95402 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4789

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/2/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΛΙ
Λίγΰττου
ίτΐ]σία λι'οια 3
έξάμηνος 2
Άμερινής
ετήσιαι δολ. 1Γ>
έξη μηνός » 8
Τιαη
κατά φύλλον
Δραχ. "2
ΤΡΙΤΗ
15
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1938
ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Ο()1 ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *788
ΥΠΕνβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
ΔΙΙΎΘΥΝΤΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ
Είς την Μεσσαράν πρό-
κειται ν' άρχίαουν τόν προ¬
σέχη Απρίλιον αί προκα¬
ταρκτικαί εργασίαι διά την
εκτέλεσιν των μεγάλων πα-
ραγωγικών καί έξυγιαντι-
κών έργων. Καί είς τα αλ-
λα διαμερίσματα έπίσης τής
νήσου, όπως είς τόν 'Απο-
κόρωνα,είς τόνΓιόφυρον,Φοι-
νικιάν, είς τό Γάζι, είς την
Σητείαν καί την Ίεράπετραν
θά γίνουν συντόμως έργα ά-
ποστραγνιστικά καί άρδευτι-
κά. Τα έργα δέ αύτά έκτός
τής μεγίστης άξίας των, άπό
απόψεως αυξήσεως τής παρα-
γωγής καί άποδοτικότητος
τής γεωργίας θά εχουν τερα¬
στίαν σημασίαν καί άπό τής
απόψεως τής εξυγιάνσεως τής
Κρητικής ύπαίθρου καί τής
έξαλείψεως τής έλονοσίας.
Άλλά ή εκτέλεσις των έρ¬
γων αυτών, μέ όσον γρήγο-
ρον ρυθμόν καί άν προχω-
ρήση, θ' άργήση νά επιτευ¬
χθή διά τεχνικούς λόγους.
Καί έν τω μεταξύ τα έλη καί
τα τέλματα θά ύπάρχουν ώς
νοσογόνοι έστίαι, ώς φωλεαί
έπωάσεως καί έκκολάψεως
των κωνώπων πού μεταδί-
δουν την έλονοσίαν. Καί ώς
είναι γνωστόν ή έλονοσία α¬
ποτελεί τρομεράν νόσον, τόν
έπικινδυνωδέστερον εχθρόν
τοΰ άγροτικοΰ μας πληθυ-
σμοΰ. Διότι παραλύει τάς
δυνάμεις τού καί τόν καθι-
στά ανίκανον διά μεγάλα
δημιουργικά έργα καί αλλους
μέν καταβάλλει καί τούς ο-,
δηγεΐ είς τόν θάνατον, πλεί-
στους δέ προδιαθέτει διά την
άλλην έπάρατον ',νόσον, την
φυματίωσιν. Υπήρξε μάλι-
στα τόσον διαδεδομένη ή έ¬
λονοσία καί τόσον φοβερά
νόσος διά την χώραν μας άπό
παλαιοτάτων χρόνων, ώστε
νά καθιστά βάσιμον τόν
I-
σχυρισμόν πολλών ίστορικών
ότι ή άρχαία Ελλάς καί ό
πολιτισμός της κατέρρευσαν
συνεπεία τής φθοράς πού έ-
προξένησεν ή νόσος αυτή
είς τόν τότε Ελληνισμόν.
Δυστυχώς δέ καί σήμερον ή
έξάπλωσίς της είναι τρομα-
κτική. Κατά τάς στατιστικάς
τού Κράτους, τό έν τέταρτον
τοΰ σημερινοΰ πληθυσμοΰ
μας πάσχει άπό έλονοσίαν.
Φυσικά δέ ή άναλογία αυτή
περίπου ίσχύει καί διά την
νήσόν μας καί Ιδία δι' ωρι¬
σμένα πεδινά διαμερίσματα.
Αυτή δέ ακριβώς ή θλιβερά
διαπίστωσις άνησύχησε την
σημερινήν κυβέρνησιν την
οποίαν καί άπασχολεΐ ήδη
σοβαρώς ή λήφις μέτρων
πρός τελεσφόρον καί αποτε¬
λεσματικήν καταπολέμησιν
τής νόσου. Καί, διά νά ομο¬
λογήσωμεν την αλήθειαν, ή¬
δη ό άνθελονοσιακός αγών
ήρχισε νά οργανούται. Πι¬
στεύομεν λοιπόν ότι καί είς
τόν τόπον μας θά συστημα-
τοποιηθή, εκ παραλλή-
λου πρός την εκτέλεσιν των
παραγωγικών— έξυγιαντικών
έργων καί ό αγών κατά τής
έλονοσίας, έν συνεργασία
των ύγειονομικών άρχών
μετά των Δήμων καί Κοινο
τήτων. Τό κράτος, διαθέτει
ήδη σημαντικάς πιστώσεις
πρός τούτο. "Επί πλέον δέ
διαθέτει καί τάς ύγειονομι-
κάς υπηρεσίας.
ΟΊ Δή μοί καί αίΚοινότητες
ειμπορούν κάλλιστα νά άνα-
γράψουν σχετικάς πιστώσεις
είς τούς προϋπολογισμούς
των νά χρησιμοποιήσουν δέ
καί την προσωπικήν εργασί¬
αν πού έπιβάλλουν είς τούς
κατοίκους των πρός τόν σκο¬
πόν αυτόν. 'Ακόμη δέ έκτός
των Δήμων καί κοινοτήτων
θά είμποροϋσαν νά βοηθή-
σουν καί οί γεωργικοί συνε-
ταιρισμοί. Καί επί πλέον θά
ήτο επιβεβλημένον νά δημι-
ουργηθοΰν καί ύγειονομικοί
συνεταιρισμοί όπως λειτουρ-
γοΰν καί άλλοΰ μέ θαυμα¬
σία άποτελέσματα. Πάντα
ταύτα δέ μέ την έκ παραλλή
λου ίδρυσιν καί λειτουργίαν
παντοϋ άνθελονοσιακών συ-
νεργείων καί λαϊκών ίατρεί-
ων καί συνεργείων καθώς
καί μέ την ίδρυσιν νοσοκο-
μείων είς τα κέντρα έκεΐνα
τής ύπαίθρου όπου παρίστα-
ται άνάγκη. Ό αγών υπέρ
τής ύγείας τού λαοΰ θά πρέ-
πει νά τεθή είς την πρώτην
γραμμήν τής δράσεώς μας ώς
Κράτους καί ώς κοινωνίας.
Καί είς τόν άγώνα αυτόν
θά πρέπει νά άφιερώσωμεν
όλας τάς δυνάμεις μας. Τό
Κράτος άνέλαβεν ήδη την
πρωτοβουλίαν. "Ας τό ένι-
σχύσωμεν όλοι, Δήμοι, Κοι-
νότητες, συνεταιρισμοί καί
άτομα, διά νά επιτύχη ή ώ-
ραία αυτή έθνική προσπα¬
θεία.
Ή πολιτική τής Γερμανίας
ΕΓΚΑΤΑΑΕΙΠΕΙ ΤΟ
ΚΑΙ 1ΙΕΚΔΙΚΕΙ
Σ
Τό άπρόοπτον ταξίδιον τοθ
ΑύστριακοΟ καγκελαρίου κ.
Σοθσνιγκ είς Γερμανίαν, ή συ
νάντησίς τού μετά τού Γερ
μανοθ Φΰρερ είς Μπερχτεσγ-
κάντεν καί ή μετ" αύτοΰμακρά
συνομιλΐα προκαλοΰν αύτΊν
τήνστιγμήν τα σχόλια τοϋ εύ
ρωπαϊκοΰ τύπου, ψαίνετσι δέ
ΰτΐ'άπασχολοθν σοβαρώς τούς
πολιτικούς καί διπλωματικούς
κύκλους των μεγάλων δυνά-
μεων καθώς καί των Κρατών
τής ΚεντρικήςΕύρώπης.Εΐνε δέ
έξ ολοκλήρου δικαιολογημένη
ή βαθεΐα εντύπωσις την οποί¬
αν προεκάλεσε τό ταξΐδιον
αύτό παντοΰ. Διότι επραγ¬
ματοποιήθη είς μίαν στιγμήν
σοβαρών εσωτερικήν γεγονό-
των έν Γερμανία, είς στιγμήν
κατά την όποιαν έπιστεύετο
δτι θά έξεδηλώνετο ή νέα έ-
ξωτερική πολιτική τοϋ Γ'. Ρά¬
ϊχ διά πραξικοπήματος προ-
σαρτήσεως τής Αυστρίας. "Η¬
δη δέ μετά τό ταξίδιον αύτό
καί τάς μακράς συνομιλΐας
Χίτλερ-Σοΰσνιγκ, μολονότι δέν
ύπάρχουν συγκεκριμέναι πλη¬
ροφορίαι επί τοϋ περιεχομέ-
νου καί των άποτελεσμάτων
αυτών, ή ύποψία αυτή άρχί
ζει νά διαλύεται, πιστεύεται
δέ δτι αί μεταξύ Αυστρίας καί
Γερμανίας σχέσεις θά βελτι-
ωθοΰν. Καί είς έπίρρωσιν αυ¬
τής τής άναλήψεως έρχεται
καί ή είδησις τής έκ νέου το
ποθετήσεως τοϋ Φόν Πάπεν
είς την Βιέννην ώς πληρεξου-
σίου ύπουργοθ τοϋ Φΰρερ.
Έγκατάλειψις δμως τού «Άν-
σλους» έστω καί προοωρινή,
σημαίνει δτι ή Γερμανία θά
στρέψπ πρός άλλους τομεΐς
τα σχέδια καί τάς διεκδική
σεις της. Κατόπιν μάλιστα
των τελευταίων γεγονότων,
καθίσταται έπιτακτική διά τόν
Χίτλερ ή άνάγκη νά τροφο-
δοτήση τόν γερμανικόν λαόν
μέ μίαν μεγάλην έλπίδα, μέ
την προσδοκίαν ενός έξαιρετι-
κοθ έθνικοΰ γεγονότος, διά νά
περισπάση την προσοχήν τού
καΐ νά διαλύση την εντύπω¬
σιν καί την ανησυχίαν πού πά
ρήχθη έκ των διπλωματικών
καί στρατιωτικών μεταβολήν
καί έκ των διενέξρων πού έξε-
δηλώθησαν είς τούς κόλπους
ιυΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ.
Καί δι' αϋτό, αν πράγματι
συγκληθΓ) ιύ Ράϊχσταγ την
προσέχη Κυριακήν, ώς είχεν
ορισθή," ό Χίτλερ θά θίξη πιθα
νώς είςτόν λόγον τόν οποίον
θά έκφωνήοτι εϊτε τό άποικι-
ακόν, τονίζων την απόφασιν
τού νά διεκδικήση την επι¬
στροφήν των παλαιών γερμα-
νίκων άποικιών^ είτε τό ζή-
τημα των γερμανικών μειονο-
τήτων έν Τσεχοσλοβακίας είτε
έ'ν οίοδήποτε άλλο ζήτημα έξ
έκείνων τα όποΐα περιλαμβά-
νει είς τό πρόγραμμά τού ό
έθνικοσοσιαλισμός καί τα ό-
ποία συγκινοΰν τόν γερμανι¬
κόν λαόν. Άνακίνησις δμως
τοΰ άποικιακοθ, ένώ δέν θά
ώφελήθΓ) οΰσιαστικίος είς τί
ποτε καϊ θά γίνη δι" εσωτερι¬
κήν κυρΐως κατανάλωσιν, ά-
φοΰ ή Αγγλία δέν φαίνεται
όπωσδήποτε διατεθειμένη νά
στέρξτ) ΡΪς έτΐιστροφήν άποι-
κιών, θά έχη έν τούτοις ώς α-
ποτέλεσμα την δημιουργίαν
νέων έμποδίων καί δυσχερει¬
ών είς την προσπάθειαν προ¬
σεγγίσεως των δύο άντιπάλων
συνασπισμών, τοΰ Άγγλογαλ-
λικοΰ, καί τού Ίταλογερμανι-
κοΰ διά την αμοιβαίαν κα·
τανόησιν την συνδιαλλαγήν
κσί την συνεργασίαν πρός
είρήνευσιν τοΰ κόσμου. Επί
πλέον δέ θά παρεμποδίση καί
την εκδηλουμένην ήδη προσ¬
πάθειαν τής διπλωματίας πρός
σύναψιν άνακωχής μεταξύ
των δύο άντιμαχομένων έν
Ισπανία μερΐδων καΐ είρήνευ¬
σιν τής Ίβηρικη"ς χερσονήσου
τής οποίας αί πολεμικαι φλό-
γες άπειλοϋν ήδη νά έπεκτα-
θοθν καί είς την λοιπήν Ευ¬
ρώπην.
Άλλ' είνε άκόμη πρόωρον
ϊσως δέ καί άνωφελές νά επι-
χειρήσωμεν προβλέψεις επί
τής πιθανωτέρας εξελίξεως
τής καταστάσεως, πρό τής
συγκλήσεως τοΰ Ράϊχσταγ καί
πρέπει νά αναμείνωμεν ν' α¬
κούσωμεν τόν λόγον τοϋ Γερ-
μανοϋ δικτάτορος διά νά είμ-
πορέσωμεν νά σχηματίσωμεν
όπωσδήποτε άσφαλή γνώμην.
