96187 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4946

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

24/8/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
)ΜΙΑΝ
«ου
**ων
γΕΡ -
τ»υ
ο ήν
Ο
Γερμ·»*1
ΙΕΙΟΥ!
ΓΥΧΙΑΣ
τού (τθ«»
ών
υπό
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
έ,τησία λίραι 3
ίξάμηνος 2
Άμερικής
ίτησία οολ. 15
ίξάμηνος » 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δραχ. 2
ΤΕΤΑΡΤΗ
24
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1938
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
όλος: ΜΐΝατΑΥΡον
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
ΥΗΕϊστΙΙΟΣ ΣτϊΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΡΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ
Πόσην σημασίαν έχει τό
ζήτημα τής οργανώσεως καί
προστασίας τού έξαγωγικοϋ
μας έμπορίου, άντιλνμβά-
νονται φανταζόμεθα ολοι.
"Αλλοτε, οταν ΐσχυεν ό οίκο-
νομικός φιλελευθερισμός, ώς
σύστημα αυναλλκγών, τα
ζητήματα τού έμπορίου άφή-
νοντο σχεδόν έξ ολοκλήρου
είς την Ιδιωτικήν πρωτο¬
βουλίαν καί είς τό εμπορι¬
κόν δαιμόνιον των άτόμων.
Καί φυσικά, έπεβάλλοντο είς
την καταναλωτικήν αγο¬
ράν τα έμπορεύματα της χώ¬
ρας έκείνης πού προσέφερεν
ε^5 χαμηλοτέρας τιμάς, πού
διέθετε τούς εύφυεστέρους
καί βντιμωτέρους έμπόρους,
πού παρήγε προΐόντα ανω¬
τέρα ποιοτικώς. Σήμερον ο-
μως οί οροι άνετράπηααν. Ό
οίκονομικός φιλελευθερισμός
κατηργήθη καί είς τάς πε¬
ρισσοτέρας χώρας ίσχύει τό
σύστημα τής διευθυνομένης
οικονομικάς. Φυσικόν έπομέ-
νως άλλά καί απαραίτητον
καθίσταται, νά τέλη καί τό
εμπόριον καί μάλιστα τό ε¬
ξαγωγικόν, υπό τόν έλεγ¬
χον καί την προστασίαν
τοΰ Κράτους. Τουτο μάλιστα
έπιβάλλεται πολύ περισσότε¬
ρον διά χώρας μικράς, αί
οποίαι ευρίσκονται άκόμη
είς την αρχήν τής προσπα¬
θείας των νά τονώσουν καί
ν' «ύξήσουν τάς έξαγωγάς
των, όπως είνε ή ίδική μας
χώρα. Διότι ναί μέν οί πλεΐ¬
στοι τώνέμπόρων έξαγωγέων
άντιλαμβάνονται τό συμφέ¬
ρον των καί φροντίζουν νά
έπιβληθοδν' δια τής καλής
ποιότητος καί αυσκενασίας
των έξαγομένων έμπορευ-
μάτων. Άλλ' ύπ&ρχουν καί
έμποροι—έστω καί έλάχισται
έξαιρέαεις — τοιούτον κροΰ-
σμα δέν βαρύνει εύτυχώς
τόν τόπον μας, οί όποΐοι ά-
ποβλέπουν είς τό εύκολον
κέρδος καί νομίζουν ότι
είς τάς μεθόδους καί τούς
κανόνας τοΰ έμπορίου περι
λαμβάνονται καί αί νοθεΐαι.
Καίοί άσυνείδητοι αύτοι έμπο
ροι γίνονται πρόξενοι δυσ-
φημήσεως των έθνικών προ-
ϊόντων, δυσφημήσεως τοΰ
έμπορίου καί άποκλεισμοΰ
τής χώρας άπό την διεθνή
κατανάλωσιν. Ή έκ τούτου
δέ ζημία είνε άνυπολόγιστος.
Διότι οιαδήποτε προσπαθεία
αυξήσεως τής παραγωγής μέ-
νει χωρίς αξίαν καί ούσιαατι
κά άποτελέσματα, έφόσον
δέν θά συνοδεύεται καί άπό
παράλληλον αύξησιν τής έξα
γωγής αυτής. Πολύ περισ¬
σότερον δέ ίσχύει τό άξίωμα
αύτό διά την χώραν μας,
τής .οποίας τα κυριώτερα γε-
νργικά προϊόντα δέν κατα-
ναλίσκονται επιτοπίως άλλ'
έξάγονται είς ξένας χώρας.
Καί ό καπνός καί ή σταφίς
Μαί τα σταφύλια καί μέρος
τής παραγωγής τοΰ ελαίου
καί τοΰ οίνου καί των δια¬
φόρων νωπών καρπών κατα.
ναλίσκονται είς τό εξωτερι¬
κόν, οπου μάλιστα ύφίσταν-
ται άγριον τόν συναγωνι-
σμόν, τόσον άπό απόψεως
ποιότητος· καί συσκευασίας
όσον καί άπό απόψεως τι-
μών έκ μέρρυς όμοειδών
προΐόντων αλλων χωρών.
' Αποτελεί έπομέ ως καθή¬
κον επιτακτικόν, ζήτημα ζω
ής δι' ημ«5, νά στρέψωμεν ο
λην την προσοχήν μας είς
την ποιοτικήν έπιλογήν καί
είς την αρτίαν συσκευασίαν
των προΐόντων τα όποΐα έ
ζάγομεν. Διότι μόνον έτσι
ίΐνβι δυνατόν νά κερδίοω
μέν την προτίμησιν των κα·
ταναλωτών, νά έπιβληθώμεν
καί νά εξασφαλίσωμεν την
εξαγωγήν καί κατανάλωσιν
των προΐόντων μας είς κα¬
λάς τιμάς.
Εΰτυχώς τό ζήτημα τουτο
κατενόησε πλήρως ή σημε
ρινή Κυβέρνησις. Καί κάμνει
δ,τι είναι επιβεβλημένον
καί δυνατόν διά την καλυ
τέραν ρύθμισίν τού. Ήδη,
άφοϋ έλαβε σειράν μέτρων
πρός ενίσχυσιν καί διευκό
λυνσιν των εξαγωγήν, διά
παροχης δώρων είς τούς έ-
ξαγωγεΐς, διά τής διαθέσε-
ως των άπαραιτήτων μετα-
φορικών μέσων, διά συνά-
ψεως είδικών συμβάσεων μέ
τάς καταναλωτρίας χώρας
προχώρει Ιτι περισσότερον,
λαμβάνει καί τό τελευταίον
καί αποτελεσματικωτέραν μέ
τρον. Καταρτίζει ειδικόν νό¬
μον διά τοΰ όποίου ένισχύ-
εται καί προστατεύεται τό ε¬
ξαγωγικόν εμπόριον άλλά
καί τίθεται συγχρόνως υπό
τόν άμεσον έλεγχον των εί¬
δικών κρατικών ύπηρεσιών.
Καί ό νόμος αύτός, έφαρμο
ζόμενος θά έχη ασφαλώς
εύχάριστα άποτελέσματα. Θά
άποκλείση τάς νβθείας καί
8ά έκκαθαρίση τόν εμπορι¬
κόν κόσμον άπό τούς έλα-
χίστους άσυνειδήτους κερδο
σκόπους πού παρεισέφρυσαν
είς τό έπάγγελμα. Καί συγ¬
χρόνως θά εξασφαλίση την
καλήν φήμην των έθνικών
προΐόντων είς τό εξωτερικόν
καί έπ«μ,*νως θά,εξασφαλίση
καί την κατανάλωσιν των.
Άπό τής απόψεως δέ αυτής
ό νόμος αύτός θά βοηθή
σημαντικά είς την ανά¬
πτυξιν τής έν γένει έθνι-
κής οίκονομίας μας.
ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΠΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΔΑΣ
Ώραία είς Ιμπνευσιν, ή πρόθε¬
σις τοθ ΰφυπουργεΕου Τύπου καί
Τουρισμου νά δημιουργήση έθνι-
κά σχέδια είς την γυναικείαν τού
αλέτταν. ΆλλοΟ ή πρόθεσις ίχει
πραγματοποιήσει ήδη τούς γραφι-
κωτέρους συνδυασμούς. Άπό τα
σχέδια δέν λείπει ή οίκουμενική
νά ποΰμε γραμμή τής μόδας. Δέν
λείπει δμως ούτε ή χαρακτηρίση
κή έθνική διατύπωσις ή όποία
είνε παρμένη άπό την ποικιλίαν
των μεγάλων Εστορικών μοντέλων.
Στήν Έλλάδα τα μοντέλα αύτά
δέν είναι απλώς ποικίλα. Είναι
πολυποίκιλα. Αύτό μάς τα λέει
πρώτη καί καλύτερη ή χειροτε-
χν£α. Έκεϊ ποθ άνθίζει πραγματι-
κά είτε ώς λαϊκή καθαρώς τέχνη,
είτε ώς τέχνη άνωτέρου εϊδους,
μας παρουσιάζει αύτόχρημα θαυ-
μασίους συνδυασμούς. Αί έλληνι-
καί εποχαί άναζοΰν στό κέντημα,
στή δαντέλλα, στό χρυσοσκάλι-
σμα, στή ξυλογλυπτική. Ή δημι
ουργία έθνικής τέχνης άπά έκεί
άρχίζει νά λαμβάνη την πειό γό-
νιμη μορφή- Άλλά καί νά γίνε
ται Εδέα γενικεύσεως σέ πολλές
καλλιτέχνιδες έκδηλώσεις. Στίς
έκδηλώσεις αύτές ή γυναικεΕα
μό5α δέν^είνε ή λεπτότερη; Μιά
τουαλέττα δέν είνε μόνο μερικες
φορές κάτι τό αίθέριο. Είνε κάτι
τό έπιβάλλον. Κάτι πού δίνει ζωή
στίς γραμμές καί χαρακτήρα στό
άτομο. Άπό την ιδία αυτή ασφα¬
λώς ώρμήθη καί τό ύφυπουργεϊον
Τύπου καί ΤουρισμοΟ διά νά επι¬
ζητήση έθνικά πρότυπα είς την
γυναικείαν μόδαν.
Τί καί τί δέν Ιχει μπροστά
τού νά προσέξη Ινας έμπνευσμέ
νος σχεδιαστής! Ή μινωϊκή «μπα
γιαντέρα», ή άρχαία πατρικία,
ή βυζαντινή «ζωστή», ή Άλε-
ξανδρινή χορεύτρια, ή κυρία των
παλαιών Αθηνών, νομίζετε δτι
είνε έΣώ χίμαιρες... προοπτικής;
Κάθε άλλο. Άπό έκεί θά προκλη
θοθν χά ωραιοτέρα έλληνιχά πρό¬
τυπα. Ή κοσμική ζωή διά νά
εκδηλωθή δέν θά περιορισθή είς
τούς γνωστούς ξενικούς καί άκα-
τανόητους δρους. Ή άπαραίτητος
στήλη της θά ά,ρχία^ Ιπ τέλους
νά έξελληνίζεται μέ τό εθνικόν
Οφος.
—Ηά ίκανοποιηθή" 8μως ή κά¬
θε κοσμική κυρία; Ιδού τό πρό·
βλημα!
Την παρατήρησιν αδτήν είς χό
ζήτημα δημιουργία; έθνικής μό¬
δας, θά προβάλη ό πρώτος ψυχο
λάγος. Άλλά γιατΕ; Έπιμένω
πάντοτε δτι ή έθνική μόδα δέν
πρόκειται νά άλλοιώση την γραμ
μή τοθ Ιΐαρισιοϋ. Θά την συμ
πληρώση μόνον. "Οπως εϊπα στήν
άρχή θά δοθ$ είς τοΰς συνδυα¬
σμούς μιά καινούργια πνοή. 'Υπο-
θέτω δτι τό έπιχείρημα, στήν συγ
κεκριμένη τού αυτή διατύπωσι,
είνε υπέρ τής ψυχολογίας των
κυρίων. Μιά «κυρία πού ξέρει»
δέν συνηθίζει νά είνε οδτε είς τό
σημείον αύτό σχαλαστική. Ή πρω
τοβουλία είνε τό βαθύτερον άτοθ
μεταξύ α&τής καί τής μοδίστας.
Τα φιγουρίνι καταντά πολλάκις
γράμμα νεκρόν χωρίς την ίδιαι
τέραν πρωτοβουλίαν. Ή έθνική
μόδα προώρισται ακριβώς νά δώ
αη νέες καλλιτεχνικές κατευθύν-
σεις είς την πρωτοβουλίαν.
*
Δέν είνε πολλές μέρες^ πού στό
«Ζουονάλ» ενός κινηματογράφου
εΐδαμε την πραγματοποίησι τής
ωραίας αυτής ϊδέας είς 2να ξένον
κράτος Ώστόαο ή πρόθεσις τής
έφαρμογής της καί στήν Έλλάδα
δέν είνε ζήτημα μιμήσεως. Καί
άλλοτε άνεκινήθη ευρύτατα τα ζή¬
τημα. Άλλ' έμεινε μόνο στά χαρ-
τιά. Έν τω μεταξύ άλλα κράτη
τό έμελέτησαν καί τό έφήρμοσαν
ώστε νά παρουσίασεν άπό την
σιλουέτταν τής πλάζ ε*ως την βα-
σίλισσαν τοθ πρώτου ΘερινοΟ «πίκ
νικ» έθνικές μορφές. Καί τόσον
περισσότερον γοητευτικές δσον ή
ίστορική γραμμή τής περιβολής
ανταπεκρίνετο είς την αύθεντικήν
πραγματικότητα.
ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
Άσπρα χωρία.
