96791 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

5066

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

15/1/1939
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
\
Γ
Ν
ύ
ιι
Ε¬
Ι-
ι* Ι
Ε
,0
Ι*
►ς
■ς
Ν
ιί
μ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ·
Αιγυπτου
έΐησια λίοαι Χ3
έζαμηνος 'ί
Ά«ε.ρικί]ς
έτησια δολ. 15
έζάμηνος ·» 8
ϊ~ή
χατά φύλλον
Δραχ. 2
ΚΥΡ1ΑΚΗ
15
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1939
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓ ΡΑΦΕ1Α
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ £4Ον
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5066
ΥΠΕΥ&ΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Αύριον αφικνείται είς την
πόλιν μας ό ύπουργός Γεν.
Λιοικητής κ. Σφακιανάκης.
Έρχεται διά νά μελετήση ε¬
πιτοπίως τα διάφορα προβλή·
ματα καί νά εύρη τάς καλυ-
τέρας λύσεις των. Έρχε¬
ται διά νά διαπιστωθη τάς α¬
νάγκας τού τόπου καί νά ερ¬
γασθή διά την θεραπείαν
των. Διά νά έπικοινωνήση μέ
τόν λαόν. Ν' ακούση τα αίτή
ματά τού. Νά αΐσθχνθή τού;
παλμούς καί τούς πόθους τού.
Διά νά τονώαιι τάς δημιουρ
γικάς δυνάμεις καί νά; ενι¬
σχύση τάς παραγωγιχάς τα
ξεις είς την προσπάθειαν
των. Έρχεται διά νά περιο
δεύαπ την Ανατολικήν Κρή
την καί νά φέρη είς άμεσον
επικοινωνίαν τό Κράτος πού
έκπροσωπεΐ καί ένσαρ-
κώνει, μέ τόν λαόν τής
άενάου εργασίας καί δη·
μιουργικότητος. Δι' αύτό καί
ή είδησις τού έρχομοΰ τού
ηκούσθη μέ χαράν καί επρο¬
κάλεσεν αΐσθημα γενιχής
ευχαριστήσεως.
'Αλλ' ό κ. Σφακιανάκης,
δέν είνε μόνον ό άνώτατος
έκπρόαωπος τοΰ κράτους έν
τή νήσω πού έχει άφιερωθή
έξ ολοκλήρου είς την εξυπη¬
ρέτησιν τοϋ λαοΰ καί είς την
προαγωγήν τοΰ τόπου τόν ό-
ποίον διοικεΐ. Είνε ό άνθρω
πος πού έξήρθη πραγματικά
είς το ΰψος των περιστάσε-
ών χαϊ ανεδείχθη άξιος τοΰ
τόπου αύτοΰ είς μίαν περίο¬
δον δραματικής περιπετείας.
Υπεράνω κομμάτων καί πα¬
θών. Στοργικός καί δίκαιος
πρός όλους. Μ έ έφόδια την
εύρεΐάν τού μόρφωσιν, την
οξείαν αντίληψιν, την μέγα·
λην σύνεσιν καί τόν ανώτε¬
ρον πατριωτισμόν τουδιώχη-
αε τόν τόπον κατά τρόπον ύ-
ποδειγματικόν. Καί κατώρ¬
θωσε κατά την τελευταίαν
περιπέτειαν πού εδημιούργη¬
σεν ή άνταρσία των Χανίων,
νά επιβάλη τό χράτος τοϋ
νόμου, νά καταστείλη τό
κίνημα καί νά έπαναφέρη
έντός ολίγων ώρων την τά'-
ξιν καί την γαλήνην, χωρΐς
προσφυγήν είς άχρότητας καί
βίαιχ μέτρατ, χωρις αίματο·
χυσίας καί τυραννισμού;, ά-
ναηοφεύκτους αυνήθως είς
παρομοίας περιπτώσεις.
Καί αργότερον, οταν εκρί¬
θη άπαραίτητος ή παρουοία
τού είς την νήαον, μολονότι
άαθενής, εδέχθη την πρωθυ
πβυργικήν παοάκλησιν *αί
διέκοψε την άδειαν τού καί
κατήλθεν είς Χανία διά
νά ύκηρετήσΐι τόν τόπον.
Διότι είς όλας τάς πράξεις
τού καί εί; όλην την ζωήν
τού γνώμονα καί όδηγόν έ¬
θεσε τό πρός την πατρίδχ
χαί την γενέτειράν τού, ίδι
αιτέοως, καθήκον τού.
Ό Κρητικός λαό;, παρη¬
κολούθησε την δρασιν τοϋ
κ. Σφακιανάκη εί; έλο αύ-
τό τό διάστημα. Καί έξετίμη
σε τάς άρετάς, την σύνεσιν
χαί τόν πατριωτισμόν τού,
όσον άξίζει. Καί τόν περιέβα
λε μέ μεγαλυτέραν άκόμη
εκτίμησιν καί εμπιστοσύνην.
Καί τόν ησθάνθη περισσότε¬
ρον ώς Ιδικόν τού, ώς ένα
διακεκριμένον άνδρα πού έν
σαρκώνει πράγματι τάς άρε¬
τάς τής Κρήτης.Ώς τοιούτον
δέ θά τόν ύποδεχθή αύριον
ό λαός τοΰ Ηρακλείου: ώς
τόν άνθρωπον πού συνέδεσε
τό όνομά τού μ έ μίαν αελί-
δα τής ιστορίας τής νήσου.
Ώς τόν ουνεχιστήν των ώ·
ραίων παραδόσεων τής οίκο
γενείας τώνΣφακιανάκηδων.
Καί έτσι θά τόν χαιρετί-
ση όλόκληρος ή 'Ανατολικη
Κρήτη· Μέ αγνόν πηγαΐον,
άδολον ενθουσιασμόν. Μέ
τόν ενθουσιασμόν πού έ«-
πηδά άκό την λαϊκήν ψυχήν,
μέ τόν ενθουσιασμόν πού
γενά ή είλικρινής άγάπη
καί ή έκτίμησις τού λαοϋ
πρός τούς αξίους έχπροσώ-
πους τού.
Χειμερινα δΊαλείμματα
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΏΝ
Θάπρεπε νά φροντίση ή το
πική Έπιτροπή τοθ Τουρισμοΰ
νά κινηματογραφήοτ) τόν δρό¬
μον καί τα άχρογιάλια τής
Ανατολικώς Κδήιης καί νά
στεΐλη την ταινία νά προβλη
θί) στ^ χώρες τής Εύρώπης
καί τής Άμερικής. Θά ήταν
ή καλύτερη διαφήμισις τοΰ
ΚρητικοΟ κάλλους, ό καλύτε-
ρος προπαγανδιστής γιά την
προσέλκυσι ξένων φυσιολα-
τρών στόν τόπο μας.
Θάπρεπεν δμως πρίν άπ'
δλα—καΐ μάλιστα τό συντο
μώτερο —νά σκυροστρωθή ή
μάλλον ν' άσφαλτοστρωθή ή
άπό Άγίου Νικολάου μέχρι
Παχείας "Αμμου όδός. Π-
στΐ τα σκθρα έ'χουν φύγει
καί ή κατάστασίς της είνε ά
θλΐα. Καί είνε όδός πού έξυ
πηρετεΐ όλόκληρο τό άνατολι
κό διαμέρισμα τής Κρήτης μέ
την μεγάλη *1νησι καί την
πλουσία παραγωγή Κι' άκόμη
είνε όδός τουριστική. ΆφοΟ
οί ζένοι πού θέλουν νά έπισκε
φθοθν τα Γουρνιά καί τίς άλ
λες άρχαιότητες τής "Ιεραπέ¬
τρας καί Σητείας ταξιδεύουν
ύποχρεωτικά διά τής όδοΟ αύ
τής. ΚοΙ ν'άσφαλτοστρωθπ καί
γιά πολλούς βεβαία άλλους
λόγους, άλλά καΐ γιά λόγους
πολιτισμένης εμφανίσεως στά
μάτισ των ξένων πού μας έ-
πισκέπτονται.
* *
*
ι*
"Ενα μικρά χωριό, εΐν' ή Πά
Χ«ιά Άμμος. Κτισμένη στό βά
9ος τοθ κόλπου τοθ Μεραμ¬
βέλλου, λούζεται όλοχρονίςμέ
ρα κοί νύχταστά γαλανά νερά
τής θαλάσσας κι' άκούει τό
άδιάκοπο τραγοθδι τοθ κύμα
τος ποΰ άλλοτε μουρμουρίζει
σιγανά έρωτιάρικα κι' άλλοτε
πάλι ξεσπά: σ' άγριο βογγη
τό πόθους καί τΐόνου.'Τό άντι
κρύζομε μέ συμπάθεια. Κΐΐ
βλέπομε νά καθρεφτΐζεται στ'
άκύμσντα νερά τής θαλάσσας
πού άσημώνεται άπό τόν ή
λιο καί παιχνιδίζει γελαστά
καί έναγκαλΐζεται μέ τα βρα
χήκια καί την άμμο. Άλλά
δέν δίδει άξΐα στήν Παχεΐαν
"Αμμο ή είδυλλιακή ώμορφιά
τοθ άπέριττου τοπείου. Δίδει
άξία καί ή θέσις της. Αυτή
την καθιστδ σημαντικό λι-
μάνι τής Άνατολικής Κρήτης.
Γιατί πρέπει νά τονισθή δτι
άπ' έδώ διεξάγεται μεγάλο
μέρος τοθ είσαγωγικοϋ καί
έξαγωγικοθ έμπορΐου τής Ιε¬
ραπέτρας: Τό σκάφος τής ά
γόνου γραμμής τής βορείου
Κρητικής άκτής τιερν α κάθε έ
βδομάδα καί προσεγγΐζει υπο
χρεωτικά έδώ. Καί άλλα φορ-
τηγά Ιστιοφόρσ, άτμόπλοια
καί βενζινοκάίκα έρχονται
καΐψορτώνουν κάθε τόσο λάδι
καί χσροθπι, -ού παράγεται
άφθονο στήν περιφέρεισ. Ά
ξίζει λοιπόν νά προσεχθή ή Πά
χεΐα Αμμος καί νά ενισχυθή
είς την προσπάθειαν τής προ
όδου κι' εξελίξεως της.
Υπουργική περιοδεία
Ό Ύπουρνός Γεν. Διοικητής Κρήτης
χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
όστις αφικνείται αυριον είς την πόλιν μας καί είς τοΰ οποίον
την συφροσύν ην ή μεγαλόνησος οφείλει την άναίμακτον λύσιν της
παοάφρονος περιπετείας τού παρ. Ιουλίου καί την ταχείαν επά¬
νοδον της εί; γαλήνην καί τάξιν.
V
Χαρά των μστιών καί ψυχι
κό ξεκούρασμα ή διαδρομή ά-
πό την Παχεΐαν "Αμμον ώς
την Ιεραπέτρα. Ό δρόμος
εύτυχώς είνε άσφαλτοστρω
μένος. Καί ή Μπουΐκ μέ τόν
έπιδέξιον όδηγό Άλεβΐζο κυ
λδ μέ δύναμι, ρουφώντας την
κορδέλλα πού άπλώνεται μπρο
στά. Κατάφορτες άπό τ' άσή
μια τοθ καρποΰ οί εληές κλί
νούν στή γή. Καί σχηματΐ
ζουνδάσοςόλόκληροστόν γερα
πετρίτικο κάμπο. Πράσινο άπέ
ραντο χαλί επάνω στό όποΐο
άστράφτουνσάν μαργαριτάρισ,
στό φώς τοθ ηλίου, οί καρ
ποί. Ή εύλογΐα τοΰ θεοθ γονι
μοποιημένη σ' έλαιόκαρπο.
ΕΤνε άδύνατο νά φαντασθή
κανείς τόσο πλούσια καρποφο
ρΐα, άν δέν ίδουν τα μάτια
τού. Καί είνε τώρα ή έποχή
τής συγκομιδής. Γυναΐκες καί
άνδρες έχουν ξεχυθή σ' αύτό
τό δάσος των ελαιών γιά νά
μαζέψουν τόν καρπό. Άλλοι
σκαρφαλωμένοι στίς κορυφές
των δένδρων οί «ραβδιστάδες»
καί άλλοι, ή μάλλον άλλες
σκυμμένες πάνω στή γή, οί
«μαζώχτρες». ΡαβδΙζουν, μα-
ζεύουν τίς εληές καί τραγου-
δοθν. Κι'άκούονται τό τραγοθ
δι κι' οί φωνές των ώς ε'νας
γλυκύς μελωδικός, ώραΐος ϋ·
μνος τής δουλείάς, ώς θούριο
νίκης καί δημιουργικότητος.
Σκληρή δουλεια είνε τό έληο
μάζωμα μέ τόν χιονιά, δταν
τό ξεροβόρικάνει, λές, ένέσεις
ψύχους στά κορμιά. Σήιιερο
δμως πού ΐί,λιος καί θάλασσα
καί κορφοβούνια καί ούρανός
είνε τόσο γελσστά, τόσο χά-
ρούμενα καί φωτεινά, είνε παι
χνΐδι εύχάριστο μέσα οέ εί
δυλλιακό τοπεΐο. Καί γίνεται
πιό ξεκούραστο άπ' την ίδέα
καί την προσμονή τοθ κέρ
6ους Γιατί εφέτος, δέν είνε
μοναχά πλουσία ή έσοδεία
Είνε καλές καί οί τιμές.
