96419 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4992

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

18/10/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
■■»....Ι «■■..„: βΡ. Ν. Σ,ΛΥΡΛΚΗΖ ||| ΛΙΕνβΥΗΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΓΡΛΦΕ1Α ΤΥΠυΠΆΦίΙΑ
ΟΛΟ5; ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΣΥΝΛΡΟΜΑ1:
Αίγΰπτοιι
έτησία λϊιαι 3
έί-άμηνος 2
'Αμερικής
ετηβία δολ. 15
έξ «μηνός » 8
Τιμή
χατά φύλλον
Δραχ. 2
ΤΡΙΤΗ
18
ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ
1938
ΙΙΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ! - Π ΓΟΣ 23ΟΝ
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4992
-- .—...... — . —...μ. , ,,,, ικ,ιιιυι
(ΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ
Διά μίαν άκόμη φοράν ό
Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς
εξεδήλωσε τό ενδιαφέρον τού
υπέρ τής γεωργίας καί των
Γεωργικών Συνεταιρισμόν.
Την μεσημβρίαν τού π«ρελ·
Βόντος Σκββάτου μετέβη είς
τα γραφεΐα τής Έθνικής Έ
νώσεως των Γεωργικών Συνε
ταιριαμών τής οποίας είνε ά-
νώΐατος έπόπτης καί προή
ορευσε τής συνεδριάσεως τοϋ
διοικητικόν συμβουλίου της.
Κκθώς δέ ανεκοινώθη, κχτά
την συνεδρίασιν αύτην εξη¬
τάσθησαν διάφορα ζητήματα
χαΐ ελήφθησαν άποφάσεις με¬
γαλυτέρας ένισχύσεως τής
γεωργίας καί των συνεταιρι-
ομών, καί τονώσεως τής ά-
γροτικής πίστεως, ειμπορού¬
μεν λοιπόν νά πιστεύωμεν
ίτι συντόμως θά έκδηλωθοΰν
είς πρακτικά έργα αί λη-
φθεΐσαι κατά την σύσκεψιν
αυτήν άποφάσεις. Καί πρέπει
νά ελπίζωμεν ότι αί άποφά-
σεις αύται, θ' άνταποκρίνων-
ται έξ ολοκλήρου πρός τάς
υφισταμένας ανάγκας καί
πρός τάς γενικωτέρας κατευ-
θύνσεις τής άγροτικής πολι-
τικής την οποίαν εχάραξεν
ή σημερινή κυβέρνησις, έφό-
σον τής συσκέψεως προήδρευ¬
σεν ό ΐδιο; ό κ. Πρωθυπουρ-
Ιωργικη άναδημιβυργία τής
Ιχωρβς διά την οποίαν τοσβς
γίνεται λόγος καί τό^αι κα-
ταβαλλονται εσχάτως προο-
πάθειαι.
Καί ή άγροτική πίστις
έπίσης, είναι άληθές ότι χά
ρις είς την Άγροτικήν Τρά
πεζαν ενισχυθή σημαντικώς,
ησκηθη καλώς καί είχεν Ι
ξοχως εύχάριστα άποτελέ-
σματα. Περιωρίσθη ομως κυ
ρίως εί; καλλιεργητικάς χο
ρηγήσεις, είς πλασματικά
δχνεια κχί δάνεια επί έναπο
θηκεύαει προϊόντων. Δάνεια
μεσοπρόθεσμα καί ιμακρο
πρόθεσμα διά καλλιεργητι¬
κάς βελπώσεις, Π Άγροτική
Τραπέζα εχορήγησεν έλάχι
,στα, έν συγκρίσει πρός τάς
ανάγκας πού ύφίστανται διά
|νά είναι πραγματική ή ένί
,σχυσις τής γεωργίας. Τούτο
δέ, ©χι έκ κακής θελήσεως
βεβαία ή έξ άγνοίας τού προ
| ορισμοΰ της, άλλά μάλλον
, έξ ελλείψεως κατά τα πρώτα
, Ιδία ετη τής ιδρύσεως της,
έπαρκών κεφαλαίων.
| Ήδη ομως τό κεφάλαια
τής Τραπέζης ηυξήθησαν ση-
μαντικά. Καί είνε δυνατόν
αύξηθοδν κατά πολύ είσ-
γεύματα δπου τόν πρώτον λόγον
είχαν οί σοθπες; Έλδτε δ'μως νά
τα βάλετε εί; τό κεφάλαιον αύτό
μέ μεριχά γοθατα πού έπιμένοιιν
νά υφίσταντο καί είς την εποχήν
μας σωστές νεκραναστάσεις.
—Γιατί νά ξυριστήτε καί σή·
μερά κύριε Κώστ»; Τα γενάκι σαζ
πάει θαυμασία.
Επί λέξει την ανωτέρω παρα
τήρησιν είχε πρό ίτους μόλι; διά
Κρήτα φοιτητήν, μεσήλιξ σΐτιτονοι
■κοχορίί τής Άθηναϊκής Νεαπόλε¬
ως. Καί έρχεται ή παρατήρησις
αυτή, έηικαίρως άναφερθεϊσα
προχθές είς τοπικήν συζήτησιν,
νά δώση νέαν ζωήν είς τα υπέρ
τής γενειάϊος έπιχεΐρήματα τ'.ΰ
νεαροθ λογοτέχνου: "Οτ,ι ή γε-
νειάς είς τόν Ιρωτα είνε έ*να κ'
έ'νχ. Τα γαργάλισμά της αποτε¬
λεί έρωτικόν—καί βαθύτατα σε-
ξουαλικόν—στοιχείον. Καί οί δ
κτώ γυναΐκες τοΰ «μπάρ μπλέ»
έκρέμαντο κυριολεκτικώς άπό την
γενειάδα τού! Γιατί οί πεοίφηιοι
«καμελό ντί ρουα» έμφχνίζονται
συνήθως μέ μουσάκι; Γιά νά έν
θυμίζου·/ απλώς τα παλαιά, βχσι
λικά σαλόνια τής Γαλλίας μέ τούς
πωγωνοφόρους εύγενείς; Δέν φαν
τάζομαι. Είνε πατροπαράδοτος έ
κεί—2πως καί άλλοΰ—ή άδυνα
μία τής πρώτης πεταχτής μοδι
στροϋλας πρός τό γενάκι. Τό τε
λευταϊον βέν πλαισιώνει θαυμα¬
σία μόνον τάς φυσιογνωμίαν των
ηρ καί μάλιστα έκείνων
πού ένώνουν μαζύ μέ την άγιότη
τα καί κάποια άρρενωπήν χαλλο·
νήν... Δίδει χαρακτήρα καί
είς τούς νέους. Οί ίσπανι-
"ές μπαρμπετόνες είνε ακατα¬
νίκητον προσόν γοητείας διά
τού; παθητικού; ταυρομάχους
πού έρωτεύονται μαρκησίες. Άλλά
καί ό "Ελλην τής έποχής μας
πού έμφανίζεται μέ δπογένειον, δί
δεί χάΊΐοτε μίαν καινούργιαν πνο-
ήν είς την φυσίογνωμικήν μονοχο
νίαν. Τό ενδιαφέρον των θηλέων
είνε άπεριόρ'στον δι' αυτόν.
*
* *
Περισσότερα λοιπόν τα εναντίον
ή τα ύπέρ'είς τόν περί την γενει-
δα τελευταίον φιλολογικόν καυ·
γδν; Ό κριτικός πιθανόν νά Ιχη
τίς προτιμήσεις τού. Πιθανόν ά¬
κόμη νά εκπροσωπή καί τάς προ¬
τιμήσεις μιας πλειοψηφίας άν·
δρών καί γυναικών, ϊστω. Έν
τούτοις είνε βέβαιον δτι ϊικάρχουν
καί προτιμήσεις μέ ...προοδευτιχά
καί όχι καθυατερημένα έλατήρια,
υπέρ τής γενειάδος. Ό έρως μπο-
ρεϊ νά εννοηθή καί ώς γενειοφό
ρος—χαί είς τό τετράγωνον μάλι-
στα. Άλλως τε άπό των προϊστο
ρικών χρόνων ή φυσιολογία των
σχέσεων των δύο φύλων είνε έν
πολλαίς, ακριβώς, ζήτημα πυκνής
γενειάδος. Καί έδώ είνε 6 άληθι
νός χόμβος τής υποθέσεως.
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
πάρχει λοιπόν βάσιμος πλέον
ή ελπίς δτι ταχέως θά άποττε
ρατωθί) ή ό5άς αυτή πού ^θά
έξυπηρετή έ'να μεγάλο δσον
. , . ,' καΐ πλούσιον διαμέρισμα τοΟ
ΟΟΟζ. Μονοφατσίου.
Προχθές μετέβη είς Άτσιπά ###
δες ό νομομηχανικός κ. Καυ-' , _ _. ,
γαλάκης καί έπεθεώρησε την ΚθΊ ΟΙθΑΐΟΟηκη.
κατασκευαζομένην διά προ- Καί άλλην πρόοδον έση^Εί-
σωπικής εργασίας των καιοί- ωσεν ή ώραία πόλις τής Ση·
κων οδόν Άγίου Θωμά—Λα- τε(σς. χαρις ε[ς την πρωτοβου
ράνι—Άτσιπάδων. Ό κ. Νο|λ(αν καί τάς ενεργείας τοΟ
μουηχανικός εμεινε καθ" ά λάμπρου φιλολογικοθ 'καί τού
πληροφορούμεθα, απολύτως ί] ΡισΤικο0 συλλόγου «ό Βιτσέν-
κανοποιημένος έκ τής προό·*-" " . _
γος.
ρ-
Ή σημερινή κυβέρνησις,
ώς είναι γνωστόν είς ολους,
έλαβε σειράν ριζικών μέτρων
πρός ενίσχυσιν της Γεωργίας
καί αύξησιν τής παραγωγής.
Έρρϋθμισέ τα άγροτικά χρέη
καί ούτω άπήλλαξε τόν γε¬
ωρ γικόν κόσμον άπό τόν έ
φιάλτην ' τοΰ. έκπλειστηρια
σμοΰ των περιουσιών τού
Εσυνέχισε την εκτέλεσιν
των παραγωγικών έργων. Έ
μερίμνησε διά την άξιοποί
ησιν μεγάλων έκτάαεων'γή
χαί την έκχώρηαίν των εί
γεωργικάς οικογενείας πρό
καλλιέργειαν. Κατεσκεύασ..
νέα συγκοινωνιακά έργα είς
την ύπαιθρον. ΈπροστάτευσΓ
την σιτοπαραγωγήν καί ένί
βχυσεν όλας έν γένει τά^
καλλιεργείας. Διέθεσε γεω-
κβνους κ«ί άλλους εΐδικούς
διά την διαφώτισιν καί καθ-
οδήγησιν των άγροτών είς
τό έργον των. Καί έσυστη·
μοτΓοποίησε την γεωργικήν
πολιτικήν.
Ή κυβέρνησις ομως γνω
ρΐζει ότι ή γεωργία έχει ά·
κόμη ανάγκας μεγάλας καί
έλλείψεις πολλάς. Ότι χρει
άζονται εισέτι πολλά διά νά
ολοκληρωθη ή γεωργική πό
λιτική καί νά φθάση ή ά-
ηοδοτικοτης τής ελληνικάς
ΥΠ5 είς τό ανώτατον όριον
της. Καί πρός την κατεύθυν
αιν αυτήν στρέφεται τώρα.
Αυτόν τόν σκοπόν είχεν ή
προχθεσινήν σύσκεψις τοΰ κ.
Πρωθυπβυργοΰ μέ τό Διοι¬
κητικόν Συμβούλιον της Έ-
βνικής Ενώσεως των Γεωργι
Χών Συνετχιρισμών. Χρειά-
ζεται τα έπεκταθή ό θεσμός
των Συνεταιρισμών παντοΰ,
ϊ|5 βλ« τα ^διαμερίσματα
της χωραί, άκόμη καΐ είς
τόζτελευταϊον χωριό. Διότι,
ϊχει μέν σημειώσει μεγά¬
λας προόδους καί κατακτή-
οεις ή συνεταιριστική ίδέα
κατά τα τελευταία ετη, άλ¬
λά τό συνεταιρικόν Ιδεώδες
δίν εύρεν άκόμη απήχησιν
ϊς όλας τάς καρδίας καί
τας συνειδησεις των άγρβ-
των μας. Καί ύπάρχουν ά-
^βμη διαμερίσματα πολλά
•που δέν ύπάρχουν συνεται-
Ρ»σμοί, οΰτε πιστωτικβί, βΰ-
τ« π«ραγωγικβί, οΰτε ύγειο-
νβμικοί. Χ«ρίς βμως συνε-
τ*»ρισμούς δέν είναι δυνα-
τβν ν' άσχηβίί πληρως ή ά-
νροτική πίστις. Δέν είναι
ουν«τόν νά άνακβυφισθοΰν
οΐχονομικώς οί γεωργοί καί
ν άπαλλαγβΰν άπό την
εκμετάλλευσιν. Δέν είναι
*«ν«τον νά επιτευχθή ή γβ-
έτι. Ύπάρχβυν κληροδοτή-
ματα, όπως ύπάρχουν καί
κεφάλαια νομικών προσώπων
σχολάζοντα καί κατατεθειμέ¬
να είς άλλας Τρχπέζας. Καί
, δέν είνε ^δύσκολον νά μετα-
φερθοΰν δλα αύτά τα χρή·
'ματα ώς κ^το^θέσεις παρά τή
Άγρότραπέξη. "Ετσι θά έξ-
ευρευθοΰν ύπερεπαρκή κε¬
φάλαια διά την ενίσχυσιν τής
άγροτινής πίστεως καί την
χορήγησιν είς εύρεϊχν κλίμα-
κα μεσοπροθέομων καί μα·
κροπροθέσμων δανείων καλ-
λιεργητικών βελτιώσεων. Καί
κατ' αυτόν τόν τρόπον, ένι-
σχυόμενοι οί γεωργοί μας,
θά δυνηθούν νά βελτιώσουν
τάς κοτλλιεργείας των καί νά
τάς έπεκτείνουν. Μέ την βελ¬
τίωσιν δέ, την έντασιν άλλά
καί την επέκτασιν των καλλι
εργειών,θά^έηιτευχθή ώς είνε
φυσικόν καί ευνόητον καί ή
αύξησις της παραγωγής.
