94882 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4685

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

9/10/1937
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
Α ϊγΰπτοιι
έτηπία λίραι 3
ε'ξάμηνος ϋ
μρις
έτησια όολ. ]Γι
ρξάμηνος » ?»
Τιμή
κατά φύλλον
Λραχ. 2
ΣΑΒΒΑΤΟΝ
9
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1937
1 ΡΑΦΙιΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦϋΐΑ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΓΛνΡΟν
ΗΓΆΚΛΠΟΧ ΚΡΗΤΗΣ - ίΙΟΣ 22ΟΝ
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4635
ϊΠ£ϊβτΙΙίι ΣΥΙΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η
ΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΟΝ
Ή πρώτη φάσις των έκτε-
λουμένων είς Σέρρας παρου-
σία τού Βασιλέως, τού κ. πρω-
θυπουργοΰ καί των ηγετών
τού στρατοΰ, στρατιωτικών
γυμνασίων, έληξεν ήδη καί
από τής χθές θα ήρχιζεν
ή δευτέρα φάσις. Καθώς δέ
ανεκοινώθη, τα γυμνάσια
αύτά είς τα όποΐα έδοκιμά-
σθη ή άξία ολων των πολε¬
μικήν βπλων, άπέδωκαν θαυ¬
μασία άποτελέσματα. Τό¬
σον τό πεζικόν όσον καί τό
πυροβολικον κα'ι ή άεροπο-
ρία εσημείωσαν άναμφισβη.
τήτους επιτυχίας καί κατέ-
δειξαν την εργασίαν ή ό-
ποία έχει έπιτελεσθή είς την
οργάνωσιν καί την παρα¬
σκευήν τόσον τοΰ έμψύχου
όσον καί τοΰ άψύχου πολε-
μικοΰ ύλικοϋ μας. Οί παρα-
κολουθήσαντες δέ τα γυμνά¬
σια έπίσημοι καί ειδικοί, έ-
ξέφρασαν^ την πλήρη ικανο¬
ποίησιν των, διά την συνολι¬
κήν είκόνα πού παρουσία-
σαν τα γυμνάαια αύτά.
Τό γεγονός, είναι έξαιρε-
τικώς ευχάριστον κ αί πρέ-
πει νά έξαρθή άνάλογα
μ έ την άξίαντου.
Ή "Ελλάς δέν τρέφει βε¬
βαία φιλοπολέμους διαθέσεις,
οΰτε καί έδαφικάς βλέψεις
έχει σήμερον. Έπομένως
καί τα στρατιωτικά γυμνά¬
σια πού εκτελεί δέν έχουν
την σημασίαν επιδείξεως
των πολεμικών δυνάμεών
της οΰτε καί γίνονται πρός
εκφοβισμόν ουδενός, πολύ
περισσότερον μάλιστα άφοΰ
μέ τούς γείτονάς της ευρί¬
σκεται %είς φιλικάς σχέαεις.
Άλλ' ακριβώς διότι δέν έχει
η χώρα μας φιλοπολέμους
διαθέσεις είναι ύποχρεωμένη
νά έχη ισχυράς καί καλώς
ώργανωμένας τάς άμυντικάς
δυνάμεις της.
Διότι δέν λησμονεΐ βεβαία
τό άξίωμα, ότι ό καλύτερος
φρουρός τής είρήνης είναι
ό ίσχυρός στρατός. Καί αυ¬
τόν τόν σκοπόν εχει ή ορ¬
γάνωσις των πολεμικών μας
δυνάμεών: Την περιφρού¬
ρησιν τής είρήνης καί την
ασφάλειαν μας έξ οίασδήπο-
τε τυχόν έπιδρομής.
'Άλλωστε, ή έποχή μας
είναι τόσον κρίσιμος καί τό¬
σον ρευστή, ώστε νά μην
άποκλείωνται οΰτε αί πλέον
δυσάρεστοι έξελίξεις.
Ειδικώτερον μάλιστα τάς
ημέρας αύτάς οί κίνδυνοι ά-
ναφλέξεως καί εξαπλώσεως
των φλογών τού πολέμου
είς όλον τόν κόσμον παρου-
σιάζονται άμεσοι καί άπειλη-
! τικοί. Καί θά ήτο έγκλημα-
τική μωρία νά μην παρα-
σκευαζώμεθα καί νά μην
είμεθα έτοιμοι ν' άντιμετω-
πίσωμεν κάθε ενδεχόμενον.
Εύτυχώς, η σημερινή Κυβέρ¬
νησις άντιλαμβάνεται πλή-
ρως την κρισιμότητα των
στιγμών πού διερχόμεθα.
Καί έχει έστραμμένην όλην
την προσοχήν της είς την
τόνωσιν των άμυντικών μας
δυνάμεών. Άπό τής πλευ-
ράς δέ αυτής προσφέρει μί¬
αν πραγματικά θετικήν υ¬
πηρεσίαν είς τό έθνος. Διότι
τό πρώτιστον εθνικόν χρέος
μας είς αύτην την περίοδον
είναι ή οργάνωσις καί ενί¬
σχυσις των πολεμικών δυνά¬
μεών τής χώρας.
Ό άπόδημος Έλληνισμός
ΟΙ Κριητες τής Άμερικής
ηρχισαν τόν έρανον
τοΰ Σανατορίου Κρήτης.
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ
{Άπό τό επίσημον όργανον τής
Ιΐαγκρητικής Ενώσεως έν Άμε-
ρική «Κρήτη» παραλαμβάνομεν
τα κάτωθι:]
Κατά τό έν Βοστώνη Συνέδριον
τής Παγκρητικής Ενώσεως απε¬
φασίσθη δπως διεξαχθή παρά τής
Παγκρητικής Ενώσεως έρανος
Πανελληνίου χαρακτήρος, τό προ-
ϊόν τοΰ όποίου έράνου νά διατε¬
θή διά την ί'δρυσιν έν Κρήτη ε¬
νός εύαγοΰς ίδρύματο; πρός εξυ¬
πηρέτησιν των άναγκων τής μεγα-
λονήσου καί εις μνήμην τοΰ Με-
γάλου Κρητός καί Μεγίστου των
νεωτέρων Έλλήνων, Ελευθερίου
Κ. Βενιζέλου, άπό τα άπόδημα
τέκνα .τής Κρήτης έν Άμερικη".
Κατόπιν πολυμήνου άλληλογρα-
φίας μέ πρόσωπα έν Κρήτνΐ 'κα-
νά νά Ιχωσιν επί τοΰ προκειμένου
γνώμην, ή Παγν,ρητική άπεκρυ-
στάλλωσε την πεποίθησιν οτι_ ή
ίδρυσις ενός Σανατορίου έν Κρη-
τη θά έπλήρου υπέρ πάν άλλο
την επιθυμίαν των έν Άμερικ^
Κρητών, καθότι ή έπάρατοςφυ-
ματίωσις έ'χει προχωρήσει μέχρι
βαθμοΰ λίαν επικινδύνου καθ ά¬
πασαν την Κρήτην.
Καί ιδού ό πρΰηοζ άκροδολι"-
σμός έρρίφθη έν τή Γενική Συνε¬
λεύσει των μελών τού ένΠιττσβουρ-
γψ Τμήματος τής Παγκρητικής
«Άρκαδίου» την Κυοιακήν, Αύ-
γούστου 22.
Παρέστησαν έν όλω .'ί8 μελη
εις την συνεδρίασιν εκείνην. Οί
περισσότεροι έκ των μελών είναι
έργατικοί καί μόνον μία μικρά
μερίς έχουν ιδικάς των εργασίας.
Άλλά μπρ^στχ στόν ένθουσιασμό,
μπροστά στόν ΈΟνικό αύτό συνα-
γερμόν των ολίγων Κρητών
άνταξίων άπογόνων των υπερα¬
σπιστού τοθ Άρκαδίου, λησμονεΐ-
ται ή άνέχεια, ή φτώχεια, αί
άτομικαί ύποχρεώσεις εκάστου.
Τό σύνθημα είναι—Πρέπει νά
ιδρύσωμεν τό Σανατόριον έν Κρή¬
τη. Πρέπει νά πληρώσωμεν τόν
φόρον αυτόν τής εύγνωμοσύνης
στήν γενέτειράν μας ά'παξ διά
παντός. Πρέπει νά τής δείξωμεν
πώς άκόμη την άγαποΰμεν καί
πώς είναι αδύνατον νά την λη-
σμονήσωμεν μέ την βεβαιότητα
ότι καί ή ψυχή τοΰ Μεγάλου
Κρητός θά Εκανοποιηθή δεόντως
άπό την χειρονομίαν αυτήν τοΰ
Κρητός^μετανάστου.
Γ ι ά τόν ώς άνω πρώτον άκρο-
βολισμόν όμιλοΰν οί κάτωθι ά-
ριθμοί των ποσών άτινα κατετέθη¬
σαν κατά την μέλλουσαν νά κατα¬
στή ιστορικήν εκείνην Συνέλευσιν
τής 22ας Αύγούστου.
Συνεστήθη επιτροπή αποτελού¬
μενη έκ των μελών τοΰ Διοικητι-
κοΰ Συμβουλίου κ. κ. θεοδώρου
Άν.τθυδιανάκη, Γεωργίου Γαβα-
λέτα, Γεωργίου Βαρβεράκη, Κων¬
σταντ. Γερακιανάκη, Έμμαν. Βο-
λαράκη, Έμμαν. Χουλάκη, Γεωρ.
Βασιλάκη, Βασιλ. Κεφαλλογιάννη
Παν. Γιατράκη, Σταμ. Καβροϋ,
Σπ. Μπομπολάκη, Δημ. Καπετα¬
νάκη, ί'να πλησιάση πάντας τούς
έν νζι περιφερεία Κρήτας καί ζη¬
τήση την συνδρομήν των επί τής
μεγαλειτέρας καί έθνικώτέρας χει-
ρονομίας την οποίαν έθεσε ποτέ
είς τό πρόγραμμά της ή Παγκρη-
τική Ένωσις.
Ό Πρόεδρος τής Παγκρητικής
Ενώσεως, κ. Νικόλαος Γ. Καλη-
μεράκης, μετά την ένθουσιώδη
αυτήν έναρξιν θά περιοδεύση προ¬
σεχώς καί θά επισκεφθή Ι'να πρός
Ινα τα τμήματα τής Παγκρητι¬
κής Ενώσεως.
Μέγας ένθουσιασμό; έκυρίευσε
τούς παρευρεθέντας είς την Γενι¬
κήν Συνέλευσιν τοΰ Τμήματος
τής Παγκρητικής Ενώσεως έν Πιτ
τσβούργω κατά την παρελθούσαν
Κυριακήν, επί τή εύκαιρία τής
ενάρξεως τοΰ όρισθέντος παρά
τή; Παγκρητική; Ενώσεως έρά¬
νου πρός ανέγερσιν Φθισιατρεί¬
ου Ιν Κρήτη παρά των Κρητών
τής Άμερικής καί εις μνήμην
τοΰ Μεγίστου των νεωτέρων Έλ¬
λήνων, τοΰ Ινσαρκωτοΰ των Έ-
θνικών όνείρων καί Ιπιτίμου
Προέδρου τής Παγκρητικής, Ε¬
λευθερίου Κ. Βενιζέλου.
Μετά την εϊσήγησιν τοΰ Προέ¬
δρου κ. Θ. Άκτουδιανίκι, Ιλαβε
τόν λόγον ό Πρόεδρος τής Παγ-
κρητική; Ενώσεως κ. Νικόλαος
Καλημεράκις, δστ:ς έπεξήγησε
την μεγάλην ανάγκην τή; ίδρύ-
σεως ΣανατορΕου έν Κρήτη,
δηλώσα; συγχρόνως δτί- έκατον-
τάδε; αποθνήσκουν έν τή νήσω
ετησίως έκ τής έπαράτου νόσου,
καί ϊτι δέν ύπάρχει χωρίον ά-
κόμα καί οικογένεια έν Κρήτη
ήτις νά μην έχη θύματα δπό
την μίαν μορφήν ή την άλλην
τής άνθρωποκτόνου πραγματι¬
κώς ασθενείας.
Μετά κατάλληλον εισαγωγήν, ό
κ. Καλημεράκις ανέγνωσεν επι¬
στολάς τοΰ κ. Γεωργίου Κατεχά-
κη, Στρατηγοΰ, πρώην ύπουργΌΰ
Γενικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης, συνι-
στώντος την απόκτησιν Σανατορί¬
ου, οπω; καί επιστολήν τής οικο¬
γενείας Βενιζέλου διά τής όποία;
έπικυροΰται ή απόφασις τής ι¬
δρύσεως Σανατορίου.
Ή έπιστολή τοΰ κ. Κατεχάκη
εχει ούτως:
Ηράκλειον, 15 Νοεμβριού 1936.
Πρός την Παγκρητικήν "Ενωσιν
έν Αμερικήν
Είς Πίττσβουργ. Πά.
'Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε:
Ή άπό τού ποφίλθόντος μηνός
έπιστολή την οποίαν μοί έκάμα-
τε την τιμήν νά μοί άπεοθώνη-
τε κα'ι διά τής οποίας μοί ϊγνωρί-
αατε την τε ψιλοιτάτριδα τής
καθ' υμάς Ποίγκρητική; Ενώσεως
απόφασιν όπως εί; μνήμην τού
Μεγάλου Συμπατριώτου ημών Ε¬
λευθερίου Βενιζέλου προσφέρητε
είς την ήρωϊκήν μας Μεγαλόνη-
σον «κάτι τι τό εντελώς; ιδιαίτε¬
ρον έκ μέρους των Κρητών τής
Άμερικής» μ' ένέπλησεν ύπερη-
φανείας διά τα άπόδημα τής Κρή¬
της τέκνα τα όποϊα καί μακράν
αυτής ευρισκόμενα δέν άπορρο-
φώνται άπό τόν έπίμοχθον ά-
γώνοτ τού καθ' ημέραν βίου, άλ¬
λά έμπνεόμενα πάντοτε άπό την
Κρατικήν πνοήν την οποίαν τό¬
σον ζηλοτΰπως διαφυλάττουν είς
τα πατριωτικα των στήθη, έδρά-
ξαντο τής εύκαιρίας όπως όχι μό¬
νον άποτίσουν τόν όφειλόμενον
φόρον τιμής καϊ σεβασμοΰ είς
την μνήμην τοΰ Μεγάλου Κρη¬
τός, άλλά καί αυμβάλωσιν είς
την έπούλωσιν των χαινουσών
πληγών τής γενετείρας μας.
Με την έκφρασιν δέ των θερ-
μοτάτων βυγχαρητηρίων διά την
απόφασιν Υμών ταύτην, σπευδω
νά σάς γνωρίβω την έκφρασθεί-
σαν μοί επιθυμίαν Υμών έκπλη-
ρών, ότι κατά την ταπεινήν μου
γνώμην ή μάλλον έπείγουσα ά-
νάγκη τής Κρήτης σήμερον είναι
ή άπόκτησι; Σανατορίων άξίων
τοΰ προορισμοΰ των, είς τα ό¬
ποΐα νά δύνανται νά άτβνί-
ζωσι μετ* έλπίδων οί άπό τή; έ¬
παράτου φυματιώσεως προσβαλ-
λόμενοι άδελφθί μας οί ευρισκό¬
μενοι δυστυχώς σήμερον είς πλή¬
ρη εγκατάλειψιν.
"Εν τοιούτον Σανατόριον 150—
200 κλινών ιδρυόμενον είς κατάλ¬
ληλον επιστημονικώς θέσιν καί
είς τό κέντρον τής νήσου, ούτω;
ώστε νά είναι έξ ϊβου ιτροβιτόν
είς πάντας τού; Κρήτας, εχω την
γνώμην ότι όχι μόνον παγκρήτι-
ον ανάγκην θά πληρώση άλλά
καί την ψυχήν τοΰ Μβγάλου μας
Νβκροΰ πληρω; θά Ικανοποιή-
ση, καθ' όσον έξ ιδίας αντιλή¬
ψεως γνωρίζω μετά πάσης στορ-
γης άπέβλεπβ πάντβτβ των τοι¬
ούτων εϊδου; άναγκων τή; ιδιαι¬
τέρα; μα; Πατρίδος ό Ελευθέ¬
ριος Βενιζέλος, τοΰ όποίου καί
τό ονομα πρέπει νά φέρη εν
τοιούτον ϊδρυμα έγειρόμένον.
Παρακαλώ καί πάλιν, κ. Πρόε-
δρε, όπως δεχθήτε, διαβιβάσητε
δέ καί είς τα άξιότιμα μέλη
τής Ύμετερα; Ενώσεως, τα θβρ-
μότερα ουγχαρητήριά μου διά
την πατριωτικήν Υμών απόφα¬
σιν.
Διατελώ μετά πλείστη; τιμής
κα'ι άγάπης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ
Συνεζητήθησαν Ιπίσης Ιν συνε-
χεία σημεΐα διατριβής τοΰ έν Χα¬
νίοις διευθυντού τοΰ έν Χανίοις
Φθισιατρείου, κ. Γεωργίου Τσου-
ρή, διά τή; οποίας ό έ"γκριτος
ίατρό; έκθειάζει την απόφασιν
των έν Άμερική Κρητών καί συ¬
νιστά την ταχείαν ανάληψιν τοΰ
ϊργου, παρουσιάζων συγχρόνως
έν τή πραγματεία τού την θραΰ-
σιν την οποίαν έπιτελεΐ ή νόσος
έν Κρήτη καί την τελείαν εγκατά¬
λειψιν των πασχόντων, οί'τινες
μή έχοντες τα μέσα άπομονώ-
σεω;, κυκλοφοροΰν έλευθέρω;, δι-
βιοΰντες μετά των οΐκείων καί
φίλων των, καί σπείροντες τό μι-
κρόβιον καθημερινώς.
Μετά τα τέλο; τής όμιλίας τού,
ό κ. Καλημεράκις έκαμε πρώτος
την Ιναρξιν τοΰ έράνου καταθέ-
σα; ώς πρώτην δόσιν $ 100.
Ένθουσιασμός άπερίγραπτο; καί
χειροκροτήματα εκάλυψαν την πρώ
την αύτην εΕσφοράν. Άκολουθεΐ
άμέσως ό κ. Γεώργιος Βαρβερά-
κις, ένθερμος Κρής, μέ την κα-
τάθεσιν $ 200. Νέα 'χειροχρο-
τήματα καί νέος ένθουσιασμός
καλύπτουν την αίθουσαν. Θά ένό.
μιζέ τις δτι άντί των 38 μελών
άτινα παρόντα, ότι τα χειροκρο¬
τήματα προήρχοντο άπό 500 πρό¬
σωπα. Πλησιάζει 6 κ. Ιωάννης
Στειακάκις καί καταθέτιι 100
δολ. Άκολουθεΐ ό κ. Νικόλ.
ΙΙετράκις, ό Ινθερμος αύτός πα-
τριώτης καί πατήρ πολυμελοΰ;
οικογενείας, καταθέτων 50 δολ.
καί Έμμ. Χουλάκις μέ 100 δολ..
Γ. Βασιλάκις μέ 50 καί Β. Κεφα¬
λογιάννη; μέ 100 δολλάρια. Καί
δλα αύτά γίνονται αυθορμήτως,
ένθουσιωδώς καί έν ριπή οφθαλ¬
μού. Μας χρειάζονται ολίγα λε-
πτά νά συνέλθωμεν έκ τής μεγί¬
στη; αυτής συγκινήσεως. Πρός
στιγμήν νομίζομεν 8τι ή δλη υ¬
πόθεσις είναι όνειρον έαρινής
νυκτός. Άλλ' δχι, άπατώμεθα! εί¬
ναι πραγματικότης! Είναι τό χ-
κρον άωτον τοΰ ένθουσιασμένου
Κρητός. Μετ' ολίγα λεπτά συνερ-
χόμΐθα καί έξακολουθοΰν αί κα-
ταθέσεις.
Προσέρχεται ί καλώς άποκατε-
στημένο; κ. Κωνστ. Γερακιανάκης
μέ κατάθεσιν 150 δολ. Άκολου-
θοϋν αί καταθέσεις των κ. κ.
Σταμ. Καβροΰ καί Κάς Καβροΰ
Τ ά τοπικά μας ζητηματα
Ό Γολγοθας μιας καρδίας
21 όν
= = ΕΑΙΣΑΒΚΤ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
Ή ζωή τής μελαγχολικής
αϋτοκρατείρας.
Θέλει την ησυχίαν της! Έξενευ-
ρίσθη, κουράσθη/.ε. Ή άρχιδού-
κισσα Σόφια δέν μπορεΐ νά συ-
νέλθη άπό την κατάπληξιν. "Αν
ακούσθηκε ποτέ αύτό! Έπιτρέ-
πεται πότε σέ μιά αύτοκράτειρα
νά κουρασθή στήν ένάσκησ: των
καθηκόντων της; Γιά την αύστη-
ρή έθιμοτυπία τής αύλής τής Βι¬
έννης τό πραξικόπημα τής Έλι-
σάβετ άντιπροσωπεύει ενα σκάν¬
δαλον, ισοδυνάμει μέ μίαν μικρήν
επανάστασιν. Ό Φραγχΐσκος Ι¬
ωσήφ, δ'μως, ό αύτοκράτωρ, οι-
καιολογεϊ την νεαρά τού σύζυ-
γο. Τής δίδει δίκαιον. Διατάσσει
ν' άναβληθοΰν αί άκροάαεις, αί
δεξιώσεις δλη ή έπίσημη άγ-
γαρεία. Καί όδηγώντας 6 ϊδιος
τό άμάξι βγάζει την «μικρούλα»
τού περίπατο στό Πράτερ, νά
πάρη λίγον άέρα στά δένδρα
τού. Έ είδησις τοΰ ρωμαντικοΰ
περιπάτου τοΰ νεαροΰ ζεύγους
διαδίδεται μέ άστραπιαίαν ταχύ-
τητα, καί ϊλη ή Βιέννη συγκεν-
τρώνεται στί; δενδροστοιχίες τοΰ
πίργ,οΐ). Ό αύτοκράτωρ άναγ-
κάζεται νά κάμη Ινα μεγάλο ά-
λόγυρο, γιά νά μπορέση επί τέ-
λους νά περάση μισή ώρα στή
μοναξιά, μέ την γυναϊκά τού.
Οί τελετές, οί έπίσημες έορτές,
κάθε άλλο παρά ευχάριστος ήσαν
είς την Έλισάβετ. Έ μεγάλη 8-
μως λαϊκή έορτή τή; 29ης Α¬
πριλίου ήταν γι' αυτήν μία ευχά¬
ριστος Ικπληξις. Μέσα στή ρου-
τίνα τής Ιθιμοτυπίας, μία δροσε-
ρά παρένθεσις. Μέσα στήν ϊ
Η ΟΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΓΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΟΦΥΡΟ
Λαμβάνομεν καί δημοσιεύ¬
ομεν ευχαρίστως την κάτωθι
επιστολήν:
'Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Είς τό υπό προχθεσινήν ή-
μερομηνίαν φύλλον τής εγκρί¬
του εφημερίδος σας εδημοσι¬
εύθη ή πληροφορία, δτι υπό
τοϋ Ταμείου Έπαρχιακής Ό-
δοποιΐας απεφασίσθη ή κατα
σκευή τοθ υπολειπομένου τμή¬
ματος τής όδοθ Φοινικιάς καί
μετά δεδικαιολογημένης χα-
ράς άνεγράψατε την είδησιν
προκειμένου νά έξυπηρετηθή
μία τόσον πλουτοπαραγωγός
περιφέρεια τού Νομοΰ.
Σχετικώς, σδς πληροφορώ,
δτι πρόκειται περί τής επαρ¬
χιακάς όδοθ Ηρακλείου—Καν-
λΐ Καστελλίου, ή όποία κατα-
χρηστικώς όνομάζεται όδός
Φοινικιάς, καί άπό την οποίαν
ό διερχόμενος, μακρόθεν μό¬
νον, δύναται νά παρατηρήση
την περιφέρειαν Φοινικιάς.
Ή Όδός Φοινικιάς, διά την
όποιαν άπό των στηλών τής
άξιοτίμου εφημερίδος σας έ-
πανειλημμένως έσυνηγορή-
σατε, άρχεται άπό τοθ 2
1)2 χιλιομέτρου τής ανωτέ¬
ρω έπαρχιακής όδοϋ, διέρ-
χεται διά τής γνωστής γε-
φΰρας Λουτή — Πέραμα καί
όδηγεΐ διά μέσου τής εύφορω-
τάτης ταύτης κοιλάδος είς τό
χωρίον Φοινικιά καί άρκετά
πέραν τούτου πρός έξυπηρέτη-
40 οολ., τοΰ Α· ΚρΕκου Π) δολ.,
Μ. Σφακιανάκη 10 δολ , Β.
Φρατζή 10 δολ., των Σ. Μπομπο¬
λάκη καί Γρ. Πλεμένου άνά 20
δολ., των Ιωάν. Κουτρουλάκη, Κ.
Παρδαλάκη, Ε. ΙΙλαγιωτάκη,
Στ. Παληκαράκη, Α. Βασιλάκη,
Γ. Σιδηρουργοΰ, Μ. Άδαμάκη,
Στ. Ξενοκτισΐάκη, άνά 10 δολ.,
των Δ. Καπετανάκη. 10 δολ., καί
Κάς Καπετανάκη 10 δολ. Γιά μιά
στιγμή κοπάζει καί πάλιν ή αί-
θουσα ολίγον γιά νά αρχίση μέ
νέον ενθουσιασμόν την στιγμήν
κατά την οποίαν ο κ. Ιωάννης
Σπυριδάκης προσέρχεται δειλά
δειλά άπό τό άκρον τής αιθούσης
δπου μέχρι τής στιγμής έκάθητο
καί προσφέρει 50 δολ. υπέρ τοΰ
άγίου σκοποΰ. Τουτο ηκολούθησεν
ό κ. Σωτ. Σιμιτζής μέ 5 δολ.
καί άλλοι των οποίων κατάλογον
δημοσιεύομεν κατωτέρω.
Μετά τό τέλος τής συνεδρίας, ό
Γραμματεύς τοΰ «Άρκαδίου, κ.
Γεώργιος Γαβαλέτας, ό ένθερμος
αύτός στυλοβάτης τής Παγκρητι¬
κής Ενώσεως, προσέφερεν 50
δολ. Ό Μρ(ύπος αύτός δέν ευ¬
ρήκε την ευκαιρίαν νά κάμη την
προσφοράν τού προηγονμίνωί διό¬
τι δέν έπρόφθανε νά γράφη όνό-
(Ή συνέχεια
εις την 4ην σελίδα).
τής μονότονης αύλικής ζωής, μιά
μικρή όασις.
