95882 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4885

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

11/6/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΤΒΕϊβΥΙΙΙΣ ΣΥΙΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ1:
Αιγυπτου
έτησία λίραι 3
έξάμηνος 2
'Αμερικής
έτησία οολ. 15
έξάμηνος » 8
Τιμή
χατά φύλλον
Δραχ. 2
11
ΙΟΥΝΙΟΥ
1938
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «85
Σ
ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ότι τα μεγάλα έκκρεμή
ζητήματα τής Κρήτης, είσέρ-
χονται ήδη είς την ο¬
δόν τής πλήρους, ©ριστικής
καί καθ' βλα ίκανοποιητικής
διευθετήσεώς των, δύναται
νά θεωρήται πλέον απολύ¬
τως βέβαιον. Ό ύπουργός
Γενικός Διοικητής κ. Σφα¬
κιανάκης, άφιερωθείς έξ ολο-
κλήρου είς την πραγμάτω¬
σιν των μεγάλων σκοπών
τούς όποίους έθεσεν είς εαυ¬
τόν οταν ανελάμβανε τό ύ-
πούργημά τού, είργάσθη μέ
ζήλον καί ενθουσιασμόν διά
την κατατόπισιν τής Κυβερ¬
νήσεως επί των άναγκών
τής Μεγαλονήσου καί διά
την θεραπείαν των έλλείψε-
»ν αυτών. Καί επέτυχε
πολλά μέχρι σήμερον. "Ηδη,
έλοκληρώνων την προσπά¬
θειαν τού, ευρίσκεται άπό η¬
μερών είς την πρωτεύουσαν,
συνεργαζόμενος μετά των
αρμοδίων συναδέλφων τού
καί τού κ. Πρωθυπουργοΰ
διά την τελικήν λύσιν ολων
έν γένει των προβλημάτων
πού βασανίζουν τόν τόπον
μας, ή ταχεΐα καί ίκανοποι-
ητική λύσις των οποίων θά
σημειώση την έναρξιν νέας
περιοδου, ανορθώσεως, άνα-
δημιουργίας καί πολιτισμόν.
Τα εύχάριστα δέ άποτελέ-
σματα των συνεργασιών τού,
μάς έξήγγειλεν ό ίδιος ό
κ. Σφακιανάκης διά των
προσφάτων άνακοινώσεών
τού, διά των οποίων ό Κρη-
τικ'ός Χκός έπληροφορήθη τό
Ιστορικης σημασίας γεγονός
τής προσεχούς ενάρξεως τής
κατασκευής των μεγάλων
παραγωγικών έργων της Μεσ
σαράς καί των άλλων, διαμε-
ρισμάτων τής νήσου, έργων
διά των οποίων θ' άποδο-
θοΰν έκατοντάδες χιλιάδες
στρέμματα εύφορωτάτης γης
πρός καλλιέργειαν, θ' απαλ¬
λαγή ή νήσος άπό την μά-
στιγα τής έλονοσίας καί θ'
αυξηθή ή γεωργική παραγω-
γή κατά έν καί πλέον δισε-
κατομμύριοχ δραχμών. Καί
τώρα μετά την λύσιν τοΰ
προβλήματος των παραγωγι¬
κών έργων, ό κ. Ύπουργός
έργάζεται διά την ρύθμισιν
καί ολων των άλλων ζητημά-
των:
Τοϋ συγκοινωνιακόν, διά
τής όλοκληρώσεως τοΰ ©δι-
κοΰ δικτύου. Τοΰ έκπαιδευτι-
κοΰ διά τής ανεγέρσεως παν
τού νέων συγχρόνων σχολι-
κών κτιρίων καί τής καλυ-
τέρας άκόμη λειτουργίας των
σχολείων. Τού γεωργικοΰ,
διά τής ένισχύσεως των κ«λ-
λιεργητών τής γής, διά τής
οργανώσεως των καλλιεργει-
ών επί συγχρόνων βάσεων
καί διά τής προστασίας
των γεωργικών προΐόντων
καί Ιδία των προοριζο-
μένων δι' εξαγωγήν. Τοΰ ύ-
γειονομικοΰ, διά τής ένιοχύ-
σεως καί άναδιοργανώσεως
των ύπαρχόντων νοσοκομεί-
ων, διά τής Ιδρύσεως νέων ο-
που δέν ύπάρχουν, διά τής
λειτουργίας είς την ύπαιθρον
ύγειονομικών σταδμων *αί
λαϊκών Ιατρείων. Ιδιαιτέρως
δέ ώς πρός τό συγκοινωνια¬
κόν, πού εϊναι καί τό σπου·
δαιότερον, ό κ. Σφακιανά
κης, Ιχει σχέδιον καθ' βλα
άρτιον καί πλήρες. "Αποβλέ¬
πει είς την ταχυτέραν άπο
περαίωσιν των όδών Παχεί-
ας "Α μμου—Σητείας καί Ση¬
τείας— Λιθινων—Ιεραπέτρας
•Ιεραπέτρας — Βιάννου καί
Βιάννου, Ηρακλείου, Ηρα¬
κλείου— ι*ν*άδβ&— Λβααβί-
ου, Ηρακλείου — Χάρακα—
Σταβιών — Πλατάνου—Φαι-
βτοΰ, Τυμπακίβυ, 'Αγίας Γα
λήνης-Μελάμπων ώστε νά
{πικοινωνήση ή Μεσσαρά
μέ τό Ρέθυμνον, 'Αγίας Βαρ
βάρας — Γέργερης—Ζαροΰ—
Γρηγοριάς—Άμαρίβυ, Ηρα¬
κλείου—Ανωγείων Μυλοπο
τάμου, Ηρακλείου—Κρουσώ
νος, Σταλίδβς— Μοχοΰ καί
Γαράζω—Άξοΰ, διά νά ανα¬
φέρωμεν τα κυριώτερα μό¬
νον όδικά έργα των τριών
νομών Λασηθίου, Ηρακλείου
καί Ρεθύμνης. Άνάλογα δέ
έργα θά κατασκευασθοϋν καί
είς τόν Νομόν Χανίων.
Καί θεωρεΐται βέβαιον ότι
όλαι αυταί αί οδοί θ' άποπε-
ρατωθοΰν έξ ολοκλήρου πρίν
έκπνεύση ή προθεσμία τοΰ
πενταετοΰς προγράμματος
τό οποίον κατήρτισεν καί έ-
φαρμόζει ή Κυβέρνησις. Δι¬
ότι πρέπει νά σημειωθή ότι
καί ό Πρωθυπουργός κ. Με¬
ταξάς έκδηλώνει ιδιαίτερον
ενδιαφέρον διά την Κρήτην
καί τα ζητήματά της καί
φαίνεται πρόθυμος πάντοτε
καί διατεθειμένος νά παρά¬
σχη όλην την κρατικήν ενί¬
σχυσιν πρός θεραπείαν των
Κρητικών άναγκών. Τό ίδι¬
ον δέ ενδιαφέρον δεικνύει
πάντοτε καί ό άνώτατος άρ-
χων, ό Βασιλεύς.
Ό κ. Σφακιανάκης άλλωσ
τε, άρμοδιώτερος παντός αλ·
λου διά τα Κρητικά ζητήμα¬
τα καί γνώστης βαθύς ^ των
ζητημάτων αυτών τα όποΐα
ζή καί αίσθάνεται καί ώς Δι
οικητής τής νήσου καί ώς
Κρής, εφρόντισε νά κατατο·
πίορ ν*«' «ώτων οχι μόνον
την Κυβέρνησιν, άλλά καί
τόν "Ανακτα. Προχθές άκό¬
μη, άνήλθε πρός τόν σκο¬
πόν αυτόν είς τα Άνάκτορα
καί εγένετο δεκτός είς μα¬
κράν ακρόασιν παρά τω Β*
σιλεί. Καθώς δέ είμεθα' είς
θέσιν νά γνωρίζωμεν, ό Βα
σιλεύς Γεώργιος ήκουσε μέ
ιδιαιτέραν, προσοχήν τόν κ.
Σφοικιανάκην έκθέτοντκ τάς
ανάγκας τής Κρήτης, τού;
πόθους καί τα αίτήματα τοΰ
Κρητικού λαοΰ χαί εξεδήλω¬
σε ζωηρόν τό ενδιαφέρον τού
πρός ταχείαν καί ριζικήν ί-
κανοποίησίν των.
Άλλά πιστεύομεν δτι τ'
άποτελέσματα των τελευταί¬
ον έν Αθήναις ενέργειαν
τοΰ κ. Ύπουργοΰ Γενικοϋ
Διοικητοΰ καί των συνεργο
σιών τού μετά τοΰ Βασιλέ¬
ως καί τοΰ Πρωθυπουργοΰ
θά τα πληροφορηθή συντό
μως καί έν ταίς λεπτομερεί
αίς των ό Κρητικός λαός δι'
επισήμων άνακοινώσεων.Κκί
τότε θά καταδειχθή πόσον
είναι δικαιολογημένη ή αί-
σιοδοξία διά τό μέλλον. Καί
χωρίς ομως τάς ανακοινοί-
σεις, την αισιοδοξίαν δα δι¬
καιολογήση ή πραγματικό¬
της των έργων. Διότι έπανα
λαμβάνομεν, πολύ ταχέως,
χάρις είς τάς ενεργείας τοΰ
κ. Σφακιανάκη καί τό ένδια
φέρον τοΰ "Ανακτος καί τοΰ
κ. Πρωθυπουργοΰ, θ' αρχίση
ή εκτέλεσις έργων, χάρις είς
τα όποϊα θ' αρχίση μία νέα
περίεδος άναδημιουργίας καί
πολιτισμοΰ.
Γεωργική οτήΑη
όπότε καί μόνον θά είναι βεβαιοί
8τι, εξετέλεσαν Ινα πλήρη ψε ~
κασμόν.
Ή άναλογία τοθ θειϊκοθ χαλ
κοθ θέλει παραμείνη ή αυτή ήτοι
2 οκάδες θειϊκοθ χαλκοθ 1 1)2
δκά ασβέστου εις 100 οκάδας ϋ
δατος.
ζει νομίζομεν νά
Ιδιαιτέραν προσοχήν καί
ρότητα.
Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ
Έπειδή παρά τάς επανειλημμέ¬
νας παροτρύνσεις είς άς προΐδη
μέν καί παρά τα έκδοθέντα δια-
δοχικά μας ανακοινωθέντα, πα¬
ρατηρούμεν δτι, οί πλείστοι των
άμπελουργών ουδόλως ησθάνθη¬
σαν δχι μόνον τόν μεγάλον κίν¬
δυνον τόν δζοϊον διατρέχουν έκ
των προσβολών τοθ περονοσπόρου,
άλλά άκίμη περισσότερον δέν η¬
σθάνθησαν δτι διαπράττουν μέγα
Ιγκλημα είς την Εθνικήν ημών
οίκονομίαν, διά τής κλασσικής
αυτών άδιαφορίας, άποτέλεσμα
τής οποίας θά είναι ή είς τό εξω¬
τερικόν μεγάλη δυσφήμησις των
προΐόντων μας καί κυρίως των
νωτιών τοιούτων, διά τα έποΐα τό¬
σας προσπαθείας καί θυσίας κα-
ταβάλλει ή Έθνική ημών Κυβέρ¬
νησις, διά την τοποθέτησιν αυ¬
τών είς τάς ξένας άγοράς είς τάς
οποίας αί λοιπαί χώραι, είς
τα ειδή *υτά, ού μόνον μάς
συναγωνίζονται άλλά καί προσπα
θοθσι διά παντοίων μέσων νά δυ-
αφημήσουν τα ημετέρα τοιαΰτα.
Έπειδή παρατηρούμεν 8τι, ά¬
κόμη οί παραγωγόν έκεΐνοι οί'τι-
νες άπέφυγαν, διά των έγκαίρων
καί καλών ψεκασμών είς &5ς προ¬
έβησαν, τάς πρώτας προσβολάς τοθ
περονοσπόρου νομίσαντες δτι, πα¬
ρήλθεν ό κίνδυνος καί διακόψαν-
τες τ&ϋς ψεκασμούς, ύπέστησαν
σημαντικάς ζημίας έκ τοθ περο¬
νοσπόρου ούτινος αί προσβολαί ε¬
σχάτως είναι πλέον καταστρεπτι-
καί, καθ' δσον εύνοοθνται υπό τής
παρατηρουμένης καθημερινής δρό-
σου.
Έπειδή παρατηρούμεν δτι, με·
ταξύ των παραγωγών έπικρατεΐ
ή γνώμη δτι, αί σταφυλαί μετά
την γονιμοποίησιν αυτών καί 8-
ταν αί Ρ«Υεί άρχίζουν νά διακρί-
νωνται δέν προσβάλλονται υπό τοθ
περονοσπόρου οφείλομεν νά τονί¬
σωμεν δτι, τουτο δεν είναι άλη-
θές. Αί σταφυλαί προαβάλλονται
πάντοτε καί παραμένουν άπρόσβλη
τοι μόνον κατά την τελείαν αυ¬
τών ώρίμανσιν.
