ντέ σιν ή
κρέπ μπριγιάν, μέ διάφορα δια-
κοσμητικά σχίδια σέ πολύ ζωη¬
ρά χρώματα. Ιδιαιτέραν προτί¬
μησιν έ"χούν τα έμπριμέ σέ μαθρο
φόντο, μέ λουλούδια κόκκινα, πρά
σινα ή κίτρινα σέ δλβς τίς άπο-
χρώσεις των.
Τό χαπέλλο πού συνοδεύει Ινα
άπογευματινό φίρεμα έμπριμΙ, εί¬
νε άπό ψάθα μαύρη, μέ μόνη γάρ
νιτούΐα Ινα βέλο άπά τοθλι, γάρ
νιρισμέ^ο μέ μικρά δελοόδινα
πουά.
Ή πιά χαριτωμίνη τίκα τής
έποχής γαρνίρβται μέ ρόζ καί
κόκκινα γαρύφαλα. Συνοδεύει ίνα
φόρεμα άπό άσπρη λενζερί, γάρ
νιρισμένη μέ πολύ λεπτα πιετά
χια.
Είς Ινα έπίσημο γεθμα ή Ινα
χορό θά φορέσετε μία μακρυϊ τού
αλίττα άπό δαντέλλα άΌΐΐρη ή
μπέζ ροζί.
Γιά βράδυ προορίζεται μία
μακρυά τουαλέττα άπό ΐργκαντΐ
άσπρο μέ μεγάλα κεντημένα πουά
σέ χρώμα κίτρινο ή πορτοκαλλί.
Ζώνη άσορτί μέ τα πουά πολύ
πλατιιά, δένεται είς τό πλάϊ μέ
ίνα πλούσιο φιόγκο.
ή Ντιστεγκέ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Τής έν Ηρακλείω έδρευούσης
ομορρύθμου εμπορικής έταιρείας
υπό την έπωνυμίαν «Κ. θ. Κου
φίκης καί Σία».
Κατά
Σταύρου Έμμ. Ηιάγκαλη μη
χανουργοθ κατοίχου Ηρακλείου.
Ό καθ" ου τό παρόν μου πρό
γραμμα καίτοι νομίμως έπετάγη
αρχικώς, διά των υπό χρολογί
άς 12 ΌχτωδρΕου 1938 δύο
άπλών έπιταγών μου, έν συνε-
χεΕα δέ διά τής υπό χρονολογίαν
24 Απριλίου 1939 κατασχετηρΕου
έπιταγής μου ώς δείχνυται έκ των
δπ' άριθμ. 7736, 7737, καί 8738
έπιδοτηρΕων τοθ διχαστικοθ χλη
τήρος Κωνσταντίνου Φραγάκη
χαί τοθ δπ' άριθμ. 2661 τοιού
τού τοθ διχαστιχοθ κλητήρος
Μιχαήλ Μαράκη, ί'να δυνάμει χαί
πρός εκτέλεσιν των δπ' άριθμ.
1077 τοθ 1938 χαί 1112 τοθ
1938 όρίστΐχων χαί τΐλεσιδίκων
άποφάσεων τοθ Πρωτοδικείου Έ
ρακλείου μοθ καταβάλη διά χε
φάλαιον, τόκους καί έξοδα μέχρι
τής τελευταίας έπιταγής μου εν
δλψ δραχμάς δέκα τέσσαρας χιλι
άδας αριθ. 14 000 χ«1 ταύτας
ίνχόκως πλήν των κονδυλίων
των τόκων άπό τής τελευταίας
έπιταγής μέχρις ίξοφλήσεως, έν
τούτοις μέχρι σήμερον χαθυστε
ρεΐ την πληρωμήν.
Διά ταθτα
Πρός είσπραξιν ταθ ώ; 5νω
ποσοθ των δραχμων 14,000 των
τόκων αύΐοθ ώς άνω ίρίζίταί
καί των έξόδων εκτελέσεως μέ
ΐί έξοφλή^εως έ«.θέΓω είς δή
μίσιον αναγκαστικόν ϊτλειστηρια
σμόν τό εξής άκίνηταν κτήμα
τοθ ίφειλίτου μου, κείμενον είς
ή« περιφέρειαν τοθ χιορίου Ζχ
ροθ τοθ όμωνύμου Δήμαυ, τοθ
Κίρηνοδικιίου Μοιρών είς θέσιν
«Άλωνάκι ή Ρουμπογΐάννη Μθ-
λον» επί τΓον 33)36 έξ άδιανεμή
τ-3υ ενός ύδρομύλου συνισταμένου
άπό Ιν ίσόγειον οίκημα μετά των
πΐριοχων τοα έχ 1200 τετραγω
νίκων μέτρων καί διχαίωμα τή;
άνελλιποθς ροής τοθ ύδατος έχ
τής τιηγής τοθ Βοτόμου συνο-
ρευομίνου μέ τό Δημοτικόν σχο
λεϊον "Ανω Ζαροθ, χτήματος Γε
ωργίου Γιατρομανωλάκη, Έμμαν.
Βασιλάκη,Φραγχιοθ Καλμπουτζά
χη, Κωνστ. Φραγχάκη, ποταμώ
χαί δρόμψ καί δλοχλήρου τοθ
δαπάναις αύτοθ άνεγερθίντος επί
τοθ ίσογείου οίκήματος επί έμ-
βαδοθ 70 περίπου τ. μ. έλαιο-
τριβείοιι (έργοστασίου) ήτοι τοθ
κτιρίου αυτού μετά των έν αύτω
έγχατεστημίνων εξής μηχανημά
των τού διά την πλήρη χαί
κανονικήν λειτουργίαν τούτου, ή¬
τοι 1) δύο υδραυλικόν τετραατή·
λων πιεστηρίων των δέκα ίντσών
2) μιας δδραυλικής χαταθλιπτι
κης άντλίας ίμαντοκινήτου, έ
νός σώματος μετά τεσσάρων έμβο
λδν. 3) ενός μύλου άλέσματος
ελαιών μετά των δύο μυλολίθων
χαι τοθ σιδηροθ χατωμυλΕου, 4)
χαμουριέρας έλαιοζύμου, 5) ενός
ιϊξονος ένδιαμέσου κινήσεως μετά
των τριών τροχαλιων τού, 6( ενός
ντεπόζιτου Οδατος χωρητικότητος
500—600 οκάδων σιδηροθ έλά
σματος, 7) δύο λαδοπυλήμων
(γοδρνες λαδιοθ), 8) δύ3 Σμάντων
ενός τ&ν μυλολίθων καί ενός τής
δδραυλικής άντλίας 9) μιας σιδη
ράς πτερωτ-ής χαθέτου 1.40 έξω
τερικής διαμέτρου,ΙΟ) μιάς τροΰμ-
πας χυτεσίδηρας 1 20 εξωτερικάς
διαμίτρου.
Ό πλΐιστηριασμίς τοθ ανωτέ¬
ρω κτήματος γενησεται ενώπιον
τοθ Συμβ-,λαιογράφαυ Μοιρών
Κωνσταντίνου Τζεϊρανάίη ή τοθ
νομίμ,αν τού άναπληρωΐοθ χαί είς
τό έν Μυϊρες χε!με»ον ίϊημόσιον
γραφιΐόν τού την 2αν Ιουλίου
1939 ημέραν Κυριακήν καί &ρχν
10 — 12 π. μ. δπου χ-χί 8τε κα
λΰθνται οί ενδιαφερομένη:.
Άρμόδιος δικαστικός κληιήρ
ένεργησάτω τα νόμιμα.
Ηράκλειον 15 Μαίου 1939
Ό πληρεξούσιος διχηγόρος τής
ίπισπευδούσης
Κωνστ. Γ. Μαμαλάκης
ΘΕΙΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Είς τό καταστήμα:
ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ
Κεμάλ Λτατούρκ
ΣΤΛΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ *_■
θά βρΜτε 8λα τα νέσ μοντέλσ σκβλετών.
Παρβλάβαμβ μηχονήμοττσ διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
ΠρΙν προμηθευθ(]τε επισκεφθήτε μας
Τιμαί λογικαΙ.
Τού Άρμστρογγ.
