96961 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5100

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

25/2/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
έτησία λίραι 3
έξάμηνος 3
Άμερικής
ίτησία δηλ. 15
Βξάμηνο: > 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δραχ. 2
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
"~ ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ '
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ίΐθί. 24
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5100
ΥΠΕΥβΥΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
ΤΟΥΠΟΛΕΜΙΚΟΥΣΤΟΛΟΥ
Ανεκοινώθη επισήμως ότι
τό έτερον των έν Αγγλία
παραγγελθέντων δύο έλληνι
κων άντιτορπιλλικών άνοι
κτης θαλάσσης, «Βασίλισσα
Όλγα» απέπλευσεν ήδη έκ
Γλασκώβης κατευθυνόμενον
είς τα έλληνικά ϋδατα. Κα-
θώς δέ ύπολογίζεται τό νέον
πολεμικόν οκά φός θά κατα-
πλεύαη είς τόν Βασιλικόν
Ναύσταθμον την πρωΐαν τής
προσεχούς Τετάρτης. Ούτω,
άπό της ερχομένης εβδομά¬
δος ό πολεμικός στόλος μας
θά ενισχυθή δι' ενός άκόμη
νέου σκάφους νβωτάτου τύ-
που καί άρτίως έξωπλισμένου.
Μαζί δέ μέ τό καταπλεϋσαν
πρό καιροϋ έτερον νέον αν-
τιτορπιλλικόν «Βασιλεύς Γε¬
ώργιος» θ' άποτελέσουν την
δυάδα των νέων ναυπηγή-
σεών μας. Καί θά προαδώ
οουν είς τόν στόλον μας δύ
ναμιν χαί αξίαν καθ" ολα
ύπολογίσιμον. Άξίζει έπομέ
νως να πανηγυρισθή τό γε
γονός καί νά χαιρετισθή ή
απόχτησις τού νέου σκάφους
μέ ενθουσιασμόν πανελλή
νιον. Διότι πρόκειται περί
γεγονότος μεγάλης έθνικής
σημασίας.
Ή Ελλάς, ώς είνε γνω
στόν είς ίλους καί ώς έχη
κατ' επανάληψιν τονισθή
κατά τόν έπισημότερον καί
τόν κατηγορηματικώτερον
τρόπον, δέν ϊχει φιλοπολέ¬
μους διαθέσεις. Δέν τρέφει
μΐσος πρός ουδένα. Δέν έχει
κατακτητιχά σχέδια. Καί δέν
διατηρεΐ βλέψεις είς έδάφη
ϊξω των συνορων της. Άπο-
κτήσχσα την φυλετικήν ό-
μοιογένειάν της καί περι-
κλείοασα είς τούς κόλπους
της, μετά την μικρασιατικήν
συμφοράν, δλα τα τέκνα της,
Ινα πλέον έχει πόθον. Καί
άπό μίαν διαπνέεται επιθυ
μίαν: Νά ζήση επί μακρόν
εν είρήνη δια νά δυνηθή νά
έπουλώση τελείως τάς έκ
των μακρών πολέμων πλη¬
γάς της, νά περισυλλεγή, ν'
άνορθωθή οίκονομικώς, ν'
άνακτήση δυνάμεις διά νά
βαδίση πλέον είς την ειρη¬
νικήν αναδημιουργίαν της,
είς την πραγμάτωσιν των
μεγάλων της πεπρωμένων:
Είς την δημιουργίαν νέου
έθνικοΰ πολιτισμόν, είς την
άναβίωσιν τοΰ άνθρωπιστι-
κου ίδεώδους πού υπήρξε τέ
κνον τοϋ άρχαίου έλληνικοϋ
πνεύματος.ΔΓ αύτό καί κατά
τα τελευταία έτη, ή Ελλάς
καταβάλλει μίαν άδιάκοπον
προσπάθειαν έξασφαλίσεως
καί τής έσωτερικής γαλήνης
της καί τής έξωτερικής είρή
νης. Εκδήλωσις δέ Γτής εί-
ρηνοφιλίας της καί άποτέλε-
σμα των προοπαθειών της
πρός αποτροπήν των κινδύ-
νων τοΰ πολέμου υπήρξε καί
ή φιλία καί συμμαχία της μέ
την Τουρκίαν καί ή Συμμε-
τοχή της είς την Βαλκανι
κήν Συνεννόησιν καί ή ά-
φοαίωσίς της είς τα ίδεώδη
τής Συνεννοήσεως καί η δι¬
ατήρησις αγαθών σχέσεων
μεθ' ίλ»ν των άλλων χω-
ρών, γειτονικών καί μή.
Καί εύτυχώς, ή προσπαθεία
«ύτη επέτυχε. Διότι καί ολα
τα αλλα κράτη τής Βαλκανι-
κης, διαπνέονται άπό την Ι¬
δίαν καλήν θέλησιν, άπό την
αυτήν επιθυμίαν τής διασφα-
λίσεως τής κίρήνης, π»ύ δια-
πνέεται καί ή Ελλάς. Ή τε¬
λευταία έπιτυχία τής Βαλκα-
νίκης Διασκέψεως καί ή εκ¬
δηλωθείσα είς αυτήν πλήρης
ταυτότης αντιλήψεων μεταξύ
των άντιπροσώπων των τεσ·
«άρων φίλων καί συμμάχων
χωρδν, αποτελεί την πλέον
ευχάριστον διαπίστωσιν καί
την καλυτέραν απόδειξιν
τής αποφάσεως των κρατών
τοΰ τετραμεροϋς συμφώνου
νά προασπίαουν ;όπωσδήποτε
την ειρήνην είς την χ«ρσ«3·
νησον τ«ΰ Α! ά >
γασθοϋν δι' ολων των δυνά-
μεών των πρός επιτυχίαν κα-
τευνασμοΰ καί συνδιαλλαγής
έν Εύρώπη.
Άλλά ή διατήρησις τής
είρήνης δέν έξαρτάται βε¬
βαία έκ τής καλής θελήσεως
τής μικράς Ελλάδος ούτε
καί έκ των αγαθών προθέ-
σεων ίλων, έστω, των Βαλκα
νίων. Ύπάρχουν δυνάμεις
κολοσοιαΐαι πού ώθοΰν μέ
γιγαντιαίαν δύναμιν τόν κό¬
σμον πρός νέον Άρμαγεδό-
να. Καί ή έκρηξις τού πολέ
μου φαίνεται σήμερον περισ
σοτερον πιθανή παρ' ότι ή
διά σω αίς τής είρήνης. Οί ίλιγ
γιώδεις έξοπλισμοί μικρών
καί μεγάλων καί οί άστρο-
νομικοί άριθμοί των διατί·
θεμένων διά την κατασκευ¬
ήν των συνέργων τοΰ όλέ
θρου ποσών, δίδουν τό μέ¬
τρον τής κρίσεως πού σογ
κλονίζει τόν κόσμον καί ώ
θεΐ την άνθρωπότητα πρός
νέαν συμφοράν, πρός νέας
περιπετείας. Θά ήτο λοιπόν
μωρία, άν υπήρχαν κράτη
νά μένουν άδρανή ενώπιον
αύτοϋ τοΰ έξοπλιστικοΰ πυ-
ρετοΰ, μόνον, καί μόνον δι
ότι πιατεύουν είς τό ίδεωδες
τής είρήνης. Διότι ή είρήνη
δέν προασπίζεται μέ άφορι-
σμούς ούτε μέ εύσεβεΐς πό
θους. ©έλει δυνάμεις ίσχυ
ράς νά την φρουρήσουν έφό
σον άπό παντοΰ ύψώνεται ά
πειλητική ή λαίλαψ.' Ούδέπο
τε άλλωστε τό αρχαίον ρη ■
τόν, «εάν θέλης ειρήνην πά-
ρασκεύαζε πόλεμον» εϊχε τό¬
σην αξίαν όσην σήμερον.
Άπό τό ρητόν αύτό καθο-
δηγεΐται εύτυχώς ή Ελλάς.
θέλει ειρήνην. Παραακευά
ζεται ομω; πολεμικώς. Όχι
διά νά επιτεθή εναντίον οί-
ουδήποτε. Άλλά διά νά εμ¬
πνέη τόν σεβασμόν καί τόν
φόβον. Διά νά είνε ύπολο
γίσιμος καί ώς φίλη καί ώς
εχθρά καί ώς σύμμαχος καί
ώς άντίπαλος. Διά νά έχη
την δύναμιν ν' αμυνθή κα¬
τά πάσης έπιβουλής, εναντί¬
ον οίασδήποτκ προσβολής.
Καί ώς ναυτική δύναμις έ-
νισχύει, έκ παράλληλον πρός
τόν στρατόν καί την άεροπο
ρίαν καί τάς κατά θάλασσαν
δυνάμεις της. Ό λαός όλό
κλήρος Ιπιδοκιμάζει καί χαι
ρετίζει ένθουσιωδώς την ενί¬
σχυσιν αυτήν τοΰ πολεμικοΰ
μας στόλου.
ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
1ΣΤ0ΡΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Μίαν συναρπαστιχήν είχόνα πά·
θους χαί ίδεολογίας—χαθήκοντος
χαί αίσθημάτων, δουλικής ύποτα
γή"ς καί φωτεινής θυσίας, άποτε
λεϊ τό φίλμ; «Πυργος τής Σι·
ωπής» πού προβάλλεται κατ'
αύτάς. "Εχουν νά ποθν δτι τα
ίατορικά σενάρια μας μεταδΕδουν
την αλήθειαν κατά πολύ παραποι-
ημένην. Άλλ' δπως συμβαίνει χαί
είς τό θέατρον, ή παραποίη-
αίς αυτή, συχνά άποδειχνύεται
χάτι τό συναφές μέ τό παναν-
θρώπινον πνεθμα τής Εστορίας.
Καί αύτό είνε αρκετόν διά νά χά-
ραχτηρισθοθν τα σενάρια, άπό γε
νιχωΐέρας απόψεως άληθινά ή τού
λάχιστον πιθανώτερα άπό δ,τι θε
λουν νά τα παρουαιάσουν οί άκρι
βολόγοι.
Τό γαλλικόν κινηματοθέατρον
Ιχει παρατηρηθή δτι μδς δίδει
ίναργίστερα τάς ψυχικάς συγ-
χρούσεις. "Ισως διότι έξ ίδιοσυγ-
κρασίας οί αεναρίσΐαι χαί ρεζι-
«Ρ Ρεποι>ν πρός τάς συγκρού·
σεις αδτάς. Άλλ5 ανεξαρτήτως
τούτου, ό συγχρόνως θεατής χυρί
ως μέ αυτάς ένθουσιάζεται. Για-
τί; Διά τόν λόγον δτι χωρίς σιιγ
κρούσΐις τοιούτου είδους δέν ήν
νοηθή ίσως ποτέ ί παλμός καί
ή έκφρασις έχείνου πού λέμε ζωή.
Άπό τα ίστοριχά άρχεΐα μπορεΐ
χβνβίς νά βγάλη στό φώς γεγο-
νότ« πιρι ωρισμένης χοινωνικής
σημασίας πού χαρακτηρίζουν έν
τούτοις μίαν ολόκληρον εποχήν.
Άπίτελοθν μίαν ψυχικήν σύγ¬
κρουσιν τοποθετημένην άριστοτε-
χνικχ είς τδ ευρύτερον ιστορι¬
κόν πλαίσιον.
Κάτι τέτοιο παρουσιάζεται στόν
«Πύργο τής Σιωπής»; Ό βαθύ-
τατα άγαπών Ρώσσος χόμης, ή
Βιάνα μέ την ανώτερη άντί-
ληψι τοθ Ιρωτος, δ είδυλλιακός
Πολωνός πού αποτελεί την άρ-
μονίαν τοθ άτομιχοθ αίσθήματος
καί έκείνου υπέρ τοθ έθνικοθ
συνόλου, συναπαρτίζουν μεγάλας
κοινωνικάς καί άνθρωπίνας άλη
θείας. Αί ώραΐαι έξάρσεις τοθ
άνθρώπου είνε γεγονός δτι έκδη-
λώνονται είς τάς σκοτεΐνοτέρας Ι-
στορικάς περιόδους. Καί τέτοιοι
περιΌδοι δέν είνε μόνον τό τέ-
λος τού παρελθόντος αιώνος ή
ή άρχή τοθ είκοστοθ. Σήμερον
μέ την έξαιρετικά άνήσυχον χαί
άδιαμόρφωτον άκόμη εποχήν μας,
τα ίστορικά δράματα άποτελοθν
την άχριβεστέραν ψυχολογίαν τοθ
λεγομένου φιλοθεάμονος κοινοθ.
