96112 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4931

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

4/8/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
έτησια λίραι 3
εξαμήνου 2
Ά
μρή
έτησια 8ολ. 15
έ'ςάοηνοο » 8
Τιμη
κατά φύλλον
Δραχ. 2
4
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1938
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΓΟΣ 23Ον
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «31
Γ μΑΦΕΙ Α ΤΥΠΟΙ ΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΪΙΕΤΒϊΙΟΣ ΣΐΙΐΗΤΙΙΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
.τ*"0
•Ότι ή 4η Αύγούσβου
απετέλεσε σταθμόν είς την
ζωήν καί την ύπαρξιν τής
νεωτέρας "Ελλάδος, δέν (
δύναται νά υπάρξη αντίρ¬
ρησις ούδαμόθεν.
Φθάνβι νά άναδράμη τις
είς την πρό τής ημέρας
αυτής περίοδον, νθάνει
νά ρίψη βλέμμα είς τάς
άναμνήσεες τού, φθάνει νά
άναλογισθή τάς ^προαυ-
γουατιανάς ημέραι;, διά
νά έπανευρεθή έμπρός
είς τό χάος τό οποίον
ήνοίγετο καί όλονέν διη-
ρύνετο πρό των ποδών
τής τότι δυσμοίρου Ελ¬
λάδος.
Διότι, διά την πρό τής
ίστορικής αυτής ήιιέρις
περίοδον, τό γεγονός εί¬
νε Ενα:
"Οτι κράτος έν τή έν-
νοία τού, δέν ύπήρχε.
"Οτι εύνομουμένη πολι-
τεία δέν είμεθα. "Οτι ύ-
πεύθυνοι χειρι%ΐαΙ των Έ
θνικών ύηοθέσεων καί των
μεγάλων εσωτερικήν προ-
βλημάτων τής χώρας, υ¬
πήρχον καί δέν υπήρχον,
ή ήσαν μόνον σκιαί, έν
θυμίζουααι πολύ παλαιά
καθεστώτα καί ουδεμίαν
παρέχουσαι εγγύησιν διά
την Ελληνικήν αυριον.
"Οτι ή Ελλάς εφέρετο
κατά κρημνών χαί ώθεί-
το ά πό ημέρας είς ημέ¬
ραν είς άβυσσον άναρχί-
άς καί πλήρους άποσυν-
θέσεως.
Τα γεγονότα δέν είνε
παλαιά, είνε πρόαφατα,
είνε νωπά εισέτι. Καί δι·
αγράφουν την θέσιν τής
χομματικής Ελλάδος λί¬
αν έξησθενημένην, έπισφα-
λή. Νά τα ύπομνήσωμεν
έ'να πρός ένα ή* νά τα άνα-
ψηλαφήσο>μεν; Είνε πε«
ριττή προσπαθεία καί κό·
πος μάταιο;. "Ολοι τα εν¬
θυμούνται, ί,λοι τα έζη-
σαν.
Ή Ελλάς τού τόοε εί·
χε περιέλθη μικρόν κατά
μικρόν «ίς τάς χείρας τΰν
ΐναρχικών, των εύτελών
δημο«όπων, των ταπεινήν
δημ·»γωγών. ΐί,αί εάν τα
κόμματα εί^ον την θέλη¬
σιν νά την περιφρουρή-
σουν, νά την διασφαλίσουν
ά«ό ύπονομβύσ&ις καί πρ»-
δοτικάς ενεργείας, δέν εί¬
χον ομως την δύναμιν.
Καί οί διαφθ'.ρείς των
συνβ,ιδήσεων, οί μεταφέ-
ροντες είς την χώραν τα
σπέρματα όλεθρίων ίοεών
πού κατέβϊρεψχν καί αίμα·
τοκύλισχν κρά«η πχνίσχυ-
ρα, βίσεχώρουν χάρις εί;
την αδυναμίαν αυτήν τού
κο>ματικοΰ κράτους, ό¬
λονέν είιεχώοουν είς την
ζωήν τού "Εθνου;, είς την
πολοτι«ήν καί κοινωνικήν
υπόστασιν τοΰ τόπου καί
εγίνοντο έμπόδ'-α άν>πέρ-
βλητα είς την ειρηνικήν έ
ξέλιξιν καί την πρόοδον
τής Πατρίδος.
Αί χείρές των άδέσχευ-
τ>ι καί υπουλοι, άλλοτε
ύψούντο ώς σύμβολα γε-
νι«ής ανατροπάς, άλλοτε
έστρέφοντο κατά τής υ¬
πάρξεως τού "Έΰνους, άλ¬
λοτε ύπέσκαπτον αύτην
την άκεραιότητα τής Πΐω-
|χής Ελλάδος.
Μετά την εξάλειψη μά-
λιατα έρει**μάτων, ποΰ α¬
πετέλουν ά^ΐπίδα άδιαπέ'
ρασ;ον κατά πάσης έπι-
βουλή'ς καί προΒοσίας, ή
Ελλάς παρέμενεν ώς ακά-
φός άκυβέρνητον πού έ-
κλυδωνίζετο πρό των κυ·
μάτων τής μανίας τής φο·
βερωτέρας άναρχίας.
Κυβερνήσεις, κράτος,
χοινωρία, έμενον έκτεθει-
μέναι είς τα κτυπήματα
' των άναρχικών καί είχο¬
μεν φθάσει είς τό γελοίον
κατά«τη>ι.α νά περιμένω¬
μεν, λαό: καί κράτος,
την συνδρομήν τού μοί-
ραίου, διά νά μή κατα-
ποντισθώμεν, διά νά υ-ήν
Ό ΈΘνικό, Κυβερνήτης
κ. ]£ΑΜ ΜΕΤΑΞΑΣ
ευρεθώμεν μίαν πρωΐαν έμ
πρός είς έρείπια, είς συν
τρίμματα, είς τέφραν καί
κόνιν των πάντων.
Καί όλη αυτή ή πανα-
θλία κ-κτάιτασις, έφερεν
είς τα ύγιά στοιχεΐα τού
τόπου τόν μαρασμόν, την
απογοήτευσιν.
'Ωοήγ&ι είς πραγματι¬
κήν απόγνωσιν. Έπροκά-
λει τό δέος. "Εηροκάλει
την σύγχυσιν. Έδημιούρ-
γει τεράστιον έρωτη·.*·
τικόν διά την πορείαν τοΰ
"Εθ*ους, δ ά την περαι¬
τέρω διαδρομήν κράτους
καί πολιτείας.
Διότι τό σπέρμα τής
διαφθοράς καίτής άποσυν-
Γ' 'σεως είχεν είιδύσει παν
;οΰ. Καί είς την παιδεί
αν. Καί είς την κρατικήν
μηχανήν καί «ίς τόν στρα
τόν. Καί είς αυτήν την
θρησκείαν.
Καί όταν τό κράτος *ί·
χε φθάσ&ι, άληθώς είχ&
φΰάσει, είς τό χεϊλος τής
άβύσσου, όταν άόρατοι
ναί φανεροί έχθροί τού
ητοιμάζοντο νά τοΰ περά·
σουν τό* βρόχον είς τόν
λαιμόν καί νά τοΰ δώσουν
τό τϋλβιωτικόν κτύπημα
παραδίδοντες τα πάντα είς
την άναρχί τ ν καί είς την
λαίλαπα τίς οί?ϊε ποίας ά-
νεπανορθίότου καταστρο-
φής, άνέ,κυψϊ. μέ την πρέ-
πουσαν επιβολήν καί παλ-
μώδη ταχύτητα ή 4η %ύ-
γούστου.
Τί επετέλεσε καί τί κα¬
τώρθωσεν ή έπ&λθοΰσα μέ
την ανατολήν τής ίστορι-
κής αυτής ήυ.έρ·χς μεταβο-
λή; Καί τί επέτυχε; Καί
τί άπέφ&οβ;
Τό είδομεν είς την δι-
αδρομήν τής διετίας, κα¬
τά την οποίαν τό κράτος
ώπλίαθη μέ οδόντας καί
πυγμήν καί κατά την οποί¬
αν άπό , έξουθένωμα καί
παρωδία, κατέστη κράτος
εύνομούμενον, κυβερνώ-
μενον, όδηγούμενον πρός
κατευθύνσεις ύγιείς, πρό;
έπ'.δίώξεις έξασφαλιζού-
σ»ς δχι μόνον τό πχρόν,
άλλά καί τό μέλλον του-
Τό είδομεν είς αποφά¬
σει;, εί; σύμφωνα, είς μέ-
ρα, είς έξοπλισμούς, είς
έογα έχπολιτισμοΰ τού,
είς ριζικάς μεταβολάς,
κχί πρό πάντων είς την πα¬
γίωσιν τής έσωτεοικης τού
ασφαλείας καί τάξεως.
Εάν έν ειρήνη έζησε ό
τόπος αύτόςκαΐ αί έογα·
ζόμεναι τάξεις επεδόθη·
ν άπερίστιαστοι είς έρ-
γα δημιουργίας καί προ¬
όδου, εάν έθεσπίσθησαν
μέτρα έπικουρούντα την ό
μαλήν διαβίωσιν όλων των
τάξεων, εάν ή χώρα ά
νέλαβεν άπό τα πάθη έτών
καί έτών, εάν είοβ ήσυ
χίαν καί ομόνοιαν καί
γαλήνην, κατοχυρουμένην
α-έ την άγρυπνον φροντί
δα κράτους ίσχυροΰ καί
βιωσίμου, όλα αύτά τα
είοε καί τα έζησε μετά
την μεταβολήν καί έ* τής
μ&ταβ··λής τής 4*ΐς Αυ
γούττου, χάριν τής οποίας
1ΐασιλεύς καί Κυβερνήτη^
έθεσκν τούς βραχίονάς των
στηρίγα.ατα, διά νά μή
κατρακυλίσωμεν είς άβυσ¬
σον.
Καί την μεταβολήν αύ
ϊήν, καλείται κατά την ση¬
μερινήν δευτέραν έπέτει
όν της 4ης Αύγούστου νά
η*νηγυρίση ό Έλληνικός
λαός μέ τόν πρέτιονχα έν·
θ·>υσιασμόν, άλλά καί μέ
την πίστιν τού αμείωτον
πρός κάθε τι τό Έλληνβ-
κόν, πρός αυτήν την Ελ¬
ληνικήν Ηατρίδα.
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΊΑΡΑΙΤΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Μέ άλγεινήν εντύπωσιν, διά νά κυριολεκτήσωμεν,
ύπβδέχθη χθές σύσσωμος ή δημοσία γνώμη τής μεγα-
λονήσου την πληροφορίαν τής παραιτήσεως τοΰ γ.
Σφακιανάκη, άπό τοϋ άςΊώματβς τοΰ ύπβυργοϋ Γενικοϋ
Διοικητοΰ Κρήτης.
Καί την εντύπωσιν αυτήν έσπευσε νά μεταδώση
είς την Κυβέρνησιν δι' άθρόων τηλεγραφημάτων, δι'
έκκλήσεων θερμοτάτων ή κοινή γνώμη τοΰ τόπου μας
όπως μή γίνη άποδεκτή ή παραίτησις αυτή.
Διερμηνεύοντες αυτήν την στιγμήν τό γενικόν αΐ-
σθημα καί άπηχοΰντες γνώμας βαρυνουσας επί τής προόδου
καί μελλοντικής εξελίξεως τής μεγαλονήσου επαναλαμ¬
βάνομεν οσα καί τα τηλεγραφικά καλώδια μετέδωσαν καί
έξακολουθοϋν νά μεταδίδουν άπό πρωΐας τής χθές έξ όλων
των πόλεων καί των έπαρχιακών κέντρων πρός τόν αρχη¬
γόν τής κυβερνήσεως κ. Μεταξάν.
Καί έκφράζομεν την ευχήν νά παραμείνη καί πιεζό-
μενος άκόμη ό κ. Σφακιανάκης είς την θέσιν χαί τό ά-
ξίωμα πού τόν έθεσεν ή έμπιστοσύνη τοΰ σημεριχοΰ κυ-
β&ρνητου, τοσοΰτο μάλλον καθόσον έκράτησε πάντοτε τό
άξίωμα τουτο ύψηλά. Άλλά καί διότι, ό κ. Σφακιανάκης
κεριεβλήθη καί έξακολουθεϊ νά περιβάλλεται μέ Αμείω¬
τον τό αίσθημα τής έμπιστοσύνης, τοΰ Κρητικού λαοΰ
καί λόγω τοΰ όνόματός τού τό οποίον αποτελεί ένα
των Ισχυρών κρίκων τής ίστορίας τής απελευθερώσεως τής
Κρήτης καί λόγω τής πολυσχιδοΰς δράσεώς τού καθ* όλην
την διαδρομήν τής τελευταίας διετίας, ή όπι:ία υπήρξε
γενικώς ίπωφελής, μόνιμος, έξυπηρετική.