72ον
Επί μακράς νύχτας συνεζήτει
τό ζήτημα μέ τόν εαυτόν τού,
α*ταθμ(ζων τα ΐτάντα, έξαπολύων
καταρράκτας λόγων, πότε κλι¬
νών πρός την μίαν άποψιν, καί
πότε πρός την άλλην, μεταδάλ
λων γνώμην, δΐστάζων... Καί εξα
φνα έλαβε τάς άποφάσεις τού. Θά
ένήργει άμέσως. Τό στράτευμα θά
ευρίσκετο παρά τό πλευρόν τού.
Μέ την άποφασιστικότητα πού
τόν έχαραχτήριζεν, άφησε τα λό
για χαί πέρασιν είς τα έργα. "Η
δή ήταν τόσον σιωπηλός, δσον ό
μιλητικός ήΐαν μόλις πρό δλίγου,
τόσον ισχυράς χαί άποφασιστικόί,
βσον άβουλος καί άσθενής ήτο χ6
σον καιρόν, καί είχε τόσην συναί
σθησιν τοθ σκοποθ τού, δσον πρίν
ήταν άναποφάσιστος. Κατεφέρετο
κατά των άντιπάλων τού μετά λυσ
σης. "Υστερα άπό τάς μακράς έ
βδομάδας τής άβουλίας, διεκαίετο
ήδη άπό δλον τόν επαναστατίκόν
τού ενθουσιασμόν. Έν πρώτοις ή
θελε νά τρομοχρατήση τούς άντι
πάλους τού. Ένας έχθρικός πρός
αυτόν βουλευτάς είχε φανή έξαιρε
τικά στωμύλος τάς τελευταίας έ
βδομάδας είς την εθνοσυνέλευσιν
την νύκτα που επέστρεψε σπίτι τού,
έπεσε θθμα μυστηριώδους δολοφο
νίας. Ό επί τής θρησκείας επί-
τροπος είχεν έκφωνήσει λόγον δ
πέρ τοθ χαλίφου. Ό Μουσταφά
Κεμάλ ήπείλησεν δτι θά τόν κρε
μοθσεν, ίν ξαναμιλούσε! Εκάλεσε
τόν Ραοδφ έκ Κωνσταντινουπόλε
ως νά εμφανισθή ενώπιον τής
χεντρικής έπιτροπής τοθ λαϊκοθ
χόμματος χαι τόν* εξηνάγκασε νά
όρκισθή νομιμοφροσύνην πρός την
δημοκρατίαν χοιΐ τόν πρόεδρον
της, άπειλήσας αυτόν έν έναντι α
περιπτώσει δι' άποκλεισμοθ άπό
τοθ κόμματος χαί τής ίθνοσυνελεύ
σεως. Καί έστειλεν άμέσως διατα
γάς είς τόν κυβερνήτην τής Κων
σταντινουπέλεως νά παύση πασά
ματαίόδοξος πολυτέλεια έκ μέρους
τοθ 'Αδδούλ Μετζήτ. "Αν ήθελε
νά πηγαίνη προσεύχεται είς τό
τζαμί κάθε Παρασκευήν, έπρεπε
νά πηγαίνη έπωχούμενος τής πά
λαιας άμάξης, ή συνοδεία των Επ
πέων έπρεπε νά διαλυθή, ή αύτο
χρατορική λέμβος νά τεθή κατά
μέρος, ή έπιχορήγησις τοθ χαλί
φού νά περιορισθή είς τό έλάχι
στον, καί οί συσσωρευθίντες,,τίερι
αυτόν νά διαταχθοθν νά τόν έγκα
ταλείψΐυν. Δέν ήτο ανεκτόν νά δ
πάρχη θρησκευτικός άρχηγός έν
Κωνσταντινουπόλει χαί ν' άνα
πτύασεται άνταγωνισμός μΐταξύ
αύτοθ χαί τοθ πολιτιχοθ άρχηγοθ
τής Άγκυρας.
(συνεχίζετα:)
Μ1ΝΩΑ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Μιά πραγμοιτική «ποθέωαις
της ΕΛΗΝΟΡ ΠΑΟΥΕΛ χ«1
τβϋ ΡΟΜ11ΕΡΤ ΤΕΎΛΟΡ
στβ άριστβύργημα:
Μ Π ΡΟΝ Τ ΓΟΥΑΙΗ
ΜΕΛΟΝΤΥ 1938
"Ενα Ιργο πολυτβλέ-
στατβ όνειρώδες: Μίαμου·
σική απόλαυσις. "Ενα θέ·
αμα πρωτοφανές. "Ενα
φίλμ γεμάτο νειάτα καί
δροσιά. Τα πλουσιώτερα
μπαλλέτατοΰχόσμβυ.Φαν
τασμαγοριχαί σχηναί.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
'Η ωραιοτέρα κωμική
ταινία τής σαιζόν:
ΝΑΥΤΗΣ
ΜΕ ΤΟ
ΣΤΑΝΙΟ
Μέ τον περίφημβ;
ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ
|||κο
πωιί
ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφιχθη άεροπορι-
κώς έξ Άοηνώνδ κ. Έμμαν. Δερ-
μαζάκης.
—Άεροπορικώς επανήλθεν επί-
σης έξ Αθηνών δ έμπορος κ. Βου-
η
—Αφίχθησαν έπίσης άεροπορι
κως χθές ό κ. Έμμ. Πετράκη*·. 5ι
ευθυντής τοθ Λυκίίου δ «Κοραής»,
ό κ. Έμμ. ΜαρκοιιουλΓς μηχανι
κός καί δ κ. καί ή κ. Βλασσάκη.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό κ. Λ. Ί. Κουο-
μούλης Ιμηορος κάτοικος Μοι¬
ρών άνβδέξατο τόν υϊόν τού κ.
Αλεξάνδρου Τσαφαντάκη έκ τοΰ
ούτοθ χωρίου ονομάσας αυτόν
Όδυσσέα. Είς τε τούς γονεΐς
καΐ^ανάδοχον εθχομαι νά ζήοη.
Λ Κ.
ΘΑΝΑΤΟΙ-— Παρ' δλα, τάς με·
ρίμνος τής έπιστήμης καί τάς πε·
ριποιήσεις ττροσφΐλών οΐκεΐων έ·
ζεμέτρησε τό ζήν είς Μέσα Μου
λιανΛ Σητείας ή πρεσβυτέρα Ζαυ
πΐα Π" Μ. θαλασσινου διαριθεΐ-
σα καθ" δλον της τόν βίον διά
την καλοκαγαθΐαν καί την προσή
λωσΐν της «Ις τάς άρετός τής θι·
λαλληλΐαί. Την κηδείαν της γε¬
νομένην μετά πάσης έπιβλητικό-
τητος ηκολούθησαν πλείστοι κά
τοικοι τοΰ Λιμένος Σητείας καί
των περιχώρων.
Είς τόν σύζυγον καί τα τέκνα
τής μεταστάσης έκοράζομεν βα·
θύτατα συλλυπητήρια.
♦**
Γύρω στήν ττόλι.
—Πλήθη κόσμου
την παρελθούσαν
ΟΙ κολυμβηταΐ οΐτινες ενεφα¬
νίσθησαν άπό τίνων ημερών ήρχι
σαν νά πληθύνωνται.
—Έν τω μεταξύ προχωροθν ώς
μανθάνομεν ,τά προκαταρκτικά
διά την έναρξιν των θαλασσΐων
δηαοτικών λουτρών καί των λου
τρών τής ναυτικής οργανώσεως.
—Ή προχθεσινή έκδρομή τοθ
Όρειβατικοΰ Συνδέσμου είς Πα·
λαιόκαστρον καί Αγίαν Πελαγϊ·
αν άπησχόλησεν έκτός των δρει
βατων καί άρκετούς άλλους φυ-
σιολάτρας.
—Οΐτινες καί συμμετέσχον ταύ
της μέχρι των ώραΐων άν·
τικειμενικών σχοπών τής έκδρο-
μης.
—Πού άποτελοΰν ώς γνωστόν
σημεΐα. άπό τα μαγευτικώτερα
καί γραφικώτερα τής παραθα-
λασσΐας περιοχής τοθ νομοϋ ,.μας.
κατέκλυσαν
Κυριακήν τα
ύτϊαίθρια κέντρα δπου παρεμειναν
ώς άργά την νόχτα.
—Ιδιαιτέραν κίνησιν έκ των
προαστεΐων μας εσημείωσεν δ "Λ-
γιος Ιωάννης καί ή κρός την
Κνωσσον λεωφόοος.