Διότι καί αίώνια είναι καί πιθα
νά κατά τάς έξελίξεις των, αυτήν
άκόμη την στιγμήν των πολέ¬
μων, των σχοτεινων πολιτικών
άντιθέσεων καί τής γενικής πά·
λης πρός την οικουμενικήν άποκα
τάστασιν τοΰ άγαθοθ τής ζωής
τ) απλώς τής ίσορροπήσεω; επί
τό δικαιέτερον, των άνθρωπίνων
δυνάμεων.
* *
*
Άτομον καί όλότης, φυλετική
κχί άτομιχή σχέσις μέσα είς την
τρικυμίαν των μεγάλων έθνικών^έ
ξεγέρσεων, δέν άποτΐλοθν πολλά
κις τό φόντο καί τής ιδικής μας
ίστορίας; Έξ άλλου καί οί ίοίο·
ριοδίφαι δέν άρνοθνται δτι ή ά·
κρίβεια, τό γράμμα τής Εστορί-
άς, δέν είνε δυνατόν νά συ
ναρπάση τόσον, δσον τό πνεΰμά
της. Διότι αύτό είνε πού κατα
μερίζει βαθύτερα τάς άξίας της
καί τοποθετεϊ άποχαλυπτικώτερον
τάς χαρακτ«]ριστ:κάς μορφάς της
Ή Τίχνη είς αοτό τό σημείον
έθαυματουργησε. Καί συναισθημα
τ ι κώς καί μορφωτικώς, άφοθ τα
καθαρώς φιλολογικά Εστοριχά
ϊργα υπήρξαν πολλές φορές αί
συμπληρώσες καί αί ύποβλητί-
καί διατονίσεις των μεγάλων Ε-
στορικών άληθειών. Αύτό τό εν¬
νοούμεν καί άπό τόν κινηματο-
γράφον καί ειδικώς άπό έργα
δπως δ «Πυργος τή; Σιωπής».
Α£ΜΟΔΑΙΟ£
ΤΟ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙ
ΗΕΠΑΡΧΙΑΤΟΥΠΛΟΥΤΟΥ
"Οσοι έπισκέπτονται την ε¬
παρχίαν Μονοφατσίου, μετά
άπουσίαν ολίγων έστω έτών,
μένουν έ'κπληκτοι έμπρός είς
τό θέαμα πού άντικρύζουν.
Μία νέα είκόνα ασυλλήπτου
ώρσιότητος καί άφαντάστου
πλούτου άπλώνεται έμπρός
των. "Αλλοτε, πρό ολίγων ά¬
κόμη έτών, τό Μονοφάτσι ή¬
το γνωστόν ώς μία αύχμηρά,
ξηρή, μονότονος καί κουραστι-
κή είς την άτιεραντωσύνην
της έκτασις. Μία έκτασις ά
δενδρος πού την έΌτιζαν ποθ
καί ποθ μόνον οί βάτοι καί
τα βουρλά των τελμάτων πού
έξετεΐνοντο άπό των Πραιτω
ρίων μέχρι των Καστελλιανών
καί απετέλουν νοσογόνους έ-
στίας, πηγήν τής έλονοσΐας.
Έλάχιστα ελαιόδενδρα εΐχαν
φυτευθή κατά τα τελευταία
πρό τής απελευθερώσεως τής
νήσου έτη, υποχρεωτικός, χά
ρις είς μίαν σωτηρίαν διατα
γήν χριστιανοΰ παρσα. Καΐ
άκόμα ολιγώτερα άμπέλια
είχον καλλιεργηθή", Τό λάδι
κσί τό κρασί είσήγοντο έξω¬
θεν, άπό τάς άλλας ■επαρχί¬
ας. Μέχρι πρό ολίγων άκό¬
μη έτών δλοι σχεδόν οί Μο-
νοφατσιώται ηγόραζον τό λά
δι. Ή τουρκοκατοικουμένη
μέχρι πρό δεκαπενταετίας σχε
δόν έπαρχία εθεωρείτο κα-
τάλληλος μόνον διά·τήν καλ
λιέργειαν των δημητριακών
καί την κτηνοτροφίαν. Ύπήρ
χαν έκτάσεις δπου έβάδιζε
κανείς ώρας ολοκλήρους χω
ρΐς νά συναντήση £να δέν-
δρον, έκτός άπό καμμίαν ά-
χλαδιάν. Σήμερον δμως ή εί-
κων είνε εντελώς διάφορος.
Άπό τής Άγίας Βαρβάρας
μέχρι των Καπετανιανών, άπό
τοθ Άρκαλοχωρίου μέχρι τοθ
Άχεντριά καί άπό τής Βαγι-
ωνιας καί των Σταβιών μέχρι
τοθ Σκοινια, παντοϋ είνε έ"κδη
λα τα σημεΐα τής τελευταίας
άναδημιουργικής προσπαθεί
άς. Παντοό άπλώνεται τό πρά
σινο των ελαιών καί των άμ-
πελιών. Δάση όλόκληρα σχη
ματίζουν αί ελαίαι καΐ τα
άλλα καρποφόρα δένδρσ πού'
έχουν καλλιεργηθή τα τελευ
ταΐα έτη. Καί τα νέα άμπέ¬
λια καλύπτουν έκτάσεις χιλι
άδων στρεμμάτων. Τό Μονο
Φάτσι εξησφάλισε την αύτάρ
κεΐάν τού καΐ είς λάδι καί
είς κρσ»(. Έχει δέ καί μέγα
λα περισσεύματα καί άπό τα
δύο εϊδη πρός πώλησιν κάθε
χρόνο. Όπως έχει έπίσης καΐ
μεγάλην παραγωγήν σταφί¬
δων καί καπνών, δύο είδών,
των οποίων ή καλλιέργεια έ
γενικευθή καί έσυστηματοποιή
θη κατά τα τελευταία κυρίως
έτη. Καί ταυτα χωρίς νά μειω
θή διόλου ή παραγωγή δημη
τριακών καΐ χωρίς νά περιοοι
σθή ή κτηνοτροφία. Άντιθέ
τως μάλιστα. Ή παραγωγή
των δημητριακών, χάρις είς
την εύρεΐαν χρήσιν των λιπα
σμάτων καί την εισαγωγήν έ
πιστημονικών μεθόδων καλλι
εργείας ηυξήθη σημαντικά έ-
Ή "Εκθεσις Ύγιεινής.
Πληροφορούμεθα δτι μελε
τδται ή Ιδέα τής άνασυστάσε
ως είς τάς κυριωτέρας πό¬
λεις τής Ελλάδος τής τόσην
επιτυχίαν σημειωσάσης είς τό
Ζάππειον "Εκθέσεως Ύγιεινής.
Ήίδέα είνε πράγματι πολύ επι
τυχής, έφ' δσον διά τής άνα
συστάσεως ταύτης, ή έπαρχία
καί γνώσεις ύγιεινής θά άπο
κτήση καί είς τό γενικόν κσί
είδικόν πνεθμα των κανόνων
τής ύγιεινής θά είσέλθη, ου
τως ώστε νά μή πσρααελή ά¬
πό τής πλρυρας ταύτης τάς
ατομικάς καί κοινωνικάς υπο
χρεώσεις. Επί τοθ παρόντος
ή έκθεσις θά άνασυσταθη είς
Θεσσαλονίκην, φρονούμεν δ
μως δτι δέον νά μή βραδύνη
σχάτως. Καί ή κτηνοτροφία,
ιδίως ή οίκόσιτος, ενισχυθή
σημαντικά. Δέν εσημειώθη δέ
ή πρόοδος είς δ,τι άφορδΐ την
παραγωγήν καί την άγροτι
κήν έν γένει οίκονομίαν μό¬
νον. Εσημειώθη καί είς δλα
τα άλλα. Είς δλας τάς έκδη
λώσεις τής ζωής.
'Άνεμος πολιτισμοθ καί ά
ναδημιουργίας έπνευσε καί
παρέσυρε κάθε τί τό παλαιόν.
Τα χωρία δλα, μικρά καί με·
γάλα, άνακαινίζονται, συγχρο
νίζονται, έκπολιτίζονται. Αί
κοινότητες έργάζονται δραστη
ρίως. Καί άνεγείρονται παν
τοθ νέα σχολεΐα, νέαι έκκλη
σίαι, νέαι κατοικίαι, νέα κα-
ταστ(μαχα. Καί κατασκευά-
ζονται είς δλα τα χωρία άρ-
δευτικά, ύδραυλικά, έξυγιαν
τικά καί όδικά έργα. Διά την
λύσιν ΰμως τοθ όδικοθ προ-
βλήματος κατεβλήθη μία γι-
γαντιαία προσπαθεία. Καί εύ
τυχώς φαίνεται δτι τό πρό
βλημα θά λυθή συντόμως κα¬
τά τρόπον οριστικόν. "Η όδός
Χουδετσίου—Χάρακα θά σκυ
ροστρωθί) κσΐ θ' άποπερατω
θή έντός τοθ προσεχοθς θε
ρους. Άπό τής ερχομένης ά
νοίξεως θ'άρχίσπ ή κατασκευή
τής όδοΟ'Αρκαλοχωρίου—Σχοι
νιά, μετά την απόφασιν πού
ελήφθη κατά τελευταίαν συν¬
εργασίαν τοθ ϋπουργοϋ κ.
Σφακιανάκη μετά τοθ νομάρ
χου κ. Μαρκέλλου. Θά ένι
σχυθή έπίσης ή προσπαθεία
των κατοίκων διά την κατα¬
σκευήν τής όδοθ ΆγΙου Θω¬
μά—Λαράνι—Άκρίων. Τέλος
δέ θά προεκταθή ή έθνική ό¬
δός Χάρακα μέχρι Σταβιών
καί Βάγιωνιάς καί εκείθεν είς
Φαιστόν, άφοϋ συμπεριελήφθη
είς τό πενταετές όδικόν πρό
γραμμα τής κυβερνήσεως. Τό
τε δέ θά επιταχυνθή περισσό
τερον ό ρυθμός τής προόδου
καί τής άναδημιουργΐας τοθ
Μονοφατσίου. Καί τότε ή έ
παρχΐα αυτή θά καταστή έν
άπό τα πλουσιώτερα καί γο
νιμώτερα διαμερΐσματα τής
Κρήτης.
ή συνέχισις τής άνασυστάσε
ως καί είς άλλας πόλεις κεν
τρικάς καί άπό απόψεως πλη
θυσμοθ καί άπό απόψεως κι
νήσεως.
Υπέρ των έργατών.
Δεΐγμα τής φιλεργατικτ]ς
πολιτικής τής κυβερνήσεως είς
δλα τα έπίπεδα είνε καί τό
μέτρον διά τούς ύπερήλικας
εργάτας. Ό κ. ύφυπουργός
τής'Εργασίας εζήτησεν, ώς προ
χθές έγράφομεν έν άλλη στή
λη,ωρισμένα στοιχεΐα άπό τάς
έργατοθπαλληλικάς όργανώ
σεις διά νά εξασφαλισθή ή ε-
ξοδος των έργατών τούτων.
Λαμβαίνομένου 6' ύπ' Οψιν δ·
τι ή έξοδος αυτή θά είνε «κα
νονική», δηλ. μετ" έξασφαλί
σεως τής μετέπειτα ζωής των,
τό μέτρον υπέρ των ύπερηλί-
κων έργατών, όμολογουμένως
είνε άπό τα έπικαιρότερα
καί τα μάλλον άξιόλογα.
Τό ραδιοφωνικόν
πρόγραμμα.
Διά τής εκδόσεως έβδομαδι
αίου, λεπτομερεστάτου καί
καλλιτεχνικοό προγράμματος
των ραδιοφωνικών έκτελ^σε
ών, υπό τής αρμοδίας ύπη
ρεσίας τοθ ύφυπουργείου Τύ
που καί ΤουρισμοΟ, συμπλη-
ρώνεται καί άπό τής πλευ
ράς ταύτης μία άνάγκη των
σχετικών προόδων, διά τάς ό
ποίας τόσον έμερίμνησε τό
σημερινόν κράτος. Διότι τό
πρόγραμμα θά έξυπηρετή ού
σιαστικώς τάς διά τοθ ραδιο
Φώνου γενικάς μεταδόσεις
τόσον διά την πόλιν δσον
καί διά, την ύπαιθρον, άρκεϊ
έννοεΐται νά γίνεται τακτική
αποστόλη τούτου καί έκεϊ
διά των πρακτορείον. Ή δα
πάνη άλλως τε τής προμηθεί¬
ας τοϋ προγράμματος είνε ά-
νεπαίσθητος.
