96032 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4915

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

16/7/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΑΡΟΛΊΑ1:
Αιγυπτου ;
έτησία λίοαι 3
έςάμηνο; 2
Άμερικής
έτησία δολ. 15
έξάμηνοο > 8
Τιμη
χατά φύλλον
Δραχ. 2
16
ΙΟΥΛΙΟΥ
1938
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
ΤΒΕΪΟΥΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ
ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΟΝ
Ήσχολήθημεν χθές μέ τό
πρόβλημα των έμπορικών
μας σχέσεων μετ» τής Γερ-
ίας Καί έξεφράσαμεν
μανίας. Καί έξεφράσαμεν
την πεποίθησιν ότι ή
έμπορική σύμβασις πού σχ άφού
πρλύ μεγαλυτέρας ποσότητας
τα ϊδια μέ ημάς προϊόντα.
Καί τό σπουδαιότερον. Ή
Ελλάς είνε χώρα μάλλον
συναφθή μετ* ολίγον, θά πε
ριλαμβανη ορους εύνοοϋν-
τας την μεγαλυτέραν έξαγω
γήν προΐόντων μας είς τό
Ράϊχ. 'Αλλά τό ζήτημα των
έξαγωγών καί των μετά των
ξένων χωρών έμπορικών καί
οίκονομιχών συναλλαγών
μας είναι μεγίστης σημασί-
ας καί θά μάς άπασχολήση
καί σήμερον.
Μάς εδόθη καί άλλοτε ή
εύκαιρία ν' ασχοληθώμεν μέ
τό πρόβλημα τούτο. Καί ετο¬
νίσαμεν ότι εάν άποτελή
εθνικήν ανάγκην ή αύξησις
τής παραγωγής, άφοΰ έξ αυ¬
τής έξαρτάται ή ανάρθωσις
καί ή άναδημιουργία καί ό
έκπολιτισμός τής χώρας, άπο
τέλει έπίσης πρωτίατην α¬
νάγκην νά εξασφαλίσωμεν
την εύχερή εξαγωγήν καί
την είς ικανοποιητικάς τι¬
μάς πώλησιν των προΐόντων
μας είς τάς άγοράς κατανα¬
λώσεως. Καί φυοιχά, τό ζή¬
τημα των έξαγωγών, μόνον
με μίαν καλήν προσπάθειαν
τής Κυβερνήσεως ειμπορεί
νά ρυθμισθή. Εύτυχως δέ,
ή προσπαθεία αυτή δέν πρό
κείται νά συναντήση άνυ·
πέρβλητα έμπόδια καί άκα«
τανικήτους δυσχερείας. Τα
έθνικά μας προίόντα, είναι
αία____.·...—. =. _____'. __^
νέα ε,οαγωγιχή παρά έξανωγιχή,
υ θα «φού αί είσαγωγαϊ είνε δι-
βεβαία εύγενή, χαπνιές χα
σταφίς κυρίως, καί ύπόκειν
ται είς τόν" συναγωνισμόν
πού ασκοΰν άλλαι χώραι πού
ά έί ομοειδή
τα ίδικά
ποιοτικώς
ψ υ
παράγουν έπίσης
προϊόντα. 'Αλλά
μας ύπερέχουν
ί άό
μς ρχ ς
καί άπό τής απόψεως αυ¬
τής είναι άσυναγώνιστα. Μέ
μικράν δέ άκόμη προσπάθει¬
αν έξευγενισμοΰ καί τυποποι-
ήσεως καί των άλλων προΐ¬
όντων μας, οΐνων, ελαίου
κ.λ.π. καί καλυτέρας συσκευ
οισίας των θά άποβοΰν μονα-
δικά καθ* όλον τόν κόσμον
άπό απόψεως ποιότητος.
Έπειτα, ή παραγωγή μας,
είνε ελαχίστη έναντι τής
παγκοσμίου παραγωγής, δέ
δομένου ότι
άλλαι χώραι
καί πλείσται
παράγουν είς
φ γγαί
πλάσιαι των έξαγωγών καί
τό εμπορικόν της ίσοζύγιον
άφήνει κατ' ετος τεράστιον
παθητικόν υπόλοιπον, καλυ-
πτόμενον άπό τα κέρδη τής
ναυτιλίας, άπό τα έμβάσμα
τα των όμογενών τοΰ έξω-
τερικοΰ, άπό τάς προσόδους
της «βιομηχανίας των ξέ¬
νων» καί άπό τούς άλλους,
τούς λεγομένους άδήλους
πόρους. Δέν είνε έιτομένως
δύσκολον νά εξασφαλίσωμεν
την πώλησιν των προΐόντων
μας είς τό εξωτερικόν, διά
τής συνάψεως έμπορικών
συμβάσεων μ-εθ' ολων των
χωρών μετά των οποίων
διατηρούμεν^ εμπορικάς συν¬
αλλαγάς ή είνε δυνατόν νά
δημιουργήσωμεν είς τό μέλ-
λον, έφόοον μάλιστα ζώμεν
είς την περίοδον πού κυριαρ
χεϊ τό σύστημα των άνταλ-
λαγων καί των κλήριγκ.
Εύτυχώς, ή σημερινή Κυ¬
βέρνησις, έχει πλήρη συνεί¬
δησιν τής θέσεώς μας έναν¬
τι των άλλων χωρών. Αντε¬
λήφθη ότι δέν είναι αδύνα¬
τον ά βελτιώσ&μεν τάς εμ¬
πορικάς μας σχέσεις καί συν¬
αλλαγάς μέ τα διάφορα κρά-
τη. Καί άνέλαβεν ήδη μίαν
άξιόλογον προσπάθειαν πρός
τούτο. Απεφάσισε ν' άνα-
ά ίνλά
συμφωνίας μας μέ όλας έν
γένει τάς χώρας—ήδη μάλι-
ατα τάς άνενέωσε μέ πολ
λάς—καί νά επιδιώξη την
βελτίωσιν των έρων αυτών
κατά τρόπον πού ά εύνο-
οΰνται αί έξαγωγαί μας καί
νά έξασφαλίζεται υπό τάς
μάλλον εύνοϊχάς συνθήκας
ή έξαγωγή καί ή πώλησις
των προΐόντων μας. Δέν
γεννάται δέ άμφιβολία ότι
θά επιτύχη απολύτως είς την
προσπάθειαν της αυτήν την
οποίαν έν πολλοϊς έπικου·
ρεΐ καί τονώνει καί καθοδη-
γεί ή Τραπέζα τής Ελλάδος
καί ό Διοικητής αυτής κ.
Τσουδερός.
ουν τό τοπικά χρώμ* είνε βέβαιο
Βτι ή Κρήτη προσέχεται περισ¬
σότερον. Δέν ευρίσκουν μόνον φα-
νατικούς αγοραστάς τα τοπικά
εϊ^η καί συλλέκτα; άκόμη μαν
ώδεις.Έξαίρεται κυρίως ώς τόπο
μέχαρακτήραάναλλ&Εωτον, μέ ήθο
γραφίανίδιαιτέραν,μέίστορικόν κα
πνευματικόν κύρος είς τάς έξελί
ξεις τού πολαισμού. Κίς τα περι
γραφικά Ιργα ενός Ντέ ΆμΕτσις
ενός Ρισπέν, ενός Κνούτ Χάμσου
τα «κουλέρ λοκάλ» είνε ήπηγή τή
έξάρσεως, των ίδεολογικών ή συ
ναισθηματικών έννοιών. ΟΕ λογο
τέχναι προσέχουν καΐ άναλύου
πρό παντός τόν σύγχρονον μέ αύ
τούς σταθμόν μΐάς οίασδήποτε το
πικής σταδιοδρομίας. Άπά αύτοι
ή διαφήμισις μιας χώρας —ή ψυ
χή δηλ. τοθ τουρισμοθ ή τής 6ιο
μηχανίας των ξένων —άρχίζει νά
κατακτα τό σύμπαν. Καί νά αύξά
φυσικά τούς φίλους τής χώ
ρας αυτής. "Οχι μόνον δέ είς τό
πεδίον τή; συνήθους προσελκύσε
ως καί τοϋ άπλοΰ ταξιδίου, άλλά
ς ξδ, άλλά
καί είς έκεΐνο τής ευρυτέρας πνευ
ματικής φιλίας καί τής χαθαρώ
οίκονομικής σχέσεως
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
Πεταχτά
σημειώματα
όλο
φυλή
ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
ΤΟΠΙΚΟΝ ΧΡΩΜΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
σις τοθ ζεύγους θά ήτο τελεία.
—Μέ ένδιαφέρει πρό παντός ό
σύγχρονος Κρητικός.
—Άλλά γιατί 5χι ό προγενέ-
στερος;
—Άπλούστατα
γιατί μέσα
βρίσκω καί τόν
αυτή έψαρεύθη
Νάχάτι ποΰ τό αντελήφθημεν στ6 ««ΥΧΡβνο
άργά-δχιδμως τόσον ώστε νά προγενέστερο
μή δικαιολογήται καί σήμερον Ι " αυομ,ίλλ, - - , -.,- ^----.
ή σκοπιμότης τού: Ή έξαρσις ι *λλο?ε επί λέξει μεταξυ δυο έκ-
τοθ τοπικοθ χρώματος. Αί έορταϊ
πού δέν εδόθησαν χθές — διά
λόγους ανωτέρας βίας —είς τό
γήπεδον τοθ ΐέννις, θά απετέλουν
την πρώτην ώργανωμένην, καλήν
η ρ
άπαρχήν.
Ό Μπαίντικερ
εξί ό
ώς γνωστόν,
Ε
δέν εξαίρει μόνον τα ίστορικά
καί άρχαιολογιχά σημεία των πό¬
λεων. Εξαίρει καί τα γραφικά.
Άλλά καί ανεξαρτήτως, τούτου οί
τουρισταί τρελλαίνονται σήμερον
διά τό ντόπιο χρώμα. Δέν είνε
πολύς καιρός πού μπροστά σ' ε'να
ζευγάρι βασικώς διαφορετικό
(ξανθός έκεϊνος, μελαψή έκείνη)
—καφενόδιος τύπος, δστις εση-
μείωνε συχνά επιτυχίας είς τούς
χαρακτηρισμούς, άνέκραξε:
—Κυττάξετε: Ό Μπενουα καί
ή Άντινέα μέ στιβάνια!
Διά νά ονομασθή έκείνη Άντι¬
νέα είχεν δλα τα προσόντα ενός
έξωτικοΰ τύπου τής έρήμου. Διά
να ονομασθή έκεϊνος Μπενουα εί-
χε τό μεγάλο πρόσωπο καί τα
ζωηρά μάτια τοθ Γάλλου μυθιστο
ριογράφου. Τα στιβάνια δμως
τί ήθελαν έδώ; Άπλούστατα καί
οί δύο έφοροθσαν στιβάνια. Άν
υπήρχε χαί ή δούργια—πού χά-
ποτε 6πάρχει χαί αυτή μεταξύ
των τςυριστων—ή Κρητιχοποίη-
δρομέων άπό την άλλην Έλλά¬
δα. Σήμερον μπορζϊ νά χρησι-
μεύση ώς γενικάς τουριστικός
δρος. Βεβαία οί ξένοι θά έ
πισκεφθοθν τα Μουσεϊα καί τού;
άρχαιολογιχούς μας τόπους. Είδι
κώτερα δμως θά άπασχοληθοΰν
μέ τή σύγχρονη ζωή. Αυτή εί
νέ πού θά τούς έμπνεύση. Αύ
τή είνε πού θά τούς κάμη
νά μάς άγαπήσουν. Ό Μινωϊκός
τύπος — τό είπαν καί άλλοι—
είνε %χΙ σήμερα άκόμη καταφα
νής. Άρκοθν ωρισμέναι περιπτώ
σεις διά νά άνακαλύψης την νοο
τροπία ή την ψυχολογία τού με
ταξύ των συγχρόνων. Έξ αυτού
καί ή τρέλλα των τουριστών
πρός τό ντόπιο χρώμα—την ντό
πια φυσιογνωμία, είτε την έμ-
ψυχη, είτε την άψυχη. Λίγο πολύ
σέ κάθε τόπο δπάρχουν οί συγ-
γένειες αύτές. Στήν Έλλάδα δ¬
μως καί στήν Κρήτη άρχαιο
λογία, ίστορία καί σημερινή
πραγματικότης, σμίγουν κάποτε
σ' ένα άριστοτεχνικό αύ^/ολο. Τα
μέσα έκφράσεως δπως είνε ό χο
ρός, τό Ινδυμα, ή χειροτεχνία,
χατατοπίζουν δημιουργικώτατα
ένίοτε διά τόν περιηγητήν αΰτό
τό σύνολον.
* *
Μέ τάς εορτάς πού άναδιιχνύ-
ΠΡΟΣ ΤΙΕΝΤΛΕΜΕΝ.
Πανηγυρικόν έτοΐμαζε κο
ή στήλη ούιή. Καί δμως εύρΐ
σκεται στήν άνάγκη νά διατυ
πώθΓ) παράπονα κοί ν' άπευ
θύνη καιηγορητήριο:
Νοί, κύριοι, άπόγονοι τοθ
Τζών Μπούλ. ΤΙ ήταν αυτή
ή χθεσινή συμπεριψορά σας
άπέναντΐ μας; Αίώνες
κλήρους έπάσχισε ή
αχχς νά δημιουργήση τή
τοΰ δσμαστοϋ των θαλασσών
κσΐ τού τζέντλεμαν. Καί σεΐς
έκαταστρέψατε τή φήμη αυτή
σ' ένα λεπτό. Μέρες όλόκλη
ρες βρισκόμαστε σέ άγωνία
περιμένοντας σας. Μ' άλα
λαγμούς καΐ ψυχικά σκιρτή
ματα ύτΐοδεχθήκαμε την έμ
φάνισι τής κομψής πάλλευκης
σιλουέττας τού καροβιοΰ πού
θά σάς έφερνε στόν τόπο μας.
