96057 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4920

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/7/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
Αιγυπτου
έτησία λίρηι 3
£ξά μηνός 2
Άμερικής
έτησία 6ολ. 15
έξάμηνοΐ » 8
Τιμή
κατά φύλλον
ΟΑΡΑΣΚΕΥΗ
22
ΙΟΥΛΙΟΥ
1938
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑνΡΟν
ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΤΒΕΪίΥΙΙΟΣ ΣΚΓΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
Η
ΤΗΣ
ΚΑΙ Η
ΤΟΥ
Υπό των αρμοδίων ύπηρε
σιών των υπουργείων Έθνι-
κής Οίκονομίας καί Οικονο¬
μικήν ηρχισαν, καθώς ανε¬
κοινώθη, αί προεργασίχι διά
την οργάνωσιν νέας άπογρα-
φης τοΰ πληθυσμοΰ τής^ χώ
ρας. Ύπολογίζεται δέ ότι ή
προετοιμασία θ' απαιτήση
χρονικόν διάστημα ενός πε-
ρίηου έτους καί ότι ή άπο¬
γραφή θά κατορθωθή νά ε¬
νεργηθή κατά τό 1940. Καί
είνε πράγματι άνάγκη νά γί
νη νέα άπογραφή τοΰ πλη¬
θυσμοΰ μας διά πολλούς καί
μεγίστης σπουδαιότητος λό-
γους.
Ή τελευταία, ώς γνωστόν,
άπογραφή έγινε πρό δέκα
όλοκλήρων έτών, χωρίς καί
νά σημειώση ούτε απόλυτον
ακρίβειαν ούτε σπουδαίαν ε¬
πιτυχίαν. Ή έλλειψις πείρας
καί στατιστικήν ίκανοτήτων
θεωροΰνται ώς αί κυριώτεραι
αφορμαί τής άποτυχίας έν
συνδυασμώ βεβαία καί πρός
την δυσπιστίαν την οποίαν
τρέφει ό λαός μας έξ άγνοί-
άς καί παρανοήσεως προφα
νώς των επιδεχομένων σκο
πών. Άλλά καί άν άκόμη
είχεν επιτύχη ή άπογραφή
έκείνη, θά ήτο άνάγκη νά
ενεργηθή ηδη νέα. Άπό τό-
τε, μέχρι σήμερον εχουν με
σολαβήσει δέκα όλόκληρα
I-
τη ηού έχουν φέρει βαθείαν
αλλαγήν είς την χώραν. Ό
πληθυσμός ύπολογίζεται ότι
εχει^ αυξηθή, κατά εν .καί πλέ
όν εκατομμυριον. Καί επί
πλέον έδημιουργήθηβκν νέ
οί κλάδοι παραγωγής, νέαι
εργασίαι, νέαι συνθήκαι» νέ-
οι οροι εργασιών καί νέαι ά-
νάγκαι. Προσέτι δέ είς τό
διάστημα αύτό, έπήλθον νέ¬
αι ριζικαί μεταβολαί είς τούς
νόμους τής οίκονομίας, καί
ό κόσμος, φυσικά δέ καί ή
χώρα μας, έστράφη πρός νέ-
ους προσανατολισμούς. Σή¬
μερον έφαρμόζεται τό σύστη
μα τής διευθυνομένης οίκο¬
νομίας.
νταηβΧΡί'
>βρ* ϊί
ϊααντ^' Ι
Πώς ομως είνε δυνατόν νά
εφαρμοσθή μέ ακρίβειαν καί
επιτυχίαν τό σύστημα αύτό
εάν ή Κυβέρνησις δέ ν γνω¬
ρίζη πόσος είνε ό πληθυ¬
σμός μας πώς έχη κατανε-
μηθή εί; τούς διαφόρους
κλάδους της παρχγωγης καί
τάς άλλας εργασίας, ποΐαι
είναι αί οικονομικαί δυνα-
τότητες τής χώρας, πώς είνε
δυνατόν νά γνωρίζωμεν την
κρατικήν, την κοινωνικήν,
την οικονομικήν καί διανο-
ητικήν, την πολιτιστικήν
κατάστασιν μας, χωρίς μίαν
άκριβη στατιστικήν πού α¬
ποτελεί τόν άκριβή καθρέ-
πτην καί τόν όδπγόν πρός
τόν ορθόν δρόμον; Ή άπο¬
γραφή έπομένως τού πλη¬
θυσμοΰ, αποτελεί ανάγκην
σοβαράν καί έπείγουσαν. Α¬
ποτελεί απαραίτητον προϋ¬
πόθεσιν διά την όρθήν καί
μελετωμένην εφαρμογήν δή
μιουργικής, ανορθωτικής πό
λιτικής. Καί πολύ ορθώς α¬
πεφάσισεν ή σημερινή Κυ¬
βέρνησις νά την ενεργήση
καί μάλιστα είς όσον τό δυ
νατόν συντομώτερον χρο¬
νικόν διάστημα. Είς την ε¬
ποχήν τής ρασιοναλιζασιόν
(συστηματοποιήσεως) η στα-
τιστική, ή άκριβής καί έμ-
περιστατωμένη,αποτελεί στοι
χεΐον απαραίτητον διά νά
προχωρήση τό Κράτος επί
σταθερών βάσεων. Καί αυτήν
την στατιστικήν μόνον μία
πλήρης» όλοκληρωτική άπο¬
γραφή τοΰ πληθυσμοΰ ειμ¬
πορεί νά μας την εξασφα¬
λίση. Άρκεΐ βεβαία νά επι
τύχη ή άπογραφή. Άλλά
διά την επιτυχίαν της έν
προκειμένω δέν γεννάται άμ
φιβολία. Ή πεϊρα τοΰ πα-
ρελθόντος καί αί ίκανότητες
τής σημερινής Κυβερνήσεως
χποτελοΰν στοιχεΐα έγγυώ·
μενά την απόλυτον επιτυ¬
χίαν τής προσεχούς άπογρα
9Π5-
κά, άπό τόν τελευταίον ποΰ επενέ
βαινε είς την συζήτησιν ζιά νά δια
υπώση τό απαραίτητον συμπέρα
σμα. ΊΙ χειρομάντις πού φΐγου
ράρει εις την καθημερινήν κ£νη
3ΐν ώ; παράγων ενός ε:5ι
κοθ, προσοδοφόρου έπαγγέλματος,
δέν είνε ΐσω; τίποτε τό νέον.
Δ:ν είνε δμως καί τίποτε τό πά
όν: ΊΙ άνησυχία τή; έποχής
αϋξάνει δσον προχωροθν αι ήμέ
■αι. Δέν άρκεΐται μέ καμμίαν ε
ξήγησιν μέ βάσιν την πιθανό
τητα καί την λογικήν. Έχει
άμφιβολίας διά κάθε ζήτημα.
Αί διφοροόμεναι καί εντελώς με
ταφυσικαΐ θεωρίαι τής χειρομίντι
ΐας την έξυπηρετοΰν καλύτερον.
Εΐνεμέσα είς την ψυχολογίαν των.
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
■«««*ριί:,
ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΒΗ
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΙΑΟΣ
Έ χειρομάντιςφιγουράρει άπό
τινος είς τό φωτογραφικόν ρε-
πορτάζ. Καί φυσικά γεννα σχό-
λια: Καί αυτήν ευρήκαν νά θυ-
μηθοθν έδώ; έλεγε προχθές ϊνας
ΰίτικιστής. Άλλά γιατί δχι; 'Η.'
χειρομάντις είνε σήμερον τύπος
σαλονίστικος. Καλά ή κακά, είνε
άλλο ζήτημα. Έκεΐνο ποΰ πρέπει
νά παρατηρηθη', είνε ή παρουσία
της στίς Γλυφαδες καί τό Καλα
μάκι. Άλλως τε καί στήν έπαρ-
χία ή χειρομάντις είνε τοθ συρ-
μοθ. Την συναντοθμε παντοθ. Εί¬
τε £>πό τόν τύπον τής χειρομάντι
δος μόνον, είτε καί εκείνον τής
χαρτορίκτρας και δέν γνωρίζω
ποίον άλλον.
Ηά ποθν οί πολλοί: Άπλοθς
πιθηκισμός καί αύτός. Τό σαλό
νι γιά κάτι τέτοια είνε χαρακτη
ριστικώτατον πάντοτε. Νά τό εν¬
θυμήται ο-ήμερον κανεί; ή νά τό
περιγράφη καϊ είς τό σημείον αυ·
τό, καταντόϊ ή χειροτέρα κοινο-
τυπία. Ώστόσο ύπάρχει καί ή
άντίΗετος άποψις: "Οτι πράγμα¬
τα έφήμερα καί τυπικά σήμερον,
κατά βαθος παρουσιάζοιιν πλευράς
γενικωτέρου Ινδιαφέροντος. Φρο¬
νώ δτι καί ή χειρομάντις διατη-
ρεΐ κάτι άπό τό ενδιαφέρον αύτό.
—Διότι προλέγει τα μέλλοντα;
μέ ήρώτησαν.
—Καί διά τα μέλλοντα βεβαί¬
ως άλλά καί διά τα σημερινά.
Τό παρόν είνε έκεϊνο πού πλαι
σιώνει την φυσιογνωμίαν της καί
άπό τό παρόν θά αρχίσωμεν διά
νά την καθορίσωμεν μέσα είς τό
μέλλον.
—Παραδοξολογίες.
Νά πιστεύσωμεν 8τι είνε μόνον
παραδοξολογίες τα πράγματα αύ
τί; Νομίζω δτι οί παραδοςΌλό
γοι δέν είνε οί περιεργότεροι ά
πό δλους τούς άλλους είς... λό
γοι. "Εχουν καί αύτοι τόν τόπον
τους είς την καθημερινήν παρα
τήρησιν: Ή χειρομάντις είνε πράγ
,ιατι μέσα είς τό πνεθμα τής
έποχής. Τί τό διακρίνει τό πνεθ¬
μα αύτό; Φιλοπεριέργεια, δίψα μα
θήσεως, άνησυχία. Γενικά ό ση
μερινός άνθρωπος «περνά» άπά
τα παρόν. Δέν μπορεΐ νά σταμα
τήση πουθενά. Έκεΐνο πού τόν
σέρνει είνε τα αυριον. Δι' αύτό
βασανίζεται. Καί ύλικώς καί δι
ανοητικώς—πρό πάντων διανοη
τικώς. Σώνει καί καλά θέλει νά
μάθη π«ς θά είνε τό αύριον αύ
τό καί σέ κάθε λεπτομέρεια.
Ή χε:ρομάντις διά νά γίνη
θεσμός κοινωνικάς άπό έκεΐ έξε
κίνησε. Είς τα σαλόνια θέλουν
νά μάθουν τα μέλλοντα. Άλλά
μόνον τα προσωπικά νομίζετε; ΊΙ
δεσποινίς ένδιαφέρεται διά τα άν-
θη τής λεμονιας καί τόν άλφα ή
τόν βήτα έπίλεκτον; ΊΙ κυρία διά
την εξέλιξιν καί την τύχην ώρι
αμένων πραγμάτων έντδς τοθ κύ-
κλου των προσκεκλημένων της;
Κάθε άόλλο. "Η επί τέλους άν έν-
διαφέρωνται δι' αύτά, δέν ένδι-
αφέρονται αποκλειστικώς καΐ
μόνον δι' αΰτά. Καταντά αμα τα
μάθουν νά καταλαμβάνωνται άπό
άνίαν. Έπιθυμοθν καΐ την άπω
τέραν διερεύνησιν τοθ μέλλοντος
ή όποία μοιραίως είνε σιινδεδε
μένη μέ γενικάς κοινωνικάς δι
αμορφώσεις. Ή χειρομάντις μέ
την στενήν μαντικήν δικαιοδοσ
αν δέν άρκεΐ. Χρειάζεται άλλη
μέ την εύρυτέραν αξίαν τής προ
φητείας.
*
—Δύσκολος λοιπόν 6 ρόλος τή
χειρομάντιδος οΥ}ιζρον.
— Δύσκολος δσο καί δικαιολ'
γημένος... διαφημιστικώς.
Αυτήν την απάντησιν έλαβε
ό πρ&χος πού μέ ήκουσε προσεκτι
Εξωτερικόν δελτίον
Πεταχτά
σημειωματα
ΤΚΡΙΖλ ΠΕΠΛΑ
Μάταια τό μελτέμι έπάσχι
ζε δυό μήνες τώρα νά μας
δώση. λίγη δροσιά. Ξεγυμνω
μένος ό ξανθός άλήτης των
ούρανών, μδς έξακόντιζε τα
πύρινα βέλη τού καί μας έ-
πυρπολοΰσε χωρίς οΐκτο καΐ
έ'λεος. Μ" ατλάζια έντυσε τόν
ούρανό' καί τή φτωχή μας γή
εΐχε σκεπάσει μέ τα χρυσά-
φια τού. Άπόλυτος κυρίαρχος
τοϋ σύμπαντος δέν αφήκε τί-
τοτε άδιάφθορο. Νύμφες καΐ
Σειληνούς, Τρίτωνες καί Νηρη
δες έγέμισε τούς δρυμούς
κοί τ' άκρογιάλια. Στό έρω-
τικό τού σάλπισμα δλοι έ"σπέυ
σαν μέ συναγερμό. Στό γυ-
μνικό τού κήρυγμα δλοι ύπά-
κουσαν μέ προθυμΐα. Κι' αυτή
άκόμη ή θάλασαα άπαλλά
χθηκεν άπ' τίς άνάλαφρες
δαντέλλες πού επλεκε τό κθ
μα της μέ τόν άφρό καί την
εσκέπαζε κι' άπλώθηκε νωχε
λικά σάν Μιλησ'α έταίρα
γιά νά δεχθή είς τίς γυμνές
δροσιστικές άγκάλες της τα
άπροσμέτρητα πλήθη των έρα-
στών της. Άκόμη καί στά
κέντρα τής πόλεως ό γυμνι-
σμός παρουσιάσθηκεν ίταμός,
θριαμβευτής. Μέγας διαφθο-
ρεύς αύτός ό άθλιος άλήτης
τ' ούρανοϋ, δέν έσεβάσθηκεν
οΰτε την .έντροπή, ουτε καΐ
την αίσθητική. Καί μδς άνάγ
κασε νά παρακολουθοϋμε—
άδιάφορο άν μ' έγκαρτέρησι
ή άγανάκτησι — τα πιό άντι-
αισθητικά καί άσεμνα θεάμα
τα πού έπέβαλεν ή μόδα τής
λατρείας τού... Ότι δμως δέν
επέτυχε τό μελτεμάκι μέ τίς
έλαφρές πνοές τού, τό κα¬
τώρθωσαν γιά μιά στιγμή
έχθές τα σύννεφα. Άπλωσαν
τ' άσπρα καί τα γκρίζα πέπλα
των στόν ούρανό κι' εκάλυ¬
ψαν τή γύμνιά τού. 'Έκρυψ'χν
τόν ξανθό διαφθορέα" καί κα
θώς ερριξαν τίς σκιές των
πρός τή γή' έρρίγησεν ή θά
λασσα, έπτυχώθηκε κι' έκαλύ
φθηκε κι' αυτή μέ τίς δαν
τέλλες των άφρίιν της.