—Άλλά καί τα κέντρα τοΰ δρο
σολούστου Μασταμπά δέν £μει
ναν πάλιν ανευ θαμώνων.
— Είς τό γήπεδον «Χάνδαξ» καί
κατά την δοθείσαν προχθές πό
δοσψαιρικήν συνάντησιν νερΐ της
οποίας καί γράφομβν αλλαχού,
έλαβον χώραν πάλιν έπεισόοαχ.
— Άπδ τα κατσρρίπτοντα την
έννοιαν τοΰ άθλητισμοθ καί δυ
σφημοθντα τάς προόδους τοΰ
τόπου.
—"Ας άναζητήσουν οί ένδιαφε
ρόμενοι τάς ευθύνας καί £ς προ
σπαθήσουν νά δώσουν τελείαν
καί παύλαν είς την κατάστασιν
αυτήν.
—'Η άκαταστασΐα τοθ καιροθ
ή όποΐα παρουσιάσθη πάλιν τάς
εσπερινάς Ιδίως ώρας τής παρελ
θούσης Κυριακής.
—Δέν είχε κανένα δυσμενή διά
την παραγωγήν έττΐλογον άΐτοκα
τησταθεΐσης χθές την πρωΐιν
τής δμαλής καιρικής· κατσστά
σεως.
—Καλόν θά είνε είς τό δίκτυον
των δημοτικών δδών αί όΐτοΐαι
έπισκευάζονται ΐώρα περί την
Άγροτικήν Τράπεζαν.
—Νά συμπεριληφθΡί ή πάρο
δος ή διήκουσα διά τού παλαιοΰ
οΐνοπωλείου Σελάτου ή δποία
καί διαβατική είνε καί ανάγκην
έπισκευής £χει·
— "Αλλα-ς τβ ή έπισκευή αυτή
δέν είνε κάν δύσκολος μεταφερο
μένης μικράς ποσότητος σκύρων
έκ των διατιθεμένων έκεΐ πλησίον.
—Έζαιρετική πρεμιέρα χθές
είς τό κινηματοθέατρον Πουλα
κάκη μέ τό «Σεμπλόν Όριάν
Εξπρές». Σήμερον τό έργον αύ
τό προβάλλεται διά τελευταίαν
Φοράν.
—Είς την «Μινώαν» ποοεβλή
θη μέ κοσμοσυγκέντρωοιν τό έ
ξαιρετικόν έργον: «ΜροντγουαΙη
Μέλλοντυ 1939» πού άξΐζει νά
ίδουν δλοι.
β Ρίπορτΐρ
—ΠνευματιστικαΙ έπιδεΐξεις.
Αυριον Τετάρτην είς τό θέα¬
τρον Πουλακάκη θά έπιδειχθη
τό μέντιουμ Ζωή Βουδούρη είς
φαινόμενα ύπερμνησίας, τηλεπα
θείας, διαισθήσεως κ. τ. λ. καθα
ρώς έπιστημονικά καί άπασχολή
σαντα εύρέως τόν αθηναϊκον
καί έπαρχιακόν τύπον καθώς καί
τούς ενδιαφερομένους γενικώτε
ρον μέ τάς ψυχικάς ερεύνας.
> Κ. ΜυλοποταμΙτης

■ Έ«1 τριακονταετΐαν ά«ο·
Ι κλειστικβς καί μόνον είς τα
■ όφθαλμολογικά άσχολούμι-
Λ νος, δϊχΐται, τούς «άσχοντας
Γ τούς όθθαλμοός είς τό όοθαλ
■ μιατρΐΐον τού, κείμενον «αρα
■ τφ Καμαράκι πλησίον τ|}ς
Ι Πολυκλινικθς ΉρακλεΙοο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 οϊκΐα χαι-
νουργής, παρά φ οδόν Άποκο-
ρώνου.
------------- ρωνου.
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται διά τί Πληροφορίαι παρβ τοθ χ. Σζ§·
Εενοδοχεϊα ε'Ελλάς», €Κνω· φάνφ Μπλαβάχη, πλατιία Κ«λ-
ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
577ον
ΕπεΙθετο ή φρύνη, άλλ' βμως δέν ηδύνατο νά
ρξΓ) είς σύτό καί ή πατρική καρδίο τού, καΙ
οιά τοθτο έπανελάμβανε μετ" άλγους την συνήθη
τού έπωδόν- "Αν γίνεται αύτό τ6 -ραγμα !
νά μην επιστρέψη ποτέ πλέον αύτό τό παληό
παιδο! "
Εΐχε λοιπόν τό μέτωπον τού κεκλιμένον επί
τοθ στήθους καί τό βλέμμα τού προσηλωμένον επί
τής τέφρσς τής έστίας τού. βλέμμα θρηνώδες καί
εν ταυτώ θυμώδες.
'£νφ έκάθητο ούτω ιτως βυθισμένος τόν νοθν,
είσέρχεται ό γηραιός ύπηρέτης τού ό Βάσκος, καΐ
τώ λέγη,.—Ό κύριος Μάριος, αύθέντη, έπιθυμεΐ νά
σας Ε&η-
Άνακάθηται παραυτα ό γέρων Γιλνορμάνδος
ώς τιτωμα άνενερθέν διά γαλβανικοΟ τιναγμοθ.
Όλον τού τό α Γμα έπλημμύρησε περΐ την καρδΐ
αν, κατέστη δ' ώχρότατος.
—Τι; ό κύριος Μάριος εΤπες,
—'Εγώ δέν γνωρΐζω, σύθέντη, άπεκρΐθη ό 6πη
ρέτης φοβηθείς· δέν τόν εΐδσ έγώ ό Τδιος- ή Σο·
φΐσ ήλθε καί μοθ είπεν. «Είνε», λέγει, «έξω έ"νας
νέος εΐπέ είς τόν αύθέντην πθς είνε ό κύριος Μά
ριος».
—"Άς Ιμβη μέσα... άπεκρίθη ύποτραυλΐζων ό
γέρων Γιλνορμάνδος.
ΚαΙ έμεινεν άμετακΐνητος είς την θέσιν τού,
μόνον την κεφαλήν κλονούμενος, κσί τό δμμα
προσηλωμένον έχων είς την θύραν, £ως οδ ταύ
της άνοιχθεΐοης είσήλθε νέος τις άληθβς. Ήτον ί
Μάριος.
Ό Μάριος έστάθη είς τό κατώφλιον ώς περιμέ
νων την άδειαν πρίν ή προχωρήσρ.. Ή αθλιότης
των φορεμάτων τού δέν διεκρίνετο1 μόνον ή μορ
φή τού· εφαίνετο δ' αυτή γαλήνιος καί άξιοπρε
πής, καίτοι παραδόξως περίλυπος.
Ό γέρων Γιλνορμάνδος Ιμενεν ώς έκπεπληγμέ
νος υπό θάμβους καΙ άμα χαράς· έμεινεν επί τι
νας στιγμάς ώς ενώπιον φαεινής όπτασΐας' είνε
θαθμα πώς δέν έ'χασε τάς ωίσθήσεις τού! Έβλεπε
τόν Μάριον καί κατά νοθν έλεγεν. —Έκεΐνος είνε,
έκεϊνος.
Τέλος τόν έπσνέβλεπε μετά παρέλευσιν τεσσά
ρων έτων! Τόν ευρεν ωραίον, ευγενικόν, εύπρεπή,
νέον πλέον, άνδρα τέλειον, χαριέστατον. Τφ ί]λ
θε νά ανοίξη τάς άγκάλας, νά κράξη, νά χυθβ περΐ
τόν τράχηλόν τού. τα σπλάγχνα τού άνελύθησαν
είς αγαλλίασιν φωναί πατρικής φιλοστοργΐσς έ
ξωγκοόντο είς τα εντός τού καί τό στήθός τού
στενοχωρεΐτο υπό τοθ πληθυσμοθ καί τής όρμής
των, ώς άν έβΐαζον νά έκχυθωσι καί έκρατοθντο
Τέλος πάντων δλη τού ή φιλοστοργΐα κατώρθω
σε νά άναβή είς τα χείλη τού, άλλά διά τάς άν
τιθέσεις τοθ χαρακτήρος τού, αυτή άντΐ νά έκψρα
σθί) διά συμ—αθΔν λόγων, ίξεφράσθη δι* άποτό
μων λέξεων.
(συνεχΐζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ.
