96202 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4949

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

28/8/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
«ου
έκ
!θύ κ. Τβί
οβουλίοκ,
ά τό η>
νέος εύ
«ου (χ»Λ κ
Γκαϊριγ»*
εν τού Ρ«|
; γερμ»««
ΜΙΑΝ
στου
ζητεί τή»1|
ά τής «¥
ούστου }·
ίΐθ»·
,-ςου Γ ,$
*« *****
ρό«!>'ν
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
Αιγυπτου
έΐησία λίραι 3
ίξάμηνος 1)
Άμερική;
έτησιο 8ολ. 15
έξάμηνος > 8
Τιμη
κατά φύλλον
Δραχ. 2
ΚΥΡΙΑΚΗ
28
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1958
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
ΟΛΟΕ ΜΙΝΟΤΑνΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟ£ ΜΟΝ
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΑ
Οί επαγγελματιαι καί βιο-
τέχναι άποτελοΰν αναμφι¬
σβητήτως την συμπαθεστέ-
ραν τάξιν των βιοπαλαιστών
των πόλεων. Κλεισμένοι είς
τα καταστήματι των όλας
τάς ημέρας άπό όρθρου τα¬
χέως μέχρι βαθείας νυκτός,
προσηλωμένοι είς τα έργά
των, άενάως μοχθοΰντες κ«ί
πασχίζοντες, άποτελοΰν τάς
έργατίδας μελίσσας τής έθνι-
κής οίκονομίας, τούς παρά¬
γοντος τοΰ πλούτου άλλά
καί τής κοινωνικής γαλήνης
καί ήρεμίας. Μέ τούς φόρους
των πλουτίζουν τόν δημό¬
σιον κορβανάν. Μέ τα στή-
θη των δημιουργοϋν τό άπόρ
θητον φρούριον τής ασφα¬
λείας τής χώρας έν καιρώ
πολεμιχής θυέλλης. Μέ το
αίμά των, οταν παραστή ά-
νάγκη, γράφουν τάς ωραιο¬
τέρας σελίδας τής έθνικής ί
στορίας. Μαζί μέ τούς αγρό¬
τας καί τούς εργάτας, σχημα
τίζουν τόν στρατόν τής ερ¬
γασίας καί της ^δημιουργι-
κότητος, τα βάθρα τοΰ έθνι-
κοΰ μας συγκροτήματος. ©ά
έπρεπε λοιπόν οί επαγγελ¬
ματιαι καί οί βιοτέχναι νά
τυγχάνουν τής Ιδιαιτέρας
όλως στοργής κ»ί μερίμνης
τού κράτους. Καί ομως είς
τό παρελθόν είχον έγκατα-
λειφθή εντελώς. Τα άπειρα
ζητήματά των έμεναν έκ-
κρεμή, παρημελημένα άνε-
ξέταστα. Ματαίως ύπεβάλ-
λοντο έκ μέρους των όρ-
γανώσΐων ύπομνήματα διά
τα ζητήματά τής στέγης,
τής κατοχυρώσεως τού. έ-
παγγέλμαΤος, των άσφκλί-
σεων, των πιστώσεων, τοΰ
ενοικιοστασίου, τής φορολο
γικής ανακουφίσεως των.
Σκληρόν καί άνάλγητον τό
κράτος δέ ν ελάμβανε τόν
κόπον οΰτε νά τα μελετή¬
ση κάν, ούτε νά ακούση
την φωνήν τής άπογνώσε
ως, την κραυγήν τής ίκε-
σίας τού κόσμου αύτοΰ πού
έφθινεν άπό την παντοειδή
έκ των άνω καί έκ των κά-
τω πίεσιν. Τό κράτος ένε-
Βυμεΐτο τόν κόσμον αυτόν
μόνον οσάκις είχεν ανάγ¬
κην χρημάτων όπότε έστελ-
λε τόν εϊσπράκτορα (διά την
είσπραξιν των φόρων μέ
κάθε μέσον, μέ κάθε πίεσιν.
'Αλλ' ή έποχή έκείνη άνή-
κει βεβαία πλέον είς τό
παρελθόν. Τό σημερινόν
κράτος αντελήφθη εύτυχώς
τόν ρόλον τόν οποίον παί-
ζει είς την κοινωνικήν διάρ-
θρωσιν ή τάξις των επαγγελ¬
ματιαι καί βιοτεχνών, ά-
νεγνώρισε τα δίκαια της.
Έμελέτησε τα προβλήματα
πού την άπασχολοΰν. Καί
φαίνεται άποφασισμένον νά
τα λύση συντόμως καί Ι¬
κανοποιητικάς.
Ήδη τό ζήτημα τής έ-
παγγελματικής κατοχυρώσε-
ως ρυδμίζεται νομοθετικώς.
Καί ό μεγάλος πόθος τοΰ έ-
παγγελματοβιοτεχνικοΰ κό¬
σμου, ή άσφάλισίς τού δι'
Ιδρύσεως είδικοΰ ταμείου, ί-
κανοποιηθη. Προχθες, ύπε
γράφη τό διάταγμα της έγ·
κρίσεως τοΰ κανονισμοϋ
τοϋ ταμείου άσφαλίσεως έ
παγγελματιών καί βιοτεχνών
τοΰ όποίου ή λειτουργία θά
«ΡΧ·°η πλέον άπρόσκοπτος
διά την εκπλήρωσιν των με-
γάλων σκοπών τού. Άξίζει
δέ νά χαιρετισθά τό γεγονός
τουτο μ έ χαράν »αί νά έ-
ξαρΒή Ιδιαιτέρως. Αποτελεί
σπουδαίον βήμα πρός ολο-
κλήρωσιν τής κοινωνικής
μας πολιτικής. Είνε ή κα¬
λυτέρα έμπρακτος εκδήλω¬
σις της κυβερνήτι»;ής μερί¬
μνης διά τούς επαγγελματι¬
αι καί βιοτέχνας. Καί δέν
γεννάται βεβαία άμφιβολία
ότι ή μέριμα αυτή θά έκ
δηλωθή καί ώς πρός τάάλλα
ζητήματά, τής έπαγγελμα
τικής καί βιοτεχνικής πί¬
στεως, δι' Ιδρύσεως είδικής
τραπέζης όπως έγράψαμεν
καί άλλοτε, είτε διά παροχής
μέ ευκολίας, πιστώσεων υπό
των υφισταμένων ήδη τραπε
ζιτικών ίδρυμάτων, τής έπαγ
γελματιχής στέγης,τής βελτι
ώσεως γενικά τής θέσεως τοΰ
κόσμου αύτοΰ'μέ κάθετρόπον.
Τό μέχρι τούδε έργον τής
κυβερνήσεως, αποτελεί έγ
γύησιν καί διά τό μέλλο ν.
"Ασπρα χωρία
ΤΑ ΑΜΥΡΑ
Μέ τό τραγοϋδι τοϋνεροϋ.
Χτισμένα στίς νότιες πλα-
γιές, πού άποτελοθνε τίς ύ
πώρειες τής ΔΙκτης, τα χ*ωριά
τής Βιάννου, συναγωνίζονται
τό ενα πρός τό άλλο είς γρα-
φικότητα καί γοητεΐα. "Εξεκι¬
νήσαμεν άπό την Άρβη Ινα
θερμό πρωϊνό γιά την έπίσκε-
ψί των. Οί τόσο πρόσχσροι
καί φιλόξενοι κάτοικοι μας έ-
φόρτωσαν κυριολεκτικά άπό
σταφύλια καί σθκσ, δταν περ-
νούσαμεν άπό τα κτήματά
των. Ό ήλιος έκαιε κι' οί φλο
γισμένοι βράχοι άκτινοβολοθ-
σαν θερμότητα πού εκανε
άποπνικτική την άτμόσφαιρα
πού άναμιγνυόταν μέ τή σκό-
νη πού έσήκωνε τό τιοδοβο-
λητό στό δρόμο. Λαχανιασμέ
νοι άνθρωποι καί ζώα άνη-
φορΐζομε τίς άτελεΐωτες κορ-
δέλλες τοθ δρόμου γιά ν' ά-
νεβοθμε σέ κάπως ϊσιο δρό¬
μο. Καί διασταυρωνόμαστε
σ' αύτούς τούς στενούς κι'
άπόκρημνους έλιγμούς τοθ μό
λις βατοθ δρόμου μέ τούς ά-
γαθούς χωρικους ποΰ όδηγοθν
φοριωμένα τα ζώά τους μέ
λάδι, ποΰ θά τό πουλησουν
στήν Άρβη. Πόσοι κόποι, πό·
ση μαρτύρια, πόσοι κίνδυνοι
κ αί ιΐόσα κτυποκάρδια στήν
πορείαν αυτή. Καί δμως άπό
τόν δρόμον αύτό μεταφέρον-
ται σχεδόν 8λα τα προϊόντα
τ ής Άνατολικής Βιάννου στήν
Άρβη άπό δπου έξάγοντσι.
Τώρα νοιώθουμε^ καλυτέρα
γιατί μιλοθν μέ τόσο καημό
γιά την Ιλλειψι τοθ δρόμου.
Σάν ετελείωσαν δμως οί κορ-
δέλλες τής πλαγίας κι' έπροσ-
πελάσαμε τό βουνό, τό θέα-
μα πού άντικρύσαμε μας απε¬
ζημίωσε γιά δλα.
Κατάφυτες ρεμματιές μέ ά
φθονα νερά πού σμΐγουν τό
μουρμούρισμά των μέ τό τρα-
γοΰδι τώνπετροκοτσυφιών πού
ύψώνονται άπ' τό φσράγγι
τής "Αρβης καΐ των γαρδε
λιών πού έ"χουν τίς φωληές
των στούς βάτους καί στούς
κλάδους των έληών. Νερά τρέ
χούν παντοΰ. Καί μαθαΐνομε
μ' εκπληξι δτι τα περισσότερα
άπ' τα νερά αύτά πού πο-
τΐζουν τούς έλαιώνας ώς κά
τω στόν άφρό τής θαλάσσας,
έρχονται άπό τό Κεφαλοβρϋ
σι, άπό την περΐφημη πηγή
τοθ Κρύου ποταμοϋ, πού βρί-
σκεται στό ύψηλότερο σημεϊο
τής επαρχίας σ" άπόοτασι τό
όλιγώτερο δέκα πέντε χιλιο
μέτρων άπό τή θάλασσα! ..
Άλλά έδώ ή εύλογΐα τοθ
νεροθ έ'χει κατακλύσει κυριο-
λεκτικά δλη την έπαρχΐα καί
γονιμοποιεΐ έδάφη καί τρέφει
τούς καρπούς των ελαιών
καί των άλλων καρποφόρων
δένδρων πού σχηματΐζουν
τ' άπέραντα δάση τής Βιάν¬
νου.
* *

Βγαΐνοντας άπό ρεμματιά
βσθύσκιαν επάνω σέ μικρά
ύψωματάκι άντικρύζομε τό 8-
ραμα των χωρίων τής Βίαν
νού. Σειρά, Βαχός, Άμυρά—|
έπτά συνοικισμοί — Κρεββα
τάς, πιό πάνω τό Κεφαλο
βρΰσι, ϋστερα "Αγιος Βασί
λειος, Πεΰκος καί πιό μέσα ή
Πάνω καί Κάτω Σύμη. Τα
κάτασπρα σπιτάκια των ά-
στράφτουν μέσα στό βαθυπρά
σινο πλαίσιο των δασών. "Ασ
πρες χαρούμενες φωληές
κτισμένες σέ περιβάλλον εί
δυλλιακό. Καΐ οί κάτοικοί
των πρόσχαροι, γελαστοΐ,
πνευματώδεις, μέ μιά ξεχωρι
στή πραγματικά φινέτσα. Ξέ
ρουν νά μεταβάλλουν άκόμα
καΐ την θλϊψΐ των σέ χαρά
και νά έκδηλώνουν τόν πό
νο των μέ τραγοθδι. Μονάχα
£να καημό των δέν είμποροϋν
νά κρύψουν: Τόν καημό γιά
την ελλειψι τοΰ δρόμου ποΰ
τούς έχει καταδικάσει είς ά-
πομόνωσι. Στόν "Αγιο ΒασΙλη
πού έσταθμεύσαμε λίγο κι' ά-
ναπαυθήκαμε στή σκιά πελω
ρίου πλατάνου ενός ώραΐου
κέντρου μέ ραδιόφωνο, κι'
έδροσισθήκαμεν άπό τό κρθο
νερό πού άναβλύζει άπό την
πλαϊνή ρεμματιά, αΰτό άκού
σαμεν άπ' ολα τα στόματσ:
Την άνάγκη άμαξιτοΟ δρόμου.
—"Ας μάς κάμουν δρόμο
καί δέν θέλομε τΐποτε άλλο
άπό ιό Κράτος.Τα άλλα θάτά
φτιάξωμεν εμείς. Τό ΐδιο καί
στόν Κρεββαιά, τό ΐδιο καί
σία Άμυρά ,κσΐ στό Βαχό ά
πό δπου έτιεράσομε. Κσί φυσι
κά, άν πηγαίναμε καί στά
άλλα χωρία, στόν Πεΰκο, στή
Σύμη κ.λ π. τα ιδία θ' άκούα
με. Είνε ό γενικάς, κοινός ό
πόθος των Βιαννιτών.
*
* *
Είς τ' Άμυρά έφθάσαμε
μεοημέρι. Είχαμε τΐορευθή ά-
νάμεσα άπό δάση δένδρων
ποικίλων πού σχηματΐζουν ά
τέλειωτη στοα καί δέν άφή
νούν άκτϊνα ηλίου νά φθάση
είς τόν δρόμο. Είχαμε άνα
πνεύσει τό άρωμα των μυρσι
νών, τής ψασκομιλιάς καί των
πεύκων. Κι' είχαμε μεθυσε»
κυριολεκτικά άπό τό δραμα
τοϋ δάσους καί τής θαλάσσας
κάτω στό βάθος καί άπό τό
τραγοθδι πού διατονίζουν τα
κελαρύσματα των γάργαρων
νερών καΐ οί ψιθυρισμοί τής
φυλλωσιδς στ* άνάλαφρο φύ
οημα των θερινών πνοών.
Καί εύρεθήκαμε μπροστά στήν
πιό εύχάριστην εκπληξι: Σέ
πλούσιο τραπέζι πού εΐχαν
έτοιμάσει οί εύγενικοί φΐλοι
πού εΐχαν προπορευθή, οί κ.κ.