Την τίρποϋ^ ιδίως αί άκροβα-
τικαί έπιδείξεις τοΰ άκροβάτου—
ίππέω; Ρέντς, τοΰ βασιληά τοΰ
ίπποδρόμου τής Βιέννης. Τής
θυμίζουν τα άλογά της, τούς πε¬
ριπάτου; εί; τούς ίποίο^ εξήρχε¬
το έ'φιππος στήν πατρίδα της,
τότε πού ήταν μιά μικρή, άσή-
μαντος, άλλ' έλεύθερη πριγκήπισ-
σα εξω στήν άγαπημένη έξοχή
τοΰ Πόσσενχόφεν. Έ άλ"//)εια
είνε πώς καί ό Ρέντς, μπροατά
στούς ήγεμόνας τού έβαλεν δλα
τού τα δυνατά. Τό προσωπικό
τοΰ ίπποΖρόμου τού, περι^εβλη-
μένον μεσαιωνικάς στολάς, έδηγεϊ
διά μέσου τοΰ Πράτερ, Ιξήντα
άλογα, ύπέροχα δείγματα άπό 2-
λες τίς ράτσες. Άν δέν ήταν ή
τυραννία τοΰ πρωτοκόλλου, ή Έ'
λισάβετ, άπό τόν ένθουσιασμό της
ήταν ίκανή νά ξεχάση την αυτο-
κράτειρα καί νά ξαναγίνη ή μι¬
κρή αύθόρμητη πριγκήπισσα πού
μέ χειροκροτήματα καί μέ χα-
►ρούμενες κραυγές, άφινεν ελευθέ¬
ρα διέξοδο στά αίσθήματά της,
Ά, μά αύτό; ό Ρέντς είνε ύπέρο-
χος! Τί κάνει στή πλατεΐα των
σιν μιδς περιοχής καταφυτου
άπό αμπελώνας, εκτάσε¬
ως περίπου εί'κοσι χιλιάδων
στρεμμάτων..
Ή κατάστασις τής όδοΰ
ταύτης είναι πρωτόγονος. Τό
μέν καλοκαΐρι ή συγκοινωνία
κατά πολύ δυσχεραίνεται άπό
τα άτελρίωτα σύννεφα σκό-
νης, πρός μεγάλην βλάβην
τής ύγείας των διερχομένων
ώς καί αυτών των ύποζυγί-
ων, τόν δέ χειμώνα σχεδόν
διακόπτεται καθ' δτι όλόκλη-
ρος ό δρόμος μεταβάλλεται είς
μεγάλην λίμνην λάσπης. Διά
νά σχηματίσετε δέ ιδέαν τής
αθλιότητος τής όδοϋ, θά σάς
άναφέρω τό γεγονός δτι κά-
ποτε έκάρφωσεν είς την λά-
σπην >ϊνας ήμίονος καΐ έπειδή
δέν κατέστη δυνατόν νά άνα-
συρθή, εγκατελείφθη έκεΐ καί
μόνον τό καλοκαΐρι όπότε ή
λάσπη μετεβλήθη είς σκόνην ά
πεκαλΰφθησαν καΐ άπερρίφθη-
σαν τα όστ& πλέον αύτοΰ.
Άπ' αυτόν λοιπόν τόν δρό¬
μον κατά τάς καλλιεργητικάς
περιόδους τοΰ έτους είνε ύπο-
χρεωμένοι νά διέρχωνται όπωσ
δήποτε, πρωΐαν καί εσπέραν
χιλιάδες φορολογοΰμενοι ενός
έκ των πλουσιωτέρων δημων
τοϋ Κράτους.
Δέν φρονεΐτε λοιπόν, ότι ή
Δημοτική μας Άρχή, ή όποία
πράγματι κατά τόν τελευταί¬
ον καιρόν πολλά έχει νά επι¬
δείξη καί έργα καί ενδιαφέρον
πρό.ς τ βελτίωσιν καί έξωραϊ-
σμόν τής πόλεως, πρέπει συγ¬
χρόνως νά στρέψη την προ¬
σοχήν της είς την άγροτικήν
περιοχήν τοϋ Δήμου ή όποία ά¬
πό απόψεως συγκοινωνίας έχει
τελείως έγκαταλειφθή; Δέν
νομίζετε δτι καθήκον καΐ ύπο-
χρέωσις των αρμοδίων είναι
νά διευκολυνθή ή έπικοινωνία
τής πόλεως μετά των έκτός
περιοχών, διά τής χαράξεως
καί συντηρήσεως άγροτικών
δρόμον άναλόγων πρός τάς
ποσότητας των συγκομιζομέ-
νων προϊντων: Καΐ δταν γίνη
αύτό, έκ παραλλήλου βεβαίως
πρός την έξυγίανσιν των έ-
λωδών έκτάσεων, διά την ό¬
ποιαν τόν λόγον έχει τό πε-
ριώνυμον «Ύραυλικόν Ταμεί¬
ον Γιόφυρο», τότε θά υπάρ¬
ξη άρκετή διέξοδος τοθ πλεο-
νάζοντος παρασιτικοΰ πληθυ-
σμοθ, διά τής εγκαταστάσεως
αΰτοΰ είς μονίμους άγροικίας
καθ' δλην την έκτασιν τής
μεγάλης ταύτης άλλά έλώ-
δους περιοχής τοϋ Δήμου Η¬
ρακλείου.
Ευχαριστών διά την φιλοξε-
νείαν, διατελώ μετ' άκρας τι-
μης-
ΑΡΙΣΤ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
Πυροτεχνημάτων, δέν λέγεται. Ε¬
πάνω σέ δώδεκα λευκά άλογα
καί σέ δώδεκα μαΰρα ό θίασός
τού χορεύει καντρίλλιες. Είς τό
τέλο; δλοι οί ακροβάται σχημα-
τίζουν ενα ήμικύκλιον καί, ένώ
έξαπολύονται καί άνεβαίνουν στόν
άέρα τέσσαρα μπαλλόνια πού ό
καθένας τους εχει καί άπό μιά
φανταστική μορφή ζώου ή άνθρω-
που, ό κύριος Ρέντς ίππεύει Ινα
καθαρό^ιμον άραβικόν κέλητα καί
εκτελεί τα πιό τρελλά άκροβατι-
κά παιγνίδια.
Συνήθως ή Έλισάβετ δέν εβλε-
πε πότε νά τελειώση ή έορτή,
νά σηκωθοΰν νά φύγουν. Έκεί-
νη την ήμέρα δμω; δέν χορταίνει
τό θέαμα.Ό αύτοκράτωρ είδε καί
Ιπαθε έως ότου την πείση νά ση¬
κωθοΰν καί νά φύγουν. Στήν έπι-
στροφή, τοΰ λέγει: «Θαΰμα. ΠΑ-
ληθινό θαΰμα! Δέν ξέρει; πόσο έ-
μεινα Ινθουσιασμένη. Χωρίς άλ¬
λο πρέπει νά γνωρίσω αυτόν τόν
Ρέντς».
(Ή συνέχεια
είς την 2αν οελίδα)
III
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
ΘΕΪ^ΜΗΤΡΙ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό ά-
ριστούργημα: «Ταράς Μπουλμπα».
Έκαστην Δευτέραν, Πέμπτην,Σάβ
βατον καί Κυριακήν άπογρυματι
ναΐ ώρα 6 30 μ. μ.
ΜΙΜΩΑ.— Σήμερ
κα&ρϊλλιες.. μετο
έΈό
ον: «'Ερωτικές
ν Πιέρ Μ
κα&ρϊλλιες.. μετον Πιέρ ρ
σέρ. Έκτός προγράμματοςΣινεάκ
ΑΛΚΑΖΑΡ-.-Σήμερον ή Σίρλεϋ
Τέμιτλ στήν μεγάλη δημιουργή
~ - 1
.V
.,,Μ,ηνΛίΜΤΠΓΐ >
της:
Φτωχό πλουσιοκόριτσο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΑΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Εμμανουήλ Κ. Καρυωτάκη δι-
κηγόρου κατοίκου Καστελλίου Πε¬
διάδος.
Κατά
1) Μαρία; χήρα; Ιωάννου Μου¬
τσάκη τό γένο; Λαδουκάκη δι*
εαυτήν καί ώ; Ιπιτρόπου των ά-
νηλίκων τέκνων της Εύαγγέλου
καί Νικολάου καί 2) Εμμανουήλ
1. Λαδουκάκη, κατοίκου θραψα-
νοθ Πεδιάδος ώς μόνων έξ άδια-
Ηέτου κληρονόμων τοθ αποβιώ¬
σαντος άρχικοθ όφειλέτου μου
Ιωάννου Ν. Μουτσάκη.
ΟΕ καθ' ών τό παρόν «τκτάγη-
σαν νομίμως διά τής υπό χρονο-
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ή γυναϊκα τού ΰρύλου
(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος)
Ή Έλισάβεΐ [χπορϊι νά έγινεν
αύτοκράτειρα, άλλ' είνε άκόμη
παιδί, ε"να τρυφερό παιδΐ, π&λύ
μικρότερο άπό δ,τι θά Ιπρεπε
στόν φλογερόν Ιρωτα τοθ συζύγου
της. Τό χειρότερο γι' αυτήν ή-
ταν πώ; τό πρωί τής επαύριον
τής πρώτη; νύκτα; τοθ γάμου, ύ-
πεχρεώθηκε, κατ' επιθυμίαν τής
αίωνία; άρχιδουκίσσης Σοφίας,
νά εμφανισθή, ώς συνήθω;, σ/τό
κοινό οικογενειακήν πρόγευμα. Ή
Η στήλη τού ώραιόκοομοϋ.
Άπό τό καρνέ μου.
Είξεύρετε νά ύποχωρήτε.
—Ό άνδρας μου δέν μοϋ φέρ-
θηκε καλά, Μχω δικαίωμα νά έκδη-
λώσω τή δυσαρέσκειά μου... "Ενα
τάδε πρόσωπο μ
δικαίωμα νά τοθ
κακό...
Μβλαψε, έ'χω το
άνταποδώσω τό
διαμαρτύρεται δέν άποκρύ
πώ; αύτό πού τής ζητοϋν ή-
ώρο των δυνάμεών της.
αύτοκράτωρ Φραγκίσκο;
θέ ά θαρ
Έλισάβετ παραπονείται, ντρέπε-
ται, διαμαρτύρεται δέν άποκρύ-
πτει
τ αν
Άλλ' δ
Ιωσήφ, συνειθισμένο; νά .
χ$ είς την μητίρα τού, δέν τολ-
μ& νά φέρη άντίρρησιν είς την έ-
θιμοτυπίαν της. Φοβείται ίίώς $ν
ή Έλισάβετ ηρνείτο νά συμμορ¬
φωθή, θά έπακολουθοθσί σκηνή
μεταξύ πεθερα; καί νύφης, καί
παρακαλεΐ την γυναΐκά τού νά
τοθ κάνη τό χατήρι καί νά πα¬
ρουσιασθή μαζί τού στό τραπέζι.
Καί ή Έλί^άξετ ύποχρεώνεται νά
Χωρίς άλλο, αύτό είνε δικαιο-
σύ,νη. Άλλ' είνε μήπως πάντοτε
εΰκολο νά δώ,σωμε τό δ,ίκηα στόν
έοππό μας; Είνε κφν συμφέρον,
Ξεύρετε δτι σΰμφωνα μέ τόν
κώδικα τής τροχαίας κινήσεως,
ϊχρτε τό δικαίωμα τής διαβάσεως
δ,ταν £ν ά,μάξ^ι Ηρ^εται στ' άρ^στε-
ρά σας. Άλλα αας_ συ,μβα,ίνεν γά.
βρεθήτε ίξαφνα αντιμέτωποι σ'
ϊνα «-κακορίζικο* σωφέρ, ό οποί¬
ος ένώ; βλέπει νά άρχεται ΐν' άμά-
ξι μέ ταχΰτητα, δέν φ,ρενιά,ρει >ν«
σας άφήνει την προτεραιή-
φυαικά τό οΰσιώδες είνε τό,-
τε, ν' αποφύγετε τό διιστύχημα;,
Είς την ζωή πρέπει υχνά κα
νεΐς νά ξϊύρη νά εκλεγή μεταξί:
των δικαιωματων τού καί των άν·
τιδράσεων. Μόνο μ' αύτό τόν τρό-
πο προστατεύεται ή ευτυχία τοθ
λογίαν
οχβτηρίου μου έπιταγής,
μένη είς τάς Οπδ χρονολ.
βΐ 1936 ασχετηρίο
?να
τής
μ χρ
11 Αύγούστου 1937 κατα-
έπιταγής, βασιζο¬
μένη ες ς δ χρλ 2 Νοΐμ-
βρΐου 1936 κατασχετηρίου καί Ι
Ιουλίου 1936 άπλής, έπιτχγών
μου κατά ■ τοθ άρχικοΰ όφειλέτου
μου Ιωάννου Κ. Μουτσάκη ?να
δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν
δπ' αριθ. 57 τοθ 1936 ό
καί τελεσιδίκου αποφάσεως
κ. Είρηνοδίκου Καστελλίου Πεδι¬
άδος νομίμως κεκηρυγμενη; εκτε¬
λεστής, μοί πληρώσωσι συμμέτρως
τό ποσόν τής τελευταίας μου ταύ¬
της έπιταγή; έκ δρχ. 2.413,50
διά κεφάλαιον τόκους καί εξοδα
πλήν ομω; [ΐέχρι σήμερον άπέσχον
νά πράξωσι τουτο.
