95322 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4773

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

27/1/1938
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ·
Αιγυπτου
έτησια 1 ίυ«ι .'!
έξάμηνος 2
Ά
μβής
ίτησια οολ. 15
έεάμηνος » 8
Τιμή
κατά φύλλον
Δραχ. 2
ΠΕΜΠΤΗ
27
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1958
ΠΗΦΕΙΑ ΤΥΠΟΝ'ΑΦΕΙΑ
ΟΛΟΣ. ΜΙΝΩΤλνΐ'ΟΥ
νηενβΥΝθΣ συητακτησ θρ ν σταυρλκησ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Γ-ΤΟΣ 23ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +773
II
ΠΑΡΑΓΟΓΗ
ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ
Κατά πληροφορίας συγκεν-
τρωθείσας είς τό υπουργείον
τής Γεωργίας ή · πορεία των
άγροτικών καλλιέργειαν βαί
νει Ίκανοποιητική καθ1 όλην
την χώραν. Ή σπορά των δή
μητριακών συνετελέσθη ήδη
παντοΰ, αί καλλιεργηθεΐσαι
δέ έκτάσεις φαίνεται ότι είνε
μεγαλύτεραι των καλλιεργη-
θεισών πέρυσι. Ή συγκομιδή
των έλαιων συνεχίζεται εισέ¬
τι, πάντως δμως θεωρεΐται
βέβαιον ότι ή παραγωγή τού
ελαίου θά φθάση καί θά υπέρ
βό τάς 140 χιλ. τόννους έκ
των οποίων περί τάς 40 χι-,
λιάδας θά παραγάγη Π νή¬
σος μας. Καί των άλλων
γεωργικών είδών ή παραγω¬
γή έπίσης θά είναι πλουσία
ή καλλιέργεια δέ συνεχίζε¬
ται έντατικώς καί υπό εύνοΐ
κάς συνθήκας. Έκτός τούτου
αί γεωργικαί υπηρεσίαι προ-
βλέπουν ότι κατά τό επόμε¬
νον έτος, έφόσον βεβαία θά
συνεχισθοΰν μέχρι τέλους αί
αυταί καιρικαί συνθήκαι, ή
παραγωγή καί των καπνών
καί των δημητριακών καί
των άμπελουργικών προϊόν-
των θά είναι πλουσιωτέρα
τής περυσινής.
Άκόμη δέ καί ή έσοδεία
των έλαιων ύπολογίζεται ότι
θά είναι ίκανοποιητική, πα-
ρά τό ότι ή έφετεινή καρ-
ποφορία ύπήρξεε έξαιρετικώς
πλουσία. Γενικώς δέ έξαιρε-
τική προβλέπεται ή απόδοσις
τής δενδροκαλλιεργείας.Τοΰ-
το δέ διότι εφέτος, λόγω των
άφθόνων βροχών, τα δένδρα
έποτίσθησαν αρκούντως καί
ή βλάστηβίς των θά είναι
πλουσία, πολύ περισσότερον
μάλιστα άφοΰ καί ή καλλιέρ
γειά των γίνεται μέ σύστημα
καί επιστημονικήν μέθοδον.
Υπό τάς προϋποθέσεις λοι-
πόν αύτάς δικαιούμεθα νά
ελπίζωμεν ότι ή έσοδεία των
γεωργικών είδών θά είνε
κατά τό ερχόμενον έτος άν
οχι μεγαλυτέρα τουλάχιστον
ϊση πρός την τού παρελθόν-
τος έτους. Καί βεβαία δέν
γεννάται άμφιβολία ότι ή
γεωργική παραγωγή μας θ'αύ
ξάνρ συνεχώς συν τώ χρόνω
άφοΰ έν τώ μεταξύ καί νέαι
έκτάσεις άποχερσοΰνται, ά-
ποξηραίνονται, άξιοποιοΰν-
ται καί δίδονται πρός καλλι¬
έργειαν καί αί καλλιέργειαι
συστημκτοποιοΰνται καλύτε¬
ρον, γίνονται μέ επιστημο¬
νικήν μέθοδον καί οργανουν¬
ται σύμφωνα μέ ααφώς προ-
διαγεγραμμένον πρόγραμμα
καί με βάσιν τα πορίσματα
τής πείρας καί τής έπιστή-
μης. Έπομένως ειμπορούμεν
καί νά ελπίζωμεν βασίμως
ότι συντόμως θά εξασφαλίσω¬
μεν την αΰτάρκειάν μας είς
σιτηρά καί θά διαθέτωμεν
πολύ περισσότερον άπό σήμε¬
ρον προΐόντα πρός εξαγω¬
γήν. Τότε δέ φυσικά θά είμ-
πορέσωμεν νά λύσωμεν καί
τό οικονομικόν μας πρόβλη-
μα καί νά επιτύχωμεν την
πλήρη περισυλλογήν καί ά-
νόρθωσιν τής χώρας.
'Αλλά, τό πρόβλημα τής
αυξήσεως των έξαγωγών μας
δέν έξαρτάτα: έκ τής αυξή¬
σεως τής παραγωγής μας μό¬
νον. Έξαρταται καί έκ των
διεθνών οίκονομικών καί νο
μισματικών συνθηκών. Άκό
μη έξαρτάται καί έκ τής παγ
κοσμίου παραγωγής των ©-
μοειδών προϊόντων τα όποϊα
παράγει καί έξάγει ή χώρα
μας καθώς καί έκ των έμπο-
ρικών σχέσεων μας μέ τάς
καταναλωτικάς χώρας. Έπο¬
μένως χρέος μας είναι έκ
παραλλήλου πρός την προ¬
σπάθειαν αυξήσεως τής παρα
γωγής νά καταβάλωμεν κά
θε ενέργειαν καί διά την ε¬
ξασφάλισιν των άγορών κα¬
ταναλώσεως διά συνάψεως εί
δικών έμπορικών συμφωνιών.
Γνωρίζομεν άλλωστε έκ πεί¬
ρας, δτι άλλοτε είς τό πα¬
ρελθόν τα προΐόντα μας έ-
πωλήθησαν είς έξευτελιστι-
κάς ημάς. η έ+ιειναν τε¬
λείως άπώλητα, διότι ακρι¬
βώς αί τότε Κυβερνήσεις πα-
ρημέληοαν τό ζήτημα των έ¬
ξαγωγών καί τάς μετά των
διαφόρων χωρών εμπορικάς
σχέσεις μας.
Εύτυχώς, ή σημερινή Κυ-
βέρνηοις δέν παραλείπει νά
λαμβάνη μέριμναν καί νά
ένεργή διά τούτο. Καί φρον-
τίζει ωστε νά εύρισκώμεθα
πάντοτε είς καλάς εμπορικάς
σχέσεις μέ τάς χώρας πού
ειμπορούν ν' άπορροφήσουν
τα προΐόντα τής γής μας.
Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία
ότι καί είς τό μέλλο ν όχι
μόνον θά συνεχίση άλλά καί
θά έντείνη τάς σχετικάς ε¬
νεργείας της. Διότι άντιλαμ-
βάνεται καλύτερον παντός
άλλου, δτι ή αύξησις τής πα¬
ραγωγής, ωρισμένων ιδία προ
ϊόντων, δέν θά έχη ουδεμίαν
αξίαν έφόσον δέν θά εξα¬
σφαλισθή καί ή έξαγωγή καί
ή είς Ικανοποιητικάς τιμάς
πώληοίς των.
Πεταχτά
οημειώματα
ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ
Μάταια άπό την ϊδια τή
στήλη αυτή, ό φίλτατος Μπο-
έμ, έκήρυξε προ ημερών τόν
πόλεμο κατά τής κακογλωσ
σιάς. 'Άδικα διεμαρτυρήθη γι'
αυτή την κακή συνήθεια πού
την έχαρακτήρισεν ώς ενα ά¬
πό τα φριχτότερα έλαττώμα-
τα τής κοινωνίας μας. Χωρίς
άπήχησι εμεινε ή πρότασι νά
ιδρύθη σύλλογος κατά τής
κακογλωσσιδς. Ποίος ν' ανα¬
λάβη άλλωστε αύτό τόν ά-
θλο, νά πρωτοστατήσΓ) σέ μιά
τέτοια κίνησι; "Ισχυσε καί είς
την περίπτωσιν αυτή τό: «Ό
άναμάρτητος, τόν λΐθον πρώ-
τος βαλέτω!» Ποΰ νά βρεθή
&μως αύτάς ό άναμάρτητος,
πού δλους μας βαρύνει τό ά-
μάρτημα τού κουτσομπολιοΰ,
Καί τό κουτσομπόλεμα συνεχί¬
ζεται παντοΰ. Είς τα καφε-
νεΐα, είς τα έστιατόρια, είς
τα σινεμά, είς τα κοσμικά
σσλόνια καί είς τούς κύκλους
των μικροαστών, δπως καί είς
τά^ χαμόσπιτα τής συνοικίας.
Άλλ' είναι πραγματικά έ-
ρούς τής πόλεως ΈσυζητοΟ-
σε γιά τίς παραξενιές των
«φΐλολόγων» μας γιά έ'να άπ'
τούς όποίους άνεφέρθη καί τα
εξής έκπληκτικό δσο καί χα-
ριτωμένο άνέκδοτο: Έμπήκε
κάποτε ενα μεσημέρι στό στ;ί·
τι τού χαρούμενος καΐ καλάς.
Κι' άξαφνα ένώ επρόκειτο νά
καθίση γιά φαϊ, άναποδογύρι-
σε τό τραπέζι, έπέταξε τα πιά
τα καί έξερράγη σέ θυμούς.
"Εκπληκτη ή γυναΐκα τού τού
παρετήρησε: Μά τί έπαθες γιά
δνομα τοθ θεοϋ. Εΐδες μήπως
ΐίποτε τό κακό, —-Όχι απήν¬
τησεν έκεΐνος, άλλ'δμως έτσι
παραξενιές ρίχε καΐ ό. .. Βί-
κτωρ Ουγκώ! Καί άν μέν ό
Βίκτωρ Ουγκώ έ'σπαζε πράγ
ματι τα πιάτα, δέν ξέρομε βε¬
βαία. Ξέρομεν δμως δτι έγρα¬
ψεν άριστουργήματα, ένώ ό
«φιλόλογός» μας σπάζει τα
πιάτα χωρίς νά γράφη βεβαία
άριστουργήματα Καί τό κου-
τσομπολιό έσυνεχίσθηκε, χω¬
ρίς νά έκτραπή οϋτε λεπτό
είς συκοφαντικη συζήτησι γιά
κανένα. Θά πήτε βεβαία: Μά
οί θαυμάσιοι νέοι σου, δέν εΐ-
χαν λοιπόν νά κάμουν τίποτε
καλύτερο καϊ ώφελιμώτερο
άπ' αύτό, "Οχι δέν εΐχαν την
ώρα αύτη τής αναπαύσεως ά-
πό τή δουλειά των. Γιατί ή έ-
παρχία δέν τοΰς τό έπιτρέπει.
Οί κ.νδυνοι τού πολέμου
λάττωμα τό κουτσομπολιό;
Καί πρέπει νά όργανώσωμε
πραγματικά σταυροφορία γιά
την κατάπαυσί τού; Όμολογώ
δτι ίγώ τούλάχιστο δυσκο-
λεύομαι νά δώσω κατηγορη-
ματικήν άπάντησι. Βεβαία δ-
ταν τό κουτσομπολιό παίρνει
μορφή καί χαρακτήρα κακο-
γλωσσιας μέ άπώτερο σκοπό
τή συκοφάντησι καί τή δυσ-
φήμησι, έ! τότε ασφαλώς εί¬
ναι έλάττωμα, γίνεται έγκλη-
μα είδεχθές. Άλλά ποίος θ'
αρνηθή δτι δέν άποβαίνει εύ-
εργετικό δταν περιορίζεται σέ
μιά άθώα κοινωνική σάτυρα ή
είρωνεία, δταν άρκεΐται είς Ε-
νο άκακο καί χωρίς πονηρή
πρόθεοι πείραγμα, Έγώ τού¬
λάχιστο είς την περίπτωσιν
αύτη φρονώ, δτι ό κουτσομπό-
λης άποβαίνει έ'να, εΐδος κοι-
νωνικοΰ δασκάλου καθ" δλα
συμπαθητικοθ κι' άξιοπρόσε-
κτου.
Παρηκολούθησα στό κοσμι-
κό κέντρο τής πόλεως προχθές
μιά κουτσομπολική συγκέν-
τρωσι. ΤΗταν μία παρέα μέ
εθθυμη διάθεσι άλλά καΐ μέ
καμμιά κακή πρόθεσι. Έκου-
τσομπόλευαν βεβαία. Άλλά
χωρίς κακία. Άνέφεραν άνέκ-
δοτα άπό τούς κοσμικούς χο-
Καί θέλετε νά μάθετε καΐ κά-
τι άκόμη, Καί τα άθώο κουτσο'
μπολιό καί ή ταπεινή καί ή
χυδαία κακογλωσσιά είναι ά-
ποκλειστικά προίόντα τής
πλήξεως καί τής άνίας πού
χαρακτηρίζει τή ζωή τής ε¬
παρχίας. Γι' αύτό καί δέν εί¬
ναι βεβαία άποκλειστικότης
τής πόλεώς μας μόνον. Αυταί
τα άνθη θά τα συναντήσετε
παντοΰ, σ' δλες τίς έπαρχια-
κές πόλεις, σ' δλα τα μέρη δ-
που ή ζωή κυλά ράθυμα, μο-
νότονα, μεταξύ πλήξεως καί
άνίας.
Γιατΐ ή ζωή είναι βεβαία £-
νας όργανισμός πού προσαρ-
μόζεται στά καλούπια καί
στούς δρους καΐ τίς συνθήκες
τοθ περιβάλλοντος. Καϊ δταν
τό περιβάλλον δέν έπιτρέπει
στή ζωή νά ΰψωθή σέ σφαΐρες
άνώτερες, ν' ανοιχθή σ' εύρΰ-
τερους όρίζοντες καΐ νά τρα-
γουδή σάν γλυκόλαλο άηδόνι
τίς ώμορφΐές τοΰ κόσμου ή ν'
ασχολήται μέ τα μεγάλα προ-
βλήματα πού ένδιαφέρουν τόν
κόσμο καί τόν άνθρωπο, τό¬
τε ϊρπει κατ' άνάγκη καί τρι-
γυρνβ σ' ε"να στενό καΐ περι-
ωρισμένο κύκλο καί γίνεται
φεΐδι πού έκτοξεύει δηλητή-
ριο...
