95032 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4715

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

16/11/1937
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
>* ι,.
«όλον
Ν
III
βρίου (τοϋί
α άγγίλλιηΐ
υπουργο; ^
ιντίνοβΐί; Ιι
:ηΆ^Ι
?">;
;>:;;$
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ
Αίγυπτον
ετησι'α ?ΐί_ΚΜ
ίίαμηνος ί
μράς
«ΐηοία δολ ) "ι
ή
ΚΛΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤιΚΗ ΚΑ» ΕιΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Γιμη.
'/ίίΤΙΙ (/ ('^ /
ιχιγ ·1
ΤΡΙΤΗ
16
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1957
ΠΆΦΓ-ΙΑ
ΟΛΟΣ Μ1ΩΤΛΥΡΟΥ
}ΓΚΛΐΟ.·1 ΚΡΗΤΗΣ- Ι ΓΟΖ 220*
ϋ!)ϊιΒτ»ί5 ΣΜΤΜΤΗΣ ΘΡ
ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
Δ1ΕΥΘΥΗΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Αί. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Κ «ΟΙΟΤΙΧΗ ΒΕΑΪΙ8ΣΙΣ
ΤΟΝ ΓΕΩΡΝΚΩΝ ΟΡΟΐΟΝΤΟΙΙ
Ή προσπαθεία την οποίαν Ι είναι μεγάλη έξ αυτού,
ανέλαβε καί καταβάλλει ή Καί είναι μέν άληθές
Ελλάς άιτό μιάς έννεαετίας
ήδη πρός
τάλλευσιν
έντατικήν έκμε-
τών άγρών καί
αύξησιν τοΰ γεωργικοϋ πλού¬
τον της, είναι αναμφισβήτη¬
τον επ εσημείωσε σημαντι¬
κήν επιτυχίαν καί απέδωκεν
πλουσίους
διάστημ»
καρπούς. Είς τό
αύτό ή γεωργική
παραγωγη ηυξήθη είς τό δι-
πλάσιον σχεδόν. Πλείστα
ειδή, τα όποΐα άλλοτε είσή-
γομεν έκ τοΰ έξωτερικοΰ
διά τάς ανάγκας τής έσωτε-
ρικής καταναλώσεως, παρά-
γονται σήμερον εις τόσας
ποσότητας, ώστε όχι μόνον
την αύτάρκειαν τής χώρας
νά έξασφαλίζουν άλλά καί
περισσεύματα ν' άφήνουν δι'
έξαγωγάς. Καί δέν πρέπει νά
θεωρήται μικρόν κατόρθω·
μα τό ότι ή παραγωγη τοΰ
βάμβακος, των γεωμήλων,
των λαχανικών καί των
νωπών καρπών, ηυξήθη τό¬
σον, ώστε καί τάς ανάγκας
λύ ί ή
κατά τα τελευταία
ΟΤΙ
έτη κα
ταβάλλεται μία σοβαρά προσ¬
παθεία ποιοτικής βελτιώσε-
ως καί των κρασιών καί των
ελαιων διά τής Ιδρύσεως καί
λειτουργίαν των συνεταιρι-
κών ο'ινοποιείων καί ελαι¬
ουργείον. 'Αλλ' ή προσπα¬
θεία αυτή δέν απέδωκεν ά-
οσα θά ήτο δυνατόν
ε:; τα &τομζ
χης. Κ αί οί
γ.ΐτητος είνζ:
1'εννχχχι ώσχόσο χο
Ίίιο:
ώ; χληρονζμ(χό-
τ,ς
έρόπημα:
άό
λιιτχ
χχ: τχ μουσιχχ οεοομενχ
-ου πηγχζουν άπο την φανχαοΐ-
χ'/ χχΐ το χιαθημχ των παρω-
χημένων γενεών. ' Εχουν καί χύ-
Κΐνε αψογο; άπό αϊσθηχικής άπό-1 χά χήν άρχιχεκχονικήν καί την
ψεως ή παραμονή αύχή χής ψυχής | φιλοσοφίαν χων. Έχουν άκόμη
χήν πειθώ χων είχε άσχετον την
φαντασθοϋμε μέ τάς σημερινάς
προόδους, είτε σχετικήν. Ύπο-
θέχω δπ ψο σοφίς 'έκείνος ποΰ
είπεν ίχι ή πρόοδος πρέπει νά
μέ... έπιφυλάξεις.
ΔΕΝ Δ1ΚΑ1ΟΛΟΓΕ1ΤΑ1
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ς γς
μας νά καλύπτη καί πηγή
πλούτου ν' άβί δά
τής εΐσρβής
λά έ
η ηγή
άποβαίνη διά
ξένου συναλ-
έξ
ής ρς ξ
λάγματος έκ των έξαγωγών.
Έπίσης η παραγωγη των σι-
τηρών εσημείωσε τόσην αύ¬
ξησιν ώστε νά φαίνεται πλέ¬
ον απολύτως κατορθωτή ή
πραγματοποίησις τοΰ όνείρου
τής σιταρκείας πού εφαίνετο
άλλοτε χίμαιρα. Δέν ύπάρ-
χει όδ Αμφιβολίαι ότι μέ μίαν
ν' αποδώση εύχάριστα άπο-
τελέσματα. Καί θά πρέπει νά
συνεχισθή μέ μεγαλύτερον
ζήλον καί καλύτερον σύστη-
μ«. Τα συνεταιρικά οίνο-
ποιεΐα καί έλαιουργεϊα ειμ¬
πορούν ασφαλώς νά παρα-
σκευάζουν τυποποιημένα
προϊόντα, Ίκανά νά άνθέξουν
είς οιονδήποτε συναγωνισμόν
καί νά κατακτήσουν την δι-
εθνή αγοράν. Καί πρέπει ν'
άποβλέψουν είς την επίτευ¬
ξιν αυτού τοΰ σκοποΰ. Εί¬
ναι άνάγκη νά βελτιώσωμεν
ποιοτικώς τα προϊόντα τής
γεωργίας μας. Νά τα τυπο-
ποιήσωμεν καί νά τά«πλασσά
τού λαοϋ εις τούς κόσμους τοΰ
παρελθόντος, Ένα; βέρος «έσΐέτ»
τής Δύσειυς θά άπαντοΰσε άρνηχι-
κώς. ΆλλΊ όπως εγράψαμεν καί
ο .αν άντ·.μϊτοπίσαιεν > είδικώτε-
ρχ τό (Ιίμχ, η \νχτολή είνε μιχ
ψυχ-.κή επάνοδος ποΰ δημιουργεΐ-
ται αυθορμήτως. Αύθορμητισμός
όμως τί θά πή; Ασφαλώς ένχ
πράγμα πού δέν 'όπάγεται εις κα-
νόνας εμπειρικού; ή μεθοδϊκούς.
Ό νεοέλλην ποΰ όραματίζεται έ-
ςαφνι/.ά τό παλαιόν μακάρΐο κ*ΐ
φειδωλό οιάγραμμα τής%, χαρας
τού -πού οέχεταί την μοϊρχ
όπως έρχεται καί άνατρέχει
προ'ιατορι-κίν μοτί6ο διά νά έη
λώσιτ, χο συναίσθημα τής στ:γμής,
είνε έχ.τός τόπου καί χρόνου.
—Ή άκριβέστϊρ* είνε μέσα
στήν αίωνιότητα, συνεπλήρωσεν
ό μύστης τοϋ άτταβισμοΰ ΛυτοΟ.
Είτε τό έ'να συμβαίνει, πάντως,
είτε τό άλλο, δέν μπορεϊ νά Ινχμ-
ρωμεν» κατόπιν
οιοι άπ' ΰδί
τανάλωσιν, διά
ημείς οί ι-
είς την κα-
ν' άποκομί-
ύ
τού
είς
ρισθή
3 οδτε
αντικειμενικωτερος
κριτής, δτι τό σύμπτωμα αύτό
στερειται ώμορφιας. Τδ σαξοφόν
καί ή χαβάγια μπορεΐ νά Ιχουν
τίς ώρες τους. Είναι δμως άκατά-
Πρό ημερών συνήνχησα συμπο¬
λίτην, άπό τούς νεωτέρους, νά
γεοματίζη σ' Ινα μαριδοχηγανιστή-
ριον τής άγορχς μας. Χομίζβτε δ¬
τι χό έκαμνε άπό οϊκονομίαν,Κάθε
&λ1ο. "Οπως μοΰ εΓπε χον Ισερνεν
έχεΐ ή... ψυχή τού παπποΰ τού.
Ίίστειεύετο 6 άνθρωπος; Διό-
λου Άπό άφηγήαεις γύριυ άπό
χά μικρομαγαζάκια χής έποχής
χου, άπο καμμιά φωτογραφή χοΰ
παπποΰ χου συνχρώγονχος μέ φί-
γους ή διασκεδάζοντα; έκεί, θά
χον έ-
έκείνη. .
Όπωσδήποτε ή μετάβασις τού είς
συνεδέετο μέ
ή έμφυτον τύ-
γραφικόχηχος,
πρόοδος δέν
είχε διαμοφωθή
αυχόν χου ή ψυχολογία
καί είς
χά οίνομαγειρεΐον
χον κληρονομικόν
πον τής Έθνικής
χήν οποίαν καμμιά
καχώρθωσε νά ίξου
Σήμερον πράκειται νά
συνέλθη έκ νέου ή 'Επιτρο-
πή μη Επεμβάσεως τοΰ Λο-
δίνου, πρβκειμένου νά συ¬
ζητήση έκ νέου τό Ίσπανι-
κόν. Όχ εξετάση δέ καί τάς
άπαντήσεις των δύο ίσπανι-
κών Κυβερνήσεων, επί τής
προτάσεως άνακλήαεως Των
ξένων εθελοντών, εάν έννο-
ήται εχουν ληφθϊί μέχρις
αυριον. Φαίνεται ομως δτι
οΰτε καί την φοράν
πρόκειται νά ληφθούν ρ
στικαί άποφάσεις, όπως έπί¬
σης δέν φαίνεται πιθανόν
νά λάβη συντόμως οριστικάς
άποφάσεις καί ή διάσκεψις
των Βρυξελλών, επί τού σι-
νοϊαπωνικοΰ.
Έν τώ μεταξύ,
ημερών, είς την
παρατηρεΐται μία
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
Αί άνάγκαι τού γείτονος
καλήν καί έντεταμένην προ¬
σπάθειαν εισέτι, τό πρόβλη-
μα τής γεωργικής μας παρα-
γωγής είς τό ανώτατον δυ¬
νατόν βριον καί τής σιταρ¬
κείας τής χώρας θά λυθή ο¬
ριστικώς καί κατά τρόπον
απολύτως Ικανοποιητικόν.Δι¬
ότι ή Έλληνική γή, ό«ως
έχωμεν κατ' επανάληψιν το-
νίσει, καί όπως πιστεύει καί
ή κυβέρνησις, περικλείει ά-
φθόνους θηααυρβύς καί έχει
«λας τάς δυνατότητας νά δι-
αθρέψη κάλλιστα τόν πληθυ¬
σμόν μας, άρκεΐ νά συστη-
ματοποιηθή ή καλλιέργεια
καί ή εκμετάλλευσις της·
Άλλά μόνον ή αύξησις τής
παραγωγής δέν έπιτρέπεται,
δέν πρέπει ν' άποτελή τβν
τελικόν καί μοναδικόν σκο¬
πόν μας. Πρέπει έκ παραλ-
λήλου ν' άποβλέπωμεν και
είς την ποιοτικήν βελτίωσιν
των παραγομένων γεωργικων
προϊόντων μας. Διότι ή πο¬
σότης δέν εχει αξίαν χωρίς
την καλήν ποιότητα. Καί δυ
ατυχώς, διά νά ήμεθα είλι
κρινείς, οφείλομεν νά ομο¬
λογήσωμεν, ότι άπό τής α¬
πόψεως αυτής δέν εχομεν
κάμει σπουδαίας προόδους.
Ένω δέ τα προϊόντα τής έλ
λην»κής Υής, φυσικώς, λόγω
των ϊδαιτέρων εύνοϊκών κλι·
ματολογικών όρων τής χώ¬
ρας, παράγονται εις αρίστην
ποιότητα, έν τούτοις ύστε-
ροΰν των προϊόντων άλλων
χωρών, διότι δέν έπεξεργά-
ξονται, δέν παρασκευαζονται
επιστημβνικώς.
Καί άν έξαιρέσωμεν τον
καπνόν καί την σουλτανίναν
πού είναι πράγματι άσυναγω-
νιστα καί έν μέρει καί τάς
σταφυλάς πού συσκευάζονται
κατάτάτελευταΐα έτη κατάζη
λευτόν όμολογουμένως τρό¬
πον, δλα τα άλλα προϊόντα
μας, μόνον ώς πρώται ύλαι
ειμπορούν νά δοθούν είς την
διεθνή κατανάλωσιν. Ιδίως
τα κρασιά καί τα ελαια
δέν έτυχαν μέχρι σήμερον
ούδεμιάς έπιστηλονικής φρον
τίδος καί έπεξεργασίας. Τα
κρασαιά άγορά^ονται κυρίως
ώς χρωστικαί ύλαι. Καί τα
λάδια μας τίθενται είς κατα
νάλωσιν ά φού έπεξεργασβοΰν
καί ραφιναρισθοΰν άπό τούς
ξένους αγοραστάς των. Ώς
είναι δέ ευνόητον ή ζημία
ζωμεν τό κέρδος, πού καρ-
ποΰνται σήμερον αί ξέναι βι-
ομηχανίαι πού τα. έπεξεργά-
ζονται. ©ά εχωμεν είς την
περίπτωσιν αύτην άλλωστε
καί άλλο έν επί πλέον έ
δος: Ότι διά της δημιοργ
μΐγάλης "βίομηχανίας ελαίου
καί κρασιών θά δημιουργη-
θοΰν νέαι εργασίαι πού θά
άποροφήσουν μέγα μέρος
τοΰ άνέργου πληθυβμοΰ μας.