Ί.Βερυκοκκάκης πρώηνάστυνο
μικός καί Ν. Χαλκιαδάκης έμ
πορος. Δέν έδημιουργήθηκε
βλέπετε χωρίς λόγον ή φήμη
δτι στήν Δίκτη εγεννήθη ό Ξέ-
νιος Ζεύς. Ή φήμη δικαιώνε
ται άπό τα πράγματα.
* *
Τ' Άμυρά, είναι τό δεύτε
ρο σέ πληθυσμό χωριό τής
Βιάννου. Κι' άπό τα πρώ-
τα είς γραφικότητα, είς πλοθ
τον, είς πολιτισμόν. 'Έχει βέ
βαια κι' αύτό τόν καημό
τού δοόμου. Μάς ωμίλησαν
γι' αύτό τόσον ό ίατρός κ.
Βερυκοκκάκης δσον καί ό δα
σκαλος κ. Τσαγκαράκης, ί
νας νέος έκπαιδευτικός λει
τουργός μέ έξαιρετικά προ
σόντα καί μεγάλον ένθουσια
σμό. Άλλά γιά την προέκτα
σι τοθ δρόμου Βιάννου μέ
χρις Άμυρών, έχει διατεθή
πίστωσις ένάμισυ έκατομμυ
ρίου δραχμών. Καί ή κοινό
της έχει έπιβάλει προσωπι
κήν έργαοία δέκα ημερών
είς τούς κατοΐκους της πού
είναι διατεθειμένοι νά έργα
σθοθν καί περισσότερον άκό
μη άν παραστή άνάγκη. "Ε
τσι γιά τ' Άμυρά ύπάρχε
πλέον βάσιμη έλπίδα συντό
μου έξασφαλίσεως αμαξιτής
συγκοινωνίας. "Αλλωστε, τό
μεγαλύτερο τμήμα τού δρό
μου άπό Άμυρά είς Βαχό,
έχει χαραχθή, έχει διανοι
χθή άπό πολλών έτών. Ένα
άλλο σπουδαϊο ζήτημα γιά
τα Άμυρά, είναι ή άπόκτη
σις νέου έκπαιδευτικοθ κτι
ρίου. Τό σχολειό των, τριτά
ξιο, στεγάζεται είς άθλια οί
κήματα. Καΐ δμως ή σχολική
έφορεΐα διαθέτει έκατό χιλ.
δρ., τό οίκόπεδο καί πρόσω
πικήν έργασΐα των κατοΐκων.
Ή Γεν. Διοίκησις εχει ένδια
φερθή καί έχειδιατάξειτόν σχο
λικόν άρχιτέκτονα νά μεταβή
γιά την έκπόνησι τού σχεδί
ου. Δυστυχώς δμως ό άρ
χιτέκτων δέν πήγε καί ή ύ
πόθεσις χρονίζει ένώ ό επι
θεωρητής άπειλεϊ δτι άν δέν
άνεγερθή νέο έκπαιδευτήριο
θά είσηγηθή τόν ύποβιβα
σμό τοό σχολεΐου. Άλλά
πιστεύομεν δτι δέν θά παρα
ταθή πολύ άκόμη αυτή ή έκ-
κρεμότης. Τό τονΐζομεν άλ
λωστε καί πάλι Γιά έ"να τόπο
μέ τόσην ώμορφιά, μέ τόσον
πλοΰτο, μέ τόσην φιλοπρόοδο
διάθεσι, γιά £να τόπο πού
άγάπησαν καί εύνόησαν ίδι
αιτέρως οί θεοί, χρειάζεται
νά δεΐξωμε πολλήν άγάπη
καί περισσότερη στοργή...
Μ.
ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
Πεταχτά
οημειώμοτο
ΒΛΙΒΕΡΟΝ 8ΥΜΑ
Ή κυρία καί τα παιδία κάνουν
Ιξοχή. Ό κύριος μένει στήν πό-
λι, στήν έργασία τού. Στή σκιά
τοΰ δάσους δροσίζονται ή μητέρα
καί τα παιδία. Στό καμίνι τής
πόλεως λυώνει καί έξατμίζετη ό
πατέρας. "Οταν έν τούτοις Ιφευγε
γιά τό χωριό ή οικογένεια, δ άρ
χηγός ήταν κατενθουσιασμένος.
—Επί τέλους, άδελφέ, θά άνα
πνεύσω! θά μείνω μόνος, έλεύθε
ρος" χωρίς τίς γκρίνιες τής θεα
νώς καί τίς μουρμοθρες των παι
διών πού τρυπανίζουν τό κεφάλι
μοι?:»μέρα «αί νύκτα. Δέν-θά'χω τό
μαρτύριο τού ζεμπιλιοθ κάθε
πρωί, τό λογαριασμότής μοδίστας
τής καπελλοΰς, τοΰ παπο'υτσή,
τοθ κομμωτή. θά κοιμοθμαι δ
ταν θέλω. θά βγαίνω δταν μοθ
άρέση καί θά κλείνωμαι στό σπί
τι μου δταν μοθ καπνίαη. Καί
επί τέλους, άνθρωποι είμαστε, θά
μπορέσω νά τό ρίξω λίγο ίξω,
νά κάμω φλέρτ μέ αύτούς τούς
πειρασμούς τής άμαρτίας καί
τής ήδβνής πού Ιχουν πληθύνει
καί ϊχουν γίνει τόσο προκλητικοί,
χωρίς τούς περιορισμούς καί τα
νεΰρα τής κυρίας πού άπαιτεΐ ά
σκητικήν εγκράτειαν ΆγίουΆντω
νίου έκ μέρους μου.
Έπλανήθηκεν δμως δ κύριος,
δπως συνήθως ζοθν σέ διαρκή
πλάνην οί άνδρες. Ή οίκογένεια
έ*φυγε. Έμεινε μόνος. Ή ζωή δ
μ ως πού έσχεδίαζεν ήταν δνειρο
θερινής νυκτός. Στό σπίτι δπου
έφανταζόταν δτι θά εθρισκε τή γα
λήνη καί την ήσυχία, χωρίς τίς
φωνες των παιδιών, τόν έξενεύρι
ζεν ή άνία καί ή πλήξις τής σιω
πής. ΚΓ Ιξω; χειρότερα! "Ολη
την ήμέρα πνιγμένος στή δουλειά,
βουτηγμένος στόν ίδρώτά του.Καί
τό μαρτύριο τοθ ζεμπιλιοθ, δέν
Ιλειψε. Μονάχα πού άντί νά είνε
τό πρω'ι, ήταν τό άπόγευμα πού
Ιπρεπε μέ τ' αύτοκίνητο νά στεί
λη τρόφιμα, γλυκά στήν οίκογέ
νεια καί δώρα διάφορα στού; συγ
γενεΐς καί φίλους τοΰ χωρίου.
Καί ή ελευθερία; Πλάνη κι' έδώ.
Πρίν είχε τόν έλεγχο τής συζύ
γου. Τώρα είχε την έπιτήρησι
καί τάς προειδοποιήσεις δλων
των φίλων καί γνωστών δλης τής
πόλεως. Λίγο νά ατραβοκύτταζε,
λίγο ν' άργοΰσε, νά νυχτοπερπα
τοΰσε γιά νά πνΕξη την άνία τού
στούς καταρράκτες των άσημιών
τοθ αύγουστιάτικου φεγγαριοΰ,
άκουε έκατό στόματα νά τοθ φω
νάζουν:
—"Εννοια σου καί σέ βλέπου
με. θάρθη ή κυρία θεανώ καί ι
τής ποθμε δλες τί; «μπομπές»
Κι' έπειτα, τό Σαββατοκύριακο
—συνετός οίκογενειάρχης πρέπει
νά φαίνεται— είχε χρέος νά τό
περάση στό χωριό. Τόν εϊδαμεν
χθές τό άπόγευμα. Φορτωμένος
στό ίνα χέρι ίνα καλάθι καί στό
άλλο ίνα βαλιτσάκι, έτρεχε άσ
θμαίνοντας στό σταθμό, άκολου
θούμενος καί άπό τό παιδί τοΰ μα
γαζιοθ, φορτωμένο κι' αύτό ίνα
1 τσουβάλι. Άγωνιζίταν νά βρή μιά
1 θέσι, νά τακτοποιήση τα πράγμα
τα, ένώ συγχρόνως ϊδιδεν ίπό τό
τηλέφωνο τοθ αιαθμοθ τίς τιλευ
ΝομΕζετε δτι δέν Ιχει την βα¬
θυτέραν τού σημασίαν αύτό τό
γεγονός τής άλματώο'ους άνα5ε£-
ξεως τής παλαιάς «μίς Κρήτης»;
Αί Αθηναϊκαί έφημερίδες φαντά
ζομαι ίτι δέν τό άναγράφουν μό¬
νον πρός τιμήν τής Κρήτης. Ή
πρωτοβουλία έκείνη τοθ Ντέ Βχ-
λέφ, ή όποία τόσους έπικριτάς ά-
πέκτησεν, έδικαιώθη κατά τρόπον
κοινωνικώτατον. Τα καλλιστεία
δέν ήσαν απλώς άγώνε; καλλο-
νής. Όπως άποδεικνύεται σήμε
ρον, ώμίλουν καί είς τόν έσωτερι
κόν άνθρωπον. Μέ την καλλίνήν
δέν συμβαδίζει πολλές φορές τό
ήθος — αποκλειστικώς. 'Υπάρχει
καί ή πεποίθησις καί τό άπόθε-
μα τής προσωπινής δημιουργίας.
—θέλεις νά πής 8τι ή καλλονή
προϋποθέτει δύναμιν;
—Κάτι τέτοιο. Πρέπει δμως
νά δοθή ή Ικτίμησις τοθ συνόλου
πρώτον. Τα καλλιστεία ίπαιξαν
έδώ τόν κυριώτερον ρόλον, προ-
κειμένου περί τής εκτιμήσεως αυ¬
τής. Διά νά άναπτυχθή ή δύναμις
δέν άπαιτεϊτο παρά πίστωσις
χρόνου.
Έκεΐνος πού μέ ηρώτησε, επεί¬
σθη δτι αύτό συνίβαινε. Ή «μίς
Κρήτη» ή όποία άπό τίν στίβον
τής κοσμικότητος άνέβη είς τα
ανωτέρα έπίπεδα τής φήμης, ώ·
στε ν4 γίνη βεντέττα πραγματική
τοΰ κινηματογράφου, είχε μίαν
φωτεινήν θέσιν εις την γενικήν
λογικήν: Άσημος δακτυλογράφος
άλλοτε—θά εμενεν έκεϊ εάν δέν
έξεδηλώνετο ή πρωτοβουλΕα των
καλλιστείων ή άν δέν άπηχοθσεν
& σκοπός των καί μεταξύ μας;
Ισως ναί, ϊσως δχι. Ώστόσο εάν
δέν έπρόσεχε κανείς την φωτο-
γένειαν τοθ προαώπου της ή την
έπιβλητικότητα καί την πλαστι-
κότητα των γραμμών της, άπό
καθαρώς καλλιτεχνικής απόψεως,
είμαι σχεδόν βέβαιος δτι θά ευρί¬
σκετο άκόμη ενώπιον ττ)ς γραφο-
μηχανής. Τό πολύ νά ήτο οίκο-
δέσποινα ώραία μέν άλλά... συνή
θης., Τα ταλέντα βλέπετε δέν
είναι μόνον ζητήματά διαπλάσεως.
Είνε καί ζητήματά τύχης.
θά ίλεγε κανείς δτι τα καλλι¬
στεία ήσαν έδώ αυτή αυτή ή μορ
φή τής «Τυφλής θεάς»! Ό σκο¬
πός των, δπως τόν έτόνισαν καί
άλλοτε, αί στήλαι μας, ήτο καί
κοινωνικός καί καλλιτεχνικόν.
Άλλά καί έξυπηρετικός ενός τό·
που πού θέλει νά αποκτήση δι-
καιώματα μέσα είς τόν κύκλον
τής παγκοσμίου φήμης. Ή πα¬
λαιά «μίς Κρήτη» ήλθεν ξατω
καί έκ των υστέρων—ή τύχη ε-
χει αδυναμίαν γιά κάτι τέτοια
παιγνιδάκια—νά δώση την ώραι-
οτέραν επιβεβαίωσιν είς τό λη·
σμονημένον αύτό έπιχείρημα.
* *
*
—Μέγας άπατεών ό καθρέπτης
άλλά καί... μεγάλοι άπατεώνες οί
Έλλανοδίκαι.
Οί πνευματώδεις τής έποχής
των καλλιστείων, είχαν μεταξύ
των αλλων καί τό -πειρακτικόν
αύτό εύφυολέγημα. Ιδού δμως δ¬
τι δέν Ιλειψεν άπό τούς κριτάς
ή εύσυνειδησία. Όλίγη άπό αυ¬
τήν την τελευταίαν, άρκεϊ κάποτε
διά νά καθορίση τα πράγματα καί
τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος:
Νά κάμη μίαν απλήν «μίς Κρή¬
την» μεγάλην ήθοποιόν. Καί συγ¬
χρόνως νά δώση εύρυτέραν φήμην
είς ίνα τόπον άλλά καί ευρύτερον
πεδίον άμίλλης είς τό καλόν καί
τό ωραίον.
ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
Είς Μεσσαράν.
Ή χθεσινή ιαετάβασις τοθ
ΔιοικητοΟ τής Αγροτικάς Τρα
πέζης είς Μεσσαράν δέν
ύπάρχει άμφιβολία δτι θά έ¬
χη εΰεργετικά άποτελέσματα
διά τόν εύλογηαένον αυτόν
κάμπον. Ό κ. Λαμποόπου
λος θά αντιληφθή επιτοπίως
τόν πλοθτον καί την γονι-
μότητα των εδαφών, την έκ
πληκτικήν ανάπτυξιν των καλ
λιεργειών, την έργατικότητα
καί φιλοπρόοδον τάσιν των
άγροτών. Καί θά δώση τάς
καταλλήλους όδηγίας είς τό
Πρακτορείον Μοιρών, διά την
χορήγησιν άφθονωτέρων πι
στώσεων, διά την δημιουργΐ
αν δσον τό δυνατόν περισσο
έρων συνεταιρισμόν, διά
ήν συστηματικωτέραν καθο
δήγησιν των άγροτών είς τό
Ιργόν των. "Αν καί ι, οφείλο¬
μεν νά ομολογήσωμεν δτι καί
μέχρι σήμερον τό πρακτορεΐ
όν άνταπεκρίθη πλήρως είς
τάς ανάγκας καί τάς προσ-
δοκίας των Μεσσαριτών.