Ή δημοσία γώμη τής μεγαλοήαου σΰίςο.^ος θά
αΐσβανβή την άποτίναξιν έφιάλτου εάν σήμερον πληρο-
φορηθή «τι ή παραίτησις τ«ΰ κ. Σφακιανάκη ίέν εγέ¬
νετο καί πάλιν δεχτή υπό τού μ. Πρωθυπουργοΰ καί
•τι ή Κρήτη £έν βτερεΐται τεϋ Γενικοΰ Διοικητοΰ της,
όστις υπήρξε ουχαντιλήητωρ χαί σκργιχές συμπαραοτά
της έλων -ιης των άναγχ&ν κ«ί των ζητημάτων.,.
Η ΖΥΗΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ
ΤΟΪ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΘΥ
Β'. Ι
Έκ των Γεωργικών Συνεται
ρισΐικών Όργανώσεων ανωτέρας
δπωσδήποτε μοργτ]; καί γενικωτέ
ρας αποστόλη; 3πιος είναι οί πχ
ραγωγικοί Γεωργικοί Συν)σμοί,
οί Συν)σμοί Έπεξεργασίας καί
Συντηρήσεως Προι'όντων, οί Προ
μηθευτικ'.Ι Συν)σμοί καί οί Σν)
σμοί άπά κοινοθ προμηθείας καί
πωλήσεως των προϊίντων, έλά
χιστοι ίχουν κατ' αναλογίαν ί
δρυθή καί έκ των ιδρυθέντα)/
πάλιν Ινα σημαντικώτατον ποσο
ατόν τό οποίον δπερβαίνει νατα
μέσον δρον τα 30 ο)ο διά νά φθά
ση σέ ώρ σμένα ε!δτ} έξ αυτών
τα 80 ο)ο, Ιχει περιπέσει είς
άδράνειαν ή διαλυθή.
Πόσον μειονΐκτική είναι ή διόρ
Οωσις τή; γεωργική; συνεταιρι
στικής μα; κινήσεω; άπό τή;
απόψεως ταύτης καταδεικνύει μ!α
άπλή σύγκρισις μέ την διόρθω
σιν τοΰ ουνεταιριστικοΰ κινήμα
τος άλλαν χωρών. ΟΟτως, ένώ
είς την Έλλάδα αί ανωτέρας μορ-
φής γεωργικαί αύται Συνεταιρι
οτικαί όργανώσεις άνέρχονται μό
λις είς ποσοστόν 20 ο)ο περί
που, είς την Βουλγαρίαν ή άνα
λογία τούτων είναι 48 ο)ο, είς
δέ την Γιουγκοσλαυΐαν 43 ο)ο.
Εάν δέ ή σύγκρισις γίνη πρός
άλλας περισσότερον έξελιγμένας
συνεταιριστικώς χώρας, ώς ή
Γερμανία, ή άναλογία καθίστα
ται άκόμη πλέον καταθλιπτική
Άδιακρίτως δμως των δργανι
κων, ΰΰτως ειπείν, έλαττωμά
των τα δποία παρουσιάζει ή
γεωργιχή συνεταιριστική δργάνω
σις τής Χώρας άπό τής πλευρας
ταύτης, ή κατάστασις των Γεωρ
γιχών μας Συνεταιρισμόν δέν
γ μς
ήτο περισσότερον
καί άπό απόψεως
ρμ
ίκανοποιητική
έσωτεριχή; δρ
γανώσεως καί ιδιαιτέρα; κατευ
θύνσεως.
Ή κατά τό παρελθόν έλλειψις
επαρκοθς έκ μέρους τού Κράτου;
έποπτείας καί καθοδηγήσεως των
Γεωργικών Συνεταιρισμόν. Ή συ¬
νεπεία ταύτης δγ;μιουργηθεϊσα έκ
των πραγμάτων άσυδοσία διά τούς
διοικοϋντας τούς Γεωργικους Συ
νεταιρισμούς καί ιδιαιτέρως τάς
Συνεταιρικάς Όργανώσεις δευτέ
βαθμοΰ τίς Ένώσεις δηλ.
Συ/εταιρισμών, αΐτινες καί κατευ
θύνουν ούσιαστικώς την συνεται-
ριστικήν κίνησιν τής Χώρας.
Ή λόγω τή; άσυδοσίας ταύτης
αύθαίρεΐος πολλάκις άσκησις, έκ
[ίρο>ς των Διοικητικόν Συμ
βουλίων των Συνεταιρισμόν, των
καθηκόντων των είς βάρος αύ
των τούτων των συνεταιρισμένων
άγροτών, οί όποίοι δπό την ά
πειλήν τής διαγραφής των είχον
καταντήσει πειθήνια δργανά των
διά Ζκχφόρων μέσων Ιπιβληθέν
των επί των Συνεταιρικών όρ¬
γανώσεων. Ή ούχι πάντοτε κα-
λή διαχείρισις των ύποθέσεων
των Γεωργικών Συνεταιρισμόν
καί ή ώς έκ τούτου έμπλοκή των
Συνεταιριχών Όργανώσεων είς
δικαστικάς υποθέσεις, αί οποίαι
έμείωναν τό ηθικόν κΰρος αυ¬
τών καί είς τα βλέμματα τοΰ
γεωργικοθ κίσμου, καί γενι-
κώτερον είς τα βλέμματα τής Κοι
νωνίας. Ή κατά τα παρελθόν
πολλάκις ανάμιξις των Συνεταιρι
σμών είς ϊργα ξένα πρός την
πραγματικήν αποστολήν των. Ή
καταβληθεΐσχ παρ' ωρισμένων
Συνεταιριστικων κύκλων συστη-
ματική προσπαθεία πρός παρεκ-
τροπήν τοθ συνεταιρισΐικοθ κι
νήματος πρός άλλας κατευθύν-
σεις αί οποίαι είχον σκοπόν νά
ίκανοποιήσουν προσωπικάς έντε
λως βλέψϊΐς. "Ολοι οί λόγοι ούτοι
είχον συντελέσει εί; τα νά δημι
ουργηθή γύρω άπό τό συνετχιρι-
στικόν μας κίνημα μία άτμό
σφαιρα καχυπ&ψίας ή όποία δ
χι μόνον άπεξένωνεν άπό αύτό
Ι σοβαράς μάζας τοΰ άγροτικοθ
πληθυσμοΰ άλλά καί ύπέσκαπτε
αυτήν την πραγματικήν τού έξέ
λιξιν.
Είς ολους τούς λόγους τού
τους δέον νά προστεθ^ τό γεγο
νός δτι ή συνεταιριστική μας
κίνησις Ιμενεν ούσιαστικώς άνευ
ένιαίας κατευθύνσεως καί έξελίσ
σετο καί άνεπτ'σσετο κατά τρό
πον άναρχον καί βχι πάντοτε έ-
ξυπηρετικόν των καλώς έννοου
μένων συμφερόντων τής άγροτι
κης τάξεως.
Τα ληφθέντα Κρατικά μέτρα.
'Υαό τάς συνθήκας ταύτα; ήτο
φυσικόν τό σημερινόν Κράτος νά
μή μείνν) αδιάφορον χαί νά
θελήση νά λάβη μέτρα άνα5ιορ·
γανώσεως των γεωργικών Συνε
ταιρισμών. Τοθΐο άλλως τε έ
πεβάλλετο καί άπό γενιχωτέ-
ρους λόγους. Καθ' ήν στιγμήν
τό σύγχρονον Κράτος εχει πλέον
άποβάλει τόν στενόν αστυνομι¬
κόν χαρακτήρα αύτοθ καί ε*χει
άναλάβει τόν ρόλον τής κατευ¬
θύνσεως τής οίκονομικής ζωής
τής Χώρας, δέν ήτο δυνατόν ν'
άδιαφορήση διά τούς Γεωργι¬
κους Συνεταιρισμόν;, οί όποΐοι
άποτελοθν τα ζωντανά κύτταρα
ποθ φέρνουν την οικονομικήν ζω¬
ήν είς την ίίπαίθρον. Υπό τό
καθεστώ; τής διευθυνομένης οίκο
νομία; αί Συνεταιριστικαί Όρ
γανώσεις ήτο άνάγκη νά έντα
θοθν μέσα είς τό γενικώτερον πλαί
σιον τής οίκονομικής δργανώσε
ως, τό οποίον διαγράφει είς
την χώραν ή Κυβέρνησις.
Ή τοιαύτη δμως ανάμιξις
τοθ Κράτους είς τα ζηΐήματα
των Γεωργικών Συν)σμών καί ή
παρ' αύτοΰ κατεύθυνσις αυτών 8·
σον καί άν έκ πρώτης δψεως φαί
νεται ευχερής δέν ήτο άμοιρος
σοβαρωτάτων δυσκολιών. 'ϊπ?ιρχρ
βεβαίως ή άΐτλουστέρα λύσις τής
ένισχύσεω; των δικαιωμάτων τοθ
Κ&άτους πρός ανάμιξιν είς τα
ζητήματι των Συ«)σμών διά τής
καθαρώς Διοικητική; ίδοΰ, άλλ'
έπιθυμία τής Κυβερνήσεως ήτο,
ώ; ρητώς έτονίσθη καί είς τάς
σχετικάς δηλώσεις τοθ κ. Προέ-
8ροι> τής Κυβερνήσεως πρός τόν
Τύπον, έπ' εύ*αιρία τής δημοσι
εύσεως τοθ σχετικοθ Νόμου, ώς
καί είς την Είσ/]γητικήν έκθεσιν
αύτοθ, βπως οί Γεωργικοί Συνε
ταιρισμοί διατηρήσωσι την έλευ
θερίαν καί αυτονομίαν αυτών είς
8,τι άφορα την εσωτερικήν των
διοίκησιν καί νά μην υποβάλωσι
τόν βασικόν αυτών χαρακτήρα
ώς οικονομικόν Όργανισμών Ίδι
ωτικοΰ Δικαίου Έκτός τούτου
ήτο άνάγκη δπως ή καθοδήγη
σις καί έποπτεία των Γεωργι
κων Συν)σμών άακηθή έφ' έ
ξής κατά τρόπον ενιαίον καί υπό
δργάνων τα όποϊα νά διαμορφω
θοϋν κατά τρόπον όμοιόμορφον,
ήτο κατά συνέπειαν έπιβεβλημέ
νόν νά γίνη προσφύγη είς άλλοί
αν λύσιν καί την λύσιν ταύτην
Ιδοσε & Νόμος 1154 «περί Κεν
τρικής Όργανώσεως των Γεωργι
κων Συν)σμών τής Ελλάδος» διά
τοθ όποίου συστηματικώς δργα
νοθται δ υπό την αίγίδα τοθ
Κράτους αύτοέλεγχος^τοθ Γεωρ·
γικοθ ΣιινεταιριστικοΟ κινήμα-
τος.
Οί σκοποϊ τοθ νέου νόμου.
Δύο είναι οί βααικοί σκίποί
είς τούς όποίους αποβλέπει δ
νέος νόμος. Άφ' ενός ν' άποχα
ταστήση την ένιαίαν κατεύθυνσιν
καί την υπό ενιαίον κεντρικόν
όργανον εποπτείαν καί άναδιορ
γάνωσιν τοθ Γεωργικοθ Συνεται
ριστικοθ μας κινήματος καί άφ'
ετέρου νά έπαναφέρη τάς συνε
ταιριστικάς δργανώσεις είς τόν
πραγματικόν των προορισμόν καί
νά επιτρέψη είς αύτάς νά δλο
κληρώσουν την μεγάλην άποστο
λήν των είς την ΰπαιθρον.
(συνεχίζίτα;)
,1 .ι
ι!)
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
(θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
ρον ωραι 10 μ μ. ό Ρωσσικός κο·
λοσσός· «ΝΟΣΤΑΛΠΑ». Μέ τόν
γίγαντα της όθόνης Χάρρυ Μπώρ.
Σήμερονάπογευματινή ώρα? 1)2
μ. μ. «Δεσποινίς έν κινδύνω».
θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
ρον τό μουσικό θαθμα· «Τρείς ά·
γάπες τού Σούμπερτ',κατάλληλον
δι* άνηλίκους. Την Δίυτέραν ό
ΈμΙλ Γϊάνιγκς είς τό έργον ·Τρα·
ουμοόλους.
Σήμερον απογευματιναί 7 1)2 μ μ.
«τα μαργαριτάριατοϋ στέμματος».
Προιστάμενος Τυπογραφείου
"Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Λόγω τοΰ Έθνιχβύ
έορτασμοΰ:
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Ό Ρωσσικός κολοσσός
Μέ τόν
όθόνης:
γίγαντα τής
ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
καί τοϋς
Ζανίν Κρισπέν
Ζώρζ Ριγκώ.
