99960 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3260

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

03/10/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΧ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.-ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.260.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ 1932.
ΑΣΦΑΛΗΣ^ΟΔΗΓΟΣ
Μεστός
καί
πειατικών
άπλότητος άλλά των
σαφών,
μ φ,
καί άκλονήτων,
θ
υπήρξεν ό προχθεσινάς λόγος
τού κ. Μαρή. Έπεκταθείς
χαί είς την γενικήν πολιτι
χήν τής Κυβερνήσεως καί
είς την Ιδιαιτέραν της μέρι
μναν άπέναντι
Ηρακλείου καί
τοϋ Νομοΰ
τής όλης
, είς τάς πβλυσχιδεΐς
προσπαθείας τοΰ Ιδίου κ. Γ.
Μαρή υπέρ αυτών, κατέδειξε
ποία τα πράγματα καί πά
ρουαίασε μίαν εΐκόνα πλήρ
μετριοφροβύνης, πειατικότη
τος καί άδιαφΐλονικήτου ά
ληθείας. 'Απ' άρχής μέχρι
τέλους τοΰ μνημειώδους όν
τω; πολιτικοΰ τού λόγου,
έκλεκτός συμπολίτης, δέν
άφηβε τόν άκροατήν τού νά
διερωτηθή διά τίποτε. Το
εξέθεσε μέ συντομίαν άλ
λά καί περιεκτικότητα πολ-
λήν τί ακριβώς συνετελέσθη
κατά την όλην τετραετίαν
καί τοΰ ετόνισε την σημασί¬
αν των πεπραγμένων τοΰ
διαρρεύσαντος άπό τοΰ Αύ-
γούατου τοϋ 1928 χρόνου
χνρίς νά καταφύγη είς ρητο
ρικά σχήματα καί περιττο
λογίας. Ό,τι ανέφερεν ό κ.
Μαρής είς τόν λόγον τού δέν
ήτο απλώς άντιληπτόν είς
πάντας άλλά καί σαφές κα
βαθύ,είς νοήματα καί άκριβο
λόγον καί απολύτως προσηρ
μοβμένον πρός αναμφισβη
τήτους πραγματικότητας.
Διά την εξυπηρέτησιν των
ζητημάτων τής Πατρίδος
τού, τοϋ Ηρακλείου, τής α¬
νατολάς Κρήτης, τής Κρή¬
της ολοκλήρου, ό κ. Μαρής
δέν έκαμε μακρόν άπολογι-
ομόν. 'Ανεμνήσθη τής προ-
στασίας των κυριωτέρων
προΐόντων της, διά τα όποΐα
ή στοργή καί τό ενδιαφέρον
τοϋ Κράτους, ή στοργή καί
τό ενδιαφέρον τοϋ κ. Γ. Μ α
ρή ώς ύπουργοΰ των Οικο¬
νομικήν, υπήρξαν άκλόνητα άνασκόπησις
καί ετόνισεν έν τέλει ώς έν τος καί τοϋ
έΐτιγραμματικω επιλόγω ότι
ουδέποτε άλλοτε τα δίκαια
τοΰ Ηρακλείου ζητήματα
ύηεστηρίχθησαν τόσον σθε¬
ναρώς, άνεγνωρίσθησαν καί
άντιπολιτευτικών όρ-
Άνακεφαλαιώνων λοι-
πόν προχθές έ κ. Μαρής πάν-
τα ταυτα ουδέν τό άόριστον
καί τα άσυνεπές άνέφερε,
«λλ έμνήβθη πραγμάτων
από πολλοΰ άποδεδειγμένων
δι' αριθμών καί άποτελε-
επεβλήθησαν τόσον αποτελε¬
σματικώς—άλήθεια καθαρώς
ίατορική καί άδιαφιλονίκη-
τος. Τό αύτό ΐσχυσε καί δι'
ότι ό κ. Μαρής ανέπτυξε
ουμπληρωμοττικώς λογοδο
των διά την προστασίαν των
νομίμων συμφερόντων ο-
λων των τάξεων τής ιδιαιτέ¬
ρας τού πατρίδος, καί άπό
γενικής καί άπό προσωπικής
απόψεως.
Ερχόμενος είς τα ζητή-
μκτα τής γενικής οικονομι¬
κάς πολιτικής ό κ. Μαρής
μάς ύπενθύμισε τάς έκάστο
τε καί κατά την κατάθεσιν
Ιδίως των προϋπολογισμόν
μακράς άγορεύσεις τού έν τή
Βουλή. Αί άγορεύσεις τού
έκεΤναι υπήρξαν διεξοδικαί
τοΰ όλου οϊκονομικοΰ καί
δημοσιονομικοΰ έργου τής
κυβερνήσεως. Κατέδειξαν μέ
πράγματα καί άριθμούς τί
συνετελέσθη διά τό έργον
τής περισυλλογής καί τής ά
ναπλάσεως. Καί μέ ποίον ά-
πόλυτα συγχρονισμένον τρό
πον συνετελέσθη, αναφορι¬
κώς μέ τα κρατικά συμφέ-
ροντα καί έκεΐνα τοΰ λαοΰ.
Είς τα φοροτεχνικά καί φο-
ρολογικά Ιδίως ζητήματα καί
«ίς τα ζητήματα τής ρυθμί·
σεοίς των δαπανών ή πολιτι¬
καί τού κ. Μαρή απεδείχθη
ώς σημειώσασα σταθμόν εί|
τ« οίκονομικά χρονικά τοΰ
Χράτουε μας άποφυγοΰσα να
επιβαρύνη καί διά τοΰ «λα-
χίοτου φόρου τόν λαόν καί
θεσπίσασα τό πνεΰμα τής βί-
Ηονβμίας κατά τόν λογικώ
Τΐρον δυνατόν τρόπον. Ίοβ-
θκελίσασα τετράκις τούς προ-
Οιτβλογισμούς ή πολιτική έ-
«Ινη άπέβη εξόχως δημιουρ¬
γή π«ρά τβύς κρωγμ*ύ$
Κ«1 την λυβοώδη π·λ·μ»χην
σμάτων.
Άλλά κ«ί διά τό μέρος
τό σχετιζόμενον μέ την παν-
κοσμιον κρίσιν ό κ. Μαρής
υπήρξε άντικειμενικώτατος
καταδείξας ότι πράγματι ή
παγκό^μιος κρίσις καί μόνον
«υτη ήτο η άνακόψασα την
κολοσσιαίας οικονομικήν
προσπάθ-ιαν τής κυβερνήσε¬
ως. Ουχί δέ όπως είς άλλ«
κράτη, είς τα όποΐα ή προσ¬
παθεία ή κοττασταλτικη των
δεινών της κρίσεως δέν ύ
πήρξε τόσον τελεσφόρος 2
σον έν Ελλάδι.
Διά την κακοπιστίαν καί
την ύπουλότητα των μεθό-
δων τής αντιπολιτεύσεως ό
λόγος τού κ. Μαρή υπήρξεν
αληθής καταπέλτης. Τάς ε¬
ξήτασε ύφ* όλας τάς έκδη
λώσεις των καί κατέληξεν είς
συμπερκσματα πλέον ή θετι
κά διά τό έγκληματικθν των
μεθόδων τούτων, εύγλώττως
άποδείξας τα αύτόχρημα κα-
ταστρεπτικά άπβτελέαματα
άτινα θά εχουν διά την χώ¬
ραν αί μέθοδοι αύται, εάν ή
αντιπολίτευσις κατορθώση νά
κερδίση την ψήφον τοΰ λα
ου καί εξέλθη τυχόν Ισχυρά
μετά τάς εκλογάς. Τό ότι
ιδίως ό κ. Μαρής ετόνισε διά
τα άποτελέσματα ταυτα έν
σχέσει μέ τό μέλλον καί την
τιμήν τής Κρήτης είναι άπό
τα έπιχειρήματα έκεΐνα άτι¬
να άρύεται κανείς κάλλι-
στα καί σήμερον άκόμη άπό
τούς «πωτέρους σκοπούς τοϋ
άντιπολιτευτικοΰ αγώνος.
Γενικώς ό προχθεοινός λό¬
γος τοΰ κ. Μαρή δέν υπήρξε
μόνον πλήρη; καί ειλικρινός
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΤΟΠΕΙΌΝ
τοΰ παρελθόν
παρόντος της
χώρας. Υπήρξε καί μία έγ
γύησις διά τό μέλλον. Τόσον
ώς πρός την συνέχισιν τής ύ-
περόχως κοινωφελούς δρά¬
σεώς τοΰ συμπολίτου τέως ύ¬
πουργοΰ, όσον καί ώς πρός
τό κόμμα των Φιλελευθέ-
ρων έν συγκρίσει μέ τα κόμ-
ματα της αντιπολιτεύσεως,
έν τή εξυπηρετήσει των άλη-
θών συμφερόντων τής χώρας
καί της ιδιαιτέρας μας πατρί¬
δος. Ώς τοιούτος δέ ό λόγος
τού κ. Μαρή άπέβη ό μάλλον
πεφωτισμένος καί άσφαλής
όδηγός παντός Κρητός ψηφο-
φόρου έν τή έπικειμένη πά-
λη των διαφόρων κομμά¬
των τοϋ βασιλισμοΰ καί τής
δημοκρατικής αντιπολιτεύ¬
σεως —των άνιέρως ένω-
θέντων πρός καταπολέμησιν
τοΰ Μεγάλου Κρητός όστις—
εύτυχδς ζή—διά νά διευθύνη
είς τόσον κρισίμους στιγμάς
τάς Ελληνικάς τύχας.
'Αχροποταμιά.— Μιά μαγευτική τοποθεσ'α κον-
τά στό Καμάρι τοϋ ΜαλεβυζΙου.
ΤΤΕΤΑΚΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΩΝ
ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Αί ε'δραι τοΰ ανν&υασμον μας
χά» ή φύγη τοΰ αρχηγόν.—Στα·
χνολογήματα χαί πραοινάλογα.—
ΚομβοΙόγιον φιλοδοξίαν «αί
δνομαοτιχοί χατάλογοι άγροτι-
κων πατέρων.—"Ολοι μέ την
Πύλαρο.
Μέχρις διον ίπανέλ&ιι δ χατα-
νγών είς Ά&ήνας άρχηγός μόν
ιρός εξεύρεσιν των νπολοίπων εν·
■ενων φιλοδοξίαν οί όποΐοι &ά δε-
•ϋονν τάς χενάς καϊ μη ονμπλη-
ωμένας άπό ολόκληρον τρίμηνον
Ηοεις τον σννδναομοϋ μας, τοΰ
,ς Καρπενησιαχοϋ χαραχτηρισϋεν¬
ός, οταχνολογώ έχ διαφόρων
ιροεχλογιχών χαί μη εφημερίδων
ής Ελλάδος, χά έπόμενα:
Ό χ. Τοχογλνφίδης, διχηγόρος
ά μέγιοτα Ινδιαφερόμενος διά τό
'.ατάντημα τοϋ χωριχοΰ χόαμον
>έλων νά φανβ χρήσιμος είς τοίς
εινώς πάσχοντος αγρότας, Ιχ&έ·
εί άγβοτιχήν ύποψηφιόιητα καί
ϋπόοχεται νά την υποστηρίζη σ&ε-
ναρώς χάΐ έμμόνιυς.
Ό χ. Φαρμαχίδης, μέχρι τον-
δέ φιλελεν&ερος Ιχ των μάλλον
εννοη&έντων, ειλικρινώς πο·&ων
την οχι δι' άροτήρων βο&ν χαλλι-
έργϊΐαν της γης αλλά ?ιό μ^νανι-
χών μέσων χαί &έΚων νά υποστη¬
ρίξη ταύτην χαϊ διά ζώαης έν τβ
Βονλβ εγκαταλείπη τό δικηγοριχό
τον γραφειον χαϊ ίχτί&εται ώς
άγροτιχός.
Ό χ. Πολιτιχός Τσελεμεντές,
γλωσσομα&ής, ενρνμα&ης καϊ φι
λαν&ής, απουδάαας πολιτικάς επι¬
στήμας, άναλαμβάνει την υπερά¬
σπισιν τον άγρότον, έχτι&έμενος
άγροτιχός ΰποψήφιος.
Ό χ. Χρναιάδης, ίμπορος ά-
ρωμάτων, ίπι&νμών την ίξάπλω-
σιν των χαλλνντιχών καϊ είς τάς
αγροτικάς τάξεις χαϊ &έλων νά εΐ-
ααγάγγι τό μανιχιονρ είς τάς οϊχο
γενείαε των χωρικών, ΙκτΙ&εται ά-
γροτιχός με αήμα τό Άροτρον.
