99970 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3262

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

06/10/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ανορθωσιε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΒ1Α - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΙ
ΕΤΟΣ_ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.-ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.262.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΓΤΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932.
ΟΡΘΙΟί & ΣΤΕΡΡΕΟΙΣΕ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!
Ά «ό τα τέσσερα ση-
μεΐα σέ δεχοτανε τότε
νικήτρα κ«Λ όλόρθη,
βύασωμη ή ψυχή τής
Ελλάδος.
Άπό τα τέσσ ρα σπ*
μεΐα ςρυσοΰσες τότε
σάν πνεΰμ» μέσα σ*ήν
«αμπάλαιη ψυχή των
αίώνων καί έδιωχνες
στά τάρταρα τές χίμαι-
ρες γιά ν' άτ>ήσουν δέ¬
ση στήν πραγμάτω^η
τοΰ μεγάλον έίθλου.
Άπό τα τεσσερχ ση-
μεΐα σηκωθήκαν τό-ε
μέ τα πόδια στη νή κ&ί
τό κεφάλι στά ούννεφα
Π τέσσερκ αίώνΐες μβρ-
φές της Έλλάίσς: τού
Προμηθέα, τού Όίυσ-
σέ'χ, τ©ϋ Άκρ*τα *»ί
τού Ρήγα. Κ&ί ή τέσ-
βερις μ·-ρφές, 'σ»ν ν#-
ταν μί-*'· ή διχή Σου.
Άπ1» τα τέσσερα οη-
μεΐα ύψώθηκϊ τίτε
μιά παναρμόνια μελω-
δία. Δέν ήτο.ν πΐά έ
θρήνβς τού σκ)οβ:υ,
δέν ήτ«ν πΐά τό γλΐΉ£-
πΐκρο τραγοΰδι τής έλ-
πίδβς. τΗτ*ν ό δούριβς
παιάν τής νίκης: "Ι τ*
παΐδες Έλλήνων...
Καί στό τΧκονσρα τή);
φο)ν·ϊςσ«υ ξ«πετάχ:τηκε
σύααωμη ή κοιμισμένη
ψυχή τοΰ Ιθνβυς. Σύ
μπροσ ά «αί ό 'Ελλάδα
μαζύ ΰβυ, ξχναζωντανέ-
ψατε πάλιτό Έλληνικό
θαΰμα.
Τί καί αν χ*λάβτη-
κε τό έργο; Ή πνοή
πβΰ σύ έφύσηξες έέν χα-
λά, δέν σβύνε» καί μην
«κοΰς τα κορά^ια π*ΰ
ξέρουν μόνον νά κά¬
νουν κρά.
Νά γιατί τή στιγμη
ποΰ πατείς τό χώμα χσς
ξ*ναγενόμαστε πάλι μ*
ζύ σου στέρρεοι, γ^ροί»
καί εδρωστοι. Νά γιατΐ
άκροπατοϋμε πάλι στή
κορφή τής ελπίδας, μό-
λις γυρίαουμε καί σέ
δοΰμε.
Μαζύ σου δέν χρειά-
ζουνται, δέν είνε ται-
ριαστές ή κλάψες καί ή
μιζέριες. Μαζύ σου Ινα
μονάχα τραγοΰδι αυν-
ταιριάζει, τό τροτγοΰδι
τήο χαράς, τού πολέμου
καί τής νίκης.Έσύ είσαι
Μαζύ σου τ^ αίμα
κτυπά γρήνορα 'σλν
πολεμικο ταμποΰρλο
στέςφλέβες, καί ή χα-
Ναί! είναι γεμάτος
άγκάθια καί πέτρες καί
κοφτερά βράχια ό δρό-
μος καί είνε ψηλή, πό-
^ΡΧ^ γς Υΐά £* τρες χ*Λ»
όχι γιά ψοφίμ-α καί ο¬
ποίος «5έν μπορεΐ νά Σ'
άλκη, &ς χάνεται.
ρά, η αΐοιοδοξία καί ή
ίθ^η οχή τελικη
δίδουν μαζύ σβυ
τόν ρ^8Ηβν ™ς ζωης.
ΌΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Πρό δλίγων έτών αί εκλογαί α¬
πετέλεσαν ενα ίΐδος άποκα>.ύψε-
ως. Οΰΐϊ στήν Κρήτη, μά οΰτε
καί άλλοΰ πουθενά, θυμοΰμαι να
ίΐοα ήμϊ'ρα τόσο γεμάτη άπο το
αϊσθημα τής σημασίας καί της
Ιύθύνης των λ«ϊκών δικαιωμα-
των. Γιά πρώτη φορά Ιβλεπα τότ
ψηφοφόρο-—καί μάλιστα μέ θερι-
νή ζέστη γαϊδουρινή — νά κάνΐβ
ούρά χωρίς σπρωξιές, χωρϊς στρί-
μωγμα, χωρΐς βλαστημίδια και
καυγαδβκια, μέ την ύπομονή καΐ
τή γαλήνη τοϋ φλεγματικωτέρον
Άγγλοσάξωνος. Μπροστά στίς
ς των εκλογικών
Ιδιδεν ?τ«ι άκριβή είκόνα τοϋ τί
επρόκειτο νά ψηφίση. "Εφθανες
νά θ'Ιΐΐς μιά ματιά γιά νά κατα-
λάβΐΐς ότι εννοοΰσε νά επιβάλη
τή γαλήνη, την τάξι, την εύπρέ-
πειά, την περισυλλογή. Τί τούς έ¬
καμε τούς μεσημβρινισμούς τού,
ΐά νεύρα τού, τίς άνυπομονησίες
τού, τίς έξάψεις τού; Μυστήριον.
Μέ θεομοκρασίαν τριανταεπτά
βαθμών υπό σκιάν σάς εδινε την
αΐσθησι των ύπερβορείων τύ-
πων.
—Είς τί δφείλεται ή άπότομη
μεταβολή; — ηρώτησα τότε έναν
έξ Ιπαγγέλματος ψυχολόγον τής
φυλής.
—Μην πιστεύεΐί τίποτ£, μοΰ α¬
πήντησε. Είναι άχό τίς σννηθι-
σμένες θεατρικές παρ^στόοε'ς τού
ρωμτΐοϋ!
Την απάντησιν έκείνη έθΝ'ίι^'
θηκα μέ μιά προχθεσινήύπαιθρι **
συζήτησι γνωστών συμπολιτών
ομού μέ ενα πρό)ην βουλευτή γεί¬
τονος νομού. Ό βουλευτής καί
κάποιος άλλο; άπό τή συντροφιά
ήσαν άπαισιόδοξοι γιά την έξέλι-
ξι των πολιτικών πραγμάτων.
—Μην άκοϋτε, έλεγαν, δ λαός
δέν μετεβλήθη. Τα έκλογικά τού
ήθη δέν έπροώδευσαν. "Επειτα
τό καθεστωτικό ?χυσε λάδι στί)
φωτία__ τού παοελθόντος!
Σάν νά λέμε εβγαινε συμπέρα-
σμα άπό την όμιλία ότι πράγματι
ή πάλαι 5τερη έκείνη ώραία είκό¬
να ΐοϋ ^ωμηοΰ ψηφοφόρου ήταν
λύ ψηλη ή κορφή. Μά
τί πειράζει; Μαζύ σου
ξαναδένουνται στέρρεα
τα γόν*τα. "Εμπα μπρο-
ενα θεατρικό «?ςρφέ». Ότι επρό¬
κειτο περί άστειοτάτων Ικτιαήσε-
ων. Ότι ή λαϊκή μαθητεία στό
μέγα σχολειό των έθνικών περι-
"Έτειών, εσωτεοικών καί εξοπερι-
κών 1^5 τελευταίας εϊκοσαετίας
δέν εψ^08 Χυ ΑΟ(ό> δέν τόν
έκαμε άπΛ παιδί άνδρα τέ-
λειο. Δέν τ.ν ^βγαλε «προ-
φέσορα» όπως ένΌμίσθη άπό τό
σχολειό αύτό. Τόν εμόρφωσε μό-
νο....μεταβατικώς. Δέν τού άφή-
ρεσε τα κακά έκεϊνα εν.Ήΐκτα—
τα ένστικτα που μυρίζουν έδώ
καί δέκα μίλλια «μικράν καί εν-
τιμον Έλλάδα» καί μουστάκια
μπράβου που ζητάει προκαταβο·
λή καί «πιστόλι μεγάλο, μαυρο·
στά καί όδήγα πάλι. Σ'
άκλουθοΰμε Ήρακλή,
φέρεσε πάλι την λεον-
τή καί πάρε τό ρέπαλο,
ξανανίκησε πάλι τούς
άθλους σου καί ξανα-
νέβα πάλι μαζύ μ*ς νι·
κητής στόν "Ολυμπο.
Ήρακλή, ή Λερναία
"Υδρα δέν σέ τρόμαξε
τότε. Ποίος δειλός
μπορεΐ μαζύ σου νά την
φοβηθί) σήμερα;
Φύσηξε πάλι στήν ίί-
λη πνεΰμχ άγαθόν.
Φύσηξε πάλι στή σάλ-
πιγκα τό νικητήριο
κάλεσμα. Δέν μπαίνει
κανείς στό παλάτι τής
νίκης μέ κλάψες καί πα-
ρακάλια. Μπαίνει σπών-
τας μονο μέ μπαλτά
την πόρτα τού. Έσύ
μάς τά.λδίδαξες αύ ά.
Πές τα πάλι μΐά φορά
γιά τούς κουρασμένους
ποΰ τα ξεχάσανε.
"Αν κάηκε τό λάδι
στή λυχνίχ μερικ&ν
καί αν μερικές άμυαλες
παρθένες άφήσανε τές
λαμπάδες τους νά αβύ-
υν, έαίν_ τί σέ μ&λει;
ότε ό στρατός σοο δέν
γίνήκε άπό τέτοιο ύλι-
ν.ό. Μαζύ οου άκλου-
θήσχνε πάντα όα€ΐ εϊ-
χανε τό κορμί ψηλά
'σάν ρομφαία καί τό μά
τι ψηλά 'σάν φλόγα.
Ό στρατός αου, ό στρα¬
τός αύτό; τής σωτηρί¬
ας καί τής νίκης είνε
π «ντα μαζύ αου. Τούς
άλλους, τούς κιοτήδες,
χι τούς θές;
Άλλ' 6ταν αΰριο
α Γθύς νέους σου άγώνες,
τούς λαμπρούς, τούς φω-
τοβόλους, τούς είρηνι-
κούς, κερδηθή πάλιν ό
κότινοο, στεφάνωσε τό¬
τε μέ τόν κλάδον τού
τα μέτωπα όλων των
'Ελλην^ν. Φώησε τό¬
τε Ίαί πάλιν καί επί δι-
καίους καί επί άδίκους.
"Ας μην κλειατίί ή πόρ-
τα σέ κανένα.
"Ετσι σέ δέχεται σή¬
μερα μέ ψηλά τό μέτω-
πο καί τό φρόνήμα καί
την ψυχήν ό λαός τού
νομοΰ μας.
Καλώς μάς ηλ8ες.