Καί οί χωρικοί θά ίκανο
ποιηθοθν. Πάντοτε άλλωστε
τα χωρία τής Ιεραπέτρας εύ
ρΐσκοντο είς καλήν οίκονο-
μική κατάστασι. Τό άντιλαμ
βάνεται κανείς, άπό την πρώ
τη δψΐ των, άπό την πρώ
τη, φευγαλέα έστω ,ιιατιά
πού θά ρΐξη επάνω των στό
γρήγορο πέρασμά τού.
Βλέπομε βιαστικά, περαστι
κοί, κστέναντι τό Καβοόσι £
πειτα την Βασιλική, τό 'Ε
πάνω χωριό, την Έπισκοπή
τό Κάτω Χωριό. Χωρία θαυμά
σία, πνιγμένα μέσα στό πρά
σινο των έληών καί των έ
σπεριδοειδών, ύψώνουν τίς
σιλουέττες των κά'ασπρων
σπιτιών των, των τρούλλων
καί των κωδωνοστασίων των
ίκκλησιών πρός τόν γαλάζι
ον ούρανό. Είς δλα τα χωρία
ώραΐες οίκοδομές. Θαυμάσιες
έκκλησΐες καί ύτιέροχα, σύγ
χρονα εντελώς, σχολικά κτΐ
ρια. Στοιχεΐα άδιάψευστα,
πλούτου καί πολιτισμοΰ. Πλού
τού πού αύξάνει συνε^ώς. Πό
λιτισμοθ πού σημειώνει διηνε
κή έξέλιξι. Καί άλλο έπΐσης
δεϊγμα προόδου, οί δρόμοι
πού εχουν διανοΐξει μέ προ
σωπική έργασ(α οί κάτοικοι
καί πού πιστεύομεν δτι θά
σκυροστρωθοθν άπό τό έπαρ
χιακό ταμεΐο. Άλλά θά 'έ
πρεπε νά σταματήση κανεΐς
πολύ έδώ, νά επισκεφθή ε"νσ
έ"να τα χωρία, νά ζήση τή ζωή
των γιά νά ίδη τίς λεπτομέ
ρειες έκείνων πού συνετελέ
σθησαν κι' αυτών πού πρέπει
νά γίνουν. Καί δέν μδς πέρ
νει ό χρόνος. Πρέπει νά φθά
σωμε στήν Ιεραπέτρα, άπ' δ
που καί θά συνεχίσωμε.
Μ.—
Ή γέφυρα Λουτρας.
Μάς γράψουν δτι πρό ημε¬
ρών έν ώ τα δύο αύτοκΐνητα
τής γραμμής Βασ. Ανωγείων
καί Βαγιωνιάς διήρχοντο τόν
Γέρω ποταμόν αί μηχαναί έκα
λύφθησαν υπό των υδάτων
καί έπαυσαν νά λειτουργοθν.
ΑύΐοκΙνητα δέ καί έπιβ·ϊται
έκινδύνευσαν νά παρασυρθοθν
υπό των υδάτων καί νά πνι·
γοθν. Καί εσώθησαν διότι χω
ρικοί παρατυχόντες έσπευσαν
καί διά κωδωνοκρουσιών είδο
ποΐησαν τούς κατοίκους των
πέριξ χωρίων πού έσπευσαν
καί έδεσαν μέ σχοινία καί
άλυσσΐδεο τ' αύτοκίνητα καί
τα έσυραν Ιξω τοθ ποταμοθ.
Καί ΟΛως διά την κατασκευ¬
ήν γεφύρας είς τό σημείον αύ
τό, τό έπαρχιακόν ταμείον,
έχει ψηφΐσει ποσόν ένεακο-
σίων χιλ. δραχμών. Θά έπρε
πε λοιπόν έφόσον ϋπόρχουν
τα χρήματα, νά εκτελεσθή τό
έργον. Καί είμεθα βεβαιοί
δτι ό κ. Νομάρχης θά προβή
είς τάς δεούσας ενεργείας.
Η όδός Μοχοΰ.
Τό 6φι»πουργεΐον παρά τω κ
ΙΙρωθυπουργψ μας πληροφορεΐ
δτι ^ παρβκλήθη ή Γεν. Διοίκησις
Κρήτης νά μεριμνήση διά την
ταχυτέραν αποπεράτωσιν τής ΐ
δοθ Σταλίδος—ΜοχοΟ. Ευχάριστος
ή πληροφορία. Τοσούτω μδλλον
καθ' 8σον άναφέρει 8τι ή μέρι-
μνα τής κατασκβυής τής όδοΟ αύ
τής άνετέθτ, «ίς τάς δπηρΐοίας
τής Γεν. Διοικήσεως. Κ»1
Ή μεταβοΑή τής 4ης Αύγούστου
ΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ή διάλεξις τοθ κ. θ. Νικολούδη.
[Είς την αίθουσαν τοΰ Παρνασ
σοΰ εδόθη ττροχθές ή γ' κατα σει
οάν έκ των διαλέξεων τάς οποίας
όργανώνει ή Ε.Ο.Ν. μέ όμιλητήν
τόν ύφυπουργόν Τύττου καί Τουρι
σμοΰ κ. θ. Νικολούδην, μέ θέμα:
«Τό "Εθνικόν Κράτος ώς πολιτι
όν καί οικονομικόν σύνολον». Ή
διάλείις αυτή τού κ. Νικολούδη
την οποίαν παρηκολούθησαν ό
Πρωθυτΐουργός κ. Μεταξάς καΐ
ιολλοΐ έκ των επισήμων, 2χει ώς
•α*
Είνε προφανέ; δτι ή ανθρωπό¬
της διατρέχει μίαν ιστορικήν πε
ρίοδον, κ*τά την οποίαν έκ τής
4*άγκης τή; άντιμετωτΕίσεως των
έθνικών, οίονομικών καί κοινωνι
κων προβλημάτων, τα δποΐα έκλη
ροδδτησεν δ παγκδσμιο; ττδλεμο;
ίναθεωροθνται αί οικονομικαί καϊ
πολιτικαί αρχαί, συμφώνως πρός
τάς ίποία; έκυβερνήθη καί ίζ/ρεν
δ κόσμο; άπδ τής Γαλλική-, κυ
οίω; Έπαναστάσεως καί έντεθ
θεν.
Ή μάχη μεταξύ των φιλελευθέ
ρων πολιτικών καί οικονομικήν
ίδεών καί των ίδεων τ^Ο δλοκλη
ρωτικοθ κράτου; καί τής διευθυ
νομένη; οίκονομία; δέν έληξεν ά
χόμη εντελώς. Άλλά είνε κατά
δηλον, δτι ή νίκη έγειρεν ή5η
πρό; τό μέρος των τελευταίον.
Διότι άπό εϊκοσι περίπου έτδιν
είς τάς χώρας δπου οΕ λαοί κυ
βερνωνται ούχι επί τή βάσει τή;
ϊρχής τοθ συνόλου, ουχί μέ έλευ
θέραν, άλλά διευθυνομένην οίκονο
μίαν, εσημειώθησαν άποτελέσματα
έθνικής ίσχύο; καί κοινωνικάς εύ
ημερίας τοιαϋτα, ώστε ή μάχη
Ικτός τοθ πρακτικοθ νά θεωρήτοιι
κριθεϊσα καί επί τοθ θεωρητικοθ
πιδίου.
Εάν έπιχειροθμεν σήμερον νά
εξηγήσωμεν πλατύτερον ποίον
είνε Εστορικώς καί θεωρητικώς τό
δλοκληοωτικόν κράτος, τό οποίον
ήμεϊ; άποκαλοθμεν Εθνικόν, δι¬
ότι μέσα είς την εθνικήν έννοιαν
πλαισιοθνται αυστηρώς καί άπο
κλειστικως οί σκοποί τού, τδ πράτ
τομεν διά νά ένισχύσωμεν καί ή
μεϊ; την προσπάθειαν τής κατανο
ήςιεως τοθ μεγάλου αύτοθ θέμα
τος τό δποΐον συγκλονίζει σήμερον
τάς συνειδήσεις. Δι" έργα μεγάλα
καί ίστορικά ώ; τό έργον τή; 4η;
Αύγούστου χρειάζεται καί γνώσις
έκτός'τή; πίστεω;. Ό άρχηγό;
τή; δευτέρα; μεγάλης έλληνική;
έπαναστάσεως καί εγνώρισε καί
έπίστευσε καί έθεσεν είς την 6πη
ρεσίαν τοθ δνείρου τού δλα; τού
τάς δυνάμεις. Μόνον οίίτω δψώ
νονται τα ίστορικά οίκοδομήματα.
Άλλά είνε άνάγκη νά άκούη, νά
σκέπτεται, νά γνωρίζη καί τό έ
θνο; ολόκληρον, τό οποίον μέ την
πίστιν καί την θαυμαστήν πειθαρ
χίαν τού τόν άκολουθεί είς τόν
μεγάλον δρόμον τής άναγεννή
σεως.
*
Ή Ιατορία, Κυρίαι καί Κύριοι,
των πολιτευμάτων είνε παλαιά,
παναρχαία, δσον καί δ ανθρωπο;
Την στιγμήν κατά την οποίαν έ-
γνωστόν πόσον ενδιαφέρον έδειξε
πάντοτε ή Γεν. Διοίκησις καί
προσωπικώς δ ΰπουργός κ. Σφακι
ανάκης διά την αποπεράτωσιν τής
έν λέγω δδοθ. Δέν ΰπάρχει λοι¬
πόν άμφιβολία δτι θα καταβλη
θή ήδη καί νέα προσπαθεία
ώστε τό έργον νά τελειώση τό
συντομώτερον.
Ο όρυκτός πλοΰτος.
θά γίνουν λοιπόν είς δλην την
Κρήτην έρευναι διά την ανα¬
κάλυψιν μεταλλευμάτων, δπως
μάς επληροφόρησεν δ τέως νο
μάρχης κ. Έμμ. Λυδάκης. Καί
πρός τόν σκοπόν αυτόν ιδρύθη
είδική εταιρίαι έν Παρισίοις
Λαμπρά ή ίδέα. Διότι ή Κρήτη
περικλείβι ανεξάντλητον πλοθτον
όρυχτών είς τα σπλάχνα της πού
έμεινεν άνεκμετάλλευτος μέχρι οή
μερον, 'Υπάρχουν μεταλλεϊα σιδή-
ρου, χαλκοθ, μαγγανίου κ. λ. π.
τα όποΐα,άν τάέκμεταλλευθώμεν,θά
δώσουν εργασίαν είς χιλιάδας έρ-
γατών επί σειράν δεχαετηρίδων
καί θ' άποβοθν άστείρευτοι πή
γαΐ πλούτου διά τόν τόπον.
να ισχυρόν άτομον, μέσα εις μ Ε λ ν
δμάδα άλλων ίτόμων, επεβλήθη
καί έκυβέρνησι. συνεκροτεϊτο ή
πρώτη πολιτεία επί τής γής, ή άρ
χέγονος φατρία. Έκτοτε ή αν¬
θρωπότης ίζησεν αλληλοδιαδόχως
υπό δύο κυρίως μορφϊζ πολιτευμά
των: τής έλιγαρχίας καί τής δημο
κρατΕας, άλλά καθώ; θά άποϊείξω
μέν διά μιας συντόμου ίσΐορικής
άναδρομής, τόσον ή άρχαία καί
μεσαίωνική Ελλάς, δσον Χ">1 ή
Εύρώπη αργότερον, έκαβερνήθησαν
δλιγαρχικως κατά τό πλείστον,
έκτός συντόμων χοονικών παρεν
θέσεων κατά τάς όπόΕάς έκυβερνή
θησαν δημοχρατικως, άλλά διά
νά παρακμάσουν, νά υποδουλω
θοθν καί νά έπανέλθουν μόλις ήδυ
νήθησαν είς την μορφήν τού πό
λιτεύματος έκείνου, την δποίαν
6παγορε6ουν οΕ φυσικοί νίμοι, ή
λογική καί ή άνάγκη τής ^υθμι
κή; λεΕτουργίιχς των κοινωνιών.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΙ
Οίίτω εάν ανατρέξωμεν είς τούς
άρχαίου; έλληνικούς χρόνους θά
Ιδωμεν την Βαοιλείαν ώς δεσπό·
ζον πολίτευμα μέχρι τοθ 9:υ αίώ
νος πρό ΧριατοΟ. Ή άρχή της
χάνεται μέσα είς τα προϊστορικά
βάθη. Ό Βασιλεύς ίσδβιος καί
κατά κληρονόμον άνώτατο; &ρ·
χων είχεν έν καιρφ πολέμου
την άρχηγίαν τοθ σΐρατοθ καΙ
έξετέλει έν καιρώ ειρήνη; θρη·
σκευτικά ,βκ διοικητικά καθήκον
τα.
Μεταξύ τοθ 8ου καί 9ου αιώ¬
νος π. χ., άναφαίνονται οί «άρι·
σ:οκράται». ΟΕ ίριστοι άνεδεικνύ
οντο μεταξΐι των ίσχυρών εύγε-
νών γαιοκτημδνων, καθ' ήν επο¬
χήν ή Ελλάς ήτο άκόμη χώρχ
γεωργική.
