99980 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3263

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

07/10/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3,263.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932.
Η ΧθΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ ΑΛΛΟΦΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ
ΤΟΝ ΥΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΕθΕΩΣΑΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ
Η ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟΑΟΧΗ ΑΕΝ ΕΙΧΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΤΗΣ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ κ· ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Ματαία θά άπέβαινε κάθε
άπόπειρα περιγραφής τής χθε-
σινής άποθεωτικής ύποδοχής
τού "Ελευθερίου Βενιζέλου είς
Ηράκλειον. Διότι ή ύποδοχή
αυτή υπήρξε πράγματι μεγα-
λειωδεστάτη, άνευ προηγου-
μένου είς την Ιστορίαν των
προεκλογικών ημερών τής πό¬
λεώς μας καί τής ελεύσεως είς
παρομοίας ημέρας τοθ "Ελευ¬
θερίου Βενιζέλου. Χιλιάδες κό-
σμου πάσης τάξεως, πάσης ή·
λικΐας, παντός φύλου, κατήρ-
χοντο άπό τής 4ης μόλις άπο-
γευματινής κατά πυκνάς μά¬
ζας είς τόν λιμένα καί κατε-
λάμβανον έπικαΐρους θέσεις
είς δλα τα σημεΐα τής παρα-
λίας μέχρι τοθ άκρομωλίου
τοθ λιμενοβραχΐονος καί τοθ
τέρματος τοθ άντιβραχΐονος.
Μέχρι τής 5ης άπογευματι-
νής όλόκληρος ή παραλιακή
περιοχή εΐχε μεταβληθή είς ά-
ληθινήν άνθρωποθάλασσαν
μετά βΐας κινουμένην καί δι¬
αρκώς αυξανομένην διά νέων
πυκνών κυμάτων λαοθ κατερ-
χομένων συνεχώς καί έκ των
άπωτάτων συνοικιών τής πό¬
λεως, των έπαρχιών καί των
περιχώρων.
Διά τό χαρακτηριστικώτερον
τό καθαρώς λαϊκόν, λαϊκώτα-
τον τής γενομένης ύποδοχής,
αναφέρομεν την εγκατάστασιν
γύρω τής περιοχής τής άπο-
βάθρας πολυαρίθμων συνα-
θροΐσεων χωρικών άγροτών μέ
επί κεφαλής λυράρηδες. Οίχω-
ρικοί μας είχον επιδοθή άπό
μεσημβρίας είς τό τραγοθδι
καί τόν χορόν, σκορπΐζοντες
την ευθυμίαν καί τόν ενθουσι¬
ασμόν.
Τμήματα στρατοΰ μέ επί κε¬
φαλής άξιωματικοός κατήλθον
ενωρίς καί έστάθμευσαν τό
μέν πρό τής νομαρχίας, τό δέ
παρετάχθη είς την αποβάθραν
όμοΟ μέ την φιλαρμονικήν τοθ
Δήμου πρός απόδοσιν των
στρατιωτικών τιμών είς τόν
αφικνούμενον πρωθυπουργόν.
Ό παρά την αποβάθραν χώ-
ρος είχεν άφεθή κατ' αρχήν
έλεύθερος—διότι αργότερον
κατελήφθη καί οδτος έξ έφό-
δου άπό την άνθρωποθάλασ¬
σαν των μυριάδων τοθ λαοθ —
Έντός τοθ χώρου τούτου συ¬
νεκεντρώθησαν, ολίγον κατ'
ολίγον καί μετά πολλοθ κό-
που οί έπΐσημοι. Είς την απο¬
βάθραν ευρίσκοντο ό Δήμαρ·
χος καί τό δημοτικόν συμβού¬
λιον Ηρακλείου, ό Διοικητής
τοθ Συντάγματος μετά των α¬
ξιωματικών στρατοθ καί ό Δι¬
οικητής καί άξιωματικοί χωρο-
ψυλακής, αί δικαστικαί αρχαί,
διευθυνταί τραπεζών, άντιπρό-
σωποι τοθ τύπου, άντιπρόσω-
ποι τοθ έμπορικοθ κόσμου τής
πόλεως, τα έφεδρικά, έργατι-
κά καί έπαγγελματικά Σωμα·
τεΐα μετά των λαβάρων των
καίπλήθη σημαινόντων φιλε¬
λεύθερον πολιτών.
"Ολίγον μετά την 5 1)2 μ. μ.
ανεφάνη ό «Άετός». Την άφι¬
ξιν τού έχαιρέτισαν δι' έπευ-
φημιών καί παρατεταμένων ζη·
τωκραυγών τα κατακλύζοντα
την παραλιακήν ζώνην πλήθη
λαοθ. ΈπΙσης ίρχ^αν κρου-
όμενοι οί κώδωνες τοθ Μητρο-
πολιτικοθ ναοθ τοθ ΑΥ[ου
Μηνά ένώ ταυτοχρόνως άλλα
κύματα λαοθ κατήρχοντο πρός
την παραλιακήν οδόν συνο-
θούμενα ασφυκτικώς μετά των
έκεΐ ευρισκομένων άπό πολυ
ενωρίτερον χιλιάδων λαοθ.
Κατά την ώραν καθ1 ήν ό « Α-
•τος» βΐσήρχετο είς τον λιμέ¬
όλόκληρος ή όδός 25ης Αύ-
γούστου μετά των πέριξ τής
άποβάθρας παρουσΐαζε θέα-
μα υπέροχον. Ή όδός 25ης
Αύγούστου μετά των πέ¬
ριξ ήτο κυριολεκτικώς πε-
πληρωμένη άπό των κρα-
σπέδων των οίκιων, των
παραθύρων καί των έξω-
στών καί καθ" δλον τό πλά-
τος της. Ό σημαιοστολισμός
έκ παραλλήλου των δημοσΐων
καί ίδιωτικών καταστημάτων,
των οίκιών καί των ήλεκτρο-
φόρων στύλον, έδιδεν είς τό
δλον τουτο τμήμα τής πόλεως
δψιν έξαιρετικώς καί μεγαλο¬
πρεπώς άσυνήθη, μοναδι-
κήν επαναλαμβάνομεν είς την
ιστορίαν τής πόλεως, άφ' δτου
επεσκέφθη αυτήν τό πρώτον
μετά την μεταπολΐτευσιν ό
"Ελευθέριος Βενιζέλος.
Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ
ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Κατά την άγκυροβολΐαν τοθ
«ΆετοΟ» λέμβοι κατάφορτοι
κόσμου, Ιδία δέ χωρικών μετέ¬
βησαν διά νά προϋπαντήσουν
καί χαιρετίσουν τόν κ. Βενιζέ¬
λον. Ταυτοχρόνως έκ τοθ ά¬
κρομωλίου τοθ λιμενοβραχΐο-
νος, τοϋ άντιβραχίονος καν
τοθ μικροθ Κόυλε πλήθη κό¬
σμου ανέμενον τόν εΐσπλουν
τοθ θαλαμηγοΟ, μόλις δέ τουτο
εθεάθη είσπλέον έξερράγησαν
είς ούρανομήκεις ζητοκραυ-
γάς.
"Επί τοΰ «ΆετοΟ» άνήλθον
διά βενζινακάτου ό τέως Ύ-
πουργός των Οίκονομικών κ.
Μαρής, ό τέως Γενικός Διοικη¬
τής κ. Γεωργιάδης ό κ. Πολυ-
χρονίδης,ό διευθυντής τής «Ά
νορθώσεως» κ. Ζωγράφος, οί
κ. κ. Περδικογιάννης, Γαλα¬
νάκης, ό Νομάρχης κ. Λυδά¬
κης, ό κ. Φρούραρχος κ. ά.
Δι' ετέρας βενζινακάτου α¬
νήλθεν έπΐσης ό τέως ύπουρ-
γός των Στρατιωΐικών κ. Κα
τεχάκης μετά τοθ κ. Πολυχρο
νάκη, δι' ετέρας δ" άτμακάτου
άνήλθον έπίσης υπό τόν κ.
Πετρακογιώργην διάφοροι άν-
τιπρόσωποι των φιλελεύθε¬
ρον ΖαροΟ καί ηύχήθησαν είς
τόν κ. Πρόεδρον τό καλώς
ήλθες.
Ό κ. Βενιζέλος άπό τοθ
καταστρώματος τής Α' θέσε¬
ως έχαιρέτα διαρκώς τόν έν
φρενήρει ένθουσιασμώ διατε¬
λούντα λαόν δστις ουδόλως
έπαυσε νά ζητωκραυγάζτι, μέ¬
χρι τής καθόδου αύτοθ είς την
βενζινάκατον, όπότε καί άπε-
κορυφώθησαν αί ζητωκραυγαί
αί έπευφημίαι καί τα χειρο-
κροτήματα. Άπό τόν μικρόν
Κόυλε είς τόν οποίον σημειω¬
τέον εΐχε συγκεντρωθή αρκε¬
τόν πλήθος κόσμου, αμφοτέ¬
ρων των φύλων, έκ των έπαρ¬
χιών καί τής πόλεως, σείεται
πλήθος μανδηλΐων πρός χαι¬
ρετισμόν τοϋ κ. Βενιζέλου δ-
στις θεαται πάντοτε άντιχαι-
ρετών καί ευχαριστών διά
την πρωτοφανή προϋπάντησιν.
Έν τώ μεταξύ ή βενζινάκα-
τος ή φέρουσα τόν κ. Βενιζέ¬
λον εισήλθε είς τόν Ένετικόν
λιμένα έφ' δσον δέ επροχώρει
πρός την αποβάθραν ή περί
αυτήν, την παρά τό Λιμεναρ¬
χείον κλίμακα καί ολόκληρον
την οδόν 25 Αύγούστου άν-
θρωποθάλασσα έκινήθη ώς
είς άνθρωπος έν ακρατήτω
ένθουσιασμώ ζητωκραυγάζου-
σα καί χειροκροτοθοα. Ή
βενζινάκατος πλευρίζει μετ*
Ολίγον έν μβσωσυνεχών ζη-
τωκραυγών καί ό κ. Βενιζέλος
άποβιβάζεται ένώ ή μουσική
άνακρούει θούρια καί ό στρα-
τός παρουσιάζει δπλα.
Τόν κ. κ. Βενιζέλον άποβι-
βασθέντα προσφονεΐ ό Δή-
μαρχος κ. Παπαδόπουλος. Ό
κ. Παπαδόπουλος έν προφα-
νεΐ συγκινήσει όνομάζει τόν
κ. Βενιζέλον μεγαλειώδη αρ¬
χηγόν τοθ "Εθνους και σωτή-
ρα τής Πατρίδος, καταλήγει
δέ εύχόμενος όπως ή σταδιο-
δρομία τού συνεχισθή έπ' ά-
γαθώ τοθ γενικοΰ καλοΰ. Ό
κ. Βενιζέλος εύχαριστεΐ τόν
κ, Δήμαρχον μεθ' δ προχώρει
πρός την εξοδον τού ύποστέ-
γου τής άποβάθρας ένθα τα
κύματα τοθ κόσμου συνω¬
θούνται διά νά τόν ίδουν καί
τόν ζητωκραυγάσουν.
Ό κ. Βενιζέλος έπιβφάζε-
ται αύτοκινήτου τό οποίον
προχώρει, προπορευομένων
των λαβάρων των σωματείον,
δηλ. μόλις προχώρει καθ" δτι
τα άνθρώπινα κύματα συνω¬
θούνται περί αύτό κλείοντα
την δΐοδον καίζητωκραυγάζον-
τα τόν κ.Βενιζέλον έκ τοθ πλη¬
σίον έν φρενήρει ένθουσιασμώ.
Πνεται μάλιστα άπόπειρα νά
άνυψωθή είς τάς χείρας τό
αυτοκίνητον αύτοθ. Τελικώς
κατορθώνει νά προχορήστ]
διά τής όδοθ 25 Αύγούστου
πάντως βραδέως καί ούτως
ώστε μόλις μετά ήμΐσειαν
ώραν κατορθώνει νά φθάση
πρό τής πλατείας Καλλεργών
έ'νθα τό Κέντρον Φιλελεύθε¬
ρον. Έκεΐ άναμένει την άφι¬
ξιν τοϋ κ. Βενιζέλου άλλη
άνθρωποθάλασσα ή όποία έ-
κρήγνυται είς ένθουσιώδεις
ζητοκραυγάς, άμα τή αφίξει
τού. Έν μέσο άσφυκτικοθ συ-
νοστισμου τό' οποίον είς μά¬
την άγωνΐζονται νά περιστεί-
λουν τα άστυνομικά δργανα,
ό κ. Βενιζέλος καί οί συνοδοί
τού άνέρχονται μετά κόπου
είς τό καφενειον "Ολυμπος.