Ο ΑΤΤΟΛΟΠΣΜΟΣ
Τά Χανιά συνεχλονίσθη- "
σαν, τα Χανιά ένέφάνησαν
μίαν βίκόνα πρωτοφανοΰς
συναγερμοΰ, τα Χανιά κυριο¬
λεκτικώς έδονήθησαν άπό
τόν παλμόν τοΰ μεγαλυτέρου
ενθουσιασμόν επί τή αφίξει
τοΰ Ισχυροΰ Κυβερνήτου καί
Μεγάλου Κρητός Ελευθε¬
ρίου Βενιζέλου. Κόσμος είς
τό παραθαλάσσιον, κόσμος
ΙλΛΛ/ν^ενν-Ν/νΝ/νΤ^
βουνιώτικο».
Άλλά τότε; Τί πρέπει νά πε·
ριμένουμε άπό τίς εκλογάς μεθαύ-
ριο; Τρεχάματα, διασταυρώσεις
Ι
ι
'Αλκαζάρ: Σήμερον «Κόλασις υπό
την θάλασσαν» παρμένο άπό τό δρά
μα ενός Άμερικανιχοΰ ΰποβρυχίου.
Βόσπορος: «Οί Κοζάκαι τού Δόν».
Έξαιρβτικώς διά τό έργον αύΐό τό
εισιτήριον διβχανονίσθη είς δρ. 10.
βίς τούς εξώστας, κόσμος είς
τούς πέριξ λόφους, κόσμο.
τής πόλεως καί των έπαρ
χιών έξ,χλλος, ένθουσιών,
παλλόμενος άπό χαράν καί
Ιεράν συγκίνησιν ύπεδέχθη
τόν Λυτρωτήν τού άλΛοτβ,
τόν Σωτήρα τής χθές, τόν ά-
κοίμητον φρουρόν τοΰ πα¬
ρόντος καί τοΰ μέλλοντος
τής Ελλάδος. Καί δέν έχαι-
ρέτισε μόνον καί δέν βζητω
κραύγασεν απλώς όλος αΰτός
όκόσμος τόν'Ελενθέριον Βενι¬
ζέλον άλλά κυριολεκτικώς
τόν άπεθέωσε.
Αΰτός, έν συντόμψ, είναι
ό άπολογισμός τής προχθεσι¬
νήν ΰποδοχης ποϋ έκαμαν τα
Χανιά είς τόν κ. Βενιζέλον.
Τί νά λέγουν σήμερον δι*
αύτά, τα απολύτως έξηκρι
βωμένα, οί μέχρι χθές φωνά-
ζωντες ότι καί είς αύτά τα
Χανιά ήμβλύνθη ή έχαλαρώθη
τό Βενιζελικόν αισθημα καί
ή φιλελευθέρα ίδεολογία;
***
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΝ.
Άλλεπάληλοι έπιτροπαί
καί αντιπροσωπείαι καταφθά-
νουν άπό τα πέρατα τοΟ νο-
μοθ μας διά νά χαιρετίσουν
τόν έπανελθόντα Ήγέτην τοΰ
Φιλελευθέρου συνδυασμοΰ
"Ηρακλείου κ. Μαρήν καί νά
τοΟ έκφράσουν την προσήλω-
σΐν των πρός τό φιλελεύθερον
κόμμα καΐ την φιλελεύθερον
Ιδεολογίαν.
Τό αξιοσημείωτον δέ είναι
8τι των έρχομένων κάθε τόσον
άντιπροσωπειών καί επιτρο¬
πών επιδεικτικώς συμμετέχουν
καί άντιβενιζελικοΐ οΐτι¬
νες μέχρι τινος έθεωροθντο
έκ των φανατικωτέρων.
Τό πράγμα δέν χρήζει υπο¬
θέτομεν έπεξηγήσεως.
Η ζωή ποϋ περνά
6 Σεπ)βρίου 1932.
Ανατολή ηλίου 6.01, Λύσις 645,
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ό σνομπισμός, ή μεγάλη αύτη
άρρώσΐεια τής έπυχής μχς. δέν έπη
(ίέαοΐ! μόνον τις Ϊ5έες μας ιιά τή
ιιόδσ, τή φιλολογία, τή μουσκή «η
είς ώραϊρς τέχνες. Διέφθειρε χαί ό-
λες μας τίς παληές συνήθειες "ή
φθασε μέχυι τού σηιιείου ν' άλίοιώ
ση, καί αύτό τδ γραφΐ"ό μας χαρα
κτήρα. Άλλοτε τό στρογγυλό χαϊ κα-
Θό ά ή ή ϋάά
ήρ
Θαρό γράψιμο ήιαν
μας. Τώρα ή μόδα
ό
ργ
ή ϋπερηφάχειά
επιβάλλει κάα
λά ά
μ ρ ή μ β
μαχρόστενα καί σονβλβρά γράμματα
ποΰ μοιάζουν μέ σπαθιά, μέ λόγχες,
μέ φαρ άχερα βέλη καί μέ ότι άλ,λο
θέ.εχβ Τα σημερινά κορίτσια, ή ση·
μερινές γυναΐκες δέν εχπυν πιά οΰτε
τόν καιρό, ου (υ τή διανοητικπ ϊσορ
ροπία πού άπαιτεί ή καλλιγραφία.
Γράφουν βιασΐικά, νευρικά, άνυπό
φορα. Άποτέλεσμα: ό,τι γράφουν
είνε μιά σελίς χαχογραμμένη, δυσα
νάγνωστη ένοχλητική γιά 'κεΐνον
ποί) την διαβάζει έστω καί άν πε
ριέχη τάς πιό θρρμίς έχδηλώσεις ά
γάπης «αί λατρείαν.
Ύπάρχει μά?ισΐα καΐμία τάξις υπέρ·
μοντέρνων χοριτσιών καί γυναιχών
ποίι χαιήργησεν εντελώς τό γράψιμο
τή! χειρός χαί χρησιμοποιεϊ την γρα-
φομηχανή κιί γι' αύΐήν άκόμη την
έρωτιχή 'άλληλογραφία!
Άλλοτε ή άλληλογραφία ήταν μία
Εεροτελεστία, ήταν ό μόνος τρόπος
νά έχδηλώσουμε την άγάπη μας, τί)ν
άφοσίωσί μας. Καί διαλέγσμε γιά τό
σκοπόν αύΐό τό καλλίτερο μας χαρτϊ
καί τό πιό κομψό μας γράψιμο. Στήν
έποχή μας όμως δέν είνε άνάγχη νά
γράφουμε γιά νά έκφράσουμε τα αί
σθήματά μας. Ό αίών μας είνε ό
αϊών τής ταχύτητος καί τής προό-
δου. Παίρνουμε τό τηλέφωνο, δίνου
με ένα ραντεβοϋ χαί διά ζώσης πλέον
έκδηλώνουμε την άγάπη μας. Γι' αύ¬
τό καί ή καλλιγραφία βέν είνε πιά
τής μόδας
ή Μοντέρνκ
μαγκουροφόρων στούς δρόμους,
θορυβώθη στοατηγεΐα καί μάχες
καμμία φορά έΤ-ω άπό τμήματα;
Συζητήσεις, διαπληκτισμούς καί
συμπλοκές — ρηιορεΐκ:, ίκεσίεις,
παρακλήσεις καί άπειλές των πε¬
ριφήμων «άντιπροσώπων» ζη-
τούντων μίαν «συμπαθητικήν» υ¬
πέρ τοΰ ύποψηφίου των—τέλος
πάντων δ,τι Ιζει καί εβασίλευε κα-
τά τό παρελθόν δπότε ή έκλογές
ήσαν λίγδωμα μάλλον καί τσαλα-
πάτημα;Άς τό άπευχώμεθα. Μιά
τέτοια δπισθοδρόμησις θά μάΐ,
κάμχ) σιγά — σιγά νά σιχαθοΰμε
τό ύπέρτατο αύτό δικαίωμά μας
κσί νά καταρασθοΰμε εκείνον πού
μας τό έδωσε. Αύΐό δέ είνε Ινα
πράγμα πού πρέπει κατά την γνώ¬
μην μόν νά φοβούμεθα πολύ.
ΑΖΜΟΔΑΙΟΣ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
ΑΠΟΜΙΜΟΥΗΤΑΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ
ΤΟ
ΚΑΤΟΛ
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΪ
ΔΙΔΑΚΤΟ.Ρ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας χαί
εΐδιχευθείς ένΓερμανία χαί Βιέν¬
νη. Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού,
δδός Σφακίων (Καμαράχι) έ¬
ναντι τού Ιατρείου κ. Μελισσείδη,
9—12 καί 3—7 μ. μ.
Άκτϊνες Ραίντγχεν
Τεχνιτός πνευμοθώραξ
Τηλεφ. 2—79
Έκλεκτά
ΦΑΓΩΣΙΜΑ ΛΙΠΗ
23τοϋ ΕΥΑΓ. Π&ΤΕΡΑΚΗ
Γενί—Τζαμί
δρΕτης, μέ μόλι;
νη; αγανάκτησίν
—Υπό τό κράτος των γυναι-
κοδν.
Ή εφημερίς «Βόξ» τής Μα-
σ,ιγκρατ,ουμέ
παρέ/ει την
πληροφορίαν δ'τι ό ά^ιος Σ.βαστια
νός, δηλαδή ό νομό; ό κείμενος
εϊς την καρδίαν τής χώρας των
Βάσων κατά τάς ττροσεχεϊς εκλο¬
γάς Θά περιέλθη δπό τό κράτος
-.ώ; γυναικών. Ή νέα υπογραφή
δεικνύει ϊτι δπάρχουν 8(5 000
γυναΐκες ψηφοφόροι έναντι 79.
67^ άνδρώ/. 'Υπολογ'ζεται 5τι ό
αυνολικάς &ρ^μ'ς των άνδρών
ψηφοφόρων έν Ισπανία, περίπου
πέντε έκατομμύρια, είνε Ϊ3ος
πρός τόν των γυναικών.
—Παιδάκια πού έκτροχιά-
ζονν.
Τα γαλλικά φύλλα
ϊ
Τ γ φ (ρψ
8τι τδ ϊπιβατικόν τραί«Ό τού Ρο·
σεφόρ—σύρ—Μέρ, ένω μετέβαινε
άπό την Λά ΜπερζερΙ είς Σαίν
Φόρ είς μίαν καμπήν τοΰ ζρίμου
έπέπεσεν εναντίον βαγονιοθ καί
έξετροχιάσθη Τδ τραΤνο υπέστη
σοβαράς ζημίας, ετραυματίσθη¬
σαν δέ τέσσαρες έπιβά:αι. Έκ
των άνακρίαεων έπιστοποιήθη ίτ
5ύο ώρας πρότερον τρία μικρά
παιδία, γιά νά διασχεδάσουν εί-
χαν ώθήσει τδ βαγόνι είς την
γραμμήν τ&Ο τραίνου.
Π0¥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
νΑΟΐδ
(αυο
Ι09ον.
—Εύχαριστώ εΐπε' σηκώσατέ
με είς τούς πόδας μου' θά ύπάγω
μακρύτε-ρα μόνος μου. _ ^ >
Ό είς έκ των έργατών τω επι-
χυσεν ύδωρ επί τής κεφαλής, καί
οί δύο των έτερον πρός τούς συν-
τριΊρους των.
Τόν περιεστοί/ισαν έοωτώντες
αυτόν 3/ ήτο τρανματισμρνος σο¬
βαρώτερον.
