95667 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4842

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/4/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
1938
>
Ο'ΤΑΛΙΚθΝί
ών
ν τριών
**ν «Ρθχθές
ΤΟ ΙΣΟΑΝΐη
ΚΜ ΕΜ
Απριλίου (τΐιδ«ν
Κν σχέσει μέ ·.«$
βομ-ένας «ροβίχι*;
«αί Γάλλων »
* τή·;
1 τό Ίσπχνιι·
ρ
των δύο χωρ*.
01
Μ0ΣΕΙΣ ΪΙΪ
15 ίΑ ΙΜΜ
ηριλίου (τοϋ έ"»· ι
».·τ· είδήσεις « Ι
•γός τής κ«ο«ρ·
ίεγχρΐν είς «Τ
διά την έκ6«·
•άματος, τονίζ«
Κθνικών θά βυ·
τελευταίας έ««·
*44- 1 ■.-»«» ν*
>ργ
,ει την δύν*ι»·'ν
ι άκόμη.
βίί
φρουνχ
ιλίου (τού ά*"
ίΐλεγραφοΰν **
οφανθείσ* ·*■*
αθεστώτος
σιδηράς
αιδηροί
δ
ινεκ»λύφθιπσ
ήγητόρων **'
ΙΟΝΪΑΙ ,
ί ΟΡΕίβΕΥΤί.
ιλίου (τοθ **'
«ληροφορΐ**
πολιτικαί
ιν νά δο
«ρέσβυς
Ιλο
ίν έναρξιν δι»
ιαψιν καΐ *
ιλίας.
νϊκηΓ
ΑΝΟ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Α ίγΐ'-ΐτου
έτιισία λίραι 3
έξ.ιμηνος 2
'Αμερικής
έτησια δολ. 15
ρξάμηνος » 8
Τιμή
χατά φύλλον
Δραχ. 2
ΤΕΤΑΡΤΗ
20
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1958
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ον
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +8*2
ΥΠΕΥ9ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΙΟΟΕΣΜΟΣΤΗΣΑΗΟΚΕΝΤΡΟΣΕΩΣ
Ή όλοκλήρωσις τού 3ε-
σμοΰ τής άποκεντρώσεως
πραγματοποιεΐται ήδη διά
τοΰ δημοσιευθέντος είς την
εφημερίδα της κυβερνήσεως
νέου νόμου περί δικαιοδοσί-
ας καΐ άρμοδιότητος των νο-
..——λ.. ·λ))λ -■; ^ΐ..^ ιΛ1.
μαρχων
Αλλά τί είνε λοι-
έξυπηρέτησιν τού λαοϋ καί
των κοινων συμφερόντων. Δι
ότι θά αίσθάνωνται άμεσον,
συνεχή κικί άγρυπνον την
παρακολουθή σιν.
Ό νέος
χειραφετεΐ
νόμος, λοιπόν,
έξ ολοκλήρου
πόν ό νόμος αύτάς, ή έκδοσις
τού όποίου χαρακτηρίζεται
ώς αταθμός είς την νεωτέραν
κρατικήν Ιστορίαν μας; Βε¬
βαίως δέν είνε εΰκολον ν'
άναλύσωμεν έν λεπτομερεί¬
ας τόν νόμον αυτόν καί ν'
αναφέρωμεν όλας τάς δια-
τάξεις τού. Την σημασίαν
άλλως τε καί τάς αγαθάς συ¬
νεπείας τού νόμου αύτοϋ, ά
νέπτυξαν καί έξήραν όσον
έπρεπε τόσον ό κ. Πρωθυ-
πουργός όσον καί ό κ. επί
των Εσωτερικήν υπουρ-
νός. Ό νέος νόμος, διά τοΰ
οποίου καθορίζονται αί άρ-
μοδιότητες καί ή δικαιοδο-
σία των νομαρχών καθιερώ-
νει πλήρως την άποσυγκέν-
τρωσιν. Εύρύνει την άρμο-
διότητα καί τα δικαιώματα
των Νομαρχών πού περιβάλ-
λονται ήδη μέ δικαιοδοσίαν
ύπουργών, έφ' ολων των ζη-
τημάτων τοΰ τόπου των,
πλήν έκείνων πού άφοροΰν
τα γενικά συμφέροντα τοΰ
Κράτους. Οί νομάρχαι διά
τού νέου νόμου, ύποκαθι-
στοΰν τούς ύπουργούς. Προ-
ΐστανται όλων των πολιτι¬
κών καί στρατιωτικών άρχδν
τοΰ τόπου των. Έχουν δι¬
καιοδοσίαν επί των ζητημά-
των ολων έν γένει των υ¬
πουργείων. Ρυθμίζουν την
διοικητικήν μηχανήν. Έ-
χουν τό δικαίωμα τής προ-
αγωγής, τής μεταθέσεως καί
τής τιμωρίας έν γένει των
ύπαλλήλων πού ύπηρετοϋν
είς τόν νομόν. Δύνανται νά
έπιλαμβάνωνται ολων έν γέ¬
νει των τοπικών ζητημάτων
καί νά δίδουν οριστικάς λύ-
σεις χωρίς ν' άπαιτήται έγ¬
κρισις ή συγκατάθεσις των
αρμοδίων ύπουργών. £υντο-
νίζουν τάς ενεργείας όλων
των ύπηρεσιών καί άσκοΰν
τόν έλεγχον επί των όρ-
γάνων τής τοπικής αυτοδι¬
οικήσεως. Έτσι έξυψώνεται
τόάξίωμα τού νομάρχου. Ά-
ποκτά κΰρος καί πραγματι¬
κήν εξουσίαν. Καί άποβαί-
νουν οί νομάρχαι έκπρόσω*
ποι έξ ολοκλήρου τοΰ Κρά¬
τους καί άμεσοι άντιλήπτο-
ρες των άναγκών καί των
ζητημάτων τοΰ λαοΰ. Είναι
ύέ εΰκολον νά έννοήση κα¬
θείς πόσον τεραστίαν επί¬
δρασιν θά έχη τουτο τόσον
είς την ανάπτυξιν τής επαρ¬
χίας όσον καί είς την καθό-
λου Κρατικήν μας αναδη¬
μιουργίαν.
Είς τό εξής οί πολίται δέν
θά έχουν ανάγκην νά προ-
σφεύγουν είς την πρωτεύου¬
σαν διά να τακτοποιησουν
τάς ύποθέσεις των. ©ά κα-
ταφεύγουν είς τόν Νομάρχην
τοΰ τόπου των. Καί θά δι-
ευθετήται τό ζήτημά των
ταχέως, οριστικώς, χωρίς χρο-
νοτριβην καί χωρίς δαπάνας
ταξιδΐων, ήμεραργιών καί
μεσαζόντων. 'Επειτα τα διά-
φορα τοπικά ζητήματα θά
λύωνται επιτοπίως. Άκόμη
καί έργα κοινής ωφελείας θά
κατασκευάζωνται δι' αποφά¬
σεως των νομαρχών, διότι
καί επί τοΰ σημείου αύτοΰ
έχουν δικαιοδοσίαν. Ή δέ
διοικητική μηχανή θά έργά-
ζεται μέ γοργόν καί ομαλόν
ρυθμόν καί ολοι οί ύπάλλη
λοι θά είναι άφοσιωμένο
Είς τα έργά των καί είς την
την επαρχίαν." Την άπαλ-
λάσσει άπό την όλεθρίαν έ-
ξάρτησιν τοΰ κέντρου καί
τής δίδει ελευθερίαν πρω-
τοβουλίας, άναπτύξεως καί
χρησιμοποιήσεως των δημι¬
ουργικήν της δυνάμεων.Ύ-
ποβοηθεΐ την εξέλιξιν των
επαρχιακήν πόλεων, την α¬
νάπτυξιν τής ύπαίθρου, την
άναζωογόνησιν των χωρίων.
Δημιουργεΐ τάς προϋποθέ-
σεις πού θά μεταβάλουν
τούς έρους τής ζωης είς
την επαρχίαν καί θά έξυψώ-
σουν την στάθμην τοΰ πνευ
ματικοΰ καί ύθικοΰ έπιπέ-
δου τοΰ λαοΰ. Καί καθιστά
βάσιμον την έλπίδα ότι τα¬
χέως θά σημειωθή τόση πρό-
οδος καί τόση* σημαντική
μεταβάλη είς την ύπαιθρον,
ώστε οί κάτοικοί της θ' ά-
γαπήσουν την ζωήν της καί
θά άφοσιωθοϋν είς αύτην, ό-
πότε ^ θ' άνακοπή τελείως
καί οριστικώς καί τό κϋμα
τής άστυφιλίας πού τόσον ε¬
πικινδύνως διωγκώθη τα τε¬
λευταία έτη.
Φυσικά, ή έπιτυχία τού
νόμου, έξαρτάται έν πολ
λοΐς καί άπό τάς ίκανότη-
τας, την αξίαν, την πείραν
καί τα ήθικά καί διοικητι-
κο> προσ&ντα των προαώπων
πού θά τόν έφαρμόσουν
καί θά περιβληθοΰν την ε¬
ξουσίαν καί τα δικαιώματα
πού παρέχει. Άλλά καί επί
τοΰ σημείου αύτοΰ, δέν πρέ
πει νά υπάρχη ούδεμία ά,
νησυχία. Διότι ή κυβέρνη,
σιςέχει προνοήσει καί διάτήν
εκλογήν των προσώπων αύ
τών.Ίδιαιτέρως είς τόν τόπον
μας, ΰπάρχει ή πλήρης βε·
βαιότης διά την επιτυχίαν
τοΰ νέου θεσμοΰ. Διότι τα
πρόσωπα πού θά τόν εφαρ·
μόσουν είνε έγνωσμένης ί
κανότητος καί άξίας. Τό έ¬
χουν αποδείξει διά της μέ
χρι σήμερον γονίμου δρά¬
σεώς των.
ΟΠΔΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
ρακολούθησις μερικών καθημερι'
ών περιπτώσεων, έξασφαλίζει
:ήν όρθότητα ενός συμπεράσμα-
ος, είς μίαν εγκάρδιον χείρα
ψίαν. Ή θερμότης τοθ χαιρετι
ιμοθ δέν είνε πάντοτε φυσιολο-
■ική. ΙΙολλοί άνθρωποι είναι
ϊλικρινείς καί είς τόν χαιρετι
σμόν των. Είναι δμως καί ά-
ειλίκρινεΐς. Καί αύτοι μπορεϊ
ά χαιρετοθν «έγκάβδια». Άλλά
ίι' ωρισμένους λόγους καί ώρι
σμένα συμφέροντα. Ό Μωπασ-
σάν παρουσιάζει Ινα τύπον έξαι
ετικά θερμοΰ άνθρώπου. Καί
μως έ θερμός αύτάς 2ν θρω-
πος δέν είνε παρά ϋνας άπέ
αντος υπολογισμός. Τόν συναν-
οθν οί πολλοί— άνταλλάσσοντα
ερμάς χείραψίας—είς τούς δια|
δρόμους τοΰ χρηματιστηρίου καί Ι
ις τούς προθαλάμους των μεγά-
.ων έπιχειρήσεων. Ή χειραψία
τού διά τούς άγεύστους πείρας,
(αρακτηρίζεται άληθινός κίν-
δυνος.
Μ' έ"να λόγο δέν πρέπει νά
ενδιαφέρη μόνον ή περίπτωσις
τής κλοπής ενός δακτυλιδίου διά
χειραψίας. Είς τάς μεγάλας πό¬
λεις—ή έπαρχία καί εις τό ση
μεΐον αύτό ϊρχεται φειδωλή είς
χειραψίας... κοσμοπολιτικοθ κύ-
ΧΕΙΡΑΨΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Τό φίλημα τοΰ Ίούδα Ιχει
πολλές μορφές. Στίς μορφές αύ
τές τελευταίως προσετέθη καί ή
χειραψία: Διά μιάς θερμής
χειραψίας κάποιος στήν πρωτεύου
σα Ικλεψε τό χρυσουν δακτυλί¬
διον ενός φίλου τού. 'Ωστόσο
έρωτάται: Δέν υπήρξεν άπά πο-
λυ προτήτερα ή χειραψία μέθο-
δος άρνητική; Βεβαία οί κανόνες
έ"χουν πάντοτε τάς έξαιρέσεις
των. Όμολογουμένως ομως ή χει¬
ραψία υπήρξε καί παρά τό πλή-
θος των έξαιρέσεων κανών: Στό
σφίξιμο ενός χεριοΰ μπορούσατε
—καί μπορεϊτε άκόμη—νά διαι-
σθανθήτε την κυριαρχίαν τοθ προ¬
σωπικού συμφέροντος.
'Υπάρχουν χειραψίαι τυπικαί.
'Υπάρχουν δμως καί θερμαί χει-
ραψίαι. Καί είς τάς τελευταί¬
ας αύτάς, μολονότι τάς συνη-
θίζουν οί άνοικτόκαρδοι καί ά-
νυστερόβουλοι άνθρωποι, είνε_δυ
νατόν νά άνακαλύψετε τό αίώ
νιον «μέτρον» τοθ πνεύματος τής
έποχής.
—θέλεις νά πής, μοθ παρετή
ρησεν Ινας φίλος τής χειραψί¬
ας, 8τι ή πολλή Ιγκαρδιότί]!
τής κοινωνικής αυτής έκδηλώ
σεως, Ιχει κάποτε τά.,.κουμπιά
της;
—Ακριβώς.
Έν τοιαύτη
ϊμως περι
πτώσει πρέπει νά είσαι βαθύς
ψυχολόγος διά νά διακρίνης έ·
δώ την αλήθειαν άπό τό ψεΰ
δος.
