95887 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4886

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

12/6/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΖΙΚΠΣ
(τού
«'ωνάγγί/ϊ.
Ρ'δ*ς γρ».
εγκατ»λ$£.
[ώρας των.
ΐννοηθή ό.
Ηολ'.τειών
Εινοΐικω·
«στάσεως.
Τϊ
ίΝΑΙΜΕΙΣ
τού άντ»·
ότι ό άρ·
καϊσέκ ά·
δυνάμεις
μ
τικρχτεί·
των συν·
αίνουβαι
ιλισμου.
ιρον
ιυή*>
(*Ο·
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΙΥΝΔΡΟΜΑΙ-
ΑΙγυπτου
έτησία λίραι 3
έξαμηνος 2
Άμερικής
έτησια δολ. 15
έξάμηνος » 8
Τιμη
χατά φύλλον
Δραχ. 2
ΚΥΡΙΑΚΗ
12
ΙΟΥΝΙΟΥ
1938
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡθν
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *886
ΪΠΕ,ΒΥΝΟΣ ΣΪΙΤΗΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΑΑ ΚΑΚΑ
ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ »ΑΙ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
Είναι αναμφισβήτητον, ο-1 τροπή έκ των κορυφαίων νο-
τι εν άπο τα άγαθά τής μομαθδν της χώρας. Δυστυ-
τελευταίας περιόδου, υπήρξε [ χώς ομως διά πολλούς καί
καί ό περιορισμός της έγκλη- διαφόρους λόγους είτε διότι
καί ό περιορισμός τής έγκλη
μαηκότητος είς τό ελάχι¬
στον. Ή Ελλάς τής βεντέ-
τας, των ληατειών, των ζω-
οκλοπών, των ατελεύτητος
δικών διά τό τίποτε, των ά-
γροζημιών καί τής είς τρομα
κτικόν βαθμόν άνεπτυγμέ-
νης έγκληματικότητος, «·
νήκει πλέον είς τό παρελθόν.
Σήμερον, ύπάρχει μία νία
Ελλάς τάξεως, γαλήνης κ«ί
εργασίας. Αί ληστείαι έξη-
λείφδησαν εντελώς. "Ετη 4-
λόκληρα έχουν παρέλθει χω-
ρίς νά σημειωθή έν ληστρι-
κόν κροΰσμα. 'Η ζωοκλοπή
έχει παταχθή καί έχει περι¬
ορισθή τόσον, ώστε νά θεω-
ρηται' ώς έξαλειφθεΐσα. ΑΊ
διενέξεις έπίσης δι' αλλους
λόγους, τα έγκλήματα έκδι-
κήσεως,άκόμη καί τα πλημμε
λήματα περιωρίσθηοαν είς
τό ελάχιστον. Τόσον μάλι-
στα, ώστε είς πολλάς φυλακάς
τοΰ Κράτους, όπως τής -α-
κύνθου καί τής Βερροίας ύ-
ψώθηκαν λευκαί σημαΐ*··
Είς όλας δέ τάς περιφερεί¬
ας αί ποινικαί ύποθέσεις έ-
μειώθηοαν είς τό ελάχιστον.
Καί όφείλεται αναμφισβητή¬
τως ό περιορισμός αύτός τής
έγκληματικότητος κατά μέ¬
γα μέρος είς τα δρακόντεια
μέτρα τα όποία έλαβε κατά
των κακοποιών ή κυβέρνη¬
σις. Πρέπει νά άχαγνωρισθή
ή άλήθεια «ύτή. Όπως επί
σης πρέπει νά τονισθή ότι ό
περιορισμός τής έγκλημ«τι-
κότητος
προόδου
ς
αποτελεί ένδειξιν
καί έκπολιτισμοΰ.
Καί την μεγάλην αυτήν ύ
πηρεσίαν τής κυβερνήσεως
πρός τό εθνος άναγνωρί-
ζουν ολοι οί φιλόνομοι πα-
ραγωγικοί καί φιλοπρόοδοι
πολίται, ©ά χρεωστή δέ ό
λαός βαθείαν ευγνωμοσύνην
είς την κυβέρνησιν εάν έκ
παραλλήλου επιδιώξη **»
τόν συγχρονισμόν τής Έλ-
ληνικής δικαιοσύνης.
Διότι πρέπει νά τό ομολο¬
γήσωμεν: Έχομεν άρίστους
δικαστάς, άκεραίβυς, άνεπη
ρεάατους, άληθινβύς
μαντας χαρακτήρος
νειδήσεως. Δέν εχομεν βμως
ουγχρονισμένην νομοθεσίαν.
Ώς πρός τα ποινικά, ίσχύει
καί έφαρμβζεται είς τάς πε¬
ρισσοτέρας περιπτώσει β βαυ-
αρικός νόμος τβΰ 1835. Καί
ώς πρός τα άστικά, ίβχύει
καί έφαρμόζεται είς τάς βα¬
σικάς διατάξεις τό Ρωμαϊ¬
κόν δίκαιβν, πβύ δέν είνε
δυνατόν βέβ«ι« νά προσαρ-
-ι/..., ν»1 ν' άνΤΜ'
διαφόρους λόγους, είτε διότι
εγένοντο έπεμβάσεις τής πο-
λιτικης ίϊς τό έργον τής επι
τροπής, είτε διότι έξεδηλοΰτο
διαφωνία μεταξύ πβλιτείας
καί έκκλησίας ώς πρός ωρι¬
σμένας διατάξεις τού οίκβ-
γενειακοϋ κυρίως δικαίου καί
δι' άλλας αίτίας πολλάς,
στενώς συνδεδεμένας μέ τάς
τόσας άλλας άθλιότητας τοΰ
παρελθόντος, δέν κατωρθώ¬
θη ή έκδοσις τοΰ νέου ά-
στικβΰ κώδικος. Έτσι έπε¬
σεν είς την σημερινήν Κυ
βέρνησιν καί ή φροντίς τής
τελικής καταρτίσεως, τής κυ-
ρώσεως καί εκδόσεως τοϋ
νέου άστικβΰ κώδικος. Καί
πιστεύομεν δτι ταχέως θά
επιτύχη καί αυτόν τόν άθλβν.
"Εχει πρός τβΰτβ βλην την
άπαιτουμένην δύναμιν καί
τό θάρρβς δέν τής λείπει.
Τής λείπβυν αντιθέτως αί άν
τιδράσεις πβύ θά ήτο δυνα¬
τόν ά έκδηλωθβΰν υπό άλ¬
λας συνθήκας.
Έπειτα, τό μεγαλύτερον
μέρος τής εργασίας έχει γί
νει άπό την Έπιτρβπήν.
"I-
σως μάλιστα δέν ύπβλείπε-
ται παρά ή τελική διατύπω·
σις των διαφόρων (διατάξεων
τοϋ κώδικος. Τό έργον έπο-
μένως είνε εύκολον πλέον.
Όπως είνε έπίσης βέβαιον,
δτι ή κυβέρνησις θά τό φέ¬
ρη είς πέρας τό αυντομώτε-
ρον."~_ιότι αυτή είνε ή επι·
βυμία καί ή άπόφασίς της.
Να κτυπήση την πολυνο-
μίαν, νά συγχρονίση την
νβμοθεσίαν καί νά καταστή¬
ση την Έλλάδα Κράτος σύγ¬
χρονον.
άδά
ου-
ιιόζεται πλέον καί ν
πβίρίνεται είς τάς σημερι-
οικονομικάς συνθήκας
κοινωνικάς άντιλήψεις
νάς
καί
Έκτές δέ αυτών, ύπάρχει
καί άλλο φοβερόν κακόν. Ό
Δαίδαλος τής πολυνομίας,
μέσα είς τόν όπβϊβν χανε-
βύοία των
ται πολλάκις ή
πραγμάτων καί **Ρ*»νβ,β?'
Χθν Γπ. Ιτη ύπβθέσεις πβύ θα
Ι«£πε νά τελειώνουν «*
Καί
θλι-
άντι
τό
*■
Πετοχτά
σημειώματα
ΗΜΕΡΑ
ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ
Πρός τό κοιμητήριον των
προσφιλών νεκρών, έ'συραν
πάλιν χθές τα βήματά των
οί πονεμένοι, οί άπορφα-
νισμένοι άνθρωποι. Χιλιάδες
συναθροίσθηκαν οί ζωντανοϊ
είς την νεκρούπολιν. Γονατι
στοί, έΌκυψαν έμπρόςείς τούς
τάφους καί τούς σταυρούς ά-
γαπημένων πού έχασαν. Άπέ
θεσαν μέ πόνο σπαραγμοθ,
μέ λυγμικά ξεσπάσματα καί
μέ συγκίνησιν άνθη πού εκο-
ψαν άπό τίς γλάστρες καί
τίς αύλές των. 'Εθέρμαναν
μέ τα δάκρυά τον τό κρθο
μάρμαρο κι' έπότισαν τό χώ-
μα. "Υψωσαν πρός τόν ούρα
νό τό βλέμμα υστερα κι' έ
προσευχήθηκαν μέ κατάνυξι
"Ενας κόσμος όλόκληρος πό
νεμένων. Νέες κοπέλλες πού
ό θάνατος έγκρέμισε τα 6-
νειρά τον κι' έρήμαξε τίς
καρδιές τον, μητέρες πού ό
χάρος άρπαξεν άπ' τίς αγ
κάλες των τούς κσρπούς τής
χσράς καί τής όδύνης των
γυναΐκες καί παιδία πού έ"
χασάν τούς συντρόφους τή
ζωής καί τούςπροστάτες των
ανδρες πού έ'χουν κυρτώσε
άπό τό βάρος τής ζωής καί
παλληκάρια λεβεντόκορμα σάν
κυπαρίσσια, πού έδέχτηκαν τα
χτυπήματα άγριας μπόρας,
τής κακοτυχίας, πλήθος άμέ
τρητο, άνώνυμο' άνθρωπο
κάθε ήλικίας καί τάξεως, άν
δρες, γυναΐκες, έ"φηβοι κα
παιδία, άδελφωμένοι άπό τόν
τΐόνο Ικλαψαν άπό κοινοθ έμι
ττρόςστούς τάφους. Πόσος σπο
;θηκαν άπ' τόν πυθμένα είς
ήν επιφάνειαν γιά νά ένώ-
>ουν νοερά, μέ τρυφερότητα,
ούς ζωντανούς μέ τούς νε-
:ρούς, μέ τίς ψυχές των. Πά
ακολούθησα αυτή την πένθι
ιη πορεΐα πρός τό κοιμητήριο
ών νεκρών, πού άρχισε άπό
ό άπόγευμα τής Παρασκευήν
:ι' έσυνεχίσθηκε καί χθές. ΕΤ-
α δλον αυτόν τόν κόσμο τής
δΰνης καί τοθ πόνου, φορτω
ένο μέλουλούδια,μέκόλλυβα,
λημμυρισμένον άπό δάκρυα
ΐλλά καί συγκρατημένον άπό
όποιαν άόριστη έλπίδα καί
:αρηγοριά.
Άπ' την έλπίδα μιάς άυλης
πικοινωνίας μέ τίς ψυχές έ-
:εΙνων πού λεΐπουν στούς κό-
μους τοθ αγνώστου καί τοΰ
άπείρου, πού άγάπησε μ" δλη
την δύναμί τού δσο ζοΰσαν
:αί πού πιστεύει δτι συνεχί-
τώρα μίαν άλλη, ούρά·
'ΐα ζωή. Πόσο ήταν συγκινη-
ική άλλά κι' άξιοπρόσεκτη,
άξια πολλής μελέτης ή πομ¬
πή αυτή!.. ΤΗταν μία άπάν-
ησι στό τεράστιο, στυγνό
:αί άδυσώπητο έρωτηματικό,
πού ώρθώθηκε μπροστά στόν
άνθρωπο άπό τότε πού ελα·
ε συνείδησι τής υπάρξεως
καί τοΰ λογικοθ τού: Άπό
ποθ έρχόμαστε καί ποΟ παμε;
Καί, ύπάρχει, ή δέν ύπάρχει
τίποτε τΐέρα, άπό τό θάνατο
κσί τόν τάφο, Άπάντησι αύ
θαίρετη, χωρίς κανένα λογι
κό ερεισμα, θά πήτε. Έστω!
Ηταν δμως άπάντησι συγ-
κινητική. "Ας έπιμένουν οί
όρθολογισταί, οί ΰλιοταί, οί
μονισταί, οί σοφοί καί οί
βετικισταί, είς πεΐσμα των
θεοκρατικόν καί των θρη-
σκευτικών αντιλήψεων, δτι δ-
λα τελειώνουν την ώρα πού
τελειώνει ή ζωή καί δτι τίποτε
δέν ύπάρχει μετά θάνατο. Οί
τολλοί, τα πλήθη, είτε άπό
άπροσδιόριστο
βου, είτε άπό
αΐσθημα φό
πηγαία ένστι-
αι καί βιοτέχναι πού άποτε-
λοθν την πλέον παραγωγι-
κήν, φΐλεργον κσί νομοταγή
καί την πλέον συμπαθή συγ¬
χρόνως κοινωνικήν τάξιν, θά
ένισχυθοΰν καί θά προστα-
τευθοθν δσον πρέπει, ώστε
νά γνωρίσουν £να καλύτε-
ον άπό πάσης απόψεως μέλ-
χον.
κτώδη αίσιοδοξία καί έλπΐδα
δτι ή ζωή δέν είνε τόσο λί·
γη, δσο κρατςτ σ' αύτό τόν
κόσμο, έπΐστεψε στήν ϋπαρξι
τής ψυχής καί μετά θάνατο.
