95947 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4898

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

26/6/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^ε*νε£^ε^ε^ε^ε^ε^ε^ε£ε^π^ππ£^ε£ε£ε£ε£ε|ε^^
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
Αιγυπτου
έ λί ΐ
μθή;
ΐτησκι ίιολ. 15
ίςάιηιν'Κ » 8
ΊΊμ>ι
π α φύ?λο
·>αγ. 3
ΙΟΥΝΙΟΥ
1938
ΙΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΙΡΑΦΕ1Α
ΟΛΟί ΜΙΝΟΙΛΥηοΥ
ΥΒΕΥΘΥΜ02 ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ι ιιιιι ι *—**"*—»>'Γ|ιρ^;——^~~
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Π1ΟΣ 23ον
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *89δ
Τα μέτρα τα όποϊα έλαβε
το υφυπουργεΐον Τύπου καί
Ιουρισμοΰ διά την όργάνω-
σιν τής «βιομηχκνίας των ξέ-
νων» κ«ί την αύξησιν τής
τουριστικής κινήσεως, ήρχι-
σαν ήδη νά άποδίδουν τ' ά-
ναμενόμενα εύχάριστα άπο-
τελέσματα. Τα δύο τελευ¬
ταία έτη, παρά την άνώμα-
λον διεθνώς πολιτικήν κατά¬
στασιν καί παρά την συνε-
χιζομένην είσέτι οικονομι¬
κήν κρίσιν είς δλον τόν
κόσμον, ό άριθμός των ξέ-
νων έπισκεπτών ηυξήθη ση-
μαντικά. Τό σπουδαιότερον
δέ, ή αύξησις είνε προοδευ-
τική. Καί οί ξένοι πού έρ-
χονται άποκομίζουν τάς
καλυτέρας έντυπώσεις φεύ-
γοντες. Πολλαί δέ έξ αυτών
γοητευόμενοι άπό τό υπέρο¬
χον ελληνικόν κάλλος, άπό
τούς άρχαιολογικούς μας θη-
σαυρούς, άπό τό θαυμάσιον
κλΐμα τής χώρας καί εύρί-
σκοντες άφθονα πλέον τα
μέσα τής άνέτου διαμονής
παρατείνουν την παραμονήν
των επί ημέρας. Αί λου-
τροπόλεις μας έπίσης, χάρις
είς τα έξωραϊστκά έργα τα
ό ποία έγιναν καί συνεχίζον-
ται είσετι, χάρις είς την
καλυτέραν οργάνωσιν των
καί τόν πλουτισμόν των μέ
ούγχρονα ξενοδοχεΐα καί
κέντρα άναψυχής, συγκεν-
τρώνουν εφέτος περισσοτέ-
ρους επισκέπτας προσελκύ-
ουν δέ καί πλήθη ξένων
καί ιδία Αίγυιττίων. Ασφα¬
λώς δέ ό άριθμός των ξένων
παραθεριστών θ' αυξηθή συν
τώ χρόνω περισσότερον. Δι¬
ότι ή Ελλάς έκτβη; των αρχαί
ολογικών θησαυρών, των ά-
παραμίλλων μνημείων τέ-
χνης, τού προνομιούχου κλί-
ματος, εχει καί τό μέγα
προσόν νά παρέχη τροφιμα
αφθονα καί έκλεκτά καί
φροΰτα όνομαστά διά την
γευστικότητα καί την έκλε-
κτήν ποιότητα καί θρεπτι-
κότητά των—δι' οσους εχουν
ανάγκην φρουτοθεραπείας—
είς έξαιρετικώς εύθηνάς τι¬
μάς. Είνε τούτο γνωστόν
καί πανθομολογούμενον. Ή
ζωή είς την χώραν μας, ειμ¬
πορεί νά φαίνεται και να
είνε πράγματι δι' ήμ«ς τούς
Έλληνας άκριβή- καί δια
τούτο ακριβώς ή Κυβέρνησις
φροντίζει διά την μείωσιν
τού κόστους της—διά τους ξε-
νους ομως, είνε έξαιρετικώς
εύθηνή, λόγω της συναλ-
λαγματικής διαφοράς.
'Αλλά διά τόν τουρισμόν,
ύπολείπονται βεβαία νά γί¬
νουν άκόμη πολλα. Και 8α
γίνουν ασφαλώς. Ύπαρχει
άλλωστε έτοιμον πληρες α-
πό πάσης απόψεως προγραμ-
μα, τό οποίον μόλις ηρκι"6ν
εφαρμοζόμενον καί τού οποί-
βυ ή εκτέλεσις δέν επετεύ¬
χθη άκόμη, λόγω τοΰ μικρου
γρόνβυ πού έχει διαρρευσει
άφ' Γΐ5 τό νέον Κράτβς α·
νιΤλαββ την προσπάθειαν της
όρνοινώσεως τής «Βιομηχανί-
κ των ξένων». Ειδικώτερον
διά την πόλιν μας, που α¬
ποτελεί Εν άπό τα σπουδ*»-
ότερα τουριοτικα χέντρα
τής χώρας, καί δια την Κρη
τϊνΧγ?νικώτερον, ειμπορού¬
μεν νά είπωμεν ότι αι ελ-
ϊείψεις είναι ««λλαί κ» «Ι
«νάγκαι μεγάλαι καί επεί-
γουσαι.'Απεκτήσαμεν βεβαία
μουσείον μεγαλοπρεπώς, ευ
ρύχωρον, αρτιον απο πάσης
απόψεως καί άντάξιον των
μοναδικών είς όλον τόν κό¬
σμον αρχαιολογικήν θησα»-
ρών πού στεγάζει. Κατεσκευ-
άσαμεν έπίσης καλόν όπωσ-
δήποτε καί άνετον, άσφαλ
τοστρωμένον δρόμον άπο
τής πόλεώς μας μέχρι της
Κνωσού, έπλουτίσαμε την
Φαιστέν μέ ενα πολιτισμέ¬
νον ξενώνα καί χάρις είς
τα μέτρα τής τοπιχής ««♦;
τροπής τουριομοΰ καί τού
Δήμβυ, καδώς καί των επι-
ρημβιτίων δκχθέτβμδν ση
μερον χαΐ ξενοδοχεΐα κα-
θαρά καί κέντρα εύιχρόσω-
πα καί εχομεν κάποιαν καθ«·
ριοτητκ κοχΐ τιχ|ιν ε'ις την
πόλιν. Δέν ύπάρχουν βμως
ακόμη δρώμοι άμαξιτοί πού
να συνδέουν την πόλιν μέ
όλας τάς αρχαιότητάς, μέ
τα νεώτερα ίστορικά μνη-
μεϊα, μέ τα έξαίαια τοΐτεΐα
τής κρητικής φύσεως.Άκόμη
καϊ αυτή ή Φαιστός δέν συν
δέεται άμαξιτώς, μολονότι
ή κεντρική άρτηρία Ήρα
κλείου—Μεσσαράς διέρχετο»
μόλις 800 μέτοα άπ' αυτής.
—τερούμεθκ έπίσης παραλια
κων καί έξοχικών κέντρων.
Καί ή πόλις μας έξακολου-
θεΐ ούσιαστικώς νά έχη την
όφιν τουρκοπόλεως. Καί ένώ
άπό βλα τα μέρη τής νήσου
μας άναβλύζουν θαυματουρ-
γά ίαματικά νερά, δέν έχο¬
μεν ούδε μίαν ωργανωμέ¬
νη λουτρόπολιν. Κοιί αυτή
άκόμη ή παναρχαία λουτρό-
πολις τοΰ Λέντα, μέ τα ά-
σκληπιεΐα παί την μεγάλην
της φήμην, σημερον είναι
νεκρά καί έρημος. Καί την
ευθύνην δι' βλα αύτά δέν
την φέρει βεβαίως τό Κρά¬
τβς μόνον, πού μέχρι προ-
χβές άκόμη ούτε έσκέπτε-
το καν τόν τουρισμόν. Την
φέρομεν ολοι. Δήμοι, κοι-
νότητες, άτομα. Εύτυχώς β¬
μως τόν τελευταίον καιρόν
υπό την πνοήν πού ένεφύβη-
σε τό υπουργείον Τουρισμοΰ
καί ή Κυβέρνησις έν γένει,
ήρχισε νά γίνεται καί έδω
μΐα συστηματική έργααίοΐ.
Καί ή έργαοία αυτή καδώς
πληροφορούμεθα θά συστημα
τοπ«?ΐϊτ8ή συντόμως.
Ή τοπική Επιτραπή, έν
συνεννοήσει μετά τοΰ Δή¬
μβυ, τοΰ κ. Νομάρχου καί
των άλλων άρχών καί των
τοπικών όργανώσεων, κατήρ-
τισεν ήδη πλήρες πρόγραμ-
μα οργανώσεως καί ένισχύ-
σεως τοΰ τοπικοϋ τουρισμοΰ,
τό οποίον καί άφοΰ εγκριθή
υπό τής Κυβερνήσεως, θά τε¬
θή είς εφαρμογήν. Δέν ύπάρ
χει δέ άμφιβολία ότι καί τό
Κράτος θά κάμη ©,τι είνε
δυνατόν, δ,τι έξαρτάται έξ
αύτοΰ, διά νά ενισχύση τόν
τουρισμόν έν Κρητη. Ήδη
άλλωστε εχει εκδηλώσει έ-
ναργως τό ενδιαφέρον τού.
Καί θά συνεχίση. 'Αλλά τό
πρόβλημα τοΰ τουρισμοΰ παρ'
ημίν είνε μέγα καί σοβα¬
ρόν. Καί θ' ασχοληθώμεν
άλλοτε μέ αύτό, συστηματι-
κώτερον, έρευνώντές το απο
όλας τού τάς πλευράς.
ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
ΕΙΣ ^0.8.»
Άττό παντοΰ έκπέμπεται αύτην
την στιγμήν Ινα 3.Ο.3. Το θεΡ'
μόμετρον άνεβαίνει! Καΐ υπάρχον
οί εύδαίμονες οί όποΐοι εχουν καί
τα μέσα καΐ τόν χρόνον νά άπα
οχοληθοΰν άμέσως μέ την αμυ
_™ ,«*«« στή Χαλκίδα άτμο
πλοίκώς; Άπό έκεϊ μπορεϊνά
συνεχίσωμε τό ΐδιο ως την Αίδη
ψό. Τα ταξιδάκι στόν Εύβοικά είνε
μαγευτικό.
Ή άπελπιστική πρόβλεψις δτι
ολίγον άκόμη καί ή πόλις μετα-
βάλλεται είς κάμινον, ποικίλλεται
ι καλυτέρα/έξουδετερώνεται απά
μΐίαν θελκτικήν αντίδρασιν. Η
φαντασία πλέκει άπό τώρα τάν
[στόν της. Τα ταμπλώ της είνε ενα
κΓ Ινα διά τάν εχοντα λόγους να
φοβήται τα κυνικά καύματα ^ρο-
σερές θαλασσογραφίες και σκηνο
γραφίες τοΰ χάμπου καί τοθ 6ου-
γ-,0 ίναλλίβσονται. "Ενας Μβνε
ΧΕ ^νας Βαττώ άποτελοθν εδω
Λς δύο οημιουργούς τής ζωτρα-
α χ*ς Άπό τώρα ό άνθρωπος
Ι,ής αμύνης τοθθέρους>>κυλίεται
σχ*ν άμμο τής λουτροπόλεων 4-
πά δπου θαυμάζει «λλες δροσιές:
Ή γΐμνβλο«τρική, υηοοττρίζουν οί
./..,!^βι σοφιστβί. είνε μί«_διτ
χα.ίρ->ντ*ι έοώ. Τό κάλλος παρου-
αιάζεται πάλιν ώς πλαστική μορ-
φή κχί ώς αίσθησιακή προσδο
κια: 3ύο άρα δημιουργικά πρός
τα όποϊα κτίτενθάνονται άενάιος ή
νόησις χαί αί αίσθήαεις.
—"Ενα 3 Ο 3 8μ'»>ί δέν θε
λει λόγια καί φαντασιοκοπήματα.
Ηέλει έ'ργα.
Αύτά Οί ύπεστήριζεν Ινα; πραγ
ματιστής. Καΐ δέν θά είχε ά^ι
κον. Οί έχοντες τόν παραθερισμόν
ώς βάσιν τής θερινής ζωής, πρέ
πει νά σπεύσο-ΐν νά τόν καταστή
σουν πραγματικότητα. Τα δρομο-
λόγια δέν χρειάζεται συζήτησις
διά νά ναθορισθοΰν άμέσως. Ά
διαφόρως έξόδων, ή καλυτέρα ά
ποψις είνε δυνατόν νά επικρατή
καί έν πλώ Άλλά οί άλλοι
πού 4ά μείνουν είς την κάμινον
πόλιν πώς θά σωθοΰν Αύτοι είναι
οί άπιλπιαμένοι τοΰ 3 Ο 8· ιήε
έποχής. Ηέλουν θετικά πράγματα
οί άνθρωποι.