Η ΒΙΑΝΝΟΣ
Μέ τό τραγοϋδι τού νεροϋ
Σπιτάκια κάτασπρα πού ά
ποπνέουν τό άρωμα τοθ φρέ
σκου άσβέστη, μέ λαϊκήν άρ-
χιτεκτονική, σκαρφαλωμένα
άμφιθεατρικά στήν πλαγιά πά
νύψηλου βουνοΰ. Λιθόστρωτα
δρομάκια κατακάθαρα μέ ά-
πειρα καντούνια. Γλάστρες μέ
εύωδιαστά λουλούδια καί κλη-
ματαριές είς τίς αύλές, πού
τα ποτίζουν τα δειλινά σεμνές
κοπέλλες μέ λιγερές κορμο-
στασιές, μέ ροδοκόκκινα πρό-
σωπα καί μάτια μαΰόα δλο
έκφρασι κι' άγνότητα. Μιά
θαυμασία λεωφόρος πού κα-
ταλήγει στή ρΐζα οίωνόβιου
πλατάνου πού ύψώνει περή
φανα την κορμοστασιά τού
καί τινάζει τούς κλάδους τού
μέ όρμή καί στεφανώνει τό
μθλο πού άλέθει τρσγουδών-
τας καί τα γύρω κέντρα
καί τό σχολειό: Νά τβ δραμα
τής Βιάννου, άρχοντοπούλας
—νύφης τοθ δρυμοΰ. Λούζε-
ται την ήμέρα στοΰς φωτει-
νούς τούς καταρράκτες τοθ
πιό λάμπρου ηλίου. Καί την
νύκτα κατακλύζεται άπ' τα
άσήμια τής σελήνης, πού
στήνει μάγισσες στά τρίστρα
τα γιά νά δημιουργήσουν τα
πιό ώραΐα άγροτικά είδύλλια.
Καί στίς πλαγιές καί στίς
χαράδρες καί στίς ρεμματιές
καί κάτω πρός τόν κάμπο
δάση άπέραντα άπό έλη
ές καί χαρουπιές άπό
πλατάνους, πρίνους, λεθκες
καί καρυδιές καί άιτό άλ
λα χιλιών λογιών ήμερα κι' ά
γρια δένδρα,πού πλαισιώνουν
μέ τό βαθυπράσινό των την
κάτασπρη κωμόπολι ώσάν μνη
στήρες πού εχουν στήσει τρελ-
λό χορό γύρω στήν μαγεμμέ-
νη νύφη καί τής σκορποϋν τα
δώρά των καί τή δροσίζουν
καί στέκονται φρουροΐ νά την
φυλάξουν. Καί τής τραγου-
δοϋν μερά καί νύκτα τα τρα
γούδια πού συνθέτουν τα
κρουστσλλένια τα νερά πού
κυλοθν μ" όρμή καί τή δροσΐ-
ζουν καί τή ζωογονοϋν.
Τα τραγούδια τοθ νεροΰ!...
Όπου κι' άν τιοις, δπου καί
άν στραφής, δπου κι' άν στα
ματήσης θά τ" άκούσης γλυκό
λαλα καί θά μεθύσιις άπό
την άρμονΐα των. Αύτά δί¬
δουν τόν τόνο στήν Ικφρασι,
στή μορφή, στή ζωή τής Βι¬
άννου. Αύτά άποτελοθν τό
μυστικό τής γοητεΐας καί των
θελγήτρων της. Τ' άκοθμε κα
θισμένοι κάτω άπό τόν πελώ
ριο πλάτανο τής πλατείας. Τ'
άκοθμε στόν Γκαμπριέλε καί
στό Χα%ασσ&. Τ'",άκοΟμε καί
κάτω στόν κάμπο δταν τό
σούρουπο ζητοθμε την ήρεμΐα
μέσα στά δάση των ελαιών.
Σειρήνες γΐνονται καί μδς
μαγεύουν. Καί νοιώθωμε κα¬
λυτέρα γιατί στόν τόπον αύτό
| γεννήθηκεν ό πατέρας τοΰ νεο
ελληνικοθ χρονογραφήματος,
δ μεγάλος μας δάσκαλος, ό
Κονδυλάκης.
Μόνο £νας τέτοιος τόπος,
μοναχά £να τέτοιο περιβάλ-
λον δπου οί άνθρωποι πλησι-
άζουν τούς θεούς καί τό πνεθ
μα σπινθιρίζει κι' άστραποβο-
λά μποροΰσε νά γεννήση τόν
πνευματωδέστερον'Έλληνα δή
μοσιογράφο. Γιατί πραγμα-
τικά έδώ μονάχα μπορεϊς ν'
άντικρύσης την άποθέωσι τής
άρμον^οκ; τοΰ φωτός, τοΰ
χρώματος κ&Ι των ήχων. Εΐν'
£νας τόπος προνομιοϋχος άπ'
τή φύσι, εύνοούμενος τοθ δη·
μιουργοϋ. Άνεβήτε ώς τό
Γκαμπριέλε την ονομαστή αυ¬
τή ρεμματιά πού κυλοθν πο-
τάμι όλόκληρο τα κρυσταλλέ-
νια κρθα νερά της άπό τούς
βράχους καί τούς καταρρά-
χτες κι' ύψώνονται πελώριοι
οί πλατάνοι καί οί πρΐνοι καί
οί λεθκες καί οί εληές κι' οί
καρυδιές, δλα πλεμμένα μέ
κισσούς κι' όρθώνονται άπό-
τομοι βράχοι καταπράσινοι
κι' αύτοι άπό τίς περιπλο-
κάδες καί τούς κισσούς πού
τούς άγκαλιάζουν χωθήτε
μέσα στή λόχμη καί στίς βρα-
γιές καί στίς μυρτιές καί τίς
φουντωμένες πικροδάφνες,
Δροσισθήτε άπ' τα νερά της
καί ξαποστάσετε είς την σκιά
της. Άκούσετε τό τραγοϋδι
των κοτσιφιών καί τα τριζό-
νια. Άναπνεύσατε τόν άρω
ματισμένο άέρα της. Άνοίξε-
τε τα μάτια μπροστά σ' αύ¬
τό τό ύπέροχο δραμα πού συν
θέτει μέ τόση μαεστρία ή φύ¬
σις. Καί τότε θά κλείσετε μέσ'
στήν ψυχή σας την είκόνα
καί την εννοια τοθ ώραΐου
σ' δλη τού την πληρότητα.
Θά χαρήτε ολες τίς ώμορφιές
τής Βιάννου καί θά μάθετε
δλα τα μυστικά της μέ τό
τραγοθδι τοθ νεροθ καί τό
ψιθύρισμα τοθ δάσους.
Μ.—
Ή όδός Πρινιά.
Τώρα όπότε άρχΐζει ό τρυ-
γητός καί γενικεύεται ή συγ-
κομιδή είς την επαρχίαν Μα-
λεβυζΐου καθίσταται πάλιν
περισσότερον αίσθητή ή έλλει¬
ψις αμαξιτής όδοθ άπό Αγ.
Μύρωνος είς Πρινιά καί εκεί¬
θεν είς Αγ. Βαρβάραν. Καί
καταφαΐνεται περισσότερον ή
άνάγκη τής ταχυτέρας κατα
σκευής της. Άλλά σχετικώς
κατόπιν υποδείξεως τοθ κ. Νο
μάρχου, οί κάτοικοι εΤχον προ
θυμοποιηθή νά έργασθοθν τό
δέ έπαρχιακόν ταμείον θά έ-
φρόντιζε διά τα τεχνικά καί
την σκυρόστρωσιν. Νά ελπί¬
σωμεν λοιπόν δτι συντόμως
θά εκτελεσθή ή έργασία; Τό
Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
Κατά πληροφορίας έξ Άθη
νών αί καταρτισθεΐσαι υπό
τοθ ύφυπουργείου τής Εργα¬
σίας έπιτροπαί είς τάς οποί¬
ας μετέχουν καί άντιπρόσωποι
των βιοτεχνικών όργανώσεων,
πρός μελέτην καί ρύθμισιν
των ζητημάτων των βιοτε-
χνών, έτερμάτισαν ούσιαστι
κώς τάς εργασίας των καίύπέ
βαλαν τα πορίσματάτων.'Ήδη
ό υφυπουργός κ. Δήμητρα τος
μελετά τα πορίσματα σύτά
μετ* ολίγον δέ, έπιφέρων τρο
ποποιήσεις καί συμπληρώσεις
θά τα συμπυκνώση είς νόμον
πού θά τεθή είς εφαρμογήν
ευθύς ώς εγκριθή υπό τής κυ
βερνήσεως καί υπογραφή υπό
τοΰ Βασιλέως. Βασίμως έπο
μένως είμπορεΐ νά έλπΐζεται
πλέον δτι ή τάξις των βιοτεχ
νών πού ήτο κατ' εξοχήν άδι
κημένη κατά τό παρελθόν, θά
τύχρ είς τό εξής προστασίας
καί ένισχύσεως έκ μέρους τοθ
κράτους είς τόν τραχύν άγώ
νά της.
Καί δικαιοθται όντως ίδιαι
τέρσς δλως προστασίας ό κό
σμος των βιοτεχνών δπως καί
των έπαγγελματιών. Οί βιο
τέχναι, πού άποτελοθν τάξιν
παναρχαίαν καί συγχρόνως
δημιουργικήν, φιλόνομον, στή
ριγμα τοϋ κοινωνικοΰ καθε
στώτος καί φρουρό" τής γα
λήνης καί τής ήρεμΐας τής
χώρας, είχον έγκαταλειφθή άν
τούτοις κατά τό παρελθόν
κατά τόν σκληρότι ρον τρόπον
είς την τύχην των. Ύφιστάμε
νοι τάς συνεπείας τής μηχα
νίκης προόδου καί τής έξελί
ξεως τής τεχν,ικής καί τόν συν
αγωνισμόν τής συνεχώς άνα
πτυσσομένης βιομηχανίας, ύφί
σταντο συγχρόνως καί την έκ
των κάτω πίεσιν τοΰ πρόσω·
πικοϋ πού άπησχόλουν είς τα
μικρά έργαστήριά των.
Καί έτσι συνεθλίβοντο έν
μέσω των συμπληγάδων αυ¬
τών πετρών. "Επειτσ αί Τρά¬
πεζαι περιώρισαν τάς πιστώ-
σεις των καί άντεμετώπισαν
καί την στενότητα τοθ χρώ¬
ματος. Καί ήλθον τελευταίον
κακόν ή ξενομανία καί ό νε-
οπλουτισμός διά νά καταστή-
σουν ετι δυσχερεστέραν την θε
σιν των βιοτεχνών. Ή έλληνι
κή βιοτεχνία καί χειροτεχνία
ήγνοεΐτο καί τα ιδία εϊδη πού
παρήγε είσήγοντο άπό τούς
εύπόρους μας έκ Βιέννης καί
Παρισίων! Καί Ετσι έπήρχετο
καί άλλο μέγα κακόν. Έξη-
γετο συνάλλαγμα πολύτιμον,
άπό τό οποίον τόσην είχο¬
μεν χρεΐαν δι' άλλας σπου
δαιοτέρας έθνικάς ανάγκας
μας. Εύτυχώς, τό κράτος "έ¬
θεσε τέρμα είς αυτήν την ά-
θλιόιητα. Καί μέ κάθε τρόπον
φροντίζει νά προστατεύση την
ελληνικήν βιοτεχνΐαν καί χει-
ροτεχνίαν καθώς καί την λαϊ
κήν τέχνην. Καί πολύ ορ¬
θώς βεβαία. Τα εϊδη τής έλ
ληνικής βιοτεχνίας, έπιπλα,
ύφαντά, κοστούμια, κοσμήμα-
τα, θαυμάζονται άπό δλους
διά την λεπτότητα, την αίσθη
τικήν καί την χάριν των.
Καί θά είμποροΰσαν νά έ-
πιβληθοΰν καί να εύρουν προ
τίμησιν καί εξω των έλληνι-
κών όρίων. Άλλ' έχρειάζετο
πρός τουτο προσπαθεία ήρωϊ
κη, έπίμονος, συντονισμένη.
Καί αυτήν την προσπάθειαν
άναλαμβάνει ήδη τό ύφυπουρ
γεΐον τής Εργασίας. Διά τοθ
νόμου ττερί» προστασίας καί
ένισχύσεως των βιοτεχνών θά
συμβάλη. σπουδαίως είς την
ανάπτυξιν τής βιοτεχνίας καί
είς την βελτίωσιν τής θέσεως
των δημιουργών καί έργατων
της. Μέ παράλληλον προσ
πάθειαν καί τοθ ύφυπουργείου
Τύπου καί ΤουριομοΟ, τα προ-
ϊόντρ τής ελληνικήν βιοτεχνΐ
άς καί τής λαϊκάς έν γένει
τέχνης, θά προπαγανδισθοΰν
θά διαφημισθοΰν, θά προτιμη
θοΰν, θά έπιβληθοθν καί είς
τό εσωτερικόν καί είς τό εξω¬
τερικόν. Καί τό κέρδος θά
είνε μέγα. Θά προστατευθή
ιιΐα τάξις κατ' εξοχήν συμπα-
θής. Καί θά άνσπτυχθή ϊνας
κλάδος τής έθνικής οίκονομΐ
άς μας πού είμπορεΐ νά μας
αποδώση παρά πολλά είς τό
μέλλον.
ευχόμεθα. Καί τό πιστεύομεν. Ι γήν τού είς τάς εύρωπαϊκάς
Τό ενδιαφέρον τοθ κ. Νομάρ-Ιάγοράς καταναλώσεως. Καί
χου, αποτελεί άρκετήν έγγύη,ή κυβερνητική αυτή μέριμνα
δικαιολογεϊ κάθε έλπίδα.
σιν.
Ή κρατική στέγη.
