95737 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4856

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

7/5/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Πνι.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
Αίγΐ'.ττου
ίτιΐσία λάκιι 3
"Εάαηνος ίί
'Αμε ιδικής
ετΐ)αιη όολ. 15
ίξήμηνοο > 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δραχ. 2
7
ΜΑΪΟΥ
1938
ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΛΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕ1ΟΜ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4856
ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΝΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΣΥΝΕ
ϊ
Ή λαμπρότης καί ή μεγα¬
λοπρεπεία τής ύποδοχής τού
Γερμανοϋ Φύρερ είς Ρώμην,
άπέαπασαν την προσοχήν τοϋ
κόσμου έξ ολοκλήρου καί έ¬
καμαν νά παρέλθη σχεδόν
άπαρατήρητος ή τελευταία
συνεδρίασις τού συμβουλίου
τής Μικράς Άντάντ είς τα
άνάκτορα τής Σινάϊας έν
Ρουμανία. Καί αί συνομιλί-
αι των άντιπροσώπων των
τριών κρατών τής νοτιανα-
τολικής Εύρώπης έπνίγησαν
άπό την κραυγήν των πλα-
τυστόμων λόγων των δύο δι-
κτατόρων είς την ,Ρώμην.
Έν τούτοις, ή σύγκλησις τοϋ
Συμβουλίου τής Μικράς Συ¬
νεννοήσεως υπό τάς σημερι¬
νάς συνθήκας εχει ιδιαιτέ¬
ραν όλως σημασίαν καί δέν
έπιτρέπεται νά παρέλθη ά
παρατήρητος καί ανευ σχο-
λίων. Πολύ περισσότερον μά
λιστα έφόσον τα θέματα πού
άπησχόλησαν τούς συσκε-
φθέντας προσελκύουν τό
παγκόσμιον ενδιαφέρον.
Τα κυριώτερα ζητήματα
πού άπησχόλησαν την συν-
διάσκεψιν είνε τό Τσεχοσλο-
βακικόν καί τό Ούγγρικόν.
Κατεβλήθη δέ ώς φαίνεται
ιδιαιτέρα προσπαθεία προσεγ¬
γίσεως τής Βουδαπέστης καί
προσχωρήοεώς της είς την
τριπλήν συμμαχίαν των
πρός ανατολάς καί νότον
γειτόνων της. Καί πράγματι
σήμερον ύπάρχουν έξαιρετι-
κώς ευνοικαί συνθήκαι διά
την επιτυχίαν μιάς τοιαύτης
προσπαθείας. Διότι ή Ούγγα-
ρία αίσθάνεται ήδη καταθλι-
πτικήν την πίεσιν τοΰ Γερ-
μανικοϋ όγκου πού συνορευει
μέ αυτήν, μετά την απορρό¬
φησιν τής Αυστρίας. Φαίνε¬
ται δέ ότι ή πίεσις αυτή άρ-
χίζει νά δημιουργή καί ε¬
σωτερικάς ανησυχίας καί
σοβαράς άνωμαλίας. Οί
έγχώριοι έθνικοσοσιαλισταί
έντείνουν εσχάτως την προ¬
παγάνδαν καί την κίνησίν
των πρός ένωσιν καί τής
Ουγγαρίας μέ τό Ράϊχ. Καί
την κίνησιν αυτήν ώς είνε
φυσικόν βοηθεΐ καί ένισχύει
ό Γερμανικός έθνικοσοσιαλι-
σμός, όπως ένισχύει καί την
κίνησιν των Σουδιτών τής
Τσεχοσλοβακίας. Ή Ούγγα-
ρία άλλωστε είναι μία χώρα
πλουσία όσον κ«ί γραφική
μέ ωραίας κοιλάδας καί ά-
περάντους άνοικτούς κάμ-
πους πού θά έβοήθουν ση-
μαντικά είς την λύσιν τοϋ
προβλήματος τής σιταρκείας
καί τής γεωργικής γενικώ-
τερον αύταρκείας τής Γερμα-
νίας, όπως έπίσης 8ά έβοη-
θοΰσεν είς την οικονομικήν
της άνόρθωσιν καί ή άπορ-
ρόφησις τής Τσεχοσλοβακι
κης Μοραβίας, τής Σιλε-
σίας καί τής Βοημίας.
Είναι λοιπόν έκ τής α-
νάγκης των πραγμάτων ύ-
ποχρεωμένη ή Ούγγαρία,
νά στραφή πρός την Μι¬
κράν Άντάντ, έφόσον κοι-
νή τύχη καί κοινοί κινδυ-
νοι τής δημιβυργβϋν δεσμούς
μέ την σημαντικωτεραν δυ
ναμιν τού όργανισμβυ «υ
τού, την Τσεχοσλοβακίαν.
Καί έφόσον άκόμη, οτρε-
φομένη πρός αυτήν, ,εψ™:
ρεϊ νά είναι βεβαία ©τι «α
έχη την ενίσχυσιν καί την
προστασίαν οχι μόνον των
τριών Κρατών πού την συγ
κροτοϋν άλλά καί των συμ-
μάχων των, καί Ιδία τής
Γαλλίας πού ένδιαφέρεται
άμεσώτατα διά τα πρίβλη
ματα τής Κεντρικάς καί ν©
τιανατολικής Εύρωπης. ΑΙ
δέ κυβερνήσει τής Πρα-
γας, τοΰ Βελιγραδίου καί
Βουκουρεστίου είναι φυσι¬
κόν νά έπιζητοϋν τόν προ-
βεταιριαμόν τής Βουδαπε-
βτης καί νά ένδιαφέρωνται
Τ« μέγιβτ* διά
δια
τήρησιν τής Ούγγρικης ά-
κεραιότητος. Διότι άπορρό-
φηοις τής Ουγγαρίας θά
έσήμαινενόλοκληρωτικήν χύ
κλωσιν τήςΤσεχοσλοβακίας ύ
πό_ τού Ράϊχ καί διείσδυσιν
τοΰ Γερμανικοϋ ξίφους μέ·
χρι τής καρδίας τής χερσο-
νήσου τοϋ Αίμου. ©ά έσή
μβινε δηλαδή πλήρη πολι¬
τικήν καί οικονομικήν ηγε-
μονίαν τής Γερμανίας έφ'
ολοκλήρου τής νοτιανατολι
κης . Εϋρώπης. Άλλά καί τό
Τσεχοσλοβακικόν, θ' άπησχό
λησε βεβαία, περισσότερον
μάλιστα αύτό, την διάσκε¬
ψιν τής Σινάϊας. Διότι αύ
τό έμψανίζεται κ«ί υπό μορ¬
φήν οξυτάτην. 'Από προ-
χθές μάλιστα εισήλθεν είς
κρίσιμον καί αποφασιστικήν
καμπήν. Μετά την βεβήλω-
σιν καί τόν άκρωτηριασμον
τού άγάλματος τοΰ Μάζαρυκ
αί ουγκρούσεις μεταξύ των
Σουδιτών Γερμανών καί
των Τσέχων πατριωτών έγε
νικεύθηααν καί τό αίμα βά
φεΐ τα κράσπεδα των πλα-
τειών καί των πεζοδρομίων
των Τσεχοσλοβακικών πόλε¬
ων. Κ αί δημιουργεΐται ηδη
άμεσος ό κίνδυνος τής Γερ¬
μανικαί ς επεμβάσεως, υπό τό
πρόοχημα τής προστασίας καί
απελευθερώσεως τής Γερμα-
νικής μειονότητος, εάν δέν
κινη£ή μέ ταχύτητα καί αυ¬
στηράν άποφασιστικότητα ό
μηχανισμός τοϋ 'Αγγλογαλ-
1 λικοΰ συνασπιαμοΰ καί τοΰ
πολιτικοϋ άστερισμοϋ τού.
Αί άποφάσεις έπομένως της
Διασκέψεως τής Μ. Άν¬
τάντ, μολονότι δέν εγνώ¬
σθησαν, δέν θ' άργήσουν
νά έκδηλωθοΰν έφόσον τα
γεγονότα, έξελιβσόμενα η¬
δη ραγδαίως, ίλιγγιωδώς,
τό άίταιτοΰν.
'Αλλ' έκτός τής διασκέψε-
ως τής Μ. Άντάντ πού συν¬
ήλθεν ήδη καί εν αλλο
σημαντικόν γεγονός θά λά
βη χώραν τάς ημέρας αύ¬
τάς. Ή μεθαυριανή σύνοδος
τού θεσμοϋ τής Γενέυης.
Καί θά έχη νά εξετάση ή
σύνοδος αυτή τόσα ζητήμα¬
τα, όσα ουδέποτε ΐσως
άλλοτε. Διότι καί ουδέποτε
άλλοτε ό κόσμος ευρέθη έν
μέσω παρομοίας θυέλλης
καί έξάψεως παθών καί άντι-
θέσεων άλληλοσυγκρουομέ-
νων πολιτικών, οίκονομικών
στρατηγικών καί ίδεολογι-
κων συμφερόντων. Καί έμ ως
ή λάμψις τής Ρώμης, επι
σκιάζει καί την Γενεύην.
Όπως καί ή άστραπή τής
λόγχης λάμπει περισσότε¬
ρον σήμερον άπό τα άργυ-
ρά ψυλλώματα τοϋ κλάδου
τής είρηνικής έλαίας. Πάν¬
τως ή δύναμις καί ή τΰχη
των δύο αντιθέτων συμβό-
λων δέν εχει προσδιορΐσθή
μέ ακρίβειαν άκόμη. Όπωσ-
δήποτε ομως θά κριθή έντός
των ημερών. Ή εΐρήνη δέν
εΐμπορεΐ νά ζήση επί μα¬
κρόν, στηριζομένη επάνω
είς λόγχας. "Η θ' απαλλαγή
«πό αύτάς καί θά βαδίση είς
ομαλόν δρόμον, ή θ' αποθά¬
νη άπό τάς πληγάς πού τής
άνοίγουν.
Πεταχτά
σημειώματα
ΕΦΤΑΔΥΜΑ!
Πάει λοιπόν ό Καναδάς κι'
ή δόξα τού. Τόν έφαγε ή Κου
βα, ποΰ εκέρδισε τόν κότινο
τοΟ ρεκόρ. Τό Όντάριο τρέμει
έμπρός είς τό κατόρθωμα
τής Άβάνας. Τί είναι πλέον
τα περΐφημα πεντάδυμά τού
γιά τα όποΐα έγινε τόσος λό-
γος, κατηναλώθη τόσο χαρτί
καί μελάνι καί άναστατώθη·
κεν ή έπισιήμη καί ό κόσμος,
έμπρός είς τα έφτάδυμα τής
Άβάνας; Άπό σήμερον ό Κα-
ναδας καί τό Όντάριο μέ τα
πεντάδυμά τού, θά περάσουν
στή σκιά τής ίστορΐας καί στή
ληθή τού παρελθόντος. Ό κό
σμος πού κυνηγδ συνεχώς μέ
δίψα κάθε νέο καί φλέγεται
άπό τόν πόθο τοΟ νέου μέγα
λυτέρου ρεκόρ, στρέφετααώρα
πρός την γραφικήν νήσον τοΟ
ΆτλαντικοΟ άπό δπου ύψώ-
νεται ή λάμψις τοΟ νέου ρε¬
κόρ τής εύγονίας.
Καΐ άποκαλύπτεται εύλαβι
κά μέ ύτΐόκλισιν έμπρός είς
την κλίνην τής κυρίας Ραφαέ
λας Καζανόβα πού ανεδείχθη
είς φωτεινόν ανθρώπινον άστε
ρισμόν μέ τούς έπτά της δο-
ρυφόρους πού έξεπήγασαν
άπό τα σπλάγχνα της. Καί,
νά σάς πώ, όμολογώ δτι ά
ξίζει δλος αύτός ό σεβασμός
καΐ ή άπόκσις τοΟ φόρου τι
μής πρός την ήρωϊκή λεχώ.
Ετίμησε δχι μόνο τόν έαυτό
της, άλλά καΐ τή χώρα τηο,
καί περισσότερο τό ενδοξο δ
νομα τοΰ άνδρας της. Ή Κου
βα ήταν γνωστή ώς τώρα μο
νάχα γιά τα φημισμένα ποΟ
ρα της, τα γραφικά τοπεΐα
της κι' Ιδίως γιά τίς άδιάκο
τΐες έπαναστάσεις της, στΐς ό
ποΐες έθεσε τέρμα ό περΐφη
μος συμπατριώτης μας λοχί
ας Μπατΐστσς, πού έγινε πρό
έτών δικτάτορας. Καί τώρα
μονομιάς ή Φήμη της κάνει
φτερά κι' άπλώνεται σ' δλα
τα μήκη καΐ τα πλατή, χάρις
σέ μιά γυναΐκα της. Έπειτα
ή κυρία Ραφοέλα Καζανόβα,
ήταν μ(α γυναΐκα, άσημη, ά
γνωστη, ΐσως καΐ περιφρονή
μένη. Τώρα καιέκτησε την αί
ωνιότητα. Καί ούγχρονα έξύ
ψωσε καί τό φθλο της. Ποίος
θά τολμήση πία νά ' δίαμφ'ισβη
τήση τόν γυναικεΐο ήρωϊσμό;
Ύπάρχει μήπως μεγαλύτερος
άλλά καί εΰγενέστερος ήρωϊ
σμός άπό τό νά δημιουργής
στά σπλάγχνα σου έφτά άν
θρώπινες ύπάρξεις, έφτά ζω
ές καί νά τίς φέρνης μέ μιάς
στόν κόσμο, σώες, ύγιεΐς νά
διαλαλοΰν μέ τίς φωνές των
τό κατόρθωμα σου;
"Επειτα εΐπαμε ετίμησε καί
τό ενδοξο δνομα τόν άνδρα
της. Γιατί βεβαία άπ' τόν
άνδρα της "θά πη"ρε τό δνο¬
μα Καζανόβα. Καί ό Καζα-
νόβας είναι £νας θρΰλος, εί¬
ναι μιά ενδοξη έρωτική ίστο
ρίσ, πού πλησιόζει, άν δέν
ξεπερνδ, τα δρια καί τή μορ-
φή τής έρωτικής έποποιΐας.