Όλα ομως αύτά τα ζητή¬
ματα άπασχολοϋν ήδη την
κυβέρνησιν. Απετέλεσαν αν¬
τικείμενον ερεύνης τής προ-
χθεσινής συσκέψεως τοΰ κ.
Πρωθυπευργοΰ μετά τοϋ Δι-
οικητικοΰ Συμβουλίου τής
Έθνικής Ενώσεως των Γεωρ·
γικών Συνεταιρισμών. Καί θά
τακτοποιηθοϋν ασφαλώς κα¬
τά τόν καλύτερον καί έπω-
φελέστερόν τρόπον καί μά¬
λιστα τό συντομώτερον. Ή
άναληφθεΐβα προσπαθεία τής
γεωργικής μας αναδημιουρ¬
γίαν, θά συνεχισθή, θά ενι¬
σχυθή καί θά επιτύχη.
|ΤΟ ΠΡΟΙΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΕΟΣ
ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΚΟΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΙΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
ΥΠν^ΡΚΑΙΕΝΛΝΤΙΟΝ
ΤΗΣ ΓΕΝΕΙΑΔΟΣ
Μεταξύ συγγραφέως καί χριτι-
:οΰ έμεσολάβησε τελευταίως ού-
ιώδης διχογνωμία. Ό ή'ρως τοθ
πρώτου παρουσιάζεται γενειοφό-
>ος. Καί ό χριτικός διαφωνεϊ.Δέν
ιίνε δυνατόν ίσχυρίζεται ή γε-
>ειάς νά συμβιβασθή μέ τό αί
ιθημα χαί μάλιστα τό σύγχρονο
ιΓσθημα. Στό μεταπολεμικό ρομάν
ζο ή τή νουβέλλα είναι άπαρά-
Ιεκτοι οί τύποι αύτοί των κατα-
:τητών, οί «τρέφοντες» 2πως έ-
.εγαν οί παλα ότεροι, πυκνήν γε·
Έΐάδα.
Νά συμφωνήσωμεν κ' εμείς μέ
:όν κριτικόν;( Δέν υπάρχει άμφι-
Ιολία 2τί πρέπει νά συμφωνήσω-
ιεν. Ή γενειάς αποτελεί παραφω
[αν είς τόν αίώνα τής πρακτικό-
ητος. Ή λεία έπιφάνεια τοθ άν-
'ρικοθ πρεσώποι» είνε καί προ-
,όν καθαριότητος, θυμηθήτε τόν
Έλληνα μέ την γενειάδα καί τούς
ίρειμανίους μύοτακας.Έτο νομίζι
ιίρεχτική ή παρουσία τού είς
Ύπάρχει πάντοτε διά την
πόλιν μας άλυτον έ'να τερά¬
στιον ζήτημα: Τής στεγάσεως
τοϋ ΓυμνασΙου καί τοΰ Πρα-
κτικοϋ Λυκείου. Τό παλαιόν
οίκημα τής πλατείας Κορνά¬
ρου έ'χει χαρακτηρισθή ώς έ-
τοιμόρροπον καί έττομένως ά-
κατάλληλον διά την στέγασιν
σχολείων. Άλλα οίκήματα
κατάλληλα δέν ύπάρχουν καί
τό γυμνάσιον κατέφυγεν είς
τό παλαιόν δσον καί πανά-
θλιον οίκημα τοΰ ΔημσρχεΙου.
Είνε δμως χαΐ τό οίκημα αύ-
τό άκατάλληλον. Διότι έκτός
τοΰ δτι είνε έρεΐπιον, είνε
κοί άνεπαρκές είς χώρον. Τό
σον μάλιστσ, ώστε διά την
έξοικονόμησιν τής καταστάσε
ως, διδάσκονται τα μισά
παιδία τό πρωί καί τα άλλα
τό άπόγευμα. Εύτυχώς, διά
τό τεράστιον πρόβλημα τής
στεγόσεως των έύο άο>τέρων
έκπαιδευτηρίων τής πόλεώς
μας, ύπάρχει μία λύσις, την
οποίαν άπό πολλών ήδη μη
νών υπεστήριξαν αί στήλαι
τής «Ανορθώσεως» καί διά
την οποίαν τόσας προσπαθεί¬
ας κατέβαλεν ό Δήμαρχος κ.
Γεωργιάδης ένιοχυόμενος καί
άπό τόν νομάρχην κ. Μάρκελ
λον. Την λύσιν δέ αυτήν άπε
δεχθή καΐ επρότεινεν καί ή
προχθεσινή συνέλευσις των γο
νέων καί κηδεμόνων των μα-
θητών. Ή λύσις έγκειται είς
τουτο: Να παραχωρηθή τό οί
κημα πού άνήγειραν οί άεί-
μνηστοι Αντώνιος καΐ Βικτω-
ρία Καπετανάκη είς Άκ Τάμ
πιαν καΐ τΐροώριζαν ώς ορφα¬
νοτροφείον αρρενων,είς τό Δή
μόσιον πρός στέγασιν των έκ
παιδευτηρίων. Είς άντάλλαγ
μα δέ νά δώση τό Δημόσιον
τό παλαιόν οίκημα των Γυ·
μναοίων είς τόν Δήμον νά τό
κατεδαφίση καί νά χρησιμοποι
ήσΓ| τόν χώρον διά την ανέ¬
γερσιν Δημοτικής Άγορας ή
την δημιουργίαν πάρκου. Ώς
πρός δέ τόν σκοπόν τό οποίον
εθεοίαν οί άείμνηστοι δωρηταί,
ό Δήμος έν συνεννοήσει μετΛ
τοΟ Δημοσίου θά εύρισκε τρό¬
πον εξυπηρετήσεως τού.
Ή λύσις αυτή είναι έπα
ναλαμβάνομεν θαυμασία. Τό
οίκημα τής Άκ—Τάμπιας εί
ναι ίδεώδες διά την στέγα¬
σιν έκπαιδευτηρίων. Μέγα·
λοπρεπές, μέ άπλετον φωτι¬
σμόν καΐ άερισμόν, άνετον,
ύγιεινότατον, είς θαυμασΐαν
θέσιν μέ θέαν πρός δλα τα
σημεΐα ιοθ ορίζοντος ' είναι
ύπερεπαρκές, μέ μικράς έσω
τερικάς διαρρυθμίσεις διά
την στέγασιν καί τοΟ Γυμνα
σίου. , καί τρΰ ΠρακτικοΟ Λυ
κεΐου. "Επί πλέον έ'χει άρκε
τόν χώρον διά την δημιουρ
γ(αν καί κήπου καΐ προχείρου
Γυμναστηρίου. Ευρίσκεται δέ
καί έντός τής πόλεως, ένώ
συγχρόνως είναι άπομονωμέ
νόν, μακράν τής άγοράς τοΟ
θορύβου καί τής κινήσεως.
Καί νομίζομεν δτι θά πρέ
ττει νά επιδιωχθή ή λύσις αύ
τή καΐ νά επιτευχθή τό τα
χύ,ΐερον. Οί έκτελεστσί τής
διαθήκης των δωρητών, δέν
θά Ιχουν ασφαλώς άντίρρη
σιν, έφόσον ή λύσις δέν άπο
μσκρύνεται, ουτε έρχεται είς
σύγκρουσιν πρός τόν σκοπόν
τοθ κληροδοτήματοο, Καί τό
κράτος δέν θά εΰρρ δυσκο
λίας είς την νομοθετικήν ρύθ
μισιν τού ζητήματος. Έπει
τα έπ' αύτοϋ ύπάρχει όμόφω
νος καί έκπεφρασμένη ή γνώ·
μη τής πόλεως. 'Εμπόδια, έ
πομένως, άνυπέρβλητα δέν
θά συναντηθοΰν. Άς συνεχι
σθ[] λοιπόν ή άνσληφθεΐσα
προσπαθεία. Θά λυθή έ"νσ
σπουδαιότατον ζήτημα κατά
τόν καλύτερον, καί τόν "Ι-
δεωδέστερον τρόπον.
ημς έκ τής προό
δου των εργασιών υπεσχέθη
δέ δτι θά μεριμνήση διά την
κατασκευήν τής παρά την θέ¬
σιν «Κακά πηλά» γρφύρας κα
θώς καί δλων των άλλων ά-
παραιτήτων τεχνικών έργων
τής όδοΟ καθώς καί διά την
γενικωτέραν ενίσχυσιν των κα
τοίκων είς τό έργον των. Ύ-
καΐ τα όρεκτικά. Νά τραγου·
δοΰν, νά φωνάζουν, νά σπά-
ζουν πιδτα καί ποτήρια, ν' ά-
σχημονοθν. Πληρώνουν οί ά^-
θρωποι! Τό άνδρικό πορτοφό
λι είναι κυρίαρχος άσύδοτος
δταν είναι εΰτραφές. "Οσο
γι' αύτό, γιά την κυριαρχΐα
τοΰ άνδρικοϋ πορτοφολιοό αύ
τή, την αίσθάνονται καλυτέ¬
ρα οί φτωχές γυναΐκες, αύ
τα τ" άνθρώπινα σκεύη πού έ
χούν πληρωθή γιά νά προσφέ-
ρουν την ήδονή στούς άνδρες
πού έχουν άπόψε τα κέφια
καί τα μεράκια των. Έχουν
υπο ταχθή τελείως στή Μοϊρά
των. Είναι οί σκλάβες πού
εχουν ένοικιασθή γιά νά προ-
σφέρουν την τεχνητή χαρά.
Καί παίζουν τό ρόλον των μέ
μαεστρίαν. Οί ενοικιασταί,
είναι ένθουσιασμένοι. Γιατί
άλλωστε δχι; Δέν πάνε χα-
μένα τα χρήματα πού έτΐλή·
ρωσαν γιά νά έξαγοράσουν
την ήδονή τής γυναικείας σάρ
κάς. Στό κέντρο δμως δέν
είναι μόνοι. Ύπάρχουν κι'
άλλοι άνδρες. "Εχουν κι' αύ¬
τοί πόθους πού ξυπνοΰν στή
θέα των δύο γυναικών. "Ε-
νας άπό δλοος, φλογισμένος
άπό τόν πόθο, επλησίασε καί
εζήτησε νά λάβη. μέρος καί
αύτός είς την πανδαισία. 'Ε
νόμισεν ότι εΤχε δικαΐωμα
ΑφοΟ * "
φόλι.
νά πληρώση μέ τό πσραπάνω
τό μερίδιό τού στό γενικό λο·
γαριασμό.
τζος Κορνάρος» ή Σητεΐα α¬
πέκτησε την καλύτερον καί
πληρεστέραν βιβλιοθήκην καθ*
δλον τόν γείτονα νομόν."Ετσι
ή καθ" δλα πρωτοποροϋσα Ση
τείαερχεται πρώτη καΐ είς την
καλλιέργειαν των γραμμάτων.
Άλλ' ιδιαιτέραν δλως αξίαν
δχει ή προσπαθεία συγκεντρώ
σεως τοΟ κατεσπαρμένου λαο·
γραφικοΰ ύλικοΰ. Καί αυτή ή
προσπαθεία τοΟ «Βιτσέντζου
Κορνάρου» πρέπει νά ενισχυ¬
θή άπό δλους γενικώς.
οί
Είς την Ζάκρον.
Προοδευτικοί καθ" δλα
εΐχε καί αύτός πορτο
Καΐ ήταν διατεθειμένος
κάτοικοι τής Ζάκρου, σκέπτον
ται ιώρα νά δημιουργήσουν
καί συνεταιρικόν έλαιουργικόν
εργοστάσιον καί νά ήλεκτρο-
φωτίσουν την κωμόπολίν των.
Διά την παραγωγήν δέ τοθ
ρεύματος, κ νήσεως καί φωτι-
σμοΟ, θά έκμεταλλευθοθν την
ύδατόπτωσιν τοΟ διερχομένου
εκείθεν ποταμοθ. Ή Ιδέα είνε
θαυμασία άπό πάσης απόψε¬
ως. Καΐ δέν αμφιβαλλομεν
δτι θά εύρη ύποστηρικτάς. Ίδι
αιτέρως, πιστεύομεν δτι θά
έλθη. άρωγός ή Άγροτική Τρά
πεζα, πού ένισχύει πάντοτε
κάθε έ'ργον προόδου είς την
ύπαιθρον.
Πετοχτά
σημειώματα
ΗΘΙΚΗ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ
Άνεξερεύνητα καΐ άκατανό
ητα τα μυστήρια τοθ άνδρι-
κου γένους! Ιδού δύο χαρα-
κτηρισπκοΙ, γνήσιοι, σύγχρο·
νοι έκπρόσωποί τού. Παρα-
λσμβάνουν δυό γυναΐκες έ-
λευθέριες. Έπιβιβάζονται σέ
μιά αμαξαν καί κατευθύνον-
ται είς ίνα ϋττοπτο κέντρο προ
σφυγικοΟ συνοικισμοθ είς τόν
Βόλον. Τό ρΐχνουν είς τό φα
γοπότι. Πληρώνουν τα γκαρ
σόνια καΐ τόν καταστημαιάρ-
χη, καΐ στρώνουν τό τραπέζι
τους μέ πλούσια έδέσματα.