Διά τουτο καί δΓ δλα τ' άνωτέ
ρω έξορκίζομεν άπαντας τούς άμ-
πελουργοΰς δπως προβώσιν άπροφα
σίστως είς την διενέργειαν ψεκα¬
σμών πλήρων δηλαδή νά καλύ-
ψουν άπαντα τα πράσινα δργανα
τοθ πρέμνου (κουρμοθλας) ήτοι
φύλλα, βλαστούς καί σταφυλάς
είς δλας αυτών τάς επιφανείας
διά δΐίλύσεως θειϊκοθ χαλκοθ
(μπλάβης πέτρας) διότι τότε καί
μόνον θά δυνηθούν νά περισώσουν
τό μεγαλύτερον ποσοστόν τής πα-
ραγωγής των. Οί άμπελουργοί
τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου πρέπει νά
παύσουν τάς συζητήσεις επί τοθ
ζητήματος αύτοθ, καί κυρίως ν'
άποφύγουν τάς τοιαύτας αίτινες
διενεργοθνται είς τα καφενεΐα καί
νά προβούν άμέσως είς τόν ψεκα¬
σμόν των άμπελώνων των καθ' 8ν
τρόπον συνιστώμεν ανωτέρω.
Πρέπει νά γνωρίζουν οί άμπε
λουργοί δτι, διαπράττουν μέγα
έγκλημα άναβάλλοντες την διενέρ
γειαν των ψεκασμών, κ«θ' δσον 4
ώραι είναι αρκεταί ίνα δ περονό
σπορος καταστρέψη ολόκληρον
την παραγωγήν. Έπίσης πρέπει
νά γνωρίζουν δτι, έφ' δσον παρα
τηροθν δρόσους την πρωίαν Ιχουν
υποχρέωσιν νά ψεκάζουν τάς άμπέ
λους των,διότι διά των ψεκασμών
καί μόνον θά έξασφαλίσωσι τόν
άρτον τής οικογενείας των, συνεισ
φέροντες ούτω μεγάλην έξυπηρέ
τησιν είς την πατρίδα μας. Έπει
δή παρά τάς δποδείξεις μας παρα
τηροθμεν δτι οί άμπελουργοί έξα
κολουθοθν νά ψεκάζουν άτελώς
τάς άμπέλους των, μή καλύπτον
τες πλήρως δλα τα δργανα τής
αμπέλου καθ' δλας αυτών τάς επι
φανείας διά τοθ πολτοθ, συνιστώ
μέν είς τούς άμπελουργούς αύτούς
δπως, τ&ύς ψεκαστάς άκολουθώσι
καί ετέροι εργάται οίτινες θά
θειώνουν ολόκληρον τό πρέμνον
(κουρμούλαν) καί κυρίως τό έσω
τερικόν αυτών διά θειοχαλκίνης
Διά την ποσότητα τής ασβέστου
συνιστώμεν την χρησιμοποίησιν
τοΰ χάρτου ήλιοτροπίου ή τοθ τής
Φαινοφθαλεΐνης, όπότε διά τής
χρήσεως τοθ δείκτου αύτοθ, δχι
μόνον θά χρησιμοποιήσουν δλιγω
τέραν άσβεστον, άλλά καί καλλί
τερον θά παρασκευάσωσι τόν πολ
τόν, δστις τότε καί μόνον θά φέ
ρη αρίστα άποτελέσματα.
Ωσαύτως οί άμπελουργοί δέον
νά γνωρίζουν δτι, μετά την προ-
σθήκην τής ασβέστου έντός τής
διαλύσεως τοθ θειϊκοθ χαλκοθ
πρέπει νά προσπαθοθν νά ψεκά¬
ζουν δσον τό δυνατόν ταχύτερον
τάς άμπέλους των, καθ' δσον 6 πά
ρεσκευασμένος πολτός δέν δύνα¬
ται νά διατηρηθή επί μακρόν είς
την κατάστασιν αυτήν χωρίς νά
χάση την μυκητοκτόνον αύτοθ ί-
διότητα, δηλαδή ό πολτός δταν
παραμείνη αρκετόν χρονικόν διά-
στημα άρχίζει νά κόβη όπότε εί¬
ναι άκατάλληλος διά ψεκασμούς.
Επαναλαμβάνομεν καί πάλιν
δτι, άπαντες οί άμπελουργοί Ι¬
χουν υποχρέωσιν νά έπισπεύσουν
τούς ψεκασμούς των αμπέλων των
καί έξορκίζομεν αύτούς πρός τό
συμφέρον των δχι μόνον νά μην
άναβάλλουν τούς ψεκασμούς, άλλά
καί νά μην δπακούσουν είς ουδέ¬
να άλλον, δστις ήθελε καθοδη-
γήση αύτούς διαφοροτρόπως είς
τε την παρασκευήν τοθ πολτοΰ
καί τόν τρόπον τοϋ ψεκασμοθ.
Επί τζ εύκαιρία ταύτη συνιστώ¬
μεν είς τούς άμπελουργούς δπως
μας καταγγέλλωσι πάντα δστις ή¬
θελε συστήση τα άντίθετα ή διά-
«ο^α των δσων ημείς συνιστώμεν,
(ίνα προβώμεν είς τάς δεούσας ε¬
νεργείας διά την τιμωρίαν αύτοθ.
Δέν πρέπει νά διαφεύγη ουδε¬
νός την προσοχήν δτι, νέον κθμα
προσβολής περονοσπόρου ένεφα-
3θη, δστις ηύνοήθη πολύ έκ
των εσχάτως παρατηρουμένων
πρωϊνών δρόσων, δι' δ καί έξορ¬
κίζομεν άπαντας τούς άμπελουρ-
γούς, δπως, άσυζητητεί ψεκάσωσι
τάς άμπέλους των, δχι μόνον είς
την παροθσαν στιγμήν, άλλά καί
εις τό μέλλον δταν αί καιρικαί
συνθήκαι είναι τοιαύται, ώστε νά
εύνοοθν την ανάπτυξιν τοθ περο-
απίρου.
Ευνοικαί συνθήκαι διά την α¬
νάπτυξιν τοθ περονοσπόρου άπό
σήμερον καί εντέυθεν είναι ή πα-
ρουσία δρόσου, ήτις καί μόνον
θά ρυθμίζη δχι μόνον τοΰς αριθ-
μούς των μελλόντων νά διενερ-
γηθώσι ψεκασμών, άλλά καί την
εποχήν κατά την οποίαν ούτοι
οφείλουσι νά γίνουν.
Ό Διευθυντής Φυτοπαθολογι-
κοθ ΣταθμοΟ Ηρακλείου
Γ. ΓΑΒΗΣ
ΟΠΠΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
Η~ΕΥΘΥΜθΓχΗΡΑ
Άπαγωγαί χηρών άναγγέλλον-
ται άνά τό πανελλήνιον. Έπα-
νέρχεται έτσι επί τάπητος καί έ
λαϊκός τραγουδιστής:
Χήρα ν' αλλάξης τ' όνομα,
χήρα νά μή σέ λένε...
Ό λυρ:σμάς τοΰ λαοθ δέν μπο-
ρεϊ νά χαυτισθή κάποτε μέ την
ψυχολογίαν. Διότι ή χήρα μπορεΐ
νά μένη ακριβώς μέ τό όνομα
διά νά θριαμβεύη ώς άτομον!
Άλλά καί διά νά έξάπτη τό πά-
θος τοϋ τροβαδούρου των συνοι-
κιακών τρίστρατων. Ώστόσο ό λό-
γος έδώ είνε διά τάς άπαγωγάς...
—Υπέρ χηρών κ ι ορφανών έ-
ξεστράτευον άλλοτε οί φιλάνθρω¬
ποι, υπενθύμισεν γηραιός κύριος,
φιλάνθρωπος έκ παραδόσεως.
Τί έμποδίζει δμως σήμερον νά
έκστρατευουν υπέρ τοΰ ίδίου σκο
ποΰ, επάνω κάτω, οί άπαγωγεϊς;
Ή χήρα δέν μπορεΐ νά ζή αίωνί
ως ώς χήρα. Αί χήραι τής ίστο-
ρίας εύρισκον τόν ρόλον των
ευχάριστον. Άλλ' ήσαν αυτοκρά-
τειραι ή βασίλισσαι. Οί θαυμα-
σταί των απετέλουν δι' αύτάς ζή
τημα έκλογής καί χουζουριοθ.
—Άλλά μήπως καί σήμερον αί
χήραι δέν συνεχίζουν τόν ρόλον
αυτόν είς την κοινωνίαν χωρίς νά
Η νέα περιοδεία. | ·Η μελισσοκομία
Σήμερον αναχωρεί 6 Πρωθ¬
υπουργός κ. Μεταξάς είς νέ¬
αν περιοδείαν άνά τάς Πά¬
τρας, τό Μεσολόγγιον καί τό
ΆγρΙνιον, πρός έπιτόπιον με¬
λέτην των άναγκών των περι-
ψερειών αυτών. Έτσι συνε-
χίζεται ή άμεσος έπαφή Κρά-
τους καί πολιτών καί έπιτυγ-
χάνεται άφ' ενός ή διατήρη¬
σις των δεσμών τής Κυβερνή¬
σεως μετά τοθ λαοθ, άφ' ε¬
τέρου δέ ή καλυτέρα ρύθμισις
των ζητημάτων πού άφοροΰν
εκάστην περιφέρειαν. Είνε "ί¬
να σύστημα νέον, τό οποίον
ένεκαινίασε καί συνεχΐζει ή
σημερινή κυβέρνησις καί τό δ-
ποίον έδωκεν ήδη άρκετά ά-
ποτελέσμίτα. Την αξίαν δέ
τοθ συστήματος αύτοΰ, έξετΐ-
μησεν αρκούντως ό Ελληνι¬
κάς λαός.
Τα σταφύλια
τής Μεσσαράς.
Είς τα Πιτσίδια καί είς άλ·
λα θερμά, παραθαλάσσια μέ·
ρη τής Μεσσαράς, ήρχισεν ή¬
δη ή ώρίμανσις των σταφυ-
λών.Ύπολογίζεται δέ δτι μετά
δέκα ημέρας θά ύπάρχουν άρ
κεταί ποσότητες σταφυλών κα
ταλλήλων νά τεθοϋν είς την
κατανάλωσιν. Καί επί τή εύ-
καιρΐα μάς γεννάται ή σκέ¬
ψις: ΤΑραγε, δέν θά ήτο δυνα
τόν νά οργανωθή ή έξαγωγή
των πρωΐμων αυτών σταφυ-
λιών είτε είς Αίγυπτον, είτε
είς Ευρώπην, δπου θά έπω·
λοθντο είς έξαιρετικά οψηΧάς
τιμάς; Τό ζήτημα τουτο, τό
οποίον εθιξε καί δ κ. "Υπουρ
γός Γεν. Διοικητής είς προσφά
τους άνακοινώσεις τού, άξί-
είς τόν γηραιόν κύριον. Πάντως
διά νά συνεχίζουν τάς ίστορικάς
φυσιογνωμίας καί νά μένουν χή¬
ραι θά πή δτι Ιχουν τόν άσίκη.
Καί δταν τόν Ιχουν δμως — είνε
βέβαιον δτι μίαν ημέραν θά πο-
θήαουν τή ζεστή γωνιά τής οι¬
κογενείας. Τό πνεΰμα τής έποχής
καί είς τάς περιπτώσει έκείνας
πού τό διευκολύνουν έξαιρετικά,
καταντά κάποτε άνία καί πλή-
ξις. Ή ποικιλία καί ή έναλλαγή
νομίζετε δτι δέν Ιχει καί αυτή
τόν κόρον της; Πόσες χήρες δέν
άποκτοΰν στό τέλος μόνιμον ζιγ-
κολώ! Άλλά καί πόσες δέν νο-
σταλγοΰν την ειρήνην τής οίκο-
γενειακής Ιστίας μέ τόν ευσυνεί¬
δητον καί νόμιμον πλέον φίλον
ή προστάτην. Αί άπαγωγαί πού
συμβαίνουν τελευταίως μέ ενεργη¬
τικόν τάς χήρας, φαντάζομαι δτι
είναι παρήγορον κοινωνικόν αημεί
όν. Καί συμφεροντολογικαί άκόμη
εάν είναι αί άπαγωγαί αυταί,
Ιχουν μίαν πλευράν συμπαθή.
Ή χήρα άλλάσει τό δνομα καί
την ιστορίαν τού: Έπαναρχίζει
τόν ρόλον της είς τό θετικόν κοι¬
νωνικόν πεδίον.