—Άλλά καί τα θετ,ικώτερα των
πραγμάτιον δέν είνε δυνατό/ νά
καθορισθοΰν κάποτε μέ ράίιν άκρι
βώς την παραίσθησιν καί την
φαντασίαν;
Εΐπε καμμίαν παραξοξολογίαν
ό τελευταϊος αύτάς άντιπρόσωπος
τής θερινής σοφιστικής, 'Υποθέ
τω οχι. "Οπως οί προνομιοθχοι
τα θέρος άρχίζουν άπά την φαντα
οίαν διά νά καταλήξουν είς τα
πράγματα, Ιτσι καί οί μή προνο
μιοΰχοι είνε δυνατόν νά άρχίζουν
άπά τα πράγματα διά νά καταλή
ξουν είς την...φαντασίαν.
Είς τό θέμα χρειάζεται βεβαία
διαπλάτυνσις. Πά; θά παρηγορη
θοΰν οί μή παραθερίζοντες; Μέ
κάτι ά»άλογο πρός τό δάσος έκεϊ
νο τής Ίφιγενείας, τα οποίον σέ
μιά μπρόβα γκενεράλε παρεκά
λεσε ή Κοτοπούλη τόν σκηνοθέτην
νά τό κατεβάση διά νά .. παραθε
ρίση. Μτσοκλείνετε τέ παράθυρο.
Άφήνετε τό μελ:εμάκι νά σάς
ύζγ^ μέ τίς ζιυογάνες δροσιίς
τού καί κοιμάαθε. "Αν θέλετε τώ
ρα νά όνειρεύεσθε καί ξυπνητοί,
μπορεί νά προσθέσετε κάποια
καινούργια πλάκα οτά γραμμό
φωνό σας. Μιά ντιζϊζ φίρμαα
θά σας θυμίση μέ τό πεταχτό
τραγουδάκι της τίς γοητεΐες των
καζινά καί των μπάρ τής πρώ
της Κότ ντ' Άζύρ. Άποτέλεσμα:
Άπαντατε άμέσως μέ συγκεκριμέ
νες πληροφορίες καί άποφασιστι
κές συστ,άσεις θάρρου; είς το
δ.Ο.δ. των ημερών.
ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Ο ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΑΟΥΚΑΡΙΣ
ΒίΤΡΙΑΡΧΗΗΙ[ ΧΑΝΔΑΚΟΣ
27 Ίουνίου 1638—37 Ίουνίοο 1938
Συμπληρούται αυριον τριακο-
σιετηρΐς, άφ' ής ό έθνομάρτυς Κύ
ριλλος ό Αούχαρις, διά τοθ μαρ
τυρικοϋ τού θανάτου, κατέλαβεν
έπιφανή θέσιν εις τό Πάνθεον των
υπέρ πίστεως καϊ Πατρίδος άγω
νιστών, πρόδρομος Γρηγορίου τοΰ
Ε.' καί τής άλλης χορείας των
νεωτέρων Έθνομαρτύρων κατα
στάς.
Εγεννήθη έν Χάνδακι, ώς ελέ¬
γετο τότε ή πόλις μας, την 13
Νοεμβριού 1572, έξ έπιφανοθς
οικογενείας. Ό πατήρ αύτοΰ ώνο
μάζετο Ματθαΐος Βλαστός Τάς
έγκυκλίους σπουδάς α>τοΰ έπερά
τωσεν έν τ^ ήμεΐέρα πόλει έν υ,
έλειτούργει σχολη, Ιδρυθείσα υπό
τής Ίεράς Μονής Σινά, έν τή εις
αυτήν άνηκούσιτ, Έκκληαία τής
Άγίας Αικατερίνης, ήν οί Τοθρ-
κοι, μετέβαλον κατόπιν είς τέ¬
μενος, διοτηρούμενον μέχρι σή
μερον.
Κατόπιν μετέβη είς διαφόρους
πόλεις τής Εύρώπης, δι' ευρυτέ¬
ρας σπουδάς, τό δέ 1001 διεδέ-
χθη Μελέτιον τόν Πηγαν είς τόν
Πατριαρχικόν θρόνον Άλεξαν-
δρείας. Τα Κ.02 εξελέγη «Έ-
ττιτηρητής» τοθ ΟίκουμενικοΟ θρό
νού, ά>λ' αί δυσχέρειαι, ά*ς συν
ήντησεν έν τ^ διαποιμάνσει τί'ς
Άνατολικής 'ΟρΟοδόξου Έκκλη
σίας, ήτις έπάλαιεν άπεγνωσμέ-
νως εναντίον τοΰ κατακτητοΰ, τοθ
ΠαπισμοΟ καί Προτενσταντισμοΰ,
συνετέλεσαν ώστε νά έκθρονισθή
πεντάκις δ άείμνηστος συμπολί-
της μ«ς κ*1 νά υποστή επί τέ-
λους μαρτυρικόν θάνατον. Την
21 Ίουνίου 1038 οί Γίνίτσαρο!
έτΐΐβιβάσαντες αυτόν εις Άκάτιον
τόν έστραγγάλισαν, γονυπετή
προσευχόμενον καί τόν δρριψχν
εις την θάλασσαν. Άλιείς τινές
εύρόντες τό λείψανον αύτοΰ εθα
ψχν αύτό, άλλ' οί μανιώδεις έχ-
θροί τού, έκθάψαντες έρριψαν
καί πάλιν αύτό είς την θάλασσαν,
ής τα κύματα επέδωκαν καί πάλιν
τό λείψανον είς φιλικάς χείρας
πρός ταφήν.
Κύριλλος ό Λούκαρις άνεδεί
χθη είς των μέγιστον Πατριαρ
χών καί Έθναρχών, δικαίως δέ
ναριθΛεΐται διά τούς αγώνας
αυτού υπέρ τοθ Έλληνισμοϋ καί
τής Όρθοδοξίας μετά τοΰ Φωτίου,
Μάρκου τοΰ Εύγενικοΰ καί Γεν
ναδίου Σχολαρίου καί διά την
παιδείαν μετά των μεγάλων
Ίεραρχών καί διά τόν άμεμπτον
αύιοΰ ηθικόν βίον μετά των ίερο
μαρτύρων.
Άλλά τό καθήκον τής πόλεως
ημών, έναντι τοΰ έπιφανοΰς τού
τού τέκνου της, δέν έξ»ντλεϊται
διά των ολίγων τούτων γραμ
μών. Ή πόλις ημών καθήκον εχει
νά διοργανώση είδικάς εορτάς, ώς
έπραξεν ήδη ή πόλις των Χανί
ών, την 13 προσεχούς Νοεμβριού
επέτειον τής γεννήσεως αύιοΰ, ώς
απεφάσισεν ήδη ή έν Αθήναις
έταιρία Κρητικών σπουδών.
Ό κ. Νομάρχης καί ό κ. Δή
μαρχος, οί πρωτοστατοΰντες είς
πασάν εκδήλωσιν πολιτισμοΰ, ά
σφαλώς θά δεχθώσι την ταπεινήν
εΐσήγησιν ημών, άφοΰ ή Έθνική
Κυβέρνησις, ής άριστοι έκπρόαω
ποι τυγχάνουσι, πρώτον μέλημα
αυτής έτάξατο την τόνωσιν τοΰ
Έθνικοΰ καί θρησκευτικοΰ φρο
νήματος τοΰ λαοΰ.
Ν. Παπαμιχαλάκης
Καθηγητής
Πεταχτά
σπμειωματα
ΉΟΘΕΙΕΣ...
Νοθευμένα λοιπόν καί τα
φροΰτα, δπως καΐ τό γάλα.
Άνεξάντλητος είς έφευρετι-
κότητα ό άνθρωπος δέν άρ-
κέσθηκε νά δαμάοη απλώς
την φύσι. Ηθέλησε καί νά
την μεταβάλη. Καΐ τό κατώρ¬
θωσε διά τής μεθόδου τής
νοθείας. Πρό καιροθ τό χημεΐ
όν τού Κράτους ανεκάλυψεν
ενα πρωτότυπο τρόπο νοθείας
τοϋ γάλακτος. Οί έφευρετι-
κώτατοι γαλατάδες, έδιδαν
άλατόσουπες είς τίς κατσΐκες
των. Λυσσασμένα άπό την
δΐψσ τα δυστυχισμένα ζώα,
έπιναν μέ τόν τόνο τό νερό
ποΰ τούς προσεφέρετο. Καί
φυσικά, άφοΟ έπιναν νερό μό¬
νον, νερωμένο γάλα θά έβγα-
ζαν. Ό γαλατάς, εφαίνετο
Ιτσι άθώος τής νοθείας, άφβΰ
τό γάλα ευρίσκετο νοθευ-
μένον είς τοΰς μαστούς τής
κατσίκας. Δέν ήταν ομως βε¬
βαία καί άθώος τού έγκλήμα-
τος, δπως απεδείχθη είς τό
τέλος. Τώρσ, ή άγορανομία
ανεκάλυψε νοθείαν είς τα
φροΰτα. Μία έ'νεσις είναι άρ
κετή διά νά κάμη, κατακόκ
κινο τό ώχρότερο καρποΰζι,
καί νά δώση φυσικά, κέρ
δή μεγάλα είς τόν... προο-
δευτικόν κηπουρόν. Μέ μικρή
ποσότητα έπίσης χημικών στοι
χείων, οί καρποί αυξάνουν
κατά γεωμετρικήν πρόοδον
είς ποσότητα καί βάρος κατ'
αντίστροφον δμως λόγον
είς ποίον καί γευστικότητα.
Άλλ* οί καλλιεργηταί, σύγ-
χρόνοι άνθρωποι, γνωρίζουν
δτι είς την εποχήν μας δέν
έχει αξίαν τό ποίον άλλά τό
ποσόν, άφοΟ μέ αύτό μετροθν-
ται καί έκτιμοθνται τα πάν-
τα. Καΐ φυσικά προτιμοϋν
τό ποσόν δπως κάμνη, καί
κάθε σύγχρονος, θετικός, φρό-
νιμος, ρεαλιστής ανθρωπος,
Την ιδίαν δμως γνώμην, φαί
νεται δτι δέν εχει καί τό ύφυ
πουργεϊον Άγορανομΐας. Καί
απεφάσισε νά διώξη, αύστηρά
τούς νοθευτάς καί τούς πωλη
τάς άώρων καρπών. "Επραξε
'δέ αρίστα, έφόσον μάλιστα ή
,δίωξις άφορα την νοθείαν
ι των τροφίμων μόνον. Διότι,
[εάν επρόκειτο νά τεθή υπό
διωγμόν ή νοθεΐα γενικώς καί
νά απαγορευθή ή κοκλοφορίσ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΣΥΓΚΟ1ΝΩΝΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ■ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ίΐσχολήθημεν κατ' έπανά
λήψιν μέ τό ζήτημα των θα-
λασσίων/ συγκοινωνιών Έλλά
δος καί Αίγύκτου. Καΐ ΰπεστη-
ρίξαμεν δτι είναι άνάγκη επι
τακτική νά προαεγγίζη καί
είς τόν λιμένα μας άπαξ τού
λάχιστον τής εβδομάδος καί
κατά την μετάβασιν καί κα¬
τά την επιστροφήν,τό ίκτελοθν
την γραμμήν αυτήν ελληνι¬
κόν σκάφος
"Ηδη, μέ τό "ίδιον ζήτημα ά
σχολεΐται καί ό ελληνικάς τύ-
πος τής Άλεξανδρείας. Καί
τονίζει ότι έκ τής προσεγγί¬
σεως τοϋ ατμοπλοίου ε(ς τόν
λιμένα Ηρακλείου, δχι μό¬
νον δέν θά ζημιοθται ή έται-
ρ(α άλλά καί θά έχη. σημαν¬
τικόν κέρδος, ιδία κατά τούς
θερινοΰς μήνας, όπότε καί έ-
πιβατηγός κίνησις ύπάρχει ά
ξιόλογος καί ή έμπορική κί
νησίς πυκνοΰται λόγω των έ-
ξαγωγών Κρητικών σταφυλών
είς Αίγυπτον. Καί φυσικά ή
κίνησις έπιβατών Οά έπυκνοΰ-
το περισσότερον εάν τό ατμό¬
πλοιον προσήγγιζεν είς Ήρά
κλειον και δέν ήσαν ϋποχρε
ωμένοι οί θέλοντες νά ταξι
δεύσουν έξ Αιγυπτου είς Κρή
την νά ύποβληθοΰν είς τα τε¬
ραστία έξοδα καί την ταλαι-
πωρίαν τής μεταβάσεως είς
Πειραια καί εκείθεν είς Κρή
την. 'Έπειτα, είπομεν, είναι
τό ζήτημι τΓ|ς μεταφορας των
σταφυλων. Καί είναι αναμφι¬
σβήτητον δτι τό ατμόπλοιον
ιης γραμμής προσεγγΐζον είς
τόν λιμένα μας, θά παρελάμ-
βανΓ. σημαντικάς ποσότητας
αταφυλθν είς κάθε ταξίδιόν
τού, δι' Αλεξάνδρειαν Θά έ-
κέρδιζεν ρπομένως ή ίταιρεία.
Θά εξυπηρετούντο καΐ οί πά
ραγωγοί καί οί έμποοοι έξα·
γωγβΐς σταφυλων. Θά ώφε-
λεΐτο δέ πολλαπλως καί ή
ίθνική οίκονομία. Πρώτον διά
τι θά ένισχΰοντο αί ίξαγωγαί.