Καί οί έραστές της, έσπευ
σαν ν' άποσυρθοϋν άπό κον
τα της καί νά περιβληθοϋν
τό ένδυμα τοϋ φόβου, άν δ
χι τής μετάνοιας. Πά μιά
στιγμή έφάνηκεν ό κίνδυνος
τής βροχής. Καΐ δέν θά ή"ταν
βεβαία οί ψιχάλες πού θά
έπεφταν δάκρυα συγκινήσεως
καί χαράς. Θά ήταν άγριο
κλδμα τής αίσθητικής γιά τα
μαρτύρια καί τούς έξευτελι-
σμούς πού τής κάναμε στή
γή. Θδταν άγριο ξέσπασμα
τής όργής τοθ ούρανοΰ' κα
οί ψιχάλες τού δέν θάταν
δάκρυα άλλά ριπές μέ τίς ό
ποϊες θά έμαστίγωνε την άσχη
μία. Λεπτή καί μετρημένη δ-
μως ή αίσθητική τής φύσεως
δέν έφθασε στά άκρα· περιω
ρίσθηκε στά δρια τοθ λογι
κου. Καί μάς εχάρισε νέες ώ
μορφιές καΐ νέες συγκινήσεις
μέ τούς ώραίους καί λεπτούς
σχηματισμούς πού επήραν
πρός τό δειλινό τα σύννεφα
καθώς τα πυρπολοθσε καί τα
έχρύσωνεν ό ήλιος. Άρκέ-
Η ΟΑΘΥΤΕΡΑ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΤΙΙΙΔΙ1Ι ΠΗ «ΙΙΛΟΗ ΒΙΣΙΑΕΟΙΙ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ιούλιος—Οί έν
ταΰθα άρμόδιοι κύκλοι, άνα
φερόαενοι είς την επίσκεψιν
των Άγγλων Βασιλέων πα·
ρατηροθν δτι ό πρώτος έκ των
Άρχηγών των Συμμάχων
Κρατών, ό οποίος ήλθεν είς
Παρισίους μετά την άνακω
χήν υπήρξεν ό ΒασιλεύςΓεώρ
γιος Ε'. Ή άφ ξ(ς τού είς τόν
σταθμόν τής λεωφόρου τής
Βουλώνης άιτετέλεσεν έν τή ά
ποκατασταθείση ειρήνη μέγα
λειώδη γαλλο—αγγλικήν έκδή
λωσιν φιλίας.
Μετά είκοσιν έτη ή έπίσκε
ψις τοθ Γεωργίου ΣΤ' έκδηλώ
νει σήμερον την σταθερότητα
τής φιλίας ταύτης πρός διατή
ρήσιν τής είρήνης.
Δέν πρέπει νά μή παρατη
ρήση τις δτι ό νέος Βασιλεύς
τής Μ Βρεττανίας παρά τα
είθισμένα, κάμνει επίσημον
επίσκεψιν έ'ξω των όρίων τής
χώρας τού προτοϋ στεφθή Αύ-
τοκράτωρ των Ίνδιών είς τό
Δελχή, έπιφυλάξας είς την
αλλίαν την πρώτην αυτήν ε¬
πίσκεψιν πραγμα δπερ άποδει
κνύει την μεγάλην πολιτικήν
σημασίαν τοϋ τσξιδίου τούτου
υπό τάς σημερινάς περιστά-
σεις. Όπως συνέβη τό 1918
μικράς σιδηροδρομικός σταθ
μός τοθ δάσους τής Βουλώνης
βλέπει εξελισσόμενον τό μέγα
τουτο γενονός. Παρά τόν μι¬
κτόν σταθμόν έχει άνεγερθή
καί δτερος μεγαλοτΐρεπής τοι-
οθτος, ό οποίος είνε διακεκο-
σμημένος μέ σημοτίας καί άν-
θη εξωτερικώς καΐ εσωτερι¬
κώς.
Οί Άγγλοι Βασιλείς έξερ-
χόμενοι τοθ σταθμοΟ εί
χον πρό αυτών τόν θαυμάσι
όν διάκοσμον μέ τάς άγγλι-
κάς καί γαλλικάς σημαίας κα
θώς καί τό άγαλμα τό οποίον
παρουσιάζει την Γαλλίαν ύπο-
δεχομένην ευμενώς τούς ξέ
νους.
Έν τώ μεταξύ αί γαλλικαί
έφημερίδες έκτός των περιγρα
φών καί των άρθρων τα όποΐα
δημοσιεύουν διά την επίσκε¬
ψιν των Άγγλων Βασιλέων
τονίζουν καί την σπουδατιότη
τα των άρξαμένων συνομιλι
ών μετσξύ τοΰ "Αγγλου ύ
πουργοθ των "Εξωτερικών
λόρδου Χάλιφαξ, τοϋ Γάλλου
πρωθυπουργοθ κ. Νταλαντιέ
καί τοθ ύπουργοΠ των Έξω
τερικών κ. Μποννέ.
Ό «Μικρός Παρισινός», τοθ
δποίου αί σχέσεις μέ τό Καί
ντ' Όρσαί είναι γνωσταί, χα-
ρακτηρίζει τάς συνομιλίας ώς
συνέχισιν των γαλλο-άγγλι-
κών συνομιλιών αί οποίαι έ
γένοντο έν Λονδίνω κατά τα
τέλη Απριλίου. Καίτοι ό "Αγ
γλος πρωθυπουργός δέν θά
μετάσχη των συνομιλιών, ό
κ. Νταλαντιέ διά των άνταλ-
λαγεισών έπιστολών μέ τόν
Αγγλον πρωθυπουργόν έχει
κατατοπισθή πλήρως επί των
άπόψεων τοθ κ. Τσάμπερλαιν.
Ή εφημερίς πιστεύει
σθηχε νά μάς δώση £να άκό
μη μάθημα, νά μάς διδάξη
τό μέτρο τού λογικοϋ καί τοθ
αίσθητικά ώραίου πού τόσο
πσραγνώρισε κι' έλησμόνησεν
ή μόδα τοθ γυμνισμοθ. Θά εί
νσι δμως άποτελεσματικό τό
μάθημα; Μά ποίος μπορε'
νά ξέρη ώς ποθ φθάνει ή δύ
ναμι τής νέας Θεότητος πού
ή λατρεία της έχει ξετρελλά
νει δλο τόν κόσμο!.. Όπωσ-
δήποτε ή πρώτη έμφάνισι των
γκρίζων καλοκαιρινών συννέ-
φων έ'φερεν άνακούφισι καί έλ
πίδα.
Σύννεφα είς τόν ούρανό
| Άς είναι λοιπόν εύλογημένοι
αύτοι οί συννεφιασμένοι οϋρα
ν°'" Μ.-
τα δύο κυριώτερα σημεΐα
των συνομιλιών θά είναι τό
ίσπανικόν ζήτηαα καί τό τσε-
χοσλοβακικόν Λόγω τής κα
ταστάσεως θεωρεΐται ούσιώ
δης ή γαλλο αγγλικη συνερ·
νασΐα έν σχέσει πρός την
Τσεχοσλοβακίαν καί έλπΐζεται
δτι θά διευκρινισθή τό ζή τη
μ.α δσον τό δυνατόν ταχύ
τερον δεδομένου δτι τό τσε-
χοσλοβακικόν αποτελεί την
σοβαρωτέραν απειλήν τής
ίρήνης. Ή Αγγλικη Κυβέρ
ησ*ς έλπίζει δτι οί έν Τσε-
(οσλοβ-ΐκία ηγέται θά άντι
ληφθούν τέλος την ανάγκην
τής ταχείας εξευρέσεως ενός
ι-υμβιβασμοΰ μέ τούς Γερμα
'θύς Σουδΐτας.
Κατά τόν «Μικρόν Παρισί¬
ων» ή άλληλεγγύη μεταξύ
Αγγλίας καί Γαλλίας επί
τοθ ίσττανικοΰ προβλήματος
ιατηοεϊται καί ούδεμία άμφι
βολία υφίσταται δσον άφο-
ρα την στάσιν τής Αγ¬
γλίας.
Ό κ. Σωερβαίν δημοσιεύει
είς την «Παρί Σουάρ» άρ¬
θρον τό οποίον φέρει τόν τί¬
τλον «Αγγλία συν Γαλλία, ϊ
σον ειρήνη».
—Αί δύο δυνάμεις, λέγει,
πρέπει νά καταδείξουν τόσην
δύναμιν ώστε καί ό τολμη-
ρότερος δέν θά σκεφθή νά
αντιταχθή κατ' αυτών. -Δ
ΰπά'ρχει άνάγκη νά τονίση
τις ότι είς περίπτωσιν άνάγ-
κης αί δύο χώραι θά συν¬
εργασθούν παρά τό πλευρόν
αλλήλων.
Κατά τούς τελευταίους δύο
μήνας ή Γερμανία αντελήφθη
σαφώς δτι είς περίπτωσιν
αποπείρας άνατροπής τοθ κα
θεστώτος έν Εύρώπη ή Γαλ
λία δέν θά διστάση νά δρά
ση. Ή Γερμανία πρέπει νά
είναι πεπεισμένη περί τού
γεγονότος δτι ή Γαλλία καΐ
ή Αγγλία θά άναπτύξουν
τάς δυνάμεις των δπως προα
σπίσουν εαυτάς καί άντεπι
τεθοθν δι' δλων των μέσων
τα όποΐα διαθέτουν πρός
προάσπισιν τής έν Εύρώπη
τάξεως.
Έντός των προσεχών δύο
έτών ή Γαλλία θά έχη παρα
σκευασθή κατά τοιούτον τρό
πον ώστε ουδείς νά δια
κινδυνεύση νά τής επιτεθή ή
νά δημιουργήση είς οίοδήπο
τε μέρος τοθ κόσμου κατά
στάσιν ή όποία θά εθεωρείτο
πρόκλησις ή άπειλή.
Όταν ή Γαλλία φθάση είς
τό σημείον αύτό, λέγει ό άρ
θρογράφος, τα μικρά κράτη
θά ταχθοϋν παρά τό πλευ¬
ρόν τής καί αί άλλαι "Ηπει-
ροι θά τής παράσχουν την
βοήθειαν των, οί δέ έ'χοντες
σήμερον έπιθετικάς διαθέσεις
θά περιορισθούν είς είρηνικάς
μεθόδους επεκτάσεως.
Κατά τάς έκ Λονδίνου πλη¬
ροφορίας ή βασιλική έπίσκε
ψις είς Παρισίους έπισκιάζε
τελείως δλα τα πολιτικά γε
γονότα τής ημέρας είς τάς
άγγλικάς εφημερίδας. Αί σελί
δες των εφημερίδων αί όποΐα
συνήθως είναι άφιερωμένα
είς τα πολιτικά γεγονότα κα
ταλαμβάνονται σήμερον μέ λε
πτομερείας διά την βασιλικήν
επίσκεψιν. Πολλά άρθρα φέ
ροντα τάς υπογραφάς Γάλ
λων πολιτικών άνδρών κα
δημοσιογράφων δημοσιεύοντα
είς τάς άγγλικάς εφημερίδας
Τόσον σημαντικόν θεωρεΐ
Ο άναλφαβητισμός.
Ό αγών κατά τοθ άναλ-
φαβηΐισμοθ τόν οποίον άνέ-
αβεν ή σημερινή Κυβέρνη¬
σις απέδωκε πλούσια καί έ
,αιρετικώς εύχάριστα άποτε-
έσματα, ώς ανακοινωθεν ό
ΐτουργός τής ΠατιδεΙας κ.
'εωργακόπουλος. Τα σχολεΐα
πού ίδμύθησαν καί έλειτούρ-
(/ήσαν είς διαφόρους πόλεις
ιά τούς άναλφαβήτους πα-
ουσίασατν θαύματα. Έτσι ε¬
πετεύχθη ή πρώτη νίκη είς
τάν άγώνα κατά τής άγραμ-
ματωσόνης. Καί εχει ή νίκη
αυτή εθνικήν σημασίαν. Πι¬
στεύομεν δέ δτι ό αγών θά
υνεχισθή μέχοις δτου λεί-
ιη τελείως ό άναλφαβητι¬
σμός. Διότι πρωτίστως πρέ-
τει νά μορφώσωμεν τόν λαόν
μας διά νά τόν καταστή¬
σωμεν άξιον νά ακολουθή¬
ση τόν δρόμον των μεγάλων
δημιουργιών καί τοϋ πολιτι-
σμοϋ.
Οί σεισμοί.
Ό κρητικός λαός έπληρο
φορήθη μέ βαθείαν οδύνην
τάς καταστροφάς πού επέφε¬
ρον οί τρομακτικοί σεισμοί
τής προχθεσινής νυκτός είς
,τά.,
τής Άττι«ής. Καί
ή όδύνη τού γίνεται άκόμη
μεγαλυτέρα τώρα όπότε πλη-
ροφορεΐται τόν τραγικον θά¬
νατον τόσων συνανθρώπων
ταφέντων υπό τα έρείπια τα
όποΐα έπεσώρευσεν ή όργή
τοϋ έγκελάδου. ΕΟχεται δέ
δπως ή δοκιμασία αυτή εί¬
ναι ή τελευταία καί μή έιτα-
ναληφθοθν οί σεισμοί πού
τόσας καταστροφάς έχουν
έπιφέρει κατά καιρούς είς την
ταλαίπωρον αυτήν χώραν.