Σημ. Ή διεύθυνσις τού κι-
νηματογράφβυ ΠΟΥΛΑΚΑ
ΚΗ ύπβυθύνως συνιστά είς
την αξιότιμον πελατείαν
της τό:
ίνα «πό τα καλυτέρα ερ
γα ττοΰ έδοσβ μέχρι σήμερον
β Κινηματογραφος.
Έχτόζ προγράμματος
Ζοινρνάλ.
Σήμερον λόγω τής 'Εθνι
κης εορτής ώρα 7.30 μ. μ. ά
πογευματινή:
ΔΕΣΟΟΙΝΙΣ ΕΝ ΧΙΝΔΥΝΟ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πρός άπαντας τούς άμπε
λοκτήμονας τής περιφερείας
τοΰ Δήμου Ηρακλείου.
Δυνάμει τοϋ σχετικοϋ δια
τάγματος περί κανονισμοϋ
τοΰ τρόπου βεβαιώοεως καΐ
είσπράξεως τοΟ δημοτικοϋ φό
ρου επί των προϊόντων γής
κ. λ. π. ή καταρτισθείσα Επι
τροπ,ή αποτελούμενη έκ των
Δημοτικών Συμβούλων κ. κ.
Δημ. Βουρεξάκη, Μιχ. Τζου
λάκη, Ν. Καρέλη καΐ Μιχ. Κα-
σιμάτη θέλει περιέλθει τάς
περιφερείας τοϋ Δήμου Ήρα
κλείου διά την έπαλήθεσιν τής
παραγωγής πρός καθορισμόν
τοΟ φόρου επί των έν τώ
Δήμω παραγομένων άμπε-
λουργικών προϊόντων γής ώς
κάτωθι:
Την 5ην Αύγούστου τάς πε
ριφερεΐας Ξηροποτάμου.
Την 6ην Αύγούστου τάς πε¬
ριφερείας Γουρνών. Ι
Την 7ην Αύγούστου την πε
ριφέρειαν Άθανάτων.
Την 8ην Αύγούστου την πε¬
ριφέρειαν Στειακάκη Μετόχι.
Την 9ην Αύγούστου την πε¬
ριφέρειαν Φοινικιάς.
Την ΙΟην Αύγούστου τάς
περιφερείας Βραδυάρη—Δρα
κουλιάρη.
Την 11 ην Αύγούστου Κορώ-
νη Μαγαρά—Κεραλ]]άς Κα¬
μάρα.
Την 12ην Αύγούστου Θέρισ
σον—Μασταμπά.
Την 13ην Αύγούστου Άτοα
λένιου—Φορτέτσας.
Την 14ην Αύγούστου τάς πε
ριφερείας Αγ. Ιωάννης—Χρυ
σοπηγής.
Παρακαλοΰνται δθεν οί Ιδι¬
οκτήται άμπελουργικών προ¬
ϊόντων νά παρευρΐσκωνται
είς τα κτήματά των άλλως
θά έφσρμοθώσι τα νόμιμα.
Έν Ήραχλείψ τί] 2 Αύγού
στοθ 1938.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Μην« ά
την λαιμητόμον.
ϊϊπρϊΠΠ
βασιλισσα =
Ό έρως είς την χώραν
χρυσανσέμων.
των
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Οί νεωτερισμοι τής έποχής
Η ΜΑΧΗ
Υπό Κλώντ Φαρέρ.
♦95ον
Είνε πολύ άδιάκριτος Έπα
ναλαμβάνει μέ ευκολίαν δ,τι
ήκουσε νά λέγουν άλλοι. Καί
συχνά χωρΐς νά θέλη νά ψευ-
σθρ, προσθέτει δ,τι τοΟ περά¬
ση άπό τό μυαλό. Αύτά είνε
τό μεγαλύτερό τού έλάττωμα
καί πρέπει νά τό διορθώσετε.
Ή περιγραφή αυτή τής Μα-
ρίας-Άντουανέττας έπιτρέπει
νά έννοήσβ κανεΐς τόν χαρα-
κτήρα τοΟ δελφΐνου. Άλλά
ύπάρχρι καΐ μ(α δήλωσις τής
'Ελισάβετ, ή όπο(α συμπλη-
ρώνει αυτήν την περιγραφήν.
Ή 'Ελισάβετ λέγει πράγματι
είς την κατάθεσΐν της δτι ό
δελφΐνος άπό καιρό εΐχε αυ¬
τήν την κακήν συνήθεια κσί
τόσον ή μητέρα τού δσον καί
αυτή ή ίδ(α τάν εΤχαν έπα·
νειλημμένως έπιπλήξει "Ωστε
τό παιδΐ εΤχε συλληφθή έττ'
Ή μόδα τού καλοκαιριοΰ πα·
ρουσιάζει τα χαριτωμένα άν
σάμπλ πού λέγονται τρουά ττιές:
Τό τρουά ττιές άποτελεϊται άπό
μιά φούστα, μπλούζα καί ζακέτ
τα ή μπολερό. Ή φούστα είνε λο
ζή καϊ ναονίρεται έμπρός μέ μιά
σειρά άπό μεγάλα κουμπιά. Ζα-
κέττα ή μπολερό τού αυτού 6φά-
σματος μέ ττολϋ κοντά μανίκια
καί μεγάλα ρεβέρ. Ή μπλούζα,
ττού συμπληρώνει τό κοστοΰμι εί
νέ άπό ζωρζέτα άσπρη, μπλέ πάλ
ή ρόζ, στολισμένη μέ μικροσκοπι-
κά πιετάκια.
..Τα ύφάσματα πού εύνοεΐ ή πά-
ρισινή μόδα αυτή την έποχή είνε
πολλά καΐ διάφορα τα πιό σίκ,
τότπιό περιζήτητσ εΤνε τα έμπρι-
μέ. Σκοϋρα σχέδια σέ άνοικτά
φόντα καί τάνάπαλιν. "Οταν τα
μοτιφ είνε μεγάλα, είνε άραιά
σπαρμένα, επάνω στό ϋφασμα νιά
νά μή τό φορτώνουν.. Δέν συμ-
βουλεύομε στΐς κυρίες πού εΤνε
μάλλον κοντές νά διαλέξουν Μνα
ϋφασμα μέ μεγάλα διακοσμητικά
σχέδια. Τα μικρά ττυκνά πουά, τα
πυκνά λουλουδάκια είνε ένδεδειγ
μενά γιά δσες δέν 8-χουν ύψηλό ά-
νάστημα.
..θά συμπληρώσετε τό τρουά
αϋτοφώρω άπό τή μητέρα τού πιές τού σας έσύστησα μέ τα έ-
καί τή θε(α τού. Όταν ό Σι·Κής έξαρτήματα: ϊνα κομψό ψάθι-
μόν τόν συνέλσβε πάλιν έπ' νο καπέλλο σέ φ6ρμ0 μεγάλου
αύτοφώρω, καί τόν ρωτδ
ποίος τοϋ έ'μαθε αύτά τα
πράγματα θυμάται την άλλη
στιγμή πού τόν εΐχαν πιάσει
έπ' αύτοφώρω καΐ τόν έτιμώ-
ρησαν, ή μητέρα τού κσί ή
θεία τού καί άσυνείδητα έκ-
δικεΐται τώρα γιά την τιμωρία
των. Τα παιδία άγαποθν νά
άποδίδουν είς άλλους τα
σφάλματα ποΰ διαπράττουν.
Άλλά ή κατηγορία άρεσε σέ
δλους αύτούς τούς παπουτσή·
δες, τούς θεατρίνους, τοϋς
ζωγράφους, τούς άντιγρα-
φεΐς καί έταΐριαζε μέ πορνο-
γραφικά φυλλάδια πού κυκλο
φοροθσαν είς βάρος τής Αύ
στριακής. Κανένα έγκλημα έκ
μέρους τί|ς Μαρίας-Άντουα-
νέττας δέν έξέπληττε. Καΐ δ
πως άσυνείδητα έλεγε τόπαιδΐ
έκεΐνο τα τρομερά αύτά πράγ
ματα, έ'τσι συνείδητα εβαλαν
καί αύτοΐ την υπογραφή τους
κάτω άπό την μεγσλείτερη ά
τιμία πού ώργανώθη ποτέ ε¬
ναντίον μιάς μητέρας.
(συνεχίζεται)
30ον
-Β?βαιότατα.
—Έχει ταξειδέψει!
Καΐ νάτος
κανοτιέ. Κααμία φόρμα δέν κολα-
κεθει πιό πολϋ ένα ώμορφο γυ-
ναικεΐο ποοσωπάκι. θά προτιμή· -. - . , , , ^,|Λ«».^^^ .-------,---- :-~γ— .""
σετε μιά γυαλιστερή ψάθα ή ίνα χώρα στήν Ιαπωνια, σε μια χω- ρακλε1ου. Στό ταιριαστό ζευγάρι
παναμδ. Τα καπέλλα αϋτά, δταν ρα που άνατινάσσει την παληά ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν ί
είνε σκοθρα. είνε πιόπρακτικά ί! Ε 8 ^^ξ^Η^^^
ΒΠΤΙΣΕ1Σ.—Ό κ. Κ. Κουφά
κης συνταγματάρχηζ έ. ά. έβ*πτι·
σε την κόρην τού κ. Άιτοστ Βρετ
τάκη διδασκάλου ονομάσας αυτήν
Γιαννσΰλαν.
Νά τοίς ζήση
ΓΑΜΟΙ — Κωνσταντίνος Άβρα·
μάκης Ειρήνη Μίνωος Κανετάκη
ετέλεσαν τούς γάμους των την
29ην Ιουλίου 1938. Παράνυμφος
παρέστη ό κ. Γεώρ. Καληωράκης
μηχανικάς Κοινοτήτων Νομοϋ Ή·
η
ΕΕνε 8υν»·
.. Ενας ν'εωτερισμός. πού λάν-[είνε τόσο όπισθοδρομικός δσον
σάρει ό οΐκος Πατού- Είνε μία'χέχε; χόσο ξένος πρός τάν πολι-
ταφτά σέ|τια(χό. παραδε£γματος χάριν, έ-
δώ, στήν Ναγκασάκη, στό σπίτι
έ"χει, οίίτε τη)έφωνο;
ψεις.
μπλούζα άπό έ> ,,
πολύ ζωηρά χρώμα, μέ κοντά μα
νικάκια φουσκωτά. Ή μπλούζα
αυτή κουμπώνει έμπρός μέ τρία
μεγάλα σκαλισμένα κουμπιά, που
μοιάζουν μέ χαριτωμένα κοσμήμα-
τα. Ή φούστα, ττού συνοδευει την
έν λόγω μπλούζα, είνε άτιό ά·
σπρο ή'μαθρο ταφτά, Τόκα ττολύ
μικρή, συντονισμένη μέ τή μττλού·
ζα.
...Ή κάλτσα παίζει εφέτος με·
γάλο ρόλο στό σύνολον τής τού
αλέττας. Πρέπει νά είνε έκτάκτως
λεπτή, μέ χρώμα πολύ άρμονικό,
πού να ταιριάζη μέ τό φόρεμα.
Μέ Μνα φόρεμα μ-:έζ θά φορέσετε
κάλτσες σέ άπόχρωσι μπέζ—οοζέ.
Κάλτσα χρώματος φυμέ μέ φόρε¬
μα γρί ή μώβ. Νά λάβετε δμως
ύπ' όψιν σας δτι τα -πολύ άνοι-
κτά χρώματα χονδραίνουν τή γά-
μπα ένω την κομψαίνουν οί σκοΰ·
ροι χρωματισμοί. ί*

ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό Μουσικό θαϋμα:
3ΑΓΑΠΕΣ
ΤΟΥ
ΣΟΥΜΠΕΡΤ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ' ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
Ίβάν Πέτροβιτί, Έλζη
Έλστερ, Πάουλ Χέρμπιγ
κερ, Μαρία Άντεργκάστ.
"Ενα έμηνευσμένο Γερμα
νίκης πκραγωγή; μεγαλούργπ
μα, μέ τίς πειό ύπεροχες άρ
μονίες Μπετόβεν — Σοϋμ
περτ.
Καί νέον Ζουρνάλ.
Ιί.
ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ
Ένδιαφέρουσα είδοποίησις
διά τούς γεωργούς κσί κτηματιας.
Φέρομεν είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι,
ώς ΓενικοΙ διά την Έλλάδα άντιπρόσωποι των παγ¬
κοσμίου φήμης έργοστασίων.
Άνγγιόλο καΐ Άρμάνδο ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ
(Σίνιας—Ιταλίας).
έξησφσλίσαμεν διά τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡ1ΣΜΩΝ.ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ α¬
δειαν είσαγωνίΐς παρά τοΰ άρμοδΐου ύπουργεΐου
διά έπινωτίους Θειαφιστήρας των γνωστών τύπων
ΠΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΡΝΤΙΤΑ.
Δοθέντος δτι ή επιτευχθείσα αδεία είναι διά
περιωρισμένον αριθμόν προσκαλούμεν τοΰς έπιθυ-
μοθντας νά προμηθευθοϋν τοιούτους θειαφιστήρας
δπως προσέλθουν εγκαίρως είς τα γραφεϊά μας
καί μάς άναθέσουν την παραγγελίαν των καθ" δτι
λόγω τής μεγάλης ζητήσεως, ήδη πρόκειται νά κα¬
λυφθή ή ανωτέρω δυναμικότης μας.
( Τ' ανωτέρω πρός, αποφυγήν παραπόνων έκ μέ¬
ρους έκεΐνων είς οθς Εχομεν υποσχεθή προφορικώςνα
τούς διαφυλάξωμεν θειαφιστήρα, έν περιπτώσει έγ-
κρίσεως τής σχετικής αδείας είσαγωγής.
Ώς γνωστόν τό ώς άνω εργοστασιον είναι τό
κατασκευάζον το&ς φημισμένους ψεκαστήρας
ΣΦΙΝΤΑ.
ΟΙ εγγεγραμμένοι είς Γεωργικούς Συνεταιρι-
σμούς δέον δπως δηλώσουν τούτους είς τόν Συνε¬
ταιρισμόν είς τόν ό-τΐοϊον άνήκουν καΐ πρός τοΰς ό-
ποΐουςή ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΓΑΙΡΙΣΜΩΝ
έχει αποστείλει σχετικήν εγκύκλιον.
ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗΣ
όδός 25 Αύγούστου Ηράκλειον—Κρήτης
_
Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
«ΧΙΟΣ»
Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
Κατ' ευθείαν διά Πειραια
(σέ 12 ώρες)
Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις-Άαφάλεια
Πρατχτορδϊον ΑΔΑΜΗ
Τηλ**, ί-40
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
ΤΡΑΟΥΜΟΥΛΟΥΣ
Μ έ τόν
Τέχνης:
Γίγαντα τής
ΕΜΙΑ ΓΙΑΝΙΓΚΣ
Τ. Παπαδόπουλος
Ίβτρβς—βίβντίβτρος
Σωκράτους Σατωβριάνδσυ
22 ΑΘΗΝΑΙ
Αριθ. τηλεφ. 52-362
Δέχεται καθ' εκάστην.
"βραι απολύτως αχριβιίς.
ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΧΑΤΖΗ
(Κοκκίνη Χάνο
Παρεχει την ευκαιρίαν μιάς τελείας ψυχαγωγίας. Πο-
τά έκλβκτά, μπύρα, μεζέδίς. Καθαριότης καΐ περιποίησις
άκρα.
'Εκτός> τούτου παρέχει καϊ την ευκαιρίαν θαλασσίου
λουτρόν είς την καθαρωτατην παραλίαν τού ο που καΐ Ι-
χούν κατασκευασβη είδικές κοτλύβες. Παρέχε; καΐ ΰδνρ
ύγκτνότατον έκ τοΰ έκίΐ πλησίον πηγαδιοΰ.
ΓΒΐειειειεΐΜπει*
Τό
τού, δέν
—Δέν Ιχει.
—Άκατανόητο! Είνε δυνατόν
νά σάς εύχαριστη ή συντροφιά
ενός τέτοιου άνθρώΐτου;
—Βλέπετε πώ; στό σπίτι τού
ξέχασα την ώρα.
—Ναί . .
—Οί Γάλλοι, διέκοψεν ή μί
Βάν, είνε άνθρωποι πού δέν Ι
χούν καΐ οί Ζδιοι ιδέαν τής συ
χρόνου προόδου.
—Ναί—έπεδοκίμασεν ή μίσσει
Χόκλεύ, ίκανοποιημένη μέ την
ξήγησι.—Ναί, δέν εχουν ίδέα τή
προόδου καί την περιφρονοθν
Έχετε δίκηο, "Ελσ*.
Έσηκώθηκε, έπλησίΛσε την μί
Βάν κα! πιάνοντάς της τα χέρια
τα έτίναξε διαχυτικά. Ό Φέλτζ
γυρίζοντάς τους τίς πλάτες, ά
κούμπησε τό μέτωπό τού στό τζ
μι ενός άπό τα μεγάλα παρά
θυρα, πού άντικαθιστοΰσαν τα φι
λιστρίνια.
Ένα? υπηρέτης έ"φερε δυά αγ
καλιές όρχεοειδή. Ή μίσσες Χό
κλεΰ τα πήρε καί άρχισε νά
τοποθετή στά μεγάλα μπρούν
τζινα βάζα, πού έστόλιζαν
μνημειώδες τζάκι.
—Γιαπωνέζικα; Έρώτησεν ή
μίς Βάν δείχνοντας τα λουλούδια
—"Οχι, είνε άπό τίς προμήθειε
τοΟ Φρισκό. Ό πάγος τα διατη
ρεΐ θαυμασία.
Ό Φέλτζ είχε μαζέψει 2νι
μπουμποΰκι ποΰ είχε πέσει χάμω
καί ϊσωνε, μέ τα όάκτυλά τού, τα
πέταλα.
—Καθόλου άΌωμα, είπε.
θυμήθηκε ξαφνικά τόν λόφο
των πελαργών:
—Αύτη την έπονή, δλες οί κε
ρασιές τής Ναγκασάκη είνε
θισμένες. Δέν θά τΐροτ/μού
ώραΐα ρόζ κλαδιά, ζωντανά, άπά
αύτά τα όρχεοειδή, ποΟ μοιάζιυν
μέ ψεύτικα;
Ή μϊσσες Χόκλεύ δέν καταδέ
χθηκε νά απαντήση:
—Είνε άλήθεια έκπληκτικό κα
άπελπιστικό νά ίχετε τόσο χυδαία
γοθστα, σεΐς ό τόσο θαΐφάσι
ζωγράφος.
'Ο Ζάν—Φρανσουά Φέλτζ άνοι
ξε τό στόμα γιά νά απαντήση
Άλλά ή μίσσες Χόκλευ έσήκωνε
έκείνη την στιγμή πρός τα μπρού
τζινα βάζα τα δυό της χέρια,
γεμίΐτα λουλούδια ..
Οί μακρυέςκαί λεπτές γάμπες,
οί πλατεΐς μηροί, οί άνοικτοί γο
φοί, δ στενός κορμός, οί ατρογ·
γυλοί ώμοι, άπό τού; όποίους ξε-
πετιόταν ό γερός καΐ λεπτός τρά
χηλος, κάτω άπό τα πλούσια χρυ
σα μαλλιά, άνάμεσα στά δυό τεν-
τωμένα καί όψωμένα χέρια—όλό
κληρο τό γυναικεϊο αύτό σώμα,
ήταν τόσο λαμπρό καί τόσο άρ
μονικό, ώστε ί Ζάν Φρανσουά
Φέλτζ δέν απήντησε.
Έν τώ μεταξύ ή μίσσες Χό
κλευ είχε τοποθετήσει τα λουλου
δια της.
Άγαπητέ μου, είπε ξαφνικά,
Γύρω στήν πόλι.
δέν μας μιλήσατε γι
Γιαπωνέζα μαρκησία
αυτήν την
τή; οποίας
κάνετε τό πορτραΐτο.. Πώς >έγε
ται; Ξέχασα κι' δλας.
—Γιορισάχα...
(συνεχίζεται)
■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■«ειβι
πρατήριον οΐνων
Άντωνίου Μπετεινάκη
Ειδοποιεί την ττολυπληθί) πελατείαν τού
διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
ότι
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πρός τόν Πανοσιώτατον Ήγοΰ
μενον Ίεράς Μονής Άγίου Γί-
ωργίου Έπανωσήφη Κβν Τιμόθβ-
ον Τσαγκαράκην
'Επανωαπφη
ΙΙανοσιωτατε,
Επανελθόντες έκ τής πλήρους
ώραίων άναμνήσεων καΐ συγκι-
νήσεων έκδρομής μας μέ τάς ά-1
ρίστας των έ/τυπώσεων έκ τής Ί·'
εράς καΐ ίστορικής Μονής σας,'
σπεύδομεν νά Σάς εκφράσωμεν
τάς απείρους ευχαριστίας μας
τόσον πρός Υμάς δσον Χ*ί πρ6ς
άΊιαντας τού; μοναχς,ύς τής Μο-Ι
νής, διά την εγκάρδιον δποδο-
χήν ήν μάς έπεφυλάξοαε την ά-
σύγκριτον φιλοξενίαν χ«1 τάς |.
ξαιρετικάς περιποιήσείς ^ς εΐχΧ
τε την καλωσύνην νά μάς επι δα
•Από τής πρωΐας τής προχθές ή
πόλις έπλεεν είς τα έθνικά χρώ·
ματσ.
—Έν τω μεταζύ. έληζαν καΐ αί
τΕλευταίαι προετοιμασίαι διακο-
σμήσεως έν γένει.
—Εξαιρετικήν όψιν παρουσία-
ζον αί ττροθήκαι των καταστημά·
των, διακοσμηθεΐσαι διά μεγάλων
είκόνων τής Α. Μ. τοΟ Βασιλέως
καΐ τοΰ Πρωθυπουργοΰ κ. Ί. Με-
ταξα.
—"Αφθονα τα φαγώσιμα καί τα
φρέσκα ιδίως φρουτικά είς την
αγοράν μας.
—Ή κίνησις άγοραστών υπήρξεν
άνάλογος πρός την αφθονίαν αυ¬
τήν.
—Δεδομένου άλλως τε δτι σή¬
μερον άπαντα τα καταστήματα
θά είνε κλειστά,
—Ή διάνοιξις τοϋ όπισθεν τής
Έθνικής Τραπέζης χώρου καί ή
κατασκευή έκεΐ μικράς πλατείας
άνταποκρίνεται είς τάς γενικάς
προθέσεις έξωραϊσμοΰ τής πό¬
λεως.
—Κυρίως είς τό σημείον αύτό
δέον νά έξαρθή ή συμβολή τής κ.
Χρυσής Κατε^άκη καί τού κ. Ά.
Καλοκαιρινου.
—Διότι μέ την δωρεάν των, των
100 000 δρ. την οποίαν απεδέχθη
ό Δήμος, εΤνε βέβαιον δτ,ι τό ζή-
τημα θά προωθηβή ώστε νά αρχί¬
ση καί νά τελειώση συντόμως ή
διάνοιξις.
—Ή νυκτερινή κίνησις παρου-
σιάζεται καί πάλιν ηυκνή.
—Χάρις είς τα μουσικά συγκρο-
τήματα των κέντρων ό κόσμος
παραμένει ευχαρίστως έκεΐ καί
πέραν των μεσονυκτίων ώρών.
—Πάντως είς τό «Εθνικόν» αί
συγκεντρώσεις είναι άξιοσημεΐω-
τοι καί τουτο λόγω τού άΌματος
τής έκλεκτής καί πανελληνίου φή¬
μης καλλιτέχνιδος κ. Ντέ Ροζέ ή
όποία συναρπάζει τ& κοινόν μέ
την θαυμασίαν φωνήν της.
—Τα συνεργεϊα τοΰ Δήμου συν-
εχίζουν τάς έπισκευάς των όδών
τής πόλεως.
—"Ηδη 6χουν έπισκευοσθη ή
λεωφόρος Καλοκαιρινου, ή ό'δός
Ιδής καί σημεϊα τινά άλλων δρό·
μων '
— Ιδιαιτέραν επιτυχίαν θά ση-
μειώσουν ασφαλώς σήμερον αί
λεμβοδρομίαι μετά λαμπαδορορΐ·
άς, οί βεγγάλες καί οί καντάδες.
— Τάς οποίας ώς γνωστόν άνα-
φρρι τό συνταχθέν επί τούτφ
πρόγραμμα «τής λαικής όργανω·
ήτ έπιτροπής».
— Έν συνδυασμώ μέ την πλήρη
ώς άναφέρεται φωταγώγησιν τής
προκυμαΐας.
— Είς τόν κινηματογράφον Που
λακάκη θά προβληθη σήμερον τό
φίλμ «ΝεσταλγΙα».
— Τό φίλμ αότό είνε άνώτερο
καί συγκλονιστικώτερο άιτό τίς
ΝΟχτες Μόσχας» καΐ τό «Ότσι
Τσόρνια», θεωρεΐται δέ ώς μ(α
άποθέωσις τοϋ ανθρωπίνου πόθου
καί πόνου.
Ό Χάρρυ Μπώρ εΤνε πάλιν ύ
πέροχος είς τόν ρόλον ενός τρα·
γικοϋ πατέρα καί συναρπάζει ά-
ηθινά κάθε ανθρωπίνη ψυχή.