Αργότερον άπά τοθ 83υ αίώ
νος καί εφεξής μέ την β*θμι-
αίαν ανάπτυξιν τής ναυτιλίας, τοθ
έμπίρίου καί τής βιομηχανίας δή
μιουργεϊται βαθμηδόν μια νέα
τάξις εμπόριον, μή ε&γενων. Μέ
ού:ούς οί «άριστοι» μοιράζονται
την εξουσίαν, καί έπειδή κυβερ-
νοθν πάντοτε οί ολίγοι, τό νέ¬
ον πολίτευμα όνομάζεται «ίλιγαρ
χικόν» καί συν τψ χρόνφ γενι-
κεύεται καθ' άπασαν την αρχαίαν
Έλλάδα.
Άπό τόν 7ον αϊώνα άρχίζει νά
άνατέλλη ή περίοδος . τοθ «Δή-
μου» άλλά μέ την ανατολήν αυ
την σημειώνονται άμέσω; έριδες,
ταραχαί καί στάσεις. Πολλάκις αί
άρχαΐαι μας πολιτειαι κινδυνεύ
ουν νά καταποντισθοθν μέσα είς
τήν]|,δίνην των άνωμαλιων αυτών.
Όπότε δμως έμφανίζονται πολϊ
ται ΐαχυροί καί συγκεκροτημένοι
άναλαμβίνοντες νά σώσουν την
κατάστασιν. Πρόκειται περί των
πρώτων κυβερνητών, όμοίων μέ
τούς μετέπειτα Ρωμαίους διχτά
τορας, τούς διτοίους οί πρόγονοΕ
μας άπεκάλουν «αίσυμνήτας> Ή
αίσυμνητεία, ή δικτατορία συμφώ
νως πρός τόν νεώτερον δρον, υ¬
πήρξε γνώριμον πολίτευμα τής
άρχαίας Ελλάδος, τό οποίον μας
έδωκε μεταξυ τοθ 7ου καί 6ου αι¬
ώνος π. χ όνομαστους παλιτικούς
καί νομοθίτας δπως δ Σόλων των
Αθηνών, δ Πιττακός τής Μιτυλή
νης, δ Ζάλευκος των Λοκρών, δ
Χαρώνδας τής Κατάνης.
Πολίτευμα δμως συνηθέστιρον
καί τής αίσυμνητείας υπήρξε, ίδί
ως κατά τάν 6ον αίώνα π. Χ., ή
«τυραννίς». Οί «τύραννιι» ήσαν
δραστήριοι, εύφυΐΐς καί μορφωμέ
νοι ευγενεί;, οί δποΐοι στηριζόμι
νοι επί τοθ λαοθ κατελάμβανον
την εξουσίαν, κάμνοντες συνήθως
μεγάλα κοινωφελή έργα καί υπο
στηρίζοντες τα γράμματα καί τάς
τέχνας, δπως δ Περίανδρος τής
Κορίνθου, δ ΠεισΕστρατο; των Α¬
θηνών, δ Ίέρων των Συρακουσών
ό Πολυκράτης τής Σίμου. Την
«τυραννίδα» ή όποΕα κυριαρχεί
καθ' δλον τόν 6ίν αίωνα διαδέχε
ται άλλοθ ενωρίτερον, άλλοθ βρα
^ύχιρον ή «δημοκρατία» άπό τοθ
5?υ αιώνος καί εφεξής. Άλλά ή
«δημακρατία» έζησεν ολίγον καί
ήκμασεν ολιγώτερον. Μόλι; έπρό*
λαβε νά φωτίση μέ -μίαν πρόσχαι
ρον λάμψιν τ»ς Αθήνας κατά τόν
ι
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον: Τ
«Καρνέ τού γοροθ». Μέ τόν Χαρ
ρυ Μτιώρ. Αυριον ώρα 2 μ. μ. «Π
τρος ό Μέγας» Την Δευτέραν: «
Ζιγκολέτ» Την Πέμπτην: «Ταγκ
Νοττοΰρνο».
«ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό γαλλ
κόν άριστούργημα: «Μ(α γυναΐ>«
ίνας θρόνος». Έκτός προγράμμ
τος Μίκκυ Μάους (Ιγχρωμον).
ΑΥ ΡΙΟΝ
ΣΤΟΥ
Μεγάλη Πρεμιέρα
Τό κοινωνικόν άρισΐούρ-
γημ* τοθ Πιέρ Ντεχουρσίλ
συγγραφέως τοθ «Λύ,ί Μάγ-
γες»:
Η ΖΙΓΚΟΛΕΤ
Πρωταγωνιστοΰν:
Φλώρελ,
Γκσμπριελ Γκά-
μπριο, Κωλέχ
Ντόρψεϊγ.
Η ΖΙΓΪΟΑΕΤ
τό δράμα τού πόνου
—τϋς άγάπης—τής στβρ-
γης χαί τού μίσβυς.
ΖΙΓΚΟΛΕΤ: τό όνομα
ποΰ θά πρβαφέρουν μέ
συγκίνησι ολα τα χείλη.
Άπό αυριον ότου:
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
Σήμερον
Τ» ΚΑΡΝΕ
ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
λεγόμενον «χρυσουν αίώνα» τού
Πιρικλέους, ό δηοϊας, έν τούτοις
δπως καί άλλοτε είπομεν υπήρξεν
£νας πραγματικάς δικτάτωρ μέσα
είς ίνα άπλοθν σχτ)μ» δημοκρατι
κόν Καί μόλις τριάκοντα έ" τη
• δ ετηρήθη τό ονομαοθέν «Έλληνι
κόν θαθμα». Μετά τόν θάνατον
τοΟ Περιχλέους άρχίζει άμ4σως
ή κρίσις των Αθηνών εσωτερικώς
καί εξωτερικώς. Ή Δημοκρατίαν
έξελίσσεται ταχέως ΐ!ς δχλαγωγι
χον καθιστώς, α! πολιτειαι παρα
δίδονται είς τό ϊλεος των δηιιαγω
γων καί οδτως ή Ελλάς χατά τα
τέλη τοθ 6ου αιώνος ίδηγεΐται είς
την συμφοράν τοθ Οελοποννησια
κοθ πολέμου ό δπαϊος καί έαήμαι
νΐ την αρχήν τής παραχμής τοθ
άρχαίου ΙλληνιχοΟ κόσμου Είς
την λειτουργίαν τ6ν διαφόρων δή
μοκρατικών πολιτευμάτων τοθ Ιπο
μ έ νού 4ου αιώνος καταφαίν?νται
δλα τα ουμπτώματα τής παρακμής
αυτής, ή έποΕα είχε μεγάλην δι·
άρκειαν, διότι μεγάλη ήτο ή άντο
χή τοθ άρχαίου κόσμου. Μέ τόν
Φίλιππον, βμως τόν Μακεδόνα, έ
έλληνισμδς συσσωματοθται ώς γνω
στόν, χατά τα μέσα τοθ 4ου αίώ
νος γύριο άπό τό ισχυρόν Μαε5ο
νικόν Βασίλειον καί δπό την ό5η
γίαν τοθ Μ.Αλεξάνδρου κατακτα
ολόκληρον την Ανατολήν. Ή κα
τάκτησις αυτή προκαλεΐ την δημι
ουργίαν καί άλλον μεγάλων Έλ
ληνικών βασιλείων, δπιος των Ητο
λεμαίων είς την Αίγυπτον καί των
Σελτικιδών είς την Συρίαν.
Κατά τόν 3ον δμω; καί 2ον αί
ώνα, είς την κυρίως Έλλάδα ου
νεχίζεται ή παρακμή. Έ άνάγκη
τής αμύνης κατά των Ρωμαίων δή
μιουργεΐ ευρυτέρας πολιτειακάς
συνεμεσπονδίας, τας λεγομένας
«συμπολιτείας» ή «κοινάς» Ή
σπουδα'οτίρα αυτών ή Άχαϊκή,
κυβερνάται όλιγαρχιχ©;. Έξακο
λουθεϊ ή ρωμαϊκή κατάκτησις τής
άρχαΕας Ελλάδος κατά την διάρ
κειαν τής οποίας ή Ελλάς δέν
είνε παρά μία ρωμαϊκή έπαρχία
χωρΐς αϋτίνομον πολιτειαχήν
συγχρότηβιν. 'Αλλά φθάνομεν είς
τούς χρένους τής Βυζαντινής Αύ
τοκρατορίβς καί διαπιοτώνομΐν
ίτι χαθ' δλην την δπιρχιλιετί)
λαμπράν περίοδον αυτήν, πολίτευ
μα των Βυζαντινήν Έλλήνων ήτο
ή άπόλυτος καί αυγκεντρωΐιχή μο
ναρχία, μέχρις δτοι» ή Ελλάς
Ιχασε χαΐ πάλιν την ανεξαρτησίαν
της, διά δευτέραν φοράν έν Ιτιι
1468.
Ό ^ρως είς την χώραν
των Χροοανθέμω ν.
Η ΜΑΧΗ
Υπό Κλώντ Φαρέρ.
Η9ον
Μετά τό συμπέρασμά τού
αύτό, εκάπνισε την μιά μετά
την άλλη δυά πΐπες. Καί ά-
φοθ τό δπιον έστάλαξε την
έπιεΐκεισν μέσα στήν ψυχή
τού, έχσμογέλασε:
Τό βασίλειον τοθ Άνα·
τέλλοντος Ηλίου, έπειδή είνε
πολύ νέο, άγνοεϊ σύτά τα
ττράγματσ. Θά τα ήξερε, άν
εΤχε ζήσει, δπως τό κεντρικόν
Έθνος, δέκα χιλιάδες χρόνια,
κοί άν άπό χρόνο σέ χρόνο
έγινόταν πιό σοφό.
Ό Φέλτζ άκουε χωρΐς νά
ί 'Αλλά έτιειδή ό Τσεού
Πέ·ΐ Βέν μιλοΰσε τιιά, ή εύγε·
νεια έπίβαλλε ιώρα στόν έ-
ηισκέπτη νά δισκόψη τήν σιω
πή. Καί ό έπισέπτης τό θυ
(ΐήθηκε.
—Πέ ΐ Τα Τζέν,—εΤπε, —εί¬
σθε ό πρεσβύτερος αδελφάς
μου, πολύ γεροντότερος κσΐ
πολύ σοφός. Καί ασφαλώς,
δέν θά διορθώσω ου τε μιά
λέξι άπό δ,τι εΐττστε. Όπως
σεΐς, Ιχω την γνώμην ηώς τό
βασίλειον τοθ Άνατέλλοντος
Ηλίου, είνε νέο βασΐλειο. Τα
εαρά βσσΐλεια μοιάζουν μέ
τούς νεαρούς άνθρώπους: ά
γσποθν την ζωή μέ μίαν άνά
τιη ΰπερβολική. Γιά νά μην
πεθάνη, τό βασίλειον τοθ Ά
στέλλοντος Ηλίου άπομα
ρόνθηκε άπό τό αμετάβλητον
Κέντρον. Ή δικαιολογΐα τού
ΐνε ή ώμορφιά τής ζωή"ς κσΐ
Ί άσχημία τοθ θανάτου. Πέ ΐ
^ά Τζέν, τό νά άγατιβ κα-
είς τή ζωή είνε άρετή
—ΝαΙ,—είπεν ό καπνιστής.
Άλλά καμμιάς άρετής ή έκ
■πλήοωσις δέν πρέπει νά όδη
ή τούς άνθρώπους εξω άπό
ό αμετάβλητον Κέντρον, εξω
άττό τόν Πρωταρ,ν,ικό Νόμο, ό
ποίος είνε ή βάσις καί τό ά
άβαθρον τής κοινωνίσς καί
οθ κόσμου. ·
Ξαπλώθηκε στΐς πλάτες καΐ
τράχηλός τού άκούμπησε
στό δερμάτινο μσξιλάρι. Τό
έρι τού μέ τα τιελώρια νύχια
ψώθηκε πρός τα φανάρια
πού κρεμόντουσαν άπό τό τα-
άνι.
—Υπό την δυναστεΐαν Χάν
—είπεν, έβασίλευσεν ε"νας Αύ
οκράτωρ, όνομσζόμενος Καό.
(συνεχ(ζεται)
Μ1ΝΩΑ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό άριστούργημα τής
Γαλ. παραγωγής:
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΙΙΛ
ΕΝΑΣ ΟΡΟΝΟΣ
ομιλοΰσα Γαλλιστί
ΕΝΤΒΙΣ ΦΕΠΕΡ
ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
Δευτέρα: Τό ελληνικόν:
ΚΑΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ
(Νέα χόπια)
ΙΕΟΤΟΠαΥΑ»- ΚΥΒΕΑΗ
Σήμερον ώρα 11 π. μ. τό
αύτοτβλές:
ΜΑΤΟΜΕΝΑ ΙΧΝΗ
Δοαχ έ καΐ 4. "Ωρα 2 μ. μ.
έπειαοδΊακον:
ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ
πράξις έ κοτΐ εν αύτοτβλβς.