Οί συνεταιρισμόν
Αί προετοιμασίαι διά την
συνεταιριστικήν συγκέντρωσιν
τής 2ας Αύγούστου έν Αθή¬
ναις συνεχίζονται πυρετωδώς.
Πιστεύεται δέ δτι ή συγκέν¬
τρωσις αυτή θά σημειώση
πρωτοφανή είς δγκον επιτυχί¬
αν. Θά μετάσχουν άντιπρόσω
ποι άνω των πέντε χιλ. συνε-
ταιρισμών έξ δλης τής Ελλά¬
δος πρός τούς όποίους ό κ.
Πρωθυπουργός καί άλλοι όμι-
ληταί θ' άναπτύξουν τό γεωρ
γικόν πρόγραμμα τής Κυβερνή
σεως. Πιστεύομεν λοιπόν δτι
άπό την μεγαλειώδη αυτήν
συγκέντρωσιν θά εξέλθη ένι-
σχυμένον τό συνεταιρισμόν
πνεθμα καί θά φωτίση τόν
ορθόν δρόμον πού πρέπει νά
άκολουθήσουν οί συνεταιρι-
σμοί. Πιστεύομεν δέ άκόμη
δτι μετά την συγκέντρωσιν
αυτήν, θά στραφοΰν οί γεωρ-
γοί μας πρός την ίδρυσιν πα-
ραγωγικών κυρίως καί ύγειονο
μικών συνεταιρισμών των ο¬
ποίων καί είναι μεγαλυτέρα
ή χρησιμότης.
την δημοσίευσιν των άπομνη-
μονευμάτων τού κ. Λοϋδ
Τζώρτζ καί δημοσιεύει είς τή*·
θέσιν των άρθρον τοθ Γάλ¬
λου συγγραφέως κ. Άντρέ
Μωρουά περί των άγγλογαλ-
λικών σχέσεων. Οί «Τάϊμς»
έξ άλλου εξέδωκαν ειδικόν
φύλλον είς γαλλικήν γλώσσαν
τό οποίον περιέχει άρθρα τοθ
Γάλλου πρωθυπουργοθ κ.
Νταλαντιέ, τοΰ ύπουργοθ των
Νταλαντιέ, τοΰ ύπουργοθ των
ται τόγεγονός ώστε ό «Ήμε-1 Έξ-τερικών κ. Μποννέ καΐ
ρήσιος Τηλέγραψος» διέκοψε αλλων προσωπικοτήτων.
ίίΐΐί
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
τού θρόνου
(θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε ]
ρον ώρα ΙΟμ. μ. τώ άριστούργημα '
τοθ κινηματογράφου: 'ό ΑΓΓΕ·
ΛΟΣ». Με την Μάρλεν Ντήτριχ.
θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
ρον τό άριστούργημα: «γυναΐκα
μέ λεοπάρδαλην». Μέ την Κάθριν
Χέρμτΐουρν. ί
την λαιμητόμον.
ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
Ό έρως είς τήνχώραν
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Προιστάμενος Τυπογραφείου
"Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
Το φίλμ τού πό3ου καΐ
τβΰ έρωτα! Τή; ώμοφιάς καΐ
τής γβητβίας!
μέ τβύς
Μάρλεν
Ντήτριχ |
Χεμπέρτ Μαρσάλ )
ΜέλβινΝτούγκας)
(Γαλλική εκδοαις)
'Εκτός προγράμματος
ΖΟΥΡΝΑΛ.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
"Ενα σύγχρβν
άριστούργημα:
Ή^^^η/ ■
Αριθ. 2963.
ΔΗΑΟΙΙΟΙΗΣΙΣ
άναβληθέντος πλειστηριασμοΰ
Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
Κωνσταντίνος Ιωάννου Τζεϊρανά
κης έν Μοίραις έδρεύων καί κα
τοικών.
Δηλοποιώ βτί,
Άναβληθείς ένεκεν νομίμων λό
γων ό διά τοθ ύπ' αριθμόν 16112
τής 23 Μαΐου 1934 προγράμμ
τος πλειστηριασμοθ έκδοθέντο
υπό τοθ προκατόχου μου τέω>
Συμβολαιογράφου Μοιρών Γεω
γίου "Ιωάν. Μπισταγιαννάκη τ·
έπισπεύσει τής έν Αθήναις έδρε
ούοης Έθνικής Κτηματικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος έκπροσωπου
μένης £>πό τοΰ Διοικητοϋ αύτή
κ. Ιωάννου Δροσοπούλου κατοί
κου Αθηνών ώς δημοσιευθέντα;
είς τα ΰπ' αριθμόν (490) 315(
τής 1ης Ίς-ΰνίου 1934 φύλλο
τής έν Ήρακλείφ εκδιδομένης
εφημερίδος «Ιδής» προκηρυχθεί
δημόσιος άναγκαστικός πλειστη
ριασμός των έν τώ εΕρημένφ πρ
γράμματι αναφερομένην καί περι
γραφομένων άκινήτων κτημάτων
τής καταδιωκομένης όφειλέτιδο
Αικατερίνης χήρας Χριστοδούλου
Άλιγηζάκη τό γένος Ιωσήφ
Μητράιη οΣκοδεσποίνης κατοίκου
Άγίων Δέχα Καινουρίου κειμέ
νων έν τή κτηματικΫ} περιφε
ρεία τοθ χωρίου Μητροπόλεως
Καινουρίου τοθ Είρηνοδικείου
Μοιρών γενησεται ανυπερθέτως
υ^μφώνως πρός τούς δραυς τοθ
ανωτέρω προγράμματος πλειστηρι
ασμοθ κατόπιν τής 6π' αριθμόν
338 τής δης Ιουλίου 1938 άπο
φάσεως τοθ κ. Προέδρου των έν
Ήρακλείφ Πρωτοδικών την 18η·»
Σεπΐϊμβρίου 1938 ημέραν Κυρι
«κήν καί ώραν 10—12 π. μ.
ενώπιον μου ή τοθ νομ'μου άνα
ΐτληρωτοθ μου καί έν τώ ενταύθα
καί παρά την αγοράν Μοιρών
χειμένΐι) δημοσίφ γροφείψ μου Εδι
οχτησία Κωνσταντίνου Ζαχαριου¬
δάκη ένθα καί 8τε καλοθνται οί
βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν.
Άρμίδιος διχαστικό; κλητήρ
ένεργησάτω έν προκειμένψ τάς νο-
μίμους έπιδόσει; καί τοιχοκολλή
σΐι; πρό δεκαπέντι ημερών τούλα
χιστον. Δημοσιευθήτω δέ ή πά
κ«1 3ιλ των έν Ηρακλείω
♦83ον
Ή πιό μεγάλη, ή πιό κτυ-
πητή άντίθεσις την οποίαν
μποροθσε νά φαντασθή ή τύ
χη, εΐχε συντελεσθή. Ή γυναϊ
κα πού εΐχε γεννηθή σ' έ'να
παραμυθένιο αύτοκρατορικό
παλάτι καί έπειτα στά δι-
κά της παλάτια, διέθετεν ό-
λόκληρα διαμερΐσματα, έκα
τοικοθσε τώρα σ' δνα στενό
ΰγρό, καγκελλόφρσκτο, υπό-
γειο κελλί. Ή γυναΐκα πού
άγαποΰσε τή χλιδή καί την
πολυτέλεια καί ή"ταν περικυ-
κλωμένη άπό τα άμέτρητα
καί πολύτιμα στολίδια τοθ
πλούτου, δέν εΐχε τώρα ο
τε £να έρμάρι, οΰτε έναν κα
θρέφτη, οότε Ενα άναπαυτικ
κάθισμα.
! Δέν διέθετε παρά τα άπα
ραίτητα: Ινα σανιδένιο τρα
πέζι τής φυλακής, Ινα κ
θισμα άπό χοντροκομμένο ξύ
:λο, £να ξυλοκρέββατο μ
στρώμα πού έμύριζε μούχλ
καί μιά παληά καί τρύπι
'μάλλινη κουβέρτα τής φυλα
κης—α να(, κι' έ'να σταμν
γιά νά πίνη νερό. Αυτή πό
εΐχε στήν ' ύπηρεσΐα της κυ
! ρίες επί των τιμών, δυό ίδι
! αΐτερες καμαριέρες την ήμέ
{ρα καί δυό τή νύχτα, ίνα
άναγνώστη, έναν γιατρό, ϊ
ναν θεολόγο, ε"ναν χειροθρ
γο, ε"να γραμματέα καί πλή
θος ακολούθων, λακέδων, μ
γείρων καί κομμωτών, δέν εί
χε πιά κανέναν νά τής χτε·
νΐση τα άσπρα της μαλλιά
Αυτή πού δέν μποροθσε νά
ζήση χωρίς τριακέσια φορέ
ματα τό χρόνο, ήταν ύποχρε
ωμένη, μ' δλο πού τα μάτια
της εΤχαν επικινδύνως άδυνα
τίθΓ), νά μπαλώνη μονάχη
της τό φτωχικό μαϋρο φόρε
μά της. Ή άνήσυχη, όλοζών
τανη καί δραστήρια γυνα'
κα τοθ παληού καιροθ ή"ται
! τ-ώρα^™ κουρασμένη, άποκαμω
! μένη. Αυτή πού μιά φορά
ήταν τόσο ώραΐα καί εΐχε
άνόψει τόσους πόθους, τώρα
ήταν κατάχλωμη, μαραμένη
τιοόωρα γηρασμένη. Ή γυ
ναΐκα ποΰ άγαποΰσε τόν εΰ
θυμο κόσμο καί τό γλέντι
άπό τό μεσημέρι έ'ως τα με
σάνυκτα καί πολλές φορέ
έ'ως τό πρωΐ, τώρα έστοχα
ζόταν μόνη κι' έπερίμενεν άϋ
πνη, δλη τή νύχτα, νά ξημε
ρώοη κσί νά χαράξη. λΐγο
φώς πίσω άπό τα κάγκελλα
(συνεχίζεται)
ΛΛΛ/ν-ν^Λ'^ι^'1»»^^1
εκδιδομένων εφημερίδων ή «'Ίδη>
καί ή «Άνόρθωσις» τούλάχίστο
πρό δεκαπέντε έπίσης ημερών
Εγένετο σήμερον κ την δεκάτη
πέμπτην Ιουλίου τοθ χιλιοστου
έΝεακοσιοστοΰ τριακοστοθ όγδόου
έτους ημέραν Παρασκευήν έ
Μοίραις Καινουρίου Κρήτης κα
έν τώ Συμβολαιογραφείφ μου ϊδι
οκτησία Κωνσταντίνου Ζαχαρίου
δάκη καί υπεγράφη υπ' έμοθ ώς
έπεται ληπτέων τελων καί δικαι
ωμάτων δραχμών 105.
Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
Κ. Ι. Τζεΐρανάκης (Τ. Σ.)
Άκριβές αντίγραφον.
Έν Μοίραις αυθημερόν.
Ό Συμ6ολ»ιογράφος Μοιρών
Κ. Ι Τζεΐρανάκης
**'*.......»«·■·. ·■·.,
Ό όδοντΙ«τρβς
Έμμ. Ι. Αλεξάκης
ϊναντι "Αγ. Τίτου
ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
θεραπείαν νοσημάτων τοθ
στόμοτος (ούλΐτιδος, κακοσμί
άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
ταίαν εξέλιξιν τής επιστήμας.
Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
κορΰνες έκ διαφόρων μετάλ
λων—κορωνες έκ Όορσελά·
ν ής. 'Κτιαναφορα τελείως ά-
νώ&υνος τίίν στριβλοφυδν ί·
δόντων »1ς την κανονιχην αβ·
τδν θέσιν.
6-31.
Αντιμετωπίζετε ψυχραιμα
τόν έγωϊσμό των συζύγων σας.
των χρυσαν&έμων.
Η ΜΑΧΗ
Υπό Κλώντ Φαρέρ.
21 όν
—Πέ—ί Τα—Τζέν, (Τσεού, εί
τό
«Ύπάρχει μήπως 8να μέσον διά δτι δέν άποδίδετε καμμιά σημα- νε ^χςγενειακό δνομα. Ιΐέ—·', τό
νά θεραπευθπ ενας σύζυγος άπό σία είς τα προσβλητικά τού λό ι 5νομα, τό οποίον οί Κινέ
την άδιακρισία τού καί τό έπικρι- για. Πρό πάντων, νά μην » ?/«_„,, .α1 αί ]~πιΛνίΓ0, τ0
, νά θεραπευθπ ενας σύζυγος άπό σία είς τα προσβλη
,τήν άδιακρισία τού καϊ τό έπικρι- για. Πρό πάντων, νά μην ά παν ^^., ς ,
!τικό τού πνεΰμα; Εάν ύηάρχη Ε- τδτε είς ενα πείραγμα δι άλλοο ζοι οπω, χαΐ
ΒΑΠΠΣΕΙΣ.-Ό κ. Ευάγγελος
Μαρκουλής, εβάπτισε τό χαριτω-
μένο κοριτσάκι τού κ. Χαραλ. Βερ
γου, Λνομάσας αύτό Αγγελικήν.
Νά το*.?4^Σι_,
ΑΡΡΑΒΟ
-Ό κ. Κωνσταν-
τινος Άβραμάκης καί ή Δνίς Ει¬
ρήνη Κανετάκη έ'δοσσν αμοιβαίαν
υπόσχεσιν γάμου.
νας θά εΐμαι εύτυχής νά μοΰ τόυ
'ί. ύποδείξετε. Είνε τόσο δυσάρεστο
νά 6χης γιά σύζυγο ενα άνδρα ό
οποίος δέν νοιώθει τίποτε άπό τίς
εϋλογες έπιθυμίες ιιιδς γυναίκας,
!ό οποίος την κοροίδεύει διαρκώς,
δέν βλέπει παρά τα έλαττώματά
της, δέν θέλει νά αναγνωρίση κα·
νίνα έκ των προτερηιιάτων τής...>
ΕΤμαι, έν τούτοις, βεβαία, δτι ό
σύζυγος αύτός άγαπδ την γυναΐ-
κα τού, άλλά γιά μερικούς άν¬
δρας, είς τάς ψυχάς ωρισμένων έ
γωιστών, ή άγάπη έκδηλώνεται
μέ πειράγαατα, διαρκεΐς διχόνοι-
ες, πού φθάνουν συχνά νά έχουν
πολύ δυσάρεστα άποτελέσματα.