Ό χ. ΠλοντΙδης, άπό ίτών
φαρμακοποιός, μη άνεχόμενος δ-
μως την σχληράν βιοπάλην τον
άγροτιχον κόσμον καϊ ών άποφα-
αιαμίνος νά τόν ώ&ήοη πρός νέας,
καλντέρας ημέρας, γίνεται άγροτι·
κός καϊ ίκ&έτει νποψηφιότητα.
Ό κ. Κα&ήμενος, Ιατρός, άπό
πολλον πολιτενόμενος χαϊ μη άνε¬
χόμενος τα Άλλα χόμματα έχτί&ε-
ται αγροτικάς χαϊ χαλεΐ τονς α¬
γρότας νά τόν ένιαχνσονν είς τόν
ΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ
Αναμείνατε
τόν Όδηγόν
Ηρακλείου.
Προσεχώς.
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
άγώνα τον.
Ό κ. Χαρούμενος, παλαιός δι-
κηγόρος τής πόλεως Ιχ&έτει άγρο-
τιχην νποψηφιότητα πρός βελτίω
σιν τής οϊχονομικής θέσεως τον
άγρότον.
Ό κ. Γλνκνς, μαέατρος χη
δειών καϊ νποϋέσεων πάσης φνσε
ως εχτί&εται αγροτικάς ϋποψή
φιος χαϊ καλεΐ τονς αγρότας είς
πολιτικόν ανναγερμόν.
Ό χ. Αοξός, μέγας Ιπιχειρη·
ματίας άλλά φιλαγροτικός άπό
ποΐλών έχων, εχτί&εται άγροτιχός
νποψήφιος. Τό γραφείον τον ϋά
είνε ανοικτόν ημέρας τε καϊ ννχτόςι
Ό χ. Μελισχάλαχχος.ίχοιμοπώ
λης, βλέπων χά δσα χάριν χον ξη¬
ρόν Άρτον υφίσταται ή άγροτιά ί-
χτί&εται άγροτιχός νποψήφιος με
πρόγραμμα κα&αρώς άγροχικόν.
Άλλά εάν αννεχίσω τό σταχνο-
λόγημα των άγροτικών νποψηφί-
ων, οί δποΐοι έβάλ&ηκαν ν' άφή-
σονν τό χονζονρι των γραφείων
των δικηγορικών, Ιατρικών χαϊ
Άλλων σημαντικών ίπιχειρήσεων
καϊ νά ριφ&ονν είς τόν δγώνα,
νπερ τής άγροτιχής τάξεως, &ά
κατηνάλωνα ημέρας πολλάς και
στήλας ολοκλήρους.
Τόσοι πολλοϊ $1ναι οί δ,ν&ρωποι,
οί χαλόβολοι, ηον κάμνονν την &ν·
οίαν αύτην χαϊ χόσον άπειροπλη-
ϋεΐς. Τοίς μετρώ χαϊ δεν μετρονν-
ται. Έκατοντάδες όλόκληροι, πον
αν άπεφάσιζαν νά πιάσονν άπό ε-
να σκαπέτι γιά νά ϊφαρμόσονν Ιν
πράξει τόν φιλαγροτιαμόν των
&ά έχρειάζεχο τό ημών χον προϋ¬
πολογισμόν τής Ελλάδος γιά νά
φέρωμεν εξω&εν χά γεωργιχά Ιρ·
γαλεΐα τα δποΐα &' απήτει αυτή
των ή &ναία.
Παρόμοιος δμως χίνδννος δεν
υφίσταται χα&ώς φαίνεται διότι
άπλούοταχα δεν πρόκεται νά γίν}
δλος αντός δ οτρατός των άγροτι¬
κών νποψηφίων γεωργικός. Οί
Άν&ρωποι μάλλον &έλονν ν' άλλά-
ξονν έπάγγελμα χαϊ διάλεξαν αν-
χό. Τό πειό μοντέρνο: Νά χάμνονν
δηλ. τοίς άγροχικοίς χωρΐς νά
είναι, νά χάμνονν χονς προσχάχας
των εργαζομένων χωρικών, με χά
γάνχια αχό ξνα χέρι καϊ τόν χρυ¬
σόν χονδνλοφόρον είς τό Άλλο.
Ποίος μπορεϊ νά τοίς αδικήση
νά τοίς χαχηγορήογι γι' αύχό;...
Κι' ίγώ ποί δίν εϊμαι άγροχι-
χός οϋτε τον Ιδικόν των οϋτε τον
Άλλον χον πραγματικόν νφάομα-
τος τοίς ίπαινώ χαί τοίς* ανγχαΐ-
ρω. Ιιά μιά ενκολη χαϊ πρό παν-
ός άδιχαιολόγητη ψηφο&ηρία
χρειάζεται κ&ποιο κόλπο. Καϊ οί
άγροχοπατέρες διάλεξαν τό έξνπνό-
ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΟΝ.
Μετά την περιοδείαν τοθ
κ. Βενιζέλου είς Θεσσαλονί¬
κην καί Μακεδονίαν καί την
προχθεσινήν ύποδοχήν τοθ κ.
Μαρή, τα σημεΐα των καιρών
ξεκαθαρΐζονται καί είς τόν νο¬
μόν μας καί είς την βόρειον
Έλλάδα καί παντοϋ. Ρεύμα-
τα δήθεν νέων ίδεών καί άρχών
καί κατευθύνσεων δέν πιά-
νουν τόπο διότι ένεργοθν μέ
προεκλογικόν περιεχόμενον
κενόν πάσης βασιμότητος—διό
τι άναπτύσσουν προεκλογικά
προγράμματα μέ λόγους μό¬
νον καί ψράσεις, ουδέν τό θετι-
κόν προοιωνΐζοντα. Άγροτι
σμός ή' τρίτη κατάστασις ή
δέν ξέρομεν τί άλλο—μηδέν
είς το πηλΐκον. Ένα άπεραν
τολογικόν συνταγολόγιον στη
ριζόμενον είς ενα θά καί εάν.
Αντιθέτως τό πρόγραμμα τοθ
κόμματος των Φιλελευθέρων
παρουσιάζεται σαφές, άληθές,
πλήρες θετικότητος.
Ιδού διατί άρχΐζει νά καθίστα
ται καταφανής ή έπικράτησις
τοθ ΦιλελευθερισμοΟ καί τα
ΐτερί αυτήν σημεΐα των και¬
ρών νά γίνωνται πλέον ή αίσι-
όδοξα.
***
ΕΚΛΟΠΚΗ ΗΜΕΡΑ.
Καί ή χθεσινή ήμέρα,
δευτέρα έκλογική έν τή πραγ-
ματικότητι εσημείωσε: *
Είς τό κέντρον των Φιλελευ-
θέρων νέαν προσέλευσιν χωρι¬
κών, έκ των άπωτάτων ση-
μεΐων τοϋ νομοθ έλθόντων διά
νά χαιρετίσουν τόν ήγέτην
τοθ τοπικοθ φιλελευθερισμοΟ
κ. Μαρήν.
Είς τόν αύτοκαλούμενον ά-
γροτικόν κύκλον καταφανή ά-
ΐτραξίαν καί βαθυτάτην συγ¬
κίνησιν.
Είς τόν άσύνετον καφαν-
ταρισμόν τό ψυχορράγημα έ-
τοιμοθανάτου, τοθ άποίου αί
στιγμαί είναι έλάχισται.
Είς δέ τούς Λαΐκούς έπα-
ναστροφή είς σοφωτέρας σκέ-
ψεις καί περισσοτέρα σύνεσις
άπό εκείνην των προηγουμέ-
νων ημερών. ΆποδΙδεται ή
τοιαύτη μεταβολή είς τόν δγ-
κον καί τόν ενθουσιασμόν τής
γενομένης είς τόν κ. Μαρήν
ΰποδοχής.
Αύτός ήτο έν όλΐγαις γραμ¬
μαίς ό άπολογισμός τής χθε-
ή ηέ β ά
μ
σινής ημέρας, βσον φρ^
την αρξαμένην προεκλογικήν
κίνησιν.
τερο.
Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡ4.Φ0Σ
Λ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ!
Τό έν ΆγΙω Νικολάω κα-
φανταρικόν δργανον, έξετά-
ζον τα προεκλογικά τοθ γείτο¬
νος νομοθ, διαπυνθάνεται συν¬
εργασίαν των κ. κ. Καταπότη
καί Κοθρή άφ' ενός καί Μηλι-
αρά —Μοδάτσου άφ' ετέρου
καί ύποψηφιότητας έκ Βιάννου
καί Επάνω Μεραμβέλλου κά·
θε άλλο άπό τάς πραγματικάς,
ένώ καί τής Βιάννου την δέ-
δηλωμένην απόφασιν γνωρΐζει
καί τοθ Επάνω Μεραμβέλλου
έπΐσης.
Γνωρίζει δηλ. δτι ή μέν Βι-
άννος δέν προβάλλει αξιώσεις
ύποψηφιότητος οίασδήποτε έκ-
τός εάν τήςύποδειχθή καίϋπάρ-
ξη περίπτωσις ένισχύσεως τής
φιλελευθέρας παρατάξεως, τό
δέ "Επάνω Μεραμβέλλον έμ-
φανίζει μέτωπον άρραγές πρός
υποστήριξιν κοινοθ ύποψηφΐου,
έκ των τριών συνεργαζομένων
πρός τουτο φιλελευθέρων πα-
ραγόντων κ. κ. Γεωργ. Σερ-
γάκη, Νικ. Μαγκώνη καί Μιχ.
Σέργη.
Καί
αύτά,
ένώ τα γνωρΐζει ολ'
τα άποσιωπ^ καί έμ
φανίζει τούς εύσεβεΐς τού πό-
θους ώς πιθανότητας, πολύ ο¬
λίγον άπεχούσας τής πραγ¬
ματικότητος.
Δέν μάς λέγει δμως τα Κα·
φανταρικόν όργανον έκεΐνο
ακριβώς ποθ έπρεπε νά γνω¬
ρίζη, δηλ. πώς γίνεται ό υπό
τόν «ήγέτην» κ. Κούνδουρον
καφανταρικός συνδυασμός κσΐ
εάν υπάρχη τρόπος νά γίντ);
Διότι πολλοί φρονοθν δΐι έ>
ί
Άλκαζάρ: «Ραψωδία 'Ερωτος»
μέ τόν Ρααόν Ναβάρρο. Μουσική
χαβάγιας.
'Αλάμηρα: Σήμερον ή «Λευχή
Σκλάβα».
Βόσπορβς: Ή «Γυναίκα πού σκο·
τώνει».
συνδυασμος αύτάς ,δέν ύπάρ-
χει τρόπος νά καταρτισθή ή
μάλλον δέν ύπάρχει τρίτος
ύποψήφιος νά τού κάμη τόν
.... νεροκουβαλητήν.
Η ζωή πού περνά
5 Σεπ)βρίον 1932,
Ανατολή ηλίου 5.59, Λύσις 649,
ΜΑΤΑΙΩΣ.
Ματαίως οί «πνευματώ
δεις» συμπολίται τοθ άπογεΰ
ματος προσπαθοθν νά καταρ
ρίψουν τό οΐκοδόμημα τής
προχθεσινής ύποδοχής. Μα
ταίως όμιλοϋντες περί δωρο
ληψιών—περί άνέμων καί ύδά
των—άγωνΐζονται νά κατα
δείξουν τό μή αυθόρμητον καί
παλλαϊκόν ταύτης. Ματαίως
καλύπτουν μέ ράκη ψευδών
την ιδικήν των άποκρουστικήν
γυμνότητα. Ματαίως έπιχει-
ροθν νά αύτοπαρηγορηθοθν.
Ή άλήθεια τής προχθεσινής
ύποδοχής καί δταν έξαΐρεται
καί δταν καταπολεμεΐται δέν
έχει ανάγκην σχολΐων καί ά
μυντικής έπιχειρηματολογΐας
"Ομιλεί μόνη της καί πρός
ταύτην καί πρός εκείνην την
διεύθυνσιν.
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.
Λαμβάνομεν καί δημοσιευο
μέν την ακόλουθον επιστολήν :
Πρός αποκατάστασιν
τής αληθείας.
Άξιότιμε κ. Διευθυντά,
Δημοσιεύσατε παρακαλώ είς
την Ιγκριτον εφημερίδα υμών δτι
είς την «Άγροτικήν Κρήτην» καί,
είς τό φύλλον τής 29 Αδγούστου
δπό τίτλον τής είλικρινοθς διαφω-!
τίσεως άναγράφεται μεταξύ άλλων
8τι τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον.
παρασυρθέν άπό άνιδέους διαχει¬
ριστάς εγένετο δπαίτιον άκυρώσε^
ως τής συμβάσεως τής Ελλάδος1
μετά τής Τσεχοσλοβακίας άνταλπ
λαγής ζακχάρεως μέ σταφίδα, τοθ-
το δέ οδδίν άναληθέατερον.