Καΐ σεΐς, σόν νά μην εΐσαστε
οί φημισμένοι τζέντλεμεν,ήλθα
τε ώςτόστόμιοτοΰλιμανιοϋμας
μάς χαιρετΐσατε μέ δυό σφυ
ρίγματα τοθ βαποριοΰ σας
καί ϋστερα έκάματε μεταβο
λήκαί μάς άφήκατε «στά κρΰα
τοθ λουτροθ». Καί τό χειρό
τερο: μάς έπετάξατε κατά
μουτρα την προσβολή: δτι τό
πέλαγός μας είναι τόσο άφι-
λόξενο καί άγριο, πού δέν
σάς αφήκε νά άποβιβασθήτε.
Έ! μά αύτό είναι, κύριοι, πό
λύ βαρύ. Τί ήθέλατε! Εμείς
έξέρσμε δτι είσθε λαός θα¬
λασσινός. Σάς ξέραμε μάλι-
στα γιά θαλσσσοκράτορες.
Σάς ξέραμε άκόμα, βορει-
νούς, πού δέν άντέχετε στή
ζέστη τοϋ μεσημβρινοθ μας
κλΐματος. Κι' έφαντασθήκα-
με δτι £να έλαφρό μελτέμι,
λίγη φουσκοθαλασσιά, θά ή"·
ταν δ,τι χρειάζεται γιά νά
σάς προκαλέση εύχαρΐστησι
κι' άναψυχή. Κι' έσεΐς, κυ-
ριευθήκατε άπό δέος στ' άντί-
κρυσμα τ' άφροϋ καί ετράπη-
κατε έμφοβοι είς φυγήν σάν
νά σάς καταδΐωκε ή πιό ά
γρια θύελλα. Κι' ουτε έσκε-
φθήκατε καθόλου τή δική μας
θέσι.
Μά τί λοιπόν; Έτσι μπορεΐ
νά ματαιώνεται την τελευταία
στιγμή μίαέπ(σκεψις;Καί τί θά
κάμωμε λοιπόν εμείς τίς τόσες
έτοιμασίες μας; Εμείς πού
είχαμε φορέσει τα σαλβάρια
μας καί τ' άσημένια τ' άρμα-
τα μας καί τίς άνωγειανές
τίς φορεσιές τα κοριτσόπουλα
καί είχαμε ετοιμάσθη νά στή·
σωμε χορό καί γλέντι γιά χά-
τήρι σας! "Εμείς ποΰ είχαμεν
έπιστρατεύσει τ' άγγλικούλιά
μας, νά οάς εκφράσωμεν την
άγάπη καί τόν θαυμασμό μας.
Εμείς πού είχαμε παρατάξει
κεντήματα καί κάρτες καί
βουργιάλια καί χειροτε-
χνήματα, νά σάς θαμπώσωμε
μέ τή λαϊκή μας τέχνη καί ν'
άνταλλάξωμε τάπροϊόντα της
μέ τίς λ(ρες σας. "Εμείς πού
έπεριμέναμε νά (δοθμε τ' άν-
θρώπινα λουλούδια τής Σκω
τΐας καί τής Ούαλλίας καΐ νά
δεχθοθμε την ερωτικήν έξομο
λόγησι καμμιάς ξερακιανής
ΰστερικής «μίς» μέ λΐρες μέ
ούρά!... Δέν τα σκεφθήκατε
λοιπόν δλα αύτά; Κι' δμως
εμείς δέν είχαμε παραλεΐψει
τϊποτε. Άκόμη καί γιά τό
τσάϊ σας κσί γιά τό ροϋμί
σας έφροντίσαμε. Τή, Ρούμ,
έδιαλαλοϋσε μιά έπιγραφή σ'
£να κατάστημα, κι' έσυμπλη·
ρώνονταν μέ τό κλασσικό,
ϊνγκλις σιτόκεν. 'Εσεϊς δμως
δέν ήθελήσατε νά διακινδυ·
νεύσετε λιγάκι γιά νά (δήτε
δλα αύτά τα θαυμασία πού
σάς είχαμε έτοιμάσει. Έφύγα
τε. Καί δέν έσκεφθήκατε δτι ή
φύγη σας καταστρέψη τό
θρΰλό σας ώς ναυτικοΟ λαοΟ
καί μάς άναγκάζει νά σάς
ποΰμε—μ' δλο πού δέν τό
θέλομε—δτι δέν μάς φερθή-
λατε καθόλου, μά καθόλου ώς
τζέντλεμεν...
Μ.—
Έθνική ο'ικονομία καί παροχγωγή
ΗΕ
ΚΑΙ Η
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΟΡΓΑΝΟΣΕΟΣ ΤΗΣ
3ον.
Είνε άλτ;θές δτι δέν πρέπει νά
θεωρήσωμεν τόν Κρήτα ώς τόν
μόνον απολύτως ΰπεύθυνον φθά
σαντα 5χι μόνον μέχρι σημεΕου
έγκαταλείψεως τής έλαΕας, άλλά
περιφρονήσεως καί Ιχθρας, θεώ
ρών ταύτην ώς την αίτΕαν τής κα
κοδαιμονίας τού καί τής οίκονο
μικής τού καταστροφής, έπειδή
καΐ άλλοι παράγοντες οίκονομι
κης καί κοινωνικής πολι
τικής, άνεξάρτητοι τής θελήσεως
τού, συνετέλεσαν πρός τούτο,
άλλά νομίζομεν δτι ήτο άδικαιο (
λόγητος καί άατοχος ή τοιαύτη ]
ενεργεια τού κατά τής έλαίας
χαί ή ατροφή τού πρός άλλας
καΛλιεργεΕας, διότι ώφειλεν άντί
τούτου ν' αντιμετωπίση τα προκ
ψαντα έλαιοκομικά προβλήματι
καί νά επιτύχη βελτίωσιν των οί
κον^ομικών συνθηκών τής έλαιοπ
ράγώγ^Γ" "*.....""
Άποτέλεσμα τής τοιαύτης συμ
περιφορας πρός την έλαίαν ϊ
Κρήτη είναι δτι ένω κατά τήι
τελευταίαν δεκαετίαν 5Γ απασα
την Έλλάδα παρατηρεϊται μία
αίσθητή αύξησις τής έτησίας πά
ραγωγής ελαίου κατά 30 ο)ο με
ταξύ των περιόδων 1920—27
καί 1929—30, διά την Κρήτην
περιορΕζεται είς 13.6 ο)ο.
Καί είς τους τρείς μέν νομούς
τής Κρήτης παρουσιάζεται καΐ ή
μικρά, έστω, αυτή αύξησις, ένώ
διά τόν νομόν Ρεθύμνης παρατη
ρεΐται κατά την τελευταίαν δεκαε
τή περίοδον μείωσις τής μέσης
έτησίας παραγωγής κατά 17 ο)ο
Ή έλαία τόσον διά την Κρή
την δσον καί διά την λοιπήν Έλ
λάδα αποτελεί εθνικόν κεφάλαιον
έκ των κυριωτέρων καί συμβάλλει
τα μέγιστα είς την μείωσιν τής
διαφοράς τοθ έμπορικοθ μας ίσο
ζυγίου καί θά εξακολουθή νά παί
ζή κα! είς τό μέλλον σπουδαιό
τατον ρόλον είς την εθνικήν οί
κονομικήν μας ζωήν.
Έξ άλλου τα προϊόντα τής Ι
λαίας άποτελούν είδος πρώτης
άνάγκης διά τόν Ελληνικόν λα
όν, είνε ή αρίστη τροφή τού, τό
μόνον λϊπος, τό κυριώτερον άρτυ
μα τού καθημερινού τού φαγη
:οΟ. Καί ένώ άπό πάντας τούς
Έλληνας καί τό Κράτος κατα
;άσσεται τό Ιλαιον είς τα έθνι
κά προϊόντα καί άναγνωρίζεται
5τι αποτελεί Ιν έκ των κυριωτέ
_;ων καί μεταξύ τούτων τό πολυτι
μότερον έκ των προΐόντων τής έλ
ηνιν.ής γής, έν τούτοις οχι μό
Όν δέν εσκέφθη ποτέ ουδείς διά
:ήν πραγματικήν τού προστασίαν
ώς τοιούτου καί δπως τοθ άξί
|ει, άλλ' άπεναντίας άντιμετωπίζει
;ήν αδιαφορίαν καί την Ιγκατά
λειψιν καί Ιμμέσως εχουν θε
ιει τουτο είς διωγμόν, χωρίς
ίέβαια νά έχουν συνείδησιν τής
άντεθνικής των ταύτης ενεργείας.
Καί νομίζομεν πώς δέν πρέπει
πιστεύη κανείς δτι ή άδιαφο
;ία τοθ έλαιοπαραγωγοθ καί ή
ιγκατάλειψις υπ' αύτοθ τής έλαιο
:ομίας καί ή στροφή τού πρός
■λλας καλλιεργεΕας όφείλεται
ίς προκυψάσας... διαφοράς μετα
;ύ τούτου καί τής έλαίας, διότι
ιύτή δέν Ιπαυσεν νά θάλλη δ-
:ως πρίν ή νά χαρίζη την
ικιάν τοθ πλουσίου φυλλώματός
:ης, άλλά καί παρέχει περισσό
ιερόν άπό άλλοτε τό εξαίρετον
:ροϊόν της.
Μ Καί ασφαλώς ό έλαιοπαραγω
γός πονεΐ περισσότερον ευρισκό
μενος είς την ανάγκην νά έγκα
ταλείψη ή νά θέτη είς τό περιθώ
ριον ΐήν έλαίαν, τό δένδρον τό
οποίον αύτός καί μακρά σειρά
γενεών των ηρο-{6ν(ί>^ τού Ιδρόσι
ζον μέ τόν ίο~ρωτά των, διά νΐ
έναγκαλισθη άλλο μέ τόν οποίον
ουδένα είχε δεσμόν.
Έκεϊνος ποΰ εύθύνεται όλι
γώτερον έναντι τοθ "Εθνους διά
την τοιαύτην κατάστασιν τής έ
λαιοκομίας μας είναι ό έλαιο
παραγωγός, πολύ δέ περισσό
τερον αύτό τούτο τό Κράτος
καί αί λοιπαί κοινωνικαί τα
ς
Ό έλαιοπαραγωγός δέν έγκα
ταλείπει άμαχητί τόν τίμιον, τόν
εθνικόν άγώνά τού, άλλά άγω
νίζεται μέ καρτερικότητα καί πί
στιν συνεργαζίμενος επί σειράν
έτών μέ την έλαίαν παρά τάς
δοκιμασίαν πού υπέστη* κατά τό
-πρόσφατον πα^βλθόν - κ««~4φίτκα
ται μέχρι σήμερον μ! τάς κρί
σεις ποθ εγνώρισε καί οιέρχε
ται τό έλαιον καΐ αί οποίαι
εδημιούργησαν είς αυτόν οίκονο
μικόν άδιέξοδον, τάν ωδήγησαν,
είς χρεωκοπίαν καί διακινδυνεύβι
καί αυτήν άκόμη την ίοιοκτησί
αν τού.
Νομίζομεν δέ δτι ουδείς 0Ί
άμφισβητη" δτι αί τιμαί τοθ έ
λαίου κατά τα τελευταία Ιτη εΓ
ναι δυσαναλόγως μικραί έν σχέ
σει πρός τό κάστος παραγωγής
καί εν συγκρίσει πρός τ' άλλα
οίκονομικά άγαθά καί ή θέσις
καί ή ΐιμή τού δέν είναι ή
φυσική καί κανονική, άλλά κα
θαρώς τεχνική, μή δημιουργουμέ
νη άπό τούς γενικούς οίκονομι
κούς νόμους καί τής παραγω
Υήί·
Έκεϊνο τό οποίον άναγκάζει
τόν έλαιοπαραγωγόν ν' άδιαφο
ρή διά την βελτίωσιν τής Ιλαίας
ή νά στρέφεται πρός άλλους κλά
δούς τής γεωργίας είναι τό ά
σύμφορον τής έλαιοκαλλιεργείας.
Καί δέν ήτο δυνατόν νά μή
στραφή πρός άλλας κατευθόνσεις
δ έλαιοπαραγωγός, δταν δχι μό
νόν οδδεμιάς προστασίας έτύγχα
νέ τό προϊόν τού έκ μέρους τοθ
Κράτους άλλ' άντιμετώπιζε πλήν
τής άδιαφορίας καί έγκαταλεί
ψεως καί τόν Ιμμεσον διωγ
μόν.
Δέν πρέπει νά λησμονώμεν
την κρίσιν την οποίαν έδοκί
μασε τό έλαιον πρό ολίγων ά¬
κόμη έτών, δτι ή τιμή τού κατ
ήλθεν είς 10 δραχ. μέ άμεσον
συνέπειαν δχι μόνον νά έγκα
ταλείψουν οί έλαιοπαραγωγοί την
καλλιέργειαν τής έλαίας, άλλά
καί νά προβαίνουν είς έκρίζωσιν
αυτών κατά χιλιάδας πρός χρη
σιμοποίησιν των γαιών δι' άλλας
καλλι&ργείας μάλλον προσοδο-
φόρους. "Οτι δέ ή έλαιοκαλλιέρ
γεια θεωρεΐται άσύμφορος έν
σχέσει πρός άλλας, άποδεικνύεται
καί έκ τής μέχρι σήμερον τάσεως
πρός έκρίζωσιν καί άντικατάστα
σίν της έν Κρήτη κυρίως,
παρά τα σχετΐκά έκ τοθ νόμου
έμπόδια.
Έν τή έργασία καί τ^ παρα-
/γ^) οί οίκονομικοί νόμοι είναι
άΐεγκτοι καί δέν πρέπει νά λη¬
σμονώμεν δτι ελατήριον πάσης έ-
πιχειρήσεως, παντός έργου καΐ
πάσης ανθρωπίνης προσπαθιίας
είναι ή έπιδίωξις μι«ς ώφελεί-
άς. ενός κέρδους.
ΗΛ. ΖΟΥΛΦΑΚΟΣ
γεωττόνος
Ικαπτικαΐ μηχαναί.
