99965 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3261

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

04/10/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΠΟΓΡΑΦΕ1Α ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3·261.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1Φ32.
·■■·■··>·
ε■«■■··■■■·
Όστις αφικνείται μεθαύριον είς την πόλιν μας ίνα, έπικοινωνΰν άπ' εΰθείας μετά
τοδ ΉρακλειωτικοΟ λαοΰ καί κάμνων τόν άπολογισμόν τής τελευταίας τετραετίας, άνα
πτύξη συνάμα τό πρόγραμμα μέ τό οποίον τό Φιλελεύθερον κόμμα κχτέρχεται είς τόν
επικείμενον έκλογικόν άγώνα εναντίον τοΰ βασιλισμοϋ καί των συμπραττόντων μετ*
αύτοϋ Δημοκρατικήν αρχηγόν. - · ..
Είς τόν κ. Βενιζέλον ώς γνωστόν, ό Λαός τοΰ Ηρακλείου άποδίδων φόρον εύγνωμο-
σύνης δι* οσα υπέρ αύτοΰ κατά την τελευταίαν τετραετίαν συνετελέσθησαν, έτοιμάζει με-
γαλειώδη καί αύτόχρημα άποθεωτικήν ύποδοχήν.
■«■■■■■··■■*·
ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ
ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
Άγαπητή «Άνόρθωσις»,
Α'.
Όταν λοιπόν «ξυπνήση
καί αρχίση νά σαλεύη η
ψυχή των 'άγρών» συμβαί-
νουν τότε τα εξής θεαμα-
τικώτατα πράγματα:
"Ενας τέως Γενικάς
γραμματεύς ύπουργείου,
επειδή δ έν μπόρεσε νά
χωρέση στόν έπίσημο Βι·
νιζελικό συνδυασμό, α·
κούει τότε έξαφνα «την
φωνήν των κάμπον» καί
μανθάνει ότι η κυβέρνη¬
σις τής οποίας έως ^Θές
μετείχε καί έκεϊνος ώς ύ·
πεύθυνος περίπου ύφυ-
«ουργός καί τό κόμμα
ποΰ έως χθές άνήκε καί
πού τόν άνεβίβασε σ' αυτή
τή θέση, είνε ό «έκμεταλ-
λευτής τού έργαζομένου
λαού», ή αίτία δλων των
δεινοπαθημάτων καί τής
καταστροφής τού. ,
"Ενας δικηγόρος από
την Πεδιάδα, μέχρι χθές
βουλευτής τού Βενιζελι-
κού κόμματος, άπό τρια-
κονταετίας παλαίμαχος
πρωταγωνιστής των αγώ-
νων τού, επειδή, ΠΑ ΠΡΟ
ΤΗ ΦΟΡΑ, δέν κατωρθώθη
έξ αίτίας τού νόμου τού
άοιαχωρήτου, νά περιλη-
φθή καί πάλιν στό Βενι-
ζελικό συνδυαβμό **
κούει έξαφνα καί Έκεϊνος
«την φωνήν των κάμπων»
καί μανθάνει καί έκεϊνος
ότι πρέκει νά λάβη μέρος
«την ιεράν βταυροφορίαν
των άγροτικών τάξεων ·γ3*
την λύτρωσίν τους απο
την καταδυνάστευσΐν καί
την τυραννίαν τού κόμμ·*"
τοο είς τό όπβϊον ι*έχρ»
χθές άνήκε.
, "Ενας άλλος δικηγορος
•πό τό Μονοφάτβι «ο»
^6 κ*1 ή θ
νειά τού άπό παμπάλαια
χρόνια συνδέεται μέ άδα
μαντίνους δεσμούς μ.έ τό
κόμμα, άκούει καί αύτός
έξαφνα—διά τόν ίδιον μέ
τούς πρώτους λόγον—
«την φωνήν των άγρών»
καί βάζει καί αύτός^ τόν
θώρακά τού γιά την ίδιαν
σταυροφορίαν.
"Ενας οικηγόρος ή ια-
τρός άπό τό Μαλεβύζι
(μέχρι τής στιγμής ποΰ
σού γράφω δέν απεφασί¬
σθη άκόμη άν θαναι ^ ία-
τρός ή δικηγορος αύτάς
πού Οά λυτρώση τούς
Μαλεβυζώτικους ^ κάμ-
πους!) πού καί αύτοί καί
αί οικογένειαι των συνδέ-
ονται μέ ώραίους αγώνας
ίδεολογικούς, άπό τή
στιγμή ποΰ πρωτοφάνηκεν
ό Βενιζέλος, μέ τό κόμ-
μά τού, ξεχνάνε σέ μ2«
στιγμή όλους αύτούς τούς
αγώνας (στολίδια καί κα-
μάρια δικά τους καί τού
κόμματος) καί έπειδή ο
συνδυασμός δέν μπορεί
νά χωρέση παραπάνω από
πέντε, άκ'ούνε καί αύτοί
την τρουμπέτα των κάμ¬
πων καί μπαίνουν στή πά-
ράταξη γ2ά τή λύτρωση!^
Καί μερικοΐ γιατροί ά-
πό τόν αγιο Μύρωνα αξι-
όλογοι έπιστήμονες καί
άνθρωποι κατά τα άλλα,
κτυπούνται μιά στιγμή
καί αύτοΐ άπό την αρρώ-
στια καί έξατΐθλύουν 'σάν
«αραλήρημα 8να μανιφέ-
στο γεμάτο άπό «μεγάλας
ημέρας» άπόαέκμεταλλεύ-
σεις» «λυτρώσεις» «έξορ-
μήσεις» «αημερινά κα-
ταντήματα» «πολιτικάς ε¬
λευθερίας» καί διάφορα
άλλα βουητά τής τρουμ-
πέταις των κάμπων.
ΚαΛ 1%οι σέ μ2α στιγμή
οί άπίθανοι αύτοι ίππόται
τής σωτηρίας των κάμ¬
πων, μ.αζεύουνται, κάνουν
ένα άγροτικό
(II)
συνϊΐυα-
σμό καί ξεκινάνε γιά νά λυ·
τρώσουν άπό την τυραν¬
νίαν «τούς άγρούς»,«τό α-
νύποπτο στοιχείο», «τόν
όγκον καί την δύναμιν καί
την θυσίαν πού σχηματο-
ποιείται καί άποκτά κραυ-
γή καί συνείδησι».
Σταθήτε μιά στιγμή,
σάς παρακαλώ, νά τρίψω-
με τα μάτια μας. Τί συμ-
βαίνει; Μήπως έπεσε στό
τόπο μας καμμιά έπιδη-
μία δαγκείου έγκεφαλι-
κού;
"II
μήπως οί σιδη-
ρόφρακτοι ίππόται νομί-
ζουν ότι στούς άγρούς πού
ξεκινοΰν γιά νά λυτρώσουν
κατοικοΰν μόνο ζώα;
Γιατί άν την ώρα ·πο>ύ θά
ξεκινούνε γεμάτοι άπό τό
ίερό πολεμικό μένος,
τούς σταματήση κανείς καί
τούς ρωτήσηΐ
—Πολύ καλά. Μά στή
Κυβέρνησι αύτή^καί στό
κώμμα αύτό πού όπως λέ-
τε μας έφερε όλα αύτά τα
κακά, συμμετείχατε καί
σεϊς ώς χθές ώς στυλοβά-
ται, πρωτεργάταικαίπρω·
τοπόροι. Ηώς τώρα βγά-
ζετε έλόγου σας την ράχη
σας άπό την ευθύνην καί
τα φορτώνετε^ όλα στήν
καμπούρα των άλλων; Εί¬
ναι αύτό τίμιο; Είναι αν-
τρίστικο; Καί πρό πάντων
δέν καταλαβαίνετε ότι
προδίδεσθε πώς κάνετε α-
πλούστατα μιά πραγματι-
κή έκμετάλλευαι τής εύπι-
ατίας τού λαού καί μια
κουτή καί άνόητη δημο-
κοπία πού δέν πιάνει;
Καί άν κάποιος άλλος
τούς ρωτήβει:
—"Εστω τέλος πάντων.
Άνεκαλύψ*τε ότι τό φι¬
λελεύθερον κόμμα (ΔΗ-
ΛΑΔΗ ΕΣΕΙΣ ΟΙ
ΙΑΙΟΙ) μέ καταντήσατε,
όπως λέτε, αέ κακό χάλι.
Καί ερχεσθε πάλι σεϊς οί
ΐδιοι νά μέ γιατρέψετε μέ
καινούργια γιατρικά; 'Άς
είνε. Ό θεός νά σάς έχη
καλά.
III
ά ττέστε μου ό-
μωςκαθαρά νιαί άπλά ποία
είνε αύτά τα καινούργια
γιατρικά πού μοΰ φέρνε
τε; "Εχω νομίζω τό δι-
καίωμα νά σάς ρωτήσω.
Ν' άφήσετε όμως τής παρ
λαπίπες περί «ίδροκοπή-
ματος», «άνυπόπτων στοι-
χείων», «όγκων»,«δυνάμε-
ων»,«σειράς νέων καταστά-
σεων», «νέας ήθικής καί
νέας δικαιοσύνης» καί ό-
λες τές άλλες βουερές τυμ
πανοκρουιίες των προκη
ρύξεών σας καί νά μοΰ μι·
λήσετε μέ άπλά καί γνω-
στικά λόγια γ2ά νά σάς κα·
ταλάβω.
Καί άν πεταχτή στή μέ-
ση κάποιος τρίτος καί
προσθέση:
—Μιλάτε στίς προκηρύ-
ξεις σας γιά άνατροπή τοΰ
κεφαλαιοκρατικού καθε-
στώτος καί άπελευθέρωση
των εργαζομένων τάξεων.
—Τΐθέλετε δηλαδή νά πα-
ραστήσετε μέ αύτά; τούς
κομμουνιστές; Πάει κα¬
λά. Αύτό τουλάχιστον έ-
χει κάποιο περιεχόμενο.
Μά άν δέν φοβάσθε ΣΕΙΣ
(ειδικώς έσείς) τό γελοϊον
πέατε τοκαθαρά καί άντρί-
στικα πώς μπολσεβικί-
ζετε.—
"Αν έβγαιναν λοιπόν με-
ρικοί άνθρωποι στή μέση
καί τούς έκαναν αύτάς τάς
έρωτήσεις τί θά άπαντοΰ-
σαν;
ΊΙ απάντησις έν τούτοις
είς τα άπλά αύτά έρωτή-
ματα είναι ανθρωπίνη καί
τιμία καί πολιτική ύπο-
χρέωσις.
Θά την δώσουν; Πολύ
άμφιβάλλω. Καί άν την
δώβουνθάναιπάλι γεμάτη
άπό νεφελοκοκκυγήματα
πολύ παλαιάς χαΐ σαχλα-
μαριζούσης μορφής.
Διότι ή άλήθεια είνε μία
καί άπλήϊ Ά φού άπό έ¬
να άχαλίνωτο πολιτικό άρ-
ριβΐβμό ξέβχισαν Ιτοι α·
ΠΡΟΣ ΜΑΥΡΗΝ ΝΥΚΤΑ...
Δέν τούς συμφέρει λοιπόν
τόφώς τής αληθείας καί ε¬
τράπη σαν όλοταχώς πρός τα
σκότος τής διαστροφης, οί
υπό μασκαν τοπικοί άγροτο-
πατέρβς. Καί διαστρέφοντες
την έννοιαν ενός ορθριδίου
μας άποκαλοΰν άνερυθριά-
στως—διότι τάχα ημείς άπβ-
«αλέσαμεν—τούς αγρότας μας
•ίομμουνιστάς.