Κάνομεν' την μεγαλυτέ¬
ραν κατανάλωσιν διότι πω-
λοϋμεν ολα τα ύφάσματα είς
τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
ΑΒΕΔΙΣ
ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
ΆγΙεηι Μην»
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ταγιέρ και άπογευματινά ψορέματσ
Με τώ μαΰρο μάλλοο ταγιέρ
σας θά φορέσετε ίνα ζιλέ χωρΐς
μανΐχια πολύ ά»οικτό έμττρός. Τό
ται έιιπρός μέ πολύ λεπτές σηθ
οες. Ή μάνη τού γαρνιτουρα είνε
ϊνα τετράγωνο κόσμηασ που κσρ
ζιλέ σύτό είνε άΐτό μεταξωτό τα-
φτδ κΐτρινο ή ρόζ κσΐ κουμπώνει ακα
μέ όμοιόχρωμα κουμττιά
Μέ ίνα ταγιέρ μαθρο ή μτιλέ
μαοΐν ΘΛ φοοέοετε μία κόκκινη
μπλούζα άηό σατέν μττριγιάν σέ
ό ζέ "Αο ό
ά μργ
φόοα σειιιζιέ. "Ασιτρο μικρό για
καδάι. Ή απλούζα κουαπώνει μέ
μικρά κρυστάλλινα κουμπιά.
"Ενα ταγιέρ φινταιζΐ ιΐροοοΐζε
ται διά ηολύ νΒαρά κυρίαν ή δέ
σποινΐδΐ καί άποτελεΐται άιτό μιά
ααύρη φούστα στενή, κομαένη σέ
ϊσια κλωστή, μέ μιά μιχρή ραφή
έμπράς. Άπό μιά ζακέττα σταυρω
τήάτό ντρά κόκινο, έπίσης ί·
σία, γαονιρισμένη μέ στενά μαΠ·
ρα γαλόνια. "Ενα γιακα άιό μαθ
ρο άστρακάν. Τό ταγιέρ αύτό συν
οδεύει μ·ά τόκα άττό μαϋρο άστ >α
κάν, πο>νύ στενή
είς τό κεΦάλι.
καί έφαρμοστή
Τό Φόρεμα των απογευματινόν
δεξιώσεων καί έ'ΐσκέψεων είνε
άπό λεπτό μαΰρο λαιναί. Τό κορ
σάζ κόβετσι λοξά καί σουρώνε·
φώνεται έμπρός καί κλείει τόν γ·-
ακα Ένα έπίσης λοζό άμτιιεσμών
γαρνΐρει την φούστα καί σουρω
η
ι α
γ^ι^^νι^^^ ι|
νεται έμπρδς γιά νά η
μιά πλατειά πτυχωτή ςωνη.
μανΐκια είνε κοντά.
Γιά τό άπόγευμα προορΐζετα
έτιΐσης καί τό έζής μοντέΧο: φό
ρεμα άπό θαμττό μεταξωτό κρεπ
πολύ ττυκνό. Μανίκια ραγκλάν.Ή
φούοτα άποτελείται άπό τέσσερα
ηαν^, πού συνεχίζονται μέ τέσσε
ρες'μύτες είς τό κορσάζ.
Τό φόρεμα τοθ άπογεύματος Υ
νεται καί άπό μαθρο κρέπ μαρο
κέν Κορσώζ σέ ίσια κούπ καί φού
σία σουρωτή. Τό κομψΊ ούό φό
οεμα συμπληρώνεταιμέ μιά γκέμτ
άπό άσπρη δαντέλλα- ,
Ή δαντέλλα εΤνε εφέτος ττολυ
'ής μόδας. Σέ δλους τούι_ βαθεις
χρωματισμούο, μεταξύ των Οποί¬
ων προτιμάται τό γκρενά και τό
μπλέ νουάρ.
ή Ντιστϊγχε
■«■■■■■■■■■■■■■■■■Π
■««■■■■•■■■■■■■Β■■■■■■
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ [ΕΟΠΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ί ΓΕΟΡΓΟΥΣ
__________________„___-_————— *
Κύριοι,
- Διά τού; έπιθυμοϋντας νά προμηθευ-
θώσιν εφέτος "Αζωτον υπό μορφήν Νι-
τρικήν πληροφορούμεν δτι διαθέτομεν:
1) ΝΙτρον τής Χιλής.
2) ΧυνθεΤΙΚΟν Νίτρον (Νιτρικόν Νάτριον)
3) ΝιτρΝκήν άσβεστον.
Τό Νίτρον τής Χιλής ίΐναι τήςγνω-
στής μάρκας (κεφαλή κυνός), τό οποίον
τιμολογοΰμεν πρός δρ 225 τόν σάκκον.
Είναι ακριβώς δμοιον καί τοθ αοτοθ
Έργοστασίου, μέ τό προσφερόμενον υ πό
τοΰ Συναγωνισμοΰ.
Τό Νιτρικόν Νάτριον τιμολογοΰμεν
πρός Δρ. 220.
Έκεϊνο δμως τό οποίον έπιθυμοθμεν
νά τονίσωμεν είναι δτι διά τα Κρητικά
έδάφη, ένδείκνυται ή χρησιμοποίησις Ι¬
δίως τής νιτρικής ασβέστου, την όποί
αν πωλοθμεν πρός Δο. 225 τόν σάκκον
των 50 χιλίογράμμων ή δρ. 112,50 έκα¬
στον σακκίδιον των 25 χιλίογράμμων.
Την νιτρικήν άσβεστον συνιστώμεν
είς τούς γεωργούς, διότι δι* αυτής θά έ-
χουν καταπληκτικά άποτελέσαατα, χω-
ρίς νά έπιφ^ρουν ουδεμίαν βλάβην είς τό
έδαφος.
Ή νιτρική ασβεστος έχει την ίδιότη
τα νά κρατή τό έδαφος δροσερόν, καί
δέν δημιουργεΐ άλάτωοιν (κρούστα) είς
την επιφάνειαν τού έδάφους, δπως κά
νούν τα άλλα Νιτρικά "Αζωτα.
Κάμετε την σύγκρισιν διά νά πει¬
σθήτε.
ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ &Σ'α
■■■■■■■■■ι
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εδ-
ρον, Τηνον, Παρον, Νάξον.
Πραχτορβΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τηλ. 5-41.
Εξπρές θαλαμηγόν
Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
Άφθάστου πολυτελείας μέ δλόκληρα διαμερΐ-
σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
Αναχωρεί τακτικώς άπά 6ης ΊανουσρΙου 1939.
Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
* κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μύκονον, Ί·
κσρί,αν, Σάμον.
5.51 Πρ«χτορΐ!ον ΛΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
Κεμάλ Άτατούρκ
ΠΗΤΠ. ΑΥΚΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΜ2Τ_»_£Γ£
Τα νέα δέν ήσαν εύχάριοϊ«·
Οί "Ελληνες προήλαυναν
λιν έκ Σμύρνης δηοθντες,
τες, καταλαμβάνοντες την χώραν.
Οί Γαλλοι είχαν αημειώσει έπιτυ
χίας πρός νότον. ΟΕ πράκτορες
τοΰ σίυλτάνου είχαν εξεγείρη
τούς Κούρ5ους πρός ανατολάς. Ο
έμφΰλιος πόλεμος τούς περιέβαλλε
πανταχόθεν. Ώμοίαζε μέ μίαν με
γάλην πυρχαϋν που άνάβει έδώ
κ,αί έξαφνα μεταδίδεται πχρά κά
.τω, παντοθ. Γρήγορα προσέλαβε
διαστάσει; καί οί ατασιασιαί «
πεϊχον μόλις χιλιόμετρί τίνα άπό
την Άγκυραν. Κατ' επανάληψιν
εΓχαν άποκοπή τηλεγραφικαί οι»ρ
ματα, τα όποία αυνέδεαν τό στρ*
τηγεΐον τοΰ Κεμάλ. Δύο άξιωμακ
κοί οί όποΐοι είχαν αποσταλή διά
νά συνομιλήσίυν μέ τού{ στασια
στάς κ»! νά τούς κάμουν ν* σχε
φθοθν λογικώτερα, συνελήφθησαν
παρ' αυτών, έσύρθησαν είς την
φυλικήν καί άπό έκεϊ έατάλησαν
είς Κωνσταντινούπολιν διά νά κρε
σθοΰ^ ώς προϊόται. Μία μεραρ
χία ή όποία είχε σταλή νά κα
ταστ,είλη τ,ήν στάσιν, είχε δια
σκορπισθή.
Ή εΣκοστή τετάρτη μεραρχία
πού είχε σΐαλή κατά των στασιχ
στών περΐεκυκλώθη καί άπεδε*α
τίσθη. Τό στράτευμα τού χαλίφ·>υ
εσημείωσεν επιτυχίας. Εδέσποζε
της Νικομηϊείας (ΊσμΕτ). Είχε κα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
Άπό μεθαύριον
Τό δεύτερον καί κύριον
μέρος τής ίστοριχής μονο-
γρχφίας τοΰ
ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
Άπά μεθαύριον
ΚΙΝΗΣΙΣ —'ΑΦίχθη έξ Αθηνών
προχθές ό ύπαστυνόμος Α' κ Δημ,
"εΟΡΤΑΙ—Την προσέχη Τετάρ-
την 17ην τρέχ. εορτήν τοθ Αγ. Άν
τωνίου δέν έορτάζει οϋτε δέχεται
έπιοκέψεις ό κ. Άντ., Γρηγοράκης.
ΓΑΜΟΙ.—Ή δνΐς ΕυαγγελΙα Δέ
ληγιαννάκη καΐ δ κ. Στυλιανός
Δάφέρμος ετέλεσαν τούς γάμους
των.
θεομά ., . ..
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ —Την παοτλ υοι
ακήν είς Πόμπητν ό κ. Μιχαήλ Μ,
Μαρής ανεδίξατο έκ της κολυμ.
βήθοας τό κοριτσάκι τοθ *. Γρηγ.
Γ. Καρτεράκη ονομάσας οϋτό Μα¬
ρίαν. Είς τε τόν ανάδοχον καΐ
τούς γονεϊς ευχόμεθα νά τοίς
ΘΑΝΑΤΟΙ.-Άηεβΐωσε καΐ έκη.
δεύθη ιτροχθές δ ύποδηματοποιός
Φοοντζΐσκος Βρέντζος έκ των πά
λαιοτέρων έπαγγελματιων της πό
λεως. Συλλυπούμεθα τούς οΐκεί·
ούς τού.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. — Τελοΰντες
αυριον Δευτέραν Ι6ην τρέχ-Ιμηνώς
καΐ ώραν 8 3/ ττ.υι. τεσσαρακονθή
μερον άρχιεοατι«όν μνημόσυνον έν
τω ίερω ναώ τού Άγίου Κωνσταν
τΐ'νου, ύιτέρ αναπαύσεως τής ψυ·
χής τοθ σίβαστοθ μας πατρός
Ιωάννου Έ. Δρακοντίδου
παρακαλούμεν ιούς συγγενεϊς
καΐ φίλους δπως εύ3ρεστού^ενοι
προσέλθωσι καΐ ένώσωσι μεθ' ή.
μών τάς πρός τόν "Υψιστον δεή
σεις των.
Έν "Ηρακλείω τί) 15 Ίανουαρί-
ου 1939.
Τα Τέκνα:
Έμμ. καΐ "βλλη Δημητριάδου
Έμμ. καΐ Βάνδα Δρακοντίδου
Φρΐξο; καΐ Στ. Δρακοντίδου
Γεώργιος καΐ Σιτάρτη Πίρδι-
κάρη.
ΟΙ "Εγγονοι:
ταλάβει χωρία καΐ πόλεις καί ευ
ρίακετο Ιξω τής Προύσσης, Τό Ί-
κόνιον, τό Άδα Παζάρ καί δώδε
κα άλλαι πόλεις είχαν κηρυχθή
ιτέρ τοθ σουλτάνου. Καί είς αυτάς
άκίμη εί; τάς τάξεις των έθνικι-
στών χαΐ είς τα στρατεύματά των
είχαν δημιουργηθή δυσαρέακειαι
καί ρήγματα. Ή δεκάτη πέμπ,ΐη
μεραρχία τής Σαμψοθνιος εδείκνυε
τάσεις στασιαατικάς. Ό Κιαζήμ
Καρά Μηεχήρ ήτο δυσαρεστημέ-
νος καί αί άνατολιχαί επαρχίαι
έκλιναν πρός ανεξάρτητον κίνησιν.
Αί συμμορίαι των άτάκτων είς τα
δουνά έξω τής Σμύρνης δέν συνε-
μορφοΰντο πρός τάς διαταγάς πού
έλάμβανον: Ό Έτέμ δ Κιρχάσιος,
εί; έκ των ήγβτων των, ένήργει
ώαάν νά ήτο άνεξάρτητός τις ή
γεμών. Έν* κθμα ήττοπαθείας δι
ίτρεχε τάς επαρχίας των έθνικι-
στων. Την ημέραν εκείνην μία
έπιτροπή γαναικών τής Άγκυρας
είχε "παρουσιασθή είς τάν Μουσΐα
φά Κεμάλ, Ιξω είς την άγρονομι-
κήν σχολήν.
—Οί άνδρές μας—τοθ είπαν—
εφονεύθησαν είς τα Δαρδανέλλια.
Τί χρεωστοΰμε εμείς είς την "Αγ
κυραν νά υποφέρωμεν καί νά μαρ
τυρήσωμεν διά τόν λόγον δτι οί
"Αγγλοι ευρίσκονται είς Κωναταν
τινούπολιν; Άς χυΐτάξη ή Κων
σταντινούπολις νά τα βγάλη πέρα
μόνη της.