ΆφοΟ ή σημερινή κυβέρνη
σις καταβάλλει τόσας προσπα
θείας καί έθεσεν ώς £να των
σκοπών της την στέγασιν
δλων των πολιτων είς εύπρε
πή καί ύγιεινά οίκήματα δέν
ήτο βεβαία δυνατόν νά μην
ενδιαφερθή καί διά την στέ
γασιν τοθ Κράτους. Καί κατό
πιν μακράς μελέτης, έξεθρε
τόν τρόπον διά τοθ όποίου
θά οίκοδομηθοθν παντοθ, είς
δλας τάς πόλεις σύγχρονα
οίκήματα διά την στέγασιν
των δημοσίων ύπηρεσιών. Ά
ξίζει νά χαιρετισθή τό γεγο
νός. Ή δημιουργία δημοσίων
κτιρίων, δέν εΐνε απλώς ζήτη
μα γοήτρου καί εμφανίσεως
τοθ Κράτους. Εΐνε καί ζήτη
μα οίκονομίας. Κσί άκόμη
εΐνε ζήτημα ύγείας των ύπαλ
λήλων καί εύρυθμοτέρσς λει
τουργΐας τής κρατικής μηχα
νής.
Τα χαρούπια.
Ή συγκομιδή των χαρουπΐ
ών ήρχισε καί αί πρώται ά-
γοραί εγένοντο πρός 2 ε"ως
2.50 δρ. κατ' οκάν. Ή τιμή
δέν είνε βεβαίως άσήμαντος
δεδομένου μάλιστα δτι εφέ¬
τος ή παραγωγή θά εΐνε πλου
σία. Πάντως ύπάρχει πιθανό-
της νά βελτιωθή σημαντικά.
Ή κυβέρνησις κατσβάλλει κά
θε δυνατήν προσπάθειαν διά
νά προστατεύση τό προϊόν
καί να διευκολύντι την έξαγω
Είς Ρέθυμνον.
Προχθές μετέβη είς Ρέθυμνον
διά νά μελετήση τάς ανάγ¬
κας καί τα ζητήματα τοθ ά-
γροτικοθ κόσμου τοθ νομοθ,
ό διοικητής τής Άγροτικής
Τραπέζης κ. Λαμπρόπουλος.
"Εχει δέ ζητήματα πολλά τό
άγροτικόν Ρέθυμνον. Συνεχεΐς
άφορίαι των άγρών καΐ των
ελαιών, έγκατάλειψις είς τό
παρελθόν, άπογοήτευσις των
χωρικών, είχον δημιουργήσει
κατάστασιν άπό πάσης από¬
ψεως κρίσιμον. Ή ενίσχυσις
τοΰ διαμερίσματος αύτοΟ έπο-
μένως έκ μέρους τής Άγρο-
τραπέζης έπιβάλλεται νά δο¬
θή δλως έξαιρετική.
Τό... άσώματον.
Πόλις των περιέργων καί
των τεράτων τό Ηράκλειον,
απέκτησε τώρα καί κεφαλήν
....άσώματον. Κατά περίεργον
σύμπτωσιν μάλιστα τό θέα·
μητ ευρίσκεται είς τό πρώην
μαρμαρογλυφεΐον Πετράκη, δ
που άντί διδράχμου, παρέχε
ται είς τό νοήμον καί φιλοθεά
μόν κοινόν, δπως διαλαλή ό
είδικός γαυριδς. Άλλά δέν
εΐνε μόνον ή άσώματος κεφα-
λή. Θά εΐνε καί τα άκέφαλα
σώματα, δπως θά βλέπη ή κε
φαλή τούς θεατάς της, χάρις
είς τα όπόΐα ό έπιχειρηματί
άς τοθ θεάματος κάνει χρι;
σές δουλειές.
1 ,1
ι
|ΐ ,1
ίύ
V
ι
ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
(θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
ρον τό κινηματογραφικόν άρι-
οτούργημα: «Ό δρόμος τής εϋτυ
χΐας».
5679.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
προγράμματος πλειστηριασμοϋ
άκινήτων.
Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
χανών Νικόλαος ΆντωνΙου
Μσυρογιάννης έν Επάνω Άρ
θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·.-Σήμε , _____^_ ______._
ρον ή δραματική κωμωδία· «Ή ναναις Τεμένους έδρεύων καί
μοιοαία γυναικα». ι,ητηινΛι,
Αυριον άπογευματινή ώρα 8 μ. μ. κατοικων.
_____________________ | Δηλοποιώ δτι:
Ι Προϊστάμενος Τυπογραφείου Εκτίθημι είς δημόσιον
Προϊστάμενος Τυπογραφείον
"Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
ναγκαστικόν
α¬
πλειστηριασμόν
έ
Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
Μέ ενα μαντήλι.
Ό μεγαλειώδης
κολοσσός τήςΓαλ
λικης κινηματο-
γραφίας:
1
τα άκόλουθα ένυπόθηκα κτή-
ματα κείμενα είς τάς περιφε
ρείας των χωρίων Πεζών καί
Μελεσσών όμωνύμων κοινο
τήτων καί Είρηνοδικειακής πε
ριφερείας πρώην Καστελλίου
Πεδιάδος καΐ νυν
Τεμένους ήτοι 1)
Αρχανών
Είς θέσιν
μέ τούς Ι
ΝΤΙΤΑ ΠΛΡΛΟ:
ΠΙΕΡ ΦΡΕΗΑΙ:
ΑΥΡΙΟΝ
Άπογευματινή | καί έ-1
σπερινή
2ΤΟΥ
ΟΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ο ΛΡΟΗΟΪ ΤΗΪ ΕΫΤΥΧΙΑΐ
Πρωταγωνιστεΐ ή ώραι-
οτάτη καλλιτέχνις:
ΜΥΡΙΑΜ ΧΟΠΚΙΣ
Άριθμός 12635
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί
ου Εύστράτιος θεοδώρου Γαρεφα
λάκης έν Ήρακλείψ έδρεύων κα
κατοικών:
Προσκαλώ την έπισπεύοουσαν
Αγγελικήν σύζυγον Δημητρίου
Περάκη τα γένος Γεωργίου Νι-
ράκη κάτοικον Μονής Μαλεβυ-
ζίου, τό ' Ελληνικόν Δημόσιον,
την Άγροτικήν
Ελλάδος ώς καί
Τράπεζαν τής
πάντα άλλον ε-
χοντα τυχόν αξιώσεις επί τοθ έκ
δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)
Ικπλειστηριάσματος τοΰ κατά την
&π' αριθμόν 12633 υπό χθεσινήν
χρονολογίαν έκθεσιν μου άναγκα
οτικοθ πλειστηριασμοθ, έκποιηθέν
τος ακινήτου τοθ Κυριακού Άν-
τωνίου Πετράκη κατοίκου Μονής
Μαλεβυζίου, ϊπως προσαγά
γωσι παρά τώ άρμοδίφ δικα-
στηρίω παρ' ώ γενησεται ή κατά-
ταξις έντός τής νομίμοα προθεσμί-
ας τούς τίτλους καΐ τα λοιπά
των άξιώσεών των δικαιολογητι
κα Ιγγραφα καθ5 δσον ή έκπρό
θεσμος τούτων προσαγωγή έσεται
άπαράδεκτος. Εγένετο έν Ήρα-
κλείψ Κρήτης σήμερον την είκο-
στήν δευτέραν τοΰ μηνός Αύγού·
ότου τοΰ χιλιοστοθ ένεακοσιοστοθ
τριακοστοϋ όγδόου (1938) έτους
ημέραν Δευτέραν καί έν τώ ενταθ
θα καί παρά την οδόν «Χάνδακος»
ίδίοκτήτω Συμβολαιογραφείφ μου
δι' ήν είσπρακτέα τέλη καί §ικαι
ώματα δραχμαί εκατόν πέντε καί
υπεγράφη παρ' έμοθ.
Ό Συμβολαιογράφος
(Τ. Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης
Άκριβές αντίγραφον
Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλβί-
ου.
Ε. 49. Γαρεφαλάκης
«Μαμουρΐδα» αγρόν εκτάσεως
2 στρεμμάτων ή 2000 τ. μ
περιέχοντα 30 ελαιόδενδρα,
καΐ συνορεύοντα ανατολικώς
καί δυτικώς κτήμασιν Έλληνι
κου Δημοσίου, νοτίως Μύρω
νος Βλασάκη καί βορεΐως
Έλληνικοϋ Δημοσίου. 2) Είς
θέσιν «Μουζουρά» άμπελον
τοθ εΐδους σουλτανίνας, ρα
ζακί καΐ κοτσιφάλι εκτάσεως
3 1)4 στρεμμάτων ή 3250 τ.μ
περιέχουσαν 3 μουρέλλα, 2
ιαηλέας καί 1 ροδακινέαν, συ-
νορεύουσαν τέως Έμμ. Καρυ
ωτάκη, ανατολικώς ποταμώ,
δυτικώς Σταύρου Γιακουμάκη
βορείως Μαρίας Κ. Πυραθια
νάκη συζύγου "Εμμ. Σφακια¬
νάκη. 3) Είς θέσιν «Μσμουρ
δα» άμπελον εΐδους κοτσιφά
λι εκτάσεως 2 στρεμμάτων
ήτοι 2000 τ. μ. συνορεύουσσν
κτήμασι Γ. Βλασάκη, νοτΐως
ΦωτΙου Βουτουφιανάκη, δυτι
κώς Έμμ. Σταματάκη καί βο
ρεΐως Έμμ. Σταματάκη, καΐ
4) Είς θέσιν «Άμμουδάρα»
τής περιφερείας τοό χωρίου
Μελεσσών αγρόν εκτάσεως
3)4 τοθ στρέμματος ή 250 τ.
μ. περιέχοντα 16 ελαιόδενδρα,
συνορεύοντα ανατολικώς κλη
ρονόμων Ελένης Τροχαλάκη,
νοτίως Ιωάννου Βουτουφια¬
νάκη, δυτικώς Σοφίας Κ. Πά
χυνάκη τό γένος Δημ. Στα
ματάκη καΐ βορείως δρόμω
άγροτικώ, άνήκοντα είς τόν
καταδιωκόμενον όφειλέτην Γε
ώργιον ΈμμανουήλΠολιτάκην
κάτοικον τού χωρίου Πεζα
Πεδιάδος τή έπισπεύσει τής
'Εθνικής Κτηματικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος έν Άθή
ναις έδρευούσης κσί έκπρο
σωπουμένης υπό τοθ Διοι-
κητοΰ αυτής κ. Ιωάννου
Δροσοπούλου κατοίκου Α¬
θηνών πρός άπόληψιν των έ-
νυποθήκων άπαιτήσεών της
άνερχομένων μέχρι τής ά
πό 1 Μαρτίου 1932 έπιταγής
της έν συνόλω είς λΐρας Αγ
γλίας στερλίνας είς συνάλλαγ
μσ δψεως επί Λονδίνου όγδο
ήκοντα πέντε, σελλΐνια πέντε
πέννας τρείς (£ 85—5—3) ή
τό ισότιμον αυτών είς δραχ¬
μάς κατά την ημέραν τής όρι
στικής καταψηφίσεως τής ά-
παιτήσεως τής Τραπέζης κσί
των έξόδων εκτελέσεως, στηρι
ζομένων των άπαιτήσεών της
τούτων είς τα ύπ' αριθ. 2500
καί 2501 συμβόλαια τοθ συμ-
βολαιογράφου Ηρακλείου Εύ-
στρατίου Γαρεφαλάκη καί δι*
άς άπαιτήσεις έπετάχθη πρός
πληρωμήν 6 είρημένος όφειλέ·
της διά τής υπό χρονολο¬
γίαν 1 Μσρτίου 1932 έπιτα-
ταγής τής Τραπέζης κατά τό
ύπ' αριθμόν 4028 τής 23 Μσρ
τίου 1932 έπιδοτήριον τοθ δι
καστικοΰ κλητήρος τής περι
φερείσς τού Πρωτοδικείου Ή
ρακλείου 'ΣτυλιανοΟ Σταφυ-
λάκη.
Ό πλειστηριασμός γενησε¬
ται την 2 Όχτωβρίου 1938 ήμέ
ραν Κυριακήν καί ώραν 10—12
π. μ. ενώπιον έμοΰ τού συυβο-
λαιογράφου Αρχανών Νικο-
λάου Άντωνίου Μαυρογιάννη
έν 'Επάνφ Άρχαναις έδρεύον
τος καΐ κατοικοθντος ή έν κω
λύματί μου ενώπιον τοΰ νομί
μου άναπληρωτοϋ μου καΐ
ν τώ ένταθθα συμβολαιογρα
φείω μου ένθα καί δτε καλοΰν
Τό μαντήλι σας είνε μήπως
πολύ μικρό, ίκανό μόλις νά κρύ
ψη την μύτη σας; "Η μήπως εί¬
νε £να πελώριο μαντήλι, μία έ
σάρπα-μαντήλι, μέ μεγάλο πλσί σέττα επάνω είς Ενα
σιο; στενό υανίκι...
ρούζ... '
Έκτός εάν τό ίδιο αύτό μαν-
τήλι σταματήση τό δηόμο τού
αί μβταβληθή "είς ίδιότροιτη μαν-
μακρά
καί
;
Τό £να καΐ τό άλλο θά σδς
χρησψεύσουν γιά κάθε τί άλλο
παρά διά τόν συνήθη προορισμό
θ λθ
τοθ μαντηλιοθ.
Τό μαντήλι τίθεται
ή
επί τοθ
μή
φορέματος ή επί τοθ καπέλλου
ώσάν μία τΐεταλούδα ντραπέ' τό
δένετε, τό πτυχώνετε, τό τσαλα·
κώνετε μέ χίλιους τρόπους' είνε
μία λεπτομέρεια τής γυναικείας
τουαλέττας, άσήμαντη άλλά χα·
ριτωμένη,
Τό μικρά άπό λευκή μουσε-
λίνα μαντήλι, συγκρατημένο είς
τό μέσον ενός ντεκολτέ μέ μία
μεγάλη κπρφίτσα κατά την πα·
λαιά μόδα, γίνεται ενα φοέσκο
ζαμπό επί ενός βαθυχρώμου φο·
ρέαατος.