—Ένδιαφέρουσα ή προσεχής δι¬
άλεξις τοϋ Μορφωτικοΰ Συλλό-
γου Αρχανών κατά την όποιαν
ώς γνωστόν θά ομιλήση ό νομο-
γεωπόνος κ. Ξανθουδίδης.
—Μέ θέμα τό τόσον φλέγον
ιά την γεωργίαν καί τόν τόπον ■
γενικώς, ζήτημα τοΰ κινδύνου τής
φυλλοξήρας.
—Έπ' εύκαιρία καί τής διάλε-
εως ταύτης φρονούμεν δτι είνε
ίκαιον νά σημειωθή καί πάλιν ή
πρωτοβουλία τοϋ Μορφωτικοΰ
Συλλόγου Αρχανών πρός δλας
άς κατευθόνσεις
ωής.
τής δημοσίας
«Ά-
—Είς τόν κινηματογράφον
πόλλωνα» θά προβληθί) ώς γνω-
τόν σήμερον τό μουσικόν άρι*
στοΰργημα: «ΟΙ τρείς άγάιτες τοΰ
Σουμπερτ».
—Τό ίργον αΟτό ώς καΐ γθές
γράψαμεν αποτελεί £να θαϋμα
ουσικής καί αίσθήματος καί θά
άρέση. είς δλους.
Ρέκορτΐρ
Έλευθ. Πηγάκης
Ίατρός-Παβολόγος
Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. α
καΐ 4—6 μ. μ. κ
ρ· ι · » ι
συγκεκινη-
θ
Ό Στοατηγίς κ. Αλεξάκης πω
λεΐ κατ άποκοπήν καΐ άμέσως
(μέχρι τής 7ης τρέχοντος) τό προ
ιον τής αμπέλου τού, εθριακομένης
είς θέσιν θέριασον (εξωθί τής Πύ
λης Χανίων). Τό προϊόν
(σταφύλια) είναι ήδη
ώριμον
ψιλεύσητε. Βαθύτατα
μένοι έκ των εύγενών ' αΕσθη'- Πληροφορίαι παρά τφ 'ΐΜφΓ&7χ
μάτων Ιας, εύχαριαχ0ομεν χαίπά. 9—10 π. μ., «ϊς τό σπ(τ[ του
λιν Υμάς έγκαρδίως Κα1 δ(ατε. ---------------==————====____
λοθμιν μετά σεβασμοθ Ι*ΑΡΠΩν7[ί
Ό Πρόεδρος' ΐΛίΐΓΙΐυΐΙΐί
Έιιιι Λ π_.η__π. Ι
Ό
Έμμ. Δ. Παρλαμάί
1 «ν. 1 ραμματεύς
Γ. "
ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ε,Περτσελάκ»}
Γ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
άνώτερο
άπό τίς
τ ό «Ότοι
>έ ώς μίο
ιου τιόθου
καΐ *»
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Έγκυκλοπαιδεία
Οί "Αθλιοι.
367ον
ΟΙ διαβάται τόν έβλεπον έκεϊ άποροϋντες, καί
τίνες τούτων διέκρινον ύποπτον τι είς την συμπε
ριφοράν τού. Ήπατώντο' ό Μάριος ήτο νέος πτω
χός, βυθιζόμενος συνήθως είς δνειρα άσκοπα.
Είς ένα των περιπάτων τούτων ανεκάλυψε
τό παλαιόσπιτον τοϋ Κάρακσ, καί έπειδή εΐδε
τό μέρος έκεΐνο έρημικόν καθώς τό επεθύμει, καί
τό ενοίκιον εύθηνόν, κατέλυσεν είς εν των δωμα
τΐων τής οίκΐας ταύτης. Οί έκεΐ συγκάτοικοΐ τού
6έν τόν εγνώριζον, ειμή υπό τό δνομα κύριος
Μάριος απλώς.
Τινές των παλαιών στρατηγών, των ποτέ ου
στρατιωτών τοΰ πατρός τού, γνωρΐσαντες αυτόν,
τόν προσεχάλουν είς τος οικίας των.
Ό Μάριος τούς έπεσκέπτετο, διότι πλησίον των
ήκουε καί περί τοό πατρός τού. 'Ενίοτε έδιδον
ούτοι μουσουργίαν -τινά ή χορόν. Τότε ό Μά¬
ριος έφόρει τό καλόν τού ενδυμα' άλλά τότε μό
νόν ήρχετο είς τάς τοιαύτας συναναστροφάς,
δταν ή γή ήτο καλώς παγωμένη, έπειδή δέν εΐχε
νά πληρώνη δχημα, οΰτε ήθελε νά παρουσιάζηται
λασπωμένα φορών υποδήματα, άλλά πάντοτε λου-
στρωμένα ώς καθρέπτης.
Έλεγε δέ συνεχώς, άλλ' άνευ πικρίας.—Τοι-
οθτοι είνε οί άνθρωποι. Είς μίαν συναναστρο-
φήν, είμπορεΐς νά ύηάγης καταλασπωμένος, έ-
κτός είς τα υποδήματα. Μήπως, Ίνα τύχης
καλής ύποδοχής, άπαιτοθν νά έχης άμεμπτον τόν
χαρακτήρα; δχΐ' άλλά προσέχουν είς τα υποδή¬
ματα.
"Αν κατ' εκείνην την εποχήν ηδύνατο όφθαλ-
μός τις νά . έμβατεύση-εΐς την ψυχήν τού Μαριου,
θά έθαύμαζε την άγνότητα αυτής. Εάν τωόντι
εδίδετο είς τούς γηΐνους ημών οφθαλμούς νά
έμβλέπωσιν είς την τοϋ άλλου συνείδησιν, πολύ
άσφαλέστερον θά έκρίνετο ό άνθρωπος έξ ών ό-
νειροπολεΐ ή έξ ών σκέπτεται" διότι έν τή σκέ-
ψει ύπάρχει θέλησις, έν δέ τή όνειροπολήσει θε
λησις δέν ύπάρχει. Έκ των ρεμβασμών τοϋ άν
θρώπου μάλλον διακρίνεται ό γνήσιος αύτοΰ χά
ρακτήρ. Πάς άνθρωπος όνειροπολεΐ τό άγνω
στον καί τό άνέφικτον κατά την ίδιαν τού
φύσιν.
Περί τα μέσα τοΟ αύτοΰ έκείνου έτους 1831,
ή γραΐα ήτις ύπηρέτει τόν Μάριον, διηγήθη είς
αυτόν, δτι έμελλε ν' άποβληθή τής οικίας ό πάμ
πτωχος έκεΐνος^γείτων τού, ό Ίονδρέττης μετά τής
γυναικός καί των τέκνων τού. Ό Μάριος δστις
δλας τάς ημέρας διήγεν εξω τής οίκίσς, μόλις
έγίνωσκεν δτι έχει γείτονας.
—Καί διατί αυτή ή πτωχή οίκογένεια θ' άπο
βληθρ; ηρώτησε την γραΐαν.
— Διότι δέν πληρώνουν τό ένοΐκί των, ένώ χρε
ωστοθν δύο μηνιάτικα.
—Καί πόσον κάμνουν τα δύο μηνιάτικα των;
—ΕΤκοσι φράγκα, είπεν ή γραΐα.
Ό Μάριος εΐχε φυλαγμένα τριάκονχα φράγκα
είς εν συρτάριον τής ίματιοθήκης τού
—Λάβε αΰτά, λέγει είς την γραΐαν είνε
εΐκοσιπέντε φράγκα. Πλήρωσε δ,τι χρεωστοθν, καί
δός τους τα άλλα πέντε, χωρΐς νά τούς είπής
δτι έγώ τα έδωκα.
Ά ν τικαθιστάμκνος
Τό τάγμα δπου διετέλει έν ύπηρεσία ό Θεόδου
λος ώς ύπασπιστής συνέβη νά μετατεθή είς την
φρουράν των Παρισίων, έξ ου και συνελαβεν ή
θεία Γιλνορμάνδη δευτέραν τινά ιδέαν. Ή πρώ
τη (δέα της ήτο νά καταστήση τόν Θεόδουλον
κατάσκοπον τοϋ Μαριου ή δευτέρα νά καταστήση
τόν Θεόδουλον διάδοχον τοΟ Μαριου. Υπήρχεν
άνάγκη νεανικοθ τινος προσώπου είς την οικίαν |ν
πρόσωπον νεαρόν μεταξύ γεγηρακότων τέρπει
ώς έωθινή άκτίς ηλίου μετοίξύ έρειπίων. Έ
χρειάζετο είς την γερόντοκόρην άλλος τις Μά
ριος.
Μίαν πρωΐαν λοιπόν, δτε έκάθητο ό κ. Γιλ
νορμάνδος καί άνεγίνωσκεν εφημερίδα, είοέρχε
ται ή θυγάτηρ τού καί τοϋ λέγει διά τοϋ γλυκύ
τέρου τόνου τής φωνής της, έπειδή επρόκειτο περί
τοΟ ευνοουμένου της.—Πατέρα, ό Θεόδουλος είπεν
ότι θά έλθη, σήμερον τό πρωΐ, νά σάς προσφέρη
τό σέβας τού.
—Ποίος Θεόδουλος;
—Ό μικράς ανεψιός σας.
(συνεχίζεται)
ΑΓ έκε.νους ποθ δέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι' δλους.
Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΉΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ό ποιοτικός έλεγχος
των νωπών όπωρών.
ΣΤΑΦ1ΔΟΠΑΡΑΓΏΓΟΙ
Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία #
ήγγυημένως παράγεται άπό στάχτην έξασφαλίζε- )
τβ τό ξανθόν χρ&μα, την καλλιτέραν άποξήραν-
σιν καί διατήρησιν της σταφίδος σας. '
Φρβντίσατδ πρίν έξαντληθή.
Π«ρ«κ«τ«θήκη παρά τοίς κ. κ.
Υ1ΟΙ£ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-Χοινίων Πορτα.
Β'.
"Εκτοτε, είς 8λον τόν κόσμον,
διάφοροι έπιστήμονες ηκολούθη¬
σαν την μέθοδον τοΰ Πετσέλι καί
έσυνέχισαν τάς ερεύνας τού. Ή
ιριδοσκοπία έταξινομεϊτο μετα¬
ξύ των ταχυτέρων καί άσφαλεστέ-
ρων μεθόδων τής Εατρικής διαγνώ
σδΐος. Τα μάτια είνε άληθινά
τό «παράθυρο τής ψυχής», καί
ό «καθρέφτης τής δγείας». "Εχε
τε παρατηρήσει τό βλέμμα άνθρώ
πων πού όποφέρουν άπό νευρολο
γικά νοσήματα; Τό βλέμμα τοΟ
ψυχοπαθοΰς, των φρενοβλαβών,
προδίδει άμέαως την άνισόρρο-
πον κατάστασιν των. Άπό τό χα·
ρακτηριστικώς άνήσυχον βλέμμα
ενός τρελλλοθ, καταλαβαίνομεν ά
μέσως την τραγικήν τού κατάστα¬
σιν. Τα μάτια ψυχοπαθών άνθρώ
πων έμφανίζουν άναμφισβήτητα
αποκαλυπ'ΐκά τής ψυχοπαθείας
των αημεΐα: Λ. χ. υπερβολικόν
στραβισμόν.
Είς τα μάτια δέν διαβάζεται δ
μως των ψυχοπαθών ή κατάστασις.
Ό Ίπποκράτης έβεβΐίωνεν ότι
τα μάτια είνε ό καθρέφτης τής
δγείας. Έκ τής έξετάσεως των
δφθαλμών μποροΰμεν εγκαίρως ν'
άνακαλύπτωμεν τα συμπτώματα
πού χρησΐμεύουν ώς ένδειξις κά-
ποιας παθήσεως·ή προσβολής τοΰ
οργανισμοθ. Δέν θέλομεν νά ποΰ
μόν δτι επί τή βάσει τής εικόνος
πού έμφανίζουν οί όφθαλμοί, δύ
ναται νά γίνη ή 8λη διάγνωσις,
άλλ' έν πάση περιπτώσει τα μά¬
τια βοηθοθν είς την διάγνωσιν.
Επί τή βάσει των άρχών αυτών άς
αναφέρωμεν ήδη μερικ* παραδείγ
ματα των σχετικών μέ την υ
γείαν μας έν5ε£ξεων πού μποροΰ-
με νά διαβάζωμε μέσα είς τα
μάτια.