Όδός Σταδίου 24 Αθήναι
.—ϊ---------___—_
Τηλέφωνον 23 044
Ευμπατριώται ποΰ έ«ισχέπτεσθε τας Αθήνας,
προτιμήσετε τό σύγχρονο Εενοδοχεϊβν 21ΤΥ
ΠΑΛΛΑΣ. Ευρίσκεται στό Κέντρον τής πόλεως
διευθυνόμενον άπό τόν ρέκτην Ήρακλειώτην κ.
Γεώργιον Δσσκσλάκην
ΤΝερά τρεχούμενα, ξεστά καί κρύα, θέρμανσις
χεντρική, λουτρά Ιδιαιτέρα, ντβύς είς τα δωμάτια,
άνελκυστήρ. Αϊθβυσαι διά χορβύς γάμβυς τέϊα κ,
λ. π. Δωμάτια εύρύχωρα εύήλια μέ θέαν την Α-
κρόπολιν καΐ τόν Λυκαβηττβν.
Τιμαί άσυναγώνιστοι. Μέ παραμονήν μακρβ-
χρβνίαν ίδιαίτεραι ουμφωνίαι.
ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΛΛΟΝ
Ανωτέρα των Αθηναϊκον.
Άσύγκριτα είς ποιότητα.
Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
Ποοτίμώμεθα άηό δλους
ένοιιεν Γ
Ή Κρήτη τιμά
τούς νεκρούς ήρωας της.
Είς την Ίεράπετραν
μέ τα γραφικά χωρία της
ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
Ή μία μετά την άλλην αί χοι
νότητε; τή; Κρήτης, άποδίδουσαι
τόν όφειλόμενον φίρον τιμής [χαΐ
εύγνωμοσύνης είς τα ήρωιχά τέ
χνα των πού έπεααν είς τα πε
δία των μάχω ν κατά τούς μέγα
λους έθνικού; αγώνας διά την τι
μην καί τό μεγαλείον τής Ελ¬
λάδος καί δια την απελευθέρωσιν
ύποδούλων άδελφών, άνεγείρουν
μνημιϊα άφιερωμίνα είς τα τέ¬
κνα των αοτα. Καί ή ΣητεΕα,
πού δέν ΰστίρησε ποτέ είς καμμί
αν ωραίαν εκδήλωσιν καί
πού ευρέθη πρωτεργάτη; πάντοτε
εδγενών καί μεγάλων έργων, α
νεγείρει ήδη επιβλητικόν μνημεί-
όν είς τα έν πολέμοις θανόντα τέ
κνα της.
Ε!ς την δημοσιευίμένην είχίνα
φαίνεται τό ποόπλααμα τοθ μνη
μείοΐ), μέ τόν θνήσχοντα στρατιώ
την έη' αδτοθ, έργον τοθ Κρητός
γλδπτου κ. Ιωάννου Κανακάκη,
πού θά στηθς ίντός τοθ θέοους
είς καταλλήλως διαρρυθμιζόμινον
χώρον τοθ Λιμένος Σητείας. Τό
μνημεΐον χαραχτηρίζεται άπό τόν
έντονον ρεαλισμόν πού δίδει δλην
την φρίχην τοθ πολέμου.
ΟΙΚΟΣ ι ΜΠΡΕΝΤ'μΟΔΑΣ
ΚΘΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ
Όδός Πετρακη 3 Πλατεϊα Συντάνματος, Αθήναι.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (βδος ΆνωπόλκωΟ,
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είδοποιοθνται αί εγγραφείσα ώ; χαί αί βουλόμενοι
νά ίγγραφώσιν ότι αφιχθη δ διευθυντάς τοθ οίχοι»
ΜΙΙΡΕΝΤ χαί άρχίζει μαθήματα άπό τής Δευτέρας 22
Μαΐου.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Ή σειρά £λων τ&ν μαθημάτων κοπτικη'ς—ραπτικής δρ. 2000
» μετά «γΙΠιοβΙ » 2500
» » καί βιβλίον μας » 3000
» » » » καΐ 15 ραΐΓοηβ » 3500
Βιβλία μας «Κοπτικη—Ραπτική» Μπρβντ καΐ ραΐΓβπΒ
πωλοϋνταΐ καΐ Ιδιαιτέρως.
ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
Πληροφορίαι—εγγραφαί καθ' εκάστην άπό τόν [διον
χ. ΜΠΡΕΝΤ είς τό δποχατάστημα Άλιχιώτη.
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιεραπέτρας,
Μάιος (ανταποκριταί) μας).— Ά
κραΐον χωριό τής επαρχίας 'ΐε
ραπέτρας είναι δ Άγιος Ιωάννης.
Κτισμίνο επάνω είς Οψωμα τό
χωρ ιό αύτό καίτοι στερούμενον α¬
μαξιτής συγκοινωνία; είναι άπρο
σπέλαοτο. Πρέπει ν9 άνηφορίση
κανεις άρχετά, νά βαδίση υπέρ
την ώραν είς δρόμον δυσβατον
καί τραχύν διά νά φθάση ίπά
νω. Ή πορεία έν τούτοις ίσον
καί αν είναι χοιιραοτιχή δέν εί
ναι δυαάρεστος Τό θέαμα πού ά·
πλώνεται μπροστά στόν όδοιπό
ρο άπαλύνει την ψιοχή καί ξε-
χουράζει τό σώμα. Άνηφορίααμε
πρός τόν Άγιο Ίωάννη μέ τόν
άκούραστο νομοχτηνίατρο Λασηθι
ου χ. Περαχάχην χαί μέ τόν
γραμματέα τής κοινότητος Κάτω
Χωρίου. Εί; τόν ΣελιμαρβΕ, μίαν
έξαισία θέσιν ίπου οί στάνες των
χτηνοτρόφων, 4 χ.ϋεραχάχης οτα-
ματά γιά νά έμδολιάση τα αίγο
πρόβατα Και άπ' ίδώ άπολαμ
βάνομε τό τοπίο.
Κάτω έκτείνεται δ κάμπος τή;
επαρχίας μέ τα δάση των έλαιων
καί των άλλων καρποφόρων δέν-
δρων μέ τα ίλοπράυινα άμπέ
λια χαί περιβόλια. ΚαΙ μέσα στό
πράσινο, λάμπουν όλόλεοχα τα
χωρία Έπισχοπή, Κάτω Χωριό,
Επάνω Χωριό, Κεντρί καί ή πό
λις τής Ιεραπέτρας λουσμένη
οτόν άφρό τοθ Λιβυχοθ χαί δέ
ξιά ή Βασιλική κα! ή Παχεΐα
Άμμος χι' δ κόλπος τοθ Μεραμ
πέλλου ώ; τόν "Αγιο Νιχίλαο
χαί την Έλούντα χι' άπό τό
άλλο μέρος φαίνεται ή Γρ& Λυ
γιά, ή Καλαμαύχα, ή Ανατολή.
"Ενα πραγματιχά ύπίροχο, μεθυ
στιχά ώραίο δραμα.
Άλλά χαί τό χωρίον "Αγιος
Ιωάννης δέν ύστερεί εί; γραφι
χότητα. Δρασίλουστο, μέ άνφθονα
νερά, πνιγμένο χυριολεχτιχά στό
πράσινο των περιβολιβν, ϋμοχθεί,
ίργάζεται χαί δημιουργεΐ μόνο
τού την πρόοδό τού. ΚαΙ οί έκα
τόν πενήντα οίχογίνειέ; τού,
ζοθνε άγαπημίνες χαί πασχίζουν
άπό χοινοθ νά λύσουν δλα τα
προβλήματα πού τίς άπασχολοθν
ώ; χοινότητα. Άπό τόν πρόε
δρον τής Κοινότητος χ. Σπ. Που
λήν, τόν πρόεδρον τοθ Γεωργ:
χοθ Συνιταιρισμοθ χ. Ιωάν. Μπα
χλιτζανάχην, τόν ιατρόν χ. Βου
γιουκλήν, τόν ίερία χαί διδά-
σκαλον Π" Νικολ. Κλώντζαν, τόν
έπικεφαλή; τής Ε Ο.Ν χάλλιστον
έον χ. Έμμ Πουλήν, ώς τόν τε
λευταΐον κάτοικον τοθ χωριοθ
δλοι ίργάζονται μέ ζήλον διά
Ι την ανάπτυξιν χαί τόν έχττολιτι
σμόν τοθ χωριοθ των Καί πραγ
'μχτιχά έπιτυγχάνουν πολλά "Αν
Ι δέ κατορθωθή χάποτε νά κατασευ
Ι ασθή χαί δρόμο; ά,ιαξιτό; ώστε
νά έπικοινιονήση δι" αύεοκινήΐου
τό χωριό αυτό μέ την άλλην Κρή
την, τότε θά σημειώση αλματικήν
εξέλιξιν καί θα καταοτη ίδεώδες
κεντρον παραθερισμοθ, θαυμασία;
τοτός διαμονής διά τού; ίντοπί
ου; καί τού; ξίνους
—Ό νέος διευθυντάς Τ.Τ.Τ.