Ευρισκόμεθα αναμφισβητήτως
είς παραμονάς γεγονότων ποΰ
θά κρίνουν επί τής όριστικής
διαμορφώσεως τής διεθνοΰς
καταστάσεως καί επί τής τύ-
χης τής είρήνης καί τοθ πολι-
τισμοϋ τής ανθρωπότητος.Ή 6-
ξυνσιςτώνμεταξύτών διαφόρων
κρατών άντιθέσεων καΐ ή συ¬
νεπεία αυτής καταπληκτική
έ'ντασις των έξοπλιομών, δή
μιουργοΰν ήδη τόσον βαθείαν
κρίσιν, οικονομικήν, πολιτικήν,
ηθικήν, κρίσιν τοϋ πολιτισμοθ,
ώστε νά καθίσταται πλέον
μοιραία καί άναπόφευκτος,
μία οιαδήποτε λύσις. Καί α¬
σφαλώς ευρισκόμεθα έγγΰς
τής λύσεως τοθ δράματοςπού
κράτει είς αγωνίαν καί συγ-
κλονίζει την άνθρωπότητα
ολόκληρον,
νν.
ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΜΐ^ΝΥΜΑΤΑ
Τρείς Κυριαχές τώρα βρέχει
καί ακούονται άπό παντοθ μεμψι-
μοιρίαι. Ιδιαιτέρως ό ώραιάκο
σμος, πού Ιχει νά επιδείξη καί
νέα φορέματα — ή έποχή γιά τή
μόδα άλλάσσει άπό τώρα καί γίνε
ταιτελείω;... άνοιξιάτικη -είνε κα
τηγορηματικό;:
—Πάλι ?>ροχ^ σήμερα. Άπελ-
πισία!
Άλλά γιατί; Φαντάζομαι ότι
ή ^ροχγι καΐ μάλιστα την ώρα
αυτή, δέν μπορεΐ παρά νά είνε
εύχάριιτη. Τό φθινόπωρο, ή $?ο
χή συμφωνώ 8τι κράτει κάτι τό
μελαγχολικό. Τό πρωτοβρόχι είνε
Ινας πένθιμος άπολογισμός άνα-
μνήσεων. Άνατρέχει κανείς άμέ-
σως στϊς ώραίες ήμέρες τοΰ καλο-
καιριοΰ, στά είδύλλια τοϋ ύπαί¬
θρου, είτε πλάζ λέγεταί, είτε ά
πόμερο άκρογιάλι καί βουνό. Κά·
θε σταλιά τή; βροχής είνε καί
μιά στιγμή ώμορφι&ς ποΰ ρνφ
σ:ή ληθή- καί δλε; μαζύ, ή ζωή
πού έξοφλ«ΐ ριζικα ώ; χαρά καΐ
ευτυχία. Τώρχ 2μω; ή βροχή
παρουσίάζει άλλον χαρακτήρα. Ή
μπόρα, δσον άπειλητική /αί άν
την πάρωμε, είνε κατά βάθος ε-
φήιιερη καΐ μάλλον φχιδρή. Ανε¬
ξαρτήτως, άν τό φιγουρίνι φέρνει
άπό τώρα τή" ίίνοιξι, ή βροχή
πράγματι την προμαντεύει: Οί
σταλιές της πέφτουν σέ πρασινά-
δες καί άνθισμένες βραγιές.
—Ναί, άλλ' Ιν τω μεταξύ εμείς
άναγκαζόμαστε νά κλίΐούμαστε μέ-
σα.
Αύτό θά προίέθετε ή πρώτη
πεταχτή δεσποινιδοΰλα. 'Ωστόσο
τό κλεί·3ΐ|ΐο θάχει κάτι άπό τό
κλείσιμο καναρινιοθ σ' 2να άνετο
κλουβί. Διότι καί δταν βρέχ^
(είτε μέ διαφορετικο τόνο, είτε
μέ τόν τόνο αυτής τής έποχής) ύ-
πάρχει βεβαίως ό ά'νετος κλειστός
χώρος.Ένώ οί σταλιές τή; βροχή;
θολώνουν τό τζαμι, τό σαλόνι
μπορεΐ νά ανταποκριθή στον τύπο
ενός κλουβιοΰ καναρινιών! Ή βρο¬
χή θά άποτελή Ικεί ενα είδος
ύποκρούσεως κάθε άλλο παρά με-
λαγχολίκής. Άρκεϊ ολα τα άνθρώ-
πινα καναρίνια νά έχουν την έν-
τύπωσι, δτι οέν είνε τίποτε τό
σπουδαΐο καί δτι άν σήμερον έμ-
τΐθδίζε; -όν ή'λιο, α5ριο Θά τόν
άφήσι;] έλεύθερο νά στεγνώσΐί] τα
πεζοορόμια καί νά κάμη πειό...
στρωτό τόν περίπατο καί φαιδρό-
τερη τή χαρά τοΰ ύπαίθρου.
Μ Ινα λόγο ή βροχή τής περι-
όδου αυτής, είνε πολύ περισσό¬
τερον προμήνυμα χαράς παρά συ-
ναίσθημα μελαγχολίας. ΔιατονΕζει
το τέλος τοΰ χειμώνος άλλά καί
πλαισιώνει χορευτικές αίθουσες
όπου ή όρχήστρα άνακρούει τό
Ιμβατήριο «τής ζωής πού άρχίζει
αΰριο»ιΤί σας λέγουν άλλως τε καί
τα φιοτεινά της έκεΐνα ίντερμέδια;
Διακόπτεται συχνά γιά νά χαρίση
Ινα θρίαμβο ηλίου καϊ ζωής είς
τό σύμπαν.
ί * - - ·
Είπαν 3χι ολα πρέπει νά τα
ύποδεχώμεθα μ' ενα χαμόγελο εί-
ρωνείας: Κι' άν βρέχη, θά ληάση.
Άλλά καΐ άν δέν ληάση, °ά 6-
πάρξη τρόπος νά γίνη ή ζωή υπο
φερτή. Ή σημασία τής βροχής
των ημερών εχ:ι κάτι τέτοιο μέ
τό μέρο; της. Άς την ύποδεχώ¬
μεθα λοιπόν καί αυτή μ' 2να
χαμόγελο καί μία προοιάθεσι...ά
ναδημιουργίας. Άς μή ξεχνοΰμε
τό κάτω-κάτω δτι μέσα στά άλλα
δεινά τή; ζωή;, δέν είνε* ασφαλώς
τό χειρότερο...
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
Πεταχτά
σημειώματο
ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΕΣ
Αυτή ή συγκινητική έκκλη-
σι τού Μορφωτικοΰ συλλό-
γου των γυναικών γιά την ϊ-
δρυσι άσΰλου τής Γερόντισ-
σας, ήλθεν όμολογουμένως
στήν ώρα της. Ύψώθηκεν ώς
απάντησις, ώς κραυγή διαμαρ¬
τυρίας καί πόνου γιά δσα το
εύθηνό πνεϋμα έψαλλε τίς μέ-
ρες αύτές άπό τίς στήλες των
συναδέλφων τής πρωτευούσης
γιά τα παθήματα τής γερόν-
τικής ήλικίας. Άκούσθηκεν
ώς φωνή παλλόμενη άπό βα¬
θείαν ανθρωπίνη συγκίνησι,
άπό ανωτέρα αίσθήματα ίδεα-
λιστικοθ άνθρωπισμοΰ. Ή Γε-
ρόντισσα! Πόση συγκίνησι
καί πόσο σεβασμό δέν προκα-
λεΐ καί μόνο τό άκουσμα τής
λέξεως γιά δσους νοιώθουν
τό δράμα ποΰ λέγεται ανθρω¬
πίνη ζωή. Καί πόσο μεγάλο
είνε τό χρέος δλων μας πρός
τίς γερόντισσες, είτε περνοΰν
τα τελευταία χρόνια τής ζω¬
ής των μέσα σ' ευτυχία καί
χαρά μέ τή στοργή τοΰ κό¬
σμου πού τίς περιβάλλει, είτε
λυώνουν άπ" τό μαράζι τής
αθλιότητος καί τής δυστυχίας.
Κι' ιδίως γιά τίς δεύτερες πού
έ'χουν κοντά στή δυστυχία καί
τόν πόνο πού φέρνει ή άνά-
μνησι των περασμένων, δταν
άναπολοΰν τα ωμορφα νειά
τα των τα γεμδτα δνειρα καί
πόθους καί στοχασμούς πού
διαλύθηκαν πρίν νά τοΰς δώ
σουν την ήδονή τής πραγμα
τώσεως. Καί καθώς λέει ό πο
ητής, «δέν ύπάρχει μεγαλύτε
ΟΊ παλαιοί άγωνισταΙ.
Ετονίσαμεν καί άλλοτε την
υποχρέωσιν τοΰ Κράτους
νά λάβη μέριμναν καί νά εκ¬
δηλώση τό στοργικόν ενδια¬
φέρον τού υπέρ των πάλαι
ών άγωνιστών τής Κρήτης,
των ολίγων αυτών ίερών
λειψάνων των ήρώων καί ή·
μιθέων πού μένουν άκόμη έν
ζωή. Καί τουτο διά νά μην
δυστυχοΰν είς τάς δυσμάς
τοθ βίου των καϊ νά μην
άποθάνουν άπό τάς στερή-
σεις καί τό παράπονον τής
έγκαταλείψεως. Δυστυχώς τό
Κράτος, ήδιαφόρησεν είς τό
παρελθόν. Σήμερον δμως δέν
συμβαίνει τό Ίδιον. Τό σημε¬
ρινόν Κράτος έργαζόμενον
διά την εξύψωσιν τοΰ έθνι-
κοΰ φρονήματος, είνε βέβαι¬
ον δτι θά προστατεύση έ-
κεΐνους πού έξύψωσαν τόν
έθνισμον είς θρησκείαν. Ή¬
δη μάλιστα ώς πληροφορούμε¬
θα, εξεδήλωσεν αμέριστον τό
ενδιαφέρον τού.
τής διαθέσεως τοΰ δανείου
τό οποίον συνήφθη χάριν
των οίνοποιείων Κρήτης. Αί-
καιον δμως είνε καί άν ά¬
κόμη δέν Ιδρύθη οίνοποιεΐ-
ον είς την πόλιν μας, ώς εί¬
χεν αποφασισθή, νά διατε-
θοϋν τα προοριζόμενα δι' αύ¬
τό χρήματα, είς την επέκτα¬
σιν καΐ βελτίωσιν των άλλων
Οίνοποιείων τοθ νομοΰ. "Αν
καί έπ' αυτού δέν θά ήτο
άσκοπον νά γίνη εύρεΐα συ¬
ζήτησις καί ν' άκουσθοθν
αί γνωμαι δλων των ενδιαφε¬
ρομένων ώστε νά εξευρεθή
είς τό τέλος ή μάλλον άρμό-
ζουσα, λογική, δικαία καί
ώφέλιμος καί διά τόν οργα¬
νισμόν των οίνοποιείων καΐ
διά την παραγωγήν έν γένει
λύσις.
Τα οίνοποιεϊα.
Δέν γνωρίζομεν ποία λύ¬
σις θά δοθή είς τό ζήτημα
ρη όδύνη άπ' έκείνη ποΰ φέ
ρει ή άνάμνησι χαμένων όνεί
ρων εύτυχίας σέ στιγμές
συμφοράς».
νΗταν καί οί σημερινές γε¬
ρόντισσες κάποτε νέες. Αί-
σθάνθηκαν τούς χυμούς τής
ζωής νά κυκλοφοροθν στίς
φλέβες των, νά θερμαίνουν τα
αίσθήματα, νά δίδουν φτερά
στήν καρδιά καί τή σκέψι
των. Κι' έπλαθαν τότε μόρια
ώραΐα δνειρα μέ την φαντα-
σία των. Κι' έ'κτιζαν στήν ψυ¬
χήν των παλάτια εύτυχίας.
ταν κι' αύτές κάποτε λου·
λούδια εύωδιαστά πού τα τρι-
γύριζαν σάν μέλισσες οί άν-
δρες γιά νάτρυγήσουν τή γΰρι
των γιά νά μεθύσουν άπό τό
ήδονικό άρωμά των. Ήτανχα-
ρούμενες πεταλοΰδες πού ώ-
μόρφαιναν τή ζωή, πού άνα-
βαν πόθους, πού έ'καναν τα
μάτια νάστηλώνωνται γλαρά,
άδηφάγα επάνω των. Κι' ϋ-
στερα, είτε έκάησαν τα φτε¬
ρά των άπό τή φλόγα τοΰ
πάθους καί τής ήδονής, εϊτε
έσπασαν άπό τή θύελλα τής
κακοτυχίας, κι' έμειναν πλέον
δίχως ώμορφιά καΐ χωρίς δ¬
νειρα, έρείπια π ού έ'ρριξε σέ
συντρίμματα ό χρόνος. Τώρα
τα πρόσωπα πού ίφαίδρυνεν
άλλοτε ή πίστι στή ζωή έ'χουν
χάσει την λάμψι των, αύλα-
κωμένα άπ' τό δργωμα τοΰ
χρόνου. Τα χείλη ποΰ 'έστα-
ζαν τό κόκκινο κρασί τής ή¬
δονής κι' άναβαν πόθους καί
καυμούς, τώρα ρυτιδωμένα, ά-
λικα έχουν κλείσει. Τ^ μάτια
πού έσαίτευαν κι' έσαγήνευ
αν εχουν σβύσει κι' αύτά.
Καϊ τα ώραΐα χέρια— πού
γιά ενα μονάχα χάδι των θά
διναν ώς άντάλλαγμα πολλοί
καί τή ζωή των—τώρα σκελε
θρωμένα καΐ κοκκαλιάρικα, ψυ
χρά έμπνέουν τόν τρόμο. Τα
δνειρα διελύθησαν. Οί πόθοι
εσβυσαν. Κι' έμεινε ό πόνος.