Μ.
είτε έςαναγχάζουσα ταύτα νά χ-
ποχωρήσουν πρίν ή ένεργήσουν ή
πρΐν ή φέρουν 3Ϊς πέρας την απο¬
στολήν των. Ή δέ παθητική άε-
ράμυνα σκοπόν έχει δπως όργανώ
ση, προπαρασκευάσβ, ν.αί θέση
χρήσει τα μέσχ έκείνα τα ό-
ποΐα θά συντελέσουν εις την έξου-
ετέρωσιν ή είς τόν περιορισμόν
:ών άποτίλεσμάτων τής ενεργείας
τής έχθρικής άεροπορία; κατά
οθ άμάχου πληθυσμοΰ καΐ την ο¬
ποίαν δέν ηδυνήθη νά παρεμποδί-
ή ένεργάς άεράμυνα.
(συνεχίζεται)
ΟΠΒΣ ΔΙΑ8ΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
ΠΡΟΥ'ΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Είς ημερησίαν διάταξιν αί αγ¬
γελίαι διά την έναρξιν τής λει-
ουργίας ή τάς προετοιμασίας
ών χορευτικών κέντρω·/. Άπο-
μένει δμω; ενα σημείον... σκοτει-
όν είς την δλην αυτήν ιστορί¬
αν των άγγελιών. «θά πιάσουν»
κέντρα αύτά, όπως λένε οί
πολλοί; Θά κάμουν χρυσΐς δου-
).ειές; "Η θά μείνουν ερημα, άν
λάβωμεν υΐτ' όψει άποτυχίας τοΰ
παρελθόντος, όπόιε δύο ή τρία
ζεύγη τα πολύ είιρίογ,οντο εί; την
πίσταν, ένώ τό σαξόφωνον μάλ¬
λον έθρήνει καί ό ντιζέρ τής
ρχήστρα; παρηκολούθει τα συμ-
βαίνοντα κουφός καί άλχλος—ά"λ-
ίως τε ήτο περιττόν καί νά ά-
ΠΩΣΒΑΕΞΑΣΦΑΑΙΣΟΗΗΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΞ ΑΕΡΟΣΤΟΥΑΜΑίΟΥ ΠΛΗΘΪΣΜΟΪ
Τοΰ Στρατηγοΰ κ. Κ. Μπακοπούλου.
Ρ.'
Πρώτιστον κ'α&ήν.ον ρ^
δίων είναι ή διαφώτισις τοθ ΐμά
χου πληθυσμοΰ ώς πρός τούς κιν
δύνους τούς όποίου; διατρέχει έκ
τοθ Αίρος καί τα μέσα αύτοπρο
στασίας τού, τα όποϊα άφείλει νά
χρησιμοποιήση κατ' αυτών.
Άλλά καΐ καθήκον καΐ υποχρέ
ωσις τοΰ λαοθ είναι όχι μόνον νά
θελήση άλλά καί νά επιδιώξη
την διαφώτισιν τού αυτήν.
Ή άγνοια φέρει τόν αίφνιδια
σμόν καΐ ό αιφνιδιασμός την κα
τάπτωσιν τοΰ ήθικοΰ καΐ τόν πά
νικόν. Είναι δέ ή άπώλεια τοΰ ή
θικοΰ ό μεγαλύτερον έξ όλων των
έκ τοθ πολέμου κινδύνων Στρα
τος ή λαός, όστις θά άπολέση τό
ηθικόν τού, είναι καταδικασμένος
είς καταστροφήν.
Δι' αύτό πιστεύομεν ότι δέν
πρέπει νά σιωπα τις επί τοΰ ζη-
τήματος των άπό· τοΰ αέρος κινδύ-
νων, υπό τό πρόσχημα δήθεν νά
μή ταράσση τα πνεύματα. Άλλ'
αντιθέτως οφείλει νά μή διστάζη
νά ομιλή ελευθέριος καΐ έπιμόνως
επί τούτου. Πρέπει νά διαφωτήση
ολόκληρον τό 'Έθνος καί ολόκλη¬
ρον τόν άμαχον πληθυσμόν, καΐ ά¬
νευ βεβαίως ύπερβολών, περΐ τής
σοβαρότητος καί τής εκτάσεως
τοΰ κινδύνου τούτου, ύποστηρίζων
συγχρόνιος δτι είναι δυνατόν νά
άντιμετωπισθ^ καΐ νά περιορι¬
σθή ούτος είς τό ελάχιστον,διά τής
χρησιμοποιήσεως των ένδεδειγμέ-
νων μέτρων τής άντιαεροπορικής
αμύνης, ένεργοΰ καί παθητική;.
Ή Ανωτέρα Διοίκησις τή; Άν¬
τιαεροπορικής Αμύνης, τής Χώ¬
ρας, πρός τόν σκοπόν τούτον, έ¬
κτός των σχετικών διαλέξεων, α;
κατά καΐ ρούς εξετέλεσε, προέβη
καΐ είς την έκδοσιν έντύπων όοη-
γιών πρός τόν άμαχον πληθυσμόν,
ώς καί ενός βιβλιαρίου ή «Παθη¬
τική Άεράμυνα» καΐ των οποίων
μέγαν αριθμόν οιένειμε διά των
Αστυνομικον Τμητάτων πρός τούς
κατοίκους των μεγάλων πόλεων.
Έπίση; Ιχει έτοιμάσει ν.αί έκδί-
οει λίαν προσεχώς τάς ύπ' άρ. 2
διά τούς, κατοίκους όδηγίας της
είς φυλλάδιον ή «Οίκογενειακή
Άμυνα». Τουτο θά διανεμηθ^)
διορεάν κατά χιλιάδας είς τάς οι¬
κογενείας των μεγάλων πόλεων.
Έναπόκειται ήδη είς τούς οιν.ο-
γενειάρχας, τάς μητέρας καΐ λοι¬
πού; πολίτας νά μελετήσουν τό¬
σον αύτάς, όσον καί τάς προηγου¬
μένως Ικδοθείσας, μετά προσοχής
καί ένοιαφέροντο; καί νά προβοθν
άπό τούδε εις την λήψιν των όΓ
αυτών συνιστωμένων μέτρων, χά
ριν τί}_ς προστασίας καί τής ασφα¬
λείας "ϊΐύτών καί των οικογένειαν/
των. Έπίσης παρά τή Ανωτέρα
Διοικήσει τής Άντιαεροπορικής
Αμύνης λειτουργεΐ τό Κεντρικόν
Σχολείον Παθητικήν Άεραμύνης,
τετράκις τοδ ετους καΐ διαρκεία;
ενός τΐίρίπου μηνός.
Είς τουτο φοιτοΰν άπό ολα τα
μέρη τής Ελλάδος άξιο)ματικοί,
ύπάλληλοι, ίατροί, έκπρόσωποι
διαφόρων οργανώσεων καί ιδιώται
αμφοτέρων των φύλων των οποί¬
ων έγκρίνεται ή φοίτησις. Ούτοι
καλώς καταρτιζόμενον άναλχμβά
νούν, μετά την έκ τοΰ Σ'/ολζίον
άποφοίτησίν των, την οργάνωσιν
τής Παθητικής Άεραμύνης των υ-
πηρεσιών ή των όργανώσβων, ί-
δρυμάτων κ. λ. π. είς αί άνή*ουν.
Πολλοί τούτων, καί ιδίως οί έκ-
παιδευτικοί λειτουργοί, προορί-
ζονται διά την διαφώτισιν τοϋ ά-
μάχου πληθυσμοθ.
Πρός τόν τελευταίον τούτον
σκοπόν ή Α. Δ. Α. Α. συνέστησεν
έν Αθήναις καί τή περιοχή αυ¬
τών, κατά συνοικίας, Ααικά Σχο-
λεία Παθητικής Άεραμύνης, μι-
κρίς διαρκείας καΐ λειτουργοΰντα
είς ημέρας καί ώρας, καθ' άς δύ¬
νανται οί πολίται νά παρακολου-
θήσουν αύτά. Λίαν δέ προσεχώς
Βά έπέκτείνη τό ιίχρον τούτο κ»1
εις άλλας μεγάλας πόλεις τής Ελ¬
λάδος.
Ατυχώς δμως, παρά τάς δημο-
σιεύσεις διά των εφημερίδος, τάς
διαφημιστικάς άγγελίας καί προ-
τροπάς διά των κινηματογράφων
καΐ άλλων μέσων όπως οί πολίται
σπεύσουν καΐ παρακολουθήσουν τα
στοιχειώδη αύτά, άλλά πολύτιμα
καΐ άπαραίτητα δι' αύτούς μαθή-
ματα, ολίγοι είναι οί προθυμοποι-
ούμενοι δπως τα παρακολουθή¬
σουν. Έλπίζω δμως δτι συντό¬
μως ό Λαός θά κατανοήση την
μεγίστην σημασίαν καΐ σπουδαιό
τητα, ήν ένέχουν δι' αυτόν τα
σχολεϊα ταυτα καΐ ίτι ουδείς
Έλλην θά μείνη χωρίς νά φοιτή-
ση είς αύτά καί νά ακούση προ
θύμως καΐ ανελλιπώς, την μικράν
άλλωστε, σειράν των μαθημάτωι
αυτών.
Ή κατά των έναερίων έπιθέσε
ών άμυνα άποτελεΐται άπό την έ
νεργόν καί παθητικήν τοιαύτην
Καΐ ή μέν ένεργός άεράμυνα, χρη
αιμοποιοθσα τα ένεργά άντιαερο
πορικά μέσα (διωκτικά άεροπλά
να, πυροβόλα, πολυ,ίόλα καί λοι
πά), σκοπόν έχει δπως παρεμποδί
ση την δρασιν των έχθρικών άε
ροπλάνων, είτε καταστρέφουσα,
κούση καί νά
|εύγη, οϋτε...
λαλήση, άφοΰ τα
ύ σχεδόν
καΐ κανεί; δέν ένοιεφέρετο διά
τό σκερτσόζικο τραγουδάκι"του.
Διά νά πιάση ενα κέντρον χρει-
αςονται πολλαί προϋποθέσεις.
Καί είνε σωαιό νά έπικρατοΰν
δσον άφορα τάς προβλέψει; διά
τα χορευτικά κέντρα, μάλλον ο£
άπαισιόδοξοι. Ο£ αϊσιόδοξοι πε-
λαγώνουν. Τα έπιχειρήματά τους
βρίσκουν τό μάστορή τους μεταξύ
των πρώτων. Καί τόΤίτο διότι ·~οΐ
πρώτοι αύτοί, έχουν πλήρη συνεί¬
δησιν των δυσκολιών: Άρχίζοίν
άπό την διακόσμησιν τής χορευτι-
κής αιθούσης κχί τελειώνουν είς
τόν μπουφέ. Τό κέφι άλλοΰ κάτι
έτοιες ώρες, είνε δυνατόν νά δη-
μιουργήται πολύ πρΐν ο κόσμος
εισέλθη είς τό πρώτον χορευ¬
τικόν γ,ίντρον. Ί'πάρχει πεποί¬
θησις δτι έκεΐ πράγματι θά βρή
δ,τι άπαιτεΐται. Τό νά «σπάση
κέφι» κανεΐς οέν είνε ζήτημα 6-
ποκειμενικόν. Κυρίως τόν ρόλον
έδώ παίζει τό περιβάλλον.
ώς σύνολον νά
Ή Λόγγια.
Άπό προχθές ήρχισεν ή κα-
τεδάφισις τής ίστορικής Λόγ¬
γιας (τοΰ γνωστοϋ τσεπανέ).
Είς την θέσιν της δμως δέν
θ' άνεγερθή κανένα σύγχρο¬
νον οίκοδομικόν μεγαθήριον.
Θ' άνεγερθή καί πάλιν ή Χ-
δια ή Λόγγια, δπως ακριβώς
ήτο επί Ένετών, βάσει αύθεν-
τικοΰ σχεδΐου, μέ τα ϊδια ά-
νάγλυφα συμπλέγματα καΐ τα
αύτά διακοσμητικά στοιχεΐα.
"Ετσι ή άρχή τής όδοϋ 25ης
Αύγούστου θά κοσμηθή μέ ί¬
να ώραιότατον καΐ Ιστορικόν
οίκοδόμημα καί ό Δήμθς θά
στεγασθή είς μέγαρον άξιο-
πρεπές, έμφανίσιμον, άνετον
καθ' δλα άξιον νά χρησιμεύ-
σχ ώς Δημαρχείον τής πόλε¬
ως.
Ό νέος συνοικισμός.
Μέ γοργόν ρυθμόν προχω-
ροθν αί εργασίαι διά την κα¬
τασκευήν τοΰ νέου παρά τίς
«Πατέλες» συνοικισμοϋ. Έλ-
πίζεται δέ δτι έντός τής άνοί
ξεως τα οίκήματα ^θά Μχουν
τελείως αποπερατωθή ωστε
νά δεχθοθν τούς απόρους ά-
στέγους τής πόλεως. Ό νέος
συνοικισμός θά είναι άπά πά¬
σης απόψεως θαυμάσιος. Κυ-
ρίως δμως θά είναι απολύτως
ύγιεινός. Δεδομένου δέ δτι
συμπεριελήφθη έντός τοϋ σχε-
δίου τής πόλεως, πιστεύομεν
δτι ό Δήμος θά φροντίση ά-
μέσως καί διά την ύδρευσιν
καί διά τόν φωτισμόν καί διά
την θεραπείαν δλων των
όλλων άναγκών τΐού θά έχη.
Άλλωστε ό κ. Δήμαρχος δει¬
κνύει τόσον ενδιαφέρον διά
τούς συνοικισμούς καθώς καΐ
διά την πόλιν...