Ή προθυμία αΰΐη Ιξέπληξε τόν
Βινίκιον.
—Τίνες είσθε; ηρώτησε.
—Κατιδαφιζομεν τάς οίκίαί
διά νά μή φθάση ή πυρκαϊά είς
τήνΛιμείαν οδόν, άπεκρίθη ιίς
ρκ των έργατών.
—Μέ έβοηθήσετε. Σάς εύχαρι
στω.
—Όφείλει τις
νά βοηθίΐ τόν
—"Ενας σκύλος πίπτει μέ
αλεξίπτωτον.
Πρόκεται περί τοΟ "Αρμων,
τοΟ περιφήμου λυκόσκυλου τής
έπίσης περιφήμου Άμερικανίδος
άεροπόρου Έλεν>ρ Σμ'.θ, περιφή¬
μου διά τάς πτήσεις της άλλά
καί διά τάς πτώσεις της άπά άε-
ροπλάνου μέ αλεξίπτωτον. Είς
την δευτέραν της δμως αυτήν εί-
κό^τα κινδυνεύει νά την Ιγει
σκιάση, άξιος μαθητής τής κυρί-
ας τού, ό σκύλος τής "ΑρμωΛ
Ιπίσης περίφημος δι' αυτήν τού
την επίδοσιν. Τελευταίως είς τδ
Νόρθ Μπήτς τοδ Αόγκ Άίλαντ,
κυρία καί σ-ώλος, αφέθησαν νά
πέσουν μέ τα άλεξίπτωτά των έξ
ΰψους 4 000 μέτρων καί προσε-
γειώθησαν περίφημα, δπδ τάς έ-
πευφημίας τοΟ κόσμου πού ίίχε
πλησίον τού, απήντησαν φωναί.
Τότε ό Βινίκιος. όστις άπό
τρωΐας έβλεπεν μόνον όχλους άγ-
ιιιους, ρήξεις καί διαρπαγάς, πα¬
ρετήρησε προσεκτικώς τα πρόσω
πά, τα δποΐα τόν περιεστοίχιζον
καί εΐπε :
—Νά σάς άνταμείψΐ). . 4 ^Ρι'
στός !
—Δόξα είς τό δνομά τού! εκ-
ραξε χορός φωνών.
—Ό
ΚΙΝΗΣΙΣ.-
θήνας οί χ. χ.
τρολόγος χαί
—Ανεχώρησε εις
δΐς Σκεύω Περβολαράχη"
φοιτος φαςμαχευτιχής ;να τ8;
ηθη ώς μιχρπβιολόγος.
ΒΑΓΓΠΣΕ1Σ.- Την παρΐ
Κυριακην 4 Σεπτέμβριον έν
λιχαρνασσφ Τεμένους ό
»
ζευτ^) διά
γεγονός.
νά παρακολουθήση
Είνε τό
ΑΡΙΣΤΟΝ
Διαρχεΐ δύο ώρας περισσότβ
ρον οιουδήποτε άλλου. Είνε τό
εΰθηνότερον έντομοχτόνον.
Ζητεΐτε τό
"ΚΑΤΟΛ,,
όνομαστικώς
Άποφεύγετε τάς άπομιμήσεις
Παρακατκθήκη:
ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ
4-ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-4
Παρακαταθήκη διά τό
ραχλειον παρά τφ χ.
ΤΖΟΝ ΤΖΑΚΟΜΟ
(έναντι Μητροπόλεως)
•Η-
α||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΜΙΙΙΗΙΙΙ1ΙΙΙΙ|||:
Ι "ΜΑΡΙΤΑΪΜ" [
§ Αγγλικη Άσφαλιστική Έταιρεία Ξ
| "Ετος Ιδρύσεως 186* έν Λίβερπουλ =
§ ΑΙ μβτοχαΐ τής οποίας άνηκουσι τή Άσφαλ. Έταιρ. =
Ξ «ΕΝΩΣΙΣ ΣΚΩΤΙΣ καί ΕΟΝΙΚΗ» Ξ
: Κεφάλαια καί άποθέματα £ 15.500.000. =
5 (Λίραι Αγγλίας δεκαπέντε έκατομμύρια πεντακό- Ξ
Ξ σιαι χιλιάδες). =
Ξ ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΑΙ πάσης φύσεως δι' άτμοπλοί- Ξ
= ών καί ίστιοφόρων. Επί σταφίδων είδικά κόβερ έναντι"- Ε
Ξ όν δλων των κινδύνων. Ξ
Ξ "Οροι, Άσφάλιστρα έκτός συναγωνισμοθ. Ξ
§ Άμεσοι διακανονισμοί των ζημιών. Ξ
Ξ Πρακτορείον Ηρακλείου. Ξ
Ξ Γραφεΐα: Α. καί Ι. ΜΑΥΡΑΚΗ §
πϊιζιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιι'γΪ
ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΝ
Άλλά δέν ήκουσε την απάντη¬
σιν, διότι έλιποθύμηοεν έξηντλη-
μένος έκ των άγώνων. Όταν συ¬
νήλθεν, ευρίσκετο είς έ'να κήπον
τοϋ Κοδεΐάνου, περιστοιχούμενβς
υπό γυναικών καί άνδρών, καί αί
πρώται λέξεκ:, τάς οποίας ηδυνή¬
θη νά προφέρη ύπήοξαν:
—Ποΰ είνε ό Λΐνος ;
Κατ' αρχάς ούτ^μία απάντησις·
έπειτα μία φωνή, την οποίαν δ
Βινίκιος άνεγνώριζεν, εΐπε :
—Είνε έξω τής Νομεντιανής
Πύλης, ανεχώρησε διά τό Όστι, ι-
ανόν... άπό δύο ημερών... ΕΙρή
νη σοι, βασιλεΰ των Περσών.
Ό Βινίκιος άνεσηκώθη. έπειτα
έπανεκάιΐησεν, έχπλαγεΐς εϊδών
τόν Χίλωνα, δστις τφ ε'ιπε :
—Ή οίκία σου, δέσποτα, ΐσως
είνε άποτΓφρωμένη, άλλά ού θά
εΐσαι πάντοτε πλούσιο;, ώς Κροΐ-
σος. Όποία συμφορά. Οί χριστι-
ανοί προέλεγον απύ πσλλοϋ, ότι
τό πΰρ θά κατέστρεφε την πόλιν
ταύτην... Καί ό Λΐνος είνε είς
τόν Όστριανόν μρτά τής θυγα
τρός τού Διός... Όποία συμφορά
έπληξεν την πόλιν ταύτην !
υί6ς τού Πρόεδρον τής
>. Μιχαήλ Ελβυθρριάοοι
της,_ ανεδίξατο τής
Θυγάτριον τοϋ κ.
όνομάσσς αύτό Μαρίαν.
-Την ιδίαν "
Δημοχρατία Μ
δέξβτο τής χοΑυμ|3ή0ρας τό
τριον τού κ. Βασίλειον Κονρον
μάσας αύτό Ειρήνην.
-•Ωσαύτως ή χ. Μιχαήλ'ν
ριαδου χαί ό Γραμματεύς τής
τητος Ν Άλιχαρνασσοΰ χ. ',
Τσαγκαράκης άνβδέξαντο τής
βήθραβ τό θυγάτριον τοΰ χ
Μπαλολή. της έκλογήί τοΰ ό^μΒΐ
αφεθεισης είς τόν χ. Τσαγχαςα "'
όστις την όνόμασε Ζαφειοώ.
—Την ιδίαν ημέραν χαί έν στβν,-,
οιχογενειαχω χύχλφ ή χ. φη.....Τ
Θ.Παπαοιχονόμου ανεδίξατο
λυμβήθρσς τό άγβράχι τονκ ϊταμ"
ϊνίρη ονομάσασα αύτό Χριστό»ονο»
—Ίήν ιδίαν ημέραν ά χ. Χρήστος
V
χέρης εβάπτισε τό θνγάτριον τοί χ
Νιχολάου Παπούλα δούς εί; α^ ι
τό όνομα Ειρήνη.— Ωσαύτως ή Κ-
Άνέζα Ν. Παναγιωτάκη ίβάπτισε ώ
θυγάτριον τοΰ χ. Γεωργίου Σμαοαγ.
δάκη ονομάσασα αύτό Σωψρονίαν
—Την ιδίαν ημέραν ό χ. Σταμάτιο:
Φ. Χάριτος άνεδέξατο τής χολυμβή.
θρας τό άγοράχι τοΰ χ. "
ρς γρ χ. Γεωργιο
Κοιλιάρα ονομάσας αύτό Χοιστόδοιι
λον.
Είς τε τούς γονείς χαί ανάδοχον;
εύχόμεδα νά τοίς ζήσουν οί νεοφώ.
τιστοι. Μ. Τ,
—Την παρελθούσαν Τετάρτην ό χ.
Δημήτρ Π. Ι Στιβακτάχης ανεδίξα¬
το τής κολυμβήθρας είς "Αγ. Γεώο.
γιον Λασηθίου τό χαριτωμένο άγο·
ράκι τοΰ κ. Ιωάννου Γ. Γρηγορόχη
ονομάσας αϋτό Γεώργιον.
Είς τόν ανάδοχον καί γονεΐς ευχό¬
μεθα νά τοίς ζήστ>
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
"Επί τί! συμπληρώσει έτονς
άπ6
ιόν θάνατον τού αλησμονήτου χοΐ
πεφιλημένου μας υιού αδελφόν χαί
—Τούς εΐδες;
νίκιος.
ηρώτησεν ό Βι-
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΛΕΙΑ
Διαρχής παρακατκθήκη τής
μΐγχλυτέρας έν Ελλάδι δα-
σικής επιχειρήσεως.
Είς τΐ χατάστημοΐ
ΔΗΜ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
καρά την Καινβύρια Πόρτα
8υλεία έπιπλβπβιΐας, βαρβ-
λοποιΐας, (βλων των διαστά-
σ«ων) κβί στέγης.
—Τούς ιΐδα, αύθέντα !... Δόξα
εις τόν Χριστόν καί είς όλονς τούς
θεούς, εάν ηδυνήθην νά άνταμεί-
ψω τάς ιύεργεσίας σου μέ μίαν
καλήν είδησιν. Άλλά, θεΐε Όσιρι,
0ά τοίς άνταποδώσω τα ΐσα, σοϋ
τό όρχίζομαι, μά τάς φλόΎαι:, αί
οποίαι κατατρώγουν την πόλιν.
Έξω εί/ε νυκτώσει. Ό φωτο-
στέφανος τής φλεγομένης πόλεως
είχε πορφυρώσει τούς ούρανούς
μέχρι τοΰ άκρου τοΰ ορίζοντος.
Παμμεγίστη άνέτειλεν ή πανσέλη·
νος. Ή καιομένη Ρωμη έφώτιζεν
όλην την Καμπανίαν.
Άπό των λόφων, επί των οποί¬
ων είχεν οίκο^ομηθή ή πόλις, αί
φλόγες ώς κύμαΐα θαλάσσης, διε-
σπείροντο άνά τα κοιλώματα, δ-
που ήσαν πολυάριθμοι αί πολυώ-
ροφοι οικίαι, τα έμπορεΐα καί Ιρ-
γαστήρια, τα παραπήγματα, τα
άμφιθέατρα, τα δθονοπωλεΐα,
ξυλσπωλεΐα έλαιοπωλεΐα, σιτεμ-
πορεΐα, καρυοπωλεΐα, καί οίνο-
πωλεΐα.