Καί αύτό είνε τό βαθύτερο
νόημα τής άφιερώσεως ωρι¬
σμένων ήμερωνστίς ψυχές "Οχι
γιά νά διαλογισθοϋν οί ζων¬
τανοϊ την ματαιότητα των έγ-
κοσμίων άλλά κυρίως γιά νά
τονώσουν την έλπίδα καί την
άντίληψι δτι ή ζωή είνε άτέ-
λεΐωτη άφοθ ή ψυχή είνε άθά-
νατη.
Είναι δμωςκι'αύτό £να άπό
τ'άνθρώπιναπαράδοξα Ζητοϋν
οί άνθρωποι νά λύσουν τα
μεταφυσικά προβλήματα, έ¬
νώ δέν Ιλυσαν άκόμη τό
πρόβλημα τής ζωής. Βαδίζουν
άδελφωμένοι μέσα στίς νε·
κρουπόλεις, καί μισοϋνται θα-
νάσιμα δταν βρίσκονται στό
πεδίο τής ζωής. Κλαΐνε τούς
πεθσμμένους, ένφ θά έπρεπε
νά κλάψουν τούς εαυτούς των.
Γιατί τούς ζωντανούς πού
δέν μποροθν νά λησμονήσουν
τα πάθη καί τα μΐση καί
ν' άδελφωθοΰν είς την ζωή, δ
τος άδελφώνωνται άπ' τό
θάνατο, θάπρεπε νά θρηνή
κανείς...
Μ.—
Η ΛΥΣΙΣ Τ1Ν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΙΟΝ
ΚΑΙΙΙΟΤΕΧΗΙΙίΟΗΖίΐΗΗΑΤΟΗ
Ήσχολήθημεν κατ' έπανά- θά μείνη έγκαταλελειμμέ
λήψιν μέ τα ζητήματα των έ-
παγγελματιών καί βιοτεχνών.
Ώμιλήσαμεν διά την δύσκο¬
λον θέσιν είς την όποιαν ευ¬
ρίσκοντο οί βιοπαλαισταί των
πόλεων. Ύπεστηρίξαμεν μέ
στοιχεΐα καί γεγονότα, δτι
αί μεσαΐαι τάξεις πιεζόμεναι
καί έκ των άνω καί έκ των
κάτω καί άγνοούμεναι υπό
τοθ κράτους, υφίσταντο πάν-
τοτε τόν αντίκτυπον των οί-
κονομικών κρίσεων, των δια-
νον, χωρίς τα μέσα τής δια
τροφής, χωρίς Ιατρικήν καί
νοσοκομειακήν περίθαλψιν. Τό
ζήτημα των άποζημιώσεων
έπίσης των άχρηστευθέντων
έπαγγελμάτων έρρυθμίσθη.
Καί τώρα μελετάται καί ή κα
τοχύοωσις τοΰ έπαγγέλματος
καί ή έπαγγελματική πίστις—
σχετικώς έρρίφθη καί ή ίδέα
τής Ιδρύσεως έπαγγελματικής
τραπέζης — καί ή λύσις τού
προβλήματος τής έπαγγελμα
ταραχών καί των άναστατό- τικής στέγης. Ιδιαιτέρως δέ
σεων. Καί έζητήσαμεν την
λήψιν ττροστατευτικών μέτρων
υπέρ αυτών, πρός βελτίωσιν
τής θέσεώς των.Τοσούτον μάλ
λον καθόσον άποτελοϋν την
σπονδυλικήν στήλην τοϋ κοι-
νωνικοΰ μας όργανισμοϋ καί
έξασφαλίζουν την ίσορροπίαν
των δυνάμεων.
Καί εύτυχώς, τάς άντιλή¬
ψεις αύτάς εξεδήλωσεν ευθύς
άπό τής πρώτης ημέρας τής
συγκεντρώσεως των κρατικόν
έξουσιών είς χείρας της, ή
σημερινή Κυβέρνησις. Άποφα-
σισμένη άλλωστε νά λύση δ-
λα τα μεγάλα προβλήματα
άπό τα όποΐσ κατετρύχετο
ή χώρα καί έβασανίζετο ό
λαός, δέν ήτο βεβαία δυνα¬
τόν νά μην άσχοληθή καί μέ
την ρύθμισιν των επαγγελμα¬
τικήν κσί βιοτεχνικών ζητη-
μάτων. 'Εστράφη λοιπόν πρός
τούς έπαγγελματίας μέ στορ¬
γήν καί ενδιαφέρον. Έμελέτη-
σε τα προβλήματα των. Η¬
σθάνθη τόν πόνον των. Έ
πρόσεξε τα αίτήματά των.
Καί ήσαν πολλά.
Ζητήματα άσφαλίσεως, στέ¬
γης, κατοχυρώσεως έπαγγέλ¬
ματος, πιστωτικής πολιτικής,
άποζημιώσεωςτώνάχρηστευθέν
των λόγω τής μηχανικής προ¬
όδου έπαγγελμάτων καί πλεΐ
στα όλλα. Καί κατώρθωσεν
είς τό μεσολοβήσαν μέχρΓσή-
μερον διάστημα νά λύση πλεΐ
στα έξ αυτών. Τό ταμείον ά¬
σφαλίσεως έπαγγελματιών
καί βιοτεχνών λειτουργεΐ ήδη
Καί αποτελεί μίαν βάσιμον
ΰ κώδι»«·5·
ί ποσος άτ,έραντος πό εγγύησιν κοί έλπίδα δτι είς τό
ηίαα σβυομένα δνειρα μέλλον κανέν έκ των μελών
ΐ άθθτΐ ιΐς τό ύ τού κοί άν άτυχήση και βτον
οτήθη
αυ·
ττού είχον άτιωθηθή ι.ίς τό υ
κοί άν άτυχήση και βτον
διά τούς βιοτέχνας καταρτί
ζεται ήδη είς τό υπουργείον
τής Εργασίας μελέτη, ένισχύ-
σεως, οργανώσεως καί κατο¬
χυρώσεως των. Καί πολύ δι
καίως. Ή βιοτεχνία είς την
Ελλάδα Ιχει σημαντικάς προ¬
όδους. Είς μεγάλην δέ κλί-
μακα ύποκαθιστξί την μή ά
νατττυχθεΐσαν είσέτι βιομηχα
νίαν.
Τα προιόντα δέ τής Έλλη
νίκης βιοτεχνίας, έξαιρετικής
τέχνης καί άξίας, άληθινά
καλλιτεχνήματα πολλάκις, κι-
νοϋν τόν θαυμασμόν
Δέν είναι δέ ΰπερβολή άν
είπωμεν δτι ή 'Ελληνική βιο-
νεχνία αποτελεί σπουδαίον
παράγοντα άναπτύξεως τοϋ
ΤουρισμοΟ είς την χώραν μας
ανεξαρτήτως δλων των άλλον
ώψελειών τάς οποίας παρέχει
είς την εθνικήν μας οίκονο
μίαν. Έχει δμως ανάγκην
προστασίας καί οργανώσεως
ή βιοτεχνία αυτή διά νά συν
ή β
τηρηθή καί
Καί αυτήν
σκέπτεται νά
νά προοδεύση,
την προστασίαν
ά παράσχη ήδη
ή Κυβέρνησις διά τής κατο
χυρώσεως τοθ βιοτεχνικοΟ έ
παγγέλματος καί διά τής ίδρύ
σεως βιοτεχνικών σχολών, ώ
στε οί νέοι πού θά θέλη
σουν νά έπιδοθοθν είς μίαν
τέχνην νά κατσρτίζωνται ά
ριστα καί νά προαγάγου
την Ελληνικήν βιοτεχνίαν.
άπό απόψεως τέχνηο καί κα
λαισθησίας.
Άλλ' είπομεν, τό κυβερνη
τικόν ενδιαφέρον δέν θά πε¬
ριορισθή είς τουτο μόνον. Θά
εκδηλωθή δι' δλους καί δι'
ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
Ή μυθολογία παραδέχεται διά
4ν Ίκαρον άρνησιν καί θέσιν:
Η άρχική τού πρόθεσις νά πεΐά-
ξη συναντά την αντίδρασιν των σω
φρόνων. Ύπάρχει δμως καί ή πά
ιόρμηαις των τολριηοών. Οί δεύτε
ροι συμβαίνει νά άνήκουν εις τό
ωραίον φθλον. Καί ό ' Ικαρος δέν
είνε δυνατόν παρά νά πετάξη είς
τό τέλος!
Ανεξαρτήτως άπό την τύχην
τής έξορμήσεως αυτής, ή δποία
συμβολίζει την αρχήν τής άερο
πορίας, ό μθθος τοθ Ίκάρου, είνε
προκειμένου διά την άνεμοπορίαν
καί τό άεροπλάνον, μέσα είς την
γενικήν ψυχολογίαν. Τα άεροπλά-
να πού θά έκτελοθν την γραμμήν
Αθηνών — Ηρακλείου τονίζεται
τι θά είναι «πολυτελή καί άσφα-
λή». Άλλά καί ανεξαρτήτως τής
λεπτομερείας αυτής, είνε γεγονός
ή ψυχολογία, γύρω άπό την θρυ
λικήν Ιξόρμησιν: Αί γνωμαι διχά
",ονται.
— θά πετάξης Καίτη;. . έρωτ»?
την σύνοδον τού, ό πρώτος νεα
Εας.
—Γιατί δχι; Τό άεροπλάνον
καί τρέχει καί μάς φέρνει ψηλά—
πρό πάντων ψηλά. Ή ζωή χάνει
τή μονοτονία της. Ιδίως γιά μάς
τούς έπαρχιώΐας τό άεροπλάνον
γίνεται ή βαθυτέρα συναίσθησις
τής ανθρωπίνης προόδου^ Άλλά
καϊ ή άμεσωτέρα συνάφειά μας
μέ την ευγένειαν τοθ πολιτισμοθ
Νομίζετε δτι ή σ:οιχομυθία
είνε φανταστική, Κάθε άλλο! θελ
κτική «σπορτσγοθμεν» την συνε-
πλήρωσεν μέσες άκρες μέ την τε
λευταίαν αυτήν διεξοδικήν γνώ
μην. "Εχει παρατηρηθ^ δτι καί
μεταγενεστέρως τόν "ίκαρον προ
τρέπουν μάλλον αί γυναΐκες. Οί
άνδρες, οί άγευστοι έννοεΐται άε-
ροπορικής πείρας, είνε διστακτι-
κώτεροι. Δέν θέλγονται ουτε μέ
τα ίΓιοΰγκερς, τού; άνέτους
θαλάμους, τα μετεωρολογικά
των δργανα καί τόν άσύρμα
τόν των. Δέν εχει σημασίαν
δι' αύτούς δτι σέ μιά ώρχ καί 10
λεπτά άπό την νέαν Άλικαρνασ
σόν θά ευρίσκωνται είς τάς Άθή
νας. Τα πτερά τοθ Ίκάρου σοΰ
λένε έξεκόλλησαν την στιγμήν
πού δέν τό έπερίμενε κανείς."Ο,τ'
προέχει έδώ είνε ή άμφιβολία πε
ρί την αιωνίαν ευστάθειαν τοΰ
άεροπλάνοϋ—μία άμφιβολία έξω
τόπου καί χρόνου!
Ό "Ικαρος δμως δέν ενικήθη
άπό τούς άνδρας. Ενικήθη άπό
τάς γυναίκας. Έτσι καί έδώ. 'Η
τόλμη καί μαζύ ή λεπτή φαντα-
σία ίσον καί τό πρακτικόν πνεθ
μα τής γυναικός θά νικήσουν καί
τούς ολιγώτερον θαρραλέους. θά
πετάξουν καί αύτοι. ΆρκεΙ τόν ά-
ναπαυτικόν θάλαμον τδν Γιοθγ-
κερς νά φαιδρύνη ενα μελωδικό
γέλιο—γιά νά ξεπεταχθοθν οΕ νέοι
Ικαροι τοθ τόπου. Καί νά λάβη
όλόκληρος σχεδόν ή 'Ελληνική έ-
παρχία τό βάπτισμα τοθ αέρος—
τό τόσον γόνιμον είς γενικοκέ-
ρους όραματισμούς.
* ·
*
Τό παιγνίδι: πετάει, πετάε
τό...τραπέζι, δέν σχετίζεται μόνο'
μέ τόν μθθον τοθ Ίκάρου. Σχετίζι
ται καί μέ την ένατένισι αυτής
καθ* έαυτής τής ζωής. "Οχι μό
νον άφ' υψηλού άλλά καί ϊξω ά
πό τόν κύκλον τής καταθλιπτική
έπαγγελματικής πεζότητος. Μι
στιγμή είς τα σύννεφα άξίζει κά
ποτε καί δι9 Ινα έσωψυχικόν έξα
γνισμόν καί διά μίαν διανοητική
αποκατάστασιν. "Ενας άκροβάτη
τοθ αέρος, άπό τούς μάλλον ριψ
κινδύνους καθώριζεν άλλε ή
Αί συγκοινωνίαι.
Ανεκοινώθη έξ αρμοδίας
πηγής δτι έντός τοϋ μηνός
Αύγούστου θ' αρχίση ή διά
έων άστικών λεωφορείον
συγκοινωνία τής πόλεως μετά
των προαστείων Πόρου, Άλι-
αρνασσοΟ καί Στρατώνων.