Ψητά τής σούβλας, κρασί πού
γαργαλάει τό λσρύγκι καί
θολώνει τό κρανίο καί γυναΐ¬
κες γιά όρεκτικά. Τίς εχουν
πληρωμένες καΐ αύτές. Τίς
έ'χουν ένοικιασμένες. Καί
τούς άνήκουν άποκλειστικά.
Είναι κτήμά των. Μέ τόν πά
ρά τους! Μποροΰν λοιπόν νά
κάνουν ο,τι θέλουν. Νά τρών,
νά πίνουν, νά πέρνουν μεζε·
δάκια άπ' ολα τα έδέσματα
Καί οί δύο —άνδρες πού ξέ
ρουν νά πεθαίνουν περί φιλό-
τιμο καί ήθική— έγιναν θηρία
άνήμερα. Άκοϋς έκεΐ νά
προσβάλη ό άχρεΐος τα κορί-
τσια! Άλλά γιά μιά «τιμή» ζή
ό άνθρωπος. Καί γιά τή φΰλα
ξι αυτής τής «τιμής» ύπάρχουν
τα παλληκάρια καί οί μαχαι
ρες. Άνεσπάσθησαν λοιπόν
πάραυτα οί κάμες άπ' τα ζω
νάρια. Δεκαπέντε μαχαιριές
δφαγεν ό «αύθάδης». Καί έ¬
μεινεν επί τόΐτου. Τί τάχα;
Γιάτίάλλο είνε τό αίμα παρά
γιά νά ξεπλύνη την προσβολή;
Καί πρός τί ύπάρχουν οί νά-
δρες παρά γιά ν' άποτελοθν
τούς ίπποτικούς φρουρούς τής
Ή έλαιοπαραγωγή.
Ό αγών κατά τοΟ δάκου, έπέ
τυχεν απολύτως καί εφέτος. Οί
ψεκασμοί Ινηργήθησαν εγκαίρως
καί ή έλαιοπαραγωγή εσώθη.· Φυ
σικά, ή έσοδεία ϋ είναι εφέτος
πολύ μικροτέρα τής περυσινής.
θά είναι δμως όπωαδήποτε ση
Γΐ
μαντιχή άφοϋ καί τάς τοπικάς
ανάγκας τής καταναλώσεως θά
καλύψη καί άξιόλογα περισσεύ
ματα πρίς εξαγωγήν θ' άφήσ^.
"Ετσι τό έλαιον άποβαίνει καί
πάλιν τό σημαντιχώΐερον μαζί μέ
την σταφίδα βίσόδημα τοΰ τόπου
μας. θά ήΐο δέ καλόν νά στρα-
φώμεν δλοι μέ περισσοτέραν στορ
γήν πρός την έλαίαν καί την
καλλιέργειαν της.
γυναίκας καί τής άξιόπρεπεΐ
άς της!... Οί δύο θλιβεροί ή·
ρωες δέν έσκέφθηκαν δτι δέν
ήσαν παρά δύο άθλιοι έμπο
ροι λευκής σαρκός, πού δέν
εΐχαν δικαΐωμα νά παριστά-
νουν τούς φυλακάς τής τιμής.
Δέν εΐχαν κάν δικαίωμα νά
μιλοΰν γιά φιλότιμο καί ήθι¬
κή. Άλλ' ήσαν βλέπετε κι'
αύτοί κοινοί άνδρες, κοινοί
ρωμηοί. Καί είνε άνεξερεύνη
τη καί άκατανόηιη ή αντί¬
ληψις πού εχει 6 κοινός ρωμΓ|·
ός άνδρας γιά την τιμή, την
ήθική καί τό φιλότιμο. Άπλού
σταχα γιατί αυτή δέν είνε
τιμή καί ήθική. Είνε άτιμΐα
καί άνηθικότης. Σέ έ'να τόπον
άλλωστεδπου δάγοραΐος έρως
£χει οέ κάθεγωνιά καίτούς να
ούς τού, πάει πολύ 'νομίζω
καί νά μιλοθν απλώς οί άν-
θρωποι περί τιμής καί ήθικής.
Ό τουρισμός.
Διά την βελτίωσιν των ξενο
δοχείων υττνου καί των άλλων
τουριστικών κέντρων τό υπουρ
γεΐον Τύπου καί Τουρισμοϋ
καταβάλλει εσχάτως άξιολό-
γους προσπαθείας. Καΐ πράτ¬
τει αρίστα. Διότι καθώς ετό¬
νισεν είς λόγον τού ό κ. Νικο
λούδης πρέπει ν' άποκτή-
σωμεν υλικόν πολιτιομόν
διά νά επιτύχωμεν αυξη
σιν τής τουριστικής κινήσε¬
ως. Καΐ ό ύλικός πολι-
τισμός Εγκειται είς την ύπαρ¬
ξιν εύπρεπών, άνέτων, καί
καθαρών κέντρων, πυκνών
συγκοινωνιών^, εύγενικοθ καί
μορφωμένου προσωττικοθ είς
δλας τάς υπηρεσίας. Υλικάς
πολιτισμάς θά είπη εύγένεια,
άνεσις, καθαριότης, τάξις καΐ
άσφάλεια. Άς αρχίσωμεν λοι
πόν νά τόν έπιδιώκωμεν διά
, -γ-ι-. ·"-· ■ι-"»·ι«,· ι πόν νά τόν έπιδιώκωμεν διά
Ήθική καί έμπόριο λευκής, χί,ς δημιουργίας εύπρεπών,πο-
σσρκός είναι δυό έννοιες πού
δέν μπορουν νά συνυπάρξουν., ^ κ ^ ^
ΕΤνε άσυμβίβαστες. | τάς πόλεις καΐ τα τουριστικά
Μ.— έν γένει μέρη.
ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
Ίϊ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, —Σήμερον: «Ταυ
ρομάχος χωρϊς νά θέλτρ μουσική
κωμωδΐα μέ τόν Λουσιέν Μιίαρού.
Την Πέατΐτην: «Μποέμ» μέ την
Μάρθα "Εγκερθ.
ΜΙΝΩΑ,— Σήμερον τό μουσικό
άριστούργημα: «Άγάπη στή Χα·
βάί».
Την Πέμιττην: ολόκληρον τό μελ
λόδραμσ «Παληάτσοι» (50 ο)ο £γ
χρωμον).
Άπό τού θρόνου
είς την λαιμητόμον.
μϊαΤραΤϊκη
βασιλισσα =
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
"Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης

ΣΗΜΕΡΟΝ
Ι Ή περίφημη μουσική
" κωμωδία:
ΓΤΑΥΡΟΜΑΧΟΣ
ίΙΟΡΙΣΝΑΟΕΛΗ
• Μέ τοΰς
: Λουσιέν Μτταροϋ
■ Λιζέτ Λανβέν,
• Μπέτυ Στοκφέλντ
" καΐ τόν Άλέρμ

; Είναι ή πιό εϋθυμη, ή
■ πιό χαριτωμένη, ή πιό
Ι έξωφρενική κωμωδία ποΰ
' Ιδοσεν ώς τώρα ή γαλ-
■ λική κινηματογραφία.

3ί0ον
Τώρα πάλιν νάτος άνάμεσα
είς τα πλήθη, ερμαιον τής κα
Ι κης τού μοΐρας την οποίαν
| δέν θά αποφύγη- Ρακένδυτον
καί αίμόφυρτον τόν σύρουν
πάλιν είς την πλατείαν δττου
ό στρατός είνε παρατετσγμέ
νος κατά μήκος τού πεζοδρο
μίου μέ τα δπλα παρά πόδας.
Όλοι οί στρατιώται βλέπουν
τόν δυστυχισμένον εκείνον αν
θρωπον συρόμενον, πτυόμενον,
δερόμενον καί δέν έπεμβαΐ
νούν. Δεί/ ημπορεί νά επέμβη
κανείς πρΐν ή ειδοποιηθη ό
στρατηγός διοικητής Άντλερ
γρέτζ. Πράγματι νάτος ό,στρα
τηγός πού έρχεται έφιππος.
"Ομιλεί καΐ αύτάς πρός τα πλή
θη καΐ πρός στιγμήν κατώρ
θωσε νά κατευνάαη την μα¬
νίαν τοΰ λαοθ. Κατέβηκε τότε
άττό τό άλογό τού καΐ μαζί
μερικούς διαβάτσς πού λυπή
*Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Τό άνοιξιάτικο ταγιέρ
μεταποιεΐται καΐ εις φθινοπωρινό.
Ευρισκόμεθα είς τό φθινόπωρον.
Άπό την ημέραν τής έπιστροφής
σας άπό την εξοχήν φορήτε τό ί·
διο ταγιέρ, αύτό πού εϊ,χατΕ κάμει
πρό ολίγων μηνών. Δέν τό ίχετε
διόλουφαρΕθή, «αί κατά βάθος εύ
ρίσκετε ότι ίΤνε λογικό έκ μέ·
ρους σας νά έξακολουθήσετε νά
τό φορήτε. Δέν θεωρήτε μ'αϋτό δ
τι κάνετε κανέν3 άνδραγάθημα"
κανε'ις δέν κουράζεται νά φορί)
τό ίδιο ταγιέρ επί πολλούς μή¬
νας. Έν τούτοις πρέττει νσ παρα·
δεχθήτε ότι δέν είσθε «πολύ φθι-
νοπωρινή» διότι *ό ταγιέρ σας
εΐχε γίνει γιά την άνοιξι. Άντί νά
ζητάτε τταράσημα γιατϊ φανήκατε
χόοο λογική, σκεφθήτε λίγο γιά
νά συυβιβάσετε τα ιτράγματα.
Τό δροσερό καϊ άνοιζιάτικο ϋ-
φος δέν εΐ^ε τελείως είς την θέ¬
σι τού αυτή την έποχή. 'Εττί πλέ
όν, δταν έξέρχεσθε τό βράδυ, όμο-
λογήσετε δΐι δέν ζεσταίνεσθε πο·
λύ μέ αύτό τό ταγιέρ Είνε χυ
δαΐο καΐ κλασσικό νά άρχίζωμε
τα ηράγματα άπό την άρχή, άλ·
λά γι' αυτή τή φορά είνε ποοτιμό
τερο. Άφαιρέσητε την τιο^ΰ λε·
τττή φόδρα τής ζακέττας σας καί
βάλετε μίαν άλλη άπό πυκνότε-
θηκαν τό θϋμα τής λαϊκής|ρο
όργής, τόν όδηγοϋν μέκόπο,' Μετά άττ'αύτό, θά ζητήσετε νά
γιατί δέν μπορουσε νά βαδίση, ^τ.ε μΐα νορ«τοΟρα χαριν είς
' ί* κ ι- ,ι· τήν οποία ή ϋακέττα σ^ς θά γίνη
θερμότερη είς τήν δψι. 'Υπάρχει
έν πρώτοις ή γοΰνα περΐ τής όιοί
ας_θά δμιλήσωμε άργότερα Πρτ-
τοϋ νά φθάσωμε ο' αυτήν, ύτΐάρ-
χει μία σειρά συνδυασμων δ'ιγώ-
μέχρι τοθ φρουραρχείου τής
δημσρχΐας. Ή πόρτα έ'κλεισε.
Τα πλήθη έμειναν έ'ξω. Ό
Την Πέμπτην άνυπερ-
θέτως:
Τ© μβυσικό θαΰμα:
Νέ τοϋς
ΙΜΑΡ0Α ΕΓΚΕΡβ Ι
:ΖΑΝ (ΕΠΟΥΡΑ
Λ ■
Ι ■•■•••••■••■■■■■•■•■■Β
__ΑΒΕΔΙΣ
ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
Όώός Άν. Μηνά
Νέαι άφίξεις καί νέαι πα-
ραλαβαί ύφασμάτων τής ί·
■ποχής.
η
Φέρσεν έΊΐεσεν,άναίσθητος
πάνω σέ μιά καρέκλα. Μέ δυ
ακολΐα κατώρθωσε νά άρθρώ
στ) μίαν λέξιν:
—Διψώ.
Τοϋ εδωσαν άμέσως νά πιή
καί άρχισαν νά τοϋ πλύνου
τίς πληγές τοϋ προσώπου.Ά
νέπνεε μέ κόπον. Τό σώμά
τού έφερεν άπειρες πληγές
Πονοΰσε καί ύπέφερε πολύ
Τα μάτια τού ήταν κλειστά
καί πρισμένα. Άλλά τί συμ
βαΐνει πάλιν; Νέες κραυγές
νέες βρισιές, νέες άπειλές 'έ
ξω άπό τό δημαρχείον. Αί μά
ζαι τοθ λαοΰ ήσαν τώρα πυ
κνότεραι. Καί γυρεύουν τό
θΟμά των. Κτυποϋν, φωνάζουν
ούρλιάζουν:
—Άνοΐξτέ μας.
Άπό μέσα οί φρουροί σέρ
νούν καί τούς άλλους χον
δρούς σύρτες. Άλλά ό λαός
έσπασε την πόρτα καί είσεχώ
ρησε μέχρι τοθ φρουραρχεΐου.
