97116 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5131

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

4/4/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
ΑΙγΰπτου
έτησία λίραι Β
ίξάμηνος 3
Άμερικής
έτησια δολ 1ο
εξάμηνον » 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δραχ. 2
ΤΡΙΤΗ
4
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ Τ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Α
ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ '-'
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5131
ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ο ΠΡΟ Υ ΠΟΑΟΠΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Έπ' εύκαιρία τής έγκρίβε
ως τοΰ νέου προϋκολογισμοΰ
τοΰ κράτους υπό τοΰ Υπουρ-
γιχοΰ Συμβουλίου ό ύπουργός
των Οίκονομικών κ Αποστο¬
λίδης προέβη είς μακράς ά-
ναλυτικάς δηλώσεις ώς πρός
τα δημοσία οίχονομιχά μκς.
Ό μ. ύπουργός παρέθεσε στοι
χεΐα καί άριθμούς, ύπεγράμ-
μισε την σημειουμένην βελ¬
τίωσιν καί έξεφράσθη μέ πολ
λήν αισιοδοξίαν διά τό οίκο
νομικόν μέλλον τής χώρας.
Καί δικαιολβγεΐται πράγ-
ματι ή αίαιοδοξία αυτή έξ
αυτής ταύτης τής πραγματι¬
κότητος, άπό την είκόνα πού
έμφανίζει ό προϋηολογισμός
τοΰ 1939—40 καί έκ των ά-
ποτελεσμάτων των δύο προ-
ηγουμένων οίκονομικών χρή
σεων.
Είνε γνωστόν ότι κατά τα
τελευταία έτη ή χώρα ηναγ¬
κάσθη ν' αύξήοη σημαντικά
τάς δαπάνας της. Έκ τής
κριβιμότητος της διεθνοϋς
πολιτικάς καταστάσεως καί
έκ τής άβεβαιότητος ώς πρός
την σταθκρότητα τοΰ καθε
στώτος τής είρήνης, ύπεχρε-
ώθη νά διαθέση δυσαναλόγως
πρός τάς δυνάμεις της μέγα
λα ποσά διά την άναδιοργά-
νωσιν των άμυντικών της
μέοων, διά την τόνωσιν καί
ενίσχυσιν των χατά γήν θά
λαασαν χαί άέρα δυνάμεών
της καί διά την εκτέλεσιν
μεγάλων οχυροματικών έρ¬
γων είς διάφορα έπίκαιρα
σημεΐα. Όλα δέ αύτά, χωρίς
νά διακόψη την εκτέλεσιν
των μεγάλων παραγωγικών,
έξυγιαντιχών καί συγχοινω-
νιακών καί των άλλων εκπο¬
λιτιστικήν έργων καί χωρίς
νά προσφύγη είς δανεισμούς
άπό τάς χρηματαγοράς τού
έξωτεριχοΰ. 'Η σημερινή κυ¬
βέρνησις ηθέλησε νά στηρι¬
χθή είς τάς δυνάμεις τής χώ¬
ρας. Καί ν' άντλήση άπό την
ιδίαν την Έλλάδα τό χρή-
μα χαί τα μέσα πού απη¬
τούντο διά την άναδιοργά-
νωσίν της: Καί τό έπραξε.
Τό ΰψος τοΰ προϋπολογισμόν»,
ώς ήτο φυσικόν, ηυξήθη. Δέν
έχάμφθη ομως υπό τό βάρος
τού ή άντοχή τοΰ λαοΰ. Δι¬
ότι έκ παραλλήλου ηυξήθη
καί τό εθνικόν μας εΐσόδημα
καί παρετηρήθη σημαντική
βελτίωσις είς την έν γένει
οικονομικήν μας ζωήν.
"Ηδη δμως τό ΰψος τού
προϋπολογισμοΰ εμειώθη ση
μαντικά Ό νέος προϋπολο¬
γισμώ^ 1939—40 παρουσιάζει
έν συγκρίσει πρός τόν προ¬
ηγούμενον 1938—39 μείωσιν
χατά εν καί πλέον δισεκα·
τομμύριον δραχμών. Καί έ
πέρχεται ή μείωσις αυτή έκ
τής καταργήσεως τοΰ φόρου
τοΰ ελαίου, έκ τής έλαττώσε
ως διαφόρων άλλων φορολο
γιών καί έκ τής άντιστοίχου
ελαττώσεως διαφόρων άλλων
χονδυλίων τοΰ σκέλους των
έξόδων. Έτσι ό νέος πρεϋ
πολογισμός παρουσιάζει έλ
λειμμα μή ύπερβαϊνον τα
655 έκκτομμνρια δραχμών,
άφήνει δμως πολλάς ελπίδας
ότι τό έλλειμμα αύτό ούν τή
παρόδω τοΰ χρόνου θά βαίνη
συνεχώς έλαττούμενον ώστε
νά καλυφθή μέχρι τέλους έξ
ολοκλήρου.
Ή περικοπή πάσης περιτ-
τής δαπάνης καί ή κανονική
είσπραξις των δημοσίαν έσό·
δών, δικαιολογοϋν κάθε αί
σιόδοξον πρέβλεψιν διά τό
μέλλον. Ή Ικανοποιητική
άλλωατε λειτουργία των οΐ-
κονομικων υπηρεσίαν καί ή
εΰρυθμος κίνησις τοΰ οίκο-
νομικοΰ μας μηχανισμόΰ, έ-
νισχύουν περισσότερον τόν
ίσχυρισμόν περί τής σημειου·
μένης βελτιώσεως καί τονώ
νούν την πίστιν έκείνων πού
άπββλέπουν μέ εμπιστοσύνην
είς τό μέλλον. Καί τό γεγο-
νός ότι ρυθμιστής καί των
δημοσίων χαί των ίδιωτικών
οίκονομικών είνε ή κυβέρ-
νηοις, γεν« μίαν επί πλέον
άκόμη σταθεράν έλπίδα.
Πεταχτά
σημειώμοτο
ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ...
Δέν ξέρω ποία σκέψι καί
ποιό αϊσθημα έκυριάρχησε
στίς διάνοιες καί στΐς καρδιές
έκείνων πού πήραν προχθές
τό πρώτο «βάπτισμα τού άέ¬
ρα». Βεβαία ή άσφάλεια καί
ή άνεσις, ή έκμηδένισις των
άποστάσεων, ή χαρά των μα
τιών μέ την έναλλαγή των
είκόνων καί των έντυπώσεων
των τοπεΐων, ή γρήγορη άπό
κτησις οΐκειότητος μεταξύ
των έπιβατών είνε ασφαλώς
τα πρώτα δυνατά αίσθήματα
Άλλά αύτά πηγάζουν κυρΐως
άπό την έγωίστική διάθεσι
τοθ άνθρώπου. Καί άφοροθν
πιότερο τό έμπορικό, τό ύλικό
μέρος, -καρά την πνευματική,
τή ββθύτερα ψυχική καί ηθι¬
κήν άποψι. Καί δέν πρέπει νά
την πσραγνωρΐζωμεν αυτή
ΓιατΙ αυτή Ιχει καί τή μέγα
λύτερην άξΐα. Προσωπικά
θαρρώ δτι θά Επρεπεν, άν
ή*ταν δυνατό,νά γίνωνται εΐδι
κές πτήσεις γιά τούς μαθητάς
καί νάόργανώνωνται είδικά μα
θήματα πάνω είς τα άεροπλά
να καί μάλιστα σέ μεγάλα
βψη. "Ενας δάσκαλος φωτι
ομένος, £νας πραγματικά
διανοούμενος, ποτισμένος μέ
τό πνεθμα τοθ άνθρωπισμοθ,
θά εΐχε τόσα πολλά ν ά πή
καί νά διδάξη στούς πνευματι
κά τροφίμους τού. Καί τό ά-
εροπλάνο θά έπιτελοϋσε τόν
ύψηλό, πραγματικά, έκπολιτι
στικό σκοπό τού. Πετώντας
κανεΐς, δέν δοκιμάζει μονάχα
Τή.χαρά καί την ύπερηφάνεια
τοθ νικητοϋ. ΑΙσθάνεται καί
την πΐκρα πού δημιουργεΐ ή
συναΐσθησι 8τι ένώ θά ήμπο
ροθσε νά είνε έλεύθερος ό
άνθρωπος μένει έν τούτοις
αίχμάλωτος των δεσμών πού ό
ΐδιος έχάλκευσε γιά τόν εαυ¬
τόν τού. Νοιώθει δταν άνοΐγε
ται στούς αίθέρες κι' ύψώνεται
στούς γαλάζιους ούρανούς Ε-
να περΐεργο μεγαλρΐο. Πι
στεύει δτιύψώθηχεν ό Ϊδιος σέ
θεό. Γιατί βλέπει την άποθέω
σι πραγματικά τοθ άνθρωπί
νού πνεύματος Βλέπει μπρο-
στά τού άνοικτούς ολους τούς
όρίζοντες. Καί προσδοκδ μέ
πεποίθησι δτι γρήγορα θάναι
δικοΐ τού καί οί έναστροι ού
ρανοί καί οί πλανήτες καί οί
ήλιοι, δπως είνε τώρα υπο
ταγμένοι οί αίθέρες κι' οί θά
λασσες κι' οί γήίνες στερηές.
Μέ £να δμως βλέμμα πρός τα
κάτω, βλέπει τό άλλο τού
έγώ. Τό άσήμαντο καί μικρό
πού Ερπει στήν γή ώσάν σκου
λίκι. Τόν άνθρωπο πού είνε
κολλημένος τιάνω στό Ιδαφος
μέ κακΐες, καί άθλιότητες, μέ
ταπεινοφροσύνη καί μΐσος καί
θηριωδΐα. Σαρκάζει αύτό τό ά
σήμαντο σκουλΐκι πού σέρνε-
ται στή γή, άπειροελάχιστο,
μπροστά στό μέγεθος τής ά-
περαντωσύνης τοθ σύμπαν·
τος. Καί ομως δέν προφθαί-
νει νά καμαρώση, καί νά χαρή
τό πνεθμα πού έκπηγάζει άπό
αύτό τό έρτιετό κι' άνοΐχθηκε
τώρα στά γαλανά τιλάαη των
όριζόντων κι' ύψώθηκε τόσο
ιτού τιάει νά φθάση τούς θό-
λους των ούρανων καί νά κα
ϊίση στούς θρόνους των θεών.
Τρομάζει άπό τή διαπΐστωσιν
δτι τό πνεθμα είνε άκόμα αίχ
μάλωτο των σκοτεινών. δυνά-
μεων άπ' τίς οποίες καθοδη
γεϊται καί ύποχρεώνεται νά
λοξοδρομή πρός τό βασΐλειο
τής κολάσεως ένω θά μποροθ
σε νά οδηγήση τόν κόσμο
πρός τούς δλάνθιστους παρα
δείσους τής χαράς καί τής εΰ·
τυχΐας. Άπό ψηλά, βλέπει κα
νείς τόν άνθρωπο, τόν ϊδιο
τόν έαυτό τού, κι' άπό τίς δυό
τού δψεις. Τοθ ΘεοΟ καί τοθ
σαταν. ά ΤοΟ πλημμυρισμένου
άπό άγάπες καί άρετές, καί
τοθ ζυμωμένου άπό μΐσος καί
κακΐα. Καί τό «βΑφτισμα τοϋ
αέρος» μπορεϊ—άν δέν είνε
παχύς ό βοθρκος τής άμαρ-
τΐας,—νά πνίξη τόν σατανδ
νά παρασύρη τό πνεθμα τοθ
κακοθ καί νά βοηθήση πραγ
ματικά νά ύψωθή ό άνθρωπος
σέ θεό. .
Μ —
Τής ημέρας
ΜΕΤΛΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΙΓΓΝΟΜΗ
Τό Τροττάριο της Κασσιανής
Κάτω άπό τιίις θόλους των
έκκλησιών, μέσα στό θϊμπόφωτο
πού χύνιται άπό τίς φλόγες των
καντυλιών καί (ών κεριών πού
τρεμοσβύνουν, θά μαζευθοθν ,χαί
πάλιν άπόψε οί πΐσΐο', οί πονε-
μένοι κι' βσοι άν&ζψιθν παρηγο
ρία καί έλπίδα. Θά σταματήσουν
έμπρός είς τα θλιμμίνα πρόσωπα
των βυζαντινήν άγιογραφΐων, θά
στηλώσουν τ,ά μάτια, θ' άνοίξουν
τίς ψυϊές χαί τίς σκέψεις των
πρός τόν ούρανό. Καί μέ έ"κστασι
καί χατάνυξι θ' άκούσευν τό τρο
πάριο τής Κοσσιανής. Άλαλα
μποριΐ νά μείνουν τα χείλη. Οί
καρδιές δμως 2λων θά μιλή
σουν γιά νά έπαναλάβουν μέ Εε
ρή συγκίνησι, καί μέ άπροσδιά
ριστο αϊσθημα δέους καί προσδο
κίας τίς στροφές αύτοθ τοθ τρο
παρίου π&ύ είναι συμπυκνωμένο
πάθος χαί αγων [α, άγάπη καί
έλπίδα, πίστι χαί παρηγορία
Νά είναι τάχα έ ροθμός, τό
μίλος, ή λογοτεχνική άρτιόιης
πού κάνουν τόσον Οπεβλητικέ
τό τροπάριο αύ;ό, Νά είναι 6
θρΰλος τής καλλονής τής συγ-
γραφέως τού ποΰ τό ζωντανεύει,
Ή νάναι τό μυστιχισΐικό περιβάλ
λον μέσα είς τό οποίον ήχ&Ον
οί φωνές των ψαλτών, πού φέρ
νούν τό συγκλονισμό τοθ νοθ, τόν
δυνατό κραϊασμό τής ψυχής, δ
ταν οί νότες τού «κύριε ή έν πολ
λαΐς αμαρτίαις.. » δψιοθοθν χαί
πλημμυρΐσουν την άτμίσφαιρα,
Ίσως νά είναι χαί δλα αύτά Μά
πιό πολυ είναι τό βαθύ νόημα
αύτοθ τοΰ υπερόχου στιχουργή
ματος. "Εχουν βεβαία χαί δ ρυθ
μός χαί τό μέλος την άξία των.