Καί δεύτερον διότι θά έξοι-
κονομεΐτο μέρος τοθ συναλ-
λάγματος τό οποίον πληρώ-
νομεν είς ναύλους είς ξένας
ίταιρίας, ένώ βεβαία τό ελλη¬
νικόν σκάφος θά πληρώνεται
τούς ναύλους είς δραχμάς.
Άλλά, τό ζήτημα τουτο
καθώς πληροφορούμεθα, ευ¬
ρίσκεται ήδη υπό μελέτην δι¬
ότι ή κυβέρνησις καί ιδιαιτέ¬
ρως τό υφυπουργεΐον τής Έμ
πορικής Ναυτιλίας εξεδήλω¬
σαν τό ενδιαφέρον των. Καΐ
πιστεύομεν δτι ταχέως θά τα-
κτοποιηθή κατά τρόπον Ικα¬
νοποιητικόν. "Αλλωστε μετ"
ολίγον θ' αρχίση ή έξαγωγή
των σταφυλών. Καί θά πρέ-
πει βεβαία ν' αρχίση ή συγ·
κοινωνία Κρήτης Αιγυπτου τό
συντομώτερον.
είς την αγοράν δλων έν γέ
νει των άώρων καί δχι μόνον
των καρπών των δένδρων, ή
προσπαθεία θώ έφερε γενικήν
αναστάτωσιν καί είς τό τέλος
θ' άπετΰγχανεν οίκτρώ'ς. Διώ-,
τι ή νοθεία δέν περιορΐζεται
είς τα τρόφιμα τα ύφάσματα
καί τα δέρματα μόνον. 'Υπάρ-
χει τΐαντοθ. Είς τα αίσθήματα,
είς τάς σχέσεις, είς την έμφά
νισιν, πρό παντός είς την
εμφάνισιν καΐ την καλλονήν.
Άπό τότε ποΰ ή Ευα ήπάτη
σε καί τόν Αδαμ καί τόν ό¬
φιν— διότι είνε πλάνη δτι ό
δφις ήπάτησε την Ευαιν—καί
έφόρεσε τό φύλλον τής συ-
κής είς ένδειξιν σεμνότητος,
τό ψέμμα καί ή νοθεία έζυ
μώθηκαν μαζί μέ τόν άνθρω
πό. Τό ψέμμα καί ή νοθεία έ¬
γιναν τα δπλα τής γυναίκας.
Οπως ό έγωϊσμός καί ή ΰπο-
κρισία είνε τα δπλα τοθ άν-
δρός.
Φαντασθήτε λοιπόν τί εΐχε
νά γίνη, εάν κατεδιώκεΐο καί
ή νοθεία τής γυναικίίας καλ-
λονής. Τί θά εγίνοντο δλα έ
κεΐνα τα κοραλλένια χείλη,
τα ώραΐα σγουρά μαλλιά, τό
ώχρορόδινο χνουδάτο δέρμα,
τα μάτια τα άστραφτερά μέ¬
σα σέ σκιασμένα έλαφρά-
βλέφαρα καί μαθρες καμπυ
λωτές μεγάλες βλεφαρίδες έ¬
νώ επάνω των διαγράφονται
μαθρες λεπτές καμπθλες, δυό
πινελιές γεμδτες χάρι καί γο,
ητεία,τά «γαϊτανδτα» φρύδια;
Τί θά γινόταν δλα τ' άκατα-
νίκητα θέλγητρα τής σύγχρο-
νης «σμάρτ» κυρίας; Καί κα·
λά, βεβαία ώς πρός τα ψιμ-
μύθια τής μορφής. "Ενα
σφουγγάρι καί λίγο νερό
θά ήταν άρκετό. Ώς πρός
τα ψιμμύθια δμως των αίσθη-
μάτων, Έδώ καμμιά άλλη λύ¬
σις δέν θά χωροθσε παρά τό
ξερρίζωμα τής καρδίας. Άλλά
αύτό βεβαία είναι τόσο
σκληρό, πού μονάχα, άπό λί-
γους άνδρες έφαρμόζεται.
Άλλ' εϊπαμε.Ή Άγορανομία,
πολύ σωστά, άπαγορεΰει τα
άωρα καί νοθευμένα τρόφιμα.
μονάχα. "Αν καί νά ποΰμε την
άλήθεισ, δέν είνε λιγώτερο
έπικίνδυνες οί άωρες καί οί
νοθευμένες καλλονές πού κυ¬
κλοφορούν παντοΰ τούς τελευ
ταΐους χρόνους.
Μ.—
Τα έργα Μεσαράς.
Νεώτεραι πληροφορίαι έξ
Αθηνών άναφέρουν 8τι έντός
των ημερών θά υπογραφή ή
μεταξύ Κυβερνήσεως, Αγροτι¬
κάς Τραπέζης καΐ έταιρίας
Μπούντ σύμβασις διά την εκ¬
τέλεσιν των παραγωγικών Ερ¬
γων Κρήτης. Ώς δέ άνεκοίνω
σεν ό ΰπουργός Γεν. Διοικη-
τής κ. Σφακιανάκης, ϋπολογί
ζεται δτι τα μεγάλαάποστραγ
γιστικά έργα τής Μεσσαράς
θ' άρχίσουν έντός ενός έτους
τό πολύ, δεδομένου δτι θά έ
πισπευσθή όσον τό δυνατόν
ή έκπόνησις τής σχετικής με·
λέτης. Είμποροθμεν λοιπόν νά
ελπίζωμεν δτι άπό τοϋ έπομέ-
νου θέρους θ' αρχίση πλέον
ή κατασκευή των έργων. Θ'
ανοίξη τότε μία νέα περίοδος
διά την Μεσσαράν καΐ την
Κρήτην ολόκληρον, μία περίο¬
δος δημιουργικήν προσπαθεί¬
ας πού θά φέρη την ευημε¬
ρίαν.
Αύτοκινητικά.
Λογικόν απολύτως τό αϊτη-
μα των αύτοκινητιστών μας,
δπως τοποθετηθή μονίμως είς
ιήν πόλιν μας είδικός μηχα-
νολόγος διά την τακτικήν επι
θεώρησιν των αύτοκινήτων.
Καΐ δέν ύπάρχει άμφιβολ(α
δτι θά ίκανοποιηθή, άφοΟ καί
6 κ. Ύπουργός Γεν. Διοικη-
τής εξεδήλωσε τό ενδιαφέρον
τού. Άλλωστε ό άριθμός των
αύτοκινήτων είς τόν νομόν
μας είναι τόσον μεγάλος ω·
στε νά καθίσταται άναγκαία
ή τοποθέτησις μηχανολόγου
πρός επιθεώρησιν των, έπε-
κτεινομένης τής δικαιοδοσίας
τού καί είς τόν νομόν Λασηθί¬
ου. 'Έπειτα ή τακτική επιθεώ¬
ρησις των αύτοκινήτων δένθά
ώφελήοη τούς αύτοκινητιστάς
μόνον. Θά ώφελήση βεβαία
πρωτίστως καί τόν κόσμον πού
ταξιδεόει καί τοθ όποίου ή
ζωή δίν θά διατρέχη πλέον
ουδένα κίνδυνον, άφοΰ τα αύ-
τοκινητικά δυστυχήματα θά
άποφεύγωνται.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
(θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήαε
ρον ώρσ 10μ. μ. τό άριστούργημα
τού κινηματογράφου>Σονάτα ύττό
τό σεληνόφως». Μέ χον μεγάλον
ταανίστα Πσδερεύσκυ
ΘΕΑΤΡΟΝ «ΚΟΣΜΙΚΟΝ» (Κα
μσράκη) θίασος Άρ. Δούκα Ρουγ-
κέρη,θ. Σακελλαρίδη — Σήμερον
«ή Πιτίίισα μας», όιτερέττα.
θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».-Σήμε-
ρον τό έφετεινό 6ργο:«Ή Μασκώτ
των λογχοφόρων». Λΐέ την μικροΰ
λα φαινόμενον, τό ιταιδί θαΰμα
Σίρλευ Τέμτιλ.
ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον ώρτι 2 μ. μ
2 αύτοτελή ί-ργα: «Παλοιστής Ά
ριζόνας» κσί *τό σύνθημα»
Άπό τού θρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
ΟΛΣΙΜΣΣΑ —=
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
"Ας είσθε είλικρινής μέ τόν εαυτόν σας.
412ο ν
Προιστάμενος Τυπογραφείου
Ιωάννης Γ. Άσπροδάκης
ΘΕΡΙΝΟΣ
ηΐϊΛΛΐ
ΣΗΜΕΡΟΝ ώροι 10 μ. μ.
ΥΠΟ ΤΟ
ΣΕΛΗΝΟΦίΣ
Μέ τόν μεγάλον πιανίοτα:
Παδερεύσκι,
Τά έκΐέλβύμενα τεμάχια:
Πβλωνέζ Σοπέν, 2« Ούγ
γρκή ραψωύία Λίστ, Σονάτοτ
υπό τό Σεληνβφω; Μπετόβεν,
Μενουέτο Παώερεύσκυ.
ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
..ΠΑΡΙΣΙ
Μέ τόν Γίγαντα τής τέ-
ΧΑΡΥΜΠΟΡ
καΐ την χαριτωμένην:
ΡΕΚΕ ΣΛΙΝ ίϊΡ
"Ενα συναρπαστι-
κό κοινωνικό άρι-
στούργημα.
οκ
άβ■■■·■■■·■■■«■■■«
Έκτός Τράστ
Τό θαλαμηγόν [ά)π.
Αναχωρεί έξ Ηρα¬
κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
Πρακτορείον
ΛΙΝΑΡ-ΑΚΗ
Τηλέφ. 5-41
■ ■■■«««■■■■■•■■■■■■β
♦'..........'.......*
. Ό οδοντίατρος
1 Έμμ. Ι. Αλεξάκης
? Ιναντι "Αγ. Τίτου
" ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί-
. ούς άναλαμβάνβι οίανδήίΐοτε
• θερσττείαν νοσημάτων τοθ
■ στόματος (ούλΐτιοος, κακοσμΐ
Ι σς) συμφώνως μέ την τελευ·
■ ταΐαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
• Έπίσης όδοντοστοιχΐας καί
■ κορωνες ίκ διαφόρων μ&τάλ
• λων—κορδνες έκ πορσίλά-
" νης. Έκαναφορά τελείως ά·
Ι νώδυνος των στρββλοουβν ό-
• δόντων είς την κανονικήν αό·
• τε3ν θέσιν.
, Τ*|λ»·«νον 6—*91.
Δυστυχώς αύτη ή έκκλησις
υπέρ τής έγκαίρου διασώσε-
ως τής Μαρίας—Άντουανέτ-
τας άπηυθύνετο σ' έναν άν-
θρωπο τοθ όποΐου ή άδυνα-
μΐα χαρακτήρος συνηγωνΐζετο
την βλακεΐα. Ή απάντησις
τοΰ άρχιστρατήγου ήταν δπως
Ιπρετιε νά την περιμένουν δ-
σοι ήξεραν την μηδαμινότη-
τά τού:
«Έν ^ περιπτώσει ή παρα-
μικρά βία ήθελεν άσκηθή επί
τοθ προσώπου τής αυτής με-
γαλειότητος της βασιλΐσσης—
έγραψαν αί σύστριακαί αρ¬
χαί—θά διατάξουν την άνα-
σκολόπισιν των τεσσάρων ε¬
πιτροπών τής Συμβατικής, οί
όποΐοι συνελήφθηπαν τελευ¬
ταίως», ι
Ό Μερσύ καί ό Λά Μάρκ,
έξυπνοι καί οί δύο καί μορ-
φωμένοι, έκατατρόμαξαν μό-
λις ελαβαν γνώσιν αυτής τής
ήλιθιότητος. Έκατάλαβαν δτι
διαπραγματεύσεις μ' £ναν τέ-'
τοιον βλάκα δέν μποροϋσαν,
νά καταλήξοον σέ τίποτε. Καί;
ό Λά Μάρκ έξώρκισε τόν Μερ
σύ νά γράψη χωρΐς άναβολή
στήν αύλή τής Βιέννης: |
«Έξαποστείλατε άμέσως £·
νόν άλλο ταχυδράμο. Γναι-
στοποιήσατε τόν κίνδυνον. Το
νίσατε τούς ζωηροτέρους ψό-
βους οί όποΐοι, αλλοίμονον,
εΤνε πλέον ή βάσιμοι. Πρέπει
νά καταλόβουν οί έν Βιέννη
δτι θά ήταν όδονηρόν, τολμώ
μάλισια νά είπω θλιβερόν
γιά την αύτοκρατορικήν κυ
βέρνηοιν, ίάν ή ΙστορΙα ήμ-
ποροϋσε νά είπη μιά μερά δ¬
τι σαράντα χιλιόμετρα πιό
πέρα άπό τά φοβερά καί νι·,
κηφόρα αΰστριακά στρατεύμα
τα ή σεβαστή κόρη τής Μα-|
ρίας — ΘηρεσΙας έθανατώθη
επί τής λαιμητόμου χωρίς κα-|
νείς νά άποπειρσθή νά την
σώση. Αύτό θά ήταν κηλίς ά-|
νεξίτηλος γιά τόν αύτοκράτο
ρά μας».