***
Τό ζήτημα τής κριθής.
Μθς έπληροφόρησαν έκ
Μεσσαράς, 8τι ή κριθή λόγω
τής υπερπαραγωγήν εφέτος,
διέρχεται κρίσιν. Χωρίς νά
γνωρίζωμεν έπακριβώς τάς ά
φορμάς τής κρίσεως αυτής,
καίτοι οί παραγωγοί άποδί
δουν αυτήν είς την άτελή έκ
τοθ έξωτερικοΰ εισαγωγήν
κριθής, είμεθα βεβαιοί δτι α(
άρμόδιαι υπηρεσίαι καΐ είδι
κώς ή Άγροτική Τραπέζα θά
μελετήσουν τα αΐτια τής κρί
σεως ταύτης καί θά προβοθν
συντόμως είς την λήψιν δλων
των απαιτουμένων μέτρων.
Καί τουτο διά νά έξυπηρετη
θοθν οί πτωχοί παραγωγοί
καί νά μή μείνη εντελώς ά
πώλητος ή κριθή των διά την
καλλιέργειαν τής οποίας κσί
είς κόπους καί είς έξοδα ύπε
ίλήθησαν.
Ο σατανάς κσλάγηρος
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
>*_____________————————.
«ν ΈπΙ τή βάσει νέων στοιχείον.
—Τούς έγιανε, έλεγεν ή Νατά ] ίίφος καθησαχαατικόν
σα· ημπορεί νά γιάνη χαί τόν
Αλέξη.
—ΙΙοιός τόν έφερεν έδώ; ηρώ¬
τησεν ή τσχρίνα.
—Έγώ, μεγαλειοτάτη! άπεκρί-
θη γρήγορα ή Νατάσα. Ο£ γιατροί
όμολογοθν πώς δέν μποροθν νά
κάμουν τίποτι. Ό Ρασποθΐιν ϊχει
τή δύναμι τοθ θεοθ!
Είς τα λόγια τής Νατάσας δ
Ρασποθτιν έκαμε τό σημείον τοθ
σΐαυροθ. Κατένευσεν έλαφρώς
πρός τό μέρος τήςτσαρίνας.
—Άφήβτέ με νά προσευχηθω
διά τόν υϊόν σας. είπε σχεδόν είς
θωπευτικήν φωνήν.
__"Ολοι οί Εερεΐς τής Ρωασίας
προσεΰχονται υπέρ αύτοθ, είπεν ή
αύτοχράτειρα είς «πλόν τόνον.
Ό Ρασποθτιν ίχαμογίλασι μέ
—Δέν είμαι ιερεύς κόρη μου
είπεν είς την α6τοκράτειραν' εί-
μαι έ'νας άπλός ίνθρωπος πού πι
στευει δτι δ Ηεός άπαντα είς τάς
προσευχάς.
Ή αύτοκράτειρα έχαμογέλασε
πιχρώς. Τό μδνον πού ζητοθσεν
δ άνθρωπος ήτο νά προσευχηθ^
διά τόν υΕόν της. Καΐ πρός τοθτο
ήλθεν είς τα άνάχτορα δπως ζητή
ση αδειαν. Έκαμε μίαν άβράν χει
ρονομΕαν που ϋπεδείκνυβν είς τόν
καλόγηρον δτι μποροθσβ νά πη¬
γαίνη.
—Είμεθα ευγνώμονες διά τάς
προσευχάς δλων. Άλλά δέν μπο-
ρεΐτε νά κάμετε την προσευχήν
σας είς την μητρόπολιν, πάτερ;
"Ολοι πηγαίνουν νά δεηθοθν.
Τα μάτια τοθ άνθρώπου ίψοιί-
νοντο ώσάν νά την περνοθν. Ουδέ
στιγμήν έσάλεψεν ή ματιά τού κα
θώς έσήκωσε άργά τό χέρι τού
καί τό ίφερε στήν καρδιά τού.
—Έ μητρόπολις τού βεοθ είν'
έδώ, είπεν είς τόνον επιβλητικόν.
Ή άπλή προαευχή φθάνει μίχρι
τοθ Θεοθ περισσότερον άπό δλας
τάς ψαλμφδίας καί Ομνου; των χο
ρών στόν κδσμο. Μονάχα πρέπει
νά πιστεύετε.
Ή αύτοκράτειρα άνταπέδωκε
την επίμονον ματιάν τοθ Ρα·
σποθτιν.
—Άλλά πιστεύω.
Μέ γλυκό χαμόγελο δ Ρασποθ
τιν την άντέκρουσε.
—"Οχι, άλλοιώτικα δέν θά έ
τρεμαν τα χέρια σας. Αύτά τα
σημάδια δακρύων δέν θά υπήρ¬
χον. Διότι, άν έπιστεύατε σάν μι
κρό παιδάχι Θ* μοθ λέγατε: Ό
υιός μου είνε καλλίτερα, θά γίνη
εντελώς καλά, έπειδή έζήιησα
αδτό άπό τόν θεόν». Καί τότε
δ θεός θά ήξευρε πώ; τόν έμπι-
στεύεσθε καί θά σήκωνε τόν υΕόν
σας άπό τό κρεββάτι τής άρρώστει
άς.
Καθώς δ Ρασποθτιν έχότταζε
πρός τό δωμάτιον τοθ ασθενούς, δ
ψίθυρος μιας φωνής έφθασε μέχρις
αυτών. Έκύτταξεν έρωτηματικά
την τσαρίνα.
—ΙΙοιός είνε μέ τό παιδί σας;
ηρώτησεν.
—Ό γιατρός, πού τό έφερεν είς
τό κόσμον.
Ξαφνικά ηκούσθη μιά κραυγή.
Ή αύτοχράτειρα, ένφ ίφθονα δα
κρυα έτρεχαν άπό τα μάτια της,
έκλεισε σφιχτά τα χέρια της. Ό
χωρικός την παρηκολούθει μέ προ
σοχήν.
Έμπιστεύεσθε τούς γιατρούς;
έρώτησε* δέν πιστεύετε δτι δ θε
ός ημπορεί νά κάμη περισσότερα
άπό τούς γιατρούς;
Ή κραυγή τοθ παιδιοθ άντή·
χησεν είς τό μυαλό τής τσαρίνας.
Έκλεισε τα μάτια της είς τό &·
κσυσμα έχεΐνο τοθ δυνατοθ πόνου.
—Εάν μποροθσε τουλάχιστον
νά γλυτώση άπό τούς πδνους! εί¬
πε μέ πάθος.
—Δέν ύπάρχουν «εάν», κδρη
μου, είπεν δ Ρασποθτιν ήμπορώ
νά τό θεραπεύσω. Όλοι οί πόνοι
πού κάμνουν τό κορμάκι τού νά
σπαρταρά θά φύγουν.
"Αλλη, περισσότερον θρηνώδης
κραυγή, εχτύπησε τ" αΰτιά των.
Ό χαλδγερος επέμενε.
—Πίστεψε, τέκνον μου, χκΐ αί
ΑήθΡΘΩΣΙ-
Μ' '->
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, ΚινηματογράΦος.
Σήμερον έξαιρετική πρεμιέρα.Τό
μεγαλούργημα τής Γαλλικής κινη
ματονραφΐας: «Ό Πυργος της
σιωπής» μέ τούς "Αννα Μπέλ
λα, Πιέρ Λαργκαί, Λέ Βιγκάν.
Την Δευτέραν: «Ντάμα ΠΙκα»,
Μέ τούς Πιέρ Μπλανσάρ, Μαντε
λέν ΌζεραΙ.
ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό ίγχρωμο
θαθμα: «Τούρα ή θεώ της ζούγ
κλας» μέ την Μτόροθυ Λαμούρ.
Κατάλληλον καί διά τιαιδιά. Καθ"
εκάστην άπογευματινή είς τας
6 1)2 μ. μ.
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή μεγαλύτερη παρα¬
γάγη τής έφετεινης γαλ¬
λικής κινηματογραφίας:
Κεμάλ Άτατούρκ
ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
Τοΰ Άρμστρογγ.
35ον
Τ,
■σΣΙΟΠΗΣ
Άνναμπέλλα,
Πιέρ Λαργκαΐ,
Λέ Βιγκάν.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
ΝΤΑΜΑ
ΠΙΚΑ
ριουε
"Εν» κινηματογραφΐΜΟ
μεγαλβύργημα, Ινας κο·
λοσσός τής τέχνης πού
τό έμψυχώνει ό αφθαοτος
ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
καίή
ΜΑΝΤΕΑΕΝ ΟΖΕΡΑΙ
ριο θά έχης τδ παιδί σου στήν αγ
χαλια σου. θά είνε εύτυχισμένο
δυνατο, έλοζώντιινο. "Ο,τι ϊγινΐ
θά μείνη σάν Ινα κακό δνειρο.
Έσταμάτησε διά ν' αφήση καί
νά δώση την ευκαιρίαν τα λίγια
τού νά μποθν δαθότΐρα μέοα οτήν
καρδιά τής τααρίνας.
"Επειτα εΐπε:
—Δέν θά πιστέψετε;
Επλησίασε περισσότερον καί
με γλυκείαν φωνήν εξηκολούθη¬
σεν.
—Έλιίτε, πέατε μαζί μου: «Ό
γυιός μου θά ζήση!»
Μαγνητισμένη, μαγευμένη
τσαρίνα έπανίλαβϊ. τούς λόγους
τού:
—*Ο γυιός μου θά ζήση!
—"Οχι Ιται!
Ή «ωνή τοθ Ρασποθτιν δψώθη
δυνατή είς τόνον επιτακτικόν. "£
π«ιτα έσήκωσΐ ψηλά τούς βραχί
ονάς τού.
Τώρα είς την φωνήν τού δπήρ
χεν δ τόνος τής έκστασεως.
—Ό γυιός μου θά ζήση!
Καί τότε ή αδτοχράτειρα έπή
ρε την θερμότητα τοθ άνθρώπαυ.
Τα μάτια της ίλαμποχοποθσαν ά
πό νέαν έλπίδα.
'Οσονδήποτε άποχρουστιχός χα
άν τής εφάνη αύτός ό άνθρωπος
εις την αρχήν, μέ τα λυγδιασμένα
τού ροθχα χαί την άπεριποίητον
μαύρην γενειαδα χ»1 τα διαπερα
στιχά μαθρά τού μάτια, δέν ήτο
τάχα δυνατόν, ίσκέπτετο, νά ξα
ναδώση την υγείαν τού είς τόν μι
χρόν τσάρεβιτς, ϋρέπιι νά υπάρχη
δηλαδή πάντοτε Ινας χαλοντυμένος
χαλοθριμμίνος. γραμματισμίνος
γιατρός, πού νά έξεταζη τό παιδί
χαί νά χιν$ πάντοτε μέ άπελπι
οία τό χιφάλι τού;
(συνεχίζεται)
Ήταν δτοιμος ν" αφήση άλ
λους νά δια-ραγματευθοθν
δι' ειρηνικων καί διπλωματι¬
κόν μέσων, άλλά δέν επί¬
στευεν είς την επιτυχίαν των.
"Αφησε τόν Φετχή ν' αναχω¬
ρήση είς Παρισίους καί Λονδΐ
νόν. Όταν ό Φετχή" άπέτυχε
καί μάλιστα τοθ φέρθηκαν ά-
τιοτόμως, ό Μουσταφά Κεμάλ
έμειδΐασε σαρκαστικά.
Έν τώ μεταξύ, άλύγιστος
σάν άτσάλι, μέ πεΐσμα μέ
φανατισμόν, εξηκολουθεί νά
προπαρασκευάζεται, ένω τόν
χειμθνα τοθ 1921 διεδέχθη ή
άνοιξις τοθ 1922, καί αυτήν
τό καλοκαΐρι.