Διά ταυτα ν
Καί πρός είσπραξιν τοθ ποσοθ
τούτου των οραχ. 2.413,50 των
τόκων αυτών καί των συμβησομέ-
νων ίξόδων εκτελέσεως, εκτίθημι
εις δημόσιον αναγκαστικόν πλϊΐ-
ατηρίασμόν τα επόμενον άκίνητον
κτήμα των άφειλετων μου, κείμε¬
νον έν τή περιφερεία τοΰ χωρίου
Θραψανού τοθ τέως Δήμου Κα¬
στελλίου Πεδιάδος τής όμωνύμου
Είρηνοδικειακής περιφερείας ήτο:
μιας· οικίας κειμένης έντός τοθ
χωρίου θραψανού, άπαρτιζομένης
έξ ενός πορτέγου, κουζίνας, αύλής
μετά περδιγαρίου καί καμάρας
(άποθήκης) συνορευομένη; κτήμασι
Γίωργίου Φρουδάκη, Αφροδίτης
Κελαράχη Μιχαήλ Ν. Ααδουκάκη
καί δρόμφ.
Ό πλε·.στηριασμό; τοθ κτήμα-
τος τούτου γενησεται την 14ην
Νοεμβριού 1937 ημέραν Κυρια¬
κήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώ¬
πιον τοθ Συμβολαιογράφου Κα¬
στελλίου Πεδιάδος Εμμανουήλ
Ίδομένως ή τοθ νομίμοχ) αύτοθ
άναπληρωτοΰ καί έν τώ Καστελλίφ
Πεδιάδος κειμένω δημοαίω γρα-
φείΐ;) τού 8τε 2καί δπου καλοθν-
ται οί βουλόμενοι νά πλειοδο¬
τήσωσιν.
Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
ένεργηαάτω τα νόμιμα.
Έν Καστελλίφ τή 4 Όκτωβρίου
1937
Ό έπισπεύδων καί παραγγέλ-
λων
Έμμ. Κ. Καρυωτάκης
ένδώση. Τής ήταν §μωί φοβερό,
κα£, γευριασμένη καί κλάίον,ϊ**
γύρισε β£ ?ιαμέρισμά της, ένφ
ή άρχιδούκισσα Μ?φ;α επέμενε ν'
άν*κρίνη τόν υϊόν της, ρωΐώντας
τον γιά $λες τί; λεπτομερείς.
Ό Φραγκίβκο; Ίω^ήφ είνε 8-
λη την ήμέρ» απησχολημένος ά«4
τα αύτοκρατορικά τού καθήκοντα;.
Ή Έλισάβετ σχεδδν δέν τόν βλέ-
Τό δέ περιβάλλον της μέσα
είς τ* άν^κτορα προήρχετο πέρα
κάθε άνθρώπου, Εάν λοιπόν θέλε-
τε νά είσθε εύτυχεϊς» εάν τα τται-
διά σας θέλετε νά ζήσουν εύτυ-
χισμένα, έφαρμόσετε σεΐς καί δι-
δάξετε σ' αϋτά την τέχνη νά κά¬
νουν εύφυώς παραχωρήσεις.
Λ,έγω μόνον εύφυώς, ένω θά
μττοροθαα έπίσης νά π£> κα» μέ
θάρρος, γιατΐ κάθε τΐαραχώρησις
πού γίνεται «πό άδυναμία» άπό
φόβο, είτε άπό άνικανότητα, σας
ύττοβιβάζει στά μάτια. των άλλων,
καί αύτό παΰ ξΐν8 βαρύτερο στά
Άπό τού θρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
ΒΛΣΙΛΙΣΣλ =
ββζ
αύτό παΰ
βαρύτερο» στά
Γϊ έ
καί α ξΐ βρρ
ϊοια, σο(ΰ τα: μάτια. Γιατϊ πρέτΐει
νά ο(ίσθο(νωντα.ι καί νά αΛσθάνε·
σθε δτι είσθε είς θέσιν ν' άντιατα-
θήτε, άλλ' ύποχωρήτε διότι είσθε
ό φρον^μήτερος καί διότι δχετε
τί) δυναμι νά έξουαιάζδτε τοθ θυ·
ρΰ «άς ταΰ έκαικητικαΰ -πνεΰμα-
μρΰ «άς, ταΰ έκαικητικαΰ -πνεΰμα
τος καί των χυδαίων αϊσθημάτων.
Κάρις ατήν έγκράτειά σας, δχι
μόνο, θά βγητί ατό τέλος νικηχής,
άλλά θά κρρ&ίαετε κίχτι π' άςίζει
περισσότερο άπό τή νίκη: την αύ-
τοεκτίμησι καί την ψυχική γαλήνη.
ή Ντιστβγκέ
ΚΟΙ ΜΩΙΊΙ Κγ
ΘΑΝΑΤΟΙ.— Έν συρροη ττολ-
λοθ κόσμου εκηδεύθη προχθές είς
Ζαρό Καινουρίου ό Μιχαήλ Κω-
στο^ιανωλάκης έκ των καλών πο-
λιτων καϊ οίκογενειαρχών τής πε¬
ριφερείας. Τούς οίκείους τοΰ θα-
νόντος συλλυπούμεθα θερμώς.
Διά τάς γ
καί τοϋς αναγνώστας μας.
ΣταυρόΑεξον ύπ' αριθ. 17.
ς νρ ρήρχ
γιά πέρα άπό τούς κύκλους τής
ς της. Τίς κυ^ίίς επί των
| δπως δλους καί 8λα μέσα
στό τταλά-τ,', χΐς αίσθανόταν ςί-
ά
νέ;. Δέν τής &πζτρίηη νά
γιά νά την ϊχη συντροφιά
γυναΐκα άπο την πατρ£?α της.
Λϋτό τής τό Ιθεσαν ώς 8ρον.
ΓΓ αΰτό' δταν Ιλειπεν άπό κοντά
της ό νεαρό; σύζυγος, ή νεαρά
αύτοκράτείρα αίσθανόταν τδν ε-
αυτό τη; μόνο καί έγκαταλελειμ-
μένο, εί; την απόλυτον διάθεσιν
τής αιθέρα; τη;, ποΰ ήταν ή μό,-
νη δύναμι; 5ίού έξ9νσίαζε άληθιγά
μέσα εί; τό άνάχτορον καί εις
την οποίαν υπήκουεν δλί}. Καθ,ε
ώρα ποΰ περνοΰδε μέσα σ' έκε[νη
την αύλή, μέ την μουχλιασμένη
άτμόσφαιρα, άνοιγε εύρύτερο τί
χάσμα μεταξύ τής νύφης καί τής
ιτιίΐεράς. Γυναΐκα ϊσχυροθ χαρα¬
κτήρος ή άρχιδούκισσα Σόφια, δέν
ήνείχετο άλλη θέλησι !-■ ~λ
ήχ
παλάτι
μέσα
Σάν
στό
η
τοθ υ£ 5 της
Εσοπέδωνί κά,θε
κάθε άτ9μιν.ότηΐα.
(συνεχίζεται)
όδο-
χαρα-
ί* ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΜΠΟΡΟ'Υ'ΠΑΛΛΗΛ&Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ή Διοικητική Έπιτροπή τή;
Ν. Ε. Σ. Ε. Η. συμφώνως πρό;
την ΰπ' αριθ. 01, 5—10—37 α¬
πόφασιν αυτής, προκηρύσσει δια¬
γωνισμόν, μεταξύ θηλέων μόνον,
διά την πληρώσιν τής χηρευούση;
θέσεως τής γραμματέως αυτής.
Αί βουλόμεναι νά λάβωσιν μέ-
ρος ε?; τόν ένεργηθησόμενον την
13ην τρέχ. καί ώραν 7 μ. μ. δι¬
αγωνισμόν, έν τή ενταύθα Δημο¬
σία Έμπορική Σχολη δέον νά
υποβάλωσι τάς αίτήσει; συμμετο-
χής μετά των τίτλων σπουδών
των, εί; τόν άντιπρόεδρον τή; Δ.
Ε. κ. Γεώργιον Ι. Μαρκάκην μέ-
χρι; 11 τρέχ. παρά τοθ όποίου θά
λάβωσι, καί πάσαν σχετικήν πλη¬
ροφορίαν.
Προσόντα.— Πτυχίον Δημοσίας
'Εμπορικής Σχολή; ή απολυτή¬
ριον Γυμνασίου ή άλλων ίσοτίμων
Δημοσίων ή Ίδιωτικών Σχολων.
Έξεταστέα μαθήματα.—Διπλο-
γραφία, έκθεσις ίδεών, 1'ραφομη-
χανή.
Διά την Διοικητικήν Επιτρο¬
πήν Ν.Ε.Σ.Ε.Η.
Ό Πρόεδρος
1. Σακβλλαρίώπς
Ό Γραμματεύς
Ν. Κωνσταντινιδη;
Απωλεσθη στυλό Πάρκερ. Ό
ευρών τίαρακαλεΐται νά τόν προ-
σκομίση είς τα γραφεϊα μας καί
Αμειφθησεται.
ΣΗΜΕΡΟΝ
Τβ
γαλοΰργημα τβύ Ροίιβσρν
γραφέως ΓΚΟΓΚΟΛί
ΤΑ ΡΑΣ
■■■■■
■■■
■ ■■
Μί τί>ν Γίγαντα
ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
την
Ντανιέλ Γίταριέ
καί
Ζάν Πιέρ Ώμόν.
Έκτός πρβγράμματος επί¬
καιρον ϊουρνάλ.
ΣΗΜ. Πέμπτη εσπερινή καί
Κυριακή άπογβυματινή ωραι
6.30 μ. μ.
ΑΤΕΛΕΗΑΙ δέν Ιαχύουν.
χΙ# 1* %& 1> ^1^ κί^ 1^
*******
Τάς Κυριακάς ή ΐτρώτη
πβγίυματινή ώρα 4 μ. μ.
τιμάς ήλαττωμένας.
ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
οι ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ
ΤΟΞΟΤΑΙ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ
Κήτΐος του'Αλλαχ
230ο ν
... Τή νύχτα έκείνη τής 20ής
Ίουνίου 1917 καί ό πιό δύσπι-
στος δέν θά μποροΰσε νά
αντιληφθή τίποτε τό Οποπτο
στόν Κεραμεικό. Οί έθνοφρου-
ροΐ ήσαν στή θέσι τους δπως
πάντα, οί καμαριέρες καί οί
λακέδες εϊχαν άποσυρθή με¬
τά τό δεΐπνο δπως κάθε βρά-
δυ' καί, ώς συνήθως, ό βα-
σιληθς, ό αδελφάς τού κάμης
τής Προβηγκίας καί τα μέλη
τής βασιλικής οικογενείας έ-
κάθοντο ήσυχα στό σαλόνι
περνώντας την ώρά τους γύ-
ρω άπό ϋνα ταΰλι ή σιγοκου-
βεντιάζοντας γιά πράγματα
άσήμαντα. Τί τό παράξενο,
λοιπόν, άν ή βασίλΐιθσα κατά
τίς δέκα έση-κώθηκε στή μέ-
ση τής κο,υβέντας καί άπε-
ύίθι γιάι λίγα λεπτά;
γά «,Τχε καμμιά δια-
γή νόί δώσΓ), νά ήθελε νά
γράψτ) καμμίαν έπιστολή.
Ή Μαρία—Άντουανέττα έ-
σταμάτησε γιά μιά στιγμή
καί, μέ τό αύτΐ τεντωμένο,
κρατώντας την άναπνοή της,
άκουσί τα βορύ βήμα των
σκοπών ε"πειτα άνέβηκε τρέ¬
χοντας ^ως τό δωμάτιο τής
κόρης της κι' έκτύπησε σιγα-
λά τόν πόρτα. Ή μικρή βα-
σιλοποΰλα έξύπνησε καί τρο-
μαγμένη εφώναξε την δεύτε.-
ρη γκουβερνάντα, την κ.
Μπρυνιέ' έτρεξε κ·' «εύτή κιν
έμεινε κί^τά'Κλτνκτ-Γ) δταν ή
βαθίλισσβ τή διέττϊξε νά ντύ-
σΠ γρήγορα, ιτολύ γρήγορα
τό πα'δί, Άμέσως επειτα ή
Μαρία-Άντουανέττα έμπήκε
στό δωμάτιο τοθ δελφίνου, ά-
νοιξε τα πολύτιμα παραπετά-
σματα τοΰ κρεββατιοθ τού,
τόν έξύπνησεν άπσλά καί, γιά
νά τόν βγάλη άπό τή, ζάλη
τού ϋπνου, τοθ έψι,θόρι&κ τρυ-
φερά:
Γύρω στήν πόλι.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩ2
1) Μ*; δροσί^ί, —
μήτηρ
τοθ Διός (μυθ.). '— Εί; την Όύράν
τού μετέφερε ή "Ηρα τού; οφθαλ¬
μούς τοΰ "Αργου.
2) ΜεταδΕδονται άπό τί; έφη-
μερίδες. — 'Υποδιαιρέσεις τοΰ έ-
τους. — "Ορος τή; Κρήτη;.
3) Μΰς. — Ό πρός τρο*φήν κα¬
τάλληλον — Η. Λ.
4) Καινονριώνο^ν τα τρυπημέ-

παπού,τσια. — Άναφορικόν
Α·
ΚΑΘΕΤ2Σ
1) Έξάρτηματού, άρότρου, (άρχ),
--Γΐ^μ^ν^ς λ^γςτί^νης ά,λλά >ίά1
πολύτιμον ξύλον,—Κράτο.; τή;
Άσίας.
2) Κύττα (δημ).
Πρωτεύουσα
Ιπιφώνημα
5) Όμάς έθνδ,Υ εις την
ΚΕνα. — Αίσθητιχον §ργ
Μία των έπτά πόλεων το£)
λείου τοθ Άγαμεμνονος.
(?) Πόλις τής Μαυριτανίας. —
Ε6ρ£ι*>(ςνϊ?ι πολλαί, διεσπαρμέ-
ναι είς τάς μίγ?λ*ς Ιρημους.