Ό Φέρσεν καθισμένος άνοΐγει
τα μάτια τού.Καί είδεν έμπρός
τού τό ί'διο έκεΐνο μαινόμενον
πλήθος. Δέν έχει πιά τή δύνα
μι ουτε νά σηκωθή. Τόν τρα-
βοΰν έξω καΐ τόν σέρνουν.
Κανείς δέν μπορεϊ ν ά άντιστα
θή. Είς τό σκαλοπάτι τοθ δή
μαρχείου έσκόνταψε καΐ έπεσε
κατά γής. "Ενός πανύψηλος
κολοσσός επήδησε τότε στό
σώαά τού καί άρχισε νά χο
ρεύη καί νά τσακ!ζη τα πλευ·
ρά. Ό Φέρσεν μέσα σιήν α¬
γων ία τού καΐ μέ ιό έ'νστικτο
τής αμύνης προσπαθεΐ νά ση¬
κωθή. Άλλά μέ τίς μπότες
των οί άλλοι τοΰ έτσάκισαν
τό κεφάλι.
(συνεχ(ζεται)
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΙΩΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
Πλατεΐα Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι}..
"Απαντα τα διδακτικά βιβλία
γραφική Ολη
είς πλουσίαν συλλογήν.
ΠΏΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ Λ1ΑΝΙΚΗ
ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
χ ρ μ γ
τερον δαπανηρών οί όποϊοι θά
σάς έπιτρέψ:υν νάτελειώσετε τήν
εποχήν σας. Έπωφεληθητε τού ο-
τι ή πασεμαντερΐ εΤνε πολύ τής
μόδας καί έκλέξετε μεταξύ τρέ-
σας κα'ι γκάνς. Είς την περΐπτωσι
αυτή, κάμετε τήν γαρνιτούοα σας
είς τόν ϊδιο τόνο ή |κατ' £να τό-
νο διαφορετικό άλλά τής ίδί'-ς ά-
ξίας μέ τό ΰφασαά σας. "Εχετε έ-
πίσ"ς ΰττ' 6ψ[ν σας δτι τό βελοϋ
δο καί τό φέτρ μποροΰν νά χρη-
σιμοποιηθοΰν μέ πολλούς διαφό¬
ρους τρόΐτους. Μπορεϊτε είτε νά
άντικαταστήσετε τόν γιακά τής
βέστας σας μ' ίνα άλλο, άπό δι¬
αφορετικό ΰφασμα ή νά βίλετε ε¬
πάνω είς τόν πρώτο γιακά μιά
μπορντούρα άττό βελοΰδο ή τρέ-
σα. Μην λησμονήσετε έπίσης δτι
ή ανάμιξις δύο διαφορετικών ΰ·
φασμάτων είνε πολύ τής μόδας.
Γιά έ'να άττλό ταγιέρ έ'να λαινάζ
ριγέ ή σκωτσέζικο μπορεϊ νά κά
μη τόν γιακά, μιά έσάρπα ή άκό
μη ϊνα ζιλέ ένωαένο μέ την βέ-
στα. Τό μάλλινο ζέρσεϋ μπορεί
έτΐίσηο νά σάς χρησιμεύστ). Τα
ζέρσίϋ θά χοησιμοποιήσετε μάλ"
λον ύαό μορφήν φαοδειάς έσσρ
■πας·, παρ' ώς γιακά τής ζακέτ
τας σας.
Τέλος μιά μόνη μικρή ίδέα γιά
μιά γούνινη γαρνιτοΰρα διόλου
πολυδάπανη: δύο κεφΑλια άπό
ρενάο γ ά ν ά κάμετε τίς τσέπες
κα'ι δύο ούρές γιά £να γιακά—σά-
λι τής ζακέττας σας.
Καΐ ιδού πό?ς μέ μιά πολύ μι
κρά δαηάνη κα'ι ολίγη φαντασΐα,
το ταγιέρ σας θάι γίνη -πάλιν τής
ι·™*,;;,- Π ·Ντιστεγκέ
Ο^ερως είς την χώραν
των Χρυσανθέμων.
ΚΟί ΠΩΠΙ ΚΡ
ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
Η. δ.
- ΝΕΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
'Εξαιρετικής ποιότητος, παραοκευ-
αζόμεναι ειδικώς διά την ελληνικήν
κατανάλωσιν.
Αγοράζοντες προσέχετε
βωτίου.
τό σήμα επί τοΰ κι-
Υπό Κλώντ Φαρέρ.
85ον
ΌβΦέλτζ π*ρ*κολοθ3ΰσε μέ τα
μάτια τό άσταθές πέταγμά τους.
"Εμοιαζε μέ μαγικο ταμπλώ, πού
εσχεδίαζε δ άγέρας καΐ έχοωμάτι-
Ιζετό φεγγάρι. Μέσα στο διάστε-
■ ρο ντεκόρ τοθ στερεώματος, μορ·
φές ώχρές καί άβέβχιες έκινοΰσαν
άργά, καί οΕ συγκεχυμένες κινή
σεις τοας εμοιαζαν μέ μυστ»}ριώ5η
άντανάκλασι ίλλων κινήσεων, κ:-
νήσεων ύπαρκτών, ά^θρωπίνων, τίς
οποίες δντα ζωντανά Ικαναν, χω
ρίς αμφιβολίαν, την Ϊ5ια στιγμή,
κάπου, κατω άπά τον άλάθητο
καθρέφττ] τοθ ούρανοθ. ♦
ΤρΕα μεγάλα μαθρα πουλιά,
πελαργοί ή γερανοί, διέσχισαν
ξαφνικά τόν γαλακτώδη θόλο,
πετώντας ταχύτατα, «πό τα άνα-
τολικά πρίς τα δυτικά βουνά. Άλ
λά ό Ζχν Φρανοουά Φέλτζ δέν τα
ειδε.
Ό Ζαν Φραναουά Φέλτζ είχε
κλείσει τα μάτια, ταραχθείς άπό
την άλλόκοτη έμφάνισι ενός με·
γάλου συννέφου, πού ^έμεγάλωνε,
δμοιο μέ γυναΐκα μιαόγυμνη, ξα
πλωμένην επάνω σέ Ινα κρεββάτι.
Δύο άλλα σύννεφα πολύ κοντά,
έμοιαζαν μέ δυό άλλες γυ/αΐκες
καθισμένες κοντά στή πρώτη, σέ
σΐάσι μεγάλης οΐκειότητος.
Χ
Ό Τσεού ίΐέ-ΐ, ξαπλφμένος ε¬
πάνω σέ τρείς ψίθες, στή μέση
τοΰ εύωδιάζοντος καπνιστηρίου
τού, έκάπνιζε την έξηκοστή πίπα,
δταν βταν 'Ινας ύπηρέτης ποΰ φο
ροθσε μιά τόκα μέ ϊναν σφαιρικό
άλάβαστρο, (μανδαρίνος Ικτης τα
ξεως), άνασήκωσε την πορτιέρα
καί χαιρεΐώντας σύμφωνα μέ
τούς τύπους, μέ τό κεφάλι σκυμ
μένο καί τίς παλάμες ένωμένες
καί κινούμεννες επάνω άπό τό μέ
τωπο, παρεκάλεσε τόν κύριο νά
καταδεχθή νά πάρη ίνχ γρίμμα
πού έ'φερε πρό όλίγου Ινας ξέ
νος.
(συνεχίζεται)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
'ΑποκλΕΐστικοΙ είααγωγεϊ; μβτκ ίιαρκοϋς παραχατα6ήκης:
ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
^—9
ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
«ΕΛΣΗ»
Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ^Π."ΚΟΡΠΗ
^Τηλεφ. 551.
Ποιρέχοντοιι επί πιστώσβι είς τούς χ. χ. Διδασκάλους
καΐ τάς σχολικάς ίφορείβς είς τικάς χονώρικης πωλη.-
οιως.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Διόασκαλία πρός έκμάθησιν τή{ Γίρμανικης γλώσσης.
1) Δι' άρχαρίους.
2) Διά προκβχωρπμένους.
3) Διά τούς γνωρίζοντας ήδη την Γερμανικήν.
+) Μαθιίματα διά τήν γνώσιν τβΰ Γερμανικήν Πολι-
τισμού. Τέχνη, ΛογοτΕχνία κ«Λ Ίστορίκ.
5) Μαθήματα ύιχ Λαιύία αποσκοπούντα τήν παρα¬
κολούθησιν μαβημάτΜν είς γερμανικά σχολεΐα καί Π«νε-
πιστήμια.
"Εναρξις 17 Όκτωβρίου.
Πληροφορίαι καΐ εγγραφαί καθ" έκαστην 11-1 «. μ.
κοιΐ 6—7 μ. μ. είς τα γραφεϊα της Γβρμανικης Ακαύΐιμίας
έίος Κνδωνίας (οίχία χ. Άλιχιώτη).
Ό καθηγητής
ΣΙΕΠΕΛΤ ΤΖΟΥΡΕΝ
«■«■■■■■■■■■«■■■■■««■■■■■■«■■■■Β
αι
!·■■·■·
ΜΙΝΟΑ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό μουσικό θαΰμα:
ΑΓΑ1-
ΣΤΗΧΑΒΑ'
Πρωταγωνιστεΐ τό ξΐυγάρι
αποκάλυψις:
Ζίρλεϋ Ρός
Μπίγκ Γκρόσμπυ
"Εν« φίλμ όνειρβ, γυρι
σμένο στή Χονολουλοΰ, γε·
μάτο έξωτισμό καΐ γοιιτβία,
πλημμυρισμένο άπο παθητι-
κές χαβανέζικες μκλωδίίς.
'Εκτος προγράμμαϊβς
ΖΟΥΡΝΑΛ
ΤΗΝ
Όλόκληρο τό
δραμα:
ΠΕΜΠΤΗΝ
Μελό
50 ο)ο έγχρωμβ
Μέ τβν
Ρισάρ Τάουμπερ
!:::::::::::::3Π9ΐ
ΚΙΝΗΣΙΣ. — Επανήλθεν έξ Άθη
νών ό κ. Εύαγ. Μαρτάκης τής 4ν
τιπροσωπίίας Άδελφών Παπά·
στράτου.
—Έτιανερχσμενος έξ Αθηνών δ-
που εΤχε μεταβή πρ4ς πλουτι¬
σμόν τοϋ καταστήματός τού, διήλ·
θε τής πόλεώς μας μεταβαίνων
είς Ίεράπετραν, ό έ'μττορος κ. "Ιω.
Άεράκης.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. - Τό παρελθόν
Σάββατον ό κ. Ιωάν. Ροβίθης καΐ
ή Δΐς Άναστασία Λιαπάκη ίδο
σαν έν Πόρω αμοιβαίαν Οτΐόσχε
σιν γάμου. 1. Σ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Σττεύδω νά
έκφράσω καΐ δημοσία τος άπεί
ρους ευχαριστίας μου πρός τόν
διακεκριμένον χειροϋργον ιατρόν
κ. Μάρκον Μπριλάκην, είς την έ
πιστημονικήν [κανό'ητα τοθ όπο(·
ου όφείλω ήδη την ζωήν. Κα
θότι υποστάς διάτρησιν τοθ δωδε
καδακτύλου μετεφέρθην μετά 8ο
ρον έκ τοϋ χωρίου μου είς την
ενταύθα κλινικήν τού (τέως Μο
ράκη) χάρΐ,ς δ' είς την άμεσον σο
βαρωτάτην χειρουργικήν τού ίπίμ
βάσιν διαρκέσασαν έιτϊ πεντάω
ρον, έσώθην όντως έκ βεβαίου θα
, νάτου.
• "Ομοίως εύχαριστώ τόν έτερον
Ιατρόν κ. Κ Καρυ-οτάκην διά τάς
■ έξόχους πρός έαέ Ιατρικάς τού
Ι περιθάλψεΐΓ, τόν ιατρόν κ. Γ. Πε
ρακάκην συνοδεύσαντά με μέχρι
| τής κλινικής καί τταρασχόντα μοί
επιτυχώς τας πρώτας βοηθείαΓ,
ώς καΐ πάντας τούς συγγενεΐς
καί φίλους διά τό έκδηλωθέν
παρ' αυτών ενδιαφέρον ΰΐτέρ τής
ύγεΐας μου.
Έν Ηρακλείω τή 16-10-38
Γεώργιος Χατζιδάκης
άνθυπασπιστής έ. ά.
—"Εκφράζομεν τάς θερμάς εϋχα
ριστίας μας πρός πάντας τούς με
τασχόντας τοϋ πένθους μας επί
τω θανάτφ τοϋ προσφιλοϋς πά
τρός μας Άντωνίσυ ΤσσκΙρη, Ια
τροϋ: Τόν "Ιατρικόν Σύλλογον,
τόν Σύλλογον Φ{χρμακοποιών,
τούς κ. κ. Συμβολαιογράφους Ή
ραλείου, πάντας τοϋς παοακο
λουθήσαντας την κηδείαν καΐ τοθς
καταθέσαντας άντί στεφάνων χρη
ματικά ποσά είς Φ λανθρωπικά
Ίδρύματα. Ιδιαιτέρως ευχαρίστου
μέν τόν άναδεκτόν τού καί θβρά
ποντα Ιατρόν τού κ. Άπ. Μελισ
σεΐδην, διά τό υίίκόν ενδιαφέρον
τού, ώς καί τούς ΐατρούς κ. κ. Φω
τάκην, Τρτνταλίδην, Γιαμαλά
κην, οίτινες κατά καιρούς τφ παρ
έσχον την συναδελφικήν των συν
δρομήν. Ευχαριστούμεν έπίσης
θερμότατα τάς οικογενείας Μελισ
σεΐδου — Κοκκινάκη κα'ι Γ. Άντ.