Αφιχθείς είς Χανία ανέλαβε
τα καθήκοντά τού έ νέος διβυθυν
τής Τ.Τ.Τ. Κρήτης χ. Δεμαρίβς
—Διανυκτερεύοντα φαρμα·
κεΐα.
Σημερον 23ην Μαΐου θά διανυ
κτβρεύσουν τί φαρμακϊία: Λάμ
πρβυ Κανακάκη καί Έμμ. Ζ
ριαδη.
ΕλΟΙΚΙΑΖΚΤΑΙ οΖκία εύήλιο;
χαί εύάερο; αποτελούμενη έχ τρι¬
ών δωματίων χαί χουζίνας.
Πληροφορίαι παρά τφ χ. Ε&
σταθίφ Ζερδάχη παντοπώλη
Καινούργια γειτονιά.
—Μνημόσυνον τού στρατη·
γοΰ Κατ&χάχη εί; Μητρό-
πολιν.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Καινουρίου
Μάϊος (άνταποχριτου μιχς).—'*πβ
δίώουσα Ιίστατον φόρον τιμής ή
κοινοτης ν»ς χρος τόν έκλιπόν
τα στρατηγόν Γεώργιον Κατ*χ&
κπν έτβλίσβν πρό ημερών έκτβλη
τικόν μνημόσυνον. Προσηλθβν
Είς αΰτο άπαντες γενικώς ο! κά-
τοικοτ έν καταβανβΐ σογκινήσΕτ.
Ή έπιμνημόσυνος άκολουθία διβ
ξήχθη κατανυκτικώτατα ενώπιον
κϊνοταφίου διακβκοσμπμίνου κα
ταλληλως καΐ έφ' ού εΐχε τοποθ»
τηθή μβγάλη εικών τοδ αβιμνα
στβυ στρατηγοθ. Μετά το πέρας
«ύτή; ο διδάσκαλος Μητροτόλε;
βις κ. Άντ. 'Εμμ. Μαρκάκης έξϊ
φώνησεν ώραΐον.λόγβν, πΐριβτρα
φέντα ϊϊς την σημασίαν τού μνη
μοούνου, τό πολιτικοστρατΐΜΤι
κόν Εργον καί τάς έν γένει πρός
την πατρίδα υπηρβσίης τοδ στρα
τηγοϋ Κατεχαχη, επηκολούθησε-
δέ συγκινητικβς ασκαΐμός της
«ίκόνος τού υφ' απαντών των κ«
ΤΟιΚΗν.
ΕΛΛΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΒΙΝΩΝΙΒΝ
Άσψάλεια 100 ο)ο
ταχύτης - πολυτέλεια
: άνεσις ^^^=
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΓ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
Έκαστην Δευτέραν. Τρίτην, Πέμπτην καΙ Σάββατον
ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν.
'Ακριβής ΰρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
Μην χάνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σας.
Είς τό έντα&θα Πρακτορείον έκδίδβνται είσιτήρια δι' ϊλας τάς Ελληνι¬
κάς Άεροποριχάς γραμμάς χαί έν συνεπεία δι* όλας τας Εύρωπαϊκάς τοιαύτας.
Έκδίδβνται φβρτωτικαί δι' έμπβρεύματα, δείγματα χ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
είς τόν τόπον τοδ πρβορισμβΰ των.
Πράκτωρ Ηρακλείου
•Αρ.Τπλ.ο-1ί
ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
—Διά τό Άσυλον τής Γε-
ρόντιβσας.
Ό κ. καί Α κ. "Ιωάν. 'Ανδροο
λιδάχη προσέφεραν πλούσιον φα
γητόν μβτ' «ότου καί οϊνου αίς
τό "Ασυλον τής Γβρόντισσας είς
τρίμηνον μνημόσυνον τοδ άδβλ
Φού των Εμμανουήλ. Ό ΜορφΜ
τικος Σύλλβγος εύχαριστεϊ θιρ
μ&ς.
—Έφεδρικκ Κρήτης.
Υπο τής Γενικάς Διοιχήσβως
Κρήτης ένεΜρίθηβαν δαπάναι πε
ρ' χορηγήσεως φαρμάκων είς οΐκο
γενείας έφεδρων καί διά λογαρια
σμβν καί των πέντι έφεδριχβν
ταμείων Κρήτης.
—Όμοίως ένεκρίβησαν καί διά
φοροι δβπάναι παροχης πβριθάλ
ψεως καί οίκονομικης ένισχύσε
ως, Ιδία έ$όδων νοσηλείας καί έν
χειρήσεων είς μέλη έφεδρικών ο!
κογενει&ν.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ό Σύλλογο; χαφφεπωλών Νε¬
απόλεως αίσθάνεται ζωηράν την
υποχρέωσιν Βπως χαί διά τοθ
τύπου εκφράση [ήν βαθείαν ευ¬
γνωμοσύνην χαί ευχαριστίας τού
τόσον πρός τόν Πανοσιολογιώτα
τον Ήγούμενον τή; ίερβς μονής
Έπανωσήφη δοον χαί τού; λοι
πούς μοναχούς, διά τάς έξαιρετι
χά; περιποιήσεις χαί τα φιλό
φρονα αίσθήματα μέ τα δποΐα εύ·
ηριστήθησαν νά μας δεχθοθν είς
την ωραίαν χαί Ιστορικήν των
Μονήν. Βαθύτατα συγκεχινημέ-
νοι διά τάς φιλοφροσόνα; χαί
περιποιήσεις ταύτα;, θά διατηροθ-
μέν έσαεΐ τάς χαλυτέρας άναμνή
σεις.
Νεάπολις τί 9—5—1939.
Ό Πρόεδρος
Χαράλαμηος Μ. Τσαγκαράκης
Τοχύταται
έπισκεοα! ώρολογΐων
εΙ{ τό ωρολογοποιείον
ΜΙΤΑΚΗ
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πραοΐα Τρίτης
23 Μαίου 1939
120 Ώρα
Υ
ΤΙ
ΔΑΝΤΣΙΓΚ
Ο ΤΗΝ ΠΡ
Σ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Αί προϋποδέσεις διά την υπογραφήν
τοθ άγγλοσοβιετικοΰ συμφώνου.
ΡΩΜΗ 22 Μαΐου ((δ. ύπη
ρεσία).—Ό Ντοθτσε έπανήλ
θε χθές ανεπισήμους είς την
(ταλικήν πρωτεύουσαν έκ τής
άνά τό Πεδεμόντιον καί την
δυτικήν μεθόριον γενικώτερον,
περιοδεΐας τού.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Μαΐου (ίδ. ύ·
πηοεσία).— Κατ' εΐδήσεις έξ
Όττάβας οί Άγγλοι Βασιλείς
έπεκοινώνησαν χθές την πρωΐ
αν τηλεφωνικώς μετά των
πριγκηπισσών είς Λονδίνον.
Ό Άγγλος Βασιλεύς προέβη
ΑΘΗΝΑΙ 22 Λΐαΐου (τού αν-1χθές είς Όΐτάβαν είς τα ά
ταηοκριτού μας).--Καθ* α τηλεγραφει ποκσλυπτήρια τοθ άγάλματος
ται σήμερον, ή επιτραπή τής Κοινωνίας του αγνώστου στρατιώτου. έκ
των Εθνών προέβη είς την λήψιν σο- φωνήσας πατριωτικώτατον λό-
βαρών άποφάσεων διά τό καθεστώς τής γον.
περιοχάς τού Δάντσιγχ. Ι ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαΐου (ίδ.