7) Ό μή άνίκανο;. — Τα Τϊρώ,-
τα, τα ευρισκόμενα είς την αρχήν.
>$) Μεταξύ όρέων (άνορθ.). —
ίνελαη§εΐπε^ίφημα (κλητ.).
9) Τρία γράμματα άιτό τή,ν λε-
^7 Όλυμπιάς. — .... ή επί ?ά;
—Γάλλος οΐκονομολόγος καί πο-
λιτικδς (1900).
10) Άναφορικόν (πληθ), —
&άτοικος τής Μηδίας.
11) ί,'ήσος τής Γαλλίας. — Πό¬
λις τής Ιταλίας, — Κτητική άν-
τωνυμία (πληθ.).
12) Ίερός χώρο; (αίτ.). — Υζρ-
μανός ^νσιχός. — Νότα μουσική;.
13) "Ηπειρος. —Άργεντΐνος
πολιτικός. — Οίίτε τούτΛ, οΰτε
μεγάλου κράτους τής Άσίας.—
Μυθικός βασιλεύς πού εκτισε την
πόλιν Λάν.
3) Πρώτα εγεννήθησαν αύτά
ή αί δρνιθες;—Ελληνικάς νομός
καί πόλι;.—"Αρθρον (πληθ).
4) Άστερισμδς (γεν.)—άναφο¬
ρικόν (πληθ)·
Γ)) Ή Δεσποινί; στήν Αγγλία.
—Κωμόπολις τής 'Ιζέρ.—Ίερά πή-
λις τής Άραβίας (|'αλ.)
6) Κάθε δικηγόρο; ή πολιτικάς
θά ήθελε νά είναι.—Νήσος τοϋ
Αϊγαίου (Κυκλ).
7) 'Όταν γίνη κανείς λαμβάνει
δικαιώματα.—Πόλις τή; Ιταλίας.
Η) Οί κου,βέντες των γυ,ναικώ,ν
συνήθως.—Πορτογάλλος άστρολό-
γος 1Γ)(50.
9) Σήμα κινδύνου.— Βλεπει
(άρχ),—Τρία γράμματα άπό, τή
λέξι Σατέν
Φ·όγομε. Θά παμε σέ
μιά πόλι δπου εχει πολλούς
στρατιώτες.
Μισοκοιμισμένος άκόμα ό
μικράς δ'ήδοχος κάτι έμουρ-
μαόριαεν· έπειτσ εζήτησε τή
στολή τού καί τό σπαθί τού,
άφοθ θά έπήγαιναν νά ξανα-
βροϋν στρατιώτες.
(συνεχίζεται)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
Γαλήνια, άκύμαντη ή θάλασσα
τίς τελευταΐες μέρες ξυπνα" πάλι
νοσταλγίες καί πόθους ταξιδιοϋ,
κι' έλκύϊΐ τούς φανατικώτερους
φίλους της, π_ού έννοοϋν νά παί-
ζουν μέ τό κΰμά της πού μόλις
φουσκώνει καί σβύνει πάνω στήν
άμμουδιά, τίς φθινοπωρινές μέ¬
ρες τοΰ 8)βρίου.
—Άλλ' άνεξάρτητα άπό την ποί-
ησί-.της αυτή ή «κάλμα μπονάτσα»
£χει καί την πρακτικήν ώφελιμι-
στική πλευρά της.
—Ύποβοηθεΐ τό ψάρεμμα κι' ϊ"-
τσι στήν άγορά μας ύπάρχει πά¬
λι άφθονο καί έκλεκτό ψάρι.
— Αυτή έπίσης ή γαλήνη έβοήθη-
σε πολύ είς την έπιτυχία τοΰ πα-
νηγυριοΰ τής Άγίας Πελαγίας
είς τόν όμώνυμο γραφικόν όρμϊ-
σκο.
— ΚΓ £τσι τό πανηγΰρι τής Άγί¬
ας Πελαγίας συνεκέντρωσε πλή-
θη λαοΰ άπό την πόλι πού συνε-
δύασαν μαζί μέ την έπιτέλεσι τοΰ
θρησκευτικοΰ καθήκοντός των καί
την άπόλαυσι μ*άς θαυμασίας θα-
λασσίας έκδ,ρομής.
— Συνεχίζεται πάντοτε μέ επι¬
τυχίαν είς τόν νομόν ^ιας ό δρα-
νος υπέρ τής 'Εθνικης άεροιιο-
ρίας.
—Οΰτω μετά την κοινότητα Κα-
λυβίων καί αί κοινότητες Σταβι-
ών καί Άρκαλοχωρίου, τΐροσέφε-
ραν σημαντικά ποσά τίς τελευ¬
ταΐες μέρες γι' αύτό τόν πατριω-
τικό σκοπό.
— "Εχομεν την πληροφορίαν δτι
έκ των πρώτων έξωραίσμών τής
πόλεως θα είναι καί ή ρυμοτόμην
σις. τ«3ν ϊναντι τοϋ κήπου τής πλα
■!,·ί.ίοίς καί πρός τό Μουσείον «ε~
τιαλοιιωμένων οίκίσκων.
—Καί πράγματι πρέπει νά γίνη;
τουτο διά νά λείψη αυτή ή άσυγ-
χώρητος καί αδικαιολόγητος ά-
ρχημία άπό την κεντρικωτέραν
ζώνην εμφανίσεως τής πόλεως
— Είς κόλασ·ν μετέβαλε πάλιν
την πόλιν μας ή προχθεσινοβρά-
δυνη ϋγρασία.
—Τα ρεΐθρα των πεζοδρομίων
ετρεχαν κυρΐιθλεκτικώς ώσάν νά,
εΐχε βρέξ,^ καί τουτο έ'γινϊν ά-
φορμ^ νά έξαναγκασθοΰν είς α¬
ποχώρησιν καί οί ήρω·ίκώτεροι
έκ των 'θαμώνων τ£>ν ύπαιθρίων
κέντρων.
—Πληρε>φορούμ&θα δτι είς τό>
άνςγ,ϊρθησόμενον τμηιμοί τής Λόγ-
γεν.)—ά
(χρ
λέξι Σατέν.
10) Κραυγή (άρχ.
φορικόν (πληθ.)
Η) Άρθρον (πληθ).—Μικρά
νησίς τομ Σαρωνικοΰ (γεν).—Σ.Λ.
12) Τραγούδι (καθαρ). —Άρ-
χαΐος Ιταλικάς λαός.—Μουσική
13) Έχϊϊ χ«τε(?χήνωσαν τό πρώ¬
τον οί Εβραϊοι ερχόμενοι είς την
γήν τής επαγγελίας.—Έπίρρημα
χρονικόν (δημοτ.) —άγαπητο πι-
ό ζώ

■■«■■■■■■«■•■■Β··■■■■■■■■—
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τό χρυσοχοεΐον καί ώρολονοπωλεΐον τοϋ κ. ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠ1ΤΡΟΠΑΚΗ άνακαινισθέν μετεφέρθη
άπό προχθές επί τής Πλατειάς Στράτας ολίγον κα¬
τωτέρω τοϋ προηγουμένου καταστήματός τού καί
έναντι ακριβώς τοϋ ύφασματοπωλεΐου Τσαχάκη.
■ ■■■■■■■■εί
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
Ιι.
ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΛ ΚΡΑσΓα"
Εις τό Πρατήριον
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
■■«■«■■■■^■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
Τό θαλαμηγόν ά)π
Αναχωρεί έξ Ηρα¬
κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
αν ΠΕΙΡΑΙΑ-
ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
Τηλέφ. 5-41
γ,ρημ μή)μ ής γ
γιας προβλέπετα» ή εγκατάστασις
τής Βι,κελαάας βφλιοθήκης.
—Άλλά τα μέρος είναι άκα-
τάΛληλαν λόγω τοϋ μεγάλου θο-
ρόβου καί θόίπρεπε να φροντίση ώ
Δήμος ν* άνεγείρη ειδικόν οίκημα
είτε είς την πλατείαν Άγίας Αι¬
κατερίνης δπως είχεν αποφασίση
είτε είς τό έναντι τοΰ /Λθλίσείουι
οικόπεδον δπως είχομεν ύποδεί-
ξει άλλοτε.
—Τό κάψιμο &νος φουρνέλθιυι
είς τό λιμάνι. ιιροχθές ίγινε άφορτ
μή νά άναατατωθοΰν πολλοί έκ
των οομπολιτών, λόγω τοΰ κ|ί>ότοο
κα τής οονήσεως.
—Πολλοί ενόμισαν δτι έτίρώκεί-
το περί σεισμοΰ, ένώ οί περισσότ
τερον εϋφάνταατοΐι υπεστήριξαν
δτι θά πρόκε,ααι περ'ι..,τορπιλλΐι-
σμοΰ ατμοπλοίου άπό πειραηκΛ
ύβύ>
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ό Στρατηγώς κ. "Αλεξάκης ένοι-
κιάζει την πλησίον τής'Αγροτικής
Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν
τού. ΤΩρα επισκέψεως 4—6 μ. μ.
Πωλεΐται άντλίσ (ϋδραυλική) δι-
πλής ενεργείας Άγγλικής μάρκας.
Πληροφορίαι παρά τφ καταστή¬
ματι Κωνστ, Παπαδάκη ήλεκτρο-
λόγου,
—Χωρίς άμφιβολία, ποτ4
δέν εσημείωσε τόσην επιτυχίαν 6-
ση τό «Τάρας Μπούλμτιοι^ μέ τόν
Χάρρυ Μπώρ.
—Άπό τής δ.&κάτης% ή άατυνοτ
μία έπενέβΐ), καϊ έ'κλεισε τό θέα¬
τρον, τόσος ήτο ό συνωστισμός"
δισο,ι δ' έπρόλαβαν καί εΐδαν τόν
ηιΤάρας Μπουλμπα έμειναν έν-
θουσιασμένοι.
& Ρέπορτερ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟίΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
9—10- 37. Γεωργίου Γεπεσάκη,
Έμμ. Ζαχαριάδη.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προακαλοΰντα» άπαντα τα μέλη
τής Ενώσεως Άποτάκτων καί Ά-
■ηοστράτων Αξιωματικών 1933—
35 δπως την προσέχη Κυριακήν
ΊΟην τρέχοντος καί ώραν ΙΟην
προσέλθωσιν είς τα γραφεΐα τής
Ενώσεως φέροντα τα μετάλλια
καί παράσημα των, ίνα εκείθεν
μεταβωσιν έν σώματι καί παρα-
στώσινε'ις την όρκωμοσίαν των νε-
οσυλλέκτων.
"Ηράκλειον 8 Όκτωβρίου 1937
Ό Άντιπρόεδρος
Έμμ. Σηφάκης
Ό Γραμματεύς
Έμμ. Γιακβυμάκης
ΨΑΡΙΚΑ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ
ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ
©ά βρήτε είς τό κατάστημα Έμ.
Κρασάκη, (έναντι παλ. Νομαρχί-
αςΧ Τιμαί αί καλΰτεραι.
ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ
ΧΑΝ1ΩΝ-ΠΟΡΤΑ.
Λειτουργεϊ μέ τα τελειότερα ύδραυλικά πιεστή-
ρια, μέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί αφθονί¬
αν θερμοΟ ύδατος.
Οί έλαιοπαραγωγοί εχουν μέγιστον συμφέ¬
ρον νά μάς προτιμοΰν.
Τούς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καί ά-
ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τοθ προϊόντος των
έξ οιουδήποτε μέρους,
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
όΤ μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
125βν
125βν
Δέν εΐχε κοιμηθή ουτε λεπτόν κατ' εκείνην την
νύκτα· πδσα στιγμή παρεΐχεν είς αυτόν καί νέαν
αγαλλίασιν . Διέτρεξεν δλην την γραμμήν τής με-
γάλης φρουρας, Ιστάμενος έκ διαλειμμάτων καί
συνομιλών μετά των σκοπών. Περί ώραν δύο καί
ήμΐσειαν, είχεν άκούσει πλησίον τοΰ δάσους τοθ
Ούγομοντίου τό βήμα φάλαγγος, ύπολαβών δέ δ-
τι ό Βελλιγκτών άπεχώρει ϊσως, εΐπε πρός τόν
Βερτράνδον «Θά είνε ή αγγλικη όπισθοφυλακή.
κινουμένη πρός απόδρασιν. Θά ζωγρήσω τούς έξα-
κισχιλίους "Άγγλους, ο'ίτίνες μόλις απεβιβάσθησαν
είς την Όστένδην». Την νύκτα τής 17 πρός την 18
Ίουνίου έχλεύαζε τόν Βελλιγκτώνα. «Αύτός ό σπι-
θαμιαΐος "Αγγλος, έλεγεν ό Ναπολέων, ίίχει χρείαν
ενός μαθήματος». Καίή βροχή καθίστατο ραγδαιοτέ-
ρα' ό ούρανός έβρόντα λαλοϋντος τοΰ αύτοκράτορος.
Περί ώραν Τρίτην καί ήμΐσειαν τής πρωΐας, ά-
ξιωματικοί τίνες σταλεντες δπως κατοπτεύσωσι την
θέσιν των πολεμίων, τοΰ έξήλειψαν μίαν έλπίδα"
τοθ άνήγγειλαν δτι ό έχθρός ουδόλως μετεκινή-
θη. Ουδέν των πυρών τού εΐχε σβεσθή. Ό άγγλικός
στρατός έκάθευδε. Επί τής γής επεκράτει βαθεΐα
σιγή" μόνον είς τόν ουρανόν ήκούοντο θόρυβοι.