Την εμφάνισιν τοθ κ. Βενιζέ¬
λου είς τόν εξώστην τοϋ κα-
φενείου συνοδεύουν νέαι ζη-
τοκραυγαί καί χειροκροτήμα-
τα τοΰ πλήθους. Αποκατα¬
σταθείσης σχετικής ήσυχίας
ό κ. Βενιζέλος άρχεται τοθ
λόγου τού, έχοντος ώς εξής:
ΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
'Αγαπητοί φίλοι,
Παρακαλώ νά πιστεύσετε
δτι δέν εύρίσκω λόγους γιά
νά σάς έκφράσω την ευγνω¬
μοσύνην μου διά την ύποδο-
χήν αυτήν την οποίαν μοϋ
κάνετε, ύποδοχην ή όποία
δι' εμέ είναι ψυχικόν λου¬
τρόν, τοΰ όποίου νομίζω δτ»
είς τα χρόνια ποΰ εφθασα,
εχω άπό καιροΰ είς καιρόν
ανάγκην, διά νά κατορθώνω
νά εχω όλην την δύναμιν
καί τοΰ σώματος καί της ψυ-
χής όπως αντιμετωπίζη» τούς
αγώνας τούς όποίονς διεξά-
γομεν.
(Φωναί: Ζήτω έ Βενιζέλος).
Δέν πρόκειται βέβαιανά έ
παναλάβω έδώ δσα είπον είς
τούς δύο μακρούς λόγους
μου έν ©εσσαλονίκη. τα ό-
ποΐα οί πλεΐστοι άπό υμάς
έδιατβάσετε βεβαίως.
Γνωρίζετε τό γεγονός ότι
είς διάστημα 3 έτών κακής
εύφορίας, μέ μίαν παγκό
σμιον κρίσιν ή όποία περιέ¬
λαβε καί ημάς είς την δί-
νην της, κατά τό τελευταί¬
ον έτος, κατωρθώσαμεν χω-
ρίς νά αύξήσωμεν τούς φό-
ρους καί μέ ελάττωσιν αυ¬
τών, έχι μόνον νά έπιτύχω-
μέν τό ίσοζύγιον τοΰ προϋ¬
πολογισμόν, άλλα καί νά
πραγματοροιήσωμεν περισ-
σεύματα 1979 έκατομμυρί-
»ν καί συγχρόνως νά άπο-
σβέσωμεν άπό τό Δημόσιον
χρέος 4800 έκατομμυρίων.
Τουτο αποτελεί δημόσιον
θρίαμβον τόν οποίον πολ¬
λάκις έτονισα καί διά τόν ο¬
ποίον εϊμαι εύτυχής διότι
μοΰ δίδεται αυτή την στιγ¬
μήν ή εύκαιρία νά έκφρά¬
σω τάς θερμάς μου εύχαρι-
στίας είς τον συνεργάτην
ποΰ μοΰ έδώσατε άπ' έδώ
είς τόν οποίον άνήκει τό
μεγαλύτερον μέρος της τι-
μής δι' αυτήν την οικονομι¬
κήν εύεξίαν. (Ζητωκραυγαί
υπέρ τοϋ κ. Γ. Μαρή).
ΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΠΑΤΑΛΑΣ
Οί άντίθεται μή δυνάμε
νοι νά άρνηθοΰν αύτά τα
όφθαλμοφανή γεγονότα μέ
κατηγοροΰν δτι εΐμαι σπάτα-
λος. Ό Βενιζέλος είναι σπά-
ταλος. (Φωναίέκ τοΰ πλήθους
έχι! έχι!).
Διατί εΐμαι σπάταλος; Δι¬
ότι έκτίσαμεν 3160 σχολεΐα
ένω είς όλην την έκατοντα-
ετηρίδα ποΰ επέρασε άπό
την ανεξαρτησίαν τής Ελλά¬
δος *έν έκτΐσθησαν παρά
1140.
Εΐιιαι σπάταλος διότι έ¬
κτίσαμεν στρατώνας καί
στρατιωτικά νοσοκομεΐα καί
επετύχομεν νά ύποβιβάσω-
μεν είς τόν στρατόν μας
την δνηαιμότητα άπό 7 1)4
επί τοίς χιλίοις είς 2 1)2 τοίς
χιλίοις.
Ειμαι σπάταλος (Φωναί ©-
χι! έχι!) διότι έκ των περισ-
σευμάτων διεθέσαμεν 250 έ
κατομμύρια διά νά βοηθή¬
σωμεν την Άγροτικήν Τρά¬
πεζαν την οποίαν Ιδρύσαμεν
καί ή όποία άπέβη αληθής
μητέρα διά τόν άγροτικόν
κόσμον. (Φωναί:Ζήτω ό Βε
νιζέλος).
Εΐμαι σπάταλος διότι άπό
τα περισσεύματα διεθέσαμεν
200 έκατομμύρια δραχμών
διά νά συνεχίσωμεν τό έρ¬
γον τής στεγάαεως των ά¬
γροτών καί των άστών προσ¬
φύγων.
Ε,ϊμαι σπάταλος... (φωναί
έχι! έχι!)... μή φοβάστε δέν
ύπάρχει παρεξήγηαις μεταξύ
μας, ούδ' έγώ πχραδέχομαι
ότι εΐμαι σπάταλος, σάς λέγω
τί μοϋ λέγουν οί έχθροί μας.
Εΐμαι λοιπόν σπάταλος δι¬
ότι κατώρθωσα άπό τα περισ¬
σεύματα πάλιν τοϋ προϋπο¬
λογισμόν νά πληρώσω 200
έκατομμύρια δραχμάς αξίαν
των 2 άντιτορπιλλικδίν τα
όποία παρηγγείλαμεν, καί
τολμοΰν νά με λέγουν σπά-
ταλον δι· αυτήν την δαπά¬
νην, έκεΐνοι οί οποίαι ήσαν
πρόθυμοι νά παραλάβουν τό
θωρηκτόν «_αλαμΐνα» τό
οποίον παρηγγέλθη πρό 19
έτων καί θά ήτο άπηρχαιω-
μένον πρίν ή άκόμη γ,ρηοχ-
μοποιηθή καί διά τό οποίον
θά έχρειάζετο νά πληρώσω-
μεν 3800 χρυσάς λίρας. Διά
την συντήρηοιν τής Σάλα
μΐνος θά άπερροφδτο όλό
κληρος ό προϋπολογισμός τοΰ
Ύπουργείου των Ναυτικων.
Μέ κατηγοροΰν ώς σπάτα-
λον ένω κατώρθωσα τα πε-
ρισσότερα τουλάχιστον έκ
των πολιτικών κομμάτων είς
την Βουλήν νά δεχθοΰν τάς
άντιλήψεις μου καί νά ψη+ί·
σουν τό νέον ναυτικόν πρό-
γραμμα επί τή βάσει τοΰ ό¬
ποίου ή άσφάλεια των άκτών
μας, ή άσφάλεια των μετα-
φορών καί τής ναυτιλίας μας
θά ανατεθή τοΰ λοιπού είς έ-
λαφρόν στόλον, είς άντιτορ-
πιλλικά είς ύποβρύχια καί είς
την άεροπορίαν.
Μέ κατηγοροΰν άκόμη ώς
σπάταλον διότι διά τάς έγκα-
ταστάσεις τάς άεροπορικας έ-
δαπανήσαμεν 130 έκατομμύ¬
ρια δραχμάς.
Με κατηγοροΰν ώς σπάτα¬
λον διότι έδαπανήοαμεν ά¬
πό τα περισσεύματα πάλιν
130 έκατομμύρια διά τάς δια
φόρους γεωργΐκάς έγκατα-
στάσεις, γεωργικούς σταθ-
μούς, άγροκήπια, κτηνο-
τροφικούς σταθμούς, πρότυ-
πά οίνοποιεΐα, τυροκομεΐα
καί δέν ξέρω κι' έγώ τί
άλλο.
(Φωναί: Ζήτω ό Βενι¬
ζέλος).
'Η άλήθεια είναι δτι αν ό
ΰπουργός των Οίκονομικων
ήτο ολιγώτερον συντηρητι-
κός καί δέν κατωρθώναμεν
νά έχωμεν περισσεύματα,
δέν θά τα έξοδεύαμεν δι'
δλα αύτά τα έργα καί τότε
δέν θά ήμουν σπάταλος!
Διότι έδημιουργήσαμεν
περισσεύματα εϊμαι σπά¬
ταλος.
Εάν ήμην άληθώς σπάτα¬
λος καί δέν έδημιούργουν
περισσεύματα καμμιά κατη-
γορία δέν θά μοΰ εγίνετο δ¬
τι τα έσπαταλήσαμεν, διότι
δέν θά είχομεν περισσεύμα¬
τα νά τα έξοδεύσωμεν (Φω¬
ναί: Ζήτω ό Βενιζέλος.
ΤΟ ΑΝΑΚΑ1ΝΙΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Δέν Οέλ» νά ένδιατρΐψω αύτην
την οτιγμήν επί δλου τοθ πολυ-
σχιδοΰς «νακαινιστικοδ καί δη-
μιουργικοθ κρογρκμματος ποδ
κατωρΒώσαμεν να πραγματβποιή-
σωμεν είς τα τέσσαρα αύτά Ετη
της διοιχήβεώς μας. 'Αλλά ημκο-
ρ& μέ ύπβρηφάνίιαν δικαίαν νά
Ισχυρισθϊ) δτι απανίως είς κανέν
μέρος τοϋ κόσμου ΐΐς τέσσαρα
χρόνια έγινε τόση μβγάλη έργα-
σία καί μάλιστα σέ χρόνια Μ«χ&ν
ίσοίειων δπως ήσαν τα τρία πρω·
τα χρόνια ώ; ενθυμείσθε.
Ή τελευταία έσοδεία ήτο καλίι
άλλά ήλδϊν νά την άντιμβτωπίσο
ή παγκόσμιος κρίσις ή οπβία λυ-
μαίνεται όλον τόν κόσμον.
Δέν βέλω καν νά μνημονκύοο*
τό τί έκάμαμβν διά την γεωργίαν,
ξβύρετι δτι έκάμαμβν συγκίντρω-
βιν αίτου είς τα μέρη διτου ή η»·
ραγωγπ είνε μεγκλυτέρα άπό τας
ανάγκας τής καταναλώσΐΑΐς καί
δτι άγοράζομβν τό σιτάρι 7,30 δρ.
την οκά.
Είς την Βουλγκρίαν κατ' έ{β-
χήν γβνρνιχην χώραν δπβυ »Ι-
ναι Κυβέρνησις συνασηισμοδ απο¬
τελούμενη κατά το Ημισυ άπό τ©
άγροτικόν κομμα ι ού Σταμπολι-
σκυ, ξβύρΐτί λοιπόν αίς την Βουλ
γαρίαν πόσον ηληρώνεται τό σι¬
τάρι άιτό την κυβέρνησιν είς την
συγκέντρωσιν; Ήξΐϋρει κανΐΐς
άττό αάς νά μοδ τό είπη; Πληρώ-
νϊται 2.75 λέβια, τό λέβι «ινα·
επάνω κάτω διτως η δρκχμή σήμε¬
ρον, πληρώνιται λοιπόν 2.75 δρ.
την στιγμήν πό» ημείς τό «λη-
ρώνωμεν 7.50 δρ. την οκά. ΚαΙ
δταν πρό τριών μην&ν τα άγρο-
τικά μέλη της κυβερνήσεως τής
Βουλγαρίας έπϊζήτπσαν νά πϊΙ-
σουν τό Υπουργικόν Συμβού¬
λιον ν' αυξήση την τιμήν είς 3.25
λέβτα έστάθη αδύνατον νά τό ε¬
πιτύχουν κ«ί ΑκιιλήΒη ή διάλυ·
αίς τής κυβερνήβΐΜς τον οννβπ
ι
ΑΝΟΡβαΣΙΖ,
4
α ;Ι
Άλκαζάρ: Σήμερον «Κόλασις υπό
την θάλασσαν» παρμένο άπό τό δρά
μα ενός "Αμερικανικόν ύποβρυχίου.