Φαντάζομαι £τι καί άπλή πά
ρους—δέν άφαιροθν απλώς δακτυ-
λίδια οί Θερμοί άνθρωποι. Άφαι
ροδν πράγματα πολύ σημαντικώ-
τερα. Τα τριάκοντα άργύρια
συμβαίνει πολλάκις νά είναι
πολύ περισσότερα άπό τριά-
κοντα.
* *
Ένα δυνατό σφίξιμο χεριοΰ
άπό γυναϊκα, οί φυσιολόγοι τό
άποδίδουν είς ερωτικήν προδιά-
θέσιν: Μαζύ μέ τό σφίξιμο τα
μάτια λιγώνονται καί μισοκλεί
νούν...Άλλά θά τό πιστέψετε;
'Υπάρχει συχνά πολλή άνομολό-
γητος συμφεροντολογία καΐ είς
τό σφίξιμο αύτό: Ύπόσχεται πολ-
λά άλλά δέν δίδει τίποτε.
Κάποτε μάλιστα προδίδει. θέλω
νά πώ δτι τό πνεΰμα τής έπο-
χής δέν διακρίνεται οδτε έδώ
φεθ άπό βαθμίδας αίσθημα-
τολογίας. Έκτός εάν δέν τό θε-
λουν οί αίώνιοι «πνευματώδεις»!
'Υπάρχει ή πιθανότης βλέπετε
νά θελήσουν νά βεβαιώσουν, 8τι
ή ύπεξαίρεσις ενός χρυσοΰ δακτυ-
λιδίου είς την περίπτωσιν τής
γυναικείας χειραψίας, ισοδυνάμει
μέ την...ανταλλαγήν άρραβώνος.
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
Πρός τα θείον δράμα
Ο ΙΙΔΑΣΚΙλΟΣ ΤΗΣ ΛΓΑΠΗΣ
ΓΙΗΕΤΑΙ ΚΡΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΐηΤΗΣΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ
Τό πρωΐ τής Τετάρτης ό
Ιησούς, περίλυπος, σκεπτικός
καί άμίλητος κατήλθε καί
πάλιν άπό την Βηθανίαν είς
την Ίερουσαλήμ. Περιστοιχού-
μενος άπό τούς μαθητάς
τού μετέβη είς τόν ναόν, δ-
που πλήθη λαοϋ ήσαν συν-
ηγμένα. Κατόπιν περιήλθε
την πόλιν, συνδιελέχθη μέ ά-
πλοίκούς άνθρώπους καί α¬
πηύθυνε λόγους γλυκεΐας τρυ-
φερότητος καί θωπεΐας είς τα
παιδία πού συνήντησε. "Ετρε-
φε μίαν Ιδιαιτέραν στοργήν
καί συμπάθειαν ό Μέγας δι-
δάσκαλος πρός την νεότητα,
πρός τα άθώα παιδάκια μέ
την άμόλυντον ψυχήν πού
έκαθρεπτίζετο είς τα μεγάλα
έκστατικά μάτιά των. "Ισως
διότι άντελαμβάνετο δτι μό¬
νον τα παιδία θά Ιμενον ά-
μέτοχα τοΰ έτοιμαζομένου έγ-
κλήματος. Περισσότερον δ¬
μως ασφαλώς διότι έπίστευε
βαθέως δτι τα παιδία είνε ή
ελπίς τοϋ μέλλοντος, ή συνέ-
χεια τής ζωής, τής οποίας την
αξίαν τόσον συνησθάνετο
την κρίσιμον εκείνην ώραν,
τό παρθένος έδαφος πού γο-
νιμοποιεΐ τάς νέας ίδέας, έ-
πομένως καί τό Ιδικόν τού κή-
ρυγμα. Μαζί τού έμειναν δ-
λοι οί μαθηταί τού, πλήν τοθ
Ίούδα. Ό μαθητής αύτός, είς
τόν οποίον έπεσεν ή κατάρα
τής προδοσίας, άκολουθούμε-
νος κατά μίαν εκδοχήν καί
άπό τόν Πέτρον, μετέβη είς
την οικίαν τού διά ν ά ίδη
τούς γονεΐς καί τούς άδελ-
φούς τού. Άριστοκρατικής
καταγωγής καΐ εϋπορος,
είχεν έγκαταλείψει τα πάντα
καί ηκολούθησε τόν Ίησοθν,
τοϋ όποίου τό θάμβος τόν
είχεν αίχμαλωτίσει. Τώρα δ¬
μως ήσαν έορταί τοΰ Πάσχα,
καί δπως συμβαίνει καί είς
τούς πλέον ίσχυρούς καΐ ά-
νυποτάκτους χαρακτήρας είς
παρομοίας περιστάσεις, είς
την ψυχήν τού έξύπνησεν ή
νοσταλγία τής οίκογενειακής
θαλπωρής, τής ζωής έν μέσω
των παλαιών προσφιλεστάτων
τού προσώπων. Καΐ ή δύναμις
τής νοσταλγΐας αυτής, ωδή¬
γησε τα βήματά τού μέχρι
τής πατρικής οικίας τού. Οί
γονεΐς ι ου τόν έδέχθησαν μέ
άνέκφραστον χαράν. Περισσό¬
τερον δμως άπό κάθε άλλον
εξεδήλωσε την αγαλλίασιν
της ή ώραία τού άδελφή Ί
ουδήθ. Νέα, δλο δροσιά καΐ
χάρι έφημίζετο είς δλην την
ΊουδαΙαν διά την εκπαγλον
'καλλονήν καΐ τό πινχάντικο
πνεΰμά της. Κοκέττα, φιλάρε-
σκος έξαιρετικά, είχεν εκδη¬
λώσει συμπάθειαν πρός τόν
διδάσκαλον τοΰ άδελφοϋ της
είς παλαιάς συναντήσεις των.
Άλλ' ό Ναζωραϊος,άσκητικός
άφοσιωμένος μαχητής τής ί-
δέας, δέν εΐχε δώσει καμμί¬
αν προσοχήν, δέν εξεδήλωσε
πρός αυτήν ουδεμίαν ερωτι¬
κήν συμπάθειαν. Καί αυτή ή
άδιαφορία, πού τής εφαίνετο
ώς ψυχρά περιφρόνησις, έ-
πλήγωσε βαθύταΐα την γυναι
κείαν φιλαυτίαν της. Τώρα λοι
πόν πού έπανεΐδε τόν αδελ¬
φόν της τοΰ εΐπε: Πιστεύεις
άληθινά, δτι αύτός ό Ναζω-
ραΐος είνε θεός; Άλλ' εάν
είνε πράγματι, δέν ειμπορεί
νά φοβήται την εξουσίαν. Καΐ
άν άκόμη θανατωθή, θ' ανα¬
στηθή. Διατί λοιπόν φοβείται
τόν νόμον; Καί διατί νά μην
τόν παραδώσετε σεΐς είς την
εξουσίαν, διά νά πεισθήτε όν
δντως είνε Θεός ή άγυρτικός
κηρυξ; Μέ τόν τρόπον αυ¬
τόν, επί τέλους θά πεισθώμεν
καΐ ημείς περί τής άξίας καΐ
τής ύποστάσεώς τού...
Επείσθη είς τούς λόγους
αύτούς τής γοητευτικής α¬
δελφής τού Ίουδήθ, ό Ίούδας,
Ήτο έξοργισμένος κατά τοθ
διδασκάλου τού διότι τόν
προσέβαλεν είς την οικίαν
Σίμωνος τοΰ λεπροϋ, δπου
παρετήρησε δτι μέ τα μΰρα
πού έχυσεν είς τούς πόδας
τού ή Μάρθα. διά νά τ" άπο-
μάξη, κατόπιν διά των βο·
στρύχων της, θά ήγοράζοντο
τρόφιμα καΐ άλλα χρήσιμα
εϊδη διά πολλάς ημέρας καΐ
ό Ιησούς ι τοϋ απήντησε δτι
μόνον διά τα ζητήματα αΰ-
τά ένδιαφέρεται καί δέν άνα
γνωρίζει είς τόν διδάσκαλον
τού τό δικαίωμα ούδεμιάς
άπολαύσεως, Έπληρώθη δν¬
τως άπό τούς άρχιερεΐς καΐ
τούς Φαρισαίους; Έπέδρασεν
ή άριστοκρατική τού καταγω
γή πού ήτο έμπόδιον είς την
ψυχικήν τού άφομοίωσιν μέ
τό κήρυγμα τοϋ διδασκάλου
τού, πού ήτο κήρυγμα ά
πολυτρώσεως των ταπεινών
Είς τό έρώτημα αύτό, είκοσιν
όλόκληροι αίώνες δέν έστά
θησαν ΙκανοΙ νά δώσουν μίαν
θετικήν απάντησιν. Τό μόνον
βέβαιον είνε δτι άπό τής Τε
τάρτης ό Ίούδας εΐχε λάβε
Ο ήλεκτρισμός.
Ή μεταξύ Δήμου καί Λιμε-
νικής 'Επιτροπής διαφορά ώς
πρός την κυριότητα καΐ κα¬
τοχήν τοϋ ήλεκτρικοϋ έργο-
στασίου έτερματίσθη ήδη χά¬
ρις είς τήνέπέμβασιν τής Γενι¬
κάς Διοικήσεως. Τό εργοστά¬
σιον παρεχωρήθη διά τής έκ-
δοθείσης αποφάσεως είς τόν
Δήμον, ό οποίος καί θά έ'χητήν
άποκλειστικήν εκμετάλλευσιν
των ήλεκτρικών έγκαταστάσε-
ων. Έν τώμεταξύ τό εργοστά¬
σιον έπλουτίοθηκαί μέ άλλο Εν
εισέτι συγκρότημα καί ούτω
πιστεύεται δτι έντός όλίγου θά
είναι δυνατή ή παροχή καί βι
ομηχανικοϋ εύθηνοΰ ρεύματος
διά τάς οίκιακάς ανάγκας, τό
μαγείρευμα, σιδέρωμα, σκού
πισμα κ. λ. π., πράγμα τό ο¬
ποίον θά αποτελέση μίαν ση¬
μαντικήν πρόοδον, μίαν νέαν
κατάκτησιν πολιτισμοΰ. Καΐ
την απόφασιν τής προδοσίας
την οποίαν καί εξετέλεσεν...
* *
Τό δειλινό, δταν ό η"λιος,
πύρινος δίσκος, έ'ντυνε τίς
βουνοκορφές μέ μενεξέδες καί
γαρύφαλλα κι' έχρύσωνε την
πυρωμένην άμμο, πού ύψώνον-
ταν σύννεφα άπό την έρημο
τής Άνατολής μέ τίς ριπές
τοΰ άνοιξιάτικου άνέμου, ό Ί
ησοΰς έγκατέλειψε πάλιν την
πόλιν, διά νά διέλθη την νύ¬
κτα είς την Βηθανίαν ή είς
καμμίαν άγροικίαν των παρυ-
φών τοϋ δρους των Έλαιων,
δπου εΐχε πολλούς πιστούς
φίλους. Διήλθε τόν κήπον τής
Γεσθημανή καί άνέπνευσε τα
μϋρα των λουλουδιών τού
Έδροσίσθη είς μίαν πηγήν
καΐ άπήλαυσε τίς θεΐες άνοι-
ξιάτικες συμφωνίες πού συ·
νέθεταν οί κελαίδισμοΐ των
πουλιών καί τό κελάρυσμα
των γάργαρων, κρυστάλλινων
νερών. "Επειτα, άπεμακρύν-
θη ολίγον άπό τούς μαθητάς
τού καί προσηυχήθη καί πά¬
λιν. Διετήρη άκόμη τόν φό¬
βον. Ή ψυχή τού δέν είχεν
λυτρωθή άπό την αγωνίαν τοθ
θανάτου. Καΐ είς μίαν στιγ¬
μήν άπογνώσεως καΐ όδύνης,
άμφιβολίας καί τρόμου, άνα-
φωνεΐ: «Νυν, ή ψυχή μου τε-
τάρακται! Πάτερ, σώσόν με
έκ τής ώρας ταύτης».... Τα¬
χέως δμως έπανευρίσκει τόν
εαυτόν τού. Αί ίαχαί τοθ πλή·
θους πού τόν άνευφήμει την
Κυριακήν, ήχοΰν καί πάλιν
είς τ' αύτιά τού. Ό πόνος
των ταπεινών τοϋ σπαράζει
την ψυχήν. Ή όδύνη των άπο·
κλήρων τής ζωής τοΰ προκα-
λεΐ ρίγη. Αίσθάνεται μίαν
απέραντον αγάπην πρός τόν
άνθρωπον. Άγαπά την ζω¬
ήν. Άλλά περισσότερον άγα¬
πά τόν άνθρωπον. Μήπως τό
άτομον ημπορεί νά συγκριθή
πρός την όλότητα; Καί ποίαν
αξίαν είμποροΰν νά έχουν
αί άπολαύσεις τής ζωής, αυ¬
τή ή (δία ή ζωή, δταν δέν
προσφέρονται θυσία διά τόν
έξαγνισμόν καΐ την άπολύ-
τρωσιν τού συνόλου; Ή άγά-
πη τού πρός τόν άνθρωπον
τού γεννδ τόν έ'ρωτα πρός
την Ιδέαν. Καΐ ή φλόγα τοϋ
έρωτος χαλυβδώνει τ^ν πίστιν
τού επί την αξίαν τοϋ εργου
τού, τής Μεγάλης άποστολής
τού. Την πίστιν ποΰ μένει ά-
παρασάλευτος καί όδηγεΐ μέ
χρι τής θυσίας. Έτσι ό γλυ-
κΰς καί πρδος διδάσκαλος
τής άγάπης γίνεται ό άπα
ράμιλλος ήρως τοθ πάθους
Προσφέρει εαυτόν θυσίαν χά
ριν τής σωτηρίας των άλλων
Άνοίγει τόν δρόμον πού ό
φείλουν ν' άκολουθήσουν δ-
σοι θέλουν νά ύψωθοΰν μέ
χρι τοΰ θεοΰ καΐ νά όδη
γήσουν την άνθρωπότητα πρό
τάς φωτεινάς κορυφάς τοΰ
Ίδεώδους. Καί γίνεται διά τοΰ
αϊ,ματός τού ό θεμελιωτής τή
θρησκείας τής ελευθέρας Συ
νειδήσεως...