"Ενα αλλο μικρό μοντήλι άπό
κρέττ—ντέ—σιν κόκκινο, φορμά-
ρετε τόσο έπιδέξια ώστε νά δύ¬
ναται νά θεωρηθή ώς ίνα με·
νάλο γαρύφαλλο. Όταν πλέον
δέν θά σάς άρέση επάνω είς τό
ρεβέρ τοθ ταγιέρ σας, θά επι¬
στρέψη, είς την τσέπη τής τσάν-
τας σας ώς μαντηλάκι διά τό
τεό
Ιδού τώρα τό μεγάλο έμπριμέ
μαντήλι άπό συρέ, επί παρα¬
δείγματι1 οί διαστάσεις τού είνε
τέτοιες ποό θά σδς δώση ενα
τέλειο πλαστρόν «μπαίν—ντέ—σο-
λέιγ», £να Φανταιζί ζιλέ, τιοΰ φο-
ρνέται κάτω άπό μία βαρέζ. Ι
Τό ϊίιιο αύτό καρρέ, μέ τα φω·
τεινά χοώματα, πεοιτυλίσσεται
έπίσης ώραιότατα γύρω άπό την
καλόττα ενός μεγάλου καπέλλου
τού ηλίου. Εάν τό Ιδιο αύτό
καπέλλοδέν εχει καλόττα—πράγ-
μα ποΰ επιβάλλει αυτή την στιγ-
μή ή μόδα—είς πολύ μεγάλα κα
πέλλα τοθ ηλίου, τό μαντήλι -θά (
ντραπαρισθη καΐ θά σχηματίση
τόν ντειτέ τού καπέλλου.
Τό αύτό έπίσης μαντήλι δένε-
ται ώς τσεμπέρι χωρικής μέ
την μία άκρη επί τοθ μετώτΐου.
Αΰτ6 έ£αρταται άπό την ήλι·
κια καί τόν τύπον σας.
"Ενα μικρό άκρον μαντηλίου
(τό υπόλοιπον ενός ιιεγάλου μαν¬
τηλίου) θά σάς δώση μία χά-
ριτωμένη κατριγιέ γραβάτα. Κατι
άσήμαντο, άλλά τόσο ε09υμο...
Α Ντιστβγκέ
ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΪΤΑΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Ή δραματική κωμω¬
δία:
ΜΟΙΡΑΙΑ
ΓΥΝΑΪΚΑ
Μέ την άφθαατπ: )
ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ
Καί νέον Ζουρνάλ.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Τό εφετεινόν άριστούρ (
γημα:
ΗΛ. Μ. Ο ΕΡΩΣ
Οί κ. κ. καταναλωτάς πάγου είδοποιοΰνται
ότι διετι μήθη ό πάγος καί δέον όπως πωλήται
είς τα πρατήρια πρός:
Δραχ. 8 (όκτώ) ή στήλη
» 4 (τέσσαρας) ή ημίσεια
» 2(δύο)τό τέταρτον.
#
Εφιστώμεν όθεν την προσοχήν των κ. κ. κα-
ταναλωτών ότι δέον όπως ττληρώνουν ακριβώς τα
ανωτέρω καί ουχί περισσότερον.
(Έκ της Διευθύνσεως Α. Ε. Ξενάκη; Λιανάς).
) Σόνια Χένεϋ
{ Τάϋρον Πάουερ)
.»·-··**_-*« %λ_* ν*»
ΝομοΟ Ηρακλείου ένθα ο
βουλόμενοι δύνανται νά
λαμβάνωσι γνώσιν κατά τάς
εργασίμους ώρας.
Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
τος.
Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη;
αι οί βουλόμενοι
δοτήσωσι.
Π
νά πλειο¬
ή
Πρώτη προσφορά των πλει-
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΥΡΙΤΙΛΟΟΟΙΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΙΑΥΚΟΟΟΙΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑΙ
ΚΥΝΗΓΟΙ
Προτιμδτε τα προϊόντα τής 'Ρταιρείας τού 'Ελ-
ληνικοϋ Πυριτοδοποιείου καί Καλυκοποιείου εφάμιλ¬
λα των καλλιτέρων Εύρωπαϊκών.
ΠΥΡΙΤΙΣ ΑΚΑΠΝΟΣ «Ά ρ τ ε μ ι ς» «Ί δ ε ά λ»
ΠΥΡΙΤΙΣ ΜΑΥΡΗ «Έ ξ τ ρ α», «ΡΡΡ», «ΚΚ»
ΦΥΣΙΓΠΑ ΚΥΝΗΠΟΥ καλ. 12 καί καλ. 16 μέ πυ-
ρίτιδα άκαπνον κσί μαύρην.
ΚΑΛΥΚΑΣ ΚΥΝΗΠΟΥ μέ καψόλια φερμέ 6.45.
ΚΑΨΥΛΙΑ Νο 6.45 — 5.45 — Αγγλίας
ΣΚΑΓΙΑ—ΦΥΣΙΓΠΑ πολεμικά καί περιστρόφων.
"Απαντα είς έξαιρετικάς ποιότητας καί τιμάς.
Ζητήσατέ τα είς δλα τα όπλοπωλεΐα.
«ΑΛΜΑ»
πισπεύδουσαν Εθνικήν Κτημα
τικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
συμφώνως τώ άρθρω 61 τοθ
άπό 17Ίουλίου 1923 Ν.Δ. περί
είδικών διατάξεων έττί άνωνύ
μων έταιρειών, άλλως θέλει
ε
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή Ένοριακή "Επιτροπεία
τοθ ΊεροΟ Ναού τής Άναλή
ψεως ('Άκ Τάμπιας) γνωστο
ποιεί είς τό ψιλόθρησκον κοι
νόν Ηρακλείου δτι ή απο¬
περάτωσις τοθ ΊεροΟ Ναοϋ
τούτου ήρχισε, καί παρακα·
λεΐται τουτο δπως προσφέ
ρη τόν οβολόν αύτοθ είς τόν
ώς είρηται1 Ίε"ρόν Μα&ν. ''
Ή Ένοριακή Επιτροπεία
Άναλήψεως.
ΚΙΜΟΝ Α. ΕΪ.ΕΝΗΣ
Διύάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
Επί έπταϊτίαν έκηαιίευ-
θείς είς τα Νβσβκομεϊα ΑπΙί-
]ΐΐ3ΪΙ1β5, ν«1 - 1β ^Γάεε καί
δαΙρβΐΓΐέΓβ Λυώνος καΐ Πα¬
ρισίων είς τα παθολονικά καΐ
νευρολογικα νοσήματα.
Διατελέσας επί διβτίαν
3551513ΠΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
ΚΗΣ κλινικής τοΰ Πανεπι-
ατημΐου Λοώνος.
©ά ίέχεται ωσαύτως καΐ
τούς πάσχοντα; έκ ΝΕΥΡΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων εί; τό
Ιατοβΐόν τού ούο; Άμαλθείας
(πκροδο; όδβΰ Κατεχάκη,
πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν
9—12 λ. μ. καΐ 4—7 μ. μ.
Τας Κυριακάς ώωρίάν
10-12 ιτ. μ.
Τηλ. 6-63
ΑΠΩΛΕΣΘΗ, πορτοφόλιον πε
ριέχον δίπλωμα σωφέρ καί δια
φόρους όΗλας άποδείξεις άνή-
κον είς τόν Ιωάν. Παπαγιαννά
κην έξ Άβδοΰ. Παρακαλεϊται ό
ευρών νά τό παραδώση είς την
12ην Κοινήν Διεύθυνσιν φορτη
γών αύτοκινήτων (παρά τή παλαιά
Νομαοχία) καθότι τού είνε τελεί¬
ως άχοηστα καί άμειφθήσεται
,εται
ΗΚΑΟΑΡΑ ΛΕΥΚΗ ΗΟΤΛ2ΣΙ
ρ
στηριαζομένων κτημάτων όρί ενεργηθή άναπλειστηριασμός
διά τό πρώτον δραχ. Είς βάρος τού, είνε δέ ΰπεύθυ
Αδεύ"ρον ^αΧ· νος καί διά τούς τόκους άπό
τό τρίτον δραχ.
διά τό τέταρτον
1
διά
καΐ
5.000
3 000,
δραχ. 1000.
Ή κατακύρωσις
το°
"ΑΣΤΗΡ,,
96 - 98
γενησεται
σμοθ καΐ έν άναπλειστηρια-
ώ διά τό έλλεΐπον καί τα
γη
■ πρός τόν πλείονα προσφέρον- Ιξοδα συμφώνως τώ Νομώ.
.τα συμφώνως τ » Νόμφ. Ό Έν Άρχαναις τή 10 Αύγού-
Έν Άρχαναις
στου 1938
τή 10 Αύγού-
.τα συμφώνως τ » Νόμφ
I
πλειστηριασμός γενησεται επί
πληρωμή είς μετρητά έκαστος Ό Συμβολσιογράφος Άρχα
£ας έξααφαλίζει άριστον δέ των παρόντων καθόσον νών.
προϊόν καί τάς άνωτάτας τι- προσψέρει την αναγκαίαν ά-, ' (Τ. 32.) Ν. Α. Μαυρβγιάννπί
μάς. Ζητεΐτε άπό τόν Ιμπβ- σφάλειαν δικαιοθται νά πλει
ρβν σας νά σάς δώση ύπευ- οδοτήσπ· Ό τελευταΐος πλει- ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ Μαγαζείον
θύνως τή ν γνησίαν πότασ
βαν «ΑΣΤΗΡ» 96-98 οο.
οδότης άμα τή κατακυρώσει είς την πλατείαν Λεμπλετζίδικα
ύποχρεοθται νά καταβάλη τό (ίϊδς 'Αγιοβτιφανιτων). Πληρο-
Πρ«0·χή $$ την μάρκαν, έκττλειστηρίασμα πρός την έ- φορ(«( παρά τ^ Αλχφ. χ, Μαρή.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ή Κοινότης Μοιρών Και¬
νουρίου:
Προκηρύσσει δτι:
Έκτίθεται είς διαγωνισμόν
φανερας μειοδοτικής δημοπρα
οίας έν τώ Καταστήματι τής
Νομαρχίας ή εκτέλεσις τοπο·
γραφικής άποτυπώσεως καί
ρυμοτομικής μελέτης τής κω
μοπόλεως Μοιρών, την 21 ην
Σεπτεμβρίου, έ. έ. συμφώνως
τής υπό τής Μηχανικής ϋπηρε
σίας Κοινοτήτων Νομοϋ Ηρα¬
κλείου, συνταχθείσης μελέτης,
καί των ύπ' αυτής προβλεπο¬
μένων δρων καί υποχρεώ¬
σεων.
Τα σχετικά τής μελέτης ευ¬
ρίσκονται κατατεθειμένα είςτό
γραφείον τής κοινότητος Μοι¬
ρών καΐ τό τοιοθτον τής Μηχα
νίκης υπηρεσίας Κοινοτήτων
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο ζεύγη μυλο
λίθων διαμέτρου 1,20 μέτρου.
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφιχθη χθές έξ
Αθηνών δ ίατρός κ. Έμμ. Χαλκια ·
δάκης.
ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Νικόλαος Έλευ
θεριάδης ίϊ Χανιαλάκης έκ Γα
οϋπας καΐ ή έκ Κασταμονίτσας
δνϊς Άριστέα Άνδριανάκη ετέ¬
λεσαν χούς γάμους των. Παρά-
νυμφος παρέστη ό κ. Κωνστ,
/νΐουρτζάκης. '
Συνχαρητήρια.
—Έν Νεαπόλει την 20ήν τρέχον
τος μηνός ετέλεσαν τοΰς γάμους
των ό άγαπητός φίλος κ. "Εμμα¬
νουήλ Ά. Πλευριτάκης καί ή δνίς
Μαρία Εμμανουήλ Σήφη. Εϋχο·
μαι βίον ανθόσπαρτον.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό έκ Ρωτάσι
Μονοφατσίου κ. 'Ρμμαν. Βελε-
γράκης καί ί δνείς Ζαφείρα Σα·
ριδάκη έξ 'Εθιάς αντήλλαξαν
δακτύλιον άρραβώνα.
Συνχαρητήρια.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Ή _κ. Λοθλα
Νικολ. Γιαμαλάκη, τού γνωστοΰ
φίλου έμττόρου Άρκαλοχωρίου,
ανεδίξατο είς Μεσοχωριό τό4-
γοράκι τού κ. Γεωργ. Κουλεν-
τάκη όνουάσασα αύτό Αντώνι¬
ον. Είς την ανάδοχον καί τοϋς
γονεϊς εύχόιΐΕθα νά τοίς ζήση,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- ΑΙ οίκογέ
νειαι Μιχ. Δανδουλάκη, Γεωρ·
γίοο Βαρδαβάκη, Μιχαήλ Μυλω·
νάκη, Μιχ. Παπουτσάκη καΐ "Εμ
μανουήλ Κοκοσάλη, επί «,τω θο
νάτω τοϋ αλησμονήτου πατρός
των Ιωάννου Παπουτσάκη εύχα-
ριστοϋσι θερμώς τόν θεράποντα
ιατρόν κ. Γ. Δακανάλην καΐ
τούς κληθέντος Συμβούλους ίο·
τρούς κ. κ. Σ. Γιαμαλάκην καί
Κ. Καρυωτάκην οίτινες επέδειξαν
τόν ανώτατον άνθρωπιυμόν έξσν
τλήσαντες τάς επιστημονικάς προ
σπαθείας των παρά τό πλευρόν
τού πατρός των. Γ/Επ1σης εύχα
ριστώσιν απείρως τούς παρα
κολουθήσαντας την κηδείαν τού
μεταστάντος, την καταθίσασαν
στέφανον οικογένειαν κ. Κορνη-
λίου Μπαρμπουνάκη καί τούς ό·
πωσδήποτε ",συμμερισθέντας τού
πένθου,ς των.
—Έν Ηρακλείω 23 ΑΟγούστου
1938.
Αί ιΐενθοΰσαι οικογένειαι των
τέκνων.
Ιωάν. Παπουτσάκη
Γύρω στήν πόΑι.
Συνεχίζεται ή επιδιορθώση
των άσφαλτοστρωμένων όδών
τής πόλεως.
—Υπό συνεργείων τής μηχανι·
κης υπηρεσίας τοθ Δήμου.