Βόαιτορος: «Οί Κιζάκοι τού Δόν».
Έξαιρετικώς διά τό έργον αύτό τό
εισιτήριον διεχανονίσθη εί: δρ. 10.
σπισμοΰ διότι είπον τα άλλα κόμ-
ματα δτι όέν ήμποροΰμεν νά άν-
τιμετωπίαωμεν τοιαύτην δαπάνην.
'Λνέφζρα δμω; ειδικώτερον την
ενέργειαν αύτην τής κυβερνήσε¬
ως μου ή ©ποία εΐμαι βέβαιος οπ
Επραξε υπέρ τή; γεωργίας πολϋ
περΐασότβρα π«ρ' οσα Θά ήμπο-
ροϋσε νά πράξει μιά καθαρώς ά-
γροτικπ κυβέρνησις, διότι έγώ
κατορθώνω νά έπιτυγχάνω την
συγκατάθεσις των άλλων τάξεων
δι' όλας αύτάς τάς παροχάς πρός
την γεωργίαν έχι διότι εϊμαι με·
ροληπτικός πρό; αύτην άλλά δι¬
ότι πιστεΰω ότι άληθΰς όρος ά-
παραίτητος της εύημερίας τού τ©-
που μου είνε πρωτίβτως ή εύημβ
ρίας τής γβωργική; τάξεως.
Η ζωή πού περνά
7 Σεπ)βρίου 1932.
Ανατολή ηλίου 6.02, Λύσις 643,
ποσόν παράφρων είναι ή ϊδέ« δπ
ειμπορεί μιά ήμέρα νά έπανι
δρυθρ ό θρόνος των Γλυκβούρ
γων. (Φωναί: Ποτέ—Ποτέ).
Η ΒΕΒΑΙΟΤΗΣ ΔΙΛΤΗΝ ΝΙΚΗΝ
Η ΙΔΡΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Τό άνέφερα βμως αϋτό διά νά
σάς είπω $τι τού; τελευταίαι);
καιρούς έπιδιώκεται νά οχηματι
σθή είς την Έλλάδα καΐ έν α ά-
γροτικόν κόμμα. Θά ηθελα νά τό
ρωτήσω αύτό τό κόμμα τί περισ
βότερα ήμιτοροΰρε νά επιτύχη διά
την άγροτικήν "τάξιν άπ' 5τι ε¬
πέτυχε, ή μή άγροτική κυβέρνη
σις ή Ιδική μου. Τιποτε, βεβαίως,
τίπβτβ απολύτως. Καΐ άν υπήρχον
αί; την Βουλήν εκατόν άγροπκοΐ
βουλβυταΐ θά ήτο αδύνατον νά
επιτύχουν έκεΐνα τα «ποία έπέ-
τυχεν ή κυβέρνησις μου υπέρ Τής
άγροτική; τάξεως.
(Φωναί:"Ολοι οί άννοί αγρόται
«Τναι μαζύ α*ς, στό πλευρίίΓ
Χ. Πρόεδρε!)
σας
ΤΟ ΚΑΟΕΣΤΩΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Άλλά καί είναι καΐ ενα άλλο
ζήτημα τό οποίον τελευταίον μέ
αιτασχολεΐ. Είναι τό ζήτημα τό
καθεστωτικόν. Επί τέσσσερα χρέ
νικ έαροαπάθησκ περιποΐΓΰμενο;
μέ κάθε τρόπον τόν μ. Τααλ3ά¬
ρην (κάτω, κάτω) έπρ©σΐάθησα
νά τόν πείσω ότι είναι άνάγκη
νά παραιτήση τάς έπιφυλάξεις
τού διά τό πολΐτευμα νά τό α¬
ναγνωρίση τιμίως καί ειλικρινώς
ή εάν δέν θέλη νά δεχθή τουλά¬
χιστον νά συνομολογήσωμεν μίαν
άνακωχήν δέκα έτίιν έντός των
οποίων έ τόπος άπερίσπαατος άπό
αυτόν τόν κίνδυνον τοΰ πολι-
δίύματος νά άφοαιωθή είς την
οικονομικήν τού άναβυγκρότησιν.
νομικήν τού άνασυγκρότπσιν. Ό
Κ. Τααλίάρης έστάθιι αδύνατον ε¬
πί τέσσερα 'έτη νά πεισβί).
Τελευταίον μάλιατα έπειδή έ
πΐβτευε ίτι ένεκα τής μακράς
μου παραμονής είς την εξουσίαν
καί ένεκα τή; παγκοσμίου κρίσε
Αίς ή όποία περιέβαλε καί ημάς είς
τονστρόβιλοντης καί ήρχισε ήέπιρ-
ροή μου είς τόν λαόν ν α έκπίπτη
ετόλμησε νά ζητήση ν ά φύγω ά
πό την Έλλάδα (Φωναί: Νά φύγη
αύτάς).
Έπωφελήθην άπό τό πέραβμα
μου άπό τα Χανιά καί ώμίληυα
ειδικώς διά τό ζήτημα αύτό, τό
χαθεστωτικόν καϊ άπηύθυνα προ
βιδοποίηοιν σοβαράν εί; τό Λαϊ¬
κόν κόμμα ότι δέν ημπορεί ή
κατάστασις αύτη νά διαιωνισθί).
Ή κατάστασις αύτη έφερεν
είς την δημιουργίαν Στρατιωτι¬
κόν Συνδέσμου ο οποίος αποτε¬
λεί είς κάθε εννοουμένην πολι
τείαν ανωμαλίαν άλλά τοΰ οποί
ου ή δικαιολογία είναι προφα
νής έφ' ό'αον υπάρχει ή διαρχής
άπειλή ότι αυριον ημπορεί τό
Λαϊκόν κόμμα—δέν πρόκειται
δι' αυριον άλλ' έστω καΐ μετά
πέντί £τη—ερχόμενον εί; τα
πράγματα χωρις νά λέγη κάν
τού; σκοπρύ; των άλλ' επί τό βκ-
σει των εσωτερικήν άντιθέβεων
νά τροποποιήση την σύνθεσιν
τού στρατοΰ διά νά μ ά; έπαναφέ-
ρη την Βασιλικόν οικογένειαν ή
οποία έξϊΓΌϊν άπό τ«ν θρόνον
διότι εφήρμοσε προσωπικήν πολι
τικήν διαρκοΰντο; τοθ πολέμου,
πολιτικήν την οποίαν θά ηδυνά¬
μεθα νά συγχωρηαωμεν κχτά τόν
πόλεμον μέ την σκέψιν βτι δέν
ήξευρε ποίος θά νικήση άλλά πο¬
λιτικήν είς την οποίαν έπέμεινε
καί άφθθ έτελβίωσβν ο πόλεμος
καί άφβΰ εφάνη ποΐοι ήσανοίνικη
ταί. Καί άφθΰ ό Αΰτοκράτωρ τής
Γβρμανίας, ό Αύτοκράτωρ τή;
Αυστρίας, ο Βασιλβύ; τή; Βουλ¬
γαρίας, καί εΐκοβιΐτέντε αλλοι
Βασιλείς παρητήθησαν άπό τόν
θρόνον διά νά έξβυμβνίαουν τοΰ;
νικητάς, ή οΐκογίνει αύτη έπέμει-
νε εναντίον των δύο προειδοποι-
ητικ&ν άναχοινώσεων των νίκη
τριών δυνάμεων νά επανέλθη επι
τβΰ θρόνου καί κατώρδωσε τοιου¬
τοτρόπως άφβθ κατά τόν πόλεμον
χάρις είς τό κίνημα τής θεσσα¬
λονίκης εύρέθημεν μέ τό μέρος
τδν νικητών καί συνετελέσαμενεΐς
Την μεγάλην νίκην, κατώρθωσε
νά κατηντήση είς τό τέλος νά
ταχβή ή Ελλάς μέ τό μέρ«$ των
ήττημίνων.
Δέν ειμπορεί λοιπόν μιά τί-
Τβια βασιλική οίκογένεια ή ο-
ποία ίηϊ πλέον κατήντησε νά
γίνη κομματάρχης ενός κόμμα
τος καί αντιμβτωπας καί άντί-
παλος ενός αλλου μεγάλον κόμ
ματος τού τόπβυ, δέν είμπορϊΐ
νά επανέλθη πλέον ποτέ είς τόν
βρόνον, (Φωναί : Κάτω η βασι-
λΐία, Ζητ» ή Δπμοκρατία).
0ά ηβελα νά έχω τόν κ. Τσαλ-
δάρην μετημφΐεαμένβν νά μέ ά-
κβλουθή είς την περιοδείαν μου
*νά την Μακεδονίαν καί τώρα
ε(; την Κρήτην διά νά ίδη «πό
τόν λ«ΐ»*ν αυτόν βνναγερμόν
Δςν θέλω νά σάς κβυρά-
σω περισσότερον ή διά νά
είπω την αλήθειαν δέν θέλω
νά κουρασδώ καί έγώ περισ¬
σότερον διότι τό πρωΐ έφυγα
«πό τα Χανιά, έ έρασα την
επαρχίαν μου, έπέρασα την
επαρχίαν τοΰ Άποκορώνου,
Ρεθύμνης, καί εΐμαι καί έγώ
κουρασμένος. "Εχω ομως νά
σάς ζητήαω καί την φορ^ν
αύτην νά μ' ένισχύσετε είς
τόν άγώνα τόν οποίον διε-
ξάγω. Εύτυχϋς ή ενίσχυσις
δέν μοΰ έλειψε ποτέ είς ο-
λους τούς δυσκόλους αγώνας
τούς όποίους άνέλαβα καί ό
θεός ηύλόγησε μέ την νίκην
τους, τού; αγώνας αφτούζ
Κ«ί τώρα είμαι βέβαιος ότι
ή νίκη θα στέψη τόν άγώνα
μας έχι μόνον διά την οίκο
νομικήν άνασυγκρότησιν τής
χώρας άλλά και διά τόν όρι
στικόν τερματισμόν τοΰ κα
θεστωτικοΰ ζητήματος άλλά
ί διά την εξασφάλισιν τής
Δημοκρατίας. (Φωναί:) ζή τω
ό Βενιζέλος μας. Άλλά διά
νά επιτύχω αύτην την ένί
σχυσιν είναι άνάγκη νά δώ
σετε την ψήφον σας μεθαύ
ριον είς τάς εκλογάς υπέρ
τού Συνδυασμοΰ των Φιλε-
λευθέρων. Γνωρίζω ότι δέν
ύπάρχει κανένας κίνδυνος νά
πάνε οί ψηφοι σας είς τό λε¬
γόμενον Λαϊκόν κόμμα άλ
λά σάς παρακαλώ νά προσέ
ξετε μή παραπλανηθοϋν αί
ψήφοι σας είς άλλα μικρότε
ρ« δημοκρατικά ή λεγόμενα
δημοκρατικά κόμματα.
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ
ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ
βαια θά σκέπτεσθε ϊσως: Δέ
είναι καλά πλέον νά ήσυχά
σης μέ τα έξη ντα όκτώ σο
χρόνια καί νά πάς πλέον εί
τό σπήτι σβυ; (Φωναί. Όχ!
όχ»!>
Νά ήξεύρατε ότι εάν ο Έ
ληνικός λαός μέ μεγάλη
πλειοψηφίαν είς τάς προσε
χεΐς εκλογάς μοΰ έλεγε: ν-
πάω είς τό σπίτι μου, θά επ
γαινα χωρίς νά έχω κοαιμ
αν πικρίαν διότι άληθιν
αίσθάνονμαι τίιν άνάγκη
νά ξεκουρασθώ. Άλλά δέ
νομίζω ότι έχω τό δικαίωμι
νά εγκαταλείψη άσυμπληρω
τον τό έργον τό οποίον άνέ
λαβα άπό τόσας δεκαετηρί
δας καί τό οποίον έφερα εί
αύτό τό σημείον μέ την συ
νεργασίίΐν καί την υποστή
ριξίν σας. Γνωρίζετε ότι κα
μετά την μικρασιατικήν κα
ταστροφήν ή "Ελλάς ή σημ
ρινή, είναι μεγάλη Ελλάς.
ύ ό ί
, μ
Έφύγαμε
των άπό την
ς
πρό είκοσι έ
Μελλοΰνα κα
ευρισκόμεθα σήμερον είς τόν
Έβρον, είς την Κρήτην, εί
την Χΐον, είς την Μυτιλή
νην καί είς την Σάμον κα'
είς την Μακεδονίαν. Ή Έ>
λάς αύτη έχει σήμερον 6.500,
000 κατοίκων, ένώ όταν έπή
γα είς την Έλλάδα οί κάτο
κοίτης ήσαν 2 600.000 φωναί
Ζήτω ό Βενιζέλος!