ταΐες παραγγελίες στό προσωπικό
τοΰ καταστήματος. Κάθιδρος άγω
νιζέταν νά συγκρατηθή τό υφος
ήρωος. Ένώ δέν ήταν παρά θλι
βερό θθμα τοθ δράματος πού βημι
ουργεΐ δ άνδροκρατικός στρατωνι
ομάς τής οικογενείας. Ένα θθμα
πού δέν καιάφερνεν οΰτε την συμ
πάθΐια νά κινήση άφοθ αίτία τοθ
δράματος τού είνε δ Ιδιος μέ τό
ρόλο πού θέλει νά διατηρή...
* *
Η γεωργία.
Άπό έκθεσιν τοθ έπόπτου
Αγροφυλακής κ. Παπαγιαν-
νάκη πρός τό υπουργείον
των Έσωτερικών σχετικήν
μέ την ανάπτυξιν τής γεωρ¬
γίας καΐ την κατάστασιν τής
άγροτικής ασφαλείας είς
τόν νομόν μας, πληροφορού
μεθα δτι κατά την τελευ¬
ταίαν τριετίαν έφυτεύθησαν
άνω των 500 χιλ. νέων καρ
ποφόρων, δένδρων καί έξημε
ρώθησαν πολλαί ,έπίσης χι
λιάδες. Ώς πρός τάς άγρο
ζημίας, οί άριθμοί διαπι-
στοΰν δτι καθ" δλον τόν νο
μόν έκδικάζονται τώρα τβ Ι
τος τόσαι μυνήσεις άπό δλα
τα άγρονομεϊα δσαι έξεδικά
ρντο πρό όκταετίας άπό £ν
μόνον άγρονομεΐον, τοθ Π6ρ
γου φέρ' ειπείν. ΑΓ.διαπιστώ
σεις είναι εξαιρετικώς εύχά
ριστοι. Ή γεωργία κατά τα
τελευταία έ"τη προοδεύει Ικα-
νοποιητικώς. Καί είναι δίκαι
όν ν' αναγνωρισθή δτι ή πρό-
οδος αυτή, όφείλεται έ" πολ
λοΐς καΐ είς την παγίωσιν τής
άγροτικής ασφαλείας.
***
Τό άρχεϊον.
ΜερΙμνη τοϋ ύπουργείσυ τής
Παιδείας εξεδόθη άναγκαστι·
κός νόμος διά τοϋ όποίου λαμ
βάνονται μέτρα διά την φύλα
ξιν καί συγκέντρωσιν ολων
των Ιστορικών εγγράφων πού
ευρίσκονται είς ίδιωτικάς συλ
λογάς, ίδρύονται δέ καΐ είδι
κά άρχεΐα είς διαφόρους πό
λεις διά την συγκέντρωσιν
καί ταξινόμησιν δλου αύτοΟ
τοΰ ίστορικοθ ύλικοθ. Πιστεύ¬
ομεν λοιπόν δτι θά Ιδρύθη
αί είς την πόλιν μας τοιοθ
τον άρχεϊον διά την συγκέν
τρωσιν καί την φύλαξιν τοϋ
ύλικοϋ πού είνε κατεσπαρμέ-
νόν άνά την Κρήτην. Καί σή¬
μερον άλλωστε λειτουργεΐ
δαπάναις τοθ Δήμου τό τουρ
κικόν άρχεϊον πού παρέχει
μεγάλας υπηρεσίας είς τον
τόπον, δεδομένου μάλιστα
δτι έκεΐ ευρίσκεται καί τό
κτηματολόγιον τού νομοΰ.
Δέν χρειάζεται λοιπόν παρά
νά κατοχυρωθή νά προστατευ¬
θή καί νά μονιμοποιηθή ή ΰ
πηρεσΐα αυτή.
Τα σταφύλια.
Άπό την Αίγυπτον μάς
ήλθε μΐα ευχάριστος εΤδησις.
Δασμός δέν πρόκειται νά επι
βληθή επί των εισαγομένων
σταφυλιών μας. Έτσι ή έξα
γωγη τοϋ προίόντος μας είς
την ωραίαν χώραν τοθ Νεί
λου δέν θά προσκροόση ου
τε εφέτος είς έμπόδια. Καΐ
τό γεγονός αύτό θά έπι-
δράση εύνοΐκώς επί των τι-
μών δεδομένου δτι καΐ είς την
Ευρώπην ή ζήτησις είνε μέγα
λη. "Ετσι οί άμπελουργοί
μας, παρά τάς έκ τοθ περο
νοσπόρου ζημίας, θά ίκα-
νοποιηθοθν όπωσδήποτε, χά¬
ρις είς τάς καλάς τιμάς.
ι
(θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
ρον τό κινηματογοαφικόν άρι-
στούργημα: «Φρουλάιν Ντόκτωρ·.
θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε¬
ρον ή γλυκειά όπερέττα· «παρά
δεισος γυναικών.
Την Δευτέραν: «ΠρωταθΛητής
μέ τό στανιό».ΜέτόνΤζόεΜπράουν.
Προιστάμενος Τυπογραφείου
"Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
ΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ν
Μέ τοΰς
Πιέρ Μπλανσβτρ, Ντίτα
Πάρλο, Πιέρ Φρεναί.
ΑΥΡΙΟΝ
Τό νεβν Μβυσικο χβρευτι-
κό χαρμα:
ΔΕΝ ΧΟΡΕΥΩ ΠΕΙΑ
Ή τελευταία καί ή πεΐό
ύπέρβχη δημιουργία τού.
Φρέντ "Ασταιρ
καί της
Τζίντζερ Ρότζερς
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Ή Έλληνική ομιλοΰσα
ταινία:
ΕΠΑΜΕΙΝΠ»ΔΑΣ
Πρωταγωνιβτοΰν.
Οίκονόμου, Παρασκευ-
άς, Άννα χαί Μαρίκα
Καλουτά.
Νουβική: Ι. Κυπαρίσση.
ΔΐΑΚΗΡΥΞΙλ
Ή 'ΕπιμελητεΙα ν Μεραρ-
χίας διακηρΰττει δτι την 4ην
Σ)βρ(ου έ. έ. ημέραν Κυρια¬
κήν καΐ ώραν 11—12 π.μ. έπσ
ναλαμβάνεται ό διαγωνισμός
διά την άνάδειξιν έργολάβου
όδικών μεταφοράν άπομεμα
κρυσμένων έν τή Νήοω άπο
στάσεων.
Ό διαγωνισμός ενεργηθήσε
ται ταυτοχρόνως έν Χανίοις,
Ρεθύμνω καΐ έν Ηρακλείω έν
τώ οικείω τόττφ δημοπρασιών
διά προφορικών ττροσφορών
καί ενώπιον έπιτροπής άξιω
ματικών συγκροτουμένης πά
ρά των κατά τόπους Φρουραρ
χεΐων.
Όροι συμφωνιών τοθ δια
γωνισμοϋ εισί κατατεθειμένοι
είς τα ανωτέρω Φρουραρχεΐσ
καΐ πσρά τί] Δ)σει Έπιμελη
τείας ν Μεραρχίας πρός πλη
ροφορίαν των ένδιαφερομέ
νων.
(Έκ τής Διευθύνσεως Έπι-
μελητείας).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Και
Ή Κοινότης Μοιρών
νουρΐου:
Προκηρύσσει δτι:
ΈκτΙθεται είς διαγωνισμόν
φανερας μειοδοτικής δημοπρα
οίας έν τώ Καταστήματι τής
Νομαρχΐας ή εκτέλεσις τοπο-
γραφικής άποτυπώσεως καΐ
ρυμοτομικής μελέτης τής κω
μοπόλεως Μοιρών, την 21 ην
ΣεπτεμβρΙου, έ. ε. συμφώνως
τής υπό τής Μηχανικής ύπηρε
οίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Ήρα
κλείου, συνταχθείσης μελέτης,
καΐ των ύπ' αυτής προβλεπο¬
μένων δρων καΐ ύποχρεώ
σεων.
Τα σχετικά τής μελέτης ευ¬
ρίσκονται κατατεθειμένα είςτό
γραφείον τής κοινότητος Μοι¬
ρών καΐ τό τοιοθτον τής Μηχσ
νίκης υπηρεσίας Κοινοτήτων
ΝομοΟ "Ηρακλείου Ινθα οί
βουλόμενοι δύνανται νά
λαμβάνωσι γνώσιν κατά τάς
εργασίμους ώρας.
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
τος.
Μιχκηλ
Άπό τού θρόνου
είς την λαιμητόμον.
μΠΠΤαΤΓκη
βασιλισσα -"-
Ή Μαρία — Άντουανέττσ
απήντησε τότε μέ ύπερηφά-
νειαν:
«Δέν εγνώριζα χθές τούς
μάρτυρας καί δέν ήξρυρα τί
θά κατέθετον εναντίον μου
ΚανεΙς δέν έπρόφερε εναντί¬
ον μου κάτι τό θετικόν. Δέν
εχω τΐποτε νά προσθέσω. Τοΰ
το μόνον: Δέν ήμουν τίποτε
σλλ' είμή ή σύζυγος τοθ Λου
δοβίκου 16ου καί έπρεπε νά
ύπακούω είς τάς θελήσεις
τού».
Τότε ό Φουκιέ ηγέρθη καί
έπανέλαβε δλας τάς κατηγο
ρίας. Οί διόο συνήγοροι άνέ
πτυξαν την υπεράσπισιν άρ-
κετά χλιαρά, διότι δέν ξεχνοΰ
σαν δτι ό συνήγορος τού Λου
δοβ(κου 16ου ετιμωρήθη πού
εΐχε λάβει μέ πολλήν ζωηοό
τητα τό μέρος τοθ βασιλέως.
Γι' αύτό επροτίμησαν νά κά
μουν έκκλησιν είς την έπιεί-
κειαν τοθ δικαστηρΕου άντ!
νά ύτίοστηοίξουν την άθωότη
τα τής Μαρίας—'Αντουανέτ-
τας. Πρίν ή ό πρόεδρος "Ερ
μαν θέσΓ) τα έοωτήματα είς
τούς ένόρκους οί φρουροί πα-
οέλαβαν την κατηγορουμένην.
Ό πρόεδρος κσΐ οί ένορκοι
παρέμειναν μόνοι των Ό
πρόεδρος είχεν άφήσει καττά
μέρος 8λη τή φρασεολογία
καί ί-γινε σοφής. Περιωρίσθη
είς μίαν βραχείαν κατηγορίαν
καί δέν έπέμεινε είς τας τό
σας λεπτομερείας. Ό γαλλ,ι-
κός λαός εΐπε, κατηγορεϊ τήυ
Μαρίαν—Άντουανέτταν, διό¬
τι δλα τα πολιτικά γεγο·. ότα
πού έξετυλΐχθησαν άπό πέν-
τε έτών μαρτυροΰν εναντίον
της. "Εθεσε λοιπήν είς τοΰς
ένόρκους τέσσαρα έρωτήματα:
Πρώτον: Απεδείχθη δτι ύ
πήΌξαν σχέσεις μέ ξένας δυ
νάμεις καί άλλαυς, έξωτερι
κούς έχθρούς τής δηυοκρατί
άς, μέ σκοπόν νά δοθοθν είς
αΰτούς τούς έγ,θροΰς χρήυα-
τα καί νά τοΰς επιτραπή ή
είσβολή είς τό γαλλικόν έ"οα-
φος, καί νά εύνοηθή ή νίκη
των δπλων των;
Δεύτερον: "Η Μαρία— Άν-
τουανέττα τής Αυστρίας χήρα
τοθ Λουδοβίκου Καπέτου, συν
ειργάσθη^είς αύτάς τάς ενερ¬
γείας;
Τρίτον: Απεδείχθη δτι ύπήρ
ξε συνωμοσία διά την δημιουρ
γίαν έμφυλίου σπαραγμοΟ;
^Τέταρτον: Συμμετέσχεν είς
αυτήν την συνωμοσίαν ή Μα¬
ρία—Άντουανέττα τήςΑύστρί
άς, χήρα τοθ Λουδοβίκου Κα¬
πέτου;
(συνεχίζεται)
~~
ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή γλυκειά Γερμανι¬
και όπερέττα Γθΰ Ροβέρ-
του Στόλτς:
ΠΑ ΡΑ Α ΕΙΣ Ο Σ
ΓΥΝΑΙΚΟΝ
Όρτένσα Ράκυ, Ίβάν
Πέτροβιτς, Γκεώρκ Αλε¬
ξάντερ, Λέο Σλέζακ,
Χάνς Ρίχτερ.
Καί Ζουρνάλ.
ΑΥΡΙΟΝ
Ή ξεκαρίιστιχη κωμωδία:
ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ι -—————--———--------■---------- " -------------— ————————------------------ ■ '
θερινή τροφή τού δέρματος.
θά έτρώγατΗ, δταν κάνει πολλή
ζέστη, ακριβώς τα Ιδία φαγητά
πού τρώγετε συνήθως δταν κά¬
νει πολθ κρΰο; Όχι, ασφαλώς1
Προτιμάτε τα κρϋα κονσομέ άπό
τούς θερμοϋς ζωμούς, μία φέτα
ττεπόνι, άπό διάφοραι >,όρεκτι·
ά λύ θά
κά πολύ θρετΐτικά
Σκεφθήτε λοιπόν
έ
έπίσης δτι
ά
φή ης
δέν τιρέπει τό δέρμα σας νά
έχη την ιδία δίαιτα τοΰ χειμώνος
και κατά την διάρκειαν τού θέ·
οους. Εάν/ δέν Μχετε έπιδερμί-
δα απολύτως ξηράν, μπορεΐτε
ώραιότατα, αυτή την έποχή, νά
μή κάνετε σχεδόν χρήσι -πολύ
λιπαρών ούσιών διά τό δέρμα
σας. Τό βραδυνό καθάρισμα θό
σας άνακουφίση πολύ περισσότε
ρον εάν αυτή την εποχήν, τό κά¬
νετε μέ γάλα άμυγδάλων, άγ·
γουρόνερο, ή άκόμη μέ νερό καί
σαποΰνι, τα όποϊα θα προτιμή
σετε άπό τίς λιπαρές ούσίες πού
είνε έξαιρετικές διά την ψυχραν
έποχή τοΰ χειμώνος.