Κωμικοί καί ανευ ερματος
'.αί ανκυ νού δν&ρωποι: Κά·
ανετε τούς άγροτοπατέρας
ένω καμμίαν, μά καμμίαν
σχέσιν δέν εΐχετε καί δέν β-
.ετε καί ινέν θά εχετε μέτόν
ίγροτιαμόν καί μέ τούς αγρό¬
τας μας καί δέν είξεΐρετβ ότι
Γθύς ώθϊίτβ είς τάς άγκάλας
τοΰ κομμουνισμόν, διά νά
χΗσουν αυριον τό χωράρι
των, τό σπιτι των, τα άγαθά
εων; Καί δέν είξεΰρετε ότι οί
συμπράττοντες είς τάς Έπι-
τροπάς τοΰ λεγομένου άγρο-
■;ικοΰ κόιιμοτος, ώς κηρυ-
φαίοι καί άρχηγοί, εΚ'αι οί
δεδηλωμένοι χ» πασίγνω-
ςιτοι διεδνώς κομμουνισταί
Τανοΰλπς, Ματούσης, Γιαν¬
νιός, Δελαζάνος;
Καί ί'ίτε άπό άγνοιαν, είτε
άπό φθόνον, είτε άπό έτοι-
ιτελισμόν, ε?τε άπό άκρατον
αωροιτιλοδοξίαν κάμνετε πώς
ιέν καταλαβαίνετβ ότι έξω-
θεΐτβ τούς πτωχούς αγρότας
μας πρός μίαν μαύρην νυχτα,
πρός Ινα συνεχή στεναγμόν,
πρός μίαν πραγματικήν κό-
λαριν;
'Αλλ' &ν δέν ήξεΰρβτε
ποΐοι κάμνουν τούς «γροτο-.
πατερας είς την λοιπήν Έλ-
λάδα, ποΐοι καί πώς συνωμο-
τοΰντες κατά τοϋ 'Ελληνι-
κοΰ συνόλου παρασκευάζουν
τόν ένταφιασμόν καί τόν ό¬
λεθρον τού, τί λοιπόν ήξευ-
ρετε; Να έμπαίζετε εαυτούς
καί αλλήλους, νά γελάτε «ά-
θε^ βράδυ μβταξυ ααζ διά
τούς άφβλεΐς πού σάς πι-
στεύουν «αί δέχονται έστω
και νά σάς άκούουν απλώς
καί νά έκμεταλλεύεσθε άνι-
έρως τόν τίτλον τοΰ άγρότου;
Α ΦΟΥ ΤΌ ΘΕΛΟΥΝ.
Έπήραμεν, όπως όλος ό
κόσμος, έλαφρά την κίνησιν
των άγροτοπατέρων, διότι
καί βϊναι έλαφρά καί κωμική
έφ' όσον δικηγόροι καί ίατροί
εναντίον των οποίων ή Κυ¬
βέρνησις Βενιζέλου εφήρμο¬
σε τό πενταετές χρεωστάσιον
καί διέσωσε έτσι τόν άγρό-
την άπό γνωστούς καί άγνώ-
στους λυμεώνας τοΰ ιδρώτος
τουέμφανίζονται ώς φίλοι καί
άδελφοί τοΰ χωρικοϋ κόσμου.
"Αν είναι δυνατόν οί λύκοι
νά φυλάξουν τα πρόβατα!
'Αλλ' έφ'δσον άνοίγουν χά-
σμα μεταξύ αυτών καίτοΰτό-
πότομα μ2ά παράδοσι καί
έσπασαν χωρΐς ντροπή κά·
θε δεσμό μέ την ίδική
τους ίστορία, μέ τό ιδι¬
κόν τους παρελθόν, βρή-
καν έπειτα (ό κατήφορος
βλέπεις είνε εύκολος) μιά
ταμπέλα, ένα τίτλο μΐά
φίρμα (ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
σού λέει ό άλλος) χωρΐς
ρυθμό, χώρίς είρμό, χω-
ρίς περιεχόμενο, χωρΐς
κόμμα καί προσπαθούν μέ
την ταμπέλα αυτή νά ξε-
γελάσουν τόν άγρότη χαΐ
νά εκμεταλλευθούν πραγ¬
ματικώς αύτοί τόν κάμα-
τόν τού, την στενοχωρία
τού στές δύσκολες σημερι*
νές ήμέρες γ2α νά έξυπη-
ρετήσουν τές άτομικές φι-
οδοξίες καί τα άτομικά
τους συμφέροντα.
Άλλα μέ τα κόκκινα αύ¬
τά πανάκια δέν θά ΐεγελα-
σθή την φοράν αύτην ό ά¬
γρότη*.
ΕΝΑ2 ΑΓΡΟΤΗ23 ΑΠΟ
ΤΟ ΜΑΛΕΒΥΖΙ.

'Αλκαζάρ: Εί: δύο παράστασις
(ώρα 8 χαί 10 μ. μ ) «Ραψϋοδία "Ε
ρωτος» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο.
Αυριον: «Κόλασις υπό την θάλασ¬
σαν».
ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον 2:30 μ. μ.
«θηρίον τής Έρημον».
'Αλάμΐτρα: Σήμερον ή «Λευκ.ή
Σχλάβα».
Ββαπβρος: Ή «Γυναίκα ποΰ σχο·
τώνει».
Η ζωή πού περνά
4 Σεη)βρίου 1932.
Ανατολή ηλίου 5.59, Λύσις 648,
Η ΓΕΝΕΙΑΔΑ
σα υπέρ των άγροτών μοχθή
σαντος Βενιζελισμοϋ έφ' δ
σον αύτοι οί σιτισθέντες καϊ
μυριάκις εΰνοηθέντες άρχί
ζουν άδιακρίτως νά βάλλου
κατά τής παρατάξεως μα
καί άπεμπολοΰντες τα πάντ
νά στρέφωνται καί κατ' αΰ
τού τοΰΈλευθερίουΒενιζέλο
καί τοΰ έργου τού, όφείλομε
νά τους άποκαλύψωμεν δη¬
μοσία καί νά καταγγείλωμε^
Οτι καί οί έδώ άγροτοπατέρες
ήρχισαν άπό χθές συνεργαζό^
μενοι στενώς μετά των επί
κεφαλής τοΰ τοπικοΰ κομμου
νιστικοΰ πυρήνος.
"Αν τολμοΰν άς μάς δια
ψεύσουν. Τότε θά είπωμεν
όνόματα, πράγματα,γεγονότα,
***
ΑΡΑ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ.^
Είς την λοιπήν "Ελλάδα
τό ρεΰμα υπέρ τοΰ Βενιζέλου
είνε ακατάσχετον. Άπό τάς
τελευταίας ΰποδοχάς ποϋ τού
έγιναν καί είς διαμερίσματα
μέχρι σήμερον μή βενιζελικά,
αϋτό άποδεικνύεται.
'Αποδεικνΰεται άκόμη άπό
τάς προσχωρήσεις παραγόν
των τοϋ λαϊκοϋ κόμματος
πρός τό Φιλελεύθερον κόμ-
μα, τάς άθρόως συνεχιζομέ
νας.
Έδώ οί άγροτοπατέρες θε
λουν μέ τό στανΐό νά μετα-
στρέψουν την φιλελευθέραν
Ιδεολογίαν καί νά κάμουν
τόν Βενιζελικόν Λαόν, τί;
'Αγροτικόν; Τό ίσχυρίζονται
απλώς. "Αρα ψεύδονται, ά-
φοϋ οί ϊδιοι είναι ίατροδικη-
γόροι. Κομμουνιστήν; Δέν τό
παραδέχονται. Άντιβενιζελι
κόν; 'Αλλά αΰτό είναι των ά
δυνάτων αδύνατον.
'Αλλά τί τόν θέλουν λοι-
πό;ν "Ας μάς τό είπουν κα-
θαρά.
***
ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΧΘΡΟΣ!
Τρίβουν τα χέρια έκ χα-
ράς οί των άντιβενιζελικών
άντιβενιζελικώτεροι παρά¬
γοντος τοΰ λαϊκοΰ κόμματος.
Καί προσδοκοϋν... άνάστασιν
νεκρών καί θριάμβων νίκας
καί επιτυχίας, έξ αίτίας των
υπό άγροτικήν μασκαν, ύψω-
σάντων την σημαίαν τής ά-
πειθαρχίας, μέχρι χθές φιλε-
λευθέρων πέντε ίατροδικη-
γόρων.
Όκοινός εχθράς άς μην
έπιχαίρχι καί 5ς μην προεξο·
φλή πράγματα άδυνατα—
φανταζόμενος δτι στήν άνε-
μοζάλη χαίρεται ό λύκος.
Διότι ό τα πάντα καί τούς
πάντας έξονυχίζων λαός ε%ει
τόν καιρόν μετά τάς πρώτας
έντυπώσεις των τρακατρου-
κών των άγροτοπατέρων καί
ώρίμως νά σκεφθή καί^ άφορ
μάς νά μή δώση είς τόν βα·
σιλισμόν νά νομίσχι δτι άνε-
βίωσβν...
Ύπομονή λοιπόν καί πρό
παντός σύνεσις.
Πτηνοτρόφοι έξ έπαγ-
γέλματος,
Έρασιτέχναι Πτηνο-
τρόφοι,
^ΓεωργοΙ Πτηνοτρόφοι,
άποστΐίλατε τα Πτηνοτρο-
φικά προϊόντα οας Πτηνο-
τροφικά Μηχανήματα καί
οκεόη, Πτηνοτροφικάς τροφάς,
«ναθρβπτήρας πιλήματα καί
χειροτεχνήματα είς την
ΕΚΘΕΣΙΝ 8ΕΙΣΑΑ0ΝΙΚΗ.
11—25 Χ(πτΐμβρ(ου 1932
θ* άπονεμηθωσι τιμητικά
δδαδεΐα καί χρηματικά 2-
παθλα.
Πληροφορίας ζητήσατε ά¬
πό τούς κ. κ. Νομάρχας, Δη-
μάρχουί, Προέδρους Κοινοτή·
των καί άπό τάς κατά τόπους
Γΐωργικάς &πηρεσ£ας.
ΔΗΛΩΣΙΣ
Δηλώ ότι ουδεμίαν εφημερίδα θέ-
λω πληρώση «λήν τής εφημερίδος
«Ανάρθωσις» είς την οποίαν βΐμαι
εγγεγραμμένος
Ό δηλών |
Γεωργ. Βλαχάχης
Καφφεηώλικ
Ή ανθρωπότης φαίνεται ότι βι·
ρέθηχβ νά βλέπη τα μοϋτρά της
. Άλλοιώ; δίν έξηγεϊται ή τελευταία
} απόφασις των νέων τού Πσρισιοΰ
πβρί έπαναφοράς
τή; γενειάδας. Κ'
έπειδή σία ζητή >α·
τα τής μόδας μαζύ
μέ την χώρα μας
?!νβ... γαλλικές έ-
ιταρχίες καί οί πε¬
ρισσοτέρας δλλες
χώρες, οί άνθρωποι θά έχονΐν σέ. λί
γο τό πρόσωπο πού τούς άρέσει ή
τουλάχιστον τό πρόσωπο πού δέν θά
τοϋς ένοχλβ. Ή απόφασις των νέων
τοΰ ΙΙαρισιοΰ θά εκτελεσθή άμέσως
σέ όλο τόν κόσμο >-αί μέ θαυμαστή
άκρίβεια. Κ' έχείνος πού δέν θά
τρέφη γενειάδα, δέν θά ε/η θέσιν
τουλάχιστον μκταξϋ των λευκών.