Είνε λοιπόν μεγάλη ή Έλ
λάς άκόμη άλλά έχομεν άνάγ
κην νά την στερεώσωμεν. Μέ
την πολιτικήν μου την έξω
τερικίνν έθεσα άσφαλή θεμέ
λια τής στερεώσεως αυτής
άλλά εάν δέν τερματισθή έν
τος βραχυτάτου διαστήμα
Τφς τό καθεστωτικόν ζήτημα
είναι μιά διαρκής ύπόνομος
ή όποία ευρίσκεται είς τα
θεμέλια 'τοΰ οΐκοδομήματο
καί ή όποία άπειλεΐ νά τό ι
νατινάξη είς τόν άέρα.
Σά; ζητώ λοιπόν την υπο
στήριξίν σας διά νά εΐμαι είς
θέσιν τό1 ζήτημα αύτό νά τό
τελειώσω τό ταχύτερον. £
εύχαριστώ καί πάλιν.
τό Ηράκλειον!
(Ή συνέχεια τής ύποδοχής
τοΰ κ. Βενιζέλου είς την
3ην σελίδα).
Ή διάσπασις των ψήφων
θά φέρη αδυναμίαν, ή διά¬
σπασις των ψήφων θά φέρη
μείωσιν των άντιπροσώπων
τούς όποίους ειμπορεί ό Έλ-
ληνικός λαίς νά στείλη είς
την Βουλήν διά νά υποστη¬
ρίξη την πολιτικήν μου.
Σάς ζητώ λοιπόν καί εί¬
μαι βέβαιος ότι θά μέ άκού
σετε καί αυτήν την φοράν
νά δώσετε την ψήφον σας
υπέρ τοΰ Φιλελευθέρου συν¬
δυασμοΰ τοΰ Νομοΰ Ήρα-
κλε>ουβέβαιος ότι τοιουτοτρό
πως μέ ένισχύετε είς τόν ά¬
γώνα τόν οποίον διεξάγω
διά τόν οποίον πολλοί βέ-
ϋ|ΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐ||ΐ:
| ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ]
Ι ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ Ι
Ξ καί δλα τα ύδραυλικά ειδή διά τό νέον δίκτυον |
Ξ παρέλαβε τό «ατάστημα: Ε
Ι ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ Ι
| ΒΛΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ |
Έ Τό ίδιον καταστημα άναλαμβάνει την εκτέλεσιν §
Ξ έγκαταστάσεων καί συνδέσεων τοΰ νέου δικτύου. Ξ
Ξ Τιμαί μέ έκπτωσιν 20 ο)ο επί των τιμών των Ξ
§ ωλΑν καταστημάτων.ά =
πΊΙιιιιιηιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιΙγ
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΧ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
εΐδικευθείς ένΓερμανία καί Βιέν¬
νη. Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού,
όδός Σφακίων (Καμαράκι) έ¬
ναντι τοΰ ίατρείου χ. Μελισσείδη,
9—12 καί 3—7 μ. μ.
Άχτϊνες Ραΐντγκεν
Τεχνιτός πνευμοθώραξ
Τηλεφ. 2—79
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Εκπαιδευτήριον άπό Πλατύ Σοκκάκι ένθα μέχρι
σήμερον έλειτούργει, τελείωί άνακαινισθέν μετεφέρθη
ήδη είς τό πολυτελες νεόκτιστον υγιεινόν εύρύχωρον οίκη¬
μα τοΰ κ. Α. Μαυράκη επί τής όδοϋ Μαρογιώργη (έναν¬
τι οικίας κ. Άκράτου—συνοικία Άγίου Μηνά").
Περιλαμβάνει.
1) Νηπιαγωγεΐον—Διευθυνόμενον υπό τής μόνης εν
Ήρακλείΐρ πτυχιούχου νηπιαγωγοΰ κ. Άνδρον. Πετράκη.
2) Πλήρες Δημοτικόν σχολείον.
3) ΟΙκοτροφεΐον τό οποίον θά λειτουργήση άπό τοΰ
προσεχούς σχολικοΰ Ιτους είς τ«ς ευρυχώρους καί καθα-
ροτάτας αίθούσας τοΰ Έκπαιδευτηρίου.
4) Ξένας γλώσσας (Αγγλικήν καί Γαλλικήν) προαι-
ρετικάς.
Προσωπικόν άριστον, Ικ των καλλιτέρων διδασκα¬
λίαν καί διδασκαλισσών.
καθ5 ίκάστην.
Έκ τοΰ Γραφείον-.
······;·*5?*»····················· ············
Τό άρια,τούργημα
των αίώνων.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ...
ΙΙΟον.
Πολ. Δημητρακοπούλου
ρ μ
κ ι* άπό πϊσω τού
μορφής της
'Εμεινα μέ
Πέρασα Ιτσι λίγη ώρα, άκούον-
τας τή γυναικεία φωνή άπό την
άλλην καμάρα, ώς πού σέ μιά στιγ-
μή άνοίγει ή πόρτα καί μπαΕνει
μέσα ό
ή γυναΓκα.
Μ' δλο πού τό φώς ήταν πολύ
άδύνατο, τό μάτι μου κατώρθωσε
άρπάξη γρήγορα την εϊκόνα τής
_Γ._.. _ τό στόμα άνοικτό
άπό την ίκπληξι, γιατί άν δέν πε-
ρίμενα νά Σδώ καί γυναϊκασ' έκεΐ-
νο τό μέρος, λιγώτερο βεβαία θά
περίμενα νά ίδώ καί γυναίκα μέ
τέτοια δμορφιά.
Τα μάτιά της ήταν μεγάλα- καί
μαθρα, κπί τα μαλλιά της πυκνά
καί πλούσια, δεμένα γύρω άπό τό
μέτωπό της σέ χονδρή πλεξίδα,
σάν στεφάνι.
Μά έκεϊνο πού μοθ κίνησε πε-
ρισσότερο τό θαυμασμό ήτο τό κορ-
μί της, τόσο λεπτό καί τόσο γε-
μάτο μαζί, πού νόμιζες πώς ήτάν
τδλιγώτερο καμμιά Ρηγοπούλα
ιλεμμένη άπό τό ληστή.
Ή γυναϊκα προχώρησε πρός έ
μενά μέ χαμόγελο, πού έκαμε νά
φανοθν τα κάτασπρα δόντιά τη
καί μοθ είπε:
—Καλώς τό Ρηγόπουλο. Μή φο
βάσαι κι' έ άνδρας μου δέν θά
σοθ κάμη κακό.
Έγώ έχαμογέλασα καί την κύτ
τχξα καλά στά μάτια, την ώρα ποί
ό ληστής ήτανε γυρμένος πρός τή'
γωνιά, πού άναφτε ή φωτία κα
τή φυσοθσε γιά νά βάλη νά ψηθι
τό κρέας τοθ κάπρου πού είχα σκο
τώσει.
Στή ματιά πού τής έρριξα. μ'
δλο πού τό φώς δέν ήταν δυνατ"
γιά νά διακρίνω καλά, μοθ φάνηκ.
πώς ή γυναίκα χαμήλωσε τα μά
τια, κοκκίνισε λίγο καί δάγκωσε
τα χείλια, σάν νά ήθελε νά μοθ
κάνη νόημα νά μή την κυττάζω
μπροστά στόν άνδρα της.
Κι' ένφ ατήν άρχή μοθ μίλησι
μέ γλυκειά καί ήσυχη ,φωνή, την
δκουσα τότε νά μοθ λέη :
—Πρόσεξε νά μή θελήσης δυο
τυχισμένε, νά φύγης πρίν σοθ δώ
ση δ άνδρας μου την ελευθερίαν
σου, γιατί έγώ ή Ιδία θά σέ σφάξω
μ' αύτά μου τα χέργια. Καί μή νο-
μίσης πώς τα χέρια τα δτκά μου
χωρατεύουν έπειδή είναι γυναικεϊα
καί θά μπορέσης νά τούς ξεφύγης
δταν θά μείνης α5ριο στή φύλαξι
τή δική μου, γιατί θά τό μετανοή-
σης πολύ σκληρά.
Μά ένώ έλεγε πάλι αύτά, έγύ
ριζε κι' έκύτταζε τόν άνδρα της
πού φυσοθσε τή φωτία κι' δταν
είδε πώς εϊχε στρίψει τής πλάτε,
πρός έμδς, έρχεται λίγο πρός τό
στρώμα, πού καθόμουν μέ τα χέ¬
ρια πισθάγκωνα καί μοθ πατάει
τό πόδι έλαφρά μέ τό μικρό καί
δμορφο ποδαράκι της.
Αύτό τό κίνημα μουδωκε νά κα-
ταλάβω πώς ή δμορφη γυναίκα
τοθ άρχιληατή είχε αυμπαθήσει
στή δυστυχία μου καί γύρευε νά
μέ παρηγορήση καΐ νά μοθ δώση
θάρρος.
Κι' άληθινά μουδωκε τόση πα-
ιηγορία ή γυναΤκα αυτή, πού μοθ
,;άνηκε δλη έκείνη ή ξαφνική συμ-
φορί μου σάν νά ήταν κάποιο δνει-
ρο, πού εΓχα πέσει στά χέρια ενός
Ίχίμονα καί έρχότανε Ινας άγγελος
ά μέ σώση....
ΆφοΟ λοιπόν μοδδωκε νά κατα-
λάβω πώς δρήκα συμπάθεια μέσα
στή ψυχή της ή δμορφη γυναΐκα
τοθ άρχιληστή, επήγε κοντά στόν
ά/δρα της, έκοψε τό κρέας κ«1 τόν
Ιβοήθησε νά τό ψήση επάνω στά
χάρβουνα πού άφήκανε τα ξύλα,
(ωρίς νά χάνη την εύκαιρία, δταν
:ήν εύρισκε, νά ρίχνη καί μιά
:ρυφή ματιά πρός τα μέρος πού
ιαθόμουν δεμένος κι' άκίνητος.
(Συνεχίζεται)
|κοιπωμικη|
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό φίλος κ.Γιάν¬
νης Κοσουνάδης καί ή χοριτωμίνη
δϊς Ρίκα Ραφαϊλάκη έδωσαν αμΟι.
βαίαν υπόσχεσιν γάμου. Τούς εύχόαβ-
θα ταχείαν την στέψιν. Μ.Λ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Την παρβλθοΰσάν
Κυριακήν ό κ. Αλεξ. Σακλαιιπάνης
ανεδίξατο έν Πανασσφ Καινουρίου
τό θυγάτριον τού κ. Γ. Φουκάκη
δούς είς αύτό τό δνομα Κλειώ. Έν
ιφ αύΐφ χωρίφ ή κ. Μαρία Άλεϊ
Σακλαμπανη την αύτην ημέραν άνβ'
δέξατο τόν υϊόν τοΰ κ. Δαμιανάκη
δώσασα είς αύτό τό όνομα "Αλέξαν¬
δρον.
Μετά τα μυστήρια επηκολούθησε
πλούσιον γεϋμα μετά γλεντιοϋ παοε-
κάβησαν οί κ.κ. Στυλ. Δασκαλάκης
Κωνστ. Κατσιφαράκης μεχά των κυ|
ριών καί πλείστα άλλα μέλη τής κοι¬
νότητος Πανασσοΰ. Είς τούί γονείο
καί τούς άναδόχους "' * "
τοίς ζήσουν.
ευχόμεθα νά
Α.
Γύρω στήν πόλι μας.
Πτηνοτρόφοι έξ έπαγ-
γέλματος,
Έρασιτέχναι Πτηνο-
τρόφοι,
Γεωργοί Πτηνοτρόφοι,
αποστείλατΐ τα Πτηνοτρο-
φικά προΐόντα βας ΙΙτηνο-
τροφικά Μηχανήματα καί
σκεύη, Πτηνοτροφίκάς χροψ&ς,
άναθρεπτήρας πιλήματα καί
χειροτεχνήματα είς την
ΕΚΘΕΣΙΝ ΒΕΣΣΑΑΟΝΪΚΗΣ
11-25 Σεπτεμβρίου 1932
θ' άπονεμηθωσι τιμητικά
βραβεΐα καί χρηματικά
I-
παθλα.