Άλλά τή μεγαλη σημασία την Ι
χει τό περιεχόμενο των λέξκων.
Ο ψυχισμός αύτοΰ τοθ τροπαρί
ου. Είναι τό τροπάριο αύτό ή βα
θύτερη έκφρασις τοΰ ανθρωπίνου
π,όνου. Ό σπαραγμός τοθ μετα
νοημένου. Ό θρήνος τοθ άμαρ
τωλοϋ.Ή κραυγή καί ή έπίχλτ;σις
τής συγγνώμης, μιά χραυγή πού
πηγάζει άπό τα βάθη τής άν
θρώπινης καρδίας καί άπευθύ
νεται πρός τα χάη τοθ άπεί-
ρου, πρός τα 5ψη των ούρα
νών. Είναι τό ϋυμίαμα μιά;
συντριμμένη άπό τό άλγος τής
μετανοίας ψυχής πού χαΕεται
καί λυώνει άπό τή φλόγα τής
πίστεως, τό θυμίαμα ποΰ προσ
φέρεται γιά νάχη ώς άνταπό
δ&σι τή συγγνώμτ3· Έρμηνε6ει
τό τροπάριο αύτό την ούσία τής
ανθρωπίνης ζωής καί φανερώ-
νει τό μεγαλεΐο τής συγχαταβάσ»
ως καί τής συγγνώμης των δύο
μεγάλων θείων άρετών. Τετοια
είναι ή ζωή των άνθρώπω/. Γεμά
τη κακίες χαί οφάλ.ιατ», πτώ
σεις καί άμαρτήματα. Άλλά καί
πλήρης έλπίδων χαί προσδοκιων.
Ποίος άνθρωπος δέν ίσφαλΐ οτή
ζωή τού; ΙΙοιός χατά την πορεί
αν τοθ κυνηγίου των αγαθών δέν
έλοξοδρόμησεν άπό τό δρόμο τής
άρετής, δέν έπίχρανε τοΰς συνο-
δοιπόρους τού, δέν ήπιι τό νέ
ρό των ήδονών άπό ξένην 6-
δρία, δέν έπλήγωσε τού; άλλους
Ι δέν τούς Ιρριξε χάτω γιά
νά ανοίξη έλεύθερο τό δρόμο
ατόν έαυτώ «υ, Ποίος δέν έφυ-
λάχισε πολλές φορές τό πνεθ
μα ίΐ« ν' αφήση έλεΰθερη τή
αάρχα νά τρυγήση δλες τίς ή-
δονές με κά(ε γ1100^ Κα1 ποι4ί
δέν αίοθάνθηχ» τύψεις γιά δοα
χαχά ίιέπραξί χαΐ δέν έζήχησ» οί
στιγμές μετβνοίαςσυγχώρτισ',Άλλά
χαί τί άλλο άποδειχνύει χαλύ
τερα τό μεγαλεΐο, τί πλτ,σιά-
ζει περισσότερο πρός τό θεό
τόν άνθρωπο άπό την παροχή
σιιγγνώμης, Γνωστό δσο χαί 6
πέροχα ώρβϊο είναι τό έπεισό
διο τής Μαγδαληνής. Γυναΐχα
νέα χαί ώραία πού επέρασε
τή ζωή της μέσα στό μεθύσι
των ήδο6ν χαί τή λάσπη τής
άμαρτίας «Εοθάνθηκε μΐά στιγ
μή νά ξυπν$ έντός της ό άΎθρω·
πος μέ την άξιοπρέπεια χαί
τόν άνώτερο ψυχιχό χαί πνευμα-
τιχό προορισμό' χΓ εζήτησε νά
έξαγνιοθή Στενόχαρδοι δμως οί
άνθριοποι χι' έγωισχές, μιχρ,οί
άλλά γεμάτοι άπό μεγάλη, ά
πέραντη χακία πού θολώνει τό
νοθ «αί δποκαίει τό πάθος δέν θε
λησαν νά Εδεθν τό θαθμα τής άνιχ
στάσεως πού εϊχε συντελεσθή οτή
συνείδησι τής άμαρτωλής. Μο¬
νάχα δ θεάνθρωπες, γαλήνιος χαί
άτάραχος, «ίσθάνθηκβ τό συντριμ
μό τής γυναίκας οταν την εΓ-
δε νά πέφτη μπρεστά στά πό-
δια τού καί νά τοΒ ζητα Ιλεος.
Μέ θεία συγκατάβασι Ιίωσε τή
συγγνώμτ] τοα.
Μέ τέσσερες λέξεις εξεδήλωσεν
δλο τό μεγαλεΐο τού χι' έδωσε
τό ώραιότερο δίδαγμα στούς άν
θρώπους: «Ό άναμάρτητος, τόν λί
θον πρώτος βαλέτω» .. 'Ηταν ή
πολυτιμότερη δποθήκη πού άφή
χε στούς άνθρώπους 'Η μετάνοια
καί συγγνώμη, πού μας δπενθυμί
ζει κάθε νύχτα τής Μεγάλης
Τρίτης, τό περιπαθές τροπάριο
τής Κασσιανής.
Ή σούμα.
Άποφασισμένη ή σημερινή
Κυβέρνησις νά ρυθμίση δλα
τα έκκρεμή ζητήματα των ά-
γροτών, διέταξεν έκτός των
άλλων καί την άμεσον πλη
ρωμήν των καθυστερουμένων
είς τούς σουμοπαραγωγούς
τοθ νομοθ μας. "Επί πλέον
δέ έδωκεν εντολήν νά τα
κτοποιηθή έξ ολοκλήρου τό
ζήτημα τής σούμας. Τό γεγο
νός είναι ευχάριστον. Καί ά-
ξΐζει νά έξαρθή ιδιαιτέρως.
Θέτει τέρμα είς μίαν ύπόθε
σιν άπό έτών χρονίζουσαν
καί (κανοποιεΐ μίαν δικαιοτά
την άπαΐτησιν των άμπελουρ
γών μας. "Επί πλέον, δημι
ουργεΐ την πεποίθησιν δτι
τό σημερινόν κράτος άντι-
λαμβάνεται έξ ολοκλήρου
τόν προορισμόν καί τό χρέ-
ος τού καί μεριμνδ διά την
εξυπηρέτησιν των λαϊκών συμ
φερόντων. Καί συντελεί είς
την εξύψωσιν καί την έδραΐ
ώσιν τής ίδέας τοθ κράτους
είς την συνείδησιν των πολι
των.
***
Τό Μπαμπαλή.
Μεγάλας προόδους παρου
σιάζει τελευταίως τό μικρόν
παρά τα «δύο Άοράκια» προ
αστείον, τό γνωστόν ώς «Μπα
μπαλή Μετόχι». Ά-έκτησε
νέας οίκοδομάς, θαυμασία
κέντρα άναψυχής, μέ ραδιόφω
να, πράσινον άφθονον. Μετ"
ολίγα δέ έΐη θά είναι έν ά'
πό τα καλυτέρα προάστεια'
ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΓΠΣΜΟΥ
ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ
Πλήθη κόσμου έσπευσαν
πάλιν προχθές νά ύποδε-
χθοΰν την άφιξιν τοΰ έκτε-
λοΰντος δοκιμαστικάς πτή
σεις άεροσκάφους τής Έ
ταιρίας Έναερίων Συγκοινω
νιών. Καί οί περισσότεροι
εζήτησαν νά μετάσχουν των
δοκιμαστικών πτήσεων, νά
λκβουν τό «βάπτισμα τοΰ άέ
ρος». Τό γεγονός, είναι πι
στεύομεν αξιοσημείωτον. Φα
νερώνει τό φιλοπρόοδον
πνεΰμα τοΰ λαοΰ μας, την ά
φοβίαν, την τόλμην, την
προθυμίαν μέ την οποίαν
δέχεται κάθε τί νέον,κάθε χά
τάκτησιν τοΰ ανθρωπίνου
πνεύματος,αύτά πού υπήρξαν
άνέκαθεν αί ίδιαίτεραι χά
ρακτηριοτικαί άρεταί των
Κρητών. Διότι πρέπει νά
σημειωθή ότι άλλοϋ, είς την
"Ηπειρον επί παραδείγματι,
δταν τό πρώτον εγένοντο δο
κιμαστικαί πτήβεις, ουδείς έ
δέχετο νά μετάσχη, ηαρά
τάς παρακληθείς των έκπρο
σώπων τής έταιρίας, ένω έ
δώ εδέησε νά επέμβη ή ά
στυνομία καί ό στρατός διά
νά έλευθερώση τό πολιορκη
8έν κυριολεχτιχά άερόπλοι
όν, άπό τα πλήθη τοΰ κόσμου
πού επέμενε νά λάβη τό
βάπτισμα τοΰ αέρος. Άλ¬
λά τό γεγονός αύτό, φανε¬
ρώ ν εί έπίσης ότι ό λαός
μας άντιλαμβάνεται πλήρως
την τεραστίαν αξίαν τής άε
ροπορικής συγκοινωνίας, την
σημασίαν της άποκτήσεως
τοΰ άεροδρομίου μας καί
την μεγίστην συμβολήν
τού είς την μελλοντικήν έξέ
λιξιν τής πόλεώς μας.
Διότι όντως, όπως είς προ
ηγούμενα άρθρά μας έση-
μειώσαμεν, ή κπόκτησις τής
άεροπορικής συγκοινωνίας
αποτελεί ίστορ'.κόν σταθμόν
προοδον διά τό Ηράκλειον.
Τό άεροπλάνον άνοίγει νέ
ούς όρίζονταςύλικής, ήθικης,
εκπολιτιστικάς άναπτύξεως
τού Ηρακλείου. Τό δέ άε
ροδρόμιον καθιατά την πό¬
λιν μας χόμβον έναερίων
συγκοινωνίαν καί κέντρον
παγκοσμίου ένδιαφέροντος.
Επί τή εύκκιρία δμως,
είναι χρέος νά έξαρθή ή
συμβολή τοΰ τόσον φιλο
προόδου καί πραγματιχά ά-
νακαινιστοΰ Δημάρχου κ.
Γεωργιάδου είς την κατα¬
σκευήν τοΰ 'άεροροδρομίου.
Καίνά τονισθή δτι χωρίς την
έπέμβασίν τού, δέν θά ύπήρ
χεν αεροδρόμιον είς την πό
λιν μας άλλ' είς τα Χανιά.
Διότι, ένω δλοι ήδιαφόρουν
καθ' όν χρόνον συνεζητεϊτο
ή υπόθεσις τοΰ άεροδρομίου
Κρήτης καί ή Κυβέρνησις
έθεσεν ώς δρον ότι τό άερο
δρόμιον θά κατεσκευάζετο
είς την πόλιν πού θά διέθε
τε τό γήπεδον καί θά έβοή
θη χρηματικώς καί εφαίνετο
δτι ή προτίμησις τοΰ Κρά
τους έστρέφετο πρός τα Χά
νιά, έπενέβη ό Δήμαρχος
κ. Γεωργιάδης, ένισχυόμε-
νος καί έπιχουρούμενος καί
άπό τόν ήδη διοικητήν τοΰ
άεροδρομίου, συνταγματάρ
χην άεροπορίας κ. Μιχ. Κο
ζυράκην, χαί εδήλωσεν δτι
ό Δήμος Ηρακλείου είναι
πρόθυμος νά προσφέρη καί
γήπεδον καί χρήμα καί
κάθε άλλην συνδρομήν διά
νά γίνη τό αεροδρόμιον είς
την πόλιν μας. Καί προσέ
φερεν όντως πεντακοσίας
χιλιάδας δραχμών. Χάρις δέ
είς την παρέμβασιν αυτήν
τοΰ κ. Γεωργιάδου καί τάς
συνεχεΐς προσπαθείας καί έ
νεργείας τού απεφασίσθη καί
συνετελέσθη ή χοττασκευή
τοΰ άεροδρομίου παρά την
Νέαν Άλικαρναααόν. Έτσι
ή πόλις μας επλουτίσθη μέ
έν έργον διά την όλοκλήρω
σιν τοΰ όποίου θά δαπανη
θοΰν υπέρ τα 40 έχατομμύ
ρια δραχμών καί τό οποίον
δίδει εί; τό Ηράκλειον α¬
ξίαν οικουμενικήν. Τό καθι
στά σταθμόν των έναερίων
συγκοινωνίαν Λύσεως καί
Άνατολής, Βορρά καί Νέ
τού. Τό φέρει είς την πρώ
την γραμμήν των πολιτισμέ
νων, συγχρόνων πόλεων.