βά
αντα¬
ποκριθή είς τάς άπαιτήσεις τής
ψυχολογικής έκείνης στιγμής; Ι¬
δού χά μέγα πρόβλημα
Κάποιο; υποστήριξεν είς παρα¬
μονάς Απόκρεω, ότι 6 επιχειρη¬
ματίας ενός κέντρίυ μέ αξιώσεις,
πρέπει νά άλλάσση... δλες τίς μα¬
σκέ;: Νά γίνεται οκηνοθέτης έ¬
δώ, τζαζμπαδίστας έκεΐ, χορο-
γράφος παραπέρα, μηχανικάς θεά
τρου, οπερατέρ κινήματογράφου,
άφοΰ ή κοινωνική παρατήρησ.ς
/ότι τέτοιο άπαιτεί συχνά διά
νά κρατηθοΰν τα γοΰατα τοΰ κοι-
νοΰ. Καί δέν είχεν άδικον ό άν-
θρωπος. "Ολαι αί είδικότητες αύ¬
ται πρέπε: νά άποκτήσουν αίς έκεί
νόν 5χι μόνον τό ΰφος τους, άλλά
καΐ τό περιεχόμενον των. Άφή-
νιι) δτι καΐ ό μπουφές πρέπει
νά έχη άντιλήπτορα, θαρραλέον
καί εϋπροσήγορον, όσον κ«ΐ τε-
χνίτην, τόν διευθυντήν τοΰ κέν-
τρου.
—Βέλεις νά πν]ς δτι πρέπει νά
λείψουν άπό έκεΐ τα προκατα-
κλυσμιαϊα σαλάμια καί οί .. ά-
κονισμένοι λογαριασμοί; ηρώτη¬
σεν ενας γνώστης των πραγμά-
των.
Καί τό ένα καί τό αλλο. Άλλά
πρό παντός νά υπάρξη ένότης δι-
αθέσεων Δέν εχω καμμίαν άπαί
τησιν είς τό μπαλλέττο νά νεκρα-
ναστηθή καμμιά Παύλοβα είς ΐόν
«Χορόν τοΰ Κύκνου». 'Ωστόσο θά
ήτο καλόν νά έλειπεν ή εύθη-
νή ατρατολογία άπό τα υπόγβια
καί... άνώγεια τής όδοΰ Αθήνας.
"Οσον ά,ψορΛ την ορχήστραν νά
υπήρχον τα δεδομένα έκεϊνα διά
τα όποϊα κάθε σύστασις θά ήτο
περιττή.Διά την άνεσιν πάλιν τοθ
γ,ίντρου, τόν φωτισμόν, την θέρ-
μανσιν, την διακόσμησιν, πού εί¬
νε ϊσω; τό λεπτότερον δλων, ό
διευθυντής τοΰ κέντρου θά μπο
ροΰσε νά* διαμορφώση άκριβή αυ
νισταμένην: Δόξα τφ θεώ είξικοί
είς τόν τόπον μα; ύπάρχουν: θά
Τα άγγλικά σκάφη.
Είς τόν λιμένα τής Σούδας
κατέπλευσε προχθές τό αγ¬
γλικόν άντιτορπιλλικόν «Γκρε-
βίλ». Ό κυβερνήτης τού αν¬
τήλλαξεν έπισκέψεις μετά
των άρχών Χανίων, κατά τάς
οποίας έτονίσθη ή Άγγλοελ-
ληνική φιλία. Ή παρουσία δέ
τοΰ άγγλικοΰ πολεμικοΰ είς
Σούδαν καί ή εμφάνισις των
ναυτών τού είς την πόλιν, έ-
χαιρετίσθησαν μ' ενθουσια¬
σμόν άπό τόν Κρητικόν λαόν.
Ή Ελλάς καί ιδιαιτέρως ή
Κρήτη συνδέεται μετά τής
κραταιδς Άλβιόνος δι' αίσθη-
μάτων είλικρινοϋς φΐλΐας καί
βαθείας εύγνωμοσύνης. Καί
δέν παραλείπει ευκαιρίαν ά¬
πό τοθ νά εκδηλώση τα αί-
σθήματα αύτά. Πολλώ μδλ-
ον σήμερον, όπότε ή Μ.
ΒρεττανΙα αποτελεί πάλιν τόν
.οχυρόν προστάτην των μι-
κρών καί τόν άκοΐμητον φρου-
ρόν τής είρήνης.
ελεγα μάλιστα .. άλλο τίποτβ άπό
ειδικούς σήμερον.
* *
Άπό τό παρελθόν άπεδείχθηι
δτι διά τάς δυσκολίας ίίς τάς ο¬
ποίας άνεφέρθη τό παρόν, υπάρ
χει κοινή συνείδησις. Άν υπάρ-
χουν θιαφωνίαι είς τάς Αθήνας
διά μερικούς βασιλείς τοΰ ταγκό
ύπάρχει τρόπος νά έξετααθοΰν καί
αί διαφωνίαι αύταί:Νά ακούσωμεν
μουσικούς άληθινούς. Καί τό κοι¬
νόν τής πίστα; πρό παντός νά έ-
ξυπηρετηθή είς έκεϊνα πού μπο
ρείνάπληρώση.Νά υπάρξη κάποι»
έπιτυχία γενικά είς δλην την κί
νησιν, ή όποία νά τιμα την άντί
λήψιν τοΰ Ήρακλειώτου άλλά
καΐ την αντίληψιν των ίδιοκτη
των των χορευτικήν αίθουσων.
Συγκεκριμένως αύτό τό τελευταϊ
όν επραγματοποιήθη ή ήρχισε νά
πραγματοποιήται άπό τό παρελ
θόν. Ώστόσο μία καλυτέρα βαθ
μολογία τού εφέτος δέν θά ήτο
ϊ.σω; άνωφίλής διά καμμίαν επι
χείρησιν, οϋτε διά την πόλιν μας
αυτήν καθ' εαυτήν
ΑΣΜΟΔΑ1Ο2
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ. - Σήμερον τό ά-
ριστούργήμα: «ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΥΡ».
«ΜΙΝΩΑ> Σήμερον «Ή πόλις
τής άμαρτίας».
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
'Αΐτό τού δρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΣΗΜΕΡΟΝ
*****
ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
ΙΑΣΙΑΙΣ» =
29δβν
ΠΟΡΤ
ΑΡΘΟΥΡ
Ένα μεγάλο δνομα!
Ένας θρϋλος!
Ή σύγκρουσις δύο
λαών, δύο θρησκει-
ών, δύο φύλων.
—"Ενα δράμα έρωτος!
—"Ενα δράμα μίσους!
—"Ενα δράμα προδοσίας! >
—"Ενα δράμα ηρωϊσμόν!
—"Ενα δράμα αύτοδυαίας'
—Τό δράμα μιάς μι-
κρής γιαπωνέζας, συζύ-
ίγου Ρώσσου άςΊωματικοΰ,
πού βρίσκεται ξαφνικά
στό τρομερά δίλημμα
ποίον νά προδώση τόν
σύζυγβ η τόν άδελφβ!
ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΥΡ
Ό γολγοθάς
μιάς καρδίας
Ή στήλη τού ώραιόκοσμο»·
Έντολές... τής καλλονής
(Ρωβσοΐαπωνικός πόλεμος)
Μέ τόν
ΑΝΤΟΑΦ ΒΟΑΜΠΡΥΚ
καΐ την
ΝΤΛΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
Καθ* εκάστην άπογευ-
ματινή ώρα 6.30 μ. μ. /
Την Δευτέραν ΑΤΤΙΚ. )
■ ■«■«■■■■■■■■■■■■■■■εί
ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ;
Αναχωρεί έξ Ήρα- ■
κλεΐου εκάστην ΚΥΡΙΑ- "
ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ- 5
αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ■
ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ■
ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. .
Πρακτορείον ■
ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ ■
Τιιλίφ. 5-41 !
«Είνε απολύτως αδύνατον
νάρθήτε έδώ αυτή τή στιγμή.
Θά έξετίθετο σέ μεγάλον κίν
δυνο ή ευτυχία μας. Καί δταν
αϋτό τό λέγω έγώ, μπορεΐτε
νά μέ πιστέψετε, γιατί μέ
καίει ό πόθος νά σδς ίδώ».
Άλλά ό Φέρσεν δέν ήταν
άπό τοΰς άνθρώπους πού πά
ραιτοΰνται ευκολα άπό 8,τι
έ'χουν αποφασίση μέ πολλή
σκέψι καί ψύχραιμο θάρρος.
"Ηθελε μέ κάθε τρόπο, άντί
πάσης θυσίας νά την βγάλη
άπό την κατάστασι δπου βρί¬
σκεται. ΕΤχε καταστρώση μέ
τόν βασιλησ τής Σουηδίας ϊ-
να νέο σχέδιο φυγής. Καί ή
καρδιά τού τού ίίλεγε πόσο ή
βασίλισσα παρά την άντίστα-
σΐ της, τόν έλαχταροϋσε καί
πόσο, Οστερ' άπό δλες έκεΐ-
νες τίς μυστικές άλληλογρα-
φίες, ένα άντΐκρυσμα, μιά συ-
νομιλία έλεύθερη καί άνεμπό-
διστη θά έλάφρυνε την ψυχή
τής γυναίκας πού βρισκότσν
όλότελα άπομονωμένη.
Τής διεμήνυσε πάλι δτι δέν
μποροΰσε πιά νά περιμένη πε
ρισσότερο καί πώς ήταν άπο-
φασισμένος νά μπή στή Γαλ¬
λία όπωσδήποτε. Τής ώριζε
μάλιστα καί την ήμέρα πού
θά έξεκινοΰσε—1η Φεβρουα-
ρίου 1792—καί την ήμέρα ποΰ
θά έφθανε στό Παρίσι—3 Φε-
βρουαρίου—καί την ώρα—£ξη
τό άπόγευμα. Έκείνη τότε έ-
νέδωκε κατ' αρχήν. Τόν ειδο¬
ποίησεν δμως έπειγόντως νά
αναβάλη την άναχώρησί τού.
Κστάσκοποι εΐχαν ■ διαδώστ)
τή φήμη πώς ό βασιληδς ήθε-
λε νά φύγη, αυτή τή φορά
διά τοϋ Καλαί. Γιά άρκετές
ήμέρες τα βόρεια σύνορα έ-
φρουροϋντο αγρύπνως. Τό
γράμμα της έφθασε στά χέρια
τού την πσραμονή τής άναχω
ρήσεώς τού. Τόν έπαρακαλοϋ-
σε νά μή ξεκινήστ) πρίν περά¬
ση άπό τίς Βρυξέλλες καί
τόν συναντήση ό Σιμολ'ιν, ό
Ρώσσος διπλωμάτης ποΰ ή"ταν
διατεθειμένος κάπως νά τούς
βοηθήση. Ό ' Σιμολίν έφθασε
στίς 9 Φεβρουαρίου χωρίς κα-
νένα έμπόδιο. Ό Φέρσεν έδεί-
πνησε μαζί τού. Καί μετά 2
ήμέρες έφυγε, συνοδευόμενος
μονάχα άπό τόν ύπηρέτη
τού.
Ή απόφασις αυτή ίσοδυ-
ναμοΰσε μέ πραγματικήν αύ-
τοκτονία. ΤΗταν έκατό'τοΐς
έκατό βέβαιο πώς δέν θά ξα-
ναγΰριζεν άπό αΰτό τό τάξει -
δι. Κανενός ή κεφαλή δέν εί¬
χεν έπικηρυχθή στή Γαλλία
δσο ή δική τού. Κανενός τό δ¬
νομα δέε άνεφέρετο συχνότε-
ρα καί μέ περισσότερο μΐσος.
Οί περιγραφές των χαρακτη-
ριστικών τού βρισκόντουσαν
σ' δλων τα χέρια. "Ενας μο¬
νάχα όποιοσδήποτε νά τόν ά-
νεγνώριζε στό δρόμο ή στό
Παρίσι τό σώμά τού θά έκυ-
λιόταν χάμω κομματιασμένο.
(συνεχίζεται)
Ή ποθδρα θά κάμη βε-
λούδινο τό δέρμα σας...
«Ή γυναΐκα δταν πουδράρετε
εκτελεί έ'ργο καλλιτέχνου!» διε-
κήρυττε ενας μεγάλος διδάσκα-
λος ζωγραφικής, ό οποίος υπήρξε
ό εύνοούμενος πορτραι/τίστας δ¬
λων των «έκλεκτών» τοϋ κόσμου.
Είνε βέβαιον δτι ή ποθδρα μό-
νη μπορεί νά δώση είς ενα γυ¬
ναικείον πρόσωπον την άβρότητα
καΐ τό θέλγητρον. Ή πούδρα συμ-
πληρώνη τό έργον των φροντί-
δων καλλονής.
Ή λεπτότης τής ττούδρας πρέ·
πει νά είνε ϋπερβολική, διά νά
μην κλείση τούς πόρους καί διά
νά δώση *£να άόρατο φυσικό βε·
λουτέ.
Απαιτήσετε λοιπόν πούδρα τού
ριζιοϋ »άτομιζέ^ δηλαδή,κατασκευ
ασθεϊσαν μέ τάς νέας μεθόδους ή
οποίες την μετατρέπουν είς μίαν
άφάνταστη λεπτότητο, είς την λε-
πτότητα τοθάτόμου..
Έκλέξετε έπίσης,μέ πολλήν προ
σοχήν, τόν βαθμόν «συναφείας»
τής πού'ίρας σας' αναλόγως μέ
την φύσιν περισσότερον ή ολιγώ¬
τερον λείαν, περισσότερον ή ό_
λιγώτερον ξηράν ή λιπαράν, το_υ
δέρματός σας, ή ποϋδρα άποσπά
ται ή προσκολλάται... Δύο έξ ϊσου
σοβαρά έμπόδια.|
Μέ τίς νέες ποϋδρες, ολίγον
λιπαρές, έπιδιώκουν νά επιτύχουν
μίαν άσφαλή πυκνότητα, διατηρου-
μένην επί των πολύ λείων δερμά
των. Ή χρήσις έυδείκνυται πολύ
διά τούς χορού(:, δταν διά τής έ-
φιδρώσεως τό δέρμα διατρέχει
τόν κίνδυνον νά.. λάμπη.
Μιά λέξι άκόμη επί τής άμερι-
κανικής μεθόδου — δοκιμασθεΐσα
είς τό έκράν—δηλαδή, τής όπερ-
έπιθέσεως επί τοϋ προσώπου πού-
δρας διαφόρων χρωμάτων, δια¬
φόρων τόνων, διά νά έπιτύχετε
αποτέλεσμα περισσότερον φωτει¬
νόν καί φυσικόν. Άγοράζετε δύο
ποϋδρες ριζιοϋ: την μιά φωτεινή,
την άλλην περισσότερον ουγκρα-
τημένη. Καί πουδράρεσθε πρώτα
μέ την φωτεινή ποΰδρα (την οποί¬
αν βουρτσίζετε διά νά άφαιρέσε·
τε τα περίσσευμα) κι' επειτα μέ
την βαθυτέρου χρώματος ποϋ
δοα, την όποιαν διασκορπίζετε ώς
Ίνα. έλαφρό σύννεψο, τη βοηθεία
μιάς μεγάλης φοΰντας γιά ποϋ
δρα (πομπόν)
Διά τό βράδυ, ε"χετε ΰπ' όψιν σας
τίς χρωματιστές ποϋδρες: μώβ,
μπλέ-σιέλ, βέρ-ντ' ώ, διά των ο¬
ποίων παραλλάσσετε μέ τέχνη τό
τελειοποιημένο βάψιμο. Δίδουν
μία μυστηριώδη λάμψι καί £να
παράδοξο θέλγητρο....