—Ήδη έπιδιορθώνεται ή όδός
1866 (Σείτάν Όγλοΰ).
—Τό θέρος έννοεΐ φαίνεται νά
τελειώση μέ ζέστη—Ισως καί
νά παραταθή πέραν τής καθω·
ρισμένης χρονολογίας τού είς
τό ημερολόγιον
—Τό γεγονός συμβαδίζει καί
μέ τό όψιμον τής έφετεινής παρα
γωγής.
—Πράγμα ευχάριστον δι' έκεί-
νους ογΓ ότταίτϊι ΐχου*>"άμεσον σ^έ
σιν μέ τό ξανθόν προϊόν.
—Ή έπιβατική κίνησις συνεχίζε¬
ται πυκνή πάντοτε.
—Πρόκειται περί τής κυρίως
περιόδου τής λουτροθεραπείας
άλλά καί των έμπορικων συναλ
λαγών λόγω ενάρξεως προμη-
θειών καΐ ανανεώσεως άποθεμά
των.-
—"Ετσι δέν λείπουν τα ταξί
δια καΐ μάλιστα άπό κάθε κοι¬
νωνικήν τάξιν.
—Ή νυκτερινή ζωή παρουσιά-
ζει πάντοτε Ιτούς έκπροσώπους
της είς τα κέντρα.
— Οί ξενύχτηδες ιδίως δέν την
έγκαταλεΐπουν οθτε πέραν τής
2ης πρωϊνής.
—Έννοεΐται μέ τό...άζημίωτον
άφοϋ προηγουμένως φροντίζουν
νά διασφαλισθοϋν είς τα υπό
στεγα, άπότήν ΰγρασίαν.
—"Ολίγαι ημέραι άκόμη χωρί
ζουν τούς κυνηγούς άπό την έ
ναρξιν τοΰ κυνηγίου
—ΑΙ σχετικαί άδειαι ήρχισαν
νά ζητουνται καί γενικώς ή
προετοιμασίο τοΰ κυνηγίου νά
έντείνεται.
— Είνε βέβαιον δτι άπό 1ης
Σεπτεμβρίου θά σημειωθοΰν άλη
θιναΐ εκστρατείαι άπό τούς νεμ·
ρώδ.
— Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχίζε
ται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή προ
βολή τοΰ φίλμ ό «Δρόμος τής
εΰτυχίας».
—Είς 'τόν «Άπόλλωνα» προ
βάλλεται ή «Μοιραία Γυναϊκα»
ίνα άπό τα τελευταία έργα τής
κινηματογραφικής,παραγωγής.
6 Ρ««ορτΐρ
—Τιμή είς συμπολίτην.
Ό κ. Νϊκος Έμμ. Λογιάδης,
μηχανικάς άεροπλανων διπλωμα
τοθχος τοΰ Πολυτεχνείου τής
Δαρμστάτης τής Γερμανίας, έβρα
βεύθη διά δύο εΐδικάς μελέτας
ου επί τής κατασκευής μοτέρ
αί χαλυβουργίας.
■■■■■■■■■■|
·■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■>■■■■ ι
Έκτός Τράστ
ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
ΠααΝΤβρεΙον
ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ
Τηλ··. ·-«!
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ί.εσ°
• εωο
Ι «αταθ,οβ,
1νειαν «■ Κο
**Π κ°ί το«
μερισθέντος,
ή έιτιδιάρίο,
ΐρωμένων Μ,
Ιω_ν της μη,,
[ου Δήμοΐ),
ίώνεται ή (4
*ΰ)
;οεϊ φ ι
|έστη—Ιοως ι
έραν της κ«1
ΐ τοο £
συμβαδίζΕΐ
έή
■ριστον &Α»
όν τιροβ.
κίνησις οφ
τε.
ερΐ της ψ,
^.ουτρο(
ΐμττορικώνιι»»
>άρξεως νβ
ώσεως οβΙβ
ι είπουν τα β
άπό κάβιΐ
ζωή καρά»
[ρα.
Ες ιδίως
έ
ϋταϊβ ΪΡΥ»
τιαρ^
ι"ολΤτην·
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
382βν
Αίφνης αίσθάνεσαι 8τι συνελήφθης! Τετέλεσται-
Ό τροχός σέ έκράτησε' τό βλέμμα σ' έσαγήνευσε.
Σέ συνέλαβεν αδιάφορον πόθεν καί πώς· σέ συνέ-
λαβεν έξ όποιουδήποτε μέρους τής παρασυρομένης
διανοίας σου" έκ μιδς άπροσεξΐας σου. Καΐ πλέον
άπωλέσθης. Θά διέλθπς εκείθεν δλος. Μυστηριώδεις
δυνάμειςισυμπλεκόμεναι σέ περιπλέκουσι. Ματαΐως
άντιπαλαίεις ζητών ν' άποσπασθής. Πασά ανθρω¬
πίνη βοηθεία άποβαίνει άδύνατος.
Θά περιπέσΓ)ς άπό πλοκής είς πλοκήν, άπό άγω-
ν(ας είς αγωνίαν, άπό βασάνου είς βάσανον, καί
ού, καί ή περιουσία σου, καί τό μέλλον σου, καί ή
ψυχή σου σύτή' καϊ πλέον έξαρχάται έκ τής ήθικής
τοθ δντος, είς ούτινος τα δΐκτυα ένέπεσες' άν είνε
φοβερόν, θά έξέλθης έκ τής φοβεράς έκεΐνης μηχσ
νής ήμαυρωμένος υπό τής αίσχύνης- άν είνε εύγε-
νές, ήλλοιωμένος υπό τοθ πάθους.
Ζ'
Τύχη τοΰστοιχείου Ο, περιπεαόντος είς είκασίας.
Παρήλθεν δλος μην, καθ' δν ό Μάριος έπορεΰε-
το καθ" εκάστην είς τό Λουξεμβοθργον. Όταν ήρ¬
χετο ή ώρα έκείνη, ουδέν ηδύνατο νά τόν κρατήση.
«Έχει στρατιωτικήν υπηρεσίαν», έλεγε περί αύτοθ
ό Κουρφειράκος. Ό Μάριος έ'βοσκεν έν τώ παρα-
δεΐσφ τής τρυφής. Βέβαιον δτι ή κόρη τόν έβλεπεν.
Ό Μάριος έλαβε θάρρος επί τέλους καί έπλη
σΐαζεν είς τό εδώλιον. Δέν $ιέβαινεν δμως έμπρο¬
σθεν αύτοθ ένεκα δειλΐας καί άμα προφυλάξεως
Ιδίας είς τούς έραστάς. Έστοχάσθη δή δέν συνέφε-
ρε νά έφελκύση «την προσοχήν τοθ πατρός». "Ιστα¬
το δπισθεν των δένδρων καί των βάσεων των άγαλ
μάτων τοθ κήπου, άλλος βαθύς Μακιαβέλης, ώστε
ή μέν κόρη νά τόν βλέπη Οσον τό δυνατόν πλειό-
τερον, ό δέ γέρων κύριος δσον τό δυνατόν ολιγώ¬
τερον. 'Ενίοτε "ίστατο επί ήμίσειαν ώραν άκΐνητος
είς την σκιάν Λεωνίδου τινος ή Σπαρτάκου όποιου¬
δήποτε, κρατών είς χείρας βιβλίον τι, υπεράνω τοθ
όποΐου ύπεγειρόμενοι οί όφθαλμοί τού, κατηυθύ-
νοντο πρός αναζήτησιν τής ωραίας κόρης' καί αυτή
δέ άπό μέρους της ϊστρεφε πρός αυτόν κατά κρό-
τάφον την έρατεινήν μορφήν μειδιώσα. ΣυνομιλοΟ-
σα δέ φυσικώτατα καί ήσυχώτατα μετά τού πολιοϋ
άνδρός, απηύθυνε πρός τόν Μάριον βλους τούς ρεμ
βασμούς τοθ πσρθενικοθ καί έρωτοπαθοθς δμματός
της. Πανάρχαιον καί έξ άμνημονεύτων χρόνων γνω¬
στόν τέχνασμα, δπερ ή Ευα έγίνωσκεν άπό τής πρώ
της ημέρας τής ζωής! 'Ενώ τό στόμα άπεκρΐνετο
είς τοθτον, τό βλέμμα άπεκρίνετο είς εκείνον.
Πρέπει δμως νά πιστεύωμεν δτι ό κ. Λευκίας επί
τέλους διέκρινέ τι, έπειδή πολλάκις, άμα έρχομένου
τοθ Μαρΐου ήγείρετο καί ήθελε νά περιπατήσιι. Πα-
ρήτησε δέ καί την συνήθη θέσιν καί έλαβεν άλλο ε¬
δώλιον, τουτο είς τό άλλο άκρον τής δενδροστοιχΐας
ώς νά ίδη άν ό Μάριος θά τούς ηκολούθει καΐ έ-
κ«ΐ. Ό Μάριος δέν ένόησε τό στρατήγημα καί έπρα
ξε τό σφάλμα τουτο. Ήρξατο λοιπόν ό «πατήρ»
νά μή είνε άκριβής καί νά μή φέρη πλέον «την θυ-
γατέρα τού» είς τόν περίπατον όλας τάς ημέρας.
'ΕνΙοτε ήρχετο μόνος* καί τότε ό Μάριος άνεχώρει.
"Αλλο καΐ τουτο σφάλμα.
(συνεχΐζεται)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■ι
ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛ
ΠΟΤΑΣΣΑ ΜΠΑΕ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣ
80- 85 °)ο
Σταφιδοπαραγωγοί,
Προσέξατε. ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ ΣΑΣ. Άδιαφορήσετε στίς παχυλές
ρεκλάμες. "Οσοι τυχόν δέν έχρησιμοποιήσατε την
άποδεδειγμένως ανωτέραν δλων καθαράν Ποτασσαν
μας Μάρκας ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙ, προελεύσεως Γερ-
μανΐας, χρώματος Μπλέ, 80—85, προβήτε μόνον
είς δοκιμάς, καί θά έξακριβώσητε την έπιτυγχα-
νομένην ταχίστην άποξήρανσιν, καί τόν άριστον
χρωματισμόν ποθ δίδει επί των Σταφίδων σας,
ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΟΥΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΣ.
Ή κατανάλωσις μας είναι ή καλλιτέρα απόδει¬
ξις δλων τούτων. "Επί είσαχθέντων πρό 20ημέρου
2500 ΒαρελΙων, μας άπσμένουν εισέτι μόνον 600.
Γενικός άντιπρόσωπος έν Κρήτη μετά διαρκοΰς
παρακαταθήκης:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
Πλατεΐα Καλλεργών, (Κέντρον).
~
_
Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
«ΧΙΟΣ»
Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
Κατ' ευθείαν διά Πειραια
(σέ 12 ύρκ$).
14 μιλλίων. - Άνεσις—'Ασφίλεια.
Πρ«κτ·ρεϊον ΑΔΑΜΗ
Ταλ·«. Ι—Μ
Έγκυκλοτταιδεία
ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Τό σχολειον Σταβιών
Λούτρας.
Β'.
Ό ϊοιος ό επιστήμων κηρύσσει
τόν πόλεμο κατά των σημερινήν
προλήψεων. Δέν συμφωνεϊ μέ τίς
σημερινάς Θεωρίες, πού Ιφεραν
τίς αΐΒουαεζ τοό λουτροθ στή θέσι
τοθ συμβόλου τής υγιεινής. Τδ
νερό είνε μέσον καθαριότητος μο-
νάχα. ΚΓ Ινα δέρμα ημπορεί
νά είνε τελείως καθαρό κΓ δμως
νά μην έχη καθόλου ζωτικότητα.
Μάλιστα—πράγμα παράδοξο—εί¬
νε κατά τω; συνεχών καί παρατε-
ταμένων μπάνιων στό οίκιακό
λουτρό. ΚαταδΊχάζει άκόμη καί
τίς έντριβές καί την πολλή χρή
σι σατΐουνιοΰ, γιατί, έξηγεΐ, ή
υπερβολική καθαριότης, αποτε¬
λεί παράγοντα πού διευκολύνει
την προσβολή άπό άρρώστειες
καί μολύνσεις. Ή βάσις τής 6
γιεινής τοθ βέρματος πρέπει νά
είνε ό αερισμός τού καΐ τό πολύ
φδς τοθ ηλίου.
Καί φθάνει είς την βεβαίωσι
8τι αΰτά τα δυό είνε άρκετά μο-
νάχ» τους γιά νά Εκανοποιήσουν
δλες τίς άνάγκες υγιεινής τοθ
δέρματος. «Ή πεΐρτ όλοκλήρων
αίώνων, λέγει, άποδεικνύει δτι ό
άνθρωπος ήμπβρεϊ νά ζήση έν
δγεία δίχως ντούς καΐ δΕχως μπά
νιο». Άλλά—προσθέτει—δέν πρέ
πει νά τα πάρη αύτά ό αναγνώ¬
στας κατά γράμμα, Κάθε άλλο
πχρά τόν Ιξοβελισμό τής 65ροθε-
ραπείας καί τοΰ μασάζ κηρύσσου
με. Έννοεΐ, μ1 άλλους λόγους
δτιτό πάν δένείνε τό νερό κι' δτι έ
κείνο πού πρωτίστως χρειάζεται
είνε ήλιος καί καθαρός άέρας.
"Οσο περΐσσότερο τραφ^ μέ ή
λίο καί άέρα τό δέρμα, τόσο πιά
υγιές είνε.
ΜΑΛΛΙ ΑΠΟ ΓΑΛΑ
Α'.
θά ήμποροΰσε νά φαντασθή δ
αναγνώστας, δτι άπά τό γάλα εί¬
νε δυνατόν νά κατασκευασθοΰν 6
φάσματα; Καί δμως. Κι' αύτό
κατέστη δυνατόν στήν έποχή μας,
δ'πως εϊδαμε τόσα καί τόσα πράγ
ματα νά κατασκευάζονται άπό
τίς πιό άπίθανες πρώτες ύλες.