Καί είναι δίκαιον νά συγ
χαταλεχθή καί τό έργον
αύτό είς τό τόσον πλούσι
όν άλλωστε ενεργητικόν τοΰ
χ. Μηνά Γεωργιάδη. Είναι
μία επί πλέον ύκηρεσία τού
πρός την πόλιν διά την ό
ποίαν είνε άξιος των γενι
κων εύχαριστιων.
τής πόλεως δεδομένου δτι
δλοι οί πέριξ χώροι έδενδρο
φυτεύθησαν καί θά μεταβλη
θοθν είς άλση. Είς τουτο δέ
θά συντελέση καί ή έξασφά
λισις τακτικής, άνέτου συγκοι
νωνΐας δι' έπισκευής καί σκυ
ροστρώσεως τής υπαρχούσης
όδοΟ, πού θά γίνη πιστεύομεν
έντός τής ανοίξεως ή τοθ προ
σεχοθς θέρους, χάρις είς τό
ενδιαφέρον τοθ Δήμου καί τοθ
ΕπαρχιακοΟ ΤαμεΙου Όδοποι
ΐας.
Ό πιτυροΰχος.
Τό μαΰρο ψωμί λοιπόν εΤ
ναι τό καλύτερον καί τό θρε
πτικώτερον. Αύτό βεβαιοί έ
πισήμως ή ίατρική έταιρία κσί
είσηγεΐται την καθιέρω
σιν τού. Ή νέα διαιτολογΐα
άνατρέπει τα άξιώματα τής
παλαιάς. Μαθρο ν ψωμί καί
χόρτα, ώμά μάλιστα, άποτε
λοθν την καλύτερον δίαιταν
κραυγάζει ή σύγχρονος Ιατρι·
κή. Άλλά δέν άποκλείει βε¬
βαία καί τα λΐπη, τα κρέα-
τα καί τα ψάρια. Όπωσδήπο
τε, μαζΐ μέ τόσα άλλα πράγ
ματα, μαζί μέ τόσας άλλας
Ιδέας καί άντιλήψεις ήλλα
ξε καί ή θεωρία περί τοθ κα-
λυτέρου ψωμιοϋ. Τό λευκό
παραμερΐζεται. Καί καθώς
πηγαίνουν τα πράγματα, θά
φθάση ήμέρα, δπως έπροφή
τευσεν ίατρός, πού διά ν' ά-
ποκαλέσωμεν έναν άνθρωπον
κουτόν θά είναι αρκετόν νά
ποΰμε ότι τρώγει άσττρο ψω-
μ(. Κανείς ομως δέν μας
έγγυάται δτι δέν θ' άποδει
χθη καί αύτό, άργότερα, κου
ταμάρα.
ΟΊ φυματικοΙ Τ.Τ.Τ.
Δι* αποφάσεως τής Κυβερ
νήσεως έπιβάλλεται καθ' δλην
την Μεγάλην Έβδομάδα καί
την έβδομάδα τής διακαινισί
μου ή έπικόλλησις επί παντός
εΐδους ταχυδρομικοΰ άντικει
μένου πεντηκονταλέπτου προ
σθέτου γραμματοσήμου υπέρ
των φυματικών ύπσλλήλων
Τ.Τ.Τ. εγένετο δέ δεκτή ή α¬
πόφασις αυτή χωρΐς κανένα
γογγυσμόν άπό τό κοινόν.
Οί τριατατικοί ύπάλληΧοι, έρ
γαζόμενοι καί μοχθοθντες ό
λοχρονίως, ημέραν καί νύκτα
διά την εξυπηρέτησιν τοϋ κοι
νοθ, χαΐρουν τής γενικής συμ
παθεΐας. Προθύμως δέ θά
συνεισφέρουν δλοι διά την α¬
νακούφισιν των ύπαλλήλων έ
κείνων πού έπεσαν θύματα
τής υπηρεσίας καί προσέφε
ραν καί αυτήν την υγείαν
των έν τβ έκτελέσει τοθ κα
θήκοντός των.
ΛΗΟΡΘΩΣΙ-
Θέατρον Πουλακάκη.—θΐασος
ΚατερΙνας ΆνΒρεάδη. "Εναρξις
Πέμπτη 13 Απριλίου.
Πουλακάκη.— Σήμερον: «Πολε
μική θύελλα» μέ τοϋς Ζάκ Χόλτ
—Άντώνιο Μοοένο.
Την Κυριακήν ή μεγαλυτέρα έλ
ληνική όμιλοϋσα ταινΕσ τΐού Ιγινε
μέχρι σήμερον: ή «Προσφυγοπού·
λα» μέ τούς Σόφια Βέμπο— Μ.
ΦιλιππΙδην.
«Μινβία».—Σήμερον τό ύιτέρο
χον Εργον: «ΜικροΙ ήρωες».
Την Κυριακήν "Ωρα 2 μ. μ. έττει
σοδιακόν, 4 μ. μ· δ Χονδρός καί
Λιγνός είς τό £ργον«ΆτσΙγγανοι»,
6 1)2 καί 10 μ. μ. τό ναυτικό άρι
στούργημα: «Ύπερτάτη θυσΐα».
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
Σταθμός Αθηνών
Προγραμμα *ης Απριλίου.
"Ωρα 13.30 Χρηματιστήριον-
Εΐδησεις.
13.50 'Αποσιτάσματα ά πό Όρα
τορια (ύίσχοι).
14.45 Εϋήσβις — Μίτεωρολογι
χον δελτίον.
18.10 Χρηματιστήριον— Κίνη¬
σις άγορά; Πειραιώς. "Ωρα Ά-
στεροσκοπείο» Αθηνών.
18 20 Χμιλία διά τίιν Β.Ο.Ν.
«Ή μεγάλη άξία τής αυτοθυαί-
ας», υπό τοθ κ. Νεοφύτου Κ·
φάλα.
18.30 Τραγβύδια (υπό τόν βα-
ρύτονον ΣμΙτ—Βάλτερ συνοδεία
πιάνου υπό τόν Ραοχάΐζεν) ιδί
σκοι).
18.45 "Εργα διά βιολΐ καί ορ¬
χήστραν (δίσκοι).
(Έχτελεσταί: δ Κούλενκαμπφ
χαί ή Φιλαρμονική τοθ Βΐρολί-
νου υπό την διεύθυνσιν τοθ Σμίτ
"Ισαερστετ).
19 Μετάδοσις άκβλουθίας:
Ηά μεταδοθή ή άχολουθία τής
Μ. Τρίτης (εσπέρας) έκ τοθ ίεροθ
ναοθ τής Μητροπόλεως.
20.45 Εΐδησεις — Μϊτεωρολογι
κέν δελτίον. "Ωρα 'Αστεροσκο·
πείου Αθηνών.
21 Χβρωδία τού άγνλβελληνι
χοΰ συνίεσμου (Δ)σις κ. ΔούνιοΟ.
2130 Σχέτς. «Ή Κασσιανίι»,
τοδ συγγραφέως χ. 'Αγγέλου Τερ
ζάχπ-
22 Νυκτεριναΐ εΐδήοεις.
22.10 Κουαρτίττο Αθηνών.
23.40 ©ρηοκευτικά τραγούδια
(δίσκοι).
24 15 Τελευταίαι είόήσεις.
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
Ή ύπέροχη δραμα
τική όμιλοΰσα έλλη-
νική ταινία:
Η
Νέ τούς
ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ
ΜΑιΝΟΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΝ
Τούλα "Ανζη,
Πλέσσαν,
Άλίκη Βέμπο.
Διααχβυή Δημ. Μπόγρη.
Μουσική:
Ιωάν. Γιαννίδη
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό πολεμικόν δρδμα:
ΠΟΑΕΜΙΚΗ
ΘΥΕΛΛΑ
Ζάκ Χόλτ—Άντ.Μβρένβ
Ένα θρησκευτικο
άνάγνωσμα.
Η ΓΥΝΑΙΚΑ
ΤΟΥ^ΥΔΑ
22βν
Άλληλοεκυττάχθηκαν τότε
οί μαθηταί μέ δυσπιστία κι'
έγιναν περίλυποι. Ό Ίούδας
ένοιωθε νσ τόν βαραΐνη ή ά
ποδοκιμασΐα των έ'νδεκα για-
τί δλοι έπΐστευαν δτι άγατια
τα χρήματα. Κι' αΰτός ό
Ιωάννης πού τόν ύπεστήοιζε
έ'ως τή στιγμή έκεΐνη, τόν ά-
πέφυγε. Ό Πέτρος δέν τοϋ
εΐχε πιά καμμιά έμπιστοσύνη
γιά την διαχεΐρησι τοθ κοι-
νοθ ταμείου. Έννοοΰσε νά
κάμνη συστηματικό έλεγχο.
Στήν άρχή ό Ίούδας δέν
πειράχθηκε.Αίσθανότανάπεριό
ριστη άγάπη γιά τόν ΜεσοΙα.
Τα λόγια πού εΤχε άκούσει κα
τα την άναχώρησΐ τού άπό την
Καπερναούα τόν μεθοΰσαν
άκόμη καί περπατοϋσε κάτω
άπό τόν δυνατόν ήλιον ό
νειρευόμενος $τό βασΐλειο των
ούρανών. Βαθμηδόν δμως ή
συνεχής έχθρότης των £νδε-
κα καί ή σιωτιή τοθ ΊησοΟ
άρχισαν νά τόν πιέζουν. Λα
χταροΰσε μιά καλή λέξι, £να
φΐλικό βλέμμα καί δέν συναν
τοθσε παρά την ψυχρότητα
καί την άδιοφθρΐα. Ένοιωθε
τόν έαυτό τού άπομονωμέ-
νο. Ό ΊΓσοΟς σπανίως τοΰ
απηύθυνε τόν λόγο. ΟΙ άλλοι
μαθηταί δέν έπαυαν τούς ύ·
πσινιγμούς εναντίον τού. Ό
έ'λεγχος τοθ Πέτρου κάθε μέ
ρα γινόταν καί φορτικώτε
ρος. Μιά μερά ό θυμός παρέ
συρε τόσο τόν Ίούδα ώστε
έρριψε μέ άγανάκτησι στά
■πόδια τοθ Πέτρου τόν σάκ
κο πού έκρυβε τα χρήματα.
Ένα μόνο τόν παρηγοροθ
σε μέσα στό έχθρικό ούτό πε-
ριβάλλον. Ή άνάμνησις τής
ΛΙας. Θυμόταν τ'ς συμβουλές
καί χαμογελοθσε.
«Πόοο έχει δίκαιο, συλλογι-
ζόταν. Χωρίς αυτήν θά ήμουν
στή διάθεσι ολων αυτών των
παλπανθρώπων πού μέ ζηλεύ
ουν, ΠΙστεψαν δτι μποροθν νά
μέ καταστρέψουν καί νά μέ
απομακρύνουν άπό τόν Ίη
σοϋ. Λογάριασαν δμως χωρίς
την Λ(α μου, πού χάρις είς
ούτήν εσωσα την περιουσΐα
μου πού θά την Ιχω γιά πάν
τα. Άλλά κι' ό Ιησούς θάρ
Θγ) μιά μερά πού θά μ' έκτι
μήση, καί θά περιφρονήση τούς
κακούς μαθητάς τού».
ΟΙ σκέψεις αύτές τόν έκα
μαν νά περπατή μέ έλαφρότε
ρο βήμα.
Ό δρόμος δμως η"ταν πό
λύς καί τό ταξΐδι κοπιαστι
κό. "Επρεπε νά διασχΐσουν
όλόκληρες έκτάσεις πού τίς
Εκαιε ό ήλιος δλη την ήμέρα
χωρίς νά βρΐσκουν ούτ' Ινα
δένδρο γιά νά ξεκουρασθοθν
κάτω άπό τή σκιά τού.
Κάποτε άναγκάζονταν νά
σταμαιήσουν σέ μικρά χωρίου
δάκια δπου ό κόσμος έτρεχε
νά ζητήση τή βοηθεία τοθ
ΧριστοΟ. Ό Ίούδας σέ κάθε
χωριό φρόντιοε νά ζητή κατά
λυμα γιά νά περάσουν τή νύ
χτα τους κι' έτρεχε νά προ
μηθευθρ, τρόφιμα. Τί τόν έν
διέφεραν δμως δλοι αύτοι οί
κόποι καί οί στενοχωρίες; *Η
ξευρε δτι στό τέρμα δλων αύ
των των δοκιμασίαν θά συ
ναντοθσε τή Λ(α. Αυτή θώ
ήταν ή ανάπαυσις τού,
(συνεχ'ζεται)
Κ. ΜυλοποταμΙτης
·φ8«λμ(ατρ·ς
Έ«1 τριακονταιτΐαν απο¬
κλειστικώς καί μόνον είς τα
όθθαλμολογικά άσχολοθμε-
νος, δέχιται, τούς «άσχοντας
τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ
μιατρεΐον τού, κείμενον καρά
τφ Καμαράκι κλησιΌν τής
ΠολυκλινικΙ)ς Ηρακλείου.