ή Ντιστεγκέ
ΕΜΣΑΒΕΐ = =
Ι ΙΙ1ΙΙΙΙ 111 1ΠΙ1Ι
Ή £ωή τής μελαγχολικής
#3ον αϋτοκρατείρας.
Κ 01ΓΗ Ω ΜΙ Κ Η
Αριθ. πρωτ. 3400 (1937)
» άποφ. 19.
Τό Δικαστήριον των έν Ηρα¬
κλείω Πρωτοδικών.
Συγκείμενον έκ των δικαστών
Κωνσταντίνου Κίννα προέορουκαί
είσηγητοΰ, Ιωάννου Παπαγεωργο-
πούλου καί Κωνσταντίνου Καρ-
βελλα Πρωτοδικών.
Συνεδριάσαν δημοσία έν τώ ά-
κροατηρίιρ τού την 12ην Ίανουα-
ρίου 1938 παρόνχων τοΰτε εϊσαγ-
γελεύοντος Έμμ. Καρυωτάκη δι-
κηγόρου κωλυομένου τού Εισαγγε¬
λέως καΐ των άρμαδιωχέρων τού
άναπληρωτών καί τού Γραμματέως
Β'. Εύαγγέλου Γαλυφιανάκη ίνα
δίκάσγ) επί τής υπό χρονολ. 26
Δεκεμβριού 1937 αίτήσεως τοΰ
Άγκόπ Μιχαήλ Μικαελιάν έμπό-
ρου κατοίκου Ηρακλείου . .
■■■■■■ι
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:
Ε. Α. Χαμαράκη 5
Τηλ,έφ. Μ 5—50 ■
......■
ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: ϊ
Γ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ΦΡΙΝΤΟΗ1
Νέ εξησφαλισμένην .ταχύ- ■
τητα 14 μιλλίων. ■
Αναχωρεί εκάστην £
ΤΡΙΤΗΝ π. μ. ■
διά Ρέθυμνον, Χανιά, ■
ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, ΑΙδη- 5
ψόν, Βόλον, Θεσσαλονϊ- ■
κην. ■
«—μμ—«ε■■*■■> ■■■■■■■■■■■
ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία
ίίος Πεδιάδος (Τρείς Καμάρες).
ιίαι Ντορέ.
ΑΒΕΔΙΣ
Νέαι παραλαβαί.
Νέα ύφάσματα.
Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
τιομοί.
Αί τιμαί μας είνε αί
καλύτεραι.
ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
Όδός Άγιον Μηνά.
■■■■■■ειειι
■ ■■
Μανώλης Γ. Κωνιός
Νβυρολόγος-Ψυχίατρος
Τμηματάρχης Ίατρβς
Δημοσ. Ψυχιατρείου 'Αβπνών
Δέχεται έν τώ ιατρείω τού
όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
Τηλέφ. 52.379.
Διά ταυτα
Δεχόμενον την προκειμένην αί¬
τησιν. Κηρύσσει θετόν τέκνον τοΰ
αίτοΰντος τόν παρ' αύτοΰ είσποιη-
θέντα Γκαρμπίς ή ΣκαρμπΙς Στε-
πάν Μικαελιάν έτών 37 έμπορον
κάτοικον Ηρακλείου, μεθ' δλων
των έκ τής σχέσεως ταύτης &πορ-
ρεόντων δικαίων. Διατάασει την
καταχώρησιν τής είσποιήσεως ταύ¬
της είς τα οίκεΐα ληξιαρχικά βι-
βλία καΐ την δημοσίευσιν τής πα¬
ρούσης διά τινος των έπιτοπίων
εφημερίδων καί επιβάλλει τα ε-
ξοδα κα'ι τέλη τής παρούσης εις
βάρος τοθ αίτοΰντος.
Εκρίθη απεφασίσθη καΐ εδη¬
μοσιεύθη παρά χρήμα επ' άκροα-
τηρίω Ιν Ήρακλείψ τή 12 Ίανου-
αρίου' 1938,
Ό Πρόεδρος
Κωνστ. Κίννας
Ό Γραμματεύς ΙΙ.'
Εύαγ. Γαλυφιανάκης
Άκριβές αντίγραφον
Έν Ήρακλείφ τή 25 2Γ>"(| Ίανου-
αρίου 1938.
Ό Δικ. Γραφεύς
(Τ.Σ.) Βασίλ. Μαλλιωτάκπς
Εξεδόθη τό δπ' αριθ. 1Η284)
1938 διπλότυπον είσπράξεως άν-
τιγραφικών δικαιωμάτων καΐτελών
τού Ταμείου Ηρακλείου ή (εισπρά¬
κτορος) έκ δραχμών 27,50 διά
φύλλα 0, σελ. 3. Βασ. Μαλλιωτά-
κης. Εθεωρήθη. Διά την νόμιμον
κατά σειράν έκδοσιν τού. Έν Ή-
ρακλείφ τή 25 Ιανουάριον 1938
Ό Ιντεταλμένος Δικαστή
(Τ.Σ.) Ευστ. Μίΐλέτσας
Άκριβές άπόσπασμα έκ τοΰ
παρ' έμοί εύρισκομένου επισήμου
τοιούτου ούτινος παραγγέλλεται ■/
δημοσίευσις διά τής ενταύθα έκο
δομένης εφημερίδος «Άνόρθωσις»
Έν Ήρακλείψ τή 25η Ίανουα
ρίου 1938
Ό πληρεξούσιος δικηγόρος το
αίτοΰντος Άγκόπ Μ. Μικαελιάν
Γεώργ. @. Γερωνυμάκην
Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Κων. Ε. Πολυδάκης
ΕίδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
τα νοσήματα τοΰ στομάχου
έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
τούς πάσχοντας έκ τοΰττεπτι-
κοΰ συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ
τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
Καμάρες.
θεραπεία αίμορροΐδων Α¬
νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
Άριθμ. τηλ. 7—92
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΑΝΑΒΛ. ΠΔΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ1
Μιχαήλ Σ. Πολένη, δικηγόρου,
κατοίκου Αγ. Βασιλείου Βιάννου
Κατά
Νικολάου Ι. Καρακωνσταντάκη
καχοίκου Κρεββατα Βιάννου.
ΆναβληθεΙς ένεκεν νομίμων λό
γων ό διά χοΰ άπό 1 Σεπχεμβρίου
1937 προγράμμαχός μου πλεισχη
ριασμοΰ, τοΰ δημοσιευθέντος εϊς
τό υπ' άριθμ. 459Η φύλλον τής
έν Έρακλείΐρ εκδιδομένης έφημε
ρίδος «Άνόρθωσις», προκηρυχθεΐ.
άναγκασχικός πλειστηριασμός κα
τα τοΰ άνω όφειλέτου μου, εΐδο
ποιώ ότι ούτος ενεργηθήσεται ό
ριστικώς ενώπιον τοΰ συμ)φοι
Πεύκου Βιάννου Γεωργίου Τσαγ
;αράκη, ή τοΰ νομίμου άναπλη
ιωτοΰ τού καί έν τφ έν Πεύχι
ραφείω χου την 20 Φερβουαρίο
.938 ημέραν Κυριακήν καΐ ώρα
Λ)—12 π. μ., πρός είσπραξιν τώ
:ν τω προγράμματί μου τούχφ ά
'αφερομένων, κεφχλαίου, χόκω
λχΙ έξόδων, μείον δραχμών χιλί
ών, αί'χινες μοί καχεβλήθησαν Ι
,/ανχι έξόδων την 13Δ)βρίου 193"
αί βτε καί δπου καλοΰνται οί
πλειοδοτήσσοντες.
Άρμόδιος δικασχικός κλητήρ
ένεργησάτω τα νόμιμα.
Πεΰκος 23 Ίανουαρίου 1938
Ό Έπισπεύδων καί παραγγέλ-
λ ών.
Μ. Πολένη;
!■■■■■
ό Δερματολόγος
Άφροδισιολόγος
' Ι α τ ρ ώ ς
Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Επανελθών έκ τοΰ Έπι-
στημονικοΰ ταξειδίου τού.
Δέχεται 9 —1π. μ. 4—7 μ. μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς χό προάσχει-
ον Καμίνια καχάσχημα μετ' ά-
νωγείου ο!κίας καί συνεχομένη;
αμπέλου, ΐά αύτά μετά δύο εισέ¬
τι καταστημάτων πωλοΰνται καί
μέ ευκολίας πληρωμής.
Πληροφορίαι παρ' ημίν.
Ποϋ είνε ή Βαλερία καί ό αΰ-
ιοκράτορ; Ηοΰ βρισκόμασχε;
—Στή Νορμανδία, Μεγαλειοτά-
! Στή Γαλλία!
—Στή Γαλλία, Τί γυρεύουμε
πή Γαλλία; Γιά φαντασθήτε νά
χέσω άπό τό άλογο, σάν καμμιά
ιρχάριος. Δέν ύπάρχει λόγος νά
:ρομ.άςετε χον αύχοκράχορα!
Δέν εβράδυναν νά έκδηλωθοΰν
;ά συμπχώμαχα μιας έλαφράς δι-
ασείσεως τοϋ έγκεφάλου. Ή αύτο-
χράτειρα επέρασε μιά άγωνιώδη
/ύκχα. Είχεν ΐ(3χΌρο)ς πονοκεφά-
1ους, καί γιά νά χήν άνακουφίζουν
[ής εβαζαν συνεχώς ψυχρές κομ-
πρέσσες. Ό ΐαχρός Βίντερχόφεν,
ιδήλωσε κατηγορηματικά:
«"Αν ή κατάσχασις τής αύχο-
ν.ρατείρας δέν βελτιωθή έντός 24
ώρών, καί δέν όποχωρήσουν οί
πονοκέφαλοι, θά ,πρέπει άδιστά-
κχως νά χής κόψιομε τα μαλ¬
λιά!».
Ή κόμηασα Φεσχέχικς, ή κυ-
ρία των χιμών, δταν ήκουσε την
κατηγορηματικήν αύτην δήλωσιν
τοΰ ΐατροΰ, τρόμαξε. Γι' αύτην,
τα ύπέροχα κυματιστά μαλλιά τής
αϋτοκρατείρας, ήσαν σάν 2να αύ-
θύπαρκτον ζωντανόν πλάσμα. Καΐ
μόνον ή σκέψις ότι μποροϋσαν
νά περάσουν άνηλεές ψαλίθΊ σ'
εκεΐνα τα μαλλιά, τής ένέπνεε
φρίκην. Τής έφαίνεχο σάν νά ε¬
πρόκειτο νά τα ΖοΙογοΊΊΐν^Ά
Ή "Ιντα Φερέντσι—ή άλλη κυ-
ρία των χιμών—δέν χό κουνοΰσεν
άπό χό προσκεφάλι χής αύχο-
κραχείρας. Ό αμείλικτος: 2μως ΐ-
ατρος, ό αυστηράς Βίνχερχόφεν
έξώρισε καί χίς δυό άφωσιωμένες
κυρίες χών χιμών άπό χό δωμά¬
τιον. Τότε ή κόμησςια Φεστέτικς
καί ή "Ιντα Φερέντσι κάθιααν
δλην χήν νύκτω Ιςω άπό την
θύραν τοΰ δωματίου τής Έλισά^ετ
προσευχόμεναι καί άγωνιώσαι!
Παρά την σύστασιν τής αϋτο¬
κρατείρας, έστάλη τηλεγράφημα
είς χον Φραγκίσκον Ιωσήφ. Ό
αύχοκράχωρ κατεθορυβήθη καΐ υ¬
πό τό -Αράτος τής πρώτης έντυ-
πώσεως, ήθελε νά σπεύση άμέσως
κοντά είς την γυναΤκά τού. Έν¬
τός ολίγου 5μως Ιφθασαν καλ-
λίτεραι εΐδήσεις καί ό αύχοκρά-
. , άνακτήσας την ψυχραιμίαν
τού καί σκεφθϊίς τό ώριμότερον
έκρινεν ότι διά λογους πολιτικούς
δέν μποροθσεν εκείνην την στιγ¬
μήν ν' άπομακρυνθ^ άπό την Βι-
έννην. "Ετσι ί Φραγκΐσκος Ιω¬
σήφ ϊμεινεν είς την Βιέννην άρ-
κεσθείς νά γράφη συγκινητικάς ε¬
πιστολάς πρός την σύζυγον τού,
τής οποίας άλλωστε είχε βελτιω¬
θή έν τώ μεταξύ αϊσθητώς ή κα¬
τάστασις.
«Εύχρριστώ τόν Ηεό—τής
I-
γραφε—διότι ηύδάκησε νά στα¬
ματήση τό κακό εως έκεϊ. Δέν
τολμώ ουτε νά σκεφθώ τί θά μπο-
ροθσε νά εΐχε συμβή. ΤΙ θά ήταν
γιά μενά ό κόσμος, χωρίς έσένα,
τόν άγαθόν άγγελον τής ζωής
μου;»
"Οταν τής εδωσαν αυτήν την
επιστολήν, ή Έλισάβετ πού είχε
σηκωθή άπό τό κρεββάτι, ευρί¬
σκετο είς τόν κήπον. "Οταν την
διάβασε, δάκρυα κύλησαν στό ώ-
χρόν της πρόσωπον.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθήκον
μας επιβεβλημένον θεωρούμεν Ινα
καί διά τοΰ τύπου εκφράσωμεν
τάς απείρους μας ευχαριστίας
ποός τόν διακεκριμένον ιατρόν
Σητείας κ. Κωνσταντίνον Ί. Παπα¬
δάκην ήδη προσωρινώς διαμένον¬
τα ενταύθα καθ" ότι διά τής έγ·
καίρου διαγνώσεως καί τής επιμε¬
μελημένης θεραπείας έσωσεν τόν
υϊόν μου Γεώργιον έκ βεβαίου κιν-
δύνου. Τοιούτοι έπιστήμονες τι-
μοϋν άφ' ενός την επιστήμην καΐ
εύεργετοϋν άφ' ετέρου την άνθρω·
πότητα.