"ό γεγονός είνε ευχάριστον"
ιότι επί τέλους θ' άποκτήσω-
μέν καί έδώ ανετα, εύπρεπή
αί άσφαλή μέσα συγκοινω-
Ιας τής πόλεως μετά των
προαστείων. Πιστεύομεν δέ
5τι νέα λεωφορεΐα θά τεθοΰν
καί είς τάς άλλας γραμμάς
συντόμως. Είς την γραμμήν
Αγίου Ιωάννου — Φορτέτσας
αθώς καί είς την γραμμήν
Άτσαλένιου καί Μασταμπά
Διότι καί τα προάστεια αύτο,
πυκνοκατωκημένα, παρουσιά
ρυν μεγάλην κίνησιν Ιδία
ατά τούς θερινούς μήνας ό
πότε συγκεντρώνουν έκτ.
των τακτικών κάτοικον των
αΙ πλείστους παραθεριστάς.
δλα. Κοί πιστεύομεν δτι πο· κινδύνους, καθώριζεν άλλοτε τή
,ΙνάπΓΤτδν μ6γ*λΐ *«■
κσί πού έξετιετά- κατοληφθη άπό γηρατΕΪα δέν λύ σύντομα οί έπαγγελματί- ίύπάθειαν τοθ άεροπλάνου με βά
Ο περονόσπορος.
Ή τελευταία άκαταστασία
τοθ καιροΟ ύπεβοήθησε, δυστυ
χώς, μεγάλως την έξάπλωσιν
τοθ περονοσπόρου. Εάν δέ έ-
ξακολουθήσουν υφιστάμεναι
αί ΐδιαι καιρικαί συνθήκαι επί
πολύ άκόμη 6 κίνδυνος θά
καταστή μεγαλύτερος καί θ'
άπειληθή ή πλήρης καταστρο
φή τής άμπελουργίσς, έφόσον
δέν ληφθοθν άμέσως σύντονα,
δραστικά μέτρα. Ό διευθυν-
τής τοθ ΦυτοπαθολογικοΟ
σταθμοϋ κ. Γάβης ωμίλησε
διά τούς ύφισταμένους κινδύ
νους καί υπέδειξε τόν τρόπον
έξουδετερώσεώς των. Καί πρέ
πει νά τόν άκούσουν δλοι.
Οί ψεκασμοί πρέπει νά συνε-
χισθοϋν καί νά γενικευθοθν.
Διότι δέν κινδυνεύει πλέον ή
παραγωγή μόνον. Κινδυνεύ-
ουν καί τα κλήματα.Ύπάρχει
δηλαδή κίνδυνος γενικής κα-
ταστροφής τής άμπελουργίας
μας.
***
Μιά νέα πρόοδος
είς την Σητείαν.
Μετά τό Σταυροχώρι καί ή
Σφάκα ίδρύει συνεταιρικόν ε¬
λαιουργείον μέ την συνδρο¬
μήν τής Άγροτικής Τραπέ-
ης. Αποτελεί καί τουτο μί¬
αν νέαν πρόοδον, χαρακτη-
ρίζουσαν ίδιαιτέρος τούς κα-
τοίκους τής Σητείας. Άλλά
καί κάτι άλλο άκόμη σκέπτον-
ται οί κάτοικοι των χορίων
Σφάκας, Λάστρου, Τουρλο
τής, Σταυροχορίου, Ρουκάκας
καί λοιπών: Την εξεύρεσιν
τρόπου διανοίξεος δρόμου έ-
πικοινωνίας των χωρίων αυ¬
τών μεταξύ των, δι' αύτοκινή-
του. Τό έργον δμως αύτό εί¬
νε δύσκολον, λόγω τοθ όρει-
νοθ τοθ έδάφους. Καί μόνον
είς τό απώτερον μέλλον είμ-
πορεΐ νά πραγματοποιηθή."Επί
τοθ παρόντος προέχει ή απο¬
περάτωσις των υπό εκτέλεσιν
μεγάλων όδικών άρτηριών.
σιν τό αυτοκίνητον! Οί κίνδυνοι
τοθ τελευταίου ήσαν επί τή βάσει
στατιστικών δεδομένων, πολύ με
γαλύτεροι. Άλλά καί μέ τούς κιν
δύνους τοθ άεροπλάνου μαζευμί
νους δλους είς τό μυαλό μας, χω
ρίς άναλογίες καί χωρίς συγκρί
σεις, τό άποτέλεσμα είνε τό ϊδιο.
"Ενα ταξιδάκι μέ άεροπλάνο είνε
αυτή την ώραν 6 σφυγμός τής γε
νίκης προόδου ίνός έπαρχιώ-
του.
ΛΣΝΟΑΑΙΟΧ
Ψ,
Κ,
:
(θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμε
ρον ώρα ΤΟμ. μ. τό άριστούργημα
«ΟΊ δύο μικρούλες». ί Μέ την Λϊλ
ηβέ
ηγβρ
^Αυριον λόγφ τής εορτής απο¬
γευματιναί ώρα 7.30 μ.μ.
θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε¬
ρον τό ναΧλικό Ιργο: «Τα δύο
ορφανά».
-ΜΙΜΩΑ. -Σήμερον ώρα 2 μ. μ.
ολόκληρον τό έπεισοδισκόν.
,ονοτνύο
25ης. Μαΐομ.
» ΙδίιςΊουνίου
ν3(5
τ/;*1β « τ Η ήμ
τής πόλεώς μας 8ν« κουτί πβυ-
ίρας «Κοτύ» των δρχ. 78 μέ ϊίδι-
?Ηήν ταινίαν περιέχον 'ένα
νιίν κυΒΕΝδ ηρέ>ς δοκιμήν.
. νι
■03
ΘΕΡΙΝΟ5·
ιι
.ΣΗΜΕΡΟΝ
τ© άριοτ#»ύρ)(ηΗα της ΟΥΦΑ
ΜΚΡΟΥΛΕΣ
ΛΙλ Ντάγκοβερί
Κάρλ Σέμπεκ
ΣΙσβίνη Πέτερς
Κάτ.
ί υ 2 .·
'.ΟΤ
Φ
ι-.Όί!
1
|
!
'.ΟΤ ων'ι/ , -Ί/ ;. .1
ΦΑΝΗ Ε
·:λ * ίβΛίρέττ*)
Νέ τού;
Λίλιαν Χάρβεϋ
Βίλλυ Μπίργκελ
*
V
* '
ΤΗΝ ΤέΤΑΡΤΙΙΙ* ι
ΜΑΝΤΑΜ
ΑΡΥ
ττ*ν ΠΟΔΑ ΝΕΓΚΡΥ
Έκαστην Δευτέραν, Τί
τάρτην και Παρασκευήν «λ-
λ«γπ ογρ«μμ«τβ{
Δπό τού δρόνου
είς την λαιμη-Νψον,
Μ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ϊϊίΐίίϊ***
401 όν
καί ωρες-
Α^τουανέττα, έστεκόταν
σω άπό τόν φεγγίτη κ' έκαρ·
τεροΰσεν... Ή γυναϊκα ποΰ
άλλοτε έβασίλευε σ' δλη τή
Γαλλία έπερίμενε—πολλές φο-
ρές μάταια — μέ την έλπΐδα
πώς θά διέκρινε, κρυφά, ,γιά
μιά στιγμοϋλα, τή φωτεινή αι
λουέττα τοϋ χιλιαγαπημένου
της παιδιοΰ. Τό παιδί — πού
νά φαντασθή πώς πίσω άπό
έναν καγκελλόφρακτο φεγγίτη
ή μητέροι τού παρακολουθοθ-
σεν δλες τού τίς κινήσεις μέ
τό, βλέμμα συχνά θαμπωμένο
άπό' τα δάκρυα, μέ τα δόντισ
σφιγμένσ.γιά νά μην. τής ξε-
τής φοβεράς' λαχτάρας
της τό ξεφωνητό ποΰ θά την
έπρόδιδε!—-τό παιδί επαιζε μέ
δλη την ξενοιασιά καί τή χα-
ρα'ττΐς ήλικΐας τού. Τί ξέρει
γιά την τόχη τού |ναι;>τΐαιδ1
έννηά χρόνων; ~* ·νων;
Γρήγορα, ' πάρσ. πολύ γ'ρή·
γορα, τό άγοράκι προσηρμό¬
σθη στό καινόύργιο περιβάλ-
λον τού. Μέσα στήν τιρόσχα
ρη ξενοιασιά τού έξΐχαόεν δ¬
λα τα παληά—την καταγω>|ή
τού, τα δνομά τού. Έτραγου-
βοθσέ στήν αΰλή τής φυλάκής
δΧή τή δύναμι τού λάρυγ
γός τού, χωρίς νά καταλα
βαίνη τό νόημά τους, την
«Καρμανιόλα» καν τό *Σά Ι-
'ρά* —τα φοβερά τραγούδια
τού α'ίματος πού ή Μαρία—-
Άντουανέττα εΐχε πρωτακού
ση άπό τόν δχλο των έπανά·τ
στατών δταν την §φερναν ά
πό τίς ΒερσάλλΙες στό
σι, τό 1789. Τέσσερα
εΐχαν περάση άπό τότε
τής έφαΐνοντο βαρεία 'σάν τ
σερες αΐώνες. Τα τράγόφτϊΐ,α
έκεΐνα τα εΐχε , πολλές φό'ρες
ξανακούσΓ> Άκόμη καϊ μέθα
στή φυλσ,κή, οί στρατιώτες τα
έπανελάμβαναν κάτω άπό τα
παράθυρά της... Τώρα τής τα
έτραγουδοΰσε καί τό ξανθό
της άγγελοθδι. Τοόΐά εΐχε
Σιμάν καί οί σύντρο
Ύου.'Τό παιδάκι έφοροόσε
τόν κόκκινο σκοθφό των «ξε-
ρ^ράκωτων». Καΐ άστέίέυόταν
μέ τούς φαντάρους πού έφρου
ροΰσαν ΐήν μήτέρα τόυ—τή
μητέρά τόυ άπό την οποίαν
δέν τόν έχώριζε πιά έ"νας πέ
τρινος μόνάχά τοΐχος, άλλά
£νας όλόκληρος κόσμος έσω
τερικός.
Παρ' δλα ;.,._______ν.
τής μάννας έχτυποόσε δυνά
τα δταν έ'βλεπε τό παιδί της
πού μόνο μέ τό βλέμμα μΐΐο
ρόΏσέ νά χαΐδέψη., νά παίζη
κάΐ νά τραγουδδ μέ τόση ά
Ι
μέ /.τόσην
τα. ΤΙ■■νά.τοΟ έπεφύλασσε τό
μέλλο,ν αράγε; Ό Έμπέρ στά
,πρόστυχσ χέρια τοϋ όΐτοΐου ή
'ΣυρβατΐΚή' έιχεν άλύττητα πά*
ρΌδώο'η τόν διάδοχο τοΟ θρδ'
ψου είχεν ήδη γράψΎ| στήν χύ
δαία. εφημερίδα τού τα άπειλη
τικά λόγια.
«Κακόμόιρο
τό κουτσόύβελό άργά ή γρή'
γόρά θά σοθ φέρη συμφορές
Όσο πειό άστεΐο είνε τόσο ε
νέ πειό έπΐφοβο. . , :- ']
Τί είνε, τί άξίζει ,'ένα
δταν πρόκειται γιά τή σω|τη'
ρία τής δημοκρατίνϊς
ζεν ϊ6·"Ε'μιίερ»■■'*, ; ■^..■τ
'" ν ό
!»*;■■«■ ".Μ.ΡΙ Ι·.....»«
ϊ»
■■■•■■■■•■•■■■■■■■■«■«εί
Η στήλη τού ώραιόκοομου
εχετε ώραίους
των άνδρων ίχουν γί·, έμπρός, σημαινουν πνευ^ _
^-δβοΐάζοον δλίς τίς ί άνεπαρκώς άνεπτυγμένους, θωρα-
φρ6ντίδε"ς τού κόσμου, οί ώαοι' κα άτροφι
- - · · · ■ ' ό ία
ών γυναικών διά νά φέρουν τα
βλέμματα κα'ι τα ονειρά μας»,
ϊχει γράψέι ενας θαυμαστής τού
γυαικείου κάλλους. "Ας έμπνευ-
σθοΰμε λοιτΐόν άττό αΰτά τα λό·
για. ■
ΟΙ ώραΐοι'ωμοι ττρέττει ν6 ϊΙτ>8
αμπτοΐ κα'ι νΧ πίτΐΐθυΐ'- ίιο
λΰ -πρός χά όττίσω. Κάμετε ΐήν
εξής οοκιμή: ξαπλωθητε επάνω
είς τό τιάτωμα τοΟ δοοματΐου
σάς, χωρίς μαξιλάρι. Εάν ή ρά·
χη σάς δέν εΤνε τελείως ίσια, ε¬
άν οί ώμοι σας ϊρχρνΐαι πρός ΐά
έμπρός, εΤνε εΰκολό νά τ,ούς έ·
τίανάφέρετ'έ' εΐς'τή'ν ττραγματική
των θέσι οέ διάστημο δύο μη-
νών εάν έκτελήτε καθ1 ημέραν
μερικάς άσκήσεις. ...,.' .
Άττό ιην γραμμήν των ώμων, έ-
ξαρτατάι τα παράστημά οτχς,ή
κομψότης σας. «Δέν φορώ τΐοτέ,
θά ϊσχυρισθήτε, έξ,ωμες τουαλέτ¬
τες, οΰΐε μαγιώ. Πρός τί λοιπού
νά χάνω τόν καιρό μου.γιά νά
διορθώσω έλαττώματα τα όττσΐο
περνοΰν άτταρατήρτ(τα». Άλλ' εί¬
σθε βεβαία ί)τι τιερνοΟν άπαρατή
ρητα; ΣτρογγυλοΙ ώμοι, οί όποΐοι
κλίνουν ιτρός τα έμπρός, κατα
στρέφουν καΐ τό πιό καλοκομμένο
ταγιέρ.