Είς τάς τελευταίας μεγάλας
έκθέσεις των Παρισίων καί
των γερμανιχών πόλεων, έξε·
τέθησαν ώς γνωστόν, μεταξύ
άλλων προΐόντων τής βιομη-
χανΐας καί σκαπτικαί μηχα¬
ναί. Καΐ ήδη τό Γεωργικόν
μας Έπιμελητήριον ζητεί πλη
ροφορΐας αρμοδίως, εάν είναι
δυνατόν νά χρησιμοποιηθοϋν
αί μηχαναί αυται διά τό σκά·
ψιμον των αμπέλων, όπότε,
βεβαία θά είσαχθοϋν καί
θά χρησιμοποιηθοϋν είς εύ
ρεΐαν κλΐμακα. Τό πράγμα
φαίνεται- είς ημάς τουλάχι¬
στον κάπως δύσκολον. Πάν¬
τως θά είναι εύτύχημα, εάν
είναι δυνστή ή χρησιμοποίησις
των μηχανών αυτών διά το
σκάψιμον των αμπέλων. Θά
μειωθή χάρις είς αύτάς κατά
πολύ τό κόστος τής σταφίδος
καί θά δυνάμεθα ευκολώτε¬
ρον ν* άντεπεξερχώμεθα είς
τόν συναγωνισμόν ποθ άσκοθν
αί άλλαι σταφιδοπαραγωγι·
καί χώραι.
Οί.άστεγοι πρόσφυγες
Ή μέριμνα τής Κυβερνήσε¬
ως διά την στέγασιν των προ
σφύγων, είνε γνωστή. Ανή¬
γειρε παντοθ συνοικισμούς,
πολυκατοικΐας, ώραΐα οίκημα
τα καί έστέγασε πλήθθς άν-
θρώπων πού έμεναν είς απο¬
θήκας καί παράγκας. Καί συ-
νεχΐζει την στεγαστικήν προ¬
σπάθειαν της. "Ηδη, καθώς ά
ναφέρουν χθεσιναί έξ Αθη¬
νών πληροφορίαι, απεστάλη
Ιτό ενταλμα πληρωμάς καί διά
τα στεγαστικά δάνεια των
Αστέγων προσφύγων Κρήτης.
"Ετσι μετ" ολίγον, έλπΐζεται
νά μην ύπάρχουν πλέον οΰτε
άστεγοι οθτε τρωγλοδύται,
ουτε καρκινώματα παραγκών
καί «τενεκεδομαχαλάδων».
Διότι ή μέριμνα τής Κυβερνή¬
σεως δ£ν θά περιορισθή είς
τούς πρόσφυγας μόνον. Θά έκ
ταθή καί είς τούς γηγενεϊς
άστέγους.
Τα όδικά Άμαρίου,
Διά την όλοκλήρωσιν τού
όδικοϋ δικτύου των έπσρχιών
Άμαρίου καί Άγίου Βασι-
λεΐου, ό Νομάρχης Ρεθύμνης
κ. Κρεββατάς καταβάλλει ε¬
σχάτως μεγάλας προσπαθείας.
Καΐ οί κάτοικοι έπίσης των
ενδιαφερομένων διαμερισμά-
των προσφέρονται νά έργα-
σθοΰν διά την διάνοιξιν των
όδών. Έλπίζεται έπομένως δ¬
τι ταχέως θά λυθή τό όδικόν
ζήτημα των δύο αυτών έπαρ-
χιών, δεδομένου ότι καί τό
Κράτος θά βοηθήση, όπότε
καί θά καταστή δυνατή ή δι*
αύτοκινήτου σύνδεσις τής Μεσ
σαράς καί τοθ νομοθ Ηρα¬
κλείου γενικώτερον, μέ τόν
νομόν Ρεθύμνης έκ νότου.Καί
θά είναι τεράστιον τό κέρδος
δι' αμφοτέρους τούς νομούς.
Οί άρτοποιοί.
Ή έκδοσις άναγκαστικοθ
νόμου διά τοϋ όποίου χορη-
γεΐται άποζημίωσις παρά τοϋ
ταμεΐου άσφαλίσεως άρτοποι-
ών, είς τούς απομακρυνομέ¬
νους τοθ έπαγγέλματος άρ-
τοποιούς των οποίων τα άρ-
τοποιεΐα άχρηστεύονται ώς ά-
κατάλληλα, ήτο πράγματι επι-
βεβλημένη. Καΐ άποδεικνύει
ή έφαρμογή τού μέ πόσην με¬
λέτην καί δικαιοσύνην ρυθμί-
ζει ή κυβέρνησις τα διάφορα
ζητήματα. Διότι μέτρον δικαΐο-
σύνης αποτελεί ή άποζημίω-
σις των άπομακρυνομένων έκ
τοϋ έπαγγέλματος των άρτο-
τοποιών,
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
(θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
ρον ώρα 10μ. μ. τό άριστούργημα
τοΰ κινηματογράφου: «Ό λυτρω·
τής» Μέ τόν Γκάρρυ Κοθττερ καϊ
την Ζάν Άρθρούρ.
θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»—Σήμε¬
ρον τό ίαπωνικό φίλμ- «Μιτσοΰ-
κο». Κατάλληλον και δΓ άνηλί-
κ ούς.
Προιστάμενος Τυιτογραφείου
"Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
ΘΕΡΙΝΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
"Ενας κινηματογραφι-
κός Κολοσσός τού μέγα-
λου σχηνοθέτου Σεσίλ
Ντέ Μίλ:
Ο
Μέ τόν
ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
καϊ την
ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
(Γαλλική έκίοσις)
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Άπό τού βρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΜΐϊΤίίΤΓΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
Ή στήΛη τού ώραιόκοσμου.
_, Ό έρως είς την χώραν
των χρυσανθέμων.
Η ΜΑΧΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
Ό έρωτιχός γολγοθάς
ίύο νεαρών καρδιών πού
πόνεσαν, έπάλεψαν γιά
την άγάπη τους καί νί
κησαν μέ την πίστι τους
στήν νεότητα.
Σχηνβθεσία ΒίλλυΦόρστ
Πρβατοτγωνιστβϋν:
Βέρνερ Κράους,
ΒίΑ. Άϊχμμπεργκερ
Χορτενσέ Ράκυ,
"ΟΑγα Τσεχόβα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρβς τό προσωπικόν έκτελέσε-
ως καΐ έπιβλεφεως ήλκχτρολογι-
κων έγκαταστασεων Γ. Δ. καϊ Στ'
είύικότητος.
Γνωστοποιεϊται ότι συμφώ
νως πρός τα δημοσιευθέντα
διατάγματα είς τα ύπ' αριθ.
112, 113 καϊ 224 τοϋ έτους
1938 φύλλα τής εφημερίδος
τής Κυβερνήσεως, άπαντες έν
γένει οί όπωσδήποτε άσχολού
μενοι μέ την εκτέλεσιν ή επί¬
βλεψιν ήλεκτρικών έγκαταστά
σεων είς έργοστάσια παραγω
γί,ς όεύματος ή δικτόων διανο
μής Γεύματος πλήν των δι-
πλωματοόχων Μηχανικών—
Ήλεκτρολόγων — Μηχανολό-
γων ώς έπΐσης καί οί άσχο-
λούμενοι μέ την εκτέλεσιν ή
την επίβλεψιν των ήλεκτρικών
έγκαταστασεων Βιομηχανικήν
Εργοστασιον καϊ συνεργεΐων
δι' ίδιαν χρήσιν καί οί άσχο·
λοόμενοι μέ την εγκατάστα¬
σιν καΐ επίβλεψιν ήλεκτροκι
νήτων άνυψωτικών μηχανημά
των μεταφοράς δέον νά έφο
διασθώσι μέχρι τής 26ης τρέ¬
χοντος μηνός μέ σχετικήν ά
δειαν ή πτυχίον έκδιδόμενον
κατόπιν έξετάσεων ένεργου
μένων έν Αθήνας παρά τής
Ήλεκτρολογικής "Υπηρεσίας
ΤοΟ ύπουργεΐου Σιδηρόδρομον
Καί Αυτοκίνητον.
Καθίσταται πρός τούτοις
γνωστόν δτι τάς έγκαταστά-
σεις των άνω είδικοτήτων δέν
δικαιοθνται νά έκτελώσιν ί) έ-
πιβλέπωσιν οί κάτοχοι άδει-
ών εκτελέσεως εσωτερικόν ή
λεκτρικών έγκαταστασεων.
Προκειμένου ήδη ή αρμοδία
Ήλεκτρολογική ύπηρεσίσ τοΟ
ύπουργείου νά κρίνη, έκ τοΟ
άριθμοΟ των ύποψηφίων κατά
πόσον έπιβάλλεται ή κάθοδος
είς Κρήτην τής αρμοδίας έξε-
ταστικής επιτροπήν πρός χο
ρήγησιν των άδειών, καλού¬
μεν τούς ύποψηφίους έκ των
νομών Ηρακλείου κσί Λαση
Καί τής επήραν τα ιρία
τελευταία της δαχτυλίδια, τό
μικρό χρυσό ρολόϊ ποΰ ήταν
ένθύμιο τής μητέρσς της καΐ
τό μενταγιόν μέσα στό ο¬
ποίον έφΰλαγε μέ άπεγνω-
σμένη στοργή δυό μικρές τοΰφ
ψες άπό τα μαλλιά τού δελ-
φίνου καί τής κόρης της. Πρώ
τα άπό δλα τής επήραν φυ·
σικά τίς βελόνες μέ τίς όποΐ
ες έσοφΐσθηκε νά γράψη την
άπάντησί της στόν Ρουζεβίλ.
Τής απηγόρευσεν νά έχη
φθς τό βράδυ. Ό Μισονί άν
τικατεστάθη λόγω τής «ΰπεο-
βολικής έπιεικεΐας» τού. Ή
κ. Ρισάρ καί δ άνδρας της
έφυλακίσθησαν. Ή ύπηρέτρια
πού τής είχον δώστ), άπηλ-
λάγη κοι αυτή των καθηκόν-
των της.Μονάχα είςτόν Μπώλ
τόν νέο θυρωρό, επετρέπετο
νά μπή στό κελλΐ της. Μερά
καί νύχτα δυό σκοποί έφύλα
γαν έξω άπό τό ' μισοκτισμένο
παράθυρο καί δυό χωροφύλα
κες ένηλλάσοντο νύχτα καί
ήμέρα μέσα στό κελλί. Όλοι
αύτοι εΐχαν ειδοποιηθη πώς
κάθε απόπειραι άποδράσεως
τής Μαρίας—Άντουανέττας
θά έπληρωνόταν μέ τό κεφά
λι τους.
Παρ' δλα αύτά ήταν τόσος
ό οΐκτος πού ενέπνεεν ή δυ-
στυχΐα τής φυλακισμένης,
ώστε ό Μπώλ, ό αυστηράς
νέος θυρωρός, μέ δλο τόν
δημοκρατικό φανατισμό τού,
έλύγισε κι' αύτάς. Ένώ
στήν άρχή ή φυλάκισις τοΟ
προκατόχου τού τόν εΐχε πτο
ήση,, σιγά-σιγά άρχισε, μέ τή
βοηθεία τής γυναίκας τού,
τής κόρης τού καΐ τής Ροζα-
λ(ας, νά περιποιήται δσο μπο
ροΰσε ιήν φυλακισμένη. Τό
φαγητό της έμαγειρευόταν
μέ έπιμέλεια.
Τό νερό πού Ιπινεν ήταν
πάντα φρέσκο, καί καθσρό.
Μέ τό πρόσχημα δτι ή πά
ρουσία των χωροφυλάκων μέ
σα στό κελλί θά μποροθσε
να δώσΤ) στήν Μαρία Άντου
ανέττα την εύκαιρία νά έ-
πικοινωνήση. μέ τόν έξω κό¬
σμον, ό Μπώλ τα έκατάφε-
ρε νά τούς βάλη νά φρου
ροθν εξω άπό την πόρτα τοΟ
κελλιοΰ.
Έτσι ή Μαρία-Άντουανέτ-
τσ, διπλομανταλωμένη, έμει¬
νεν όλομόναχη μέ τούς λο-
γισμοός της.
(συνεχίζεται)
αίτησιν μετά των λοιπών πι-
στοποιητικών καί εγγράφων
των προβλεπομένων υπό των
ώς όνω διαταγμάτων ίνα δια
βιβάσωμεν ταυτα είς τό άρ
μόδιον υπουργείον.
Ό Διευθυντής των Ήλεκτρι
κων Έγκαταστασεων Ηρα¬
κλείου.
ΝΙΚ. ΛΗΜΝΙΟΣ
Μανώλης Γ. Κωνιός
Ν» υρολο γος— Ψοχί ατρος
Τμηματκρχης Ίκτρός
Δημοβ. Υυχιατρκίου 'Λβηνϋν
Δίχβται έν τφ ιατρείω τού
όδός Πειραιώς 178' ΑΘΗΝΑΙ.
Ττ]λ*>. 52.379
ι Ό όββντίβτρβς
'£μμ. Ι. Αλεξάκης
έναντι "Αγ. Τίτου
ΈκτιαιδευθεΙς είς Παρισί¬
ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
θεραπείαν νοσημάτων τοΟ
στόματος (οθλΐτιδος, κακοσμί
άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
ταίαν εξέλιξιν της έιτιστήμης
Έ-ϋΙσης όδοντοστοιχίας καί
κορώνες έκ διαφόρων μβτάλ
λων—κορώνες έκ ιιορσελά
νης. 'Ε.ιταναφορά τελείως ά·
νώδυνος τδν στρΐβλοουΛν ο¬
δόντων είς την κανονικήν αο
τΐν θέσιν.
Τηλέφωνον 6-91
Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΪΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΒΝ
Τα κρίνα και τα ρόδα
τοθ δέρματος των Άγγλίδων.
ώς θά τ' άποχτήσετε καί σεΐς.
Ύττό Κλώντ Φαρέρ.
17βν
ΓΑΜΟΙ.—Ό κ Δημ. Δαμαλδς
τελώνης Πατρών καΐ ή δνϊς "Ελ-
λη -Ανδρεαδάκη ετέλεσαν τούς
γάμους των έν "Αθήναις.
θερμά συγχαρητήρια.
ΕΟΡΤΑΙ.—Αυριον εορτήν της
Αγ. Μαρ'νης δέν έορτάζει οθτε
δέχεται έπισκέψεις ή κ. Μσρίνα Γ.
Κορνάρου.