Περί τά τέλη Αύγούστου, έ-
νώ άκόμη δ καύσων ήταν ά
φόρητος καί παχύ στρ&μσ σκό
νης Ιστρωνε τούς δρόμους καί
τά μονοπάτια τής Μικρασίας
ό Κεμάλ απεφάσισε νά δρά
ση. Ώς ημέραν τής δράσεώς
είχεν έκλέξει την 26|)ν Αύγού
στου. *
Την πρώτην έβδβράδα, μέ
τόν Φεβζή ώς αρχηγόν τού
έπιτελείου τού κσί τόν Ισμέτ
διοικητήν τοθ μαχίμου στρα-
τεύματος. ανέλαβε προσωπι-
κώς την άρχηγίαν τοθ στρα-
τεύματος είς τόν άγώνα καί
άμέσως, μέχρι τοθ τελευταίου
στρατιώτου δλοι ησθάνθησαν
τό στιβαρόν χέρι τού καί ή
νόησαν ότι κάτι τό άποφασι
στικόν επέκειτο. Μέ μεγάλην
προσοχήν καί έπιτηδειότητα
προέβη είς την τιροετοιμασίαν
ολων των λεπτομέρειαν έν πά
ση μυστικότης, προθποθέσε
τής επιτυχίας. Διά νά διασκε
δάση τάς όπονοΐας, εΤχε δια
τάξει νά όργανωθοθν είς τό
στράτευμα ποδοσφαιρικοί άγώ
νες. Επεσκέφθη τό στράτευμα
διά νά παρακολουθήση τάχα
τάς φάσεις τοθ ποδοσφαιρι
κοθ αγώνος, έσχε κατ' αυτόν
τόν τρόπον την ευκαιρίαν νά
συναντηθή μέ δλους τούς διοι
κητάς, έδωσε διαφόρους διατα
γάς καί επέστρεψεν είς "Αγ¬
κυραν χωρίς νά έ γείρη ύποψί-
άς. Μίαν έβδομάδα πρό τής
άποφαοισθεΐσης ήμερομηνΐας
δλαι αί συγκοινωνίαι μεταξύ
Τουρκίας καί τοθ έξωτερικοθ
κόσμου [εΐχαν διακοπη", κα,
διεδόθη ή φήμη δτι είχεν έκ
ραγή ή έπανάστασις.
Την 24ην Αύγούστου ό Κε
μάλ έστειλ£ προσκληθείς είς
Ενα χορόν διά την νύκτα τής
26ης Αύγούστου εδωσε διατα
γάς είς τούς σκοπούς πού
φρουροθσαν έξω άπό τό σπΐτ
τού νά μή άφήσουν μέχρι νεω
τέρας διαταγής νά πλησιάση
κανένας, υπό τό πρόσχημα δ
τι ήταν απησχολημένος. Κα
άργά την νύκτα μέ τό έπιτε
λεΐόν τού κατηυθύνθη είς τό
στρατηγεΐον τού ΰπισθεν των
γραμμών μεκώπου.
1 (συνεχίζεται)
Κ. ΜυλοποταμΙτης
οφβαλμίατρος
Έ«1 τριακονταετίαν απο¬
κλειστικώς καί μόνον είς τα
δοθαλμολσγικά άσχολσύμε·
νος, (έχεται, τούς «ασχοντας
τούς οφθαλμούς είς τό δοθαλ
μιατρΐΐον τού, κείμενον τ,αρά
τφ Καμαράκι «λησΐον τής
ΠολυΚλινικη'ς Ηρακλείου.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
Τό Γεωργικόν Ταμείον Νο
μοθ Ηρακλείου προκηρύσσε
μειοδοτικόν διαγωνισμόν δι*
ένσφραγΐστων προσφορών διά
την ενοικίασιν μιάς άποθήκης
150 τουλάχιστον τετραγωνι
κων μέτρων.
Πνονται δεκταί προσφορα
μέχρι τής 11ης Μαρτίου 1938
ημέραν Σάββατον καί ώραν
12 1)2 μ. μ. είς τα γραφεΐα
αύτοθ κείμενα επί τής όδοθ
Ιωσήφ Χατζηδάκη (όπισθεν
Μουσε(ου).
ΟΙ δροι συγγραφής ύποχρεώ
σεων ευρίσκονται κατατεθει
μένοι είς τα γραφεΐα τοθ Τα
μείου ένθα οί βουλόμενοι δύ
νανται νά λάβωσι γνώσιν
καθ' εκάστην προσερχόμενοι.
(Έκ τοθ γραφείου τοθ Γεωρ
γικοθ Ταμείου).
Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
Δίχεται είς τό εργαστή-
ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ
Τζαμί».
Νΐκος Κουβίδης
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γραφείον παρά την 'Ανρο
τικην Τράπεζαν (έναντι βΐ-
κίκς χ. Μιχελιδάκη.
Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
Γυμναστικές άσκήσεις
διά την άρμονίσ των γραμμών σας.
την «σχησι αυτή διαδοχιχως πέν
τε φορές γιά κάθε χνήμη είς την
Διά νά Ιχετε χαλά άποτΐλίαμ*
τα διά τής φυσικής άσκήσεως, ά
παιτεϊται έν πρώτοις άκρίβεια
ΤΙ σημαίνει 8τι γνωρίζετε όλίγες
μόνον κινήσεις! Αύΐό πού Ιχει ση
μασία είνε χυρίως, ό καιρός
πού διαθέτετε είς την εκτέλεσιν
των χαί έ άριθμός των έβδομά
δών χατά την διάρκειαν των δποί
ών τίς έφαρμόζετε κάθε πρωί.
θχ σάς συστήσω σήμερον δύο
άσχήσεις οί οποίες είνε ιδιαιτέρως
ένδεδειγμίνες γιά τίς γυναΐχες μι
κροθ άναστήματος οί οποίες
I-
χουν τάσιν πρός απόκτησιν με
γάλων γοφδν καί άνοικτής λε
κάνης.
Πρέπει νά τίς έκτελίίτε μέ με
γάλην ένεργητιχότητα εάν θέλετε
ΰατερα άπό πέντε ή εξ έβδομάδες,
νά παρατηρήσετε μιά μεταβάλη.
Έκτελώντας τίς άσκήσεις αύΐές,
οί μΰς σας θά αυσταλοθν, θά
τεντωθοΰν πολύ, χαί είνε έ ούσιώ
δης 8ρος γιά νά έπιτύχετε Ινα
καλό άποτέλεσμα.
Διά την πεώτη άσκηαι: καθή
σετε επί τοθ έδάφους, μέ τίς χνή
μες πολύ τεντωμένες έμπρές σας
Σκύψετε πρός τα έμπρδς χαί
συγχρόνως πιάσετε, μέ τα δυό
σας χέ,Ρ'», τό δεξί σ»ς πόδι. Ά
πορρίψετε τότε πρός τα οπίσω
τούς ώμους σας, καί χωρίς νά
λυγίσετε τόν βραχίονα, ούΐε το
δεξί γόνατο, σηχώσετε την δέ
ξιά χνήμη δσον ύψηλότερα μπο
ρήτε. Μείνετε σ' αυτή την θέσι
επί Ινα δευτερέλεπτο, επειτα
σκύψετε έκ νέου έμπρός καί ά
φήσετε, πολύ άργά, τό δεξί σας
πόδι επί τού έδάφους. "Επειτα,
πιάσετε τό άριστερέ σας πόδι καί
κάμετε την Ιδία κΕνησι. Κά',ετε
αρχήν. Επειτα δέκα φορές, δταν
θά Ι"χετε άρκετά εξασκηθή.
Ή δευτέρα άσκησις γίνεται
ένώ θά είσθε δφίχ, πολύ εύθυ
τενής. μέ τίς κνήμες ολίγον δια
χωρισμένες 'Υψώσετε τού; βρα
χΕονας είς τόν άέρα καί τεν
τωθήτε δσον περισσότερον μπο
ρήτε. Άναπνεύσετε τότε δαθειά
χαί, έκ νέου, τεντωθήτε. "Επει
τα, δταν οί μΰς σας θά ε*χουν
κατ' αυτόν τόν τρόπο καλά χά
λαρωθή. σχύψετε κατά τό ήμισυ,
άφήσετε τούς βραχίονας σας νά πέ
αουν φυαικά έμπρός σας,καί τέλος
χαμηλώσετε περισσότερον καί
προαπαθήσεχε νά άγγίξετο τό ι
δαφος μέ τίς παλάμες των χει
ρών σας. Κατ' αρχάς, δέν θά
τό κατορθώαετε ασφαλώς, χωρίς
πρό πάντων νά λυγίαετε τ* γό
νατα, άλλά έπιμείνετε χαί μετά
άπό δύο ή τρείς έβϊομάδες θά
μπορήτε νά περιπατήτε γύρω
είς τό δωμάτιό σας «μέ τα τέσ
σερα». Την άσχησι αυτή θά χά
νετε δίκα ή τριάντ»! φορές Μην
λησμονήτε 8τι τα γόνατα δέν
πρέπει νά λυγίζουν ποτέ.
Οί άσκήσεις αύτές, των όποί
ών ή κανονιχή έπανάληψις θά
αάς λεπτύνη τούς γοφοϋς χατά
τρόπον απολύτω; βέβαιον, δέν θά
σας άπασχολοΰν κάθε πρωί ή κά
θε βράδυ παρά δέ/ΐα μόνον λε
πτά τής ώρας. Άπαιτοϋνται λοι
πόν πολύ ολίγα πράγματα, χαί
ή λΐτττή σιλουέττα πού θά άπο
χτήσετε άξίζει νά κάνετε αύτές
τίς άσκήσεις πολύ νανονικά.
ή Ντιοτεγχέ
—Είς τούς έτασήμους χορούς
—καί τα κοσμικά κέντρα
—εθαυμάσθησαν γενικώς
—τα κτενίσματα τής
ΟΥΡΑΝΙΑΣ
ήσαν τα ωραιοτέρα των ημερών.
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Αναχωρεί ίί Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £0-
ρ·ν, Τήνσν, Πάρον, Νάϊ
Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τηλ. 5-Μ.
ΙΑΤΡΟΣ
ΕΜΜ. Γ. ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
(ΕΙΔ1ΚΟΣ ΧΕ1»ΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ)
Διπλνματοϋχος ΗΒΒΐδΙαηΙ τί,ς χειρουργικής ούρολο-
γικής κλ ι νίκης, τής Ίατρικής Σχολής των Παρισίων.
Παθήσεις τοθ εύροποιητικοθ συστήματος, ήτοι: νε-
φρών, κύστεως, προστάτου γεννητικών έργάνων χ. λ. π.
Δέχεται, άπό 1ης Φεβρουαρίου 9—12 π. μ. χαί 3 —
7 μ. μ. είς τό ιατρείον τού ίδός Μαρογιώργη πάροδος
ΗλατεΙα Άρχαδίου (Χεϊτάν ΌγλοΟ) τηλ. 8 22.
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Στείλατε
τα κορίτσια
σας είς τα
έργαστήρια
έ λ ε υθ έρ ών
στΐουδών
ΡΑΠΤΙΚΗΣι
ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
Πλατεΐα Άγίας Εΐρηνης 4. ΑΰΗΝΑΣ.
ΙΟΙΙΑΙΙΙΙΗΙΙΜΕΡΙΗιΗΙΡΙΙΙΣΤΙΣΗί
ΜΙΝΩΑ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Πσλαϊκός συναγερμός,
τό έγχρωμο φΐλμ θαθμα:
ΤΟΥΡΑ Η ΘΕΛ
ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΑΑΣ
Κατάλληλον καΐ διά παι¬
δία κάτω τνν Η έτ&ν.
Μέ την γυναΐκα, πόθος,
την σύγχρονη Άφροδίτη:
ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ
Λάγνα όσον ποτέ άλλοτε.
Μιά ώμορφη, μιά μυστη-
ριώδης λευκή θεά μέσα
στήν κόλασι τής ζούγκλας.
Μιά ίστορία πρωτόνο-
νης άγάπης μέσα στό δο·
γιο της φύσεως ζωγραφι-
σμένη μέ τα φυσικά της
χρώματα στήν όθόνη
'Εκτός προγράμματος:
ΖΟΥΡΝΑΛ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
ΛΕΣΠΟΙΝΙΣ ΑΥΝ1ΜΙΤΙΣ
καί τό έγχρωμο άριστούρ-
γημα:
Ο ΠΟΑΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΪΟΥ
ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΒ ΧΑΒΙΛΑΝΤ
ΖΩΡΖ ΜϋΡΕΝΤ.
Κ ΟΙ Μ Ω ΝΙ Κ γΛ
ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Των Μετόχων τής Άνω·
νύμου Ήλεκτρικης Έταιρεί-
άς Σητείας είς τακτικήν γε¬
νικήν συνέλευσιν.
Κατ' απόφασιν τοϋ Διοικη-
τικοϋ ΣυμβουλΙου καί συμφώ
νως τοίς άρθροις 10 καί 11 τοθ
Καταστατικοό, καλοϋνται οί
κ. κ. Μέτοχοι τιρός συγκρό-
τησιν τής έτησίας τακτικάς
γενικής συνελεύσεως την 26
Μαρτίου 1939 ημέραν Κυρια¬
κήν καί ώραν ΙΟην π. μ. έν
τη αιθούση των γραφείων τής
Έταιρείας έν Σητεία.
