99975 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3264

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

08/10/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
—' —^——^—·■—■—·—·—■·—~ ■■ ■■■ - ■'"- — ι·^~~~^^^***Β**ι^^Κ^*^^^**ΒΙ^^^^^^***^Ί^^*'± ^^**«^Τ Τ«τεΗΠΐΠΜΠεΜΜε*~Ηε~ε~ε*~ε&«
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1918
ΔΙΕΥΘ ΙΔΙΟΚΤ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ:
ΕΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ,
ΡΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ
ΑΛΗθΙΝΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
Β'.
Άγαπητή «Ανάρθωσις»,
Αί χθεσιναί απαντήσει; δύο
εκ των ύποψηφίων τοΰ άγρο
τιχοϋ συνδυασμοΰ, χωρίς νά
προβθέσουν τίποτε είς τα μέ-
χρι σήμερον γνωστά, χωρις
νά δίδουν καμμίαν, απολύ¬
τως καμμίαν, απάντησιν είς
τα άπλά μβυ προχθεσινά έ-
ρυτηματα, έπαναλαμβάνουν
μόνον τό ΐδιο τροπάριο, (πρό
πάντων ή τοϋ κ. Αγγελιδά¬
κη) κατ_ τρόπον μονότονον
χλιαρόν καί άναμασητικόν,
«τι είναι άνάγκη ν' άνακο-
«5 ή άχαλινώτως άσχουμέ-
νη συστηματική εκμετάλλευ¬
σις των άγροτών.
Βαί ποία μέν υπήρξεν ή
ηολιτεία τοϋ κόμματος των
Φιλελευθέρων άπέναντι τοΰ
άγροτικοϋ κόσμου, &τί έκαμε
υπέρ των άγροτδν, πώς Ιθε-
οεν είς δευτέραν άληθώς μοί¬
ραν τα συμφέροντα των άλ-
λων τάξεων διά νά προστα¬
τεύση τόν άγρότην, ποία θά
ήτο ή θέσις τοΰ άνρότου &ν
ίλλειπεν ό Βενιζέλος καί ή
άνροτική πολιτική τού, δλα
αύτά θά τα εξετάσωμεν μέ τή
βειρά τους σέ επομένας επι¬
στολάς, ©σ© τό δυνατόν ΠΙΟ
ΑΠΛΑ καίέξονυχιστικάχωρίς
φαμφαρβνίες ήμβϊς, χ«ρί
τυμπανοκρουσίες ημείς, μι
τϋν άπλη, καί κοινή λογική
των άπλών καί άνευ άξιώσβ
άθώ ί ύ όί
των άπλών κ άνε ξ
*»ν άνθρώπων είς τούς όποίβυς
λβόθ
περιλαμβανόμεθα.
Άλλά κατά την
μου προέχ» νά
ένδια έρονται, οΰτε ίδρώνει
τ ^ αυτί τους, οΰτε Ιδέαν έχουν
ουτε ξέρουν τί θά πϊί καί εί
ναι άληθινά άβώοι άπό κάβε
αγροτισμόν, άπό »άθε άγρο
τικήν Ιδέαν, άπό δλα αύτά
τα κοινωνικά καί ταξικά άρ
λουμπολογήματα πού φίρδην
μίγδιινκαί χωρίς εΐρμό έκου-
βάλησε μαζύ, μέ τάς άποακευ-
άς του—πρώτη θέση—άπό την
'Αθήνα ό άρχηγός τους.Γνω-
στόν έπίσης είναι ότι, αν έ-
?λεπ«ν 2τι γινομέναι Καφαν-
ταρικοί, ή Προοδευτικοί, ή
όπιαθοδρομικο(, ή όπαδοί τοϋ
Γκάντι, ή τοΰ "Αλ—Καπόνε
θά εΐχαν κάποιαν έλπίδα νά
παρασύρουν πολύ—λίγο μαζύ
τους, τούς ψηφοφόρους, θά
τό Ικαναν, χωρις άλλο μέ
μεγάλην ευκολίαν. Γνωστόν
έπίσης είναι ότι, άν διάλεξαν
τόν τίτλον τοΰ άγροτικοΰ,
ΤΟ ΕΚΑΜΑΝ ΓΙΑΤΙ ΚΤΥΠΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤ* ΑΥΤΙ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΥΡΕΙΕΥΚΟΛΩΤΕΡΑ
ΤΟΝ ΑΠΛΟΙ-ΚΟ ΚΑΙ ΑΝΙ-
ΔΕΟ ΑΓΡΟΤΗ.
Γνωστόν δηλαδή, μέ λίγα
λόγια, είναι είς ολους τούς
παροικοΰντας είς Ιερουσαλή μ
δτι γιά τό κομματικό τους
συμφέρον, ΠΑ ΝΑ ΠΑΡΑ-
ΠΛΑΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟ-
ΣΜΟ, χωρίς νά Ιχουν Ιδέαν,
χωρίς νά τούς καίγεται καρ
φί, χωρίς νά ξέρουν κάν τάς
ανάγκας τοΰ άγρότου, βαπτι-
στήκανε άξαφνα άγροτικοί—
ό ϋ άλλ ά
ώστε νά βρίσκωνται σέ τόση
δυσαρμονία μέ την ψυχήν
τοΰ λαοϋ κ«ί νά την άγνο
οΰν τόσον ώστε νά κάνουν ο
λη αυτή τή μασκαράτα μέ
την έλπίδα ότι ετσι θχ κεροί-
σουν την ψη'ρον τού. Π«ιά έλ
πίδα τότε Βέλείς νά έχηκανείς
γΐά ένα καλύτερον αύριον
οταν οί νέβι οί έκκινοΰντες
είναι φτιασμένοι άπό τετοια
ζύμη;
Νά τό διπλό κοινωνικό δί-
μμχ πβϋ έμένα τουλάχι¬
στον μέ άνησυχεϊ περισσότε-
ρο άπό ολες τές λεπτομέρειε-,
άπό ολα τα συμπτώματα, ώς
άρχική νοβογόνος αίτία.
ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΛΛΕΒΥΖΙ
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ
—.—— ■.»—· — — —^— - φ ^ *η
περίεργος εξέλιξις των κοινω-
νικών καί πολιτικών μας ή-
θβν καί η νοσηρότης «ου πε·
ριέχει η άγροτικη κίνησις
των δήθεν άγροτικών τοΰ
δήθεν άγροτικοϋ συνδυασμοϋ
ώς εκδήλωσις κοινωνικον φαι-
νομένου λίαν άνησυχαστι-
κοδ. Διά νά συναγάγρ κα·
νείς ώφέλιμα συμπεράσματα
άπό μίαν κατάστασιν πρέπει
νά την γενικεύση μέχρι ση-
μείου άφηρημένης ίδέας, &-
ότε, άφοδ την απαλλάξη άπό
λεπτομερείας καί άπό τα κ«-
θέκαστα φαινόμενα, νά μπο-
ρέση νά φθάση μέχρι τής γε-
νβσνουργοΰ αίτίας καί νά κά¬
μη την νοσογόνον διάγνωσιν
ώς λέγουν οί ίατροί. Έτσι, ή
σημερινήμου έπιστολή θάναι
κ&πωςθεωρητική καί ώς έκ
τούτου ϊσως άνευ ένδιαφέρον-
τος. Άλλ' είναι άνάγκη νά
γίνη.-Καίάρχίζω:
Γνωστόν είναι ότι οί πλεΐ¬
στοι (ασφαλώς οί κυριώτεροι)
έκ των σημερινών ύποψηφ»·
«ν τοΰ άγροτισμοΰ, έξελιπά-
ρουν μέχρι χθές, μίχρ» τ«»
κλειαίματός τού, μί«ν θέσιν
είς τόν Βενιζελικόν συνδυα¬
σμόν. Γνωστόν είναι δτι εις
έξ αυτών, ό συγκεντρώνων ι-
σ»ς καί την κάπωβ σοβαρω¬
τέραν έκλογικήν δυναμιν ε¬
δέχθη νά λάβη μέρος είς τόν
άγροτικόν συνδυασμόν καί¬
τοι δέν είχε άπολείπει άκο-
μη κάθε δυνατότης συμμετο
χής τού είς τόν φιλελεύθερον
διότι, κατά την χαρακτηρι-
στικήν φράσιν κάποιου Ιοι
κοδ τού, «είς μέν τόν Βενιζε
λικόν συνδυασμόν θά κουβα
λοδσε πηλόν διά τούς άλλους
«Ις δέν τόν άγροτικόν θά κου
βαλοδσαν οί «λλοι γι' «Ο
τόν». Δηλαδή, δτι καί περι-
λαμβανόμενος είς τόν Β«νι-
ζελικόν συνδυβσμόν δέν «»-
χεν ελπίδας έπιτυχί«ς, ώδ ά-
οβΐνέστερος τδν αλλων ύπο-
Φηφίων, Ινφ ϊΐς τόν άγρβτι-
όπως μποροΰσε κάλλιστα νά
,. βαπηστοϋνε, αν τούς συνέφε-
η- ^8~ 'Εμαορικοί η ύποδηματο
Φηφίων, Ιν$ ϊς γ
κόν, αν κατώρθωναν νά επι¬
τύχουν την βάσιν, ένόμιζβ
τόν εαυτόν τού έξηβφ*λιβμ*
νόν ώς Ισχυρβτερβν άπό τβυς
«λλβυς σ«νυπβφηφ.β«δ· , Δι
«ύτόν καί μόνον τόν λόγον
•πεφάσισε νά συμμβταβχη «»ί
τόν άγρβτικόν συνδυβισμον.
Γό Μοης «·ν«ι·"
γρκ
Γνωοτόν Μοης
*λ·ι «ύτοί «Ι &β
δυβιμ
«·ν«ι
πβιητΐκοί, ή ΤριατατικβΓ π
χ., καί άρχισαν φούρια—φού
ρια καί χωρίς δισταγμό, καί
μάνι—μάνι τόν πόλεμο κατά
τοΰ κόμματος είς ΤΟ ΟΠΟΙ
ΟΝ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΑΝΗΚΟΝ
ΩΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΑΙ άνερυ
θριάστως κατηγβροΰντες δτι
δήθεν εκμεταλλευταί καί
σφαγιάζει τβύς αγρότας, τόν
έργαζόμενον λαόν, τόν έργά
την, καί διάφορα άλλα τέτοια
φαιδρολογήματα, χάριν των
κεφαλαιοκρατών!!!
Έδώ τώρα ύπάρχει τό πρό
βλημα «ρός λύσιν: Έδώ γε
νιέται τό μεγάλο κοινωνικό
φαινόμενο ποΰ πρέπει νά ε¬
ξετασθή.
Έρβυνητέον δηλ. ποΰ βρή-
καν τό κουρά^γιο, νά π«
ρουαιαστοΰνε άξαφνα στό
λαό-ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΞΕΡΕΙ—
μ' αύτην την μασκαν, έτσι
γρήγορα, ετσι χωρίς νά προ
φθάσουν κάν νά βγάλουν τα
παληά τους ρσΰχα καί νά βά
λουν τα καινούργια, χωρίς
νά φοβηθοΰν την άγανάκτη
σιν, την αποδοκιμασίαν καί
την οργήν του,γιά τό τόλμη-
μά τους.
Άραγε ξέρουν αυτοί καλί
τερα άπό μάς τόν λαόν καί
έλπίζουν ότι ή μασκαράτα
αυτή μπορεϊ νά πιάση; Αν
ναί, άν δηλ. Ιχουν δίκηο
τότε «άμωμοι έν οδώ αλλη
λούϊα.»—©ά πή δηλ. τότε ©τι
δέν ύπάρχει πιά καμμία ελπί
δασωτηρ»«5.βτι:ΟΡΙΣΤΕ ΚΥ
ΡΙΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ
ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ, δτι ό σώζων εαυτόν
σωθήτω καί ότι μάταιος κο-
πος η προσπαθεία έκείνων
πού έλπίζουν σδ καλυτέρευ
αι, σέ άνόρθωση >««· οέ 6Πα"
νοδο παλαιών καλών ημε¬
ρών.
Άν πάλιν-ΟΠΩΣ ΕΙΜΑΙ
ΒΕΒΑΙΟΣ—πλανδνται καί
«ν ό λαός—ΟΠΩΣ ΕΙΜΑΙ
ΒΕΒΑΙΟΣ-τούς δεχθίί δπως
τούς ταιριάζει, άπομίνει τό
τε πάλιν τό άλλο λυπηρό
φαινόμενο. Πδς δηλαδή, άν
θρωποι νέοι—κατά τό πλεΐ
στον-ποδ θά μποροδσαν ν*
άηβτίλέσβυν-&ν δέν ήσαν
τέτβιβι-τό καλό ηρβζύμιτών
μβλλοντικδν ζυμώσβων, πώί
ώρθωβαν νά πάβουν τί
μβλ ζ
κατώρθωβαν νά
τβι«ν φ»χ.κ»ιν
ώσβων, π
πάβουν τί
17ον.—ΑΡΙΘ ΦΥΛΛΟΥ 3,264.
ΠΕΜΠΓΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932.
ΑΗΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ
ΤΟΥ ΕΛΕνΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
ΑίΡΟΤΟΠΛΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
"Αποτελεί όντως θλιβερόν
θέαμα ή είς τόν Νομόν Η¬
ρακλείου εμφάνισις ωρισμέ¬
νων κυρίων οΐτινες ώΰού
μενοι αλλοι μέν άπό έλα
τήρια άκαίρου ομλοδοξίας,
άλλοι δέ άπό έλατήρια φθό-
νου «αί μίσονς, ήνώθησαν
μέ τόν αποκλειστικόν σκοπόν
νά διχάσουν καί διασπάσουν
την φιλελεύθερον παράτα¬
ξιν ήτις άπετέλει καί απο¬
τελεί την μεγαλυτέραν καί
άσφαλεστέραν εγγύησιν τής
Δημοκρατίας. Είς την προ¬
σπάθειαν των ταύτην καί
πρός παραπλάνησιν τής κοι
νής γνώμης περιεβλήϋησαν
την τήβεννον τοΰ άγρότο'υ
νομίζοντες δτι ούτω είναι δυ
νατόν νά επιτύχωσι τελε-
σφορώτερον τού έπιδιωκόμε-
νου σκοποΰ των, τοϋ κορε-
βμαβί. ταύτέστιν τής φιλοδο-
ξίας καί τοΰ φθόνου των.