ΤΕΛΟΣ Τοθ α' μέρος.
Έκαστην Τρίτην
μεσημβρίαν Βιά Ρέθυ¬
μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬
λον ©εσσαλονίκην.
Τηλ. 5.50.
Γύρω στήν πόλι.
Ή Λέσχη Έιτιστηυόνων δίδει ά·
πόψε χορευτικήν συγκέντρωσιν.
—Την συγκέντρωσιν ταύτην θά
τιμήσουν ασφαλώς έκτός, τού έιτι
στημονικοΰ κόσμου καί πολλοΐ
κοσμικοΙ.
—Ώς συμβαΐνει όίλλως τε είς
τάς συγκεντρώσεις αύτάς αί όποΐ
αι παρουσιάζουν μαζύ μέ τόν δια,
σκεδαστικόν χαρακτήρα των καΐ
κόσμον έπίλεκτον έηιτυγχάνουοαι
γενικώς άφ" ή; καθιερώθησαν υπό
τής Λέσχης Ί£πιστηαό'ων.
—Τής χθεαινής πρωϊνής λιακά
δας επωφελήθησαν ώς συνήθως οί
ύπαιθριόφιλοι.
—Καταλαβόντες τάς θέσεις των
είς τα κέντρα καΐ τα προσήλια
τοΰ πεζοδρομΐου.
—Καΐ ήτο πραγματικώς ύπέρο
χος ή λιακάδα— τουλάχιστον τάζ
πρωϊνάς ώρας—όπότε οΰτε £να
συννεφάκι δέν διέστιζεν τόν δλο
φώτιστον ουρανόν,
—Ή ά,γορά τής σταφίδος τελευ
ταΐως απέκτησε νέαν ζωήν καΐ κί¬
νησιν, άγοραζομένου ώς πληροφο¬
ρούμεθα, τού προΐόντος υπό των
έμπόρων.
—Δηλα,δή τοΰ ιΐροΐόντος πού £
κράτησαν μέχρι σήμερον άκόμη οί
ένδιαφερόαενοι παραγωγοΐ.
—Ελπίζοντες είς την βελτίωσιν '
των τιμών.
—Έν σχέσει μέ την μετονομα
σΐαν ωρισμένων δδών τής πόλεως
την οποίαν απεφάσισε τό Δημοτι
κόν Συμβούλιον.
— Μάς ανεκοινώθη χθές έκ τοθ
Δήμου δτι συγκεκριμένως ή πρό
των Στρατώνων δ^ός Μίνωος με
τωνομάσθη είς οδόν Βασιλέως
Κωνσταντίνου.
—Έπίσης τμήμα τής όδοΰ Νό
ελ (άπό λιμένος μέχρις εργοστα
σΐου Περίδου) μετωνομάσθη είς
οδόν Πρίγκηπος ΓεωργΙου, ή πλα
τΕΪα δέ τοΰ λιμένος μετωνομάσθη
είς Πλατείαν Ναυάρχου Κουντου
ριώτη.
-Είς τοθ Πουλακάκη ιιροβάλ
λεται διά τελευταίαν φοράν σήμε
ρον τό «Καρνέ τοθ χοροθ» τό όποΐ
όν δέν πρέπει νά χάση απολύτως
κανεΐς διότι είνε άπό τα £ργα πού
άξίζουν άπό κινηματογραψικής
καί κοινωνικής απόψεως.
—Σέ δΰο τελευταϊες παραστά
σεις, απογευματιναί καί εσπερινή
προβάλλεται σήμερον στή «ΑΊνώα»
τό πρωτότυπο άρισιούργημα: «Μιά
γυναΐκα Μνας &ρόνος».
—Αυριον είς τόν αυτόν κινημα ,
τογράφον ή μεγάλη δημιουργή
των κορυψαίων της Έλληνικής
σκηνής Κοτοπούλη καΐ Κυβέληο,τό
δμιλουν έλληνιστΙ, εξαιρετικόν 8ρ
γον: «Κακός δρόμος».
β Ρέπορτερ
Χατζηκων
ΕΥΡΕΘΗ όρμαθός κλ.ιδιδν «■
νήχων πιθανώς είς χαχαστηματάρ
χην ή έμπορευόμ«νον, Ό 4πολέ·
οας άς'άποταθή «Ζς χάν Δ. Πό
ταμιανάχην οηαλληλ,ν Δ,ρμιχζά-
—Ή παράστασις
σταντίνου.
Την προσέχη Κυριακήν 11 π. μ.
υπό την προστασίαν τοθ Νομάρ
χου Ηρακλείου κ. Α. Μαρκέλλου
έμφανΐζεται άπό τής σκηνής τοθ
θεάτρου Πουλακάκη δ έκλεκτός
οροματικός καροτερΐστας κ. Χά
τζηκωνσταντΐνου είς την Φαντα
σμαγορίαν τοθ μεγάλου συγγρα
φίως Πολ. Δημητρακοπούλου. Ή
παράστασις λόνφ τής δημιουργι
κης εκτελέσεως καΐ λόγω τοΰ εί
δούς τοΰ Μργου κρΐνεται ένδιαφέ
ρούσα ιδίως διά τό διανοούμενον
καΐ φΐλοθεάμον κοινόν.
Κ. ΜυλοποταμΙτης
•φθαλμίατρος
"Επί τριακονταβτΐαν απο¬
κλειστικώς καΐ μόνον «Ις τα
δφθαλμολογικά άσχολούμΐ-
νος, δέχβται, τούς πάσχοντας
τούς δοθαλμούς είς τό^οθαλ
μιατρειον χου, κείμενον «αρά
τώ Καμαράκι τ,λησίον τ»|ς
Πολυκλινικ»|ς ΉρακλβΙου.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Φοινικιάν αμ«ε
λος εΙΒους σουλτανί μέ εύκολί
οί ,^Ρ^^ Πληροφορίαι πά
ρά τφ κ. Χαραλ. Φουντουλάκη.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
491 όν
Έξελθοϋσα τοΰ μονσστηοΐου ή Τιτίκα δέν ή
δύνατο νά εύρη τι ήσυχώτερον καί όμοθ κινδυνω
δέστερον τής έν οδώ Πλουμέτου οίκΐας. Εύρε
συνέχειαν τής μοναξίος καί αρχήν τής έλευθερΙ
άς, κήπον κλειστόν, άλλά φύσιν τραχ'ΐαν, πλου
σΐαν, ήδυπαθή καί εύώδη τσ αύτά δνειρα ώς έν
τος τοθ μοναστηρΐου, άλλά άνδρας νέους διαφσ
νέντας είς τούς οφθαλμούς αυτής· κιγκλΐδος καΐ
είς τό μονασιήριον, κιγκλΐδα καί έδώ' έδώ β
μως ή κιγκλΐς έκειτο επί τής όδοθ.
Άλλ' έν τούτοις, δταν ήλθεν είς την οίκΐαν
ταύτην, ήτο έ"τι πσιδΐον, ώς είπομεν. Ό Ά
γιάννης παρέδωκεν είς αυτήν τόν κήπον τούτον ά
καλλιέργητον.
Κάμε δ,τι θέλεις είς αυτόν, τή έλεγε Καί ή
Τιτίκα διεσκέδαζε, μετεκΐνει δλα τα πυκνώματα
των φυτών καί δλας τάς πέτρας, ζητούσα ύπ'
αύτάς ζωύφια επαιζεν, £ως νά έΛθθ η &ρα τ
νά δοθή κίς τούς μελαγχολικούς ρεμβασμούς τής
έφήβου ήλικΐας καί ήγάτΐα τόν κήπον τοθτον διά
τα έντομα, άτινα εύρισκεν είς τα χόρτα υπό τούς
.πόδας της, £ως νά Ιλθη ή ώρα τοθ νά τόν άγαπή
σπ διά τα άστρα, άτινα έμελλε νά ίδη επί των
κλάδων, άνωθεν τής κεφαλής της
Ήγάπα δέ καί τόν πατέρα της, δηλαδή τόν Ά
γιάννην, έξ δλης ψυχής καί καρδ'ας" τόν ήνάπα
μετ* άφελοθς τινος θυνατρικής περιπαθεΐας, έξ ής
εθεώρει τόν άγαθόν άνθρωπον τοθτον ώς ποθει
νότατον σύντροφον. Ενθυμείται ό άναγνώστης,
δτι ό κ. Μαγδαληνής άνεγΐνωσχε πολύ' ό Ά
γιάννης έξηκολούθησε τοθτο' τόσον ώστε κατέστη
εύάρεστος ή συνομιλΐα το"υ.
Κατά τούς περιτιάτους τοθ Λουξεμβούργου,
ξήγει τα πάντα £ίς την Τιτίκαν διεξοδικώς, ά
ρυόμενος μέν έξ ών ανέγνωσεν, άρυόμενος δέ καί
έξ ών υπέφερεν.
Έν ώ δέ τόν ήκουεν ή Τιτίκα, οί όφθ^λμοΐ της
περιεφέροντο άορίστως πως.
Ό άπλοΐκός οδιος άνθρωπος έπήρκει είς την
διάνοιαν τής ΤιτΙκσς, καθώς έπήρκει είς τούς ό
φθαλμούς αυτής ό άγριος κήπός της. ΆφοΟ ά
ηηύδα κυνηγοθσα τάς μηλολόνθας, ήρχετο πλησίον
τού οίσθμαΐνουσα καί έλεγε.
—Ά! πώς έτρεξσ:— Αύτός δέ τής ήσπάζετο τό
μέτωπον.
Ή Τιτίκα έλάτρευε τόν καλόν άνθρωπον. Εύ
ρίσκετο πάντοτε κατόπιν των βημάτων τού. Ό
που ό Άγιάννης, έκεΐ καί ή εύημερΐα πρός αύ
την. Πλειότερον εύπρεστεΐτο νά διατρΐβη είς την
ότιισθΐαν αύλήν έττειδή έκεΐ εύρισκε τόν Άγιάν
νην, ή είς τόν άνθηρόν της περίβολον πλειότε
ρον ήγάπα τό μικρόν τού δωμάτιον, δπου ψάθινα
αί καθέδραι, ή τοΰς -πλουσίους θαλάμους της. Πολ
λάκις ό Άγιάννης 1$ έλεγε μειδιών υπό τής
εΰφροσύνης, ήν ησθάνετο έκ τής ένοχλήσεως της.
(συνεχΐζετοι)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΙΩΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Μετεφέρθη άπό τής πλατείας Νικηφόρου
γ Φωκά (Μεϊντάνι) είς την οδόν 1621
ΐΣεϊτάν ΌγλοΟ), έναντι παρόδου Ί-
χθυοπωλείων καί παραπλεύρως έργο-
στασίου έπιπλοποιΤας Ι. Μηλιαρά.
Άνακαινισθέν είς δύο ευρυχώρους
αιθούσας περιλσμβάνεΐ;
Α'. Τμήμα εκτελέσεως συνταγών.
Β'. Αποθήκην πλουσιωτάτης συλλογής'είδι-
κοτήτων (βρεδί&ΐίτεδ) χημικών καί φαρμακευτικών
•ηροϊόντων.
Γ'. Όργανα χηαείας καί φαρμακείων (βαρό-
μετρα, θερμόμετρα τοΐχου κ.λ.π.) έργαλεΐα Ιατρικά.
Δ'. Έλαστικά, ζώνας, κηλεπιδέσμους κ. λ. π.
Ε'. Τμήμα καλλυντικών καί κρωμάτων: Αί-
θέρια ελαια διά κολώνιες, λοσιόν, λικέρ κ.λ.π. Πα·
ρασκίυάζονται καί επί παραγγελΐα εΐδικές κρέμες
διά ξηοά καί λιπαρά δέρματα.
ΣΤ'. Τμήμα άνθρωπομετρικόν: Πνονται δω-
ρεάν μετρήσεις υψους, βάρους κ.λ.π.
Πώλησις χονδρική καί λιανική.
Άριβ. Τηλ. 2.87.
ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Ε
Λ
Ε
Φ
Α
Σ
ΕΛΕΦΑΣ,,
Πού ίδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά άποτελέ-
σματα, καί κυριολεκτικώς έβαυματούργησαν είς
ολους τούς κλάδους τής παραγωγής.
Λόγω τής γενικής ζητήσεως αφίχθησαν άπό
Τβδδβ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
καί πωλοϋνται τοίς μϊτρητβϊς καί επί πιστώσει
παρα τοίς:
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
Έγκυκλοττα ιδε ία
Αι* έκεΐνους ποίι θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι' δλους.
ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟΝ
Β'.
Την επομένην επανελήφθη τό
πείραμα κι' έδωσαν στό ίδιο ά"
τομο την ϊ5ια ποσότητα τοϋ νέ
ροΰ άλλά καί τοθ Ιπέβαλαν νά
χαπνίση στό !5ιο χρονικό διά·
στημα τέσσαρα τσιγάρα σέ κανο-
νικές χρονικές άποστάσεΐς. Ή
ποσότης των ούρων πού συνελέ-
γη κατά την δεύτερην αυτήν ή
μέραν τοθ πειράματος ήτο ανωτέ¬
ρα τής ποσότητος τής προηγουμέ
νης. "Ετσι δπελογίαθη βτι άνθρω
π?ς πού άπίδαλε την πρώτη με¬
ρά τριακόυια σαράντα κυβικά έ
κατοστόμετρα οΰρων, άπέβαλε την
επομένην έιττακόσια έβδομήντα
πέντε, δηλαδή περισσότερον άπό
τό διπλάσιον.