"Εν τούτοις εχω καί τις άνησυχίες
μου. Θά είνε τάχα εύτυχισμένοι δ-
λοι οί άνδρες μέ τή γενειάδα; Καί θά
είναι τουλάχιστον λιγώιερο άσχημοι
έΛϊνοι ποΰ δέν ή;αν ποτέ ώραϊοι;
Μην έπιχειρήσετε νά άπαντήσετβ
σία έρωτήιιατα ην χά, προτού σκε¬
φθήτε πώς θά είνε μέ γενκιάδα μβ·
ρικοί φίλαι ή γνωστοί σας. Ό συνά-
δελφος λ. χ πού έργάζβται άπό τό
Π2ωΐ ώς τό βράδυ στό άντιχρυνό
σας τραπέξι, σχεφθήκατε τί εΐό'ΐυς
γενειάδα θά κάνη;
Ξανθή; έχει καλώς! 'Αλλά θά είνε
πυκνή, πλουσία; "Επειτα ό φίλος, μέ
τόν οποίον κάνετε κάθε βραδάχι τόν
περίπατό σας, μποοείτε νά προβέ-
ψετε τί εϊδους έαφάνισι θά έχη όταν
θ' αφήση γενειάδα; Τα μαλλιά τού
«αί τα γένεια τού είνε κατάμαυρα
καί πυχνά. 'Αλλά ποίος μπορεΐ νά
σάς εγγυηθή ότι ή γενειάδα 6έν θά
τόν κάνη άποτρόπαιο;
Πολΰ φοβοϋμαι, λοιπόν, δτι ή άν
θρωπότης «θά πάη γιά μαλλί καί
θά φύγη κουρεμένη» μολονότι πρό
κείται ν' αφήση γενβιάδα.
Ή γενειάδα είνε ένα δπλο, άλλά
κ' ένας χίνδυνος Κάποτε μάς κάνει
ιυστηριώδεις καί μά; βοηθεί σΐήν
χατάκτησι μιάς γυναίκας, άλλά συ·
χνά μάς μεταβάλλει . . σέ σχαντζό-
χοιρους!
6 "Αλλος
—"Ενας ΰαυμάσιος σκύλλος
Πολλοί καυχώνται διά τού;
σκύλλους των, γράφει ή «Νταίλι
ΜαιϊΑ.» τού Λονδίνον, άλλά κα·
νείς δέν δύναται νά εΛ'.τχι ότι έχει
σκύλλον δμοιον πρός τόν Νέλ, ά
νήχοντα είς έ'να κύριον Νιούμπυ
είς Λανκάστρρ. Ό σκύλλος ού.ός
ήλικιας δύο έτών, οχεδόν ο¬
μιλεί. Δέν ημπορεί νά όμιλιΊσχ
άγγλικά, άλλά δίδει είς την φω¬
νήν τού διαφόρους τόνονς άναλό·
γως τής ίδέας, την οποίαν θέλε
νά εκφράση. Έκτός ιούτου κά
μνει καί τα έΕής: Καπνίζει (ποϋ-
ρο ή πίπα!), παίζει... πιάνο! Δέν
πίνει τίποτε, εάν ό κύριός τού
τού είπη ότι είνε δηλητήριον
Γνωρίζη νά Ευπνα τόν κύριον
τού την 6.30' τής πρωΐας όλαε
τάς ημέρας πλήν τής Κυριακής.
Γέλος παίρνει τό καπέλλο τού έ-
πισκεπτου καί τό άκ^υυμβα ιΐς τό
χώλ. Ό Νέλ, όστις είνε Άλσατός
γνωρίζει δα δέν έπιτρέπεται ή
εΐσοδος εις τούς κινηιιαΓογράφουι
εις τούς σκύλλους καί οίαν ό κύ
ριός τού (.ύρίσχεΐαι είς τύν κινη
ματογράφον τόν άναμένει κρυμ
μένος κάπου εις τα πέριξ.
—Οί διάττοντες καί ή γή.
Ή βροχή των διαΐτόνΐων α¬
στέρων υπήρξε, λέγουν οί άστρο
νόμοι, πυκνοτέρα τό έτος αύτό
Έπειδή, έν τούτοις, συνέπεσεν ή
βροχή των Περσειδών νά συμπέ-
σϊΐ μ έ την ΙΙανσέληνον, τό φώς
τής Σελήνης μάς ήμπόδισε νά
την ίδωμεν. Έξ άφορμής τής
πτώσεως των διαττόνΐων τοΰ Αυ-
γούστου, ενας άστρονόμος υπο-
λογίζει ότι οί διάττοντες αύξάνουν
κατ' έΐος τόν όγκον τή: γής νατά
1500 εκαΐομμύυια τύννους. Ύ
πολογίζεται ότι πίπτουν κατ' έτος
150 δισεκαΐομμύρια διάττοντες
επί τής Γής. Οί πρώτοι διάΐτον
τοντες άρχίζουν νά πίπτουν επί
τής Γής την 7ην Απριλίου καί
οί τελίυταΐοι πίπτουν την 21ην
Αύνούστου.
•••••••••••••••••••••••••••••••Ο···············
ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ^
ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
Α)Π "ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί
εκάστην Τρίτην 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
διά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορειον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ οριθ. τηλ. 94 καίΐδθ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
ΣΑΜΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΗΡΑΜ.
ΚΊΜΩΝ
ΣΑΜΟΣ
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 η. μ. διά Ρέθυ¬
μνον, Χανιά Πειραια.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬
λον, Θεσσαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι* "Α¬
γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν.
(Έμ τού Πρακτορείου τηλίφ. Νο 33
••••••••••••••οο·······························
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΟΥΓΓΟ & ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΜΑΟΥΡΟ
ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ
ΑΝΩΝ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ "ΒΙΟ,
ΑΘΗΝΑΣ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
Πρό πάσης αποφάσεως επισκεφθήτε τα γρα¬
φείω μας.
Μελέται καί σχέδια έγκαταστάσεων δωρεάν.
ΈλαιουργικαΙ έγκαταστάσεις.
Μηχανήματα Άρτοποιΐας.
Μηχανήματα Σαπωνοποιΐας.
ΉλεκτρικαΙ έγκαταστάσεις.
Κατασκευή Έλαιοδεξαμενών
οΓκου Μπρέντα Ιταλίας, κλπ. κλπ.
Διαρκήο παρακαταθήκη Έλαιοπιεστηρίων,Άν-
τλιών, ψ ατήρων Σφίντα—θειαφιστήρων κλπ.
ΓΡ ΑΙ ΕΚ&ΕΣΙΣ Όδός 25 Αύγούστου
Πα;,Γ·«. ,ως Τραπέζης Ελλάδος Αριβ. Τηλ. 140
•••••ο
•••••••••••••••••••ο···············
Το άριοτοΰργημ«
των αίώνων.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
■··
Πολ. Δημητρκκοπούλβυ
|Π9ον.
Η ΕΡΩΤΙΚΗ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΤΤΟΥΛΟΥ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ή ώραία λΐ)βταρχίν«.
"Οταν λοιπόν έμεΐνχ μονάχος
μέ τούς Βουλγάρους ληστάς, έπή-
ρανε Ικεϊνοι τα -λρέατα τοΰ σκω-
τωμένου καί γδαρμένου κάπρου,
έπήρανε καί τό τομάρι τού διά
να τα καμουνε υποδήματα καί μ'
Ιδαλαν μπροσ:ά τραδώντάς με ά¬
πό τό κ&μμάτι τοΰ σχοινιοθ πού
εΐχανε δεμένα τα χέριά μου...
Είχε νυκτώσει σχεδόν δταν πε·
ράσαμε ϊνα πυκνό δάσος καί πέ-
ααμε σέ μιά λάκχα, π&ύ στήν
ίκρη της, έκεί πού ήσαν κάτι
5ένδρα καλλιεργημένα, σίν κή
πος, διέκρινε τώ μάτι μου μέσα
στό σκοτάδι 2να φώς νά βγαίνιο
άπό παραθύρι ψηλότερο άπό 2ν«
μπόϊ άνθρώπου.
Αύτοι σπίτι βεβαία δέν μπο-
ροθσαν νά είχαν κτίσει έκεί μέ¬
σα σΐή χώρα τή δική μας. Ποίος
ξέρει 8μως ποιοθ δυστυχ'.σμένοι
δουλευτή ήτανε τό σπίτι έκεΐνο,
καΐ τό πήρανε αύτοι, άφοδ τόν
I-
ξωλόθρευσαν μέ την οίκογέ-
νειά τού.
Ή 6ποψία μου ήταν άληθινή,
γιατΐ δταν μπήκαμε μέσα κι' ά-
νέβηκα τα σκαλοπατια* μπήκα
σέ μιά καμάρα φτωχική, μά
καθαρή καί κολοσιγυρισμένη, πού
φανέρωνε πώς καθόταν έκεϊ μέ¬
σα πρώτα οίκογένεια.
Ό άρχιληστής μ' ϊβαλε νά
καθήσιο απάνω σ' Ινα στρώμα,
πού ήταν ριγμένο σέ μιά γω-
νιά.
—θά σοθ λύσω τα χέριά σου,
μοθ λέει, γιά νά φόΐς καί κατό¬
πιν θά σέ δέσω καϊ θά σέ πάω
νά σέ βάλω νά κοιμηθ^ς. Μην
τύχη καί σοθ περάση άπό τό
νοθ πώς μπορεϊς νά ξεφύγης τή
νύκτα, γιατί άλλοίμονο σ' έσένα.
Αύτά στό λέω, γιατί τό κεφάλι
σου κοατΕζει χίλια φλωριά,- πού
δέκα χρόνια νά βασανίζουμε δέν
τα βγάζω άπό τα φτο»χικά τα
χωρία πού είναι Ινα γύοω....
Έτσι ε!πε, καί άφίνοντάς με
μοναχόν μου απάνω στό στρώ¬
μα, έμπήκε σέ μιά δεύτερη κα¬
μάρα, πού ήκουσα νάρχεται όμι-
λία γυναίκας.
Παράξενο μοθ φάνηκε ν' άκού-
σω γυναΐκα σ' αότό τό μέρος τό
άγριο, καί μάλιστα νά μιλάη τή
γλώσσα τοθ Βουλγάρου.
Νά σα; είπω, σέ κάτι τέτοιες
περιστάσεις μιά γυναικεία φωνή
δίνει κάποια παρηγοριά στήν
ψυχή τοθ άνθρώπου. Γιατί βλέπε
τε, τή γυναΐκα τή γνωρίσαμε
πάντα εύσπλαχνική περισσότερο
άπό τόν άνδρα.
"Επειτα δέ ξέρω πώς, μοθ φά¬
νηκε ή γυναικεία έκείνη φωνή
πώς εΐχε μιά άρμονία μέσα της
παράξενη, άπό κεΐνες πού τής ά-
κοθς καί χωρίς νά βλέπης τή
γυναΓκα άν είναι δμορφη ή «σχη-
μη, σοθ κάνουν μιά ίδιαίτερη
αϊσθησι μέσα στήν ψυχή" μάλι-
στχ δέ μπορεϊς κι' άπό τόν ήχο
τής φωνής νά καταλάδης άν ή
γυναίκα πού μιλάη είναι νέα ή
γρηά, ίμορφη ή ίσχημη, καλή ή
κακή.
Έκείνη την ώρα, ίτσι πού ή-
μουν έγώ ταραγμένος άπό τό
ξαφνικό πού μέ είχε βρή, κι' άπό
τόν κίνδυνο νά χαθώ, μοθ φάνη¬
πώς άκουσα νά μιλ^ κϊποιος
άγγελος οόρανοκατέβατος, μ' δλη
την ίδέα πώς γυναΐκα πού μπο-
ροθσε νά ζή μέ τέτοιο τέρας καί
νά τοθ μιλάη τόσο μαλακά, δέν
μποροθσε νάνε καλήτερη άπ' αυ¬
τόν στήν ψυχή.
(άλολουθεΐ)
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡ
ΤΟΥ ΠΑΝεπΐΣΤΗΜΙθΥ ΜΟΝΑΧΟν
"Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
εΐδικευθείς ένΓερμανία καί Βιέν¬
νη,. Δέχεται έν τω "Ιατρείω τού,
όδός Σφακίων (Καμαράκι) ί¬
να ντ ι τοΰ Ιατρείου κ. Μελισσείδη,
9—12 καί 3-7 μ. μ.