-Ήκ Μαρίνα Ν. Καστρινογι
ά δεχθή την επομένην της
Ό Ζάν—Φρανσουά Φέλχζ έπρο
χώρησε δύο βήματα καί έχαιρέ
~ 'τιςε δπως είχε χαιρετίση πρό | 1ϋΗ-1Ι'Επ(σης δέν έορτάζει οΰτε
Οί Άγγλίδες είνε όνομαστες ι σωπο τό γάντι τουαλέττας. Οί ^Χίγου ό δπτιρέχης, κινέζικα Ό δέχεται έπισκέψεις ή Δνί,; Μαρίνα
γιά την ώραία χροιά τοϋ πρόσω· Άγγλίδες πλύνουν δφορα τό προ-,', *οο,ο- ,,πΩοατά. Γ. Άνωνειανάκη μοδίστα
που των δσον οίΆμερικανίδες γιά'σωπό των άντί νά χρησιαοποιουν , οίκοοεσποτης, ορσιος μπροστα , ,,ΤΜυτΐΤ ' ΓΑ „.„•,„
τίς ώραϊες κνήμες των. Είς τί ό·
φείλουν τα «κρΐνα καΐ τα ρόδα»
τοΟ στιπλνοθ δέρματός των; Ιδού
κάτι τιοϋ θά έπιθυμοϋσατε να μά'
θετε κα'ι πού θά σας έμπιστευθώ
σήμερα μαζύ μέ μερικά μυστικά
τής καλλονής των Άγγλίδων γυ-
ναικών, τα όποΐα άποκαλύπτει ε1·
να τιαρισινό γυναικεΐο περιοδικό
έπ' εύκαιρία τής ιτροσεχοΰς άφί-
ξ των "Άγγλων Βασιλέων είς
ς γγ
την πρωτεύουσαν τής Γαλλίας
Ό|ιρώτος άπό τούςπαράγοντας
πού έξασφαλίζουν την ώραία αυτή
χροιά εις τα πρόσωπα των Άγγλί·
δ«ν είνε τό κλϊμα των. Λεπτή
βροχή, όμίχλη, ύγρασία... Ή εΰερ
γετική αυτή δια τό δέρμα ύγρπ-
σία, πού άφίνουν να ε'ισερχεται ά-
φθονη, είς τα σπίτια των οί "Άγ¬
γλοι άπό τα άνοικτά παράθυρα
άκόμη καί τόν χειμώνα.
"Εάν καμμιά φορά συμβή, δσον
θά εΤσθε είς την έξοχή νά βρέξη,
άντί νά δυσανασχετήσετε, κάμετε
καλυτέρα 'ένα περίπατο υπό την
βροχήν Είνε πολύ ώφελιμώτερη
ή βροχή δια τό δέρμα σας άπό
τα ήλιόλουτρα πού πέρνετε άσυλ
λόγιστα.
Άλλα άς
όμιλήσωμε για τα
κυρίως μυστκά τής καλλονής των.
Οί Αγγλίδες συνηθίζουν νά σα·
πουνίζουν τό πρόσωπό των κάθε
βραδυ άπ' εύθείας μέ τα χέρια
μή χρησιμοποιώντας διά τό πρό-
©ΕΡΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
λιπαράς θυσίας διά την άφαίρεσι
των ψιμμυθίων.
Εύνοοΰν "ιδιαιτέρως" τα καλλυ
τικά ποΰ ϊχουν ώς βάσιν τό μέλι
καΐ τα άμύγδαλα. Δια νά συγκρα
τήσουν την πουδοα χρησιμο·
ποιοθν πάντοτε κρέμτς_ μή λιπα
ρές οί οποίες άπορροφώνται άτκ
την έπιδερμίδα χωρίς ν" άφίνου
Ιχνή
Άλλάάπό τάσαρανταπέντε τω
χρόνια συμβαίνει συχνότατα νι
χάνουν την ύπίροχη χροιά τω
καί νά άποκτοΰν ΰπερβολικά κόκ
κινο τΐρόσωπο" τό δέρμα των σκλτ
ρύνεται καί παρουσιάζει έξανθή·
ματα. Κατά την γνώμην ώρισμέ
νων ιατρών τα έξανθήματα όψει1
λονται είς την ύπερβολική κδπο
τε κατάχρησι τσαγιοΰ, τό όποίοι
μάλιστα πίνουν πολύ δυνατό
Τό ύπερβολικό έρύθημα τοΰ πρι
σώπου, προέρχεται δμως ίδίω
άπό τό κρύο πού κυριαρχεΐ μέσ
είς τα άγγλικα σπίτια. Μένουν ώ
έκ τούτου όλη τήνήμέρα έμπρόςσ
αιά μεγάλη φωτία άπό άνθρακα
ή όποία ψήνει κυριολεκτικώς τ
?έρμα και τό καθιστδ πολύ ευα
σθητο είς τίς καιρικές άστάθειες,
"Ιδού λοιπόν κυρίες μου, πώς θο
άιοκτήσετε την ώραία χροιά τώ
Άγγλίδων καί ιδού πώς μπορεϊτ;
ν" άποφύγετε τον πρόωρο μαρ
,,!
σμό τοΰ δέρματός σας.
Ντιστεγκέ
_ΗΜΕΡΟ^
ΛΥΤΡΩΤΗΣ'
Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
«ΧΙΟ
Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
Κατ' ευθείαν δια ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
Ταχύτης 14 μιλλίον.—Άνεσις—Άσφάλεια.
Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
1-40

Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα-
θίου κατόπιν έντολής τοΟ &■ στρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε-
νω ύπουργείου, δπως τό άρ· νιζέλου καθαρίζονται δλων των
γότερον μέχρι 20ής τρέχοντος είδών τα καπέλλα μέ
μηνός καταθέσωσι παρ' ημίν αν χαΐταχύτητα.
ΖΗΤΕ1ΤΕ έπιμόνως, άπό ολοτ τα καταστήματα καΐ αότά
«κάμη των ίπαρχιών ταίς κλωσταΐς Μαρκας «Σταύρος».
"ΗτβΓ σβ«γ«»«α, τρνπώματα κιβάροτς, καρόλια κβντήμα·
τος, κουβάρες, Νονλινέ, Κοτόν πβρλέ, Βαμβακάκια, κου-
βάρες κβντπματος κ. λ. η. "θλ« τα ως άνω εϊύη «Ιναι ά-
φθάοτου ποιότητος, καΐ χρωμάτων ήγγυπμένων καΐ στερε-
ων. Μί« όοκιμπ θά σας πείση διά την άνΜτερότητα των
χλωστών τής μάρκας «Σταύρος.»
'Αντιπρόσιπος διά τούς Νομούς Ηρακλείου—Λασηθίου:
1. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
Λ00,0£ αποοατά, Γ.
οίκοδεσποτης, οροιος μπροστα ι
τού, έχαιρετουσε κατά τάν Γδιο =
τρόπο
Ήταν Ινας γιγαντόσωμος άν¬
δρας, ντυμένος πολυτελώς μέ Ι¬
να φόρεμα άπό χρυσούφαντη
στόφφα, φοροΰσε δέ στό κεφάλί
τού μιά τόκα μέ κίκκινα κοράλ
λια, σημείον τού ανωτάτου βαθ
μοθ των Κινέζων μανδαρίνων.
Δυό ύπηρέτες τόν ύπεβάσταζαν
άπό τίς μασχάλες, γιατί ήταν γέ
ρος, έβδομήντα τουλάχιστον έτών
καί ιό πελώριο σώμά τού ήταν
πολύ βαρύ γιά τίς γεροντικές δυ¬
νάμεις του' έξ άλλου, ό βαθμός
καΐ οί τίτλοι τού τόν είχαν κατα
δικάσε: άπό τής ήλικίας^,πού λο
γαριάζεται κανείς λόγιος, νά χν·
γ.λο-ρορ'ζ εφιππος ή μέ φορεϊο' σέ
τέτοιον βαθμό, ώστε ασφαλώς ά
πά μισοΰ αιώνος δέν θά είχε κά
μγ) ουτε μιά φορί περίπατο πε
ζός.
Γιατί ό Τσεού Πέ £, πρώην πρε
σβευτής καί πρώην άντιβασιλεύς,
Ιμπειρος παιδαγωγός των παιδι
ών τής πρώτης αύτοκρατορικής
παλλακίδος μέλος τοθ Άνωτά
τού Συμβουλίου Νέ ι—Κό, μέλος
τοθ Υπερτάτου Συμβουλίου Κι
ούμ—Κέ—Τσού, ήταν Ινας άπό
τούς δώδεκα [μεγάλους μεγιστανας
τής κινεζικής αύλής.
Καί ό Ζάν—Φρανσουά Φέλτζ,
ί λ
— Ανεχώρησε διά
Ξάνθην, δπου ετοποθετήθη είς τό
έκεΐ Ύπ)μ3 τής Άγροτικής Τρα-
πέζης ό κ. Μιχαήλ Τσαγκαράκης.
Γΰρω στήν πόλι.
είχε
γνωρίσει
θ
γρ
συνδεθή μαζί τού
δέν
ΙΒιο
πού χον
τε καί είχε
μέ φιλίαν πολύ στενήν,
έλαβε χωρίς Ικπληξί, τό
πρω'ι, την πρόσκλησι διά τής δ
ποίας ό Τσεού Πέ ί χον παρακα
λοθσε νά πάη «σέ Ινα πολύ άθλιο
σπίτι, νά πιή δπως άλλοτε, μέ
συγκαχαβατικόχητα έ'να κύπελλο
έλεεινοθ ζεσχοΰ κρασιοθ...». Ό
Τοεού Πι ί, μακρά άπό χά Πε
κϊνο, Τό πραγμα ήταν περίεργο!
Καΐ δόμως ήΐαν ό ΐδιος Τσεού
Πέ-ί ό Φέλτζ μέ την πρώτη μα
τιά, άνεγνώρισε τό παρά^ο πρό
αωπο μέ χά βαθουλωτά μάγου
λα, τό στόμα μέ τα σχεδόν άνύ
παρκτα χείλη-, την λεπχή άάημέ
νια γενειάδα καΐ πρό πάνχων χά
μάχια:—μάχια χωρίς χύπο καί χω
ρίς άπόχρωσι, μάχια βυθισμένα
στά βάθος των πρησμένω; βλεφά
άόραχα, άλ
εξετοξεύοντο
δυά άσχραπές τόσο ίσχυρές, πού
δέν μποροΰοε νά τίς ξεχά^η κα
νείς ποτέ, αμα χίς άνχίκρυζε μιά
φορά.
Ό Τσεού Πέ ?, άφοθ έχαιρέχι
σε, έσχηρίχθηκε σχούς ώμους
τούς δύο ύπηρετών καί έκαμε τέσ
σαρα βήματα πρός τα έμπρός,
ώσχε νά βγή εντελώς έ"ξω άπά τό
σπίτι, μπροστά σχάν έπισκέπχη
Επειχα, χαιρεχώνχας έκ νέου καί
είχνονχας χό άρισχερό μέρος τής
πόρτας, μίλησε σύμφωνα μέ τούς
τύπους,
-Καχαδεχθήχε νά μπήτε πρώ
Συνεργεΐα έργατών άπασχο-
λοϋνται τάς τελευταίας ημέρας
είς την έκσκαφήν τμήματος τής
περιοχής Μπεντενάκι ττλησΕον τοθ
Ηλεκτρικόν 'Εργοστασίου
—ΑΙ εργασίαι αθται άποτελοδν
συνέχειαν των έξωραιστικών έρ¬
γων τής παραλίας.
—Ή λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ
ώς είμεθα είς θέσιν νά γνωρίζω¬
μεν, θά κοσμηθη μετ' ολίγον χρό¬
νον διά νέων κτιρίων τού έπικρα-
τοΰντος σήμερον άρχιτεκτονικοϋ
ρυθμοΰ.
— Έν τω μεταξΰ δημιουργεΐται
ίίαιλλα μεταξύ των ίδιοκτητών
των έκεϊ πλησίον παλαιών κατα-
στημάτων οΐτινες καί ευρίσκονται
ήδη είς διαπραγματεύσεις μέ τούς
έργολάβους διά την ανέγερσιν
συγν,ρονισμένων καί παρ" αυτών
κτιρίων.
—"Ας ελπίσωμεν λοιπόν δτι
τώρα όπότε ό Δήμος 'συντρέχεχαι
καί άπό την καλοπροαίρετον διά¬
θεσιν των δυναμένων νά συμμε-
θέξουν είς τόν γενικόν έξωραι-
σμόν τής πόλεως δημοτών, ή
πόλις θά εθττρεπισθπ έν καιρώ καί
θά καταλάβη θέσιν ανάλογον τής
ίστορίας της.
—Οί ήχοι τής τζάζ καί τα μου
σικά τεμαχια
ραδιοφωνικώς
έ άώ
ρων, μάτια σχεδον
λά άπά χά όποΐα
πού μεταδίδοντοι
καθιστοΰν καθ" ε¬
σπέραν άγνώριστον, έν συγκρίσει
πρός τα πρόσφατον άκόμη παρελ¬
θόν, τό Ηράκλειον.
—Καί έπειδή πάντοτε κατά κα-
νόνα διΐστανται αί άπόψεις επί ώ
ρισμένων ζητημάτων έδημιουργή-
θησαν καί είς την προκειμένην πε
ρίπτωσιν θιασώται τής τρελλής
τζάζ καί νοσταλγοί των ήσυχων
βραδυών.
— Γι' αότό καί τα μικρά έξοχι-
κά καφενεΐα μέ τίς έφθαρμένες
καρέκλες καί ια ξεβαμμένα τρα-
πεζάκια συγκεντρώνουν καί τώρα
άκόμη τούς λάτρας των.
— Είς τάς ακτάς μας συνεχίζε¬
ται ή πυκνή συρροή κόσμου εξ
αμφοτέρων των φόλων.
—Έννοεΐται δτι πλεονάζει πάν
τοτε τό ωραίον φΰλον πού Εχει
μτεταφέρει καΐ την κοσμίκήν ζωήν
είς την παραλίαν.
— Σημαντικά φορτία άπό εύγε-
σία καρπούζια μεταφέρονται καθ*
ημέραν είς την πόλιν μας άπό τα
Μάλλια.
—Έπίσης διαφορα άλλα όπωρι
κά^κομίζονται άπό άλλα χωρία
τοθ νομοΰ μας διά νά γίνουν κυ¬
ριολεκτικώς άνάρπαστα άπό τό
κοινόν.