Καί εάν άκόμη δέν είσθε φιλά·
ρεσκη, μην λησμονήτε τό εξής:
χωρίς ΐσιους ώμους ή άναπνοή
γίνεται έλλειττής. Στρογγιολή ρά·
χη·
ρφ
μία φορά
ς κοιλον. Λ
ή φιλαρεσκειοι
χα'ι ή ύγεία συμφωνοΰν άιτολύ-
τως πρός μεγάλο σας ,όφελος.
Φροντίσετε νά κάνετε καθ"
ήμ"έραν επί πέντε λεπτά
«έλβστικό βά^ισμα» φέροντας
Ισορροπίαν επί, τής κεφαλής
να βάρος άπό. τρία· - κιλά . .πού
βαθμηδόν θά.αύξήο/ετ,ε είς |ξ. ε-
να άνοικτό, ίσιο κάνιστρο μέ·
σα είς τδ δττ'οΐον τοτίοθεττιτε
6να σάκκο. ώμμσν κατά τα μάλ¬
λον καί ήττον πλήρη., Θά περι-
πατήτε μέ τό κεφάλι ίσιο, επά
νω είς τίς μύτες των ποδίών.
Εάν είσθε σπορτΐβ έφαρμόσε·
τε πορείαν μέ σάκκο στήν ρά
χη, τελείως ϊσορροτιημένο μετα-
ξύ των δΰο ώμων. Ν' άναρριχα-
είς τα δένδρα, τέλος νά κο-
τό κρόουλ θεώρήται ώ
πέροχη άσκησις διά τούς ώμους.
Καί, άτιοκτήσετε την συνήθειά
μιάς καλής στάσεως. Νά κοιμά
σθε ϊσια, επί. τής ράχεως χωρίς
μαζιλάρι. Καθισμένη, νά μην μ α
ζεύε.σθε επάνω είς τό χάθισμά
σας. Όρθία, μαζεΰετέ την κοιλιά
καί συγκρατήτε δρθιους τούς ώ;
μους. Αύτό Θά σας γίνη μιά φθ
σική συνήθειά δταν Θά Ιχετε ε¬
πιτύχη την εύκαμψίά ή δποία
Θά σάς δώση ώμους άρμονικοΰς
καί Θά σας απαλλάξη άπό τόν;
κίνδυνον ΰπερβολικής αδυναμίαίς.
καί ώμοι μέ κλίσιν 'ιτρός.:τά*0ΤΤ Π ?ΓΤ3Λ3Μ ΡΙΪ-Ντιστβγκέ
---------^-------- —---------------,----------------_^_-----------^^Λ.
ϊ'.·ί/(*
1δ^'μ! 1 1 Β"""
Ι^Μ ' '1
νΛτοΙ
ΓονεΓίο^τί
ΓΤΕΙΛΑΤΕ -Ί»"-
,6ττΑ|
*>τ
^,ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ εΐΧ^τ.
'ΑΙΛΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤίί^
Η Ι
°]'εί^ΙΈ" | | §-7
Μ. ι
, Π ι
λ' 'ΐΪΛΐΚτ: ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ1
ύ&{1
;ΤΉΛ. 2,4.263 ?
' '-νΓ)|
1?ν

' "Λ 'ν 'ί
ΑΘΗΝΑΙ
Γ
ί ϊ'>
ι ,
: ιθ
|8·* ΐ ι^Α.
νϋον^ψΐτδ ?Α"
,ίοτοίΛύ 3ο
.(ΙΧΙΤΓΤν*)^
■■■■■■■
14
Αφιχθη ΐξ Αθηνών ή μο'δΐστα Κα ΒΑΣΩ Ν.'
ΨΩΜΑΔΑΚΗ, κομίσασα δλα τα τελευταία μοδέλα
φερεμάτων, κροκί καί πατρόν.
υ..·
!■■■■■■
■ Γ·
Ι'ΐίψ'ί
■ *■■■ ■■■■««■■.-■εΐΒ ■·—
Διά νά ένδυδήτε μέ στβρεά ύφάσματα Αγ«» Ι
άνδρικά καλοκαιρινό:, υποκάμισα κ.λ.π..
τ&'·Πρατήριον τοΰ ύφαντηρίού: ν2
χ;ί',ι·:·'; ·'■·■ ■·:.·;-;ίτό -ίχτ ?Ϊ3 πρ|θ_νοΧ
1*>ί
5— — .·.- .· τζ
παραπλεύρως ύελοπωλείου Μυλωνάκη. Επί
θά βρήτε ολα τα ειδή τής προικός-—άπό σιν
δόνικ έως φασκιές. ' . .
Ρεκλάμα μας ή π©ι©τη$^«= ο^Φ·-· ,ρυοτοςχ
μ μς ή η^
ζ?ιν>ύλ (ι Ρεκλάμα μας μία επίσκεψις.
γ·/£ νότ 3τατ
■ Ί )ΊΛ νθϊν·ϊ>Οθ: ■
Ανο χωρεΐ έξ - Ήρα
■ κΚέίόν'" έκ^σττΐν" ΚΥΡΙΑ- ϊ
« ■■·■■■' ■·■'■ ·-■ ■ >·'·.' *-'ί ν/; ί,Α| ' -Γ·
■ ΚΗΙΗ φράδ,υ κατ
ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΙ
' Ηράκλειον— Κρήτης
είς την
ΑΡΡΛδΟΝΕΣ- -ϊ.Ό πρόίδρος
νής Λθΐ^ότητος Καρβουσίου κ.Έμ.
„. Ν. Σαριδάκης καί ή δνίςΚασσιανή
ΐ ' Ν. Άΐίοστολάκη ηρραβωνίσθησαν
Έ την παρελθούσαν Κυριακήν.
■λ ί ί~ " * ί · θερμά σαγχαρητήρια.
VI
ΪΤΓ'ίτ ί%ΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ό κ. Ιωάννης
Τ Χατζημαρκάκης άνεδέζατο =ι-
!^:Τρ«ρλωτήν τό Θυγάτριον,,.
._ Αννούλαν.
Εύχόμβθα νά τοίς ζήστ).
Μία έρωτική ίστορία
στήν Ίαπωνία, γεμάτη
πλοκήν, αίσθηματισμό,
*
*
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ-
φωτικός Σύλλογος Γυναικών Η¬
ρακλείου εΰχθΗρΓάτεΐ 0%λ*·β4·ς δω·
ίΐρειίς των ποοζ τό "Αί*;λ|ν τής
2 Ι Γερόντισσας την οΐχο^ένειαν
ί* Μιχ. /Τζανάκη καταθέβίχσαν 500
δρ! Λντί μνημοσώνου τής ίτροσφι-
λοθς των Μαρίκας Καλλιγιάννη,
τόν'κ. Άλ. Κορμανόν κΒτα91Μν-
τα δρ. 500 είς μνήμην τή4 μήΐ|φς
τού Μαργαρδς Κορμανοθ; τόν
κ Δήμαρχον Ηρακλείου καταϋέ-
σαντα διά τάν αυτόν σκοπόν δρ.
300, τόν κ. Εύάγγ. Πατεράκης κα-
τάθέσαντά διά τού κ. Δηιάρ·
χόυ χαϊ. διά ΐόν αυτόν έπΐοης
«ίκοττόν δρ. 300. Εύχαριστοΰν, *?»[·
^ης τάς κυρίας .Ευαγγέλιον, Μα·
μαλάκη, Έλένην Γιαμαλάκή, Χ/5ι>
σήν' Ξηρουδάκη καί Μαλβίναν κα·
Χομενοπόύλου διά τό φαγηίόν
είναι άπό τα ώραιότε.
ρα λογοτεχνικα άρι-
στουργήματα τοΟ γνω-
σταΰ. συγγραφέως:
ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ .
/ΓΓ/Κ13Ι4ΠΟ νπτ 5^3 ν;·
.των συνή-
άναγνωσμάτων, εΐ-
,ν:ε; ίστορία ζωντανή πού
συναρπάζει κυριολεκτι¬
κώς τόν άναγνώστην,
δπως έξελίσσεται είς
τάς όνειρώδεις ακτάς
τής χώρας των χρυσαν
θέμων την όποιαν αίμα-
τώνει σήμερον ή μ€γα-
*
*
*
ί
ροφυλακής Ήρακλείοκ/ ί-νβ^χ | Μ
—Τό^Άστυνομτχόν Τμήμ* Ήρχ·
κλείου διακηρύττει ξτι
Ίουνίου έ. έτους ημέραν
κήν καί ώραν, 10—12 π. μ. συ
νεπεία δπ' αριθ. 87)'5)ΐ:Τ έ. £τους
διαταγάς" 'υφυπουργείου Δημοσίας
Ασφαλείας, έκτίθέΐαι' είς πλειό-
(ατΐκήν δημοπρασίαν ένεργηθησο-
μένην έν χώ Καταστήματι τού καί
ενώπιον Έπιτροπής Αξιωματικών
6 δπ' άρ. 170 ίππος τβθ έφίππσε
χωρσφυλακί}ς. ^μογ-.
είς... Τκ$υ Ιούνιον
ΪΟΌτΕρονΛ*ί("
170 ψ|ρ^τασΓ5 ΐΚ^^%0^κ^'
ω, κεντρφστι οΤσφάΙ.ω'ς &άϋ 'καΓάρ.
"πλ^^ό. την
πραγματοποιηθή άμέσώς
δσον ήτίίλε κριθή υπό τής
έπιτροπής οομφέρουσα ή καταβλη
θέή ή;Τ νων^Γ·"ΐ>Υ ί ?
ημή τιμή.;Τ
Έν'Ορακλείφ τή
ότ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ.*-^.....
ΔημοπρασΙας
Προκηρύσσε.ται ,τακτική φσ-
νερά ψιειοδοτική δημαπρασιά
γενησομένη την 22αν τοΟ μη¬
νός Ίουνίου ημέραν Τετάρτην
κα( ώραν 10 π. μ. ^ν τώ Νςί
μαρχιακώ Καταστήματι Ήρα
κλεΐρυ διά την προμήθειαν
των κάτωθι είδών στολών διά
τάς ανάγκας τής Έθνίκής'Ορ
γανώσεως τή»;
φερείας ""
ιοπ ος
παΡ,ά τή |Νομαρο(ΐ9 'Ηρακλεί-
ρμ ών δύνανται νά, λσμθάνοϊ·
ολ γνώσιιν οί ένδισφερομενοι!
καθ" έκάστΓρι 1,2——1 μ. μ.
Ό Μομαρχης Ήρακλβίου
μ
τό ώιισΐον ευγενώς ρ
,ή ττρώτη καί τάς 4ν γένει $βς
,τό άσυλον είσφοράς των δέυϊέ·
ρων. '"**
(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Συλλόγιβυ).
ο»κΐ7»4Γ»Αχν3
στήν π6αι.
Άξίζει νά σημεΐΛ>6& ήώΙμ
κή κίνησις των τελευταίων .ημε¬
ρών. . ,'ί
— Κάθε Κυριακήν ή κίνησιςΛαύ·
τή είνε ζωηροτάτη έιτ' άγαθφ
της μαθήσεως κα'ι τής άναψυχής
των έκδρομέων.^ ,^
— Χαρακτηριστική είνε έτίΐόης
ί ή ΐ ύ ήα*
ρηρή
καί ή σημασΐα τιθύ ήρχ
δίδεται £Ϊς τάς έκδρομικ&ξ '£*ίδη·
λώσεις: Άπό τα αύτοκ(ντ}τα; ^έν
λείπει ουτε τό ραδιόφωνον,Λ
—Την τταρελθοϋσαν τοΰλρχΐ"
στον Κυριακήν κοίθ* ήν 4σήρϊέιώ"
θη ίζοδος 35 έν όθνόλφ άύΐβκι-
νήτων μέ έκδρομϊΐς, οί τελευ¬
ταίαι έχουν νά ποίον καί διά» τα
ραδιόφωνα μερικών έξ αυτών,
■πού τούς £τερψαν άρκετά/ ;
• -—Σήμερον 3ά δοθούν σχολι·
καί έορταί άττό τα δημοτικά.
σχολδΐα; ιής "ώλεώς μας^.^^ϋ,
—,'Ειί εύκαιρία της λί~εως
των μαθημάτων.
—Τάς εορτάς ταύτας ώ^'->)συ·
νήθως θά ηαρακσλομθήσονΐ^ οί
γονεΐς καϊ οί κηδ&μώνες τ(^ν;|Λα·
θώ άλλά ί άλλ
&μώνε
άλλο
Θητών άλλά καί άλλος κόσμος
έκ τής κοινωνίας μβς. -. ~;
—Άττό πρόχθές τό· βράδιί τα
μελτέμι άγρίεψε. ώστε οί κα/ρο-
Θές-.τό πρωΐ νά είναι
ορθρήμένοι. 'ί
—έύτυχώς ή. κακοκαιρίάτδέν
εφάνη οΰτε συνεχής, οΰτ« άπει·
λοθσα άπευκταϊά.
πράγμακί,χωρίον.