•Ως άναφέρουν αί υπάρχουσαι πληρο ύπηοεσΐσ).— Κατ' είδήσεις έκ
φορίαι, ή Έπιτροπή τής Έθνοχοινω Τορόντο, αναμένονται νά φθά
νίας απεφάσισεν όπως τό κ·ν._θεστώς τού σουν Ικβΐ σήμερον οί Άγ¬
ΤΙ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΣΧΕΤΙΚΩΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗ! ΕΟΝΟΚΟΙΝΟΝΙΑΣ
Αάντσιγκ παραμείνη, αμετάβλητον, τού
λιμένος καί τής περιοχής τού ύπαγο»
μένων καί τού λοιπού, είς την δικαιοδο
οίαν τής Κοινωνίας των Εθνών.
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΗΕ4 ΕΠ ΕΙΣΟ ΔΙΑ
Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝΓΕΡΜΑΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐου (τού άντα
ποκριτοΰ μας.)— Νεώτεραι πληροφο¬
ρίαι έχ τού έξωτερικού βεβαιούν ότι
είς τό Αάντσιγκ συνέβησαν νέα σοβαρώ·
τατα έπεισόδια μεταξύ Γερμανών καί φαο έκ Γ-ενεύης
Πολωνων. Γ Την αισιοδοξίαν διά την ύ
Ή Γερουσία τού Δαντσιγκ ήτις «,^, τοΟ συμφώνοι/ έν
γνωστόν αποτελείται κατα το πλείστον' ^ τή εβδομάδος συμμερίζε
εκ Γερμανών εθνικοσοαιαλιστών «πηυ ^ * όμαγγλικός
θυνε πρός την πολωνικήν κυβερνησιν* "
έντονον διαμαρτυρίαν, αξιούσα ίχανο-, ,
νοποίηβιν των παθόντων Γερμανών καί κο° τυπου Ρασίζεται είς την
απειλούσα διάφορα άντίποινα εναντίον έλπίδα δτι ή Ρωσσία Θά πει
τής Πολωνίας. | σθβ τελικώς νά μην επιμείνη
ήμ
γλοι Βασιλείς, οί όποΐοι καί
θά ίδουν τα πεντάδυμα τοθ
Καναδα, τα δ ποία σημειωτέ
όν. μετεφέρθησαν δι" είδικής
άμαξοστοιγΐαο έξ Όντάριο.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Μαΐου ((δ.
ύπηρεσίσ) — Κατ' είδήσεις έκ
ΛονδΙνου, έντός τής έβδομά
δος θά καταρτισθή τό άγγλο
ρωσσικόν σύμφωνον συμμαχί¬
ας. 'Ωςπιστεύεταιύπό των αγ¬
γλικών κύκλων εξευρεθή ήδη
ή λύσις ή όποΐα θά τεθή ώς
βάσις διά την σύναψιν τοθ
συμφώνου. Πάντως καμμΐα ά
πόφασις δέν πρόκειται νά λη
φθή είς Λονδίνον πρό τής
έπιστροφής τοθ Λόρδου Χάλι-
γγ ς
·Η γνώμη/αυΐη Το0 άγγλι
είς την Ιδέαν συνάψεως στρα
τιωτικοΰ συμφώνου μεταξύ
τβν τριών κρατών, γεγονός τό
οποίον αποτελεί σχετικώς τό
κύριον έμπόδιον.
ΟΓΚΟΔΗΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
ΧΟΕΣ ΒΑΟΡΑΟΣ ΛΟΫΔ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐου (τού άντα·
ποκριτού μας).— Ανεχώρησε σήμερον
έξ »Αθηνών δι" Αγγλίαν ό πρόεδρος
τού Βρεττανικού Συμβουλίου πρός ανά
πτυξιν των πνευματικών σχέσεων, λόρ-
δος Λοϋδ, όστις ώ; γνωστόν ειχε αφι¬
χθή πρό ημερών έκ Κύπρου διά ζη-ή-
ματα συνάψη μέ τας πνευματικάς αχέ-
σεις Ελλάδος—Αγγλίας.
ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΠΙΣ ΔΡΑΜΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐου (τοΰ άντ»
ποκριτού μας).—Έκ Δράμας αγγέλλε¬
ται ότι ή Α. Μ. ό Βασιλεύς έτυχεν
ένθουσιώδους ύποδοχήβ έκεϊ τόσον υπό
των άρχών όσον καί υπό των διαφόρων
οργανώαεων καί τού λαού. Τής αυτής ύ
ποδοχής έτυχεν ό Βασιλεύς καί είς Σβ·
δηρόκαστρον.
ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ κ· ΜΕΤΑΞΑ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ »ί ΟΥΑΤΕΡΛΟΟΥ
ΑΘΗΝΑ.Ι 22 Μαΐου (τού άντα·
ποκριτού μας).—Ό ορωθυπουργός κ.
»ϊ. Μεταξάς παρέθεσε σήμερον γεύμα
πρός τιμήν τού άναχωρούντος προσεχώς
έξ "Αθηνών, "Λγγλου πρεσβευτού κ.
Ούατερλόου.
ΖΩΗΡΟΤΑΤΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ!
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΛΣΙΑΕΒΣ ΕΙΣ 8ΕΣΣ1ΛΟΝΙΚΙΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας.)— Καθ9 α αγγέλλεται έκ
Θεσσαλονίκης είς τόν αφιχθέντα έκεϊ
έκ Θράκης—ίν&τολικής ΙΜακεδονίας,Βα
σιλέα, εγένοντο υπό τού λαοΐ» ζωηρό·
ταται έκδηλώαεις.
~ ΤΟ ΔΙΑΑΟΧΙΚΟΝ ΖΕΥΓΟΣ
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΙΙΕΑΟΙΙίΗΝΗΣΟΝ
ΑΘΗΝ Μ 22 Μαΐου (τού άντα-
«ιοκριτού μας).— Σήμερον ανεχώρησαν
διά Πελοπόννησον ή %.Β. Υ. ό Διά·
δοχος Παύλος χαί ή πριγκήπιασα
Φρειδ&ρίκη- Είς την Κόρινθον εγένετο
ένθουσιώδης ύποοοχή είς τό,διαδοχικόν
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 22 Μαΐου (ίδ.
ύπηρεσία).— Οί Εβραϊοι τής
Άμερικής διωργάνωσαν όγ
κώδη συλλαλητήρια εναντίον
τής άγγλικής Λευκής ΒΙβλοι··
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Μαΐου (Ιδ. ύ
πηοεοία).— Κατ' είδήσεις έκ
Βερολίνου ουδέν ανακοινωθέν
εξεδόθη χθές τό εσπέρας μετά
τό γεθμα τό δοθέν πρός τιμήν
τοθ κόμητος Τσιάνο υπό τοθ
Φύρερ. Κατά την διάρκει
αν τοθ γεύματος δέν ηγέρθη
σαν προπόσεις.
ΜΑΔΡ1ΤΗ 22 Μαΐου (ίδ.
ύπηρεσία). — Ό στρατηγός
Φράνκο ανεχώρησε χθές τό
εσπέρας έπιστρέφων είς Μποϋρ
γκος.
Οί Γερμανοί λεγεωνάριοι
άναχωροθν την 24ην τρέχ. έκ
τής Ίσπανίας, οί δέ Ιταλοί
τάς αρχάς τοθ προσεχούς μη
νός.
ΠΟΤΕ ΥΠΕΓΡΑΦΗ
ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΪΤΑΛΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Μαΐου ((δ.
ύτΐηρεσία).—Σήμερον τήνΐΐην
π. μ. υπεγράφη τό γερμανοί
ταλικόν σύμφωνον πσρά τοθ
Φύρερ καί τοϋ Φόν Ριμπεν
τροπ άπό μέρους τής Γερμανί
άς καί τοθ κόμητος Τσιάνο
άπό μέρους τής Ιταλίας. Με
τα την υπογραφήν ό Φύρερ άν
τήλλαξεν εγκάρδιον χαιρετι
σμόν μετά τοθ Τσιάνο καί τώ
επέδωκε -τόν «μεγαλόσταυρον
τοθ γερμανικοΰ άετοθ» τόν,
οποίον κατέχουν σήμερον μό'
νόν 16 πρόσωπα.
Ακολούθως οί κ. κ. Τσιάνο
καί Ρίμπεντροπ έξεφώνησαν
λόγους έξάραντες την σημα
οίαν τού ύπογραφέντος συμ
φώνου,
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Μαΐου (ίδ
ύττηρεσία) — Ό καγκελλαρ
ος Χίτλερ άντήλλαξε χαιρε-
τιστήριον τηλεγράφημα μετά
τοθ ΊταλοΟ βασιλέως επί τή ύ
πονραφή τοό συμφώνου συμμα
χίας Ιταλίας καί Ράϊχ.