Θρθλος δμως πού είς τα χρό
νια μας, άρχιζε νά γίνε-
ται άντιπαθητικός. Ό Καζα
νόβας, ό καρδιοτρύτης, 6
θριαμβευτής, ό ώραΐος ίπ-
πόχης, ό μεγάλος κατακτη-
τής των γυναικών, είς την
πεζή έποχή μας κατήντησεν
δρος δυσφημήσεως καΐ κατα-
φρονεμοϋ. Οθ! νά μοθ χα¬
θής Καζανόβα! είναι ή χει
ροτέρα ϋβρις πού άπευθύνε
ται σήμερο στό σύγχρονο
πορφουμαρισμένο δανδή πού
νομίζει δτι τό άπαντο τής
ζωής καί των σκοπών της εί
ναι πσριστάνττ, κανείς τόν
έρωτιδέα τοϋ πεζοδρομίου
καί τόν κατακτητή τής κα-
κής ώρας. Καΐ έρχεται τώρα
ή κυρία Ραφαέλα τής Άβά¬
νας ν' άποδείξη δτι ένα ένδο
ξο δνομα δέν ειμπορεί ν' ά-
μαυρώνεται ετσι εϋκολα. "Ο
τι άν ό παληός Καζανόβας ή
ταν Ιπποτικός κατακτητής
καί ήρως έρωτικών επεισοδίον
καί περιπετειών, ό σύγχρονος
συνώνυμός τού αποτελεί υπό
δειγμα συζύγου καί πατρός
καί ήρωα εΰγονίας πού κι-
νεΐ τό θαυμασμό.
Καΐ τέλος, τό σπουδαιότε-
ρο, αυτή ή ήρωϊκή γυναΐκα
τής Άβάνας είνε άξια σε-
βασμοΰ, άγάπης, εκτιμήσεως
καί θαυμασμοΰ άκόμη καί
γι' πύτό τό λόγο: Γιατί άπο
τέλει μιά φωτεινή έξαΐρεσι σ'
αυτή τή σκοτισμένη έποχή
μας. Κι' ένφ δλος ό κόσμος
κυριευμένος άπό την παρα
φροσύνη τοΟ μΐσους καί τοΟ
πολέμου άλληλοεξοντώνεται
καΐ έτοιμάζει την μεγαλύτερη
έξολόθρευσι, αυτή μέ τό πά
ράδειγμά της, μέ τα έφτά της
δΐδυμα, δίδει τό σύνθημα τής
άγάπης πρός την άνθρωπότη
τα. Κι' άκόμα, δίδει την άπαν
τησι στή σνομπαρΐα τοΰ με
ταπολεμικοΰ νεοπλουτισμοΰ,
ποΰ θεωρεΐ την τεκνοποιΐα
ώς κάτι τό άναχρονιστικό, τό
άπολίτιστο καί τό χυδαϊο πού
άρμόζει μονάχα στήν ταπεινή
«πλεμπάγια». Πά δλα αύτά,
δέν ξέρω τί θά σκέφτεται ό
συμπατριώτης μας δικτάτορας
τήςΚούβας,άλλά άν ήταν δυνα
τό νά έχω γνώμη έγώ, θά έ-
πρότεινα ν' άνεγερθή μνημεΐο
ύπέρλαμττρο είς την κυρία Ρα
φαέλα Καζανόβα. Καΐ θά
κατέθετα σ' αύτό δλο τό σε
βασμό καί την εύγνωμοσύνη
μου... Μ.—
ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ
"Αρχισεν ή κίνησις τοΟ άπο-
γεύματος—μία κίνησις διά την
άνοιξιν καί τό θέρος καθιερωμέ-
νη καΐ άπαραίτητος. Διά την ε¬
παρχίαν δπου δέν γίνονται ιππο¬
δρομίαι διά νά έπιδειχθοθν αί τε¬
λευταίαι «κρεασιόν»—ή άπογευ-
ματινή κίνησις είνε ίνα. κι' ίνα
διά τόν σκοπόν αυτόν. Έξ άλλου
κάθε άπόγευμα έξορμοθν οί 6ου
λεβαρδιέροι τής επαρχίας: Ή έ·
παρχιακή λεωφόρος καΐ τό δτια£·
θριον ζαχαροπλαστείον πέρνουν
κάτι τό κοσμικώτερον — ένθυμί-
ζουν την κίνησιν καί την ζωήν
τής μεγαλουπόλεως. ΑΕ έμφανί-
σεις τους άποκτοθν όμοιογένειαν
μέ τάς έμφανίαεις τής τελευ¬
ταίας.
Ή έργασία τό θερινόν άπόγευ
μα τελειώνει ενωρίς ή διακόπτε-
ται δλ«ί διόλου. Καί αύτά είνε
συντελεσΐικόν διά την πύκνωσιν
των μορψων καί των τύπων. Πρώ-
τη καί καλύτερη θά αναγνωρι¬
σθή καί την ώραν αυτήν ή πετα-
χτή «πρωϊνοθλα». Ή μεγάλη έ"ξο-
δος τής γυναικός είς την εργα¬
σίαν πρωΐ—πρωΐ έχει καί τόν
αντίστοιχον της δρον: Την Ιξοδον
πρός τό Οπαιθρον τό άπόγευμα.
Ή τόσον σκοπίμως καθιερωθεΐσα
τελευταίως «έργασία καί χαρά»
—ή δύναμις διά τής χαράς 2πως
λέγουν οί Γερμανοί—άποκτό^ είς
την δλην φυσιογνωμίαν τής δευτέ-
ρας αυτής έξόδου, τόν καλύτερον
προπαγανδιστήν.
—θέλεις νά πής, δτι λανσάρε-
ται ή χαρά αυτή κατά τρόπον α¬
ναμφισβήτητον καί δημιουργικόν;
μέ ηρώτησεν δ πρώτος φιλοπε-
ρίεργος.
—Καί λανσάρεται καί έπιβάλ-
λεται. Ή ζωή %τοποθετεΐται είς
τα ίσορροπημένον πλαΕσιόν της.
Τό θήλυ είνε μιά νότα ώμορφιάς
καί υγείας. Κι' έκεΐνος πού ϊχει
λόγους νά είνε κουρασμένος άπό
την βιοπάλην καί την ζωήν αυ¬
τήν καθ' εαυτήν άναζωογονεΐται.
Άνασκευάζει τούς δρους καί τάς
συνθήκας. Καί χαίρεται μέ τόν
γαλανόν ουρανόν τοΟ άπογεύμα-
τος, μέ την πρώτην λάμψιν τοΟ
Άποσπερίτη ένφ διαγράφεται ώς
μαρμαρυγή ενός διαδήματος «πού
πάει νά πέση σέ κάποια όλόξαν-
θα μαλλιά,» δπως σημειώνει &
ποιητής. Χαίρεται άκόμη καί μέ
τα άόριστο γυναικεϊο χαμόγελο
πού άπευθύνεται μέ καλωσύνη
πρός πρόσωπα καΐ πράγματα.
—Αύτό δμως δέν θά πή κίνη¬
σις τοΟ άπογεύματος...
Ό φιλοπερίεργος ήθελε φαίνε¬
ται νά έχη Ινα συνολικόν χαρα-
κτηρισμόν τής κινήσεως. Καΐ εί
χε δίκαιον. Ή χαρά δέν είνε ή
μόνη νότα έδώ. Είνε καί ή ξηρά
έπίδειξις ή όποία κάποτε είνε ε
ξω άπό κάθε βριον χαράς. Τό ά¬
πόγευμα παρουσιάζονται καί οί
κοινωνικοί άνθρωποι. ΙΙρέπει
νά βγοΰν διά νά έκπληρώσουν Ινα
τύπον. Αύτοι ουτε θά γελάσουν
σε κανένα. βά ταμπουρωθοθν είς
τό πλαίσιό τους καί θά όμιλήσουν
ΐσως, μόνον διά τα συμφέροντά
τους τα άτομικά. Ή νεαρά κυρία
είνε δυνατόν νά άνιδ πλησίον των.
Εύτυχώς θά υπάρξη κάπου έκεΐ δ
έπαρχιώτης δουλεβαρδιέρος. Είνε
Ινας... σύνδεσμος χαράς. 'ΑφοΟ έ-
τιτΕβισε μέ την περιπατητικήν δε-
σποινιδοθλαν ευρίσκει καιρόν νά
πλευρίση τόν αυστηρόν κύκλον.
Καί νά χαρίση καί έδώ άναλαμ-
ΑΙ ΕΞΑΓΟΓΑΙ
ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ
ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τό ζήτημα έξαγωγής των
νωπών σταφυλών μας τόσον
είς την Ευρώπην δσον καί είς
την Αίγυπτον, μέ τό οποίον
κατ' επανάληψιν ήσχολήθη ή
στήλη αυτή, είνε υψίστης
σπουδαιότητος, δικαίως δέ
καί πολύ ορθώς άπασχολεΐ
καί πάλιν την κυβέρνησιν καί
τάς αρμοδίας υπηρεσίας της
καθώς καί τούς γεωργικούς
καί έμπορικούς όργανισμούς.
Είνε μάλιστα εύτύχημα δτι τό
ζήτημα έρευνάται άπό τούδε.
Διότι δημιουργεΐται ή ελπίς
νά διευθετηθή οριστικώς καί
κατά τρόπον Ικανοποιητικόν
μέχρις δτου έλθη ή σταφυλική
περίοδος, άφοϋ τό χρονικόν
διάστημα πού μεσολαβεΐ έ"ως
τότε, είνε αρκετόν πρός του¬
το. Φσίνεται δέ δτι πρόκειται
νά ρυθμισθή εφέτος οριστι¬
κώς. Ήδη ή Κυβέρνησις, έλα¬
βε την απόφασιν νά φροντίση
διά την εξασφάλισιν είδικών
πλοΐων καί βαγονίων—ψυγεί-
ων πρός μεταφοράν τοΰ προ-
ΐόντος είς τάς άγοράς κατα¬
ναλώσεως. Επί πλέον δέ
καταβάλλει κάθε προσπάθειαν
όπως εξασφαλίση τάς διαφό¬
ρους εΰρωπαϊκάς άγοράς διά
συνάψεως είδικών έμπορικών
συμφωνιών. Καί τέλος φαίνε-
ται διατεθειμένη νά ενισχύση,
τούς έμπόρους έξαγωγής είς
τό δύσκολον καί μεγάλον έρ
γόν των διά τής παροχής
πλείστων δσων εύκολιών κα¬
θώς καί χρηματικών δώρων.
Σχετικώς δμως μέ τό ζήτη¬
μα των άτμοπλοίων—ψυγείων
τό Γεωργικόν Έπιμ'ελήτήριόν
ρίπτει μίαν γνώμην ή όποία
είνε άξία προσοχής καί δέν
θά είνε άσκοπον νά μελετη¬
θή. Ύποδεικνύει δηλαδή ν'
αναλάβη την ναύλωσίν των ή
Άγροτική Τραπέζα καί την
διάθεσιν των κατόπιν είς τούς
έμπόρους, ώστε νά γίνωνται
τακτικά αί αποστολαί των
σταφυλών άπό,κοινοθ καί υ¬
πό των μεγάλον καί υπό των
μικρών έξαγωγέων. Άλλά
καί ίνα άλλο άκόμη ζήτημα
προκύπτει καί πρέπει νά λυ¬
θή, αφορών ιδιαιτέρως τάς
έξαγωγάς είς Αλεξάνδρειαν.
Τό ζήτημα τής συγκοινωνίας
Κρήτης—Αιγυπτου, μέ τό ο¬
ποίον καί άλλοτε ήσχολήθη-
μεν. Θά έπρεπε δηλαδή του¬
λάχιστον κατά τοΰς θερινούς
μήνας, όπότε αί συναλλαγαί
μεταξύ Κρήτης καί Αιγυπτου
είνε μεγάλαι καί πυκναί νά
προσεγγίζη άπαξ τής εβδομά¬
δος τουλάχιστον τό ατμό¬
πλοιον τής γραμμής Πειραι¬
ώς—Άλεξανδρείας καί κατά
την μετάβασιν καί κατά την
επιστροφήν τού είς'Ηράκλειον,
διά νά έξυπηρετή τάς συναλ¬
λαγάς αύτάς.