τής υΐίδ 'ττγί; πρ^στασίάν'^τοΰ
κ. Δημάρχου έσπ8ρίδος->'άζί-
ζει τόν κόπον τής παρακολουθή-
σεώς τού υπό τών'φίλών 'τοίΐ ώ-
•ραίου καί τοΰ καλου..·
τος
-Αυριον τού
ττανηγυρίζει
ΆγΙου Πνεύμα-
ώς γνώ'στ6ν 6
σονοικνακός νοος τής Άγίας .Τρι-
άδος (Κατινοκοτττήριον),
—Ό έσπερινό'ς Θά ψαλδ^πό-
•ψε 6ίς τ/ας -8 μ. μ. ^βώ ο»ί«κεν·
τρώστι ,δέ^άσφαλώς πολλο.ύς- φι·
λεόρτους προσδίδων κάΐ''βνσλο-
γον κίνησιν είς την συνοικΐαν αυ¬
τήν.
—Ή άκοΧουΒία τοΟ 6ρθρου
■κόίϊ- ή λιτανεΐο ■τής". βί^όνβςΛ, τής
;ΆγΙας Τριάδος πέριξ τού Να·
οθ Θά γίνη αυριον την πρωΐαν
μ«τά τής συνήόθους έπΐσημότη-
τΐροβάΚλονται άπόψε διά τβλευταί
αν, φοράν οί «Δύο Μικροΰλες»
Τό άριστούργημα αϋτό το0""Χΐνη·
ματογράΦου μ! τόν ψυχολο>»κόν
%& Λ9ΐν»νμίόν ,χαρακτηρα. ,
ς τό νέον παρά τν;>Ακ
ν- κέντρον Β«λκάνια»
ρρ ό^οΐου τα έγκαίνια έγιναν
χθές θά εύρουν οί πελάται" κά·
Θ ί
χ
Θε
καί
ρ
-περιποίησιν/,
γενικώς
ίΚλ&κτά «οτά
Θαριότητα.
προθυμίαν καί κα·
ο Ρέπβρτι
■ * ■
σακίρη
■'Αλίξά.ιη) 10-12
ν—κορ^νβς
:Ετιάναφορά τελϊίβς'ά·
'ς των οΐρβρλοουβν β·
είς την κανονικήν αθ·
Τβν θέσιν, ,.,;, /;,·;.,Λ,ί·.
Τηλίοωνβν β—91.
ι ·*·■··*'
Α
'&
ΓΧ,
άΖΙ
Β»
'ς.-οΐ
υ* *α! λ* τα Ι
ι* ίί ούτον
Οβθίϊ
μας.
ί
θΛβ^ οί
τωτ|ία·
ιςοσμος
ιβ ο| ιο—οο·
ι Τ να είναι
καιρϋτοίν
Ι· Ικσφ τό·
όν "Ιούνιον
ρόν. ν
εχνκή «α-
ς 0ά συγ·
εί καίσαρ·
ής £ υωΐί»ί
!κ»ρ>5ήΙοΐνν
ι χωρίον.
πρόγραμ;
χσίαν .τού
δβς ;άζΙ·
ικολουθή·
ιν Γτο8 ώ-
ι Λ -~
ι Πνευμα-
κωΛον ο
γιακ Τρι·
Λάν αύ·
-ίρ'βροϋ
*β«- της
ού Να·
ΤΓρθθίθ.ν
"#ότη-
λαάκτ)
,λ,βυται
(θήλες'
ιΤ"Χΐνη"
>Ακ
βΐ" κά'
-βοτα
λ*·:
κ
τοο
Κ
τί ·
μ' .
υ- ·
δ:
ΐλ ·
ϊ:
Τ6 μεγάλο £ργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
3ξέ τις άποκαλέσας τόν "Ιοναπάρτην Σκα-
πΐνον, άνθρωπον δηλονότι κουτοπόνηρον, παντοΐα
πθταπά μηχανευόμενον, δπως φθάση είς τόν σκο¬
πόν τού, δπως τό φβρώνυμον κωμΊκόν πρόσωπον
■ ***·**» Άλλ' εύτυχώς ό κόσμος οίΐβς δέν υφίσταται
5"*λέον· Ουδέν έκ τούτου απέμεινε σήμερον. 'Οσάκπ*"
δέ έκ συμτηώσεως σύρωμεν μίαν ά ''έ5' 'έίΐ
!γκυκλοπαιδεία
.λ-*—».^— >λ^~«.^-«^-^~_
δΐ|(/
▲ι* έκείνους ττοϋ θέλουν
πλουτΐζοϋν τάς γνώσεις των.
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Β'.
ΣχινήΘως ή μάχτ}
διεζάγεται
μ σήμερον
δέ έκ συμτηώσεως σύρωμεν μίαν τινά ''έ5
τραχυτάτη, σώμα πρδς σώμα, μέ
αίθ βό 'Η
απίθανον δι
ϊμι»*
ΉΟΤΟΗΐι:
'Η,
διαφόρους φωλεάς. Κάθε στρττός
περιελάμβανε 150 μυρμήγκτα.Καί
άθ ό β
κάθε
30
370
, . . · . — έν δυσΐν έπα-
αστάσε'ίιν.
Άλλ' αί ιδέαι εΐσίν ώς τα κύματα. ΤΩ ! πόσον
*9ν 6,τι Εχουσιν
καααθάψωσι,
τρομακτικάς
ο .-Τοιαύτην €ψ»ν
κανείς τάς κινή(ίίτς
.·Τοια6-τν βψ»ν είχον αί απογευματιναί ΤοΟ' μ«ρμηγχι6ν τοΟ αύτοθ βτρ«οΟ.
οθ έκεΐνου. καί> 6ν δ έφημεριδογράφος Μαρτε-, Ή μάχη αώμα πρός ώάρχί
'* βΐλ εθεωρείτο πνευματωδ£στερ©ς τοΟ ΒολταΙρου.
ίίϊΐΑΙ άπογευματιρβΐ ^κεΐνβν *Τχο* *ήν πολιτικήν καί
ί3χ**ήν φιλ.αλύνΐαν των, δπχβςτάς εννόουν αυται Έν
αύταΐς εθεωρούντο Πυθΐακά-αημόνητές τίνες έν τοίς
«ϊάμμασιν, ώς 6 βιβλιοπώλης τής προκυμοίαςχ Μα« Γοχ^οςν· νωοΐ-πβ
Κακέ ^] ϊ έ "
Ό Ναπολέων, τουναντίον, εθεωρείτο
^«"1 ?^ΜΙλων ό Κροτωνιάτης κσί τΐιτατε άλλο. "Ότε __
όϊ- Μαρκήσιος δέ), Βοναπάρτης «στρατάρχης τοθ βασι¬
λέως είσήχθη είς την Ιστορίαν, Εθεωρήθη τό τοΐου-
παραχώρησις πρός τό "έπικρατοθν έν τώ αίώ-'
πνεθμσ.
ζει άμέαως. Ταχύτατα ό στρατβς
Α υφίσταται βαρυτάτας απωλείας
Είς αριθμόν 650 μαχομένων 217
ϊ θ Δώί α
ϊχουν
μχμ
Δ«αίώί*ις μαχαι
Μία ώραία έκδρομή
Τυμνασίου Νεαπόλεως.
ΝΕΑΠΟΛΙΣ 10 Ίουνΐβυ (τβΰ Ι Ά πό την φιλο{«ν(αν των «ύ
άνταποκριτοΰ μας).—Εί; την γρα- [ γενων κλπρικών μένομεν ύποχρε
Φΐκήν μονήν των Βηρδν Ξόλων ωμένβι. Μας ώίύίται δμως καί ή
εξέδραμον χβές οί φιλοπρόοδβι εΰκαιρία έν τ$> μεταξΰ νά ίια-
μαθηταί τής ΣΓ τάξεως τοϋ Γυ-
μνκσίου μ α;.
Ή μονή αυτή ώ; γνωστόν ευ¬
ρίσκεται είς άιϊόστασιν 1 1)2 ω
διεξάγοντίχι καποτε συχνάκις με
ταξί» των ίρρίνων τοΟ αύτοΰ εί
δούς, Είς μερικάς μυίας τής Κεν¬
τρικήν Άμερικής ή μάχτΐ γίνεται .... ...
ώί εξής: Οί μαχόμενοι δρθοθνται ρα| Τώ **« Νβ«π*λ6ΐ>ς. Ή τβ· μενου Ιχε.
? ι αι ι* ι > «βββσία της ·»ν« αυτβχρημ» μα αιτερίττο»
είς τους δπισθίους πόδας καί ά- ν6ϋτικη: Μέαα στΐς καταΓτρλσινεί
πωθοθν αλλήλους μί τό στήθος'άμυγδαλιέ} ή μβνή παρβυυιάζει
των. Οί άρρενες τοΟ γένους των Ι *πν άιτλτίν άρχιτβκτονιχήν της
μυιών «ού λέγονται δροσόφιλοί μ? **ν ν?*ν τού Άγίου Γβωρ
ιηλεμοθν κτυπώντες τας κεφαλάς
1 ί ί ά
ί ρχ
**,ν ν?*ν τού
ί>ίΐ6β«χβντα
ή ης
Άγίου Γβωρ
τβί βοζαν
άλθ
χ δι ί οζ
ή έ
μ ς ς φς ί,νβ0 τβυΤ^βυλλβ«. ΜίΛ άληθινη
των. 1ρ*χείς είνε οί άγώνες καί μοναστιριακή σκιαγραφία έξυψώ
είς τάς άκρίδας «αί είς τα διάορο- νει άμέβυ; τβν έπισκέπτην πρός
ρ* γενή τής πεταλούδας καί είς
τοΰς σκαραδαίου;. Οί άγώνες είς
τού; τελευχαίους είνε τόαον τρ*
χεΐς, τόσον έξοντωτικοί, ώστε με
τα τό τέλος τής μάχης τό πεδίον
είνε γερΜίτον άπό τεμάχι» των
μκχομένων*.. ,
νόοοπ οί
3Χ ν'-ννί.τ1 ».. ^Γ,^ γ9υ3ι' Ι τε άλλο παρά ίνα καμουφλα*, τό
, 'ίΓπάρχει 2να έντομον, ο λέγ&ιε οποίον έπενόησεν ή φύσις διά την
/, χ
νος Μάντις ό
ηό6 οί
ο
μ
Αλλά καί ώς τοιαύται αί πολιτικοψιλολογικαϊ
έκεΐναι συνεντεΰξεις δέν παρέμειναν μίχρι τέλους
ΤΙ(|ΙΓ|Ιϊΐ!^πώ το 18'8 ήρχισαν ΚηΙ'ττσρ' αύταΐς άναφαινό·
ί ΠϊϊίΠμβνοι δογματισταΐ τίνες, κτιρόττοντες μέν τα βασι-
λόφρονά των οίσθήματα, άλλά καί συγγνώμην άφ'-
τνχ ΰϊΐ?}χέφονέΐΙΪ **φ ίκλκτοίβϊίθνιϊες. "ίΩστε ένώ, ώς ύ-
ίΤ μ! ~βρώγαν ^βίσιλόψρονες, ένησμενίζοντο, ώς δογμα-
Λ;3ό'5^»»α1τήσχύ>οντο. Τό πολιτικόν αυτών δόγμα εΐχε
.ίχ>;χφ>: «αταθλιπτικήν, την άσφυκτικήν ίδιότητα μικρο-
(ΐϋοηΐου'-καΐ θά έιτετύγχανον ϊσως, διότι καί πνεΟ-
Κβό* δ έξ
χωρικοί λόγΐρ προλήψεως ϊέν
η ή φ η
προστασίαν τού ζώου αύτοθ. Κατ'
αυτόν τόν τρόπον χωμένον μίσα
ί ί βάλ ' ό ίδ
μ«·β-Κσοβσρότττς*έν
ίβλ
ς
έξούΤβν, άλλως τε
βρς ξ ς
ίηΐϊρβολική χρήσις λεοκού λσιμοδέτου καί κομβω-
& έίτΐίνδ&του ίνέφοινε τΐαβ' αυτοίς τόν έκλεκτι-
σμόν.
-.'? λΐ' ι7Γ
ή" τό 8υστύχττρσ-των δογματιζόντων
ο είς την δημιουργίαν ι άρχαΐς'οΰ^ης
τούτων ένέκειτο είς την δημιουργίαν ι
λύ ά έβλ
ολούσης νά έμβολιάση την άπο·
'ραννΐαν, διά τής σϋγκεκερσσμένης
Ένΐοτε έπειρώντο νά έξουδε-
λίνωτον ελευθερίαν διά τής ρυν-
'ευδέροφροσύνης, άποφαινόμενοι ΐ4ίρ.?45
νά χαρισθώμεν πρός τούς βώσι-,
^ρνας!κώς'άποδόντσς πλε(ρνα; υπηρεσίας. Ή
σίλεΐα διέσωσε τάς παραδόσεις,' την 'θρΓΐσκέίαν5,
τό πνεϋμα, τόν σεβασμόν. ΕΤνε πιστή, γενναΐσ,
Ιτΐ'ίδΙ.ϋίήα. προσφιλής, άφωσιωμένη. Σονέριξε χσττοτ
όΤκοϋσΓως, τα νέα έθνικά μεγαλεΐα μετά των
ν{ων μθναρχικων μεγαλείων.
«Άοικεΐ βεβαίως εαυτήν, μή θέλουσα νά έννοή-
μ ι .,ση ΛήΜ,έπανάρτασιν, την αύτοκρατσρΐα'ν, την δό-
ΟΛ ΗξσιΛΐτΙΐ^λέυΒερΙαν, τάς νέσς ίδέα*, τάς νέας γε¬
νεάς, τόν αίώνα. Άλλά την πρός 'ήμ&ς αδικίαν.