* *
Ή περίφημος«Λούστιγκί βίτβε»
—ή ε&θυμος χήρα τής γνωστής
Βιεννέζικης δπερέττας, έξακολου-
θεΐ συχνά νά είνε ή άδυναμία
των σνόμπ. Καί παλαιότερα ή
ευθυμος χήρα υπήρξεν άπό τάς
χαριεστέρας κοσμικάς έκδηλώ-
σεις δπως συνέβη στά Χανιά πού
άφηκεν ή εκδήλωσις αυτή έπο·
χήν... Άλλά τί σημαίνει; Ή πά
ράδοσις, είτε καθαρώς λαϊκή εί¬
νε, είτε κοσμική, μπορεΐ νά κα¬
τέχη τούς... άντίποδάς της. Ιδιαι¬
τέρως είς τάς ημέρας μας πού
τόσα άντιφατικά καί παράδοξα
συντελοΰνται, γιατί νά μή περι¬
ορισθή αυτή ή άσυδοσία τής χή¬
ρας; Ίστορικαί μορφαί δπως καί
παραδόσεις μπορεΐ νά ύπάρχουν
καί είς τό παρόν δπως καί είς
τό παρελθόν. "Ερχεται δμως στιγ
μή πού υφίστανται τάς πλέον
έκπληκτικάς των τροποποιήσεων.
Καί τάς πλέον άντιθέτους των
διαμορφώσεων. Τό πνεθμα τής
έποχής θά ήθελεν δλας τάς χή¬
ρας εύθύμους! Ιδού δμως δτι
Όρθοτάτη ή απόφασις τής
Γεωργικής Υπηρεσίας όπως
όργανώση δεκαημέοους κό
κλους πρακτικών μαθημάτων
μελισσοκομία-ς καί κατασκευ
ής τεχνιτών κηρηθρών. Κιί πι
στεύομεν δτι τα μαθήματα
αυτά θά παρακολουθήαουν
πλεΐστοι αγρόται μας. Ή με¬
λισσοκομία αποτελεί επιχεί¬
ρησιν έπικερδεστάτην. Εϋδοκι-
μεΐ δέ ιδιαιτέρως είς την νή-
σόν μας. Άλλοτε μάλιστα ή
παραγωγή μέλιτος ήτο τόσον
μεγάλη ώστε νά κάνωμεν καί
σημαντικάς έξαγωγάς. Θά έ
λέγαμεν μόνον δτι παρόμοισ
μαθήματα μελισσοκομΐας θά
Ιπρεπε νά όργανωθοΰν καί
είς τάς επαρχίας, ώστε ή πα-
ρακολούθησίς των έκ μέρους
των χωρικών νά είνε ευκολος
καί άνέξοδος.
Ορθόν μέτρον.
Ή απόφασις τής κυβερνή¬
σεως δι' ής έπιτρέπεται είς
τό εξής είς τα ταχυδρομεΐα ή
άγορά ξένου συναλλάγματος
πρός διευκόλυνσιν των ξένων
[δία περιηγητών, είνε άπό πά¬
σης απόψεως όρθή. Θά συμ·
βάλη είς την πλήρη έξάλειψιν
τής λαθρεμπορίας τοϋ συναλ-
λάγματος καί θά προσφέρη
μίαν επί πλέον υπηρεσίαν είς
τόν Τουρισμόν. Ώς πρός δέ
την άπασχόλησιν των ύπαλ-
λήλων κατά τάς έξαιρεσίμους
ιδία καί τάς Κυριακάς διά την
υπηρεσίαν αυτήν, θά λαμβά-
νουν πιστεύομεν σχετικήν α¬
μοιβήν, δπως λαμβάνουν πο-
σοστά καί έκ τής πωλήσεως
ένσήμων διαφόρων όργανι-
σμών.
*ρ *Ι» *τ*
Ή όδός
Άλικαρνασσοϋ.
Άπό προχθές ήρχισεν ή επι-
σκευή. τής όδοΰ Ηρακλείου—
Πόρου — Άλικαρνασσοϋ. Τα
κατεστραμμένα τμήματα έπι-
στρώνονται μέ νέα σκύρα καί
ή συγκοινωνία θά διεξάγεται
όπωσδήτΐοτε ανέτως. Άλλά,
εάν δέν άπατώμεθα, ή όδός
αυτή επρόκειτο νά τύχτ) γενι¬
κωτέρας καί ριζικωτέρας δι-
αρρυθμίσεως καί έπισκευής,
εύθυγραμμιζομένη κατά τό
δυνατόν καί προσαρμοζομένη
είς τό νέον σχέδιον τής πό¬
λεως σύμφωνα μέ τα δεδομέ-
τα τής χωροσταθμίσεως. Καί
πιστεύομεν δτι καί τουτο θά
γίνη αργότερον, έξευρισκομέ-
νων των άναγκαιουσών πρός
τουτο πιστώσεων. Έφόσον
άλλωστε θά λειτουργήση συν
τόμως τό αεροδρόμιον, ή ό¬
δός αυτή θά χαρακτηρισθή
τουριστική καί θά τύχη τής
δεούσης προσοχής.
διατηροΰν καμμίαν περγαμηνήν ] δέν ύπελ'όγισεν είς τούς άπα-
καί κανένα τίτλον; Ιγωγείς.
Ή παρέμβασις ωφείλετο πάλιν ι ΑΧΜΟΔΑΙΟ£
Διά τούς έργαζομέ-
νους.
Μετά την εφαρμογήν τοθ νόμου
περί ώρών εργασίας χαί χατωτά
τού όρίου μισθών χαί ήμερομι-
σθίων. Μετά την χαθιέρωαιν των
συλλογιχών συμβάσεων χαί την
λειτουργίαν των κοινωνικών ά-
σφαλίσεων, ή Κυβέρνησις καθιβ-
ρώνει τώρα καί την υποχρεωτικήν
χορήγησιν μηνιαίων καί δεκαπενθ
ημερών άδειών είς τούς «ργαζο-
μένους επί μισθώ. Ό ύφυπουργάς
τής Εργασίας κ. Δημήτριος ά
πηυθυνεν εγκύκλιον πρός τάς τρα-
πέζας, τάς άνωνύμους έταιρίας,
τάς εμπορικάς καί βιομηχανικάς
ιέπιχειρήσεις διά τής οποίας 6πο-
; δεικνύει την χορήγησιν άδειών
ι είς τούς 6παλλήλους των. "Ετσι
όλοκληρώνεται συν τώ χρόνφ καί
είς την χώραν μας ή κοινωνική
ι πολιτική την οποίαν έφαρμόζουν
' τα ουγχρονισμίνα Κρά^.
*"*»»
ΑΝΟΡΘΩ.ΣΙΣ
(θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
ρον ώραι 10μ. μ. τό άριστούργημα
«ΟΊ δύο μικρούλες». Μέ την Λίλ
Νταγκοβέρ.
θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
ρον τό γαλλικό £ργο. «Τα δύο
δρφανά».
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
"Ιωάννης Γ. Άστραδάκης
—*·—-^
«ΛΛ^ν
ΘΕΡΙΝΟΣ
Π Ο Υ Λ Α Κ ΛΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
τβ άριστούργημα τής ΟΥΦΑ
ΟΙ ΔΥΟ
ΜιΚΡΟΥΛΕΣ
Πρωταγωνιστοΰν:
Λίλ Ντάγκοβερ
Κάρλ Σέμπεκ
καί δύο νεαρά άστέρια:
Σαβινη Πέτερς
Γκεραντίνη Κάτ. ^
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
ΦΑΝΗ ΕΣΛΕΡ
(όπερέττα)
Μέ τοϋς
Λίλιαν Χάρβεϋ
Βίλλυ Μπίργκελ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ
ΜΑΝΤΑΜ
ΜΠΟΒ ΑΡΥ
Μέ την ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΥ
Έκαστην Δευτέραν, Τε¬
τάρτην καί Παρασκευήν άλ-
λαγή προγράμματος.
Γ
■■■■■■■■■■■■■■■■Β
Έκτός Τράστ
Τό θαλαμηγόν ά)π.
Αναχωρεί έξ Ηρα¬
κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
Πρακτορείον
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τπλέφ. 5-41
ΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒεΐΜΒΒΜΒι»
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Μονιέρνου στυλ κρεβδατοκάμε-
ρα πωλεϊται είς τιμήν ίκανο-
ποιητικήν λόγφ αναχωρήσεως.
Πληροφορίαι παρ' ημίν.
Άπό τού δρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΜΙΑΤΡΑΠΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
♦Οθόν
Είνε δύσκολο άπό τίς δύο
αύτές μεροληπτικές πηγές νά
συναχθή ή άλήθεια.Ένα δμως
γεγονός είνε άναμφισβήτητο:
αύτός ό βίαιος καί άνώφελα
σκληρός χωρισμός υπήρξεν
ϊσως ή πιό σπαρακτική στιγ
μή τής ζωής τής Μαρίας—Άν
τουανέττας. Ή μητέρα ήταν
έξαιρετικά άφωσιωμένη στόν
μικρόν εκείνον ξανθούλη, τό
εύαίσθητο καί πρόωρα άνε
πτυγμένο πλασματάκι πού ώ
νειρευόταν νά τό κάμη καί νά
τό ιδή μιά μερά δυνατόν κα
εύτυχισμένον βασιληα—τόσο
δυνατόν δσο άδύνατος ήταν
ό πατέρας τού, τόσο εύτυχι
σμένον δσο δυστυχής υπήρξεν
ή μητέρα τού. Αύτός ό μικρού
λης, μέ τή χαρά τής ζωής
τού καί την άκοίμητη περιέρ-
γειά τού, ήταν τό μόνο στή
ριγμα πού την έβοηθοΰσεν
άκόμη νά ύπομείνη, τίς ώρες
τής άπελπιστικής ερημίας μέ
σα στή φυλακή. ΤΗταν, χωρΐς
άμφιβολΐα, πιό κοντά στήν
καρδιά της, άπό *ήν κόρη της
ή όποΐα, φύσις σκοτεινή, άντ
παθητική, κακόκαρδη, όκνηρή
καί άσήμαντη άπό πάσης ά
πόψεως, δέν παρεΐχε στήν δι
αρκώς ζωντανή στοργή τής
Μαρίας— Άντουανέττας τό
σην ικανοποίησιν δση τό εύγε
νικό καί λεπτοκαμωμένο άγο
ράκι πού τής άπέσπασαν μέ
σα άπό την άγκαλιά μέ τόσην
ώμότητα καί τόσο μΐσος.
ΛΙγα μέτρα μόλις έχώριζαν
τό διαμέρισμα — μέσα στό
Τ^μπλ—δπου έγκατέστησεν ή
Κομμούνα τόν δελφΐνο άπό
τόν πύργο τής Μαρίας—Άν
τουανέττας. Άλλά τά λίγα
έκεϊνα μέτρα ήσαν χάσμα ά
διάβατο γιά την φυλακισμένη
μητέρα. 'Η διαταγή τής Κομ
μούνας ήταν ρητή καί άλύγι
στη: Άπηγορεύετο στή Μαρία
—Άντουανέττα νά άνταλλά-
ξη έστω καί μιά λέξι μέ τό
παιδί της. Άκόμη καί δταν έ-
μάθαινε πώς ήταν άρρωστο
δέν τής επέτρεπον νά τό ίδη.
Την έκρατοΰσαν άπόμερα, ά-
πομονωμένη σάν νά εΐχε πά
νοθκλα. Δέν εΐχε κάν τό δι
καίωμα νά μιλήση μέ τόν πα-
ράξενο παιδαγωγό τού, τόν
Σιμόν τόν παπουτσή. Καί δέν
βρισκόταν κανείς, άπό τούς
άνωτέρους έ"ως ί,τούς απλούς
φρουρούς, πού νά τής δώση,
άπό οΐκτον έστω, μιά όποια
δήποτε πληροφορία γιά τό
παιδί της. Βουβή καί ερημη, ή
μητέρα ήξερε πώς τό παιδί
της ήταν,κοντά της,σχεδόνμαζί
της καί δέν μποροΰσε νά τοθ
χαμογελάση ή νά τό άγκαλιά-
ση. Δέν είχεν άλλην έπαφή
μαζΐ τού παρά την έπικοινω-
νΐα τής σκέψεως καί τής καρ¬
δίας. Αυτήν, καμμιά διαταγή
δέν εΐχε τή δύναμι νά τής την
απαγορεύση.
Τέλος—μικρή καί φτωχή πά
ρηγορΐα!—ή Μαρία—Άντουα
νέττα ανακάλυψεν δτι άπό £-
να μικροσκοπικό παραθυράκι,
έ"να φεγγΐτη τής σκάλας τοθ
πύργου, στό τρΐτο πάτωμα,
έφαινόταν τό μέρος τής αύλής
δπου ό δελφΐνος επήγαινε με
ρικές φορές νά παίξη,. «Άνε-
βαίναμε συχνά στόν πύργο
—γράφει ή κόρη της. Καί ή
μόνη ευχαρίστησις τής μητέ-
ρας μου ήταν νά βλέπη άπό
έν α παραθυράκι τόν άδελφό
μου νά περνδ».