Πρόκειται περί ζητήματος
μεγίστης σπουδαιότητος δχι
μόνον διά την ' Κρήτην, άλ¬
λά καί διά τούς έν Αιγύ¬
πτω έγκατεστημένους πολυ-
πληθεΐς Κρήτας, πλεΐστοι των
οποίων μάλιστα έρχονται τό
καλοκαΐρι έδώ πλησίον των
συγγενών των, τοΰ όποίου
την μελέτην καί ίκανοποιητι-
κήν λύσιν, είμεθα βεβαιοί
δτι θ' αναλάβη ή Κυβέρνη¬
σις. Καθ' ήν στιγμήν άλλω¬
στε ή έταιρία έναερίων συγ-
κοινωνιών, πρόκειται μετ" ο¬
λίγον νά αρχίση δρομολόγια
μεταξύ Αθηνών—Ηρακλείου
καί Άλεξανδρείας, είναι τό
•ολιγώτερον ακατανόητον, πώς
ή Άκτοπλοΐα δέν καθιερώ-
νει τακτικά δρομολόγια Η¬
ρακλείου—Άλεξανδρείας του¬
λάχιστον διά τούς θερινούς
μήνας πού ύπάρχει καί έπι-
βατηγός καί έμπορική κίνη¬
σις μεγάλη.
Τό πάρκον.
Άπό προχθές ευρίσκεται
είς την πόλιν μας συνεργεΐ-
ον ύπαλλήλων τοΟ ύπουρ-
γείου των Οίκονομικών διά
την καταγραφήν καί την το-
πογράφησιν των δημοσίων
κτημάτων. Χθές τό πρωΐ δέ
κατεμέτρησε καί άπετύπω-
σε τόν χώρον δπου ή πα¬
λαιά Νομαρχία. "Ελπίζομεν
λοιπόν δτιθά επέλθη ήδη συμ-
φωνία μεταξύ Δημοσίου καί
Δήμου διά την άπαλλοτρίω-
σιν τοΰ χώρου αύτοθ κα¬
θώς καί των συνεχομένων
Φυλακών, τό ταχύτερον, ώ¬
στε νά αρχίση συντόμως ή
κατασκευή καίδημιουργία τού
πές άπό τό πνεΰμα τού. Ή δύνα¬
μις διά τής χαρας, επί τέλους ό-
λοκληρώνεται. Έργαζόμενοι καί
μή, χαίρονται την ώμορφιάν τής
ώρας καί τα ένδιαφέροντα τής
ζωής. Αί έξαιρέσεις είναι έλάχι-
σται.
* *
Έπανερχόμεθα είς τόν πρόλο-
γον: Ή κίνησις τοΟ άνοιξιάτικου
ή τοΟ θερινοθ άπογεύματος είνε
κίνησις συνοψίζουσα καί είς την
επαρχίαν Ικείνο πού λέμε σήμε¬
ρον: παγκοσμιότης. Άπό τό σκιό-
φως τοΟ κλειστοΰ χώρου ή ζωή
βγαίνει είς τό ξέφωτο. Τύποι καΐ
λεπτομέρειαι άποκαλύπτονται καί
ζωγραφίζονται μέ ζηλευτήν ένάρ-
γειαν. Πρό παντός δμως γίνεται
νοητόν δτι χαρά δέν δύναται νά
υπάρξη χωρίς «Ιξοδον», χωρίς ΰ-
παιθρον, χωρίς μουσικήν ή θέαμΛ
άξιον λόγου. Διότι θέαμα δι' δ-
λους δέν είνε μόνον μία χαριτω-
μένη ή κοσμική εμφάνισις. Είνε
καί μία καλή ίμπνευσις τοΰ ένδι-
αφερομένου καταστηματάρχου. Αύ
την περιμένομεν τώρα διά νά συμ-
πληρώσωμεν την είκόνα τοΟ άπο
γεύματος.
Α£Ν0ΔΑ10£
κεντρικοθ πάρκου τής πόλεως.
Ό κ. Νομάρχης, καθόσον
τουλάχιστον γνωρίζομεν, εί¬
ναι προθυμότατος νά συν¬
δράμη είς τουτο δι' δλων τού
των δυνάμεων.
Οί τρωγλοδϋται.
Ό Διευθυντής τοΟ Ύγει-
ονομικοΰ Κέντρου κ. Νικο¬
λακάκης μετέβη προχθές
είς Τρυπητήν καί έπεθεώρη-
σε τούς έκεΐ έγκατεστημέ¬
νους οίκίσκους καί τα σπή-
λαια πού χρησιμοποιοΰνται
ώς κατοικίαι. Καί ώς ήτο
φυσικόν διεπίστωσεν δτι ό
κόσμος πού ζή έκεΐ κάτω διά
γει υπό άθλίας συνθήκας.
Είσηγήθη δέ είς την Νομαρ¬
χίαν διαφορα μέτρα πρός
τερματισμόν αυτής τής αθλιό¬
τητος. Κατόπιν αύτοΰ είμεθα
βεβαιοί, δτι 6 κ. Νομάρχης
μέ την δραστηριότητα πού τόν
διακρίνει καί μέ την στορ¬
γήν την όποιαν τρέφει πρός
τόν τόπον καί τούς δεινοπα¬
θούντας πολίτας, θά κατα¬
βάλη κάθε ενέργειαν ώστε τό
αΐσχος τής τρωγλοδυσίας,
πού διατηρεΐται επί δεκαετη-
ρίδας ήδη, νά λείψη τό συν-
τομώτερον.
Τα Λιμενικά.
Αί εργασίαι πρός κατα¬
σκευήν κρηπιδωμάτων τοΟ
λιμένος μας προχωροθν μέ
ταχύτητα μετ" ολίγον δέ θά
κατορθωθή τό πλεύρισμα των
άτμοπλοίων είς τάς νέας
άποβάθρας. Έν τφ μεταξύ
έτοιμάζεται ό νέος όργανι-
σμός λιμένος που θά ρυθμί¬
ζη δλα τα ζητήματα πού
δημιουργεΐ ή κατασκευή των
κρηπιδωμάτων καί τό πλεύρι-
σμα των πλοίων. Έτσι έλπί-
ζεται δτι μετ" ολίγον, τα νέα
λιμενικά ϊργα θ' άρχίσουν
ν' άποδίδουν, νά γίνωνται
δηλαδή πσραγωγικά, ώστε νά
γίνη αίσθητή είς τόν λαόν ή
άξία καί ή ώφελιμότης των,
, !
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
*
Ι
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον τό
μουσικό ρωμάντζο· «Σιλουέττες»,
πρωταγωνιστεΐ ή Μίς Αυστρία
1935 Λούλι Φόν Χόεμπεργκ
ΜΙΝΩΑ — Σήμερον τό άθάνα-
το ?ργον· «Μπροστα στό ίκρίωμα»
Πρωταγωνιστοΰν. Βαρβάρα Στάν-
γουικ, Ρομπέρτ Τέυλορ.
Προιστάμενος Τυπογραφείου
Ιωάννης Γ Άσπραδάκης
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τό μουσικό Ρωμάντζο:
ΣΙΛΟΥΕΤΕΣ
Ή Μίς Αυστρία 1935
Λούλι ^Φόν Χόεμπεργκ,
ΑΝΝΙ ΜΑΡΚΑΡΤ
καί ή κορυφαία τού μπαλ
λέτου τής κρατικής όπε¬
ρ άς:
ΛΙΣ,Τ ΧΑΝΤΛ
Μιά υπόθεσις κοινωνική:
Κλασσικά καί μοντέρνα
μπαλλέτα, Βιεννέζικα βάλς.
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
ΤΟ ΚΡΥΙΙΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 413
Πρωταγωνιστεΐ ή ΓΚ1ΤΤΑ
ΑΛΙ1ΑΡ, τ© άηδόνι τής Βιέν¬
νης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Ιωάννου Ε. Σπετσάκη έπιπλο-
ποιοθ κατοίκου Ηρακλείου.
Κατά
Μιχαήλ Γεωργ. Κοσμαδάκη
κατοίκου τοθ χωρίου Καλέσσα.
Ό καθ' ού τό παρόν μου
πρόγραμμα καίτοι νομίμως έπε-
τάγη διά τής 6πό χρονολογίαν
14 Απριλίου 1938 έπιταγής
μου, ώς δείκνυται έκ τοθ ύπ'
αριθ. 6564 έπιδοτηρίου τοθ δι
καστικοθ κλητήρος Κωνστ. Φρα
γάκη ίνα δυνάμει καί πρός
εκτέλεσιν τοθ υπ' αριθ. 16148
πωλητηρίου συμβολαίου τοθ Συμ
βολαιογράφου Ηρακλείου Έμμ.
Λασσηθιωτάκη νομίμως περφε-
βλημένου τόν έκτελεστήριον τύ¬
πον, μοΰ καταβάλη διά κεφά¬
λαιον τόκους καί έξοοα μέχρι
τής έπιταγΐίς δραχμάς 6000
καί έκ τούτων έντόκως τάς μέν
5280 άπό 1 Ίανουαρίου 1938 μέ
χρις έξοφλήσεως, έν τούτοις μέ¬
χρι σήμερον καθυστερεϊ την πλη
ρωμη ν.
Διά ταυτα
Πρός είσπραξιν τοθ ώς άνω
ΤΕοαοΟ των δραχμών 6000 των
τόκων τοθ έξ αύτοθ τοκοφόρου
καί των έξόδων εκτελέσεως εκ¬
τίθημι εις δημόσιον άναγκαστι
χον πλειστηριασμόν, τό κάτω
θι άκίνητον κτήμα τοθ καθ'
τό παρόν ένυπόθηκόν μοί ήτοιμίαν
ού οικίαν κειμένην έντός τοθ χω
ρίου Κάτω Καλέσσα τοθ Είρη·
νοοΊκείου Ηρακλείου καί είς την
συνοικίαν Επάνω Γειτονηά συν ι
σταμένην έξ ενός ίσογείου δωμα-
τίου, μιάς ίσογείου κουζίνας με
τα σαρνιτσίου, ενός μεγάλου
άνωγείου δωματίου καί ενός
μικροθ συνορευομένης κτήμασι
Γεωργ. Παπαδάκη έκ ούο μερών
Αικατερίνης χήρας Νικ. Χρη-
στίδου καί δρόμφ άμαξιτψ.
Ό πλειστηριασμός τοθ ανω¬
τέρω κτήματος γενησεται ενώπι¬
ον τοθ Συμβολαιογράφου Ηρα¬
κλείου Εμμανουήλ Λασσηθιω-
τάκη ή τοθ νομίμου τού άνα
πληρωτοθ καί είς τό ενταύθα
επί τής όδοθ Χάνδακος κείμε
νόν δημόσιον γραφείον τού την
19ην Ίουνίου 1938/ημέραν Κυ¬
ριακήν ^χαΐ ώρ«ν 10—12 π,
Άπό τού σρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
ΟΑΣΙΑΙΣΣΛ ~-
372ον
ΆφοΟ έκαμαν έ'να μεγάλο
γΰρο, οί διαδηλωταί έξαναπή-
ραν τόν δρόμο πρός τή φυλα-
κή τής Φόρς καί άρχισαν σι-
γά-σιγά νά διαλυωνται. Μό-
λις έφθασαν, οί δήμιοι έπέτα-
ξαν τό άκέφαλο κορμί στ
σωρό των πτωμάτων. Ό Σαρ-
λό καί ή παρέα τού εμπήκα·
σέ μιά ταβέρνα, άφήνοντα
τό κοντάρι μέ τό κεφάλι στή
πόρτα τοϋ μαγαζιοϋ. Τότ
δυό άνθρωποι τοθ δουκός ντ
Παντιέβρ πού εΐχαν άκολου
θήσΓ) δλη τή πομπή κατώρθω
σαν κ' έξεκάρφωσαν τό κε
φάλι, τό έτΰλιξαν σέ μιά πε
τσέτα κ' έτρεξαν στήν έπανα
στατική έπιτροπή τής συνοι¬
κίας γιά νά ζητήσουν αδεία
ταφής τού. Ή αδεία έδόθ
καί τό κεφάλι ετάφη στ
κοιμητήριο τοθ βρεφοκομείου
Όσο γιά τό πτώμα, μετεφέρ
θη μαζί μέ τα άλλα επάνω σι
κάρρα κ' έρρίχθηκε στήν κοι
νή τάφρο δπου έτάφησαν ο
σφαγιασθέντες.
.. Τρείς έβδομάδες έπέρα
σαν. Την 21ην Σεπτεμβρίοι
πάλιν άγριες φωνές ακουσθή
καν άπό τό δρόμο. Οί φυλα
κισμένοι έστάθηκαν νά άφου
κρασθοθν μέ άνησυχία. Άλλά
αυτή τή φορά δέν έβούίζεν
όργή τοθ λαοΰ. Έξεσποθσε
ή χαρά τού. Οί έφημεριδοπώ
λες, δταν έφθασαν κοντά στό
πόργο, ΰψωσαν έπίτηδες τ
φωνή:
—Κατάλυσις τής βασίλειος
Ή Συμβατική κατέλυσε τή βα
σιλεία!