Ή εύχαριστοϋσα οίκογένεια
Μιχαήλ Ναλετάκη
Γύρω στήν πόλι.
,Λιά την πρόοδον των εργασιών
είς τό Μουσείον Ηρακλείου, πλη¬
ροφορούμεθα δτι ηΌχισεν ή μετα-
φορά των αντικείμενον τοϋ Μοιο-
σείου είς τα άττοπερατωθέντα δι-
αμερίσματα.
— Αί συμπληρωματικαί εργασί¬
αι έκ παραλλήλου συνεχίζονται
έντατικώς.καί ούτως ώστε νά μην
έξαιροϋνται οϋτε αί Κυριακαί.
—Αρχομένης δηλ. έντός ολίγων
μηνών τής νέας τουριστικής πε-
ριόδου, πιστεΰεται, δτι οί άφικνού-
μενοι ξένοι θά διευκολυνθώσιν
είς την επίσκεψιν τοϋ Μουσείου,
τό οποίον καίτοι μή άπεπερατω-
μένον τότε εντελώς, θά άνταπο-
κρίνεται όπωσδήποτε είς τόν σκο¬
πόν τού.
—Αυριον δημοσιεύομεν έμ-
πνευσμένον ποίημα τοΰ άντιστρα-
τήγου έν ά. κ. Α. Φραντζή.
—Αναφερόμενον είς την απο¬
στολήν τοΰ "Ελληνος Άεροπόροα
καί άφιερωμένον είς τόν Πρόε¬
δρον τής Κυβερνήσεως κ. Ί. Με·
ταξδν.
—Τό ποίημα τουτο έμελοποιή-
θη υπό τοΰ παλαιμάχου μουσικοΰ
καί 'Επιθεωρητοϋ Στρατιωτικών
Μουσικών έν ά. κ. Καίσαρη ρ"ις τ6·
νόν έμβατηρίου, άνακρούεται δέ
σήαερον υπό των μουσικών έπ' εύ-
καιρία τής έντατικής κινήσεως τό¬
σον έν τω Κράτει δσον καί τή κοι
νωνία πρός ηθικήν καί ύλικήν ενί¬
σχυσιν τής Έθνικής αεροπορίας.
— Κάθε πρωΐ ό συμπολίτης δέν
είνε δυνατόν παρά νά στρέψΓ| την
προσοχήν τού είς τόν καιρόν κα'ι
είς αυτόν νά άφιερώστ) τα σχό-
λια καί τάς συζητήσεις
—Ψυχρός καί άνάποδος ό εΰλο-
γημένος...
—Άλλά καί αστατος δπως δλα
τα πράγματα κατά τό σωτήριον
1938.
— Αί νίκαι τής μικτής Αθηνών
είς τα εξωτερικόν ασφαλώς τιμοΰν
τόν Ελληνικόν άθλητισμόν.
— Καί χαροποιοΰν τούς φιλά-
θλους,τόσον τοϋ κέντρου δσον καΐ
τής επαρχίας.
—Άπό τάς συλλήψεις διαρρη-
κτών ανεξαρτήτως τής... ολκής
των αί οποίαι άναφέρονται συχνά
είς τό αστυνομικόν δελτίον.
—Πειθόμεθα διά την δρασιν των
άστυνομικών όργάνων.
— Τα όποϊα έπαγρυπνοϋν πάν-
τοτε καί δσον άφορδ κάθε κακο-
ποίον καί ειδικώς μικροκακοποι-
όν, δστις άπό τό παρελθόν απε¬
δείχθη δτι δύναται νά αποβή αλη¬
θής μαστιξ διά μίαν πόλιν.
— Μεθαύριον Σάββατον ό τόσον
εύδοκίμως λειτουργών «Σύλλο-
γος Δεσποινίδων> τής πόλεώς μας
δίδει απρέ μιντί είς την αίθουσαν
••Ντορέ» (ώρα 6 1)2 μ. μ.)
—Τό απρέ μιντί τουτο προμηνύ-
ται δτι θά τιμήση έκλεκτός κό-
τμος άπό μέρους τής κοινωνίας
ιας.
— Είς την όποιαν άλλως τε είνε
γνωστόν τό έν γένει ε"ργον τοϋ
Συλλόγου τούτου άπό την πρώ-
-ην στιγμήν τής ιδρύσεως τού.
— Είς τό θέατρον Πουλακάκη
συνεχίζονται μέ κοσμοσυγκέντρω-
σιν πάντοτε αί προβολαί τοΰ έξαι
ρετικοΰ όντως φίλμ ·Πόρτ Άρ-
θούρ».
—Χάριν τοΰ κοινοΰ, τα φίλμ του¬
το θά προβάλλεται καθ" δλην την
έβδομάδα καί είς δύο παραστά-
σεις (εσπερινήν καί απογευματι¬
νήν) έκτός τής Κυριακής, δπότε
θά προβληθή είς 4 τοιαύτας,
ο Ρέπορτερ
Λύσις χθεσινοϋ
ύπ'άρ. 55σταυρολέξου
(συνεχίζεχαι)
ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
τος ψιλό θά εθρετε είς την κρεμ-
μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
Ηόρτα ώς καί κρεμμύδια εϊς δι-
αρκή παρακαταθήκην.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΙΣ ΤΑ ΑΗΙΑΣΜ1ΤΑ ΣΑΣ
Ή βάσις τοϋ πλουσίου κα'ι άφθόνου είσοδή-
ματος είνε ή καλή λίπανσις. Καί έκ τής πεί-
ρας απεδείχθη ότι ή καλυτέρα λίπανσις γίνεται
μέ λιπάσματα:
«Έλέφας»
Αφίχθησαν δλοι οί τύποι των λιπασμάτων
«ΕΛΕΦΑΣ» δι' άμπέλους, έλαίας, σιτηρά κ.λ.π.
καί πωλοΰνται παρά τοίς:
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ καΐ Σία
ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
Παρέχονται ευκολίαι πληρωμής
ιθβΐ □ϋΏϊΐαα Β
ΠΙ3ΟΙ3 Η ΠβΙΠΗ
Γ3,Ι3Ι3ίΏΟθαΓΒΘ ΕΜ
1Β ΟΒ ΠΠΟΗΙ3Π
^Κ](Ώ [ΏΟΕΠΠ Π
ι π, σαωαα, _@α:Ε
■ Άλ. Γ. Ιτεφανίδης
ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Τέως ϊατρός Εύαγγελισμοΰ
σπουδάσας επί πενταετίαν έν
Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ
ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
Στράτα) Ιναντι φαρμακείου
κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
τής δδοΰ Καγιαμττή.
τΩραι έτιισκέψεων 9-12 4-6
'Ελευθ. Πηγάκης
Ίατρόί—Παβολόγος
Δέχεται έν τφ ιατρείω τού
όδός ΤσακΙρη (οίκία στροτη-
γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 τι. μ.
καί 4—6 μ. μ.
10 ζ
ς δλσ τα παι
νεαρσάς (3λα
παν τό π
Χλλαπαιδα Ή>
τό αγάπην
τούτο καί αι
ό της α»ο
55 έντός της& α»ο
λόν τούτον άνθρ,
βέποτε ήουνηθη ν
το β
γεροντος π
είς τους ό,
α
φαίνετο
ηαρός έκεινος
Άποτελέσμαι
ΡΛφροσυνης·
Τό καινότροτ,
Άίον συντελοθσιν
τερον τής χωστι
άχυρώνι.
Ή φύσις καί
•πσρενέβαλλον χ
Τιτίκσς· τώ χάσ·
ύχη ήνωσε βιαι
μαχήτου έλξ,,ως
ξεις. τάς διαφόρ
κατά τό τιένθος
ην·Η ψυχή τής
χοΰ Άγιάννη
ιούτέστιν άμοιβ
εκείνην στιγμήν
αί χεΐρές των
ται ψυχαί είδον
αν ήσαν ή μία
σαν λοιπόν στε
-Ας λάβωμε
κσΐ απόλυτον α
των κεχωρισμέ>
νης ετύγχανε Χ
Όρφα νεύουσα.
ν(ως πως ό πά
Άλλως τε ι
τού. Ό θάλαμ
ό Εχων τό μόν
ουδείς όφθαλμι
τε πλαγίως ήσ
Έξ δλων τ
μόνον κατωκεΐ
την ύτηρεσΐαν
άκατοίκητα. Ή
χρέη θυρωροθ.
τό ενοίκιον τήι
είς αυτήν δτι
δημοσία χρεώ·)
νά κατοικήοτ|
Έπροπλήρωσΐ
λεν είς την γί
είς τό δωμάτι
πόν ή άγαθή "
είχεν έτοιμάσ
φΐξεώς των.
Τό ταχύτερον
τής γραμμής, ά
Κάθε 1
ΠΕΙΡΑ
■■■■■■■■
ΑΑΪΚιΊ
ΥΠΟΚΑ'
Υττοκατασ
κυρ
καΐ τοϋ
μ
έτιι
"-"-—„„
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Τό μεγάλο έργον
χον Βίκτωρος Ουγκώ.
Ί
Οί Άθλιοι.

ι
Καί ή Τιιίκα δέ άφ' ετέρου, καί αυτή καθ'Ότα-
το άλλη έν άγνοΐα της! Τό πτωχόν πλασμάτιον τό¬
σον μικρά ήτον, δτον ή μήτηρ της την εΐχε παραι-
τήσει, ώστε δέν την ενεθυμείτο.
Ώς δλα τα παιδία, όμοιάζοντα κατά τουτο πρός
ιούς νεαρούς βλαστούς τής άμπίλου, συλλαμβά-
νοντας πάν τό προστυγχάνον, έπειρήθη ν" αγαπή¬
ση καί αυτή. Δέν τό κατώρθωσεν. "Ολοι την εί¬
χον άπωθήσει' οί Θεναρδιέροι, τα τέκνα των,
άλλα παιδία Ήγάπησε τόν σκύλον, όστις απέθα¬
νεν έπειτα' μετά τόν σκύλον, ουδέν καί ουδείς έ-
οτερξεν είς αυτήν. Οικτρόν ?στΐ καί λέγειν έτι ό-
κταέτις καί εΐχε την καρδίαν κατεψυγμένην. Δέν
έπταιεν αυτή· δέν τή έλειπεν ή ιδιότης τοΰ άγαπαν,
φεΰ! τό άγαπαν τουτο τής ήτο πραγμα άνέφικτον.
Διά τουτο καί άπό τής πρώτης ημέρας, πάν δτι είς
τα έντός της, αϊσθημα ή αντίληψις, ήγάπησε τόν κα¬
λόν τούτον άνθρωπον. Ή Τιτίκα ησθάνετο δ,τι ου¬
δέποτε ηδυνήθη νά αισθανθή έντός της ψυχής- η¬
σθάνετο βλάστησιν. Ό καλός έκεΐνος άνθρωπος,
ούτε γέροντος πλέον εντύπωσιν, ουτε πτωχοϋ άπε-
ιέλει είς τοΰς οφθαλμούς της. Ό Άγιάννης τής ε¬
φαίνετο εύει^ής, καθώς τής εφαίνετο ώραΐος ό ρυ-
παρός έκεΐνος θάλαμος.
Άποτελέσματα ταυτα ήοΰς, νηπιότητος, νεότητος
εύφροσύνης.
Τό καινότροπον τοϋ κόσμου, τό καινότροπον τοϋ
βίου συντελοθσιν είς αύτά κατά τι. Ουδέν τερπνό-
τερον τής χωστικής λαμπηδόνος τής χαρδς έν τώ
άχυρώνι,
Ή φύσις καί ή πεντηκονταέτις απόστασις βαθύ
παρενέβαλλον χάσμα μεταξύ τού Άγιάννη καί τής
Τιτίκας" τό χάσμα τουτο ένέπλησσεν ή τύχη των. Ή
τύχη ήνωσε βιαίως καί ήρραβώνισε διά τής άκατα
μαχήτου £λξεώς της τάς δύο ταύτας άρρίζους ύπαρ
ξεις, τάς διαφόρους μέν κατά τή ηλικίαν, ομοίας δέ
κατά τό πένθος. Καί ή μία συνεπλήρωσε την άλ¬
λην.
Ή ψυχή τής Τιτίκας έξεζήτει πατέρα, ώς ή ψυχή
τοϋ Άγιάννη έξεζήτει τέκνον. Συναπηντήθησαν,
τούτέστιν άμοιβαίως ευρέθησαν. Κατά την μυστικήν
εκείνην στιγμήν, καθ" ήν αί χεΐρές των συνήφθησαν,
αί χεΐρές των συνεκολλήθησαν. "Οταν αί δύο αυ¬
ται ψυχαί είδον αλλήλας, άνεγνώρισαν αλλήλας ώς
άν ήσαν ή μία άνάγκη τής άλλης' συμπεριεπτύχθη-
σαν λοιπόν στενώς.
"Ας λάβωμεν τάς λέξεις υπό την εύληπτοτέραν
καί απόλυτον αυτών έννοιαν ώς ήσαν άπά των πάν
των κεχωρισμένοι διά τοίχων μνήματος, ό Άγιάν¬
νης ετύγχανε Χηρεΰων, καθώς ή Τιτίκα ετύγχανεν
Όρφανεύουσα. Ούτως, ό Άγιάννης κατέστη ούρα-
νίως πως ό πατήρ τής Τιτίκας.
Άλλως τε καλώς είχεν έκλέξει έκεΐ τό άσυλον
τού. Ό θάλαμος δν κατώκει μετά τής Τιτίκας ήτον
ό έ'χων τό μόνον παράθυρον πρός την οδόν, ώστε
ουδείς όφθαλμός ηδύνατο νά είσδύση είς αυτόν ου¬
τε πλαγίως ήσαν γείτονες, οθτε άπέναντι.
Έξ δλων των άλλων δωματΐων τής οικίας έ'ν
μόνον κατωκεΐτο υπό γραΐας τινός, άναδεχθείσης
την υπηρεσίαν τού Άγγιάννη" τα λοιπά δλα έμενον
άκατοίκητα. Ή γραΐα αυτή έξετέλει έν ταύτώ καί
χρέη θυρωροϋ. Μετ" αυτής ό Άγιάννης συνεφώνησε
τό ενοίκιον την ημέραν των Χριστουγέννων, ειπών
είς αυτήν δτι απώλεσε την περιουσίαν τού είς τα
δημοσία χρεώγραφα τής Ίσηανίας καί δτι έμελλε
νά κατοικήσΓ) έκεΐ μετά μικράς τινός έγγονής τού.