Καί κατ' αυτόν τόν τρόπον,
θ' άντιμετωπισθή καί τό πρό-
βλημα τής άνεργίας.
Ή κυβέρνησις είναι εύτυ-
χώς διατεθειμένη νά ενισχύ¬
ση μίαν τοιαύτην προσπά¬
θειαν. "Ηδη μάλιστα εχει ά-
ναλάβει ή ιδία σταυροφορίαν
υπέρ τής βελτιώσεως των γε¬
ωργικων προϊόντων μας. Ή
επίτευξις λοιπόν τοΰ σκοποΰ
αυτού δέν είναι δύσκολος.
Άρκεΐ νά εκδηλωθή ή πρω-
τοβουλία καί των συνεταιρι-
σμών καί τού ίδιωτικοΰ κε-
φαλαίου. Είς την χώραν μας
ύπάρχουν όλαι αί δυνατό-
τητες νά δημιουργηθή χ°"
νά προοδεύση σοβαρωτάτη
γεωργική βιομηχανία.
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
ΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
Ή γραφικόχης καί ή πρόοδος
ευρίσκονται πάνχοχε είς άληθι-
νήν διαμάχην. Αύτάς τάς ημέρας
μάλιστα εις τόν Αθηναϊκον τύπον
καί άπό κορυφαίους τής πέννας
ιετυπώθη ή θέσις: "Ολιγώτερα
ρόοοοίΐ Ό αΐώνιος καραμπουζου-
κλής τής Άνατολής, τόν οποίον
πρό μηνός μόλις παρουσιάσαμεν
καί άπό τής στήλης ταύτης, άπετέ
λεσε καί την φορχν αυτήν τό κα¬
λύτερον έπιχείρημα εναντίον τής
προόδου Τό σαξοφόν καί ή χα-
βάγια ουδέποτε θά συνταυτισθοΰν
μέ τόν λαϊκόν χαρακτήρα. Αύτός
θά μείνη σε^ντάς, πάθος, είλι-
κρίνεια, μοιρολατρεία, κέφι, τύ-
ΡΕΘΥΜΝΟΝ Νοέμβριος
(άνταποκριτοθ μας).—Τό ζήτη-
μα τής κατσσκευής νέου με-
γάλου καϊ άσφσλοΰς λιμένος
μέ δλα τα σύγχρονα μηχανι-
κά μέσα, είς την πόλιν μας,
έξακολουθεΐ ν' άπασχολή καΐ
τόν τύπον καί τοΰς άρμοδί-
ους καϊ τό δημοτικόν Συμβού¬
λιον καί τάς λαϊκάς όργα-
νώσεις. Καί αί συζητήσεις πέ¬
ριξ τοϋ ζωτικοϋ τούτου διά τό
Ρέθυμνον ζητήματος, συνεχί-
ί,ονται μακραί, άτελεύτητοι.
Φυσικά δέ όπως είς δλαις
σχεδόν τάς περιπτώσεις δέν
λείπουν καί αί διχογνωμΐαι,
δικαιολογημέναι άλλωσχε, μέ¬
χρις ενός δμως μόνον σημεί-
ου, λόγω τής οοβαρότητος
καΐ τής οημσαίας την οποίαν
έχει διά την πόλιν ή κατσ-
σκευή τοΰ νέου λιμένος. Θά
επιτραπή λοιπόν κσί είς ημάς
άπαξ τό θέμα εξήλθεν έκ τής
αιθούσης των αρμοδίων είς τό
πεζοδρόμιον καί άφοθ μετε¬
φέρθη είς τάς στήλας των ε¬
φημερίδων νά είπωμεν καί
την γνώμην μας.
Ή άνάγκη τής άποκτήσεως
άσφαλοΰς, συγχρονισμένου
λιμένος κατέστη άπό έτών ή¬
δη αίσθητή διά τό Ρέθυμνον.
Καί γενικώς πόθος των Ρεθυ-
μνΐων τόσον τής πόλεως δσον
καί τής ϋπαίθρου ήτο καί εί¬
ναι, νά θεραπευθή τό συντο-
μώτερον ή άνάγκη αυτή, Δυ-
ατυχώς δμως, διά τα προβλή-
ματα ποϋ άπαιτοΰν μεγάλας
χρηματικάς δαπάνας οί πόθοι
δέν είνε άρκετοί, οϋτε καί ϊ-
κανοί νά φέρουν την ταχείαν
καί ριζικήν λύσιν.
Δι' αυτόν ακριβώς τόν λό¬
γον καΐ δέν εδόθη κστά τό
παρελθόν λύσις είςτόλιμενικόν
μας ζήτημα Διότι έλειπε τό
απαραίτητον χρήμα. "Ηδη δ
μως ή έλλειψις τοϋ λιμένος
άπέβη κίνδυνος σοβαρός
πος.
εί-
Τύπος.,.προαιώνιος δηλ.
πεν έδώ ^νας προοδευτικός.
Καί δέν είπεν ύπερβολήν. Ή
ΐδιοσυγκρασία τοΰ Άνατολίτη ά-
πορρέει άπό κόσμους πού ή άρ-
χή τους, ή ψυχολογική καί ή αϊ-
σθηματική, άνάγεται εις πολλάς
εκατοντάδας έτών. Άλλά τί ση-
μαίνει,.. Τό πάθος δέν έχει επο¬
χήν Ό χαρακτήρ δέ ενός λαοΰ
δέν είνε ζήτημα μόοας. Προήλθεν
άπό ωρισμένας Εστορικάς αφορ¬
μάς. Καί α£ αφορμαί αυταί συνή-
θως παραμένουν άναλλοίωτοι οΕ-
αιδήποτε καί άν είναι αί έξωτε-
ρικαί άλλαγαί. Ή ψυχολογία δέν
ΐ νά άλλάξη. Διεμορφώθη
τό μέλλον τοΰ τόπου.
διά
Τα
προϊόντα μας έξήγοντο καί
έξάγονται άπό άλλους λιμέ-
νας καί δρμους περισσότερον
άσφαλεϊς καί πλησιεστέρους
πρός τόν τόπον τής παραγω-
γής. Τό ίδιον δέ συμβαΐνει
καί μέ τάς είσαγωγάς. Καί
έξ αίτίας αύτοΰ, ήρχισε νά
φθίντ)
μνου
τό εμπόριον τοΰ Ρεθύ-
νά χαλαροϋται ή κίνη
σις, νά μαραίνεται ή άγορά
καί ή οίκονομική καί ή έν γέ
νει ζωή τής πόλεως.Άποτέλε
σμα δέ τής οίκονομικής αυτής
παρακμής υπήρξεν καί ή ά
ποτελμάτωσις των πάντων
Καί ένώ αί πρωτεύουσαι
των άλλων νομών έσημείω
όρι
έί
άπό τίνων
Ευρώπην
άσυνήθης
διπλωματική δραστηριότης,
όποία καί φανερώνει ότι
έχομεν εισέλθει είς νέαν α¬
ποφασιστικήν περίοδον. Ού¬
τω, αγγέλλεται ταξίδιον
τού Λόρδου άντιπροέδρου
τής 'Αγγλικής Κυβερνήσεως
κ. Χάλΐφαξ είς Βερολίνον
καί Ρώμην, ένώ ταύτοχρό
νω; γίνεται λόγος περί
μεταβάσεως τοΰ Γάλλου
των μεγάλων
γων.
σαν κατά τα τελευταία ετη
σημαντικήν ανάπτυξιν καί είς
πληθυσμόν καΐ είς οίκονομι
κήν άντοχήν, αντιθέτως τό
Ρέθυμνον έμεινε στάσιμον καί
ό πληθυσμός τού, άν δέν η¬
λαττώθη, δέν ηυξήθη πάντως
ή τουλάχιστον δέν ηυξήθη δ¬
σον θά έπρεπε. Κατέστη λοι
πόν έκδηλος ή άνάγκη τής
άντιμετωπίσεως των κινδύνων
αυτών, διά τοϋ μόνου ύπάρ
χοντος άσφαλοΰς τρόπου: Διά
ής ταχυτέρας κατασκευΓ|ς
τοΟ νέου λιμένος, άφοθ, εύτυ
χώς, σήμερον τό Λιμενικόν
αμεΐον μας διαθέτει σημαν-
τικά κεφάλαια καί δύναται
ά έξεύρη καΐ άλλα άκόμη,
δσα θ' άπαιτήσρ ή κατασκευή
λιμενικών έ'ρ-
Άλλ' ένώ επί τοΰ σημείου
αύτοϋ δλοι οί Ρεθύμνιοι ευρέ¬
θησαν σύμφωνοι, διεφώνησαν
δυστυχώς ώς πρός την θέσιν
δπου πρέπει νά κατασκευα¬
σθή ό νέος λιμήν. Τό χειρότε-
ρον δέ είναι δτι έπ' αύτοΰ
διεφώνησαν καΐ οί είδικοί. Καί
άλλοι μέν ύποστηρίζουν δτι
πρέπει νά κατασκευασθή πρός
ανατολάς τής πόλεως, άλλοι
δέ πρός δυσμάς. "Εχουν δέ
καΐ οί μέν καί οί δέ τα έπι-
χειρήματά των τα όποΐα καί
παρατάσσουν είς άτελευτή-
τους συζητήσεις, χωρίς δυστυ¬
χώς κανέν θετικον άποτέλε-
σμα Οί μέν ύποστηρίζουν ό¬
τι 6 λιμήν πρέπει νά κατα¬
σκευασθή πρός ανατολάς, δι¬
ότι έκεϊ είναι καί ή φυσική
τού θέσις, έκεΐ ευρίσκονται
καί αί αποθήκαι καί των έμ-
πόρων καί τού τελωνείου καί
έκεϊ άπολήγουν καί δλοι οί
δρόμοι πού ένώνουν τάς έπαρ
χίας μέ την πόλιν Οί άλ-
λοι αντιθέτως έπιμένουν δτι
πρέπει νά κατασκευασθή
δυτικώς τής Φορτέτσας, ο-
που θά είναι άσφαλέστε
ρος καί δέν θά κινδυνεύη ά¬
πό προσχώσεις, θά μείνη δέ
ή άνατολική θαυμασία προ-
ύπουργοΰ των Εξωτερι¬
κών κ. Ντελμπός είς τάς
πρωτευούσας των Κρατών
τής Μικράς Άντάντ καί τής
Βαλκανικής Συνεννοήσεως.
Έπίσης» έπιβεβαιούται τό
ταξίδιον τού Βασιλέως Λεο-
ττόλδου τοΰ Βελγίου είς Λον¬
δίνον, οπου έπίσης ευρίσκον¬
ται άπό ημερών καί οί Βα¬
σιλείς τής Ελλάδος καί τής
Βουλγαρίας. Κα) συγχρόνως
είς τάς πρωτευούσας ολων
των μεγάλων καϊ μικρών
Κρατών. διεξάγονται συνε-
χεΐς καί μακραί συνομιλίαι
μεταξύ των πολιτικών καί
διπλωματικήν κύκλων μεγί¬
στης σπουδαιότητος. Δεδο-
μένου δέ ότι ολα αύτά τα
ταξίδια των ήγεμόνων καί
των ύπουργών δέν εχουν βε¬
βαία χοψακτήρα άναψυχης
αί δέ διεξαγόμεναι αυνομί-
αι δέν άποτελοΰν απλήν φι¬
λολογίαν, ειμπορεί κανείς
μετά ^εβαιότητος νά υποστη¬
ρίξη ότι γίνεται σοβαρά προ-
σπάθεια κατά τάς ημέρας αύ¬
τάς πρός πλήρη άποσαφή-
νισιν τής διεθνοΰς καταστά¬
σεως.
Είναι ομως δύσκολον πολΰ
νά επέλθη ή άποσαφήνισις
αυτή συντόμως. Ή υπογραφή
τοΰ τριμεροΰς άντικομμουνι-
ατικοΰ συμφώνου εδημιούρ¬
γησε μίαν νέαν κατάστασιν
τής οποίας ή σημασία προα-
λαμβάνει έκτασιν παγκόσμι¬
ον.Ή δέδημιουργία νέουόλο-
κληρωτικοϋ Κράτους είς την
Νότιον Αμερικήν, — την
Βραζιλίαν— πού άποδίδεται
είς δάκτυλον καί ενίσχυσιν
τής Ρώμης καί τού Βερολί-
νου, έπέτεινε την ούγχυσιν
καί ηύξησε τάς ανησυχίας
πού έδημιουργήθησαν έκ τού
τριμεροΰς συμφώνου.Ή άνα-
κατάταξις λοιπόν των δυνά-
μεων πού συντελεΐται αυτήν
την στιγμήν είς ολα τα γεω-
γραφικά πλάτιι καί μήκη> είς
όλας τάς ήπείρους, δικαιολο-
γεΐ μέν την εκδηλουμένην
διπλωματικήν ύραστηριότιιτκ
δέν δικαιολογεΐ ομως οΰτε
Γήν αντίληψιν ταχείας διευ-
κρινίσεως τής καταστάσεως,
οΰτε την επικράτησιν αίσθη-
μάτων μεγάλην αίσιοδοξίας.
κυμαία
καΐ την
διά τόν
άναψυχήν
περίπατον
των πολι-
τών καί των ξένων πού θά
μάς έρχονται ιδίως κατά τό
θέρος, διότι, λέγουν, πρέπει
έκ παραλλήλου νά έργασθώ-
μεν καί διά την πύκνωσιν τής
τουριστικής κινήσεως, διά νά
καταστήσωμεν δηλαδή τό Ρέ
θυμνον κέντρον παραθερισμοΰ
άψοθ έχει δλα τα πρός τοΟ
το προσόντα.