«Δέν πιάνουν τίς μύιγες μέ τό
ξύδι» λέγει μία ξένη παροιμία.
Άλλ' οϋτε καί τίς γυναΐκες. "Εάν
οί ανδρες ήίευραν δ,τι μττοροϋν
νά επιτύχουν άπό τίς γυναΐκες μέ
μιά εύγενική των λέξι, θά έ«ατα·
χρώντο τής άλανθ'ίΐστου αυτής με
θόδου τής συζυγικής εύτυχίας
Πώς νά θεραπεύσετε ϊναν άν
δρα πού σδς ένοχλεϊ διαρκώς μέ
τα πειράγματα τού; Έν τΐρώτοις
προσπαθήσετε νά τοΰ δώσετε νά
καταλάβη δτι σάς θίγει τιολύ πε·
οισσότεοον άπ' δ,τι πιστεύει. Καί
επειτα εάν επιμένη, πρέπει νά έ-
πιτύχετε πολύ αύτοκυριαρχία επί
τοΰ έαυτοΰ σας γιά νά φαίνεσθε
: Τ. Πατταδόπουλος
Ίατρβς—βίβντίατρβς
Σωκράτους Σατωβριάνδου
22 ΑΘΗΝΑΙ
Αριθ. ιηλεφ. 52-362
Δέχεται καθ' εκάστην
'βραι απολύτως άκριβείς.
ι * · 1 · Κ {
πειράγματος
Μία άναλλ__
άποκρούει σν,εδόν πάντοτε την έ
Γύρω στήν πόλι.
Τής ημέρας ζήτηιιςτ χθές οί τρο·
1 --------' -=- ·Λ-τικής
/ματος. ποθετοθν μετά τό κύριον δνομα. μαΚτικοί σεισμοΐ τής Άττικής.
άναλλοίωτος καλή διάθεσις "Ενας εύγενής Κινέζος εχει, συνή-,. —Τό Ηράκλειον ώς γνωσ·
ούει σγεδόν πάντοτε την έ- ^ ^ ^ 3ό ό Ι δέν είνε μόνον σεισμοταθές άλ
γνωστόν
^^ ^ ^^ρ^ ,3νόματα, τό
αία αλλη μέ·' να συνηθισμένο καί τό αλλο
ύ ύ 1ό λϊ έ
νέζος εχει, συνή, Τό ρ ς γ_.
,3νόματα, τό Ι- δέν είνε μόνον σεισμοταθές άλλά
ί λλ εί Κ«^ °Ε^0φΟβ'
Ύπά^χΤέίσης α η μ
θοδος: Οί ένοχλήτικοΐ αύτοι τύποι οημο.
άνδρών στεροΰνται γενικώς ψαν ηζιαχ

καί
στρέφονται
Ι
των Ιδίων '.
■ΐτϊντοτε σημείων. Είνε ή χτενισιά . σεται
τής Κυρίας, τα καπέλλα της ή — 1·ν
τρόπος πού κάνει την μαγιονέζ
της..·
Είνε άπλό, πολύ άπλό νά κα
τελευταία πρέπει νά ( τώ ΐοικον τού, γενικόν ενδιαφέρον,
χ-ίνείς στή συνο δταν συμβή σεισμός κοί είς άιΐο-
άλλο έπιφυλάσ ; μεμακρυσμένας άκόμη πτρΐφερεί-
αποκλειστικώς γιά
"εισμογενοϋς
ί δ| πολύ στενούς συγγενεϊς χαί τούς ,μ 3η χθεσινή έπίσημος Εναρξις
έζα ί άνοβτέρους ίεραρχικώς. Έπειδή τών παιοικών έξοχών Ηρακλείου
! ό Τσεού Πέ—ι ήταν περισσότερο
ϋΐνε απΛΟ, ποΛυ απΛυ νοι μλ- , . _ - ■
ταβάλλετε, μιά γιά πάντα, την άίΐά έβδομηντα έτων, 6 ουγγρ*
προσπαθεία νά διορθώσετε τα μι· φεύς άπεφυγί, άπό ευγένειαν, να
κρά σας έλαττώματά πού παρέ
χούν θέματα κριτικής είς τόν σύ- , νηθισμένο μικρό δνομα ενός
ζυγό σας Κτενίζεσθε καλυτέρα, θρωπου τέιοιας ήλικίας) — !
υ'ιοθετήσετε καπέλλα ολιγώτερον
έκκεντρικά καί μάθετε νά γυρί-
ζετε την μα ιονέζα σας άπό τα
άριστερά είς τα δεξιά άντί νά την
γυρίζετε άπό χά δεξιά είς τα ά¬
ριστερά!
Μην δραματοποιήτε τίς μικρο-
λεπτομέρειες αύτές πού είνε ευ-
κολο νά μεταβάλλετε.
"Οσο γιά την άδιακρισία μερι-
κών συζύγων, αύτό είνε άκόμη
φοβερώτερο" άλλά περί αύτοΰ θά
όμιλήσωμε άλλοτε.
Ντιστβγκέ
Έκτός Τράστ
ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
ΚΗΝ βράδυ ' κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
ΤΗΝΟΝ, Πάρον. Νάξον,
Πραχτορϊίον
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τηλέφ. 5—41
γράψη, σ' αύτό τό βιβλίο, τό συ
άν
είπε,
— τό έπιεΐκέστατο στόμα σας
έπρόφερε λόγια άρμονικά καϊ
σύμφωνα μέ την λογική. Είνε λο
γικδ πραγματικώς, νά άποδίδε
ται ή τρέλλα στούς νέους καί ή
εύθυκ^ισία στούς ήλικιωμένους
άκόμη καί άν Ιχουν ζήσει, 8πως
έγώ, επί ματαίφ. Έν τούτοις
Ίυμάται τίς έποχές πού άνεφέ
ρατε πρό όλίγου' θυμάμαι τήι
σχολή τής Ρώμης καί τό Πεκΐνο
σας, διάσημο μεταξύ δλων των
πόλεων. Καί νά πού άντιλαμβά
νομαι την τωρινή μου τρέλλα
την τρέλλα μου ώς ήλικιωμένου
ασφαλώς πιό χειρότερη άπό την
τρέλλα μου ώς νέου, χειρότερη
ά πό την τρέλλα μου ώς παιδιοΰ
Διέκοψε, γιά νά καπνίση μιά
δεύτερη πίπα, την οποίαν τοθ πά
ρουσίαζε έ γονατισμένος υπηρέ
■περί ής έγράφομεν χθές.
—Προεβλέπετο έξαιρετικά επι-
βλητική καί άνάλογος τής δλης
κοινωνικής σημασίας τοΰ γεγονό-
τος.
—Την
μετάβασιν των άρχών,
-Ί Τα—Τζέν, έπανέλα
ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία
ήνγυημένωξ παράγεται άπό στάχτην έξασφ«λίζε-
τε τό ξανθον χρώμα, την καλλιτέραν άποξήραν-
σιν καί δικτήρηον τής σταφίδβς σ«ς.
Φροντίτιατε'πρίν έξλδ
-
Παρικκαταθήκπ παρά τοίς κ. κ.
ΥΙΟΙ2 Ν. ΚΙϊΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-Χανίων Πόρτα.
Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
«ΧΙΟΣ»
Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. άκρφώς
Κατ' ευθείαν διά Πειραια
(σέ 12 ώρες).
Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—Άσφάλεια.
ΑΔΑΜΗ
14-ΖίίΕΝ
Γονείς
ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ
Ι*ΕΙ_Ι_ΕΝ
ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 4
ΤΗΛ. 24.263
■)ε—«μ—ε—........ ,,„
ΑΦΗΝΑΙ
της.
— Πέ-
6ε, — στή Ρωμη ήμουν ?νας ήλί
Θιος μαθητής' άλλά έσπούδαζα
μέ σεβασμό τούς παληούς διδα
σκάλους. Στό Πεκΐνο, ήμουν ε¬
νας χωρίς άντίληψι ταξιδιώτης
άλλά προσπαθοθσα νά άνοίγω
τα μάτιά μου στδ θέαμα τοθ Ού
ρανοθ, τής Γής καί των Δέκα Χι
λιάδων Δημιουργημάτων. Τώρα
δέν σπουδάζω πιά τα μάτια μου
δέν ξέρουν πιά νά βλέπουν καί
ζώ σάν τάν λύκο καί σάν τόν
λαγό, έγκαταλείποντάς στήν τΰχη
καί στά αίσχρά ,πάθη, την διεύ
θυνσι των βνίμάτων μου. Οί λό
γοι καί οί άξιωματοΰχοι τού
έ*θνους μου, διέπραξαν την άδικία
νά μοΰ άπονείμουν πολλές άμοι
βές καί πολλές τιμές, δλες χω
ρίς νά τίς άξίζω. Γιά μερικούς
πίνακας ζωγραφημένους χονδρο
ειδώς καί άτέχνως, αϋτοί οί άν
θρωποι οί έστερημένοι κρίσεως,
μέ υπέδειξαν στήν προσοχή τοΰ
κόσμου καί στόν θαυμασμό των
άμαθών. Τό μυαλό μου ήταν ά-
δύνατο. Τό ζεστά κρασί τής δό
ξας τα έμέθυσε. Καί τότε ήλθαν
νά μοΰ προσφερθοΰν δλες οί αίσ
χρές διασκεδάσεις καί δλες οί
έξευτελιστικές ήϊονές. Δέν ήξερα
νά τίς διώξω.
βος των. Άπό
άγνότατο σπίτι
φιλοξενεΐ, δέν
τερα.
Κα'. είμαι σκλά
σεβασμό πρός τό
έκείνου πού μέ
θά πώ περισσί
(συνεχίζεται)
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Αγ. Παρασκευής Χερσονήσου
Την 26ην Ιουλίου ημέραν
Τρίτην, εορτήν ιής Άγίας
Παρασκευής έορτάζει ό φερώ
νυμος ίερός ναός Λιμένος
Χερσονήσου καί παρακα-
λοθνται πάντες οί φιλέορτοι
χριστιανοί δπως παραστώσιν.
Έν Λιμένι Χερσονήσου 21
Ιουλίου 1937
(Ή ένοριακή Επιτροπεία)
ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών ή
κομμώτρια κ. Ειρήνη Κ. Τσαμπαρ
.η τΐαρακολουθήσασα δλας τάς
έας κομμώσεις τάς οποίας καί
θά εφαρμόση ένταΰθα μέ τελείαν
Σδικότητα.
των κυρίων τοθ Π. Ι. κ. &. είς Χερ¬
σόνησον δπου καί δ τόπος των
•παιδικών έξοχών, παρηκολούθη¬
σε συντάκτης μας δστις καί παρα-
θέτει είς άλλην στήλην τα τής ω¬
ραίας δμολογουμένως τελετής.
—'Εκατοντάδες τηλεγραφημά-
των ελήφθησαν προχθές άπό μέ-
ρους συγγενών συμπολιτών μας,
διαμενόντων έν'Άθήναις.
—Χαρακτηριστικόν είνε δτι είς
τα τηλεγραφήματα; ταυτα εγένον¬
το ύπαινιγμοί καί περί τής έν Ή¬
ρακλείφ.. σεισμικής καταστάσεως.
—Την οποίαν οί τηλεγραφούν
τες έσχέτιζον— άδικαιολογήτως Ι-
σως—μέ τόν σεισμόν των Αθη¬
νών.
—Δέν έλειψαν τελευταίως άι&
τα καφενεϊα μας αί διεθνολογικαΐ
συζητήσεις.
—Άφορμή ή εΐσβολή των Ρώσ-
σων είς την Μαντζουρίαν καί οί
κίνδυνοι νέου παγκοσμίου πολέ¬
μου.
— Έν πάση περιπτώσει δχι μό¬
νον ό πόλεμος άλλά καΐ ή ειρήνη
είχον έδώ τούς έκττροσώπους των
καί τόσον ώστε νά άπειληθη ή κοι
νή... ειρήνη καί κοινή ήσυχία.
—Είς τοΰ Πουλακάκη,δπου προε
βάλλετο χθές διά τιρώτηνφοράν τό
άρ στουργηματικόν φίλμ: ·*Αγγε·
λος» εσημειώθη πυκνή κοσμοσυγ
κέντρωσις. Τό φΐλμ γενικώς ήρε
σεν καί δι' δλλους λόγους άλλά
καί διά την νέαν είς αύτό καί χά
ρακτηριστικήν δημιουργίαν της
Μάρλεν Ντήτριχ.
έ Ρέπβρτβρ
—Τό μνημόσυνον ιοΟ Κονδυ¬
λακη καΐ αί «Κρητικαΐ σε
ι λιδες».