Μ.-
άξίζει νά έξαρθρ δσον πρέ
πει τό γεγονός, δπως άξίζπ
καί κάθε έπαινος είς δσους
συνετέλεσαν είς τουτο.
Τα λιμενικά
Αγίου Νικολάου.
Προχθές επανήλθεν έξ Α¬
θηνών δπου εΐχε μεταβή διά
ήν διαπραγματευθή καί την
σύναψιν νέου δανείου άποπε-
ατώσεως των λιμενικών έρ¬
γων Άγίου Νικολάου, ό πρό-
δρος τής ΛιμενικήςΈπιτροπής
Είρηνοδίκης κ. Μπαντούνας.
Η εκτέλεσις των λιμενικών
ίργων τής γραφικής πρωτευ¬
ούσης τοΰ γείτονος, εχει προ-
χωρήσει άρκετά, μέ τό νέον
δάνειον δέ θ' αποπερατωθή έξ
ολοκλήρου. Κατ' αυτόν ταν
τρόπον ό 'Άγιος Νικόλαος θ'
αποκτήση άσφαλή καί σύγ¬
χρονον λιμένα. Επί πλέον δέ
θά διαμορφώση την ώραιοτέ-
ραν αποβάθραν είς Βλην την
Κρήτην. Καί θά εξυπηρετήση
την ανάπτυξιν καί τοθ έμπο-
ρίου καΐ τοθ τουρισμοΰ. Διότι
είς τουριστικόν κέντρον πρώ-
της τάξεως έξελίσσεται ή κομ-
ψή πολιτειοΰλα πού λούεται
άπό παντοθ άπό την θάλασ¬
σαν.
Ο Ν. Λασηθίου.
Μδς εδόθη ή εύκαιρία ε¬
σχάτως νά εξάρωμεν την συν
τελουμένην είς τόν νο¬
μόν Λασηθίου άναδημιουρ-
γικήν προσπάθειαν. Παντοΰ
έκτελοθνται έ"ργα έξυγιαντικά,
συγκοινωνιακά, έξωραϊστικά,
έκπολιτιστικά. "Ηδη αί περισ-
σότεραι κοινότητεςάπεφάσισαν
την προμήθειαν ραδιοφώνων
ώστε νά δύνανται οί κάτοικοί
των νά παρακολουθοθν τάς
έκπομπάς τοθ ραδιοφωνικοΰ
σταθμοθ τοϋ όποίου ή λειτουρ-
γία θ' αρχίση μετ1 ολίγον διά
νά τέρπωνται καΐ νά μορ-
φώνωνται συγχρόνως. Πρόκει-
ται περί νέας προόδου, περί
μιάς άκόμη έκπολιτιστικής
προσπαθείας τής οποίας την
σημασίαν θεωροθμεν χρέος
μας νά εξάρωμεν.
Καΐ περονόσπορος.
Μετά τάς διαφόρους άλλας
νόσους πού προσβάλλουν τάς
άμπέλους μας, έκαμεν ήδη την
έμφάνισίν τού καί ό περονό¬
σπορος είς πλείστα διαμερί-
σματα. Ό κίνδυνος έξ αύτοθ
είνε σοβαρώτατος διά την
άμπελουργίαν μας πολύ πε¬
ρισσότερον μάλιστα διότι ό
ύγρός καιρός εύνοεΐ ιδιαιτέ¬
ρως την ανάπτυξιν τής νό-
σου. Οί άμπελουργοί μας έ-
πομένως θά πρέπει νά έπιδο-
θοΰν άμέσως είς τό ράντισμα,
χωρίς άναβολήν ώστε ό κίν¬
δυνος νά κατασταλή. Ή Ά-
γροτική Τραπέζα καθώς καί
αί γεωργικαΐ υπηρεσίαι πι¬
στεύομεν δτι θά παράσχουν
8λα τα μέσα καί τάς όδη-
γίας πρός οργάνωσιν τοϋ άν-
τιπερονοσπορικοΰ αγώνος.
Ό προϋπολογισμός.
Αί άνακοινώσεις τοΰ υπουρ-
γοΰ των Οίκονομικών επί τοθ
νέου προϋπολογισμοθ τοΰ
Κράτους, ήκούσθησαν μέ αΐ-
σθημα γενικής ανακουφίσεως.
Ή κυβέρνησις εφρόντισε νά
καταρτίση. τόν νέον προϋπο¬
λογισμόν μέ πνεύμα νοικοκυ-
ρωσύνης καί οίκονομίας. Πε-
ριέκοψε κάθε περιττήν δαπά¬
νην καί έμείωσε τόσον τα 'έ-
σοδα δσον καί τα έξοδα κα¬
τά £ν δισεκατομμύριον .,δραχ-
μών, έν συγκρίσει πρός τόν
περυσινόν προϋπολογισμόν.
Συγχρόνως έκ τοθ νέου προϋ
πολογισμοθ διατίθενται σεβα
στά ποσά διά την τόνωσΐν καΐ
ενίσχυσιν των πολεμικών καΐ
άμυντικών δυνάμεων τής χώ¬
ρας, ένώ έκ παραλλήλου
λαμβάνεται μέριμνα καί διά
την εκτέλεσιν σημαντικών πά
ραγωγικών, συγκοινωνιακών
καί άλλων εκπολιτιστικόν έρ¬
γων.
•ΊΤ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Είς τάν δρόμον
τού Θεανθρώπου
(ι'
' ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον «Ο
Πρίγκηψ τοΰ μεσονύκτιον. Μέ
τόν Άνρύ Γκαρά
Μ1ΝΩΑ.— Σήμερον τό άρι·
στοϋργημα «Ό κίτρινος τυτος»
Μέ τόν περίφημον Ρόμπινσον
Προισταμενος Τυπογραφειου
Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
; ιί
ΠΟΥλΑΚΑΚΗ
Σήμερον μιά θαυμασία
λική μουσική φάρσα:
ΤΟΥ
■ν
Μέ τόν
ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ καί
την ΕΑΙΘ ΜΕΡΑ.
Την Κυριακήν τοϋ ΠΑ-
ΣΧΑ τό μουσικό χορευ-
τικό χάρμα:
Μέ τόν
ΦΡΕΝΤ ΑΙΤΑΙΡ
, καί την
ίΤΙΤΖΕΡίΡΟΤΖΕΡΣ
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
Τού Λεωντΰα Άντρέγιεφ.
"Η στήΑη τού ώραιόκοομο**.
Διά νά είσθε ώραία την άνοιξι
Πώς θά άνανεώσετε τα πρόοωπό σας.
Αναχωρεί εί; Ηρα¬
κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ-
ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθΓΪ-
σν ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
ΤΗΝΟΝ Πάρον, Νάξον.
Πρκχτοραΐον
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τηλ*». 5 «ι
■ ■■■■■■»■■■ ■■■■■■■■■■■
Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
μεσημβρίαν
Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
ΠΕΙΡΑΙΑ
Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
λον, θεσσαλονίκην.
Τπλέφ. 5-30
• β >*Β**»*β*************
20ον
Τδ βράδυ, δταν μέ τό σκοτάδ:
ή άγωνία εζωνε, τό σπίτι, ό Ίσκα
ρ'ώτης μέ τέχν// εφερνε τό λόγο
στή Γαλιλαία μέ τα ί/'συχα νεοά
καί τα πράσινα λειβάδια, πού έ
ϊδιος δέν την είχε δή ποτέ τού,
άλλά πού ήξερε πώς ήταν προσ-
φιλής στήν καρδιά τοΰ Κυρίου
Καί δέν άφινε σέ ήσυχία τόν βα-
■1 Σίμωνα Πέτρο, έ'ως, στή στιγμή
πού τοϋ άφύπνιζε παληές άνα-
μνήσεις καί τόν Ικανε νά μιλή
γιά την Γαλιλαίαν καί την ή'συχη
ζωή της, πού στήν άφήγησί τού
παρήλαυνε σέ μικρούς, γοργούς,
γρτφικούς πίνακες.
Ό Ιησούς άκουε τίς ζωηρές
κι' όλο πάθος διηγήσεις τοθ Πέ¬
τρου μέ έξαιρετική προσοχή, μέ
τό στόμα ήμιάνοικτο, σάν τό παι-
δί. Τα μάτια τού Ιλαμπαν, λές καί
γελοόσεν καί ή χαρά τού έξωτε-
ρικεύετο πολλές φορές μέ τέτοια
ζωηρόΐητα, πού ό ΙΙέτρος πρός
στιγμήν άναγκαζόταν νά διακόψη
την άφήγησί τού.
Ό Ιωάννης μιλοΰσεν άκόμη
καλλίτερα άπά τόν Πέτρο: Αύτάς
δέν έ"λεγε τίποτε τό διασκεδασιι-
κό καί άπρ6οπζο, άλλ' 8,τι έλε¬
γεν ήταν τόσον δποβλητικό, έξαι-
ρετικό καί θαυμαστό, πού δά-
κρυα άνέβαιναν στά μάτια τοΰ
Ίησοΰ
—ΤΙ ώραία, πού ξέρει καί διη-
γεϊται. Άκοΰς,
—Πώς δέν άκούω!
—Πρόσεχε περισσότερο Έσεΐς
γυναΐκες δέν ξέρετε νά προ-
σέχετε !
"Υστερα, δλοι πήγαιναν νά
κοιμηθοθν. Ό Ίησοΰς ήσπάζετο
τόν Ίωάννη μέ τρυφερή εύγνω-
μοσύνη, καί τό θωπευτικό χέρι
τού άκουμβοϋσε στόν ώμο τοϋ
δυνατοΰ Πέτρου.
Σ' αυτή τή σκηνή ό Ίούδας
παρίστατο χωρίς νά αίσθάνεται
ζήλεια. Ήταν γιομάτος μ,ιά συγ-
καταβατική περιφρόνησι Τί ση¬
μασίαν είχαν δλες αύτες ή ίστο-
ρίες καί τα φιλιά, καί οί ατε-
ναγμοί, Ιν συγκρίσει μέ δ,τι ήξϊ
ρεν αύςδς, μόνον αύτάς, ό Ίούδας
ό Ίσκαριώτης, ό φρικτός Ίούδας
μέ τα κόκκινα μαλλιά πού εΖχε
ξεφυτρώση άνάμεσα στοΰς μαθη¬
τάς τοΰ Ίησοΰ, δπως τα άγκά
θια φύτρωναν μέσα άπό τίς πέ-
τρες!
Άπά τή μιά μεριά δ Ίούδας
πρόδιδε τόν Ίησοΰν, κι' άπό την
άλλη προσπαθοϋαε ν' άποτύχουν
τα σχέδιά τού. Δέν έπεχείρησεν
—δπος ξκαναν ή γυναΤκες—ν' ά-
ηοτρέΐΊ^ τάν Κύριον νά κάμη τό
τελευταϊο καί έπικίνδυνο ταξίδι
στά Ίεροσόλυμα. Άπεναντίας
είχε ταχθή μέ τή γνώμη των γο-
νέων τοΰ Ίησοΰ καί των μάθη-
των τού έκείνων πού θεωροΰσαν
την κατάκτησι τής πρωτευούσης
ώς απαραίτητον γιά την τελική
νίκη τοΰ αγώνος τού. Ανέφερεν
δμως μετ' Ιπιμονής περί των κιν-
δύνων πού άπειλοΰσαν τόν Κύ¬
ριον. Παρίστανε μέ ζωηρά χρώ-
ματα, τα μΐσος πού οί Φαρισαΐοι
Ιτρεφαν γιά τάν Κύριο, μΐσος ί-
κανό νά τούς έμπνεύση τό έγ-
κληματικά σχέδιο νά θανατώσουν
δημοσία ή κρύφα, τόν προφήτη
τής Γαλιλαίας.
(συνεχίζεται)
♦ "'*""""**.........'*^
Ό όδοντίατρος
Έμμ. Ι. Αλεξάκης
ίναντι Αγ. Τίτου
Έκτ:αιδευθείς είς Παρισί¬
ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
θεραπείαν νοσημάτων τοθ
στόματος (ούλίτιδος, καχοσμί
άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
λων—κορώνες έκ πορσελά-
νης. Έπαναφορά τελείως ά-
νώδυνος των ατρεβλοφυων ο¬
δόντων είς την κανονικήν αυ¬
τών θέσιν.
Τηλέφωνον 6—91.
Μανώλης Γ. Κωνιός
Ν'υρολόγβς— Ψυχίατρβς
Τμπματάρχης Ίατρός
Δημοα. Ψυχιατρείο»'Αθηνών
Δέχεται έν τώ ιατρείω τού
δδάς Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
Τηλίφ. 52.379.