Βεβαία, ήτο γνωστόν δτι τό άπο-
βουτυρωμένον γάλα, τό δλικό, δη-
λαδή πού μένει μετά την άφαίρε
αι τοΰ βουτύρου, είχε καί Ιχει
εύρυτάτην χρησιμοποίησιν ώς
πρώτη βιομηχανική ΰλη διά την
κατασκευήν διαφόρων άντικειμέ-
νων, έκ τοθ λεγομένου γαλαλίθου,
νόλλας δηλαδή γιά την συγκόλ-
λησι των ξύλων καί άλλων. Τώ
ρα τελευταία, κάποιος Ιταλός
μηχανικάς, ό Αντώνιος Φερέττι
επήρε προνόμιον ευρεσιτεχνίας
κατασκευής τεχνητοΰ μαλλιοθ γιά
υφάσματα άπό τό άποβουτυρωμέ·
νόν γάλα. Αί λεπτομέρειαι τοθ
τρόπου τής κατασκευής κρατοθν
ται μυστικαί, άπό δ,τι δμως ε-
χει γνωσθή σέ γενικές γρ«μ·
μές, ή πρώτη ΰλη προπαρασκευ-
άζεται κατά τόν εξής τρόπον: Με
τα την άποβουτύρωσιν—τό γάλα
πρέπει ν' απαλλαγή δσον τό δυ-
τατόν τελειότερον άπό τα λίπη
πού περιέχει κι' δταν ή μηχανή
είνε καλή μένει μονάχα Ινα 10 ο)ο
λίτΐος—προστίθεται στά άπομένον
υγρόν άνάλογη ποσόιτΐς θειϊκοθ
όξίος. Κατόπιν τό δλον ατερεο-
ποιεϊται καί πιέζεται. Άπό τό
υλικόν αύτό κατασκευάζονται έ*·
πειτα οί κλωστές σέ μηχανήματα
άνάλογα μ' έκεΐνα πού κατασκευ-
άζουν την τεχνητή μέταξα. Οί
κλωστές αύτές περνοΰν άπό διά-
φορα χημικά λουτρά γιά ν' άπο-
κτήσουν την άπαιτουμένην στερε·
ότητα.
1 (συνεχίζεται)
ΣΤΑΒΙΒΣ Αϋγουατος (άντα-
ποκριτοΰ μας).—Κέντρον τού νο-
τιοδυτικοΰ διαμερΐβματος της ε¬
παρχίας Μονοφατσίου οί Στάβιες
παρουσιάζουν τα τελευταία χρό-
νια σημαντικήν εξέλιξιν. "Βδρα
κοινότητος είς την οποίαν ύπά-
γονται καΐ τα χωρία Ακάματος,
Διονϋσι. Παναγιά. Φουρνοφάραγ
κο καΐ Καπετανιανά, παρβυα.ά-
ζει κίνησιν εξαιρετικήν. Καΐ «Ι
πρόοδοι είναι καταφανεΐς είς ολα
τα σημεϊα, είς όλας τάς έκόηλώ
σϊΐς τής ζωης. Καταβτήιιατα ώ
ραϊα μέ ραδιόφωνα. βΐκοδομές νβ
ες, προσπαθεία εξασφάλισις τε
λείως τής καθαριότητος καΐ της
ΰγείας δι' έκτβλέσβως των άπαραι
τήτων πρός τουτο έργων. Καΐ επί
πλέον μία έπίίοσις είς την γε
ωργίαν άξιοθκυμαστος. Τα τελευ
ταϊα γρόνια χιλιάδες νέων έλαιο
δένδρων εχουν φυτευθή. Χιλιά
δες άγρίων δένδρων έχουν έξημε
ρωθή. 'Αξιώλογοι έκτκβεις έχουν
καλλιβργηθη μέ άμπέλια. Καΐ ή
παραγωγή των δημητριακων έχει
τριπλασιασθη χάρις είς την έντα
τικήν καλλιέργειαν καΐ την χρπ
σιν λιπαβμάτων. Τ ό ίδιον δέ π»
ρατπρεϊται καΐ είς δλα τα άλλα
χωρία καΐ ιδίως είς την Βαγιω
νιά, την Λούκια, την βασιλική.
Άλλ' έχουν καΐ ή Στάβιες τάς
ελλείψει; καΐ τάς ανάγκας των.
Δέν έχουν δρόμον άμκξιτόν.
Καΐ ή δι' αύτοκινήτου ουγκοινω-
νία, έξυπηρετουμένη διά δρόμου
πού διήνοιξαν μέ προσωπικήν ερ¬
γασίαν των ο κάτοικοι καΐ πρός
τόν Χάρακα καΐ πρ^ς τούς 'Αγί·
ούς Δέκα, ύιακόπτεται κατά
την περίοδον των βροχών. ΚαΙ
όμως ή συγκοινωνίκ θά έξησφα-
, λίζετο καί θά έξυΐτηρβτεΐτο έτσι
ε^α πλουσιώτατον διαμέρισμα
τής Μεσσαράς άν κατΐσκϊυάζκτο
τουλάχιστον ή γέφαρα κΛβύ-
τρας» επι τοΰ Γέρω ποταμοΰ. Πι·
στεύομκν δέ δτι συντόμω; θά κα¬
τασκευασθή. Διότι το έπαρχια-
κόν ταμείον εψήφισε πίστωσιν ε¬
νός περίποο έκατομμυρίου δρ.
Μόνον ποΰ θά έπρεπκ τό έργον
ν' αρχίση τό ταχύτερον. "Αλλη
έλλειψις των Σταβιών είναι τό
σχολείον. Τό υπάρχον είναι πα¬
λαιόν Καΐ δέν χωρεΐ πλέον
τούς καθημερινώς πληθυνομένους
μαθητάς. Καΐ είναι άνάγκη νά
προαχθή είς διτάξιον. Ή κοινό
της καΐ ο! κάτοικοι προαφερον-
ται νά οίκοδομήσουν | νέον μέ
την ενίσχυσιν πάντως καΐ τού
Κράτους, υεταξύ Σταβιών καΐ
Φουρνοφαράγκοι» άρκΐϊ νά προ-
αχθίίδμω; είςδιτάξιον.Καΐ δέν άμ
φΐβάλλομεν ότι θά γίνη τούτο,
έφόσον γνωρίζομεν τό ενδιαφέ¬
ρον τής σημερινής Κυβερνήσεως
διά την παιδείαν. "Εχουν επί·
σης οί Στάβιες ανάγκην βελτιώ
σεως τοΰ ΰδρανωγβίου των. Ελ¬
πίζομεν δμως" ότι δία τό ζήτημα
αύτό θά λάβη μέριμναν το Κοι
νοτικόν Συμβούλιον. Δικαιοΰν
ται άλλωστε οί Στάβιες Ιδιαιτέ
ρα; μερίμνη; καΐ στοργης έκ μέ
ρους δλων. Κοινότητος καΐ Κρά
τους.
Ε
Εφέτος ή χρονιά είνε δψιμη καί ό
κίνδυνος τής βροχής έπικρέμαται άμε¬
σος γιά την σταφΐοα σας.
Τώρα ποΰ ό Άσφαλιστικός κολοσσός:
Β ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
σας έξασφαλίζει άπ6 τόν κίνδυνον
αυτόν, μην άψήσετε τό προϊόν σας ά-
νασφάλιστον.
Σπεύσατε ν' άσφαλίσετε την σταφί-
δα σας δπως έκαμαν ήδη δλοι οί προ-
νοητικοί άμπελοκτήμονες.
Άντιπρόσωποι σταφιδχσφαλειών Αγγλι¬
κόν Λοϋδ:
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
Έναντι Έθνικής Τραπέζης
2ΗΤΕΙΤΕ έπιμύνως, άπό δλα τα καταστήματα καΐ αΰτά
άκόμη των ίπαρχιών ταίς κλωσταϊς Μάρκας «Σταύρος».
Ήτοι σβυγάκια, τρυπώματα κιθάρας, καρόλια κεντήμα-
τος, κουβάρες, Μουλινέ, Κβτόν περλέ, Βαμβακάκια, κου-
βάρες κεντήματος κ. λ. π. Όλα τα ώς όίνω εϊδη είναι ά-
φθάστβυ ποιότητος, καΐ χρωμάτων ήγγυημένων καΐ οτερε-
ών. Νία δβκιμή θά σας πείσο διά την άνωτίρότητα τδν
κλ«στΜν τήί μάρκος «Σταύρος.»
Άντιπρ6θΝΚθ( δια τβύς Νομοΰς Ήραχλείβυ— Λασηθίου:
Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Τό έν ΆγΙω Νικολάω ύπο-
κατάστημα τής Άνροτικής
Τραπέζης τής Ελλάδος, έντο-
λή Διαχειριστάς Έπιτροπής
τοϋ Έλαιουργικοϋ Πιστωτι-
κοϋ καί Πωλήσεως Συνεταιρι-
σμοϋ Καλαμαύκας, προκηρύσ
σει την Ιην Σ)βρ(ου 1938 ημέ¬
ραν Τετάρτην καί ώραν 10—
11 π. μ. μειοδοτικόν διαγωνι¬
σμόν διά κλειστών προσφορών
μέ έκπτωσιν άνευ όρίου επί
των τιμών μονάδος τοθ τιμο·
λογίου, πρός άνάδειξιν έργο-
,λάβου διά την κατασκευήν
τού Έλαιουργείου τοϋ Έλαι-
ουργικοθ ΠιστωτικοΟ καΐ Πω¬
λήσεως Συνεταιρισμοΰ Καλα¬
μαύκας.
Ι Ή Δημοπρασία γενησεται
είς τα έν ΆγΙω Νικολάω γρα
φεϊα τής Άγροτικής Τραπέ¬
ζης τής "Ελλάδος.
Ή δαπάνη προϋπελογίσθη
είς δραχμάς 580.000 (πεντακο
οίας ογδοήκοντα χιλιάδας).
Ι Ώς εγγύησις θέλει κατα-
βληθή πέντε τοίς εκατόν επί
! τοθ προϋπολογισθέντος πο·
σοθ είς μετρητα ή γραμμά-
, τια παρακαταθηκών καί δανεΐ
ών ή έγγυητικήν επιστολήν
ανεγνωρισμένης Τραπέζης.
| Ώς έργολάβοι γίνονται δε-
κτοί έργολάβοι δημοσΐων ερ·
!γων πάσης τάξεως δι' έ"ργα
οΐκοδομικά.
| Μελέτη καί συγγραφή υπο¬
χρεώσεων ευρίσκονται κατα-
Ιτεθειμένα παρά τώ έν ΆγΙω
Νικολάφ ύποκαταστήματι τής
Α.Τ.Ε. καΐ παρά τώ κεντρικώ
καταστήματι τής Άγροτικής
Τραπέζης τής Ελλάδος (τμή
μα Γεωργικής Μηχανικής) Ά
θήναις δπου οί ένδιαφερόμενοι
δύνανται νά λάβωσι γνώσιν
προσερχόμενοι καθ' εκάστην
12—-1 π. μ.
Ή έγκρισις των άποτελε-
σμάτων τοϋ διαγωνισμοϋ ένα-
πόκειται είς την απόλυτον κρ(
σιν τής κατά τ' ανωτέρω Δια
χειριστικής Έπιτροπής, μετά
σύμφωνον γνώμην τής Διοική¬
σεως τής Άγροτικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος.
Έν ΆγΙω Νικολάφ τή 5
Αύγούστου 1938.
Άγροτική Τραπέζα τής "Ελλά¬
δος ('Υποκατάστημα Άγίου Νικο
λάου).
ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
Αριθ. 8091
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Άναδληθέντος ΠλειστηριασμοΟ
Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
Εμμανουήλ Α. Κονιωτάκης, έν
Βόρροις Πυργιωτίσσης κατοικο-
εδρεύων δηλοποιώ δτι:
Ό διά τοθ όπ' αριθμόν 5453
τής 4ης Απριλίου 1934 προγράμ
ματός μου πλειστηριασμεΰ περί¬
ληψις τοθ όποίου εδημοσιεύθη είς
τό 6π' αριθμόν 3792 τής 6 Μαΐου
1934 φύλλον τής έν Ηρακλείω
εκδιδομένης εφημερίδος «Άνόρ
θωσις» προκηρυχθείς δημόσιος ά
ναγκαστικός πλειστηριασμός τή
έπισπεύοει τής έν Αθήναις Έθνι
κης Κτηματικής Τραπέζης τής
"Ελλάδος κατά τοθ όφειλέτου
Εμμανουήλ Ιωάννου Πιπεράκη
κτηματίου κατοίκου Βόρρων Πυρ
γιιοτίσσης καί έν τφ είρημένω
προγράμματι περιγραφομένων ά
χινήτων, άναβλϊ,θιίς Ενικιν νομί-
—Συγκέντρωσις φαλαγγιτών.
Αύριον Πέμπτην 7.30' πρωϊ¬
νήν ο! ςραλαγγΐται καΐ φαλαγγί-
τισσαι Ηρακλείου προακαλοΰν
ται «ΐς γϊνικήν συγκέντρωσιν έν
στολη εϊ; τό ενταύθα Εργατικόν
Κέντρον.
—Ζητοΰνται κληρονόμον
Την 17ην παρβλ. μηνός απεβί¬
ωσεν έν τώ άσύλω τής Φιλανθρω-
πικής Έταιρείας Αθηνών έ εν¬
τεύθεν καταγόμενο; Έμμ. Μα-
κρής ή Μακρυλά«ης. ι'Επ' αυτού
ανευρέθησαν τρείς λίρα-ι χρυσαϊ
Αγγλία;, τό ΰπ' αριθμόν 240,820
βιβλιάριον των ταχυδρομικων τα-
μιευτηρίων έμφαΐνον κατάθβσιν
δραχ 3.750 ώς καΐ 15 δρ. εί; κέρ-
ματα. Οί τυχόν ύπάρχοντε; εν¬
ταύθα οικείαι τού καλοΰνται νά
υποβάλωσι τα σχετικά πιστοποιη-
τικά διά την ενέργειαν των δβ·
όντων.