Καί γιά νά κεντρΐση άκόμη
περισσόιερο τόν γέρο Μερσΰ,
ό οποίος ήταν άρκετά δυσκί
νητος, προσέθεσε στά γράμμα
τά τού μίαν προειδοποίησιν
άτομικής φύσεως.
«Έπιτρέψετέ μου νά σας
είπω δτι ή άδικία των άνθρω
πίνων κρίσεων δέν θά λάβη,
ύπ' όψιν τά συναισθήματά
σας, δπως τά γνωρίζουν οί
φίλοι σας, άν, υπό τάς θλιβε
ράς συνθήκας υπό τάς όποΐ
άς ευρισκόμεθα δέν έπιχειρή
σετε προκαταβολικώς καί μέ
συντόνους ενεργείας νά βγά
λετε την ούλή μας άπό την
μοιραία νάρκη στήν οποίαν
βρίσκετσι».
Ή προειδοποίησις αυτή συν
εκλόνισε τόν γέρο Μερσύ, ό
οποίος απεφάσισεν επί τέλους
ν' άφήσΓ) κατά μέρος τούς έν
δοιασμούς τού καί νά γράφη,
στήν αύλή τής Βιέννης χωρίς
περιφράσεις.
(συνεχΐζεται)
•■■«■■■■«■■■•■■■■«■■■■Μ
Όλες ί) γυναΐκες μττοροΰν νά
Ι είναι θελκτικές. Έν πρώτοις μέ
την ώμορφιά—πού είνε Ινα δώρον
της φύσεως Επειτα μέ την γοη-
τείαν—ιτού είνε ή άκτινοβολία τής
καρδίας καί τής νοημοσύνης
Άλλά δέν είνε μόνον ή ώαορ
φΐά καί ή γοητεία, γιά τίς ό-
ποΐες, έν συντόμω, μία γυναϊκα
δέν είνε πάντοτε ύπεόθυνος. Εί
νέ έπίσης, —καί είς τό σηαεϊον αΰ·
τό έξαρταται άπό έσας την ιδία
ή έπιτυχία σας—ή χάρις, ή κομψό
της θέλω νά ιτώ.
Ναί! Ή κομψότης είνε γιά πολ-
λούς μέσα είς την άκτινοβολία
κα) τό θέλγητρο μιδς γυναίκας
Άλλά προσοχή! 'Υπάρχει κομ¬
ψότης κσί κομψότης!
Ή γνησία κομψότης δέν είνε
διόλου ή τυφλή ύπακοή είς τάς
διατάξεις τής μόδας! Ή κομψότης
αυτή, είνε ή τιιό εΰκολη άδυνα-
μΐα, είνε ή πιό σκληρή δουλεία.
ΕΤνε ή «καταναγκαστική έργασία»,
τής κομψότητος! ΠοΟ θά εγκειτο
ή άξία εάν άρκοθσεν ή απομίμη¬
σις;
Ή άληθινή κομψότης θά είνε
γιά σας ή τέγνη τοΰ νά ξεύρετί
νά ντύνεσθε άνάλογα μέ τόν τύ
πον τόν οποίον άντιπροσωηεύετε:
είνε νά ξεύρετε νά έκλέγετε αΰ-
Ό έρως είς την χώραν
των χρυσανθέμων.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Η ΜΑΧΗ
Υπό Κλώντ Φαρέρ.
τό πού σας ττηγαΐνει, σέ σας
την ιδία, καϊ οχι είς τίς αλλες.
Μην προστΐαθήτε νά πάρετε την
χάριν των άπό γυναΐκες πού εΤ·.
νέ ϋψηλότερες άπό έσσς, ή λε· ,
πτότερες, ΐ^ πιό ζανθές. Γιατί νά
θέλετε νά όμοιάζετε είς την Καίϋ .
Φράνσις έαν ό τύπος σας είνε δι-1
αφορετικός τοΰ ίδικοΰ τηο; Καϊ
γιατί αύτό πού πηγαίνει είς την )
Καρόλ Λομπάρ θά .μποροϋσε έ¬
πίσης νά σας πηγαίνη:
Πρώτα άπ' δλα. άς είσθε σεΐς
ή ιδία, τόσο είς τό ντύσιμο,
δσο καί είς τόν χαρακτήρα σας.
Σογκρατήσατε την όρθή αυτή πα·
ροιμία: «Όποιος γνωρΐζει καλα
τόν εαυτόν τού, ξεΰρει έπίσης
νά ντυθή καλά». Γνωρίσετε λοι-
πόν τά προτερήματά σας γιά νά
τά άναδείξετε καί τά έλαττώμα·
τά σας γιά νά τά άποκρύψετε.
Άλλά μην ζητήσετε ποτέ την τε-
λειότητα τοΰ έιυτοΰ σας άλλοΰ
παρ' είς τόν ΐδιο τόν εαυτόν σας.
"Ας είσθε είλικρινής μέ τόν ί¬
διον τόν εαυτόν σας. θά εϋ·
ρετε, έν πρώτοις, την εϋχαρίστη-
σι ν' άρέσετε περισσότερον, καί
έ'πειτα θά εΰρητε τό άληθινό
μυστικό νά είσθε πραγματικά σεΐς
ή ιδία.
Τί ζητάτε περισσότερον;
ίι Ντιστβγκέ
ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
«ΠΑΡΙΣΙ »
Ενας Βρίαμβος τοΰ ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ καί τής ΡΕΝΕ 2Α1Ν ΣΥΡ.
ΐΊΐιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιηπιιιιηηιιΐ!ΐΐ[ΐΜ
·* ·■·ι
Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
μεσημβρίαν
Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
ΠΕΙΡΑΙΑ
Χ«λχ(δ«, Αίδηψόν,Βο-
λον, Φεσσαλονίκην.
Τηλέφ. 5-50
π«κ··νΗΜελΜΜ»ΗΜε»ηΜ·«»»>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή έν τ% Λ»ω
φδριρ Κουντουριώτου μεγάλη αΐ!
Θουσα, ένθα νυν τό Καφεζαχαροπλα
στβϊον εΕΘΝΙΚΟΝ» μετά τοθ
δπογβίου αυτής.
Διά περισσοτέρας πληροφορίας
άτίοταθήτε είς τό ένταθθα υπο-
χατίοτημ» τής Τραπέζης '.Άθη-
νών.
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ
ΓΡΑΙΚΗ
Παρατείνουν κατόπιν έπιμονής
τής άξιοτίμου πελατείας των τό
ΡΑΜΠΕ των, κα&' όλην την ερχομέ¬
νην εβδομάδα.
2ον
Καί δ Ζάν — Φρανσου* Φέλτζ,
χωρϊς καπέλλο καί μέ παπού-
τσια,'μπήκε στά σαλόνι τής μαρ-
κησίας Γιορισάκα.
... Ένα μπουντουαρ Παρισι-
νής, πολΰ κομψό, πολΰ μοντέρνο,
πού θά ήταν όπερβολΊκά κοινο
όπουδήποΐε άλλοΰ, δχι δμως είς
άπόσΐασιν τριών χιλιάδΐον λευ
γών άπό τό π&ρΜ Μονσώ Τί¬
ποτε δέν έδειχνε την Ίαπωνία.
Καί αύτά τά έθνικά «ταταμί» πά
χειά καί μαλακά περισσότερο
άπό κάθε χαλί, εΐχαν παραχωρή-
] τή θέσι τους σέ καρπέτα άπό
φίνο μαλλί. Οί τοϊχοι ήταν ντυ-
μένοι μέ ταπετσαρΐα Πομπαδοΰρ,
καί στά παράθυρα, — παράθυρα
μέ τζάμια! —έκρεμόνταν κουρτί
νες άπό δαμάσκο. Καθίσματα,
πολυθρόνες, μιά μπερζερ, ενας
σοφάς, άντικαθιστοθσαν τά κλασ-
βικά τετράγωνα άπό ψίθα ή άπό
σκοΰρο βελοΰδο. "Ενα μεγάλο
πιάνο Έράρδ κατελάμβανε όλό
κληρη γωνία' καί στήν είσοδο ί
νας καθρέφτης Λουδοβίκου ΙΛ
παραξενευόταν, χωρίς καμμίαν
άμφιβολία, βλέποντας νά καθρε-
φτίζωνται κίτρινα προσωπάκια
μουσμέ καί δχι Γαλλίδων.
Γιά τρίτη φορά ή μικρόσωμη
υπηρέτρια Ικαμε την ύαόκλισί
της πέφτοντας πρηνής, καί έπει
τα εφυγεν άφίνοτας τόν Φέλτζ
μόνον.
'() Ψέλτζ έπροχιόρησε δύο βή-
ματα, έκύτταζε δεξιά, έκύτταζεν
άριστερά κ«ί μέ πίθος εΐπε:
—Μά τόν Ηεό! Άξίζει, τόν
κόπο νά είνε κανείς παιδί τοΰ
Χοκη ααί καί τοΰ Οϋταμάρο, έγ
γονός τοΰ μεγάλου Σέσχου;....
νά άνή^η στήν φυλή πού έγέννη-
σε τόν Νικκό καί τόν Κιότο, στήν
μεγαλοφυά φυλή πού έγέμισε μΐ
παλάτια καί ναού; την χέρσο γτ
των Αίνος, δημιουργώντας άπό
την άρχή, μίαν άρχιτε/τονική
μιά γλυπτική, μιά ζωγραφική
καινούρια; .. Άξίζει τόν κόπο νά
έ'χγ] αυτή την μοναδική τύχη νά
ζή επί δέκα αίωνες, στήν πιό ά
πόλυτη άπομόνωσι, μακρυά άπό
δλες τίς δεσποτικές έπιρροές, οί
οποίες Ιχουν εύνουχίσγ, την δυτι-
κή πρωτοτυπία μας, έλεύθερος
άπό τόν αίγυπτιακό ζυγό, έλεύ
θέρος άπό τόν έλληνικό ζυγό
Άξίζει τόν κόπο νά έ'χ'η κανείς
την μυστηριώδη Κίνα προμαχώ
να εναντίον τής Εύρώπης καί
τόν Κ'ούντζ τζέου άγρυπνον φύλα
κα εναντίον τοθ ΙΙλάτωνος;...
ΝαΙ, άξίζει τόν κόπο; ... γιά νά
καταντήση, είς τό τελος τοΰ στα
δίου τού, νά παραπαίη άνάμεσα
στίς λογοκρισίες καί τούς μα'ι
μουδισμούς, γιά νά καταλήξη ε
δώ, μέσα σ' αύτά τό κλουβί, κα
μωμένο έπίτηδες γιά τίς χερότε-
ρες παπαγαλίνες τοθ ΠαρισιοΟ
καί τοθ Λονδίνου, τής Ν.Υόρκης
ή τοΰ Σικάγου....
Δέκοψεν, άπότομα. Κάποια Ι
Ιίχ, ξαφν-κά, πέρααε άπό τό μυ
αλό τού. Επλησίασε έ'να παράθυ-
ρο, παραμέρισε την κουρτίνα...
Καί είδε, μέσα άπό τό τζαμι,
κάτω άπό τά πόδια τού, Εναν
γιαπωνέζικο κήπο.
Έναν άληθινό γιαπωνέζικο
κήπο: έ'να: μικροσκοπικό τετρά-
γωνο, μήκους δέκα μέτρον/, πλά·
τους δεκαπέντε. ποΰ τρείς πανύ
ψηλοι τοϊχοι είχαν στριμωγμένο
επάνω στό σπίτΐ" άλλά τετράγω-
νο πραγματικά συμβολικό, 8που
ε|5λεπε κανείς βουνό καί πεδιά·
δες, δάση, ϊναν χατορράκτη,
I-
ναν χείμαρρο, σπήλαια'* καί μιά
λίμνη — δλα, έννοεΐται, έν μι-
κρογραφία.
(αυνεχίζεται)
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. — Την παρελθού¬
σαν Τετάρτην ό κ. Άναστάσιος
Παπαδάκης εβάπτισε τό χαριτω·
μένο άγοράκι τοΰ κ. Γεωργ. Πε¬
τράκη Ονομάσας αύτό "Εμμανου¬
ήλ. Είς τε τούς γονεΐς καί τόν
ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση·
Γίιρω στήν πόλι.
Ή &νοδος τοΰ θεραομέτρου έ-
, συνεχισθή καί χθές κατά τό μάλ·
' λον καί ήττον ένοχλητική.
ι —'Ετσι ενισχυθή ή γενική πρό¬
θεσις πρός έ-ξοδον.
Ι —'Εκτός των τακτικών έκδρο
μέων'σήμερον ύποτίθεται δτι δέν
. θά λείψουν καί οί έκτακτοι.
—Όμολογουμένως πολλοϋ λό·
γου άζία είνε ή πρωτοβουλία της
ναυτικής οργανώσεως τής ΕΓΟΗ
διά την μετάκλησιν προπονητοθ
τής 'Ελληνικής κολυμβητικής ό-
μοσπονδίας.
-αιά τοΰ μέσου τούτου, οί θέ¬
λοντες νά έλθουν είς σχέσεις μέ
την θάλασσαν κατά τρόπον πο¬
λιτισμένον καί άσφαλή, άποκτοΰν
μίαν θαυμάσιον τφ δντι ευκαιρί¬
αν.
—Έτΐ' άγαθω καί τής διαδόσε-
ως γενικώτερον τοθ ναυτικοΰ
πνεύματος καί πρό πάντων μετα·
ζύ των νέων είς τούς όποίους
ή κολυμβητική πεΐρα άαοτελεϊ
τω δντι καϊ προσόν τής ζωής.