—Ή παράστασις τής «Γκόλφω»
είς Αρκαλοχωρι διά την όποιαν
έγραφομεν χθες.
—Έπαναλαμβάνεται ώς γνω¬
στόν αυριον πρός δφελος τής α¬
νοικοδομήσεως τοϋ ίεροΰ ναού
έ Ρέπορτ*ρ
Άρκαλοχωρίου.
—Πώς θά
εν ό Φέλτζ.
τολμοθσα, άπήντη
(συνεχίζεται)
Τ. Παπαδόπουλος
"Ιατρός—όδοντίατρος
Σωκράτους Σατωβριάνδου
22 ΑΘΗΝΑΙ
"Αριθ. τηλεφ. 52-362
Δέχεται καθ' εκάστην.
Ώραι απολύτως άκριβεΐς.
Έλευθ. Πηγόκης
Ίατρός—Παβολόγος
Δέχεται έν τω ΙατρεΙφ τού
όδός Τσακίρη (οίκΐα στρατη-
γοϋ κ. Άλεξάκη) 10—12 τ», μ.
καΐ 4—6 μ. μ.
0 ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟί
Κων. Ε. Πολυδάκης
ΕίδικευΘείς έν Γερμοινία είς
τα νοσήματα τοθ στομάχου
έντέρων καί ήπατος, δέχβται
τούς πάσχοντος έκτοθυεπτι-
κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω
τού (οίκΐα κ. Χβλιδώνη). Τριϊς
Καμάρες.
θιρατιιία αΐμορροίδων β-
νΐυ ΙγχιιρΙσεως δι' ένίσιων.
Άριθμ. τηλ. 7—92
—«Τραγούδισ» Μανώλη Δερ-
μιτζάκη.
Προσεχώς κυκλοφορούν τα
«Τραγούδια;· τοϋ κ. Μανώλη Δεο-
μιτζάκη, τού συμπαθούς καί εύφή
μως γνωστοϋ άνά τό Πανελλήνι¬
ον κουρέως-ποιητοϋ. ΕΤνε ή τρί-
τη κατά σειράν συλλογή τοΰ κ
Δερμιτζάκη ή όποία παρουσιάζε-
ται μέ την πρωτοτυπίαν ενός προ
λογου καΐ έπιλόγου είς πεζόν
γραμμένων μέ παρασΐατικότητα
και ψυχολογικήν δύναμιν καί χά-
ρακτηριστικών διά την δλην λόγο
τεχνικήν εξέλιξιν τοΰ συμπολίτου
πυιητου. Είς την νέαν συλλογήν
τού Δερμ·τζάκη περιέχονται τα
τραγούδια: «Άιτός», «Άφέντης»,
η «Προδομενη», «Καθώς βογκάει
ό πόνος» καί ό «"Άσωτος». Όλα
σχεδόν παρουσιάζουν τό βασικό
δημιουργικό στοιχεϊο τοΰ Δερμι-
τζάκη: την τραγική σάτυρα καί τή
σκέψη τή βαθΰτερα ανθρωπίνη
που τόσο έξέπληξαν τούς Άθηναί
ούς κριτικούς καΐ έδωκαν ίδ'αί-
τερη προσωπικότητα στό ίίργο
του 'Η κρητική τέχνη καί είδικώ-
τερα τα Κρητικα γράμματσ πλου
ν&°1Αάν»σ^τ« σ>6 την
«ή 0Λκδ0σι ή όποί« £Ινε
Ρβο δτι θά προκαλέση καί πά¬
λιν αυθορμήτους έπαίνους καί έ·
ςαιρετικά σ>;όλια μεταξύ των εκ¬
προσωπών της Έλληνικής διανοη
σεως. '
Ή Μικροβιολόγος Ιατρός
κ. Μεροηη Λυίάκη-Ματζοτπίτάκη
επιστρέψασα δέχεται ώς Κσ1
προτέρον είς τό έργαστήριόν της
(Πλατεία Βαλιδέ Τζαμί). ^
ΕΠΑΜΗΛΘΕΝ έζ Άθηνών ή
κομμωτρια κ. Ειρήνη Κ. Τσαμπαρ
λη παρακολουθήσασα δλας τά(-
£"1 κομμώσεις τάς οποίας καΐ
09° έ λ1
Προ εβδομάδος καΐ περί τΑν
συνοικίαν Άγίου Τίτου αι
ΨΑΡΙΚΑ ΦΡΕΣΙΚΛ ΠΟΥ ΙΡΛΣΛίΗ Γ
«Έναντι ΠοΛ. Νβυ«θν(«ο ί
σθη μικρόν ώρολόγ,ον χβφ
νικέλινον, φιλικόν ένθύμ,ον· Ό
καλεϊχα ά ό '
, φλικόν ένθύμ,ο
ευρών τταρακαλεϊχαι νά τό πα¬
ραδώση είς τόν κάτοχον του κ
Ι. Σακελλαρΐδην Λαϊκήν Τράιτβ
ζαν καΐ Αμειφθήσεται μέ δρ χ»
Αώρ
^■■■■■1
•••ι
■■·,

ΑΝΟΡβαΣΙΣ
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
352ον
Ό Έκκλησιαστής εΐπε «τα πάντα ματαιότης»
καΐ εΐμαι τής γνώμης αύτοϋ τοθ καλοΰ άνθρώπου,
δστις ουτε υπήρξεν ϊσως ποτέ. Τό μηδέν έντρέπουν
ταν νά περιπατή γυμνό, καΐ ένεδύθη την ματαιότη
τσ. Κρΐμα νά εΐμαι άμαθής! άλλέως θά σας άρά·
διαζα έ"να σωρό πράγματα. Άλλ' έν οΐδα δτι ού
δέν οΐδα. Ή άρετή . . . εχει καί αύτό τό ττράγμσ, τό
οποίον όνομάζουν αρετήν, τόσα έλαττώματσ, βόας
τρύπας εΐχε τοθ Διογένους ό τρίβων. Παραδείγμα-
τος χάριν ποίον θαυμάζετε, είπέτε μου; τόν φο-
νευθέντα ή τόνφονεύσαντα; τόν Καίσατρα ή τόν ΒροΟ
τον; Έν γένει έπαινοΰν τόν φονεύσαντσ. Ζήτω ό
Βροθτος ! έφόνευσε. Ιδού ή άρειή. Πολύ καλά, ά
ρετή, άλλ' έν τούτω καί μανΐα. Αύτοι οί μεγάλοι
λεγόμενοι άνδρες έ'χουν σπίλους φοβερούς επάνω
των. Όλα £έ επιιήδεισις κοί απομίμησις. ΑύτοΙ οί
αίώνες άντιγρόφουν ό είς τόν άλλον. Ή μάχη τοΰ
Μσρέγγου μή £έν είνε άντίγροφον τής έν Πύδνη;
Καί Επειτσ, νίκη· τί θά είτή νίκη ! Ουδέν βλακω
δέστερον τοθ νιναν. «Νά πε(στ)ς σ'έχω όξιον, δχι
νά νικήοης». Ή δόξα ή αληθής είνε τό πείθειν.Σδς
έχω αξίους ν' άποδείξετε έν πρδγιασ, άν είμπορέ
σετε. Άλλά σεΐς μόνον άν έπιτύχετε, μεγσλαυ
χεΐτε. "Ω τής μετριότητος ! ώ τής άσημαντότητος !
Έκόματε κατάκτησιν ώ τής αθλιότητος! Είς δλα
ματαιότης καί άνδρΐσ. Όλα ύπείκουν είς την έπιτυ
χ(αν, κοί αυτή ή γραμματική. Άποστρέφομαι άρσ
τό ανθρώπινον γένος. Φέρετε δέ νά ί&ώ καί τούς
λαούς. Ποίον λαόν νά θαυμάσω θέλετε; Την 'Ελ
λάδα; ΟΙ Άθηναΐοι, οί Πσρισινοί έκείνου τοϋ και
ροθ, έθανάτωσαν τόν Φωκίωνα καί έκολάκευαν
τούς τυράννους είς τοιούτον βαθμόν, ώστε ό Όνη
σΐφορος έλεγε περί τοθ Πεισιστράτου' «Τό ο5ρόν
τού έλκύει τάς μελίσσας». Ή την Αγγλίαν νά
θαυμάσω θέλετε; ή την Γαλλίαν; Την Γαλλίαν διατί;
διά τούς Παρισίους της; Σας εΐπα την γνώμην μου
περϊ των Αθηνών. Την Αγγλίαν, διατί; διά τό
Λονδίνον της, μισώ την Καρχηδόνα.
Τό Λονδίνον έπειτα, άν καί μητρόπολις τής πό
λυτελεΐας, είνε ή φωλεά τής πενΐσς. Μόνον είς
μίαν των ένοριών τής μεγαλοπόλεως έκεΐνης άπο
θνήσκουν τής πεΐνης κατ' ετος εκατόν ψυχαί. Τοι¬
αύτη ή Άλβιών. Είς επίμετρον τής συμφοράς, σάς
λέγω δτι εΐδσ κσί μίαν όσχηοτρίδα ΆγγλΙδα νά
χορεύη. μέ στέφανον άπό ρόδα καί μέ κυανά όμ-
ματοθάλια!
Τόν "Αγγλον άν δέν θαυμάζω, τόν Τζών Βούλ,
θέλετε τόν αδελφόν τού τόν Ίωνάθαν νά θαυμά¬
σω; "Ολίγον νοστιμεύομαι καΐ τόν άνδραποδιστήν
εκείνον. Άφαιρέσατε τό «χρόνος χρήμα», τί θά
έ'μενε τής Αγγλίας; Άφαιρέσατε τό «βάμβαξ ά
ναξ», τί θά έ'μενε τής Αμερικήν Πσραλεΐπω την
Γερμανίαν, την Ιταλίαν, την Ρωσσίαν κτλ. Ώς
γνώσεις ώφελίμους, αύτάς μόνον θεωρώ έγώ1 είς
τάς Βρυξέλλαις έξοδεόίται ό περισσότερος ζθθος,
είς την Στοκχόλμην ή περισσοτέρα ρακή, είς την
Μαδρίτην ή περισσοτέρα σοκολάτα, είς τό 'Αμστε
λόΒσμον ή περισσοτέρα γινέβρα, είς τό Λονδίνον
τό ^περισσότερον κρασΐ, είς την Κωνσταντινούπο
λιν 6 περισσότερος καψές, είς τούς Παρισίους τό πε
ρισσότερον άψΐνθιον. Τοϋτέστιν, οί Παρίσιοι ύπε-
ρέχουν πάντων καί πασών.
Ταθΐα καΐ άλλα έλεγεν ό Μέγσρος έν τή μέθη
τού1
—Σιώπαινε πλέον, κεφάλαιον Ρ! άνέκρσξεν ό
Άετός συζητών μετά τίνων άλλων παρέκει νομικήν
τίνα διατριβήν.
(συνεχίζεται)
ΕΘΝΙΚΟΝ
Καθ* εκάστην
Λώρα Λωράνς
Τό συναρπαστικό καΐ γοητευτικώτε
ρο τραγοϋδι.
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΑΒΑΠΕΣ
ΙΒαΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΚΒΒΒΒ
Έκτός Τράστ
ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΆνσχωρεΤ έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
' Εγκυκλοττ. α ιδ ε ία
Δι' έκείνους πού δέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι/ όλοικ
ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ
Β'.
Άν λοιπόν οί πρώτες δοκιμές
μέ μαγιώ πολύ άνοιχτό σάς φέ-
ρουν ρίγη κρύου—γιατί δπάρ
χούν καί όργανισμοί ποΰ άντέ-
χουν—τότε μή διστάσετε, τούλα
χιστον μονάχα γιά την ώρα πού
κολυμβατε, νά βάλετε έ'ν» μαγιώ
πιό κλειστ,ό. Μ' άλλους λόγους,
ντύνεσθε γιά νά μπήτε στή θά¬
λασσα. θάταν, μάλιστα, πιά χρή
σιμον άκόμη, άν κανονίζατε τα ά-
νοιγμα ή τό κλείσιμο.τοΰ μαγιώ
σας σύμφωνα μέ την άτμοσφαιρι-
κή κατάστασι καί ιδίως την θερ-
μοκρασία τοθ νεροθ. Σκεφθήτε δ
τι Ινα θαλάισιο λουτρό, δυσάρε
στο γιατί γίνεται μέ μαγιώ πολύ
άνοιχτό, άποδαίνει ευχάριστον
άν περιορίσετε τό άκάλυπτον στό
αώμα σ*ς μονάχα στά άκρα.
Μιλήσαμε παραπάνω γιά την
θερμοκρασία τοΰ νεροΰ. Συχνά ά-
κοθμε τούς λουομένους στή θά
λασσα, δτι δέν θά κολυμβήσοΐον
γιατί ή θάλασσα είνε πολύ κρύα.
Φυσικά, είνε καλό νά φθάνη ή
θερμοκρααία τοΰ νεροθ σέ 17 εί
τε 18 βαθμού;. Άλλά δέν είνε
αύτό τό μόνον απαραίτητον. ΙΙρέ-
πει νά λαμβάνεται ύπ' δψει κι' ή
θερμοκρασία τοΰ αέρος, ή ύγρα
σία τού, ή κατεύθυνσις κα! ή τα¬
χύτης τοθ άνέμου. Γιατί έ'να λου¬
τρό θαλάσσιο ημπορεί νά είνε άδύ
νατον σέ θερμοκρασίΊχ νεροϋ 18
βαθμών καί δυνατόν σέ 15 βαθ
μών.