Είσθε άγατιητή άναγνώσπς, ο¬
λίγον άνήσυχη με την επιστροφήν
των ώρσίων ημερών, γιατί ό κα-
θρέπτης σας είνε κατηγορηματι¬
κάς στήν άλλαγή αύτη τής έπο-
χής Άλλσ μπορεϊτε μέ μιά μι¬
κρή προστΐάθεια νά έξασφαλίσετε
είς την καλλονή σας μία νέα δι
αρκή λάμψι
Έκτός άπό την ίδιαι~έραυ περι¬
ποίησιν των μαλλιών σας γιά την
όποιαν σδς άνέφερα χθές, ϊχετε
άνάγκη νά δροσίσετε την χροιάν
τοΰ ιτροσώτΐου σιx^, νά την έκλε-
πτύνετε, να την καθαρίσετε μετα
τόν χειμώνα Όφείλετε να την
βοηθήσετε νά κάμη χρήσι, όπως
δλη ή φύσις, τής μεγά/>ης άνανεν
νήσεως τής ανοίξεως Λησμονοΰμε
ττολύ, μέ τό νά ζοΰμε διαρκώς μέ
σα είς την πόλιν, δτι ό όργανι-
σμός μας ηκολούθει, δσο καί τα
φυτά, τόν ρυθμόν των έποχών Την
ανοίξη τό δέρμα σας κερδίζει
άπό μιά ανανέωσιν τής ζωτκότη
τος την όποιαν θά χρησιμοποιή^
τόσον καλυτέρα όσον περισσότε
ρον τό βοηθήσετε
Πρέτΐει έν πρώτοις νά καθαρί
σετε τα πρόσωπό σας Μποοεΐτε
νά κάμετε τό καθάρισμα αϋτό μό-
νη σας, άφοΰ δέν όπάρχουν δι" ή-
μδς ίνστιτοΰτα καλλονής στά ό-
ποία νά μποροϋμε νά καταφύγω-
με διά μίαν συστηματικωτεραν
φροντίδα.
Βάλετε λοιπάν είς την φαιτια
δύο λίτρες νεροϋ ή οποίες πρέπει
να φθάσουν στόν κοχλασμό. "Ε-
ως ότου βράση τό νερό, πλύνετε
τό πρόσωπό σας μέ όλίγτ] μπύρα.
"Οταν τό νερό κοχλάση το χύνετε
μέσα σέ μιά λεκάνη προσθετετε
μιά κουταλλιά τεντύρ ντέ μιτε-
ζουάν, καί έκθέτετε τό πρόσωπό
σας είς τόν άτμόν δ οποίος σχη
αατιζεται άπό τό βραστό νερό,
φροντίζοντας νά σκεπάσετε καλά
τό κεψά^ι σας καί την λεκάνη ^ιιέ
μια χονδοή πετσέτα — επόνζ ' Ε
•πειτα άπό ενα ή δΰο λεπτά, ακου
πίσετε τύ πρόσωπό σας μέ ενα
λεπτόπαϊκαι άρχίσετε έκ νέου
νάτό έκθέτετε έηανω άπο τόν
άτμον £ως δτου τό πρόσωτό σας
γίνπ κατακόκκινο.
'ΕνΒσωτό πρόσωπό σας είνε
άκόαη ζεστό ίπιθέσετε μιά άπ'
αύτές τίς μάσκες καλλονής, των
οποίων τόν τρόπον κατασκβυής
σδς Εδωσα άλλοτε
Ιδού 6μος μια καινούργια_ μά
σκα ή όποία εΐνο τελείως αίσθη-
τική.
Πάρετε ένα αύγό ιχολυ φρέσκο,
χωρίσετε τό λευκό άπό τΛν κρο·
κό καί τοποθετησετε τόν δεΰτερο
σ' 'ένα μπολ πολϋ καθαρό Θά Ί·
χετε διαλύση μιά πολύ μικρή δόσι
βόρακος κοπανισμένου, σά_μιά
κουταλιά τής σούπας ζεστοΰ «5
δατος. θά ρ'ψετε αυτή την διάλυ·
σι έπά'ω είς τόν κροκό καί θά τα
κτυπήσετε μ' Μνα πηροΰνι θά ά_
πλώσετε το μΐγμα αύτό επί τοθ
προσώτΌυ σας. θά ξαπλωθήτε
οτο κρεββάτι σας, θά κλείσετε
τα μάηά σας καί θα άναπαυθήτε
επί είκοσι λεπτά Τπειτα άπό τό
χρονικό αύτο διάστημα, θά άφαι
ρέσετε την μάσκα μ' ενα μεγάλο
τεμάχιο βάμβακος βρεγμένο είς
Άπό τού θρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
359βν
χλιαρό νερό.
Ντΐΰτεγκέ
ΔΕΝΔΡΑ ΣΑΣ
Διαρκής πσρακαταθήκη καί οδηγίαι χρήσ?ως πσρά
τοίς αντιπροσώποις τής Έταιρείας:
ΟΟΜΠΑΝΥ
ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΙ
Ηράκλειον—Κρήτης
Οί πόρτες των διαμερι-
σμάτων των κρατουμέ-
νων έκλειδώνοντο άπ' ε
ξω. Ό βασιληδς καί ή βασί-
λισσα δέν μποροϋσαν νά κινη
θοθν χωρίς νά προβάλτι άμέ-
σως πίσω των ή άντίκρυ των,
μέ τό γεμδτο δπλο έπ' ώμου,
ή σιλουέττα, ενός σκοποϋ.
Δέν μποροϋσαν νά κουβεντι-
άσουν χωρίς ξένα αύτιά νά
τούς άκοΰνε. Δέν μποροϋσαν
να δισβάσουν κανένα έντυ¬
πον πού νά μην εΐχε περάση
άπό τή λογοκρισία. Δέν έ-
Ινοιωθεν την ευτυχία τής μο-
ναξιάς παρά δταν άπεσυρον
το ό καθένας στόν κοιτώνά
τού.
«>Φύλακες έτοποθετήθησαν
κοντά στή Μσρίαν-Άντουα-
νέττα γιά νά την έπιτηροϋν
έκ τοϋ σύνεγγυς άπό τό
πρωι έ'ως τό βράδυ καί ά
πό τό βράδυ έ'ως τό πρωί—
λέει ό ίστορικός Φούνκ Μπρε
ντανό. Οϋτε μιά χειρονομΐα
οΰτε ^νας λόγος, ουτε μιά
ματιά, τίποτε πού νά μην
έχη τούς μάρτυρες καί τοΰς
καταδότες τού. Ουτε έ'να δευ
τερόλεπτο δέν ήταν κυρία τοθ
έαυτοθ της, μόνη μέ την οίκο
γένειά της. Πάντα άνδρες γύ-
ρω της πού την κατεσκόπευ-
αν μέσα στά μάτια, ποΰ
παρακολουθοΰσαν την κίνησι
των χειλέων της, πού ΰπωψι-
άζοντο άκόμη καί τή σιγή
της. Κατάσκοποι πού την ά-
κολουθοΓ.σαν ε'ως τό δωμάτιο
δπου έχωνόταν γιά νά άλλά-
ξη φόρεμα. Άκόμη καί την
νύχτσ, στόν προθάλαμο δπου
έκοΐμώταν πρωτήτερα ή πριγ
κήπισσα ντέ Λαμπάλ, δημοτι
κοί φύλακες έχουν έγκατα-
σταθή καί άγρυπνοϋν. Ή βα-
σίλισσα κατασκοπεύεται άκό
μη καί στόν ϋπνό της.
"Οσες φορές ή ΜαρΙα-Άν
τουανέττα έπέβαλλε στόν έ-
αυτό της νά βγή στόν κήπο
γιά νά πάρουν λίγο-ν Λέρα
τα παιδία της, ό περΐπατος
ήταν γι' αυτήν μαοτύριο, Τή
στιγμή πού έμπαινε ή εβγαι
νέ, στήν εϊσοδο τοθ πύργου,
οί δεσμοφύακες τής ύπηρε
οίας τής έφυσοΰσαν κατά
πρόσωπον τόν καπνό τής πί-
πας των.
Οί άλλοι φρουροί, στρογγυ
λοκαθισμένοι, δλοι παρέα, έ
χαχάνιζαν γιά τούς μορφα-
σμούς πού τής έπροκαλοθσεν
ή όσμή τοΰ καπνοΰ. Έπσρα
κολουθοθσαν μέ τό βλέμμα
τόν γαλανωπό καπνό πού έ¬
χωνόταν στά άφθονα μαλλιά
της κ' έπειτα έφευγε, σάν ά-
νάλαφρο συννεφάκι. Στόν κή¬
πο οί στρατιώτες εΐχαν διατα
γή, μόλις την έβλεπον, δχι
νά άποκαλύπτωνται άλλ* ά-
πεναντΐας νά φοροϋν τα πηλή-
κιά των μπροστά της. Οί πυ·
ροβοληταί έστηναν χορό κ' έ-
τραγουδοϋσαν τό τρογοϋδιτής
καραμανιόλας.
(συνεχίζεταΐ)
|!ΙΙΒΙί!1!ΙΗ
1 ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
Τό σήμα μας είνε έγγύηοις άγνότητος καί α¬
νωτέρας ποιότητος.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
πΑΘΗΝ Α"
ΚΟί ΙΊΩΜΙ ΚΡ
ΚΙΝΗΣΙΣ—Διήλθε τής πόλεώς
αας μεταβαίνων είς Σητείαν ό έν
"Αθήναις άνταποκριτής τής «Άνορ
θώσεως» καί συντάκτης τού «Έ-
λευθέρου Βήματος» κ. Γεώρ Λια
νουδαχης.
—Επανήλθεν έξ "Αθηνών ό ία·
τρός κ. Κίμων Εύγενής.
Γύρω στήν πόλι.
Ό καιρός έξακολουθεΐ δυστυ-
χώς ό Ιδιος καί χειρότερος:
—Ό ούρανός χθές ήτο μουντός
καί κατσθλιπτικός "Ισως διά νά
δώση πένθιμον πλαίσιον είς την
έβδομάδα των παθών..
— Πάντως τό πλαίσιον αύτό δέν
ήτο διόλου ευχάριστον άν λάβω¬
μεν ύτ' δψιν τόν προηγούμενον
χειμώνα καί την ανάγκην τής ά-
ποκαταστάσεως έτί τέλους ενός
καιροΰ πραγματικά άνοιξιάτικοο
— Καί εφέτος τό τροπάριον τής
Κασσιανής έξετελέσθη μέ μεγά¬
λην επιτυχίαν άπό την χορφδίαν
τοΰ Αγ Δημητρίου.
—Ό πρωτοψάλτης κ. Μαρκά¬
κης είς μερικά μέρη ώς τό «οδυ¬
ρόμενη, οΐμοι λέγουσα» πραγμο:·
τικά συνεκΐνησε τό έκκλησίασμα.
—Ό κ. Τετέλης Βαρδάκης ά-
τΐδωκεν'ώραιότατα τό' «κάμφθη-
τι μοί» όπως καί δ βαθύφωνος Πά
λίτης τό «ό κλίνας».
— Γενικά δλες οί φωνές ^κχ·*-
πολυ καλά το-ΐοθετημένες. Άξί-
ζουν θερμών συγχαρητηρ{»ν οί
άποτελέσαντες την χορω&ίαν διά
την αρτίαν εκτέλεσιν καί ,έκφρα·
στικωτάτην απόδοσιν τοθ Τροπα·
ρίου.
—ΟΙ ευρισκόμενοι άπό προχθές
—ώς έγράψαμεν—μαθηταί .άνωτέ-
ρου έκπαιδευτηρίου τής Λειψίας
μετέβησαν είς τούς άρχαιολογι-
κοάς μας τόπους, ττεριειργάσθη·
σαν δέ επί ώρας τα κειμήλια τοθ
Μουσείου μας.
—Έτι' εύκαιρία δέν είνε άσκο¬
πον να σημειωθή αί τό ένδιαφέ
ρον των εντοπίων πρός τό νέον
Μουσείον μας, ώς εξηκριβώσα¬
μεν άπό την κίνησίν τού τάς τε¬
λευταίας Κυριακάς.
— "Άς ελπίσωμεν δτι τό |νδ«-
φέρον αύτο θά συνεχισθή καί θά
αυξηθή, αναλόγως πρός τάς υπο-
χοεωσεις τοΰ κοινοΰ είς τό κε¬
φάλαιον αύτό.
—Κόσμος καΐ κόσμος άγροτών
χθές καί προχθές τό τΐρωϊ είς
τάς έξωθύρας τού ύποκαταστήμα.·
τος τής Άγροτικίϊς.
—Πρόκειται περί τής χο·μΓΐ
γήσεως θείου καί θειικοΰ χαλ-
κοΰ κυρίως, διά την άποίαν ή
Άγροτική παρέχει τάς διευκολϋν-
σεις της.
—Άλλά κα οί αγρόται μας
έπείγονταα νά προμηθευθώοιν τα
δύο αύτά είδη.
—'Εκτός τής παραλαβής θείου
και θειικοΰ χαλκαΰ τούς αγρό¬
τας άπασχολοϋν καί τα καλλι-
εργητικά οάνεια των οποίων ή
πληιιωμή ήρχισεν έπίσης υπό τής
Ιδίας Τραπέζης.
—Ό Σύνδεσμος Παντοτιωλών
κατήρτισε χθές τό πρόγραμμο
τής εξαγγελθείσης μεγάλης έκδρο
μής τού είς τό θρυλικόν Άρκάδι.
—Τής έκδρομής ύπολογίζεται
δτι θά μετάσχουν τΐερί τα διακό-
σια άτομα, θά γίνη δέ αυτή διά πό
λυτελών λεωφορείον αύτοκινήτων.
—Ή άναχώρησις ωρίσθη διά
την 4 π. μ. τής Κυριακής τοθ
θωμά έκ τής λεωφόρου Καλο-
καιρινοΰ, δπου θά σταθμεύσουν
τα αύτοκίνητα.
—Συμφώνως πρός τάς υφιστα¬
μένας διατάξεις τα καταστήματα
γενικώς θά παραμένωσιν άνοικτά
κατά την τρέχ. έβδομάδα αίρο -
μένων των περιοριστικών μέτρων
«περί άνα'γματος καί κλεισίμα-
τος».
—Έκ των έπανορθωτικών φυλα
κων Ηρακλείου άπελύθησαν χθές
περί τούς είκοσιν όφειλέται τοθ
Δημοσίου.