"Οταν γενικώς ή ύγεία μας εί¬
νε καλή, τα μάτια μας έχουν φω
τεινότητα καί λάμψιν. Τα άσπρά
βι είνε καθαρόν, ή κόρη Ιχει μέ
τριον άνοιγμα, α[ κινήσεις τοΟ
δφθαλμικοΰ βολβοθ είνε άνετοι,
ευκαμπτοι, τό βλέμμα δέν έχει
άκαμψίαν, τα φρύοια συσπώνται
έλαφρώς. "Οταν τα μάτια φέρουν
άπό κάτω μελανούς κύκλους, 8
ταν, δπω; συνήθως λέγομεν, τα
μάτια είνε «κομμένα», τότε ση-
μαίνει δτι ευρισκόμεθα ενώπιον
μιάς εντάσεως τοΰ νευρικοΰ συ
στήματος πού παλαίεΐ εναντίον μι
α; νοση·α; αίτίας Παρατηροΰν
ται λοιπόν είς πολλάς ασθενείας:
Αίμορρΐγίαν, είς διαρροίας, κλπ.,
καθώς καί είς την περίπτωσιν υ
περβολικών άγρυπνιών. Είς κοι
λιακά νοσήματα—λ. χ. είς περι
τονίτιδας—6 κύκλος είνε πλατύς
καί μαυριδερίς, καί τό κάτω βλέ
φαρον είνε φουσκωμένο. Ό κύ
κλος είνε σταχτωπός είς περίπτω
σιν φυματιώσεως, Ιχει Ινα τό-
νον πρός τό ίόχρουν είς τάς προο
βολάς των νεφρών καί τής καρ¬
δίας, είνε μελανός είς περίπτω¬
σιν έρωτικών καταχρήσεων καί
πνευματικής υπερκοπώσεως, χαλ-
κοπράσινος είς την άρρώστεια τοΰ
Άντισον, κιτρινωπός είς τα νοσή¬
ματα τοϋ σηκοτιοΰ.
ΟΙΚΟΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΕΙ_ί.ΕΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. Ε1ΡΗΝΗΣ 4 ΑΘΗΝΑΙ Τηλέφ. 24.263.
"&2ρα διδασκαλίας.
■ ■■■■■ «■■■■(* ■■■«■■Β
Έκτός Τράστ
■■■■■■«■■■■ι
ΤΟ ΟΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Σθρον,
ΤΗΝΟΝ, Πάρον. Νάξον.
ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
Τηλ*». 5-41
ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπο ολα τα καταστήματα καί αύτά
άκόμη των έπαρχιών ταίς χλωσταΐς Μάρκας «Σταύρος».
Ήτοι σβυγάκια, τρυπώματα κιθάρας, καρόλια κεντήμα-
τος, κουβάρες, Μουλινέ, Κοτόν περλέ, Βαμβακάκΐα, κου-
βάρας κιντήματος χ. λ. π. "Ολα τα ώς άνω ειδή είναι ά-
φθάστου ποιότητος, καί χρωμάτων ήγγυπμένων καί στερε-
6ν. Μία βοχιμή Οά σάς πείση δια την άνωτίρβτητα τβν
κλωστών τής μάρκας «ϊτοιυρβς.»
'ΑντιπρβσΜπβς δια τονς Νομβύς Ηρακλείου—Λαοηβίβυ:
Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ!
Εδημοσιεύθη είς την εφημερί¬
δα τής Κυβερνήσεως τό Βασι
λικόν Δίάταγμα περί έπιβολής
ποιοτικοΰ έλέγχου κατά την εξα¬
γωγήν των όπωρών καί των λα-
χανικών.
Δι' αύτοθ όρίζεται δτι άπαγο-
ρεύεται ή έξαγωγή είς τό εξωτε¬
ρικόν νωπών όπωρών, κηπευτι-
κών προιόντων, καστάνων καί χά
ρουπίων άνευ πιστοποιήσεως τής
πρός εξαγωγήν καταλληλότητος
αυτών, χορηγουμένης μετ4 ποιοτι-
κόν έλεγχον αρμοδίων ύπαλλή
λων. Εφεξής αί χορηγοΰσαι τα
έγγραφα έξαγωγής των προ'ιόν-
των τούτων τελωνειακαί αρχαί
5έν δύνανται νά έπιτρέπωσι την
φόρτωσιν καί εξαγωγήν των ώ;
άνω προ'ιόντων, έφ' δσον δέν κα-
τατίθεται είς αύτάς αντίγραφον
τοΰ πιστϊποιητικοθ έλέγχου, βε-
βαιοΰντος 2τι ταυτα είνε κατάλ-
ληλα πρός εξαγωγήν.
Οί εξαγωγεΐς γεωργικών προϊ-
όντων ύποχρεοθνται νά είδοποιώ-
σιν εγγράφως τάς έντεταλμένας
διά τόν έλεγχον τοθτον γεωργικάς
αρχάς τοΟ λιμένος έξαγωγής εί-
κοσι τέσσαρας τουλάχιστον ώ¬
ρας πρό τής φορτώσεως. Την αυ¬
τήν υποχρέωσιν έχουν καί οί ένερ
γοθντες αποστολάς πρός μεταφόρ¬
τωσιν καί εξαγωγήν συσκευασμέ-
νων προίόντων, έμποροι τοΟ τό-
που παραγωγής ή συγκεντρώσεως
καί συσκευασίας πρός εξαγωγήν
των προιόντων τούτων.
Ό Ιλεγχος των έξαγομένων ώς
άνω γεωργικών προϊόντων διενερ-
γεΐται κατά τάς άπό ανατολή; μέ-
χρι δύσεως τοΟ ηλίου ώρας. Δύνα
ται έν τούτοις νά γίνεται καί είς
άλλας ώρας άλλά μόνον κατόπιν
έγκρίσεως τοΰ όπουργείου Γεωρ
γίας, διδομένης 6πό την προϋπό¬
θεσιν 8τι έξασφαλίζεται ή καλή
διενέργεια 'τΌΟ έλέγχου.
Αριθ. 2934
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Προγράμματος πλειστηριασμοΰ
Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
Κωνσταντίνος Ιωάννου Τζειρα
νάκης, έν Μοίραις έδρεύων καί
κατοικών.
Δηλοποίώ δτι:
Έκτίθησιν είς αναγκαστικόν
πλεισΐηριασμόν τό επόμενον άκί-
νητον κτήμα τοΰ καταδιωχομένου
όφειλέτου Ιωάννου Γεωργίου Λαμ
πράκη ύποδηματοποιοθ κατοίκου
Πλατάνου Καινουρίου κείμενον έν
τή περιφερεία τοΰ χωρίου Πλα¬
τάνου Καινουρίου τοΰ Είρηνο
δικείου Μοιρών Καινουρίου ήτοι
είς θέσιν «Αίσματα» άμπελον ποι¬
κίλην, τακτά, σουλτανί καί λιά-
τικο, εκτάσεως δέκα πέντε στρεμ
μάτων συνορευομένην κτήμασι
ανατολικώς κληρονόμων Άντω-
νίου Μανιακουδάκη, νοτίως δρό-
μω, δυτικώς κληρονόμων Όλυμ-
πιάδος Άλεξοπούλου καί .βορείως
ΣχρακηνοΟ Μανιακουδάκη τη επι
σπεύσει τής ένυποθήκου δανει-
στρίας Έθνικής Κτήματικής Τρα
πέζχς τής Ελλάδος, έν Αθήναις
έδρευούσης πρός άπίληψιν τής έ
νυποθήκου άπ^ιτήσεώς της έκ λι-
ρών Αγγλίας στερλινών δια^ο
σίων τριά/.οντα τριών, σελλινίων
Ιξκαί πεννών άκτώ (£233—0—8)
καί τό ίσόποσον αυτών είς δραχ¬
μάς συμφώνως τό άπό 29ης "Ι
οί)νίοο 1932 Ν. Δ περι μετατρο
πής των είς ξένον συνάλλαγμα καί
νόμισμα όφειλών, στηριζομένης
είς τα υπ' αριθμόν 13651 τής 9ης
Μαρτίου 1928 καί 13687 τής 15ης
Μαρτίου 19(28 δανειστικά τοΟ
Συμβολαιογρ'άφου Ηρακλείου Έμ
μανουήλ Σ. Μηλιαρα καί ήν άπαί
τησιν έπετάγη ό είρημένος όφει
λέτης πρός πληρωμήν δυνάμει τής
άπό 15ης Φεβρουαρΐου 1934 επι
ταγής τής ειρημένη; Τραπέζης
ώς δείκνυται έκ τοΰ υπ' αριθμόν
11124 τής 28ης Μαρτίου 1934
άποδεικτικοΰ τοΟ γ,λϊΐχίιρος των
έν Ήρακλείψ Πρωτοδικών Έμμα
νουήλ Άρκουλάκη. Ό πλειστηρι-
ασμός τοΟ ώς άνω κτήματος γενή
σεται την 14ην Αύγουστου 1938
ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
12 π. μ. ενώπιον μου ή τοΰ νομί
μου άναπληρωτοΰ μου καί έν τώ
έν Μοίραις Καινουρίου κειμένω
συμβολαιογραφείψ μου ίδιοκτη-
σία Κωνσταντίνου Ζαχαριουδάκη
ένθα καί δτε καλοΰνται οί βουλό
μενοι νά πλειοδοτήσωσιν.
Έν Μοίραις τή 5η Ιουλίου 1938
Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
Κ. Ι. Τζϊΐρανάκης
Μανώλης Γ. Κωνιός
Νευρολόνος—Υυχίατρος
Τμηματάρχης Ίοιτρβς
Δημοο. ΥυχιαιτριΙβυ 'Αβανβν
Δέχιται έν τφ ίατρείφ τού
δδός Πειραιώς 175 ΑΘΗΝΑΙ.
Τηλέφ. 52.379
0 ΙΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ
Κων. Ε. Πολυδάκης
ΕΙδικευθείς έν ΓερμανΙα είς
τα νοσήματα τοΰ στομαχου
έντέρων καί ήηατος, δέχεται
τούς πάσχοντος έκτοθτυτΐτι-
κοθ συστήματος έν τφ Ιατρΐίφ
τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη). ΤρηΙς
Καμάρΐς.
θερανιία αίμορροΐδων α¬
νευ εγχειρίσεως δι' Ινέσιων.
'Αριβμ. τηλ. 7-92
—Μέτρα διά την βιομηχα¬
νίαν.
Διά δημοσιευθέντος νόμου έγ-
κρίνονται πάσαι α! μέχρι σή¬
μερον άποφάβεις των ύΐτουργών
των Οΐκο ομικών καΐ της 'Εθνι-
κης Οικονομ!άς, διά των οποίων
επεβλήθη είς τοΰς βίσαγωγεΐς
έμπορευμάτων ή παροχή έγνυη-
σεων διά την εκτέλεσιν Ιδιωτι-
κων ανταλλαγήν, ή καταβολή
δώρων είς οργανισμόν; δημοσίου
δικαίτυ, ή είς ιδιώτας έξαγω-
γεΐς διά την ενίσχυσιν τής ϊξ«
γωγής ωρισμένων φυσικών ή βιο-
μπχανικών εγχωρίων προϊόντων,
ή διάθεσις δια τό υπουργείον
Στρατιωτικών δέκα έκατομαυρί-
ων δραχμων διά την ίδρυσιν καί
εγκατάστασιν οπλουργείου, ή δι¬
άθεσις διά την ενίσχυσιν Τής έ-
θνικής άεροπορίας καΐ διά την
ενίσχυσιν τοΰ έλληνικοΰ ταπη-
τουργικοΰ οργανισμοΰ διά την
προώθησιν τής έζαγωγης ταπη·
των.
—Διά κλοπήν.
Ύπ& τοΰ 'Αστυνομικοΰ τμήμα·
τος Ρβθύμνης συνελήφθη β Ά·
λεξανδρος Γεωργουλάκης διά
κλοπήν έβς ποδηλατου άνόκον
τος· είς τον Σωτ. Καράμηελα.
—Αρχαιρεσίαι.
1 Γενομένων την παρελθούσαν
Κυριακήν αρχαιρεσιών τοΰ νβο·
συοταθεντος Σωματείου «"Ενωσις
Έργατων "«ηχανβυργών Ρββυ·
μνη;» έξβλέγησαν οί κάτωθι: Προ
εδρος Γ. Παπαδάκης, Γραμμα¬
τεύς Ν. Φυντίκης καί συμβουλαί
οί κ. κ. Πατέλης Ν., Πενής Π-,
Δρανδάκης Κυριακος, Κλΐιδής Ί·
άννης, Κακλής Έμμ.
—Δωρεά.
Ό Σΰλλογος Κουρέων καί
Κομμωτών κατέθεσε είς τόν χ.
Ι Ταμίαν τοΰ Έθνικοΰ Πτωχοκο·
| μείου δρχ. 300 τή έπιθυμία τοΰ
Ι Ήγουμένου Τιμοθέου Τζαγκαρά-
' κη τής Ίερ&ς Μονή; Έπανωαήφη
καί κατόπιν τής προχθεσινής ίχ·
δρομης τοΰ Σωματείον τούτου
είς την έν λόγω Μονήν.