— Ευχάριστος διά τούς κυνη-
γούς ή είδοποΐησις τής Κυνηγί
τικής οργανώσεως δτι θά έξακο·
λουθήσουν καθ' δλην την θερινήν
περίοδον αί κυνηγετικαί έκδρο-
μαί είς την νήσον Λίαν «πρός
εξόντωσιν των έκεϊ έπιζημίων
θηραμάτων».
—Άφ' ενός διά τής συνεχίσε·
ως ταύτης έξυπηρετεΐται ή κυ-
νηγεσία ή όποία είνε δύσκολον
μά την αλήθειαν νά μένη άργή
καί μάλισταδιά τούς «έμπαθεΐς·
Νεμρώδ, άψ' ετέρου δέ ύποβοη-
θεΐται καί ή θερινή κίνησις
— ΧωρΊς νά ϋπολογίζωμΓ.ν καί
είς την μελλοντικήν μεταβολήν
τής Δίας είς θέρετρον των "Ηρα¬
κλειωτών.
— Διά τούς φίλους τής ίστορί-
ας άξίζει νά οημειωθή έπ' εύκαι-
ρία τού σημερινοΰ μνημοσύνου
τού Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως είς
την μονήν Άγκαράθου καί τής
έκδρομής έκεϊ τοϋ Όρει[ίατικοΟ
συνδέαμου Ηρακλείου έν συνδυα¬
σμώ μέ την μετάβασιν των έπαγ-
γελματιών.
— "Οτι έκ τής μονής ταύτης,
μιάς των ίστορικωτέρων καί ση-
μαντικωτέρων τής νήσου, πολύτι-
μα κειμήλια καί έγγραφα μετη-
νέχθησαν είς Κύθηρα.
—ΜεταΓ,ύ των τΐρώτων, ύττάρ·
χει καί αρχαιοτάτη εικών τής
Κοιμήσεως τής θεοτόκου επί τού
τόπου τής εύρέσεως τής οποίας,
ωκοδομήθη η έν λόγω μονή *Αγ·
καράθου λαβούσα τό δνομα τουτο
έκ τοΰ θάμνου τοΰ έν Κρήτη κοι-
νώς λεγομίνου «άγκαρα0ιά>.
— Συγκινητική ή πρωτοβουλία
τοΰ τοπικοΰ Προσκοπικοΰ Συνδέ-
σμου Νεαπόλεως διά την τέλε-
σιν σήμερον έκεΐ δεήσεως υπέρ
των έκ τοΰ Νομοΰ Λασηθίου ή·
ρώων των Κρητικων έτταναστάσε-
ών.
— Δίδεται ή εύκαιρία ούτω καί
είς τόν λαόν Λασηθίου νά άπο·
τίση φόρον εΰγνωμοσύνης πρός
τούς μεγάλους Κρήτας άγοινι-
στάς.
—Ώς άλλως τε καί προβλέ-
πεται δτι θά γίνη σήμερον, τοΰ
περικαλλοΰς ναοΰ τής Μεγάλης
Παναγίαςάποβαίνοντος εύλαβικοΰ
εΰκτηρίου τόπου δι" δλους τούς
κατοίκους Νεαπόλεως καί των
πέριξ.
— Ή ώραία έκδρομή είς την
Μονήν 'Επανωσήφη τοΰ Μορψω-
τικοΰ Συλλόγου Ηρακλείου π%·
ρί τής οποίας έγράψαμεν χθές.
—Ανεβλήθη άντί τής σήμε¬
ρον Κυριο,κής διά την προσέχη
Τετάρτην.
— Καί τουτο διά λόγους άφο·
ρώντας την επιτυχίαν της καί
την συμμετοχήν περισσοτέρων έκ-
δρομέων.
—Μετά την ύπέροχη «Σονάτα
υπό τό σεληνόφως» τοΰ Μπετό¬
βεν, ή όποία προβάλλεται σήμε¬
ρον διά τελευταίαν φοράν, ό
θερινός Πουλακάκη θά ιτροβάλτι
αυριον £να άκόμη άριστούργημα.
—Πρόκειται διά τό Εργον «Πα-
ίσι», μίαν άπό τάς μάλλον ϋπο-
λητικάς κοινωνικάς δημιουργί-
άς τοΰ μεγάλου Χάρρυ Μπώρ
καί τής Ρενέ Σαίν Σύρ.
ό Ρέπβρτϊρ
"Οσοι ε'ιξεύρουν νά καπνίζουν, δσοι άττ,δ πείραν μπο-
ροθν νά άττοφανθοΰν γιά ένα καλό σιγαρέττο.·
Προτιμοΰν άσυζητητεΐ:
ΤΟ ΝΕΟ
ΖΑΠΑΝΤΙ
Γι' αύτό τά σιγαρέττα πολυτελείας Ζαπάντι Νο 15 έ-
ξαντλοθνται κάθε τόσο άπό τά πρατήρια καί περίπτερα.
Άντιπροσωττεία
Καπνοβιομηχανίας ΖΑΠΑΝΤΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ είδική καμαριέρα
διά ξενοδοχείον ΰπνου.
Πληροφορίαι παρά τω κ. Γεωρ-
γίψ Λαγκωνάκη.
Τ. Παπαδόπουλος
Ίατρος—έδβντίατρος
Σωκράτους Σατωβριάνδου
22 ΑΘΗΝΑΙ
Αριθ. τηλεφ. 52-362
Δέχεται καθ1 εκάστην
Ώραι απολύτως άκριβεΐ;.
♦ ■..................#
' 0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Κων. Ε. ΠοΑυδάκης
ΕίδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
τά νοσήματα τοΰ στομαχου
έντέρων καί ήιιατος, δέχεται
τούς ηάσχοντας έκ τοθ «ειΐτι-
κοθ συστήμοτος έν τφ Ιατρείω
τού (οΐκΐο κ. Χελιδώνη). Τριΐς
Καμάρΐς.
θεραπεία αίμορροΐδων β·
νευ εγχειρίσεως δι* ίνίσεων.
Άριβμ. τηλ. 7—92
καΙ
Γεωρ"
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
τού
βίκτωρος Ουγκώ.
θΤΆθλιοι.
Ό Λογχίτης έμόρφασεν
έμόρφαζε ληστής έπαινούμενος
πος. η ^
336ον
είς
ταυτα,
ΧΡηο-τός
ώς θά
ανθρ'ω
' Εγκυκλοττ. α ιδ ε ί α
νά
ΑΓ έκείνους ποϋ
πλουτίζουν τάς
βέλουν
γνώοεις των.
Άτΐό δλα δι' δλους.
ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΑΣ
υηοπτευόμενος δτι
ικόν
κατωπτεύετο'
είς τό
τοϋ
Ό "Αργος
δχημα
ό δέ κ
ν υ *
ουδόλως,
έν πάση, άναπσόσει
έρρόγχαζε δι1 δλης τής
συνειδήσεως
νυκτός.
Πρός την αύγήν, ό άμαξηάτης άνέκραξε -Βερ·
νωνη ! ό οταθμός τής Βερνώνης ! Ποΐοι θ* κοτα-
βουν είς την Βερνώνην ,
6 ύπασπιστής Θεό
ύτΐό
τού
—Καλά, καλά ! είπεν, ετι κστερχόμενος
υπνου έγώ θά καταββ, έγώ.
"Ολίγον δέ κατ' ολίγον άνανήψας, ένεθυμήθη
την θείαν τού, τα δέκα λουδοβίκια, καί την λογοδο-
σίαν ήν ώφειλε περί των διαβημάτων τοϋ Μσρΐου
Εγέλασε.
'~ Τώρα πλέον ! είπεν ό Θεόδουλος κατά νοθν
Τό οχημα έστάθη είς διαφόρους σταθμούς πρό τοΰ
σταθμοθ τής Βερνώνης. Ό Μάριος ένδέχεται νά
κατέβη είς τό Ποασσύ, ένδέχεται νά κατέβη καί
είς τό Τρίελον άν δέν κατέβη είς τό Πεΰλσνον,
ειμπορεί νά κατέβη είς την Ρολλεβοθσαν, ειμπορεί
καί νά επροχώρησεν έ'ως είς τό Πακύ, κ' έκεΐ νά
Ελαβεν ή' τα δεξιά, πρός τό Λαρόσγιον, ή τ' άρι
στερά, πρός τό Ευρεον Πάρ^ν άμπέλια ιου, θεία
μου! Τί διάβολο τώρα νά καθίσω νά τής γράψω
τής γρηδς ;
Κατ' αυτήν εκείνην την στιγμήν, κατέβαινεν
άπό των άνω τού όχήαατος μέλαινά τις περισκελίς.
—Νά είνε ούτος ό Μάριος, είπεν ό όπασπιστής
καθ1 εαυτόν.
Καί δντως, ή~τον ό Μάριος Μικρά τις χωρική,
■πλησίον τοϋ όχήματος ίσταμένη μεταξύ τ2>ν Ίππων
καί των ίηπαγωγών, επώλει άνθη πρός ΐσύς οδοί
πόρους.—Λουλουδίσατε τάς κυρίος σας! άνεφώνει.
Ό Μάριος επλησίασε πρός αυτήν καί ήγόρασε
τα ωραιοτέρα των ανθέων της.
—"Α! είπεν 6 Θεόδουλος πηδήσας άπό τοϋ όχή
ματος καί αύτάς" τόν £πιασα είς τα πράσα. Αύτά
τα άνθη διά ποίον τα ήγόρασε, Διά νά προσφέρρ
ούτος μίαν τόσην λαμπρόν άνθοίέσμην, πρέπει νά
είνε. ή έρωμένη τού θαυμαστάς ώρσιότητος. Θέλω
νά την Ιδώ. Καί δχι πλέον "ίνα έκτελέσω την πά
ραγγελίαν τής θείας, άλλ' έξ Ιδίας περιεργείας Τ
κΰων έξ εκείνον, οΐτινες θηρεύουσι δι' "ίδιόν των
λογαριασμόν, ηκολούθησε κρυφίως τόν Μάριον,
Ό Μάριος ουδόλως παρετήρησε τόν Θεόδου
λον. Έκ τοΟ αύτοθ όχήματος κατέβησαν καί γυ
ναΐκές τίνες εύειδεΐς" άλλ' ούδ' αύτάς έστράφη νά
ίδη.. Εφαίνετο ώς είς ουδέν των περί αυτόν μή προ
σέχων.
—Πολύ πρέπει ν' άγατιά αυτήν δπου άγατιφ! εί¬
πεν ό Θεόδουλος κατά νοϋν.
Ό Μάριος κατηυθύνθη πρός την εκκλησίαν.
—Εΐδες; εΐπε καθ" εαυτόν ό Θεόδουλος. Είς
την εκκλησίαν. Οί βαθεΐς έ'ρωτες είνε τωόντι άλα
τισμένοι καί μέ ολίγον δρθρον βαθύν. Ουδέν διαπε
ραστικώτερον βλέμματος διαπερώντος τό θείον.
Φθάσας είς την εκκλησίαν, ό Μάριος δέν εισ¬
ήλθεν είς αυτήν, άλλά διελθών δλον τόν αύλόγυ
ρον προέβη πρός την θύραν τοΟ νεκροταφείου.
—Μπά! είς τό νεκροταφείον! Άγκαλά, οπίσω
άπό τόν τοϊχον, είπεν ό Θεόδουλος. Τώρα θά την
Ιδούμε καί την κορασίδα μας νά προκύψη.
^ (συνεχΐζετσι)
ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
Έπιστεύθη πρός στιγμήν δτι ό
ΐκοστάς αίών θά ήτο ό αίών
όπογείων σηράγγων, αΕ οποίαι
εί
θά εχρησίμευεν διά την κίνησιν
των άνθρώπων. Μήπως οέν έβε
βαιώθη —έγιναν μάλιστα καί τα
5ια καί έξετέθησαν έν Λονδί
νω πρό έτών είς μικρογραφικήν
άναπαράιτασιν —ότι οί άνθρωποι
θά
μεταξι
ποβρυχίως, Τό ίδιον δεν ελέχθη
καίδιά τό Γιβραλτάρ,Άλλ'έάν δέν
έγιναν άτόμη κα! άν οέν ετέθησαν
πρ'κτικήν εφαρμογήν, ή έπο
χή μας παρίσταται μάρτυς άλλων
σηράγγων πού δέν είνε οϋΐε υπό
γειοι ουτε υιτοβρύχιοι άλλ' άερο
δυ/αμικαί, άπό τάς οποίας διέρχε
ται μόνον ό τεχ^ητός άήρ, ό προ
καλούμενος άπό τεραστίους άνεμι
στήρας.