(συνεχίζεται)
Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
«ΧΙΟΣ»
Κάθβ ΚΥΡΙΑΚΗΝ έ μ. μ. ακριβώς
Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
ΑΙΔΗΗΌΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλεια.
Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
Ταλεφ. 5-40
********
******
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Γυναικεία φιλαρέσκεια
καΐ άνδρικαί ψιλοφρονήσεις.
Κάθε γυναΐκα έπιθυμεΐ νά άρέ-
ση Ί5ού ή άδυναμία δλων μσς. ΕΤνε
μάταιον ή γυναΐκες πού κάνουν 4·
πιδειξι μιάς όλοτελοθς ελλείψε¬
ως φιλαρεσκείας, νά έλθουν νά
ισχυρισθούν δτι δέν έπιθυμοθν
νά άρέσουν θά Ιβλεπα μάλλον
είς την στάσιν των Μνα ειδος
άκέλπιδος φ'λαρεσκείας, μιάς
φΛαρεσκείας αντίστροφον: έδυ-
σττίστησαν είς τοΰς εαυτούς των,
καί επίστευσαν νά θεραπευθοϋν
άττό την θλίψι πού αύτό τούς
προξενοθσε, προσΐταθώντας να
πεισθοθν δτι άδιαφοροΰν τελεί¬
ως. Άλλ' είς τό βάθος, ή γυ
ναϊκες αύτές δέν είνε τισρά πε¬
ρισσότερον,; εύαίσθητες είς μίαν
φιλοφρόνησιν.
ΝομΙζω δτι είνε απαραίτητον
νά σάς συστήσω νά φυλαχθήτε
άπό την άνάγκη αύτην πού αι¬
σθανόμεθα δλες ν' άκοΰμε λόγια
κολακευτικά. Άλλ' ό Σταντάλ ό
οποίος πέρασε μεγάλο μέρος τής
ζωής τού άσχολούμενος μέ την
μελέιη τοθ χαρακτήρος των γυναι
κων, άναφέρει έπιδοκιμάζοντάς
την, την γνώμην ενός των φίλων
τού, την όποΐα έπιμένω έπίσης
νά σάς άναφέρω.
«Πιστεύει δτι ό χαρακτήρ των
γυναικών είνε μία απληστη φιλα
ρέσκεια, δτι έπομένως δέν θά ή
ξευρε κανείς νά τίς ύμνήση άρκε·
τά. Ειδα, λέγει, έγκώμια νά κά¬
νουν θαύματα. Μία νυναΐκα Μλεγε
κάποτε γιά Μνα άνΐ>ρα τοϋ δποίου
τό πρόσωτο ήταν σχεδόν άττο-
κρουστικό. «Τί τέρας, μοϋ κάνει
κακό είς τά μάτια.. «Τότέρας δμως
αύτό την έξύμνησε, επέτυχε νά
της άρέση καί τέλος νά τόν παν-
δρευθη».
θά έπρειε λοιπόν νά δυσπι-
στοϋαε είς τα έγκώμια, Αύτό θά
ηταν πολΰ θλιβερό Δέν γνωρί-
ζω είς τόν κόσμον ψιμμύθιον πού
νά δίδη περισσοτέρα λάμψι είς
τό γυναικεΐο πρόσωπο, άπό μία
φιλοφρόνησι γιά ίνα καπέλλο
ή ίνα φόρεμα. "Αν πήτε σέ μία
γυναΐκα δτι είνε ώραία, δτι εί¬
νε «είς τίς καλές της», θά γίνη
ιράγματι ώραία άττό ίκανοποίησι.
"Ας κάνωμε μάλλον χρήσιτής
ίσχύος πού Ιχουν τά φιλικά λό
για νά δημιουργοΰν την άγαλλΐ-
ασι, την ευτυχία. "Ας λέγωμε
πράγματα εύγενικά. Καί άς ευ
χηθοθμε νά νοιώσουν κάποτε ο
άνδρες δτι μποροθν μέ μία φιλο
Φρόνησι νά επιτύχουν άπό την γυ
ναΐκα των δ,τι ματαίως άπαιτοθν
μέ φωνές καί άγριότητες
Π Ντιστίγκέ
******
*
*
Ι Μετ* ολίγον
* "
* είς την
Ι «ΑΝΟΡΘΩΣΙΝΐ
ΚΟΙΜΩΝΙΚΗ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Η
ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΠΝΟ
Μέ τα όνόματα των σταθμών έλληνιστί.
6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι.
Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις.
Αντιπρόσωπον ' Ηρακλείου
ΚΩΝΣΤ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ.
ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Τηλέφωνον 6—50.
Τμήμα Ασφαλειαν.
Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Άγγλι-
κάς άσφαλιστικάς έταιρίας. 'Ασφαλίζομεν, υπό
τούς καλυτέρους όρους, τούς κινδύνους μεταφο-
ράς οιουδήποτε εί δούς έμπορεύματος.
ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ίΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
Καλύπτομεν τούς κινδύνους πυρός επί οίκο-
δομών, έπίπλων, έμπορευμάτων. Τούς κινδύνους
κλονισμοϋ έκ σεισμού. Έπίσης τούς κινδύνους
έργατικών άτυχημάτων:
ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου
ΕΜΠΑΟ1ΕΡΣ ΛΑΪΑΜΠ1ΛΙΤΥ ΑΣ. ΚΟΡΠΟΡ. ΑΤΔ Λονδίνου.
'Ασφάλειαι ΖΩΗΣ μέ τούς καλυτέρους συν-
δυασμούς:
ΕΤΑΙΡΙΑ:
ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη
Ρ"
■■■■■ι
Το πρατήριον οΐνων
Άντωνίου Μιτετεινάκη
Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού
διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
ΚΡΑΣ1Α ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
"1
δτι
Μία έρωτική ίστορία *
* στήν ΊαπωνΙα, γεμάτη
* πλοκήν, αίσθηματισμό,
^ άγάπη.
Η
ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
Νέαι παραλαβαΐ θερινών ύφασμάτων.
*
*
*
*
*
*
*
*___________
*---------------------
*
·3£ είναι άπό τά ώραιότε
* ρα λογοτεχνικά άρι-
* στουργήματα τοθ γνω-
^ στοθ συγγραφέως:
^ ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ
*
*
ί
*
*
*
*
*
*
*
II
3!
*
ϋ
ί)
31
31
31
3|
3|
31
^ δέν έχει απλώς τό *
^ ενδιαφέρον των συνή- ^
* θων άναγνωσμάτων, εί- 3|
* νέ ίστορία ζωντανή πού
!| συναρπάζει κυριολεκτι- |
^ κώς τόν άναγνώστην, ^
* δπως έξελίσσεται είς *
* τάς όνειρώδεις ακτάς ^
ϊ τής χώρας των χρυσαν £
^ θέμων την οποίαν αΐμα- ^
* τώνει σήμερον ή μέγα- *
* λυτέρα πολεμική τρα- *
* Υωδ1α· *
* *
* *
******** *********
****** ******
-. ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Ανεχώρησε δι"Α·
% θήνας ό κ. Εύαγ. Τζολάκης.
Χ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ανδρέας Ε.
5 Φωτάκης, έγκατεστημένος άπό ε¬
ί των έν Άμερικη καί Ευριδίκη Ξ.
2 Μαραγκάκη έκ Χανίων ήρραβωνί·
ιΐ& σθησαν.
πόλι.
3Γ 'Εξακολουθεΐ ό ευχάριστος και
ί' ρός συνεπώς καί ή κίνησις τοθ
^ ύπαίθρου.
2 ' —Έν πάση περιπτώσει οί πολ-
% λοί πού δέν παραπονοΰνται διά
ϊ κύματα καύσωνος, έ'χουν άκόμη
31 ίνα λόγον νά διαποροΰν διά
ϊ. την καιρικήν εξέλιξιν.
ί| —Διότι, τάς νυκτερινάς τούλα-
*!χιστον ώρας, ή δροσιά τής άτμο·
3>-' σφαίρας έξακολουθεΐ, ώστε νά δι-
ακόπτεται άδόξως τό μακάριο
νυκτερινό κουβεντολόι.
—Μέ τάς ωραιοτέρας των άνα·
μνήσεων έπέστρεψαν καθ" ά πλη¬
ροφορούμεθα οί έκδρομεΐς τής
Παιδαγωγικής Άκαδημίας.
—ΠαντοΟ δπου μετέβησαν οί
έκδρομεΐς έτυχον πάσης περιποι¬
ήσεως καί θερμοΰ γενικώτερον
ένδιαφέροντος υπέρ τής Παιδα¬
γωγικής Άκαδημίας Ηρακλείου
καί τοΰ έκπαιδευτικοΰ της ίργου.
— Είς τόν κ. Μπουρλώτον καί
τούς κ. κ. καθηγητάς όφείλονται
καί πάλιν οί είλικρινέστεροι των
έπαίνων διά την οργάνωσιν τής
ωραίας έκδρομής, τοποθετημένης
μέσα είς τό πλαίσιον των δλων
προόδων έν τή Παιδαγωγική" 'Λ·
καδημία.
—Δέν λείπουν οϋτε αυτές τις
ήμέρες οί διεθνολόγοι των κα·
φενείων.
— Οί όποΐοι άσχολοΰνται μέ
τούς βομβαρδισμοΰς ι ών άμάχων
πληθυσμόν καί την τύχην των δι-
αμαρτυριών εναντίον των.
—Τά έπιχειρήματα έννοεΐται
δτι άντιτίθενται έδώ, έφ' δσον άλ¬
λως τε καί οί καφενειολδγοι 6-
πήρξαν άνέκαθεν διαχωρισμένοι
είς δύο στρατόπεδα.
—Μέ τό σύστημα των κληρώ-
σεων μεταξύ των κατόχων των
κουμπαράδων τό οποίον θά εξα¬
κολουθήση εφαρμοζόμενον υπό
τού Ταχυδρομικου Ταμιευτηρίου.
—Τό άποταμιευτικόν τινεϋμα
ένισχύεται ήθικως καί ύλικώς.
—'Επ' άγαθφ καί των δλων κοι
νωνικών σκοτίων τής άτιοταμι-
εύσεως καί των άποταμιέυόντων.
— Νέαν καινοτομίαν έκπολιτι-
σμοΰ έγκαινίασεν άπό προχθές
ό Δήμος Ηρακλείου.
—Μέ την τοποθέτησιν μέγα-
λων σιδηρων δοχεΐων, έ&αιρετι-
κά εύπρεπων, είς τά διάφορα
σημεΐα των κεντρικών όδών.
—Τά δοχεΐα ταυτα θά χρησι·
μεύουν διά την απόρριψιν δια¬
φόρων άχρήστων άντικειμένων
και άπορριιιάτων έν γένει υπό
των διαβατων καί των γύρωθεν
καταστημάτων.
—Την προσέχη Δευτέραν (τοϋ
Άγίου Πνεϋματος) οί φίλαθλοι
θά κατέλθουν πάλιν έν σώματι είς
τό γήπεδον.
—Διά νά παρακολουθήσουν
τόν δοθησόμενον ποδοσφαιρικόν
άγώνα μεταξύ τοΰ Όμίλου Φιλά-
θλων καί τοϋ Ηρακλέους.
—Άποτελοθντος καί αύτοθ
μέρους τοΰ τοπικοϋ «τουρνουα»
διά τό εφετεινόν ποδοσφαιρικόν
πρωτάθλημα.
—Ό ραδιοφωνικός σταθμός τιοι
κίλλει τό πρόγραμμά τού κατ' αύ
τάς έκτός άπό τάς ένδιαφεροο-
σας επιστημονικάς όμιλίας.
— Καί μέ Ελληνικήν ^ καθαρώς
μουσικήν καί μέ ποίησιν.
—Έν τφ μεταξύ εβελτιώθη ά¬
κόμη περισσότερον ή διαύγεια
τής δλης αποδόσεως τοθ προ-
γράμματος.
—Είς τοΰ Πουλακάκη συνε-
χιζεται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν
ή προβολή τοϋ φίλμ «Δύο μικροΰ-
—Τό £ργον επαναλαμβάνομεν
δτι δέν τιρέπει νά χάση, κανείς
διότι είναι άηό τά νεώτερα καί
έξαιρετικώτερα τής έποχής.
______ό Ρέΐτορτ«ρ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ό ΕΙρηνοδΙκης Βάμου δια-
κηρύσσει δτι κριθείσης άσυμ-
φόρου τής κατά την 29 Μα-
ΐου έ. έ. μειοδοσίας προσφερ-
θείσης έκπτώσεως 4 ο)ο διά
την ανέγερσιν πτέρυγος καί
επισκευήν ύπολοΐπου οΐκοδο-
μήματος (ΕίρηνοδικειακοΟ κατ)
τος) έπαναληφθήσεται ή φα-
νερά αϋτ,η μειοδοσία την 19
Ίουνίου έ. έ. Κυριακήν καί
ώραν 10—12 π. μ. Άξ(σ έρ-
γου 300.000 δραχ. Εγγύησις
30.000.