Εξεδόθη κα'ι έκυχλοφόρησε προ
χθές τό πανηγυρικόν τεθχος των
• Κρητικών ΣελΙδων» τό άφιερω-
μένον έξ ολοκλήρου είς μνήμην
τοθ αειμνήστου δημιουργοΰ τοΰ
Πατούχα: Ιωάννου Κονδυλακη, έπ'
εύκαιρία τής συμπληρώσεως δεκα
οκταετίας άπό τοΰ θανάτου τού
Τδ τεΰχος αύτό αποτελεί μίαν εΰ-
γλωττον απόδειξιν τής τόσον τι-
μητικής διά τόν τόπον τΐρωτοβου·
λίας των «Κρητικών Σελίδων» τής
κ. θαλείας Καλλιγιάννη δσον ά-
φορόί τό έργον καί την ζωήν τού
αλησμονήτου Κρητός λογογρά-
φου. Τό τεθχος καλλιτεχνικώτα-
τον καΐ έξαιρετικά εΰπρόσωπον
κοσμοΰν φωτογραφίαι καϊ σκίτσα
όρειλόμευα είς τούς καλλιτέχνας
κ. κ. Άλεξανδρίδην, Μαρκογιαν
νάκην καί την δίδα Μαρίτ Ζωγρά-
φού. Περιέχει συνεργασίαν έλε·
κτήν ή όποία δίδει μίαν ωραίαν
καΐ έναργή είκόνα τής πολυπτύ-
χου δράσεώς τοϋ Κονδυλακη είς
τα γράμματα καί την δημοσιογρα
Φίαν. Είς τό τεΰχος ττεριλαμβά-
νονται άνέκδοτος έργασία τοΰ
Κονδυλακη καί μία λησμονημένη
σελίδα τοΰ Φώτου Πολίτη διά τό
χρονογράφημά'του. Συνεργάζον
ται έξ άλλου είς τό τεΰχος αύτό
δ Υττουργός Γεν. Διοικητής Πρω¬
τευούσης κ. Κοτζιάς, ό Νομάρχης
κ ΜαρκΕλλος ό ή Σή
ζς, ομάρχης
κ. ΜαρκΕλλος. ό ποιητής κ. Σωτή-
ριος Σκίπης καί οί Αλεξίου, Άν·
δρουλιδάκης, Άμαριώτου, Βλαχο-
Υΐάννης,Βιαννίτης,'Αλκης θρΰλος,
καλλονας, Καλλιγιάννη, Μαλακά-
σηΓ, Μουρέλλος, Παίζη, Πράτσι-
κας, Παπαδάκη, Μαυροειδή, Πα·
παμαστοράκης, Σφακιανάκης, Στυ
Μτης Σταυράκης, Σπανδωνίδης,
"μ0 ηζ Τζαζώ καΐ Χα·
ΚΙΝΗΣΙΣ.—-Ανεχώρησεν δι'Ά-
Οηνας ττρος πλουτισμόν τοΰ κατα
στηματός ;του ό κ. Ν. Πατμανί-
Ο υφασματέμπορος.
ΚΑΡΟΟΥΖΕΣ ΕΕΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
Στου Ι. Περτσελάκη
ΤϋΙΟΜΒΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΑΤθν 1
| ^εε··^ Μ
Δέχεται ασφαλείας
Ζωής, Πυρός. θαλάσσης, Ατυχημάτων
Αυτοκίνητον καί Έργατικών.
Υπό τούς συμφερωτέρους έρους.
ΓενικοΙ Πράκτορες Μ Τ Σ
ϊτελιοχ; χ. φουντουλάκης;
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
•υταίως ά^
εθνολογικαι
?1 των Ρώ0,
>1αν καί ο,
ϊμίου πολί
ισει δχι μ{.
κ°ι ή ειρήνη
ισώτιους χον
ειληθηή κοι
ήσυχία.
:η,δπου προ;
τηνφοράντί
(λμ: «"ΆγγΕ·
ή κοσμοοο)
γενικώς
ογους ά!
3ύτό καΐϊΐ
ιυργΐαν ~
Ρέπβρκρ
ιοϋ Κονδϋ-
ρητικαί οί
ών.
τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
■«> έγώ καλά' διότι
Ι ντιμιιν φθάνίΐ νά
357βν
—Καΐ τα υποδήματα μου.
—Καλά! άλλά δέν είμπορεΐς νά περιπατης ξυ
■πόλυτος. "Οσον διά τό ώρολόγι σου, γνωρί- '
ζω £να ώρολογοποιόν, δστις ε'μηυρεΐ νά τα α¬
γοράση.
-ΚαλΛ.
— Όχι, διόλου Γ>ΐν τό [Ρ
τιΛς 0ά κάμης Επει>ο,
— Κάμνω ο,τι καί άν ι~1
είνε.
—ΓνωρΙζεις άγγλικά;
—Όχι.
— Γερμανικά;
—Όχι. Διατί;
—Άν ήξευρες μίαν άπ' αύτάς τάς γλώσσσς,'
έ'χω έ'να φίλον μου, βφλιοπώλην, Λστις ίκ6(6ει εί
δός τι έγκυκλοπαιδεΐας, διά την οποίαν ή^ύνασο
νά μεταφράζης άρθρα γερμανικά ή άγγλικά. Ή
άντιμισθία είνε άσήμαντος, άλλά ύπωσδήποτε εί-
μπορεΐ τις νά ζήση
—Νά μόθω λοιπήν άνγλικά κσί γρρμσνικά.
— ΝαΙ, άλλ' έν ιω μεταξύ τούτψ;
— Έν τώ μεταξΰ, τρώγω τα φορέματά μου καΐ
τό ώρολόγι μου.
Προσεκλήθη ό μεταπράτης των φορεμάτων καΐ
ηγόρασεν άντΐ εΐκοσι φράγκων τόν έπενδύτην κοί
την περισκελΐδα. Μετέβησαν ακολούθως οί δύο νέοι
είς τοθ ώρολογοποιοθ, καΐ ούτος ήγόρσσε τό ωρο¬
λόγιον άνιί ιευσσράκοντα καΐ πένιε φράγκων.
—Λέν έκάμαμεν κακόν πώλησιν, έλεγεν 6 Μά¬
ριος πρός τόν Κουρφειράκον έτιιστρέφων είς τό
δωμάτιον του' έ'λοβα έξηνταπέντε φράγκα καΐ 13
τα όποΐ,α εΐχα, ογδοήντα.
__ΝαΙ, άλλ' άφσΐρεσε άπ' αύιά τό ενοίκιον,
απήντησεν ό Κουρφειράκος.
— Καλά λέγεις' ούτό έλησμόνησσ, είπεν ό Μά¬
ριος.
—Νά πάρ' ή όργή! είπεν ό Κουρφειράκος, ε-
ως νά μάθ[)ς τα άγγλικά θα φάγης πέντε, καί πέν
τε £ως νά μάθης τα γερμανικά. Νά σοθ είπω
την άλήθεισ, πολύ όγρήγορα θά τρώς μ(α γλώσ-
σα, ή πολύ άργά θά τρώς πέντε φράγκα.
Έν τούτοις, ή θε(α Γιλνορμάνδου, άγαθή κατά
βάθος έν τοίς θλ'βεραΐς ιτεριοτάσεσιν, ε(χε κατορ-
θώσει επί ιέλους ν' άνακαλύψη την κατοικίαν τοθ
ΜσρΙου.
Καί πρωΐαν τινά, έπιστρ/ψσς ό Μάριος έκ
τής σχολής, εδρεν επ στολήν τής θείας τού καί
έξακόσια φράγκα είς χρυοίον, έντός θήκης χαιρ·
τίνης έσφραγισμένης.
Ό Μάριος επέστρεψε πρός την θείαν τα χρήμα-
τα ταυτα μετ" έπιστολής, έν ή τή έλεγεν εύσε
βάστως, δτι εΤχε τούς τρόπους νά ζήση. είς τό
εξής, είς ουδένα γινόμενος βάρος. Σημειωτέον δέ
δτι, ένώ δγραφε ταυτα, μόνον τρία φράγκα τφ ά-
πελείποντο.
Ή θεΐα £·έν ηθέλησε νά γνωστοποιήση. την άρνη¬
σιν ταύτην είς τόν πάτιτΐον, φοβηθι-.ΐσα μή ετι μάλ¬
λον τόν παροξύντ). Ενθυμείσθε άλλως τε δτι ό γέ
ρων τή είχεν είπεΐ.
—Ποτέ πλέον μή σε άκούσω νά μοθ άναφέρρς
περί αύτοθ τοθ αίμοβόρου!
Ό Μάριος ανεχώρησεν έκ τοϋ ξενοδοχείου έκεί
νού μή θέλων νά ύποπέση είς χρέη.
(συνεχίζεται)
Έγκυκλοπα ιδε ία
ΑΓ έκείνους πού θέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜ1ΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΔΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
Ή μεθαυριανή έκδρομή
των βιοτεχνών Σητείας.
Ρ.'
ΒβνΤΑ ΗΛΙΟΛΟΥΓΡλ
1) Τα Ήλιόλουτρα γίνονται μέ
γυμνό τό σώμα είς τόν ήλιο καί
προφυλαγμένο τό κεφίλι μέ πλ*τύ
γυρο χαπέλλο ι^ ομορελλα και μί
μίίθίϊ γοχλιά.Ξχπλωμένοιέκθέΐομί
*χ,/^ηφΙΛ χήν ίίχι μ_ας καΐ
ίπειτχ άνάσχελ*. Μΐτ,οροθμε νχ
κάνωμε ήλιόλουτρο πη(·αινοερχό
μενοι.
2) Άρχίζ·)με τί; 3 πρώΐες ή-
μέρίς ίπΐ 3—5 πρώτα λεπτά
τή; ώρας %χΙ κατόπιν κάθε με¬
ρά αύξάνομε κατά 5 λεπτά καΐ
σέ 10 — 12 ήμέρε; φθάνομε την
1 ώρα. Οί απολύτως υγιεϊς μπο-
ροθν νά φθάσουν σέ 24 ήμέρες
τής δύο ώρες.
'.ί) Τίς πρώτες ήμέρες καλόν εί
ν«( νά άλο'φωμε τό 5έρμα μέ
κατάλλί',λον άλοιφήν διά ν1 άπο
φύγωμε τα ήλιοκαύ,Αατα τοθ δέρ
ματος
βουλεύωντχι γιατρό, άν πρέπιι νά
κάνουν θαλασσόλουτρ». Ή καλυ¬
τέρα έποχή γι« τα θαλαασόλουτρ*
είναι άπό τό Μάϊον μέχρι των
μέσιον τού Όκτωβρίου Οί νέοι
χαί ρωμαλέοι μΐτοροΰν νά κάνουν
θαασ30λου:ρο δύί μή'ες κ*ί πε·
ρισσότερο.
3) Ή καλύτερες ώρες γιά θ*
λϊσσόλουτρα είναι ή ' πρωίνές ώ¬
ρες μέχρι τής 11 π. μ. κ^ϊ τό
άπόγευμχ 5—7, ή δέ διίρκεια
εκάστου λουτροΰ πρέπει νά είναι
αναλόγως τής ήλιχίας χαί τή; ΰ
γείας άπό 5 λεπτά μέχει μισή
ώρα.
"Αν ή ήμέρα είναι θερμή κχί
ή θάλασσα ήσυχη, οί νέοι καί έΰ
ρωστοι μποροθν νά κάνουν καί
ώρες άλλά μέ διαχοπάς.
Τό θαλασσόλουτρο πρέπει νά
γίνετ'/ι πάντοτε μέ άδειανό σΐο-
μίχι ή τό λιγώτερο 3—4 ώρες
μετά τό φαγηιό. Άλλοιώς ύπάρ
4) "Οταν τό δέρμα πάρη πειά) χει κίνδυνος σοβα.ϊώτατο; γιά τή
σοκολαιί χρδμα ο ήλιος δέν βλά
πτει.
Πάντα
ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 Ιου¬
λίου (τοΰ άντχτο*ρ;τοΟ μας).—
Ώς γνωστόν οί επαγγελματιαι
καΐ βιοτέχναι Άγίο,ι Νΐκολί
ου πραγματοποιοΰντες παλαιάν
επιθυμίαν των θά ίκδράμ-νυ/ την
προσέχη Κυριακήν 24η > τρέχον
τος είς Σητείαν διά βενζινοπλοί
ου. Είς την έχδρομή; ταύτην θά
σ,ιμμετάσχουν καί πλείστοι δλλοι
πολίται έξ Άγίου Νιχολά,υ καΐ
των πέριξ επωφελουμένη καΐ
ούτοι τής διδομένης εύ-ιαιοίας,
νά επισκέφθην την πατρίδα τοΰ
άθανάτθΜ πο:ητο5 τοΰ «Έρακοχρί
τού», Βιτσένζου Κορνάρου
Έν τω μετχξύ ή όργανωτιχή
Έπιτροτ;ή τής έχδρομής έχοι-
νιποίησε τό πρίγρα,ιμα τχύτ,ης Ι
χαν^ώς εξής:
Έκκίνησις έκ τοθ λιμένος Ά
γίοο Νικολάου τή^ πρωίαν Κυ
ριαχής 24 Ιουλίου
ινή. Άφιξις είς
φαγητόν
ώρα 4 30 πρω
Σητείαν 8 30 ' της έχδρομής.
π μ. Κατάθεσις στεφάνου είς
τό μνη·ο.είον τοθ Βιτσέντζου Κορ·
ώια 10 π. μ ) "Ωρα 12
έξ ίδίων.
Μ.μ.'Ώνα 1.30, έχχίνησ·ς κατ'
εύθείκν διά Τουρλωτή·/. Πΐραμο
νή μέχρι 5 μ μ Άναχώρησις
ώοχ Γ» μ μ μέ στάθμευσιν άνά
15" λεπτά εί; Μυρσίνη/,
κ·χί "Εξω Μνυλιχνά
στεφάνου ε'ς τό μνημείον τοΰ
Άγνώίτου Στρατιώτου) Χαμαΐζι
καί χωρίον Σοπή. "Αφιξις είς
Σητείαν ώίχ 8' μ. μ "Ο,ρχ 9
2«>ς 11 πρόγραμμα Μουσικής.
Άναχώρησις 12. Αί ώραι τοΰ
προγράμματος τηρηθησονται αυ¬
στηρώς.
Σημειωτέον δτι τοΰς έκδρομεΐς
θά ακολουθήση ή φιλαρμονιχή
Άγίου Νικολάου ήτις καΐ θά
συντελέση είς την έπιβλητ,κωΐέ-
ραν διεξαγωγήν τής ωραίας ταύ-
1 ζωή. Ι
4) Μπαίνονταςστή θάλασσαπρέ- Αριθ. 2964
^-.^- ^^
^-^—*
ΟΤΑΣΣΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
96-98%
πρειτει
την χατάχρησι.
5) Ή καλυτέρα ώρα γιά ήλι
είναι ή 8—
IV
όπωσνή
ποτε ν'
π μ. μέχρι ο μ. μ.
(ό) Τό ήλιόλουτρο γίνεται πάν¬
τοτε πρό το3 φαγηιοΰ ή τρείς
τουλάχιστον ώρες μετ' αύτό. Καί
νά τρώμε μία ώρα μετά τό ή
λιόλουτρο.