Θέματα ημερησίας διατά¬
ξεως:
Ιον) 'Υποβολή τής έτιί τοθ
ΙσολογισμοΟ καί πεπραγμένων
1938 εκθέσεως τοθ Διοικητι·
κου Συυβουλίου, ώς καί τής
εκθέσεως των έλεγκτών.
2ον) Έγκρισις τοϋ ίσολογι
σμοϋ 1933 καί διάθεσις κερ-
δών.
3ον) Απόφασις περί άπαλ-
λαγής τΛν μελών τοθ Διοικη
τικοθ ΣυμβουλΙου καί των έ
λεγκτών άπό τής ευθυνής δι¬
αχειρίσεως καί έλέγχου 1938
4ον) 'Εκλογή δύο έλεγκτών
καί των άναπληρωτών αυ¬
τών διά τό ίτος 1939 καί καθο
ρισμός τής άμοιβής αυτών.
5ον) 'Εκλογή δύο μελών
τοθ Διοικητικόν) ΣυμβουλΙου
είς αντικατάστασιν των έξερ-
χομένων λόγφ^λήξεως τής θη·
τείας των κ. κ. Γεώρ. Βατσά-
κη καί Άντ. ΑίκατερινΙδη.
ΟΙ έπιθυμοθντες νά μετά-
σχωσι τής γενικής συνελεύ¬
σεως κ. κ. Μέτοχοι ί) άντιπρό
σωποι αυτών, ύποχρεοθνται
νά καταθέσωσι τούς τίτλους
των μετοχών των είς τό Τα
μεϊον τής Έταιρείας ή παρά
τώ Ταμείω Παρακατοθηών
καί δανείων ή παρά τινι έν
"Ελλάδι Άνωνύμω Τράπεζαι
κή Έταιρεία, προσκομίσωσι
δέ μέχρι τής 21ης Μαρτίου
1939 είς τα γραφεΐα τής Έ-
ταιρείας τάς άποδείξεις κατα
θέσεως, καθώς καί τα Ιγγρα
φα τής άντιπροσωπείας των.
Έν Σητεία τη 18 Φεβρουα
ρίου 1939.
Ό Πρόεδρος τοθ Διοικητι
κου Συμβουλίου.
Έμμ. Καραβΐλάχηί
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΝΙΙΑΗΛΡΟΥ Ε. ΦΡΑΓΙΙΑΔΑΙΗ
(τέως Αγρονόμον»
Στοα Σιδεράκη
Ήράκλΐιον
Κάνομεν την μεγαλυτί-'
ρκν κατανάλωσιν διότι πω-
λβδμεν ίλ« τα ύφαοματα ΐίς
τιμκς «συγκρίτωί «ύθηνάς.
ΑΒΕΔΙΣ
ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έτιανήλθεν έζ Άθη·
νδν δ μβγσλοβιομήχανος κ. Γβ·
ώργ. Διαλλυνάς.
- ΈπΙσης έπανηλθον ό κ. Ά·
δαμάντιος Κωνσταντινίδης μετά
τής κυρΐας τού κοΐ 6 κ. Γεώργιος
Φλώρος, μεγαλοεξαγωγδΐς σταφί¬
δος.
— Επανήλθεν έξ 'Αθηνδν ό κ.
Ιωάννης ΣυλλιγΛρδος τιαραγγε·
λιοδόχος.
ΕΟΡΤΑΙ.—Σήμερον εορτήν των
Άγίων Θεοδώρων δέν έορτάζει
οΰτε δέχετσι έπισκέψεις ό κ. θεό
δωρος Μ. Δουκουμετζίδης παραγ
γελιοδόχος.
***
Γύρω στήν πόλι.
Τά κρούσματα της γρίππης έξα
κολουθοθν νά σημειώνωνται.
— Κατά τάς πληροφορίας μάλι·
στα των ιατρών ϋπάρχουν αρκε·
το'ι κοεββατωμένοι.
—Άλλ' άραγε δέν είνε τό πράγ
μα σύνηθες μετά τάς "Απόκρεω
καί ανεξαρτήτως τής Ανωτέρω πλη
ροφορΐας δπως καί τής καιρικής
εξελίξεως, Ή γοΐππη τουλάχιστον
κάθε τέτοια έττοχή μόνον πού δέν
άνσφέρεται είς τό ημερολόγιον!
—Άπό ενωρίς σήμερον ή λαική
αγορά τής Κΐϊΐνοΰργιας Πόρτας
θά τταρουσ·άση κίνησιν.
—Καί δταν είνε σαρακοστή βλε
πέτε δέν άπολεΐπει ή οΐκοκυρική
οΐκονομολογΐα.
—Ή όποία αποβλέπει είς την
εξασφάλισιν καί τού σαρακοστι·
νού γεύαατος, πολυδαπάνου καί
αύτοθ κβττοτε, μέ την σχετικήν εύ·
θηνίαν.
—Ενωρίς—ενωρίς οί ναοΐ χθές
έτιληρώθησαν άπό τούς φιλοχρΐ-
στους.
—Ιδία είς την προσέλευσιν σύ>
την διεκρίθησαν ώς συνήθως οί
γρροΰλες καί οί ιταλός οΐκοδέ-
σποινες γενικώτερον.
—Αΐτινες ώς γνωστόν καί τη·
ροΰν μέ ττερισσοτέραν εύλάβειαν
τα πατροιταράδοτα κοΐ δκκλησι-
αστικώς.
—ΟΙ κρεωφάγοι άρχΐζουν να
γίνωνται σκετιτικοΐ μέ την έλλει¬
ψιν ιοΰ κρέατος.
—Ή όποία ένδέχεται νά παρου¬
σιασθή λόγω τής άπαγορεύσεως
εΐσαγωγής σφαγίων έκ τοΰ έξω-
τερικοϋ.
—Έν τφ μεταξύ πληθύνονται
σχετικώς οί πλανόδιοι όρνιθοπώ-
λαι.
— ΟΙ πρακτικοί καιροσκόποι εί¬
χον χθές τό πρωΐ την συνήθη ευ¬
εργετικήν των είς τά καφενίία.
—Ευχάριστον είνε δτι οί καιρο·
σκόποι προανήγγβλλον πρωτίστως
εξέλιξιν τοθ καιροϋ σύμφωνον μέ
τας άπαιτήσεις τής παρογωγής.
—Ιδιαιτέραν άττασχόλησιν των
γονέων καί κηδεμόνων Αποτελεί
αύτάς τάς ημέρας, ή έ'κδοσις πι-
στοποιητικών.
—Άφορώντων την Ιγγραφήν των
παιδιων των είς τά μητρωα τοθ
Δήμου:
—Ή ίκδοσις των τοιούτων τΐι-
στοποιηηκων άποδΐδεται είς ώρι
σμένους λόγους σχο>ικής τάξεως.
— Συνεπεία Βιαταγής τοθ Προέ-
δρου τής κυβερνήσεως ή δύναμις
χοθ σώμοτος των Έλλήνον άλκΐ-
μων ένετάχθη είς τήνγενικήν όργά
νωσιν τής Ε Ο Ν.
— ΟΙ άλκιμοι ειδικώτερον θά Α-
ποτελέσουν τά ναυτικά τμήματα
τής Ε.Ο.Ν.
—Κατόπιν τής διαταγής ταύτης
οί ΰλκιμοι Κρήτης (Χανίων), θά Α
ποτελέσουν τοθ λοιπού τμήματής
'Εθνικής Όργανώσεως ΝεολαΙας.
— Συγκλονιστικόν Λπό Απόψεως
δραματικόν συγκρούσεων καίγε¬
νικώς βαθύτατα ενδιαφέρον τό ε
ξαιρετικόν φίλμ πού προβάλλεται
είς τόν κινηματογράφον Πουλακά
κη: 6 «Πυργος τής σιωπής» μέ
την διάσημον "Αννα Μπέλλα.
—Είς την. «Μινώσ> πολύν κό¬
σμον συγκεντρώνει τό φίλμ: «Τού
ρα Βασίλισσα τής ζούγκλας» μι
την σύγχρονη ΆφροδΙτην ΓΊτόροθυ
Λαμούρ. Είνε είς τό εΤ&ος τού ίνα
Αριστούργημα.
φ Ρέπορτιρ
—Ή «Πνευματική Ζωή».
Εξεδόθη καί ίκυκλοφόρησε Τί
λευταίως καί είς την πόλιν μας
τό τελευταίον ιεθχος τής «Πνευ
ματικής Ζ«ής» τοΰ κ. Μελή Νικο
λαίδη μέ έκλεκτήν δπως πάντοτε
λογοτεχνικήν ΰλην καί πλήρη βι
βλιογραψίαν.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκία είς Μαστα·
μτιά λιθόκτιστος κεραμοσκεπής
ιχειμένη επί τής κεντρικής λεωφό
ροο Αποτελούμενη έκ τριών Ισο
γείων, ήλεκτροφώτιστος, μετά
πευκοφύτου περιοχής, ψρίατος
καί συνεχομένης αμπέλου σουλτα
νΐ όκτώ περίπου έργατών. Πλη
ροφορίαι παρά τφ Τ. Συμβολαι
ογράφω Ευστρ. Βουρδουμπάκη ή
τφ κ. Άριστείδη Ζαχαρίου. Αριθ.
τηλεφ. 3-94.
* Δΐρματολόγος (ατρός
Ν. Ματζαπετάκης
Αέχεται τούς έκ ίϊρματι·
χών καί μβταδοτικδν νοση-
μάτων πάσχοντκς βδο; Νε·
κταρίου, πάροδβς πλατβίας
Βαλιδέ Τζαμί, τέως οίκίοΐ' Μ.
Νυστβράχη.
Τούς Μβσσαρίτβς, τβυς πά¬
σχοντος επ θΗρμοκικ&ν νο·
βημ«τβ»ν, τέ· τ«λ««ταίβν ϊ*β
ββτβν έκάστβυ μηνβς εις τ«
έν Μοΐρις φαρμ«)»Ιβν κ.
Νβυντράχη.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον Ι·
πιπλωμένον παρά καλζ ο2χογε·
νιία. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
Π&ΛΟΤΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΓΓΑ
Πληροφορίαι χαρ* ημίν.
τ:-
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Τό μεγάλο ϋργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι
519βν
Όλην την νύκτα έβλεπε την πέτραν, μεγάλην
ώς βουνόν καί πλήρη σπηλαΐων.
Μετά τής ανατολάς τού ηλίου,—ίδιον δέ τοθ
ηλίου άνατέλλοντος είνε νά κινή ήμδς είς γέλωτα
διά τούς νυκτερινούς φόβους, καί τόσω μάλλον δ
σω μάλλον έφοβήθημεν,—μετά τής άνατολής τού
ηλίου έξυττνήσασα ή Τιτίκα.— ΕΤχα πάθει, εΐπε, τό
αύτό, κοθώς την προλαβοΰσαν νύκτα με την σκιάν
τής καπνοδόχης, καί την παρελθούσαν έβδομάδα
μέ τα πατήματσ, δπου μ' εφάνη ώς νά ήκουσα
μέσα είς τόν κήπον διά νυκτός! Τόσον λοιπόν
ψοφοδεής έγεινα έγώ, Καί ή πέτρα βεβαία, δπου
ένόμισα πώς εΤδα επάνω είς τό κάθισμα έκεΐ
νο θά ήταν τής φαντασΐας μου.
'Ενδυθεΐσα, κατέβη είς τ6ν κήπον, έτρεξε πρός
τό λΐθινον εδώλιον καί ίδρώς την περιέχυσε ψυ-
χρός. Ή πέτρα ήτο ν έκεΐ.
Άλλ' ό τρόμος της υπήρξε στιγμιαΐος. Ό,τι
προξενεΐ φόβον διά νυκτός, την ημέραν κινεΐ είς
περιέργειαν.
—Μπά! εΐπε, τί είνε αύτό; άς ίδοϋμε.
ΆνεγεΙρει την , πέτραν, (ήτο δέ εύμεγέθης),
καί ύπ' αυτήν βλέπει τι όμοιάζον πρός επιστο¬
λήν.
■"Ήτο φάκελλος, άσφράγιστος μέν άφ' ενός, ά
νεπΐγραφος δέ άφ' ετέρου, καί ομως αρκούντως
όγκώδης. Περιείχοντο είς αυτόν έγγραφα.