Μόλις πρό όλίγου είχε κατα
σκευασθή μ:ά σήραγξ τοΟ είδουςαύ
τοΰ είς την Γαλλίαν ήδη ανηγγέλθη
άπό το Λονδίνον ή κατασκευή άλ·
λης, «τής μεγαλειτέρας τοΟ ήνω
μέ*ου βασιλείου», τής όπΐκας ή
περίμετρος είνε 7 μ. 20 καί ή-
όποία είνε ίκανή νά εκτοξεύη ϊνα
χείμαρρον αέρος ταχύτητος 320
χιλιομέτρ«>ν την ώραν.ΊΙ γαλλική
σήραγς φθάνει την ταχύτητα των
180 χιλιομέτρων μόνον. Ποίος
είνε ό πρακτικός σκοπός των άε-
ροδυναμικώναύτών σηράγγων, Πρω
τίατως ή δοκιμή καί ή μελέτη τής
άντισΐάσεως των άεροπλάνων έναν
τίον τού άνέμου καί ή δύναμις
τής ταχύτητος πού ημπορεί νά α¬
ναπτύξη υπό τάς συνθήκας αύτάς
ό μοτέρ. Τα πρδγμα είχε μελετη¬
θή καί είχε δοκιμασθή διά των
συνήθων πειραματισμόν είς τα
εϊδικά έργαατήρια, άλλά οέν εκρί
θη ώς αρκετόν.Έπρεπε νά γίνεται
συγχρόνως ή δοκιμή καί μέ ίερο
πλάνα φυσικοθ μεγέθους, χωρίς
τού; άναποφεύκτουςκιν5ύνο.>;, πού
θά πτή
θά συνεπήγοντο παρόμοιαι
σεις είς τούς αιθέρας. Διά
έαχεδιάσθη καί κατεσ'ευάσθη ή
λεγομέντ) άεροδυναμική σήραγξ
είςτήν όποιαν γίνονται αί δοκι
μαι των άεροπλάνωΛ Ή σήρχγξ
ημπορούσαν νά κυκλοφορήσουν αΰ:η έ*χει τό σχήμα ενός τερχστί
ϊξΰ Αγγλίας κα! Γαλλίας ΰ ου σωλήνος έντός τοΰ όποίου ήμ
πορεΐ νά κινηθή Ινέτως ίνα άε
ροπλάνον συνήθους μεγέθους Ό
χείμαροος τοΰ ίίρο^ σχηματίζεται
διά πολλών τεραστίων άνεμιστή
ρων, κινουμένων μέ ήλεκρικοΰς
μοτέρ Έννοεϊτ*: 2τι ή διάταξις,
τό μέγεθος, ή ϊντασις κα! ί κα
νονιαμδς τί]; λειτουργίας έπιτρέ
πουν την επίτευξιν τεχνητών ρευ
μάτων αέρος διαφόρου έντάσειος
κατά διαστήματα, ώστε νά συμβα
πρός τάς άποτόμους άτμο
σφαιρικάς μεταπτώσεις. Τό άερο
πλάνον είσάγεται είς την σήραγ
γα αυτήν καί άμέσιος τίθενται είς
ενέργειαν οί τεράστιοι άνεμιστή
ρες.' Τα μηχάνημα ευρίσκεται πλέ
όν είς τούς πραγμαΐικούς αιθέρας
δπου αί ίσχυροί άνεμο: φυσομα-
νοΰν, σφυρίζουν δΐαβολικά κα!
έξαπολύονται μέ μανίαν καταστρο
φής των πάντων. Ό άεροπόρος
ευρίσκεται είς την θέσιν τού, ό
μοτέρ τίθεται είς ενέργειαν, ή Ι
λιξ άρχίζει νά περιστρέφεται πε
ρ! τόν άξονά της καί ή ΰποθετι-
κή έκκίνησΐς πρός τα θυελλώδη υ-
ψη γίνεται μετ' ολίγον. Είδικοί
παρατηρτ}ταί καί Ιΐΐί τοΟ άεροπλά
νού χά! είς ειδικήν καμπίναν έντός
τής σήραγγος, παρατηροθν, κατα-
χράψ^υν, σημειώνουν τα άποτελέ
σματα των παρατηρήσεών τους
καί επ! τή βάσει αυτών γ£νοντ?ι
κατόπιν αί σχετικαί μελέται.
(συνεχίζεται)
Ή φοίτησις των μαδητών
και ό άριδμός άπουσιών.
ΔΓ αποφάσεως τοΰ κ. ύπουργοϋ
τής Παιδείας κοινοποιουμέ/ης
πρός τάς αρμοδίας Έχπαιδευτικάς
αρχάς καθορίζονται έπακριβώς αί
απαιτούμεν»: προυηοθέσεις διά
νά λογισθί] ή φοίτησις μαθητοΰ
είς τό σχολείον τού ώ; έλλειπής.
Ούτως ίρίζεται δτι ή φοίτησις
λογίζεται ώς έλλειπής, 'ότχν ό μα
θητής ές οίασδήποτε αίτίας απού
σιάαη υπέρ τάς 100 φοράς έν τω
συνόλφ των μαθημάτων ή κ αί κε
χωρισμένως, εάν άπουσιάση υπέρ
τάς Γ)() φοράς είς μάθηιια διδχσκό
μενον επι εξ τουλάχιστον ώρας
την έ(ί5ομάδα, ύτέρ τάς 40 εις
μάθημα διδασ/όμενον επί Γ) ώρας
καθ' έβδομάδα, υπέρ τάς 80 είς
μάθημα διδασκόμενον επί 4 ώ¬
ρας υΐτέρ τάς 20 είς μάθημα δι¬
δασκόμενον έαί 3 ώρας, υπέρ
τάς 15 είς μάθημα διδαακόμενον
επί 2 ώρας κα! υπέρ τάς δέκα είς
μάθημα δι5αα/.όμενον επ! μίαν
ώραν.
Οί Ιλλειπώς φοιτήσαντες, εάν
χ
[ίουν τα μαθήματα
ξεω;, άλλ' εάν αι
αί άαουσίαι τι»ν κατά τό σχολ;·
κόν ετος είνε έν συνόλψ περισσότε
ραι όπωσδήποτε των τριακοσίων,
υποχρεούνται νά έπαναλάβουν τα
μαθήματα τής αότής τάξειος. Οί
μαθηταί των οποίων αί άπουσίαι
είνε ολιγώτερα; των τριακοσίων,
άλλά περισσότεραι των διακοσίων,
ύποχρεοΰνται έπίσης νά έπανοιλά
τής αυτής τα
άπουσίαι των
όφείλωνται είς ασθένειαν νομίμως
βεβαιωθεΓααν, παραπέμπονται είς
όλικήν κατά Σεπτέμβριον εξέτα¬
σιν.
Εάν αί άπου-ηαι είνε όλιγιοτε
ραι των διακοσίω; καί περισσότε
ραι των έχατίν, ό μαθητής παρα
πέμπεται εις συμπληρωματικήν
κατά Σεπτέμβριον οξέτασιν, έκτός
εάν αόται όφείλωντα: είς ασθενει
αν νομίμως βε^αιωθεΐστν, όπότε
ί α·!)λλο·(οζ των διδαακόντων δύ
ναται νά επιτρέψη την εξέτασιν
τοθ απουσιάζοντος μαθητοθ κατά
Ιούνιον.
**-
Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
«ΧΙΟΣ»
Κκθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ.
ακριβώς
12 ώρες)
ΒΟΛΟΝ,
Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ
ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—Άσφάλεια.
Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
Τηλ·«. 5-40
Αριθ. έκθέσ. 39.
ΕΚΗΕΣΙΣ
Άποποιήσεως κληρονομίας
Έν Ηρακλείω Κρήτης καί έν
τώ δικασακψ καταστήματι σήμε
ρον την 2()ί|ν ίουνίου 1938 ήμε
ραν Δευτέραν κα; ώραν π. μ. ενώ¬
πιον έμοθ τοΰ παρά τώ δικαστη-
ρίψ τούτψ Γραμματέως Ίΐοάννου
Β. Κατσαβέλη, ενεφανίσθη ή Οΰ-
ρανία χήρα Έμμανοήλ Κανέΐου
τό γένος Κωνσταντίνου Γεμιτζάχ,η
τα οίκιαν.ά μετερχομένη- κάτοικος
Μαλλίων Πεδιάδος, καί την ταύ-
τότητα τής οποίας μοί εβεβαίωσεν
ί παριστάμενος δικηγόρος Εμμα¬
νουήλ Γεμιτζάκης κάτοικος Ηρα¬
κλείου καί μοί εδήλωσεν δτι άπο
ποιείται την οιά τοΰ θανάτου
τοΰ συζύγου της Εμμανουήλ Κα-
νέτου λαβόντος χώραν έν Μαλλί¬
οις την 31ην ' Μαίου 1938, έπα-
χθεΐσαν αύτη κληρονομίαν είς
ήν ουτε ανεμίχθη ουτε άναμιχθή-
σεται καί συνεπώς ουδεμίαν ευθύ¬
νην φερει διά τα τυχόν βάρη αυ·
τής.
Είς πίστωσιν εγένετο ή παροΰ-
αα, ήτις άναγνωσθεϊσα κα! βεβαι-
ωθεΐσα ΰπογράφεται ώς ε'πεται,
πλήν τής άποποιουμένης όμολογη-
σάσης άγνοιαν γραμμάτων.
Ό μάρτυς ταύτότητος
'Εμμαν. Εύθ. Γεμιτζάκης
Ό Γραμματεύς
Ιωάν. Β. Κατσαβέλης
Ή σημερινή γενικπ συνέλευσις
των Πχντοπωλών ' Ηρακλείου ά-
ναβάλλεται ίιά την επομένην Κυ
σμος θά αυμμϊτααχΐ)
το μνημόσυνον τοΰ
Λουκάρεως είς την
νήν 'Αγκαραθου.
οήμερον είς
Πατριάρχου
Ιεράν Μο
—Συλλήψεις είς Ρέθυμνον.
Είς την Εισαγγελίαν Ρίθύμνης
προήχθησαν υπό τής Χωροφυλα-
κης οί Βασίλειος Χαρ. Βαρδιάμ·
παοης καί Έμμ. Ί. Κόκκινος ή
Γιαλες αμφότεραι έκ Λίιβαύίων
τοΰ Ιδίου νομοϋ, κχτηγοροϋμενοι
επί ζωοκλοπΓΪ.
"Ομοίως συλληφβεϊς προσήχθη
ΐς ·ίπν Εισαγγελίαν Ρίθύμνης κα
τπγορούμενος όι' βπλοφορίαν ό
Άριστ. Στυλ. Χαιρέτης.
1 Πρωτοφανείς Έκπτωσεις
ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ
ημέρας ■
Δι« πρώτην φοράν
σματοπωλεΐον:
τό είς την Πλατειά — Στράτα Ύφα- =
ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ |
θά
ου
ί^
Δευτ^ρος 27 Ίουνίου μέχρι τοϋ Σοββάτου 2 Ίουλί- ^
γφΑΣΜΑΤΑ ιής έττοχής είς τιμάς απιστεύτως εύ- =
^^ ^ ^^^ κα1 ΕΜΠΡ1ΜΕ τών 95 ^
ττλουσιωτάτην συλλογήν ΜΟΝΟΝ πρός =
ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥίΕΝΗΣ
ΕίδικίυΒίΙς επί έπταετί-
αν είς τα παθολογικά νο-
οήματα έν Παριοίοις «αί
Λυών».
Δέχεται τοΰς ιτάσχοντας
είς τό "Ιατρείον τού όδός
ΆμαλΒεΙας Οπάροδος δδοϋ
Κατεχάκη, πρωην Πλατύ
σοκκάκι) ώραν 9—12 β. μ.
κ αί 3 - 6 μ. μ.
Γάς Κυριακάς δωρεάν
10-12 Β. μ.
Τηλέφωνον 6 63
Μανώλης Γ. Κωνιός
Νέ υρβλό γβς— Ψυχί βτρος
Τμηματάρχης Ίατρβς
Δημοσ. •ΚυχιατρίΙου 'Αθην&ν
Δέχεται {ν τώ ίατρείφ τού
όδός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
Τηλέφ. 52.379.
μας είς Σουη-
—Ή σταφίς
δίαν.
Πληροφορούμεθα Γδτι κατόπιν
ψηφ'σθέντος νόμου υπο τής Βοο·
λή?, ή σουηδική κυβέρνησις προέ¬
βη είς την κατάργησιν τβϋ είσα-
γωγικοΰ ύαομού έν ?ουηδία διά
την ελληνικήν σταφίόα.
—Μεταθέσεις. ·ν
Είς την διάθεσιν τής γενικης
διοικήσεως Κρήτης ετέθη ό γραμ¬
ματεύς α' τής Νομαρχίας Λαρίσ-
σης κ. Εύατάθιος Άρακοστάθπς
ώς και ό άγρονόμος Ν. Τριαντάς
προ; κλήρωσιν κκνής θέσεως·
— Ή άργία των συμβολαιο-
γραφείων.
Λι' αποφάσεως τοΰ ΰπουργοΰ
τής Δικαιοσύνης κοινοποιη9ε{σης
πρός την Εισαγγελίαν Έφετών
Κρήτης καθωρίσθη η άπογευματι-
νή άργία των συμβολαΐογραφεί-
ών Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλεί¬
ου, 'Αγίου Νικολάου, Νεαπόλε¬
ως. Σητείας και Ιεραπέτρας.
-Τό δάνειον διά την ύδρευ¬
σιν Χανίων.