Την άλλη μερά έπίτροποι
τοϋ λαοθ έπήγαν νάάνακοινώ
σουν στόν βασιλτιδ πού δέν
ήταν πιά βασιλτιδς την καθαί
ρεσί τού. Λουδοβΐκος ό Τελευ-
ταΐος—έτσι τόν ελεγαν τώρα
εως ότου τόν άποκσλέσουν π
ριφρονητικά Λουδοβΐκον Καπ
τον—ίίμαθε αυτή την εΐδησ
μέ την ιδία μακαριότητα, μί
την ίδιαν άπάθεια πού εδει-
ξεν ό Ριχάρδος ό 2ος τοΰ
ΣαΙξπηρ.
«Τί πρέπει νά κάμη ό βα
σιλη,δς, Νά ύποτσχθή; Ό βα
σιλί)ας θά τό κάμη. Πρέπει νά
έκθ'ρονισθή, Ό βασιληδς υπο
τάσσεται. Πρέπει τό δνομα τοθ
βασιλέως νά χαθή; Κι' αύτό
νά γίνη, άφοθ τό θέλει ί
Θεός!».'
Ό άνθρωπος αύτός πού έ
δεχόταν άδιάφορος δλους τούς
έξευτελισμούς, δέν έπρόβαλε
την παραμικρή διαμαρτυρία
Τό ϊδιο καί ή Μαρία-Άντουα
νέττα. "Ισως μάλιστα Ινοιω
σαν καί οί δύο κάποιο ξαλά
φρωμα.
(συνεχίζεται)
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ή φωνή σας προδίδει
Ή γοητεία τής φωνής.
μ. δπου καί δτε καλοθντα: ο
ένδιαφερόμενοι.
Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
ένεργησάτω τα νόμιμα.
Ηράκλειον ι 7 Μαίου 1938
Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ
έπισπεύδοντος.
Κ. Γ. Μαμαλάκης
»«■·!■■■■■■■■■■■■■■■■
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
θαλαμηγον ά)η
Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον.
Πρακτορείον
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τηλ*·. »-41
■«■■■■■■■■«■■■■■εΐΜειειει·
Είς τό 'Ανββπωλβϊον
Καλλιέπης Δ. Ποταμιανάκη
θά εΰρητε στέφανα διά γάμους
καί άλλα ειδή ήτοι, μπομπονιέρες
ττολυτελέστατες, &νθη Νυμφικά,
πέπλα καί λαμπάδες είς τιμάς
κόστους. (Ό&ός ΣαΒβαθιανών πά-
ρά την Αγίαν Τριάδο).
Μεταξύ μιδς ωραίας γυναίκας
μέ φωνή δυσάρεστη καί μιδς γυ¬
ναίκας φυσικώς άσήμαντης άλλά
τής οποίας ή φωνή είνε θερμή καϊ
συναρπαστική, την μεγαλυτέρα έ
πιτυχία θά έχη άναμφιβόλως ή τε-
λευταΐα. Οί θερμοί παλμοί καί
ό άκριβής τόνος τής φωνής κα·
θώς καί ή καθαρά αρθρωσις άπο-
τελοΰν μερος τοΰ θελγήτρου τής
γυναικείας φωνής. Ή καλοβαλμέ-
νες άποχρώσεις τοθ ήχου, ή καθα¬
ρά καί διαυγής προφορά άποτε
λοΰν εγγύησιν
Ή νεότης τής φωνής, ή εύθυμία
της καί ή έναλλαγή των τόνων
της διαρκοΰν περισσότερον άπό
την βραχυτάτη νεότητα τοθ σώμα
τος" καί είς τΐροχωρημένη ήλικΐα
δταν θά εύρΐσκεσθε κυρίας μου,
θά φαίνεσθε νέα, εάν Ιχετε πραγ-
ματικά νέα φωνή.
Τό τηλέφωνον εΤνε, έξ άλλου
γενναιόδωρος δάσκαλος πού θά
σας άνταμείψη άκριβά για τίς
προσπάθειες πού θά κάμετε για
νά άρέσετε, μέ την μεσολάβησίν
τού, είς τόν συνομιλητήν σας. θά
σάς διδάξη τόν τρόπον πού θά θε-
ραπεύσετε' ωρισμένα έλαττώματα
δπως π. χ το νά όμιλήτε πολϋ
γρήγορα καί πολύ δυνατα, νά μα·
σάτε τα φωνήεντα γιά νά τονίσετε
περισσότερον τα σύμφωνα, καί νά
κάμνετε κατάχρησι είς τοθς οξείς
τόνους.
Έπίσης μην ξεχνδτε δτι ό κό
σμος θά κρίνη άπό την φωνή σας
τα κοινωνικά σας προσόντα, την
καλήν σας διάθεσι, την χάριν σας
καί αύτην άκόμη την έξυπνάδα
σας Πολλές γυναϊκες περνοϋν
γιά περισσότερον πνευματώδεις
άτι' δ,τι πραγματικά είναι, διότι
ξεύρουν νά κάνουν χοήσιν τής φω·
νητικής των γοητείας.
Κυρίως ή προσοχή σας πρέπει
νά στραφή είς την προσπαθεία νά
γνωρίσετε την φωνήν σας. Διότι
δέν πρόκειται νά άπαλλαχθήτε
άπό την «προσωπική σας φωνή»,
πού άλλωστε είνε χαρακτηρίση-
κή γιά κάθε άνθρωπο, άλλά νά
φοοντίσετε διά την βελτίωσίν της,
εάν φυσικά είνε άνάγκη
θά ίσχυρισθήτε ίσως, δτι μπο
ρήτε μέν νά διακρΐνετε καθαρά
χά έλαττώματα τοΰ προσώπου σας
είς τόν καθρέπτη, άλλά σάς είνε
αδύνατον νά άντιληφθήτε έξ ίσου
τα έλαττώματα τής φωνής σας.
Πώς, θά μ' έρωτήσετε, μπορώ νά
ξεύρω εάν ή φωνή μου είνε εύχά-
ριστη καί πως θά άνακαλύψω τα
έλαττώματα της;
Ύπάρχουν, έν τούτοις, πολλοί
τρόποι διά των οποίων μπορήτε
ασφαλώς ν' άντιληφθήτε τα έλατ-
τώματα τής φωνής σας" άλλά πε
ρί αυτών θά σδς όμιλήσω είς τό
επόμενον.
η Ντιστεγκέ
Είς τόν δρόμον
τού Οεανδρώτΐου
ΤΟΥ ΝΑΖ
ΔΟΤ
ΙΡΑΙ
ΖΛ
ΔΕΝΑΡΑ ΣΑΙ
Διαρκής παρακαταθήκη καί οδηγίαι χρήσεως παρά
τοίς αντιπροσώποις τής Έταιρείας:
3ΗΕΟ- ΟΟΜΠΑΝΥ
ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΙ
Ηράκλειον—Κρήτης
Τοϋ Λεκνίδ» Άντρέγιεφ.
3*ον
Ήταν πεσμένος στΐς πλά-
κες σάν ' §νας νικημένος δαί
μονάς. Άπλωνεν άκόμα τό χέ-
ρι πρός τόν Πιλάτο πού άπβμα-
κρύνετο, καί μέ φωνή έραστοΰ
πού βρίσκεται απάνω σ' δλο τό
Ι έρωτικό πάθος τού, έπανελάμ
βάνε:
—Είσαι σοφός! Είσαι εύγενι
κός!
"Υστερα ό Ίούδας σηκώθηκε
καί άπεμακρύνθη, ένψ οί Ρωμαΐο
στρατιώται ξέσπασαν σέ βροντώδη
γελοκοπήματα.
"Ετρεξε πίσω άπό τόν Ίησοθ
πού ώδηγοθσαν στό μαρτύριο,
Κύτταζε πότε πρός τα έδώ κα
πότε πρός τα έκεΐ. Γιά μιά στιγμή
τό μάτι τού πήρε την Μαρία την
Μαγδαληνή, πού Ικλαιε, καί μαζΐ
μέ αυτή, πλήθος ιϊλλες γυναΐκε
που ήσαν δακρυσμένες: Μέ τα
μαλλιά μπερδεμμένα τα μάτια
κόκκινα, τό στόμα συσπασμένο,
είχαν παραδοθ^) στήν άφατον θλ
ψι πού αίσθάνεται ή τρυφερά γυ
ναικεία ψυχή μπροστά στάν θρί
αμβο τοθ έγκλήματος. Ό Ίούδα
Ιβαλεν δλα τού τα δυνατά—γιά
τί αίσθανόταν κουρασμένος —
I
τρεξε κοντά στόν Ίησοθ, καί τοθ
φώναξε:
—Είμαι μαζί σου!
Οί στρατιώται τόν άπεμάκρυ
ναν μέ καμιτσικιές. Ό Ίούδας ε
σκυψε γιά ν' αποφύγη τα κτυπή
ματα, Ιδειξε τα δόντια τού στούι
στρατιώτες, καί σκυμμένος πρόι
τόν Χριστόν, προσέθεσε βιαστικά
—Πηγαίνω μαζί σου έκεΐ κά
τω. Έκεΐ κάτω — καταλαβαίνεις
Σφουγγίζει τό αίμα πού κυλοθ
σεν άπό τό πρόσωπο τοθ Χριστοθ
καί ήπείλησε μέ την γροθιά τού
2να στρατιώτη, που γύρισε γελών
τας γιά νά τόν δείξη στούς άλ
λους.
Μέ τό φοβερό βλέμμα τοθ γε-
ροθ ματιοθ τού ό Ίσκαριώτης γύ
ρευε μέσα στό πλήθος ν' άνακα-
λύψη τόν θωμά" ή κανέναν άλλον
άπό τούς μαθητάς τοθ ΊησοΟ
Άλλά δέν ανεκάλυψε ο&τε τόν
θωμά, ουτε κανένα άλλον άπό
τούς άποστόλους.
Μιά ίγρια χαρά φώτισε τότε
τό φοβερό πράσωπο τοθ Ίσκαρι-
ώτη.
* *
....Σηκωσαν τό σφυρί γιά νά
καρφώσουν στόν σταυρό τό άρι-
στερό χέρι τοθ Ίησοθ. Στό θέα
μα αύτό δ Ίούδας έκλεισε τα
μάτια κ' Ιμεινε" χωρίς νά βλέπη
χωρίς ν' άναπνέη, χωρίς νά ζή
Άκουε μόνον. Τό σίδερο τοθ
σφυριοθ χτυποθσε πάνω στό σί¬
δερο τού καρφιοθ κι' ακούσθηκε
έ'να τρίξιμο. Χτύποι μικροί καί
ύπόκωφοι διεδέχθησαν ό Ινας τόν
άλλον. Τό ^υτερό καρφΐ άκουό-
ταν καθώς μπηχνόταν μέσα στό
μαλακό ξύλο, τοθ δποίου άπεμά-
κρυνε τίς ίνες.
Τό ϊνα χέρι είχε καρφωθ^). Δέν
ήταν άκόμη πολύ άργά...
Καρφώθηκε καί τό άλλο χέρι.
Δέν ήταν άκόμη πολύ άργά.
(συνεχίζεται)
ΚΟΙΠΩΙΊ
III
II
Τό περίφημον καταστάν διά την καταπληκτικήν άποτελεσματικότητά ——!
τού έντομοκτόνον ΟΞΑΛ, έξολοθρεύει έντός δέκα λεπτών μυΐγες, κουνούπια, ——ί
ψύλλους, κορηούς, φθεΐρες, κατσαρίδες άράχνες, σκόρον κ.λ.π. ^Ξ
Άπολυμαίνει έντός μιάς ώρας δωμάτια ασθενών. Ξ5Ξ
Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται αποτελεσματικώς είς την διατήρησιν άπο- ===
θηκευμένου σΐτου, κριθής, βρώμης, όσπρίων κ.τ.λ. έμποδΐζον την ανάπτυξιν ~=:
τής ψείρας καί τοϋ σκώληκος. ——-
Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται καί είς τάς αποθήκας ύφασμάτων, καταστρέ- ——»
φόν τόν σκόρον. ——:
Τό ΟΞΑΛ πωλεΐται μόνον είς φιάλας σφραγισμένας πρός δραχ. 30 καί ΞΞΞ
δραχ. 20. Ουδέποτε είς χΰμα διά λόγους εύνοήτους. ==
Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν ώστε δέν πρέπει νά λεΐπη άπό τα Νο- Ρ~
σοκομεΐα, Ξενοδοχεΐσ, Έστιατόρια, Έργοστάσια, άπό κανέν' Κατάστημα ή ——
αποθήκην, άπό καμμίαν οικογένειαν. —=—
Προσέχετε αί φιάλαι νά είναι εσφραγισμέναι μέ την μάρκαν ΠΕΤΕΙ- Γ~~
ΝΟΥ, άλλως ουδεμίαν άναλαμβάνομεν ευθύνην διά τό περιεχόμενον. ——
Άποφεύγετε αυστηρώς νά άγοράζετε εντομοκτόνα είς χΰμα πρός τό ——
συμφέρον σας, καί διά νά μην εχετε άπογοητεύσεις. —!—
Τό ΟΞΑΛ καί αί στερεόταται αντλίαι τού, πωλοθνται είς δλα τα φαρ- ——'
μακεΐα καί καλά παντοπωλεΐα. Δοκιμάσετέ το άπαξ διά νά πεισθήτε. ΞΞ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'Α
II
ίΐι
■ΙΙΙΙ1
Ι ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άφίκετο έξ Άθη·
Ι νών ό Έπιθεωρητής τής Άγροτι-
κής Τραπέζης κ. Πάνος Κοκκέ-
, βης.