Τό Έπιμελητήριον ουδέποτε πα-
ρασόρβται είς τοιαθτα δλισθήμαται
καί οδτε έθιξε καμμίαν σύμβασιν
είναι δέ πάντοτε δφρουρδς των δι-
καιωμάτων τοθ Άγρότου καί κατα-
φέρεται μόνον επι πάσης πράξεως
οκοπόν έχουσα την δημιουργίαν
(τράστ).
Εδχαριστώ διά την φιλοξενΕαν
Ό Πρόεδρος τοθ ΓεωργικοΟ Έ-
πιμελητηρίου.
Στυλ. Γ. Όρςρανές
Πτηνοτρόφοι έξ έπαγ-
γέλματος,
Έρασιτέχναι Πτηνο¬
τρόφοι,
Γεωργοί Πτηνοτρόφοι,
άποστείλατε τα Πτηνοτρο-
φικά προϊόντα σας Πτηνο-
τροφικά Μηχανήματα καί
αχεύη, Πτηνοτροφικάς τροφάς,
άναθρεπτήρας πιλήματα καί
χειροτεχνήματα είς την
ΕΚΒΕΣΙΚ ΒίΗΑΑΟΝΙΚΗΣ
11—25 ϊβπτιμβρίβυ 1932
θ' άπονεμηθώσι τιμητικά
βραβεΐα καί χρηματικά ί-
παθλα.
Πληροφορίας ζητήσατε ά-
πό τούς κ. κ. Νομάρχας, Δη-
μάρχους, Προέδρους Κοινοτή-
των καί άπδ τάς κατά τόπους
Γεωργικάς υπηρεσίας.
Ένβικικζβται ή οίκία τοί Ταγ-
ματάρχου Πβζικοϋ Μπβτεινάκη Άν-
τωνίου κβιμένη επί τής όδοΰ Κρι-
τοβουλίβου πλησίον πλατείαϊ (Χβί,
τόν Όγλοΰ) καί συνισταμένη έκ τεσ·
σάρων δωματίων, χουζίνας μβγάλης,
άποθήκης εύρβίας, αύλής, ταράτσας
ήλβκτροφώτιστος καί έχουσα έγκα-
ταστάσεις ύδατος. Πληροφορίαι καρά
τφ λοχαγω κ. Λουλακάκη Ανδρέα.
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΑΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Πρώην Κοινωφβλές Ταμείον
(πάροδος Πλατν Ιοκάκι)
Αριθ. Τηλέφωνον 188.
Τπλειόταται «ολυτβλβίς ήλβ·
κτρικαί εγκατάστασις ώ'0^1""
τρικών μηχανημάτων 1)ίΐκ. ΚΙΙ·
ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τε¬
λευταίαν πρόοδον τής Όοοντια
τρικής 'Επιστήμης, συμπληρω
νούν τδ σύνολον άρτιακάτης
κλινικής έφαμΕλλου των Αμερι¬
κανικόν.
ΆντισττψΙα, άνωδννοι επβμ-
ββσβις, ταχύτης εργασίας. 'Ε-
κτέλβσιβ δλων των νεωτατων
συστημάτων άβοντοτβχνικών συ-
σκευών (τεχνητοί όδόντες κτλ.).
Επισκέψεως έ«ί συνβντεύιει.
'Εργάσιμοι ώραι!
1.1)2-12 1)2 Λ.μ. 3 1)2—7 μ.μ.
Η ΨΗΦΟΣ ΜΑΣ
ΟΙ έκλογές μαζύ μέ τα τόσα άλλα
ζηιήματα φέρνουν πάντοτε επί τάπη
τος χαΐ τό
ζήτημα τής
γυναιχείας ψή
φού.
—Δέν μοΰ
λές, ψηφίζουν
κι' οί γυναϊ-
κες στίς βου-
λευτικές έκλο-
γές; ρωτοΰσε
κάποιος| ένα
φίλον τού ετρωνικά.
Στό άκουσμα τού έρωτήματος αυ¬
τού άρχισην τα σχόλια καί οί έπι-
κρίσεις.
Κάποιος πάλιν πρό ημερών, θε
λοντας νά εύφυολογήση, μυΰλεγεν
ότι, άν έψήφιζαν οί γυναϊκες, ώρι-
πμένως ή Βουλή θα έγέμιζκν άπό
ώραίηυς άνδρας. 1 ιατί κάθε γυναί¬
κα θά έδιάλεγε γιά νά ψηφίση κι'
έναν ίδιχό της τύπον άνδρικής καλ-
λονής.
—Σ' αύτό, τού εΐπα, μπορεί νά
μην έχετε άδικο, ιιέ μόνην την δια¬
φοράν ότι δέν θά έβασίζετο απλώς
σέ μίαν όμορφη, άλλά χούφια κεφα-
λή. Άλλά βασιζομένη στό ψυχολο-
γικό της ενστικτο, θά ψήφιζε άνδρες,
των οποίων τα χαρακτηριστικά θά
έξέφραζον ΕΪλικρίνετα καί τιμιότητα,
δύο πράγματα σπάνια γιά την έποχή.
"Αλλοι πάλιν ύποστηρίζοάν ότι ή
γυναιχεία ψ^φσς θά γινόταν άφορμή
γχρίνιας σέ κάθε νοιχοχυριό, γιατί,
οί γνώμες θάταν πάντα διχασμένες.
Μά καί χωρίς τό Εήτημα αύτό, ένα
άνδρόγυνο ποτέ δέν έχει την αύιή
γνώμη γιά όποιοδήποτε ζήτημα Καί
όμως, δέν χωρίζουν, άλλά έξακολου-
Θοϋν νά ζούν άρμονικώτατα, σάν τή
γάτα μέ τό σ*ύλο, όταν βρίσκωνται
στήναύτή στέλη. Κεϊνοόμως ποΰ τα-
πεινώνει τή γυναΐκα καί την έξευτε-
λίζει, δέν είναι τόσο τό χοτσομπολιό
ποΰ γίνετπι είς βάρος της, όσο ή τα-
πεινή άννίληψις ποΰ έξακολουθοΰν
νάχουν οί άνδρες γι' αυτήν. Όσο
καί αν απεδείχθη ότι σέ πολλά ζη-
τήματα ή γυναϊχα άν δέν είνε ανώτε¬
ρη άπό τόν άνδρα, είνε πάντως ίσό-
παλός τού, έν τούτοις οί χύριοι αύ
τοί μάς θεωροΰν ώς όντα κατωτέρα
χαί άνάξια ποοσοχής. Ή γυναϊχα
θάνε πάντα γιά τόν άνδρα ό παρίας
τής ξωής, θά έργάζεται γιά τόν άν¬
δρα χαί θά πρέπει νάχτ] την ιδία
μέ αυτόν θέλησι καί άντίληψι γιά
όλα τα ζητήματα. Δέν είμαι φανατιχή
φεμινίστρια, οΰτε τό ζήτημα τής γυ
ναιχείας ψήφου μέ ένδιαφέρει πολύ.
Πρέπει όμως οί χύριοι αύτοι νά ξεύ-
ρουν ότι Θάρθη. ήμέρα νά έργασθού-
με χι' εμείς χαί τόΐε Θ' άποδείξω
μέν ότι ή σχλαβωμένη ψυχή μας
στεγάξει χρόνια τώρα πνεύματα ήθι-
κά καί εύγενικά, ανωτέρα, ίχανά ν'
άποδώσουν μιά τελεία συνεργασία
Νία
—Ηυτοκτόνησε άφοΰ έστοι-
χημάτισε,
Άρκετά περίεργος είνε δ τρό¬
πος μέ τόν οποίον απεφάσισε
ν' αυτοκτονήση υ Αύστριακός
Κάλτεμπρονννερ, ύπάλληλος έρ-
γοστασίου είς τό Λίντς. Παρου-
άσθη είς την τιιβέρνα όπου έμα-
ζεύοντο οί φίλοι τού καί τούς η¬
ρώτησε ποίος θέλει νά στοιχημα-
τίσχι μαζύ τού ότι την επομένην
θά αύϋοκτονήσΐ). Οί φίλοι τού ρ-
ξέλαβον την πρόκλησιν αυτήν ώς
άστειότητα καί έδέχθησαν ευχα¬
ρίστως τό στοίχημα: άν δ Κάλ-
τεμπροΰννεθ δέν ηύτοκτόνει την
επομένην θά ύπεχςεοϋτο νά κερά-
σχ) όλονς τούς φίλους τού κρασί.
"Αν πράγματι ηύτοκτόνει, ύπο-
χοεοϋντο δλοι οί φίλοι τού νά
παοακολουθήσουν την κηδείαν.
Άπεχωρίσθησαν δλοι γελώντες
καί άστειευόμενοι. Άλλά τα γέ-
λια των εσταμάτησαν την επο¬
μένην τό πρωΐ όταν έμαθον ότι
ό Κάνλτεμπροϋννερ εΐχε πράγμα-
τι αύτοκτονήσει την νύκτα κρε-
μασθείς μέ ενα βχοινί άπό τό τα-
βάνι τού δωματίου τού.
Τοδ Έρρίκβυ
—Ή άσφάλεια είς τό Λον¬
δίνον.
Εκστρατείαν ολόκληρον μέ
στρατηγικόν σχέδιον μέ επιτελεΐ
όν συνεχώς παρακολουθοϋν την
εκτέλεσιν τού μέ άφθονα τεχνικά
καί έπιστημονικά μέσα ήναγκά·
σθη νά οργανωθή ή άστυνομία
τοΰ Λονδίνον, διά νά ελαττώση
τάς συμμορίας των κακοποιών,
πού έλυμαίνοντο τα περίχωρα
τής μεγαλουπόλεως καί ιδίως τάς
μεγάλας δδούς, τάς δδηγούσας
πρός τάς Ιξοχάς. Αί συμμορίαι
αύται ήσχολοΰντο μέ την κλοπήν
αύτοκινήτων τα δποΐα έπειτα
I-
χρησιμοποιοΰντο διά την οργά¬
νωσιν άλλων ληστρικών έπιθέ-
σεων, εναντίον έκδρομέων μέ τα
αύτοκίνητά των, είτε εναντίον ά-
πομεμονωμένων έπαύλεων καί
οίκιών.
ΙΑΤΡΟ Σ Ι;
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ|
Άποπερατώσας δρτι τάς
σπουδάς τού εγκαθίσταται μο·
νίμως είς Βραχάσι Μεραμβέλ¬
λου χαί δέχεται τοΰς έκ παθο-
λογικών, παιδιατρικών χαί δερ-
ματικών νοσημάτων πάσχοντας.
ΑΡΟΜΟΛΟΠΑ ΕΞΠΡΕΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
ΣΑΜΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΗΡΑΜ.
ΚΙΜΩΝ
ΣΑΜΟΣ
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
μνον, Χανιά Πειραια.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬
θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬
λον, Θεσσαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' "Α¬
γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν.
(Έν τοΰ Πρακτορείον τηλέφ. Νο 30
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ε)··
- ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλίων, αναχωρεί
εκάστην Τρίτην 6 μ. μ. . κατ' ευθείαν
διά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
Δέχεται επιβάτας καΐ έμπορεύματα.
Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αριθ, ^, 94 καί 150
|
νεα ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΜΜ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
Τέως Τζαμί
Χείτάν ΌγλοΟ.
ΣΙΑΗΡΑ, ΒΥΛΕ1Α ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΑΙΑ
ΤΟΥΒΛΑ
Ποιότης αρίστη
Τιμαί έξαιρετιχώς χαμηλαί.
:
ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
108.ν.
«Πρέπει νά τούς ζητήσω είς τό
πλήθος έξω τής πόλεως», εσκέ¬
φθη δ Βινίκιος. Όπως καί «ν
είχε, θά ήσαν έΈα> των φλογών.
Εΐχε φθάσει ή κρισιμωτάτη
στιγμή, καθ' ήν ήτο ύποχοεω-
μένος νά σκεφθή περί τής σωτη¬
ρίας τού, διότι τό κϋυα των
φλογών έπλησίαζε καί οί στρό-
βιλοι τοΰ καπνοΰ άπέκληον σχε-
δόν έξ ολοκλήρου την άτραπόν.
Ρεϋμα αέρος έσβυσε τό κηρίον,
τό δποίον είχε- μεταχειρισί?ίί είς
την οικίαν. Ό Βινίκιος ώρμη-
σεν είς την οδόν καί ήβχισε νά
τρέχη μέ όλας τού τάς δυνάμεις
πρός την Λιμενίαν δδόν, πρός
τό μέρος, έκ τοΰ δποίου είχεν
έλθει.