Φυσικά, δέν
είπωμεν δτι
πρόκειται νά
τα έπιχειρή
ματα τής μιας παρατάξεως'
Η σΰσκεψις.
Ή μετάβασις των κ. κ. Νο·
^άρχου καί Δήμαρχον είς Χα-
ιά καΐ ή ουνεργασΐα. των με·
ά τού άναπληρωτου ύπουρ-
γοΰ κ. Ίππολύτου ελπίζομεν
δτι θά έχη άγαθά άποτελέ-
σματα διά την περίθαλψιν των
πλημμυροπαθών τοΰ νομοθ
μας καί την ταχυτέραν λύσιν
των έκ των αλλεπαλλήλων
θεομηνιών άνακυψάντων ζη-
τημάτων. Τό Ενδιαφέρον άλ¬
λωστε τόσον των κ. κ. Νο¬
μάρχου καί Δημάρχου δσον
καί τοϋ κ. Ίππολύτου διά την
αντιμετώπισιν των άναγκών
είναι βάσιμα καί δτι τής άλ·
λης στεροΰνται λογικής βά-
σεως. Διότι καί τα μέν καί
τα δέ εχουν τα υπέρ αυ¬
τών δπως εχουν καί τα εναν¬
τίον. Ημείς, πονοΰντες την
πόλιν καί ένδιαψερόμενοι διά
τό μέλλον καΐ την πρόοδον
της διά την άπαλλαγήν της
άπό αυτόν τόν μαρασμόν
καί την άποτελμάτωσιν καί
άφοθ δέν έχομεν είδικάς τε¬
χνικάς λιμενολογικάς γνώ-
σεις θά είχομεν νά είπωμεν
τουτο: Νά αφήσωμεν κατά
μέρος τάς άτελευτήτους βυζαν
τινολογίας Νά παραβλέψωμεν
άκόμη καί τα άτομικά μας
συμφέροντα. Καί νά βοηθήσω¬
μεν είς την ταχυτέραν εκτέ¬
λεσιν των λιμενικών έργων,
δπου κρίνουν καλύτερον οί
είδικοί λιμενολόγοι έν συνερ-
γασία καΐ μέ είδικούς έπίσης
πολεοδόμους. Διότι διά την
ζωήν καί τό μέλλον τοΟ νο-
μοθ μας, προβάλλει ώς άνάγ¬
κη άμεσος καΐ έπιτακτική ή
ταχυτέρα κατασκευή τοΟ νέ
ου λιμένος. Τό ποΰ θά κα¬
τασκευασθή 6 λιμήν αύτός
δέν έχει φρονούμεν καί τόσην
σημασίαν Καιρός λοιπόν ν'
αφήσωμεν τα άγονα λόγια
καί νά προχωρήσωμεν είς δη·
μιουργικά εργα.
τοϋ τόπου μας, παρέχει αρκε¬
τάς ελπίδας ότι ή σύσκεψίς
των θά απολήξη είς Οιτικά
συμπεράσματα, τα όποΐα υίο-
θετούμενα υπό τής κυβερνή¬
σεως .θά άποβοϋν λυσιτελή
διά τα έπείγοντα ζητήματα
καΐ τής πόλεως καΐ τής ύπαί-
θρου.
Ή έλαιοηιιρήνη.
Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
ας εζήτησεν άπό τούς γεωρ-
γικούς όργανισμούς καί νίας
συμπληρωματικάς πληροφορί¬
ας ώς πρός την τιμήν τής έ-
λαιοπυρήνης, προκειμένου νά
προβή είς την λήψιν ριζικών
μέτρων προστασίας αΰτίϊς.
Ελπίζομεν λοιπόν δτι τα μέ-
τρα αύτά θα ληφθούν τό συν-
τομώτερον Διότι ύπάρχουν
μεγάλοι φόβοι μεγαλυτέρας
εισέτι ύποτιμήσεως τής έλαιο-
πυρήνης τής οποίας άλλωστε
αί τιμαί δέν είναι ού'τε σήμε¬
ρον ικανοποιητικάς Καΐ πρέ¬
πει νά προστατευθοΰν οί έ-
αιοπαραγωγοί διά νά καρπω-
θοθν τα κέρδη τής έφετεινής
εσοδείας, άφοϋ επί δεκαπεν-
ταετίαν ήδη ΰφίστανΓαι ζημί¬
ας λόγω των συνεχών άφορι-
ών των ελαιών.
Αί σταφυλαί μας.
Άπό την δημοσιευθείσαν
στατιστικήν των έξαγωγών
των σταφυλών μας, προκύ-
πτουν ωρισμένα συμπεράσμα-
τα άξια Ιδιαιτέρας μελέτης.
Καΐ έν πρώτοις προκύπτει δτι
αί έξαγωγαί μας έμειώθησαν
τρομακτικά εφέτος λόγω τής
καταστροφής έκ τής σαπίλας
καΐ της εύδεμίδος. Δεύτερον
δτι ή Αϊγυπτος έξακολουθεΐ
πάντοτε ν' άπορροφά τό με-
λύτερον μέρος τοΟ προϊόντος
μας. Τρίτον ευχάριστον γε-
γονός είναι δτι ή "Αγγλι¬
κη άγορά ήνοιξεν εφέτος, ά-
πορροφήσασα μεγάλας ποσό¬
τητας σταφυλών. Ή Αγγλία
μάλιστα, ήλθεν εφέτος δευτέ¬
ρα καταναλωτική άγορά των
σταφυλών. Δέν θά ήτο λοι¬
πόν άσκοπον νά μελετήσω-
μεν σοβαρώτερον τα στοιχεΐα
αΰτά.
ΑΝΟΡΘΠΣΙΣ
1
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ό κι-
νηματογραφικός κολοσσός *Ή
μέλλουσα ζωή».
ΜΐΝΩΑ. (ομιλών).— Σήμερον: τό
οεαλιστικό εργο: Ύποχθόνιοι
Πγαντες».
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Προγράμματο; πλειστηριασμοΰ
κατασχεθέντων κινητών
Άριθμός 28738
Ό Συμβολαιογράφος Σητεία;
Κωνσταντίνος Δρακάκη; έν_ τη κω
μοπόλει Σητεία κατοικοεδρεύων.
Δηλοποιώ δτι,
Συνεπεία τή; κατατεθείση; μοί
υπ' αριθ. 52 τής 4 Νοεμβριού
1937 εκθέσεως τοΰ δικαστικοΰ
κλητήρος τή; περιφερεία; τού
Πρωτοδικείου Λασηθίου Γεωργίου
Άτζολετάκη, τή παραγγελία τοΰ
Ιπισπεύδοντο; Εμμανουήλ Γ. Τα-
κάκη κατοίκου Σητείας, πρός
είσπραξιν άπαιτήσεως δρ. 2855,50
παρά τοϋ όφειλέτου Γεωργίου Ί.
Σκορδύλη κατοίκου ωσαύτως, νυν
δέ διαμένοντος έν Αθήναις όδό;
Δερβενίων 31, δυνάμει καί πρός
εκτέλεσιν τής υπ'άριθ.33 έν. ετου;
όριστικής καί εκτελεστής αποφά¬
σεως τοΰ Είρηνοδικείου Σητεία;
καίτή; έπίτήβάσε: ταύτη; Ικδοθεί-
σης καί πρό; τόν όφειλέτην τοΰ-
τον κοινοποιηθείση; άπό 8 Ίου-
νίου 1937 έπιταγής τοΰ είρημέ-
νου έπισπεύδοντος, κατεσχέθησαν
τα εξής κινητά τοΰ έν λόγω όφει¬
λέτου ήτοι 1) είς άλευρόμυλος ή-
μικατεστραμμένος μετά των έξαρ-
τημάτων τού, ήτοι δύο κοινών μυ-
λοπετρών σχεδόν άχρήστων, ενός
άξονος καθέτου μετά τοΰ όδοντω-
τοθ τροχοΰ τού, ενός άξονο; βρι-
ζοντίου μεταδόσεω; τής κινήσεως
μεθ' ενός οοοντωτοΰ τροχοΰ καί
δύο τροχαλιών, μιά; βάσεως ξυ¬
λίνη; παλαιάς, ενός κοχλίου μετά
τοΰ συστήματος άνυψώσεως τής
I-
πανωπέτρας, μιά; σκάφης ξυλίνη;
ήμ-.κατεστραμμένης, ενός καλύμ-
ματο; των πετρών|καί 5μυλοκοπί-
ων ήμικατεστραμμένων καί 2) δύο
κρασοβάρελα των 400 οκάδων ε¬
νός τοιούτου των 300 καί ενός
των 20(3 οκάδων, απάντων ξυλί-
νων, τα έποϊα, πρό; είσπραξιν
τή; άνω άπαιτήσεω; μετά των
μέχριςέξοφλήσεως τόκων καί έξό-
δων, εκτίθημι εις δημόσιον αναγ¬
καστικόν πλειστηριασμον έκποιή-
σεως ένεργηθησόμενον ενώπιον
μου την 25ην Νοεμβριού 1937,
ημέραν Πέμπτην καί ώραν 10—
12 π. μ. έν τή κωμοπόλει Σητεία
καί έν τώ επί τής όδοΰ «Βιτσέν-
τσου Κορνάρου» Συμβολαιογρα-
φείω μου έ"νθα καί 2τε καλοΰνται
οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν.
Ή κατακύρωσι; γενησεται εί;
τον τελευταίον πλειοοότην, ή δέ
παράδοσις των κατακυρωθέντων
πρός αυτόν επί τή προσαγωγή
γραμματίου καταθέσεως τοΰ εκ-
πλειστηριάσματος είς τό ενταύθα
Ταμείον παρακαταθήκην κα'ι οα-
νείων.
Δημοσιευθήτω ή παροΰσα διά
τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης ε¬
φημερίδος «Άνόρθωσις».
Έν Σητεία τή Η Νοεμβριού 1937
Ό Συμβολαιογράφος
Κωνστ. Δρακάκη;
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
ΪΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ:
2 Τό θαλαμηγόν ά)π
Άπό τού θρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΜΙΑΤΡΑΝΙΙΗ
ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ =
251ον
Στιγμές πολύτιμες έφευγαν
μέ αύτές τίς συζητήσεις. Κα-
θισμένη στίς ψάθινες καρέκλες
τοΰ μισοσκότεινου δωματίου,
ή βασιλική οίκογένεια, έπερί-
μενε, τό παληό καθεστώς έ-
περίμενεν, έδίσταζεν κ' έσυ-
ζητοϋσεν. Άλλά ή έπανάστα-
σις ποϋ ήταν νέα δέν έπερίμε-
νεν. Ένώ δλη ή πολιτεία ή-
ταν στό πόδι, οί καμπάνες,
τα τύμπανα καί οί άγγελιο-
φόροι μετέδιδον την κατα¬
πληκτικήν ε'ίδησι σ' δλη την
περιοχή: Ό βασιλεύς καί ή
βασίλισσα ήταν στό σπίτι τοΰ
Σάλτσα' ήθελαν νά φύγουν
στό έξωτερικό καί τοΰς εΐχαν
σταματήση' έπρεπε νά τούς
έμποδίσουν νά συνεχίσουν τό
ταξεΐδί τους. Τα χωρία έξε-
σηκώθηκαν. Πρώτα—πρώτα οί
έθνοφρουροί τοϋ κάθε χωρίου
έσπευσαν άμέσως. "Επειτα,
ώσάν ό λαός νά προαισθανό-
ταν δτι επρόκειτο νά αντιμε¬
τωπίση ώρες πού θά έκριναν
την τύχη τού, δλοι, γεωργοί,
τσοπάνηοες καί έργάτες. άν-
δρες καί γυναΐκες, έξεχύθηκαν
πρός την Βαρέν. Έξεκρέμα-
σαν δλοι τα παληοτούφεκά
των, σκουριασμένες σπάθες,
άρπαξαν δρεπάνια καί διχά-
λες καί άπό δρόμους καί μο-
νοπάτια, άπό λόγγους καί χω-
ράφια, έτρεχαν...Οί δρόμοι
τής μικρής πολιτείας εγέμισαν.
Δέκα χιλιάδες άνθρωποι έκι-
νοθντο πέρα—δόθε σάν άγρι-
εμμένο μελισσολόι:
Εξαφνα διεδόθη ή φήμη
πώς έφάνηκεν ή έμπροσθοφυ-
λακή τοΰ στρατοθ τοΰ Μπου-
γιέ. Συναγερμός! Στά δπλα!
Μέ κανένα τρόπο δέν θά έ-
παιρναν οί ούσσάροι τόν βα-
σιληα. "Εστησαν όδοφράγμα-
τα σ' δλους τούς δρόμους.
Έτράβηξαν άπό τό δημαρ-
χεΐο κάτι παληά κανόνια καί
τα εταξαν. Έν τω μεταξΰ, ό
Ντρουέ καί οί άλλοι «πατρι-
ώτες» συνεσκέπτοντο. "Ολοι
έσυμφωνοΰσαν νά μην άφή-
σουν τόν βασιληα νά τραβή¬
ξη κατά τό Μονμεντύ. Θά έ-
γΰριζεν άπό έκεΐ πού ήλθεν
Ή απόφασις ανεκοινώθη στό
πλήθος πού άρχιζε νά φωνά-
ζη μέ δλη τού τή δύναμι:
Στό Παρίσι! Στό Παρίσι!
(συνεχίζεται)
Ο γολγοθάς
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Προσοχή είς την γραμμήν σας.
Η ίΥΝΑΙΚ)ΜΙΟΥ 8ΡΥΑΟΥ
Ή άνάγλυφη χειμερινή μόδα
μδς επιβάλλει έφαρμοστές τουα¬
λέττες ή οποίες μαρτυροΰν την
καθαυτή φόρμα τοΰ σώματος. Εί¬
νε φυσικό νά Ίκανοποιϋ μ' αύτό
τίς γυναΐκες των οποίων ή σιλου
έττα είνε δψογος. Άλλά νά δυ-
σαρεστή μάλλον αύτές ή οποίες
Μχουν συμφέρον ν' άτοκρύπτουν
τίς έλαφρές έστω φυσικές των ά-
τέλειες. "Εάν συγκαταλέγεσθε με-
ταξύ αυτών μην άτελπίζεσθε, μην
άρνήσθε γι' αύτό τόν λόγο νά φο-
ρέσετε τα τόσο νεανικά κα'ι νέα
αΰτά μοντέλα. Μπορεΐτε νά δι-
ορθώσετε την σιλουέττα σας σέ
μερικές μόνον έβδομάδες: Μην
χάνετε λοιπόν οΰτε μία ήαέρα,
άρχίσετε άμέσως την έπιβαλλομέ-
νη έργασία.
Δέν θά όμιλήσω έδώ γιά τίς
γυναΐκες τίς οποίες ή ύπερβολι-
κή των άδυναμία έμποδίζει νά φο
ροϋν τουαλέττες πολύ έφαρ ιο-
στές. Ξεύρετε πολύ καλά ό',τι εί¬
νε πολύ δυσκολώτερο, δτι άπαι-
τεϊται πολύ περισσότερο χροικό
διάστημα διά νά παχύνετε, παρά
διά νά άδυνατίσετε. Δέν είνε ζή-
τημα άσκήσεων μόνον, άλλά δι-
αίτης, τρόπου ζωής καί άπαιτοϋν-
ται συχνά μήνες δ ά νά έπιτύχετε
σταθερά άποτελέσματα.
Άπευθύνομαι σ' έκεΐνες ποϋ έ-
νοχλοΰνται είτε άπό ίνα έλαφρό
πάχος, είτε άπό άφθονες καί πλα-
δαρές σάρκες. Σ' αύτές είνε ποϋ
έπιθυμώ νά δώσω τό μέσον ν' άλ-
λάξουν την γραμμήν των καί ν' ά-
ποκτήσουν τελεία σιλουέττα
Ύπάρχει έν πρώτοις τό μασσάζ.
Άλλα δέν είνε πάντοτε εΰκολο
δι" δλες τίς γυναΐκες-—εάν υποτε¬
θή δτι ϋπάρχουν κι' έδώ τα μέσα
—νά υποβάλλωνται σέ μασσάζ
δύο καί τρείς τ·ορές την έβδομά·
δα διότι, είτε δέν διαθέτουν τό^ν
άτΐαιτοϋμενο καιρό, είτε δέν θέ-
λουν νά έπιβίρϋνωνται ενός επί
πλέον σηααντικοΰ έξόδου.
Άπό σάς, άπό σας καί μόνον
έξαρτδται ή γραιΐμή σας' γυναΐκα
εχουαα στήν διάθεσι της τό μέ¬
σον νά διορθώση τίς φυσικές της
άτέλειες δέν τίς χρειάζεται παρά
ολίγον θάρρος καί ΰπομονή, τό ά
ποτέλεσμα είνε άσφα>ές καί άξί
ζει πράγματι τόν κόπο
Ή μόδα αύτοΰ τοϋ χειμώνος ά
παιτεΐ έν πρώτοις άψογο παρά
στημα, μέ θώρακα πολύ άνοικτό
Εάν κάνετε καθιστική ζωή, εάν
£χετε άσχημη στάσι, είνε πιθανόν
νά 2χετε έξογκωυένο στομάχι
Διά ν ά ττρολάβετε ή εάν τό κακό
έ*χει ήδη επέλθη, διά νά θεραπεύ
σετε αύτό τό 'έλάττωμα, κάνετε
πολλάς άπό τάς άσκήσεις ή οποί¬
ες δυνααώνουν τούς μυώνας τής
ράχης καί τίς οποίες σας έ'δωσα
ήδη πρό καιροϋ. Έν συνεχεία μην
άφήνετε νά ατακαθίζουν τα πλευ
ρά τό ενα έ*τί τοΰ άλλου, καί συγ
κρατεΐτε την φυσική των άπό
στασι.
θ' άντιληφθήτε τάχιστα δτι τό
άκαλαίσθητο φούσκωμα τοΰ στο
μάχου είνε πολύ όλινώτερο έτται·
σθητόν. Εάν δέ ύπάρχει άκόμη
μία ύπερβολή λίπους άσκήσετε τό
ανω μέρος των ύπογαστρίων μυ¬
ώνων οί όποϊοι συνδέονται μέ τα
τελευταία πλευρά. Ή έλαφρά σύ-
σπασις τον ύπογαστρίων μυώνων
έπαναλαμβανομένη έτημόνως συν¬
τελεί είς την κομψότητα τοϋ μπου
Ή ζωή τής
στου
Άλλά δέν άρκοϋν μόνον αΰτά
θά συνεχίσω καί αυριον.
ή Ντιστεγκέ
■■■■■■■■■■■■ι
■ Αναχωρεί έξ Ήρα- ■
2 κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ- ϊ
■ ΚΗΝ βράδυ κατ' εΰθεΐ- ■
■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■
■ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ■
■ "^ ■
■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον, ■
5 ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. .
■ ■
■ Πρακτορείον ■
5 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ 2
■ Τηλέφ. 5-41 Ι
Τό άριστουργημα
τοϋ "Αγγλου σοφοθ:
■■■■■■■■■■■■■ι
!■■■
: Μανώλης Γ. Κωνιός :
■ ■
■ Νευρβλογβς— Ψυχίατρβς Ι
■ ■
^ Τμηματάρχπς Ίατρός ;
■ ■
■ Δημοσ. Η'υχιατρειΌυ Αθηνών ·
• ■
■ Δέχεται έν τφ ιατρείω τού ·
| όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. ·
Ι Τηλέφ. 52.379.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
Τό μουσικό ρι
μάντζο:
ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ
Μέ τβϋς
ΜαρίαΤσεμπουτάρι,
Ίβάν Πέτροβιτς (
Γεόργκ Αλεξάντερ
Χάνς Γιοΰγκερμαν
Πλατ6ΐα Έλ. Βενιζέλου (Κέντρον)
ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΑΝΔΡΙΚΟΙ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ
Συνεργάζονται αί γνωσταί μοδίσται:
ΤΜΗΜΑ φορεμάτων: Δίς Στάαα Ταμπακάκη
» καπέλλων: Δις Εύαγγελία Σκαρβελη
» άσπρορρούχων: Δι; Μαρία Ταμπακάκη.
Έκθεσις άπό τής Πέμπτης 4 Νοεμβριού μ. μ.
Μόλις αφιχθείσαι έξ Αθηνών ό'που παρηκολούθησαν
έκθέσεις Μεγάλων Ο'ίκων καΐ εκόμισαν τα τελευταία Πά
ρισινά μοντελα τής χειμερινής σαιζον.
Υποκάμισσα, γραβάτται, κάλτσες κ.λ.π. Καλ-
λυντικά, άρώματα, κολώνια χΰμα.
'Ρ.πιύιορθώνονται άνδρικά καπέλλα.
Γοϋατο, τέχνη, περιποίησις.
Τιαα'ι απολύτω; ουγκοίΓαβατικαί.
■—■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■«
Β ■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—
ϋΊ
Δοκιμάσετε δλες τα άγνά καλλυν-
τικά τής:
είνε
45ον αύτοκρατείρας.
Κανένας άπό .ό αύλικόν περι-
βάλλον δεν ννώΊει την νεχρχ
α·Ότο·/.ράτειρ·χ καί τόν πονο τη,.
"Οσοι την περιστοιχιζουν είνε *χ-
θροί.
Ή μόνη τη; παρηρρ
νά κάθεται καί νά γράφη
έπιστολές πρός τόν σύζυγον της.
Σ' ενα της γράμμα πού τοΰ στέλ¬
λει την 30 Μαίου, ενα γράμμα
πού άπό την αρχήν εως τό τελος
διαπνέεται άπό την άπαισιοδοςιαν
τής μελαγχολική; ψυχής της, '-
κετεύει τόν Φραγκίσκον Ιωσηφ
νά τής παράσχη την σογκατάθε-
σίν τού γιά νά τόν επισκεφθή
εις τό στρατηγειόν τού, εις Βε-
ρόνα. Αύτό όμως π^ύ τοΰ ζητεί,
είνε αδύνατον. Καί ό ΦραγκΤσν.ος
Ιωσήφ τής γράφει: ^
«Δυστυχώς πρός τό παρον ^ο&ν
μπορώ νά ίκανοποιήσω την επι-
ΚΟΙιΊΟΜ
Γ.νλΛΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Μόλις Οιλ
ελθόνττς ίκ τής βαρέως πλήζά
σης ημάς συμφοράς διά τής β1Τω.
λείας τοθ πεψιληιαένου συζύγου
καϊ πατρός μας Πέτρου Συμρε.
λακη, έκψράζομεν καί διά τού τύ·
που τάς απείρους ευχαριστίας
μας ιτρός τούς όπωσδήποτε ου (.
υετασχόντας είς τό πένθος μα,.
καί ιδιαιτέρως πρός τόν θεοφιλέ-
στατον "Επίσκοπον Πέτρας κ Διο·
νύσιον διά τόν Εκφωνηθέντα επι
κήδειον λόγον ύπ' Αύτοΰ, ώς καΊ
τόν κ. Κ. Τσαμπαρλάκην καταθε
σαντα στέφανον έξ όνό'ΐατοε τη,-,
Ο Δ Μ.Π. ' υ
Έν Νεαπόλει τί] 11 -11 -937
'ί Ι (ίΰχρυπενθϋθσα ο'ικογένεια
Πέτρου Συμινελάκη
τοΰ στρατοπέδου δέν ταιρ^.α^ουν
γυναΐκε;. Δέν μ ου έπιτρέπεται νά
δώσω τό κακόν παράοειγμα εί;
τόν στρατόν μου. "Λλλωστε δ*ν
ξεύρω οϋτε ο ϊδιος πόσον καιρόν
ΒΕΤΤΥ
"Εχουν βάσιν χυμούς φρούτων πού ζωογονοθν
καί καθαρίζουν την έπιδερμίδα.
Κρέμες παντός εϊδους καί λοσιόν επιστημονικώς
καί εόσυνειδήτως παρασκευασμένα, είναι τελεί¬
ως άβλαβή.
Διά πασάν δερματικήν σας ανωμαλίαν άπευθυν-
θήτε είς τό έργαστήριον ΒβΙΙγ Βατατζή 31.
Άντιπρόσωπος έν Κρήτη: |. ΛΟΠΑΔΗΣ
Φαρμακοποιός (τιλατ. Μεϊντάνι).
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■επ
δαζε. Δεν πρέπει νά κουράζραι
σε μακρυνού; περιπάτου;. Φρόντι-
"- νά διατηρή; την ύγεία σου
ώστε νά σ' εΰρω καλά 2ταν θά
γυρίσω».
Καθημερινώ; ή Έλισάβετ γρά¬
φει στόν άνορά τη;. Τοΰ στέλλει
τήν-φωτογραφία τή; μικρά; Ζι-
ζέλα;, καί μιά γορά, καί μιά μι-
κρή άνθοοέσμη. Τα άνθη πού εΐχε
διαλέξτ; ήσαν τα «μή με λησμό-
νει».
Ή κατάστασις εί; τό θέατρον
των πολεμικήν έπιχειρήσεων δέν
είνε ευχάριστος γιά τού; Αύστρι-
α/.ούς. Μετά την μάχην τή; Μα-
γέντας, εί; την οποίαν τα αύτο-
κρατορικά στρατεύματα ήττήθησαν
ελλείψει ίκανή; άρχηγία;, Ικκε-
νοΰται τό Μιλάνον. Εί; την Ηιέν-
νην ακούονται ίερεμιάδε; καί
φθάνουν ϊω; τα αύτιά τή; Έλι¬
σάβετ πού υποφέρει έξαιρετικά
γιά όλην αυτήν την κατάστασιν.
Επαναλαμβάνει την παράκλησιν
τη;: Νά τή; επιτρέψη ό αύτο-
γ,ρίτιορ νά σπεύση κοντά τού, εί;
τό στρατηγεϊον, κατά τα; κρισί¬
μους έκείνα; στιγμάς. Άλλ' υπό
τάς η^^Ηγ.·χς ποΰ εχουν δημιουρ¬
γηθή διά τόν στρατόν, τουτο άπο-
κλείεται εντελώ;.«Άγαπημένε μου
μοναοικέ μου άγγελε — γράφει
ό Φραγκίσκος Ίιοσήφ είς την σύ¬
ζυγον τού—σέ παρακαλώ έν ονό¬
ματι τή; άγάπη; πού μοΰ εχεις,
κάμε ύπομονή — ν.άμε κουράγιο,
καί πότε-πότε φρόντισε νά φαίνε-
σαι εί; την πόλιν. Μπορεί; νά έ-
πισκέπτεσαι διάφορα ίδρύματα».
(συνεχίζεται)
ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ άπό 'ίημερον
ή δίδεται πρό; εκμετάλλευσιν λα-
χανόκηπο; οέκα στρεμμάτων έν
Κατσαμπά μετά οΐκία; διά τόν
κηπουρόν, πλήρους άρδευτική;
έγκαταστάσεω; καί όρνιθοτροφεί-
ου. Πληροφορίαι παρά τω στρα-
τηγώ κ. ('. Κατεχάκη.
| Τό μόνον Κατάστημα 1
ποθ συγκεντρώνει δλα τα εϊδη
'Ανδρικά, νυναικεΐ« καί τΐαιδικά:
Γύρω στήν πόλι.
"Ι όλιγόωρος, σιγανή βρονή
τής Κυριακής ένεθάρρυνε κάτιως
τούς... βροχοφόβους.
— Είς τούς όποίους εχάρισε την
έλπίδα δ τι τοΰ λοιιοΰ ή Ι^ρονη
θά είνε άνάλογος πρός τάς δτι·
μιουργηθείσας συνθήκας μΡΤ (
τάς τελευταίας πλημμυρας .
—Τό δυστύχημα μόνον ήτο 6Τι
δέν εσυνεχίσθη, ά^εναντίας δέ £
δοκε τόπον πάλιν είς την λιάκάδα
—Ωρισμέναι ενδείξεις τάς δ
ποίας παρουσιάζει κατ' αύτάς τΛ
ενδιαφέρον των τηιτικών ά.-νχίΓιν
καί ιδία τής Γενικής Διοικήσεως
Κρήτης υπέρ των πλημμυροπαθών
Ηρακλείου
—Δημιρυργοϋν την ιτροθπόθεσ^
δτι τα μέτρα υπέρ των παθόιτων
θά συμπληρωθώσιν προσεχώς μέ
τόν δυνατώτερον, θετικόν τρόπον.
— Καί διά νά παύση τό τέλη.·
ταΐον παράπονον άλλά καί διά
λόγους στοιχειώδους δικτίου.
— Ή κίνησις τής παρελθούσης
Κυριακής δσον άφορα τάς απογευ¬
ματινάς χυρίως καί εσπερινάς ώ¬
ρας, ύιήρξεν άρκετά άξιοσημείω-
τος.
— Λόγω τής καλοκαιρίας ή ό-
ποία αποκατεστάθη τάς ώρας αύ
τάς.
—Έν πάση τΐΓριπτώσει έθεάθη-
σαν άρκετοί παλτοφοροΰντ'ς καί
τουτο διότι δέν ελειψεν τό βράδυ
μιά ψυχρίτσα διαπεραστική.
—Φανταζόμεθα δτι κα'ι τοϋ Η¬
ρακλείου οί εφεδροι θά έγκιίνουν
τό ψήφισμα των έφέδρων Χανίων
περί τοΰ όποίου γράφομεν είς άλ¬
λην στήλην.
* —Διότι καί άν άκόμη είνε άδύ-
νατος ή διαγραφή δανείων των έ-
φεδρικών Ταμείων διατηρούντων
τόν χαρακτήρα βοηθημάτων πρός
αναξιοπαθούντας έφέδρους.
—Έπιβάλλεται τροποποίησις
των διατάξεων τοΰ τελευταίου νό·
μου διά των οποίων θεσπίζεται ή
άναγκαστική είσπραξις των όψει-
λομένων.
—ΟΊ Ηρακλειώται Νεμρώδ δέν
λείπουν ώς μανθάνομεν οΰτε τάς
καθημερινάς, άπό την ίίπαιθρον
χώραν.
—Ύπάρχουν βλέπετε · κα'ι έξ έ
παγγέλματος κυηγο'ι άλλά καί
«άματέρ^ οί όποϊοι ϊχουν τόν και¬
ρόν νά κάμουν... έπάγγελμα τόν
έρασιτεχνισμόν των.
--Ή μία έκ των είσόδων τής
στοάς τής Βικελαίας, εκλείσθη
κατ' αύτάς προκεψένου νά άρχι
σουν αί νέαι εργασίαι τοΰ δημαί-
χιακοΰ μεγάρου.
— "Ετσι ή στοα Ιχασε την συνή-
θη κίνησιν της, δεδομένου ότι είς
άπό τούς σκοπούς της: ή διάβασις
άπεκλείσθη.
— Έννοεΐται πάντως δτι ή συνή
θης κίνησις περί την δημοτικήν
βιβλιοθήκην παρέμεινεν άμείωιος.
—Ή χθεσινή πρεμιέρα ιής·ΜΕ
λοΰσης ζωής> τοϋ μεγάλου Ούέ^ς
είς τοΰ Πουλακάκη, εσημείωσε
πυκνήν συρροήν κόσμου.
—Κα'ι δικαίως διότι πρόκειται
περί εργου πού πρό παντός διδα-
σκει τόν άνθρωπον τήςέποχής μας
παρουσιάζοντος είς αυτόν τό μέλ
λονμέ δλην την ψρίκην του,εϊς την
περίπτωσιν πού ήέποχή τουδεν θχ
κατορθώση νά -όν κάμη καλύττ-
ρον...
έ νίηορχιρ
Λύσις προχθεσινού
ύπ'άρ. 29σταυρολέξου
Λεμπιδάκη-
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΟΙ ΔΥΟ
ΜΑΓΚΕΣ
*»^Λ*%
Ζαφειροττούλου 1
Έπίσης' κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά¬
λην^ συλλογήν.
Είς τό τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά ευρετε δτι εΐδος
θέλετε είς ποιότητας και χρωματισμους.
ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
Μ Ίβι ------
ΕΗ|Γ)Α,Ν]Ι Π!|ΪΠΪ,Ρ|Ι
ΙΠ Α]Ν ΟΙΡΙΛ Ά Ρ, Γ
ΙΖΙ Λ' 'Δ-ΥίΑίΔ;* Ά Ω
Μ(Γ|Α Η| !Γ) £ / ΝΥΝ
Μ Η-νΐΛΌΙΚΐΟ,ΠΐΟί Ι Ο
'Νίίϊ,ε Ο, Α " Ι ,ΪΗΙΜ
ΑΙ Ι Ε|Ε:ΓΒ|ΑΙ "Τ, 'Ε
Ρ] ΔΙΓ ΣΙ'ΕΙΡ ΠΆ, ΙΤ
ΧΐΡΙΙ,ΙΜΐΑ.ι γ- Η,Ν'ΙΙηί'Ρ
ΟΙ Δι ΕΐΚί Αι β, ίΤ
^κΤηΓτΙόΓΓΒίΤκΐοΙτΤίΤΑ
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
[ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
2 Ε. Α. Χαμαράκη

■ Τηλέφ. Νί 5-50
■ ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
■ τπτ« 14 μιλλίων.
Αναχωρεί εκάστην
ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
διά Ρέθυμνον, Χανιά,
ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αΐδη-
■ ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
κην.
■•■■■■■«■■■■■■■■■■■■■Β»
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ττροσεν&Ι
ειϊκόν Γ1
ρ τ
θωσιν ρσεν
Ρον, θειϊκόν
'ά παύση
ονον άλά Κ
ειωδους 5ικΐιΟι|
ϊ τή -αρεΧ(
>ν άφορςόί
ως καί ί~Ερικ|
άρκετά άξιοτ ·■
εσταθη τάς
περιπτώσει
λ
τιαλτοφοροΟν
)έν ΙλειψΕν τό
δ
τ διαπεραστικι^
μεθα ότι καί τοιΐ
ϊ^εδροι θά {υ
των έφέδρων ι
οίου γράφομε»ίϊ
χί & ν άκόμη εΙκ ι
γράφη οανείων ιά|
ααείων δ«πΐ]ρ»
ηρα βοηθημάβί
ύντας έφ&
λεται τροπο
εων τού τελευτοΐΗ.1
ν όιτοίων θεοϊί'ΐ
ή είσπραξις των«
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί Άθλιοι.
153«ν
Κατά τόν παρόντα αίώνα άχανής των ΐδεών ε-
ξαρσις είνε μάλλον προσιδιάζουσα είς την ϋποφώ-
σκουσαν ταύτην ήώ' Αγγλία καί Γερμανία λάμπου-
σιν έξαισίως. Είνε μεγαλοπρεπεΐς, διότι πληροΰν-
ται ύψηλών ΐδεών. Ό έν αύταϊς αύγάζων πολιτι-
σμός ταίς άνήκει όλόκληρος, "Ο,τι δέ μεγαλΰνει
αύτάς κατά τόν δέκατον ένατον αίώνα δέν άπορρέ-
ει έκ τοΰ Βατερλώ.
Μόνον οί βάρβαροι λαοί αίσθάνονται κατόπιν
νίκης ποιάν τίνα αγαλλίασιν.
Ή ματαιοδοξία των είνε παροδική ώς χείμσρ-
ρος έξογκούμενος κατόπιν καταιγιζούσης βροχής.
Οί πολιτισμένοι λαοί, ιδίως είς χρόνους έν οϊς
ζώμεν, δέν άνυψοΰνται ουτ' έκπίπτουσιν έξ άγαθη'ς
ή κακής εκβάσεως των προσπαθειών ενός στρατη-
λάτου. Ή είδική αυτών βαρύτης έν τώ ανθρωπίνω
γένει προέρχεται έξ άλλου τινός ή έξ εύτυχοΰς η"
άτυχοΰς εκβάσεως μιάς μάχης.
Ή τιμή αυτών, χάριτι θεία, ή άξία των, τα φώ-
τα, ή μεγαλοφυϊα των δέν ε'ίνε ποσώς άριθμοί τοΰς
όποίοος οί ήρωες καί οί κατακτηταί, οί παΐκται οδ-
τοι τής ανθρωπότητος, δύνανται νά θέσωσιν είς τα
λσχεΐον των μαχών.
Πολλάκις μετ' απώλειαν μάχης κατεκτήθη ή πρό-
οδος. "Ολιγώτερα δόξα, άλλά μείζων ελευθερία.
Όταν τό τύμπανον σιγα, ό νοθς έχει τόν λόγον.
"Ελθωμεν είς τό Βατερλώ.
Άποδώμεν τα τής συμπτώοεως είς την σύμπτω¬
σιν καί τα τού Θεοϋ τώ Θεώ.
Τό Βατερλώ δέν είνε νίκη. 'Όχι. Είνε τό διπλούν
πέντε των κόβων. "Ερριψε τό διπλούν πέντε ή Εύ-
ρώπη καί έχασεν ή Γαλλία.
Έπομένως δέν ήξιζε τόν κόπον νά στηθή έκεΐ,
είς τόν τόπον της μάχης, λέων ώς τρόπαιον.
Τό Βατερλώ πρός τούτοις είνε ή παραλογωτάτη
των άντιθέσεων έξ δσων γινώσκει ή ίστορία.
Ναπολέων καί Βελλιγκτών σημαίνει δχι έχθρούς
άλλ' άντιπάλους. Ουδέποτε ό Θεός, δστις άρέσκε-
ται είς τάς άντιθέσεις, δέν παρουσίασε ταύτης κα-
ταφανεστέραν καί έκτακτοτέραν αντιμετώπισιν καί
άντιπαράστσσιν.
Τόν Ναπολέοντα διέκρινεν άκρίβεια, πρακτικό-
της, μαθηματικός ΰπολογισμός, σύνεσις, εξασφάλι¬
σις ύποχωρήσεως, φειδώ έν τή έφεδρεία, ψυχραιμία
άμετάτρεπτος, μεθοδικότης, στρατηγικότης έν τή έ-
ξετάσει τοΰ έδάφους, ' τσκτική ίσοβαθμίζουσα τάς
δυνάμεις, θυσία μεμετρημένη, πόλεμος κανονιζόμε-
νος μέ τό ωρολόγιον άνά χείρας, ουδέν έπαφινόμε-
νον είς την τύχην, άρχαία κλασική γενναιότης, ά-
πόλυτος εύθύτης.
Τόν Βελλιγκτωνα διέκρινε τουναντίον ή διαύ-
γεια τής αντιλήψεως, ή μάντευσις, ή στρατιωτική
παραδοξότης, τό ύπεράνθρωπον έν τώ έμφύτω, τό
φλογερόν έν ιω βλέμματι, κάτι τό άέιΐον καί τό
πλή)ττθν ώς κεραονός, τέχνη θαυμασία έκτρεπομέ-
νη είς περιφρονητικήν εύτολμίαν, τό μυστηριώδες
άνεξερευνήτου ψυχής, ή μετά τής τύχης σύμπραξις,
6 ποταμός, ή πεδιάς, τό δάσος, ό λόφος προκαλού-
μενα καί ούτως ειπείν έκβιαζόμενα είς ύποταγήν
δεσπότης καταντών μέχρι τυραννίας τοϋ πεδίου τής
μάχης, πίστις είς τόν αστέρα τού, ήν έμεγέθυνεν
άφ'ένύς, έσύγχυζε δ' άψ' ετέρου, συμπραττούσης καΐ
της στρατηγικής τού.
Ό Βελλιγκών υπήρξεν ό Βαρέμ' ό Ναπολέων, ό
Μιχαήλ Άγγελος τού πολέμου. Την φοράν ταύτην
ή μεγαλοφυΐα ήττήθη υπό τού ϋπολογισμοΰ.
(συνεχίζεται)
Ό παθολόγος Ίατρός
ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
Ένκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
δέχεται τούς πάσχοντας ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
κείμενον παραπλεύρως τού φαρμακείου κ. Μιχ.
Τζομπανάκη (Πλατειά —Στράτα).
9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ.
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
■■■■■■
■■■«■■Μ
ΤΙΚΟΝ
δ. Χ°μ0
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Οί Κύριοι Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί, Επαγ¬
γελματιαι, Σύλλογοι καί πάντες οί πολίται, θά όμο-
λογήσουν ασφαλώς δτι μία αίσθητή έλλειψις τοΰ
Ηρακλείου πληροϋται διά τής ιδρύσεως είδικοΰ Γρα
ψείου είς δ θά δύνανται νά άναθέτωσι:
1) 'Αντίγραφα ««οης φύσεως, δικογράφων, συμβολαί-
ων, ύπομνημάτων, άναφορών, μελετών προϋπολογισμόν,
συμβάσεων, συμφωνητικών, δια γραφομηχανων καί ειδι¬
κήν πολυγράφων, άντίγραφα μελετών μηχανικόν πάσης
φύσεως είς είδικά; γραφομηχανάς.
2) Σύνταξιν αιτήσεων, άναφορων κ.λ.π.
3) Μεταφράοεις έκ τής 'Αγγλικης και Γαλλικής κ«ι
τάνάπαλιν.
Είς τό αύτό Γραφείον θά λειτουργήσπ:
Σχολή δακτυλογραφίας πρός έκμάθησιν αυτής
διά τής χρήσεως δέκα ή' δΰο δακτύλων, είς μηχα-
νάς παντός συστήματος Ελληνικάς καί ξενογλώσ-
σους.
'Επίσης άναλαμβάνει τό Γραφείον καί την κατ
οίκον ή είς ίδιωτικάς Σχολάς διδασκαλίαν ήρχισε
δέ λειτουργοΰν.
Τό Γραφείον τέλει υπό την Διεύθυνσιν τοθ κ.
ΙΩΑΝ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ.
Διεύθυνσις όδός Χάνδακος έναντι Ραφείου Τρε-
βιζάκη. Κεντρικόν Χανιά.
η
αύτό δέν σημαίνει ότι οσοι εχουν
διαβήτην. ή κοινώς «ζάχαρη»,
πρέπει ν' άπελπίζωνται καί νά
εωροϋν τόν εαυτόν τους καταδι-
κασαένον εις θάνατον. 'Οχι! Άλ¬
λοτε ή ιατρική ήτο άνίσχυρο; ε¬
ναντίον -ής ασθενείας αυτής. Σή-
μερα ομως οιαθέτει ενα σοβαρόν
λ πρός καταπολέμησίν της:
την ίνσουλίνην. ΙΙρίν ομως νά μας
άπασχολήσγ] ή ϊνσΌυλίνη, άς ποΰ-
με ολίγα περί διαβήτου. Ή ασθέ-
ή ί ύ
;άρχει σάκχαρ^ν είς τα αίμα. Τί
σημαίνει ομως αύτό, καί γιατί
είνε τόσον δυσάρεστον; Ξίόρομζν
τι ή ζάχαρη είνε μιά άπό τάς
κυριωτέρας θρεπτικάς θυσίας,
συγ/αταλέγεται μεταξό των λεγο-
,ενων ύδατανθράκων, ό δέ οργανι-
σμός μας Ιχει διαρκώς ανάγκην
αυτής. Τό σάκχαρον καίεται μό¬
νον είς τό σώμά μας, δπως τό
κάρβουνο στή φωτία, άλλά υπό
χαμηλήν θερμοκρασίαν. Τό άπο-
τέλεσμα τής καύσεως τοΰ σακχά¬
ρου είνε τό ίδιον με τό άποτέ-
λεσμα τής καύσεως τοΰ κάρβουνου;
Ιαράγετα; ενεργεια, παραδείγμα-
τος χάριν, υπο την μορφήν θερ-
μότητος, καΐ σκουριά, ά/.αθχρ-
σία. Μικρόν μόνον μέρος τοΰ
σακχάρου κυκλοφορεΐ ομαλώς είς
τό αίμα, κάπου έ'να δέκα τής ε¬
κατόν. Τό υπόλοιπον σάκχαρον
είτε άναλίσκεται άμέσω; είτε με-
' Εγκυκλοπ α ιδ ε ία
ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώσεις τον.
Ύποβολή Φπφίσματος
Άπό ολα δι'οΧους. χ&ν >£φ£§ρων Χανίων.
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
Μιά άσθένεια ϊ.αδςοομένη ο-' ταμορφοΰται σ'οσσωρευόμενον κυρ:
ΧΑΜΛ λοέμοριος (άντζποκρι-
τοΰ μας).—-Σχετικώς χϊ την έ*φαρ
ή ΰ έ ό Ι
Μ.-* Λνι,ι/ί.Λ ^.Λν»™:/Γ ν- ιαμ^ρφ^υται αο^^ωρευιμινον κυρι- ,1 ■' ," · > · -τ γ
σ-,ν καί τυραννική είνε ό διαβή-' ως είς τό σηκότι. "Οταν δια- ΙΙ£ον*·ν τ0° ν,ου «μου περί Ιφε-
τγι- Κ?«ρ ί,πν-,ΐΓ,^.ΐί,,ν,-,.- *ιΐ'' ™Μνα* ^λ-α- / .,ν,ν,,, — /- ~~, δρικων ταμειων, εοημοσιεύθη χθές
της. Είνε ουσκυλοπολέαητος, άλλ ' ταραχθή αύτάς ό μηχανισμός, καί
εια αυτή έγκειται είς
ά ά
τό δτι ύ-
τό σάκχαρον, μή άφομοιούμενον
εϊσδύη είς μεγάλην δόσιν είς τό
α?;ια, τότε τό σώ;ιά μας προσβάλ-
λεται άπό σακχαροδιαβήτην. Ή
άναλογία τοΰ σακχάρου δέν αύξά-
νει ομως μόνον είς τό αίμα, άλ-
λά καί είς τα οΰρα. Διότι τό
διά των διαφόρων τροφών είσαγό-
μενον είς τόν οργανισμόν μας
σάκχαρον δέν άφομοιοΰται πλέ¬
ον, άλλ' έκβάλλεται τοΰ σώματος
κατά μέγα [ίίρος άχρησιμοποίη-
τον, είς αναλογίαν άπό έ'να έ'-
ως δέκα τής εκατόν. Κάθε γραμ-
μάριον σακχάρου άντιστοιχεϊ
πρός 4,1 θερμίδας. Ό άνεπτυγ-
μένος ά'νθρωπος, μετρίως έργαζό-
μενος, χρειάζεται 2200 Ιως 2300
ΰιρμίο'χς την ημέραν, καί δεδο-
μένου ότι Ι'νας διαβητικός μπορεΐ
νά χάση έντός εΐκοσιτεσσάρων ώ-
ρών πολλά γραμμάρια, κάποτε δέ
μέχρις ενός χιλιογράμμου σάκχα¬
ρον, έξηγίΐται διατί οί οιαόητι-
κοΐ άουνατίζουν καί έξασθενοΰν.
Ή ύπαρξις σακχάρου είς τα ούρ*
δέν σημαίνει δτι έχει κανείς προσ¬
βληθή άπό διαβήτην. Τό σύμπτω-
μα τουτο μτ.ορζΐ νά παρατηρηθή
προσωρινώς είς κάθε άνθρωπον
ποΰ κάνει κατάχρησιν γλυκών,
σαμπάνιας καί έν γένει ζαχάρε-
ος, ώς έπίσης κα'ι είς γυναίκας
έγκύους.
(συνεχίζεται)
ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΜΑΙΕΥ ΓΗ^-ΓΥΝΑΙΚ^ΛΟΓΟΣ
Μετώκησεν είς την επί της όδοΰ 25 Αϋγού-
στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανά παραπλεύ¬
ρως Λέσχης Έτχιστημόνων.
Δεχεται ώς πάντοτε έν τή Πολυκλική "Ηρα¬
κλείου.
Ό Ίατρός
ΚΙΜβΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
Δ1ΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
ΚΐδικευθεΙς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
δέ τούς πάοχοντας είς τό "Ιατρείον τού όδός Ά-
μαλθείας (πάροδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
■*■■ ■■■■■■·■■■}■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ε-Ι
Τηλεφωνβν έ—63 ■
■■■■■■■■■■■«Μ■■Ι
ρικών ταμείων, εδημοσιεύθη χθέ:
τό ψήφισμα τό ίποΐον συνέταξαν
έν νομίμφ συγκεντρώσει, γενομέ¬
νη πρό ημερών, άπαντες οί όφειλέ-
ται έκ οανείων τοΰ Έφεορικοΰ
Ταμείου, οί ανήκοντες είς διαφό¬
ρους έπαγγελματικούς καί έφε-
ορικούς συλλόγους.
Είς τό ψήφισμα τονίζεται δτι ό
τρόπος τής είσπράξεως των όφει-
λομένων είς τό Ταμείον διά προ-
σωπικής κρατήσεως, δέν είνε ό
ένδεοειγμένος δεδομενου άλ-
λωστε δτι οί πλεΐστοι των Ιφέ-
ορων λόγω τ^ς Ινδημούσης οίκο-
νομικής καχεξίας δέν θά δυνηθούν
νά φανοΰν συνεπεΐς είς τάς κα-
θοριζομένας προθεσμίας διά την
καταβολήν αυτών, έστω καί ήλατ-
τωμένης τής οφειλής των καί συ-
νεπώς θά έγκλεισθώσιν είς τάς
φυλακάς.
Έκ τοΰ λόγου τούτου έγ,φράζε-
ται ή εΰχή πρός την Κυβέρνησιν
όπως τα δάνεια των Έφε5ρικών
Ταμείων καθ' ό χορηγηθέντα έκ
των έσό5ο)ν των Ιφεδρικών περι-
ουσιών αί οποίαι οϋτω δέν θίγον-
χαι, παραμένουσαι άκέραιαι,χαρι-
σθώσιν. Έκλέγεται δέ τριαΐλ^;
έπιτροπή διά νά επιδώση άφ" ε¬
νός τό ψήφισμα είς την Γενικήν
Διοίκησιν, άφ' ετέρου δέ ινα με¬
ταβή είς Άθήνας'καί πχριυσιασθ^
διά τόν αυτόν σκοπόν πρός την
Λ. Μ. τόν Βασιλέχ, τόν Ιϊρίε-
δρον τής Κυβερνήσεως καί τόν
νπονργ&ν τής Γεωργίας καΐ διά νά
αναπτύξη γενικώτερον καί προ-
φορικώς τό ζήτημα.
Τό ανωτέρω ψήφισμα σημειω¬
τέον υπογράφουν δ Σύλλογος Ιφέ-
δρων αξιωματικών Χανίων, 6 τΛν
άναπήρων, ή Όμοσπονδία των ί-
παγγελματιών καί βιοτεχνών, ή
Ένωσις παλαιών πολεμιστών Νο-
μοΰ Χανίων, ή Ένωσις έστιατό-
ρων Χανίων, ή Ένωσις παντο,πω
λών, έπιπλοποιών (καταστηματαρ-
χών), έμπποροραπτών, τό Εργα¬
τικόν Κέντρον Χανίων καί άλλαι
τινές οργανώσεις.
Βασίλειον τη; Έλλάδβ;
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Κατόπιν τής κενωθείσης θέσεως
τοΰ Ποηθοΰ Φαρμακείου, παρά
τώ Λ)μείω Σπιναλόγκας, προγ,ψ
ρύσσομεν, ώς Πρόεδρος, τής Έ-
φορείας τοΰ Λεπροκομείου, την
κατάληψιν τής θέσεως ταύτης
καί καλούμεν τούς βουλομένους,
ίνα υποβάλωσι μέχρι τής 25 Ν)
6ρίο^ έ. Ι. άπαντα τα σχετικά
δικαιολογητικά, διά τής Διευθύν-
ως τοΰ Λεπροκομείου, δυνάμει
τοΰ άπό 2(ί Ιουλίου 1925 Χ. Δ
Περί οργανώσεως Λ)μείου. Μι-
σθάς /.αί βαθμός Γροψίω^ α'. τά¬
ξεως, προσόντα ίριζόμενα βάΐει
των άρθρων 11 —19—20 τοΰ άπό
2(5 Ιουλίου 1925 Π. Δ. περί Λε¬
προκομείου Σπιναλόγκας, ών τό
περιεχόμενον κοινοποιεΐται κατω¬
τέρω
Ό Νομάρχας Λασηθίου ώς Πρό¬
εδρος τής Έφορείας.
Γ. Φλωρίδης
Δ1ΑΤΑΓΜΑ
τής 2υ'ης Ιουλίου 1925.
"Αρθρον
II
Βοηθός φαρμακείου διορίζεται
πρακτικός φαρμακοποιός (φαρμα-
κοτρι'βης) υπηρετήσας ώς τοιούτος
εύοοκίμως επί διετίαν τουλάχιστον
είς στρατιωτικήν ή δημοσίαν υπη¬
ρεσίαν, ν) επί πενταετίαν είς άνε-
γνωρισμένον ίδιωτικον φαρμακεί¬
ον. Ούτος παρασκευάζει τα διά
τούς λεπρούς άπαιτούμενα γίρμα-
κα τή έποπτεία καΐ εύθύνη τεΰ
ίατροΰ τοΰ Λεπροκομείου.
ι
"Αρθρον 19. Ώς ύπάλληλοι πα-
Ι ΚΑιΜπθΤ Ι
! ΡΕΤΣΙΝΑ»
■^·— ^——,^,.^^—^————^——^——,^—————————~—————————«^——————,—«—Μ—·—————————| ^ββ·
—ε» ■■■■■■ΙΙΙΙΙΙεΤενΒΗ^εε—εε—εε—εε-εειρε—εεπ—εε—εε—εε—εε————εε—————^ ■■——εί——εν·—ε—ε·——ι-■—εί■— _,_,
| ΕΧΤΡΑ ΡΙΝΕ και ΑΛΦΑ |
3 Είναι ασυναγώνισται καί ανωτέρα δλων. ^
Ήγγυημένα είς άντοχήν καί ποιότητα.
Κατάλληλα δι' οίκιακήν χρήσιν, δι" έλαιόποτνα
σταφιδόπανα, ■
καί
1 Τα Κάμποτ Ρετσίνα. |
·=== Οί Συνεταιρισμοί Ηρακλείου καί Λασηθίου επρομηθεύθη- |
Ξ~ σαν τ' ανωτέρω κάμποτ προκρίναντες αύτά ώς τα αρίστα. =
Κάμποτ Ρετσίνα |
—Αί μετά τίϊς Γερμανίας
συναλλαγαί κα'ι αί ύποχρε-
ώσεις των όφειλετών.
ΔΓ άναγκαστικοΰ νομου όρίζε-
ται δτι οί άναλαμβάνοντες έναν¬
τι τής Τραπέζης τής Ελλάδος την
υποχρέωσιν όπως διακανονίσουν
την είς μάρκα αξίαν εισαγομένων
επί πιατώσει έμπορευμάτων έκ
Γερμανίας επί ώρΐομενιι τιμή
είς δραχμάς, τού ξίνου νόμίομα-
τος, θεω,οουνται ώς πρό; την υ¬
ποχρέωσιν ταύτην όφειλεται άπ'
εΰθείας πρός τό Δημόσιον, όπερ
δικαιοϋται νά επιδιώξη την είσ¬
πραξιν αυτής δι' άναγκαστικής
ώιοικητικής εκτελέσεως, κατά τάς
διαταξεις περί είσιΐράξεως δημο¬
σίαν έσόδων. Ή διάταξις αυτή
έφαρμόζεται καί διά τάς μεχρι
τής δημοσιεύσεως τού νομου τού¬
του άναληφθείσας τοιαύτας ύπο-
χρεώσεις.
—Μεταθίβεις γυμναστών.
Είς τό ΰπ' άριθμ. 179 φύλλον
τής εφημερίδος τή; κυβερνήσε¬
ως εδημοσιεύθη Β. Δ. διά τοΰ
όποίου ένεργοϋνται αί άναγκαϊαι
διά λόγου; ΰπηρεσιακοϋς μετα-
θέσεις γυμναστών καί γυμναστρι-
ων.
—Αί είσφοραί των κοινωνί¬
κων άσφαλίσεων.
Διν δημοοιευθβίσης είς τό ύπ'
αριθ. 233 φύλλον τής εφημερίδος
τής κυβερνήσεως αποφάσεως τοΰ
ιφυπουργείου Εργασίας έγκρίνβ-
αι ή απόφασις τοΰ ϊδρύματος
των κοινωνικών άσφαλίσεων, καθ'
ίν ώς ήμέρα ενάρξεως των εισφο¬
ρών τής κοινωνικής άσφαλίσεω;
>ρίσθη ή 1η Δεκεμβριού έ. έ. Ή
έναρξις θά ισχύση, ώς έξηγεϊται.
μόνον διά τούς ενδιαφερομένους
Αθηνών—Πειραιώς, αργότερον δέ
)ά έπεκταθή είς τάς επαρχίας.
—Άναδιοργανοΰνται αί ά-
λυκαί τοΰ κράτους.
Κατόπιν συσκέψεως των ΰφυ-
πουργών θίκονομικών καΐ Έθνί¬
κης θίκονομίας απεφασίσθη ο
καταρτισμός νόμου διά την λή¬
ψιν μέτρων πρό; άναδιοργάνωσιν
των άλυκών τού Κράτους καί
πρός επίτευξιν πλήρους έπαρκΐί-
ας άλατος, ω^τε νά παύση ή
ίσαγωγή τού έξωθεν.
— Ή παραγωγή οίνοπνεύμα-
τος.
Τό Γενικόν Χημβΐον τοΰ Κρά¬
τους δι' έγκυκλίου τού ποψέχει
όδηγίας πρός τας οίκείας αρχάς,
σχετικώς μέ την κατασκευήν οι-
νοπνεύματος έξ άλλων ύλών ηοο-
τάς ,κυρίως έπιτρεπομένας.
—Αί έςετάοει, των φοιτη-
των.
Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι δέν
πρόκβιται νά ισχύση τοΰ λοιπού
ό νόμος περί έξετάσεως των
φβιτητών παρελθόντων έτών, ό ο¬
ποίος παρεϊχεν ώς γνωστόν ωρι¬
σμένας ευκολίας εί; αυτού;.
ρά τω Λεπροκομείω Σπιναλόγκας
ρίζονται κατά προτίμησιν "Ε-
-ψεδροι οπλίται υπηρετήσαντες έν
μετώπω ή στενοί συγγενεϊς θανό,-
των έν πολέμφ.
Δέν δύναται νά οΐίρισθη' ύπάλ-
ληλος τοθ Λεπροκομείου τούτου
ό υπερβά; τό έξηκοστόν πέμπτο/
ετος τής ήλικίας τού.
Προμη-
θεύεσθε:
ΕΧΤΡΑ ΡΙΝΕ ΚΑΙ ΑΛΦΑ Μ
"Αρδρον 20. "Ινα διορισθή τις
είς οιανδήποτε υπηρεσίαν τοθ λ&-
προγ,οψζίθΜ δέον νά προσαγάγη
1) πιστοποιητικόν τής αρμοδίας
άρχής δτι εξεπλήρωσε την στρα-
τιωτικήν αυτού υποχρέωσιν ή ό'τ:
άπηλλάγη νομίμως αυτής, έφ' 8-
σον είνε άνήρ, 2) πιστοποιητικάν
των αρμοδίων είσαγγελέων [ίεβαι-
ούντων δτι δέν κατεδικάσθη διά
πράξιν έκ των προβλεπομένων έν
άρθροις 21, 22 καΐ 2'ά τοθ πβινι-
κοθ Νόμου.
Ηράκλειον —Κρήτης
Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
120 Ώρα
—— — — — Η — Μ —— ——* —τ — ν — — — — —- — — — — — — —
ΚΑΟΕ ΑΛΛΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ
ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΕΡΟΥΣ
ΟΙ 1ΑΠ0ΝΕΣ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ
ΤΑΧΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡ ΝΛΝΚΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1:5 Νοεμβριού (τού άν
ταποκριτοΰ μας). — Χηλεγραφήματα
έκ τού έξωτερικοΰ άγγέλλουν ότι οί Κι
νέζοι είς γενόμενα πρός αύτούς διαβή·
ματα διά την σύναψιν είρήνης μέ την
Ιαπωνίαν εδήλωσαν ότι άρνοΰνται κάθε
άλλην μεσολάβησίν πλήν έκείνης την ό
ποίαν άνέλαβεν ή Οά αναλάβη ή έννεα-
μερής διάσκεψις των Βρυξελλών.
Έν τώ μεταξύ οί Ίάπωνες προελαύ-
νουν ταχέως, παραλλήλως τής σιδηρο
δρομικής γραμμής Σαγκάης—Νανκίν,
πρός την δευτέραν ταύτην πόλιν. Οί
Κι νέζοι, κατά τάς αύτάς πληροφορίας
δ έν προβάλλουν μέχρι τής στιγμής αυ¬
τής τουλάχιστον, σοβαράν αντίστασιν.
ΕΙΣ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΕΑΛΗΝΙΚίΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 ε» Νοεμβριού (τού άν
ταποκριτού μας).—Τηλεγράφημα έξ
'Αμερικής βεβαιοί ότι τό "Ελληνικόν
φορτηγόν «Τζέννυ Χανδρή» εβυθίσθη
είς τα Άμερικανικά ϋδατα. Έχ τοΰ
πληρώματος διεσώθησαν βί'κοσι. Άγνο
είται ή τύχη έννέα.
ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΤΗΣ ΣΙΛΗΡΟΑΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 £ί Νοεμβριού (τοΰ άν
ταποκριτοΰ μας).—"Ηρχισαν σήμερον
αί εργασίαι τοΰ διεθνοΰς σιδηροδρομι
κου συνεδρίου. Ό ύπουργός των σιδη¬
ρόδρομον κ. Σπυρίδωνος εξεφώνησεν
λόγον επί τής σημασίας καί τοΰ σκοποΰ
τοΰ συνεδρίου τούτου.
Ο ΔΙΑΑΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΟΣΙΑΗ ΤΓίΗ ΝΑΥΤΟΝ
__ΑΘΙΙΝΑΙ 1 Κ Νοεμβριού (τοΰ άν
ταποκριτοΰ μας).—Είς την όρκωμοσί
αν των ναυτών είς τόν Πόρον ήτις έγέ
νετο μετά πάσης έπισημότητος παρέστη1
σαν ή Α. Β. Υ. ό Διάδοχος Παΰλος,
ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς καί
πολλοί άλλοι έκ των επισήμων, πολιτι¬
κών καί στρατιωτικών.
ΕΙΣ ΝΑΝΚΙΝ ΔΕΝ ΟΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗ
Α Μ Υ Ν Α ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΟΝ;
ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας).—Κατά τινάς φήμαί,
μή έπιβεβαιουμένας όμως, είς Νανκίν
οί Κινέζοι δέν φαίνονται προτιθέμενοι
νά άντιτάξουν άμυναν. Οί Κινέζοι άνα-
συντασσόμ&νοι θεωρείται πιθανόν ότι Οά
θελήσουν νά παρασύρουν τούς Ίάπωνας
βορειότερον όπου καί θά δώσουν "απο¬
φασιστικήν μάχην.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Τρίτης
16 Νοεμβριού 1937
ΗΝΤΕΝΤΣΑΜΠΕΡΑΑΙΝ
ΔΙΑ Τ0 ΤΑΞΙΔΙΟΝ^ΓΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ
ΑΘΗΝΑΙ Ι» Νοεμβριού (τού άν-
' ταποκριτοΰ μας).—Σημερινόν τηλεγρά¬
φημα έκ Αονδίνου άναφέρει ότι ό πρω¬
θυπουργός κ. Τσάμπερλαιν συνομίλη¬
σε διά μακρών μετά τοΰ ύπουργοΰ των
εξωτερικών *Ηντεν επί τοΰ ζητήυ-ατος
τοΰ ταξιδίου τοΰ λόρδου Χάλιφαξ είς
Βερολίνον. Αέγεται ότι ό Τσάμπερ¬
λαιν εζήτησε νά πείση τόν ΊΙντεν επί τής
σκοπιμότητος τού ταξιδίου τούτου διά
τό οποίον ώς γνωστόν ό δεύτερος εφαί¬
νετο διατηρών σοβαράς άντιρρήσεις.
Ή έναρξις της Γαλλικής Βουλής.
Τό ταξίδιον τοΰ Χάλιφαξ είς Ρώμην
ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) —Αυ¬
ριον κάμνει έναρξιν των έργα
σιών της ή Γαλλική Βουλή.
Ή κυβέρνησις Σωτάν Θά κα¬
ταθέση τόν προϋπολογισμόν
έψ' ου ό ύπουργός των Οΐκο-
νομικών κ. Μπονέ θά προβή
είς μακράν είσήγησιν.
—Σήμερον (διά πρώτην φο¬
ράν εφέτος) είς Παρισίους καί
τα περίχωρα πίπτει χιών. Τό
ψΰχος είνε δριμύτατον.
ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ (ραδιογραφ.)
Ό Βασιλεύς Λεοπόλδος ανα¬
χωρεί την πρωϊαν αυριον διά
Λονδίνον. Ή Α. Μ. θά ευρί¬
σκεται είς την Αγγλικήν πρω¬
τεύουσαν τάς απογευματινάς
ώρας.
—Σχετικώς μέ τό ταξίδιον |
τού Βασιλέως Λεοπόλδου άνε
πίσημοι άνακοινώσεις έπανα-
λαμβάνουν την είδησιν δτι ου
τος θά ερωτήση την Αγγλι¬
κήν κυβέρνησιν ποίαν στάσιν
θά τηρήση, άν ή Γερμανία α¬
παιτήση την παράδοσιν τού
Βελγικου Κογκό.
ΡΩΜΗ (ραδιογρ ) Επί τοΰ
Διοικητηρίου, τού Δημαρχείου
καί τοϋ κεντρικοΰ Τελωνείου
της Σαγκάης άνυψώθη χθές
έν επισημότητι ή Ίαπωνική
σημαία. Αί Ίαπωνικαί αρχαί
εξέδωκαν προκήρυξιν διά τής
οποίας δηλούται δτι τα προ-.
νόμια των ξένων θά παρσμεί
νούν σεβαστά Αί συναλλα-
γαί πάντως καί αί τελωνεια-
καί πράξεις θά γίνωνται υπό
τόν έλεγχον των Ίαπώνων
καί διά λογαριασμόν τοΰ Ία-
πωνικοΰ κράτους.
— Αί ιταλικαι έψημερίδες
σχολιάζουν ευμενώς τό ταξί¬
διον τοΰ Χάλιφαξ όστις έκ Βε
ρολίνου βεβαιούν δτι θέλει κα¬
τέλθη είς Ρώμην Οί άρθρο-
γράφοι πιστευουν δτι τό ταξί¬
διον τού Χάλιφαξ θά φέρη
άγαθά άποτελέσματα είς τό
ζήτημα τής επαναλήψεως των
Άγγλοϊταλικών συνεννοή-
σεων.
Όνόμοςπερι υποχρεωτικός εργασίας.
Παροχή όδηγιώνδιάτήνέφαρμογήντου
Πρός τάς Νομαρχίας καί
τάς γεωργικάς αρχάς άπηυ-
θύνθησαν υπό τοΰ ύπουργεί-
ου τής Γεωργίας οδηγίαι σχε¬
τικώς μέ την εφαρμογήν τού
νόμου περί ύποχρεωτικής προ-
σωπικής εργασίας των άγρο-
των δι' εκτέλεσιν άγροτικής
φύσεως έργων.
Ή έν λόγω προσωπική έρ-
γασία συμφώνως πρός τας
δεδομένας όδηγίας δέον νά έ-
πιβάλλεται μετά περισκέψεως
υπό των άρχών καί νά τη-
ροϋνται οί κάτωθι δροι:
1) Νά μή έπιβάλληται προ¬
σωπική έργασία, δταν οί γε-
ωργοί άπασχολοϋνται μέ ε¬
πειγούσης φύσεως γεωργικάο
εργασίας, ώς άρώσεις, σπο-
ράν, σκαλίσματα, θερισμόν,
άλωνισμόν, κλπ. 2) "Απαντες
οί ύπόχρεοι πρός εργασίαν
δέον απαραιτήτως νά έργά-
ζωνται καί δή καλώς ή νά
καταβάλλωσι τό νόμιμον άντι-
σήκωμα, ουδείς δέ νά διαφεύ-
γη τούτου, διότι τουτο γεννα
μεγαλυτέραν αντίδρασιν των
ϋπολοίπων. 3) Ή δεκαήμερος
παροχή προσωπικής εργασίας
δύναται νά έπιβάλληται καί
τμηματικώς είς τρόπον ώστε
νά χρησιμοποιήται καλλίτερον
κα'ι είς την μάλλον κατάλλη¬
λον εποχήν διά την εκτέλεσιν
εκάστου έργου.
Ή προσωπική έργασία ω¬
σαύτως δύναται νά χρησιμο-
ποιηθή καί διά τακτοποίησιν
των έντός των συνοικισμών.
όδών δπου πλειστάκις σχημα-
τίζονται τέλματα δυσχεραί-
νοντα την συγκοινωνίαν.
Ή έφαρμογή τού μέτρου
θ' αρχίση άπό τοΰ έ'τους
1938. Ή διαρκεια δέ τής
προσωπικάς εργασίας καθο-
ρίζεται είς 10 ημέρας.
η περιθαλψισ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
Κατόπιν έντολής τοΰ Νο¬
μάρχου κ. Μαρκέλλου διενε-
μήθησαν προχθές είς ύπερεξή-
κοντα πλημμυροπαθεϊς οικο¬
γενείας έκ των πληγέντων
χωρίων Άμπελοΰζος, Πλάτα-
νος, Πόμπηα καί Άληθηνή
άνάλογα χρηματικά βοηθήμα-
τα άνελθόντα συνολικώς είς
30 000 περίπου δραχμών. Έ-
πίσης είς ωρισμένας οικογε¬
νείας διενεμήθησαν καί εϊδη
ρουχισμοΰ. Έντός τής ημέρας
πρόκειται ωσαύτως νά διανε-
μηθώσι κλινοοκεπάσματα είς
οικογενείας εχούσας ανάγκην
τοιούτων.
ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ
Δι' έγκυκλίου διαταγής τοθ
ύπουργείου Άεροπορίας προ-
εκηρύχθη ή κατάταξις 17 έ-
θελοντών ύποσμηνιών άποθη-
καρίων καί 13 γραφέων.
Προθεσμία ύποβολής δικαιο-
λογητικών καρά των ενδιαφε¬
ρομένων έτάχθη μέχριτής20ής
Ίανουαρίου 1938.
ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Τό Υπουργείον Άεροπο¬
ρίας διεβίβασε πρός τό κοινο¬
τικόν Συμβούλιον καί τούς κα-
τοίκους τής κοινότητος Κασά-
νων τάς θερμάς ευχαριστίας
καΐ τα συγχαρητήρια τοΰ σώ-
ματος διά ψηφισθεΐσαν υπέρ
τής Άεροπορίας τρισχιλιό-
δραχμον είσφοράν.
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Διά δημοσιευθέντος είς την
εφημερίδα τής Κυβερνήσεως
διατάγματος έπεκτείνεται ή
δράσις καΐ δικαιοδοσία τού
Τ.Π.Ε. Λασηθίου καΐ είς την
καταπολέμησιν των άσθενειών
των γεωμήλων τής περιφε¬
ρείας αύτοΰ. Πρός τουτο έπι-
βάλλεται είδική φορολογία ε¬
πί των παραγομένων γεωμή¬
λων τής περιφερείας τοΰ όρο-
πεδίου Λασηθίου εϊκοσι λε-
πτών κατ' οκάν. Ή βεβαίω-,
σις καΐ ή είσπραξις θά γίνε
ται δι' ενοικιάσεως ή αϋτεπι
στασίας.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω
ρίων τΐροιόντων είχον ώς ακολούθως:
Στκφίίβς. Χαρούπια » 2 80
Σουλτανίναι α' δρ 22 50 23 -
β' » 22.-
γ· » 20.50 21 50
Καραμπ.
Ελεμέδες
έγχω
Ταχτάς
Μαοραι
α
Ρ'
Υ'
α'
β'
Υ'
13.50
12. -
10.50
11.50
10.-
8.50
8.—
12. -
ρ
Ελαια 5ο »
» κοινά »
Σάπωνες.
Λευκοί α' ποιότητος δρ
Ρ'
24 -
23.-
Πράσινοι α' ποιότ. »
» β'
Οΐνοι.
Αρχανών τό μίστατ.
23.-
21.-
21.50
19 -
40.
Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
Ζυρίχη
Παρίσιοι
Λονδίνον
Νέα 'Υόρκη
ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τΐη; Νοεμβριού 1937
•Αγορά Πώλησις
25.35-
3.68
546
109.40
25.60
3.78
550
110.40
"Αμστερδαμ
Στοκχόλμη
Βρυξέλλαι
Βαρσοβία
Άγορά Πώλησις
60.40 61.-
28.10 28 35
3.71 3.75
2075 21.-
ΕΠΕΤΡΑΠΗ
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΠΕΡΙΑΟΕΙΑΩΝ
Διά τηλεγραφικής έγκυκλί-
ουτοΰ ύφυπουργείουΆγορανο-
μίας γνωρίζεται αρμοδίως ότι
επετράπη ή ελευθέρα έξαγω-
γή των έσπεριοδοειδών πλήν
των λεμονίων.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Είς την εφημερίδα της κυ¬
βερνήσεως εδημοσιεύθη ή έγ-
κριτική απόφασις τοΰ κανονι-
σμοΰ τού ταμείου Άσφαλίσε-
ως έπαγγελματιών καί βιοτεχ-
νών. Δια τοθ κανονσιμοΰ ό-
ρίζονται εδραι των περιψε-
ρειακών ΰπηρεσιών τοΰ τα¬
μείου έν ΚρήτΓ) τό Ηράκλειον
καί τα Χανιά.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τό υπουργείον τής Δικαιο-
σύνηςπροεκήρυξε διαγωνισμόν
διά την κατάληψιν τριών θέ-
σεων ακολούθων ένεργηθησό-
μένον την 1 Δεκεμβριού. Οί ϋ-
ποψήφιοι δέον νά είναι κάτο-
χοι πτυχίου Νομικής.
ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΣ
Προχθές ανεχώρησεν είς Μοί
ρες δι' ύπηρεσιακοΰς λό-
γους ό Νομίατρος Ηρακλεί¬
ου κ. Νικολακάκης.
Ό άναπληρωτής τοϋ ύπουρ¬
γοΰ Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης κ.
Ίππόλυτος εξέφρασε την ευα-
ρέσκειαν αύτοΰ -πρός τόν πα-
ρά τώ ενταύθα τελωνείω ϋ-
πηρετοΰντα τελωνοφύλακα
Δημ. Κοντεπάκην διότι ούτος
άποθηκάριος ώ~ν των προσω-
ρινών άποθηκών τού τελωνεί¬
ου προεφύλαξε κατά την ε¬
σχάτως γενομένην πλημμύραν
πλείστα έμπορεύματα έκ τής
διαβροχής.
ΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ .
Διά νόμου άπα,ορεύεται είς
τούς οίκονομικούς ύπσλλήλους
ή όπωσδήποτε μίσθωσις ή ά¬
γορά κτημάτων τοΰ δημοσίου
έν τή περΐφερεία έν β άσκοΰσι
τα καθήκοντά των! Έπίσης
άπαγορεύονται αί αύται πρά¬
ξεις είς τάς προϊσταμένας αυ¬
τών αρχάς.
ΕΚΛΕΠΤΕ
ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ_ ΤΟΥ
Συνελήφθη διά κλοπήν τρι¬
ών χιλιάδων δρχ ανηκουσών
είς τόν πατέρα αύτοΰ ό Γε¬
ώργ. Μιχ. Λουλακάκης γε
ωργός κάτοικος Μαράθου.
ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
Οί αύτοκινητισταί Γεώργ.
Πρ. Γεωργιάδης κάτοικος Χά¬
ρακος Μονοφατσίου καί Έμμ.
Άλ. Πετράκης έκ Πόμπηας κα¬
τεμηνύθησαν διότι μετέφερον
φορτία διά των αύτοκινήτων
των πλέον τοΰ κεκανονισμέ-
νου βάρους.
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
Κατ' αναφοράν τής 'Υπο-
διοικήσεως Χωροφυλακής Βι¬
άννου, προχθές ηυτοκτόνησε
διότι έπασχεν έξ άνιάτου
νοσήματος βληθεΐς διά κυ-
νηγεπκοϋ δπλου είς την
κοιλίαν ό έβδομηκοντούτης
"Ιωάννης Παρτσωτάκης κά-
τοικος Συκολόγου Βιάννου.
ΤΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Δι' αυριον τό έσιτίρας ωρί¬
σθη συνεδρίασις τοϋ Δημοτι-
κού Συμβουλιον επί διαφόρων
τρεχούσης φύσεως ζητημάτων.
π Πρωϊνή
Α Π Ο ΔΙΑ Ε ΤΑΙ Σ ΗΜ ΑΣΙΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΑΥΤΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΓΚΕΑΑΡΙΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
ΑΘΗΝΑΙ 1** Νοεμβριού (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ
Αονδίνου άγγέλλουν ότι ό λόρδιος Χά¬
λιφαξ θά μεταβή την προσέχη Τετάρτην
(αυριον) είς Βερολίνον.
Υπό των Αγγλικών διπλο>ματικών
καί δημοσιογραφικόν κύκλο»ν άποδίδε·
ται ιδιαιτέρα σημασία είς την αποστο¬
λήν τοΰ Χάλιφαξ έν Βερολίνω καί τάς
συνομιλίας τάς οποίας Οά άνταλλάξη μέ
τόν καγκελάριον Χίτλερ επί τόίν Πιε·
Ονων προβλημάτων.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΑΝΕΛΑΒΕ
ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ο ΤΕΟΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΑΤΑΡΕΣΚΟ
ΑΘΗΝΑΙ ΐ:»Νοεμβριού (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας)-—Έκ Βουκουρεστίου
αγγέλλεται ότι ό τέως πρωθυπουργό; κ.
Ταταρέσκο ανέλαβε καί πάλιν τόν σχη¬
ματισμόν κυβερνήσεως. Τόν κατάλογον
των ύπουργών λέγεται ότι ό κ. Τατα-
ρέσκο Θά υποβάλη έντός τής σήμερον
πρός έγκρισιν είς τόν Βασιλέα Κάρο-
λον-
Ο ΚΟΜΠΑΝΥΣ ΕΖΗΤΗΣΕ
ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΑΝΑΚΩΧΗΣ
ΜΕΣΟΛΛΒΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑ!
ΑΘΗΝΑΙ 11» Νοεμβριού (τοΰ άν
ταποκριτοΰ μας).—Καθ" ά τηλεγραφοΰν
έκ τοΰ έξοτερ'.κοΰ ό Πρόεδρος τής
Καταλονίας κ. Κόμπανυς εζήτησε την
μεσολάβησίν τής Αγγλίας διά την σύ¬
ναψιν άνακωχής μεταξύ έρυθμών καί ε¬
θνικον. Κατά τάς υπαρχούσας πληρο¬
φορίας ή Καταλωνία είνε ετοίμη νά αρ¬
χίση διαπραγματεύσεις έφ* όσον ό
Φράνκο θά δεχθή αύτοδιοί*ησιν καί α¬
νεξαρτησίαν διά την χώραν αυτήν.
ΒΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1£»Νοεμβρίου (τού άν
ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
ρίαι έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι τό ζή¬
τημα τής αποδόσεως των άποικιών είς
την Γερμανίαν ΟάΟιγή είς τάςσυνομιλίας
Χίτλερ—Χάλιφαξ. Έν πάση περιπτώ¬
σει κρίνεται πρόωρος πάσα πρόθεσις τής
Αγγλίας νά δεχθή γενικωτέραν ανακί¬
νησιν τοΰ ζητήματ'ος. "Ισως ό Χάλιφαξ
θά αναλάβη νά πείση τόν Χίτλερ νά ανα¬
βάλη πάσαν συζήτησιν επί ταΰ παρόντος
τής έπιστροφής χών άποικιών είς την
Γερμανίαν, προτείνον είς αυτήν ωρι¬
σμένα οίκονομικά άνταλλάγματα.
Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΑΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ Σ|^ίΈ|Ν ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1ϊ> Νοεμβριού (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας).—Είδήσεις έκ Βρυ¬
ξελλών άναφέρουν ό~ι ή έκεΐ διάσκεψις
καταρτίζει τό σχέδιον άνταπαντήσεως
πρός την Ιαπωνίαν επί τή βάσει των εί-
σηγήσεων Αγγλίας, Γαλλίας καί Ά-
μερικής.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΑΖ1ΛΝΑΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1« Νοεμβριού (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας).— Άνακοινώιεις των
ενδιαφερομένων ύπουργών τής νέας δι-
κτατορικής κυβερνήσεως Βάργκας έν
Βραζιλία δια^εύδουν τα άγγελθέντα
περί ταραχών εν τή χωρ*. Άπεναντίας,
ως τονίζουν αί άνακοινώσεις αυται, τά¬
ξις έπικρατεΐ ήδη έν Βραζιλία, τοΰ λα-
οΰ εκτελοΰντος ησύχως ϊά έργα τού καί
διατηρούντος πλήρη εμπιστοσύνην είς
την νέαν κατάστασιν.
Μέγεθος Γραμματοσειράς