Τώ Συμβούλιον τής Έθνικιίς
Κτηματικής Τραπέζης κατά την
τελευταίαν αυτού συνεδρίαν ένέ
κρινε τελικως την χορήγησιν 6α·
νείου είς τόν Δήμον Χανίων έκ
δρ 16.700.000, εκλήθη δέ ήδη ό
κ. Δημαρχος &πως μετά τάς νενο¬
μισμένας έν Χανίοις διατυπώσεις
μεταβή εί; Αθήνας καί υπογρά¬
ψη τό σχετικόν συμβόλαιον. Τό
δάνειον τουτο θά χρησιμοποιηθή
ώ; γνωστόν αποκλειστικώς διά
την μεταφοράν των υδάτων Ά-
γυιάς εί; την πόλιν Χανίων.
- Παραίτησις δικηγορου.
Ό παρά τώ Έφίτείω Κρήτης
δικηγέρο; κ. Άριστ. Κ. Μητσο¬
τάκης υπέβαλε παραίτησιν γενο¬
μένην άποδεκτήν.
Ή Παιδαγωγική Άκαδημία Η¬
ρακλείου διαθέτει τΐρός πώλησιν
ξηρόν χόρτον καί άχυρον κριθής
αρίστης ποιότητος είς τιμήν συμ¬
φέρουσαν.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
είς^ τελευΤαϊα σχέδία καί είς
Δραχμ. 68 τόν πήχυν.
Έπωφεληθητ£ τής εύκαιρίας |
ΐιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιΐιιη
ιιιιιιιιιιιιι
16..
ΚΑΦΕ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Τό νέον κέντρον ποΰ ήρχισε άπό προχθές νά
λειτουργή είς την δροοόλουστον θέσιν τής άρχής
τής Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου μέ πρωτοφανή
κοσμοσυρροήν.
Είνε καινουργές, καθαρώτατον, μέ υπηρεσίαν
πρόθυμον καί τιμάς συγκαταβατικάς. Προσφέρει ει¬
δή καφφενείου, αφθονίαν μεζέδων, έκλεκτά κρασιά,
θαυμάσιο οϋζο, μπύρες φίξ.
Διευθύνεται άπό τούς κ. κ. Έμμ. Φούσκην καί
Μάρκον ΠεδιαδΙτην.
Όσοι τό επεσκέφθησαν έ'φυγαν καταμαγευμένοι.
■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■!!!,,«.,
~.
9
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεϊα Εναντι Παλ Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωία Κυριακής
26 Ίουνίου 1938
123
Ωρα
ΙΥΝΕΣΤΗΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΕΙΟΗΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΟΙ ΓΕΡΜ ΑΝΟΙ ΣΟ ΥΔΙΤ ΑΙ
2ΗΤ0ΥΝ ΠΛΗΡΗ ΙΣΟΤΗΤΑ
ΑΘΗΝΑΙ 2:» Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας).—Καθ* ά αγγέλλεται έκ
Ηράγας ή τσεχική κυβέρνησις συνέστη¬
σε μικτήν επιτροπήν ^ ήτις θά εξετάση
τα ζητήματα των έν Τσεχοσλοβακίας
μειονοτήτων καΐ θά προτείνη ωρισμένας
τελικάς λύσεις.
ΊΙ μβιονότης έν ιω μεταξύ των Σθυ
διτών διετύπωσε την αξίωσιν όπως τα
χορηγηθησόμενα είς τάς μειονότητας
ηλεονεκτήματα είνε κοινά. Ειδικώς διά
τούς Σουδίτας ζητεϊται παρά των άρχη
γών αυτών πλήρης ισότης.
ΕΚΑΤΟΝ ΧΙΑ1ΑΔΕΣ Α Ν ΑΡΩΝ
ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ
ΑΘΗΝΑΙ
Ίουνίου (τού άντα·
ί
ποχριτού μας).·—Σημεριναί πληροφο¬
ρίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι έξα
κολουθοΰαι νθτιανατολικώς τού Τε
ρουέλ πεισματώδεις μαχαι. Εκατόν
κ»1 πλέον χιλιάδες άνδρών έχουν ρι-
φθή είς τόν άγώνα άπο της προχθές, δι-
εκδΐΜθΰσαι -ήν νίκην μετα πρωτοφανούς
όρμής καΐ σφοδρότητος.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΣΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ «5 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μακ;). — Τηλεγραφήματα έκ
Σαραγώβης άναφέρουν ό« τα έθνικά
στρατεύματα βυνεχίζουν τάς επιτυχίας
αυτών είς την περιοχήν τού Τερουέλ,
έπενεγκόντα βαρείας απωλείας είς τόν
εχθρόν.
"ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ Τ Ο Μ Ε Α ΠΕΝΑΡΟΓΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 2£» Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτού μας).—"Έκ Παρισίων αγγέλ¬
λεται ότι έπανειλημμέναι έπιθέβεις των
χ>βερνητιχών είς τόν τομέα Πεναρό-
για άπεκρούσθησαν αίματηρώς 'ύπό των
ίθνικών. Οί κυβερνητικαί ηναγκάσθη·
σαν νά ύποχωρήσουν πέραν των άρχικών
αυτών θέσεων.
ΣΦΟΔΡΑ ΜΑΧΗ ΔΒΤΕΤΑΙ
ΗΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2« Ίουνίου (τοΰ άντα-
ποκριτού μας).— ^Νεώτεραι είοήσε'.ς έκ
τού έξωτερικού άναφέρουν ότι παρά
την θέσιν Σαρροόν διεξήχθη μεγάλη
μάχη μεταξύ έθνικών καί κυβερνητικήν.
Καθ* α λέγεται ή μάχη βΰτη συνεχί-
Αι συζητήσεις εις Λονδινον
διάτήνάνάκλησιν τωνέδελοντών,
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Ίουνΐου (τη
λεγραφικώς).—Είς τούς πολι
τικούς κύκλους· τής Αγγλίας
ή δημιουργουμένη έκ τοΟ ίσπα
νικοθ, Ιδίως έκ τοΰ βομβαρδι-
σμοθ αγγλικών πλοίων, κατά¬
στασις θεωρεΐται κρισιμωτά
τη. Ή αγγλικη Κυβέρνησις
προτΐθεται νά προβή είς διά-
βημα προσωπικόν πρός τόν
στρατηγόν Φράνκο διά την ο¬
ριστικήν κατάπαυσιν των βομ
βαρδισμών των αγγλικών
πλοίων.
—Χθές ή έπιτροπή μή έπεμ
βάσεως συνεδρΐασεν επί δΐω
ρον είς τό Φόρεϊν "Οφφις. Τα
άποτελέσματα των συνομιλι-
ών δέν άνταπεκρΐθησαν είς
την αισιοδοξίαν τών.κυβερνη
τικών κύκλων οΐτινες ανέμε¬
νον οριστικάς πλέον άποφά
σεις των μελών τής έπιτροπής.
Τα περισσότερα των μελών
τής έπιτροπής (σχυρίσθησαν
δτι δέν είχον λάβη Μως χθές
τάς όδηγίας τάς οποίας ανέ¬
μενον άπό μέρους των κυβερ-
νήσεών των.
Κατόπιν τούτου ή συζήτησις
επί τού ΙσπανικοΟ θά συνεχι¬
σθή υπό τής έπιτροπής την
πρωίαν τής προσεχούς Τρίτης
ίδίως επί τής συμφωνίας διά
την άνάκλησιν των έθελοντών
καί συγκεκριμένως διά τόν οι¬
κονομικόν διακανονισμόν τοΟ
ζητήματος, διά συνεισφορας
δλων των κρστών, δπως ε¬
πρότεινεν ή αγγλικη κυβέρνη
σις.
Η ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΤΡ.Ν ΕΘΕΛΟΝΤΡ,Ν
Οί ανταποκριταί των «Τά¬
ϊμς» έν Βαρκελώνη καί Μποθρ
γκος μεταδίδουν λεπτομερείας
έν σχέσει μέ την εντύπωσιν
την οποίαν προεκάλεσε έκεΐ ή
άπόψασιςτής άνακλήσεως των
ξένων έθελοντών. Κατά τάς
πληροφορίας των έν λόγω άν-
ταποκριτών είς την Βαρ
κελώνην ή είδησις εγινε δε-
κτή μέ άπαισιοδοξίαν. Αντι¬
θέτως είς Μποθργκος ή ανά¬
κλησις των έθελοντών προ-
βλέπεται δτι θά γίνη δεκτή.
Γενικώς ή έφαρμογή τοΟ άγ-
λικοΰ σχεδίου τονίζεται δτι
δέν θά συναντήση δυσχερεΐ
άς άπό μέρους τοΟ στρατη-
γοΰ Φράνκο.
ΔΕΝ ΜΕΤΕΒΗ Ο ΓΚΡΑΤΣΙΑΝΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
Έκ Ρώμης διεψεύσθη κατη
γορηματικώς ή μεταδοθεϊσα
πληροφορία περί τοϋ ταξιδίου
τοΰ στρατηγοΰ Γκρατσιάνι
είς την Ισπανίαν. Ουδόλως
λέγει τό ανακοινωθέν έγκατέ
λειψεν ό στρατηγός Γκρατσιά¬
νι την Ιταλίαν καθ" όλον τό
τελευταίον διάστημα.
ΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΑ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Ίουνίου .(τηλε¬
γραφικώς).—Αί διαπραγματεύ
σεις τής Πράγας αγγέλλεται
δτι προχωροΰν βραδέως. Ή
λύσις τού προβλήματος των
ξένων έθνικοτήτων είνε άκόμη
μακράν. Οί άντιπρόσωποι των
Γερμανών τής νοτιανατολικής
Τσεχοσλοβακίας ζητοΰν τόν
όλοκληρωτικόν διαχωρισμόν
των διαφόρων έθνικοτήτων έν
Τσεχοσλοβακίας
Κατά τα έκ Πράγας τηλε¬
γραφήματα τό νέον καταστα
τικόν των μειονοτήτων θά κα
τατεθή είς την Τσεχικήν Βου
λήν υπό τής Κυβερνήσεως την
ΙΟην Ιουλίου.
Κατηρτίσθη εύρύ πρόγραμμα
οργανώσεως ένΚρήτη τοϋΤουρισμοΰ.
Ή Τοπική Έπιτροπή Τού
ρισμοθ Ηρακλείου υπέβαλε
πρός έγκρισιν είς την Νομαρ¬
χίαν μακρόν πρόγρσμμα ανα¬
φερόμενον είς την άρτιωτέραν
οργάνωσιν τοΟ Τουρισμοϋ έν
Κρήττ|, Ιδιαιτέρως δέ έν τώ
νομώ Ηρακλείου.
Διά τοΟ έν λόγω προγράμ-
ματος έπιδιώκεται ή πλήρης
σπουδή των τουριστικών ίδιο
τήτων τής νήσου, ή δημιουρ-
γΐα παρά τώ κοινώ τουριστι-
κής συνειδήσεως 6χι μόνον
των πόλεων άλλά καί των
χωρίων διά τής συστάσεως
είς αύτά τοπικών τουριστικών
ομιλών, ή κατασκευή τουρι¬
στικών περιπτέρων καί ξενώ-
νων είς
ολογικά
τα κυριώτερα
κέντρα τοΰ
αρχαί
νομοϋ,
ό γενικώτερος έξωραϊσμός τής
πόλεως,
τοπικοϋ
ή οργάνωσις έορτών
χαρακτήρος συμπι-
πτουσών ιιέ την άφιξιν πο·
λυμελών καραβανίων περιη-
γηων κ.λ.π.
Παραλλήλως ή τοπική "Επι-
τροπή Τουρισμοϋ άναπτύσ-
σει έν τω προγράμματι τό
δυνατόν τής εκμεταλλεύσε¬
ως τού είς τόν λιμένα Ηρα¬
κλείου Ένετικοϋ ΦρουρΙου
(Κοϋλρ) διά τοϋ έξωραϊσμοϋ
αυτού καί τής δημιουργίας
καταλλήλων καί εύπρεπών
προσβάσεων είς τρόπον ωστε
νά αποτελέση τό Ένετικόν
τουτο μνημεϊον κέντρον γενι
κου τουριστικοΰένδιαφέροντος.
Έπίσης προβλέπεται ή δεν-
δροφύτευσις καί ίσοπέοωσις
των Ενέτικών τειχών κσί ή
δημιουργία έπ' αυτών περι-
φερικής λεωφόρου.
ΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
Ή ΝομαρχΙα Ηρακλείου ε¬
νέκρινε την επιβολήν πρόσω-
πικής εργασίας είς τάς κάτω¬
θι κοινότητος διά την εκτέλε¬
σιν διαφόρων κοινωφελών έρ¬
γων είς τάς περιφερείας των.
Είς την κοινότητα Άλαγνίου
2 ημερών, Κάτω Αρχανών 4
Επισκοπής 4 καί Σμάρι 3.
Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ
ΑαΕΙΟΝ ΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Τό Ύφυπουργεΐον "Εργα¬
σίας διά τής ύπ' αριθ. 31417
έ. έ. διαταγής τού πράς τούς
Νομάρχας καί λοιπά* αρμο¬
δίας αρχάς παραγγέλλει την
αυστηράν εφαρμογήν τοΟ νό-
ιου περί χορηγήσεως 15θημέ-
ρου κανονικής αδείας είς τούς
ύπαλλήλους των άνωνύμων
εταιρείαν, Τραπεζών καί γρα¬
φείων έν γένει. Σχετικώς ή
επιθεώρησις εργασίας έφιστά
την προσοχήν των ανωτέρω έ
πιχειρήσεων δπως χορηγή-
σωσιν είς τό προσωπικόν των
την έκ τοΟ νόμου δικαιουμέ-
νην ύπ' αυτών αδειαν άλλως
ύπόκεινται είς τάς προβλεπο¬
μένας υπό τοΟ νόμου τούτου
κυρώσεις.