Ή έγκατάληψι, ή δυστυχία κι'
ό καϋμός. Τα χιόνια άπλώθη
καν δχι μονάχα στά μαλλιά,
άλλά καί στήν καρδιά πού
δέρνεται άπ' την θύελλα τής
κακοτυχίας. Καί έχουν οί γε
ρόντισσες αύτές τόσην άνάγ
κην άπό συμπόνια, άπό περί
θαλψι άπό στοργή. "Εχουν
τόσην άνάγκη άπ' τή θέρμη
τής άγάπης μας. Κι' έχομε
χρέος δλοι μας νά δώσωμε
αυτή τή θέρμη τής άγάπης
καΐ τού σεβασμοϋ μας.
Μ.—
Ο αρτος.
Τό ΰφυπουργεΐον τής ά-
γορανομΐας έλαβε νέα μέ-
τρα διά τόν έλεγχον τής ποι
ότητος καί τοθ κόστους τοθ
παραγομένου άρτου. Τα μέ-
τρα ήσαν έπιβεβλημένα. Διό¬
τι δι' αυτών θ' αποκλεισθή
καί ή νοθεία καί ή αίσχρο
κέρδεια. Καί είς μέν την πό¬
λιν μας δέν ύπάρχουν εύτυ·
χώς κρούσματα νοθείας ή αι¬
σχροκερδείας είς την εποχήν
αυτήν τουλάχιστον. ΆλλοΟ
δμως καί είς άλλας εποχάς
:πίσης, ανεκαλύφθησαν τρο-
μακτικά πράγματα ώς πρός
την σύνθεσιν καί τα χρησιμο-
ποιούμενα ύλικά διά την πα¬
ρασκευήν τοΰ άρτου. "Ωστε
ό έλεγχος είνε έπιβεβλημέ-
νος. Δέν πρόκειται νά ζη-
μιώσΓ) ουδένα, αντιθέτως δέ
θά αποβή ώφέλιμος διά την
κοινωνικήν όλότητα.
Τό Άτσαλένιο.
Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
έλαβε κατά την προχθεσι¬
νήν συνεδρίασιν τού μίαν α¬
πόφασιν αξίαν παντός έπαί-
νου. Απεφάσισε την έξεύρε
σιν καί έξαγοράν οίκοπέδου
διά την ανέγερσιν νέου έκ-
παιδευτηρίου διά την στέγα
σιν τοΰ Δημοτικοΰ σχολείου
Άτσαλένιου. Ή απόφασις
ελπίζομεν δτι θά πραγματο¬
ποιηθή άμέσως ώστε νά επα¬
κολουθήση, ταχέως ή έργασία
ανεγέρσεως τοθ κτιρίου. Εί¬
νε τόση ή άνάγκη ν' απο¬
κτήση ό συνοικισμός αύτός
σχολείον άνετον, υγιεινόν,
σύγχρονον ώστε κάθε σπουδή
καί κάθε δαπάνη νά δικαιο-
λογεΐται απολύτως.
Ή όδός Χανίων.
Καθώς μάς πληροφθροθν
ή όδός Ηρακλείου—Χανίων 'έ
χει υποστή σοβαράς βλάβας
είς πλείστα σημεΐα καί ή δι'
αυτής διάβασις δυσχεραίνεται
σημαντικά. Χαρακτηριστικώς
μάλιστα μδς προσέθεσαν δτι
διά την διαδρομήν της, χρβι-
άζονται σήμερον όκτώ ωραι,
ένώ άλλοτε ήρκουν μόνον πέν-
τε. Εύτυχώς καθώς πληρο¬
φορούμεθα, πρόκειται νά δο¬
θούν σημαντικαί πιστώσεις
διά την εκτέλεσιν καί συντή¬
ρησιν των όδικών έργων. Καί
φυσικά μεταξΰ των πρώτων
όδών πού θά έπισκευασθοΰν
θά είνε καί ή όδός Ηρακλεί¬
ου—Χανίων, πού είνε καί ή
σττουδαιοτέρα συγκοινωνιακή
άρτηρία τής Κρήτης.
Ι
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΘΕΗΜΗΤΈ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινματογράφος).
— Σήμερον «Ό Κοντρολέρ των
Βαγκόν ΛΙ» μέ την Ντανιέλ Ντα-
ριέ καί τόν Άλμπέρ Πρεζάν.
ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό Γερμα-
νικό άριστούργηγα «Βωβά χείλη».
Πέμτττη: 6 μουσικοχορευτικός κο·
λοσσός «Ό χορός εΐν' ή ζωή μου».
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
ΤΩΝ ΒΑΓΚΟΝ ΑΙ
Μέ την
ΝΤΑΝΙΕΑ ΝΓΑΡΙΕ
καί τόν
ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΗ
Την Πέμπτην
ΣΤΡΑΤΗ ΓΟΣ
ΤΗΝ ΑΥΓΗ
Μέ ,τόν
ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
καί την
ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΚΑΡΟΛ
"Ενα κατοτπληκτικό άρι-
στούργημα τραγικής έπικαι-
ροτητο;, πού έκτυλίσσεται
οτή ματωμμένη ΣΑΓΚΑΗ.
Μιά μεγαλειώδης ύημιουρ-
γία γεμάτη άγωνία, ερωτα,
έράσι.
1!
■■ΒΒΒΒ'ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
εί
Β
! ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
■ Το θαλαμηγόν ά)π
ι

! Αναχωρεί έξ Ήρα
" κλεΐου εκάστην ΚΥΡΙΑ
β ΚΗΝ βράδυ κατ' εοθεΤ
■αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
■ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ
2 ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον
ΪΤΗΝΟΝ, Πάρον. Νάξον
Β
β Πρακτορείον
■ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
2 Τπλέφ. $-41
ΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΒΒΒι
■■■ΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΙ

Β
ί ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Β
2 Εί Α. Χαμαράκη
2 Τπλέφ. Λ'ί 4-50
Μ ******** ··■···■
£■■■*■· Ι Ι
II
Ι Ι
5 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
Β ---------------------'------
■ Νέ εξησφαλισμένην ,ταχύ-
Β τπτ« 14 μιλλίνν.
2 Αναχωρεί εκάστην
• ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
Β διά Ρέθυμνον, Χανιά,
2 ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκΙδα, ΑΙδη-
β ψόν, Βόλον, θεσσαλονί-
Β κην.
«Β«ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαα·Β
Άπό τού σρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
312ον
"Επειτα δμως τό άδιέξοδον
έπρόβαλλεν άπό παντοΰ. Μέ
σα στό σκοτάδι πού άπλώθη
κε γύρω της δέν υπήρχεν έ'
να άστρο, £να φώς πού νά
την οδηγήση, καθώς έπαρα
δερνε μέ άγωνία. Στό έσωτε
ρικό έβλεπε νά έρχεται τό μοί
ραΐο τέλος Μόνη, άβοήθητη
πώς νά παλαίψΓ| μέ τό πολυ
πλόκαμο καί πολυκέφαλο θη
ρίο ποϋ έλεγόταν έ·παάστα
σις, Έλπίδα καμμιά δέν ύπήρ
χεν. "Ολες οί προσπάθειες
τοϋ άνδρας της νά στερεώση
τή λίγη έξουσία πού τού εΐχε
απομείνη, σύμφωνα μέ τό
σύνταγμα, ήσαν σπασμωδικο
καί μάταιοι κόποι. Νά ύπήρ
χε τάχα σωτηρία άπό τούς ξέ
νους; Μήπως δέν μποροΰσαν
νάτήν σώσουν μέ μίανέπίδειξι
δχι πόλεμο, οί τόσοι καί τό
σοι βασιλείς πού προσηγόρευ
αν τόν Λουδοβΐκο «άδελψό>
τους, Ή άπελπισία την έσπρω
ξε νά δεχθή αυτή τή λύσι. "Ι
σως ή τϋχη νά την Ιβοηθοΰ
σεν. Άλλά ή τΰχη εΐχε πρό
πολλοϋ στραφή εναντίον της..
Ό άδελφός' τής Μαρίας—
Άντουανέττας, ό Λεοπόλδος
ψύχραιμος καιροσκόπος άπέ
φευγε τόν πόλεμο. Καί νά
ποΰ έκείνη τή στιγμή ακριβώς
την Ιην Μαρτίου, μιά άρρώ
στεια τής τόν επήρεν. Ό γυι-
ός τού καί διάδοχός τού στόν
θρόνο τής Αΰστροουγγαρίας
Φραγκίσκος ό 2ος, στενοκέ
φσλος, άναίσθητος, δέν είχεν
άλλον όδηγόν ;άπό τό συμ
φέρον καί την πλεονεξία τού
Μετά δεκαπέντε ημέρας τό
βόλι ενός συνωμότου έσκό
τωσε τόν πιό ένθερμον υπέρ
μαχον τής μοναρχικής ίδέας,
τόν Γουσταΰον τόν 3ον τής
Σουηδίας. Τό πλήγμα ή*ταν
φοβερό καί γιά τόν Φέρσεν.
"Εχανε τόν φίλο τού άπό τόν
οποίον τότε ακριβώς έπερίμε-
νε τή μεγαλείτερη συνδρομή
γιά την άπελευθέρωσι τής βα-
σιλίσσης.
Ή ξαφνική δολοφονία τοΟ
Γουσταύου επροκάλεσε μεγά-
λη άναταραχή στή Σουηδίσ.
Ό γέρος πατέρας τοϋν,Άξελ,
τόν εκάλεσε νά γυρίση στήν
πατρίδα τού. 'Έπρεπε νά γυ-
ρίσΓ) γιά νά φροντίση γιά την
περιουσία τους, γιά την στα-
διοδρομία τού μετά τό νέον
καθεστώς. Άλλά ό Φέρσεν
άρνήθηκεν—«έστω καί άν έ¬
μελλε νά πεινάστι». «'Εκείνη»
τότε εΐχε περισσότερο άπό
κάθε άλλη φορά την άνάγκη
τού. Οί Κράουφορδ ποϋ εΐχαν
επιστρέψη άπό τό Παρίσι τοϋ
έ'φεραν άσχημα μαντδτα. «Τα
πράγματα πάνε άσχημα στό
Παρίσι»—σημειώνει στό ήμε-
ρολόγιό τού. Τα γράμματα
ποϋ τοϋ εστελνεν ή Μαρία—
Άντουανέττα, κρυπτογραφη-
μένα καί κρυμμένα μέσα σέ
κουτιά μέ μπισκότα, στή δι-
εύθυνσι τής Έλεωνόρας Σούλ-
λιβαν, ήσαν άπεγνωσμένες έ
πικλήσεις νά βιασθή, νά κάμη.
τό ταχύτερον δ,τι μποροθσε
νά κάμη.
(συνεχίζεται)
Ι
ΝΕΟΝ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΑΜΕΡΙΟΑΝ
ΒΕΑΙΙΤΥ 5Η0Ρ
"Εναντι Αγ. Τίτου
Διά νά εξυπηρετήση τάς
Κυρίας καί Δεσποινίδος
τής πόλεώς μας, άρχίζει
άπό αυριον λειτουργοθν
τό νέον Κομμωτήριον τής
καλλιτέχνιδος:
κ. ΔΩΡΟ0ΕΑΣ ΣΚΑΛΑ
μέ εξαιρετικήν εμφάνι¬
σιν, όφθαστον περιποίησιν
καί πρωτοφανές γοϋστο
δι' δλα τα ειδή κομμώσε-
ων καί καλλωπισμοθ:
8ηβιηροο
ΐ
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ή μόδα διά τα κορίτσια σας.
Ηηϊγ. Ττββτ, Μβηί.
ΜΑΡΙΚΑ
Άφίχδησαν τα φρϊσκότατα ψα
ρικά είς τό κατάστημα Ε. Κρασά-,
κη, μέ τας καλυτβρας τιμάς.
Άπό τα δεκαέξ ϊως τα εϊκοσι
χρόνια των τα περισσότερα κο·
ρίτσια άφοσιωμένα άκόμη είς τας
μελέτας των, έλάχιστα άπασχο-
λοϋνται μέ τους εαυτούς των δέν
σκέπτονται είςτήν τουαλέττα των
καί άγοράζουν συχνά είς την
τύχή ότιδήποτε φορέαατα.
Είς την μητέρα λοιπόν έναπό
κείται νά νουθετήση την κόρη
της είς την εκλογήν των ένδυμά-
των της. Εις εκείνην άρμόζει νά
διαπλάσση τό γοϋστο τής κόρης
της. Άλλα σεΐς, κυρίες, πού δια
βάζετε αύτό τό άρθρο μην άφή-
σετε τούς εαυτούς σας νά παρα-
συρθοΰν καί νά απαιτήσετε άτιό
την κόρη σας νά φορή φορέμα-
τα ύπενθυμίζοντα φορέματα τής
νεότητός σαΓ. Μην σκεφθήτε: «Είς
τόν καιρό μου, ή νεαρές δεσποινί-
δες εΐχαν δια τόν πρώτον τους
χορόν φόρευα άπό λενζερί λευ-
κά καί ρόζ. Πρέπει καί ή κόρη
μου νά κάμη μία παρομοία πρώ-
τη έμφάνισι.. Είς τόν καιρό μου
τα κορίτσια δέν έφοροϋσαν τού
αλέττες έξωμες . Είς τόν και
ρό μου δέν εβαζαν ρούζ είς τα
χείλη .»