Αί φλόγες έφαίνοντο νά τόν
καΐαδιώκουν, άλλοτε περικυκλοΰ-
σαι αυτόν μέ νέφη κα
πνοΰ, άλλοτε καλύπτουσαι αυ¬
τόν μέ σπινθήρας, οΐτινες έπιπτον
επί τής κεφαλής, τοϋ λαιμοϋ καί
των ένδυμάτων τού.
Ό Χιτών τού ήρχισε νά καίε-
ταιείς πολλά μέρη,άλλοθεν έπρόσε-
χεν εις τουτο καί εξηκολουθεί
τόν δρόμον τού. Είς τό στόμα η¬
σθάνετο γεΰσιν καπνοΰ καί αί
θάλης, ό λαιμός τού καί οί
πνεύμονές τού καιεκαίοντο. Τό
αίμα συνέρρεεν είς την κεφα¬
λήν τού καί άπό στιγμής είς
στιγμήν τα πάντα τώ έφαίνον-
το κόκκινα, καί αύτός μάλιστα
δ καπνός. Τότε έσκέπτετο: «είνε
πΰρ ρέον, είνε καλλίτερον νά πέ-
σω καί νά άπολεσθώ έντός αυ¬
τού!» Ό δρόμος τόν είχεν έξαν-
τλήσει. Ή κεφαλή τού, δ λαιμός
τού καί οί ώμοί τού είχον πλημ-
μυρήσει άπό ϊδρώτα, δ οποίος
τόν κατέκαιεν ώς ζέον ύδωρ. Εάν
δέν επρόφερε κατά διάνοιαν τό
όνομα τής Λιγείας καί δέν εκά¬
λυπτε στό στόμα τού μέ την έσθή-
τα της ·θά εΐχε πέση.Δέν ηδύνατο
νά αναγνωρίση την άτραπόν,
είς την δποίαν- ευρίσκετο.
"Ετρεξεν ώς άνθρωπος μεθυ-
σμένος, παραπαίων «πό την
μίαν πλευράν τής δδοϋ είς την
άλλην...
Νέφος εκάλυπτε την εξοδον τής
δδοϋ.
«Εάν είνε καπνός, εσκέφθη,
δέν θά δυνηθώ νά περάσω».
Μετεχειρίσθη όλας τάς δυνάμεις,
αΐτινες τφ άπέμειναν.
Καθ' δδόν απερριψε τόν χι-
τώνά τού, όστις ήρχιζε νά τόν
καίη καί ετρεχε γυμνάς σχεδόν,
φέρων μόνον επί τής κεφαλής
καί τού στόμαΐος την στηθοδε-
σμίδα τής Λιγείας. Όταν έπλη
σίασε περισσότερον, ανεγνώρισεν
ότι έκεΐνο τό οποίον, είχεν Ικλά-
βει ώς καπνόν ήτο νέφος κονιορ¬
τού, έκ τού δποίου εξήρχον¬
το φωναί καί κραυγαί άν-
θρώπων.
«Τα καθάρματα λεηλατοΰν
τάς οίκίας», εΐπε καθ' εαυτόν.
Έν τούτοις ϋτρεξεν άκόμη πρός
την διεύθυνσιν των φωνών έ-
κείνων. Υπήρχον όμως καί άν-
θρωποι, οί δποΐοι θά ηδύ¬
ναντο νά τφ· παράσχωσι βοή¬
θειαν.
Μέ την έλπίδα ταύτην, ήρχισε
νά κραυγάζη δι' ολων των δυνά-
μεων, άλλ' αύτη ήτο ή εσχάτη
προσπαθεία τού. Ό κόκκινος πέ-
πλος έγινεν έρυσρότερος άκόμη
πρό των δφθαλμών τού, οί πνεύ-
μονές τού έστεροΰντο αέρος. "Ε-
πεσε.
Έν τούτοις τόν ήκουσαν, η
μάλλον τόν διέκριναν, καί δύο
άνθρωποι προσέτρεξαν μέ φλα-
σκία ύδατος. Ό Βινίκιος ήρπα-
σε έ'νεξ αυτών καί έπιε τό ήμισυ
τοϋ περιεχομένου.
(Συνεχίζεται)
ΚΟΙΜΩΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε προχΰές
έ| Αθηνών ό κ. Ιω. Κοιλιαράχης
χμυσοχόος είς Μοίραις.
— Αφίκετο έξ Αθηνών ό κ. Γ.
Φανουράκης τή; Άγροτ. Τραπέζης"
ΑΡΡΑΒΩΝΕ2. - Μιχαήλ Ι. Βα^
δάκης—Δέσποινα Τυράκη ηρραβω¬
νίσθησαν είς "Αγιον Κύριλλον. Σ«γ.
χαρητήρια.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρελθ. Κυ¬
ριακήν ό χ. Ιω. Γ. Άναγνωστάχης
εβάπτισε είς Άστυράχι τό χοριτσά-
χι τοΰ χ- Έμμ. Μανιαδή ονομάσας
αύτό Φροσύνην. Νά τοί; ζήση.
Γύρω στήν πόλι μας.
'Η φθινοπωρινές μπόρρς ήρχισαν
ώς μανθάνομεν άπό προχθές.
-Είς την άλλην Έλλάδα.
— Έδώ είχαμεν ένα δυό σταγόνες.
—Ποϋ οϋτε κάν ώς σΐαγόνες βρ0
χής είνε δυνατόν νά όνομασσώσι.
—Τόσο λίγο έβάσταξαν χαί τόσο
άνεπαίσθητες ήσαν.
—Τό πράγμα είνε Ικανοποιητικόν
έφ' όσον ώς γνωστόν ή βροχή είνε
άκόμη άνεπιθύμητος.
—Καθ' όλην την νύκτα τής προχθές,
—Διετηρήθη ό πανηγυρικός χαοα-
χτήρ ποΰ προσέδωχεν είς την πόλιν
μας.
— Ή άφιξις χαί ή ύποδοχή τού χ.
Μαρή.
— Έν τώ μβταξΰ είς τό κέντρον
Φιλελευθέρας ό χ. Μαρής δέχβται
πάντοτε πολυπληθείς έπιτροπάς —ι¬
δίως άγροτών.
—'Ερχομένων ίνα τόν χαιρετί-
σουν, νά έκθέσουν τα ζητήματά των
χαί νά ζητήσουν την συνδρομήν τού.
— Ή περίοδος των παιδιχών έξο-
χών βληξε άπό τής παρελθούσης
ΐετάρτης.
—Τα παιδία έπανήλθον είς τα ϊ·
δια ασφαλώς ΰγιέστερα χαί εύτραφέ
στερα.
—"Ας εύχηθώμεν ότι τοϋ χρό-
νού ό θεσμός των παιδιχών έξοχών.
—Θά λειτουργήση χαί μέ σύστημα
τελβιότερον καί μέ απόδοσιν μεγαλυ¬
τέραν.
—Τό έγγυάται άλλως τε χαί τό
Πατριωτικόν ΐδρυμα προστασίας τοΰ
παιδιοΰ.
—Καί ή καλή διάθεσις των φιλαν
θρώπων σνμπολιτών.
— Ό πρόεδρος τού ενταύθα λαϊ·
κου πολιτικόν σύλλογον.
— "Ομιλήσας προχθές περί διαστρο
φών τής αληθείας είς την περιγρα¬
φήν των εγχωρίων εφημερίδων.
—Την αφορώσαν τα τελευταία γε·
γονότα τής Άλιχαρνασσον.
—Καλείται νά έντρυφήση, είς τα
τερατώδη ψευδη τα όποϊα έσέρβι-
ραν αί όμόφρονες έφημερίδες τής
πρωτευούσης.
— Επί τής ιδίας συμπλοκής.
—Καί είς τα όποϊα καί αύτός χαί
πβρί αυτόν θά Ιχουν βάλη βεβαία
χαί τό χεράκι καί τό ποδαράχι των.
—Αύριον λοιπόν νέαι συγκινήσεις
είς τό γήπεδον «Χάνδαξ».
—Θά συναντηθώσιν ό «Όμιλος
Φιλάθλων» καί αί «Γυμναστικαί Όρ-
γανώσεις».
—Κρινομένης τελιχώς τής τύχης
τού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματο:
1932.
—Καλά ξετβλέματα.
— "Η προεχλογιχή κίνησις καθ' ό¬
λην την Κρήτην φαίνεται εντεινο¬
μένη.
—' Ολίγον άκόμη χαί Θά άνανγελ-
θώσι πάντες οί συνδυασμοί.
— Έχεΐνοι όμως ποΰ φαίνονται
μπερδεμένοι πολΰ είνε οί βύλογημέ-
νοι οί άγροτιχοί συνδυασμοί.
—Την σημαίαν τής προστασίας
των άγροτών.
—Την διεχδιχοϋν Πολλοί.
—Τί σχέσιν σοϋ λενβ έχει τό'Αγρο-
τιχόν κόμμα; Άγροτιχόν χόμμα είμαι
έγώ χαί σύ ποΰ ξέρομε τί θά πή ά-
γρότης....
—Πολΰ σωστά.
-Τό νέον βιβλίον ποΰ δωρίζίι ή
ή «Ανάρθωσις» είς τούς αναγνώστας
της:
—«Διά νά είσθε ύγιείς. Διά νά
ζήτβ πολλά χρόνια».
—Είνε άπό τα πραχτιχώτερα χαί
συνάμα άπό τα έπιστημονιχώτερα
ίατρικά βιβλία.
—"Ετσι οί αναγνώσται τού είναι
πολλοί.
—Έπίσης πολλοί είνε οί θεωρούν¬
τες αύτό ώς άπόχτημα διά τάς οικο¬
γενείας των χαί χρατοϋντες τα φύλ·
λα ανελλιπώς.
—Άρκετός κόσμος παρακολουθβί
κάθε βράδυ είς τό «Άλκαζάρ».
—Την «Ραψωδίαν ίρωτος».
έ Ρέΐτβρτΐρ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
Σφακιανάκη Γ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝ ΑΚ ΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Εκπαιδευτήριον άπό Πλατύ Σοχκάκι Ινθα μέχρι
σήμερον Ιλειτούργει, τελείως άνακαινισθέν μετεφέρθη
ήδη είς τό πολυτελές νεόκτιστον υγιεινόν εύρύχωρον οίκη¬
μα τοϋ κ. Α. Μαυράκη επί τής δδοϋ Μαρογιώργη (έναν¬
τι οικίας κ. Άκράτου—συνοικία Άγίου Μηνά).
Περιλαμβάνει.
1) Νηπιαγωγεΐον—Διευθυνόμενον υπό τής μόνης Ιν
Ήρακλείφ πτυχιούχου νηπιαγωγοΰ κ. Άνδρον. Πετράκη.
2) Πλήρες Δημοτικόν σχολείον.
3) Οίκοτροφϊΐον τό οποίον θά λειτουργήσΐ) άπό τοΰ
προσεχούς σχολικοϋ Ιτους είς τ«ς «ύρυχώρονς καί κατ)α-
ροτάτας αίθούσας τοϋ Έκπαιδευτηρίου.
4) Εένας γλώσσας ("Αγγλικήν καί Γαλλικήν) πρσαι-
ρετικάς.
Προσωπικόν άριστον, Ιχ των καλλιτέρων διδασκά-
λων καί διδασκάλισσα»».
Πληροφορίαι χαθ' εκάστην.
Έκ τοΰ Γραφείον. }
•••••••••••••••••••σ·············· ············
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
'Εξωτερικοΰ έτησία Δολλάρια 10.
Άπασαι αί αποδείξει; ουνδρο
μών και δημοβιεύσεων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τβϋ
Διβυβυντοϋ χ*ί ίδιβχτήτβυ τής
«Άνορβώσεως».
■Ηράκλειον 3 Σεπ)βρίου 1932
ΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΣ νέαι
δηλώσεις τοΰ κ. Βενιζέ¬
λου επί τοΰ πολιτειακοΰ ζη·
τήματος είναι τελειωτικαί.
Έκπροσωποΰν, θέλομεν νά
είπωμεν, τό άποφασιστικόν
«τύπημα κατά τής άποθρα-
συνθείσης μοναρχικής παρα¬
τάξεως. Ό κ. Βενιζέλος σα·
φώς καί άπεριφράστως πλέον
δηλοί δτι δέν θά παραδώση
την αρχήν είς την παράταξιν
αυτήν έστω καί πλειοψηφοΰ·
σαν έφ' όσον δέν δώση τάς α¬
παιτουμένας έγγυήσεις έναν¬
τι τοΰ πολιτεύματος. "Ιδω¬
μεν τίθά απαντήση ό κ.Τσαλ-
δάρης.