Άκτίνες Ραϊντγκεν
Τεχνιτός πνευμοθώοαϊ
Τηλεφ. 2-79
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ
Άποπβρατώσας δρχι χας
σπουδάς τού εγκαθίσταται μο·
νίμως είς Βοαχάσι Μεραμβέλ¬
λου καΐ δέχεται τους έκ παθο-
λογικών, παιδιατρικον καί δβρ-
ματικών νοσημάτων πάσχοντος.
Πωλϊΐται είς τιμήν εύκαιρίας μη-
;ανή μεταχειρισμένη 25 ίππων καί
ίλαιόμυλος μεχά των σχετικών άξό-
»ων, τροχαλιών κλπ. ώς χαί αγγλικόν
ίλαιοπιεστηριον 10 ίντζών.Πληροφο-
Βίαι παρά τφ Νικολάψ Μακράκτι καί
Νκήτα Χτοατάκΐ) (Χανίων Πό)
Ι κ ο ι μ α ν ι κ η
ΓΑΜΟΙ.—Τδπαρ. Σάββατον έτκλέ-
σίΐησαν οί γάμοι τού Λρτι έπανελθόν
τος έξ "Αμερικής κ.ΓρηγορίουΔανδου-
λά»η μετά τής δίδος Ουράνιος Ι.
Μαρή· Τούς νυμφικούί στεφάνους
αντήλλαξαν ό χ. Γ. Τρανταλίδης
ίατρός. Μϊΐά την ίβροτβλεστίαν ε¬
πηκολούθησεν όλονύχτιος διαοχέδα-
σις. Ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν είς
τοΰς νεοννμφους.
ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε χθές επι
στρέφων είς Αθήνας ό έχεϊ έγχατε
σΐημένος ουμπολίτης έμπορορράπχης
κ. Ιωάν. Αύγουστάκης μετά τή; γυ
ναικαοέλφης τού δίδος Μαρίκας
Γραμματικάκη.
— Αφιχθη έξ Αθηνών ό έμπορορ-
ράπτης τής πόλεώς μας χ. Κωνσΐαν.
Καλογεράκης κομίσας πλουσίαν συλ¬
λογήν κασμηρίων διά τό έν χχ| Πλα-
ΐειά Στράτα εμπορορραφειον τυυ.
— Επανήλθε χθές έξ Αθηνών
ό κ. Γ. Λογαριαστάκηςδικηγόρος Νε¬
απόλεως.
—'Επίσης αφίχθησαν οί κ. κ. Ι.
Πετράκης καί Σπ.Πανάς καθηγηταί.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Δημήτριος
Νικ. Ψαλλιδάκης ύποδηματοποιός έκ
Βουλισμένης Μεραμβέλλου καί ή Δίς
Άργυρώ Χρ. Ρασιδάκη έχ Πεζών
Πεδιάδος βδωσαν αμοιβαίαν υπόσχε¬
σιν γάμου. Ευχόμεθα ταχείαν την
στέψιν. ' ^ Ε. Τ.
— Ι ό παρελθόν Σάββατον ηρραβω¬
νίσθησαν ό κ Ν. Περά'ης μετά τής
Δίδος Εύαγγελίας Παπαδάκη Συγχα·
ρητήρια.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Θεωρώ ύ-
ίτοχρέωσιν όπως εύχαριστήσω δημο¬
σία τα όργανα τής πυροσβεστικής
υπηρεσίας τού Δήμου διά την
ταχύτητα μέ την οποίαν έσπευσαν
πρός την οικίαν μου τό άπόγευμα τής
παρελθούσης Παρασκευής όπότε
προεκλήθη έν αύιή έναρξις πυρκαϊάς.
Είς τοιαύτας ώρας ή ταχι'ιτης θεώ·
ρείται ώς γνωστόν τό πρώτον προ¬
σόν μιάς πυροσβεστιχής υπηρεσίας
άξίας τοϋ όνόματός της χαί τής έμ-
πιστοσύνης την οποίαν οτηρίζουν είς
αυτήν οί πολίται.
Σάββας Σαββάκης ίατρός.
—Δέν δυνάμεθα παρά καί δημοσία
νά ευχαριστήσωμεν άπαντας τούς χα-
ιοίκους τής κωμοπόλεως Μοχού, οί¬
τινες παρηκολούθησαν την κηδείαν
τής προσφιλοΰς ημών σύζυγον χαί
μητρός Μαρίας Κ. Καπετανάχη μέχρι
τής τελευταίας της χατοιχίας.
Μοχός 3—9—32
Ό σύζυγος
Κωνσταν. Καπβτανάκης
Τα τέκνα
'Αχιλλεύς καΐ Γεώργιος Καπβτα-
νάκπ!-, Καλλιόπη Μηλιαρά, Χρύ·
σαν9ος Νηλιαράς.
Γΰρω στήν πόλι μας.
—Διά τα πεπραγμένα τής χυβερ
νητικής τετραετίας είς τοΰς κλάδους
τής γεωργίας.
—Πρόκειται ώς έγράφομεν χθές
νά εκδοθή ειδικόν τεΰχος υπό τού
αρμόδιον, ύπουργείου.
—Είμεθα βεβαιοί ότι την ίχδοσιν
καί κυκλοφορίαν τοΰ τεύχους τούτου
θά λογαριάσουν καί θά φοβηθαϋν οί
αϋτολεγόμενοι άγροτικοί.
— Ώς... ό διάβολος τό λιβάνι..
—Συνεχίζεται άρκετά ζωηρά είς
την πόλιν μας ή προεκλογική κί¬
νησις.
—Καί τουτο ένεκα τό Κέντρον
Φιλελεύθερον.
—Πυρήν τής μάλλον σοβαράς
κινήσεως.
—Τα λοιπά χέντρα (;) επί τοϋ πα¬
ρόντος καθεύδουν.
—Αυριον ή τό πολύ μεθαύριον τό
Ηράκλειον θά ύποδεχθή καί τόν
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί άρ
χηγόν των Φιλελεύθερον κ. Βενι¬
ζέλον
— Αί προετοιμασίαι τής ύποοΌχής
τού ήρχισαν άπό τούδε ζωηραί καί
εντελώς αϋθόρμητοι.
—Έν τφ μεταξύ ή γηραιά «Ίδη»
έτοιμάζει τηλβγραφήματα άναγγέλ·
λουσα είς τό έν Αθήναις επιτελείον
των λαΐχών.
—Την άποτυχίαν τής έκδρομής τοΰ
κ. Βενιζέλου καί είς αυτήν την
Κρήτην!
—Όσο καί άν έγέρασεν ή άλεκοΰ
τό μαλλί της 6έν βλλαξεν.
— Ό τελείως καλοχαιρινός Σεπτέμ-
βριος.
—Προάγει τόν παραθερισμόν—ά
κριβώς όπως χαΐ κατά τούς πρώτους
θερινούς μήνας.
—Έτσι δέν είνε ολίγοι οί συμπο
λΐται χαί συμπολίτιδες πού παραμέ-
νούν είς τάς έξοχάς.
— Ζωηρότης παρατηρείται τελευ¬
ταίως καί είς τάς πολιτικάς συζητή-
σεις των καφενείων.
—ΟΙ πελάται των οποίων έπληθύν·
θησαν έξ αίτίας ακριβώς τής ζωηρό¬
τητος ταύτης.
—ΟΙ καταστηματάρχαι των κέν¬
τρον έγιναν Ετσι μανιώδεις ....υπέρ
τής εντάσεως τοΰ προεκλογικοΰ α¬
γώνος!
—ΟΙ δρόμοι τής πόλεως έξακολου-
θοΰν νά ευρίσκονται είς άπελπιστι-
χήν κατάστασιν.
—Πέτοες, χώματα, τσαπατσουλιες,
άκαθαρσιες παντοϋ καίπάντοτε.
—Καί δμως έχ μέρους αύτοΰ τοΰ
χ. Δήμαρχον εδόθησαν τελευταίως
σαφείς ύποσχέσβις.
—Πβρί καλυτβρεύσβως τής κατα¬
στάσεως πρό τής ελεύσεως τοΰ χει¬
μώνος.
—'Ελησμονήθησαν άραγβ αί υπο
σχέσβις η προσέκρουσαν είς Υβ»*
φβιοκρατικά έμπόδια;
—Συνεχίζεται πάντοτε έντατικώς
ή λιμενική μας κίνησις.
—Καί ή έξαγωγή σταφίδων καί
σταφυλών.
—Ατυχώς αί τιμαί των ποοΐόνταιν
έξακολσυθοϋν χαμηλαί.
—Σήμερον προβάλλεται διά τέλει)*
ταίαν φοράν ή «Ραψωδία Έρωτος».
— Ή θαυμασία ήχητική καί άβου-
σατού «Άλκαζαρ».
—Δέν πρέπει νά την χάση "ανείς.
β Ρίηβρτερ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΒΙΑ
Γβηεσάχη Γ., Γεωργιάβη θωμά,
θεοδωρίδη θ., Λογιάδου Ιωάννου.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ
Σήμερον; Γβπβσάκη Γεώργιον.
Αυριον; Θ·οδωοί6η θ.
Η;
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
"Ακαβαι αί άποδείξεις βυνδρο
μβν καΐ δημοσιβύβεων φέρουσι
ά««Ρ«|Τήτ»»ί την υπογραφήν τού
Διευθυντού καΐ {όιβκτήτβυ τής
«Ανορθώσεως».
Ηράκλειον 4 _5π)βρίου 1932
ΕΙΣ ΤΑΣ τάξεις των αξιω¬
ματικών προεκλήθη ά-
ναβρασμός έξ αίτίας τής άρ-
βρογραφίας ωρισμένης μερί¬
δος τού τύπου. Ό άναβρα-
σμός ούτος είνε γεγονός φυ¬
σιολογικόν. Ό λεγόμενο; κί-
τρινος τύπος — μοναρχικός
καί ■ψευδοδημοκρατικός —
προχειμένου νά κατηγορήση
καΐ την κυβέρνησιν καί τό
στράτευμα έξετράπη τελευ¬
ταίως είς υβρείς, αΰτόχρημα
άκατανομάστους. Καί ή μέν
κυβέρνησις τάς υβρείς ταύτας
τάς άντιπαρέρχεται μετά πε-
ριφρονήσεως. Τό στράτευμα
ό'μως τοΰ όποίου τό δνομα
καί ή τιμή έπιτρέπεται νά
διασΰρωνται εις τάς τριόδους,
άπό τόν πρώτον τυχόντα λι-
βελλογράφον—θά είνε δυνα¬
τόν νά τάς ανεχθή έπ' άπει¬
ρον; Ιδού τό ζήτημα.
Η
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ των
Φιλελευθέρων τοΰ
Παγκρατίου υπέδειξε περι-
τράνως δτι ό 'Αθηναϊκός λαός
παραμένει πιστός είς τό κόμ
μα των Φιλελευθέρων. Ή
σημβιωθείσα πλήρης μετα-
οτοοφή τού Λαοΰ υπέρ των
Φιλελευθέρων είς Μακεδο-
νίαν, ή διαπιστωθβΐσα κατά
την έκεϊ ΰποδοχήν τοΰ κ. Βε-
ί νιζέλου, δέν είνε δυνατόν
| παρά νά έχη ένα γενι-
ί κώτερον^ χαρακτήρα. Ό λα¬
ός τόσον τής νέας όσον
καί τής παλαιάς Ελλάδος
συνέρχεται πανταχοϋ έχ τής
στιγμιαίας παραζάλης τής
προκληθβίσης λόγω τής συ¬
στηματικώς άσκουμένης ψυ-
χολογικής πιέσβως καί «ό-
ρά τόν Κυρίον». Διότι δέν
είνε πολΰ εάν είπωμεν δτι ή
άνάνηψίς τού έχει την σημα¬
σίαν μιάς τοιαύτης οτροφής
πρός τό φως.