Μόνον είς την περίπτωσιν πού
θά έπιδιώκατε την έξάλειψιν με-
ρικών ρυτίδων «ά έιτιμένετε νά
κάνετε χρήσιν λιπαρών οϋσιών,
καΐ τότε, μόνον επί των ρυτιδω-
μένων σημείων τοθ προσώπου
Ό ίδεώδης τρόπος άφαιρέσε
ως των ψιμμυθΐων διά τίς γυ-
ναΐκες οί οποίες παρά την δυνα
ζέστη, 2χουν άνάγκη νά θρέ-
την έπιδερμίδα των, μένει
ό ΰ ΰΰ άέ
ς
τή ζέστη,
ψουν η
ό
ψ η ρμ μ
ό κροκός τοΰ αΰγοΰ ,άναμεμιγμέ-
νος ιιέ ολίγον λάδι Τόν άπλώ
νετε επί τού προσώπου σας, τόν
άφήνετε νά στεγνώση επι τρία
ή τέσσαρα λεπτά, επειτα ξεπ,λύ
νεσθε μέ χλιαρό νερό. Κατ' αυ¬
τόν τόν τρόπον πραγματοποιή-
τε Μνα τέλειο καθαρισμό καΐ δι-
όλου έρεθιστικό, τού όποίου έ-
γετε ιδιαιτέρως άνάγκή αυτή την
έποχή.
Μην νομίζετε δτι πρέπει νά κά
νετε κατάχρησιν δροσιστικών
καί στυπτικών λοσιόν. Νά ξεύρε
τε αντιθέτως δτι δσον πεοισσό-
τερον χρησιμοποιήτε στυπτικά, τό
σον περισσότερον οί άδένες έρ
γάζονται καί έκκρίνουν έπιτυγ-
χάνετε λοιπόν τό αντίθετον άπο
τέλεσμα άπό αΰτό πού έπιδιώ-
κετε. Τό δέρμα σας φαίνεται δ
λο κα'ι περισσότερον λιπσρόν.
έφιδρώνει δλο καί περισσότερον
καθόσον τό
περιποιήσθε.
Α Ντιατεγκέ
ΤΏΜ
ΚΑΤΑΟΕΣΕΙΧ
/ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ^
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ
©ΗΣΑΥΡΟ^ΛΑΚΙΑ
ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
Ο_ερως^είς την χώραν
των Χρυοον&έμων.
Η ΜΑΧΗ
Υπό Κλώντ Φαρέρ,
4*ον
Κ ΟΙ Ν Ω Μ ί Κ Ρ
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφιχθη έπ' αδεία
έξ Άγίου Νικολάου, δ Διευθυν-
τής τού έκεΐ ύποκαταστήματος
τής Τραπέζης Αθηνών κ. Στυλ.
Παπαδάκης.
ΘΑΝΑΤΟΙ. — Βάσκανος μοΐρο
άφήρπασεν ττροώρως άπό τάς
άγκάλας τουφερών γονέων καΐ
άδελφών την Χαρούλαν Ι. Πολά-
κη. Ή μεταστασα υπήρξε πρότυ¬
πον νέας προικισμένης μ* έξαι·
ρετικάς 'άρετάς διά τάς οποίας
είχεν άποσπάσει την συμπάθειαν
εκτίμησιν "" ~
Αύτάς Ισκυψε πάνω της καΐ
την ξαναφίλησε:
—Είσθε μία γοητευτική μι-
κρούλα... ΙΙοιούς εΐδατε σήμερα,
—Κανένα... τάν ζωγράφο... [δείαν της παρηκολούθησε άρκέ-
—Τάν ζωγράφο;... Είμαι βέ-'τός καί έκλεκτός κόσμος Την
βαιος πώς σας φλερτάρει!... βαρέως πληγεΐσαν οικογένειαν
* - - τ ^ γ της συλλυπούμεθα θερμώς, εύχό
μενοι την έξ υψους παραμυθίάν.
Ιΐολϋ άπίθανο! | ______
—Καθόλου!...
—Καθόλου;
"Ολοι οί Γάλλοι φλερτάρουν δλες
τίς γυναίκες!...
—Μά αύτός είνε πολύ γέ-
ρος!...
—Τα λέει, μά άπά κοκετταρία
—Πολύ γέρος καΐ έξ άλλου, έ-
ρωτευμένος μέ μίαν άλλη... ξέρε
ζε καλά!. μέ αυτήν την Άμερι
κανίδα, την μίσσες Χόκλεϋ ·.
£—Ξέρω. "Οχι, δέν είνε έρω
τευμένος, είνε σκλάβος. Τήν,^άπο
στρέφεται πολύ περισσότερο άπ'
ίσυ την άγαπά. Αυτή δμως τάν
έχει κατακτήσε1.... Είνε Γάλλος...
Αυτή είνε πολύ ώμορφη καί πολύ
διεφθαρμένη, .
—Πολύ διεφθαρμένη;
—Ναί!... ώ! ώ! σας ένδιαφέ-
ρει αύτό,
Είχεν αισθανθή, τα φυλακισμέ-
νο μέσα στά χέρι τού χεράκι, νά
άνατριχιάζη. ; Άλλά, ϊσως, τοθ
^άνη/ε... Ή λεπτή φω/ή μιλοθ
5ε ήρεμώτατα:
—Δέν μέ Ινδίαφέρει. Την ξέ-
οετε, λοιπόν, αυτήν την μίσες Χό
κλεϋ;
—Έκ φήμης ναί. "Ολοι ΐήν ξέ
ρουν έκ φήμης.
—Θέλω νά πώ: τής Ιχετε παρου
σιασθή,
-"Οχι.
—Λοιπόν.
σθήτε,
—Ιΐώς,
θά τής παρουσια
Γύρω στήν πόλι.
Καί χθές εσυνεχίσθη τό συννέ·
Φΐασμα, τό οποίον εθεωρήθη ώς
προάγγελος τοΰ φθινοπώρου.
— Πάντως γενική
ή πρόβλεψις δτι ή
τής άτμοσφαίρας
είνε άκόμη
κατάστασις
δέν φαίνεται
προτιθεμένη νά τα χαλάση...
—ΈννθΕΪται δτι ή καιροσκο-
πία αυτή διατυπώνεται μέ τάς
άπαραιτήτους έπιφυλάξεις, άφοΰ
καιρικώς κανε'ις δέν γνωρίζει
συνήθως . τί τέξεται ή έπιοΰσα.
—Ή τουριστική κίνησις διακο¬
πείσα άπό ημερών θά επαναλη¬
φθή την Ιην ΣεπτεμβρΙου.
Μέ η άφιξ βί
ριηγητών.
—Έλπίζεται
δ θ θ
δτι καΐ έν τή πα¬
ώ θά
έλθτ] έδώ. Ί"τιοσχέθη»α
νά την καλέοω.
— Ιΐροεκάλεσε αυτή, την πρόσ
κληαι;
—"Οχι. Έγώιμόνη μου έπρό
τεινα .
—Δυίτυχία! γιατί;
Έσκέφθηκε πρίν απαντήση:
—Γιά νά εύχαριστήσω τάν ζω
γράφο. Καΐ έπειδή ό μαρκήσιος __
θέλει νά δέχωμαι 8σο τα δυνατόν Ιπροβλέπεται ά πό τούς
πιά πολλούς Εύρωπαίους. Ιτή: ναυΐικής ζωής καΐ
Έγέλασε καΐ την ξανα,φίλη'ΐε- |ω(_.
—Τί εύπειθής γυναικοΰλα! .
Έχάδευε τα ώμορφα μαΰρα
μαλλιά, τα ίποΐα υποχωροΰσαν
ρόδω τοθ φθινοπώρου, θά σημει-
ωθώ'σι τουρισταί μεμονωμένοι
ή όμαδικοί κα'ι τουτο διότι καί
κατά την εποχήν ταύτην τιαρα-
τηροθνται ουνήθως κάθοδοι ξέ·
νων πρός την Έλλάδα καΐτην
Ανατολήν.
—Τα θαλάσσια λουτρά συνεχί·
ζονται άπό τούς συμπολίτας.
—Αμφότερα τα φΰλα αμιλλών¬
ται είς την κίνησιν αυτήν, την
τόσο ϋγιεινήν καί ψυχαγωγικήν
— Βλέιΐετε ή έποχή της παρέο-
χεται όσονούπω καί ^,τι παρέρ-
χεται είνε καΐ περισσότερον επι -
θυμητόν.
—Έκ των άτοτελεσμάτων των
έξετάσεων τής σχολής Εύελπί-
δων δσον άφορςί τους Κρήτας
τα όποΐα έδημοσιεύσαμεν χθές.
—Άτιοδεικνύεται ή εύρεϊα συμ
μετοχή τής νήσου μας είς την
ανωτέραν στρατιωτικόν μόρφωσπ.
—Έκ τής οποίας θά προίΛθουν
οί μορφωμένοι άξιωματικοί τοθ
υέλλοντος, οί τόσον χρήσ μοί είς
£να συγχρονισμένον απολύτως
στράτευμα.
— Πολύς ασφαλώς κόσμος θά
κατέλθη σήμερον είς τόν λιμέ¬
να χάριν των τελουμένων κολυμ
βητικών άγώνων.
—'Κάν κρίνωμεν άιτό τα άναγ-
ΥΗλλόμενα έν άλλη
πιιυχία των άγώνων
πρέπει ' νά
φίλους
κινήσε-
χατω
τού.
—Άν
χρ
άπό τα χαδιάρικα δάκτυλά
Οί κ. κ. καταναλωτάς πάγου εΐδοποιοΰνται
ότι ό πάγος πωλεΐται είς τα πρατήριχ πρός:
Δραχ 8 (όκτώ) ή στήλη
» 4 (τέσσαρας) ή ημίσεια
» 2 (δυο)τό τέταρτον.
Εφιστώμεν όθεν την προαοχήν των κ. κ. κα-
ταναλωτών δτι δέον όπως πληρώνουν ακριβώς τα
ανωτέρω καί ούχι περισσότερον.
(Έκ τής Διευθύνσεως Α. Β. Ξενάκης-Λιανάς).
Επ' άγαΡφ αύ"τ"ίϊς "τής
τσίας άλλά καί των γενικωτέ-
ρων προόδων τής πόλεώς μτς.
— Χθές τού Άγίου Φανθ'.ρίου
έώρτασεν ό φερώνυμος ναός ηο-
ρά τόν Πόρον.
—Τόσον είς τόν έσπερινόν δ¬
σον καί την πανηγυρικήν λει¬
τουργίαν χθές, συνέρρευσαν έκεΐ
άρκετοί φιλόθρησκοι.
—Άλλά καί κοριτσόκοσμος λό·
ίγφ τής σημασίας τού ΆγΙου τού
τού είς την λαϊκήν παράδοσιν,
ώς «φσνερωτοϋ».
— Εις τού Πουλακάκη ττροβάλ-
λεται σήαερον διά τελευταίαν
φοράν τό έξαιρετικό φΐλμ «Φρο-
υλάιν Ντόκτορ» άπό την σκότει-
διατηρούσατε τό άβολο
κτένισμα των μουσμέ: δέν θά εί-
χα την εύχαρίστησι νά χαδεύω
Ιτσι τα μαλλιά σας. Αύτό τό κτέ
σχισμάδα των μισοκλεισμένων βλε
φάρων της:
—Είνε καμωμένο έπίτηδες..
Έγινόταν τολμηρός. Τα στόμ»
τοΐ) τώρα, ήταν κολλημένο μ' ά
πληστΕα στά χείλη της, καΐ τα
χέρια τού ξεκούμπωναν τα κορ
σάζ, άναζητώντας την θέρμη τ&Ο
γυμνοθ στήθους.
—Μιισού. Μιτσού!... Ύηίροχη
άκτινοΰλα μελιοθ!...
Δέν άντιστεκόταν. Άλλά τα ά-
κίνητα χέρια της, έκρεμόταν κα
τα μήκος τοΰ σώματός της καΐ
δέν είχεν άγκαλιάση τάν κορμά
τοΰ έραστοΰ της.
(συνεχίζεται)
ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ
Μέ τόν Τ2ΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ
ΔΥΟ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ Τ ΥΠΟ Υ
Ό γνωστάς διά την προθυμ'αν καί την πείραν
τού αύτοκινητιστής:
Μιχαήλ Άγγελάκης
γνωστοποιεΐ είς τ}ν πολυπληθή πελατείαν τού
δτι έπλουτισε τό γκσράζ τού μέ δύο καινουργή
άεροδυναμικά αύτοκίνητα τοθ νεωτέρου τύπου.
Αριθ. τηλεψ. 7.50
Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
έναντι Αγ. Τίτου
Έκπαιίευθεΐς είς Παρισί¬
ους αναλαμβάνει οιανδήποτε
θεραπείαν νοσημάτων τοδ
στόμοιτος (ούλίτιίος, κα«οσμί-
ας) συμφώνως μέ την τελευ¬
ταίαν εξέλιξιν τής έτπστημης.
Επίσης οοοντοστοιχίας καί
κβρώνες εκ διαφόρων μετάλ-
λων-κορώνες έκ πορσελάνπς.
'Επ«ναφορά τελείως άνώδυ
νβς των στρεβλοφυών όδβν
τιιν βίς την κανονικήν αυτών
θέσιν.
Τηλέφωνον 6—91.
ΔΗΛΩΣΙΣ
Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Έμ
μανουήλ Κ. Δανελάκης κάτοικος
τοΰ χωρίου Χερσονήσου δηλώ κα
τηγορηματικώς δτι οδτε είμαι, ου
τε 6πήρξα ποτέ, ουτε καί είς τα
μέλλον θά γίνω κομμουνιστής,άλλ'
είμαι Ιθνικιστής πολίτης τεταγμέ
νος παρά τό πλευρόν τής σημε-
ρινής Κυβερνήσεως.
Χερσόνησος τή 27—8—38
Ό Δηλών
Έμμοιν. Κ. Δοτνελάκης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα έγγράμ-
ματος διά τό Ξενοδοχείον «Ελ¬
βί Πλί ά Ί
ρ πό την σκότει
νήν ιστορίαν τής κατασκοπείας
τοΰ μεγάλου πολέμου.
—Ό «Απόλλων» προβάλλει σή¬
μερον την φιλμοπερέΐταν τοΰ
Στόλτς «Παράδεισος Γυναικών»
καί αυριον μίαν θαυμασίαν κωμω
δίαν: «Πρωταθλητής μέ τό στα
νιό» μέ πρωταγωνιστήν τόν δι
άσημον κωμικόν Τζόε Μπράουν.
δ Ρίπβρκρ
—Άφιξις έπιστημόνων.
Διά τοΰ άτμοτιλοΐου «Άκρόπο-
λις άφικνοΰνται σήμερον έξ "Α¬
θηνών οί έκεΐ εύψήμως γνωστοΐ
ίατροΐ κ. κ. Βλαριανός, ύφηγη
τής τής νευρολογίας καί ψυχια
τρικής έν τφ Έθνικώ Πανετιιστη
μίφ, καΐ Γεώργιος Πετάσης, είδι
κός στηθικών νοσημάτων, τέως
διευθυντάς Σανατορίου ΝταοΟ
Πεντέλης, οίτινες θά παραμείνω
σιν επί ολίγας ημέρας έν τη πό
λει μαο, ιτρος επίσκεψιν των άρ
χαιοτήτων.