—Ή σηροτροφική παραγω-
γή.
Είς την εφημερίδα τής κυβερνή¬
σεως εδημοσιεύθη ό άναγκαστι-
κός νόμος «περί προατασίας τής
σηροτροφΐκής παραγωγής». Δια
τού δημοσιευθέντος νόμου άπο-
βλέηοντος είς την προστασίαν
τής σηροτροφΐκής παραγωγής ά-
παγορεύεται είς τό εξής: 'Η χρη¬
σιμοποίησις τής λέξεως «μέταξα»
ή «μεταξωτόν» διά τόν χαρακτη
ρισμόν ύφασμάτων καί έν γένει
ε ι δών ίματισμοϋ, πλεκτών ή μή,
άτινα δέν έχουσι κατασκευασθή
απολύτως έκ ζωΐκης μετάξης (κου-
κουλίών). Τα έκ τεχνητής μετά-
ξπς κατασκευαζόμενα ΰφάσματοι
καί ειδή ϊματισμοϋ έν γένίΐ θά
χαρακτηρίζωνται εφεξής υποχρε¬
ωτικός δια τής λέξεως «Ραιγιον».
Ή είσαγωγή ύφασμάτων καί ε ι δών
έν γένει ίματισμοϋ, κατεσκευκ-
ομένων έκ «ραιγιόν» προσμμιγ·
μβνης ιιετ' άλλων κλωστικών υ·
λών έφ' όσον δέν πληροΰσι τοΰς
ανωτέρω ορους. Ά πό Ι Ιουλίου
1938 έπιβάλλεται έκτακτον προ-
σωρινός φόρος επί των βιομηχ*
νίκων έπιχαιρήοκων παραγωγής
«ραιγιόν», ιτεχνικής μεταξης), ο
ριζομενος είς πεντήκοντα (50)
δραχμάς κατά χιλιόγραμμον.
Έπιση; άπό 1ης Ιουλίου 1938 επι
βάλλεται επί τής έκ τής άλλο
ύαπής προερχομενης «ρκιγιον»
έκτακτος προσωρινός φόρος όρι
ζόμενος είς δραχμάς πεντήκοντα
(50; κατά χιλιόγραμμον.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τό Γεωργικόν Ταμείον Η¬
ρακλείου διαθέτει πρός πώλη¬
σιν έκ τής ένταϋθα κεντρι-
κης άποθηκης (όπισθεν Κλινι-
κής Μοράκη) κενά βαρέλια
μελάσσης έν καλβ καταστά-
σει καί χρήσιμα δι" εναπο¬
θήκευσιν παντός εΤδους άν-
τί 40 δρχ. έκαστον τεμάχιον.
(Έκ τοθ ΓεωργικοΟ Τί^
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Πσλ. Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐσ Πέμπτης
4 Αύγούστου 1938
123 Ώρα
Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ
ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΣΥΝΕΧΙΣΘΗ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΟΡΟΤΑΝ ΚΑΙ Τί ΛίίίΕΥΜΑ
"** ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τοΰ άν
ταποκριτού μας). — Ό άρξίμανος άπό
χθές την μεσημβρίαν έορτααμός τής
έπετείου τής 4ης Αύγούστου εσυνεχίσθη
χαί χθές την νύκτα καθώς καί την πρω¬
ίαν σήμερον. Πλήθη κόαμου οΊατρέ*
χούν τάς όδούς αΐτινες παρουσιάζουν
γραφικώτατον θέαμα έκ τής παρουσίας
των άντιπροσώπων των έπαρχιών καί
ιδία των χωρικών μέ τάς τοπικάς στα·
λάς αυτών. Γενικώς ή πρωτεύουσα δο·
νείται έξ ένθουσιαιμού, τού λαού πανη-
γυρίζοντος αυθορμήτως την ιστορικήν
επέτειον τής 4ης Αυγούατου.
Τα χρέη τηςΑύστρίαςΐτρός την Γαλλίαν.
Αι ρωσσοϊαπωνικαί διαφοραί.
η Πθ01
V
Π
ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΕΙΣ ΤΡ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού άντα
ποκριτού μας). —Χθές ,είς τό Στάδιον
έλαβον χώραν δοκιμαί τής αύριανής ε¬
ορτής ήτις προβλέπεται μεγαλειώδης.
Μετά την λήξιν των δοκιμών αΐτινες
συνέπεσαν μέ την λήξιν καί των εργασι¬
ών τού συνεταιριβτικού συνεδρίου αί μά
ζαι χωρικών καί άγροτών έξεχύθησαν
είς, τάς όδούς μέ έγχώρια όργανα, πα·
νηγυρίζοντες, αδοντες καί χορεύοντες.
Αί κεντρικαί οδοί, αί λεωφόροι καί αί
πλατείαι άντηχοθσαν επί ώρας άπό την
χαράν καί τόν ενθουσιασμόν τής ελληνι¬
κήν επαρχίας. Είς την «Όααιν» τού
Ζαππείου συν'φαγε μετά των χωρι¬
κών ό ύπουργός τής Γεωργίας κ. Κ.υ>
ριαχός όστις προπίνων, άφού ηύχαρίατη
σε τούς συνέδρους, έζητωκραύγασεν υπέρ
τού άρχηγοΰ τής κυβερνήσεως κ. Με·
ταξά.
ΠΡΟΚ«ΡΥΞ¥τ¥βΙΟΤΕχ1Ν
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΡ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μας).— Αί επαγγελματιαι
καί λοιπαί όργανώσεις των Αθηνών
καί των προαστείων εξέδωκαν προκηρύ-
ξεις καλούσαι τόν λαόν νά έορτάση κατά
τόν πανηγυρικώτερον τρόπον την επέτει¬
ον τής 4ης Αύγούστου.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Αϋγούστου (τη
λεγραφικώς).— Αί γαλλογερ
μανικαί οίκονομική*ς φύσεως
συνομιλΐσι, Ιδία επί τού δια
κανονισμοΰ των χρεθν τής
Αυστρίας πρός την Γαλλίαν
κατέληξαν χθές είς σύμφω
νόν μεταξύ των δύο χωρών.
Σημειωτέον δτι αί σχετι¬
καί δισπραγματεΰσεις διήρκε
σαν επί δίμηνον είς Παρισί¬
ους κοΐ τό τελευταίον όκταή
μερον είς Βερολίνον δτχου ύ
πεγράφη κσΐ τό σύμφωνον.
—Ό λόρδος Ράνσιμαν προ
έβη είς άνακοινώσεις πρός
τόν αγγλικόν τύπον χθές και
ολίγον πρό τής αναχωρήσεως
τού διά την Πράγαν.
«ΆγνοΟ εΤπε πόσον και¬
ρόν θά παραμείνω είς Πρά¬
γαν, "ίσως έ'να μήνα, ϊσως
καί τρείς. ΕΤμαι πάντως άπο
λύτως άποφασισμένος νά κά¬
μω δ,τι μοϋ είναι δυνατόν διά
μίαν οριστικήν λύσιν τοϋ ζη-
τήματος των μειονοτήτων τής
Τσεχοσλοβακίας».
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Αύγούστου.-
Βεβαιούται δτι την 2σν Αύ-
γούστου τα σοβιετικά στρσ
τεύματα επετεθησαν έκ νέου
μέ αντικειμενικόν σκοπόν την
κατάληψιν καί αύθις τοΰ
μαντζουριανοϋ έδάφους τοϋ
νεοκαταληφθέντος υπό των Ία
πώνων πλήν δμως άπεκρού
σθησαν. Σχετικώς άναφέρεται
δτι οί Ρώσσοι έγκατέλειψαν
καί υλικόν πολέμου επί τοΰ
πεδΐου τής μάχης.
Έκ παραλλήλου 15 σοβιε
τικά άεροπλάνα έβομβάρδι
σαν χθές την πρωΐαν τα άνα
καταληφθέντα υπό των Ίοτπώ
νων έδάφη. Έξ άλλου άγγέλ.
λεται ότι κατά τό διαρρεϋ
σαν 24ωοον σοβιετικά άερο
πλάνα εξετέλεσαν έπανειλημ
μένας πτήσεις υπεράνω τής
Κορέας καί έβομβάρδισαν πολ
λά χωρία ευρισκόμενα βορεί
ως τής πεοιοχής ταύτης.
— Έκ Τόκιο συνήλθε χθές
επανειλημμένας υπουργικόν
συμβούλιον καθώς καί εκτα
κτον τοιοθτον έξ ανωτέρων
στρατιωτικών τής ΊαπωνΙας
ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΖ
Ό λόρ5ος Χάλιφαξ διέκοψε
τάς διακοπάς τού επιστρέψας
έπειγόντως είς Φόρεϊν Όφφις
Ίνα εξετάση τα φλέγοντα διε
θνή ζητήματα (δία τό τσεχο
σλοβακικόν, τό Ισπανικόν
καί τα ' λαμβάνοντα δια-
στάσεις Σοβιετοϊπωνικά. Γε-
νικώτερον θά εξετάση την έ-
ξωτερικήν κατάστασιν καί θά
ΙλθΓ) είς συνδιάλεξιν μετά τοΓ>
λόρ'δου Πέρθ δστις μετέβη (;)
είς Λονδίνον προκειμένου νά
εξετασθή έκ νέου τό άγγλοϊ-
ταλικόν ζήτημα.
—Οί Κινέζοι όργανώνουν
αντίστασιν παρά τό Γιάγκ —
Τσέ δπου ό ίαττωνικός στρα
τος διηρέθη είς δύο φάλαγ
γας. Ή μΐα έκ τούτων βαδί
ζει πρός τα νοτιοανατολικά
καί ή άλλη πρός νότον. Ή ίσ
πωνική άεροπορία βομβαρδΐ
ζει συνεχώς τάς θέσεις των
Κινέζων καί τάς πέριξ είς
στρατηγικάς θέσεις ευρισκό¬
μενος πόλεις.
ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ Η
ΤΗΣ
Αί κοινότητες τοΰ, νομοΰ Ηρακλείου
καιή Διεδνής "Εκθεσις Θεσ)νίκης.
ΧΟΕΣΙΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΟΣ
ΧΟΤΖΑ ΚΑΙ ΧΕΝΛΑΤΝ
ΟΙ ΣΛΟΒΕΝΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου. — Πληροφορίαι
έκ Πράγας άναφέρουν ότι άποδίδετχι μ«.
γάλη αημασία .είς την σημερινήν συνάν¬
τησιν Χότζοι καί άντιπροσώπων τοΰ άρχη.
γοΰ των Σουδιτών Χενλάΐν. Κατ' αυτήν
λέγεται ότι θά συζητηθοΰν αί τελευταίαι
αξιώσεις των Σουδιτών καί θά Ματαβληθή
προσπαθεία εκατέρωθεν νά εξευρεθή συμβι
βχστική λύσις.
Αναφορικώς μέ την συνάντησιν Χότζ«
καί Σλοβένων αύτονομισΓών, ήτις έπίσης
άναμένεται διά σήμερον, ύποστηρίζετκι
ότι οί τελευταΐοι ούτοι πρόκειται νά κη-
ρυχθοΰν υπέρ τής τσεχικής ένότητος.
ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κ
ΑΡΧΗΓΟΥ
ΜΕΤΑΞΑ
Πρός τούς ΙΙροέορους των Κοι-1 γήν, πρέπει νά έπωφεληθη τή
νοτήτων τ&0 νομοθ Ηρακλείου ή εκθέσεως ώστε τό καταναλοπικον
Νομαρχία έκοινοποίτρε χθές ϊ
πειγόντως την κατωτέρω εγκύκλι¬
ον σχετικώς μέ την αποστολήν
έκθεμάτων εί; την Διεθνή'Έκθεσιν
θεσσαλονίκης:
«Ή Διεθνής "Εκθεσις θεσσα
λονίκης θά λειτουργήοη καί έ
κοινόν νά γνωρίση την παραγω
γήν τού.
Αντιλαμβάνεσθε βεβαίως πόσον
πρίκειται νά ώφεληθοθν οί παρα
γο)γοί δταν αυξηθή ή ζήτησις
των προϊόντων, άφοθ αί τ μαί είς
την περίπτωσιν ταύτην θά αύξη
φέτος άπό τής 11 Σ)βρίου—2 θοθν πρός δφελος τοΰ παραγωγοΰ.