Άναμψιβόλωο, κυρία, αύτά συ·
νέβαιναν είς τόν καιρόν σας: άλ-
λά σκεφθήτε καλά δτι ό καιρός
αύτάς παρήλθε καί δτι είμεθα είς
την έποχή πού ττρέπει νά έπιτρέ·
ψετε είς την κόρη σας νά κολυμ-
βήση, νά παίξη τέννις, νά πάη
είς τόν κινηματογράφον μέ την
συντροφιάν της" δτι πρέπει έξ Ι
σου νά τής έπιτρέψετε νά τοώ
ση τό πρόσωτόν της μέ ρόζ κα'ι
μέ ποΰδρα κα'ι νά φορή τουαλέτ
τες ντραπέ, πτυχωτές καί έ'ξω
μες, ή οποίες δεν είναι διόλου
άπό τα φορέματα αύτά πού λέ
γονται «των νέων κοριτσιών» δή
λαδή άπλούστατα, ντεμοντέ φορέ
ματα.
Προτρέψετε τό τΐαιδί σας νά
ντύνετε «αν σπόρ* την ήμέρα, έν'
ω θά φορέση φορέματα «φλοϋ»
διά τό βράδυ.
—Ή γκαρταρόμπα τής πρέπει
νά περιλαμβάνη έ'να φόρεμα άπό
ζέρσευ ή έλαφρό μάλλινο ϋφασμα,
μέ ύψηλό κορσάζ, προεκτεινόμε-
νο £ως τόν λαιμό καϊ μανίκια
στενά τα όποϊα θά σταματοϋν είς
τούς άγκώνας: τό φόρεμα αΰτό
θά είνε γαρνιρισμένο μέ έ'να
άμπιεσεμσν σχηματίζον κορσελέ
πολύ έφαρμοστό καί θά συνοδεύ
εται άπό μία φαρδειά έσάρπ ή ό-
ποία θά σχηαατίζη ζώνη καΐ θά
δενή είς τό ίνα πλάι.
"Ενα αύστηρό ταγιέρ, σέ κλασ-
■σική φόρμα, θά τής είνε έξ ίσου
άπαραίτητο. Ή φοϋστα ίσια, στε·
ή καί άπλή, θά είνε άπόχονδρό
μάλλινο ϋφασμα, ή δέ βέστα θά
είνε καντριγιέ ή έσπαρμένη μέ
πουά.
Πύλ δβερ διάφορα σέ φόρμα
«■ναυτική», άπό μαλλί μαλλσκό ά
ναμεμιγμένο μέ άγκορά θά το
νώση τό σύνολον δίδοντάς τού
μία ' εϋθυμη νότα.
Ή κόρη σας μπορεΐ θαυμασία
νά περάση χωρίς άπογευματινό
φόρεμα μπορεΐτε έν τούτοις νά
τής προσφέρετε ενα άνσάμπλ άμ-
ιΐιγιέ άπό σατέν σκοτεινοθ χρώ
ματος, τού όποίου ή βεστα φαι
ορύνεται άπό πολύχρωμες κορ-
δέλλεο. Ώς κερσάζ, θά πλέξη ή
ιδία μία μπλοϋζα μέ πουάν ντέ-
νταντέλ άπό άχυρόχροη μέταξα
ώραιοτάτη κα'ι πολύ μοντέρνα.
Μην τής έπιτρέψετε νά φορέση
ρενάρ μέ τό ταγιέρ τηι:, αϋτό θά
τής προσέθεται ήλικία. θά έ'χη
ϊνα γθρο τού λαιμοΰ άπό πειί-
γκρί, ζιμπελιν ή έρμίνα διά τό
βράδυ
Διά νά πάη είς τόν χορό, θά
τής έκλέξετε ενα φόρεμα άπό
μουσελίνα, μέ φοϋστα ύπερβολι-
κά ειΐρύχωρη, τής οποίας τό κορ
σάζ θά είνε ντραπαρισμένο μέ
τέχη, δπως τα ίδικά σας κορσάζ
Το κάτω μέρος τής φούστας θά
βσραίνη άπό £να γαλόνι πασσά
μαντερι ή καλυτέρα άπό πτυχω
τές κορδελλες. Μερικά άνθη είς
τα μαλλιά. κα'ι ή κόρη σας θά
είνε ύπέροχη.
ή Ντιστεγκέ
—— -^ -^«^ -^π— -ν —ε»— -^— -»■ -^π»— -^— —' -^^— -^ετ -— -^π— ^εν — -^
«Έρμίνα»
Μενάλαι έκπτώσεις
εις δλα τ' άνδρικά ειδή
δι' ολίγας ημέρας.
Υποκάμισα, γραββάτες, μανδήλια,
ζώνες, τιράντες κ. λ. π.
-νν-
Λόγω τοΰ δτι τό κατάστημα «ΕΡΜΙΝΑ» πε-
ριορίζεται μόνον είς τα γυναικεΐα ειδή καί τα
καλλυντικά καί άρώματα, θά πωλήση όλα τα άν¬
δρικά ειδή είς τιμάς κάτω τοΰ κόστους.
ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ιϊ'
■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
έναντι ΔημαρχεΙου. Καθ* εκάστην 9—11 καί 3—7.
Αριθ, τηλεφώνου 300.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■ΒΒΙ
.51
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
..ΓΑΛΛΙΑ"
Πλησίον τής Όμονοίας.
Διευθύνεται άπό τόν συμπολίτην κ. Έμμαν.
Δαμιανάκην. Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ-
λων των Ηρακλειωτών. Έχει έξαιρετικάς τιμάς.
Κουζίνα περίφημη. '
'Η περιποίησις τοΟ έστιατορίου «Γαλλία» είνε
άσύγκριτη.
Τό προτιμουν δλοι οί Κρήτες.
ΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δέχεται Καταθέσεις:
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
μέχρι δραχμών 125.000.—
ΠΡθβΕϊΜΙΑΪ ] Μ τβύ« κ-Λιτίρβυ
Ό τόκος ύκολογίζκται άπό τής επομένης τής κατα-
βέσβως. Άπασαι αί καταθέσεις «Ιναι έξ ολοκλήρου ηγ¬
γυημέναι υπό τοϋ Κράτους καί άίΐηλλαγμέναι τΐλών χαρ-
τοοήμου.
ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ
ΪΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒί
Ό γολγοΡάς
μιάς καρδίας
ΕΑΙΣΑ8ΕΤ = =
ι πιιιιι_™ ιηιΐι
Ή ζωή τής μίλαγχολικής
97 όν αυτοκρατείρας.
"Οσον καί άν τής σ:οίχιζε πώ;
ό γάμος τής κόρης θά συνεπήγετο
γιά την μητρική της καρδιά την
πε·.ό μεγάλην στέρησιν, ή Έλοσά-
βετ ποτε δέν θά έπέτρεπεν εις
τόν εαυτόν ττ;ς να φέρη Ιμπόδια
είς τό μέλλον καί την ευτυχία τή;
Βαλερίας. Μέ τό θάρρος έκεΐνο
μέ τό ίποΐον τής μιλοθσε πάν·
τοτε, οχι σάν μητέρα πρίς παι-
δί, άλλά σάν μ;ά μεγάλη άδελφή
πρός την μικρότερη, τή; είπε:
«Νά εϊσαί βεβαία πώ; καί Ινα
καπνοδοχοκαθαριστήν νά θέλ^ς
γιά άνδρά σου, δέν θά σου φέρω,
έγώ τουλάχιστον, ποτε μου άντίρ-
ρησιν. Κίτι δμως μοθ λέγει πώς
μιά ήμέρα θά πανδρευθής τόν
Φραγκϊακο Σαλβατόρ!».
"Οταν 5μως είνε μόνη της κ α Ι
σκέπτεται πό); Ινα; άλλο; μέ ί-
σχυρότερα δικαιώματα, θά έ"λθη νά
τή; πάρη τή Βαλερία μέσα άπό
την άγκαλιά της, ή Έλισάβετ δέν
κρατιέται: Τα μάτιά της πλημμυ-
ροϋν μέ δάκρυα.
Καμμιά φορά ή Έλισάβετ μι-
λεΐ μέ τόν Φραγκίσκον Ιωσήφ,
γιί τό μέλλον τή; κόρης των.
Τοΰ αύτοκράτορο; δμως δέν τοΟ
καλοέρχεται ή υποψηφιότης τοϋ
Φραγκίσκου Σαλβατάρ ώ; μελλον-
τικοΰ γαμ^ροΰ τού. Αί προτιμή-
σεις τού στρέφονται πρό; τόν ά-
νεψιόν τοΰ στενοΰ φίλου τού Άλ-
βέρτου, τόν διάδοχον τής Σαξωνί-
ας. Αυτόν ΒεωρεΧ ώς τόν καταλλη¬
λότερον σύντροφον τοΟ βίου γιά
την Βαλερίαν. Καί ήδη κυκλοφο-
ρεϊ ή είδησις πώς 6 Σάξων διά-
δοχο; θά επισκεφθή την Βιέν
νην.
Ή είδησις; αυτή καθισΐα την
Έλισάβετ έξαιρετικά δυστυχή καί
μελαγχολικήν. Ή Βαλερία είνε
γι' αυτήν ό μόνο; δεσμό; ποΰ
την συγκρατεΐ πρό; την ζωήν, καί
ήδη προβάλλει γι' αυτήν τό φά-
σμα τή; άδυσωπήτου πραγματι-
κότητο; δχι μόνον νά χάση την
κόρη τη;, άλλά καί νά την δή
άποκα(£ΐ£ταμένην μακρυά τη;, στό
εξωτερικόν. Ηά βαστάξη σ' αυτόν
τόν σκληρόν χωρισμό; "Αν τή;
φύγη καί ή Βαλερία, ποίον θά
ϊχη δικό της, αποκλειστικώς δι-
κό της, άπό τό πρωί Ιω; τό βρ
δυ. Ό αύτοκράτωρ είχε πολλές ά-
σχολίες. ΤοΟ ήταν αδύνατον δ
λες τίς ώρέ; τού καί 8λε; τίς
σκέψει; τού νά τάς άφιερώνη είς
την Έλισάβετ 8πως θά ήθελεν
αύτη.
(συνεχίζεται)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Καθίσταται γνωστόν δτι ή
έξέτασις άπόρων ασθενών κα¬
τα τόν μήνα Φεβρουάριον έ.ε.
θά γίνεται καθ" εκάστην έν
τώ εξωτερικώ ίατρείφ τοΟ
Πανανείου Δημοτικοϋ Νοσο-
κομείου άπό τής 10—12 π μ
υπό δύο δημοτικών Ιατρών.
Τάς κατ' οίκον έπισκέψεις
άπόρων ασθενών κατά τόν
αυτόν μήνα θέλει εκτελεί ό
Δημοτικάς ίατρός κ. Έμμ.
Σχιζάκης, δστις θά ζητήται
παρά των ενδιαφερομένων έκ
τοϋ Ιατρείου τού έναντι Δη¬
μαρχείου.
Ηράκλειον τή 14)2)1938
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Μηνάς Γεωργιάδης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Έκτίθεται είς μυστικήν δι'
ένσφραγίστων προσφορών μει¬
οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ-
μήθεια είς την Επιτροπήν
Εκμεταλλεύσεως Ήλεκτρικών
Έγκαταστάσεων Δήμου Η¬
ρακλείου διαφόρων ήλεκτρικών
είδών κατασκευής δικτύου.
Ή δημοπρασία ενεργηθήσε¬
ται την 14ην Μαρτίου 1938 η¬
μέραν Δευτέραν καΐ ώραν 11
— 12 π. μ. έν τώ Δημαρχιακώ
Καταστήματι καί ενώπιον τής
Έπιτροπής Εκμεταλλεύσεως.
ΟΙ δροι συγγραφής υποχρε¬
ώσεων είσί κατατεθειμένοι είς
τα γραφεΐα τής'Εκμεταλλεύσε'
ως των Ήλεκτρικών Έγκατα¬
στάσεων Δήμου Ηρακλείου
οπόθεν οί βουλόμενοι δύναν¬
ται νά λάβωσι γνώσιν.
Έν Ηρακλείω τή 12 Φεβρου-
αρίου 1938
Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής
Εκμεταλλεύσεως.
Μηνάς Γεωργιάδης
ΚΟΙίΊΩίΊΙΚΗ
ΓΑΜΟΙ — Ό κ. Μιχαήλ Δασκα¬
λάκης έκ τοϋ συνοικισμόν Μα-
κρύ Τεΐχος καί ή Ελένη Μεσσα-
ριτάκη ετέλεσαν προχθές τούς γά-
μους των είς Μαραθήτη. Παρά
νυμφος παρέστη ό κ. Φουστανά-
κης Δηα. λοχαγός ττεζικοΰ έ ά.
Είς τούς νεονύμφους ευχόμεθα
■πάσαν ευτυχίαν.
ίΊ> 'Λ» »(*'
Γύρω στήν πόλι.
Ούδεμία ένδειξις ούτε άπό τό
τελευταίον διήμερον, σΐα9?ρας
καλυτερεύσεως τοϋ καιροϋ.
—Αντιθέτως την Κυριακήν ήϋει
ληφθή νέα χιονιά, αί χθεσιναί
δέ. μετ" έμποδίων έμφανΐσεις τού
ηλίου, δέν ένεθάορυνον κανένα ά-
πό τούς καιροσκόπους
—Δραστηρίως συνεχίζονται αί
εργασίαι είς τό Μουσείον μας
— "Ηδη τό άποπερατοΰμενον ό-
σονούΐτω προαύλιον καΐ τα είδικά
διακοσμητικα £ργα των αίθουσών
δίδουν μίαν Ιδέαν τοϋ έττιβλητι-
κου συνόλου.