μ
βετία».
ίδ£ψ.
χ
Πληροφορίαι παρά τφ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων
γνωρίζομεν 8τι:
1) ό φόρος 2ο)ο πληρώνεται μό¬
νον επί των έν τή περιφερεία τ&0
Δή μου Ηρακλείου παραγομένων
άμπελουργικών προιόντων.
2) "Οτι ό παραγωγός έχει «από¬
λυτον δικαίωμα» νά καταβάλη τό
2ο)ο είς είσόδημα ή είς χρήμα
βάσει τιμής κατ' οκάν σταφίδος
σουλτανίνας Δραχ. 10, σταφίδος
τακτά καί λιάτικης Δραχ 5 καΐ
σταφυλών Δραχμήν 1.
Ηράκλειον 27 Αύγούστου 1938
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Μηνάς Γεωργιάδης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Φέρεται είς γνώσιν πάντων δτι
την 29ην Αύγούστου τίλεαθήσον-
ται τα έγκαίνια τοϋ έν Σωκαρ^
ΊεροΟ ναού «Άγιος Ιωάννης»
(Βυζαντινής έποχής). Παρακαλοθν
ται δθεν οί φιλόθρησκοι δπιος πά
ραστώσιν είς την ίορτήν.
Σωχαρδ τή 20 Αύγούστου 1938
Ή Ένοριαχή 'ϊ
Γ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πόλι4
,ι «οί έν ,;,
ϊ
μα
Χθλης ^
τ.ους Κρητβ,
ιευσαμεν ^
πκήν
είς τ*
3ν χρήσ μο, β
νον ότΐολύΐ,
>ς κόσμοζ 4
είς τόν φ
ουμένων κοΙϊ,
άιτό τα αναν-
■λ[) ήλ

τούς
ς καί
ών
πόλεώς λ
ου
υμος
ι εσπερινήν!·
'ηγυρικήν 1β·
έρρευσαν ιί
;οι.
ιτσόκοομοςΐ*
τού Άγίου»
ήν παράδοβ'
κάκη πρ#
ά τελευιοΐ»
κό φΐλμ ·*Ι*
πό την ΐί'
:μου.
ττροβάλλει 5|
περέττσν ;«
Γαικβ'
ζ
ιμσσίσν κ(#[
• μέ το ι"'
ή τίν
'ρίττορτιρ
ΙΗΣΙ-
Τό μεγάλο έργον
τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
Έγκυκλοπα ιδε ία
Αι' έκεΐνους πού θέλουν
νά πΑουτίζουν τάς γνώσεις των.
385βν
Θ'.
"Εκλκιψις.
Είδομεν πώς ό Μάριος είχεν άνακαλύψει, ή έ
νόμισεν Οτι ανεκάλυψε τό όνομά της—εκαλείτο Ού
ρανία.
Είνε παροιμία 8τι, δταν κάμνη τις αρχήν νά
Άπό δλα δι* δλους.
ΗΛΙΑΚΟΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
Β'.
Ι ρεσι μονάχα: Νά τα τρώμε ώμά
Τά άναιμιχά ζώα, είτε άπό αί μέ λά5ι χαί άλάτΐ, δίχως ξύ5ι,
Ι μορραγία είτε άπό δηλητηρίασι ή έλάχιστο δταν χρειάζεται
τρώγτ,, έρχεται ή όρεξις. Τό αύτό συμβαίνεΓ καΐ δ ' «™ν. ^ληθοθν>σέ χορτοφαγία,δτ] χεΤ νά εϊμαστε πεπεισμένοι
* '.ιι· ^* ' . ►·κ μ-** -ί. ...λ ^,..««. »ι....../Λ·)ν^ Είνε αγνό φυσιχό ξυ5ι. Βέρα
| πως είπαμε ανωτέρω, καί τό
τος τριών ή τεσσάρων έβ&ομάδων, ό Μάριος κατέ
ταν βάλη τις αρχήν ν' άγαπά. Ήτον ήδη πολύ δτι'
έγΐνωσκε τό δνομά της· άλλά δέν ήτον αρκετόν. Έν ϊ^ανειώνουν τί αΐμα τοι
τος τριών ή τεσσάρων έβδομάδων, ό Μάριος κατέ σ^ τρεΙς__έ6δομάδες, ένώ
λυσε ταύτην την τρυφήν. "Ηθέλησε καί άλλην. Ήθέ
λησε νά μάθη καί ποθ κατώκει ή Ούρανία τού.
ΕΤχε κάμει πρώτον σφάλμα, δταν ό κ. ΛευκΙας
ή'λλαξε θέσιν είς τόν κήπον, άκολουθήσας αυτόν
έκεΐ. ΕΤχε κάμει δεύτερον σφάλμα, δτι δέν έξηκο
λούθει νά μένη είς τό Λουξεμβοΰργον, δταν ήρχετο Ι
6 κ. ΛευκΙας μόνος. Έκαμε τώρα καί τρίτον
στον τουτο. "Ηκολούθησε την Ουρανίαν τού.
χλωροφύλλη θά τού; έχρειάζετο
τό διπλασιον. Ή δύναμις των
νεύρων χαί των μυών αΰξάνει, ή
χαρϊία τονώνεται χαί ή διούρησις
εύχολύνεΐαι. Εχρησιμοποιήθη ά
καί ώ;
η
Αυτή κατώκει είς οικίαν τινά τής όδοθ Δύσεως,
σέ
ι »
δέρματο; δΓ έπαλείψεως χαί
ιΐήσεις φυματιώσεως ύ-
ένέσεων Τά π
είςτό όλιγανθρωπότερον μέοος αυτής. Ή οίκία ήτο. ■,, - , „
άλλ'άνευ επιδείξεως. Έκτο Ι .Γ_Οϋθο^ *α1 ™?α
τε, ό Μάριος προσέθεσεν είς την τρυφήν τοΰ νάίδ£*°1 ™ιΡ*μ»τίζοντχι την
βλέπη αυτήν είς τό Λουξεμβοΰργον, την τρυφήν τοΰ Ι χλίοροφυλλτ,ς ένδοφλεβιχής.
νά την ακολουθήση μέχοι τής οικίας. * λχίή. τή διοχέτε
Βαθμηδόν ηθξανεν ή όρεξις τού. Ό
ίνεσιν
μ Μάριος έγ(
νωσκεν ήδη άν δχι τό έπώυυμον, άλλά τό δνομα'
τοθτο δέ τώ ήτο καί τό ποθεινότερον Εμαθε δέ καί
ευσι τοθ ύγροθ
άΐϊ' ΐύθείας μέσα στίς φλέβες.
Γιά νά γίνη πιό άντιληπτό τό
πράγμα, έξηγοθμε δτι ή χλωρο-
ζώων
άρ
δτι
«. δ
χρέ
άς των φυτοφάγων
μίσχ τού άπομεινάρια χλωρ:
μ μρ χρ
φύλλης χαί έπομένως χαί τα χόρ
τα πού βράζουμε ή μαγειρεύουμε
έπίσης διατηροθν Σχνη. Τα πε-
ρισσότερα δμω; χαί τα καλλί¬
τερα χάνονται. ' Κι' άφοθ τα
βρίσχουμε ίφθονα στή φυσιχή
τους χατάστασι χαί μποροθμε
νά μεταβιβάσουμε στόν όργανισμό
μας. πρός τί νά τα έλαττώσου-
με εμείς οί (διοι; ΆρχεΙ μονά
χά νά τα χαθαρίζουμε χαλά', μέ
γιά νά φΰ
ούσίες χαί
χαταιγισμούς νεροθ
γουν ίλες οί ξένες
Ό τρυγητός είς Σητείαν,
Ευνοικαί συνθήκαι.
ΣΗΤΕΙΑ Αύγουστος (άν.απ>|
χριτοθ μας).—Ό σταφίδοπαραΥω-
γικός χόσμος τόσον τής Σητε'ί τί
δσον χαί τής Ιεραπέτρας, εδρίσχε
ται χατά τάς ημέρας αύτάς έν δρ-|
γασμώ, λόγω
σταφίδος.
Οί σταφιδοπαραγωγοί δεικνύ¬
ουν εξαιρετικήν προσοχήν, άπο-
ρή χή
βλέποντες είς την;έν γένει καλήν
διατήρησιν τοθ πλουτοφόρου προϊ
όντος χαί γενικώς την απόδοσιν
τού είς τάς άγορά; υπό τάς χα-
λυτέρας ποιοτιχάς συνθήκας. Εί¬
νε βέβαιον |ξ αύτοι! τοθ λόγου, 3·
τι καί εφέτος ή στ,αφί;, ειδικώτε¬
ρον τής Σητείας, θά παρουσιάση
καί ποσόν αρκετόν χατά πάσαν
πιθανότητα, άλλά χαί ποίον εξαί¬
ρετον.
"Αλλως τε έκ παραλλήλου μέ
την μέριμναν των σΐαφιδοπαρα-
γωγών συμβαδίζε: καί έ εύνοϊκός
δ τραγητός θά συνεχισθή ομαλώς
καί τά άποτελέσματα τής συγκο-
μιδής επί τής οίκονομικής ζιοής
τοΰ τόπου θά είναι εΰχάριστα.
, —Καθ' £ ανακοινούται χ»ί 0-
δπη-
τοθ τρυγητοθ τήςιτ/δ,τή; τοπιχής άγρονομιχή;
'"'■■" εδόθησαν αυστηρόταται
χαί έλγ'ιφήησαν ίκτακτα
την προστασίαν των εύ·
·. , , " - ", , -, ■ γωγων συμοαοιι,ϊΐ χαι ο ευ/οικος
τ* αυγα των παρασίτων έντόμων Γ 6 ηιβτιύηΜ συνεπώς δτ( έ-
που δρίσχονται πβλλές ψορϊς στα Ι ξακολουθούνχων χών β ων τούτων
λοιπόν ήθελε νά μάθη. καί τίς | γθλλη είνε σάν νά ποθμε Ινα τρι
άπίσταγμα των ούσιών ποΰ ~ ^ "^
0|; 4χτ1νΐς το0 ηλίου
ρωρόν—Ό κύριος, δστις ήλθεν, είνε ό κατοικών
τό πρώτον πάτωμσ;
—Όχι, άπεκρίθη ό θυρωρός' είνε ό κύριος τοΰ
τρίτου πατώματος.
Ό Μάριος εμαθε καί τουτο. Ή έκβασις αυτή
τόν ένεθάρρυνε περιπλέον.—Τοθ τρίτου πατώματος,
πρός τόν δρόμον ή πρός τά όιίσω τής οικίας; ηρώ¬
τησε τόν θυρωρόν.
—Τί πρός τά οπίσω! Απήντησε ούτος. Αύτό τό
σπίτι δέν εχει οπίσω είνε επάνω είς τόν δρόμον.
—Καί τί έπάγγε^μα έχει αύτός ό κύριος; έπηρώ-
τησεν ό Μάριος.
—Είνε κτηματίας Μνας άνθρωπος πολύ αγαθάς,
έπειδή άγαπςι τούς πτωχούς, άν καί σύτόςεΐνε πο¬
λύ πλούσιος.
ποΰ κατώκει' τώρα
ήτο.
Εσπέραν τινά, άφοϋ τούς
οικίας των καΐ τοΰς είδεν είσελθόντας, εισηλθε καί|χα1 πού ιίνί &ηΧρΧΙτΎιτίς γιά
αύτός μετ' ολίγον καί ήοώτησε θαρραλέως τόνθυ|^ ^ μχ, .^ τούς ^^
αύτοΰς λοιπόν δέν γεννάται ζή τη
μα δτι άπό τό ά«όσταγμα αΐτό
ι ποΰ βρίσχεται στά χόρτα έν ά
[ φθονία πρέπει νά παίρνουμε δσο
, μποροΰμε πε?ισσότερο. "Ολα τά
| εϊοη των χόρτων εξαιρέσει έκεί
1 νι>ν ποΰ γιά ωρισμένας παθή-
' σεις μας θά διαγράψη άπό τό
διαιτολόγιο ό γιατρός μας, ποΰ
στή μαγειριχή
δρίσχονται; πολλές »ορΙς «,«,.ξ χ θ 6 των δρων τούτων
φυλλα τοας. Εν αναγχη, άν φο- *___________________________
μόλ
όποΓον έκπροσω-
παραγωγικήν
μέτρα & η ρ
ρισκόμενα.^ υπό τα δένδρα χαρου
πίων. Είνε2ίβ°"°ν δτι καί διά τδ
προϊόν τοθ Γ» ό όΓ έ
ττεΐ μίαν ο
πηγήν καί τωτ /.παρχιών μας καί
τοθ νομοθ ΛΆ·στ}θιΓου ευρύτερον,
θά καταβληθ^ κάθε ~ ^αλή φροντίς
οδτως ώστε νά ά^οφευχ βο0ν αί ζή
μίαι. Οί Οφιστάμενοι άλΧω» τε νό·
μοε, είς τό κεφάλαιον - τουτο
τή; εΖδικής προατασίας των προ:··
όντων μας, τονίζεται δτι θά ττ]ρη·
θοΰν εφέτος μέ εξαιρετικήν επι¬
μονήν καί άκαμψίαν, χαρ.ν τής γι
έ εξρετήσεως τής δ-
μψ
εξυπηρετήσεως τής
ς τοπικής ί
στε την
μποροθμε (
νά τα
σέ
βγάλουμε άμί
σως.
Καί τέλος νά μή διατηρήσωμε
την καχή προτίμησι τής λεγομένας
—Διά την συμπλήρωσιν δύο
θέσεων έργατών Τ.Τ. Γραμ
μών.
Ή Γεν. Λιοίχησις Κρήτης προ
κειμένου νά προβή είς τήνσυμαλπ
καρδίας των χίρτων. Είνε φυσικά ρωσιν δύο θέσε'αν ' έργατών Γ. Τ.
πιό τρυ^ερή, άλλά τά έξωτερι ' Γοαααών ν' τάϊεωί ιιιάί η«οά τώ
χά φύλλα είνε έκεΐνα ποΰ έχουν
πάρη άπό,,τόν ήλιο δ,τι χρβιά
ζονται. Τά έσωτεριχά, κλεισμέ ι Παλ. Πολεμιοτών βουλομένους
να, είνε άναιμικά. Καί "*" 1~β """' * '"
τος ν' άποφεΰγουμε τα !