Περί ώραν τετάρτην εμαθε παρά τινος χωρικοθ, δν
συνέλαβον οί δρομεΐς, δτι αυτόν τοθτον μετεχει-
ρίσθησαν οί "Αγγλοι ώς όδηγόν μιδς ΐλης των,
πορευομένης νά λάβη θέσιν είς τό χωρίον Όχαι-
νον, ήτοι είς τα έσχατα τής άριστερας πτέρυγος.
Περί δέ ώραν Πέμπτην, δύο λιποτάκται Βέλγοι τόν
έπληροφόρησαν, δτι ό άγγλικός στρατός έπερίμενε
την μάχην. Τόσον τό καλλίτερον! έπεΐπεν ό Να¬
πολέων πλέον εύάρεστον μοΰ είνε νά τούς διαλύ-
σω, παρά νά τούς κατατροπώσω.
Τό πρωΐ έπέζευσε καί καθίσας είς χωρικήν τίνα
καθέδραν, την έφερον είς αυτόν έκ Ροσσόμης, ώς
καί μίαν τράπεζαν, έχων δέ υπό τούς πόδας τού
στρώμα άχύρων άντί τάπητος, ήνοιξεν επί τής τρα¬
πέζης τόν χάρτην τοθ πεδίου τής μάχης, ειπών είς
τόν στρατηγόν Σούλτ" «Ιδού £ν ωραίον ζατρίκιον!»
Ένεκα τοϋ ύετοΰ τής νυκτός, αί ζωοτροφίαι τού
γαλλικοϋ στρατοΰ, βραδύνασαι καθ" οδόν μόλις
είχον καταφθάσει τό πρωΐ' ό στρατιώτης δέν εΐχε
κοιμηθή, ήτο δέ κάθυγρος καί νήστις. Καί δμως ό
Ναπολέων είπεν είς τόν στρατηγόν Νέϋ περιχαρώς"
«Ένενήντα τοίς εκατόν έχομεν υπέρ ημών». Πε·
ρΐ ώραν ογδόην, έκομίσθη είς τόν αύτοκράτορα τό
πρόγευμα' προσεκλήθησαν είς αύτό καί πολλοΐ των
στρατηγών. Επί τής τραπέζης ελέχθη, δτι την ' ύ-
κτα τής προχθές ό Βελλιγκτών ευρέθη είς χορόν
έν Βρυξέλλαις, παρά τή δουκίσση. τού Σουμερσέ-
του, είς δέ των στρατηγών, ό Σούλτ, άνήρ άρειμά-
νιος υπό μορφήν άρχιεπισκόπου, τουτο άκούσας"
Σήμερον, εΐπε, σήμερον θά είνε ό χορός».
(συνεχίζεται)
Έγκυκλοπαιδεία
Αι' έκείνους ποθ θέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώοεις των.
Άπό δλα δι' δλους.
ΤΑ ΖΩΑ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ;
Γ.
Μιά ήμέρα πού οί κόρακες ε¬
φάνησαν Θρασΰτεροι, ί πίθηκος
τοθ όποίου είχεν Ιξαντληθή φαί-
νεται ή ύπομονή, πήγε κι' Ιπεσε
σάν ψόφιος κοντά είς την λεκά-
νην, έντό; τής οποίας τού είχαν
βάλη την τροφήν τού. Τα κορά-
ν.ια ποΰ Ιως τότε έπλησίαζαν μέ
προφυλάξεις, βλέποντας τόν πίθη-
κον τελείως άκίνητον, άπέρρίψαν
καί τόν τελευταίον δισταγμόν: Έ-
πληαίασαν την λεκάνην καί στρώ-
θηκαν στό φαΐ. "Εξαφνα ό.,.νε-
κρό; άνεστήθη, άρπχξε μέ δλην
τού την δύναμιν Ινα άπό τούς
πτερωτοϋς ν.λέπτας—διότι οί πί-
θηκοι φημίζονται ώς ζώα έ"κδι/.η-
τικά—καί ήρχισε νά τόν μαδά!
Μετ' ολίγον, ήμιθανή πλέον, ά>
φησε τόν κόρακα νά πέση κατά
γής. Οί άλλοι κόρακες πλησιάσαν-
τες, τόν άπετελείωσαν! Ό πίθηκος
ένθουσιασμένος γι* δτι εΐχε κάμη
ξανανέβηκε μετ1 ολίγον είς την θέ¬
σιν τού. Άπό τής ημέρας έκείνης,
οί κόρακε; δέν ετόλμησαν πλέον
νά πλησιάσουν.
ΤΙ αλλο λοιπόν είνε ή συμπε-
ριφορά τοθ πιθήκου αύτοΰ, παρά
έσκεμμένον ψέμμα; Ό Τουσσου-
νέλ διηγεΐτ,αι μίαν καταπληκτι-
κωτέραν άκόμη περίπτωσιν: Κά>
ποτε Ινας γέρος λαγός, παμπόνη-
ρος, πού είχε κατ' επανάληψιν
παιδέψη τούς κυνηγούς, έκεΐ πού
Ιτρεχε γιά νά γλυτώση τα κυνη-
γετικά σκυλιά πού τόν κατεδίω-
καν, απήντησε έξαφνα Ινα γαΐδα-
ρο φορτωμένο μέ σκοτωμένους
λαγούς καί άλλο κυνήγι πού Ινας
χωρικός μετέφερε πρός πώλησιν
ε!ς την πόλιν Ή ίδέα τοθ ήρθε
τότε τοΰ παμπόνηρου λαγοΰ καί
πήδησε στό γάιδαρο, τρύπωσε ά-
νάμεσα στά σκοτωμένα ζώα καί
έ"κανε τόν ψόφιο! "Οταν 'εβεβα-.ώ-
θη πώ; πέρασε δ κίνδυνος, πή¬
δησε καί ίφυγε. Έτσι, χάρις εις
τό έσκεμμένον ψέμμα τού, την γλύ
τωσε!
ΘΑ ΑΛΛΑΞΗ ΤΟ ΚΛΙΜΑ;
Α'.
Ένα άπό τα πλέον έντυπωσια-
κά άποτελέσματα τής ερεύνης τοθ
παρελθόντος τής γής είνε τό γεγο-
νός δτι εις παλαιοτέραν γεωλογι-
κάς εποχάς υπήρξαν μακραί περί-
οοοι θερμότητος, κατά τάς όπο£α;
έκανε ζέστη δχι μόνον εί; τοΰ;
Τροπικοΰς καί χά; περιοχάς μέ τό
εθκρατον κλΐμα, άλλ' 2ως επάνω
εί; τάς πολιτικάς περιοχάς πού
άπλώνονται σήμερα οί αίώνιοι πά-
γοι! Έτσι κατά τάς γεωλογικάς
αύτάς περιόδους τα κοράλλια πού
ώ; γνωστόν ϊχουν ανάγκην θερμό¬
τητος, άπαντοΰσαν καί είς τάς βο-
ρείους θαλάσσας. "Οταν #!ς τάς
περιοχάς πού τώρα Οπάρχουν
κοιτάσματα γαιάνθρακος πού δέν
είνε τίποτε άλλο παρά άπολιθω-
μένα δένδρα, ήπλώνοντο δάση μέ
όργιαστικήν βλάστησιν, ή άτμό-
σφαιρα, καί είς τάς βορεί-
ους άκόμη περιοχάς τής γής,
είχε την χλιαρότητα των Τρο-
πικών! Είς όλην την γήν ό
φυτικός κόσμος ένεφάνιζε τότε
τοιαύτην ένότητα, ώστε είνε τε¬
λείως αδιάφορον αν τα άπολιθώ-
ματα τής έποχής Ικείνης πού έ-
ξετάζουν σήμερα οί παλαιοντολό-
γοι προέρχωνται άπό στρώματα
τοΰ Νοτίου Πόλου ή τής Αγγλί¬
ας, τής Γερμανίας ή τής Ν. Άφρι-
κής! Είς δλην την γήν Ικανε τό¬
τε ζέστη, καί ή "ένιαία αυτή ά-
τμόσφαιρα έπέτρεπε νάβλαστάνουν
καί εις τόν βορράν, φυτικά ειδή
πού έφύοντο καί είς τόν Νότον.
(συνεχίζεται)
Ή δράσις τής ομάδος
προσκόπων Σητείας.
ΣΗΤΕΙΑ Όκτώβριος (άνταπο-
κριτοΰ μας).—Έκ τής ιδρύσεως
τελευταίως καί είς την άπομεμα-
κρυσμένην επαρχίαν μας προσκο-
πικής ομάδος, ήρχισαν νά κατα-
φαίνωνται άγαθά πράγματι κοι-
νωνικά άποτελέσματα.
Ό Προσκοπισμός λ.χ. τή φρον¬
τίδι των κ. κ. Γ. Βαρούχα άπο-
τάκτου ταγματάρχου τοθ πεζικοθ,
τοπικοΰ Ιφόρου, Παύλου Παπαδά¬
κη άρχηγοθ καί Ι. Αίκατερινίδη
υπαρχηγοΰ, δέν άπεβη μόνον πα-
ράγων πολιτισμοΰ καί συγχρονι-
σμένης μορφώσεως μεταξύ τής νε-
ολαίας των ανωτέρων τάξεων. Πα¬
ρέσχε στοργικώς τα φώτά τού καί
είς αύτούς άκόμη τούς άλητόπαι-
δας πολλοί των οποίων εζήτησαν
νά καταταχθοθν εϊς αυτόν, οθτως
ώστε νά παρουσιασθή αίσθητός
περιορισμός τής έξ άπαλών όνύ-
χων άλητείας ήτις έπλεόναζεν ά-
ποκρουστικώς καί είς την πόλιν
μας. Είς τό προκειμένον άντιμε-
τωπίζεται μόνον τό ζήτημα τοΰ
ρουχισμοΰ τό οποίον Ιλπίζεται
νά λυθή εύνοϊκώς έξευρισκομένων
των απαιτουμένων χρημάτων. Ό
"Εφορος των προσκόπων άνέλαβεν
ήδη καί την φροντίδα ταύτην υπό
τόν ρητόν &ρνν τής αυστηράς πει-
θαρχίας των καταταγησομένων
εί; τάς διατάξεις καί την δλην
εκπαίδευσιν τοΰ ΠροσκοπισμοΟ.
Έκ παραλλήλου πρός την δρά¬
σιν τοΰ ΪΙροσκοπισμοΰ δέον νά
σημειωθή ειδικώτερον ή τοιαύτη
τής Σχολής Φοινίκων είς την ό¬
ποιαν καί όφείλεται τό εύπρόσω-
πον καί ιδία ή μουσική κατάρτι-
σις των προσκόπων μας. ΙΙερί
τοότοι» άψευδής μαρτυρία ήτο ή
πρώτη εμφάνισις αυτών ώς ώργα-
νωμένου πλέον σώματος άνά την
πόλιν καί την ύπαιθρον χώραν,
μέχρι ΙΙισκοκεφάλου, δπου ή 6πο-
δοχή των υπήρξεν αύτόχρημα ά-
ποθεωτική. Μή Ιξαιρουμένων έν-
νοεΐται των γενικών Ιντυπώσεων
των κατοίκων τής επαρχίας παν-
τοΰ δπου άντίκρυσαν τούς εύστα-
λεΐς καί ώραιότατα Ινδεδυμένου;
προσκόπους Σητείας.
—Τό Λεπροκομεΐον καί ή
Σάμος.
Πληροφορούμεθα ότι έπιτροπη
έκπροαωποΰαα τα Έμπορικά. Έ-
παγγελματοβιοτεχνικά καί Έργα
τικα Σωματεϊα τή; Σάμου επέδω¬
καν αρμοδίως ψηφίαματα διά των
οποίων ζητεΐται ή μή εγκατάστα¬
σις είς την νηοον Λεπροκομείου.
—Ή Μονή Τοπλοϋ.
Παρά τού θεοφιλέστατος Ίεράς
καί Σητείας κ. Φιλοθέου ίιωρί-
οθπσαν τή νεα μελη τοϋ Ήγου-
μενοσυμβουλίου τής Μβνής Το-
πλοΰ ήτοι: Γεννάδιος Συλιγνά-
κης ήγούμενος, Εύμένιος Σταμα¬
τάκης καί Γρηγόριος Σταματά¬
κης σύμβουλον
—Ή ΰδρευσις Παλαιοκά-
στρου Σητείας.
Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Πα-
λαιοκάστρου Σητείας εψήφισε πί¬
στωσιν 13.000 δρ. δια την μετα¬
φοράν ποσίμου ύδατος έκ τής
κεντρικής πηγής είς τό χωρίον
τουτο.
—Τα σφαγεϊα είς "Αγιον Νι¬
κόλαον.
'Η Νομαρχία Λασηθίου δι' έγ-
γράφου τη;, πρός τόν Δήμον "Αγ.
Νικολάου, εζήτησεν οπωςέπισπευ-
σθή ή ψήφισις άναλόγου πιστώσε-
ως πρό; εκτέλεσιν απαραίτητον
έργων διά συγχρονισμενα σψα-
γεΐα των οποίων στερεϊται ή πό¬
λις επί ζπμία της δημοσίας ύ·
γεία;.
—Σχολικά.
ΟΙ γονεΐς καί κηδεμόνε; των
άπορρΐφθέντων μαθητών τοϋ Πρα-
κτικοΰ Λυκείου Αγ. Νικόλαον
διά τπλεγραφήματος των πρό;
τόν κ. Υπουργόν τη; Παιδείκς
παρεκάλεσαν αυτόν όπως αί εύερ-
γετικαί διατάξεις τή; έγκυκλίου
διά την αναθεώρησιν των ίίσα-
γωγικών έξετάσεων εί; τα γυμνά-
σία, έπεκταθοΰν επι των άπορρι-
φθέντων μαθητών καί μαθητριών
τοΰ|σχολείου τούτου, οΐτινες συγ-
κεντρώνουν τα διά τής έγκυκλίου
καθοριζόμενα προσέντα.