',*
Έκαστην Τρίτην
μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
Χαλχίδα, Αίδηψόν, Βο¬
λον Φεσσαλονίκην.
Τηλ. 5.50.
ΤΡΟΦΟΣ χατάλληλες δι' οίχο-
γίνιιαν μέ δρίφος ζητεί θέσιν.
Πληροφορίαι όδός Λαχανα Ξινο·
Ξίνων,
Τό Ελληνικόν θέατρον
Σχίτσο τοθ θιάσου τής κ. Κατερίνας Άνδρεάδου είς τα έργον:
Η Κα ΜΑΓΚΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
τα δποΓαν άνεβίβασε μέ τόσην επιτυχίαν είς Αθήνας σημειώσαν
σειράν παραστάαεων. Ό θίασος τής κ. Άνδρεάδου άναμένεται ήίη
άπό τό θεατρδφιλον κοινόν τής πόλεώς μος μει" εύλόγου ανυπομο¬
νησίαν την όποιαν αί δπολειπόμεναι ολίγαι ημέραι μέχρι τοθ έρχο
μοθ της καθιστ&Ον ίλονέν χαί έντονωτέραν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Μαρίας χήρας Έμμαν. Κατσού
λη τό γένος Έμμαν. Στακάκι δι'
εαυτήν καί ώς έπιτρόπου τοθ
άνηλίκου τέχνου της Έμμαν. Ε.
Κατσούλη, ώς μίνων έξ άδιαθέ
τού κληρονόμον τοθ άρχικοθ πι
στωτοθ Έμμ. Ι. Κατσούλη, χά
τοίχου ΜαλλΕων.
Κατά
Φωτεινής θ. Λυδάχι τό γένος
Νικ. Μπελιβάνη κατοίχου Μαλλί
ών.
Έπειδή καίτοι νομίμως έπετά
γη ή καθ' ής τό παρόν μου διά
τής δπό χρονολ. 18 Μαΐου 1937
έπιταγής τοθ άρχΐκ&Ο πιστωτοθ
καί διχαιοπαρόχου ημών Έμμ
Κατσούλη, κατ' αυτής καί τοθ
θεοδ. Λυδάχι χαί ακολούθως διά
τής δπό χρονολ. 26 Ιουλίου 1937
κατασχετηρίου έπιταγής μου ί'να
δυνάμει χαί πρός εκτέλεσιν τής
δπ' αριθ. 59 τοθ 1937 τελεσιδί
κου αποφάσεως τ&0 Είρηνοδιχεί
ου Χερσονήσου νομίμως κεκη
ρυγμένης εκτελεστής μοί πληρώ
ση έμπρ&θέσμως, καί άλληλεγγύ
ως καί είς ολόκληρον έκαστος
μετά τοΰ θεοδ. Λυδάκι, καί δ¬
πό τάς ώς ανω ιδιότητος μου,
διά κεφάλαιον τόχους καί ίξοδα
μέχρι τής δευτέρας ώς άνω έ
πιταγής δρχ. 5274 έντόκως έκ¬
τοτε, έν τούτοις ουδέν ούδέτερος
μοί κατέβαλον.
Διά ταυτα
Πρός είσπραξιν το0_ ώς ά"νω πό
ι σοθ των δρχ. 5274 των τόχων
αυτών «πό τής δευτέρας έπιταγής
(28 Ιουλίου 1937) καί των έξό
δών εκτελέσεως εκτίθημι είς
(δημόσιον αναγκαστικόν πλειστη
ριασμόν τό επόμενον άκίνητον
χτήμα τής ανω οφειλέτιδός μου
κείμενον έν τή περιφερεΕα τοθ
χωρίου Μάλλΐα τέως δήμου Λαγ
κάδος χαί Είρηνοδιχϊίου Χερσο
νήσου, ήτοι έν θέσει «Σταυρί»
ή Άγιος Γεώργιος «Λοθτρες»
κηποχώραφον μετά φρέατος έκ
τάσεως ώσει ενός στρέμμαΐος συ
νορευόμενον κτήμασι Ματθαίου
Μπελιβάνη έκ δύο μερων, Παύ-
λου Άσσαριώτου, καί Μοναστη
ριαχέ.
Ό πλειστηριασμός τού ώς άνω
χτήματος γενησεται την 7ην Μαί
ου 1939 ημέραν Κυριακήν καί
ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον «Ο
συμβολαιογράφου Χερσονήσου θ.
Κοζύρη, ή τούτου χωλυομένου
ενώπιον τοθ νομίμου αύτοθ άνα
πληρωτοθ χαί έν ιω έν Λιμένι
Χερσονήσου κεΐμίνω δημοσ[ψ γρα
φείψ τού ένθα χαί δπότε χαλοθν
ίαι οί βουλόμενοι νά πλειοδο
τήσωσίν.
Άρμόδιος ίιναστιχε; χλητήρ
ένεργησάτω τα νόμιμα.
Έν "Ηρακλείω τή 24 Φεβρου
αρίου 1939.
Ό τοθ έπισπεύδοντος πληρεξού
σιος δικηγόρος.
Έμμαν. Άντ. 'Λσσαριώτης.
Εξπρές θαλαμηγόν
Ταχύτης 18 μιλλίων.
ΨΨ
Τόννων 2.000.
όλόκληρα διαμερΐ-
Άφθάστου πολυτελείας μέ
σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή/νον, Μύκονον, Ί-
καρΐαν, Σάμον.
Τηλ. $.51 Πρακτορειον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
"Ο σατανάς καλόγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΑΥΚΟΦ^ΓΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
Επί τή βάσει νέων στοιχιίων
Κ Ο ϊ Μ Ο Π ί Κ Ρ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Χαριλάο» Τρικοόπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
Υπεράσπισις δικδν ένώηιον απάντων τδν έν Αθήναις
καί Πειραιεί Δικαοτηρίων, Έλεγκνικοΰ Συνίίρίου καί
Συμβουλίβυ Έπικρβτβίας, φορολογικαί δίκαι, άναστολαΐ
φορων, διοικητικαΐ ύποβέβεις καί συντάξεις, νομικαΐ συμ¬
βουλαί, γνωμοίοτήσεις καί πληροφορίαι όι' άλληλογρα-
βίας.
Τηλ. 25-081.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ■&-&
θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων,
Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
ΤψαΙ λογικαΙ. .
ίΐον
-Βλέπείς, Άλίϋσα; Ί5ού τό
είδος τής δυνάμεως πού θά έχω¬
μεν ημείς, δηλαδή σύ χαί έγώ.
Κάμε δ,τι σοθ λέγω χαί θά μπο
ρέοουμε νά χάνουμε δική μας τή
Ρωσσία. Ή ζωή άνήκει εί; τούς
δυνατούς. Ήμπορείς νά τό θυμά
σαι αύτό, Άλόϋία;
—Ή ζωή άνήκει είς τού; δυνα
τούς, έπανέλαβε μέ μηχανικόν τρό
πον τα παιδί.
Ό Ραστοθτιν ξαφνιχά ξέσπασεν
είς γέλωτα παράφρονος. Κτύποι
δμως επί τής θύρας τόν έκαμαν
αμέσως νά συνέλθη. "Ηνοιξεν ή θύ
ρχ χαί εισήλθεν ό Παθλος.
Άγνοών τόν Ρασποθτιν, δ πρίγ
κηψ Παΰλος προσεπάθησε μέ ευ¬
γένειαν νά πάρη τό χέρι τοΰ τσά
ρεδιτς. Μέάγριον ΰ?ος δ Άλέξης,
έχβάλλων ίνα μισοπνιγμένον 2ναρ
θρον ήχον, έσχυψε ξαφνιχά χαί
έχωσε τα δόντια τού είς την άπα-
λήν σάρκα τοθ χεριοΰ τού πρίγ
κηπος. Ό Παΰλος ώπισθοχώρησε
μέ φρίχην.
—Έγώ φταίω λοιπόν πού δέν
σέ χωνεύει τό παιδί; άνέκραξε μέ
σαρκασμόν δ Ρασποθτιν. θέλεις
άλλο διά νά πειαθφς 8« τοθ προ
καλεΤς άντιπάθειαν;
Ό Ωοθλος ένράφη πρός τόν
Ρασποθτιν μέ την έκφρασιν πό-
νου χαί χαταπλήξεως είς τό πρό
σωπόν τού.
—Κάτι έχείς χάνει σΐό μυαλό
τοϋ παιδιοθ, έβρυχήθη. θά τό ά-
ναφέρω άμέσως είς την αύτοχρά-
τειραν.
—Καί νομίζεΐς πώ; θά σέ πι-
στέψη; ηρώτησεν δ καλόγηρος μέ
άναιδίσΐατο γέλιο.
Ό ΙΙαΟλος ν]ρπασε τόν βραχίο
να τοθ γίγαντος. Έχτός έαυτοθ
άνέκραξε:
—Βριομερό κτήνος! "Αν έχης
κάμει τίποτε στή^ ψυχή τοθ παι
διοθ θά τό πληρώοης άχριβά, πό
λύ άχριβά...
Την στιγμήν έχείνην εισήλθεν
ή αύτοκράτειρα είς τό δωμάτιον.
Άναστατωμένη μέ δ,τι είδε, διέ
ταξε τόν Παθλον ν' αφήση τό χέρ
τοθ Ρασποθτιν, πού είχε τό τα¬
πεινόν Οφος τοθ θύματος. Ό ΠαΟ
λος, κατάπληκτος άπό τόν τόνον
τής φωνής της, συνεμορφώθη πρός
την διαταγήν της. "Επειτα έστρά
φη καί είδεν δτι τό παιδί την στιγ
μην εκείνην εξήρχετο τής δπνωτι
χής καταστάσεως
—Μεγαλειοτάΐη, χυττάξ«τε τόν
Άλόϋσα! άνέχραξεν δ Παΰλος.
Ή τσαρΐνα τάχασε.
—Τί Ιπαθε ιό παιδί μου; ήΐώ
τησε γρήγορα.
Κρύος Ε δρ ώς περιέλουσε τόν
Ρασποθτιν άπό τόν φόβον μήπως
έξευτελισθη" πρό των ομμάτων τής
αυτοχρατείρας.
Είς δσον ήμποροθσε γλυκείς τό
νους είπεν:
(συνεχίζεται)
ΜΝΩΑ
ΣΗΜΕΡΟΝ
τό παιδΐ μέ τή Φωνή
φαινόμενον:
έ μικροσκοπικός ΚΑΡΟΥ
ΖΟ, πού σήμερο μαγεύει μέ
τή φωνή τού όλον τόν κό
σμο στήν άπβθίωσίν τού.
ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ
Μουσική τοΰ μάγου τής
μελωδίας: ΟΣΚΑΡ ΣΤΡΑ-
ΟΥΣ.
ΣυμίτρωταγΜνιστΐί ή πΐρί
Φημπ λυρική Σοπράνο τής
Σκάλας τού Μιλάνου:
ΜΛΡΙΟΝ ΚΛΑΙΡ
μέ τή συμφωνική όρχήστρα
τής Φιλαδίλφίας.
ΚΥΡΙΛΚΗ ΤΟΥ
"Ωρα 2 μ. μ. έπεισοδιακόν.
"Ωρα ♦ μ. μ, ή ξεχαρδιβτικίι
κωμωδία:
ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
Μέ τβΰ5 ΧΟΝΔΡΟΝ ΛΙΓΝΟΝ
"Ωρα 6 30 καί 10 μ. μ. Ένα
ΰππρβχο ναυτιχο μβγαλβύρ
γπμα παρμένο άπβ τόν αηβ
λευθϊρωτικον πόλβμβν τήί
Άμϊρικής:
ΥΠΕΡΤΑΤΗ
ΘΥΣΙΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Έμμαν.
Καρυωτάκης δικηγόρος καί ή δνΐς
Μαρία θ. Χανδάνου ήρραβωνίσθη
σαν. Συγχαρητήρια.
ΘΑΜΑΤΟΙ.— Σκληρά καί άδυ
σώττητος μοϊρα άΐτέκοψε ττροχθές
τό νήμα τής ζωής τοθ ΓεωργΙου
Ιω. Σακελλαρίδου μαθητοΰ τής
ΛεοντεΙου σχολήτ, μόλις διανΰον
τος τό 17ον έτος της ήλικίας τού.
Τό δγγελμα τοθ θανάτου τού ε¬
προκάλεσε βαθύ άλγος μεταξύ
τοϋ κόσμου ποϋ εγνώριζε τόν συμ
παθέστατον Γιωργάκιν, καί την
στοργήν, την τρελλήν πρός αυτόν
αγάπην καί αφοσίωσιν τοθ «Ι
λου πατρός τού κ. Ιωάννου Σα
κελλαρίδου διευθυντού τής Λαϊ
κης Τραπέζης. Ό θώνατος τοθ
πολυκλαύστου έφήβου επήλθε είς
τό έν Αθήναις θεραπευτήοιον
Εύαγγελισμός», άφοθ έξηντλή
θησαν δλα τα μέσα τής επιστή
μης πρός διάσωσίν τού και
δλαι αί φροντίδες καί μέρι-
μναι των άπαρηγορήτων γο
νέων τού. διά τούς όποίους τό
πλήγμα τής απωλείας τού είνε
άληθως δεινόν, άποτελοθν μέγα
λην, φρικτήν συμφοράν.