Πληροφορίας ζητήσατε ά¬
πό τούς κ. κ. Νομάρχας, Δη-
μάρχους, Προέδρους Κοινοτή-
των καί άπό τάς κατά τόπους
Γεωργικάς δπηρεοίας.
—Άπό βαθείας πρωΐας χθές ήρ.
χισεν ή προσέλευσις έκ των περάτων
τού νομοΰ μας.
— Πολυπληθών άγροτών.
—Έπιβαινόντων μυρτοστολίστων
καί σημαιοστολίστων αύτοχινήτων.
—ΟΙ είσερχόμενοι δέν έλησμόνουν
νά φέρουν μεθ' έαυτών όχι μόνον
τάς εικόνος τού Βενιζέλου,
— Έν μέσω καλλιτεχνικόν πλαι-
σίων άπό φρέοχα ρόδα χαί άγριολού-
λουδα.
— Άλλά καί την στερεότυπον χυα·
νόλευκον την όποιαν εκρότουν εύστα·
λείς σημαιοφόροι.
— Έπίσης πολλοί άπό τούς είσερ-
χομένους αγρότας συνωδεύοντο άπό
λυράρηδες.
—Καί καλλιφώνους μελωδοΰς τής
Κρητιχής «κοντυλιάς».
— Ή προετοιμασία ετσι διά την ύ·
ποδοχήν τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου
έθύμιζεν άθανάτονς Κρητικάς η¬
μέρας ·
—Τάς ημέρας κατά τάς οποίας ή
φνσιογνωμία τού ύψώνβτο ώς ίνα
πατριωτικόν, ιστορικόν καί πολιτι¬
κόν σύμβολον.
—Συνενώνον υπό την έννοιαν αυ¬
τού άδιαίρετον καΐ άδιάσπαστον ολό¬
κληρον την Κρήτην.
—Πρό παντός δέ την Κρήτην τού
κάμπου καί τού βουνοϋ ..
—Έν τφ μεταξύ ή τρομπέτα «τού
άγροτισμοϋ» μάς ξεκουφαίνει μέ τα
άπελπισμένα φάλτσα της.
—Τούτο καί έκείνο καί έχεϊνο χαί
τούτο.
—Προγράμματα—καί μάλισΐα κατ'
άντιγραφήν των πεπραγμένων τής
τετραετίας!— χαί είς τό καταχάθι
φρέσχος άέρας.
— Ιδιαιτέρως οΰτε λέξις διά την
δίωξιν τής τοχογλυφίας χαί την ανα¬
στολήν των πλειστηριασμών-
—Πάλιν καλά στοργιχοί μας άγρο-
τοπατέρες—παιδία τής μπάτσιχας χά Ι
τής... ζούλας.
—Διχολαβιχφ τφ τρόπψ.
— Άλλ' Ιδού χαί άλλος τρομπβτι-
σΐής—λευχός αύτός ώς αί χιόνβς τοΰ
ψηλορείτη.
—Άλλά δέν έμόλυνεν άραγβ τάς
χιόνας αύτάς;
— Ή μετάστασίς τού την τελευταί¬
αν στιγμήν—την ώραν τής άνυδριάς
πού λέει ό λόγος;
— Εμείς τουλάχιστον βλέπομεν ά¬
πό τώρα... κατάμαυρον τϋ πολιτικόν
τού στάδιον.
—Ενωρίς—ενωρίς ή παραλία χαί
ό λιμήν—λιμενοβραχίων δηλ. χαί άν-
τιβραχίων, μεγάλος χαί μιχρός Κου
λες
—Κατελήφθησαν άπό κόσμον καί
κοσμάκην.
—' Ηλ εχτρισμένον.
—Την στιγμήν πού έφθασεν ό
«Άβτός».
— Ό ήΐεχτρισμός αύτός μετεβλήθη
είς όρμητικήν χαΐ άέναον κίνησιν,
—Όλοι ήθελον νά ίδουν καί νά
ζητωχραυγάσουν τόν Βενιζέλον!
—Τό θαλερόν τοΰ Βενιζέλου.
—Είναι άπό ημέρας ζήτημα φλέ·
)ν.
—Καί λέγομεν άπό ήμέρες.
—Διότι τό θαλερόν αύτό χαΐ άγή-
ρες τού άρχηγοΰ των Φιλελευθέρων.
—Τό αντελήφθημεν είς τάς εΐκόνας
των μεγαλειωδών ΰποδοχών τής Μα-
χεδονίας.
—Έξηνταοχτάρης ήταν αύτός ή
πειό νέος άπό τού; πειό νέους—έκ
των «νέων άνδρών»;
— Ή χθεσινή ύποδοχή υπήρξε μ(α
διαπίστωσις τού γεγονότος.
6 Ρέπορτερ
γον
ΤΑ ΔΙΗΓΗΓΜΑΤΑ ΜΑΣ
Λόγω πληθώρας ΰλης ή
συνέχεια των δύο διηγημά-
των τής «Ανορθώσεως» με¬
θαύριον.
8)8 ΕΟΥΡΤΙΆΗ
Διά Λίβερπουλ
Γλασκώβην
Μπέλφαστ
6—9 Σεπτέμβριον
8)8
Διά Βρίστολ
5—9 Σεπτέμβριον
8)ι -Ε5ΤΡ0
διά Μπέλφαστ
12 Σεπτέμβριον
Κατ' ευθείαν καί &νΐυ προ¬
σεγγίσεως είς Πάτρας.
Τηλέφ. Νο 146
» » 298
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
■.■■■■■■■■■
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
Άπασαι α! αποδείξει; συνδρο
μών καΐ δημοσιεύσεων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τού
Διευθυντού καΐ Ιδιβκτήτου της
«'ΑνβρβώσβΜς».
•Ηράκλειον 7 Σεπ)βρίου 1932
--Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
Ι Ηράκλειον ύπεδέχθη
χθές μετ* άγαλλιάσεως καί
έν&ουσιασμοϋ άπεριγράπτου
τόν 'Ελευθέριον Βενιζέλον.
Τό Ηράκλειον υπήρξεν ά-
«ρόπολις τοϋ Φιλελευθερι-
σμοΰ καί είς τάς εύτυχεΐς
καίείς τάς δυστυχείς έθνι
κάς ημέρας. Είς τάς σημερι¬
νάς ημέρας, ημέρας μετεχού-
σας χαρής, επί τή προόψε
ότι ό άρχηγός «αί ό κυβερνή-
ιης, άκμαΐος καί θαλερός καί
αποφασιστικός ώς είναι, θά
παλαίση ερρωμένως διά την
εξασφάλισιν τής νίκης,ήμέρας
δυσχερειών διά τό πολυμέ-
τωπον τοΰ αγώνος «αί λύπης
διά τό άξιοθρήνητον θέαμα
τής έκ των σπλάγχνων τοΰ
Φιλελευθερισμοϋ, άνάνδρου,
άσχόπου «αί συμφέρον τολο-
γικής πολεμικής— ημέρας
καθ" άς δίδει έξετάσεις ή ίδε
ολογική, πολιτική «αί κομμα-
τική πίστις, τό Φιλελεύθερον
Ηράκλειον, δέν ήτο δυνατόν
νά παραμείνη ·ψυχρόν καί α¬
διάφορον.
Καί ύπεδέχθη τόν 'Ελευθέ-
ριον βενιζέλον μέ όλον τό
πείσμά τού, μέ δλον τόν αν¬
θρώπινον όγκον τού καί όλην
την ψυχήν τού—μέ.δλην^ την
ειλικρίνειάν καί δλον τό ά-
κατάβλητον θάρρος τού διά
την νίκην* διά την καλύτερον
αυριον. Υπήρξε ίσάξιον τοΰ
μεγάλου τέκνου τής Κρήτης
καί άντάξιον έαυτοΰ καί τής
Ιστορίας τού.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ σημασίας
έκρίθησαν αί όμιλίαι
τοΰ Ελευθερίου^ Βενιζέλου
πρός τόν Κρητικόν λαόν. Τό
μέρος ειδικώτερον των άγο-
ρεύσεων τό άφορόν τάς ε¬
ναντίον τής κυβερνήσεως συ-
κοφαντίας ήτο τό σπουδαιό-
τερον,τό μάλλον ενδιαφέρον,
τό μάλλον βαρυσήμαντον άλ¬
λά καί τό άποστομωτικώτε-
ρον. Τό τροπάριον περί κα-
ταχρήσεων— τό ^άνήκουστον
καί άκατανόμαστον αύτό τρο-
πάριον—ανεπτύχθη είς όλας
τάς πτυχάς τού. Ό Βενιζέλος
υπέδειξε ποϊοι οί πραγματι-
κοί καταχρασταί άλλά καί
ποίοι οί καταχρώμενοι των
καταχρήσεων διά νά κλέψουν
απλώς τάς ψήφους τοϋ λαοΰ.
***
ΛΥΣΣΩΔΗΣ κυριολεκτι-
* * κώς εκδηλούται ή κί¬
νησις κατά τής έκδηλωθεί-
οης προθέσεως τοΰ κ. Βενι¬
ζέλου όπως μή παραδώση
ένκαιρφ την αρχήν είς τό
Λαϊκόν κόμμα εάν τούτο
δέν αναγνωρίση επισήμως
τό πολίτευμα. Καί εκδηλού¬
ται διά διαφόρων τρόπον καί
μέσων. Ύβρίζονται οί δη-
μοκρατικοι άξιωματικοί. Προ-
καλείται αντίδρασις κατά τής
άγνής ίδεολογίας υπό την ο¬
ποίαν επραγματοποιήθη ή ι
δρυσις τού στρατιωτικόν συν-
δέσμου. Συντάσσονται μανι-
φέστα, άναιροΰντα την συνει-
δητήν δημοκρατικότητα τοϋ
οτρατεύματος. Διασπείρονται
παντός εϊδους ψευδολογίαι
διά τήν^ άντιδημοκρατικήν
τ°χ« στάσιν τοΰ ναυτικού.
Και ούτω καθ* εξής. Άλλά
τότε; Τί δλλο πρέπει νά γί
νη διά νά άποδειχθη δτι ό
μοναρχισμός ενεδρεύει ετοι-
Μ^ςνά έπιπέση—εάν εύνοη-
*τί—κατά παντός δημοκρα¬
τικόν; Ερωτώμεν απλώς.
«■■■■■■■εί
ΑΠΟΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ
ΤΟ
ΚΑΤΟΛ
Είνε τό
ΑΡΙΣΤΟΝ
εύθη ° ηπ0τε άλλου· ΕΙν« τό
8υ1ΗΙνοτβρον έντομοκτόνον.
Ζητεΐτε τό
"ΚΑΤΌΛ,,
όνομαστικώς
Άποφεύγετβ τος απομίμησις
Π«ρ«κατ«βήκη:
ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ
4-ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-4
Παρακατα«ήΧη βιά
ρβκλειον παρά τώ χ.
ΤΖΩΝ ΤΖΑΚΟΜΟ
(έναντι Μητροπόλεως)
ψ. >
0 ΤόΤαμιεϋΤρριου σας
ΟΔΟΝΤΟΣΙΟΜΑΤΟΛΟΠΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Πρώην Κοινωφελές Τομ?ϊον
(πάροδος Πλατύ Σοκάχι)
Αριθ Τηλέφωνον 188.
Τελειόταται πολυτελείς ήλε-
κτριχαΐ έγχαταστάσεις ό6ονχκι-
τρικών μηχανημάτων ϋπϊΐ. ΚΙΙ-
ΙβΓ συγχρυνισμέναι μέ την τε¬
λευταίαν πρόοδον τής Όδοντια
τρικής Έπιστήμης, συμπληροί
νούν τό σύνολον άρτιοηάτης
κλινιχής έφαμίλλον των Άμερι-
κανικών.
Άντισηψία, άνώδυνοι έπεμ-
βάσεις, ταχύτης εργασίας "Ε¬
κτέλεσις δ/ών των νεωτάτων
συσΐημάτων όδοντυτεχνικών συ-
σχευών (τεχνητοί όδόντες κτλ.).
Έπισκέψεις επί συνεντεύξει.
Έργάσιμοι ώραι:
9 02-12 1)2π.μ. 3 1)1-7 μ. α
Τό δοδέν υπό τοΰ Δήμου γεύμα
πρός τιμήν τοΰ κ. Βενιζέλου.