— Είς τού Πουλακάκη προβάλ-
λεται άπόψε διά τελευταίαν φο¬
ράν τό άριστοτεχνικόν φίλμ: «Ό
Πρίγκηψ τοΰ Μεσονυκτίου» μέ
τόν αγαπημένον τοΰ ώραιοκόσμου
Άνρύ Γκαρά καί την 'ΕδΙΘ |Μέρο.
ο Ρέπορτβρ
Ό παθολόγος Ίατρόί
Έμ. Φουντουλάκης
Έγκατασταθείς δριστικώς
έν Ηρακλείω, θά δέχεται
τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬
ον τού, κείμενον παραπλεύρως
τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
μπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πωλεΐται έν Πανόρμφ Μυλοπο¬
τάμου καί ακριβώς παρά τόν έκεΐ
λιμένα άποθήκη έν καλη κατα-
στάσει. Πληροφορίαι παρά τω δι-
κηγορικώ γραφεΕφ τοθ κ. Άντω.
νίου Καλαιτζάκη Ρέθυμνον.
Πωλοθνται τα έπιπλα καί σκεύη
τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ.
Βογιατζάκη άπό τής Δευτέρας 11
τρέχ. καί είς τιμάς έξαιρετικής
εύκαιρίας.
Πληροφορίαι 2—3 καί 7—8
μ.μ. έντός τής οικίας (έναντι Τρα¬
πέζης Αθηνών).
Ι!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαλόνι κομπλέ μέ
ταπετσαρίαβελούδου καί καλυμμά-
|των καί Ινας μπουφές οικογενείας
άναχωρούσης. Πληροφορίαι παρά
τφ κ Δημ. Λιάκουρη Παντοπώ-
λη έναντι Κρεοπωλείων.
ΑΝϋΡΘΩΣΙΣ
Χβη καΑ
νως ιΐρός "άς
κο,νοΰείς τό
χς τ ό ηροΐ ,>
Κ τού Οηοκαταστημο.
Τής
1
ο0
την 6ιτοίαν *
τάς δΐίυκολι*
αί οί αγρόται μκ
«ρομηθίυθώοιν η
η·
ις παραλάβη θΐΐαι
Καλκοΰ τ ούς άνρΐ·
»ΰν καί τα καλλι-
ΐια των οποίω» ί,
Ρΐ* εηίσι,ς άιιότ»;
ομος Παντοτωλά·
ές τό ηρόγραμμα
σπ.ς μίνάλης έκδρο
θρυλικόν "Λρκάδι.
ίμής ύπολογίζετοη
ουν περί τα διακ©·
Ίντ) δέ αυτή διά «ο
Οί Ιω ν αυτοκίνητον.
χρήσις ωρίσθη διά
ις Κυριακής τού
λεωφόρου Καλο
θα σταθμεύσουν
κρός τάς ύΦΐστα·
; τα καταστήματι!
3μένωσιν άνοικτά
έβδομάδα αίρο ■
ίριστικών μέτρων
; καί κλεισίμα-
χορθωτικών ©υλα
Ιπελθθησαν χθες
ν όφίΐλέται τοΰ
.ακάκη προβάλ-
τελευταίαν ·>·
;νικόν Φίλμ: «Ό
«σονυκτίου» μ*
)ϋ ώραιοκόσμου
ήν ΈδΙΘ|Μέρα.
ο Ρεκορτερ
Ι ·■··■·■ »0
; Ίοττρβ;
>υλάκης
οριστικώς
θα δέχιταί
; τ,ο ίατρΐί-
αραπλεύρτος
. Μιχ. Τζο
!—ά)
ι—6 μ. μ-
ΔΟΙΙΟΙΗ2Ι2
ιμψ
χρά τον
λ
καλ#
παρχ τω δι-
ι χ. Άντω.
ιμνον.
ι χαΐ σχιύη
2
ρ
Ιξαιρετικήί
(«ι 7-8
/αντι Τρα-
ΐμπλέ μ
χαλυμμά-
χογενείαί
(αι π«ρ«
Παντοττώ-
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
28ίον
Ό Άγιάννης ήπλωσε την δεξιάν πρός τόν
Θερσανέμην.
—'ΕξαΙρετα, γέρο Θερσανέμη· δλα θά π&νε
καλά.
—Φθάνει μόνο μην τύχο έν τώ μεταξύ κανέ-
να έμπόδιο, εΐπε κατά νούν ό κηπουρός" έπει-
δή, Θεέ μου, τότε νά φυλάγης, τί έχομε νά πά
θωμε.
Ε'.
Δέν άρχεΐ νά είνε τις μέθυσος διά νά είνε
άθάνατος.
Την έπιοθσαν ό ή"λιος έ'κλινε πρός την δύσιν,
δτε οί σπάνιοι διαβάται των όδών των περί την
μονήν άπεκάλυπτον τάς κεφαλάς είς σχήαα σεβα
σμοό, επί τής διαβάσεως νεκρικοΰ τινος όχήματος,
ένθα ήν έντεθειμένον φέρετρον διά λευκοϋ σκεπασμέ
νόν πέπλου μετά μέλανος σταυροθ. Κατόπιν αύτοϋ
ήρχετο άλλο δχημα, καί έντός τούτου Ί ιερεύς
μετ" έπιτραχηλίου, καί παιδίον φέρον σκεθος με
τα άγιασμοθ, καί τό εύχολόγιον τοΟ ίερέως. Έν
θεν καί ένθεν τοΰ νεκρικοΟ όχήματος συνεπο-
ρεύοντο δύο άνδρες, οί άνσβιβάσαντες τό φέρε¬
τρον είς τό δχημα καί κατσβιβάσαντες αύτό· κα¬
τόπιν δέ γέρων τις χωρικός, όστις έχώλαινε. Τό
λείψανον τουτο κατηυθύνετο πρός τό νεκροτα¬
φείον.
Μεταξύ των Παρισινών" νεκροταφείων τό τού
Βωζιράρ άπετέλει εξαίρεσιν Εΐχε τάς συνηθεί¬
ας τού καί αύτό. Εΐχε δύο είσόδους, την μίαν
όνομαζομένην των ίππέων καί την άλλην των
πεζοπόρων.
Ώς είχομεν ΐ&—, οί καλογραΐαι τής μονής
Μικροϋ Πίκπου είχον τύχτ) τής αδείας νά θά¬
πτωνται έκεΐ κεχωρισμένως, διότι ό τόπος ού¬
τος άλλοτε άνήκεν είς τό τάγμα των.
Οί νεκροθάπται είχον ώς επί τό πλείστον απο¬
γευματινήν εργασίαν, ήτις τόν χειμώνα μετεβάλ-
λετο είς νυκτερινήν, καί διά τουτο ήσαν περιω-
ρισμένοι.
ΑΙ εί'σοδοι των Παρισινών νεκροταφείων έ-
κλείοντο κατά την εποχήν εκείνην περί την δύσιν
τοΟ ηλίου, καί έπειδή ήτο ή διάταξις τής δημαρ·
χίας, καί τό νεκροταφείον Βωζιράρ υπήγετο, ώς
καί τα άλλα, είς την διάταξιν εκείνην.
Αί δύο εϊσοδοι ήσαν παράπλευροι, χωριζόμε-
ναι υπό οίκΐσκου χρησιμεύοντος ώς θυρωρείου, έ-
κλεΐοντο δέ περί την δύσιν τοϋ ηλίου.
Εάν την ώραν εκείνην συνέπιπτεν είς των
νεκροθαπτών νά άργοπορήση, έν τώ νεκροταφεΐω,
έ'ν μέσον εΐχε πρός έξοδον. Την μάρκα τού, ή ό-
όποία τώ εδίδετο άπό την διεύθυνσιν των κη-
δειών.
Είς τ* παράθυρον τοϋ θυρωρείου Ενδοθεν υ¬
πήρχεν προσηρτημένον εΐδός τι κυτίου ώς γραμ
ματοκιβώτιον. Ό . βραδύνας νεκροθάπτης έρριπτε
την μάρκα τού έν αυτώ καί ό θυρωρός άκούων
τόν κρότον έΌυρε τό σχοινίον καί ήνοίγετο ή θύ-
ρα τής των πεζοπόρων είσόδου.
Εάν δέν εΐχε μάρκαν ό νεκροθάπτης, έφώναζε
τό δνομά τού, ό δέ θυρωρός ένίοτε κεκλιμένος ή
καί ΰπνώττων ήγείρετο, έπλησίαζεν είς τό πα¬
ράθυρον διά νά τόν ίδη καί ήνοιγε την θύραν διά
κλειδίου, ό νεκροθάπτης εξήρχετο, άλλ' έπλήρω-
νε δεκαπέντε φράγκα πρόστιμον.
Τό νεκροταφείον τουτο, πλήν τοϋ δτι μετεΐ-
χον καί αί καλογραΐαι, εΐχε καί άλλας τινάς
πρωτοτυπΐας, έκ των οποίων διεπράττετο ή άρμο
νίκη λειτουργία τής διευθύνσεως. Τφ 1830 κατηρ¬
γήθη καί διεδέχθη τούτο τό Νεκροταφείον Μόν
Παρνάς.
(συνεχ(ζεται)
ιΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΣ'
Κρητική ύφαντουργία
(Μέγα Βραβείον Διεθνών^ Έκθέοβων
Πθίρισίων καί θεσσαλονίκης 1937).
Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬
κλείω πελατείας των προϊόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεία τής ώς άνω ύφαντουρ-
γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
Καν Άνδρουλάκη
μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία
οίκίας κ. Κατελάνου) καί ή όποία θά καταβάλη
πάσαν προσπάθειαν πρός πλήρη Ικανοποίησιν τής
άξιοτίμου πελατείας της.
'Όλα τα Καταστήματα
Πουλανε Πουκάμισα
Κανένά δμως δέν μπορεί νά σάς προ-
σφέρπ τό φτηνό μοντέρνο καί στερεδ
πουκάμισσο πού θά βρήτε μόνο είς τό:
«^Αθηναϊκον»
(Πλατειά Στράτα)
Νέες μεγάλες παραλαβές ύφασμά-
των διά παραγγελίας καθώς καί ύπο-
καμίσων Ζέρσεϋ.
Έγκυκλοπα ιδε ία
ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι* δλους.
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ
Α'.
«Μόνον τό χρήμα λείπει άπό
τούς πιθήχους—Ιλεγεν ό διάσημος
Γάλλος συγγραφεύς Άνατόλ Φρίνς
—διά νά είνε καθ' δλα δμοιοι μέ
τόν άνθρωπον!». Μόνον τό χρήμα,
άλλά καί κάτι άλλο άκόμτ;: Ό
Ιναρθρος λόγος. Καί δμως, ϊιάφο-
ροι Άμερικανοί ζωολόγοί, ίσχυρί-
ζονται δτι οί μεγάλοι πίθηκοι,
οί λϊγόμενοι «άνθρωποειδεΐς», συ·
νεννοοθνται άναμεταξύ τιον έκβάλ-
λοντες ωρισμένους φθόγγους. Έ-
νας μάλιστα έκ των Ιπιστημόνων
αυτών 6 καθηγτ;τής Γκάρνερ,
Ιχει καταρτίση καί λεξικόν τής
γλώσσης των πίθήκων! Ή έξέτα-
σις των πιθήκων άποδεικνύει
5τ: τα φωνητικά των δργανα
όμοιάζουν πολύ μέ τα φωνηΐικά
δργανα τοΟ άνθρώπου, Ιχοντα
την ίκανότηπα νά Ικβάλλουν τούς
ίδίους ήχους. Επί πλέον Ικ τής
παρακολουθήσεως των πιθήκων
συνάγεται δτι ούτοι, υστερα άπό
ωρισμένον καιρόν, είνε είς θέσιν
νά έννοοθν δχ: μόνον μεμονωμέ-
νας λέξεις μιάς οίασδήποτε γλώσ¬
σης έξ δσων όμιλοθν οί άνθρω-
ποι, άλλά καί ολόκληρον συνδυ-
ασμάν των λέξεων αυτών, ολοκλή¬
ρους φράσεις. Τί πρέπει λοιπόν
νά συμπεράνωμεν; Οί Άμερικα¬
νοί ζωολόγοί πού έμελέτησαν 2,τι
άποκαλοθν «γλώσσαν» των πιθή
κων, κατώρθωσαν Ιως τώρα νά
ξεχωρίσουν ""καμμιά σαρανταριά
«λέξεις». "Ενας Γάλλος, ό δρ
Μπαντάν, παρακολουθήσας Ινα
«γ£β|ϋωνα», ξεχώρισεν είς τόν πί-
θηκον αυτόν τέσσαρας όμάδας ή-
χων έκφραζόντων τάς άκολούθους
καταστάσεις: Έκνευρισμόν, ικα¬
νοποίησιν, δυσαρέσκειαν, ευτυχί¬
αν, φόβον... Ο£ πίθηκοι δμως δέν
ε"χουν μίαν ένιαίαν γλώσσαν, θά
ηδύνατο μάλλον νά γίνη λόγος
■ «■
τζζρΐ διαφόρων διαλέκτων. Ή
«γλώσσά» των ποικίλλει, αναλό¬
γως τοΟ είδους. Ό ούραγκουχάγ-
κος π. χ. είνε σιωπηλός καί στο-
χαστικός. Άρκεΐται νά Ικφρά-
ζεται μέ «παράπονον» ή μέ μουγ-
κρίσματα. Ό γίββων Ιχει μιά εύ-
ηχον, τραγουδιστή φωνή, πού
δύναται ν' αποβή διαπεραστική
καί δονουμένη. Ό κατ' εξοχήν
8μω; όμιλητικός πίθηκος είνε
δ χιμπαντζής. Αύτός εχει τό πλου-
σιώτερον λεξιλόγιον. Χρησιμοποι-
Εί, κατά τούς Άμερικανούς ζω3-
λόγους πού ιόν παρηκολούθησαν,
40 λέξεις. Διά την όμιλητικότη·
τα τού αυτήν άπο/.αλεΐται «πίθη¬
κος φιλόλογο;!». Ένα ζήτημα
πού έξετάζουν οί έπιστ,ήμονες
πού άσχολοΰνται μέ την γλώσ¬
σαν των πιθήκων, είνε αν δσον
μεγαλώνη Ινας πίθηκος, πλουτί
ζεται τό λεξιλόγιον τού. Τα παι¬
δία τοΰ άνθρώπου, δσον μεγαλώί
νούν καί δσον πλουτίζεται ή
πεΐρά των, χρησιμοποιοθν διά νά
συνεννοοΰνται, περισσοτέρας λέ¬
ξεις. Δέν συμβαίνει δμως τό ί¬
διον καί μέ τούς μικρούς πιθή-
κους. Ασυγκρίτως πιό ύπάκουοι,
πειθαρχικώτεροι άπό τα παιδία
των άνθρώπων, έχοντες γονεΓς
προσεκτικωχέρους, οί μικροί πί-
θηκοι, παραμένουν άπό άπόψε-
γλώσσης, άνεξέλικτοι. Τί ανάγ¬
κην εχουν νά όμιλοθν; Μεγαλει-
τέραν δι' αύτούς σημασίαν άπό
τό νά όμιλοθν, Ιχει τό νά ξεύ-
ρουν νά πηδοΰν άπδ τό 2να δέν-
δρον εις τό άλλο. Ένα άλλο ζή-
τημα πού έγείρεται σχετικώς μέ
την γλώσσαν των πιθήκων, είνε
κατά πόσον είς Ινα πίθηκον εί¬
νε δυνατόν νά διδαχθοθν άνθρώ-
πιναι λέξεις.