Η ΑΝΑΛΟΣΙΣ ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Δι' ύπουργικής αποφάσεως
κοινοποιηθείσης αρμοδίως κα-
ταργεΐται ή διάταξις τής ύπ'
αριθ. 3473)35 προγενεστέρας
τοιαύτης δι' ής άτιηγορεύετο
πάσα ετέρα μεταβολή τοϋ
προορισμοϋ τής ξυλείας πα-
ρεκτός τής είς άνάλωσιν πα-
ραλαβής αυτής.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2« Ίουνίου (τού άντα
ποκριτού μας).—Κατά την σημερινήν ή· ΠσΡα τοϋ αύτοκινήτου τοϋ
μέραν τής δίκης τής Ύβόνης Ηερδι- 43ου Συντάγματος παρεσύρ·
κάρη ό καθηγητής κ. Γεωργιάδης έτό-' Θη καί έτραυματίσθη είς διά-
νισεν ό«ή ίατροδικαστίκή εϊέταοις δέν _ έ το0 σωματός της
απέδειξε οολον τής κατηγορουμέης.! .Λ, „ _ « ο . ?
Τόν φόνον ώς γνωστόν τού Ηερδικάρη μάλλον σοβαρώς ή Βασιλική
ή κατηγορουμένη απέδωκεν είς , τυχαϊα ( Πολιοϋ. Ή τραυματισθεϊσα
περκπατικά, την εκδοχήν δέ αυτήν ένι·' μετεφέρθη είς την Πολυκλινι·
9»ύει ή χαιάθεοις ι ου μ. Γεωργιάοη. κήν. ·
χ
Καθ* α λέγεται ή ^ μάχη βΰτη
ζεται εισέτι άνευ άξίου λόγθυ
λέαματος εκατέρωθεν.
συνεχί
άηοτε-
ΕΞΑΚΟΑΟΥΟΕΙ Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ
ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΓΓΑΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2!> Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτού μας).—Σημερινά τηλεγραφή¬
ματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ή δη¬
μοσία αγγλικη γνώμη τέλει εισέτι έ* ε¬
ξεγέρσει διά τόν βομβαρδισμόν αγγλι¬
κών πλοίων υπό ξένων άεροπλάνων είς
τα ΰδατα τής άνατολιχής Ίσπανίας.
Ο ΚΑΒΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΠΕΚΑΕΙΣΕ ΑΟΑΟΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΚΑΡΗ
ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝΤΟΥ ΓΑΛ.ΣΤΟΛΟΥ
Ό ενταύθα Χΐρόξενος τής
Γαλλίας κ. Ευαγ. Τζολάκης
απηύθυνε πρός τόν Νομάρ¬
χην Ηρακλείου κ. Ανδρ. Μάρ
κελλον θερμήν επιστολήν δι'
ής έκφράζει τάς ευχαριστίας
πρό,ς αυτόν καί τόν λαόν Ή
ρακλείου τόσον τού ΰποναυ
άρχου κ. Ρισάρ, διοικητοθ τής
έλλιμενισθείσης προχθέςένταθ-
θα γαλλικής μοίρας, δσον καί
των αξιωματικών, ιδιαιτέρως
δέ τής Γαλλικής κυβερνή
σεως καί τάς Ιδικάς! τού διά
την εγκάρδιον ΰποδοχήν καί
τάς φιλόφρονας πςριποιήσεις
£>ν ό στόλοο ετυχε κατά την
ενταύθα παραμονήν τού.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ό Ελληνικάς Ραδιοφωνικός
Σταθμός θά μεταδώση σ,ήμερον
την Την μ. μ. ακριβώς μετεωρο
λογικόν δελτίον, 7.05' μουσικήν
όρχήστρας (δίσκοι), 7.30' μανδο-
λινάτα Έλλήνων ' έπαγγελμαΐιων
μουσικών, 8 ρεσιτάλ τραγουδιοθ
τής Δίδος Γιαλούρη, 8.30' Ηρη
σκευτικήν όμιλίαν, 8 45' συναυ
λίαν τής μικράς δρχήστρας τοΰ
Σταθμοΰ, ί) 30' έλαφρό Έλληνικό
τραγοΰδι υπό τή; Δίδος Σοφίας
Βέμπο, 9.45' είδήσεις, 10 συνέ
χειαν τής συναυλίας τής μικράς
όρχήστρας τοΰ Σταθμοΰ, 10.45'
είδήσεις, 11 Ελληνικήν καντάδαν
υπό τοΰ συγκροτήματος Γ. Άθα
σιάδη, 11.30' μουσικήν χοροθ (δι-
σκοι). Αυριον την Την μ μ. ακρι¬
βώς θά μεταδώση μετεωρολογι-
κόν δελτίον—χρηματιστήριον, Τ.
ΙΟ' εύθυμον Έλληνικά τραγοΰδι
(δίσκοι), 8.15' διάλεξις Κοινωνι
κης Προνοίας, 8.30' τραγοΰδι 6·
πό τής Δίδος Άμβράζη, 8.45' συ¬
ναυλίαν πιάνου υπό τής Κάς Λα-
σποπούλου, 9.15' ρεσιταλ—τρα
γοθδι, υπό τοΰ κ. Τζών Βλαίκοΰ,
9.45' είδήσεις, Κ) συναυλίαν υπό
τής μικράς όρχήστρας τοΰ Σταθ
μοΰ, 11.30' μουσικήν χοροΰ άπό
την τζάζ τοθ στόλ'.υ Οπό την δι¬
εύθυνσιν τοΰ άρχ'μουσικοθ κ. Γε-
ρασίμου Φρέν.
ΤΑΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΑΤΡΙΩΝ
Κατ' ανακοίνωσιν έκτής'Επι-
θεωρήσεως Εργασίας Ηρα¬
κλείου κατηρτίσθη ουλλογική
σύμβασις εργασίας μεταξύ
των Σωματείων Σταφιδοβιο-
μηχάνων, Έμπόρων εγχωρίων
προιόντων καί Σταφιδεργα-
τών δι' ής καθορίζονται τα
ήμερομίσθια ενίων κατηγορι-
ών έργατών καί Η έργατριών
ώς κάτωθι:
1) "Εργάται φορτοεκφορτω-
ταΐ ημερησίως δρ. 85. 2) Έρ·
γάτριαι έπιστάτισσαι δρ. 35,
3) Έργάτριαι διαλογής τσχ-
τδ α' καί β' ποιότητος δρ.
0.80 κατ' όκδν, γ' ποιότητος
δρ. 1 κατ' οκάν. Ή ίσχύς
τής ανωτέρω συλλογικής συμ¬
βάσεως ήρξατο άπό τής 22ας
τρέχ λήγει δέ την 21 ην Ίου¬
νίου 1939.
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ
Ηϋτοκτόνησεν είς "Αγιον
Νικόλαον ριφθείς έκ τοϋ εξώ¬
στου τής οικίας τού ό καθη-
γητής Τεχνικών Ηλ. Βενέρης.
Άγνοοθνται οί λόγοι τοΰ δι-
αβήματός τού.
Η ΤΡΑΠΕΖΪΓκΡΗΤΗΣ
Καθ"ά πληροφορούμεθα την
30ήν τρέχ. συγκαλεΐται ή έτη-
σία γενική συνέλευσις των
μετόχων τής Τραπέζης Κρή¬
της.
δΟΠρωϊνή
Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΠΡΟΕΒΗ
ΕΙΣ &ΙΑΒΗΜΑ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΝ ΚΑΤΑΠΛΥΣΙΝ
ΤΩΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΝ
ΤΙ ΕΠΡΟΤΕΙΝΕΝ Ο ΦΡΑΝΚΟ
-ΑΘΗΝΑΙ *£» Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας)— Τηλεγραφήματα έκ
Ρώμης, μέσω ξένης πηγής, άγγέλλουν
ότι ό κ. Μουσολίνι προέβη είς διάβη-
μα πρός τόν στρατηγόν Φράνκο, ζητών
όπως «αύσουν άμέσως οί βομβαρδισμοί
αγγλικών πλοίων καί γ&νικώς πάσα επί¬
θεσις εναντίον πλοίων υπό αγγλικήν ση¬
μαίαν.
Αναφορικώς μέ τό διάβημα τοΰ κ.
Μουσολίνι μεχαδίδεται ότι ό «Ι»ράνκο
εζήτησεν όπως όρισθώσι ζώναι ασφα¬
λείας είς τάς οποίας νά πλέουν τα άγγλι
κά σκάφη χωρίς νά οιατρέχουν κίνδυνον
άπό μέρους των έθνικών δυνάμεων.
ΑΝΑΙΡΑΦΕΤΑΙ Η ΦΗΜΗ ΟΤΙ Ο ΦΥΡΕΡ
ΕΤΟΙΜΑΙΕΤΑΙΝΑΜΕΤΑΘΗΕΙΣΤίΑΑΝΤΣΙίΚ
ΑΘΗΝΑΙ 2ί» Ίουνίου (τού άντ*
ταποκριτού μας).—Έκ τού έξωτερικού
αγγέλλεται Οτι είς ήμιεπίσημα Οργανα
τοΰ διεθνοΰς τύπου άν&γρίφη"ότι ύπάρ-
χουν ενδείξεις ότ^ ό καγκελλάριος Χί-
τλερ θά μεταβή είς Αάντσιγκ. Ή μετ ί·
βάσις τού Χίτλβρ είς τό Δάντσιγκ, ώς
άφήνεται νά εννοηθή, αποβλέπει είς την
δημιουργίαν προυποθέσεων διά την έ¬
νωσιν τού μέ την Γερμανίαν.
ΑΡΧΙΣΗ ΝΕΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΔΙΑ ΤΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2Κ Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας). — Καθ» £ τηλεγραφεί¬
ται ή Γερμανία θά αρχίση προσεχώς
νέαν εκστρατείαν μέ αντικειμενικόν σκο¬
πόν τάς γερμανικάς άποιχίας καί την
ανάγκην άνακτήσεως τούτων παρ* αύ«
Η
Δι' αποφάσεως τοθ κ. ύ
πουρ/οϋ των Οίκονομικών ή
τιμή τοϋ ελαίου τοΰ έξαχθη·
σομένου έκ Κρήτης κατά τόν
μήνα Ιούλιον καθορίζεται είς
δρχ. 22 κατ' όκδν. Έξ άλλου
καθορίζονται είς ορχ. 17 κατ'
ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑ&Α
ΕΠ Ι ΚΡΑΤΕΙ ΚΑΥΣΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2:5 Ίουνίου (τού άντα-
-οκριτού μας).·—
"II
Μετεωρολογική
ύπηρεσία ανεκοίνωσεν ότι ή άνοδυς των
θερμοκρασιών είνε γενική είς όλην την
'Ελλάδα. Ιδιαιτέρως είς Αθήνας καί
Πειραια καί άλλας τινάς πόλεις ό καύ-
σο>ν αύξάν&ται.
Ο ΤΣΑΤΚ ΚΑΙ ΣΕΚ ΕΠΡΟΤΕΙΝΕΝ
ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ;
ΑΘΗΝΑΙ 2Κ Ίουνίου (τού άντα
ποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ Τό-
κιο άναφέρει ότι ό ατρατάρχης Τσάγκ
Κάϊ Σέκ επρότεινεν είς την Ίαπωνικήν
κυβέρνησιν την σύναψιν συνθήκης είρή.
νης. Ή φήμη αυτή δέν έπιβι^βαιούται
έξ άλλης πηγής.
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΙΣΠΑΝΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΑΙίΜΟΙ ΤΟΝ ΠΑΟΙΟΝ
οκάν αί τιμαί τοθ
πυρηνε-
λαίου καί μουργελαίου.
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Την 15 τοΰ προσεχούς μη¬
νός Ιουλίου καταπλέει κατ'
ευθείαν είς τόν λιμένα μας έκ
τοΰ έξωτερικού μέ 1000 άγ-
γλους περιηγητάς τό Αγγλι
ό ύ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2« Ίουνίου (τηλε¬
γραφικώς).— Ό πρεσββυτής τής Βαρκε-
λώνης έν Λονδίνω προέβη χθές είς
δ^άβημα παρά τώ λόρδω Χάλΐφαξ. Ό
πρεαβευτής διεμαρτυρήθη διά τούς
βομβαρδισμούς έν γένβι καί κατέκρι-
νεν ιδιαιτέρως τούς βομβαρδιπμούς
αγγλικών πλοίων.
ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ ΔΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ
Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 2Κ Ίουνίου (τοΰ άν-
ταποκριτού μας)—Σήμερον την πρωί
αν απέπλευσεν έκ Φαλήρου ή μοίρα
τοΰ Γαλλικοΰ σχόλου τής Μεσογείου ή
... , , τελούσα υπό τάς διαταγάς τού ναυάρ-
κόν υπερωκεάνειον «Στράθην- χου Άμπριάλ. Ή μοΐρα κατευθύνεταί
είς Ναυαρΐνον.
των».
Μέγεθος Γραμματοσειράς