Έκ τοΰ «Όλύμπου» έ χ. Βενι-
ζέλος υπο θυελλαν χειροκροτη-
μάτων καΐ ζητωκραυγών έιτέ&η
αύτβκινήτου καΐ μετέβη είς την
οικίαν τοδ κ. Τίτου Γεωργιάδου
άπο δηβυ μβτ' βλιγέωρον «ν*
παύσιν ανεχώρησε διά τίιν Λέ-
οχην Ηρακλείου, είς την οποίαν
ό Δημος παρέθβσβ γβϋμα πρός
τιμήν τού.
Κατά τίιν διάρκειαν τού γεύ¬
ματος είς τό οποίον καρεχάθη-
σαν περΐ τα εβδομήκοντα κρό-
σωπα, ο Πρόβδρος τοΰ Δημοτι-
κού Συμβουλίου χ. Αδαμ. Κων-
στκντινΐδπς ήγειρε ώραιοτάτην
ηροποσιν, μετά δέ ο Δήμαρχο; χ.
Παπαδόπουλος απηύθυνε θερμο-
τάτην ευχήν είς τόν χ. Βενιζέ¬
λον.
ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Ό κ. Βενιζέλος είτα ώμίλη-
είπών
κατηγο-
Π ΓΝΩΣΤΌΣ μοναρχικός
πολιτευτής κ. Μαυρο-
•"χαλης διβφώνησε μέ τόν κ.
'σαλδάρην-κατόπιν δέ τού¬
του δέν πρόκειται νά συμ¬
μετάσχη τού λαϊκοΰ συνδυα-
°μοϋ Λακωνίας. Αί ένδοκομ-
Ηατικαί διαφωνίαι των Λαϊ-
*ων είναι τελευταίως είς ή-
^οησίον διάταξιν. Αί διαφω-
αύται άποδειχνύουν τό
θέ
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ
Άποπβρατώσας άρτι τάς
σπουδάς τού εγκαθίσταται μο-
νίμως είς Βραχάσι Μεραμβέλ¬
λου καί δέχεται τοίΐς έχ παθο-
λογικών, παιδιατριχών χαΐ δερ-
ματιχών νοσημάτων πάσχοντας.
Πωλαΐται είς τιμήν εύκαιρίας μη
χανή μεταχειρισμένη 25 ίππων χαί
έλαιόμυλος μετά των σχετικών άξό-
νων, τροχαλιών κλπ. ώς καί αγγλικόν
έλαιοπιεστήριον 10 ίντζών.Πληροφο¬
ρίαι παρά τώ Νικολάω Μακράκη καί
Νικήτα Στρατάχΰ (Χανίων Πόρτα).
Ένοιχιάζατκι δωμάτιον ήλεκτρο
φωτισμένον καί έπιπλωμένον παρά
χαλλίστχ) οίκογενεία. Πληροφορίαι
παρά τφ κ. Έμμ. Άστρουλάκη Μι
χρό Τσαρσάκι.
αύ
Γ?Τχθές τοΰ συγκροτήματος
^ν λαίκών. Ή όστάθεια ώς
ιναι ευνόητον προέρχεται
"° το καθεστωτικόν ζήτη-
·«· ΙΙβρί τό ζήτημα τουτο
φαίνεται δτι οί Λαϊκοί δέν
θά συμφωνήσουν. Δηλαδή:
οί μέν θά θέλουν άπροκάλυ-
πτον πολιτικήν υπέρ τοϋ
μοναρχισμού, οί δέ έπιφυλά-
ξεις. Ζήτημα ίϊρσεως των τβ-
λευταίων, ώς πιθανολογεΐται,
είναι αδύνατον νά νοηθή
χωρίς κινδΰνους... όριστικής
διαφωνίας τοΰ κ. Τσαλδάρη
μέ τό σύνολον των όπαδών
τού. Αύτό φαίνεται σχετικώς
ή μόνη πραγματικότης.
σεν άπό χειρογράφου
τα εξής:
Άγαπητοί φίλοι,
Μία άπό τάς
ρίας ποϋ μού άπευθύ-
νονται υπό τοϋ «ιτρίνου τύ-
που έντονώτερον είναι ή «α-
τηγορία τής άνοχής την ο¬
ποίαν τάχα έπέδειξα πρός τό
έγκλημα καί τής εύνοίας πρός
τούς καταχραστάς
Την κατηγορίαν αύτην το
κιτρίνου τύπου θά άντιπα
ριερχόμην μέ περιφρόνησιν
εάν δέν έπεβοήθουν αύτη
καί άρχηγοί άκόμη τής Δή
μοκρατικής αντιπολιτεύσεως
ό'κ. Παπαναστασίου, ό όποΐ
ος μέ ένυπόγραφον άρθρο
τού μέ έθεώρησε ΰπεύθυνο
διά την κατάχρησιν τή-
κινίνης, καί ό κ. Καφαντά
ρης, ό οποίος διεκήρυξε κατ
επανάληψιν ότι πρέπει ν
αποκατασταθή είς την Διοί
κησιν τής χώρας ό ^ ήθικό{
ρυθμός τό οποίον έγώ χ
διετάραξα. Γνωρίζετβ άγαπη
τοί φίλοι όσοι έξ υμών έχετ
ηδη υπερβή την πρώτην νέ
ότητα, δτι ή πρώτη έν 'Ελ
λάδι κυβερνητική μου περίο-
δος των έτών 1910—1915, διε
κριθη διά την συστηματικήν
εφαρμογήν των νόμων έναν
τίον δλων των κακοποιώ
στοιχείων, καί διά την παρα
δειγματικήν καταδίωξιν τοΐ
έγκλήματος. Διά πρώτη
φοράν τότε, καθώς καί τώρα
επατάχθησαν άποτελεσματι
κώς τα άδικήματα τής λτ)
στείας καί τής ζωοκλοπης
των οποίων οί δράσται, προ
στατευόμενοι συχνά άπό τού.
τοπικούς παράγοντας έμεναν
άτιμώρητοι. Διά πρώτην έ
πίσης φοράν τότε έγινεν υπό
τής Δικαιοσΰνης συστηματι
κή καταδίωξις των καταχρή
σεων αί οποίαι διαΛραττόμε
ναι υπό τό πρό τής έπανα
στάσεως τού 1909 καθεστώς
δέν είχαν ανακαλυφθή·
Διότι τότε ανεκηρύχθη ί
νόμος «Βασιλεύς υπεράνω δ
λων». Καί είνε γνωστή ή σει-
ρά δικών αξιωματικών τοΰ
οΐκονομικοϋ κλάδου καταδι-
«ασθέντων είς βαρείας ποι
νάς, ώς καί πλείστων ίσχυ
ρών φίλων των κρατούντων
διά καταχρήσεις.
Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
1916-1920. Τα
στρατιωτικά καί
Άλλά ή αύστηρά καταδίω¬
ξις των έγκλημάτων δέν διέ-
κρινε μόνον την περίοδον
τής πρώτης Κυβερνήσεως μου
έν Ελλάδι. Καί κατ' αύτην
την πολεμικήν περίοδον τοϋ
δικαστήρια,
κοινά, έτΐ'
μώρησαν αύσΐηρότατα κατα¬
χραστάς, οί όποΐοι μετά
την πρώτην Νοεμβριού περι
ληφθέντες είς τό περίφημον
διάταγμα τής γενικής άμνη-
σείας κοινών καί μή έγκλη-
ματιών εχαρακτηρίσθησαν ώς
θυματα τής Βενιζελικής τυ-
ραννίας καί άπελύθησαν άπό
τάς φυλακάς.
Άλλά καί κατά την τελευ¬
ταίαν τετραετίαν οί νόμοι έ-
ειτούργησαν αυστηρώς εναν¬
τίον των παντός εϊδους έγ-
κληματιών. Την καλλιτέραν
απόδειξιν τούτου μάς δίδει ή
στατιστική των χαρίτων αί ο¬
ποίαι άπενεμήθησαν κατά τα
!τη 1921—1927 έν συγκρίσει
πρός τα ετη 1928—1932. 'Ενφ
ό 1920, τελευταίον έτος τής
ότε κυβερνήσεως μου, εδό¬
θησαν μόνον 141 χάριτες άπό
άς οποίας μεγάλο μέρος ά-
ήκει είς τούς ούο τελευταί¬
ας μήνας, καθ* ούς έγώ δέν
«υβέρνων, κατά τό άμέσως
πόμενον ετος 1921, αί χαοι-,
τες πού εδόθησαν άνέρχον-
ται εις 1048 κατά δέ τό με-
θεπόμενον έτος 1921 άνέρ-
χονται είς 1721. Μετά τό έ¬
τος 1922, δτε τερματίζεται τό
Βασιλικόν καθεστώς , αί χά-
ριτες άρχίζουν νά έλαττώνον-
ται. Έν τούτοις, αν υπολογί¬
σωμεν τα έτη 1921—1927, ευ¬
ρίσκομεν δτι ό μέσος όρος των
χαρίτων ποΰ εδόθησαν κατ'
έτος άνέρχονται είς 662, ένφ
κατά τα τέσσερα έτη τής τε¬
λευταίας διοικήσεως μου ε¬
δόθησαν 307 χάριτες έν συν
όλω καί ή έτησία μέση άνα-
λογία περιορίζεται είς 77.
Άλλοι κατήγοροί μου δέν
βαρύνονται μόνον άπό τούς
χαρακτηριστικούς
ριθμούς.
Επί τής Οίκουμενικής Κυ¬
βερνήσεως κατόπιν μάλιστα
τής -ψηφίσεως τοϋ νέου Συν
τάγματος, τό οποίον άπαγο-
ρεύει την διά νόμου άμνή-
στευσιν των κοινών άδικημά-
των, έχορτιγήθη τοιαύτη ά-
μνηστεία, διά τής οποίας ή
προθεσμία άσκήσεως έμπρά-
κτου^ μετανοίας παρετάθη
διά τούς καταχραστάς μέχρι
τέλους Δεκέμβριον 1926, πρός
συγκέντρωσιν ωρισμένων έκ-
κρεμών ύποθέσεων κατα-
χραστών.
νά έμπορευθή
τού. χωρίς ή
νά θεωρή-
κατηγοροϋν "ότι
τούς έγκληματίας
ΗΔΙΩΞΙΣΤΩΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ
Αύτά Ιχουν είς βάρος
των οί Κάτωνες οί όποΐοι μ έ
ε- άνέχομαι
καί τούς
καταχραστάς καί ότι έχαλα-
ρώθη επί των ημερών μου ό
ήθικός ρυθμός. Σημειωτέον
άκόμη ότι έγώ εισηγήθην
είς την Βουλήν τόν νόμον
περί μεααζόντων, διά τοΰ ό-
ποίου δέν επετεύχθη μόνον.
Ή κατά 3 ο)ο ελάττωσις
τοΰ κέρδους τοΰ έργολάβου
όδοποιΐας ποΰ είχε συμφωνη-
θή υπό τής κυβερνήσεως τοΰ
συνασπισμοΰ,άλλά καί άκόμη
ανεκαλύφθη καί επετεύχθη
τό ποσόν δεκάδων έκατομ-
μυρίων τα όποΐα είχαν δοθή
ώς άμοιβή των μεσαζόντων
κατά την σύναψιν τής είρη-
μένης συμβάσεως τής όδο-
ποιΐκς.
Ό κ. Ζαβιτσιάνος Ιδιαιτέ¬
ρως ομιλεί περί μεσαζόν¬
των καί ύπομεσαζόντων
είς τό σκάνδαλον τής ©δο-
ποιΐας, λησμονών ότι αί ύ-
περγολαβίαι, τό μέγιστον
μέρος αυτών, είχον συ-
νομολογηθή κατά την σύνα¬
ψιν τής κυρίοις συμβάσεως
καί ότι οί πλείστοι των υπέρ·
γολάβων είναι άντιφιλελεύ-
θεροι. Εάν ολίγαι ύπεργο-
λαβίαι συνήφθησαν επί τής
κυβερνήσεως μου δέν έπιτρέ-
πεται βεβαία είς τόν έκ Κερ
κύρας Βουλευτήν νά ύποπτευ
θή την ένέργενκν τοΰ τότε
ύπουργοΰ τής Συγκοινωνίας,
άφοΰ κατά τό πρώτον έτος
τής Κυβερνήσεως μου καθ'
ήν συνεπληρώθησαν σχεδόν
αί ύπεργολαβίαι, μέλος της
Κυβερνήσεως μου ήτο ό ΐδιος
ό κ. Ζαβιτσιάνος, ειδικώς δέ
ύπουργός τής Συγκοινωνίας
ήτο ό κ. Χρηοτομάνος πολι-
τικός φίλος τοΰ κ. Ζαβιτσιά-
νου, πολιτευτής δέ τοΰ όποί-
ου τό ηθικόν αίσθητήριον
δέν δύναται ούδ' επί στιγμήν
νά θεωρηθή χαλαρόν.