(συνεχίζεται)
Τό ζήτημα κορεσμοΰ
διαφόρων έπαγγελμάτων
Σ
ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ
Βαθμών 98)100
Μόνον είς τό Κατάστημα:
ΑΝΔΡ. 2 ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
■■■■■■ι
■ ■■■■■■■(■■■■■■■■■■εί
ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ
Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩ2»
(Τηλέφωνα 5—80 καί 6—88).
Διαθέτει περί τα 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα-
λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών
είς τιμήν συμφέρουσαν.
~
Τούς έπαγγελματικούς καί όΊο-
τεχνικούς κύχλου; τής Κρήτης
δέν Ιπαυσε νά ενδιαφέρη τό ζή¬
τημα τής κηρύξεως ώς χζκορε,.
σμένων άρκετών έπαγγελμάτων
καί τοΟ:ο Ιπ' ωφελεία τής δ-
λης κινήσεως των έπαγγελμάτων
καί βιοτεχνιών, άτινα μαραίνον-
ται ένίοτε καί φθίνουν έξ αΣτίας
αποκλειστικώς κ-»ί μόνον τοΰ
υπερπληθωρισμοΰ των.
Σχετικώς τό ενδιαφέρον των ί-
δίων κύκλων συνεκέντρωσενή πρόσ
φατος σύγκλησις είς τα 6φυ-
πουργεΤον τής Εργασίας, τής επί
των Έπαγγελματικών καί Βίοτε
χνικών ζητημάιων μονίμου Έπι-
τροπής. Ίί Έπιτροπή αί3τη έπε-
λήφθη τής μελέτης των υιτομνη-
μάτων των εκπροσωπών διαφόρων
έπαγγελμάτων έν οίς καί τής
Κρήτης, οί'τινες ζητοΰν δπως κη·
ρυχθοθν ταυτα έν κορεσμώ λόγφ
τοΟ σημειουμένου πληθωρισμοθ.
Ή μελέτη των ύπομνημάτων,
δεδομένου τοΰ σημαντικοΰ αριθ-
μοΰ των, θά συνεχισθή έπ' αρκε¬
τόν διά νά εξακριβωθή είς ποία
έπαγγέλματ* ακριβώς παρουσιά-
ζεται πράγματι τοιοΰΐος πληθω-
ρισμός, ώστε νά έπιβάλλεται ή
κήρυξις των ώς κεκορεσμένων.
Πάντως θά καταβληθή φροντίς δ¬
πως μή "βραδύνη επί πολύ κατά
τό δυνατόν, ή έ*χδοαις των τόσον
ζωτικών διά τα έπαγγελματικά
συμφέροντα, άποφάσεων.
Σημειωτέον δτ: περατουμένης
τής μελέτης, θά καταρτιαθοΰν υ¬
πό τοΰ ύφνχινργζίου Εργασίας
τα σχετικά έκτελεστικά διατάγ-
ματα, εις εφαρμογήν τοΰ άναγ-
καστικοθ νόμου «περί προστασίας
ωρισμένων έπαγγελμάτων», ό ο¬
ποίος παρέχει ευχέρειαν πρός ά¬
μεσον εφαρμογήν των ληφθησο-
μένων άποφάσεων.
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΓΕΟΡΓΙΟΥ
ΕΙΣ ΣΕΛΗΝΑΡΙ
Ή έορτή τοϋ μεγαλομάρτυ-
ρος καί θαυματουργοθ Άγί-
ου συμπΐπτουσα εφέτος τό
Μέγα Σάββατον άναβάλλεται
κατά τούς έκκλησιαστικούς
κανόνας την Δευτέραν τής Δι-
ακαινησίμου.
Πρόγραμμα έορτασμοΟ
1) Όρθρος 8,30—ΤΟ.
2) Λειτουργία 10—11.
3) Δοξολογία επί ονομάστι-
κή έορτή Βασιλέως 11 —11,30.
Ό Διευθύνων
Άριστ. Βουρλάκις
Τα μέλη
Γεώργ. Βουργούρης,Ίωάν. Σπα¬
νάκης, Νικόλ. Μαρκάκης.
1—3.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
Τό Γεωργικόν Ταμείον Η¬
ρακλείου προκηρύσσει πρόχει¬
ρον μειοδοτικόν διαγωνισμόν
την 26ην τρέχοντος μηνός ημέ¬
ραν Τρίτην καί ώραν 11 π. μ.
είς τα γραφεΐα αύτοϋ, διά
την προμήθειαν διαφόρων έν-
τύπων.
Τα σχέδια ευρίσκονται κα¬
τατεθειμένα είς τα γραφεΐα
τοϋ Ταμείου ένθα οί βουλόμε¬
νοι δύνανται νά λάβωσι γνώ
σιν.
(Έκ τοθ Γραφείου τοϋ Γε-
ωργικοϋ Ταμείου).
* Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Κων. Ε. Πολυδόκης
ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς
τα νοσήματα τοθ στομάχου
έντέρων καί ήπατος, δέχεται
τοθς ιιάσχοντος έκτοΰκεπτι-
κου συστήματος έν τω Ιατρείφ
τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
Καμαρες.
θεραπεία αΐμορροΐδων Α¬
νευ ίγχειρίυεως δι* ένέσεων.
Άριθμ. τηλ. 7—92
κ ■·■■■■] ε>···Βει ■■(■■«■ ■■(
■■■■■■■■■■Ι
Τό περίφημον καταστάν διά την καταπληκτικήν άποτελεσματικότητά
τού έντομοκτόνον ΟΞΑΛ, έξολοθρεύει έντός δέκα λεπτών μυΐγες, κουνούπια,
ψΰλλους, κορηούς, φθεΐρες, κατσαρίδες άράχνες, σκόρον κ.λ.π.
Άπολυμαίνει έντός μιδς ώρας δωμάτια ασθενών.
Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται αποτελεσματικώς είς την διατήρησιν άπο-
θηκευμένου σίτου, κριθής, βρώμ'ης, όσπρΐων κ.τ.λ. έμποδίζον την ανάπτυξιν
τής ψείρας καί τού σκώληκος.
Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται καί είς τάς αποθήκας υφασμάτων, καταστρέ-
φόν τόν σκόρον.
Τό ΟΞΑΛ πωλεΐται μόνον είς φιάλας σφραγισμένας πρός δραχ. 30 καί
δραχ. 20. Ουδέποτε είς χΰμα διά λόγους εύνοήτους.
Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν ώστε δέν πρέπει νά λείπη άπό τα Νο-
σοκομεΐα, Ξενοδοχεΐα, Έστιατόρια, Έργοστάσια, άπό κανέν Κατάστημα ή
αποθήκην, άπό καμμίαν οικογένειαν.
Προσέχετε αί φιάλαι νά είναι εσφραγισμέναι μέ την μάρκαν ΠΕΤΕΙ¬
ΝΟΥ, άλλως ουδεμίαν άναλαμβάνομεν ευθύνην διά τό περιεχόμενον.
'Αποφεύγετε αυστηρώς νά άγοράζετε έντομοκτονα είς χϋμα πρός τό
συμφέρον σας, καί διά νά μην ε χ ε τ ε άπογοητεύσεις.
Τό ΟΞΑΛ καί αί στερεόταται αντλίαι τού, πωλοθνται είς δλα τα φαρ-
μακεΐα καί καλά παντοπωλεϊα. Δοκιμάσετέ το άπαξ διά νά πεισθήτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ Μ
Η1Ι
—Αί άκολουυθίαι τής Με-
γάλης Εβδομάδος.—Ή Με
γάλη Τετάρτη.
Σήμερον Μεγάλην Τετάρτην
άρχεται την 7 π. μ. π θεία Λει·
τουργία των Προηγιασμένων.—
430 μ. μ. ή άκβλουθία τού Εύ·
χελαίου. 8 μ. μ. η άκολουθία τοΰ
βρθρου τή; Μεγάλης Πέμπτης.
— Τα Έφεδρικά δάνεια.
Δι1 έγκυκλίου της η Γενική
Διοίκησις Κρήτης καθώρισεν δτι
ίβν θά χβρηγήται δάνβιον πρός
βφέίρους πολεμιστάς, έφ' όσον
ούτοι έλαβον τοιαΰτα καί τα ο-
φείλουσιν ίίσέτι. Δάνεια θά πά
ρέχωνται μόνον είς τοϋς έφέ-
(3 ρους έκείνους οΐτινες κατά τό
παρελθόν δέν έλαβον δάνεια π
λαβόντες τοιαθτα δέν τα έξώφλιι
σαν πλήρως.
—Ή δίωξις των χρησιμοποι-
ούντων κροτίδας καί έ-
κρηκτικά μηχανήματα.
Έκ τής Διοικήσεως Χωροφυλα·
κή; "Ηρακλείου μας απεστάλη ή
κάτωθι ανακοίνωσις:
«Ανακοινούμεν ότι εδόθησαν
«ΰστηραΐ διαταγαί χαί θά κατα-
διώκωνται άπηνως, συμφώνως τώ
Νομώ καί τίϊ ΐσχυοώση 'Αστυνο'-
μική Διατάξει, ο! καταακευάζον-
τες η διακατέχοντες καθώς καϊ
οί χρησιμοποιοϋντβί έκρηκτικά
μηχοίνηματα, κροτίδας, χαλκου-
νια, βαρελόττα ή πυροτεχνήμα-
τα κατεσκευασμένα έκ πυρίτιδος
/ι αλλων έκρηκτικών υλών, θά
συλλαμβάνωνται δέ ούτοι καί
θά κρατοϋνται* μέχρι παραπομ-
πής,των είς την άρμοδίαν δι-
καστικήν αρχήν. Οί φαρμακοιτοι-
οί θά καταδιώκωνται, έφ' όσον
διαπιστωθη ότι, έπώλησαν χημι¬
κάς ένώσεις άποτελβύσας έκρη-
κτικάς ϋλας, ώς ή τοΰ χλωριού-
χου καλίβυ, άντιμονίβυ καί άν-
θβυς βείβο ούχι διά θεραπευπ-
κοϋς_ βκοπούς πιστοποιουμένους
δι' ίατρικης συνταγής. Έπίσης
θά καταδιώκωνται οί πωλοΰντες
πυρίτιδα (έφωδιαβμένοι διά κρός
τουτο αδείας), έφ' δσον διαπιστω¬
θη δτι κατά τάς ημέρας τής
Μ. Εβδομάδος καί τοΰ Πάσχα έ¬
πώλησαν πυρίπδα είς ατομα μή
έφωδιασμένα διά σημειώματος
τής 'Αστυνομικής Άρχής, ώς έρί-
ζη ίί Άστυνομική Διάταξις».
—Διά ζωοκτονίαν.
Υπό τοΰ Σταθμοΰ Χωροφυλα
κης Πηγής Ρεθώμνης συνελή¬
φθη ό Έμμ. Γ. Ψύρρης έκ Πε-
ριβολίων τοϋ (δίου νομοΰ, κατη-
γοροΰμενος επί ζωοκτονία.
—"Υπο τοΰ Σταθμοΰ Χωρο-
φυλακής Ρουστίκων Ρεθώμνης συ¬
νελήφθη ό Γεώργιος .Κωνστ. Χά
τζηδάίΐης έκ Σαϊτβύρων. κατηγο-
ροΰμενος επί ζωοκτονίβ;.'
—Συλλήψεις είς /Ρέθυμνον.
' Υπό τβΰ Σταθμβΰ Χωροφυλα
κης Περάματος' συνελήφθη έ
Μιχ. Έμμ. Κουράτορας άπό τό
χωρίον 'Αγγελιανά Ρβθύμνπς
κατηγορούμΕνος επί παρανόμω
κατβχή δπλων. Έπίσης ύ«ί> τού
Σ. Χ. Άτσιποπούλου συνελήφθη
6 φυγβποινβς Μιχ. ,/Αθ. Δαλέν-
τζας έκ τοΰ ϊδίου χωρίου.
—Υπέρ τής 'Αεροπορίας.