ι ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.-Δούς
| τάς νενομισμένας έξετάσεις ένώ·
; τΐιον τοϋ Άρείου Πάγου Μλαβε
την άδειαν τοΰ δικηγορεΐν ό κ.
Γεώργιος Αλεξ. Γεωργιάδης.
Τόν νεαρόν έπιστήμονα συγ¬
χαίρομεν
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Σπΰρος Γεωρ·
γίου Παπαδάκης ταγματάρχης,
"Αννα Σίμου θεολόγου, Στρατη-
γοϋ, εμνηστεύθησαν έν Αθήναις.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.— Τελοϋντες
αυριον Κυριακήν 8 Μαΐου 1938 καί
ώραν 8 1)2 π. μ. έν τω ίερω ναφ
τοΰ ΆγΙου Κωσταντίνου Νεκρο-
τοφείου ετήσιον μνημόσυνον υπέρ
αναπαύσεως τής ψυχής τού πολυ-
κλαύστου μας Νίκου, παρακαλοΰ
μέν τούς συγγενεΐς καί φΐλους δ¬
πως προσέλθουν καί ένώσουν τάς
δεήσεις των μεθ' ημών.
Οικογένειαι 'Αριστοτ. Χατζηδάχτι
Γΰρω στήν πόλι.
Διελύθησαν χθές αί αμφιβολί¬
αι των καιροσκόπων διά τάς και¬
ρικάς μεταβολάς τοΰ Μαΐου.
—Ιδιαιτέρως έκ τοΰ ώραίου
καιροϋ ίκανοποιήθησαν οί παρα-
γωγοί καί κτηματίαι.
—Οί όποΐοι ώς ήκούσαμεν, ά
πεύχονται την βροχήν, ώς επιζη¬
μίαν πλέον είς κάθε εΐδος καλλι-
εργείας.
—Ή δράσις των όδηγών Ηρα¬
κλείου τής οποίας μίαν είκόνα ί-
δωσεν ή περιγραφή τής έκδρομής
των είς Νεάπολιν, ήν έδημοσιεύ-
σαμεν χθές.
—ΌφεΙλει ασφαλώς νά τονώ¬
θη διά τής γενικωτέρας υποστη¬
ρίξεως τής κοινωνΐας μας.
—Οϋτως ώστε τό τμήμα τουτο
τής μορφώσεως καί άναπτύξεως
τής νεολαίας μας, νά αποδώση πε-
ρισσότερα καλά άποτελέσματα.
—Ή φιλοδοξία τβν Χανιωτών
νά άποκτήσουν καί οΰτοι άνδριάν-
τα τοΰ Δασκαλογιάννη δικαιολο-
γεΐται όμολογουμένως.
—Καί λόγω τής έκ τού νομοΰ
Χανίων καταγωγής τοΰ ήρωος, άλ
λά καί λόγω τοΰ παγκρητίου χα¬
ρακτήρος τής φυσιογνωμίας τού.
—Έπιτυχής έπίσης ή Μμπνευ-
σίς των νά άναθέσουν την κατα¬
σκευήν τοΰ άνδριάντος, είς τόν
Κρήτα γλύπτην κ. Ί. Κανακάκην.
—Ή συνέχισις των διαλέξεων
τοΰ στρατηγοΰ κ. Ί. Άλεξάκη επί
τοΰ άρχικου θέματος: «ΚΙνα — Ία-
πωνία».
—Προβλέπεται άκρως ένδια-
φέρουσα δχι μόνον διά τόν κόσμον
των έν ενεργεια καί των άποστρά
των αξιωματικών.
—Άλλά διά πάντα βουλόμε·
νόν νά μορφώση άκριβή γνώμην
επί τοΰ τόσον έπικαΐρου διά την
εποχήν μας διεθνοϋς τούτου ζητή-
ματος
— Είς τάς Άθηναικάς εφημερί¬
δας συνεχίζονται αί περιγραφαί
των άπεσταλμένων των κατά την
έδώ άφιξιν τοΰ κ. Κοτζιδ, έκθεια-
ζόντων μέ τιολλήν παραστατικό·
τητα τα τής ωραίας ϋποδοχής
τού 'Υπουργοΰ Διοικητοΰ πρωτευ
ούσης είς τόν νομόν μας.
—Ιδίως οί άποσταλμένοι ένδι-
ατρίβουν είς την αλησμόνητον έκ-
δρομήν τοΰ κ. Ύπουργοΰ είς την
Μεσσαρδν καί Γοργολαΐνι.
—Τάς περιγραφάς συνοδεύουν
όμολογουμένως χαρακτηριστικαΐ
φωτογραφίαι, δπως έκεϊναι τής
εγκρίτου συναδέλφου «Καθημερι
νής», είς την όποιαν γράφει δ συ-
νεργάτης της κ. Άναστασόπουλος.
— Είς Δίαν > έπαναλαμβάνεται
την προσέχη Κυριακήν ή έκδρο-
μή των κυνηγών μας πρός εξόν¬
τωσιν των έκεΐ κονίκλων, ίερά-
κων καί αίγών.
—Ή έκδρομή προμηνύεται δτι
θά συγκεντρώση πολλούς κυνη-
—Εάν μάλιστα ό καιρός είνε
εύνοικός ένδέχεται τούς κυνηγοθς
νά συνοδεύσουν καί... ακαπνοι
συμπολίται.
—Είς την προχθεσινήν πρεμιέ·
ραν τοΰ Πουλακακη πολύς κό·
σμος παρηκολούθησεν ^τό φΐλμ
«Σιλουέττες», τοϋ όποΐου ή προ·
βολή συνεχίζεται μέ την αυτήν
επιτυχίαν.
Ι Ρίπβρτερ
Ίατρικά.
"Επανήλθεν έξ Αθηνών 6 ία·
τρός κ. "Αλεξ. Γ. ΣτεφανΙ&ης δ-
στις καί θά δέχεται ώς καί πρό·
τερον είς τό ιατρείον τού (έναν¬
τι φαρμακεΐου Ζαχαριάδου, Πλα-
τειά Στράτα).
Ό παββλβγβς Ί«τρ«{
Έμ. Φουντουλάκης
Έγκατασταθείς οριστικώς
έν Έρακλείφ, θά δέχεται
τούς πάσχοντας είς τό Ιατρεί¬
ον τού, κείμενον παραπλεύρως
τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
μπανάκη (Πλατιιά—Στράτα).
9—12 π. μ. χαί 3—6 μ. μ.
ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
Παρακαλοθνται οί δηλώσαντες
άριθμούς λαχείων είς τό Πρακτο¬
ρείον Έθνικοθ Λαχείου Γνα προ¬
σέλθωσιν τό βραδύτερον μέχρι
τής 9 τρέχοντος καί παραλάβω-
αιν ταθχα, άλλως μετά την λή-
;ιν τής προθεσμίας θά διατεθω-
ιν.
(Έκ τοθ Πρ«κτορ»ίον),
ανορθωσισ:
Τό μεγάλο £ργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
ΰ>
Οί "Αθλιοι.
295βν
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
ΜΑΡ]ΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Οί Παρίσιοι έν τω άτόμω αυτών.
Α'.
ΠαΤς
Ή πόλις των Παρισίων έ'χει τι παιδίον, καί τό
δάσος έχει τι πτηνόν τό πτηνόν καλείται στρουθί-
ον τό παιδίον καλείται χαμΐνιον (£&—ϊη). Συζεύ-
ξατε τάς δύο ταύτας έννοίας, ών ή μέν περιλαμ-
βάνει δλην κάμινον, ή δέ δλην ήώ, συγκρούσατε
τούς δύο τούτους σπινθήρας, Παρισίους, παιδί-
ον, καί έξελεύσεται μικρόν τι δν άνθρωπίσκος.
Τό μικρόν τουτο 6ν εΤνε εύθυμον. Δέν Ιχει καθ"
εκάστην νά φάγη, καΐ δμως πορεύεται είς τό
θέατρον κατά πασάν εσπέραν, άν έπιθυμή. Δέν
έ'χει χιτώνα, ουτε υποδήματα, ουδέ ποϋ την κε¬
φαλήν νά κλΐντ). Είνε ώς αί μυΐαι πετώσαι, καί
ουδέν τούτων έχουσαι των πραγμάτων. "Αγει η¬
λικίαν άπό έπτά μέχρι δεκατριών έτών, ζή είς σμή-
νη, τρέχει είς τάς τριόδους, κατσλόει είς τό ύ¬
παιθρον, φορεΐ παλαιόν τι πανταλόνιον τοϋ πα¬
τρός τού, κατοβαΐνον κάτω των πτερνών τού, τε
τριμμένον τινά πΐλον άλλου τινός πατρός, κατσβαΐ-
νοντα κάτω των ώτίων τού, δνα μόνον άναρτήρα
κιτρίνην ουνήθως έχοντα πσρυφήν, είς τό παντα¬
λόνιον τού" κατοπτεύει, έπαιτεΐ, δαπανά τόν και¬
ρόν είς μάτην, κράτει πΐπαν είς τό στόμσ, βλασφη-
μεΐ, φοιτά είς τα καπηλειό, γινώσκει κλέπτος, λα
λεΐ την έκ συνθήμστος διάλεκτον των κακούργων
τα «διαλεκτικά» λεγόμενα έν Παρισίοις, άδει ά
σματα αίσχρά, καί ουδέν έχει φαϋλον έν τή καρδΐα.
Διότι κέκτηται μοργαρίτην έν τή ψυχή, την άθωότη
τα, καί οί μαργαρΐται δέν άναλύονται έντός τοϋ
βορβόρου. Ένόοω ό άνθρωπος είνε παιδίον, ό Θε-
ός τόν θέλει άθώον.
"Εάν τις ήρώτα την μεγαλόπολιν εκείνην—Τοϋ
το δέ τί; Αυτή θά άπεκρίνετο'—Τό μικρόν μου.
Β'.
Μεριχά έκ των ιδιαιτέραν χαρακτηριστικών.
Τό χσμίνιον των Παρισίων είνε ό νάνος τοΰ γί
γαντος. Μή λέγωμεν ΰπερβολάς· έχει ένΐοτε χιτώνα
τό άγγελόπουλον τουτο των ρυακίων τής όδοΰ,
άλλ' έχει ένα καί μόνον έχει ένίοτε υποδήματα,
άλλά λείπουν οί πάτοι των έ'χει ένίοτε κατάλυμα,
κοί μάλιστα τό ώγατιδ, διότι είς αύτό ευρίσκει την
μητέρα τού, άλλά προτιμδ τόν δρόμιον, διότι είς
αυτόν ευρίσκει την ελευθερίαν. Έχει τάς παιδιάς
ιου, τάς πονηρίας τού, τάς μεταφοράς τού, τα έ
πιτηδεύμστά του' νά σοί φέρη δχημα άγοραΐον,
νά κατοβιβάοτι τάς άνοβάθρας των άμαξών, δταν
πΐπττ] ραγδαΐα βροχή, καί ή όδός διατέμνεται υ¬
πό ρυακίου, νά θέτΓ| σανίδα πρός δίοδον των
διαβατών επί πληρωμή" νά διαλαλή τούς λόγους
ούς άτιήγγειλεν ή έξουσία ΰτιέρ τοϋ γαλλικοθ λα
οθ' νά ξέρ, τόν τιηλόν τοϋ λιθοστρώτου. Έχει "ί¬
διόν τού νόμισμα, ουγκεΐμενον έκ παντός σχήμα-
τος τεμαχίων χαλκοΰ, ευρισκομένων είς τάς ό
δούς. Τα περίεργα ταύτα νομίσματα καλοϋνται
υπό των παιδσρίων περί ών ό λόγος «λόκια»,
καί έχουσι πέρασιν μεταξύ των ωρισμένην.
Άγαπδ νά έχη καί νά παίζη παντοίων είδών
έντομα, άτινα κυνηγεΐ υπό τάς πέτρας τοϋ λιθο¬
στρώτου, είς τάς τρύπας των παλαιών κλιβάνων,
είς τα ξηροπήγαδα.
"Εχει φράσεις ιδίας τού, λόγους εύφυεΐς, άμιλ-
λωμένους πρός τούς τοϋ περιωνύμου επί τούτοις
Ταλλεϋράνδου. Είνε ούχ' ήττον έκείνου δηκτικόν,
άλλά χρηστότερον. "Ισταται έμπροσθεν ενός έρ·
γαστηρίου, καί βάλλει αιφνιδίως τρελλόν γέλωτα,
άπρόοπτον είς τόν κύριον τοθ έργαστηρίου, δστις
τινάσσεται έπτοημένος.
(συνεχίζεται)
Έγκυκλοπα ιδε ία
ΑΓ έκείνους ποΰ δέλουν
νά πΑουτίζουν τάς γνώσεις των.
Άπό όλα δι* όλους.
ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ
Β'.