Μαρή, αίτινες ήγρύπνησαν μαζύ
μας παρά τό ποοσκεφάλαιον τού
πατρός μας μέχρι των τελευται
ών τού στιγμών.
Ηράκλειον 17 Όκτωβρίου 1938
ΑΙ οικογένειαι:
Ί. 23. "Αλεξάκπ ΆντισΙτήγου,
Άρ. Ά. Τσακίρη, Ν. Ά. Τσ«
κίρη, Διομ. Ά Τσακίρη.
***
Γύρω στήν πόλι.
■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
Καστανιές Άγίου ""_____
Πάσσαλοι
"Εφθασαν ε^ς τό κατάστημα;
ΙΩΑΝ. θ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
Μήκος 2 1)2, 2.70, 3-3.60. 4-4 60
είς δλας τάς διαστάσεις.
·— ' —ε—
ϋ Το Εμπορορραφειον
Γ. θ. Τρεβιζάκη
* ■ Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα
της αρχομένης νέας σαιζόν.
Μετεφέρθη χαΐ ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά
την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
καΐ παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων κ. 'Λλιχιώτη.
Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ-
ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς .τραγματικοΰ κόστους καθ'
όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: «πό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού.
Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα Οφάσμα-
τά μας είνε άσυγκριτα. ΑΙ έκπτώσεις μας μοναδικαί.
Ώραία ή εμφάνισις αύτάς τάς
ημέρας των βιτρινών των κατα
στημάτων τής λεωφόρου Καλοκαι
ρινού.
— Μερικά μάλιστα έζ αυτών ττα
οουσιάζουν σχεδόν Αθηναϊκήν
γραμμήν.
— "Ωστε νά τιμοΰν την πόλιν
μας ώς τόπον προόδου καΐ άλμα-
τώδους συγχρονισμοΰ πρός τόν
πολιτισμόν.
—Αί εργασίαι έκβαθύνσεως
τού λιμένος μας συνεχΐζονται
πάντοττ.
— Ώς γνωστόν αι εργασίαι εί¬
ναι άπό τάς σπουδαιοτέρας.
— Πρωτίστως διότι θά έξασφα
λίσουν τό πλιύριομα κοΐ θά κα·
ταστήσουν ευρύτατα χρησιμοποι
ήσιμον. τόν λιμένα.
— Άπόψε είς τοϋ Πουλακάκη
προβάλλβται τό ενδιαφέρον φίλμ:
• Τΰυρομάχος χωρϊς νά θέλη». Την
Πέμπτην προβάλλεται τό ίξαιρε-
τικό μουσικό φίλμ «Μποέμ» άττό
τό όμώνυμον μελόδραμα, μέ τόν
άξέχαστον Ζάν Κιεποϋρα καί την
Μάρθα "Κγκερθ, τό άηδόνι αύ
τό τοθ κινηματογράφου.
— Είς την «Μινώαν» προβάλ
λεται διά πρώτην φοράν ή «Ά-
γάπη στή Χαβάι» στό γοητευτι-
κό περιβάλλον των νήσων Χαβαϊ.
Την Πέμπ'ην προβάλλεται τό φη
μισμένο μϊλόδραμα «Παληάτσοι».
ο Ρέπορτερ
— Άγώνες Τέννις.
Π·"οχθές Κυριακήν έγινεν ή τε
λευταία συνάντησις τοΰ έφετει·
νοϋ πρωταθλήματος διά τόν τελι
κόν των μικτών. Κατ' αυτήν ή κ.
Φανή Άφθονίδου καί ό κ. Ί. Μι
τσοτάκης ένΐκησαν τούς δίδα
Εύτ. Πρατικάκη καΐ κ. Ν. Παντε
λάκην, οί δποϊοι εκέρδισαν τό
πρώτο σέτ. Τό άποτελέσμα 4)6,
6)3, 6)4 υπέρ των πρώτων. Νικηταί
των τεσσάρων άγωνισμάτων πού
ετελέσθησαν κατά τό πρωτάθλημα
1938 είνε οί κάτωθι: ΆπλοΟ κυ
ριών ή δνΐς Μερόπη Κοσιμάτη.
Άπλου άνδρών ό κ. Νικ. Παντε
λάκης. Διπλοΰ άνδρών οί κ. κ.
Ν. Παντελάκης καΐ Χρ. Βασι
λάκης. Διτίλοΰ μικτοΰ ή κ. Φ Ά
Φθονίδου καΐ ό κ. Ί. Μιτσοτά-
ΚΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. - Άνεχώρη
σεν δι' Αθήναι; ή δεσποινΐς Εύ
αγγελία Σκαρβέλη, πιλοποιός.
2τό ΒιβλιοχαρτοπωλεΙον
ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ
Είς Μοΐρε;
Όλα τα διδακτικά βιβλία
καΐ δλα τα σχολικά ειδή.
Γονεΐς, κηδεμόνες κάμετε
τάς προμηθείας σας άπό τό
κατάστημα μας.
Γυαλίζετε
τα παπουτσια
,1
ι!
II
·τ ·
•ηογ;
-ληο
κ?
Αο
ΐνΐΙΉΥοΊΙ
οί ϊ]3 1013X3-
ΖΟαΐνΐ ΖΟϋθνθΙ8Ο«1)ΙΙΝ Η
·Λο1^ί^^ ·
5ογ.ι
5υκ»ς»ϊΐί»ν
ψ,^ϊ 30 Λΐιι 'ϋκ»5ΑΙΤΪ
36)013013 14 Ι9Υ ΐ^
ϋ ΆητΙΧιοσ'ο
β>ι 10311 ύοιΧχαχο »9
3γ( «ιλοχιοιοΊ 5ηοκ^Η Ιιιη»
3λ η, 'Λ»σΊ3ΐι»03[, Λϋι ';κ>
Λ»χ ΛΟΙΟ|νοαφ ΟΙ 3|Ϊ
ηαν Λϋι '
5ιιΙι Ιΐΐδφ
ή }Χ' " λβοιΧοιι
530)οΌώοοΊΪν,υ
■550131.
■5ου οί
ίοκιιοιβαοι 5η ύςοιαφ χλ Ι3θΐΐ3κ
β 5ΐ11) Ιβ{| ΛΙΟ|β ΛΙΙ1 5}3 1301
''γ ϊ» 5
βΊιν:υ ·»ιΐι5 '5»!3ΐΐι~ Οβγ,"
βχ 51ΙΛ9Κ 5111 Λ0Λ3ΐ1ηβΛΙΙ ΑΟ1
5?ον ηοι ηοώιρόΛΛί ,ί? ηβΗοιο
(»κ ηοιΐΛχ' ΛβιΐίΛβηοιΐη οχ
ντογ,ϋβχ
·οοτ1ο»ιίο>| οοι
ϋΧηιιιΐ3 Λϋι ίΐ3 Ληογκ^Ηηο λ«ι
5β>ιυιο>ΐ'ροΗβ3ρ 5ιη Αγ,κηκ Λι α 3
ι»ιη» (Μκ χ,νι 5»χ3» 5κΚΊΐβ>Λΐοκ
ιχκ* 5χ>κιιοτΐυς> ίκι 5)3' 5»)Λιΐ?ο
ί»κ 5ΐ3θίΐοηο 53θοο'ο3ο ηιηοι ιιΐ3
5»ι 5»ο!ΐ3θκΛ3 »
ηοΓΐο»ιββ>3 ηβι
Λ»ΐ36»υοοοΊ
» 531
χ
»Λ
,10
χκ ι
5οοΐ ηοι
ΧίΙ Λ™Οί331ΐ03,Λ«1 ΛΟ
ΟΙ ίΓ93Οί13ΙΓΐ301Ο11» 5111
5»β3ΐ11ι οοιΗοοκΛχιί 5η ·ΧΪάι ~χ£
5ΐιο3ςοό3ΐςχ>χ 5141 ηοιΑοβχάάς ηοι
3003111/ ύΐ>η&>3ιΛΛ3Βοβίν 1)1 1"3,"
γΗ^ ιρηολ»5!ι
'5ΐ3βΐις»{9 χχ '
ΐΛ 5$
ς}(, '5ΐ3Γϋοΐ3 οε'6
ίιοχχ ίχοζχτί οί
5»·ΙΙ(?5β«Ι ?ι
9σ1*»Υ.3 ςρΐΐ
ϋΧβο 5Γ0Ι
•κ) ιρηοΛΜβι
'ηοιβισηχ ΐ
Ι3ΐο»ηβκ ·τ! 6
»Α^β Λ—(1»ν» 30Ι3ΟΟΛΟ0
Λ«Κ5ου»υ ·κ ηβι οιιη ιραολχϋι οκ
-ιιοτΐϋρ -τί ·Η ςΐ'8 '5οιϋιο3Λ 5ΐ'ικ
ΐΛΐιγ,γ,3, 5^ 5ΐ35ηιριιΐ3 53Λΐβ3τ1
ϋθ 10 Χίίίθ 3Τΐ Λ»1«ν.ΟΪΛ ΛΙίΊ 5Ο3Κ
ηοχηοιιοκχιζ "Ι χ ηοι ιοιγιιτο ·Ϊ1Ί1
§ '»υυ»υ »ηιν "ίιρ τχοι^' Π ·»1
0*7 'ηβν,ηοιιοκιθΛΛ»^ υιιοίΒ^ 5ιρ
ις>ηβ>ΛΜΐι ςΐ ι '5»ιΰηκ 5υι χύη
Ιι τί τί ι '(ΐοκοιρ)'βΛ»ι« »ιρ »Λ
' 'υΐχ .Λομγ.30
·γΙ 1 ό
•ΛΐτΗ/
,οΊοιι ι»)(ίθ(|ιοοΊίγυ -Ι/ττ (4 ΛοΛψτΙοχι1
ιιι? ΛθΐιΐρΗοος ΐνΐΉΖνΐΧΙΟΝΗ
ι·1111·1
£9—9
•Η ·τΙ £—» |κκ ·ιΙ ι» ίΐ-6
(ΐχ»χκοο ηι»Υπ λιι^οιι
Χ 5αοοβιριΐ)
-ΟΪΑ3Κ
ί
ν ηο)ΐ1ΐΐιο
-ιι(»λκ- «οί 5ϋκΐΛΐγκ
5ιη
ρ (
·»ι»Ηιιοολ
ό
(βκ χ
ΪΗΗ31Α3'(ΝΟΗΝΙ
•16-9
·ΛΙβ»β
Λ(?ιη» ΛΐικΐΛΟΛχκ λιιι 5]> ληι
■Λ900 Ληαώογξ)3θΊΓ λνι 5ολ
5
«3
5111 5γ§
Υ Λ 1.11 3Η 5Γ0Λ«±ΐ1ηθ (5»
-]τΐ£οχχκ '5οοϊιιγηο)'5οι»Γΐ9ΐο
ηοι ΛηιχτΙΐΐβθΛ' Λ»)3ΐιχοΐ3ς
>ιοιιΐις>Λχ>]Ό ΐ3ΛκήΗ»γτοΛ» 5ηο
-;οιβ«[ΐ 5)3 5(3^301x11x3,
·λν.
ΙΗΜνΞ3ΥΥ Ί
ΣΟαΐνΐΙΝθνθ Ο

ικκ ι—ζΐ Λΐΐιοχκ3 .
«χκιιηγχΛχ' ^χ'κ
ϋ ·Π 8-£
ΐΒΐοΌώοα
ύΛΛ
ιχιλοΧ^χ χιχΗυςχΗ χ>χ
'5ηΙ 5ϋ
ηοςοιΐ'Ι
5ηοι (»κ υς>β3κ χΰ3ΐηγχλ3ΐ1 χι
"5!ν;«*ο»53 χγγ;» 'Λ&ιλαβΛΧ 31
011 3ΟΙί05ΛΛ3 Λ3ρ 5ΟΙΟ1ΙΟ 9 ΛΟΛΟΐΙ
λοι 'Λορ»ν;5| λοχτλΧβχ
λο}ι 5;3 Ληοουιΐο4ροιρ»ιο χλ Ι3Λ
3λ Λ3 ι»κ ίχ)03άιαιη 5»χιλΧ31 31
οιιϋροχ;ο 5}3 Ιι 5)οκιτ1οροκιο '5»
ποιιορο 5χ)ϋιχΐ3 5 γ
5)3 Ληοςοιύοιρ'χλ
ιοΛ3((ηΑοΌ(1 λπολιΛ χλ
ού» ίηοοο '"ΐιν;κ ΛΜγοΧ^ Ληκΐι
" ''ηοιβΛΧ3ΐηγ.ου ηοι Λην;
κ| Λ»ουςΑ}α03ΐΐχ 5ηοβο
,ιρ »ΐ(ίι»κη3 ϋκτοχΛθΐΙ ιχλ]3
Ι * "Λβββιχιΐη οί
5^3 Λη3ρϋκο» ;χκ Λτ3ΐ3γ3Π 'λ "Λογ!