Άλλ' άφοΰ ώμίλησα διά
τόν νόμον περί μεσαζόντων,
πρέπει νά έξάρω την βαθυ¬
τάτην αύτοΰ ηθοπλαστικόν
σημασίαν. Μέχρι της θεσπί-
σεως τοΰ νόμου τούτου ενας
βουλευτής ή γερουσιαστής
ήμποροΰσε
την ψήφον
πράξις τού αυτή
ται ποΐνικώς κολάσιμος, ό¬
σον καί άν ήτο ήθικός έ-
πίμεμπτος. Τοιαύτη έμπορία
τής ψήφου έκ μέρους φ(λου
μου βουλευτού περιήλθεν είς
γνώσιν μου καί έκάλεσα ά-
μέσως τόν υπαίτιον είς τόν
οποίον άνεκοίνωσα, ότι δέν
ημπορεί πλέον νά είναι μέ¬
λος τοΰ κόμματος των Φιλε-
λευθέρων. Τόν προσεκάλεσα
δέ όπως έντός 24 ώρών δή
λώση είς τό Προεδρείον τής
Βουλής ότι παύει νά ανήκη
αύτούε ά' Ι ε*5 τό κόμμα .των φιλελευ-
'θέρων, άλλως θά εκδοθή α¬
πόφασις τής ^Διοικήσεως τοΰ
κόμματος διαγράφουσα αυ¬
τόν άπό τα στελέχη τού. Ή
δήλωσις τής παραιτήσεως έ¬
γινεν έντός τής ταχθείσης
προθεσμίας. Έξ άφορμής τοΰ
θλιβεροΰ αύτοΰ έπεισοδίου
ηχθην ώστε νά παρεμβάλω
είς τόν νόμον περί μεσαζόν¬
των διάταξιν, κατά την ο¬
ποίαν χαρακτηρίζεται ώς κο¬
λάσιμος ή πράξις διά τής ο¬
ποίας βουλευτής ή γερουσια¬
στής, δημοτικάς ή κοινοτικός
συμβουλάς, λαμβάνει οίαδή-
ποτε περιουσιακά ώφελήμα-
τα έν σχέσει πρός την ασκη-
σιν των κ«θηκόντων τού, ή
διά νά ασκήση την επιρροήν
ή τό κΰρός τού ή νά παρά¬
σχη όπως δήποτε την συν¬
δρομήν τού, διά την σύνα¬
ψιν οιανδήποτε συμβάσεως
μετά τοΰ δημοσίου ή δήμων
ή κοινοτήτων, ή άσχέτως
πρός πάσαν σύμβασιν, διά νά
προκαλέση οίανδήποτε πρά¬
ξιν ή παράλειψιν των δημο-
σίων όργάνων.
ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ
ΤΟΥ ΛΑΓΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Σημειωτέον ότι κατά την
συζήτησιν τοΰ σχετικοΰ νό¬
μου ή διάταξις αύτη κατεπο-
λεμήθη έπιμόνως υπό έπιφα-
νοΰς μέλους τοΰ Λαϊκοΰ κόμ¬
ματος τοΰ κ. Ι. Ράλλη, ώς
άντισυνταγματική καί άντι-
κοινοβουλευτική, διότι δήθεν
ό ρόλος τοΰ μεσάζοντος καί
τοΰ δωροδοκουμένου βουλευ¬
τού καλύπτεται άπό τό υπό
τοΰ Συντάγματος καίιερού-
μενον άκαταδίωκτον ένεκα
γνώμης ή ψήφου δοθείσης
ύπ' αύτοΰ! Ή έξυγίανσις αυ¬
τή τοΰ δημοσίου βίου, την
οποίαν έπιδιώκει ό νόμος
περί μεσαζόντων, φαίνεται
ότι χαλαρώνει καί αυτή τόν
ηθικόν ρυθμόν τόν οποίον
ζητεί νά αποκαταστήση ό
άρχηγός των προοδευτικήν!
Ή συνίχβικ (Ις την 4ην βελ(δα)
ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί
εκάστην Τρίτην 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
διά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αί·*, —λ. 94 καί 150 ·
••••••·θ····#·······························θ«
Ηράκλειον Κρήτης
ΓραφβΙα "Εναντι Νομαρχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Τετάρτης
7 Σεπτεμβρίου 1932.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
[Συνέχιια
έκ της 3ης
Η ΝΟΟΕΙΑ ΤΗΣ) ΚΙΝΙΝΗΣ
Άλλά είς την χαλάρωσιν τού
ηθικοΰ ρυθμού πρότυπον ρόλον
παίζει καί τ) νοθεία τής κινίνης.
Ποία δέ υπήρξεν είς την υπό¬
θεσιν αυτήν τ) ενεργεια τής Κυ¬
βερνήσεως ;
Καθ' 3 άναφέρει δ Γενικός
άρχίατοος τού Στρατού κ. Τσου-
νούκας είς επιστολήν τού πρός εμέ
άνακοινωθεΐσαν είς την Βουλήν
την 8 Δεκεμβρίου 1930, την 13
8βρίου Ιδίου Ιτους εδημοσιεύθη
είς τάς εφημερίδας τηλεγράφημα
έκ Θεσ)νίκης άγγέλλον ότι έκ τής
γενομένης αναλύσεως είς τό έκεΐ
παοάρτημα τού Γενικοϋ Χημείου
απεδείχθη ότι ή παρεχομένη είς
τό* Σρατόν κινίνη είναι νοθευ-
μένη.
Την 9ην πρωϊνήν ώοαν τής αυ¬
τής ημέρας, δηλαδή μόλις ανέγνω¬
σα είς τάς εφημερίδας την είδησιν
αυτήν, έκάλεσα είς τό τηλέφωνον
τόν Γενικόν άρχίατρον καί τόν η¬
ρώτησα αν γνωρίζη τί επισήμως
περΐ τήςκαταγγελλομένης νοθείας.
Είς άρνητικήν τού δέ απάντη¬
σιν τόν διέταξα νάΐιοιμασθϋ δπως
απέλθη είς Θεσ)λονίκην διά νά
προβή είς διοικητικήν εξέτασιν
των καταγγελλομένων καί μοΰ ά-
ναςρέρει τό πόρισμα τής ερεύνης
τό ταχύτερον.
Μόλις Ιόλαβε την σχετικήν δια¬
ταγήν άπό τόν υπουργόν των
Στρατιωτικών, δ κ. Τσουνούκας
ανεχώρησε διά θεσ)λονίκην οπό¬
θεν επέστρεψε καί υπέβαλε έκθε¬
σιν μέ την τελικήν γνώμην ότι ή
διοικητική τού άνάχρισις επιστο¬
ποίησε την ύπαρξιν τής νοθείας ή
δποία εγένετο άπό πολλών έτών
καί δτι ή περαιτέρω ένέργει
πρός αποκάλυψις τής υποθέσεως
είναι έργον τής Δικαιοσύνης.
Ή έκθεσις διεβιβάσθη υπό τοϊ
'Υπουργείου των Σρατιωτικώ
πρός τόν ΕΙσαγγελέα. Καθ3 α δί
άνατρέοει είς την επιστολήν τού
δ κ. Τσουνούκας όταν παρουσιά¬
σθη ενώπιον μου διά νά μοϋ ά·
ναφέρη την αποστολήν τής έκθέ·
σεώς τού πρός τόν Είσαγγελέα
Ικάλεσα τόν τελευταίον στό τηλέ¬
φωνον καί τού εΐπα επί λέξίΐ:
«Κύριε είσαγγελεν,
Έκ των έκθέσεων καί των πλη
ροφοριών μου φαίνεται ότι ή νο
θεία τής κινίνης Ιχει σοβαρωτά¬
την έκτασιν καί μολονότι θεωρώ
τουτο περιττόν, εντούτοις παρα
καλώ δπως καί σεΐς καί ό άνακρι
τής είς τόν οποίον ανετέθη ή ά
νάκρισις πρόπάσης άλλης ύπηοεσί-
άς άφοσιωθεΐτε είς την διαλεύκαν
σιν τοΰ ζητήματος τούτου καί μή
σταματήσετε πρό ούδεμιάς θύ¬
ρας»
Ή §ίκη τής νοθείας τής κιν'ι
νης διεξήχθη χωρίς τάς συνήθειι
χρονοτριβάς τής ποινικής μαι
Δικαιοσύνης.
Απεδείχθη δτι ή νοθεία ήρχι
σεν άπό τοϋ ετους 1926,ήτοι δύο
ίτη πρό τής άνόδου μου είς την
Κυβέρνησιν, καί οί άποδειχθέν-
τες ενοχοι κατεδικάσθησαν.
'Υποθέτω δτι έκαστος θά ανα¬
γνωρίση ότι είς την περίστασιν
αυτήν έκεΐνο τό οποίον είναι ά-
ξιον παρατηρήσεως είναι δχι ά
πόπειρα τής Κυβερνήσεως πρόι
συγκάλυψιν τού έγκλήματος αλλ'
ή σπουδή αυτής όπως τό άδίκη-
μα ύποδειχθή καί τιμωρηθή.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΕΝ ΕΚΑΛΥΠΤΕ
ΑΛΛ' ΕΔΙΩΚΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΑΣ
Καί έρωτάται. Πώς ήτο δυ¬
νατόν «αί ή πλέον κακή πί¬
στις νά διατυπώση διά την
υπόθεσιν αύτην κατηγορίαν
κατά τής Κυβερνήσεως άντ!
έπαίνου;
Ό κίτρινος τΰπος την ευ¬
θύνην τής κυβερνήσεως ευρί¬
σκει είς τό γεγονός δτι, δύο
ημέρας προτοϋ άπαγγελθή
κατηγορία κατά τοΰ Διευθυν¬
τού τοΰ Γεν. Χημείου τοΰ
Κράτους, ώς συνενόχου τής
νοθείας καί συλληφθη',οΰτος,
ομιλών είς την Βουλήν διά
τό ζήτημα τής τιμήςτοΰ δρ-
Του καί ύποστηρίζων δτι τα
έξοδα τής άλέσεως τοϋ σί-
του καί τής άρτοποιήσεως
ήμποροΰν ·νά έλατωθοϋν, εΐ-
πα δτι, την γνώμην αυτήν
στηρίζω είς την βεβαίωσιν
τοΰ Διευθυντού τοΰ Γενικοΰ
Χημείου τοϋ κράτονς τόν ο¬
ποίον γνωρίζω άπό πολλών
έτών, ώς Ικανώτατον «καί
έντιμότατον» ύπάλληλον.
Τό 6γκλημά μου είναι δτι
ώνόμασα έντιμότατον ενα
ανώτατον ύπάλληλον τοϋ
κράτους, τόν οποίον βΐχον τι
μήσβι διά τής έμπιστοσύνης
των, αί άλεπάλληλοι Κυβερ-
νήσεις των τελευταίον 22
έτών, ένφ ό ύπάλληλος αΰ·
τος παρεπέμφθη μετ* ολίγον
καιρόν νά δικασθή ώς συναί-
τιος τής νοθβίας τής κινί¬
νης.
Είναι φανερόν δτι ονομά¬
σας τόν Διευθυντήν τοΰ Χη-
μβίου τοΰ Κράτους έντιμότα¬
τον δέν θά εΐχα καμμίαν διά
τουτο ευθύνην, «αί αν ά-
κόμα ούτος κατεδικάζετο
μεταγενεστέρως υπό τής απο¬
φάσεως τού πενταμελοϋς έ-
φβτείσυ ώς συνένοχος τής
νοθείας τήςκινίνης, έφόσον
μβτά την άπανγελίαν τής κατ'
αΰτοΰ κατηγορίας καί μέχρις
εκδόσεως τής αποφάσεως ά-
πέφυγα επιμελώς καθ' δ εΐχα
καθήκον οΐανδήποτβ κρίσιν
επί τής έκκρεμοΰς κατηγο
οίας.