.—"Εκδοσις άδειών κυνήγιον.
Ή κυνηγετική Όργάνωσι; Η¬
ρακλείου, ίδρυσεν έν Ηρακλείω
γραφείον έντός τού ΐσογείου της
πρώτη; πτέρυγος τού Μεγάρου
Στρατώνος, κάτωθι τού Δημοσίου
Ταμείου καΐ παραπλεύρως των
γραφείων τη;_ Ύποδιοικήσεω; Χω
ροφυλακης, ένθα προσκαλοΰνται
οί κ. κ Κυνηγοΐ νά άπευθύνων-
ται πρός έκδοσιν των άδειαν κυ-
νηγίου. Ανακοινούται δέ ότι τα
έξοδα αδεία; κυνηγίου μετά τής
έτασίας συνδρομης τής "Οργανώ¬
σεως άνερχονται έν συνόλω διά
τα τακτικά μέλη (κατοίκους τοϋ
Δήμου Ηρακλείου) είς δραχμάς
185 καΐ διά τα άντεπιβτέλλοντα
(κατοίκους των έπαρχιών) είς δρ.
165. Οί κυνηγοΐ δέον νά προσέλ¬
θωσιν αυτοπροσώπως είς τό γρα¬
φείον τής "Οργανώσεως διά νά ύ-
πογράψωσιν ΐδιοχείρω; την αίτη¬
σίν των περί εκδόσεως τη; αδείας
κυνήγιον» επί έντΰπου, τό οποΐβν
θά χορηγήση τό γραφείον της
"Οργανώσεως, προσάγοντε; καΐ μί
αν εύκρινη φυτογραφίαν, ή δέ
αδεία θά αποσταλή ταχυδρομι-
κώς είς την κατοικίαν εκάστου1
—Άναβολή κληρώσεως λα·
χείου.
Φέρομεν είς γνώσιν των άξι
οτίμων ουνδρομητών ότι, ή διά
την 25ην τρέχ. μηνός ορισθείσα
κλήρωσις τού λαχείου Φιλαν
θρωπικής άγοράς άνεγειρομένου
Ίεροΰ Ναού Αποστόλου Τίτου
Τυμπακίου, ανεβλήθη κατόπιν ά
ποφάσεως τής διευθυνούσης Επι
τροπης^ διά την 26ην Όκτωβρί-
ου έ. έ
Τυμπάκι 22)8)38.
1-2 Ή 'Επιτροπή
μιον λόγων γενησεται συμφώ¬
νως πρός τούς δρους τοθ είρη-
μένου προγράμματος κατόπιν τής
υπ' αριθμόν 407 ένεστώτος έτους
αποφάσεως τοΰ κ. Προέδρου των
έν Ήρακλείφ Πρωτοδικων τήνΐΐ
Σεπτεμβρίου ένεστώτος έτους ήμέ·
ρανΚυριακήν καίώραν 10—12ιτ.μ.
ενώπιον έμοΰ ή τοθ νομίμου άνα-
πληρωτοΰ μου καί έν τώ αύτόθι
συμβολαιογραφείφ μου ένθα κα¬
λοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειο¬
δοτήσωσιν.
Εγένετο Ιν Βόρροις Πυργιω¬
τίσσης Κρήτης σήμερον την δεκά¬
την τετάρτην Αύγοΰστου τοΰ χι
λιοστοθ ένεακοσιοστου τριακοστοθ
όγδόου έτους ημέραν Κυριακήν
καί έν τώ ενταύθα Συμβολαιογρα
φείφ μου ίδιοκτησία Μαρίας Ν.
Κραγασάκη δι' ήν εϊσπρακτέα
τέλη καί δικαιώματα δραχμαί
εκατόν πέντε καί υπεγράφη παρ'
έμοθ.
Ό 2υμβολαιογράφος
Έμμ. Α. ΚονιιυτάΜη;
Άκριβές αντίγραφον.
Έν Βόρροις αυθημερόν.
Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών.
Έμμ. Α. Κονιωτάχη«
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Πσλ. Νομσρχίας
,ΙίΙ
δι! ι
Μ
ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Τετάρτης
24 Αύγούστου 1938
ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΥ ΑΟΝΔΙΝΟΥ
ΟΕΩΡΟΥΝ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗΝ
ΤΗΝ ΔΙΕΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΒΕΛΟΝΤΒΝ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού
άνταποκριτού μας).— Μετά την κατάρ
ρευσιν τού σχεδίου περί απομακρύνσε¬
ως των έν Ισπανία ξένον έθελοντών,
τηλεγραφείται έκ Λονδίνου, ό «ι οί
άγγλικοί πολιτικοί κύκλοι χαρακτη-
ρίζουν την κατάστασιν ώς έκτάκτως σο¬
βαράν.
Αί αγγλικαί έφημερίδβς^ συμπε-
ραίνουν ότι ή Ιταλία καί ή Γερμα-
νία έπιθυμούν νά συνεχισθή ό ίσπανι-
κός ηόλεμος μέ μεγαλυτέραν έντασιν.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΟΝ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΟΝ
ΧΑΙ Ο ΕΦΟΔΙΛΣΜΟΣ ΤΟΝ 1ΡΙΣΤΕΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας). — Κατά^ τα έκ Αον
δίνου τηλεγραφήματα οί άγγλικοί κύ·
κλοι δέν άποκρύπτουν ότι μετά τα τελευ
ταΐα γεγονότα καθίσταται αναπόφευ¬
κτον τό άνοιγμα των συνόρων των Πυ
ρηναίων. Αρκεταί μάλιστα έκ των ε¬
φημερίδων συνιστοΰν είς την Γαλλίαν
νά ανοίξη τα σύνορα καί νά επιτρέ¬
ψη έλευθέρως τόν άνεφοδιασμόν των
κυβερνητικόν.
ΑΙΕΡΡΗΧβΗ Η ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΑΜΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού άν¬
ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έξ
ίαπωνικής πηγής, ότι ό ίαπωνικός στρα
τος έπιτιθέμενος συνεχώς, κατώρθωσε
νά διαρρήξη την πρώτην αμυντικήν γραμ
μην τού Χανκόου.
Οί στρατιωτικοί κύκλοι των Ία-
πώνων έξαίρουν την σημασίαν τής νέας
ταύτης στρατιωτικής επιτυχίας των
Ο ΧΟΡΤΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΘΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ «3 Αύγούστου (τού άντα
ποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Βΐ
ρολίνου ότι ό άντιβασιλεϋς τής Ουγγα¬
ρίας ναύαρχος Χόρτυ μετά τοΰ καγ-
κελλαρίου Χίτλερ παρηκολούθησαν νυ·
χτερινά γυμνάσια τού γερμανικαί στό-
λου.
ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΑΟΥΣΙ
ΠΡΟΕΛΑΣΙΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΒΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 23Αύγούστου (τοΰ άν¬
ταποκριτού μας).—Κατά τάς πληροφο
ρίας τής Σαλαμάνκας τα έθνικά ατρα-
τεύματα προελαύνουσιν είς τόν ποτα-
μόν "Εβρον. Αί αύται πληροφορίαι
άναφέρουν ότι μετά νέας έπιθεσεις ε¬
πετεύχθη προέλασις των έθνικών καί
είς την Έστρεμαδούραν.
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΤΟΥκΜΕΤΑΞΑ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ -ΟΥΛΟΥΣ'*
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τοΰ άν
ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έξ
Άγκυρας άναφέρουν ότι ή τουρκι-
κή εφημερίς «Ούλοΰς» δημοσιεύει άρ
Ορον έπ' εύκαιρία τής 2ας έπετείου
τής 4ης Αύγούστου διά τού όπτ»ίου
εξαίρει την σημασίαν τής διετίας τχύ
της. Περαιτέρω τονίζει ότι είνε μέ¬
γα διά την ' Έλλάδα τό έργον τού
κ. ΛΙεταξά, πραγματοποιήσαντος α¬
ληθή αναγέννησιν τής Ελλάδος, δι-
πλασιάσαντος την αξίαν τού στρατού
καί γενικώς προωθήσαντος Θετικώς δ-
λους τούς κλάδους τής κρατικής μη.
ή
Ή έπανάληφις των εργασιών
της έπιτροπης μή επεμβάσεως.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Αύγούστου Ι
(τηλεγραφικώς).— Τόν άντιβο Ι
σιλέσ τής Ουγγαρίας Χόρτυ
ύπεδέχθη κστά την χθεσινήν
άφιξίν τού είς Βερολίνον αύ
τοπροσώπως ό Φύρερ μεθ' δ
λων των ύπουργών.
Έπ' εύκαιρία τού ταξιδΐ
ου τοΟ κ. Χόρτυ αγγέλλεται
δτι πρόκειται νά υπογραφή
σύμφωνον συνεργσσΐας μετα
ξΰ Γερμανίας καί Ούγγα
ρίας.
ΑΙ ΑΝΒΜΑΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
Κατόπιν τοϋ έκφωνηθέντος
χθές λόγου τού κ. Νταλαν
τιέ προεκλήθη ύποβολή πα¬
ραιτήσεως δύο έκ των υπουρ
γών τής Κυβερνήσεως. ΤοΟ ύ
πουργοϋ τής "Εργασίας κ. Ρα
μαντιέ καί τοϋ ύπουργοϋ των
Δημοσίων "Εργων κ. Φροσάρ.
Ό κ. Νταλαντιέ υπέβαλε
πρός έγκρισιν είς τόν κ.
Λεμπρέν τα όνόματα των δύο Ι
νέων ΰπουργών. Ι
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Αύγούστου
(τηλεγραφικώς).—Ό κ. Τσάμ¬
περλαιν καί ό λόρδος Χάλι-
φαξ έπιστρέφουν αυριον (σή¬
μερον) είς τό Λονδίνον διά νά
έξετάσουν αυτοπροσώπως την
απάντησιν τοΰ Μποθργκος
διά τό ζήτημα των έθελοντών.
—Ό λόρδος Πλύμουθ πρόε
δρος τής έπιτροπης μή έπεμ
βάσεως ήοχιοε χθές είς τό
Φόρεϊν Όφφις τάς συνεννοή
σεις σχετικώς μέ την άπάντη
σιν τοΰ στρατηγοθ Φράνκο.
Αυριον ό κ. Πλύμουθ θά συν
αντηθΓ) μέ τόν λόρδον Χάλι
φαξ διά τό αύτό ζήτηαα.
—Οί άγγλικοί κύκλοι είς
νεωτέρας άνακοινώσεις των
τονίζουν δτι ή απάντησις τοΰ
Φράνκο δέν είνε τόσον δυσά-
ρεστος δσο θέλουν νά την
παραστήσουν. Διότι δέν άπορ
ρίπτει τελείως τό αγγλικόν
σχέδιον καί δέν άηοκλείει την
εϋρεσιν μιδς άλλης άσψσλε
στέρας όδοϋ πρός συνεννόη
σιν.
ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ
ΠΡΑΓΑ 23 Αύγούστου (τη >
λεγραφΐκώς). — Ό κ. Χενλάϊν
συνεσκέφθη χθές μέ τούς άντι
προσώπους των Σουδιτών είς
την επιτροπήν παρά τή κυβερ
νήσει τής Πράγας.
Αυριον ό έκ των άρχηγών
τής γεριιανικής άνππροσωπεί
ας'κ. Κοΰντ θά συνηντήθη με
τα τοΟ πρωθυπουργοΰ κ. Χό
τζα καί θά συζητήσουν επί
τής συνεχίσεως των συνομιλι
ών μετά τοΰ κ. Ράνσιμαν.
—Σειρά νέων έπεισοδίων έ
σημειωθή χθές είς την Τσεχο
σλοβΐκίαν μεταξϋ Τσέχων
καί Γερμανών.
Ίκανοποιητικαι" αί τιμαί των σταφίδων
καί των έλαιων είς την αγοράν μας.
Άπό τής παρελθούσης ε¬
βδομάδος ήρχισαν είσαγόμε
ναι είς την πόλιν αί πρώται
μικραί ποσότητες σταφίδων
νέας εσοδείας. ΑΙ είσαγόμε
ναι ποσότητες είνε τρΐτης καί
τετάρτης ποιότητος δι* αύτάς
δέ προσφέρονται αί τιμαί άπό
1ί>—18 δραχ. κατ' οκάν διά
τάς σουλτανΐνας, 9 διά τοΰς
ελεμέδες καί 7 διά τοΰς ταχ
τάδες.
Έλπίζετσι δτι έντός των
ημερών ΘΛ αρχίση ή είσαγω
γή καί σουλτανίνων α' ποιό
τητος διά τάς οποίας πάντως
προβλέπετσι προσφορά ΐκσνο
ποιητικών τιμών.
Αναφορικώς μέ την κίνησιν
των έλαιων, ττληροφοροόμε
θα δτι έξακολουθεΐ ή έλα
φρά άνατιμητική τάσις γύρω
των 26 δραχ. κατ' όκδν. "Επί
σης έξακολουθεΐ Ικανοποιητι
; κή ή έξαγωγή των έλαιων μας
! τόσον είς τό εσωτερικόν δσον
καί είς τό εξωτερικόν.
, Όττωσδήποτε, κατ' άρμοδί
άς πληροφορίας, τα είς χεΐ
| ρας των παραγωγών εύρισκό
1 μενά άποθέματα άντιπροσω
|πεύουν εισέτι μεγάλας σχε
τικώς ποσότητας, έλπίζεται δέ
δτι ή έξαγωγή των θά συνεχι
, σθη μέ τόν αυτόν ώς μέχρι σή
1μερον ρυθμόν.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Σήμερον την μεβημβρίαν επι·
στρέφει έκ Ρεθύμνης ό Διοικητής
τής Άγροτικής Τραπέζης τής Έλ
λάδος κ. Λαμπρόπουλος.