Χρειάζεται έπίσης μιά προπα
ρασκευή γιά τό μπάνιο. Πάρα
πολλοί, γιά νά μή ποΰμε δλοι
βγαίνουν άπο τό ξενοδοχείο τους
είτε άπό τό απίτι τους μέ μαγιό
και πενιουάρ, πηγαίνουν στήν
παραλία, βγάζουν τό πενιουάρ
καί βουτοΰν άμέσως στό νερό. Τό
σύστημα αύτό, άς μάς πιστέψουν,
είνε πολύ έπικίνδυνο. ΙΙρίν μποΰ
με ατή θάλασσα, πρίπει νά θερ
μάνουμε τόν όίγανισμό μα; καΐ
γι' αύτό νά κάνουμε μερικές ά
σκήσεις. Τρέξιμο στήν άμμο, άλ
ματχ, πάντως άσκήσεις πού νά φέ
ρουν έφίδρωσι στό σώμα. Αύτές
τί; άσκήσει; τίς κάνουσε μέ ά
πλοΰν μαγιά καί στό ΰπαιθρο
Καί τότε μονάχα νά πέσουμε στή
θάλασσα. Μποροΰμε νά τό κάνουμβ
είτε μέ μακροβοΰτι, δταν ξέρουμε
καλά νά κολυμβοΰμε, είτε προχω
ρώντας άμέσως καί βρέχοντας δ
λο τα σώμα μα;. θά δοκιμάσου-
με Ινα αίφνίδιο ρΐγος άλλ' ό όρ
γανισμός μας θά δώση ά"μεαη την
άντίδρασι τής θερμότητος καί θά
νοιώαουμε κατόπιν γενική εύεξία.
* *
Μένουν άκόμη άρκετά πράγμα
τα νά ποΰμε σχεπκά μέ τό θα
λάσσιο λοοτρό, έν συνεχεία πρό;
δσχ εϊπαμε ανωτέρω. Ένα; άπό
τούς διεθνεϊς άασους τοΰ κολυμ
βήματο; βεβαιοί δτι είνε πράγ
ματι εκνευριστικόν νά βλέπη κα·
νεί; στίς παραλίες πολλού; μέ τό
κοστοΰμι μπάνιου νά προχωροΰν
μέ διστακτικά βήματα, νά βρέ
χωνται σιγά-σιγά καί νά μένουν
άκίνητοι, κατά τό ήμισυ βουτηγ-
μένοι στό νερό κι' ΰστερα τουρ
τουρίζοντε; νά βγαίνουν άπό την
θάλασσα χωρίς νά έ'χουν βρέξη,
οδτε τί; άκρες των τριχών τοΰ
κεφαλιοΰ των. Ή συνεπεία τής
ελλείψεως θελήσεως καί τής ά-
πειρίας αυτής, είνε ή άμεσος ψύ
ξις, έπικίνδυνη κατά τό μάλλον
καί ήττον κι' ό φόβος τοΰ νεροΰ
τοΰ θαλασσίου λουτροΰ δέν είνε
ώρα τέρψεως.
Ένα; πού κάνει θαλάσσιο λου
τρό, δίχω; προηγουμένως νά θερ
μάνη τό σώμά τού δπως εϊπαμε
ανωτέρω καί δίχως νά βουτήξη
άμέσως σ:ό νερό, άιτοτόμω;, δέν
ημπορεί ποτέ νά φαντασθή πόσο
νοιώθει τόν έαυτό τού δροσΐζόμε
νόν, δυνατόν τόν όργανισμό τού
καί γινική εύεξία, δταν άκολουθη
αυτόν τόν τρόπον.
(συνεχίζεται)
ΚΕΙΧΕΝ
Γονείς >
ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ
ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΓΝΙΤΣ
ΤΗΛ. 24 263
ΑΘΗΝΑΙ
■Μ ΒΒΒειεΐεΐεΐεΐεΐ ■&■■■■■■■ ■■«■■■ΒΒΒΒΒΜΒΒΠΒΒΜΗΒεΙΒΒ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦδΝΑ
Πρακτορείον
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τηλ*·. 5-*1
Β
ΡΙίΟΤ
άφθαστα είς τελειότητα καΐ άσύγ-
κριτα είς απόδοσιν.
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΑί
Ύπερέχουσαι δλων είς μηχανικά
πλεονεκτήματα, στερεότητα κ.λ.ττ.
ΑΒΡ0ΙΣΤΙΚΑ1 ΠΙ ΥΠ0Α0ΓΙ2ΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ
ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΙ
ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Πάσης φύσεως έτπσκευαί, κα¬
θ αρισμοί καΐ μετατροπαί νΡσΦ°"
μηχανών.
Παρ' είδικοΰ τεχνιτού επί τούτω έκπαιδευθέν-
τος είς τα έν Αθήναις συνεργεΐα τής Γενικής
άντιπροσωπείας Κοντιναντάλ.
Αντιπρόσωπον
ΔϋΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΪ-ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ
Τηλϊφ. 6-94 ·Ό«ισβϊν Άροιστδί.
ΧΑΝΙΑ Ίούλίθζ (άνταποκριτοΰ
μας).— Προχθές τδ άπόγευμ»
επεσκέφθη τάς παιδικάς έξοχάς
Χανίων ό Ύπουργδς Γενικάς Δι
οικητής Κρήτης κ. Σφακιανά
κης. Τάν κ. Γενικόν Διοικητήν
συνώδευεν ό μέραρχος Κρήτης
στρατηγός κ. Λελίκης, ό Δή
ρχοί κ. Σκουλα; μετά" των
έκ των μελών τής Διοικούσης
τόν Δήμον Έπιτροπής κ. κ. Πά-
παγιαννάκη καί Μελισσά, δ Νο
μίατρος, ό άντιπρόσωπος τής Ίε·
ά; Έπισκοπής, δ Διευθυντής
τοΰ υποκαταστήματος τής Έθνι
κης Τραπέζης κ. Μπακος, ί
Έπιθεωρητής των Δημοτικών
Σχολείων κ. Σταυρακάκης κ ά.
Τούς επισήμου; απεδέχθη επί
όπου ό πρόεδρος των Παιδι-
κών Έξοχών κ. Γ. Ναξάκη1;.
Τα παιδία τής κατασκηνώσεως
150 άγόρια ήλικίας Ο—13 έτών
μέ την χαράν έζωγραφισμένην
■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒεΐηΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒαΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒ
ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
στο καφφε ,,ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΑΓΩΤΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
άπδ την «Μυροβόλο "Ανοιξι».
"
Ή λειτουργία παιδικών
έξοχών είς Χανιά.
εις τα πρόσωπά των, π'ρατεταγ
μενά είς δύο στοίχους, έχαιρέ
τισαν την άφιξιν τοΰ κ ΓενικοΟ
Διοικητοΰ καί των επισήμων. Ή
μεταβάσα επί τούτψ είς τάς
παιδικάς έξοχάς Μουσική τής
φρουράς έααιάνισε διάφορα έμ-
βατήρια κατά την άφιξιν καί πά
ρχμο^ΐν των επισήμων έκεϊ.
', Ό κ. 'Υπουργός Γενικάς Διοι-
ίκητής εξέφρασε την Εκανοποίη
ι σιν τού διά την επιτυχίαν καί
εφέτος τοΰ θεσμοΰ των παιδικών
έξοχών έν Χανίοις καί τα πραγμα
τοποιηθέντα άποτελέσματα μεταξύ
, τοΰ κόσμου των μικρών έν άγα
,θψ τοϋ κοινωνικοΰ συνόλου. Εί
δικώτερον τόσον ό κ. Ύηουρχ^ί
ίσον καί δ στρατηγός κ. Λελά
κης κα! οί λοιποί έπίσημοι συνε
χάρησαν τόν πρόεδρον των παιδι
κων έξοχών κ. Ναξάκην καΐ
1 τόν διευθύνοντα την κατασκήνω
σιν κ. Μπουτούν>/ν διά τάς ωραί¬
ας πράγματι προσπαθείας των.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11ΛΕΙΣΤΗΡ1ΑΣΜΟΥ
Γεωργίου Έμμ. Παπαδογιωργά
κη κατοίκου Ξυδά Πεδιάδο;.
Κατά
Ιωάννου Γ. Νηστικάκη κατοί¬
κου έπίση;.
Ό καθ' ού τό παρόν πρόγραμ-
μά μου καίτοι έπετάγη νομίμως
διά τής υπό χρονολογίαν 2 Ίου-
νίου 1938 κατασχετηρίου έπιτα-
γή; μου νομίμως κοινοποιηθείσης
αυτώ ί'να δυνάμει καί πρός εκτέ¬
λεσιν τής υπ' ά5ιθ. 80 τοΰ 1938
όριστική; άποφάσεω; τοΰ Είρη
νοδικείου Καστελλίου Πεδιάδο;
νομίμω; κηρυχθείση; έκτελε-
στή; 2πως μοί πληρώση διά κε¬
φάλαιον τόκου; καί εξοδα μέχρι
τή; έπιταγή; ταύτη; δραχ. 5.433
άπέσχε μέχρι σήμερον νά πράξη
τουτο.
Διά ταυτα
Πρό; είσπραξιν τοΰ ποσοΰ τού
τού των δρχ. 5.433 των τόκων
των έξ αυτών τοκοφόρων καί των
έξόδων μέχρις άποπληρωμή; έκτί
θημι εί; δημόσιον αναγκαστικόν
πλειστηριασμόν έκποιήαεω; τα έ-
πόμενα άκίνητα κτήματα τοΰ
δφειλέτου μου ήτοι 1) Είς θέσιν
«Μαλετσανό» τής κτηματική; πε¬
ριφερείας Ξυδά Πεδιάδος τό 1)3
έξ άδιανεμήτου ελαιοφύτου εκτά¬
σεως δύο στρεμμάτων μέ 40 ε¬
λαιόδενδρα συνορ κτήμασι Μιχα¬
ήλ Νηατικάκη καί κληρονόμων
Γεωργίου Σαμπρο6α*λάκη έκ δύο
μερών. 2) Ε2; την αυτήν θέσιν
καί κτηματικήν περιφέρειαν
τό 1)3 έξ άδιανεμήτου έλαιοφύ
τού εκτάσεως τριών στρεμμάτων
μέ 70 ελαιόδενδρα καί 50 ώ;
έγγιστα δρΰς καί τή; συνεχο-
μένη; αύτφ άγριάδο; τριών στρεμ¬
μάτων αυνορ. κτήμασι κληρονό¬
μων Γεωργίου Σαμπροβαλάκη,
Βασιλική; Γ. Κουντάκη, Γεωρ¬
γίου Κ. Αποστολάκη καί κληρο¬
νόμων Τηλεμάχου Χαλκιαδάκη.
*αί 3) Είς θέσιν «Αγίαν Μαρί-
ναν» τή; κτηματικής περιφερείας
Πολυθέας Πεδιάδος τό 1)3 έξ ά
διανεμήτου αμπέλου δύο Ιργατών
συνορ. κτήμασι Ζαχαρίου Ζουρι-
δάκη καί δρόμψ.
Ό πλειατηριασμός ούτος γενή
σεται ενώπιον τοΰ Συμβολα;ογρά-
φου Καστελλίου Πεδιάδος Γρηγο
ρίου Σταθάκη ή Παπαδάκη ή τού
τού κωλυομένου ενώπιον τοΰ νομί
μου αύτοΰ άναπληρωτοΰ καί έν
τω έν Καστελλίφ Πεδιάδος δημο
σ£ω γραφείφ τού την 4 Σεπτεμ
βρίου 1938 ημέραν Κυριακήν καί
ώραν 10—12 π. μ. 8τε καί οπου
καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλει
αδοτήσωσι.
Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοΰ
προκειμένου.
Έν Καστελλίφ Πεδιάδος τή 12
Ιουλίου 1938
Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοΰ
έπισπεύδοντος.
Αντώνιος Π. Γαλανάκης
Είύικΐυθεΐς επί έπταϊτί-
αν (Ις τα ηαθολογικά νο-
σπματοι έν Παρισίοις χιχΙ
Λυ&νι.
Δέχεται τούς πάσχοντας
είς τό Ιατρειον τού δδός
Άμαλθείας ιπάροδος όδου
Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
σοκκάκι) ώραν 9—12 *. μ.
κσί 3—6 μ. μ.
Τάς Κυριακάς δωρεάν
10—12 «. μ.
Τηλέφωνον 6—63
—Αί καλλιέργειαι είς τόν
Νομόν Ηρακλείου.
Είς την Νομαρχίαν Ηρακλείου
συνβκεντρώθηοαν τα στοιχεϊα τής
προβλεπομένης διά τό τρέχον γέ·
ωργικόν ετος παραγωγής των δι¬
αφόρων εγχωρίων πρβϊόντυν.
Συμφωνως πρός τα βτοιχεΐκ ταύ¬
τα είς τόν νομόν Ηρακλείου
έκαλλιεργπ9ηααν εφέτος 3.205
οτρέμματα διά καπνοΰ, 600 διά
βάμβακος, 3790 διά τοματών, 800
διά σιααμίου καΐ έ003 διά μιο-
ατανιών. ΑΙ προβλέψεις περί
των παραχθησομένων σΐ'ηρών κ«1
των άλλων προΐόντων έχουν ώς
εξής: Σΐτος ό κ. 3.300.300, κριθη
8.20.000, βρώμη 7.317.165, σμιγός
2.100.000, σανός 45 000, τρυφύλι
400.000, αχυρα 40.711.000, σχέιρ&χ
33 450, γεώμηλα ξηρικά 1.540.500,
σταφυλα'ι ςραγητοΰ 7.515.648, μπι-
ξέλια 60.000, λούπ να_50.000.
—Ή καθαριότης είς τα ξενο-
δοχεΐα.
Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Η¬
ρακλείου εξέδωκε καΐ βκοινοΓίοί-
ηαε πρός εφαρμογήν άστυνομΐκην
διάταξιν, κωδικοποιοΰσαν πάσας
, τάς μέχρι τούδε έκδοθείσα; σχετι-
I
κώς μέ την λήψιν μέτρων κα·
, θαριότητος κα! ϋγιεινής έν τοίς
1 έατιατορίοις, μαγειρείοις καΐ οί
νομαγειρείοις. Διά ταύτης ορί-
I
ζετχι δ π ο! διευθυνταί των άνω-
τέρω καταστή μάτων είναι ΰπΐύ-
θυνβι διάτήν χαθαριβτητα αυ¬
τών, των έν αυτοίς σκευών, τού
αναλογούντος αυτοίς μέρους τού
πεζοδρομίου της οδοΰ καΐ διά
την κΐθαριβτητα τού ύππρβτι-
κου των προσωπικού.
-ΌΝομίατρος Χανίων.
ΔΓ Αθήνας ανεχώρησε προχθές
ό Νομίατρος Χανίων κ.Ευάγγελος
Παπαντωνάκη^ κληθείς τηλεγρα¬
φικώς υπό τού ϋπουργ&ίου Ύγΐϊΐ
νής δι' ωρισμένα ύγΐίΐονομικά
ζητήματα.