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ «ερί
των τελευταίον απει¬
λών τοΰ μοναρχικοΰ κόμμα¬
τος, ό κ. Βενιζέλος προσφυ
έστατα ομιλεί περί πολ,εμι
«ής περικεφαλαίας καί διευ
κρινίζει δτι ή περικεφαλαία
αύτη δέν είνε ένδιαφέρουσα
την στιγμήν ταύτην. Ό κ. Βε
νιζέλος δέν είρωνεύεται. Ό
μιλεί έκ τής πραγματικότη
τος. Είς μίαν στιγμήν ποΰ ύ
πάρχει συνειδητή καί ^ ωργα¬
νωμένη δημοκρατική άντίλη
ψις, τί θά επιτύχη ή περικε
φαλαία τοΰ κ. Τσαλδάρη; Νά
πτοήσιι; Νά δημιουργήση άν-
τιπερισπασμούς; Νά μειώστι
την άποφασιστικότητα τού
δημοκρατικόν συνόλου; Δέν
τό πιστεύομεν.
Σΐ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΊΓΟ έδιαβάσατε; Οί κ. κ.
■ Καφαντάρης καί Παπα¬
ναστασίου διεκήρυξαν προ-
χθές άπό κοινοΰ δτι έγγυη-
θέντες ένυπογράφως περί τής
νομιμοφροσύνης τοΰ κ. Τσαλ¬
δάρη έναντι τοΰ πολιτεύμα¬
τος, παρέσχον μεγίστην υπη¬
ρεσίαν πρός την Δημοκρατί¬
αν. Ή σχολιάζουσα τό γεγο-
νός συνάδελφος των Αθηνών
ύπενθυμίζει τό τού Πύρρου:
«Μία άκόμη τοιαύτη ΰπηρε-
σία καί ή Δημοκρατία ώλο-
λβν». Εύτύχημα έν πάση πε¬
ριπτώσει είνε δτι τό συνει-
δητόν σύνολον τής Δημοκρα
τίας δέν άναγνωρίζβι οΰτε
καί ώς υπηρεσίαν καν τάς έγ
γυήσεις πού δίδουν «Ιδία εΰ-
θύνη» οί δύο «δημοκρατικόν
άρχηγοί.
Ο
κ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ α¬
παντών είς τόν τε¬
λευταίον λόγον τοΰ κ. Βενι
ζέλου άνέφερε διά «σορο·
λόπ» καί «ροκανίσματα».
Τίποτε τό πραγματικότερον.
Άλλά μήπως έπρεπε νά υ¬
πάρχη τοιούτον τι είς τόν
λόγον τοΰ κ. Καφαντάρη; Ο
διαβόητος φορομπήχτης, ό
ροκανίσας πραγματικώς τάς
σάρκας τοΰ λαοϋ, δταν έρρύθ-
μιζε κακη τή μοίρα την οικο¬
νομικήν τού πολιτικήν εΐχε
συμφέρον άραγε νά ομιλήση
πραγματικότερον; Θά ένε-
πλέκετο είς σκολιάς καί δυ·
σβάτους άτραπούς άπό τας
οποίας ϊόως δέν θά εξήρχετο
οΰτε λευκός—λευκός υπό την
έννοιαν μιάς πολιτικής «ού
δέν άντιφάσκει «αί ποΰ δέν
άρνειται σήμερον δ,τι υίοθέ-
τει προχθές.
ΙΔΟΥ πώς έθεσε τό ζήτη-
1 μα τοϋ Στρατιωτικόν
Συνδέσμου είς την προεκλο-
γικήν τού περιοδείαν ό κ.
Βενιζέλος: Ή ύπαρξις συνδέ¬
σμου είπεν, αποτελεί προφα-
νώς ανωμαλίαν, τα αϊτια ο-
μως ποΰ τόν εγέννησαν είνε
σεβαστά. Διατί δέν μέ βοη-
θοΰν νά παραμερίσωμεν την
ανωμαλίαν; Άλλ' οί μέν δη-
μοκρατικοί άρχηγοί περιορι-
ζονται σχετικώς βίς άλληλο-
γρονθοκοπουμένας κρίσεις, ο
δέ Τσαλδάρης άπειλεί. Δέν
εύκαιροΰν νά βοηθήσουν τον
κ. Βενιζέλον!
ΔΗΛΩΣΙΣ
Δηλώ δτι ουδεμίαν εφημερίδα θέ-
λω «λήρώση πλήν τής εφημερίδος
«·Ανάρθωσις» είς την όποιαν «Ιμαι
αρχικώς εγγεγραμμένος
Ό δηλών
Γε«ργ
ι)4;'|)",έ· ί. διαταγήν τοθ υπουρ
γείου Εθνικής Οίχονομίας δΥ ή;
έξουσίοδοτούμεθα βπως συγκαλέ
σωμεν έκτακτον συνέλευσιν των με
λώντοθΣ,νδέσμουέργατών Λιμέ
νος Ηρακλείου, πρός εκλογήν
νεου ΔιοικητικοΟ Συμδουλίου τό
άρθρον 33 τοθ Νόμου 281 περ
ματείων καί τα άρθρα 18, 19
καί 24 τοθ εγκεκριμένου κατα
στατικοθ τού ανωτέρω Συνδέσμου
Αποφασίζομεν
Καλούμεν τα μέλη τοθ Συνδέ
μου είς έκτακτον Γενικήν Σονέ
λευσιν την 11 ην Σεπτεμβρίου ή-
μέραν Κυριακήν καί ώραν ΙΟην
π· μ. είς τ* ένταθθα Γραφεία τοθ
Συνδέσμου πρός εκλογήν νέου Δι-
οικητικοθ Συμβουλίου, ή ανωτέρω
Συνέλευσις είναι πρώτη, δέον δέ
νά παρίατανται κατ' αυτήν διά
τόν σχηματισμόν άπαρτίας τουλά¬
χιστον τό 1)3 τοθ δλου αριθμοθ
των τακτικών μελών των εχόντων
δικαίωμα ψήφου.
Καί έντελλόμεθα την κοινοποΕη-
ν τής παρούσης είς τόν ενταύθα
Σύνδεσμον έργατών Λιμένος καί
την δημοσίευσιν αυτής διά τής ε¬
φημερίδος «Ανάρθωσις» είς βάρος
τοθ ταμείου τοθ Συνδέσμου.
Έν Ηρακλείω τ$ 31 Αύγούστου
ΐ2
Ό Νομάρχης
Έμμαν. Λυδάκης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ή Αιμενική Έπιτροπή 'Ηρα
κλείου προκηρύσσει πλειοδοτικήν
δημοπρασίαν την Πην τοθ μηνός
Σεπτεμβρίου έ. έ ημέραν Κυρια¬
κήν καί ώραν 11—12 π. μ. έν
τοίς Γραφείοις αυτής διά την ε¬
νοικίασιν τμήματος αίγυαλοθ είς
θέσιν «Τρυπητή» παρα τόν Άντι-
βραχΕονα.
ΟΕ σχετικοί βροι ενοικιάσεως
εισί κατατεθειμένοι έν τοίς Γρα¬
φείοις τής Λιμεν. Έπιτροπής είς
την διάθεσιν παντός ένδιαφερο-
μένου.
Ηράκλειον ζ% 2 Σ)βρίου 1932
(Έκ τοθ Γραφείου
τής Λιμενικής Έπιτροπής)
ουνΐΕΡ & ο°
| β)» «κυΝΟ»
Διά Λονδίνον,
Χούλ
24 Αύγούστ. 3 Σεπτεμ.
8)3
Διά Βρίστολ
5 Σεπτεμβρίου
8)8
Διά Λίβερπουλ
Οΐαββτονν
5—10 Σεπτεμβρίου
β)β
διά Μπέλφαστ
12 Σεπτεμβρίου
Κατ' ευθείαν καί άνευ προ¬
σεγγίσεως είς Πάτρας.
Τηλέφ. Νο 146
» » 298
Ένβικιάζκται οίχία ήλεκτροφώ-
τιστος έκ 5 δωματίων, μαγειρείου κ.
λ.π. όβός 25 Αύγουστον αριθ. 60.
Πληροφορίαι παρά τω κ. Κ. Βε-
ραυβάχη.
ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
Προκήρυξις πρός τούς αγρότας
τού Γεωργικού μας Έπιμελητηρίου.
Άγαπητβί αγρόται,
Κοινός πόθο; δλων μας είνε ή
πολιτική χειραφέτησις τοΰ άγρό-
τού,'ινα κα) ούτος ίσότιμος πλέον
μεταξύ των άλλ»ν τάξεων παρα
κάθηται είς τό Κοινοβούλι¬
ον καί προασπίζει ίιτως πάντοτε
τα 'Είνικά αυτού ίίεώδπ—κατέ¬
χων μάλιστα θέσιν πρωτοπόρου—
καί τα ϊίια αυτού σομφέροντα.
Τελευταίως δμω; ένεφχνίσθησαν
«ύτοχειροτόνητοι αγρόται μέ έ-
πικεφαλής τόν αγαπητόν κ. Εμ¬
μανουήλ Λουλακάκπν, δστις ά-
πολ»9ε1ς πρ6 ολίγων ήμςρΰν άπό
την θέσιν τού Γκνικοΰ Γραμμα¬
τεύς τού 'Υπουρνϊίου της 'Εθνι
κης θΐκονομίας καί μή επιτυχίαν
όπως συμ/τΐριληφβί) είς τόν συν-
5υασμόν των Φιλελευβέρων κα
τέρχεται εί; τάς εκλογάς ώ; ά-
κρατΐφνής καί Ιδεολόγο; άγροτπς
έξαγγέλλων τούτο άνά τα πέρατα
καί καλών τού; αγρότας είς συ-
νανβρμόν πρό τής κάλπης τού
καί τϋν ουνυποψπφίων τού.
Δέν προπθέμϊθα βεβαίως νά
δώσωμεν διδάγματα πβλιτικης
ήίικής διά την τοιαύτην ένέογει
αν, έχομεν ϊμιις επιτακτικήν υ¬
ποχρέωσιν ώ; άπορρέοντΐς άλη-
θινά έκ τνν απλάγχνων τού άγρό-
του, διότι καί την επίσημον έκ-
προσώπησίν τού αποτελούμεν τώ
ρα καί διότι ημείς είμεθα οί α¬
γρόται ΧαΙ διότι ησθάνθημεν καί
ν πόνον τβο καί διότι καΐ ημείς
έχβιρΐοθημβν είς τάς Ιδίας ημών
χείρας την δυβκολΐαν τής σκα
πάνης, νά άπαντήβωμΐν αίς την
προκήρυξιν.
Κ«1 άίΐαντώμβν:
Ό κ. Λουλακάκη; ήβχοληθη
μάλλον εί; τόν λυριβμόν καί την
στομφώδη εμφάνισιν τής προκη-
ρυξϊώ; τού παρά είς την θυσίαν
των πραγμάτων νομίζων δπ διά
ών ύττοβχέββων θά ιταρασύρη
τοΰς αγρότας εί; την κάλτην.
Άλλά διακηρΰττομιν καί ημείς
μέ όλην την δυναμιν τής φυχής
μας πρός τού; αγρότας:
Πρβσοχπ! Κίνδυνος! Οάνατος!
Ό κ. Λουλακάκη; δέν έβεβάαθη
την εμπιστοσύνην τή; μέχρι χθές
κροΐστοίμένη; αΰτοΰ Κυβερνήσεως
Βενιζέλου τή; οποίας ήτο έμ πιοτό ν
όργανον.Ή τοιαύτη άγροτική ύ-
ποψηφιότπ; δέν είναι καθ' δλα έν
άρμονία πρός την Πολιτικήν ηθι¬
κήν, διότι δέν δύναται νά έννο
ηθά πώς αΰτός άνώτατος ΰπάλλη-
λβς τβΰ Ύπουργβίβο τής 'Εθνικής
θΐκονομίας ούτινος ήτο Γβνικό;
Γραμματεύς καί συνεργάτης τής
Βενιζελικής Κυβερνήσεως έμφα
νίζεται την επομένην τής άνα
χωρήσεώ; τού ώ; ίεραπόατολος
τού άγροτισμοϋ. Μά λοιπόν αύ¬
την την Πολιτικήν ηθικήν έγκαι
νιάζουοι οί νέοι άνδρις τοθ τό
που μας; Καί πώς αϋτός έκπαι
δευθεΐς ώ; Ιαχυρίζεται εί; Εϋρω
παΐκά Πανειτιοτήμια καί 'Λνωτέ
ρας Διοικητικώς Υπηρεσίας δέν
εδιδάχθη ότι τό Κοάτιστον ολων
διά τοϋϊ Πολιτικούς άνδρας καί
ανώτερον παντός άλλου είναι ή
θεμελίωσις τού χαρακτήρος έηϊ ά-
παρασαλεύτυν ήθικών άρχών καί
κατευθύνβεων;
Άλλά ποΰ είναι αί υπηρεσίαι
τού πρός τού; Αγρότας ίνα του¬
λάχιστον ή αύτοχειροτονία τού
ώς υποψηφίου των άγροτών είναι
έστω καί ολίγον αυμπαθής;
Πρέπει νά γνωρίαη καί ούτος
καί οΐοσδήτοτΐ άλλος ΰποψήφΐο;
επιζητίιν τάς ψήφους τοϋ άγρότου
ότι όφβίλΕΐ νά άκολουθή όλην
την προπαρασκευαστικήν εργα¬
σίαν που άπαιτεΐ ή στοιχειωδβατέ-
ρα νοπμοαύνη Ίνα βατττισθή εί;
την κολυμβήθραν τή; έμτιβτοσύ-
νη; τού δπλαδή μακράν καί είλι-
κρίνη προσπάθβιαν ύαέρ τή; έξυ-
πηρβτήσβνς τοΰ άγρότου διά τής
ύλικης καί ή9ικής αΰτοΰ έ{υψώ
σβως.