Ό Πρόεδρος Έπιτρο-«ί
Ε. Τ. Κ. Π. Ε. Α.
Ιω. ΚΜνατοτντοηουλος.
Τά κραγιόν;
ΟΟΤΥ
Φημίζονται χαΐ είνε τα ανωτέρα.
Διά νά οβχιμάσβυν Ολαι, βί ίυ-
ν«τ·ν «( κυρίαι καί δίδες μ«ς,
9« πωληθή:
άπό 25ης Μαΐου
μέχρι Ιδης'Ιβυνίβυ
είς ολοτ τά καλά χ«ταστπμ*τ«
τής πόλεώς μας ίνα κουτΐ κου·
δρβις «Κοτυ» των δρχ. 78 μέ ειδι¬
κήν ταινίαν περιέχον Ινα κρκ-
--" **-------------" ββκιμήν,
Ό οο·ντ(ο»Βθ|
Έμμ. Ι. Αλεξάκης
Ιναντι Άν. Τίτου
ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
θεραπείαν νοσημάτων τοθ
στόματος (ούλίτιδος, κακοσμΐ
άς) συμφώνως μέ την τέλει*·
ταΐαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
Επίσης όδοντοστοιχίας καί
κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
λων—κορώνες έκ τιορσελά·
νης. Έπαναφορά τελείως ά·
νώδυνος των στρεβλοφυβν Α*
τδ0νντθίαινς ^ ΚανθνΐΚί|ν ^
Τηλέφωνον 6—91.
ΖΗΤΕ1ΤΑΙ ύπάλληλος 'τίλίΐό-
φοιχος Γυμνασίου ή Έμποριχής
^Χ^λής υπηρετήσας είς τίν
Στρατόν διά Κατάστημα.
Ιληροφορίαι ΦαρμαχεΤον Ζο«ράρ«
3 κ«μάρες) "
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
-4ίϊ5?ί
?τ° .«ννοείι
■*· *· δοον
«νί.ολόγο,
δ'βχωρ,ομίν
δα.
κατόχων των
■«οίον θα |α.
ΐό
πκόν πνεΰμα
*?' ύλικώς.
*ων βλον κοι
•Κ άποταμι
'ταμι ενόντων
*ν έκπολιτι·
«0 ηρονβέζ
Ιΐκ)οιν μέγα
ά οΐάοορα
ών άδων
» θά χρησι
ορριψιν δια·
«ΐντικειμένων
γένει υπό
5ν γύρωθεν
υτέραν (τού
>1 οίλαθλοι
σώματι είς
ολουβήσουν
ΐοσφαιρικόν
μίλου Φιλά'
έ ούς.
καί αυτού
«τουρνουά»
οσφαιρικον
ταθμός πό»
ου κατ' αί
νδιαφερού-
ιλίας
. καθαρώς
σιν.
ελτιώθη ά-
διαύγεια
τοΰ προ·
ικη συνε·
«έντρωσιν
ιο μικροϋ-
μβάνομεν
Ι) κανείί
ερα καί
οχής.
»ρηρ
3υ δισ-
ς άσυμ-
19 Μα-
)οσφ«Ρ"
ο)ο διά
Ός καί
οίκοδο-
)0 κστ)
τί
|ν κσΙ
α έ>
■ ■♦

>ισί· ι
ότε ·
ευ· ·
«αί ■
άλ ·
ί:
ο- ·
«ο-:
ΛΙΟ-
*1}ί
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Έγκυκλοπα ιδε ία
Οί Άθλιοι.
323ον
Άλλ' δλα ταυτα έλεγον μόνον δι" εαυτούς μη-
δόλως έννοοθντες νά φανώσι καινοτομοθντες είς
τόν λοιπόν κόσμον, αύτοι μόνοι των εύωδίάζοντες
έκ των άρχών άς έπρέσβευον. ΣυντηρητικοΙ τέλος
πάντων έν αυτή τή κυριολεξία.
ΣεβασμΙα τις γραΐα έκ των παλινγοστησασών
καί κατεστραμμένη χρηματικώς, έχουσα μίαν καί μό-|
νην υπηρέτριαν, έσσνήθιζε νά λέγη· «Οί άνθρωποί'
μου». Τουτο δέ δπως άποδειχθή δτι αί Ιδέαι των Ι
έπέζησαν τοΰ βδελυροθ έκεΐνου αίώνος, δν δέν ή¬
θελον οθτε νά θεωρήσωσιν ώς ύπάρξαντσ. Ι
Άλλ' επί τέλους είς τάς απογευματινάς ταύτας'
έκτός των δσων έτελοθντο καί συνεζητοθντο, έ'πρεπε'
νά προσδίδηται ποία τις χροιά ίδιάζουσα. Τίνα εί¬
χον λοιπόν αποστολήν; ΤΗσαν ύπεράγαν βασιλό-!
φρονες. Ήσαν, έν άλλαις λέξεσιν, είς δλα των καί
τοϋ πάπα καθολικώτεροι.
Βεβαίως τό ύπεράγαν δέν εξηφανίσθη, άλλά
καί δέν έ"χει σήμερον δπως τότε την σημασίαν, είς
ήν τό άνήγαγον αί συναναστροφαί τής κ. Τ ...
Διά τουτο άπαιτεΐται μικρά τις έπεξήγησις.
Τό είναι ύπεράγαν σημαίνει βαίνειν πέραν τοΟ
φυσικοϋ, δταν έπιτιθέμεθα εναντίον των σκήπτρων
έν ονόματι τοΟ θρόνου ή τής μίτρας έν ονόματι τοΟ
θυσιαστηρίου.
'Όταν μεμφώμεθα τό εϊδωλον διά τό ήκιστα
εΐδωλολατρικόν τού, δταν ϋβρίζωμεν έξ ύπερβολής
σεβασμοΟ, δταν ευρίσκωμεν έν τώ πάπα όλιγώτε
ρον παπισμόν καί έν τώ βασιλεΐ ολιγώτερον βασι-
λοφροσύνην, ή παρά πο'λύ φώς είς την νύκτα, δταν
ευρίσκωμεν ολιγώτερον λευκήν την χιόνα τοϋ κύκνου
καί κρΐνου' δταν διακείμεθα εύνοίκώς είς πρόσωπα
τ) πράγματα μέχρι βαθμοθ έχθρότητος, δταν διακεί¬
μεθα τόσον Ισχυρώς υπέρ, ώστε νά καταντώμεν κα-
τά, δταν διασύρωμεν πρόσωπον ή πρδγμα, τό όποϊ
όν ήδη έποδοπατήσοτμεν, ή δταν έξορμώμεν ένώ έ-
λαύνομεν άμαξαν άπό ρυτήρος.
Τό υπερβολικόν χαρακτηρΐζει είδικώς την πρώ¬
την φάσιν τής άναγεννήσεως. Ουδέν έν τή ΙστορΙα
υφίσταται δμοιον πρός τό μεταξύ τοϋ 1814 καί
1820 χρονικόν διάστημα. Τα Μξ ταυτα ετη υπήρξαν
εκτακτα' αίγλήεντα άμα καί ζοφερά' γελόεντα καί
κατηφή' διαυγή ώς ήριγενής ήώς καί συγχρόνως
σκιαζόμενα υπό τοϋ έρέβους των μεγάλων κατα-
στροφών, προσφάτων ετι έν τώ πνεύματι καί βραδέ
ως βυθιζομένων είς τό παρελθόν.
Είς την φωτοσκοπίαν εκείνην ύπήρχε νέος καί
παλαιάς άμα μικρόκοσμος, θορυβώδης άμα καί σι-
γηλός, νεάζων άμα καί γεγηρακώς. Ή επάνοδος
ώμοΐαζε πολΰ πρός άφύπνισιν. Ό μικρόσωμος ού¬
τος αποτελεί δμιλον άτενΐζοντα έν ταπεινώσει πρός
την Γαλλίαν, πρός δν δμως αυτή άτενΐζει έν είρω-
νεία" χθεσιναί γλαϋκες πληροϋσαι τάς όδούς ώς
μαρκήσιοι άναβιοϋντες μετ" έπι£ώντων, τής χθές^ν
θρωποι κατάπληκτοι επί τοίς γενομένοις καί μη¬
δέν έννοοϋντες έκ τής πνευματικής εξελίξεως" γεν-
ναΐοι καί εύγενεΐς μεγιστδνες, μειδιώντες ώς ευρι¬
σκόμενοι έν Γαλλία, άλλά καί θρηνοθντες ωσαύ¬
τως1 περιχαρεΐς ώς έπανιδόντες την έαυτών πατρί-
δα, άλλ' άπέλπιδες ώς μή άνευρόντες την μοναρ-
χίαν των εύγενής τάξις των στσυροφοριών, μυκτη-
ρΐζουσα τούς εύγενεΐς τής αύτοκρατορίας ήτοι τό
άνθος τοΟ στρατοθ' ίστορικαί οικογένειαι άπολέσα
σαι τό πνεϋμα τής Ιστορίας· τέκνα των έταίρων Κα
ρόλου τοϋ Μεγάλου περιφρονοϋντα τούς έταίρους
τοΟ Ναπολέοντος. Τό τέως παραγνωρϊζον τό χθές.
Δέν ύπήρχε πλέον συναίσθησις μεγαλείου άλλ' ου-
τε συναίσθησις τοΟ γελοΐου.
(συνεχίζεται)
Αι* έκείνους πού θέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Α'.
Είς μίαν ενδιαφέρουσαν μελέ¬
την τού περί τής ψυχολογίας των
ζώωνύπό τόν τίτλον «Καί επί γής
ειρήνη» ό Ζ. Φώρ περιγράφει θαυ-
μασίως τόν ιραχύν άγώνα τόν δ-
ποίον διεξάγουν δύο Ιντομα μόλις
έξέλθουν άπό τό κέλυφός των. Δύο
δντα, πού είνε ασφαλώς άδελφοί,
ρίχνονται τό έ'ν κατά το(5 άλλου
μέ λύσσαν είς ίνα άγώνα άλλη-
λοεξοντώσεως. «Δέν' γνωρίζουν—
λέγει δ Φώρ—ουτε τί είνε ή ζωή,
οθτε τί είνε δ θάνατος, άλλ' έ*-
χουν μέσα είς τό αΐμα των ενα
σκοτεινόν πάθος, μίαν έκ γενετής
άγριότητα πού τα έξωθεΐ άσυνει
δήτως πρός τόν φόνον, την μάχην
την άνωφελή 'καταστροφήν». "Ω
στε πρέπει νά καταλήξωμεν είς τδ
συμπέρασμα δτι δ πόλεμος είνε
νόμος τήςφύσεως, Οί άνθρωποι άλ-
ληλοσπκράσσονται. Α£ μαχαι είνε
άδιάκοποι καί επί τής γής καί
θετικόν δργανον. Άλλοι έχουν τα
πόδια των έλικοειδή, πράγμα πού
τούς έπιτρέπει νά κάμνουν αλμα-
τα είκοσι μέχρι τριάκοντα έκατο-
στομέτρων. "Αλλοι άκόμη καί εί¬
νε οί περισσότερο: αύτοι, εχουν
είς τό μέτωπον ϊν» άδένα δ οποί¬
ος ημπορεί νά έκταθ·3 μέχρι κοι-
λίας. Τό δργανον αύτό ίκπέμπει
;ν γλοιώδες δγρόν τό οποίον έκ-
Ήρύδμισις τώνζητημάτων
των βιοτεχνών Κρήτης.
είς τούς αίθέρας.
άρθρόποδα έκ των
Τα λεγόμενα
έντίμων, μάς
παρέχουν παραδείγματα περίεργα
των άγώνων αυτών. "Οσοι Ιχουν
μελετήση την ζωήν των Τερμιτών
γνωρίζουν 8τι μεταξύ αυτών 6πάρ
χει μία τάξις διακριτική πολεμι-
στών, άνεξάρτητος άπό την τάξιν
των έργατών καί την τάξιν την
προωρισμένην διά την άναπαρα-
γωγήν. Ο£ τερμίται στρατιώται
ϊχουν,ώς αποστολήν νά 6ΐτερασπί-
ζουν τό κράτος των. Τα δπλα
των, τό άνάστημά των καί ή
μορφή των έν γένει διαφέρουν
άπό τοΰ ενός είδους είς τό άλ-
λο. ΟΕ μέν Ιχουν τεραστίαν σκλη-
ράν καί θωρακισμένην κεφαλήν,
σιαγόνας άνεπτυγμένας καί ισχυ¬
ράς, πού άποτελοΰν πολύτιμον επι
ΧΑΝΙΑ Ίούνιος (άνταποκριτοθ
μας).— Επαγγελματιαι έπιστρέ-
ψαντες τάς ημέρας αύτάς έξ Αθη¬
νών βεβαιοθν δτι τό Ύφνκουρ-
γεΐον Εργασίας μελετά σειράν
μέτρων άφορώντων την ρύθμισιν
των Ιπαγγελματικών καί βιοτε-
χνικών ζητημάτων.