Ή πυρκαϊά, 5φθόνως τρεφο
μένη δι' εύφλέκτων υλικών, προέ-
βαινε τώρα διά σειράς έκρήξεων.
Πάσα βοηθεία εφαίνετο άδύνατος.
Αί τερατωδέστεοαι φήμαι |κυ-
κλοφόρουν είς τόν λαόν.'Άλλοιελε-
γον δτιήΈστία ετνμώρει τήνΰβριν
γενομένην είς την Ρουβρίαν. Κατ'
άλλους, ό Καίσαρ εΐχε διατάξει
νά θέσωσι πΰρ είς την πόλιν, διά
νά ανοίξη ελεύθερον χώρον πρός
ίδρυσιν νέσς πόλεως, ήτις θά εκα¬
λί Νί
θείον
Μιχαήλ Μ. Άπαλάκη
έτελέσαμεν ετήσιον μνημόσυνον υ¬
πέρ άναπαϋσΡως τής ψυχής αυτού έν
"Αγ. Νιχολάφ Κρήτης, έν Πάτραις
χαί έν 5(«ηβΙΐ3ΐη των Ήνωμίνων
Πολιτειών
οί Γονεΐς
Ματβαϊος χαί ΑΙκατβρίνπ Ά
παλάκη.
οί ΆδελφοΙ
Δημήτρ. 'Απαλάκπς, Μαρία Ά
'Απαλάκπ{
Άπαλάκη,
καί Άμαλία Λυ
παλάκη, Γεώργιος
Στρ. Ίατρός, 'Ελβνη
Έμμ. Λυράκης
ράκη.
ΟΙ άνβψιοί.
Γύρω στήν πόλι μας.
καυματα
τόν Σί·
Φαινεται ότι τα κυνικά
θά συνεχισθοΰν εφέτος μέ
Πτέμβριον.
—Διαφορετιχά δέν έξηγοϋνται ή
τελευταΐες ζέστες τού—ζέστες άφόρη
τες.
—Κατά φυσιχην συνέπειαν.
—Θά χαταναλωθώσιν ά.όμη βίς
τάς προεχλογικάς συζητήσεις.
—Τα περί τόν κανοωνα χαλαμπον-
ρια χπί λοιπά λογοπαίγνια.
—Θά χαταστοϋν δμως συγχρόνως
έπιβλαβεϊς είς την υγείαν.
—Αί πολλαί έξάψεις ωρισμένων
συμπολιτών.
—Τα μάλα.- · αντιπολιτευομένων.
— Ή ύποδοχή τοΰ κ. Βενιζέλον
στά Χανιά υπήρξε καταπληκτικήν
—Τόσος κόσμος δέν ενθυμούνται
οί τε οί παλαιότεροι νά κατήλθε είς
τόν λιμένα Χανίων.
— Χαρακτηριστικόν τοϋ έξάλλου
ένθουσιασμοϋ μέ τόν οποίον ύηεδέ
χθησαν τόν χ. Βενιζέλον οί Χανιά)·
τες—αστοί χαί αγρόται.—
—Ήτο ή πρόθεσις των νά
σηχω-
λείτο Νερωνία.
Άλλοι πάλιν
Ικήρυττον, δι ι
ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΟΝ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
ΑΣΦΑΛΕΙ * ■ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗ - ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ
ΤΟ ΒΕΒ ΜΟΙ Η ΠΟΛΥΠΛΗ0Η5 ΠΕΛΑΤΕΙΑ
παρά τβϊς ΆνπΛροσώίΐοις:
ΔΗΜ. χ«» ΕΥΤ.
ό Καίσαρ είχε τρελλαθή, δτι εκά¬
λεσε τού; πραιτωριανούς καί τούς
θηοιομάχους νά κτυπήσουν τόν
λαόν καί δτι επέκειτο γενική σφαγή.
Έδώ καί ?κεΐ ήκούοντο ψαλμοί
άδόμενοι υπό άνδρών νέων, γε·
ρόντων, γυναικών καί παιδίων
ίίμνοι των οποίων ή εννοια ?μενε
σκοτεινή καί Ιν οίς Ιπανελαμβά-
νοντο πάντοτβ οί λέξρις: «Ιδού
Ερχεται ό κρίνων την γήν, ?ν ήμέ
0 δργήςκαί θλίψεως».
Τό κακόν ολοέν ηίίξανεν, ήτο
κδτι τρομερόν, καί αύτό« άκόμη
Ο Τίβερις Ιρρεεν άς νάματα πυ·
ρός.
_________ (Συνεχίζεται)
Εν4)ικιάζ«τ«ι δωμάτιον ήλεκτρο-
φωτισμένον χαί έπιπλωμένον παρά
καλλίστρ οϊχογενβία. Πληροφορίαι
παραι τω κ Έμμ. Άστρουλβκη Μι
& Τά
σουν είς τα χερια τό αύτοκίνητό τού.
— Πρόθεσις ή όποία κατά τάς
πληροφορίας μας επραγματοποιήθη .·
— Έν τφ μεταξύ διά την ΰποθο·
χήν τού κ. Βενιζέλου ενταύθα
—Άναμένεται άπό τής πρωΐα; τής
σήμερον.
— Άθρόα εϊσέλευσις βίς την πόλιν
χωριχών.
—Καί έξ δλων των περιφέρειαν
τού νομοϋ μας.
—Είς την σημερινήν ύποβοχήν
ιδιαίτερον τόνον Θά δώση ή ονμ-
μβτοχή των σωματείων μας.
—Άλλά χαί γενικώς ή ύποδοχή
θά είναι παλλαΐκή χαί ένθουσιώδης.
—Μερικά υπό τα ενταύθα άναφα·
νέντα «χοκοράχισ» τού άντικυβερνη
τιχού αγώνος.
—Συνεζήτουν την Κυριακήν εάν
χαί κατά πόσον είς την ύποδοχήν
τοΰ χ. Βενιζέλον πρέπει νά συμμε·
τάσχουν αί αρχαί.
— Ό κ. Ββνιζέλος ίρϊβται λέγει ώς
άρχηγδς κόμματος, καί ουχί... ώί
πρωθυπουργός!
—Πληροφορούμεν τούς πϊριέργο}1·
αύτούς βρευνητάς των πολιτικών
τύπων.
—Ότι κ. Βενιζέλος ίρχβται β«
βαίως χαί ώς άρχηγός κόμματος,
αναποφεύκτως δμως χαϊ ώς πρωθν*
πουργός.
— Καί ή προχθεσινή Κυριαχή έ**
ρασε χωρΐς ποδοσφαιρικήν συνάντη¬
σιν.
—Ίδωμεν πόσον Θά εξακολουθήση
ή άπραξ(α αυτή.
—ΟΙ φίλαθλοι τουλάχιστον άν»Λ0'
μονούν νά χειροκροτήβουν την «β*"
ταθλήτρια όμάδα 1932.
—Πολύς κόσμος παρηκολούθησε
χθές τό εσπέρας είς τό «ΆλκαζβΒ»·
—Την άριστουργηματικήν ταιτίβ*
«Κόλασις υπό την Θάλασσαν».
— Πληροφορούμεθα ότι τόν
σεχή ' Οκτώβριον.
—Θά κυκλοφορήθΊ) είί την
μας.
Έβδομαδιαία άθλητική
σις υπό τόν τίτλον
Κοήτη».
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
Άπασαι αί αποδείξει; συνδρο
μδν καί δημοσΐΕύσεων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τοΰ
Διευθυντού καί ίδιβκτήτου της
«Ανορθώσεως».
■■■■■■
Ηράκλειον 6 Σεπ)βρίου 1932
ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ τοΰ άφιχθένϊ
τος ήδη είς Χανιά έν
μέσφ άποθεωτικών έκδηλώ-ί
σεων πρωθυπουργοΰ κ. Βε-'
νιζέλου, πρός τόν Κρητικό
λαόν, θά περιστραφοΰν είς τ.
πολιτειακόν καί τα ζητήματι
των καταχρήσεων. 'ϊδού λοι
πόν δτι καί τα διαβόητα ταΰ
τα ζητήματα διά τα όποία (
κίτρινος τύπος εχει έξαντλή
ση τό χαμερπέστερον κομβο
λόγιον των ΰβρεων άλλά κα
περί τα όποΐα ύπαινίσσετα
καθημερινώς φυγομαχίαν δή
θεν τοΰ κ. Βενιζέλου, θά τύ
χούν τής δεούσης άνακινήσε
ως παρ' αύτοΰ. Καί έκ πά
ραλλήλου ακριβώς μέ τό πό
λιτειακόν διά τό οποίον ό
κίτρινος τύπος έξακολουθε
νά γράφη δτι τουτο έξετάζε
ται συστηματικώς είς τάς προ
εκλογικάς περιοδείας τοϋ κ
Βενιζέλου διά νά περισπά
την προσοχήν τοΰ λαοΰ άπό
άλλα σοβαρώτερα τάχα θέ-
ματα, οία καί αί επί των
καταχρήσεων συκοφαντίαι.
ΗΑΝΑΦΟΡΑ τοϋ στρα
τηγοΰ Μανέτα ή σχετι
κή μέ τάς άκατονομάστους
υβρείς εναντίον τοϋ στρατεύ
ματος, παρεπέμφθη είς τόν
εΐσαγνελέα Αθηνών. Αί έκ-
τραχηλισθείσαι.... βορβοροφά-
γοι τοΰ κιτρίνου τύπου είναι
κατόπιν τούτου πιθανόν νά
τιμωρηθοΰν ποινικώς. 'Αλλ'
ή τιμωρία των αυτή θά είνε
άραγε ή μάλλον παραδειγμα
τική; Υποθέτομεν δτι ενώ¬
πιον τοΰ λαοΰ θά στιγματι-
σθοΰν άνεπανορθώτως μόνον
δταν έξαναγκασθοΰν άπό τα
πράγματα νά όμολογήσουν δ-
τι έλάκτίζον πρός κέντρα δ¬
ταν ΰβριζον τοΰς άξιωματι-
κούς' μόνον δταν κρύψουν
την ουράν υπό τα σκέλη άνα-
γνωρίζουσαι τό ενιαίον καί
άδιαίρετον τοΰ στρατεύματος
ενώπιον τής «μισητής»— ώς
την όνομάζουν— Δημοκρατί¬
ας. Καί θά έξαναγκασθοΰν
πολύ συντόμως.
Ο κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
κατακρίνει ώς ΰπερά-
γαν οξείας τάς συζητήσεις
των κ. κ. Βενιζέλου—Τσαλδά-
ρη. Καί ξέρετε διατί; Διότι τό
λαϊκόν κόμμα είναι αδύνατον
νά επικρατήση είς τάς εκλο¬
γάς όσον καί τό φιλελεύθε¬
ρον! Άλλά τότε ποίος θά ε¬
πικρατήση; Ό κ. Παπανα¬
στασίου, ή ό κ. Καφαντάρης;
Καί άν έπικρατήσουν θά εί¬
ναι δυνατόν νά περιφρουρή-
σουν μόνοι των αύτοι την
Δημοκρατίαν; Έρωτάται.
κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ όμι-
λών προσεχώς είς Πά¬
τρας θά θίξη τό καθεστωτι-
κόν. Άλλά θά τό θίξτι διά νά
είπη τί; Διά νά άνακεφαλαι-
ώσχι τάς.... έπιφυλάξεις τού;
Τουλάχιστον κάτι τέτοιο ά-
φήνει νά εννοηθή ή σχετική
προαγγελία: «Θά άνακεφα-
λαιώσχι σαφώς (!) δ,τι μέχρι
τούδε άνέφερε επί τής πολι-
τικής τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος
διά τό καθεστωτικόνζήτημα».
Τί εΐχες Γιάννη, τ' είχα
πάντα.
ΜΥΘΟΙ άπεδείχθησαν τό
περί «ναυτικοΰ συνδέ-
σμόν» καί μάλιοτα υπό τόν
χαρακτήρα πού θέλουν οί
βύσεββϊς πόθοι των άντι-
δημοκρατικήν στοιχείων. Τό
ναυτικόν είναι άφωσιωμένον-
βίς τό καθήκον τού καί κατά
συνέπειαν καί είς τό καθε-
στώς. Οί μυθογράφοι &Ζ μή
χαίρωνται.
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ
Άποπερατώσας άρτι τάς
σπουΒάς τού εγκαθίσταται μο-
νίμως είς Βραχάσι Μεραμβέλ¬
λου χαί δέχεται τοιΐς ** παθο-
λογικών, παιδιατρικών καί δερ-
ματικών νοσημάτων πάσχοντος.
^ΜΜΛ^ννΜ^νΜΜ^νννν—~~~ - - -
ΙΊωλειται είς τιμήν εύκαιρίας μη·
Χονή μεταχειρισμένη 25 Ιππων και
ϊλαιόμυλος μετά των σχετικών άξό-
νιον, τροχαλιών κλπ. ώς «αί αγγλικόν
ελβιοπιεστήβιον 10 Ιντζών.Πληροφο-
β(αι ηαρό τφ Νικολάφ Μακράκη καί
Μ» ΣτοατάκΒ Χ(.νΙ»ν Ρόοτα).
■■■■■■■■■■ει
■■■♦
ΝΟΚ3ΚΒ ΟΚΙ
ΒΝΤ ΜΝΙΕϊφΟΒΙ,Ο
ΌΒΤ ϋΑΝβΚ-ΡΚΑΝ
8ΚΕ ΟΑΜΡ5ΚΙΒ8-
8ΒΙ, 8ΚΑΒ β)8 —00-
ΡΕΝΗΑΟΕΝ
8)β «ΝΟΚΜΑΝΤΙΕΤ»
"Υπό φόρτωσιν την 28)
29 τρέχ. δεχόμενον φορ-
τία διά ΟΟΝΤΙΝΕΝ-
ΤΕ ('Αμστερδαμ, Ρο-
τερδαμ, Αμβούργον,
'Αμβέρσαν)καί ΛΟΝΔΙ¬
ΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
καθώς καί διά τό εσωτε¬
ρικόν Γερμανίας, Βελγί¬
ου, καί πάντας τούς Λι-
μένας Αγγλίας, Σκωτίας
Ίρλανδίας, Βορείου καί
Βαλτικής Θαλάσσης.
Υπό φόρτωσιν την 9—12
Σεπτεμβρίου.
8)8 «5_Ε5/Ι0))
Υπό φόρτωσιν την 23
—26 ΣεπτεμβρΙου δεχό¬
μενον φορτία διά τούς
I-
δΐους ώς άνω προορι-
σμούς.
Γενικοΐ Πράκτορβς Κρήτης
ΑΔΕΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Τηλέφωνον 63
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Προτάσεις διά την εξαγωγήν είδον
κηττ,ουρικών καί δενδροκομικών.
»·■
ΟΙΝΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
Υπό τοθ προϊσταμένου τής
Γεωργικής Περιφερείας θεσσαλο¬
νίκης κ. Διον. Ραζή απεστάλη
πρός τόν κ. Πρόεδρον τοΰ Γεωρ-
γικοθ Έπιμελητηρίου Ηρακλείου
έγγραφον διά τοθ όποίου γνωρί-
ζει, δτι έ* τής διενεργηθεΕσης
παρ' αύτοΰ ερεύνης επί των έξα-
γομένων είς την άλλοδαπήν γεωρ-
γικών προϊόντων (κηπουρικών καί
δενδροκομίας) προέκυψεν δτι κατά
τό τρέχον έτος εξήχθησαν σοβα¬
ραί ποσότητας έκ τής περιφερείας
θεσσαλονίκης μέ προορισμόν την
Σερβίαν καί ΑύσΓρίαν.
Έπειδή άνάλογα προϊόντα ά-
σφχλώς δύ^χτχι νά παραγάγη
καί τό Ηράκλειον μέ πρ'ΐκμότητα
μεγαλυτέραν των 30 ημερών καί
ενός μηνός ακόμη, 6 κ. Ραζής
φρονεί δτι θά ήτο σκόπιμον νά
δοκιμασθώσιν άνάλογοι καλλιέρ·
γειαι μέ σκοπόν έξαγωγής. Σημει- ι
ωτέον δτι είς την περιφέρειαν
θεσσαλονίκης έφαρμόζουν διά τα
κηπουρικά δλα τα έπιβαλλόμενα
μέτρα διά την πρωϊμοτέραν πα¬
ραγωγήν. Άνάλογα μέτρα θά ί-
πρεπε νά δοκιμάσουν καί οί Η¬
ρακλειώται κηπουροί δπως επιτύ¬
χουν νά είναι πρωϊμότεροι τής
θεσσαλονίκης.
Αί έκ τής περιφερείας θεσσα¬
λονίκης έξαχθεΐσαι είς τό εξωτερι¬
κόν ποσότητες κηπουρικών κα!
δενδροκομίας άνέρχονται είς μέν
Σερβίαν, σπανάκι 170 τόννους,
κουκιά νωπά 10 τόννους, πιζέλια
νωπά 106 τόννους, κράμβαι 5,
κολοκυθάκια 37, άγγούρια 4, άγ-
γινάρες 1 τόννον, φασόλια 36 τόν¬
νους, είς δέ την ΑύστρΕαν ντομάτες
97 τόννους, πιπεριές νωπές 50
τόννου:, μελιτζάνες 3 τόν
νους, ροδάκινα 60, κεράσσια 27,
6ερύκοκα 15, χαΐσιά 27 καί ά-
χλάδια 15 τόννου{, κατά τάς πλη¬
ροφορίας δέ τοθ κ. Ραζή ή πρώ-
τη αποστόλη πιπεριών είς Βιέν-
νην έπωλήθη είς την απίστευτον
τιμήν των 11 δραχμων κατά τεμά¬
χιον.
Πάντα τα ανωτέρω έθεώρησε
καλόν 6 κ. Ραζής νά καταστήση
γνωστά είς τάένταθθα Έπιμελητή-
ριον Γνα τοθτο προβή είς τάς δε-
ούσας συατάσεις είς τούς κηπου-
ρούς καί δενδροκαλλιεργητάς τής
περιφερείας Ηρακλείου οΓτινες
έφαρμόζοντες την πρώϊμονκαλλιέρ-
γειαν καί άποστέλλοντες τα έκ
ταύτης προϊόντα των είς τάς ά-
•^ορ&ς καταναλώσεως τοθ έξωτε-
ρικοθ, θά άπολάβωσιν μεγάλα
ώφέλη έπ' άγαθφ πάντοτε καί
αυτών καί τής Έθνικής ΟΖκονο-
μίας, αύξανομένης οθτω τής έξα¬
γωγής καί ίλλων προϊόντων.
ΕΜΜ. Ι.ΛΥΔΑΚΗ
όδός Βλαστών
(Παλαιά Δερμιτζίδιχα)
Οινοπαραγωγοί
Θίλετε νά κάμετε κρασί
πού θά καθαρίση γρήγορα,
πού θά γίνη μπροϋσκο, δι- (
αυγές, εΰγευστο, ύγιές καί )
διατηρήσιμο, άναθέσατε έξ
ολοκλήρου την δπ' ευθύνην
τοθ ΟίνολογικοΟ Έργαστηρίου
Έμμ. Ί. Λυδάκη οίν&ποί-
ησιν των σταφυλών σ*ς.
Τό Οίνολογικόν Έργαστήρι-
όν ουδεμίαν αμοιβήν δύναται
νά απαιτήση είς περίπτωσιν
καθ' ή"ν δ οίνος άναλυόμενος
εδρεθη^ μέ πτητικήν βξύτητα
μεγαλυτέραν τής 0,9 ο)οο.
Οί έπιθιιμοθντες νά άναθέ-
σουν είς τό Οίνολογικόν Έρ-
γαστήριον δπευθύνως την οί-
νοποίησιν των σταφυλών των,
δέον πρό τοθ τρυγητοθ νά ά-
πευθύνωνται είς τοθτο διά νά
λαμβάνουν τάς σχετικάς ίδη-
γίας. 1—10
Πτηνοτρόφοι έξ έπαγ-
| γέλματος,
Έρασιτέχναι Πτηνο-
| τρόφοι,
Γεωργοί Πτηνοτρόφοι,
άποστείλατε τα Πτηνοτρο-
φικά προϊόντα σας Πτηνο-
τροφικά Μηχανήματα καί
σκεύη, Πτηνοτροφικάς τροφάς,
άναθρεπτήρας πιλήματα καί
χειροτεχνήματα είς την
ΕΚΟΕΣΙΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11—25 Σβπτβμβρίου 1932
θ' άπονεμηθώσι τιμητικά
βραβεΐα καί χρηματικά έ-
παθλα.
Πληροφορίας ζητήσατε ά¬
πό τούς κ. κ. Νομάρχας, Δη-
μάρχους, ΙΙροέδρους Κοινοτή-
των καί άπό τάς κατά τόπους
Γεωργικάς υπηρεσίας.
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΑΟΠΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Πρώην Κοινωφελές Ταμείον
(πάροδος Πλατΰ Σοκάκι)
Αριθ. Τηλέφωνον 188.
Τελειόταται πολυτελεϊς ήλε·
κτρικαί έγκαταστάσβις όδοντια-
τρικών μηχανημάτων ϋπίΐ. Κ1Ι·
ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τε¬
λευταίαν πρόοδον τής Όδοντια
τρικής Έπιστήμης, συμπληρώ
νούν τό σύνολον άρτιωτάτης
κλινικής έφαμίλλου των Αμερι¬
κανικόν.
Άντισηψία, άνώδυνοι έπεμ-
βάσεις, ταχύτης εργασίας. 'Ε·
κτέλεσις δλων των νεωτάτων
σνσΐημάτων όδοντοτβχνικών συ-
σχιυών (τβχνητοΐ όδόντβς κτλ.).
"Επισκέψεις επί συνεντεύϊει.