Όχι πλέον φόβον, καί ουδέ περιέργειαν, άλλά
παλμούς ήρξατο ή Τιτίκα νά αίσθάνεται. 'Εξά
γει έκ τοθ φακέλλου ολόκληρον τετράδιον μικροθ
σχήματος, εκάστη σελίς τοθ όποίου έφερεν αριθ
μόν. Ό γραφικός χαρακτήρ ήτο ν ώρσΐος, κατά
την Τιτίκαν χαρακτήρ λεπτότατος.
Εζήτησεν ή Τιτίκα δνομά τι* άλλ' υπογραφή
δέν ύπήρχε. Πρός τίνα άπηυθύνοντο τα γεγραμμέ
να, πρός αυτήν, ώς φαΐνεται, έπειδή ό φάκελλος
άπετέθη επί τοθ έδωλΐου αυτής. Άλλά τίς ό γρά
ψας, Τα φύλλα τοθ τετραδΐου ήσαν τρέμοντα είς
τούς δακτύλους της.
Ή Τιτίκα εΤδε τόν ουρανόν, την οδόν, τάς ά-
κακΐας, τάς περιστεράς, αΐτινες έπέτων επί γείτο¬
νος τινος στέγης' έπειτα τό βλέμμα της έπεσεν
επί τοθ χειρογράφου' εΤπε καθ* εαυτήν ότι άνάγκη
ήτο νά λάβη γνώσιν των διαλαμβανομένων καί Ι
δού τί άνέγνωσε.
Δ'.
Καρδίαν υπό πέτραν.
«Τί εστίν έρως, ή τΐεριστολή τοθ παντός είς εν
δν, αύτό καί μόνον, καί ή διαστολή ενός καί μό
νού δντος μέχρι ΘεοΟ Ιδού ό έρως.
♦ *
*
Έρως ό άσπασμός των άγγέλων πρός τα ά
στρσ.
ν
Πόσον περΐλυπος γίνεται ή ψυχή, δταν λυπήται
διά τού είρωτος! Όποΐον καθιστδ κενόν ή άπουσΐσ
τοθ ΰντος, τοθ μόνου πληροθντος τα συμ
παντα!
Ι (συνεχΐζεται)
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΕΜΜ. Ε. ΠΕΡΑΚΗ
Παραπλεύρως εΐσόδου
ρονόμων Α. Νίβα.
οικίας κλη- ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειειειαειι
Εξπρές θαλαμηγόν
ΨΨ
Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
Αναχωρεί τακτικάς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί·
καρΐαν, Σάμον.
Τηλ. δ.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
ΖΗΤΕΙΤΕ έηιμένΜς, άπβ 4λα τα καταστήματα χαΐ αύτα
άκύμη τ6ν έηαρχι&ν ταίς Μλνσταΐς Μάρκος «Σταύρος».
"Ητοι ο0ι>γαχι«, τρυηώματα χιβάρας, καρολια κΐντήμα-
»·!, ΝοοΒάρες, ΜονλινΙ, Κοτον περλί, Ββμβααιάχιοι, χον
Μρ«ΐ κντάμεττεκ; μ. λ. κ. Όλαι τα 6ς αν», εΐδη είναι «-
•βάατβν «βΐοτητοι, κ«ί χρΜματνν αγγυημενιιν κ«1 βτερε-
•ν. ΜΙα οοχιμα Μ ο·* ηείοη βι« τ*ν άνΗτερβτεηα
ιΑεΜτβν τβί μάρκος «Χτ«νρέ>ι»
'Λντι«>ο0Μ» οι«
Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΖ
' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
Αι* έκεΐνους πού Θέλουν
νά πλουτιζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι' δλους.
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΣ
Β'.
*Όταν δμως έτελειοποιήθη ή
κατασκευή των ήλεκτρικών λαμ-
πτήρων εγένετο άντιληπτόν δτι
ήτο δυνατόν νά γίνεται ή δια-
βάθμισις τής φωτιστικής δυνάμε
ως μέ την βοήθειαν τής λάμπας
πυρακτώσεως μέ νήμα άνθρακος
καί τα γενόμενα πειράματα ά
πέδειξαν βτι τό άποτέλεσμα ήτο
άκριβέστιρον άπό τα προηγούμενα
συστήματα. Επί τή βάσει τής
χαταμετρήσεως αυτής εγένετο τό
1909 6 καθορισμός ενός συμβχτι-
κοθ πλέον μετρικοθ συστήματος,
τοθ «διεθνοθς χηοίον». Άλλά
καί τό σύστημα αύτό να δπάρ
χη είς ήλεκτρικός λαμπτήρ, έ ό
ποίος νά άποτελη" την βάσιν
τής συγκρίσεως τής φωτιστικής
εντάσεως κατά τό σύαΐημα τού
κανονιβμοθ τής ώοας είς τα,
πλοΐα άλλοτε επί τ^ βάσει χρο-
νομέτρου δέν Εκανοποιοθσε τούς
ίρευνητάς. Δηλαδή επί τό ά-
πλούατερον δταν παρεδίδοντο είς
τό εμπόριον λαμπτήρες 100 κη
ρ£ων επί παραδείγματι, ουδείς
ήτο επιστημονικώς βέβαιος δτι
ήσαν άκριβεϊς.
Διά τοθτο παραμένει άκόμη καί
συζητεϊται—συνεζητήθη δέ καί είς
τό τελευταίον διεθνές, φωτιστικόν
συνέδριον έν Γερμανία—τό πρό
βλημα τής εξευρέσεως τοθ τρό-
που κατά τόν οποίον θά εξασφα¬
λισθή μία μετρική βάσις σταθε-
ρά, άμετάβλητος καί ή δποΕα
νά έπιτρέπη συγχρόνως την ά-
κριβή μέτρησιν τής φωτιστικής
δυνάμεως ίλων των είδών >αμ
πτήρων καί κυρίως δλων των
σημερινήν χρωματικών ποικιλι
ών τοΰ φωτισμοθ,— δχι βεβαία
τα χρώματα τοθ ύαλίνου περι
βλήματος, άλλά τοθ ίδΕου τοθ
φωτός—χωρΐς κίνδυνον σφαλμά
των καί δυσαναλογιων.
Αί άναζητήσεις συνεχίζονται
χωρίς διακοπήν καί τα έκάστο
τε πρσκρινόμενα είς ωρισμένα
κράτη μίτρα τα παρέχοντα την
εγγύησιν δτι δίδουν καλλίτερα
άποτελέσματα των γνωστών καί
εφαρμοζόμενον μέχρι τής στιγ-
μής έκείνης, γΕνονται άποδεκτά
παρ' αυτών ώς φωτιατική μο¬
νάς. Άλλά παρουσιάζουν πάντο
τε ποικιλίας διαβχθμίσεων δια
φερούσας άπό κράτους είς κρά
τος καί δημιουργούσα; μεγάλας
διαφοράς, παρά τό γεγονός δτι
δπάρχει πάντοτε μία θεωρητι·
κή φωτισΐική μονάς, τό «διεθνές
κηρΕον». Ακριβώς δέ μέ την
έξάλειψιν των διαφόρων αυτών
καί μέ την μεταβολήν τής θεώ
ρητικής διεθνοθς μονάδος είς πραγ
ματικήν άσχολεΐται σήμερον ή
διεθνής έπιτροπή φωτισμοθ, άνα·
ζητούσα τό καταλληλότερον έ-
πιστημονικόν μέσον.
ΑΟΡΑΥΣΤΑ
ΓΥΑΛΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
Επρομηθεύθη πρώτον καθ" &
λην την 'Ελλάδα τό ώρολογο
ποιεϊον «ΖενΙθ» τού κ. Μιχ. Μα
νουσάκη. Τα αθραυστα γυαλιά,
δέν σποΰν ποτέ. Είνε λβπτά καί
διαφανή δπως καΐ τα κοινά γοα-
λιά. Τιμαί δπως χαΐ των κοινων
πΐρίπου.
Ή όδός Κεραμοΰτσι,
Καβροχώρι - Καμαρίου.
Έν τ$ μερίμνη της ή Γενική
Διοίκησις Κρήτης δπως προαγάγη
καί εξυπηρετήση συγκοινωνιακώς
τούς κατοίκους τής δυτικής πλευ
ρας τοθ Μαλεβυζίου απεφάσισε
την σχιρρόστρωσιν τής ίδοθ Κε
ραμοθτσι—Καβροχώρι —Καμαρί
ου, διέταξε δέ καθώς πληροφο¬
ρούμεθα την νομομηχανικόν δπτ]
ρεσίαν Ηρακλείου νά επιληφθή
τοθ ϊργου αυτής.
Ώς γνωστόν ή όδός αυτή, μέλ
λουσα νά εξυπηρετήση μεγάλα
συμφέροντα τοθ παραγωγικωτίρου
διαμερΕσματος τής επαρχίας Μαλε
βυζίου κατεσκευάσθη διά πρόσω
πικής εργασίας των κατοίκων Κα
μαριου, Καβροχώρι. Κεραμουτσί-
ου κ. &. πρό δεκαετίας περίπου
κατόπιν παρασχεθιισών τότε βε
ραιώσεων δτι τό κράτος θά ήρχε
το ΙπΕκουρον θυσιάζον την μικράν
δαπάνην τής σχιρροστρώσεως τής
όίοθ ταύτης. Άλλά τό κομματι-
κόν κράτος υπέσχετο πολλά ώς
γνωστόν, καί ολίγα έπραγματο·
ποίει. Αφήκε λοιπόν την έργασί
αν εκατοντάδας ήμερομισθίων έκ¬
θετον καί Ινα δρόμον έτοιμον σχε
δόν νά καταστραφή.
"Ηδη δ 'Υπουργός Γενικός
Διοικητής κ. Σφακιανάκης συνε
χίζων την εκπολιτιστικήν τού
δρασιν, έλαβε υπό σοβαράν άπο¬
ψιν τα έκτεθέντα παράπονα των
κατοΕκων τοθ δυτικοθ ΜαλεβυζΕ-
ου καί κατά τάς πληροφορίας πού
μας παρέχουν οί ένδιαφερόμενοι
φέρεται άποφασισμίνος νά τερμα
ΐίση την χαττάστασιν αυτήν. -
Ό κ. Σφακιανάκης άς είνε
βέβαιος δτι θά συνδέση τό βνομά
τού μέ μίαν πράξιν, δντως έκπο
λιτιστικήν κάμνων έργον καί έρ¬
γον ταχύ την αποπεράτωσιν τής
ήμιτελοθς δδοθ πού θά έξυπηοετή
ση τόσον σημαντικά συμφέροντα.
—Αί προαγωγαι διδασκάλων.
Τό ΰπουργϊίον της Παιδείας
απηύθυνε καί νέαν εγκύκλιον
πρός τού; Νομάρχας διός της ό
ποίας παρακαλεϊ νά προβούν ου
τοι τό ταχύτερον είς δημβοίευ
σιν των καταλόγων των προκγο
μένων διδασκάλων βλων των κε
ριφερειών βάσει των οϊκείων άίτο
φάσεων των τοπικών έκπαιδευτι
κων εποπτικόν συμβουλίων.
ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας
άναλαμδάνει την τήρησιν έμπορι-
κων βιβλίων μέ συμφέροντας δ·
οους. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
—Ψήφισμα είς μνήμην Ιω.
Βογιατζάκη.
Μάς έστάλη έξ Αρχανών ΐό κά
τωθι ψηφισμα τοΰ αύτόθι Έθνικοΰ
Μορφωτικοϋ Χυλλόγου, συνταχθέν
επι τω θανάτω τοϋ τέως Δήμαρ¬
χον Ηρακλείου και ίπιλέκτου
μελους τοϋ ανωτέρω συλλόγβιι
Ίμ. Βογιατζάκη
ΨΗΦΙΣΜΑ
Επί τό θλιβερα άγγβλία τού
θανάτου τού Ιωάννου Γ. Βογια¬
τζάκη έπιλεκτου μίλους τού Έ·
θνικοΰ Μορφωτικοϋ Σύλλογον
Αρχανών καί πολλάκις έξυπηρε
τήσκντος την κωμοπβλίν μας κα
τα τβυς άπελκυθερωτικοϋς άγώ
νας, ή Διοικοϋσα Έπιτροπή τής
ίΐμετίρας πνευματικής Όργανω
σεως συνελθούσα έκτάκτως έν
τοίς γραφείοις αυτής σήμερον
την 21ην Φεβρουάριον ημέραν
Τρίτην καΐ ώραν ΙΟην π. μ. προσ
κλπσ«ι τοΰ κ. Προείρου καί έν
άπαρτία εύρεθβΐβα αυτή
Εψηφισε τα κάτωθι
1) Νά άποσταλώσι συλλυπητή
ρια τπλεγραφήματα είς την οί
κογένειαν τοϋ μεταΰτάντος καΐ
είς τόν αδελφόν αύτοΰ κ. Νικόλ»
όν Βογιατζάκην ιατρόν.