Μέ την πληροφορίαν αυτήν συν-
δυάζεται καί ή αναγγελθείσα
υπό τής «Ανορθώσεως» Γδρυσις εί
δικής ύπηρεσίαςστεγάσεωςΚρήτης,
τοξευόμενον καιά τοθ ΙχθροΟ τοΟ. ή ίποία πιθανώτατα συμπεριλαμ-
παραλύει τάς κινήσει;. Γενικώς
οί στρατιώται δέν άρκοθνται είς
την άμυναν. Δέν περιμένουν δη·
λαδή τόν εχθρόν είς τάς θέσεις
των, άλλά ίκκινοθν πρός συνάντη¬
σιν τού. 'Υπάρχει μία λαμπρά με-
λέτη τοΟ Μπυνιόν, πού μάς δίδει
θαυμασίαν είκόνα τοΟ στρατοθ αύ-
τοθ έν πορεία. Ό στρατός αύτός
καί διά την άριθμητικήν τού δύ¬
ναμιν καί διά την τελειότητα των
άμυντικών τού στοιχείων, νικά
σχεδάν πάντοτε είς τόν διαρκή πό
λεμον πού διεξάγει κατά των μυρ
μηγκιών. Άλλά καί είς αύτά τα
μυρμήγκια, μ' ίλην την οργάνω¬
σιν τής κοινωνικής προνοίας πού
Ιχουν καί πού θά έδικαιολόγει
μίαν ήμερωτέραν φύσιν, οί πόλε-
μοι είνε συνεχεΐς καί σκληροί.
Αί μαχαι μεταξύ μυρμηγκιών, τάς
οποίας Ιχουν παρατηρήση διάφο¬
ραι συγγραφεΐς άπό τοΟ Χοθμπερ
μέχρι τοΟ Φορέλ είνε πράγματι
κλασσικαί. Διεξάγονται πρό παν¬
τός μεταξύ των παρατάξεων δια¬
φόρων γενών άλλά δέν είνε σπά-
νιαι καί μεταξύ μυρμηγκιών τοΟ
ίδίου γένους δταν δέν κατοικοίίν
βάνει καί τό ενδιαφέρον τής κυ
βερνήσεως υπέρ τής έπαγγελματι
κης στέγης. Καί τοθτο άσχέτως
των μελετωμένων έν τώ μεταξύ
γενικωτέρας μέτρων.
Ο,τι τονίζετχι μεταξύ των 6ιο-
τεχνικών κύκλων ιδίως, είνε ή
προστασία τής βιοτεχνίας διά την
οποίαν τό αρμόδιον 6φυπουργεΐον
κατέληξεν είς ωρισμένα συμπερά-
σματα.
είς την ίδιαν φωλεάν.
(συνεχίζεται)
Γ"
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Κ.Κ.
Όσοι ηκολούθησαν την συμβουλήν μας καί
ήρχισαν την ξ Π Ρ « ν καταπολέμησιν τού Πε-
ρονοσπόρου, είχον καταπληκηχα άποτελέσματα.
Ρ Άποϊύγετε εφέτος ^βαδεύ«ρο θειαφ.σμα μέ
κοινό θειάφι. Μεταχειρισθητε ©ΕΙΟΧΑΛΚ1ΝΗΝ,
ποΰ περιέχει θειάφι καί χαλκο, καί ^μέ Ινα εξοδο
νά καταπβλεμήσετε αποτελεσματικώς καίτβν Πε-
οβνβσπβρβ καί τή Χβλέρα.
Ρ "Οσοι έκάματε τό δεύτερο θειαφισμα, μπβρεϊ-
τβ νά ιιεταχειρισθήτε απλήν ΧΑΛϋΐΛΗΐ*.
Συνιστώμεν^έπιμόνως είς ίλους την δοκιμήν
Ιστω καί είς εν τμήμα τής Άμπελου.
Μονον μέ την ξηράν καταπολέμησιν θα
περιβωθξί τό υπόλοιπον των σταφυλών.
ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
■■■......-——
....................
Γ
..........
Διά νά
οτερεά ύφάσματα
φθίίτβ τό Πρατήριβν τού
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
δονια εως φασκιές.
λά μ«ς Π ποιότης.
ί ^πε
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
!■■
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τό Πρατήριον τοΟ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬
ου μετεφέρθη επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί
έναντι των Δικαστηρίων.
Είς τό Πρατήριον ύπάρχει διαρκής έκθεσις των
ϊίδών ύφαντηρΐου τοΟ Ιδρύματος, τα τόσον περΐφη-
μα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης.
ΈπΙσης δλα τα ειδή οίκιακής τέχνης, έξαιρε-
τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
■■■«■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■«.■■■■.
Κατ' αύτά διεπιστώθη ή άνάγ-
κη τής λήψεως είδικής μερίμνης
χάριν τής Έλληνικής βιοτεχνίας,
ή όποία απετέλεσε πάντοτε σΐΐου-
δαίαν πλουτοπαραγωγικήν πηγήν.
Δόναται νά θεωρηθή άπό τοθδε
γεγονός ό καθορισμός υπηρεσίας
έλέγχου ήτις θά φροντίση δπως
οί βιοτέχναι τοΟ λοιποθ καί επί
τ$ βάσει είδικών κριτηρίων, νλ
κέκτηνταιίδιαιτέραν μόρφωσιν καί
συγχρόνως νά κατέχουν πτυχίον
βιοτεχνικής σχολής.Άνευ τοΟ πτυ
χίου τούτου δέν θά έκδίδωντ-χι ί
δειαι ιδρύσεως βιοτεχνιιιών επ
χειρήσεων.
Συγχρόνως τό δφ >που,ογεϊ
τής*Εργασίας έμελέτησε το ζή
τημα ιδρύσεως Βιοτεχνικής Έστι
άς, σκοπός τής οποίας θά είνε ή
ενίσχυσις των βιοτεχνών είς τάς έν
γένει έπαγγελματι κάς των έπιδΊ -
ώξεις.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Συνδέσμου Έργοστασιαρχών
Σταφιδεξαγωγέων Ηρακλείου
Σχετικώς μέ τόν δημιουργη¬
θέντα εσχάτως θόρυβον διά
την δήθεν επιβολήν προσθέτου
φόρου 20 ο)ο επί τής μεταφε-
ρομένης έκ Κρήτης είς Πει¬
ραια άνεπεξεργάστου σουλτα
νΐνας θεωροθμεν υποχρέωσιν
μας νά δώσωμεν τάς κατω¬
τέρω διασαφηνίσεις:
Κατά νόμον (σχύοντα άπό
πολλών έτών ή μεταφερομένη
έκ Κρήτης είς την λοιπήν Έλ·
λάδα σταφίς ύπόκειται είς
εξαγωγικόν δασμόν. Κατόπιν
'Υπουργικής αποφάσεως καί
προστατευτικώς διά την Κρητι
κήν Σουλτανίναν ύπόκειται αϋ
τη κατά την εξαγωγήν της διά
των τελωνείον Πειραιώς καί
Πατρών είς εξαγωγικόν δα¬
σμόν υπολογιζόμενον μόνον
κατά ποσοστόν 20 ο)ο διά φύ
ραν καί πρόσμιξίν της μετώ
τής σουλτανίνας Πελοποννή-
σου.
Είνε έπομένως καταφανές
δτι ουδέν νέον φορολογικόν
μέτρον επεβλήθη επί τής Κρη
τικής σουλτανίνας τής μετα-
φερομένης έκ Κρήτης είς την
λοιπήν Έλλάδα. Απολύτως
άνακριβής είνε έπΐσης ή δη¬
μοσιευθείσα πληροφορΐα, καθ"
ήν τό 1)4 τής παραγωγής
σουλτανινών Ηρακλείου με-
ταφέρεται είς Πειραια.
Είς τάς ανωτέρω άνακοινώ
σεις προβαίνομεν αποκλειστι¬
κώς ίνα καθησυχάσωμεν
τάς Γεωργικάς μας Όργανώ-
σεις, τάς οποίας άδικαιολο-
γήτως εθορύβησαν ούχι ψύ-
χρσιμοι πληροψορηταΐ.
Ηράκλειον τή 9—6—1938
(Έκ τοΟ Συνδέσμου).
—Όρειβχτική έκδρομή.
Ό Ελληνικάς Όρειβατικός
Σύνίεσμος (τμημα Ηρακλείου) όρ
γανώνει την 83η ν έ*δρομην είς
Λασήθι. Τό προγραμμα έ'χει ώς
εξής: Κυριακή 12)6)38. 'Αναχώρη-
σΐί άπο τα γραφιϊα τοΰ Σδέ
ώ 3'
σμου ώρα 5 30' π. μ. δι' αΰτοκινή-
των είς Γωνιές καί έκεϊΒίν πίζή
είς Κράσι. 'Λναχώρησις 3 μ. μ
καί μέσω Κεράς, 'Ασφεντάμων ά-
νάβασις είς κορυφήν Καρφΐ καί
εκείθεν είς Τζερμιάδω οπου δια-
νυκτέρευσις. Πορεία *.30' ωρες.
Δευτέρα 13)6)38. Άναχώρησι; έην
π. μ. καί μέσω χωρίων Φαρβάρω,
Μαρμακεττο, Μεοα Λασήθι, Μο·
νής Κρουστκλλένιας, 'Αγ. Κων¬
σταντίνου, "Αγ. Γεωργίου, Κου-
δουμαλιάς, Άβρακέντε, Καμηνά-
κι, Μαγουλά είς Ψυχρό ίπου δι-
ημερευσις. 'Ανάβασις είς Δικταϊ
όν "Αντρον. Άναχύρησις έκ Ψυ
χρό 5 μ. μ. καί μέσω Άμπελου
είς Άβδοΰ. Εκείθεν δι' αΰτοκι-
νήτων είς Ηράκλειον. Πορεία
Δευτέρα; 8 ώρας. Δικαίωμα συμ-
μ&τοχής μελών δρ. 100 μή μελών
125. Δηλώσεις δεκταί μέχρι Σαβ-
βάτου μεσημβρία. Άρχηγός ό κ.
Κώστας Άνυφαντάκης.
—Τα στάσιμα υδατα καί ή
δημοσία ύγεία.
Τό Ύνβιβνβμικόν κέντρον Ή·
ρακλείου παρακαλεΐ πάντα γνωρί
ζοντα ποΰ ΰπάρχουν στάσιμα νε-
ρά, σταϋλοι, κοπρώνες κλπ. δπω;
δι' άπλοΰ σημετώματός τού ειδο¬
ποιεί περΐ τούτου τό Ύγειονομι-
κόν Κέντρον.
—Φιλάνθρωπος δωρεά.
Ή οίκογένεια Μιχαήλ Τζανά¬
κη Δερματεμπόρου, κατέθεσεν είς
τόν κ. Ταμίαν τού 'Εθνικοΰ Πτω-
χοκομείου 500 δρ. πρός παροχήν
φαγητοΰ είς τούς τροφίμους αύ-
τοΰ, άντί μνημοσυνου τής θυγα-
τρός καϊ αδελφής των, Μαρίας
Καλλιγιάνη.
Ι^^
ΠΕΙΕΐΑΙΕνΤ -ΡΓοστασιαάποσ διονύσιος ίήλ? 42-297
11ΕΙΚΜΙΕ Τ Μμ γραφε ια : μ εγαρον γιαηηουλατου τηλ. 4ο-οβ5
Άΐ,ηπροοωποι διά τϊ,ν Κρήτην^ Π. Θ. ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣ & ΥΙΟΙ
—Αί είσαγωγαί έξ Ήνωμέ-
νων Πολιτειών.
Διά συμπληρωματικής κοινής &
ποφάσίω; των ΰπουργών θΐκονο-
μικων καΐ 'Εθν. θΐκονομίας έπβ·
τράηη ή χορήγησις άίειων διά
την εισαγωγήν των έν τγϊ ύπ' άρ.
14071)38 αποφάσει αναφερομένην
βΐδων προβλεΰσβως Ήνωμένων
Ιΐολιτειών τής Άμερικης καί είς
είσαγωγεϊς μή έχοντας μέν επί¬
σημον αντιπροσωπείαν, πλήν δ¬
μως δυναμένου; να άποδείξωσιν
διά προσκομίσεως προβφάτου άλ·
ληλογραφίας ότι ευρίσκονται είς
διαπραγματεύβεις άντιπροσωπεί-
άς μετ' αμερικανικόν ο'ικων ϊίσα-
γωγης των έν λόγω εΐδών.
—Τα κοντεζάν.