"Οχι! Τό περιστέρι δέν μπο·
ρεΐ νά μετρά δπως μετρί ό
άνθρωπος. "Οταν μάθωμεν Ινα
παιδΐ νά μετρα ίως τα Ιξι,
Ι αύτο δέν Οά τό εμποδίση νά
ι κρατήση είς τό χέρι τού τρία
λ χ. μήλα ή νά κλίνη τέσσερες
Ι φορϊζ μέ τό κεφάλι. Τα περτ-
ιστέρι δ'μω; άπαξ καί συνηθί¬
ση νά τρώγη Ιςι λ χ. ρεβίθια,
δέν θά μπορέση πλέον επ" ού-
| δενί λόγφ νά τα υπερβή ή νά
τα ελαττώση! Γιά ν' αποφα¬
σίση νά ραμφίση άντί ϊξι, πέν
ι τε πάλιν ρεβίθια, θχ πρέπη νά
| τό συνηθίσωμεν άπό την αρχήν
είς αύτό. Διά νά φθάση δέ είς
τό άποτέλεσμα αύτο Ινα περι-
στέρι, χρειάζεται κάθε φοράν
ντρεσσάρισμα ξξι όλοκλήρων μη
νών! Καί 8,τι ΐσχύει διά τό πε
ριστέρι, ίσχύει είς τα ζώα, μέ
τάς «άριθμήσεις» δι' δλα τα ζωα,
άκόμη καί τα νοημονέστερα έξ
αυτών. Καί αύτά μέν ώς πρός
τό λογικόν των ζώων. Καί τα
αίσθήματα; Τί παραδέχεται πε·
ρί αυτών ή ψυχολογία των ζώ¬
ων; Αναμφισβητήτως βλέπομεν
είς τα ζώα Ικδηλώσεις χαρας ή
δυσαρεσκείας, καί άκούομεν πολ-
λούς κυνοφΕλους λ.χ. νά έγκω-
μιάζουν-τήν πίστιν ή την άφο
σίωσιν των σκυλιών των. Κατα-
πληκχικά πράγματα άναφέρονται
γιά παπαγάλους καί καναρίνια
πού Ιξημερώνονται είς σημεί
όν, δχι μόνον νά γνωρίζ&υν
τόν άφέντη των, άλλά καί νά
«ΧΙΟ
Τό φημισμένον θαλαμηγόν επεράτωσε την
ετησίαν τού έπιθεώρηβιν. 'Ανακαινιοθέν πλήρως
έπαναρχίζει τα τακτικά δρομολόγιά τού κατά ΚΥ¬
ΡΙΑΚΗΝ:
Κατ' ευθείαν διά Πειραια, Αίδη-
ψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
Ταχύτης 1* μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλεια.
Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
Τηλίφ. 5-40
Ή τελευταία λέξις Παρισινής μόδας μέ τα πλέ- )
όν έξαντρίκ καί νουβωτέ *
■ ■■■
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ
Τα πέρυσιν* μας παθήματα, νά γίνουν
μαθήματα.
Ραντίσετί άμέσως τα Άμπέλια σας μέ ΠΕ-
ΡΟΣΠΟΡΙΝΗΝ, έτοιμο Ισχυρό παρασκεύασμα
εναντίον τοΰ Περονοσπόρου. ,
Είνε πιό φθηνό άπο το Χαλκό της αγορας,
καί εχει τό πλεονέκτημα νά προσκολλάται στά
φΐί 'Αλλά μή λησμονήτε νά προσθέσετε στον
πολτό καί Λα κουτί ΑΡ-ΕΝΙΚΙΚΟΝ ΜΟΛΥ-
ΒΔΟΝ, ποϋ κοστίζει μόνον 35 δραχμάς, καί
«τσι μέ μιά δουλεια θά σώσετε ταυτοχρόνως τα
'Αμπέλια σας άπό τό σκουληκι, ποΰ έπροξέ-
νησε πέρυσι τή καταστρεπτιχή ,°«π»λ«.
ΠΡΟΣΟΧΗ ίμως, διότι απο τα 'Αμπέλια
ποΰ θά ραντίσετε μέ 'Αρσενικο Μολυβδο, δέν
πρέπει νά μαζεύετε φΰλλα για φαγωμα. ΚΙΝ-
ΔΥΝΟ_-©ΑΝΑΤΟ_. ΕΙδοποιήσατε καί τόν ά-
γροφύλακά ^-ΟΔΟρο— ΚΟΥΦΑΚΗΣ & 2ι«
-*■■■·
■■■■■■■■■■■■«•■■"■■■■■""Μ""*)>""
ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
Νέαι πσρσλαβαί βερινών Οφασμάτων,
τοα εχουν εξαιρετικήν αφοσίω¬
σιν.
Τί φρονεί επί τοΰ προκειμέ-
νου ό ψυχολόγος των ζώων;
Τα αίσθήματα των ζώων είνε
τα ιδία μέ τα αϊσθήμαχα των
άνθρώπων, ή διαφορετικής φύσε¬
ως; Ό δόκτωρ Χάϊοοτ έπέδει-
ξεν εις τό συνέδριον τής «έ-
ταιρείας ψυχολογίας των ζώων»
ε"να σπουργίτη πού εκανε τα ε¬
ξής: Είς ωρισμένην ώραν τής
ημέρας δ δόκτωρ Χάϊνροτ είς τόν
οποίον άνήκε τα μικρό πουλί καί
ποϋ τό είχε πρός παρατήρησιν
μέσα είς έ'να κλουβί, τό α"φινεν
ελεύθερον.
"Αν καμμιά φορά παρέλειπε,
την συνηθισμένην ώραν νά τό
αφήση ελεύθερον, συνέβαινε τό
εξής: "Οταν γύριζεν ό δόκτωρ
Χάϊνροτ, ό σπουργίτης τόν
ύπεδέχετο έξηγριωμένος καί ε"-
κανε νά τόν τσιμπήση μέ τό
ράμφος τού άν έπιχειροθσε νά
πλησιάση είς τό κλουβί τού, ώ-
σάν νά ήθελε νά τόν τιμωρήση
διά την παράλειψιν τού! Γενικώς
αί σχέσεις των ζώων πρός τόν
άνθρωπον έμ^ανίζονται σήμερα,
ίίστερα άπό τάς επιστημονικάς
παρατηρήσεις πού έγιναν σχετι
κώς, 6πό νέον φώς. Έως τώρα
λ.χ. επιστεύετο δτι τα ζψα είνε
έκ φύσεως δειλά καί £γρια, καί
δτι πρέπει νά επέμβη ό άνθρω
πος πρός έξημέρωσιν. Τοθτο δ¬
μως διά πολλά πτηνά είνε,
δπως ανεκοίνωσεν ό δρ. Χάϊνροτ
εντελώς άστήρικτον.
(συνεχίζεται)
Έξωραϊστικά έργα
είς την Νεάπολιν.
Γυναικεία Καπέλλα
των μεγαλυτέρων Άθηναΐκών οΐκων έκόμισε είς
πλουσίαν συλλογήν καί έκθέτει τό παρά τή πλα-
τεϊα Βενιζέλου (Κέντρον) κατάστημα:
ΕΡΜΙΝΑ
ΚΑΣΜΑΡ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
Γούστο Τέχνη
ΝΕΑΠΟΛΙΣ 6 Μαΐου (άνταπο-
κριτοΰ μας). — Τό Κοινοτικόν
Συμβούλιον Νεαπόλεως συνεδρί¬
ασιν πρό ημερών έλαβε τάς εξής
άποφάσεις, ύποδείξει τοΰ μετα¬
βάντος έκεΐ δι' επιθεώρησιν τής
κοινότητος Διευθυντού τής Νο-
μαρχίας Λασηθίου κ. Πελεκάνου:
Απεφασίσθη ή προκήρυξιν δη-
μοπρασία; διά την σύνταξιν σχεδί
ου πόλεως. Την σχετικήν μελέτην
κλπ. έπεξεργάζεται ήδη ό Προ-
ΐστάμενος τής Μηχανικάς ΰπηρε
οίας κ. Πετυχάκη;. Εψηφίσθη πί¬
στωσις 80.000 δραχμών πρός κα¬
τασκευήν διαφόρων έξυγιαντικών
έργων.
Απεφασίσθη ωσαύτως ή κατα-
σκευή διά προσωπικάς εργασίας
τής όδοϋ Νεαπόλεως — Δρήρου.
Διά την οδόν ταύτην η Νομαρ
χία θά ζητήση καί την ενί¬
σχυσιν τοΰ ύπουργείου Συγκοι¬
νωνίαν Εψηφίσθη έπίσης πίστω
σις 45.000 δραχμών διά την κα¬
τασκευήν των πεζοδρομίων τής
πλατείας Νεαπόλεως, καί άπ£φα
σίσθη όπως υποχρεωθούν οί πά-
ρόδιοι κα'ι προβούν είς την κα¬
τασκευήν τβιοώτων κατά μήκο;
των κεντρικών οδών.
Εψηφίσθη πίστωσις 20,000
δραχμών διά την κατασκευήν
ΰπονόμου καί διαρρύθμισιν τής
όδοϋ ιταλαιοΰ στρατώνος. Έπί¬
σης έν συνεννοήσει μετ* τής
σχολικής έφορείας τοΰ δημοτι-
κοΰ βχολείου απεφασίσθη ή
σύνταξις έρανικοϋ καταλόγου
πρός αγοράν θρανίων. "Ομοίως
απεφασίσθη όπως έκ των πόρων
τοΰ αχολικοΰ Ταμείου καί τής
χρημκτική; ένισχύσεω; την ο¬
ποίαν θά ζητήση ή Νομαρχία
άπό τό Υπουργείον Παιδείας
κατασκευασθή μία αΐθουσα εί; τώ
Γυμνάσιον καί αποπερατωθή τό
Γυμναστήριον.
Διά την προσκοΐπκήν λίσχην
τής Νεαπόλεως θά επιδιωχθή υπό
τής Νομαρχίας ή έξεύρίαις τοΰ
απαιτούμενον χρηματικοΰ ποσοΰ
διά την κατασκευήν δΰο αΐθου-
σών είς τοϋς παλαιούς στρατώνας
Νεαπόλεως.
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΛΙΑΝ
Την προσέχη Κυριακήν 8 Μαΐ
ου οργανούται παρά τής Κυνη
γετικής Όργανώσεως Ηρακλείου
ή τρίτη κυνηγετική ειώρομί) είς
Δίαν πρός θήραν καί εξόντωσιν
των Ικεΐ κονίκλων, Εεράκων
καί αίγών.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται
μέχρι τής μεσημβρίας τού Σαβ-
βάτου 7ης Μαίου παρά τω κ.
Γεωργ. Αάσκαρη (Καφφενείον
Σεϊτάν ΌγλοΟ) ΙπΙ καταβολή
τοθ είσιτηρίου Ικ δραχ. 25.
Ή έκκίνησις έκ τοθ λιμένος
δλων έν γένει των Ικδρομέων
θά γίνη την 4 π. μ. ώραν.
Άρχηγός τής έκδρομής ωρί¬
σθη δ κ. Γεώργ. Β. Μαρής.
Παρόμοιαι έκδρομαί θά ένερ-
γοΰνται, καθ' εκάστην Κυριακήν
δύνανται δέ νά μετέχωσι τού¬
των καί κυνηγοί των Έπαρχιών
υπό τόν δρον δτι θά τηρώσι την
έκδοθεΓσαν διατιιγήν τοθ Δασο
νομείου δσον άφορά την σφράγι-
σιν καί μεταφοράν των δπλων
των καί θά δηλούσιν είς την
Κυνηγετικήν Όργάνωσιν Ήρα
κλείου την συμμετοχήν των 2 η¬
μέρας πρό τής έκδρομής.
(Έκ το9 Γραφείου τής Κ Ο.Η.)
Λ. ΕΥΓΕΝΗΣ
ΕΙδικευθεΙς επί έπταετί-
αν «ΐς τα παθολογικά νο-
σήματα έν Παρισίοις καί
Λυώνι.
Δέχεται τούς πάσχοντος
είς τό Ιατρείον τού όδός
Άμσλθείσς τΐάροδος όδοΰ
Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
καί 3—6 μ. μ.
Τάς Κυριακάς δωρεάν
10-12 π. μ.
Τηλέφωνον 6—63
ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανήλθεν έξ Αθη¬
νών ή ΔνΙς Γεωργία Άναστασο-
πούλου κομίσασα πλουσίαν συλλο
γήν μοντέρνων γυναικείων ιΐίλων.
ΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΟ^
ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
Τό σημα μας είνε εγγύησις άγνότητος καί α¬
νωτέρας ποιότητος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
«Α Θ Η Ν Α"
—"Εκφρασις εύαρεσκείας.
Κατόπιν σχετικιΐς άναφοράς τοΰ
Νομαρχου Λασηθίου ή Γενική
Διοίκηοις Κρήτης εξέφρασε την
πλήρη αυτής εΰαρέσκειαν πρός
τό Κοινοτικόν Συμβούλιον καί
τούς κατοίκους Ρίζης Ιεραπέτρας
προσφεραντας δι' έρανιχού κατα-
λόγου 120.000 δρ. διά την κατα¬
σκευήν ΰδρανωγείου. Ή Γενική
Διοίκησις προσέφερε καί 50.000
δρ. εις την κοινότητα πρός συμ¬
πλήρωσιν των απαιτουμένων διά
την εν λόγω κατασκευήν. Ή
Νομαρχία Λασηθίου εζήτησε καί
την οικονομικήν ενίσχυσιν τοΰ
υκουργείβυ τής Προνοίας διά
την κατασκευήν τοΰ ΰδρανωνβί-
ου.
—Τό Λεπροχομεΐον Σπινα-
λόγκας.