Ή «Ανάρθωσις» συμμετέχει μέ
δλην τηι, την ψοχήν είς τό βαρύ
τατον πένθος των γονέων τοθ πό
λυκλαύστου Γιωργάκι, εύχομένη
νά £λθη άρωγός ό Οψιστος είς
τόν μετριασμόν τής μεγαλης
των όδύνης.
—Άπεβίωσε καί εκηδεύθη
προχθές έν ουρροχι πλήδους
έκλεκτοϋ κόσμου, των δπμοτι
κων ϋπαλλήλων έν σώματι υπό
την ήγεσίαν τοθ κ. Δημάρχου Ή
ρακλείου καί των κ. κ. Δημοτικων
συμβούλων, ό Παντελης Καστρινο
γιάννης τέως Γενικός Γραμματεύς
τοθ Δήμου. Την σύζυγον,άδίλφούς
καί λοιπούς οίκείους τοΰ μετα-
στάντος ή «Άνόρθωσις» συλλυπεΐ
ται θερμώΓ.
— Είς βαθύ γήρας απέθανε
την πσρελθοϋσαν Τετάρτην είς
"Αγιον Νικόλαον χρηστή καί
ένάρετος δέσποινα ή ©εονύμ-
ψη Ίωσ. Κουνδουράκη. Την κη¬
δείαν της γενομένην την επομέ¬
νην παρηκολούθησε σύσσωμος ή
κοινωνΐα ΆγΙου Μικολάου. Τοΰς
οίκείους τής μεταστάσης καί Ιδι¬
αιτέρως τόν υϊόν ιης κ. Γ. Κουν-
δουράκην έμπορον συλλυπούμεθα.
—Απέθανε καί εκηδεύθη είς Γέρ
γερην καί είς βαθύτατον γήρας
χρηστή κα ένάρετος οΐκοδίσποι·
να ή ΕύγενΕα Ματαλιωτάκη θυγά-
τηρ τοθ κατά τούς άπελευθερω-
τικούς κρητικούς αγώνας Γεν.
Άρχηγοϋ (άπό τό 1821 μέχρι τοθ
1866) ανατολικήν έπσρχιων Κρή¬
της Φράγκ. Μοστραχδ, Την κη¬
δείαν της παρηκολοϋθησεν όλό-
κλήρος ή κοινωνία τής Γέργερης
καί των παρακειμένων χωρίων.
Είς τα τέκνα της άπευθύνομεν
συλλυηητήρισ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Εύχαριστω
θερμώς τόν αξιότιμον κ. Δήμαρ
χον καί τό Δημοτικόν συμβούλιον
Ηρακλείου καθώς καί άπαντας
τούς ύπωσδήττοτε συμμερισθέντας
τό πένθος μου επί τω θανάτω τοθ
άγαπημένου μου συζύγου Παν
τέλη. Ή εύχαριστοΰσα
Ευτυχία Π. Καστρινογιάννη
***
Γύρω στήν πόλι.
Καί ή β' δοκιμαστική κτήσις τού
άεροσκάφους Γιοθγκερς 52 είς τό
αεροδρόμιον -ιης πόλεώς μας, ε¬
γένετο άψορμή νά προσέλθουν
κατά χιλιάδες οί Ηρακλειώται
είς τό αεροδρόμιον, πολλοί των
οποίων καί έλαβον τό πρώτον βώ·
πτισμα τοΰ αέρος.
—Τό άεροπλάνον ανεχώρησε
τό ώπόγευμα τής Ιδίας ημέρας
πρόκειται δέ ώς ήδη ανηγγέλθη
νά επανέλθη την προσέχη Πέμ-
την, έκτελοθν την γ' καί τελευ¬
ταίαν δοκιμαστικήν τού πτήσιν.
— Προχθές την νύκτα καί χθές
οί ναοΐ τής πόλεώς μας δπως καί
των προαστεΐων ήσαν κατάμεστοι
άπό κόσμον.
—Προσελθόντα Ιν κατανύξ«ι
διά νά παρακολουθήση τάς θείας
λειτουργίαν των άκολουθιων τής
Μεγάλης'ΐιβδομάδος.
—Τό περίφημον τροπάριον τής
μεγάλης Χριστιανής ΰμνογράφου
Κασσιανης, θά ψ3λη εφέτος έν
φ Ίερω Νσφ τοΰ ΆγΙου Τίτου
μετά μεγαλυτέρας Ι) κατά τα
ττροηγούμενα Ιτη άρμονΐας υπό
άνδρικής χορωδΐας,
—Ή χορωδΐα προεπονήθη επί
Π βάσει βυζαντινοί) μέλους υπό
τοϋ πρωτοψάλτου τοθ ναοΰ κ. Ί,
Βιυτσινά.
—ΚατεβΧήθη μάλιστα προσττά-
θεια νά εκτελεσθή τό μέλος ώς
έκτελεϊται σήμερον έν τοίς Πα¬
τριαρχείον. Πρός τουτο ελήφθη
ϋπ' δψιν ό τονισμός τσΰ αειμνή¬
στου Πέτρου ΛαμπαδαρΙου της
Μεγάλης τοΰ ΧριστοΟ 'ΕκκλησΙας,
δν καί αύτοΐ οί Τοθρκοι έθαύμα·
ζον, διά την μουσικήν τού δεινότη
τα καί εύστροφΐαν τής γλυκυτά-
της τού φωνής.
—Τό τροπάριον τής Κασσιανης
θά εκτελεσθή έιιΐσης έν τω Μη¬
τροπολιτικώ ναφ τοΰ ΆγΙου Μη
να κατά τόάρχαΐτυπον κλασσικόν
μέλος τό καθιερωμένον καί παρα
δεδεγμένον υπό τής Μεγάλης τοϋ
ΧρισΐοΟ 'ΕκκλησΙας.
— Είς τόν Άγιον Δημήτριον τό
τροπάριον τής Κασσιανης θά ψα
λη άπό χορόν καλλιφώνων υπό
τόν κ. Γεώρ. Μαρκάκην.
—Μέρος τοϋ τροπαρΐου θά ψα
λ{) είς βυζαντινόν μέλος κσΐ μέ
ρος είς ένηρμονισμένην βυζαντι
νήν μουσικήν.
—Είς τάς προθήκας των κατα
στημάτων ήρχισαν έκτιθέμενα τα
πρώτα ντεμΐ σαιζόν ύφάσματα,
—Άπό πολλών ημερών έπΐσης
έκτΐθενται είς τα ύποδηματοποεϊα
καλοκαιρινό, άνδρικά καί γυναι
κεϊα, ηαπούτσια.
_—Τό Εποπτικόν Συμβούλιον
Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως συν
ήλθε τελευταίως είς επανειλημ¬
μένας συνεδριάσει έπιληφθέν μέ
καθαρώς ϋπηρεσιακά ζητήματα.
• Ρΐίηορτιο
ΛΝΟΡΘΩΣΙ-
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
545ον
Έγκυκλοπα ιδε ία
ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
Ό Γουλομάρας ήΌπασε τόν Γαβριάν, καί τόν
άνεβίβασεν επί τής στέγης τοθ χαμηλοθ οίκιδίου,
ούτινος αί σκωληκόβρωτοι σανΐδες έκάμπτοντο υπό
τό βάρος τοθ παιδΐου' έρριψε δ' Ιπειτα είς αύτό
τό σχοινΐον, συνδεθέν έκ νεου ύττό τοθ Βύζουνα έ
πΐ τής άπουσΐας τοθ Παρνασσοϋ, καί ό Γαβριάς
κατηυθύνθη πρός την κατινοδόχην, έν ή καί είσήλ
θεν ευκόλως δι" εύρυχώρου τινός όπτ)ς, άνεωγμέ
νης είς την βασ ν της.
Ό Θεναρδιέρος, άνωθεν τοθ τοΐχου, περιμέ
νων νά προκύψη ή κεφαλή τοθ παιδΐου άπό τής
καπνοδόχης ώς ή ζωή καί σωτηρΐα τού, ίκυψε κσί
παρετήρει έντός αυτής μετά παλμών. "Ηδη ύπέ
φωσκεν ή αύγή.
Ό Γοβριάς, άμα φθάσσς είς την κορυφήν τής
κατινοδόχης, άνεγνώρισε τόν Θενσρδιέρον.—Μτιά!
είπεν, ό πατέρας μου!... Αϊ, άς είνε κι' αύτός.
Καί λαβών τό σχοινίον είς τούς οδόντας τού,
άνέβη εκείθεν επί τοθ παβαιοθ τοΐχου, έκάθισε πε
ριβαδην έπ' σύτοΟ, καί Ιδεσε τό σχοινίον τού είς
τόν σιοηροθν στοοφέα τοθ παραθύρου, τοθ μόνου
άπ' έκεΐνης ιής πλευράς τοθ τοΐχου.
Μβτά μίαν στιγμήν, ό Θεναρδιέρος ευρίσκετο είς
την οδόν μετά των άλλων συνεταΐρων. "Αμα έπάτη
σεν είς τό λιθόστρωτον τοΰ δρόμου, άμα ησθάνθη
εαυτόν έκτός κινδύνου, άπέδρα καί κόπος καί τρό
μος καί παγετός' τα δεινά, έξ ών άπηλλάγη, οιε
λύθησαν ώς καπνός, έξύπνησε δέ πάραυτα ή ώμή
καί άγρΐα διάνοιά τού καί (δού ό πρώτος λό·
γος, δν αυτή ύτιηγόρευσεν είς τοθτον τόν άνθρω¬
πον.
—Τώρα, ποίον θά παμε νά φάμε;
Περιττόν δέ νά εξηγήσωμεν τόν λόγον τοθτον,
προοήλως σημαΐνοντα, τίνα θά φονεύσωμεν καί έν
τα υιώ θά γυμνώσωμεν.
Νά φάμε τούτέστι νά έξαλείψωμεν άπό πρόσω
που τής γής.
— Δέν Εχομε καιρό έδώ νά τα είποθμε, άπεκρΐ
θη ό Βύζουνας. Μόνον δύο λόγια καί πρέπει νά
χωρισθοθμε.
ΤΗταν μΐα δουλειά σάν καλή στήν οδόν Πλουμέ
τού, £να δρόμο ερημικό, Μνα μοναχικό σπΐτι' έχει
επάνω είς τόν δρόμον ίνα μικρόν κήπον, μέ μόνο
κάγκελσ, έμπρός, καί γυναΐκες μοναχαίς είς τό
σπΐτι.
— Αί, καί δέν την καταπιάνουμε αυτήν τή δου
λειά; ηρώτησεν ό Θεναρδιέρος.
— 'Η 'ΕπονΙνη, ή κόρη σου, έτιήγε καί εΐδε, ά
πεκρίθη ό Ζαμπετάκης.
—Νοί, βμως έφερεν είς την Γεωργούλαν Ενα
τόσο παξιμάδι, προσέθεσεν ό Γουλομάρσς. Δέν εί
νέ νά γίνη τΐποτε.
— ΆφοΟ τό λέγει ή κόρη μου, δέν θά είνε τί
ποτε, επέφερεν ό Θενσρδιέρος. Όμως πάλιν νά Ι
δοθμε.
(συνεχΐζεται)
ΤΟ ΣΥΝΑΧΙ ΚΑΙ Η ΜΕΛΙΣΣΑ
Β.'
Άλλ' έφ' δσον διά τής μεθό-
δου αυτή; είνε δυνατή ή θερα
πειά τοθ χρυολογήματος, παρα
τηροθν άλλοι είδιχοΐ, έξετάζον
τις τα πορίσματα τής μελέτης,
τοθ δόκτορος Τέρτζ, θά Ιπρεπε
νά εξετασθή* καί τό ενδεχόμενον
τής θεραπείας τής δμοΐογενοΰ;
νδσου τής γρίππης.
Π ίντα τα ανωτέρω δμω; άπο
τελοΰν τό άρχικόν στάδιον άκό-
μη των μελετών κα! των παρα
τηρήαεων των είδιχών καί μέχρι
τής πρχκτικής έφαρμογής των έξ»
γομίνων συμπερασμάτων άπαι-
τεΐται νά διανυθη' σημαντικάς
δρόμος. Χρειάζεται προπαντίς
νά έξακριβωθοΰν απολύτως αί
πραγματικαί θεραπιυτικαί ίϊιό
τητες, νά εξηγηθ^ τό φαινόμενον
-ου δτι 6 ϊος τής μελίοσης άπο
τελεΐ φάρμακον δι' ωρισμένας
παθήοεις καί τί φαινόμενον αύ¬
έν τέλει νά λάβη επι τοθ
πρακτικοθ πεδίου την συγχεχρι
μίνην μορφήν τοθ φαρμάκου.
Πλήν των ανωτέρω δπάρχει
χαί μία τρΣτη πΐρίπτωσις χατά
την οποίαν 6 ίός τ&0 .κεντρίσμα-
τος τής""μελ'σσης αποτελεί μέ¬
σον θεραπευτικόν. 'Η περίπτωσις
τής έφαρμογής τού ώς άντιδό·
τού χατί τ&Ο δηλητηοίου των 5
φεων. Άνθρωΐτοι, οί ίποΐοι εξή¬
χθησαν άπό δηλητηριώϊεις δφεις
Ιθεραπεύθηιαν χεντρισθέντες χατά
•ύμπτωσιν ολίγον κατόπιν άπό
μέλισσαν.