2) Να παρακολουθήση την κη
δείαν έκ μέρους τοΰ Έθνικοΰ Μορ
φωτικοϋ Σύλλογον ο Ταμίας αν
τοΰ κ. Χαρίλαος Μαρκοδημητρά
κης.
3) Νά άναβληθή ή τβλετη των
ένκαινίων τής λεσχης μας επί τ»σ
οαρακονθήμερον.
4) Νά κατατεδώσιν άντί βτεςρά
νόν δρ. διακόσιαι (200) είς τβν
ένταΰθα Φιλανθρωπικόν Συλλο
γβν Κυρίων και Δίδων «ή Όμό
νοια».
5) Νά δημοσιευθή τό παρον βΐς
τάς έν Ηρακλείω έκδιδομένας
εφημερίδας «Ανάρθωσις» και
«Κρητικα Νέα» καί
έ) Νά άποσταλωσιν άντίγραφα
τβΰ παρόντος είς την χήραν,
τα τέκνα καί τόν αδελφόν τοϋ
αειμνήστου "Ιωάν. Βογιατζάκη ού
τινος ή μνήμη έστω αϊωνία.
'βγένετο έν Άρχαναις τθ 21η
Φεβρουαρίον 1939.
Ό Πρόεδρος
Ν. Μαλλιαράκης
Τα Μέλη
Ν. Μαρκομιχβλάκης
Χ. Μαρχοδημητράκης
Γ. Καλπαδάκης
Ν. Μαυρογιαννης.
—Έπίδβμα είς στρατιωτι-
κούς.
Είς την εφημερίδα τής Κυββρ
νηαβως εδημοσιεύθη νομος δια
τον οποίον έςΌυσιοδοτεΙται ό
ύπουργβς των Στρατιωτικών νά
παρέχη ώι' αποφάσεως τού έπίδο·
μα είς άξιωματικβυς καί άνθν
πασπιστάς έν ένεργεία τοπβθβ
τονμένους η άπβαπασμενους είς
όχυρα.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ή κοινότης ΆγΙου Βασιλεί
ου Βιάννου προκηρύσσει δτι
έκτΐθεται είς διαγωνισμόν φα
νερδς μειοδοτικής δημοπρα-
σίας ή κατασκευή γεφΰρας ά·
νοίγματος 7 μ. έν τώ κατα¬
στήματι τής Νομαρχίας την
5ην ΜαρτΙου 1939 συμφώνως
τή υπό τής Μηχανικής ύπηρε
οίας Κοινοτήτων νομοθ Ήρα
κλεΐου συνταχθεΐσει μελέτη.
Παράβολον συμμετοχής δραχ
μαί τρείς χιλιάδας (3.000).
Είς την δημοπρασίαν γΐνονται
δεκτοΐ καί έμπειροτέχναι. Τα
σχετικά τής μελέτης είσί κα
τατεθειμένα είς τό γραφείον
τής Κοινότητος καί τό γρα¬
φείον τής Μηχανικάς ύπηρεσί
άς κοινοτήτων νομοθ Ηρα¬
κλείου ένθα προσερχόμενοι οί
βουλόμενοι δύνανται νά λαμ
βάνωσι γνώσιν καθ" εκάστην
καί κατά τάς εργασίμους ώ¬
ρας.
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
Ν. Β. Βαρδάκη*
II.
Ι Ι
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΠρωΙσ Σαββάτου
25 Φεβρουαρίου 1939
120 Ώρα
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΙΑΣ
ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΠΙ ΤΟΝ ΙΣΙΙΑΝΟ,ΑΑΑΙΚΒΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).— ^Τηλεγραφήμα-
τα έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι ό
ηροσωρινός άπεσταλμένος τής Γαλλίας
είς τό Μποΰργκος γερουσιαατής κ.Μπε-
ράρ ανεκοίνωσεν είς τόν υπουργόν των
Εξωτερικών τής Έθνικής Ίσπανίας κ.
Γιορντάνα την απόφασιν τής Γαλλίας
νά αναγνωρίση την κυβέρνησιν τού στρα
τηγού Φράνκο.
Ύποτίθεται ότι είς την ανακοίνωσιν
ταύτην προέβη ό κ. Μπεράρ κατόπιν τής
έπιτεύξεως γενικωτέρας συμφωνίας με·
ταξύ Γαλλίας καί Έθνικής Ίσπανίας
Ό κ. Τσιάνο είς την Βαρσοβίαν.
Αί Ηνωμεναι Πολιτειαι και ό Φράνκο.
Η ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣΑΝΑΓΚΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
ΒΛ ΓΙΝΗ ΤΗΝ ΠΡΡΐΕΧτί ΔΕΥΤΕΡΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποχριτού μας).— Κατά τα έκ τού
έξωτερικού τηλεγραφήματα ή έπίσημος
ανακοίνωσις τής άναγνωρίσεως τοΰ«1>ράν
κο υπό τής γαλλικής κυβερνήσεως θά
γίνη την προσέχη Δευτέραν (μεθαύ¬
ριον).
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙΛΑΙΚΗ ΥΠΟ&ΟΧΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΗΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑ ΠΡ09ΥΠ0ΥΡΓ0Η
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Είς τόν έπιοτρέ
φοντα μεθαύριον (αύριον) πρωθυπουρ¬
γόν κ. Μεταξάν έτοιμάζεται παλλαΐκή
ύποβοχή υπό των άρχών τής πρωτευού
βης καί τού λαού των Αθηνών.
Ο Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΦΘΑΣΕ ΧΟΕΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτοΰμας) .—' Ο πρωθυπουργός
κ. Μεταξάς αγγέλλεται έκ Θεσσαλονί¬
κης ότι έφθασεν έκεί σήμερον προερχό
μενος έκ Βελιγραδίου.
ΕΙΣ ΤΟΝ Ι ΟΡΟ6ΥΠ0ΥΡΓ0Η ΕΓΕΝΕΤΟ
ΕΝΒίϊΣΙΒΔΗΣ ΥΗ1Α111Η ΕΙΣ ΟΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΗ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Καθ" ά τηλεφω-
νοΰν έκ Θεσσαλονίκης είς τόν πρωθυ¬
πουργόν κ. Μεταξάν εγένετο κατά την
άφιξιν τού έκεί πρωτοφανές είς ένθου
βιασμόν λαϊχή ύποδοχή.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΑ ΤΑ ΛΑΝΕΙΑ ΤΒΗ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΒΗ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποχριτού μας).— Ό ύφυπουργός
τής Εργασίας κ. Δημητράτος βυνέατη
σεν είς τα έργατοΰπαλληλικα σωματεΐα
όπως μή παρέχουν δάνεια είς τούς ή·
σφαλισμένους. __ Ή απαγόρευσις θά ίσχύ
βη μέχρι των έορτών τού Ηάσχα.
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΚΟΝΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Σχετικώς μέ τας
βυστάσεις τοΰνύφυπουργούτής Εργασίας
κ. Δημητράτου πρός τα έργατουπαλλη-
λικά σωματεΐα, ανεκοινώθη ότι ό κ.
ύφυπουργός είς τας βυστάσεις τού
προσέθεσεν ότι δύνανται τα σωματεΐα
νά χορηγοΰν δάνεια είς τούς ήσφαλισμέ
νους μόνον είς την περίπτωσιν απολύτου
αά
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Φεβρουαρίου
(16. ύπηρεσία). — Ό κόμης
Τσιδνο ανεχώρησε χθές τό
εσπέρας έκ Ρώμης μεταβαί¬
νων είς Βαρσοβίαν.
ΑΙ έψημερΐδες τής Βαρσοβί
άς άσχολοθνται εύρέως μέ
τό ταξίδιον τού κ. Τσιανο
είς την Πολωνίαν. Μεταξύ
των άλλων, 6 τύπος τής πό
λωνικής πρωτευούσης γράφει
8τι ή Πολωνία βΤνε ετοίμη
νά συνεργασθή μέ δλα τα
κράτη, άλλ' είς άντάλλαγμα
ζητεί νά σέβωνται ταυτα τα
δικαιώματά της.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Φεβρουαρί¬
ου (ίδ. ύπηρεσία).— Όλαι αί
αγγλικαί έφημερίδες άσχολοΰν
ται μέ τα τηλεγραφήματα πού
αντηλλάγησαν μεταξύ τοΰ
Ντοθτσε καί τοθ Φράνκο έπ'
εύκαιρΐα τής επιθεωρήσεως τοθ
έθνικοθ στόλου υπό τοθ άρ·
χηγοϋ τής κυβερνήσεως τοΰ
Μποθργκος.
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
ΚΑΙ ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
—Κατ' έπισήμους πληαοφο
ρ(ας ο£ πρεσβευταί των Ήνω
μένων Πολιτειών είς Παρισί
ούς καί Λονδίνον θά προβοθν
είς δισβήματα παρά τή γαλλ.
{) καί τή αγγλικη κυβερνήσει
σχετικώς μέ την αναγνώρισιν
τοθ Φράνκο.
Οί πρεσβευταί θά ζητήσουν
δπως καθυστερήση, ή άναγνώ
ρισις αυτή υπό των δύο χω
ρθν δι' ωρισμένους λό
γους ένδιαφέροντας τάς Ή
νωμένας ΠολιτεΙας καί την
ανάγκην συντονισμοθ τής πό
λ τικής αυτών μετά τής Γαλλί
άς καί τής Αγγλίας άπέναν
τι τής έθνικής Ίσπανίας.
Ύπερπαραγωγή τής κριδης
είς την Πεδιάδα Μεσσαράς.
Κατά πληροφορίας πρό; τόν
Οίκον τοΰ Άγρότοιι, εί; Μεσσαράν
ευρίσκονται εισέτι «ποόέματα
κριθής περΐ τό Εν και ήμισυ περί
που έχατομμύρια οκάδες καταστά
σης άδυνάΐου τής άπορροςρήσεώς
της λόγφ τής περιαυνής άφ' έ
νάς μεγϊλης παραγωγής καί τής
ατελοθς άφ' ετέρου είσαγωγής Ι
κανών ποσοτήτων κριθής έκ Ρου
μανίας δι' ής έκαλύφθησαν αί ά
νάγκαι τής βιομτ/χανία;. Ένεκα
των λόγων τούτων ή κριθή τής
Μεσσαράς ΰπΐτιμήθη σημαντικώς
χωρίς έν τούτοις νά ευρίσκη ά
γορασιάς.
Κατόπιν των ανωτέρω πληρο
φορΐων δ Οίκος τοθ Άγρότου ά
πηύθυν» χθέ; έγγραφον πρός τό
υπουργείον Έθν. Οίκονομίας δια
τοθ δποίου παρακαλεΐ νά άπα
γορευθ^ ή περαιτέρω είσαγωγή
έκ τοθ έξωτερικοθ κριθής πρός ά
ποαυμφόρησιν τής άγοράς τής
Μεσσαράς, ή όποία δύναται εύ
χερώς νά επιτευχθή, εάν ή Ά
γροτική Τραπέζα προμηθευθή Ε
κανήν ποσίτητα τοιαύτης κριθί);
άπ' εδθείας άπά τούς παραγω
γοΰς είς λογικάς τιμάς, διανέ
μουσα αυτήν είς τούς κατοίκους
των όρεινών διαμερισμάτων πρό;
Ι κάλυψιν των άναγκών αυτών καί
τής κτηνοτροφίας. Έπίαης είναι
δυνατόν ώ; φρονεί ό Οίκος τοθ
Άγρότοιι, νά προβή καί τό υπουρ
γεΐον των Στρατιωτικών είς προ
μηθείας διά τάς ανάγκας των &
ποζυγίων τοθ στρατ,οθ έκ ή
κριθής Μισσαράς. Έκ παραλλή
λου ό Οίκος τού Άγρότου κρίνε
άτταιραίιητον χάριν τής μϊλλοντ
κης τονώσεως των σιτηρων είι
Μεσσαράν, νά Ιπεκταθη' εί
την περιφέρειαν αυτής τό μέτρον
τής συγκεντρώσεως των αιτηρών
δι' ού θά εξασφαλισθή ή διατή
ρήσις ικανοποιητικόν τιμών καί
είς τό μέλλον.
Αι προταδεΐσαι προαγωγαι
έκπαιδευτικών λειτουργίαν.