Ό Γεωργικός δμως κό-
σμος τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου
έχει άρκοϋσαν νοημοσύνην
καί αντίληψιν καί δύναται
εΰχερέστατα νά διακρίνη τούς
πραγματικοΰς προστάτας καί
ι,ϋεργέτας τού άπό έκείνους
οΐτινες έπωφελούμενοι τής
υπαρχούσης σχετικής Οί«ο-
νομικής κρίσεως, ένεφάνισαν
εαυτούς ώς δήθεν άγροτοπα
τέρας καί σωτήρος. Ό άγρο
τικός κόσμος τοΰ Νομοΰ μας
έχει πρόσφατα καί νωπά εί-
οετι τα πολλαπλά εϋεργετικά
μέτρα άτινα ή παροϋσα Κυ
βέρνησις έλαβεν υπέρ αΰ
τοΰ τή είσηγήσει κσί άπαι
τήσει τοΰ έπιφανοΰς συμπο
λίτου μας «. Γ. Μαρή «αί
ούτω έν' ώ τα λοιπά διαμε
ρίσματα τοΰ Κράτους διήλ
ί)ον «αί διέρχονται ικανήν
δυσπραγίαν, ό νομός τοΰ Η¬
ρακλείου ουδεμίαν σχεδόν
στέρησιν ή ένδειαν ήοθάνθι
μέχρι τούδε καίτοι άλλεπάλ
ληλοι θεομηνίαι^ , έπληξαν
"Ενα * στιγμιότυπον άποβιβάσεως τοϋ κ. Βενιζέλου
είς τό Ηράκλειον.
αυτόν.
Είναι πράγματι άξιοθρή-
νητον τό θέαμα νά εμφανί¬
ζων ται ώς άγροτοπατέρες άν-
θρωποι μηδεμίαν, ώς επί τό
πλείστον, έχοντες σχέσιν μέ
τόν άγροτικόν κόσμον καί
νομίζουν οί κύριοι ούτοι δτι
ό λσός τοΰ Νομοΰ Ηρακλεί¬
ου θά γίνη έπιλήσμων των
παραδόσεών τού καί των
πρός την Κυβέρνησιν των
Φιλελευθέρων καί ίδιαιτέ
ρως πρός τόν κ. Γ. Μαρήν
μεγίστων υποχρεώσεων τού
«αί ότι δύνανται νά κατορ-
θώσουν την συσκότισιν τής
λαϊκής αντιλήψεως μέ άορι-
στολογίας καί εντελώς ά-
βασίμους, άδυνάτους «αί ά
νεκπληρώτους ΰποσχέσεις καί
είς σημείον ώστε νά δώση ό
λαός πίστιν πρός αΰτούς καί
νά στραφή πρός τό μέ¬
ρος των.
Άς είναι δμως βεβαιοί οί
κύριοι ούτοι δτι πλανώνται
πλάνην οικτράν.
Τα έπινοήματα «αί τεχνά-
σματά των θά άστοχήσουν
ίατά τόν πλέον οικτρόν τ-βό·.
πον «αί τό 5οατ' δναρ σχε-
όιασθέν οίκοδόμημά των Οά
ίίαταρρεύστι ώς ό χάρτινος
πυργος των μαθητών τοΰ
Δημοτικοϋ Σχολείον.
Είναι έπίσης έξ άντιθέτου
λνπηρόν δτι είς αύτην την
κρίσιμον καμπήν ήν ^ διέρχε-
ται ή Ελλάς έν μέσω τής
παγκοσμίου οίκονομικής θυ¬
έλλης, καθ' ήν εχει νά άντι-
μετωπίση πλείστα δσα γε-
νικά καί τοπικά ζητήματα
ιναφαίνονται έκ των σπλάγ
Α,νων τής Φιλελευθέρας πα¬
ρατάξεως ανθρωποι ποικιλ-
λ,οτρόπως έξυπηρετηθέντες
4αί εύεργετηθέντες, έ« λό
γων έγωϊστικών γίνονται ά
ποστάται καί τείνουν δι'δλων
των δυνάμεών των νά συμ-
|}άλλουν είς την υπό των «ομ-
χάτων τής αντιπολιτεύ¬
σεως έπιδιωκομένην κατα-
στροφήν.
Είναι αναμφισβήτητον δ-
τι ό αγροτικάς κόσμος τοΰ
Νομοΰ^ Ηρακλείου ό οποίος
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.
Τεραστία ήτο ή εντύπωσις
έκ των έκφωνηθέντων ένταθ·
θα λόγων τοθ κ. Βενιζέλου.
Ιδία ό έν τή Λέσχη. Ηρακλεί¬
ου εκφωνηθείς ό αφορών την
πολιτικήν τής Κυβερνήσεως ά¬
πέναντι των καταχραστών,
διέλυσε μερικάς πλάνας καί
άποκατέστησε την ρευστότη-
τα τής κρίσεως ωρισμένων
πολΐτών, συγχεόντων καί πα-
ρεξηγούντων τα ζητήματα, έξ
άφορμής έννοεΐται καί τής ό-
λίγης άπό κιτρίνου τύπου έ-
πιρροής. Άλλά καί ανεξαρ¬
τήτως τούτου οί άμερόληπτοι
κριταΐ είς τάς συγκλονιστικάς
αληθείας τοθ κ. Βενιζέλου ά-
νεγνώρισαν την Ιδίαν των έ-
πιχειρηματολογίαν — έπηυξη-
μένην καί δι* άνεπιδέκτων
ϊϊάντοτε εΐχε την πρωτοπο¬
ρείαν είς πάντα καλόν «αί ω¬
ραίον άγώνα κατενόησεν δτι
4πί κβεραλής . τής άνροτΐκή,ς
κινήσεως ευρίσκονται δνθρω-
ποι εντελώς ξβνοι πρός την
ζωήν «αί κατεύθυνσιν τοΰ ά-
γρότου καί των οποίων ή
προσπαθεία τείνει νά παρεκ-
κλίνχι αυτόν άπό την σώτει-
ρα λεωφόρον ήν εχάραξε «αί
διήνοιξε μόνος διά των ίδί-
ων άγώνων καί δυνάμεών
μέ επί κεφαλής τόν μεγαλύ¬
τερον πολιτικόν άνδρα τής
νεωτέρας Ελλάδος, τόν Βενι¬
ζέλον.
Ό άγροτικός κόσμος κατα-
νοήσας πλήρως τόν έπιδιω-
κόμενον σκοπόν των νεοφα-
νών άγροτοπατέρων ήρχι¬
σεν ήδη νά άποστρέφη
μετά βδελυγμίας καί άηδίας
τό πρόσωπον τού άπ' αυ¬
τών καί νά άτενίζη μετ*
έμπιστοσύνης πρόςτούς πραγ¬
ματικώς πονοΰντας καί ύ-
ποστηρίζοντας αυτόν καί δυ-
ναμένους καί μελλοντικώς
νά τόν έξυπηρετήσωσιν είς
όλος τουΣτάς ανάγκας.
ΜΙΧ. Χ. ©ΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ΤΗΝ ΤΓΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ
Μία χσρακτηρισπκωτάτη εΐκών τοθ ένθουσιασμοθ μέ τόν οποίον ύπεδέχθη ό Λα
τόν κΓ Βενιζέλον κατά την τελευταίαν προεκλογικήν τού περιοδείαν.
ΑΝΟΡΦΟ-Ι-
βΙ
ι-
Άλκκζάρ: Σήμερον «Κόλαβις υπό
την θάλασσαν» παρμένο άπό τό δρά
μα ενός Άμβρικανικοΰ ύποβρυχίου.
Βοαιτβρος: «ΟΙ Κοζάκη τού Δόν».
Έξαιρετικώς διά τό έργον . αύτό τό
εισιτήριον βιεχανονίσθη είς δρ. 10.
ΑΛΑΜΠΡΑ.— Σήμερον «Σενόρ
Άμβρικάν».
Ή ζωή πού περνα
5 Σεπ)βρίου 1932
"Ανατολή ηλίου 6.02, Λύσις 643,
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΙΣ
Δέν είναι μόνο
αμφισβητήσεως εγγράφων . Λ ΔέΥ ε1ν(Ι1 »6?°
γτ ι ι ι ·» τ τ^ γ"" θυστερησις, άλλά καί
στοιχεΐων καί λεπτομερειών—' -
διά τής οποίας άνήρουν εκά¬
στοτε τάς ύπερβολάς περΐ κα
ταχρήσεων καί κατε*ολέμου
τάς τάσεις κατασυκοφαντήσε
ως τής Κυβερνήσεως αΐτινες
ατυχώς είχον ένεφιλοχωρήση,
τελευταίως μεταξύ φΐλων κα
έχθρών. Γενικώς ό λόγος τοΰ
κ. Βενιζέλου ήτο ή άντικειμε
νικωτέρα κριτική περΐ των κα
ταχρήσεων. Διά τουτο εΐνα
πλήρωζ δικαιολογημένη
τεραστία εντύπωσις καί
πήχησίς τού.
ΑΓΡΟΤ4ΚΑ ΝΕΑ.
"Ωστε.... πηγαΐνει είς τό
φοθντο· ύ λεγόμενος άγροτι
σμός ή άγροπατερισμός; Αύ
τό μας'μεταδΐδεται έκ ΧανΙ
ών ένθα οί περιβληθέντες πρός
στιγμήν την έρυθροπράσινον
ί) απλώς έρυθρόν σκοθφον
τοΟ άγροτισμοθ συζητοθσι—
ώριμότερον βεβαία καΐ πα-
τριωτικώτερον καί πολιτικώ-
τερον παρά προηγουμένως,
σκεφθέντες—την διάλυσιν τοΟ
άγροτικοθ συνδυασμοθ. Μετά
την πληροφορίαν θά έσυνι
στούσαμεν είς τοΰς έδώ «ά
γροτικούς» παρομοίας συζη
τήσεις. Είναι άπό πάσης α¬
πόψεως άγαθαί αί σκέψεις αύ
ταΐ. Μ(α τοιαύτη διάλυσις
καί έδώ τής άγροτοπατερική^ς
ούτοπΐας, είνε ασφαλώς προ-
τιμοτέρα άπό κάθε άλλην, έ-
παπειλουμένην μεθαύριον. ΟΙ
άγροτοπατέρες δέ,γ δχουν πα¬
ρά νά μετρήσο,υν τό ελάχι¬
στον βάθος τής μιδς καί την
άβυσσον τής άλλης.
Τ Ο ΑΔΙΑΣΤΤΑΣΤΟΝ.
Είς την ωραίαν άπσστρο-
φήν .τοΟ λόγουτοΟ^κ.Βενιζέλου
την αφορώσαν τό άδιάσπα-
στον των φιλελευθέρων ψή-
φων εδόθη ιδιαιτέρα προσο-
χή. Μέ τάς ολίγας άδράς έκ-
φράσειςτοθκ.Βενιζέλου Εγένε¬
το άντιληπτόν πανταχοθ δτι ύ-
πέρποτε ή άλλοτε οφείλομεν
νά πειθαρχήσωμεν είς τόν αρ¬
χηγόν των Φιλελευθέρων. Είς
στιγμάς καθ" άς άλλα γενι-
κώτερα ζητήματα προέχουν
είναι νομίζομεν δυνατόν νά
παραμερισθοθν τα προσωπι-
κά ή εάν δχι τα προσωπικόν
τα άνταποκρινόμενα πρός ψ
λοδσξΐας δικαίας ΐσως 6λλ"
άκαΐρους. 'Επίσης τα έτ*ΐ των
κατ,ξυθύνσεων τοΟ νεοανδρι-
σμοθ... Ύπάρχει καιρος αρ¬
γότερον νά συζητηθοθν καί
υπό τοΟ κόμματος των Φιλε¬
λευθέρων ταυτα. Επί τού πα¬
ρόντος ή πβιθαρχΐα καί ή έ-
νότης: προίχουν.
Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΑΤΡθΎ κ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
Πρός τδν* παραιτηθέντα τής δ-
ποψτ]φιότητός τού φίλον ιατρόν κ.
Φουντουλάκην, δ Άρχηγός των
Φιλελευθέρας χ. Βενιζέλος απηύ¬
θυνε την εξής επιστολήν:
Φίλε κ. Φουντουλάκη,
ΑΙσθάνομαι την υποχρέωσιν νά
ευχαρίστησιν καί όμδς, καί τούς
άγαπητοός μου φίλους τοΟ Κρου-
σωνος διότι χάριν τής ένότητος
τοΟ αγώνος, έδέχθητε νά παραι-
τηθήτΐ τής δικαίας φιλοδοξίας νά
περιληφθήτε είς τόν συνδυασμόν
των φιλελεϋθέρων τοΟ ΝομοΟ Η¬
ρακλείου, δηλούντες ταυτοχρόνως
ότι θά τόν δποστηρίξητε έκθόμως.
θά ήμην εδτυχής 4άν καί οί
άλλοι φιλελεύθεροι παράγοντες
τοΟ ΝομοΟ Ηρακλείου οί μή περι-
ληφθέντες είς τόν συνδυασμόν έ-
μιμοθντο τό παράδειγμά σας, διό¬
τι δέν πρέπΐι νά διασπασθοθν αί
δυνάμεις των Φιλελευθέρων είς τόν
σημερινόν άγώνα τοΟ δποΐο^ την
μεγάλην σημασίαν δέν είνε άνάγ-
κη νά έξάρω.
Έν Ηρακλείω τη" 6~·9—32
Μετά φιλικωτάτων αίσθημάτων
ΕΛ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΔΗΛΩΣΙΣ
είς άπαίτησιν των σνγ-
χωριανών μοί) Κοουσανιωτών καί
άλλων φιλίαν συνίπαρχιωτών καΐ έν
τή έπιθνμία νά εξυπηρετήση) διά
των ασθενών μου βυνόμεων ι ά συμ-
φέροντα τής επαρχίας μας έθεσα ύ-
ποψηφιότητα κατά τάς μελλούσας
έλογάς Βουλευτών, άποβλέπων πάν·
τοτβ δτι Θά ήτο δυνατήν ή συμμετοχή
μόν είς τόν συνδυασμόν τού Κόμ
ματος των Φιλελευθέρων μβτά τοΰ
οποίον σννδέομαι Αιά παλαιών 8ε
σμών φιλίας καΐ χοινών άγώνων.