Τό πείραμα επανελήφθη καί
την τρίττ] μερά, άλλά μέ κατάρ¬
γησιν εντελώς τοθ καπνίσματος
κατά την ώρα τοθ πειραματισμόν
Τό άποτέλεσμα ήτο νά περιορι¬
σθή ή άποβαλλομένη ποσότης ου
ρων σέ διαχόσια δεκαπέντε κυβ:
κά έκατοστόμετρα μόνον.
Άς σημειωθή 8π ή διουρητική
αυτή ιδιότης τοθ καπνίσματος
παρατηρεΐται περισσότερο σία
άτομα πού δέν έχουν την συνή
θεια νά καπνίζουν κανονικά κι'
έπομένως δ όργανισμός τους δέ·
χεται την επίδρασιν τοθ καπνοθ
δπως ενός πραγματικοΰ φαρμά
κου
Στούς κανονικούς καπνιστάς,
θά ρωτήσετε; Καί α' αυτούς δ κα
πνός έξασκεϊ την Γ5ια έπίδρασι
άλλά σέ μικρότερη κλίμακα. Ή
ποσότης των ιδρων στά άτομα αύ
τα άνεβαίνει άπό διακόσια σα
ράντα είς τα διαχόσια έβδομήν
τα κυβικά έχαστβμετρα.
Χρειάζεται δμως προσοχή. Τό
ταιγάρο ώς μέσο διουρητικό γιά
τα ίτομα που £έν είνε συνειθισμέ
να νά καπνίζουν ϊέν πρέπει νά
πίνεται τό Ινα άμεσος μετά τό
άλλο. Γιαιί Ιτσι όχι μονάχα ή
ποσότης των ουρων δέν αύξανει,
άλλά υπάρχει καί ό κίνδυνος
νά προέλθη γιά τό άτομο αύτό
Ινα είδος δηλητηριάαεως. Ό-
ταν κανείς άνήχων στήν κατη-
γορία των μή χαπνιστων θέλη
νά πάρη τό ταιγάρο ώ; φάρ
μακο διουρηΐιχό, τότε πρέΐχιι ν*
φροντίζη νά καπνίζη τρια έ"ως
τέσσερα τκιγάρα την ώρα καί
τότε θά επιτύχη ασφαλώς Εκανο-
ποιητικά άποτελεσματα.
Οί ϊδιοι Γερμαναϊ γιατροί αη-
μειώνουν μεταξυ των 5λλων άπό
τα άποτελέσματα των σχετικών
παρατηρήσεών τους δτι είνε πολύ
ΙπικΕνδυνο νά έπιβίλλεται σ' Ι¬
να τρομερά καπνισΐή νά κόψη ά-
μέσω; καί διά μιας, μέ τό μα·
χαΐρι 2πω; λέμε, τα τσιγάρο δί-
χως συγχρόνως νά τοΰ δοθή ενα
οιουδήποτε διουρητικό φάρμακο.
Άλλοιώτικα θά κινδυνεύση νά
πάθη τρομερή δυσουρία.
"Επειτα άπά τόσα καί τόσα
έλαττώματα πού τοθ βρέθηκαν
κατά καιρού;, νά, επί τέλους.
χι* Ινα σημαντιχό πλεονέκτημά
τού. "Ας τό έχουν ύπ' δψει τους
οί άδιόρθωτοι καπνισται ώς Ιπι·
χείρημα.
Σόνόβσμος Έφέδρων 'Αξιωμα
τικών Ν. Ηρακλείου.
'Υπενθυμίζομεν είς τους κ. κ.
Έφέδ. Άξιωματικούς Ν. Ηρα¬
κλείου δτι αί υπό τοθ 43 Σ-ιντ)
τος κατόπιν δίαταγής τής ν —ε-
ραρχίας καθορισθείσαν διαλέξεις
διά τους κ, κ. Έφέδ. Άξιωματι-
κους γίνονται καθ' εκάστην Κυ
ριακήν περί ώραν 10 1)2—11
1)2. Αί υπολειπομένου τοιαύται
ωρίσθησαν ώ; εξής: Σήμερον καί
22 Ίανουαρίου, 5 καί 19 Φεβρου
αρίου, 5, 19 καί 26 Μαρτίου, 9
καί 29 Απριλίου καί Ιστω
πρός γνώσιν υμών.
(Έκ τοθ Συνδέσμοι»)
Φυτά σουλτανίνας
Φυτωρίων 2 έτών, άναπτυχθέν-
των έντός κήπου ποτιστικοθ πω-
λοθνται.
Πληροφορίαι παρ' ημίν.
Ή κατασκευή της όδοΰ
~ Άσιτών-Πρινια.
ΑΣΙΤΕΣ Ίχνουάριος (άνταπο-
κριτοθ μας).— Άγνοημέντ) εντε¬
λώς ή περιφίρεια των Ασιτών.
Καί δμως είναι άπό τάς πλέον
παραγωγικάς χαί φιλοπροόδους.
Μόνοι των οί χάΐοιχοι των Έπά
νω καί Κάτω Ασιτών μέ, ιδικήν
των αποκλειστικώς πρωτοβουλίαν
έργάζονται άπό έτών ή5η διά
την θεραπείαν των άναγκών τής
περιφερείας των καί τόν συγχρο
νισμόν των χωρίων των. Καί
πραγματικά 2χουν συντελεσθή πολ
λά κατά τα τελευταία Ιτη. Κοε-
νοτιχά έργα κατεσκευάσθησαν.
Καί ετέθησαν αί 6άσε;ς τής μελ
λοντιχής εξελίξεως καί τής προ-
όδου τοΰ τόπου Άλλ' αί προαπά
θειαι τής κοινότητος χαί των
κατοίκων προσκρούουν είς 2ν τε¬
ράστιον έμπόδιον: Είς την έλλει¬
ψιν συγκοινωνίας μέ τό Ηράκλει¬
ον χαί τα άλλα διαμερίσματα τής
Κρήτης. Ή 65ός πού διηνοίχθη
πρό πολλών ετών Ιμεινε άσκυρό-
ατρωτος καί είναι τελείως ά5ι-
άβατος. Ιδίως κατά τούς χει-
μερινούς μήνας είναι άδύνατος
ή ξιέλευσιςδι'αύτής 5χι μόνον των
αύτοχινήτων άλλα χαΐ των πεζών.
Καί φυΐιχά, χωρΐς αυτοχινητιχήν
συγκοινωνίαν, πρόοδυς δέν είναι
δυνατόν νά συντελεσθή.
Είναι λοιπόν άνάγχη ν' άπο
περατωθή ή όδός αυτή. Καί θά
θά γίνη ασφαλώς. Ό Νομάρχης
χ. Μάρχελλος ίχει εκδηλώσει τό
ενδιαφέρον τού. Πρό χαιροθ μα-
λιατα «ίχεν άναλάβει πρωτοβουλί
αν πρός τόν σκοπόν αυτόν. Έά
λεσε τα κοινοιικά συμβούλια Ά-
γίου Μύρωνος Ασιτών, Πρινιά
καί Αγ. Βαρβάρας χαι συνέατη
σε νά καταβάλλουν οί χάτοικοι
προσωπικήν εργασίαν πρός διάνοι
ξιν τής 65οΟ, όπό« τό ^ έ-
παρχιακόν ταμείον καί τό δημό
σιον θ' άνελάμβαναν την κατα
αχευήν των τεχνικών έργων καί
την κυλίνδρωσιν. Ελπίζομεν λοι
πόν δτι τώρα την άνοιξιν θά
πραγματοποιηθή ή ώραία -^αύτή
ίοέα τοθ χ. Νομάρχου. Ή 6ό5ός
Αγ. Μύρωνος—Ασιτών—Πρινιά
—Άγίας Βαρβάρας, είναι άνάγ
χη ν' αποπερατωθή τό συντομώ
τερον.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Προσχϊλοθνται εί ένδιαφερό
μενοι διά τα έν τώ όστεοφυλα
κείψ τοθ ΔημοτιχοΟ Νεκροταφεί-
ου ευρισκόμενα κιβώτια νά άνα-
νεώσουν τα δικαιώματα φυλάξε
ως τώνφόατών μέχρι τής 15*3ς
Φεβρουαρίου, Ι. έ., άλλως παρερ
χομένης τής ώς ά"νω προθεσμίας
θά μεταφερθοΰν είς τό 6πόγει-
όν.
(Έκ τής Έφορείας ΔημοτικοΟ
Νεκροταφείου).
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
Πυρήνα
Ή άβλαβεστίροι καΰσιμος υλη
διά μαγγάλια.
στοΰ
Βασ. Παπάζογλου
Λεωψόρος Κουντουριώτου
Ο ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΩΝ
ΓΡΑΙΚΗ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 216
ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ 8 ΗΜΕΡΑΣ
'Από την Δευτέραν 16 Ίανουαρίου 1939 μέχρι
21 Ίανουαρίου 1939.
θά πωληθώσιν είς τιμάς απιστεύτως εύθηνάς
τα κάτωθι ειδή:
ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Των 1 :»Ο Δραχ.
» 2ΟΟ »
» 3ΟΟ »
, - » 37» »
» 4ΚΟ »
9
»

ι;;; ο
»
19Ο
2ΚΟ
32:;
39Ο
3βΟ
6ΧΕΓβ
ΑΓΓΛΙΚΩ.
Των
βΟΟ
68Ο
7ΚΟ
85Ο
Δραχμ.
49Ο
;>ϊ;ο
β8Ο
ΠΑΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Των 3ΟΟ Δραχ. 19Ο
» 4£>Ο » 325
» 37» » 21ίΟ
ΠΑΛΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Δραχ.
»
»
48Ο
ΜΕ>Ο καμηλό Α
βΟΟ » Α Α
Των ΟΕ>Ο
» 7ΒΟ
» 8ϊ>Ο
ΜΑΙ'ΡΑ ΝΤΡΑ
Δ(ά έπίσημα κοστούμια βΐηοΉηβ' φράκο
Των βΟΟ Δραχ. 45Ο
» 7£>Ο » Ε5ΚΟ
» 8 Εί Ο » βΟΟ
ΠΑΛΤΑ ΕΤΟΙΜΑ
Των 9ΟΟ Δραχ. βΚΟ
» 8ΟΟ » ΚΚΟ
ΚΑΠΑΡΤΙΝΕΣ ΕΤθΙΜΕϋ
Των 12ΟΟ Δραχ. 8Ι»Ο
» 18ΟΟ » 12ΟΟ
» 2Ε>ΟΟ » 1Ε5ΟΟ
—Τό σημερινόν πρόγρχμμα
τοΰ Ραδιοφωνικοΰ.
Ό Ραδιβφωνικόςσταθμός Άθη
νών θά μϊταδώση σήμβρον τ©
εξής πρόγραμμα:
Ωρα 10 μ. μ. μ&τάδοαις
της λειτουργίας έκ τοϋ ίίροΰ να
ου της Μητροπόλεως,11.15,θρησκίΐ>
τική όμιλία, 1125 ποικίλη μου
βιχή, 12.25 άνασκόπησις τοΰ λη
ξαντος χρηματιβτηριακοΰ ετους,
12 45 έλληνική καντάδα ώ)νσις
Γ.Άθανασιάόπ, 13.30 κίνησις τού
άποδήμου έλληνιαμβϋ, 13.40 εί
δήσεις, Η έλαφρά μουσική συν
κρότημα Γ. Καρακαούνα, 11.45
ανακοίνωσις καί Μετϊωρολογι.
κον δελτίον, 18.10 έλαφρό έλληνι
κο τραγοΰδι 18 30 ή «όίρα|τοδάγρό
του»)18.45 ποικίλη μουσική, 19.30
όμιλία τοϋ κ. Δημητρίου Γερανο
πβύλου μέ θέμα: τί είναι ή έναέ
ριος συγκοινωνία καί πώς άργα
νοΰται, 19.40 έργα διά βιολί, 20 έ
λαφρά μουσική συγχροτημα χ.
Μπεζου, 20.45 άπαγγελία έλλη
νίκων ποιημάτων υπο τής Κ. Γεν
«κβυ, 21 έμιλία τού κ. Αρίστου
Καμπάνη μέ θέμα & κοινοβουλκυ
τισμος καΐ αί περιπέτειαι τής Ιδέ
άς τοϋ,Κράτους,' 21.10 μουσική χο
ροΰ, 21.45 είδήσβις, 22 σοναυλί*
της συμφωνικής όρχηστρας τής
ΥΡΒ υπό την δ)ναιν τοΰ κ. Εύαγ
γβλάτου τα βυμπράξει τής ύψιφώ
νού κ. Λυσιμάχπς 'Αναστασιά
δβυ καί τοϋ βαρυτόνου κ. Τίτου
Ξηρέλλη 1) Μπετόβεν* τα ϊρίίπι*
των Αθηνών «ίσαγωγή, 2) Μό
τσαρτ συμφωνία 35 είς ρέ μεϊ
ζον, 3) Ξηρέλλη τό ατερνό τρ*
γοΰδι, 4) ,Μαααενέ αρια τής Σαν
τούζα άπό την όπϊρα Καβαλ
λερία ρουστικάνα, 5) Ντονιζέτ ά
ρια τοΰ Άλφένσου άΐτο την οιτε
ρα «Φαβορίτα» τοΰ Βέρντι
έ) Άρια τής Άΐντάς άπό την
3η πράξις τής όπερας «'Αϊντά», 7)
Βέρντι ντουέττο τής 4 πράξίως
άπό την όπερ* «Τροβατόρβ», 8
Μπαρσόντη Βελότσινι χοροϊ ά
πό τό μελόδραμα Πρίγκηψ. Κα
τα τό ίιάλειμμα τής συναυλίας,θά
μεταδοθοΰν αί τελευταίαι Ειδή
σεΐί, 23 30 μουσική χοροΰ.