8)βρίου 1938. Ή συμμετοχή τοΰ
νομοΰ πρέπει νά είναι δσον τό
δυνατόν είς μεγαλειτέραν κλίμα
κα καί νά άντιπ&οσωπευθή μέ
δλα τού τα γεωργικά προϊόντα
Σήμερον οί περιορισμοί των είσα
γωγών έκ τοθ έξωτερικοθ εδημι¬
ούργησαν μεγάλην εσωτερικήν
καταναλωτ,ικήν αγοράν καί ό νο-
μός μας πλούσιο; είς παραγω-
Άλλά κοιΐ γενικώτεροι έθνικοΐ
λόγοι επιβάλλουσι την συμμετο
χήν. Πρός τουτο οί πρόεδροι Κοι
νοτήτων δέον νά βοηθήσωσιν είς
την συγκέντρωσιν των γεωργικών
κλπ. προϊόντων των προοδευτικήν
γεωργών τής Κοινότητος των τοκ
άρχιφΰλακα τής περιφερείας των
δστις θά συγκεντρώση τα έκθέμα
τα καί θά τα αποστείλη είς
την Νομαρχίαν.
Κυρίως θέλουσι συγκεντρωθη'
προϊόντα δημητριακά δλων των
εΐδών καί ποικιλιών, ελαια, ξη
ροΐ καρποί, κτηνοτροφικά ■ηροϊόν
τα καί φυτά, τυρός, έρια κλπ.
σταφίδες, χαρούπια, άρωματικά
φυτά, κρασί, μέλι, κηρός κλπ.
Εφιστώμεν δλως ιδιαιτέρως την
προσοχήν σας διά την άκριβή
εκτέλεσιν τής παρούσης, έχοντες
δπ' όψιν δτι πάσα άμέλεια ή ά·
διαφορία θά Ιλεγχθη^ αύστηρότα
τα. Την παρούσαν νά άνακοι-ώ
σητε είς τούς κατά τα παρελθόν
έκθέτας έκ τής κοινότητος σας. |
Ό Νομάρχης
Λ. Μάρκελλος».
Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΒΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).—Ή άποψινή παρέλα¬
σις των τμημάτων τής έθνικής νεολα'ας
προμηνύεται μνημειώδης. Οί φαλαγγί·
ται θά παοαχολουθήσουν την διδομένην
είς τό στάδιον εορτήν πρός τιμήν αυ¬
τών υπό τοΰ ύφυπο>ργε£ου Τύπου.
Μετά τό πέρας τής εορτής καί περί
ώραν 2>ην μ. μ. θά αρχίση ή παρέλασις
πρό τού κ. Πρωθυπουργού ίφταμένου
επί έξέδρας είς την λεωφόρον "Ολγας.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός
χ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη σήμερον
μετά των ύφυπουργών Ασφαλείας κ.ΐϋα
νιαδάκη, τού Τύπου κ. Νικολούδη χαί
τού Πολιτικού Γραφείου κ. Μπουρ·
μπούλη.
Αί πρώται αποστολαί σταφυλών
εγένοντο χδέςδιά τοΰ ά)π'Άκρόπολις,.
Η ΣΗΜΑΣΙΛ ΤΗΣ ΛΕΥΓΕΡΛΣ ΕΟΕΤΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τηλεγραφικώς).
'Αργά.τήν νύκτα εδόθη πρός τόν τύπον
διάγγελμα τοΰ άρχηγοΰ τής Έθνικης
Κυβερνήσεως κ. Ιω. Μεταξά επ' εύκαιρία
τής έπετείου τής 4ης Αύγούστου. Ό κ'.
Πρωθυπουργός εξαίρει την σημασίαν την
οποίαν εχει ή δευτέρα έπέτειο; τής 4ης
Αύγούστου, διά τής οποίας ώς τονίζει κλεί-
εται ενα παρελθόν καί συνεχίζεται ή άρ-
ξαμένη έθνική περίοδος. Ώς επιτυχίας
τής περιοδου ταύτης ό κ. Μεταξάς εξαίρει
πρώτον τό σύμφωνον μέ την Βουλγαρίαν
καί δεύτερον την κατάπνιξιν τοΰ κινήμα-
τος των Χανίων.
Διά τοϋ συμφώνου μέ την Βουλγαρίαν
προ'σβέτει ο κ. Πρωθυπουργός διασφαλίζεται
Βετικώς ή ειρήνη τώνΒαλκανίων ένώ διάτης
καταπνίξεως τοΰ κινήματος άποδείκνύεται
ή χρεωκοπία των νοσηοών Ιξεων τβΰ παρ-
ελθόντβς. Υπό τό πνεΰμα τουτο συνεχίζε-
ται τό διάγγελμα τοΰ κ. Μεταξά πρός τόν
Ελληνικόν λαόν.
Άπό τής χθές ένεκαινιάσθη
ή έφετεινή σταφυλική περΐο
δος διά τής φορτώσεως
υπό τής Έξαγωγικής ΈτσιρεΙ
άς Σταφυλών, επί τοϋ άτμο
πλοίου «Άκρόπολις» κατα¬
πλεύσαντος επί τώ λόγω τού
τω σημαιοστολ(στου5.400 κιβω
τιδίων έκλεκτήςποιότητος στα
φυλών προοριζομένων δια την
Γερμανίαν.
Έντός των ημερών άρχί
ζουν λειτουργοΰσαι καί αί
λοιπαί σταφυλαποθήκαι Ήρα
κλείου γενικευομένης ούτω
τής ; εξαγωγήν σταφυλών είς
την Γερμανίαν, Κεντρικήν Εϋ
ρώπην, Αγγλίαν, τάς Σκαν
διναυΐκάς χώρας καί άλλα
χοΰ.
Σχετικώς μέ τό ζήτημα τής
έξαγωγής των σταφυλών χθές 1
την εσπέραν εΐχε κληθή είς
πρώτην συνεδρίασιν ή Στα-:
φυλική Έπιτροπή Ηρακλείου1
προκειμένου νά άσχοληθή μέ
τό ζήτημα καί καθορίση έν
προκειμένω ωρισμένα μέτρα
καί διατυπώσεις διά την κανο¬
νικήν εξαγωγήν τούτων. >
ΟΙ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΕΣ
ΨΕΥΔΕΙΣ' ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑΣ 1ΡΤΑΝΟΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου (τού άντα
ποκριτού 'μας).— Ό ύφυπουργός τής
Εργασίας κ. Δήμητρα «ος επεσκέφθη
σήμερον τούς εργάτας,τάς έηαγγελματι-
κάς όργανώσεις καί τα έργοοτάσια * Α¬
θηνών χαί Πειραιώς,
Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής
Νομαρχίας είς τα άστυνομικά
δργανα εδόθησαν αύστηρότα
ται διαταγαί διά την έπιβο
λήν κυρώσεων κατά παντός
όστις διαδίδει τυχόν εΐδήσεις
καί πληροφορίας ψευδεϊς.
ΤΑ ΤΕΛΟΥΝΤΑ
ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Διά κοινής αποφάσεως των
ύπουργών Οίκονομικών καί
'Εθν. Οίκονομίας ένρκρίθη ή
καθ' υπέρβασιν είσαγωγή κα¬
τά τό τρέχον εισαγωγικόν έ
ξάμηνον έμπορευμάτων τε
λούντων υπό περιορισμόν έκ
χωρών μεθ' ών συνδεόμεθα
διά συμβάσεων άνταλλαγής
καί ών ό σχετικός λογαρια
σμός κλήριγκ παρουσιάζει ύ
πέρ ημών ενεργητικόν ϋπόλοι
πό ν.
ΤΟ ΓΕύΡΓΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ
ΤΟΥ κ.ΓΕΝΙΚΟΥ Α1Ο1ΚΗΤΟΥ
Χθές την πρωΐαν έκυκλοφό-1 βάλουν τηλεγραφικώς την
ΣΤΑΣΙΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΑ ΡΩΣΣΟΊΑΠΩΝΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου.-Είδήσεις έκ τής
Απω Ανατολής άναφέρουν επ δέν ύπάρ-
χουν επί τβΰ παρόντος συγκεκριμέναι πλη.
ροφβρίαι δια την εξέλιξιν των ρωσσοϊπωνι-
κών μετά τάς τελευταίας συμπλοκαί. Έν
πάση περιπτώσει τβνίζεται ότι αί έκατέρω-
θεν πολεμικαι προπαρασκευαί δέν διεκό¬
πησαν.
Αυριον θά συνεδριάση ή Δι
οικοθσα Έπιτροπή τοϋ Γεωρ
γικοΰ Έπιμελητηρίου Ηρα¬
κλείου επί διαφόρων ΰπηρεσι-
ακής φύσεως ζητημάτων.
ΑΦΙΞΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ρησεν ευρύτατα ή φήμη τής ύ
ποβολής δευτέρας παραιτήσε¬
ως τοθ 'ΥπουργοΟ Γεν. Διοικη
τοθ Κρήτης κ. Σφακιανάκη. Ή
Φήμη αυτή δέν ήογησε νά επι
βεβαιωθή βραδύτερον καί νά
λάβη την μορφήν πληροφο
ρίας, ή ότΐοία δέν έπεδέχετο
ουδεμίαν διάψευσιν. Κατόπιν
τούτου αί διάφοροι τοπικαί
όργανώσεις έσπευσαν νά υπο
ευχήν πρός τόν πρόεδρον τής
κυβερνήσεως κ. Μεταξθν δ·
πως μή Υ(νη δεκτή ή παραίτη
σις τοϋ κ. Σφακιανάκη.
Τοιαθτα τηλεγραφήματα,
καθώς δυνάμεθα νά γνωρίζω
μέν έστάλησαν είς μεγάλον
ό έξ δ
Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ
ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ
ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ
ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
, ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου.—Είς τόν Ιταλι
κον τύπον συνεχίζονται τα σχόλια διά την
δρασιν των εν Ισπανία πολυαρίθμων 'Ιτά·
λων «εροπορων. Έξαίρετα, ιδίως καί πάλιν
αριθμοίϊςΚω; ;ώνμά7α7ον ^"^; Μ,ερνασκόνι ϊϊηΆΤΐ Γγ!
λικών έπσρχιών, έκ Μ=οαι.. ■ ΥεΛλουν «» Ιταλοί κατέρριψε περί τα εϊκο-
βέλλου, Σητείας, Ιεραπέτρας * χυβεΡνΠ«κά άεροπλάνα.
η
καί Βιάννου.
Η ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
Χθές αφίκετο είς την πόλιν
μας ζιά τάς εορτάς τή; 4ης Αύγού
Οτου ή προ^κοπική ομάς ΆβδοΟ.
Ή κίνησις τοΰ μονοπωλίου
Ηρακλείου κατά τον διαρ
ρεύσαντα μήνα Ιούλιον είχεν
ώς ακολούθως: Α'. Εισήχθη |
σαν: Άλας 103.000 χλγρ ά
ξίας δρχ. 257.500, πυρεΐα 144.
000 κυτία άξίας δρχ. 187.200,
χαρτόσημα όνομαστικής άξίας
δρχ. 697.000, οίνοπνευματό-
σημα 1.139.750 δρχ. καί σιγα·
ρόχαρτον πρός χρήσιν των
καπνοπαραγωγών άξίας δρχ
28.800. Β' εξήχθησαν: Άλας
92 800 χλγρ. άξίσς δρχ. 232.
000, πυρεΐσ 183 000 κυτία ά¬
ξίας δρχ. 238.290, δέσμαι παι
γνιοχάρτων 267 άξίας δραχ.
11265 καί 4 κύλινδροι σιγα¬
ροχάρτου πρός επεξεργασίαν
υπό τής καπνοβιομηχανικής
έταιρείας Φαιστού άξίας δρχ.
384.
Κατ' άρμοδίαν ανακοίνω¬
σιν, ή σημερινή δοξολογία έν
τώ ' " - -
νά
η γ
ίερώ ναώ τοΰ Άγίου Μη
θά τελεσθή ακριβώς την
ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΕΜΠΡΕ
ΣΥΝΕΧΙΖΟιΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡ11Σ
ν*ιον Λβρας αγγέλλει σημερον ότι αί
κης όργανωτικί)ς έπιτροπήςέορ
των, την 10.30'.
ΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ
Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
τα κουρεΐα θά παραμείνωσι
σήμερον κλειστά καθ' δλην
την ημέραν.
ΤΕΛΟΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ
Αί είσπράξεις τοθ Τελω-
νείου Ηρακλείου κατά τόν λή
ξαντα μήνα άνήλθον είς δόν
7.841.719.10. Χ'
νητικών φέροντ'α,
σημεΐα τού μετώπου τούτου, είς τίνα δέ
«ναφέρεται ότι υπεχώρησαν.
εξακοΜϋβεΓΤΙρασκ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούστου—Τελευταία τη-
λδΥρ«φημ«τα έκ Παρισίων άναφέρουν οη
είς ολόκληρον το μέτωπον τού Έμπρε
η εθνικιστική αεροπορία έξακολουθεϊ νά
έπιδειχνυη εξαιρετικήν δράσιν. Εναντίον
των κυβερνητικων τα έθνικά άεροπλάνα ρϊ-
πτουν αληθή βροχήν βομβδν
Μέγεθος Γραμματοσειράς