Ατυχώς τούτο ένεφάνισβ τοιαύτας
Βσσκολιας ώστε ή έπιμονή μου «ά ]
ΐ(χ ώ; άναπότοεπτο σννέπβιαν την π
κα
άνεξήγητη. Σ
εϊχοσι ήμέρες έ
χουμε εκλογάς. Κα
ομω; στούς τοίχου
φιγουράρυυν οί φω
τογρσκρίες δύο—τρι
ών μόνον ύποψη
φίων. "Ιδίως—κα
έδώ είνε ό χόμβος
—-λείπουν οί «νέαι άνδρες»— αύτούς
ακριβώς πού θά έπρεπε νά ίδη ό
λαός...
Έφωτογραφήθηκαν άραγβ οί άν
θ^ωποι άλλά βέν έμειναν εύχαριστη
μένοι χαί πρόκειται νά ποζάρουν έμ-
πρός σέ άλλον φωτογραφιχό φαχό;
Δέν ξέρω. Ή άπουσία των πάντως
άπό τούς τοίχους είνε χάτι περισσό
τερο άπό αίσθητή,
Μεριχοί θά ισχυρισθούν ότι ή κα
θυστέρησις αύτη όφείλεται στήν οί-
χονομιχή κρίσι. Άλλά ' δέν πιστεύω
νά έχουν δίχηο Κάθβ ϋποψήφιος χά-
νει τόν προϋπολογισμό τού. Καίστόν
προϋπολογισμό αύτό τα έξοδα των
τοιχοχολλήσβων δέν φαντάζομαι ότι
είνε τα μεγαλύτερον "Αλλωστε τα 6-
ξοΆα αύτά είνε άπό τα -πβιό δικαιολο·
γημβνη. Ή ρεκλάμα είνε γνωστόν
ότι Ιχβι πάντα την άπόδοσί της. Καί
προπάντων ή προειΆογιχή.
^ Βασιμώτερος μοδ φαίνεται κάποιος
άλλος ίσχυρισμός. Όλοι οί ύποψή
φιοι δέν είναι ώραΐοι... Μερικοί μά
λιστα δέν είνε κά» σομπαθητικοί.
Πώς νά εκθέση, λοιπόν, την φωτο·
γραφία τού ένας ανθρωπο; πού ξέ-
ρβι πολύ καλά δα δέν εχει σέξ-άπ-
πήλ; Τό σκεφ'θήκατε ποτέ αύτό; Σκε-
φθήκατε τί Αουτσομπολιό μπορεί νά
γίνη κάτω άπό την φωτογραφία ΰ-
ποψηφίαυ πού έχει πολύ μακρυά μύ·
τη, λ.£,, πολύ μεγάλο στόμα τ) τε-
ΰ;
ϊίλος, δέν άπβκλείεται ή καθυστέ-
ηαις αύτη νά όφείλεται σέ μεγάλη
πονηρία. Ποιό: μπορεΐ νά μάς βε
βαιώσ]) ότι οί ύποψήφιοι δέν έπαυ
σαν—νά κολλήσουν στούς τοίχους τίς
φωτογραφίες των γιά νά γίνουν πειό
έπιθυμητοί καί νά άνοξητηθοϋν άπό
τούς εκλογεϊς των ; 'Εγώ τουλάχιστον
αρχισα νά άνυπομονώ. Καί δέν σάς
τό κρύβω ότι κάθε πρωΐ άναζητώ
στούς τοίχους τό «φωτογραφικόν»
μειδίαμα των ύποψηφίων, των ΰπο-
ψηφίων τοΰ άγροτι χοϋ κόμματος επί
παραδείγματι. Πιθανώτερο, λοιπόν,
είνε ότι ή καθυστέρησις όφείλεται σέ
πανηριά. Καί ή πονηριά αυτή πρέπει
νά ηαραδεχθοϋμε ότι οΰτε μικρή είνε
οϋτε συνηθισμένη.
Ο ΑΛΛΟΣ
πλέον διάσπασιν τής Φιλελευθέ
ρας παρατάξεως έν τή επαρχία μου
Ταύτα έξέθηκα είς τόν "Αρχηγόν
των Φιλελευθέρων κ. Βενιζέλον κα¬
τά την τελευταίαν άφιξιν τού είς τό
"Ηράκλειον όστις καίτοι άνεγνώρισε
τΐιν δικαίαν αξίωσιν των συγχωρια
ν5ν μου έν τούτοις πρό των έμφανι
ζομένων δυσχερειών μέ παρεκάλεσε
δπως μή έπιμένω είς την ΰποψηφιό
τητά μου χάριν τής ένότητος τοΰ αγώ¬
νος καί την παράκλησιν τού αυτήν
διαβιβάσω καί είς τούς Κρουσανιώ
τας καί είς τούς λοιπούς ύποστηοι
κτάς τής ύποψηφιότητός μου. Σταθ
μίσας την ούτω δημιουργηθείσαν
κατάστασιν χαΐ κατόπιν συνβννοήσε
ως καί μετά πολλών φίλων καί συγ
χωριανών μου ένόμισα ότι εΐχα κα
θήκον νά μή άδιαφορήσω είς την πά
ράχλησιν αύτην τού Αρχηγόν καί
δηλώ ότι δέν Θά υποστηρίξη] την
ύποψηφιότητά μου ώς Βουλευτού
παραχαλών όπως πάντες οί φίλοι
μου έγχρίνωσι την απόφασιν μου
αύτην καί πάντρς όμοθύμως χαί όλο
ψύχως υποστηρίξωμεν τόν συνδια-
σμόν τοΰ κόμματος των Φιλελευθέ
ρων. Θεωρώ καθήκον μου νά έχφρά
σω την ευγνωμοσύνην χαί τάς θερ
μάς ευχαριστίας μου πρός τούς
καλοΰς φίλους μου
χωριανούς μου οί
τόσης στοργής περιέβαλον
ποψηφιότητα μου χαί νά
χαί τούς συγ
όποϊοι μετά
την ύ
δηλώ-
σω ότι θά μ' εύρίσκωσι χαί είς
τό μέλλον άκόμη περισσότερον φί¬
λον των καί παραστάτην είς πάντα
τα αφορώντα την επαρχίαν χαί τα
άτομικά των εϋλογα αϊτήματα
Μετά φιλικών χαιρβτισμών
ΕΜΜ. Φουντουλάκης
—Κατεδικάσθη διότι δέν
έπρόσεξε τα καναρίνια.
Ιδού τό άποτέλεσμα μιδς προ
σφάτου περί... καναρινιών δίκη
είς τό Δικαστήριον το3 Γχρή
νουϊτς τής Αγγλίας. Κατεδικά
σθη είς πρόστιμον τεσσάρω
περίπου χιλιάδων δραχμων, 2
νας ίμπορος πουλιών πού ϊστειλε
μέ τόν σιδηρόδρομον δέκα κανα^ί
νια μέσα είς Ινα άνεπαρκές κου
τί. Δύο άπό τα καναρίνια άπέθα
ναν άπό άσφυξίαν κατά τό ταξεϊδ
καί δ πρόεδρος τοΟ Δικαστηρίου έ
πετίμησε μέ αύστηροτάτας έκφρά
αεις τόν έμπορον διά την σκλη
ρότητά τού άπέναντι των πτωχών
ζώων.
—Παγκόσμιον γραφείον ση
μάνσεως έγκληματιών.
Τό Υπουργείον τής Δικαιο-
σύνης των Ήνωμένων ΙΙολιτειών
ίροχώρτιαε άρκετά είς τάς προ-
καταρτικάς τού ενεργείας διά την
ί'δρυσιν ενός διεθνοΰς ή μάλλον
παγκοσμίου γραφείου σημάνσεως
έγκληματιών. "Ηδη τό Αμερικα¬
νικόν 'ΥφυπουργεΤον τής Δικαιοσύ-
νης, συνήψε συμφωνίαν μέ εϊκοσ
διαφόρους χώρας, διά την ανταλ¬
λαγήν δακτυλικών άποτυπωμάτων
άλλά καί γενικών πληροφοριών
διά τούς 2γληματίας. "Ετσι τό
γραφείον αύτό, έχει ήδη συγκε-
τρώση στοιχεϊα έγκληματικής
μάνσεως 3 έκατομμυρίων κακοποι·
ών άπό δλον τόν κόσμον καί χάρις
είς την διεξαγομένην άλληλογρα-
φίαν μέ την αστυνομίαν διαφόρων
άλλων χωρών
παρακολουθήση
είνε
των
δυνατή
κινήσεων
των κακοποιών. Άπό τώρα δέ
πρίν αρχίση ή γενικωτέρα λει-
τουργία τοΟ γραφείου αύτοΰ, αί
πρώται εύεργετικαί τού συνέπειαι
ήρχισαν νά γίνωνται αίσθηταί
Έκατοντάδες λωποδυτών καί κα-
κούργων ή φυγοδίκων συλλαμδά-
νονται μηνιαίως χάρις είς αύτό.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρός τα μέλη τοΰ Συλλόγου ώς
μΐτόχους τοδ Τ. Σ. Α. Υ.
Φέρομεν είς γνώσιν υμών ότι
ωρίσθη διά τής ύπ' αριθ. 35221 έ. έ.
αποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ τής
Ύγιεινής ή 23η Σεπτεμβρίου έ. έ.
ώς ήμέρα αρχαιρεσιών πρός εκλογήν
των αντιπρόσωπον τής Συνελεύσεως
των μετόχων τού Τ. Σ. Α. Υ. χαί κα¬
λούμεν πάντας τούς βουλομένους νά
θέσωσιν ύποψηφιότητά όπως υποβά¬
λωσι μέχρι τής 12 Σεπτέμβριον την
πρός τούτο αίτησιν άλλως άποκλεί
ονται
Είς υποβολήν αίτήσεως ύποψηφι
ότητος αντιπρόσωπον διχαιοϋνται
μόνον οί μέτοχοι οί έκπληρώσαντες
τάς πρό εξαμήνου άπό τής ημέρας
τής'έχλογής πρόςτόΤαμεϊον ύποχρεώ
σεις των έφ' όσον αύται ήσαν άπαι
τηταί.
Ή αίτησις ύποψηφιότητός έπιδί
δεται διά βικαστιχοΰ χλητήρος πρός
τό Προεδρείον τού Σνλλόγου.
Ό ήμέτερος Σύλλογος αριθμών άνω
των 100 μελών αποτελεί 15(αν περι¬
φέρειαν χαί θά έχλέξη ενα αντιπρό¬
σωπον έν ιδία Γεν. Συνελεύσει.
Έν "Ηρακλείω .τή 7 Σ)βρίου 1932
Ό Πρόεδρος
Γ. Ν. Καμπάνης
Τα Φιλ. Ίδρύματα Άνδρέου
καί Μαρίας Καλοκαιρινοϋ.
Εκθέτουσιν είς δημόσιον πλειο¬
δοτικόν διαγωνισμόν την πώλησιν
ιεσσάρων διτρόχων καί ίσαρί-
Ιμών Γππων μετά των έξαρτημά-
των αυτών την 21ην αρξαμένου
ημέραν Τετάρτην καί ώραν 11—12
π. μ. έν τοίς γραφείοις αύτών(οί-
κία κ. ΚαλοκαιρινοΟ).
Πλειότεραι πληροφορίαι είς τα
ώς άνω γραφεΐα.
Έκ τοΟ γραφείου
Τοδ 'Ερρίκου Σιέγκεβιτς
ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
ΙΙΟον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.'
Τόν Βινίκιον οί Χριστιανοί τόν
μετέφερον είς την οικίαν τοΰ ύ-
φαντουργοΰ Μακρίνου. Έκεΐ οί-
τος τόν έλουσε, τού έδωσεν ένδύ-
ματακαίτοϋπαρέθηκε καί τροφήν.
Άφοϋ ανέλαβε τάς δυνάμεις τού,
ό νέος τριβοΰνος εδήλωσεν ότι άμέ-
σως θά ήρχιζ? πάλιν τάς ερεύνας
τού πρός ανεύρεσιν τού Λίνου. Ό
Μακρϊνος, όστις ήτο χριστιανός,
έπεβεβαίωσε τούς λόγους τοΰ Χί-
λωνος, λέγων ότι ό Λΐνος καί δ
Κλήμης, ό πρώτος των πρεσβυτέ-
ρων, είχον μεταβή είς τό Όστρια-
νόν, όπου δ Πέτρος έμελλε νά βα-
πτίση πλήθος ποοσηλύτων. Οί
Χριστιανοί τής συνοικίας εγνώρι¬
ζον ότι «πό δύο ημερών ό Λΐνος
είχεν έμπιστευθϋ την φύλαξιν τής
οικίας τού είς κάποιον Γάίον.
Ό Χίλων έπρότεινε νά άκο-
λουθήσουν τόν Βατικανόν αγρόν
μέχρι τής Φλαμινιανής πύλης,δπου
θά διήρχονΐο τόν ποταμόν καί
θά επροχώρουν έξω των τειχών,
ό'πισθεν των κήττων τοϋ Άκι-
λίου πρός την Σαλαρίαν πύλην.
Μετά μικρόν δισταγμόν ό Βι¬
νίκιος εδέχθη τό δρομολόγιον
&τό.
«Άναμφιβόλως, έλεγεν έν έαυ
τω δ Βινίκιος, καί δ Ούρσος θ
ευρίσκεται έκεΐ».
Έσκέπτετο ότι είς τό Όστρια
νόν θά άνεύρισκε τόν Λΐνον κα
καί τόν Πέτρον, θά τούς έφερι
μακράν, πολύ μακράν είς εν έ
των κτημάτων τού, έν Σεκελία ι
σως.
Έκεΐ κάτω, μεταξύ θεραπόντατ
πιστών, είς την γαλήνην την ά
γροτικήν, θά έζων είρηνικώς ύ
πό την σκέπην τοΰ Χριστοΰ, μ
την εύλογίαν τοϋ Πέτρου.
"Α! εάν τούς εύρισκεν, έά·
τούς εύρισκε!