Τό Ταμβϊον Έφέδρων Χανίων
διά τοΰ Προέδρου τοΰ διοικη-
τικοΰ τού Συμβουλίου κ. Π. Ίππο-
λύτου κατέθηκεν είς την Εθνι¬
κήν Τράπεζαν 300.000 δρ. έπ' ο¬
νόματι τού κ. Προέδρβυ τής Κυ¬
βερνήσεως. Ίό ποσόν τουτο άν-
τιπροσωπεΰει την συμβολην τοΰ
Ταμείου Έφέδρων υπέρ τής 'Αε-
ροπορίας.
—Πρόσκλησις.
Προοκαλοϋνται άπαντα τ« μέ¬
λη τής Ε. Γ. Ο. Η. δπως ^τήν «ρο
αεχή Πίμπτην 21 τρέχοντος, ώ¬
ραν 9 π. μ. ουγκ«ντρωθώοιν βίς
την αποβάθραν τοϋ λιμένος μας
προκειμένου νά (ιποδεχθώμεν τόν
άφικνοώμ«νον φίλαθλον "Υπουρ
γόν Διοικητήν Πρωτευούσης κ.
Κ. Κοτζιάν.
Ό Γ. Πρόεδρος
Ί. Τςοββνής
Ό Γ. Γραμματεύς
Ί. Μηλιδάκη;
1
■: ι
ι
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩ-ΙΣ
Πρωΐα Τετάρτης
20 Απριλίου 1938
12Π Ώρα
'Επανηρχισαν κανονικώς
αί εργασίαι είς όλην την Γαλλίαν.
οΝΤΑΛΑΝΤΙΕ-ΜΠΟΝΝΕ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΙΑΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Η ΣΥΜΦΟΝΙΑ Οί ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑΧΙΣΤΑ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ο πρωθ
υπουργός κ. Νχαλαντιέ καί ο ύπουρ-
γός των Εξωτερικών κ. Μποννέ Θά
ύποβάλουν αυριον (σήμερον) πρός έγ¬
κρισιν είς τό υπουργικόν Συμβούλιον
τό σχέδιον τής συμφωνίας τής Γαλλί-
ας μετά τής Ιταλίας.
Οί πολιτικοί κύκλοι των Παρισίων
προβλέπουν ότι ή Γαλλοϊταλική συμ-
φωνία θά Υπογραφή ταχύτατα μεταξύ
των δύο χωρών.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Απριλίου (τη-
ί λεγραφικώς).— Σήμερον έπα
' νήρχισαν κανονικώς αί έργα
σίαι είς δλα τα μεταλλουργι-
κά έργοστάσια τα ευρισκόμε¬
να είς την περιφέρειαν των
Παρισίων. Ή κυβέρνησις Ντα
λαντιέ έδοσεν εύνοικήν λύσιν
είς τάς προκυψάσας τελευ¬
ταίως διαφοράς μεταξύ έργα·
των καί έργοδοτών.
Αί Γαλλικαί αρχαί των συ-
νόρων, λαμβάνουν μέτρα προ
κειμένου νά δεχθοθν τούς είς
τό Γαλλικόν έδαφος καταφεύ
γοντας πρόσφυγας ιΊσπανούς,
ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ ΑΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Παρι
σίων είδήσεις είς την Ίταλικήν πρωτεύ¬
ουσαν άναμένεται ή τοποθέτησις Γάλ-
λου πρεσβευτού ανεξαρτήτως τής συζη¬
τήσεως ή οποία θά γίνη έν τή Κοινω¬
νίαν των Εθνών διά την αναγνώρισιν τής
Ίταλικής αύτοκρατορίας. ΊΙ Γαλλία
θά προβή είς τόν διορισμόν πρεσβευ¬
τού, μή αναμένουσα την (.συνέλευσιν τής
Κ.Τ.Ε., καί τούτο ϊνα επισπεύση την
αποκατάστασιν φιλικών σχέσεων μέ την
Ιταλίαν καί την υπογραφήν τού 'Ιτα-
λογαλλικού συμφώνου.
ΙΤΛΑΟΤΑλλΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
ΒΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΚΑΙΓΕΡΜΑΗΟΓΑΛΜΚΗ;
ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
Ρώμης ότι ή συμφωνία τής Γαλλί
άς μέ την Ιταλίαν πραγματοποιουμέ
νη θά έχη ώς συνέπειαν την εγκάρδιον
συνεννόησιν τής Γαλλίας καί μετά τής
Γερμανίας.
ΑΗΑΚΑΤΕΛΗΦΟΗ ΤΟ ΤΣΑΟΣΟΥΑΤΚ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας). — Σημεριναί πλη¬
ροφορίαι έκ τής "Απω Άνατολής άγ-
γέλλουν ότι οί Κινέζοι έσχον νέαν πε-
ριφανή νίκην εναντίον των Ίαπώνων. Ή
πόλις Τσαοσουάγκ κατελήφθη υπό των
προελαυνόντων Κινεζικών στρατευμά·
των.
ΑΡΧ1ΖΕΙ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΡΕΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Απριλίου (τού άντα-
ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βου
χουρεστίου ότι άρχίζει έκεί σήμερον
ή δίκη εναντίον τού συλληφθέντος άρ-
χηγού των σιδηρών φρουρών Κατρε-
άνου. Ή διατυπωθεΐσα εναντίον τού
Κατρεάνου κατηγορία ομιλεί περί συ·
νωμοσίας εναντίον τού Κράτους, τής
οποίας ο Κατρεάνου φέρεχαι κύριος
έμψυχωτής καί άρχηγός.
ΤΗΝ ΙΤΑΛΟΓΑΛΛΙΚΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι είδήσεις
έκ Ρώμης άγγέλλουν ότι καί οί Ίταλι-
κοί πολιτικοί κύκλοι θεωρούν βεβαίαν
την υπογραφήν τής Ίταλογαλλικής συμ¬
φωνίας καί μάλιστα έντός των προσε-
χών ημερών. Ή Ίταλογαλλική συμ¬
φωνία προστίθεται ότι θά έχη τόν τύ¬
πον τής Άγγλοϊταλικής τοιαύτης.
ΒΡΕΧΕΙ ΠΑΑ1Η ΕΙΣ
ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
ταποκριτού μας). — Κατ' ανακοίνωσιν
τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας βροχε-
ρός καιρός έπικρατεϊ είς ολόκληρον την
ηπειρωτικήν Έλλάδα. Εις τάς νήσους
ίί εσημειώθησαν άπό χθές βροχαί.
δεδομένου δτι λόγω των τε-
λευταίων έπιτυχιών των Έθνι-
κών ή έξοδος των προσφύγων
πρός τό Γαλλικόν έδαφος θά
συνεχισθή επί πολύ άκόμη
Αί Γαλλικαί αρχαί απεφάσι¬
σαν δπως άφοπλίζουν τούς
ένόπλους, παραδίδουν δέ τα
δπλα είς τάς Ίσπανικάς αρ¬
χάς των συνόρων.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Απριλίου (τη¬
λεγραφικώς).— Ό υπουργός
των Εξωτερικών τής κυβερ-
νητικής Ίσπανίας Ντέλ Βάγιο
είς έκκλησιν αύτοϋ δημοσιευ¬
θείσαν είς τάς άριστεράς Γαλ
λικάς εφημερίδας καλεΐ τόν
Γαλλικόν λαόν νά δείξη εν¬
διαφέρον διά την κυβερνητι¬
κήν Ισπανίαν. Ό Ίσπανός ύ
πουργός ίσχυρΐζεται δτι ή Γερ
μανία καίή Ιταλία έχουνσυνά
ψΓ| πραγματικήν συμμαχίαν
μέ τόν Φράνκο. «Έν όνόμα
τι τής ανθρωπότητος, έπιλέγει
ή έκκλησις τοθ Ντέλ Βάγιο,
έγκαταλείψατε την πολιτικήν
τής μή επεμβάσεως διά την
σωτηρίαν ενός άτυχοΰς λαοθ,
διά την ελευθερίαν, τα ίδεώδη
της καί την ειρήνην».
Ήάσφάλισιςτώνέμπόρων Ηρακλείου.
1Η άπο γράφη άρχεται έντός των ημερών
Τό Ταμείον Άσφαλίσεως Εμ¬
πόριον απέστειλε πρός τόν κ. Γ.
Συγγελάκην, Διευθυντήν τής Νο¬
μαρχίας Ηρακλείου ώς Πρόεδρον
τής συσταθείσης τοπικής Επιτρο¬
πήν άπογραφής των ένταθθα εμ¬
πόριον, είς ήν μετέχουν καί οί κ.
κ. Ν. Γιαλεράκης, Ί. Λιναρδάκης
καί Σ. Τσαχάκης, απάσας τάς
σχετικάς όβηγίας διά την απο¬
γραφήν των έμπόρων Ηρακλείου
παρά τω έν λόγω Ταμείω.
Συμφώνως πρός τόν καταρτι-
σθέντα σχετικόν κανονισμόν, ή ά
πογραφή θά αρχίση μετ' άπόφα
σιν ττς τοπικής έπιτροπής Ηρα¬
κλείου δημοσιευομένην διά των ε¬
φημερίδων θά καλοϋνται δέ πρός
απογραφήν έντός ωρισμένης προ-
θεσμίας οί εγγεγραμμένοι είς τα
Έμπορικά τμήματα τοΰ Έμπορι-
κοθ καί Βιομηχανικοΰ Έπιμε-
λητηρίου καί τδν Εμπορικόν
Σύλλογον.
Ειδικώτερον είς την απογρα¬
φήν υποχρεούνται οί εμποροι ά-
| ποικιακών είδών, εδωδίμων, εί-
δών ζαχαροπλαστικής, σάκκων, ά
λιπάστων, μπαχαρικών, κουκουλί-
ων, ξηρών καρπών, σταφίδων,
τροφίμων, ζυμαρικών, όπωρών,εγ¬
χωρίων γεωργικών ή κτηνοτροφι-
κών προιόντων, έλαιωδών, γαλα-
κτομικών, οίνοπνευματωδών, δη-
μητριακών, αλεύρων, ύφασμάτων,
καυσίμου ΰλης, οί άσχολούμενοι
Ι μέ τα άσφαλιστικά έπαγγέλματα,
Ι οί Ιμποροι έπιδεσμικών είδών, χη
'μικών, ξυλείας, χρωστικών 6λών,
φχρμάκων, χάρτου, ταπήτων, κα
πνοΰ, γραφικής ΰλης, βιβλίων, !■
πίπλων καί ύποδημάτων (ούχι ίδι
κης των κατασκευάς) οί έμπορορ-
ράπται, οί έμποροι είδών γενικοΰ
έμπορίου, έργων τέχνην, νεωτερι-
σμ,οθ, άρωμάτων, πίλων, καλλυν
τικών, γουναρικών, νημάτων καί
ψιλικών είδών, όπτικών, γραμμο-
φώνων, ραδιοφώνων, γραφομηχα-
νών, μουσικων όργανον, κοσμημά
των, σιδηρικών, οίκοδομησίμων,
ύλών, γεωργικών είδών, άθλητι-
κών, είδών κυνηγίου, πορσελάνης,
οί παραγγελιοδόχοι καί έμπορο-
μεσΐται, οί παντοπώλας κ α.
ΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατά την προχθεσινήν συνεδρί¬
ασιν τοΰ Δημοτικσΰ Συμβουλίου
Ηρακλείου απεφασίσθη ή Ιπανά-
ληψις των δημοπρασιών ενοικιά¬
σεως των Δημοτικών φόρων δεδο¬
μένου 8τι αί γενόμεναι καί αύθις
νέαι προσφοραί έκρίΗησαν άσύμ
φοροι. Είς την ιδίαν συνεδρίασιν
εξουσιοδοτήθη ό κ. Δήμαρχος νά
διαβιβάση τάς ευχαριστίας τοθ
Δημ&τικοϋ Συμβουλίου είς τόν αΰ
ριον αφικνούμενον υπουργόν Διοι¬
κητήν Πρωτευούσης κ. Κοτζιαν
διά την χειρονομίαν τής διαθέσε-
ως έξ ίδίων τού των απαιτουμένων
Ιξόδων διά την κατασκευήν προ
τομής είς τόν Κονδυλάκην. Επί
σης απεφασίσθη ή άποδοχή τής
δωρεας Βικτωρίας Καπετ&νάκη
Τέλος ενεκρίθη δ συγκριτικός
πίναξ τής διά σωληνώσεως κατα
σκευής τοθ υδραγωγείου Φουντά
νας καί τό πρακτικόν παραλαβής
παρά τής ΛιμενικήςΈπιτροπής τοθ
έκχωρηθέντος είς τόν Δήμον κα¬
τόπιν αποφάσεως τής Γεν. Διοική
σεως Κρήτης, ήλεκτρικοθ έργο-
στασίου.
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Δι'έγκυκλΙου τού, τό υπουρ
γεΐον των Έσωτερικών γνω-
ρίζει δτι ή 23 Απριλίου συμ
πΐπτουσα τό Μέγα Σάββα¬
τον θά θεωρηθή έργάσιμος ή·
μερά καί συνεπώς δέν θά άρ-
γήσωσι τα δημοσία γραφεΐα.
Ή δημοσία τελετή μετά τής
δοξολογΐας επί τή έπετεΐω
τού όνόματος τοθ Βασιλέως
θά συνεορτασθή μετά τής μνή
μης τοθ Άγίου, ήτις μετετέθη
είς την 2αν τοθ Πάσχα.
Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΜΕΣΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ή ν Μεραρχία έκοινοποί-
ησε πρός τάς αρμοδίας αρχάς
διαταγήν διά τής οποίας όρΐ-
ζεται δτι ή ταξινόμησις των
ίππηλάτων όχημάτων (κάρ
ρων), αύτοκινήτων καί αύτο-
κινήτων ποδηλάτων θά γίντι
εφέτος άπό τής 1 Μαΐου μέ-
χρι τής 15 Ίουνίου καθ* άπα¬
σαν την νήσον.