—Έφεδρικά Κρήτης.
Υπό τού κ. υπουργοΰ Γενικού
Διοικητοΰ Κρήτης ένεκρίθησαν
άπβφάσεις τοΰ Διοικητικοϋ Συμ-
βουλίου τοΰ Έφεδροταμβίου Χα¬
νίων δια των οποίων καταβάλ¬
λονται άπ' εύθείας είς ίατρούς,
Κλινικάς ή τό Δημοτικόν Νοσο¬
κομείον έ'ξοδα έγχειρησεως καΐ
νοσηλείας μελών οίκογενειών έ-
φέδρων πολεμιατών Χανίων. "Ο¬
μοίως ενεκρίθη ή καταβάλη της
άξία; χβρηγηθΕντων φαρμάκων
κατα τόν μήνα Μάϊον έ. 'έ. είς
εφεδρικάς οικογενείας.
—Αί προαγωγαι των έκπαι-
δευτηρίων.
Παρά τού 'Εΐτοπτικβΰ Συμβου-
λίου Στοιχειώδους Έκπαιδβύσβ·
ως ^έΐτροταβη ή προαγωγη πλήν
των αναφερθέντων χθές σχολεί¬
ων και των μβνοταξίων Άχλά-
δας καΐ Καμαράκι είς διταξια,
τβυ'σχ. Γωνιων είς τριταξιον καΐ
τοΰ Ζαρού βίς τετρατάξιον.
Έπίσης απεφασίσθη ή συγχώ-
νευσις των ΐ)ταξίων σχολείων
Αγ. Άντωνίβυ καΐ Άπβλύχνβυ
είς εν μονοτάξιον μέ έδραν τόν
"Αγ. Άντώνιον^ καΐ η ανάκλη¬
σις της καταργήσεως τού 1)ταξί·
ου σχολείου Καβροχωρίου.
—Δικαία προαγωγη.
Αφιχθη έκ Χανίων ό'που πα·
ρέμενε δι' υπηρεσίαν ό νομομη-
χανικές κ. Εύαγ. Βαλαρής.
Ό κ. Βαλαρής, ώς πληροφορου
μεθα προάγεται είς Νομομηχα¬
νικόν, προτασει της Γενικής Αι-
οικήσεως Κρήτης, πιθανώτατα δέ
τοιτοθετεΐται είς τόν γβίτονα νο
μόν.
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ επί εξάμηνον
είς τούς μεγάλους οϊκους Κοτττι-
κης καί Ραπτικής Σινάνη καί Κα·
ζακου:
ή κ. Ευαγ. Ι. Καμαράτος
επανήλθεν έξ "Αθηνών μέ νέα
σχέδια κροκί, καΐ άναλαμβάνει
την ραφήν γυναικείον φορεμάτων
μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς
ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ-
βάνει καΐ προμήθειαν κροκί διά
μοδίστας.
Επισκεφθήτε μας όδός Παννίκονν
:ιγ
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεΐα Εναντι Παλ. Γιομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Σαββάτου
16 Ιουλίου 1938
123 Ώρα
ΟΙ ΡΩΣΣΟΙΕΙΣΕΒΑΛΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΝ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΛΟΟΣ ΕΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΝ
ΝΑ ΕΚΛΙΩΞΟΥΠΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1» Ιουλίου (τοΰ άν
ταποκριτού μας).—Έαπερινά τηλεγρα
φηματα έκ τής "Απω Άνατολής άνα
φέρουν ότι τα σοβιετικά στρατεύματα
είσέδυσαν είς βάθος έξ χιλιομέτρων είς
ΙΜαντζουρίαν όπου ήρχισαν την κατα
σκευήν όχυρωματικών έργων.
Έκ Τόκιο αγγέλλεται ότι αμα τή
αναγγελία τής βίαβολής ταύτης συνεκρο
τήθησαν έκτακτοι πολιτικοβτρατιωτικα
ουσκέψαις. Σχετικώς οί ίαπωνικοί κύ
κλοι εδήλωσαν ότι ή Ίαπωνία είνε ά-
ποφασισμένη νά εκδιώξη τούς είσβολε!
διά των όπλων.
Ο ΠΡαθΥΠΟΥΡΓΟΣ 11. ΜΕΤΑΞΑΣ
ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΥΣ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΥΣ
"* ΑΘΗΝΑΙ 15» Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός κ.
Ί. Μεταξάς εδέχθη την μεσημβρίαν
τα μέλη τής εύρισκομένης ενταύθα διά
την διάσκεψιν των ναυτικών έπιτελείω
των κρατών τής τετραμεροΰς συνεννοή
σβως, άντιπροσωπείας τοΰ ρουμανικοθ
ναυτικού. Μετά τούτων ό κ. Πρωθυ
«ουργός συνωμίλησε φιλικώεατα.
ΤΟ
ΕΞΗΤΑΣΕΝΠΜΙΡΕΣΙΑΚΑ
ΑΘΒΝΑΙ 1« Ιουλίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας).— Τό συνελθόν σήμερον
είς τό υπουργείον των Εξωτερικών καί
υπό την προεδρίαν τού κ. Πρωθυπουρ·
γού τακτικόν υπουργικόν συμβούλιον
εξήτασεν αποκλειστικώς ύπηρεσιακά καί
νομοθετικά ζητήματα
Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΗ ΠΙΣΤΩΣΕΟΗ
!Σ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ ΛΙΔΑΣΚΑΛΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 15> Ιουλίου (τού άντα·
ποκριτού μας). — Ό ύπουργός τής
Παιδείας κ. Γεωργακόπουλος συνειρ
γάσθη σήμερον μετά τού ύπουργοΰ των
Οικονομικήν κ. Αποστολίδη. 'Μ συ
νεργασία αφεώρα την παροχήν πιστώ
σεων διά τόν διορισμόν νέων λειτουρ
γών τή«, στοιχειώδους έκπαιδεύσεως.
Οί διορισμοί ούτοι θά γίνουν καθ' υ¬
πέρβασιν των υπαρχουσών σήμερον όρ>
γανικών θέσεων. Τουτο δικαιολογείται
ένεκα τής αυξήσεως τοΰ άριθμοΰ των
μαθητών.
ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΑΤΪΧΗΜΑ ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΡΙΟΝ
ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΙΣ ΥΠΙΛΑΡΧΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1ί> Ιουλίου (τού άντα
ποκριχοΰ μας).— Ό ύπίλαρχος Σακελ·
λαρόπουλος όστις έξετέλει είς Χολαρ-
γόν ιάσκησιν άναγνωρίσεως έκρημνίσθη
έντός άκαλύπτου φρέατος. Ό άτυχής ύπ
ίλαρχος εφονεύθη.
ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΑΟΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ κ. ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΏ
■" ΑΘΗΝΑΙ ΐ:> Ιουλίου (τού άντα.
ποκριτού ,μας). —Σήμερον ό πρωθυ·
πουργός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη έπιτρο·
«ήν των σειβμοπαθών τής Κορινθίας ή
όπι £α τού ανέπτυξε ζητήματα ένδιαφέ-
μοντα τούς σεισμοπαθεΐς.
ΊτοτΓφθαϊνει η επιτροπη
αι α την ελληνοτουρκικην
ΑΘΗΝΑΙ 1 £» Ιουλίου (τοΰ άντα-
ποκριτοΰ μας).— Κατά τάς αρχάς Αύ-
γούστου άναμένεται είς 'Αθήνας ή
τουρχική άντιπροσωπεία ήτις Θά δια-1
πραγματευθή την ανανέωσιν τής Έλλη·'
νοτουρκικής έμπορικής συμβάσεως.
Είς Παλαιστίνην έπικρατεΐ ήρεμία' ^1) ΠθίΦΙ νή
Β Δ ·Α Λ ■ _ ___ -. ε^Η _ __ _. —. _. —. ε»ι Μ* ,^_
Άγγλοαιγυπτιακαί συνομιλίαι.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ιουλίου (τηλε
γραφικώς).— Κατά σημερινόν
ανακοινωθέν έκ Παλαιστίνης,
εξαιρέσει μερικών επεισοδίον
σημειωθέντων είς την Βόρειον
Παλαιστίνην, έπικρατεΐ γενι¬
κώς ήσυχΐα καθ' άπασαν την
λοιπήν χώραν. Είς Ίερουσα-
λήμ ουδέν απολύτως επεισό¬
διον εσημειώθη.
—Καθ' α αγγέλλεται, είς
τή*· Γερμανίαν ετέθη είς εφαρ¬
μογήν υπό τού κ. Γκαϊριγκ ή
ύποχρεωτική εργασίαι διά την
διά νέων έργων ενίσχυσιν των
όχυρωματικών έργων των συ
νόρων ολοκλήρου τής χώρας.
—Χθές ανεχώρησεν έξ Αι¬
γυπτου ό πρόεδρος τής κυβερ¬
νήσεως Μωχάμετ Μαχμοϋτ
πασσδς μεταβαίνων είς Έλβε
τίαν καί Λονδίνον. Μολονότι
τό ταξίδιον τοϋ ΑίγυπτΙου
πρωθυπουργοΰ είς Αγγλίαν
ουδένα πολιτικόν χαρακτήρα
έ'χει, έν τούτοις είνε βέβαιον
δτιοΰτος πρόκειται νά διεξαγά
νΠ μακράς συνομιλΐας μετά
τοθ λόρδου Χάλιφαξ επί μιδς
άγγλοαιγυπτιακής συνεργα-
σΐας. Θά συζητηθή έπΐσης ή
έφαρμογή τοθ ύφΐσταμένου
συμφώνου μεταξύ των δΰο
κρατών.
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ
ΥΔΡΟΠΛΑΝΟΥ
Αγγέλλεται έκ Ρώμης δτι
τό ύδροπλάνον τό έκτελοΰν
την γραμμήν ΊσπανΙας—Ιτα¬
λίας τό οποίον ανεμένετο είς
Ρώμην χθέςτήν 10.15' έξηφανί
σθη. Άπαντες οί ταξιοιώται
άνερχόμενοι είς 30 θεωροΰν
ται άπολεσθέντες.
—ΌΆμερικανός άεροπόρος
Χιουγκς επέστρεψε χθέςείς Νέ
αν "Υόρκην πραγματοποιή
σας τόν γΰρον τοϋ κόσμου είς
ολιγώτερον των 4 ημερών γ,ρο
νικόν διάστημα (3 ημέρας 19
ώρας καί 14'). Είς τόν έ'νδο
ξον άεροπόρον εγινε αύτό
χρημα άποθεωτική ύποδοχή
είς τό αεροδρόμιον Νέας Ύόρ
κης.
—Αγγέλλεται έξ Αιγυπτου
δτι ό Βασιλεύς Φαρούκ πά
ρητήθη άπό τό είς Γαλλίαν
ταξίδιόν τού τό οποίον έπρό
κειτο νά πραγματοποιηθή τό
φθινόπωρον μετά τής Βασι
λίσσης, διά λόγους καθαρώς
οίκογενειακοΰς.
Αναχωρεί δι* Αθήνας ό κ. Δήμαρχος.
Τα ζητήματα μετά όποιαδ1 άσχοληδί}.
Αυριον ώς πληροφορούμεθα,
αναχωρεί δι* Αθήνας ό Δήμαρ
χος Ηρακλείου κ. Μηνδς
Γεωργιάδης. Ό κ. Δήμαρχος
θά παραμείνη, περί την μίαν
έβδομάδα είς Αθήνας κατά
τό ανωτέρω δέδιάστημαθά επι
διώξη την ρύθμισιν πλείστων
δημοτικών ζητημάτων τάπερισ
σότερατών οποίων άνάγονται
είς τό εφαρμοζόμενον έξω-
ραϊστικόν πρόγραμμα.
'Ξκτός των ανωτέρω ζητη¬
μάτων ό κ. Δήμαρχος θά επι¬
διώξη παρά τω υπουργείω
ΣυγκοινωνΙας νά κυρωθί] ή
σύμβασις μεταξύ Δήμου καί
Λιμενικής Επιτροπήν διά την
παραχώρησιν τοϋ ήλεκτρικοΰ
έργοστασίου είς τόν Δήμον
καί διά την έγκρισιν τοθ κα-
ταρτισθέντος προϋπολογισμοΟ
διά την συντήρησιν αΰτοθ. Θά
επιδιώξη ωσαύτως την έπιτά-
χυνσιν των διατυπώσεων διά
την τοποθέτησιν των ύδρομε-
τρηιών καί θά ζητήση άπό τό
ΰποι,ργεΐον Κρατικάς "Υγιει-
νής καί Αντιλήψεως νά δια¬
τάξη την δσον οΓόν τε ταχυτέ
ραν αποπεράτωσιν καί λει¬
τουργίαν τοΰ σανστορίου «Τ
ερουσαλήμ».
Ιδιαιτέρως θ' άσχοληθή μέ
την ρύθμισιν των δανείων τοθ
Δήμου καί μέ τό ζήτημα τής
ανεγέρσεως τοϋ Δημοτικοϋ
Θεάτρου.
Είς Αθήνας, ώς πληροφο
ρούμεθα έξ άλλου, πρόκειται
ν' αναχωρήση πιθανώτατα έν¬
τός τής ερχομένης εβδομάδος
καί ό Νομάρχης Ηρακλείου
κ. Ανδρ. Μάρκελλος. Καί ή
μετάβασις είς Αθήνας τοΰ κ.
Νομάρχου σχετίζεται μέ την
επίλυσιν διαφόρων τρεχούσης
φύσεως ζητημάτων.
ΑΦΙΧΘΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
ΆφΙχθη προχθές τό έσπέ
ρας είς την πόλιν μσς ό Δι
οικητής τής Τραπέζης τής,Έλ
λάδος κ. Έμμαν. Τσουδε
ρός, μετά διήμερον πσραμο
νήν είς ΧανΙα καί Ρέθυ
ΐανον.
Ό κ. Διοικητής μετέβη
χθές την πρωΐαν είς τό υπο
κατάστημα τής Τραπέζης, δ
που παρέμεινεν έπ' ολίγον δι'
ύπηρεσιακούς λόγους, δεχθείς
μεταξύ άλλων καί άντιπρο
σώπους τού τύπου οΐτινες
έσπευσαν νά χαιρετΐσουν την
άφιξιν τού. Σήμερον ό κ. Δι
οικητής θά δεχθή κατά τάς
πληροφορίας μας τοΰς μέγα
λους έξαγωγεΐς τοΰ τόπου
καί θ' άσχοληθη μέ διάφο
ρα υπηρεσιακάς φύσεως ζή
τήματα. Πιθανώτατα δέ αν
ριον θ' αναχωρήση εντεύθεν
'πιστρέφων είς Αθήνας.
ΔΡΥΣΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΟΝ
ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Είς απάντησιν σχετικής έγκυ
κλίου διαταγής τού ύπουργείου Τ
γιεινής τό ένταθθα 'Υγειονομι-
κόν Κέντρον προτείνει ώς χέντρα
των Εδρυθησομένων κατ' αύτάς
κοινοτικών υγειονομικών σταθμών
έν'τφ Νομώ Ηρακλείου, τάς Κοι
νότητ'ας Σχοινιά καί Πεύκου
Βιάννου. Επί τούτοις τα κοινο
τικά συμβούλια των ανωτέρω
κοινοχήτων απηύθυναν έγγραφα
πρές τό Ύγειονομικόν Κέντρον
δι' ών έκφράζουν την ευγνωμο¬
σύνην των κατοίχων δλων των έν
διαφερομένων πλησιοχώρων κοι
ιοτήτων, δηλοΟν δέ συνάμα δτι
τρός τόν σκοπόν τούτον θά πά
ιαχωρήσουν δωρεάν τα άναγκαι
ιθντα οίκόπεδα. Έκ τταραλλήλου
::ς την εκτέλεσιν των σχετικώ'
!ργων θά συμβάλουν αί Κοινό
■ητες καί διά προσωπικάς έργα
Εας.
01Κ0Ν0ΜΠΚΗ ΖΩΗ
'Αγορά Ηρακλείου
Κατά τό δελτίον τιμών άγορας
τοθ Έμπορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ
Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
φόρων εγχωρίων προιόντων είχον
χθές ώς ακολούθως:
Σταφίύες:
ΑΙ ΧΡΕΟΜΕΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙ
Τό υπουργείον των Οίκονο-
ικών κοινοποιεΐ πρός τοΰς
Οίκονομικούς έφόρους εγκύ¬
κλιον διά τής οποίας όρίζον-
αι αί περιπτώσεις καθ' άς
Ιά έκπίπτεται άπό τάς κλη-
ίονομίας ώς παθητικόν τό
ποσόν των τυχόν υφισταμέ¬
νων χρεών συμφώνως πρός
τόν νόμον «περΐ άγροτικών
χρεών».
Ελεμέδες δρχ
9 —
Ταχτάδες >
7.-
"Ελαια 3-5ο
25.20
Πυρηνέλαια
17.-
Έλαιοπυρήναι
120
Σάπωνες:
Λευκοί α'
20.-
β'
19.-
ΠυρηνελαΙου α'
17. -
β'
16.-
Μουργελαίου α'
17.—
" β
16.-
θίνβι:
Αρχανών μίστ.
45.-
Μαλεβυζίου
6.-
Δίκταμος ήμ. >
70.— 80.-
Σϊτος »
8.-
Κριθή
4 80
Βρώμη »
4 60
Βϊκος >
4 —
Μέταξα
500.- 550.-
Κουκούλια
120.-
Ο ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΤΟΥ «ΣΤΡΑΘΗΝΤΕΝ·
ΔΕΝ ΑΠΕΒΙΒΑΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
ΤΟ ΡΡΔΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ό Ραδιοφωνικός Σταθμός Ά
θηνών θά μεταδώσγ; α7]ΐΐρον πε
ρΐ την 7 μ. μ. μετεωρολογικάν
δελτίον χρηματιστήριον 7,15 την
«ώραν τοθ παιδιοθ» 7.35μου3ΐκήν
χοροθ (δίσκοι) 8,05' όδηγίας
πρός τούς λουομένους περί των
κινδύνων των άκτών, 8 1;Υ ρεσι
τάλ τραγουδιοθ υπό τής δίδος
Μαίρης Καπέλλο 8.45' δημοτικά
τραγοΰδι υπό τοθ συγκροτήματος
ΧαγιοΟ, 915' ρεσιτάλ τραγίυοι
οθ Έλλήνων συνθετώ,ν υπό τής
κ. Καίτης Μελισεινοΰ, 9 45' εί
δήσεις, 10 συναυλίαν υπό τής
μικράς όρχήστρας τοΰ Σταθμοϋ,
10,45' εϊδήσεις, 1Γ συνέχειαν τής
συναυλίας τής μικράς όρχήστρας
τοθ σταθμοθ. 11 30' ρεσιτάλ τρα
γουδιοθ υπό τοΰ κ, Τζών Βλάϊ-
κου.
Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
Ύπότοθύπουργείου τής Γεωρ
γίας εζητήθησαν πσρά των
διαφόρων γεωργικών ταμείων
πληροφορίαι σχετικώς μέ την
έναρξιν καί την πορείαν τής
εργασίας καταπολεμήσεως τοϋ
δάκου.
Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ανεχώρησε μέ τριήμερον ά
δειαν διά Χανιά ό Έπόπτης
Αγροφύλακος Ηρακλείου κ.
Έλευθ. Παπαγιαννάκης.
Χθές την 1 μ. μ. κατέπλευ-
σε πρό τοθ προλιμένος Ηρα¬
κλείου τό αγγλικόν ύπερωκεά-
νειον «Στραθήνιεν» μέ 1000
"Αγγλους περιηγητάς. Συνε¬
πεία δμως κακής εκτιμήσεως
τής καιρικάς καταστάσεως δέν
επετράπη, δλως άδικαιολογή-
τως πσρά τοθ πλοιάρχου, ή
άποβίβασις των έπιβατών.
Μετά δίωρον περίπου παρα¬
μονήν έξω τοΰ λιμένος μας
τό αγγλικόν ύπερωκεάνειον
ανεχώρησε κατευθυνόμενον
είς Φάληρον.
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Α Ν Ε Π Α Ρ Κ Γ ϊ Σ
ΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΣΕΧΟΝ
προσ τουσ γερμανουσ
δριμυταταΤεπιθεσεισ
ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 15> Ιουλίου (τοΰ άντα·
ποκριτού μας)- — Κατά τάς έκ Βερο-
λίνου σημερινάς πληροφορίας αί πα¬
ραχωρήσεως των Τσέχων πρός τούς Σου
δίτας κρίνονται πλέον ή άνεπαρκείς υ¬
πό των γερμανικών κύκλων.
Έκ παραλλήλου ό γερμανικός τύ·
πος έπιτίθβται σφοδρώς εναντίον τής
Ηράγας την όποιαν άποκαλεί κακόπι-
στον.
ηΤαΑΙΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΛΣ ΑΡΧΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝ1ΚΟΣΟΣΙΔΛΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ ΐ:> Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας). — Νυκτβρινά τηλεγρα·
φηματα έκ Παρισίων καί Λονδίνοϋ
άναφέρουν ότι είνε ζωηρά ή εντύπωσις
μβταξύ των διεθνών κύκλων έκ τής προσ
χωρήσεως τής Ιταλίας είς τάς φυλετι-
κάς αρχάς τοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ. Διά
τής προσχωρήσεως ταύτης ή Ιταλία ά-
παρνεϊται την λατινικήν καταγωγήν.
ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
Αυρον Κυριακήν τής όσιομάρ
τυρος Αγ. Μαρίνης έορτάζει
ό παρά τώ Καμαράκι Ί. Ν«άς
τής Αγ. Παρασκευής, δπου ευ¬
ρίσκεται ή θαυματουργός εικών
τής Άγίας. Μετά την λειτουρ¬
γίαν θά γίνη περιφορά τής είκό
νος καί εύλόγησις των άρτω/.
Έντολή εξ άλλου τοΰ Σεβασμι
ωτάτου Μητροπολίτου Κρήτης
κ. Τιμοθέου θέλει ίερουργήση
ένΆγία Μαρίνη παρά τα χω¬
ρίον Ηώνη ό Πανοσ. Άρχιμαν
δρίτης Φώτιος θεοδοσάκης, ό ο¬
ποίος θά έχη καί την έπιτή-
ρησιν των ίερέων, οίτινες θά
μεταβώσιν έκεΐ πρός τέλεσιν βα
πτίσεων καί έν γένει των θρη
σκευτικών καθηκόντων των προ-
σκυνητών.
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ εν¬
ταύθα Ηρακτορείου τοθ έθνικοθ
Λαχείου άνά δρχ. 800 κερδίζουν
οί κάτωθι άριθμοί κατά την διεξα ■
χθεϊσαν προχθές κλήρωσιν: 3(546'
1043, 1051, 1080, 6120. 0155
6168, 6200, 8552, 8591,12498,
15300! 15308, 15328, 15368,
15387, 15390; 18343, 18346,·
18377, 18382, 19520, 19552 '
20528, 21717, 21734, 21769"
25052, 25003, 27248, 27253"
27200, 30937, 30958, 31419*'
30020, 40220, 40253, "45402,'
45441, 45459, 45469, 4547θ!
45488, 40125, 46161, 4619θ!
46865, 40877, 53075, 53653,
55269, 57401, 57440, 57442,
57458, 58970, 58981, 66002^
06021, 66087, 68255, 6827θ!
08276, 08281, 72677, 74907!
74969,,^ 74975, 76831, 77925^
77954, 77982, 77992,:. 7799β!
ΤΗΣ ΟΑΛΕΝΟΙΑ!
ΑΘΗΝΑΙ 1 5ί Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτού μας).— Πληροφορίαι πρός τό
Πρακτορείον Χαβάς άγγέλλουν ότι οί
έθνικοί κινοΰνται διά μεγάλων δυνάμε-
ών πρός την κατεύθυνσιν τής Βαλενθί-
ας- Πλησίον τής πόλεως ταύτης άναμέ¬
νεται ότι ϊθά*«δοθή ή μεγαλυτέρα των
μαχών τοΰ έμφυλ'ίου ίσπανικοΰ πολέ¬
μου.
ΑΠΕΚΡΟΥΣΟΗΣΑΝ ΕΠΙΘΕΣΕΙ!
ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΟΜΕΑ ΚΑΣΤΕΠΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 155 Ίουλ£ου(τοΰάνταπο
κριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Σκρα-
γώσης ότι νέαι έπιθέσεις των κυβερνη.
τικών είς την περιοχήν τοΰ Καατεγ&όν
απεκρούσθησαν μετά μεγάλων άπωλει-
ών, υπό των έθνικών.
Ο ΚΕΜΑΛ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ _ΑΛΕΞΛΝΔΡΕΤΤΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ Ιϊί Ιουλίου (τοΰ άντα-
ποκριτοΰ μας).— ' Αγγέλλεται έκ Τουρ-
κίας ότι ο Μουσταφά Κεμάλ θά με·
ταβή προσεχώς είς την Άλβξανδρέτ-
ταν επ» ευκαιρία τής έκεϊ είσόδου τού
τουρκικοΰ στρατοΰ.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛ1ΣΙΣ
ΤΟΝ ΙΑηΟΝΟΙΠΙΜΗΝ ΚΙΝΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1:5 Ιουλίου (τού άντ*,
ποκριτοΰ μας). - Ιίίδήσεις έκ ^αγ-
καης αναφερουν ότι οί Ίάπωνβς αυνεχί-
ζουν την προέλασιν αυτών. Οί Ίάπωνεβ
εκτελο-ΰνευρείαν έπιθετικήν κίνησιν έναν
τιον τού Κιουγιάγκ ή όπΓ,ίχ ί^
πιτυγχανουσα.
ΥηθΤΟΝΙΑΠΟΝΩΝΤΗΣΚΑΝΤΩΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ ΐΕί Ιουλίου (τοΰ άντα
ποκριτοΰ μας). — Λΐεώτεραι πληροφο-
ρ£αι επιβεβαιούν ότι οί Ίάπωνες έβομ-
βαρδισαν επί ώραν την Καντώνα προξε-
νησαντες μεγάλας ζημίας ε£ς τί]ν π^λ^ν
τία"άΡχ°υν *1°λλθί νε*Ρθί καί τρ*υμα-*
ΕΠΙΚΡΑΤΕΪ ΑΠΑΙΣΙΟΑΟΞΪΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟΑΣΙΙΠΟΥ ΣΟΥΔΙΤΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ Ιϊί Ιουλίου (τού άντα
πο*ριτού μας).- Τηλεγραφοΰν έκ τού
εξωτερικοΰ ότι επικρ*τεί άπαισιοδοξία
δια την έκβασιν των συνομιλιών επί
τής ρυθμίσεως τού ΣουΒιτικού προβλίι-
ματος μεταξύ Τσέχων κ«1 Γερμανών*
«}*-
11
τό
ήμίρ«? ΤΠ5 ί5ρ
θΤρ«φη «Ρ*ί ·
μηΧανί«ν, τη
ϊά5 β«γ««ν«νί.
«νκοι μέ νέ€
;ί05 ίίβοε χέ*
νίαν δύναμιν
χβ1 ηροόδβυ.
IV
νήν όμολβγίαν
Μδοτιχόν μας
είς την φωτεινι
«ν αντίληψίν ι
«υ χ. Έμμαν
ή χωρ* μ·ς
άντιπαλαίθΓ» κα
ριιών χ«ί ΤΑ
που έξκπέλυαε
ομού όλβκλήρ
Γήί τελευταίας.
ν«νμένου, οίχ
οΐΜζ, νά δια
την βΙχονομΐΜ
νβμιβματιχήν '
ανχαί νά εζέ
ίίνην τής τρ
χαταιγίύος με
ρ«5 «κωλείας μ
ρα τραυμκτα.
Ιδιαιτέρως ι
ψ αίαθανθή
ργη
««ην ηολιτι»
ί Έλ:
τογ
χιδν, των θϊομ
Χονομιχών άντ
ιίιαίτβτ» τού ί
Διότι ή Τράπεζ
τοτΐ ό στβργ,κ
ςω
Υ»Χδν δυνάμε
9Η- ϊ·«1 είς τ.
«» χ Τββυδερ
Ρ* τας
βφείλετβ
των οτα
με έ
ην,
,βν
^ν Ιδίαν ο
..Τ
Μέγεθος Γραμματοσειράς