Ό κ. Λαμπρόπουλος θά παρα¬
μείνη ενταύθα μέχρι τής πρω'ίας
τοθ Σαββάτου όπότε θ'άναχωρήση
είς Μοϊρες. Εκείθεν θά επιστρέψη
τό εσπέρας.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΝΙΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΣΤΙΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ χ- ΝΟΜΑΡΧΗΝ
Την προσέχη Παρασκευήν θά
συνεδριάση τό Διοικητικόν Συμ¬
βούλιον τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιο-
μηχανικοθ Έπιμελητηρίου προ-
κειμένου ν' άσχοληθή μέ τρεχού¬
σης φύσεως ζητήματα. Κατά την
ίδιαν συνεδρίασιν τό Έπιμελητή-
ριον θά προβή καί είς την εκλο¬
γήν άναπληρωτοϋ τού αντιπροσώ¬
ποις τού Έπιμελητηρίου παρά τή
Λιμενική Έπιτροπή Ηρακλείου.
ΑΦΕΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΒΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΒΝ
ΕΥΡΟΝ ΟΙΚΤΡΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ
Κατ' είδήσεις έκ Ρεθύμνης
είς τό χωρίον Σακτούρια έξερ
ράγη πυρκαϊά είς την οίκίαν
τοθ "Ιω. Ρυακιωτάκη, άπην-
θρακώσσσα τα δυό μικρά
παιδάκια τοΰ Ρυακιωτάκη ά
τίνα λόγω τής ^ρ^ληθείσης
συγχύσεως έγκατελείφθησαν
έν αυτή υπό των γονέων των.
Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
Ή 'Υπηρεσία εντελλομένων έξό
δών τοθ Υπουργείον Οικονομ!·
κων διεβί^ασεν είς την Γεν. Διοί
κησιν πίστωσιν δρχ. 859 659 διά
την αποπεράτωσιν των μετασκευα
σθέντων είς Διοικητήριον, Στρα·
τώνων Ηρακλείου πρός σΐέγασιν
δημοσίων δπηρεσιών. Ή έκτέλε
σις τής σχετικής εργασίας δέον
νά γίνη τό ταχύτερον, πάντως πρό
τής 1)1 Μαρτίου 1939.
ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Παρά τοθ ϋπουργείου τής
Παιδείας απεστάλη έγκύκλι-
ος πρός όλας τάς βιβλιοθή-
κάς καΐ άρχεΐα τοθ κράτους,
τάς δημοτικάς καΐ κοινοτικάς
αρχάς, τα σχολεϊσ, τάς ίε-
ράς μονάς καΐ τάς μητροπό-
λεις διά τής οποίας πσρέχον-
ται λεπτομερείς οδηγίαι περί
τοϋ τρόπου τής δηλώσεως καί
συντηρήσεως των χειρογρά-
φων καί των Ιστορικόν εγ¬
γράφων.
Ό Ελληνικάς Έρυθρός
Σταύρος ηύχαρίστησε δι* έγ
γράφου τού τόν Νομάρχην Ή
ρακλείου κ. Άνδρέαν Μάο-
κελλον διά τό συλλεγέν έν
τω νομώ Ηρακλείου ποσόν
των 49.658.20 δρχ., προϊόν
τοθ διενεργηθέντος πρωτοβου
λίςι τού έράνου είς δλον τόν
νομόν, υπέρ τοθ Έλληνικοΰ
ΈρυθροΰΣταυροΟ.Άφ' ετέρου
ρου ό Ελληνικάς Όρειβατικός
Σύνδεσμος διεβίβασε πρός
τόν Νομάρχην Ηρακλείου κ.
Άνδρέαν Μάρκελλον εύχσρι
στήριον επιστολήν διά τό έπι-
δειχθέν παρ' αύτοΰ ενδιαφέ¬
ρον πρός επιτυχίαν τής άνά
τα Κρητικά βουνά διαδρο-
μής των μελών τού άπό τής
20-30 Ιουλίου έ. έ.
Η ΑΥΡΙ^ΝΗ ΕΟΡΤΗ
Σχετικώς μέ την αυριανήν
εορτήν τού Αποστόλου Τίτου ή
Ένοριακή Επιτραπή τοΰ φερωνύ
μου Ίεροΰ Ναού έ]*3ωκί χβέ;
τβ ακόλουθον πρόγραμμα τής τε
«Την προσέχη Πέμπτην, 25πν
τρέχοντος, εορτήν τοΰ Άγίου
καΐ ενδόξου Αποστόλου Τίτου
καΐ πρώτβυ Ίβράρχου Κρήτης,
έορτάζει ό έν τό πόλει μας έπ'
ονόματι αυτού τιμώμβνος Ίερός
Ναός. Ό Μέγα; έσιερινός άρχε
ται περί ώραν 8 μ. μ., καθ1 όν θϊ
λει γίνη ή εΰλογία των άρτων
υπό τού χοροστχτοϋντος Σεβασμι
ωτάτου Μηΐροπολίτου Κρήτης
κ. Τιμοθέ©.». Ό Ναός θά παρχμε
νη άνοικτός μέχρι τοΰ μεσονυ
κτίου διά τό προσκΰνημα των
εϋβββών Χριστιανών. Ό ορθρος
άρχεται περί ώραν 6 1)2 π. μ.
μεθ' ό'ν θέλει τελεσθή ή είθισμέ
νη Λιτανεία καΐ εύλονία των
αρτων κ*ΐ μετ* αύτην ή ©εία
Λειτουργία, Ίερουργοΰντος τοΰ
Σεβ. Μητροπβλίτου Κρήτης. Με
τα το πέρας της ©είας Λβιτβυρ
γίας θά ψαλά' έπιμνηιιόσυνος δέ
ησις, υπέρ των υπέρ πίΐτβως
καΐ Πατρίδος τή 25η Αύγουστον
1898 σφαγέντων καΐ όλοκαυτω
θέντων άδίλφων ημών.
Παρακαλοΰνται οί φιλέορτοι.
όπως προσέλθωσιν είς την Ίΐράν
ταύτην Πανηγυριν. Ιδιαιτέρως
παρακαλοΰνται ό κ. Νομάρχης,
ο κ. Δημαρχος μβτά τοΰ Δημο
τικοϋ Συμβουλίου, ο κ. Φρού
ραρχος, ό κ. Διοικητής τοϋ Συν
τα γμα τος, ό κ. Διοικητής της
Χωροφυλακής, οί κ. κ. άντιπρό·
σωποι τοΰ Τΰπου, ο! κ. κ Διευ
θυνταΐ των ενταύθα Γραπεζιτι
κων Καταστημάτων, τό Σώιια
της 'Εθνικής Νεολαίας, αί Προ
σκοπικαί Χμάδες καΐ άπαντα
τα Προεδρβΐα των 'Εφεδρικών
καΐ λοιπών Όργανώσεων καί
των Επαγγελματικήν Σωματείων,
όπως ευαρεστούμενοι :παραστώσι
κατ' αυτήν, οί τελευταίαι δέ. μ£
τα των Λαβάρων των Σωματβί
«V
τ»»ν«.
ΟΙ ΙΔΙΩΤΑΙ ΜΕΛΗ
ΤΩΝΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
Τό δττουργεΐον τής Γεωργίας
δι* έγκυκλίου τού πρός τα Γεωρ
γικά Έπιμελητήρια γνωρίζει δτι
αί άποζημιώσεΐς των ίδιωτών με
λών δλων των νομικών πρόσω
πων δημοσίου Δικαίου άρμο'/ΐ·
ότητος ϋπουργείου Γεωργίας ύ-
πόκεινται είς κρατήσεις φόρου
καθαράς προσόδου, κατηγορίας Ζ.
ΤΑ ΧΡΕΗ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Υπό τής Άγροτικής Τραπέ¬
ζης εκοινοποιήθη πρός τούς
πρόσφυγας, τοΰς όφειλέτας
έξ άποκαταστάσεως έγκΰκλι-
ος, διά τής οποίας καθίστα¬
ται γνωστόν, δτι την 31ην
τρέχοντος μηνός λήγει ή έχη-
σία δόσις έναντι τού χρέους
των. Δέον νά σημειωθή, δα
οί πρόσφυγες, ο! καθυστεροϋν
τες τρείς έτησίας δόσεις χά
νούν τό εΰεργέΐημα τής μειώ
σεως τοϋ χρέους των κατά
40 ο)ο.
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Διά διαταγή; τής Νομαρχία;
Ηρακλείου κοινοποιηθείσης αρ¬
μοδίως απηγορεύθη η κυκλθφβ-
ρία έντος των όρίων τού νομοΰ
λεωφορείον μέ πλείονας τοΰ κα-
νονικοΰ επιβάτας. Οί παραβάται
θά τιμωροϋνται αυστηρώς.
Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΑΡΠΑ
Παρά τού Δημάρχου Ήρακλεί
ου κ. Μηνά Γεωργιαδη μά$ έστα
λη χθές ή κάτωθι ανακοίνωσις
έν σχέσει μέ την αυριανήν άργί
ρν:
«Παρακαλοΰμεν όπως άνακοι
νωθίί διά τής ΰμετέρας εγκρίτου
εφημερίδος ότι ή προσέχη; 25η
τρέχοντος ημβρα Πεμπτη, εχει
καθορισθή όμερα άργίας, λόγω
των τοπικΰν σφαγών.
Ό Δημαρχος Ηρακλείου
Μηνάς Γεωργιάδης».
ΟΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΑΡΤΟΠΟΛΑΙ
Υπό τοΟ ύφυπουργοΰ τής
Άγορανομίσς εξεδόθη διατα
γή διά τής οποίας όρίζεται δτι
οί πλανόδιοι πωληταί άρτου ό
φείλουν νά είναι έφωδιασμέ
νοι δι' αδείας τής άγορανθμι
κης υπηρεσίας. "Ομοίως όφεί
λουν νά μεταφέρουν τόν πρός
πώλησιν άρτον έντός κιβωτί
ών καλώς κλειομένων, ώστε
νά μην Ιπικάθηται κόνις έπ'
αύτοϋ, καΐ νά ζυγίζουν τόν
πωλοόμενον άρτον, έστω καΐ
άν άκόμη δέν ήθελον ζητή
σρ τουτο οί άγορασταί.
50 Πρωϊνή
ΕΝ Γ
ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ_ΤΟΜ ΕΡΓΑΤΩΝ
Ο ΝΤΑΑΛΝΤΙΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
ΙΣΧΥΡΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΝ
ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΜΟΙΠΟΣΙΑΛΙΣΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ-23 Αύγούστου (τοΰ άν
ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
Παρισίων άναφέρουν ότι άπό τινος ή
κυβέρνησις Νταλαντιέ άντιμετωπίζει
ζωηράν αντίδρασιν άπό μέρους τής άρι·
στεράς.
Τάς τελευταίαις ημέρας έξ άφορμής
μέτρων τίνων τής γαλλικής κυβερνή¬
σεως ήπειλήθη σοβαρά εξέγερσις των
έργατών ματαιωθεΐσα την τελευταίαν
στιγμήν τή έπεμβάσει των ψυχραιμο·
τέρων κύκλων.
Ο ΜΠΛΟΥΜ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ
ΕΝΑΕΧΟΜΕΝΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΧΗΜΟΜΟΒΕΣΙ1Σ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).— Ειδήβεις έκ Πα¬
ρισίων φέρουν τόν αρχηγόν των σοσια¬
λισταί κ. Αεόν Μπλούμ άποκλείον-
τα απολύτως τό ενδεχόμενον μεταβο¬
λάς τής έργατικής νομοθεσίας. Την
μεταβολήν ταύτην ό κ. Μπλούμ θεω-
ρεί αντίθετον πρός τα κοινωνικά συμ-
φέροντα τής Γαλλίας.
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΛΛΜΒΑΝΟΥΝ
ΔΙΑΡΚΩΣ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΑ
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ;
ΛβΙΙΝΑΙ »3Αύγθύστου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά άναγρά
φεται είς εύρωπαϊκάς τινάς # έφημερί
θας οί κυβερνηοικοί λαμβάνουν ένι
σχύσεις μέσω των Ηυρηναίων. Αέγε-
ται ότι αί ένισχύσεις αύται άποστέλ-
λονται καθημερινώς είς τούς κυβερνη
τικούς, περιλαμβάνουν δέ πολεμικόν
υλικόν παντός εί'δους.
ΟΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ
ΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούατου (τού άν
ταποκριτού μας).—Τελευταίαι πληρο¬
φορίαι εκ τοΰ έξωτερικού άγγέλλουν
ότι θά επαναληφθή τό διάβημα. τής
Αγγλίας είς Ρώι,ην πρός παρεμ¬
πόδισιν τ?ις άποστολής άλλων έθελοντών
υπό τής Ιταλίας1* είς τί,ν Ισπανίαν.
ΜΙΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΕΞΕΜΗΔΕΝ1ΣΘΗ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τοΰ άν
ταποκριτοΰ μας). Καθ* ά άναφέρουν
νεώτεραι πληροφορίαι έξ έθνικής πη¬
γής όλόκληρος κυβερνητική μεραρχία
έξεμηδ&νίσθη υπό των έθνικών κατά τάς
τελευταίας μάχας είς τό νότιον ίσπα-
νικόν μέτωπον.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΝ ΣΥΝΑΗΤΟΝΤΑΙ
ΠΕΙΣΜΑΤΩΔΕΙΣ ΜΑΧΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων τη
λεγραφεϊται ότι είς τα μέτωπα τής
Καταλωνίας αυνεχίζονται πεισματώδεις
μαχαι μεταξύ έθνικών καί κυβερνη¬
τικαί.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΗ
ΑΗΤΙΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΜΥΗΑ
? ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τοβ
ανταποκριτοΰ μας)— Είδήσεις πρός τό
πρακτορείον Χαβάς έξ Ίσπανίας άνα
φέρουν εξαιρετικήν έντασιν τού έν Έ·
στρεμαδούραό πολεμικοΰ αγώνος είς
τόν οποίον οί κυβερνητικαί έρριψαν
μεγάλας δυνάμεις, ύπερασπιζόμενοι ι¬
δίως τα έκεϊ μεταλλεία ύδραργύρουΓ
Μέγεθος Γραμματοσειράς