—Δωρεαί.
Ό Κ. Ηλίας Κβέν έδωρησατβ
ϋπέο τοΰ Όρφανοτρβφϊίου Ή
ρακλείου δρχ. 1000.
—Ό κ. καΐ ή κ. Εΰστρατ. Γαρϊ
φαλάκη, ουμβολαιογράφου είς
μνημόσυνον δΐΕτές τής μητρός
αυτών, προσέφεραν δραχ 500
είς τό Άσυλον τής Γϊρόντισσας
διά των οποίων έτροφοδοτήθη τοδ
το ολόκληρον την ημέραν της
15ης τρεχ. μέ πλουσιώτατον φ«
γητόν, φροΰτοτ, άρτον καί οί νόν.
Ό Μορψωτικός Σύλλογος εύχαρι
στεΐ θερμώς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Προκειμένου νά προβώμεν
είς τόν διορισμόν ενός Λο
γιστοθ καί ενός Ταμίου πρός
πληρώσιν κενών θέσεων πά
ρά τή 49η γ· κ· Δ. ΝομοΟ
Λασηθίου προσκαλοθμεν τούς
έχοντος τα προσόντα καί ε
πιθυμοθντας νά καταλάβωσι
ταύτας όπως υποβάλωσιν
τάς αΐτήσεις μετά των δικαιο
λογητικών των προσόντων των
διά τής Κοινής Διευθύνσεως
έντός δεκαπέντε ημερών.
"Ινα διορισθή τις Λογιστής
ή ΤαμΙας δέον νά κέκτηται
τα έν άρθρφ 7 καί έδαφΐοις
α' δ' ε' καί στ' τοθ Α.Ν. 646
όριζόμενα προσόντα, ηλικίαν
ούχι ανωτέραν των 40 έτών
καί τουλάχιστον άπολυτήρι
όν δημοσίας Έμπορικής Σχο
λής ή ίσοτΐμου τοιαύτης ά
νεγνωρισμένης υπό τοθ Κρά
τους.
Έν Αγ. Νικολάω *η 10
Ί)ρ(ου 1939.
Ό Νομάρχης Λασηθίου
Κ. Ποιπκδημητρίβν
ϊ-Η
Ηράκλειον — Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωίσ Κυριακής
15 ΊανουσρΙου 1939
123 Ώρα
ΣΥΜΦΟΝΙΑ
ΕΠΗΛΘΕ ΜΕΤΑΞΥ
ΙΤΑΛΙΑΣ_1_1ΓΓΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΟΓΟΙ
ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
4νταπο*ριτού μας).— Τελευταίαι πλη
ρθφορέαι έκ Ρώμης άναφέρουν ότι
μεταξύ Αγγλίας καί Ιταλίας δέν έπήλ
θε καμμία ούσιαστική συμφωνία.
Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ό κ.
Τσάμπερλαιν έπληροφόρηιε τόν κ. !%Ιου
βολίνι ότι ή άγγλογαλλι*ή συνεννόη¬
σις είνε ίσχυρά όπως καί άξων Βερο
λίνου—Ρώμης. Ή συνεννόησις αυτή
προσέθεσεν ό "Αγγλος πρωθυπουργόν
θά αρχίση λειτουργο·"5σχ ευθύς ώς ό
Ντούτσι θά έλθη είς ρήξιν μέ την
Γαλλίαν.
Η ΙΤΑΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΑΤΤΩΣΗ
ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ Τ8Σ [1ΑΑΙ1Σ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Ρώ
μης πληροφορίας ό Ιταλός πρωθυ
πουργός αφήκε νά εννοηθή ότι, δέν θά
ελαττώση τάς αξιώσεις τού άπέναντι της
Γαλλίας'.
Ή στάσις αυτή τού κ. Μουσολίνι
προύξένησε δυσμενή εντύπωσιν είς τούς
άγγ λογαλλικους κύκλους, ιδία δέ είς
Λονδίνον όπου κρίνεται ώς ένδεικτική
των αδιάλλακτων άπόψεων τής Ιτα¬
λίας.
ΤΙΦ
ΔΙΑ'
1ΕΙΟ ΙΤΑΛΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ
ΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Ρώμης τη
λεγραφείται ότι κ. Μουσολίνι φρονεί
ότι ό ίσκτ,νικός πόλεμος θά λήξη έντός
ολίγων έβδομάδων.
Την πληροφορίαν αυτήν μεταδίδουν
οί «Τάϊμς» τού Λονδίνου. Είς τήνγνώ
μην ταύτην έστηρίχθη ό χ. Μουσολίνι
χατά τάς συζητήσεις επί τού ίσπανι·
χού διά νά αρνηθή πάσαν έπ' αυτού
γενικωτέραν συζήτησιν.
ΣΥΤΚΕΝΤΡΟΣΙΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ Τ8Σ ΣΟΜΑΛΙΛΣ;
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τοΒ
άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Πα¬
ρισίων πληροφορίας οί γαλλικοί στρα-
τιωτικοί κύκλοι ουδεμίαν γνώσιν έχουν
περί συγκεντρώσεων ίταλικών ατρατευ-
μάτων είς τα σύνορα τής Σομαλίας, αϊ
τίνες ανηγγέλθησαν άπό άνεηίσημον πη¬
γήν.
Ή άποτυχίαΐτών συνομιλιών έν Ρωμη
καί αί κρίσεις των διεδνών κύκλων.
ΡΩΜΗ 14 Ίανουαοΐου (ίδ.
ύπηρεσΐα).— Ό Βοεττανός
Πρωθυπουργός κ. Τσάμτιερ
λαιν έγκατέλειψε την Ιτσλι-
κήν ττρωτεύουσαν την 12.5'
(σήμερον).
ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ
ΡΩΜΗ 14 Ίανουαρίου (Ϊ6.
ύτιηρεσία) —Ή εφημερίς «Π5-
πολο ντί Ρώμα» γράφει δτιτό
εκδοθέν ανακοινωθέν επί των
συνομιλιων Τσάμπερλαιν—
Μουσολίνι είνε άκρως έπιφυ
λακπκόν ίόστε νά είνε διόσκο
λον νά έξαχθοϋν συμ-περάσμα
τα βάσει αύτοΟ.
'Η Ιδία εφημερίς γράφει
δτι τό άποΐέλεσμα των συνο
μιλιών δέν υπήρξε μα νέσ
συμφωνΐα μετσξύ των δΰο
χωρών. Πάντως είνε δυνατόν
νά έλπΐζβται μ(σ τοιαύτη συμ
φωνΐα διά τό μέλλον δοθέν¬
τος δτι ετέθησαν σταθερώτε-
ραι βϊσεΐς είς τάς σχέσεις
των.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14 Ί τνουαρί
(υ (ίδ. ΰτιης,εσία). — Ουδέν
σχόλιον τοθ γερμανικοθ τυττου
άναφέρεται επί τοθ τελικοθ
άποτελέσματος των συνομιλι
ών τής Ρώμης.
"Αλλωστε ή Ιδία έιτιφυλσ
κτική στάσις έΐη»ήθη «αί "Ρ0
καί κατά την διάρκειαν των
συνομιλιθν.
ΟΙ ΡΟΣΣΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ κ, ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14Ίοτνουαρ(ου(ί5.
ύπηρεσία).—Τηλεγραφείται έκ
Μόσχας 6η εγινε δεκτή μέ ι¬
κανοποίησιν ή άποτυχΐα των
συνομιλιών τής Ρώμης. Οί ρωα
σικοΐ κΰλοι φρονούν δπ ή
άποτυχΐα ου τη είνε ένδειξις
δτι ό κ. Τσάμπερλαιν δέν ύπέ
κυψε πρό τής πιέσεως τοθ
κ. Μουσολίνι.
Είς τος Ηνωμένας ΠολιτεΙ
άς χαρακτηοΐζουν τό ταξΐδιον
τοθ κ. Τσάμπερλαιν είς Ρώ
μην ώ; μίαν προσωπικήν ττροσ
πάθειαν έκ μέρους τού.
__Τα άμερικανικά φύλλοτ
εκφράζοντα έντυπώσεις κατό
πιν τοθ άττοτελέσματος των
συνομιλιών Ρώμης, συμπεραΐ
νούν δτι όπωσδήιτοτε ή εΐρήνη
είνε πρός τό παρόν έξησφα
λισμένη.
Ό καταρτισμός των κοινοτικων
προϋπολογισμών χρήσεως 1939-40.
Ή ΝομαρχΕα Ηρακλείου έ«οι
νοποίησε χθές πρός τού; Προέ
δρου; των Κοινοτήτιον τοϋ νομοθ
μακράν εγκύκλιον σχετικώς μέ
τόν καταρτισμόν χαί την ύποδο
λήν πρός έγκρισιν των κοινοτι
κων προϋπολογισμόν τού οίκονο
μιχοθ Ιτους 1939—40.
Έν τί έγχιιχλίω τονίζετχι δτι
οί προϋπολογισμώ δέον νά κα
ταρτιαθοΛ πραγματικαί καί ο&χΐ
είχονικοί, δέον δηλ. νά άναγρα
φδσιν έν αυτοίς κατά τάς νομί
μους διατάξεις, τα ϊσοδα βάσει
των έξαγομένων έκ των άπολο
γισμών παρελθίντων έτων καί
των βασίμως άληθοφανών διά τό
άί,χίμενον άπό 1η; Απριλίου
1939 οικονομικήν £τος, προδλέ
ψίων.
Έκ παρίλλήλοι» τονίζετΐι ?τι
τα έ*ξο5α των προϋπολογισμών θ'
άναγραφοϋ; συμφώνως πρός τίς
δίαταξεις των άρθρων 25, 42, 45
καί 40 τοθ κώδικος τής Δημοτικής
καί Κοινοτικής Νομοθεσίας.
Δ' άλλης έγκυχλίου της ή
Νομαρχία εντέλλεται νά έπιβάλω
αι τάς ενδεικνυόμενα; διά την κα
νονικήν λειτουργίαν τίόν Κοινοτι
κων Συμβουλίων φαρολογίας, τέ
λη καί δικαιώματα, χαθορίσιοσι
δέ συγχρό/ω; χαί τα ποοοστά
των φόρων των ίποίων δέν εί
ναι ταθτα χααωρισμένα υπό τοθ
νόμου Διευκοινίζεται δτι φορο
Ιλογίαι επιβληθείσα δι' όλόχλη
Ι ρον την τρέχουσχν δημοτικήν καί
| κοινοτιχήν περίοδον έξακολου
θϊθσιν ισχύουσαι χαί έτΐ9μέ·»·ς
δέν ύπάρχει λόγος νά έπανέλθω
σιν έπ' αυτών τα χοινοτικά συμ
βοιίλια άτινα θ' άσχοληθώσι μό
νόν είς την επιβολήν νέων φόρων
τελών ναί δικαιιομάτων, δνευ χρο
νΐϊθΰ πιριορισμοϋ ώ; πρός την
1 ισχύν αύ:ών.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ
ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΡ Ν ΕΘΝΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται έκ
Σαλαμάνκας ότι ό έθνικός στρατός αυ·
νεχίζει την ^επιτύχη προέλααιν αυτού
είς την Καταλωνίαν.
ΑΙΒΓΟΝΤΑΙΛΥΣΣΩΔΕΙΣ ΜΑΧΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ τού
έξωτερεκού τηλεγραφήματα είς τα ία«α·
νικά μέτωπα διεξάγονται ,λυσσώδεις
μαχαι. ^ Αί μαχαι αυται σημειούνται
τόσον είς την ) Καταλωνίαν όπου οί
χυβερνητικοί άμύνονται άπεγνωσμένως
όσον καί είς την Έστρεμαδούραν ό·
που έξελίασεται εισέτι ή άνχεπίθεσις
των κυβερνητικών.
ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΚΑ1ΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτου μας). — Κατά τάς άνα·
κοινώσεις τής* μετεωρολογικής υπηρε¬
σίας σημειούται σχεδόν καθ" όλην την
'Έλλάδα βελτίωσις τής καιρικάς κα¬
ταστάσεως.
ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ
ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΥΠΛΡΙΣΣΩΝ
Ό ύπουργός τής Γεωργίας
απηύθυνε τηλεγραφικήν δια¬
ταγήν πρός τούς δασάρχας
καί τούς Βσοονόμους τής Γεν.