ζ·α?) τα^Χ^ν δέν την άσπαζόμεθα κοΐ ημείς ένίοτε
ν'ΓΡΓ(: ?χ*Ή 4πανάστασις, της οποίας είμεθα οί κληρο
νόίκη, δέον ν' άποτελή την πνευματικήν ανάστα;
σιν τού βΐου. Έπιτιθέμενοι κατά τής βασίλειος
4-ν-ιβσ(νομεν είς αΰτό τό θεμελιώδες δόγμα των
φιλελεύθερον, Όποΐον άμάρτημβΐ όποία τόφλωσις!
ί
ρήψ ρ χμ μ
σχοτώνουν ποτέ Τα έντομον αύτό ! είς ίνα περιβάλλον, π'οΰ τό ίδιον
τού; κόσμοιις τής εΰλαβείας καί
θρησκευτικιίς ποιήσεωΐ.
Έκ Νεαπόλεως οί έκδρομβΐς
πιατώαωμΐν την προοδον τΑς
Μονή; ή όποία χάρις εί; τα; φι
λοτίμους ηροαπχοεία; χ«ί την
ίλην δρ*στηριότητα το3 Ήγου-
μενου £χει διαμορφΜθή αίς τόπον
άπερίττου όσον καί έκφραστικής
ώμορφΐά;. Τό φυσικόν πλούσιον
τή; μονής που ποικίλλει ή ,Λλου
σία δενδροκαλλιέργβια, αυμπλπ
ρώνίΐ νερό άφθονο καί ό,τι άλλο
έπιθυμήση ή εΰσεβής ψυχη τοϋ έ-
πισκέπτου ή τού προσκυνητοί».
Μετά τό μεσημβρινόν γεϋμα
διεξοιχθέ,ν έν πλήρει έγκαρδιότιιτι
από' τή; στιγμπς τή; ενάρξεως
τού, ή όποία οημειωτέον έγινε,
κατά τό έπικρατοΰν έ'θος, μέ ά
έξβκινήσαμε μέ την αύγήν οχε νύμνηβιν τού 'Αγίου ρν
δόν. 'βπϊ κεφαλής ήτο ο καθη ίιά τβΰ καθιερωμενου τρβπαρίου,
γητής κ. Παπαδημπτρίβυ ΟΙ μα άναπαυόμεθα.Έπακολβυθοϋνεγερ
8ητα1 έβάίιζαν ΡΛ τό κίφι
νο και την ·εΰί{ίαν την έποίαν
χαρίςβι προ παντός «Ι; την νίό
τητκ ή γοητεία τής αύγής. Ή
ίροαιά της έξ αλλου ξωογονΐϊ
τοώς πάντας καί ϊΐαι π πορεία γί
νεται σάν ά6ι«κοπη ύιδ
Είς τάς 7 ακριβώς,
δλ άό
παίρνει διάφορχ χρώματϊ αναλό¬
γως τού τόπου ϊπου δ·αμένει.Είς
την επαρχίαν τ&ΰ Όράν μοιάζβι,
«σίΐν μι* άνεμώνη ενός άαπρου
πρασινωποθ καί ρόδινου, ε!ς την
άνρην των πετάλων» καί μιμείται
μόλις τδ πλησιάση κανείς «τούς
νυμαχισμούς πό 6 προκαλεί, ή
ηρωι'νή αΰρα είς τα φύλλα ενός
πραγματικοθ λουλ&υδίθθ». Ε?ς την
χερσόνησον ίής ΜαλαισΙας τδ ίδι¬
ον έντομον παίρνει τδ χρδμα καί
τήνδψιν αοθ (3ρχ«οεχδο(5ί καί είς
ϊάς 'Ινξίας «ποκτδ την άπόχρω·
βιν ενός μ}ϊλέ λεβάνχας: Είς την
Προβηγκίαν τα χρώματά τού είνε
πιό ακοτεινά. 'Ο χρωματισμές αδ
τίς πού διαφέρ« κατά τάς χώρας
καί τάς περιφερείας δέν είνε τίπο
γνωρίζεΐ νά εκλεγή, περνα εντε¬
λώς απαρατήρητον. "Οπως συμβαί
νη δέ βίς δλα τα ζώ* πού
I-
χουν άπό την φύσιν τό δώρον αΰ
τό τής μεταμορφώσεως, τό χρησι
μοπαιεϊ δχι μόνον διά νβ διαφόγγ;
τόν κίνδυνον, άλλά καί διά νά ε¬
ξαπατήση τό θήραμά τού. Οί είδι
κοί ηθέλησαν νά έρευνήσουν μή-
πως τό χρώμα τοΟ πιριβάλλοντος
ς ς ρβς, στρα
δηλ. άηό 1 1)2 ωρα χωρΐς καθο
οτέρηοι ενός λεπτοό' (ίφΰναμβ
άπό την Νεάπολιν βτΐς 5 1)?)
φθάνομεν είς την μονήν. Ό ηα
νοοΐολογιώτατο; ήγούμενο; κ.
Καλλίνικος Ψαλιδάκης μετά τοϋ
βφηθοΰ τού κ. Ιερεμία Μανουσά
κπ μκς οποδεχονται φιλβφρόνως.
Μάς πρβσφερονται άναψυκπκα
καΐ μετα ολιγέωρον άνάπαυαιν
δίδεται πρόγευμα.
σις και ένδιαφέρουσαι βυνομιλίαι
γύρω άπό την Μονήν. Την 7 Η»μ·
άναχωροΰμΐν διά Νεάπολιν προ
πεμπόμενοι ά πό τόν Ήγούμενον
κ ΚαλλΙνικον καί τού; φΐλοξϊ
νού; κληρικοϋ;, τού; όποίους κ«1
ευχαριστούμεν θερμώς. Ή έπίσκε
ψι; τής Μονή; των Ξηρών Ξΰλων
ϋστβρα'έχει τΐλειώση μέ τα; άγαθωτερα;
χ π μ τς γαρ;
των έντυπώσεων καί τάς ώρκιοτέ
ρα;τών άναμνπσεων. Ό έσυ-ίερι
κός τουρΛβμός ό οποίος τόσην ζω
ήν δεικνύει αύτην την στιγμήν ε{
νβ βέβαιον ότι άναπτύοάεται καί
θί όρον ένδια
είτε σχολι
ά ύ
ββ
χαθίσταται ρ
φερων μέ έιτισκέψεις,
ά ί ί έ{
φρ μ ψς, χ
κάς, είτα καί έ{ωβχολικάς, γύρω
άπό τόπους τοιαύτης έκκληθιοτστι
κης «ροόδου καί φοθικαΰ »μβγα
λβίοι».
ΓΕαΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρόσκλησις
Προσκαλοθν'ται πάντες
οί
—'Ο Νομάρχας Λασηθίου.
Ό Νομάρχη; Λασηθίου κ.
«Ρλωρίδη; ααραμένΐι εΐοέτι είς
Αγ. Νικόλαον καί τουτο «« τή
έπιθυμία τού νά κατατοιτίσ,ο τόν
μέτοχοι τοΰ Γεωργικοΰ Προμη-1 νέον Νομάρχην επί των γενίχών
έΛΤ]ρεάζη καί τό χρώμα τοΰ έντό | θευηκοΟ ΣυνεταιρισμοΟ είς ζητημάτων τοΟ Νβμοΰ Λ«ση«(ου.
μου %λ μήκως τό Ιδιον έντομον,
μεταφερόμενον είς £λλο πβριβάλ-
λον, διαφορίτικοΰ χρώμαΐος, προ·
ζι μέ τα νέον χρώμα.Ό
^ Ραμπώ είχε την ευκαι¬
ρίαν νά κάμη επί τού προκειμένον
μίαν πβριβργοτάτήν ή
(σ,υνβχίζεται)
χρ'ήθεων
Απαλλαγή διρικητιιροθ
καί έττΌτηικοΰ συμβδυλΐου πά^
σης ευθυνής.
3%ν_ Αρχαιρεσίαι διοικητικοθ
"καΤ~έ"ποπτικοΰ συμβουλίου.
9ΗΤ3Α(ΐρΛ4)|-£υζήτησις περί της πό
νόν εργασιών τού Συ
θαλαμηγόν,.·
Ό Πρόεδρος .,
κθ Ε. Κ. Λασιθιωτάκη;
Ό Γεν. Γραμματεύς
Γεώργ. Νίβα;
;ί ΧΖΗΤΕ1ΤΑΙ
■φοέτχ)ςν=Γυμ;νασ[ου
δπηρετήσας
δχά ό
Φαρμακείον Ζουράρη
ν λργφ αναχωρήσεως.
ηροψοβίαι παρ' ημίν
ταχραλαβαί θερινών
ΠΡΑΚΤΟΡΕΓΟΝ
ετησίαν τακτικήν γενικήν συ¬
νέλευσιν την 19ην Ίουνίου έ-
νεστώτος έτρυς ημέραν Κυρια
κήν καί ώραν 10 —12 π μ έν
τώ γραφείω τοθ προέδρου, ό-
ϊγκρισις ίσολογισμοθ
1936—37 καί 1937
—Τό σημερινόν καί«ύρί«νβν
όδ ί^ί
.>.·)/( ιθτ ',ίιΛ ηνΗυιλ Ι______.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ ■ ΛΙΒΕΡΠΟΥΑ
"Μ"«ι»-Α-ιι«.»«ν κάτωθι νεοττ^κ'ίίΰν^.
6ί*ο4-ΨΥΓΕΙΩΝ των γνωστ
""" Α-ΑϋΚΐΤΖΕΝ
ΧΡΜ'
Ι4ΜΒ0 · 1/ϊΊλΚ'^ΟΓΓ
£» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»^Η>"0"'
ι5ι
ΑΓίΑΧΩΡΗΣΕΙΣ^
«;ΟΝΝΑ» 'Ζ'.2
^-,,
>20 Λ. υΥ.' «ν,:·.
22 » » Λονδίνον
2 ΕβτΐΤ.1* »
12 > ·τ·)Χ', ι,
ΌΟΕ,ΙΝΤΗΙΑΝ^Ο
"ΐ,Α-υκΑ,, 'Β,ν αϊά^* ;;;Λρνδΐνον
κου
Σήμερον τό χρόγρκμμα τοΰ
Ραδιοφωνικοΰ έ'χϊΐ ώς εξής: ."Ω-
ρχ 7 μετεωρολογικόν δελτίον, ω·
ρα 7.5' ευθυμο Έλληνικό τραγοϋ
δι, δίσκοι. 'ϋρα 8η Παιώιχή χο
ρωδία τοΰ Δή μ ου Άθηνβ(ί«ν υπό
την διβύθυνοιν τοϋ κ. Χά/^ιου.
8.4·5' θρησκευτική όμιλία. 9 μ. μ.
υναιιλία τής μικρ*; όρχήτρκ;
τή; ΥΡΕ έλαφρα νουσική. 9.45'
είδήθΈτ;. "ϋρα ΙΟη αυνέχβια τή;
νναυλμοϊς τής μικράς όρχήστρα;
τής,Υ^ΡΕ. 10.45' είδησεις. 1,1 Για·
κοβλέφ, ΙΚατσαρό; καί όρχήστρκ
(μουσική χοροΰ).
Αυριον Δευτέραν τό ΐτρογραμ-
μα τού Ραδιβφωνικοΰ εχ&ι ώς έ¬
ξη;: ίίρα 7 μ.μ. μετεωρολογικόν
οελτίον, χρηματιστήριον. 7.10'
συναυλία «ΐρχηστρας, δίακοι. 7.30'
ουναυλία τραγονδιοϋ υπό τού κ.
Χαρ. ΟΙκονομίδου-βαρυτόνου. 7.
5' έλληνικό τραγοΰδι δίαχοι. 8.
5' όμιλία περί κθινωνινή1; προ-
'βίας. 8.30' συναυλία έργων Κα
λομοίρη διά πιάνο μέ έπεξηγήσεις
καί έκτέλεαιν ΰΐτό τού αυνθέτου.
9.15' μικρόν όπβρίττικον βυγκρό
τημα 'Ολυμπι»; Καντιώτη Ριται
άρδη, έηιλβγή «πό την οΐτερέττοιν
τβΰ Χατζηαποοτόλου: 'Η γυναΐ
κα τοϋ δρομου» 9.45' εϊδηβεις.
10 συναυλί* ϋκό τής μικρά; ορ
χπστρκ; τής ΥΡΕ. 1Ο.*5' είδήσεις.
1 συνέχεια τής βυναυλίας. 11.30'
μουσική χορβϋ δίσκοι.
— Έπιδείξεις Γυμναοίου Κα·
βτβλλίου Πεδιάδος.
ΚΑΣΤΕΛΛΙ Ίοΰνιος (άνταπο
κριτοά μα;1.— Ενώπιον των άρ
' κατοίκων τή; κωμοπόλε
καί των πέριξ χωρίαν, έτβλέ
βθησαν την παρελθούσαν Κυρια
κήν κί ετήσιαι γυμναστικοιΐ έκι
τοΰ ενταύθα Γυμναβίου.
'Η 'εναρξις εγένετο την 5 μ.μ.