—Έκ τοΰ άνατολικοϋ περιβόλου
τοϋ Μουσείου πρόκειται καθ' α
μανθάνομεν νά μεταφερθή είς κα¬
ταλληλότερον σηαεϊον ή άναμνη·
στική στήλη τοϋ Δουκός Μποφώρ
καϊ των συναγωνιστών τού
—Ή όποία ώς γνωστόν εΤχε στη·
θίΐ έκεϊ πρωτοβουλία τής έν Ελ¬
λάδι Γαλλικής στρατιωτικής άπο·
στολής.
— Κάποια κίνησις έσημειώθηπρο-
χθές είς τα χοροδιδασκαλεΐα έπ'
εύκαιρία τής ενάρξεως τοϋ Τριω-
δίου.
— Δέν έλειψαν έτιίσης καΐ τα λαΐ
κά γλεντάκια δπου εχορεύθη καί...
καρσιλαμάς.
-Τα γλεντάκια μάλιστα αύτά
εΐχαν απήχησιν είς τούς συνοι-
κιακούς δρόμους τάς πρώτας νυ
κτερινάς ώρας.
—Τα Ιργα τής ηαραλίας Μπεν-
τενάκι συνεχίζονται.
—Ό μεταρρυθμιζόμενος χώρος
τής παραλίας περιεφράχθη διά
την ασφάλειαν των διαβατών.
— "Ηρχισαν δέ αί προπαρασκευ-
αί διά τα οίκοδομικά ?ργα τής
διαρρυθμίσεως τής παραλίας ήτις
κατά τούς είδότας θά αποτελέση
ωραίον σύνολον.
— Είς τό άποψινόν μνημόσυνον
τού Μαβίλη προμηνύεται επίλε-
κτος κοσμοσυγκέντρωσις.
—Τό £ργον τού Μαβίλη είνε βε¬
βαία πασίγνωστον, δέν λείπουν δ¬
μως καΐ έκεϊνοι οί όποϊοι άιτό τό
άποψινόν φιλολογικόν τού μνη¬
μόσυνον θά τό μάθουν κα'ι θά τό
αίσθανθοΰν καλύτερον.
— Καί τό λέγομεν αΰτό διότι ή·
κούσαμεν προχθές νεαρους ·δι·
ανοουμένους» τής πόλεώς μας, δ
χι μόνον νά άποδίδουν είς αυ¬
τόν ποιητικά δημιουργήματα άλ·
λων, άλλά καί νά τοποθετοϋν
τόν χρόνον τοϋ ήρωικοΰ θανάτου
τού είς τα 1897!
—Άπό τόν ραδιοφωνικόν σταθ¬
μόν τοϋ Καΐρου,θά γίνη κατ' αύτάς
ή έκπομπή Κρητικών τραγουδι*
ών.
—Άπό λυράρηδες καΐ λαγουτι-
έρηδες Κρήτας.
—Ή ήμέρα καΐ ή ώρα τής έκ-
πομπής θά γνωστοποιηθρ έγκαί
ρως διά νά μή την , χάσουν οί
κάτοχοι ραδιοφώ-νων.
—Είς τα Χανιά μανθάνομεν δ·
τι έργάζεται καλά ή όηερέττα
τής κ. Μ Κρεββατά.
—Ημείς έδώ διατελούμεν άκό-
μη έν άναμονη θιάσου.
—Ό οποίος* κυρίως θά συντε¬
λέση είς την ζωηρότερον χορευ¬
τικήν κίνησιν κα'ι ιδίως την τού
θεάτρου Πουλακάκη.
—Ή πρώτη τοϋ «Κοντρολέρ
των Βαγκόν ΛΙ» ενός φίλμ άπό
τα νεώτερα καΐ τα μάλλον έν·
διαφέροντα προεμήνυε χθές πυ-
κνήν κοσμοσυγκέντρωσιν.
έ Ρέπορτβρ
—Ή αύριανή συναυλία.
Είς τό θέατρον Πουλακάκη δί¬
δεται αυριον τό εσπέρας υπό τού
μαθητικοϋ τμήματος τής καθηγη-
τρίας πιάνου Δίδος ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ συναυλία τό προιόν
τής οποίας θά διατεθή υπέρ ένι
σχύσεωςτοϋ έργουτοΰ μορφωτικοϋ
συλλόγουγυναικώνΉρακλείου.ΚαΙ
τό πρόγραμμα τής συναυλίας άλ¬
λά καΐ 6 σκοπός κυρίως αυτής
στρεφόμενος είς £να ωφέλιμον
πράγματι κοινωνικώς καΐ εκπολι¬
τιστικόν προορισμόν, δέν άφήνουν
αμφιβολίαν δτι ή συναυλία αυτή
θά ύποστηριχθή ιδιαιτέρως υπό
τής κοινωνίας μας.
Λύσις χθεσινού
ύπ'άρ. όδσταυρολέξου
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Έμμ. Ι. Λουλακάκη
Άκαίημίας 70 Αθήναι
Τηλέφωνον 31411
ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον χειρός
«πά Τριών Καμάρων μέχρι πλα¬
τειαι στράτας. Παραχαλεΐται ό
ευρών νά τό παραδώστ^ στό ύφα-
σματοπωλεϊον Χριστοφόροι» Παν¬
τουβάκη (πλατειά ,στράτα) καΐ θέ·
λιι άμειφθτ"
ρ»
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
Ζ'.
ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΔΙΠΛΑ8ΙΑΖΕΤΑΙ
Ή μικρά είχεν άναπαύσει την κεφαλήν της επί
πέτρας τινός καί εκοιμάτο. Έκάθισε πλησίον της ό
Άγιάννης καί την εβλεπε' καθ" δσον δέ την έ"βλε-
πε, κατεπραύνετο καί άνέκτα την εύκρίνειαν τού
νοός. Τότε είδεν έναργώς την αλήθειαν, ήτις καί
υπήρξεν έν τώ βάθει τής έπιλοίπου ζωής τού1 δτι
ένόσω αυτή ή κόρη ήτον έκεϊ παροΰσα, ένόσω την
ησθάνετο πλησίον τού, ουδενός πράγματος' εΐχε
χρείαν είμή δι' αυτήν καί ουδέν έφοβεΐτο, ειμή πά¬
λιν δι' αυτήν. Ήτο παγωμένος υπό τοθ ψΰχους, έ¬
πειδή άφήρεσε τόν έπενδύτην τού "ίνα την σκεπάστ),
καί δέν τό ησθάνετο.
Έν τούτοις, ήκουεν άπό τινος ήδη ώρας, έντός
των σκέψεων είς άς ύπήρχε βυθισμένος, περίεργον
τίνα ήχον ώς κωδωνίσκου σειομένου. Ό ήχος ούτος
προήρχετο έκ τοϋ κήπου' ηκούετο δέ διακεκριμένως,
καίτοι άσθενώς. Ώμοίαζε πρός κωδωνίσκους προ
βάτων είς τάς μάνδρας.
'Εστράφη λοιπόν ό Άγιάννης πρός τόν κήπον,
παρετήρησε καί διέκρινεν είς τό μέρος δπου ήσαν
φυτευμένοι οί πέπονες, πράγμα τι όμοιάζον πρός
άνθρωπον μάλλον ή ζώον, όπερ, ότε μέν έπεριπά-
τει, ότε δ' έ'κυπτε καί έ'μενεν άκίνητον, ότε δέ ά-
νωρθοθτο, ώς άν εσυρεν ή ίί,πλωνέ τι κατά γής. Ό
άνθρωπος οΰτος εφαίνετο χωλαίνων.
Ό Άγιάννης άνησύχησεν έκ νέου. Είς τούς δυ-
στυχεΐς δλα φαίνονται πολέμια καί ϋποπτα. Φοβοθν
ται την ημέραν, έπειδή τοΰς βλέπουσΓ φοβοϋνται
δέ καί την νύκτα, έπειδή οί καταδιώκοντες αύτούς
ώφελοθνται έκ τής νυκτός. Πρό μικροΰ έδειλία, έ¬
πειδή ό κήπος ήτον έ'ρημος' καί νυν δέ πάλιν έδει¬
λία, έπειδή ύπήρχέ τι έντός τού κήπου.
Άπό των χιμαιρικών φόβων επανήλθε τότε είς
τούς πραγματικούς. Άν ό Ίσβέρης καί οί κατά-
σκοποί τού ήσαν έ'τι έξωθεν, εΐπε κατά νοθν ό Ά¬
γιάννης, άν ετοποθέτησαν είς την οδόν άνθρώπους
νά κατοπτεύσωσι καί άν αύτός ό περιφερόμενος έν
τώ κήπω τόν έβλεπεν καί έ'βαλλεν αιφνιδίως τάς
φωνάς «Κλέπτης! κλέπτης! πιάστε τον! καί οί έξω¬
θεν ηκούον;...»
Επήρεν ησύχως είς τάς άγκάλας τού την Τιτί-
καν, ώς ήτον άποκεκοιμημένη καί την έφερεν όπι¬
σθεν ενός σωροθ παλαιών καί άχρήστων πραγμά-
των, είς την άπωτέραν των γωνιών τοΰ παραπήγ-
ματος. Ή Τιτίκα δέν έσάλευε ποσώς.
Εκείθεν παρετήρησε τά διαβήματα τοθ δντος,
τοθ περιφερομένου είς την φυτείαν των πεπόνων.
Πρδγμα άλλόκοτον! ό ήχος τοϋ κωδωνίου ηκολούθει
δλας τάς κινήσεις τοΰ άνθρώπου έκείνου. Όταν ά-
πεμακρύνετο αύτός, άπεμακρύνετο καί ό ήχος" δταν
έκαμνε βιαίαν τινά κίνησιν, καί τό κωδώνιον έτι-
νάσσετο βιαίως" δταν ίστατο, έσιώπα τό κωδώνιον.
Προφανώς, τό κωδώνιον ήτο δεδεμένον επί τοΰ άν¬
θρώπου· άλλά τότε λοιπόν τί τουτο εσήμαινε; τί άν¬
θρωπος ήτον αύτός, έφ' ου έκρέματο κωδώνιον, ώς
είς κριόν ή είς τράγον;
Ταυτα σκεπτόμενος, έπέθεσε τάς χείρας τού επί
των χειρών τής Τιτίκας. Ήσαν παγωμέναι.—Θεέ
μου, καί φύλαγε! εΐπε.
Κράζει πρός αυτήν σιγαλή φωνή—Τιτίκα;
Ή μικρά δέν ήνοιξε τούς οφθαλμούς. Την σείει.
Αυτή δέν έξυπνα.— Μήπως καί απέθανε! λέγει ό
δυστυχής' καί ιδέαι μυρίαι, άπαίσιαι τοΰ περιπο-
λοΰν τόν νοθν άμέσως. "Οίαν πρόκειται περί ψυχών
πεφιλημένων ή περί αυτών μέριμνα ημών μυρίους
άφρονας έπινοεΐ στοχασμούς. Ό Άγιάννης ένεθυ-
μήθη δτι ό ϋπνος άποβαίνει ένίοτε θανατηφόρος διά
νυκτός, είς τό ύπαιθρον καί είς τό ψθχος.
(συνεχίζεται)
' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
_~ _Γ ./·__Γ
ΑΓ έκεΐνους ποΰ θέλουν
νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δΓ όλους.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ^(ΑΡΔΙΩΝ
Β'.
Τό σταμάτημά των ωφείλετο
είς τό δτι άλλα 'ίργανα τ'Ό σώ-
ματος είχαν άνεπανορθώτως φθα
ρί) Έφ' ο'σον δέν αφήνετο νά
παρεμβλήθη μακρον χρονικόν
διάστημα μεταξύ τ,ΰ θανάτου καί
τής επεμβάσεως πρό; άναζιοο-
ί γόνησιν, οί καρδιές πνύ ή
σαν υγιεϊς άφυπνίζοντο σχετι¬
κώς γρήγορα καί 'εΰκολα. Πρέ
πει δμω; νά έςηγούμεθα. Καί
μετά την άνάστασιν τής ν.χρ
δια; των, οί νεκροί έξαχολου-
θοΰσαν νά είνε νεκροί! Δόο
ώρας επτλλεν ή καρδία είς
τό στήθός των, άλλ' αύτοι δέν
άνέζησαν. Εν τοσούτω τά πει-
ράματα αύτά εχουν καί άπό
πρακτικής άκόμη απόψεως την
άξία των. "Ημπορεί νά μή κα-
τεν.κήθη άκόμη ό θάνατος. Άλλ'
είναι άναμφισβήτητοι αί υπηρεσίαι
! πού προσφέρει ή τεχνητή άνα-
ζωογόνησις. Είς αύτοι πολλοί
άνθρωποι οψιίλο'^/ την ζωήν
των.
Είς τό ίνστιτοΰτον ίατροοικα-
στικής τής Βιέννης έοοκιμάσθη
είς ενα πτώμα ενα μηχάνημα
πού διά ρυθμικής πιέσεως καί
άπορροφήσεως προκαλε; άνα-
πνευστικάς κινήσει;. Τό μηχά¬
νημα τουτο, πού έ'χει έπινοη-
θϊ]) υπό ενός Βιενναίου ίατροΰ,
σηκώνει καί κατεβάζει την κοι
λιά, θέτει Ιτσι είς κίνησιν τά
διάφραγμα καί τούς πνεύμονας,
μαλάσσει άμέσως την καρδίαν
καί διευκολύνει την κυκλοφορί¬
αν τοΰ αί'ματος. Τό πτώμα
επί τοΰ όποίου ετέθη είς ενέρ¬
γειαν τό μηχάνημα τούτο, δέν ά-
Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
τής γραμμής, αναχωρεί:
Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Ταξείδιον Ηρακλεί©υ-Πβιραι«5 12 ίίρβς.
Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
Τπλέφ. 5-40
,»^~ «Λ
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"5|
ΤΑ νΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
Μοναδική Εύκαιρία
Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ-
μαντικά, τά γνήσια, τα άνόθευτα καί άθάνατα έπι-
ϊραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ Σκορδύλη,
θά πωλοθνται είς τό εξής είς τά πρατηρια των κ.
κ Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
(Σανδριβάνι) καί Ζαχαριά Άνδρουλάκη, παρά
την πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λιανι
κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
η Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οίνων
είνε τό Κάτω ή ΝοθεΙα, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
ΟΙ κ κ Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρον
κλπ. άςέπωψεληθώσι τής μοναδικής ταύτης ευκαί-
ρ(ας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
νέζηυε βεβαία, άλλ' υπό την ε¬
πίδρασιν τής τεχνητής άνα-
πνοής απεχώρησεν ή ώχρότης
τής έπιδερμίδος τού, ή ίποία
επήρε ζωηρόν χρΊ>μα, καί άπό
τα τραύματα στάλαζεν αίμα!
Ευθύς ώς έπαυσε νά λει:ουρ-'
Υή τ0 μτΊχάντ,μα, τό πτώμα έ-'
«ανήλθεν εις ΐήν προτέραν τού'
κατάστασιν. Όπωσδήποτε είχε
καταδειχθή δτι τό μηχάνημα
μπορεΐ νά ζωηρεύγ] την άναπνο-
ήν. Είς πολλάς ασθενείας τια.ρζ-
νοχλοθνται, συνεπεία οηλητηριά-
σεως έκ των τοξινών τοΰ άνα-
πνευστικοΰ κέντρου, ή άναπνοή.
Αί άναπνευστικαί κινήσεις κα-
θίστανται ολοέν ασθενεστέρας
κα'. έν τέλει σταματοΰν. Καί
δμω; ά'ν δέν σταματοΰσαν αί
άναπνευστικαί κινήσεις, τό σώ-
μα, μετά μίαν ή όύο τό πό
λύ ημέρας, θά ένίκα την ασθέ¬
νειαν.
Είνε, λοιπόν, προφανής ή ση
μχσία μιας επεμβάσεως, ή όιτοία
νά τονώνη τάς άναπνευστικάς
κινήσει;. Ένας άσθενής ξεψυ-
χά, έπειδή άπό τας τοξίνας πού
ν.ατέπνιξαν τό άναπνευστικόν
τού κέντρον, τουτο εξησθένησε
καί άπειλεΐ νά σταματήση. Τότε
τίθεται είς ενέργειαν τό |ΐηχά-
νημα. Ό μικρός κινητήρ τού
βομβεί, τό στήθος τοθ )υχορ-
ραγοΰντος, ΰστερα άπό ολίγον
άρχίζει ν' άνεβοκατεβαίν^, ή ά¬
ναπνοή τού άποκαθίστχται, ό άρ
ρωστος εσώθη. Ιδού μία πρώ
τη νίκη κατά τοϋ θανάτου, ενα
πρώτον βήμα πρός την άνάστα-
σιν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΑΙ
Ή βάσις τού πλουσίου καί άφθόνου είσοδή-
ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
μέ λιπάσματα:
«Έλέφας»
"Αφίχθησαν δλοι οί τύποι των λιπασμάτων
«ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
καί πωλοΰνται παρά τοίς:
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καί Σία
ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
Παρέχονται ευκολίαι πληρωμής
·>
Ι
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ό έγκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
Κωνσταντ. Στεφανίδης, (Γραφείον όδός Βαλα
ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί έξωτερι-
κοθ μάς παρακαλεϊ νά άνακοινώσωμεν, 8τι ουδε¬
μίαν σχέσιν εχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
(Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοθ—Άμερικής δύ¬
νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών ό κ.Νικ.
Στεφανίδης συνεργάζεται.
Ή ύγιεινη κατάστασις
είς τόν Νομόν Ρεθύμνης.
ΙΈΒ1ΛΕΝΟ.Ν Φεβρουάριον. —
Υπό τοθ προϊσταμένου τοΰ 'Υγει-
ονομικοΰ Κέντρου Ρεθύμνης κ.
Στυλ. Άληγιζάκη "κατηρτίσθη
τελευταίως έκθεσις διά την έν Ρε
Ούμνϊ] νοσολογικήν κατάστασιν
καί την καταπολέμησιν των δια¬
φόρων Ιπιδί)μ;ών έν τω νομώ
Ρεθύμνης, κατά τό λήξαν ετος.
Συμφώνως πρός την έκθεσιν ταύ-
ην δέν εσημειώθησαν κατά
τό 1937 έΊΐιδημίαι έκτεταμένης
μορφής όξέων μολυσματικών νοση
μάτων.Απλώς εσημειώθησαν μικρο
ίπιδημίαι, ιδίως τύφου καί παρα
ύφου μέ έλαχίστους θανάτου; καί
,αλήν γενικώς έκβασιν. Διά τον
ίντιτυφικάν εμβολιασμόν των κα-
οίκων τοΰ νοιοΰ Ρεθύμνης κατη-
'αλώθησαν Η Οθθ κ. Ι. άντιτυφι-
οθ έμβολίου. Εσημειώθησαν έ-
εν ιρπτηι *
πίση; έλχχιστα κρούσματα παρω-
τίτιδο;, διφθερίτιδος καί έγκεφα-
λονωτιαίας μηνιγγίτιδος ε*ξ ών έ'ν
θανατηφόρον.
Έν τή ιδία εκθέσει καί μετ*
σύντομον άπολογισμόν των χρ^ιι
σμάτων γρίππη;, άνεμοευλογιας,
ίστρακιί; καί δυσεντερίας αί'τι-
νες έπίσης δέν Ιξεδηλώθησαν είς
εύρεΐαν άκτϊνα, γίνεται μνεία -7~(ς
έν Ρεθύμνη έλονοσίας καί τοΰ άνθ-
ελονοσιακοϋ αγώνος φροντίδι τοΰ
Λήμου Ρεθύμνης έν συνδυασμώ
μέ τά μέτρα τοΰ 'Υγειονομικοΰ
Κέντρου καί των κοινοτήτων τοΰ
Νομοΰ. Έπίσης άναφέρεται καί ή
προσπαθεία καταπολεμήσεως τής
φυματιώσεως ήτις καί είς την ΰ-
παιθρον τοΰ Νομοϋ Ρεθύμνης πα-
ρουσιάζει τελευταίως άρκετήν ε¬
πέκτασιν.
Ι1ΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΙΔΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Άντωνίου Π. Γαλανάκη δικη-
όρου κατοίκου Καστελλίου Πε-
ιάδος.
Κατά
Άστρινοΰ Μιχ. Στρουμπάκη
«ατοίκου βαρβάρων Πεδιάδος.
Έπειδή ό καθ' ου τό παρόν
πρόγραμμά μου πλειστηριασμοΰ
καίτοι έπετάγη νομίμως διά τής
)πό χρονολογίαν 20 Όκτωβρίου
937 κατασχετηρίου έπιταγής
μου νομίμως κοινοποιηθείσης αύτω
καί πρός τόν κ. 'Υποθηκοφύ
λακα Καστελλίου Πεδιάδος κατά
τά υπ' αριθ. 5822 τής 28 Όκτω-
βρίου 1937 καί 5824 τής 29 Ό¬
κτωβρίου 1937 άποδεικτικά Ιπιδό
σεως τοΰ κλητήρος τής περιφερεί¬
ας τοΰ Πρωτοδικείου Ηρακλείου
Μιχ. 'Γυλλάκη, ίνα δυνάμει καί
πρός εκτέλεσιν τοΰ υπ' άριθμ.
:ρ«>το-Λ. Γ>24 τοΰ 1936 τοΰ Εΐρη-
οοικείου Καστελλίου Πεδιάδος
όριστικοΰ καί τελεσιδίκου πίνακός
μου νομίμως κηρυχθέντος έκτελε-
στοΰ διά τής υπ' αριθ. 107 τής
20 Νοεμβριού πράξεως τοΰ κ.
όϊίρηνοδίκου Καστελλίου Πεδιάδος
μοί πληρώση δι' έπιδικασθέν -κε¬
φάλαιον καί Ιξοδα Δρχ. 2368,80
έντόκως άπό τής κοινοποιήσεως
τής έπιταγής ταύτης μέχρις έξο-
φλήσεως, άλλ' άπέσχε μέχρι σή¬
μερον νά πράξη τουτο.
Διά ταυτα
Πρός είσπραξιν τοΰ ποσοΰ τού¬
του των Δρχ. 2368,80 των νομί-
μων τόκων αύτοΰ καί των συμβη-
σομένων έξόδων μέχρις άποπληρω-
μής μεϊον Δρχ. 900 έξ ών δραχ¬
μάς μέν πεντακοσίας (αριθ. 500)
έλαβον παρ' αύτοΰ τούτου τή
11 Νοεμβριού 1937 δραχμάς δέ
τετρακοσίας (αριθ. 400) διά τοΰ
Έμμαν. Δασκαλάκη κατοίκου Κά¬
τω Βαρβάρων τμηματικώς κ«1 εις
διαφόρους χρονολογίας καί αί'τι-
ες θά καταλογισθώσι νομίμως έ¬
ναντι τής άπαιτήσεως ταύτης,
εκτίθημι είς δημόσιον αναγκα¬
στικόν πλειστηριασμάν τό επόμε¬
νον άκίνητον κτήμα "έφ' ού Ι-
χω έγγράψει "πρώτην ύποθήκην
ήτοι άμπελου εϊδους σουλτανίνας
κειμένης είς θέσιν «Κακή Ράχη ή
Μάρκενα» τής κτηματικής περι¬
φερείας Βαρβάρων Πεδιάδος εκτά¬
σεως δύο ώς έγγιστα έργατών
συνορευομένης κτήμασι βορείω;
Γεωργίου Παπαδάκη, δυτικώς καί
νοτίως μέ βάγκαν καί ανατολι¬
κώς μέ άγροτιχόνδρόμον.
Ό πλειστηριασμός τοΰ ακινή¬
του τούτου γενησεται ενώπιον
τοΰ Συμβολαιογράφου Καστελλίου
Πεδιάδος Γρηγορίου Σταθάκη ή
Παπαδάκη ή τούτου κωλυομένου
ενώπιον τοΰ νομίμου άναπληρω
τοΰ τού καί έν τώ έν Καστελλίφ
Πεδιάδος δημοσίφ γραφείω τού
;ήν 27ην Μαρτίου ημέραν Κυρια¬
κήν καί ώραν 10—12 π. μ., ότε
καί δπου καλοΰνται οί βουλόμενοι
νά πλειοδοτήσουν.
Άρμόδιος δικαστικάς κλητήρ έ
νεργησάτω τά νόμιμα επί τοΰ
προκειμένου.
Έν Καστελλίφ Πεδιάδος τή
Φεβρουαρίου 1938
Ό έπισπεύδων καί παραγγέλ-
λων
Αντώνιος Π. Γαλανάκη;
—Τά κοινοτικά έργα έν
Κρήτη.
Κατά το 1937 εξετελέσθησαν
καθ' α ανακοινούται, «πό των
Κβινβτήτων Ρεθύμνης όιάφορα
έργα, αφορώντα ιδίως την έδβ-
«βιιαν καί ύδρευσιν, άξίκς 2.
δΟΟ.ΟΟΟΐδρ.
—Ή ζωοκλοπή.
Υπό τού μεταβατικοΰ άπβ·
σπάσματος Ανωγείων Μυλοποτά
μβυ συνελήφθη β Ζαχαρίας Έ.
Τρούλης έκ Λειβαόίων, κατηγο·
ρούμενος δι' άθροοτς ζωοκλοπάς
"ιοιπραχθείσας κατά τβ 1936.
ΕΝΟ1ΚΊΑΖΕΊΆΙ είς τό προάστει
όν Καμίνια κατάστημα μετ' ά
νωγείου οικίας καί συνεχομένη
αμπέλου. Τά αύτά μετά δύο είσέ
τι καταστημάτων πωλοθνται κα
μέ ευκολίας πληρωμής.
Πληροφορίαι παρ' ημίν.
ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη
τος ψιλό θά εΰρετε είς την κρεμ
μυδαποθήκην πλησίον Χανίω
Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι
αρκή παρακαταθήκην.
— Ραδιόφωνα είς τάς φυλα¬
κάς.
Ώ; πληροφορούμεθα, ή βω-
φρβνιστικη ΰπηρεσίκ τοϋ κρά-
τού; μελετα την τοποθέτησιν
ραδιοφώνων είς τάς κυριωτέρας
φυλακάς τοΰ Κράτους, διά των
οποίων οί κρατοϋμίνοι θά δύ¬
νανται νά παρακολουθοϋν ώφελί-
μους διαλέξεις καΐ μουσικήν. Ή
γκατάστασι; των ραδιοφώνων
ά πραγματοποιηθή ευθύς μετά
την έναρξιν τής λειτουργίας
τοΰ προσωρινοΰ ραδιοφωνικοϋ
σταθμοΰ Αθηνών.
— Ή έκθεσις τής Λειψίας.