Είς την 'Εφορείαν τβΰ Λεπρβ-
κομείου Σπιναλόγκας απεστά¬
λησαν υπό τοΰ άρμοδίου υπουρ-
γείου 1.275 000 δραχμαΐ ίνα δια-
τεθοθν διά την αποπεράτωσιν των
κατασκευαζομένου νεων οΐκημά-
των είς τό Λβπρβκομεΐον Σπι-
ναλόγκας.
—Ή έφβρεία τοΰ Λεπροκομείου
συνήλθβ χθές είς τα γραφεΐα τής
Νβμαρχίας Λασηθίου είς συνεδρί¬
ασιν υπό την προεδρίαν τβΰ κ.
Φλωρίδη,'ϊνα άσχοληθίί μέ διά-
φορα ζητήματα σχετικά μέ την
βελτίωσιν τής καταστάσεως των
λεπρών.
—Φορολογικόν
Την πρβσεχή Κυριακήν 8 Μα·
ιβυ 1938 9—12 π. μ. θέλει επανα¬
ληφθή τελειω-Γΐκή έν τώ 'Εφορια-
κφ Καταστήματι ή δημοπρασία
ενοικιάσεως τοΰ φόρου σφαζομέ¬
νων ζφων τής κωμοπόλεως Άνω
Αρχανών δοθείσης ανωτέρας προ
βφοράς επί τβϋ έλαχίστου δρου.
—Ή διάλεξις τής Κυριακής.
Ό στρατηγός κ. Ί&>. Αλεξάκης
συνεχίζων την σειράν των όμιλι-
ών τού περί των έμπολέμων σή¬
μερον Εθνών Ίαπωνίας καί Κί-
νας, θά έκτβλέση την προσέχη
Κυριακήν 8ην Ναΐου έ. ε. καί ώ¬
ραν Πην π. μ. τό τρίτον μέρος
ήτοι «περί των πβλεμικών δυνά-
μεων των δύο Κρατών» είς την
Λέσχην Αξιωματικών. Ό οργα¬
νώνων τάς όμιλίας Σύνδεσμος Έ-
φέδρων Αξιωματικών πνρακαλεί
τούς κ. κ. Άξιωματικούς Μονί-
μους, 'Λποστράτου; καί Έφέ-
δρους δπως προσέλθωσι είς την
όμιλίαν.
—Δωρεά.
Ό κ. Άλέϊανδρος Ψαράκης
κατέθβσϊν είς τόν κ. ταμίαν τοϋ
'Εθνικοϋ Πτωχοκομείου, , 300 δρχ.
εί; μνήμην τής θανβύσης συζύγου
τού, καί άντί μνημοσύνου.
Ό όδοντίατρος
Έμμ. Ι. Αλεξάκης
ίντχντι "Αγ. Τίτου
ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
ους άναλαμβάνει οΙανδήτΐοτΕ
θεραπείαν νοσημάτων τοθ
στόμοαος (ούλΐτιδος, κακοσμί
άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
ταίαν εξέλιξιν τής έτΐιστήμης.
ΈττΙσης όδοντοστοιχΐας καί
κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
λων—κορώνες έκ πορσΕλά-
νης. Έτιαναφορά τελείως ά·
νώδυνος των στρίβλοψυών ο¬
δόντων είς την κανονικήν αυ¬
τών θέσιν.
Τηλέφωνον 6—91.
Π. Παπαδόπουλος
Πτυχιο&χος τής Ιατρικής
Όδοντίατρος
Δέχκται έν τω Ιατρείω τού
παρά τόν Άγιον Μηνάν καθ'
εκάστην:
9-12 καί 4-7
Ι',
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Σαββάτου
7 Μαΐου 1938
Ώ Ο€ΐ
ΑΑΛΕΠΑΛΛΗΛΟΙΣΥΤΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΤΣΕΧΟΝΧΑΙ ΤΕΡΜΑΝΙΗ ΣΟΥΔΙΤΟΝ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΛΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΖΑΡΥΚ
ΒΙΑΙΟΤΕΡΑΙ ΣΥίΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΣΟΥΜΠΕΡΚ
ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού άντα-
ηοκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
Πράγας άγγέλλουν ότι συνεπεία τού ά-
κρωτηριασμοΰ τού άγάλμαχοβ τού Μά-
ζαρυκ, εγένοντο έν Τσεχοσλοβακίας άλ-
λεπάλληλοι συγκρούσεις μεταξύ Τσέ-
χων καί Γερμανών.
Βιαιότεραι υπήρξαν αί συγκρούσεις
είς την πόλιν Σούμπερκ όπου συνε-
πλάκησαν Σουδϊται καί Τσέχοι μετά
λύσσης.
Υπό τής Τσεχοσλοβακικής κυβερνή¬
σεως λαμβάνονται έκτακτα μέτρα πρός
αποκατάστασιν τής τάξεως καί πβριο-
σμόν τής επεκτάσεως των συμπλοκών.
Αί συνομιλίαι Χίτλερ-Μουσολίνι.
Ό Χίτλερ ζητεί τάς
ΡΩΜΗ 6 Μαΐου (τηλεγραφ
φικώς).—Σήμερον τό άπόγευ-
μα θά συζητηθή έν Ρωμη με¬
ταξύ των κ. κ. Μουσολίνι-Χ(-
τλερ καί είς Ιδιαιτέραν αυτών
συνομιλΐαν ή εύρωπαϊκή κατά
στάσις. Είς την συνομιλίαν
ταύτην άποδΐδεται μεγάλη ση-
μασία.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Μαΐου (τηλε¬
γραφικώς).— Οί Γαλλικοί πο-
λιτικοί καί δημοσιογραφικοί
κύκλοι άναφερόμενοι είς τάς
συνομιλίας τής Ρώμης διερω-
τώνται εάν ή ΓερμανΙα θέλει
πράγματι την ειρήνην. Άφοΰ
ό Χίτλερ -ροσθέτουν, έπανέ-
λσβεν δτι άπαιτεΐ τάς άποικί-
ας δέν είνε δυνατόν νά πεί¬
ση ουδένα δτι έπιθυμεΐ την εί
ρήνην.
—Είς τηλεγραφήματά των,
ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ
ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΟΚΥΡΟΝΟΝΤΑΙ ΕΣΙΙΕΥΣΜΕΝΩ:
ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο-
κριτοΰ μας).— Έκ τής "Απω Άνατο-
λής αγγέλλεται ότι οί Κινέζοι προε-
λαύνονχες είς την βορειανατολικήν Κί·
ναν έφθασαν πρό τού Πεκίνου. Οί
Ίάπωνβς προβαίνουν ήδη είς έσπευσμέ-
νας οχυρώσεις προκειμένου νά άντιστα-
θώσιν είς τούς προελαύνοντας Κινέζους
καΐ νά μή παραδώσουν τό Πεκίνον.
ΕΦΘΑΣΑΝ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΙ ΗΡΙίΚΗΗΙΣΣΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΟΑΤΑ
ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο
κριτού μας). — Σήμερον αφίχθησαν είς
την πρωτεύουσαν γενόμεναι δεκταί υ
πό τού Αύλάρχου καί τώνέπισήμων, αί
πριγκήπισσαι Ελένη τού Νικολάου καί
'Όλγα, άντιβασίλιασα τής Γιουγκο·
αλαυΐας.
ΤΟ ΧΟΕΣ
ΕΞΗΤΑΣΕ
Ν
ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο
κριτού μας). — Τό συνελθόν σήμερον
καθιερωμένον υπουργικόν συμβούλιον
εξήτασεν ύπηρεσιακά καί νομοθβτικά
ζητήματα.
ΑΝΤΕΠΙΒΕΣΙΝ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΠΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ Μαΐου (τού άνταπο-
κριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρι¬
σίων ότι οί κυβερνητικοί ένήργησαν άντ
επίθεσιν είς την [επαρχίαν Καστεγιόν.
Κατά την εξέλιξιν τής άντεπιθέσεως
ταύτης εναντίον των έθνικών, εφονεύ¬
θησαν έκ των κυβερνητικαί τ&τρακό-
σιοι.
ΕΙΣ ΑΒΑΝΑΝΤΗΣΚΟΥΒΑΣ
ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ ΕΠΤΛΔΥΜΑ
ΑΘΗΝΑΙ «3 Μαΐου (τού άνταπο·
ποκριτού μας). — Έκ τής πρωτευού¬
σης τής Κούβας, Άβάνας, αγγέλλεται
ότι ή κυρία Ραφαέλα Καζανόβτ εγέν¬
νησεν έπτάδυμα.
ΕιΓσΟΫΤΣΟΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΣΦΟΑΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ «5 Μαΐου (τού άντα»
κοκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφορί¬
αι έκ Σαγκάης άναφέρουν ότι είς την
περιοχήν τού Σουταόου συνάπτονται
σφοδραί μαχαι μεταξύ Κινέζων καί
Μαπώνων.
αί Γαλλικαί έφημερίδες, άγ-
γέλλουν δτι λήγουν σήμερον
αί εργασίαι τού συμβουλΐου
τής Μικράς Άντάντ. Τα κρά-
τη τής Μικράς Άντάντ Θά ά-
ποστείλουν είς Γενεύην ανα¬
κοίνωσιν τονίζοντα δτι θεω-
ροϋν την Κ.Τ.Ε. ώς τό κυριώ¬
τερον δργανον τής είρήνης.
Σημειωτέον δτι κατά τό συμ¬
βούλιον των κρατών τής Μι¬
κράς Άντάντ, διεπιστώθη ταυ¬
τότης αντιλήψεων καί εΐλικρι-
νής πρόθεσις συνεργασΐας καί
είς τό μέλλον.
Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Είς μακράς άνακοινώσεις
τού πρός τόν Γαλλικόν τύπον
ό ύπουργός των Οίκονομικών
τής Γαλλίας κ. Μαρσαντώ, ά"
ναπτύσσει σήμερον τούς λό'
γους οί όποΐοι επέβαλλον τα
νέα οίκονομικά μέτρα. Ό κ.
Μαρσαντώ τονίζει δτι ή στα-
θεροποΐησις τοΰ φράγκου θά
χρησιμεύσΓ) ώς ή σημαντικωτέ-
ρα βάσις μιάς γενικής οίκονο
μικής άναρρώσεως τής Γαλ¬
λίας.
—Είς την Γαλλικήν εφημε¬
ρίδα τής κυβερνήσεως δημοσι-
εύονται οί νέοι νόμοι περί
τουρισμοΰ, οί όποΐοι συμπερι
λαμβάνονται είς τα τελευταία
οίκονομικά καί δημοσιονομικά
μέτρα τα όποΐα κατήρτισεν ή
κυβέρνησις Νταλαντιέ προκει
μένου νά βελτιώση την οίκο
νομικήν κατάστασιν τής χώ¬
ρας.
Ή χδεσινή συνεδρίασιν
τοΰ Έμπορικοΰ Έπιμελητηρίου.
Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΙΝΕ ΣΥΜΦΩΝΩΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ-ΑΓΓΛΙΛΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΟΝ ■ ΓΕΡΜΑΝΩΝ;
ΤΙ ΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ^ΛΟ Ν ΔΙΝ Ο Ν
ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο-
κριτού μας). — Πληροφορίαι ημιεπισή¬
μου πηγής έκ Λονδίνου, άναφέρουν ό¬
ϊ τι "ίή Ιταλία δέν άντιτίθεται είς την
Ι 'Λγγλίαν καί Γαλλίαν όσον άφορα
Ι τό Τσεχοσλοβακικόν ζήτημα.
Ι Σχετικώς, βεβαιούται ότι ή Ίτα·
λική κυβέρνησις φαίνεται σύμφωνος πρός
τάς άπόψεις τής »Αγγλίας καί Γαλλίας
ώς πρός τόν τρόπον ρυθμίσεως τού
ζητήματος τούτου, ώατε νά διασφα-
λιαθή ή Έυρωκαϊκή ειρήνη, έξυπηρε-
τουμένων λογικώς των άξιώσεων τής έν
Τσεχοσλοβακίας Γερμανικής μ&ιονότη-
Χθές τό εσπέρας εκλήθη
είς συνεδρίασιν τό Διοικητι¬
κόν Συμβούλιον τοθ 'Εμπορι-
κοθ καί ΒιομηχανικοΟ Έπι¬
μελητηρίου Ηρακλείου.
Κατά την συνεδρίασιν θά
έλογοδότει επί των πεπραγ-
μένων τοθ συγκληθέντος προ-
σφάτως έν Αθήναις συνε-
δρίου τής Ενώσεως των Έμ
πορικών καί Βιομηχανικών
ΈπιμελητηρΙων τής Ελλάδος
ό Διευθυντής τοθ 'ΈμπορικοΟ
Έπιμελητηρίου Ηρακλείου κ.
Νικόλ. Μεταξάς, δστις ώς
γνωστόν άντεπροσώπευσε
τόν εμπορικόν κόσμον Ήρα
κλείου κατ' αύτό, μετασχών
των εργασιών τού.
Είς την Ιδίαν συνεδρίασιν ε¬
πρόκειτο ν' άνακοινωθώσιν
είς τό Συμβούλιον διάφορα
τρεχούσης φύσεως έμπορικά
ζητήματα έφ' ών θά έλαμ·
βάνοντο σχετικαί άποφά-
σεις.