' 0**3 'ΛΜίΟΒΧθ 3Ο13ΐ1 Χ1ΧΤ)11β»Τΐ
' ΧΧ1ΛΧ31 301 Χ1ΛΧ11 Ι50Χ ΛΙΙΧΐγΠΧΙβρ
γ) Άχι,ιοϋοοο '·ιιν;κ ηββΐ3τ1ηΧ»ι
ι»« ηόιχ^οΰηΧ ΛΐΒυβΧ ι»κ Λ«;ώ
χοΆοιιοι Άηικ;ο χιρβΧο ι»κ Λϋκ
ΐ 'ηο)3ΛΧ3ΐηγοπ ηοι λ«χ
Ληκιιι^οΐΐ Λτ«γβΧ2 λμι
ν Ληι ίΐιγη 5χ3ΐκχοι? »Η
τιχοΛο()ιι οί ΛηΐΛηοβΛΟγοκ» Ληκ
-ιλχΧιιγΙ Ληκιιιγοϋ ΛηΛ3τϊχαΐ3ΐ;
311 300X11 ΛΟΛΐΐΚχΐΟΟ Ι11| ΙΟΛβΓΐΟΧΟ
χριρ 5ηκιιχι1γ3ΛΛ»ιΐ3 ή
οί Λββ3τ1ΐιο ύοηριοΐΒΐΙ »β
γ, 5ο«ΐβ»ιο 5οκΐΛηώοιριοβ
Λοκ
οχ—
,,Νϋ±>ί31,, Ο
ΝΠϋΗ νθϋσ3 Ι
V V
Λ Ο υ Ι
5χιοχΗΐιο 5ϋχ
χ 5ϋκιιη3χοΐιϋς 5ϋι
ΙΧκ'Χΐ5.Χ1ΛΧ ΛΧ§0ϋ11
η χλιιχ «ιηχι χιλ)χκΛ3 χι 3?ι?
ύΙίϋΧΑ $ {
Ληι
(«λχΛ0ο ιογ,γ» )ο )βκ 5γο8»χ ιχΧ
£330 (χκιυοκοοοπ ιχ 'δοΧϋχτΙϋτ; ·χ
ο 'ίϋΧβΒρτΙοχ χ ο δό
© φ ρ γ,
ΐ3οχ ηοΐΙοΛ ηοι χΧόχ ι ν ·5»ιλιοιι
5ΐ9 5ΐ3οηιιηΐΛ3 5»β3ΐηγ.»χ 53βι 3οο
χουΑχ 5χγ1 Λΐγφυ λΐιι χιρ Ίιχιΐΐ
οιο; Λ35οΐιιιη ϋιΰοβ ιι 5ΐ03γ3ΐχ
•3 ι»κ 5ιοηΛχΛοο 5η 5ηxιΛ^^'
'Λ3Γΐήφ»0Λ 3ολ χς
3ΓΐθΡ0»γ,ηώιιΐ3 ι»κ ηο ά3» 'ηοιικ
ην ηοχιικχθ'ΐι ηοι ύεηοςιχ ύγχΛ
-βγΙ ΰι Λ3 ηοχ^οκι^ ήοιΛν, ηογ
■\Λ? ηοχιιοΐΰηοχ ηοι ίςάοΧ 5χΛ
■3ΐ1 9 ΛΧβτρΧ 3ήχγ3 ,οε 6 Λϋι
ΐχχ ιογ35»Λ3Η ηοιΰΒ^ηϊγ^, λχιϊι
χγυ Αϋι 513 Λ3βΐΛχιχι>3 ηοτΐΜνθ91
ΐικιοηοΗ Μ Η ·τί 8—9 ^ΜΧ 5ϋκΐΛ
■οτ3ιοχώ 5υι 5ηοΧϋ 5ηοι βιιηηοιΐ
■ολ ηοι ΛηΛϋρ9 (χχ* λγοιιοχβο:1ιιοι
■ηχΛ 'Ληιΐ9ΧΓθΐ3ι; Ληι οιιη χχο
χΐΛ3βΓ3γ,3ΐΧ| 'χιρηοΛχύι' 'χιρ'
)λΑιχκ Ίχιτ1οιίοο^τΐ3ν. ')οοοΧ )οχ
• ιιαοι ΛΧ)Χηιιιΐ3 Λΐιγγοιι 3γΙ λχο
• ηΧ ΛΟ3ΧΥ.3 Π Η ,θτ'5-έ
'ΛϋΧθ3γ;
Λϋι 5{3 ηοτΐΐΐν ηοι ου*) η
ηοι ΛηΑϋρο '^χικ Λ«υβχοοοιι λτϊ
χτ1η3λ οΐ3Λ|Λϊ 5ηΛ9ίΧοιο»χ ·ύι
γ.ο*30«]> κ ηο)9Λ3ώχκ Λχιχτΐηχοβν
λΙιι χΰχιι ηοι 5ηύη3γι;»ύ3θΐι λϊο
ηορΐ30 ΛβεΒΐίςοχηϊκόχιρ ηιηοι (υ
3 Λϋΐ 5)9 5»Χ(ίχιθΛΐοκ' ίηοι
(χκ 5ηοΗϋοιιΐ3 5η'οι 5$ΰα «Η
η»Λ Θ13Λ3Λ3 ·Η χΐ Λϋ( Λϋχ
■ΑθΒΙΟΐίΧ Αί Λ3
»ιΐ3 (χκ ήιοϋγ;κν(30'βιι Λ*ι|3ς> ή'ι
Λ3 5βιΛ(ίηοιΐ3γ 5x2 5υ
3 οΐ3Λ|Λ| χΐ{3 Άητ?ΐΐΒΐιΐ3
ί χκ ο
; ληι ηο
ηοι 5ιφ3ΐο Ιι 5οιΐΐΐ9ΐϊΐιοιυ3
5110Χ11 3013ΓΙ 013Λ3Λ3 ξ["ΙΙ ΛΙΐχ
' * "5
5υι
"οχ 5ϋΐ
Χ30χνΛηι (»κ δορχτοχ ;ν.
ηοχ ηού3|, ηοι χ'ιλιχχΛ3 3οι 3οι
χιηκιικηΛχιχχ Λ»εϋςβ3-{3Ϊ| -τί
Κ $ ΛΐΙ | ΛΟ30Λ ΛΟΛ3ΐ1θ33β1Λ1*ΧκΛ3
9 5Ι φ Λ ί
9 9
Χ0θώΐ0311 ΧΗ 11&Ο01Οΐν3
II
'ηθ)Ο
ΧΛχςν. ηοιΑν. ηοι λ9*χλ ^
λοι 5|3 5ορβιύχ 5κ;Λν, 5ϋ
) οΐ Χ3 5»13Λ»1ι3γ 5111 5ΐ§
Ο13Λ3Λ3 301|3
(XX
ΙθΗΐΙ0)1Ι3
ιο ΛχοιιβΧιάχ' ιΙ υ ,ο£·£ Λϋχ
' Άηιηχ .νφκιυΓ.ΕοοΊι
οί (χκ Ληιο30ΐιι7η *Λη^9Αχιρ ,ηι
ιοΛ3τ(»ιοιοοΊι 3 'ηοΐΙοΛ ηοι (χΧ
ύ ΐ
ιιον
23ΦΥ9
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
5»ι
·5»Ηιι
φ
5ΐΐβ»ιΐ «? »Λ3^(ιι(^ΑΑιι'V^1Α^^^VιI3 τ»»* V^^Α^
"«IV-
1ι?13 3ρκ»ΑΒ»ιουγκκ3 ιοα »3Λ|Α Λ3
ουη
)
3ΐί »ΐ
; κα»Η 5μ
ΜΛΛ »»Αβν;οσ« «ββιοφΗβκ »χ
Ο
«ΛφΐΛΟΠ Ο13_ 301
ΑΟ3Ν
λοι3οΧοόπο'Χ οχ
*■ ν/ν
Ν0ΙΜΙ0Ν3 Ν0ΙΖΗ13 3Η ΖΒνΙαλθ
VIX[V
νΛΦ Ο -ΛνΣ Η.^
"οΝν~ϊνΜ οοι ζνΝχνβν ουν
ΚΙ0Ι_Η1Λ3ΙΝν±
■-«ειεΗΐ
^^

Ο138-ΙΟ1
Ν010ΝΙΙΛΙ3« ΐ
ηοι
-ηβι
«κ «ι
ηοι
■■■■■■■■■■■■■Ι
ΙΙΥΟϋΟαΜν
ΐΐν
οχ
Ιΐ..β.*............— ........,*......._ί
, 5χ3σιθ9τ1ο13θ 51μ ΛΟ1Η910 91 ^)3 η01 59ΐη·ι^9θ^Ο
■ '5?γΙιιι~ιο Λΐμτΐλιιο 590Ί1 3Λΐ3τΐ| οΊμιΙιγχιΧό9 Ο.
Ι :Ιΐλ)3Χ3 Χ>)Χ]Ο 1,1 ΙΓΙΟΟΟλΛ. 3Λ13
9
ς
λΙιι
ς>ι ί»)3—·

ηοι ίρ^ο'Χ ζι 5σΐ]§2 οιηοι κι
Ήηο
'5:οα>αΐι»ι»κ
οί
00
53Λ)31Α3 319110 '}χι0'
^ά Λ001 »5§
ηοκηιι
Λφΐ
■ητΐ
«τΚ/ιςηο
Αρΐ Γΐ
ϊ&ι
βοκκίΐΛΒκ
001 ^
ο» ΆιείΑΐεΐίίκΧοϊ
λ "
Άοκιι
ιχχιιοΐοκ ιχκ
Ιύ

•5530513
ι *"1»
[λ5κ 5υι ίοκϋιΐ 3οΐ3οκ ·« γ,-κ
ΛΛΧΑΟΟ 'Λ«)3ί»τίίΐΟ
, λλι 5ι§χιχ4χυ ΙιχχΛ3(1 ·*Γ·ιι
Ι ΛΙΙ1 30ΐΧ)ΙΙ Λ^Λΐςη3 9Α »13ΐϊ
χίΙΠχβΑββίΐ'οι - ■ -' ■ "
-]ΐκτΙίιΐΧο 'ΙΐΑΐ
'ΧΛ3Τ1θ3χΙΊΙΟ13θΰΚ 1ΧΧ
Αύ ΛβιεηΛΛ 5η
·κ·κ
•V.
ε?3βιΐ £η3ν/οι/ 5ϋι ηοχΛ ηοκιίρ
-3ςχκ ηοιυΗρο3Λ ηοι χιλ;χκΛ3
χι οι.ηογ3ΐ3 3^5 *^?θ" Α^ιεηΛΛ
• μτΐΕοκβιρ χαΐ|Η χι' ΐ3βΐΛΡ5Λ«ο'
• ϋγυιΐηο χ, ;χκ χγ,γ» 'ίηο(1β>Λ
ίηβγγχ 5)3 ιθΛ3ίΙΐιΐβ3ΐχκΛ3 )β
'ίχτί χιηΧάχΐΜΛηο χα ι°λ?§
]β> Ληβ3ββηθ 30 Λ ΛΧθΧ^ΙΙ 319υ
• φ 'ηβιχ^^»— ηοι 5»ίϊΐΐ03 ΪΙια 9"
• χ $«Η ί«3γβ«Ί51ΐ4 ίιφ'β 'ιΐ" 5ϋβ
' ΐ£Χ 5(5χ3ΐΛ3 χχ 5ιιιΐ3ί«βγχΛ
—"(5x11 ηοΊιαΜΦκχΐΛΧ))
■ $χΐ οί
ΠΟ3Ο319 001 'Α
-3$;ιιη 00111Ι951 Λ>;ο'κ^
ί ί
ΐ3Χ| 39ΐιο'»κ 9 1030119 ο01 Άοο2 "?Λ? -Ί3 ϋ
Λΐιάγχο -Υ3
κ λοι 5ΐ3 9*1
ίθ1
Αί,ιι 3}3 3(0352 '
ι:
523 Α»Ο
κ λοι
κ Ι/.
5Χ13ΛΧ1ΚΧ 'Λ3τ1θΜ23 ίθΐ 'ΑΟΙΟΜ Λ91 5)3
Ι
Λ91
ηιο9 9 5ηοιοοι 3ηοΠ0ΐθ9 5ηοι
__.,· 'Ζζ ]οχ 05 Λ9ΗΘΙΟ9 ,ιι?
Λΐμι λχ3]χ]ο λΙ,ιι 5)3 'ηο)3ΗοχοοοιΝ[ οοι ηοιθ9^3γηο9
Οοςφ 5^ι 5οο3τ1 Λοσ3ΐς?χΐΓΐΐ!03 91 5)3 Άοόορ λΙιλ
1031103 Λϋ.1>ι3 Λΐΐΐ 91η> 1ΟΦ0Ο3Υ31Χ3 9Λ ΛΟΥΥ3ΓΊ
.9190 ηοι 9Γ'ΟΛΟ 9ι
01130ΛλΙ,1 1^913113 'ΛθΐΙ^Ι Λ39 'Λ0Λη9Λ)Χ Λ91 3Χ
9 Ιΐ0ΐιιοιιθ9ΐ3οσιι 9^ 5ου.