χορταριχά πού, ή ουγχρονη
Γραμμών γ' τάξεως μιάς παρά τώ
Τμήματι Τ. Τ. Γραμμών Χανίων
καιμιάς παρά τώτοιβύτω Ηρακλεί
ου, προσκαλεϊ τούς έκ των
Π μιτ βουλομένους
; να καταλάβωσι την θέσιν ταύ
να
Μέ
«Γ Ι
χ , ή χ
κηττουριχή μά; προμηθεύει. Είνε
καλά είς εμφάνισιν άλλά δέν £
Άριςμός 5678.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Καί πώς όνομάζετσι; ήοώτησε πάλιν ό Μάριος. ! ττρογράμματος άναγκαστικοΰ
άκινήτων
Ό θυρα-ρός ήγειρε την κεφαλήν κσί είπεν
Άκουσε νά σοθ πΛ, κύριε' κάπως πολύ έξετάζεις.
Κάμνεις τόν κατάσκοπον;
Ό Μάριος τότε έστρεψε τα νώτσ, θλιβείς μέν
άφ' ενός, άλλά καί χαίρων δτι προώδευσεν είς
τάς ερεύνας τού. — Τώρσ, έλεγεν, έμαθα άρκετά.
Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
Ν
ίνών Νικόλαος
Μαυρογιάννης
Άντωνίου
έδρεόων καΐ
κατοικών έν Επάνω Άρχά-
τά. |
Έμοθα δτι όνομάζβται ΟύροΆν, δπ ό πατήρ της|ναι:· Τεμένους,
είνε κτηματίσς, καί δτι κστοικεΐ είς την οδόν τής' Δηλοποιώ δτι:
Δύσεως είς τό τρίτον πάτωμα έκεΐνης τής οικίας. Ι Εκτίθημι είς δημόσιον ά-
Τή
^..Ν — .,,.._. .._. ,._ ■'","''"' """" "* ' ναγκαστικόν πλειστηριασμόν
επαύριον, 6 κ. ΛευκΙας καί ή θυγάτηο τού τΛΧΑΐίΛληιιΟη ίνι1,ΛΟη^ ττή
μόλις εφάνησαν ολίγας τινάς στιγμάς είς τό Λου·
έ ή έ' ήέ
άκόλουθα
■, η „ ■ ... ι η χ - λ ι. ιιυ ία τοθ όφειλέτου Ιωάννου
£ΛΟυεΚ?-^ ε:^^:,θεοφ.λου Χριστινάκη κατοΐ
ξβγ ρη
καί ό Μάριος ηκολούθησεν είς την οδόν
ως, ώς εΤχε λάβει την συνήθειαν.
Φθάσας ό κ. ΛευκΙας είς την θύραν τής
ή
τής Δύσε-
κου τού χωρίου
, δος κείμενα είς
.°_!ί_^ αν των χωρίων
Πεζα Πείΐιά
την περιφέρει
καΐ
τού, αφήκε την θυγατέρα τού νά εΙσέλθη, πρώτη· Κουνάβων? τής Είρηνοδικεια-
αύτός δ" Ιπειτα πρίν πατήση τό κατώφλιον τής θύ (κ«ς περΐφΕΡεΐσς, Άρχανύ^ν ή
ηηη ίητΑΟη ντητΐ πτηητΑΡΪΓ ποήί· τάν Μάοιον ποοσή-' _- . ι —?_ ηι___ _··α.___υ...
ρας, έστάθη καί στρσφείς πρός τόν Μάριον προσή·
λωσεν έπ' αύτοΟ τό δμμα.
(συνεχΓζεται)
Τ
Εφέτος ή χρονιά είνε δψιμη καί ό
κίνδυνος τής Ρροχής έπικρέμαται άμε¬
σος γιά την σταφΐδα σας.
Τώρα ποθ ό Άσφαλιστικός κολοσσός:
ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
σας έξασφαλίζει άπό τόν κίνδυνον
αυτόν, μην άφήσετε τό προϊόν σας ά-
νασφάλιστον.
Σπεύσατε ν' άσψαλίσετε την σταφί-
δα σας δπως έκαμαν ήδη δλοι οί προ-
νοητικοί άμπελοκτήμονες.
Άντιπρόσωποι σταφιδχσφαλειων Άγγλι-
κοϋ Λοϋδ:
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
"Εναντι Έθνιχής Τραπέζης
Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
«ΧΙΟΣ»
Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
Κατ' ευθείαν διά Π ε ι ρ επ ά
(ο* 12 ώρ«ί).
Ταχύτης 14 μιλλ(»ν.—'Ανεοι,—Άοφαλεια.
τοι: 1) Είς Θέσιν «Άγιος Κων
σταντϊνος» τής περιφερείας
Κουνάβων άμπελον εϊδους κο-
τσιφάλι καί άλλα κρασοοτά
φυλα εκτάσεως 4 στρεμμ&των
καί 3)4 τοΰ στρέμματος μετά
συνεχομένου άγροϋ εκτάσεως
ενός στρέμματος έμπεριέχον
τος 6 ελαιόδενδρα, συνορεΰον
τό όλον χτήμα (άμπελος καί
άγρός) ανατολικώς ίδίου ό¬
φειλέτου, νοτίως Γεωργίου
Καρυωτάκη, δυτικώς Κωνσταν
τίνου Λαγουδάκη, Μιχαήλ Κα
λογεράκη καί Εύανθίας Γεωρ
γίου Φοινικιανάκη καί βορεί
ως Στυλιανοΰ Χριστινάκη. 2)
Είς θέσιν «Μανουσακιά» τοθ
χωρίου Πεζθν φυτάμπελον εί
δούς ραζακί ήλικΐας 2 έτών,
εκτάσεως 3 1)2 στρεμμάτων,
έμπεριέχουσσν 4 ελαιόδενδρα,
συνορεύουσαν ανατολικώς Γε
ωργΐου Κολυβάκη ή Λαση
θιωτάκη, νοτΐως Έμμ. Πανα
γιωτάκη, δυτικώς Άντωνίου
Μηλιαρα καί βορείως δρόμω
άγροτικώ καί 3) Είς θέσιν «"Α
γιος Κωνσταντίνος» τοΰ χω¬
ρίου Κουνάβων ελαιόφυτον α¬
ποτελούμενον άπό αγρόν εκ¬
τάσεως 5 1)2 στρεμμάτων, έμ
περιέχοντα 65 ελαιόδενδρα
συνορεύοντα ανατολικώς δρό¬
μω άγροτικώ, νοτίως κληρονό-
μων Αικατερίνης Ιωάννου
Μυλοποταμιτάκη τό γένος Κα
νελλοπούλου,δυτικώς (δ(ω καί
βορείως ΣτυλιανοΟ Χριστι¬
νάκη, τη έπισπεύσει τής Έθνι
κης Κτηματικής Τραπέζης τής
Ελλάδος έδρευούσης έν Άθή
ναις καί έκπροσωπουμένης
υπό τοΰ Διοικητοΰ αυτής κ.
Ιωάννου Άθοτνασίου Δροσο-
πούλου κατοίκου Αθηνών
πρός άπόληψιν των Ινυποθή-
κων άπαιτήσεών της άνερχο-
' μένων μέχρι τής άπό 1 Μαρ-
τΐου 1932 έπιταγής της" έν
) συνόλω είς . ΛΙρας Αγγλίας
Στερλίνας «{ς συνάλλαγμα
δψεως επί Λονδΐνου ένενή-
κοντα τέσσαρας, σελλίνισ
δέκα ηέντβ, πέννας Ιξ^ ?)
τό Ισότιμον αυτών είς δραχ¬
μάς κατά την ημέραν τής όρι-
στικής καταψηφίσεως τής ά-
παιτήσεως τής Τραπέζης καί
των έξόδων εκτελέσεως στη
ριζομένων των άπαιτήσεών
της τούτων είς τά ύπ' αριθ.
566 καί 586 1928 έκτελεστά
δανειστικά συμβόλαια τοϋ
συμβθλαιογράφου Ηρακλείου
Αριστείδου Τσακίρη καΐ δι'
άς άπαιτήσεις της ή έν λό¬
γω Τραπέζα έκοινοποίησεν
είς τόν είρημένον όφειλέ
την "Ιωάννην Θεοφίλου Χρι
στινάκην την υπό χρονολο
ς τής παρούσης προσ
καταθέαωοιν εΐςτά ώ;άν«
τμπματα αίτήσίΐς μετά νομίμων
πιστβποιητικών ήτοι: 1) Ύπβύθυ
νόν βεβαίωβιν τού προΐσταμένου
τμήματβς Τ. Τ. Γραμμών ότι γνω¬
ρίζουσα ανάγνωσιν καί γραφήν.
2) Ύγϊίας καί άρτιμβλείας (έ
-Οί σημερινβΐ ά>?δνβς είς
τόν λιμένα.
'Ρξαιρετικαΐ προσιτάθβ.'-*» μ*τ
βλή9η:ΐαν διά την ίσον .^ *»'
νατόν καλύτερον έπιτυχία-ν *&ν
οημϊρινών κολυμβώ ά^'
ρ χ
οημϊρινών κολυμβπτικών ^
νων των ναυτοπροσκόπων μ αί.
Ιδιαιτέρως έ Δήμαρχος κ. Γίωρ
γιάδπς .εξεδήλωσε έλον τό εν¬
διαφέρον τού.
Οί άγαινες ώς γνωστόν έχου¬
σι τεθή 0πό την προστασίαν τού
κ. Ανδρ. Μαρκέλλου Νομάρ¬
χου. Την "Ελλανόδικβν Επιτρο¬
πήν των άγωνων παρΐκλήθησαν
δπως άποτλ£αουν οί κ. κ. Μη
ν«ς Γεωργιάδης Δήμαρχος, Νικ.
Διαμαντόηουλθί Διοικητής Συν
τάγματος, Νικ. Όρφανουίάκπς
Διοικητής Χωρ·τφυλακής, Νικ.
Βλαδίμηρο; Λιμενάοχπ;, Β. Περά
προσέτι δέ Εγγραφον τού τ'Υφυ
πουργείου Εργασίας έξ ού νά
έμφαίνηται δτι
διότητα
κέκτηνται την
τού Έφέδρου Παλ.
τάκης
Έ
οος τής
ώ Β
ς ρς τή
Έπιτροπής, Γεώργιος
«δρο 'Εή
γίαν
ταγήν
1 Μαρτίου
της πρός
1932 έπι-
πληρωμήν
μή
κατά τό ύπ' αριθ. 6210 τής
26 Μαρτίου 1932 έπιδοτήριον
τοΰ δικαστικοΰ κλητήρος τής
περιφερείας τοθ Πρωτοδικεί-
ου Ηρακλείου Εμμανουήλ
Άρκουλάκη καΐ μετέγραψεν
αυτήν είς τά οίκεΐα βιβλία
τοΰ ύποθηκοφυλακείου Κα·
στελλίου Πεδιάδος. Ό πλει-
στηριασμός γενησεται την 25
Σεπτεμβρίου 1938 ημέραν Κυ¬
ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ.
κατά τάς διατάξεις τοΰ άπό
17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ. «περί
ειδικόν διατάξεων επί άνω-
νύμων έταιρειών» ενώπιον έ-
μοθ τοΰ Συμβθλαιογράφου
Αρχανών Νικολάου Άντω-
νίου Μαυρογιάννη έν Έπάνφ
Άρχαναις έδρεύοντος καί κα-
τοικοΰντος καί έν τώ ενταύθα
δημοσΐφ γραφείφ μου ένθα
καί δτε καλοϋνται οί βουλό¬
μενοι νά πλειοδοτήσωσιν ή
έν κωλύματί μου ενώπιον τοΰ
νομίμου άναπληρωτοΰ μοί!.
Πρώτη προσφορά των πλει
στηριαζομένων ώς άνω άκι-
νήτων όρίζεται διά τό πρώ¬
τον κτήμα δραχ. 5000, διά τό
δεύτερον δραχ. 5000 καί διά
τό τρίτον δραχ. 5000.
"Η κατακύρωσις γενησεται
•κρός τόν πλείονα προσφέρον
τα συμφώνως τώ Νόμφ.
Ό πλειστηριασμάς γενησε¬
ται επί πληρωμή είς μετρητά,
έκαστος δέ των παρόντων κα
θόσον προσφέρει την αναγ¬
δ
η
καίαν ασφάλειαν δικαιοΰται
νά πλειοδοτήθΓ). Ό τελευταΐ
ος πλειοδότης άμα τή κατα
κυρώσει ύποχρεοΰται νά κα¬
ταβάλη τό έκπλειστηρίασμα
πρός την έπισπεύδουσαν δα
νείστριαν "Εθνικήν Κτηματι·
ικής
ρής, Γώργιος ΒοΐΛ^ί «ρό
, «δρος 'Επιτρβπής Τουρ ισμβΰ,
_' , Εΰάγγϊλος Γιαμαλάκης άρχιμη
' χανικός Λιμένος. Στυλιανός Κα
τεχάκης περΐφ. εφορος Πρβίκό
πων, Πέτρο; Ηάρβογλης πρόηδρο;
Ναυτικοϋ ΌμΙλου, Πλάτων Χρο.
νίδης, Δημ. Βουρεξάκης δικηγό
ρος καΐ Ιω. ΤζΌβενής Διευθυν
τής 'Εμπορικής Σχολής. 'Αλυ-
τάρχης ωρίσθη ό κ. Μιχ. Ββλλι
σαρίου ίατρός. 'Αφέτης ο χ. Δημ.
Νακέλης. Χρονομέτρκι ο! κ. χ.
Γώ Βδά ΐ
κήν Τράπεζαν
συμφώνως τώ
τής Ελλάδος
άρθρω 61 τοθ
άπό 17 "Ιουλίου 1923 Ν. Δ.
περί είδικών διατάξεων επί
άνωνύμων Έταιρειών, άλλως
θέλει ενεργηθή άναπλειστηρι
ασμός είς βάρος τού, είνε
δέ ύπεύθυνος καΐ διά τούς τό
κους άπό τής ημέρας τοθ πλει
στηριασμοθ καί έν άναπλει
στηριασμώ διά τό έλλεΐπον
καΐ τά έξοδσ συμφώνως τώ
Νόμφ.