Δερμιτζάκης - Χατζηϊωάννου
Μ|——————————————————————~——————^
ΟΙκοδομικά ύλικά
Κεντρικόν
Πλατεΐα Αγ. Δημητρίου
Έναντι Έθνικής Τραπέζης
Τηλέφωνον 204.
Ύποκατάστημα
Όδός Καρτεροΰ
(Παρά τα ψαράδικα)
. Τηλέφωνον 61*
ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
Εις μεγάλην παρακαταθήκην καΐ λογικάς τιμάς δλα τα οικοδομήσιμα ύλικά ήτοι:
5
V
Α Ρ Ι Δ 01Κ0Δ0ΜΩΝ λευκή, λάρτζινη, Σουηδική, πα-
_. ι Α Ρ Ι Α τώματα ραμποτέ, λάττες.
■ ΞΥΛΕΙΑ
■ ΞΥΛ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙ ΙΆΣ όξυές, δρϋς, μαόνια, κελε-
μπέκια, φλαμούρια, καραγάτσια, όκουμέδες,
όρεγκον—παΐν, κδντρ πλακέ καί καπλαμά-
δες είς μεγάλην ποικιλίαν.
ΚΑΡΟΠΟΙ ΙΆΣ δλων των διαστάσεων.
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ πελεκητές καί στΰλοι διά πε-
ρίφραξιν καί κρεββατίνες.
Ι Λ Η Ρ Δ Μτϊετδν δλων των διαμέτρων κομμένα δπου
1 α 11 Ι ά τα θέλει ό -εχάτης Προσεχώς δλα τα ει¬
δή σιδήρων έμπορίου.
ΤΤΙΜΡΝΤΔ
τις ^άΡΚ£ζ Φρεσκότατα. Άντιπρό-
σωττεία Γενικής Έταιρείας Τσιμέντων.
Ι^ΡΡΑΜΙΛΙΔ Άποκλειστική πώλησις των Φημισμένων
Ι1^1 /ΛΙΤΙΐαΐΜ ραμιδιών ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ-ΒΟΛΟΥ.
κε-
ΤΟΥΒΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ■ ΣΑΝΤΟΡΙΝ1Ο
ΜΑΛΤΕΖΟΠΛΑΚΕΣ δι' έτιιστρώσεις καΐ ψούρνους.
ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΑΙ, ΣΥΡΜΑΤΑ (γαλβανισμένο, μαθρο, καΐ άκανθωτό).
ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ, ΠΥΡΟΧΩΜΑ, ΜΑΡΜΑΡΑΚ1
δι* άρτιφισιέλ καί μωσαϊκά.
Πρόθυμος καί ταχεΐα εξυπηρέτησις της πελατείας μας.
II-
Ιι

μας πρός τό συμφέρον σας. §
111ΗΙΗ
II
111111ΗΗΗ
II
Ι
II
111111
II
11111Π ^1» 11.111
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Σοφβάτου
9 Όκτωβρίου 1937
;».·$
ΔΗγΙΕΙΣ ΑΓΓΛΟΥ ΥΠΟΥΡ Γ Ο Υ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΘΕΣΙΝ
ΤΗΣ Μ Ε ΤΑ ΔΗ Σ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
ΟΥΔΕΜΙΑ ΧΩΡΑ ΟΑ ΤΟΛΜΗΣΗ
ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΗ ΕΗΑΗΤΙΟΗ ΑΥΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τού άν-
ταποκριτούμας).—Ό'Άγγλοςύφυπουρ-
γός των Στρατιωτικών προέβη σήμερον
είς δηλώσεις όσον άφορά την οργάνωσιν
τής Έθνικής αμύνης τής Λΐεγάλης Βρετ¬
τανίας καί έν γένει την πολεμικήν θέσιν
αυτής άπέναντι των άλλων κρατών.
Ό 'Άγγλος ύφυπουργός ετόνισεν ό,-
τι είνε τοιαύτη σήμερον ή πολεμική ορ¬
γάνωσις τής «Αγγλίας ώστε ούδεμία
χώρα θά τολμήση νά επιτεθή εναντίον
της. Καί είς τό μητροπολιτικόν κέντρον
καί είς τάς κτήσεις αυτής, ώς αφήκε νά
εννοηθή ό ύφυπουργός, ή άμυνα τής
Αγγλίας θά δυνηθή ευθύς έξ άρχής νά
νεκρώση κάθε εχθρικήν επίθεσιν.
Ή Ιταλία καί τό Ίσττανικόν ζητημα.
Αί μαχαι είς την Άραγωνίαν.
ΡΩΜΗ (ραδιοφ.) Κατ' άνα-
κοινώσεις έκ τού ύπουργείου
των Εξωτερικών τής Ιταλίας
ή βραδύτης τής Ίταλικής α¬
παντήσεως είς την Άγγλο-
γαλλικήν διακοίνωσιν προέρ-
χεται έκ τής έντατικής μελέ-
της των άναφερομένων είς αύ¬
την ζητημάτων υπό τής Ιτα¬
λίας ούτως ώστε ή διατυπου-
μένη απάντησις νά περιλαμ-
βάντ] δλας τάς πλευράς τού¬
των. Κατά τάς ιδίας άνακοι-
νώσεις ή Ίταλική απάντησις
έγκρινομένη υπό τοϋ κ. Μου¬
σολίνι είνε ενδεχόμενον νά ε¬
πιδοθή σήμερον ή αυριον είς
την Γαλλίαν καί Αγγλίαν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιοφ.) Αί έφη-
μερίδες μεταδίδουν την πλη¬
ροφορίαν δτι Ιταλικόν φορτη-
γόν έβλήθη σήμερον υπό άε-
ροπλάνου αγνώστου εθνικό¬
τητος. Τα άποτελέσματα τού
βομβαρδισμοΰ άγνοοθνται μέ-
χρι τής στιγμής.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιοφ.) Έκ
Σαλαμάνκας αγγέλλεται δτι
εξεδόθη ανακοινωθέν έν τώ ο¬
ποίω τονίζεται δτι είς Άρα-
γώνα ή προέλασις των έρυ-
θρών άνεκόπη καί δτι ούτοι
καθηλώθησαν είς τάς θέσεις
των. Ή έπαναστατική άερο-
I
πορία είς τό μέτωπον τουτο
Ι έδρασεν ένεργώς σήμερον
] βομβαρδίσσσα επί ώρας τα
χαρακώματα καί τα κέν-
τρα έφοδιασμοΰ των έρυ-
θρων.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιοφ.). —Έν
άναμονή τής Ίταλικής απαν¬
τήσεως επί τού ΊσπανικοΟ δι¬
ατελεί ό ήμιεπίσημος άγγλι-
κός τύπος ώστε νά δεικνύτ)
έπιφυλακτικότητα επί τής εξε¬
λίξεως τής καταστάσεως. Πάν¬
τως τονίζεται δτι ή άνάγκη
τής επιλύσεως τού ΊσπανικοΟ
ζητήματος έπείγει.
Τό Ύγειονομικόν ΚέντρονΉρακλείου
διά την προφύλαξιν έκ τοΰ τύφου.
ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΚΛΙΑΑΑ ΤΟΝ ΣΕΡΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ άν
ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν εί
Σερρών ότι ήρχισεν έκε£ ή δευτέρα φά'
αίς των έκτελουμένων μεγάλων στρατιω
τικών γυμνασίων. Τα γυμνάσια έξακο-
λουθούν άπό τής πρω?ας συμμ&τέχουν δέ
τής παρακολουθήσεως αυτών όλοι οί έ-
πίσημοι.
ΕΙΣ ΚΙΝ ΑΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ
ΤΡΙΑΚΟΣΙλ ΑΕΡΟΠΛΑΗΑ ΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ αν.
ταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Αον-
δίνου σημερινά τηλεγραφήματα κατόπιν
^ής χορηγηθείσης αδείας υπό τής Άγ-
γλικής κυβερνήσεως καί τής ύπογραφεί-
σης επί τούτω συμφωνίας μέ Άγγλικά
έργοστάσια άποστέλλονται είς Κίναν
τριακόσια άεροπλάνα.
Ή προμήθεια άεροπορικοΰ υλικοΰ
καί γενικώς πολεμικοΰ τοιούτου καί υ-
γειονομικοΰ, λέγεται ότι θά συνεχισθή,
τής Αγγλίας προθυμοποιουμένης νά έ
φοδιάση την μαχομένην Κίναν.
ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΑΝΟΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ;
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ τής
Άγγλικής πρωτευούσης μή έπιβεβαιού
μεναι όμως επισήμως άναφέρουν ότι είς
Λονδίνον γίνονται καί ίδιωτικοί έρανοι
μέ σκοπόν την χρηματικήν ενίσχυσιν τοΰ
Κινεζικοΰ αγώνος. Είς τ όν έρανον μά-
λιστα τούτον συνεισέφερον σημαντικά
ποσά πολλοί πλούσιοι τοΰ Σίτυ.
ΝΕΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 "Οκτωβρίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας).— "Έκ τού έξωτερικοΰ
αγγέλλεται ότι ή Αγγλία καί ή Άμε-
ρική έτοιμάζουν νέους μεγάλους έξο-
πλισμούς. Οί έξοπλισμοΐ ούτοι άφο-
ροΰν τόσον τάς ναυτικάς δυνάμεις όσον
καί τάς άεροπορικάς τοιαύτας.
Η ΙΤΑΛΙΑ λΙΕΨίΥΣΕ ΟΤΙ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
Ρώμης ότι ό ύπουργός των Εξωτερι¬
κών κόμης Τσιάνο διέψευσεν ότι προ-
σκαλούνται αί κλάσεις των έτών 17,
18, 19 μέ σκοπόν την αποστολήν αυ¬
τών είς Ισπανίαν πρός ενίσχυσιν των
τού Φράνκο.
Έκ τού Γραφείου τού 'Υγει-
ονομικοΰ Κέντρου Ηρακλεί¬
ου εξεδόθη χθές ή κάτωθι α¬
νακοίνωσις πρός τούς κατοί-
κους τής πόλεως:
Καθίσταται γνωστόν είς
τούς κατοίκους τής πόλεως
Ηρακλείου δτι, τα ολίγα ση-
μειωθέντα κρούσματα τυφοει-
δοϋς πυρετοΰ έν τή πόλει δέν
όψείλονται κστά μεγίστας πι-
θανότητας είς τό ύδωρ τής
πόλεως όπερ κατ' επανάληψιν
ρξετασθέν ευρέθη καθαρόν,
άλλ' είς την χρήσιν άλλων
ψρεατίων υδάτων ών εγένετο
χρήσις είτε ενταύθα είτε είς
τούς τόπους παραθερισμοΰ.
"Ομως δέν πρέπει ν' άγνοήτε
δτι, ό τυφοειδής πυρετός με-
ταδίδεται καί δι" άλλων μέ-
σων, δι" έπαφής, διά φρούτων,
σαλατικών, διά τού άρτου,
κουλουριών κ. λ. π. τροφί-
μων καΐ είδών τα όποΐα επι¬
σκέπτωνται αί μυΐαι. Πρός
πρόληψιν δθεν τής επεκτάσε¬
ως τής έπιδημίας συνιστδταΐ:
Είς μέν τούς έχοντας
άσθενεΐς: 1) Νά πλύνωσι τα
χέρια των καί νά τα άπολυ-
μαίνουν μέ σπίρτο, μεθ' εκά¬
στην επαφήν μετά τοΰ ασθε¬
νούς. 2) Νά μή έπιτρέπωσιν είς
κανένα νά έπισκέπτεται τόν
άσθενή των. 3) Τα έσώρρουχα
τοΰ ασθενούς σινδόνια κ. λ. π.
νά τα βράζουν προτοΰ τα
πλύνουν. 4) Τα κόπρανα καί
λοιπά άπεκκρίματα τοΰ ά-
σθενοΰς νά ρίπτωνται είς τό
άποχωρητήριον καί συγχρό¬
νως γαλάκτωμα ασβέστου. 5)
Ν' άπολυμαίνουν καί καθαρί-
ζουν καλώς δλα τα σκεύη
κα'ι άγγεΐα ποΰ μεταχειρίζον-
ται διά τόν άσθενή.
Διά δέ τούς λοιπούς συνι-
στδταΐ:
1) Ν' άποφεύγουν τάς έπι-
σκέψεις των ασθενών. 2)Ν' ά¬
ποφεύγουν νά τρώνε πράγμα-
τα τα όποΐα είναι έκτεθειμέ-
να είς σκόνες καΐ μυΐγες, ψω-
μί, κουλοΰρια, φροΰτα ποΰ
δέν πλύνονται καί δέν καθα-
ρίζονται καί τρόφιμα γενικώς
τα όποΐα δέν βράζονται. 3)
Νά μή πίνουν νερό άπό πη-
γάδια τα όποΐα δέν είνε κα-
τασκευασμένα μέ τούς κανό-
νας της Ύγειονομικής Μηχα-
νικής ή άπό δπου δήποτε άλ-
λοΰ βροΰνε. "Ολως ιδιαιτέρως
συνιστώμεν τόν προληπτικόν
εμβολιασμόν δλων, άλλά καί
πρό παντός των παιδίων ίδι-
αίτστα των έρχομένων είς ε¬
παφήν μέ οικογενείας εχούσας
πάσχοντα τυψικόν. Ό άντιτυ-
ψικός έμβολιασμός γίνεται
δωρεάν παρά των ιατρών τοΰ
Δήμου καθ" εκάστην 11 — 12
είς τό Λαίκόν Ιατρείον.