7) "Αν κανείς πάθη πυρετό,
ν' άποφεύγωμεν πει νά βίυτοθμε άμέσως δλο τό '
σώμα χαί τό κεφάλι καΐ νά κρχ-
τοΰμε πάντα ϊλο τό σώμα στό
νερό γιά ν' άποφύγιομε κεφχλαλ-
άποφεύγωμε τής ώρες 11 γίες. Άπχγορεύονται οί βουτιές
' σέ νερά ποΰ δέν ξέρομε τό βάθος
τους ή εχουν βράχους. ,
5) Νά μή μπαίνωμε στή θάλχσ-1
σα κουρασμένιι πολύ ούτε ίδρω-
μένοι.
6) Καμμιά φορά παθαίνουν με-
ρικοί συνολκάς μυιών (κράμπα).
Αρχαιρεσίαι.
ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ
άναβληθένΐος πλειστηριασμοΰ
Ό Σομβ"νλαιογράφος. Μοιρών
Κωνσταντίνος Ιωάννου Τζε'ιρανά-
κης έν Μοίραις έδρεύων καί κα
τοικών.
Δηλοποιώ 2τι,
Άναβληθεΐς §νεκεν νομίμων
λόγων ό διά τοΰ υπ' αριθμόν οί" κ. χ.
15782 >ής 2ας Φεβρουαρίου 1934 'Αντώνιος
Γίνομένων αρχαιρεσιών τοδ
Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ
Συνδεσμου άναπηρων καΐ @υ
μάτων Πολέμου Ηρακλείου ε¬
ξελέγη καΐ αύθις Πρόεδρο; καΐ
Άντιπρόσωπος παρά τω ταμείω
Ουμάτων Πολέμου 6 κ. Έμμ.
Λελεδάκης. Γίνικός Γραμμα¬
τεύς έξβλέγη ό κ. Νικόλαος
Μιχελινάχη;, Ταμία; ο κ Χρή·
στος Πιατουλάκης. Σύμβουλβι δέ
Χαρκουτσάκης,
Καρτάκης, Νιχαηλ
ταχυκαροί». ή ζάλη, ή έρύθυμμα , Τότε πρέπει νά μή φοβηθοΰν, άλ·
τοΰ οέρματος, νά μή επαναλάβη λά νά χαλαρώσουν τό μέρος ποΰ
τό ήλιόλουτρο άν δέν συμβουλευ-
15782 ^τής 2; βρρ ς ρη$, χη
προγράμματος πλειστηρι*σμοΰ έκ Φροιγκακης, Φίλιππος Μακαδια
-ΜΚ - ■ ' ■ Υακπ5 'Εξελεγκτική ΈπιτροΓτη ε
υποφέρει καί νά κινοΰν σιγά σιγά
τό ά'λλο ποδι ή χερι.
Νά βγοΰν εξω καί νά ξαπλω-
υπό τοΰ προκατόχου μου
τέως Συμβ-^λχιογράφου Μοιρών
Ρεωργίου Ιωάν. ΜπισΐαγιαννάκΥ]
τή έπισπεύσει τής έν Αθήναις
έδρευούση; Έθνική; Κτηματικής
Τέ Ελλάδ έ
θή ιατρόν.
8) Οί νέο: καί εϋρωστοι μπο-... . .
ροΰν νά συνεχίζουν τό θαλασ· θοΰν άνάσκελα. Την ήμέρα έκεί- Τραπέζης τής Ελλάδος έχπροσω-
σόλουτρό τους μετά τό ήλιόλουτρο. .νη νά μή ξαναμποΰν στή θάλασ πουμένης υπό τοΰ Διοικητοΰ
9) Τα ήλ-.όλουτρα άπαγορεύον-^σα. {αυτής κ. Ιωάννου Δροσοπούλου
ται είς τοΰς φθισικούς, νεφριτι- 7) Άν κανείς δταν βρίσκεται χατοίκου Αθηνών καί δημοσιευ
χούς, χαρδιακούς χαί άρτηριο- σΐή θάλασσα νοιώση τρεμούλιΐ, θέντος είς τόν υπ'αριθμόν (490)
σχληρωτικούς. Πάντως προτοΰ' παλμούς, ή ζάλη, νά βγή άμέαως 3092 τής 11ης Φεβρουαρίου
*" ' έ"ξω καΐ νά ξαπλωθη στήν άμμο. 1934 φύλλον τής
Την ήμέρα έχείνη νά μή ξχ- εκδιδομένης εφημερίδος ή «"Ιδη»
ναμπ$ σιή θάλασσα. Ιπρο-ίιρυχ{ήΙς δημόσιος άναγχα-
8) Ν' άποφεύγωμετά λουτρά δ- στικός πλειστηριασμός των έν τώ
1 είρημένφ προγράμματι άναφερομέ
νων καί περιγραφομένων άκινή
ξελέγησαν οί κ. κ. Αντώνιος Νοι
κοκυρακης. Ιωάννης Πχραθωρά
κης, Κυριακάς Παναγης.
—Αί εργασίαι είς τό Λετρο-
κομεΐον.
αρχίση τίς τό ήλιόλουτρο καλόν
είναι νά συμβ'.υ)ευθή ιατρόν. |
10) Μέσα άπό τα τζάμια ή μέ
τα ροΰχα ή κατόπιν έπαλείψε |
ως μέ παχύ στρώμα άπό λιπαρέ; ταν είναι τρικυμία.
ούσίες, ή έν ώρα συννεφιάς, τό ή | 9) Νά μή άπομακρυνώμεθα πό
λύ άπό την ξηρά διότι δέν γνω·
θαρό, υπήνεμο καί άμμώδες. Ί·', . ,
διαιτέρως πρέπει νά ^ προσέξωμε ^μ"ω"ας, πρέπει
νά μην έχχύνεται έκεί
ύπόνομος. ■
2) "Ολοι μικροί κα'ι μεγάλοι
μηοροΒν καί πρέπει νά κάνουν,
λιίλουτρο δέν ώφελεΐ
Γον) ΤΑ ©ΑΛΑΣΣΟΛΟΥΤΡΑ ρίζωμε τί δυνάμεις διαθέτομε 'διά νης
1) Τό μέρος ποΰ θά κάνωμε τό τήν έπάνοδο. '"""'""
θαλασσόλουτρο πρέπει νά είναι κα , ^ "((ταν κχνε1ς
νά κρατηθή
κανεί' άνάσκελα ξαπλωμένος, κάνοντας
■ μερικάς κινήσεις γιά νά
Βη σέ ίσορροπία.
. . , , . . . ,. 11) Μή κάνετε μακροβοϋτι πά-,νή°ετα'
θαλασσια λουΐρα καί μονον οί , , , „. , ,, πρός τοά
άρρωστοι, οί άσθενικοί και οί
κο·
κρατη
γέροι καί οί εγκυες γυναΐκες με¬
τά τόν 8ον μήνα πρέπει νά συμ-
ραμένοντες στό βυθό πειό πολΰ
δ,τι έπιτρέπει ή άναπνοή σας.
(Έκ τοΰ 'Υγειον. Κέντρου).
1 των χτημάτων τής καταδιωκομέ
όφειλέιιδος Όλυμπιάδος
χήρας Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη
τό γίνος Χριστοδούλου Άληγι-
οίκοδεαποίνης κατοίκου Ή
κειμένων Ιν τή κτη
ματιχή περιφερεία τ&ΰ χωρίου
ΜητροπάλεωςΚαινουρίου τοΰ ΕΕρη
νοδικείου Μοιρών Καινουρίου γε
ανυπερθέτως συμφώνως
δρους τοΰ ανωτέρω
Τα έν Σπιναλόγκα έργχ έηερΐχ-
τώθησαν ώς πληροφορούμεθα. 'Υ-
πολείπεται μονον ό ηλεκτροφω¬
τισμόν καΐ η συμπλήρωσις τίνων
έκ των έργων, ήτοι τοΰ πλυν-
έν Ηρακλείω ' τηρίου, των μονοκατοικιών καΐ
1 διπλοκατοικιών ώς καί ή κατεδά-
φΐσις των έρειπωμςνων οίκημα-
:ών ό πό τε όλοκληροΰται ή βελ¬
τίωσις των ορων τής διαβιώσεως
των έν Σπιναλόγκα λεπρών. "Υ¬
πό τοΰ ΰπουργείου 'Υγιεινης έ-
στάλη έν τώ μεταξύ ή 0' δόσις
της κρατικη; επιχορηγήσεως έξ 1.
285 000 δραχμών, διά την έν γέ¬
νει συντήρησιν τοΰ Λειτροκομεί
ου Σπιναλόγκας.
ρ
προγράμματος πλειστηριασμοθ κα
Σταφιδοπσραγωγοί,
Προτιμήσατε την δεδοκιμοσμένην κοχδαράν λευ¬
κήν πότ«σοαν «ΑΣΤΗΡ» Γερμανίας, περιεκτικότη-
Τος 96—98 Ο©, διότι 6ά χάμητε την >αλλιτέραν ποιό
τητα σταφίδος καί 6ά άπολαύβητε τάς καλλιτέρας
τιμάς. Εΐαι ή ανωτέρα ολων.
Μόλις ποιρελήφθη τό άναμενόμενον φορτίον.
'Αποκλειστικοί είσαγωγΐϊ; έν Κρηττΐ:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ καί ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ,-'Ηράκλειον
ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΧΑΤΖΗ
(Κοκκίνη Χάνι)
Παρέχει την ευκαιρίαν μιάς τίλείας φυχαγωγίας. Πό-
τα έκλβκτά, μπύρα, μΐςεδες. Καθαριότης καΐ πϊριποίησις
άκρα.
Έκτβς τούτου ηαρίχει καΐ την ευκαιρίαν θαλασσίου
λβυτρβύ είς την καβαρωτάτην παραλίαν τβυ βπβυ καί β-
χούν κατασκευασθή είδικές χαλύβες· Παρβχει καΐ ϋδωρ
υγι«ινότατον έκ τού έκβΐ πλησίον πηγ*όι*ύ.
ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΛΥΚΕΙΟΥ «Ο ΚΟΡΑΗΣ"
Άπό 1ης Αΰγοΰστου άρχίζει ή λειτουργία των Φρον-
τιστηρίων τού Λυκείου κατά τμΐ'ιματα καΐ μέ εΐύικοϋ; κα¬
θηγητάς δι" ϊκαστον μάθημα:
1) ΔΓ εΐσιτηρίους έξετάσεις
είς την ιΐαιδαγωγικην Ακαδημίαν
τό Πανεπιστήμιον
τό Πολυτεχνεϊον
τάς Στρατιωτικάς καΐ λοιπάς 'Ανωτά-
τας Σχολάς.
2) Διά μετ£ξετ»στεους πάσης τάξεως καΐ παντός
Σχολείου
3) ΔΓ εΐσιτηρίους έξετάακις
α'.) είς την Εμπορικήν Σχολήν.
β ') δι' άποςοίτους τής δ.' Δημοτικοϋ
Σχολείου μέλλοντας νά ΰποστωσιν εΐοιτήριον εξέτασιν διά
την Αην τάξιν όκταταξίου Γυμνασίου, Πρακτικοΰ
Λυκείου κ. λ. π.
4) Διά μαθητάς άπ£φθίτους της Στ' τάξεως τού Δή-
μοτικοϋ μέλλοντος, να ϋποστωσι κατακτητήριον εξέτασιν
διά την Γ.' τάξιν οκταταξίου Γυμνασίου ίί Πρακτικοΰ Λυ¬
κείου.
Πληροφορίαι παρέχονται καθ* εκάστην έν τώ
Γραφείω τοΰ Λυκείου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ή Έπιτροπή Διατιμήσεων καθώρισεν δπως τα
Ζυμαρικά των έργοστοσΐων «ΝΤΙΚΟ» καί «ΜΙΣΚΟ»
πωλοΰνται λιανικώς κατά 3 δραχμάς επί πλέον των
ήμετέρων Ζυμαρικών.
"Ινα μή ή κατανάλωσις ύποθέτη δή ή διαφο-
ρά αθτη τής τιμής προέρχετσι έκ τής διαφοράς
τής ποιότητος, καθιστώμεν αυτή γνωστόν δτι ή σεβα
στήΈπιτροπή Διατιμήσεων έπεβάρυνε τα Ζυμαρικά
ταυτα μέ 3 δραχμάς επί πλέον ούχι λόγφ διαφοράς
τιοιότητος άλλά λόγω μεταφορικών έξόδων καί το
πικών φόρων είς οϋς ύποβάλλονται ταυτα έρχόμε-
να είς την αγοράν μας.
Έκ τής Διευθύνσεως τοθ ΈργοστασΙου Ζυ-
μαρικών:
ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ-!
>
αριθμόν 331 τής
5ης Ιουλίου 1938 αποφάσεως
τοΰ κ. Προέδρου των έν Ήρα-
Πρωτοδικών την 18ην Σε-
πτεμβρίου 1938 ημέραν Κυρια¬
κήν καί ώραν 10—12 π. μ. ε¬
νώπιον μου ή τοΰ νομίμου άνα
πληρωτοΰ μου κ«ί έν τω ενταύθα
καί παρά την άγορά/ Μοιρώνδημο
σίφ γραφείω μου ίδιοκτησία Κων¬
σταντίνου Ζαχαριουδάκη ένθα καί
δΐε καλοΰνται οί βουλόμενοι νά
πλειοδοτήσωσιν. Άρμόδιος δικα-
στικός κλητήρ ένεργησά-ω έν
προκειμένφ τάς νομίμους επι-
δόσεις καί τοιχοκολλήσεις πρό
δεκαπέντε ημερών τουλάχιστον.
Δημοσιευθήτω δέ ή παροΰσα καί
διά των έν Ηρακλείω έκδιδομέ
νων εφημερίδων ή «"Ιδη» καί ή
«Ανάρθωσις» τουλάχιστον πρό
δέκα πέντε ημερών. Εγένετο ^σή¬
μερον την δεκάτην πέμπτην Ίου
λίου τοθ χιλιοστοθ ένεακοσιοστοΰ
τριαχοστοΰ όγδόου ετους ημέραν
Παρασκευήν έν Μοίραις Καινου
ρίου Κρήτης, καί έν
βολαιογραφείω μου ίδιοχτησία
Κωνσταντίνου Ζαχαριουδάκη χαί
υπεγράφη ύπ' έμοΰ, ώς Ιπεται
ληπτέων τελών καί δικαιωμά-
των δραχμών 105.
Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
Κ. Ι. Τζίϊρανάκης (Τ.Σ.)
Άκριβές αντίγραφον.
Έν Μοϊρες αυθημερόν.
Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
Κ. >. Τζεϊρανάκης
Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟϊ
Κων. Ε. Πολυδάκης
ΕΙδικευθϊΐς έν ΓερμανΙα είς
τα νοσήματα τοΰ στομάχου
έντέρων καΐ ήττατος, δέχετοι
τούς πάσχοντος έκ τοθ ■πβ'πτι·
κοθ συστήματος έν τφ Ιατρίίφ
τού (οΐκΐα κ. Χ·λιδώ«η), Τρείς
Καμάρ&ς.
θιραπϊΐα αΐμορροΐδων ά¬
νευ έγχΐιρΐσΐως δι" 1ν4ο·ϋον.
Άριθμ, τηλ. 7—92
— Έορτή είς Λίμνες.
Είς Λίμνες Νβραμβέλλου έ τε
τέσθπ προχθές Κυριακην μετά
πάσης έπιβλητικότητος ή έορτή
τής Άγίας Μαρίνης. Είς την
Ιεράν πανήγυρΐν προέστη ο Οεο
φΐλεστατος Έπίσκοπος Πέτρας κ.
Διονύσιος Συμμετέσχον πλήθη
κόσμου εκ Λιμνών καΐ Νβαπόλε
ως. Μεταδίδεται ή πληροφορία
ότι έπ' εϋκαιρία τής εορτής οί άρ
μόδιοι (Ένοριακη 'Βπιτροπή καΐ
Κοινοτικόν Συμβούλιον Λιμνών)
κατέληξαν είς την απόφασιν ο
πω; προβούν τό ταχύτερον διά
προσωτικης εργασίας είς την δι
άνοιξιν αμαξιτής όδοΰ μέχρι
τοΰ νέου Ίεροϋ ναού ϊτης 'Λγί
α; Μαρίνης.
—Εγκατάστασις τηλεφώνου.
Κατόπιν ένεργειών της 'Ενο
ριακής Επιτροπείας Βραχασιου
ενεκρίθη υπό της Γενικης Διοι
κήσεως Κρήτης εγκατάστασις τη
λεφώνου είς τό θαυματουργόν έ
ξωκκλήσιον τοϋ Άγίου Γεωργίου
Σεληνάρι.
—Άπόπειρα φόνου.
Συνελήφθη ό Αντώνιος Κα
ρυωτα-κης κατοικο; Μαρουλά Ρε¬
θύμνης διότι έχων προηγουμέ
νας αφορμάς κατα τού άγροφύ
λαιος Ήλία Βασιλάκη έπυροβό
ληαε κατ' αυτού τετρακις άνεπι-
τυχδς.
—Εις την Χωροφυλακήν Ρο
δακίνου Ρεθύμνης προσήλθεν ό
Ευάγγελος Γιανναδάκης διότι έ-
πυροβολησεν άνεπιτυχώςέναντίον
τοΰ ομοχωρίου τού Ν. Γαλάνη.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Καλείται ό Σύλλογος των Έκλο-
γέων τοΰ ΈπαγγελματικοΟ καΐ
ΒιοτεχνικοΟ Έπιμελητηρίου Ηρα¬
κλείου την 24ην τρέχοντος καί πε·
ρΐ ώραν 10 π.μ. είς την αίθουσαν
τοθ Έπιμελητηρίου πρός συγκρό-
τησιν Γενικής Συνελεύσεως. Μή
έπιτευχθησομένης νομίμου άπαρ·
τίας καλείται διά τής παρούσης
προσκλήσεως ό Σύλλογος ούτος
την 28ην τρέχοντος καί περί ώ¬
ραν 10 π.μ. είς τόν αυτόν ώς £νω
τόπον.
θέματα: Ί^ήφισις ΆπολογισμοΟ
χοθ Έπιμελητηρίου χρήσεως 1937.
Έν Ηρακλείω τή 20ή Ίουλί
ου 1938.
Ό Πρόεδρος
Έμμ. Κβσμαδάκη;
»νν^>
ΨΑΡΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ ΠΟΥ ΚΡΑΣΑΚ1
(Έναντι Παλ. Νβμαρχί«ί)
.--Ι
ι!
31 κ·!
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεΐσ έναντι Παλ. Νομαρχίσς
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Παρα^κευής
22 Ιουλίου 1938
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΗΚΤΟΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ!
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
ΕΛΑΦΡΑΙ Α ΟΝ Η Σ Ε ΙΣ
ΚΑΙ ΑΑΛ1 ΜΕΤΡΑ ΗΕΡΙ81ΑΨΕ1Σ
ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας).— 'Ελαφραί δονήσεις έ
συνεχίαθησαν καί σήμερον είς την σει
σμόπληκτον περιοχήν τής Άττικής.
Έν τώ μεταξύ ή λήψις των μέτρων
περιθάλψεως των σεισμοπαθών εξηκο¬
λουθεί. Είς την περιοχήν τού 'Ωρω-
ποΰ διενεμήθησαν υπό τοΰ πατριωτικού
ίδρύματος δέκα χιλιάδες μερίδας κρύ-
ών φαγητών. Έπίσης εσυνεχίσθη ή κα-
τεδάφισις υπό τμημάτων τού συντάγμα-
τος σκαπανέων των έτοιμορρόπων οίκη
μάτων.
Αι σχέσεις τοϋ Ράϊχ μέ την Αγγλίαν,
ι
της
Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
ΕΙΣ ΤΑ -ΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΪΛΡΕΣΚΕΙΛΣ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίουλίου(τοΰ άνταπο
κριτού μας).— Ό πρωθυπουργός κ.
"Ι. Μεταξάς μετά την χθεσινήν πε¬
ριοδείαν τού είς τα σεισμόπληκταχωρία
εξέφρασε την εύαρέσκειάν τού πρός τάς
υπηρεσίας τού ύπουργείου Κρατικής
* Αντιλήψεως διά τόν τρόπον μέ τόν ο¬
ποίον αντιμετωπίσθη γενικώς τό ζήτη-
μα τής περιθάλψεως, διατροφής καί
στεγάσεως των σεισμοπαθών.
ΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΑ ΒΥΜΑΤΑ ΤΡΝ ΣΕΙΣΜΠΝ
__ΑΘΗΝΑΙ21 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).—Αί υπάρχουσαι μέχρι
τής στιγι».ής έπίσημοι πληροφορίαι διά
τα θύματα των σεισμών άναβιβάζουν
τούς νεχρούς είς 19 καί τοΰς τραυ
ματίας είς 1Ο4.
9ΛΟΚΛΗΡΟ8ΗΗΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΧΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ ΟΡΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας). — Ή μεταφορά των
καταδίκων των κρατουμένων είς τάς φυ
λακάς τοΰ "Ωρωποΰ αΐτινες ώς γνωστόν
Ματβρειπώθησαν, ώλοκληρώθη άνευ ού*
3εμιάς άνωμαλίας. Οί κατάδικοι με·
τεφέρθησαν ασφαλώς είς άλλας φυλακάς
τού κράτους.
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΕΡΜΑΙ ΕΚΔΗΑΟΣΕΙΣ
ΟΡΟΣ ΤίΥΣ ΑίίΑΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
ρισίων ότι ό γαλλικός λαός περιβάλλει
διά συνεχών θερμών 'έκδηλώσεων τούς
'Άγγλους Βασιλείς οΐτινες κατασυγ-
κεκινημένοι έκδηλώνουν εκάστοτε πρός
αυτόν τάς ευχαριστίας των καί την βε-
βαίωαιν ότι Θά ενθυμούνται αιωνίως την
φιλοξενίαν των Παρισίων.
ΡΩΜΗ 21 Ιουλίου (τηλεγρσ
φικώς).—Αί ιταλικαι έφημερί-
δες συνεχίζουν τα σχόλια αυ¬
τών επί τής συναντήσεως τοΰ
Οϋγγρου πρωθυπουργοϋ κ.
Ίμρέντυ μετά τοΰ ΊταλοΟ πρω
θυπουργοθ κ. Μουσολίνι. Αί
έφημερίδες τονίζουν δτι ή με-
ταδοθεΐσα πληροφορία περί ε¬
πισκέψεως τοϋ κ. Μουσολίνι
είς την Ρώμην θά συντελέση
ώστε τα άποτελέσματα τής συ
ναντήσεως ταύτης νά έκδηλω
θοθν αμεσώτερον. Πάντως πά
ραμένει άγνωστον πότε άκρι
βώς ό κ. Μουσολίνι θά δυνη
θή νά επισκεφθή την Βουδα
πέστην.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Ιουλίου
(τηλεγραφικώς).—Οί γερμανι-
κοί κύκλοι άναφερόμενοι είς
τάς τελευταίας Άγγλογερμσ
νίκας συνομιλίας είς Λονδίνον
έκφράζουν την ϊλπίδα δτι αί
σχέσεις ΓερμανΙας καί Μέγα
λης Βρεττανίας θά , βελτιω
θώσι σημαντικώς. Οί Γερμα
νοΐ διαβεβαιοΰν δτι τό γ' Ρά
ϊχ τρέφει τάς καλυτέρας δια
θέσεις άπέναντι τής Αγγλίας
καί έπιθυμεϊ είλικρινή συνερ
γασίαν μετ" αυτής έπ' άγα
θω τής εΰρωπαικΓ|ς είρήνης
'ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ιουλίου (τηε
γραφικώς).— Έσυνεχίσθησσν
καί σήμερον αί δεξιώσεις καί
έορταί επί τή αφίξει καί πά
ραμονή είς Παρισίους των
Βασιλέων τής Μεγάλης Βρετ
τανίας. Είς έκδηλώσεις πρός
τοΰς Βασιλείς τής Αγγλίας
προέβησαν σήμερον διάφοροι
λαϊκαΐ αντιπροσωπείαι αΐτινες
εγένοντο δεκταί έπ' ολίγον είς
τό Καί Ντ' Όρσαί δπου ώς
γνωστόν παραμένουν οί Βα
σιλεΐς.
—Είς την αίθουσαν των κα
τόπτρων τοΟ άνακτόρου των
Βερσαλλιών παρετέθη σήμερον
μέγα γεθμα. Παρεκάθησαν
250 πρόσωπα καί αντηλλάγη¬
σαν θερμόταται προπόσεις.
Ή γενομένη σήμερον στρα
τιωτική παρέλασις υπήρξε με
γαλειώδης. Έλαβε μέρος δλη
ή φρουρά των Παρισίων, άε
ροπλάνα καί μεγάλαι μηχανο
κίνητοι μονάδες.
Τηλεγραφοθν έκ Ρώμης ότι
ό κάμης Τσιάνο εδέχθη είς
μακράν ακρόασιν τόν πρεσβευ
την τής Πορτογαλλίας.
— Έκ Τόκιο αγγέλλεται δτι
ό ύττουργός των Στρατιωτικών
τής Ίαπωνίας επεσκέφθη σήμε¬
ρον τόν αύτοκράτορα μετά
τοϋ όποίου έσχε δίωρον συνο-
μιλίαν.
—Μετά την επιστροφήν τού
έξ άνακτόρων ό υπουργός συ¬
νειργάσθη επί μακρόν μέ ά-
νωτέρους στρατιωτικούς τής
Ίαπωνίας. Ελήφθησαν σοβα-
ρώταται άποφάσεις, μή άνα-
κοινωθεΐσαι εισέτι. Αί άπο·
φάσεις αυται άφοροϋν τα
ζήτημα των συνόρων Μαν-
τζουκουό καί Κορέας.
Ή χδεσινή ώραία τελετη
των έγκαινίων των παιδικών έξοχών.
Παρουσία τοΟ υπουργοθ Γενι-
κου ΔιοικητοΟ Κρήτης κ. Μπότη
Σφακιανάκη, τοΰ Νομάρχου Η¬
ρακλείου κ. Άνδρέου Μαρκελλου,
τοΰ Διοικητοΰ Χωροφυλακής κ.
Όρφανουδάκη, τοθ δημαρχοθντος
καί τοθ Προέδρου τοθ Δημοτικοΰ
Συμβουλίου κ. κ. Κασιμάτη καί
Ρασιδάκη καί πλήθους κόσμου έ
τελέσθησαν χθές την πρωΐαν τα έγ
καίνια έν Χερσονήσω των παιδι¬
κών έξοχών.
Είς τα έγκαίνια παρέστησαν ω¬
σαύτως αί κυρίαι τοΰ Διοικητι-
κοθ Συμβουλίου τοθ Πατριωτικόν
Ίδρύματος Τιτίκα Μοράκη, Ά
γλαΐα Βογιατζάκη, Εύαγ. Τζαυ
λάκη, Τοθλα Φανουράκη, Ραλλοΰ
Μουρέλλου, Χρυσή Πρινιανάκη,
Μαρία Κουλούρα, οί κ. κ. Κων.
Καριωτάκης Σατρδς τοθ Πατριωτι-
κοθ Ίδρύματος, Ιωάν. Μουρέλ-
λος, Στυλ. Κατεχάκης, Κων. Βαρ-
Περάκης, Στυλ. Φιωράκης, Αστρι¬
νάκης μετά τής κυρίας τού,
άντιπρόσωποι τοΰ τύπου, οί άπο-
τελοΰντες την Κοινοτικήν Έπιτρο
πήν Χερσονήσου κ. κ. Παρλαμόϋς
καί Παπαδάκης, ό υποτελώνης κ.
Δαφέρμος κ. &.
Ό άγιασμός έτελέσθη είς τάν
περίβολον των παιδικών έξοχών.
Είτα προσεφέρθηβαν άναψυκτικά,
έψάλησαν παρά των τροφίμων
διάφορα άσματα μεθ' 2 οί Ι-
πίσημοι περιήλθον τάς αιθούσας
τοΰ οίκήματος ένθα στεγάζονται
οί τρόφίμοι.