Έργάσιμοι ώραι:
9 1)2-12 1) 2 π.μ. 3 1)2-7 μ. μ
—Τα άναπηρικά ζητήματα. | ■■■■■■■■■
Τό έν Αθήναις Κεντρικόν τοθ
Ταμείου Θυμάτων Πολέμου δι'
έγγράφου τού πρό; τα έν ταίς
Επαρχίαις παραρτήματα αΰτοΰ
γνωρίζει οπ είς τούς αναπήρους
όλικής άνικανότπτος χορηγεϊται
~ ιήθημαδρ. 1.500 διά τού;άγάμους
καί 1.803 διά τούς έγγάμους. Κα¬
τόπιν ομως τοΰ Νόμου 5536 χο
ρηγεΐται καί είς τούς μη λαμβά
νόν τα; τοιούτον επίδομα αναπή¬
ρους ολικής άνικανότηοος άπο-
καταστημένους μόνον διά περι
πτέρου έπίδομα σύνοδον, δραχ.
750 άαχέτνς άν ούτος βίναι έ'νγ«·
μο; η αγαμος. Τό Ταμείον ώαχύ-
τω; Ουμάτων άηαντ&ν «1$ έγγρα¬
φον τού ενταύθα Παραρτήματος
αΰτοΰ γνωρίζει ότι τό Διοικητι¬
κόν τού Συμβούλιον δι' αποφά¬
σει»; τού εδέχθη ότι οί τυχόντβς
αδείας λιανικης πωλήσεως καπνοΰ
άνάπηροι οΐτινες λαμβχνουσι
καί τό βοήθημα έφοδικσμοϋ των
άποχαθίστανται ολοχληρωτικδς,
έπομέν ως δέν δύνανται νά λαμ
βάνωσιν ούτοι καί χρηματικά βο
ηθήματα την καταβολήν των ο¬
ποίων ό Νόμο; ηθέλησε νά α¬
παγορεύση αίς άποκαταστημένους
έν γένει αναπήρους.
—Έκλογικά.
Ή Είσαγγελία Ρβθύμνης δι'
έγγράφου της πρός την Νομαρ
χίαν παρακαλεϊ όπως τής απο¬
σταλή κατάλογον των έν τή περι
φερεία τοΰ Νομοΰ μας έχλογικδν
τμημάτων μβτά χιλιομετρικόν ά
ηοστάσεων αυτών έκ τής εδρας
τοθ ΝομοΟ καί τής γνωρίση εάν
ταυτα έξυπηρετοΰνται δι' αύτο-
χινήτου.
—Συνταξιοδο τικά.
Ενεγράφη είς τό ταμείον Ση
τβίας έ στρατιωτικός συνταξιοΰ
χος Ιωάν. Δεδκράκης, διεγράφη
ή Μαρία χήρα Χατζησταμάτη έκ
τοΰ ταμκίου Χανίων διότι δέν
πρβσήγαγβ τό σχετικόν φύλλον
μητρώου είς τό στρατολογικόν
γραφείον.
Διεγράφη ό Ιωάν. Ραΐσάκης έκ
τοΰ Ταμείου Χανίων μεταγραφεΐ;
είς τάς συντάξεις τδν αξιωματι¬
κών. Ενεγράφη επί τοΰ ταμείου
Ιεραπέτρας η Αίκατερίνη χήρα
Ιω. Ψαλτάκη μετατεθίϊαα έκ
τοΰ ταμείου Αθηνών. Μετεβιβά¬
σθη ή σύνταξις τοΰ αποθανόντος
Έμμ. Τζανάκη «ίς την σύζυγον
τού χήραν Καλλιόπη είς ταμείον
Ιεραπέτρας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ
Άγαπητοί Δημόται,
Φερομαι είς γνώσιν υμών ότι σήμερον
Τρίτην €ϊην τρέχοντος καί περί ώραν 4ην
μ.μ. αφικνείται είς την πόλιν μας η Α. Έ.
ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
καί παρακαλούμεν πάντας τούς Δημότας
τής πόλεως καί των προαστείων όπως κατερ-
χ'ομενοι είς την προκυμαίαν ύποδεχθήτε τού¬
τον μετά τής Δημοτικάς Άρχής.
Έν Ηρακλείω τή 5 Σεπτεμβρίου 1939
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Ανδρέας Παπαδόπουλος
—Ή στέγασις των άπόρων
έφέδρων.
ΠερΙ την 6 μ. μ. γενησεται συγ
χέντρωσις απάντων των άπόρων
ίφβίρων άστέγων τής πόλεως Ή
ρακλβίου πρός σύνταξιν ψηφίσμα
τος δπερ Θά επιδοθή αίς τόν άφΐ
κνοϋμενον σήμερον είς την πό
λιν μας πρωθυπουργόν χ. Βίνι
ζίλον. Διά τοϋ ψηφίσματος θά
ζητηθςί ή λήψις μερίμνης διά την
παραχώρησιν των οΐκοηέδων κρός
στέγασιν των οΐκογβναιων των.
—Τα οίνοποιεΐα Κρήτης.
Καθ' & άνεκοίνωσΐ β διβυθυν-
τής των Συνβτατρικών οΐνοΐτβι
είων Κρήτης κ. Σκαλαίος τα βί-
νβποιβία εφέτος μετά την έγκα
τάστασιν των μηχανημάτων
την οποίαν ανέλαβε ο μηχανικός
κ. Γιακουμάκης, θά λειτουργή-
σουν άπροσκόπτωί, θά είναι δέ
πλήρης ή εμφάνισις των έργο-
στασίων. Αυριον Τετάρτην θά
γίνουν τα έπίσημα έγκαίνια
οΐνοποιείου Καστελίου Κισσάμου.
Ένοικΐάζβται οΐκία ήλεκτροφώ-
τιστος έχ 5 βωματίων, μαγειρείου κ.
λ.π. όδός 25 Αύγούστου αριθ. 60.
Πληροφορίαι παρά τφ κ. Κ. Ββ
ρουδάκη.
Ένοικιάζεται ή οΐκία τού Ταγ-
ιατάρχου Πεζικοΰ Μπβτβινάκη Άν
ΐωνίου κΕΐμένη επί τής όδοΰ Κρι-
ΐοβουλίδου πλησίον πλατείας (Χεϊ,
:άν Όγλοΰ) χαί συνισταμένη έχ τεσ-
σάρων δωματίων, κονζίνας μεγάλης,
άποθήχης εύρείας, αύλής, ταράτσας-
ήλβκτροφώτιστος καί έχουσα έγκα·
ταστάσβις ύδατος. Πληροφορίαι παρά
τώ λοχαγφ κ. Λουλακάκη Ανδρέα,
ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλίων, αναχωρεί
εκάστην Τρίτην 6 μ. μ. ; κατ' ευθείαν
διά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
Αναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αριθ. τηλ. 94 καί 150
Όδηγός "Ηρακλείου.
ΛΡΟΛΙΟΛΟΠΑ ΕΞΠΡΕΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
ΣΑΜΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΗΡΑΜ.
ΚΙΜΩΝ
ΣΑΜΟΣ
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
μνον, Χανιά Πειραια.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬
λον, Θεσσαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά¬
γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν.
(Έχ τοθ Πρακτορείον τηλέο. Νο 30
—Ή δδρευσις Άρκαλοχω-
ρίου.
ΔΓ άστυνομιχης διατάξεως υπο-
βληθείσης είς την Νομαρχίαν
πρός έγκρισιν άπαγορεύεται ή
αρδευσις τδν κήπων χαί περιβο-
λίων τοθ χωρίου 'Αρκαλοχωρίου
Π ίδιάδος έκ τής πηγής Γουρνδν
τόσον διά τής διοχετεύσίως τοθ
ΰδατος ίσον καί διά μεταφβράς
αυτού δι' οιουδήποτε μέσου. Ά-
παγορεύεται έπίσης η πλύσις &
σπρορρούχων χαί οΐωνδήποτε άλ¬
λην άντικεΐμίνων είς την ανωτέ¬
ρω πηγήν. Τα άπαγορευτικά ταυ¬
τα μίτρα λαμβάνονται Υνα έπαρ-
κίση τό ΰδνρ διά την ύδρευσιν
τδν κατοίκων καί έξυγίαναιν τοΰ
χωρίου έκ τδν λιμναζόντων υ¬
δάτων.
—Οί επισκέπται τϊ,ς Εκθέσε¬
ως Θεσσαλονίκης.
Ή Διεθνής "Εκθεσις Θεσσαλο¬
νίκης δι* έγγράφου της πρός τόν
κ. Νομάρχην γνωρίζει ίτι τοδ
άποστέλλει 5 προσχλήσεις διά τα
έγκαίνια τής Εκθέσεως αί οποίαι
θά χρησιμοποιηθοθν υπό τ&ν με-
λδν τής τοπικής ίπιτροπής καί
τδν ύπαλλήλων τής Νομαρχίας
οΐτινες προτίθενται νά έπισκε-
φθδσι την "Εκθεσιν.
Έπίσης άποστίλλει ίσάριθμα
δελτία δι' ών έπιτυγχάνεται η ϊκ-
πτωσΐί είς τούς ναυλους τόσον
διά την μετάβασιν ίσον χαί την
επιστροφήν.
—Ή έπαρχιακή όδοποιΐα.
Τό υπουργείον τής Συγκοινω·
νίας δι' έγγράφου πρός τούς χ.
Νομάρχας ώς προεδρους τδν Εί-
διχδν ΤαμΐΙων Έπαρχιακής όδο·
ποιΐας γνωρίζβι ότι εδημοσιεύθη
τό διάταγμα περί τρόπου υποδεί¬
ξεως άντιπροσώπων τδν Έπαρ-
χιδν ώ; μελδν τής έπιτροπής εί-
δικδν ταμείων έπαρχιακής όδο-
ποιΐας καί παραχαλεί όπως ίχωσι
τουτο ύπ' έψιν.
—Ό Νομάρχης Λασηθίου.
Προχθές αφίκετο «Ις την πόλιν
μας ό Νομάρχης τοθ Νβμβΰ Λα¬
σηθίου χ. Άγγελος Άγγιλι-
δάκης.
—Ή πτηνοτροφική "Εκθεσις.
Τό υπουργείον Γεωργίας απέ¬
στειλε είς τας Νομαρχίας χαί τάς
Γΐωργιχάς υπηρεσίας τοδ Κρά
τβυς έχχλήσβις διά την διοργά-
ν&ισιν τής β.' πανελληνίου Πτπ-
νοτρβφΐκης ίκίέσΐως Ητις βά λά¬
βη χώραν τόν προσέχη "Οκτώβρι¬
ον. Τό υπουργείον παραχαλεΐ £·
π«{ έν τ$ σχετιχ$ ένδιοΐφέρβντί
των καταβάλλουν πάσαν προσ¬
πάθειαν χαί διά παντός μέσον
διά την κατανόησιν τοδ καθήκον-
τος των πτηνοτρβφων πρός συμ¬
μετοχήν των (1$ την έν λόγν ίχ·
θέσιν.
—Τα κοινοτικά.
Ή Δβυτεροβάβμιβς Έηιτρβπίΐ
πρός χαθοριβμόν των βρίων τδν
κοινοτήτων συνελθβυσ* πρβχθές
είς συνεδρίασιν απεφάσισε χαί
καθώρισε τα δρια τβν κοινβτή-
Λύγενιχή; κ«1 Κβ
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεϊβ "Εναντι
νορθωσισ:
ΓΤρωΐα Τρίτης
6 Σεπτεμβρίου 1932.