Τέλος, άφοϋ έλαβε μεθ' εαυ·
τοϋ τόν Χίλωνα, αμφότεροι έπέ·
βησαν ήμιόνων, τούς δποίου
επρομήθευσεν είς αύτούς δ Μα
κρϊνος καί έφυγον διά τής συντο-
μωτέρας δδοΰ, ίνα φθάσουν τό
ταχύτερον έκεΐ.
Ό Βινίκιος έπτέρνιζε τόν ή
μίονόν τού λέγων:
—Φλέγεται, φλέγεται ή πόλις
καί μετ5 ολίγον τό τελευταίον λεί
ψανον της θά έκλείπχι άπό προ
σώπου τής γής.
Ό Χίλων τόν ηκολούθει κα¬
τά πόδας μονολογών.
—Προχώρει λοιπόν! τοϋ έλε¬
γεν δ Βινίκιος. Τί κάμνεις Ικεΐ;
— Κλαίω την Ρώμην, αύθέντα,
άπεκρίθη δ Χίλων. Μίαν πόλιν
τόσον θεσπεσίαν.
—Ποϋ ήσο,
πυρκαϊά;
—Έπήγαινα
==ί=—3 ι .Χ—Β^^^
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθούσαν Κυ¬
ριακήν ετελέσθησαν ίν'Αγία Εϊρή
νΐι οί γάμοι τοϋ χ "Ιωάν. Αντωνα¬
κάκη μετά τής δίδος Λουκίας Ε.
Γιαννουλάΐη. Παράνυμφος παρέστη
ό χ. Χαράλαμποί Άντ. Χατζηδάκης
Νίβας. Τούς ευχόμεθα πάσαν ευτυ¬
χίαν.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Καθήχον έ-
πιβκβλημένον θεωρώ δπως έχφράσω
τάς ευχαριστίας μου πρός τούς κ. χ.
Στυλ. Σμυρνάκιν Διοικητήν "Υποδι-
οικήσεως Χωρ)χής Σητε άς, Άντών.
ΠοΘουλάχιν Αγρονόμον Σητείας χά Ι
Έμμαν. Γωνιωτάκην _Άνθ)στήν, ώς
χαί τα κατωτέρα αυτών όργανα, δι¬
ότι λόγΦ τής διαχρινούσης αύτούς
Ιχανότητος, κατώρθωσαν νά άναχα-
λύψουν τοΰς δράστας οΐτινες έχλεψαν
την σταφίδα μου έκ τού χτήματός
μου ένθα είχον αύτην. Τοιαΰτα όργα¬
να είναι αξια παντός έπαίνου ή δέ
πολιτεία όφείλει νά παρακολουθή την
δράσιν αυτών μέ εξαιρετικόν ενδια¬
φέρον διότι αύτά συντελοΰν είς την
εμπέδωσιν τής εννόμου αυτής τάξεως.
Σητεία τή 6 Σεπτεμβρίου 1932
Ό Ευχαριστών
Έμμαν. Ήρ. Σηφογιάννης
Γΰρω στήν πόλι μας.
δταν ήρχισεν ή
ιϊς τού φίλου
μου Εύρικίου, δέσποτα, δ όποϊ
ος είχε κατάστημα είς τα περίχω-
ρα τοϋ Μργάλου Κίρκου, καί ή-
σχολούμην ακριβώς μελετών την
διδασκαλίαν τού Χριστοΰ, δταν
ήρχισαν νά φωνάζουν αίφνης
πΰρ, πνρ! Όταν αί φλόγες
τέλαβον ολόκληρον τόν Κίρκον
καί ήρχισαν νά έκτείνωνται, επρε-
πε νά σκεφθώ νά σώσω τό τομά-
ρι μου.
—ΕΙδες άνθρώπους νά ρίπτουν
πυρσούς είς τάς οίκίας;
— Καί τί δέν είδα, άπόγονε
ου ΑΙνείου. ΕΙδα άνθρώπους
νά άνοίγουν διά τής ρομφαίας
δίοδον έν μέσω τοϋ συρφετόϋ'
ίΐδα μάχας καί άνθρώπινα
τόσθια καταπατούμενα διά
ποδών επί
έν-
τών
των λιθοστρώτων.
(Συνεχίζεται)
= 50,
ΟΧΙ ΡΕΚΛΑΜΕΣ!
ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ■ ΣΤΑΘΑΚΗ
ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ:
Ύδρόμϊτρα έντόπια μέ ίραχ. 160, 'Λθηναΐκά μέ δραχ. 130.
Μολυβδοσωληνες, α'. 16 Δρ. κατ' οκάν μολυβδβσωληνβς β' 14 δρ«χ.
Βρΰσες έγχώριες 1)2" 35 Δρ. εκάστη 3)4" δρχ. 45, βρΰσ«ς Εύρίπου 1)2"
3)4" δραχμάς 65.
Σιδηροσωλήνες καί έξαρτπματα μαΰρα καί γαλβαντσμίνα, άουναγώνιστα.
Έκτελοδνται έ^ίσης:
Ύδραυλικαΐ Έγκαταστάβΐις, συνδέσϊΐς νέου ύδραγωγείου κοττ' άηοκοπην.
Πνβνται ευκολίαι πληρωμάς.
δραχμββ —=
ΑΙ κάτνθι ίκτβλβσβϊΤβαι ύδραυλικαΐ έγκαταστάσβις ΰκο της έταιρβίας: —ί
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ =
Πιατβπβιβυν Την Ικανέτητά των: —5
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ.—Ηενάκη-Λιανά καί Σία, Άδέλφών Στ. Κωνσταντινίδου, Υίών Ν. ΞΞ
Κωνσταντινίδου, Γεωργ Μιτσοτάκη. =;
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓαΓΕΙΩΝ.-Δαφνών, Βουτών, Αγ. Δέκα, Μητροπόλεως, "Αμπελου- ΞΞ
(ου, Καλλονής, Κανδύλας, Μοιρών, Σκοπής Σητείας. ==
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ.—«Ελβετία», «Μίνως» Ηρακλείου, «Λατώ» -Αγ. Νικόλαον. =Ξ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ.-Νεαπόλεως, Πόμπηας. =
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.—Νυν Κλινιχή κ. Γιαμαλάκη, Μέγαρα Μ« Γουναλάκη 16 οΐχιών, Έμμ. =
Αγγελιδάκη 3 οίκιών, μικρόν Μέγαρον Μ. Μ. Γουναλάκη, Δημ. Μαυρουδή 2 οίκιών, Μιχ! 5=
Παπουτσάχη 14 οίκιών, Χαρ. Παπαματθαιάκη 3 οϊχιών, Μ. Άθανασιάδου 2 οίχιών, Άλκι Ξ
βιάδη Μαρή, οίκοία Μαρχρατάΐη, Κίμ. Ανεμογιάννη, Τυράκη, Νικολουδάκη, Έργαζάκη :—'
Ίταλικής Σχολής Ηρακλείου, Κοχχίνη Αγ. Νικόλαον 2 οίχιών, Κοχκίνη Κρητσά, Παγκάλου —
Άγιον Νικόλαον, Μπελιμπασάχη κ. λ. η., Ν. λ. π. ' £=:
Κ ΦΦ2ΝΕΙΩΝ.-Καπρίς, Κνωσός, Όλυμποί, Εθνικόν, Αθηναϊκον. ΞΞ
—Ή έσπευσμένη άναχώρησις τού
χ. Βενιζέλου.
— Επιβληθείσα προφανώς έκ λό¬
γων άνάγχης σχετιζομένων μέ την
όλοκλήρωσιν των προεχλογιχών τού
περιοδειών.
—Ήτις όλοκλήρωσις πρέπει νά
είνε ταχεϊα—δεδομένου ότι είς "Α¬
θήνας τόν χαλοΰν έπείγουσαι κρατι¬
καί άσχολίαι.
—Ή έσπευσμένη λέγομεν αυτή ά-
ναχώρησις έκαιιε πολλούς άπό τούς ·
πανηγυριστάς τής προχθεσινάς με·
γαλειώδους ύποδοχής
—Νά στενοχωρηθούν.
— Καί διότι δέν θά επηκολούθουν
έτσι τα αύθόρμητα λαϊχά γλεντάχια.
—Άλλά καί διότι δέν Θά τοίς ε¬
δίδετο εύχαιρία νά ίόουν τόν κ. Ββ
νιζέλον ώς παλαιοί καΐ πιστοί φί-
λοι τού.
—Καί νά συζητήσουν μαζύ τού επί
των φλβγόντων τοπιχών ζητημάτων.
—Τα άναρίθμητα πλήθη πού ύπε-
δέχθησαν προχθές τόν Βενιζέλον.
— Ύπέστησαν άπό μερικούς άδιορ-
θώτους άντιπολιτευομένους.
—Ένα είδος ..χημικής αναλύσεως.
—Τόσοι, έλεγον, άντιββνιζελιχοΐ
τόσοι άγροτιχοΐ χαί τόσοι φιλελεύ-
θεροι.
—ΈννοεΕται ότι οί Φιλελεύθεροτ
έβγαιναν σότο είς τό τέλος «αί ή
ύποδοχή εγένετο πενιχρά!
—Διχαιολογοΰμεν τούς άστείους
αύΐούς τύπους των χημικών άναλύ-
σεων.
—Ή ύποδοχή τούς ήλθεν ώς κβ·
ραμίδα χαί οί καΰμένοι ήτο φυσικόν
νά πάθουν παραχρούσεις.
—Άπό πρόσωπον τής άκολουθίας
τοϋ κ. Βενιζέλου.
— Επληροφορήθημεν ότι καθ'
όλην την διαδρομήν δι" αυτοκίνητον
άπό Χανίων είς Ρέθυμνον.
— Ό κ. Βενιζέλος Ματήρχβτο χαί
σντωμίλει πρός τούς συγκβντρωμέ-
νονς κατοίχους των διαφόρων , χω
ρίων.
—Στΐς Καλύβες τοϋ Άποκορώνου
ό πρόεϋρος τής κοινότητος τόν προ-
σεφώνησε- διά θαυμασίας είς άπλό-
τητα χαί νοήματα προσλαλιάς.
— Ό κ. Βενιζέλος έφίλησε τόν
πρόεδρον «χαί άπό τα δύο μάγου-
—Έλαβε δέ αντίγραφον τής προσ-
φωνήσεώς τον διά τόν "Αθηναϊκον
τύπον.
—Αί θερμαί έχδηλώσεις έκ μέρονς
των χατοΐχων έσυνβχίσθησαν καί
8ίς τα χωρία Βάμος, Νιοχώρι, Βρύ·
σες, Γεωργιούπολι, Άσπρουλιάνο,
Δράμια, Πισκοπή.
—Είς την προχθεσινήν ύποδοχήν
τού πρωθυπουργοϋ συμμετέσχεν έ-
νεργώς καί τό ωραίον φίλον.
— Ή συμμετοχή αυτή προήρχετο
βεβαία καΐ άπό άμιγή βενιζβλισμόν.
—Άλλ' ίσως-ϊσως χαί άπό «άπρό-
σωπον» εκτίμησιν.
—Δεδομένου ότι ό κ. Βενιζέλος
είνε ύποστηρικτής τής χορηγήσεως
ψήφου είς τάς γυναίκας.
—Βαθμηδόν έννοβϊται καί έφ' ό¬
σον τό έπιτρέπει ή πο,οϊοΰσα ανά¬
πτυξις τής Έλληνίδος.
— "Η ψήφος των δημοτιχών Ικλο-
γών αποτελεί τό πρώτον βήμα....
—Μεταξύ των τοπιχών χαφενεια-
κών κύκλων διεδίδετο χθές.
—Ότι ό Τσαλδάρης ήρε τάς έπι-
φυλάξβις τού.
—"Η πληροφορία μόνον ώ; πρω-
ταπριλιάτικον ψεύδος είνε μάς φαί¬
νεται δυνατόν νά πιάση.
— Ό κ. Τσαλδάρης άλλως τβ ίχβι
πβριβληθή την πολεμικήν περικεφα-
λαίαν.
—Έπιζητών.... έπαναστάσεις καί
κυβερνητικάς μεταβολάς.
—Περί τού καθίστωτικοϋ οΰτε λέ¬
ξις.
—Τα έπισυμβάντα προχθές πολι-
ιικά μικροχαγαυδάκια.
—Καθ" ά έπεσε καί ράβδος.
—Όφείλονται ώς εξηκριβώθη είς
:ήν προκλητικότητα των άντιβενιζε-
.ικών.
—Υποθέτομεν ότι βΐνβ καιρός
πειά νά σωφρονισθοΰν οί λεονταρή-
δες αύτοι.
—Βάζοντες νερό στό χρασί των.
—'Η ήσνχία τού τόπου τό άπαιτεί.
—Άλλά χαΐ τό συμφέρον των τό
χάτω-χάτω.
ο Ρέπορτιρ
III
ιιιιιιιιιιιι
Απωλεσθη όρμαθός χλειδιών μί
ί λύσιν. Παρακαλεϊται ό ευρών δπως
δν παραδώσυ είς τό γραφείαμας καϊ
ιμειφθήσεται.
Η ΚΑΜΑΡΙΑΝΗ
ΓΡΑΒΙΕΡΑ
ΧΑΤ20ΓΕΩΡΓΗ
Έφάμιλλος τής παραβκευαζο-
μένης υπό τής Γεωργιχής Σχολης
Μεσσαοδς, μέ άρωμα, μέ γεΰβιν,
μέ νοστιμιά, κατασκευασμένη ' μέ
ΐολλή τέχνη ή γραβιέρα Χατζο-
βίόργη τίθεται Ιντός των ημερών*
ίς την διοΐ-σεσιν τής καταναλ(δ-
εως, 1—β*
ΑΝΟΡΟΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έξωτβρικοΰ έτησία Δολλάρια 10.
'Απ«βαι αί άποδίίξεις συνδρο
μδν καί δημοσιβύσβων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τού
Διευθυντού καί Ιδιβκτπτβυ τής
,ι'ΑνβρβώσϊΜς».