Έπροπλήρωσε δέ ενοίκιον εξάμηνον καί παρήγγει¬
λεν είς την γραΐαν νά φέρη είς τόν θάλαμον κσί
είς τό δωμάτιον τα έπιπλα άτινα είδομεν. Αυτή λοι
πόν ή άγαθή γυνή είχεν άνάψει την θερμάστραν καί
είχεν έτοιμάσει τα πάντα κατά την ημέραν τής ά-
φΐξεώς των.
(συνεχίζεται)
"Χ ΙΟ
Τό ταχύτερον και εύαταθέστερον θαλαμηγόν
της γραμμής, αναχωρεί:
Κάθε Κυριακήν σπόγευμο:
ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Ταξείδιον 'Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ώρες.
Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
Τηλέφ. 5-40
««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■»»|
■■■■■■■■■■■■■■■Β
ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α, Ε,
■■■■■■■■■■■■■■■ι
Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
δος καί τού Εξωτερικόν.
Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
και επι προθεσμία:.
Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
Εκτέλεσις ^άσης φύσεως τραπβζιτικήί έργοισίιχί ύ«ο
συμφέροντας ορβυς.
■ ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•ι
Έγκυκλοπαιδεία
ΑΓ έκείνους ττοϋ δέλουν
νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
Άπό δλα δι' δλους.
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΦΥΪΑΣ
Ύκίργ^ει 2νας νόμος τής ίδ'ο- μεγάλην κλίσιν πρός την μουσι-
φυ'ίας. Γνωρίζομεν 'ότι αί σωματι-
κκι κ«1 πνευματικαί ιδιότητος ε¬
νός άνθρώπου έπηρεάζονίαι άπο-
Τα μαδητικά συσσίτια
είς την πόλιν Χανίων.
φασιστικώς άπό ιούς νόμους τή;
κληρονομικότητος, έκ των οποίων
εςαρταται καί τό άν έ'νας άνθρω¬
πον εχγ] ή ίχι ιδιαιτέραν τινά
κλίσιν. Νεώταται ό'μως ερευναι ά-
πέδειςαν ότι παραλλήλως πρός
τοϋς νόιιους τής κληρονομ·.κότη-
τος πού προσοιορίζουν κάθε ϊδιο-
φυίαν, ·>τζ%ρχονν καί άλλο: τινές
είοικοΐ νόμοι διέποντες την κλη-
ρονο'θ-ΐκόΐητα ενός χαρίσματος.
'Ένας άπο τούς ^ίμο)^ αύτούς εί¬
νε ο ρόλος τοΰ φύλου είς την κλη-
ρονομικήν μεταοίόασιν τής Εδιο-
φυίχς. Τυπικόν επί τοΰ προκειμέ-
νου παράδειγμα είνε ή μαθηματι-
κή ΐδιοφυ'ια, π:>ύ πίντοτε -Αληρο·
νομείται άπό τόν πατέρχ. Δέν υ-
πάρχει οΰτε έ'νας άξιόλογος μα-
θηματικός πού νά έχη κληρονομή-
ση τό χάρισμά τού άπό τή μητέ-
ρα τού. 'Άλλωατε έλάχισται είνε
αί γυναίκες πού οιακρίνονται επί
ιδιαιτέρα κλίσεο πρός τά;ιαθημακά.
"Αντιθέτως, σύμφωνα μέ τάς
νεωτάτας παρατηρήσας τής ερεύ¬
νης τής κληρονομ:·/.ότη·τΐ·ς, ή άπό
τό μίροζ τής μητέρα; κληρονομι-
κότης παίζει μεγαλειτέρον μίρος
είς τό μουσικόν τάλαντον. "Ετσι,
διά ν' αναφέρωμεν έ"να παράδειγ-
μχ, ό πχτέρας τοΰ μεγάλου μου¬
σικοσυνθέτου Κάρλ Μαρία φόν
Βέμπερ είχεν έκ τοΰ πρώτου γά-
μου τού δυό υιού; πού δέν είχαν
καμμιά ιδιαιτέραν κλίσιν πρός
την μουσικήν. Καί ό ϊδιος ήταν
μετριώτατος μουσικός. Συνήψεν ο·
μ.ο>ς οεύτ&ρο^/ γάμον μέ μιά κο-
πέλλα πού ήταν προικισμένη μέ
■■■«■■■■■■«■■■■■■■■■■■ι
κήν. Καί άπό τόν γάμον αυτόν
ήλθεν εις τόν κόσμον ό συνθέτης
τοΰ «Φραι'σότς». Καί ν.αθ' δσιν
άφορα πρός την ποίησιν κλίσιν ή
μητρική Ιπιρροή φαίνεται ίσχυρο-
τέρα τής πατρικής. Τό αντικεί¬
μενον πρός τό ίκοΐον κατά προ¬
τίμησιν στρέφϊται ή σύγχρονος
έ'ρευνα τής κληρονομικότη'τος, εί¬
νε τα δίδυμα, διά τόν λόγον ότι
επί τοΰ προκειμένου είνε δυνατόν
να παρατηροΰνται, υπό διαφορε-
τ'.κούς Ιξωεερικούς δροι>ς, δύο άν-
θρωποι, μέ τελείως ΐσα κληρονομ:
κά έφόδια, καί συνεπώς είνε εΰ-
κολον νά εξακριβωθή ή μερίς τής
επιδράσεως πού άσκεΐ επί των
πλασμάτων αυτών τό εξωτερικόν
περφάλλον ή ή κληρονομικότης.
Έ Ιρευνα των διούμων παρέχει
καί πολυάριθμα παραδείγματα, έκ
των οποίων καταφαίνεται ή επί¬
δρασις τή; κληρονομικότητο; επί
τή; ίοιοφυΐας ενός άνθρώπου. Έ-
να παράοειγμα είνε σχετικώς αί
δύο δίδυμοι άδελφαί πού παρετή-
ρησεν ό Χ. Μύλλερ: Ευθύς άμ,α
τή γεννήσει τοιν αί δύο άδελφαί
παρεδόθησαν είς χωριστούς θετού;
γονεΐς, καί άνετράφησαν υπό δικ-
φορετικάς εντελώς συνθήκας είς
περιοάλλον εντελώς διάφορον. Ό-
ιιοίως αί δύο άδελφαί Ετυχον δια¬
φορετικήν εντελώς μορφώσεως. Ή
|ΐία έγινε τεχνήτρια, ήάλλη αντι¬
θέτως έσπούδασε κχί Ιγινε δασκά-
λα. Άργότερα εδόθη τυχαίω; ή
εύκαιρία νά έξετασθοΰν αί πνευμα¬
τικαί ίκανότητες των δύο άδελ-
φών. Απεδείχθη ότι είχαν ϊσην
αντίληψιν καί ίδιοφυίαν, παρά
τάς διαφορετικάς συνθήκας τή;
άνατροφής καί έκπαιδεύσεώς το)ν.
(συνεχίζεται)
■■■■■■■■■■■■■■■■^■«■■■■Β
1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
■ __________ ■
ϊ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ■
ΧΑΛΙΑ (άνταπ3κριτοϋ μας). —
Άπό"τής Δευτέρας (προχθές) ήρχι¬
σεν εις την πόλιν μας ή λειτουρ-
γία των μαθητικών συσσιτίων.
Είς τα συσσίτίχ ταυτα θά μετά-
σχωσινάπορα παιοάχια των Δημο
τικών Σχολείων Χανίων καί Χα-
λέπας. Σημεκοτέον δτ: έκαστον
συσσίτιον παρασκεοίζεται κεχωρι¬
σμένως καί κατά σχολείον.
Έντό; τή; εβδομάδος θά αρχί¬
ση ή λειτουργία των μαθητικών
συσσιτίων τή; μέση; Ικπαιδεύσε-
ω;. Οΰτω όλοκληρώνεττι ή προ¬
σπαθεία διά την οργάνωσιν συσ¬
σιτίων εξυπηρετούντο^ εκτός των
άπόρων καί των άνίργων κα'ι τοϋ;
μαθητάς τόσον τής στοιχειώδου;
δσον καί τής δηαοτική; έκπαιδεύ-
σεως.
Έπ' εύ/αιρία τής ενάρξεως
των μαθητικών .συσσιτίων ό Μέ-
ραρχο; Κρήτης κ Λελάχης, έν
τή ίδιότητι τού ώ; προεδρεύοντο;
τής οίκείοΐς έπιτροπή;, εξέδωκε
σχετικήν ανακοίνωσιν διά τής ο¬
ποίας ζητεί γενικωτέραν αντίλη¬
ψιν άπό μέρου; τή; Κοινωνίας υ¬
πέρ των συσσιτίων τούτων. Τοι¬
αύτη αντίληψις εξεδηλώθη καΐ
κατά τό παρελθόν ούτως ώστε νά
λειτουργήσουν τα συσσίτια ταυτα
έν Χανίοις ανελλιπώς καί αναλό¬
γως πρό; τα; άνάγκα; των άνα-
ξιοπαθουσών τάξεων.
Διά τα μαθητικά συσσίτια ει¬
δικώς έμερίμνησε τελευταίως τό
Κράτος άποσταλείσης σχετικής έγ-
κυχλίου καί πρός τούς κ. κ.Έπιθε-
ωρητάς, έλπίζεται δέ δτι ό θεσμός
αυτών θά εφαρμοσθή ευρύτερον
εί; τό μέλλον έν Κρήττ"/ καί
κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την
λειτουργίαν των έν τοίς σχολείοις.
"Ομιλο; Φιλά3λ«ν Ηρακλείου —Συναυλία τού Ώδείου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προσ/.αλοΰνται άπαντα τα μέ-
λη τοϋ καθ' ημάς Όμίλου εί; ε¬
τησίαν Γενικήν Συνέλευσιν γενη-
σομένην την προσέχη Κυριρια-
κήν Ι'ϊθην Ίανουαρίου 193Λ καί
ώραν 2 μ. μ. είς τό εμπορορ¬
ραφειον τοΰ κ. Νικολ. Νυκτικά-
κη (παρά τόν "Αγιον Τίτον). Έν
περιπτώσει μή άπαρτίας ή συνέ¬
λευσις θέλει άναβληθή διά την
μεταπροσεχή Κυριακήν 6)2)^8 μέ
τα κάτο>θι θέματα. Ι^Λογοδοσία
Διοικητικοϋ Συμβουλίου, 2) Αρ¬
χαιρεσίαι νέου Διοικ. Συμβουλί¬
ου καί έξελεγκτικής έπιτροπής.
Ό Πρόεδρος
Μ. Άνύρεαύάκης
Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ. Σ. Μαρκόπουλος
Δέχεται Καταθέσεις:
ΤΑΜΙΕΥΤΉΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ©)©
μέχρι δραχμών 125.000.—
Ό τόκο; ΰπολογίζεται άπό της επομένης της κατα-
θέσεως. "Απασαι αί κατάθεσις είναι έξ ολοκλήρου ήγ-
γυημεναι υπό τοϋ Κράτους καΐ άπηλλαγμέναι τελών
τοαήμου.
ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ
Ό όδβντίατρο;
Εμμ. Ι. Αλεξάκης
έναντι Αγ. Τίτου
ΈκτταιδευΘείς είς Παρισί¬
ους σναλαμβάνει οιανδήποτε
θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
στόματος (ούλίτιδος, κακοσμΐ
άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
ταίαν εξέλιξιν τής έττιστήμης.
Έτΐίσης δδοντοστοιχίας καί
κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
λων—κορώνες έκ ττορσελά-
νης. Έτταναφορά τελείως ά-
νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
δόντων £Ϊς την κανονικήν αυ¬
τών θέαιν.
Τηλέφωνον 6 -91
Ε—Β■■■■■■Β■■■■■■■■■·■■■■■■■ΒΒ■■ΒΒΒ■ΜΒ■Β■■■■*■■ΒΜΒΒΒ■■·■Β■■■■■■■■■■■■ΚΙ
ί ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
■ ' ' ■ ·'——....... ' ■......"■

. ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ Τ» 184 1.

■ Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Ελληνικήν Τραπεζών.
■ Κεφάλαια Μετοχικά και άποθεμάτων Δραχ. 1.205.000.000
■ Καταθέσεις » 10.100.000.000
■ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα.
■ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοΰ Έξωτερικοϋ.
2 Εκτελεί πάσης φύσεως τραπ&ζικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν καΐ
■ τό εξωτερικόν.
είς πρώτην ζήτησιν ΤΛΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
καί επί προθεσμία μέ λίαν εύνοϊκά
έπιτόκια.
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΒΑΝΚΤΡυδΤΟΟΜΡΑΝΥ, ΝΕΝΛ/ΥΟΚΚ
■ " 51 ΜΑΙΡΕΝ Ι.ΑΝΕ
■ ..........
5 Ίδροθεΐσα υπό τής ΈΟνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς
■ νόμους τής Πολίτας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν ιών ίν Άμε-
■ ρικί] Έ,λλήνων.
Π1
!■■■■■
Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα δολλάρια 1.350.000
■■ΒΜΒΒΙ
ιεειεεεεεειεειιιιιιιεειεειι
ΙΒΒ«ΒΒ»ΒΒΒΒΒ»ΒΒΜΗε(
ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιμάτε τής:
Ρέγγες «Κρΐνος»
Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
__ ειδικώς διά την Έλλάδα.
ΒΒ Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεΐ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς πα-
3 ραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί έχι άπό ψυγεΐα.
Ξ ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ.
Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά μάς
τό έπιστρέψετε.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμπος»).
Είς το ©εατρον Πουλακάκη
την Παρασκευήν 2δην Ίανουα¬
ρίου 1938 καί ώραν ΙΟπν μ. μ. θά
δοθή ουναυλία τού 'Ελληνικοΰ
'ίϊδείου ' Ηρακλείου είς Ην θά
λάβουν μέρβξ μαθηταί καί μα¬
θήτριαι των ανωτέρων τάξβων
τβύ πιάνου. βιολίου, τραγουδι-
οΰ κ«1 καθώς κχί ή όρχήστρα
τού Ώδείβυ την οποίαν θχ δι¬
ευθύνη β κ. Β. Νουφράκης.