ΑΙΑ ΤΟΝ λαόν των Ά-
—* θηνών δέν πρόκειται
τόσον όσον αλλαχού, περί με-
ταστροφής ή άνανήψεως.
Πρόκειται απλώς περί επα¬
ναλήψεως των έκδηλώσεων
τής λατρείας, την οποίαν ά-
νέκαθβν έτήρησε άπέναντι
τοΰ προσώπου τοΰ άρχηγοΰ
των Φιλελευθέρων καί ολο¬
κλήρου τοΰ κόμματος. Διότι
καί δταν παρεσύρθη άπό'τούς
βασιλικοΰς ό λαός ούτος κα-
τά τό 1920 καί κατεψήφισε
τόν Βενιζέλον συνήλθε
σχεδόν άμέσως καί σχε-
δόν άμέσως εξεδήλωσε την
πικρόν τού μετάνοιαν. Παρά
την άμεσον καθημερινήν τού
επικοινωνίαν σήμερον μέ τόν
κίτρινον τύπον ό Άθηναϊκός
λαός δέν παρεσύρθη. Τουτο
είνε γνωστόν άπό παρατηρή-
σεις καί ολιγώτερον έμφαν-
τικάς άπό την προχθεσινήν
πολυπληθή συγκέντρωσιν
των Φιλελευθέρων είς τό
Παγκράτι.Ό 'Αθηναίος θεω-
ρεϊ τό μάθημα τοΰ 1920 ώς
τό βαθύτερον πάντοτβ πολι¬
τικόν τού κριτήριον.
ΚΑΤΑ τού άρχηγοΰ τού
πυροβολικοΰ τοΰ Δ/
Σώματος συνταγματάρχου Γυ-
αλίοτρα ήρωος ώς γνωστόν
τής άντικαϋεστωτικής καί έν
εΐδειπροεκλογικήςπροκηρύξε-
ως έκδοθείσης διαταγής πρός
τούς άξιωματικούς, ελή¬
φθησαν διοικητικά μετρα. Τα
μέτρα ταυτα προφανώς ασπά¬
ζεται ή κοινή γνώμη τοΰ
οτρατεύματος. Καί τα ασπά¬
ζεται" διότι ουδείς έκ των α¬
ξιωματικών— έκτός άνα^ίαζ
λόγον μειοψηφίας—-είνε άντι-
δημοκρατικάς, έννοών νά κα-
ταπατήσΐι τόν δρκον τού είς
πρώτην διδομένην στιγμήν.
Ή τιμωρία ώς έκ τούτου τού
παρβκτραπέντος συνταγμα¬
τάρχου βχβι καί γβνικωτβραν
ηθικήν αξίαν μεταξύ παντός
τιμίου καί πατριώτου άξιω-
ιιατικοΰ.
Ένβικιάζεται ή οΐκία τοΰ Ταγ·
ματάρχου Πεζικοΰ Μπετβινάκη Αν-
τωνίου κειμένη επί τής όβοϋ Κρι-
τοβουλίδου πλησίον πλατείας (Χ«.
ταν Όγλοϋ) καΐ συνισταμένη 6* **°
θωματίων, κουζιναι βγ
ύί ύλή
Όγλοϋ) καΐ συνισταμη
θααων θωματίων, κουζιναι μβγαληί.
βΐϊοθήκης εύρείας, αύλής, ταοατσας
ήλεκτροφώτιστος καί έχουσα *νχα·
τβστάσβις ύδατος. Πληροφορίαι παρβ
τψ λοχαγφ κ. Λουλακάκη Ανδρέα.
8)8
Διά Λονδίνον
Αυγουστ. 3 Σρπτβμ.
3)3
Διά Βρίστολ
5 Σεπτεμβρίου
8)3
Διά Λίβερπουλ
ΟΙ
ο -10
8)9
διά Μπέλ,φαστ
12 Σε
Κατ' ευθείαν καί άνευ προ¬
σεγγίσεως ρ?ς Πάτρας.
Τηλέφ. Νο 146
» » 298
Ι ΟΔβΝΙΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΠΚΗ"
| ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Πρώην Κοιναχρρλές Τπμβϊον
(πάροδος Ηλατύ Σοκάκι)
Αριθ Τηλέφωνον 188.
Τελειόταται πολυτελεΐς ήλε-
κτρικαί εγκατάστασις ό5οντ>ι«-
τρικών μηχανημάτων 1)ηίΙ. ΚίΙ-
ΙβΓ συγχρυνισμέναι μέ την τε¬
λευταίαν πρόοδον τής ΌίΌίτια
χρικής Έπιστήμης, συμπληρώ
νούν τό σύνολον άρτιωιάτης
κλινικής έφαμίλλου των Άμερι-
κανιχών.
Άντισηψία, άνώδυνοι έπεμ-
βάσεις, ταχύτης εργασίας "Ε¬
κτέλεσις ό'ων των νεωτάτων
συστημάτων όδοντίτ«χνικών συ-
σκευών (τεχνητοΐ όδύντες χιλ.).
Έπισχέψεις επί συνεντεύξει.
Έργάσιμοι ώραι:
1)1-12 1)2 π.μ. 3Ι)'-7μ.ιι.
ΑΠΟΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ
ΤΟ
ΚΑΤΟΛ
Είνε τό
ΑΡΙΣΤΟΝ
Διαρκεϊ δύο ώρας περισσότε
ρον οιονδήποτε άλλον. Είνε τό
ενβηνότερον έντομοκτόνον.
Ζητεΐτε τό
"ΚΑΤΟΛ,,
όνομαστικώς
Άποφεύγβτβ τάς άπομιμήσεις
Παρακαταβήκη:
ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ
4-ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-4
Παραιιαταθήκη διά τό Η¬
ράκλειον παρά τώ χ.
ΤΖΩΝ ΤΖΑΚΟΜΟ
(έναντι Μητροπόλεως)
■ ■»■■■■■■■■■«■■■■■■■■
'Ενοικιάζεται οίχία ήλεκτροφώ¬
τιστος έκ 5 δωμάτιον, μαγειρείου κ.
λ.π. όδός 25 Αύγουστον αριθ. 60.
Πληροφορίαι παρά τφ κ. Κ. Ββ·
ρουδάχη.
Ή στέγασις των άπόρων προσφύγων!
'Αγοράζονται οικίαι καί οίκόπεδα.
Χθές θά συνήρχετο ή καταρτι¬
σθείσα έπιτροπή διά την εκτίμη¬
σιν των προσφ^ικων οίκοπέδων.
Ή έπιτροπή αθτη κατόπιν τής
σχετική"; αποφάσεως τής Νίμαρ-
χίας καί μετά την γνωστήν δια¬
ταγήν τοθ 'Υπουργείου Προνοίας
καί Αντιλήψεως θά καθορίση συγ¬
κεκριμένως τή> άκριδή αξίαν των
έξωθι τής Κχινούργίας Πό^τας
κειμίνων οικόπεδον (μουσ,ιυλμανι-
κών νεκροταφείον) τής Έθνικής
Τραπέζης ά'τινα καί θά έξαγορασθώ-
αι μετ* τώ/ έντΐς τής πόλεως δια¬
φόρων μουςου'-'μχνικών οίκημαΊων
διά τοθ χορηγή θε /τος πρός τοθτί
ποσ3θ των τριών έατομ;υρίω/
δραχμών, πρός σΐέγασιν τώ/ με¬
τά τί]ν ίξωνί* τω/ έκ των πωλου-
μένων μουσυυλμανΐκών
καταστάντων άστέγων προσφύγων.
Τα έκτιμηθησόμενα δπό τής έν
λόγω είδικής έπιτροπής, ώ; ανω¬
τέρω οίκόπεδα, άνέρχονται κατά
τούς γενομένους ύπολογισμούς είς
04.600 περίπου τετραγωνικά μέ·
τρχ, έκ των οποίων 20.000 τε-
τραγωνικ* μέτρχ ύιολογίζεται 8
τι θά περιληφθιΰν διά την ρυμο-
τομίαν τής περιοχής επί τή βάσει
τοϋ Ιξωθι τώ/ Τίΐχών σχεδΕου τή;
πίλεως καί διά τή/ κατασκευήν
τ-ϊ)ν όδών αυτής.
Λχμβανομένοο ύπ' δψιν δτι τα
ύπ^λίΐπόμενα οίκόπεδα έ* 45.000
τετραγωηκών μέτρω/ θά διανεμη¬
θούν είς τούς άσΐέιοος πρόσφυγας
ά/ά 150 τετραγωνικά δι'εκάστην
οικογένειαν, προκύπτει δτι θα κα¬
ταστή δυ/ατόν νά χορηγηθοθν τα
—Ό σημερινάς ποδοσφχιρι
κός αγών.
Τό άαόνευμα τής σήμερον Κυ
ριακής καί περί ώοαν 6 μ. μ. θά
συναντηθοϋν γΙ; τό γππείον «Χχν
δαξ» ~{ ποδοαφαιρικαΐ έμαδβς
τή; πόλεώς μ άς «Ε.Γ.Ο.Η.» καί
«Ο.Φ.Η».
Έκ τής εκβάσεως τοΰ άγωνο;
τούτου ώ; γννατον 8χ κριθή π
ανακήρυξιν τή; (χρωταθλητρίας
ποίοοφχιρικης όμχδο; τής πόλβ
ώ; μ άς πβριοδου 1932.
—Δωρεά.
Ό κ. Ν. Καρδαμίκπ; καΐ ή χή-
ρα κ. Μαρία Μ. Καρόαμάκπ κα
τέθεσαν εις τό Ταμείον τού Οικο¬
νομικόν) Συοαιτίου δρ. 1.0;0, κρός
παροχήν φαγπτοϋ δωρεάν εί;
τους ά.ιέρθϋς τής πόλεώς μα$ κα¬
τά την μκθχύριον Τρίτην έ αρ¬
ξαμένου, δια 40ήμε?ον μνημό¬
συνον τοϋ έν Αθήναις άποβιώ
σαντος προσφιλοϋς των νίοθ καί
ουζύγου Μηνά Ν. Καρδαμάκη.
—Αί είσφορχί των άσφα-
λειών.
Πρός τάς οικονομικάς καί τα-
μιακάς αρχάς τοϋ Κράτους έκβι
νοποιηθιι υπό τοΰ ΰπβυργείου
των Οικονομικήν τό διάταγμα τό
χαβορΐζον την έφ'απαξ βΐβφβράν
των άοφαλιβτιχϋν 'Εταιρκιύν υ¬
πέρ τής πυροσβεστικής υπηρεσίας
—"Αφιξις περιηγητήν.
Αυριον Δευτέραν καΐ διά τοΰ
υπό Γιουγκοσλαυΐχήν σημαίαν
θαλαμηγοϋ «Βχσίλισσα Μαρία» ά
φΐκνοΰνται είς την πόλιν μας οί
άναμενομβνοι 250 άγγλοι περιη
γηταΐ οί όποϊοι 6ά επισκεφθούν
την Κνωαόν καΐ τό Μουσείον.
—Ανεύρεσις όμολογίας.
'ν«ο των όργάνων της Χωρο-
φυλακή; ανευρέθη Γαλλική έμο-
λογία των 2 Ο γαλλικήν φράγ-
κων φέρουσα την υπογραφήν Μα
ριάνθη Γ. 'Καρακη. Ό άπολέσας
καλϊϊται νά διέλθη έκ τού Α'.
τμήματο; Χωροφυλακήν πρός πα¬
ραλαβήν της.
ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΜΜ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
Τέως Τζαμί
Χεϊτάν ΌγλοΟ.
ΣΙΑΗΡΑ, ΒΥΛΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΚΕΡΑΜΙ-ΙΑ
ΤΟΥΒΛΑ
Ποιότης αρίστη
Τιμαί εξαιρετικόν χαμηλαί.