ΑΙ ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΩΝ
Ή επί των διατιμήσεων έπι-
τροπή, συνελθούσα χθές κα¬
θώρισε τάς κάτωθι τιμάς διά
τόν άρτον καί τα άλευρα,
των οποίων ή ίσχύς άρχεται
άπό σήμερον: "Αλευρα λευκά,
δρχ. 11.78 1)2 κατ' οκάν. Ά¬
λευρα πιτυροΰχα δρχ. 10.43
1)2 κατ' οκάν. "Αρτος λευκός
δρχ. 10.90 καΐ πιτυροΰχος
δρχ. 9.10 κατ' οκάν.
Η ΧΡΗΣΙΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤ0Ρ1Α ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ
Είς την Νομαρχίαν υπε¬
βλήθη πρός έγκρισιν άστυνο-
μική διάταξις διά τής οποίας
άπαγορεύεται ή χρήσις πε-
τσετών έξ ύφάσματος είς τα
έν τή δικαιοδοσία τής Διοική¬
σεως Χωροφυλακής λειτουρ-
γοΰντα έστιατόρια Β', Γ', καί
Δ' τάξεως, οίνοπωλεϊα, οίνο-
μαγειρεΐα, μαγειρεΐα, γαλα¬
κτοπωλεία, Β', Γ', καΐ Δ', τά¬
ξεως καί γενικώς είς άπαντα
τα Β' τάξεως καί κάτω δημο¬
σία κέντρα τα παρέχοντα παν¬
τός εϊδους έδέσματα, γλυκί-
σματα καί ποτά. Άντ" αυτών
οί διευθυνταί των ανωτέρω
κέντρων θά παρέχωσιν είς
τοΰς πελάτας αυτών χάρτο-
πετρέτας μή δυνάμενος νά χρη
σιμοποιηθώσιν έκ δευτέρου.
Είναι δυνατόν έν τούτοις νά
πιτραπή καί πάλιν ή χρήσις
πετσετών έξ ΰφάσματος έφ'
δσον τηρεΐται άπόλυτος κα¬
θαριότης καΐ ό ένδιαφερόμε-
νος ίδιοκτήτης κέντρου δέν
χει μηνυθή επί έ'ν έ'τος διά
μή τηρηθεΐσαν καθαριότητα,
άιτό τής ύποβολής τής αίτή-
σεως.
η:εξαγωγη
κενων βαρελιων γλευκουσ
Διά κοινής αποφάσεως των
ύπουργών Οίκονομικών καί έ-
θνικής Οίκονομίας επετράπη
ή παρά των έν "Ελλάδι έξα
γωγικών οίνοποιητικών έται-
ριών, ελευθέρα έξαγωγή κε¬
νών σιδηρών βαρελίων γλεύ
κους μεταχειρισμένων άνευ
καταβολής εγγυήσεως 15ο)ο
διά την επανεξαγωγήν τού¬
των. Διά την εισαγωγήν των
άνω βαρελίων άπαγορεύεται
Λ χορήΥΠ0^ ουναλλάγμοτος.
ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
ματα καί νά μετρά δολλάρια οι-
αρκούσης τής συνεδριάσεως.
Ό έ'ρανος θά εξακολουθήση μέ¬
σον τής πρός τοθτο σχηματισθεί-
σης έπιτροπής, προβλέπέΐαι δέ δτι
θά φθάση μέχρι των 5.000 δολ.
μεταξύ των 150 μελών πού άριΒ-
μεΐ τό «Άρκάοι».
Έλησμονήσαμεν νά προσθέσω¬
μεν δτι εψηφίσθη κονδύλιον έκ
1.000 δολλαρίων διά τόν έρανον
άπό τό ταμείον τοΰ «Άρκαδίου,
ήτοι 20 ο)ο άπό τάς έν ταίς Τρά¬
πεζαι; καταθέσείς τοϋ έν λόγω
τμήματος.
ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Είς τό Γεωργικόν Έπιμε
λητήριον ελήφθη χθές τό ύπ'
αριθ. 5 δελτίον τού έν Λονδί¬
νω ΈμπορικοΟ Συμβούλου
τής Βασιλικής Πρεσβείας τής
Ελλάδος αναφερόμενον είς
την κίνησιν τής στσφιδαγορδς
Λονδίνου κατά την διαρρεύσα
σαν έβδομάδα. Διά τάς κρη-
τικάς σουλτανίνας πληροφο-
ρεΐ δτι καί κατά την έβδομά¬
δα ταύτην εσημειώθησαν ίκα-
νοποιητικαί πωλήσεις είς τιμάς
πρός- 54)—,57)—,60)—,62) —,
64) — καί 65)-- είς άνάλωσιν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Δυνάμει τού άπό 30 -8 -37
Διατάγματος «Περί επεκτάσε¬
ως τής Κυριακής άργίας είς
τάς διαφόρους πόλεις καί κω-
μοπόλεις» δημοσιευθέντος είς
τό ύπ' άριθμ. 338 φύλλον
(Τεΰχ. α') τής Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως, τα παντοπω-
λεΐα, λαχανοπωλεΐα, καί ό-
πωρολαχανοπωλεΐα τής πό-
λως Ηρακλείου θά παραμέ-
νουν είς τό εξής κλειστάκαθ'
εκάστην Κυριακήν καΐ καθ" 8-
λην την ημέραν. Ή έναρξις
έφαρμογήςτοΟΔ)τοςτούτου άρ¬
χεται άπό τής αυριον Κυρια¬
κής 10ης τρέχοντος.
Γνωρίζομεν τ' ανωτέρω πρός
τούς ενδιαφερομένους κατα-
στηματάρχας καί τό κοινόν
διά την έ'γκαιρον προμήθειαν
των αναγκαιούντος ούτω εί¬
δών τό εσπέρας τοϋ Σαββά-
του.
(Έκ τής Διοικήσεως τής Βα¬
σιλικής Χωροφυλακής Ηρα¬
κλείου).
ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
χάς εκοινοποιήθη έπείγουσα
ύπουργική απόφασις δι' ής
καταργοθνται αί ϋπ' αριθ.
66025, 71452, 75703 άποφάσεις
καί ωρισμέναι διατάξεις τής
ύπ' αριθ. 77228 τοιαύτης των
ύπουργών Οίκονομικών καί
Έθνικής Οίκονομίας δι' ών
ώρίζετο τό ποσοστόν έξαγω-
γής νωπών σταφυλών είς Γερ¬
μανίαν, άμυγδάλων, άμυγδα-
λόψυχας σουλτανίνας, έλεμέ-
δων καί κορινθιακής σταφίδος.
Ή έξαγωγή των ώς άνω εί¬
δών είς Γερμανίαν θά έπι-
τρέπεται εφεξής συμφώνως
πρός τάς διατάξεις τής ύπ'
αριθ. 92495 κοινης των ίδίων
ύπουργών αποφάσεως.
ΟΙ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΤΙΚΏΝ~ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τό Υπουργείον Έθνικής
Οίκονομίας δι' έγγράφου τού
πρός την Νομαρχίαν "Ηρα¬
κλείου γνωρίζει δτι ό άνα-
σταλείς νόμος «περί μεσιτών
άστικών συμβάσεων», τροπο-
ποιηθεΐς είς τίνα σημεΐα, α¬
πεστάλη είς την νομοπαρα-
σκευαστικήν επιτροπήν πρός
επεξεργασίαν.
ο ΝθΐνιθΣ περΤβοσκησ
Είς την επίσημον εφημερίδα
εδημοσιεύθη άναγκαστικός νό¬
μος διά τοΰ όποίου άπαγο
ρεύεται παντελώς ή βοσκή αί-
γών έντός δασών δημοσίων ή
μή, είτε άμιγών έλάτης ή μ·-
κτών.
Ο ΜΕΛΙΤΑΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ.
ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΔΙ Α Β Η Μ Α
ΔΙΑ ΝΑ ΓΝΩΣΟΟΥΝ ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΗΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
Παρισίων ότι ό 'Άγγλος πρεσβευτής έν
Ρωμη καί ό Γάλλος επιτετραμμένος
προέβησαν σήμερον έκεϊ είς νέον διάβη-
μα. Τό διάβημα τούτο άνεφέρετο είς
την έπιδοθεϊσαν πρό άρκετών ημερών
Άγγλογαλλικήν διακοίνωσιν ήτις δέν έ-
τυχεν εισέτι απαντήσεως έκ μέρους τής
Ιταλίας.
Τόσον ό 'Άγγλος όσον καί ό Γάλ¬
λος διπλωμάτης, επέστησαν την προσο¬
χήν τής Ιταλίας επί τής σοβαρότητος
των άνακινηθέντων θεμάτων διά την επί¬
λυσιν τοΰ Ίσπανικοΰ καί την παρουσια-
ζομενην ανάγκην τής ταχείας ρυθμίσεως
τούτων χάριν τής διακυβευομένης είρή-
νης τής Ευρώπης. Καί έτόνισαν ότι έν-
δβχομένη βραδύτης της απαντήσεως υπό
τής Ιταλίας παρατείν&ι καί αύξάνει-
τοϋς ύφισταμένους κινδύνους.
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕΓ ΑΓΩΝΙΑΣ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι είδήσεις
έκ Αονδίνου καί Παρισίων άγγελλουν
ότι έπικρατεΐ νευρικότης είς τούς έπισή-
μους κύκλους λόγω τής καθυστερήσεως
τής Ίταλικής απαντήσεως διά τό Ίσηα-
νικόν.
'ΙΙ απάντησις τής Ιταλίας άναμένε-
ται γενικώς υπό των είρηνοφίλων κρα¬
τών μετά δικαιολογημένης άγωνίας.
Κατόπιν σημειωθεντων κρου-
σμάτων είς τόν Νομόν Λασηθίου
μελιταίου πυρετβΰ, ό Νβμίατρος,
Νβμοκτηνίατρβς καί Διοικητής
χωροφυλακής Λασηθίου εκλήθη¬
σαν προχθές είς σύσκεψιν έν τή
οΐκεία Νομαρχία πρός λήψιν των
ένύεικνυομένων μέτρων καί δια¬
φώτισιν τοΰ κοινοϋ επί των έπι-
βαλλομένων πρβφυλάξεων. Ή ού-
σκεψις επρόκειτο νά επαναληφθή
αυθημερόν πρός τελικόν καθορι¬
σμόν των ληφθηοομενων μέτρων.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Τελοθντες ετήσιον μνημόσυνον
αυριον Κυριακήν έν τω Ίερώ Ναώ
τοϋ Άγίου Τίτου υπέρ αναπαύσε¬
ως της ψυχής τής άγατιημένης μας
"Αννας, τιαρακαλοΰμεν τούς συγ-
γενείς καί φίλους, δπως ευαρε¬
στούμενοι προσέλθωσιν είς τόν
Ιερόν Ναόν καΐ συνενώσωσι υέ
ημάς τάς δεήσεις των πρός τόν
"Υψιστον. Οίκογένεια
Κκπριανίίου
Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ ΣΤΑΒΕΡΟΣ
ΠΑΣΑΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΡΗΞΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλεται
έκ Παρισίων η Γαλλική κυβέρνησις άπο-
κρούει τόν πόλεμον, άντιτιθεμένη ριζι-
κώς είς την παρόξυνσιν κάθε ζητήματος
πού δύναται νά προκαλέση πολεμικήν
ρήξιν.
Προστέθεται μάλιστα ότι ή Γαλλία
μέχρι τελευταίας στιγμής θά προσπαθή¬
ση νά φανή έφεκτική άπομακρύνουσα ό¬
σον δύναται τόν πόλεμον άπό την Ευ¬
ρώπην.
ΒΑ ΕΠΕΜΒΗ ΑΝ ΑΠΕΙΛΗΘΟΥΝ
ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΑ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ « μας).—Συμπληρωματικώς
πρός τα άγγελθέντα διά την είρήνόφιλον
στάσιν τής Γαλλίας τονίζεται εις την
σχετικήν ανακοίνωσιν έκ Παρισίων ότι
είς περίπτωσιν καθ' ήν άπειληθοΰν σο¬
βαρώς τα Γαλλικά συμφεροντα, ή Γαλ¬
λία θά τροποποιήση ριζικώς την άρχι-
κήν στάσιν αυτής καί θά αναγκασθη νά
επέμβη πρός άμεσον προάσπισιν αυ¬
τών.
ΑΝΕΦΥΗ ΣΟΒΑΡΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΜΠΛΥΧΕΡ ΚΑΙ
ΒΟΡΟΣΙΑΟΦ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωδρίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
έκ Μόσχας μέσω Ηολωνίας καί Ι"ερμα-
νίας άγγέλλουν ότι οί στρατάρχαι 11ο-
ροσίλωφ καί Λϊπλύχερ διεφώνησαν ώς
πρός την επέμβασιν η μή τής Ρωσσίας
είς την "Απω Ανατολήν. Είνε άγνω¬
στον ποίαν τροπήν Οά λάβη ή διαφωνία
αυτή διότι αμφότεροι έπιμένουν είς
τάς άπόψεις των.
Ο ΣΤΑΛΙΝ ΟΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΕΜΒΑΣΕΟΣ ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ
ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Μόσχας
τηλεγραφήματα ό Στάλιν είναι πιθανό-
τατοννά επέμβη είς την έριδαΒοροσίλωφ
—Μπλύχερ μέ σκοπόν τόν οριστικόν δι¬
ακανονισμόν τοΰ ζητήματος των Σοβιέτ
είς "Απω Ανατολήν εναντίον τής Ία-
πωνίας καί προάσπισιν τοΰ ύφισταμένου
έν Κίνα καθεστώτος.
Μέγεθος Γραμματοσειράς