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ—ΓΚΑΦΕΝΚΟ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Μαΐου (ίδ. ύ
πηρεσία). — Είς Βελιγράδιον έ
πιστρέφει σήμερον ό κ. Μάρ
κοβιτς. Ό Γιουγκοσλαθος ύ
πουργός των Εξωτερικών συ
νηντήθη μετά τοθ Ρουμάνου
συναδέλφου τουκ.Γκαφένκοέπί
πλοΐου έτΐΐτοθ Δουνάβεως. Ού
δέν ανακοινωθέν έξεδόθημέχρι
τής στιγμής επί των διεξα
χθεισών συνομιλιών. Άνεκοι
νώθη μόνον 8τι ό κ. Μάρκο
β.τς μετσβαίνει προσεχώς είς
Παρισίους καί Λονδίνον πρός
διεξαγωγήν πολιτικών συνομι
λιών.
ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΚΤΕ.
ΓΕΝΕΥΗ 3 22 Μαΐου (ίδ. ύ
πηρεσία). — Σήμερον ήρχισαν
αί εργασίαι τής Κοινωνίας
των Εθνών υπό την προεδρϊ
αν τοΰ άντιπροσώπου των Σο
βιέτ κ. Μαΐσκυ. Την πρωΐαν
εγένετο συζήτησις επί τοθ ζή
τήματος τής Άλβανίας καί
είτα τής Τσεχοσλοβακίας.
Τό άπόγευμα ή συζήτησις
θά περιεστρέφετο είς τό σινο
ϊαπωνικόν. Είτα ό λόρδος Χά
λιφαξ θά προέβαινεν είς την
ανάπτυξιν τοθ παλαιστινιακοϋ
ζητήματος, διευκρινίζων επί
πολλών σημείων τάς αγγλ
κάς άπόψεις.
Τό κείμενον τοΰ γερμανοΥταλικοΰ.
Τό ύπογραφέν σήμερον έν
Βερολίνω ίταλογερμανικόν
σύμφωνον στρατιωτικής συμ
μαχίας, περιλαμβάνει ώς έ
γνωσθή τούς εξής δρους:
1) Αί δύο χώραι θά εύρί
σκωνται συνεχώς είς επαφήν
διά ν' άποφασΐζουν άπό κοι
νοθ επί των άναφυομένων
εύρωπαΐκών ζητημάτων. 2)
Είς περίπτωσιν άπειλής έκ μέ
ρους άλλων κρατών θά λά
βουν άπό, κοινοθ άποφάσεις'
έναντι τοθ έμφανισθησομένου
κινδύνου. 3) Εάν τό Μν έκ των
δύο κρατών ηπείλειτο υπό άλ
λου κράτους τό έτερον των
συμβαλλομένων θά ήρχετο ά
μέσως είς βοήθειαν του.
4) Εάν τό έν;έκ των συμ
βαλλομένων ένεπλέκετο είς
πόλεμον εναντίον τρίτου Κρά
τους, τό έτερον θά τό ένί
σχυε άπό ξηρας, αέρος καί
θαλάσσης. Ή βοηθεία θά ήτο
στρατιωτική, ήθική, ύλική. 5)
Τα δύο κράτη δεσαεύονται ά
πό σήμερον νά μην συνάψουν
συμφωνίαν μετ* άλλου Κρά
τους άνευ προηγουμένης μετα
ξύ των συνεννοήσεως. 6) Τα
δύο Κράτη θά έρχωνται άπό
κοινοθ είς επαφήν μετ" άλλων
Κρατών τα όποΐα θά έπεθύ
μουν νά έχουν φιλικάς πρός
αύτά σχέσεις. 7) Τό σύμφω
νόν τίθεται είς εφαρμογήν εύ
θύς μετά την υπογραφήν
του.
ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΑ ΕΥΡΗιΥΙΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΑΓ. ΙΟΙΝΝΗΣ
Κατ' αναφοράν πρός την Διοί
κ;,σιν Χωροφυλακής Ηρακλείου
τοθ κ. ΔιοικητοΟ τή; ύποδιοικήσε
ως αυτής κατά τάς διενεργηθεί-
σας είς τό προάστειον Άγίου
Ιωάννου ανασκαφάς υπό τής άρ
χαιολογικής σχολής ανευρέθησαν
περΐ τα 45 πύλινα άγγεΐχ διαφό
ρων μεγεθων, 80—90 κόμβοι περι
δεραίου, 4 δακτυλίδια χρυσά καί
3 χάλκινα.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ
Συνϊέσμου Κουρέων καί Κομμω
των Ηρακλείου κατά την 15ην
τρέχοντος, εξελέγη έ νέου Πρόε-
δρο; δ κ. Ιωάννης Ζερβός. Συμ
βουλοι δέ οί κ. κ. Δημήτριος
Καλλιακάκης, Ιωάννης Νιακάκης
θϊόδωρος Καραχάλιος, Κωνστ
Χατζάκης, Ιωάννης Αντωνακά¬
κης, Γεώργιος Κορω/αϊος, και
Γεώργιος Βαφόπουλος. Τό Συμ¬
βούλιον συνελθόν κατά την 22αν
τρέχοντος προέβη αίς την εκλο¬
γήν των κ κ. ΔημητρΕου Καλλια
κάκη ώς Άντιπροέδρου, Θεο5ώ
ρου Καραχάλιου Γεν. Γραμματ,έω;
καί Ιωάννου Νιακάκη ^Ταμίου.
Παρά τής Γενικής Συνελεύσεως
εξελέγησαν Έξελεγκτική Έπιτρο-
πή οί κ. κ Εύστράτιος Μαλλίδης,
Κυριαχος Σχουλιδας καί Γεώρ¬
γιος Φανουράκης.
ΟΠΟΔΟΣΦΑΙΡίΚΟΣΑΓΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΡ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατά τόν προχθεσινόν άγώνα
μεταξύ των ίμάδων Ε.Γ.Ο Η.
καί «Ηρακλέους» νικήτρια άνεδεΕ
χθη ή δευτέρα διάτερμάτων 3—1.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΝΟΡΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Είς τό Πρωτοδικεΐον εγένετο
χθές ή κλήρωσις των ένόρκων
τής συνόδου τοθ κακαυργιοδικείου
Ηρακλείου μηνός 'ίουνίου. Κατά
ταύτην τακτικοΐ έ*νορχοι διά τό
α' δωδεκαήμερον άνε5είχθτ,σχν
οί κ. κ. Γ. Σ. Άτσαλάκης, Ά.
Ά. Καστελλάκης, Έ. Γ. Καρίλ-
λης, Γ. Σ Δακα'άλης, Ιω. Ν.
Καφετζάκης, Μ. Ι. Στειακάκης,
Χρ. Μ. Περάκης, Ί Δ. Ζερβου
δάκης, Στ. Έ. Χελιδώνης. Γ.
Πϊπαματθαιάκης, Ε θ Χαλχιαίά
κης, Γ. Ί. Περδικάρης, Ίω· Γ.
ΠαπαιιασΕοράκης, Γ. Κ. ΚϊροΟ·
ζος, Ιω. Γ. Μιτσοτάκης, Εύάγγ.
Μ. Χρυσός, Έμμ. Ν Κακουδάκης,
Νικόλ. Ά. Λιαναντωνακη;, Ήρ.
Μ. Πολεμαρχάκης,ΜιΙρ. Ά. Χατζι
δάκης, καί άναπληρωματικοΐ οί
κ. κ. Γ Δημόπουλος, Ά. Π. Κα
μάρας, Νικ. Γ. Μεταξάκης, Άλ.
Περάκη;, Γ. Γαβριλάκης, Μηνάς
Χ. Νικολετάκης, Βασίλ. Κ Χαλ-
κιάετουλος, Μιχ. Ν. Μαρνελάκης,
Γ. Έ. Αληγιζάκης, Θιό5. Ε.
Χα:ζιδάχη;. Κατά τό β' δωδε
.ήν.ιρ'ϊν άνεδείχθησαν τακτικοΐ
μέν οί κ. κ. Στ. Γ. Μηλιαράς,
Στ. Σ. Σαριδάκης, Νικ. Ί. Σουρ¬
γιαδάκης, Νικ. Νταγιανΐάς, Έμμ.