·····························«······ ••••••••ο·
»||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||ΐ;
"ΜΑΡΙΤΑΪΜ" !
Ι Αγγλικη 'Ασφαλιστική 'Εταιρεία =
"Ετος Ιδρύσεως 1864 έν Λίβερπουλ Ξ
ΑΙ μβτοχαΐ τής οποίας άνήκουσι τή 'Ασφαλ. 'Εταιρ. Ξ
«ΕΝΩΣΙΣ ΣΚΩΤΙΑΣ καΐ ΕΟΝΙΚΗ» Ξ
Κεφάλαια καί άποθέματα £ 15.500.000. Ξ
(Λίραι Αγγλίας δεκαπέντε έκατομμύρια πεντακό- =
σιαι χιλιάδες). =
_ ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΑΙ πάσης φύσεως δι* άτμοπλοί- =
= ών καΐ ίστιοφόρων. "Επί σταφίδων είδικά κόβερ έναντΐ- §
Ξ όν δλων των κινδύνων. Ε
Ξ "Οροι, Ασφάλιστρα έκτός συναγωνισμοθ. Ξ
" "Αμεσοι διακανονισμοί των ζημιών. §
Πρακτορείον Ηρακλείου. Ξ
Γραφεϊα: Α. καΐ Ι. ΜΑΥΡΑΚΗ =
ΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΈ
^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐίΐιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιπιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιΐ)ΐιιιιιιιιιιι>ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐ|
Ι ΟΧΙ ΡΕΚΛΑΜΕΣ! 1
ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΣΤΑΘΑΚΗ
= ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ:
== 50,
ΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
Ύδρόμετρα έντόΛια μέ δραχ. 160, 'Αθηναϊκά μέ δραχ. ΠΟ
Μβλυβδββωλήνβς, α'. 16 Δρ. κατ' 4κ*ν μολυβδβσωλπνβς β' 14 δραχ.
Βρδσες έγχώριες 1)2" 35 Δρ. εκάστη 3)4" 6ρχ. 45, βρδαες Εΰρίπβυ 1)2
δραχμάς ==
γ«λβ«νισμέν«, άσυναγώνιστ».
£δηρβσ«λής έϊ«ρτήμ«τ«
Έκτβλοθνται έηΐσης: , .« , , . .
•Υδραυλιπαί 'Εγκαταατάσβις, συνδέβεις νέβυ ύδραγΜγβίβυ κατ' αιτβκβηίιν.
Γίνονται βύκβλίαι πληρωμής. __________________
ΑΙ κ»τ«9ι έχτβλβσββϊσαι ύδραυλικαΐ έγκαταβτάσεις υπβΐτής έταιρϊίας:
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ
Πιστβπβιοθν την Ικανβτητ* των:
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ.—Ξβνάκι,-Λιανά καί Σία, Αδβλφων Στ·: Κωνσταντινίδου, ΥΙων Ν.
Κωνσταντινίδου, Γβωργ Μιτσοτάκη.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ.—Δαφνών, Βουτών, Αγ. Δίκα, Μητροπόλεως, Άμπελού-
ζου, Καλλονής. Κανδύλας, Μοιρών, Σκοπής Σητείας.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ.—«Ελβετία». «Μίνως» Ηρακλείου, «Λατώ» «Αγ. Νικόλαον.
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ.—Νεαπόλεως, Πόμπηας.
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.—Νυν Κλινική κ. Γιαμαλάκη, Μέγαρα Μ. Γουναλάκη 16 οίκιών, Έμμ.
Αγγελιδάκη 3 οίκιών, μικρόν Μέγαρον Μ. Μ. Γουναλάκη, Δημ. Μαυρουδή 2 οΐκιων. Μιχ.
Παπουτσάκη 14 οίκιών, Χαρ. Παπαματθαΐάκη 3 οίκιών, Μ. Αθανασιάδου 2 οίκιων, Αλκι
βιάδη Μαοή, Κωνστ. Καρωτάκη, ΚΙμ. Ανεμογιάννη, Τυράκη. Νικολουδάκη, Εργαζάκη,
Ιταλικής Σχολής Ηρακλείου, Κοκκίνη "Αγ. Νικόλαον 2 οίκιών, Κοκκίνη Κρητσα, Παγκάλου,
"Αγιον Νικόλαον κ. λ. π., κ. λ. Λ.
ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ.—Καπρίς, Κνωσός, Όλυμπος, Εθνικόν, Αθηναϊκον.
II
οίκόπεδα είς 250 καί πλέον άοτέ-
γους οικογενείας προσφύγων
αίτινες ευθύς μετά την παραχώρη¬
σιν των είς αύτάς θά προβούν είς
την οίκοδόμηςιιν οϊχιών πρός στέ-
γασίν των πρ>> τής ελεύσεως τοθ
χειμώνος.
Ηρίς επίτευξιν τής ταχυτέρας
5:ανομής των οίκοπέδων ώς
επληροφορήθημεν, καταβάλλονται
προσπάθειαι έκ μέρους των
αρμοδίων δπηρεσιών τόσον τής
Νομαρχίας δσον καί τής Έθνι¬
κής Τραπέζης.
Έ αυτή επιτραπή συνερχομένη
την προσέχη Δευτέραν ή Τρίτην
θά προβγ] είς έπανεκτΕμηαιν χαΐ
των άγορασθησομένων οίκιών τής
Έθνικής Τραπέζης αΐτινες θά
δ-.ατεθοθν είς άστέγους πρόσφυγας.
ιιι~
—Ένοικίασις φόρου σφαζο¬
μένων ζώων.
Την προσέχη Πέμπτην 8 2*-
πτίμβριΌυ καί ώραν 9-12 π. μ.
διενβργηθήββται έν τφ 'Εφορια-
κφ καταστήματι δημοπραβία διά
την ενοικίασιν τοϋ φορβυ σφαζο¬
μένων ζώ«ν τής πβριφίρβίας τβθ
«ως Δήμου Ηρακλείου. Ή δη·
μβπρασία είναι τϊλϊΐωπκή τα δέ
πρακτικά τής δημοπρασίας βά έγ·
κριθοΰν παρά των διβν«ργο»σ&ν
ταύτην 'Αρχών. 'Ελήχιοτβς δρος
προβφοράς βχει ορισθή έν συνό¬
λω δραχ. 970X00.
—'Η κατασκευή τβΰΨυγείβυ.
Αυριον Δευτέραν θά συνέλθβυν
είς συνβδρίασιν έν τφ Νομαρχια¬
κώ καταστήματι τα μέλη τής 2τα-
φυλιπής Έπιτροπής ίνα συζητή-
σβον καί λάββυν σχετικάς άπβ-
φασβις ίπΐ τής προκηρύςΈως τής
δημοπρασίας διά την κατασκευήν
τοθ ψυγβίου έν τή πόλει μας πρός
διατήρησιν των νωπών όπωρων
καί σταφυλών.
—Τα έπισχοπικά δικαστήρια.
Ανεκοινώθη 2τι η Ιερά σύνο-
δος θά ζητήση την τροποποίησιν
τοΰ νομβυ περί έπισκοπικ&νΐ δι-
καστηρίων ίσον άφορ$ τόν κα¬
ταρτισμόν αυτών καί «Ιδιχ&ς την
άντιπρβσώπβυσιν «Ις αύτά των
κληρικδν.
—Ή συγχώνευσις βιομηχα-
νικών έπιχειρήσεων.
Βεβαιούται ότι απεφασίσθη Α
παρέχη φορολογικόν διβυκολυν-
σβων αίς τάς έταιρίας Βιό, Κρη-
τικής ΈλαιουργΙας καί Κουρτζή
πρβκβιμένου αυται διά συγχω-
νεύσεως νά ένωβώοιν είς μίαν έ-
ταιρικήν έπιχϊίρησιν.
—Τα έξ Αγγλίας είσαγόμΐ-
να έμπορευματα.
ΔΓ έγκυκλίβυ τού τό υπουρ-
γεΐβν των ΟΙκβνομικδν γνωρίζβι
πρός τάς τελωνβιαχάς αρχάς βτι
είς τό εξής διά τα έξ Αγγλίας
είβαγόμενα έμπορευματα θά γί¬
νωνται δεκτά καΐ τα πιστοποιη-
τικά τα ο/τοϊα έκδίδει τό εμπορι¬
κόν έπιμελητήριον τοθ 'Εδιμ-
βούργβν.
—Τό Γεωργικόν ταμείον.
Την προσέχη Τρίτην 7 τρέχον
τος μηνός Σεπτιμβρίου θά συνίλ-
θουν είς συνεδρίασιν έν τφ Νβ·
μαρχιακφ καταστήματι τα μέλη
τοδ Διοικητικόν Συμβουλΐου τοθ
ΓβωργιχοΟ Ταμείου Ηρακλείου
ίνα συζητήαουν καΐ λάβουν
άιτοφάσβις επί διαφόρων ύπηρεοι-
ακής χαί ο'χονομιχής φύσβως ζή
τηματων τοθ Ταμείου.
—Τό κυνήγιον λαγωών καί
περδίκων.
Κατόπιν τής σχβτικής διατα-
γής τβδ ύπβυργείοα τής Γεωργίας
πρός τάς βασικάς αρχάς επετράπη
άπό τής παρελθούσης Πέμπτης 1
Σϊπτίμβρίου τό κυνήγιον των
λαγω&ν καΐ πιρδίκων.
—Ή έλευθεροκοινωνία των
πλοίων.
Τό Λιμεναρχείον Ηρακλείου
δι' έγκυκλίου τού πρός τα Ναυ-
τικά πρακτορεΐα της πέλιώς μας
κοινοποΐΕΪ ϊγγραφβν τού Δκθνβ&ς
Γραφεΐου Δημοσίας ΰγΐίας σχετι¬
κώς μέ την χρήσιν τοΰ άσυρμά-
του τηλεγράφου υπό τδν πλβίων
διά την έπίσ/κυοτν τής έλευβερο·
κοινωνίαν αύτ&ν.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Παρακαλβΰνται οί κ. κ. Πρβ*
«δροι τ&ν Εφεδρικήν, 'Εηαγγελ-
ματικ&ν, 'Εργατικ&ν καΐ Πρβσ-
φυγικ&ν ©ργανώσεων τής πόλ«ώς
μας, όπως την προσέχη Τρίτην
6ην οδεύοντος καΐ κατά τάς μ·
ταμεσημβρινάς ΰρας παρβυρεθώ-
βιν έν σώματι μιτά τδν Διοικη-
τικ&ν Συμβοβλίων καΐ τ&ν αημά-
των καΐ λαβάρων τ&ν βωματβίων
των, πρό τής Πύλης Χανίων καΐ
συμμιτάβχωσι της γ«νηαβμένη{
παλλαϊχής ύκοδοχής «Ις τόν έν
τή πόλει μας αφικνούμενον διά
ξπράς υπέροχον "Ανδρα καΐ Μέ¬
γαν Κυββρνήτην μας 'Ε{οχώτβι-
τον Κύριον 'ΕλευΟέριον Βΐνιζέ·
λ«ν.
Ό Πρόβδρος
Ζ.Δ. Αντωνακάκης
Ό Γεν. Γραμματΐύς
Γ. Γρ. Τζερνιάς
-ί' -
ι

Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεΐα "Εναντι Νβμαρχίας.
ΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Κυριακής
4 Σεπτεμβρίου 1932.
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιπιιιιιΐΗΐιιηιιιιηιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιΐΗΐΜΐιιιιιιιιιιιιι.......ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΜΐιπιΐΜΐιιιιιιιιΐ' "·ι
ΧΘΕΣΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
ΔΙΑ ΚΡΗΤΗΝ Ο κ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΟΙΑ ΤΑ ΒΕΜΑΤΑ ΤΟΗ ΕΚΦ3ΗΗΘΗΪ0ΜΕΗ0Η
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΝ
ΑΘΙ1ΛΛΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποχριτού μας).— 'Επιβιβαζόι» ε¬
νός τό άπόγευμα είς τό ατμόπλοιον
τής γραμμής «Σάμος», αναχωρεί διά
Κρήτην ό πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος.