Διοικήσεως Κρήτης διά τής 6
ποίας εντέλλεται όπως κατα
βληθή μέριμνσ διά την έξεύ
ρεσιν χώρων δημοτικόν, κοι-
νοτικών, δημοσΐων ή ίδιωτι-
κων επί ένοικίφ πρός ίδρυσιν
φυτωρίων διά την παραγω¬
γήν κυπαρΐσσων. Τό υπουρ
γεΐον αποδίδει ιδιαιτέραν ση
μασΐαν είς την καλλιέργειαν
τής κυπαρίσσου τόσον διά
την πολύτιμον ξυλεΐαν της δ
σον καί διά την χρησιμότητα
αυτής πρός προστασίαν των
παρακειμένων εδαφών.
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΟΡΥΖΗΣ
Διά διατάγματος δημοσιευ
θέντος είς την εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως, ή έγχώριος
δρυζα ώς καί τα ύποπροϊόν
τα αυτής άπαλλάσσονται τής
κατοβολής παντός δημοτικοθ,
κοινοτικοθ, λιμενικοθ ή άλ
λου τοπικοΟ φόρου. ΈπΙσης
όρΐζεται δτι διά Β. Διατάγμα
τος έκδιδομένου έντός μηνός
άπό τής Ισχύος τοθ ανωτέρω,
θέλει καθορισθή ή σύστασις
κατά νομούς επιτροπών καί
ή άνογκαΐα διαδικασία διά
την ανάλογον μείωσιν των κα
τα τό οικονομικόν ετος 1938)
39 επιτευχθέντων μισθωμά
των έκ των καταργουμένων
φόρων.
ΚλΛΜΕΡΓΗΤΙΚΑ ΛλΝΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Κοθ' αρμοδίας πληροφορίας
ή Διοίκησις τής Άγροτικής
Τραπέζης εξέδωκε τάς σχετι
κάς διαταγάς βάσει των όποΐ
ών ήρχισεν ή χορήγησις στα-
φιδοκαλλιεργητικών δανεΐων
είς τούς παραγωγούς Κρήτης.
Ο ΟΜΙΑΟΣ ΦΙΛλθΑΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΑΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Έπ' εύκαιρίχ τοθ οημερινοθ
ποδοσ φαιριχοθ αγώνος μεταξο
τοθ Όμίλυ Φιλάθλων Ήρακλεί
ου καί τής μικτής ποδςσφαιρικής
ομάδος Ρεθύμνης, εξεδόθη δπβ
τοθ Ο. Φ. Η. χαιρετιστήριον ά-
ναχοι νωθέν είς τό οποίον έχφράζον
ται έξ «λλου τα φίλαθλα αίβθή
ματα τ&Ο Ηρακλείου χβί ή συμ-
πάθεια πρός τ&υς ποδοοφαιριοτάς
Ρεθύμνης,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
'Ανβρα Ηρακλείου
Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
τού ΈμιτορικοΟ καί Βιομη^ανικοΟ
ΙΕτιιμελητηρΙου αί τιμαί των δια¬
φόρων εγχωρίων προϊόντων είχο-
χθές ώς ακολούθως:
α' δρ,
β'
» Υ'
» δ'
Ελεμέδες α'.
β'.
ΚοινοΙ
Ταχτάδες α'.
β'.
ΣταφΙδες μαύραι
"Ελαια 3-5ο
Χάιτβινες:
ΛευκοΙ α'
β'
ΜουργελαΙου α'
" β
Πυρηνέλαια
©Ινοι:
Αρχανών μΐστ.
ΜαλεβυζΙου
Ελαιοπυρήναι
ΔΙκταμος ήμ.
Σϊτος
Κριθή
16.5017.-
15-16.-
13-14.-
10-12.·
8.-
7.50-
6.30-
5.50 - 6.-
28 20
21.-
20.-
15.-
14.-
17.-
30.-
1.20
80.-
8.-
5.50
Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Έχυκλοφόρησε χθές διά τοθ
Έμπορικοό χαί Βιομηχανιχοϋ
Έπιμελητ,ηρΙου τό έίδομαδΐΛΐον
δελτίον τιμών καί κινήσεως τής
άγορας Ηρακλείου. 'Η κίνησις
τής αγορας χατά την παρελθοϋ-
σαν έβδομάδα υπήρξε ήσυχος.
Οϋιω χατ3 αυτήν εξήχθησαν 314.
000 χιλιόγραμμα σταφίδος σουλ-
τανίνας, 79.000 ταχτά, 88 000 ε¬
λαίου, 55.000 πυρηνελαίου, 75.
000 πυρήνων χαί 6 000 σούμας.
Ο ΡΑΔ10Φ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ό Ραδιοφωνιχός Σταθμός Α¬
θηνών θά μεταίώση αυριον τό α¬
κόλουθον πρόγραμμα: "Ωρα 13.30'
χρηματιστήριον, 13.40' ϊίδήαεις,
14 ποιχΐλη μουσική, 14 45' ά-
νακοινώσεις χαί μετεωρολογιχόν
δελτίον, 18 Ιδ' πανηγυριχή είσα
γωγή χαί αυμφωνία, 18.30' δμι-
λία τοθ χ. Γεωργίου Χόρς μέ θε
μα: τό νίον μετεωρολογιχόν δελ¬
τίον τοπιχών προγνώσεων, 19.25'
έλαφρό έλληνιχό τραγοθδι, 20
ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπό τής δίδος
Χριστίνας Ρέντη, 20.30' σκίτς,
20.45' άποσπχσματα άπό όπερίτ
τες Γονάρε, ή «ώραία Γαλάτεια»
Γιόχαν Στράους, «ό βχρώνος
Άτσίγγανος», «ή νυχτερίδα»,
Σοκάρ Στράους «όνειρώδες βάλς»,
21.15' τρίο τοθ Μέντελοον άρ. 1
είς ρέ ϊλασοον, χ. χ. Πλάτων,
Κόφινα, Γΐρουφαλιίς, 21.45' ε!
δήσεις, 22 μικρά δρχήοτρα, 23
είδήσεις, 23.10' δημοτικό τρα
γοθδι δπο τοΰ χ. ΙΙαπαχωναταν
Τ (νού ουνοδι[« λαϊχων δργάνων,
23,40' μουοιχή χοροθ.
ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
Ή Μυμαρχία Ηρακλείου διε-
βίβασε πρός τούς Προέδρους των
Κοινοτήτων όδηγίας έν σχέσει μέ
την συγκροτήση Κοινοτικών 'Υ-
γειονομικών επιτροπών. Δι'ετέ¬
ρας έγκυκλί&υ της ή Νομαρχία
συνιστά την ψήφισιν άναλόγων
πιστώσεων ύηέρ τοθ άνδριάντος
τοθ πυρπολητοθ τοθ Άρκαδίου
Γιαμπουδάχη δστις ϋά άνεγερθ-ζ
είς Ρέθυμνον.
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Διετάχθηααν αρμοδίως αί κο
νότητες Ηρακλείου νά προβώσιν
άμέσως είς τάς δεούσας ενεργεια
διά την διά τό οικονομικόν έτο
1938—39 ενοικίασιν τής επί τώ'
έστιεριϊοειδών έπιβληθείσης δεκα
πενταλέπτου κατ' δχίν φορολογ
άς.
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΚΑΙΑΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Σήμερον διημιρεύουν τα φαρ
μακεία των κ. χ Έμμ. Ματζα-
πετάχη, Έμμ. Ζαχαριάδη καί
Γεωργ. Σφακιανάκη. Διανυχτερεύ
ουν δέ τα φαρμακείω των χ.
κ. Λάμπρου Κανακάκη καί Έμμ.
Ζχχαριαδη
30 Πρωϊνή
ΣΥΜΠΑΣ Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝ9Υ
ΠΡΩ8ΥΠΟΥΡΓΟΠΙΣ ΡΩΜΗ Ν
ίΚΡΑΤΗΣΕ ΤΝΙΗ *ΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΗ ΤΟΥ
ΛΘΙΙΝ %.! 14Ίανουαρίου (τού άν
τα«οκριτοο μας). — Έκ Αονδίνου αγ
γέλλεται ότι σύμπας ό άγγλικό; τύ-
πας έπιδοκιμάζει. την στάιιν τοΰ πρω
θυπουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν είς την
ώ
Λί αγγλικαί έφημερίδες γράφουσαι
διά τόν κ. Τσάμπερλαιν καί τάς
συνομιλίας τού μέ τόν κ. Μουσολίνι τα
νίζουν ότι ό πρώτος «έκράτηιεν άξιο
πρεπώς την ό>βρέλλαν τού».
ΔΙ4ΨΕΥΑΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΓΚΑΙΡ1ΓΚ
ΠΡ0ΚΕ1ΤΑΙ ΚΑ ΜΕΤΑΒΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΑ1ΚΗΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥΙΑΗ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας). —Καθ* ά αγγέλλε¬
ται έκ Βερολίνου οί κύκλοι τού Ράϊχ
διαψεύδουν ^δτε ό στρατάρχης Γκαϊ
ριγκ πρόκειται νά μεταβή είς Ρω¬
μη ν.
Ώς γνωα.όν τό ταξίδιον τού Γκα!
ριγκ είχεν άναγγελθή πρό τινος ώς μέλ
λον νά πραγματοποιηθή μέ σκοπόν τόν
συντονισμόν τής. στάσεως τού άξονος
Βερολίνου—Ρώμης είς τό γαλλοϊϊαλι
κόν ζήτημα.
Η ΟΔΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Είς εκτέλεσιν παραγγελίας τοθ
αφιιπ&αργείου παρά τώ Προέδρφ
τή; Κυβερνήσεως προχληθείσης
έκ δημοαιεύματος ήμδ>ν διά την
ίδόν Βιάννου, ί χ Νομομηχανικός
Ηρακλείου άναφέρει δτι ή σκυρό
ατρωσις, μετά την Γέφυραν Έμ
παρίτου, τμήματος τής όδοθ Βίαν
νού διεκόπη προσωρινώς λόγω
μή δυνατής χυλινδρώσεως αυτής
Ινεχα των δροχών έχ των οποίων
ή όδός Ιχει εμποδισθή, θέλει δέ
συνεχισθή ευθύς ώς καταστή δυ-
νατή ή κυλίνδρωσις. Είς τό πρό
τής γεφύρας τμήμα έξ άλλου έκτι
λεΐται ή κυλίνδρωσις άλλά πάν
τως τμήμα τής όδοθ Έμπάρου μί
χρι τής γεφύρας λόγφ άνεπαρκεί-
«ς των διατεθεισδν διά τό τρέχον
ίτος πιστώσεων θέλει παραμείνη
άκυλίνδρωτον κατά την τρέχουσαν
χρήσιν.
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗΣ
Ό «Οΐκος τοθ .Άγρότου»
Ηρακλείου διά τηλεγραφήμα·
τος τού πρός τό υπουργεί¬
ον Γεωργίας ύποδεικνύει ώς
αντιπρόσωπον τού έν'Αθήναις
«αρά τή έπιτροπή τοϋ Ν. 5814
πρός -προστασίαν των τιμών
τής έλαιοπυρήνης, τόν κ.Πολύ·
Ιιον Τσάκωναν.
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΣΥΝΕΧΙΖΟΥΚ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ^ΑΡΚΕΛΩΝΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας)· — ..Τηλεγραφείται
έκ Βαρκελώνης μέσω Παρισίων Οτι οί
κυβερνητικαί αυνεχίζουν έπείγοντα μέ-
τρα αμύνης. Οί έπιστρατευόμενοι ε-
φεδροι των νεωτέρων χλάσεων μεταφέ-
ρονται αύθωρεί είς τό μέτωπον. Έν
τώ μεταξύ συμπληρούνται τα όχυρω-
ματικά έργα μ έ σκοπόν την αναστολήν
τής προελάαεως των έθνικών.
II
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΔΡΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣΕΚΒΑΛΕΝΟΙΑΣ
ψ ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μ«ς).—- Νεώτεραι πλη¬
ροφορίαι εκ Παρισίων άγγέλλουν ότι
οί χυβερνητικοί άντιμετωπίζουν σοβα¬
ρώς την ανάγκην μεταφοράς τής πρω
τευούσης έκ Βαρκελώνης είς Βαλέν
θιαν δεδομένου ότι προβλέπεται επέ¬
κτασις των έπιχειρήοεων μέχρι των
προθυρων τής πόλεως λόγω τής λη.
φθείσης αποφάσεως νά αντιταχθή έσχά-
τη αμυνα εις τούς έθνικούς. '
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠ. ΤΣΙΑΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΦΐ ΤΟ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίανουαρίου (τού
ανταποκριτού μας)— Τηλεγραφοΰν έκ
Ρωμης ότι ο ύπουργός των Εξωτερι¬
κών τής Ιταλίας κόμης Τσιάνο εδή¬
λωσεν ότι ελπίζει νά επισκεφθή προ-
αεχώς τό Λονδίνον.
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΠΙΣ ΕΠΑΦΗΝ
Κ ΡΩΜΗ ΜΕ ΤΟ
14 Ίανουαρίου (τοθ
άνταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλ¬
λεται έκ Ρώμης ή ίταλική κυβέρνησις
ευρίσκεται διά τού έν Ρωμη ΓερμανοΟ
πρεσβευτού είς άμεσον επαφήν μέ τό
Βερολίνον τηρηθέντος τού τελευταίου
τούτου ένημέρου πάσης λεπτομερείας
των διεξαχθεισών συνομιλιών μετά των
κ. κ. Τσάμπερλαιν—'Χάλιφαξ,
Μέγεθος Γραμματοσειράς