Λυδάκης, Σϊ. Γ. Πολυκράτης.
Εμμ. Τρακάκης, Μιχ. Κ. Τζουλά
κης, Β Δ Βααιλάκης, Ιω. Μη·
λιαράκης, Ιω. Ί Χατζηδάκης,
Άριστ. Ί ΔουκουμετζΕδης, Κωνστ.
Σ. Μχρκατάτος, Δημ. Τζαμπου·
ράκης, Κωνστ. Χρυσάκης, Ιω.
Τζομπανάκης, Άριστ. Γ Χαλκια
ράκης, Άριστ. Κ. Κουφάκης,
Ανδρ. Ά. Αλεξανδρίδης, Έμμ.
Πετράκης, άναττληρωματικο! δέ οί
κ.κ Νικ. Ί. Χρυσίς,Χριστ. Χουρ'
δάχης, Λεωνίδας Κολυβάκης, Μιλτ.'
Ί. Λυριτζάκης, Νιχίλ. Ί.
ΜπαΑτζάχης, Γεώρ. Κ. Έργ«ζά
ΖΩΗΡΑ Η ΖΗΤΗΣΙΣ
Σ0ΥΛΤΑΝ1Ν0Ν ΜΑ1 ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
ΕΣδήσεις "έχ Λονδίνου πρός τόν
Οίκον τοθ Άγρότου Ηρακλείου
άναφέρουν 8τι ή ζωηρά κίνησις
είς την έχεΐ σταφιδαγοράν χρη-
τικών σουλτανινών συνεχισθή καί
κατά την διαρρεύσασαν έβδομάδα,
πωληθέντων 2000 κιβώτιων τής
ποιότητος Νο 7 καί ψιλά προοορι
ζόμενα διά τάς άγοράς τοθ Λον
δίνου καί τοθ Λφερπουλ. Αί τι
μ α! περιστρέφονται γύρω των
23)—χαί 24)-τσ!φ «ατά σΐατή
ρα έν πλψ ή πρός άμεσον φόρ
τωσιν.
ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑΙ
Διά Β Δ δημοσιευθέντος είς
την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως
απενεμήθη δ Χρυσοθς Σταύρος
των Ταξαρχών τοθΒχσιλικοΟ Τάγ
ματος τοθ Φοίνικος Γεωργίου
τοθ Α'. είς τόν Διοικητήν τής
Διοικήσεως Χωραφυλαχής Ήρα
κλείου ταγματάρχην κ. Όρφανου
δάχην.Έπίσης απενεμήθη δ Άρ
^υροθς Σταύρος τοθ ί'Λου Τάγμα-
τος είς τούς μοιράρχους κ. κ Στε
φανάχην Νικόλαον καί Καλαΐτζά-
χην Νικόλαον.
ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΤΟΥ χ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ
Επανήλθε χθές έ} Αθηνών άε
ροπορικώς ό ΕΐσαγγελΕύς Ηρα¬
κλείου μ. Βελλίνης.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ^ ΜΕΣΙΤΟΝ
Τό υπουργικόν συμβούλιον
ενέκρινε τόν νόμον «περί συν
τάξεως Ταμείου Άσφαλίσεως
μεσιτών άστικών συμβάσεων».
κης, Μηνάς Ζαριφάχης, Έρ. Έ.
Χαριτάκης, Έμμ. Ξανθάχης, χ«ί
Β. Γ. Πατιάζογλβϋ,
30 Πρωΐνή
Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΑΠΟΪ
ΤΗΗ ΣΥΝΑΨΙΝ ΤΡ ΜΕ
ϊ
?ΙΙ ΔΙΑ ΤΙΗ ΕΞΕΑ
III
ΙΙΚίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΗΙΗ ·
II
III!
ΑΘΗΝΑΙ 22 Λΐαίου (τουάνταπο-
κριτού μας)-— Τελευταία τηλεγραφή-
ματα έκ Λονδίνου ά'ναφέρου» ότι ή 'Αγ-
γλία απεφάσισε νά αποδεχθή τάς ρωβσι-
κάς προτάαεις καΐ νά συνάψη τριμερή
άμυντικήν συμφωνίαν.
Έν τω μεταξύ οί γαλλκοί πολιτι
κ οί χύκλόι έκφράζουν αισιοδοξίαν διά
την έν γένει πρόοδον των συνεννοησειν
Αγγλίας καί Ρωσβίας.
ΣΥΝ0Μ1ΑΗΣΑΝ ΔΙΑ ΜΑΚΡΟΝ
ΟΙ Κ. Κ ΜΑΪΣΚΥΧΑΛΙΦΑΞ
ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΑΙ ΒΙΣΕΙΠΗΣ ΣΥΜΦΟΝΙΑ!
ΑΘΗΝΑΙ 22 ΑΙαΰου (τού άνχαπο-
κριτού μας.)— Καθ* ά αγγέλλεται οί
χ.«. ΙΙΙαΐακυ-Χάλιφχξ βυνηντήθησαν καί
αυνωμίλησαν επ* αρκετόν επί των δια¬
φόρων Αγγλίας—Ρωσσίας διά την σύ¬
ναψιν όριστιχής συμφωνίας.
Λέγεται ότι κατά την συνομιλίαν
ταύτην ετέθησαν αί βάαεις τής έν λόγω
συμφωνίας, άρθέντων των υφισταμένων
χωλυμάτων.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝΤΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐου (τού άντα
ποκριτοΰ μας).— Σήμερον υπεγράφη
είς τό Βερολίνον τό στρατιωτικόν συμ
φωνον Ιταλίας καί Γερμανίας.
Κατά τα έκ Βερολίνου τηλεγραφή·
ματα ό ύπουργός των "Εξωτερικών τής
Ιταλίας κόμης Τσιάνο όστις ύπέ·
γραψε τό σύμφωνον άπό μέρους τής
Ιταλίας, εγένετο δεχτος υπό τού χαγ·
κελλαρίου Χίτλερ,μετά τού όποίου καί
συνωμίληαεν επί μακρόν.
ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΝΝΕ
Η ΒΙΑ ΔΕΝ Ολ
ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαΐου (τού άνταπο
χριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Παρι¬
σίων ότι ό ύπουργός των Εξωτερικών
τής Γαλλίας χ. Ζώρζ ϋΜποννέ έξεφώ
νησε πολιτικόν λόγον. Ό χ. Μποννέ
άνασχοπών την διεθνή κατάστασιν ετόνι¬
σεν ότι είνε αδύνατον ή βία νά καταστή
σύνηθες καθεστώς έν Έύρώπη. Ό κ.
Μποννέ εζήτησεν έπίσης την σύναψιν τα*
χείας συμφωνίας'Αγγλίας—Ρωσσίας.
Οίϊΐΐ ΕΒΕΑΟΝΤΑΙΑΝΑΧΟΡΟΫΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞ ΙΣΠΛΝΙΛΣ
ΑΘΗΝ %.Ι 22 Μαίου (τού άνταπο·
χριτοΰ μας).— Βεβαιούται έχ Μαδρί¬
της ότι οί ξένοι έθελονταί έτοιμάζον:αι
νά άναχωρήσουν έκ τής Ίσπανίας.
Η ΓΑΑΛ1ΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ
ΝΕΑΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΗ ΑΜΥΝΑΝ
ΑΘΗΝ -Ι 22 Μαΐου (τού άνχαπο
κριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ Πα¬
ρισίων έξχίρουν την σημασίαν των έγκρι
θέντων υπό τού γαλλικοΰ υπουργικον
συμβουλίου νέων διαταγμάτων αφορών
των είς την συμπλήρωσιν των μέτρων
διά την εθνικήν άμυναν.
Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΕΪΚΗ ΒΙΒΛΟΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαΐου (ιδ. ύ«η
ρεσία).—-Σήμερον τό εσπέρας άρχεται
ή συνεδρίασις τής άγγλικής βουλής είς
την οποίαν θά εξετασθή ευρέως τό πα-
λαιστινιακόν. Ή συνεδρίααις θά διαρ¬
κέση μέχρις αύριον τό εσπέρας, θά είνε·
δέ θυελλώδης δεδομένου ότι ή αντι¬
πολίτευσις έτοιμάζει Σφοδράν έπίθλβι
δι« την Λευκήν Βίβλον*
Μέγεθος Γραμματοσειράς