Επί τή εύκαιρία ό ίιπουργάς
Γενικάς Διοικητής κ. Μπότης Σφα
κιανάκης ανεκοίνωσε δωρεάν πρός
τάς παιδικάς εξοχάς έξ 20.000
δραχ. Μετά μικράν παραμονήν έν
Χερσονήσψ 6 κ. ύπονργος συνο-
δευόμενος καί υπό τοΰ Νομάρχου
Ηρακλείου κ. Ανδρ Μαρκελλου
ανεχώρησεν επιστρέψας ενταύθα.
Είς τάς Παιδικάς έξοχάς έδωρή-
θη έπίσης παρά τής έλαιουργι
κης έταιρείας Άδελφών Κασα
βέτη, Αποστολάκη καί Γιαννου
λάκη εν δοχείον ελαίου. Την τέ
λεσιν των έγκαινίων των Παιδι
κων έξοχών, τελουσών υπό την δι
εύθυνσιν τής διδασκαλίσσης κ.
"Ολγας Κοκκινάκη, ό Γεν. Γραμ
ματεύς τοΰ Πατριωτικόν Ίδρύμα
τος κ. Κατεχάκης έτηλεγράφν
σε πρός τόν έν Αθήναις ευρισκό
μενον Αήμ-ρχον Ηρακλείου κ
Μηναν Γεωργιάδην.
ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΡ.ΡΕΙ
ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΔΙ' ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ
Ο κ. ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Σήμερον την πρωΐαν ανα¬
χωρεί δι' "Αγ. Νικόλαον ό
υπουργός Γεν. Διοικητής Κρή¬
της κ. Μπότης Σφακιανάκης.
Είς τόν "Αγ. Νικόλαον ό κ.
υπουργός θά παραμείνη ώς
γνωστόν επί διήμερον. Έπα
νερχόμενος είς Ηράκλειον θά
επισκεφθή την επαρχίαν Βιάν¬
νου καί την κωμόπολιν Κα-
στελλίου Πεδιάδος.
Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Την πρωΐαν χθές άνεχώρη
σεν εντέυθεν μεταβαίνων είς
"Αγ. Νικόλαον ό νέος Νομάρ-
χης Λασηθίου κ. Παπαδημη-
τρίου.
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ι
ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΤ Ο Υ
ΕΜΟΙΙΛΙΑΣΜίΣ ΤΟΠ ΣΕΙΣΜΙΙΜΑΟΟΝ
£~ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).— Τό υπουργείον Γε¬
ωργίας διέταξε σήμερον την έπίσπευσιν
τής συγκεντρώσεως τού σίτου.
Διά διαταγής έπίσης τού ύνυπουρ-
γείου'Υγιεινής παραγγέλθη ό άμεσος έμ
βολιασμός των σεισμοπαθών Άττικής
δι' άντιτυφικοΰ όρροΰ.
ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
ΤύΝ κ.κ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΣΙΣΜΑΝΟφ'
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός κ.
Ί. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν πρε¬
σβευτήν τής Βουλγαρίας κ. Σιβμάνωφ
μετά τού όποίου καί συνωμίλησεν «π*
αρκετόν*
Την προσέχη Κυριακήν 24ην
Ιουλίου τελοθνται είς Κοκκί
νη Χάνι τα έγκαίνια τοϋ έ-
κεϊ άνεγερθέντος ίεροϋ ναοθ
των Άγίων Άναργύρων υπό
τοΰ Πανοσιολογιωτάτου Ήγου
μένου τής ίεράς μονής Άνω
πόλεως. Είς την ιεράν ταύ
την πανήγυριν προσκαλοϋνται
οί βουλόμενοι έκ των φιλεόρ
των καί φιλοχρίστων.
ΑΙ ΔΙΑΑΕΞΕΙΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
Την προσέχη Κυριακήν ώραν
5 μ. μ. δίδεται εις Άρχαναις ή
8η διάλεξις τοΰ αύτόθι Μορφωτι
κου Συλλόγου μέ όμιλητήν τόν
διοργανωτήν τοΰ Συλλόγου κ.
Ιω. Μαρκοδημητράκην καί θέμα:
Αογοδοσία των πεπραγμένων καί
μελλοντική δράσις τοΰ Συλλόγου.
Την διάλεξιν θέλει άναγνώσει ή
δΐς Μαρίκα Λαμπράκη, λόγω χρο
νίας ασθενείας τοΰ όμιλητοΰ.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Αί είσπράξεις τοΰ Τελωνεί-
ου Ηρακλείου κατά τό λήξαν
β' δεκαήμερον τρέχοντος μη¬
νός άνήλθον είς δρχ. 2.363.
784.
Τό καταρτισθέν 6πό τοΰ σωμα-
τείου ύποδηματοποιών πρόγραμμα
τής ημερησίας έκδρομής των με-
λών τού είς Βιάννον Ιχει ώς εξής:
Συγκέντρωσις έκδρομέων εις την
οδόν "Ιδής (Πλατειά Στράτα) ένθα
τό κατάστημα τοΰ Ταμίου τού Συλ
λόγου κ.Νικηφ.Διακάκη ώραν 5ην
πρωϊνήν. Έκκίνησις 5 30 άκρι
βώς. "Αφιξις είς Αρκαλοχωρι Την
πρωϊνήν. Στάθμευσις καί πρό
γευμα έξ ίδίων, Έκκίνησις ώραν
8' άφιξις εις Έμπαρον 9 καί
είς Βιάννον 10.30. Έπίσκφς των
θαυμασίων καί περιφήμων πηγών
Γαμπριέλλες, πηγών Χαλασσοΰ
καί τής Άρχαίας Βυζαντινήζ Έκ·
κλησίας. Ανάπαυσις καί γεΰμα
Ιξ ίδίων. Άναχώρησις έκ Βιάννου
ώραν 8 μ. μ ακριβώς. Τιμή εϊ-
σιτηρίου ωρίσθη είς δρ. 80. Εισί-
τήρια θά έκδίδουν ό Πρόεδρος τοΰ
Συνδέσμου κ. Γεώργιος Βασιλεί-
ου, δ Ταμίας κ. Νικηφ Διακάκης
καί οί Σύμβουλοι κ. κ. Νικόλ.
Αρμενάκης, Γεώργ. Μαραγκάκης,
Ιωάν. Λαγουδάκης, Ν. Καροφυλ¬
λάκης καί Αλεξ. ΐΓά
ΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΓ έ'γκυκλίου τοΰ ύπουργείου
Δικαιοσύνης καλοθνται οί Εϊσαγ-
γελεϊς ΙΙρωχοδικών 3πως συγκεν-
τρώσουν καί ύποβάλουν αύτω τα
βραδύτερον μέχρι τέλους τρέχον¬
τος μηνός προτάαεις των ΕΣρηνο
δικών καί Πταισματοδικών τής
περιφερείας των περί τοθ καθορι-
στέου άριθμοΰ των ύπαλλήλων
των ών προ ίστανται γραμμαΐειών.
ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΙΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ
Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ Τα·
χυδρομείου ο£ άποστολεΐς ταχυ-
δρομικών αντικείμενον δέον ν' ά.
ναγράφωσιν εύαναγνώσΐως πλήρη
την διεύθυνσιν τοΰ παραλήπτου
ώς καί την ιδικήν των πρός συν-
τομωτέραν διεκπεραίωσιν. Όφεί-
λου ν Ιπίσης νά έπικολλώσι έπ'
αυτών πλήρες τό άναλογοΰν διά
την αποστολήν τέλος.
ΑΠΟΝΟΜΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Υπό τοθ ύπουργείου Έθνι
κης Οίκονομίας απενεμήθη δι
πλωμα εύρεσιτεχνίας είς τόν
συμπολίτην υδραυλικόν κ
Σταμάτιον Πατελάρον διά την
τελειοποίησιν τής χρήσεως
των ψεκαστήρων.
Η ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤίϊΝ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΡΗΤΟΝ
Κατά τηλεγρόφημα έκ Θεσ
σαλονίκης ανεβλήθη ή όρι
σθεΐσα είς Κρήτην διά τόν τρέ
χοντα μήνα έκδρομή των Κρη·
των έν Μακεδονία καί Θεσσα
λονίκη.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Αί τιμαί των αλεύρων κα
θορίζονται άπό σήμερον των
μέν λευκών είςδρχ. 10.36 κατ'
οκάν, των δέ πιτυρούχων είς
δρχ. 9.34. Έξ άλλου αί τι¬
μαί τοϋ άρτου, ισχύουσαι άπό
αυριον, καθορίζονται είς δρχ.
9.80 διά τα λευκά καί 8.20
διά τα πιτυροΰχα.
Ωσαύτως ή επιτραπή Δια-
τιμήσεων έτροΐτοποίησε προη¬
γουμένην απόφασιν της ειδι¬
κώς ώς πρός την πώλησιν πό
των υπό τοθ κέντρου«Πανελλή
νιον». Διά της νέας άποφάσε
ως αί τιμαί διά τα γλυκά
κουταλιοθ, καφέ κ. λ. π. κα-
θορΐζονται είς δρ. 7 διά δέ
τάς πάστας, παγωτά κ. λ. π.
είς δρ. 9. Ή αύξησις αυτή θά
ισχύση μέχρι. λήξεως τοϋ συμ-
βολαίου μεταξΰ τής όρχή
στρας Γκρεγκόρ καί τοθ Κέν
τρου τούτου.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Πληροφορούμεθα δτι μεταξύ
των αρμοδίων κράτει ή άντί
ληψις δτι είνε δυνατόν νά ε¬
πιτευχθή ή βελτίωσις των πό
λιτικών συντάξεων καί ή έξί
σωσις αυτών μέ τάς στρατι
ωτικάς, έφ' δσον πραγματο
ποιηθοθν ωρισμέναι οίκονο
μίαι δι' ών θά άποτραπη ή έ-ί
πιβάρυνσις τοθ προϋπ'ολογι'
σμοθ. ' ι
ΟΙ ΡΩΣΣΟΙΜΕΤΑΦΕΡΟΥΣΙ
ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ Μ1ΝΠ0ΥΡΙΑΝ
Ε Ν ΤΕ ΙΝ Ο Ν ΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΗΟΣ
ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 1Ν_ΔΥ0 ΧΟΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άν.
ταποκριτού μας)---Νυκτερινά τηλεγρα
φηματα έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν
ότι ή σοβιετική Ρωσσία μεταφέρει διαρ
κώς στρατβύματα είς την μεθόριον τής
Μαντζουρίας.
Έκ τοΰ λόγου τούτου αί σχέσεις
μεταξύ τής Ρωσσίας καί τής Ίαπωνί¬
ας έντείνονται επικινδύνως ώστε νά' αύ
ξάνωνται οί κίνδυνοι ρήξεως. Τούς κιν-
δύνους τούτους σημειωτέον ή Ρωσσία
έπιρρίπτει είς την Ιαπωνίαν ή όπο'α
έξακολουθεϊ νά αξιοί την εκκένωσιν τής
λωρίδος έδάφους την οποίαν κατέλαβον
οί Ρώσσοι είς την Μαντζουρίαν.
ΒΡΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ » 1 Ιουλίου (τού άντα.
ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
ρισίων ότι ή προέλασις των έθνικών είς
την 'Ανατολικήν Ισπανίαν αυνεχίζεται
σταθβρά ^ άλλά βραδεία λόγω τής λυσ-
σώδ€υς άντιστάσβως των χυβερνητικών.
ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΧΑΑΙΦΑΞ
ΚΑΙ ΥΠΑΣΠΙΠΟΥ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άν-
ταποκριτού μας)— Είδήσεις έκ Λον-
οίνου μέσω ξένης πηγής άναφέρουν ότι
μετά τάς συνομιλίας τού λόρδου Χάλε»
φαξ καί τού λοχαγοΰ Βάϊντμαν ύπα-
σπιστοΰ τοΰ Χίτλερ θά άρχίσουν έπίσης
μοί διαπραγματεύσεις διά την ρύθμι¬
σιν των ζητημάτων Αγγλίας καί Γερ-
μανίας.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
ΑΘΗΝΛΙ 2 1 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας). — Τελευταίαι πληρο¬
φορίαι εκ Παλαιστίνης άναφέρουν ότι
συνβχίζονται έκβϊ β ι ταραχαί μεταξύ
Εβραίων κβί Άράβων μέ άρκεςά θύ
ματα εκατέρωθεν.
ΕΙ
ΑΙ
Ι-ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας).--;ημ*ρινβ1 βί8ήββ έκ
Παρισίων άναφέρουν ότι αί συνομιλίαι
τού λορδου Χαλιφαξ μετά τού Γάλλου
πρωθυπουργοϋ κ. Νταλαντιέ έξακο-
λουθοΰν μεικανοποιητικά άποτελέσμα-
τα. Σχετικώς τονίζεται ότι κατέστη
^^τ^ ^ β?νεργασία Αγγλίας καί
αλλιας δια τα κοινά ίδεώδη καί τα ά-
μοιοαία συμφέροντα.
Ν
ΤΩΝ ΝΕΟΝ ηΟΜΟίΡΑΡΧΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα-
ποκρ6τθύβμας).-.χήν ηρω?(χν σήμβ
β-ς το Σχολείον μορφώσεως ΧωΟο
φ.υλακής εγένετο ή όρκωμοσία τών
ανθυπομοιραρχων παρουσία τοΰ κ.
ΗρωΟυπουργοΰ,τών ύφυπουργών Στρα¬
τιωτικών καί Ασφαλείας *αΙ τοο ^
γού τήςΧωροφυλακής. Ρ^
ΟΙΦΑΛΑΓΠΤΑΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 21 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτού μας). - Ανεκοινώθη ότι έπ'
εύκαιρία τού εορτασμοΰ τής 4ης Λύ-
γουστου θά συγκεντρωθούν είς Άθήναο
περί τάς 3Ο χιλιάδας φαλαγγιτών οί!
τίνες θα παραστούν είς τάς γενησομένας
τελετάς. Έπίσης θά φθάσουν είς Ά.
θήνας 1Κ χιλιάδες άγροτών ΐν« β^Τ.
μετάσχουν εις τό συνέδριον των γεωο-
γικών συνεταιρισμών καί την έορτήντο»
_ιταοςου.
ΟΠΪΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς