95182 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4745

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

21/12/1937
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
»,.
ΙΟΛΙΤΕίΏΝ
Ιρίου
είς Γ.ΐ
[»«ό τή;
νήσεως των
.μερής νι>
Ίαπωνίι;.
ύ των ί«·
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Αιγυπτου
έτησια λίοαι ίϊ
έξπμηνο; Ζ
Άμερικης
ίτησια δολ. 1δ
ίίιίιιηνος » 8
Τιμ.)
κατά φύλλον
Δι>αχ. 2
ΓΡΑΦΡΙΑ ΤνΐΙΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΟ1 ΜΙΝΟΓΑΥΓΌΥ
ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ θΐ Ν
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 22ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «7*5
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΙΥΕΛΑΑ ΤΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ
ΥΚΟΣΜΟΥ
Τό ταξίδιον τοΰ κ. Ντελ-
μπός είς την Πολωνίαν καΐ
τα Κράτη τής Μικράς 'Αν-
τάντ έτερματίσθη ήδη. Κα-
θώς δέ ανεκοινώθη, τό ταξί¬
διον αύτό, πού εθεωρήθη ώς
εν άπό τα σπουδαιότερα δι-
πλωματικά γεγονότα των
μβταπολεμικών έτών, υπήρ¬
ξεν έξαιρετικά γόνιμον είς
θετικά 6σον καί εύχάριστα
άποτελέσματα. Αί συνομιλί-
αι τού Γάλλου διπλωμάτου
μετά των ύπευθύνων κυβερ-
νητών *τής Πολωνίας, τάς
Τσεχοσλοβακίας, τής Ρουμα-
νίας καί τής Σερβίας διεπί-
στωσαν την ακλόνητον φι¬
λίαν ποΰ συνδέει τα Κράτη
αύτά μέ την μεγάλην Δημο¬
κρατίαν τής Λύσεως καί ά-
νενέωσαν τούς συμμαχικούς
των δεσμούς.
Καί αυτή άκόμη ή Σερβία
πού έπιστεύθη οτΊ παρεξέκλι¬
νε τής τροχιάς τού πολιτι-
κοΰ άστερισμοΰ τής Γαλλί-
ας στραφεϊσα πρός τόν άξο-
να Ρώμης — Βερολίνου, διε¬
πιστώθη ότι παραμένει πιστή
είς τάς παλαιάς φιλίας της,
σταθερά είς την θέσιν της έν
τή Μικρίχ 'Αντάντ καί πα-
ρα τό πλευρόν τής Γαλλίας.
Άπό τής απόψεως δέ αυτής
κρίνεται ότι τό ταξίδιον τοΰ
κ. Ντελμπός απετέλεσε σπου-
δαίαν συμβολήν έχι μόνον
είς την εκκαθάρισιν πλεί¬
στων δσων ζητημάτων καί
είς την διευκρίνισιν τής πο-
λιτικής καί διπλωματικής κα
* «στάσεως τής Κεντρικής-Εΐ-
ρώπης, άλλά καί είς την
προσπάθειαν είρηνεύσεως τής
Ηπείρου μας. Καί πράγματι,
παρά την αποχώρησιν της
Ιταλίας έκ τής Κ.Τ.Ε. είς
την Ευρώπην παρατηρεΐται
ποία τις ϋφεσις τάς τελευταί¬
ας ημέρας ώς πρός τα έσωτε-
ρικά της καί έ άνεμος τής
είρηνεύσεως ήρχισε νά πνέη
έστω καί άσθενής καί νά ζω-
ογονή τό αϊσθημα τής αίσιο-
δοξίας.
Δυστυχώς ©μως,ένω εις την
Δύσιν παρατηρεΐται ύφεσις
είς την "Απω Ανατολήν ή
θύελλα καθίσταται καθημέ¬
ραν καί έπικινδυνωδεστέρα
επεκτεινομένη καί απειλού¬
σα νά ανατρέψη έξ ολοκλή¬
ρου τό καθεστώς τής είρή-
νης καί νά ένσπείρη ^ είς δ¬
λον τόν κόσμον τόν όλεθρον
τοΰ πολέμου καί τοΰ θανά-
του. Τα θλιβερά έπεισόδια τα
οποϊα εδημιούργησεν ή Ία-
πωνίαείς βάρος των συμφε-
ρόντων καί τοΰ γοήτρου τής
Αγγλίας καί τής Άμερικής
δέν διηυδετήθηοαν. Ίί προ-
σωπική διακοίνωσις τοΰ προ-
ίδρου Ροΰσβελτ πρός τόν Ί-
άπωνα αύτοκράτορα δέν ε-
τυχεν ίκανοποιητικής διάτάς
Ηνωμένας Πολιτείας άπαν
τήσεως. Ό Μικάδο, δέν α¬
πήντησεν ό ϊδιος είς τόν Α¬
μερικανόν Πρόεδρον, διότι
ώς υιός δήθεν τοΰ θεοΰ, σύμ-
φωνα μέ την παράδοσιν καί
τό πολίτευμα τής Ίαπωνίας
δέν έπιτρέπεται νά έρχεται
είς προσωπικήν επαφήν και
νά δίδη απάντησιν είς τους
κοινούς άνθρώπους, έστω και
άν είναι άρχηγβ» μεγάλων
εθνών, άλλ' απήντησε δια
τής κυβερνήσεως τού.
Ή απάντησις δμως δεν ε¬
κρίθη ίκανοποιητική. καί η
Άμερικη «τοιμάζεται νά
λάβη δραστικά μέτρα πρός
προστασίαν των συμφερον-
των καΐ τού γοήτρου της εν
τω Είρηνικω καί τή Κίνα
προβαίνουσα είς μεγάλην
ναυτικήν επίδειξιν είς τα Ί-
απωνικά υδατα. Εξ άλλον»
καί ή Μεγάλη Βρεττανια
μολονότι έλαβεν ίκανοποιη·
τικήν απάντησιν έκ μέρους
τής Ίαπωνίας είς το τελευ¬
ταίον διάβημά της διά τους
βομβαρδισμούς των πολεμι-
κών της «πό Ίαπωνικών αε-
ροπλάνων, έν τούτοις φοβου
μένη επανάληψιν παρομοί-
ων έκτρόπων καί άποφασι-
σμένιι νά προασιτίση τό γό¬
ητρον καί τα συμφέροντά
της ένισχύει τόν στόλον της
έν τή "Απω Ανατολή δΓ ά-
ποστολης ίσχυρών νοίυτικών
δυνάμεων καί έπιτκχύνη τόν
ρυθμόν της όλοκληρώσεως
των όχυρωματικών έργων
των ναυτικών της βάσεων
είς Χόγκ-Κόγκ, την Σιγ-
καπούρην καί άλλα στρατη-
γικά σημεΐα των κτήσεών
της. Είς παρομοίας δέ ενερ¬
γείας προβαίνει καί ή Σο-
βιετική Ρωσσία. Ενισχύει
την ναυτικήν βάσιν τοΰ Βλα
διβοστόκ. Άποστέλλει τόν
στόλον τοΰ Εύξείνου είς την
"Απω Ανατολήν. Καί συγ¬
χρόνως ενισχύει καί τάς στρα
τιωτικάς της δυνάμεις είς τα
Μαντζουριανά σύνορα καί
την Μογγολίαν δι' άποστο-
λής νέων μεραρχιών στρα-
τοΰ, τάνκς καί μεγάλου ά-
ριθμοΰ άεροπλάνων. Φυσικά
δέ όλαι αυταί αί παρασκευ¬
αι καί αί πολεμικαι κινητο-
π^ΐήσεις δέν Ιχουν απλώς
θεαματικόν χαρακτήρα. Ει-
ν'ο« απόδειξις τής έπιδεινώσε-
ώς'τής καταστάσεως καί των
έγκυμονουμένων κινδύνων
είς τόν τομέα αυτόν τής γής.
Καί οί κίνδυνοι αύτοι αΰ-
ξάνουν καθημερινώς. Εάν
μάλιστα αί έπιχειρηαεις έπε-
κταθοΰν καί είς την Νοτιον
Κίναν, εάν δηλαδή αποφα¬
σίση ή Ίαπωνία νά επιτεθή
άπό θαλάσσης κατά τής Καν-
τώνος, ώς έξαγγέλλει, τότε
ή κατάστασις θά περιπλακή
ετι περισσότερον κ«ί οί κίν¬
δυνοι συγκρούσεδ)ς Ίαπωνίοιϊ;
καί Αγγλίας θά καταατοΰν
άμεσώτεροι. Διότι έν τοιαύτη
περιπτώσει τα Ίαπωνικά πο-
λεμικά θά παραβιάσουν την
Αγγλικήν ζώνην τής βάαε-
ως τοΰ Χόγκ - Κόγκ πράγμα
τό οποίον δέν θ' ανεχθή βε¬
βαίως άδιαμαρτυρήτως η Μ.
Βρεττανία. Περιπλοκή όμως
τής καταστάσεως καί ρήξις
έν τή "Άπω Ανατολή θά έ¬
χη ώς αναπόφευκτον συνέ¬
πειαν τήν'έπέκτασιν τοΰ πο¬
λέμου είς δλον τόν κόσμον.
Διότι είς βοήθειαν τής Ία¬
πωνίας θά σπεύσουν οί έν
Εύρώπη σύμμαχοί της, Γερ-
μανία καί Ιταλία ώς δια-
φαίνεται έκ τής άρθρογρα-
φίας τοΰ Γερμανικοΰ τυπου
δικαιολογοΰντος απολύτως
είς τελευταία φύλλα τού. τάς
Ίαπωνικάς ενεργείας έν
Κίνα.
Ή θύελλα τής "Απω Ανα¬
τολή;, καθίσταται δυστυχώς,
ούτω άπειλητικωτέρα διά την
ειρήνην τοΰ κόσμου. Καί άν
δι' έγκαίρου καί άποφασιστι-
κής επεμβάσεως των Μεγά¬
λων Δυνάμεων πού φαίνον-
ται σήμερον φρουροί τής εί-
ρηνης καί τής ήουχίας τοΰ
κόσμου δέν κατορθωθή ό
έντοπιαμός της, θά λάβη συν
τόμως τόσην όρμητικοτητα
καί έκτασιν ίάστε θά συγ-
κλονίση τόν κόσμον Ολό¬
κληρον καί θά έρημώση την
γήν άπό τόν σημερινόν της
πολιτισμόν.
νν
Πετ'άχΤά'
σημειώματα
Η ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΗ! ΧΑΡΑΣ
Είς την λάμπουσαν άπό τα
κρύσταλλα καί τα ήλεκτρικά
φώτα βιτρίναν έκαμαν την
εμφάνισιν των τα παιδικά δ2>-
ρα των Χριστουγέννων καί
τής Πρωτοχρονιδς. Μία ξαν-
θή κοθκλα, μέ ώραΐες μποΰ-
κλες, μέ μεγάλα άμυγδαλω-
τα μάτια, μέ χαροόμενον 0-
φος, άνοίγει την άγκάλη της
πρός τόν ωραίον ίππότην
ποΰ έχει τοποθετηθή κατέναν-
τί τις, σοβαρός, ώραΐος, γο-
ητευτικός δσον καί περίφρον-
τις. Μία σειρά στρατιωτών
έχει παραταχθή είς στάσιν
προσοχής ένώ έμπρός ευρί¬
σκεται ενα ωραίον τύμπανον.
Άρλεκΐνοι, κλόουν, μαϋροι,
μετάλλινοι έκπρόσωποι των
έξωτικών χωρών τής Άφρι-
κανικής ζοΰγκλας, ώραΐα ά-
λογάκια, μικροί πίθηκοι, αύ-
τοκίνητα, σιδηροδρομικοί συρ-
μοί, παιγνίδια άπειρα συνθέ-
τουν ε'να περίεργο μωσαϊκό,
ένα όγκώδες γιά κάθε παιδί
παράδεισον χαρδς καί εύτυ-
χίας. Καί πρός αυτόν τόν
παράδεισον στρέφουν τα βλέμ-
ματα, έκστατικά, γεματα πό¬
θον, άναμονήν, προσδοκίαν,
τα παιδία. Ίδέτε τα μέ πα¬
σην προσήλωσιν άλλά καί
λαχτάραν στέκουν έμπρός είς
την βιτρίναν. Τό κρύσταλλό
της τα έμποδίζουν νά έγγί-
ζουν δλον αυτόν τόν παρά¬
δεισον, νά τρυγήσουν την χα¬
ράν πού περικλείει, νά άγ-
καλιάσουν δλα αύτά τα μι-
κροπράγματα, τα ψεύτικα,ποιό
κρΰβουν έν τούτοις τόσην ά-
ληθινήν δσον καί μεγάλην
χαράν πού κρατοΰν είς τα ά-
ψυχα σωματάκια των την ευ¬
δαιμονίαν τής παιδικής ψυ-
χής, Τό έντονον φώς των ή-
λεκτρικών έξωραΐζει δλον σύ-
τόν τόν κήπον των παιγνιδι·
βν, παρέχει ε'να θέσμα μα·
γευτικόν γεμάτο γοητεΐαν καί
ποίησιν, έμπρός είς τό οποίον
σταματοθν έ'κθαμβα τα μάτια
των μικρών παιδιών. Ή βι-
τρίνα αύτές τίς μέρες περι¬
κλείει δλην την ευτυχίαν τοΰ
παιδικοΰ κόσμου. Έκεΐ είναι
τοποθετημένες τόσες έλπΐδες,
τόσες προσδοκίες, τόσα αίσθή-
ματα δλος ό ψυχισμός των
άθώων παιδιών πού δέν έγνώ-
ρισαν άκόμη τό ψεύδος τής
} ζωής καί " βλέπουν ώς άλη-
θινά καί πλέον ψεΰτικα καί
εύτελίϊ άθϋρματα. Τώνπαιδιών
πού ή κςχρδιά των δέν έσκλη-
ρύνθη άκόμη άπό τό βάσανο
καί την πάλην τής ζωής καί
διατηροΰν την τρυφεράδα καί
την στοργήν καί την λαχτά¬
ραν πρός δλα, πρός τό κά¬
θε τί, πρός δ,τι ή φαντασία
τής παιδικής άγνότητός των έ-
ξωραίζει καί έξιδανικεύει καί
καθιστδ αντικείμενον χαράς
καί εύτυχίας. Άπό την βιτρί¬
ναν αυτήν θά περάση μεθαύ¬
ριον τό παιδί μέ την πλουσί¬
αν μητέρα καί τόν εΰπορον
πατέρα καί θά αγοράση την
χαράν. Θά παραλάβη ιον έ-
ξωτικόν κόσμον της καί θά
τόν μεταφέρη εύτιοχισμένον,
γελαοτό, χοροπιιδώντας άπό
άγαλλίασι καί ψυχικά σκιρτή-
ματα είς τό δωμάτιον τού, δ-
που έπίσης ύπάρχει ή θαλπω-
ρή, ή άνεσις, τό χαρούμενο
περιβάλλον. Καί θά σΐσθανθτ)
έ'τσι νά ευρίσκεται πλησιέστε-
ρα πρός τό μυστήριον τής γεν¬
νήσεως τού μικροϋ θεοϋ καί
θά ϊδτ| μέ την φαντασίαν τού
ζωντανεμένον τόν θρϋλον τού
έρχομοΰ τοϋ Άγίου Βασιλεί-
ου.
Άπό την βιτρίναν δμως αυ¬
τήν έμπρός θά περάση καί τό
πτωχό παιδάκι. Θά σταθή α¬
πλώς νά θαυμάση δλα αύτά
τα ώραΐα παιχνιδάκια. Ή
καρδιά τού θά σκιρτήση άπό
λαχτάρσν. Καί είς τό τέλος
θά άπομακρυνθί) μέ βουρκω-
μενά τα άθωα ματάκια τού
καί θλιμμένην την άγνήν τού
ψυχήν. Διότι δέν θά ειμπορή
ν' ανοίξη την βιτρίναν καί νά
πάρη μαζί τού κάτι άπό τόν
κήπον αυτόν τής χαρδς. Καί
δμως καί αύτά τα πτωχά παι-
δάκια έ'χουν δικαιώματα είς
την χαράν τής ζωής. Καί την
χαράν αυτήν δέν πρέπει νά
των την στερήσωμεν. Αντιθέ¬
τως πρέπει νά την σκορπίσω-
μεν πσντοϋ, δσον είμποροϋ-
μεν. Εδποροι, φΐλανθρωπικαί
όργανώσεις, σωματεΐα, Δή-
μος, δλοι δσοι ειμπορούν, έ-
χουν έ'να απέραντον χρέος τίς
μέρες αύτές: Νά δώσουν την
χαράν μοιράζοντες δώρα καί
παιχνίδια καί είς την τελευ¬
ταίαν καλύβην δπου ϋπάρχουν
παιδία. Μ.—
ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
Η ΠΑΙΔΙΚ1[ ΦΙΛΟΜίβΕΙΑ
Ή άκόρεστος Ικείν^ «Ιφεσις
τοΰ είδέναι» διά την Οποίαν ομι¬
λεί δ Άριστοτέλης διεπιστώθη
προχΗϊς μπροστα στή βιτρίνα. Υ¬
πήρχαν έκεΐ παιγνίδια διά τούς
μικρούς. Άλλά μή νομίσετε ό¬
τι αύτό τό «είδέναι» έπεκράτηαε
μεταςύ τοΰ κοινοΰ τοΰ η&ζο^ρο-
μίου πού συνέβη νά άποτελεΐται
αποκλειστικώς άπό μικρούς. Είς
την βιτρίναν υπήρχον ειδή καί
διά τούς μεγάλους. Καί κυρίιος
δΓ αύτά έρωτοΰσαν καί Ιπληρο-
φοροθντο οί φιλομαθεΤς αύτοι τοβ
Άριστοτέλους
—Ή γνώσις τής ζωής είνε γιά
τό παιδί καθημερινόν πρόβλη-
μα, έλεγεν ενας δημοδιδάσκαλος
τοΰ παλαιοΰ καιροθ.
Άλλά μόνον πρόβλημα; Ή δί-
ψα τής μαθήσεως πού παρουσιά-
ζεται στά παιδί δέν άσχολείται
απλώς μέ προβλήματα. ΆσχολεΙ-
ται μέ κάθε τί πού είνε πιθανόν
νά άποτελή δΓ αύτό πρόβλημα.
Τό παιδί ζητεί νά έξιχν.άση τό
πάν. Καί τόν κόσμον τής ζωής
καί τόν κόσμον τού υπερπέραν.
Μερικοί λένε δτι αυτή ή δίψα
τοΰ εΐδέναι είναι πρός ζημίαν
τοΰ παιδιοθ. Δέν ξέρω δμως άν
όμιλοΰν άλληγορικώς ή καί παι-
δαγωγικώς: Κάθε παραμονήν Χρι¬
στουγέννων ή Ηρωτοχρονιας καί
ό εύσυνείδητος άκόμη χρονογρά-
φος άνακινεΤ τα αιώνιον δρίμα
τής κούκλας ή τοΰ καραγκιόζη.
Τό παιδί δέν άρκεΓται μέ την έ-
ξωτερικήν εμφάνισιν τους ο'σον
γοητευτικήν καί ίν την παραδε-
χθοΰμεν. Άπεναντία; Ι,τι τοΰ
κινεΐ τό συναίσθημα τή; γοητεί-
ας κ«ί ειδικώτερον την φιλομά-
Οειαν είνε ό... εσωτεριχός τους
μηχα«σμός.
—Τό σπάσιμο τοΰ παιγνιδιοΰ
είνε όλόκληρη φυσιολογία... θά
υπεστήριζον ί είδήμων.
Είτε δμως φυσιολογίαν τό ποΰ-
μεν αύτό, είτε ψυχολογίαν, μιά
φο(>% ΐΐνε σπάσιμο. Ί'ό παιδί
μανθάνον, καταστρέφε!. Άν λά¬
βωμεν ύπ' ίψιν 8τι ή γ'/ωσις τοΰ
καλοΰ καί τοΰ κακοΰ αποτελεί
την πρώτην δυστυχίαν τής ζωής,
ή ψοχολογία τής] μαθήαεως εχει
τό πρώτο... άτοΰ της ίτό παιδικό
παιγνίδι: Σπάσιμο καί κλάμματα!
Άλλ' ανεξαρτήτως αυτού, τό παι-
δΐ ϊπως εΐπαμε, Ιξετάζει καί την
βιτρίνα άπό άλλης απόψεως. Έν-
διαφέρεται κα: διά τα ειδή των
μεγάλων. Τα μάτια τού στηρί-
ζοντχι έρευνητικά σ' ενα κοστου-
μαρισμένο μαννεκέν, σ' ίνα είδος
πολυτελείας, σΛ Ινα αΐθέριο μι-
κροπραματάκι, σέ μιά τεζαρισμέ-
νη γυναικεία κάλτσα, σέ κάτι
τέλος πάντων ενδιαφέρον. Καί
έρωτάται: Συμφέρει έδώ ή ίκα-
νοποίησις τοΰ «εΣδέναι»; "Η δν
δέν συμφέρη πώς πρέπει νά γί¬
νη ώστε νά συμφέρη τό μέλλον
τοΰ παιδιοΰ;..
*
*♦
Είνε γνωστό τό σύατημα ωρι¬
σμένων νά άπαντοΰν μέ άοριστί-
ες καί υπαινιγμούς στό νοήμον
δσον καί φιλομαθές παιδάκι. Κά-
ποτε δμως τό σύστημα αύτό είνε
όλέθριο. Διότι τό παιδί δέν πεί-
θεται ή καί χαμογελδ δλως διό-
λου περιπαικτικά μέ τό χοντροκομ-
μένο κόλπο. Ή έπιθυμία τοΰ εΐ¬
δέναι άποκτί ετσι πολύ μπερδεμέ-
νο περιεχόμενον: Άν γίνη πλή-
ρης διαφώτισις κινδυνεύε; τό παι¬
δί. Άν δέν γίνη, πάλιν κινδυνεύ-
ει... Πολλοί παιδαγωγοί είναι υ¬
πέρ τής πρώτης λύσεως κατά τρό¬
πον προοδευτικάν άπά ήλικίας
είς ηλικίαν. "Αλλοι πάλιν έννο-
οΰν τό ήμίφως... Έν πάση περι¬
πτώσει ή βιτρίνα μάς ωμίλησε
προχθές διά τάς δυσκολίας τοΰ
έγχειρήματος. Ή έπιθυμία τοΰ
εΐδέναι των μικρων αποτελεί
αιώνιον ζήτημα άλλά καί *ίτ
ώνιον θέμα διά ΐομς (μ*γά-
λους, Καί μάλιστα δτ*ν ·ρέ·
πχιδί άπαιτεί νά μάθη ή έχη
κάθε δικαίωμα νά μάθη, δπως
επάνω κάτω τίς ήμέρες αύτές.
ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
Νέαι πολεμικαι μέθόδοι__
ΓΕΝΙΚΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ
ΤΟΥ Α Ρ Μ Α ΤΟΣ ΜΑΧΗΣ
Νέαι ιδέαι λοιπόν είς την
σιρατιωτικήν τέχνην ήρχισαν
νά έφαρμόζωνται έν Εϋρώπη
καί ιδία έν Αγγλία δπου ό
ύπουργός ΰ>ν Στρατιωτικών
κ. Μπελίσσα παίζει τόν ρόλον
άνακαινιστοΰ, δλωσδιόλου ρι-
ζοσπάστου καίεϊς την Θεωρίαν
καί είς την πράξιν.
Είνε γνωστόν είς τάς γενι¬
κάς γραμμάς τί ϋποστηρΐζουν
αί νέαι αυταί ιδέαι. Βασίζον-
ται κατ' αρχήν είς την πολε¬
μικήν αξίαν τοΰ άρματος μά-
χης (τάνκ), τό οποίον Θεω-
ροΰν ικανόν νά προσδώση είς
την επίθεσιν την αναγκαίαν ι¬
σχύν διά νά ύπερνικήθΓ) την
άμυναν καί νά εξαγάγη τόν
πόλεμον άπά την τελματώδη
στασιμότητα, όπως ενεφανί¬
σθη τώ 1914—18. Κστά .ήν
σύγκρουσιν εκείνην τα τάνκς
έδρασαν πάντοτε έν συνεργα-
σία καί κατ' θυσίαν ώς βο-
ηθητικόν έξάρτημα τού πεζι-
κοΰ, τοΰ όποίου άποτελοΰσαν
απλήν χαλυβδίνην άσπίδα.
Άλλ' ή νέα σχολή ύποστηρί-
ζει νά άναλάβουν ταυτα α¬
νεξάρτητον δράσιν καί νά
καταστοΰν τό κύριον πολεμι»
κόν δπλον, τό δέ πεζικόν καί
πυροβολικόν, μηχανοκινούμε-
να καθ" ολοκληρίαν, θά ήρ-
κοΰντο νά παρακολουθοθν
καί νά καταλαμβάνουν τό έ-
δαφος άπό τό οποίον θά διήρ-
χοντο ώσάν πύρινος όδοστρω
τήρ τα κύματα των άρμά-
των.
"Ετσι θά έσχηματίζετο 8-
νας μηχανοκινούμενος στρα-
τβς μέ τεραστίαν ισχύν πυρός,
εύλυγισίαν καί εύκινησίαν, ό
οποίος θά είχεν ανάγκην έμ-
ψύχου ύλικοΰ είδικευμένου καί
κατά συνέπειαν περιωρισμε-
νου άριθμοϋ. Συνεπώς θά
ήτο στρατός έπαγγελματικός
καί θά κατήργει την υποχρε¬
ωτικήν θηιείαν. Ή λογικωτέ-
ρα τού συγκρότησις θά ήτο
ή εξής: Αί μεραρχίαι ΙππικοΟ
θά άντικαθίσταντο άπό τα-
χυτάτας μεραρχίας ελαφρών
άρμάτων. Τού πεζικοΰ, άπό
μεραρχίας άποτελουμένας πε-
ρίπου άπό μίαν ταξιαρχίαν
τάνκς, μίαν ταξιαρχίαν μη-
χανοκινήιου πεζικοΰ καΐ δνα
σύνταγμα έπίσης μηχανοκι-
νήτου πυροβολικοΰ. Ή ταχύ-
της μιάς τοιαύτης μονάδος
θά ήτο 15—20 χλμ. την ώραν
τίνώ ή ώριαία ταχύτης των
πεζοπόρων τμημάτων δέν ύ-
τιερβαίνει τα 4 χλμ.) καί θά
διέθετεν πρωτοφανή ισχύν πυ¬
ρός. :
Κατά την αντίληψιν των"
θιασωτών των ίδεών τούτων,
έ'νας παρόμοιος στρατός θά
συνέτρφεν οιονδήποτε άλλον
τής συνήθους μορφής. Αί μη-
χανοποιημέναι μεραρχίαι θά
ηδύναντο νά προκαλέσουν
ρήγμα είς την Ισχυρότερον
άμυντικήν γραμμήν, θά ύπε-
ρεφαλάγγιζαν τάς έχθρικάς
δυνάμεις καί θά τάς διέλυαν.
"Ετσι θά κατέρρεαν τα ά-
μυντικά μέτωπα καί θά επε¬
βάλλετο ό πόλεμος των κινή-
σεων. "Ας προσθέσωμεν έπ(-
σης δτι ό μηχανοκίνητος στρα¬
τός είνε ε'τοιμος πρός δρασιν
άνά πασάν στιγμήν, διότι τα
μηχανήματα διατηρσθνται ε¬
πιμελώς καί τό προσωπικόν
τού είνε πλήρες, ώστε ημπο¬
ρεί νά δράση αίφνιδιαστικώς
καί άπροόπτως καί νά είσβά-
λη είς τό εχθρικόν έδαφος
πρίν ό άντίπαλος προφθάσΓ)
νά κινητοποιηθή.
Τό πράσινον.
Θά οργανωθή λοιπόν καί
είς την πόλιν μας τόν προσέχη*
μήνα έορτή τοϋ πρασίνου μέ
συμμετοχή των άρχών καί
των φιλοδασικών καί φυσιο-
λατρικών όργανώσεων καί θά
φυτευθοϋν άφθονα νέα δεν-
δρΰλλια. ΕΤναι.δέ έξαιρετικώς
ευχάριστον δτι ή άναδασωτι-
κή προσπαθεία θ' αρχίση άπό
την παραλίαν τής Ν. Άλίκαρ-
νασσοΰ, άπό τό μέρος δηλαδη
6που ευρίσκεται ό άσΰρματος
τό αεροδρόμιον καί οί στρα-
τώνες καί δπου ϋπάρχουν τε¬
ράστιαι έκτάσεις διά την δη¬
μιουργίαν μεγάλου^άλσους.Ή-
μεΐς πού υπεδείξαμεν κατ' ε¬
πανάληψιν την δενδροφύτευ¬
σιν των χώρων αυτών, χαίρο¬
μεν ίδιατέρως βλέποντες την
δικαιώση/ ενός αγώνος μας.
Τό ταμείον έμπορον.
Άπό χθές ήρχισεν είς τάς
Αθήνας καί τόν Πειραια ή ά-
πογραφή των έμπορον προ-
κειμένου ν' αρχίση, συντόμως
ή λειτουργία τοΰ ταμείου συν¬
τάξεως καί άσφαλίσεώς των.
Αργότερον ή άπογραφή θά
έπεκταθή καί είς τάς επαρχί¬
ας δεδομένου δτι τό ταμείον
θά συμπεριλάβη τούς έμπό-
ρους δλης τής χώρας. "Ετσι
μετά τα ταμεΐα έργατών. με¬
τά τα ταμεΐα έπαγγελματιών,
ίδρύονται καί ταμεΐα έμπό-
ρων καί αί κοινωνικαί άσφα-
λίσεις έπεκτείνονται καί συμ-
περιλαμβάνουν δλας τάς τά-
ξεις των εργαζομένων. Ή
κοινωνική πο?ατική λ«ιβανει.
κατ' αυτόν τόν τρόπον καί
είς την χώραν μας σ ίρκα καΐ
όστά καί προσαρμόζεται πρός
τάς συγχρόνους ανάγκας.
Οί ερανοι.
Οί ερανοι υπέρ τής Έθνικής
άεροπορίας συνεχίζονται μέ
τόν ίδιον ζήλον καί την αυτήν
προθυμίαν πάντοτε. "Ηδη αί
κοινότητες τοϋ νομοΰ μας προ
θυμοποιοΰνται ή μία μετά την
άλλην νά συνεισφέρουν διά
την καλύτερον οργάνωσιν
τοϋ βασικοΰ άμυντικοΰ 8πλου
τής χώρας. Τό γεγονός είναι
έξαιρετικώς ευχάριστον. Α¬
ποτελεί δέ την ώραιοτέραν α¬
πόδειξιν τής βαθείας καί ριζι-
κής μεταβολής πού επήλθεν
είς την σκέψιν τοΟ ϋθνους. Τό
εθνικόν φρόνημα τοΰ λαοΰ έ-
τονώθη καί έκδηλοθται ήδη
είς συγκινητικάς πράξεις πα-
τριωτισμοΰ.
Τό λαχεϊον.
Ή θεά τύχη, ηύνόησε την
φοράν αυτήν τό Ηράκλειον.
Ό πρώτος άριθμός τοΰ με-
γάλου Κρατικοΰ λαχείου, ?-
λαχεν είς τό Ηράκλειον καί
οί ειότυχεΐς κάτοχοί τού θά
είσπράξουν τα κέρδη των τρι-
ακοσίων χιλιάδων δραχμών.
Ευχόμεθα καί είς τάς άλλας
κληρώσεις νά εύνοηθρ ή πό¬
λις μσς. Καί άκόμη ελπίζομεν
ή ευνοια τής τύχης νά εκδη¬
λωθή γενικωτέρα καί είς εύρυ-
τέραν κλίμακα ώστε ό τόπος
νά εισέλθη Ικ νέου είς νέαν
περίοδον γενικής εύημερίας.
Άναστολή.
Πλημμυροπαθεϊς παρα·
πονοϋνται ότι ένώ άπό την
μίαν συνεργεΐα κατεδάφιζον
τάς οικίας των, άπό την άλ¬
λην δημοτικοί είσπράκτορες
τούς ζητοΰν νά πληρώσουν Φό
ρους. ΟΙ φόροι ούτοι είναι κα
θυστερούμενοιτοϋ Δήμου, πού
έπρεπε βεβαία υπο καλυτέρας
συνθήκας νά είσπραχθοΰν.Άλ
λά σήμερον πώς νά τούς πλη
ρώσουν οί δυστυχεΐς αύ
τοΐ ανθρωποι; Πιστεύομεν
δτι ό κ. Δήμαρχος ποϋ τό¬
σον ενδιαφέρον δεικνύει
διά τούς πάσχοντος πολίτας,
θά διατάξη την αναστολήν
των διώξεων των πτωχών
πλημμυροπαθών, άναγνωρί-
ζων ότι εΐναιάδύνατον είς αύ
τοΰς νά πληρώσουν σήμερον
τούς φόρους των
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σήμερον. «Ό
δρόμος τής καρδίας·.
Ι Άττό τού θρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΣΗΜΕΡΟΝ
Άκόμη ενα έκλεκτό Γερ-
μανικό φίλμ.
Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Μέ την
'Αγγέλα Ζαλλόκερ
καί τόν
Άττίλα Χαιρμίγκερ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Τό πρό ημερών προβληθέν
είς τόν κινηματογράφον
ΣΠΛΕΝΤΙΤ των Αθηνών
Εφετεινόν άριστούργημα
ΙΟΠΕΡΕΤΤΑ)
Μέ τόν
Γκουστάβ Φραϊλιχ
Καϊ την
Χάνσι Κνότεκ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ «ΡΑ 5 μ. μ.
Κινηματονέα Τύπου
Π
..Σ
Γενική εϊσοίος «5ρ. 10
Παιδικά Μαθητικά δρ. 5
■■■■■■■■■■■■■■■■■■πει
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
Τό θαλαμηγόν ά)π
Αναχωρεί έξ Ηρα¬
κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
Πρακτορείον
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τηλέφ. 5-41
■■■
■■■■■■■■■■Μ
ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΪΣΑ —
282ον
Καί μέσα στήν όμίχλη
αυτή, έφθανον εως τα αύ
τιά τού νά λόγια τοθ στρα
τηγοΰ πού τοθ διηγόταν τό
τέλος της τραγωδίας. Ό βα-
σιληάς εΐχε συλληφθή στή
Βαρέν, δεκαέξη μόλις λεΰγες
δώθε άπό τα σύνορα, καί με·
τεψέρετο συνοδεία πίσω στό
Παρίσι. Στό δρόμο τής φυ
γής, δλες οί προετοιμασίες
γιά την προστασία των φευ-
γόντων εΐχαν έξαρθρωθή, τα
άποσπάσματα συνοδείας εΐ¬
χαν παραπλανηθή άπό έ
σφαλμένες ή άόριστες όδη
γίες καί άπό την καθυστέ
ρησι τής βασιλικής άμάξης
καί δέν ήσαν στή θέσι τους.
Μ' δλα ταυτα ό Σουαζέλ
μέ τούς άνδρές τού προσε
φερθή, νά ανοίξη στόν βασ
ληα ενα πέρασμα, άλλά ό
Λουδοβϊκος 16ος άρνήθηκε νά
χρησιμοποίησις τή βία. Μόλις
αύτάς, ό Μπουγιέ, είδοποιή
θη περί τής συλλήψεως, ώρμη
σε μέ τό ενα σύνταγμα. ίπ
πικοϋ πρός τή Βαρέν. Όταν
έφθασεν, ή βασιλική άμαξα
εΐχε φύγη. Τετρακόσιοι ίπ
πεΐς βρέθηκαν άνάμεσα σέ
χιλιάδες ένόπλους. πού εΐχαν
ξεσηκωθή άπό δλη την περι-
φέρεια. Τα άλογα, τσακι-
σμένα άπό μίαν έπέλασι έν
νηά λευγών, δέν μποροΰ
σαν νά κάμουν βήμα. "Ετσι
κι' αύτός έ'χασε τό κουράγιο
τού καί δέν έσπευσε νά προ
φθάσηκαί νά έλευθερώση τούς
βασιλείς. 'Έκανε μεταβολή
μέ τό στράτευμά τού καί τό
βράδυ, συνοδευόμενος άπό
τούς δυό τού γυιούς καί με-
ρικούς άξιωματικούς, έπέρα
σε τα σύνορα.
Καθώς έμιλοΰσεν ό Μπου¬
γιέ, μπρός στά μάτια τοθ
Φέρσεν έπρόβαλλεν ή είκό-
να τής δυστυχίας τού. Ό ά
γριος ατρσγγαλισμός δλων
τού των έλπίδων έβάθαινε
μέσα τού έ'να φρικτό κενό
"Ενοιωθε τό είναι τού δλο νά
έξανίσταται εναντίον τοθ ά
δικου πεπρωμένου. Έπαρα
φερθή εναντίον τοθ βασι-
ληα, ό οποίος ήταν ύπεύ-
θυνος τής καταστροφάς. Νά
άποτύχη, δταν εΐχε φθάση
τόσο κοντά στό τέρμα! "Ο
λως διόλου άδειο ήταν τό
κεφάλι τού; Τόσο άψυ-
χος. τόσο ταπεινός ήταν! Άχ!
"Αν βρισκόνταν ό Ί'διος έκεΐ,
την ώρα έκείνη, ή ^Μαρία—
Άντουανέττα θά ήταν έλεύ
θερη...
(συνεχίζεται)
Συνταξιοΰχος καθηγητής τώ1,
Μαθηματικήν άναλαμβάνει προγυ
μνάσεις μαθητών έν τψ φροντίση)
ρίψ αύτοΰκαίκατ'οίκον μέδίδακτρα
συγκαταβατικά. Πληροφορίαι έν
τώ φροντιστηρίψ συνοικία Περβό-
λας όδός Βασιλογεώργη ώρα ,"5
■δ μ. μ.
Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΟΝ ΔΟΡΩΝ
ΑΗΟΑΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΗΡΙΚΤΙΚ1ΤΗΤΛ ΣΑΣ
Κάλτσες,
Κάλτσες,
Κάλτσες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
Α-ΉΟΠΑΤΖΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεΐα Αγ. Αικατερίνης.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα.
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Ξεύρετε.,.νά γελάτε.
Ό γοΑγο&άς
μιάς καρδίας
"Ε! δέν είνε τόσο εδκολο νά συμ
μορφωθοθμε μέ την συμβουλή
πού μάς δίδει δ Μττομαρσέ, διά
τοΰ στόματος τοΰ Φιγκαρό, ό ο¬
ποίος σπεύδει νά γελά δι" δλα,
άπό φόβο μήπως κλάψει.
Δι' δλα; "Ισως ττάρα πολύ νά
ποΰμε ετσι. Δέν είνε πρέπει νά ζή
τοΰμε άπό κανένα μία τιαρομοία
δόσι στωικότητος.
"Άς άνακεφαλαιωσωμε δμως
πόσες φορές θυμώσετε —κατά την
διάρκειαν τής ττ. εβδομάδος—για
τί σάς άστειεύθησαν διά την φόρ
μα τοΰ καπέλλου σας, κυρία μου,
καί σεϊς κύριε διά τόν τρόπο πού
δένετε τόν λαιμοδέτη σας, ή διά
τόν τρόπον ποϋ φορμάρετε τό
φέτρ σας.
Όχι, είσθε υπεράνω αθτοθ τοθ
εϊδους των σχολΐων! Τόσο τό κα-
λύτερο...
Είς άντάλλαγμα, παρεξηγήσατε
τίς φλυαρίες τής έπίπλαστης φί·
λης, σας ή όποία βεβαιοί δτι δταν
δέχεσθε ξένους είς γεθμα,τό ψητό
είνε πάντοτε κομμένο, δτι άπό
φιλαργυρία δέν άνάπτετε παρά
τό τέταρτο άπό τις λάμπες σαε,
καί δτι ύποχρεωτικώς έπισκέπτε-
ται κανείς τό ρεστωοσν.. φεύγον-
τας άπό τό τραπέζι σας.
Διατί νά έκδηλωθήτε άσχημα
εναντίον αυτής τής συκοφάντιδος.
Γελδτε απλώς, γελάτε κατά τρό¬
πον πού ό καθείς νά έπιθυμήση
νά τόν προσκαλέσετε μέ την βε-
βαιότητα δτι δέν είσθε τσιγκού-
νης καί δτι είνε ύπέροχο τό γεϋ-
μα είς τό σπίτι σας.
Γελδτε περισσότερον ά γο τόν
φαρσέρ ό οποίος σάς έξέλαβε
γιά γελοΐον' έκεΐνος θά γίνη τότε
Ι ό κακός έμπορος τής άστειότη-
I
τος: γελδτε κάτω άπό την μύτη
Ι αυτών των γελοίων ποΰ έλπίζουν
| νά σας Θίξουν μέ τα δηλητηρια-
σμένα βέλη των θά πιστεύσουν
! δτι ήστόχησαν. Γελάτε ενώπιον
των άνθρώπων οί όποϊοι βεβαιούν
1 χωρίς νά ξεύρουν κα'ι ενώπιον ε¬
ί κεινων οί όποΐοι σας προτρέτουν
συνήθως είς τό νά φωνάζετε δσο
κι' έκεΐνοι δυνατά, διότι συζητοθν
παράλογα. Γελάτε άκόμη γιά μιά
εύφυΐα πού δέν καταλαβαίνετε'
αΰτό θά προξενήση τόση εύχσρί-
στησι σ' αυτόν -πού την έξετόξευ-
σε καί θά σδς κρίνη μέ τόν εαυ¬
τόν τού ώς πολύ έ'ξυπνον. Πρέπει
έξ Ισου καλυτέρα νά γελδτε πα¬
ρά νά χασαάσθε επί παρουσία ε¬
νός άνιαροϋ προσώπου. θά σάς
είνε πολύ εύγνώμον καί θά δια¬
κηρύξη παντοϋ δτι είσθε ύπέρο-
χος άνθρωπος.
Καί έξ άλλου, διατί νά ένοχλή·
τε τούς γειτόνους σας μέ τριξί·
ματα δοντιών καί φωνασκίες; Προ
Γΐμοΰν τόσο πολύ είνα εύτυχισμέ·
νο πρόσωπο άπό ίνα «δυσοίωνο».
"Αλλωστε ή κατήφεια είνε ασφα¬
λώς έπιζήμιος είς την υγείαν. Εί¬
νε βέβαιον δτι ό Γιάννης πού
κλαίει ζή απείρως 6>ιγώτερον ά¬
πό τό Γιάννη πού γελδ.
Τουλάχιστον, έ'τσι μας άρέσει
νά σκεπτόμεθα...
Γελδτε, γέλδτε' άλλά μην γε-
λδτε πολύ δυνατά. θά έπίστευαν
δτι τό γέλιο σας είνε πλαστό,
αϋθαδες, άλαζωνικό, δτι κρύβει
συγκεκαλυμένα πάθη...
Είς την πραγαατικότητα άξίζει
καλυτέρα νά μειδιδτε....
Ή Ντιστεγκέ
■ ■■■πι
■ ■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒ·«·ΒΒΗ:ε
ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΑΗΣ
Φέρεται είς γνώσιν των Γεωργικών Συνεται-
ρισμών καί δλων των ενδιαφερομένων, ότι αφιχθη,
τό άναμενόμενον ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ, καί κα-
λοϋνται οί προαγοράσαντες νά έλθουν γιά νά πα-
ραλάβουν.
Ή τιμή έξακολουθεΐ νά είνε ^ρ^Χ- 225—ό
σάκκος των 50 χιλιογράμμων.
ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
Ι ΖΖ
II
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
Τ>ϋ εγραφε ά/.όμη:
«'Υπΐφέρετί τόί^ν κα: εΐσθ
! τόσον κουρασμένος, καί ομως δέ
' λησμονείτε νά προσεύχεσθε γι
μενά. Σάς είμαι εύγνώμων γι
αΰτό. Ί2, σάς παρακαλώ, να
παύσεΐε νά προσεύχεσθε γιά μέ
να, κα'ι παρακαλεΐτε τόν θεό
νά εκπληρώση μιά επιθυμία γιά
την όποιαν τόν παρακαλώ πρω'
καί βράδυ.. ».
Ή μοναδική έπιθυμία πίύ 6πη
νίσσετο ή Έλισάβετ, ήταν ν' α¬
ποκατασταθή τελείως ή Ογεία
της...
Οί μήνες περνοΰν μονότονο:
στό εχθρικόν «υλικόν περιοάλλον.
Τόν Νοέμβριον τοΰ 1Μ1Ϊ4 πραγ-
ματοποιεΐται επί τέλους όδιακαής
πόθος τής Έλισάβετ: Άποκτα
μέσα στό περιβάλλον των αύλι-
κών, πού είνε ολοι τους όργα
να τής πεθερας τη;, έναν άνθρω
πον οικον της. Κατώρθω3ε νά
πείσγ) τόν αύτο/.ράτορα νά τής
άποσπάση μιά νεαρά Ούγγαρέζα
ώς κυρία των τιμών. Τής ύπο-
βάλλουν Ινα κατάλογον μέ όνό-
ματα γυναικών τή; ούγγρικής
άριστοκρατίας. Τελευταίο είς τόν
κατάλογον σημειώνεται τό ονομα
τής νεαράς "Ιντα Φερένται. Εις
τίτλους ευγενεί άς έρχεται τελευ¬
ταία. Αυτή διαλέγει ή αύτο/.ρά-
τειρα. Ζητεί μιά φωτογραφία
της. Χωρ'.ς νά είνα- ώραία,
"Ιντα, μιά κοπέλλα 2."5 έτών,
είνε συμπαθητική. Τα φωΐεινά
μάτιά της έμπνέουν έμπιστοσύνη.
Την παρουσιάζουν είς την αύ-
ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη
δλες οί νέες πλάκες γραμμοφώνων.
τοκράτειραν,
γευμ,α, ο,τι
πασία. Τα
ξαναμμένα.
πού έν.εϊνο τό άπό-
γύριζε άπό την ίπ
μάγουλά της ήσαν
Άκτινοβολοΰσε άπό
νειάτα καί ώμορφιά. "Ετσι είδε
γιά πρώτην φοράν την αύτοκρά-
τειρά της ή νεαρά "Ιντα Φε¬
ρέντσι.
—ΜοΟ άρέσετε πολύ τής λέγει
ή Έλισάβετ, ένω ή νέα κοκκι-
νίζει. ΜοΟ φαίνεται πι'ος εμείς οί
δυό θά τα πάμε καλά...
Καταλάβαινεν άραγε ή άνύπο-
πτος νέα τό νόημα τής πικρα-
μένης, 'παρατηρήσεως τή; αύτο-
χρατείρας; Τα λόγιά της νραν ή
πρόσκλησις πού απηύθυνε μιά ψυ-
χή, νοιώθοντας την ανάγκην ν
αποκτήση ίνα φίλο, ίνα σύμ-
μαχο... (συνεχίζεται)
•31
Λόγφ των έορτων
θά πωλήσωμεν
είς τιμάς κόστους |
Τό χρησιμώτερον καί ττρακτικώτερον δώρον των ημερών ■
είνε αναμφισβητήτως ενα μοδέρνο ϋΦασμα των νέων παραλα- ■
βών μας. ' ■
"Εχομεν πάντοτε την ττλουσιωτέραν συλλογήν γυναικείων 2
ύφασματων. ;
Κατάστημα: Ι
Χρ. Παντουβάκη |
Πλατειά — Στράτα.
■■■■■ι
—]
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
ΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΊϋίΙΐΙΙηϊ
ειοιι

ίΐ
| Τό μόνον κατάστημα
Ι τΐοΰ συγκεντρώνει δλσ τα ειδή
Ι Άνδρικά, γυναικεΐα καί παιδικά:
:
| Λεμπιδάκη-
Ζαψε ιροπούλου
Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μέγα
λην συλλογήν.
Είς τό τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά εϋρετε δτι εΐδος
θέλετε είς ποιότητας καί χρωματισμούς.
ΜΑΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Ό κ.
Ιωάννης Ν. Πετροαιχελάκης, δούς
τας νενομισμένας έ^ετάσεις ενώ¬
πιον των καθηγητών τής Μοαι-
ν,ς Σχολης τοθ Πανεπιστημίου
θεσσαλονίκης ίλαβε τό πτυχίον
τού δικηγόρου μέ επίζηλον βαθ¬
μόν. '
Τοΰ ευχόμεθα επιτύχη σταδιο-
δρομιαν.
Γύρω στήν πόλι.
Παρ' δλας τάς άντιθέτους προ-
βλέψεις ή χθεσινή ήμέρα την πρω
ΐαν τουλάχιστον, δέν υπήρξε φρι-
δωλή είς ήλιον.
—"Ωστε νά ίκανοποιηθοΰν οί
φοβηθέντες την έπίτασιν τοΰ ψύ-
χους τής προηγουμένης νυκτός.
—Τό οποίον πάντως διετη¬
ρήθη καί μέχρι των ττρωίνών ώ-
ρών τής χθές άρκετά διαπεραστι-
κόν.
—Ή έργάσιμος Κυριακή παρου¬
σιάσθη τρόπον τινά πανηγυρικήν
—Ύπενθύμιζε παραμονήν πρω-
τοχρονισς, άν λάβωμεν όη' δψιν
κυρίως την κίνησιν των καταστη-
μάτων.
—Άπό τα όποΐα δέν έλειψεν ή
πελατεία δχι μόνον ή διαπραγμα-
τευομένη απλώς άλλά καί ή άγο-
ράζουσα..
—Ή εϋνοια τής τύχης ή όποία
παρουσιάσθη διά τό Ηράκλειον
δσον άφοοά την τελευταίαν κλή¬
ρωσιν τοΰ έθνικοϋ λαχείου.
—Άνεπτέρωσε τάς ελπίδας καί
των άπό συστήματος άτύχων.
— Καί ώς πρός τα «τυχερά» δ-
λωΐ» των είδών. Καταντόυν βλέ-
πετε καθημερινά τα τυχερά την
εποχήν αυτήν μέχρι τής 1ης τοΰ
έ'τους καί πέραν.
—Δέν έλειψε καί χθές τό πρωΐ,
ή κίνησις μεταξύ αμφοτέρων των
φύλων είς την πλατείαν Τριΰν Κα¬
μάρων καί τόν Δημοτικόν Κήπον.
—Ή κίνησις αυτή είνε τακτική
τάς ήλιολούστους ημέρας κα'ι θά
ένταθτΐ ασφαλώς εάν καί αί έορ-
ταί θά είναι ήλιόλουστοι.
—Όπότε καί θά πληθυνθοΰν
αί φυσιογνωμίαι καί οί τύποι τής
χαρακτηριστικής αυτής έξόδου
πού παρουσιάζεται τΐολύ ? ολίγον
όμοία μέ την κίνησιν των πάρκων
των κοσμουπόλεων.
—ΟΊ διεθνολόγοι τής άπαισιο-
δοξίας Ιχουν τίς εύεργετικές τους
αύτές τίς ήμέρες.
—Τα σημεΐα των καιρών μπο-
ρεϊ νά πή κανείς δτι είνε πληθω-
ρικά δσον άφορίςτ τα στερεότυπα
νέφη» τα προλέγοντα νέαν με¬
γάλην πολεμικήν καταιγίδα,
— "Α νά δοΰμε έν πάση περιπτώ¬
σει άν τα νέφη αύτά θά διατηρη-
θώσιν είς τόν... ουρανόν των διε-
θνολόγων.
— "Ωστε θά πάρουν δώρον καί
οί ίερεϊς λόγω των έορτων...
— Καί ήτο δίκαιον όμολογουμέ-
νως νά μή μείνουν... άλειτούργη-
τοι οϋτε αύτοι είς την τελευταίαν
γενικήν οικονομικήν ανακούφισιν
των τάξεων των ϋπαλλήλων.
—Διά την όποιαν τόσον ένδιε-
φέρθη τό κρό.τος. ΟΊ ίερεϊς άλ¬
λως τε, διά τούς όποίους άπησχο·
ληθή καί άλλοτε ό τύπος κα'ι τό¬
σον έταλοαπωρήθησαν καί σύτοΐ
έν σχέσει μέ τό ζήτημσ τής αυ¬
ξήσεως τής γλίσχρου μισθοδοσί
άς των, είχον ϊνα λόγον παραπά-
νω διά τό δώρον αύτό.
— Είς τό κινηματοθέατρον Που
λακάκη προβάλλεται Μνα νέον έκ
λϊκτόν φίλμ *ό Δρόμος τής καρ¬
δίας».
ό Ρέπορτερ
Ό όίοντίατρο;
Έμμ. Ι. Αλεξάκης
έναντι Αγ. Τίτου
'Εκπαιδευθείς είς Παρισί¬
ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
στόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ
άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
'Επίσης όδοντοστοιχίας καί
κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
λων—κορώνες έκ πορσελά-
νης. 'Επαναφορά τελείως ά-
νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
δόντων είς την κανονικήν αυ¬
τών θέσιν.
Τηλέφωνον 6—91.
Ή Φιλοτελιχή Έταιρεία με-
τεΦερε τα γραφεία της είς τό ά¬
νωθεν τοθ Καφενείου «Όλυμπος»
εύρύχωρον καί πολυτελές σαλόνι
ευγενώς παραχωρηθέν υπό τής
Διευθύνσεως τού. 10—12 π. μ. καί
4—6 μ. μ.
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. Α. Χαμαράκη
Τηλέφ. Ν« 5—50
ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
Μέ εξησφαλισμένην ταχύ¬
τητος 14 μιλλίων.
Αναχωρεί εκάστην
ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
διά Ρέθυμνον, Χανιά,
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκΙδα, Αίδη-
ψόν, Βόλον, θεσσαλονί¬
κην.
• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■π;*
ι ····♦
ρΑφ£|0Ν|
Ν'
. ««χ4*!
ί&Τί
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
Ή κοΰκλα των θυγατέρων τής θεναρδιέρου ή-
τον ήδη^ πεπαλσιωμένη, τετριμμένη καί τεθραυσμί.-
νη, άλλ' ούχ ήττον εφαίνετο είς την Τιτίκαν θαυ-
μαστή έπειδη ή Τιτίκα επί τής ζωής της δέν άπέ
κτηοε μίαν κούκλαν, μίαν άληθινήν κούκλαν, όπως
εχουν δλα τα παιδία.
Αίφνης, ή θεναρδιέρου παρετηρησεν ότι ή Τιτίκα
άπέσπα την προσοχήν άπό τής εργασίας της· 6τι,
άντί νά πλέκη, ΐβλεπε τάς παιζούσας θυγατέ-
ρας της.
—"Α! σ' έπιασα! τώρα! άνέκραξε' αύτη εί¬
νε ή δουλειά δπου κάνειο; Τώρα έγώ νά σοθ
δείξω.
Καί κατηυθύνθη πρός την μάστιγα' άλλ' ό
ξένος στραφεΐς άπό τής καθέδρας τού πρός την θε-
ναρδιέρου' — Κυρία, τής εΐπε μειδιάσας καϊ σχε¬
διον μετά δειλίας, άφήσατε καί αυτήν νά παίξη/
τί άν παίξη καί αύτη;
"Αν όλλος τις όδοιπόρος, όστις θά εΐχε φά-
γει ψητόν καί θά εΐχε πίει δύο φιάλας οίνου
είς τό δείπνον τού, καί δέν θά ήτο δλως διόλου
άνάργι,'ρος κατά τό φαινόμενον, απηύθυνε την ίκε-
σίαν ταύτην, ή ίκεσία θά εϊσηκοΰετο ώς πρόσταγ
μα. Άλλ' άνθρωπος φορών πϊλον ώς εκείνον είς
τή·» κεφαλήν, νά εκφράση καί επιθυμίαν! άν¬
θρωπος φορων έπενδύτην ώς εκείνον τετριμμέ-
νον, νά δείξη καί θέλησιν, τουτο εφάνη δυσάρε¬
στον είς την Θεναρδιέρου. "Οθεν εΐπε πρός αύ-
τΛν μετά δριμύτητος.—ΌχΓ πρέπει νά δουλεύη,
άφοΰ τής δίνω καί τρώγει. Έγώ δέν την τρέψω
διά νά κάθεται χωρίς νά κάμνη τίποτε. «
— Καί τί δουλειά είνε έκείνη ποϋ κάμνει; η¬
ρώτησεν ό ξένος μέ ήπίαν φωνήν άσυμβίβαστον
πρός τα είς έπαίτην άρμόζοντα φορέματά τού,
καΐ πρός τούς είς άχθοφόρον ίδιάζοντας ώ-
μους τού.
Ή Θεναρδιέρου κατεδέχθη ν' άποκριθή'—Τόν
κακό της τόν καιρό! πλέκει. Κάλτσαις πλέκει διά
ταίς κόραις μου, δπου σχεδόν κοντεύουν νά μεί-
νουν μέ τα πόδια γυμνά.
Ό ξένος παρετήρησε τοΰς γυμνούς πόδας
της πτωχής Τιτίκας, οΐτινες ήσαν έρυθροί έκ τοΰ
ψύχους, καί πάλιν ηρώτησε,
—Καί είς πόσον καιρόν τελειώνει αύτό τό ζευ-
γάσι;
— Την κακή της καί την ψυχρή της την ή-
μέρα!
Ή άκαμάτα, χρειάζεται άκόμη τέσσαρες η¬
μέραις, διά νά τελειώση αύτό ποΰ κράτει.
—Καί πόσο ειμπορεί ν' άξίζπ αύτό τό ζευγά-
ρι, άφοΰ τό κάμτι;
Ή Θεναρδιέρου έρριψεν έπ' αΰτοΰ βλέμμα
περιφρονήσεως. '
—Τουλάχιστον ένάμισυ φράγκο
— ΜοΟ τό π,ωλεΐς διά πέντε φράγκα; έπηρώτη
σεν ό ξένος.
— Άκοΰς πέντε φράγκα! άνέκραξε μετά βα-
ναύσου γέλωτος είς των άμαξηλατών, δστις ή-
κου&ν. Άμ' τό πωλεΐ. Άμ1 δέν τό πωλεΐ πέντε
βόλια!
Ό Θεναρδιέρος έλαβε τότε τόν λόγον.—Πέντε
φράγκα ε'ίπατε, κύριε; Πολύ καλά' άφοϋ τό θέ¬
λει ή ευχαρίστησις σας, είνε δικό σας αύτό τό
ζευγάρι διά πέντε φράγκα. Δΐ,ν άγαποθμε ποτέ
νά χαλνοΰμε την διάθεσιν των ξένων μας.
— Άμέοως δμωο καί την πληρωμή, προσέθεσεν
ή Θεναρδιέρου διά τοϋ άποτόμου καΐ έπιτακτικοϋ
τρόπου της.
(συνεχιζεται)
Τα κοστούμια τις καπαρντίνες
τα παλτά σας, είς τοθ ΜΑΡΟΥΔΑ.
Έγκυκλοπαιδεία
ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
Άπό όλα δι' δλουο.
ΜΥΣΤΪΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Α'.
Εις τοΰς κορχλλιογεν.-ϊς
χους τοϋ ΕίρηνικοΟ "ίί
εις μέτρια βάθη, ζή «ίνα θαλάσ-
σιο σκουλήκ'. πού ασφαλώς δύνα¬
ται νά θεωρηθή ώς Ινα άπο τα
παραδοςώτερα^ζωα ποΰέοημιούργη
σε ποτέ ή μητέρα φύσις. Είνε ό
λεγόμενος σκώληξ «Παλόλο».
Κάθε χρόνον, τό φθινόπωρον, οί
ΐθαγενεΐς τής Σαμόα καί των νή-
σων Φίντζι ίορτχζοι>ν έ'να μεγά¬
λο πανηγΰρι. Ή θάλασσα στρώ-
νει τότε γιά τούς ίθαγενείς αΰ-
τούς πλούσιον τραπέζι Διότι την
εποχήν αυτήν τοΰ έτους έμφα-
νίζονται είς τα ρηχα νερά, εις
μικράν απόστασιν άπό τής πα-
ραλίας, τεράστιαι μάζαι ενός πε-
ριέργου σκώληκος πο-ϋ ο-Ε ΐθαγε-
νεϊς όνομάζουν «Παλόλο». Έως
πέρα είς τα βάθη τοΰ ορίζοντος,
δπου φθάνει τα βλέμμα τοϋ άν-
θρα'ιπου, ή θάλασσα λές καί έχει
ήξΐ!) άπό τα παράςενα αύτά
σκουλήκια. Τό πέλαγος μεταβάλ-
λεται είς μίαν ζωντανήν, 'κινου-
μένην μάζαν. Νέοι καί γέροι άν-
δρες καί γυναΐκες καί παιδία,
δλοι οί ίθαγενείς μέ δίκτυα καί
μέ διάφορα δοχεΐα τρέχον νά
μαζεύσουν όσον περιοσοτέραν ήμ-
ποροθν άπό την έτοιμον αυτήν
τροφήν πού τούς προσφέρει ή Οά-
λασσα. Οί ίθαγενεϊς θεωροϋν τό
θαλάσσιον αύτό σκουλήκι ώς Ι¬
να σπουδαίον μεζέ, μιά πρώτης
τάξεως λιχουδιά. Σημειωτέον 8-
Τ^ καΐ Εύρωπαϊοι πού άπό πε¬
ι ριεργειαν ετυχε νά τό οοκιμα-
ρά-1 σουν ϊσχυρίζονται πώς οέν είνε
Ή πειό περίεργος 5μως λεπτο-
μέρεια αύτοΰ τοθ θαλασσινοϋ σκώ¬
ληκος ήλθεν είς φως, μόνον οταν
έπελήφθησαν αύτοΰ οί φυσιοδί-
φαι, καί τόν εθεσαν υπό λεπτο-
μερή επιστημονικήν παρατήρησιν.
Τότε, πρός μεγάλην έκπληξιν
τώι παρατηρητήν, ήλθε διά πρώ¬
την φοράν είς φως, ίτι τ4 σκου-
λήκι αύτό δέν είνε ίνα ολόκλη¬
ρον σκουλήκι, άλλ' απλώς έ'να
μίρος αύτοΰ! Είνε απλώς έ'να μέ-
ρο; τοθ δπισθίου τμήματος ενός
σκώληκος, καταστάν αύτοτελές
Ιδού τί ακριβώς συμ&αίνει: Ό
καθ"1 έαυτό σκώληξ Πολόλο ζή μέ-
σα είς τα θαλάσσια βάθη, καί
μέδα στούς «μπάγκους» τοΰ κο-
ραλλιοΰ. Την εποχήν τής γενετη-
σίου ώριμότητος, τό θαλάσσιον
αύτό σκουλή*! γιομίζει καί φράσ-
σει τό όπίσθιον τμήμα τοΰ σώμα-
τός τού μέ γενετησίους υλας, τό
άποχωρίζεται καί τό στέλνει τα-
ξεΐδι! Άλλά καί αύτό τό άπο-
χωριζόμενον τεμάχιον, δέν είνε,
κυρίως ειπείν, έ'να «κομμάτι».
Είνε Ινα νέον αύτοτελές σχουλή-
κι, δεδομένου 2τι είς τό μέρος
τής κοιλιας τού τοΰ φυτρώνουν
άκόμη καί μάτια. Ή μόνη δια-
φίρά πού τό χωρίζει άπό τό άρ-
χικόν, " καθ' έαυτό σκουλήκί πού
ζή είς τα μεγάλ* βάθη, είνε 8τι
δέν μπορεΐ νά φάγ^ τίποτε.
(συνεχίζεται)
Τό,Εθνικόν"
μέ τόν πεφημιβμένον ζκχαροπλάστιιν τού,
έλυσε δι' εφέτος τό πρόβλημα των Χριστουγεν-
νιάτικων χχ Άγιοβασιλιάτικων γλυκισμάτων.
ΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΕΣ τοΰ «ΈθνικοΟ» θά παρου-
σιάσουν έκπλήξεις,
ΟΙ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ τού θά είνε απαράμιλλον
Τα φρουί—γλασσέ τού άσΰγκριτα.
ΡΟΔΑ-ΡΟΔΑ ΠΟΥ ΙΩ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
Ή συμπλήρωσις έν Κρήτο
της σποράς των σιτηρών.
ΧΑΝΙΑ Δεκέμοριος. — Κατά ,
πληροφορίας ές' Αθηνών πρός εν¬
διαφερομένους γείοργικούς κύ-
κλους, είς τό υπουργείον τής Γε
ωργίας σ'ονεκεντρ(·')θησαν πληρο¬
φορίαι κατά τάς οποίας είς ολό¬
κληρον σχεδόν την χώραν συνε-
πληρώθη ή σπορά των σιτηρών.
Εις τινάς μάλιστα Χομού;, ώ; λ.
χ. Έορου, Ροδόπης, Άρκαδίας,
Ηρακλείου, μέχρι τέλους Νοεμ¬
βριού ή καλυφθεϊσα υπό σιτηρών
έν γένει έκτασις ύπερβαίνει την
περυσινην τοιαύτην 10—1?0 ο)ο.
Είς τόν Νομόν Ρεθύμνης είνε μι-
/.ρατέρα τής περυσ;νής, καθόσον
οίί έργατικαί χεΐρες ήσαν απη¬
σχολημέναι μέ την συλλογήν έ-
λαιοκάρπου. Ή ανάπτυξις τής
κριθής καί 6ρώμης είνε ζωηρά.
Έπίσης τοΰ πρωίμως σπαρίντος
σίτου ή ανάπτυξις είνε κανονι-
κή.
Αί πολλαί βροχαί τοΰ Νοεμ¬
βριού έπέορασαν δυσμενώς κάπως
είς τάς περισσοτέρας Ιλαιοφύ-
τους περιφερείας, παρασύρασαι
καρπόν είς την θάλασσαν ή εις
χαράδρας. Έπίσης λόγω τοΰ δά-
κου, εσημειώθησαν ζημίαι. Ένε¬
κα τοΰ λόγου τούτου ή παραγωγή
έλαιολάδου τής χώρας έν συνόλφ
θ' ανέλθη είς 121 έκατομμύρια
οκάδας.
"Οίον ά,φορζ. τάς άποδόσεις είς
ελαιον, αύται κυμαίνοντα: άπό
15—.ίι) ο)ο. Αί τιμαί έξ άλλου
των έλαιων κυμαίνονται αναλό¬
γως των περιφέρειαν άπό 8—11
δραχμάς κατ' όίν καί τοό Ιλαι-
ολάδου ίνευ φόρου άπό 20—28
δραχμάς. ^
"Οσον άφορα την τιμήν τής έ-
λαιοπυρήνος είς την Κρήτην, έ-
ςακολουθεΐ νά ευρίσκεται άκόμη
είς χαμηλάς τιμάς, μή ύπεροασα
την 1.10 δραχ. κατ' οκάν. Τό υ¬
πουργείον τής Γεωργίας ομως
λαμβάνει σύντονα μέτρα διά τόν
καθορισμόν κατωτάτης τιμής. Ό
καθιρισμός κατωτάτης τιμής Ι-
λαιοπυρήνος θά έχη πραγματοποι¬
ηθή μέχρι τής προσεχούς Δευ¬
τέρα; σχετικών πληροφοριών δι-
"ομένων άμέσως πρός την Γενικήν
Διοίκησιν κα! τάς αρμοδίας υπη¬
ρεσίας τής νήσου.
—Τα Ταμεΐα Άσφαλίσεως.
Δι' αποφάσεως τοΰ ΰφυπουρ-
γοΰ Εργασίας, δημοσΐευθείση; είς
τίιν έφπμερίύα της κυβερνήσεως
παρετάθη μεχρι τελους Μαρτίου
1938 ή προ9εσμία πρός υποβολήν
αιτήσεων δανεισμού των μετόχων
τοϋ~Ταμείου Συντάξεων καΐ Αύ-
τασφαλίσεως Ύγειονομικων.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό Δημαρχος Ηρακλείου
Προκηρύσσει δτι
Έκτίθεται είς μυστικήν δι'
ένσφραγίστων προσφορών μει¬
οδοτικήν δημοπρασίαν την 21
Φεβρουαρίου 1938 ημέραν
Δευτέραν καί ώραν 11 —12
π. μ. είς τό Δημοτικόν Κατά-
στημα Ηρακλείου ή κατα-
σκευή σκυροστρώσεως όδοΰ
Μασταμπά.
"Απαντα τα σχετικά είσί
κατατεθειμένα είς τόν Δήμον
Ηρακλείου καί δύνανται οί
βουλόμενοι νά λάβωσιν γνώ¬
σιν αυτών προσερχόμενοι κα¬
τά τάς εργασίμους ώρας των
γραφείων.
Έν Ηρακλείω τή 17 Δε¬
κεμβριού 1937. '
Ό Δημαρχος Ηρακλείου
Μηνάς Γεωργιάδης
—Το Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
θύμνης.
Τώ Κακουργιοίικεΐον Ρεθύ¬
μνης έκδικάσαν την υπόθεσιν
τού ©εοχ. Άλεξανδράκη έκ
Σκαφιώτου Κισαάμου κατηγορου
μενου έηϊ θανατηςρόροις τραό-
μασι κατα τοϋ ομοχώριον ·»©>
Ιωάννου Καστρινάκη, κατεδίκα-
σεν αΰτβν είς 3 έτών φυλάκισιν
«αραώεχθέν τό ελαφρυντικόν
τής μετρίας συγχύσεως.
—Τό Είρηνοδικεΐον Σητεί-
α5'.
Κατά πληροφορίας έκ Σητείας
τό έκεϊ Εϊρηνούικεΐον έξακο-
λουθεϊ νά στερηται Εϊρηνοίί-
κου. Δεδομένης τής σημασίας τοΰ
Είρΐνούικείου τούτου διά την
άπομεμακρυομένην ταύτην άλλά
ζωηράν εί; κίνησιν και αυναλ-
λαγήν επαρχίαν, οί κάτοικοι έ-
τοιμάζονται ίνα άναφερθοΰν 5Γ
ιδιαιτέρα; άναφοράς των είς τό
Υπουργείον Δικαιοσΰνη;.
μετρικόν
—Τό δεκαδικόν
σύστημα.
'Εντός των ημερών ηληροφο-
ροΰμεθα ότι συνερχεται είς Ά-
βήνας υπό την πρβείρίαν τοΰ
Γενικοΰ Γραμματεύς τού ΰπουρ-
γείου Έθνικής θΐκονομίας κ. Κα·
3ανίκα η επιτραπή διά την με¬
λέτην τού ζητηματο; τής εΐσαγω-
γης τοϋ δεκαδικοϋ μετρικοϋ συ·
στηματος.
1 Έκπτώσειςέξαιρετικαί ι
Έπ' εύκαιρία των έορτών καί δι' 20 μόνον ημέρας τό
νέον Χρυσοχοεΐον.·
Ι Ανδρ. Βλάσση
Όδός "Ιδής =
θά διαθέση είς τιμάς πραγματικοα κόστους όλην την
πλουσίαν συλλογήν των άσυναγωνίστων καί τΐεφημισμέ-
νων είδών τού.
ΤΜΗΜΑΤΑ: Χρυσά κοσμήματα άπαράμιλλά.—'ίίρολόγια επιτραπέζια
χειρός καΐ τσέπης.—Όλα τα μοδέρνα Β^'οιιχ της παγκοσμίου μάρκας
Β3ΡΒ.—Κρΰσταλλα.—Μπιμπελώ άπαντα, παντός εϊδου;.
Διά τα καλλυντικά σας.
Καθ' δλον τόν μήνα Δεκέμβριον καί μέχρις έξαντλήσεως
τής μεγάλης παρακαταθήκης των καλλυντικών καί άρωμά-
των τοϋ φαρμακείου.·
Ιωάν. Λθγΐάδθυ (Πλ. Μεϊντάνι)
θά ιτωλοΰνται είς τό ειδικόν τούτου τμήμα καί ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
ττραγματικοΰ ΚΟΣΤΟΥΣ δλα τα εΐδη των καλλυντικών καί ά-
ρωμάτων.
"Ητοι άρώματα, πουδρες, κρέμες, μπριλλαντίνες, σαπού-
νια κ. λ. π., κ. λ. π.
Έκπτώσεις κόστους.
ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ.ΜΟΥ
Γειοργίου Ε. Φιωράκη κατοίκου
Αοοοΰ.
Κατά
Αποστόλου Ε. Άνυφαντάκη κκ-
ίκου Άβοοΰ.
Έπειοή καίτοι νομίμως επετά-
γη ό καθ' ού τό παρόν μου διά
; υπό χρονολ. 1 Όκτω,'ίρίου
19."!7 άπλής έπιταγής μου κατ'
αυτού καί ακολούθως διά τής υπό
χρονολ. 20 Όκτω^ρίου 1937 κ«-
τα^χετηρίου τοιαύτης, ίνα δυνά¬
μει καί πρός εκτέλεσιν τ&ΰ υπ'
αριθ. 5910 πωλητηρίου συμβολαί-
ου τοΰ Συμβολαιογράφου Χερσο-
ήσου Β. Κοζύρη νομίμως κεκη-
ρυγμενου έκτελεατοΰ, μοί πληρώ¬
ση διά κεφάλαιον τόκους καί ϊ-
ξο3α μέχρι τής δευτέρας έπιτα·-
γής έν όλω δραχ. ,ό22ο' έντόκω;
έκτοτε έν τούτοις ουδέν μοί κατέ¬
βαλε1/.
' Διά ταυτα
Πρός είσπραξιν τοΰ ανωτέρω
ποσοΰ των δρχ. Γ>22*> των τόκων
αυτών καΐ των έξόδων Εκτελέσεως,
εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστι¬
κόν πλειστηριασμόν τό κάτωθι
άκίνητον κτήμα τοΰ ώς άνω όφει- ·
λέτου μου, κείμενον έντός τοθ
χωρίου Άβδοΰ καί κατά την συ-
νοικίαν «Μεσοχωριά» συνιστάμε-
νον έξ ενός ίσογείου δωματίου
συνορευομένου κτήμασι Καλής
Τυλλιανάκη, Γεωργίου» Άση-
μινάκη κα! δρόμω έκ δύο με·
ρών.
Ό πλειστηριασμός τοΰ ώς άνω
ακινήτου γενησεται την 23ην Ία-
νουαρίου 1938 ημέραν Κυριακήν
καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
τού Συμβολαιογράφου Χερσονήσου
Η. Κοζύρη ή τούτον κωλυομένου
ενώπιον τοΰ νομίμου αύτοθ άνα-
πληρωτοΰ καί έν τώ έν Λιμένι
Χερσονήσψ δημοαί(ρ γραφείω τού
Ινθα καί όπότε καλοΰνται οί βου¬
λόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν.
Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ έ-
νεργησάτω τα νόμιμα.
Έν Ήρακλείψ τή 15 Νοεμβριού
1937
Ό τοΰ έπισπεύδοντος πληρε¬
ξούσιοι δικηγόρος
Έμμ«ν. Άντ. 'Ασσαριώττι}
Ι
,'ι
Ηράκλειον -Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Τρίτης
21 Δεκεμβριού 1937
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΑΕ-Γσ
ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΠ0ΥΡΓ0Υ ΜΕΤΑΞΑ
Ο ΑΗΑΖ ΚΑΤΕΤΟΠΙΣΟΗ ΣΧΕΤΙΚΟΣ
ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ
ΚΛΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚ» ΖΗΤΗΜΑΤΙ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού
άνταποκριτοΰ μας). — Ή ^ Α. Μ.ό
Βασιλεύς εδέχθη σήμερον είς μακράν
ακρόασιν τόν πρωθυπουργόν κ. Ιε-
ταξάν.
Ό κ. Μεταξάς εξέθεσε.,την εξέ¬
λιξιν τής καταστάσεως όσον ά-
φορά τόσον τα έξωτερικά όσον καί τα
βσωτερικά ζητήματα, τού Βασιλέως ζή
τήσαντος επ* αυτών ωρισμένας πληρο¬
φορίας καί κατατοπισθέντος.
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΦΕΡΒΗ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού
άνταποκριτού μας).— Κατά την σημε¬
ρινήν συνεργασίαν Βασιλέως καί Πρω
θυπουργού ΛΙεταξά, ό Βασιλεύς άνε
φερθή είς τάς έντυπώσεις έκ τού ταξι
δίου τού άνά την Ευρώπην καί τάς δια
θέσεις των ξένων άπέναντι τής Ελ¬
λάδος.
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
Η Α. Β. Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2θΔεκεμβρίου (τού άν¬
ταποκριτού μας). — Σήμερον ανεχώ¬
ρησε διά Γερμανίαν όπου θά παραμεί
νη μέχρι των έορτών ηαρα τή μνηστή
τού ή Α .Β. Υ. ό Διάδοχος πρίγκηψ
Ηαΰλος.· '·τ ΐχ&η · η '
ΒΑΡΥΤΑΤΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΕΝΕΣΚΗΨΕ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠ Ο Ν Ν Η Σ Ο Ν
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά άγγέλλε
ται έκ των διαφόρων έπαρχιών τού κρά
τους, ό χειμών ένετάθη πάλιν άπό τής
προχθές. Ιδιαιτέρως ό χειμών ένετο
πίαθη είς Πελοπόννησον είς τα όρεινά
τής οποίας καί έν γένει είς τάς περιφε
ρείας της, πίπτει άφθονος χιών.Αέγεται
μάλιστα ότι πολλά χωρία απεκλεί¬
σθησαν έκ των χιόνων.
ΣΥΝΕΧΙ20ΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
ΜΕΤΟΥΣ ΑΡΑΟΛΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΑΙΣΤΙΝΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού
άνταποκρ'.τοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
Λονδίνου ότι αί ταραχαί είς Πάλαι-
στίνην έλαβον έκ νέου επικίνδυνον μορ¬
φήν. Άγγέλλονται νέαι μεγάλαι συμ¬
πλοκαί "Άράβων καί Άγγλικού στρα-
τού. Συγκεντρώσεις Άράβων παρα-
τηρούνται ήδη είς πλείστα σημεία τής
χώρας, άπειλεϊται δέ κατ*ά τα φαινόμε-
να παναραβική εξέγερσις όπότε θά ά-
παιτηθή ή αποστόλη καί άλλου Άγ-
γλικοθ «τρατοΰ.
Ο ΝΤΕΛΜΠΟΣ ΕΞΕΘΕΣΕ
ΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΕΜΗΡΕΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τουάν
ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
Παρισίων ότι ό έπανακάμψας έκεΐ έκ
Ηράγας Γάλλος ύπουργός των 'Μξωτε
ρικών κ. Ντελμπός εγένετο δεκτός πά-
ρά τού προέδρου τής Δημοκρατίας κ.
Λεμπρέν είς τό οποίον έξέθεβεν τάς
εντυπώβεΐς αυτού έκ τού άνά την Έυ
ρώπην ταξιδίου του
ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΣΙ
ΤΟΝ ΚΛΕΦΤΟΠΟΛΕΜΟΝ ΕΙΣ ΝΑΝΚΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού άν
ταποκριτού μας).— Έκ τής "Απω
Άνατολής τηλεγραφείται ότι είς την
περιοχήν τής Νανκίν συνεχίζεται υπό
των Κινέζων έξαντλητικός κλεφτοπόλε-
μος είς βαρος των Ιαπωνίαν-
Ή Κεντρική Εύρώπη καί οί Γάλλοι,
Και πάλιν ή ανάκλησις των έδελοντών.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).—Ή ά-
πόλυτος αίσιοδοξΐα τού Γαλ-
λικοΰ τύπου διά τάς συνομι-
λίας τοθ Γάλλου ύπουργοθ
των Εξωτερικών κ. Ντελμπός
είς Πράγαν, εκδηλούται καί
σήμερον μέ νέα άρθρα Ιδιαι¬
τέρως τονίζεται δτι αί συνο-
μιλίαι αυται θά έπηρεάσουν
ίκανοποιητικώς καΐ τάς σχέ-
σεις Τσεχοσλοβακίας — Αυ¬
στρίας επί τή βάσει των
συμφωνηθέντων διά τό αμε¬
τάβλητον τοϋ καθεστώτος τής
Κεντρικής Εύρώπης.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
Αί μαχαι είς τό μτέωπον τοΰ
Τερουέλ, ώς βεβαιούν νεώτε¬
ραι είδήσεις έξ Ίσπανίας συ-
νεχίζονταί πάντοτε. Ή πρω-
τοβουλία των έπιχειρήσεων ά-
νήκει ήδη1 είς τούς έθνικούς
οΐτινες άποκρούσαντες τούς
κυβερνητικούς ένεργοΰν ήδη
επιτυχώς άντεπιθέσεις έφ' δ-
λου τοΰ μετώπου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
Έν σχέσει μέ τάς εργασίας
τής έπιτροπής μή επεμβάσε¬
ως, ανακοινούται δτι πιθα-
νώτατα έντός τής σήμερον θά
γίν— διάβημα πρός τάς ένδια-
φερομένα£ κυβερνήσεις διά
την χορήγησιν γενικωτέρων
όδηγιών, δσον άφορα τα ζή
τήματα τοΰ μεθοριακοΰ έλέγ
χου έν Ισπανία, τό ζήτημα
τής άναγνωρίσεως τοϋ δικαι
ώματος τοΰ έμπολέμου κα
τής ενάρξεως άνακλήσεως των
έθελοντών τα όποΐα έξη
τασε ή ύποεπιτροπή προχθές
—Κατ' είδήσεις έκ Πάλαι
στίνης είς την ύπαιθρον συνε
χίζονται αί μικροσυμπλοκα
άτάκτων Άράβων καί Αγγλ
κων αποσπασμάτων. Έκ των
πρώτων, συνελήφθησαν αίχμά
λωτοι καί εφονεύθησαν άρκε
τοί τάς τελευταίας ημέρας.
Ή προσφορά των Κρητ. σουλτανίνων
εμειώθη σημαντικώς έν Λονδίνω.
Είς τό Γεωργικόν Έπιμελη-
τήριον Ηρακλείου εκοινοποιή¬
θη τό τελευταίον δελτίον τι-
μών τής σταφιδαγοράς Λον-
οίνου.
Έν τώ δελτίω άναφέρεται
δτι παρά τάς προσδοκίας των
κατόχων άποθεμάτων Έλλη-
νικοΰ σταφιδοκάρπου καί πα¬
ρά τάς υφισταμένας ενδεί¬
ξεις δτι κατά την πρό των
Χριστουγέννων περίοδον θά
διετίθεντο ίκαναΐ ποσότητες
όπωσδήποτε κέρδος, ή άγορά ι νινών προελεύσεως Ήνωμέ
έξηκολούθήσε άμετάβλητος
καί άπογοητευτική.
Τό δελτίον συνοδεύεται έ-
πίσης υπό πίνακος έμφαίνον-
τος την κίνησιν έν Λονδίνω
των σταφίδων διαφόρων προ-
ελεύσεων κατά τό άπό 1ης
Νοεμβριού μέχρι 4 Δεκεμβρι¬
ού χρονικόν διάστημα. Έκ τοΰ
πίνακος τούτου καταφαίνεται
δτι ή Κρητική σουλτανίναι ύ-
στέρησε καταπληκτικώς είς ά-
σταφΐδος μέ ικανοποιητικόν γοράς έναντι των σουλτα
νων Πολιτειών, Ίσπανίας
Κύπρου καί άλλων Βρεττανι-
κών άποικιών, Αύστραλίας
καί Τουρκίας.
Ούτω άναφέρεται "ότι αί
Ηνωμεναι Πολιτειαι έπραγ-
ματοποίησα πωλήσεις 644.647
κιβωτιδίων, ή Ίσηανία 87.339
αί Βρεττανικαί άποικίαι 68.
644, ή Αύστραλία 60.170, ή
Τουρκία 45. 896, ή Ελλάς 22,
074. καί ή Κρήτη 10.133.
ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
Πληροφορούμεθα αρμοδίως
δτι έστάλησαν τα έπιδόματα
των άναποκαταστάτων άνα-
πήρων καί θυμάτων πολέμου
τής 4ης τριμηνίας 1937—38.
Τα σχετικά έντάλματα έκδο-
θέντα διεβιβάσθησανήδη είς τό
ενταύθα 'Υποκατάστημα τής
Έθνικής Τραπέζης οπόθεν οί
ένδιαφερόμενοι δύνανται νά
ζητήσωσιν την πληρωμήν τής
συντάξεως των.
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙίΥΐΟΙ
Διά τόν ερχόμενον μήνα ω¬
ρίσθησαν δικάσιμοι άγροζη-
μιών έν τή περιφερεία τοΰ Α¬
γρόν ομείου Άρκαλοχωρίου αί
εξής: Την 12 είς Αρκαλοχω¬
ρι, την 17 είς Τεφέλι καΐ Πάρ
τηρα, την 18 είς Γαρύπαν
την 19 είς Καστελλιανά
την 20 είς Σχοινιά.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΑΙ κυμανθεϊσαι χθές έν τη άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
ΣταφΙίϊς.
Σουλτανίναι α' δρ. )
Καραμπ.
■Ελεμέδες
Ταχτδς
Μαύραι
β'
Υ'
α
β'
Υ'
α'
β'
Υ'
Ι 22.-23.-
10.50
9.50
α__,
9.-
α__
Χαρούπια » 3.
"Ελαια 5ο » 23 50
» κοινά · 22.50
Σάπωνες.
Λευκοί α' ποιότητος δρ. 20. - 24
• β' » » 19.- 23
Πράσινοι α' ποιότ. » 21.50
β' » » 19.—
θινοι.
"Αρχανών τό μίστατ. » 45.
Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
κα
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ
Συνελήφθη καί παρεπέμφθη
αρμοδίως διά παράνομον ό-
πλοψορίαν ό Βασίλ. Στ. Τρι
γονάκης -κάτοικος Παρανύμ
φων Μονοφατσίου.
ΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
.ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
Έν σχέσει μέ την κατάσχε
σιν ένοικίων υπό τοΰ Δημο
σίου πληροφορούμεθα δτι τό
γενικόν λογιστήριον έν τή έγ
κυκλίω τού ήν έκοινοποίησε
πρός τα ταμεΐα τοΰ κράτους
έν σχέσει μέ την είσπραξιν
των παλαιών φόρων, διευκρι-
νίζει δτι προκειμένου περΐ ό-
φειλετών οί όποΐοι άποζοθν
άπό τό ενοίκιον μιάς οικίας
τουτο μή κατάσχεται είς
τό ολόκληρον. Έπισης συ¬
νιστά όπως καί τό μέ¬
τρον των άναγκαστικών έκτε-
λέσεων γίνεται μόνον κατά
των προφανώς δυστρόπων ό-
φειλετών.
ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
Παρ' όργάνων Χωροφυλα-
κής κατεμηνύθη διότι κατεΐ
χεν έν τή οίκία τού φυλλάδια
λαθραίου συγσροχάρτου ό Δρ.
Έμμ. Παπαδάκης έκ Δαφνών.
Ωσαύτως κατεμηνύθη επί πά
ραβάσει των περί όκταώρου
εργασίας διατάξεων ό Μιχ.
Έμμ. Μεραμβελιωτάκης έκ
Βενεράτω.
Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
Κατήλθεν είς Κρήτην τιρο·
κειμένου ν' άσχοληθή μέ τρε¬
χούσης φίσεως μελιπσοκομι-
κά ζητήματα ό έκ των τμημα-
ταρχών τοΰ ύπουργείου Γεωρ
γίας κ. "Αγγελος Ξυδιάς.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
Καθ" ά άνακοινοΰται άρ-
μοδίο^ς, συμφώνως τώ νομώ
6022 άπό τής προσεχούς Πέμ-
πτης καί μέχρι τής 6 Ίανουα-
ρίου τίθεται είς υποχρεωτικήν
εφαρμογήν πρόσθετον ειδικόν
ένσημον υπέρ των φυματικών
ύπαλλήλων τοΰ Τ.Τ.Τ. Τό έν¬
σημον τουτο άνέρχεται είς λε-
πτά 10 δία τάς είς τό εσωτε¬
ρικόν άποστελλομένας απλάς
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΕΟΠΩΛΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δι' έπιστολής τού πρός τόν
Πρόεδρον τοθ Συνδέσμου
Κρεοπωλών Ηρακλείου ό
Πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς
συγχαίρει αυτόν διά την είσ-
φοράν των κρεωπωλών έκ
5.000 δρχ. υπέρ τής Βασιλι-
κης άεροπορίας.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ
επιστολάς, δελτάρια, καί επι- ΤΉΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑΣ
σκεπτήρια, είς λεπτά 20 διά
τάς συστημένας επιστολάς,
έπιταγάς καί επιστολάς μετα
δεδηλωμένης άξίας καί είς
λεπτά 50 διά τα άποστελλό
μενά δέματα.
Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΣΕΙΣΜΟΣ
Κατ' είδήσεις έκ Ρεθύμνης
εγένετο καΐ αύτόθι αίοθητή ή
προχθεσινή σεισμική δόνησις
ώς άρκετά σφοδρά.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
Ηρακλείου εψήφισε δρχ. 40.
000, ώς·βοηθήματα τοθ Δήμου
κατά τάς εορτάς υπέρ των
άπόρων καί ένδεών τής πό¬
λεως.
ΜΕΊΈίϊΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Ό πιθανός καιρός σήμερον
προβλέπεται έν γένει άστα-
τος σχεδόν πανταχοΰ. Οί
άνεμοι θά πνέουν άπό δυτι-
κών διευθύνσεων ώς μέτριοι
καθ' όλον τό 24ωρον. 'Η θερ-
μοκρασία θά παραμείνη περί-
που στάσιμος μέ μικράν πτώ
σιν τής ελαχίστης. Θερμο-
κρασία τής χθές 8ης ώρας
11,0. 11ης ώρας 19,9, 14ης
ώρας 16,8, ελαχίστη 8,0.
ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Την προσέχη Πέμπτην 23
τρέχ. και περΐ ώραν7.15' μ.μ,
θά γίνη διάλεξις έν τή αιθούση
τής Λέσχης Έπιστημόνων μέ
όμιλητήν τόν κ. Άνδροκλήν
Ξανθουδίδην, προϊσταμενον
τής Γεωργικής Περιφερείας Ή
ρακλείου καί μέ θέμα: Οί έκ
τής φυλλοξήρας μεγάλοι κίνδυ
νοι τής άμπελοκαλλιεργεΐας
μας.
Τό έν Πειραιεί έδρεϋον
Σκανδιναυϊκόν Πρακτορείον
Έγγύς Άνατολής, έκοινοποί¬
ησε δι" έγγράφου τού πρός τό
Γεωργικόν Έπιμελητήριον Η¬
ρακλείου πληροφορίας έκ Στοκ
χόλμης άναφερομένας είς τάς
τιμάς τάς σημειουμένας είς
τάς έκεΐ άγοράς επί των ει¬
σαγομένων άμυγδάλων, μέ
την παράκλησιν νά τάς με-
ταβιβάοτ) είς τούς ενταύθα
ενδιαφερομένους έξαγωγεΐς
άμυγδαλόψυχας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΙΤΟΥ'
Ενεκρίθη δι" ύπουργικής α¬
ποφάσεως ή κατ' εξαίρεσιν
των διατυπώσεων τοϋ κλήριγκ
είσαγωγή 25.000 τόννων σί-
του Ρώσσικου, 25.000 κανα-
δικοΰ καί 2.000 τόννων σίτου
άλλων προελεύσεων.
30Πρωΐγή
ΗΗΟΤαΓ ΠΙΒΙΝΩϋ
Η ΔΙΕΟΝΗΣ Π Ε ΡΙΠ Λ ΟΚ Η
ΑΝ ΑΠΕΙΛΗΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ
.ΑΘΗΝΑΙ 5Μ> Δεκεμβριού (τού άν
τ*ποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγρα-
φήματα έκ τού έξωτερεκού φέρουν
πλέον ή βεβαίαν την διεθνή περιπλο·
κήν άν οί Ίάπωνες άπειλήσουν όπω-
αδήποτε την περιοχήν τού Χόγκ
Τουτο συνάγεται έκ τής σημασίας
την οποίαν αποδίδει ή ΙΙΙεγάλη Βρετ-
τανία είς την Κινεζικήν ταύτην έπαρχί
αν καί έκ των μέτρων τα όποΐα λαμ-
βάνει έσπευσμένως πρός περιφρούρη¬
σιν καί άμυναν αυτής άπό πάσης άπει-
λης.
ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ
Ι1ΛΕΕΙ ΠΡΟΓΓ]_ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού άν-
ταποκριτοΰ μας).—Είδήσεις έκ Αον-
δίνου άναφέρουν ότι ίαχυρότατος Βρετ
τανικός στόλος συγκροτηθείς έκ νεωτά
των μονάδων διετάχθη ή έτοιμάζεΐαι
νά άποπλεύση διά Χόγκ- Κόγκ.
Κατ' άλλας πληροφορίας ό στόλος
ούτος ευρίσκεται έν πλώ πρός τό Χόγκ
Κόγκ πρό τοΰ όποίου ώς ανηγγέλθη
προχθές ναυλοχοΰν πολλά Ίαπωνικά πό
λεμικά.
ΕΤΥΦΕΚΙΙΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΝ
ΚΑΙ ΛΜΟΙ ΟΚΤίϊ ΤΡΟΤΣΚΙΚΟΙ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού άν
ταποκριτού μας). —
» είδήσεις έκ
ής
Μόσχας κατεδικάσθησαν καί έξετελέ-
σθησαν ήδη όκτώ άτομα τα όποΐα
κατηγορήθησαν δι* έσχάτην προδοσίαν.
Ηροβλέπονται έπίσης καί άλλαι συλ-
λήψεις καί καταδικαι έν Ρωσσία
δία στρατιωτικών παραγόντων,
όποΐοι παρακολουθούνται νυχθημερόν
υπό όργάνων τής Γκεπεού.
ι¬
οί
ΤΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΜΟΥ ΤΣΙΝΤΑΟ
ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δ8κεμ6ρίου*"(τοΰ άν
ταποκριτοΰ μας)— Νυκτερινά τηλε-
γραφήματα βεβαιούν ότι είς Τσιντάο οί
Κινέζοι κατώρθωσαν νά πυρπολήσουν
τα έκεΐ μεγάλα Ίαπωνικά έργοστάσια.
Λί ζημίαι είναι άνυπολόγιστοι.
ΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΚΗΡΥΘΡΑΙ
Υπεγράφη κοινή απόφασις
των ύπουργών Οΐκονομικών
καί Έθνικής Οίκονομίας διά
τής οποίας έπιτρέπεται ή
είσαγωγή μέσω τής Άγροτι-
κης Τραπέζης 400 κιβώτιων
των διακοσίων φύλλων τεχνη-
τών κηρυθρών προελεύσεως
Άμερικής.
ΚΛΟΠΗ ΕΛΑΙΟΥ
Άγνωβτβι βισελββντες
χθές λάθρα εί; την οικίαν τβ»
Στυλιοίνοϋ Βα(3βυράκη είς Κβ-
ίαρβ Ρβθύμνης «φήρποβςν έκ
ταύτης μεγάλην πβββτι,τα ι-
λαίου.
ΜΕΓΑΑΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
ϋΡΧΙΣΕΝ ΕΙΠ| Ν. ΚΙΝΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 9Ο Δεκεμβριού (τού άν
ταποκριτοΰ μας).— Βορειοδυτικώς τοΰ
Νανκίν καί μέ κατεύθυνσιν πρός την Νό
τ&ον Κίναν, καθ· ά άγγέλλουν νεώτερα
τηλεγραφήματα, ήρχισεν άπό τής χθές
μεγάλη Ίαπωνική επίθεσις.Διβξάγονται
ήδη σφοδραί μαχαι είς την περιφέρειαν
ταύτην
ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΙΣΙΟΑΟΞΟΥΝ
ΛΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ «Ο Δεκεμβριού (τοΰ άν
ταποκριτοΰ μας)— Άνακοινώββις έκ
τού ιδιαιτέρου γραφείου τής Κινεζι-
«ής κυβερνήσεως μεταδιδόμβναι ραδιο
Υραφικώς, άναφέρουν ότι ή Κινεζική
κυβέρνησις αίσιοδοξεΐ διά την έκβασιν
των έπιχειρήβεων είς την Κίναν ή όποία
«ροβλέπεται ότι τελικώς θά άπελευθε-
Ρωθή έκ τής •Ι*«ων*κήί είσβολης.
Μέγεθος Γραμματοσειράς