εί; τό /εοχοιτααχ«θΜα6έν Γυμνα
οτήριον μέ αουηδικχς άσ,χήσεις·
Έπηκολοΰθηοβιν άγώνε; στίβου,
διάφοραι ποτιδιαί και τέλο; έχο
ρεϋθηααν υπό όμάδων μαβητών
κ«Ι μαβητριών 'ΕβνικοΙ καί Κρη
τικοί χοροί. Ή ρυθμικοτης των
άοκησεων, αί ίκανβποιπτικαΐ επι
δόσεις των μαθητων είς τα διάφο
ρα άγωνίσματα κΚΐ γενικώς τό
πλούσιον πρόγραμμα κκΐ ή άνάλο
γος εκτέλεσις αυτού συνετέλεσαν
εί; την πλήρη επιτυχίαν τής έορ
τή;. 'Αξιος 8ϊρμ«ν έΐταίνων είνε
ό γυμναστη; κ. Ιωάννης Χουρ
δακης. 'Εννοεϊται ότι οί αύτοί
εααινοι οςρβίλονται ΧΚ)| όσον άφο
ρά τό σύνολον τή; εορτής είς την
Διεύθυνσιν τοΰ Γυμνασίου καί
τό προσωπικόν έν γένει. Τό έσπβ
ρας τής αυτής ημ&ρ«ς έηπκολού
Διά τιιεριςτσοτέρας τιληρό
ς ρ
,*1ς τώ:
οί,
ΐ«
ή; ς ήμρ»
θηβε θεατριχή παράστασις υπέρ
τής Βασιλική; 'Αεροπορίας έν τω
Γυμνασίω, κ«β' Ην υπό την καθο
δήγηθιν τοί) Μκβηγητοϋ κ, Νοτά
κη έπαίχθη μέ Ιύι«ιτίρ«ν ώλω; έ
πιτυχίαν άπό μαθ,ητων τό γνω
στόν έργον ;τοΰ Κρητός συγγρα
Φ«ως Χορτάτση: ή «Έρωφΐλη».
Ο ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΜ
Κων. Ε. Πολυδάκης
ΐΐδικευθεΐς έν Γερμανία είς
τα νοσήματα τοϋ στομαχου
ίνϊέαων καί ήιιατος, δέχεται
τούς πάσχοντας έκτοθτΐετττι·
κοθ συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ
τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
Καμαρις.
θιραπτεία αίμορροΐδων β-
νευ 4γχ·ιρίσεοος δι' «νέεκκον.
!*:«* ι 'Αρι^μ, τηλ. 7—92
■ ιιΜΙ·)ΙΜΜΐηΐΙΙ'
ψ
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Κυριακής
12 Ίουνίου 1938
Διπλωματικ|!| κίνησις ί
Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΝΤΟΝΩΣ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ
ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΗΜΒΑΡΑΙΣΜΩΝ
Ο Κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΜΕΤΑΠΕΙΣΐίΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγραφή-
ματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ή
Αγγλικη αντιπολίτευσις ζητεί εντό¬
νως άμεσα καί δραστικά μέτρα πρός
οριστικήν κατάπαυσιν των έναερίων βομ-
βαρδισμών.
Ή αντιπολίτευσις θά φέρη τό ζήτη-
μα είς τό κοινοβούλιον έντός των η¬
μερών. Πάντως ό Πρωθυπουργός κ.
Τσάμπερλαιν δέν προτίθεται νά μετα¬
βάλη τακτικήν, άναπτύσσων ενώπιον
τής Βουλής τούς λόγους τής συνεχίαε-
σεως τής γνωσχής πολιτικής τού.
Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ ΜΕΤΑΞΑ
ΠΟΙΟΙΤΟΝ ΣΥΝΟΑΕΥΟΥΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού άντα.
ποκριτού μας).—Σήμερον τό άπόγευ-
μα αναχωρεί διά Πάτρας ό πρωθυπουρ
γός κ. Μεταξάς.
Τόν κ. Πρωθυπουργόν όστις θά εύρί
σκεται είς την πρωτεύουσαν τής Άχα-
ΐας την 11 ην νυκτερινήν, συνοοεύουσιν
ό ύπουργός των 'Έσωτερικών κ. Δου-
ρέντης καί ό ύφυπουργός τού Πολιτικού
Γραφείου κ. Μπουρμπούλης.
ΕΚΟΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΑΙΤΟΑΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας). —Τό ταξίδιον τοΰ κ.
Πρωθυπουργού είς Πάτρας, Μεσολόγ-
γιον χαί 'Αγρίνιον προεκάλεσεν ίδιαίτε
ρον ένθουοιαομόν είς την, Αίτωλοακαρ
νανίαν οί κάτοικοι τής οποίας άποστέλ·
λουν πληθύν τηλεγραφημάτων καθημερι
νώς διά των οποίων έκδηλώνουν τόν εν¬
θουσιασμόν των διά την πρωθυπουργι-
κήν επίσκεψιν.
ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΟΙ νΠΟΥΡΓΟΙ ΗΑΙΑΕ1ΑΣ ΚΑΙ ΣΥΤΚΟΙΝΟΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίουνίου (τοΰ άντα-
ποχριτού μας). —Είς τάς Πάτρας ανε¬
χώρησαν ήδη οί ύπουργοί Παιδείας
καίΣυγκοινωνίαςοϊτινες θά συνοδεύσουν
τόν κ. Πρωθυπουργόν έκ Πατρών είς
Αιτωλοακαρνανίαν.
ΣΥΝΕΡΤΑΣΙΑ ΤΟΝ κ. κ. ΜΕΤΑΞΑ
ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓϋΗ ΑΕΡΟΗΟΡ1ΑΣ ΚΑΙ ΤϊΠΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού άντα.
ποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός κ.
Μεταξάς εδέχθη την πρωΐαν αλληλο¬
διαδόχως τόν ύφυπουργόν Τύπου κ. Νι
κολούδην καί είτα τόν ύφυπουργόν 'Αε
ροπορίας. Έπίσης συνειργάσθη μετάτοΰ
Ύπουργού Γενικού Διοικητού ϋΐακεδο
νίας καί τού ύφυπουργοΰ τού ΙΙολιτι·
κου Γραφείου.
Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕλλΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΡΣ
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας).—Την προσέχη^ Δευτέ¬
ραν άναμένεται^ είς Αθήνας είδική γι- |
ουγκοσλαυϊκή άντιπροσωπεία ήτις καί ι
Θά διεξαγάγη διαπρ»γματεύσεις πρός Ι
ανανέωσιν τής ελληνοσερβικάς έμπορι-
κής συμβάσεως.
Η ΠΛΗΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΛΘΙΙΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτού μας).—Ανεκοινώθη ότι τό
Υπουργείον των Οίκονομικών διέτα¬
ξεν τα μετοχικά ταμεία πολιτικών καί
στρατιωτικών όπως άρχίσουν την κατα· '
βολήν τού υπολοίπου συντάξεως τρίτης'
τριμηνίας χρ. 1938-39. Ή πλη-;
ρωμη Θά αρχίβΥΙ την **αν τρέχ.
Τό αυριανόν υπουργικόν
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ίουνίου (τηλε
γραφικώς).— Σήμερον είς τα
Ήλύσια συνεκροτήθη Ιδιαίτε
ρον υπουργικόν συμβουλιον ε¬
νώπιον τοΟ όποΐου 6 ύπουρ¬
γός των Εξωτερικών κ. Μπον
νέ εξέθεσε την διεθνή κατά¬
στασιν.
Κατόπιν ό κ. Νταλαντιέ ω¬
μίλησε επί τοΰ προσφάτου τα-
ξιδίου τού είς τα σύνορα των
ΠυρηναΙων.
Την Δευτέραν θά γίνη νέον
υπουργικόν συμβούλιον είς τό
υπουργείον τώνΣτρατιωτικών.
ΒΕΛΤΙΟΥΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡ&Σ
Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Ενώπιον τής Κοινοβουλευ-
τικής επί των Οίκονομικών έ-
πιτροπής ό κ. Νταλαντιέ ανέ¬
πτυξε χθές την οικονομικήν
κατάστασιν τής Γαλλίας εί-
πών δτι αυτή παραμένει πάν-
τοτε σοβαρά άλλ' είνε βέ¬
βαιον δτι είνε πολύ σταθερω
τέρα άπό δ,τι υπήρξε προ^ενε
στέρως. Ό κ. Νταλαντιέ άπέρ
ριψε σχετικάς σίτήσεις τής έ-
πιτροπής επί τώνθίκονομικών,
άρνηθείς νά Ικανοποίησιν ω¬
ρισμένας διεκδικήσεις της.
Η ΠΕΡΙΠΤΒΣΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Έν κατακλεϊδι τού λόγου
τού ό κ. Νταλαντιέ ετόνισε
τα εξής:
«Πρό τριών έβδομάδων έ-
φθάσαμεν μερικά έκατοστό-
μετρα άπό την κήρυξιν τοΟ
πολέμου. Εάν θέλωμε νά τόν
αποφύγωμεν καί μελλοντικώς Ι
πρέπει νά έχωμεν στρατόν1
Ισχυρόν. Τόν στρατόν τοθτον)
εχομεν όντως. Καί θά εχωμεν
καί άνάλογα οίκονομικά άν
είμεθα λογικοΐ».
Περαιτέρω ό Γάλλος Πρω¬
θυπουργός κατέκρινε την δη-
μαγωγίαν ώς καταστρεπτικήν
διά την Γαλλίαν.
Τάς απογευματινάς ώρας
ό κ. Μποννέ εδέχθη διαδοχι-
κώς είς ακρόασιν τούς πρε¬
σβευτάς Πολωνίας, Γιουγκο
σλαυΐας, ΡουμανΙας καί "Ελ¬
λάδος.
ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ
ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ίουνίου (τη
λεγραφικώς). — Ό κ. Μποννέ
εδέχθη χθές είς Καί ντ' Όρ·
σαί είς μακράν ακρόασιν τόν
πρεσβευτήν τής Κίνας έν Γαλ¬
λία.
ΤΟ ΤΑΪΙΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
.. Ι
Την Τρίτην 28ην ΊουνΙου
φθάνουν οί "Αγγλοι Βασιλείς (
είς Βουλώνην συνοδευόμενοι (
υπό τού Κόμητος Σπένσερ, τοϋ;
ύποκόμητος Χάλιφαξ, τοΟ δου
κός Μποψόρ καί των ίδιαιτέ
ρων γραμματέων, καί δύο κυ¬
ρίων των τιμών τής ΒασιλΙσ-
σης. Ή Βουλή εψήφισε χθές
τό ποσόν των 24 έκ.φρ.διά την
ύποδοχήν καί τάς εορτάς πρός
τιμήν των "Αγγλων βασιλέων.
"Ιδρυσις υπό τού Λιμενικου Ταμείου
νέου ήλεκτρικοΰ έργοστασίου.
Συνελθοθσαι πρό ημερών αί Έ-
πιτροπαί τοΟ Δήμου καί τοΟ Λιμε-
νικοθ Ταμείου κατήρτισαν την
σύμβασιν περί μεταβιβάσεως τοϋ
ΉλεκτρικοΟ έργοστασίου είς τόν
Δήμον. Κατά τούς δρους τής νέας
ταύτης συμβάσεως καί επί τή βά¬
σει τής άρχικής, ή οίκοδομή τού
ΈργοστασΕου μετά των έν αύτφ
ήλεκτροπαραγωγών συγκροτημά-
των περιέρχονται είς τόν Δήμον
πλήν δύο τοιούτων συγκροτημά-
των τα όποϊα λαμβάνει τί Αιμενι-
κόν Ταμείον. Έπίσης τό Λιμενι-
κόν Ταμείον λαμβάνει έκ τοΟ πα-
ρά τη" Έθνικη" Τραπέζη κατατε-
θειμένου άποθεματικοθ δρ. 1.500.
000.
Τό Λιμενικδν Ταμείον κατά
την έν λόγω σύμβασιν, δικαιοΰται
νά ιδρύση νέον εργοστάσιον, εν¬
τελώς ανεξάρτητον τοΟ παλαιοθ,
προωρισμένον αποκλειστικώς διά
τάς ανάγκας τοΰ Λιμενιχ&ϋ Τα-
μείου. Τό νέον τουτο εργοστάσιον
θά ιδρύθη πλησίον των κατασκευ¬
ασθησόμενον κρηπιδωμάτων είς
μέρος όρισθησόμενον βραδύτερον.
Τοιουτοτρόπως παόει ή μέχρι τοΰ
§ε συνεργασία Δήμου καί Λιμε-
νίκης Έπιτροπής είς τό ηλεκτρι¬
κόν Εργοστάσιον, διαρχέσασα επί
δέκα τέσσαρα δλα έτη, καθόσον
αί δημιουργηθείσα! άνάγκαι επί
τής δλοκληρώσεως των λιμενικών
έργων, ή μέλλουσα κατασκευή τοΰ
ψυγείου, των άποθηκών συσκευα-
σίας σταφυλών καί άλλων έγκα-
τασΐάσεων, άπαιτοθσι την ίδρυ¬
σιν ίδίου έργοστασίου, δπως τό
Αιμενικόν Ταμείον έχει πάντοτε
είς την διάθεσιν αύτοΰ ικανήν πο·
σότητα ήλεκτρικοΰ ρεύματος. Τό
Λιμενικόν Ταμείον Οποχρεοΰται
νά ιδρύση τό εργοστάσιον έντός
Ιτους, κατά τό διάστημ,α τοΰ δποί
ου δ Δήμος άναλαμβάνει την υπο¬
χρέωσιν νά παρέχη τό άναγκαι-
οΰν ηλεκτρικόν ρεΰμα είς τό Λι¬
μενικόν Ταμείον.
Ή έν λόγω σύμβασις, ώς πλη¬
ροφορούμεθα ενεκρίθη 6πό τοΟ
Δήμου καί τής Λιμενικής Έπιτρο¬
πής, υποβάλλεται δέ κατ' αύτάς
πρός κύρωσιν είς τό αρμόδιον υ¬
πουργείον.
Η ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΣ
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΕΝΝΙΣ
Επί τ.% συμπληρώση δεκαετί-
ας άπό τής ιδρύσεως της, ή "Ορ¬
γάνωσις Άντισφαιρίσεως Ηρα¬
κλείου θά τελέση την 25ην κα!