Ήρ«κλειον 8 Σεπ)βρίου 1932
Ο
ΛΟΓΟΣ τοΰ κ. Βενιζέ¬
λου είς τό δοθέν γβΰ-
μα είς την λέσχην Ηρακλεί¬
ου υπήρξεν άπό τούς σπου-
δαιοτέρους πράγματι προε-
«λογικούς τού λόγους. Ή ά-
νασκόπησις των περί κατα-
χρήσβων καταγγελιών, γενο¬
μένη υπο τό άπλετον φώς
τής αληθείας καί τής πραγμα¬
τικότητος καί μέ γλώσσαν α¬
πλήν καί είλικρινή, «σταρά-
τη» όπως λέγομεν κοινώςέθε-
σε τόν κάθε «ατερνάρη στόν
μπάγκο τού. Ή δίωξις των
μεσαζόντων· ή κινίνη, αί λοι¬
παί παντός εϊδους καί πάσης
μορφής καταγγελίαι άνελύθη-
σαν καί έχοσκινίσθησαν μέ
τόν καλύτερο τρόπο. "Εγινε
μία άνακάθαρσις των πραγ-
μάτων, έξεχωρίσθησαν τα έ-
πιχειρήματα των πηχυαίω
κατηγόρων τοΰ «έσμοΰ των
«λεπτών» «αί τα έπιχειρήμα
τα ποΰ θά έπρεπε νά έχου
ύπ' όψιν των οί κατήγορο
εάν δέν ήσαν συκοφάνται. Τό
άποτέλεσμα ήτο νά καταρρι
φθή ώς Ισπανικός πυργος ή
«εύσταθήσασα κατηγορία», ή
είς μυρίας έκδόσεις καί μ
μυρίας βωμολοχίας έκτοξευο
μένη εκάστοτε κατά τής κυ
βερνήσεως. Οί καταχρώμενο
τάς «αταχρήσεις άπεκαλΰ
φθησαν ψυχικώς δυσειδέστε
ροι καί άπό αΰτοΰς τού
πραγματικούς καταχραστάς.
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
ΟΙ
ΜΕΑΕΣΣΟΝ
ΟΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΦΙΑΕΛΕΥΘΕΡΰΗ
Κύριε Διευθυντά,
Οί ύπογεγοαμμρνοι κάτοικοι
τοϋ χωρίου Μελεσσών Πεδιάδος
παρακαλούμεν όπως δημοσιεύση-
τε τα εξής:
Έπειδή, μετ* επιτάσεως δια-
δίδεΐαι, ότι έτάχθημε,ν ότιαδοί
τοϋ λεγομένου άγροτικοϋ συνδυα-
σμοϋ έγκαιαλείψαντες τό Φιλε¬
λεύθερον κόμμα ούτινος ήγε-ΐται
ό Έθνάρχης μας κ. Ελευθέριος
Βενιζέλος, δηλούμεν κατηγορημα¬
τικάς ότι,
άπό τριακονταετίκς δπότε §δη-
μιουργήσαμεν κατ' ανάγκην, τό
Βενιζελικήν κόμμα, αυθορμήτως
άπαντες έτάχθημ&ν παρά τό πλευ¬
ρόν τού σημερινοΰ μεγάλου Κυ-
βερνήτου μας.
Εάν τυχόν τίς ή τινές, έξαπα-
τηθέντες ϊσω; εδήλωσαν φιλίαν
είς τούς αύτονομασθέντας άγρο-
ΙΔΟΥ λοιπόν δτι καί ό πό
λύς Ι. Ράλλης τοϋ Λαϊ
«ού κόμματος—ό μονυελοφο
ρών πατρίκιος τής άρετής κα
...τής άντικαθεστωτιχής μανί
άς—εΐχε χαρακτηρίση άντι
συνταγματικόν τόν νόμον πε
ρί μεσαζόντων. Ό ρόλος των
μεσαζόντων, λέγει, ό ρόλος
των δωροδοκουμένων βου
λευτών καλύπτεται άπό τό
υπό τοΰ συντάγματος καθιε
ρούμενον άκαταδίωκτον... Ό
κ. Βενιζέλος αναφέρων είς
τόν προχθεσινόν βαρυσήμαν
τον λόγον τού επί των κατα-
χρησεων—καί τό γεγονός τής
χαρακτηριστικής άντιθέσεως
τοΰ κ. Ράλλη πρός τόν κατά
των μεσαζόντων νόμον, άπέ-
δειξε διατί καί άπό ποίους
κάποτε έμεγαλούργησε είς
την Έλλάδα ό «εσμός των
κλβπτών» καί διατί καί άπό
πότε εσυνέχισε τό έργον τού
καί είς τούς νεωτέρους χρό
νους.
ρΐΝΕ γνωστή, είπεν ό κ.
— Βενιζέλος ή σειρά δι
κων επί τής βασιλείας διά
καταχρήσεις. Έπίσης καί επί
των πρό τοΰ Βενιζέλου κυ-
βερνήσεων καί μάλιστα μέ
ενεργητικόν επίζηλον. Καί
όμως οί πολλοί Κάτωνες όμι-
λοΰν περί άλλαγής είς τόν
ρυθμόν τής ήθικής... Λησμο-
νοΰν δτι ήθιχή δέν ύπήρχβ
πρό παντός δταν έκυβέρνων
αύτοί.
***
ρΐΣ ΤΗΝ δίωξιν των *γ-
—· κληματιών, την παγίω
σιν τής δημοσίας ασφαλείας
βίς την ύπαιθρον χώραν κατά
τα ετη καθ' & έκυβέρνησαν οί
Φιλελεύθεροι ό «. Ββνιζέλος
αφιέρωσεν ιδιαίτερον μέρος
τοΰ λόγου τού έν σχέσει πάν-
τοτβ μέ τάς περί καταχρήσε-
σβων άναιοείς συκοφαντίας.
Καί κατέδειξε πότε καί πώς
ετιμωρούντο οί έγκληματίαι
«αί πότβ αντιθέτως ϊσχυε ή
έμπρακτος μετάνοια καί ή έμ-
«ρακτος.,.άσυλία τοΰ έγκλή-
ματος. Άλλά περί αυτών έ-
κτός τοΰ προχθβσινοΰ υπέρο¬
χον λόγου τοΰ κ. Βενιζέλου,
ωμίλησαν πολλάκις τα πράγ-
ματα.
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ
Άποπερατώσας Αρτι τάς
σπουβάς τού εγκαθίσταται μο·
νΐμως είς Βραχάβι Μεραμβέλ¬
λου χαί δέχεται τοίις έκ παθο-
λογικών, παιδιατρικον καί βερ-
ματικών νοσημάτων πάσχοντος.
Βνοικιαςεται οΐκία ήλβκτρ,οφω·
οτος έχ 5 δωματίων. μαγβιρβιου κ.
όλος 25 Αύγούστου αριθ. 60.
ρί καρά τφ κ. Κ. ο··
μτς
πατέυας, ή δήλωσις των αυτή,
άντιπροσωπεύει την ατομικήν των
γνώμην καί μόνον αύιήν, ούχι
δέ των όλων κατοίκων.
Παραξενευόμεθα άλλως τε μέ
τό όψιμον ενδιαφέρον υπέρ τώ
άγροτών, άνθρώπων οί όποΐοι έ
πί τεσσαρακονταετίαν πολιτενόμε
νοι, τώρα μόλις έξύπνη^ν, άπαρ
νηθέντες τό παρελθόν των.
Έπίσης παραξρνευόμεθα πώ
νέοι ανδρρς, μόλις οφήσαντει
τα θρανία των Σχολείων των ο
ξιοΰν νά διοικήσουν την Έλλάδ
καί μάλιστα υπο τάς σημερινάς δυ
σχερείς οικονομικάς συνθήκας κα
τάς Δΐϊθνεΐς περιπλο*άς
Οί νέοι ουεοι νομίζομεν δτ
πρέπει, νά Έργασθοΰν πρώτον
καί ν * άνδρωθοϋν πολιτικώς. Κα
ότιιν «ιοοείξουν αξίαν, καί ό λα
ός; τοΰς θεωρήση ίκανούς νά τό
διοικήσουν, θά τούς καλέτχ) αύ
θορμήτως διότι ή άξίι» δέν κρύ
πτεται, λάμπει σάν διαμάντι, κα
διακρίνεται άπό μακράν άς λά
βουν ώς τισράυΗγμα αυτόν τού
τον τόν Βενιζέλον.
Ή έιανάσΓασις τού Γουιί ά·
ναγνωρίσασα την αξίαν τού ε¬
κάλεσε τούτον μεταξύ χιλιάδω
πολιτικών τής 'τότε Ελλάδος νο
καταστήση τό νοικοχυριό της.
Καί τό ένοικούρεψε.
Καί έφθασε μ%η τού σημείου
νά πραγματοποιηθή τα όνειρα
τής φυλής μ«ς.
Καί εάν δέν έπενέβιίΐνον ο
δλετήοε-ς τού ΈΟνους μα;
τό 1920, τούς ότοίους προσπα
θοϋν, άλλοι δλεΐήρε-ς νά έπανα-
φέρουν, γνωρίζομεν πάντες, ποί-
αν Έλλάδα θά είχομεν ση¬
μερον.
Οί5τω σκεπτόμενοι δηλούμεν
ότι έξ τκολουθοϋμεν νά
νομκν, παρά τό πλευρόν τοΰ Ε¬
λευθερίου Βενιζέλου, καί άναφω
νοϋμεν.
Ζήτω δ Ελευθέριος Βνειζέλος
Ζήτω τό κόμμα των Φιλελευ-
θέρων:
Μελέσσαις τη 4 Σ)3ι?ίου 1932
Μεθ' υπολήψεως
Οί κάτοικοι Μελεσσών
Κων. Γ. Δοξχατάκης, Άθανά
σιος Χ. Δοξασιτάκη; ργ
Έμ. Πιταροκοίλη^, Γεώργιος Δ©
Εβοτάκης, Νικόλαβς Γ Μανιαδα
κης, '1&»αννπς Γ. Σφακιανάκης.
Ιωάννης Κ. Μυλωνάκης, Μήνας
Γ. Σφακιανάκη;, Γεώργιος Άντ
ΕπιταλΐΜράκης, Μοονβδσβς Σφ*
κιοινάχης Έμμαν. Άντ. 2«ιτοι
λΐΜράκης, Έμμαν. Άντ. Πιταρο-
κοίλης.
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
ΠΡΟΪΤΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΝ Χ.
Ή εκτέλεσις δημόσιον κ.λ.π. έργων.
Αί αίτήσεις αναθεωρήσεως των τιμών.
Δυνάμει τοθ νόμου 5615 διά
τάς πρό τής ίσχύος αύΐοθ συνομο-
λογηθείσας καί μετ' αυτόν συνο-
μολογηΐησομένας συμδάσεις διά
την εκτέλεσιν δημοσίων, λιμενι-
κων, δημοτικών, κοινοτικόν καί
έν γένει 6πό νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου έκτελουμένων έρ¬
γων άναγνωρίζεται τδ δικαίωμα
είς τε τον έργοδότην καί
τον ανάδοχον τοθ ίργου ίνα αϊτή-
σωνται την αναθεώρησιν των συμ-
δατικών τιμών μονάδος λόγφ με-
ταίολής τώ/ τιμδν των δλικών ή
των ήμερομισθίων ή καΐάμφοτέρων.
Ή άναθεώρησις των τιμώ,/ διά
τάς πρό τής ίσχύος τοθ νόμου τού¬
του συνομολογηθείσας σομβάσεις
έπιτρέπεται
μόνον
διά τάς άπό
τής έγκατχλείψεως τής χρυσής
βίσεως έκτελεσθείσας εργασίας καί
έφ' δσον ζητήση τουτο ό έργοδό-
της ή ό έργολάβο;. Ή άναθεώρη-
σις των τιμών διά τάς μετά την ι¬
σχύν τοθ νίμου τούτου σ»«ναφθησο-
μένας συμβάσεως έπιτρέπεται μόνον
έφ' δσον ίχει παρέλθη τρ'ρφον
άπό τής σ-ΐνομολογήσεως τής συμ¬
βά Ό ί&Ζ
ής
βάσεως. Ό
μ
8μως δέν δι-
η
γρ μς
καιοΰται νά αίτήσηται την ανα¬
θεώρησιν έφ' ίσον κατά τόν άπό
τής νομίμου προθεσμίας ενάρξεως
των εργασιών μέχρι τής λήξεως
τοθ ανωτέρω τριμήνου χρόνον δέν
έχει εκτελέση εργασίας άξίας ϊσης
πρός τό 1)10 το3 προϋπολογι-
σμοθ.
Έ/ περιπτώσει καθ5 ήν δέν γίνη
έναρξις των εργασιών έντός τής
νομίμοο προθεσμίας ούχι δμως έξ
ύπαιτιότητος ή πταίσματος τοθ ά-
ναδόχου, δικαιοΰται ούτος νά αί-
τήσηται την αναθεώρησιν έφ' δαον
άπό τής ενάρξεως των εργασιών
μέχρι τής λήξεως τοθ τριμήνου δέν
έχει εκτελέση εργασίας άξίας ΐσης
τουλάχιστον πρός ιό 1)10 τοθ προ·
υπολογισμοθ.
Έν περιπτώσει καθ' ήν ή έναρ¬
ξις των εργασιών δέν γίνη έντός
τριμήνου άπό τής συνομολογήσεως
τής συμβάσεως ουχί δμως έκ
πταίσματος ή δπαιτιότητος τοθ ά-
ναδόχου δικαιοθται ούτος νά ζη¬
τήση την αναθεώρησιν των τιμών
&ίχ τ$ λήξει τοθ τριμήνου.
Περαιτέρω καθορίζονται σαφώς
υπό τοθ νόμου αί άπαιτούμεναι εν¬
δείξεις διά την αναθεώρησιν των
σομβατικών τιμών εκτελέσεως των
Δημοσίων
κλπ.
δ άρθρογράφος
Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν
την κάτωθι επιστολήν:
Άγαπητή Άνόρθωσις,
Είς τό ύπ' αριθμόν 142 7ης
τρέχοντος τής εφημερίδος «Δρά¬
σεώς» καί υπό τίτλον «Άνϊξαρ·
τήτως Πολιτικάς Προελεύσεως»
άρθρογράφος μέ υπογραφήν Χ.
καταφέρεται εναντίον μου διά
πράξεως λέγει ήτις θέλει μέ τύ·
πτει καθ' όλην μου την ζωήν.