Μετά την σημαντικήν έηιτυ-
χίαν τίιν οποίαν ή Ελλάς εση¬
μείωσε κατά τό παρελθόν έτος
είς την Διεθνή έμποροπανηγυ
ριν Λειψίας, απεφασίσθη καί έφέ
τος ή συμμετοχή της. Την ό¬
λην οργάνωσιν της Ελληνικάς
αυμμετοχής ανέλαβε τό ϋφυΐτουρ
γεϊον Τύπου καΐ Τουρισμοδ Είς
τό "Ελληνικόν περίπτερον, τού
όποίου ό διάκοσμον θά έκτελε-
σθίί μέ πάσαν έπιμέλειαν, υπό
είδικων ανωτέρων ύπαλλήλων
τοΰ ύφυπουργείου, θά εκτεθούν
πλοΰσια τουριστικά έκθέματα,
έκλεκτοϊ έλληνικοΐ τάηητες, με-
ταξωτά, εϊδη λαΐκης τέχνης, δλη
ή ποικιλία των έλλην ι κων οΐνων
των ξηρών καρπών, των καπνών
καΐ σιγαρέττων, μεταλλεύματα,
ορυκτά, βάζα, κα'ι όλος γενικώς
ό πλοϋτο; της 'Εθνικής μας πα·
ραγωγης- Ή "Εκθεσις θ' ανοίξη
την 6ην Μαρτίου 1938.
—Τά ζητήματα άνεργίας.
Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών με-
λετάται υπό των αρμοδίων ό
τρόπο; λυσιτελεστέρας εξυπηρε¬
τήσεως των άνέργων έργατών
καί τής χορηγήσεως εις αυτού;
άποζημιώσεως ε'ίτε κατόπιν απο¬
λύσεως είτε μετα την διακοπήν
των εργασιών διαφόρων βιομηχα¬
νικήν έπιχειρήαεων.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
Τό Γεωργικόν Ταμείον Ν.
Ηρακλείου προκηρΰσσει μει¬
οδοτικόν διαγωνισμόν δι" έν-
σφραγίστων προσψορών διά
την ενοικίασιν μιδς άποθήκης
150 τούλάχιστοντετραγωνικών
μέτρων, ένόςπεριμανδρωμένου
χώρου 2000 τετρ. μέτρων καί
ενός περιμανδρωμένου χώ¬
ρου 250 τουλάχιστον τετρ.
μέτρων.
Πνονται δεκταί προσφο¬
ραί μέχρι τής 25 τρέχοντος
μηνός ημέρας Παρασκευήν
καί ώραν 3 μ.μ. είς τά γρα-
φεΐα αύτοΰ κείμενα επί τής
όδοϋ «Ιωσήφ Χατζιδάκη» (Ο¬
πισθεν Μουσείου).
Οί δροι συγγραφής ύποχρε
ώσεων ευρίσκονται κατατεθει
μένοι είς τά γραφεΐα τοθ
Ταμείου ένθα οί βουλόμενοι
δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν
καθ* εκάστην προσερχόμενοι.
(Έκ τοθ ΓεωργικοΟ Τσμείου)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
κατάλληλον δι' άτελιέ ύποδηματο-
ποιείου, ραφείου ή οιουδήποτε &λ-
λου τεχνικοθ έπαγγέλματος καΐ
«ίς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί¬
αι παρ' ημίν.
ί
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Τρίτης
15 Φεβρουαρίου 1938
ΖΩΗΡΑ Η ΕΝΤΥΠΩΣΓΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΑΙΦΝΗΔΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΑΝ Τί Υ ΣΟΥΣΝΙΤΧ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΟΝ
ΣΟΥΣΝΙΤΚ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας1).— Σημ&ρτ,νά -ϊηκ&·
γραφήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέ-
ρουν ότι ένεποίησε ζωηράν εντύπωσιν
4ν Ε.ύρώπτν τ» αίφντ,δία συνάντησιν. Χί-
τλερ χχΐ ΣοΒανι γκ εις την έν ΛΙπερχτεβ-
γκάντ&ν έπαυλιν τοΰ Χίτλερ.
'ΙΙ συνάντησίς αυτή κρίνεταε ώς ιδι¬
αιτέρας -οεΛτν*Ϋ1ς οημααίας, &τ«Λί.^6.«
ται δέ βίς ενεργείας τοΰ" Μουσολίνι
έπτΛυμοΰντος νά άποδή όσον τό θυνα-
τόν στενωτέρα ή συνεργααία Γβρμανιας
χχΐ Αυστρίας μιετά τόν καθορισμόν είς
Βουθαπέστην κοινής πολιτικάς κατβ.υ·
θύνσεως είς τάς σχέσεις Ιταλίας, Αύ-
Οί Γάλλοι και τό Ίσπανικόν.
Αί συνομιλίαιΛονδίνου-Ρώμης.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ ). Αί ρέχει άφειδώς
Αγγλικαί έφημερίδες γρά- , τηγόν Φράνκο
φουσαι επί τοΟ ζητήματος
των Ίαπωνικών έξοπλισμών
πσραθέτουν πληροφορίας καθ"
άς οί έξοπλισμοί ούτοι έκτε-
λοΰνται μετά ταχυτάτου ρυθ-
μοθ, καλοΰν δέ την Αγγλι¬
κήν κυβέρνησιν δπως έντείνη
καΐαύτή τό πρόγραμαα των έ
είς τόν σχρα- | ροντα σήμερον είναι κοινά.
καί ύπενθυμί-1 ΡΩΜΗ (ραΒιογρ.) Ό Ίτα-
ζουνδτιδιά την επίλυσιν τοΰ ! λικός τύπος σχολιάζει εΰμε-
ΊσπανικοΟ άπαιτεΐται στενώ· | νώς τάς έν Λονδίνω καταβαλ
τέρα συνεννόησις των δημο-
κρατικών κυβερνήσεων.
λομένσς προσπαθείας πρός
επίλυσιν των έκκρεμών Αγ-
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί (γλοίταλικών ζητημάτων καί
σημεριναί Γερμανικαί έφη- Ι την αποκατάστασιν των σχε
μερίδες γράφουσαι επί της ί σεων των δύο χωρών. Καθ
ής
ξοπλισμών κατά θάλασσαν. σν·γκ έξσΐρουν
ΠΑΡΙΣΙΟί (ραδιογρ.). Αί
Γαλλικαί έφημερίδες τής άρι-
στερας γράφουσαι επί τοΰ
ΊσττανικοΟ, άναφέρονται είς
την βοήθειαν ττν οποίαν τ
διεθνής κεφαλαιοκρατία πα-
συναντήσεως Χίτλερ καί ΣοΟ-Ιά πληροφοροΰνται αί έφημε-
δ ΐδ Ρώ^ αί_ «λευ
συνομιλίαι τού υπουρ·
ί ΣοΟΙά πλ
τα δνσμει- ρΐδες
τα οποίαι ταϊαι
φθέντα έν αύττ,
ώς φρονούν οί άρθρογράφοι γοθ των "Εξωτερικών κ. Ήν-
έκπροσωποϋν έ'ν μέγα βημα { τεν μετά
είς την αποκατάστασιν των
σχέσεων Γερμανίας—Αυστρί¬
ας, διά^τάς οποίας τα συμφέ-
τοϋ πρεσβευτού τής
Ιταλίας κ. Γκράντι τείνουν
νά άποφέρουν σημαντικά ά-
ποτελέσματα.
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ β Α ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ ίΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 4 Φββρουαρίου (τοΰ
άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο¬
φορίαι αναφορικώς μά τό αίφνίδιον τα-
ξίοιον τοΰ Λύστριακοΰ καγκελαρίου
Σοΰσνιγκ είς Γερμανίαν, βεβαιούν ότι
κατά την συνάντησιν ταύτην συνεζηχή-
θησαν άπαντα τα έκκρεμή ζητήματα με-
ταξύ των δύο χωρών, ήρθησαν Βέ ταυ¬
τοχρόνως αί παρεξηγήσεις αί'τινες εμε¬
σολάβησαν είς τό παρελθόν καί έχα-
ράχθη πολιτική στενής συνεργασίας καί
φιλίας.
Ή σκαλΐστικη καλλιέργεια τού σντου
και τό Υπουργείον της Γεωργίας.
Τό 'Υπυργεΐον τής Γεωργί 1 σωπικόν διά την δσον 'ένεστι] απεφάσισεν ήδη νά
άς άτντύθυν& μακράν έ-νκύκλ1-(εύρυτέραν εκτέλεσιν των σκα (κατά την τρέχουσαν -περίοδον
όν πρός τάς Γεωργικάς Ύπη-Ιλισμάτων, προβαΐνουσαι πρός Ι τάς Γεωργικάς "Υπηρεσίας μ
ρεσίας των νομων έν συνε- τούτοις καΐ είς την διάθεσιν έ-]ίκαν6ν αριθμόν χε.ιροσκαΧιστη
Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ
ΟΑ ΖΗΤΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΩΣΙΝ
ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΛΒΟΙΚΙΑΙ
ΜΤΜ Μ ΔΙΑ ΤΗ ΚΡΜΑΚΙΑΗ.
ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τοΰ
άντατϊθκριτού μας). — Κα' ά τηλεγρα¬
φείται έκ Βερολένου ο Χίτλερ εί; τόν
"λόγον τόν οποίον θά έκφωνήστ4 την προ¬
σέχη" Κυριακην 2Ο Φββρουαρίου είς
τό Ράϊχσταγ θά ζητήση νά έπιστρα·
φωσ:ν αί Γερμανικαί άποζχια!.
Ό Χίτ'κερ είς τόν "λόγον τού αυ¬
τόν θά τονίση δτι ή έπιστροφή των ά*
ποικιών αποτελεί ζήτημα ζωής διά την
Ί."'&ρ».9.·νίαν.
χείσ ΤΓρογενεστέρσς τού τοι¬
αύτης., δι" ής Ιϊ>ιΪ>ουιο 6%νιγΙαι
διά την άσκησιν συστηματι-
κής προπαγάνδας πρός επέ¬
κτασιν τής σκαλιστικής καλλι-
εργείας τοΰ σίτου.
Διά τής έγκυκλίου ταύτης
έντέλλονται αί Γεωργικαί'Υπη·
ρεσίαι νά διαθέσωσιν άπαν τό
παρ' αύταΐς γεωπονικόν προ-
τγι'
τν,ς
ήλαττωμένη
είς
τιμτ] 25 ο)ορίων μέσου μεγέθους τύπο
-ροοδΕ.υχι-')«Ραττ.ί·νΤ.» ττρός 6ιδσγτν τώ
κούς γεωργοΰς έπιδείξαντας
έπιμέλειαν κατά την εκτέλε¬
σιν τούτων, χειροκινήτων σκα-
λιστηρίων, μικρών στΐαρτικών
μηχανών κ.λ.π. μηχανημά-
των.
Τό Υπουργείον Γεωργίας
γεωργών τού τρόπου τής χρη
σιμοποιήσεώς των. Έκ τώ
σκαλιστηρίων τούτων άρκετι
θά διατεθώσιν επί ήλαττωμέ
νη. τιμή είς προοδευτικούς γε
ωργούς κατόπιν άποφάσεω
των Γεωργικών'Υπηρεσιών.
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Η Α. Υ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΚΕΝΗΕΡΡΙΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τοΰ
άνταποκριτού μας).— Σήμερον ανεχώ¬
ρησεν είς Παρισίους ή Α. Β. Υ. ο
πρίγκηψ Γεώργιος μετά τής συζύγου
τού.
Έπίσης ανεχώρησαν οί δοΰκες τού
Κέντ καί οί κόμητες τοΰ Τέρριγκ οϊτι>
νες είχον κατέλθει διά νά ποτρακολου-
θήσουν την κηδείαν τοΰ πρίγκηπο% Νι-
κολάου.
ΕΙΣιΤΟΦΑΛΗΡΟΝΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ
ΧΟΕΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τοΰ
άνταποκριτού μας). — Σήμερον κατέ¬
πλευσεν είς τό Φάληρον Αγγλικόν άν-
τιτορπιλλικόν τό οποίον καί Θά παρα¬
μείνη έκεί επί τι διάστημα. Τό άντι-
ιορπιλλικόν άνήκει είς τα τμήματα τοΰ
ατόλου τα έκτελούντα περιπολίας άνά
την Μεσόγειον.
ΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ
ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Ένετάλθησαν υπό τής Νο-
μσρχίας οί πρόεδροι των Κοι-
νοτήτων τού νομοΰ νά έγγρά-
ψωσιν είς τούς προϋπολογι-
σμοϋς αυτών οίκονομικοϋ έ
τους 1938—39 κονδύλια διά
την ανέγερσιν άνδριάντων τώ
τιμησάντων την Κρήτην.
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΩΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟίνΙΗΣΕΩΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορί; μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
ρίων προίόντων είχον ώς ακολούθως:
Πρός τάς δασικάς αρχάς
τοΰ Κράτους εκοινοποιήθη
έγκύκλιος τοΰ ΰπουργείου Γε¬
ωργίας διά τής οποίας συνι-
σταται ή προπαγάνδα μεταξΰ
των γεωργικών πληθυσμών
ένιαίου έκ λαμαρίνας τύπου
θερμάστρας- μαγειρείου. Τό
μέτρον συνιστδται υπό τοΟ ύ
πουργείου, ώς συντελεστικόν
διά την προστασίαν των δα-
σών τής χώρας τα όποϊα κα
ταστρέφονται έκ τής ΰλοτομή
σεως άφ' ενός διά τάς ανάγ¬
κας θερμάνσεως καί μαγειρεΐ-
ου καί άφ' ετέρου διά τό συμ
φέρον των γεωργών.
ΟΙ ΣΤΛΦΙΔΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙ ΑΒΗΝΟΝ
ΧΑΙ Ο Ι1ΑΥΑΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκρ&τοΰ μας).— Λΐετά των ανα¬
χωρησάντων σήμερον συγγενών τοΰ
«ρέγκηπος Νικολάου, ανεχώρησε διά
Βελιγράδιον καί ο άντιβασιλεύς τής
Γιουγκοσλαυΐας πρίγκηψ ΙΙαΰλος μετά
τής συζύγου τού πριγκηπίσσης "Ολγας
τής Γιουγκοσλαυΐας. Τοϋς άναχωροΰν-
τας προέπεμψαν οί έπ£σημ.οι καί έκπρό-
σωποι των άρχών τής πρωτευούσης.
Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
ΟΑ ΣΥΝΕΑΟΗ ΤΗΝ 25 ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
άνταποχριτοΰ μας).— Κατά τάς σημε¬
ρινάς πληροφορίας έν σχέσει μέ την σύγ-
κλησιν τής Βαλκανίκης Διασκέψεως, αυ·
--- ' -'-"- -■' ■ ··■« οριστικώς
τη
η
απεφασίσθη νά συνέλθη
ίίίην 4>εβρουαρίου.
Πρός ιά Έπιμελητήρια Έμπο
ρικόν καί Γεωργικόν καί τόν εμ¬
πορικόν Σύλλογον υπεβλήθη χθές
δπό τοΟ Συνδέσμου Έμποροβιομη
χάνων έξαγωγέων σταφίδων Ηρα¬
κλείου έγγραφον διά τοΰ δποί
όποίου ζητεΐται νά γίνουν αί δέ-
ουσαι ενέργειαι παρά τή Γερμα-
νική 'Υπηρεσία Έλέγχου Είσαγω-
γής καί προβή αυτή είς την αύ¬
ξησιν τοΰ όρίου εισαγωγής κατά
7θΟ—800 χιλ. μόϊρκα πλέον τοΟ
διατεθέντος ποσοΰ των 4.000.000
μάρκων, μολονότι αρχικώς άπε
φασίσθη νά διατϊθώσι 5 έκατομ
μύρια. Ό Σύνδεσμος των Σταφι-
δεξαγωγέων τονίζει δτι ή ζητου
μένη ώς ίίνω αύξησις τοΟ όρίου
εισαγωγής είς Γερμανίαν σταφί¬
δων έπιβάλλεχαι νά δοθή έντός
τοΰ τρέχ. μηνός διότι άλλως έν-
δίχεται νά υποστή μεγίστην ζη¬
μίαν ή Έθνική μαςθίκονομία.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Εκοινοποιήθη έκ τοΰ συν¬
δέσμου των πρός δλους τοΰς
παντοπώλας Ηρακλείου τό
δελτίον τιμών λιανικής ^πωλή-
σεως είδών παντοπωλείου ί-
σχΰον άπό τής 17ης μέχρι 21
τρέχ. μηνός.
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
Σταφίδες.
Σουλτανίνα
»
Καραμιτ.
Ελεμέδες
Ταχτάς
Μαύραι
ι α
β'
Υ'
α
β'
Υ'
α'
β'
Υ'
δρ. )
( 22. -23.
( 10.-11
)
(8-9.
Χαρούπια » 2 70
■Ελαια 5ο » 29.50
» κοινά »
Σάπωνες.
ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 21.— Ο
» β' » » 20.- 0(
Πράσινοι α' ττοιότ. » 18.— 0(
β' » · 12. -Οί
θΐνοι.
Αρχανών τό μίστατ.
Μ(χλεβυζίου κατ' ό
45.
δρ. 6.
ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
14ης Φεβρουαρίου 1938
Ζυρίχη
Παρίσιοι
Λονδίνον
Κΐέα 'Υόρκη
•Αγορά Πώλησις
25.55
25.30-
3.55
545
108 80
3.65
550
109 80
"Άμστερδαμ
Στοκχόλμη
Βρυξέλλαι
Βαρσοβία
Άγορά Πώλησι
60.80 61.94
28.10 28 35
3.70 3.70
20.75 2180
ΤΗΣ
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
Δι* έγγράφου τού πρός τό
Γεωργικόν Έπιμελητήριον Η¬
ρακλείου ό επαρχιακάς γεω
πόνος Αγ. Βασιλείου [Ρεθύμ
νης παρακαλεΐ νά τού προ
μηθεΰστι τουτο 600 μοσχευμα
τα αμπέλου ποικιλίας ροζακ
διά την επέκτασιν τής καλ
λιεργείας τής αμπέλου είς την
περιφέρειαν αύτοΰ.
ΑΙ Α&ΕΙΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΝ
Τό υπουργείον των Οίκονο-
μικών διεβίβασε πρός τάς τε
λωνειακάς αρχάς εγκύκλιον
τής Τραπέζης τής Ελλάδος
πρός τα κατά τόπους ύποκα-
ταστήματα καί πρακτορεΐα
αυτής, δι* ής δίδονται όδηγί
αι περί τοΰ τύπου εκδόσεως
των άδειών έξαγωγής έμπο-
ρευμάτων είς την άλλοδαπήν.
Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ
Προχθές τό εσπέρας ΙΟω
38' 55" εσημειώθη υπό των
σεισμογράφων τοϋ Άστερο-
σκοπείου Αθηνών σεισμός
άρκετά έντατικός, δστις εΐχε
την έστίαν τού είς τό Κρητι-
όν πέλαγος καί πρός την βο-
ρειανατολικήν πλευρόν τής
Κρήτης. Ό σεισμός ούτος έγέ
/ετο αίσθητός ώς λίαν ισχυ¬
ράς άλλ' άνευ ζημιών, είς Ση-
είαν καΐ ώς άσθενής
3άπετραν.
είς Ίε
Σήμερον την πρωΐαν άρχί-
ζει ενώπιον τοΰ κακουργιοδι-
κείου "Ηρακλείου ή έκδίκασις
τής υποθέσεως επί άποπείρα
φόνου κατά τοΟ Ιω. Τσιμπου-
κάκη κ.λ.π.
ΑΓ ΟΔΟΙ ΧΑΝΙΩΝ
Ώς ανεκοινώθη, διά την
συντήρησιν τής όδοϋ Χανίων
— Κισσάμου διετέθη έκ τής
νέας οίκονομικής χρήσεως πο¬
σόν έκ δρχ. 1.500.000.
Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΑΟΥ ΑΑΧΕΙΟΥ
Κατά χθεσινόν τηλεγράφη
μα οί κερδίσαντες κατά την
χθεσινήν κλήρωσιν τοΰ μέγα
λου λαχείου άριθμοΐ είνε ο
εξής:
4914 10.000, 4997 4.ΟΟΟ.
7868 5.000, 8987 4 000, 25393
3.000, 42183 2 000, 43475
4 000, 44704 2.0ΟΟ.
Των 1000 δραχμών οί άρι
θμοΐ δέν έστάλησαν εισέτι.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΤΑΙΥΙΕΙΟΥ
Δι" αυριον Τετάρτην εκλή¬
θησαν είς συνεδρίασιν γενη-
σομένην είς την Νομαρχίαν
πρός συζήτησιν επί ζητημά¬
των τρεχούσης φύσεως τα μέ·
λη τοΰ Γεωργικοΰ Ταμείου Η¬
ρακλείου.
ΟΙ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πρός τσύς Δήμους, Κοινότη
τας, Νομικά πρόσωπα Δημοσί
ου Δικαίου καί απάσας τάς
υπηρεσίας εκοινοποιήθη έγκύ
κλιος τού ύφυπουργείου Ερ¬
γασίας διά τής οποίας γνω
ρίζεται δτι πάσα απόλυσις
ΰπαλλήλου θά άναφέρεται έ
ψεξής είς τό ύφυπουργεΐον.
ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
"Εκοινοποιήθη πρός έφαρμο-
ήν πρός τάς τελωνεισκάς
αρχάς τό κείμενον τοΰ Β. Δ.
περί έφαρμογής έλαχίστου
Μ 111
Μ
ΑΘΗΝΑΙ 14 1>εβρουαρίου (τοΰ
άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφείται έκ
τοΰ έξωτερικοΰ ότι ή Γ&ρμανία διεξά-
γει κατ' αύτάς Βιαπραγματεύσεις μ.έ
την Αγγλίαν πρός επίλυσιν τοΰ άποικι-
ακοΰ προβλήματος.
Έπιβεβαίωσις πάντως επ σημ.ος τής
πληροφορίας ταύτης δέν ύπάρχει έκ
Αονδίνου.
Η
Σ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΟΜΕΝΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬
ται ή συνομολόγησις άνακωχής μετα-
ξύ των έμπαλέμων έν Ισπανία περί ής
κυκλοφορούν πάλιν έπίμονοι φήμαι, δέν
θεωρεϊται άπίθανος.
ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΣ ΟΑΑ ΤΑ ΙίΠΑΗΙΚΑ ΜΕΤΟΟΑ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
έκ Παρισίων άναφέρουν ότι αί μαχαι
είς όλα τα μέτωπα τής Ίσπανίας συνε-
χίζονται πεισματώδεις. Είς Αραγώ-
να ιδίως καί τάς περιοχάς τής Μα¬
δρίτης αί μαχαι , προσελαβον άποφασι-
στικόν χαρακτήρα.
Ο ΤΣΑΓΚ-ΚΑΪ-ΣΕΚ ΕΤΥΦΕΚΙΣΕ
ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΦΟΥ-ΤΣΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 14 ·1>εβρουαρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Κίνας τη¬
λεγ ραφοΰν ότι ο στρατάρχης Τσάγκ-
Κάϊ-Σέκ διέταξε τόν τυφεκισμόν τού
στρατηγοΰ Φοΰ-Τσοΰ ώς ένόχου προ-
δοσίας έν τή έκτελέοει των καθηκόντων
τού.
ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΥΣΙΝ
ΟΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΜΑΧΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου (τού
άνταποκρποΰ μας). — Χά έκδοθέντα
χθές καί σήμερον ανακοινωθέντα τού
Στρατηγείου τής Σαλαμάνκας άναφέ¬
ρουν ότι είς τάς διεζαγομένας μάχας
έν Ισπανία τα έθνικά^στρατεύμαεα επι-
κρατοΰσιν των άντιπάλων αυτών.
ΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΕΒΝΗ ΖΩΝΗΝ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14 4>εβρουαρίου (τού
άνταποριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
Σαγκάης ότι αί αρχαί τής διεθνοΰς ζώ-
νης ήρχισαν συνεννοούμεναι διά νά ά-
αστείλουν τάς εν αυτή τρομοκρατικάς
ενεργείας τόσον των Κινέζων όσον καί
τής μυστικάς Ίαπωνικής οργανώσεως
ή οποία έδολοφόνησεν δημοσιογράφους
άρθρογραφοΰντας κατά τής Ίαπωνίας.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑΤίΙΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 14 1>εβρουαρίου (τού
νταποκριτοΰ μας).— Έκ Αονδίνου άγ-
έλλεται ότι συνεχίζονται αί συνομιλί-
διά --■■ 1-"ν ~ "
--ι-- -τ-ι-("'γι|«. ο/«χιυΐου ■ Λί 5οά την επίλυσιν τοΰ ζητήματος
δασμοΰ επί σίτου Βουλγαρίας τής άνακλήσεως τΛν ξένων έθελοντών
καΐ Ίράκ.»
τ ών πολέμουντων είς την Ισπανίαν»
•Ο τέως *ρω£
Αν
δι* των οί
π »η
ζ ν
ν,αθεστως τ.
ιλελευθερ
ήν-, συν*
αύτη «5. ^^* '
νην, »««, ^
εΐί την Απω ι
την ΐβηρ»>«πν
υπό τούς καπν
μιχών έργβατα
νονται παντοϋ
•νη άτμόσφαιρ
μέν ύπ' οψίν
ρβν τό κείμεν
βε«ς «ύτής, *
ήλθεν είς την
γνωρίζομεν ομ
ρα οημεϊα τοΰ
της. Καιείνε χ:
ή φράσις: «Τό
νά μην άφήσω|
μεις τού (θανάτ
οουν την Εΰρ
νοεί δέ ώς δυνί
νάτου, την μα
πλισμών καί τ
οΐκονομικης
«ποίον άνήγα^
γέλιον πολιτι>
λογικής πίστ.
χράτη. Καί κ;
τη έκεΐνα πού
ρυγμα αύτό
οτενής καί χοα
νης έβνικιατΊι
των.Πράγματ·
μεγαλϋτερος
λιτισμοΰ καί
πό την Ιντο
ομ·"'
α
τκχτ/ική αυτΐι
θρησκευτικόν
Καί βχι μβν
«λλά καί λαμί
ρκν καί μέγα
βιν.
Ό τελευταίον
λϊμος τού όπ
βις,προκαλεΐ εί
β?5 της γής τι
τον άποτροπν
φέλησε δυστυ;
"Οββι ύε έπίσ
τβΰ τερματισμ
Υ«ν χ»ι τα
, ήπατήΙ
Ο ηβλεμος αι
«νη κατα τί
?Ρ«οιν είς «χ
νών έ
τ«§ύ των φι
«ντΐ νά τό έξ
'ημειωθεϊσα
ξ
και τής έ
ηδή";
,επικράτησ
τω είς ,
τόσο
η.
Αποτ
δ
Μέγεθος Γραμματοσειράς