Ουυω; ή μίλισσα ή ότιοία τί-
σα χαί τόσαι παρέχει είς τούς
άνθρώπους άποδεικνύεται δτι
τούς ευεργετεϊ χαί μέ τό χέντρι-
σμά της αχίμη, μέ μίαν ίδιότητά
της δηλαδή, ή έποία αποτελεί τό
μόνον της έλάττωμα.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Α'.
Ανεξήγητον 2ως τώ;α φαι
νόμινον θεωρεΐται μία έκτασις έ
χατό χαί πλέον μιλλίων τοθ Είρη
νιχοθ Ώεανοΰ, ή όποία όνομάζε
ται «ζώνη ή περιοχή τοθ θανά
τού». "Ολα τα ζωντανά πλάσματα
άποφεύγουν την περιοχήν αυτήν,
διότι είς αυτήν δέν ευρίσκουν χά
ταλλήλοας διά την ζωήν συνθήκας
καίάνείσερχόμενα είς τήνπεριοχήν
αυτήν τοθ ώχεανοθ, παραμείνουν
έπ' ολίγον είς αυτήν, είνε χατα
δικασμένα είς απώλειαν. Τα υδα
τα τής περιοχής αυτής άπό έ'να
βάρος 90 μέτρων χαί κάτω μέχρι
βάθους τιτρακοσίων μέτρων στε-
ροΰνται τελείως όξυγόνου χαί ώς
ΐχ τούτου χάθε ζωντανόν πλάσμα
έντός αυτών είνε καταδιχασμένον
είς ασφυξίαν. Α£ αφορμαί είς τάς
οποίας έφείλεται τό περίεργον τοθ
το φαινόμενον δέν ε χούν έ"ως τώρα
εξακριβωθή.
ΦΥΤΙΚΟΝ ΚΡΕΑΣ!1
Τελευταία γίνεται πολύς λόγος
διά την χρησιμοποίησιν των στε
ρεών δπολειμμάτων τής έχθλίψεως
τοθ βαμβαχοβπέρου, ώς τροφής
διά τόν άνθρωπον. Δι" ίχθλίψιως
τοθ βαμβχκοσπβρου έξίγεται τό
βαμβακέλαιον. Τα μετά την έκ·
θλίψιν τοθ ελαίου 5πολε(μματα
έχουν σχήμα πήττας χαί είς τό
εμπόριον είνε γνωστά μέ την αγ¬
γλικήν λέξιν «χϋ'χ», δηλαδή «πήτ
τα», »γλύχισμα».
(συνεχίζεται)
Ή έδνική έπέτειος
είς την Αγίαν Βάρβαρον
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 'Απρίλιος
(τοθ άνταποχριτοθ μας). — Μέ
εξαιρετικόν ενθουσιασμόν έωρ·
τάσθη καί είς τό χωρίον μας ή
έθνιχή έορτή. Πλίουσα είς τα
έθνιχά χρώματα ή Άγία Βάρδα-
ρα άπό τής παραμονάς τής εορ¬
τής, παρουσιάση ίνα θέαμα ωραίον
χα'. εξαιρετικόν, έν συνδυασμώ μέ
τόν αυθόρμητον ενθουσιασμόν των
χατοίχων.
Την ΙΟϊ,ν π. μ. τοθ Σαβδάτου
έψίλη ή χατά τό πρόγραμμα δοξο
λογία, είς την όποιαν παρέστησαν
απασαι αί τοπικαί αρχαί χαί
όλίχληρος ή χοινωΈα μας. Μετά
τό πολυχρόνιον ψα>έν δπό χαλ
λιφώνων μαθητών τοθ δημοτιχοθ
σχολείου χαί τό πέρας τής (ερο
τελεστίας, οί χ. χ. Σταθρος Άνω
γειανάχης χαί Ευάγγελος Ση?ρά-
κης διδασκαλος έξεφώνησαν τούς
πανηγυριχους τής ημέρας
Έξαιρετιχή ήτο ή εμφάνισις
τοθ τμήματος Ε.Ο.Ν. Άγίας Βαρ
βάρας. Τα μέλη τής Ε.Ο.Ν. διε
χρίθησαν διά τό ωραίον αυτών
παράστημα, την βλην τάξιν
χαί τκ ώραΓά των άσματα. ώστε
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £Β-
ρον, Τήνον, Παρον, Νάξβν.
Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τηλ. 1-41.
ΜΥΖΗΘΡΕΣ
χς ήγγυημένες άπβ τα 'Ανωγειανά Μιτάτα
τ ου Ψηλορείτου ευρίσκονται είς το Πρατήριβν τυρού
των χ. χ. Δ. Φίυσταχάχη, Χ. Ξυλβύρη καί Σίκ (έναντι
πάλαι άς ΝβμαρχΙας.
Γνωρίζομεν έπίσπς δτι άναλαμβάνομιν την παράίβ-
σιν μυζηθρ&ν είς Πειραια καί 'Αβήνας διά τού έκεϊ
πρβοωρινίς ίγχατοιστβιβέντος σννΐτβιΐρου μ«( Χ. Αυλ
^ό γνι
γνωστόν Ξενοδοχείον:
ΝΥΚΤΑ ΕΦΟΑΟΥ 1917
ΑΠΟΛΛΩΝ,
της απολύτου προτιμήσεως δλον των
Ηρακλειωτών.
ό κεντρικώτερον των Αθηνών.
Άνακαινισβέν καί πάλιν εξασφαλίζει ολα τα
πλεονεκτήματα τή; άνέσεως καί ευχαρίστου δια-
μβνί,ς.
Οέρμανσις—λουτρα χ. λ. η.
νά άποσπάσουν τα σϋγχαρητήρια
των παρισταμένιβν. Σημειωτέον
δτι ί φαλαγγίτης Έμμ. Παπαδο
μανωλάχης, υιός τοθ δραστηρίου
σταθμάρχου μας χ. Γ. Παπαδομανιο
λάχη, ολίγον πρό τής παρελάσεως
άπήγγειλΐν μέ πολλήν επιτυχίαν
πατριωτικόν ποίημα.
Την 4 μ. μ. είς την πλατεΐ
αν τοθ χωρίου δπό τού; ήχους
λύρας, έχορεύθησαν έθνιχοί χο
ροί, τό εσπέρας δέ εγένετο επι
βλητιχή λαμπαδηφορία. Έπηχο
λούθησε χοροεσπερίς διοργα
νωθεΐσχ δπό τοθ φιλοπροδδου
διδασκάλου χ. Εύαγ. Σηφάχη
τής διδασκαλίσσας χ. Άλεξάν
Ιδρας Παπουτσάκη, τοθ διδασχά
λου χ. Έμμ. Κτιστάχη ώς .χαί
τής Διευθυντρίας τοθ Δημοτιχοθ
Σχολείου^Αγ. Βαρβάρας Ελένης
Άμαργενιτάχη. 'Η χοροεσπερίς
έληξεν δπό τάς άρίστας των
ίντυπώσεων δι' δλους τούς
διοργανωτάς αυτής χαί ιδιαι¬
τέρως διά τόν διακεκριμέ¬
νον όργανοπαίχτην χ. Γεώργ. Ρε
μαντιονάχην. Α Ε είσπράξεις τής
χοροεσπερίδος διετέθησαν δπέρ
τής ατολής τοθ φαλαγγίτου.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ |
Αί Ένώσεις Οίνοποιητικών
Συνεταιρισμών ΝομοΟ Χανίων
διακηρύττουσι πρόχειρον φα¬
νερόν μειοδοτικόν διαγωνι¬
σμόν" διά την προμήθειαν
των κάτωθι:
1) ΌκτακοσΙων εβδομήκον¬
τα (αριθ. 870) μέτρων χαλ-
κΐνων σωλήνων των 65)70.
2) Διακοσίων τεσσαράκον-
τα αριθ. (240) μέτρων χσλκΐ
νων σωλήνων των 55)60.
3) Διαφόρων έξαρτημάτων
όρειχαλκίνων κοΐ σιδηρών.
Ή ΔημοπρασΙα γενησεται
την 17ην Απριλίου έ. Ι. ημέ¬
ραν Δευτέραν καί ώραν ΙΟην
πρωϊνήν είς τό έν Χανίοις
Ύποκατάστημα τής Άγροτι-
κης Τραπέζης, ένθα οί βου
λόμενοι δύνανται νά λάβωσι
γνώσιν των δρων προσερχό-
μενοι καθ" εκάστην άπό τής
11ης £ως 12ης π. μ.
Έν Χανίοις τη 30 Μαρι¬
ου 1939.
(Έκ των Ένώσεων Οίνοποι
ητικών Συνεταιρισμόν Νο-
μοΰ Χανίων).
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
ΑΙ Ένώσεις Οίνοποιητικών
Συνεταιρισμών ΝομοΟ Χανίων
διακηρύττουσι πρόχειρον φανε
ρόν μειοδοτικόν Διαγωνισμόν
διά την προμήθειαν τριών (3)
άτερμόνων κοχλιών μετά των
ήλεκτροχινητήρων αυτών την
17ην Απριλίου έ. έ. ημέραν
Δευτέραν καί ώραν ΙΟην πρω
ίνήν είς τό έν Χανίοις Ύ-
ποκατάστημα τής Άγροτικής
Τραπέζης ένθα οί βουλόμενοι
δύναται νά λάβωσι γνώσιν
των 8ρων προσερχόμενοι καθ*
—ΑΙ άκολουθίαι τής Μκγά
λης εβδομάδος.
Σήμερον μεγάλην Τρίτην αρχι
ται την 7 π. μ. η θϊί« λϊΐτουργία
τ&ν Προηγιασμένων, 5 μ. μ. τέ)
Μέν* 'Αποδίΐπνον χαί 7.30 μ. μ.
η Άχολουθία τοδ Νυμφίου.
—Διανυκτερεύοντα φαρμα-
κεϊα.
Σήμερον 4ην Απριλίου Β« δια-
νυκτίρίύση το φαρμ«κβΙον τβδ
χ. Γεωρ. Γκΐτΐβάκη.
—Ένιαΐα τιροεδρεϊα τδν Με
τοχικών Ταμείων.
Εδημοσιεύθη είς την ίφημερΐ
δα τής κυβερνήσεως νομος κατά
τον οποίον των διοικητΐΜ&ν συμ
βουλίων Μβτοχιχβδ Ταμβίοο
Στρατοΰ, Πολιτικών ΎπβΛληλων
καί Βκσιλιχοϋ Ναυτικοΰ καί τού
Ταμείον* Προνοίας Δημοσίαν Ύ
ποιλληλων προεδρεύβι έφβξής ο δι
οικητής της Τραπέζης τής Έλλά
δος άναπληρούμβνος υφ' ίνός των
6ποδΐΒΐκητ£>ν τής αυτής Τραπέ
ζης. 61 πρόεδροι των διοικητι
κων ουμβουλίων των ώς ανω Τ«
μείων είνε εφεξής άντιπροιδροι
αυτών, πρββδρβύοντες έν περιπτώ
οει άπουσΐας ή κΜλώμβτος τοδ δι
•ιχητοΰ χκί ύποδιοικητοθ τής Τρ«
πέζης τής Ελλάδος, οί δέ άντι
κρόεδροι αυτών η άναπληρνταΐ
των προέώρων θά είναι μέλη ΤβΟ
•βώβί^Ηι* ______
—Αί έμπορικαί συμβάσεις.
Κατά τηλϊγράφημ»; έκ Β«ρσο
βίας μβταξύ τής έχεΐ εύριβχομέ
νης έλληνιχής άντιπροσωπ«ίας
χαϊ τής '.πολωνιχής κυββρνήθϊως
επήλθε συμψωνία δικ τ ήν βύνβι
ψιν νββις έμποριχής συμβάοεως
μεταξύ Ελλάδος καί Πολωνίας.
Ή σύμβασις θά ΰπογραφίί υπο
τού έν Βαρσοβία "Ελληνος πρε¬
σβευτού κ Κόλλα καί τού Πολω
νού ΰπουργοΰ τού Έμπορίου.
> _ ■—ι (~ιι~)_~.......—> *ν—» Γ^νν/
εκάστην άπό τής 11—12ης π.μ.
Έν Χανίοις τή 30 Μαρτίου
1939.
(Έκ των Ένώσεων Οίνοποι
ητικών Συνεταιρισμόν ΝομοΟ
Χανίων).
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
ΙΤΑΛΙΚΟΥ
ΣΦΙΝΤΑ
ΤΥΤΤΟΥ
Κατασκευης ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΛ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. Πάτρας
Άσΰγκριτοι είς Στερεόιητα, Άντοχήν και Τελειότητα. Άνυπέρβλητοι είς
χαμηλάς τιμάς χάρις και μ όλον είς τό εϋθηνόν κόστος πού επέτυχε ή Μεταλ
λουργία ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ έξ άφορμής των μοναδικών είς τελειότητα
έγκαταστασεών της:
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΗΓΓΥΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΝΑΓ. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΕΤΡΥΠΗ
ΥΙ&Ν Κ. ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗ
ΜΥΡΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΜΜ ΑΝ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛ. ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗΣ πρέπει πρός τό συμφέρον τού νά δοκιμάση τούς ψεκαστήρας μας
Ιταλικού Τύπου ΣΦΙΝΤΑ κατασκευης ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ δια να πεισθίϊ έμπράκτως δτι ύπερέχουν άπό πάσης απόψεως έν ώ
συγχρόνως θά τούς αγοράση είς τ^ς χάχα^ τιμάς πρανυατικής εύκαιρίας:
Ψεκαστήρ άνευ διϋλιστηρΐου Αραχ.