τος.
ΛΗΨΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΕΤΡΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

Δι* εκθέσεως τού πρός την
Νομαρχίαν λό προϊστάμενος
τού Ύγειονομικοϋ Κέντρου
Ηρακλείου κ. Νικολακάκης
παρακαλεΐ νά διαταχθή ή λή-
ψις ύγειονομικών μέτρων είς
την περιφέρειαν «Τρυπητής»
δεδομένου δτι έκ των υπαρ¬
χουσών έκεΐ άκαθαρσιών κιν-
δυνεύει ή ύγεία τώνπεριοίκων.
Σχετικώς ό κ. Νικολακάκης
προτείνει ή την μεταφοράν ε¬
κείθεν των διαμενουσών έκεΐ
οίκογενειών ή την κατασκευήν
κοινοχρήστων αποχωρητηρί¬
ων.
ΑΙ ΕΑΑΦΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άφίκοντο είς την πόλιν
μας συνεργεΐα ύπαλλήλων
τοθ ύπουργείου Οίκονομικών
διά την επίλυσιν των ύφιστα
μένων διαφόρων μεταξύ τοθ
Δήμου, τοθ Δημοσίου καί τοϋ
ύπουργείου Στρατιωτικών ώς
πρός την κυριότητα ωρισμέ¬
νων έκτάσεων τής πόλεως.
Πρός τόν ίδιον σκοπόν αφί¬
κετο καί είδική έπιτροπή
τοθ ύπουργείου των Στρατιω¬
τικών.
ΕΦΕΔΡΙΚΑ
Είς την Νομαρχίαν συνεδρί
ασε χθές άσχοληθέν μέ τρε
χούσης φύσεως ζητήματα τό
Συμβούλιον τοϋ Έφεδρικοϋ
Ταμείου Ηρακλείου.
ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Διά νεωτέρας αποφάσεως
τοϋ κ.Νομάρχου ετροποποιήθη
θησαν αί ώραι άνοΐγματος καί
κλεισίματος των έμπορικών
καί ξυλεμπορικών είδικώς κα-
ταστημάτων, όρισθεΐσαι ώς
εξής: Διά τα έμπορικά κατα-
στήματα άπό τής 8—12.. 30'
π. μ. καί άπό τής 3. 30'—7.
30' μ. μ. Τα ξυλεμπορικά καί
γενικώς τα καταστήματα οίκο·
οομησίμων ύλών θ' άνοΐγω-
σιν άπό τής 7. 30'—12 π. μ.
καί άπό τής 3—7 μ. μ.
ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΥΠΑΛΛΗΑΟΝ
Προκειμένου νά πληρωθώσιν
ογδοήκοντα θέσεις Γραμματέων
καί εκατόν θέσεις Γραφειον καί
Δακτυλογράφων συσταθεΐσαι δυνά
μει τοθ Άν. Νόμου 12ΟΗ πρός έ
νίσχυσιν τής Κεντρικάς 'Υπηρε
οίας τοθ 4 'ΥπουργεΕου Έσωτερι-
κών καί των Γεν. Διοικήσεων,
Νομαρχών καί Έπαρχιών, ό κ.
Νομάρχης Ηρακλείου καλεΐ τούς
' επιθυμούντας νά διορισθώσιν 8-
πως υποβάλλωσι σχετικάς αίτή
σεις μετά των απαιτουμένων δι
καιολογητικών είς την Νομαρχί
αν μέχρι 20 Μαΐου έ. ϊ. Διά τάς
θέσεις Γραμματέων καίΓραφέων γί
νονται δεκτοί μόνον άρρενες. Προ
σόντα: Διά τούς Γραμματεΐς· Πτυ
χίον Νομικής Σχολής ή τής Σχο-
λής Πολιτικών καί ΟΕκονομικών
Επιστήμων των Πανεπιστημίου
Αθηνών καί θεσαλονίκης ή δμο
ταγοθς άλλοδαπαθ Πανεπιστημίου.
Διά τούς Γραφείς καί Δακτυλο-
γράφους απολυτήριον ΓυμνασΕου,
Μέσης Έμπορικής Σχολής ή ίσο
τίμου πρός ταύτας Σχολής. Πλεί
ονες πληροφορίαι παρέχονται είς
την Νομαρχίαν.
ΘΑΝΑΤΟΣ
ΚΡΗΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ
Κατά τηλεφώνημα τής Κοι¬
νότητος Άγίου Μύρωνος πρός
τό Δημαρχείον χθές την με¬
σημβρίαν απέθανεν είς βαθΰ
γήρας ό αύτόθι διαμένων Γε-
νικός άρχηγός Μαλεβυζίου
Μιχαήλ Χατζάκης. Ό θάνα-
τος τοθ Κρητός άγωνιστοϋ έν
τηλεγραφήθη είς την Κυβέρνη¬
σιν καί την Γεν. Διοίκησιν.
Καθ" ά πληροφορούμεθα„ κα¬
τά την σημερινήν κηδείαν τού
θά παραστή ό Δήμσρχος δια-
θέτων καί την μουσικήν τοϋ
Δήμου, θά καταθέση δέ καί
στέφανον έκ μέρους τοθ Δή¬
μου.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο ΑΝΘΕΑΟΝΟΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ
Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού
Ύγειονομικοϋ Κέντρου άπό
τής προσεχούς Δευτέρας θ'
αρχίση πιθανώτατα ή καταπο-
λέμησις των κωνωποειδών είς
την περιφέρειαν Καβροχωρί-
ου.
ΑΝΕΧΏΡΗΣΕΝ Ο *· ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Χθές τό άπόγευμα άνεχώ
ρησε δι' Αθήνας ό Νομάρχης
κ. "Ανδρέας Μάρκελλος.
Τό υπουργείον των Ναυτι-
κών προεκήρυξε διαγωνισμόν
διά την κατάταξιν έν τώ
Βασιλικώ Ναυτικώ 40 υπο
κελευστών μηχανικών. Είς
τόν διαγωνισμόν δικαιοθνται
νά μετάσχουν ιδιώται καί υ¬
πηρετούντες στρατεύσιμοι ά¬
πό 18—28 έτών, έφ' δσον έ-
χουν δίπλωμα τεχνικής σχο¬
λής, τετραετή υπηρεσίαν έρ-
γοστασίου καί άνεπίληπτον
διαγωγή".
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Άπό τής πρωΐας τής χθές
ευρίσκεται είς την πόλιν μας
ό Δήμαρχος Άγίου Νικολά¬
ου κ. Έμμ. Σκύβαλος δι' ύ-
ποθέσεις τοθ Δήμου τού,
ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Δι' αστυνομικάς διατάξεως τε
θείσης έν ισχύϊ υποχρεούνται οί
ξενοδόχοι, πανδοχεΐς ώς καί οί
διαθέτοντες πρός ενοικίασιν δω
μάτια καί οικίας καί οί δεχόμε
νοι καιά σύστημα είς τάς οικίας
των ή τα καταστήματα των 5το
μα έστω καί υπό τύπον φιλοξενίας
δπως άποστέλλωσι τα ταχύτερον
ένυπόγραφα σημειώματα εις τάς
υπηρεσίας χωροφυλακής. Ταυτα
δέον νά άναγράφωσι τό όνομα
τεπώνυμον τοθ φιλοξενουμένου,
τόν τόπον προελεύσεως αύ-
τοΰ καί τα άποδεικτικά τής
ταύτότητός τού. Είς τάς ιδίας
διατάξεις ύπάγονται οί έργοστα
σιάρχαι, βιομήχανοι, επιχειρη¬
ματίαι, καταστηματάρχαι, έργο-
λάβοι, έργολήπται, διευθυνταί έ-
ταιρειών καί πάντες δσοι προα-
λαμβάνουν δπαλλήλους ή εργά¬
τας είς τάς έπιχειρήσεις των έξ
άλλων χωρίων ή πόλεων.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
Δι' άναγκαστικοθ νόμου όρίζε-
ται δτι τα Έμπορικά καί Βιομη-
χανικά Έπιμελητήρια υποχρεοθν-
ται νά μή παρέχωσι τάς υπηρεσί¬
ας των είς μέλη αυτών μή έκπλη-
ρώσαντα τάς πρό αύτά όποχρεώ-
σεις των.
ΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΕΝ ΤΟ ΝΟΜΩ
Ό Διευθυντής τοΰ Γεωργικοΰ
Ταμείου Ηρακλείου κ. Σπύρ.
Σπύρου ανεχώρησε προχθές
διά Μεσσαράν πρός επι
θεώρησιν καί διαπίστωσιν
τής αποδόσεως των καλλιερ-
γειών. Έπίσης εξήλθεν είς
περιοδείαν ό προϊστάμε¬
νος τής Γεωργικής Υπηρε¬
σίας "Ηρακλείου κ. Ανδρ.
Ξανθουδίδης.
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟΝ
Είς την Νομαρχίαν ύπεβλή
θη χθές αίτησις τοθ Συνδέ
σμου παντοπωλών'Ηρακλείου
διά τής οποίας παρακαλοθν
νά επιτραπή τό μεσημβρινόν
άνοιγμα των παντοπωλείων
πρός εξυπηρέτησιν των έκ
των χωρίων κατερχομένων είς
την πόλιν χωρικών. ΠροστΙ-
θεται δτι κατά την μεσημβρι-
νήν εργασίαν δέν πρόκειται
νά άπασχολήται τό υπαλλη¬
λικον προσωπικόν των.
ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΘΕΟΡΗΤΟΥ
Χθές άφ(χθη είς την πόλιν
μας ό Γενικάς 'Επιθεωρητής
τής Γυμναστικής κ. Εύάγγ.
Καλφαρέτζος,
ΖΩΗΡΑ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
ΕΚ ΤΟΝ ΠΡΟΧΒΕΣΙΝΟΝ ΑΣΚΗΣΕΟΗ
ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο·
κριτού μας).— Τηλεγραφήματά έκ τού
έξωτερικού άννφέρουν ότι ένεποίησαν
είς τούς διεθνείς κύκλους εντύπωσιν
αί άσκήσεις τού Ιταλικού ατόλου χθές
πρό τού καγκελλαρίου Χίτλερ έπιβαί*
νοντος μετά τού Ιταλού Βασιλέως,
τού Μουσολίνι καί λοιπών κορυφαίων
τού «1»ασισμοΰ επί τού θωρηκτού «Κόν
'τε Καβούρ».
Ι Καχά τάς-άσκήσεις καί την έπιθεώρη
1 σιν των Ίταλικών πολεμικών τονίζε-
| ται ότι κατεδείχθη ή έπιβλητική ί-
σχύς τού φασιστικού σϊόλου.
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΧΙΑΙΑΔΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΗΛίΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΗ ΡΟΜΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού άνταπο·
κριτού μας).— Τηλεγραφήματά έκ Ρώ¬
μης άγγέλλουν ότι πρό των κ. κ. Χί¬
τλερ, Μουσολίνιέλαβε χώραν σήμερον
μεγαλειώδης στρατιωτική , παρέλασις.
Πρό των δύο 'δικτατόρων παρήλασαν
έν όλω τριάκοντα χιλιάδες" άνδρών ό-
λων των όπλων καί φασιστικών οργα-
νώσεων.
Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΟΑ ΣΥΝΑΨΗ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ β ϋΐαΐου (τού ;άνταπο-
κριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Καν·
τώνος ότι είς γενομένας βολιδοσκοπή-
σεις μέσω ξένων κύκλων, ή Κινεζική
κυβέρνησις εδήλωσεν ότι δέν σκέπτεται
νά συνάψη ειρήνην μετά τής Ίαπω-
νίας.
ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗ
Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΟΛΓΠΚΗ
ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού άνταπο-
κριτοΰ μας).— ΚαΟ' ά αγγέλλεται έκ
τού έξωτερικού ή είδησις περί κατη¬
γορηματικάς αρνήσεως τής Κίνας νά
συνάψη ειρήνην μέ τούς Ίάπωνας έπι-
βεβαιούται. Προστίθεται πάντως ότι
ή Κίνα, θά ήτο διατεθειμένη νά άνα-
θεωρήση την απόφασιν της ταύτην ε¬
άν μετέβάλλετο ριζικώς ή ' Ι άπω νίκη
πολιτική έν Κίνα, πράγμα |έννοεϊται
απίθανον επί τού παρόντος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ Ο ΑΗΟΑΟΠΣΜΟΣ
των κινεζικων απωλειων
ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού άνταπο·
κριτού μας). — Κατά τα έκ τής "Απω
Άνατολής τηλεγραφήματά είς, τάς πε¬
ριοχάς Σουτοόου καί Σαντούγκ όπου
εσημείωσαν ώς γνωστόν επιτυχίας οί
Κινέζοε, εφονεύθησαν έξ ο-ύτών πολλαί
χιλιάδας άνδρών καί τούτο λόγω τής
ορμητικότητος τού Κινεζικοΰ στρατού
καί τής περιφρονήαεως άπό μέρους τού
κάθε κινδύνου. Οΰτω είς αμφοτέρας
τάς περιοχάς οί Κινέζοι κατά τάς τε¬
λευταίας μάχας αγγέλλεται ότι »πώ-
λεσαν »Ο.ΟΟΟ άνδρας.
Μέγεθος Γραμματοσειράς