Έν "Αρχάναις τί) 10 Αύγού·
ότου 1938
Ό Συμβολαιογράφος Άρ
χανών
(Τ. Σ.) Ν. Α. Μαυρογιάννης
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή 'Ενοριακή "Επιτροπεία
τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ τής Άναλή
ψεως (Άκ Τάμπιας) γνωστο-
ποιεΐ είς τό φιλόθρησκον κοι¬
νόν "Ηρακλείου δτι ή άπο
περάτωσις τοΰ ΊεροΟ ΝαοΟ
τούτου ήρχισε, καί παρακα-
λεΐται τουτο όπως προσφέ
ρη τόν οβολόν αύτοΟ είς τάν
ώς είρηται Ιερόν Ναόν.
Ή Ένοριακή "Επιτροπεία
Άναλήψεως.
■■>■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■«■■«■■■■■■■■■«νεΐειεΐΒΐ
Έκτός Τράστ
ΤΟ (ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
"Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
ηρακτβρεΐον
ΛΙΝΑΡΔΑΚΙΣ.
ης Χροομέτρκι ο! κ. χ.
Γεώργιος Βιδάκης καΐ Γεώργ.
Πιτσιύιανος. Ή Έπιτροτή κατ«
δύσεων άπετελέσθη άπό τοΰς Χ.
κ. Γεώργιον Βοΐλαν καΐ Εϋάγ-
γελον Γιαμαλάκην. Διαιτητής
Γουώτερ Πολλο 6 κ. Στυλ. Άλ«
ξίου.
—Τό σημερινόν καί αύρια
νόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιο
φωνικοΰ Σταθμοΰ.
Ό Ραύιοφωνικός Σταθμός Ά
βηνών θά εκτελέση σήμερον το
εξής πρόγραμμα: "ίίρα 7 μ. μ.
μϊτεωρολογικό ν δϊλτίον, 7.10
άιτοσπάσματα άπό την λειτουρ¬
γίαν τοΰ Χαβιαρά, έκκλησιαατι
χή χορωδία υπό την δ)σιν τοΰ
κ. Γλυκοφρύδη, 7.20 όμιλία τού
θεοφιλέστατος έπισκόπου Βρί
σθένης κ. Γβρμανοΰ περί χαρα
χτήρος, 7.30 συνέχεια έκκλησια
στικής χορωδίας, 7.40 ρεσιτάλ
τραγουδιοΰ υπό τοΰ κ. (έεοφιλο
πούλου, 8 χαβανέζικο κουαρτέτο
γαλάζιας κιβάρας, 8.30 έλαφρό
τραγοϋίι υπό τής κ. Μαριάννας
Λάζβυ. 9 ;μ. μ. εΐδήσβις, 9.15 ε
λαφρά μουβική όρχήστρα Κοριν
θίου, 10 συναυλία τής μικράς
όρχ^ήοτρας τού σταθμοΰ, 11 μ.
μ. ανδρική χορωδία υπό την δι
εύθυνσιν τοΰ κ. Γλυκοφρύδη.
ΠρόγραμμαΔευτέρας 29—8—38:
7 Μετεωρολογ. δβλτίον' χρηματι
στήριον, 7.15 έλαφρό Ελληνικόν
τραγοΰδι, δίσκοι, 7.50 άθλητική
ανακοίνωσις, 8 μ.μ συναυλία τρα
γουδιοϋ υπό τής κ. Ζήκας Ροϋ
σου, 8.30 ρεσιτάλ βιβλίον υπό τού
κ. Σούλτσε 9 όμιλία τού κ. Νίκου
Λάσκαρη περί τής ζωής καΐ τού
έργου τού Πολ. Δημητρακοπού
λου, 9.10 άπαγγελία τής Ήρωδιά
δος Πολ. Δημητρακοπούλου υπό
της κ. 'Αγγ. Κωτσάλη, 9.15 Έλ-
ληνική Καντάδα δυν)αις Γ. 'Αθα
νασιάδη, 9.45 εΐδήσαις, 10 ου
ναυλία τής μικράς ορχήστρας
τοΰ σταθμοΰ, 10.45 εΐδήσεις,
II
συναυλία τής μικράς ορχήστρας,
1130 Κρητική μουσιχη υπό τοΰ
συγκροτήματος Άλίχου Καρά·
βίτη·
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Τό Αστυνομικον τμήμα Ηρα¬
κλείου διακηρύττη δτι την 4ην
Σεπτεμβρίου έ. ίτους ήμίρχν Κυ¬
ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ.
συνεπεία ΰπ' αριθ. 44)15) 1 κδ
έ. έτους διαταγής Ανωτ. Διαχ.
Κρήτης έκτίθενται πρός εκποίη¬
σιν είς πρόχειρον πλειοδοτικόν
διαγωνισμόν ένεργτ,θησόμενον έν
τώ καταστήματι αύτοΟ τά κάτωθι
ειδή παλαιοθ υλικοθ:
1) ϊξ (6) άδιάβροχα όπλιτών.
2) δώδεκα (12) βραχιονιστήρες.
Έν Ήραχλιίφ τή 25—8—38.
Ό Διοικητής τοθ Τμήματο»
.411
' '
!ΐί
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεΐσ έναντι Παλ. Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΠρωΙα Κυριακης
28 Αύγούστου 1938
120 Ώρα
Ν«ε>^%ε^ν'·^Ηΐ««*Ιε^ι^ε^·»^ν^^^^ε^^^^ε^^^·^Μ|^|^^«^«^^^ε^^^
ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΟΔΟΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΡΥ8ΜΙΣΕΟΣ
Η ΠΡΑΓΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ
ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟΝ ΕΙΣ ΚΑΝΤΟΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούατου (τού άν-
ταποκριτού μας).—Νβώτεραι πληροφο¬
ρίαι έκ τής τσεχοσλοβακικής πρωτευ¬
ούσης, άγγελλουν ότι όπάρχουν θετικαί
ενδείξεις ότι τό πρόβλημα των μειο-
νοτήτων ευρίσκεται είς οδόν όριστι-
κης λύσεως.
Ή κυβέρνησις τής Τσεχοσλοβακίας
προτείνει, κατά τάς πληροφορίας ταύ¬
τας, τόν χωρισμόν τής χώρας είς καν-
τόνια μέλλοντι* νά πβριλάβουν τάς
διαφόρους έν αυτή έθνικότητας καί
συνεπως καί τούς Σουδίτας.
Τό ενδιαφέρον των Γερμανών
διά τόν λόγον τού σέρ Σάϊμον.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Αύγούστου
(τηλεγραφικώς). — Είς τόν
λόγον τόν οποίον θά έκφω
νήση, ό σέρ Σάϊμον έν Σκω·
, τίσ. άποδίδεται σημασΐα υπό
' των εύρωπαϊκών κύκλων μέγα
! λυτέρα έκείνης την όποιαν τοΟ
' άποδίδουν αύτοι ούτοι οί κύ
ίκλοιτής Αγγλίας.
| Οί γερμανικοί πολιτικοί κύ
κλοι άναμένουν μέ όλως ιδι¬
αίτερον ενδιαφέρον τόν λόγον
τούτον τού σέρ Σάϊμον δεδο-
μένου δτι θά άσχοληθή ευ¬
ρύτατα μέ τό τσεχοσλοβσκι-
κόν. Ό σέρ Σάϊμον θά κάμη
έπίσης σύντομον έκθεσιν τής
διεθνοθς καταστάσεως.
—Ό ναύαρχος Χόρτυ έγκα
τέλειψε χθές τό Βερολίνον ά-
ναχωρήσας σιδηροδρομικώς.
Ό Φύρερ άπεχαιρέτισε τόν
Οΰγγρον άντιβασιλέα είς τόν
σταθμόν.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΙΦΑΙ ΠΛΥΜΟΥ/Θ
Ό λόρδος Χάλιφαξ εδέχθη
τόν λόρδον Πλύμουθ πρόε
δρον τής επιτροπήν μή επεμ¬
βάσεως είς μακράν συνεργα-
γραφικώς). — Ό πρωθυπουρ-
γός κ. Χότζα εδέχθη τόν βου
λευτήν κσί αντιπρόσωπον τοϋ
Χενλάϊν, κ. Κούντ είς τόν ο¬
ποίον εξέθεσε τάς κυβερνητι¬
κάς προτάσεις διά την έναρ¬
ξιν νέων διαπραγματεύσεων
μέ τούς Σουδίτας.
Ό κ. Ράνσιμαν εδέχθη πα¬
ραλλήλως επιτροπήν Σουδι-
τών.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Αύγούστου
π Πρωϊνή
οίαν καί τής απαντήσεως τοΰ;(Γηλεγραφικώς) —Ήρχισαν έκ
Φράνκο καί τού δυνατοϋ νέας |νέθϋ α( τσραχσί |ν Παλαιστί
λύσεως τοθ ίσπανικοϋ ζητήμα · νη χθές ε[ς χα(φσν μ(σ βόμ
------ Ι βττ ριφθεΐσα είς την πλατείαν
ΤΑ ΕΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ί τής άγοράς έφόνευσε 16 καί
-------- έτραυμάτισε 30. "Απαντες οθ
ΠΡΑΓΑ 27 Αύγούστου (τη τοι ήσαν Άραβες.
τος
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡ
ΒΑ ΕΧΗ ΣΟΒΑΡΑΝ ΕΠΙΔΡΑΣΙΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΛβΗΐνΛΙ «Τ Α!.γο4«,ο» (*ο« άν;;,„,£„ φ
ί.πο.οιτοθ ,»«,). - Χ»]λ«γρ«φοϋν «» ( ' ίνΙαΟβ
*οβ .ξιοτ.ρεκοθ ΟΧ6 ο λογος το» οποίον !*..'-Γ.,*-/.,!.....
Αι διατυπούμεναι άντιρρήαεις
διά την κατασκευήν των ψυγείον.
Αναφορικώς μέ την μελετω-1 Ό Σύνδεσμος των Έλλήνων, προϊόντος μας τούτου πρός
μένην κατασκευήν ψυγείων έν Έξαγωγέων φρονεί 8θεν δτι εί) την Αίγυπτον διότι τα διά
μη ή ψγ
Ηρακλείω καί τάς διατυπουμέ
νας σχετικώς άντιρρήσεις, πλη
ροφοροόμεθα δτι καί ό έν Άθή
Σύδ Έλλή Έξ
φ
νέ άνάγκη διά τό καλόν μέλλον
τής έξαγωγής χαί διά την άσφά
λειαν των κεφαλαίων των έξ-χ
έ ξ
ναι'ς Σύνδΐσμος Έλλήνων Έξα Ι γωγέων,νά λυθή άπαξ καί διά παν
ξωγέων Σταφυλών καί Ααχανι ■-λ- -Α *""--------"■------------τ...-.-...
ξγ φ χ
κων υπέβαλε πρός την Λιμένι
κήν Επιτροπήν Ηρακλείου μα
κρόν υπόμνημα διά τού
η
ξρ λογος ον
θα εκφωνήση σημερον (χθες) ο " ·*.γγλος
ύπουργός σέρ/,,Σάΐμον επί των διεθνών
πραγμάτων άναμένεται μετ* ένδιαφέ-
ροντος παρά των, εύρωπαϊκών κύκλων.
Ό λόγος ούτος τονίζεται ότι θά
ασκήση αποφασιστικήν επίδρασιν επί τής
διαμορφώσεως τής εύρωπαϊκής καταστά¬
σεως καί ιδιαιτέρως τής πορείας τού
τσεχοσλοβακικοΰ ,
Ο ι Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
ΜΕΤΛΒΑΗΕΙ ΕΙΣ ΤΗΗ ΛΑΜΙΑΝ
ΟΑ ΜΜΐηηΐ ΤΟΝ ΛΑΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Ό Πρωθυπουργός
χ. *Ι. Μεταξάς Θέλει μεταβή αυριον
(σήμερον) έκ Καμμένων Βούρλων είς
την Λαμίαν όπου θά ομιλήση πρός τόν
λαόν.
Πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν έτοιμά-
ζεται ενθουσιοδεστάτη λαϊκή ύποδοχή.
ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΘΩΡΗΚΤΟΝ
ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ «7 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας). — Αγγέλλεται έκ
Κερκύρας ότι κατέπλευσεν έκεΐ τό ι¬
ταλικόν εΰδρομον «Σάν Τζιόρτ'ςιο» ε¬
πί τού όποίου έπιβαίνουν οί Ιταλοί δό
κιμοι.' Ό κυβερνήτης τού σκάφους εγέ¬
νετο δεκτός χθές τό άπόγευμα, παρά
τής Α. Μ. τού Βασιλέως.
Η "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ,,
4ΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Ή «Εφημερίς τής
Αιέγης» 8η·*.οσιεύει άρθρον επί έντυ-
πώσεων έξ Ελλάδος έπιφανών 6ημο·
σιολόγων Εις τό άρθρον έξαίρο ί
8τι ή ά
ψυκτικών
έγκαταστάσεων δχι μόνον θά
είνε περιττή καί άσύμφορος φλ
λά καί έπιβλυφής έφ' δσον θά
προέκυπτον καθυστ,ερήσεις, επί
τόν χρόνον τής παραμονής είς τα
ψυγεία, τής άποστολής τοθ έμ
πορεύματος είς τούς τόπους
τής καταναλώσεως. Ταυτα δέ
προκειμένου διά τάς κατ' ευθείαν
είς τό εξωτερικόν ένεργουμένας
άτμοπλοϊκώς έξαγωγάς.
Προκειμένου διά τάς έξχγω
γάς σιδηροδρομικώς, διά μετα
φορτώσεως είς τόν λιμένα Ιΐει
ραιώς, ύποσημειώνεται δτι αί
μεταφοραί άπό Ηρακλείου είς
Ι Πειραια δι' άτμοπλοίων τής Ά-
κτοπλοίας παρουσιάζουν πλεί¬
στας ατελείας οΐτινες, ώς είναι
φυσικόν έπιδρώσι πάντοτε δυ¬
σμενώς επί τής υγείας καί άν
τοχής τοθ προϊόντος.
τάς τα ζήτημα των μεταφίρών των
σταφυλών, ώς μόνην ένϊεδειγμέ
νην δέ λύσιν προτείνει την όργά
νωσιν τής μεταφοράς δι1 είϊιχών
καί ταχέων μικράν άτμοπλοίων
ψυγείων, δυναμένων νά δέχωηαι
ολόκληρον σιδηροδρομικόν συρμόν
(Φέρρυ μπόατς) Ούτω καί ή ά
φετηρία των πρός αποστολήν
είς τα εξωτερικόν 6-χγονίων ψυ
γείων δέν θά είνε πλέον ό Ιΐει
ρχιεύς άλλ' αύτός οΰ:ος ό λι
μην τοθ Ηρακλείου. Καχά τάν
τρόπον αυτόν θά λυθή ριζικώς
τό ζήτημα τής άμέαου τοποθετή
σεως τοθ έμποριύματος μετα την
συσκευασίαν τού, είς τό ψοκτικόν
περιβάλλον, καί διά τής έκμηδενί
σεως των φορτοεκφίρτώσεων θά
επιτευχθή τό ίδεώδες τής κατ'
ευθείαν μεταφοράς άπό τού τό
που τής παραγωγής είς την κα
τ*νάλωσιν.