Άλλά τό καταπληκτικόν
είνε δτι ένφ ό διευθυντής
τοΰ Γενικοΰ Χημείου άπηλ-
λάγη υπό τοΰ δμελοΰς έφε-
τείου άπό την εναντίον τού
κατηγορίαν επί νοθεία τής
κινίνης, έξακολουθοϋν νά μέ
κατηγοροΰν διά τό σκάνδα¬
λον τής κινίνης.
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ
Καί ό μέν κίτρινος τύπος
έννοεί κανβίς δτι καί μετά
την άθώωσιν τοΰ κ. Γαλο-
πούλου έξακολουθεΐ νά έκ
μβταλλεύεται τόν χαρακτηρι
σμόν τού ώς έντιμοτάτου
άποκρύπτων άπό τοΰς άνα
γνωστάς τού τό γεγονός ότι
ό χαρακτηρισμός αΰτός εδόθη
πρώτον μέν δι* υπόθεσιν ό¬
λως διόλου ανεξάρτητον τής
νοθείας τής κινίνης, δεύτε¬
ρον δέ έ δοθή δύο όλας ημέ¬
ρας πρίν άπαγγελ,θή κατ' αΰ
τοΰ κατηγορία διά την νοθεί-
αν τής κινίνης καί τέλος ά-
φίνει νά πιστευθή δτι ό Δι-
ευθυντής τοΰ Γεν. Χημείου
κατεδικάσθη ώς ένοχος τής
νοθείας τής κινίνης, ένφ
πραγματικώς άπηλλάγη τής
κατηγορίας υπό τοϋ πεντα¬
μελοϋς έφετείου. Άλλ' ό κ.
Παπαναστασίου καί οί άλλοι
άρχηγοί τής αντιπολιτεύσεως
δσοι ζητοϋν ευθύνας άπό την
Κυβέρνησιν διά την ύπόθε
σιν τής κινίνης, ένφ γνωρί·
ζουν κάλλιστα δλα τα ανωτέ¬
ρω γεγονότα άποδεικνύονται
ατυχώς δτι εχουν τό ηθικόν
αίοθητήριον έξ ϊσου ήμβλυ-
μένον δσον καί ό κίτρινος
τύπος.
ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ
ΑΙ λοιπαί καταχρήσεις δ-
σαι συνεκίνησαν περισσότε¬
ρον την κοινήν γνώμην είνε
ή κατάχρησις των ένσήμων
ή υπόθεσις τσϋ στεμφυλο-
πνεύματος α Λ αί Ηαταχρή·
σεις χον Δήμον Πειραιώς.
"Ολας τάς καταχρήσεΐι
ταύτας μόλις ανεκαλύφθησαν
ή δικαιοσύνη τάς έπάταξει
αΰστηρότατα.
Σημειωτέον δτι διά τάς κα
ταχρήσεις τοϋ Δήμου Πειραι
ώς ή διαταχθείσα διά άνωτά
τού ύπαλλήλου τοϋ υπουρ
δείου των Οίκονομικών επι¬
θεώρησις, ή όποία τάς άπε
κάλυψεν, έγινε συνεπεία έπι-
στολής την όποιαν έστειλα
είς τόν υπουργόν των Έσω
τερικών «αί είς την οποίαν
άνε'φβρα δτι καθ' άς έχω κα
λάς πληροφορίας ύπάρχουν
σοβαραί δΐαχειριστικαί άνω
μαλίαι είς τόν Δήμον τοϋ
Πειραιώς. Καί αί άνωμαλία
αύται δπως απέδειξεν ή επι
θεώρησις ήρχισαν άπό τό ε
τος 1926, ήτοι δύο ετη «ρίν
άναλάβω την κυβέρνησιν.
Πρέπει άκόμη νά προστεθή
δτι είς κάθε εποχήν, άλλ' ί
δίως είς την μεταπολεμικήν
αί καταχρήσεις εγίνοντο κα'
θά έξακολουθήσουν νά γίνων
ται. Αί καταχρήσεις ποϋ ανε¬
καλύφθησαν επί των ημερών
μου, απεδείχθη δτι ήρχισαν
όλαι νά γίνωνται άπό εποχήν
προγενεστέραν τής Κυβερνή
σεώς μου.
Εάν ώμοίαζον τοΰς άρχη-
γούς τής αντιπολιτεύσεως θά
άντέστρεφα την κατηγορίαν
καί θά τούς έθεωροΰσα ύπευ-
θύνουςτών άρξαμένων έπίτών
ημερών των καταχρήσεων.
Άλλά δέν τό κάμνω.
Τελευτών ό κ. Βενιξέλος
ωμίλησεν έκ νέου επί τοϋ
τοϋ καθεστωτικοΰ καί τέλος
ηύχαρίστησε τόν Πρόεδρον
τοΰ Δημοτικοϋ συμβουλίου
διά την ωραίαν πρόποσιν την
οποίαν ήγειρε καί έν τφ προ
σώπω των παρακαθημένων
τόν Λαόν τοϋ άγαπητοΰ τού
Ηρακλείου διά την θερμό-
τητα καί τόν ενθουσιασμόν
τής γενομένης ΰποδοχής.
Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
Τήν12ην καί ήμίσειαν με¬
ταμεσονυκτιον ό κ. Βενιζέ
λος ανεχώρησε έκ τής Λέ
σχης υπό τάς έπευφημίας των
φίλων τού επιβάς δ* αύτοκι·
νήτου κατηυθύνθη είς τόν
λιμένα σενοδευόμενος υπό
των κ. κ. Μαρή, Τ Γεωργιά¬
δου, Γενικοϋ Διοικητοϋ, Νο¬
μάρχου καί πλείστων σημαι¬
νόντων φιλελεύθερον υπό
τάς ζητωκραυγάς δέ τοϋ συγ
κεντρωθέντος πλήθους διεπε
ραιώθη τοϋ «Άετοΰ», όστις
μετ" ολίγα λεπτά άπέπλευσε
διά Πειραια μετά τοϋ συνο
δεύοντος υιού τού κ. Σοφο
κλή Βενιζέλου καί τής άκο
λουθίας τού.
"Η πόλις, φωταγωγημενη,
εξηκολουθεί μέχρι των πρωι
νών ώρών νά παρουσιάζη
έορτάσιμον όψιν. Τόν έορτά
σιμον τόνο·ν έδιδον κυρίως οί
διασκεδάζοντες φιλελεΰθεροι
των διαφόρων έπαρχιών οί
όποίοι έξηκολούθουν τόν χο
ρόν καί τα τραγού&ια μέχρι
των πρωϊνών ώρών έν άκρα
τήτφ ένθουσιασμφ.
Ύπολθγίζεται δτι ό συμμε
τασχών είς την ΰποδοχήν κό
σμος υπερέβαινε τάς 15 χι¬
λιάδας.
Τιμαί Συναλλάγματος
ίολλάριον
Λίρα
Φράγκον
Έλβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρκική Λίρα
Κορώνα (Τσεχ.)
Κορώνα (Σουηδ.)
φράγκον (Βίλγ.)
Χβλλίνι (Αύστρ.)
Φιορίνι (Όλλαν.)
Όμολ. άνταλλα{.
Δρ.
163.-----164,50
568,------574,-
6,37- 6,47
31,57- 31,93
8,35- 8,46
38,38- 39,66
76,25- 81,75
4,80-4,91
28,78- 29,70
4,50- 4,60
22.73- 23.60
65.51- 66.21
5,38-----540,-
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΟΝ κ. ΤΣΑΛ&ΛΡΗΣ
ΠΡΟΕΒΗ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΧΟΕΣ ΕΙΣ &ΙΑΒΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΡΟΕΑΡΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ι. ΖΑΪΜΗΝ
ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ
ΖΗΤΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 6 Σεπτεμ¬
βρίου (τού άνταποκριτοΰ
μας).— Ό άρχηγός τού
Ααϊκού κόμματος κ.
Τσαλδάρης παρουσιασθείς
σήμερον την πρωΐαν είς
τόν Πρόεδρον τής Δημο¬
κρατίας, ανέφερεν ότι ή
έπαναστατική έκδρομή(;)
τού κ. Βενιζέλου, ή συνερ
γασία τού μέ τόν σρατιω-
τικόν σύνδεσμον καί άλλα
γεγονότα, πείθουν ότι δέν
πρόκειται νά ένεργηθούν
έλεύθεραι εκλογαί. Ό χ.
Τσαλδάρης συνέστησεν είς
τόν κ. Ζαΐμην νά επιζή,
τήση κυβερνητικήν μετα.
βολήν, απαραίτητον κατά
την γνώμην τού.
Ό Πρόεδρος τής Λ,η.
μοκρατίας έπιφυλάχθη νά
απαντήση, άφου πρώτον
συνεννοήθη σχετικώς μ».
τα τοΰ κ. Πρωθυπουρ-
γού.
ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΕΙΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΝ ΕΚΛΟΓΡΝ;
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΠΡΟΟΕΣΕΙ! ΤΟΥ Ι. ΤΣΑΛΛλΡΗ
ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτεμ
βρίου (τοΰ άνταποκριτού
μ*ς·— Ό κ. Τσαλδάρης
μετά την κάθοδόν τού έκ
τού Κυβερνείου εδήλω¬
σεν είς Βημοσιογράφους
ότι δέν άποκλείεται νά γί
νη καί ούτος έπαναστάτης
υπέρ τής ομαλότητος!
Έπίαης δέν απέκλεισε
την άποχήν τού Λ*-
'έκού κόμματος έκ των προ
σεχών έκλογών.
-------------—.- - -. ------τ- ■■■■----- ΜΐΙΐνΐΙΙ
ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΟΘΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΟ ΣΤΑΣΙΝ ΤΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 6 Σβπτεμ
βρίου (τού άνταποκριτού
μας).— Τοΰ διαβήματός
τού πρός τόν Πρόεδρον
τής Δημοκρατίας, ό κ.
Τσαλδάρης ειχβ τηρήση
ένημέρους τούς δημοκρα'-
τικούς αρχηγούς κ. κ.Κα
φαντάρης καί Παπαναστα¬
σίου.
Πάντως οί δημοκρα-
τικοΐ αρχηγοΐ άναμένουν
τόν αυριανόν λόγον τού
άρχηγού τού Λαϊχού είς
τό «Τριανόν» διά νά καθο
ρίσουν την στάσιν άπέναντί
τού.
Ο Κ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΖΗΤΕΙ
ΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 6 Σεπτεμ
βρίου (τού άνταποκριτού
μας).—Ό κ. Καφαντάρης
ομιλών επί τού διαβήμα¬
τός τού άρχηγοΰ τού Λα-
'έκού εδήλωσεν ότι ό αυντο
νισμός των ένεργειών των
πολιτικών άρχηγών είνε
δυνατός μόνον εάν ό κ.
Τσαλδάρης ήθελε προβ^
είς κατηγορηματικήν δή¬
λωσιν περί άρσεως των
επί τού πολιτειακού έ«ι·
φυλάξεών τού.
ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΧΟΕΣ
ΠΕΡΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ»
ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτεμ
ιρίου (τού άνταποκριτοΰ
μας).— Είς τάς πρωϊνάς
εφημερίδας άνεγράφησαν
πληροφορίαι καθ' άς εγέ¬
νοντο χθές >υκτεριναΙ συ-
σκέψεΐς των αξιωματικών
πρός επέμβασιν. Τα γρα¬
φέντα ταύτα διαψεύθησαν
απόψε ώς άνακριβή απο¬
λύτως. Απλώς οί συναν-
τηθέντες αξιωματικοΐ ου-
νωμίλησαν υπό τύπον ύ«η
ρεσιαχόν επί τής εκδηλω¬
θείσης άγανακτήσεως των
φρουρών τής Βορείου
Μακεδονίας διά τούς έναν
τίοντού στρατεύματοςπρο
πηλακιαμούς γ ωρισμένης
μερίδος τού τύπου κ«>
διά τα σχέδια των μοναρ·
χικών εναντίον τού βτρ«·
τεύματος.
ΑΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΑΙΑ ΤΑΣ ΒΡΥΑΒΥΜΕΝΑΣ ΚΙΝΗΣΕΙ! ΤΟΝ ΑΙΙΟΜΑΤΙϋ
ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτεμβρίου (τού ανταποκριταί
^κ1^ υιτουργός των Ναυτικών κ. Βασιλειάδης
εδήλωσεν σήμερον ότι ούδεμία άνησυχία διά κινή·
σεις δΐκαιολογεΐται καΐ ότι βαδίζομεν ομαλώς
Μέγεθος Γραμματοσειράς