Καί ποΐοι είναι οί τίτλοι τού
διά τόν σκοπόν τούτον; Πόσα;
καλωαΰνας καί εξυπηρετήσει; τού
έκαμεν εί; την πολύμοχθον ζωήν;
Πότϊ τόν εγνώρισε προστάτην
τού, πρόθυμον είς την βελτίωσιν
των δρων τής ζωή; τού;
"Η μήπαις νομίζει δτι άρκοΰσι
αί προκκλογικαί ΰποσχέσεις διά
νά μή έκπληρωθ^3( ποτέ. Ημείς
θέλομεν καί έπιδιώκομεν την ορ¬
γάνωσιν τοΰ άγρότου άλλά όχι
μέ άερώίίΐς προκηρύξίΐ; αΐτινβς
θά διαλυθοΰν είς την πρώτην
πνοήν, άλλά μέ συβτημα έγγυώ-
μβνον την γνησίαν εκπροσωπή
σιν τοϋ άγρότου καί μέ πολιτι¬
κόν έπιτβλΐΐον δυνάμενον νά
διοικήση μββα Είς τόν σημερινόν
ηθικόν πολιτικόν καί κοινωνικόν
σαλον.
Σήμερον τό κόμμα τό άγροτι-
κόν έμφανίζεται ανβυ Άρχπγβΰ
καί καλά γνωρίζβτβ καί γνωρίζο¬
μεν καί ημείς ότι τό απαντον είς
την σταδιοδρομίαν των κομμάτων
είναι ο! Άρχηγοί των. Καί διά
τουτο φοβοΰμεθα μη βαδίσωμεν
όλοσκότεινα είς τό μοιραίον.
Τοιούτοι £μως πειραματιαμοί είς
τα δσια καί Ίερά άς τό είπωμεν
καθαρά είναι έγκληματιχοί καί
πρέπει νά προσέξΐτε διότι ή εύ-
θύνη θά είναι βχρυτάτη. Μην έ-
πιζητεΐτε άπό μίαν μανιώδη φι¬
λοδοξίαν την διάλυσιν τού ίστορι-
κοΰ κόμματος τής Ελλάδος διά
νά μή είπωμεν τής Κρήτης, χαΐ
νά περιπέοωμεν είς άνεπανορθω-
τον χάσμα σήμερον όπότε περισ¬
σότερον άπό κάθε άλλην φοράν
έγκυμονοϋν κίνδυνοι καθκστωτι-
κοί, κίνόυνοι έμφυλίου σπαραγ¬
μόν, κίνδυνοι υπάρξεως αυτής
τής χοινωνίας, καί τέλος κίνίυνοι
οίκονομικοί περισφίγγουσιν ημάς
καί άπειλοΰσι μέσα είς την παγ¬
κόσμιον διαταραχήν νά άνατρέ-
ψουν την ελληνικήν πατρίδα.
Ημείς ο! αγρόται οί αποτε¬
λούντες τό μεγαλύτερον θεμέ
λιον τής ήθικής, τής κοινωνίας
καί τού Κράτους δέν θά ακούσω¬
μεν τάς φΐλοδόξους κραυγάς των
νέων πολιτικ&ντηδνν άλλά θά ά
χοΰσωμεν την φωνήν τής συνει¬
δήσεως μας καί τού γϊνικωτέρου
κοινωνιχοΰ καί πολιτικοΰ συμ¬
φέροντας καί θά προτιμήσωμεν
άφοΰ οί αγρόται έμφανίζονται μέ
τάς παλαιάς συνηθείας άδιαφο-
ροΰντε; πρός τήνθέλησιν τοΰ πραγ
ματικοϋ άγρότου, την ψήφισιν
τοΰ κόμματος των φιλελεύθερον
τοϋ όποίου ό Άρχηγός περισσό¬
τερον παντός άλλου έγγυάται
όσον τό δυνατόν χαί μέ μιχροτέ-
ραν ζημίαν νά οδηγήση τό έθνος
είς άσφαλη λιμένα παραχάμπτων
κάθε παρουσιασθησόμενον εσωτε¬
ρικόν καί εξωτερικόν κίνδυνον.
Ηράκλειον τή 1 Σ)βρίου 1932
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Πρόεδρος τού Γεωργικοϋ Έπιμε¬
λητηρίου Ν. Ηρακλείου
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή Ένοριακή Επιτροπεία Ά-
,'ίου Μηνόί γνωστοποιεΐ 8τι μή έμ-
φανισθέντων πλειοδοτών κατά την
διεξαχθείσαν χθές πλειοδοσίαν
πρός έκμίσθωσιν τής έν τή οδώ
Κυρίλλου Λουκάρεως οικίας καί
τοθ παρά την είσοδον τοθ ίεροθ
ιαοθ τοθ ΆγΕου Μηνόΐ μαγαζίου,
έπαναλαμδάνεται αυτή την προ¬
σέχη Κυριακήν 4ην Σεπτεμβρίου
έν τώ Γραφείφ τής Επιτροπείας
καί άπό τής 11ης—12 ώρας υπό
τούς αύτούς δρους καί μέ πρώτην
προσφοράν διά μέν την οικίαν
Ιραχμάς 800 διά δέ τό μαγαζείον
ίιαχμάς 350. Διά πλείονας πλη¬
ροφορίας αποταθήτωσαν οί βου¬
λόμενοι είς τό Γραφείον τής Ένο-
ιιακής Επιτροπείας.
Έν Ηρακλείω τη^ 22 Αύγού-
ιτου 1932.
Ό διευθύνων
Νικόλαος Καρέλης
Τα μέλη
Ζαχαρίας Άνυφαντάκης
Παπά Έμμαν. Σπυριδάκης
ΓΝΩΣΤρΠΟΙΗΣΙΣ
Φέρεται είς γνώσιν τού κοινοΰ ότι
αφιχθη είς την πόλιν μας ό διάση-
μος χορδιστής πιάνων κ. Γεώρ. Σπέλ-
λας όστις καί θά παραμείνη ενταύθα
δι' ολίγας ημέρας. Οί έχοντες δθεν
ίνάγκην χορδίσματος των πιάνων
:ων άς άποτανθούν είς τόν ίδιον είς
την ορχήστραν τοΰ καφενειον χ. Μ.
Ιαπακαλιατάκτι τρείς Καμάρες.
—Μεταθέσεις διδασκάλων.
Δι' ύπουργιχής πράξεως μετα-
τίθενται άμοιβαίως οί δημοδιδά-
ακαλοι Γ. Χατζηστυλιανάκης
Χουμερίου Πεδιάδος καί Γαρυ-
φαλιά Μπουνάκη Γκαγκαλών,
Μαρία Ψαρούδπ Άκρίι>ν καί Ά-
ριστεα Χαιρέτη Βορριζίων, Ειρήνη
Κοκκολάκη Α. Ηρακλείου καί
Στ^λλα Γυαλιτάκη Μασταμπά.
Διά πράξεως τοϋ 'Εποπτιχοΰ
Συμβουλίου Ηρακλείου, οί διδά-
σχαλοι Στ. Καλεντάκης είς Ροτά-
σι, Κλεάνθη Σταυρίδου ίί; Άχεν
τριά, Π. Περβολαράκης είς Στέρ-
ναις, Σ. Συιιιακάκης είς Άμουρ-
γέλες, Ειρήνη 'Κλευθεράκη είς
Πΰργον, Μερόππ Λυκάκη είς Ά-
σημι, Γεωργία Τρουλλινοϋείς Πυ-
ράθι, Χ. Κονδυλακη; είς Παρα
νύμφους καί Μ. Καλονάκης είς τό
έξατάξιον πρότυπον τοϋ Διδασκα-
λείου Ηρακλείου.
—Έπικήρυξις φυγοδίκου.
Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬
νήσεως εδημοσιεύθη ΰπουργικη
απόφασις δι' η; εγένετο άποδεκτή
ή προκηρυχθεϊσα άμοιβή έκ δραχ
μών, επί μέν τή άποτελεσματιχή
καταδείξει τού μέρους τής άπο-
χρύφεως τού φυγοδίκου Ν. Κ. Πι
πιλάκη ή Κουγιουκλάκπ έχ Πά-
τήματος Άποκορώνου, 1500Γ, επί
δέ τό ουλλήψει η τφ φόνω τού
30.000.
Ένοικιάζεται ήλβκτροφώτιστος
οίκία παρά την Αγίαν Τριάδα ά
παρτιζομένη έκ δύο ίσογείων χαί
τεσσάρων ανωγείων δωματίων, αύ-
λής, κουζίνας καί μέ άφθονον ΰδωρ.
Πληροφορίαι παρά τφ Ιδιοκτήται κ.
Ανδρ. Κουλάτση όδός 1821.
ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1932
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Καταθέσεις μας παρά Τραπέζαις:
Τραπέζα τής Ελλάδος 63626.40.
Άγροτική Τραπέζα 3.076.852,70
Κτίρια Οίνοδεξαμενών καί παραβ-
τήματα αυτών
Άξία καί εγκατάστασις μηχανημάτων
Έγκατάσταβις καί συμπλήρωσις ίρ-
γαστηρίων
Βυτία, Μαστέλλα, δαμιτζάναι κλπ.
Οινολογικαι οΰσίαι ίργαοτηρίων καί
ΟίνοτΕοιείιον
Τύποι οΐνων
"Επιπλα καί εΐδη γραφείΌυ, έργαβτη-
ρίων, γραφείων καί Οίνοποιείων
Ζημίαι καί κέρδη χρήσεως 1930—31
Τ , » > 1931-32
'ίπόλογοι
3.140.479,10
2.040.508,50
628.439,55
277.215,05
24.827.20
105.836,20
36.114,20
48.898,90
116.681,45
675.653,05
5.500.—
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαια Οίκον. "Οργα¬
νισμόν Δρχ. 7.098.017.10
Άνειλημμέναι
ύποχρεώσεις
7.100.153,20
Ό ΔιευΘυντής
Ο. Σκαλαίος
2.136.10
7.100.153.20
Ή Λογιστής
Ο. Μπουζάκη
Ό Προεδρος
'Υτΐουργός Γ. Διοικητής Κρήτης ά. ά.
Κ. Περδικάρης
Ό ώς άνω ίσολογιθμδς άφορόΐ την ίδρυσιν καί λειτουργίαν τοθ Οίνοίΐοιείου καί Έργαστηρίου
Άογανων τοθ Οίνοποιείου καί ΈργαστηριΌυ Μάλεμε, Κολυμπαρίου καί Καστελλίου. Τα Οίνολογικά
βργαοτήρια Σητείας, Ηρακλείου καί Καλυδών, τό Κεντρικόν Έργαβτήριον Χανίων, τό Εμπορικόν
ΤΛαχ χαί 'ϊήν Δ«6θυνοιν μετά των λβιηδν χεντριχών δπηριθιών τοθ ΌργανισμοΟ.
' 0 ΣΚΑΛ
—Ή έκλογή τδν γβρουσια-
στών γεωργικών έπιμελη-
τηρίων.
Τό Γεωργικόν Έπιμελητήριβν
Ηρακλείου δι* έγγραφον» τού
πρός τα μέλη τού ΔιοιχητιχοΟ
Συμβουλίου αυτού γνωρίζει ότι
συμφώνως τφ Προεδρικώ Διατάγ-
ματι περί συγκροτήσεως τής Γε-
ρουσίας ή ψηφοφορία πρός εκλο¬
γήν των Γΐρουσιαατών των Γεωρ¬
γικών Επιμελητηρίω διενερνεϊ-
ται ενώπιον τής Διοιχούσης επι-
τροπής τοΰ Επιμελητηρίω ήτις
έν προκειμένω έπέχει θέσιν ίφο-
ρευτικής έπιτροπής.