.Ληοιΐ9ηφοσιι
]ο ιΐζ
5]ο Λ3 '59θ0ΐιοξ|Ηηο 5ηογγο |σχ Ιΐ^ογοοσΊι 9Λ ^01
^—> ηο Λ3γγ3Τ)3 11ξ} .5111309ΛΟ}, 5Ο1ΟΙΙΧ3Η θΐΐ^ ΛΟ)00)η3Χθ
;3χ 3 οοβ ηοΧ)οι οοι Χ3 Λ3οηοχΙα 'ηοθ3ΓΐΓΐου 5οιο9λ/ 9
9ΐ ϋ0Χοόιι.οΐ9 9Λ 3ΥΥ3Γ13, ζ>θΛΙ 001191
Λθ]θΙΐγΐ> ΛΟΙΙ9Η09 Λ3. 5)3 Λ~Χ10ΐσΧ 115} .Λ009
9Λ ΛΟ0311Ο3 λΙο.1 ΑΐΐΛ)3Χ3 ,ΙΟΧ 3γ
Ι^ιγ1]3 'Λ35ισ(ρΛλ3 Λ39 Λς '5ιι 59ΐο
ιι 9^ Ιΐ0ΐ/^>1ιΐ9 Ο*· 5οισ9νν! Ο>
323 λοαοτΙ 33
ι »53λ«;35γ^κκ ζι
Λ01Ο)(ί)ρ
ί '
}
-5λΧ31
ϊίχι
323
Π3ΧΟΟΟ
132)2 310ΑΚ01
1X9
5οιηο
οσοΛΐισΛ
·51ιοηοΛΐ3ΐΐ3ΐοχ ηγοιι Β)—
Λ91110Υ 313Λ.3/ —
ηγοιι 503039011η ]03ΐι ιηιΐ3»9^υ—
Οθΐοα Λ01191
ΐ Λΐμιηο ς?9? 3ΛΡ Λ37—
η Λοισηχ Λ9Χ—
■«3ΐση>ι» 5οο3θθοοΊι ΙιγΙ 'λοι09λ/
'313γ30
IX
— 'ηθΧζϊγ ΟΟΙ Λ0031
ΐ
,5οΐΓΐο
9 9
.....ιι« .ΥΥ9 ΆΐιΧηφ Λΐμι
ΑΟΙ 5)3 Λ3Ο93Ο)3 11^ 'ΠΟ19Ο1 5θ1ΠΓ)τΐ3γ^ ΟΟΙ 10311 υ.111,3
[^1 ΑίΛ ΛΟΧ9ΥΠ0 Ρρΐ Χ3Ο3Γ) ρΐ ϋφ301Ο
50ΧΧ0Χ 5,0 5Κ1ΛΤ0 'ΛθΙθλ» )ΟΧ Λ91βφ 'Χ)Λ9Αθ1Ο . Λΐ,ΙΙ 5)3 Λ0Λ3Γΐθΐση5
ΛΟΐΛν, ΑΟΙ 5ΐ3
5029*01 "Λγ, οΐΛΐο>ιΑ3 ο
ΛΟ13Λ3Λ. '91113Υ Ιΐγ)3Χ '
5ολιι
Αφΐ οαι Ί3>3 Λ3913 5οισ9νν Ο. -5οό(ίΐΙιγχιΧσ9 οοι λοιβΦ
' Λρι οόΑ 91 5)3 Λοισ19νν' Λ9ΐ 3θίιλΙ/ςφ 5η3ΐχ)Γ)τΐπόΛ. ο
9 ■ ■
Ίΐ
3οτΙο)ο)Χ
χ;Τ1(005ρ 91
3ηοι 323 ϊ
*Α3 '3θΐίΛ191θ11 ί'ίχΤ,Η 3(^1 3)0
5οισηχ ο.
3ηοι 3;, 3
3)109 '*ΐΛ)ί
:(3 0381
9 ^1 Άΐ4Α13ά)56Χ [*2'30Υ,ΧΧγ_>ρ Α^Ι ίχλθΥ,Υ/10
βτί-1911 λοι«3>οιι. 9ΐ 5)3
Λ91 5)3
5 ,
-ιτΙοχλΓ,ο 3(^1 ηοΐίοοι ηοι κ?
'.,Τ
•ηοΰοΑΐικιο
ν 5ΐιΐ όΙμΐΐγ;κ
23ΦΥΧ Ο
ί>ρι
Γ,Οϋ ί>ηθΑ|3)Ι3 ,
ί>οο*(θΧΜΐ9 η
«ιι,ογΜηΜλ.3,
οί
"Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφέΐα Ινσντι Πσλ. Νομσρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Τρίτης
18 Όκτωβρίοο 1938
120 Ώρα
ΑΙ
Ή Γερμανία άντιτίδεται ττάντοτε
1^1 είς τάς βλέφεις Ούγγρων-Πολωνών.
2Χ0ΛΙΑΖ0ΥΝ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ
ΑΝΛΣΧΗΜΙΤΐΣΜΟί ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥ κ Ν Ε ΒΙΛ ΤΪΑΜΠΕΡΑΑ1Η
ΟΑ ΕΙΝΕ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν " έκ
ΛονΠίνου ότι αί αγγλικαί έφημερίδες
άβχολούνται διά μακρών μέ τόν ένδβ
χόμενον ανασχηματισμόν τής κυβερνή
σεως Τσάμπερλαιν.
Διά την σημασίαν τού άνασχημα-
τισμού τούτου έν σχέσει μέ την εσω¬
τερικήν πολιτικήν τής χώρας, αί άγγλι
καί έφημερίδες άρκοΰνται επί τού πά
ρόντος είς απλάς προβλέψίΐς. Πάν¬
τως δέν · άποκλείεται ή άποφασιστική
τροπή της άγγλικής εξωτερικάς πολιτι
κης μετά τόν προαγγελλόμενον ανα¬
σχηματισμόν.
ΕΟΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ
ΕΒ0Μ8ΑΡΔΙΣΑΝ ΑΝΕίΠΙΤΥΧΩΣ
ΛΤΤΛΙΚΟΝ ΑΝΤΙΤίΡΗΙΚΑΙΚίΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τού
άνταποκρίτού μας). — Σημεριναί πλη
ροφορίαι έκ Πάλμας των Βαλεαρίδων
άναφέρουν ότι πέντε έθνικά άεροπλάνα
έβομβάρδισαν άνεπιτυχώς τό αγγλικόν
άντιτορπιλλικόν «Ίμπήριαλ».
Ή διοίκησις τής βάσβως τής Πάλ¬
μας εζήτησε μετά τό επεισόδιον συγγνώ
μην παρά τής άγγλικής κυβερνήσεως,
τονίσασα ότι επρόκειτο περί λάθους,
των έθνικών άεροπλάνων άποβλεπόντων
είς βομβαρδισμόν τού λιμένος τής
Γκάντια.
""ΟΡΓΑΝΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΑΟΠΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΙ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τοθ
άνταποκριτοΰ μας).— 'Έπ'εύχαιρία τής
προσεχούς έκατονταετηρίδος τής '%ρ.
χαιολογικής Έταιρίας Αθηνών, όργα
νούνται επιβλητικόν έορταί. Εις τάς
εορτάς ταύτας θά μετάσχουν πολλοί ξέ*
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Όκτωβρίου
(ίδ. ύπηρεσ(σ).— Ή Τσεχοσλο
βακία καί ή ΟύγγαρΙα υπό
την επιρροήν τοϋ Βερολΐνου
' καί τής Ρώμης,προτΙθενται νά
! άρχΐσουν έκ νέου τάς διακο
πείσας την παρελθούσαν έβδο
μάδα συνομιλΐας διά την επί
λύσιν των μετσξύ των διαφο
ρών.
—Ή Ρωμη καί ή Βαρσο
βΐα έξακολουθοΰν νά υποστή
ρίζουν τα συμφέροντα πάντο
τε τής Ουγγαρίας έναντι τής
Τσεχοσλοβακίας.
—Χθές οί πρεσβευταί "Ιτα¬
λίας καί Ουγγαρίας επεσκέ¬
φθησαν τόν κ. Μπέκ μετά
τοθ όποίου είχον μακράν συν
εργασίαν. Είνε βέβαιον δτι
συνεζητήθη έκ νέου χθές με
ταξΰ Μπέκ καί Οϋγγρου πρε-
σβευτοϋ τό ζήτημα τού διακα
νονισμοϋ κοινών συνόρων με
ταξΰ των δύο κραχών.
Ή Γερμανία είνε γεγονός
ότι άντιτίθεται ζωηρώς είς
την χάραξιν κοινών συνόρων
μεταξΰ τής Ουγγαρίας καί
τής Πολωνίας.
—Αί πολωνικαι αρχαί απε¬
φάσισαν νά κλείσουν τα πο-
λωνοτσεχικά σύνορα μέχρι τής
18ης Όκτωβρίου.
ΤΣΕΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ! ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Όκτωβρίου
(ίδ. ύπηρεσΐα).— Την προσέχη
έβδομάδα άνοτχωρεΐ διά τό Βε
ρολϊνον μία τσεχική έπιτροπή
έκ μελών τής κυβερνήσεως τής
Πράγας καί συγκεκριμένως
των ύπουργών Οίκονομικών,
Ι Έμπορίου, Γεωογίας καί Προ
παγάνδας. Ή έπιτροπή θά
λάβη μέρος είς τάς συνομιλί
άς αί οποίαι θά διεξαχθοθν
μετά τοθ Ράϊχ επί τού τελι
κου διακανονισμοΰ των συνό
ρων, των οίκονομικών δια¬
φόρων κλπ.
ΑΝΤΙΦΑΣ1ΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
—Βεβαιούται δτι εί&. την
Νότιον Ιταλίαν ανεκαλύφθη
άντιφασιστική οργάνωσις. Κα
τόπιν έπιμσνων έρευνών κατ¬
ωρθώθη ή σύλληψις τοθ κα¬
θηγητού Κορλόνι εβραϊκός κα
ταγωγής ό οποίος πιεσθείς ώ
μολόγησεν 8τι εΐχε σχέσεις
μετά πολλών "Εβραίων έντός
καί έκτός τής Ιταλίας άποδει
χθέντος δτι ή οργάνωσις είχεν
εύρεΐαν διακλάδωσιν. Ή ό-
μολογία τού καθηγητοϋ κ.
Κορλόνι προεκάλεσε την σύλ
λήψιν καί πολλών άλλων Ε¬
βραίων είς ολόκληρον την "Ι¬
ταλίαν.
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Όκτωβρΐου
(ίδ. ύπηρεσία).—Ό πρόεδρος
των Ήνωμένων Πολιτειών κ.
ΡοΟσβελτ απέστειλε πρόσκλη¬
σιν πρός τούς "Αγγλους Βασι
λεΐςπαρακαλώννάέπισκεφθοΰν
τάς Ηνωμένας Πολιτείας έπ'
εύκαιρία τοΰ είς Καναδσν προ
σεχοθς ταξιδίου των.
—Τό Πρακτορείον Χαβάς
αγγέλλει δτι ό ίσπανικός έθνι
κός τΰπος, έκφράζει βαθείαν
ευγνωμοσύνην πρός τούς ά
ναχωροϋντας Ίταλούς" Λεγεω
ναρίους καί ολόκληρον την
Ιταλίαν.
—Αγγέλλεται έκ Βελιγραδ
ου δτι ή,έκλογική περίοδος είς
την Γιουγκοσλαυϊαν ήρχισε
χθές δι" ενός σημαντικοΰ λό
γου τόν οποίον εξεφώνησεν ό
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
Στογιαντίνοβιτς επί τής πολιτ
κης τής χώρας τού καί τής εύ
ρωπαιΚΓ)ς καταστάσεως.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
— Ό στρατιωτικάς νόμος έ
κηρυχθή χθές είς την Καντώ
να. Αί αρχαί πρόκειται νά με
ταφερθοόν£είς Γιούγκ—Γιούγκ
πόλιν ευρισκομένην ένδότερον
τής Καντώνος.
' ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Όκτωβρίου
(ί5. ύπηρεσ(α),— Ή έφαρμογή
τοϋ άγγλοΐταλικοϋ συμφώνου
πρόκειται νά συζητηθή έκ
νέου τάς ημέρας αύτάς.
Αί αγγλικαί έφημερίδες ύ
πογραμμίζουν την σημασίαν
των συνεχιζομένων συνομιλί
ών Πέρθ καί Τσιάνο είς Ρώ
μην επί τού σημείου τούτου.
Οί «Τάϊμς» δημοσιεύουν
σπουδαιότατον άρθρον επί
τής καταστάσεως, τονίζοντες
την ανάγκην δπως ή Αγγλία
προσαρμόση έκ νέου την τολι
τικήν της, σΰμφωνα μέ τάς
νέας συνθήκας υπό τάς οποί¬
ας ευρίσκεται.
Οί γονεΐςτώνμαδητώντοϋ γυμνασίου
και ή δωρεά τοΰ Καπετανακείου.
Προσκλήσει τής Σχολικής Έ
φορίας τοθ Γυμνασίου αρρενων έ
γίνετο την 11 πρωϊνήν τής παρ
ελθούσης Κυριακής έν ιω Γυ
ρους τούτων πρός τούς δωρητάς
κληρονόμους τοθ αειμνήστου Άντ.
Καπετανάκης.
Τό άπόγευμα συνεδρίασεν έν
■ " Γ Ι β * | || Γ
μνασίφ συγκέντρωσις των γονέων τώ γυμνασίφ ή Σχολική Έφο
των μαθητών ί'να συσκεφθώσιν έ'ρΕα εύχαριστήσασα τηλεγραφι
πί τής "γενομένης δωριας πρός κως τούς δωρητάς διά την μέγα
τό δημόσιον, τοθ 6πό άποπερ& λην των δωρεάν πρός τό υπουρ
τωσιν Καπετανακείου μΐ^άροΐ} γεϊον Παιδείας χάριν τής ιιαθητι
πρός στέγασιν τοΰ γυμνασίου. ι ώσης νεολαίας. Έπίσης υπεβλή
Πρός τούς συγχεντρωθέντας γο θησαν εύχΛρισιήρια πρός τόν Νο
νεϊς των μαθητών ωμίλησε τονί, μάρχτ)ν Ηρακλείου κ. Άνδρέαν
σας την σημασίαν τής δωρεάς ό Μάρκελλον καί τόν Δήμαρχον κ.
νοι.
ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΝΛΕΫ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).-— Βεβαιούται έκ
Λονδίνου ό θάνατος τοΰ 'Άγγλου ύ·
πουργοΰ Στάνλβ,ϋ, έκ των έπιφανών
μελών τοθ συντηρητικοΰ κόμματος. Ό
Στάνλεΰ ΎΠ&βίωσβν είς ηλικίαν 44 έ-
υών έξ αί-£ας έπιπλοκής ενός τραύμα-
τος τό οποίον έφερεν είς τόν πόδα
άπό τϊ,ς^ έποχής τοΰ μεγάλου πολέμου
καί τό οποίον δέν ειχβ Οεραπευθή ει¬
σέτι.
γυμνασιάρχης κ. Κυριακάκης εί
αηγηθείς έν τέλει την Ικφρα
σιν θερμών εύχαριστιών άπά μέ
Μηναν Γεωργιάδην διά τάς προ
σπαθείας ΐων 6πέρ εύοδώσεως τοΰ
σκοποΰ τούτου.
Σημειωτέον δπ την πρωΐαν έ
ξελέγη 5π* των συγκεντρωθέντων
έν τω γυμνααίφ 400 γονέων των
μαθητδν έξαμελής επιτραπή άπαρ
τισθεΐσα έκ των κ. κ. Μηνά Γ&
ωργιάδη, Άριστ. Μιχελιδάκη,
Άναστ. Γιαννίϊ,χοπούλου, Γεωργ.
Λογιάδου, Χρ. Τσαμπαρλάκη καί
Ανδρ. Άλεξανδιρίδη, ί'να ένεργή
ση καί γίνη δεχτή ή δωρεά των
κληρονόμων Κίχκετανάκη καί συγ
χρόνως δτχτί.θη' υπό τοΰ ύπουργεί
ου τή; Παιδείης ή άπαιτουμέ
νη δαπΛνι^ διά τή/ άποπεράτω
σιν τοθ ύ
Η
ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΝ ΕΙΣ ΕΣΤΡΕΜΑΛΟΥΡΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τοΰ
άνταποκρίτού μας).— Τηλεγραφήματα
έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ή ε¬
πίθεσις των κυβερνητικαί είς την Έ-
στρεμαδούραν απεκρούσθη μετά μέγα
λων άπωλειών.
ΣΦ6ΔΡ0Σ ΑΓΩΝ ΔΟίΕΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΠΠΊΙΠΟΥ Ε Β Ρ Ο Υ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τοΰ
άνταποκρίτού μας)—Αγγέλλεται πρός
τό πρακτορείον Χαβάς ότι είς τό με
τωπον τοΰ ποταμοΰ Έβρου διεξάγε-
ται άπό της χθές σφοδράς αγών μέ με¬
γάλας απωλείας εκατέρωθεν.
ΣΥΝΟΙΚΙΑΙ*. ΤΟΝ ο
ΚΑΙ ΚΡΜΑΝΟΥ ΟΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
ψ ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τού
άνταποκρίτού μας). — Τόν πρωθυπουρ
γόν κ. Ί. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον
ο πρεσβευτής τής Γερμανίαν όστις καί
ουνωμίλησε μετ» αυτού
«V
αρκετόν.
ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ
ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ
Διευκρινίζεται έκ τοθ στρατολο
γικοϋ γραφείου Ηρακλείου δτι
δέν θά προσέλθωσι ^ πρώς; κατάτα
ξιν μετά των καλουμένων άπό σή
μερον μέχρι τής 20ής τρέχ. στρα
τευσίμων 1938, οί εις τό παρελ¬
θόν τυχόντες άναβολής ήτις Ιλη
ξεν έντός τοΰ 1938 άσχέτως τού
άν ούτοι παρουσιάσθησαν ή 'όχι
είς χά. περιοδεύοντα στρατολογικά
συμβούλια.
ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΛΕΟ.ΦΟΡΕΙΑ
Υπό τοΰ Οπουργείου των Σιδη
ροδρόμων εκοινοποιήθη έγκύκλιος
τοθ κ Σπυρίδωνος πρός τάς Άστι-
κίς Κοινάς Διευθύνσεις Λεωφο¬
ρείον, διά τής οποίας δρίζεται βτι
αί προγενέστεραι άποφάσεις τού
περί μαθητικών καί φοιτητικών
είσιτηρίων ίσχύουσι καί διά την
τρέχουσαν σχολικήν περίοδον.
ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σήμερον θά συνεδριάση είς την
Νομαρχίαν τό Συμβούλιον τού
Ταμείου Έπαρχιακής όδοποιίας
Νομοΰ Ηρακλείου προχειμένου
ν' άσχοληθή μέ διάφορα όδικά ζή
τήματα.
ΟΙ ΜΗ ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ
ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ ΑΟΧΑΓΟΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
Αφιχθείς είς την πόλιν μας
έπεθεώρησε τάς δικαστικάς ύπη
ρεσίας ό Άρεοπαγίτης κ. Σ. Δη-
μητριάδης.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΤΟΧΟΚυΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Υπό τοθ &παυργε£οα των Στρχ
τιωτικών είδοποιήθησαν αί στρα
τιωτιχαί αρχαί νά^6ποβάλωσιν αΰ
τφ πίνακας έμφαίνοντας τούς μή
τιμηθέντας λοχαγούς διά τοΰ πά
ρασήμου τοΰ άργιιροΰ σταυροΰ τοθ
τάγματος τοθ Γεωργίου τοϋ Α',
τούς Ιχοντας δωδίκαετή πραγμα
τικήν υπηρεσίαν άπό τοθ βθ
τοθ «νθυπολοχαγεθ.
Τό υπουργείον Κρατικήν "Υγιε
νής καί Αντιλήψεως γνω?ίζει δι
έγγράφου τού πρός την Νομαρχ
αν 8τι τό Εθνικόν Ιΐτωχοκομεϊο'
Οά ενισχυθή κατά την τρ. χρή
σιν διά τοΰ ποααΰ τί&ν 50 000
δρχ. Έπίσης γνωρίζε^ δΐι
προϋπολογισμός τοΰ ϊδίοο Ζδρύμα
τος ετροποποιήθη ώς εξής: Σΰνο
λον έσόδων δρχ. 213.000*
λον έξίδιον δρχ. 235 000.
ΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΓ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΙΜΕΘΟΡΙΟΥΣΠΕΡΙΟΧΑί
Τό υπουργείον των Στρατιωτι¬
κών απηύθυνε πρός τάς αρχάς τής
άρμοδιότηχός τού εγκύκλιον διά
τής οποίας κοινοποιεΐται τό κεί¬
μενον τοΰ ΒχσιλικοΟ Διατάγματος
«περί άπαγορεύσεως οικαιοπραξι-
ών είς παραμεθορίους καί παρχ
κτίους περιοχάς»
ΑΙ ΕΞΑΓίϊΓΑΙ
ΕΙδ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
Τα υπουργείον Έθνικής ' Οίκο
νομίας^ διά τηλεγραφή'ματός τού
π'ός τάς τελωνιακάς αρχάς γνω-
ρίζβι δχι α£ προγενέστεραι άποφά¬
σεις αί σχετικαί μέ την εξαγωγήν
Ιλληνικων προίόντων είς Γερμανί¬
αν, άφορώσι την εξαγωγήν αυτών
μόνον είς έδάφη τοθ παλαιοθ γερ
μανικοΰ κράτους. Αί έξαγωγαΐ
είς την προσαρτηθεΐσαν αύστρια-
κήν περιοχήν Ιξακολουθοθν πρός
τα παρόν διεπόμεναι άπό τα μέ¬
χρι σήμερον ίσχύοντ» δι' έξαγω-
γίς είς Αδστρίαν.
ΗΠΡ0ΧΘΕ1ΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
Ε.Γ.Ο.Η. .ΚΑΙ_ΟΛΥΜΠ!ΑΚ0Υ
Μέ άκραν τάξιν εγένετο
προχθές είς τό γήπεδον «Χάν-
'ι δαξ» ή προαγγελθείσα ποδο-
,'σφαιρική συνάντησις μεταξύ
των όμάδων «Ε. Γ. Ο. Η.» καί
«Όλυμπιακοΰ». Τό άποτέλε-
σμα υπήρξεν 9 τέρματα τής ο¬
μάδος «Ε.Γ.Ο.Η.»έναντι ενός
τοΰ «ΌλυμτηακοΟ». Ιδιαιτέρα
σημασία πρέπει νά δοθή είς
την,διαιτησίαν τοθ διεθνοΰς φή
μης'διαιτητοΰ κ. Χατζοπούλου
είς Γόν οποίον καί όφείλεταπ
ή παρατηρηθεΐσα έξαιρετική
τάξις.
ΤΑ ΚΑΤΗΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΕΡΜΑΤΑ
Πρός τάς αρμοδία; αρχάς των
έπαρχιών εκοινοποιήθη πρός έφαρ
μογήν ή 6π' αριθ 198 αγορανομι
κή διάταξις «περί μέτρων υπο
χοεωτικής μετρήσεως %«.{ σφρα
γίσεωςτών κατειργασμένων δερμά
των».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ '^ΖΟΗ^'
'Λγορά Ηρακλείου
Κατά ΐό δελτίον τιμών αγοραίς
τοΰ 'Εμπορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ
'ΕτΐιμεΧητηρίου αί τιμαί των δια¬
φόρων εγχωρίων προίόντων εΐχο-
χθές ώς ακολούθως:
Σταφίδος:
Σουλτανίναι α'.
— -
Καραμττ.
Ελεμέδες α'.
Κοινο'ι
αχτάδες α'.
Ιβ'.
» γ'
ΣταφΙδες μαυρ.αι
Ελαια 3—5ο
Πυρηνέλαια
Ελαιοιΐυρήναι
Σάπωνβς: δρχ.
εοκοί α'
ελαΐ
Πυρηνελαίο'ί α'
16.-
15.-
14.-
31,-
11.—
8.80
8.-
8.-
7.—
6.-
25.-
17.-
1.20
17,50
16.50
10.50
15.50
14.80
13.-
10.-
9,'Ο
6,50
30 Πρωινή
Η «Ε
ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ
Α Ε Ρ Ο Π Ο ΡΙΚ Ο Υ Σ Τ Ο Λ Ο Υ
ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ! ΡΟΥΣΒΕΛΤ
Α,ΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τού
άνταποκρίτού μας).— Τηλεγραφήματα
έκ τής Ούασιγκτώνος άναφέρουν ότι α¬
πεφασίσθη οριστικώς υπό ■> τής άμερι
κανικής κυβερνήσεως ή αύξησις τοΰ ά ε
ροπορικού στόλου των Ήνωμένων 11ο
λιτειών.
Ή αύξησις αυτή εινεσημαντική, άπο
βλέπει δέ τόσον είς την αύξησιν των
άεροπλάνων ^οσον καί την βελτίωσιν τού
ποιού αυτών, των πυρομαχικών των
καί τού έν γένει έμψύχου ύλικού.
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
Η ΠΤΩΣΙΣ ΜΙΑΝ ΤΟΝ ΟΣ
ΣΚΛΗΡΟΤΑΤΛΙ_ΜΑΧΑ| ΕΙ! ΚΙΝΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τού
άνταποκρίτού μας).— ΝυκτεριναΙ «λη.
ροφορίαι έκ τή; "Απω Άνατολής άνα
φέρουν ότι άναμένεται συντόμως ή
πτώσις τής Καντώνος.
Έν τω μεταξΰ , καί είς την νότιον
καί είς την κεντρικήν Κίναν, συνεχί
ζονται σκληρόταται μαχαι.
ΑΙ ΕΠΙΧΕ« ΑΑΜβΑΝΟΥΝ
Μ Ε Γ Α Λ ΑΣ ΑΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας). — Κατά νεωτέρας
έκ τής "Απω Άνατολής πληροφορίας
αί έπιχειρήσεις είς την νότιον Κίναν
λαμβΐνουν μεγάλας διασΐάαεις.
ΑΡΑΒΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
ΕΠΙΟΕΣΙΝ ΚΛΤΑ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τοΰ
άνταποκρίτού μας).— Πληροφορίαι έκ
Παλαιστίνης άναφέρουν ότι οί 'Άρα
βες έτοιμάζουν επίθεσιν εναντίον τής
Ίεροθσαλήμ.
Ή τρομοκρατική δράσις των άραβι
κων συμμοριών στρέφεται κυρίως έναν
τίον τού άγγλικοΰ στρατοΰ, τόν όποϊ
όν παρενοχλούν δι» αίφνιδιασμών ένώ
άλλα τμήματα αυτών βυγκεντρώνονται
διά νά έπιτεθούν εναντίον τής ^πόλεως.
ΜΕΓΑΛΑΙ ΔΙΑΔΠΛΩΣΕ1Σ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τού
άνταποκρίτού μας). — Σημεριναί ειδή
σδΐς έκ Βουδαπέστης άγγέλλουν ό ;ι έ¬
γιναν έκεί όγκώδεις διαδηλώσεις οργα
νωθείσαι υπό των έθνικιατικών όργανώ
σεων τής Ουγγαρίας καί στρεφόμιναι
εναντίον των Τσέχων.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙ Αί
ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ_ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Όκτωβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ
Πράγας άναφέρουν ότι θά έπαναληφθούν
αί συνομιλίαι διά την λύσιν τής διαφο
ράς μεταξύ Οΰγγρων καί Τσέχων. Έλ
πίζεται ότι θά καταλήξουν είς ικανο¬
ποιητικόν άποτέλεσμα.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ_ΠΑΝΑΠΟΥ ΤΑΦΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 17 Όκτωβρίου (τού
άνταποκρίτού μας).—9Ανεκοινώθη ότι
τό Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης
τής Ελλάδος εψήφισε κονδύλιον δύο έ-
κατομμυρέων δραχμών διά τόν έρανον
ις έπιβκευής τού Ηαναγίου Τάφου.
Μέγεθος Γραμματοσειράς