26τ;ν τρέχοντος τα έγκαίνια τοΰ
νέου χωματίνου γηπέδου διορ-
γανώνουσα τοΰς Β'. αγώνας τοΟ
Κυπέλλου Βοΐλα, τό οποίον ήθλο-
θέτησε πέρυσι διά την καλλιτέ¬
ραν δμάδα Κρήτης δ κ. Γεώρ¬
γιος Βοίλας. Είς τους αγώνας
τοΰ^Κυπέλλου, τό οποίον είνε τρι-
ετές '^έπαμειβόμενον, μετέχει ή
Όργάνωσις Ηρακλείου καί δ Ό-
μιλος Άντιαφαιρίσεως Χανίων.
Κατά τό 1937 οί άγδνες έγιναν
είς Χανιά καί ενίκησεν ή Όργά·
νωσις Τέννις τής πόλεώς μας. Έκ-
τός των άγώνων, τό Τέννις διορ·
γανώνει καί χορόν είς τό παλαιόν
τού γήπεδον την 23ην Ίουνίου,
καταβάλλεται δέ μεγάλη προσπα¬
θεία έκ μέρους τοΰ Δ. Σ. διά
την επιτυχίαν τού, είς την ό¬
ποιαν θά συντελέση ασφαλώς καί
δ ώραϊος διάκοσμος πού θά γίνη.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΛΩΝΙΚΟΝ
ΚΛΗΡΙΓΚ
Ή "Ενωσις Έμπορικών καί
Βιομηχανικών ΈπιμελητηρΙων
έκοινοποίησε πρός τα Έμπο-
ρικά καί Βιομηχανικά Έπιμε-
λητήρια την ύπ' αριθ. 40 εγ¬
κύκλιον τής Τραπέζης τής
Ελλάδος αφορώσαν την ε¬
φαρμογήν τής λειτουργΐας τοϋ
Έλληνοπολωνικοϋ κλήριγκ,
καί παρακαλεΐ δπως άνα-
κοινώσωσι τό περιεχόμενον
ταύτης πρός τούς μετά τής
Πολωνίας συναλλασσομένους
εΐσαγωγεϊς καί έξαγωγεΐς έ-
κάστης περιφερείας διά την ε¬
νέργειαν των δεόντων.
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Αγγέλλεται έκ ΧσνΙων δτι
δ χωρικός Εύθ. Μ. Μπαϊλά-
κης έκ Καρέ Σφακίων άπεπει
ράθη ν' αυτοκτονήση διότι έ
πασχεν έκ νευρασθενείας. Ό
αύτόχειρ, φέρων σοβαρόν
τραθμα έκ σφαίρας περιστρό
φού είς την καρδιακήν χώραν,
μετεφέρθη είς τίνα κλινικήν
τής πόλεως ένθα καί νοση
λεύεται.
Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟΠΟΠΆ ΚΡΗΤΗΣ
Πληροφορούμεθα ότι τό συνα¬
φθέν δάνειον παρά τοΰ Ταμείου
Παρακαταθήκην καί Δανείων υ¬
πο τού είδικοδ ταμείου τής Ε¬
παρχιακάς οδοποιΐας Λασηθίου ε¬
νεκρίθη υπο της 'Ανωτάτης θΐκο-
νομικής Έπιτροπής. Το έν λόγω
δάνειον διετέβη τελικώς ώς εξής:
Δραχ. 300.000 πρός άπόσβεαιν
προγενεατέρου δανείου. Δρ. 450.
000 δι' ϊργα επαρχίας Μεραμ¬
βέλλου. Δρ. 150.000 δι' ε'ργα έπαρ
χίας Λασηθίου. Δρ. 1.500.000 δι'
έργα έπαρχίαςΣητείας, δρ. 900.000
δι' έργ« επαρχίας Ιεραπέτρας.
Η ΠΑΕΥΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΟΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΜΒΟΥΧΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Πληροφορούμεθα δτι κατά
την προχθεσινήν συνεδρίασιν
τής Λιμενικής Έπιτροπής συ·
νέστη έπιτροπή αποτελούμε¬
νη υπό τοΟ κ. Λιμενάρχου,
τοϋ κ. Γεωρ. Γερωνυμάκη άν-
τιπροέδρου τής Λιμενικής Έ-
πιτροπής καί τοΟ κ. Στυλ.
Κατεχάκη μέλους αυτής είςήν
ανετέθη ή μελέτη τοΟ ζητήμα-
τος των δρων τοΟ πλευρΐσμα·
τος των πλοίων είς τόν νέον
λιμένα καί τοΰ κανονισμοθ τοΟ
λεμβουχικοΰ ζητήματος.
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
Υπό τοΰ άγρονομείου Ήρακλεί
ου ωρίσθησαν διά! τόν τρέχοντα
μήνα αί άκόλουθοι δικάσιμοι ά-
γροζημιών: Την 13 είς "Αγ. Σύλ
λάν καί Κ. Καστέλλι την 14 είς
Τύλισσον, την 10 είς Μάραθον,
την 18 είς Ρογδιάν, την 20 ιίς
Έπιακοπήν, την 22 καί την 24
ένταΰθα. Έξ άλλου 6πό τοΟ ά¬
γρονομείου Μοιρών ωρίσθησαν
διά τόν μήνα Ιούλιον αί κατωτέ¬
ρω δικάσιμοι: Την 6 είς Γέργε-
ρην, την 7 είς Ζαρόν, την 8 είς
Μοΐρες, την 11 είς Αγ. Δέκα,
την 12 είς Πλάτανον, την 13 είς
Βασ. Άνώγεια, την 14 είς Μια-
μοθ καί χήν'18 είς ΙΙόμπιαν.
ΤΕΑΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΙ είσπράξεις τοΰ ΤελωνεΙ-
ου Ηρακλείου κατά τό λήξαν
α.' δεκαήμερον τρέχοντος μη¬
νός άνήλθον είς δραχ. 2.203.
940.40.
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κατά πληροφορίας έκ Νεαπό¬
λεως καί Αγ. Νικολάου είς τούς
έκδρομεϊς έπαγγελματίας Ηρα¬
κλείου έτοιμάζεται σήμερον θερ-
μή υποδοχή υπό ,τών έκεΐ συνα-
δέλφων των καί τής κοινωνίαν
τοΟ ΝομοΟ Λασηθίου γενικώτερον.
Ιδιαιτέρας προσπαθείας κατέβα¬
λον κατά τάς ιδίας πληροφορίας,
αί τουριστικαί δργανώσεις αμφο¬
τέρων των πόλεων ώστε οί έκδρο¬
μεϊς νά άποκομίσωσιν άρίστας έν
τυπώσεις έκ τής επισκέψεως τως
είς αύτάς.
Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Πρός τάς Νομαρχίας καί
τάς αρμοδίας υπηρεσίας των
έπαρχιών άπηυθύνθη υπό τοΟ
ύπουργεΐου τής Γεωργίας έγ-
κύκλιος δι' ής δίδονται οδη¬
γίαι δσον άφορφ την διενέρ¬
γειαν επισήμων έμβολιασμών
διά τόν έλεγχον των σπόρων
βελτιώσεως των καλλιεργειών.
Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ή κίνησις τής άγοράς Η¬
ρακλείου κατά την διαρρεύ-
σοσαν έβδομάδα υπήρξε χά-
λάρα σημειωθεισών , ελαχί¬
στων έξαγωγών. Παραλλήλως
εσημειώθη σχετική μείωσις
των τιμών τοϋ ελαίου κατελ-
θουσών είς δρχ. 22.30 κατ' ό-
κδν.
ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ
Δι' αποφάσεως τοθ Είρηνο-
δικείου ήκυρώθησαν αί εκλο¬
γαί τής Συντεχνίας Άρτοποι-
ών Ηρακλείου «Ή Δήμητρα»
καίάνέλαβεν έκ νέου τα καθή-
κοντά τού ό κ. Παν. Παπαδά¬
κης ώς πρόεδρος αυτής.
ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΠΤίΜΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜ&Ν
Την 11 Ιουλίου ή ν Μεραρ-
χία Κρήτης θά διενεργηθή δια-
γωνισμόν πρός κατάταξιν είς την
οτρατιωτικήν υπηρεσίαν γυνάικών Ι
άδελφών νοσ&κόμων. Αί έπιθυμοθ'
σαι να καταταγώσι δέον νά υπο-'
βάλωσι χά οίκεΐα δικαιολογηχιχά'
χωνμίχρι τής 5 Ιουλίου τόβρα-'
δότερον. ™ ι
Ο ΗΤΑΛΑΝΤΙΕ ΕΚΔΗΛΟΝΕ1
ΚλΙΠλλΙΝ λΙΣΙΟ&ΟΞΙΑΝ
&ΙΑΤΗΝΑΣΦ1ΙΑΝΤΗΣΓΑΑΛΙΑΣ
ΠΛΗΡ0Φ0Ρ.Α1 ΤΗ! ΤΑλλΙΚΗ! "ΗΜΕΡΑΣ,,
ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΫΤΑΙΟΗ ΓΕΓΟΗΟΤΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτού μ*ς).—Νεώτερα τηλεγραφή-
ματα έκ Παρισίων αγγέλλουν ότι η
«Ήμέρ*» άποκαλύπτει ότι ό ΠρωΟυ-
γόβ κ. Νταλαντιέ ειχε έτοίμην κατά
τόν παρελθόντα μην* την διαταγήν
τής γενικής κινητοποιήσεως τής Γαλ-
λίας λόγω των έν Τσεχοσλοβακία γε·
γονοτων. ,
Κατά τάς πληροφορίας τής ιδίας ε¬
φημερίδος ό Γάλλος ^ πρωθυπουργός
είνε βέβαιος περί τής άποκατασΐάσεως
τής διπλωματικήν ασφαλείας τής Γαλλί-
ας την οποίαν ειχε κλονίσει τό λαϊ¬
κόν μέτωπον.
ΕΚΦΥΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΙΗΕΖΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Ο ΤΣΑΤΚΑΠΗ ΧΑΝΕΙΤΗΗ ΕΠΙΡΡΟΗΝ ΤΟΥ;
ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίουνίου (τού άντ*.
ποκριτού μας). — Κ*τ* τας έκ Σαγ·
κάης πληροφορίας ή κινεζική "άμυν* 2·
ναντι των Ίαπώνων έκφυλίζεται.
Λέγεται σχετικώς ότι καί αύτός ό
στρατάρχης Τσαγκ*"£σέκ χάνει τό κΰρός
τού, ύπάρχουν δέ φόβοι ότι ωρισμένον
Κινέζοι ατρατηγοΐ θά τόν ατερήαουν
τής έμπιβτοούνης των.
ΟΙ ΑΗΜΑΡΧΟΙ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΕΑΥΒΗΣΑΜ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτού μας). — Δι' αποφάσεως τής
Κυβερνήαεως απηλλάγησαν των καθη-
κόντων των οί οήμαρχοι Κοκκινιάς
καί Περιστερίου. 3
ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΑΙΑΨΕΥΑ0ΥΣ1Ν
ΟΤΙ ΒΑΑΛΟΥΗ ΚΑΤΑ ΞΕΗΡΗ
II
Ου Ο
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 'Ιουνίου (τού άντ*
ποκριτοϋ >μας).— Εις απάντησιν των
διαμαρτυρίαν τής Αγγλίας καί Γαλλ'-
ας ότι τα έθνικα άεροπλάνα βάλλουν
εναντίον ξένων πλοίων, ή κυβέρνησις
τού Μπούργος διαψεύδει ότι πράγμα-
τι αυμβαίνει τούτο.
ΕΞΑΚΟΑΟΥΘΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΑΙ ΕΠΙΟΕΣΕΟΡ ΕΒΝΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού άντ*-
ποκριτού μας). —- Καθ» αγγέλλεται έκ
Παρισίων αί έπιθέσεις των κυβερνήτι-
κων βυνεχίζονται λυσσώΒεις.Άνάλογος
είνε ή άμυνα των κυβερνητικών. Αί
αφοδρότεραι των μαχών λαμβάνουν
χώραν είς τόν τομέα τού Τερουέλ.
ΕΒ0ΜΒΑΡΔΙΣ8Η ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
ΣΦΟΔΡΩΣ Η ΑΛΙΚΑΝΤΗ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου τού (άντα-
ποκριτού μας). — Έκ τοΰ έξωτερικού
αγγέλλεται^ ότι έθνικά άεροπλάνα έβομ-
βάρδισαν έκ νέου σφοδρώς τόν λιμέ¬
να τής 'Αλικάντης.
1ΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
ΕΜΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΛΛΑίΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας).—Δι' αποφάσεως τού ύ¬
πουργού των Οίκονομικών τα έντός τοΰ
Κράτους μεταφερόμενα έλαιόλαδα
πρός διυλισμόν καί επανεξαγωγήν δέν
θά φορολογΐέ)ύνται.
ΑΝΑΚΟΙΝΟσΕΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
χ ———-—-———_—_.___
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ίουνίου (τηλε¬
γραφικώς).»-- Περί χά μέσα τής προσε¬
χούς εβδομάδος ό κ. Τσάμπερλαιν θά
κάμη ανοίκοινώσεΐς ενώπιον τής Βου¬
λής των νΚοινοτήτων διά τα μέτρ* ά¬
τινα έλαβεν η Αγγλικη Κυβέρνησις α¬
ναφορικώς μέ την προστασίαν των •Αγ¬
γλικών ηοί«ι>ν.
Μέγεθος Γραμματοσειράς