Βεβαίως δέν θά Ι'πρεπε νά ά-
ΐαντήσω είς άρθρογράφον μή ε·
,,οντα τό θάρρος τής ύπογραφής
τού άλλά κρυβόμενον είς ψευδώ-
Γ·υμον, άλλά μέ ύποχρεώνουν τρία
σημεϊα τής άρθρογοαφίας τού
καί επ9 αυτών άπαξ καί διά παν-
ός άπαντώ παβαλείπων τό περί
τύψεως διότι δ άρθρογράφος στε-
ρεΐται τής έννοίας τής λέξεως.
1) Άμφισβητεΐ δ κ. Χ. δτι εΐ-
μαι Πρόεδρος τοΰ Γεωργικοΰ Έ-
πιμελητηρίου καί τουτο διά νά
πιστοποιήση πόσον είναι τό μέ-
9ος τής κωμικότητός τού.
2) Ερχόμενος είς την θυσίαν ο¬
μιλεί περί ήνωμένου άγροτικοϋ
κόμματος, άλλά είναι Ϋ δέν είνε
άληθές δτι εχομεν δύο άντιμαχο-
μένας αγροτικάς παρατάξεις έκά-
κη τώνδποίων διεκδικεΐ τα σκήπ-
ρα τής προστασίας τοΰ δυστυ-
χοΰς άγρότον καί δφείλει νά μάς
η ρργρφς
είναι ή γνησία παράταξις
ΥΟθτου, διότι ημείς πε-ρί τούΐο'
ώς μή εΐδικοί {•■έν δυι'άμεθα
έννοήσωμεν.
3) Όμιλεΐ περί κατασΐατικο
τού άγροτικοϋ κόμματος άλλά έά
δέν μέ άπατα ή μνήμη τό κατα
στατικόν ε,ϊς ενα τού των άοθοω
ερμηνεύει ότι οί άντιπρόσωπο
τοϋ άγρόίου ύποδεικνύονται νιι
των τοπικών όογανώσιων καί μό
νόν καί £ά μοί εϊτχι δ άρθρ
γοάφος Χ. πότε έπεκοινώνητα
μέ τόν άγρότην διά μίαν τοιαύ
την ενέργειαν.
Τό άληθές είναι ότι επεκοινώ
νησαν μόνον μέ μρρικούς ϊατρούι
έχοντες ΐσως την στερεόΐυπο
γνώμην ότι όσοι αγρόται διαφεύ
γουν τούς| δικηγόρους εύρισκον
ται είς τό τσαντάκι τού Ιατρο;
καί δέν έχουν ά5ικον οί κύριοι
διότι δ σχηματισμός δύο δλοκλή
ρων συνδυασμών άγροτικών πά
ρά δικηγόρων καί μόνον βεβαιο'
κατ' αύτούς ότι όστις δέν ηύτύχη
σε νά ακούση μαθήματα Πανεπι
σΐημίου μόνον μουζΐκος θά είνε
Καί έρωτώ : Αύται είναι λοι
πόν αί νέαι έπαγγελίαι, αί νέα
αρχαί καί ιδέαι αΐτινες θά άπαλ·
λάξουν τόν άγρότην καί θά κα
ταστήσουν τούτον άπό εϊλωτα
αύθέντη , Τό ευχόμεθα έξ δληι
ψυχής καί καρδίας καί τότε κα
ημείς ώς μετανοοϋσα Μαγδαληνή
θά προστέσωμεν ιίςτούς πόδαι
των άγροτοσωτήρων ζητοϋντες ά
φεσιν άμαρτιών.
Πρός τό π'ίρόν δμως δέν
δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν
ώς μή έννοοϋντες τάς νέας ταύ¬
τας αρχάς ώς αύται έγκαινιάζον-
ται, γεννώσαι δικαίως την επι¬
φύλαξιν καί δυσπιστίαν καί ό¬
τι μέ τοιαύτην εμφάνισιν τίποτε
άλλο δέν ζητεΐται παοά ή εκμε¬
τάλλευσις τής ψυχολογίας τοϋ ά
ρότου.
Ευχαριστών διά την φιλοξενίαν
ΖΤΥΛ. Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
οί κτοΐκοΐ σΤγαρακιων
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΗΝ
Συν τή ύποβολή σχετικοΰ ύπομνή
ματος έ« μέρους των κατοίκων τής
κοινότητος Σταυρακίων, έπιδοθέντος
ίΐς τό Κέντρον Φιλελεύθερον "Ηρα¬
κλείου πρός τόν |χ. "Υπουργόν
Γεώρ. Μαρήν, παρά τού πρόεδρον
τού Συνεταιρισμόν τού είρημένου
χωρίου κ. Δράκου Κουβιδάκη γνω-
στοϋ φίλου άνέχαθεν Φιλελεύθερον
καί Δημοτικοϋ Σύμβουλον τοϋ Δήμου
'Ηρακλειον, ελέχθησαν παρά τούτου
πρός τόν χ. Μαρήν τα έπόμενα:
Έξοχώΐατε Κύριε,
Οί παρόντες έκ Σταυρακίων περί
ούς 100 έκ των δύο πολιτικών με·
,ιίδων άντιπροσωπεύουν ολόκληρον
την Κοινότητά μας ώς έχοντες εν¬
τολήν καί υπό των απουσιαζόντων
λόγφ εργασιών κατεπειγούσης φύ-
«ως τής έποχής.
Άφοϋ δέ εκφράσωμεν την μεγΐστην
^σράν μας διότι έπαναβλέπομεν πα¬
λαιόν αντιπρόσωπον μας συμπολεμι-
σΐήν καί τέλος τόν άνθρωπον, ό ο¬
ποίος έν ένί λόγω έτίμησεν όλόκλη-
ον την Κρήτην καί άφοΰ μοί έπι-
ρέψητβ κ. 'Υπουργέ νά έπαναλάβω
αί έδώ όπως καί είς την όλομέλει-
ιν τοΰ Δημοτικοϋ Συμβουλιον μίαν
«ρικοπήν μου ότι δήλον δτι ό χ.
'εώργιος Μαρής έξυπηρέτησε λό·
φ τής ύψηλής θελήσεως τού, χαθ'
Λην την γραμμήν, άτομα, ολόκληρον
:ό ΝησΙ τής Κρήτης καί τέλος τα
συμφέροντα όλων των Δήμων καί ϊ-
'ιαιτέρως τοΰ Δήμου Ηρακλείου καΐ
ί>ς έχ τούτου θεωρώ "Υμάς άνώτε-
όν πάσης τιμής μεθ' ής ήθέλομεν
άς ύποδεχθ^.
Είοέρχομαι είς τό κύριον θέμα των
Ιτημάτων τής κοινότητος Σταυρα-
ίων καί έκφράζω την ευχήν έχ μέ-
.ούς δλων των ομοχωρίων οί όποϊοι
ϊς επιτραπή νά λεχθό άπαιτοΰν δ-
ωϊ:
Ι) Νά σκιρροστρωθ^ τό'τμήμα τής
>8οΰ «Γιοφυράκια — Σταυράχια». 2)
ά έπβχταθ'5 τό τμήμα τούτο άπό
Ιταυράκια μέχρι τής Θέσεως «Καμί
ια ή Άη—Λυα» καί συνενωθ^ μετά
ής όδού Ηρακλείου Άγίου Ην·
ωνος.
Είς τα ανωτέρω σνμφωνονν καί τΑ
Χ. ποία | —Ή πληρωμή των είς χρυ | —Τα τέλη άλληλογραφίας
σόν δανείων.
Είς την εφημερίδα τής Κυβερ
νήσεως εδημοσιεύθη ό νόμος 560:
διά τοΰ οποίου δάνεια συναφθέν
τα έν Τουρκία άπό τού 1914 μέ
χ?ι τοϋ 1918 μβταξυ άλλοδακώ'
ΟηηχόΜν μη ανταλλαξίμων εί γ
είς αΰτούσια χρυοά νομίσματα
εΐτΐ εί;λρας χρυσά-, είτε είς εί
κοσώφραγκα χρυσά, πληρωτεα εί
Ελλαδι έξβφλοΰνται είς Έλλη
νικά τραπεζιτικά γραμμάτικ κα
τα την νπό τής τραπέζης τής Έλ
λάδο; διατίμησιν τού νομίσματβί
είς δ τα έξοφλπτέα δάνεια συνή
φθησαν.
—Ή ενεργεια τής πολιτο
γραφήσεως.
Δυνάμει τού Νομου 5526 άλλο
δαηοΐ "Ελληνες τό νένος γεννη
ββντες έν Ελλαδι Ιί έν άλλοδαπή.
ορφανοΐ πατρός καί μητρός κα
άλλογενεΐς γεννηθέντες έν Έλ
λάδι, κατοικοΰντβς έν Ελλάδι
συμπληρώσαντε; τό 18 έτος τή.
ήλικίας των δύνανται ά πολιτο
γραφηθοϋν Έλληνε; συνεναινέ
σβι τοϋ άσκοϋντος έπ' αυτών την
πατρικήν εξουσίαν ή τού Έπιτρο
πό» αυτών.
-Τό έγχυρον τής ψηφοφο
ρίας.
Είς την εφημερίδα τής Κυβερ'
νήσεω; εδημοσιεύθη ό Νόμος 5.
625 κατά τόν οποίον κατά τάς,
εκλογάς βουλευτων είνε εγκυρον
τό ψηφοδελτιον καί έττί.ν άνευ
έμβλήματος άναγράφει εν μόνον
όνομα ύποψηφίου, ανήκοντος ί;
αυνδυαβμόν κόμματος. Είνε επί
αης εγκυρον τό φέρον εμβλημα
ωρισμένου κόμμχτος ψηφοδέλτιον
ύηίρ ου καί λ«γίζ«τ«ι, άλλά δέν
λαμβάνονται ύπ' όψει κατά την
διαλογήν ονόματα ύιτεψηφίων α¬
νηκόντων είς άλλον συνδυααμόν
ηεριεχόμενα τυχόν Είς τό ψηφο-
δελτίον τοΟτο.
—Έκκλησικστικά.
'Εδημοσιβύβπ είς την έφημβρί
δα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5621
δι' ου ορίζηται είς 4 ο έν τή Έκ
κλησία τής Νήσου Κρήτης αριθ
μός Νητρ6·πόλεων καί Έπισκο-
πάιν ίίΐβι εί; την Μητρόπολιν Ή
ρακλείου, την έπιαχοτήν Χανίων
την έπιοκοπήν Ρεθύμνης καί την
τής Νεαπόλεως.
ύποστηρίζουν παραλλήλως χά) αί
Κοινότητες Άγίου Μύρωνος, Κρου
σώνος, Κιθαρίδας, Σάρχον, Πύργου;
καί Ασιτών ώς έξυπηρετούμεναι είς
άς περιουσίας των καί λόγφ τού ό*
μαλωτέρου τοΰ μέρους πρός χάθο
δόν είς Ηράκλειον.
Τελευτώντες δ' ύποσχόμεθα πρός
ην Έξοχότητά σας χ. Μαρή ότι,
ίς περίπτωσιν αποπερατώσεως των
ανωτέρω αίτημάτων μας άχι μόνον
έτιμήσσμεν υμάς Είς τό παρελθόν επί
μίαν τριαχονταετίαν άλλά καί τώρα
χαί πάντοτε θά μάς ίχετε σταθεροΰς
φίλους χαί ύποστηρικτάς, άποχαιρε-
ώμεν δέ εύχώμεθα νά καταλάβετε
ρήγορα τό ΰπατον των άξιωμάτων
ιΐΐρωθυπονργοΰ».
«Ζήτω ό χ. Μαρής!>
«Ζήτω ό κ. Βενιζέλος».
Ό κ. Μαρής είς απάντησιν των
σων έξεφωνήθησαν υπό τοϋ χ. Κου-
Ιιδάκη 'ηύχαρίστησε τούτον χαί ό
όχληρον την Κοινότητά ύποσχεθεΐς
ά μένουν οί κάτοικοι τοϋ χωρίου
ών τελείως ήσυχοι τουτο δέ νά με-
αδώσουν καί είς τάς ένδιαφερομέ
άς χοινότητας καθότι τα αίτήματά
ών είναι δίκαια χαί ότι ίχει καί
ήν θέλησιν καί την δύναμιν νά
τραγματοποιήσυ έν καιρώ τούς πό
θους των.
Μετά ταυτα άποχαιρετήσαντες διά
ειραψίας πάντας ζητωχραυγάζοντες
πέρ αυτού χαί τοϋ χ. Βενιζέλου
υπεχώρησαν.
έξωτερικοΰ.
Διά διατάγματος δημ«σιβυθέν·
τος βΐς την έφημΐρίδα της Κυβΐρ-
νιίαεως τα βΐσπραττόμκνα επί των
διά τό εξωτερικόν αποστϊλλομ*·
νων άντικειμίνων άλληλογρα-
φίας ταχυδρομικά τέλη ορίζονταιΐ
ώς εξής:
Επιστολαί μέχρι 20 γραμμαρί-
ων δρ. 7, διά πάσαν επί πλέον
μονάδα βάρους 20 γραμμαρίων ή
κλάβματος αυτών δρκχ. 4,20* ά-
πλά ταχυδρομικά δελτάρια 4,20,
έντυπΜ εγγραφα . ΰκοθέββΜν καί
διίγματα βμκορβυμάτων δραχ.
1,43 άνά 50 γραμμάρια η κλάσμκ
«ύτ&ν.
Τό ελάχιστον τέλος των έγγρά-
φ«ν ΰιτοθέσεΜν έρίζβται είς 7, τό
δέ των δκμάτων είς 2,80 δραχ. ά-
νάγλυφοι έκτυπώΐεις πρός χρήσιν
τυφλών δρ. 1,40 άνά χίλια γρβίμ*
μαρία ΐι κλάσμα αυτών, μικροδέ-
ματα δρ. 4,20 άνά 50 γραμμάρια
ΐ[ κλάσμα αυτών. Τό ελάχιστον
τέλος των μικροδβμάτων ορίζβται
είς δραχ. 14, μόνιμον τέλος συ-
στάσεως δρ. 7, εΐδιχόν τέλος έπβί
γοντος δρ. 14, βιβλιάρια ταΰτότη-
τος δρ 14, άποδαίξεις παραλαβής
δρ, 7, ομοιαι ζητουμβναι μβταγβ-
νεστέρως δρ. 14, μόνιμον τέλος
αΐτπσεως πληροφοριών δρ. 14. Τέ
βΐδικόν τέλος άντικατειββλής τα-
χυδρομικών δβμάτων έσωτβρικοδ
αύξάνΐται ΐ(ς δρ. 5, τό δ' έν άρ
θρω 23 τοθ νόμου 4521 τέλος εί
δοποιητηρίου έξωτβρικου αύξάν·-
ται είς δρ. 2,50.