Εις Χανιά όααν καί είς Ρέθυμνον
καί Ηράκλειον, ό κ. Βενιζέλος ομιλών
πρός τόν λαόν θά άπασχοληθή κυρί ··■
με τό πολιτειακόν ζήτημα καί τάς πε^
καταχρήσεων συκοφαντίας των άντικυ
βερνητικών όργάνων.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Ο Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΒΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΠΕΑΟΟΟΝΝΗΣΟΝ
Α©ΗΝ Ι 3 Σεπτεμβρίου (τού άνταπο
κριτοΰ μας).— Ό κ. Βενιζέλος έπιοτρέφων
έκ Κρήτης την προσέχη Τετάρτην, θά συ¬
νεχίση την προεκλογικήν τού περιοδείαν
μεταβαίνων είς Πελοπόννησον.
Ή άφιξις τού κ. Βενιζέλου.
Πότε φοάνει είς Χανιά,
Ο ΣΪΝΪΑΤΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΥΑΑΙΣΤΡΑΣ
Λ1ΕΤΑΧ1 ΝΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΑΟΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού άνταπο
κριτοΰ μας).— Ό «ρχηγός τού πυροβ λικοΰ
τού Δ.' σώματος στρατοΰ κ. Γυχλίστρας έ
κληθή νά έλθη είς Αθήνας παρουαιαζόμε
νος ενώπιον τοΰ Ύπουργοϋ των Στρατιωτι
κων. Ό κ. Γυαλ στρας πιθανώτατα παρα
πέμπεται είς άνχκριτικόν συμβΐύλιον.
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
ΔΙ' ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ Β1ΕΝΝΗΝ
Διά τού ατμοπλοίου «Κίμων» άναχωρή
σαντος τό εσπέρας τής χθές έκ τού λιμέ¬
νος μας εφορτώθησαν περί τάς 3.000 κιβα>
τίδια νωπών σταφυλών αΐτινες προορίζον
ται διά την αγοράν καταναλώσεως τής Βιέν¬
νης ένθα θά μεταφερθοΰν έκ Πειραιώς
διά βαγονίων ψυγείων.
—Τό άπόγευμα τής χθές ανεχώρησαν έ-
πίσης δι' Αλεξάνδρειαν 2 άτμόπλοια μέ
φορτίον 6 περίπου χιλιάδων καλαθίων, σή
μερον θά άναχωρήσουν καί τα άτμόπλοια
«Λατίφ» «Έλενα» καί «Βέκι» μέ φορτίον 9
περίπου χιλιάδων καλαθίων προοριζόμενα^
διά τάς άγοράς καταναλώσεως τής Αιγυπτου.
Κατά τάς πληροφορίας των σταφυλεμπό-
ρων ή αφιχθείσα είς Αίγυπτον τελευταία ά-
ποστολή σταφυλών διβτέθη είς τούς 45—50
παράδες κατ' οκάν.
Υπό των σταφυλοπαραγωγών μας έγένον
το χθές άθρόαι προσφοραί σταφυλών είς
τοΰς έμπόρους καί είς τιμάς διά μέν τόν
ταχτά πρός δραχ. 1.70—1.80, σουλτανίνας
πρός 5—6 δραχ. καί ραζακί πρός 3—3.50
δραχμάς. ___________
ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΜΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Άργά την νύκτα τής χθές ελήφθη υπό τού
ενταύθα Γεωργικοϋ Έπιμελητηρίου Ηρακλείου α¬
ποσταλέν υπό τού Γενικού Διευθυντού τβϋ Ύ
πουργείου Γεωργίας τό κάτωθι τηλεγράφημα άνα-
φορικώς μέ τάς τιμάς των σταφίδων μας είς την
σταφιδαγοράν τού Λονδίνου: «Άγορά Σουλτανί¬
νας Λονδίνον γενικώς άτονος. Τιμαί Λονδίνου
Τσίφ άμεσον φόρτωσιν ανήρχοντο 27ην Αύγου¬
στον είς τριάκοντα όκτώ έως πεντήκοντα δκτώ σελ
λίνια τόκαντάριον διά προιόν Κρήτης».
ΑΙ ΕΚΔΟΘΕΙΣΔΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ!
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Τό Συμβούλιον τής Έιτικρατείας εξέδωκε κατά
τδ α' εξάμηνον τοΰ ετους 1932 552 άποφάσεις
—έναντι 526 τοΰ αντίστοιχον εξαμήνου 1931—έξ
ών 210 Ιδέχθησαν τάς άσκηθΕΪσας πρόσφυγας καί
αίτήσεις, 329 άπέρριψαν ταύτας, 13 ήσαν προδι-
καστικαί, 1 εδέχθη ύποβληθεΐσαν παραίτησιν, 1
ήτο έρμηνευΐική καί 1 αφεώρα τόν εσωτερικόν
κανονισμόν.
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΜΠΑΔΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ
Πρέ>$ τ«ν Πρωθυπουργόν κ. "Ελευβ. Βενιζέλον
ευρισκόμενον ηδη «Ις Χανιά οί κάτβικοι 'Αμπα-
διός τ*ΰ Νομοδ Ρεθύμνης απέστειλαν τέ) κάτωθι
τηλβγράφημα:
Χαιρ«τίζβντ«; Ύμετεραν αφι,ιν υπββάλλβμεν
ευλαβώς οέβη μ«ς η* «Ιλικρινιϊς ευχάς Δραττβ-
μΐνβι ευκοτιρίας άποτβινβμΐβοι πρβφρβν ένδιαφέ-
ρβν 'Υμϋν υπέρ παντύ; αδικβυμένου καί διατυ·
Κβυμπν πικρα παράπονα κατ' άνππρβσώπων νομοΰ
Ρεθύμνης *9ιαφ·ρηοάντων έτστ©ργι»ς έιτΐ τβτραι-
τίαν όλην ηρβ$ όιαμέριαμα Άμπαδιάς τέ«ί Δήμβυ
Άΐίβδβύλβ» κατβδικασβέν συνεπεία; τοιαύτης ά-
ΜηδΙας «Ις οτίρησιν οΐααόήπβτ· βυγχοινωνίας καί
πάσης Κύβερνητική; μπριμνης. Συνακίοι τούτων
Λναγχάαβημΐν ζητηθΗμιν πρβσάρτηβίν μας νομόν
Ήρακλείον πρός βν συμφέροντά μα$ ουνόίονται
ά»ββπ6μ>ν·ι Ρεθύμνης ώς είς σχετικόν ύπόμνημά
μας υποβληθέν Υμίν πρβ πολλού διά Πολιτικόν
Γραφείον. Μη «Ιααχουββίντβς καί αύθις άναγκα-
ζβμ(0« δηλώσωμεν «τι καίτοι Φιλϊλιύθίροι άπε·
φβισίβοιμεν ακοβχαμεν «μαδιχϋς ψπφβφορίας επι¬
κειμένας εκλογάς «ν συνβυκομος νομ·0 Ρ«βύμνη-
«ιτβτελϊθβθ βτηο Ιβια πρέοωη» έγκλπματικ&ς 6.
•ν» *διο»φ·ρηα«ντοί.
Μιτά βαθύτατον σεβασμόν
Πρόεδροι Κοινοτητνν
(*Εη·ντ«» 6χ·γρ
Κχτά πληροφορίας τής Νο¬
μάρχας Ηρακλείου παρχ-
σχεθείσας αύτη χθές τηλεφω
νικώς άπό μέρους τής Γε¬
νικάς Διοικήσεως, ό Πρωθυ-
πβυργός κ. Βενιζέλος πραγ
ματοπβιών την εις Κρήτην
προεκλογικήν τού περιοδεί
αν, άναμένεται νά αφιχθή
σήμερον Κυριακην περί τάς
πρωϊνάς &ρ»ς, έπιβχίνων τοΰ
ατμοπλοίου «Σάμος» είς Χα¬
νιά
Έν Χανίοις έχει ποοετβι-
μασ8ή είς τόν κ. Β&νιζέ
λον παλλοϊκή ύποδοχή. Υ¬
πό τοΰ Δήμου Χανίων θχ
παρατεδη πρός τιμιν τοΰ κ.
Βενιζέλου τό εσπέρας τής'
σημερον γεϋμα είς τόν Δή
μοτικόν Κήπον, κατά τβ ό
ποίον θχ έκφωνήαη ούτος
μακρόν πολιτικόν λόγον.
Την Δευτέραν ό κ. Βενι¬
ζέλος συνεχίζων την άνά
την Κρήτην περιοδείαν τού
θά μεταβή δι'αύτβκινήτου είς
Ρέθυμνον εκείθεν δέ, πιθχ-
νώτατα τό άπόγευμα τής —ευ
τέρας η την πρωΐαν τής
προσεχούς Τρίτης, θά έλθη
εί; την πόλιν μ%ς ένθα καί
θχ παραμείνη μίαν η δύβ ή
μέρ»ς·
Προκειμένου περί τής με-
τββάσεως τοΰ κ. Βενιζέλου
καί είς τόν γείτονα Νομόν
Λασηθίου ουδέν τό θετι-
κον γνωρίζει ή Νομαρχία.
Δεν άποκλείετχι πάντως έ
ό κ. Πρωθυπουργόν νά θελή¬
ση νά μεταβή έ ι τής πόλεώς
μα; είς τόν' Ν^μόν *
θίου.
Ή κίνησις τής σταφίδος
έμφανίζεται χαλαρά.
Κα3' όλην την διάρκειαν της
χθές ϊίαηχβποαν αίς την πόλιν
μα; ύηβ τόιν αταφι^οτΐραγιαγνιν
' τάς 75 00 όκχίζς θΓαφίϊυν
; σουλτανίναι και ταχτά.
Οί οτχφΐΐοπαρανωγβΐ μϊι εΰρί
ς Ικχνοηοιητιχάς τιμάς
πρό; ώι»3εοιν τοϋ ΐτροΐοντο; των
ήναγκαββπβχν νά διχκοψουν κα
α τβ πλΐϊατΰν την μβτβΐφ«ρ«ν
είς την πόλιν τής οταφιώβς έ/.ηι-
ζβντβς ότι μέ την αΐερηαιν έ.ι«ρ
κων πβιβτήΓων άηό την αγοράν
οί αταφΐίέμίΤίροι θχ έξχναγκα
α3οΰν νά τοις προαρΕρουν Ικανο
ίΐοιηπχά- τιμάς. Τούτο καθιατα·
;αι τκλευΐαιως πλέον ίί φχνεςόι·
δδμου ότι οιί μεχρι σημερον
εΐσαχδεΐσαι ποβοτητβς μβλις αν
τιπροβω/τεΰουβι τό ήμισυ τής ολης
εσοδείας τοΰ Νομοΰ.
Παρετηρήθη χθές δτι τα 2)3
τής είσαχθείσης βτοτφίδος ήσαν
τής ποικιλίας ταχτά, γϊνικ&υθεί-
3ης ούτω τής είααγωγής τοθ βΐ·
δούς τού έποίου μέχρι χδέ$ είχον
εΐακχθι", έλάχισται ποσοτητΕς.
—Κατά την λήξασαν έβδομά
δα καί κατά τού; γενομένους Ο
πό τίν ενδιαφερομένων Οπολο-
γιαμού; εισήχθησαν είς την πόλιν
πβρΐ τάς 1.5:0.000 οκάδας σταφί¬
δων. Ή βΐσαγωγή τβο εϊδους τα¬
χτά άπό της άρχής τής σταφΐδι-
κης περιόδου μέχοι σημβρ^-ν ά
νερχεται είς τα·, 5)0 περΐπου χι¬
λιάδας οκάδας.