'Υπεβλήθησαν αρμοδίως αί
προτάσεις προαγωγών των κά
τωθι εκπαιδευτικήν λειτουρ
γών τοΰ νομοΰ Ηρακλείου έ
νεργηθεΐσαι υπό τοΰ Έποπτι
κου Συμβουλίου Στοιχειώδους
Έκπαιδεόσεως ώς εξής:
Προαγωγαι προτσθεΐσαι μέ
χρι τέλους Όκτωβρίου π. Ι.
Α'. Έκπαιδευτικής Περιφερεί¬
ας Ηρακλείου: Έκ τοθ βαθ
μοΰ τοθ γραμματέως β' είς
τόν βαθμόν τοΰ γραμματέως
α': Καλλιατάκη Είρήνη τοθ
μονοταξίου δημοτικοθ Σχολεί
ου Τσαγκαράκη καί Μαρκά-
κη Ελένη τοθ 5ταξ(ου δημο
τικοΟ σχολείου Νέας Άλικαρ
νασσοθ. Β.' Έκπαιδευτικής
περιφερείας Πεδιάδος: Έκ τοθ
βαθμοθ τοθ γραμματέως β'
είς τόν βαθμόν τοθ γρσμματέ
ως α': Πεδιαδίτου Είρήνη τού
διταξΐου δημοτικοθ σχολείου
Αγ. Βασιλείου.
Προαγωγαι ττροταθεΐσαι μέ
χρι τέλους Νοεμβριού π. ε.
Α'. Εκπαιδευτικήν Περιφε
ρείας Ηρακλείου: Έκ τοθ βαθ
μοΰ τοΰ γρσμματέως β' είς
τόν βαθμόν τοθ γραμματέως
α': Χαρούλης Ευάγγελος, Συλι
βοΰ Χρυσή. Β'. Έκπαιδευτι
κης Περιφερείας Πεδιάδος:
Έκ τοθ βαθμοθ τοθ άκολού
θου είς τόν βαθμόν τοθ γραμ
ματέως β' τάξεως: Σταματά¬
κη Μΐρίκα. Έκ τοθ βαθμο0
τοθ γραμματέως· β' τάξεως είς
τόν βαθμόν τοθ γραμματέως
α' τάξεως: Σταυρουλάκης Έ.
Βλαχάκη Άνδριανή
Γ'. Έκπαιδευτικής Περιφε
ρείας Γόρτυνος: Έκ τοθ βαθ
μοθ τοΰ άκολούθου είς τόν
βαθμόν τοΰ γραμματέως β'
Αναστασάκης Δημ. Έκ τοθ
βαθμοθ τοθ γραμματέως β'
τάξεως είς τόν βαθμόν τοθ
γραμματέως α' τάξεως: Μαρ
κάκη Χαρίκλεια, Πλατή Έλι
νη, Άνυψαντάκης Αντώνιος
Παπουτσάκη Αλεξάνδρα
Τσαντηράκη Μαρίκα, Μιχελι
νά κη Είρήνη.
ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
Εδημοσιεύθη είς την έφημε
ρίδα τής κυβερνήσεως τό
διάταγμα διά τοϋ όποίου τα
έν Ηρακλείω άγορανομικώς
άνήκοντα είς την κατηγορί
αν των πολυτελείας καί Α'
κατηγορίας έστιαιόρια, ζυθε
στιατόρια, ζαχαροπλαστεΐα
καί καφενεΐα ώς έπΐσης τα
κέντρα διασκεδάσεως καί τα
δημοσία έν γένει θεαματα, χά
ρακτηρΐζονται ώς τουριστικαΐ
έπιχειρήσεις.
Η ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΑΓΗ
Τό υπουργείον τθν Οίκονο
νομικών έκοινοποίησε πρός
τάς τελωνιακάς αρχάς τό
κείμενον τοθ νέου άναγκα
στικοθ νόμου 1552)1939 «περί
προστασίας τής σηροτροφικής
παραγωγής». Δυνάμει των δι
ατάξεων τοθ νόμου τούτου
επαυσεν ίσχΰουσα ή έπιβληθεΐ
σα διά προγενεστέρου έκτα
τος είσφορά έκ 50 δρ. κατά
ιλιόγραμ. επί τής έκ τοθ έξω
τερικοθ είσαγομένης «ραιγιόν»
υπό οιανδήποτε μορφήν καί
άν εΐσάγεται αυτή καί καθορί
όν ται αί ΰκοχρεώσεις
των πωλητών μεταξωτών ύ-
φασμάτων, νημάτων κ. λ. π.
είδών.
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ
Είς την Εισαγγελίαν Ρεθύμνης
παρεδόθη αυθορμήτως ή Μαρία
θεοδοσάκη έξ Αγ [ου Ιωάννου
ιωχομίνη επί άποπείρ^ «ναιρέ
σεως.
ΟΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1922-1924
Τό αρμόδιον τμήμα τοθ Έ
λεγκτικοθ Συνεδρίου τό επι¬
φορτισμένον μέ τόν κανονι-
σμόν των συντάξεων τΟν ά
πολυθέντων πολιτικών ύπαλ-
λήλων κατά τα Ιτη 1922—24
ειδοποιεί τούς ένδισφερομέ
νους δπως υποβάλωσιν αυτώ
τ' άπαιτούμενα συμπληρωμα
τικά στοιχεϊα διότι άλλως
αί αίτήσεις των θά μείνωσι ά
νεξέλεγκτοι.
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΑΗΛΟΙ
Κατ' είδήσεις έξ "Αθηνών
μεταξύ των αρμοδίων ύπη-
ρεσιών κράτει σκέψις εκκα¬
θαρίσεως των οικονομικόν ύ
πηρεσιών άπό τα μή ίκανά
στοιχεϊα πρός πραγματοποί¬
ησιν οΐκονομιών. Έκ των
οϋτω δέ πραγματοποιουμένων
οίκονομιών θά διατεθή μέρος
τούτων πρός βελτίωσιν τής
θέσεως των παραμενόνων έν
τή ύπηρεσία ίκανών ύπαλλή-
λ ών.
ΤΟ ΕΦΕΔΡΟΤΑΜΕΙΟΝ
Χθές την μεσημβρίαν συ
νήλθεν είς την Νομαρχίαν
άσχοληθέν μέ διάφορα ζητή
ματα τό Συμβούλιον τοθ Έ
φεδρικοθ Ταμείου Ηρακλείου.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩ
Σήμερον 0ά οικνυκτιρευσουν
τα φοτρμαχβΐα Άριστ. Χαλκιαδά
χ«) Άπ«οτ. Ζοί«··ρίβν.
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΘΕΙΤΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Διά κοινής αποφάσεως των
ύπουργών Οίκονομικών κα
Έθν. Οίκονομίας επετράπη
ή είσαγωγή θειίκοΰ χαλκοθ
δασμ. χλ. 159 γΐ προελεύσεως
χωρών μεθ' ών συνδεόμεθα διά
συμφωνίας τραπεζιτικοθ συμ
ψηφισμοθ μέ διακανονισμόν
τής άξίας τού κατά 43 1)2 ο)ο
είς ελεύθερον συνάλλαγμσ
καί 56 1)2 ο)ομέσω τοΰ οίκείου
κκήριγκ.
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τό Διοικητικόν Συμβούλι
όν των Έφέδρων Παλαιών
Πολεμιστών νομοθ Ρεθύμνης,
είς Γενικήν Συνέλευσιν των
μελών τού, ορισθείσαν διά
την μεταπροσεχή Κυριακήν 5
Μαρτίου, θά άσχοληθί) μέ τό
ζήτημα τής χρηματικής ύπο-
στηοίξεως ή μή τής Λιμενικής
Επιτροπήν διά την κατασκευ
ήν τού μελετωμένου λιμένος
Ρεθύμνης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΤΑΙ
Δι' αποφάσεως τοθ κ. Νο
μάρχου Ηρακλείου διωρίσθη
σαν ώς ύπηρέτριαι ή Μαρία
Ανδρ. Καστρινάκη τοθ 8ου
Μικτοθ Δημοτικοθ Σχολείου,
Χαρίκλεια Γ. Σημαιάκη τοθ έ
ξαταξΐου δημοτικοθ Σχολείου
Αρχανών καί Μαρία Γ. Γάρ
γουλάκη τοθ 4ταξίου δημοτι
κοθ Σχολείου Χάρακα,
30 Πρωϊνή
ΣΑΦΕ
ΤΟΥ ΛΟ
Σ ΑΗΑΩΣ
ΡΔΟΥ ΙΑΛΙΦΛΞ
[ΙΣ
Η ΑΜΥΗΤΙΜ ΣΙΜΜΑΙΙΑ
ΙΙΑΑΙΑΣ
III
Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
II
|[ΓΙ«ΙΙ1Η!Ι ΗΝ ΕΙΡΙΙΙΙ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).-Τηλεγραφήματα έκ
Παρισίων πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο
ρεϊον άναφέρουν ότι αί γαλλικαί έφη¬
μερίδες συμφωνούν επί των χθεσινών
σαφών—ώς τάς χαρακτηρίζουν—δηλώσε
ών τοΰ Βρεττανού ύπουργού τών'Έξωτε
ρικών λόρδου Χάλιφαξ.
Ό κ* Χάλιφαξ άνεφέρθη είς την ά-
μυντικήν συμμαχίαν τής Γαλλίας καί
Μεγάλης Βρεττανίας, τονίσας ότι αυτή
αποβλέπει είς την περιφρούρησιν τής
εύρωπα'έκής είρήνης.
Η ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΡΟΣ ΟΥΣΙΟΔΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Είς τάς προσφά-
τους δηλώσεις τού ό Βρεττανός υπουρ-
γός τών^Έξωτερικών, ετόνισε καθ* ά τη
λεγραφεΐται καί τούτο: Ότι ή άκεραι-
ό της των δύο χωρών, τής Μεγάλης
Βρεττανίας δηλ. καί τής Γαλλίας, άπα
τέλει θεμελιώδη όρον τής ύφιαταμένης
άγγλογαλλικής άμυντικής συμμαχίας.
ΗΧΙ
ΕΙΣ
ΕΣΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
ΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τοΰ
άνταποκριτού μας).— Είς την Γαλλικήν
Βουλήν πρόκειται νά συζητηθή άπόψε
(χθές) τό ζήτημα τής άναγνωρίσεως τής
έθνικής ίσπανικής κυβερνήσεως.
Καθ'α άφήνουν νά εννοηθή τα έκ Πά
ριαίων τηλεγραφήματα ή συζήτησις αυ¬
τή προμηνύεται ζωηρά λόγω τής ένερ-
γού συμμετοχής είς αυτήν των βουλευ·
των τής γαλλικής αντιπολιτεύσεως.
Η
ΣΥΜΜΛΧΙΑ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ
Παρισίων διά τάς δηλώσεις τού Χάλι¬
φαξ επί τής σημερινής άγγλογαλλικής
σημασίας, ότι αί γαλλιχαί έφημιρί-
δες ύπογραμμίζουν είς τάς δηλώσεις
ταύτας, τόν καθορισμόν άπό γε·
νίκης απόψεως τής άγγλογαλλικής συμ¬
μαχίας ώς πολύ ύπερτέρας σήμερον ή*
πρό τού πολέμου.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΙ» ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποχριτοΰ μας). -— Τηλεγραφείται
έκ Νέας Υόρκης ότι συνεχίζονται επι¬
τυχώς τα μεγάλα άμερικανικά ναυτικα
γυμνάσια.
Τα γυμνάσια έξελίσσονται επιτυχώς
ιδίως ώς πρός τάς άσκήσεις άντιτορηιλλι
κων καί ύποβρυχίων,θωρηκτών καί άερο
πλανοφόρων.________
ΜΕ
ΝΑΥΜΑΧ
ΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—-Καθ' τηλεγραφούν
έξ Ούααιγκτώνος ό μέγας άμερικανικός
στόλος διαιρεθείς είς δύο μεγάλας μοί-
ρας εκτελεί είς τόν »Ατλαντικόν ωκεανόν
εύρυτάτης άκτΐνος είκονικάς ναυμαχίας.
ΑΙ
ΕΥΜΕΝΩ
ΤΟΥ ΧΑΑΙΦΑ
ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
άνταποχριτού μας).— Κατά τάς έκ τού
έξωτερικού πληροφορίας σχολιάζονται
τόσον είς Παρισίους όσον καί είς Λον¬
δίνον καί Νέαν ' Υόρκην εύμενέατατα
αί.δηλώσεις τού λόρδου Χάλιφαξ επί
τής πορείας των άγγλογαλλιχών σχέσε¬
ων καί τοθ απολύτως άδςασπάστου αυ¬
τών.
Μέγεθος Γραμματοσειράς