—Ό άνώτερος διοικητήν
τϊίς Χώροφυλακης.
Αφίκετο προχθές αίς την πόλιν
μας β άνώτερος Διοικητής της
χώροφυλακης Κρήτης συνταγμα-
τάρχης κ. Σπηλιωτόπουλος.
—Ή φορολογία των σπορε-
λαίων.
Διά δημοσιευθέντος αίς την ε¬
φημερίδα τής Κυβερνήσεως δια-
τάγματος τροποποιαΐται χαί συμ¬
πληρούται τό προγκνέστερον τοι¬
ούτον πβρΐ φορβλογίβί τδν σιτ«·
ρβλαίων.
—Ή οίκοδόμησις ξενοδο¬
χείον.
Διά δημοσιευθέντος «Ι; την έ-
φημθρίδα της Κυββρνήσευς δια-
τάνματος καθορίζονται αί άπαι-
τουμεναι διατυπωσϊΐς ιτερΐ χορη¬
γήσεως αδείας πρός οΐκοδομησιν
μ επέκτασιν ςβνοδοχίίων χαί αλ-
λων σχβτικ&ν διατάξϊων.
—Αί άπαλλοτριώσεις υπέρ
των Δήμων.
Είς την εφημερίδα τήί Κυβερ·
/ήσεως έδημοσιΐΰθη τό διάταγμα
τίρΐ άπχλλοτριώσΐως καλλιβργη-
σΐμων έκτάσβων ανηκουσών β!ς
Δήμους Ά χοινοτητκς ή συνδβ-
σμβυς κοινοτήτων πρός άποκατά-
τασιν άκτημονων καλλιβργητ&ν.
—Άναγνώρισις κοινοτή'
των.
Διά δημοβιευθέντος είς την ε¬
φημερίδα της Κυβερνήσεως δια
τάγματος άναγνωρίζεται είς κοι-
'ότητα ο συνοικισμος Όρνέ έν
φ Νομφ Ρεθύμνης.
—Έπίσης άναγνωρίζϊται είς
οινότπτα ό συνοικισμος Κάτ»
Βαρσαμονέρου Ρεθύμνης.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Την προσέχη" Παρασκευήν 9ην
Σεπτεμβρίου ί. Ι. έν τώ Καταστή¬
ματι τής Οικονομικάς Έφορίας
Ηρακλείου έπαναλαμβάνεται ή δή
,οπρασία διετοθς ενοικιάσεως οί-
ήματος διά την στέγασιν τοθ ΣΤ'
,ημοτικοθ σχολείου Ηρακλείου
Ό Οίκον. Έφορος Ηρακλείου
Β. Σά
ΕΠΑΡΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ
Λόγφ τοΰ προχεχωρημένου τής &
άς καθ" ην μάς παρεχωρήθη προ-
θές την νύκτα τα κείμενον τοϋ δευτέ
ιου λόγου τού κ.Βενιζέλου, τόνόποΐθν
ιόνη ή εφημερίς μας σημειώνουσα
ιεκόρ ένημερότητος κατώρθωσε νάδη
ίοσιεύση τεθεΐσα έχ τού λόγον τού
ου είς τα πιεστήοια τάς πρωϊνάς ώ
άς, εσημειώθησαν άρκετά τυπογρα
ικά λάθη τα όποία ελπίζομεν ν ά
άς συγχωρηθοϋν [υπό των φίλων
ναγνωσΐών μας.
Ή καταφανής άλλως τε προσπά
εια απαξάπαντας τού, ποοσωπιχοϋ
άς, συνταχτικοΰ χαί έργατιχού·
πως έμφανίσωμβν πλήρη είκόνα των
ίφορώντων τα τής ύποδοχής τού κ.
βενιζέλου, έξουδετερώνει ΰποθέτσ
εν την εντύπωσιν τής πληιιμελοΰς
ιορθώσεως ωρισμένων στηλών τον
τοοχθίσινοϋ μας φύλλον.
τ* ~™
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεϊβ Έναντι Νομαβχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωϊα Πέμπτης
8 Σεπτεμβρίου 1932.
ιιιιιιιιιι.....ιιι......ιιιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιι.....ιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιοιιιΐΗΐιιιΐ'ΐ···"»"·»»1»11"111111111111111111"111"1111111"111"111
ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ο ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΣ κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝΜΕΣΗΜΒΡΙΑΗΘΑΣΥΝΑΝΤΗΘΚ
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ&ΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Σήμερον περί ώ¬
ραν * 1)2 μ. μ. επανήλθεν έκ Κρή¬
της ό πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος.
Ό κ. Βενιζέλος θίλει συναντηθή αυ¬
ριον την μεσημβρίαν μετά τού προέ-
δρου τής Δημοκρατίας κ. Ζαΐμη όστις
θέλει γνωρίση είς αυτόν τό προχθεσι¬
νόν διάβημα τού κ. Τσαλδάρη.
ΥΠΟ ΤΟΥ κ.
ΤΙΝ ΑΡΧΗΓΟΝ
ΖΑ
ΙίΘΑΝΠΤΑΤΑ
ΜΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τοΰ
άνταποκριτού μ* ς).— Μεταξύ των πο¬
λιτικών κύκλων ελέγετο άπόψε ότι ό χ.
Ζαΐμης Οά καλέση τούς άρχηγούς των
κομμάτων είς τό Κυβερνείον ίνα συ·
σκεφθώσιν επί τής καταστάσεως.
Ό κ. Ζαΐμης θέλει συστήση είς τούς
πολιτιχούς άρχηγούς ομόνοιαν καΐ γα¬
λήνην, χάριν τού έθνικοΰ συμφέροντος.
Η ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΣΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
Χθές συνήλθεν είς συνεδρίασιν ή έπιτρο-
πή διά τόν καθορισμόν τής τιμής των οίκο-
πέδω,ν των δοθησομένων είς τούς άστέγους
πρόσφυγας καί απεφάσισεν όπως έκτιμηθοΰν
τα οίκόπεδα ταύτα πρός δραχμ. 25 κατά
τετοαγωνικόν μέτρον.
Ή Τραπέζα θά αποστείλη άντίγρα-
φα τής αποφάσεως είς την Διοί
κησίν της, ή δέ Νομαρχία πρός τό Υπουρ
γεΐον Προνοίας, ίνα μετά τόν σχετικόν έλεγ
χον υπογραφή ή συμφωνία μεταξΰ Κράτους
καί Έθνικής διά την παραχώρησιν των οί
κοπέδων καί την διανομήν αυτών είς τούς
οίχαιούχους.
ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦ1ΟΤΗΤΟΣ
ΕΙ^ΜΗΝ£.Υ ΤΙϋΙΗ, € ΓΚ Υ Κ Α>"6 Σ
ΤΟΥ ΤΠΟΥΡΙΈΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Τό $«ο»θγεΐθν Έσωτερικών διά τηλεγραφήμα-
τός τού πρός τάς Νομαρχίας γνωρίζιι δτι προτά-
σεις διά την ύπαψηφιότητα βουλευτών δύνανται νά
έπιδοθώσι 17 τουλάχιστον ημέρας πρό τής ορι¬
σθείσης διά την ψηφοφορίαν*.
Ή άνακήρυξις ύποψηφίων γενησεται την 16
ημέραν πρό τής ορισθείσης διά την ψηφοφορίαν.
Αί δηλώσεις καταρτισμοΰ συνδυασμών δύνανται
νά έπιδοθωσιν τι έγχειρισθώσιν 15 τουλάχιστον
ημέρας πρό τή; προθεσμίας διά την ψηφοφορίαν
α! δέ δηλώσβις περί μεταβολών δύνανται νά έπι-
δοθώσιν ή Ιγχειρισθώσιν 13 τουλάχιστον ημέρας
πρός τής ημέρας τής ψηφοφορκΐς.
Ή άνακήρυξις των δηλωθέντων συνδυασμών
γενησεται την 12 ημέραν πρό τής ψηφοφορίας
Κατά τόν σχετικόν νόμον δήλωσις δύναται νά ?πι
δοθή ή έγχειρισθη μέχρι 13 ημερών πρό τής ψη
φοφορίας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΤΟ ΨΥΓΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ! ΤΗΣΣΤΑΦΥΛΙΚΗΣ
Χθές ένδεκάτην πρό μεσημβρίας ή Στα
φυλική Επιτροπή συνήλθεν επί δίωρον είς
συνεδρίασιν καθ* ήν εζήτησε καί τάς γνώ¬
μας των κ. κ. Κουναλάκη Νομομηχανικού
καί Λημνίου ήλεκτρολόγου ώς1 Τεχνικών
Σύμβουλον, καί ενέκρινε τούς δρους συγ-
γραφής υποχρεώσεων διά την προμήθειαν
καί εγκατάστασιν των άπομονώσεων τού
κτιρίου των μηχανών, μηχανημάτων καί λοι-
πών συσκευήν διά την κατασκευήν ψυγεί¬
ον σταφυλών. Ώς τελευταίαν προθεσμίαν
διά την υποβολήν ποοσφορών ώρισε την
μεσημβρίαν τής 30ής Νοεμβριού 1932.
Κατόπιν τής αποφάσεως τής Σταφυλικής
Έπιτροπής δύναται νά θεωρηθή όρισΐική
πλέον ή κατασκευή τού ψυγείου όπερ κρί-
νεται δτι θά παράσχη σημαντικάς ωφελεί¬
ας είς τό εξαγωγικόν εμπόριον των νωπών
σταφυλών καί «*»χωρών έν γένει.
Η ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑ ΜΑΣ
ΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ8ΕΙΣΑ1 ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Ή οταφυλαγονά χθές επηκολούθησε παρουσιά-
ζονσα την αυτήν κατάστασιν δσον άφορφ τάς τιμάς
των σταφυλών αίτινες χνμαίνονται είς πολύ μειω-
μένον επίπεδον, ϊίτοι πρός δραχ. 1,50—1,80 ο ταχ-
τάςκα14,50—3α1 σταφυλαΐ ροζακί, διατηρονμένων
όπωσδήποτΐ μόνον των τιμών των σταφυλών σουλ-
ζ
Χθές ανεχώρησαν δι9 Αλεξάνδρειαν τα άτμό-
Λλθΐα «ϊά'ίντ» χαί «Άν. Ιωάννης» μέ φορτίον
6 περίπθν χιλιάδων καλαΦίατν νωπών θταφνλών
«ρσαριζομέναν διά τάς άγσράς καταναλώσεως τής
Αίγυπτον.
Έπίσης προχθές Ιφσρτώ9τ)σ«ν διά τσδ «Άε·
τοΰ» χαί «Άγγρλικής Β» διά Πειραια καί εκείθεν
Αιά Βιέννην άρχεται ποσότητες σταφυλών.
Ή άγορά των σταφίδων.
Σχετική άπραξία.
Ή είσαγωγή σταφίδων είς
την πόλιν μας έκ μέρους των
σταφΐδοπκραγωγώνύπηρξε τό
σον χθές όσον καί προχθές
κατά πολύ μειωμένη είσα-
χθεισων κατά τάς 2 ταύτας
ημέρας περί τάς 120000 οκά-
δχς ώς επί τ ό πλείστον ο-
μως τής ποικιλίας ταχτά.
Ό ταχτάς κατά τάς τελευ
ταίας ημέρας έχυμάνθη λό
γω τής όπωαδήιτοτε άθρόχς
ίίσχγωγης τού είς τάς τιμάς
των 2.50 έως 5 δραχμών, αί
5έ τιμαί των σβυλτανίνων
έξακολουθοΰν παραμένουσαι
χί αυταί ήτοι έξχιρετικά καί
■*' ποάγμχτα πρός δραχμάς
18.50—21 καί β'. καί γ' πρός
15-17.
Είς τού; ελεμέδες β'. αί
τιμαί έκυμάνθησαν είς τάς
δραχ. 6.50 κατ' οκάν. Ελε¬
μέδες α' υπάρχουσι μέν άλλ'
είς μικράς ποσότητας.
—Ώ; πληροφορούμεθα ή
έξαγωγή σταφίδων μας είς
τα κέντρα καταναλώσεως, τής
Εύρώπης εξηκολουθεί μέν
άλλά είς μικράν κλίμοικα
κ«ί μέ «προθυμίαν των κα
ταναλωτών, άπβδίδεται δέ
τουτο είς τό γεγονός δτι καθ*
όλην τίΊν Ευρώπην επι κρά¬
τει ώς γνωστόν καλός και
ρός όπότε ή κατανάλωσις των
σταφίδων είναι μικραι δε-
δομένου ότι αυτή γίνεται
κατά τόν χειμώνα ώς έττί τό
πλείστον.
Τα δημοσία έργα
τού νομοΰ Αασηδίου.
Τόν αφιχθέντα προχβές μετ»
τοδ Πρωθυπουργοΰ κ. Βενιζέλου,
ίΐς τίιν πόλιν μας Υπουργόν Γε¬
νικόν Διοικητήν Κρήτης κ Μιχ.
Καταπότην επισκεφθή χθές είς τό
Νομαρχιακόν καταατημα ουντά-
χτης μας καί ηρώτησεν αυτόν αχβ-
τ ι κώς μέ τα δημοσία έργα τού γεί¬
τονος νομοϋ. Ό κ.Καταπότης μας
χναχοίνωσβ τα εξής:
Κατόπιν ληφθϊίσης αποφάσεως ή
Γινιχη Διοίκησις διέθβσβ πίστωσιν
έκ 15000 δραχμών διά τόν καβα
ρισμόν τής διώρυγος 'Ελοΰντας.
'Επίσης διά τής αυτής άποφά
3«ως έχορηγηθη πίστωσις έχ δραχ-
μδν 20.000 διά την συμπλήρωσιν
τοΰ ΰδραγωγείου Μουλιαν&ν Λα¬
σηθίου.