Πρός τουτο παρακαλεί δπως
προσέλθωσι είς τα Γραφεΐα τού
έπιμελητηρίου την 24 Σεπτεμβρί¬
ου έ. έ. πρός διακανονισμόν των
λεπτομέρειαν τής ψηφβφορίας. ΔΓ
ετέρου έγγράφβυ τού γνωρίζει
δτι τα μέλη των Γεωργικών επι-
μελητηρίων, άτινα κατοικούσι
εκτός τή; εδρας αυτών, δύνανται
νά ψηφίσωσι είς κοινόν εκλογι-
κόν τμήμα είς τό οποίον ΰπάγε-
τατ τό χωρίον των.
—Ή καταπολέμησις λοιμω-
δών νόσων.
Δι' ύπουργιχής πράξεως ενεκρί¬
θη ή έκ νέου πρόσληψις ώς νοσο-
χόμου παρά τφ Λαϊχφ Ιατρείω
Ηρακλείου τοΰ Ο. Φορτετσανά-
χη καί ώς ιατρών διά την κατα¬
πολέμησιν των λοιμωδών νόσων
καί ιατρικήν περίθαλψιν προσ¬
φύγων, των Δ. Ποδηματά· Ηρα¬
κλείου καί Ά. Ζαβερδινού Μονο¬
φατσίου.
Άπελύθη των χαθηχόντων τβυ
ό Χ. Κολοχυθάς άρχιεργάτης κα
ρά τώ Προτύπφ Άνθελονβσιακν
Σταθμφ Μεσσαράς.
—Τό ταμείον μηχανημάτων
Λιμενικδν Έργων.
Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬
νήσεως εδημοσιεύθη διάταγμα πε¬
ρί ρυθμίσεως τού τρόπο» τής εφε¬
ξής διεξαγωγής τής υπηρεσίας τοΰ
καταργηβέντος Είδιχοϋ Ταμείου
Μηχανημάτων Λιμενιχών "Ερ¬
γων. _______
—Οί είσακτέοι είς την Άνω ·
τάτην Γεωπονικήν Σχολήν.
ΔΓ ΰπβυργική; αποφάσεως βη-
μβσιευθείσης είς την εφημερίδα
της Κυβερνήσεως όρίζεται είς 20
ο άριθμός των ϊίσακτέων φοιτπ-
τδν είς την Ανωτάτην Γεωπονί¬
κην Σχολήν χατά τέ) ίτος 1932—
1933. _____
—Οί έφέται καί πρωτοδίκαι
Κρήτης.
Διά διατάγματος όρίζεται ό ά·
ριίμός των μέν έφετών Κρήτης
είς έ, των δέ Πρωτοδικών Χανίων
είς 7, Ηρακλείου είς 7, Ρεθύμνης
είς 5 χαί Λασηθίου είς 3.
—Ή έκδίκασις πλημμελη-
μάτων.
Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬
νήσεως εδημοσιεύθη διάταγμα διά
τβΰ όποίου έπιτρέπεται ή παρά¬
στασις των παρά τα Βίρηνοδιχεΐα
Πύργου Μονοφατσίου, Καστελ¬
λίου Πεδιάδος χαί Μοιρών διωρι
σμένων δικολάβων κατά την εκ
δίκασιν πλημμελημάτων τινών
4χδικαζόμεν»»ν υφ' Ιν·ς διχκοτο»,
"Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεϊβ Έναντι Νομαρχίαν-
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Σα66άτου
3 Σεπτεμβρίου 1932.
ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ ΑΝΛΒΡΑΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΒΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΖΗΤΕΙΤΑΙΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΑΕΟ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοί
άνταποκριτού μας).— ΊΙ άρθρογραφία
ωρισμένης μερίδος τοΰ τύπου έναντίο
των αξιωματικών, εδημιούργησε ζωη
ρότατον άναβρασμόν είς τάς τάξεις των
Οί άξιωματικοί παρουσιαζόμενοι όμα
δικώς είς την αναφοράν των σωμάτω
των, Οά ζητήσουν την άμεσον έπέμβα
σιν τής Δικαστικής αρχής εναντίον τώ
εφημερίδων αί οποίαι ύβρίζουν αύτούς.
Έπίσης θά τονίσουν ότι εάν ή κατά¬
στασις συνεχισθή είνε ενδεχόμενον νά
προκληθώσι σοβαραί ανωμαλίαι.
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑ
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ο8ΩΝΛΙΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Την προσέχη Τε·
τάρτην έπανέρχεται είς Αθήνας έκ τή-
αδείας τού ό έπιθεωρητής τού στρατοΰ
στρατηγός κ. "Οθωναίος.
Ή έξαγωγη σταφίδων
κατά τόνμήνα Αύγουστον.
Ο ΤΣΛΑΔΑΡΗΣ ΟΑ ΟΜΙΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοΰ
άνταποκριτού μας).— Ό άρχηγός των
Λαΐκών κ. Τσαλδάρης έτοιμάζει πολι¬
τικόν λόγον τόν οποίον θά έκφωνήση
είς Πάτρας. Αέγεται ότι είς τόν λόγον
τούτον ό κ. Τσαλδάρης θά θίξη καί τό
πολιτειακόν ζήτημα.
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΜΗΛΙΑΡΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΚΟΜ Μ Α
Κατ' άσφαλεΐς μα$ πληροφορίας ό μέχρ
τινος λαϊκός πολιτευτής Λασηθίου κ. Έμμ.
Μηλιαράς, αφιχθείς αμα τή έπανόδω τοΰ
κ. Μαρή είς την πόλιν μας καί συναντη-
θείς μετ' αύτοΰ, εδήλωσε φιλίαν είς το Φι¬
λελεύθερον κόμμα, πιθανώτατον είναι δέ
νάπολιτευθή ώς φιλελευθερβς δημοκρατι-
κός ύποψήφιος κατά τάς προσεχεΐς εκλογάς
είς τόν γείτονα νομόν.
Ή προσχώρησις τοΰ κ. Μηλιαρά είς τό
Φιλελεύθερον κόμμα άνατρέπει την μέχρι
τοΰδβ κατάστασιν έν τω γείτονι νομώ καθό
τι άφαιρεϊ σημαντικήν δύναμιν άπό τό λαϊ
Μόν κόμμα μή δυνάμενον νυν νά καταρτίση
συνδυασμόν καί στερούμενον ενός έκ των
δύο σοβαρωτέραν τού παραγόντων.
ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
Τό υπουργείον Γεωργίας απέστειλεν είς
τάς Γεωργικάς αρχάς εγκύκλιον αΰτοϋ διά
τής οποίας καθιστφ γνωστόν ότι προσεχώς
θά τοίς αποστείλη άντίτυπα τοΰ υπο εκτύ¬
πωσιν τεύχους περιλαμβάνοντος τα πεπραγ-
μένα τής τελευταίας τετραετίας τοΰ ύπουρ-
γείου Γεωργίας.
Τα πεπραγμένα ταυτα έξικνοϋνται έφ'
δλων των γεωργικών εΐδικοτήτων, κρί-
νεται δέ άπαραίτητος ή άνακεφαλαίωσίς των
είς ειδικόν τεΰχος όπως χατανοηθη παρά
πάντων ή σημασία των.
Ο ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΜΑΛΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Τό υπουργείον Ύγιεινής δι' έγκυκλίου
τού πρός τάς ΰγειονομικάς αρχάς τού Κρά-
τους παρακαλεί δπως τοΰ γνωρίσωσι άν
ήρξατο διενεργούμενος έν τη περιφερεία
των ό έτήσιος δαμαλισμός καί άναδαμαλι-
σμός καί εάν έκ μέρους των στερουμένου
κοινοτικοΰ ίατροΰ κοινοτήτων, κατεβλήθη
ή δέουσα προσπαθεία «αί ή έπιβαλλομένη
μέριμνα πρός δαμαλισμόν καί αναδαμαλι-
σμόν των «ατοίκων ίδίαις αυτών δα-
πάναις.
Επί τη εύκαιρία τό υπουργείον καθιστά
γνωστόν ότι ό δαμαλισμός «αί άναδαμαλι-
σμός θά ένεργείται υπό των χοινοτιχών «αί
Δημοτικών Ιατρών.
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤίΙΝ ΚΛΗΡΩΤΩΝ 1933
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Τό υπουργείον των Στρατιωτικών παρα-
καλβί τάς Νομαρχίας δπως προβούν είς τόν
άμεσον «αταρτισμόν «αί αποστολήν είς τάς
πρωτοβαθμίους έπιτροπάς των στρατολογι-
«ών πινάκων κλάσεως 1933.
Τό υπουργείον ζητεί δπως έντός μηνός
ένασκοΰσαι τόν σχετικόν έλεγχον αί έν λό-
γφ έπιτροπαί, υποβάλωσι τόν καταρτισθή-
%α πίνακα είς αΰτό.
Τό τμήμα έλέγχου Σταφί¬
δος δι' έγγράφουτου πρός την
Νομαρχίαν γνωρίζει ότι κα¬
τά τόν μήνα Αύγουστον ε¬
ξήχθησαν διά τοΰ Τελω-
νείου μας υπό σταφιδεμπό
ρων έξαγωγέων τ© όλον χι¬
λιόγραμμα καθαρά σταφίδος
σουλτανίνας 1.487.295 κκΐ
ξανβές χιλιόγραμμα 60.638,1
νκντι 1.352.739 σουλτανίνας
καί 55.522 ξανθών έξχχ9εισών
κατά τόν αυτόν μήνα τοΰ
παρελβόντος έτους.
Κατά γενομένους σχετι-
κού; υπολογισμοΰς κατά τό
αύτό χρονικόν διάστημα ει¬
σήχθησαν είς την πόλιν υ¬
πό των σταφιδθίταραγωγών
αταφίδες άνερχόμεναι είς 6
περίπου έκατομμύρια οκά¬
δας.
—Ή σταφιδαγορά μας έξη-
κολούθ;ισε καί χθές παρου-
σιάζουσα την αυτήν άγορα-
στικήν κίνησιν. Εσημειώ¬
θησαν αρκεταί πράξεις είς
τα α' κ»ί έξαιρετικά πράγ-
ματα μέ τιμάς κυμανθείσκς
περί τίς 21 δραχμάς. Έπί¬
σης είς, τα β. καί γ. πράγμα-
τα παρουσιάσθη χθές μικρά
τις κίνησις μέ ολίγας άγορα-
στικάς πράξεις καί είς τάς
αύτάς ώς καί προχ9ές τι¬
μάς.
Οί ταχτάδες παρουσίασαν
ομοίως κίνησίν τίνα περι τάς
5—5.50 δραχ. είς δέ τούς ε¬
λεμέδες επεκράτησε άζητη-
σία τόσον έκ μέρους των έ-
ξαγωγέων έμπόρων όσον καί
των αγοράν καταναλώσεως.
Προτάσεις προαγωγών
ύπαλλήλων Τ. Τ.Τ. Κρήτης.
Είς την εφημερίδα της Κυβερ¬
νήσεως εδημοσιεύθη πίναξ τηλε¬
γραφητων η έπιστατών β.' ιτροα-
κτέων κατ' εκλογήν είς τόν β«θ
μόν τοΰ τηλεγραφητοΰ ή επιστά¬
του α' πρός πληρώσιν κενών ή
κβνηθησομένων θέσε&ιν κατά τό
1932, είς όν περιλαμβάνονται καί
οί κάτωθι Κρήτες:
Ε. Παπαδάκης. Κ. Βαρκαράκης,
Ν. Χριστάκης, Μιλτ. Δρανάάκης,
Χ. Νιωτάκη;, Εύαγ. Μπρουτζά-
κης, Ι. Κορωνάκης, Ζ. Πωλιβοδά-
κης, Ν. Προυκάκης, Ν. Φθβνάκης
Ι. Φραντζεδάκης καΐ Λ. Ρουσά¬
κης, κατ' άρχαιβτητα δέ οί Α.
Καραπατάκης, Ι. Ψαλιδάκης, Ι¬
ωάννης Αγγελάκης, Α. Ση-
φομιχελάκης, Πλ. Παπαδάκης,
Φρ. Γουργουράκη;, Μιχ. Σεργά-
κης, Εύαγ. Μπαμπαδάκης, Ήρ.
Θειακάκης, Άντ. Τζανιδάκης,
Έμμ. Φραγκιαδάκης, Στ. Καρ-
διακάκπς, Ι. Αλεξάκης, Κ. Σαμ-
ηατακάκης, Ι. Καφφετζιδάκης, Μ.
Σταυρουλάκης, Ι. Μιχαλάκπς, Σ.
Μαραγκουδάκης, Άλ. Πειρουνά-
κη;, Π. Μαρής, Κ. Κοκκολάκης,
Β. Κομνηνάκης, Ν. Κανελλάκηί,
Ι. Λαχνιδάκης. Εΰσ. Ταουμπάχης,
Ε. Καπελάκης, Δ. Σταυράκης,
Π. Παπαδομανωλάκης, Σ. Ταμ
πουραντζάκη;, ©. @£βδωράκης,
Σ. Μπεμπιδάκης, 'Ελ. Καγιαδά'
κης, Φιλ. Λεγάκΐκ, Μ. Καρακα
τσάνης καί Σ. Δεταράκης.