Ή άφιξις καί ύττοδοχή
τού κ. Βενιζέλου είς Χανιά.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΑΕΥΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
ΠΡΟΪΕΚΡΟΥίΕ ΕΙΣ ΤΗΗ ΓΕΦΥΡ&Η ΧΑΑΧΙΑΟΣ
ΑΣΗΜΑΝΤΟΙ ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΛΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τοΰ άν
ταποκριτού μας).— Τό έκπαιδευτικόν
πλοϊοντοΰστόλου«'Άρης» προσέκρουσε
χθές την νύκτα είς την γέφυραν τής Χαλ
κίδος. Ή σύγκρουσις κροήλθεν ένεκα
τοΰ έπικρατοΰντος κατ' εκείνην την ώ¬
ραν ίσχυροτάτου ρεύματος. Τό σχάφος
υπέστη μικρά ρήγματα είς τα (ίφαλα
αυτού. Γενικώς αί ζημίαι τού είναι έ
λαφρόταται, δυνάμεναι νά έπανορθω
θούν ευκόλως.
ΤΟΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
ΑΒΑΣΙΜΟΙ ΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ
Τάς προμεσημβρινάς ώρας τής χθές παρουσι¬
άσθη Ιπιτροπή άστέγων προσφύγων τή; πόλεώς
μας ενώπιον τού κ. Νομάρχου κβί διεμαρτυρήθη
διά την γενομένην πρότασιν υπό ύπαλλήλου
τής Έθνικής Τραπέζης όπως τα παραχωρηθησόμε-
να είς αύτούς οΐκόπεδα έκτιμηθώσιν πρός 40 δραχ.
χατά τ. μ. καί 15 διά τάς όδούς ήτοι έν δλφ πρός
δραχ. 55. Ή τοιαύτη Ικτίμησις χαρακτηρίζεται
ώς δδικος κατόπιν μάλιστα τού γεγο/ότος 8τι τό
ϊδια οίκόπεδα παρεχωρήθησαν είς τόν Δήμον πράς
δραχ. 20 περίπου.
Ώς είμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν ή γενομέ¬
νη ώς ανωτέρω πρότασις δέν έπέχει θέσιν αποφά¬
σεως τής Έπιτροπής. Ή Έπιτροπή θά συνήρχετο
τό εσπέρας τής χθές είς συνεδρίασιν πρός λήψιν
δοιστικής αποφάσεως επί τοϋ προκειμένου καί συ·
νεπώς τό γεγονός τής γενομένης προτάσεως ουδό¬
λως Ιπρεπε ν' άνησυχήσχ] τούς ενδιαφερομένους.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
260 ΓΑΛΛΟΝ ΠΕΡ1ΗΓΗΤΟΝ
ΠερΙ τάς μεσημβρ ινάς ώρας τής χθές κατέπλευ-
οεν είς τόν λιμένα μας προερχόμενον έκ Ρόδου τό
τί πό Γιουγκοσλαυίκήν σημαίαν θαλαμηγόν ατμό¬
πλοιον «Βασίλισσα Μαρία» φέρον περί τούς 260
δγγλους καί γάλλους περιη/ητάς. Οί περιηγηταί
έξβλθόντες- είς την πόλιν μας επεσκέφθησαν την
Κνωσόν καί τό Μουσείον, άναχωρήσαντπ; ι ην
εσπερινήν διά τοΰ ανΐοΰ ατμοπλοίου είς Ί^α,'.
ΧΑΝΙΑ 5 Σεπτεμβρίου
(τηλεφωνικώς) — Ή χ3εσ»νή
ύποδοχή τοΰ πρωθυπουργόν
κ. Βενιζέλου είς την πόλιν
μας υπήρξε πρωτοφχνής είς
όγκον καί ενθουσιασμόν. Πο-
λυ πρό τής δ 1)2 π.μ. όπότε ά
νεμένετο ή άφιξις τής «Σά¬
μου» έφ' ής έπέβαινε ό κ.
Βενιζέλος, χιλιάδες κόσμβυ
έκ Χανίων καί των χωρίων
τοΰ νομοΰ, έξ ών είχον εισ
έλθη επί τούτω, κατηλθον
πρός την αποβάθραν κατα
λαβόντες ασφυκτικώς ο¬
λόκληρον την πέριξ αυτής
περιοχήν. Ώαοτύτως άπό τούς
εξώστας τϋν οίκιϋν μέχρι
Φιρκά κόσμος άπειρος πάρη
κολούθει τόν κατάηλουν τοΰ
ατμοπλοίου Αί οικίαι καί
τα καταστήματα είχον μυρ
τοατολισθή καί σημαιοστολι
σ9η, έν γένει δέ ή πόλις μας
παρουαίαζε όψιν αύτόχρημα
πανηγυρικήν.
Είς την αποβάθραν κατήλ-
θε ό ύπουργος Γεν. Διοι
κητής κ Καταπότης καί έν
σώματι αί δημοτικαί, διοικη-
τικαί, δικαστικαί καί στρα¬
τιωτικαί αρχαί, τα Σωματεΐα
μετά των λαβάρων των, εί
δικχί αντιπροσωπείαι τοϋ
Έμπορικοΰ, Βι«μηχ«νικοΰ
καί ποψχγωγικοΰ κόσμου καί
άλλοι πολλοί.
Κατά τόν κατάπλουν τής
«Σάμου» πλείσται λέμβοι κα
τάφορτοι λαοΰ έχαιρέτων έν
έξ*λλω ένθουσιχσμω τόν κ.
Βενιζέλον, ένω άντΐίΐρόσω
ποι των άρχων ανήρχοντο
είς τό ατμόπλοιον διά νά ύ
ποδεχθοΰν αυτόν.
Η ΑΠΟΒΙΒΧΙΣ
ΦΡΕΝΙΤ1Σ. ΕΝΘΟΥδΙΑΣΜΟΥ
Περί την 9πν π. μ. ό
κ. Βενιζέλος άπεβιβάσθη
υπό τούς συριγμούς τής
«Σ»μο«»,τδν άτμακάτων καί
τάς ούρανομήκε'ς ζητωκραυ-
γάς τοΰ λαοΰ έξ ολης τής πά
ρ«λί»ς. Είς την αποβάθραν
μετά ούντομον προφώνηβιν
τβϋ Δημάρχου άνέρχςται έπ'
αύτοκινήτου καί προχώρει
πρός την πλατείαν Σκντρι-
βανίου άκολβυθούμενος κα¬
πόδας άπό τα πλήθη.
Δέν εΐχε προχωρήσει πο·
λύ της άποβάθρας τό αυτο¬
κίνητον τοΰ κ. Βενιζέλου, ό¬
πότε πολλοί χωρικοί έρμοΰν
καί προσπαθοΰν νά σηκώ-
σουν τό βραδύτατα κινοίμε
νόν αυτοκίνητον, πράγμα τό
οποίον κατορθώνουν πρός
στιγμήν έν μέσω φρενίτιδο
ενθουσιασμόν.
Ο ΛΟΓΟ2 ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ'
Ό κ. Βενιζέλος μετά των
συνοδευόντων αυτόν κ. κ
Σοφοκλή Βενιζέλου, Κοκ
καλά, δύο Γάλλων καί τεσ
σάρων Άθηναίων δημοσιο
σιογράφων, των Άρχών κα'
επισήμων κκτέρχεται τοΰ αύ
τοκινήτου διευθυνόμενοι
πρός τό κεντρικόν κα
φενεΐον «Βήμ» «φ «
καί ωμίλησε πρός τό
λαόν. Ό λόγος τοϋ κ. Βενι
ζέλου περιεστράφη σχεδό
έξ ολοκλήρου είς την διάθε
σιν τ£ν περισσευμάτων κα
ταδείξ«? τό άστηρικτον των
περί σπ«ταλών καταγγελι
ών τής αντιπολιτεύσεως.
Μετά ταυτα ό κ. Βενιζέ
λο; άκολουθούμενος άπ
χιλιάδας λαοΰ έν ζητω
κραυγαΤς καί έπευφημίας με
τέβη είς την οίκίαν Πιστο
λάκη ένθα τοϋ παρεσχέθη
γεΰμ».
ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΟΝ
Την ΙΟην μ. μ παρετέθη
δείπνον υπό τοΰ Δή μου είς
τόν Δημοτικόν κήπον είς δ
παρεκάθησαν περί τα 100 ά
τομα. Κατά τόν δείπνον
κ. Βενιζέλος εξεφώνησε βα
ρυσήμαντον λόγον επί των
πεπραγμένων τής τετραετία
καί τοϋ πολιτειακοΰ κατα
φερθείς δριμύτατα κατά τοϋ
κ. Τσαλδάρη.
σήμερον ό κ. Βενιζέλο
εδέχετο άπό της πρωΐας λαϊ
κάς έπιτροπάς είς την έν
Χαλέπα οικίαν τού.
Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Αυριον τηνπρωΐανάναχωρεΤ.
διά Ρέθυμνον καί είτα άτμο
πλοϊκώς είς Ηράκλειον έν
3α θά ευρίσκεται τό άπόγευ
μα τής Ιδίας ημέρας.
Ύπολογίζδται δτι ό συμ
μετασχών είς την προχθεαι
νήν ύποδοχήν τού κ. Βεν
ζέλου κόσμος έκ Χανίων καί
των λοιπων μερών τοϋ νο
μοϋ άν ήρχετο είς 10 χιλιά
δας περίπου.
Ή σταφιδαγορά μας χδές.
Χαλαρότης των τιμών.
Κατά την ίιάρκβιαν τής χ9ές
παρετηρήθη μείωσις τής Εΐσαγω
γής οταφίδων έκ μββους των πα·
ο-χγωγϋν είς την πόλιν, εΐααχθβι-
αίιν μβλις 6Γ020 οκαώων περίπου.
Η μείϋίαις οιϋτη τής (Ιοαγωγής
κατ« την γνώμην των είδικών
όφείλβται απολύτως ΐΐς τό γενο-
νός δτι αί προσφερομεναι ε!; τού;
παραγωγοΰ: τιμαί είναι λίαν ά-
ούμφερβι.Ούτοι έλπίζουν οτιμέτήν
τοιαύτην διακοπήν τής Είσαγωγή;
τοΰ προϊόντος καί την παρουσια
ζομενην ίλλβιψιν «Ις την αγοράν
βά άγοράζ&>νται είς Ικανοποιητι¬
κάς τιμάς «Ι σταφίίβς.
Δέον νά σημειωθή ίτι (Ις χϊί-
άς των παραγωγών της 6παί·
θροο ύπάρχουβιν εΐοέτι σταφίίες
ύπολβγιζομεναι είς 3 1)2—4 έκα
τομμύρια οκάδας.
—Ή χΙνη-51; τής σταφιδαγβράς
μας ύπήρ$ί καί χβές χαλα
ρά μέ τάσεις ΰιτοτιμήαβως των τι
μών των σταφίδων. Πράξβις έση
μειώθησαν ώς επί τό πλεϊοτον είς
έξαιρετιχά κοτΐ οι' πράγματκ, (Ις
δέ τα β' κ»Ι γ' ποιότητος αουλτα
νίνας έσημϊΐώδπσαν έλάχιστοι. 'Ε-
πίσης είς τβν ταχτόι έσπμΐιώθησαν
πράξεις τινές καί «Ι; τιμάς κυμαι
νομένας μετα{- 4-5 δρ«χ. είς δέ
τοΰς ελεμέδες β' ποιότητος προσε
φέρθησαν τιμαί μΐταξύ των 6,20—
6,40 δραχμήν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
Αί τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Έπιτροπή Οιατιμήσβων σιά τής
«βλβυταΐας αποφάσεως της έκανό
ισβ την τιμήν των κάτωθι βίδών ώς
ής:
Όρνζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν βρχ. 15.50 λιανικώς 17, δρυζα
αγκοίιν χονβρ. 11,80, λίαν. 13.20,
;αφές Άβνσσηνίαις χονδρ. 80, λίαν.