» μετά - »
_ - » καί άναδευτήρος
697.-
717.-
817.-
Άγοράσατε λοιπόν τούς ψεκα-
στήρας μας διά νά γίνετε οί φανα-
τικοί πελάται μας.
Διαρκής παρακαταΒήκη κ«ρ& τοϊς 'Αντι·
προσώποις:
ΛΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ & ΣΚΟΥΛΙΔΑ
Όηιοβεν Άραοτ*
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐσ Τρίτης
4 Απριλίου 1939
120 Ώρα
ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΦΙΛΙΑΣ
ΓΕΡΜ ΑΝ1ΑΣ - Π Ο Λ Ο ΝΙ ΑΣ
ΒΑίΚΑΤΑΓΓΕΛΒΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
ΑΝ Η ΠΟΛ0ΝΙΑ ΥΠΕΡΒΗ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΟΡΙΟΚ ΤΗ! ΟΥΛΕΤΕΡΟΤΗΤΟ
καταρτισθή είς τό Λονδίνον
σχέδιον προστασίας των κρατών.
ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άν
ταηοχριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
Βερολίνου ότι κατ' άνακοινώσεις τώ·
ημιεπισήμων γερμανικών κύκλων, ή γερ
μανική κυβέρνησις προτίθεται νά κα
ταγγείλη τό σύμφωνον φιλίας κάς μή
έπιθέσεως τό οποίον αυνήψε μετά τή
Πολωνίας διαρκούντος τού έτου
1934.
Ή καταγγελίαι αυτή Θά πραγματο
ποιηθή ευθύς ώς διαπιστωθη νότι ή
Πολωνία τείνει νά υπερβή τό περιθώ¬
ριον τής ούδετερότητος καί συνάψη
συμμαχίας μ έ άλλα κράτη στρεφομέ¬
νας ούσιαατικΰς εναντίον τής Γερμα
νίας.
9 ΦΡΑΝΚΟ ΑΝΗΓΓΕΙΛ
ΟΤΙ Β ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΤΕΑΕ

ΟΣΕΝ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άν
τακοχριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
Μπουργκος ότι ό στρατηγός Φράνκο
βιά διαγγέλματός τού ανήγγειλεν πρός
τόν ίσπαινινόν λαόν ότι διά τής νίκης
των έθνικών ό πόλιμος έληξε καί
ότι συνεπώς ούτος πρε'πει νά επανέλ¬
θη είς τα έργα είρήνης συντρέχων είς
την άναδιοργάνωσιν τής νέας Ίσπανίας
Έν ιω μεταξύ πληροφορίαι έξ Ί
σπανίας άναφέρουν ότι τα συσταθέντα
στρατοδιχεΐα βργάζονται επί ύποθέσε-
ών τού έμφυλίου πολέμου. Προβλέπε
ται ή ναταδίκη είς θάνατον ώριαμέ
νων κυβερνητικών συλληφθέντων έν Μα
δρίτη καί αλλαχού.
ΕΤΥΦΕΚΙΣΒΗ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΑΤΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΛΚΑΝΤΙΕΡΑΣ
ΑβΙΙΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άν
τακονριτοϋ μας).— Πληροφορίαι έκ
Μποθργχος άναφέρουν ότι ό κυβερνη¬
τικάς συνταγματάρχης Μπακαντιέρας
πυροβολήσας τα έθνικά στρατεύματα
έτυφεχίσθη μετά συνοπτιχήν διαοικα
οίαν.
ΛΠΕΒΛΝΕ ΚΑΙ ΚΗΑΕΥΕΤΑΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ Β 111. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άν
τακοχριτού μας).— Απέθανε σήμερον
ό παλαιός δήμαρχος Άθηναίων Σπύ¬
ρος Μερχούρης. Ή κηδεία τούτου
γίνεται αύριον (σήμερον) δημοτική δα
πάνη.
ΤΟ ΗΡΟΧΟΕΣΙΝΟΝ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΝ
ΜΗΒΜΟΣΥΗΟΗ ΤΟΥ ΑΟΥΚΑΡΕΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άντα-
ποχριτού μας). — Παρουσία πυκνοτά¬
του χαΐ έκλεκτού άκροατηρίου έγένε·
το είς την αίθουσαν τού αΠαρνασσοΟ»
τό προαγγελθέν φιλολογιχόν μνημό¬
συνον τού άοιδίμου έθνομάρτυρος
Πατριάρχου Κυρίλλου τού Λουκάρεως
τού Κρητός. 'ΈκΙ τής μεγάλης διά
την Ιστορίαν χαί την εκκλησίαν σταδι-
οορομίας τού Λουκάρεως ωμίλησαν
διά μακρών οί *. χ. Τσουδερός καί
Γεδεών.
ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ
ΔΙ Ε Θ ΝΟΝ ΜΕΑΕΤ.Ν
ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άν
ταποκριτού μας). — Διά δημοσιευθέν¬
τος άναγχαστιχού νόμου ίδρύεται Ίν-
στιτοθτον διεθνών μελετών.
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΕΤΕΒΛΗΒΗ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΒΡΟΧΕΡΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άν·
τβ,ποχριτοβ μας).— Κατ' ανακοίνωσιν
τής μετεωρολογικής υπηρεσίας ό χαΐ
ρός «νά την Έλλάδα μετεβλήθη είς
?εφελώδη μετ» βροχών κατά τόπους.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3 Απριλίου
(ίδ. ύπηρεσία).— Κστά πληρο¬
φορίας έκ Παρισίων μεγάλη
σημασΐα άποδΐδεται είς τό τα
ξΐδιον τοθ κ. Μπέκ είς τό
Λονδίνον. Είνε βέβαιον δτι ό
κ. Μπέκ Θά επιδιώξη οίκονο
μικάς έκχωρήσεις καθώς άλ·
λωστε διατηστοθται έκ τού
γεγονότος δτι τον κ. Μπέκ
συνοδεύουν είς τό ταξΐδιόν
τού οίκονομικοί έμπειρογνώμο
νες. Θά καταρτισθή πιθανώ
τατα είς Λονδίνον καί σχέ¬
διον προστασΐας των μικρών
κρατών είς τό οποίον ή Πο·
λωνΐα θά αποτελέση κύριον
παράγοντα.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Απριλίου (ίδ.
ύπηρεσία).—Αί γαλλικαΐ έφη
μερΐδίς άσχολοθνται εύρύτα
τα μέ τό ταξΐδιον τοϋ Μπέκ
είς Αγγλίαν. Ό έν Λονδίνω
άνταποκριτής τής «Ημέρας»
τηλεγραφεϊ δτι ό Μπέκ θά
παράσχη είς την Αγγλίαν έγ
γύησιν άνταποκρινομένηνπρός
την Ιδικήν της.
Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΧΙΤΛΕΡ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3 Απριλίου
((δ. ύτιηρεσ(α) — Τό ήμιεπΐοη
μόν Γερμανικόν Πρακτορεί¬
ον μετέδωσε χθές τό κείμενον
τού λόγου τόν οποίον έξε.φώ
νησεν ό κ. Χΐτλερ άπό
τοθ εξώστου τοθ Δημαρχεΐου
τοϋ Βελελμσχάφεν.
Ό κ. ΧΙτλερ ανασκοπήση
τα γεγονότα άπό γερμα
νίκης απόψεως ετόνισε τα έ
ξής έν σχέσει μέ τάς τελευ
ταίας άγγλικάς ενεργείας:
«Σήμερον δέν έξαρτώμεθα
πλέον άπό την καλήν ή την
κακήν θέλησιν άλλων κραΐών
ή των πολιτικών των άνδρών.
Καί αν σήμερον έ"νας Αγ
γλος πολιτικάς νομίζη δτι πρέ
πει νά συνεννοηθώμεν μαζί
τού επί των διαφόρων διε
θνών προβλημάτων, ύπονοεΐ
ται δτι αί συνομιλΐαι πρέπει
νά διεξαχθοθν επί τή βάσει έ
λευθέρας διαπραγματεύσεως».
Περαιτέρω ό καγκελλάριος
άναφέρει τα εξής:
«Ό σημερινάς γερμανικός
λαός, τό σημερινόν Ράϊχ, δέν
θέλει πλέον νά εγκαταλείψη
κανέν άπό τα ζωτικα τού δι
καιώματα, δέν έννοεΐ πλέον
νά άδρανήση πρό των κινδΰ
νων, οί όποΐοι έμφανίζονται
είς τόν όρίζοντα... Είμεθα τό
σον πολύ βεβαιοί διά τόν έ
αυτόν μας, διότι είμεθα (σχυ
ροί, διότι είμεθα ηνωμένοι καί
θέλομεν νά έργασθώμεν διά
την άνόρθωσιν τής χώρας
μας. Καμμΐα δύναμις είς τόν
κόσμον δέν θά δυνηθή πλέον
νά μάς έξαναγκάση μέ άγο
ρεύσεις, νά καταθέσωμεν τα
δπλα».
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Απριλίου
(Ιδ. ύπη3εσία).— Ό Άγγλος
ύτουργός των Στρατιωτικών
κ. Χόαρ Μπελίσα αναχωρεί
την ΙΟην τρέχ. δία Γιβραλτάρ
πρός επιθεώρησιν των έκεΐ
στρατιωτικών έργων.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Απριλίου ((δ.
ύπηοεσία).—ΑΙ αγγλικαί έφη
μερΐδες δημοσιεύουν τα κύ
ρια σημίΐα βάσει των οποίων
θά ομιλήση σήμερον τό άπό
γευμα ό κ. Τσάμπερλαιν. Είς
τόν λόγον αυτόν ό κ. Τσάμ
περλαιν θά εκθέση τοΰς δ
ρους υπό τούς όΐτοΐους θά δυ
ναται νά υπογραφή £να νέον
σύμφωνον είρήνης, άπό τό ό
ποίον τονΐζεται δτι ουδένα
κράτος θά αποκλεισθή.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 3 Απριλίου (Ιδ.
ΰττηρεσΐα),—Ό κ. Μπέκ Ιφθα
σΐι την 6ην πρωϊνήν είς Ό
στάνδην άπ' δπου έπεβ.βά
! σθη μετά τής άκολουθίας τού
τοθ ατμοπλοίου τής γραμμής
άναχωρήσαντος είς Νΐόβερ.
50 Πρωϊνή
Η Χ ΘΕΣΙΝ Η ΑΦΙΞΙΣ
ΤΟΥ ΜΠΕΚ ,ΕΙΣ
Ή άεροτΐορική συγκοινωνία
Ή δοκιμαστική τπήσις τής Κυριακης.
Προχθές Κυριακήν, εγένετο,
ώς εΐχε ττροαναγγεΐλει ή
«Ανάρθωσις» ή δευτέρα δοκι
μοστική πτήσις τοϋ άεροσκά-
φους τής'Ελληνικής Έταιρίας
ΈναερΙων Συγκοινωνιών είςτό
αεροδρόμιον μας, προκειμένου
ν' αρχίση άπό τής 14ης ιρέ
χοντος ή τακτική άεροπορική
συγκοινωνία Αθηνών—Ήρα
κλείου.
Τό άεροσκάφος μέ πλήρωμα
τόν άρχιχειριστήν κ. Τσουκάν
ώς κυβερνήτην, όδηγούς ιούς
κ. κ. Ί. Θεολόγην καί Ζ, Λΐ·
νόν, μηχανικόν τόν κ. Διον.
Μεταξάν καί ραδιοτηλεγραφη
ιήν τόν κ. Π. Γαρυφαλάκην
καίέπιβάταςτούς κ.κ.Δουράκην
διευθυντήν τής πολιτικής άε-
ροπορίας, Κ. Χατζήν Ιατρόν,
Δημήτριον Δανιήλ διευθυντήν
Δημοσίων Έργων ύπουργείου
Αεροπορίας, Εύάγγ. Ροι,σσό-
πουλον τμηματάρχην άρχιτε-
κτονικοθ, Άντ. Κριεζήν άρ-
χιτέκτονα, Άργ. Άλεξόπου-
λον λοχαγόν στρατιωτικής δι
καιοσύνης, Ιωάν. Δρουλΐσκον
γενικόν γραμματέα Μ.Τ.Σ..
Λ. Παπαστρατηγάκην, διευθυν
την τεχνικών ύπηρεσιών, Θά
νόν Κολιαλέξην τμηματάρχην
Συγκοινωνιών την κυρίαν Πά
παστρατηγάκη, Πετροπουλέαν
προϊστάμενον γραφείων Δέ
κελείας καί Ν. Κυριακίδην
ταμΐαν, άπεγειώθη την 7ην π.
μ. έκ τοθ άεροδρομΙουΤατοΐου
μετά μίαν δέ καί ήμΐσει
αν περίπου ώραν άφοθ δι
έγροψε δύο κύκλοις υπέρ
την πόλιν, προσεγειώθη όμα
λώτατα είς τό αεροδρόμιον
μας.