Απεφασίσθη ή χορήγησις άνά
δραχμήν 10.000 είς τάς κοινότη
τας Καρυδίου Φουρνής καί Κάμη
νακΐου—Λασηθίου δια την ϋδριυ-
3(ν των. "Ομοίως δια την επι¬
σκευήν τού σχολβίβυ τβυ χωρίου
Απίδι διετέθησαν δραχ.10 000 δια
δέ τα σχολβΐα των χωρίων Άχ-
λάδια και Μαρονιάς Λασηθίου
άνά δραχ. 15 000.
Αναφορικώς μέ την κατασκευήν
τής ©δοϋ Μαλλίων β μ. Γβνικός
Διοιχητής μά; ανακοινωθεν ότι
ενεκρίθη πρός τουτο ή χορήγησις
πιστώσεως έκ δραχμών 200 000.
Έιτίβης μας ανεκοίνωσεν ό π ενε¬
κρίθη ή πίστωσις διά την κατα¬
σκευήν τής όδοΰ Σητείας Παχβίας
"Αμμου.
Χθές ο κ.Γκνιχός Διοικητης έδέ
χθη έν τώ Νομαρχιακώ καταατημα
τι είς ακρόασιν διαφόρους έπιτρο-
πάς καί πολίτας διά την διευθίτη
σιν διαφόρων Ιδιωηκή; καί γβνι-
κης φύσεως ύποθέσβων.
Ό χ Γενικός Διοικητης ως μάς
ανεκοίνωσε πιθανόν νά μεταβή
σήμερον την πρωΐαν βΐς τόν Νβ
μόν Λασηθίου διά την επίλυσιν
διαφόρων ζητημάτων, δέν άπ·-
κλείβται βμως χαί νά αναχωρήση
διά τού σημερινοΰ ατμοπλοίου
της γραμμάς έπιστρέφων (1ς Χα¬
νιά.
ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Ο ΑΓΡΟΤ1ΚΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΩ* ΧΑΝΙΩΝ
Μάς παρέχεται $ πληροφορία
3ξ έγκύρου πηγής δτι καίόπ'ίν τοϋ
έκφωνηθέντος έν Χανίοις προχθές
λόγου υπό τοΰ Πρωθυπου"ργοϋ κ.
Βενιζέλου καί των συστάσεων αύ-
τοΰ περί Ινόιητος των Φίλελευθέ·
ρων οί άγροτικοί συνδυασμοί Χα¬
νίων,προήλθον είς σχετικάς συνεν-
νοήσεις μεταξύ των διά την λή¬
ψιν κοινής αποφάσεως περί δια¬
λύσεως αυτών.
ΤΟ ΔΙΑΑΚΤΗΡ1ΒΝ ΒΑΜΟΥ
Τό "Υπουργείον Παιδείας πα-
ρακαλεΐ την Γεν. Διοίκησιν νά
ορίση μηχανικόν διά την μετά τοΰ
Σχολικοΰ Άρχπέκτονος παραλα¬
βήν των έκτελεσθεισών εργασιών
ιοΰ διδακτηρίου Γυμνασίοι» Βά-
μου—Χανίων.
ΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ
Δυνάμει δημοσιευθέντος αίς την
εφημερίδα της Κυβερνήσεως νο
μου κυροΰται τό Ν. Διάταγμα
περί αναστολής ενεργείας των
χατά τό τρέχον «τος 1932 ετησί¬
αν υποχρεωτικών δικαστικών με
ταθίσεων, διά λόγους οίχονομίας.
ΟΙ ΦΥΜΑΤΙΚΟΙ ΟΠΛΙΤΑΙ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Είς την Εφημερίδα τής Κυ¬
βερνήσεως έδηλοσιεύθη δ Νόμος
5562 περί είσφοράς 500 χιλιάδων
δραχμών παρά τοϋ Ταμείου Άλ-
ληλοβοηθείας όπλιτών* τής Χω-
ροφυλακής πρός ανέγερσιν περι-
πτέρου φυματικών των δπλιτών
Χωροφυλακής.
Η ΔΙΛΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
Δυνάμει τοϋ δημοσιευθέντος
είς την Εφημερίδα τής Κυβερνή¬
σεως Νόμου 5589 κυροΰται τό
Νομοθετικόν Διάταγμα περί πα¬
ρατάσεως προθεσμιών τοϋ Νόμου
4428 περί τοϋ τρόπου διακοπής
παραγραφών κλπ.
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ
Διά τού δημοσιευθέντος Νόμου
93 τροποποιεΐται καί συμπλη¬
ρούται ο νόμος 4665 πιρΐ συμ
κληρώσεως εργασίας άποτυπώαα
ως χαΐ διανομής γαιών πρός απο¬
κατάστασιν άκτημονων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
Αί τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή 'Επιτροπή Λιοΐιμήοίων διά τής
«βλβΛΐταίας αποφάσεως της ίχανό
νισβ την τιμήν των κάτωθι βίδών ώς
Αξής:
Όρυζα Γλασσβ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν Αρχ. 15.50 λιανικώς 17, Αριζα
Ραγχσνν χονβρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβυσσηνίας χονδς;. 80, λίαν.
88, καφές Ίάβας χον δρ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαοις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22,
ΒΙδη ΟαντοπΜλπίου. — Ελαίαι
ένχώοιαι 12, Βόλον 16—20. Μα·
καοόνια έντόπια 15. Μαχαρόνια θβσ
οαλονίκης 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ.
15-20, μακαρονια πολυτιλβίας πακέ»ο
Βοατ. 19—20. Φαα/ίλκς Χβρβίηε 14.
Ρββύθια Ηαρόκον Μ, έντόπιαβ,Κον
κια έντόπια 12-16. Φακ»ς 12-14. Έ-
λαιαλιαν. 22. ΑτηόΙ.4.-Ι.5Ο£άπων
λπνκός α'. 19, θ'. 17, «οίσινος α'.
16 καί Π'. 15. Τέΐον 200. Καφφές ά-
λπσμένος 104.
Βούτυρβ.-Δέρνας 110-132.Γάλακ.
βεσσαλίας 116. Λίπη 40. Μπάνβμ 68.
Γαλκχτιρά.— ΤοοΙ Καοσίρι 68.
Τονλο«μ.σο 44. ΈντΟΛΐο 54-64.
Γιασββτι 11. Γάλα 9.
Κρέατα.—Ά~ί~ δρ. 38, χοΐρινόν
36—40 μόβχος 38, («γοθρικρέας προ-
Ράτσν 32,αΙνο« 24. ΡόΙον καί άγβλά»
24 βραχ. χοιβινβ μίγάλα 34, γσυ-
βοκνόπονλα 38.
Πβυλεβικα,-ΆΛΟ 39-Μ.
ΛΜχκνιχά.—Κβόρμυα 4-), κατά
τες 4-5, κολσχυθακια 8-Ιθφασόλβς 5,
καί λασηθιώτικπβ 8-10 μχάμιβς 8-10,
φασολάκια 7—8, ξυλαγγουράκια 4-5
ντομοτβς 3—4 δραχμάς, στιφνος 8—
10 Βραγμάς κατ' οκάν, μβλ-
τεάνβς 4—5 λεμόνια έντόπια 16—
18, Ιταλίας 32—36,άγγουοάχια 5—6.
πιπβριβς 5, πράσσα 5—6 λάχανα δρ.
8—10.
Όπωριχά.— Σταφϋλια 4,50 —6.
χαρπούζια 3—4 πεπόνια 4—5,
άχλάβια 4—6 Κρουσανιώτικα 10—12
καί ΊταλικΑ 12—14, σύχα 5—6, μή·
λβ 6—8, ροθάκινα 6— 12.
Κίνησις
κατ' οκάν
Σουλτανίνα έξαιοβτ. Δρ. 19.— 21.—
» α1. » 17.- 19 —
» β'. » 14.-

II.-
Ταχτάδΐ'ς ο'
» β'
Ελεμέδες α'
Δρ.
16.-
13.-
4.50 5.-
3.50 4.-
8.- 8,30
6.------6.20
4.50- 5.-
3.— 3.50
2.— 2.20
1.30- Ι.60
Σταφύλια σουλτανί
Ροζαχιά
> ταχτά
Κοασοστάφνλα
Τιμαί Συναλλάγματος
Δρ. 163.-----164.50
569.-----575,-
6,37- 6,47
31,51- 31,87
8,35- 8.46
3β,34- 39,62
76,25- 81,75
4.80-4.91
28,80- 29,70
Δολλάριον
Λίρβ
Φράγκσν
'Ελββτ. φράνχον
Λιρέττβ
Μέρκον
Τουρκική Λίρα
Κορώνα (Τσεχ.)
Κορώνα (Σονηο.)
Φράγκον (Ββλγ.)
ϊελλίνι (Αύβτρ.)
Φιορίνι (Όλλαν.)
ΌμοΧ. άνταλλα{
4,50— 4,60
22,73— 23,60
65.49- 66.19
5.38-----540,-
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ
ΤΟΥ "ΤΡΙΑΗΟΝ,, Ο κ. ΤΣΑΑΔΑΡΗΣ
ΔΕΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΑΡΗ
ΤΑΣ ΕΟΙΦΥΛΑΙΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΑΙΤΕΥΜΑ
Η ΟΕΡΑΙΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ
ΜΕ ΤΑ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρ.ίου (τα»
άνταποκριτοΰ μας).— Είς την αποψι¬
νήν συγκέντρωσιν των Λαϊ*ών τοΰ
α'Γριανόν» ό κ. Τσαλδάρης θά ομιλή¬
ση επί τού πολιτειακοΰ. Ό κ. Τσαλ¬
δάρης Οά τονίση απλώς ότι δέν πρατί-
Οετ»ι νά έπιχειρήση πολιτειακήν^ μετα¬
βολήν οΰτε συνωμοτών, ούτβ έπανα-
στατών.
Πάντως έκ τοΰ τύπου τής δηλώσεως
τού κ. Τσαλδάρη θέλει εξαρτηθή ή πε¬
ραιτέρω συνεργασία τού μετά των κ. κ.
Παπαναστασίου καί Καφαντάρη.
ί ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΑβΑ ΟΟΩΝΑΙΟΥ
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΙΟΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΔΙΑ ΤΑ ΣΚΕΑΙΑ ΤΟΗ ΜΟΝΑΡΚΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας). —Άπάψε έπανέρ-
χεται έξ Ύπάτης είς Αθήνας ό έπιθε-
ωρητής τού βτρατού, στρατηγός κ. Ό-
θωναϊος.
Ό κ. Όθωναϊος θέλει συνεργασθή
μετά των αξιωματικών οΐτινες θά θέ-
σουν ύπ' όψιν αυτού τα σχέδια των μο·
ναρχικών. Ακολούθως ό κ. Όθωναϊος
θέλει συναττηθή μετά τού κ. Βενιζέλου.
ΟΙ ΛΑΙΚΟΙΠΑΡΑΓΟΗΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΨΕΟΗ ΠΕΡΙ ΑΡΣΕ1Σ
ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΟΕΣΓΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Οί πλείστοι έκ
των κορυφαίων παραγόντων τού Λατ>
κου κόμματος έπιμένουν όπως τό κόμ-
μα τούτο διατηρήση τάς επί τού χαθε-
στωτικοΰ άντιλήψεις αυτού, συνεχίζον
απολύτως τάς έπιφυλάξεις τού άπέναντι
τής Δημοκρατίας.
ΠΟΛΙΤΙΚ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
ΤΟΝ ΦΙΛΕΑΕΥΒΕΡΟΝ ΕΙΣ ΚΑΛΑΙ Ο ΕΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Τάς εσπερινάς
ώρας τής σήμερον γίνεται εις την Καλ·
λιθέαν πολιτική συγκέντρωσις των Φι-
λελευθέρων. Κατ' αυτήν θά Ωμιλήσουν
πολλοΐ έκ των ενταύθα παραγόντων τού
κόμματος.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΗΜΟΣΓΕΥΤΑΙ
ΟΛίίΟΣΤΟΥ ι ΟΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Αυριον δημοσι-
εύεται υπό των Άθηναΐκών εφημερί¬
δων ό λόγος τού κ. Βενιζέλου εις Η¬
ράκλειον.
Αί έσπεριναΐ έφημερίδες έξαίρουν
την ύποδοχήν τού κ. Βενιζέλου έν Η¬
ρακλείω χ^αρακτηρίζουσαι ταύτην ώς
άληθινήν αποθέωσιν.
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΧΘΕΣ
Ο Κ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Σήμερον επανήλ¬
θεν έκ τής προεκλογικής τού περιοδείας
ό αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ.
Ανδρ. Μιχαλακόπουλος.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Υπό των άντΐίΐρβσώπων των σταφΐδβπαραγ»>γθν
χωρίων τής επαρχίας ΝαλΐβυζΙβν υπεβλήθη ηρ«·
Ϊ;θές είς τόν Πρωθυπουργόν χ. Βενιζέλον χατ« την
νταΰθα αφΐϊίν τού έχτενές ΰηόμνημα.
Είς τό υπόμνημα τοθτε) άναφέρεται ίτ>
εγένετο πρό ημερών αύοχβψις ίπΐ τοθ ζητήμ«τ·ί
των τιμών τοθ αταφΐδβχαρΛου αΐτινες χατ« «βλύ
μειωμβναι δέν άποδίββυβιν είς τούς ηαραγ»γβν$
ουδέ τέ) ήμισυ των έ{βδων καλλιεργείας.
Έχ τ·ϋ γεγονότος τούτου οί αταφιδβπαραγ«ν·'
ευρίσκονται ηδπ,έν αυνδυαβμφ μέ άλλας 6η«χρεβ·
σεις των, είς ουχί ευχάριστον οικονομικήν Μ«ν.
Ως μόνη θεραπεία κρίνεται διά τοθ εΐρκμ·-
νου ύΛβμνήματβς δια μίν τβν Ταχτ* Α έίαγβρ* α*·
τβθ έκ μέρους τοδ Κράτβυς είς τέ> χβατβς τού, δι*
δέ την σουλτανίναι **ν είναι δυνατίι ή ·λβσχίρπ{
"«•■«ρνησιί τβθ ηαραχρατήματβί ίπερ ΐΛαυ{*νει
Την όυσχέρειαν τοβ εμιτορίου τβθ μβναβικο» «Ρ·»'
•ντος τής οονλτανΐνοιβ Ήρ«κλεί·ν.

Μέγεθος Γραμματοσειράς