Έξ άλλου έπικρατεΐ χαί έν
ταΰθα ή άποψις δτι διά τής άνε
γέρσεως των ψυγείων ?έν *.1/ε
δυνατόν νά προαχθή ουΐε καί νά
έξυπηρετηθή ή ίμπορία τού
η γ
τάς αποστολάς των σταφυλών χρη
σιμοποιούμενχ μικρά άτμόπλοια
στεροθνται ψυκτικών έγκαταστά
σεων καί συνεπως ή μεταφόρτωσΐ(
έπ' αυτών των έναποθηκευμένωι
είς τα ψυγεϊα σταφυλών, θά συν
επάγετα: την σήψιν αυτών λόγφ
τής μεταβολάς τής θερμοκρασίας
Άφ' ίτ&ρου, δσον άφ^ρα, τάς πρός
την Βόρειον Ευρώπην αποστολάς
αΐτινες έξυπηρετοθνται δι' άτμο¬
πλοίων ψυγείων, δεδομένου δτι
δέν υπάρχει τακτικόν δρομολόγι
όν προαεγγίσεων, επί έκτάκτωι
δέ άφίξεων ό διαθέσιμος χωροι
των τοιούτων άτμοπλοίων είνε ί
γνωστος, ή έν ψυγείοις παραμο
νή τού έμπορεύματος μόνον, εξοδα
κατ' αύτοΰ θά συνεσσώρευε κα
ουδεμίαν θετικήν εξυπηρέτησιν
Τέλος τονίζεται 3τι δέν θά Ι
πρεπε νά παροραθ^ καί τα δΐι τα
ψυγεΐα θά λειτουργώσιν επί τρείς
ή τέσσαρας μήνας ήτοι έφ' δσον
θά διαρκη ή έξαγωγή των σταφυ
λών, καθ' δλην δέ την λοιπήν έ
τησίαν περίοδον θά είνε καταδι-
κασμένα μέν είς άχρηστίαν άλλά
θά βαρύνωνται μέ έ'ξοδα συνεχοϋς
έπιτηρήσεως καί έπισκιυής, άλ¬
λως μετά πάροδον τετραετΕας θά
χαταστραφώσι.
ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
Αφίκετο πρό διημέρου είς
την πόλιν μοις ό Έπιθεωρη-
τής Δημοσίαν Έργων Κρήτης
κ. Ν. Ξανθόπουλος πρός πα¬
ραλαβήν καί έπιμετρήσεις έκ
τελεσθέντων Εργων.
Ό κ. Ξανθόπουλος άναχω·}
ρεΐ αυριον έπιστρέφων είς
Χανιά;.
0 ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
Τα υπουργείον των Οίκονομι-
κών απηύθυνε τηλεγραφικήν δια¬
ταγήν πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
χάς διά τής οποίας γνωρίζε: δτι
τό μίτρ^ν τής μειώσεως τοΰ φό·
ρου επί των έξαγομένων είς τό ε¬
ξωτερικόν έλαιων παρατείνεται
μέχρι 31ης Δεκεμβριού τρ. έ'τους.
Ή μείωσις αυτή άνέρχεται είς πό
σ^στάν 90 ο)ο "διά τα πάσης φύ
σεως έλαιόλαδα πήν των τυποποι
ημένων καί 100 ο)η διά τα τυπο
ποιημένα. Τα μεταφερόμενα έντάς
το5 κράτους έλαιόλαδα δέν υπό-
σιολόγων. Είς τό άρθρον έξαίρον,αι αί ^^νΧ ε?ούΓείΓα7προσαύξησιν.'
προοοοι τής Ελλάδος εις ολα τα αη-
μεϊα τής κρατικάς, κοινωνικάς καί οί-
κονομικής οργανώσεως.
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΠΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ «7 Αύγούστου (τοΰ άν
ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
Γερμανίας άγγελλουν ότι 12ΟΟ τραϊ-
να μεταφέρουν τοΰς συνέδρους εί- τό ' - "'* -ι'~«-~ύ·ιυ·—. -■£ ■·>—.
Νυρεμβέργης.
ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
Κατ' απόφασιν τής Έπιτροπής
Διατιμήσεων αί τιμαί των αλεύ¬
ρων καί τοθ ίίρτου καθορίζονται
| ώς εξής: "Αλευρα λευκά δρχ. 10.
180, πιτυροΰχα 9 60, άρτος λει.-
κάς 10.30, πιτυροθχος 8.60.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ ΑΛΕΥΡΩΝ
Διά τηλεγραφήματός της πρός
η
Σιτοπαραγωγής γνωρίζει
δτι άπό τής πρωίας τής 25ης
τρέχ. ή τιμή των δελτίων Β'. διά
την εισαγωγήν σίτου καί αλεύ¬
ρων αύξάνεται είς δραχμάς 1 45
κατά είσαγόμενον χιλιόγραμμον.
Οί είσαγωγείς οί έκτελωνίσαντες
λ«·ημ»ι*~^ Γ^ · άπό τ^ς *νω ΧΡ°νολογ£ας μέ
> ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τοΰ προγενεστέραν των δρ. 1.35 υπο-
ανταποκριτού μας). — Κατ' ανακοβνώ- χρεοθνται νά καταθέσωσι είς
σεις τής μετεωρολογεκής υπηρεσίας πά- την Άγροτικήν Τράπεζαν την
Αίλλαοι ανοοος διαφοράν τθν 0,10 δρ. κατά χι·
ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΠΑΛΙΝ
ΛΝΟΔΟΣ ΤΩΝ 8ΕΡΜ0ΚΡΑΣΙΟΝ
ρατηρεΐται πάλιν έν
των θερμοκρασιών.
λιόγραμμον.
ΟΙΚΟΝΟΜ^ ΖΩΗ
Άγορά Ήρακλίίου
Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
τοθ ΈμπορικοΟ κα'ι ΒιομηχανικοΟ
Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
φόρων εγχωρίων τφοιάντων ίιΐχον
χθές ώς ακολούθως:
Σταφίώες:
Σουλτανίναι Α'
Β'
Γ 15.- 18-
Δ'
Ρ'
Έλεμένες Α'
Β'
Γ'
Ταχτάδες Α'
Β'
Γ'
Σταφίδες μαύραι
7 50
"Ελαια 3-5ο
Πυρηνέλαια
Έλαιοπυρήναι
Σάπωνβς:
Λευκοί α'
β'
Πυρηνελαίου α'
β'
Μουργελαίου α'
δρ.
θίνοι:
β'
Αρχανών μίστ. »
Μαλεβυζίου
Δίκταμος ήμ.
Σΐτος
Κοιθή
Βρώμη
Βϊκος
Μέταξα
Κουκοϋλια
26.-
17.-
120
17. Γ0
16.50
15. -
14.—
15.-
14.—
45-
6.—
60.-
8.-
5.50
530
5-
550.-
130.-
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Είς τό χωρίον Χουμέρι, ώς
άνεγράψαμεν προχθές, πανη
γυρΐζει αυριον ή έπιδιορθωθεΐ
σα καί άνακαινισθεϊσα έκεΐ
δαπάναις φιλοχρίστου κατοί
κου τοθ χωρίου τούτου, έκκλη
σία 'Άγιος Ιωάννης είς ήν
προσκαλοΰνται πάντες οί φι
λέορτοι.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Είς την εφημερίδα τής κυ
βερνήσεως έδημοσιεύθησαν οί
διορισμοί παρά τώ έντοθθσ
Γεωργικώ Τσμείω των Ίω.Σπυ
ριδάκη ώς γραψέως β', Μαρί¬
ας Κβλαϊτζάκη ώς δαν;τυλο
γράφου καί Χρυσούλσς Μπιί
ζακη ώς γραφέως α'.
Η ΔΙΚΗ
Τ_Ν ΣΤΑΣΙΑΣΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΝΙΩΝ
Συνεχισθείσης τής συνεδριάαε
ως τοθ Στρατοδικείου Χανίων ε¬
κλήθησαν καί εξητάσθησαν οί μάρ
τυρες Στασινόπουλος 11., Βερυχοκ
κάκης, Κωνστ. Δασκαλάκης, Ιω.
Σταφυλαράκης, Σπ. Μαρκουλά-
κης,ΜΣπ. Λύτινας, Μιχ. Άγαπη-
τός, Γεώργ. Δασκαλάκης, Νικ.
Αρχοντάκης, Έμμ. Άνδρουλάκης
ή Μπεγγλέρης, Π. Λουκάκης,
Δημ. Τζεϊράνης, Λάζ. Γιαννακά-
κης, Βουτυρας, Κωνστ. Γογοδί
τσης, Εύάγγ. ΙΙαναναδάκης, Σοφ.
Αναγνωστάκης, Άλισαβάκης Ε¬
παμ., Μάντζου, Άντ. Όρφανουδά
κης κ. ά. Ή απόφασις διά τοΰς
κατηγορουμένουςτής δευτέρας σει¬
ράς Ινδεχομένως θά εκδοθή σήμε
ρον.
ΑΦΙΞΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΙΤΡΕΝΩΣΕΩΣ
Άφίχθη είς την πόλιν μας
ό τέως Διευθυντής καί νυν
άντιπρόσωπος τί|ς Ενώσεως
Κιτροπαραγωγών Κρήτης έν
Γερμανία κ. Μύρων Γουναλά
κης. ____________
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑ-ΦΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Κατά τηλεγράφημα έξ Άθη
νών πρός τόν Πρόεδρον τοθ
Συμβολαιογρσφικοΰ Συλλόγου
Κρήτης κ. 'Εμμαν. Λασσηθιω
τάκην ύπεγοάφη καί έστάλη
πρός δημοσίευσιν τό Διάταγ-
μα περί ιδρύσεως Ταμείου
Προνοίας Συμβολσιογράφων
τής περιφερείας τοθ Έφετείου
Κρήτης.
ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Έ κίνησις τής άγορδς Ηρα¬
κλείου εσημείωσε καί κατά την
διαρρεύσασαν έβδομάδα ζωηρότη
τα. Κατά τό διάστημ* αυτής Ιση
μεΐώθησαν αί κατωτέρω έξαγω-
γαί: "Ελαια 150.000 χιλιόγρ.,
ταχτάδες 9.000, σταφυλαί 850.
000.
ΟΤΙ Ο ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΤΙ8ΕΤΑΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΝΕΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΙ_ ΔΙΑ Σ Τ Η Μ Α
Α€>ΗΝ %Ι 27 Αύγούστου (τοΰ άν-
ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Παρι¬
σίων νυκτερινά τηλεγραφήματχ εκυκλο¬
φόρησεν ευρύτατα φήμη ότι ό πρωθυ·
πουργό; τής Γαλλίας κ. 'Εδουάρδος
Νταλαντιέ προτίθεται νά κυβδρνήαη
άν*υ Βουλών.
Ή πρόθεσις αυτή τού κ. Νταλαν.
τιέ χαρακτηρίζεται ώς σχετική μέ την
σοβαρότητα τής διεθνοΰς καταστάσεως
καί την ανάγκην διατηρήσεως τής πολι¬
τικάς ένότητος τής Γαλλίας. Πάν¬
τως καί άν εκδηλωθή ή πρόθεσις αυ¬
τή, πράγμα τό οποίον δέν έχει έξακρι·
βωθή εισέτι, θά είνε προσωρινή καί δέν
θά παραταθή πέραν ενός ωρισμένου
χρονικοΰ διαστήματος.
ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ
ΚΑΙ Η ΤΥΧΟΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
ΑΘΗΝ%Ι 27 Αύγούστου (τού άν.
ταποκριτού μας). — Είς άρθρά των ε¬
πί τής εξελίξεως τού αουοιτικού προ-
βλήματος καί των πιθανών τού ένοεχο·
μένων, αί γαλλικαί έφημβρίδες τον£·
ζουν σήμερον ότι επέμβασις τυχόν τής
Γερμανίας είς τό σουδιτικόν ζήτημα
θά αημάνη έσκβμμένως πόλεμον.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτοΰ ι*.ας).— Τηλεγραφήματα έκ
τής "Απω Άνατολής άγγελλουν ότι τα
ίαπονικά σχρατεύματα ήρχισαν γενικήν
επίθεσιν εναντίον τού Χννκόου. Οί Ίά-
πωνες έπείγονται διά την πτώσιν τού
Χανκόου πρό τού χειμώνος όπότε ει»ε
βέβαιον ότιθά παρεμβληθούν νέαι δυ¬
σχέρειαι είς την προέλασΐ»ν αυτών άνά
τό έσωεερικόν τής Κεντρικής Κίνας.
ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΝΥ1ΟΥΡΠΚΟΝ
? ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού
ανχαποκριτοΰ μας). - Τελευταίαι πλη¬
ροφορίαι εκ Παρισίων άναφέρουν ότι
επίκειται ή σύγκλησις έκτάκτου υπουρ-
γικού συμβουλίου όπερ Θά άπασχολη-
θή μέ την εσωτερικήν καί εσωτερικήν
κατάστασιν.
ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΕΠΙΤΙΟΕΝΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΕΒΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ^ μας). — Πληροφορίαι έκ
Παρισίων άναφέρουν ότι οί έθνικοί συ·
νεχίζουν τάς έπιθέσεις των παρά τάν
ποταμόν "Εβρον.
ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝίΚΑ Μ Ε Τ Ο Π Α
ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού άντα
ποκριτού μαβ).— Τηλεγραφούν πρός
τό Πρακτορείον Χαβάς ότι σφοδραί
μαχαι διβξάγονται είς τα ίσπανικά μέ-
τωπα τής'Εστρεμαδούρας καί νοτιανατο
λικής Ίσπανίας έκδηλουμένων εκατέρω¬
θεν έπιθέσεων καί άντεπιθέσεων.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΠ1ΜΕΛΗΤΗΡΙ0Ν
ΑΘΗΝΑΙ »7 Λύγούστου (τοΰ άν
ταποκριτού μας). — χήν μ*,ημ.βρ£αν
χθές συνεκροτήθη είς τό ύφυπουργαϊον
τής Έθνικής Οικονομ ί άς βύσκβψις διά
την τελικήν επεξεργασίαν τού διατάγ-
ματος διά την οργάνωσιν καί διοίκησιν
των 'Ετίΐμελητηρίων.
■_
Μέγεθος Γραμματοσειράς