Έπίσης των διανομέων καί συ
βκευαστ&ν α' τάξεως προακτέων
κατ' άρχαιότητα καί ίκα.νέτητα
είς τόν βαθμόν ταίινόμου β':
Α. Κουτουλάκπς, Α. ©. Περάκης
Ε. Τσιτιιιάκης, Ι. Τσαλτάκης,
Δ. Μαρινάκη;, Μ, Μαρινάκης, Ν.
Μουζάκης, ©. Μουζάκης, Ε.
Φραγκιαδάκης, Γ. Βενκτικάκης,
Εύαγ. Γριντάκης. Κ. Ζαχαράκης,
Ε. Κακλιδχκης, Α. Μαρκουλά-
κης. Π. Μαλαματενάκης, Στ. Μα
ριδάκης, Ε. Παναγιωτάκης, Π.
Σφακιανάκης, Κ. Φραντζεσκά¬
κη;, Ε. Χατζηδάκης, Γ. Φλωρά-
κης, Γ. Τριποίιανάκης.
Κατ' Ικανοτητα Χ. Ποταμιτά
κης, Γ. Πατρικαλάκης, 'Αρ.
Γουρνιτζάκης, Ν. ' Ανδρουλιδά¬
κη ς καί Σ. Κυριακάκης- Είς τό
ενταύθα 'Ανταλλακτήριον Ταχυ
δρομΐϊον προακτέοι κατ' αρχαί
έτητα ορίζονται οί Ε. Σπυριδά¬
κης καί Ζ. Αντωνακάκης, καθ' ί·
κανότητα δέ ό Έμμ. Μαρκάκης.
ΗΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣΤΟΥΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΠΕΔΕΙΞΕΝ ΟΤΙ Ο ΑΟΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΑΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΠΙΣΤΟΣ ΕΙΣΤ0ΥΣΦΙΑ1ΑΕΥΒΕΡ0ΥΣ
Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
ΪΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΕΙΣ ΚΥΨΕΛΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ * Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Ή χθεσινή πολυ-
πληθής συγκέντρωσις των ^Φιλελευθέ-
ρων Αθηνών είς τό Παγκράτ: άπέδειξε
πλήρως ότι ό λαός των Αθηνών παρα-
μένει πάντοτε πιστός είς τάς τάξεις των
Φιλελεύθερον.
Άπόψε γίνεταΐ μεγάλη πολιτΐκή
συγκέντρωσις των Φιλελευθέρας είς
την Κυψέλην.
ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΠΥΜΒΑΣΕΙΣ
Διά δημοσιευθείσης εις την
εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ύ-
πουργικής αποφάσεως κυοοϋται
επί τή βάσει τοϋ νόμου 5426 ή
μεταξύ των Κυβερνήσεως Ελλά¬
δος καί Τσεχοσλοβακίας σύμβα¬
σις περί διακανονισμοϋ των έκ
των έμπορικών συναλλαγών προ-
κυπτουσών άμοιβαίων άπαιτή-
σεων. __________
ΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ
Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬
νήσεως εδημοσιεύθη τό διάταγμα
περί άναστολής άναγκαστικής ε¬
κτελέσεως συμβολαίων παραχωρή¬
σεως κινητών άντικειμένων έξο-
φλητέων κατά δόσεις είς δραχ¬
μάς.
Η ΕΚΛΟΓΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ
Τό Υπουργείον των Έσωτερι-
κών δι' έγκυκλίου τού πρός τα Γε
ωογικά Έπιμελητήρια γνα)ρίζει
ότι θέλει ενεργηθή την 25 Σβ-
πτεμβρίου έ. έ. ψηφοφορία πρ'ός
εκλογήν υπό των Επιμελητηρίω^
τούτων 5 γερουσιασιών. παρέχει
δέ λεπτομερείς δδηγίας δσον άφο
ρ^ την διενέργειαν τής έν λόγω
ψηφοφορίας.
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕ_ΥαΛΟΝΙΚΗ_
Ή Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλο¬
νίκης δι' Ιγγράφου της πρός τάς
Νομαρχίας, τούς Δήμους τάς κοι-
νότητας κλπ.παρέχει λεπτομερκς
όδηγίας σχετικώς μέ τόν τρόπον
τής αποστολάς των έκθεμάτων
πρός συμμετοχήν αυτών είς την
έκθεσιν Θεσσαλονίκης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή Επιτραπή διατιμήσβοαν διά τής
«ελβυταίας άποφάσβώς της έκανό
νισε την τιμήν των κάτωϋι βίδών ώς
εξής:
Όρ,υζα Γλοσοέ χονδρ,ικώς κατ' ο¬
κάν βρχ. 15.50 λιανικώς 17, δρνζα
Ραγκοΰν χονβρ. 11,80, λίαν. 13.20,
καφές Άρυσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
38, καφές Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
81, ζάχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
«χ«νικά.—Κοόμμνσ 4—5, κατή
τας 4-5, κολοκυθάχια 8-Ιθφασόλες 5,
καί λασηθιώτιχες 7-8 μπάμιβς 8—10,
φασολάκια 7—8, ξυλαγγουράκια 4-5
ντομάτ«5 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
Ο δραχμάς κατ' οκάν, μελ-
ιζάνκς 4—5 λεμόνια έντόπια 16—
18, Ιταλίας 32—36,άγγσυβάκια 5—6.
πιπβριές 5, πράσσα 5—6 λάχανα δρ.
8-10.
Όρκ.— Σταφύλια 4,50—6,
καρηούζια 3—4 πβπόνια 4—5,
άχλάδια 4—6 Κρουσανιώτικα 10—12
καί Ίταλιχά 12—14, σύκα 5—6, μή·
ι 6—8, ροδάκινα 6— 12.
Κρίατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόσχος 38, ζυγοΰριχοέας προ-
βάτου 32,αίγός 24, βόΐον χαι άγελάς
24 δραχ. χοιρινά μίγάλα 34, γσυ-
ρουνόπουλα 38.
Πουλ«ρικά,-Άπό 35-90.
Εί δή Πανίβπυλείβυ. — Ελαίαι
έγχώριαι 12, Βόλου 16—20. Μα-
αοόνια έντόηια 15. Μακαρόνιπ θεσ
ιαϊονίκης 16. Ζυμαριχά έν γένβι δρ.
15-20, μακαοόνια πολυτίλβίας παχίτο
οοαχ. 19-20. Φπσόλπς Ζ·οβΙας 14.
Ρββύθια Μαρόκοη 14, έντόκια 8,Κοτι·
κια έντόπια 12-16. Φαχές 12-14. Έ-
λαιολιαν. 22. ΑύόΙ.43-Ι.5ΟΣάπων
λευχός α'. 19, Β'. 17, πράσινος α'.
16 καί β'. 15. Τέϊον 200. Καΐρφές ά-
λεσμένος 104.
Βοότυρετ.—Δέρνας 110-132.Γάλακ.
θεσσαλίας 116. Λί,πη 40. Μπάνβρ 68.
Γβιλακτβρά.- ΤνρΙ Κασσίρι 68.
Τουλοομίσο 44. Έντόπιο 54—64.
Γιαοϋοτι 11. Γάλα 9.
Κίνησις τής
Σταφίδος
κατ'
οκάν
Σουλτανίνα έξαιρετ.
» α.
Δρ. 19.- 21.-
» 17.- 19.-
• Ρ'·
• 14.- 16.-
• ν'.
»
II.-
14.-
Ταχτάδες α'
4.50 5.-
β'
4.— 4.50
Ελεμέδες α'
_ __
» β'
6.20-6.60
Σταφύλια σουλτανί
Δρ. 4.50-5.—
Ροζακιά
» 4.5ο- 5.-
» ταχτα
» 2.30- 2.50
Κρασοστάφυλα
> 1.30- 1.60
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάριον
Λίρα
Φράγκον
Έλβετ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρκική Λίρα
Κορώνα (Σουηδ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σβλλίνι (Αύστρ.)
Φιορίνι (Όλλαν.)
Όμολ. άνιαλλαΕ,
Δρ.
163.—
566.—
6,37-
31,58-
8,34-
38,34-
76.25-
28,78-
4,50-
22,73-
65.54-
538,—
164,50
■572,-
■ 6,47
31,93
8,45
• 39,62
• 81,75
• 29,70
> 4,60
■ 23,60
■ 66,24
ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΤΥΑΑΙΣΤΡΑ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου^ (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Υπό τοΰ ύπουρ-
γείου των Στρατιωτικών απεφασίσθη
όπως ληφθούν διοικητικά μέτρα κατά
τοΰ αρχηγού πυροβολικοΰ τούΔ' σώμα·
τος συνταγματάρχου κ. Γυαλίστρα όστις
ώς γνωστόν εξέδωκεν άντικανονικήν δια¬
ταγήν πρός τούς ύπ' αυτόν άξιωματι-
κούς. Τα μέτρα ταύτα θά είναι άνεξάρ-
τητα των περαιτέρω συνεπειών εναντίον
τού.
Ο Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΖΗΤΗΣΕ
ΠΑΡΑ ΤΩ κ. ΖΑΙΜΗ
ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουρ-
γός κ. Βενιζέλος εζήτησε σήμερον α¬
κρόασιν παρά τω Προέδρω τής Δημο¬
κρατίας κ. Ζα?μη.
ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΔΙΕΟΝΟΥΣ ΔΙΑ2ΚΕΨΕ0Σ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΠΕΗΙΤΟ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ
ΑΘΗΝΑΙ & Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* α τηλεγρα-
φούν έκ Ρώμης ό Ιταλός πρωθυπουρ·
γός κ. Μουσσολίνι συγκαλεΐ λίαν προσε¬
χώς διάσκεψιν πρός μελέτην τής δ»·
θνοΰς οικονομικάς καταστάσεως.
Η ΠΡΟΜΗΘεΤα ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΥΑΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης δι' Ιγγράφου της
πρός τόν κ. Νομάρχην γνωρίζει δτι ή Έλληνική
Ένωσις Σιδηροβιομηχάνων παραπονείται διά τόν
υπό τοϋ Δήμου Ηρακλείου Ινεργηθέντα μειοδοτι¬
κόν διαγωνισμόν πρός προμήθειαν έξαρτημάτων
τοΰ ύδροδικτύου τής πόλεως κατ' άντίθεσιν πρός
τάς διατάξεις περί προαγωγής τής Βιομηχανίας
καί περί περιορισμόν είσαγωγής έμπορευμάτων.
Πρός τουτο παρακαλεί όπως υποβληθή είς
την Γενικήν Διοίκησιν αντίγραφον τής διακηρύ-
ξεως. Έπίσης δπως γνωσθή είς αυτήν εάν Ιληξεν
ή δημοπρασία καί είς ποίον μειοδότην κατεκυ·
ρώθη.
Η ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑ ΜΑΣ
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή σταφυλαγορά μας χθές ^ηκολούθησε παρου·
σιάζουσα την αυτήν άγοραστικήν κατάστασιν ή ό-
ποία επεκράτησε κατά τάς τελευταίας ημέρας.
Άγοραί σταφυλών εγένοντο χθές υπό των στα-
φυλεμπόρων διά μέν τόν ταχτά είς τάς 2 δραχμάς
διά δέ τάς σταφυλάς ραζακί είς τάς δραχμ. 3 κατ'
οκάν.
Σήμερον θά άναχωρήσουν δι' Αίγυπτον τα άτ-
μόπλοια «'Άμπντελ Κάντερ» καί «Έλερος* μέ
φορτίον 6000 περίπου καλαθίων σταφυλών προο-
ριζομένων διά τάς άγοράς καταναλώσεως τής ΑΙ-
γύπτου.
Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
*
ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΟΥ ΑΡΜΟΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Τό υπουργείον Γεωργίας δι' Ιγκυκλίου τού
πρός τούς κ. κ. Νομάρχας γνωρίζει δτι ελήφθη
παρ αύτοΰ ή απόφασις τής διοργανώσεως τής
Β' Πανελληνίου Πτηνοτροφικής εκθέσεως έν Άθή
ναις κατά τόν "Οκτώβριον.
Τό υπουργείον παρακαλεί δπως καταρτισθή καί
διά τόν Νομόν μας ε'ιδική έπιτροπή είς ήν νά συμ-
μετάσχουν δ προϊστάμενος τής Γεωργικής Περιφϊ·
ρείας καί ό Νομοκτηνίατρος πρός εξασφάλισιν μί-
γαλυτέρου αριθμόν έκθβμάτων.
Μέγεθος Γραμματοσειράς