—Ή σ·«ρδαγορα χ3ές παρου
α0(3£ περισσοτέραν άπό την προ
χ3εοινπν άγορααίΐκήν κίνησιν Ι
δίω; εις τα έξοΐιρετικά καιΐ α'.
πραγματα σιιμειωθέΐβϋν άρκετϊιν
ηρ'λξεων χ'αί εί; τιμάς κυμαινο
μένας άηό 19—21 δοαχμ-χς.
Είς την σουλταχίνα β' καί γ
παρουσιάσθη άρΜΐτή
ς γενοιιενων καί πράξβυν
είς τιμάς κυμαινουένα; ά
πό Μ —13 δραχμάς >·ατ' οκάν.
Οί ταχτάδες ηαρά την έκ μέ
ρους τικν κδντρων κνταναλώοβ
ωϊ έξακ«λουθοϋβαιν άζη-ησίαν των
έπωλήθπβαν χθές υπό των παρα
γωγών είς τού; έμιτόρους βίς
τιμάς κυμανδϊίσας μκταξϋ των
3 50 καί 5 δραχμϊιν. ΟΙ ελεμέδες
έπμήδησαν πρός 6—έ 50 δραχ.
ζήτησις ομως αυτών έν τφ έξωτβ
ρικω δέ ν ί-πάρχει εισέτι.
Αί σταφίδες βιομηχανίας έπω-
ληθησαν πρός δρ. 2.5:—3 κατ'
οκάν.
Υπάρχουσαι πληροφορίαι άνα
φέρουν δτι υπό των ίϋρωιταϊκών
κέντρων καταναλώσεως εγένοντο
τελευταίως αρκεταί προτάσει; διά
την αγοράν σταφίδων είς τούς
στεΐφΐδεμπόρους μας.
ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙΗΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΠΟΑΟΣΦΑΙΡ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
Άργά τό άπόγευμα τής χθές
μας ανεκοινώθη ότι λόγω ιής
μή έγκαίρου καθόδου διαιτητοΰ
Αθηνών δ σημερινός αγών
πρωταθλήματος μειαξύ τώνδμά
δών «Ε.Γ.Ο.Η.» καί «Ο.Φ.Η.»
ΐνεβλήθη.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Άΐτεστάλησαν είς την Γενικήν
Διοίκησιν υπό τού ύπουργείου
Προνοίας τα συνταξιοδοτικά έγ-
ραφα τοϋ Ιωάννου Βιδεράκη.
Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣ1Σ ΜΗΛΙΑΡΑ
Κατά νεωτέρας μας πληροφο¬
ρίας σχετικώς προ; την άναγρα-
φκΐααν χθές προαχώρησιν είς τό
κόμμα των Φιλϊλευθέρων τοϋ πο·
λιτκυτοΰ Λασηθιου κ. Μηλιαρά,
ούτος πρόκειται άπλνς νά μετά-
σχη ανεξαρτήτου συνδυασμοΰ τοΰ
γείτονος, ετηλεγράφησε δ' ηδη
είς τόν κ. Τσαλδάρην ότι δέν θά
κολιτευθή ώ; λαϊχός, λόγω διαφω
νία; τού πρός τό Λαϊκόν κόμμα.
ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ανεχώρησαν έκ Χανίων διά
Καστέλλι καί Κολυμβάρι ο! κ.
κ. Σακελοπουλο; καί ΣκαλαΤος
διά την παραλαβήν τβν έκβϊ κα-
τασκευασθεισων οΙνοδβ{αμνων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
Αί τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή 'Επιτροπή βιατιμήσβιον διά τής
τελευταίας αποφάσεως της έχανό
νισβ την τιμήν των κάτωθι εΐδών ώς
εή
Όρνζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν δρχ. 15.50 λιανιχώς 17, δρυζα
'αγκούν χονδρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άβνσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
88, καφές Ίάβας χονδο,. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώς βρ. 20.50 λια-
'ΐκώς 22.
ΛβχανΐΧ*.—Κρόμμυα 4—5, πητά
τβς 4-5, κολοκνθάκια 8-Ι0φασόλες 5,
καί λασηθιώτικβς 8-10 μπάμιβς 8-10,
φασολάκια 7—8, ξυλαγγουράκια 4-5
ντομάτπς 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
10 δραχμάς κατ' οκάν, μβλ-
ιζάνβς 4—5 λεμόνια έντόπια 16—
18, Ιταλίας 32—36,άϊγοΐοάχια 5—6.
πιπβριές 5, πράσσα 5—6 λάχανα δρ.
"—10.
ΌπΜριχά.— Σταφύλια 4,90 —6,
^αρπούζια 3—4 πβπόνια 4—5,
άχλάβια 4—6 Κρσυσανιώτιχα 10—12
καί Ίταλιχά 12—14, σύκα 5—6, μή·
' 6-8, ροδάκινα 6- 12.
Κρέατα.—ΆρνΙον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόσχος 38, ζυγοΰριχρέας προ·
^άτον 32,αίγός 24, βόίον καί άγίλάς
^ δραχ. χοιρινά μεγάλα 34, γου-
ρουνόπουλα 38.
Πβνλερικα,-Άπό 35-50.
ΒΥδτι ΠβντβποίλϊΙβ». — Ελαίαι
,>ριαι 12, Βόλον 16-20. Μα-
«αρόνια έντθΗια 15. Μακαρόνια θεσ
οο'1 »νίν»ης 16. Ζιιμαρικά έν γένβι δρ.
!ϊ-ζθ, μακαρόνια πολτηελιίας καχένο
λοοϊ. 19—-20. Φασόλββ Σεββίας 14.
Ρπβύθια Μαρήκοπ 14, έντόπια 8,Κου
κια έντόπια 12-16. Φακές 12-14. Έ-
λαισλιετν. 22. ΑιηόΙ.40-Ι.5ΰΣάπων
λπνκός α'. 19, β'. 17, ποάσινος α'.
16 καί β'. 15. Τβΐον 200. Καφφβς ά-
λεσμένος 104.
Ββύτυρ».—Δέονας Π0-Ι32.Γάλα>«.
θΐσσαλίας 116. Λίπη 40. Μπάνκρ 68.
Γβλβκτίρ*.— 'ΓυρΙ Κασσέρι 68.
Τονλονμίσο 44. Έντόπιο 54—64.
Γιαονρτι
II.
Γάλα 9.
Κίνησις τής Σταφίδος
Σονλτανίνα έξαιρετ.
» α'.
β'.
» Υ'.
Ταχτάδες α'
β'
Έλεμέ&ες α'
> ρ'
Σταφύλια σουλτανί
Ροζακιά
» ταχτά
Κρασοστάφυλα
κατ' οκάν
Δρ. 19.— 21.-
17.-
14.-
18.50
16.50
9.-
II.-
4.50 5.-
3.50 4.50
Δβ.
»
6.-----6.50
4.50-5.-
3.— 3.50
2.— 2.-
1.30- Ι.50
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάριον
Λίρα
Φράγκον
Έλβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τονρκική ΛΙρο
Κορώνα (Τσεχ.)
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιορίνι (Όλλαν.)
Όμολ. άνταλλοί.
Δρ.
163.-----164,50
567,-----573,-
6,37- 6,47
31,58- 31,93
8,34- 8,45
38,38- 39,66
76,23- 81,75
4,80-4,91
28,78- 29,70
4,50- 4,60
22,73- 23.60
65.51- 66.21
5.38-----540,-
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΚΛΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΙΧΕΝΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΪΙφΙΓσ ΕΙΣ ΑΟΗΗΑΣ
ΤΟΥ Γ.ΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟϊ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού
άντχποκριτοΰ μας).— Σχετικώς μέ την
χθεσινήν συνάντησιν τού πρωθυπουργοΰ
κ. Βενιζέλου καί τού Προέδρου τής
Δημοκρατίας κ. Ζαίμη ανεκοινώθη σή¬
μερον ότι αυτή είχεν εντελώς ύτ-.ηρεσι-
κόν χαρακτήρα.
Έπίσης είς ύπηί-εσιακηύς λόγους ό-
φείλεται ή άφιξις είς Αθήνας τού άρ-
χηγοΰ τοΰ στόλου ύποναυάρχου κ. Δη·
μβύλη.
ίΜΡΠδΥΤΪΑΤΑΡΧΟΫ
ΜΛΝΕΤΛ ΠΑΡΕΠΕΜΦΘΗ
ΕΙΣ ΤΟϋ Ε]ΗΑ ΑΒΗΝΟΝ
Α«»ΒΚΝΑΙ » (
άντατίθκριτοΰ μας).— Ή άναφορά τοΰ
Αιοι·«ητού τοΰ α' σώματος στρατοΰ
ητρατηγού ν.. ίΜανέτα όστις συνέστησε
νά λη-γθοΰ-ν μέτρα εναντίον τής μερίδος
τοΰ τύπου, τν',ς ύβριζούαης τ*ύς άξιω-
ματινούς, πο,ρεπέμνθη είς τόν ενταύ¬
θα. άρμ.όδι >ν Εΐταγγελέα. Κατά των
έν λόγω εφημερίδων Οά άσχηθή πιθανώ-
τατα ποινική οίωξις.
ΒΑΡΒΑΡΕΪΣΟ ΥΟΜΟΑΟΓΙΟ Υ Χ Ο Ν
ΑΠΟΣΤΕΑΛΕΤΛΙ ΕΙΣ ΤΟΝ '■ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ^Ρ Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Κατ' έπισήμους
άνακοινώσεις επήλθε συμφωνία έν Λον¬
δίνω μεταξύ τού. ύπουργού των Οί-
κονομικών κ. Βαρβαρέσσου καί των
"Αγγλων όμολογιούχων.
Τό κείμενον τής συμφωνίας θέλει α¬
ποσταλή άεροπβρικώς είς Χανιά ίνα λά¬
βη γνώσιν τούτου ό πρωθυπουρ-
γός κ. Βενιζέλος.
Ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΚΡΙΝΗ
ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΛΙΤ ΣΑΛΑ ΑΡΗ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Ό άρχηγός τού
έργατοαγροτικού χόμματος κ. Παπα¬
ναστασίου είς σημερινάς δηλώσεις τού
κατακρίνει την όξύτητα των συζητήσε-
ων μεταξύ των κ. κ. Βενιζέλου καί
Τσαλδάρη.
ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΑΙ ΘΥΕΑΑΑ
ΕΝΕΣΚΗΨΑΝ ΕΙΣ ΓΙΟΥίΚΟΣΑΛΥ ΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3 Αύγούβτου (τού άν¬
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
Βελιγραδίου ότι είς την Γιουγκοσλαίαν
ένεσκηψαν καταστρεπτικαΐ θύελλαι. Αί-
γεται ότι έκτός τώνζημιών τής παραγω-
γής ύπάρχουν καί άνθρώπινα θύματα.
ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΣ
Υπό τής Ικτελβστικής έπιτροπής των συνίργ
ζομένων έφεδρικών δργανώσεβον παλαιών πολιμι-
στών ανακοινούται δτι προσεχώς συνιστάται σνβ*
αίτιον άπόρων παλαιών πολεμιστών τϋ άρωγί τοί
κράτους καί των διαφόρων τραπεζών, την προ-
εδρίαν τής επιτροπήν τού δποίου άνέλαβεν ο στρα-
τηγός κ. Μανέτας διοικητής τοϋ α' σώματος
στρατοϋ.
Παρακαλοϋνται δπαντες οί Λποςοι «αλαιοί
πολεμισται καί Ιφεδροι δπως διέλθουν άπό τα
γοαφεΐα των δργανισμών είς τούς όποίους ανη·
κου ν καί έγγραφον ν είς τάς πρός τόν σκοπόν τού¬
τον συνιασσομένας ά
Μέγεθος Γραμματοσειράς