8, καφές Ίάβας χονορ. 72.50, λίαν.
Ι, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια-
ικώς 22.
Λβχβινιχά.—Κρόμμυα 4—5, χατά
τβς 4-5, κολοχυθάχια 8-Ι0φασόλες 5,
αί λασηθιώτικβς 8-10 μπάμιβς 8-10,
^ασολάκια 7—8, ξυλανγοτιράκια 4-5
«τομάχβς 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
βρατμάς κατ' οκάν, μβλ-
τζάνβς 4—5 λεμόνια έντόπια 16—
8, Ιταλίας 32—3δ,ά''ητουράκια 5—6.
ιπβριές 5, πράσσα 5—6 λάχανα δρ.
-10.
κΜριχά..— Σταφύλια 4,50 -6,
αοχούζια 3—4 πβπόνια 4—5,
χλάδια 4—6 Κρουσανιώτικα 10—12
«*1 Ίταλικά 12—14, σύκα 5—6, μη·
λα 6—8, βοοάχινα 6- 12.
Κίνησις τής Σταφίδος
κατ' βχ&ν
Σουλτανίνα έ£αιρετ. Δρ. 19
Ταχτάδες α'
» Ρ'
Ελεμέδες α'
» β'
Σταφύλια σουλτανί
Ροζακιά
» ταχτά
Κρασοστάφυλα
Δρ.
»
17.-
12!—
4.50
4.—
6.20-
4.50-
2.—
1.30-
20.50
19.-
16.-
14.-
5.-
4.50
-6.30
5.-
3.50
2.-
1.50
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάριον
Λίρα
Φράγκον
Έλβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρχιχή Λίρα
Κορώνα (Ταεχ.)
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αΰστρ.)
Φιορίνι (Όλλαν.)
Όμολ. αντολλαί.
Δρ.
163.-----164,50
568,-----574,-
6,37- 6.47
31,57- 31,93
8.35- 8,46
38.38- 39.66
76.25- 81,75
4,80-4,91
Ϊ8.78- 29.70
4.50- 4.60
22,73- 23,60
65.51- 66,21
5,3β-----540,-
ΑΕΙΛΙ ΑΟΓΟΥ ΑΙ ΔΙΑΨΕΥΣΕίΣ
ΔΙΑ ΤΗ! ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΙΝ
ΟΛδΚΛΗΡΟΥ^ΥΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΓΝΟΣΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ
ΑΥΤΑΣ ίΗΤΙΒΕΗΙΖΕΑ1ΚΟΗ ΚΥΚΛΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (χΟΰ
άνταποκριτοΰ μας).— Αί δημοσιευθεϊ·
«αι άνακοινώσεις έκ μέρους τοΰ Ααϊκού
κόμματος σχετικώς μέ την άποδημο.
κρατικοποίησιν τού στρατεύματος, την
οποίαν διαμφισβητεϊ τό κόμμα τούτο,
Οεωροΰνται ανάξιαι λόγου.
Οί συντάξαντες τάς άνακοινώσεις εί¬
ναι γνωβτοί~μ*»ναρχιχο£, πολιτικαί καί
στρατιωτικοί κύκλοι, οΐτινες ^ ίσχυριζό-
μενοι ότι ό στρατός δέν είναι έξ ολοκλή¬
ρου δημοκρατικός αποβλέπουν είς γνω·
στούς έπίσης σκοπούς.
Ε
■ιΐιειιιιιιιιΐιιιιιΐιιιιιιιιιειεειιιΐιιιιιιιεε:ιΐιειιιειιειΐιιιιιΐιιιιειιιιιιιΐιιιι·ιιιειΐΐειιΐιιεΐιιεΐιιιιΐΗΐ·εει«ιιΐιιΐιΐιιιιειΐιιΐιιΐειι*ιιΐΐειιεΗΐιιιιιΐιΐ3ΐ(ΐΐι·>ιΐΐει·Βΐΐεειιιιΐΐιΐιιιιεΐ ιιιεεεειειιειιειΐεειιιιιιΐϊΐΐεειιιιιιιιιιι,,,,
Η ΣΗΜΕΡΙΚΗ ΑΦΙΞΙΣ ΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΑΕΥΒΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΠΡ0ΕΤ0ΙΜ1ΖΕΤΑΙ ΠΑΑΑΑΪΚΗ ΥΗΟΔΟΧΗ
ΒΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕίΑΦΒΝδϊ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ Ι10ΑΕΒΣ ΜΑ
Την 5.30' τής σήμερον έπιβαίνων το
«Άετοϋ» αφικνείται είς την πόλιν μ*ς
πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος.
Τόν κ. Βενιζέλον θά ΰποδεχθώσιν είς τή
αποβάθραν αί πολιτικαί κοτί στρατιωτικαί άρ
χαί, τα σωματεΐα μετά των λαβάρων, πολι
πληθεΐς αντιπροσωπείαι των άγροτών κα
σύσσωμος ό λαός της πόλεως.
Έκτβς τής έτοιμαζομένης είς τόν κ. Βε
νιζέλον παλλαϊκής ΰποδοχΓις,άπεφασ(α9η έ
έκτάκτω συνεδριάσει τού Δηι.οτικοΰ Συμ
βουλίου κληθείση χθές την εσπέραν, όπωι
παρατεθη πρός τιμήν τού πνρά τοΰ Δή-
μου επίσημον γεΰμα, φωταγωγηΒό δέ τό
εσπέρας της σήμερον ή πόλις.
Ό κ. Βενιζέλος έκ τοϋ λιμένος θά μετα¬
βή είς την Νομαρχίαν έκ τοΰ περιβόλου
τής οποίας καί έκ κατασκευααθείσης είδι-
κής έξέδρας θά ομιλήση άπό μεγαφώνου.
Ό λόγος τοΰ κ. Βενιζέλου θχ περιλαμβάνη
πιθανώτατα τα πεπραγμένα τής τετραετίας,
τάς εναντίον τής κυβερνήσεως συκοφαντία
καί τό πολιτειακόν.
Την πρωΐαν αύριον ό κ. Βενιζέλος δα
δεχθή είς την Νομαρχίαν. Είς τόν γεΐτονα
νομόν δέν εξηκριβώθη εισέτι εάν θά μεταβή.
Τόν κ. Βενιζέλον συνοδεύει ό υίός τού
κ. Σοφοκλής Βενιζέλος, δύο ξένοι ανταπο¬
κριταί καί άπεστοτλμένοι τού Αθηναι κου
Τύπου Μετά τοΰ κ. Βενιζέλου αφικνείται
καί ό κ. Γενικός Διοικητής.
ΛΟίΟΣ ΤΟΥ Κ. ΠΡΪοΙΠΟΪΡί ΟΥ
Σ ΧηΝΙΛ, 6Α 1ΪΝΤΕ
Μ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΑΦπΙΙ
Σ ΠΟΑΙΤΙΗϋΑΤΑΣΤΙΣΕΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 5 _ επτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Τό^ κείμενον τοΰ
λόγου τού κ. Βενιζέλου είς Χαν£α επ
τού πολιτειακού ζητήματος σχολιάζε1
ται υφ' ολοκλήρου τού Τύπου τής πρω
τευούσης.
Οί πολιτικοί κύκλοι νρίνουν ότι ό
λόγος ούτος τοΰ κ. Πρωόυπουργΐΰ θά
άποσαφηνίιη πλήρως την πολιτικήν κα¬
τάστασιν, έξαναγκάζων τόν αρχηγόν -ιθ^
Λαϊκοΰ κόμματος κ. Τσαλδάρην νά ο¬
μιλήση ααφώς επί τού πολιτειακού είς
τάς Πάτρας.
Ο
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ ί* Σεπτεμμρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Ό αφιχθείς εσχά¬
τως έξ Εύρώπης άντιβενιζελικός πολι-
τευτής κ. ΙΜαυρομιχάλης οΊεφώνιησε μέ
τόν κ. ΤσαλΠάρην. Κατόπιν τής δια·
φωνίας ταύτης ό κ. Μαυρομιχάλης δέν
πρόκειται νά συμμετάσχη, ώς είχεν α¬
ποφασισθή, τού λαΐκοΰ συνδυασμού τού
νομού Λακωνίας.
ΔΡΑΣΙΣ ΤΕΝ ΛΑΪΚΟΝ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΒΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ » Σεπτεμβρίου (τοΰ
άνταπ»»ΐιΐ[ρ.ιτοΰ (ΐας).—Αοτϊκοί μπράβοι
έτραυμά-Εΐσαν σήμερον είς Κοπανάν(;)
ούο φιλελευθέρους πολίτας. ΊΙ δράσις
των μπράδων τού λαϊκού κόμματος
πρόνειται ώς όμολογούν οί ΐδιοι, νά
γενικευθή.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΑ ΟΚίΙΑΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΛΗΝ
Ο ΑΡΜΣΤΒΝ ΒΡίΟΔΕΥΤΙΚΒΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2ί Σεπτ&)ΐ.βρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).— Είς τό ζυθεστια¬
τόριον «Αΐγλη» θά ό{» ιλή,ση αυριον (σή¬
μερον) ό άρ'/,ηγός των Προοδευτικών
κ. Καφαντάρης.
η αφιιισΙΙΊυνπΓμλταριιοΓ
σηϋνοποϊλου και μηιτσακη
ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Αφίχθησαν οί
αυνταγματάρχαι κ. κ. Σπανόπουλος καί
ΛΙπιτσάκης. Οί αυνταγματάρχαι ούτοι
εινα κομΐσταί των άπόψεων των αξιω¬
ματικών τής βορείου Ελλάδος επί τής
θέσεως τού στρ&τοΰ έναντι τοΰ πολιτει-
ακοΰ ζητήμ.ατος.
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΑΒΗΝΒΝ ΔΙΕΤΑΧΘΗ
ΝΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΑ! ΑΝΑΚΡΙΣΕΙ!
ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΝΥΒΡΙΣΤΒΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ Κ Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Ό Εισαγγελεύς
Αθηνών διετάχθη όπως επισπεύση την
διεκπεραίωσιν τής μηνύσεως εναντίον
των εφημερίδων αΐτινες έξύβρισαν τούς
άξιωματικούς.
ΠΑΡΕΤΑΘΗ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΒΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Ή προθεσμίαν
διά την υποβολήν αιτήσεων ύποψηφιό·
τητος παρετάθη επί τριήμερον εισέτι
άπό τής χθές.
ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΟΒΟΝΛΙΟ!
ΑΘΗΝΑΙ 5 Σεπτεμβρίου
άνταποκριτοΰ μας).— Αυριον (αήμε·
ρον) αφικνείται είς Αθήνας έπανερχό·
μενος έξ άναρρωτικής αδείας ό βτρατη·
ός κ. ΌΟωναίος.
Μέγεθος Γραμματοσειράς