Επικειμένης τής έγκρίσίως διά
τό προσεχές β' εισαγωγικόν εξά¬
μηνον είώικοΰ κοντεζάν δι' είσα-
γωγάς έξ Ήνωμένων Πολιτειών
τής Άμαρικής εΐδών των π ινα κων
Β,Στ,- κλπ. ώς εγένετο καί κατά
τό τρέχον, παρεκλήθηακν τα Έμ
πορικά Έπιμελητήρια νά αΐδοποι
ήσωσι τοΰς ενδιαφερομένους νά
υποβάλωσι σχετικάς αιτήσβις άπό
τοΰδϊ είς τρόπον ώστί νά κατα-
ατίί δυνατή ή υπό τής οϊκίίας έ-
πιτροπής παροχπ των σχετικών ά
δειων.
ΚΙΜΟΝ Λ. ΕΥΓΕΝΗΣ
ΕΙδικβυθϊΙς επί έπταίτί-
αν «ι; τα παθολογικά νο-
οήματα έν Παρισίοις καί
Λυωνι.
Δέχβται τούς πάσχοντας
είς τό Ιατρείον τού όδός
Άμαλθείας ('τιάροδος ό&οθ
Κατεχοκη, ττρώην Πλατύ
σοκκακι) ώραν 9—12 π. μ.
καί 3—6 μ. μ.
Τάς Κυριακάς δωρεάν
10—12 π. μ.
Τηλέφωνον 6—63
Ι
Ι
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Σσββάτου
11 Ίουνίου 1938
ΣΥΝΕΙΔΗΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
Σοβαραί δηλώσεις τοΰ κ. Νταλαντιέ.
'Εκκενοΰται π πόλις τοΰ Χανκόου.
ΥΠΟ ΛΓΓΑΙΚΗΝ Π1Μ ΑΙΑ Η
ΕΠΙΤΕΙΝΕΤΑΙΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΟΙ)ΑΙΚ|Σ_ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγραφή-
ματα έκ Παρισίων καί Λονδίνου άγγέλ-
λουν ότι οί βομβαρδισμοί Αγγλικών
πλοίων είς τα ΰδατα τής Άνατολικής
Ίσπανίας συνεχίζονται.
Κατά τάς ιδίας πληροφορίας, οί
βομβαρδισμοί ούτοι, έξεγείροντες την
δημοσίαν γνώμην είς την Μεγάλην
Βρεττανίαν, έπιτείνουν την κρισιμότη·
τα τής Έύρωπαϊ«ής καταστάσεως.
ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ
ΛΥΣΣΩΑΕ1Σ ΕΠΙΘΕΣΕΙ!
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
ρισίων ότι είς την νότιον Άραγωνίαν
οί έθνικοί συνεχίζουσι σφοδράς επι-
θέσεες ιδία πρός την κατεύθυνσιν τού
Καστεγιόν ντέλα Πλάνα. Είς τάς
έπιθέσεις ταύτας οί κυβερνητικαί άντι·
τόσσουσιν άπεγνωσμένην άμυναν.
Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ~
ΥΠΗΡΞΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΤΑΤΗ
______________ ι
ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίουνίου (τού άντα- '
ποκριτού μας)- —Νεώτεραι είδήσεις '
έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή χθεσινή
άερομαχία μεταξύ έθνικών καί κυβερνη- '
ιικών υπήρξεν από τάς μεγαλυτέρας1
τού έμφυλίου πολέμου καί τάς μάλλον
δραματικάς. Είς την άερομαχίαν έλα-
βον μέρος έν όλω 87 άεροπλάνα. Οί
έθνικοί άγγέλλουν ότι αί απώλειαι τής
κυβερνητικής άεροπορίας είναι βαρείαι.
ΟΙΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΙΤΗΣΚΑΝΤΩΝΟΣ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΗ ΗΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Ίουνίου (τηλε¬
γραφικώς) —■ Κατά την χθεσι¬
νήν συνεδρίασιν τής Βουλής
ό κ. Νταλαντιέ εξεφώνησε λό¬
γον μέ κύριον θέμα την πα¬
ραβίασιν των γαλλικών συνό
ρων καί τούς έπαπειλουμέ-
νους βομβαρδισμούς των πά-
ραμεθορίων πόλεων τής Γαλ¬
λίας. Ό κ. Νταλαντιέ ετό¬
νισεν δτι αί διαταγαί αίδποΐ-
! αι εδόθησαν καί τα μέτρα
γενικώτερον τα όποΐα ελή¬
φθησαν θά συντελέσουν ώ·
στε ουτε κάν προσέγγισις
ξένων άεροπλάνων είς την
μεθόριον νά είνε πλέον δυνα-
τή.
«Είς τήνέμφάνισίν τού μόνον,
εΐπε, κάθε ξένον άεροπλάνον
θά κτυπηθή άδιακρίτως υπό
τής Ισχυρώς όργανουμένης άν-
τιαεροπορικής αμύνης καί
των γαλλικών άεροπλάνων».
ΤερματΙζων τόν λόγον τού ό
κ. Νταλαντιέ εζήτησε θάρρος
καΐ ψυχραιμίαν άπό τόν γαλ¬
λικόν λαόν.
ΗΡΕΜΙΑ ΕΝ ΣΥΡΙΑ
Ή ήρεμΐα επανήλθεν είς Ά-
λεξανδρέτταν χάρις είς την α¬
ρίστην πολιτικήν τής Γαλλι-
Ί κης Κυβερνήσεως. Οί πολι
ι τικοί κύκλοι τής Άγκυρας
έκφράζονται μέ μεγάλην ίκα
νοποίησιν υπέρ τής Γαλλίας
Άποτέλεσμα τής βελτιώσε
ως των Γαλλοτουρκικών σχέ¬
σεων υπήρξεν ή πρότασις τής
ΓαλλΙας διά την σύναψιν ε¬
νός Γαλλο—Τουρκο—Συρια-
κοΰ συμφώνου. Ή πρότασις
έτυχεν εύνοίκής ΰποδοχής ύπά
τής Τουρκικής Κυβερνήσεως,
τοΰ συμφώνου θεωρουμένου
ώς όριστικής λύσεως τοθ ζητή
ματος τής Άλεξανδρέττας.
—Έκ Λονδίνου αγγέλλεται
δτι τό υπουργείον τής άεροπο¬
ρίας εδήλωσεν δτι ή Αγγλικη
κυβέρνησις απεδέχθη την πρό¬
τασιν τής Άγγλικής άποστο-
λής ή όποία εΐχε μεταβή άπό
τοϋ πσρελθόντος μηνός είς
Αμερικήν διά νά έλθη, είς ά¬
μεσον επαφήν καί συνεννόη¬
σιν διά την παραγγελίαν ά¬
εροπλάνων διά λογαριασμόν
τοΰ ΆγγλικοΟ κράτους. Ούτω
ή Αγγλία δέχεται νά παραγ-
γελθοθν είς Άμερικανικά έρ-
γοστάσια 200 καταδιωκτικά
άεροπλάνα καί 200 νέου τύ-
που διά την έκγύμνασιν τοΰ
πιλότου, υπό τόν δρον τής τα
χίστης παραδόσεως των.
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΧΟΤΖΑ - ΣΟΥΔΙΤΠΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Ίουνίου (τηλε¬
γραφικώς).—Ό Σουδίτης βου-
λευτής κ. Κούντ έγινε χθές
δεκτός υπό τού κ. Χότζα. Ό
κ Κούντ, ό οποίος εΐχε λάβει
σχετικάς όδηγίσς υπό τοΰ κ.
Χενλάίν, συνωμίλησε μετά τοΰ
κ. Χότζα επί των δρων διά
την έναρξιν διαπραγματεύ-
σεων αί οποίαι θά εχουν ώς
βάσιν τάς νέας διακοινώσεις
των Σουδιτών.
Μ1Α ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Ίουνίου (τη-
λεγραφικώς). —Έξ όνόματος
τής Ίαπωνικής κυβερνήσεως
ό ύπουργός των Εξωτερικών
ανεκοίνωσεν είς τούς ένΤόκιο
άντιπροσώπους τοϋ Εύρωπαί-
κου τύπου δτι καί αί πλέον
εντονοι διαμαρτυρίαι δέν θά
κατορθώσουν νά έμποδίσουν
την Ιαπωνίαν άπό τοΰ νά συ¬
νεχίση τοΰς βομβαρδισμούς
τής Καντώνος.
—Τό Χανκόου πρόκειται
νά έγκαταλειφθή ώς πρωτεύ-
ουσα των Κινέζων. Πάντως ή
κυβέρνησις Τσάν—Κάϊ—Σέκ
παρσμένει μέχρι τής στιγμής
έντός τής πόλεως καί είνε ά¬
γνωστον ποΰ πρόκειται νά
μεταφερθή. Όλα τα στρατιω
τικά γραφεΐα μεταφέρονται
είς γειτονικάς επαρχίας.
Ή άπογραφή των έμπορον
των διαμενόντων είς τάς επαρχίας.
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας). —Καθ* ά άναφέρουν τη
λεγραφήματα έκ Σαγκάης, κυκλοφορεί
φήμη ότι οί στρατιωτικοί τής Καντώ-
τος ένεργούντβς:αύτοβούλως θά ύποβά-
λουν είς τούς Ίάπωνας προτάσεις άνα-
*ωχής._________________
ΑΙ ΣΧΕΣΕΙ! ΙΙλλΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑηθΧΑΤΕΣΤ_ΑΘΙΙΣΑΝ_ ΤΕΛΕΙΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Παρι¬
σίων ότι κατόπιν των τελευταίον Γαλ-
λοτουρκικών συνεννοήαεων αί σχέσεις
Γαλλίας καί Τουρκίας άποκαθίστανται
πλήρως.
ΝΕΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙ&ΡΟΜΑΙ
ΤΩΝ ΙΑΠΏΝΩΝ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα
ποκριτού μας).—Πληροφορίαι έκ Λον¬
δίνου άναφέρουν ότι οί Ίάπωνες έπανέ-
λαβον τάς άεροπορικάς αυτών έπιδρο-
μάς εναντίον τής Καντώνος. Άγνοοΰν-
ται μέχρι τής ώρας τα άκριβή άποτελέ-
αματα των έπιδρομών τούτων.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΪ
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥ1ΤΗΣ ΜΙ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τοΰ άντα-
ποκριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι την
22αν Ίουνίου θά συνέλθη είς συνεδρία¬
σιν υπό την προεδρίαν τού κ. Μεταξά
ή έπιτρο-πή διά τό κόστος τής ζωής.
Κατά την συνεδρίασιν ταύτην Θέλουν ε¬
ξετασθή διάφορα έρωτήματα ύποβλη-
θέντα παρά κρατικών ύπηρεσιών, ιδία
όσον άφορά την επιβάρυνσιν των είδών
πρώτης άνάγκης διά των κομίστρων.Έ-
πίσης θά εξετασθή κατά πόσον είνε δυνα¬
τόν ν ά ληφθοΰν ριζικά μέτρα διά την
ταχυτέραν καί άνευ μεσαζόντων μεταφο
ράν των είδών πρώτης άνάγκης άπό τούς
ΐύηους παραγωγής είς την κατανάλωσιν.
Καθ* ά μδς ανεκοίνωσεν
ό κ. Διευθυντάς τής Νομαρχί
ας,ώςΠρόεδρος τής'Επιτροπής
Άπογραφήςτών έμπόρων Ήρα
κλείου τόν οποίον ήρωτήσαμεν
σχετικώς, ή άπογραφή των έμ
ττόρων διά την συμμετοχήν
των είς τό Ταμείον Άσφαλί-
σεως Έμπόρων τής Ελλάδος,
συνεχίζεται κανονικώς έπιδει-
κνυομένης πάσης προθυμίας
έκ μέρους των ενδιαφερομένων
διά την έγγραφήν των.
Ώς μας έγνώρισεν ό ϊδιος,
διά την απογραφήν των έμπό
ρων των έπαρχιών θά περιο
δεύσωσιν οί άπογραφεΐς τα
κυριώτερα κέντρα τοΰ νομοΰ,
διά τούς είς τα μικρότερα δέ
χωρία καΐ συνοικισμούς ά
σκοΰντας τυχόν τό έπάγγελ-
μα τοΰ έμπόρου απηύθυνε σχε
τικήν εγκύκλιον κατόπιν απο¬
φάσεως τής Έπιτροπής, είς
τούς ΠροέδρουςτώνΚοινοτήτων
δπως είδοποιήσωσι τούτους
νά ζητήσωσι παρά τής 'Επι-
τροπής δελτίον πρός συμπλή¬
ρωσιν.
Έπίσης καί οί έμποροι τής
πόλεως είς οΰς τυχόν δέν πά
ρέδωκαν δι' οιονδήποτε λόγον
οί άπογραφεΐς δελτίον πρέπει
νά ζητήσωσι τοιαΰτα παρά
τήςΈπιτροπής ή των άπογρα-
φέων Ίνα μή έκ τής τυχόν
παραλείψεώς των άπολέσωσι
τα δικαιώματά των διά ,τήν
συμμετοχήν των είς τό Τα¬
μείον.
ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ
ΜΑΚΑΒΡΙΟΝ ΕΥΡΗΜΑ
Είς άρκετήν απόστασιν 6ε-
ξιά^,τοθ μεγάρου Φυτάκη έξε
βράσθη χθές την πρωΐαν πτώ-
μα νέου άνδρός. Έκ τού
πτώματος ί εχουν άποσπασθή
λόγω άποσυνθέσεως, ή κεφσ-
λή, καί μέγα μέρος τοϋ
θώρακος καί ό δεξιός ποθς.
Τό πτώμα χρονολογεΐται
άπό μηνών, πλέον των
δύο, έκ τής διατηρήσεως δέ
των σαρκών, μή άποσυντεθει-
σών είς ωρισμένα σημεΐα τοΰ
πτώματος, έξάγεται δτι του¬
το &Τχε καταπλακωθεΐ υπό ύ
γράς άμμου. 'ΥποτΙθεται δτι
τό πτώμα θ' ανήκη είς τι
πρόσωπον έκ των παρασυρ
θέντων κατά τάς πλημμύρας
τοθ παρελθόντος Όκτωβρΐου.
Αρμοδίως πάντως διεξά-
γονται άνακρΐσεις.
ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Καθ" ά γνωρίζεται αρμοδί¬
ως πρός τάς τελωνειακας αρ¬
χάς οσάκις πρόκειται περί
έμπορευμάτων άφικνουμένων
είς Έλλάδα ούχι άπ' εύθείας
έκ τοθ τόπου τής καταγωγής
των, άλλά κατόπιν μεσο¬
λαβήσεως μεταφορτώσεως ή
διαμετακομίσεως είς τόν ε¬
λεύθερον λιμένα τοΰ Άμβούρ
γου καί έλλείπει τό οΐκεΐον
πιστοποιητικόν καταγωγής,
δύνανται ταυτα νά συνοδεύ¬
ωνται καΐ διά πιστοποιητικών
εκδιδομένων υπό τοΰ έν λόγω
λιμένος.
Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΡΑΧΜΗ
Διά τηλεγραφήματός τού
πρός τάς Τελωνειακας αρχάς
ό ύπουργός των Οίκονομικών
γνωρίζει δτι δι' άναγκσστι-
κοΰ νόμου ή άξία τής μεταλ-
λικής δραχμής διά τόν ύπολο-
γισμόν των είσαγωγικών δα-
σμών των κλάσεων 62 καί 63
ωρίσθη άπό τής 7ης τρέχ.
μηνός είς χαρτΐνας δρχ. 22.
Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Πρός τάς Τελωνειακας αρ¬
χάς εκοινοποιήθη πρός εφαρ¬
μογήν τό κείμενον τοϋ Β. Δ.
«περί άποβιβάσεως έμπορευ¬
μάτων έν ωρα νυκτός είς λι-
μένας παρά τοίς όποίοις έ-
δρεύουσι τελωνεΐα α' τάξε¬
ως. . _____________
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
ΡΑΔΙΟΦΟ.ΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ό Ραδιοφωνικός Σταθμάς Α¬
θηνών θά εκτελέση σήμερον τό
ακόλουθον πρόγραμμα: 'ίΐρα, 7
μ. μ. μετεωρολογικΐν δελτίον—
χρηματιστήριον, ώρα _ 7.10' μου-
σική δωματίου (δίσκοι), ώρα 7.
45' παιδική ώρα παραμϋθι, ώ¬
ρα 8.15' ποικίλη μουσική μέ έκ-
τελεστάς τούς κ. κ. Σείτανίδην
καί Βίσβαρδην τή συνοδεία τής
μικράς όρχήστρας, ώρα 9 διάλε¬
ξις, ώρα 9.15' συναυλία τραγου-
διοθ υπό τής δίδος Μαρίας Κα-
τσαροθ, ώρα 9.45' είδήσεις, ώ¬
ρα 10 συναυλία τής μικράς όρ-
χήστρας τής Υ. Ρ. Ε. /Ωρα 10.
45' είδήσεις, 11 συνέχεια τής
συναυλίας υπό τής μικράς όρχή-
στρας τής Υ. Β. Ε. "Ωρα 11.45'
μουσικοί χοροθ (δίσκοι).
Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΙΣ
ΧΟΡΙΚύΝ ΕΙΣ ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
Τό Ύφυπουργεΐον Τύπου
καί Τουρισμοΰ απηύθυνε πρός
τόν κ. Νομάρχην Ηρακλείου
καί τάς αρμοδίας τοπικάς άρ
χάς, έγγραφον διά τοΰ όποίου
παρακαλεΐ ν' απαγορεύση
την διανυκτέρευσιν χωρικόν
είς τα άνά την πόλιν οΐνομα-
γειρεΐα καί παντοειδή άλλα
καταστήματα τα όποΐα δέν
ήθελον τυχόν κριθή κατάλλη-
λα ώς μή διαθέτοντα τα
στοιχειώδη μέσα διανυκτερεύ-
σεως. "Επιπροσθέτως γνωρί¬
ζει δτι δύναται νά επιτρέψη,
είς τα λοιπά νά δέχωνται
πρός διανυκτέρευσιν πελάτας
έφ' δσον ήθελον έφωδιασθή
διά κανονικών άδειών λει-
τουργίας αΐτινες ώς γνωστόν
έκδϊδονται παρά τοΰ ύφυ-
πουργείου ΤουρισμοΟ,
ΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ
Ό ύαουρ/ός των Σιδηρο-
δρόμων καί Αυτοκίνητον κ.
Σπυρίδωνος δι' έγκυκλίου τού
πρός τάο Νομαρχίας γνωρίζει
δτι επί τή λήξει των εργασι¬
ών τοΰ προσφάτως συγκρο-
τηθέντος έν Αθήναις Πανελ-
ληνίου Συνεδρίου των ίδιοκτη
των φορτηγών αύτοκινήτων,
έχαρίσθησαν αί ποιναί αφαι¬
ρέσεως των άδειών όδηγών
ή κυκλοφορίας αύτοκινήτων
φρρτηγών ή ποιναί χρηματι-
καί διά παραβάσεις ύπερβάλ-
λοντος φορτίου λαβούσας χώ¬
ραν πρό τής 1ης Ίουνίου καί
έκκρεμούσας εισέτι.
ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΙΠΟΡΟΥ
Δι' άναφοράς της πρός τό
Γεώργιον Έπιμελητήριον Η¬
ρακλείου ή Κοινότης Σκαλανί
ου γνωρίζει δτι ή έκτασις τής
προσβολής τοΰ περονοσπόρου
είς τάς άμπέλους τής περιφε¬
ρείας είναι είς άκρον άνησυ-
χητική, ύπολογίζεται δέ είς 80
ο)ο επί τής δλης παραγωγής.
Επί τούτοις ή κοινότης Σκα-
λανίου παρακαλεΐ νά μεριμνή
σρ τό Έπιμελητήριον παρά
ταίς άρμοδίαις γεωργικαΐς ϋ
πηρεσίαις καί ιδία τή Άγροτι
κή Τραπέζτ) ινα 'έλθωσιν αυ¬
ται άρωγοί πρός αυτήν άνα-
κουφίζουσαι δι' οιουδήποτε
μέσου τούς έν άπογνώσει δια
τελοθντας κατοίκους τής Κοι¬
νότητος.
ΟΙ ΕΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΛΛΗΝΕΣ
Αρμοδίως ανακοινούται δτι
ή έξάμηνος έν Ελλάδι παρα-
μονή των έν τή άλλοδαπή
μονίμως διαμενόντων Έλλή-
νων άρχεται άπό τής ημέρας
τής είσόδου των είς τό Ελ¬
ληνικόν έδαφος.
ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
Δι' αποφάσεως τής έπιτρο¬
πής διατιμήσεων αί τιμαί των
αλεύρων καί τού άρτου καθω-
ρίσθησαν ώς ακολούθως: "Α-
λευρα λευκά κατ' οκάν δραχ.
10.15, πιτυροΰχα 8.99.50, άρ-
τος λευκός δρχ. 9.60, πιτυροθ
χος 8.
ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΒΟΥΑΙΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΜΟΝ
ΤΗΣ ΤΑΛΛΙΑΣ-ΜΕΓ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
ΔΕΙ ΑΙΗΙΥΚΜ ΙΤΑΛΙΑ
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ_ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας^-Τηλεγραφοΰν, έκ Λον¬
δίνου ότι ό Άγγλικος τυπος ασχολου-
μενος γενικώτερον μέ τούς βομβαρδι-
σμούς τού άμάχου πληθυσμού ερμη·
νεύει την αγανάκτησιν τού λαού.
Αι Αγγλικαί εφημερίδας εις τ* ση.
μερινά των άρθρα άναφέρονται κυρίως
είς τό γεγονός όυι ουτε ή Ιταλία ούτε
ή Γερμανία άκολουθοΰν την πρωτοβου·
λίαν τής Αγγλίας καί Γαλλίας εναντί¬
ον των βομβαρδισμών ιδίως Αγγλικών
πλοίων έν Ισπανία. Την σιγήν των
δύο τούτων δυνάμεων αί "Αγγλικαί
έφημερίδες χαρακτηρίζον ώς άνευλά-
βειαν πρός την Αγγλικήν σημαίαν.
ΟΙ ΓΑΑΛΟΙ ΦΡΟΝΟΥΝ
ΟΤΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΗΝΟΜΕΝΟΝ ίΙΟΛΙΤΕΙΟΗ
ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗ ΡΙΖΙΚΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας). — Έκ Παρισίων αγγέλ¬
λεται ότι αί Γαλλικαί έφημερίδες γρά»
φουσαι επί τής διεθνούς καταστάσεως
λέγουν ότι οί Άμερικανοί αντελήφθη·
σαν ότι έπέστη ή στιγμή τής έγκαταλεί-
ψεως τής πολιτιχής τής ούοετερότητος
υπό τής κυβερνήσεως τής χώρας των.
Οί άρθρογράφοι άφήνουν να εννοηθή ό¬
τι ή στάσις των Ήνωμένων Πολιτειών
δέν είνε δυνατόν παρά νά μεταβλη¬
θή συντόμως άπέναντι τού Σινοϊαπω-
νικού καί τής έν Έύρώπη καταστάσεως.
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΓΚΑΊ ΣΕΚ
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτοΰ μας). —Αγγέλλεται ότι ό άρ-
χιστρί,τηγος τής Κίνας Τσαγκα'έσέκ α¬
πηύθυνεν έκκλησιν πρός τας δυνάμεις
έκείνας αΐτινες διατηρούν δικαιώματά
προστασίαν τής Κιν&ζικής έπικρατεί-
άς όπως έκπληρώσουν τάς έκ των συν-
θηκών ύποχρεώσεις των έπεμβαίνουααι
εναντίον τού Ίαπωνικού ίμπεριαλισμού.
ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ_ΛΥΣΣΩΔΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα.
ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ τής
"Απω Άνατολής ότι αί μαχαι είς τόν
τόμέα Χανκόου έξαχολουθούν,τών Κινέ
ζων άντιτασσόντων λυσσώδη άμυναν.
Ή προέλασις των Ίαπώνων συνεχίζεται
βραδέως τόσον άπό βορρά όσον καί έκ
τού ποταμοΰ δια τού όποίου προχω-
ρούν πρός τό Χανκόου πολλαί Ίαπωνι-
καί κανονιοφόροι.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΒΕΣΠΙΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτού μας). —Κατά τα έκ Λονδί¬
νου τηλεγραφήματα, θεωρεΐται πιθανόν
εκεϊ ότι κατόπιν των τελευταίων βομ-
βαρδιαμών 'Λγγλικών πλοίων ή Αγ¬
γλικη άεροπορία θά θεσπίση είς την Με¬
σόγειον έναερίους περιπολίας.
ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΙΟΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΝ
ΑΠΕΝΕΜΗΟΗΟΑΛΒΑΝΙΚΟΣΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντ».
ποκριτού μας).—Τόν πρωθυπουργόν κ.
Ί. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον ό ήρε-
σβευτής τής Άλ€ανίας όστις -:ού ενε¬
χείρισε τα διάσημα τού μεγαλοσταύ-
ρου τού τάγματος «Ιΐπέσα» τόν οποίον
τού απένειμεν ό Βασιλεύς τήςΆλβανί-
ας Αχμέτ Ζώγου.
ΤΟ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα·
ποκριτοΰ μας)—χό συνελθόν σήμερον
την πρωΐαν τακτικόν κατά Παρασκευήν
υπουργικον συμβούλιον, εξήτασε νομθ-
Οετικ» κ*ί υπηρεαιακά ςητήματ*
Μέγεθος Γραμματοσειράς