—Κοινοπκά έργα είς τόν
νομόν Χανίων.
■ Εΐς'Ελβς Κισαάμου μετέβη ηρο-
χθές ο νομίατρος Χανίων μετά
τού είδικοΰ μηχανικοΰ τοό Ύ-
πουργείου Ύγιεινής κ. Βογιατζή
προκειμένου νά καταρτισθή με-
λέτη ύδρεύσεω; καΐ άλλων τι¬
νών κοινοτικόν έργων. Οί ϊίιοι
μετέβησαν ακολούθως είς Καρά-
νο Κυδωνίας πρός παρακολοϋθη-
αΐν τοϋ άνεγειρομένου έκεΐ κοι-
νβπκοϋ ΰδραγωγείου διά τό όποΐ
όν διέθεσε το ΰπβυργεϊον, τό πο¬
σόν των 75.000 δραχμων.
—Τα έφεδρικά ταμεΐχ Κρή¬
της.
"Υπό τής Γενικής Διοικήσεως
Κρήτης ενεκρίθη απόφασις περϊ
διαθέσεως ποσοϋ δρ.3000, τοϋ'Ε.φε-
δρΐκβϋ Ταμείου Ηρακλείου, καΐ
πρός ενίσχυσιν τβΰέράνου διάτήν
άνέγερειν μνημείου είς τόν πυρ-
πβλητήν τη; Μονής 'Αρκαδίου
Γιαμπουδάκην. "Ομοίως ενεκρίθη
ετέρα τοιαύτη περι διαθέσβως
5000 δρ. είς την Επιτροπήν την
άναλαββϋσαν την άνέγερβιν άν-
δριάντβς είς τβν 'ήραχ Δασκα-
λογιάννην. 'Ενεκρίθηααν έπίαης
άποφάσεις τού ΤαμείουΛααηθίου
περί διαθέσεως 5.000 δραχμών
διά την βελτίωσιν καΐ έπιδιόρ-
θωσιν τού Γυμναστηρίου Νεαπό¬
λεως καΐ έτερα έκ 2 000 δρ. είς τ©
σώμα προσκόπων Νεαπόλεως,
-Τό άκτοπλοϊκόν Κρήτης.
Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ ΰφυπουρ-
γοΰ τής Έμπορικής Ναυτιλίας
κ. Ρεδιάδη ή σύμβασις διά το ά-
κτοπλοϊκόν ζήτημα ευρίσκεται
άκόμη ΰπότήν κρίσιν τής ου-
οτα3είαπς υπό τής κυβερνήσεως
μεγάλη; έπιτροπής ή όΐτοίικ κα¬
τά βαοίμους πληροφορίας έλπίζε-
ται ότι έντός τού προσεχούς
μηνός θά τοΰ υποβάλη την οχβ-
τικήν γνώμην της.
Π. Παπαδόπουλος
Πτυχιοΰχος τής ϊατρικής
Όδοντίατρος
Λέχεται έν τφ Ίατρρίφ τού
παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
ί ν:
9 12 καί 4 -7
Ιτεφ. Σαριδάκης
Μαιευτήρ-Γυνοιικολβγβ;
Εϊδίκευθείς έν Παρισίοις.
Δέχεται έν τή Πολυκλινική.
Τηλεφ. Κλινικής 490
» οικίας Η08
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Έμμ. Ι. Λουλακάκη
Άκαδημίας 70 Ά3ήν«ι
Τηλέφωνον 31411
ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον
κατάλληλον 5ί' άτελίέ ύποδηματο-
ποιείου, ραφείου ή οίουδήτΐοτε άλ-
λου τεχνικοΰ έπαγγέλματος καί
| είς κεντρικήν θέσιν. Πληροφορί-
' αι παρ' ημίν.

ι
.
υ
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΧΟΕΣ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ 8ΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
ΦΟΤΕΙΗΟΗ ΕΡΥθΡΟΥΗΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΕΣΗΜΕΙΩΟΗ
ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2«ϊ Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Τάς νυκτερινάς
ώρας τής χθές ενεφανίσθη είς την Θεσ¬
σαλονίκην καί την Ηελοπόννησον φω¬
τεινόν έρυθροΰν παραπέτασμα τού ού-
ρανού.
Κατά τάς υπαρχούσας σχετικώς πλη¬
ροφορίας έκ τού έξωτερικοΰ, τό ούρά-
νιον τουτο φαινόμενον εσημειώθη ταύτο
χρόνως είς την Γερμανίαν καί Αγγλίαν.
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΑΝ
ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ Β. ΣΕΛΑΟΣ
Σχετικώς με τό σημειωθέν είς Θεσ¬
σαλονίκην καί Πελοπόννησον φαινόμε¬
νον οί είδικοί λέγουν ότι πρόκειται πε-
ρΐ τού Βορ&ίου Σέλαος τό οποίον εί¬
χεν εμφανισθή καί άλλοτε έν Ελλάδι.
£. Σ. Τό Βέρειον Πολικόν Σέλας παρατηρεϊ-
τοη βχεόβν πάντβτβ είς την Γαλλίαν και την
Κεντρικήν Ευρώπην.. Σπανιώτερον δέ είς την νό¬
τιον Ευρώπην καί "Αγγλίαν. Τό φάσμα τβΰ σέλα¬
ος άπβτελείται έξ ωρισμένου άριθμοΰ [ γραμμών,
έπικρατέστερον δέ έν αυτώ χρώμα είνε τό έρυ-
8ρούν. Τόν σχηματισμόν τού φαινομενου έχβυν
έ ξηγήαει ικανοποιητικάς Νορβηγοί φυαικοί. Περι-
γραφαί ίιά τό οέλας ΰπάρχουν καί είς τα άρχαϊα
κΐίμενα, ιδίως τοΰ Άριστοτέλπ, τού Πλινίου, τού
Κικέρωνος καϊ τού Σενέκα.
Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΕΧΘΗ
ΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΟΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ. Ι. ΜΕΤΑΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2β Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Σήμερον ή Α.
1Μ. ο Βασιλεύς εδέχθη είς μακράν συ¬
νεργασίαν τόν Πρόεδρον τής Κυβερνή¬
σεως κ. Ί. Μεταξάν.
Ή συνεργασία περιεστράφη είς την
πορείαν τόσον τής έξωτερικής όσον καί
τής εσωτερικάς καταστάσεως, επί των ο¬
ποίων ο Βασιλεύς κατετοπίσθη'λεπτομε-
ρώς υπό τού κ. Πρωθυπουργού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ
ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΰΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤϋΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Ε» Ίανουαρίου (τού
άνταποκρΐΐθύ μας).|— Τηλεγραφήματα
έκ τής "Απω Άνατολής φέρουν τόν Κι-
νεζικόν στρατόν συνεχίζοντα σταθερώς
την έπιθετικήν τού δράσιν.
Οί Κινέζοι συμποσούμενοι είς εκα¬
τοντάδας χιλιάδας άνδρών έπιτίθενται
μετά πείσματος εναντίον των θέσεων των
Ίαπώνων τούς οποίους έκτοπίζουν ,·αυ·
νεχώς καί άναγκάζουν είς όπισθοχώρη-
σιν.
ΑΝΑΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΤΟ ΧΟΧΣΙΕΝ
ΟΙ Ι ΑΠΩ Ν ΕΣ ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ;
ΑΘΗΝΑΙ «β Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλεται
έκ τού έξωτερικού οί Κινέζοι έπιτεθέν-
τες εναντίον τού Χοχσιέν τό οποίον κα¬
τέλαβον οί Ίάπωνες άπό των προιτων
ημερών τής εκστρατείας αυτών έν Κ ίνα,
τό άνακατέλαβον.
Οί Ίάπωνες ήρχισαν εις την περιο¬
χήν ταύτην συμπτυσσόμενοι έκ φόβου
διασπάσεως τοΰ μετώπου των υπό των
Κινέζων.
ΤΕΤΑΜΕΝΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ & ΓΑΛΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2£4 Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
Παρισίων ότι συνεπεία των τελευταί·
ών επεισοδίον* είς τα Γαλλοϊσπανι-
κά σύνορα, αί σχέσεις τής Γαλλί
άς μετά τοΰ ατρατηγού Φράνκο είναι
τεταμέναι. ΊΙ Γαλλία δέν έλαβεν απάν¬
τησιν επί τής τελευταίας διαμαρτυρίας
αυτής, ήν απηύθυνεν είς την Σαλαμάν-
καν.
ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΣΥΝΕΧΙΙΕΤΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 2β Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Είς ολόκληρον
αχεδόν την χώραν κατά τάς σημερινάς
άνακοινώσεις τής μετεωρολογικής ύπη-
ρβσίας συνεχίζεται εισέτι δριμύ ψΰχος.
ΑΝΟΡΘΩΣ Ι Σ
Πρωΐα Πέμπτης
27 Ίανουαρίου 1938
Ή ίσχυροποίησιςτοΰ δεσμοΰτής ΚΤΕ.
και αιάντιλήφεις των Γάλλον
ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.)διά τάς
συζητήσεις τάς μελλούσας νά
άφιερωθώσιν είς την μεταρ-
ρύθμισιν τού θεσμοθ τής Κοι-
νωνίας των Εθνών, αί Γαλ-
λικαί έφημερίδες τονίζουν δτι
ή διαπιστωθεΐσα καί διαπι-
στουμένη Άγγλογαλλική ένό-
της θά συντελέση είς τό νά
μετριασθή ή φαντασιοπληξία
μερικών δυνάμεων, πιστευου-
σών δτι δήθεν ό θεσμός τής
Γενέυης θά καταστή δυνατόν
νά άχρηστευθή.
ΓΕΝΕΥΗ (ραδιογρ.) Οί δι-
πλωματικοί καί δημοσιογραφι-
κοΐ κύκλοι ανέμενον μετ" εύ-
λόγου ζωηρότητος την σημερι¬
νήν έναρξιν τής συνεδριάσεως
τής Κοινωνίας των Εθνών.Έν
"Ελβετία αναφορικώς μέ τάς
συνεδριάσεις τής Κ. Τ. Ε. έπι-
κρατεΐ ρεΰμα υπέρ τής ίσχυ-
ροποιήσεως τοΰ θεσμοΰ, τόν
οποίον ώς γνωστόν ύποστηρί-
ζουν ή Γαλλία καί Αγγλία.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Ό
ήμιεπίσημος Άγγλικός τύπος
συνεχίζει τα άρθρά τού υπέρ
τής συλλογικής ασφαλείας.
Ή Κοινωνία των Εθνών έπι-
λέγουν οί "Αγγλοι άρθρογρά-
φοι πρέπει νά διατηρηθή διά
τό καλόν τής ανθρωπότητος.
Άνάγκη μόνον νά διευρυνθή
καϊ άπλουστευθή ή δικαιοδο-
σία της, ούτως ώστε νά έπι-
βάλλεται αποτελεσματικώς έν
δεδομένη, στιγμή, είτε ώς όρ-
γανισμός φιλειρηνικάς, είτε ώς
Διεθνές οικονομικόν συγκρό-
τημα.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί
Γερμανικαί έφημερίδες όμιλοθ
σαι διά την συνάντησιν έν
Ρωμη Χίτλερ—Μουσολίνι το¬
νίζουν καί έπιβεβαιοϋν δτικατ'
αυτήν κύριον συζητηθησόμε-
νον θέμα θά είνε τό άποικια-
κόν ζήτημα.
Ή καταπολέμησις τού δάκου.
Κοινοτχοίησις είδικής έγκυκλίου.
Τό υπουργείον Γεωργίας διά
συμπληρωματικής έγκυκλίου
πρός τα Γεωργικά Ταμεΐα τοΰ
Κράτους, ζητεί τα σχετικά
στοιχεΐα διά την συστηματι-
κωτέραν επιβολήν φορολογικόν
υπέρ των Γεωργικ&ν Ταμεί-
ων διά νά καταστή ευχερής
ό άκριβέστερος κατά τό δυνα¬
τόν ύπολογισμός των έπιβλη-
θησομένων κατά την προσέχη
περίοδον τής καταπολεμήσε¬
ως τοθ δάκου δι' εκάστην πε¬
ριφέρειαν, φορολογικών πο-
σοστών, αναλόγως των τοπι-
κων άναγκών τής παραγωγής
καί έξαγωγής των διαφόρων
έλαιωδών προϊόντων κατά
την τελευταίαν πενταετίαν, ώς
έπίσης καί των έπιβληθέντων
φορολογικών ποσοστών καί
τής αποδόσεως τής φορολογί-
ας υπέρ των Έλαιοτα-
μείων κατά την ίδιαν χρονι-
κήν περίοδον.
Έκ των στοιχείων τούτων,
ώς καί άλλων άτινα ή ϋπηρε-
σία έ'χει ύπ' δψίν της, θά έ-
ξαχθοϋν άκριβή, κατά τό δυ¬
νατόν συμπεράσματα, διά την
επιβολήν τής νέας φορολογί-
ας κατά την προσέχη περίο¬
δον, ώστε νά αποφευχθή τό
άτοπον τής έπιβολής μεγαλει
τέρων ή μικροτέρων τού δέ-
οντος ποσοστών μέ συνέπειαν
είτε την άσκοπον ή ΰπέρμε-
τρον επιβάρυνσιν των ενδια¬
φερομένων, είτε την μή κάλυ¬
ψιν των δαπανών τής κατα¬
πολεμήσεως.
ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
Δι' έγκυκλίου τού άρμοδίου
ύπουργείου γνωστοποιεϊται
είς τούς Δημάρχους καί προ-
έδρους Κοινοτήτων δτι τό έ-
πίδομα τό προβλεπόμενον υ¬
πό τού άρθρου 137 τοϋ Νό-
μου 4442 (κώδικος εισφορών)
διά τούς διδασκάλους τούς υ¬
πό των Νομαρχών διοριζομέ-
νους κατά τό αρθρον 116 τού
αύτοθ Νόμου θά ύπολογισθή
επί τοΰ συνόλου τοΰ μισθοΰ
των άπό 5ης Μαΐου {1938 είς
βάρος τής χρήσεως τοθ οίκο-
νομικοθ έ'τους 1938—1939. Ή
σύνταξις των πινάκων ώς ού¬
τοι προβλέπονται υπό των άρ¬
θρων 141 καί 133 τοϋ κώδι¬
κος περί εισφορών θά ενεργη¬
θή άπό 1ης Απριλίου μέχρι
1ης Μαΐου 1938.
ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δικάσιμοι άγροζημιών υπό
τοΟ,,άγρονομείου Ηρακλείου
ωρίσθησαν διά τόν μήνα Φε¬
βρουάριον αί εξής: Την 10 είς
Κανλί Καστέλλι, την 11 είς
"Αγιον Σύλλαν, την 12 είς Φορ
τέτσαν, την 14 είς Έπισκοπήν
την 17 είς Τύλισσον, την 18
είς Γωνιές την 19 είς Μαρα-
θον, την 21 είς Ρογδιάν, καί
την 23 ένταϋθα.
ΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ!
Κατεμηνύθησαν επί παραβά¬
σει των περί αύτοκινήτων δι-
ατάξεων οί σωφέρ Άντ. Νικ.
Φιλιππάκης, "Ιωάν. Δ. Κανά-
κης, Έμμ. Γ. Δερμιτζάκης,
Ζαχ. Δ. Στρατάκης, Νικ. Γ.
Παπαδάκης, Γεώργ. Κ. Τρί-
τσος, Γεώργ. Νικ. Αναστα¬
σάκης, Έμμ. Γ. Πιτσαγγου-
ράκης, Κωνστ. Άντ. Κουτσά¬
κης, Έμμ. Ιω. Κατσοπρινάκης
καί Έμμ. Ηλ. Αλεξάνδρα
κης.
ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝ ΣΤΟΛΟΥ
Διά διατάγματος μειοΰται
άπό 50.000 είς 40.000 ό άριθ-
μός των έν κυκλοφορία γραμ-
ματίων τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.
Παραλλήλως όρίζεται δτι είς
τούς κερδίζοντας θά κατα-
βάλλωνταιτα κέρδη άπηλλαγ
μενά τοΰ τέλους χαρτοσήμου.
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Ό πιθανός καιρός σήμερον
προβλέπεταιβροχερός κατάδια
λείμματαεΐςτιναμέρητήςνήσου.
Άνά τα όρεινά πτώσις χιόνος
κατά διαλείμματα. Οί άνεμοι
θά πνέουν ώς βόρειοι ίσχυροί.
!'Η θερμοκρασία θά παραμείνη
| περΐπου στάσιμος. Θερμοκρα¬
σία τής χθές 8ης ώρας 11.0,
14ης ώρας 12.8, ελαχίστη 6,6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορς: μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
ρίων προ'ιόντων είχον ώς ακολούθως:
Σταφίίβς.
Σουλτανίναι α' δρ.
Ρ'
Καραμπ.
"Ελεμέδες
Ταχτδς
Μαύραι
Υ'
α'
β'
Υ'
)
( 22.
(
-23.
( 10.-11
(8-9.
7
Χαρούπια » 2.70
"Ελαίαι 5ο » 27.30
» κοινα »
Σάπωνες.
ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 20.— 23
» β' » 19.- 22
Πράσινοι α' ιτοιότ. » 19.— 22
β' » » 18 50-20
θΐνοι.
Αρχανών τό μίστατ. » 45.
Μαλεβυζίου κατ' δκδν δρ. 6.
ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
25ης Ίανουαρίου 1938
Ζυρίχη
Παρισιοι
Λονδίνον
Νέα Ύόρκη
■Αγορά Πώλησις
25.55
25.30-
3.57
546
109.30
3.67
550
110.30
"Αμστερδαμ
Στοκχόλμη
Βρυξέλλαι
Βαρσοβία
Άγορά Πώλησις
6080 6140
28.10 28.35
3 70 3.74
20.75 21.70
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟΛΗΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΑΣ
Δι' άναγκαστικοϋ νόμου χο
ρηγεΐται άπό 1ης Απριλίου
1938 είς τούς ύπαλλήλους τού
Πυροσβεστικοΰ σώματος μη-
νιαίως έκτακτον έπίδομα στο-
λής απηλλαγμένον πάσης κρα
τήσεως, είς βάρος τοθ Ταμεί-
ου πυροσβεστικής υπηρεσίας
έκ δρχ. 800,1000 καί 1100, α¬
ναλόγως τοθ βαθμοϋ των.
ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΜΟΙ ΩΡΑΙ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
Έργάσιμοι ώραι έν τώ τε-
λωνείω/Ηρακλείου ωρίσθησαν
άπό τής 8 30 π. μ. μέχρι 12 καί
άπό τής 3—6 μ.μ.καθ'έκάστην,
πλήν τοϋ Σαββάτου καθ' δ
έργάσιμοι ώραι όρίζονται ά¬
πό τής 8 30' μέχρι 2 μ.μ. Τάς
Κυριακάς καί τάς έξαιρεσί-
μους έργάσιμοι ώραι όρίζον-
ται άπό τής 10—12 π.μ.
Η ΣΦΡΑΠΣΙΣ
ΤΟΝ ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΝ
Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοϋ
άστυνομικοΟ τμήματος έχορη-
γήθη τρίμηνος προθεσμία διά
την σφράγισιν των μέτρων καί
σταθμών υπό τοϋ άναδειχθέν-
τος διά την περιφέρειαν Η¬
ρακλείου έργολάβου. Μετά
την παρέλευσιν τής προθε-
σμίας θά έφαρμοσθώσι κυρώ-
σεις κατά των μή συμμορφω-
θησομένων.
ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
Κατεμηνύθησαν διά παράβα
σιν τοθ άγορανομικοΰ κώδικος
ό Μιχ. Έμμ. Γιακουμάκης καί
επί παραβάσει τοΰ περί Κυ-
ριακής άργίας νόμου οί Έμμ.
Ι Νερατζούλης, Νικόλ. Μπικά-
κης καί Ευστρ. Τσαγκισερής.
ΑΙ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
χάς εκοινοποιήθη έγκύκλιος
διά τής οποίας άνακεφαλαιώ-
νονται πδσαι αί μέχρι τούδε
έκδοθεΐσαι υπό τοθ ύπουργεί¬
ου Οΐκονομικών διαταγαί πε-
ρΐ παρακολουθήσεως των έξ
έλευθέρων ζωνών ένεργουμέ-
νων φορτώσεων καί τής έν
γένει έν τώ εσωτερικώ κινή¬
σεως υποκείμενον έμπορευμά-
των.
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
Είς την εφημερίδα τής κυ¬
βερνήσεως εδημοσιεύθη νόμος
δια τοϋ όποίου συνισταται Ά-
νωτάτη Έπιτροπή Προστασίας
Έλληνικοϋ Καπνοϋ τής οποί¬
ας σκοπός είνε ό συντονισμός
των πρός παντοειδή προστα¬
σίαν τοϋ καπνοϋ ένεργειών
πλειόνων υπουργείων.
ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΟΡΓΟΙ
Πληροφορούμεθα δτι διά τό
άρξάμενον έτος τό Γεωργικόν
Έπιμελητήριον'Ηρακλείου προ
βλέπει την προκήρυξιν μετα-
ξύ φιλοπροόδων γεωργών δια-
γωνισμών. Είς τούς έπιδεικνύ-
οντας ανάλογον ζήλον γε-
ωργούς θάχορηγοϋνται χρημα-
τικά βραβεΐα.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΤΟΠΟΙΟΝ
Δι* έγκυκλίου τοϋ ύπουργεί-
ου Οΐκονομικών πρός τάς τε¬
λωνειακάς αρχάς συνισταται ή
κανονική είσπραξις των ει¬
σφορών επί τοΰ είσαγομένου
έκ τής άλλοδαπής σίτου καί
αλεύρων υπέρ τοΰ ταμείου ά-
σφαλίσεως καί άποζημιώσεως
των άρτοποιών.
33 Πρωίνή
Ο ΘΕΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΩΝ ΕΘΜ0Ν
ΠΛΗΡΗΣ Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
ΗΝΤΕΝ-ΣΟΤΑΝ ΚΑΙ ΝΤΕΑΜΠΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2« Ίανουαρίου (τού'άν
ταποκριτού^ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
Ιΐαρισίων ότι αί τελευταίαι συνομιλίαι
των κ. κ. Τ1Ιντεν, Σωτάν καί Ντελμπός
άπεληξαν είς πλήρη συμφωνίαν όσον ά-
φορα τάς προσπαθείας πρός διάσωσιν
τοΰ θεσμοΰ τής Κοινωνίας των Εθνών.
Πρός τούτο οί τρεϊς πολιτικοί άν-
δρες απεφάσισαν νά^ διατηρήσουν ακλό¬
νητον συνεργασίαν έν Γενεύη προκειμέ-
νού ως γνωστόν έκεί νά συζητηθή σήμε¬
ρον τό δυνατόν τής μεταρρυθμίσεως τοΰ
Θεσμοΰ.
«ΜΕΤΑΒΑΝΤΟΣ Η ΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑ!
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ Α]ΗΣΣΥΝΙ«ΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
ΑΘΗΝΑΙ «β Ίανουαρίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ τοΰ έ-
ξωτερικοΰ τηλεγραφήματα ή στάσις τής
Αγγλίας καί Γαλλίας άπέναντι των έμ¬
μ έσων άξιώσεων τής Ιταλίας πβρί άνα-
γνωρίσεως τής Αίθιοπικής αύτοκρατο-
ρίας θά παραμείνη άμετάβλητος.
Τόσον δηλ. ή Γαλλία όσον καί ή
Αγγλία δέν θά άναγνωρίσουν ντέ γιού-
ρε τό Ιταλικόν καθεστώς τής Άβησ-
συνίας ώς συνέβη χαΐ μέχρι τούδε, Βι-
ατηρούσαι είς Ρώμην απλούς έπιτε-
τραμμένους.
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΛΕΟΝ Η ΣΥΜΦΟΝΙΑ
ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΟΟΙΕΤΙΚΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2« Ίανουαρίου (τοΰ άν¬
ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
Μόσχας βεβαιούν ότι ή συμφωνία Κί·
νας καί ^ Σοβιέτ πρός στενωτέραν συνερ¬
γασίαν έν τή Άπω Ανατολή δύναται
νά θεωρηθή γεγονός.
Τό ίδιον έπιβεβαιοΰται καί έκ Κι-
νεζικής πηγής. Συγκεκριμένως ή συμ¬
φωνία αυτή φαίνεται έπελθοΰσα ή'Πη έφ'
όλων των σημείων των άφορώντοιν τό ε¬
νιαίον μέτωπον Κίνας—Σοβιέτ άπέναν-
τι τής Ίαπωνίας.
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΕΠΙΤΙΟΕΝΤΑΙ
ΣΦΟΔΡΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΟΥΕΛ
ΑΘΗΝΑΙ 2« Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬
ται έκ Βαρκελώνης οί Κυβερνητικοί
εις τό Τερουέλ ανέλαβον έπιθετικήν
δράσιν είς εύρείαν άκτϊνα. Καθ* α δέ
ίσχυρίζονται έπιτυγχάνουν είς τούς άν-
τικειμενικούς των σκοπούς.
Η ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ ΔΙΑ Ψ Ε Υ Α ΕΙ
ΤΑ ΠΕΡΙ ΝΙΚΟΝ ΤΟΝ ΚΥΟΕΡΜΗΤΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2β Ίανουαρίου (τού άν¬
ταποκριτοΰ μας) — 'Γό σημερινόν α¬
νακοινωθέν τής Σαλαμάνκας άναφέρον
τάς περί τό Τβρουέλ μάχας, τονίςει ό¬
τι είνε άνακριβή τα έξαγγελλόμενα υπό
των κυβερνητικών.
"Απασαι αί έπιθεσεις των κυβερνήτι-
κων,βεβαιοί τό ανακοινωθεν τοΰ έθνικού
στρατηγβίου, άπεκρούσθησαν υπό των έ-
θνικών στρατευμάτων άτινα καί διατη-
ροΰν τάς θέσεις των.
ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΙΟΗΡΟΣ
ΕΚ ΤΟΝ ΡΒΣΣΟΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΣΥΜΦΟΝΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι
έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι οί πολιτι¬
καί κύκλοι τοΰ Τόκιο άνησυχούν σφο¬
δρά έκ των έπιβεβαιουμένων |διά την
συνεργασίαν Σοβιέτ καί Κίνας. Λέγεται
ότι ή Ίαπωνική κυβέρνησις θά επιδώση
διαμαρτυρίαν είς Ιλΐόσχαν.
ΚΑΘ.
εί' γεγ*ν^τ
υπ
σύνοδον, πρ.
11 Α** ■ "
1 ι,μβίνβυν χωρ«ν ως
, -ι, ουνέπειά των.
Ι νΤ & αγγέλλεται οί ■
06« κατά Αγγλικών,
έ««νελήφβηο«ν ϊ
η Μεσόγειον
τελευταίας ήμέροι
φ Αττω Ανατολήν
ή Ί««4>νία παραβιάζ
γ ΰδατα είς ?
Κ«γχ καί άποβιβαζει
μ είς την υπό Γα
ιφβοτααίαν διατελοΰσ
ο«ν Χαϊνάν. Έπίσης
φήμαι καθ' άς
προτίθεται ν' ά
ρ νέας τεραστίας πο>
ένιοχύαεις είς τόν
νόν Φράνκο, είς άπο
νΐ( χών Ίταλικώναύτι
γιών, ή Αγγλία φέ
κοφκβιαμένη νά προ
Μιγκλην ναυτικήν
{>ν έν τή Μεσογείω,
χρόνως καί ή Γαλλίο
$ την λήψιν άναλί
τρών. Ή Αγγλία έ
νιοχύει κατεσπευομι
νκνιτικάς βάσεις της
«όλον της έν τή "
νκτολή, συγχρόνως ι
μερική απεφάσισε τ
λιοιν μεγάλον έπιδ
ν««ιχ«ν γυμνασίω'
Είρηνικόν καί ή Ρ&
ϊββιέτ έτοιμάζεται
09 οχεδόν έκ τοϋ ι
ιΐς τβ σινοϊαπωνικΐ
την αι
είς την Κίνα·
κατάαταακ
^ π«λιν είς νέαν
**β|ν, μή άπβκλεί
Ι1 τ«5 πλέον δυσα
5ιλί?
Ατυχώς, είς «ι
*Ρο»μον διά την τι
*«ί πάλιν
, . ιος ή ουνεε
ΑνΥλί«ς χα1 της [
^βμενων είς τό
προσπαθείαι
ών Ήνωμέ>
Η «πό
«Πμεΐον,
ύ π
«αί
Μέγεθος Γραμματοσειράς