Ό Δήμαρχος κ. Γεωργιάδης
επί κεφαλής πολλών Δημοτι
κων Σύμβουλον καί άλλων
άρχών τής πόλεως, ό διοικη
τής τοθ άεροδρομίου κ. Κοζυ
ράκης καί ό άίρολιμενάρχης
κ. Ήγουμενάκης ·.·&?>£■) θηΓΤί^
τούς άεροτιόρους, τούς άντι
προσώπους τής έταιρίας κοί
τοθ ύπουργείου εύχηθέντες
'τό καλώς ήλθαν, ένώ τα πλή
θη τού συγκεντρωθέντος κό
σμου έπευφήμουν. Είς τόν επί
κεφαλής τής άποστολής ό κ.
Δήμαρχος προσέφερεν ώραιό-
τατον βάϊον, ή δέ δεσποινίς
Άνδρουλάκη θσυμασίαν άνθο
δέσμην.
Ευθύς άμέσως έπέβηοταν
τοΰ άεροσκάφους ό Δήμαρ¬
χος κ. Γεωργιάδης καί οί
κ. κ. Τίτος Γεωργιάδης, Ν.
Βογιατζάκης Ιατρός, Ί. Δαρ·
μανίν εμπορος, Άντών. Κα-
στρινάκης άλευροβιομήχανος,
Μαρκατάτης ίατρός, Μίν.
Μουντράκης συντάκτης τήΓ
«Ανορθώσεως», Σταμποθζος
μηχανικάς, Άρ. Άνδρουλά
κης μετά τής δίδος Άνδρου
λάκη, Χριστόπουλος 'εφορος
μετά τής κ. Χριστοποΰλου
καί αί δίδες Δημητροπούλου
καί Κ. Κουλεντάκη διά μί
αν δοκιμαστικήν πτήσιν. Πράγ
ΤΟ ΕΡΓΟΝ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τό υπουργείον των 'Εσω
ερικών εξέφρασε την εϋαρέ
σκειάν τού καί έπαίνους πρός
όν Έπόπτην Αγροφύλακος
Ηρακλείου κ. Έλευθ. Παπά
ιαννάκην, τόν, γραμματέα
. Μ. Φωστιέρην καί πρός
ούς αγροφύλακος οΐτινες
συνέβαλον είς την ανεύρεσιν
αί σύλληψιν των δραστών
:οΟ τραυματισμοϋ τού κτηαα
;1ου Γεωργ. Φωστιέρη. Επί
ής επαινει τόν άρχιφύλα-
α Κωνστ. Άλεξανδράκην
ιότι κατώρθωσε καί συνέ
,αβε μέ κίνδυνον τής ζωής
ού τόν λαθρέμπορον Ιωάν
"σουλεντάκην έτιί τοϋ όποίου
αιέσχεν ολόκληρον φορτίον
,αθραΐου καπνοθ.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Είς τό γήπεδον Χάνδαξ Ι
λοβε χώραν προχθές ποδο-
σφαιρικός ά>ών μεταξύ των
όμάδων «Όμίλου Φιλάθλων
Ηρακλείου» καί «Όλυμπια-
κου». Ό αγών έληξε μέ ύπε-
οχήν τοθ Ο Φ.Η. έπιτυχόν-
ος δύο τέρματα έναντι ενός
οό «Όλυμπιακοΰ».
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ
ΕΙΣ ΚΥΡΙΛΛΟΝ ΤΟΝ ΛΟΥΚΑΡΙΝ
Προχθές Κυριακήν των Βαΐιύν
έλαβε χώραν έν Άϋήναις πανηγυ-
ρική Συνέλευσις τ ών μελών τού
Συλλόγου «Μισαιωνικών Γραμμά-
των» χαΐ τής Έταιρεία; «Κρητι-
κών Σπουδών » επί τή έπετείψ
τοθ θανάτου τοθ άοιδίμου Κρη¬
τός Οικουμενικού Πατριάρχου
Κυρίλλου τοθ Λουκάρεως, καθ1 ήν,
ώς γνωστόν, έτελέοθη έν Άγκα-
ράθφ θρησκευτικόν Μνημόσυνον.
Ή Έκκλησία τής Κρήτης δέν
έμεινεν άμίτοχος είς τας έκδηλώ
σεις ταύτας σεβασμοθ καί τιμή;
πρός τόν μάρτυρα Πατριάρχην,
τέκνον τοθ Χάνδακος (Ηρακλείου)
χαί αδελφόν τής γεραράς Μονής
Άγχαράθου. Ό Σεδϊθμΐώτατος
Μητροπολίτας Κρήτης κ. Τιμό-
θεος Ιερουργήαας την Κυριακήν έν
τώ Μητροπολιτικώ Ν»ψ τοθ'Αγίου
Μηνά έμνημάνευαεν έν χ"5 είσόδψ
των Άγίων Δώρων: «Τοϋ άεΐμνή
ότου Οικουμενικού Πατριάρχου
Κυρίλλου, τοθ άπό Άλεξανδρείας»
χαί εγνώρισε τοθτο τηλεγραφικώς
είς τον χ. Μανοοήλ Γεδεών Μέγαν
Χαρτοφύλαχα χαί Χρονογράφον
τής Μεγαλης «0 ΧριοτοΟ Έχ·
κληοίας Πρόεδρον δέ τοθ Συλλό¬
γου των Μεσαιωνιχων Γραμμάτων,
ου μίλος τυγχάνει χαί ό Σιδ. Μη.
λί ή
ματι τό άεροσκάφος άπογει
ωθέν διέγραψε δύο κύκλους
υπέρ ιήν πόλιν, έπροχώρησε
μέχριςΆλιαυροΰ κατόπιν έ'καμ
ψε, διήλθε άνωθεν τοΰ
ΆγΙου Ιωάννου έπροχώρησε
μέχρι Κοκκίνι Χάνι, εκείθεν
εκσμψε πρός την Ντίαν έ
προχώρησε καί πάλιν υπέρ
την πόλιν κσί επέστρεψεν είς
τό αεροδρόμιον, δπου καί
προσεγειώθη όμαλώτατα. 'Ε
γένετο ακολούθως καί δευτέ
ρα πτήσις είς την οποίαν
έλαβον μέρος οί κ. κ. Όρ
φανουδάκης διοικητής χωρο
φυλακής, Βάμβουκας άνθυπα
σπιστής, Ζαχ. Περάκης, Δ.
Μεϊμαράκης, Νικητάς Στρα
τάκης, Βελισσαρίου ία¬
τρός, κ. Μάργκαρετ Νίβα,
δίδες Τζ. Κλινάκη καί Εύρ.
Δημητριάδου καί άλλαι κυ
ρΐαι καί δίδες. Την μεσηα
βρίαν παρετέθη είς τούς ά
φιχθέντας φιλικόν γεθμα ύ
πό τοϋ Δημάρχου κ. Γεωργιά-
δη είς τό εστιατόριον «Κα
πρίς». Τό άπόγευμα δέ άνε
χώρησε τό άεροσκάφος μέ
τούς αύτούς ώς καί κατά
την άφιξΐν τού επιβάτας καί
μόνην έξ Ηρακλείου έπιβά
τιδα την κ. Κοζυράκη, διοι
τοΰ άεροδρομίου καί επανέ¬
καμψεν είς Τατόϊ προσγειω-
θέν αύτόθι την κεκανονισμέ
νην ώραν.
ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΛΙ ΑΒΧΟΗΣΟΜΕΝΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙ1Ι
ΜΕΤΑ ΤίΙΝ ΑΓΤΛΡΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ
ΑΘΗΝΑ.Ι 3 Απριλίου (τού άντα-
ποκριτού μας). — Νεώτεραι πληροφο¬
ρίαι έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι ό
ύπουργός των Εξωτερικών τής Πολω¬
νίας συνταγματάρχης Μπέ» ανεμένετο
έχεί τάς πρώτας εσπερινάς ώρας. Ό
κ. ιΊΙπέχ θά γίνη επισήμως δεκτός ύ- '
πό τής άγγλιχής κυβερνήσεως καί
θά θεωρηθή φιλοξενούμενος αυτής καί
τού Βασιλέως Γεωργίου τοϋ Έ'.
Έπαναλαμβάνεται ότι αί διεξαχθη¬
σόμεναι βυνομιλίαι τού κ. λΐπέκ μετά
των χ. χ. Τσάμπερλαιν—Χάλιφαξ καί
άλλων αγγλικών ηροαωπικοτήτων Θά
είνε σπουδαιοτάτης σημασίας, θά άπο-
βλέψουν δέ είς την διααφάλισιν τής θέ¬
σεως τής Ηολωνίας άπό πάσης από¬
ψεως καί έν στενή συνεργασία μέ την
Αγγλίαν κο»ί Γαλλίαν.
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΡΟΣΣΙΑΗΑΙΙΑΠΩΝΙΛΣ
ΛΠΟΚΑΤΕΣΤΛΒΗΣΑΝ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ » Απριλίου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
τού ,έξωτερικοΰ ότι υπεγράφη ή ανα¬
νέωσις τής συμβάσεως άλιείας μεταξύ
'Ίαπωνίας καί Ρωσσίας.
Δεδομένου ότι ή περί την σύμ¬
βασιν ταύτην έκκρεμότης ειχε δημι·
ουργήσει τελευταίως μίαν άπό τάς κυ¬
ριωτέρας αφορμάς τής εντάσεως των
ρωσσοϊαπωνικών σχέσεων, λέγεται ήδη,
ότιδιά τής ύπογραφής τής συμβάσεως ά
ποκαθίστανται όπωαδήποτε αί μεταξύ
των δύο χωρ ών όμαλαί σχέσεις.
Πληροφορίαι τήςΈταιρίας Έ
ναερίων Συγκοινωνίαν άναφέ
ρουν 6τι κατ' ανακοίνωσιν τοθ
ύπουργείου Συγκοινωνΐας, τό
ταχυδρομειον τό οποίον Θ'άπο
σταλή έξ Αθηνών είς Ήρά
κλειον κατά την πρώτην δρο
μολογιακήν πτήσιν, θά φέρη
είδικήν άναμνηστικήν σφραγί
δα ήτις θά έτιιτ θή έφ' δλων
γενικώς των ταχυδρομικών
άντικειμένων.
καταταξισ"
ΥΠΙΞΙΟΝΙΑΤΙΚΟγΠΗΣ ΑΕΡ0Π0ΡΙΑ1
Υπό τοθ ύπουργείου τής
Αεροπορίας προεκηρύχθη δια
γωνισμός διά την εισαγωγήν
μαθητών ύπαξιωματικών είς
την σχολήν Αεροπορίας. Οί
βουλόμενοι νά μετάσχωοι τοθ
διαγωνισμοΰ δέον νά ύποβά
λωσι τα κατά νόμον άπαιτού
μενά δικαιολογητικά μέχρι
τής 25 ΊουνΙου τρέχοντος 'έ
τους.
ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ Π»ΘΟΝ
Τό ύφυπουργεϊον Άσφαλε
άς απηγόρευσεν είς τα καφε
νεΐα καί λοιπά κέντρα τάς
άπό τοθ ραδιοφώνου έκπομ-
πάς των ακολουθίαν τής Με
γάλης Εβδομάδος.
Η ΑΓΓΛΙΑ ΒΑ ΕΙΣΗΓΗΘΗ
ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ;
ΑΘΗΝΑΙ :* Απριλίου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας). — Άνεπιβεβαίωτοι
φήμαι έκ Αονδίνου φέρουν την Αγγλί¬
αν ώς προτιθεμένην να εισηγηθή την
μεσολάβησίν τής Ιταλίας βιά την ρύΟ
μισιν τοΰ ζητήματος τού Δάντσιγχ.
Σημειωτέον ότι ή φήμη αυτή ούθα-
μόθεν έπεβεβαιώθη.
ΕΙ! ΤΗΝ ΠΟΑΟΗΙΙΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΑΘΗΝ
VI
» Απριλίου (τού «ν.
ταποκριτοΰ μας).— Κατά έκ Βαρσοβί-
άς μέσω ξένης πηγής τηλεγραφήματα
ή Πολωνία έλπίζει ότι θά επιτύχη
παρά τής Αγγλίας δάνειον έκ :«
έκατομμυρίων στερλινών.
ΔΙΕΞΗΧΟΗΣΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ
ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ » "Απριλίου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).— Κατά τηλεγραφή¬
ματα έκ Σόφιας διεξήχθησαν έκεί έν
πλήρει τάξει αί δημοτικαί εκλογαί.
Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΚΑΒΟΑΙΚΟΝ
ΚΙΙ ΦΙΑΕΜγ1_ΕΙΣ_ ΟΕΑΠΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Αί έφημερίβες των
Παρισίων καί τού Λονδίνου ,σχολιά-
ζθυσαι την επιτυχίαν των Καθολικών
καί «Ι»ιλελευθέρων είς τάς βελγικας
εκλογάς θεωρούν ταύτην ώς νίκην των
μετριοπαθών στοιχείων υπέρ των υφι¬
σταμένων κοινωνικήν ελευθεριών καΐ
τού κοινοβουλευτικόν συστήματος·
Μέγεθος Γραμματοσειράς