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΎΝ
ΕΦΕΤΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Κατά πληροφορίαν άρμοδί
ως παρασχεθεΐσαν δέν πρό
κείται κατά τάς εορτάς τοθ
Πάσχα νά διανεμηθώσι χρη
ματικά βοηθήματα.
ΟΙ ΚΛΗΡΟΘΕΝΤΕΣ ΕΝΟΡΚΟΙ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑΜΑΤΟΝ
Είς τό Πρωτοδικεΐον Ηρακλεί¬
ου εγένετο ή κλήρωσις των ένόρ-
κων της συνοδου τού Κακουργιο-
δικείου μηνός Μαΐου.
Κατα ταύτην τακτικαί: ένορκοι
εξελέγησαν διά τό α' δωδεκαημβ-
ρον οί κ. κ: Κ. Χρυσάκης, Β. Γ.
Παπάζογλου, Γ. Ν. Σακελαρίύης,
Στ. Χ. Γιοτμαλάκπς, Έ. Ί. -αχα-
ριάδης, Ί. Κ. Μαρινάκη; Ε. Δ.
Στεφανάκης, Έ. Ζ. Δαμιανάκη;,
Δ. Γ. Έλευθεράκης, Ά. Ν. Καρε
λης,Στ.Σ. Σαριδάκης,Έ.Ι. Δαπου-
λακης, Δ. Ι. Μιχαπλίίης, Στ. Κ.
Κωνσταντινιδη;, Κ. Χ. Κανακά¬
κη;, Μ. Δ. Ζέης, Σ. Σ. Σπαγοο
λίύης, Ί. Ί Χατζηδάκης, Ή. Ί,
Κοσμαδάκης, Ν. Δ. Κουλούρας,
Άναπληρωματικοί: Στ. Ν. Μαν
9ος, Γ. Ν. Σφακιανάκης, Γ. Χ.
Φουντουλάκης, Γ. Ί. Αδάμη;,
Μ. Ί. Ίατράκη;, Έ. Χρ. Πορτα-
λάκης, Κ. 'Ε. Γαλανάκης, Ν. Δ.
'Αλικιώτη;, Ί. Μ. Μυλωνάκης,
'Αφ. Δ. Ραπίδη;·
Διά τ* β' δωδεκαημερον έκλη
ρώθησαν τακτικαί οί κ.κ.: Μ. Ά.
Καστελλάκης, Ν. Μ. Καρτεράκη;,
Β. Έ. Τζανάκης, Π. Δ. Τρικουρά¬
κη;, Ν. Ί. Χρυσό;, Αλεξ. Μαρκο-
δημητράκης, Έ. Σ. Καστρινάκη;,
Έλ. £. Αλεξίου, Εύάγγ. Μ. Χρι¬
στοφοράκη;, Ά. Ά. Αλεξανδρί¬
δης, '— Ν. Χαριτακη;, Γ. Μ. Προ
βατίδης, Άρ. Γ. Χαλκιαδάκη;,
Ν. Ί. Σουργιαδάκης, Εΰαγγ. Κ.
Χατζάκης, Πλ. Ί. Χρονίδης, Μ.
Ί. Στειακάκης, ©. Γ. Διαμαντο-
πουλος,.©. Γ. Γεωργιάδης, Μ. Κ.
Τζουλάκη;· Άναπληρωματικοι:
Άπό στ. Ί. Ζαφειρίου, 'Αλ. Π. Κα
μαρα;, Ί. Μ. Κατεχάκης, Φρ.
Ί. Δρακοντίδης, Ά. Γ. Βλασση;,
Ν. Δ. ΕαβουώΙδη;, Έμμ. Ί. Κον
δυλάκης, Γ. Α. Ψαρουδάκη;, Μ.
Γ. Λυράκης καί Ν. Έ. Φραγκιου
δάκης.
Ο ΟΜίΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΝ
Ό Όμιλος Φιλάθλων Ήρα
κλείου έπ' εύκαιρία τής Πρωτομα
γιας ώργάνωσεν έκδρομήν διήμε
ρον δι' Άγιον Γεώργιον (Σελη-
νάρι)—Βραχάσι— Νεάπολιν—Ά
γιον Νικόλαον— Παχεΐαν "Αμμον
καί Ίεράπετραν. 'Υπά τοΰ Όμί
λου Φιλάθλων θέλουν δοθ^ δύο
ποδοσφαιρικαί συναντήσεις είς Νέ
άπολιν καί Ίεράπετραν Έπίσης
την 30ήν Απριλίου θέλει δοθή
μουσική έσπερίς είς Ίεράπ&τραν
6πά τοΰ καλλιτέχνου καί μέλους
τοθ Ο.Φ.Η. κ. Καλογερίδου υπέρ
φιλανθρωπικοθ σκοποΰ τής πόλε¬
ως Ιεραπέτρας τής οποίας ή έπι-
τυχία προμηνύεται πρωτοφανής.
Είς την έκδρομήν θέλουν λάβη
μέρος έκτός των μελών τοθ Ο.Φ.
Η. καί άπαντες οί επιθυμούντες
τουτο φίλαθλοι τής πόλεώς μας.
Εισιτήριον μετ' έπιστροφής ωρί¬
σθη είς δρ. 170. Εγγραφαί γίνον
ται μέχρι τή; 28ης Απριλίου
8ίς τό κατάστημα τοθ κ. Μάρκου
Ανδρεαδάκη (Πλατύ Σοκάκι).
Η ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Τό ένταθθα τμήμα τοσ Έλληνι-
κοΰ ΌρειβατικοΟ Συνδέσμου διορ
γανώνει άπό κοινοθ μετά τοΰ τμή
ματος Χανίων πασχαλινήν τετρα-
ήμερον έκδρομήν είς Λασήθι—Δί-
κτη—Σαλάκανο. Τό καταρτισθέν
σχετικώς πρόγραμμα Ιχει ώς ε¬
ξής:
Σάββατον 23 Απριλίου: Άνα-
χώρησις άπό Ηρακλείου δι' αύτο¬
κινήτων συγκοινωνίας είς Γωνιές
Πεδιάδος. "Ωρα αναχωρήσεως 3
μ μ. ακριβώς. Εκείθεν πεζή μέσω
Κερας είς Σελί καί εκείθεν είς Ψυ
χρό. Πορεία 3 ώρών. Κυριακή
Πάσχα. Άναχώρησις 6ην πρωϊ¬
νήν καί μέσω Λιμνάκαρου δνοδος
είς Κορυφήν «Άφέντης», ύψόμε-
τρον 2117 μέτρων, εκείθεν κάθο-
δος είς δάσος Σαλάκανον, δπου
διανυκτέρευσις είς Μετόχια. Πο¬
ρεία 10 ώρών. Δευτέρα 25 Α¬
πριλίου. Άναχώρησις 8ην πρωϊ¬
νήν καί μέσψ ΚαθαροΟ είς Κρη-
τσάν. Πορεία 7 ώρών. Εκείθεν
δι° αύτοκινήτων είς "Αγιον Νικό¬
λαον δπου διανυκτέρευσις. Τρίτη
20 Απριλίου: Έπιστροφή δι' αύ¬
τοκινήτων λεωφορείων είς Ηρά¬
κλειον. Δεκτοί μόνον δοκιμασμέ
νης άντοχής όρειβάται. Άρχη¬
γός ό κ. Τιτίκος Αλεξίου. Δι-
καίωμα συμμετοχής μελών δρχ.
170 μή μελών 200. Δηλώσεις
δεκταί μέχρι 21ης τρέχοντος είς
τα Γραφεΐα τοΰ Συνδέσμου ώραν
7 1)2—9 εκάστην εσπέραν.
ΚΑΘΩΡΙΣΘΗΣΑΝ
ΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΥΡΙΚΩΝ
Ή 'Επιτροπή των Διατιμή
σεων συνελθούσα χθές καθώ
ρισε την έναρξιν τής ίσχύος
τής αποφάσεως της περί δια
τιμήσεως των άνθράκων άπό
τής 25ης τρέχοντος μηνός.
Άπό τής ιδίας ήμερομηνίας
τροποποιεϊται ώς ακολούθως
ή διατίμησις των τυρικών: Κασ
σέρι χονδρικώς 49 κατ' οκάν,
ήμιχονδρικώς.51, λιανικώς 54.
ΚεφαλοτΟρι α' ποιότητος: Χον
δρικώς δρχ. 40, ήμιχονδρικώς
42, λιανικώς 46. β' ποιότητος:
Χονδρικώς δρχ. 36, ήμιχονδρι
κώς 38, λιανικώς 42.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΠΚΑΙ ΕΥΑΡΕΡΚΕΙΑΙ
Τό υπουργείον των Στρα¬
τιωτικών έκοινοποίησε πρός
τάς υφισταμένας τού υπηρε¬
σίας καί τάς αρχάς Χωροφυ-
λακής εύαρέσκειαν τοθ Πρωθ-
υπουργοΰ κ. Ι. Μεταξδ διά
τάς έπιτυχεΐς παρελάσεις
των στρατιωτικών μονάδων
καί την τηρηθεΐσαν τάξιν κα¬
τά την επέτειον τής έθνικής η¬
μών παλιγγενεσίας.
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ Α1ΑΨΕΥΑ0ΥΝ
ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ
ΝΤΑΛΑΝΤΙΕΤΣΑΜΠ ΕΡ ΑΑ1Ν
ΟΑ ΓΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΑΙ1 ΤΟ ΤΕΪΡΑΜΕΡΕΣ
ΟΑ ΣΥΖΗΤΗΟΟΣΙ ΜΟΜΟΜ ΤΑ ΑΓΓΛΟΤΑΛΑΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
ταποκριτού μας). — Είδήσεις έκ τής
Άγγλικής πρωτευούσης άναφερόμεναι
είς τα διαδοθέντα ότι κατά την προσέ¬
χη συνάντησιν είς Λονδίνον των κ. κ.
Νταλαντιέ—ΛΙποννέ—Τσάμπερλαιν θά
τεθώσιν αί βάσεις τετραμερούς αυμφώ-
νού, διαψεύδουβι ταύτα κατηγορηματι-
κώς.
Ώς άφίνεται νά εννοηθή παρά των
Αγγλικών κυβαρνητικών κύκλων, είς
Λονδίνον κατά την ιδίαν συνάντησιν θά
συζητηθώσι μόνον τα αφορώντα την ε¬
ξομάλυνσιν ωρισμένων ζητημάτων πρός
κοινήν πολιτικήν των δύο χωρών είς τό
απώτερον μέλλον καί κατά τρόπον έΐα-
σφαλίζοντα την κοινήν έπίσης στρα-
τιωτικήν δράσιν είς περίπτωσιν πολέ¬
μου.
ΤΑ ΕΒΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
ΜΛΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΡΤΟΖΛΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν¬
τ αποκριτού μας). —Τηλεγραφήματα έκ
Ρώμης άγγέλλουν ότι τα στρατεύματα
τού Φράνκο εισήλθον είς τα προάστεια
τής Τορτόζας.
Ή πόλις προσεβλήθη έκ τριών ση·
μείων, κρίνετ~ι δέ δύβκολος ή άποτελε
σματική άμυνα των κυβερνητικαί έντός
αυτής καί είς τάς πέριξ κορυφογραμμάς
έκ των οποίων καί έξακολουθούν νά άν-
θίστανται.
ΠΟΛΛΑΙ ΧΙΑΙΑΔΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΙΣ ΑΡΑΓΩΝΙΑΝ-ΚΑΤΑΑΩΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
τοΰ έξωτερικού άγγέλλουν ότι ο στρατη
γός Φράνκο συνεκέντρωσεν είς Αραγώ»
νίαν καί Καταλωνίαν 18Ο.ΟΟΟ άν-
δρών καί 3ΟΟ άεροπλάνα. Ή συγκέν¬
τρωσις αυτή ένδεικνύει την απόφασιν
τής Έθνικής Ίσπανίας νά τερματίση ε¬
πιτυχώς την εκστρατείαν είς αμφοτέρας
ταύτας τάς Ίσπανικάς χώρας.
Ο ΦΡΑΝΚΟ ΠΡΟΤΙΟΕΤΑΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΑΑΒΗ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΑΟΝΗΝ
ΑΘΗ,ΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
ταποκρΐΐθύ μας).—Κατά τα έκ Παρι¬
σίων τηλεγραφήματα ή συγκέντρωσις νέ-
ών μεγάλων δυνάμεων των έθνικών είς
την Καταλωνίαν αποβλέπει είς την εισ¬
βολήν είς την περιοχήν τής Καταλωνι-
κης πρωτευούσης καί την κατάληψιν αυ¬
τής συντόμως. Εις Βαρκελώνην, καθ' ά
άναφέρουν τα αύτά τηλεγραφήματα,
λαμβάνονται έπείγοντα μέτρα αμύνης.
Ε":
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
ΕΙΣ ΣΑΝΤΟΥΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι εκ
τής "Απω' Άνατολής άναφέρουν ότι οί
Ίάπωνες έτοιμάζουν μεγάλην έξόρμη-
σιν είς την επαρχίαν Σαντούγκ αποβλέ¬
ποντες νά προσβάλουν την Κινεζικήν
παράταξιν έκ των νώτων.
ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ
την σαντα μπαρμπαρα
ΟΑΡΙΣΙΟΙ 19 Απριλίου—
(τηλεγραφικώς) Τό Εθνικόν Στρατηγεΐ
όν ανήγγειλε την κατάληψιν σήμερον υ¬
πό των έθνικών στρατευμάτων τής Σάν-
τα Μπαρμπάρα.
Μέγεθος Γραμματοσειράς